Page 20

Bank sektoru Banking Sector

Xosrov Barbadın musiqisinə qulaq asır. “Xəmsə“, Nizami, 1539—1943. Britaniya kitabxanası, London

Khosrow listens Barbad’s music. “Khamsa“, Nizami, 1539—1943. Britain library, London

İqtisadi sistemin təkanverici elementi kimi, 2010cu il respublikanın bank sektoru özünün tarazlı inkişaf kursunu müvəffəqiyyətlə qoruyub saxlaya bildi. Davamlı iqtisadi inkişaf, eyni zamanda ölkənin böyük iqtisadi potensialı, ilbəil artan iqtisadi imkanlar və bank sisteminin ilbəil beynəlxalq standartlara uyğun təkmilləşdirilməsi də bank sisteminin sürətli inkişafını təmin edən amillər kimi arqumentləşdirilir.

As a stimulating element of the economic system, the banking sector of the Republic successfully maintained its balanced development course during 2010. The sustained economic growth, the large economic potential of the country, year-byyear increasing economic capacity and the improvement of the banking system in correspondence with the international standards serve as the key factors ensuring the rapid development and progress of the banking system.

Hesabat ilində bank sisteminin davamlı

The main reason of the sustained development of

inkişafına əsas səbəb, Azərbaycan

the banking system in the accounting year was

iqtisadiyyatında real sektorun maliyyə sektoru ilə

the close harmonization of the real sector with the

sıx ahəngdarlığının təşkili olmuşdur.

financial sector in the Azerbaijan economy.

2010-cu ildə respublikada 45 bank fəaliyyət göstərmişdir ki, bunlardan da 44-ü tam özəl, 1-i isə dövlət iştiraklı bankdır. Hesabat ilində bank sistemində fəaliyyət göstərən bankların

In 2010, there were 45 banks acting in the republic, 44 ones of which are completely private and one with state share. In the accounting year, among the banks acting in the banking system 22 ones are

36

tərkibində 22 bank xarici kapitallı bank kimi qeydiyyata alınmışdır ki, bunda da 7 bank üzrə xa­ rici kapital nizamnamə kapitalının 50%-dən çox hissəsini, 13 bankda isə xarici kapital nizamnamə kapitalının 50%-ə qədər hissəsini təşkil etmişdir. Xarici bankların filial kimi fəaliyyət göstərən 2 bankı mövcuddur. Hesabat ilində həmçinin xarici bankların ölkəmizdəki nümayəndəliklərinin sayı 5 olmuşdur.

registered as foreign capital banks, out of which in 7 ones the foreign capital constitutes more than 50 percent of the authorized capital, and in 13 ones the foreign capital constitutes up to 50 percent of the authorized capital. There are 2 banks acting as the branches of foreign banks. The total number of the representations of foreign banks in our country was 5 in the accounting year.

Ölkə banklarının 2010-cu ildə satış şəbəkəsinin

As for the enhancement of the branch network of

genişləndirilməsi ilə bağlı qeyd etməliyik ki, bu

the banks in the country during 2010, it should

dövrdə banklar ciddi fəallıq nümayiş etdirərək 18

be noted that during the mentioned period the

yeni filial və 11 şöbə açılışını reallaşdırmışdır.

banks demonstrated high activity, opening 18 new branches and 11 service points.

Banklar və fİlİal şəbəkəsİ Banks and branch net work

filial

305 filial branches

filial 420 branches filial 374 branches

filial 485 branches

filial 567 branches

644 branches 626 filial branches

46 bank banks

bank 44 banks

bank 44 banks

bank 46 banks

46 bank banks

bank 46 banks

45 bank banks

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Hal-hazırda banklar üzrə 644 filial fəaliyyət gös­­ tərir ki, bunun da tərkibində 38 filial döv­lət ban­k­­ larına, 606 filial isə özəl banklara məxsusdur.

Currently, there are 644 branches acting in the banking system, out of which 38 ones belong to state banks and 606 ones to the private banks.

37

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

Advertisement