Page 44

qabaqcıl təcrübələrə (seminarın keçirilməsi);

yaxınlaşdırılması

ternal Audit Division closer to the best practice (holding seminars);

dəyərləri diqqət mərkəzində saxlamağı özünün ən prioritet vəzifələri hesab edir.

investment risk as the priority task in its activity.

• Struktur bölmə rəhbərləri və filial direktorları üçün seminarların keçirilməsi;

• Holding seminars for the heads of structural units and branch directors;

• Maraqların Toqquşması və Əlaqədar Şəxslərlə Əqdlərə dair Siyasətin hazırlanması;

• Development of the Conflict of Interest and Related Party Transactions Policy;

Əminliklə qeyd etmək lazımdır ki, uzunmüddətli uğurlu fəaliyyət və xeyirxah korporativ davranış bir biri ilə sıx əlaqəli ünsürlərdir.

It should be noted for certain, that the long-term successful activity and good corporate behavior are closely connected factors.

18 illik fəaliyyət dövründə korporativ sosial

Corporate Social Responsibility has been

• Dividend siyasətinin hazırlanması;

• Development of Information Disclosure Policy and improvement of the practice in this field;

məsuliyyət “TuranBank”ın ümumi fəaliyyətinin

an integral part of the overall activity of

ayrılmaz tərkib hissəsi olmuşdur.

“TuranBank” during the course of its 18-year

• Məlumatların açıqlanmasına dair Siyasətin hazırlanması və bu sahədə təcrübələrin təkmilləşdirilməsi; • Korporativ Müşavir vəzifəsinin yaradılması və müvafiq təlimlərin keçirilməsi; • Daxili Komitələrin fəaliyyətinə dair məslə­hət­ lərin verilməsi. Layihə üzrə silsiləvi tədbirlərin görülməsi qarşımızdakı 2011-ci ildə də davam etdiriləcəkdir. Bu tədbirlərə - Korporativ sosial məsuliyyət, Kor­ porativ İdarəetmə Məcəlləsinin hazırlanması və Fəaliyyətin davamlılığına dair siyasətin hazırlanması daxildir.

• Establishment of the post of Corporate Governance Advisor and conduction of relevant trainings; • Making recommendations on activities of Internal Committees; Conduction of uninterrupted measures within the framework of the project will be continued during the 2011. Such measures include the development of the Corporate Social Responsibility and Corporate Governance Code and Sustained Performance Policy.

Ümumilikdə “Korporativ İdarəetmə” Layihəsi

Generally, the elements of the action plan

üzrə iş planının elementləri illik Əməliyyat

under the “Corporate Governance” project are

Planlarının tərkibinə salınaraq, hədəflərin

included in the annual Action Plans and for the

vaxtında yerinə yetirilməsi məqsədilə onların

purpose of timely implementation of the tasks the

icra statusu Strateji Plan Qrupu vasitəsi ilə daim

implementation status will be controlled by the

nəzarət altında saxlanılır.

Strategic Plan Group.

“Korporativ İdarəetmə” Layihəsi üzrə tədbirləri tamamlayaraq və bu istiqamətdə mütəmadi tək­ mil­ləşdirmələr apararaq, TuranBank, reputasiyaya təsir edən risklərin aradan qaldırılması, kapital bazarına çıxış imkanlarının qiymətləndirilməsi, idarəetmə qərarlarının qəbulu prosesinin sadə­ləş­ di­rilməsi, hesabatlılıq sisteminin şəffaflığı, investisiya risklərinin minimumda saxlanılması kimi

TuranBank, accomplishing the measures under the “Corporate Governance” project and taking regular improving actions in this regard, sets forward the elimination of reputation risks, evaluation of the opportunities to enter capital market, simplification of decision-making process, ensuring the transparency of accounting system, minimization of

84

activity. Bankın korporativ sosial məsuliyyəti üzrə vəzifə­ lə­ri əsasən aşağıdakı sahələrə istiqamət­lən­di­ rilmiş­dir: İşçi Heyəti – Bu istiqamətdə fundamental dəyərlər ban­k­ın strateji baxışı və missiyasından irəli gəlir. Be­­lə ki, insan resursları bankın ən vacib potensialı sayılır. Bank bu istiqamətdə özündə peşəkar rəh­ bər və işçi mühiti formalaşdırmışdır ki, bura­da onla­rın həm əmək fəaliyyətinin maddi dəyərlən­di­ ril­mə­si və ya karyera inkişafının təmin edilməsi, həm də qabaqcıl təcrübələrin mənimsənilməsi və bankda tətbiq edilməsi üçün mütəmadi yerli və xa­­ri­ci treninqlərdə iştirakının təmin edilməsi­ni hə­ya­ta keçirir. Bu sahədə işçi heyətimizə göstə­ri­ lən vacib diqqət, onların maddi rifahı ilə yanaşı mənəvi həvəsləndirilməsinin dəstəklənməsidir. Ənənəvi olaraq, ötən illərdə olduğu kimi hesabat ilində də bu istiqamətdə bankın işçi heyəti üçün müxtəlif növlərdə sosial tədbirlər keçirilmişdir. Eyni zamanda bankın sosial məsuliyyətlərinin tərkib hissəsinə onun bütün əməkdaşlara eyni mövqedən, onların cinsi, irqi, yaşı, dini, milliy­ yə­ti və ya fiziki qüsurlarına baxmayaraq bərabər və ədalətli münasibət nümayiş etdirməsidir. Müştərilər – Fəaliyyətimizdə strateji baxış və missiyamızın əsas elementlərindən biri də müş­ tə­rilərin ehtiyaclarına müvafiq çevik reaksiya verməklə onlara bank sistemində innovativ he­ sab edilən bank məhsullarının təqdim edilməsi və yüksək keyfiyyət meyarları çərçivəsində xidmət

The tasks of the bank under the Corporate Social Responsibility cover the following areas: Personnel – fundamental values in this regard stem from the strategic vision and mission of the bank. In this sense, Human Resources are deemed to the most important potential of the bank. In this regard, the bank established a professional management and personnel environment, where the remuneration of labor and career development, as well as participation in local and international trainings aimed at acquisition and application in the bank of the best practice are ensured. The care and attention towards the personnel is to ensure both their material welfare and mental encouragement. Traditionally, various types of social events were organized during the accounting year, as in the previous years. One of the elements of the social responsibility of the bank is to demonstrate an equal and fair approach to all employees irrespective of their gender, race, age, religion, nationality or physical abilities. Customers – One of the key elements of the strategic vision and mission of our activity is to offer innovative banking products and provide highquality services to our customers through rapid response to their demands. In this regard, during the accounting year our bank maintained the attractive, highly profitable interest rate within the Treasury of Secrets (“Sirlər Xəzinəsi”) deposit

85

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

Advertisement