Page 34

Mİkromalİyyələşdİrmə MICROFINANCING

ərazi üzrə mikro-ma­l iyyələşmə fəaliyyətinin

branches have intensified its micro financ-

aktivləşdiril­mə­sində fəal iştirak etmişlər. Qeyd

ing in the areas where they operate. By this

olunan sahəyə diqqətin artırılması, eyni za-

way, the Bank aims at putting more prior-

manda bankın bütün satış şəbəkəsinin mikro-

ity on the regional development of micro fi-

maliyyə sahəsində iştirakı nəzərdə tutulur

nancing through its regional sales network.

ki, bu da ümumi fəaliyyətin tərkib hissəsində mikro-maliyyə sektorunun biznes hədəflərində əks etdirilməsi ilə şərtləndirilir. Hesabat

Nüşabə İsgəndəri portretindən tanıyır. Nizaminin 15-ci əsrə aid “Xəmsə”sindən (“Beşlik”) miniatur

ilində

ən

yadda

mühüm

Microfinance Conferences. The most por-

əhəmiyyətli hadisələrdən biri də 2010-cu ildə

tentous was the participation of the bank’s

“TuranBank”ın

Mikromaliyyə

delegation in the 13th Annual Microfinance

konfranslarında aktiv iştirakıdır. Bu konfrans-

Conference in Astana, the capital of Ka-

lardan əlamətdar sayılanları bankın nümayəndə

zakhstan.

qalan

Beynəlxalq

heyətinin Qazaxıstanın paytaxtı olan Astana konfransında iştirak etməsidir. Bankımız

Azərbaycan

Assosasiyasının Hesabat ilində universal bank modulu əsasında

In the accounting year, TuranBank, con-

fəaliyyətini davam etdirən TuranBank, bazar

tinuing its activities as a universal bank

seq­mentləşdirilməsində mikromaliyyə sfera­

module, attached a special importance to

sına xüsusi önəm verir.

the sphere of microfinancing in market seg-

Bankda

əsas

fəaliyyət

istiqaməti

sayılan

mentation.

2010 accounting year was the active participation of “TuranBank” in the International

şəhərində keçirilən 13-ci Mikromaliyyələşdir­mə Nushaba recognising Iskandar by his portrait. A miniature painting from a fifteenth century manuscript of Nizami’s Khamsa (“Five Poems”)

One of the most remarkable events in the

events and a number of questionnaires held by Azerbaijan Micro-Finance Association.

Mikro

tədbirlərində

Our bank also took an active part in the

Maliyyə bir

We also participated in “Investors Fair”

sıra

organized by AMFA in Baku. Participation

sorğularda aktiv iştirak etmişdir. Belə ki, ok­

in such events is of great importance from

tyabrda AMFA-nın Bakıda keçirilən “İnvestorlar

the point of view of establishing new busi-

sərgisində” iştirak edilmişdir. Həmin tədbirlərdə

ness relations of the bank. We took part in

iştirak bankın yeni əlaqələrinin qurulması

a number of questionnaires such as “Social

nöqteyi-nəzərindən böyük əhəmiyyətə malik

Performance “, Mix Market və MİX SMART

olmuşdur. Bank Social Performance, Mix Mar-

Campaign, MCO-Social Performance Ques-

ket və MIX SMART Campaign, MCO- Social

tionnaire, Network Association Guarantee

Performance Questionnaire, Network Associa-

Questionnaire, etc.

kreditləşmə, 2009-cu hesabat ilindən başlayaraq

The crediting, which is considered to be

tərkibinə mikromaliyyə sahəsini də daxil et­

the main field of activity of the bank in-

miş­dir. Bu sahənin inkişafı nöqteyi-nəzərindən

cludes

Bank, 2009-cu ildə “mikrokredit” məhsulunun

2009. From the point of view of develop-

yaradılması və “Yasamal” filialının sırf mikro­

ment of this field, development of the “mi-

k­redit filial kimi fəaliyyətinin müəyyənləş­

cro-credit ” product in 2009 and assigning

di­r il­mə­si vacib əhəmiyyət kəsb edir.

Bu da

of Yasamal Branch for acting exclusively as

gələcəkdə əhalinin azgəlirli qrupuna daha mü-

a micro-finance branch is of great signifi-

nasib və sərfəli şərtlərlə maliyyələşmə imkanları

cance. These measures will provide oppor-

verilməsinə şərait yaratmışdır. Hesabat ilində

tunities for financing of low-income group

Konfranslarda bir sıra beynəlxalq və yerli mik­

number of international and local micro-fi-

bankın mikro-maliyyələşmə fəaliyyətinin artı­

of the population under more suitable and

ro­maliyyələşdirmə institutları ilə məhsuldar

nancing institutions in the conferences and

rıl­ması istiqamətində bankın regional satış

favorable conditions in the future. Within

danışıqlar aparılmış və ABŞ-ın MicroVest,

preliminary agreements for cooperation

şəbəkəsinə daxil olan “Tovuz” və “Ağstafa”

the framework of developing micro financ-

Almaniyanın Bank im Bistum Essen kimi mik­

were achieved with some micro-financing

filialları da qeyd olunan fəaliyyətin artırılması

ing

ro maliyyələşdirmə təşkilatları ilə əməkdaşlıq

organizations such as MicroVest, USA, and

prosesinə

branches such as “Tovuz” and “Aghstafa”

istiqamətində ilkin razılıq əldə olunmuşdur.

Bank im Bistum Essen, Germany.

64

cəlb

olunmuş

yerləşdikləri

micro-financing

beginning

from

in the regions, some of the regional

tion Guarantee Questionnaire və digər bir sıra sorğularda iştirak etmişdir.

During the reporting period, due diligence

Hesabat ilində Bankda mikromaliyyə üzrə do-

nis (France) and Connective Capital (Ger-

nor təşkilatları - ABŞ-ın DWM və Fransanın Pla­

many) in order to attract potential funding

nis tərəfindən investisiyaların yerləşdirilməsi

for our microfinancing business.

məqsədilə təhlillər aparılmışdır.

was carried out by DWM (US) as well as Pla-

Productive negotiations were held with a

65

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

Advertisement