Page 1

TUPLICKI BIULETYN I N F O R M AC Y J N Y E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y

G M I NA T U P L I C E

N R 1 / LU T Y 2 01 5

Startujemy z Biuletynem! Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer naszego gminnego Biuletynu Informacyjnego, spełniając tym samym jedną z  przedwyborczych obietnic, jaką było prowadzenie polityki informacyjnej. Biuletyn to ukłon w  Waszą stronę, baza wiedzy i  przydatnych informacji, ale również - a  może i  przede wszystkim - sprawozdawczość z  mojej pracy. Redagowanie Biuletynu powierzyłam Tomaszowi Kosiorskiemu, którego zaprosiłam do współpracy nie tylko przy tym projekcie. Pierwszy numer traktujemy jako pilotażowy. Wasze sugestie i  odczucia będą mile widziane. Za mną pierwsze ważne spotkania, które, jak liczę, zaowocują projektami. Przede mną wypełniony spotkaniami kalendarz i  świadomość ciężkiej pracy. Uspokajam jednak, bo zapał mam ciągle na wysokim poziomie! Luty będzie miesiącem spotkań, przed nami wybory sołeckie. Liczę na wysoką frekwencję, powalczcie o  swoje sołectwa! Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp

OGŁOSZENIE

Konkurs fotograficzny

Wójt Gminy Tuplice, Katarzyna Kromp, w lutym ogłosi regulamin konkursu fotograficznego, który będzie poświęcony pejzażowi, przyrodzie naszej gminy. Już dziś zachęcamy wszystkich do robienia zdjęć. Ważne, aby fotki były wykonane na terenie naszej gminy, by ukazywały piękno akwenów, lasów, architektury itp., ażeby prezentowały zwierzęta w  ich naturalnym środowisku. Słowem, wszystko, co ma związek z  Gminą Tuplice uwieczniajcie na zdjęciach. Konkurs nie będzie dotyczył fotografii portretowej. Oczywiście: będą nagrody, a  o  wyborze najlepszych zdjęć zadecyduje jury. A  zatem: pstrykać, pstrykać, pstrykać!

INFORMACJA

Dyżury Wójta Wójt Gminy Tuplice, Pani Katarzyna Kromp, informuje wszystkich zainteresowanych, że od dnia 01.02 2015 r. interesantów przyjmuje w każdy poniedziałek i środę w godzinach 8:00 - 13:00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

1


PODATKI

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 2 do 27 lutego 2015 r. należy złożyć wniosek do wójta, do wniosku trzeba dołączyć faktury VAT jako dowód zakupu oleju napędowego w  okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. Kwotę limitu określa się w  następujący sposób: 81.70 zł razy ilość  ha użytków rolnych. Kwotę zwrotu oblicza się na podstawie przedstawionych faktur VAT. Stawka zwrotu w  roku 2015 wynosi 0,95 zł. Kwotę zwrotu oblicza

ŚWIADCZENIA

się wg wzoru: ilość litrów zakupionego ON razy 0,95 zł. Obliczoną kwotę zwrotu porównuje się z kwotą limitu przypadającego producentowi rolnemu. Jeżeli kwota zwrotu jest niższa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie zwrotu. Jeżeli kwota zwrotu jest większa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie limitu. Natmiast wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji następuje

w terminie: 1 - 30 kwietnia 2015 roku. Deklaracje dot. zwrotu podatku akcyzowego można pobrać ze strony internetowej: bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/ (zakładka "Pozostałe", podzakładka "Co i  jak załatwić") lub w  Urzędzie .

Szczegółowe informacje pod nr telefonu (68) 362 57 26 lub bezpośrednio w  Urzędzie Gminy w  pokoju nr  11.

RO D ZI NNE

Większe świadczenie pielęgnacyjne

W związku z  nowelizacją ustawy o  świadczeniach rodzinnych zmianie ulega wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. W  okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wynosi ono 1 200,00 zł. (tysiąc dwieście). Świadczeniobiorcy, którzy aktualnie pobierają to świadczenie, nie muszą składać dodatkowych dokumentów.

OGŁOSZENIE

Bal Karnawałowy

Parafialny Zespół Caritas wraz z Klubem Seniora zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Tuplice na Bal Karnawałowo - Walentynkowy w Dużej Sali GOK dnia 07.02.2015 r. (sobota) od godz. 20:00. Cena - 50 zł od osoby (w tym ciasto domowe, kawa, herbata, ciepły posiłek). Zapisy u p. Ireny Grubizny w Ośrodku Zdrowia w godz. 8:00 - 15:00.

I N WE S TY C J E

P RZ ED S Z KO LE

Opłaty za przedszkole

Dzienny pobyt dziecka w celu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin (w  Gminie Tuplice od 7:30 do 12:30) i  jest bezpłatny. Każda kolejna godzina kosztuje 1 zł. Dzienna stawka żywieniowa to koszt 6 zł (śniadanie - 2 zł, obiad - 3zł, podwieczorek - 1 zł). Opłaty uiszcza się u  intendentki od 5 do 15 dnia każdego miesiąca w  godz. 8:00 - 13:00, a  ponadto 12 dnia danego miesiąca w  godz. 8:00 - 15:30.

SUW w Rytwinach ukończony

Udało się! Mamy wreszcie dobrej jakości wodę. Otóż, 31.10.2014 r. zakończono ważną inwestycję: przebudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody w  Rytwinach. Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych PROW – podstawowe usługi dla ludności wiejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Zielonej Górze. Koszt to 3 016 000 zł. (trzy miliony szesnaście tysięcy). Gmina Tuplice zapłaciła

tylko wkład, czyli ok. 600 tys. zł. (sześćset tysięcy). Warto podkreślić, że nasza Gmina - jako jedna z  niewielu gmin wiejskich - jest zwodociągowana w  100  %, jednak zużycie techniczne SUW powodowało częste awarie oraz pogorszenie jakości wody pitnej. Realizacja inwestycji pozytywnie wpłynęła na ciągłość dostaw, jak i  na jakość wody dostarczanej dla prawie 4  tys. osób (wszystkie miejsowości z  Gminy Tuplice oraz cztery wioski z  Gminy Trzebiel). 2


B EZRO B O C I E

Spółdzielnie socjalne

Jesteś bezrobotny i myślisz o  działalności godpodarczej? Załóż spółdzielnię socjalną i -  przy wsparciu Fundacji "Przedsiębiorczość" oraz pomocy Wójta Gminy Tuplice - pozyskaj nawet do 200 000 zł. „Jak założyć spółdzielnię socjalną, jak zostać pracownikiem spółdzielni?” takie hasło przyświecało spotkaniu informacyjnemu dla bezrobotnych z  naszej gminy. Odbyło się ono 28 stycznia w  dużej sali GOK-u. Spotkanie zorganizowała wójt Katarzyna Kromp. Informacji udzielił zespół koordynatorów i  specjalista - doradca zawodowy w  ramach programu pn. „Żary 2020 – innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej” realizowanego ze środków POKL Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Program służy pomocą w  odnalezieniu swojego miejsca na rynku pracy. Bezrobotni dowiedzieli się o  możliwości realizacji własnych pomysłów na działalność gospodarczą, o  organizowaniu grupy wspólnie rozwiązują-

cej problemy wykluczenia fikacji posiadanych umiejętności, społecznego, a ponadto o  zdobywa- kwalifikacji, predyspozycji zawodoniu umiejętności i  uprawnień, o  spo- wych, wsparcia finansowego na założenie i  prowadzenie spółdzielni "4 lutego (środa) o  godz. socjalnych (kwota dofinansowania na 1 2:00 w  małej sali GOK- jednego członka to 20 000 zł brutto). u  odbędzie się drugie Dodatkowo istnieje możliwość skospotkanie dla bezrobot- rzystania z  kursów branżowych (tenych. Poprowadzi je wójt matyka będzie dostosowana do Katarzyna Kromp" potrzeb każdego członka). sobie uzyskania wsparcia finansowego, prawnego, doradztwa specjalistycznego oraz o  pomocy z  zakresu prowadzenia obsługi księgowej. Żarska Fundacja "Przedsiębiorczość" w  ramach wspomnianego projektu udziela wsparcia merytorycznego,  m.in. w  zakresie szkoleń dotyczących zakładania i  funkcjonowania spółdzielni socjalnej, doradztwa zawodowego z  uwzględnieniem identy-

Natomiast dnia 4 lutego 2015 r. (środa) o godz. 12:00 w  małej sali GOKu  odbędzie się drugie spotkanie dla bezrobotnych. Tym razem poprowadzi je wójt Katarzyna Kromp. Zainteresowani otrzymają szczegółowe informacje na temat planowanych tuplickich spółdzielni socjalnych oraz strategiczny plan pomocy naszym bezrobotnym wyjścia ze stanu długotrwałego bezrobocia.

Czym jest spółdzielnia socjalna? Łączy ona cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Tworzą ją osoby zagrożone marginalizacją ze względu na bezrobocie, mające trudności w znalezieniu pracy. Spółdzielnia socjalna daje im szansę na aktywizację społeczną i  zawodową, integrację, podniesienie swoich kwalifikacji. Spółdzielnia socjalna wymaga dużej samodzielności i  odpowiedzialności jej członków. Obowiązuje tu kolektywny sposób podejmowania decyzji, a  każdy członek, niezależnie od wielkości udziału w  spółdzielni, dysponuje jednym głosem. To sprawia, że członkowie spółdzielni są w  pełni odpowiedzialni za sprawy przedsiębiorstwa, uczą się samodzielności i  długofalowego planowania. Sami dbają o  finanse, zarządzają własną działalnością, wyznaczają kierunki rozwoju.

W Y B O RY

Nowy radny z okręgu wyborczego nr  9

W związku z  Postanowieniem Sądu Okręgowego z  dnia 19.12.2014 r. (sygn. akt I  Ns 268/2014) w  sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego i  ponownego podjęcia niektórych czynności wyborczych, tj. ponownego przeliczenia głosów i  wydania protokołu z  głosowania w  wyborach samorządowych przeprowadzonych w  dniu 16.11.2014 r. w  okręgu wyborczym nr  9 w  Gminie Tuplice, informujemy, że zgodnie z  art.  395 § 3 ustawy z  dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, mandat Pani Beaty Solarek został wygaszony z  dniem 19.01.2015 r. W  dniu 26.01.2014 r. zgodnie z  zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z  dnia 16.01.2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza nr  1 ponownie przeliczyła karty do głosowania i  ustaliła, że radnym Rady Gminy Tuplice na kadencję 2014-2018 został pan Piotr Kisiela. Ślubowanie i  objęcie mandatu przez radnego zostanie złożone na najbliższej sesji, która wyznaczona jest w  lutym. Gratulujemy i  życzymy wielu sukcesów w  pracy na rzecz społeczności Gminy Tuplice. 3


INFORMACJA

INFORMACJA

Dyżury Przewodniczącego Rady Przewodniczący Rady Gminy Tuplice Sylwester Mazurkiewicz przyjmuje interesantów w każdy pierwszy i  trzeci poniedziałek miesiąca w  godzinach 12:00 - 14:00 oraz w  każdy drugi i  czwarty poniedziałek miesiąca w  godzinach 15:00 - 16:00. Osoby zainteresowane mogą się spotkać z  Przewodniczącym Rady w  budynku Urzędu Gminy .

OGŁOSZENIE

Spotkanie z przedsiębiorcami Wójt Katarzyna Kromp informuje, że na przełomie lutego i  marca odbędzie się spotkanie z  przedsiębiorcami z  terenu Gminy Tuplice. Tematem przewodnim będą dotacje unijne dla przedsiębiorców oraz wypracowanie wspólnego stanowiska dla opracowania strategii gospodarczej dla naszej gminy. Na spotkanie zaproszeni zostaną goście, specjaliści od pozyskiwania środków dla przedsiębiorstw. Właściciele lokalnych firm zostaną o  szczegółach poinformowani w  zaproszeniach. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych.

P RZYRO D A

Paź królowej

Łąki, miedze, ugory, nasypy kolejowe, leśne i polne dróżki... - w naszej gminie nie brak miejsc, które lubią motyle. Czy wiecie, że żyje tu ponad 200 gatunków tych bajecznych owadów? Wśród nich tak wyjątkowej urody, jak paź królowej, paź żeglarz czy pokłonnik osinowiec. Nie brak też motyli znajdujacych się pod szczególną, ścisłą ochroną, jak np. czerwończyk nieparek. Paź królowej (papilio machaon) to bez wątpienia przepiękny motyl, który wybrał sobie złocisty kolor skrzydeł z czarnymi, czerwonymi i niebieskimi wzorami. Ze względu na urodę trzeba by go raczej nazwaź nie paziem królowej, a... królową paziów. Można go zobaczyć w maju oraz w sierpniu. Gdzie? Hm, bardzo często w ogródku, w którym rośnie koper, kminek czy marchewka.

Opłaty w 2015 r. bez zmian Zbigniew Łazarski, kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej, informuje, że opłaty za wodę i  ścieki w  roku 2015 nie zmieniły się i    wynoszą tyle samo, co w  roku ubiegłym. Ścieki odprowadzane do kanalizacji zbiorczej - 7,23 zł za m3, woda - 4,14 zł za m3, opłata abonamentowa za wodę - 1,40 zł/licznik za miesiąc, rozliczanie indywidualne - 1,23 zł/mieszkanie za miesiąc (wszystkie kwoty brutto). Również opłata za odpady komunalne nie zmienia się i  wynosi: śmieci segregowane: 10 zł miesięcznie od każdej osoby zmieszkałej w  nieruchomości; śmieci niesegregowane: 15 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej w  nieruchomości. Na wniosek osoby zainteresowanej firma odbierająca odpady komunalne zobowiązana jest do dostarczenia za dodatkową opłatą pojemników na odpady komunalne na czas wykonywanej usługi. Kontakt telefoniczny w  sprawie dzierżawy lub kupna pojemnika na śmieci: (68) 456 30 00. Koszt dzierżawy nowoczesnego pojemnika wg cennika firmy – 4, 00 zł miesięcznie. Przypominamy o  konieczności wystawiania pojemników przed posesję. Dla osób niepełnosprawnych, po uprzednim poinformowaniu Urzędu, istnieje możliwość odbioru pojemników z  terenu posesji. Szczegółowe informacje pod nr  tel. (68) 362 57 26 albo bezpośrednio w  Urzędzie Gminy w  pokoju nr  11 u  p. Anny Mazur-Dzikiewicz.

ŚWIADCZENIA

RO D ZI NNE

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Urząd Gminy w Tuplicach informuje, iż w  dniu 1 stycznia 2015 r. wchodzi w  życie znowelizowany art.16a ustawy z  dnia 28 listopada 2003 r. o  świadczeniach rodzinnych, w  myśl którego specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje: osobom, na których zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i  opiekuńczy (Dz. U. Z  2012 r. poz. 788 i  1529 oraz z  2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny; małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia (innej pracy zarobkowej) bądź rezygnują z  zatrudnienia (innej pracy zarobkowej) w  celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o  znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o  niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby (w  związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji) oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w  procesie jego leczenia, rehabilitacji i  edukacji. Znowelizowany przepis umożliwia przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego tym opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy nie byli aktywni zawodowo w  związku z  koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Więcej informacji na temat ubiegania się o  specjalny zasiłek opiekuńczy można uzyskać pod numerem telefonu (68) 362 57 27 bądź w Urzędzie Gminy (pokój nr 12). 4


WO J S K O

Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej, w  roku 2015 obywatele polscy z  Gminy Tuplice urodzeni w  1996 r. oraz z  roczników starszych (1991-1995) mający nieuregulowany stosunek do służby wojskowej są zobowiązani do stawienia się na kwalifikację wojskową w  dniu 26.02. br. w  godz. 9:00 - 13:00 w  siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w  Żarach. Siedziba Komisji mieści się w  Zespole Szkół Samochodowych - Warsztaty Szkolne ul. 9 Maja 9 (wejście od Alei Jana Pawła II). Urząd Gminy zapewnia transport w  obie strony. Osoby zobowiązane do stawienia się zostaną poinformowane osobnym wezwaniem. Więcej informacji: (68) 362 57 29.

ŚWIADCZENIA

RO D ZI NNE

Wypłata świadczeń

Informacja dla osób pobierających świadczenia rodzinne, w tym świadczenia opiekuńcze oraz świadczenia z  funduszu alimentacyjnego. Świadczenia będą wypłacane 17 i  18 lutego. Informujemy, że Kasa Urzędu Gminy Tuplice jest czynna od godziny 07:00 do godziny 13:00 od poniedziałku do piątku. Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu: (68) 362 57 34.

P RZ ED S Z KO LE

Bezpłatne zajęcia dodatkowe Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Tuplicach zachęca do uczęszczania na dodatkowe, bezpłatne, zajęcia realizowane w  przedszkolu dla dzieci. Język niemiecki: dwa razy w  tygodniu, teatrzyk: raz w  miesiącu, spotkanie z  muzyką: raz w  miesiącu.

P RZ ED S Z KO LE

Ferie zimowe

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Tuplicach informuje, że ferie zimowe przypadają na okres od 16. lutego 2015 r. do 28. lutego 2015 r.

P R A WO

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą uzyskać tańszy przejazd komunikacją publiczną, kupić ulgowe bilety do kina, teatru czy muzem. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale także przedsiębiorcy, którzy przystępując do programu, zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę

ŚWIADCZENIA Z OPS

Wypłaty zasiłków

Zasiłki finansowe dla mieszkańców Gminy Tuplice będą wypłacane 27 lutego (piątek) w godzinach od 10:00 do 13:00 w  Kasie Urzędu Gminy. Więcej informacji pod nr  tel. (68) 362 57 30 w  godzinach pracy Urzędu.

Dużej Rodziny” . Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trojgiem dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z  karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas

trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, należy złożyć wniosek w  urzędzie gminy, w  której mieszka osoba zainteresowana. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie (68) 362 57 27 bądź u  p. Ilony Kotwickiej w  Urzędzie Gminy Tuplice w  pokoju nr  12.

USŁUGI

Darmowe porady prawne Ośrodek Pomocy Społecznej Urzędu Gminy w Tuplicach zaprasza osoby mające problemy natury prawnej do korzystania z  comiesięcznych bezpłatnych porad. W  lutym konsultacje prawne udzielane będą w  piątek 6go w  godz. 9:00 - 14:00. Więcej informacji pod nr  telefonu (68) 362 57 30 lub bezpośrednio w  Urzędzie Gminy Tuplice w  pokoju nr  3.

5


W Y B O RY

Wybory Sołtysów w lutym

Wójt Gminy Tuplice zawiadamia o zwołaniu Zebrań wiejskich, na których mieszkańcy wybiorą Sołtysów i Rady na lata 201 4-201 8. 1. Sołectwo Łazy – świetlica wiejska – 5.02.2015 r. 8. Sołectwo Tuplice – Duża Sala GOK – 17.02.2015 r. I  Zebranie Wiejskie   godz. 16:30, II - 17:00 I  Zebranie Wiejskie   godz. 16:00, II -16:30 2. Sołectwo Gręzawa – świelica wiejska – 9.02.2015 r. 9. Sołectwo Grabów (wraz z  Grabówkiem) – 19.02.2015 r. I  Zebranie Wiejskie   godz. 16:30, II - 17:00 I  Zebranie Wiejskie   godz. 16:30, II - 17:00 3. Sołectwo Czerna – świetlica wiejska – 10.02.2015 r. 10. Sołectwo Drzeniów – świetlica wiejska – 20.02.2015 r. I  Zebranie Wiejskie   godz. 16:30, II - 17:00 I  Zebranie Wiejskie   godz. 16:30, II - 17:00 4. Sołectwo Świbinki – świetlica wiejska – 11.02.2015 r. 11. Sołectwo Chlebice – świetlica wiejska – 23.02.2015 r. I  Zebranie Wiejskie   godz. 16:00, II - 16:30 I  Zebranie Wiejskie   godz. 16:00, II - 16:30 5. Sołectwo Nowa Rola – plac przed kościołem 11.02.2015 r. 12. Sołectwo Cielmów – świetlica wiejska – 23.02.2015 r. I  Zebranie Wiejskie   godz. 17:30, II - 18:00 - Gimbus I  Zebranie Wiejskie   godz. 18:00, II - 18:30 6. Sołectwo Chełmica – świetlica wiejska – 16.02.2015 r. 13. Sołectwo Matuszowice – świetlica wiejska – 25.02.2015 r. I  Zebranie Wiejskie   godz. 16:30, II -17:00 I  Zebranie Wiejskie   godz. 17:00, II - 17:30 7. Sołectwo Jagłowice – świetlica wiejska – 16.02.2015 r. I  Zebranie Wiejskie   godz. 18:00, II - 18:30 Serdecznie zapraszamy do udziału w  Zebraniach wiejskich.

P RZYRO D A

Król stawów Tuplickie stawy upodobały sobie łabędzie nieme (cygnus olor). Rok w rok możemy je widzieć, gdy wędrujemy nad Tartaczny lub inne akweny. To królewskie ptaki. Są symbolem miłości, wierności. Piękne, majestatyczne, szlachetne... Któż z  nas nie zachwycał się ich urodą? Polubiły Tuplice, mają tu gniazda, z  których każdego roku wyprowadzają kilkanaścioro piskląt. Znać, iż czują się u  nas bezpiecznie. To dobrze!

TUPLICKI BIULETYN INFORMACYJNY

RADA GMINY

Obserwujemy je od wczesnej wiosny do późnej jesieni, więc wiemy o nich wszystko. Czy jednak naprawdę je znamy? W  kolejnych tekstach będę opisywać tuplickie łabędzie. Tak: tuplickie, bo kilka łabędzich rodzin żyje tu od pokoleń. Pewna łabędzica wylęgła się na stawie nr  2, gdzie potem przez kilka kolejnych lat już jako mama wychowała w  sumie trzydzieścioro maleństw. Z  kolei co roku jej dziecko zakłada gniazdo na tymże stawie... Na zdjęciu wojownik, samiec, który ostatnio włada na stawach, a  którego przodkowie przybyli do Tuplic być może o  wiele, wiele wcześniej, niż my...

Komisje stałe

Na drugiej sesji radni Rady Gminy uchwałą powołali 3 komisje stałe: Komisję Rewizyjną, Komisję Finansów oraz Komisję Społeczną. Komisja Rewizyjna będzie wykonywała zadania wynikające z ustawy o  samorządzie i  zgodnie z  zapisami w  statucie Gminy Tuplice. Czynności kontrolne będą prowadzone wg planu pracy zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy. Komisja Finansów zajmie się zagadnieniami: plan budżetu, inicjatywy gospodarcze, gospodarka komunalna, ład przestrzenny, komunikacja zbiorowa, promocja, współpraca zagraniczna, współpraca z  organizacjami pozarządowymi. Komisja Społeczna w  swoim zakresie obejmie: oświatę, zdrowie, kulturę, opiekę społeczną, politykę prorodzinną, prawo, porządek publiczny, rolnictwo, leśnictwo, ochronę środowiska. Członkowie Komisji Finansów i  Komisji Społecznej zgodnie ze swoim planem pracy spotykać się będą raz w  miesiącu.

Redaktor naczelny:

E-mail:

Adres redakcji:

Tomasz Kosiorski

biuletyn@tuplice.pl

Urząd Gminy Tuplice

Wydawca:

Telefon:

Ul. Mickiewicza 27

Urząd Gminy Tuplice

(68) 362 57 29

68-21 9 Tuplice

6

Luty 2015  
Luty 2015  

http://www.tuplice.pl/images/biuletyn/luty_2015.pdf

Advertisement