Page 1

TUPLICKI BIULETYN ISSN 2392-2028

I N F O R M AC Y J N Y EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

GMINA TUPLICE

NR 6/LIPIEC 201 5

Szanowni Państwo!

Zacznę nietypowo, bo od podziękowań: pracownikom Urzędu Gminy bardzo dziękuję za zaangażowanie w organizację Dnia Tuplic, naszym strażakom z  OSP, zespołowi Tupliczanek za pomoc przy organizacji i  obsługę gastronomiczną festynu. Piękna dekoracja na Wzgórzu to zasługa pani Grażyny Kucharczyk, która dwa tygodnie wiła te cudne wianki, a  potem ustawiała kompozycje. Słowa podziękowania kieruję również w  stronę Przewodniczącej Komisji Społecznej pani Jolanty Mazurek, radnego Roberta Schmidta, ks.  Aleksandra Dryla, pani Doroty Czubaty i  pana Arkadiusza Kowalskiego, którzy stawili się na Tuplickim Wzgórzu wspierając nas w  przygotowaniach. Panu Darkowi Wypychowi dziękuję za wystawę, która okazała się wielkim sukcesem, a  panu Ryszardowi Jasińskiemu za „wyjście z  cienia”. Wspieram i  wspierać będę wszelkie formy artystyczne w  naszej gminie, i  chylę czoła artystom, tym małym i  dużym, że poza kaszanką z  grilla moi krajanie mogli obcować tego dnia odrobinę ze sztuką i  rodzimą tradycją. Państwa dobre, ciepłe słowa uznania dla naszej pracy to potwierdzenie, że bawiliście się doskonale. Sprzyjała nam nie tylko pogoda. Sprzyjali nam goście, którzy tak licznie wstawili się tego dnia na Wzgórzu. Dla mnie to znaczący wyraz sympatii. W  obszernej relacji z  dnia Tuplic przeczytają Państwo  min.  o  tym, że zaszczycili nas swoją obecnością również przedstawiciele UNESCO, którzy z  Tuplic wyjechali zafascynowani nasza gościnnością i  przyrodą. Wierzę, że kolejne inicjatywy wspólnej zabawy będą się działy na coraz wyższym poziomie. Już niebawem Dożynki, a  jesienią ożywimy Gminny Ośrodek Kultury organizując biesiadę polską, cygańską czy lwowską. Trwają również rozmowy z  menagmentem teatrów i  kabaretów. Jednak te będą wymagać od nas sporych nakładów finansowych, więc jeżeli trafią do nas gwiazdy, to na pewno będziemy ich występy musieli biletować. Myślę jednak, że wielu z  Państwa zasiądzie w  rzędach Gminnego Ośrodka Kultury, bo jak mawiał poeta „jak się bawić to się bawić, duszę sprzedać frak zastawić”! To w  kulturalnej prognozie, a  na razie pracujemy! Sen z  powiek spędza tuplickie składowisko odpadów z  huty cynku, które czym dalej w  las, tym więcej każe stawiać znaków zapytania. Ostrożna jestem w  wydawaniu opinii. Liczę, że w  finale teren po byłej cegielni pozostanie pusty, a  odpady wrócą tam skąd przyjechały, bądź zostaną odpowiednio przetworzone przez uprawnione do tego zakłady wskazane przez WIOŚ. Ostatnie informacje wskazują, że produkt ten znajduje się na tzw. zielonej liście. Odpady z  zielonej listy to odpady przeznaczone do odzysku. Żadnego odzysku na terenie Tuplic nie było, a  wątpliwości budzi, czy oby na pewno tak przedsiębiorczy naród, jakim jest nasz zachodni sąsiad oddawałby za przysłowiową złotówkę, czy może nawet dopłacał za odbiór odpadu, na którym można znacznie zarobić. Bez względu na wynik sprawy, nie mam wątpliwości co do faktu, że Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa nie jest miejscem do gromadzenia jakichkolwiek odpadów. I  za karygodne uznaję brak sporządzenia przed wydaniem decyzji raportu oddziaływania na środowisko. Nie jestem i  nie zamierzam jednak być sędzią w  tej sprawie, moje działania od samego początku zmierzają jedynie i  aż do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Podobnie jak z  przepompownią P-1 znajdującą się przy ul. Ogrodowej w  Tuplicach, która, jak się okazało w  ostatnim czasie, stoi w  95% na działce prywatnej. Zadaje sobie pytanie: jak to możliwe, że w  XXI wieku, tak zinformatyzowanym, dającym tyle możliwości, tyle gadżetów specjalistycznych, tylu wykształconych specjalistów, wieku e-usług, stawia się taki obiekt jak przepompownia nie sprawdziwszy uprzednio właściciela gruntu? Co teraz z  tym fantem zrobić? Kto tak prowadzi inwestycję? Wydzierżawić ten kawałek ziemi? Odkupić kawałek gruntu? A  może przenieść przepompownie w  inne miejsce? Wiedzą Państwo, o  jakich stawkach może być mowa kiedy sprawa wygląda tak a  nie inaczej, a  do tego przepompownia nie działa tak jak działać powinna. Sposób na jej modernizację już znaleźliśmy w  dostawieniu drugiej pompy, co planowane było w  pierwotnym projekcie, jednakże później w  ostateczności przepompownia powstała z  jedną pompą, co obniżyło znacznie efektywność jej pracy doprowadzając tym samym do regularnych wycieków do pobliskiego stawu. Dlatego w  najbliższych czasie planuje się audyt

1


oczyszczalni, poprowadzony przez firmę zewnętrzną. Tylko audyt może wykazać ewentualne wady oczyszczalni i przepompowni oraz pozwoli odpowiednio zaplanować dalszy rozwój gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z  opracowanymi wariantami, o  których przeczytają Państwo dalej. Jak łatwo można zauważyć, praca na takim urzędzie to nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań. Dzielę się więc z  Państwem i  tymi informacjami, aby uświadomić gdzie lokowany jest budżet i  ile mogą nas kosztować źle poprowadzone inwestycje. Zgodnie z  zasadą, że biednego nie stać na tanie rzeczy, staram się zapraszać do współpracy najlepszych specjalistów, aby wypracować wspólnie najlepsze dla nas rozwiązania. Dzięki temu uczymy się na błędach innych i  możemy spać spokojnie. Koniec narzekania. Z  ogromną przyjemnością przekazuję tym wszystkim, do których wieści z  naszej czerwcowej sesji jeszcze nie dotarły, że mamy trochę oszczędności z  pierwszego półrocza, które przeznaczyliśmy na działania inwestycyjne. I  tak po 1 0 tyś zł. otrzymały świetlica w  Cielmowie i  w  Grabowie, a  5 tyś. trafi do Matuszowic. Udało nam się przesunąć ponad 25 tyś. na prace remontowe przy szkole, gdzie jeszcze tego lata postawimy nowe ogrodzenie, poszerzymy ulice o  miejsca postojowe i  rozpoczniemy prace na elewacji. Kolejne przesunięcia to nasz wspólny priorytet - drogi. I  gdyby nie braki kadrowe, o  których pisałam, ale na które nie mam wpływu, na pewno efekty byłyby już widoczne. Rozpoczęliśmy zbieranie dokumentacji na modernizację drogi w Chełmicy, ul. Kopernika oraz ul. Cmentarnej. Zgodnie z oceną to najgorsze drogi gminne i najczęściej uczęszczane. Remontu wymaga również droga prowadząca do cmentarza w Nowej Roli. Jeszcze w tym roku na pewno poprawimy Ogrodową i Świbinki. Kiepsko wygląda sprawa ul. Łąkowej i drogi w Drzeniowie prowadzącej do gospodarstwa państwa Werther. W chwili obecnej czekamy na założenia kosztorysowe. Być może zanim wyjdzie kolejny nr Biuletynu już i tam coś się zadzieje. A na koniec prośba! Zatrzymujcie się przy tablicach ogłoszeniowych, kto może niech śledzi nas na naszej stronie www. Wkrótce rozpoczną się spotkania odnośnie możliwości postawienia przydomowych oczyszczalni i finansowania tych oczyszczalni ze środków UE. W szkoleniach uczestniczyć będą specjaliści z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, którzy opracowali szczegółowo nasz plan rozwoju w tym zakresie na najbliższe lata. Szukać będziemy chętnych, dla których w przyszłym roku będziemy w stanie powalczyć o środki na realizację projektu. Nie przegapcie zatem terminów! Wielokrotnie podczas kampanii zadawano mi pytanie o możliwość wsparcia w tym zakresie. Słuchałam Was, stąd wychodzę naprzeciw Waszym oczekiwaniom. Pozostaje mi czekać na te spotkania i życzyć Państwu przyjemnej lektury, a potem przyjemnego, ciepłego lata, bez komarów i stresów, że dzień coraz krótszy!

Z pozdrowieniami, Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp

Wspomnienie 19 czerwca 2015 r. pożegnaliśmy Waldemara Niewczasa wieloletniego sołtysa i społecznika, człowieka wielkiego serca. Miał tylko 59 lat, jednak złośliwy chichot losu zabrał nam naszego przyjaciela. Waldemar Niewczas był przykładnym mężem, ojcem trzech synów, dziadkiem, bratem, wujkiem, stryjkiem, sąsiadem i  aktywnym mieszkańcem Tuplic. Przede wszystkim znany nam wszystkim, jako człowiek niewielkiej postury jednak ogromnego serca. Poprzez charytatywną, bezinteresowną pracę w  Parafialnym Zespole Caritas pokazywał otwartość, empatię i  współczucie. Pomagał każdemu, kto zwrócił się do Niego o  pomoc i  wsparcie. Dzięki Jego ciężkiej pracy i  zaangażowaniu mogliśmy zapewnić wypoczynek letni i  zimowy dla dzieci i  młodzieży z  rodzin wielodzietnych, przygotowane zostały wyprawki dla dzieci, ufundowano stypendia dla dzieci i  młodzieży dobrze uczącej się z  rodzin niezamożnych, czy też zapewniono pomoc osobom niepełnosprawnym w  zdobywaniu sprzętu rehabilitacyjnego oraz sfinansowania wyjazdów na turnusy lecznicze, przygotowano i  rozwieziono wiele paczek żywnościowych w  okresach przedświątecznych. Jego uczciwość sprawiała, że został skarbnikiem w  Klubie Seniora „Babie lato” działającym przy PZC. Wszędzie można znaleźć Jego obecność, nawet w  tuplickim Kole Gospodyń Wiejskich, gdzie był zastępcą przewodniczącej, aktywnie udzielając się i  wspomagając nasze działania zagrzewał do pracy, ale i  wspólnej zabawy. Śpiewał razem z  nami w  Zespole „Swojaki”. Zawsze uczynny, miły, nasz gentleman, nigdy nie zapominający o  ważnych dla Niego osobach czy świętach. Dzień Kobiet, Święto Zmarłych, Zaduszki, czy Boże Ciało. Kochał Boga i  ludzi! Był bardzo dobrym sołtysem, ale przede wszystkim skromnym człowiekiem, rzetelnością, uczciwością i  lojalnością wobec drugiego człowieka, dla nas wszystkich dla swojej Gminy Tuplice, zapracował na naszą wieczną pamięć. Waldemar był człowiekiem ogromnego serca, pełen wrażliwości, ciepła i  sprawiedliwości. Nikt i  nic nam Go nie zastąpi…

OGŁOSZENIE Minister Środowiska informuje, że zgodnie z art.  13 ust. 2 ustawy o  lasach w  bieżącym roku w  lasach wszystkich form własności, w  tym także w  lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoob-

szarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w  latach 20152019, którego celem jest określenie, a  następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i  trendu zachodzących w  nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych. Wykonane prace będą polegały

na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w  tzw. traktach rozmieszczonych w  sieci 4x4  km. W  związku z  powyższym uprasza się właścicieli lasów o  umożliwienie uprawnionym pracownikom przedsiębiorstwa państwowego Biura Urządzania Lasu i  Geo-

dezji Leśnej wstępu na teren lasów w celu założenia na nich powierzchni próbnych, a  następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach. Prace terenowe, w  każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w  miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i  wrześniu.

2


WYWI AD

"Nie narzucam swoich poglądów"

Kontynuujemy cykl wywiadów z naszymi radnymi. W  tym miesiącu rozmowa z obecną Przewodniczącą Komisji Finansów - panią Danielą Rudak, radną z  okręgu nr  2.

Jest pani doświadczonym samorządowcem z bogatym dorobkiem. Jak się Pani współpracuje z  radnymi-debiutant ami? Współpraca z  nowym składem Rady Gminy układa się dobrze. Nie narzucam swoich poglądów, ale chętnie służę radą i  pomocą. Dla młodych radnychdebiutantów to niewątpliwie wyzwanie. Będę szczęśliwa, jeśli skorzystają z  moich doświadczeń. Jednak czas nieubłaganie płynie i  sądzę, że teraz kolej na ludzi młodych, zdolnych, ambitnych – dla nich jest szansa. Starszych natomiast trzeba szanować i  korzystać z  ich doświadczeń. Jak się układa współpraca z  nową

wójt Katarzyną Kromp? Podoba mi się, że pani wójt stara się przekazywać wiele informacji Radzie Gminy, zasięga opinii kompetentnych osób spoza gminy i konsultuje sprawy z  radą. Jako radna będę wspierać dobre poczynania pani wójt. Jakie są pani zdaniem główne priorytety obecnej kadencji Rady Gminy Tuplice? Obecna rada ma wiele do zrobienia, ale decyzje będzie podejmować pani wójt. Stan dróg gminnych i  ulic jest fatalny, więc w  tym zakresie trzeba podjąć działania. Należy również wykorzystać walory krajobrazowe Gminy Tuplice i  wspierać rozwój agroturystyki, promować naszą gminę w  tym zakresie wykorzystując współpracę transgraniczną. Wiele jest do zrobienia w  obrębie infrastruktury – remont szkoły, przedszkola, Urzędu Gminy czy zago-

spodarowanie obiektów po PKP. Należałoby podjąć działania w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i  młodzieży. Przed nami ostatnie rozdanie unijnych pieniędzy. To wielkie wyzwanie i  szansa na rozwój dla naszej gminy. Jak z  perspektywy rady widzi pani to zagadnienie? Myślę, że doświadczenie jakie posiada pani wójt w  pozyskiwaniu środków unijnych, jest wielką szansą dla naszej gminy, aby była coraz piękniejsza i  zachęcała młodych do działania. Przy budżecie, gdzie 73% stanowią subwencje i  dotacje, a  zaledwie 27% to dochody własne z  podatków oraz wpływów z  opłat najmu, dzierżaw i  innych, uważam, że bez środków unijnych nie zrobimy wiele dla naszej gminy. Musimy tę szansę wykorzystać! Rozmawiał T. Kosiorski

Radna Daniela Rudak

INFO Wykształcenie wyższe pedagogiczne, była nauczycielka i zastępca dyrektora szkoły. Z  samorządem związana od 1 994 r. W  latach 1 997-1 998 Wójt Gminy Tuplice. W  kadencji 2002-2006 Przewodnicząca Rady Gminy Tuplice, obecnie Przewodnicząca Komisji Finansów. Emerytka, 65 lat.

P R A WO

VII Sesja Rady Gminy za nami

We wtorek 30 czerwca 2015 r. odbyła się VII sesja Rady Gminy Tuplice. W obradach uczestniczyli wszyscy radni. Na sesji gościliśmy: pana Janusza Dudojcia – Starostę Powiatu Żarskiego, pana dr.  inż. Tomasza Warężaka – Dyrektora Instytutu Nowych Technologii Inżynierii Środowiska w  Zielonej Górze, który obszernie omówił program gospodarki wodno-ściekowej oraz panów Sławomira Laskowskiego i  Grzegorza Gorzechowskiego – przedstawicieli firmy BERG Sp. z  o.o., którzy przedstawili plan gospodarki niskoemisyjnej. Na sesję przybyli również inspektorzy z  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z panią Marią Szablowską, Inspektorem Wojewódzkim na czele. Przedstawili radnym jakie jest stanowisko WIOŚ ws. odpadów gromadzonych na terenie byłej cegielni (więcej na str. 10). W  trakcie obrad radni pracowali nad 5 projektami uchwał. Rozpatrzono projekty i  podjęto uchwały: 1. VII/38/2015 w  sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2015 rok; 2. VII/39/2015 w  sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2015-2020; 3. VII/40/2015 w  sprawie: wprowadzenia zmian w  uchwale Nr IV/19/2015 Rady Gminy Tuplice z  dnia 24 lutego 2015 r. w  sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w  drodze inkasa oraz określenia inkasentów i  wysokości wynagrodzenia za inkaso; 4. VII/41/2015 w  sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i  wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w  Gminie Tuplice Pod obrady poddany był również projekt uchwały w  sprawie zmian w  opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W  głosowaniu radni nie wyrazili zgody na zmianę stawek. Wszystkie uchwały dostępne są na stronie internetowej: www.tuplice.pl zakładka Rada Gminy – Prawo lokalne – Akty prawne. 3 .


RO Z WÓ J

Plan gospodarki wodno-ściekowej gotowy!

Na ostatniej sesji Rady Gminy Tuplice przedstawiono opracowany przez firmę ECOVERDE Program gospodarki wodnościekowej dla Gminy Tuplice na lata 2015-2020. Niniejsze opracowanie przedstawia docelowe rozwiązania w zakresie uporządkowania gospodarki obejmując: budowę nowych sieci kanalizacji sanitarnej, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków. W  opracowaniu zaprezentowano warianty rozwiązań odprowadzania i  oczyszczania ścieków sanitarnych oraz wykonano analizę techniczno-ekonomiczną, a  na jej podstawie zaproponowano optymalny kierunek rozwoju. Biorąc pod uwagę charakterystykę Gminy oraz możliwości finansowania inwestycji wodno-ściekowych, zasadnym jest rozważenie 3 rozwiązań. Kryterium oceny wyboru poszczególnych wariantów powinien być zarówno czynnik ekonomiczny jak i  również społeczny. Przede wszystkim należy zwracać uwagę nie tylko na koszty inwestycyjne ale i  również na eksploatacyjne. W  przypadku Gminy Tuplice rozproszony układ wsi bardzo ogranicza możliwość budowy sieci kanalizacyjnej pomimo istniejącej oczyszczalni ścieków, której przepustowość pozwoliłaby na przyjęcie wytwarzanych ścieków. Bardzo niskie wskaźniki ekonomiczności budowy takiej sieci sprawiają, że naturalnym rozwiązaniem dla Gminy jest inwestycja w  przydomowe oczyszczalnie ścieków. Niemniej możliwe jest wyszczególnienie wspomnianych 3 opłacalnych rozwiązań. Rozwiązanie 1. Skanalizowanie miejscowości Jagłowice i  Chełmica oraz dołączenie do sieci obiektu MOP w  Jagłowicach przy jednoczesnym pozyskaniu środków na tę inwestycję w  ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Partnerstwo, jakkolwiek byłoby z  pewnością trudne, niesie za sobą olbrzymią oszczędność (2 775 330 zł) i  pozwala na większą elastyczność w  zakresie inwestycji środków otrzymanych w  ramach PROW. Przy pozyskaniu środków w  ramach finansowania z  PPP, możliwe byłoby przeniesienie dofinansowań z  PROW na realizacja nie tylko gruntownej modernizacji oczyszczalni ścieków w  Tuplicach, ale również budowę 122 przydomowych oczyszczalni ścieków co stanowi ponad 70% zakładanej do budowy liczby (171) POŚ na pozostałym obszarze Gminy. Całkowity udział budżetu gminnego wyniósłby 682  397 zł. Wielkość tej kwoty wynika jednak z  założenia iż mieszkańcy objęci pomocą przy budowie POŚ będą partycypować w  kosztach inwestycyjnych wpłacając 25% wymaganej kwoty. Całkowita wielkość wniosku złożonego o  dofinansowanie w  ramach PROW wynosiłby 3  134 630 zł tj. 99,7% maksymalnej do wnioskowania kwoty. Rozwiązanie 2. Rozwiązanie to przewiduje również współudział środków z  PPP w  ramach realizacji inwestycji oraz obniżenie środków przeznaczonych na modernizację OŚ w  Tuplicach ze względu na możliwe pozytywne orzeczenie o  stanie OŚ na bazie audytu. Zabezpieczone środki w  ramach PPP pozwoliłby na budowę sieci kanalizacyjnej w  miejscowości Chełmice. Po stronie Gminy wydatek względem dalszych inwestycji w  sieć kanalizacyjną ograniczałby się do budowy sieci w  miejscowości Jagłowice. Należy jednak pamiętać, iż wariant ten podlegałby pewnej etapowości tj. w  pierwszej kolejności musiałaby nastąpić budowa sieci kanalizacyjnej w  Chełmicach. Przyjmując wariant, w  którym modernizacja OŚ w  Tuplicach wymagałaby tylko przeprowadzenia robót konserwatorskich a  nie renowacji czy też rozbudowy, Gmina wnosząc o  dofinansowanie w  ramach PROW uzyskuje dalszą elastyczność w  inwestowaniu środków, które pozwoliłby na realizację budowy 126 POŚ na terenach nieskanalizowanych. Łącznie takie rozwiązanie wymagałby przygotowania wniosku na 3 143  171 zł z  czego udział Gminy wyniósłby 672 174 zł. Rozwiązanie 3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nieskanalizowanych. Wariant ten z  punku widzenia zarówno dostępności środków oraz skali rozwiązania problemu gospodarki wodno-ściekowej wydaje się być najlepszy. Budowa 178 POŚ, pochłonęłaby ok. 2,8  mln zł (2 892  500 zł). Za tę kwotę dokonuje się racjonalne z  punktu widzenia ekonomicznego całościowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Co prawda w  dalszej części, na ternie Gminy pozostałby 131 posesji korzystających ze zbiornikowo bezodpływowych, jednak biorąc pod uwagę możliwości zarówno techniczne (lokalizacyjne) jak i  społeczne (niechęć czy braki finansowe na udział w  kosztach budowy), można przyjąć, iż liczba POŚ wybudowanych w  ramach dofinansowania stanowiłaby ok. 70% docelowej liczby POŚ (247) mogącej powstać na terenie Gminy. Udział Gminy w  tym przedsięwzięciu wyniósłby mniej niż 400 tyś zł (384  930 zł). W  wariancie tym założono udział finansowy mieszkańców w  25% kosztów inwestycyjnych budowy POŚ. Dodatkowo przy takim rozkładzie finansowania, w  ramach środków z  PROW byłoby możliwe wygospodarowanie jeszcze ok. 250 tyś zł, które można byłoby przeznaczyć na dostosowanie oczyszczalni do przyjmowania ścieków z  POŚ. W  ramach tej inwestycji wymagana byłaby budowa zbiornika podziemnego o  kubaturze ok. 50 m3 wyposażonego w  system sit a  także nową prasę do wyciskania osadów z  POŚ działającą oddzielnie. Całkowita wielkość wniosku złożonego o  dofinansowanie w  ramach PROW wyniosłaby 3 142 500 zł czyli 100% możliwych środków w  ramach wniosku PROW. W  proponowanych 3 rozwiązaniach nie uwzględniono wariantu budowy sieci kanalizacji w  obrębie Łazy z  tego względu, iż całkowity koszt inwestycji (3 552 480 zł) przekracza możliwości finansowania tej inwestycji z  udziałem PROW. Podobnie w  przypadku rozwiązania z  lokalną oczyszczalnią ścieków w  obrębie Drzeniów, gdzie koszt inwestycyjne wyniosły aż 5 047 470 zł. Bez względu na to, który wariant zostanie wybrany należy w  pierwszej kolejności przeprowadzić audyt oczyszczalni ścieków, który określi zakres modernizacji w  zależności od stanu obecnego instalacji jak  również proponowanego zwiększonego obciążenia w  zależności od wariantu. Przedstawiona powyżej koncepcja zakłada trzy warianty, i  stanowi jedynie podsumowanie kilkusetstronicowego opracowania gospodarki wodno-ściekowej dla naszej Gminy. Streszczony powyżej fragment podsumowujący powstałe na podstawie analiz wnioski obrazuje trzy optymalne rozwiązania. Przy wariancie trzecim zało4


żono dość skrajnie wysokie stawki za przydomowe oczyszczalnie co oznacza, że w rezultacie ilość POŚ mogłaby się znacznie zwiększyć. W  chwili obecnej przygotowujemy się do zlecenia audytu tuplickiej oczyszczalni celem wyeliminowania ewentualnych uchybień i  dostosowania jej do bieżących potrzeb przy założeniu górnej granicy jej działania. Trwają również rozmowy z  przedstawicielami Stacji Paliw BP, którzy zadeklarowali chęć partycypacji w  kosztach przy tworzeniu sieci kanalizacyjnej w  zamian za podłączenie stacji do komunalnej oczyszczalni. BP zostało też zlecone przeprowadzenie badań ścieków. Prowadzony audyt oceni wpływ rozcieńczania ścieków bytowo-gospodarczych z  gospodarstw domowych przez dopływające w  większej ilości ścieki o  bardzo niskiej zawartości związków organicznych co jest charakterystyczne dla ścieków z  MOP. Na najbliższy wtorek, tj. 21 lipca zwołana została Sesja Nadzwyczajna podczas której na wniosek Sejmiku Wojewódzkiego Rada Gminy zaopiniuje likwidację aglomeracji Tuplice, o  którą wnioskowałam pismem w  maju tego roku. I  choć powstała koncepcja jest etapem wstępnym podjęcia dalszych działań inwestycyjnych, a  opracowanie będzie rozpatrywane przez wykonawców dokumentacji technicznych jako rozwiązanie wyjściowe, to napawa mnie dumą fakt, że w  ciągu ostatnich kilku miesięcy udało nam się opracować solidną strategie rozwoju. Rozważając jednak nasze możliwości pójdę o  krok dalej, i  powiem Państwu, że istnieje szansa, że problem gospodarki wodno-ściekowej w  naszej Gminie jesteśmy w  stanie rozwiązać w  100%. I  taki też cel sobie stawiam.

Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp

*Artykuł opracowano na podstawie powstałego Programu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Tuplice autorstwa ECOVERDE, czerwiec 2015.

K A P I TA Ł

SPOŁECZNY

Dzień Dziecka w Gminie Tuplice

Obchody Dnia Dziecka w Gminie Tuplice w  tym roku miały niespotykany rozmach. Aż cztery różne podmioty podjęły się organizacji święta naszych najmłodszych obywateli: Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w  Tuplicach, Samorządowe Przedszkole w  Tuplicach, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i  Promocji Wsi Drzeniów oraz Rada Sołectwa Łazy na czele z  Sołtysem. Dużym powodzeniem cieszyła się zwłaszcza impreza zorganizowana przez PZW 31.05.2015 r. na popularnej „Betonówce”, gdzie zgromadziło się 37 zawodników wraz z  rodzicami. Pod czujnym okiem sędziego głównego – Tadeusza Szulczewskiego – o  godz. 14:00 rozpoczęła się rejestracja naszych młodych wędkarzy. Organizatorzy podzielili zgromadzonych na dwie kategorie wiekowe: 4-10 lat oraz 11-16 lat. W  tej pierwszej wystartowało 18 osób, w  drugiej zaś – 19. Rywalizacja odbywała się przy słonecznej pogodzie i  jak zwykle była zacięta. Sędzia wagowy Józef Lis miał ręce pełne roboty, dosłownie i  w  przenośni. Po podliczeniu wyłowionych przez naszych najmłodszych mieszkańców ryb (szczególnym powodzeniem cieszył się przede wszystkim okoń), nadszedł czas na wyłonienie zwycięzców. W  kategorii 4-10 lat bezkonkurencyjna okazała się Wiktoria Wierzbicka, tuż za jej plecami uplasował się Igor Solarski. Zaszczytne trzecie miejsce na podium przypadło Nikodemowi Banasiakowi. W  kategorii młodzieżowej (11-16 lat) wygrał Patryk Szulczewski, drugie miejsce zdobył Dominik Sztejna, a  trzecie reprezentantka płci pięknej – Julia Solarska. Puchary i  pamiątkowe dyplomy wręczyła osobiście Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp (prywatnie miłośniczka wędkarstwa). Prezes Koła PZW Zbigniew Nowicki, korzystając z  naszych gościnnych łam, dziękuje sponsorom za pomoc w  organizacji imprezy, w  szczególności: firmie NIWA Marka Kardasza, firmie HART-SZKŁO panów Czubatego i  Mayera, hurtowni ANDŻEL-BUD państwa Ptak, sklepowi QUARTEX Olszyna – terminal północny, sklepowi LEWIATAN wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i  Młodzieży DELFINEK, sklepowi pani Ewy Owsianej, kwiaciarni OGRODNIK państwa Mróz, piekarni w  Tuplicach pani Pachowicz, panu Marcinowi Piekarzowi, panu Andrzejowi Witowskiemu, panu Krassemu Krzysztofowi, Kołu PZW w  Tuplicach, Okręgowi PZW w  Zielonej Górze oraz Urzędowi Gminy Tuplice. Tego samego dnia Dzień Dziecka został zorganizowany w  Łazach, dzięki wysiłkowi Rady Sołeckiej i  Sołtysa. W  programie był  m.in. wyjazd do Straży Pożarnej w  Lubsku, ognisko z  pysznymi kiełbaskami i  poczęstunkiem, karaoke oraz różne gry i  zabawy. Dziękujemy sołectwu Łazy za wspaniałą inicjatywę obywatelską. Oby inne sołectwa naszej gminy szły waszym śladem. Dzień wcześniej natomiast odbyła się impreza pod hasłem „W  tle z  historią Drzeniowa” zorganizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i  Promocji Wsi Drzeniów. Atrakcji dla najmłodszych nie zabrakło! Na początku odbyły się podchody. Podczas gdy starsze dzieci maszerowały szukając trasy i  punktów kontrolnych, młodsze bawiły się w  świetlicy. Atrakcją było malowanie twarzy, którego pomysłodawczynią i  wykonawczynią była Monika Wojda. Po zawodach sportowych, które odbyły się zaraz po teście z  wiedzy, każdy uczestnik imprezy dostał nagrodę, dyplom i  słodycze, które w  imieniu Wójt Katarzyny Kromp wręczył Tomasz Kosiorski. O  oprawę muzyczną zatroszczył się p. Czesław Ceglarz. Nie brakowało słodyczy, podarowanych, na prośbę Stowarzyszenia, przez przedsiębiorstwo MAGNOLIA z  Lubska. Na zakończenie imprezy odbyło się ognisko. Samorządowe Przedszkole z  kolei zorganizowało Dzień Dziecka dwutorowo dla maluchów (3-4 lata) i  starszaków (5-6 lat). Młodsze dzieci pojechały na wycieczkę integracyjną na plac zabaw w  Trzebielu, gdzie odbyły się zabawy i  piknik. Starsze zaś na zaproszenie pani Bućkowskiej wyjechały do Chlebic. Tam, oprócz wspólnych zabaw oraz spacerów po pięknej okolicy, odbyło się spotkanie edukacyjne leśniczym, panem Wiśniowskim, zakończone poczęstunkiem przygotowanym przez gospodynię – panią Bućkowską. T. Kosiorski 5


RELACJA

Dzień Tuplic 2015 sukcesem Cóż to było za wydarzenie! 27 czerwca 2015 r. na Wzgórzu Tuplickim odbył się coroczny festyn – Dzień Tuplic, czyli święto wszystkich mieszkańców Gminy Tuplice. Trzeba obiektywnie przyznać, że organizatorzy w tym roku stanęli na wysokości zadania i  cała impreza odbyła się na wysokim poziomie kulturalnym. Główną zaletą tegorocznego Dnia Tuplic była różnorodność oferowanych usług, bez względu na wiek odbiorcy. Krótko mówiąc – wszyscy mogli znaleźć coś dla siebie. Zwłaszcza oferta dla naszych najmłodszych mieszkańców była nad wyraz obfita: od dmuchanych zamków, stanowisk ze słodyczami, licznych konkursów i  zabaw, po malowanie twarzy specjalnymi kredkami i  farbkami (za co podziękowania należą się Monice Wojdzie). Tupliccy wielbiciele szeroko pojętej sztuki również nie mogli być zawiedzeni. Organizatorzy zapewnili dwa stoiska dla wspaniałych artystów: naszego radnego, pana Ryszarda Jasińskiego, oraz pani Anny Barzyk ze Świebodzina. Pan Jasiński wtajemniczał zainteresowanych w  arkana rzeźbiarstwa, pokazując podstawowe techniki tej chyba najtrudniejszej ze sztuk manualnych. Może dzięki temu znajdzie swojego następcę? Oby! Drugim, tuż obok stanowiska tuplickiego artysty-rzeźbiarza, namiotem stricte artystycznym była nowość na Dniu Tuplic – garncarstwo na żywo. Pani Barzyk demonstrowała wszystkim zainteresowanym mieszkańcom (przede wszystkim licznie zebranym dzieciom) jak nasi przodkowie ręcznie wyrabiali ceramiczne naczynia i  inne przedmioty codziennego użytku. Była to unikalna okazja do zobaczenia na żywo garncarki zajmującej się na jednym z  najstarszych rzemiosł na świecie (znanym wszak od neolitu!). Sami mogli też spróbować utoczyć swój własny garnuszek. Dla chcących poszerzyć wiedzę na temat lokalnych atrakcji oraz historii organizatorzy przygotowali stoisko

promocyjno-informacyjne, gdzie nasi mieszkańcy mogli za darmo otrzymać foldery informacyjne opisujące walory powiatu żarskiego oraz Łuku Mużakowa. Kulinarne rarytasy dla ciała (lody, potrawy z grilla, pierogi, ciasta) i  duszy (piwo) przygotowała tuplicka OSP oraz mieszkańcy sołectwa Chełmica. Sam program imprezy był wyjątkowo bogaty. Dzień Tuplic otworzył rewelacyjny komik-konferansjer, znany z  występu w  programie Mam Talent – Andrzej Maroszyk, który poprowadził blok konkursowo-zabawowy dla dzieci. Przed 16:00 Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp otworzyła oficjalnie imprezę w  towarzystwie znakomitych gości,  m.in. Posła na Sejm RP Jerzego Materny, Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Stanisława Tomczyszyna, gospodarzy okolicznych gmin i  miast, wysokich przedstawicieli Policji, Straży Granicznej i  Straży Pożarnej, przyjaciół Gminy Tuplice z  Niemiec oraz wielu innych gości. Po przemówieniach nadszedł czas na punkt specjalny programu Dnia Tuplic – nieszablonowej, trójwymiarowej wystawy przygotowanej i  wykonanej przez pana Dariusza Wypycha pt. "Tuplice 3D". Wystawa, prezentująca zalety przyrodnicze i  historyczne Gminy Tuplice, zrobiła piorunujące wrażenie na zaproszonych gościach. - Jestem pozytywnie zaskoczona wystawą pana Wypycha – powiedziała pani Anna, mieszkanka Tuplic. - Piękne zdjęcia przedstawione w  ciekawej formie. Oby więcej takich inicjatyw! - dodała. O  17:30 na Wzgórze dotarła oczekiwana przez nas wizytacja członków UNESCO – reprezentowana przez pana Mitamurę Maneki z  Japonii oraz pana Manfreda Kupetza z  Muskauer Faltenbogen - niemieckiej części geoparku Łuk Mużakowa. Była to ważna dla nas wizyta, bowiem na jej podstawie zostaną wskazane dalsze działania w  zakresie ochrony parku, a  nawet pozostawienia go na światowej liście dziedzictwa UNESCO. W  Polsce jest

tylko 14 obiektów, które uznane zostały jako te szczególne i warte zachowania dla przyszłych pokoleń. Panowie byli oczarowani naszą przyrodą, naszą gościnnością i  samym Wzgórzem. W  międzyczasie wójt wręczyła Puchary Wójta w  przeprowadzonych rano zawodach wędkarskich. I  miejsce w  kategorii 10-17 lat zajął Patryk Szulczewski, II miejsce przypadło dla Dominika Sztejny, a  trzecie Łukaszowi Bondarowiczowi. W  kategorii powyżej lat 18 – I  miejsce wywalczył Jarosław Sosnowski, II Sebastian Szulczewski, a  trzecie zajęli ex aequo Mateusz i  Ryszard Babiś – nota bene ojciec i  syn. Wyróżnione zostały również dziewczęta z  Młodzieżowej Drużyny OSP w  Tuplicach: Oliwia Kłos, Karolina Kudrawczuk, Luiza Moc, Zuzanna Paluszkiewicz, Marcelina Pożoga, Sara Preneta, Nikola Stawisińska, Weronika Turkiewicz, Izabela Zamrzycka, Magdalena Żelisko. Pani Wójt doceniła zaangażowanie, wielkie serce dziewcząt oraz zajęcie wysokich pozycji w  zawodach pożarniczych, pomimo że drużyna ta funkcjonuje dopiero pierwszy rok. Po oficjalnych uroczystościach scena i  parkiet należały tylko do mieszkańców. A  działo się dużo! Występy artystyczne dzieci i  młodzieży, mini koncerty zespołów Tupliczanki i  Lesowianie, satyra, humor i  parodia poprowadzona przez Andrzeja Maroszka, finalisty programu Mam Talent (świetnie przyjętego przez tuplicką publiczność). Od  godz. 20:30 na scenie rządził zespół Samowar z  Zielonej Góry, który na zmianę z  DJ-em zapełnili parkiet do  godz. 3:00 nad ranem. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom za wspaniałą zabawę oraz za stworzenie pięknej, rodzinnej atmosfery od początku do końca trwania Dnia Tuplic. Już za rok widzimy się ponownie! Organizatorzy składają  również serdeczne podziękowania sponsorom imprezy. Tradycyjnie już pomaga nam lokalna Piekarnia i  jej właścicielka Pani Pachowicz Kazimie6


ra, Sklep mięsny „U Basi” – Pani Barbary Czernickiej z  Wymiarek, Danpol – stacja paliw Daniel  Dworak. Serdecznie dziękujemy również: Straży Granicznej – Placówka Tuplice, Panu Mirosławowi Salwie, Państwu Teresie i  Janowi Dzikiewicz Ogrodnictwo Drzeniów, Państwu Adamowi i  Krystynie Libera Ogrodnictwo Nowa Rola, oraz firmom i  indywidualnym sponsorom: Pau-Kor Monika i  Artur Woszczyło, Bingo Tuplice Małgorzata Słobodzian, Słoneczko Sp. z  o.o.  Zie-

lona Góra, Sklep Karmelek Małgorzata Rutkowska – Tuplice, Mirosław Bylinowski – Skup Złomu Cielmów, Radny RG Panu Janowi Borowskiemu – Grabów, ALF- Mariola i Iwona Suska Tuplice, Panu Arturowi Kłos – Tuplice, Zakład Fryzjerski Tuplice Grażyna Triska, Lotos - Stacja Paliw Trzebiel Michał Jaślanek, Tempus Polska – Żary, Piekarnia Lipinki Łiużyckie – Ślawski Eugeniusz, Hurtownia Andżel-Bud, Ptak Andżelika, Mateusz Cierzniak – Centrum Ubezpieczeń,

Panu Kopackiemu Arturowi, FotoArt. – Dariusz Wypych, oraz Panu Arkadiuszowi Kowalskiemu za pomoc w przygotowaniu wystawy Tuplice w  3D. Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp jeszcze raz składa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tak wspaniałej imprezy mając nadzieję, że w  przyszłym roku jeszcze huczniej i  w  jeszcze większym gronie będziemy wspólnie świętować Dzień Tuplic. T. Kosiorski

współpraca: ipi

Garncarka w akcji

Wicemarszałek Tomczyszyn otwierający wystawę

Malowanie twarzy cieszyło się wielkim powodzeniem

Ryszard Jasiński w tracie pracy artystycznej

Zespół Samowar w swoim żywiole

Nasze strażaczki odbierające dyplomy i nagrody

7


KO Ś C I Ó Ł

Wspaniały jubileusz

Co znaczy dzisiaj być kapłanem? Jak być takim samym jak inni ludzie, a nieść w  sobie dar odprawiania Mszy św., udzielania sakramentów, głosić Dobrą Nowinę, być „mądrzejszym” mądrością Ewangelii, Prawdy i  Miłością? A  jednak odrzucać bagno grzechu i  być wrażliwym na krzywdę drugiego człowieka, potępiać nieuczciwość, wynosić „ku górze” dobro i  piękno? Wspaniały jubileusz 40. lat posługi kapłańskiej obchodził ks.  kan. Jerzy Loch, proboszcz naszej parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w  Tuplicach. Z  tej okazji 17 czerwca o  godz. 17:00 odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana, przez ks.  Jubilata, wraz z  ks.  Józefem Popielem z  Łęknicy i  ks.  Marianem Bumbulem z  Lubska. Kazanie wygłosił ks.  kan. Andrzej Szkwarek z  Trzebiela, dziekan dekanatu Łęknica. W  homilii wygłoszonej, przez ks.  kan. Andrzeja Szkwarka, podkreślił wielkie zaangażowanie ks.  Jubilata w  życie parafii od momentu jego przybycia 28 lat temu. Jako ówczesny proboszcz kierował nie tylko życiem duchowym swoich parafian, ale zatroszczył się o  świątynię. Założył wiele grup parafialnych działających w  Parafii. Angażował się w  życie dekanatu i  diecezji. W  czasie swojej pracy nigdy nie poddał się pesymizmowi, a  miłością do Boga zarażał innych. Uroczystość zgromadziła wielu gości: księży związanych z  parafią, rodzinę, współpracowników, przyjaciół ks.  kanonika, działające w  parafii grupy i  zespoły, oraz przedstawicieli władz gminy w  Tuplicach a  także wielu parafian, którzy towarzyszyli Jubilatowi w  przeżywaniu jego święta. Swoją wdzięczność za lata posługi kapłańskiej wyrazili parafianie, a  także uczniowie szkoły w  Tuplicach wraz z  dyrekcją, przedstawiciele grup parafialnych, mieszkanki DPS w  Miłowicach i  władze samorządowe naszej Gminy. Po Mszy św. odbyła się Agapa przygotowana przez parafian, podczas której wyczuwało się atmosferę radości, wzajemnej życzliwości, sympatii i  zrozumienia. Powołanie to droga odpowiedzialności i  wypełniania trudnych zadań, a  tego można dokonać i  zrealizować tylko w  ścisłej łączności z  Chrystusem, oraz współpracy z  ludźmi. Dlatego w  czasie tej Mszy Św. prosiliśmy o  błogosławieństwo i  dalszą opiekę, aby moc kapłaństwa ciągle wzrastała. GK W Y B O RY

Mamy nową sołtys!

W dniu 8 lipca 2015 r. zostało zwołane przez Panią Katarzynę Kromp – Wójta Gminy Tuplice, III Zebranie Wiejskie Sołectwa Tuplice. Co do zasady zebrania są organizowane prze sołtysa, jednak jak wiemy w dniu 15 czerwca w wyniku nieszczęśliwego wypadku zginął pan Waldemar Niewczas, który był sołtysem kadencji 2011 – 2014 i ponownie został wybrany 11 lutego 2015 r. Zdawaliśmy sobie sprawę, że trudno będzie go zastąpić. Był przecież człowiekiem wielkiego serca, aktywny, zaangażowany, pomocny i lubiany przez tupliczan. Do końca września wszystkie sołectwa powinny złożyć projekty wykorzystania przypadających im funduszy sołeckich. Projekt musi być podpisany przez sołtyska każdej wsi, zatem trzeba było jak najszybciej ogłosić wybory uzupełniające. Tuplice jako największe sołectwo ma najwięcej do zyskania ale też i do stracenia w przypadku niezachowania odpowiedniej procedury. W zebraniu w I terminie (godz. 17:00) uczestniczyło 18 osób, na konieczną liczbę 229 osób, co nie stanowiło niezbędnego quorum do odbycia zebrania. W drugim terminie niestety nie udało się wybrać sołtysa. Wszyscy zebrani odmówili zgody na kandydowanie. Na kolejne zebranie przeprowadzone 16 lipca 2015 r. przybyło jedynie 23 mieszkańców Tuplic i dwóch reporterów: z Gazety Regionalnej i Mojej Gazety. W drugim terminie o godz. 17:30 Zebranie mogło podejmować uchwały bez względu na ilość osób biorących udział w wyborach. Zebranie otworzyła wójt Katarzyna Kromp, która wszystkich przywitała i przekazała prowadzenie Sekretarz Gminy Tuplice pani Iwonie Prokop, która po krótkim omówieniu zasad przeprowadzenia wyborów, uprawnień i obowiązków dla głosujących poprosiła zebranych o zgłaszanie kandydatur. Zgłoszono dwóch kandydatów: panią Ilonę Maj i pana Grzegorza Kowalskiego. Oboje zgodzili się na start w wyborach. Komisja skrutacyjna w osobach pani Wandy Radziejewskiej i pani Danuty Balak po przeliczeniu wyciągniętych kart ogłosiła, iż nowym sołtysem została Ilona Maj , która uzyskała 16 głosów, pan Grzegorz miał poparcie 7 osób. VI Zebranie Wiejskie w sołectwie Tuplice zakończyło się gratulacjami dla pani Ilony i pierwszymi wywiadami udzielonymi prasie, w których obiecała działać na rzecz rozwoju Tuplic, realizować zamierzenia, z których będzie mogło korzystać jak najwięcej mieszkańców. Życzymy pani sołtys sukcesów, wytrwałości i siły, mając nadzieję że spełni oczekiwania tuplickiej społeczności. ipi 8


ZARZĄDZANIE

Śmieci - problem, przed którym nie uciekniemy

W lipcu 2013 r. przeszliśmy zmianę systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Minęły zatem dwa lata praktycznego stosowania nowych zapisów w  gminie i  kraju. Konsultując zasady pobierania opłat (od mieszkańca, gospodarstwa domowego lub zużytej wody) doszliśmy do wniosku, że każda z  tych metod jest dla pewnej grupy społecznej niekorzystna lub niesprawiedliwa. Uchwała o  sposobie wyboru metody nie jest wieczna i  można ją zmienić, dlatego Rada Gminy przychyliła się do naliczania od osoby, stawkę ustalono na poziomie 10 zł za odpady segregowane i  15 zł od śmieci zmieszanych. Urząd nie posiadał pełnych danych dotyczących kosztów nowego systemu, bo przecież dotąd każda rodzina zawierała umowy osobiście z  przedsiębiorcą – PGKiM w  Lubsku i  dotyczyła ona konkretnej pojemności pojemnika. Teraz trzeba odebrać każdą ilość śmieci, a  opłata jest tylko jedna. Szacunkowo wyliczono, że żeby zabezpieczyć pełne pokrycie kosztów należałoby ustalić opłaty na wysokości 20 i  15 zł, ale takie obciążenie dla naszych mieszkańców byłoby z  pewnością dużym szokiem. Zmniejszenie opłat było uwarunkowane uczciwością mieszkańców Gminy Tuplice. No cóż, po dwóch latach funkcjonowania systemu okazuje się, że założenie takie jest błędne. Rocznie z  budżetu gminy musimy dopłacać ok. 150  tys. zł! Nadal bowiem wiele osób nie zadeklarowało opłaty z  tytułu odbioru śmieci, należą do nich również oficjalnie nieprowadzący działalności gospodarczej tzw. wystawkowicze. Pomimo, że na deklaracji widnieją dwie osoby, odbierać musimy z  takiej posesji po kilka pojemników i  czasem nawet kilkanaście worów ze śmieciami, które zostały przywiezione z  Niemiec, i  których tu na terenie Polski nikt nie kupi. Za takie działania będziemy musieli pewnie już we wrześniu zapłacić my wszyscy. Unikanie opłat jest przecież w  naszym społeczeństwie ciągle traktowane jako niezwykła przebiegłość i  pozytywne cwaniactwo. Nie można też liczyć na obywatelską postawę pozostałych wywiązujących się z  obowiązków mieszkańców, bo przecież jest to donosicielstwo i  „współpraca” z  przeciwnikiem reprezentującym państwo i  system. Już w  czerwcu na posiedzeniu Rady była poddana pod głosowanie uchwała o  podniesieniu opłat z  10 na 11 zł i  z  15 na 17 zł, jednak radni zadecydowali, na prośbę wójt Katarzyny Kromp, żeby jeszcze raz dać szansę nam wszystkim na przemyślenie sprawy i  obywatelskie podejście do problemu. Może potrzeba nam jeszcze wyjaśnień, kampanii informacyjnej, spotkań w  sołectwach, przy okazji opracowywania funduszy sołeckich? Może mamy za małą świadomość jak wiele da nam zadeklarowanie rzeczywistej liczby zamieszkujących osób, podpisanie umów na indywidualną obsługę gospodarstw zajmujących się „wystawkami”, czy zapłatę zaległości. Bądźmy uczciwi wobec samych siebie i  płaćmy za nasze śmieci. - Przez 4 lata mojej kadencji tylko na samej gospodarce odpadami jesteśmy w stanie zaoszczędzić ponad pół miliona złotych. To dla naszej gminy ogromne środki na inwestycje! - podkreśla Katarzyna Kromp. Zamiast dopłacać do wszystkich omijających zakosami prawo setki tysięcy złotych możemy przecież za te pieniądze zrobić naprawdę dużą inwestycję, naprawić drogę, wybudować chodnik, dołożyć latarnię tam, wyremontować wszystkie świetlice itp. itd. Rocznie dokładamy przecież tyle, ile stanowi nasz cały fundusz sołecki. Popatrzmy na te kwoty przez pryzmat naszych oczekiwań i potrzeb. Możemy przecież za te topione corocznie w śmieciach 150 tys. żyć lepiej my wszyscy a nie tylko niektórzy „którym się udało”. Czasami potrzebny jest taki zimny prysznic dla otrzeźwienia, nie żyjemy przecież pod okupacją, a ci, co się migają od płacenia oszukują nie państwo i system, tylko nas wszystkich. Czas zmienić naszą obywatelską świadomość i podejście. Naprawdę warto, chociażby po to by nie płacić niedługo więcej lub dużo więcej. ipi Wójt Gminy Tuplice przypomina o zbliżającym się terminie do zapłaty należności z tytułu dzierżawy gruntu pod garażami blaszanymi, który przypada na dzień 31 lipca 201 5 roku. Po upływie tego terminu do wpłat doliczane będą ustawowe odsetki. Ponadto zobowiązuje się dzierżawców nieruchomości rolnych do niezwłocznego uregulowania czynszu dzierżawnego, którego termin płatności upłynął w dniu 30 czerwca br.

INFORMACJA

Sprawozdanie z pracy wójta

01.06. – spotkanie z przedstawicielami PKP Poznań Gospodarowanie Nieruchomościami w sprawie przejęcia nieruchomości PKP na mienie gminy Tuplice; 11.06. – udział w Zarządzie Stowarzyszenia LGD – Grupy Łużyckiej – Lubsko; 13.06. – udział w XVII Powiatowych Zawodach SportowoPożarniczych Jednostek OSP – stadion Syrena Żary; 16.06. – spotkanie z Panem R. Marczewskim, dyrektorem PCK Zielona Góra; - spotkanie z Posłem Materną oraz przedstawicielami PZW – koło Tuplice; 17.06. – spotkanie z przedstawicielami PKP Poznań Gospodarowanie Nieruchomościami; - udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Stowarzyszenia Geopark – Urząd Miasta Łęknica; 18.06. – spotkanie z dr. inż. Tomaszem Warężakiem, Dyrektorem Instytutu Nowych Technologii Inżynierii Środowiska w Zielonej Górze – wstępne rozmowy na temat Planu Gospodarki Wodno-ściekowej na terenie Gminy Tuplice; - spotkanie z przedstawicielami firmy BERG Sp. z o.o. Zielona Góra – wstępne rozmowy na temat opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tuplice; 24.06. – udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ZZO Sp. z o.o. Marszów; - udział w Zgromadzeniu ŁZG - IV Sesja; 29.06. – udział w Walnym Zebraniu Członków LGD-Grupy Łużyckiej. 9


Ś RO D O WI S KO

Echa VII sesji w kontekście środowiska

W dniu 30 czerwca 2015 r. odbyła się kolejna VII już sesja Rady Gminy kadencji 2014-2018. Z  inicjatywy Pani Wójt Katarzyny Kromp na jej obrady przybyli przedstawiciele firm EcoVerde i  Berg. Pierwsza przedstawiła analizę możliwych rozwiązań gospodarki wodno-ściekowej, z  której wynika, że gmina powinna jednak zrezygnować z  aglomeracji i  zainwestować w  przydomowe oczyszczalnie ścieków. Przedstawiciele drugiej przekazali założenia i  uzasadnienie do konieczności opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W  sesji udział również wziął Starosta Powiatu Żarskiego – pan Janusz Dudojć, który przedstawił stanowisko starostwa w  przedmiocie wydania decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów dla firmy Euro-Tor recykling sp. z  o.  o.  Stwierdził, że urzędnicy nie są w  stanie sprawdzić wszystkich przedstawionych przez przedsiębiorcę oświadczeń i  dokumentów, a  decyzja jest oparta na zasadzie analizy legalności (zgodności z  obowiązującym prawem) wszystkich załączników wniosku o  udzielenie zezwolenia. Odstąpienie od wykonania opracowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenia raportu) wskazywało na możliwość prowadzania takiej działalności. Decyzja z  połowy maja 2013 r. przygotowana przez pracownika zajmującego się ochroną środowiska w  Urzędzie i  podpisana przez Wójta Gminy Tuplice była oparta z  kolei na opinii Dyrektora RDOŚ w  Gorzowie Wlkp., która mylnie wskazywała na brak takiej konieczności pomimo, że Tuplice znajdują się na obszarze chronionym Geoparku Łuk Mużakowa. Kolejne pytanie dotyczyło niepoinformowania Wójta o  złożeniu kolejnego wniosku w  2014 r. o  wydanie decyzji na przetwarzanie odpadów i  co było powodem w  tym przypadku od odstąpienia Starosty od wezwania firmy Euro – Tor Recyklig do uzupełnienia wniosku o  przedmiotowy raport, który w  tym wypadku jest bezwzględnie wymagany przez przepisy ustawy

o odpadach. Starosta stwierdził, że niestety nie może udzielić konkretnej odpowiedzi, przyczyną natomiast najprawdopodobniej był błąd urzędników prowadzących to postępowanie. Podsumowując, Starosta stwierdził, że w  tej sprawie popełniono uchybienia, a  naszym wspólnym zadaniem będzie ścisła współpraca, której celem będzie usunięcie zgromadzonych odpadów przywiezionych z  huty w  Chemnitz. W  drugiej części posiedzenia wypowiedzieli się zaproszeni: Dyrektor Inspektoratu Inspektor Wojewódzki pani Maria Szabłowska, jej zastępca Wojciech Konopczyński, insp.  Paweł Popko, rzecznik prasowy pan Grzegorz Potęga - przedstawiciele WIOŚ z  Zielonej Góry. Maria Szablowska odpowiadając na pytania związane z  kontrolą, możliwością zamknięcia działalności firmy i  usunięcia przywiezionych odpadów przedstawiła stan formalnoprawny działalności firmy Euro – Tor, Pri-Bazalt i  Rymed, rolę Inspektorów WIOŚ oraz odniosła się do wypowiedzi posła Jerzego Materny. Długotrwałe działanie i  niezbyt widoczne efekty inspekcji usprawiedliwiała koniecznością zachowania odpowiednich procedur i  postępowania administracyjnego. Stwierdziła również, że generalnie sprawa jest bardzo skomplikowana poprzez uczestnictwo w  procederze wielu firm, jak również niespójnością przepisów oraz faktem, że niewłaściwe działanie powinno być bezwzględnie udowodnione, by nie narazić biorących w  nim instytucji na konieczność wypłaty wysokich odszkodowań za zablokowanie prowadzenia działalności gospodarczej. W  kwestiach technicznych wypowiedział się pan W. Konopczyński i  pan. P. Popko, którzy potwierdzili, ze wszystko co znajduje się na ul. Przemysłowej 5 jest odpadem, a  nie kruszywem, jak twierdzi właściciel firmy Rymed. Dodatkowo wskazano, że istnieje rozbieżność, i  to znaczna, pomiędzy wykazywaną ilością sprowadzanych odpadów, ich rzeczywistą wielkością, jak również tzw. przerobem i  wywo-

zem. Firma twierdzi, że część ok. 1000 t została wywieziona do Rębiszowa jako próba technologiczna, na dodatek przesiana, jednak nikt z  mieszkańców Tuplic i  pracowników Urzędu nie widział, by w  przeciągu 1,5 roku cokolwiek wyjeżdżało z  terenu byłej cegielni. M. Szabłowska wskazała, że istnieje zatem konieczność dokładnego sprawdzenia dokumentów i  rejestrów, które zobowiązana jest prowadzić firma. Euro-Tor został ukarany karami w  wysokości 500 zł za nieprzedstawianie sprawozdań z  prowadzonej działalności oraz karą administracyjną w  wysokości 50  tys. zł za prowadzenie działalności bez aktualnych zezwoleń (w  grudniu 2014 r. zezwolenia zostały przeniesione na firmę Pri Bazalt, która w  lutym wycofała się całkowicie z  działalności). Dobrą wiadomością w  całej sprawie jest fakt, iż 10 czerwca 2015 r. Starosta stwierdził wygaśnięcie decyzji zezwalających na zbieranie i  przetwarzanie odpadów i  zauważyliśmy, że przestały w  końcu przyjeżdżać kolejne transporty. M. Szabłowska potwierdziła również, że nasz problem jest już na tyle nagłośniony, że jego rozwiązaniem zajęły się władze na szczeblu krajowym. W  dniu 28 czerwca Generalny Inspektor Ochrony Środowiska wystosował pismo do swego odpowiednika: Landesdirektion Dresden celem weryfikacji przemieszczania międzynarodowego odpadów przez wytwórcę odpadów firmę Befesa Zinc Freiberg Gmbh oraz prawidłowości kwalifikacji tychże. W  piśmie wyraźnie czytamy, że nie zachowano norm wynikających z  art.  18 rozporządzenia WE) nr  1013/2006 Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 14 czerwca 2006 r. w  sprawie przemieszczania odpadów, tj. przekazano odpady firmie Rymed  s.c., która nie posiadała zezwoleń na przetwarzanie odpadów. Z  powoływanych przepisów wynika, że wytwórca i  organizator sprowadzonych nielegalnie odpadów jest zobowiązany do zabrania odpadów na teren państwa, na 10


którym powstały, a więc do Niemiec. Zaangażowanie wielu instytucji, samorządowców, mieszkańców i  PZW przyniosło wreszcie efekt o  który walczyliśmy od ponad roku. Niestety musimy się liczyć z  faktem, że usunięcie odpadów nie nastąpi szybko, musimy przecież udowodnić, że cały proceder już od samego początku oparty był na fałszywych założeniach i  nie było możliwości ich przetworzenia bez szkody OSP

dla naszego środowiska i ich przemieszczanie (wywóz z  państwa pochodzenia) zgodnie z  art.  36 powoływanego rozporządzenia był zakazany już na samym początku. Nie można bowiem przemieszczać odpadów, co do których właściwy organ wysyłki ma podstawy, by przypuszczać, że nie zostaną one w  danym państwie przeznaczenia zagospodarowane w  sposób racjonalny ekologicznie w  rozumieniu art.  49. Na

pewno takie zagospodarowanie nie może dotyczyć żużli pocynkowych z zawartością innych metali ciężkich na terenie obszarów chronionych. No cóż, przed nami długa, trudna i  uciążliwa procedura administracyjna, ale będziemy walczyć o  jak najszybsze usunięcie tego „całego bałaganu”. Z  pewnością do innych inwestycji tego typu w  przyszłości będziemy podchodzić z  wielką ostrożnością. ipi

Komunikat w sprawie owadów

Informujemy, że Straż Pożarna prowadzi działania ratownicze w związku z  zagrożeniem ze strony os i  szerszeni w  obiektach, w  których przebywają grupy dzieci oraz osoby o  ograniczonej zdolności do poruszania się tj. żłobkach, przedszkolach, szkołach, internatach, obiektach kolonijnych, szpitalach, ośrodkach zdrowia itp. W  pozostałych obiektach obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu i  Straż Pożarna nie prowadzi działań ratowniczych w  obiektach innych niż wymienione na wstępie. Usunięcie gniazda lub roju owadów należy do zadań właściciela lub zarządcy. Nie należy próbować samodzielnie usuwać roju lub gniazda ani zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20  m w  terenie otwartym oraz należy opuścić pomieszczenia w  których znajdują się owady. Wskazane jest skorzystanie z  usług firm specjalizujących się w  dezynsekcji. Podejmując decyzję o  zgłoszeniu zagrożenia na telefon alarmowy 998 miejmy na uwadze, że interwencja przyniesie oczekiwany skutek, jeśli zostanie przeprowadzona w  godzinach wieczornych. W  tym czasie owady najliczniej gromadzą się w gniazdach. RO Z WÓ J

Spółdzielnia Socjalna oferuje swoje usługi

Gdy mówiliśmy, że można zacząć tworzyć coś fajnego i pozytywnego, że można uwierzyć, dążyć do celu i  go osiągnąć – większość kręciła głową z  niedowierzaniem. Przecież w  naszej gminie nic się nie udaje, nie może działać tak jak należy. E  pur si muove, "A  jednak się kręci"! – jak powiedział w  1633 Galileusz. Tak kręci się i  rozkręca, może nie tyle nasza ziemia, co Spółdzielnia Socjalna „Razem do Sukcesu”. W  Internecie lada moment pojawi się nasza strona internetowa, na której będzie można zapoznać się z  ofertą świadczonych odpłatnie usług. Znajdziemy tam prace budowlane i  wykończeniowe (malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, remonty, totalne demolki – czyli demontaż starych elementów, konserwacje itp. itd.), prace pielęgnacyjne (koszenie, grabienie, plewienie, kopanie, ścinanie, wyrywanie, usuwanie – niekoniecznie zębów – raczej korzeni) i  wszystkie inne prace związane z  utrzymaniem zieleni. Można zamówić opiekę nad grobami, sprzątanie, umycie ręczne samochodu, udrożnienie ubikacji czy zlewu, obsługę imprez (domowych również), prace fizyczne typu czyszczenie rowów, kopanie fundamentów, cięcie drewna, przygotowanie opału. Będziemy również świadczyć usługi opieki nad osobami starszymi i  dziećmi. Naprawdę jest z  czego wybrać! Są tylko trzy warunki – usługę należy zamówić, wynegocjować zapłatę: zamieszczony cennik nie jest sztywny, zawsze coś można utargować. Wszystko zależy od warunków wykonywania zlecenia, zakresu i  materiałów. Inaczej kosi się 200 m2, inaczej 4000m2 – ale w  tym drugim przypadku Spółdzielnia ma na stanie oprócz pił, łopat, grabi, wiertarek, kątówek, myjki ciśnieniowej i  wielu innych sprzętów oraz wyposażenia, również profesjonalny traktorek o  mocy 20 KM. Co jeszcze oferuje Spółdzielnia? Otóż możemy w  niej wypożyczyć, namioty, ławki, grille, rowery, a  nawet zamówić wycieczkę rowerową z  naszym przewodnikiem i  regionalistą Stanisławem Giezkiem, który o  Gminie Tuplice wie prawie wszystko. Spółdzielnia oficjalnie została zarejestrowana pod koniec kwietnia, a  więc to dopiero drugi miesiąc jej działania, ale już we wrześniu na meczach naszej Tupliczanki będzie można kupić hot-doga, małe co nieco z  grilla, czy piwo, które wypijemy przy ustawionych ławostołach. A  wszystko przygotowane przez pracowników Spółdzielni. Trzeba jednak przypomnieć, że Spółdzielnia jest odrębnym podmiotem, a  jej pracownicy nie są pracownikami Urzędu, co często jest mylone przez mieszkańców. Jeżeli Gmina coś zleca Spółdzielni – musi za to zapłacić tak samo jak każdy mieszkaniec, takie są twarde zasady ekonomii i  rynku. Aby się na nim utrzymać trzeba świadczyć usługi i  na nich zarabiać, bo tak jak każdy przedsiębiorca Spółdzielnia musi odprowadzać podatki, płacić składki na ZUS, NFZ, płacić za media, czy wynajmowane pomieszczenia. Dlatego ważne jest by Spółdzielnia miała jak najwięcej zleceń zewnętrznych od mieszkańców, firm, instytucji i  dlatego też zachęcamy do korzystania z  jej usług. Pomóżmy naszej Spółdzielni „Razem do Sukcesu” uzyskać SUKCES. Wiele podobnych firm istnieje, działa, rozwija się i  przynosi zyski, dlaczego nie miałoby to dotyczyć tuplickiej Spółdzielni? Jeszcze raz gorąco zapraszamy do korzystania z  usług naszej Spółdzielni! Wszelkie informacje można uzyskać pod nr  telefonu: 68  362 57 29 lub mailowo: spoldzielnia@tuplice.pl ipi 11 .


O Ś W I A TA

Wójt Gminy Tuplice przypomina

W naszej szkole szykują się zmiany Już w czerwcu rozpoczęliśmy demontaż starego i  wysłużonego ogrodzenia szkoły. Pracownicy Referatu ds. Gospodarki Komunalnej systematycznie rozbierają elementy płotu i  częściowo podmurówki. Ulica Daszyńskiego nie należy do szerokich i  dlatego w  części ustanowiono na niej ruch jednokierunkowy. Niestety w  godzinach największego szczytu, a  więc przywozów i  odwozów

dzieci, często trudno jest przejechać i dlatego zdecydowaliśmy się na choćby częściowe rozwiązanie tego problemu. Przed szkołą zostanie wykonana zatoczka, w  której będzie mógł się zatrzymać zarówno samochód osobowy jak i  nasze autobusy. Oczywiście postój będzie limitowany, tzn. każdy będzie mógł zatrzymać się swoim samochodem do 3  min., a  więc na czas niezbędny do zabrania lub pozostawienia

wszystkim rolnikom, że w termi-

dziecka w szkole. Już 1 września powinno stanąć ogrodzenie, a  szkoła choć w  części otrzyma nowy wizerunek: ocieplenie i kolorowe elewacje na frontowych ścianach. W  tym roku obchodzić będziemy przecież 70. rocznicę utworzenia Szkoły Podstawowej w  Tuplicach, wypadałoby więc godnie przywitać młodzież i  gości honorowych. Szkoda tylko, że finanse gminy nie pozwalają na więcej… ipi

nie od 3 do 31 sierpnia 201 5 roku można będzie składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z  fakturami VAT za okres od 1 lutego 201 5 roku do 31 lipca 201 5 roku. Wnioski można pobrać na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl lub w  siedzibie Urzędu Gminy Tuplice. Wszyscy ubiegający się o  zwrot podatku akcyzowego zobowiązani są o  bezwzględne kompletowanie wymaganych dokumentów oraz przestrzeganie terminów składania wniosków.

Krótkie podsumowanie sezonu S PORT

I po rozgrywkach! W  tym sezonie nasi kapitanem i  również pomogą gracze mieli gorsze i  lepsze momenty, w  wolnym czasie przy moderco doskonale odzwierciedla tabela – zanizacji. Jaka przyszłość czeka jęliśmy 7 pozycję na 14 zespołów z  44 nasz tuplicki klub? Szczerze punktami, czyli dokładnie w  środku mówiąc - trudno powiedzieć, stawki. Zdecydowanie stać nas na więale trzeba być dobrej myśli. Bez cej. Dla mieszkańców Tuplic, którzy wątpienia priorytetem jest zasiprzecież pamiętają sukcesy Tupliczanki lenie drużyny młodymi, zdolw  okręgówce, ten wynik nie jest satysnymi zawodnikami. Dlatego fakcjonujący. W  26 meczach zanotowaapelujemy: wszystkich zaintereliśmy 14 zwycięstw, 2 remisy i  aż 10 sowanych graniem w  Tupliczanporażek. Te ostatnie bolały zwłaszcza ce zapraszamy do kontaktu na przez własną publicznością. Nasi kibiadres lub telefon redakcji. Rówce musieli oglądać pokonaną Tuplinie ważne jest odpowiednie czankę u  siebie 5 razy. - Rzeczywiście, mentalne nastawienie zawodniten sezon nie należy do udanych – poków, które niestety czasem wiedział nasz kapitan, Tomasz Zbieszwankowało i  w  konsekwencji rzak. - Mieliśmy problemy kadrowe, przegrywaliśmy wygrany mecz. poza tym czasami zabrakło nam deterTo wszystko jednak jest do naminacji. Mam jednak nadzieję, że po prawienia. Przed Tupliczanką remoncie infrastruktury sportowej Kapitan Tupliczanki Tomasz Zbierzak w wolnym wiele pracy i  ta praca będzie czasie pomaga przy remoncie chłopcy wezmą się za siebie i  damy wykonana. Zwłaszcza, że od wiele radości naszym kibicom w  przyszłym sezonie – za- przyszłego sezonu będziemy konfrontowali się z  rywalem kończył popularny „Citko”, który, jak na kapitana przysta- zza płotu – Nysą Trzebiel, która spadła w  kompromitująło, dał znakomity przykład swoim piłkarzom i  w  ramach cym stylu z  A  klasy. Kończąc, chcieliśmy serdecznie pograwolontariatu zaangażował się w  remont stadionu. Mamy na- tulować Granicy Żarki Wielkie zasłużonego awansu, czego dzieję, że inni piłkarze Tupliczanki pójdą w  ślad za swoim i  sobie życzymy w  kolejnych sezonach. T. Kosiorski

TUPLICKI BIULETYN INFORMACYJNY

Redaktor naczelny:

E-mail:

Adres redakcji:

Tomasz Kosiorski

biuletyn@tuplice.pl

Urząd Gminy Tuplice

Wydawca:

Telefon:

Ul. Mickiewicza 27

Urząd Gminy Tuplice

(68) 362 57 29

68-21 9 Tuplice

12


ZASADY PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Tworzywa sztuczne i metale to  m.in.: butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.), opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki i  inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i  innych produktach, puszki po napojach, sokach, puszki z  blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i  metale kolorowe, metalowe kapsle z  butelek, zakrętki słoików i  innych pojemników, folia aluminiowa, kartoniki po mleku i  napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe. NIE WRZUCAMY: strzykawek i  innych artykułów medycznych, odpadów budowlanych i  rozbiórkowych, nieopróżnionych opakowań po lekach i  farbach, lakierach i  olejach, zużytych baterii i  akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, innych odpadów komunalnych (w  tym niebezpiecznych). Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka. Papier to  m.in.: opakowania z  papieru lub tektury, gazety i  czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i  biurowy, książki i  zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy. NIE WRZUCAMY: papieru powlekanego folią i  kalką, kartonów po mleku i  napojach, pieluch jednorazowych i  podpasek, pampersów i  podkładek, worków po nawozach, cemencie i  innych materiałach budowlanych, tapet, innych odpadów komunalnych (w  tym niebezpiecznych). Szkło opakowaniowe to  m.in.: butelki i  słoiki szklane po napojach i  żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach. NIE WRZUCAMY: szkła stołowego – żaroodpornego, ceramiki, doniczek, zniczy z  zawartością wosku, żarówek i  świetlówek, szkła kryształowego, reflektorów, nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometrów i  strzykawek, monitorów i  lamp telewizyjnych, szyb okiennych i  zbrojonych, szyb samochodowych, lustr i  witraży, fajansów i  porcelany, innych odpadów komunalnych (w  tym niebezpiecznych). Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z  produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła. Odpady „zielone” - roślinne to  m.in.: małe gałęzie drzew i  krzewów, liście, kwiaty i  skoszona trawa, trociny i  kora drzew, owoce, warzywa itp. NIE WRZUCAMY: kości zwierząt, mięsa i  padliny zwierząt, oleju jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i  MDF, leków, odchodów zwierząt, popiołu z  węgla kamiennego, innych odpadów komunalnych (w  tym niebezpiecznych). Pozostałe frakcje odpadów komunalnych, które należy zbierać w  sposób selektywny: zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny, zużyte baterie i  akumulatory, meble i  odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i  rozbiórkowe, przeterminowane leki i  chemikalia, zużyte opony. Wyżej wymienione frakcje można nieodpłatnie oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Profile for Tuplicki Biuletyn Informacyjny

Biuletyn lipiec 2015  

Biuletyn lipiec 2015  

Advertisement