Page 49

Quẻ Chấn đại diện cho tam sơn “Giáp Mão Ất” Quẻ Tốn đại diện cho tam sơn “Cấn Tốn Tỳ” Quẻ Ly đại diện cho tam sơn “Bính Ngọ Đinh” Quẻ Khôn đại diện cho tam sơn “Mùi Khôn Thân” Quẻ Đoài đại diện cho tam sơn “Canh Dậu Tân” Quẻ Càn đại diện cho tam sơn “Tuất Càn Hợi” Tọa Ngọ hƣớng Tý Hƣớng Ngọ Tý Tọa Đinh hƣớng Quý Hƣớng Đinh Quý Tọa Mùi hƣớng Sửu Hƣớng Mùi Sửu Tọa Khôn hƣớng Cấn Hƣớng Khôn Cấn Tọa Thân hƣớng Dẩn Hƣớng Thân Dẩn Tọa Canh hƣớng Giáp Hƣớng Canh Giáp Tọa Dậu hƣớng mão Hƣớng Dậu Mão Tọa Tân hƣớng Ất Hƣớng Tân Ất Tọa Tuất hƣớng*Thìn Hƣớng Tuất Thìn Tọa Càn hƣớng Tốn Hƣớng Càn Tốn Tọa Hợi hƣớng Tỳ Hƣớng Hợi Tỳ Tọa Nhâm hƣớng Bính Hƣớng Nhâm Bính Phòng trƣng bày phong thủy của tôi tọa bắc hƣớng nam, thuộc Khảm trạch (nhà thuộc quẻ Khảm), phƣơng vị của Kim là phía Đông Bắc. Nếu cần Kim, bạn phải chọn đơn vị ở phía Bắc trong toà nhà để kinh doanh, vì đơn vị đó có nhiều Kim nhất. Nhƣng nếu bạn kỳ Kim mà lại lựa chọn đơn vị có nhiều Mộc nhất trong toà nhà này để kinh doanh thì cơ hội thành công của bạn sẽ giảm đi. Do đó trƣớc hết bạn phải tìm xem đơn vị của mình có toạ lạc ở vị trí có nhiều Kim nhất trong toà nhà hay không. Bạn tính toán Phi tinh theo tọa hƣớng của cả toà nhà là biết ngay đơn vị mình có Kim hay không. Sau đó bạn dùng toạ hƣớng của đợn vị mình để tính Phi tinh, tìm xem bạn có ngủ ở phƣơng vị Kim hay không. Nếu đáp án của bạn là “có” thì bạn đã nhận đƣợc rất nhiều 47

Đổi vận cho người mệnh khuyết - Quyển Xuân Hạ  
Đổi vận cho người mệnh khuyết - Quyển Xuân Hạ  
Advertisement