Page 87

thƣờng xuyên cảm thấy hôn nhân là một áp lực. Bởi vậy trong tƣơng lai phải nhận đƣợc rất nhiều vận Thổ Kim thì mới có thể thực sự chấp nhận hôn nhân. Điều này có nghĩa sau năm 46 tuổi, mới có cơ hội thoải mái hơn để kết hôn. Vì thế dù năm 36 tuổi có ngƣời yêu thì tốt nhất là đợi đến sau 46 tuổi mới nên chính thức kết hôn, khi ấy sẽ có hai mƣơi năm đời sống hôn nhân thoải mái. Trong bát tự này, hành quan trọng nhất thực ra là Thổ âm, vì Thổ có thể tiết Hoả sinh Kim, nó có thể tiết Hỏa đại diện cho chồng, sau đó sinh vƣợng Kim của Nhật nguyên. Thổ trong bát tự đại diện cho mẹ, nhân duyên của chị trong tƣơng lai tốt nhất là do mẹ giới thiệu, ở với mẹ thƣờng xuyên sẽ có thể nhận đƣợc nhân duyên, nếu không cơ hội nhận đƣợc nhân duyên rất thấp. Do Hỏa rất vƣợng cho thấy ngƣời chồng tƣơng lai gầy gò, mảnh khảnh. Đây chính là bát tự thuộc Kim mà không đủ Kim. 12. CHẾ SỰ HUNG DỮ CỦA MỘC Đặc trƣng thứ hai của ngƣời khuyết Kim là Mộc trong bát tự quá mạnh đến nỗi Mộc tạp mọc đầy nên cần Kim để khống chế. Bát tự dƣới đây là một thí dụ rất tốt, Mộc trong đó rất cƣờng vƣợng. Nhật nguyên của ngƣời đàn ông này là Giáp Mộc, gặp ngƣời sinh ngày Giáp Mộc thì cần Kim đẽo Mộc thành đồ dùng. Sinh vào tháng Mão, bản thân chữ Mão cùng chữ Hợi thành cục Mộc bán hội, khi gặp Mùi sẽ trở thành cục Mộc tam hội đầy đủ. Trong chữ Mão có Ất Mộc, do Ất Mộc ra can nên Mộc trong bát tự này rất nhiều. NHẬT NGUYÊN Canh Kỵ Giáp Ất Tuất Mão Ngọ Hợi

27 37 47 57 Nhâm Quý Giáp Ất Ngọ Mùi Thân Dậu 33 tuổi, đại vận là Ngọ Hỏa. Mậu Ngọ hội biến thành Hỏa, do Mộc có thể sinh Hỏa nên dù không ngừng làm việc vẫn không thể cắt tỉa hết Mộc rậm rạp thành thứ hữu dụng, tức 85

Đổi vận cho người mệnh khuyết - Quyển Xuân Hạ  
Đổi vận cho người mệnh khuyết - Quyển Xuân Hạ  
Advertisement