Page 42

“MİllİK art” MMC Prossesİnq Mərkəzİ / “MilliK art” LLC Processing Center

“T uranLİzinq” MMC / “T uranLeasing” LLC

“MilliKart”

MMC

Prossesinq

Mərkəzi

“MilliKart” LLC Processing Center was es-

Bank əməliyyatlarının sürətli artımına paralel

Along with the rapid growth in banking opera-

Azərbaycan plastik kart bazarında Azərbaycan

tablished as a processing center alternative to

olaraq lizinq əməliyyatlarının da sürətli artımı

tions, a rapid growth is experienced in leasing

Beynəlxalq Bankının törəmə qurumu olan

“AzeriCard” LLC, which is a subsidiary of the

ilbəil müşahidə olunmaqdadır. Bu sahədə poten-

operations, as well. Taking into account the

“Aze­r iCard” MMC-yə alternativ bir Prossesinq

International bank of Azerbaijan in the plas-

sial biznes imkanlarının mövcudluğunu nəzərə

business potential of this field, in 2006, Turan-

Mərkəzi olaraq yaradılmış və əsas fəaliyyəti,

tic card market of Azerbaijan. As a Process-

alaraq, TuranBank, 2006-cı ildə Beynəlxalq

Bank signed a memorandum of understanding

plas­t ik kartlar vasitəsilə aparılan əməliyyatla­

ing Center, serving the domestic banks while

Maliyyə Korporasiyasının (IFC) və İsveçrənin

on establishment of a subsidiary leasing entity

rın dövriyyəsi sürətlə artdığı bir şəraitdə yer-

the turnover of the transactions carried out by

İqtisadi Məsələlər üzrə Dövlət Katibliyinin

within the program, under Azerbaijan Leasing

li banklara müasir Prossesinq Mərkəzi kimi

means of plastic cards, it carries out the pro-

(SECO) Azərbaycanda Lizinqin İnkişafı Layihəsi

Development project implemented by the Inter-

bank kartlarının hazırlanmasını və dövriyyə­

duction and release of bank cards, use of bank

üzrə həyata keçirdiyi proqram çərçivəsində

national Finance Corporation (IFC) and funded

yə buraxılmasını, bank kartlarının ölkədaxili

cards in the domestic and international non-

bankın lizinq törəmə qurumunun yaradılması

by Swiss State Secretariat for Economic Affairs

və beynəlxalq nağdsız ödənişlər-hesablaşma­­lar

cash payments and settlements network, and

istiqamətində qarşılıqlı anlaşma memorandumu

(SECO).

şəbəkəsində istifadə edilməsini təmin etmək­

provides services connected with settlements

imzalamışdır.

dən və onlar üzrə aparılan hesablaşmalarla

by means of such bank cards. The center was

əlaqədar xidmətlərin yerinə yetirilməsindən

established in 1 June 2006 by 18 domestic

ibarətdir. Mərkəz 1 İyun 2006-cı il tarixində 18 yerli bank, o cümlədən TuranBank (2,4%

Göstərilən texniki yardımın nəticəsi olaraq, 21

In the result of the technical assistance by

banks including TuranBank (owner of 2,4 per-

Avqust 2006-cı ildə səhmləri 100% TuranBanka

IFC, in 21 August 2006, “TuranLeasing”

cent of stocks).

aid olan “TuranLizinq” MMC dövlət

LLC, 100 percent of stocks owned by

qeydiyyatından keçərək təsis edilmişdir. Hesabat

TuranBank, was established and officially

ili ərzində Liziniq şirkətinin fəaliyyətinin təşkili

registered. During the reporting period, new

üzrə tədbirlər planı işlənib hazırlanmış və

action plan was developed and executed in

qrafik üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi təmin

order to improve the leasing activity of the

edilmişdir.

Company.

Belə ki, dövr ərzində Lizinq şirkətinin təşkilati

In

strukturu yenidən işlənib hazırlanaraq fəaliyyət

improved, new personnel was hired as well as

profili ilə uzlaşdırılmış, vakant iş yerlərinin

assessment of current and potential projects was

komplektləşdirilməsi həyata keçirilmiş, şirkətin

implemented.

səhmlərə sahib) tərəfindən yaradılmışdır.

11 Senyabr 2006-cı il tarixində “MilliKart”

On September 11, 2006 “MilliKart” LLC

MMC, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə

was registered in the Ministry of Justice of

Nazirliyində Dövlət qeydiyyatından keçmişdir.

Azerbaijan Republic. Currently 12 banks

“MilliKart” MMC-də 12 bank xidmət

are served in “MilliKart” LLC. These

olunmaqdadır. Həmin banklar tərəfindən 162

banks have issued over 162 000 cards, also

000-dən artıq ödəniş kartları emissiya edil­miş,

more than 290 ATMs and 1 200 POS-

290 bankomat və 1 200-dən artıq POS terminal

terminals have been installed by these

quraşdırılmışdır.

banks.

particular,

organizational

structure

was

bazarda rəqabətqabiliyyətli fəaliyyəti üzrə ba2010-cu ildə əlamətdar hadisələrdən biri də “AYİB”-

One of the significant events of the 2010 was the

zar araşdırmaları aparılmış və yeni layihələrin

in “MilliKart” MMC Prossesinq Mərkəzinin

activities of the EBRD aimed at participation in

qiymətləndirilməsi həyata keçirilmişdir.

səhmdar

olması

the structure of the stock capital of “MilliKart”

istiqamətdə apardığı fəaliyyət olmuşdur. Hesabat

LLC Processing Center. In the accounting year

ilində Mərkəzin səhmdar kapitalında “AYİB”-in

EBRD was represented with 12 percent share in

12%-lik iştirak payı ilə təmsilçiliyi olmuşdur.

the stock capital of the center.

80

kapitalı

strukturuna

daxil

81

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  
TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

Advertisement