Page 41

Kapİtal İNVESTİSİYALARI Capital INVESTMENTS

Ötən illərdə olduğu kimi, 2010-cu ildə də “TuranBank” özünün kapital investisiyaları isti­qamə­ tin­də iqtisadi fəaliyyət kursunu saxlamış və biz­ne­sin bu sahəsinin mənfəətli olmasını plan­ laş­dı­ra­raq, gələcək illərdə bu istiqamətdə balanslı kurs saxlamağı hədəfləmişdir.

As in the previous years, in 2010, “TuranBank” adhered to its course of economic activity in the field of capital investments, and taking into account the profitability of the field of business it is planned to provide a balanced approach to this field in the next years.

Hesabat ili ərzində “TuranBank”ın investisiyaları aşağıdakı kimi olmuşdur:

During the accounting year the capital investments of “TuranBank” was as follows:

kapital

“Azər-T ürk Bank” ASC / “A zer-T urk Bank” OJSC “Azər-Türk Bank” ASC 25 May 1995-ci ildə T.C. Ziraat Bankası A.Ş. və Azərbaycan Respublikası Səhmdar Kommersiya AqrarSənaye Bankı tərəfindən təsis edilmiş və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 29 İyun 1995-ci il tarixli, 234 saylı lisenziyası ilə 11 İyul 1995-ci il tarixdə fəaliyyətə başlamışdır. Bankın səhmdarları sırasına T.C. Zi­r a­at Bankası A.Ş. (46% səhmlərə sahib), “Aq­r ar­ kredit” Bank olmayan Kredit Təşkilatı (46% səhmlərə sahib), Ziraat Bank International AG Frankfurt, Almaniya (4% səhmlərə sahib) və “TuranBank” ASC (4% səhmlərə sahib) daxildir.

78

“Azer-Turk Bank” OJSC was founded in 25 May 1995 by T.C. Ziraat Bankası and Azerbaijan Republic Joint Stock Commercial Agrarian-Industrial Bank and was launched in 11 July 1995 under license No. 234 issued by the Central Bank of Azerbaijan on 29 June 1995. The authorized capital of “Azer-Turk Bank” OJSC, as of the end of the accounting year was 10 million AZN. The shareholders of the Bank are T.C. Ziraat Bankası A.S. (owner of 46 percent of stocks), “AgrarCredit” Non-Bank Credit Organization (owner of 46 percent of stocks), Ziraat Bank International AG Frankfurt, Germany (owner of 4 percent of stocks) and “TuranBank” OJSC (owner of 4 percent of stocks).

“Ov səhnəsi“, Nizaminin “Xəmsə“sinə daxil olan “İskəndərnamə“dən epizod “The Hunting scene“, Passage from the “Iskandar-name“ of Nizami’s “Khamsa“

“Başak İnam” Sığorta Şİrkətİ / “Bashak Inam” Insurance Compan y “Başak İnam” Birgə Sığorta Şirkəti 9 Avqust 1996-cı ildə Maliyyə Nazirliyinin müvafiq sığorta fəaliyyəti əsasında verdiyi lisenziya ilə fəaliyyətə başlamışdır.

“Bashak Inam” Joint Insurance Company started its activity on 9 August 1996 under the license granted by the Ministry of Finance for the relevant insurance activity.

“Başak İnam” Birgə Sığorta Şirkətinin hesabat ilinin sonuna nizamnamə kapitalı 3,25 mln manat təşkil etmişdir. Şirkətin səhmdarları sırasına Türkiyənin “Başak GroupAma” A.Ş., “TuranBank” ASC (10,77% səhmlərə sahib), qalan səhmlərin sahibləri isə “Azər-Türk Bank” ASC, “Aqrarkredit” Bank Olmayan Kredit Təşkilatı və fiziki şəxslərdir.

As of the end of the accounting year, the authorized capital of “Bashak Inam” Joint Insurance Company was 3.25 million AZN. The shareholders of the company are “Bashak Sigorta” A.S., “TuranBank” OJSC (owner of 10.77 percent of stocks). The remaining stocks are owned by “Azer-Turk Bank” OJSC, “AgrarCredit” Non-Banking Credit organization and individuals.

Qeyd etmək lazımdır ki, “Başak İnam” Birgə Sığorta Şirkəti, Azərbaycan sığorta bazarının liderləri sırasında ön yerlərdən birini tutur.

It should be noted that, “Bashak Inam” Joint Insurance Company takes one of the leading places in the insurance market of Azerbaijan. 79

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  
TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

Advertisement