Page 79

Kim của cô ấy kết thúc, việc cô ấy làm sẽ không giúp ích cho bạn, mọi việc cô ấy làm đều không khiến bạn vui. Nếu bản thân Bát tự của vợ bạn giúp bạn vƣợng, thì có nghĩa chỉ cần cô ấy ở bên bạn là đã có thể sinh vƣợng cho Ngũ hành của bạn. Nhƣng việc cô ấy làm không hẳn có ích cho bạn, vì Đại vận của cô ấy chƣa chắc hành vận Kim. Nếu Đại vận của cô ấy cũng hành vận Kim thì việc cô ấy làm cũng sẽ giúp đỡ bạn. Do đó Bát tự ảnh hƣởng đến con ngƣời, còn Đại vận thì ảnh hƣởng đến việc mà con ngƣời làm. Có một trƣờng hợp lý thú sẽ xảy ra, đó là bạn không cần ngƣời đó làm việc cho bạn, bạn chỉ cần ngƣời đó thƣờng xuyên ở bên mình là đã có thể sinh ra trợ lực cho bạn, đó là bởi ngƣời đó giúp cho bạn vƣợng, nên khi làm ăn hãy nhờ ngƣời đó ngồi bên cạnh mà không cần làm bất cứ công việc thực tế nào. Điều này cũng có nghĩa nếu bạn dự định sinh con mà muốn bát tự của con bạn có thể sinh vƣợng cho bạn, thì về nguyên tắc, bạn có thể sinh con trong 5 tháng có Kim, trong đó tháng nhiều Kim nhất là tháng Dậu. Nếu con bạn sinh vào tháng Kim, sự ra đời của nó sẽ giúp bạn hành vận. Bạn chỉ cần đếm ngƣợc thời gian tháng 10, sau đó mang thai trong khoảng thời gian đó là có thể có đƣợc đứa con giúp sinh vƣợng ngũ hành của bạn. Nếu thụ thai nhân tạo, bạn sẽ dự tính đƣợc thời gian sinh chính xác hơn. Bởi vậy để cải vận, bạn có thể tìm một ngƣời giúp bạn hành vận về mặt bát tự. 3. LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU LÀ DẬU KIM Nếu trang trí hình gà ở nơi làm việc. Bạn có thể đặt hình gà ở phía Tây. Đặt hình gà ở phía tây phải lƣu ý là tọa tây hƣớng đông, đầu gà hƣớng về phía đông là có thể nhận đƣợc Kim. Thậm chí bạn chỉ cần đơn giản dán chữ gà ở phía tây là có thể nhận đƣợc Kim. Do đó chữ Dậu là mật mã thành công của ngƣời khuyết Kim, quý nhân hàng đầu bên cạnh bạn là ngƣời sinh vào ngày 7 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10, tức sinh vào tháng Dậu, ngƣời sinh vào tháng này có thể mang lại trợ lực lớn nhất cho bạn. Bạn cố gắng tìm ngƣời sinh tháng này, sau đó giữ ngƣời này lại bên mình. Những ngƣời này có thể hóa giải trở lực và khó khăn mà bạn gặp phải. Bạn cố gắng tìm những chữ có liên quan đến chữ Dậu. Dậu Kim quan trọng với bạn nhƣ 77

Đổi vận cho người mệnh khuyết - Quyển Xuân Hạ  
Đổi vận cho người mệnh khuyết - Quyển Xuân Hạ  
Advertisement