Page 48

ÇİR KLİ PULLAR IN YU YULMASI VƏ TER ROR İZMİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNƏQARŞI GÖRÜLƏN TƏDBİRLƏR MEASURES AGAINST MONEY LAUNDERİNG AND TER ROR IST FINANCING

officer) təyin edilmişdir. Məsul şəxs ÇPY və TM qar­şı fəaliyyət üzrə daxili qayda və prosedurların həyata keçirilməsinə nəzarət edir, maliyyə monito­ rinq orqanı ilə məlumat mübadiləsini həyata keçi­ rir, öz fəaliyyəti, əməkdaşlar tərəfindən daxili nəza­ rət sisteminin tələblərinə əməl edilməsi və ÇPY və TM qarşı mübarizənin ümumi vəziyyətinə dair bank rəhbərliyinə rüblük yazılı hesabat təqdim edir. Bankda aparılan hər bir əməliyyatın sağlam xarakterli olduğu uyğunluq mütəxəssisləri tərəfin­ dən araşdırılır, yalnız bundan sonra əməliyyat hə­ ya­ta keçirilir. MMX-yə gündəlik olaraq cari və şüb­ həli əməliyyatlar barədə hesabatlar təqdim edilir. ÇPY və TM qarşı mübarizə istiqamətində bankın bütün filiallarında daxili nəzarət mexanizmləri yaradılmış, əməliyyatların aparılması limitlər çərçivəsində bölüşdürülmüşdür.

10 fevral 2009-cu il tarixində “Cinayət Yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” qanun qüvvəyə mindikdən sonra “TuranBank” ASC-nin fəaliyyəti bu istiqamətdə daha da art­mış­ dır. Bank tərəfindən “Azərbaycan Respublikası­ nın Mərkəzi Bankı haqqında”, “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu­nun, Azər­ bay­can Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəl­xalq kon­vensiyaların tələblərinə, FATF-ın tövsiyələrinə, Bank Nəzarəti üzrə Bazel Komitəsinin, “Volfsberq” prinsiplərinə əsasən ÇPY-sı və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı daxili qayda və prosedurlar işlənib hazırlanmışdır.

After the entry into force of the Law of the Republic of Azerbaijan on Combating the Legalization of Criminal Proceeds and Terrorism Financing on 10 February 2009, the activity of TuranBank in this field was intensified. The bank developed its internal procedures and instructions against money laundry and terrorism financing in accordance with the Laws of the Republic of Azerbaijan “On the Central Bank of the Republic of Azerbaijan” and “On Banks”, international conventions to which the Republic of Azerbaijan is a party, instructions of the Financial Action Task Force (FATF), “Wolfsberg” principles of the Basel Committee on Banking Supervision.

Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mövcud qanunvericiliyin, eləcə də Azərbaycan Respublikası Pre­zidentinin 2009-cu il 23 fevral tarixli 66 nömrəli Fər­manı ilə yaradılmış “Azərbaycan Respubli­ka­sı­ nın Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monito­rin­qi Xidməti” nin tələblərinə əsasən bankda məsul şəxs, filiallarda isə uyğunluq mütəxəssisləri (compliance

At the same time, after the establishment of the Financial Monitoring Service at the Central Bank of Azerbaijan Republic under the decree No. 66 of the President of the Republic of Azerbaijan dated on 23 February 2009, the responsible official in the bank and the compliance officers were appointed. Compliance officer is responsible to

92

MMX tərəfindən təsdiq olunmuş Xüsusi İndikatorlara əsasən bankdaxili monitorinq olunmalı əməliyyatların aşkarlanması meyarları müəyyən olunmuşdur. Satış strukturu işçi­lərinə və filialların nəzarətçilərinə “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyə­ləş­ di­ril­məsinə qarşı mübarizə” mövzusunda tre­ ninq və seminarlar keçirilmişdir. Müştərilərin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası üzrə aparılan işlər daha da təkmilləşdirilmiş, sənədlərin saxlanılmasında məxfilik prinsipi gözlənilmişdir. “Cinayət Yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitləri­nin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçulu­­ ğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqın­ da” qanun, “Azərbaycan Respublikasında rezident və qeyri-rezidentlərin valyuta əməliyyatlarının rejimi haqqında qaydalar”, “FATF”ın 28 fevral 2008ci il tarixli İctimai Bəyanatı , Xüsusi indikatorlar və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı yanında ya­radılmış Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərə­­fin­ dən təsdiqlənən, barələrində sanksiyalar tətbiq edilən hüquqi və fiziki şəxslərin ümumi siyahısı hər dəfə əlavə və dəyişikliklərlə bankın bütün struktur­larına təqdim edilir.

control of the implementation internal guidelines on AML/TM, information changes with Financial Monitoring Service, maintenance requests on internal control systems by colleagues and quarterly reporting to the Management on AML/TF situation at Bank. The healthy nature of each transaction to be carried out in the bank is first inspected by the compliance officer and then it is carried out. With respect to the mentioned, current and suspicious operations information are provided to the Financial Monitoring Centre on daily basis.

In order to sipport on AML/TF, all branches are supported with internal controlling systems and operations limits are distributed accordingly. Meanwhile, indicators appointed by Financial Monitoring Service lead to define operations needed to be monitored. Trainings and seminars on “Combating the Legalization of Criminal Proceeds and Terrorism Financing” are held for the officers of sales structure and the branch supervisors.

Activities on customer’s identification and verification are developed and in backing up process of documents, confidentiality principles were held. The Law of the Republic of Azerbaijan on Combating the Legalization of Criminal Proceeds and Terrorism Financing, the Regulations on the Regime of the Currency Transactions of Residents and Non-Residents in the Republic of Azerbaijan, FATF Public Statement dated on 28 February 2008, special indicators and the list of terrorists included in the updated blacklist of the Financial Monitoring Service at the Central Bank of Azerbaijan Republic are delivered to all structural units of the bank.

93

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

Advertisement