Page 24

Öhdəlİklər / Liabilities

NİZAMNAMƏKAPİTALının artım dİnamİkası,MLN AZN Grow th of stock capital, mln A ZN

Hesabat dövrü ərzində bankın öhdəlikləri 103,4 mln AZN olmuşdur ki, bu da keçən ilin müvafiq göstəricisindən 21,4% yüksək göstəricidir.

The total liabilities of the bank during the accounting period was 103,4 million AZN, which is 21,4 percent more than the corresponding indicator of the previous year.

Öhdəlİklərİn Strukturu

StructureoftheLiabilities

Hesabat ilinin sonuna digər banklara ödəniləcək vəsaitlər 8,1 mln. AZN, borc götürülmüş digər vəsaitlər 40,4 mln. AZN olmuşdur. Öhdəliklər bölməsinin digər hissəsinə hüquqi və fiziki şəxslərdən cəlb edilən vəsaitlər daxildir və müvafiq dövrə bank 54,5 mln. AZN vəsait cəlb etmişdir.

As of the end of the accounting year, dues to bank were 8,1 million AZN and other borrowings were 40,4 million AZN. Another significant part of the liability items is the funds attracted from legal entities and individuals, and during the accounting period the bank attracted such funds amounting to 54,5 million AZN.

K apİtalın Strukturu

Structure of the Capital

Bankın məcmu kapitalının 20,0 mln. AZN-ni ödənilmiş nizamnamə kapitalı, 1,11 mln. AZN-ni bölüşdürülməmiş mənfəət və 0,71 mln. AZN isə sair ehtiyatlar təşkil etmişdir.

The total capital of the bank, consisted of the shareholder capital of 20 million AZN, the undivided profit of 1,1 million AZN and the total reserves of 0,71 million AZN.

K apİtal / Capital 2010-cu ilin sonuna bankın kapitalı 21,8 mln. AZN olmuşdur. 2010-cu ilin sonuna nizam­ namə kapitalının həcmi keçən ilin müvafiq döv­ rünə nisbətən 17,7% artaraq 20,0 mln. AZN-ə çatmışdır.

44

As of the end of 2010, the fixed capital of the bank amounted to 21,8 million AZN. The Bank’s stock capital reached 20 million AZN as of the end of 2010. Generally, in the accounting year, shareholder capital increased by 17,6 percent against 2009 year.

45

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

Advertisement