Page 83

Nếu bạn không tìm đƣợc vị trí phù hợp, tốt nhất chỉ bố trí ở vị trí đại diện cho phƣơng vị của mình để tránh ảnh hƣởng đến các thành viên trong nhà. Cục Kim tam hợp này cũng có thể dùng để chọn ngày lành. Bạn tìm ngày Dậu trong tháng Tỳ, sau đó hành sự trong giờ Thìn, cơ hội thành công của bạn chắc chắn sẽ tăng lên. Tóm lại hãy khoanh tròn tháng ngày giờ thuộc Tỳ Dậu Sửu trong mỗi năm, bạn sẽ có thể nhận đƣợc trợ lực của cục Kim. Ngƣời xƣa khi chọn mộ phần, nếu ngƣời chết khuyết Kim thì ngƣời chọn mộ có thể chọn phƣơng vị tọa Kim để hạ táng. Thời gian hạ táng phải phối hợp với thời gian mà Kim vƣợng để tiến hành. Đặt la bàn Xem phong thủy không thể không có la bàn, nhƣng đặt la bàn phải đặt nằm ngang. Chẳng hạn bạn chọn ngày dọn nhà, nếu nhà bạn toạ Dậu hƣớng Mão, tức là toạ tây hƣớng đông, bản thân bạn là ngƣời khuyết Kim thì chọn ngày Sửu giờ Tỳ để dọn nhà. Tam hợp là một tổ hợp có uy lực, thành bại của ngƣời khuyết Kim cũng phụ thuộc vào ba chữ này. Thƣờng ngày bạn phải lƣu ý cách bài trí các hình tƣợng rắn, trâu và gà. Nếu bạn bài trí chúng ở vị trí phù hợp thì đó là phƣơng pháp lấy Kim đúng dắn, khi bài trí bạn phải dùng la bàn để xác định đúng phƣơng vị. 7. LỰA CHỌN THỨ TƢ LÀ THÂN KIM Mật mã thứ tƣ của Kim là Thân, chữ Thân có rất nhiều Kim, cũng có rất nhiều Thủy. Tháng Thân là ngày 8 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9 dƣơng lịch. Thân là trƣởng sinh của Thủy, chữ này có thể biến thành rất nhiều Kim Thủy. Ngƣời khuyết Kim không thể tách khỏi nhu cầu Kim Thủy hoặc Thổ Kim, rất ít ngƣời khuyết Kim lại khuyết cả Mộc hoặc Hỏa. 8. LỰA CHỌN THỨ NĂM LÀ TUẤT THỔ Mật mã thuộc Kim cuối cùng là Tuất, tức ngƣời sinh vào khoảng ngày 8 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 dƣơng lịch. Bạn phải cẩn thận với chữ này, vì chữ này chỉ là Kim trong một trƣờng hợp, đó là khi nó 81

Đổi vận cho người mệnh khuyết - Quyển Xuân Hạ  
Đổi vận cho người mệnh khuyết - Quyển Xuân Hạ  
Advertisement