Page 1

Тест за 4 клас по ЧО – географски материал 1.

На кой полуостров се намира България?

А) на Апенинския Б) на Балканския В) на Пиренейския

2. На кой от символите на държавата се намира надписът „Съединението прави силата“ А) на знамето Б) в заглавието на химна В) на герба на България

3. Кои по-големи реки пресичат южната ни граница? А) Дунав, Искър, Осъм Б) Места, Струма, Марица В) Искър, Камчия, Янтра

4. Границите на България с Гърция и Турция са: А) водни Б) сухоземни В) една част са водни, а други сухоземни

5. На юг от р. Дунав до Старопланинска област се простира: А) Тракийската низина Б) Дунавската равнина В) Средна гора


6. Действащата атомна електроцентрала се намира край: А) Русе Б) Козлодуй В) Белене 7. Националният парк „Централен Балкан“ се намира в: А) Пирин Б) Витоша В) Стара планина

8. В град Габрово се намира: А) първото светско училище Б) хълмът Царевец В) покритият мост над река Осъм

9. През Задбалканските котловини преминава важен ЖП път от София за: А) Пловдив Б) Кюстендил В) Бургас

10. Най-високият връх в Средна гора е: А) в. Ботев Б) в.Богдан В) в. Вихрен


11. Кои планини са в близост до град София? А) Странджа, Родопи Б) Витоша, Стара планина В) Осогово, Беласица

12. Кой е най-малкият град в България? А) Мелник Б) Банско В) Самоков

13. Задбалканските котловини се простират между: А) р. Дунав и Стара планина Б) Стара планина, Средна гора, Витоша В) Рила, Родопите, Средна гора

14. Кой е вторият по големина град в България? А) Велико Търново Б) Пловдив В) Бургас

15. Най-голямата река, която тече през Горнотракийската низина е: А) Струма Б) Искър В) Марица


16. Коя е най-голямата низина в България? А) Дунавската равнина Б) Горнотракийската низина В) Казанлъшкото поле

17. Край кой град се намира резерватът „Сребърна“? А) Русе Б) Силистра В) Варна

18. Най-високият връх на Балканският полуостров е: А) в. Вихрен Б) в. Ботев В) в. Мусала

19. Населението на Родопите се занимава главно с: А) лозарство Б) рудодобив В) овощарство

20. Пампорово е курорт в: А) Рила Б) Пирин В) Родопите


21. Останки от елински селища от най-дълбока древност са намерени в: А) Кърджали, Хасково Б) Свищов, Видин В)Несебър, Созопол

22. Край град Поморие се добива: А) нефт Б) сол В) въглища

23. Св. Анастасия е: А) курорт край Царево Б) залив до Балчик В) бълг. остров в Черно море

24. Край кой град се преработва нефт? А) Варна Б) Бургас В) Видин

25. За коя област е характерно добива и преработката на тютюн? А) Рила-Родопската Б) Старопланинската В) Дунавска равнина


26. Боровец е курорт в: А) Рила Б) Пирин В) Родопите

27. Около кой град се отглеждат праскови? А) Сливен Б) Силистра В) Кюстендил

28. В околността на кой град НЯМА лечебни минерални извори? А) Хисаря Б) Павел баня В) Разград

29. На юг България граничи с: А) Сърбия, Македония Б) Гърция, Турция В) Румъния 30. За коя природна област е характерно следното описание: Нейните южни и източни части са хълмисти, а северните й – ниски и равнинни. Лятото тук е горещо, а зимата – студена. Почвите са плодородни и върху тях се отглеждат основно зърнени култури. Източната ù част е известна като „житницата на България”. А) Дунавска равнина


Б) Рило-Родопска област В) Старопланинска област 31. Кой е най-големият град в Горнотракийската низина? А) София Б) Стара Загора В) Пловдив

32. Коя дейност на хората се свързва само с черноморското ни крайбрежие? А) туризъм Б) отглеждане на плодове и зеленчуци В) добив на морска сол

33. Кои замърсители на водите и крайбрежието на Черно море са най-вредни за природата? А) нефтопродуктите, изхвърлени в морето Б) непотребните вещества от морските животни В) битовите отпадъци от плажовете

34. Кое е вярното твърдение? А) Изсичането на горите застрашава природата на България. Б) Горските пожари в планините подпомагат обновяването на горите. В) Залесяването от човека има вредни последици за природата.

35. С коя от държавите България НЕ граничи на юг? А) Турция Б) Румъния В) Гърция


36. Кръстопътно местоположение на България означава, че: А ) територията на България има форма на кръстовище Б) по пътищата на България има много кръстовища В) на територията на България се пресичат важни международни пътища

37. Какво представлява природното образувание речна долина? А) вдлъбната продълговата форма на повърхнината, в която тече река Б) изпъкнала форма на повърхнината, образувана под действие на подводни реки В) равна форма на повърхнината, образувана под действие на речната вода

38. Горнотракийската низина е: А) по-хълмиста от Дунавската равнина Б) по-равна от Дунавската равнина В) по-голяма по площ от Дунавската равнина

39. Кой е най-големият град по българското черноморско крайбрежие? А) Русе Б) Варна В) Бургас

40. Попълни вярно празните места в текста, като ползваш карта. Река Осъм извира от ……………………………….. и се влива в ...................................... Река Марица извира от ……………………….. и се влива в ……………………………… Река Камчия извира от ………………………….. и се влива в ……………………………


41. Какво е изобразено със зелен цвят на географската карта? А) реките, езерата и моретата Б) низините и равнините В) планините

42. Коя река е обща граница на България и Румъния? А) Янтра Б) Марица В) Дунав

43. Коя река се влива в Черно море? А) Камчия Б) Струма В) Места

44. В коя природна област се намира планината, известна със седемте си езера? А) Черноморското крайбрежие Б) Рило-Родопската област В) Дунавската равнина 45. В Казанлъшката котловина са най-добрите природни условия за отглеждане на: А) картофи Б) рози В) пшеница


46. Кой е най-високият връх в Стара планина? А) Ботев Б) Мусала В) Вихрен

47. В коя част на страната ни се намира планината Рила? А) североизточната Б) югозападната В) северозападната

48. Какви фигури са изобразени върху знамето на Европейския съюз? А) кръг от златни звезди Б) квадрат от златни слънца В) кръг от сребърни монети 49. Кои от границите на България имат значение за корабоплаването? А) северна и източна Б) източна и западна В) западна и северна 50. Коя река е водна връзка на България с Европа? А) Марица Б) Дунав В) Камчия


51. Кои изделия са се появили в бита на хората след преработка на желязна руда? А) метални Б) керамични В) пластмасови 52. Къде е подходящо да се построи ВЕЦ? А) на пълноводна планинска река Б) до находища на нефт и газ В) върху мина за полезни изкопаеми

53. Коя географска област се простира на юг от Дунавската равнина? А) Старопланинската Б) Рило-Родопската В) Черноморското крайбрежие 54. В коя посока спрямо Черно море е разположена България? А) север Б) изток В) запад 55.

Коя област не е в Южната част на България?

А) Тракийска низина Б) Дунавска равнина В) Черноморско крайбрежие


56. Какво представлява природното образувание залив? А) суша, заобиколена отвсякъде от море Б) място, на което морето е вдадено в сушата В) тясна част от сушата, свързваща острови 57. С какъв цвят се изобразяват планините на географската картата? А) кафяв Б) зелен В) син 58. Коя е най-пълноводната река в южна България? А) Марица Б) Искър В) Места 59. От името на коя наша планина произлиза името на Балканския полуостров? А) Родопи Б) Стара планина В) Витоша 60. Какво се отглежда в Добруджа? А) рози Б) пшеница В) ориз 61. Какво е забранено в защитените територии? А) храненето на животните Б) говоренето на висок глас


В) свободното влизане на хора 62. Какъв е резултатът от минната дейност на хората? А) спасяват се природни съкровища Б) откриват се древни крепости В) добиват се полезни изкопаеми 63. Коя трудова дейност застрашава природата в равнините? А) риболов Б) строителство В) солодобив 64. Какво определя Правилникът за вътрешния ред в училище? А) график за родителските срещи Б) отсъствията на учениците В) правата и задълженията на учениците 65. Как са подредени цветовете на българското знаме? А) бяло, синьо, червено Б) бяло, червено, зелено В) бяло, зелено, червено 66. На коя от датите празнуваме Деня на народните будители? А) 1 ноември Б) 6 декември В) 3 март 67. С кой цвят на географската карта се отбелязват реките? А) зелен Б) кафяв


В) син 68. В подножието на коя планина е разположен град София? А) Рила Б) Витоша В) Странджа 69. Водите на Черно море се замърсяват най-много от: А) добива на сол Б) къпането на туристите В) разливането на нефт 70. В коя част на България се отглеждат маслодайни рози? А) долината на река Струма Б) Задбалкански котловини В) Софийско поле 71. Водите на коя река напояват Горнотракийската низина? А) Марица Б) Янтра В) Искър 72. Коя природна област дели страната на северна и южна? А) Странджанска Б) Рило-Родопска В) Старопланинска 73. В коя от природните области почвите са най-плодородни? А) Дунавска равнина Б) Рило-Родопска област


В) Старопланинска област 74. На кой полуостров се намира България? А) Апенински Б) Балкански В) Пиринейски 75. Кой цвят на светофара показва, че може да се премине безопасно? А) жълт Б) зелен В) червен 76. Членовете на рода ги свързват: А) приятелски връзки Б) съседски връзки В) роднински връзки 77. Училището се ръководи от: А) училищно настоятелство Б) педагогически съвет В) директор 78. Държавен глава в Република България е: А) президентът Б) министър-председателят В) председателят на Народното събрание 78. България е известна в Европа и в света с производството на: А) кисело мляко, розово масло


Б) часовници, автомобили В) кафе, какао 79. Стефка Костадинова, Йорданка Донкова, Ивет Лалова, Екатерина Дафовска са: А) спортисти Б) писатели В) художници 80. Владимир Димитров, Светлин Русев, Стоян Венев са: А) спортисти Б) писатели В) художници 81. Йордан Радичков, Елин Пелин, Йордан Йовков са: А) оперни певци Б) писатели В) художници 82. Гена Димитрова, Николай Гяуров, Никола Гюзелев са: А) оперни певци Б) писатели В) художници 83. Покритият мост, строен от Кольо Фичето е в: А) Ловеч Б) Плевен В) Варна 84. Родното място на Васил Левски е: А) Карлово Б) Калофер


В) Сопот 85. Водни и пясъчни лилии има в: А) Черноморска област Б) Дунавската равнина В)Рило-Родопската област 86. Кой поставя началото на туристическото движение у нас? А)Алеко Константинов Б) Иван Вазов В) Светлин Русев 87. Кое растение е символ на туристическото движение у нас? А) еделвайс Б) пясъчна лилия В) витошко лале 88. Побитите камъни са край: А) Варна Б) Белоградчик В) София 89. С какво е свързана трудовата дейност в една природна област? А) с природните условия Б) с градовете В) с интересите на хората 90. Попълни липсващите понятия като използваш две от предложените три словосъчетания. Днес различните………………..., които живеят в България – българи, турци, роми, арменци, евреи и др. могат свободно да изповядат своята религия и да спазват своите традиции. Всички те са..........................и имат равни права пред законите.


Словосъчетания: български граждани, етнически общности, българско съзнание

Тест за 4 клас по човекът и обществото география  
Тест за 4 клас по човекът и обществото география  
Advertisement