Page 21

Bank sektorunun aktİv lər İ, mlrd A ZN

13.3

Bank I NG Sector assets, bln A ZN

Hesabat ilinin sonuna Azərbaycan banklarının ümumi aktivləri 2009-cu illə müqayisədə 13,7% artaraq 13,3 mlrd. manat təşkil etmişdir.

As of the end of the accounting year, the total assets of Azerbaijan banks amounted to 13,3 billion AZN, increasing by 13,7 percent compared to 2009.

Hesabat ili ərzində bank sektorunun aktivlərinin tərkibində iqtisadiyyata kredit qoyuluşları əhəmiyyətli çəkiyə malik olmaqla, 2009-cu ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 9,5% artaraq 9,2 mlrd ma­nat təş­kil etmişdir. Xüsusilə son illər ölkə bankla­ rı rə­qa­bət şərtlərini nəzərə alaraq, daim art­maq­da olan uzunmüddətli kredit tələblərinin qarşılan­ma­ sı­na daha çox önəm verirlər ki, bu da ölkə üzrə iqtisadi inkişafın davamlı olmasında və təsərrüfat subyektlərinin strateji iqtisadi planlaşmalarında mü­hüm əhəmiyyət kəsb edir. 2010-cu hesabat ili üzrə kredit qoyuluşlarının tərkibində uzun­müd­dət­ li kreditlərin həcmi, ümumi kredit qoyuluşlarının 71,7%-ni və ya 6,6 mlrd. manatını təşkil etmişdir ki, bunların da 65,2%-i milli valyutda, 34,8%-i isə xarici valyutada yerləşdirilmişdir. Hesabat dövrü üzrə vaxtı keçmiş kreditlərin cəmi kredit qoyuluşlarına nisbəti isə 3,2% təşkil etmişdir.

The credit investments to the economy constituted a significant part of the assets of the banking sector during the accounting year, amounting to 9,2 billion AZN, which expresses an increase by 9,5 percent compared to 2009. Especially, during the recent years the banks of the country, taking into account the competition conditions, attach more importance to meeting of the increasing long-term credit demands, which is of great significance for sustained economic growth in the country and strategic economic planning of the business entities. For the 2010 accounting year, the amount of the long-term credits within credit investments constituted 71,7 percent or 6,6 billion AZN, out of with 65,2 percent are in foreign currency and 34,8 percent in domestic currency. For the accouting period, the proportion of the overdue credits to the total credit investments was 3,2 percent.

2010-cu hesabat ili üzrə iqtisadiyyata kredit qoyuluşlarının kredit təşkilatları üzrə strukturuna baxsaq məcmu kreditləşmənin 3,9 mlrd. manatının və ya 42,6%-nin dövlət payı olan bank tərəfindən, 5,1 mlrd. manatının və ya 55,3%-nin özəl banklar, 0,2 mlrd. manatının və ya 2,1%-nin isə bank olmayan kredit təşkilatları tərəfindən maliyyələşdirildiyini görə bilərik.

As it is obvious from the structure of the credit investments to the economy in the 2010 accounting year according to the credit organizations, out of the total crediting 3,9 billion AZN or 42,6 percent was financed by the bank with state share, 5,1 billion AZN or 55,3 percent by private banks and 0,2 billion AZN or 2,1 percent by non-banking credit organizations.

38

Hesabat ilində kredit qoyuluşlarının sahələr üzrə strukturu belə olmuşdur: Ticarət və xidmət – 2,2 mlrd. manat və ya 24,1%, Energetika - 1 mlrd. manat və ya 10,7%, Kənd təsərrüfatı və emal 0,4 mlrd. Manat və ya 4,8%, İnşaat və Əmlak 0,7 mlrd. Manat və ya 7,2%, Sənaye və istehsal 0,7 mlrd. ma­ nat və ya 7,4%, Nəqliyyat və rabitə 0,5 mlrd. manat və ya 5%, Ev təsərrüfatları 2,7 mlrd. manat və ya 29,5%, Digər sahələr 11,3%. Hesabat ilində kredit əməliyyatlarının struktur tərkibində əvvəlki illərə nisbətən Sənədli Əməliyyatlar üzrə kredit portfelinin həcmi istiqamətində də artım tempi qorunub

In the accounting year the structure of the credit investments according to the fields is as follows: Trade and Service – 2,2 billion AZN or 24,1 percent, Energy - 1 billion AZN or 10,7 percent, Agriculture and Processing - 0,4 billion AZN or 4,8 percent, Construction and Estate - 0,7 billion or 7,2 percent, Industry and Production - 0,7 billion AZN or 7,4 percent, Transport and Communication - 0,5 billion AZN or 5 percent, Households 2,7 billion AZN or 29,5 percent, and other fields 11,3 percent. The rate of increase of the amount of the Documentary Transactions portfolio in the structure of the credit transactions compared to the previous years was maintained

Bank sektorunun kredİt portfelİ, mlrd A ZN Bank I NG sector loan portfolio, bln A ZN

saxlanılmışdır. Belə ki, 2009-cu illə müqayisədə 48,6% artaraq 492,5 mln. manat və ya ümumi kredit qoyuluşlarının 5,4%-ni təşkil etmişdir. 2010-cu ildə Akkreditivlər üzrə portfel 430,8 mln. manat, Zəmanət portfeli 44,1 mln. manat, Faktorinq əməliyyatları üzrə 7,7 mln. manat və digər əməliyyatlar isə 9,9 mln. manat təşkil etmişdir.

in the accounting year as well. Thus, the Documentary Transactions portfolio amounted to 492,5 million AZN or 5,4 percent of total credit investments, increasing by 48,6 percent compared to 2009. In 2010, the Letter of Credit Portfolio amounted to 430,8 million AZN, the Guarantee portfolio amounted to 44,1 million AZN, Factoring transactions amounted to 7,7 million AZN and other transactions amounted to 9,9 million AZN.

2010-cu hesabat ilinin sonuna kreditlər üzrə orta illik faiz dərəcəsi yerli valyutada 14,19%, xarici valyutada isə 17,21%, yerləşdirilmiş banklararası kreditlər üzrə orta illik faiz dərəcəsi isə yerli valyu­tada 11,86%, xarici valyutada 9,99% olmuşdur.

As of the end of the 2010 accounting year, the average annual interest rate for credits was 14,19 percent in domestic currency and 17,21% percent in foreign currency, and the average annual interest rate for issued interbank credits was 11,86 percent in domestic currency and 9,99 percent in foreign currency.

39

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  
TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

Advertisement