Page 50

İNSAN RESURSLAR ININ İDARƏ EDİLMƏSİ HU MAN RESOURCES MANAGEMENT

Nüşabə İsgəndəri portretindən tanıyır. Nizaminin 15-ci əsrə aid “Xəmsə”sindən (“Beşlik”) miniatur

Nushaba recognising Iskandar by his portrait. A mini­ ature painting from a fifteenth century manuscript of Nizami’s “Khamsa” (“Five Poems”)

Bu gün “TuranBank” ASC-nin yaradıcı düşünən, məqsədyönlü olan, komandada işləmə bacarığı kimi işgüzar keyfiyyətlərə malik olan işçi heyəti, bankın bütün strukturlarının perspektiv inkişaf açarıdır. Bu isə İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi departamentinin bankın önəm verdiyi sahələrdən biri olmasının sübutudur.

Today, the staff of TuranBank OJSC, having such business features as creativeness and purposefulness and effectively using teamwork, is the key factor for perspective development of all structures of the bank. This makes the HR Management Department to be one of the most important units of the bank.

Hər il olduğu kimi, bu ildə də işçilərin əməyinin qiymətləndirilməsi balına əsasən, filiallarda isə “balans mənfəəti”nə müvafiq olaraq işçilərin vəzifə maaşlarında artımlar edilmiş, qeyri-iqtisadi motivasiyanın əsas hissəsini təşkil edən karyera yüksəlişi həyata keçirilmişdir.

As in the previous years, this year the salaries of the salaries of the personnel were raised in accordance with the performance appraisal points, and corresponding to the “balance profit” in the branches, and career promotion which is a part of non-economic motivation was carried out.

Ümumiyyətlə, bu dövr ərzində strukturların və filialların komplektləşdirilməsi istiqamətində

Generally, for the purpose of staffing the structural units and branches of the bank, 40 persons

96

40 nəfər işə qəbul edilmiş, 198 bank əməkdaşı arasında 29 işçidə karyera artımı olmuşdur. Bu isə öz növbəsində etibarlılıq, şəffaflıq, harmoniya, ədalət və inkişaf prinsiplərini özündə əks etdirən İRİE siyasətinin nəticəsidir. Bankda insan resurslarının karyera inkişafı, bankın Strateji Planına, İRİE siyasətinə və Planına, “Karyera inkişafı” Qaydalarına və işçilərin əməyinin qiymətləndirilməsinin nəticələrinə müvafiq olaraq həyata keçirilir.

were accepted and 29 officers out of 198 personnel of the bank were promoted during this period, which is the result of the HR management policy of the bank embracing the principles of reliability, transparency, harmony, fairness and development. The promotion of the staff in the bank is provided in accordance with the Strategic Plan, HR Management Policy and Plan, Promotion Procedures of the bank and the results of the performance appraisal.

Təhsil, bankın strateji dövrdə İRİE sahəsinin

Education is the main objective of the career

karyera inkişafı bölümündə ən əsas istiqamət

promotion section of the HR Management policy

obyektidir.

during the strategic period of the bank.

Ötən illərlə nisbətdə bu il daxili və xarici treninqlərin sayı artmış, bank əməkdaşları ABTM, AMMA, IFC və s. təşkilatlar tərəfindən təşkil olunmuş treninqlərdə iştirak etmiş, konfranslarda təmsil olunmuşlar. Əməkdaşlıq is­ ti­qamətində bankın Müşahidə Şurası Sədri­ nin Fransada təşkil olunan “İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə Böhranın idarə olunması” mövzusu ilə IFC-nin dəvəti ilə kollegiya iclasında, İdarə Heyəti sədrinin və sədr müavininin “Kənd təsərrüfatı kreditləri üzrə” Avrasiya Assosiasiyasının, Tacikistan və Gürcüstanda keçirilən rüblük iclaslarında, Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsinin müdirinin AYİB-in təşkilatçılığı ilə keçirilən İllik Konfransındakı iştirakları qeyd etmək olar.

Compared to the previous years, this year the number of internal and external training increased and the bank officers participated in the trainings and conferences held by ABTC, AMFA, IFC, etc. From strategic perspective education and adequate training of the staff is a priority of human resources of the Bank. As in previous years, during the reporting year the Bank’s employees trained bt ABTC, AMFA, IFC as well as attended various training and conferences. Furthermore, Chairman of the Supervisory Board attneded IFC’s event on “Crisis Management in Emreging Markets” and the members of the Management Board attended a number of conferences and events organized by “EuroAsian Agricultural Lending Association”, EBRD (Annual Conference) which took place in Tajikistan, Georgia and Croatia.

Bu dövr ərzində işçilər Avstriya, Xorvatiya, Qazağıstan, Türkiyə, Almaniya, Ukrayna, Hollandiya və s. ölkələrdə təşkil olunan konfrans, treninq və s. kimi təlim proqramlarında iştirak etmişlər. Hətta bu il, daha bir addım atılaraq, təhsil növlərindən biri olan - xarici ekspertlərin təcrübələrindən yararlanmaq istiqamətində, onların banka dəvəti ilə təşkil olunan treninqlər də həyata keçirilmişdir. Bank, işçi heyətinin bi-

During this period the bank officers participated in the trainings programs such as conferences, seminars and trainings etc. organized in such countries as Austria, Croatia, Kazakhstan, Turkey, Germany, Ukraine, Holland etc. This year the bank took another step, inviting foreign experts and organizing trainings with their participation in order to benefit from their experience, as one of

97

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

Advertisement