Page 61

Ngoài chồng và tình nhân đại diện cho Kim, anh chị em chồng, chồng trƣớc cho đến anh rể, em rể cũng đều đại diện cho Kim. Nghĩa là bạn muốn biết có hành vận hay không, chỉ cần quan sát tình hình sức khỏe của chồng. Nếu chồng bạn khỏe mạnh anh tuấn thì cho thấy bạn có Kim rất mạnh. Trái lại nếu chồng bạn yếu ớt nhiều bệnh, hoặc bạn vừa nhìn đã thấy chồng là muốn xua đuổi thì Kim của bạn nhất định có vấn đề. Nếu bạn có rất nhiều ngƣời tình mà họ đều là kiện tƣớng thể thao, hoặc giàu có thì bạn có rất đầy đủ Kim. Anh chị em của chồng bạn cũng đại diện cho Kim của bạn. Do đó bạn có càng nhiều tình nhân, càng nhiều bác, chú, cô, anh chị em họ, anh rể và em rể thì cho thấy bạn càng có nhiều Kim, nghĩa là bạn càng hành vận. Những ngƣời này đều khỏe mạnh cƣờng tráng thì cho thấy bạn có Kim rất mạnh. Bạn phải cố gắng giữ quan hệ tốt với những ngƣời này, nếu bạn quan hệ không tốt với những ngƣời này, hoặc bạn không có cuộc hôn nhân hoàn hảo thì nhất định bạn là ngƣời có vận xấu. Đối với nam giới Giáp Ất Mộc mà khuyết Kim, con cái của bạn đại diện cho Kim của bạn. Do đó bạn phải cố gắng sinh đẻ, ngoài ra con cái của anh chị em ruột cũng đều đƣợc tính vào đó, nghĩa là các cháu của bạn đều là Kim của bạn, bạn phải thƣơng yêu chúng, vì chúng đều có thể sinh vƣợng ngũ hành của bạn. Bạn cố gắng gần gũi chúng, cho thấy bạn nhận đƣợc rất nhiều Kim, đây chính là bí mật trong bát tự học. Nhật nguyên Giáp Ất Trợ Kim Năng tiếp xúc với chồng, tình nhân, anh chị em chồng, chồng trƣớc, anh rể, em rể. 9. NGƢỜI KHUYẾT KIM CÓ NHẬT NGUYÊN BÍNH ĐINH Đàn ông thuộc Nhật nguyên Bính Đinh mà khuyết Kim, vợ của bạn chính là Kim của bạn. Điều đó có nghĩa dì cả, dì út của bạn đều là Kim của bạn. Bạn phải có một cuộc hôn nhân rất mỹ mãn và hạnh phúc, hơn nữa vợ bạn phải đầy đặn, 59

Đổi vận cho người mệnh khuyết - Quyển Xuân Hạ  
Đổi vận cho người mệnh khuyết - Quyển Xuân Hạ  
Advertisement