Page 172

thƣơng ngƣời, có sức mạnh để giúp đỡ ngƣời khác. Nhƣng ngƣời khuyết Kim là những ngƣời, không thích tranh giành, cố gắng thu mình, không quan tâm đến thắng thua. Ngƣời khuyết Kim có tính cách lƣơng thiện, dễ mềm lòng, dễ bị ngƣời khác tác động, cũng dễ bị ngƣời khác làm tổn thƣơng. Do tính cách giàu lòng cảm thông và bao dung nên hay bốc đồng và hay quên, tức là khi bị tổn thƣơng thì đau khổ tột độ, nhƣng chốc lát lại quên ngay. Về phƣơng diện làm việc, ngƣời khuyết Kim phù hợp với việc đi làm thuê, nhƣng biết tìm cơ hội trở thành anh hùng. Họ có tính cách hiếu thắng nhƣng rất dễ phân tâm. Về mặt tình yêu, ngƣời khuyết Kim đã yêu là dồn hết mọi thứ cho tình yêu, nhƣng tình cảm của họ rất yếu đuối, không tự hiểu mình nhƣng thích can thiệp vào cuộc sống ngƣời khác nên tình cảm dễ bị tổn thƣơng. Ngƣời khuyết Kim là những ngƣời có nhiều duyên kỳ ngộ trong đời, trung niên sẽ có mùa xuân thứ hai của đời ngƣời. Họ rất thích làm đẹp, thích nhất là mua “rác” (những thứ không cần thiết) về nhà, cũng thích đồ uống ngọt. 2. NGƢỜI MỆNH KHUYẾT THỦY SINH VÀO MÙA HẠ Phƣơng châm sống: Học, học nữa, học mãi! Thắp sáng cuộc đời bằng lòng hiếu kỳ, không nhìn thấy ngƣời ở bờ bên kia Ngƣời khuyết Thủy sinh vào mùa hạ đẹp nhƣng hay thay đổi, có thể nhanh chóng thích nghi với môi trƣờng xung quanh, hay thay đổi, biến ảo khôn lƣờng. Ngƣời khuyết Thủy rất trọng tình cảm, thích theo đuổi những hồi ức tốt đẹp, coi trọng quan hệ với gia đình, ngƣời thân, nhƣng không giỏi xử lý vấn đề tình cảm, vì thế ngƣời khuyết Thủy không háo sắc, không đi kìm kiếm tình yêu, vì sợ bị tổn thƣơng tình cảm. Về quan hệ giao tế, ngƣời khuyết Thủy luôn có bạn tốt, đƣợc mọi ngƣời quý mến. Nhƣng ngƣời khuyết Thủy có tính cách hà tiện, hay ganh ghét, gặp việc không vui là biểu lộ ra mặt, song nếu nhận thấy mình sai thì sẽ nhận lỗi và sửa lỗi. Về phƣơng diện công việc, ngƣời khuyết Thủy sáng suốt giỏi giang, chịu khó chịu khổ, biết sắp xếp công việc chu đáo, là những nhân viên trung thành, nhƣng thiếu tài lãnh đạo, là ngƣời làm thuê trời sinh. Khi có thay đổi hay sự cố bất thƣờng, ngƣời khuyết Thủy 170

Đổi vận cho người mệnh khuyết - Quyển Xuân Hạ  
Đổi vận cho người mệnh khuyết - Quyển Xuân Hạ  
Advertisement