Page 17

Makroİqtİsadİy yat Macroeconomics

2010-cu İldə ÜDM-un strukturu GDP structure in 2010

Xosrov və onun vəziri xarabalıqlar qarşısında. Nizami Gəncəvinin “Sirlər Xəzinəsi” əlyazmasından (“Məhzan ələsrar”)

Khosrow and his vizir in front of the ruins. Manuscript of “The Store-house of Mysteries” of Nizami Ganjavi (“Makhzan al-asrar”)

2010-cu il dünya iqtisadiyyatı tarixində artıq 2008-ci ilin II yarısından tüğyan etməyə başlayan ümumdünya maliyyə böhranının sönmə mərhələsi ilə müşayiət olundu. Sözsüz ki, Azərbaycan iqtisadi sistemi qlobal iqtisadiyyatın tərkib hissəsi olduğundan, qeyd olunan pozitiv tendensiyadan 2010-cu hesabat ilində iqtisadi faydalar əldə etdi ki, bu da özünü əyani şəkildə makroiqtisadi göstəricilərdə əks etdirdi.

The global financial crisis, starting from the second half of 2008, stepped into the attenuation and dampening phase in 2010. Certainly, Azerbaijan’s economic system, as an integral part of the global economy, benefited from such positive trends during the 2010 accounting year, which is clearly reflected in macroeconomic indicators.

2010-cu ildə ÜDM-un real artım tempi 5% təşkil etmiş və cari qiymətlərlə 41,6 mlrd. manat olmuşdur. Adambaşına düşən ÜDM-un həcmi real ifadədə 3,7% artaraq 4653,3 manat (5797,8 ABŞ dolları) təşkil etmişdir.

During the 2010 accounting year the real growth rate of the gross domestic product (GDP) was 5 percent and reached 41,6 billion AZN at the existing prices. The real amount of the per capita GDP amounted to 4653,3 AZN (5797,8 USD), increasing by 3,7 percent.

2010-cu ildə qeyri-neft sahələrinin inkişaf dinamikası ümumilikdə bu sahənin real ifadədə 7,9% artması ilə nəticələnmişdir. Belə ki, ötən il rabitə sahəsi 29,7%, nəqliyyat sahəsi 4,3%, tikinti sahəsi isə 20,3% artmışdır. Eyni zamanda dövr ərzində qeyri-neft sektoru üzrə 6,2% artım qeydə alınmışdır. Qeyri-neft sektorunun mühüm sahəsi olan kənd təsərrüfatında ümumi məhsul istehsalı

During 2010, the growth dynamics of non-oil sector resulted in the real growth of this sector by 7,9 percent. Thus the real growth was 29,7 in communication, 4,3 percent in transport, 20,3 percent in construction. At the same time a growth of 6,2 percent was observed in the nonoil industry. The gross domestic product of agriculture, as a part of non-oil sector, increased

30

2,2% artmış, o cümlədən, bitkiçilik məhsulları istehsalı 8,9% azalmış, heyvandarlıq məhsulları is­ tehsalı isə 6,1% artmışdır. Ümumilikdə isə son üç il­də kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun ar­­tım tempi orta hesabla 2,5% təşkil etmişdir. Bu sa­hə­də hökumətin və cənab Prezidentin tətbiq et­­di­yi düz­ gün və eyni zamanda məqsədyönlü iqti­sadi kurs bir sıra əhəmiyyətli dövlət proqramlarının ic­rasının uğur­la nəticələnməsinə gətirib çıxartdı. Nə­zərə alsaq ki, urbanizasiya səviyyəsi balanslı şə­kil­də həm şəhər, həm də regional əyalət və kənd yer­lə­ ri­ni əhatə edir, onda qeyri-neft sektorunda kənd tə­sərrüfatının əhəmiyyətini asanlıqla müşahidə et­mək olar. İqtisadiyyatın bu sahəsi üzrə hesabat ilin­də mühüm dövlət proqramlarına “Azərbaycan Res­publikasının Ərzaq Təhlükəsizliyi Proqramı”, “Azər­baycan Respublikası Regionlarının 2009— 2013-cü illərdə Sosial-İqtisadi İnkişafi Dövlət Proq­ ramı”, “2008—2015-ci illərdə Azərbaycan Res­pub­ likasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı in­ kişafı üzrə Dövlət Proqramı”, “2008—2015-ci il­lər­də Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məh­ sulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proq­ramı” və «Kənd Təsərrüfatı məhsulları is­teh­salçılarına dövlət dəstəyi haqqında» 23 yanvar 2007-ci il ta­rixli 1907 nömrəli sərəncamını aid et­mək olar.

by 2,2 percent, including the decrease by 8,9 percent in crop production and increase by 6,1 percent in animal husbandry. Generally, the growth rate of the gross domestic product in agriculture in the last three years was 2,5 percent.

Qeyd olunan proqramların icrası hesabat ilində də öz müsbət nəticələrini vermişdir. Belə ki,

Implementation of the above mentioned programs had positive results in the accounting

The proper and purposeful economic policy pursued by the government and Mr. President in this sector enabled the successful implementation of a number of significant state programs. The importance of the agriculture in the non-oil sector is clear, given the fact that the urbanization policy covers both cities and regional provinces and rural areas. The significant state programs implemented in this sector of the economy during the accounting year include the State Program for Socio-Economic Development of Regions of the Republic of Azerbaijan in 2009—2013, the State Program on Poverty Reduction and Sustainable Deve­lopment in the Republic of Azerbaijan in 2008—2015, the State Program on Reliable Food Supply of Population in the Republic of Azerbaijan in 2008—2015 and the Decree No. 1907, dated on 23 January 2007, on State Support to Agricultural Producers.

31

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

Advertisement