Page 38

Vật kiến trúc hình tròn thuộc Kim, còn vật kiến trúc hình nhọn thuộc Hỏa, vật kiến trúc hình chữ nhật thuộc Mộc, hình sóng thuộc Thủy. Ngƣời khuyết Kim về nguyên tắc thì ngay cả bàn làm việc tốt nhất cũng phải là hình tròn, bạn phải học nắm bắt các hình dạng thuộc Kim. Rất nhiều ngƣời có nghi vấn là mình cần Kim, nhƣng ngƣời nhà mình lại kỳ Kim, vậy thì rốt cuộc nên bài trí trong nhà nhƣ thế nào? Nếu trong nhà bày rất nhiều Kim thì chẳng phải ảnh hƣởng không tốt đến ngƣời nhà hay sao? Thực ra đây là vấn đề mà mọi gia đình đều phải đối mặt. Bởi vì mỗi thành viên gia đình đều có bát tự ngũ hành khác nhau. Muốn giải quyết vấn đề này, bạn phải bố cục ngôi nhà bằng kỹ xảo phong thủy, sau đây tôi sẽ hƣớng dẫn bạn phần quan trọng trong phong thủy học này. Kiến trúc và ngũ hành Vật kiến trúc hình tròn thuộc Kim, hình nhọn thuộc Hỏa, hình vuông thuộc Mộc, hình sóng thuộc Thủy, ngƣời khuyết Kim tốt nhất nên chọn hình tròn. Hình này là công trình kiến trúc tám trụ ở bên ngoài trung tâm văn hóa Tiêm Sa Chủy ở HongKong, là phiên bản hiện đại của bát quái, hóa tiết đƣợc thái tuế và lấy khí của vận tám. Muốn giải quyết vấn đề này có hai phƣơng thức, trƣớc hết tôi trình bày phƣơng thức thứ nhất tƣơng đối đơn giản, đó là bố trí trong phạm vi hoạt động của bạn. Mỗi ngày bạn về đến nhà, nơi nào bạn ở nhiều nhất? Nếu là phòng của bạn thì chỉ cần bố trí cục Kim ở trong phòng là đƣợc. Nếu bạn thƣờng xuyên ngồi ở phòng khách thì hãy đặt những thứ thuộc Kim ở bên cạnh chỗ bạn thƣờng ngồi nhất. Khi đến công ty, bạn hãy bố trí cục Kim ở phòng làm việc hoặc bàn làm việc của bạn. Thí dụ con trai bạn khuyết Kim, bạn bố trí cục Kim ở phòng của nó, hoặc trên bàn học của nó, đó là cách rất đơn giản. Nếu hai ngƣời có ngũ hành khác nhau ngủ chung một phòng thì về cơ bản ngũ hành của hai ngƣời này đã bổ sung khiếm khuyết cho nhau, do đó bạn không cần chú trọng một hành nào đó trong bố cục chỉnh thể của căn phòng. Nhƣng nếu thời gian hai ngƣời ở trong căn phòng có chênh lệch rất lớn thì bạn nên dùng 36

Đổi vận cho người mệnh khuyết - Quyển Xuân Hạ  
Đổi vận cho người mệnh khuyết - Quyển Xuân Hạ  
Advertisement