Page 1

ทาความรู้จกั กับ ThaiLIS Digital Collection ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบปัญหา เมื่อต้องการวิทยานิพนธ์เล่มที่ไม่สามารถขอ ยืมได้ ซึ่งจะต้องนาไปทาสาเนาได้เพียงอย่างเดียว ฐานข้อมูล ThaiLIS Digital Collection ช่วยคุณได้ มาทาความรู้จักกันก่อน TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS ทีม่ ีเป้าหมายเพื่อให้ บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย ของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในการเข้าใช้บริการนั้น นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียด ห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน การดาเนินการในปัจจุบันได้ดาเนินการ migrate ข้อมูลจากระบบเดิม เข้าสู่ระบบใหม่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้มีการจัดอบรมการใช้งาน การนาข้อมูลเข้าสู่ระบบให้กับสมาชิกใหม่ เช่น มหาวิทยาลัย เอกชน หน่วยงานอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้และต้องการเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ให้สังคม เพื่อให้สังคมได้นาความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้เดิม และพัฒนาประเทศต่อไป ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์(Digital Collection) เป็นการจัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full text) พร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุด มหาวิทยาลัย/สถาบัน 86 แห่ง )เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ฉบับเต็มพร้อมภาพที่ต้องการได้ทันที โดยปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสารในรูป อิเล็กทรอนิกส์ จานวนทั้งสิ้น 58,392 รายการ เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสือหายาก หรือบทความวารสาร ที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของ และสามารถเผยแพร่ได้ การสืบค้น จะอนุญาตให้สืบค้นได้ร่วมกันเฉพาะมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ เท่านั้น


มหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องเปิดเผยข้อมูลของวิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสือหายาก หรือบทความวารสาร ให้กับสมาชิกในเครือข่ายได้

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ งานวิจัย วารสาร หนังสือหายาก ฉบับเต็มใน รูปอิเล็กทรอนิกส์สาหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ร่วมกัน พัฒนาระบบสารสนเทศและการบริการให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็น ประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัยของประเทศชาติ สิทธิการเข้าใช้งาน TDC เป็นโครงการทีด่ าเนินการภายใต้ ความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยในช่วงแรกจะให้สิทธิ์เข้าใช้ เฉพาะสมาชิกของโครงการซึ่งนาข้อมูลเข้ามาใช้ร่วมกันเท่านั้น ต่อมา สานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษามีนโยบายให้เผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนคนไทย สามารถใช้ประโยชน์ทางด้าน การศึกษาการพัฒนาประเทศ จึงได้มีการขยายขอบเขตการให้บริการ อย่างไรก็ตาม สมาชิกผู้ใช้ ทั่วไป จะถูกจากัดด้วยจานวนรายชื่อต่อวันที่อนุญาตให้ download ได้ สาหรับการใช้งานภายใน องค์กรที่เข้าร่วมโครงการนั้น ไม่มีการจากัดแต่อย่าง ใด เงื่อนไขการใช้งาน โครงการนี้เป็นโครงการที่เน้นการให้บริการข้อมูลฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สาหรับ สนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และ เจ้าของผลงานต่างๆ ห้ามมิให้นาผลงานเหล่านี้ไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางด้านการค้า หรืออื่น ใด นอกเหนือจากการใช้เพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศเท่านั้น และจะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงาน เหล่านี้ทุกครั้ง


สืบค้นฐานข้อมูล TDC 1.

สืบค้นได้โดยตรงจากฐานข้อมูลของ สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือที่ http://dcms.thailis.or.th/

2.

จากทางเลือก ThaiLIS Digital Collection ที่หน้าเว็บไซต์ของสานักหอสมุด มจธ.


3.

ทางเลือกในหน้าแสดงผลลัพธ์จากการหาข้อมูลของวิทยานิพนธ์ เล่มที่ต้องการ จาก OPAC ซึ่งได้ระบุว่า มี Online resource Full Text ก็จะสามารถติดต่อไปที่ฐานข้อมูล ThaiLIS Digital Collection ได้เช่นเดียวกัน


เมื่อใช้ทางเลือกต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ก็จะสามารถติดต่อที่หน้าเว็บไซต์ของ ThaiLIS ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ จะแตกต่างกันดังนี้ จากทางเลือก 1 และ 2 จะได้หน้าเว็บไซต์ของการเริ่มต้นการค้นหา

ส่วนทางเลือกที่ 3 จะแสดงหน้าผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึง่ พร้อมให้เลือกการแสดงผลลัพธ์แบบ fulltext


จากนั้นให้เลือกข้อความ แสดงรายการเป็น fulltext จะปรากฎแฟ้มรายการที่แสดงแฟ้มข้อมูลที่ เป็น pdf ตามต้องการ

ต้องยอมรับเงื่อนไข ก่อนการแสดงข้อมูลในรูปแบบ pdf และสามารถเลือกที่จะ Download จาก Server แหล่งใดก็ได้ที่คิดว่าดีที่สุด

แหล่งที่มา http://dcms.thailis.or.th/

ThaiLIS Digital Collection  

ThaiLIS Digital Collection

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you