Page 1

TUPLICKI BIULETYN ISSN 2392-2028

I N F O R M AC Y J N Y EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

GMINA TUPLICE

NR 2/MARZEC 201 5

Wybory sołeckie zakończone! Szczegółowe informacje wraz z relacją znajdziesz na stronie 3.

W Wasze ręce trafia drugi numer Tuplickiego Biuletynu Informacyjnego. Dziękujemy za ciepłe słowa skierowane pod naszym adresem tuż po ukazaniu się pierwszego wydania. Za wszelkie niedociągnięcia przepraszamy, obiecując poprawę ! Donoszę, że jestem po kolejnych rozmowach z  przedstawicielami ENEOS – Grupa ENEA odnośnie poprawy jakości i  efektywności oświetlenia na terenie gminy. Już w  marcu przeprowadzona zostanie przez firmę ENEOS inwentaryzacja oświetlenia, na podstawie której otrzymamy szczegółowy kosztorys inwestycyjny związany z  modernizacją. Na jej konieczość ma wpływ Europejska Dyrektywa nr 2005/32/CE, w myśl której wszystkie rtęciowe źródła powinny zostać wycofane do końca kwietnia br. Na 31 6 lamp w naszej gminie 1 1 7 stanowią lampy rtęciowe. Luty to też czas sfinalizowania powstania Spółdzielni Socjalnej „Razem do Sukcesu”, o  której informowaliśmy Państwa w  poprzednim wydaniu. Ogromne podziękowania za zaproszenie do projektu, o  którym mowa na str.  7, kieruję w  stronę Tomka Żółkiewicza i  Krzyśka Piasecznego, którzy współtworzą Fundację Natura Polska. Podziękowania kieruję również w  stronę Pani Łucji Libery i  Pana Romana Piskorskiego, dziękując za tłumaczenia przy projekcie.

INFORMACJA

Informujemy, że zaplanowane na 3 marca spotkanie z kandydatem na prezydenta RP w  Gminnym Ośrodku Kultury, Adamem Jarubasem, zostało przeniesione w  czasie, o  czym informujemy na prośbę organizatorów.

Z pozdrowieniami, Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim mieszkankom Gminy Tuplice.

OGŁOSZENIE

Konkurs fotograficzny Pstryk, pstryk, pstryk... Któż nie lubi fotografować? Doskonałą okazję do jeszcze bardziej wzmożonego robienia zdjęć stwarza konkurs o nazwie „W  lasach nad Nysą Łużycką Gmina Tuplice jest”, który niebawem zostanie ogłoszony. Zapraszamy do uczestnictwa. Można połączyć przyjemność fotografowania z  możliwością zaprezentowania swoich fotografii, otrzymania nagród finansowych i  rzeczowych. Szczegółowy regulamin już wkrótce będzie umieszczony na stronie internetowej tuplice.pl (zakładka „Konkurs Fotograficzny”). Co ważne? Zdjęcia koniecznie trzeba zrobić na terenie Gminy Tuplice. Konkurs jest otwarty, to znaczy, że swoje autorskie prace mogą nadesłać wszyscy (poza organizatorami i  jurorami), także turyści odwiedzający naszą gminę, również mieszkańcy innych gmin. Warunek podstawowy: zdjęcia MUSZĄ przedstawiać pejzaż lub architekturę Gminy Tuplice, powinny więc być wykonane na terenie naszej gminy. Konkurs organizuje wójt Katarzyna Kromp oraz Rada Gminy Tuplice. Dostrzegacie piękno Gminy Tuplice, zachwyca was uroda wyrobisk Betonówka, Kołkowy, Cegielniany, Tarcza..., podziwiacie faunę i  florę stawów nr  1, nr  2..., stawu Tartacznego, umiecie dostrzec magię budowli, lasów, strumieni, pomnikowych dębów? Jeśli tak, do dzieła! Pstryk, pstryk, pstryk... 1


INFORMACJA

Świetlice środowiskowe/socjoterapeutyczne w pigułce Świetlica w Drzeniowie na nowo otwarta! Zapraszamy. Zajęcia dla dzieci odbywać się będą w  poniedziałek, wtorek, środę i  czwartek od godziny 15:00 do 18:30. Na pierwsze spotkanie dziecko obowiązkowo musi przyjść z  rodzicem. Zajęcia prowadzi Monika Wojda. Natomiast świetlica w  Tuplicach otwarta jest w  poniedziałki, środy i  czwartki w  godz. 15:00-18:00. W  zajęciach uczestniczą dzieci i  młodzież ze szkoły podstawowej, gimnazjum i  szkół ponadgimnazjalnych. Przychodzą także rodzice z  młodszymi dziećmi. Celem zajęć jest zapewnienie opieki wychowawczej, pomoc w  nauce, rozwijanie zainteresowań i  uzdolnień wychowanków oraz łagodzenie niedostatków wy-

chowawczych w rodzinie. Zajęcia, w  których uczestniczą wychowankowie świetlicy, są zróżnicowane w  zależności od ich potrzeb, wieku i  zainteresowań. Rozwijają  min.  twórczość plastyczną, a  także zainteresowania muzyczne (uczestnicy chętnie śpiewają, tańczą przy muzyce z  płyt CD, korzystają z  maty tanecznej, słuchają ulubionych piosenek z  radio i  Internetu, biorą udział w  zabawach rytmiczno-ruchowych), filmowe (wspólne oglądanie wartościowych filmów i  bajek), ruchowo-sportowe (konkursy zręcznościowe, rzutki, zabawa z  chustą animacyjną, twister), informatyczne (korzystanie z  Internetu, różnych programów komputerowych

i gier, do dyspozycji są drukarki). Dzieci mają różne gry planszowe, dydaktyczne, klocki, puzzle, materiały plastyczne, karty. Wychowankowie biorą czynny udział w  imprezach organizowanych w  świetlicy: Walentynki, Halloween, Andrzejki, Mikołajki. Z  kolei świetlica socjoterapeutyczna w  Chełmicy otwarta jest we wtorki i  piątki w  godz. 15:30-18:30 oraz w  soboty od 10:00 do 13:00. W  zajęciach uczestniczą dzieci w  wieku od lat 6 do 18. Zapewniamy wychowankom pomoc w  odrabianiu lekcji, opiekę i  organizowanie czasu wolnego. Zajęcia zarówno w  Tuplicach, jak i  w  Chełmicy prowadzi Małgorzata Szpak.

INFORMACJA Wójt Gminy Tuplice uprasza właścicieli posesji na terenie Gminy Tuplice o przestrzeganie Regulaminu utrzymania czystości i  porządku oraz usunięcie po sezonie zimowym zgromadzonych odpadów i  śmieci. Jednocześnie przypomina się, że odpady gabarytowe będą odbierane 23 maja. W  przypadku konieczności wcześniejszego pozbycia się odpadów innych niż komunalne, plastik, papier i  szkło prosimy o  dostarczanie ich sukcesywnie do punktu PSZOK mieszczącego się przy ulicy Przemysłowej 1 w  Tuplicach, który czynny jest od pon. do czw. w  godz. 7:00-15:00 i  w  pt. w  godz. 10:00-18:00. INFORMACJA

IV sesja za nami

We wtorek 24 lutego 2015 r. odbyła się IV sesja Rady Gminy Tuplice. Na sesji radny Piotr Kisiela złożył ślubowanie. W obradach uczestniczyli wszyscy radni oraz nowo wybrani sołtysi. Radni obradowali nad projektami 7 uchwał, które zostały podjęte. Rozpatrzono projekty i  podjęto uchwały: 1. w  sprawie: zmian w  uchwale budżetowej na 2015 rok; 2. w  sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w  drodze inkasa oraz określenia inkasentów i  wysokości wynagrodzenia za inkaso; 3. w  sprawie: określenia przypadków uzasadniających odstąpienie od obowiązku zawierania umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w  drodze przetargu nieruchomościami stanowiących własność Gminy Tuplice; 4. w  sprawie: zmiany składu komisji stałych Rady Gminy  Tuplice; 5. w  sprawie: zmiany składu komisji stałych Rady Gminy Tuplice; 6. w  sprawie: powołania Spółdzielni Socjalnej „Razem do Sukcesu”; 7. w  sprawie: wydawania biuletynu gminnego o  nazwie „Tuplicki Biuletyn Informacyjny”. Ponadto Rada zajęła stanowisko przeciwko budowie wieży telekomunikacyjnej. Wszystkie uchwały dostępne są na stronie internetowej: tuplice.pl, zakładka Rada Gminy – Prawo lokalne – Akty prawne OPS OPS .

Walczymy z przemocą

Od stycznia 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach uruchomił wsparcie dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy – osób doświadczających przemocy oraz sprawców przemocy. Wsparcia udziela psycholog-terapeuta w  formie indywidualnej i  grupowej. Osoby zainteresowane prosimy o  kontakt z  pracownikiem socjalnym tel. (68) 362 57 30 w  celu umówienia pierwszej wizyty.

Chętni poszukiwani

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach poszukuje osób chętnych do prowadzenia zajęć tematycznych dla dzieci i  młodzieży z  terenu gminy w  świetlicach środowiskowych w  Tuplicach, Chełmicy i  Drzeniowie. Osoby zainteresowane proszone są o  kontakt z  Kierownikiem Ośrodka, tel. 690 341 975. 2


W Y B O RY

Wybory sołeckie w Tuplicach - relacja Skończyła się kadencja, więc w  Tuplicach trzeba było wybrać sołtysa. Kto stanął w  wyborcze szranki? Czy wszyscy uprawnieni do wybierania pospieszyli do urny wyborczej? We wtorek 17 lutego 2015 w  dużej sali GOK zebrało się niewiele ponad 50 osób. Szkoda, bo funkcja sołtysa ma sens. Jest bardzo potrzebna i  odpowiedzialna. Czyżby jednak wybory sołtysa nie były grą o  wielką stawkę? I  i  II Zebranie wiejskie w  sołectwie zwołała i  otworzyła wójt Katarzyna Kromp, a  poprowadziła Iwona Pro-

kop - sekretarz Gminy Tuplice. Ustępujący sołtys Waldemar Niewczas złożył krótkie sprawozdanie. Przedstawił współpracę z Caritas i  Kołem Gospodyń Wiejskich. Zaznaczył, że dzięki jego zaangażowaniu Tuplice zdobywały wyróżnienia w  powiatowych konkursach na wieniec dożynkowy i  uczestniczyły w  wielu imprezach. W  pierwszym terminie nie udało się wybrać sołtysa, bo nie dopisali wyborcy, było ich zbyt mało. Dla prawomocności obrad

I Zebrania prawo bowiem określa niezbędne minimum. W  tym przypadku wynosiło ono 231 osób, tj. 1/5 z  1153 uprawnionych do głosowania. W  drugim terminie kandydowali Waldemar Niewczas oraz Wojciech Ojrzanowski. Wynik starcia wyborczego – 39 : 13. Wybrano także radę sołecką w  składzie: Irena Grubizna, Tomasz Kosiorski oraz kontrkandydat sołtysa Wojciech Ojrzanowski. Sołtys Waldemar Niewczas podziękował wyborcom. Otrzymując gratulacje i  oklaski, wziął na swoje barki ciężar związany z  pełnieniem funkcji sołtysa Tuplic. Wierzymy, że podoła czekającym go zadaniom. er-jot/ip.

W Y B O RY

Podsumowanie wyborów sołeckich

W dniach od 5 do 23 lutego na terenie naszej gminy odbywały się wybory sołeckie. Wybrano 1 3 sołtysów i  1 2 rad sołeckich. 1.CIELMÓW: 8.JAGŁOWICE: Sołtys – Mirosława Nazaruk. Sołtys – Wiesława Świerszcz. Rada – nie wybrano. Rada - Wanda Rzączyńska, Tomasz Słowiński, Michał 2.CHEŁMICA: Mazur. Sołtys – Aneta Sarnecka. 9.ŁAZY: Rada – Piotr Kudrawczuk, Halina Ślipko, Marzena Kilian Sołtys – Edward Białkowski. 3.CHLEBICE: Rada – Grażyna Triska, Katarzyna Żurman, Kamil Popiel Sołtys – Maria Korczyńska. 10.MATUSZOWICE: Rada – Barbara Bućkowska, Irena Garstka, Marcin Narolski Sołtys – Andrzej Szarlej. 4.CZERNA: Rada – Kazimiera Sułkowska, Elżbieta Borecka, Renata Sołtys – Tomiuk Iwona. Oryga. Rada –Kazimiera Sobkowiak, Marta Lipnicka, Przemysław 11.NOWA ROLA: Ostrowski Sołtys – Mirosława Kromp. 5.DRZENIÓW: Rada – Adam Kłos, Sebastian Krupnicki, Paweł Sołtys – Elżbieta Werther. Leśniowski. Rada – Paula Dubiel, Bogusław Gębicki, Andrzej Tomaszewski 12.ŚWIBINKI: 6.GRABÓW: Sołtys – Małgorzata Żurowska. Sołtys – Krzysztof Jagodzki. Rada – Bożena Będza, Teresa Bitel, Urszula Hajduk. Rada – Anna Langner, Dawid Florjan, Katarzyna Zięba 13.TUPLICE: 7.GRĘZAWA: Sołtys – Waldemar Niewczas. Sołtys – Edyta Nikoliszyn. Rada – Tomasz Kosiorski, Irena Grubizna, Wojciech Rada – Bogdan Kubas, Paweł Mazurek, Halina Charson. Ojrzanowski. .

.

.

.

.

3

.


P RZ ED S Z KO LE W dniu 13.02.2015 r. w  Samorządowym Przedszkolu w  Tuplicach odbył się konkurs recytatorski. Jury wyłoniło troje zwycięzców: I  - Kościelna Julia, II Bućkowska Kinga, III - Zubrzycka Nikola. Wyróżnione osoby wezmą udział w  Lubuskim Przeglądzie Recytatorskim w  Lubsku. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Serdecznie gratulujemy! INFORMACJA Wójt Gminy Tuplice, Katarzyna Kromp, przypomina, iż zgodnie z  przepisami o  gospodarce nieruchomościami w  dniu 31 marca 2015 r. upływa termin wniesienia opłaty rocznej z  tytułu wieczystego użytkowania gruntu. Wpłaty można dokonać w  kasie Urzędu Gminy.

I N WE S TY C J E

Wieża niezgody Wieża strunobetonowa do łączności bezprzewodowej ma stanąć na działce 641/10 w Tuplicach (w  obrębie stacji kolejowej, w  pobliżu parowozowni PKP). Kolos o  wysokości do 42 metrów. Wojewoda lubuski wszczął postępowanie w  sprawie wydania decyzji o  warunkach zabudowy dla inwestycji na wniosek PKP. Czy jednak zgodzą się mieszkańcy? Już podpisują protest. Konstrukcja będzie bowiem stać blisko domów, opodal akwenów wodnych będących skarbem przyrodniczym naszej gminy. Materialnych korzyści nie będzie... Wieża nie da nam stałej pracy, zarobku. Czy ktoś z  pomysłodawców po-

C A R I TA S

myślał, że teren wieży znajduje się na terenie Geoparku Łuk Mużakowa, podlegającego ochronie ze względu na przyrodę i krajobraz? Radni Gminy Tuplice stanowczo nie godzą się z  tym, aby wieża zeszpeciła pejzaż, tym bardziej, że budowla będzie służyć tylko komunikacji PKP. Czy mieszkańcy Tuplic podzielą ich zdanie? Jesteśmy za modernizacją linii kolejowej Żagań - Forst, jednak czy taka metalowa wieża musi stanąć w  centrum Tuplic? Może PKP zweryfikuje stanowisko i  znajdzie miejsce z  dala od terenów zamieszkałych i  poza Geoparkiem Łuk Mużakowa?

ŚWIADCZENIA

Pomoc żywnościowa

W dniach 15-16.02.2015 r. w  ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej, po wcześniejszej kwalifikacji przez gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w  Tuplicach i  Trzebielu, Parafialny Zaspół Caristas parafii pw. Chrystusa Króla w  Tuplicach objął pomocą 350 osób. Na osobę przypadło 21,90  kg żywności. W  sumie wydano 2100  kg cukru, 1575 opakowań makaronu, 840 puszek mielonki wieprzowej, 2100 litrów mleka oraz 1050 litrów oleju.

er-jot/ip.

RO D ZI NNE

Wypłata świadczeń

Informacja dla osób pobierających świadczenia rodzinne, w tym świadczenia opiekuńcze oraz świadczenia z  funduszu alimentacyjnego. Świadczenia będą wypłacane 17 i  18 marca. Informujemy, że kasa Urzędu Gminy Tuplice jest czynna od godziny 07:00 do godziny 13:00 od poniedziałku do piątku. Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu: (68) 362 57 34.

INFORMACJA Sołtys sołectwa Cielmów informuje o zwołaniu III Zebrania wiejskiego sołectwa Cielmów w  dniu 6 marca 2015 r. o  godz. 18:00 w  świetlicy wiejskiej. W  programie przewiduje się: 1. Otwarcie Zebrania. 2. Wybór rady sołeckiej. 3. Sprawy organizacyjne. 4. Sprawy różne. 5. Zamknięcie III Zebrania wiejskiego sołectwa Cielmów. Serdecznie zaprasza Wiesława Świerszcz – sołtys sołectwa Cielmów .

ŚWIADCZENIA Z OPS

Wypłaty zasiłków

Zasiłki finansowe dla mieszkańców Gminy Tuplice będą wypłacane 27 marca (piątek) w godzinach od 07:00 do 13:00 w  kasie Urzędu Gminy. Więcej informacji pod nr  tel. (68) 362 57 30.

USŁUGI

Darmowe porady prawne

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby mające problemy natury prawnej do korzystania z comiesięcznych bezpłatnych porad. W  marcu konsultacje prawne udzielane będą w  piątek 06.03.2015 r. w  godz. 9:00 - 14:00. Więcej informacji pod nr  telefonu (68) 362 57 30 lub bezpośrednio w  Urzędzie Gminy Tuplice w  pokoju nr  3. 4


S PORT

Nowe władze "Tupliczanki"

Umożliwić powstanie sekcji dla juniorów i wyremontować obiekty przy stadionie, to główne cele nowego prezesa „Tupliczanki” - Tomasza Kosiorskiego.

Walne Zebranie Sprawozadawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy „Tupliczanka” Tuplice odbyło się 5 lutego 2015 r. W jawnym głosowaniu został wybrany nowy zarząd. Tomasz Kosiorski – prezes. Tomasz Zbierzak – wiceprezes. Wacław Fedorowicz – sekretarz. Wiesława Ostrowska – skarbnik. Cezary Olender, Marek Jastrzębski – członkowie. Serdeczne gratulacje dla nowego prezesa i  zarządu oraz dużo sukcesów w  rozwoju tuplickiego sportu! Poniżej wywiad z  nowym prezesem.

Panie prezesie, jaki ma pan cel, jeśli chodzi o rozwój „Tupliczanki”? Pragnę osiągnąć kilka celów, ale dwa spośród nich są najważniejsze. W  pierwszej kolejności chciałbym umożliwić naszym najmłodszym mieszkańcom profesjonalne szkolenie piłkarskie. Chcę, aby funkcjonowała prywatna sekcja dla juniorów. Jeśli uda mi się nawiązać współpracę z  wykwalifikowanym trenerem, wówczas możnaby zapewnić zajęcia kształcące umiejętności czysto piłkarskie. Mam więc na myśli utworzenie swoistej

szkółki, jakby akademii piłkarskiej. To się świetnie sprawdza w miastach, warto więc przenieść dobre wzorce do gminy. Drugi zaś ważny cel to... We współpracy z  panią wójt Katarzyną Kromp zamierzam kompleksowo zmodernizować szatnie i  pomieszczenia gospodarcze stadionu, a  więc pomieszczenie dla sędziów, biuro kierownika klubu i  łazienki. Zamierzamy postawić dwie dwurzędowe trybuny dla naszych wspaniałych kibiców, nowe wiaty dla zawodników rezerwowych gospodarzy i  gości oraz elektroniczną tablicę wyników. Warto nadmienić, że modernizacja będzie finansowana ze środków zewnętrznych, ze strony Urzędu Gminy i  klubu jest bezkosztowa. Dużo, dużo trzeba zrobić, bo na tuplickim stadionie czas jakby się zatrzymał. Podejrzewam, że infrastruktura okołoboiskowa pamięta jeszcze lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku. Ze spraw czysto klubowych: w  najbliższym czasie zamierzam wyposażyć naszych chłopaków w  nowe piłki i  ekwipunek sportowy, oczywiście na tyle, na ile pozwolą nasze

OPS

Weź dotację do 7 tys. zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach informuje o  rozpoczęciu programu grantowego „Wolontariat rodzinny – lokalnie”. Można otrzymać dotację w  wysokości do 7  tys. zł. Program dedykowany jest koalicjom zawiązanym przez rodziny w  środowiskach lokalnych za pośrednictwem organizacji pozarządowych i  instytucji samorządowych, w  imieniu których wniosek złożyć może organizacja pozarządowa. Program „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” to działania z  rodzinami i  przez rodziny, nie tylko dla rodzin, ale i  dla społeczności lokalnych. Termin składania wniosków do 31 marca 2015 r. Program realizuje Akademia Rozwoju Filantropii w  Polsce i  Fundacji PZU.

skromne fundusze. Przed rundą wiosenną zagramy jeden-dwa sparingi, aby jak najlepiej przygotować się do nadchodzących rozgrywek. To ambitne zadania. Gdyby choć część z nich udało się spełnić, to już byłoby wiele. Czy pan prezes grał w  „Tupliczance”? O, tak! Byłem prawym obrońcą w  latach młodzieńczych. Strzeliłem nawet kilka bramek. Pierwszą w  debiucie na naszym stadionie, co do tej pory doskonale pamiętam. Jak przyjął Pan decyzje o  wyborze na prezesa „Tupliczanki"? Wybór na prezesa bardzo mile mnie zaskoczył, dziękuję członkom GKS „Tupliczanka” za zaufanie. W  kooperacji z  Urzędem Gminy postaramy się otworzyć nowy, lepszy rozdział w  historii naszego klubu. Zarazem bardzo dziękuję poprzedniemu prezesowi i  zarządowi za wykonaną pracę. Korzystając z  okazji, chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich kibiców na spotkania rozgrywane na naszym obiekcie, nasi chłopcy potrzebują dopingu! Rozmawiał er-jot

RO Z WÓ J

Spotkanie grup roboczych

27.02.2105 r. w Tuplicach odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin, nadleśnictw i zainteresowanych stron m.in. Fundacji Natura Polska na temat tworzenia nowych atrakcji turystycznych w północnej części Łuku Mużakowa. Gmina Tuplice wraz z Fundacją Natura Polska przygotowuje projekt szlaku ceramiki wspólnie ze Związkiem Gmin Döbern. Leśnicy myślą o wieży widokowej przy Dużym Stawie, chociaż warto byłoby przekonać ich także do wykonania ścieżki przyrodniczej przy stawie Kołkowym. A z powiatem należy rozmawiać o ścieżce rowerowej po linii kolejowej z Tuplic do Lubska. Do dzieła... 5


OSP

Niecodzienna sytuacja

26 lutego w centrum Tuplic dochodzi do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Przyjeżdża karetka pogotowia, policja, jednostka OSP z  Tuplic oraz kolejne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Po analizie sytuacji jednostki z PSP zostają zawrócone z  powrotem do bazy. Sytuacja niecodzienna, wzbudzająca zainteresowanie i  rodząca, jak pokazały komentarze, mnóstwo pytań i  wątpliwości ze strony świadków i  przechodniów. Po co tyle jednostek do zwykłego zdarzenia, czy potrzeba tyle sił i  środków, skoro tak naprawdę "nic się nie stało"? Na te i  pozostałe pytania odpowiedź jest tylko jedna potrzeba. Jakiekolwiek zdarzenie z  udziałem ludzi wymaga szczególnego podejścia, nie można lekceważyć żadnego sygnału. Takich spraw nie sposób przeliczyć na żadne pieniądze. Po zabraniu z  miejsca wypadku poszkodowanych na badania do szpitala, procedura postępowania wymaga pozostania na miejscu wypadku i  jego zabezpieczeniu do czasu ustalenia przez służby medyczne stanu poszkodowa-

nego. W przypadku stanu, który rokuje obrażenia trwające minimum 7 dni, zdarzenie jest kwalifikowane jako wypadek drogowy i  są wzywani na miejsce zdarzenia biegli oraz prokurator. W  przypadku obrażeń trwających krócej niż 7 dni, zdarzenie traktowane jest jak zwykła kolizja. I  to  m.in. właśnie z  tego powodu często czekamy (dla niektórych może wydawać się) długo. Odjechać z  miejsca możemy tylko, gdy zapadnie decyzja np. z  Policji, Powiatowego Stanowiska Koordynowania (Państwowa Straż Pożarna). Dodatkowo pojazdy służb ratowniczych biorący udział w  akcji muszą pozostać włączone wraz z  włączonymi sygnałami świetlnymi, gdyż jeśli coś się stanie osobom biorącym udział w  działaniach, odpowie za to dowódca akcji. Pomimo wytwarzanego hałasu, spalin i  generowania kosztów, obowiązkiem

zastępu ratowniczego jest gotowość do natychmiastowego zareagowania na zaistniałe niebezpieczeństwo stwarzane przez uszkodzone pojazdy, jak np. zapłon pojazdu. Takie zachowanie jednostek nie jest własnym wymysłem, lecz stosowaniem się do ogólnych zarządzeń regulujących działalność służb ratowniczych. Każde zdarzenie jest inne i nie można przewidzieć, co się może wydarzyć. Stojąc z  boku może wyglądać, że ratownicy nic nie robią i  tylko biegają wokół aut. Oni zaś muszą wyjść z  pojazdu, dosłownie w  sekundę ocenić co się stało, co potrzebują do działań i  czy są potrzebne dodatkowe siły lub środki. Zanim będziemy (jako świadkowie) komentować działania poszczególnych służb, pomyślmy jak byśmy postąpili na miejscu ratowników. Patrząc z boku, wszyscy jesteśmy ekspertami...

KSZ/KM

BUDŻET

Śladem naszej kasy... Większość z nas płaci podatki, jak prawo każe. I  większość z  nas martwi się, że nie wiadomo, co się z  tą kasą dzieje. Cały nasz naród ma skłonność do narzekania, więc aby się wyróżniać, również okazujemy swoje niezadowolenie. Drogi dziurawe, w  nocy ciemno i  do tego nic się nie dzieje… To co z  tą kasą? Dla wyjaśnienia sytuacji, przeanalizujemy wstępnie budżet jednego sołectwa naszej gminy. Miej-

scowość niewielka, zasiedlona przez niespełna 50 mieszkańców. Rocznie powinni oni wpłacić do budżetu gminy 5.936 zł podatków. Wiadomo, że nie wszyscy są w stanie to zrobić, dlatego w  2014 roku do kasy wpłynęło prawie 4.384 zł. I  co dalej? Na oświetlenie tej miejscowości wydaliśmy w  ubiegłym roku 1.261 zł. Z  pomocy społecznej korzysta kilka osób, dlatego do zasiłków dołożyliśmy 2.637

TUPLICKI BIULETYN INFORMACYJNY

zł. Jedno dziecko dojeżdża do przedszkola. Rodzice ponoszą część kosztów, ale resztę gmina musi dołożyć z podatków – jedno dziecko w  przedszkolu to rocznie 5.914 zł. Do szkoły również dojeżdża jedno dziecko. Oświata co prawda finansowana jest z  subwencji, ale to też za mało. I  tu również wkraczają  m.in. nasze ciężko płacone podatki – utrzymanie jednego dziecka w  szkole to dla gminy rocz-

nie koszt 2.944 zł. Jak łatwo policzyć, podatków nie starczyło nawet na te najpilniejsze sprawy. W przypadku tej miejscowości zabrakło 8.372  zł. Poszliśmy śladem naszej kasy i  już wiemy, co się z  nią stało. Wiemy też, że było jej za mało. Drodzy podatnicy, budżet gminy to jeden wielki worek, do którego wszyscy wrzucamy ile możemy i  z  którego wyciągamy na to, co najpilniejsze. AKP

Redaktor naczelny:

E-mail:

Adres redakcji:

Tomasz Kosiorski

biuletyn@tuplice.pl

Urząd Gminy Tuplice

Wydawca:

Telefon:

Ul. Mickiewicza 27

Urząd Gminy Tuplice

(68) 362 57 29

68-21 9 Tuplice

8


O POWIADANIE „”

Uciekałam przez las, nie obracając się. Nigdy nie rozumiałam, dlaczego oni to robią. Zawsze, kiedy patrzą się w tył, wpadają na jakieś drzewo albo co gorsze - na kolejne niebezpieczeństwo. Bez sensu. Dlatego właśnie teraz biegnę, omijając drzewa od dobrych dwudziestu minut, nie obracając się, oczywiście. W  swoim życiu widziałam już wszystko: od wilkołaków, przez ich łowców, aż do wampirów. Demon był dla mnie czymś nowym. Czy to na pewno był demon? Jestem pewna, że to ktoś spoza naszego świata. Super, najpierw wilkołaki, które mnie nienawidzą, potem łowcy, szukający mnie w  każdym lesie. Do tego jeszcze wampiry, czarnokrwiści, kanima, gang the dumplings i  Bóg wie, co jeszcze. Uważam, że to nie moment, na użalanie się nad moim życiem. Mam chyba większy problem. Nie wiem, co mnie podkusiło, ale odwróciłam się. Całe moje gadanie poszło na marne. Poczułam, jak odbijam się od czegoś twardego i  jeśli to nie jest drzewo, to ja jestem księżniczką. Spojrzałam na obiekt, torujący drogę mojej ucieczki. Od dziś mówcie mi „wasza wysokość”. - Cz-Czego chcesz?- Jąkałam się jak małe dziecko. Następny stały tekst, znany z  filmów. Naprawdę, Heather? Jesteś taka przewidywalna? Prędko wstałam, otrzepując się z  ziemi i  igieł. - Chcę cię chronić. - Jako demon?! - Nie jestem demonem. - To kim? - Derek. - Podał mi rękę. - A  ty Heather?

- Tak? Skąd mnie znasz? Kto ci powiedział? Pewnie Amber. Ostatnie słowa szepnęłam bardziej do siebie. Nienawidziłam jej. Miała wszystko, czego ja nie miałam. Urodę, rodziców, pieniądze, przyjaciół, dobre oceny i żadnych problemów. - Jestem z  zaświatów. Wiem wszystko. Już chciałam coś powiedzieć, lecz chłopak zamknął moje usta kolejną dawką informacji. - Tak, wiem nawet o  twojej bliźnie na biodrze w  kształcie twarzy Axl'a  Rose'a. Nie musisz o  niej wspominać. Otworzyłam szeroko oczy. - Skąd ty... - Już ci mówiłem, że nie jestem stąd. - Znów mi przerwał. Więc będę musiał ci pomagać. - Nie potrzebuję pomocy! - Warknęłam. - Od szesnastu lat radzę sobie sama. Szliśmy przez las. Wiedziałam, że się nie odczepi, więc po prostu zaprosiłam go na kawę. - Wszyscy cię widzą? - Tak. Nie chciałbym, żebyś wyszła na dziwną, gadając do powietrza. Doszliśmy do małej kawiarenki. Pchnęłam szklane drzwi, wchodząc do środka. - Hate!- Usłyszałam głos mojej przyjaciółki. - To twój nowy kolega? Nie widziałam go nigdy w  szkole. Do której klasy chodzisz? Wskazała na mojego towarzysza. - Nie, on nie jest z  naszej szkoły. On nie jest z naszego świata.

SP

INFORMACJA

Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy wójta 03.02 – udział w  Konwencie Wyborczym Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego – Nowa Sól 05.02 – udział w  Walnym Zebraniu GKS "Tupliczanka" Tuplice 09.02 – udział w  zwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego – Urząd Marszałkowski Zielona Góra 10.02 – spotkanie z  przedstawicielami firmy ENEA S.A. w  sprawie modernizacji oświetlenia 12.02 – udział w  spotkaniu z  włodarzami sąsiednich gmin celem wypracowania strategii realizacji Kontaktu Lubuskiego – Urząd Miasta Lubsko 16.02 – spotkanie z  Panem Czesławem Fiedorowiczem, Przewodniczącym Sejmiku Województwa Lubuskiego V kadencji .

.

.

.

.

.

17.02 – podpisanie umowy o współpracy z  Fundacją Natura Polska oraz Związkiem Gmin Döbern w  ramach projektu "Polsko – niemieckie tradycje ceramiczne na Łuku Mużakowa”– Döbern, Niemcy 23.02 – udział w  inauguracji nowej perspektywy unijnego rozdania na lata 2014-2020 – Urząd Marszałkowski Zielona Góra 24.02 – udział w  IV Sesji Rady Gminy Tuplice 25.02 – udział w  Walnym Założycielskim Zebraniu Spółdzielni Socjalnej „Razem do sukcesu” 26.02 – spotkanie z  przedsiębiorcami z  terenu Gminy Tuplice - konferencja informacyjna zorganizowana w  GOK 27.02 – spotkanie z  przedstawicielami lubuskich gmin, nadleśnictw dot. Geoparku Łuk Mużakowa. 6 .

.

.

.

.


RO Z WÓ J

Owoce polsko-niemieckiej współpracy

Wójt Gminy Tuplice, Katarzyna Kromp, po latach stagnacji odnawia polsko-niemieckie stosunki dwustronne. Efektem pierwszych rozmów jest projekt pod nazwą "Polsko-niemieckie tradycje ceramiczne na Łuku Mużakowa", którego celem jest m.in. promocja turystyczna.

Dokładnie 16 lat temu urzędujący wówczas wójt Tomasz Żółkiewicz podpisał umowę partnerską ze Związkiem Gmin Döbern. Przez wiele lat nasza współpraca ograniczała się jedynie do podtrzymywania kurtuazyjnych kontaktów. Tym bardziej było nam miło, kiedy z wizytą do Urzędu Gminy w  Tuplicach w  styczniu tego roku zawitał dyrektor Gunter Quander wraz z  panem Krzysztofem Czahajdą. Pani wójt szybko znalazła wspólny język z  dyrektorem G. Quanderem ustalając interesujące obie strony strefy współpracy. Na spotkanie Pani wójt zaprosiła również byłego wójta Tomasza Żółkiewicza oraz pana Krzysztofa Piasecznego, którzy reprezentowali Fundację Natura Polska, w  ramach której od kilku lat realizują liczne przedsięwzięcia. Na owoce spotkania nie trzeba było długo czekać, bo już 2 tygodnie później Fundacja

Natura Polska zaprosiła nas do wspólnego z Döbern projektu pn. ”Polsko – niemieckie tradycje ceramiczne na Łuku Mużakowa”. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oraz promocja turystyczna miejsc po polskiej i  niemieckiej stronie Łuku Mużakowa, które związane są z  dawną produkcją wyrobów z  gliny (dawne kopalnie, cegielnie). Po polskiej stronie Łuku Mużakowa do dzisiaj istnieją duże zasoby surowców, mogące stanowić surowiec do ceramiki. Złoża surowców zlokalizowane są głównie na północy, w  oko-

licach Tuplic. Po niemieckiej stronie takim obszarem jest Döbern (pogranicze polsko-brandenburskie). Miejsca te poprzez naturę i ludzi z  czasem będą zanikać lub zostaną zniszczone. Dlatego głównym założeniem projektu jest wykonanie szlaku ceramicznego opisującego dawne formy produkcji wyrobów  jak i  tradycje ceramiczne, znajdujące się na obszarze wsparcia po polskiej stronie. W  sąsiedztwie szlaku znajduje się polsko-niemiecka ścieżka rowerowa, biegnąca wzdłuż dawnej linii kolejowej Tuplice-Łęknica. Stąd realizacja naszego projektu będzie niejako uzupełnieniem i  uatrakcyjnieniem istniejącej infrastruktury ścieżki rowerowej, która zaczyna się w  Bad Muskau-Łęknica, a  kończy w  Brodach. W  ramach projektu wydany zostanie również folder turystyczny i  ulotki promocyjne. Projekt podsumuje polsko-niemiecka konferencja.

RO Z WÓ J

Spotkanie z przedsiębiorcami

Współpraca na poziomie Urząd Gminy - przedsiębiorcy oficjalnie rozpoczęta. Na zaproszenie wójta Katarzyny Kromp na spotkanie przybyło wielu właścicieli firm z Gminy Tuplice.

W Gminie Tuplice to pierwsze takie spotkanie. Odbyło się 26 lutego. Przybyli zaś nasi przedsiębiorcy oraz chcący prowadzić własną działalność gospodarczą. Na ogół młodzi, ambitni, właśnie: przedsiębiorczy ludzie. Nie wystarczy pomysł na to, aby zo-

stać przedsiębiorcą, aby coś wytwarzać, sprzedawać i tym samym rozwijać gospodarkę, zmniejszać bezrobocie. Potrzebny jest kapitał. Niezbędne są pieniądze. Jak je pozyskać? Na to pytanie można było otrzymać odpowiedź od pana Krzysztofa Jurka z  Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego. Przedstawił on założenia, cele, procedury związane z  możliwością wsparcia finansowego dla przedsiębiorców. Na spotkanie przybyło ponad czterdzieści osób. To dzięki tym przedsiębiorcom rozwija się gospodarka naszej gminy. Z  kolei pani Joanna

Zielińska-Kmera udzieliła informacji na temat szkoleń z zakresu prowadzenia własnego biznesu, pozyskania kwalifikacji przez pracowników. Spotkanie zorganizowała wójt Katarzyna Kromp, która na wstępie powitała gości. Był także przewodniczący Rady Gminy Tuplice Sylwester Mazurkiewicz, a  z  pracowników urzędu sekretarz Iwona Prokop, Katarzyna Zarębska, Grażyna Lachowicz oraz Krzysztof Szpringiel. Dzięki przedsiębiorcom nasza gmina może się gospodarczo rozwijać. Trzeba, należy więc im sprzyjać i  pomagać. er-jot 7

Profile for Tuplicki Biuletyn Informacyjny

Biuletyn marzec 2015  

Biuletyn marzec 2015  

Advertisement