Page 46

R İsk Menecment R isk Management

Xosrov Şirinin sarayının qarşısında. Nizaminin “Xəmsə”sinə aid 15-ci əsr illistrasiyası. Keyr kolleksiyası, Ham, Riçmond, İngiltərə

Khosrow in front of Shirin’s palace. In an illustration from 15th century Persian manuscript of the “Khamsa” by Nizami. The Keir Collection, Ham, Richmond, England

2010-cu ildə qlobal iqtisadiyyat resessiyadan tədri­ cən çıxmağa başlamış, iqtisadi canlanma meylləri yaranmışdır. Lakin, böhrandan sonra dünya iqtisadiyyatında yenicə başlamış “tarazlaşma”, aparıcı iqtisadi mərkəzlərdə struktur və makroiqtisadi problemlər, o cümlədən büdcə dayanıqsızlığı qlobal artımın qeyri-bərabər getməsinə və sabit olmamasına gətirib çıxarmışdır. Eyni zamanda dünya maliyyə sistemində əhəmiyyətli risklərin hə­lə də qalması maliyyə bazarlarında yüksək vo­ latilliyin yaranmasına səbəb olmuşdur.

In 2010 the world economy started to get gradually out of the recession and economic revitalization trends were observed. However, the “balancing” in the world economy that started after the crisis, the structural and macroeconomic problems in the leading economic centers, as well as the budget instability has lead to inequality and instability of global growth. At the same time, existing of significant risks in the world financial system caused high volatility in the financial markets.

Bu mürəkkəb qlobal fonda Azərbaycan iq­ti­sa­diy­ ya­tında cari ildə də artım və inkişaf prosesləri davam etmiş, dayanıqlı makroiqtisadi sabitlik hökm sürmüşdür. Bütövlükdə, qlobal böhranın təsirləri aradan qaldırılmışdır. Ölkə iqtisadiyyatının ma­ liy­yə dayanıqlığı daha da güclənmiş, valyuta ehtiyatlarının əhəmiyyətli artımı baş vermişdir.

Against such complicated global background, Azerbaijan economy maintained the growth and development processes in the accounting year and sustained macroeconomic stability was ensured. Generally the effects of the global crisis have been eliminated. The financial stability of the country economy strengthened and the currency reserves have been significantly increased.

Ayrıca, Mərkəzi Bank makroiqtisadi sabitliyə təsir edən amilləri nəzarətdə saxlayaraq adekvat siyasət hə­yata keçirmişdir. Pul siyasəti qarşısında qo­­yul­­muş

Furthermore, the Central Bank, taking into consideration the factors affecting the macroeconomic stability, pursued an adequate policy. The final

88

son və aralıq hədəflərə nail olunmuş, pul kütləsi optimal səviyyədə tənzimlənmiş, manatın məzənnəsi­ nin sabitliyi qorunmuşdur. Nəticədə əsas hədəf olan inflyasiya təkrəqəmli səviyyədə qalmışdır. Belə olan şərait “TuranBank”ın da fəaliyyətinə müs­­bət təsir göstərmişdir. Lakin inkişaf mey­li­nə bax­­mayaraq risklərin idarə edilməsi öz əhə­miy­ yə­­­tini itirməmiş, əksinə bu proses daha da qa­ bar­­dılaraq diqqət mərkəzində qalmışdır. Əv­vəl­ki dövr­­lərdə olduğu kimi 2010-cu ildə də bankımız öz fəl­səfəsinə: etibarlılıq, təhlükəsizlik, düzgünlük, şəf­faflıq, yüksək keyfiyyətli xidmət, müştəri ilə tərəf­daşlıq, gəlirlilik, Azərbaycan iqtisadiyyatına xid­mət, ölkə qanunları­na hörmət və riayət və s. sadiq qalmasını təmin etmiş və risklərin idarə edil­­məsi işinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində Bey­­nəl­xalq Maliyyə Korporasiyası (IFC), Risk Pro­ fes­­ionallarının Qlobal Assosiasiyası (GARP), Azər­ baycan Risk Peşəkarları Assosiasiyası (ARPA), Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi (ABTM) kimi beynəlxalq və yerli təşkilatlar ilə əməkdaşlığını da­vam etdirmişdir. 2010-cu ilin sonlarında “Tu­ ranBank” və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC) arasında “Risk Menecment sisteminin tək­ milləşdirilməsi” layihəsi çərçivəsində müqavilə imzalanmış və Korporasiyanın mütəxəssisləri ilə birgə geniş nəzəri-praktiki işlərə start verilmişdir. Bu tip məsələlər bir daha “TuranBank”da biznes hədəflərini yerinə yetirməklə bərabər adekvat nəzarət sistemlərinin təkmilləşdirilməsinin ön plana çəkildiyinə əyani sübutdur. Bunlarla yanaşı, bankda risklərin idarə edilməsi ilə bağlı ayrı-ayrı risklərin - kredit, əməliyyat və bazar risklərinin müəyyən olunması, ölçülməsi və idarə olunması ilə bağlı yazılmış prosedur qay­ dalar yeni şəraitə uyğunlaşdırılmış və risklərin idarə olunmasında müvafiq alətlərin tətbiqi həyata keçirilmişdir ki, bunlara nəzərən müvafiq hesabatlılıq sistemi yaradılmış və müntəzəm olaraq sistematik qaydada Risklərin İdarə Edil­ məsi Komitəsinə təqdim olunmuşdur. Hesabat əsasən aşağıdakı risk qrupları üzrə təhlili və əməliyyatları özündə cəmləşdirir:

and intermediate goals set forward in monetary policy were achieved, the money supply was regulated in the optimal level, and the stability of the exchange rate of Manat was maintained. Owing to the mentioned the single-digit inflation was achieved. Such situation positively affected the activity of TuranBank. Notwithstanding the positive trends the risk management has not lost its significance, on the contrary, a special attention has been attached to this process. As in the previous years, our bank tenaciously adhered to its philosophy and principles of reliability, truthfulness, transparency, high quality services, cooperation with clients, profitability, serving to Azerbaijan economy, respecting the laws of the country and for the purpose of improving the risk management activities in the bank, continued its close cooperation with the international and local organizations such as International Finance Corporation (IFC), Global Association of Risk Professionals (GARP), Azerbaijan Risk Professioanls Association (ARPA), Azerbaijan Bank Training Centre (ABTC). In late 2010 an agreement between TuranBank and International Finance Corporation (IFC) was concluded within the framework of the Improvement of Risk Management system and extensive theoretical and practical works have been started. Such measures are illustrative example of the attention attached by TuranBank to the improvement of adequate control systems ensuring the achievement of business goals. Moreover, as a part of the overall activity in risk management in the bank, the written procedures for identification, assessment and management of credit, operational and market risks have adapted to the current conditions and the relevant risk management tools have been applied. Corresponding reporting system has been established and regular reports are submitted to the Risk Management Committee. The reports contain the analysis and procedures for the following risk groups:

89

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  
TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

Advertisement