Page 1

TUPLICKI BIULETYN ISSN 2392-2028

I N F O R M AC Y J N Y EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

GMINA TUPLICE

NR 7/SIERPIEŃ 201 5

Szanowni Państwo,

kolejny numer Biuletynu to porcja świeżych informacji dla Was o naszych działaniach, czy posuniętych naprzód inwestycjach. Pozwoliłam sobie zamieścić na jego łamach również wyjaśnienie do artykułu, jaki ukazał się w  jednej z  lokalnych gazet 1 3 sierpnia. Uspokajam tych wszystkich, których na wyrost, przekraczający granice dobrego smaku i  rzetelności dziennikarskiej tytuł „Czy grozi nam epidemia” wystraszył! Nie grozi nam żadna epidemia i  nigdy nie groziła. Sugerowane przez dziennikarzy i  niektórych mieszkańców Tuplic, którzy w  mojej kadencji okazali się nad wyraz aktywni, jakobym zamiatała pewne sprawki pod dywan, bo zamierzam też się dopuścić jakiś błędów, przekroczyło wszelkie granice dobrego smaku. Poza tym wydawało mi się to logiczne, że zamiatanie czegokolwiek pod ten dywan przeze mnie w  żaden sposób nie leży akurat w  moim interesie. Pytam więc tych, którzy rozpętali wojnę, gdzie byli przez ostatnią dekadę? Wtedy nikomu nic nie śmierdziało i  nie przeszkadzało na poletku. Dzisiaj jestem już winowajcą odpadów na tuplickiej cegielni, niesprawnie działającej oczyszczalni i  całej reszty, o  której jeszcze nie wiem, ale pewnie wkrótce się dowiem. Czepialstwo i  zarzuty mi stawiane, a  i  owszem, świadczą o  błędach dowodzenia, tyle, że nie moich! Każdego miesiąca zdaję Państwu relację z  mojej pracy, łatwo zweryfikować więc jakie zadania realizuję. Z  tych sprawozdań wynika też ile już do tej pory odbyło się spotkań ze specjalistami odnośnie gospodarki wodno-ściekowej, i  w  jakim kierunku sprawy te podążają. To gwoli wyjaśnienia. A  co jeszcze? Za nami wyjątkowo ciepłe, wręcz upalne wakacje i  pierwszy dzwonek. Na stronach Biuletynu zamieszczamy nowy rozkład jazdy autobusów. Staramy się wyjść Wam - rodzicom naprzeciw, dopasowując go do Waszych oczekiwań. Wrzesień będzie miesiącem testowym, rozkład może ulec zmianie od października w  wyniku weryfikacji Waszych potrzeb. Udało nam się wyremontować dwie sale w  przedszkolu. Wygładzono ściany, położono nowe podłogi. Przy szkole zamontowano nowe ogrodzenie, tym samym poszerzyliśmy ulicę Daszyńskiego, która zyskała dodatkowe miejsca do parkowania. Czekamy na zamontowanie nowych bram, a  w  przyszłym roku zabieramy się za termomodernizację zarówno szkoły, jak i  przedszkola. Czas naprawić przeciekające dachy i  odstraszającą elewacje. W  tym numerze znajdą Państwo również informację o  samorządowym informatorze SMS. W  XXI wieku społeczeństwo sprawnie działające to społeczeństwo zinformatyzowane. Zachęcam do aktywacji usługi, nic to Państwa nie będzie kosztować, a  dzięki niej będziecie otrzymywać powiadomienia o  zebraniach wiejskich, imprezach, o  przerwach w  dostawach prądu czy wody, wszelkich awariach, czy niepokojących zapowiedziach meteorologicznych. Wystarczy wysłać SMS aktywujący usługę powiadamiania, do czego szczególnie zachęcam. Jesienią wchodzimy z  pracami na Ogrodową Ogłoszony został również konkurs na przygotowanie dokumentacji projektowej na drogę w  Chełmicy, ul. Cmentarną i  Kopernika w  Tuplicach oraz drogę dojazdową do cmentarza w  Nowej Roli. Dokumentacja jest niezbędna, abyśmy mogli jeszcze tej jesieni złożyć projekt o  dotacje ze środków unijnych na remont ww. dróg. Cały czas przygotowujemy dokumenty do realizacji licznych projektów. Przyszły rok więc zapowiada się już dziś nam bardzo pracowicie. Jednak to ostatnia szansa, zatem musimy wykorzystać maksymalnie unijne fundusze. Pragnę poinformować Państwa również, że niebawem dobiegnie końca współpraca z  Panią Sekretarz Iwoną Prokop , rozpoczęliśmy zatem poszukiwania kandydata na stanowisko sekretarza, szczegóły ogłoszenia zamieszczone są na naszej stronie www. I  na koniec prośba do Państwa o  wsparcie małego Gabrysia , którego choroba poruszyła nas wszystkich. Niestety takich dzieci jak Gabryś na świecie jest wiele, i  bez wątpienia potrzebują naszego wparcia, aby stoczyć walkę z  chorobą. Każde ludzkie istnienie jest bezcenne, ale kiedy zły los dotyka tak małe dzieci, przeraża nas to szczególnie, a  kiedy dotyka kogoś z  naszego otoczenia, to po stokroć bardziej nas to porusza. Dlatego nie bądźmy obojętni. Świata nie zwojujemy, ale ten mały chłopiec będzie miał większą szanse na szczęśliwy finał, jeśli wspólnie mu pomożemy. Liczę na Państwa wsparcie, z pozdrowieniami Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp

1


MEDIA

„Gdzie wiatr sieją, tam burze zbierają” – czyli co można zrobić dla zwiększenia swego zysku… Artykuł zatytułowany „W oparach smrodu, czy grozi nam epidemia”, który został opublikowany na łamach lokalnego tygodnika z  dnia 13.08.2015 r., wprowadził wśród naszych mieszkańców niepotrzebną panikę i  spowodował niczym uzasadnione obawy o  zdrowie i  życie. Redaktor Naczelny podał w  nim wiele nieścisłych i  nieprawdziwych informacji, które wprowadziły w  błąd opinię publiczną. Prostując treści artykułu należy z  całą stanowczością stwierdzić, iż: Nieprawdą jest, że mieszkańcy Tuplic narażeni są na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i  życia, a  w  Tuplicach w  każdej chwili może wybuchnąć epidemia. Nieprawdziwe jest również stwierdzenie, że gminni urzędnicy lekceważą procedury i  zezwalają na nielegalnie wywożenie z  miejscowej oczyszczalni fekali oraz na ich składowanie na polu. Nie jest również prawdą, że pomimo wiedzy o  wykonywanym wywozie nie podejmowałam żadnych działań i  daję na nie przyzwolenie, nie jest również prawdą, że zostało to wytknięte w  protokole pokontrolnym WIOŚ. Na pole stanowiące własność Gminy Tuplice wywożony był nadmierny odwodniony osad ściekowy powstający w  wyniku zwykłej eksploatacji oczyszczalni ścieków. Odpad ten jest dozwolony do nawożenia gruntów rolnych gorszych klas, późniejszej rekultywacji i  przygotowania gruntu pod uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia lub skarmiania zwierząt hodowlanych. Głównie zrekultywowane poletka wykorzystywane są przez firmy i  podmioty zajmujące się oczyszczaniem ścieków do późniejszej uprawy rośli energetycznych: wierzby i  traw. Coroczny pokos przeznaczany jest np. do produkcji brykietów lub peletu. Odbywało się to zgodnie z  prawem i  z  zachowaniem wszelkich wymaganych procedur. W  2010 roku Gmina Tuplice przekazała do Starostwa Powiatowego w  Żarach plan dotyczący wykorzystania komunalnych osadów ściekowych z  oczyszczalni ścieków w  Tuplicach. Został on zatwierdzony przez urzędników Starostwa Powiatowego w  Żarach i  przedstawiany jest przy każdej kontroli organów Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zarówno osady jak i  gleba są badane pod względem składu chemicznego jak i  obecności na szczepy bakterii chorobotwórczych. Wszystkie analizy potwierdzają zachowanie norm, co potwierdza możliwość zastosowania rekultywacji i  uprawy roślin. Według ostatnich wyników badań z  10.07.2015 r. stan próbki nie budził zastrzeżeń. W  obecnym roku gmina chce rozpocząć rekultywację pola pod przyszłe uprawy roślin energetycznych. Gmina, a  wcześniej Zakład Gospodarki Komunalnej, prowadzi ewidencję wytwarzanych odpadów. Ilość osadów rejestrowana jest w  dzienniku oczyszczalni, a  ilość ścieków z  Tuplic i  Cielmowa liczona jest na podstawie elektronicznego przepływomierza ścieków. Ponadto Gmina terminowo przekazuje Marszałkowi Województwa Lubuskiego zbiorcze zestawienia 2


danych o rodzajach i  ilości odpadów, o  sposobach gospodarowania nimi oraz o  instalacjach i  urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Nieprawdziwe zatem są stwierdzenia zawarte w  artykule „W  oparach smrodu”, jakoby nie było wiadomo, co zostało wywiezione na pole i  w  jakiej ilości. Całość odpadów jest zewidencjonowana i  nigdy nie przekroczyła dopuszczalnych progów chłonności. W  miesiącu kwietniu ostatecznie zakazałam wywożenia jakichkolwiek odpadów pochodzących z  oczyszczalni na pole osadnikowe. Od ponad dwóch miesięcy na mocy umowy z  firmą zewnętrzną na odbiór i  utylizację odpadów nadmierny osad magazynowany jest w  przystosowanym do tego celu kontenerze, wapnowany i  odbierany do utylizacji. Zabroniłam również przywożenia ścieków z  gmin ościennych, zdecydowana większość odbieranych ścieków pochodzi od mieszkańców gminy, a  usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych świadczą przedsiębiorcy, którzy mają wydane zezwolenie na taką działalność oraz od lutego 2014 r. Referat ds. Gospodarki Komunalnej UG. Ustalony został również harmonogram dowozu nieczystości przez firmy zewnętrzne. Rzetelne poinformowanie opinii publicznej wymaga również wyjaśnienia, że od początku objęcia funkcji Wójta podejmuję działania mające na celu rozwiązanie problemów Gminy Tuplice związanych z  odprowadzaniem i  oczyszczaniem ścieków. W  pierwszej połowie roku odbyło się wiele spotkań z  mieszkańcami, radnymi i  specjalistami. Zostały przeprowadzone konsultacje w  zakresie gospodarki wodno - ściekowej z  dr  Mirosławem Mąkowskim, a  także projektantem oczyszczalni mgr  inż. Andrzejem Baczmańskim. Biuro Opracowań Inżynierskich Ecoverde pod kierunkiem dr  inż. Tomasza Warężaka, na zlecenie Gminy wykonało nowy Program Gospodarki Wodno - Ściekowej dla Gminy Tuplice, który omawiany był na sesji Rady Gminy w  czerwcu. Przewiduje on różne warianty rozwiązań w  zależności od wyniku ekspertyzy technicznej lub audytu aktualnego stanu instalacji oczyszczalni i  jej wydajności. Niezależnie od przyjętej koncepcji Gmina będzie musiała wybudować kolejną zlewnię ścieków, jak również zmierzyć się z  ekologicznym zagospodarowaniem nadmiernego osadu. Powstaje on bowiem zawsze, bez względu na technologię, czy zastosowane urządzenia. Planowane jest też rozwiązanie problemu emisji odorów, których opary nie zawsze wróżą epidemię, czasami ich intensywność jest połączona z  warunkami pogodowymi, np. z  upałami, tak jak to ma miejsce tego lata. Nie polegają więc na prawdzie stwierdzenia zwarte w artykule, jakobym nie zrobiła nic w tej sprawie. Jedynym ograniczeniem dla moich działań jest budżet Gminy, który w stosunku do istniejących potrzeb jest niewielki. Mając powyższe na uwadze należy z całą stanowczością stwierdzić, że brak było jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych do powiadamiania prokuratury lub innych organów czy instytucji o podejrzeniu podjęcia działań niezgodnych z prawem. Składowanie nadmiernego osadu odbywało się na podstawie zatwierdzonego planu gospodarowania odpadami pochodzącymi ze ścieków komunalnych. Zamieszczanie tego rodzaju informacji, które w żaden sposób nie zostały sprawdzone jest niedopuszczalne. Rzetelność dziennikarska wymagała, aby tak istotny dla społeczności lokalnej problem przedstawić rzeczowo i w zgodzie z faktami, pomimo udzielenia przeze mnie przed publikacją artykułu redaktorowi wyjaśnień telefonicznych i mailowych, z przykrością należy stwierdzić, że tak się jednak nie stało. Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp

3


WYWI AD

"Chętnie rozmawiam z mieszkańcami" Kontynuujemy cykl wywiadów z naszymi radnymi. W  tym miesiącu rozmowa z panią Wiesławą Świerszcz, radną z  okręgu nr  1 0.

To dla pani debiut w roli radnej. Czy sprawowanie tej funkcji pokrywa się z  pani oczekiwaniami? Objęcie nowej funkcji zawdzięczam mieszkańcom Cielmowa. Dziękuję im za zaufanie oraz oddane głosy. Sprawowanie funkcji radnej spełnia jak najbardziej moje oczekiwania. Biorąc udział w  spotkaniach z  członkami rady gminy, a  zarazem korzystanie z  ich doświadczenia, pozytywnie wpływa na zdobycie nowych umiejętności. Uważam, iż ogromnym wyzwaniem jest dla mnie praca na rzecz poprawy wizerunku naszej wsi. Jak się pani współpracuje z  obecnym składem rady oraz z  wójt Katarzyną Kromp? Współpraca z  obecnym składem rady oraz z  panią wójt jest bardzo owocna.

Doświadczeni radni chętnie służą swoją pomocą. Nasza pani wójt jest bardzo dobrym włodarzem gminy, zwracając się z problemami wsi oraz mieszkańców chętnie służy pomocą i  dobrą radą. Uważam, że nasza współpraca weszła na właściwe tory. Cielmów to drugie (po Tuplicach) największe i  najludniejsze sołectwo. Jaki ma pani – jako radna i  sołtys zarazem – długoterminowy plan rozwoju dla Cielmowa? Jako radna i  sołtys, wspólnie z  panem Piotrem Kisielą, biorę udział w  różnych spotkaniach, gdzie zgłaszamy problemy występujące w  Cielmowie. Chętnie rozmawiamy z  mieszkańcami. Cielmów to naprawdę duże sołectwo, przed nami wiele do zrobienia. Jednak już z  rozpoczęciem nowej ka-

dencji działamy na rzecz poprawy wizerunku naszej wsi. Wiosenne zbieranie śmieci, zamontowanie ławki na placu zabaw, a obecnie remont świetlicy to duży krok w  stronę lepszego jutra dla naszej wsi. Czekamy na nowe tablice informacyjne, tabliczki kierunkowe. Przed nami ostatnie rozdanie unijnych pieniędzy. To wielkie wyzwanie i  szansa na rozwój dla naszej gminy. Jak z  perspektywy rady widzi pani to zagadnienie? Unia daje wiele możliwości na rozwój naszej gminy. Bez skorzystania z  funduszy unijnych możemy stać w  miejscu. Uważam, iż pani wójt postara się z  pomocą rady wykorzystać szanse i  pozyskać należne nam unijne środki. Rozmawiał T. Kosiorski

Ra d na Wiesła wa Świerszcz Lat 31 , mężatka, wykształcenie wyższe pedagogiczne (tytuł licencjata), specjalność praca socjalna i resocjalizacja. Zainteresowania: ogród, kuchnia polska, dobra książka.

KO M UNI KAT

Darmowe porady ws. pozyskiwania środków unijnych

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych w  dniu 18 września 2015  r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich z  zakresu pozyskiwania środków unijnych  m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne. Konsultacje odbędą się w  piątek 18 września 2015 r.: w  godz. od 10:00 do 11:30 w  Świetlicy Socjoterapeutycznej w  Tuplicach, ul. A. Mickiewicza 27 4


S O Ł E C TWA

Spotkanie nowej sołtys z mieszkańcami Tuplic 06.08.2015 r. o godz. 18:00 w  dużej sali GOK odbyło się robocze spotkanie sołtys Tuplic z  mieszkańcami naszej gminy. Na spotkanie stawiło się 15 osób. Sołtys Ilonę Maj wspierała rada sołecka: Irena Grubizna oraz Tomasz Kosiorski. Trzeci członek rady - Wojciech Ojrzanowski - niestety nie pojawił się. Powodem zgromadzenia i  głównym tematem rozmowy był oczywiście fundusz sołecki. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania mieszkańców przez Ilonę Maj, która krótko zreferowała tupliczanom na czym polega fundusz sołecki oraz co jest w  jego ramach możliwe do zrealizowania. Po wyjaśnieniu kwestii formalnoprawnych zaczęła się dyskusja na co wydać pieniądze. A  jest co wydawać dla samych Tuplic przypada kwota 28 648,50 zł. Z  ust Ilony Maj oraz naszych mieszkańców padły następujące propozycje: 1) budowa siłowni zewnętrznej na terenie Wzgórza Tuplickiego bądź w  in-

nym dogodnym miejscu 2) remont ośrodka zdrowia 3) doposażenie kuchni GOK-u 4) doposażenie w nowoczesne komputery biblioteki gminnej Spotkanie miało charakter roboczy, więc ostateczna decyzja nie została podjęta. W czwartek 27.08.2015 r. odbyło się VII i VIII Zebranie Wiejskie w Tuplicach. Bezpośrednim powodem spotkania było przyjęcie uchwały dot. spożytkowania funduszu sołeckiego. Największą aprobatę zdobył pomysł postawienia siłowni zewnętrznej. W czasie spotkania, w którym uczestniczyło przybyłych do małej sali GOK 31 mieszkańców Tuplic, sołtys Ilona Maj przedstawiła i zapoznała zebranych z trzema ofertami siłowni zewnętrznych. Różnica między nimi była kosmetyczna i polegała na estetyce: ceny były podobne, urządzenia również. Po krótkiej dyskusji jedna z ofert została zaaprobowana przez mieszkańców, sołtys i radę sołecką. ,

,

.

Stosowna uchwałę przyjęto przez aklamację. Do dyskusji pozostaje lokalizacja siłowni. Pod uwagę brany jest teren koło boiska przy szkole oraz park w pobliżu ośrodka zdrowia. Tym razem w zebraniu uczestniczyła pełna rada sołecka w składzie: Irena Grubizna, Wojciech Ojrzanowski, Tomasz Kosiorski. Obecni byli również tupliccy radni - Jacek Krawczyk, Jolanta Mazurek, Robert Schmidt oraz Daniela Rudak. - Decyzją mieszkańców oraz organów sołeckich będziemy mieli w Tuplicach piękną i nowoczesną siłownię zewnętrzną. Urządzenie, z którego będą mogli korzystać wszyscy bez względu na wiek. Cieszy mnie, że udało nam się dojść do kompromisu i sprawnie poprowadzić sprawę. Od jutra zajmę się realizacją przyjętej uchwały. Dziękuję raz jeszcze mieszkańcom za współpracę - powiedziała na zakończenie zebrania sołtys Ilona Maj. T. Kosiorski

KO M UNI KAT

Pomóżmy Gabrysiowi wygrać z chorobą

6-letni Gabryś Korzeniewski, syn Moniki i Adama Korzeniewskich z  Mieszkowa (gm. Trzebiel), choruje na białaczkę limfoblastyczną typu T. Jest to najczęstsza białaczka występująca u  dzieci w  wieku od 3 do 7 lat. Białaczka nie jest chorobą zakaźną, a  stanem, kiedy w  szpiku kostnym chorej osoby dochodzi do zmutowania komórek krwi i  pojawienia się komórek nowotworowych. Bez leczenia, może być śmiertelna w  ciągu kilku miesięcy. Obecnie Gabryś jest w  trakcie chemioterapii. Leczenie chłopca ma potrwać ok. 3 lat. Rodzice wierzą, że ich syn będzie zdrowy i  po chorobie nie będzie ani śladu. Urząd Gminy Tuplice również włączył się w  akcję pomocy Gabrysiowi. Wkrótce zorganizujemy zabawę taneczną połączoną z  licytacją, na której będziemy zbierać pieniądze dla Gabrysia. Gmina podpisała również umowę wolontariacką z  Fundacją DKMS, co za tym idzie prowadzić będziemy podczas zabawy rejestrację potencjalnych dawców szpiku. Wielu z  nas ciągle myśli, że oddanie szpiku kostnego obarczone jest ryzykiem trwałego kalectwa. W  80% przypadków komórki macierzyste pobierane są z  krwi obwodowej. Szpik pobierany jest również z  talerza kości biodrowej, a  nie, jak się powszechnie uważa, z  rdzenia kręgowego. Zabieg wykonywany jest w  znieczuleniu ogólnym przy użyciu specjalnej igły. Organizm regeneruje się już po 2 tyg. Warto o  tym pamiętać, bo szansa na znalezienie dawcy zwiększa się wraz z  ilością nowo zarejestrowanych osób. O  szczegółach tej inicjatywy będziemy Państwa informować poprzez plakaty i  naszego Facebooka (facebook.com/TuplickiBiuletyn). Urząd Gminy organizuje również zbiórkę nowych zabawek dla Gabrysia, chcąc tym samym wnieść trochę radości w  tych trudnych dla niego chwilach podczas pobytu w  szpitalu. Tych z  Państwa, którzy czują potrzebę pomocy choremu Gabrysiowi, prosimy o  dostarczenie nowych zabawek do sekretariatu urzędu w  terminie do 20 września. Każdy kto chce wspomóc finansowo leczenie chłopca może dokonać wpłaty na konto fundacji: „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” ul. O. Bujwida 42; 50-368 Wrocław Bank Millenium S.A. nr konta: 1 1 1 1 60 2202 0000 0001 021 4 2867 z tytułem wpłaty „Gabriel Korzeniewski”

5


DOWOZY SZKOLNE - ROZKŁAD OBOWIĄZUJĄCY OD 1 WRZEŚNIA 201 5

KU RS I

Tuplice Dębinka Rytwiny Tuplice

GIMBUS

KU RS I I

Tuplice Matuszowice Grabów Chlebice Czerna Cielmów Tuplice

6:35 6:50 6:55 7:05

7:1 0 7:25 7:30 7:35 7:40 7:45 8:00

Godziny odwozów: poniedziałek i piątek - 1 2:55, 1 3:55, 1 4:50. Wtorek, środa, czwartek - 1 2:55, 1 3:55, 1 4:50, 1 5:40.

KU RS I Tuplice Drzeniów Świbinki Nowa Rola Gręzawa Łazy Tuplice

MARVEL

6:40 7:00 7:05 7:1 0 7:20 7:25 7:40

KU RS I I Tuplice Chełmica Tuplice

7:45 7:50 8:00

Godziny odwozów: poniedziałek i piątek - 1 2:55, 1 3:55, 1 4:50. Wtorek, środa, czwartek - 1 2:55, 1 3:55, 1 5:40. Nie ma czwartych kursów! Po feriach zimowych kolejność kursów zostanie odwrócona.

Prosimy o potwierdzenie dowozu dzieci autobusami gminnymi do 20.09.201 5 r. u  wychowawców klas (Zespół Szkół) oraz u  wychowawców w  przedszkolu. Godziny kursów ustalono na miesiąc wrzesień i  mogą ulec zmianie po zweryfikowaniu Państwa potrzeb. INFORMACJA

Sprawozdanie z pracy wójta 08.07 – zebranie wiejskie w  Tuplicach – wybory sołtysa; 09.07 – spotkanie z  panem Tomaszem Burchardtem dziennikarzem TVP Gorzów Wlkp., celem wyjaśnienia sprawy związanej z  działalnością prowadzoną przez firmę EURO-TOR Recykling Sp. z  o.o.  na terenie byłej cegielni w  Tuplicach; - spotkanie z  dr  inż. Tomaszem Warężakiem Dyrektorem Instytutu Nowych Technologii Inżynierii Środowiska w  Zielonej Górze – rozmowy na temat sposobów rozwiązania problemu gospodarki wodno-ściekowej na stacji BP Jagłowice; - spotkanie z  Tatianą Niemczyńską - przedstawicielką BP Jagłowice; 16.07 – zebranie wiejskie w  Tuplicach – wybory sołtysa; 17.07 – zebranie wiejskie w  Chlebicach – wstępne założenia do Funduszu Sołeckiego; 21.07 – udział w  VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Tuplice;

27.07 – spotkanie z przedstawicielem firmy COMEKO S.C. Zielona Góra, panem dr.  Mirosławem Mąkowskim w  sprawie omówienia oferty na wykonanie opracowania audytu stanu istniejącego oczyszczalni ścieków w  Tuplicach; 29.07 – udział w  posiedzeniu Zarządu Łużyckiego Związku Gmin; 30.07 – spotkanie z  przedstawicielami firmy BERG Sp. z  o.o.  dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tuplice; - zebranie wiejskie w  Cielmowie – wstępne założenia do Funduszu Sołeckiego; - zebranie wiejskie w  Matuszowicach – wstępne założenia do Funduszu Sołeckiego; 31.07. – spotkanie z  dyrektorem ESKO Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska  s.c. mgr.  inż. Andrzejem Baczmańskim w sprawie uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Tuplice.

6


Dożynki 2015 za nami RELACJA

30 sierpnia 2015 r. na Wzgórzu Tuplickim kolejny raz obchodziliśmy Dożynki gminne. Festyn i uroczyste Dziękczynnie za chleb rozpoczęła Msza św. odprawiona wspólnie przez ks.  Jerzego Locha oraz księdza celebranta Adriana Puta, na której poświęcono chleby ofiarne z  naszych sołectw oraz bukiety kwiatów i  wieniec dożynkowy. Po mszy wszyscy przy słonecznej pogodzie i  błękitnym, niczym nieprzesłoniętym niebie, poszli korowodem z  darami na Wzgórze Tuplickie, gdzie Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp, przewodnicząca Akcji Katolickiej Jolanta Mazurek oraz nasz gość, poseł na Sejm RP Jerzy Materna, oficjalnie tworzyli Festyn Dożynkowy. W  programie mieliśmy występ Kabaretu „Zośka” oraz Zespołu „3+ 2” Krystyny Januszewicz, który zaprezentował utwory cygańskie i  biesiadne. Blok rozrywkowy zakończył koncert zespołu Emm Manuel z  Zielonej Góry prezentując utwory refleksyjne. Uczestnicy festynu o  godz. 18:30 mieli możliwość dopingowania rywalizacji drużyn reprezen-

tujących sołectwa i organizatorów, którym przewodził sam ksiądz Jerzy Loch. Było naprawdę zabawnie i  emocjonująco, wśród śmiechów i  oklasków obserwowaliśmy zawody naszych mieszkańców. Szczególny aplauz wzbudziła konkurencja, w  której uczestnicy musieli szybko reagować na wyczytywane przez dyrektor Zespołu Szkół Małgorzaty Polak – prowadzącą zawody - postacie w  bajkowej opowieści. No cóż, „My już wiemy, a  Wy się dowiecie…” pokazało, że czasami nieźle trzeba się nabiegać, w  szczególności, gdy się jest wioślarzem... Po pokazach tańca towarzyskiego, które mogliśmy obejrzeć dzięki Wiktorowi Tomiukowi i  Magdzie Ucholc, bawiliśmy się do północy przy utworach i  piosenkach granych przez Czesława Ceglarza. Dożynki zostaną w  naszej pamięci na długo, było rodzinnie, uroczyście i  zabawnie. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie: była loteria fantowa, ciasto, kawa, pierogi, chleb ze swojskim smalcem i  małosolnym ogórkiem, grill i  zimne piwo, które w  tym upale miało chyba naj-

Korowód zmierza na Wzgórze Tuplickie

większe powodzenie. Jak zwykle można było skorzystać ze zjeżdżalni, gokartów, wodnej kuli, były też lody, prażynki i inne festynowe słodkości i  atrakcje. Dzieci i  każdy chętny mógł również odmienić swoją twarz lub poprosić o  zmywalny tatuaż, które wykonywała Monika Wojda. Pomimo, że była to niedziela i  przed nami był kolejny pracowity poniedziałek na festynie bawiło się sporo ponad trzysta osób. Organizatorzy - Oddział Akcji Katolickiej w  Tuplicach oraz Wójt Gminy Tuplice serdecznie dziękują wszystkim sponsorom, oraz mieszkańcom i  pracownikom Urzędu Gminy Tuplice zaangażowanym w  organizację imprezy, bez których z  pewnością Dożynki nie miałyby tak miłej atmosfery i  takiego rozmachu. Mamy nadzieję, że w  przyszłym roku znów wspólnie podziękujemy za chleb i  dobre plony, które zawsze wróżą nam dostatek i  powodzenie. Obszerna relacja fotograficzna na naszym Facebooku - facebook.com/TuplickiBiuletyn. ipi

Dziękczynienie chleba

7


Nasi najmłodsi mieszkańcy bawili się znakomicie

Malowianie twarzy cieszyło się dużą popularnością

RO Z WÓ J

Spotkanie nt. wspólnego projektu

25.08.2015 r. w małej sali GOK miało miejsce spotkanie dot. projektu pod roboczą nazwą "Polsko-niemiecki szlak zdrowej ryby". W  spotkaniu uczestniczyła, jako gospodarz, Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp, przedstawiciele Lasów Państwowych (z  Regionalnej Dyrekcji oraz z  Nadleśnictwa), prezes Koła PZW Tuplice Zbigniew Nowicki, członek Zarządu Koła PZW Henryk Warchał oraz prezes Fundacji Natura Polska - Tomasz Żółkiewicz, z  którego to inicjatywy spotkanie się odbyło. Po krótkim podsumowaniu dotychczasowej współpracy polsko-niemieckiej, zebrani omówili charakterystykę, istotę samego projektu. Inicjatywa pn. "Polsko-niemiecki szlak zdrowej ryby" w  założeniu będzie miała na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy gminami Tuplice i  Krauschwitz poprzez wspólne transgraniczne zawody wędkarskie, wykonanie (po polskiej i  niemieckiej stronie) tablic informacyjnych zachwalających rybostan naszych stawów oraz podkreślających walory zdrowotne spożywania ryb. Zasadniczym celem projektu zaś jest edukacja oraz promocja - zarówno Gminy Tuplice jak i  naszych niemieckich partnerów z  Gminy Krauschwitz. Po części teoretycznej delegacja udała się na rekonesans na pobliskie stawy. Było to pierwsze spotkanie robocze dot. projektu pod nazwą "Polsko-niemiecki szlak zdrowej ryby", ale oczywiście będą kolejne. Uczestnicy spotkania wyrazili wolę wieloaspektowej współpracy, mającej na celu długoterminowy wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Tuplice. - Po raz kolejny dziękuję Fundacji Natura Polska za zaproszenie do realizacji projektu. Panowie Tomasz Żółkiewicz i  Krzysztof Piaseczny ciągle wspierają nas i  podpowiadają nam w  licznych działaniach, za co jestem im ogromnie wdzięczna. Przy okazji warto dodać, że realizacja projektu pn. "Polsko-niemiecki szlak zdrowej ryby" to szansa na poprawę infrastruktury przy naszych zbiornikach wodnych, a  nawet szansa na zagospodarowanie kilku zbiorników, a  tym samym wyeksponowanie ich walorów. Wtorkowe rozmowy zaprowadziły nas też do miejsca, gdzie w  przyszłości chcielibyśmy stworzyć kąpielisko. Co prawda do tego jeszcze długa droga. Przed nami badania wody, sprawdzenie przez nurków dna stawu i  cała masa papierów do uzyskania, ale jeśli się uda, to piękna plaża, wyprofilowane brzegi, miejsca parkingowe z  zadaszeniami do grillowania tuż obok, to wszystko już za jakiś czas może stać się faktem! podsumowała spotkanie Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp. Tomasz Kosiorski

Wczasie rekonensansu w tuplickich zagajnikach

Dyskusja nad stawem, tzw. "Laguną"

8


PRZESTĘPCZOŚĆ

Zuchwała kradzież na boisku Z przykrością informujemy, że w  poniedziałek 10.08.2015 r. na terenie boiska sportowego przy ul. Świerczewskiego w  Tuplicach miała miejsce zuchwała kradzież. W  biały dzień o  godz. 19:07 dwóch amatorów cudzej własności wtargnęło na stadion. Byli przygotowani - mieli ze sobą worki na łupy. Zachowywali się dość beztrosko, najwyraźniej nie byli świadomi, że na stadionie działa wysokiej klasy monitoring. W  związku z  pracami modernizacyjnymi na terenie budowy nie brakuje elementów metalowych z  demontażu wiat stadionowych czy instalacji wodnej, rur stalowych, rur ocynkowanych, części aluminiowych etc. Te "rarytasy" właśnie upatrzyli sobie intruzi. Bez skrępowania i  pośpiechu zaczęli przywłaszczać cudzą własność - po zapełnieniu worków z  kradzionymi rzeczami przerzucili je przez mur i  wolnym krokiem opuścili teren boiska. Akcja musiała być zaplanowana, bowiem do  godz. 19:00 na stadionie trening miały dzieci z  Tuplickiej Akademii Piłkarskiej. Opisana wyżej sprawa kradzieży została zgłoszona policji w  Trzebielu. W  czwartek 13.08.2015 r. zostało złożone oficjalne zawiadomienie o  popełnieniu przestępstwa oraz żądanie ścigania sprawców w  związku z  zuchwałą kradzieżą na terenie boiska sportowego w  Tupli-

cach przy ul. Świerczewskiego. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, sprawcy zostali już przesłuchani i przyznali się do stawianych im zarzutów. Co więcej - wyrazili skruchę. Najprawdopodobniej sprawa zostanie skierowana do sądu, co zasygnalizował podinspektor Sebastian Wojciechowski z  Komendy Powiatowej w  Żarach: - Informuję, że w  sprawie kradzieży mienia z  terenu boiska przy ul. Świerczewskiego w  Tuplicach prowadzone są czynności wyjaśniające w  sprawach o  wykroczenia. Z  chwilą zgromadzenia niezbędnego materiału dowodowego skierujemy wniosek do Sądu Rejonowego w  Żarach o  ukaranie sprawców wykroczenia - wyjaśnił nam w  specjalnym oświadczeniu. Niebagatelną rolę przy ustaleniu personaliów złodziei oraz ich późniejszej koncyliacyjnej postawy odegrał zapis z  monitoringu, który został dostarczony funkcjonariuszom policji. Sprawę celnie podsumowała w  jednym z  komentarzy na naszym profilu na Facebooku (facebook.com/TuplickiBiuletyn) pani Emilia Fabisiewicz: "Dobrze, że są kamery, mam nadzieję, że więcej nikt się nie odważy nic kraść!". Nic dodać, nic ująć. Jak widać, nasz Urząd Gminy traktuje bardzo poważnie wszelkie wystąpienia przeciwko niszczeniu własności publicznej oraz rozpatruje priorytetowo

dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Tuplice. Dzięki wzorowej współpracy z  lokalną policją sprawa kradzieży została błyskawicznie i  pozytywnie załatwiona. Z  tego miejsca pragniemy złożyć wyrazy podziękowania na ręce funkcjonariuszy posterunku policji w  Trzebielu za profesjonalne działania. Po zakończeniu czynności przez policję poinformujemy jak zakończyła się sprawa zuchwałej kradzieży przy ul. Świerczewskiego. Zarazem uprzedzamy, że każdy akt wandalizmu, kradzieży etc. dokonany na terenie boiska sportowego będzie obligatoryjnie kierowany na policję, a  dzięki wysokiej klasy monitoringowi sprawca zostanie szybko ukarany. Złożony z  8 kamer HD monitoring na naszym obiekcie sportowym działa 24 godziny na dobę i  jest regularnie sprawdzany przez prezesa Tupliczanki oraz pracowników Spółdzielni Socjalnej "Razem do Sukcesu". Jak widać po poniedziałkowym zdarzeniu, inwestycja w  system kamer była strzałem w  dziesiątkę. Gwarantuje ona bowiem nie tylko bezpieczeństwo widzów na widowiskach sportowych, ale również dba o  trwałość nowej przecież infrastruktury. Twarze sprawców na mocy ustawy o  ochronie danych osobowych są zasłonięte. T. Kosiorski

9


Remont świetlicy w Cielmowie S O Ł E C TWA

Z inicjatywy rady sołeckiej, sołtys Wiesławy Świerszcz oraz radnego Piotra Kisieli w  połowie lipca rozpoczęto remont świetlicy wiejskiej w  Cielmowie. Prace mają charakter modernizacyjny. Rozpoczęto od demontażu starego pieca oraz rozbiórki toalety (zamontowana będzie w  najbliższym czasie nowa), w  chwili obecnej wolontariusze pracują nad siecią elektryczną w  pomieszczeniu. W  następnej kolejności położony będzie nowy parkiet, boazeria oraz ma-

lowane będą ściany. Co ważne, póki co materiały na remont dzięki skutecznej polityce kierownictwa Cielmowa, udało się zdobyć od sponsorów. Panele i płyty OSB dzięki wstawiennictwu wójt Katarzyny Kromp podarował Kronopol, okablowanie tuplicka firma Andżel-bud. Ptak A., a  deski potrzebne na zrobienie ławek wypoczynkowych Hart-Szkło. Część potrzebnych materiałów podarowali prywatni sponsorzy: Mirosław Bilinowski oraz Andrzej Wi-

towski. Reszta remontu zostanie sfinansowana z pieniędzy gminnych, na cielmowską świetlicę przypadnie 10  tys. zł, które na ten cel zostały przeznaczone decyzją wójt Katarzyny Kromp. Co ciekawe, cała robocizna wykonana jest pracą wolontariuszy z  Cielmowa. Jak widać, mieszkańcy tego sołectwa potrafią współpracować dla dobra wspólnego. Brawo! Postępy w  remoncie będziemy na bieżąco relacjonować. T. Kosiorski

Materiały od sponsorów

Radny Piotr Kisiela pomaga w remoncie jako wolontariusz

Jak widać, zostało jeszcze dużo pracy

O Ś W I A TA

Ogłoszenie dot. dzieci szkolnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach informuje, że wszystkie chętne dzieci mogą skorzystać z  bezpłatnego dożywiania w  szkołach lub przedszkolach. Warunkiem jest dochód nieprzekraczający wysokości 684 zł netto na osobę w  rodzinie. Osoby zainteresowane bezpłatnym dożywianiem swoich dzieci mogą się zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w  Tuplicach przy ul. Mickiewicza 27 (pokój nr  3), lub zadzwonić pod numer (68) 362 57 30. Wnioski do pobrania w  sekretariacie szkoły. 10


RO Z WÓ J

Widoczne efekty remontu stadionu

Jak część z Państwa pewnie wie, nasza tuplicka infrastruktura sportowa przy ul. Świerczewskiego przechodzi gruntowną modernizację. Od około miesiąca Spółdzielnia Socjalna "Razem do Sukcesu", powołana dzięki staraniom wójt Katarzyny Kromp, przy wsparciu wolontariuszy (Zarządu Tupliczanki Tuplice oraz piłkarzy) intensywnie remontuje budynek, w  którym znajdują się  m.in. szatnie oraz całą infrastrukturę wokół. Do chwili obecnej, dla względów bezpieczeństwa, udało się zainstalować profesjonalny monitoring złożony z  8 kamer (kamery cyfrowe nagrywające w  technologii HD w  dzień i  w  nocy w  systemie podczerwieni z  możliwością identyfikacji twarzy), zamontować nowe okna w  pomieszczeniach, wymienić drzwi, zmodernizować instalację elektryczną i  wodną oraz zainstalować nowe trybuny. W  planach jest jeszcze uszczelnienie dachu, remont wnętrza pomieszczeń oraz odświeżenie zewnętrznej elewacji. Klub GKS Tupliczanka natomiast zadba o  renowację wiat dla zawodników gospodarzy i  gości, tak, aby nie odstawały wyglądem od wyremontowanych szatni. Zwłaszcza nowe trybuny są swoistym symbolem zmian. Dwa dwurzędowe siedziska położone na kostce brukowej pozwalają nie tylko na komfortowe oglądanie widowiska sportowego, ale również w  połączeniu z  monitoringiem zapewniają bezpieczeństwo widzom. Jest to pierwsza tak duża modernizacja infrastruktury sportowej od bodajże 30 lat. Dzięki harmonijnej współpracy Urzędu Gminy Tuplice, klubu piłkarskiego GKS Tupliczanka Tuplice oraz Spółdzielni Socjalnej "Razem do Sukcesu", nasza młodzież już wkrótce będzie miała wspaniałe warunki do uprawiania sportu. T. Kosiorski

Tak prezentuje się jedna z nowych trybun na boisku sportowym

POLICJA

Nowy dzielnicowy w Gminie Tuplice

Od niedawna mieszkańcy Gminy Tuplice mają nowego dzielnicowego. Jest nim Tomasz Abrahamowski, 34-letni sierżant sztabowy. Pan Tomasz służy w Policji od 12 lat, funkcję dzielnicowego natomiast pełni od 1 lipca tego roku. Jest doświadczonym policjantem, w  przeszłości pracował w  Łodzi, Żarach i  Lubsku. Obecnie do jego głównych zadań należy realizowanie zadań z  zakresu profilaktyki społecznej oraz z  zakresu ścigania sprawców przestępstw i  wykroczeń, a  więc  m.in. współpraca z  samorządem lokalnym, walka z  przemocą domową, chuligaństwem i  dbanie o  szeroko pojęte przestrzeganie porządku na podległym terenie. Praca dzielnicowego różni się od pracy policjantów innych służb. Czym? Oddajmy głos panu Tomaszowi: - Funkcja dzielnicowego jest specyficzną służbą – wyjaśnia. - Skupia się na opiece na podległym mi terenie nad notowanymi i  poszkodowanymi, co wiąże się z  dogłębnym poznaniem problemów mieszkańców, wymusza większą interakcję między przedstawicielem Policji a  obywatelem. Krótko mówiąc: jest to praca wielozadaniowa, wymagająca planowania i  dużej empatii społecznej – podsumował nasz dzielnicowy. Na pytanie, czy w  naszym regionie jest bezpiecznie, Tomasz Abrahamowski odpowiedział: - Generalnie rzecz biorąc jest bezpiecznie. Większość spraw, jakimi się zajmujemy, to wykroczenia. Tupliczanie zwracają się do mnie najczęściej z  problemami związanymi z  przemocą domową, awanturami alkoholowymi i  niesnaskami międzysąsiedzkimi. Całe szczęście rzadko na terenie Gminy Tuplice mamy do czynienia z  ciężkimi przestępstwami, co nie znaczy, że w  ogóle ich nie ma - zakończył. Sierżant Sztabowy Tomasz Abrahamowski na co dzień stacjonuje w  Posterunku Policji w  Trzebielu, nr  telefonu: 68 375 42 11. T. Kosiorski 11


O Ś W I A TA

STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 201 5/201 6 W sekretariacie Urzędu Gminy w  Tuplicach od 1 do 1 5 września 201 5 r. przyjmowane będą wnioski w  sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 201 5/201 6. Druki dostępne są w  siedzibie Urzędu Gminy Tuplice oraz na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej. 1 . Pomoc materialna przysługuje: uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Tuplice znajdujących się w  trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z  niskich dochodów na osobę w  rodzinie w  szczególności, gdy w  rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a  także, gdy uczeń pochodzi z  rodziny niepełnej. 2. Podstawą otrzymania stypendium jest: - miesięczny dochód nie przekraczający 456 zł netto (za miesiąc sierpień 201 5 r.) na jedną osobę w  rodzinie; - dla osoby samotnie gospodarującej 542 zł netto (za miesiąc sierpień 201 5 r.). 3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia bądź oświadczenia o  dochodach w  szczególności: - zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o  dochodach netto uzyskanych z  tytułu pracy w  miesiącu sierpniu 201 5 r.; - zaświadczenie z  Powiatowego Urzędu Pracy o  zarejestrowaniu i  pobieranych świadczeniach za miesiąc sierpień 201 5 r.; - odcinek o  wysokości pobranej emerytury lub renty za miesiąc sierpień 201 5 r.; - zaświadczenie lub oświadczenie o  wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego lub innych świadczeń z  Ośrodka Pomocy Społecznej za miesiąc sierpień 201 5 r.; - dowód wpłaty lub inny dokument potwierdzający wysokość kwoty otrzymywanych alimentów; - zaświadczenie o  wielkości gospodarstwa  w  ha przeliczeniowych (Urząd Gminy – pokój nr  1 1 ); - orzeczenie o  niepełnosprawności dziecka; - zaświadczenie z  Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o  prowadzonej działalności gospodarczej i  osiąganych dochodach za 201 4r. Stypendium szkolne przyznawane jest w  formie refundacji poniesionych kosztów, w  związku z  tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i  faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia.

KO Ś C I Ó Ł

Pożegnaliśmy ks. Aleksandra, przywitaliśmy ks. Kamila

Dnia 23.08. 2015 r. podczas uroczystej Mszy św., którą odprawił ks. Aleksander Ryl, w  koncelebrze z  ks.  proboszczem kan. Jerzym Loch, podziękowaliśmy ks.  Aleksandrowi za 3-letnią posługę w  naszej parafii. Będąc wśród nas wskazywał nam szlak wiary, mówił o  prawdach Bożych, pomagał przy pracach duszpasterskich, angażował się przy dekoracjach i  nie unikał zwykłych codziennych prac gospodarczych. W  tej Mszy św. uczestniczyło, wielu parafian, przedstawicieli grup i  zespołów z  parafii, dyrekcja naszej szkoły, dzieci i  młodzież oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w  Tuplicach. Po Mszy św. były życzenia i  kwiaty – dowody sympatii i  życzliwości. Ks. Aleksander był bardzo wzruszony i  serdecznie dziękował. Między innymi powiedział, iż dobrze mu było z  nami żyć i  współpracować - spotkał bowiem tu wielu dobrych i  życzliwych ludzi. Będzie nas miło wspominał i  chętnie do nas wracał. Nam było również miło współpracować z  ks.  Aleksandrem, który jest bardzo otwarty i  życzliwy wobec każdego. Szczególnie bliscy sercu byli mu ludzie chorzy, niepełnosprawni – dzieci i  młodzież. Zapamiętamy go jako kapłana kochającego każdego człowieka i  śpieszącego z  pomocą przy różnego rodzaju poczynaniach dla parafii, ale także na szerszym forum społeczności, z  którą się utożsamiał, i  w  której żył. Raz jeszcze dziękujemy mu za to wszystko co zrobił na rzecz parafii i  naszej społeczności. Życzymy mu na nowej parafii (Zielona Góra) wiele, wiele dobrego, aby jego posługa kapłańska przyniosła pożytek – służby bliźniemu. Będziemy go mile wspominać i  zapewniamy o  pamięci w  modlitwie. Po odejściu ks.  Aleksandra przywitaliśmy nowego wikariusza ks.  Kamila Więcka podczas Mszy Dożynkowej i  życzymy mu, aby również dla niego nasza społeczność stała się drugim domem. GK

12


Samorządowy Informator SMS RO Z WÓ J

Gmina Tuplice uruchomiła od 24.08.2015 r. Samorządowy Informator SMS – jest to system przekazywania ostrzeżeń i komunikatów w  formie bezpłatnej wiadomości SMS do wszystkich użytkowników, którzy zalogują się do tego systemu. Otrzymywany SMS będzie zaczynał się od nieznajomego numeru, który można sobie zapisać w  kontaktach telefonu jako np. Gmina Tuplice. Aby zarejestrować się jako Użytkownik, należy na numer telefonu komórkowego 799 448 402 wysłać wiadomość SMS o  treści: + (nazwa miejscowości), np. + tuplice. Czyli mieszkaniec miejscowości Chełmica powinien wysłać sms-a  o  treści + chelmica, bez polskich znaków, co spowoduje otrzymywanie treści, które dotyczą bezpośrednio miejscowości Chełmica. Od tego momentu Użytkownik będzie otrzymywał informacje dotyczące grupy, do której się zarejestrował. Użytkownik otrzymuje te informacje bezpłatnie. Rejestracja w  systemie to koszt wysłania standardowej wiadomości SMS. Użytkownik może w  każdej chwili zrezygnować z  otrzymywania komunikatów, wysyłając z  numeru telefonu, z  którego zarejestrował się w  systemie wiadomość SMS o  treści: -(nazwa miejscowości), np. - tuplice. Serdecznie zapraszamy do korzystania z systemu gminnego Samorządowego Informatora SMS. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (68) 362 57 32 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Tuplice.

S O Ł E C TWA

"Pożegnanie Lata" w Gręzawie

23 sierpnia 2015 r. sołtys Gręzawy wraz z radą sołecką zaprosiła mieszkańców sołectwa na ognisko z  okazji kończącego się lata. Gręzawianie chętnie odpowiedzieli na zaproszenie i  na ognisku pojawiło się ponad 40 osób z  dziećmi oraz goście. Na ognisku piekły się kiełbaski, a  na ogólnodostępnym szwedzkim stole królowały ciasto, słodycze, kawa, herbata i  zimne napoje. Biesiadnicy degustowali również nalewki własnej roboty przyniesione przez sąsiadów. W  trakcie imprezy rozegrano mini mecz młodzież-dorośli w  piłkę nożną, który zakończył się wygraną młodszej generacji 3:1. Uczestnikom spotkania czas umilały dźwięki muzyki przygrywane przez miejscowego artystę – pana Bogdana Kubasa. Sołtys składa szczególne podziękowania za pomoc w organizacji "Pożegnania Lata" Halinie Charson, Grażynie Kucharczyk, Pawłowi Kaźmierczakowi, Bogdanowi Kubasowi, Sylwestrowi Mazurkiewiczowi za wypożyczenie bramek oraz panu Szulczewskiemu za wypożyczenie grilla. Sołtys Gręzawy Edyta Nikoliszyn KO M UNI KAT

Tuplicki Biuletyn Informacyjny już na Facebooku!

Tuplicki Biuletyn Informacyjny w wersji papierowej jest wydawany od pół roku. Pozytywne opinie na temat naszego gminnego pisma są znakiem, że praca, którą wkładamy w tworzenie i redagowanie Biuletynu jest produktywna, i że gazeta jest po prostu potrzebna naszym mieszkańcom. Jednak ze względu na ograniczone miejsce w wydaniu papierowym nie wszystko może do Państwa dotrzeć za pośrednictwem Biuletynu. Dlatego postanowiliśmy stworzyć stronę na Facebooku (facebook.com/TuplickiBiuletyn) - abyście byli zawsze na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami mającymi miejsce na terenie naszej gminy. Zapraszamy również do aktywnego uczestnictwa na naszym Facebooku - jeśli byliście świadkami ciekawego wydarzenia w naszym regionie, zrobiliście interesujące zdjęcie/film, czy po prostu macie coś ciekawego do przekazania piszcie do nas, chętnie upublicznimy Państwa twórczość. facebook.com/TuplickiBiuletyn

Redaktor naczelny Tomasz Kosiorski

13


O Ś W I A TA

Pierwszy dzwonek!

Zaproszeni na apel szkolny goście

Przemawiająca Dyrektor Małgorzata Polak

Pierwszoklasiści na perwszym apelu w ich życiu wraz z rodzicami

Wyprowadzanie sztandaru

RY N E K

Gospodarze poszczególnych klas podczas zdawania meldunku

PRACY

Atrakcyjne miejsca pracy w Żaganiu

Ponad 170 dobrze płatnych miejsc pracy czeka na chętnych w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej przy ul. Żarskiej w Żaganiu. Byli żołnierze zawodowi, żołnierze którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową lub odbyli przeszkolenie w NSR mogą zgłaszać się do brygady. Wystarczy przystąpić do kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej, mieć przy sobie niezbędne dokumenty i zdać egzamin sprawności fizycznej. W tym celu żołnierz powinien posiada ze sobą strój sportowy, zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do zdawania egzaminu z wychowania fizycznego. Oferta skierowana jest do osób, które posiadają odbytą służbę wojskową (byli żołnierze zawodowi, po zasadniczej służbie wojskowa lub służbie przygotowawczej NSR), posiadają kategorie zdrowia A. Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w dniu 03 września 2015 r. a od 11 września w każdy piątek. WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE SĄ CHĘTNE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KWALIFIKACJACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY. TEL. 261 68 89 24, 512 919  907.

TUPLICKI BIULETYN INFORMACYJNY

facebook.com/TuplickiBiuletyn

Redaktor naczelny:

E-mail:

Adres redakcji:

Tomasz Kosiorski

biuletyn@tuplice.pl

Urząd Gminy Tuplice

Wydawca:

Telefon:

Ul. Mickiewicza 27

Urząd Gminy Tuplice

(68) 362 57 29

68-21 9 Tuplice

14

Profile for Tuplicki Biuletyn Informacyjny

Biuletyn sierpien 2015  

Biuletyn sierpien 2015  

Advertisement