Page 38

İnstİtutsİonal İnkİşaf Institutional Development

Nəriman Çin xaqanının oğlunu öldürür, 1610

Nariman Kills the Son of the Khaqan of Chin, 1610

“İnstitutsional İnkişaf” xəttinin daim diqqət mər­ kəzində saxlanılması, bankın hər il qarşısına qoy­­ duğu məqsədlərə nail olması ilə nəticələn­­miş­­dir. Bankın qəbul etdiyi ümumi strateji plana mü­va­f­iq olaraq, ötən 2008-2009-cu illər bankda “İnstitut­si­o­ nal İnkişaf” illəri kimi əks edilmiş və bu sahədə TuranBank, yerli bazarda milli bank sistemində təcrübəli bank tədris qurumlarından biri olan, Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi (ABTM) ilə birgə inkişaf dövrü keçərək, sağlam dayaqlar üzərində qurulmuş institsional bazanı yaratmış, 2010- cu hesabat ilində isə institutsional baza üzrə sistemlərin, biznes hədəflərinə çatması istiqamətində ümümi proseslərə transformasiyası həyata keçirilmişdir. İnstitutsional inkişaf sahəsi üzrə ümumi sistem­ lərin yaradılması, prosseslərin təkmilləşdirilməsi bankın tarixində 2008-2009-cu illəri əhatə edirdisə, 2010-cu il artıq tam formalaşdırılmış “institutsio­ nal baza”nın inkişaf kursu üzrə daim yenilənməsi və təkmilləşdirilməsinin dəstəklənməsi kimi davam etdirilmişdir. Bankın instutsional baza üzrə

72

Keeping focus on the “Institutional Development” course resulted in achievement of the goals set forward every year by the bank. According to the general strategy adopted by the bank, the previous 2008 and 2009 years were declared to be “Institutional Development” years in the bank, and during these years TuranBank, passing a development period together with Azerbaijan Bank Training Center (ABTM), one of the experienced bank training organizations acting in the national banking system established an institutional basis, build on solid stands. During the 2010 account year, transformation of the systems of institutional basis to general processes, aimed at achievement of business goals, were carried out. While the establishment of the general systems of institutional development and improvement of processes coved 2008 and 2009, during 2010 the fully established “institutional base” was permanently updated and improved. Along with ABTM, internationally recognized organizations such as the

Bəhram Gur. “Xəmsə”, Nizami Gəncəvi, Təbriz, 1488 Bahram Gur. “Khamsa”, Nizami Ganjavi, Tabriz, 1488

inkişafının dəstəklənməsində ABTM ilə yanaşı, beynəlxalq arenada tanınmış qurumlar da yaxından iştirak etmişdir ki, bunlara FSVC (ABŞın Maliyyə Xidmətləri üzrə Könüllülər Korpusu) və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasını aid etmək olar. “İnstitutsinal İnkişaf” üzrə ümumiləşdirilmiş hər bir taktiki addım öz əksini illik hazırlanan Əməliyyat Planlarının tərkibində layihə, modul, sub modul və tədbirlər şəklində tapır. Bank, istər “İnstitutsional İnkişaf”, istərsə də bu qəbildən olan digər mühüm sahələrin daim prioritet olaraq saxlanılması məqsədilə, bankın strategiyasına müvafiq adekvat təşkilati-strukturun tərkibində Müşahidə Şurasının vertikal tabeçiliyində olan İdarə Heyətindən və struktur bölmə rəhbərlərindən ibarət Strateji Plan Qrupu (SPQ) yaratmışdır. SPQ, əsasən nəzərdə tutulmuş illik hədəflərin icrası ilə bağlı aylıq, rüblük və illik mütəmadi toplantılar keçirir və strateji vəzifələrin icra statusu barədə müzakirələr apararaq müvafiq qərarlar qəbul edir.

Financial Services Volunteer Corps (FSVC) and International Finance Corporation participated in supporting the development of the bank based on institutional base. Every tactical measure related to “Institutional Development” is included in the annual Action Plans as projects, modules/submodules and measures. For the purpose of maintaining the “Institutional Development”, as well as other related fields of activity, as an area of priority, the bank established the Strategic Plan Group (SPG) composed of the heads of structural units and the Management Board on vertical subordination of the Supervisory Board within the adequate organizational structure corresponding to the strategy of the bank. Generally, the SPG held regular weekly, quarterly and annual meetings to deal with the envisaged annual tasks and make relevant decisions conducting discussions on the progress status of implementation of the strategic tasks.

73

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

Advertisement