Page 1

TUPLICKI BIULETYN ISSN 2392-2028

I N F O R M AC Y J N Y EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

GMINA TUPLICE

NR 3/KWIECIEŃ 201 5

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych najpiękniejsze życzenia spokoju, wiosennej radości w  sercu, pogody ducha i  wzajemnej życzliwości składają Wójt wraz z Radą Gminy  Tuplice

1 00 dni wójta za nami!

Raz, dwa, trzy...i minęło 1 00 dni! Kiedy trzeci numer naszego Biuletynu trafi do Państwa rąk (mam ma myśli 1 kwietnia) będzie to dokładnie 1 1 4 dzień mojej służby dla Państwa na Urzędzie Wójta. Dziękuję wszystkim tym, którzy mnie wspierają. Wiele to dla mnie znaczy. Pozwolę sobie również słowa podziękowania skierować w  stronę wszystkich tych z  Państwa, którzy dystrybuują nasz Biuletyn: Właścicielom sklepów, Ekspedientom, Sołtysom. Ponadto Pracownikom Urzędu Gminy za wkład merytoryczny oraz Radnemu Panu Janowi Borowskiemu za papier, na którym możemy drukować nasz miesięcznik. Biuletyn rozchodzi się jak świeże bułeczki, a  więc jest potrzebny. Redaktorzy poczytnych regionalnych wydawnictw gratulują nam inicjatywy i  zachwalają treści. Pragnę donieść Szanownemu Państwu, że na Mickiewicza 27 sporo się dzieje! Zgodnie z  Planem Budżetu na rok 201 5 suma środków przeznaczonych na drogi wynosiła 23 000 zł, udało nam się jednak pozyskać oszczędności i  przesunęliśmy dodatkowe 22 800 zł na remonty naszych gminnych dróg. Tym oto sposobem rozpoczęliśmy dwuetapową modernizację drogi w  Chełmicy oraz wyrównywanie dróg bocznych. Planujemy jeszcze w  tym roku rozpocząć prace remontowe w  Świbinkach na drodze prowadzącej z  kolonii do wsi. Mocno liczę, że tuż po Wielkanocy uda nam się również uzupełnić ubytki w  drogach powiatowych. Zaproponowaliśmy Starostwu, że sami dokonamy uzupełnień, o  ile otrzymamy niezbębny do tego materiał. Za nami również spotkania z  Mieszkańcami Jagłowic i  Chełmicy w  sprawie Aglomeracji Tuplice . Jako Gmina jesteśmy zobowiązani do końca roku 201 5 rozpocząć prace związane z  przyłączeniem Jagłowic i  Chełmicy do naszej oczyszczalni, w  żaden sposób jednak takie rozwiązanie nie jest dla nas zasadne ekonomicznie. Na chwilę obecną staramy się wypracować najbardziej wydajne i  optymalne dla naszych mieszkańców rozwiązanie tego problemu. Zielone światło otrzymaliśmy natomiast na realizację pierwszego projektu w  ramach środków pochodzących z  Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej. Zainicjowany przez Fundację Natura Polska projekt krok po kroku jest realizowany. Wraz z  Radą Gminy Tuplice wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom wprowadzając Fundusz Sołecki, który zacznie funkcjonować już od przyszłego roku. Czas, by sołectwa wzięły swoje sprawy w  swoje ręce, warto więc te dobre praktyki gospodarności pokazać już w  tym roku, organizując w  każdej wiosce Wiosenne Porządki. Najbardziej aktywne wioski będziemy odpowiednio "premiować" wspierając w  miarę naszych możliwości Wasze inicjatywy. Bierzemy również udział w  dwóch konkursach. Pierwszy to szansa na nowy plac zabaw w  Drzeniowie, w  konkursie organizowanym przez NIVEA, gdzie liczy się jak największa ilość oddanych głosów. W  tym wydaniu znajdą Państwo wskazówki jak głosować i  gdzie szukać informacji. Z  firmą GARNIER zaś chcielibyśmy zagospodarować plac w  centrum Cielmowa, tuż obok krzyża, tworząc tam przyjemne miejsce do wypoczynku. Nie uda nam się jednak to bez Waszych głosów. Bardzo Was proszę, zalogujcie się i  głosujcie codziennie! Za każdy głos już dziś bardzo, z  całego serca, dziękuję! Chciałabym również zaprosić wszystkich chętnych do uczestnictwa w turnieju piłki siatkowej o Puchar Wójta. Rozgrywki rozpoczną się 1 1 kwietnia (sobota) o godz. 1 0:00 w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Tuplicach. I  co jeszcze? Korzystajcie z  wiosny! Po dekadzie spędzonej w  betonowym mieście, które ma piękne parki, fontanny i  masę innych atrakcji, za którymi nawet czasami tęsknię, zapewniam Was, że wiosna tylko tutaj pachnie wyjątkowo. Życzę więc Państwu pięknej wiosny i  jeszcze piękniejszej Wielkanocy, oby było jasno, ciepło i  zielono... Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp

1


S TR A Ż G R A N I C Z N A

Wieści znad granicy

Placówka Straży Granicznej w Tuplicach, należąca do Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w  Krośnie Odrzańskim, obejmuje swoim zasięgiem powiaty: żarski, żagański oraz część powiatu zielonogórskiego z  gminą Nowogród Bobrzański. Komendantem Placówki w  Tuplicach jest ppłk SG Lesław Siwka. Na co dzień funkcjonariusze z  Placówki Straży Granicznej w  Tuplicach realizują zadania związane głównie ze zwalczaniem nielegalnej migracji cudzoziemców, ujawnianiem osób naruszających przepisy obowiązujące w  naszym kraju, jak również wykrywaniem towarów, których posiadanie lub przewóz jest zabroniony. Ponadto na terenie służbowej odpowiedzialności PSG w  Tuplicach funkcjonariusze Straży Granicznej dokonują także kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców i  prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Od początku 2015 r. funkcjonariusze z  PSG w  Tuplicach ujawnili i  zatrzymali 70 cudzoziemców naruszających przepisy (przebywających nielegalnie) i  zabezpieczyli wyroby tytoniowe bez znaków akcyzy skarbowej o  łącznej wartości 3  mln 700  tys. zł. Ponadto przeprowadzili 8 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, ujawniając 3 obcokrajowców wykonujących pracę bez wymaganych przepisami dokumentów. Od marca 2015 r. funkcjonariusze Straży Granicznej w  Tuplicach mogą pełnić służbę w  nowych mundurach. Zmiana ta związana jest z  wprowadzeniem nowego wzoru umundurowania służbowego dla wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej w  całej Polsce. Nowe, noszone na co dzień mundury są koloru oliwkowego. Na koszulach i  kurtkach znajdują się napisy: "Straż Graniczna" i  jego angielski odpowiednik "Polish Border Guard". Ponadto spodnie i  kurtki wyposażone zostały w  charakterystyczne elementy odblaskowe. Wprowadzone mundury mają zastąpić dotychczas noszone, zaś okres przejściowy, w  których funkcjonariusze Straży Granicznej mogą pełnić służbę zarówno w  starym jak i  nowym umundurowaniu, będzie trwał do 31 marca 2019 r. st. chor.  SG Monika Karandys-Kazalska

WSPÓŁPRACA

Aglomeracja Tuplice pod znakiem zapytania

Aglomeracja Tuplice powstała w wyniku przystąpienia do Krajowego Systemu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i  objęła swoim zasięgiem cztery miejscowości: Tuplice, Cielmów, Jagłowice i  Chełmica. Aglomeracja miała za zadanie kompleksowe uregulowanie problemu gospodarki ściekowej w w/w miejscowościach. W  latach 2005-2007 inwestycja została w  części zrealizowana w  postaci uporządkowania stanu ścieków w  Tuplicach i  Cielmowie wraz z  budową oczyszczalni w  Tuplicach przy ul. 9 Maja. Kolejnym etapem inwestycji miała być dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej w  Chełmicy i  Jagłowicach, która jednak nie została wykonana z powodu niespełnienia wskaźników społeczno-gospodarczych takich jak: małe zaludnienie, spora odległość dzieląca w/w  miejscowości od oczyszczalni oraz brak opłacalności wykonania sieci kanalizacyjnej. Według danych opłacalność budowy występuje, gdy na 1  km planowanej kanalizacji przypada co najmniej 90 mieszkańców. Niestety, w  naszym przypadku wskaźnik opłacalności wynosi 53 mieszkańców na 1  km. Co więcej, szacunkowy koszt inwestycji oscyluje  powyżej 5  mln zł. W  związku z  powyższymi danymi rozważa się opłacalność inwestycji, biorąc zarazem pod uwagę, że zachodziłaby również potrzeba kanalizacji kolejnych wsi. Nasza gmina mierzy się zatem z  wyzwaniem dokończenia realizacji inwestycji, która może stać się w  rzeczywistości niewykonalna. Mając to wszystko na uwadze, Gmina Tuplice będzie się starać zlikwidować aglomerację i  przyjąć inne, mniej kosztowne, a  bardziej wydajne i  optymalne dla naszych mieszkańców rozwiązanie tego problemu. W  chwili obecnej trwają rozmowy z  ekspertami w  zakresie gospodarki wodno-komunalnej. Wójt Gminy zapewnia, że dokładnie chce sprawdzić wszystkie możliwe rozwiązania, a  co ważniejsze ewentualne konsekwencje likwidacji Aglomeracji Tuplice wynikające z  wcześniej podpisanych umów. O  kolejnych etapach sprawy będziemy Państwa informować na bieżąco. 2


WYWI AD

"Ludzie mi zaufali"

Inaugurujemy cykl wywiadów z naszymi radnymi. Na początek rozmowa z  Przewodniczącym Rady Gminy Tuplice - panem Sylwestrem Mazurkiewiczem, radnym z  okręgu nr  4.

Co Pana skłoniło do ponownego kandydowania w wyborach do Rady Gminy? Jestem osobą aktywną, nie potrafię siedzieć bezczynnie. Przez 4 kadencje byłem radnym. Tym razem również postanowiłem kandydować. Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych było dla mnie wyzwaniem. Ludzie mi zaufali i  to dla nich jestem radnym. Jak się Panu współpracuje z  nowym składem rady? W  obecnej kadencji jedna trzecia składu rady ma już doświadczenie, byli radnymi przez ostatnie 4 lata, niektórzy nawet więcej. W  życiu ciągle się człowiek uczy. Dla nowych radnych praca w  samorządzie to wyzwanie. Zostali wybrani przez elektorat ze swojego okręgu i  zapewne skupią się, aby spełnić obietnice wyborcze. Ja, jako przewodniczący i  wieloletni samorządowiec, dołożę wszelkich sta-

rań, by współpraca układała się należycie. Jest Pan przewodniczącym Rady Gminy drugą kadencję. Co udało się zrealizować przez ostatnie 4 lata i jakie są wyzwania stojące przed radą w  nadchodzącej czterolatce? Ostatnia kadencja była bardzo pracowita, podjęliśmy wiele ważnych uchwał. Radni na bieżąco pracowali nad budżetem gminy, decydowali stosownymi uchwałami o  wysokości podatków, a  także poruszali sprawy ważne dla mieszkańców ze swojego okręgu wyborczego. Ponadto realizowaliśmy dużo zadań narzuconych ustawami, między innymi ustawa śmieciowa (o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach). Przez najbliższe 4 lata zapewne każdy radny będzie chciał zrealizować obietnice wyborcze. Są sprawy ważne i  bardzo ważne. Wspólnie będziemy chcieli, aby każdy z  czystym sumieniem na koniec ka-

dencji mógł powiedzieć, że zrobił to, co obiecał. Przed nami ostatnie rozdanie unijnych pieniędzy. To wielkie wyzwanie i szansa na rozwój dla naszej gminy. Jak z  perspektywy rady widzi Pan to zagadnienie? Ostatnie rozdanie oznacza ostatnią szansę, aby cokolwiek zrobić dla gminy. Myślę, że radni jednogłośnie podejdą do tego zagadnienia. Jest wiele potrzeb, ale trzeba to odpowiednio zaplanować. Przykładowo, po ostatnio przeprowadzonej inwentaryzacji placów zabaw już wiem, że 80 procent trzeba wymienić. Fundusze, które w  budżecie będą zaplanowane na ten cel trzeba pomnożyć poprzez składanie wniosków. Współpraca z  panią wójt w  tym temacie jest nieodzowna. Doświadczenie jakie posiada obecna włodarz naszej gminy będzie ogromną szansą na skorzystanie z ostatnich przecież  funduszy unijnych.

Radny Sylwester Mazurkiewicz INFO Z Tuplicami związany od 1 987 r., działacz sportowy, były zawodnik GKS Tupliczanka. Od 1 998 r. czynnie uczestniczy w życiu politycznym Tuplic. Samorządowiec. Cztery kadencje radny, ostatnią kadencję Przewodniczący Rady Gminy Tuplice. Organizator imprez sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych . WIEK 49 OKRĘG WYBORCZY ul. Daszyńskiego, Kościuszki, Spokojna, Topolowa

S O Ł E C TWA

Przebudzenie wioski

W piątek 13 marca 2015 r. Sołectwo Grabów na zebraniu wiejskim uchwaliło dwie uchwały: w  sprawie uchwalenia wniosku o  stworzenie godnego miejsca do spotkań i  zebrań jakim jest świetlica wiejska oraz w  sprawie zlecenia sołtysowi opracowania strategii przeciwdziałającej zaśmiecaniu, opracowania planu usuwania nielegalnych wysypisk śmieci na terenie sołectwa, opracowania koncepcji rewitalizacji i  rozwoju wsi Grabów. Ponadto, w  ramach wiosennych porządków, 15 i  21 marca ochotnicy zbierali śmieci, których Gmina Tuplice odebrała ponad trzy tuziny worków oraz śmieci gabarytowe. Rada Sołectwa Grabów

3


Nowe dowody osobiste P R A WO

Od 1 marca 2015 r. wydawane są nowe dowody osobiste. Aby otrzymać dowód, należy złożyć wniosek w urzędzie dowolnej gminy na terenie kraju. Do wypełnionego wniosku dołącza się jedną fotografię kolorową o  wymiarach 35x45  mm, na jednolitym tle, mającą dobrą ostrość, odwzorowującą naturalny koloryt skóry, pokazującą wyraźne oczy. Zdjęcie powinno ukazywać osobę w  pozycji frontowej, bez nakrycia głowy i  okularów z  ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z  naturalnym wyrazem twarzy i  zamkniętymi ustami. Twarz musi zajmować 70-80% zdjęcia. Fotografię należy wykonać nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed złożeniem

wniosku. Podpis na wniosku składa się w urzędzie w  obecności przyjmującego go pracownika. Co jeszcze warto wiedzieć? Otóż, wniosek może złożyć osoba mająca zdolność do czynności prawnych. Natomiast w  imieniu osoby nieposiadającej takiej zdolności lub mającej ograniczoną zdolność wniosek może przedłożyć rodzic, opiekun prawny lub kurator. Do posiadania dowodu osobistego zobowiązani są ci, którzy ukończyli 18 lat. Mogą oni składać wniosek nie wcześniej, niż 30 dni przed datą 18 urodzin. Trzeba pamiętać, że dowód odbiera się osobiście w  miejscu złożenia wniosku. W  przypadku zaś osób niemających zdolności

USŁUGI

Utylizacja azbestu

W 2012 r. opracowany został Program usuwania azbestu i  wyrobów zawierających azbest, którego załącznikiem jest protokół wraz z  przeprowadzoną inwentaryzacją. Program będzie realizowany do końca 2032 r. Ogółem zinwentaryzowano 14 638,40 m² dachów z  płyt azbestowo-cementowych. Ich waga i  odpadów leżących luzem na 77 posesjach prywatnych wynosi w  Gminie Tuplice 177,75 Mg (megatony). W  2014 r. udało się zutylizować 5,26 Mg z  trzech posesji. Włączając się do realizacji programu, właściciel nieruchomości musi posiadać własne środki pieniężne na nowe pokrycie dachowe. Firma, z  którą umowę podpisze Urząd Gminy, skontaktuje się z  właścicielem posesji w  celu ustalenia dogodnego terminu demontażu niebezpiecznych wyrobów w  okresie od maja do końca sierpnia. W  2015 r. zgłosiło się 18 właścicieli posesji, dzięki czemu usunie się prawie 40 Mg azbestu. Wzrost ilości usuwanych wyrobów zawierających azbest świadczy o  dużej świadomości naszych mieszkańców o  zagrożeniu. Idąc wzorem poprzedniego roku, na przełomie 2015/2016 r. rozpoczniemy nabór kolejnych chętnych do uczestnictwa w  programie. Sołtys wsi Nowa Rola, Mirosława Kromp, wraz z Radną Agnieszką Woźniak serdecznie zapraszają mieszkańców na Wiosenne Porządki. Zbórka przy placu zabaw 1 0 kwietnia o godz. 1 7:00. Prosimy zabrać grabki i inne niezbędne narzędzia do sprzątania.

prawnych dowód odbiera rodzic lub opiekun prawny. Z kolei dowód osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych może odebrać ona sama albo rodzic lub kurator. Czym różni się nowy dowód od dotychczas obowiązującego? Nie znajdziemy w  nim już adresu zameldowania, informacji o  kolorze koloru oczu ani o  wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu. W  przypadku stwierdzenia niezgodności danych w  rejestrze PESEL urzędnik ma prawo żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu aktu urodzenia lub małżeństwa. Czas realizacji wynosi 30 dni od daty złożenia wniosku.

USŁUGI

Darmowe porady prawne Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby mające problemy natury prawnej do korzystania z comiesięcznych bezpłatnych porad. W  kwietniu konsultacje prawne udzielane będą w  piątek 03.04.2015 r. w  godz. 9:00 - 14:00. Więcej informacji pod nr  telefonu (68) 362 57 30 lub bezpośrednio w  Urzędzie Gminy Tuplice w  pokoju nr  3.

S PORT

Turniej siatkówki

11 kwietnia 2015 r. (sobota) odbędzie się coroczny turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy Tuplice. Rozgrywki rozpoczną się o  godzinie 10.00 na sali gimnastycznej w  Zespole Szkół w  Tuplicach. Do udziału w  turnieju zapraszamy wszystkich chętnych, którym sportowa rywalizacja i  współzawodnictwo nie są obce. Serdecznie zapraszamy również zainteresowanych wspieraniem zawodników grających na pakiecie. Wszyscy kibice mile widziani! Drużyny chcące wziąć udział w  rozgrywkach muszą się zarejestrować do godziny 10:00 w  dniu turnieju. Dla zwycięzców przewidziany jest okazały puchar, natomiast dla tych, którzy będą mieli trochę mniej szczęścia - okolicznościowe dyplomy. 4


RADA GMINY

VW czwartek sesja26 Rady Gminy za nami marca 2015 r. odbyła się V sesja Rady Gminy Tuplice. W  obradach uczestniczyło 14 radnych. Gościem za-

proszonym na sesję był m.in. Pan Marcin Woźniak z  firmy ENEA, który omówił kwestię modernizacji oświetlenia ulicznego. W  trakcie sesji Radni wysłuchali sprawozdania z  działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2014 oraz sprawozdania z  wykorzystania środków w  Ośrodku Pomocy Społecznej za rok 2014. Na sesji obradowano nad projektami 6 uchwał, które zostały podjęte. Rozpatrzono projekty i  podjęto uchwały: 1. V/25/2015 w  sprawie: zmian w  uchwale budżetowej na 2015 rok; 2. V/26/2015 w  sprawie: wyodrębnienia w  budżecie Gminy Tuplice środków stanowiących fundusz sołecki; 3. V/27/2015 w  sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Tuplice w  2015 roku; 4. V/28/2015 w  sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Tuplice na rok 2015; 5. V/29/2015 w  sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Tuplice na rok 2015”; 6. V/30/2015 w  sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Tuplice, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. Wszystkie uchwały dostępne są na stronie internetowej www.tuplice.pl, zakładka Rada Gminy – Prawo lokalne – Akty prawne. RO Z WÓ J

Fundusz Sołecki uchwalony Stało się! Od nowego roku w naszej gminie zacznie działać Fundusz Sołecki! Na marcowej sesji Rada Gminy Tuplice jednogłośnie przyjęła uchwałę o  wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego. Oznacza to, że już w  tym roku sołectwa będą mogły składać projekty na realizacje zadań w  2016 r. - Dajmy szanse sołectwom wziąć swoje sprawy w  swoje ręce - podczas sesji mówiła pani Wójt Katarzyna Kromp. Przy czym zapewniała też, że sama będzie trzymała rękę na pulsie, aby wnioski, które wpłyną do oceny odpowiadały faktycznym potrzebom inwestycyjnym na wsiach. Wójt zapewniła również radnych, że

wspólnie będą pracować nad strategią rozwoju gminy tak, aby środki z funduszu realizowały jej  kolejne punkty. Wiadomość ta ucieszy sołtysów, którzy mimo całej biurokracji związanej z  rozliczeniem funduszu od lat wyczekują tej formy wsparcia. Aby sołtysi mieli świadomość jaka odpowiedzialność będzie ciążyć na ich barkach, 16 marca zorganizowano wyjazd szkoleniowy do Gorzowa Wlkp., gdzie omawiano fundusz sołecki. W  szkoleniu udział wzięli: pracownik Urzędu Gminy - pani Ilona Kotwicka, sołtys Nowej Roli – pani Mirosława Kromp, sołtys Grabowa – pan Krzysztof Jagodzki

oraz pani Anna Langner – przedstawicielka rady sołeckiej Grabowa. Podczas szkolenia została omówiona przez specjalistę m.in.  ustawa o  funduszu sołeckim, wskazano uczestnikom jakie przedsięwzięcia można realizować w  zakresie owego funduszu, kto i  gdzie może złożyć wniosek danego sołectwa itp. Wszystko wskazuje więc na to, że przed nami pojawiła się ogromna szansa, abyśmy po latach stagnacji zaczęli zmieniać nasze wioski. Małymi krokami konsekwentnie dokonujemy w  naszej gminie zmian. Niektóre z  tych kroków mogą okazać się krokami milowymi!

RO Z WÓ J

Tuplicka spółdzielnia socjalna następny etap zrealizowany W ramach kolejnego etapu realizacji naszej spółdzielni socjalnej "Razem do sukcesu” zakwalifikowani do projektu bezro-

botni odbyli szereg szkoleń – stacjonarnych i niestacjonarnych. Te pierwsze miały miejsce w  Tuplicach, w  małej sali GOK. Zajęcia prowadzili profesjonalni trenerzy, dysponujący szeroką wiedzą i  wysokimi kwalifikacjami. Kursanci zostali objęci  m.in. doradztwem zawodowym, doradztwem prawnym, szkoleniem z  zakresu kompetencji biznesowych (miękkich i  twardych), z  zakresu prawa pracy oraz BHP. Były to szkolenia teoretyczne. Na praktyczne przyszedł czas 30 i  31 marca, kiedy to osoby szkolone, koordynatorzy ze strony Urzędu Gminy - pani Iwona Prokop i  pan Tomasz Kosiorski - oraz nadzorujące projekt panie z  Fundacji „Przedsiębiorczość”, udali się do Wrocławia i  okolic na wizyty studyjne do innych spółdzielni socjalnych. Tam na własne oczy kursanci zobaczyli jak w  praktyce wygląda funkcjonowanie przedsiębiorstw kolektywnych, jakie są wady i  zalety tego przedsięwzięcia, na co uważać od strony prawnej, czego się wystrzegać. Krótko mówiąc: jak to rzeczywiście wygląda. Wielkie wrażenie na wszystkich uczestnikach zrobiła nowoczesna i  zarazem alternatywna spółdzielnia socjalna PANATO z  Wrocławia oraz spółdzielnia Arte z  Bielawy, łącząca zarobek z  wolontariatem i  działalnością charytatywną. Obszerniejsza relacja wraz z  dokumentacją fotograficzną już w  następnym numerze. 5


RELACJA

Warsztaty twórcze w naszej gminie

26 marca o godz. 16.00 w  świetlicy rozpoczęto warsztaty tworzenia ozdób Wielkanocnych. Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka dostarczyła materiał i  osprzęt, wyjaśniona została technika pisania gorącym woskiem i  w  dwie godziny pierwszorzędnej zabawy siedmioro uroczych dzieci i  czternastu dorosłych "opisało" sto skorupek na kolorowo. Uczestnicy serdecznie dziękują organizatorom. (Podobne warsztaty odbyły się 23 marca w Jagłowicach i 30 marca w Czernej przyp. red.) Sołtys Grabowa Z AP RO S ZENI E

INFORMACJA

Czysta frajda

18 kwietnia w sobotę o  14:00 odbędzie się kolejna akcja zbierania śmieci w  Grabowie. W  roli głównej rękawiczki wampirki, śmieci, worki i  widełki. Na koniec ognisko. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnich! Rada Sołectwa Grabów

Bądź fit na wiosnę!

W dniu 25.04.2015 r. (sobota) o  godz. 12:00 na "Wzgórzu Tuplickim", w  ramach programu promowania zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Tuplice, odbędzie się trening na świeżym powietrzu, który poprowadzi wykwalifikowana kadra trenerska fitness klubu z  Żar. W przerwach między treningami będzie możliwość wykonania badania poziomu cukru we krwi, wysokości ciśnienia tętniczego, będzie można również zważyć się i zmierzyć. Ponadto przewidziana jest degustacja zdrowej żywności i szkoleniowy pokaz z pierwszej pomocy. Serdecznie zapraszamy! EDUKACJA

O edukacji, szkole i naszej młodzieży

Ze wszystkich marcowych wizyt najprzyjemniejszą wyprawą dla mnie była "wycieczka" do Babimostu, na którą zaprosił mnie Dyrektor Związku Gmin Döbern pan Gunter Quander. To on poprosił Burmistrza Babimostu Bernarda Radnego, aby pokazał mi dobre praktyki, które jego gminę wywindowały tak wysoko w rankingu najlepszych samorządów. Naturalnie gmina, w  której bezrobocie nie przekracza 3% stanowi kiepski

punkt odniesienia do naszej sytuacji, jednak podczas tej wizyty na prośbę Dyrektora Quander'a pokazano mi tylko takie projekty, które byłabym w  stanie zrealizować biorąc pod uwagę nasz budżet. Nie jestem w  stanie w  kilku zdaniach opisać Państwu jakie wrażenie zrobiła na mnie ta gmina. Zaprowadzono mnie do małej wiejskiej szkoły we wsi Podmokle, która powstała na początku lat dwutysięcznych, wtedy gdy w  większości gmin małe wiejskie szkoły były likwidowane. I  ta mała wiejska szkoła powstała dla niewielu, bo ponad 50 dzieciaków, i  ta sama mała wiejska szkoła, ma dzisiaj piękne klasy wyposażone w  sprzęt multimedialny, ogromną nowoczesną pracownię komputerową, wielofunkcyjne boisko, plac zabaw i  masę innych udogodnień. Jak to zrobiono? Po prostu wykorzystano możliwości jakie dają fundusze unijne. Do tej pory zrealizowano tam ponad 60 projektów! Porywam więc z  początkiem kwietnia do Podmokle Panią Dyrektor Małgorzatę Polak, abyśmy wspólnie mogły przyjrzeć się tym dobrym praktykom

i spróbować przenieść coś na nasz grunt, aby naszym dzieciom zapewnić odpowiednie warunki do edukacji. Z  myślą o  dzieciach dążę również do tego, aby już wkrótce powstało Stypendium Wójta Gminy Tuplice. Mam nadzieję, że się uda i  już w  przyszłym roku szkolnym najzdolniejsi uczniowie gminy otrzymają stypendia naukowe. Nie ma nic pilniejszego w  działaniach żadnego samorządu niż dbałość o  edukację, przez którą rozumiem nie tylko spinanie szkolnego budżetu, ale przede wszystkim konieczność zaszczepiania w  młodych ludziach ducha rywalizacji i  potrzebę edukacji, która na tak słabo rozwiniętych terenach jest jedyną szansą i  przepustką do lepszego życia. Zamierzeniem moim jest nagrodzić najzdolniejszych uczniów. Szczególnie uzdolniona młodzież jest przecież najlepszym ambasadorem naszej gminy i  doskonale ją promuje. Dlatego na Was moi Drodzy Młodzi Obywatele szczególnie liczę, bierzcie się do roboty. Wasz sukces bowiem jest w  Waszych rękach. Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp

6


OGŁOSZENIE

Głosuj w konkursie i  pomóż wygrać 20 000 zł

Gmina Tuplice zgłosiła swój udział w konkursie pod nazwą "Ogólnopolskie upiększanie z  Garnierem". Nagrodą jest ok. 20 000 zł do wykorzystania na renowację wskazanego miejsca. Poprzez udział w  internetowym głosowaniu mieszkańcy gminy będą mogli przyczynić się do stworzenia terenu rekreacyjnego. Miejscem zgłoszonym przez gminę do udziału w  konkursie jest teren położony w  środku wsi Cielmów, działka nr  197 przy drodze wojewódzkiej nr  294, gdzie znajduje się wymagający oczyszczenia staw, obok którego rośnie kilka drzew. Po dokonaniu renowacji teren ten może stanowić wizytówkę dla naszej gminy jako kącik odpoczynku, relaksu i  spotkań. Może się to udać jedynie dzięki Państwa cennym głosom, na które bardzo liczymy. Głosowanie internetowe trwa do 22.04.2015 r. Wybór zwycięskich lokalizacji odbywać się będzie poprzez głosowanie internautów za pośrednictwem strony www.ogolnopolskieupiekszanie.pl. Po zalogowaniu się użytkownicy będą mogli każdego dnia oddać 1 głos na naszą propozycję. Gorąco wierzymy w  Państwa wsparcie i  prosimy o  oddawanie głosów na lokalizację z  naszej gminy. Dodatkowe informacje o  konkursie pod numerem telefonu (68) 362 57 28. INFORMACJA

O odpadach komunalnych słów kilka Wójt Gminy Tuplice przypomina, że budowlanych, na które nie jest wyma- zapłacenie właściciele nieruchomości zamieszkałych składający deklaracje o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wnoszący opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy Tuplice mają prawo nieodpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady selektywnie zbierane. Należą do nich opakowania oraz przeterminowane leki, chemikalia (farby, tusze, kleje, kwasy), detergenty zawierające substancje niebezpieczne, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe (meble, odpady niemieszczące się w  standardowym pojemniku), odpady budowlane i  rozbiórkowe z  innych prac INFORMACJA

gane zgłoszenie lub pozwolenie na budowę. Do PSZOK można dostarczać również odpady zbierane selektywnie w systemie workowym: plastik, makulaturę, bio, szkło oraz odpady wielomateriałowe w  zamian otrzymując puste worki do ponownej zbiórki. Osobą odpowiedzialną za obsługę PSZOK jest pan Leszek Chabraszewski, tel.: (68) 375 71 66. Godziny otwarcia: poniedziałek - czwartek od 7:00 do 15:00, piątek od 10:00 do 18:00. Nieobjęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi: właściciele sklepów, prowadzący działalność gospodarczą, „wystawkowicze” mają obowiązek pozbycia się odpadów komunalnych poprzez zawarcie umowy z  przedsiębiorcą oraz

Sprawozdanie z pracy wójta 7.03. – udział w  obchodach Dnia Kobiet w  Sołectwie Łazy; 8.03. – udział w  obchodach Dnia Kobiet – Koło Gospodyń Wiejskich w  Tuplicach; 11.03. – spotkanie projektowe w  ramach współpracy polskoniemieckiej, wizyta w  szkołach i  Ośrodku Sportu i  Rekreacji w  Babimoście; 12-13.03. – udział w  szkoleniu obronnym w  województwie lubuskim 2015-2020 -   Lubniewice; 17.03. – udział w  posiedzeniu Zarządu ŁZG - Żary; 18-20.03. – wyjazdowy Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego – Szklarska Poręba;

za usługę. Reklamacje w zakresie niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne można zgłaszać, gdy odpady nie zostały odebrane w  dniach wyznaczonych harmonogramem wywozu albo gdy nie pozostawiono worków do selektywnej zbiórki w  ilości odpowiadającej odebranym pełnym workom. W  2014 roku z  Gminy Tuplice odebrano 171,38 tony odpadów selektywnie zbieranych, odpadów zmieszanych zaś – 580,24 tony. Warto nadmienić, że 54% mieszkańców deklaruje zbiórkę selektywną, zaś 46% zbiórkę mieszaną. Pamiętajmy o  wystawianiu pojemników oraz worków przed posesję oraz o  prawidłowej segregacji odpadów selektywnie zbieranych. AMD

20-21.03 – I Kongres Młodego Samorządu- Duszniki Zdrój 24.03. – spotkania sołeckie w  Chełmicy i  Jagłowicach w  sprawie Aglomeracji Tuplice; 25.03 – udział w  posiedzeniach Komisji Finansowej i  Społecznej; 26.03 – udział w  sesji Rady Gminy Tuplice; 29.03 – spotkanie z Polskim Związkiem Działkowców "Granicznik"; 30.03 - spotkanie z  przedstawicielem PKP Poznań w  sprawie wieży, spotkanie z  Radnymi Gminy w  sprawie organizacji festynu "Bądź fït na wiosnę". 7


INFORMACJA

Kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej informuje

1. GOSPODARKA KANALIZACYJNA a) ceny usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych beczkowozem nie uległy zmianie w  stosunku do ubiegłego roku i  wynoszą: STREFA I  - Tuplice, Cielmów, Chełmica, Jagłowice, Łazy, Czerna, Chlebice: cena za 1m³ ścieków – 19,22 zł brutto. STREFA II - Matuszowice, Grabów, Drzeniów, Nowa Rola, Świbinki, Gręzawa: cena za 1 m³ ścieków – 21,11 zł brutto. b) rozpoczęto rekultywację tzw. poletka osadowego na ul. Cmentarnej, działka nr  272, gdzie wywożony jest nadmierny osad z  oczyszczalni ścieków. W  tym celu zakupiono agregat uprawowy z  przeznaczeniem do prowadzenia prac rolnych na w/w  działce oraz w  najbliższym czasie w  Chełmicy. 2. GOSPODARKA WODNA a) przypominam o  terminowym obowiązku uiszczania opłat za wodę, ścieki, śmieci i  pozostałe usługi komunalne.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakończono remont 3 lokali socjalnych w Drzeniowie 3: - lokal nr. 3/2 o  powierzchni 46,90 m² - lokal nr. 3/3 o  powierzchni 31,00 m² - lokal nr. 3/4 o  powierzchni 31,00 m² Przypominam o  obowiązku uiszczania opłat czynszowych za najem lokali. Zaległości mogą spowodować wszczęcie procedur administracyjnych, a  w  efekcie nawet eksmisję z  dotychczasowego lokalu do zamiennego o  znacznie obniżonym standardzie. 4. GOSPODARKA ODPADAMI (śmieci) Przypominam o  terminowym wnoszeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. do 15 dnia każdego

OGŁOSZENIE

Dzień papieski Dnia 26.04.2015 r. o godz. 17:00 (niedziela) w  dużej sali GOK odbędzie się wieczernica wspomnieniowa ku czci św. Jana Pawła II, papieża, człowieka wielkiej wiary i  miłości. Podczas uroczystych obchodów pierwszej rocznicy kanonizacji św. Jana Pawła II przewiduje się występy zespołów folklorystycznych z  naszego regionu oraz uczniów ze szkoły podstawowej i  gimnazjum. Wydarzenie organizuje Parafialny Zespół Akcji Katolickiej wraz z  Zespołem Szkół w  Tuplicach. Zapraszamy wszystkich chętnych do wysłuchania pieśni ku czci św. Jana Pawła II.

miesiąca. Informuję również, iż zgodnie z nowelizacją ustawy o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminie od kwietnia 2015 r. egzekucje „opłaty śmieciowej” przejmuje Urząd Skarbowy w  Żarach. Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): poniedziałekczwartek od  godz. 7:00 do 15:00, piątek od  godz. 10:00 do 18:00. Osoba odpowiedzialna: pan Leszek Chabraszewski, tel. (68) 375 71 66. 5. DROGI GMINNE Przeprowadziliśmy remont bieżący polegający na uzupełnieniu ubytków i  wyrównaniu ul. Mickiewicza w  Tuplicach w  kierunku starego posterunku policji. Ponadto prowadzimy remonty bieżące w  Gręzawie, w  Łazach, w  Czernej wzdłuż budynku mleczarni, w  Tuplicach na ul. Przemysłowej w  kierunku Leśniczówki. W  dalszym ciągu pracujemy również nad upiększaniem Tuplickiego Wzgórza 6. PRACE PORZĄDKOWE Rozpoczynamy wiosenne prace porządkowe. Mamy ośmioosobową ekipę zatrudnionych pań i  panów w  ramach tzw. prac społecznie użytecznych, którzy będą pracować przy sprzątaniu parków, placów zieleni, ulic, cmentarzy, placów zabaw, przystanków. Prace te zostały już rozpoczęte. Nadchodząca pora wiosenna pozwoli na zintensyfikowanie tych prac, które będą bardziej widoczne na  terenie naszej gminy. Każdy pracownik pracuje 40 godzin w  miesiącu. UWAGA! Od 15 października do 15 kwietnia każdego roku można wykonywać ekshumację zwłok. Pamiętajmy o  uiszczaniu opłat cmentarnych. Więcej informacji na w/w  tematy pod nr  tel. (68) 362 57 27. .

OGŁOSZENIE

Konkurs - pomóż, głosując!

Firma NIVEA jak co roku organizuje akcję Podwórko NIVEA. Polega ona na wybraniu poprzez głosowanie internetowe przez zarejestrowanych uczestników lokalizacji placów zabaw. Miejsca, które uzyskają najwięcej głosów, zostaną wyposażone w nowy plac zabaw. Gmina Tuplice zgłosiła do udziału w  akcji działkę gminną w  Drzeniowie. Już od 1 kwietnia do końca maja będziesz mógł wziąć udział w  akcji i  głosować, aby Podwórko NIVEA powstało właśnie w  Twojej okolicy! Każdego dnia będziesz mógł oddać jeden głos. W  tym celu należy zarejestrować się na stronie www.nivea.pl/podworko i  codziennie głosować (masz tylko jeden głos dziennie). Prosimy o  poinformowanie o  tej akcji członków rodziny oraz  znajomych i  wspólne głosowanie. Pamiętaj! Razem mamy szansę, aby na terenie naszej gminy powstał nowy plac zabaw. Dalsze szczegóły będą umieszczone na stronie www.tuplice.pl. 8


RO Z WÓ J

Spotkanie władz gminnych i sołeckich po raz pierwszy od 25 lat

10 marca 2015 r. w świetlicy środowiskowej przy Urzędzie Gminy odbyło się wspólne zebranie sołtysów naszych sołectw. Oprócz 12 przedstawicieli wsi (zabrakło sołtysa Świbinek) w  zebraniu uczestniczyli: Wójt Gminy Tuplice – pani Katarzyna Kromp, Przewodniczący Rady Gminy – pan Sylwester Mazurkiewicz oraz Sekretarz Gminy – pani Iwona Prokop. Było to pierwsze takie spotkanie na przestrzeni ostatnich 25 lat! Zwołane przez panią wójt zebranie miało w  swym założeniu nie tylko wybór przedstawiciela do Komisji ds. Mieszkaniowych (została nim pani Elżbieta Werther – sołtys wsi Drzeniów), ale również nawiązanie współpracy przez wszystkich sołtysów oraz wzajemne poznanie potrzeb i  problemów. Wójt, Rada Gminy, Urząd Gminy i  Sołtysi będą wspólnie przecież pracować przez najbliższe 4 lata. Przez ponad dwie godziny dyskutowano przede wszystkim o  stanie dróg, które są najK U L TU R A

większą bolączką i palącym problemem do rozwiązania w  całej gminie, o  zorganizowaniu przez sołtysów wspólnego sprzątania na terenie poszczególnych sołectw, o  remoncie przystanków autobusowych, o  możliwości dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, o  oświetlaniu miejscowości. Spotkanie pokazało, że potrzeby są ogromne i  dotyczą każdego sołectwa, jednak ograniczone finanse uniemożliwiają rozwiązanie problemów bez pomocy i  zaangażowania samych mieszkańców. Wspólnie możemy wykonać proste prace: pomalować, pograbić, zebrać butelki, kartony, odpady. Gmina zapewni transport, dostarczy worki, rękawice, farby, odbierze i  zapłaci za dodatkowe śmieci, które przy drogach i  rowach zostawiają „krasnoludki”. Może to niewiele na początek, ale przecież od czegoś trzeba zacząć. Narzekając i  czekając, nie osiągniemy niczego. Natomiast poświęcając choćby raz

w miesiącu 2-3 godziny dla swojej miejscowości, w  dłuższej perspektywie zintegrujemy mieszkańców, zadbamy o  wieś, przypilnujemy przed wandalami, wspólnie zapracujemy na lepsze warunki życia. Otoczenie, droga, przystanek, plac wiejski, świetlica przecież też należą do naszego domu, naszego miejsca na ziemi. 10 marca podjęto również decyzję o  ustawieniu tabliczek kierunkowych w  poszczególnych wsiach, umożliwiających gościom jak i  służbom na szybkie dotarcie do nieruchomości zlokalizowanych poza głównymi drogami. Na zakończenie zebrania sołtysi zobowiązali się do zorganizowania kilku akcji sprzątania, na które będą zapraszani również przedstawiciele władz i  urzędu. Razem będziemy pracować, a  potem wspólnie się bawić, zawsze przecież można zakończyć akcję ogniskiem, przy którym powspominamy, jak to było kiedyś. A  może zaplanujemy, jak będzie w  przyszłości? Ipi

Udany Dzień Kobiet w naszej gminie

8 marca na trwałe wszedł do naszej tradycji i chociaż niektórzy próbują umniejszyć rolę i  kwestionują zasadność Dnia Kobiet, zdecydowana większość nadal kontynuuje obchody tych ponoć socjalistycznych świąt. 7 marca 2015 r. w  sobotę w  świetlicy wiejskiej w  Łazach spotkały się panie z  całego sołectwa wraz z  zaproszonymi paniami: wójt Katarzyną Kromp i  sekretarz Iwoną Prokop. Popołudnie zorganizował sołtys: pan Edward Białkowski wraz z  Radą Sołecką, którzy oprócz pysznego ciasta i  kawy zagwarantowali również odpowiednią oprawę muzyczną zapraszając pana Jana Kasprzyka, akordeonistę zespołów: Lesowianie i  Tupliczanki. Przez kilka godzin w  licznym gronie panie i  panowie wspólnie śpiewali i  wspominali stare czasy. Było naprawdę wesoło i  sympatycznie. 8 marca 2015 r. w  godzinach popołudniowych równie miło miały okazję świętować panie z  sołectwa Tuplice. Pan Waldemar Niewczas, sołtys Tuplic, wraz z  przedstawicielami Caritas zorganizowali w  małej Sali GOK Dzień Kobiet. Oprócz zaproszonych pań, jako gość honorowy w  imprezie, uczestniczyła pani wójt Katarzyna Kromp, która podziękowała za pamięć i  zaproszenie, usprawiedliwiła też nieobecność pani sekretarz, którą zatrzymały sprawy rodzinne. Panie i  panowie przy pysznych tuplickich wypiekach i  oprawie muzycznej na żywo pana Czesława Ceglarza z  zespołu Swojaki, w  serdecznej atmosferze i  dobrych humorach spędzili kilka wspólnych godzin święIpi tując Dzień Kobiet. ŚWIADCZENIA Z  OPS Ś WI AD C ZENI A RO D ZI NNE

Wypłata świadczeń

Informacja dla osób pobierających świadczenia rodzinne, w tym świadczenia opiekuńcze oraz świadczenia z  funduszu alimentacyjnego. Świadczenia będą wypłacane 16 i  17 kwietnia. Informujemy, że kasa Urzędu Gminy Tuplice jest czynna od godziny 07:00 do godziny 13:00 od poniedziałku do piątku. Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu: (68) 362 57 34.

Wypłaty zasiłków

Zasiłki finansowe dla mieszkańców Gminy Tuplice będą wypłacane 28 kwietnia (wtorek) w godzinach od 07:00 do 13:00 w  kasie Urzędu Gminy. Więcej informacji pod nr  tel. (68) 362 57 30. 9


RELACJA

Niespodziewania wizyta

Urząd Gminy w Tuplicach gościł pod swoim dachem niezwykłego gościa. Przyjechał do nas aż z  Gniezna z  jasno postawionym celem. Kim jest, jak się później okazało, ten dobrze znany urzędnikom podróżnik? Relacja z  tej niezwykłej i  niespodziewanej wizyty poniżej.

Tomek Wędrowniczek, a właściwie Tomasz Pawłowski z  Gniezna, pod koniec lutego odwiedził Urząd Gminy Tuplice. Kim jest Tomek? To podróżnik-amator, który, jak sam mówi, od ponad 20 lat odwiedza miasta i  gminy w  całym kraju. Jest dobrze zorganizowany, zwykle działa według wcześniej przygotowanego planu, choć wizyty składa bez zapowiedzi. Zawsze jest "uzbrojony" w  kroniki, które dokumentują jego pasję. Zbiera w  nich pamiątkowe wpisy gospodarzy odwiedzanych gmin, miast i  powiatów. Jak wynika z  zestawienia, które Tomek zostawił w  naszym urzędzie, od 1994 r. odwiedził 151 prezydentów, 520 burmistrzów i  340 wójtów oraz 45 wojewodów, 25 marszałków województw i  291 starostów. Imponujący wynik, nieprawdaż? Na uznanie zasługuje niesamowita pamięć Tomka – z  głowy, na wyrywki, potrafi wymienić nazwiska urzędników odwiedzanych 8 czy 15 lat temu w  różnych częściach Polski. Prawdziwa encyklopedia samorządów! W  naszej gminie Tomek czuje się jak w  domu, był u  nas już 5 razy. Z  pracownikami szybko znalazł wspólny język, opowie-

ściom i wspominkom nie było końca. Pamiątkowy wpis do kolekcji uzyskał również od naszej pani wójt – Katarzyny Kromp, a  oprócz tego list gratulacyjny i  flagę Gminy Tuplice. Jak widać na załączonym zdjęciu, nasza piękna flaga bardzo spodobała się Tomkowi Pawłowskiemu. Serdecznie dziękujemy za niespodziewaną wizytę i  zapraszamy ponownie!

S PORT

Mecze Tupliczanki w kwietniu

Piłkarze GKS Tupliczanka Tuplice serdecznie zapraszają wszystkich kibiców na inauguracyjny rundę wiosenną mecz naszej drużyny, który rozegrany będzie 11 kwietnia 2015 r. (sobota) o godz. 16:00 na tuplickim stadionie przy ul. Świerczewskiego. Zawodnicy zmierzą się z  trudnym przeciwnikiem - WKS Łaz. Rywale to zorganizowana, dobrze grająca taktycznie drużyna. Po rundzie jesiennej są na dziewiątym miejscu, tracą do lidera 12 pkt., a  do naszych chłopców tylko 5. W  poprzedniej rundzie rozgrywek Tupliczanka co prawda wygrała z  WKS Łaz 2-0, ale muszą zagrać skupieni i  na 100% możliwości, żeby sprostać przeciwnikom. Przed nami wszak realna perspektywa awansu do A  klasy, więc każdy punkt jest ważny. Przy wsparciu kibiców zadanie na pewno będzie łatwiejsze. Drugi mecz w  tym miesiącu u  siebie nasi piłkarze grają 25 kwietnia 2015 r. (sobota) o  godz. 17:00. Rywalem będzie drużyna z  dołu tabeli - Zieloni

TUPLICKI BIULETYN INFORMACYJNY

Drożków, zajmująca 12 lokatę na 14 zespołów. Przeciwnik nie należy do najsilniejszych, po 13 spotkaniach Zieloni zdobyli zaledwie 9 punktów. Jednak w sporcie wszystko jest możliwe, oby do spotkania Tupliczanka podeszła w  pełni profesjonalnie, z  szacunkiem do rywala. Nasi chłopcy potrzebują dopingu, mają realne szanse na awans do A  klasy, więc zbierzmy się tłumnie na stadionie i  pokażmy, że jesteśmy z  nimi! Głęboko wierzymy, że runda wiosenna będzie pasmem sukcesów dla naszych ambitnych piłkarzy. Oby się spełniła przyśpiewka kibiców: "Tupliczanki nie pokona nawet słynna Barcelona!". Wiemy, że nie brakuje wśród mieszkańców gminy Tuplice fanów naszej drużyny, dlatego prezes klubu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych grą w  Tupliczance, jak i  pomocą we współtworzeniu nowego rozdziału naszego klubu. Kontakt: tel. (68) 362 57 29 lub na adres Urzędu.

Redaktor naczelny:

E-mail:

Adres redakcji:

Tomasz Kosiorski

biuletyn@tuplice.pl

Urząd Gminy Tuplice

Wydawca:

Telefon:

Ul. Mickiewicza 27

Urząd Gminy Tuplice

(68) 362 57 29

68-21 9 Tuplice

10

Biuletyn kwiecień 2015  
Biuletyn kwiecień 2015  

Trzeci numer Biuletynu Tuplickiego

Advertisement