Page 1


"®ÝwWæ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃ'Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ bíñÜ®Ü WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ

PÜáÓÜáÊÜá : 44

Nistura Vidwamsa: Tekkunje Gopalakrishna Bhatta By Nandalike Balachandra Rao. Published by Kannada Sangha Kanthavara (R), P.O. Kanthavara - 574 129, Karkala, Udupi Dist. Mobile : 9900701666

A—PÜêñÜ ÊÜÞÃÝoWÝÃÜÃÜá : PæãvæíQÄ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü ®ÜÄÊæãWÜÃÜá, ±ÜâñÜã¤ÃÜá & 574 202 (¨Ü.PÜ.) ¨ÜãÃÜÊÝ~ : 9480451560 First Impression

: 2010

Pages

: 58

©

: Author

¯ÐÜáÃu Ü Ë¨ÝÌíÓÜ

Price

: Rs. 33-00

Cover Design

: Kalloor Nagesh

ñæPáÜ Ríg Wæãà±ÝÆPÜêÐ¡Ü »Üor

Page Design

: Aakrithi Prints K.S. Rao Road, Mangalore - 575 001 Tel. : 0824 2443002

Printed at

: Manorama Printers Karveels Complex, Bejai, Mangalore Tel. : 0824 2222683

±ÜÅ«Ý®Ü ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá

: vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ, PÝíñÝÊÜÃÜ : ÎÅà Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜ, ÊÜáíWÜÙã Ü ÃÜá

ÓÜÆÖÝ ÓÜËá£

: ±æäÅ. Pæ. b®Ü°±Ü³ WèvÜ, ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá vÝ. ®Ý. ¨ÝÊæãà¨ÜÃÜ Íæq,r ÊÜáíWÜÙã Ü ÃÜá ÎÅà PÝíñÝÊÜÃÜ g¿áÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ, ÊÜá~±ÝÆ vÝ. ¹. g®Ý¨Üì®Ü »Üp…, ¸æÙܾ|á¡ ÎÅà ¸æÙÜWæãàvÜá ÃÜÊæáàÍÜ »Üp…, ¸æíWÜÙÜãÃÜá vÝ. ¹.². ÓÜí±Üñ…PÜáÊÜÞÃ…, EiÃæ ÎÅà ¹. ÔàñÝÃÝÊÜá »Üp…, ¸æÙܾ|á¡ vÝ. ËÍæÌàÍÜÌÃÜ Ë.Pæ., AvÜ®ÜvÜR vÝ. ÊÜÞ«ÜÊÜ ÊÜáãvÜáPæãOÝhæ, PÝPÜìÙÜ ÎÅà PÜÆãÉÃÜá ®ÝWæàÍÜ, ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ÎÅà ËsÜÆ ¸æàÇÝw, PÝíñÝÊÜÃÜ ÎÅà £. ©ÊÝPÜÃÜ ÃÝÊ…, ¸æàÇÝw

®Üí¨ÜÚPæ ¸ÝÆaÜí¨ÜÅ ÃÝÊ…

PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ (Ä.) PÝíñÝÊÜÃÜ & 574 129 PÝPÜìÙÜ, EvÜá² iÇæÉ ¨ÜãÃÜÊÝ~ : 08258&276216 9900701666 i

ii


®ÝwWæ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃÜ ®ÜÊÜá¾ ®ÝvÜá Aí¨ÝûÜ| ®ÜÊÜá¾ PÜ|¡ ÊÜááí¨æ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ®æÆ ÊÜáñÜᤠgÆ. AÊÜâWÜÙÜÐærà AÆÉ, ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÓÜãÕ D ®Ýw®Ü Jí¨Üá »ÝWÜ GíŸ »ÝÊÜ®æ¿á ÃÜã±ÜPÜÊÝX ®ÜÊÜá¾ ®ÝvÜá ÓÜáÊÜ|ì PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÓÜí»ÜÅÊÜá¨ÜÈɨܪ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ "®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ' G®Üá°ÊÜ ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ bíñÜ®Ü WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á®Üá° ¿ÞPæ ®ÝwWæ A²ìÓܸÝÃܨÜá Gí¨Üá ÓÜíPÜȳÔñÜá. PÝíñÝÊÜÃÜ G®Üá°ÊÜâ¨Üá EvÜá² iÇæÉ¿á PÝPÜìÙÜ ÓÜËáà±Ü¨Ü Jí¨Üá ÖÜÚÛ¿á ÖæÓÜÃÜá. FÄ®Ü ÖæÓÜÃÜ®æ°à ÊÜááSÂÊÝXÄÔPæãívÜá ÖÜáqr¨Ü (26 Êæáà 1976) PܮܰvÜ ÓÜíZPæR ÊÜáãÊÜñܤÃÜ ¿åèÊÜ®Ü¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ®ÜÊÜá¾ ®ÝvÜá ÓÜáÊÜ|ì ÓÜí»ÜÅÊÜáÊÜ®Üá° BaÜÄÓÜáÊÜí¥Ü ÓÜí¨Ü»ÜìÊÜä J¨ÜX ŸíñÜá. C¨Üá ÁãàWÝ ÁãàWÜ. CÊæÃÜvÜ®Üá° ÍÝÍÜÌñÜÊÝX ®æ®Ü²®ÜÈÉ CoárPæãÙÜÛ¸æàPæíŸá¨ÜPÝRX CÃÜáÊÜâ¨Üá D ÊÜÞÇæ. DWÜ Æ ã ÖÜ Ú Û¿ÞXÁáà CÃÜ á ÊÜ D FÄ®Ü Öæ Ó Ü Ä ®Ü WÜ w WÜ Ù Ü ® Ü á ° ÖÜĨæãWæ¨Ü¨Ü᪠D ÓÜíZ. A¨Üá ÖÜáqr¨Ü Êæã¨ÜÆ ÊÜÃÜáÐܨÜÇæÉà (1976) ÊÜÞw¨Ü ÓÝÖÜÓÜ "¨Üü| PܮܰvÜ PÝÊÜ 1970 & 76' GíŸ (BWÜ ¿ÞÊÜ iÇæÉ¿áÆãÉ BWܨæà C¨Üª) iÇæÉ¿á PÝÊÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜ BÂí¥ÜÇÝi¿á ±ÜÅPÜoOæ. BÊæáàÇæ ÓÝ×£ÂPÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° g®ÜÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜ ÊÜá®æ¸ÝXÈWæ ñÜÃÜáÊÜ E¨æªàÍÜ¨Ü E±Ü®ÝÂÓÜ¨Ü ÊÜÞÇæ, WÜÅí¥Ü ±ÜÅPÜoOæ, ËaÝÃÜWæãàÑu, ÓÝ«ÜPÜÄWæ Óܮݾ®Ü Êæã¨ÜÇÝ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÖÜËá¾PæãÙÜÛÆá ñæãvÜXñÜá. ®ÜvÜáÊæ ®Üí¨ÜÚPæ¿á ÊÜáá¨Üª|®Ü ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ "ÊÜáá¨Üª| ÓݾÃÜPÜ PÝÊÜ Óܳ«æì'¿á®Üã° ±ÝÅÃÜí¼ÔñÜá (1979). ñÜ®Üã¾ÆPÜ TÝÓÜX¿ÞX ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÚÆÉ¨Ü B ©®ÜWÜÙÜÈÉ ÓÜÃÜPÝÃæàñÜÃÜÊÝX¿áã ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÆá ÓÝ«Ü (¯àvÜáÊÜâ¨Üá AWÜñÜÂ) GíŸ ±ÜÄPÜƳ®æ¿á®Üã° ÖÜáoár ÖÝQñÜá. ÓÜíZPæR 25 ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜá ñÜáí¹¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ (15 G²ÅÇ… 2001) ÃÝg ÊÜáor¨Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ ÓÜË ®æ®Ü²WÝX ÊÜáñæ¤ "¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü PÝÊÜÂ' (1900 & 2000) GíŸ C®æã°í¨Üá ŸêÖÜñ… WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° (ÆûÜ ÃÜã±ÝçWÜã ÊæaÜc¨ÜÈÉ) ±ÜÅPÜqÓÜÆá ÓÜíZÊÜâ ÊÜááí¨ÝÀáñÜá. Jí¨Üá iÇæÉ¿á WÜwÁãÙÜX®Ü ÓÝ×£ÂPÜ ÊÜáñÜᤠÓÝíÓÜ¢£PÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á A«Ü¿á®Ü ÊÜáñÜᤠAí¥ÜÊÜâWÜÙÜ ±ÜÅPÝÍÜ®ÜÊÜâ ®ÝvÜ®Üá° AÄ¿ááÊÜ ÊÜáñÜᤠGaÜcÄÓÜáÊÜ PÝ¿áPÜÊÜä Öè¨æ®Üá°ÊÜí¥Ü ÊÜá®ÜÓæÕà Cí¥Ü aÜoáÊÜqPæWÜÚWæ PÝÃÜ|. PÝíñÝÊÜÃÜ¨Ü ÊÜá~¡WÜã PÜ®ÝìoPÜ¨Ü HQàPÜÃÜ|PÜãR ®æàÃÜ ÓÜíŸí«Ü Eíoá. D ÊÜá~¡®Ü ÊÜáWÜ, PÝíñÝÊÜÃÜ ¸ÝÃÝw¹àvÜá (Pæ.¹.) i®ÜÃÝg ÖæWæx AÊÜÃÜá PÜ®ÝìoPÜ¨Ü HQàPÜÃÜ|¨Ü AWÜÅWÜ| ®Ý¿áPÜÃÜÈÉ JŸºÃÜá. AÊÜÃÜ g®Ü¾ ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ AÊÜÃÜ ®æ®Ü±Üâ ÍÝÍÜÌñÜÊÝXÃÜá iii

ÊÜíñæ PÝíñÝÊÜÃܨÜÈÉ 25 ÆûÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ ÊæaÜc¨ÜÈÉ (ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ÓÜÖÝ¿á«Ü®Ü 12 ÆûÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜá ÓæàÄ) "PܮܰvÜ »ÜÊÜ®Ü'Êæäí¨Ü®Üá° ¯ËáìÔñÜá. ÊÜááí¨æ B »ÜÊܮܨÜÇæÉà "ÊÜáá¨Üª| ÓݾÃÜPÜ PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ Áãàg®æ'¿á ¸æÚÛÖÜŸºÊÜ®Üá° (7 ®ÜÊæíŸÃ… 2004) ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜ C±Ü³ñæô¨Üá PÜËWÜÙÜ ÓÜÊÜáûÜÊÜá¨ÜÈÉ ®ÜvæÔ A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ¨ÝSÇæ ¯ËáìÔñÜá. ®Ü Ê Ü á ¾ D aÜ o áÊÜ q Pæ W Ü Ù Ü ® Ü á ° ®æ ã àw ÓÜ í »Ü Å ÊÜ á Wæ ã ívÜ ÊÜ á ãvÜ ¹ ¨æ Å ¿á ÎÅà Ô.Pæ. ±ÜwÊÝÙ… GíŸ ÓܨÜY$êÖÜÓܧÃÜá ñÜÊÜá¾ E¨ÜÂÊÜá¨Ü PæãvÜáWæÁáí¨Üá PܮܰvÜ ÓÜíZPæR ±ÜÅ£ ÊÜÃÜáÐÜÊÜä Jí¨Üá ÆûÜ ÃÜã.WÜÙÜ ®æÃÜÊÜ®Üá° ¯àvÜÆá ñÝÊÝXÁáà ÊÜááí¨æ Ÿí¨ÜÃÜá. C¨ÜÄí¨ÝX 2008Äí¨Ü £íWÜÚWæãí¨ÜÃÜíñæ "®Üáw®ÜÊÜá®Ü' GíŸ ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ ÓÜíÊÜ«Üì®Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊæäí¨Ü®Üá° ÓÜíZÊÜâ ±ÝÅÃÜí¼Ô¨æ. ±ÜÅ£Áãí¨Üá iÇæÉWÜÙÜÆãÉ AÈÉ®Ü ÓÝ«ÜPÜÃÜ A«Ü¿á®ÜÊÜâ ®Ýw®Ü Joár ÓÜíÓÜ¢£¿á A®ÝÊÜÃ| Ü PæR ±ÜäÃÜPÜ GíŸ ×®æÇ ° ¿ æ áÈÉ ÓÜíZÊÜâ PÝÓÜÃWÜ ã æ àvÜã ÓæàĨÜíñæ ASívÜ ¨Üü| PܮܰvÜÊÜâ PܮܰvÜPæR ¯àw¨Ü Joãr PæãvÜáWæWÜÙÜ ×®æ°Çæ ¿áÈÉ CÈÉ®Ü ®ÜãÃÝÃÜá ÓÝ«ÜPÜÃÜÈÉ B¿áª ÖÜñݤÃÜá ÊÜÂQ¤WÜÙÜ®Üá° ÊÜáá®Ü°ÇæWæ ñÜÃÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°Êæà D ÊÜÞÇæ. D WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿áÈÉ A®ÝÊÜÃÜ|WæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜ ÓÝ«ÜPÜÃÜ ÓÝ«Ü®æ ÊÜÞñÜÅ ¨æãvÜx¨Üá, EÚ¨ÜÊÜÃܨÜ᪠PÜwÊæá G®Üá°ÊÜ »ÝÊÜ®æ ®ÜÊÜá¾ÈÉÆÉ A¥ÜÊÝ BÁáRWæ Gí¥Ü¨æãªà ÊÜޮܨÜívÜ WÜÙÜ®Üá° CorÃÜã A¨Ü ÓÜáƻܨÜ㪠BWÜáÊÜâ©ÆÉ. ÖÝWÝX ˼®Ü° ûæàñÜÅWÜÙÜ hæãñæ ÓÝÊÜÞiPÜ ®Ý¿áÊÜä ¸æàPÜá Gí¨Üá ¯«ÜìÄÔ¨æÊÜâ. B¨ÜÃÜã ÓÜíZPæR ÊÜáãÊÜñÜᤠñÜáí¹¨Ü ®æ®Ü²WÝX Óݧ±Ü®æ¿Þ¨Ü D ÊÜÞÇæ ¿áÈÉ BWÜ C¨Üª E¨æªàÍÜ PæàÊÜÆ ÊÜáãÊÜñÜᤠÊÜáí©¿á®Ü°Ðærà ±ÜÄaÜÀáÓÜáÊÜâ¨ÝXñÜá¤. A¨Üá ±ÜıÜä|ìWæãÙÜáÛ£¤¨Üª ÖÝWæ ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜ ±æäÅàñÝÕÖÜ ÊÜáñÜᤠBWÜÅÖÜ©í¨Ü ®ÝÊÜâ C®Üá° C±Ü³ñܤÃÜÐÝr¨ÜÃÜã PÜê£WÜÙÜ®Üá° D ÊÜÞÇæ¿áÈÉ ÖæãÃÜ ñÜÃܸæàPæí¨Üá DWÜ ÓÜíPÜȳԨæªàÊæ. D PÜê£¿á ±ÜÅPÜoOæWæ ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »ÜorÃÜ Ÿí«ÜáWÜÙÜá ËÍæàÐÜ BÓÜQ¤ ÊÜ×Ô ®æÃÜÊÜâ ¯àw¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜ D E¨ÝÃÜñæWæ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ Má~¿ÞX¨æ. D PÜí£®Ü ÖÜñÜᤠPÜê£WÜÙܨÜ㪠AÆɨæ ÊÜááí¨æ ±ÜÅPÜoÊÝWÜáÊÜ GÇÝÉ PÜê£WÜÙÜ ±ÜÅPÜoOæWÜÙÜ ÓÜíaÝÆPÜÃÜá ×Ä¿á ÓÝ×£ ÎÅà Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜ AÊÜÃÜá. ÖæãñܤWæWÜÙÜ ÊÜÞÃÝo¨ÜÈÉ ®ÜÊÜá¾ hæãñæ PæçhæãàwÓÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜá ±ÜâñÜã¤Ä®Ü PæãvæíQÄ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü¨Ü ÎÅà ±ÜÅPÝÍÜ PæãvÜíQÄ AÊÜÃÜá. C¨ÜÄí¨Ü ÓÜíZ¨Ü ŸÖÜá»ÝÃÜ PÜwÊæá ¿ÞX¨æ. A¨ÜPÝRX AÊÜÄŸºÄWæ ËÍæàÐÜ PÜêñÜýñæWÜÙÜá ÓÜÆɸæàPÝXÊæ. D ÊÜÞÇæWæ ŸÃæ¨Ü ÇæàSPÜÃæÆÉÃÜã ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜÅ£´ÜÇݱæàûæ CÆÉ¨æ ®æÃÜÊÝX¨ÝªÃæ. AÊÜÄí¨ÝX ÊÜÞÇæ¿á Z®Üñæ, WèÃÜÊÜ Öæbc¨æ. ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü BPÜê£ ²Åíp…Õ®Ü ÎÅà PÜÆãÉÃÜá ®ÝWæàÍÜ ÖÝWÜã AÊÜÃÜ ŸÙÜWܨÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠÊÜá®æãàÃÜÊÜÞ ²ÅíoÃ…Õ®Ü ÎÅà ÍÜÎPÜáÊÜÞÃ… ÖÝWÜã AÊÜÃÜ ŸÙÜWܨÜÊÜÃÜ ÓÜÖÜPÝÃÜ ¨æãvÜx¨Üá. AÊÜÄWæ ÓÜíZÊÜâ Má~¿ÞX¨æ. PÝíñÝÊÜÃÜ 26-&09&2010

vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ ±ÜÅ«Ý®Ü ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá iv


PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ ÊÜáñÜᤠÓÜíÍæãà«Ü®Ü ûæàñÜŨÜÈÉ PÜÃÝÊÜÚ PÜ®ÝìoPÜPæR & A¨ÜÃÜÆãÉ ÊÜááSÂÊÝX ¨Üü| PܮܰvÜPæR ËÎÐÜr Óݧ®Ü˨æ. ÓÝ×ñÜÂ&ÓÜíÍæãà«Ü®æ CñÝ© ËÐÜ¿áWÜÚWæ ÓÜíŸí— Ô¨Üíñæ "¨Üü| PܮܰvÜ' Gí¨ÝWÜ Cí©®Ü EvÜá², ¨Üü| PܮܰvÜ D GÃÜvÜá iÇæÉWÜÙÜ®Üá° ±Ü¿áÔÌ¯à ®Ü©Àáí¨ÜáñܤÃÜ¨Ü PÝÓÜÃÜWæãàw®Ü ±ÜŨæàÍÜÊÜ®Üá° ÓæàÄÔPæãívæà ÖæàÙÜáÊÜâ¨ÝX¨æ. D ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ QÅ.ÍÜ. 19®æ¿á ÍÜñÊ Ü Þ Ü ®Ü¨È Ü É ÓÝPÜÐáÜ r ÓÜíÓÜ¢ñÜ Ë¨ÝÌíÓÜÄ©ªÃ¸ Ü àæ PÜá. B¨ÜÃæ B PÝÆ¨Ü PܮܰvÜ¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ ÖæàXñæ¤íŸá¨ÜÃÜ PÜáÄñÜá ±Üä£ì¿ÞX PÜȳÔPæãÙÜÛÇÝWÜᣤÆÉ. QÅ.ÍÜ. ÖÜñæã¤íŸñܤ®æ¿á ÍÜñÜÊÜÞ®ÜÊÜâ C±Ü³ñܤ®æ¿á ÍÜñÜÊÜÞ®ÜPæR ¨ÝoáÊÜ ÖÜíñܨÜÈɨܪ ×Ä¿á PܮܰvÜ Ë¨ÝÌíÓÜ, PÜË & ®Üí¨ÜÚPæ Æü$¾à®ÝÃÝ¿á|¿á A¥ÜÊÝ ÊÜáá¨Üª|. B¨ÜÃæ PÜÃÝÊÜÚ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÊÜááS Pæàí¨ÜÅÊÝ¨Ü ÊÜáíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ PܮܰvÜ¨Ü PÜáÄñÝX hÝWÜꣿá®Üã° ²Åࣿá®Üã° ÊÜáãwÔ¨ÜÊÜÃÜÈÉ ±Üíhæ ÊÜáíWæàÍÜÃÝ¿áÃÜá, ÊÜááÚ¿á £ÊÜᾱܳ¿á ®ÜÊÜÃÜá ±ÜÅÊÜááSÃÜá. ˨Ý—PÝÄWÜÙÜã, PÜËWÜÙÜã, ±ÜsܱÜâÓܤPÜ ÃÜaÜPÜÃÜã, ÊÜáPÜRÙÜ ÓÝ×£WÜÙÜã BX ±ÜÅԨܜÃÝ¨Ü ±Üíhæ¿áÊÜÃÜá PܮܰvܨÜÈÉ Öæbc®Ü ±ÜÄ|£, BÓÜQ¤WÜڨܪ ±ÜíwñÜÃæà BX¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ "±ÜíwñÜ'ÃæíŸ ¹ÃÜá¨Üá Ÿí¨Üá¨Üá ÊÜáñÜᤠPÜÃÝÊÜÚ¿áÈÉ ±ÜíwñÜ ±ÜÃíÜ ±ÜÃÁ æ ãí¨Ü®áÜ ° ÖÜáoárÖÝQ¨ÜÊÃÜ íæ Ÿ ÖæÓÃÜ áÜ Ÿí¨Üá¨Üá ±ÜíwñÜ ÊÜááÚ¿á £ÊÜᾱܳ¿á®ÜÊÜÄWæ. ×àWæ B«Üá¯PÜ PÝƨÜÈÉ ÊÜááÚ¿á £ÊÜᾱܳ¿á®ÜÊÜÃÜ ±ÜíwñÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿áÈÉ ±ÜÄWÜ~ñÜÃÝWÜáÊÜÊÜÃÜá ±æäÅ. ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »ÜorÃÜá.

¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü ±ÜíwñÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿áÈÉ ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »ÜorÃܨÜá ŸÖÜá AÊÜáãÆÂÊÝ¨Ü Óݧ®Ü. ±ÜíwñÜ ÊÜááÚ¿á £ÊÜᾱܳ¿áÂ, PÜáQRÆPÜêÐÜ¡ »Üor, Óæàw¿Þ±Üâ PÜêÐÜ¡»Üor ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜ ÓÝÈ®ÜÈÉ ÓÜĨæãÃæ¿ÞX ¯ÆÉŸÆÉ ÖæÓÜÃÜá AÊÜÃܨÜá. ÊæáçÓÜãÃÜá PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ w.GÇ…. ®ÜÃÜÔíÖÝaÝ¿áìÃÜá ÖæàWæãà ÖÝWæ PÜÃÝÊÜÚ PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá. PܮܰvÜ »ÝÐÝ ÊÜá¿Þì¨æ¿á®Üá° PݱÝvÜáÊÜÈÉ AÊÜÃÜ ±ÝñÜÅ ñÜáí¸Ý ÊÜáÖÜñܤÃÜÊݨܨÜá. ±ÜíwñÜÊÜÃæà| ÊÜááÚ¿á £ÊÜᾱܳ¿á®ÜÊÜÃÜ WÜÃÜw¿áÈÉ ±ÜÙÜX Óæàw¿Þ±Üâ PÜêÐÜ¡»ÜorÃÜíñÜÖÜ Ë¨ÝÌíÓÜÃÜ ÓÝÖÜa¿ Ü áì¨ÜÈÉ ÊæáÃæ¨Ü ±ÝÅaÝ¿áì ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ áÜ PÜ®v °Ü Ê Ü ®Ü áÜ ° PÜqr ¸æÙÔæ ¨ÜÊÃÜ áÜ . ñÜÆÓÜγ ì¿Þ¨Ü ËÍæÉàÐÜ| Ë«Ý®ÜWÚÜ í¨Ü, ¯ÐÜû³ ± Ü ÝñÜÊÝ¨Ü SbñÜ A¼±ÝÅ¿áWÜÚí¨Ü ÓÜÊáÜ á¨Ý¿áÊÜ®áÜ ° ÊÜáá®Üv ° Ôæ ¨ÜÊÃÜ áÜ . A®æàPÜ Ë¨Ý¦ìWÜÙÈ Ü É PÜ®v °Ü Ü ²Åࣿá®Üá° ¹£¤, Íܸݪ¥ì Ü ËÖÝÃÜ¨Ü ÖæãÓÜ ¨ÝÄ¿áÈÉ ÓÝX ±ÜíwñÜÃíæ ¨ÜÃæ ×àXÃܸàæ PÜá GíŸá¨Ü®áÜ ° ñæãàÄÔPæãorÊÃÜ áÜ . ‘ñæPÜáRíg’ GíŸá¨Üá Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »ÜorÃÜ ÊÜá®æ¿á ÖæÓÜÃÜá. DX®Ü ŸíoÊÝÙÜ ñÝÆãQ®Ü AÊæáí¾ ŸÙÜ ÊÜÞWÜO¿ æ á PÜá®ÝìvÜá WÝÅÊáÜ ¨ÜÈÉÃáÜ ÊÜ WÜáÄPÝÃÜ ñÜ®¨ Ü Ü ÊÜá®æ¿á¨Üá. ñÜí¨æ ÍÜíPÜû Ü o Ü Ãr áÜ ÓÜíÓÜ¢ñÜ A«Ý±ÜPÃÜ áÜ ÖÝWÜã B¿ááÊæàì¨Ü ±ÜíwñÜÃÜá. GÙæ¿á ÊÜáPÜRÙÜ bQñæÕ ÊÜáñÜᤠ¸Ý|í£¿áÃÜ bQñæÕ¿áÈÉ AÊÜÃÜá ԨܜÖÓÜ ¤ÜÃíæ ¨Üá TÝÂñÜÃÝX¨ÜªÃáÜ . ñÜÊáÜ ¾ ÊÜá®æ¿áÇæÉà LÐÜ«WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ñÜ¿ÞÄÔ A®æàPÜÄWæ «ÜÊÞ Ü ì¥Üì bQñæÕ ¯àw g®Ý®ÜáÃÝX¿ÞX¨Üê áÜ . CÊÜÃáÜ ¨æàËà »ÜP¤ÜÃÝX¨Ü᪠A®æàPÜ ¨æàËà ±ÜÃÜÊÝ¨Ü PÜê£WÜÙÜ®Üá° ÃÜbԨܪÃæí¨Üá £Ú¨Üá ŸÃÜáñܤ¨æ. CÊÜÃÜ ÓÜá±ÜâñÜÅÃÝX ´æŸÅÊÜÄ 1916ÃÜÈÉ g¯Ô¨Ü Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »ÜorÄWæ GÙÜÊæ¿áÈÉ ñÜí¨æ¿áÊÜÃæà WÜáÃÜáWÜÙÝX¨ÜªÃÜá. AÊæá¾íŸÙÜ ÍÜíPÜÃÜ®ÝÃÝ¿á| ®ÝÊÜvÜÃÜá ÓÜÖܱÝtWÜÙÝX¨ÜªÃÜá. ÃÜZáÊÜíÍÜ, PÜáÊÜÞÃÜÓÜí»ÜÊÜ, QÃÝñÝgáì¯à¿á, ®æçÐÜ«ÜWÜÙæíŸ ÓÜíÓÜ¢ñÜ¨Ü ±ÜíaÜÊáÜ ÖÝPÝÊÜÂWÜÙ®Ü áÜ ,° ¨ÜÍPÜ áÜ ÊÜÞÃÜ aÜÄñÜ, aÜí±ÜäÃÝÊÜÞ¿á|, ±ÜÅñݱÜÃáÜ ©Åà¿á ÊÜááíñÝ¨Ü PÝÊÜÂWÜÙÜ®Üá° ñÜí¨æ¿áÊÜÄí¨ÜÇæà ±ÝsÜ ÖæàÚÔPæãívÜ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá ÓÜíÓÜ¢ñÜ ÓÜí»ÝÐÜOæ ®ÜvÓæ áÜ ÊÜ aÝñÜá¿áìÊÜ®áÜ ° ±Üv© æ ¨ÜªÃáÜ . AÊæáí¾ ŸÙÜ ÓæãàÊÜá®Ý¥Ü ÓÜíÓÜ¢ñÜ ±ÝsÜÍÝÇæ¿áÈÉ PܮܰvÜ, ÓÜíÓÜ¢ñÜ, CíXÉÐ…, WÜ~ñÜ ÊÜááíñÝ¨Ü A»ÝÂÓÜ ®ÜvæÔ 1932ÃÜÈÉ ÊÜá¨ÜÃÝÓÜá ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ÓÜíÓÜ¢ñÜ ±ÜÅÊæàÍÜ ±ÜÄàûæ¿áÈÉ E£¤à|ìÃݨÜÃÜá. A®ÜíñÜÃÜ ÊÜáíWÜÙã Ü Ä®Ü Pæ®ÃÜ Ý ±èÅyÍÜ ÝÇæ¿áÈÉ 1935ÃÜÈÉ SSLC¿á®Üá° CíXÉÐ… ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨ÜÈÉ K© E£¤à|ìÃݨÜÃÜá. BWÜ Gí.G®…. PÝÊÜáñÜÃÜá ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÄWæ »ÜãWæãàÙÜ¨Ü A«Ý±ÜPÜÃÝX¨ÜªÃÜíñæ. PÝÊÜáñÜÃÜá ÓÜÌñÜ@ ®ÝoPÜWÝÃÜÃÝX¨ÜªÄí¨Ü ÍÝÇÝ ÊÝÑìPæãàñÜÕÊÜWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜ ¯¨æàìÍܮܨÜÈÉ ÊÜÐÜìPæR Jí¨ÜÃÜíñæ ®ÝoPÜWÜÙÜá

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 1

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 2

¯ÐÜáÃu Ü Ë¨ÝÌíÓÜ

ñæPáÜ Ríg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor


ÊÜáíWÜÙã Ü Ä®Ü Óæçíp… AÇæãàοáÓ… ±èÅyÍÜ ÝÇæ¿áÈÉ ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ áÜ PÜ®v °Ü Ü ±ÜíwñÜÃÝX ŸÃÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ Êæã¨ÜÇæà AÈÉ A¨æà ÊÜ꣤¿áÈɨܪ Óæàw¿Þ±Üâ

PÜêÐÜ¡»ÜorÃÜá ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »ÜorÃÜ ŸWæY ×àWæ ŸÃ橨ݪÃæ & ‘‘ÊÜááSÊÜáá¨æÅ¿áÇÝÉWÜÈ ÊÜÞñÜá Äà£WÜÙÜÇÝÉWÜÈ BPÜÐÜìPÜÊݨÜá¨æà®Üã CÆÉ©¨ÜªÊÜÃÜá ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá. Aí¥ÜÊÜÃæãvÜ®æ ‘¯ÖæàìñÜáPÜÊÝ¨Ü Óæ°àÖÜ’ GíŸá¨Üá ¿ÞÄWݨÜÃã Ü ¸æàWÜ®æ ÖÜáoárÊâÜ ©ÆÉ. ÖÜáqr¨Ü ÊæáàÆã ¸æàWÜ®æ ¸æÙ¿ æ ááÊÜâ©ÆÉ. D ÇæãàPÝ®Üá»ÜÊÜPæR ®ÜÊæã¾ÙÜX®Ü Óæ°àÖÜÊÜä A±ÜÊݨÜÊæ¯ÓÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÓÜËáà±æäà±ÜÔ§£ ®Ü®ÜWæ ®ÝÇÝRÃÜá ÊÜÐÜì ƼԨÜá¨ÜÃÜ ´ÜÆÊÝX & ÖæãÃÜ®æãàoPæR ‘JÃÜoá’ Gí¨æ¯Ô¨Üª ÊÜÂQ¤ñŲ̈æãÙÜWæ AvÜX¨Üª AíñÜÃÜíWÜ¨Ü ¯ÊÜáìÆ ¹íŸÊÜâ, PæÓÜÃæãÙÜXí¨Ü PÜÊÜáÆÊÜÃÜÚ¨Üíñæ; ®Ü®Ü° PÜ|¡ÊÜááí¨æ A®ÝÊÜêñÜÊÝÀáñÜá. BWÜ & ‘‘®ÝÄPæàÆ´ÜÇÝPÝÃÝ@ ÓÜgj®Ý@ ÓÜí£»ÜãñÜÇæà’’ GíŸ ÓÜá»ÝÑñÜÊÜâ ¿ÞÄWݨÜÃÜã ±Üä|ìÊÝX A®ÜÌÀáÓÜáÊÜ⩨ܪÃæ A¨Üá ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÄWæ & Gí¨Üá ®Ü®ÜWæ ÊÜá®ÜÊÜÄPæ¿ÞÀáñÜá. ±ÝÃܨÜÍÜìPÜ G®Ü°¸æàPÝ¨Ü AÊÜÃÜ A®ÝaÝf©ñÜ ÊÜá®æãàÊÜ꣤ ÖÝWÜã ÊÜñÜì®æ; ñÝÊÜâ ®Üí¹PæãívÜá Ÿí¨Üá¨ÜÃÜÈÉ ÊÜáñÜᤠñÝÊÜâ ®Üí¹¨ÜÊÜÃÜÈÉ ÓÜãi¿á Êæã®æ¿áÐÝr¨ÜÃÜã ÓÜíÍÜ¿áPæR GvæWæãvÜ¨Ü ¨ÜêyÜËÍÝÌÓÜ, ÊÜÞvÜÇæã²³ PæçPã æ ívÜ PæÆÓÜ¨È Ü É & C¨Üá ñÜ®¨ °Ü áÜ , C¨Üá ±ÜÃÃÜ ¨ Ü áÜ GíŸ »ÝÊÜ »æà¨Ü¨Ü ÓÜí±Üä|ì A»ÝÊÜ & CÊÜ⠮ܮܰ ÖÜê¨Ü¿áÊÜ®Üá° ÊÜÎàPÜÄst AÊÜÃÜ WÜá| ËÍæàÐÜWÜÙÜÈÉ ±ÜÅ«Ý®ÜÊݨÜÊÜâWÜÙÜá.’’ ÖæãÃÜ®æãàoPæR ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá ¹ÃÜá®Üvæ¿á ÊÜá®ÜáÐÜ®Üíñæ PÜívÜáŸí¨ÜÃÜã AíñÜÃíÜ WÜ ÖÜãË®Üíñæ. AÊÜÃÜ ÊÜááSÊÜ®áÜ ° ®æãàw¨ÜÊÃÜ áÜ GÐæãàr g®Ü ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÄÜ Wæ ‘AÖÜíPÝÄ’ GíŸ ¹ÃÜá¨Üá Pæãqr¨Üáªíoá. B¨ÜÃæ A¨Üá PæàÊÜÆ AÊÜÓÜÃÜ¨Ü ¯|ì¿áÊæíŸá¨Üá A®ÜíñÜÃÜ AÄËWæ ŸÃÜᣤñáÜ ¤. ñÜÃWÜ £Ü ¿áÈÉ ±ÝsÜ ÊÜÞvÜáÊÝWÜÆã ˨ݦìWÜÙÜ Jí©¯ñÜã AÍÜŨ朿á®Üá° AÊÜÃÜá ÓÜ×ÓÜᣤÃÜÈÆÉ. ÊÜááS ÔívÜÄÔ PÜ|á¡ PæPÜRÄÔ ®æãàw¨Ü ñÜñ…ûÜ| Cwà ñÜÃÜWÜ£Ááà ÓܤŸœÊÝX ¹vÜᣤñÜá¤. A®ÜÊÜÍÜÂPÜ, AÓÝí¨Ü¼ìPÜ ±ÜÅÍW°æ ÙÜ ®Ü áÜ ° ¿ÞÊÜ Ë¨Ý¦ì¿Þ¨ÜÃã Ü PæàÚ¨ÜÃ,æ A¨Ü®áÜ ° B ûÜ|¨ÜÇÉæà ÖæãÓÜQ ÖÝPÜáÊÜâ¨Üá ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ Ü Äà£. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ »ÝÊÜÃ× Ü ñÜ ÊÜááS Gí©WÜã AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü Pܮܰw¿áÆÉ. ¹ÃÜá®Üvæ&®Üáw Gí©WÜã AÊÜÃÜ ÖÜê¨Ü¿áÊÜí£Pæ¿á ÊÜޮܨíÜ vÜÊÆ Ü É. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃܨÜá ÍÜáÐÜR ±ÝíwñÜÂ, ÃÜí«ÝÅ®æÌàÐÜOæ Ÿá©œ Gí¨Üá PæÆÊÜÃÜá BWÜÅ×Ô¨Üáªíoá. AÍÜá¨Üœ ±ÜÅÁãàWÜWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜá SíwÓÜᣤ¨Üª Äà£Ááà C¨ÜPæR ÊÜáãÆPÝÃÜ|. C¨Ü®Üá° ‘¨æãàÐæãà¨Ý^o®Ü ¨ÜêÑr’ Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜÆã ‘»ÝÐæãà¨Ý^o®Ü Ÿá©œ’ Gí¨Üá »ÝËÓܸàæ PÜá. ®ÝÊÜâ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ »ÝÐæ ÍÜá¨ÜÊ œ ÝXÃÜ ¸æàPæíŸ PÜÙÜPÜÚÁáà CÈÉ ÊÜááSÂ. AÊÜÃÜá SíwñÜÊÝX PÜsæãàÃÜ ÖÜê¨Ü¿á¨ÜÊÜÃÜÆÉ.

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 3

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 4

ÃÜíWÜÊæàÃÜᣤ¨ÜªÊÜâ. ÖÝÓÜ嬆 AÊæá¾íŸÙÜ ÃÜÊÜÞ®Üí¨Ü aÜã¿áì, PÜñæWÝÃÜ ÃÜÊÜÞ®Üí¨Ü [Ýpæ, PÜÊÜáã¯Ӆr «ÜáÄà| G®….Pæ. E±Ý«Ý¿á ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜá ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ±èÅyÜÍÝÇÝ ÓÜÖܱÝtWÜÙÝX¨ÜªÃÜá. 1935&1937ÃÜ AÊÜ—¿áÈÉ Óæçíp… AÇæãàοáÓ… PÝÇæài®ÜÈÉ CíoÃ… ËáàwÁáàp… K¨Üᣤ¨ÝªWÜ AÈÉ PܮܰvÜ A«Ý±ÜPÜÃÝX¨Üª ÊÜááÚ¿á £ÊÜᾱܳ¿á®ÜÊÜÃÜ ±ÜÅ»ÝÊÜPæR JÙÜWݨÜÃÜá. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ¨æãvÜxÊÜá¾®Ü ÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÊÜááÚ¿á £ÊÜᾱܳ¿á®ÜÊÜÃÜ ñÜÊÜá¾®æà ËÊÝÖÜÊݨÜá¨ÜÄí¨Ü, ÊÜááí¨æ PÝÇæàgá ˨Ý»ÝÂÓÜ PÝƨÜÈÉ Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »ÜorÃÜá ÊÜááÚ¿á¨ÜÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿áÇæÉà ÊÝÓÜÊÝX¨Üê áÜ . ×àWæ £ÊÜá± ¾ ¿ ³Ü á®ÜÊÃÜ Ü JvÜ®Ýo¨Ü »ÝWÜ ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ Ü iàÊÜ®Ü¨Ü ÊæáàÇæ WÝyÜÊÝ¨Ü ±ÜÄOÝÊÜá ¹àÄñÜá. Wæãà±ÝÆPÜêÐ¡Ü »ÜoÃr áÜ 1937ÃÜ ŸÚPÜ ®ÝÇæR$ç¨áÜ ÊÜÐì Ü ñæPáÜ Ríg¨ÜÇÉæà C¨Ü᪠ñÜí¨æ¿áÊÜÃÜ ÓÜíÓÜ¢ñÜ ÍÝÇæ¿áÈÉ ÎûÜPÜÃÝX ¨Üáw¨ÜÃÜá. C¨æà PÝÆZor¨ÜÈÉ TÝÓÜX¿ÞX K© PܮܰvÜ Ë¨ÜÌñ… ±Ü¨ÜË¿á®Üá° ±Üvæ¨ÜÃÜá. ÊÜá¨ÜÃÝÓÜá ËÍÜÌ˨ݯƿá¨ÜÈÉ ¹.JGÇ…. ±Ü¨ÜË¿á®Üá° WÜÚÔ¨ÜÃÜá. C¨æà ÊÜááí©®Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ PܮܰvÜ Gí.G. Gí¨Üá ±ÜÄÊÜñÜì®æ Öæãí©ñÜá. 1942ÃÜÈÉ ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü Óæçíp… AÇæãàοáÓ… ÖæçÓÜãRÈ®ÜÈÉ E±Ý«Ý¿áÃÝX ÓæàÄPæãívÜÃÜá. A®ÜíñÜÃÜ 1946ÃÜÈÉ AÇæãàοáÓ… PÝÇæài®ÜÈÉ E±Ü®ÝÂÓÜPÜÃÝX ®æàÊÜáPÜWæãívÜá ÊÜááí¨æ ÊÜáãÊÜñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ PܮܰvÜÊÜ®Üá° ¸æãà—Ô¨ÜÃÜá. PܮܰvÜ Ë»ÝWÜ ÊÜááSÂÓܧÃÝX ¨Üáw¨Üá 1976ÃÜÈÉ ¯ÊÜ꣤WæãívÜ ŸÚPÜÊÜä ËË«Ü ËÍÜÌ˨ݯƿáWÜÙÜ ±ÜÄàûÝ ÊÜáívÜÈWÜÙÈ Ü É ËË«Ü ®æÇWæ ÙÜ È Ü É ÓæàÊæ ÓÜÈÉÔ¨ÜÃáÜ . ÊÜáíWÜÙWÜ íÜ Wæãà£Å¿áÈÉ ¿ááiÔ ÓÜíÍæãà«ÜPÜ ±ÝūݱÜPÜÃÝX AÊÜÃÜá PæÆPÝÆ ÓæàÊæ ÓÜÈÉÔ¨ÜÃÜá. ÎÅàÃÝÊÜá »ÜP¤ÜÃÝX¨Ü᪠ÎÅà¿ááñÜÃáÜ ÎÅàÃÝÊÜá®ÜÊË Ü á¿á ÍÜá»Ü©®ÜÊÝ¨Ü 25 ÊÜÞa…ì 1980ÃÜÈÉ Ë—ÊÜÍÜÃݨÜÃÜá. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÄWæ 1942ÃÜÈÉ ÃÜñÜ° GíŸ ÊÜ«ÜáË®æãvÜ®æ ËÊÝÖÜÊÝÀáñÜá. BPæ PÜãvÝ PܮܰvÜ hÝOæ. PæàÚ¨Ü »ÝÐÜ|WÜÙÜá, ®æãàw¨Ü Bo&PÜãoWÜÙÜá, K©¨Ü ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜá ¿ÞÊÜâ¨æà CÃÜÈ; B PÜáÄñÜá ÊÜÓÜ᤯ÐÜuÊÝ¨Ü ËÊÜáÍæì¿á®Üá° ÊÜÞvÜŸÆÉ Óܨ…WÜê×~. ±æäÅ> GÓ….Ë. ±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃÜ »ÜoÃr áÜ D ¨Üí±Ü£¿á®Üá° ‘B«Üá¯PÜ ÊÜáá¨Ü| ª ÊÜá®æãàÃÜÊáæ ¿áÃÜá’ Gí¨Üá PÜé æ ¨ÝªÃ.æ

WÜá| ÓÜÌ»ÝÊÜ


×Ä¿áÃÜÈÉ WèÃÜÊ,Ü ÓÜÊÞ Ü ®ÜÃÈ Ü É Óæà° ÖÜ, QÄ¿áÃÜÈÉ ÊÝñÜÆ Õ Â AÊÜÃÜ ÓÜÖg Ü ÓÜÌ»ÝÊÜÊàæ BXñÜá¤. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ÊÜÞ£®Ü ÍæçÈÁáà ËÎÐÜr. A±ÜÄbñÜÃݨÜÊÜÄWæ PæÆÊæäÊæá¾ A¥ÜìÊÝWܨæà ÖæãàWÜáÊÜíñÜÖÜ WÜá|ÓÜÌ»ÝÊÜ AÊÜÃܨÜá. JÊæá¾ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá PÝPÜìÙÜPæR ÖæãàWÜáÊÜ ¨ÝÄ¿áÈÉ ÊÜáãvÜṩÃæ¿á Óæ°à×ñÜÃÜ ÊÜá®æWæ ©{àÃ… Ÿí¨ÜÃáÜ . ÊÜá®æWæ Ÿí¨ÜÊÃÜ àæ &‘‘ÓÝÌËá, ÊÜáÆX¨ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ®æãàwPæãívÜá ŸÃæãà|, ŸÃÜᣤàÃÝ?’’ Gí¨Üá ±ÜÅΰԨÜÃÜá. ÓÜÖÜgÊÝXÁáà AÊÜÃÜá ¿ÞÃæãà B£¾à¿áÃÜá A®ÝÃæãàWÜ©í¨Ü ÖÝÔWæ ×w©¨ÝªÃæí¨Üá ñܹº¸Ýº¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ Pæã®æWæ A¨Üá ¯ÊÜÞì| ÖÜíñܨÜÈɨܪ WæãÊÜá¾pæàÍÜÌÃÜ ËWÜÅÖÜÊæí¨Üá £Ú¨ÝWÜ AÊÜÃÜá ÓÜáÓݤ¨ÜÃÜá! C¨Üá ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ÊÜÞ£®Ü Äà£. JÊæá¾ ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ Ü B±Ü¤ËáñÜÅÃã æ ŸºÃáÜ &‘‘»ÜoÃr ,æ ¯àÊÜ⠮ܮã æ í° ©Wæ ÊݱÝÄ ÊÜ꣤Wæ Ÿ¯°. ¯àÊÜâ ŸívÜÊÝÙÜ樆 à°æ ®Üã ÖÝPܸàæ PÝXÆÉ. ÇÝ»ÝíÍÜ ¯ÊÜáWæ PæãvÜáñæ¤à®æ’’ Gí¨Üá Ë®Üí£ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ñæPÜáRíg &‘‘CÆÉ; ˼®Ü° ÊÜá®æãà»ÝÊÜ¨Ü ËË«Ü Ë¨Ý¦ìWÜÙæãí©Wæ JvÜ®ÝvÜáÊÜ »ÝWÜÂËÃÜáÊÜ ÎûÜPÜ ÊÜ꣤¿á®Üá° ¹oár ÊݱÝÃÜPæR Gí©WÜã ŸÃÜÇÝÃæ’’ Gí¨Üá ®æàÃÜÊÝX ÖæàÚ¹orÃÜá. AÊÜÃÜ ÊÜÞ£®Ü ÍæçÈÁáà AíñÜÖÜá¨Üá. ±æpæãrí¨Üá, ñÜáívæÃÜvÜá! AÊÜÃÜ ÁãàaÜ®ÝÆÖÜÄ PÜãvÝ PæÆÊæäÊæá¾ ËbñÜÅ Gí¨Üá ñæãàÃÜáñܤ¨æ. ÎûÜPÜÃݨÜÊÜÃÜá A®æÌàÐÜ| Ÿá©œ¿á®Üá° ¸æÙæÔPæãívÜá ÓÜêÑrÎàÆÊÝX BÇæãàbÓÜá ÊÜíñÝWܸæàPæíŸá¨Üá AÊÜÃÜ ×ñÜ®Üáw. ÓÜÌñÜ@ AÊÜÃÜá ÖÝWæÁáà BÇæãàaÜ®æ ÊÜÞvÜᣤ¨ªÊ Ü ÃÜ áÜ . ñÜÊáÜ í¾ ñæÁáà A«Ý±ÜPÜ ÊÜWì Ü ¨ÜÊÃÜ Ç æ ÝÉ CÃܸàæ PÜá GíŸá¨Üá AÊÜÃÜ ÖÜíŸÆÊÝXñÜá¤. AÊÜÃÜ ËÎÐÜr BÇæãàaÜ®Ý ÆÖÜÄWæ Jí¨Üá E¨ÝÖÜÃÜOæ ¯àvÜŸÖÜá¨Üá. & ñæÅàñÝ¿ááWܨÜÈÉ ÖÜ©®ÝÆáR ÊÜÐÜì ÎÅàÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ ÊÜ®ÜÊÝÓÜPæR Öæãà¨Ü®áÜ . ¨Ý̱Üÿ Ü ááWÜ¨È Ü É ±ÝívÜÊÃÜ áÜ ÖÜ©ÊÜáãÃÜá ÊÜÐì Ü WÜÙÜ PÝÆ ÊÜ®Ê Ü ÝÓÜ & AhÝnñÜ ÊÝÓܨÜÈÉ ±ÜÄñܲԨÜÃÜá. ±ÝÅ¿á@ PÜêñÜ¿ááWܨÜÈÉ A¨Üá ÖÜ©®æç¨Üá ÊÜÐÜì¨Ü AÊÜ—¿á¨ÝªXÃÜŸÖÜá¨Üá. PÜÈ¿ááWÜ¨È Ü É D ×®æÇ ° ¿ æ áÈÉÁáà A®Üá»æãàWÜ¨Ü ÖÜPáÜ R ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙÜá ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ÊÜÐÜìPæR ÔàËáñÜWæãíwÃܸæàPÜá! C¨Üá ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ÓæãÌà±Ügn bíñÜ®æ¿á ÊÜáãÓæ¿áÈÉ ÊÜáãw¨Ü A¨Üá½ñÜ ÇæPÝRaÝÃÜ! C®æãí° ¨Üá PÜvæ AÊÜÃáÜ ÖæàÚ¨Ü ±ÜÃÍÜ áÜ ÃÝÊÜá®Ü PÜ¥æ PÜãvÝ CíñÜÖÜ ÓÜêÑÎr àÆ bíñÜ®æ¿á ´ÜÆÊæà. ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá®Üá C±Ü³ñæã¤í¨Üá ¸ÝÄ ûܣſá ÓÜíÖÝÃÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáñݤ »Üã±ÜŨüÜ Oæ ÊÜÞw¨Ü®íæ Ÿ PÜ¥¿ æ á®Üá° GÆÉÃã Ü PæàÚ¨ÜÊÃÜ àæ . B¨ÜÃæ A¨ÜPRæ ñæPÜáRíg ÖæãÓܨæãí¨Üá B¿ÞÊÜáÊÜ®Üá° ÓæàÄԨݪÃæ. C±Ü³ñæã¤í¨Üá ÊÜÐÜì ñÜáí¹¨Ü

ûܣſáÃÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá ¿áá¨ÜœPæR BÖÝÌ¯Ô AÊÜÃÜ®Üá° PæãÆáÉ£¤¨Üª. B¨ÜÃæ C±Üñ³ ¤ÃÜ Ü ÖÜÿ æ áQRíñÜ QÄ¿áÃÜ ËÃÜá¨Üœ AÊÜ®áÜ ¿áá¨Üœ ÊÜÞvÜᣤÃÈ Ü ÆÉ. Jí¨Üá ÊÜÐì Ü ¨Ü ŸÚPÜ ÊÜáñæã¤Êáæ ¾ Ÿí¨Üá AÊÜÃ®Ü áÜ ° PæãÆáÉ£¤©Ãª Ÿ Ü ÖÜá¨Üá. ×àWæ C±Üñ³ ã æ ¤í¨Üá ÊÜÐì Ü WÜÙÜ PÝÆ ¯ÃÜíñÜÃÜ ÖæãàÃÝoÊݨÝWÜ, AÊÜ®Ü ±ÜÅ£hÝn PÝƨÜÈÉ ÖÜáqr¨Ü GÆÉ ûܣſá ÎÍÜáWÜÙÜã ÓÜñÜᤠÖæãàWÜᣤ¨ÜªÃÜá. C¨Üá ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ËaÝÃÜ ÓÜÃÜ~! ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »ÜorÃÜá EñܤÊÜá »ÝÐÜ|PÝÃÜÃÜá. ÖÝÓÜÂÊÜá¿áÊÝ¨Ü ÍæçÈ¿áÈÉ Cí±Ý¨Ü PÜísܨÜÈÉ, AÆÉÈÉ PÝÊæäÂà¨ÝÖÜÃÜOæWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ AÊÜÃÜá E±Ü®ÝÂÓÜPæR ¯íñÜÃæí¨ÜÃæ ÓÜ»æÁáÆÉ ¯ÍÜÏŸª . ÓÝ×ñÜÂÓÜí±Ü£¤¯í¨Ü ñÜáí¹¨Ü AÊÜÃÜ ÊÝW…«ÝÃæ¿á®Üá° PæàÙÜᣤ¨ÜªÃæ ÓÜÊÜá¿á PÜÙæ¨Üá¨æà WæãñݤWÜᣤÃÜÈÆÉ. Jí¨Ü¥Üì¨ÜÈÉ ®æãàw¨ÜÃæ AÊÜÃæ㟺 ‘‘±ÜâÃÜáÐÜ ÓÜÃÜÓÜÌ£’’. ÖÝÊÜ»ÝÊÜÓÜ×ñÜÊÝ¨Ü AÊÜÃÜ ¯ÃÜã±ÜOæ GÆÉÃ®Ü ã Ü ° ñÜÊáæ v ¾ Wæ æ ÓæÙ¿ æ ááí£ÃÜᣤñáÜ ¤. JÊæá¾ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃæãvÜ®æ ÊÜÞñÝvÜáñݤ JŸºÃÜá ‘ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜâ ÓÝ×£WÜÚWæ ¯àvÜᣤÃÜáÊÜ ÊÜÞÓÝÍÜ®Ü WèÃÜÊÜ ¯ÊÜáWÜã ÔWܸæàPÝXñÜᤒ Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜíñæ! BWÜ ñÜñ…ûÜ| ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá & ‘®Ü®ÜWæàPÜ¿á A¨Üá? Óæàw¿Þ±Üâ AÊÜÄWæ, AÚPæ ÃÝÊÜá¿á ÃæçWÜÚWæ, AWÜÄ ÎÅà¯ÊÝÓÜ »ÝWÜÊÜñÜÄWæ ÔPÜRÃæ ÓÜíñæãàÐÜ’ Gí¨ÜÃíÜ ñæ! C¨Üá ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ Ü AíñÜÃíÜ WÜ¨Ü ÓÜÖg Ü Äà£. ×Ä¿áÃÜ ŸWæW,æ AÖÜìÃÜ ŸWæWæ, ˨ÝÌíÓÜÃÜ ŸWæWæ AÊÜÄWæ ¯gÊÝ¨Ü WèÃÜÊÜËñÜá¤. ñæPáÜ Ríg Wæãà±ÝÆPÜêÐ¡Ü »ÜoÃr áÜ ÊÜáíWÜÙã Ü ÃÜá PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ¨Ü A«ÜÂûÜÃáÜ . A¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ A®æàPÜ A¥Üì±Üä|ì PÜÇݱÜWÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÔ ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£¿á ÓÜíÊÜ«Üì®æWÝX ÍÜÅËáÔ¨ÜÃÜá. ËÍæàÐÜÊÝX AÊÜÃÜá ®Üvæst PܮܰvÜ¨Ü ×Ä¿áÃÜ ÓÜíÓܾÃÜOÝ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá D ©Óæ¿áÈÉ ËÎÐÜrÊݨÜÊÜâWÜÙÜá. WÜáÃÜá WÜÙÝX¨Üª ÊÜááÚ¿á £ÊÜᾱܳ¿á®ÜÊÜÃÜ ÓܾÃÜOÝ¥Üì ‘ÍÜŨݜígÈ’ GíŸ ÓÜí±Üâo Êæäí¨Ü®Üá° AÊÜÃÜá HPÝíX¿ÞX ±ÜÅPÜqԨܪÃÜá (1956&57). Óæçíp… AÇæãàοáÓ… PÝÇæài®Ü PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZ¨Ü ÊÜáãÆPÜ ‘‘JÓÜW’æ ’ GíŸ Óæàw¿Þ±Üâ A¼®Üí¨Ü®Ü WÜÅí¥Ü樆 áÜ ° ÖæãÃÜñÃÜ áÜ ÊÜÈÉ AÊÜÃáÜ ñæãàÄ¨Ü EñÝÕÖÜ ÊÜááS (1959). ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÄÜ Wæ ÊÜááÚ¿á¨ÜÊÃÜ Ü ÊæáàȨܪÐàræ WÜáÃÜá»ÜQ¤ Óæàw¿Þ±Üâ AÊÜÃÜ ÊæáàÆã CñÜᤠGíŸá¨ÜPæR C¨Üá ÓÝü. (D PÝ¿áì¨ÜÈÉ Óæàw¿Þ±Üâ ÎÐÜ ±æäÅ. Gí. ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ AÊÜÃáÜ ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÄÜ Wæ ÓÜÖÝ¿áPÜÃÝX ¨Üáw©¨ÜªÃáÜ .) B¨ÜÃæ JÓÜW¿ æ á PæÆÊæà ±ÜÅ£WÜÙÜá ÊÜÞÃÝoÊÝX EڨܨæªÆÉ ÊÜáá¨ÜÅOÝÆ¿á¨Ü ÊÜáãÇæ¿áÈÉ ÃÝι¨ÝªWÜ AÊÜÄWÝ¨Ü ®æãàÊÜâ ÖæàÙÜ£àÃܨáÜ . BWÜ ÊÜáá¨ÜÅ| ÊæacÜ¨Ü ¸ÝQ ÖÜ|ÊÜ®áÜ ° ñÝÊæà PæçÀáí¨Ü ÖÝQ, ±ÜâÓܤPÜ¨Ü PÜoárWÜÙÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ ÊÜá®æWæã¿á᪠WÜáÃÜá»ÜQ¤¿á®Üá°

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 5

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 6


ñæãàÄ¨Ü AÊÜÃÜ AíñÜÃÜíWÜ ²Å࣠¨æãvÜx¨Üá. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ÓÜíÓܾÃÜOÝ¥Üì ÊÜáíWÜÙã Ü Ä®Ü PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZÊÜâ ‘ÊÜ|ìÊÜÞÇæ’ GíŸ ®æ®² Ü ®Ü ÓÜí±ÜâoÊÜ®áÜ ° 1986ÃÜÈÉ ÖæãÃÜñÜí¨Üá «Ü®ÜÂñæ¿á®Üá° ±Üv橨æ. C¨ÜÃÜÈÉ Óæàw¿Þ±Üâ PÜêÐÜ¡»Üor, GÓ….Ë. ±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃÜ »Üor, AÊæá¾íŸÙÜ ÍÜíPÜÃÜ®ÝÃÝ¿á| ®ÝÊÜvÜ, PÜ¿ÞÂÃÜ Qmn|¡ Ãæç ÊÜááíñÝ¨Ü ×Ä¿áÃÜá ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ Ü PÜáÄñÜá ŸÃæ¨Ü ÇæàS®ÜWÚÜ Êæ. AÊÜÃÜ ÓÜþ O Ü Wæ ÝX Jí¨Üá ÊÜÐÜìPÝÆ H±Üìwst E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜã ÓÜíPÜÆ®ÜWæãíwÊæ. ±æäÙÜÈ ÍÜíPÜÃÜ®ÝÃÝ¿á| ÍÝÔ÷WÜÙÜ ÊæáàÆã ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÄWæ A£àÊÜÊÝ¨Ü WèÃÜÊÜ. ±æäÙÜÈ ÍÝÔ÷WÜÙÜ ÓܾÃÜ| ÓÜíbPæ ‘¿áûÜWÝ®Ü ÊÜáPÜÃÜí¨Ü’¨Ü ±ÜÅPÜo®æ¿áÆãÉ ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ Ü ±ÜÄÍÜÅÊáÜ Ë¨æ (1980). AñÜÂÊÜáãÆ BPÜÃÜ WÜÅí¥ÜÊÝX A¨Üá ¸æÙPÜ áÜ PÝ|¸æàPæí¨Üá AÊÜÃÜá ÖÜíŸÈԨܪÃÜá. B¨ÜÃæ A¨Üá ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ®æ®Ü²WÜã A±ÜìOæ¿ÞX ¸æÙÜPÜá PÜíw¨Ü᪠˗¿á ˱ܿÞìÓÜÊæ®Ü°¨æ ¯ÊÝìÖÜËÆÉ. AÊæá¾íŸÙÜ FÄ®ÜÈÉ ÊÝÓÜÊÝX¨Üª PÝƨÜÈÉ ÍÜíPÜÃÜ®ÝÃÝ¿á| ®ÝÊÜvÜÃÜ hæãñæ¿áÈÉ ‘PܮܰvÜ ÓæàÊÝÓÜíZ’Êæäí¨Ü®Üá° Óݧ²Ô¨ÜªÃÜá. BWÜ B ÖÜÚÛWæ g¿á PÜ®ÝìoPÜ, £ÅÊæà~, ŸvÜÊÜÃÜŸí«Üá Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÊÜÞÓܱܣÅPæWÜÙÜã, ÃÝÐÜóŸí«Üá, ÓŲ̈æàÍݼÊÜÞ¯, PÜítàÃÜÊÜ, ®ÜÊÜ¿ááWÜ, AíñÜÃÜíWÜ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÊÝÃܱܣÅPæWÜÙÜã, ÊÜá®æãàÖÜÃÜ WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ, ÆÈñÜÓÝ×ñÜÂÊÜÞÇæ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ¯¿áñÜPÝÈPæWÜÙÜã ŸÃÜᣤ¨ÜªÊÜâ. D ÓÜíZ©í¨ÜÇæà ±ÜíwñÜ ÊÜááÚ¿á £ÊÜᾱܳ¿á®ÜÊÜÃÜ ‘®ÜÊܯàñÜ ÃÝÊÜÞ¿á|’¨Ü ±ÜÅ¥Ê Ü áÜ »ÝWÜÊâÜ ±ÜÅPo Ü ÊÝÀáñÜá. ÃÜÊÞ Ü ®Üí¨Ü [Ýpæ¿áÊÜÃã æ í©Wæ ÓæàÄPæãívÜá ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá ‘ÊÜá®æãàÃÜíg®Ü ±ÜÅPÝÍܮܒ GíŸ ÓÜíÓ槿á®Üá° Óݧ²Ô¨Üáªíoá. D ±ÜÅPÝÍÜ®Ü¨Ü ÊÜáãÆPÜ ‘‘AÙÜá&®ÜWÜá’’ GíŸ PÜ¥ÝÓÜíPÜÆ®ÜÊÜ®Üá° ±ÜÅPÜqԨܪÃÜá. ‘ÓÜá«Ý’ GíŸ PæçŸÃÜÖÜ ÊÜÞÓܱܣÅPæ¿á®Üá° AÊÜÃÜá ®ÜvæÔ¨Üáªíoá.

¿áûÜWݮܨÜÈÉ A¥Üì ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá ñÝÙÜÊÜá¨ÜªÙæWÜÙÜÈÉ A¥Üì ÖæàÙÜáÊÜ ÖÜÊÝÂÓÜÊÜ®Üá° CÄÔ Pæãíw¨ÜªÃÜá. PÜêÐÜ¡ÓÜí«Ý®Ü¨Ü PÜêÐÜ¡, PèÃÜÊÜ, AíWܨÜÓÜí«Ý®Ü¨Ü AíWܨÜ, ±ÜÅÖÜÓܤ, ¼àÐݾgáì®Ü PÝÙÜWÜ¨Ü ¼àÐܾ, PÜêÐÜ¡ ÊÜááíñݨÜÊÜâ AÊÜÃÜá Êæábc¨Ü ±ÝñÜÅWÜÙÜá. AÊæá¾íŸÙÜ¨Ü ÍÝÇæ¿áÈÉ AÊÜÃÜá ÎûÜPÜÃÝX¨ÝªWÜ ÓÜáñÜá¤ÊÜááñÜ¤È®Ü A¥Üì«ÝÄWÜÙÜ®Üá° PÜÃæÔ ñÝÙÜÊÜá¨ÜªÙæWÜÙÜ®Üã° A»ÝÂÓÜ PÜãoWÜÙÜ®Üã° ®ÜvæÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. PÜáŸ|ãÃÜá ËáñÜÅÊÜáívÜÚ¿á ñÝÙÜÊÜá¨ÜªÙæWÜÙÜÈÉ ®ÝÃÝ¿á| QÇæÉ, ±æäÙÜÈ ÍÜíPÜÃÜ®ÝÃÝ¿á| ÍÝÔ÷, ÊÜáÇæ³ ÍÜíPÜÃÜ®ÝÃÝ¿á| ÓÝÊÜáWÜ, G´….Ga…. Jvæ¿áÃ… ÊÜááíñÝ¨Ü ±ÜÅԨܜ ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 7

PÜÇÝ˨ÜÃÜ A¥ÜìWÝÄPæ¿á®Üá° BÓÝÌ©ÓÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ AÊÜÄWæ GÈÉÆÉ¨Ü ×WÜáY. JÊæá¾ ´ÜÃíÜ X±æàpæ¿á ÎÅàÃÝÊÜá ÖÝ¿áÃ… GÈÊæáíoÄ ÍÝÇæ¿áÈÉ ®Üv¨ æ Ü Jí¨Üá ¨æãvÜx ñÝÙÜÊÜá¨ÜªÙæ PÜão¨ÜÈÉ G´….Ga…. Jvæ¿áÃ… AÊÜÃÜ G¨ÜáÄWæ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá Agáì®Ü®Ü A¥ÜìÊÜ®áÜ ° ÖæàÚ¨Üê íæ Ÿá¨Ü®áÜ ° ±æäÅ> GÓ….Ë. ±ÜÃÊ Ü áæ àÍÜÌÃÜ »ÜoÃr áÜ Jí¨Üá PÜvæ ®æ®Ü²ÔPæãíw¨ÝªÃæ. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ A¥ÜìWÝÄPæ ËaÝÃÜ ±ÜÅaæãà¨ÜPÜÊÝ¨Ü WÜí¼àÃÜWÜ£¿áÈÉ ÓÝWÜáÊÜíñÜÖÜá¨ÝXñÜá¤. ÍÝÓÝ÷«ÝÃÜWÜÚí¨Ü E±Ü¯ÐÜñ… ÊÜaÜ®ÜWÜÚí¨Ü PÜãw¨Ü ñÜñܤ Ì ±ÜÅ£±Ý¨Ü®æ¿á «Ýq AÊÜÃܨÜá. ñÜPÜì¨Ü ËáíaÜá Ëá®ÜáWÜᣤ¨ÜªÃÜã ÊÜáãƱܨÜ嬆 aèPÜqr®æãÙÜWæ ËÖÜÄÓÜáÊÜ ÃÜÓÝ®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá°íoá ÊÜÞvÜáÊÜ A¥ÜìWÝÄPæWæ AÊÜÃÜá ÖæÓÜÃÝX¨ÜªÃÜá. ÃÜÓÜÍÜÅ¨æœ PÜwÊæá¿ÞWÜáñݤ ËÃÜÓÜ&Óܳ«æì Ëgêí¼ÓÜᣤ¨Üªíñæ AÊÜÃÜá ñÝÙÜÊÜá¨ÜªÙæÀáí¨Ü ¨ÜãÃÜÊÝWÜáñݤ ®Üvæ¨ÜÃÜá. ±æ ä ÙÜ È ÍÜ í PÜ Ã Ü ® ÝÃÝ¿á| ÍÝÔ÷WÜ Ù Ü Íæ ç È¿á®Ü á ° A®Ü á ÓÜ Ä ÓÜ á ÊÜ A¥ÜìWÝÄPæ¿á PÜÅÊÜá AÊÜÃܨÜá. ±æäÙÜÈ ÍÝÔ÷WÜÙæãí©Wæ ±èÃÝ~PÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ bíñÜ®Ü ÊÜáí¥Ü®ÜWÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÓÜáñݤ C¨ÜªÊÜÃݨÜá¨ÜÄí¨Ü ¿áûÜWÝ®ÜPæR AÊÜÃÜ®æ°à WÜáÃÜáÊæí¨Üá ÔÌàPÜÄԨܪÃÜá. ±æäÙÜÈ ÍÝÔ÷WÜÙÜ ÓÜíÓܾÃÜOæ ÊÜÞw ÓÜíÓܾÃÜ| WÜÅí¥ÜÊäæ í¨Ü®áÜ ° Ԩܜ±w Ü Ô AÊÜÃÜ ®æ®² Ü Wæ ÓÜÊáÜ ²ìÓÜáÊÜ Ô¨Üœñæ ®Üv¿ æ áᣤ¨ÝªWÇ Ü àæ B ÓÜË᣿á ÓÜQÅ¿á ±Ü¨Ý—PÝÄWÜÙÝX¨Üª ñæPÜáRíhæ¿áÊÜÃÜá ®ÜÊÜᾮܰWÜȨÜá¨Üá Ë—¿á ËPÜoñæÁáà ÓÜÄ. APÜáìÙÜ ÓÜá¸ÝÅ¿á BaÝÃÜÂ, ®ÝÃÝ¿á| QÇæÉ, ŸÈ±Ü »ÝWÜÊñÜ ÃÜ áÜ ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜ ÊæáàÇæ A±ÝÃÜÊÝ¨Ü WèÃÜÊÜÊÜ®Üá° Öæãí©¨ÜªÃÜá. ¸æíWÜÙã Ü ÃÜá ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á©í¨Ü ±ÜÅPo Ü WæãíwÃÜáÊÜ "ÓÜÊáÜ WÜÅ PÜ®v °Ü Ü ÓÝ×ñÜ aÜÄñæÅ'¿á BÃÜ®¿ æ á ÓÜí±Üâo¨ÜÈÉ (QÅ.ÍÜ. 1850 & 1920) "D PÝÆ¨Ü ¿áûÜWÝ®Ü PÜê£WÜÙÜá' GíŸ Jí¨Üá ©àZì ÇæàS®ÜÊÜ®Üá° ±æäÅ. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá ŸÃ橨ݪÃæ. D ÇæàS®ÜÊÜâ 19®æ¿á ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü ¿áûÜWÝ®Ü ÓÝ×ñÜ aÜÄñæÅ¿á ŸWæWæ AÊÜÃÜ ÊÜááS PæãvÜáWæ¿ÞX¨æ. D ÇæàS®ÜPRæ ±ÜäÃÜPÊ Ü ÝX 373 ¿áûÜWÝ®Ü ±ÜÅÓíÜ WÜWÙÜ Ü ±Üqr ÊÜáñÜᤠ31 ÊÜáí© ±ÜÅÓÜíWÜPÜñÜìÃÜ ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° A®ÜáŸí«ÜWÜÙÝX ¯àvÜÇÝX¨æ. ¿áûÜWÝ®Ü ÓÝ×ñÜ嬆 PÜáÄñÝ¨Ü AÊÜÃÜ BÓÜQ¤¿á®Üá° CÈÉ ®ÝÊÜâ WÜáÃÜá£ÓÜŸÖÜá¨ÝX¨æ. ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ áÜ ®ÝoPÜPÝÃÜÃÝX¿áã PÜÇÝÓæàÊæ ®ÜvÔæ ¨ÜÊÃÜ áÜ . vÝ> ÎÊÜÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜÃÜ ‘WÜ»ÜìWÜáw’, ‘HPÝü’WÜÙÜÆãÉ, ÎÅàÃÜíWÜÃÜ ®ÝoPÜ¨Ü ŸÅÖܾ±Ü³®ÜíñÜÖÜ ±ÝñÜÅWÜÙÜÆãÉ AÊÜÃÜá ÃÜíWÜ¨Ü ÊæáàÇæ ®ÜqÔ¨Üáªíoá. C®Üá° PæÆÊÜâ ®ÝoPÜWÜÚWæ ¯¨æàìÍÜPÃÜ ÝX ñæÿ æ áÊÜáÃæ¿áÆãÉ ¨Üáw¨Ü¨áÜ ªíoá. ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 8


ÓÝ×ñÜ ÓæàÊæ

C¨Ü®áÜ ° ŸÃæ¨ÝWÜ ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÄÜ Wæ ÖÜ©®æíoÃÜ ÖÜÿ æ á. ‘Wæãà±Ü¸ÝÆ’ GíŸ PÝÊÜ®ÝÊÜá¨ÜÈÉ CÊÜÃÜá ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü ÃÝÐÜóŸí«Üá ±Ü£ÅPæ¿á ÓÝ×ñÜ ÓÜíbPæ¿áÈÉ A®ÜíñÜÃÜ ŸÃæ¿áñæãvÜX¨ÜÃáÜ . ‘±ÜÅ£àPÝÃÜ’ GíŸ ÓÜñÂÜ PÜ¥Á æ ãí¨Üá ‘‘ÓŲ̈æàÍݼÊÜÞ¯’’ ÓÝ×ñÜ ÓÜíbPæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝÀáñÜá. ‘ÃÝÐÜóŸí«Üá’Ë®ÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü ‘‘ÊÜáWÜÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæ’’ GíŸ PÜ¥æWæ AUÆ PÜ®ÝìoPÜ PÜ¥ÝÓܳ«æì¿áÈÉ Êæã¨ÜÆ ŸÖÜáÊÜÞ®Ü Æ¼ÔñÜá. ‘£ÅÊæà~’ GíŸ ÊÜÞÓܱܣÅPæ¿áÈÉ A®ÜíñܨÜãÃܨÜÈÉ, PÝÙÜÃÝÖÜá, ®Ývæãàg±Üí±Ü, iàÊÜ®Ü ÓÜíWÝÅÊáÜ , ÃÝWÜ, ñܱÔÜ Ì GíŸ BÃÜá PÜ樆 WÜ ÙÜ ã Ü , ‘PÜ˱ܣ°’ GíŸ PÜ¥¿ æ áã, ‘‘PæçWw Ü ¿ÞÃÜ’’ GíŸ Ë®æãà¨Ü ÇæàS®ÜÊäÜ ±ÜÅPo Ü ÊÝÀáñÜá. B PÝƨÜÈÉ ÊÜáíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ‘ËáñÜÅÊÜáívÜÚ’ GíŸ ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓæ§Áãí¨Üá QÅ¿ÞÎàÆÊÝXñÜá¤. Gí.G®…. PÝÊÜáñÜÃÜá, PÜvæíWæãàvÜáÉ ÍÜíPÜÃÜ»ÜorÃÜá, ±Üíhæ ÊÜáíWæàÍÜÃÝ¿áÃÜá, ±æàhÝÊÜÃÜ ÓܨÝÎÊÜÃÝ¿áÃÜá A¨ÜÃÜ ÊÜááíaÜã~¿áÈɨܪÃÜá. ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ áÜ ÓÝ×ñÜ ÃÜa®Ü ¿ æ á®Üá° ÊÜÅñÊ Ü ÝX ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃáÜ . ÖÜÆÊÝÃÜá PÜ¥æ PÜËñæWÙÜ ®Ü áÜ ° AÊÜÃáÜ ŸÃæ¨áÜ ¸æàÃæ ¸æàÃæ ±Ü£ÅPWæ ÙÜ È Ü É ±ÜÅPq Ü Ô¨ÜÃáÜ . B¨ÜÃæ AÊÝÊÜâÊÜä ÓÜíWÜÅÖÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ÊÜáñæ¤ ÖæãÃÜŸÃÜÈÆÉ. AÊÜÃÜ BÓÜQ¤¿áã ¯«Ý®ÜÊÝX »ÝÐæ, ÊÝÂPÜÃÜ|WÜÙÜíñÜÖÜ WÜí¼àÃÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜ PÜvæWæ ÖÜĨÜá¨ÜÄí¨ÜÇæãà H®æãà, AÊÜÃÜá PÜË¿ÞX, PÜ¥æWÝÃÜÃÝX ÖæÓÜÃÜá ÊÜÞvÜÈÆÉ. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ÊÝ_¾¿á ËÓݤÃÜÊÝX¨Ü᪠±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü PÜê£WÜÙÜá PæÆÊÜâ ÊÜÞñÜÅ. Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨Üá ‘‘ËàÃÜËÆÔñÜ’’ GíŸ SívÜ PÝÊÜÂ. GÃÜv®Ü ¿ æ á¨Üá ‘‘ÊÜá«ÜáÃÜíi¯’’ GíŸ ÍÜêíWÝÃÜ ÊÜááPܤPWÜ ÙÜ Ü WÜáaÜf. ‘‘PÜ®v °Ü Ü ÓÜÊÞ Ü ÓÜWÙÜ áÜ ’’ ÍÜŸª ÊÜá~¨Ü±ì Ü |¨Ü ÓÜÊÞ Ü ÓÜ ±ÜÅPÜÃÜ|ÊÜ®Üá° B«ÜÄÔ ÃÜbst PÜê£ ÊÜáãÃÜ®æ¿á¨Üá. ®ÝÆR®æ¿á¨Üá ‘ÊÜááÚ¿á £ÊÜᾱܳ¿áÂ’ GíŸ ÊÜÂQ¤ bñÜÅ. C¨Ü®Üá° PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜÄÐÜñÜᤠ±ÜÅPÜqÔ¨æ. I¨Ü®¿ æ á¨ÝX ‘ÎÅàÃÝÊÜÞÍÜÌÊæáà«Ü¨Ü ÊÝÂTÝ®ܒ ÊÜáñÜᤠÖæãÓÜW®Ü v °Ü Ü »ÝÐÝíñÜÃÜ PÜê£. C¨ÜPæR £à®ÜíÎÅà ÓݾÃÜPÜ ŸÖÜáÊÜÞ®ÜÊÜä, ÃÝg ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿á ±ÜâÃÜÓÝRÃÜÊÜä ±Ýű¤ÜÊÝX¨æ.

ÃÝÊÜÞ¿á|¨Ü EñܤÃPÜ ÝívÜ¨Ü ÊÜÓáÜ ¤Ê®Ü ã æ Ù° WÜ ã æ ívÜ SívÜPÝÊÜÂ. ²Ä¿áPÜRÃÜ dÜí¨ÜÔ®Õ Ü ÊÜáãÊÜñݤÃáÜ ±Ü¨ÂÜ WÜÙÈ Ü É D PÝÊÜ »ÝÊݼÊÜÂígPÜ ÊÝX ÓÝWÜáñܤ¨.æ ÆûÜ$| ¾ ®Ü ±ÜâñÜÅ®Ý¨Ü aÜí¨ÜÅPàæ ñÜá ÆÊÜ&PÜáÍÜÃ®Ü áÜ ° PÜívÝWÜ »ÝÅñêÜ »ÝÊÜPRæ ÔÆáQ ±ÜÄñܲÓÜáÊÜ ÃÜÓݨÜÅìñæ PÜË¿á ÓæãÌà±ÜgñæWæ ÓÝü¿ÞWÜáñܤ¨æ. D PÜáÄñÜá vÝ> Ôà. ÖæãÓܸæoár ÖæàÙÜáÊÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ÊÜá®Ü¯à¿á& ‘‘ÃÝÊÜÞÍÜÌÊæáà«Ü¨Ü PÜá¨ÜáÃæ ÖæàWæ ®Üv¿ æ ááñݤ ÓÝX¨Üíñæ PÜË¿á ±Ü¨WÜ £Ü ¿áã ®ÝWÝÇæãào©í¨Ü ÊÜáá®Ü°væ¿ááñܤ¨æ. ÊÜááí¨æ ÓÜíhæÊæÙÜX®Ü ÖæãíŸ|¡PæR AÃÜÙÜáÊÜ ÊÜáPÜRÙÜ ¸æçWÜáÊÜáÈÉWæ, ÊæãWÜáY ñÝÊÜÃæ ÊÜááWÜáÚ®Ü PÝvÜá, ¸Ý®ÜÈ ¸ÝÊÜÈ¿Þ¨Ü »Ý®Üá, ÖÜã¨ÜÇæ¿á®Üá ŸXY±ÝÃÜw, ÖÜQRWÜÙÜã¨ÜáÊÜ PÝÙÜWÜ¨Ü PÜÖÜÙæWÜÙÜíñÜÖÜ ÓÜáí¨ÜÃÜ ÃÜã±ÜPÜWÜÙÜá CÈÉ ÓÝÆáWÜqr ¯ÆáÉñܤ¨æ. PÝÚ¨ÝÓܮܮÜá° ®æ®Ü²ÓÜáÊÜ ‘‘ÓÜgj®ÜÃÜ bñܤ ÓÜí¨æàÖÜ ±Ü¨Ü¨ÜÈÉ Ô¨Ýœíñܨæ¨æ ÖæãÆÊæ®Üá°ÊÜâ¨Üá’’ & Êæáç£ÅÓݱܤ©®Ü & CíñÜÖÜ ®ÜáwWÜÙÜá PÜË¿á ŸÖÜáÍÜáÅñÜñæ¿á®Üá° ÊÜá®Ü¨Üoár ÊÜãwÓÜáñܤ¨æ. ‘ËàÃÜËÆÔñÜ’¨Ü WÜ£¿áÈÉ®Ü £àÊÜÅñ,æ ±Ü¨WÜ áÜ í´Ü®WÜ ÙÜ áÜ ÓÜÖêÜ ¨¿ Ü áÃÜ®áÜ ° ÓÜíñæãàÐÜWã æ ÚÓÜáÊÜÈÉ & C¨Üá PÜË¿á Êæã¨ÜÆ PÜê£ GíŸ aæãaÜcÆñÜ®Ü BñÜíPÜÊÜ®Üá°íoáÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ. ÎÅà Óæàw¿Þ±Üâ AÊÜÃÜ ±Üâ|ÂÆÖÜÄ¿á «Ýq¿á®Üá° C¨Üá ®æ®Ü²Wæ ñÜÃÜáÊÜâ¨æà®æãà ÓÝÌ»ÝËPÜ.’’ ‘‘ËàÃÜËÆÔñÜ’’ (1970) WÝí¼à¿áì©í¨Ü ÓÝX¨Ü ±èÅyÜ PÝÊÜÂÊݨÜÃæ, ‘‘ÊÜá«ÜáÃÜíg¯’’ ÓÜáPæãàÊÜáÆ aÜÊáÜ ñÜ¢£WÜÚí¨Ü PÜíWæãÚÓÜᣤ¨.æ vÝ> Ôà. ÖæãÓܸo æ ár ÖæàÙÜáÊÜíñæ & ‘‘CÈÉ PÜËXíñÜÆã ÖæaÜác ÍÜŸªÆÆ®æ¿á ÊæáàÇæ PÜaÜWÜáÚ¿ÞvÜáÊÜ ±ÜíwñÜÃáÜ PÝ~ÔPæãÙÜáÛñݤÃ.æ ËPÜêñÜ PÝÊÜá¨Ü ÍÜêíWÝÃÝ»ÝÓÜ¨Ü bñÜÅWÙÜ àæ CÈÉ®Ü ÊÜÓáÜ ¤ ÓÜí±ÜñÜá¤! ÊÜÂíWÜ ¯à£ ¸æãà«æWÜÙÜá ÊÜá«ÜáÃÜíg¯¿á ±ÜÃÜÊæãà¨æªàÍÜ G®Ü°ŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ¸ÝXÆá ÊÜáábc¨Ü PæãàOæÁãÙÜWæ Jíq¿ÞX K©PæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü PÜê£ C¨Üá. Jí¨Üá ¨ÜêÑrÀáí¨Ü AÊÜ|ì¯à¿áÊݨÜá¨Üá CÈÉ®Ü A®Üá»ÜÊÜ. D PÝÃÜ|©í¨ÜÇæà C¨Üá Jí¨Üá ËÎÐÜr ÃÜaÜ®æ. PÜË¿áá PÜívÜ, PæàÚ¨Ü & PÜÈ³Ô¨Ü Pèoáí¹PÜ (ÇæçíXPÜ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ) ÃÜÖÜÓÜÂWÜÙÜá ÊÜááPܤPÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÜááPܤ¨ÝÌÃÜ ±Üvæ¨Üá ¹à© XÚ©ÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° PÜívÜÃæ & PÝÊÜ嬆 ±ÜűÜíaܨÜÈÉ Öævæ¿ÞwÓÜᣤÃÜáÊÜ ®ÜÊÜ ±ÜÅhæn PæàÊÜÆ B«Üá¯PÜÃÜ ÓæãñܤÆÉ G®Üá°ÊÜâ¨ÜPæR ±ÝÅ> ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá ¨ÝSÇæ J¨ÜXԨݪÃæ G®Ü¸ ° àæ PÜá!’’ ‘‘PܮܰvÜ ÓÜÊÜÞÓÜWÜÙÜá’’ GíŸ PÜꣿáÈÉ ÓÜÊÜÞÓÜWÜÙÜ ñܱÜâ³ ±ÜÅÁãàWÜWÜÙÜ®Üá° £¨ÜáªÊÜ »ÝÐÝ ²Å࣠C¨æ. ±ÜÄ»ÝÐæWÜÙÜá, ÓÜÊÜÞÓÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜÞÓÜPÝ¿áìWÜÙÜá GíŸ ÊÜáãÃÜá A«Ý¿áWÜÙÜÈÉ PæàÎÃÝg®Ü BÍÜ¿áÊÜ®Üá° Öæãñܤ ˯àñÜ ±ÜÅhæn PæÆÓÜ

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 9

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 10

ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ Êæã¨ÜÆ PÜÊÜ®Ü ‘ÊÜááÃÜÈ’ 1934ÃÜ g®ÜÊÜÄ¿áÈÉ PÝPÜìÙÜ¨Ü ‘PÜÇÝaÜí¨ÜÅ’ ÊÜÞÓܱ£ Ü ÅP¿ æ áÈÉ ±ÜÅPo Ü ÊÝÀáñÜá. A¨ÜÃÜ Êæã¨ÜÆ ÓÝÆáWÜÙáÜ ×àXÊæ& ÖÝvæÆÊæä ÖÝvæÆÊæä ËÍÜÅËáÓÜ¨æ ¯®Ü° WÝ®ÜÊÜ PæàÙܸæàPæí¨Üá Ÿí©ÖæÊÜâ ÊÜááÃÜÈ ÊÜáÃæ¿ÞWÜ©ÃÜá ®ÜÊÜá¾ PÜívÜá>>

‘‘ËàÃÜËÆÔñÜ’’(1950)


ÊÜÞw¨æ. ±ÜíaÜËá Ë»ÜQ¤ ÊÜáñÜᤠñÜê£à¿á Ë»ÜQ¤WÜÙÜ ŸÙÜPæ¿áÈÉÃÜáÊÜ ÓÜí¨æàÖÜWÜÙÜ ¯ÊÝÃÜO,æ ËWÜÅÖÊ Ü ÝPÜÂWÜÙÜ ÃÜa®Ü ,æ ñÜ©ñª Ü ±Ü¨Ü & ÓÜÊáÜ Óܤ±¨ Ü Ü ihÝnÓ,æ WÜÊáÜ PÜ ÓÜÊÞ Ü ÓÜ¨Ü AÊÜÍÜÂPÜñæ ÊÜááíñÝ¨Ü ±èÅyÜ ÊÝÂPÜÃÜ| ËaÝÃÜWÜÙÜ ËÍæÉàÐÜOæÀá¨æ. ±Ü¨Ü ÊÜáñÜᤠÍÜŸªWÜÙæÃÜvÜÃÜ ÊÜÂñÝÂÓÜÊÜ®Üá° ÖæàÙÜáÊÜÈÉ ±ÝÅ> ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ±ÝíwñÜ嬆 ËáíaÜá PÜívÜáŸÃÜáñܤ¨æ :& ‘‘ÊÜáÃÜWã æ íŸá GíŸÈÉ ÊÜáÃÜ ÊÜáñÜᤠPæãíŸá Gí¸æÃÜvÜá ±Ü¨ÜWÜÚÊæ G®Ü°¸æàPæà ÖæãÃÜñÜá B GÃÜvÜá ÍÜŸªWÜÚÊæ G®Üá°ÊÜí£ÆÉ. ÊÜáÃÜ GíŸ ÓÜÌÃÜã±ÜÊÜâ A¨Üá ŸÄ¿á ±ÜÅPÜê£ A¥ÜÊÝ ÍÜŸª GíŸíñæ PÝ|ŸÖÜá¨Ý¨ÜÃÜã ÊÜáÃÜ¨Ü GíŸ ÐÜÑu Ë»ÜQ¤¿á®Üá° PÜÙ¨ æ áÜ PæãívÜá ‘ÊÜáÃÜWã æ íŸá’ GíŸá¨ÜÃÈ Ü ÉÃáÜ ÊÜâ¨Ü Äí¨Ü AÈÉÃÜáÊÜ ÊÜáÃÜ GíŸá¨Ü®Üá° ±Ü¨Ü Gí¨æà ÖæàÙܸæàPÜá. ÓÜÌñÜíñÜÅÊÝX ÊÜáÃÜ Gí©¨ÝªÃæ. A¨Üá ÍÜŸª ÓÜÊÜÞÓܨÜÈÉ ÓæàÄPæãíwÃÜáÊÝWÜ ñܮܰ Ë»ÜQ¤¿á®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãívÜá PÝ~ÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜ PÝÃÜ| A¨Üá ±Ü¨Ü.’’ ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ áÜ ñÜÊáÜ ¾ WÜáÃÜáWÜÙÝ¨Ü ±Üí> ÊÜááÚ¿á¨ÜÊÃÜ Ü iàÊÜ®Ü ÊÜáñÜᤠÓÝ×ñÜ PÜê£WÜÙÜ ñÜÆÓܳÎì¿Þ¨Ü A«Ü¿á®Ü©í¨Ü ÃÜbst ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü PÜê£Ááà ‘ÊÜááÚ¿á £ÊÜá± ¾ ¿ ³Ü áÂ’ (1972) ÃÜí.ÎÅà. ÊÜááWÜÚ¿áíñÜÖÜ ×Ä¿áÃÜã D PÜê£¿á ŸWæY JÙæÛ¿á ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° ÖæàڨݪÃæ. ®ÜÊÜ»ÝÃÜñÜ ±Ü£ÅPæ¿á ÎÅà PÜávÜÌÃÜá ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »ÜorÃÜ ÓÜÖܱÝt. ®ÜÊÜ»ÝÃÜñÜ¨Ü ÊÝÃÜ¨Ü ±ÜâÃÜÊÜ~¿áÈÉ ¸ÝÆPÜÄWÝX ñæPÜáRíg ‘ËPÜÅÊÜá ÔíÖÝÓܮܒ GíŸ «ÝÃÝÊÝ׿á®Üá° ŸÃæ¨ÜÃÜá. C¨Üá ÓÜíÓÜ¢ñÜ¨Ü ËPÜÅÊÜÞPÜì aÜÄñæ¿á B«ÝÃÜ©í¨Ü ŸÃæ¨Ü PÜ¥ÝÊÜÞÈPæ. ÖÝWæÁáà ®ÜÊÜ»ÝÃÜñܨÜÈÉ ‘PܮܰvÜ PÜËÃÜñÜ°WÜÙÜá’ GíŸ ÎàÑìPæ¿áÈÉ ±Üí±Ü, Ãܮܰ, ŸÓÜÊÜ|¡, Æü$¾àÍÜ, PÜáÊÜÞÃÜÊÝÂÓÜ, ÊÜáá¨Üª| ÊÜááíñÝ¨Ü PÜËÊÜÃæà|ÂÃÜ PÜáÄñÜá ±ÜÄaÜ¿ÞñܾPÜ ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¨ÜÃÜá. ÎÅà Ë.¹. ÖæãÓÜÊÜá®æ¿áÊÜÃÜ ‘PÜÇݨÜÍÜì®Ü’¨ÜÈÉ »ÝÐÝ»ÝÂÓÜ GíŸ ÎàÑìPæ¿áÈÉ ±Ü¨± Ü ÅÜ ÁãàWÜWÙÜ Ü PÜáÄñÜá ÇæàS®Ü樆 áÜ ° ŸÃæ¨ÃÜ áÜ . ±ÜÅaÈ Ü ñÜÊÝXÃÜáÊÜ »ÝÐݱÜÅÁãàWÜ WÜÙÜ®Üá° ÓÜÄ¿ÞX ËÊÜáÎìÔ D ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¿áÇÝX¨Ü᪠AÊÜâ AUÆ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü »ÝÐÝÓÜPܤÃÜ WÜÊÜá®ÜPæR Ÿí©ÆÉ. HPæí¨ÜÃæ D ±Ü£ÅPæ PÜÃÝÊÜÚ PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ ±ÜÅÓÝÃܨÜÈɨܪ ±Ü£ÅPæ. ±ÜäÊæäàìPܤ ®ÜÊÜ»ÝÃÜñÜ ±Ü£ÅPæ ŸÖÜÙÜ ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æÁáà ¯íñÜáÖæãàX¨Ü᪠±ÜÅÓÜá¤ñÜ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá B ±Ü£ÅPæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜqst ÇæàS®ÜWÜÙÜá Cí¨Üá ¨æãÃÜPÜáÊÜí£ÆÉ. ‘‘ XÄhÝPÜ Ç ÝÂ| ’’ ¨Ü È É ÖÜ Ä ÖÜ Ã Ü PÜ Ë ¿áá ÊÜ Þ wPæ ã ívÜ ÓÜ ê g®Ü Î àÆ ÊÜÞ±ÝìoáWÜÙÜá, ‘¿áÍæãà«ÜÃÜ aÜÄñæ’ PÝÊÜÂPæR ŸÃæ¨Ü ËÓݤÃÜÊÝ¨Ü E±æäà¨Ý^ñÜ, ÖÜËàPÜÃÜ BvÜá®Üáw¿á ÊæçÎÐÜr$ÂWÜÙÜá, ¨Üü|PܮܰvÜ¨Ü ÓÜíÍæãà«Ü®æ ÊÜáñÜᤠËÊÜáÍæì,

C±Üñ³ ¤Ü®¿ æ á ÍÜñÊ Ü Þ Ü ®Ü¨Ü PÜ®v °Ü Ü ±Ü¨ÂÜ ÓÝ×ñÜÂ, AÖÜÇÂæ ¿á Jí¨Üá bñÜÅ, ¿áûÜWÝ®Ü ±ÜÃÜ PæÆÊÜâ ¨ÜíñÜPÜ¥æWÜÙÜá, ñÜáÙÜá訆 ÊÜ|ìÊÜÞÇæ, PܮܰvÜ PÝÊÜÂWÜÙÜÈÉ WÜOæàÍÜ, ÊÜáá¨Üª|®Ü »ÜÃñÜ Ê Ü ÝPÜÂ, PæÆÊÜâ ÐÜo© ³ WÜÙáÜ & ÊÜááíñÝ¨Ü A®æàPÜ ÇæàS®ÜWÙÜ áÜ ÖÜñݤÃáÜ ±Ü£ÅPWæ ÙÜ È Ü É ¸æÙÜPÜá PÜíw¨Ü᪠AÊÜâWÜÙÜá ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ÊÝ_¾¿á ËÓݤÃÜPæR ¯¨ÜÍÜì®ÜWÜÙÝXÊæ. CÊÜâWÜÙÜÈÉ ‘ñÜáÙÜá訆 ÊÜ|ìÊÜÞÇæ’ GíŸ ÇæàS®Ü C£¤àaæWæ ÖÜí²¿á PܮܰvÜ Ë.Ë. ±ÜÅPÜqst ‘ñÜáÙÜá ÓÝ×ñÜ aÜÄñæÅ’¿áÈÉ Óæà±ÜìvæWæãíw¨æ. ‘ÓÜá¨ÜÍÜì®Ü’ÊæíŸ WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü ‘¨Üü|PܮܰvÜ¨Ü ÓÝ×ñÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ’ GíŸ ÇæàS®Ü ñÜáí¸Ý ÊÜåèÈPÜÊݨÜá¨Üá. ‘PܮܰvÜÊæᯱݳ ®ÝvÜá’ EñܤÃÜ ÊÜáñÜᤠ¨Üü|Êæí¨Üá ¼®Ü°ÊݨÜá¨Üá QÅ.ÍÜ. 1862ÃÜÈÉ CíXÉÐÜÃÜ BÚÌPæ¿áÈÉ GíŸá¨Ü®Üá° ÖæàÚ, A®ÜíñÜè Ü Ü ÓÝ×ñÜÂÊÜ®áÜ ° ¨Üü|PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü ÓÝ×ñÜÂÊæí¨Üá ËÊÜÄÓÜáÊÜ AÊÜÃÜ ñÜPì Ü ÍÜQ¤ WÜÊÜá®ÝÖÜìÊݨÜá¨Üá. iàÊÜí«ÜÃÜ ÐÜo³©¿áÈÉ ¸æçí¨ÜãÃÜ®Üã° ñÜáÙÜá®Ývæí¨æà PÜÿ æ áÇÝXÃÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ° AÊÜÃáÜ EÇæÉàUÔ WÜwWæÿ æ á Êݲ¤ A£¤ñ¤Ü ÖæaáÜ c PÜwÊæá¿ÞX PÜívÜáŸí¨ÜÃæ ËaÝÃÜÊÜíñÜÃÜá ÊÜᯰÓܸæàPæí¨Üá ÖæàÚ ËÐÜ¿á ±ÜÅÊæàÎÓÜáÊÜ ñæPÜáRíg ÍæçÈ A®Ü®ÜÂÊݨÜá¨Üá. ‘ÍÜêíWÝÃÜ ÃÜÓÜ’ÊÜ®Üá° ŸÃæ¨Ü ÓæãàÊÜáÃÝg (1222), ‘hÝn®Ü aÜí¨ÝÅ»ÜáÂ¨Ü¿á’¨Ü PÜÇÝÂ|Qà£ì (1439), ‘iàÊÜí«ÜÃÜ ÐÜo³©’¿á PæãàpæàÍÜÌÃÜ PÜË (15®æ¿á ÍÜñÊ Ü Þ Ü ®Ü), ‘ÃÜÓÃÜ ñÜ Ý°PÃÜ ’Ü ¨Ü ÓÝÙÜÌ PÜË (1550), »ÜÃñÜ àæ ÍÜ Êæç»Ê Ü ¨ Ü Ü ÃÜñÝ°PÜÃÜÊÜ~ì, ¿áûÜWÝ®Ü PÜË ±Ý£ìÓÜ៺, PܮܰvÜí PÜñÜá¤Ä¿áÇæ¤ Gí¨Ü ÊÜáá¨Üª| ÊÜááíñÝ¨Ü PÜËÊÜÃæà|ÂÃÜ ÊÜáÖÜñܤ$ÌÊÜ®Üá° D ÇæàS®Ü¨ÜÈÉ ËÐÜ¨Ü ±ÜwÓÜÇÝX¨æ. A®ÜíñÜè Ü Ü ¨Üü|PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü ÓÝ×ñÜ ¯ÊÜÞì±ÜPÃÜ Ü PÜáÄñÝX AÊÜÄX¨Üª A¼±ÝÅ¿áÊÜ®áÜ ° D PæÙÜX®Ü ÓÝÆáWÜÙÜá ÓܳÐÜr±ÜwÓÜáñܤÊæ & ‘ÖæãÓÜWÝÚ ¹àÔ¨ÝWÜ A¨ÜPæR ñÜPÜRíñæ CÈÉ®Ü PܮܰwWÜÃÜá ÊÜÞ±ÜìorÃÜá. A¨ÜÃÜÈÉ ¨Üü|PܮܰvܨÜÊÜÃÜá PæÆPæÆÊÜâ ËÐÜ¿áWÜÙÜÈÉ PܯÑuPÝ—ÑuñÜÃÝX¨ÝªÃæíŸá¨Üá WÜÊÜá®ÝÖÜì. ±ÝÅÓÜÊÜ®Üá° ¹oár ±Ü¨ÜÂWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¿ááÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ÃÝÐÜóPÜË WæãàËí¨Ü ±æçWÜÙÜá, ÓÜ|¡ PÜñæWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¿ááÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ±Üíhæ ÊÜáíWæàÍÜÃÝ¿áÃÜá, BívÜ¿á®Üíñæ AaÜcWܮܰvܨÜÈÉ PÝÊÜ ÃÜaÜ®æ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ÊÜááÚ¿á £ÊÜᾱܳ¿á®ÜÊÜÃÜá, ñܨܽÊÜWÜÙÜ®Üã° ŸÙÜÓÜ¨æ ‘¨æàÔ’ PÜñæ¿á®Üá° ¨æàÔ ®Üáw¿áÈÉ ÃÜbÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ PæãÙÜí¸æ ±Üâor|¡ WèvÜÃÜá, BíWÜÉ PÜËñæWÜÙÜ®Üá° »ÝÐÝíñÜÄÔ PæãvÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ÖÜqr¿áíWÜw ®ÝÃÝ¿á| ÃÝ¿áÃÜá, ÓÝÊÜÞiPÜ PݨÜíŸÄ¿á®Üá° ŸÃæ¿ááÊÜÈÉ ¸æãàÙÝÃÜ ¸ÝŸáÃÝ¿áÃÜá, aÜí±Üä PÜꣿá®Üá° ±Üâ®ÜÃÜáijàËÓÜáÊÜÈÉ q. PæàÍÜÊÜ »ÜorÃÜá, ²Ä¿áPÜRÃÜ¨Ü dÜí¨ÜÔÕ®ÜÈÉ Jí¨Üá SívÜ PÝÊÜÂÊÜ®Üá° ÃÜbÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ Óæàw¿Þ±Üâ PÜêÐÜ¡»ÜorÃÜá, ®ÜÊÜ PÝÊܨÜÈÉ ÊæãWæàÄ Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ AwWÜÃÜá..... ×àWæ C®Üã°

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 11

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 12


PæÆÊÜÃÜá PæÆPæÆ ÓÝ×ñÜ ÃÜã±ÜWÜÙÜ ±ÜÅPÜoOæ¿áÈÉ ÊæãñܤÊæã¨ÜÈWÜÃ毰ԨݪÃæ. D iÇæÉWæ Qà£ì¿á®Üá° ñÜí©¨ÝªÃæ. D Ä࣠¨Üü|PܮܰvÜ iÇæÉ PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ ûæàñÜŨÜÈÉ Wæ¿áª WæÁá¾ H®Üã PÜwÊæá¿áÆÉ; ±Üvæ¨Ü ±ÜÀáÃÜã gÙÜÛÆÉ. ÊÜááí¨æ H®Üá ŸÃÜáÊÜâ¨æãà DWÜ ÖæàÙÜÓÜÆÉ!’ 1979ÃÜÈÉ «ÜÊÜáìÓܧÙܨÜÈÉ ®Üvæ¨Ü 51®æ¿á AUÆ»ÝÃÜñÜ PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨Ü ‘»ÝÐݸÝí«ÜÊÜ WæãàÑu’¿áÈÉ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá ‘¨Üü|PܮܰvÜ iÇæÉ¿á PܮܰvÜ’ GíŸ E±Ü®ÝÂÓÜÊÜ®Üá° ¯àw¨Üáª, ‘‘®ÜÊܯàñÜ’’ GíŸ WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ A¨ÜÃÜ ËÓÜõñÜÃÜã±Ü ÊÜáá¨ÜÅ|Wæãíw¨æ. ñÜáÙÜá, ÊÜáÇæ¿ÞÙÜ, PæãíPÜ~ »ÝÐæWÜÙÜ ±ÜÅ»ÝÊÜ ÖæàWæ ¨Üü|PܮܰwWÜÃÜ »ÝÐæ¿á ÊæáàÇæ EípÝX¨æ GíŸá¨ÜÃÜ PÜáÄñÜá AÊÜÃÜá AÈÉ ËÓݤÃÜÊÝ¨Ü aÜaæì¿á®Üá° ÊÜÞw¨ÝªÃæ. B ÇæàS®Ü¨Ü E¨ÜªPÜãR AÊÜÃÜá aÜbìst ÓÜ í WÜ £ WÜ Ù Ü á »ÝÐÝËhÝn®Ü ¨ Ü ×®æ ° Ç æ ¿ áÈÉ ŸÖÜ á ÊÜ á áSÂÊÝ¨Ü Ê Ü â WÜ Ù æ í ¨Ü á ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá. ÇæàS®ÜÊÜ®Üá° ±ÜÄÓÜÊÜÞ²¤WæãÚÓÜáñݤ AÊÜÃÜá ÖæàÚ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜá »ÝÐÝÍÜá©œ¿á ŸWæY ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ÊÜá®æãàWÜñÜÊÜ®Üá° ŸÖÜá±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ¿ÞX ÖæàÙÜáñܤÊæ : ‘‘ÓÜíTÝÂÊÝaÜPÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜáãÃÜá ®ÜãÃÜá, ÖÜñæã¤íŸñÜã°ÃÜá G®Üá°ÊÜâ¨Üá ¨Üü|PÜ®v °Ü ¨ Ü È Ü ÉÆÉ. ÖÝWæÁáà FpÝ ÊÜÞvÜá, ®ÜãÃÝÖÜñáÜ ¤, Gí¨Üá ÊÜááíñÝX¿áã, ¸æãí¸ÝÀá®ÜÈÉ, «ÝÃÜÊÝw®ÜÈÉ, ÊÜá®æà®ÜÈÉ Gí¨Üá ÊÜááíñÝX¿áã ÓÜÖÜgÊÝX ÖæàÙÜáÊÜâ©ÆÉ; ŸÃæ¿ááÊÜâ©ÆÉ. ‘HÚ¨ÜÃæ Pæãà±Ý ÊÜÞw¤’ Gí¨æãà, ‘g®Üñæ ÖÝÄÔ¨ÜÃæ ÊÜáí£Å¿ÞWÜŸÖÜá¨Üá’ Gí¨æãà ¨Üü|PܮܰvܨÜÊÜÃÜÈÉÆÉ. ¸æàÃæ ±ÜŨæàÍÜWÜÚí¨Ü CÈÉWæ Ÿí¨Üá ®æÆÔ¨ÜÊÄÜ í¨Ü CíñÜÖÜ ÃÜã±ÝíñÜÃWÜ ÙÜ áÜ ŸÃÜáñܤÊÁ æ ãà H®æãà! C¨Üã AÆɨæ DXàWÜ ÓÝ×ñܨÜÈÉ ÊÝÓܤËPÜñæ CÃܸæàPÜá Gí¸æãí¨Üá PÝÃÜ|ÊÜ®Üá° ÊÜááí¨æ ÊÜÞw ±ÝŨæàÎPÜ »ÝÐæWÜÙÜÈÉ ÓÜíÊݨÜWÜÙÜ®Üá° PÜñæ&PݨÜíŸÄ&®ÝoPÜWÜÙÜÈÉ ñÜáÃÜáPÜáÊÜâ¨Ü Äí¨ÜÆã, BíWÜÉ »ÝÐæ¿á PæÆPæÆÊÜâ ÍÜŸªWÜÚWæ ÓÜÄ¿Þ¨Ü PܮܰvÜ ÍÜŸªWÜÚÆÉÊæíŸ PÝÃÜ|ÊÜ®Üá° ÊÜááí¨æ ÊÜÞw PÜÊÜ®ÜWÜÙÜÈÉ¿áã ËÊÜáÍæìWÜÙÜÈÉ¿áã ÓÜÌaÜfí¨ÜÊÝX AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨ÜÆã ¨Üü|PܮܰvÜ¨Ü PܮܰvܨÜÈÉ ×í©¨Üª ÍÜá¨Üœñæ Cí¨Üá ÊÜÞ¿áÊÝWÜáñܤ¨Á æ ãà Gí¨Üá ®Ü®WÜ æ ñæãàÃÜáñܤ¨.æ EÚ¨ÜÊÄÜ Wæ A¨æà ÓÜñÌÜ ¿ááPܤÊÝ¨Ü »ÝÐæ Gí¨Üá PÜívÜÃæ ®Ü®Ü° A¼±ÝÅ¿á ®Ü®ÜWæ, AÊÜÃÜ A¼±ÝÅ¿á AÊÜÄWæ Gí¨ÜÐærà ÖæàÚ ËÃÜËáÓÜáñæ¤à®æ.’’ C¨Üá ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ®æàÃÜÊÝ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÚWæ E¨ÝÖÜÃÜOæ. B¨ÜÃæ A¨ÜÃÜ ×®æ°Çæ¿áÈÉ AÊÜÄX¨Üª PÜÙÜPÜÚ ±ÜÅÍÝ°£àñÜÊݨÜá¨Üá. PÝPÜìÙܨÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ¨Ü.PÜ. iÇÝÉ ±ÜÅ¥ÜÊÜá ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨Ü Óܾ$ê£ ÓÜí±Üâo ‘‘¸ÝÔWÜ’’¨ÜÈÉ ‘‘ÓÜíÍæãà«Ü®æ ÊÜáñÜá¤

ËÊÜáÍæì’’ GíŸ AÊÜÃÜ C®æãí° ¨Üá ÇæàS®Ü ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ Ü ËÓݤÃÊ Ü Ý¨Ü K©Wæ ÓÝü. ÊÜáá¨Üª| PÜË¿áá ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü ÓÜáÊÝÔ¯ GíŸ ±Ü£ÅPæ¿áÈÉ ŸÃæ¨Ü ‘hæãàWÜáÙÜ’ GíŸ ÇæàS®Ü, ñÜáÙÜá®Ýw®Ü ±ÝÅbà®Ü C£ÖÝÓÜ¨Ü PÜáÄñÜá WÜ|±Ü£ ÃÝÊ…, IWÜÙ…, ÊÜáíhæàÍÜÌÃÜ WæãàËí¨Ü ±æç, vÝ> ². WÜáÃÜáÃÝg »Üp…, vÝ. Pæ.Ë. ÃÜÊæáàÍ…, Pæ. ÊæíPÜoÃÝ¿ÞaÝ¿áì ÊÜááíñݨÜÊÃÜ Ü Íæãà«Ü®Wæ ÙÜ áÜ , ÊÜááÚ¿á £ÊÜá± ¾ ¿ ³Ü á®ÜÊÃÜ áÜ ±Üí±Ü ÊÜáñÜᤠ±Ý£ìÓÜ៺®Ü PÜáÄñÝX ÖæàÚ¨Ü ÖæãÓÜ ËaÝÃÜWÜÙÜá, Óæàw¿Þ±Üâ PÜêÐÜ¡»ÜorÃÜá »ÝÐæ ÊÜáñÜᤠdÜí¨ÜÔÕ®Ü PÜáÄñÜá PæçWæãívÜ A«Ü¿á®ÜWÜÙÜá ×àWæ A®æàPÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ ñÜÆÓܳÎì¿Þ¨Ü bíñÜ®Ü ÊÜáí¥Ü®ÜWÜÙÜá CÈÉ ÊÜáãwŸí©Êæ. D Äࣿá ÓÜíÍæãà«Ü®Ü ËaÝÃÜWÙÜ Ü PÜáÄñÜá A¼ÊÜÞ®Ü ±ÜäÊÜìPÜÊÝX ŸÃæ¿ááñܤÇàæ ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ áÜ ¨Üü|PÜ®w °Ü WÜÃÜ ËÊÜáÍÝì ±ÜÅÊêÜ £¤¿á®Üá° G£¤×w©¨ÝªÃ.æ ÃÜñÝ°PÃÜ Ê Ü ~ Ü ì¿áá ÖæàÚ¨Ü ‘ÓÜPÜÆ ÆûÜ|PÝRX ¹ÃÜáÓÜá ÊÜÞw¨ÜÃæ ±ÜâÓܤPÜ¨Ü Ÿ¨Ü®æPÝ¿áÖÜá¨Üá’ GíŸ ÊÜÞñÜá, ÊÜáá¨Ü| ª ÊÜáñÜᤠÊÜá®æãàÃÜÊáæ ¿áÃÜ ÓÜÇÝɱ¨ Ü È Ü É ÊÜáãw¨Ü PÝÊÜ ËÊÜáÍÜì®Ü ñÜñ¤Ü$ÌWÜÙáÜ , WæãàËí¨Ü ±æçWÙÜ Ü PÜË ÊÜáñÜᤠËÊÜáÍÜìPÜ GíŸ PÜÊ®Ü Ü ×àWæ PÜËWÜÙáÜ ÖæàÚ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙáÜ PÝÊÜÂËáàÊÜÞíÓæ¿á ñÜÙÜÖÜ©WÜÙæíŸá¨Ü®Üá° AÊÜÃÜá WÜÅ×ÓÜáñݤÃæ. PܮܰvÜ ÓÝÃÜÓÜÌñÜ ÇæãàPܨÜÈÉ bWÜáÃÜᣤÃÜáÊÜ ±ÝÅÁãàXPÜ ËÊÜáÍæì¿á PÜáÄñÜã AÊÜÃÜá JÙæÛ¿á ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° ÖæàڨݪÃæ. ‘±Üíhæ¿áÊÜÃÜ ÓÜíÍæãà«Ü®Ü ÓÝ×ñÜÂ’ GíŸ ÇæàS®ÜÊä æ í¨ÜÃÈ Ü É ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ Ü ÊÜÓÜ᤯ÐÜuÊÝ¨Ü ËÊæàaÜ®æÀá¨æ : ±Üíhæ ÊÜáíWæàÍÜÃÝ¿áÃÜá ŸÃæ¨Ü ÊÜáãvܹ©Ãæ¿á ÖæãÓÜ ŸÓÜ©¿á ÎÇÝ ÍÝÓÜ®ÜWÜÙÜá, ¹ÚX¿á PæÆÊÜâ ÍÝÓÜ®ÜWÜÙÜá, ±Ü¨Ý¥ÜìÊæà®Üá? ÊÜáñÜᤠÓܧÙÜ®ÝÊÜáWÜÙæíŸ ®ÝÆáR ÇæàS®ÜWÜÙÜ PÜáÄñÜá ŸÃæ¿ááñݤ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá ±Üíhæ¿áÊÜÃÜ ÓÜíÍæãà«Ü®Ü ÊÜááSÊÜ®Üá° ñæãàÄÔPæãqr¨ÝªÃæ : ÖæãÓÜ ŸÓÜ©Wæ ‘ÓæqrŸÓÜ©’ GíŸ ÖæÓÜÃÜá Ÿí¨Ü ËaÝÃÜ, ÓÝÙÜÌ ÍÜŸª¨Ü ÊÜáãÆ ‘aæÆáÊÜ’ÊÝXÃÜ ¸æàPæíŸ FÖæ; »æçÃÜÊÜ GíŸ hæç®Ü ÖæÓÜÄ®Ü ÊÜáãÆÃÜã±Ü ‘Ÿ¿áÂÃÜÓÜá’ Gí©ÃܸæàPæíŸ ihÝnÓæ ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° G£¤ ñæãàÄԨݪÃæ. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ £à¥ÜìÃÜã±ÜÃÝ¨Ü ÎÅà ñæPÜáRíg ÍÜíPÜÃÜ»Üor ÓݾÃÜPÜ WÜÅí¥Ü WÜáÃÜá¨ÜüOæ¿áÈÉ ñÜÊÜá¾ ñÜí¨æ¿áÊÜÃÜ PÜáÄñÜá ŸÃæ¨Ü ÓÜñÌÜ Ô©œ GíŸ ÇæàS®ÜÊäÜ WÜÊáÜ ®ÝÖÜìÊݨÜá¨Üá. ñæPáÜ Ríg ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü ŸWæWÜã CÈÉ ÊÜÞ×£WÜÙÜá ¨æãÃæ¿ááñܤÊæ. (D WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ ¨æãÃæñÜ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ÊÜíÍÜÊÜêûÜÊÜ®Üá° D ±ÜâÓܤPܨÜÈÉ ¯àvÜÇÝX¨æ.) ÊæáçÓÜãÃÜá ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨Ü PܮܰvÜ A«Ü¿á®Ü ÓÜíÓ槿áÊÜÃÜá ±ÜÅPÜqst "PÜ®v °Ü Ü dÜí¨ÜÔ®Õ Ü aÜÄñæÅ'¿á Êæã¨ÜÆ®æ¿á ÓÜí±Üâo¨ÜÈÉ ±æäÅ. ñæPáÜ Ríhæ¿áÊÜÃáÜ ŸÃæ¨Ü ©àZìÊÝ¨Ü ÓÜËáàûÝñܾPÜ ÇæàS®Ü˨æ. "PܮܰvÜ ÓÝ×ñܨÜÈÉ ÓÜÊÜá, A«Üì ÓÜÊÜá

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 13

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 14


ÊÜêñܤWÜÙÜá: ÆûÜ|, ±ÜÅÁãàWÜ, ±ÝÅaÜá¿áì' GíŸ D ÇæàS®ÜÊÜâ AÊÜÃÜ dÜí¨æãàWÜÅí¥ÜWÙÜ Ü A«Ü¿á®Ü¨Ü ËÓݤÃÊ Ü ®Ü áÜ ° £ÚÔ ÖæàÙÜáÊÜíñÜÖ¨ Ü áÜ . ÊÝÂPÜÃ| Ü ËÃÜÈ, »ÝÐÝËþÝ®ÜËÃÜÈ, dÜí¨ÜÔÕÃÜÈ & ÍÝÓÜ÷WÜÙÜá. ±æäÅ. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ÊÜááSÂÊÝ¨Ü JÆÊÜâ ÍÝÓÜ÷ ËaÝÃÜWÜÙÜ ŸWæWæà Cñæ¤íŸá¨Ü®Üá° ®Ý®Üá ÓܳÐܳÊÝX WÜÊÜá¯ÓÜáÊÜí£¨æ.

ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ Ü Êæç¨áÜ ÐÜÂPæR QÄào ±ÝÅ¿áÊݨÜá¨æí¨ÜÃæ ÊÜáá¨Üª| PÜË ÃÜbst ÎÅà ÃÝÊÜÞÍÜÌÊæáà«ÜPæR CÊÜÃÜá ŸÃæ¨Ü q±Ü³~. Íܸݪ¥Üì¯ÊÜìaÜ®Ü ¯±Üâ|ÃÝX¨Üª ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáá¨Üª|®Ü PÜËñÜÌQRíñÜÆã ÖæaÝcX AÊÜ®Ü ÍÜŸª ÓÜí±ÜñÜᤠBPÜÑìÔÃܸæàPæíŸ ÊÜÞ£®ÜÈÉ ÓÜñÜÂ˨æ. ÊÜáÖÝPÜË PÝÚ¨ÝÓÜ®Ü PÝÊÜÂÓÝÌÃÜÓÜÂÊÜ®Üá° ÓÜË¿á¸æàPݨÜÃæ ÊÜáÈÉ®Ý¥Ü®Ü ÊÝÂTæ ÖæàWæ ÓÜÖÜPÝÄÁãà ÖÝWæ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ q±Ü³~ CÆÉ©ÃÜᣤ¨ÜªÃæ ÊÜáá¨Üª| PÜË¿á PÝÊÝÂ¥Üì bíñÜ®Ü PܮܰwWÜÄWæ ÓÝ«ÜÂÊÝWÜᣤÃÜÈÆÉ. ÖÝWÝX ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ®Üá° ‘ÊÜáá¨Üª|¯Wæ ¨æãÃæñÜ ÊÜáÈɮݥܒ Gí¨æà PܮܰvÜ PÝÊÜÂÇæãàPÜ WÜáÃÜá£Ô¨æ. ÎÅà ÃÝÊÜÞÍÜÌÊæáà«Ü¨Ü ËË«Ü ±ÝsÝíñÜÃÜWÜÙÜ ŸWæWæ BÊÜáãÇÝWÜÅ ËÊæàaÜ®æ ®ÜvÔæ ÍÜá¨Üœ ±ÝsÜ ¯|ì¿á ÊÜÞw¨Ü WÜÅí¥Ü ÓÜí±Ý¨Ü®Ü Êæç¨ÜáÐÜÂ, ÊÜáá¨Üª|®Üá ŸÙÜst ËË«Ü ®ÜáwWÜoárWÜÙÜ A¥ÜìÓÝÌÃÜÓÜÂÊÜ®Üá° £Úst ËÊÜáÍÜì PèÍÜÆ ÊÜáñÜᤠÊÜáá¨Üª| ±Ü¨Ü±ÜÅÁãàWÜ¨Ü ×®Ü°Çæ¿áÈÉ PܮܰvÜ¨Ü PæÆÊÜâ ±ÜÅÁãàWÜWÜÙÜ AÓÝ«ÜáñÜÌÊÜ®Üá° A®ÝÊÜÃÜ|Wæç¨Ü »ÝÐÝ bQñÜÕPÜ ¨ÜêÑr & D ÊÜáãÃÜá ±ÜÅ£»Ý ËÍæàÐÜWÜÙÜá ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜÈÉ ÊÜáá±Üâ³ÄWæãíwÊæ Gí¨Üá ÖæÊæá¾Àáí¨Ü ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá. ÊÜáá¨Üª|®Üá ŸÙÜst A®æàPÜ ¨æàÎà ÍÜŸªWÜÚWæ ÓÜãPܤÊÝ¨Ü A¥ÜìÊÜ®Üá° WÜÅ×ÓÜáÊÜÈÉ PܮܰvÜ¨Ü ËÊÜáÍÜìPÜÃÜá GvÜ˨ÝWÜ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ¯|ì¿á AÊÜÃÜ®Üá° Pæç×w¨Üá ®ÜvæÔñÜá. ‘‘PæãvÜ®Ü ÊÜáÄ’’ GíŸá¨Üá ZoÓܱÜì GíŸá¨ÜÃÜ A®ÜáÊÝ¨Ü Êæí¨Üá ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ áÜ ÖæàÚ¨ÜÃáÜ . PÝÊÝÂÆ¿á ±ÜÅ£¿á Êæã¨ÜÆ®æ¿á ÊÜáá¨ÜÅ|¨ÜÈÉ A¥ÜìPæãàÍܨÜÈÉ A¨ÜPæR ‘hæà¯®Ü ÊÜáÄ’ GퟥÜìÊÜ®Üá° ¯àvÜÇÝX¨æ. AÍÜá¨Üœ±ÝsÜ ©í¨Ü A¥ÜìWÜÅÖÜ|PæR GÐÜár ñæãí¨ÜÃæ¿ÞWÜáñܤ¨æ GíŸá¨Üá C¨ÜÄí¨Ü £Ú¿ááñܤ¨æ. ×àWæÁáà ÊÜá¹ìWÜ (ñÝÊÜáÔWÜ), A~WÜoár (Ԩܜñæ), BÃÜÊÜ (ÊÜÃÜá|), GñÜᤠ(ñÜÆá±Üâ), ÓÜáíqWæ (ÖÜê¨Ü¿á ÊÜÞíÓÜ) ÊÜááíñÝ¨Ü A®æàPÜ ÍÜŸªWÜÚWæ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ±ÜÄÍÜÅÊÜá©í¨Ü ¯hÝ¥Üì ±ÝŲ¤¿ÞX¨æ. ñÜáÙÜá »ÝÐÝ ±ÜÄÓÜÃÜ¨Ü ÖÜÆÊÝÃÜá ÍÜŸªWÜÙÜ®Üá° ÊÜáá¨Üª|®Üá ŸÙÜÔÃÜŸÖÜá¨Ý¨Ü ÓÝ«ÜÂñæ CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü AÊÜâWÜÚWæ B

±ÝŨæàÎPÜ ×®Ü°Çæ¿á A¥ÜìÊÜ®Üá° Íæãà—ÔÃÜáÊÜâ¨Üá ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ×ÄÊæá. PÜÚPæ (PÜÚÛWæ&PÜwWæ), ŸPæRÖÜÆÓÜá (ñÜáÙÜáÊÜÊÜÆÉ¨Ü ÖÜÆÓÜá), PܱÜâ³ÃÜÊÝÙæ (WÝÚ¸ÝÃæ), PÜáÃÜáíŸáÇ… (PÜÙæÖÜáÆáÉ), ±æäÈ («Ý®Ü ÓÜÊÜáê©œ), Óæã¿á (GaÜcÃÜ), PæÇæ (ÓæãQR¯í¨Ü PÜãWÜá), ÊÜá¿å… (PÝwWæ) ÊÜááíñÝ¨Ü Íܸݪ¥Üì ¯|ì¿á¨ÜÈÉ ñÜáÙÜá»ÝÐæ¿á ±ÜÅÁãàWÜWÜÙÜ®Üá° B«ÜÄÔ¨Üá¨Üá ÓܳÐÜrÊÝX PÜívÜáŸÃÜáñܤ¨æ. ÓÜá¸ÝÖÜá訆 ÊÜáWÜ®Ý¨Ü ¨ÜÊÜá®Ü¯WÜã, »ÜÃÜñÜ®Ü ÊÜáWÜ®Ý¨Ü ±ÜâÐÜRƯWÜã ÃÜ | ÃÜ í WÜ ¨ Ü È É ®Ü v æ ¿ ááÊÜ ÓÜ í ÊÝ¨Ü ÓÝÌÃÜ Ó Ü Â ©í¨Ü PÜ ã w¨æ & ‘ ¯à ±Üvæ¿á®ÜÇæã¤væ¿áí ÊÜááÄÊÜ¿å…; »Üo®ÜÆᤠ»Üorí, PæãívÜá¨Üá ¹ÆÉÆᤠ±ÜâÆáÉí, Ÿí¨Üá¨Üá PÝÙæW¨ Ü Ü ÊÜá®æWÆ Ü á¤ ÊÜÞÙæ¿á¨Ü ÊÜá®æW’æ C¨Üá ¿áûÜWÝ®Ü¨È Ü É¿á ¿áá¨Üœ ¨ÜêÍܨÜÈÉ CŸºÃÜá ËàÃÜÃÜá ®ÜvæÓÜáÊÜ ÊÝWÜá¨ܜÊæà BX¨æ. PÝÊÝÂÆ¿á ±ÜÅ£¿áÈÉ ‘±ÜvæÁá®ÜÇ… ñæãvæ¿áí ÊÜááÄÊÜ¿å…’ GíŸ A±Ü±ÝsÜÊÜ®Üá° AíXàPÜÄÓÜÇÝX¨æ. C¨Ü®Üá° ‘±Üvæ¿á®ÜÆá¤, Jvæ¿áí ÊÜááÄÊÜ¿å…’ Gí¨Üá A¥ÜìËÓܸæàPæí¨Üá ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ÓÜãaÜ®æ. Jvæ¿á®Üá° ÊÜááÄ¿ááÊÜÊÜ®Üá »Üo®ÜÆÉ, »Üor®æí¨Üã, ×w¨ÜáPæãíw¨Ü᪠¹ÆÉÆÉ, ¨Ü»æì¿á ÖÜáÇæÉí¨Üã, Ÿí¨Üá¨Üá PÝÙÜWÜ¨Ü Êæã®æWÜÆÉ, ÊÜáÖÝÆ¿á¨Ü ÊÜá®æWæí¨Üã ÖæàÚ¨ÝWÜ ÓÝÌÃÜÓÜÂÊÜ®Üá° ÓÜË¿áŸÖÜá¨ÝX¨æ. ‘ÊæáÃæ¨ì æ ’¿á A¥ÜìËÊÜû¿ æ áÈÉÃáÜ ÊÜ ±èÃÝ~PÜ hÝn®,Ü ‘PæãívÜ’ GíŸ ÎÊÜ ±ÜÅÊÜá¥Ü WÜ|PæR ÍÜêíX Gí¨Ü¥ÜìÊæ®Üá°ÊÜ A¥Ýì®æÌàÐÜOæ, C£¤àb®Ü PܮܰvܨÜÈÉ PÜívÜáŸÃÜáÊÜ AwPæ, GÃÜv®Ü àæ , CÊÜìWæ, ñÜáñܤñáÜ ©, ®Ý¿áQ ÊÜááíñÝ¨Ü ÍÜŸWª ÙÜ È Ü É¿á AÓÝ«ÜáñÜÌ CñÝ©WÜÙÜá ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ±ÝíwñܨÜÍÜì®ÜPæR ÓÝü. ÊÜáá¨Üª| PÜꣿáÈÉ ËÊÜáÍÜìPÜÄWæ ÊÜÂPܤÊÝWÜ¨Ü A®æàPÜ «Ü̯ AÆíPÝÃÜ ËÍæàÐÜWÜÙÜ®Üá° ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá G£¤ñæãàÄԨݪÃæ. ±Ü¨ÜÂWÜí—¿Þ¨Ü WܨÜÂWÜ»Üì¨æãÙÜWæ AvÜX PÜáÚñÜ A®æàPÜ PÜí¨Ü ±Ü¨ÜÂWÜÙÜ®Üá° ÖÜávÜáQ ñæWæ©ÃÜáÊÜâ¨Üã AÊÜÃÜ ÓÜíÍæãà«Ü®ÜÍÜQ¤Wæ ¯¨ÜÍÜì®Ü. ÎÅàÃÝÊÜÞÍÜÌÊæáà«Ü¨Ü Pæã®æ¿á BÍÝÌÓÜ¨Ü Êæã¨ÜÆÈÉ ÊÜá®æãàÃÜÊáæ ¿á®Üá° ÓÜí¸æãà— ÓÜáÊÜ Äà£Wæ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ »ÝÐÜ WÜÊÜá®ÝÖÜìÊݨÜá¨Üá. ÃÝÊÜÞ¼ÃÝÊæá! ÓÜáXÅàÊæ! ¯àÆPÜáíñÜÙæ! PÜáÊÜáá¨Ü®¿ Ü á®æ! ±Ü¨W¾Ü íÜ —! PæàÓÜÄ ÊÜá«æÂ! AíWÜ¨Ü ËÃÝiñæ! ÓÜí¸æãà«Ü®¿ æ áÈÉ ÃÝÊÜá®Ü ÖæÓÃÜ ã Ü , ÃÝÊÜá®ÜPv Ü ¿ æ á PܲËàÃÜÃÜ ÖæÓÃÜ áÜ WÜÙã Ü ÓæàÄPæãíwÊæ. ÃÝÊÜÞ¿á|¨Ü PÜ¥æ¿Þ¨Üá¨ÜÄí¨Ü D ÊÜÞñÜá Ÿí©¨æÁá®Ü° ŸÖÜá¨Ý¨ÜÃã Ü ÊÜá®æãàÃÜÊáæ ¿á®Üá° ÖÝÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPÝRX D Ä࣠±ÜÅÁãàXԨݪ ®æí¨Üá ñæãàÃÜáñܤ¨æ. ×í¨æ ÖÜ®æã°í¨Ü®æ¿á BÍÝÌÓܨÜÈÉ ÊÜá®æãàÃÜÊæá¿á®Üá° ÃÜ£Ááí¨Üá BÃæãà²Ô ÊÜ~ìÔ¨ÜÈÉ ‘‘ÊÜáÇæ®ÝwWÜ®æãí¨Üá »ÜíX¿á ÊæãWÜí’’

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 15

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 16

q±Ü³~ ÓÝÃÜÓÜÊæáàñÜ ÎÅà ÃÝÊÜÞÍÜÌÊæáà«Üí (1972)


Gí©¨Ýª®ÜÐær. B ÊÜÞñÜ®Üá° ÓÜÊÜá¦ìÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRXÁáà GíŸíñæ CÈÉ BPæ¿á ÊÜ|ì®æ¿áÈÉ PܲWÜÙÜ ÖæÓÃÜ ®Ü à°æ ÖæaÝcX ñÜí©¨Ýª®.æ ×í¨æ ÊÜá®æãàÃÜÊáæ ÊÜáá¨Ü| ª ®Ü®áÜ ° ‘‘Aíñܱܳ ¨æàÊÜÃæãÇæ¾ÊÜvæ¨Ü ÊÜáÇæ®ÝvÜ ±æ|YÙ… PÜOæY aæÇæÌ¿áÃݨÜÃÜPÜáRí’’ Gí¨Üá Bûæà²Ô¨Üíñæ, CÈÉ Bûæà²ÓÜáÊÜâ¨ÜPæR ÖæãÙæ¿áÈÆÉÊæà A¥ÜÊÝ ÊÜÞñÜ®Üá° WÜÊÜá¯ÓÜÈÆÉÊæà & ÖæàÙÜáÊÜí£ÆÉ. ×àWæ ÎÅà ÃÝÊÜÞÍÜÌÊæáà«ÜPRæ ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ áÜ ŸÖÜáÊÜááSÊÝ¨Ü ÊÝÂTÝ®Ü樆 áÜ ° ¯àw A¨Ü®áÜ ° ÓÝÃÜÓÌÜ ñÜ ÇæãàPÜPRæ E|ŸwԨݪÃ.æ ÊÜáá¨Üª|®Ü ÎÅà ÃÝÊÜÞÍÜÌÊæáà«Ü¨Ü ¿áhÝnÍÜÌ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ¸æíWÝÊÜÈ®ÜÈÉ ÓÜáÃÜüñÜÊÝX¨æ. ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜÂÊÜ®Üá° ÖæãÓÜ ¨ÜêÑrÀáí¨Ü BÓÝÌ©ÓÜáÊÜâ¨ÜPæR ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ »ÝÐÜ ®æÃÜÊÝX¨æ. 2006ÃÜÈÉ q±Ü³~ ÓÝÃÜÓÊ Ü áæ àñÜÊÝ¨Ü ‘‘ÎÅà ÃÝÊÜÞÍÜÌÊæáà«Üí’’ ÊÜáá¨Ü| ª ±ÜÅPÝÍÜ®,Ü ÊÜáíWÜÙã Ü ÃÜá CÊÜÄí¨Ü ±Üâ®ÜÃ… ÊÜáá¨ÜÅ|Wæãíw¨æ. «Üÿ æ áÄÁá iàÊÜÃÝÎWæ ²Ä¿áí ®ÜÃܮݨÜÊÜިܮÝñܾí ñÜ®æã°Ù…> ¨æãÃæPã æ íw²ì®ÜÊáÜ íñܨáÜ ±ÜįÊÜáìÆÊÜÞWæ ±æÊáæ ìÀáÊæáì¿áÌvæWáÜ í>>

ÎÅàÃÝÊÜÞÍÜÌÊæáà«ÜPæR ÊÝÂTÝ娆 ŸÃæ¨Üá ÊÜáá¨Üª|®Ü ÓæàÊæ ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜá. D PÜê£ ±ÜÅPÜoWæãívÜá¨Üá 1972ÃÜÈÉ. ±ÜÅ£WÜÙÜá ÊÜááX¨ÜáÖæãàX ŸÖÜÙÜ ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü B WÜÅí¥ÜÊÜâ A«Ü¿á®ÜPæR AÆ»ÜÂÊÝXñÜá¤. AÊÜÍÜÂ˨ܪÈÉ B q±Ü³~WÜÚWæ ÖæãÓÜ ËÐÜ¿áWÜÙ®Ü ã Ü ,° ÖæaáÜ cÊÄÜ ÊÜÞ×£WÜÙ®Ü ã Ü ° ÓæàÄÔ B ±ÜÅ£¿á®Üá° ÓÜí±Ý©ÔPæãvÜáÊÜíñæ ®Ý®Üá ±ÜÅÓÜá¤ñÜ PܮܰvÜ Ë¨ÝÌíÓÜÃæãÙÜWæ WÜáÃÜá£ÓÜƳqrÃÜáÊÜ ±æäÅ. ±Ý¨æàPÜÆáÉ ËÐÜá¡ »ÜorÃÜ®Üá° PæàÚPæãívæ. AÊÜÃÜá B ±ÜÅPÝÃÜ A¨Ü®ÜᰠԨܜ±ÜwÔ ÊÜáá¨ÜÅ|¨Ü PÜÃÜvÜaÜác WÜÙÜ®Üá° £©ª ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. PÜꣿá®Üá° ®Ü®Ü° ®æàñÜêñÜÌ¨Ü "ÊÜáá¨Üª| ±ÜÅPÝÍÜ®Ü'©í¨Ü ÖæãÃÜñÜí¨æ. D PÜê£¿á ¹vÜáWÜvæ¿áá 2006ÃÜÈÉ AÊæáàÄPܨÜÈÉ ®Üvæ¨Ü "APÜR' PܮܰwWÜÃÜ ÓÜÊæá¾àÙܮܨÜÈÉ ®ÜvæÀáñÜá. C¨ÜÄí¨ÝX ÊÜáá¨Üª|®Ü ÖæÓÜÄ®æãí©Wæ ±æäÅ. ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »ÜorÃÜ ÖæÓÜÃÜã AÈÉ ±ÜÅÔ©œ ±Üvæ¿ááÊÜíñÝÀáñÜá. B ÓÜÊáæ ྠÙÜ®¨ Ü È Ü É »ÝWÜÊ× Ü ÓÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ ®Ü®WÜ ã Ü ¨æãÃæñáÜ ¨Üá ®Ü®°Ü »ÝWÜÂËÍæàÐÜÊÝX¨æ. C¨Üá ÊÜáá¨Üª| ÊÜáñÜᤠñæPÜáRíg AÊÜÃÜá ®Ü®ÜWæ ¯àw¨Ü BÎàÊÝì¨Ü ŸÆ©í¨Ü BÀáñæí¨Üá ®Ý®Üá »ÝËÓÜáñæ¤à®æ.

PæàÎÃÝg ¨Ü±Üì| (1999)

£Ú¿ááÊÜíñæ GÆÉ iàËWÜÙÜÈÉ ÊÜá®ÜáÐÜ®Üá ñܮܰÈÉ ËÊæàaÜ®ÝÍÜQ¤ (Bñܾí) CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÍæÅàÐÜu®æ¯°Ô¨Ýª®æ; B Ÿá©œ (ËÊæàaÜ®Ý ÍÜQ¤) AñÜÂíñÜ ¯ÊÜáìÆÊÝX¨ÜªÈÉ AÊÜ®Ü ÊÜáÖÜñ¤Ü$ÌÊÜâ CÊÜáw ¾ ¿ÞWÜáñܤ¨.æ ’’ CÈÉ ‘Bñܾ’ GíŸ ÍÜŸªPæR ÓÜÊÜá±ÜìPÜÊÝ¨Ü A¥ÜìÊÜ®Üá° ÖæàÚ¨Ü Qà£ì ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÄWæ ÓÜÆáÉñܤ¨æ. D ÍÜŸªPæR Soul GíŸ A¥ÜìÊÜâ ÓÜÄ Öæãí¨ÜáÊÜâ©ÆÉ ÊæíŸá¨Üá AÊÜÃÜ PÝOæR. BñÜÊ ¾ âÜ GÆÉ iàÊÜÃÝÎWÜÚWÜã CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ áÜ A¨ÜPæR ‘ËÊæàaÜ®ÝÍÜQ¤’ GíŸ A¥ÜìÊÜ®Üá° ÖæàڨݪÃæ. CñÜÃÜ iàÊÜÃÝÎWÜÚí¨Ü ÊÜá®ÜáÐÜ®Üá ÍæÅàÐÜu®ÝXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü D A¥Üì ñÜáí¸Ý aæ®Ý°X Öæãí©PæãÙÜáÛñܤ¨æ. Óæàw¿Þ±Üâ PÜêÐÜ¡»ÜorÃÜíñÜÖÜ Ë¨ÝÌíÓÜÃÜã D Ë®ÜãñÜ®Ü A¥Üì Íæãà«ÜPÝRX ÊæáaÜácW¿ æ á ÊÜÞñܮݰw¨ÝªÃ.æ q±Ü³~ ÓÝÃÜ ÓÜÊæáàñÜ ÊÜáá¨Üª|®Ü ÃÝÊÜÞÍÜÌÊæáà«Ü¨Ü ÓÜíŸí«Ü¨ÜÈÉ Jí©ÐÜár ÓæàÊæ ÊÜÞvÜáÊÜ ÓܨÜÊÜPÝÍÜ ±ÜÅÓÜá¤ñÜ ÇæàSPܯWÜã ƼÔÃÜáñܤ¨æ. ®Ý®Üá ÊÜáá¨Üª|®Ü g®Ü¾Óݧ®ÜÊÝ¨Ü ®Üí¨ÜÚPæ¿áÊܮݨÜá¨ÜÄí¨Ü ®Ü®ÜWæ ÓÜÖÜgÊÝX ÊÜáá¨Üª|®Ü ÊæáàÇæ WèÃÜÊÜ. PÜË ÊÜáá¨Üª|®Ü ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ®ÝÊÜâ ÖÜÆÊÜÃÜá ÓæàÄPæãívÜá ÖÜÆÊÜâ Äà£WÜÙÜ ÓÝÊÜÞiPÜ PÝ¿áìWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw¨Üáªíoá. ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »ÜorÃÜá

PæàÎÃÝg®Ü ÍÜŸªÊáÜ ~¨Ü±ì Ü |¨Ü ¯ÃÜíñÜÃÜ A«Ü¿á®Ü樆 áÜ ° Jí¨Üá ÊÜÅñÊ Ü ®Ü Ý°X ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá ÔÌàPÜÄԨܪÃÜá. A¨ÜPæãRí¨Üá ËÓݤÃÜÊÝ¨Ü »ÝÐÜÂÊÜ®Üá° ŸÃæ¿ááÊÜ PÝ¿áPÜÊÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ iàÊÜ®Ü¨Ü ÓÜí«æ¿áÊÜÃæWÜã ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔPæãívÜá Ÿí©¨ÜªÃÜá. ÖÜӤܱÅÜ £¿áÈÉ 684 ±ÜâoWÜÙÐ Ü áÜ r ËÓݤÃÊ Ü ÝXÃÜáÊÜ D ÊÝÂTÝ娆 WÜÅí¥Ü AÊÜÃáÜ WÜ£Ô ÖæãàX ÊÜáãÃÜá ¨ÜÍÜPÜWÜÙÜá EÃÜáÚ¨Ü ÊæáàÇæ ±ÜÅPÜoWæãíwñÜá. ÍÜŸªÊÜá~¨Ü±Üì|PæR ÖÜÆÊÜÃÜá ÊÝÂTÝ娆 ËÊÜÃÜOæWÜÙÜ®Üá° ŸÃ橨ܪÃÜã ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »ÜorÃÜ ÊÝÂTÝ®ÜPæR A¨ÜÃܨæà B¨Ü Óݧ®Ü˨æ. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá ÖÜÙÜWܮܰvÜ »ÝÐæ&ÊÝÂPÜÃÜ| CñÝ©WÜÙÜ PÜáÄñÜá BÙÜÊÝX bí£Ô¨Ü ±ÜÄÁáà®æíŸá¨Üá AÊÜÃÜ D ÊÝÂTÝ娆 WÜÅí¥Ü©í¨Ü £Ú¿ááñܤ¨æ. D PÜꣿá®Üá° AÊÜÃÜá ÓÜáÊÜÞÃÜá 1977&80ÃÜ AÊÜ— ¿áÈÉ ŸÃæ¨ÜÃÜá. ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü ÓÜíñÜ AÇæãàÔ¿áÓ… PÝÇæài¯í¨Ü ¯ÊÜêñܤÃÝ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ AÊÜÃÜá ÊæáçÓÜãÃÜá ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨Ü ÓÝ°ñÜPæãàñܤÃÜ Pæàí¨ÜÅÊÝX¨Üª ÊÜáíWÜÙÜWÜíWæãà£Å¿áÈÉ ¿áá.i.Ô. ±ÝūݱÜPÜÃÝX PÜñÜìÊÜ ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. D AÊÜ—¿áÈÉ AÊÜÃÜá D ÊÝÂTÝ娆 ÃÜaÜ®æ¿á®Üá° ÊÜááS PÝ¿áìÊÝXÔPæãívÜÃÜá. ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »ÜorÄWæ "ÖÜËàPÜ PܮܰvÜ' ÊÜá®æÊÜÞñÝXñÜá¤. ±ÜÄÓÜÃÜ¨Ü »ÝÐæ¿Þ¨Üá¨ÜÄí¨Ü ñÜáÙÜá £Ú©ñÜá¤. ÓÜíÓÜ¢ñÜÊÜâ A«Ü¿á®Ü©í¨Ü AÊÜWÜñÜÊÝXñÜá¤.

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 17

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 18

‘‘ÇæãàPÜÊÜâ


PÝÇæài®Ü PÝÃÜ|©í¨Ü ×í©¿á ±ÜÄaÜ¿áËñÜá¤. ÊÜáÆ¿ÞÙÜ¨Ü ÓÝÊÜޮܠ±ÜÄaÜ¿á ËñÜá¤. PÝÇæài®ÜÈÉ ±ÝūݱÜPÜÃÝX¨Üª ±æäÅ. PÜêÐÜ¡ÊÜáã£ì¿áíñÜÖÜÊÜÃÜ ÓÝËáà±Ü ©í¨ÝX ñÜËáÚ®Ü ±ÜÄaÜ¿áÊÝXñÜá¤. ÊÝÔÓÜᣤ¨áÜ ¨ ª ã Ü PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨áÜ ¨ ª ã Ü ÓÝPÜÐáÜ r ÓÜíTæ¿á PæãíPÜ~¿áÊÜÄÃÜᣤ¨Üª ±ÜÄÓÜÃܨÜÇÝɨÜá¨ÜÄí¨Ü A¨Üã £Ú©ñÜá¤. ×àWæ ŸÖÜá»ÝÐݼýñæ C¨Ü᪨ÜÄí¨Ü ÖÜÙÜWܮܰvÜ¨Ü ÊÝÂPÜÃÜ|¨Ü ÊÝÂTÝ娆 ÃÜaÜ®æ AÊÜÄí¨Ü ÓÝ«ÜÂÊÝÀáñÜá. D ÊÝÂTÝ®ÜÊÜ®Üá° ŸÃæ¿ááÊÝWÜ ±æäÅ. ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »ÜorÃÜá Óæàw¿Þ±Üâ PÜêÐÜ¡ »ÜorÃæãí©Wæ BWÝWÜ aÜbìÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. Óæàw¿Þ±Üâ AÊÜÃÜá BWÜ ÊÜá~±ÝƨÜÈÉ ®æÇæԨܪÃÜá. AÊÜÄWæ ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨Üá ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá ÓÜí¨æàÖÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÄÖÝÃÜ ÊÜÞwPæãÙÜáÛ£¤¨ªÜÃáÜ . D ÊÝTÝ娆 ÃÜaÜ®æ¿á®Üá° ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªWÜ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ B£¾à¿á Ãæ㟺ÄWæ ŸÃæ¨Ü ±ÜñÜŨÜÈÉ ×àX¨æ : ""ÍÜŸªÊÜá~¨Ü±Üì|¨Ü ŸÖÜÌíÍÜ ÊÜááX¨Ü ÇæPÜRÊæà. B¨ÜÃæ EÚ¨Ü AíÍÜÊÜ®Üá° ŸÃæ¿áÆá C®Üã° ÓÜÌƳ PÝÇÝÊÜPÝÍÜ ¸æàPÜá. ÍÜá¨Ü± œ ÅÜ £ ÊÜÞw pæç±… ÊÜÞwÓÜÆá ÊÜáñÜᤠÓÜÌƳ ÓÜÊáÜ ¿á ¸æàPÜá. B ±ÜÅ£ ñÜ¿ÞÃÝ¨Ü ÊæáàÇæ A¨Ü®áÜ ° ¸æàWÜ®àæ ËÍÜÌ˨ÝÂ¯Æ¿á ¨ÜÊÜÃÜá AaÜác ÖÝQÓÜáñݤÃæãà Gí¨Üá ®æãàvܸæàPÜá. AÊÜÄWæ ¸æàWÜ®æà ÊÜÞwÓÜÆá AÊÜÄí¨Ü A®ÜáÊÜᣠPæàÙܸæàPÝ©àñÜá. C¨æÆÉ »ÜËÐÜ£¤Wæ ÓæàĨÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ÍÜŸªÊáÜ ~¨Ü±ì Ü |¨ÜÈÉ ¸æàÃæ¿áÊÜÃáÜ C¨ÜáÊÜÃWæ æ ÖæàÙÜ¨Ü PæÆÊÜâ ËÐÜ¿áWÜÙ®Ü Ý°¨ÃÜ ã Ü ®Ý®Üá ÖæàÚ¨æªà®æ GíŸ ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ®Ü®ÜX¨æ. ®Ý®Üá Ÿ¿áÔ¨Üíñæ ¿áá.i.Ô. ®Ü®ÜWæ C®Üã° GÃÜvÜá ÊÜÐÜì AÊÜ— ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔ¨ÜÃæ ®Ü®Ü° PæÆÓÜ ÓÜÊÜá±ÜìPÜÊÝX ®Üv¿ æ áŸÖÜá¨Üá. CÆÉÊݨÜÃæ AÊÜÓÃÜ © Ü í¨Ü ÊÜááXÓܸàæ PÝ©àñÜá. D ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ ®Ü®WÜ æ ŸÃÜáÊÜ ÓÜí¨æàÖÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ¯ÊÝÄÔPæãÙÜÛÆá ®Ý®Üá ÎÅà Óæàw¿Þ±Üâ PÜêÐ¡Ü »ÜoÃr Ü ®æÃÊ Ü ®Ü áÜ ° ±Üvæ¿á¸æàPÝWÜáñܤ¨æ. BWÝWÜ AÈÉWæ ÖæãàX ŸÃæãà| Gí¨ÜÃæ BÃæãàWÜÂÔ§£ ÓÜÊÜá±ÜPÜìÊÝXÆÉ©¨ÜªÃæ AÊÜÄWæ PÜÐÜrÊÝWÜáñܤ¨æ. ®Ý®Üã BWÝWÜ A®ÝÃæãàWÜ ²àwñÜ®ÝWÜᣤ¨ªæà®æ...'' Êæáà騆 ±ÜñÅÜ ¨È Ü É ÖæàÙÜÇݨÜíñæ ÊÜááí¨æ Jí¨æÃv Ü áÜ ÊÜÐì Ü WÜÙÜ PÝÆ AÊÜÃáÜ ¿áá.i.Ô. ±ÝūݱÜPÃÜ ÝX ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿áᣤ¨ÃªÜ æ GÆÉÊäÜ ÓÜáÓÜãñÜÅÊÝX ÓÝWÜᣤñáÜ ¤. B¨ÜÃæ Ë—¿á Caæf ¸æàÃæÀáñÜá¤. A±Ü»ÜÅíÍÜ ±ÜÅPÜÃÜ|¨ÜÈÉ ÍÜŸªÊÜá~¨Ü±Üì|¨Ü 20®æ¿á ÓÜãñÜŨÜÊÜÃæWæ ÊÝÂTÝ娆 ÊÜÞw ±Üä|ìÊݨÝWÜ ±æäÅ. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá A¯ÄàüñÜÊÝX AWÜÈÖæãà¨ÜÃÜá. ±æäÅ. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá ®ÜÊÜᾮܰWÜÆáÊÜ Öæ㣤Wæ "¿áûÜWÝ®Ü ÊÝaÜÓܳ£'

¹ÃÜá¨ÝíQñÜÊÝ¨Ü ±æäÙÜÈ ÍÜíPÜÃÜ®ÝÃÝ¿á| ÍÝÔ÷WÜÙÜ ÓÜíÓܾÃÜOæ¿á Jí¨Üá ¨æãvÜx PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR Ԩܜñæ ®Üvæ¿áᣤñÜá¤. ±æäÅ. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá B ÓÜË᣿áÈÉ ÊÜááS ±ÝñÜÅ ÊÜ×ԨܪÃÜá. ÍÝÔ÷ ÓÜíÓܾÃÜ| WÜÅí¥Ü ԨܜÊÝWÜᣤñÜá¤. ÓÜ|¡ ÍÜÓÜ÷bQñæÕWÝX bQñÝÕÆ¿áPæR Öæãà¨Ü ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá AÈÉí¨Ü ×í¨æ ŸÃÜÈÆÉ. AÊÜÃÜ ÊÜáÃÜOÝ®ÜíñÜÃÜ ÍÜŸªÊÜá~ ¨Ü±Üì|¨Ü EÚ¨Ü »ÝWÜPæR ±æäÅ. Gí. ÃÝgWæãà±ÝÇÝaÝ¿áìÄí¨Ü ËÊÜÃÜOæ ŸÃæÀáÔ ±Üä|ì WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° ±ÜÅPÜqÓÜÆá E¨æªàÎÓÜÇÝXñÜá¤. ±æäÅ. BaÝ¿áìÃÜá ŸÃæ¨ÜáPæãorÃÜá. B¨ÜÃæ PÝÃÜOÝíñÜÃÜWÜÚí¨Ü D WÜÅí¥Ü¨Ü ÊÜáá¨ÜÅ| PÝ¿áì ×í¨æ ¹¨Ü᪠ÖÜÓܤ±ÜÅ£Ááà PÜÙæ¨ÜáÖæãàX¨æÁáíŸ ÖÜíñÜPRæ ŸíñÜá. Pæã®æWã Ü ÖÜӤܱÅÜ £ ¨æãÃæñáÜ ±Ý¨æàPÜÆáÉ ËÐÜá¡ »ÜoÃr Ü ÓÜí±Ý¨ÜPñÜ ÌÜ ¨ÜÈÉ EvÜᲿá ÃÝÐÜóPÜË WæãàËí¨Ü ±æç ÓÜíÍæãà«Ü®Ü Pæàí¨ÜÅÊâÜ 1999ÃÜÈÉ D PÜꣿá®Üá° ±ÜÅPÜqÔñÜá. ÍÜŸªÊÜá~ ¨Ü±Üì|ÊÜÆɨæ ÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÝÂPÜÃÜ| WÜÅí¥ÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÜ¢ñܨÜÈÉ ÓÜãñÜÅÃã Ü ±Ü¨È Ü ÉÃáÜ ÊÜ PÜ®v °Ü Ü ÊÝÂPÜÃ| Ü WÜÅí¥ÜWÙÜ Ý¨Ü »ÝÐÝ »ÝÐÜ| Íܸݪ®áÜ ÍÝÓÜ®WÜ ÙÜ Ü BÙÜÊÝ¨Ü A»ÝÂÓÜ ±æäÅ. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÄWæ CÃÜáÊÜâ¨Üá £Ú¨ÜáŸÃÜáñܤ¨æ. AÊÜÃæà D WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° ±Üâ®Ü@ ±ÜÄÐÜRÄÔ ÍÜá¨Üœ ±ÜÅ£ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÈÉ B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÖÜÆÊÜâ ËÐÜ¿áWÜÙÜá Óæà±ÜìvæWæãívÜá D PÜê£ C®Ü°ÐÜár ¨æãvÜx¨ÝWÜᣤñæ¤íŸá¨ÜÃÜÈÉ ÓÜí¨æàÖÜ ËÆÉ. H®æà B¨ÜÃã Ü D PÜê£ ÊÜáá©ÅñÊ Ü ÝX ÖæãÃÜŸí¨Üá¨Üá PÜ®v °Ü Ü Ë¨ÜÌñæãÉàPÜPRæ ¨æãvÜx E±ÜPÝÃÜÊÝX ±ÜÄ~Ô¨æÁáíŸá¨ÜÃÜÈÉ ÓÜí¨æàÖÜËÆÉ.

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 19

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 20

®ÜÊ¯Ü àñÜ ±æäÅ. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ÇæàS®ÜWÜÙÜÈÉ PæÆÊÜ®Üá° JpÝrXÔ ÓÜíPÜÆ®Ü ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ Ô¨Üœ±Üwst WÜÅí¥Ü˨Üá. C¨Üã AÊÜÃÜ ÊÜáÃÜOÝ®ÜíñÜÃÜ ±ÜÅPÜoÊݨÜíñÜÖܨÝX¨æ. A. ¸ÝÆPÜêÐÜ¡ Íæqr ±æäÙÜÈ AÊÜÃÜá ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ÎÐÜÂÃÜá; A¼ÊÜÞ¯WÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÊÜáíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ AÊÜÃæãvÜ®æ PܮܰvÜ¨Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×Ô¨ÜÊÜÃÜá. A.¸Ý. Íæqr¿áÊÜÃÜ ±ÜÅ¿áñÜ°©í¨Ü "®ÜÊܯàñÜ' GíŸ PÜê£ ±ÜÅPÜqñÜÊÝÀáñÜá. ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ Ü ®ÝÆáR ÊÜááS ÇæàS®ÜWÙÜ áÜ C¨ÜÃÈ Ü É ÓæàÄÊæ. 1. ¨Ü.PÜ. iÇæÉ¿á PÜ®v °Ü Ü 2. ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ÖÜËàPÜÃÜ BvÜá®Üáw 3. ñÜáÙÜá訆 ÊÜ|ìÊÜÞÇæ 4. ÓÜ̱ܰ (ÊÝÓÜʨ Ü ñÜ ¤Ü) & D ®ÝÆáR ÇæàS®ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÓæàÄÔ Öæç¨ÃÜ Ý¸Ý©®ÜÈÉ ñæPáÜ Ríg A¼ÊÜÞ¯ ŸÙÜWÜÊæäí¨Ü®Üá° ÃÜbÔPæãívÜá A.¸Ý. Íæqr¿áÊÜÃÜá PÜê£ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ±ÜÅPÜqÔ¨ÜÃÜá. C¨Üá Jí¨Üá ÓÝÖÜÓÜÊæà ÓÜÄ.


PܮܰvÜ ®ÜÊÜÃÜñÜ°WÜÙÜá

PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜÄÐÜ£¤Wæ ÎÅà i. ®ÝÃÝ¿á| AÊÜÃÜá A«ÜÂûÜÃÝX¨ÝªWÜ ÖÜÙWÜ ®Ü v °Ü Ü PÝÊÜÂWÜÙ®Ü áÜ ° ÖæãÓÜW®Ü v °Ü Ü A®ÜáÊÝ¨Ü ÃÜã±ÜÊÝX ±ÜÅPq Ü ÓÜáÊÜ Áãàg®æ¿á®Üá° ±ÝÅÃÜí¼ÓÜÇÝÀáñÜá (1976). g®Ü°®Ü ¿áÍæãà«ÜÃÜ aÜÄñæ¿á®Üá° ÖæãÓÜWܮܰvÜPæR A®ÜáÊÝ©ÓÜáÊÜ ÖæãOæ¿á®Üá° ±æäÅ. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÄWæ ÊÜ×ÓÜÇÝÀáñÜá. D PÝÊÜÂÊÜâ WÝñÜŨÜÈÉ QĨݨÜá¨Ý¨ÜÃÜã PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ ûæàñÜŨÜÈÉ ËÎÐÜr PÜê£ Gí¨æ¯Ô¨æ. A¨ÜÃÜ ÖæãÓÜWܮܰvÜ A®ÜáÊݨÜÊÜ®Üá° ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá ŸÖÜÙÜ ÓæãWÜÓÝXÁáà ¯ÊÜì×ԨݪÃæ. A¨ÜPæãRí¨Üá JÙæÛ¿á E±æäà¨Ý^ñÜÊÜ®Üã° ŸÃ橨ݪÃæ. D PÜꣿá®Üá° ÓæàÄÔ GÃÜvÜá ÖÜÙÜWܮܰvÜ PÜê£WÜÙÜ®Üá° ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá ÖæãÓÜWܮܰvÜPæR A®ÜáÊÝ¨Ü ÊÜÞw¨ÜíñÝÀáñÜá. ÎÅà ÃÝÊÜÞÍÜÌÊæáà«Ü ±Üä£ì¿ÞX WܨÂÜ PÜꣿިÜÃæ ¿áÍæãà«ÜÃÜ aÜÄñæ¿áá ±Ü¨ÂÜ PÜê£. ÍÜŸŸ ª ÅÖ¾Ü ÊÜáá¨Ü| ª ®Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜêÑ,r Êæç¿ÞPÜÃ| Ü PæàÎÃÝg®Ü »ÝÐÝ ÊæçhÝn¯PÜ ¨ÜêÑWr ÙÜ Ãæ v Ü ®Ü áÜ ° bÃÜíñÜ®WÜ ã æ Úst ±ÜÅ£»æ ±ÝíwñÜÂWÜÙÜ ÃÜÓ± Ü ÝPÜ Ô©œ ±ÜâÃÜáÐÜ ñæPáÜ Ríg. »ÝÐÝ ±ÜÅÁãàWÜ¨È Ü É ¨æãàÐÜ PÜívÜáŸí¨ÝWÜ SívÜñáÜ ívÜÊÝX SíwÓÜáñݤ »ÝÐÝ ÍÜá©œ¿á PÜvæWæ ¸æÃÜÙ棤 ñæãàÄÓÜáñݤ Ÿí¨ÜÊÜÃÜá ñæPÜáRíg. B PÜáÄñÜá AÊÜÃÜ A¼±ÝÅ¿áÊÜ®Üá° AÊÜÃܨæà ÊÜÞñÜáWÜÙÜÈÉ ×àWæ ÓÜíWÜÅ×ÓÜŸÖÜá¨Üá. ‘‘»ÝÐæ¿áÈÉ ÊÜáwÊÜí£Pæ ¸æàvÜ’’ G®Üá°ÊÜÊÜÃÜá PæÆÊÜÃÜá. ÊÜáwÊÜí£Pæ CÄÔPæãívÜã EñܤÊáÜ PÜꣿá®Üá° EÚ¨ÜÊÄÜ XíñÜ ËáXÇÝWÜáÊÜíñæ ÃÜbÔ¨ÜÃæ ÊÜáãWÜá ÊÜááÄ¿ááÊÜâ¨æàPæ? D ÊÜáwÊÜí£PæÀáÄÔPæãÙÜÛ¨ÜÊÃÜ áÜ aæ®Ý°X A»ÝÂÓÜ ÊÜÞvÜáñݤÃ.æ A¨ÜPÝRX ÍÜÅÊÜáÊÜ×ÓÜáñݤÃæ. B¨ÜªÄí¨Ü JÙæÛ¿á¨Ü®Üá° ÓÝ—ÓÜáñݤÃæ GíŸá¨Ü®Üá° PÝ|¨ÜÊÃÜ áÜ ÊÜáwÊÜí£Pæ¿á®Üá° ¨ÜãÃÜáñݤÃ.æ ŸÄ¿á ÊÜáwÊÜí£Pæ ÊÜÞñÜÅ˨Üá,ª EÚ¨Ü ÓÝ×ñÜ WÜá| ¿ÞÊÜâ¨Üã CÆÉ©¨ÜªÃæ A¨Üá ¯í¨ÜÂÊæíŸá¨Üá ÓÜáÙÜÛÆÉ. JÊæá¾ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá ²Å¿áÎÐÜ Gí. ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ ÊÜáñÜᤠ±æäÅ> AÊÜáêñÜ

ÓæãàÊæáàÍÜÌÃÜÃÜá JqrWæ ÊÜÞñÜáPÜñæ¿ÞvÜᣤ¨ÝªWÜ ‘ÓæãàñÜá ÓÜá|¡ÊÝWÜá’ GíŸ ®ÜáwWÜqr®Ü ±ÜÅÓݤÊÜ®æ Ÿí©ñÜíñæ. BWÜ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá ÊÜáá¨Üª|®Ü ±ÜÅÁãàWÜ E¨ÝÖÜÄÔ ‘ÓÜá|¡’ Gí¨ÜÃæ PÜorvÜWÜÙÜÈÉ ±ÜPÝRÓÜáWÜÚWæ B«ÝÃÜÊÝXÃÜáÊÜ AvÜxñæãÇæ Gí¨Ü¥Üì Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜíñæ. PÜorvÜ¨Ü ÊÜÞw®Ü GÇÝÉ »ÝÃÜÊÜâ A¨ÜÃÜ ÊæáàÇæ ¹àÙÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÓÜá|¡¨Ü ±ÝvÜá ®Ý®Ý ŸWæ¿á ÓÜíPÜoWÜÚWæ DvݨÜÊÜ®Ü ¸ÝÙÜá Gí¨Üá ËÊÜÃÜOæ ¯àw¨ÜÃÜíñæ. C¨ÜÃÜ A¥ÜìÊÜ®Üá° ñÜ®ÜWæ £ÚÔ¨ÜÊÜÃÜá ñÜá©¿ávÜR ËÐÜ¡$Ì¿á®ÜÊÜÃÜá Gí¨Üã ÖæàÚ¨ÜÃÜíñæ. C¨Üá ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ Íܸݪ¥Üì A®æÌàÐÜ| ²Åà£Wæ ¯¨ÜÍì Ü ®Ü. JÊæá¾ ±æäÅ> GÓ….Ë. ±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃÜ »ÜorÃÜ®Üá° PÜáÄñÜá ‘±Üä|ìPÜáí»Ü’ÊæíŸ ÓÜí»ÝÊÜ®Ü WÜÅí¥ÜÊæäí¨Üá ԨܜÊÝWÜᣤñÜá¤. A¨ÜÃÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá ‘‘ÓÜÃÜÓÜ ÊÜÞñÜáWÝÃÜ ±æäÅ> »ÜorÃÜá’’ GíŸ ÇæàS®ÜÊæäí¨Ü®Üá° ŸÃæ¿áÆá G®….Pæ. aæ®Ü°PæàÍÜÊÜ GíŸÊÜÄWæ ±ÜñÜÅ ŸÃ橨ܪÃÜá. A¨ÜÃÜíñæ AÊÜÃÜá ÇæàS®ÜÊÜ®Üá° ŸÃæ¨Üá ±ÜÄÎàÆ®æWÝX ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÄWæ ñæãàÄÔ¨ÜÃÜíñæ. BWÜ A¨Ü®Üá° ®æãàw¨Ü ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá ‘‘ÇæàS®Ü¨Ü ÎÃæãà®ÝÊæáÁáà ÓÜÄÀáÆÉ’’ Gí¨Üá E¨ÜYÄÔ¨ÜÃÜíñæ. AÈÉ¿á AÄÓÜÊÜÞÓÜ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÄWæ ×wÓÜÈÆÉ. ‘‘ÓÜÃÜÓÜ’’ÊæíŸá¨Üá ÓÜíÓÜ¢ñÜ ±Ü¨ÜÊݨܪÄí¨Ü A¨ÜPæR ÓæàÄPæãÙÜáÛÊÜ ÍÜŸªÊÜä ÓÜíÓÜ¢ñÜÊæà BXÃܸæàPæíŸá¨Üá AÊÜÃÜ A¼±ÝÅ¿á. ÖÝWÝX AÊÜÃæà ‘‘ÓÜÃÜÓÜ ÓÜí»ÝÐÜ|PÝÃÜ’’ Gí¨Üá ±ÜÅŸí«Ü ÎàÑìPæ¿á®Üá° £©ª¨ÜÃÜíñæ. ÖÜÊÜÂPÜÊæíŸ ÓÜíÓÜ¢£àPÜÃÜ|ÊÜ®Üá° J±Ü³¨Ü AÊÜÃÜá ‘‘ÖÜËàPÜ’’ GíŸá¨Ü®æ°à ÓÜÄ Gí¨Üá ÓÜÊÜá¦ìԨܪÃÜá. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá JÊæá¾ ‘‘ÓÜ£à¥ÜÂì’’ ÍÜŸª¨Ü A¥ÜìÊæà®Üá Gí¨Üá PæàÚ¨ÝWÜ ‘‘ÓÜÖܱÝt’’ GíŸ EñܤÃÜ ŸíñÜá. A¨ÜPæR AÊÜÃÜá & ‘‘ÓÜÖܱÝtWÜÙæÆÉ ÓÜ£à¥ÜÂìÃæà BWÜáñݤÃæ, B¨ÜÃæ ÓÜ£àì¥ÜÂìÃæÇÝÉ ÓÜÖܱÝtWÜÙæà BXÃܸæàPæí©ÆÉ’’ Gí¨Üá A±Ü³Oæ PæãwÔ¨ÜÃÜá. A¥Ýìñ… JŸº WÜáÃÜá訆 ÎÐÜÂñÜÌÊÜ®Üá° ÊÜ×Ô¨ÜÊÜÃæÇÝÉ ÓÜ£à¥ÜÂìÃÜá Gí¨æ¯ÓÜáñݤÃ.æ B¨ÜÃæ AÊÜÃÇ æ ÝÉ Jí¨æà ñÜÃWÜ £Ü ¿áÈÉ JqrWæ K©Ãܸàæ PÝXÆÉ. C¨Üá ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá Íܸݪ¥ÜìWÜÙÜ BÙÜPæR CÚ¨Üá B®Üí©ÓÜᣤ¨Üª Äà£. ÓÜ¨Ý »ÝÐæ, ÊÝÂPÜÃ| Ü , dÜí¨ÜÓáÜ WÕ ÙÜ Ü ËÐÜ¿áÊÜ®à°æ «Ý¯ÓÜáñݤ C¨Üª ñæPáÜ Ríg DWÜ ®ÜÊã æ v ¾ ¯Ü ÆÉ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ »ÝÐÝ PæçíPÜ¿áì¨Ü B¨ÜÍì Ü ®ÜÊáÜ ¾ PÜ|¡ ÊÜááí©¨æ. ÊÜáá¨Üª|®Ü ÎÅàÃÝÊÜÞÍÜÌÊæáà«Ü CÃÜáÊÜÐáÜ r PÝÆ ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ Ü q±Ü~ ³ ¿áá CÃÜáñܤ¨.æ B¨ÜÃæ ÊÜñì Ü ÊÜÞ®Ü ¿ááWÜ¨È Ü É »ÝÐÝ ÍÜá©œ¿á PÜáÄñÜá AÊÜÃáÜ ñæãàÄ¨Ü ¨ÝÄ¿áÈÉ PܮܰwWÜÃÜ Pæç×w¨Üá ÊÜááí¨æ PÜÃæ¨æã¿áÂÆá ñæPÜáRígÃÜíñÜÖÜ Ë¨ÝÌíÓÜÃÜá ¸æàPÝX¨æÁáà®æãà Gí¨Ü¯ÓÜᣤ¨æ. PܮܰvÜ¨Ü ±ÜíwñÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ ÓæãÃÜX¨Ü Öæ㣤®ÜÈÉ

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 21

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 22

±æäÅ. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá "®ÜÊÜ»ÝÃÜñÜ' ±Ü£ÅPæ¿áÈÉ PܮܰvÜ¨Ü ÖÜÙæ¿á PÜËWÜÙÜ ±ÜÄaÜ¿á ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¿áᣤ¨ÜªÃæí¨Üá D ×í¨æ EÇæÉàUÔ¨æ. AÊÜâWÜÙÜ®Üá° Joár ÓæàÄÔ ±ÜâÓܤPÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ÖæãÃÜñÜÃÜÆá ¿á£°Ô¨ÜÊÜÃÜã A.¸Ý. Íæqr¿áÊÜÃæà. D PÜꣿáá «ÜÊÜáìÓܧÙÜ ÊÜáígá®Ý¥æàÍÜÌÃÜ ±ÜâÓܤPÜ ÊÜÞÇæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜoWæãívÜá¨ÜÆɨæ ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ËÍÜÌ˨ݯƿá¨Ü ±Ü¨ÜË ñÜÃÜWÜ£WÜÚWæ ±ÜsÂÜ ±ÜâÓܤPÊ Ü ÝX¿áã ¯¿áËáÓÜÆq ³ ñr íæ Ÿá¨Üá WÜÊáÜ ®ÝÖÜì ËÐÜ¿áÊÝX¨æ.

¿áÍæãà«ÜÃÜ aÜÄñæ & ÖæãÓÜWܮܰvÜ A®ÜáÊݨÜ


A¨ÜPÝRX PܮܰvÜ¨Ü ®æÆ ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ㤟º ñæPÜáRíg¯WÝX PݨÜá ¯í£¨æ. ÎÅà ñæPÜáRíg AÊÜÃܨÜá ¯¼ìvæ¿á ÊÜÂQ¤ñÜÌ. ±ÜÅaÝÃÜPÝRX, ±ÜÅÔ©œWÝX ÃÝi ÊÜÞwPæãÙÜÛ¨Ü WÜáÃÜãi BX¨ÜªÊÜÃÜá. AÊÜÃÜ Aí¥Ü ¯ÆáÊÜâWÜÚWæ PæÆÊÜâ ÓÝüWÜÙÜ®Üá° CÈÉ J¨ÜXÓÜŸÖÜá¨Üá : * ËÊÜáÍæì ÊÜáñÜᤠÓÜíÍæãà«Ü®æ GíŸ ËÐÜ¿áÊÝX F¨Üá ÍÜíS F© ¹vÜáñæ¤à®æ. QË¿á®æã°à A¨ÜÃÜ ÊÜááTÝíñÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜÕ®æã°à PæãorÃæ ÓÜíñæãàÐÜ. PæãvÜ©¨ÜªÃæ Ÿí¨Ü ¨ÝÄWæ ÓÜáíPÜËÆÉÊæí¨Üá ×í¨ÜPæR ñæÃÜÙÜáñæ¤à®æ. * CÐÜár ÖæàÚ, ¹oár ÖæãàXÃÜŸÖÜá¨Ý¨ÜPæR ±ÜÃÜvܨæ, ÖæàÙÜŸÖÜá¨Ý¨Üá¨ÜPæR PæãÃÜÙáÜ ¨Üª ÊÜÞvܨæ ËÃÜËáÓÜáñæ¤à®æ. * ®Ü®Ü° hÝñÜPܨÜÈÉ C¨æ & ®Ü®Ü° ÊÜááS PÜívÜÃæ CñÜÃÜÃÜÈÉ Óæ°àÖÜ»ÝÊÜ PÜá¨ÜáÃܨæ JÊæáW¾ àæ gáWÜá±æ¿ Õ ááípÝWÜáñܤ¨íÜ ñæ. C¨Üá ÖÜÆÊÜâ ÓÜÆ ®Ü®°Ü ÓÜÌíñÜ A®Üá»ÜÊPÜ ã Ü R Ÿí©¨æ. * ÎûÜPÜ ÊÜ꣤¿á®Üá° ¹oár ÊݱÝÃÜPæR Gí©WÜã ŸÃÜÇÝÃæ. * »ÝÐæ ÍÜá¨ÜœÊÝXÃܸæàPÜá, A¥Üì ¯¨ÜáìÐÜrÊÝXÃܸæàPÜá. ®ÜÊÜá¾ ÊÝ_¾¿á ÖÜã ÖÜ|á¡WÙÜ Ü ñæãào¨Üíñæ ÖÜáÆáÓÝXÃܸàæ Pæà Ë®Ý ¹©ÃÜá ÊÜáÙæ, ÔàWæ ÊÜááÙÜáÛWÜÙÜ WæãívÝÃÜ| BWܸÝÃܨÜá. * ¨Üü|PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü PÜ®v °Ü ¨ Ü È Ü É ×í©¨Üª ÍÜá¨Üñœ æ Cí¨Üá ÊÜÞ¿áÊÝWÜᣤ¨Á æ ãà Gí¨Üá ®Ü®ÜWæ ñæãàÃÜáñܤ¨æ. EÚ¨ÜÊÜÄWæ A¨æà ÓÜñÜÌ¿ááPܤÊÝ¨Ü »ÝÐæ Gí¨Üá PÜívÜÃæ ®Ü®Ü° A¼±ÝÅ¿á ®Ü®ÜWæ, AÊÜÃÜ A¼±ÝÅ¿á AÊÜÄWæ. ñæPÜáRíg AÊÜÃÜ®Üá° ¿ÞÃÜã Cw¿ÞX PÜqrPæãvÜÇÝÃÜÃÜá. AÐæãrí¨Üá Z®Ü ±ÝíwñÜÂ, ÓÜñܤ$Ì, ¯¿áñÜᤠAÊÜÃܨݪXñÜá¤. A¨ÜPæRà H¿áì Æü$¾à®ÝÃÝ¿á| BÙÜÌ AÊÜÃÜá "®Ý®Üá PÜívÜÐÜár ñæPÜáRíg' Gí¨Üá ñܮܰ Ë᣿á®Üá° «Ü̯ÔÁáà ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿ááñݤÃæ. AÊÜÃÜá ®æ®Ü²ÔPæãÙÜáÛñݤÃæ : ""ÓÜíñÜ AÇæãàÔ¿áÓ… PÝÇæài®Ü ±ÝÅaÝ¿áìÃÝX ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »ÜorÃܨÜ᪠®Ü®ÜWæ ŸÖÜÙÜ ×í©¯í¨Ü £Ú©ñÜá¤. ÔàËáñÜ ÓÜí±ÜPÜìÊÜä CñÜá¤. AÆɨæ Óæàw¿Þ±Üâ PÜêÐ¡Ü »ÜoÃr áÜ ®Ü®°Ü ÊæáàÈqr¨ªÜ ËÍÝÌÓÜ ÊÜáñÜᤠ²Åà£WÜÚí¨Ü ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ ã Ü ®Ü®Ü°®Üá° BWÝWÜ AÈÉ CÈÉ PÜívÝWÜ ËÍÝÌÓÜ©í¨ÜÇæà ÊÜÂÊÜÖÜÄÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ B ÓÜí±ÜPÜì ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜá £àÃÝ ÖÜ£¤Ãܨæªà®Üã BXÃÜÈÆÉ. ®ÝÊÜâ £àÃÝ ÖÜ£¤ÃPÜ Ræ Ÿí¨Üá¨Üá JŸºÃ®Ü ã æ Ÿ ° ºÃáÜ A¥ÜìËÔPæãívÜá¨Üá Jí¨Üá ÓÜíZÐÜì¨Ü ÊÜááí©®Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ. ®ÝWæàWèvÜÃÜá iÇÝÉ—PÝÄWÜÙÝX ÊÜáíWÜÙÜãÃÜÈÉ C¨Üª ©®ÜWÜÙÜÊÜâ. BWÜ JÊæá¾ ÊÜáíWÜÙÜãÃÜÈÉ AUÆ PÜ®ÝìoPÜ ÊÜáPÜRÙÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü

®ÜvæÀáñÜá. A¨ÜÃÜ ÓÝÌWÜñÜ ÓÜË᣿á A«ÜÂûÜÃÝX ®ÝWæàWèvÜÃÜá iÇÝÉ—PÝÄ¿á ®æÇæ¿áÈÉ C¨ÜªÃÜá. B ÓÜ»æWæ WèvÜÃÜá ÓÝÌWÜñÜ »ÝÐÜ|ÊÜ®Üá° Jí¨Üá XàñÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ÊÜáíWÜÙÜãÃÜÈÉ C¨Ü᪨Üá Jí¨æà Jí¨Üá ©®Ü±Ü£ÅPæ, A¨Üá ®ÜÊÜ»ÝÃÜñÜ. ÊÜáPÜRÙÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü Pæã®æWæãívÜ Jí¨æÃÜvÜá ©®ÜWÜÙÜÈÉ ®ÜÊÜ»ÝÃÜñÜ ±Ü£ÅPæ¿áÈÉ ®ÝWæàWèvÜÃÜ ÓÝÌWÜñÜ Xàñæ¿á ÍÜŸÊ ª ®Ü áÜ ° SíwÔ, A¨Üá ¨Üü| PÜ®w °Ü WÜÃ®Ü áÜ ° AÊÜÖàæ ÙÜ®Ü ÊÜÞvÜáñܤ¨æ Gí¨Üá A¥Üì ŸÃÜáÊÜíñæ Xàñæ¿á®Üá° £ÃÜáb & ÓÜá©àZì ÇæàS®Ü Jí¨Üá ŸíñÜá. "ÖÜ©ª®Ü PÜ|á¡' B ÇæàS®Ü¨Ü ÎÃæãà®ÝÊæá. A¨Ü®Üá° ŸÃæ¨ÜÊÜÃÜá ÓÜíñÜ AÇæãàÔ¿áÓ… PÝÇæài®Ü ±ÝÅaÝ¿áìÃÝ¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜ ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »ÜorÃÜá. C¨ÜPÜãR Jí¨Üá PÝÃÜ|ËñÜá¤. BWÜ ®ÜÊÜ»ÝÃÜñÜ¨Ü ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜã, Jvæ¿áÃÜã BX¨ÜÊ ª ÃÜ áÜ ©ÊÜíWÜñÜ ÓÜíiàÊÜ PÜávÜÌÃÜá. AÊÜÃáÜ Ô.².Ô. GíŸ ÖÜÆÊÝÃÜá ŸÓÜáWÕ ÙÜ ®Ü áÜ ° Öæãí©¨Üª ÓÝÄWæ ÓÜíÓ槿á Jvæ¿áÃÜã Öè¨Üá. AÊÜÃÜ Jí¨Üá ÖÝ©¿á ŸÔÕ®Ü ÃÜÖܨÝÄ ±ÜÃÜÊݯWæ¿á®Üá° ÓÝÄWæ CÇÝTæ¿á iÇæÉ¿á ÊÜááS A—PÝÄWÜÙÝX ¯ÃÝPÜÄԨܪÃÜá. ÓÜPÝÃÜ|ÊÝX D ®æãàÊÜâ PÝÊÜâ PÜávÜÌÄWæ CñÜá¤. ÓÜíiàÊÜ PÜávÜÌÃÜã ñæPÜáRíhæ¿áÊÜÃÜã ÓÜÖܱÝtWÜÙÜá. "B' PÝÃÜ|©í¨Ü "D' ÓÜí±ÜPÜì¨Ü ÊÜáãÆPÜ ®ÝWæàWèvÜÃÜ PÜÊÜ®Ü¨Ü ËÊÜáÍæì ®Üvæ©ñÜá¤. D ËÊÜáÍæì Ÿí¨Üá¨ÜÄí¨Ü ÊÜáãÆ ±Ü¨ÂÜ ÊÜ®áÜ ° K¨Ü¨Ü ®ÜãÃÝÃÜá g®ÜÄí¨Ü ®ÝWæàWèvÜÃÜ ÊæáàÇæ ±Ü£ÅP¿ æ áÈÉ & ®ÜÊ» Ü ÝÃÜñÜ ±Ü£ÅPæ¿áÈÉ PÜoáÊÝ¨Ü qàPæWÜÙÜá Ÿí¨ÜÊÜâ. CÐÜár qàPæWÜÙÜá Ÿí¨Ü ÊæáàÇæ ÊÜáãÆ ±Ü¨ÜÂÊÜ®Üá° K¨Ü¸æàPæíŸ ÖÜíŸÆ ®Ü®ÜWÝÀáñÜá. ®Ý®Üá B ±Ü¨ÜÂÊÜ®Üá° PÜãÆíPÜÐÜÊÝX K©¨æ. BWÜ ®Ü®ÜWæ B ±Ü¨Ü嬆 PÜáÄñÜá Ÿí¨Ü qàPæWÜÚWæ A¥ÜìÊæà CÆÉ GíŸ ÓÜñÜ嬆 AÄÊÝÀáñÜá. ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ D iÇæÉ¿á g®ÜÃÜ PÜáÄñÝ¨Ü WèvÜÄWæ GÐÜár ²Å࣠WèÃÜÊÜWÜÚÊæ GíŸá¨Üá B ±Ü¨Ü嬆 ÊÜáãÆPÜÊàæ £ÚÀáñÜá. JŸº ±ÝÅÊÜÞ~PÜ, iÇæÉ¿á PÜáÄñÜá WèÃÜÊÜÊÜâÙÜÛ ÓÝ×ñÝÂÓÜPܤ A—PÝÄWæ A®Ý¿áÊÝWÜᣤÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° PÜívÜá ®Ü®ÜWæ ñÜáí¸Ý ®æãàÊÝÀáñÜá. BWÜ ®Ý®Üá B XàñÜÊÜ®Üá° E¨ÜªPÜãR ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÄࣿáÈÉ A¥ÜìËÔ, A¨ÜÃÜÈÉ ®ÜÊÜá¾ iÇæÉ¿á PÜáÄñÝX WèvÜÄWæ C¨Üª ²Å࣠WèÃÜÊÜWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜá AÈÉ A¼ÊÜÂQ¤WæãÚÔÃÜáÊÜ ŸWæ¿á®Üá° ÓÜá©àZìÊÝX ŸÃæ¨Üá ®ÜÊÜ»ÝÃÜñÜPæR PÜÙÜá×Ô¨æ. AÊÜÃÜá A¨Ü®Üá° ±ÜÅPÜqÓÜÈÆÉ. BWÜ ®Ý®æà B ÓÜá©àZì ËÊÜáÍæì¿á®Üá° "®ÝWæàWèvÜÃÜ ÓÝÌWÜñÜXàñæ' GíŸ ÎÃæãà®ÝÊæá¿áÈÉ AbcÔ ±ÜÅPÜqÔ¨æ. Jí¨Üá ÓÝËÃÜ ±ÜÅ£WÜÙÜá Jí¨æà ÊÝÃܨÜÈÉ ÊÜÞÃÝoÊÝÀáñÜá. ÊÜáñæ¤ GÃÜvÜá ÓÝËÃÜ ±ÜÅ£WÜÙÜ®Üá° ÊÜáá©ÅÔ iÇæÉ¿á

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 23

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 24


ÊÜáãÇæ ÊÜáãÇæWæ ÊÜááqrÔ¨æ. hæãñæWæ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü A—PÝÄWÜÙÜá, Gí.GÇ….G., ÊÜáí£ÅWÜÙÜá, ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÚWæ PÜÙÜá×ÔPæãpær. A¨Ü®Üá° K©¨Ü g®Ü ±Ü¨Ü嬆 ¯gÊÝ¨Ü A¥ÜìÊÜ®Üá° £Ú¨Üá ®ÝWæàWèvÜÃÜ®Üá° PæãívÝvÜÖÜ£¤¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ D ÇæàS®Ü ®Ü®Ü° ÊÜáñÜᤠñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ËÃÜÓÜ¨Ü Wæãàvæ¿á®Üá° G¹ºÔñÜá. AÊÜÃÜá BWÜ ®Ü®Ü° PÜáÄñÝX ®ÜËᾟºÃÜ WÜáÃÜáWÜÙÝX¨Üª Óæàw¿Þ±ÜâÃÜÊÜÃÜÆãÉ ¸æàÓÜÃÜ ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨ÜÃÜíñæ. BWÜ ®Ý®Üá ÁãàbÔ¨æª. ""C®Üá° ®Ü®Ü° ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ÓÜíŸí«Ü Gí¨Üã Jí¨ÝWܨÜá; hæãñæ¿ÞWÜÇÝÃܨÜá'' Gí¨Üá. I¨ÝÃÜá £íWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá Jí¨Üá ÓÝ×ñÜ ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü¨È Ü É ®Ü®WÜ ¨ æ áÜ ÃÝX ÔQR¨ÃÜ áÜ . BÍÜc¿áì¨Ü ÊÜÞñÜá Gí¨ÜÃæ B ÓÜí¨Ü»ì Ü ¨ÜÈÉ AÊÜÃáÜ ÊÜááS ÔívÜÄÓÜÈÆÉ. ÊÜááS £ÃÜáXÔPæãívÜá ÖæãàWÜÈÆÉ. B£¾à¿áñæÀáí¨Ü ×í©®Üíñæ ®ÜWáÜ ®ÜWáÜ ñܤ PæçÊáÜ áX¨ÜÃáÜ . ®Ü®WÜ æ ±ÜÃÊ Ü Þ Ü ÍÜc¿áì. BWÜ ®Ü ® Ü W æ A¯ÔñÜ á ""ÓÜ g j ® Ü Ã Ü , ¯gÊÝ¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜ Ã Ü ÊÝ¨Ü ËÊÝ¨Ü W Ü Ù Ü á ËÐÜ¿Þ«ÜÄñÜÊÝXÃÜáñܤÊæ ÖæãÃÜñáÜ ÊÜÂQ¤WñÜ Ê Ü ÝXÃÜáÊÜâ©ÆÉ'' Gí¨Üá. B ŸÚPÜ ®ÝÊÜâ ×í©XíñÜÆã ÖæaáÜ c ¯PÜoÊÜ£ìWÜÙݨæÊâÜ . GÐæãàr ÓÝ×£ÂPÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° £Ú¨ÜáPæãÙÜÛÆá ®Ý®Üá PÜÃÜíWÜƱÝw¿áÈɨܪ AÊÜÃÜ ÊÜá®æWæ ÖæãàWÜᣤ¨æª. Öæãà¨ÝWÜÇæÆÉ Pݵ PÜáw¨Üá ŸÖÜÙÜ ÖæãñÜᤠÊÜÞñÜáPÜñæ¿áÈÉ PÜÙ¿ æ áᣤ¨ªÊ æ âÜ . A¨æà ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ AÊÜÃÜá ÊÜáá¨Üª|®Ü ÃÝÊÜÞÍÜÌÊæáà«Ü¨Ü PÜáÄñÜá ËÊÜÃÊ Ü ÝX, A¥Üì ËíWÜv®Ü æ ÊÜÞvÜáñݤ, £Ú PÜ®v °Ü ¨ Ü È Ü É ŸÃæ¨áÜ A¨ÜPRæ ÊÜáÃÜáÖÜáoár PæãvÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . ®Ü®°Ü BÓÜQ¤WÝX D PÜáÄñÜá ®ÝÊÜâ GÐæãàr ÓÜÆ aÜbìÔ¨Üáíª oá. AÊÜÃáÜ Z®Ü ±ÜíwñÜÃÜá. hæãñæWæ ÃÜÔPÜÃÜá PÜãvÝ. B ©®ÜWÜÙÜÈÉ ®Ü®ÜWæ AÊÜÃÜ®Üá° »æàq¿Þ¨ÝWÜÇæÆÉ PܮܰvÜ¨Ü ®ÜáwWÜpæãrí¨Üá ®æ®Ü±ÝWÜᣤñÜá¤. "ÓæWÜ~¿áÊÜ®æãvÜ®æ ÓÜÃÜÓÜQRíñÜ WÜí«Ü¨ÜÊÜ®æãvÜ®æ WÜá¨Ýªo ÇæàÓÜá'. ñæPÜáRíg AÊÜÃÜá ¨Üü| PܮܰvÜ iÇæÉ¿á ÓÜÖÜê¨ÜÀá, E¨ÝÃÜ bíñÜ®æ¿á ±ÜíwñÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á WÜqr¿Þ¨Ü Jí¨Üá Pæãíw. AÊÜÃÜ ±ÝíwñÜÂ, AÊÜÃÜ PæãvÜáWæ PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ ÇæãàPÜPæR A±ÝÃÜÊݨÜá¨Üá.'' Gí. ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ PÝPÜìÙÜ AÊÜÄWæ ñæPÜáRíg AÊÜÃÜá "ÎÅàWÜáÃÜá'. Aí¥Ü WÜáÃÜáÊÜ¿áì®Ü PÜáÄñÜ ÍÜŨݜígÈ D ŸÃæÖÜ. C¨ÜÃÜ »ÜQ¤, ÍÜQ¤ ¨æãvÜx¨Üá. ""iàÊÜ®Ü¨Ü WÜ£Ááà ËbñÜÅÊݨܨÜáª. ÎÅà i.². ÃÝgÃÜñÜ°í ÊÜÐÝìí£PÜ ÓÜíÓܾÃÜ| A¨æà ñÝ®æà ÊÜááX©ñÜá¤. AÐÜrÃÜÇæÉà ÓÜᩪ ŸíñÜá. "±æäÅ. ÊÜáÄ¿á±Ü³ »ÜorÃÜ ¯«Ü®!Ü ' B B[ÝñÜ©í¨Ü aæàñÜÄÔPæãÙÜáÛÊÜ Êæã¨ÜÇàæ ÊÜáñæã¤í¨Üá ÔwÆá ÖÜ£¤Ã¨ Ü Ç Ü Éæà

ÖæãvæÀáñÜá : "ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ áÜ £àÄPæãívÜÃáÜ !' & G~ÔPæãívÜÃæ C¨æà®Üá GaÜcÃÊ Ü äæ à PÜ®ÓÜ ã æ à GíŸ »ÜÅÊáæ ¿ÞWÜáñܤ¨.æ ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ áÜ £àÄPæãívܨáÜ ª (1980) ÊÜÞa…ì 25ÃÜí¨Üá. ×í¨Ü| ©®Ü AÊÜÃÜ®Üá° BÓܳñæÅ¿áÈÉ PÜíw¨æª, ÊÜááPÝRÆá ñÝÓÜá AÊÜÃã æ í©X¨æª. ÊÜávÜ©, Añæ¤, ñÜÊáÜ í¾ ©ÃÜ ÖæÊáÜ P¾ RÜ Ùã Ü , C®æ㟠° º WÜívÜÓã Ü AÈɨªÜÃáÜ . ®Ü®WÜ æ A±ÜÄbñÜ ÊÜááS. ÎÅàÊÜᣠÃÜñÊ °Ü áÜ ¾ ÖæàÚ¨ÜÃáÜ & ""C¨Üá ®Ü®°Ü ñÜÊáÜ .¾ ¸æíWÜÙã Ü ÃÜá Pæ.C.¹.¿áÈÉ Cíi¯¿áÃ….'' ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá ¨Ü¯WÜãwÔ¨ÜÃÜá & ""CÊÜ ®Ü®Ü° ˨ݦì & ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ. PÝPÜìÙÜ PÝÇæài®ÜÈÉ ÇæPÜcÃÜÃ…''. AÊÜÃÜá PæàÚ¨ÜÃÜá & ""¿ÞÊÜ ÓܸjæPáÜ ?r '' ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ áÜ ®ÜváÜ ÊæÁáà ¸ÝÀá ÖÝQ¨ÜÃáÜ & ""ÖæàÚÆÉÊàæ ? ®Ü®Ü° ˨ݦì AíñÜ...!'' AÈÉí¨Ü ÖæãÃÜvÜáñݤ ÖæàÚ¨æ : ""B±ÜÃæàÍÜ®… B¨Ü ÊæáàÇæ ŸÃÜáñæ¤à®æ''. A¨ÜPRæ ñæPáÜ Ríg, PÜãvÜÇàæ ¸æàvÜ, ÊÜÞñÝw¨ÜÃæ B¿ÞÓÜÊÝ©àñÜá. ÖÜñáÜ ¤ ©®Ü ¹oár ¸Ý. GÆÉQRíñÜ ÊÜááS & ®Ü®Ü° PÜÐÜr ¿ÞÃÜã ®æãàvܸÝÃܨÜá. ®Ü®ÜWÜã ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜ PÜÐÜr ®æãàvÜáÊÜâ¨ÜPæR BWÜáÊÜâ©ÆÉ!'' ÊÜÞa…ì 25ÃÜí¨Üá ¸æÚWæY ×Ä¿ávÜRPæR ÖæãàX WæÙæ¿á ±æäÙÜÈ¿áÊÜÃÜ®Üá° PÜíw¨æª. ÊÜÞñÜáPÜñæ¿áÈÉ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ±ÜÅÓݤÊÜÊÜä ŸíñÜá. BÓܳñæÅ¿áÆãÉ ®ÜÊÜá¾ "ÊÜáá¨Ü| ª & ÊÜá®æãàÃÜÊáæ '¿áÃÜá ÖæàX¨ÝªÃæ GíŸá¨Ü®áÜ ° ÖæàÚ PæàÚ ®ÜQR¨ã Ü ª BÀáñÜá. B ®ÜWÜá訆 ×í¨æ PÜ~¡àÃÜá GÇæãÉà ÖæãíaÜá ÖÝPÜᣤ¨Ü᪨Üá B ÖæãñÜᤠ®ÜËᾟºÄWæ £Ú¿áÈÆÉ. ÓÜíhæ ±æäÙÜÈ¿áÊÜÃàæ PÝPÜìÙÜPRæ ´æäà®… ÊÜÞw¨ÜÃáÜ : "ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ áÜ £àÄPæãívÜáÅ!' & ×Ä¿ávÜR¨Ü ±æäÙÜÈ, PÝPÜìÙÜ¨Ü ®Ý®Üá, ÊÜáãvܹ¨ÜÃæ¿á aæ®Ü°PæàÍÜÊÜ JpÝrX ÊÜáíWÜÙÜãÄWæ «ÝËÔ¨æÊÜâ. ÃݣŠWÜípæ 7&15. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ±Ý¦ìÊÜ ÍÜÄàÃÜ aÜor¨Ü ÊæáàÈñÜá¤. ±æäÙÜÈ¿áÊÜÃÜá WæãàÙæãà Gí¨Üá AñÜᤠ¹orÃÜá. ÖæaÜác ñÜvË Ü Æɨæ PÜÙàæ ŸÃÜ樆 áÜ ° ¸æãàÙÜãÄ®Ü ÃÜá¨ÜÅ»ã Ü ËáWæ ÓÝXԨݪÀáñÜá, AX°ÓÍ³Ü ì Ü ÊÜä BÀáñÜ á . J| PÜ q r W æ Á ãí©Wæ Jí¨Ü á aÜ í ¨Ü ® Ü ¨ Ü Pæ ã ÃÜ v Ü ã ÓÜ á oár Ÿã©¿ÞWÜᣤÃáÜ ÊÜâ¨Ü®áÜ ° ®æãàw¨æÊâÜ . PÜ|¡ÈÉ ÖæãWæ¿á®Üá,° G¨æ¿áÈÉ ¸æíQ¿á®Üá° ñÜáí¹PæãívÜá ×í©ÃÜáX¨æÊÜâ... ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ PÜÐÜrÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ¿ÞÃÜã PÝ|Çæà CÆÉ. AÊÜÃÜã ÖæàÚPæãÙÜÛÈÆÉ. ÖÝWæÁáà ®Üvæ¨Üá¹orÃÜá. ÊÜÞa…ì 20ÃÜí¨Üá AÊÜÃÜá ®Ü®ÜWæãí¨Üá PÝvÜáì ŸÃ橨ܪÃÜá. A¨ÜÃÜÈÉ ×àXñÜᤠ: ""... 22&3&80ÃÜí¨Üá ¸æÙÜWæY PÜíPÜ®Ýw BÓܳñæÅ ÓæàÃÜáñæ¤à®æ. AÈÉ ÊÜáãÃÜá ©®ÜWÙÜ Ü ±ÜäÊÜì»ÝË bQñæÕ ®Üv¨ æ áÜ 25ÃÜí¨Üá ÍÜÓ÷Ü bQñæWÕ æ JÙÜWÝWÜŸÖÜá¨Üá. A®ÜíñÜÃÜ GÐÜár AÊÜ— AÈÉÃܸæàPæãà, ÊÜá®æWæ Ÿí¨Üá GÐÜár PÝÆ ËÍÝÅí£ ±Üvæ¿á¸æàPæãà £Ú¿á¨Üá. ÖÝWÝX ÊÜááS¨ÜÍÜì®ÜÊÜä ±ÜñÜÅ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜÊÜä ¨ÜãÃÜÊÝWÜŸÖÜá¨Üá.

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 25

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 26


»ÜWܨÜÊÜ®ÜáWÜÅÖÜ©í¨Ü ¸æàWÜ®æà ÊÝÔ¿ÞWÜÆãŸÖÜá¨Üá. BWÜ ±Üâ®Ü@ GÆÉ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓæãà|...'' ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ¯ñÜ ±ÝÃÝ¿á| WÜÅí¥ÜÊÝ¨Ü ÃÝÊÜÞ¿á|ÊÜ®Üá° BÓܳñæÅWÜã PæãívÜáÖæãàX¨ÜªÃÜá. ÃæãàWÜ¨Ü »Ü¿Þ®ÜPÜñæ¿á®Üã°, bQñæÕ¿á WÜí¼àÃÜñæ¿á®Üã° AÊÜÃÜá Êæã¨ÜÇæà ÊÜá®ÜWÜíw¨ÜªÃÜá. ÃÝÊÜá ®ÝÊÜáÊæà ñÝÃÜPÜÊæí¨Üá ®Üí¹ ñÜáq ¹X©¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃÜã »ÜËÐÜ嬆 ŸWæY AÊÜÃÜá ÓÜí¨æàÖÜWÜÅÓܤÃæà BX¨ÜªÃÜá GíŸá¨ÜPæR Êæáà騆 PÝvÜáì ¯¨ÜÍÜì®Ü. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá AÈÉí¨Ü ÊÜá®æWæ ŸÃÜÈÆÉ. ¸æàÃæÈÉWæãà ÖæãÃÜpæà Öæãà¨ÜÃÜá. ñÜÊÜá¾ PÜÐÜrÊÜ®Üá° ¸æàÃæ ¿ÞÃÜã ®æãàvܸÝÃܨÜá GíŸ AÊÜÃÜ BÍÜ¿áÊæà®æãà Jí¨Üá A¥Üì¨ÜÈÉ ´ÜÈÔñÜá! B¨ÜÃæ ®Ü®Ü°íñÜÖÜ ÓÝÊÜޮܮܮáÜ ° ¯ÃÝÍæ ÊÜáᣤPã æ íwñÜá. Ÿ¨ÜáPÜá Gí¨ÜÃæ ×àWæàÁáà? Ÿ¨ÜáPÜá Gí¨ÜÃæ CÐæàr Ááà...?

®Ü®Ü° iàÊܮܨÜÈÉ Jí¨Üá ÓܾÃÜ~à¿á Zor GÇæãàÔ¿áÓ… PÝÇæài®ÜÈÉ Ë¨Ý»ÝÂÓÜ. ®Ý®Üá PÝÇæàgá ÓæàĨÜ᪠1956ÃÜÈÉ. ®Ü®Ü° ±Üâ| & ŸÖÜáPÝÆ A«ÝÂ±Ü®Ü ¨ÜãÃÜÊÝX¨Üª Óæàw¿Þ±Üâ PÜêÐ¡Ü »ÜoÃr áÜ B ÊÜÐì Ü ®Ý¯¨Üª ñÜÃWÜ £Ü Wæ PÜ®v °Ü Ü ¸æãà«ÜPÃÜ ÝX Ÿí¨ÜÃáÜ . ÊÜÐÝìíñܨÜÈÉ A®ÝÃæãàWÜ ¯ËáñܤÊÝX, AÊÜ—Wæ Êæã¨ÜÇàæ ÓÜÌ¿áí ¯ÊÜêñ¤ÜÃã Ü B¨ÜÃáÜ . B Êæáà騆 ÊÜáãÃÜá ÊÜÐì Ü ÊÜä ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ Ü A«ÝÂ±Ü®Ü ÓèÆ»ÜÂ. PÝÇæàh… PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZ¨Ü PÝ¿áì¨ÜÎì¿ÞX ®Ü®ÜWæ AÊÜÃÜ ¯PÜo ÓÝÖÜ a Ü ¿ áì. ÊÝÃÜ ¨ Ü ÊÜ á ãÃæ ã à ®ÝÇæ ã Rà ñÝÔ®Ü È É ¸æ Ù æ ¿ áÇÝWÜ ¨ Ü ÊÝñÜ Õ Æ Â&WèÃÜ Ê Ü W Ü Ù Ü á ñÜ Ã Ü W Ü £ ¿á Öæ ã ÃÜ W æ ¸æ Ù æ ¨ Ü á ÊÜ â . AÊÜ Ã Ü Êæ ç ¨Ü á ÐÜ Â , ±ÜÅÊÜaܮܱÜoáñÜÌWÜÙÜ ŸWæWæ ®Ý®Üá ÖæaÜác ŸÃæ¿á¸æàQÆÉ. AÊæÆÉ DWÝWÜÇæà ÇæãàPܱÜÅԨܜ. ÃÜÓÜÓÜ³í©¿áã Ÿá©œWÝÅÖÜÂÊÜä BWÜáÊÜíñæ ±ÝsÜ ÖæàÙÜáÊÜâ¨ÜÃæãí©Wæ ñÜÃÜWÜ£¿á®Üá° AÊÜÃÜá ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨Üª Äࣿáã AÓÝ«ÝÃÜ|. ÓÜáÊÜÞÃÜá 100 & 120 ÊÜáí© CÃÜᣤ¨Üª B ¨æãvÜx ñÜÃÜWÜ£WÜÙÜÈÉ PæÆÊÜÄWæ & HPæ & ÖÜÆÊÜÄWæ PܮܰvÜ Gí¨ÜÃæ AÍÜŨæœ, ÆZá»ÝÊÜ. ±ÜÅÊÜaÜ®Ü¨Ü ®ÜvÜáÊæ AÊÜPÝÍÜÊݨÜÃæ ÓÝPÜá, ñÜÊÜá¾ ¸ÝÆ ¹aÜác£¤¨ÜªÃÜá. ±ÝÅbà®Ü PÝÊÜÂ&®ÝoPÜWÜÙÜ ÍÜêíWÝÃÜ Óܯ°ÊæàÍÜWÜÙÜá ŸÃÜáÊÜâ¨æà ñÜvÜ, ñÜáq ËáàÃÜáÊÜ ®ÜWÜá, PæàPæ. AíñÜÖÜ Öæ㣤®ÜÈÉ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá AorOæ (Platform)¿áÈÉ Jí¨Üá »ÜíX¿áÈÉ ¯íñÜá ÊÜááS ÔívÜÄÔ, PÜ|á¡ PæPÜRÄÔ ®æãàvÜáÊÜâ¨æà ÓÜÄ & PæãàOæWæ PæãàOæÁáà Wܱ… b±…! A®ÜÊÜÍÜÂPÜ, AÓÝí¨Ü¼ìPÜ

±ÜÅÍW°æ ÙÜ ®Ü áÜ ° ¿ÞÃݨÜÃã Ü G£¤¨ÃÜ æ AÊÜ®áÜ ° AÈÉÁáà ÖæãÓÜQ ¹vÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ Äà£. ÖæãÃÜ®ã æ àoPæR AÊÜè Ü áÜ ¹ÃÜá®Üv,æ JÃÜoá ®Üáw. B PÜáÄñÜá CÐÜár ÊÜÞñÜÅ ÖæàÙÜŸÇæÉ. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ »ÝÊÜÃÜ×ñÜ ÊÜááS Gí©WÜã AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü Pܮܰw¿áÆÉ. ¹ÃÜá®Üv&æ ®Üáw Gí©WÜã AÊÜÃÜ ÖÜ꨿ Ü áÊÜí£Pæ¿á ÊÜޮܨíÜ vÜÊÆ Ü É. B ÊÜááSÊÜ®áÜ ° ®æãàw, ÊÜÞñÜ®Üá° PæàÚ "®Ü¿áWÝÄPæ CÆÉ¨Ü AÖÜíPÝÄ ñæPÜáRíg' Gí¨Üá ©{àÃ… ¯|ì¿á ÊÜÞwPæãívÜÊÄÜ ¨ÝªÃ.æ AíñÜÖÊ Ü ÄÜ Wæ »ÜãWÜ»ì Ü ¨ÜÈÉ GíñÜÖÜ ÓÜÌ|ì ¯ûæà±Ü, PÜÆÉ ÓæÃæ¿áÈÉ GíñÜÖÜ £Ú¯àÃÜá, ñæíX®Ü PÜÃÜo¨Ü JÙÜWæ GíñÜÖÜ AÊÜáêñÜÃÜÓÜ AvÜX¨æ GíŸá¨Üã £Ú¿áÇÝÃܨáÜ . ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃܨÜá ¯àÃÜÓÜ ±ÝíwñÜÂ, ¨æãàÐæçPÜ ¨ÜêÑr Gí¨ÜÊÜÃÜã C¨ÝªÃæ. AíñÜÖÊ Ü ÃÜ Ü ÊݨÜPRæ B«ÝÃÜÊíæ ¨ÜÃæ ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ áÜ ÊÝÂPÜÃ| Ü ¨æãàÐÜWÙÜ ®Ü ã æ à° AÍÜá¨Üœ ±ÜÅÁãàWÜWÜÙÜ®æã°à WÜáÃÜá£Ô ÖæàÙÜᣤ¨Üª Äà£. AÊÜÃÜá H®Ü®Ý°¨ÜÃÜã K¨ÜáÊÝWÜ hæãñæ¿áÈÉ Jí¨Üá ÔàÓÜ¨Ü PÜwx C¨æªà CÃÜᣤñÜá¤. ñܱÜâ³WÜÙÜ ¸æ®Üá° ×w¨Üá, ÔàÓÜ¨Ü PÜwÀ x áí¨Ü aÜábc PævÖ Ü áÜ £¤¨ÃªÜ áÜ . GÐæãàr ±Ü¨Ü ±ÜÅÁãàWÜWÙÜ Ü ŸWæWæ AÊÜÃáÜ ±Ü£ÅPWæ ÙÜ È Ü É BWÝWÜ ŸÃæ¨Ü¨Ü㪠AÆÉÈÉ E±Ü®ÝÂÓÜ ÊÜÞw¨Ü㪠Eíoá. AÐÜrÄí¨Ü AÊÜÃÜ®Üá° ¨æãàÐæçPÜ ¨ÜêP… G®ÜÇ ° ÝWܨáÜ . ""»ÝÐæ ÍÜá¨ÜÊ œ ÝXÃܸàæ PÜá, A¥Üì ¯¨ÜáìÐÜÊ r ÝXÃܸàæ PÜá. »ÝÐæ¿á ÓÝÊÜìPÝÈPÜ ÃÜã±ÜPæR C¨Üá £àÃÜ AÊÜÍÜÂ. ®ÜÊÜá¾ ÊÝ_¾¿á ÖÜã&ÖÜ|á¡WÜÙÜ ñæãào¨Üíñæ ÖÜáÆáÓÝXÃܸæàPæà Ë®Ý ¹©ÃÜáÊæáÙæ, ÔàWæÊÜááÙÜáÛWÜÙÜ WæãívÝÃÜ| BWܸÝÃܨáÜ '' GíŸ ®Üí¹Pæ AÊÜè Ü ÝXñÜá¤. ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ áÜ PÜívܨªPÜ Ræ ÆÉ ¸ÝÀá ÖÝQ ®ÜáíX ¹vÜáÊÜ Bw®Ü hÝ£¿áÆÉ. ÃÜáb¿Þ¨Ü¨®ªÜ à°æ ÖÜávÜáQ ÊæáÆáÉÊÜ B®æ¿á Äà£. A¨Ü®æ°à Êæábc PÜqrPæãívÜÊÜÃæãí©Wæ ®Ü®Ü° ÊݨÜËÆÉ. "ÇæãàPæãà ¼®Ü° ÃÜáb@' ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá ÓÜÌPæàí¨ÜŹí¨ÜáÊÝ¨Ü AÖÜíPÝÄ SíwñÜ AÆÉ. AÊÜÄWæ ¯gÊÝ¨Ü ×Ä¿áÃÜÈÉ B¨ÜÃÜ, ÓÜÊÜÞ®ÜÃÜÈÉ Óæ°àÖÜ, QÄ¿áÃÜÈÉ ÊÝñÜÕÆ «ÝÃÝÙÜ GíŸá¨Ü®Üá° D C±Ü³ñæô¨Üá ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ PÜíw¨æªà®æ. AÊÜÃÜ WÜáÃÜá&ËáñÜÅ&ÎÐÜ ÊÜWÜì ñÜáíŸ ¨æãvÜx¨Üá. Qà£ìÍæàÐÜ ÊÜááÚ¿á £ÊÜᾱܳ¿áÂ, WæãàËí¨Ü ±æç, ±æäÙÜÈ ÍÜíPÜÃÜ®ÝÃÝ¿á| ÍÝÔ÷, ÎÅà Óæàw¿Þ±Üâ PÜêÐÜ¡ »Üor CÊÜÃæÆÉÃÜ®Üá° AÊÜÃÜá WÜáÃÜá Óݧ®Ü¨ÜÈÉÄÔ »ÜQ¤ ˮܿáWÜÙÜ®Üá° ñæãàĨݪÃæ. ÊÜááÚ¿á¨ÜÊÜÄWÝX "ÍÜŨݜígÈ' GíŸ ÓݾÃPÜ Ü ÓÜí±ÜâoÊÜ®áÜ ° HPÝíWÜÊÝX ±ÜÅPq Ü ÓÜáÊÜ ÓÝÖÜÓÊ Ü ®Ü áÜ ° ÊÜÞw¨Üê áÜ . PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü GíñæíñÜÖÜ "ÔíÖÜ'WÜÙÜ ÊÜááí¨æ¿áã "Pæç±æävæ'¿á®Üá° ¯»Üì¿áÊÝX ¹ÓÜávÜŸÆÉ ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ áÜ Óæàw¿Þ±Üâ Gí¨ÜÃæ ñÜÇæ ¸ÝWÜᣤ¨ªÃÜ áÜ . AÊÜÃÜ ®Üáw ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÄÜ Wæ "pÝsÜvÝyÜ|'. PÝÆÊÜÍÜÃÝWÜáÊÜ ÊÜÃæWÜã AÊÜÃÜá Óæàw¿Þ±Üâ C¨ÜªÈÉWæ ÖæãàX, A¥ÜÊÝ AÊÜÄWæ ±ÜñÜÅWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¨Üá, ÓÜí¨æàÖÜ ¯ÃÜÓÜ®Ü ÊÜÞwPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃÜá.

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 27

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 28

* * *


GÇæãàÔ¿áÓ… PÝÇæài®Ü "PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZ'¨Ü ÊÜáãÆPÜ ®ÜËᾟºÃÜ ÓÜÖÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜñŲ̈ÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü (1959) Óæàw¿Þ±Üâ A¼®Üí¨Ü®Ü WÜÅí¥Ü "JÓÜWæ'¿á ±ÜÅ£WÜÙÜÈÉ PæÆÊæà ÊÜÞÃÝoÊÝX EÚ¨ÜÊæÆÉ AaÜác PÜão¨Ü ÊÜáãÇæ¿áÈÉ ¹¨ÜáªPã æ íw¨ÝªWÜ Abc®Ü ÊæacÜ¨È Ü É ¸ÝQ¿Þ¨Ü¨ª®Ü Æ °æ É ñÝÊæà ñæñáÜ ¤ ±ÜâÓܤP¨ Ü Ü PÜoárWÙÜ ®Ü áÜ ° ñÜÄÔ ÊÜá®æ¿áÈÉ CÄÔPæãívÜÊÜÃÜá, ñæPÜáRíg! AÊÜÃÜ "ÊÜê¨Üœ ÓæàÊÝ®ÜáÃÝWÜ' D Äࣿá¨Üá. EñܤÊÜá A«Ý±ÜPÜ®ÝWÜáÊÜ BÓæ EÙÜÛÊÜ®Üá Ÿ¨ÜáQ®Ü E¨ÜªPÜãR Ë«æà¿á ˨ݦì¿ÞXÃÜ á ÊÜ â ¨Ü ã A¯ÊÝ¿áì. AÖÜ í PÝÄÀáí¨Ü A¨ÝWÜ ¨ Ü á . ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá AíñÜÖÜ Ë¨Ý¦ì, hÝn®Ü²±ÝÓÜá. ñÝ®Üá PÜÈ¿á¸æàPݨܨÜáª, £©ªPæãÙÜÛ¸æàPݨܨÜ᪠GÐæãrà C¨æ GíŸá¨Üá AÊÜÄWæ aæ®Ý°X Wæ㣤ñÜá¤. ®Ý®Üá D Êæ ã ¨Ü Æ á Öæ à Ú¨Ü ×Ä¿áÃÜ ÊÜ Þ £ÃÜ È , ÓÜ Ê Ü Þ ®Ü Ä í¨Ü , QÄ¿áÄí¨Ü & ˨ݦìWÜÚí¨ÜÆã AÊÜÃÜá PÜÈ¿áÆá ԨܜÃÝX¨ÜªÃÜá. ±ÜâñÜã¤Ä®Ü Jí¨Üá ÓÝ×ñÜ ÓÜ»¿ æ á®Üá° ÊÜááXÔ ®ÝÊÜâ hæãñæ¿ÞX ×í©ÃÜáWÜᣤ¨ªæÊâÜ . AÊÜáêñÜ ÓæãàÊæáàÍÜÌÃÜÃã Ü JqrX¨Üê áÜ . ÊÜÞñÜáPÜñ¿ æ áÈÉ "ÓæãàñÜá ÓÜá|¡ÊÝWÜá' GíŸ ®ÜáwWÜq®r Ü ±ÜÅÓݤÊÜ ŸíñÜá. ñæPÜRíg¨ÜÊÜÃÜá "ÓæãàñÜá ÓÜá|¡ÊÝWÜá' GíŸá¨ÜPæR ®ÝÊÜâ £Ú¨ÜáPæãívÜ A¥ÜìÊÜÆÉ. ÊÜáá¨Üª|®æà "ÓæãàñÜá ÓÜá|¡¨æãÙݨÜí' Gí¨Üá ±ÜÅÁãàXԨݪ®æ. ÓÜá|¡Êæí¨ÜÃæ ÃÜã{¿áÈÉÃáÜ ÊÜ "aÜá|¡' & Gí¨ÜÃæ PÜov r WÜ ÙÜ Ü ±ÜPÝRÓáÜ WÜÚWæÆÉ B«ÝÃÜÊÝXÃÜáÊÜ AvÜx ñæãÇæ. GÆÉ ÖæãÃæÁáà A¨ÜÃÜ ÊæáàÇæ ¹àÙÜáñܤ¨æ. ®Ý®Ý ŸWæ¿á PÜÐÜr & ®ÜÐÜr Öæãí¨ÜáÊÜÊ®Ü Ü ±ÝvÜá B ÓÜá|¡¨Ü ÖÝWæ. C¨Üá ÊÜÂíWÝÂ¥Üì. C¨Ü®áÜ ° ®Ü®WÜ æ £ÚÔ¨ÜÊÃÜ áÜ ñÜá©¿ávÜR ËÐÜ¡¿á Gí¨ÜÃáÜ ! D Íܸݪ¥ì Ü ¨Ü ŸWæWæ A¼±ÝÅ¿á ÊÜÂñÝÂÓÜËÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ hÝn®Ü¨ÝÖÜ ¿ÞÊÜ ŸWæ¿á¨Üá GíŸá¨ÜPæR D A®æÌàÐÜ| ²Åà£Ááà Jí¨Üá ¯¨ÜÍÜì®Ü. ÍæçÊÜ ±ÜâÃÝ|WÜÙÜÈÉ "WÜá±Ü¤ »ÜPܤ'D ÊÜ|ì®æ C¨æ. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃܨÜá D Äࣿá WÜá±Ü¤ ²Åà£, ËÍÝÌÓÜ, WèÃÜÊ.Ü A¨Üá ®æÆ¨Ü Aw¿áÈÉ ÖÜÄ¿ááÊÜ WÜíWæ¿á ÖÝWæ. GÇæãàÔ¿áÓ… PÝÇæài®Ü "PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZ'¨ÜÈÉ Jí¨Ý®æãí¨Üá PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü Áãàg®æ¿ÞXñÜá¤. PÝÇæài®Ü A«Ý±ÜPÜ PæãsÜw¿á ÖÜ£¤ÃÜ ¯íñÜá AÊÜ Ã æ ã í©Wæ A¨Ü Ã Ü PÜ á ÄñÜ á aÜ b ìÓÜ á £¤ ¨ æ ª . B PÝ¿áìPÜ Å ÊÜ á ®ÝÊÜ â ÁãàbÔPæãívÜíñæ ®Üvæ¿áÇÝÃܨÜá Gí¨Üá AÊÜÃÜá £ÚÔ¨ÝWÜ ®Ü®ÜWÝ¨Ü ¯ÃÝÍæ AÑrÐÜrÆÉ. ®Ü®ÜWæ PÜ|á¡ PÜñܤÇæ Ÿí¨Üá ñÜÇæ ÓÜᣤñÜá. ÊÜááí¨æ GaÜcÃÜWæãívÝWÜ JÙÜWæ PÜábì¿áÈÉ PÜ㣨æª. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá PÜ|á¡ ÊÜááSWÜÚWæ ¯àÃÜá ñÜÚ¨Üá E±ÜaÜÄÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. "CÐÜrPæRÆÉ ×àWݨÜÃæ ÖæàWÜ¿áÂ?' Gí¨Üá ÓÜíñæçÔ¨ÜÃÜá.

®Ü®Ü° ŸÃÜÊÜ~WæWÜÙæà®Ý¨ÜÃÜã C¨ÜªÈÉ Jí¨æãà Óæàw¿Þ±Üâ CÆÉÊæà ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÄWæ K© ÖæàÚ AÊÜÃÜ J²³Wæ ±Üvæ¿á¨æ DÊÜÃæWæ ®Ý®Üá ±ÜÅPÜqÔ©ªÆÉ. ¿ÞÊÜâ¨æãà Jí¨Üá ±Ü£ÅP¿ æ á ËÍæàÐÝíPÜPÝRX Qà.Íæà. ±æäÙÜÈ ÍÝÔ÷¿áÊÜÃ®Ü áÜ ° PÜáÄñÜá Jí¨Üá ÓÜ|¡ ÊÜÂQ¤bñÜÅ ŸÃ橨æª. A¨Ü®Üá° ÍÝÔ÷¿áÊÜÃÜ B£¾à¿á ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÄWæ ñæãàÄÔ¨æ. AÊÜÃáÜ K©¨ÜÃáÜ , J²³¨ÃÜ áÜ . AÐæàr AÆÉ & ""B ±Ü£ÅPWæ æ ¸æàvÜÊäæ à C¨Üá, CÈÉ PæãvÜá. ÍÝÔ÷ ÓݾÃÜPÜ WÜÅí¥Ü ±ÜÅPÜoÊÝWÜáñܤ¨æ. A¨ÜÃÜÈÉ ÓæàÃܸæàPݨÜ᪠C¨Üá'' Gí¨ÜÃÜá! ÖÝWæÁáà BÀáñÜá, ÇæàS®Ü "¿áûÜWÝ®Ü ÊÜáPÜÃÜí¨Ü'¨ÜÈÉ ÓæàÄPæãíwñÜá. C¨Üá ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ Ü ÃÜÓ¨ Ü êÜ Ñ,r WÜá| ±Üû± Ü ÝñÜ. PÝÇæàgá ˨ݦì¿ÞX¨ÝªWÜ ®Ü®®°Ü áÜ ° ŸÖÜáÊÜaܮܩí¨Ü PÜÃæ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. BÊæáàÇæ HPÜÊÜaܮܩí¨Ü PÜÃæÔPæãÙÜáÛÊÜÐÜár ÖÜ£¤ÃÜÊݨæ. ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜâ ®Ýw®Ü PæÆÊÜâ ÓÝ×£WÜÚWÜã PÜÇÝPÝÃÜÄWÜã ÊÜÞÓÝÍÜ®WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° PæãvÜÊÞ Ü w¨ÝWÜ, JŸºÃáÜ ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ Ü ÖÜ£¤ÃÊ Ü àæ "C¨Üá ¯ÊÜáWÜã ÔWܸæàQñÜá¤' Gí¨ÜÃÜá. A¨ÜPæR AÊÜÃÜá ñÜoPÜR®æ ÖæàÚ¨ÜÃÜá "®Ü®ÜWæàPÜ¿á A¨Üá? Óæàw¿Þ±Üâ AÊÜÄWæ, AÚPæ ÃÝÊÜá¿á ÃæçWÚÜ Wæ, AWÜÄ ÎÅà¯ÊÝÓÜ »ÝWÜÊñÜ ÄÜ Wæ ÔPÜRÃæ ÓÜíñæãàÐÜ'. & C¨Üá ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ Äà£. "ÊÜÞ£®Ü hævæ ÖæOæ¿ááÊÜ ÓæçÃÜí—ÅñÜ®Ü' AÊÜÃܨܪÆÉ. GÆÉÊÜä "ÓÝ´…Ôà¨Ý'.

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 29

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 30

* * *

ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÄÜ Wæ ÇæàS¯ Jí¨Üá ÊÜáíñÜŨíÜ vÜÊÝWÜÈÆÉ. ŸÅÖ¨ ¾Ü íÜ vÜÊÝÀáñÜá. A¯ÊÝ¿áì, AÊÜÍÜ Gí¨æ¯Ô¨ÝWÜ ÊÜÞñÜÅ A¨Ü®Üá° ±ÜÅÁãàXÔ¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜÈÉ bíñÜ®Ü ¸æãà«Ü®WÜ ÙÜ àæ ÖæaáÜ c. ÇæàS®Ü PÜvÊ Ü áæ . "K¨Üá ŸÃæÖ¨ Ü Ü ÍÜñáÜ Å' GíŸ ÊÜÞ£¨æ. K¨Üá... K¨Üá.. ñÜÊÜá¾ PæçWæ H®æà®Üá Ÿíñæãà A¨æÆÉÊÜ®Üã° ¹vܨæ K¨Üᣤ¨ÜªÃÜá. PÝÙÜ®Üá° PÜãwvÜáÊÜâ¨Üá, PÜÙæ¿á®Üá° QñÜᤠ¹ÓÜávÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ PÜÅÊÜáÊÝXñÜá¤. ÖÝWæ AÊÜÃÜá ÊÝaܮܱæÅàËá¿Þ¨ÜÃÜã, D ®ÝÇÝRÃÜá ¨ÜÍÜPÜWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜá ŸÃæ¨Ü¨Ü᪠ÓÜñŲ̈ÜêÑrÀáí¨Ü AƳÊæà®Üã AÆÉ. WÜáÃÜáÓܨÜêÍÜÃæí¨Üá ñÝÊÜâ ®Üí¹¨Üª Óæàw¿Þ±Üâ AÊÜ Ã Ü "±Ü â |ÂÆÖÜ Ä 'Àáí¨Ü ±Ü Å aæ ã à©ñÜ Ã ÝX ²Ä¿áPÜ R ÃÜ ¨ Ü È É ÃÜ b st "ËàÃÜËÆÔñÜ'ÊæíŸ SívÜPÝÊÜ ÓÝíWÜñܨÜÈÉ ÖæãÓæ©ÃÜáÊÜ "ÊÜá«ÜáÃÜíg¯à' GíŸ ÍÜêíWÝÃÜ PÝÊÜÂWÜÙÈ Ü É AÊÜÃÜ PÜËñÜÌ¨Ü Jí¨Üá ÊÜááSÊݨÜÃæ "PÜ®v °Ü Ü ÓÜÊÞ Ü ÓÜWÙÜ áÜ ' AÊÜÃÜ E¨Üíª vÜ ±ÝíwñÜÂPæR E¨ÝÖÜÃO Ü .æ ñÜÊáÜ Wæ AaÜácÊáæ bc®Ü "ÎÅà ÃÝÊÜÞÍÜÌÊæáà«Ü'¨Ü ÓÝÃÜ ÓÜíWÜÅ×Ô, q±Ü³~ ŸÃæ¨Üá, ÊÜáá¨Üª|®Ü g®Ü°WÜá¨ÜáÃæWæ ÊÜáñæã¤Êæá¾ ®Ýw®ÜÇæÉÆÉ hæçñÜÅ¿ÞñæÅ ÊÜÞwÔ¨ÜÃÜá. ñÝÊÜä Pܱܳ PÝ~PæWÜÙÜ®Üá° Wæ¨ÜªÃÜá. ¯«Ü®Ü ±ÜäÊÜì¨Ü


®ÝÇÝRÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá PæàÎÃÝg®Ü "ÍÜŸªÊÜá~ ¨Ü±Üì|'PæR ËÓÜõñÜ ÊÝÂTÝ娆 ŸÃæ¿ááÊÜâ¨ÜÃÈ Ü É ¯ÃÜñÃÜ ÝX¨Üê áÜ . B¨ÜÃæ PÝÆÃÝ¿á AÊÜÃ®Ü áÜ ° PÜÃPÜ ã æ ívÜá ¹or. AÃæ¿ÞXÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° CwWæãÚÓÜáÊÜâ¨ÜPæR C®æã°Ÿº ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃæà ŸÃܸæàPÜá. A¨Üá Aí£íñÜÖÊ Ü ÄÜ Wæ ÓÜWáÜ YÊÜ PæÆÓÜÊÆ Ü É. C®Üá,° ËË«Ü ±Ü£ÅPWæ ÙÜ Ç Ü ã æ Éà, WÜÅí¥ÜWÙÜ Ç Ü ã æ Éà aæ¨ÄÜ ÃÜáÊÜ ÇæàS®ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÓÜíWÜÅ×Ô¨ÜÃæ AÊæÆÉ PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü PÜ|g¨ÜÈÉ Öæ㯰®Ü PÝÙÜáWÜÙáÜ G¯ÓÜŸÆÉÊÜâ. Jí¨æãí¨ÜÃÜÆãÉ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ±ÝíwñÜÂ, ÃÜÔPÜñæ, ÓæãÌà±ÜgnñæWÜÙÜá G¨Ü᪠PÝ|áñܤÊ.æ

vÝ. AÊÜáêñÜ ÓæãàÊæáàÍÜÌÃÜÄWæ ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ áÜ B¨ÜÃ~ Ü à¿á ±ÝūݱÜPÃÜ áÜ . ñÜ®°Ü ˨ÝÂWÜáÃÜá訆 ¸æãà«Ü®Ü Äà£, ÓÝ×ñÜ Êæãàw¿á®Üá° AÊÜÃÜá ×àWæ Ÿ~¡ÓÜáñݤÃæ : ""1954&58ÃÜ AÊÜ—¿áÈÉ ÓÜíñÜ GÇæãàοáÓ… PÝÇæài®ÜÈÉ ®Ý®Üá ±æäÅ. ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »ÜorÃÜ PܮܰvÜ Ë¨Ý¦ì¿ÞX¨æª. AÊÜÃÜ AWÝ«Ü ±ÝíwñÜÂ, WÜí¼àÃÜ ¯ÆáÊÜâ, BPÜÐÜìPÜ ±ÝsÜPÜÅÊÜá & CÊÜâ ˨ݦìWÜÙÜ®Üá° ËÍæàÐÜÊÝX ÓæÙ橨ܪÊÜâ. CíoÃ…ËáàwÁáp… ñÜÃÜWÜ£Wæ ®ÜÊÜáWæ ±ÜsÜÂÊÝX¨Üª PܮܰvÜ ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜÈÉ Óæàw¿Þ±Üâ PÜêÐÜ¡ »ÜorÃÜ "ÍÜÌÊæáà«Ü' A¥ÜÊÝ "®Ý¿á®ÜvÜñæ' GíŸ QÃÜáPÝÊÜÂÊÜä

Jí¨ÝXñÜá¤. A¨Ü®Üá° ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá ±ÝsÜ ÊÜÞw¨Ü Äà£Ááà A®Ý¨ÜêÍÜÊÝXñÜá¤. PÝÊÜÂÊÜ®Üá° ÃÜÓÝñܾPÜÊÝX AÊÜÃÜá ÊÝbÓÜáÊÜ PÜÅÊÜá ÊÜÞËáìPÜÊÝXñÜá¤. ËÊÜÃÜOæ EbñÜÊäÜ SbñÜÊäÜ BXÃÜᣤñáÜ ¤. ®ÝÀá¿á ¨ÜáÃÜíñÜ¨Ü B PÜñ¿ æ á PÜÃáÜ |ÃÜÓÜ PÜÃáÜ ÙÜá ×ívÜáÊÜí£ñÜá¤. Aí©®Ü B PÝÊÝÂÓÝÌ¨Ü¨Ü A®Üá»ÜÊÜ Gí¨Üã ÊÜáÃæ¿áÇÝÃܨÜáª. ÊÜááí¨æ ±Ü¨ÜË ñÜÃÜWÜ£¿áÈÉ ÊÜáá¨Üª| PÜË¿á "ÎÅà ÃÝÊÜÞÍÜÌÊæáà«Ü' GíŸ ÖÜÙÜWܮܰvÜ WܨÜÂPÝÊÜ ±ÝsÜ ®ÜÊÜáWæÆÉ Jí¨Üá ÃÜÓÜÇæãàPÜ ÓÜíaÝÃÜÊÝXñÜá¤. B PÝÊÜ嬆 iàÊÝÙÜÊÝ¨Ü ÊÜáá¨Üª| & ÊÜá®æãàÃÜÊæá¿áÃÜ ÓÜíÊݨÜWÜÙÜÈÉ A¼ÊÜÂPܤWæãívÜ A±ÜäÊÜì iàÊÜ®Ü ÃÜÔPÜñæ¿á®Üá° JŸº ÓÜÖÜê¨Ü¿á ËÊÜáÍÜìPÜ®ÝX ñæÃæ©vÜᣤ¨ÜªÃÜá. PæÆÊæäÊæá¾ WÜáÃÜáWÜÙÜá £àÃÝ PÜoá ËÊÜáÍÜìPÜÃÝX ¹vÜᣤ¨ÜªÃÜá. ¿ááPݤ¿ááPܤñæWæ WÜÊÜá®Ü ¯àvÜ¨Ü ŸÃÜÊÜ~WæWÜÙÜ®Üá° SíwÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ×Ä¿á »ÝÐÝ ±ÜíwñÜÃÝX¨Üª AÊÜÃÜá ÊÝÂPÜÃÜ|¨æãàÐÜWÜÙÜ®Üá° ûÜËáÓÜᣤÃÜÈÆÉ. AÊÜÃÜ A«Ü¿á®Ü¨Ü ÖÜÃÜÖÜá ËÓݤÃÜÊÝXñÜá¤. ÖÜÙÜWܮܰvÜ, ®ÜvÜáWܮܰvÜ PÝÊÜÂWÜÙÜ®Üã°, ÍÜŸªÊÜá~ ¨Ü±ÜìOÝ© ÍÝÓÜ÷ WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üã° PÜãÆíPÜÐÜÊÝX A«Ü¿á®Ü ÊÜÞw¨Üª AÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜ ÓÜíŸí— ÖÝWÜã ÓÜíÓÜ¢£±ÜÃÜ bíñÜ®ÜWÜÙÜá bQñÜÕPÜ ¨ÜêÑrÀáí¨Ü PÜãw¨ÜªÊÜâ. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá Jí¨Üá ±Ü¨ÜÂÊÜ®æã°à ËaÝÃÜÊÜ®æã°à ËÊÜÄst ŸÚPÜ AÈÉ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ÓÜí¨æàÖÜWÜÙÜá EÚ¿áᣤ©ªÆÉ. B¨ÜÃÜã ñÜÃÜWÜ£¿áÈÉ AÊÜÃÜÈÉ ±ÜÅÍæ° PæàÙÜŸÖÜá¨ÝXñÜá¤. E¨æªàÍܱÜäÊÜìPÜÊÝ¨Ü A—PܱÜÅÓÜíXñÜ®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ AÊÜÃÜá ÓÜ×ÓÜᣤ©ªÆÉ. Aí¥ÜÊÜÃÜ ÊÜááS¨Ü ¯àÄÚÔ¹vÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÖÝWÝX ¿ÞÊÜ ñÜáío ÖÜávÜáWÜ®Üã AÊÜÃÜ ñÜÃÜWÜ£¿áÈÉ ¸ÝÆ ¹aÜcÆá ¿á£°ÓÜᣤ©ªÆÉ. B PÝƨÜÈÉ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÄXíñÜ ×Ä¿áÃÝ¨Ü Óæàw¿Þ±Üâ PÜêÐÜ¡ »ÜorÃÜã PܮܰvÜ Ë»ÝWܨÜÈɨܪÃÜá. AÊÜÃÜ ÊæáàÇæ A£àÊÜ WèÃÜÊÜ C¨Üª ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá, ""PܮܰvÜ Ë»ÝWÜPæR ¯¿áÊÜá ±ÜÅPÝÃÜ ®Ý®Üá ÊÜááSÂÓܧ®Ý¨ÜÃÜ㠮ܮÜWæ ¯gÊÝX¿áã "Öæv…' Óæàw¿Þ±Üâ!'' Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜâ©ñÜá¤. C¨Üá AÊÜÃÜ Ë¨ÜÌñ…ˮܿáÊÜ®Üã° ±ÝÅý WèÃÜÊÜÊÜ®Üã° ÓÜãbÓÜáñܤ¨æ. D WÜáÃÜá¨ÜÌ¿áÃÜ ÊÜá®æWÜÚWæ ®Ý®Üá BWÝWÜ ÖæãàX ÓÝ×ñÜ ÓÜíŸí«ÜÊÝ¨Ü ñÜáÓÜá Öæbc®Ü ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° £Ú¿áÆá GÙÜÓÜᣤ¨æª. ®Ü®Ü°í¥Ü PæÆÊÜÃÜ®Üá° AÊÜÄŸºÃÜã AñÜÂíñÜ ÊÝñÜÕÆ©í¨Ü ®ÜvæÔPæãívÜá ¿ááPܤ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü ¯àvÜᣤ¨áÜ ª¨®Ü áÜ ° ÊÜáÃæ¿áÇÝÃæ. ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ Ü ÊÜá®æ¿áÈÉ AÊÜÃÜ ÖÝWÜã AÊÜÃÜ ±Ü£° ÃÜñÜ°ÊÜá¾®ÜÊÜÃÜ ÓÜíÊݨÜ, ÊÝWÝ̨ÜWÜÙÜá ñÜáíŸ ÓÝÌÃÜÓÜÂÊÝXÃÜᣤ¨ÜªÊÜâ. ÊÜáá¨Üª| & ÊÜá®æãàÃÜÊáæ ¿áÃÜ ÓÜí»ÝÐÜO¿ æ á®Üá° ®æ®² Ü ÓÜᣤ¨ªÜÊâÜ . ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ PÜê£WÜÙÜ ÓÜíTæ PÜwÊæá. B¨ÜÃæ ÊÜåèƨÜÈÉ ×ĨÝXÊæ. A¨ÜÃÜÆãÉ AÊÜÃÜ "ÍÜŸªÊÜá~ ¨Ü±Üì| ÊÝÂTÝ®Ü' ÖÝWÜã "q±Ü³~ ÓÝÃÜÓÜÊæáàñÜ ÎÅà

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 31

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 32

* * *

ÊÜáíWÜÙÜãÄWæ Öæãà¨ÝWÜ, AÈÉ¿á PæÆÓÜWÜÙæÆÉ ±ÜäÃæçst ÊæáàÇæ, ñܱܳ¨æ ®Ý®Üá PÜívÜá ÊÜÞñÝwÓÜᣤ¨ÜªÊÜÃæí¨ÜÃæ WÜáÃÜáÊÜ¿áì ñæPÜáRíg. AÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿á gWÜÈ¿á PÜp¿ ræ áÈÉ ®Ý®Üá, G¨ÜáÃÜá PÜábì¿áÈÉ AÊÜÃáÜ , ÓÜÌƳ ¨ÜãÃÜ¨Ü ¸æíb®ÜÈÉ ÎÅàÊÜᣠÃÜñÊ °Ü áÜ ¾ ×àWæ ÊÜááÊÜáá¾SÊÝX H®æà®æãà ÊÜÞñÜáPÜñ.æ AíñÜÖÜ ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ áÜ DWÜ GÆÉ Gí¨ÜÃæ ÊÜá®ÜÓáÜ Õ J±ÜâÊ ³ âÜ ©ÆÉ. AÊÜÃáÜ ¯«Ü®ÃÜ Ý¨Ü ÊÜáÃÜá©®Ü ÓÝ¿áíPÝÆ ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü GÓ….Ô.Ô. ¸ÝÂíQ®ÜÈÉ Jí¨Üá ÓÜíñÝ±Ü ÓÜ»æ ®Üvæ©ñÜá¤. ®ÜãÃÝÃÜá g®Ü ÓæàĨܪÃáÜ . ®Ý®Üã ÊÜÞñÝvÜÆá ÖæãÃÜoá WÜíoÆá ¹X¨Üá ÓÜáÊÜᮾ ÝX¨æª. ÓÜ»¿ æ á®Üá° ÊÜááXÔ Ãݣſá Fo £àÄÔ ÃÜÓ椿áÈÉ £ÃÜáWÝvÜᣤ¨ÜªÃæ "C®Üã° Öæ㣤¨æ¿áÇÝÉ, H®Üá Êæãàvæãà|? ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ È Ü ÉWæ ÖæãàWæãà|Êæà?' Gí¨ÜáPæãívæ. C®æãí° ¨Üá ûÜ| "C¨æà®Üá »ÜÅÊæá! DWÜ ñÝ®æà AÊÜÄWæ ®Ü®Ü° ÍÜŨݜígÈ A²ìÔ¨æªà®ÜÇÝÉ' Gí¨Üá ñÜvæ¨ÜáPæãívæ! & GÃÜvÜãÊÜÃæ ¨ÜÍÜPÜWÜÙÜ B »ÝWÜ C®æ°ÈÉ? AhÝn®Ü £ËáÃÝí«ÜÓÜ hÝn®Ýíg®Ü ÍÜÇÝPÜ¿Þ > aÜûÜáÃÜ᯾àÈñÜí H®Ü ñÜÓæ¾$ç ÎÅà WÜáÃÜÊæà ®ÜÊÜá@ >>


ÃÝÊÜÞÍÜÌÊæáà«Ü' & CÊæÃÜvÜá AÊÜÃÜ Ë¨ÜÌ£¤®Ü ¿áÊÜáÙÜ PÜÙÜÍÜWÜÙÝXÊæ. AÊÜÃÜ PÝÊÜÂPÜê£WÜÙÝ¨Ü "ËàÃÜ ËÆÔñÜ' ÊÜáñÜᤠ"ÊÜá«ÜáÃÜíg¯à' CÊÜâ PÝÊÜÂýÃÜ ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° AÐÝrX ÓÜãÃæWæãÙÜÛÈÆÉ. CÊÜÃÜ CñÜÃÜ ËÊÜáÍÝì PÜê£WÜÙÜã ˨ÜÌñ… ÇæàS®ÜWÜÙÜã ÓÝ×ñÜ ˨ݦìWÜÚWÜã ˨ÝÌíÓÜÄWÜã ÓÝPÜÐáÜ r E±Ü¿ááPܤÊÝXÊæ. ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü A«ÜÂûÜÃÝX A®æàPÜ ÊÜÐÜì AÊÜÃÜá QÄ¿áÄWæ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. ÖæãÃÜñæãàÄPæWæ WÜí¼àÃÜÊÝX PÝ~Ô¨ÜÃÜã ÖÜê¨Ü¿á ÊÜÞ¨ÜìÊÜÊÜâÙÜÛ Óæ°àÖÜÎàÆñæ AÊÜÃܨÝXñÜá¤.'' "PܮܰvÜ¨Ü ÊÜáÈɮݥÜ' & ÎÅà ñæPÜáRíg Gí¨Üá PæãívÝvÜáÊÜ vÝ> Pܹº®ÝÇæ ÊÜÓÜíñÜ »ÝÃܨÝÌg AÊÜÃÜá ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ®æÇæ&¸æÇæ¿á®Üá° ×àWæ PÜívÜÃÜԨݪÃæ: ""ÊÜáá¨Üª|®Ü ÎÅà ÃÝÊÜÞÍÜÌÊæáà«ÜÊÜâ ÊæáçÓÜãÄ®Ü PÝÊÝÂÆ¿á©í¨Ü ±ÜÅPo Ü ÊݨÝWÜ, A¨ÜÃÜ PæÆÊÜ⠱ܨ± Ü ÅÜ ÁãàWÜWÙÜ áÜ ÓÝÊÜޮܠK¨ÜáWÜÄWæ "¯àÄÚ¿á¨Ü WÜíoÇæãÙ… PÜváÜ Ÿí ñÜáÃÜáQ¨ÜíñæÁáà' BÀáñÜá. PÝÃÜ| ÊÜáá¨Ü| ª ®Ü¨áÜ PæãàÍÜWÙÜ ®Ü ã Ü ° ËáàÄ¨Ü ÍÜŸª ±ÜÅ£»æ. ÖÝWÝX AÊÜ®Ü A±ÜäÊÜì ±Ü¨Ü±ÜÅÁãàWÜ PèÍÜÆÊÜ®Üá° WÜÅ×ÓÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜrÊÝÀáñÜá. PܮܰvÜ¨Ü ±ÝÅbà®Ü ÍÜŸªÃÜã±ÜWÜÙæãí©Wæ PÜÃÝÊÜÚ £àÃÜ¨Ü ±ÝŨæàÎPÜ ±Ü¨ÜWÜÙÜ ŸÙÜPæ ÖÝWÜã Ë®ÜãñÜ®Ü ±Ü¨ÜÓÜêÑr¿á PÝÃÜ|©í¨Ü AÊÜâWÜÙÜ A¥Ýì®ÜáÓÜí«Ý®Ü AÊÜÍÜÂÊÝXñÜá¤. B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÊÜáá¨Üª|®Ü AíñÜÃÜíWÜÊÜ®Üá° ÓÜÄ¿ÞX A¥Üì ÊÜÞwPæãívÜ ÎÅà ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »ÜorÃÜá ÎÅà ÃÝÊÜÞÍÜÌÊæáà«ÜPæR q±Ü³~¿á®Üã°, ÖæãÓÜWܮܰvܨÜÈÉ ÓÝÃÜÊÜ®Üã° ŸÃæ¨ÜÃÜá. C¨ÜÄí¨Ü A¥ÜìÓÜí©WÜœñæWÜÙÜá ¨ÜãÃÜÊÝX ÊÜáá¨Üª|®Ü PÝÊÜÂPæR ÓÜÖÜê¨Ü¿áÃÜ B¨ÜÃݼÊÜÞ®ÜWÜÙÜá ¨æãÃæ¿ááÊÜíñݨÜÊâÜ . "PæãvÜ®Ü ÊÜáÄ', "BÃÝo', "ÊÜááPÜáRÃáÜ PÜáR', "ÓÜáíqWæ', "GñÜá¤', "Avæ', "A~WÜoár', "ÊÜáÀá', "±æäÈ' & ÊÜááíñÝ¨Ü A®æàPÜ ÍÜŸWª ÚÜ Wæ ÓÜÊáÜ ígÓÜÊÝ¨Ü A¥ÜìÊÜ®Üá° A®ÝÊÜÃÜ| ÊÜÞw¨Ü᪠ÎÅà ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ×ÄÊæá. A¨Üá PܮܰvÜ ÓÝÃÜÓÜÌñÜ ÇæãàPÜ¨Ü ÓÝÊÜìPÝÈPÜ Ô©œ. C®Üá° ÊÜáá¨Ü| ª ®æà ÓÜÌ¿áí ÓÜêÑÔr ¨Ü PæÆÊÜ⠱ܨWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° A¥æçìÓÜáÊÜÈÉ¿áã ÎÅà ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ñܱÜÓÜáÕ ËÍæàÐÜÊݨÜá¨Üá. "WÜÃÜÊÜo'ÊæíŸá¨Ü®Üá° WÜÅÖÜÍÝí£ Gí¨Üá »ÝËԨܪ ÓÜí¨Ü»ì Ü ¨ÜÈÉ A¨Ü®áÜ ° "WÝÖÜì±ÜñÂÜ '¨Ü ñܨ½ÜÊÊ Ü íæ ¨Üá ÖæàÚ ¿ágnPÝ¿áì¨Ü ×®æ°Çæ¿á®Üá° ÓÜãbÔ¨Ü᪠ÊÜáÖÜñܤÃÜ ÓÜíÍæãà«Ü®æÁáà Öè¨Üá. C®Üá° "WÝvÜÊÜ' GíŸ ±ÜÅÁãàWÜPæR "PÝvÜág®Ü'ÊæíŸ A¥ÜìÊÜ®Üá° AÆÉWÜÙæ¨Üá, A¨Üá "WݨÜì»Ü' GíŸá¨ÜÃÜ ñܨܽÊÜÊæí¨Üá ÖæàÚ¨Ü᪠AñÜÂíñÜ ÓÜÊÜáígÓÜÊݨÜá¨Üá. ÎÅà ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ Íܸݪ¥ÜìËÖÝÃÜ PæàÊÜÆ "ÓÝÌíñÜÓÜáTÝ¿á'ÊÝXÃܨæ PÝÊÝ®Üí¨ÜÊÜ®Üá° CñÜÃÜÄWæ EíoáÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ¿áã ÓÜÖÜPÝÄ¿ÞX¨æ

GíŸá¨Ü®Üá° ÊÜáÃæ¿á¸ÝÃܨÜá. ÊÜáá¨Üª| ÊÜáÖÝPÜË¿á PÝÊÜÂÊÜ®Üá° ÓÜÊÜá¥ÜìÊÝX ÊÝÂTÝÂ¯Ô¨Ü D "ÊÜáÈɮݥÜ'®Ü®áÜ ° PÜ®w °Ü WÜÃáÜ Gí¨Üã ÊÜáÃæ¿ááÊÜí£ÆÉ. ÊÜáá¨Üª|®Ü ÖæÓÜÄÃÜáÊÜÐÜár PÝÆ ÎÅà ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜã EÚ¿ááñܤ¨æ G®Ü°Æá ¿ÞÊÜ ÓÜí¨æàÖÜÊÜä CÆÉ. ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »ÜorÃÜ PÜáÄñÜá vÝ. ÊÝÊÜá®Ü ®Üí¨ÝÊÜÃÜ AÊÜÃÜã ÓÜíñæãàÐÜ©í¨Ü ŸÃæ¿ááñݤÃæ, A±ÜäÊÜì Zo®æWÜÙÜ®Üá° ÊÜááí©vÜáñݤÃæ : ""®Ý®Üá PÜá®Ýìw®Ü ¸æãàvÜáì ÖæçÓÜãRÆá ˨ݦì¿ÞX¨ÝªWÜ ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »ÜorÃÜ®Üá° Êæã¨ÜÆá ®æãàw¨Ü ®æ®Ü±Üâ. 1964&65ÃÜ PÝÆÊܨÜá. AÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ ÖæçÓÜãRÈ®ÜÈÉ ®Üv橨ܪ ËÍæàÐÜ Î¹ÃÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü ÓÜÊÜÞÃæãà±Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜPæR Ÿí©©ªÃܸæàPÜá. ®ÜÊÜá¾ PܮܰvÜ ±ÜíwñÜÃÝX¨Üª w. Êæãà®Ü±Ü³ AÊÜÃÜá Aí©®Ü ÓÜ»Ý PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR AÊÜÃÜ®Üá° ÓÝÌWÜ£Ô ±ÜÄaÜÀáԨܪÃÜá. A¨Üá ÊÜááX¨Ü ŸÚPÜ AÇæãÉí¨Üá ñÝÙÜÊáÜ ¨ÜªÇæ PÜão¨ÜÆãÉ AÊÜÃÜ A¥ÜìWÝÄPæ¿á®Üá° ®Ý®Üá PæàÚ¨æª. ÊÜááí¨æ ®Ý®Üá ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü ÓÜíñÜ AÇæãàÔ¿áÓ… PÝÇæàiWæ ²¿ááÔ K¨ÜÆá ÓæàÄPæãívÝWÜ ®ÜÊÜá¾ ñÜÃÜWÜ£Wæ PܮܰvÜ ±ÝūݱÜPÜÃÝX AÊÜÃÜá Ÿí¨Üá¨Ü®Üá° PÜívÜá AñÜÂíñÜ ÓÜíñæãàÐÜÊÝXñÜᤠ®Ü®ÜWæ. ñÜÃÜWÜ£¿á ¸æÇ… Öæãvæ¨Üá ±ÝsÝÃÜí»ÜPæR Êæã¨ÜÇæà AÊÜÃÜá ÖæãÃÜWÜvæ ÊÜÃÝívÜ¨È Ü É ¯í£ÃÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . ñÜÃWÜ £Ü Wæ ±ÜÅÊàæ ÎÓÜáÊÝWÜ AÊÜÃÈ Ü É ÎÓÜá¤, WÜñáÜ ¤ CÃÜᣤñáÜ ¤. Ÿí¨Üá ñÜÃWÜ £Ü ¿á®æãÊ ° áæ ¾ WÜí¼àÃÜÊÝX WÜÊáÜ ¯Ô ÊÜááWÜáÙÜP° áÜ R ÊÜÞ£Wæ ñæãvÜWáÜ £¤¨ÃªÜ áÜ . ñæãàÃÜ, WÜqr ÊÜááqr®Ü ¨æàÖÜ, GÆÉPã Ü R ÊÜááSÂÊÝX ±ÜíwñÜÃÜ PÜÙæ G¨Ü᪠ñæãàÃÜᣤñáÜ ¤. PÜacæ ±Üíaæ ±æçÃÝ®Üá ±æäàÐÝPÜá C®ÜÐ ° áÜ r PÜÙæ PæãvÜᣤñáÜ ¤. Êæã¨ÜÆ ñÜÃWÜ £Ü ¿áÇæÉà PÜ®v °Ü Ü »ÝÐæ¿á ŸWæWæ JÆÊÜâ ÊÜáãwÓÜáÊÜ ÄࣿáÈÉ AÊÜÃÜ E±Ü®ÝÂÓÜËñÜá¤. A¨æà ©®Ü AÊÜÃáÜ PÜ®v °Ü ¨ Ü È Ü É H®Üáíoá G®ÜáÊ ° âÜ ¨ÜPRæ JíŸñÜᤠBPÜÃÜ WÜÅí¥ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÖæàÚ¨Ü᪠®Ü®WÜ æ aæ®Ý°X ®æ®² Ü ¨æ. WܨáÜ WÜá »ÝÃÜñ,Ü Æü$¾àÍÜ PÜË¿á hæçËᯠ»ÝÃÜñÜ, ñæãÃÜÊæ ÃÝÊÜÞ¿á|, PæàÎàÃÝg®Ü ÍÜŸªÊÜá~ ¨Ü±Üì|.... Êæã¨ÜÇݨÜáÊÜâ. ñÜÊÜá¾ ¸æãà«Ü®æ¿áÈÉ ÊÝÂPÜÃÜ|, dÜí¨ÜÓÜáÕ ŸWæWæ ÖæaÜác JñÜᤠ¯àvÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . ñÜáÓÜá ÊÜÂíWÜÂ, PÜáaæãà¨ÜÂ, WÜí¼àÃÜ, ÓÜÃÜÓÜ WÜ£¿á ÊÜÞñÜáPÜñæ¿áÈÉ PÜÃÝÃÜáÊÜPÝRX ÖæàÙܸæàPݨܪ®Üá° A«ÝÃÜ ÓÜ×ñÜ ÊÜáíwÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. PÜÃÝÊÜÚ¿áÈÉ ÊÜááSÂÊÝX ÊÜáíWÜÙã Ü ÃÜá ±ÜÄÓÜè Ü Ü PÜ®v °Ü Ü »ÝÐÝ ±ÜÅÁãàWÜÊÝX PæÆÊÜÃáÜ ©Ì£à¿á Ë»ÜQ¤¿á Ÿ¨ÜÆá aÜñÜá¥Üì Ë»ÜQ¤ ÖÜbc ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ¨Ü®Üá° E¨ÝÖÜÄÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÊÜÙÜ®Üá° PÜÃæ, ÃÝÊÜá®Ü®Üá° PÜÃæ G®Ü°¸æàPݨÜÈÉ AÊÜÚWæ PÜÃæ, ÃÝÊÜá¯Wæ PÜÃæ GíŸ

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 33

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 34


±ÜÅÁãàWÜWÜÙÜá CÈÉÊæ. C¨ÜPæR H®Üá PÝÃÜ| G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° Óæãà¨ÝÖÜÃÜ|ÊÝX ËÊÜÄÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. CÈÉ®Ü PܮܰvÜ¨Ü ÊæáàÇæ PæãíPÜ~ »ÝÐÝ ±ÜÅ»ÝÊÜÊÜ®Üá° AÊÜÃÜá WÜÊÜá¯ÔPæãívÜÊÜÃÜá. PæãíPÜ~¿áÈÉ ©Ì£à¿á Ë»ÜQ¤ÀáÆÉ. E¨Ý : ñÜPÜ B ±æç (AÊܯWæ PÜÃæ) Gí¨æà ÃÜã{. A¨Üá PÝ®æÌíp… PܮܰvÜ G®Üá°£¤¨ÜªÃÜá. A®æàPÜ ¸ÝÄ ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá ÊÜááS ËÐÜ¿á (ÖÜãÃÜ|) WÜÊÜá¯ÓÜáÊÜ Ÿ¨ÜÆá ŸÃÜÊÜ~Wæ¿á »ÝÐݱÜÅÁãàWÜ¨Ü dÜí¨ÜÓÜáÕ, ÊÝÂPÜÃÜ| PÜvæWæà ÖæaÜác BÓæ§ ñæãàÄÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. Jí¨Üá ¸ÝÄ ®Ý®Üá ŸÃ橨ܪ PÜËñæÁãí¨Ü®áÜ ° £¨ÜáÊ ª âÜ ¨ÜPÝRX AÊÜÄWæ ¯àw¨æ.ª Jí¨Üá ÊÝÃÜ¨Ü ŸÚPÜ ñÜÃWÜ £Ü ¿áÈÉ B PÜËñæ¿á ŸWæY H®Ü®ã Ü ° ÖæàÙܨæ "ÓÜÌƳ dÜí¨ÜÓáÜ Õ PÜÈ¿á¸æàPÜá' Gí¨Üá ®æàÃÜÊÝX ÖæàÚ¨Üáªíoá. C®æ ã ° Ê æ á ¾ pÝWæ ã àÃÜ á E¨Ý娆 ¨ Ü È É ®Ü v æ © ¨Ü ª ÓÝ×ñÜ Â ±Ü Ä ÐÜ £ ¤ ® Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ ®Ý®Üá ÊÜáíwԨܪ ±ÜÅŸí«ÜÊÜ®Üá° BÃÜí»Ü©í¨ÜÆã Pæã®æ¿áÊÜÃæWæ WÜí¼àÃÜÊÝX BÈÔ ÊÜááPݤ¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ AÊÜÃæà ®Ü®Ü° ŸÚ Ÿí¨Üá ñÜáÓÜá PÜoáÊÝX ®æãàw C®Üá° ÊÜááí¨æ "ÊæçË«ÜÂñæ' ±Ü¨Ü ŸÙÜÓܸæàw Gí¨Üá ÖæàÚ ÊÜááí¨æ ®Üvæ¨ÜÃÜá. ®ÝÊæÆÉ PæÆÊÜÃÜá ÃæçÆá ÊÜáãÆPÜ ÖÜÚÛWÜÚí¨Ü Ÿí¨Üá ¸ÝÊÜpæWÜávÜx HÄ PÝÇæàiWæ ŸÃÜᣤ¨ÜªÊÜÃÜá. PæÆÊæäÊæá¾ ÃæçÆá ñÜvÜ B¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ÈÉ A®æàPÜÄWæ Êæã¨ÜÆ AÊÜ— ±ÝsÜ ñܲ³ ÖæãàWÜᣤñÜá¤. ®Ü®ÜWÜíñÜã ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ PܮܰvÜ ±ÝsÜ ñܲ³ÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨æí¨ÜÃæ ñÜáíŸ ¸æàÓÜÃÜÊÝWÜᣤñÜá¤. Jí¨Üá ¸ÝÄ ÖÝWæÁáà BÀáñÜá. ñÜvÜÊÝX Ÿí¨ÝWÜ ±ÝÅíÍÜá±ÝÆÃÜ bàq CÆɨæ ñÜÃÜWÜ£Wæ ÖæãàWÜáÊÜ ÖÝXÃÜÈÆÉ. ÖÝX¨ÜªÃÜã Aí¨æàPæãà ²Å¯Õ±ÝÇ… bàq PæãvÜÈÆÉ. ÓÜÌƳ hÝÔ¤Ááà ËÙÜíŸ BWÜᣤñÜá¤. Gí¨ÜÃæ ñæPÜáRíg¨ÜíñÜÖÜÊÜÃÜá A¨ÜPÜãR Jí¨Üá ¯¿áÊÜá ÊÜÞw©ªÃܸæàPÜá. Aí¨Üá ²Å¯Õ±ÝÇ… ´Ý. GÇ….G´…. ÃÜÔR¿Þ ÖæàÚ¨æªí¨ÜÃæ, ""CÆÉ ñÜáíŸ ËÙÜíŸÊÝX¨æ. ¯à®Üá Çæç¸æÅÄ¿áÈÉ PÜáÚñÜá H®Ý¨ÜÃÜã K¨ÜᣤÃÜá. ñÜÃÜWÜ£Wæ ÖæãàWÜÆá bàq PæãvÜáÊÜâ©ÆÉ.'' ®Ü®ÜWÜíñÜã ñÜáí¸Ý ®æãàÊÝÀáñÜá. Ë—ÀáÆɨæ Çæç¸æÅÄ PæãsÜw¿áÈÉ PÜáÚñÜá ÊæáàÇæ ®æãàvÜñæãvÜX¨æ. Gí¨ÜÃæ ÊæáàƾÖÜw¿áÈÉ AÇæÉà ÊæáàÇæ PܮܰvÜ ±ÝsÜ ®Üvæ¿áᣤñÜá¤. Aí¨Üá ®Üvæ¿áᣤ¨Ü᪨Üá ¨ÝÓÜÃÜá ÖÝvÜá "ñÝÙÜáËPæXíñÜ ñܱÜÊÜâ CÆÉ...' ®Ü®Ü° ÊÜá®ÜÓÜáÕ ±Üä£ì AÇæÉà CñÜá¤. AÇæãàοáÓ… PÝÇæàgá ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ BaÜÃÜOæ¿á ÓÜí¨Ü»Üì PÜË Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ AwWÜÃÜ A«ÜÂûÜñæ¿áÈÉ Jí¨Üá ©®Ü¨Ü PÝÊÜÂWæãàÑu ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ÓÜíÁãàg®æ¿áÈÉ ®Üvæ©ñÜá¤. BWÜ ®Ý®Üá AÈÉ®Ü ÖÜÙæà ˨ݦì. B ÓÜÊæá¾àÙܮܨÜÈÉ PÜËWæãàÑu¿áÈÉ ±ÝÇæãYÙÜÛÆá ÖÜÙæà˨ÝÂ¦ì ®æ±Ü¨ÜÈÉ ®Ü®ÜWÜã

AÊÜPÝÍÜ ÔQRñáÜ ¤. ÓÜíñÜ AÇæãàοáÓ… PÝÇæài®ÜÈÉ PܮܰvÜ ÓÜíZËñÜá¤. A¨ÜÃÜ BÍÜÅ¿á¨ÜÈÉ ñæPÜáRíg¨ÜíñÜÖÜÊÜÃÜá ®Ýw®Ü ×Ä¿á ÓÝ×£, ˨ÝÌíÓÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° BÊÜáí£ÅÔ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÜíÁãàiÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. A¨æà Ä࣠GÃÜvÜá ¨ÜÍÜPÜWÜÙÜ PÝÆ ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü A«ÜÂûÜÃÜã BX¨Üª ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá "¹àb'¿áÊÜÃÜíñÜÖÜ ÓÝ×£WÜÙÜ®Üá° ÊÜáíWÜÙÜãÄWæ PÜÃæÔPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃÜá. "£ÊÜá¾®Ü ñÜÇæ'¿áíñÜÖÜ ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° A¨ÝWÜÇæà ®Ý®Üá K©Pæãíw¨æª. B¨ÜÃæ B ÊÜÂQ¤¿á®Üá° ÖÜ£¤ÃÜ©í¨Ü ®æãàvÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü ÊÜáãÆPÜ J¨ÜXŸÃÜᣤ¨ÜáªÊÜâ.'' ÎÅàÊÜᣠaÜí¨ÜÅPÇ Ü Ý ®Üí¨ÝÊÜÃÄÜ WÜã ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ áÜ Ë¨ÝÂWÜáÃÜáWÜÙàæ . AÊÜÃÜ ÇæàS¯¿áã ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ®Üá° WèÃÜÊݨÜÃÜWÜÚí¨Ü ×àWæ PÜqrPæãvÜáñܤ¨æ: ""±æäÅ. ñæPáÜ Ríg Wæãà±ÝÆPÜêÐ¡Ü »ÜoÃr áÜ ®Ý®Üá AÊÜÃÜ ÎÐæ¿ÞWÜáÊÜ Êæã¨ÜÇàæ ±ÜÄbñÜÃÜá. ®Ü®Ü° £à¥ÜìÃÜã±ÜÄí¨ÝX ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü Áá¿ÞÂw GíŸÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá 4 ¨ÜÍÜPÜPÜãR ËáàÄ ®Üvæ¿áᣤ¨Üª ¸æàÃæ ¸æàÃæ ±ÜâÃÝ| ±ÜÅÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ ÓÜÊÜÞÃæãà±Ü ÓÜ Ê Ü Þ ÃÜ í »Ü W Ü Ù Ü È É ñæ P Ü á Ríg Wæ ã à±ÝÆPÜ ê ÐÜ ¡ »Ü o r Ã Ü á ±Ü Å «Ý®Ü A£¦WÜ Ù ÝX »ÝWÜÊ× Ü ÓÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . ÓÜíñÜ AÇæãàÔ¿áÓ… PÝÇæài®Ü PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊáÜ WÜÙÈ Ü É ±ÜÅ£ÊÜÐì Ü ÊÜä ÎÅà ±æäÙÜÈ ÍÜíPÜÃÜ ®ÝÃÝ¿á| ÍÝÔ÷WÙÜ áÜ ÊÜáñÜᤠ®Ü®°Ü £à¥ÜìÃÜã±ÜÃÝ¨Ü PæãívÝ| ÊÝÊÜá®ÜÃÜá hæãñæ¿ÞX ®ÜvæÓÜáÊÜ ±ÜâÃÝ| ÊÝaÜ®Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜá C¨æªà CÃÜᣤñÜá¤. CíñÜÖÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜ®Üá° BÖÝ̯ÓÜÆá ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®æWæ Ÿí¨Üá¨Ü㠮殱 Ü âÜ . ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü ÓÜÃÜPÝÄ PÝÇæài®Ü ˨ݦìWÜÙÝ¨Ü ÎÅà A. ¸ÝÆPÜêÐÜ¡ Íæqr ±æäÙÜÈ, ÎÅà G.GÓ….G®…. Öæ¸ÝºÃ…, ÎÅà ÓÜíñæãàÐ…PÜáÊÜÞÃ… WÜáÇÝÌw, ÎÅà PÜêÐÜ¡ »Üp…, ÎÅà ËàÃܱܳ ÊæãÀáÈ Êæã¨ÜÇݨÜÊÜÃÜ EñÝÕÖÜ©í¨Ü ÖÜáqrPæãívÜ "ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá PܮܰvÜ ÓÜíZ'¨Ü Óݧ±ÜPÜ A«ÜÂûÜÃÝWÜáÊÜ ÁãàWÜ ÓÜíñÜ AÇæãàÔ¿áÓ… PÝÇæài®Ü PܮܰvÜ ±ÝūݱÜPÜÃÝ¨Ü ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »ÜorÃܨÝÀáñÜá. 1961ÃÜÈÉ Óݧ±Ü®æ¿Þ¨Ü D ÓÜíZ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜÈÉ ÓÜñÜñÜÊÝX PæàÙÜáWÜÙÝX »ÝWÜÊ× Ü Ô¨Ü ÖæÊáæ ¾ ®Ü®¨ °Ü áÜ . ñÜ®°Ü iàËñÜ¨Ü Pæã®æ¿áÊÜÃWæ ã Ü A«ÜÂûÜÃÝX PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ¨Ü aÜáPÝR~ ×w¨Üá ®Üvæst Qà£ì AÊÜÃܨÜá. ®Ý®Üá PÝ¿áì¨ÜÎì¿Þ¨Üá¨Üá AÊÜÃÜ ¯«Ü®¨ Ü Ü ŸÚPÜ ÃÜã²ñÜWã æ ívÜ PÝ¿áìPÝÄ ÓÜË᣿áÈÉ. ÎÅà ñæPáÜ Ríg Wæãà±ÝÆPÜêÐ¡Ü »ÜorÃÜ ¯«Ü®Ü £àÃÝ BPÜÔ¾PÜÊÝXñÜᤠ®ÜÊÜáWæÆÉ. 1967Äí¨Ü 1969ÃÜ ÊÜÃæWæ ®Ý®Üá AÊÜÃÜ ÎÐæ¿ިÜá¨Üá Jí¨Üá ËÎÐÜr Óܯ°ÊæàÍÜ ®Ü®Ü° ±ÝÈWæ. ÊæáçÓÜãÃÜá ËÍÜÌ˨ݯƿá¨Ü ÓÝ°ñÜPæãàñܤÃÜ Pæàí¨ÜÅ

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 35

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 36


ÊÜáíWÜÙã Ü ÄWæ J¨ÜX Ÿí¨Üá¨Üá A®æàPÜ ËÐÜ¿áWÜÙÈ Ü É ÓÝ°ñPÜ ã æ àñܤÃÜ Ë»ÝWÜ ñæè æ áÜ ¨Üá ®ÜÊÜá¾ iÇæÉ¿á A®æàPÜ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜ ±ÝÈWæ ÓܾÃÜ~à¿á Zo®æ. PܮܰvÜ ÓÝ°ñÜPæãàñܤÃÜ Ë»ÝWܨæãí©Wæ ±æäÅ. GÓ….Ë. ±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃÜ »ÜorÃÜ BÓÜQ¤Àáí¨Ü ÊÜáíWÜÙÜãÃÜÈÉ PܮܰvܨÜÈÉ ÓÝ°ñÜPæãàñܤÃÜ w±æäÉÊÜÞ GíŸ GÃÜvÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ÓÜí«Ý ñÜÃÜWÜ£WÜÙÜá ±ÝÅÃÜí»ÜÊݨÜáÊÜâ. ®Ý®Üá B ñÜÃÜWÜ£WÜÚWæ ÓæàÄPæãívÝWÜ ®ÜÊÜáWæ PæàÎÃÝg®Ü "ÍÜŸªÊÜá~¨Ü±Üì|í' GíŸ WÜÅí¥Ü¨Ü ±ÝsÜ ÎÅà ñæPÜáRíhæ¿áÊÜÃܨÜáª. C¨Üá PܮܰvÜ »ÝÐÝ ÊÝÂPÜÃÜ| ÓÜíŸí—¿Þ¨Üá¨Üá. ®Ý®Üá A¨ÜáÊÜÃæWæ ÓÜíÓÜ¢ñÜ »ÝÐæ¿á®Üá° ±ÜsÜÂÊÝX K©¨ÜÊÜÙÜá. PܮܰvÜ ±ÜíwñÜÃÜ ÊÜáWÜÙݨÜÃÜ㠮ܮܰ PܮܰvÜ ÊÝÂPÜÃÜ|¨Ü þÝ®Ü ÍÜã®ÜÂ. D ñÜÃWÜ £Ü ¿á Êæã¨ÜÆ test dose®ÜíñÜÖÜ ±ÜÄàûæ¿áÈÉ ÔQR¨Ü AíPÜWÙÜ áÜ £àÃÜ ÖÜñÝÍܨݿáPÜÊÝX PÜ®v °Ü Ü CÐæãír ¨Üá PÜÐrÜ ÊÜÞñÜÅÊÆ Ü É Pܹ| º ¨Ü PÜvÇ Ü æ GíŸíñÝ¿áá¤. hæãñæWæ ÖÜÙÜWܮܰvÜ Gí¨ÜÃæ PܮܰvÜÊݨÜÃÜã A¨Üá ¿ÞÊÜâ¨æãà PÝÆ¨Ü ¨æàÍÜ¨Ü »ÝÐæ¿áíñæ »ÝÓÜÊÝ¿áá¤. B¨ÜÃæ ñæPÜáRíhæ¿áÊÜÃÜ ±ÝsÜ Gí¨ÜÃæ ÊÝÂPÜÃÜ| G®Üá°ÊÜ ¯àÃÜÓÜ ±ÝsÜÊÜä ÓÜÃÜÓÜÊݨÜá¨ÜÐærà AÆÉ. PܮܰvÜ »ÝÐæ¿á GÇÝÉ ÊÜáWÜYÆáWÜÙÜ ±Üä£ì ±ÜÄaÜ¿á ÊÜÞwPæãqrñÜá. ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ ÊÝÂPÜÃÜ| Gí¨ÜÃæ ®Ü®ÜWæ ²Å¿áÊÝ¨Ü ËÐÜ¿áÊÝ¿áá¤. ®Ý®Üá E±Ü®ÝÂÓÜPÜÙÝ¨Ü ±ÝÅÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ÊÜÞvܸæàPÝX¨Üª ÊÝÂPÜÃÜ| ±ÝsÜPæR ¿ÞÊÜâ¨æà ñÜ¿ÞÄ CÆɨæ AñÜáÂñܤÊÜá ±ÝsÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂÊÝÀáñÜá. ®Ü®°Ü GÃÜváÜ ÊÜÐì Ü WÜÙÜ Pæã®æ¿á w±æäÉÊÞ Ü ±ÜÄàûæ¿áÈÉ ÊÝÂPÜÃ| Ü ¨ÜÈÉ ±Üv¨ æ Ü AñÜÂíñÜ Öæbc®Ü AíPÜWÜÙÜá ÃÝg¨ÜÇæÉà ®Ü®ÜWæ ÊÜáãÃÜ®æ¿á ÃÝÂíPÜ®Üá° ñÜí¨ÜáPæãqrñÜá. hæãñæWæ ÖÜÙÜWܮܰvÜ PÝÊÜÂWÜÙÜ®Üá° aæ®Ý°X K¨ÜÆá, A¥æçìÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝÀáñÜá. ñæPáÜ RígÃÜá ÊÝÂPÜÃ| Ü ²Å¿áÃÜá. ÖÜÙWÜ ®Ü v °Ü Ü PÝÊܲſáÃÜá. AÊÜÃÜ ±ÝsÜ PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü ±ÝsÜPæR Jí¨Üá ÊÜÞ¨ÜÄ ±ÝsÜ Gí¨ÜÃæ ñܱܳÆÉ. AñÜÂíñÜ ÓܳÐÜrÊÝ¨Ü EaÜcÃÜOæ, ÍÜŸª ±ÜÄaÜ¿á, »ÝÐÝ ±ÜÄÍÜá¨ÜœñæWæ PæãvÜᣤ¨Üª WèÃÜÊÜ, »ÝÐݱÜÅÁãàWܨÜÈÉ LbñܱÜÅþæ¿á®Üá° PÜȳÔPæãor Ä࣠CÊæÆÉÊÜä A®Ü®ÜÂ. ÓÜÊÞ Ü ÓÜ ±ÝsÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»ì Ü ¨ÜÈÉ PÜ®v °Ü PÜ Ræ à ËÎÐÜÊ r Ý¨Ü WÜÊáÜ PÜ ÓÜÊÞ Ü ÓÜ¨Ü ŸWæWæ £ÚÔ¨ÜÐÜár ÓÝƨÜá. AÊÜâWÜÚWæ ¯àvÜáÊÜ E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÙÜá AÊÜÃܨæªà B¨Ü Íæãà«Ü®æ¿á ÓÜÊÜá¥Üì®æWÜÙÜá. D ŸWæY ÊÜááí¨æ ÇæàS®ÜÊÜ®Üã° ŸÃ橨ݪÃæ. ¨Ü.PÜ. iÇæÉ¿á PÜ®v °Ü Ü ±ÜíwñÜ ±ÜÃíÜ ±Üÿ æ á ©WÜg Y ÃÝ¨Ü ÊÜááÚ¿á £ÊÜá± ¾ ¿ ³Ü áÂ, Óæàw¿Þ±Üâ PÜêÐ¡Ü »ÜoÃr Ü ÓÝÈWæ ÓæàÄ¨Ü ñæPáÜ Ríg Wæãà±ÝÆPÜêÐ¡Ü »ÜoÃr Ü ÎÐÜÂÙÜá ®Ý®Üá G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá ¯gPÜãR ÖæÊáæ ¿ ¾ á, ÓÜíñæãàÐÜ¨Ü ËÐÜ¿á. ÊÜáá¨Üª| ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ÄWæ ŸÖÜá²Å¿á®Ý¨Ü PÜË. AÊÜ®Ü ÎÅà ÃÝÊæáàÍÜÌÊæáà«Üí PÜꣿá®Üá° q±Ü³~ ÓÜ×ñÜ ÖæãÓÜWܮܰvÜPæR A®ÜáÊÝ©Ô ±ÜÅPÜqÓÜáÊÜ

×®æ°Çæ¿áÈÉ AÊÜÃÜ ÖÜÓݤûÜÃÜ¨Ü ÖÜÓܤ±ÜÅ£¿á®Üá° Abc®Ü ÊÜá®æWæ PÜÙÜá×ÓÜÆá ÍÜá¨Üœ ±ÜÅ£ ñÜ¿ÞÄÓÜáÊÜ Jí¨Üá ÓÜ|¡ PæçíPÜ¿áì ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì ®Ü®ÜWæ ¨æãÃÜQñÜá¤. ñæPáÜ Ríg Wæãà±ÝÆPÜêÐ¡Ü »ÜoÃr áÜ ñÜ®°Ü ÖæÓÄÜ Wæ A®ÜÌ¥ÜìÊÝWÜáÊÜíñæ ÊÜá®æ¿áÈÉ Wæãà±ÝÆPÜÃæà BX¨ÜªÃÜá. ÖÝWæÁáà ÊÜáá¨Üª| & ÊÜá®æãàÃÜÊæá¿áÃÜíñæ ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »ÜorÃÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ÎÅàÊÜᣠÃÜñÝ°ÃÜÊÜÃÜá C¨Ü᪨Üá. AÊÜÃÜ ÓÜÃÜÓÜ ÊÜÞñÜáWÝÄPæ¿á®Üá° PæàÙÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜÊÜä ®Ü®ÜWæ ¨æãÃÜQñÜá¤. A®ÜáÃÜã±ÜÙÝ¨Ü ÓÜ£ ÃÜñÊ °Ü áÜ ®° Ê Ü ÄÜ Wæ ñæPáÜ Ríg »ÜoÃr Ü ÎÐÜÂÃæÆÉÃã Ü B£¾à¿áÃæà. ÎÐÜÂÄWæÆÉ AÊÜÃáÜ WÜáÃÜá±Ü£.° ñæPáÜ Ríg Wæãà±ÝÆPÜêÐ¡Ü »ÜoÃr áÜ ñÜ®°Ü ×ÄÊÜ¿áÔÕ®È Ü É PÝÃÜá PæãívÜáPæãívܨáÜ ª ŸÖÜáÍÜ@ PܮܰvÜ A«Ý±ÜPÜÃÝX (A¥ÜÊÝ ±ÝūݱÜPÜÃÜá) AÊÜÃæà Êæã¨ÜÈWÜÃÜá G®Üá°ÊÜâ¨Üá Aí©®Ü ÇæãàPݼÃÝÊÜá¨ÜÈÉ ŸÃÜᣤ¨Üª ÓÜíñÜÓÜ¨Ü ËÐÜ¿á. hæãñæWæ AÊÜÃæà PÝÄ®Ü aÝÆPÜÃÝX PÝÄ®ÜÇÉæà PÝÇæàiWæ ÖæãàWÜᣤ¨áÜ ª¨áÜ PÝÇæài®Ü GÙæ¿á ˨ݦìWÜÚWæ BÍÜc¿áì¨Ü ËÐÜ¿áÊæà BXñÜá¤. PܮܰvÜ¨Ü ±ÜíwñÜÃÝX¿áã ÓÜíñÜ AÇæãàÔ¿áÓ… ®ÜíñÜÖÜ PÝÇæài®ÜÈÉ up to date BX¨Ü᪠GÆÉÄí¨ÜÆã WèÃÜÊÜ ±Üvæ¿áᣤ¨Ü᪨Üá AÆɨæ GÇÝÉ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜá »Ü¿á±ÜvÜᣤ¨Ü᪨Üã ¯g.'' ±Ý¨æàPÜÆáÉ ËÐÜá¡»o Ü Ãr áÜ ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÄÜ Wæ ±ÜÃã æ àûÜ ÎÐÜÂ. Cí¥ÜÊÃÜ Ü ¨ÜêÑ¿ r áÈÉ ±æäÅ. ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »ÜorÃÜá ÖæàWæ? H®Üá? AÊÜÃÜ®æ°à ÊÜÞñÜ®ÝwÔ¨ÝWÜ AÊÜÃÜá J²³PæãívܨÜ᪠×àWæ : ""±æäÅ. ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »ÜorÃÜ ®æàÃÜ ÎÐÜ®ÝWÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ ®Ü®ÜWæ ¨æãÃæ£ÆÉ. AÊÜÃÜ WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®æã°à¨ÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÎÐÜ®ÝX¨æª®Üá. B¨Üá¨ÜÄí¨Ü ®Ý®Üá AÊÜÃÜ ±ÜÃæãàûÜ ÎÐÜÂ. AÊÜÃÜ ÎÐÜÂÃÜ ÎÐÜ®ݨÜá¨ÜÄí¨Ü ±ÜÅÎÐÜ®æí¨Üã ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá. AÊÜÃÜ ÊÜá®æWæ ÖæãàX AÊÜÃÜ®Üá° ®Ý®Üá »æàq ÊÜÞw¨Ü᪨Üá Jí¨æà ¸ÝÄ. ®Ý®Üá Gí.G. ˨ݦì¿ÞX¨ÝªWÜ 1977ÃÜÈÉ Gí¨Üá ®æ®Ü±Üâ & AÊÜÃÜ®Üá° PÜívÜá ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ E¨æªàÍÜ©í¨ÜÇæà AÊÜÃÜÈÉWæ ÖæãàX¨æª; »æàq ÊÜÞw ÊÜÞñÝw Ÿí©¨æª. Jí¨æÃÜvÜá WÜípæWÜÙÜ PÝÆ AÈɨæª. BWÜÇæà AÊÜÃÜá ÍÜŸªÊÜá~ ¨Ü±Üì|PæR ÊÝÂTÝ娆 ŸÃæ¿á¸æàPæí¨Üá ÓÜíPÜȳԨܪÃÜá. ÊÝÂPÜÃÜ| ûæàñÜŨÜÈÉ Óæàw¿Þ±Üâ PÜêÐÜ¡ »ÜorÃÜ A®ÜíñÜÃÜ¨Ü ÖæÓÜÃÝX¨Üª ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá ŸÖÜáÊÝX PæàÚŸÃÜᣤñÜá¤. ÖÜÆÊÜâ ÇæàS®ÜWÜÙܮܰ¨æ "PܮܰvÜ ÓÜÊÜÞÓÜWÜÙÜá' GíŸ EñܤÊÜá PÜê£Áãí¨Ü®Üá° AÊÜÃÜá BWÜÇæà ±ÜÅPÜqԨܪÃÜá. PܮܰvÜ ÓÜí—WÜÙÜ ŸWæWæ PÜê£Áãí¨Ü®áÜ ° ŸÃæ¨áÜ PæãvÜÆá ±ÜÅPÝÍÜPÃÜ áÜ PæàÚPæãíw¨Üê íÜ ñæ. B¨ÜÃæ ÓÜÊÜÞÓÜWÜÙÜ ŸWæX®Ü PÜê£ ÖæaÜác AÊÜÍÜ GíŸ PÝÃÜ|©í¨Ü ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá D PÜꣿá®ÜᰠԨܜ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. D PÜê£ Ë¨ÝÌíÓÜÄWÜã ˨ݦìWÜÚWÜã PÜãwÁáà

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 37

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 38


E±Ü¿ááPܤÊݨÜá¨ÝXñÜá¤. B¨ÜÃÜã ÊÝÂPÜÃÜ|ûæàñÜŨÜÈÉ ÓÜÊÜáWÜÅÊÝX ñÝÊÜâ ÊÜÞw¨Ü bíñÜ®æWÜÙÜ®Üá° WÜÅí¥ÜÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ±ÜÅPÜo ÊÜÞvܸæàPæíŸá¨Üá AÊÜÃÜ Caæf¿ÞXñÜá¤. D E¨æªàÍÜ©í¨ÜÇæà ÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÝÂPÜÃÜ| WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üã° ÖÜÙÜWܮܰvÜ ÊÝÂPÜÃÜ| WÜÅí¥ÜWÜÙÝ¨Ü »ÝÐÝ»ÜãÐÜ| Íܸݪ®ÜáÍÝÓÜ®ÜWÜÙÜ®Üã° AÊÜÃÜá BÙÜÊÝX A«Ü¿á®Ü ÊÜ Þ w¨Ü ª Ã Ü á . ®Ý®Ü á AÊÜ Ã Ü È É W æ Öæ ã à¨Ü ©®Ü AÊÜ Ã Ü Êæ á ài®Ü Êæ á àÇæ PÜáívÜÆXÄ¿ÞaÝ¿áìÃÜ "PÜOÝìoPÜ Íܸݪ®ÜáÍÝÓÜ®Ü ±ÜÅPÝÎPæ' ËÃÝiÓÜᣤñÜá¤. B ÓÜÊáÜ ¿á¨ÜÈÉ AÊÜÃáÜ A¨Ü®áÜ ° A»ÝÂÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨ªÜÃáÜ . C®æãí° ¨Üá ±ÜâÓܤPÊ Ü ®Ü áÜ ° AÊÜÃáÜ ñæãàÄÔ¨ÜÃÜá. A¨Üá AÊÜÃæà ÃÜoár ÖÝQst ÍÜŸªÊÜá~ ¨Ü±Üì|. ÊÜáá©ÅñÜ ÍÜŸªÊÜá~ ¨Ü±ì Ü |¨Ü GÆÉ ÖÝÙæWÙÜ ®Ü ã Ü ° QñÜᤠPÜÅÊáÜ ÊÝX ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÖÝÙæ¿á ÊÜááí¨æ TÝÈ ÖÝÙæÁãí¨Ü®áÜ ° ÓæàÄÔ AÊÜÃáÜ ÃÜoár PÜqÔr ¨ÜªÃáÜ . ÍÜŸªÊáÜ ~ ¨Ü±ì Ü |¨Ü ±ÜÅ£Áãí¨Üá ±Üâo¨ÜÈÉ¿áã ÖæàÙܸàæ PÝ¨Ü ËÐÜ¿áWÜÚ¨Ü᪠AÊÜ®áÜ ° WÜáÃÜá£Ô q±Ü~ ³ ÊÜÞwPæãÙÜÛÆá AÊÜÃÜá D ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° ÊÜÞw¨ÝªX¿áã ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá ÓÝ×ñÝÂÓÜPܤ®æíŸá¨Ü®Üá° £Ú¨Üá AÊÜÃÜá ÓÜíñæãàÐܱÜqr¨ÜªÆɨæ ÁãàWÜûæàÊÜá ÃÜã±ÜÊÝX ÖÜÆÊÜâ ×ñÜÊݨÜWÜÙÜ®Üá° ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ÖæãÓÜ PÝƨÜÈÉ BvÜáÊÜÞ£®ÜÈÉ¿áã ŸÃÜÊÜ~Wæ¿áÆãÉ ŸÃÜáÊÜ »ÝÐݨæãàÐÜWÜÙÜ®Üá° G£¤ ÖæàÚ PæÆÊÜ®Üá° ËPÝÃÜÊÝX ÊÜááS»ÝÊÜ ÓÜ×ñÜ EaÜcÄÔ ËÊÜáÎìÔ¨Ü᪠®Ü®ÜWæ Cí¨Ü㠮殲 Ü ¨æ. ®Ý®Üá ÖæãÃÜváÜ ÊÝWÜ Óæàw¿Þ±Üâ A¼®Üí¨Ü®Ü WÜÅí¥Ü "JÓÜW'æ ¿á®Üá° ñæPáÜ Ríg ÍÜíPÜÃÜ »Üor ÓݾÃÜPÜ WÜÅí¥Ü "WÜáÃÜá¨ÜüOæ'¿á®Üã° ®Ü®ÜXñܤÃÜá. B ®ÜíñÜÃÜ ±ÜâñÜã¤Ä®Ü pè®…¸ÝÂíP… ÊÜáÚWæ¿áÈÉ ÊÜáá¨Ü| ª ®Ü PÜáÄñÝ¨Ü Jí¨Üá E±Ü®ÝÂÓÜPRæ AÊÜÃáÜ Ÿí©¨Üê áÜ . AÈÉ AÊÜÃ®Ü áÜ ° PÜíw¨æ.ª Aí¨Üá ±ÜâñÜã¤ÃáÜ ±æàpæWÙÜ È Ü É Jí¨ævæ ÊÜááí¨æ aÜÈÓܨæ ÓܧXñÜÊÝ¨Ü AÊÜÃÜ PÝÃÜ®Üá° ¨ÜãvÜáÊÜÈÉ¿á㠮ݮÜá Pæç hæãàwÔ¨æª. (B E±Ü®ÝÂÓÜPæR AÊÜÃÜá AÊÜÃܨæà PÝÄ®ÜÈÉ AÊÜÃæà aÝÆPÜÃÝX¨Ü᪠PæãívÜá Ÿí©¨ÜªÃÜá.) ¸æàÃæ PæÆÊÜâ PÜvæ ÓÜ»æ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÙÜÈÉ PÜívÜá¨Üã C¨æ. A¨ÜQRíñÜ ÖæaÜác AÊÜÃÜ ÓÜí±ÜPÜì ®Ü®ÜWÝWÜÈÆÉ. GÃÜvÜá WÜÅí¥ÜWÜÙÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ±æäÅ. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ÓÜËáà±ÜPæR ŸÃÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ ®Ü®ÜWæ ¨æãÃÜQ¨Üá¨Üá ®Ü®Ü° iàÊÜ®Ü¨Ü EñܤÊÜá AÊÜPÝÍÜWÜÙæí¨Üá ®Ý®Üá »ÝËÓÜáñæ¤à®æ. D GÃÜváÜ WÜÅí¥ÜWÙÜ È Ü É Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨Üá ±æäÅ. ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ Ü "PæàÎÃÝg ¨Ü±Üì|'. PæàÎÃÝg®Ü ÍÜŸªÊÜá~¨Ü±Üì|PæR AÊÜÃÜá ÊÝÂTÝ娆 ŸÃæ¨Üá¨Üá AÊÜÃÜ ÓÜí±ÜPÜì¨ÜÈɨܪ ÖÜÆÊÜÄWæ £Ú©ñÜá¤. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá £àÄPæãÙÜáÛÊÝWÜ A¨Üá ±Üä|ì WæãíwÃÜÈÆÉ. ÓÜÌƳ »ÝWÜ ÊÝÂTÝ®ÜPæR ¸ÝQ¿ÞXñÜá¤. AÊÜÃÜ ÊÜáÃÜOÝ®ÜíñÜÃÜ B PÜꣿá®Üá° ±ÜÅPÜqÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ®ÜvæÀáñÜá. AÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿á ÓÜËáà±Ü¨ÜÈÉÁáà

(ÊÜáíWÜÙã Ü Ä®æãÙÜX®Ü PÜÃíÜ WÜƱÝw) ÊÝÓÜÊÝX¨Üª ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ B±Ü¤ ÊÜWì Ü PæR ÓæàĨܪ ÊÜááÚ¿á (£ÊÜᾱܳ¿á®ÜÊÜÃÜ ÊÜáWÜ) ÊÜáÖÝŸÆ »ÜorÃÜá ÊÜᣤñÜÃÜÃÜá D ŸWæWæ PÜÅÊÜá PæçWã æ íw¨Üê áÜ . B PÜÅÊáÜ ¨Ü AíWÜÊÝXÁáà PÜꣿá Pæã®æ¿á EÚPæ »ÝWÜPRæ ±æäÅ. Gí. ÃÝgWæãà±ÝÇÝaÝ¿áìÄí¨Ü ÊÝÂTÝ娆 ŸÃæÓÜÇÝÀáñÜá. B¨ÜÃæ A®ÜíñÜÃÜ ±ÜÅPÜoOæ¿á PæÆÓÜ ®æ®æWÜá©Wæ ¹ñÜá¤. D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜÊæäí¨ÜÃÜÈÉ ÊÜááÚ¿á ÊÜáÖÝŸÆ »ÜorÃÜá PÝ|ÔQR¨ÜÃÜá. BWÜ ®Ý®Üá ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ÍÜŸªÊÜá~ ¨Ü±ì Ü | ÊÝÂTÝÂ®Ü¨Ü PÜáÄñÜá AÊÜÃÈ Ü É PæàÚ¨æ. AÊÜÄí¨Ü ÓÜÊáÜ ±ÜìPÜ EñܤÃÜ ŸÃÜÈÆÉ. PæÆÓÜ ×í¨æ ¹¨Ü᪨ܮÜá° J²³PæãívÜÃÜá. 1998ÃÜÈÉ ©. A.¸Ý. Íæq¿ r áÊÜÃÜ ±æÅàÃÜOÁ æ áà PÝÃÜ|ÊÝX ±æäÅ. ñæPáÜ Ríg ¨ÜÊÜÃÜ ÍÜŸªÊÜá~ ¨Ü±Üì| ÊÝÂTÝ®ÜÊÜ®Üá° ±ÜÅPÜqÓÜáÊÜ Áãàg®æ¿á®Üá° ÃÝÐÜóPÜË WæãàËí¨Ü ±æç ÓÜíÍæãà«Ü®Ü Pæàí¨ÜÅ PæçW棤PæãívÜá A¨Ü®Üá° ÓÜí±Ý©ÔPæãvÜÆá ®Ü®ÜWæ ÖæãOæ ÊÜ×Ô¨ÝWÜ D ÊÝÂTÝÂ®Ü¨Ü ÖÜÓ¤± Ü ÅÜ £¿á®Üá° ÖÜávÜáPܸàæ PÝÀáñÜá. ©. ÊÜááÚ¿á ÊÜáÖÝŸÆ »ÜorÃÜÈÉ A¨ÜÃÜ A«ÝìíÍÜ ÖÜÓܤ±ÜÅ£ ÊÜáñÜᤠ±æäÅ. G®….Pæ. aæ®Ü°PæàÍÜÊÜÃÜá ±ÜÅ£ ñæWæ¨Ü A¨æà B«ÝìíÍÜ ±ÜÅ£ ¨æãÃÜQñÜá. EÚ¨Ü ÖÜÓܤ±ÜÅ£ H®ÝÀáñæíŸá¨ÜÃÜ ÖæãÆŸá ÊÜááÚ¿á¨ÜÊÄÜ WÜã ÖÜñ¤ÜÈÆÉ. ÖÜÆÊÜâ ©®ÜWÙÜ Ü PÝÆ ÖÜávÜáPÝo¨Ü A®ÜíñÜÃÜ B A«ÝìíÍÜ ÖÜÓ¤± Ü ÅÜ £ ÎÅàÊÜᣠaÜí¨ÜÅPÇ Ü Ý ®Üí¨ÝÊÜÃÜ AÊÜÃÈ Ü É ¨æãÃæñáÜ ±Üä£ì WÜÅí¥Ü E±ÜÆŸœÊÝÀáñÜá. A®ÜíñÜÃÜ A¨Ü®áÜ ° ±ÜÅPo Ü OæWæ Ԩܱ œ w Ü ÓÜÇÝÀáñÜá. WÜÅí¥Ü¨Ü PÜÃv Ü a Ü áÜ c WÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜáãÃÜá ¸ÝÄ ±ÜÄÎàÈÔ AÊÜÍÂÜ Ë¨ÜÈ ª É ±ÜÃÝÊÜáÍÜì®Ü ÓÜíTæÂWÜÙ®Ü áÜ ° ÓÜãPܤ ÓÜíTæ WÜÙ®Ü áÜ ° ÓÜıÜwÔ A®ÜáŸí«Ü¨È Ü É ÓÜãPܤ ±Ü¨ÂÜ WÜÙÜ ÓÜãb, E¨Üœ$êñÜ ÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÝPÜÂÓÜãb, E¨Üœ$êñÜ WÜÅí¥ÜÓÜãb, E¨Üœ$êñÜ ÇæàSPÜÃÜ ®ÝÊÜáÓÜãb, ËÍæàÐÜ ÍÜŸªWÜÙÜ ÓÜãb ÊÜáñÜᤠÍÜŸªÊÜá~ ¨Ü±Üì|¨Ü ±ÜÄÐÜRÃÜ|WÜÙÜ ÓÜãb CÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÓÜíÁãàiÔ ±ÜâÓܤPÜPæR Jí¨Üá E±Ü¿ááPܤ ÃÜã±Ü樆 áÜ ° ñÜÃáÜ ÊÜ ÓÜí±Ý¨ÜQà¿á PÝ¿áìÊÜ®áÜ ° ®Ý®Üá ¯ÊÜì×Ô¨æ. ×àWæ ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ Ü A±ÜÅPq Ü ñÜ WÜÅí¥ÜÊäæ í¨ÜÃÜ ±ÜÅPÝÍÜ®PÜ Ræ ®Ü®°Ü PæçíPÜ¿áìÊÜ®áÜ ° ÓÜÈÉÓÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ ®Ü®ÜWæã¨ÜXñÜá. D WÜÅí¥Ü 1999ÃÜÈÉ ±ÜÅPÜoWæãíwñÜá. ±æäÅ. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá D ÊÝÂTÝ®ÜÊÜ®ÜᰠԨܜ±ÜwÓÜáÊÜÈÉ 91 WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üá° E¨ÜœÄÔÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜãbÀáí¨Ü £Ú¿ááñܤ¨æ. 76 ÊÜáí© ±ÝÅbà®Ü, B«Üá¯PÜ Ë¨ÝÌíÓÜÃÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° AÆÉÈÉ E¨ÜœÄԨݪÃæ. ÊÝÂTÝ®ܨÜÈÉ QpærÆÉÃÜ PܮܰvÜ CíXÉÐ… PæãàÍÜ樆 áÜ ° 30 PÜvWæ ÙÜ È Ü É¿áã B±æ¿ r áÊÜÃÜ ÓÜíÓÜ¢ñÜ CíXÉÐ… PæãàÍÜ樆 áÜ ° 9 PÜvæWÜÙÜÈÉ¿áã ±Üí±Ü»ÝÃÜñÜÊÜ®Üá° 21 ¸ÝÄ¿áã PÜËÃÝg ÊÜÞWÜìÊÜ®Üá° 11 PÜvæWÜÙÜÈÉ¿áã Íܸݪ®ÜáÍÝÓÜ®Ü ±ÜÅPÝÎPæ¿á®Üá° 6 PÜvæWÜÙÜÈÉ¿áã Óæàw¿Þ±Üâ PÜêÐÜ¡ »ÜoÃr Ü PÜ®v °Ü Ü ÊÜ|ìWÜÙáÜ PÜꣿá®Üá° 22 PÜvWæ ÙÜ È Ü É¿áã E¨ÜœÄԨݪÃ.æ Óæàw¿Þ±Üâ

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 39

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 40


PÜêÐÜ¡ »ÜorÃÜ ÖæÓÜÃÜá 25 ¸ÝÄ¿áã, QpærÇ… AÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá 7 ¸ÝÄ¿áã w.GÇ…. ®ÜÃÔÜ íÖÝaÝ¿áìÃÜ ÖæÓÃÜ áÜ 6 ¸ÝÄ¿áã, ®ÝWÜÊÊ Ü áÜ ì®Ü ÖæÓÃÜ áÜ 10 ¸ÝÄ¿áã, »ÜpÝrPÜÙÜíPÜ®Ü ÖæÓÜÃÜá 14 ¸ÝÄ¿áã, ±ÝÅ.Wæãà. PÜáÆPÜ~ì¿áÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá 4 ¸ÝÄ¿áã EÇæÉàSWæãíwÃÜáñܤ¨æ. ñÜËáÚ®Ü EÇæÉàS 14 ¸ÝÄ¿áã, ñÜáÙÜá訆 EÇæÉàS 28 ¸ÝÄ¿áã, ñæÆáX®Ü EÇæÉàS 10 ¸ÝÄ¿áã CíXÉÑ®Ü EÇæÉàS 12 ¸ÝÄ¿áã, ×í©¿á EÇæÉàS 3 ¸ÝÄ¿áã Ÿí©ÃÜáñܤ¨æ. D ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° ¯àw¨Ü᪠±æäÅ. ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ Ü A«Ü¿á®Ü ËÓݤÃÊ Ü ®Ü áÜ ° ñæãàÄÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRX ÊÜÞñÜÅ. ±æäÅ. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ ÍÜŸªÊÜá~ ¨Ü±Üì| ÊÝÂTÝÂ®Ü¨Ü ×í¨æ Jí¨Üá ±ÜÅŸÆ ¸è©œPÜ ÍÜQ¤¿ÞX Óæàw¿Þ±Üâ AÊÜĨܪÃÜá GíŸá¨Üá ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃæà ¸æàÃævæ ÖæàÚ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÚí¨ÜÆã CÈÉ¿á E¨ÜªÃÜ| B«ÝÃÜÓÜãbWÜÚí¨ÜÆã ÓܳÐÜrÊÝWÜáñܤ¨æ. ®Ü®ÜWæ ¨æãÃæñÜ C®æã°í¨Üá WÜÅí¥Ü "q±Ü³~ÓÝÃÜ ÓÜÊæáàñÜ ÎÅàÃÝÊÜÞÍÜÌÊæáà«Ü'. ÊÜáá¨Ü| ª ®Ü ÎÅà ÃÝÊÜÞÍÜÌÊæáà«Ü樆 áÜ ° AÊÜÍÂÜ ÊÜâÙÜÛ GÆÉ q±Ü~ ³ WÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜáñÜᤠÖæãÓÜW®Ü v °Ü Ü A®ÜáÊݨÜÊÜ®Üá° ÓæàÄÔ ±æäÅ. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜá 1972ÃÜÈÉ ±ÜÅPÜqԨܪÃÜá. C¨Üá AÊÜÃÜ ¯ÊÜ ê £¤ X íñÜ Êæ ã ¨Ü Ç æ à ±Ü Å PÜ o Wæ ã ívÜ WÜ Å í¥Ü . Pæ Æ ÊÜ â ÊÜ Ð Ü ì WÜ Ù Ü ÍÜ Å ÊÜ á C¨ÜÃÈ Ü É¨Á æ áíŸá¨ÜÃÈ Ü É ÓÜí¨æàÖÜËÆÉ. C£¤àaæWæ PÜÙ¨ æ Ü ÖÜÆÊÜâ ÊÜÐì Ü WÜÚí¨Ü D PÜê£ A®Üá±ÜÆŸœÊݨÜá¨ÜÄí¨Ü C¨ÜÃÜ ±Üâ®ÜÊÜááì¨ÜÅ|ÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜ BÇæãàaÜ®æ¿á®Üá° ÊÜÞw¨ÜÊÃÜ áÜ ÊÜáá¨Üª|®Ü ±ÜÃÊ Ü áÜ »ÜP¤ÜÃÝ¨Ü ÎÅà ®Üí¨ÜÚPæ ¸ÝÆaÜí¨ÜÅ ÃÝ¿áÃÜá. ±æäÅ. ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÄWæ ÊÜáá¨Üª|®Ü ÖÜÓܤÈUñÜ ÊÜáãƱÜÅ£ Æ»ÜÂËÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃÜã A®æàPÜ A±Ü±ÝsÜWÙÜ ®Ü áÜ ° AÊÜÃáÜ £©ª ÓÜí±Ý©Ô¨Üê áÜ ; ÖÜÆÊÜâ EÖݱÝsÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÓÜãbÔ¨Üê áÜ . B¨ÜÃæ ±æäÅ. i. ÊæíPÜoÓÜ៺¿á®ÜÊÜÃÜá "ÊÜáá¨Üª| »ÜívÝÃÜ'ÊÜ®Üá° (GÃÜvÜá ÓÜí±ÜâoWÜÙÜÈÉ ÊÜáá¨Üª|®Ü PÜê£WÜÙÜá & ±ÜÅ. PܮܰvÜ ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÜ¢£ ¯¨æàìÍÜ®ÝÆ¿á, ¸æíWÜÙÜãÃÜá, 1987) ±ÜÅPÜqÓÜáÊÝWÜ ÎÅàÃÝÊÜÞÍÜÌÊæáà«Ü PÜËÈUñÜ ±ÜÅ£¿á®Üá° ®æãàw¨ÜªÃÜá. B ±ÝsÜWÜÙÜ®Üá° ¯àw¨ÜªÃÜá. ±Üâ®ÜÊÜááì¨ÜÅ|¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ D ±ÝsÜ WÜÙÜ®Üá° q±Ü³~Wæ AÙÜÊÜwÓÜáÊÜ PæÆÓÜËñÜá¤. ¸æàÃæ PæÆÊÜâ ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° AÊÜÍÜÂ˨ܪÈÉ ¯àvÜáÊÜâ©ñÜá¤. A®ÜáŸí«ÜWÜÙÜÈÉ ÓÜãb Ԩܜ±ÜwÓÜáÊÜâ©ñÜá¤. CíñÜÖÜ PæÆÓÜWÜÙæãí©Wæ D WÜÅí¥Ü¨Ü ÓÜí±Ý¨ÜPÜ®ÝWÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ ®Ü®ÜWæ ƼÔñÜá. 2005&06ÃÜÈÉ D WÜÅí¥Ü¨Ü Jí¨Üá ËÓÜõñÜ A«Ü¿á®Ü¨Ü AÊÜPÝÍÜ ®Ü®ÜWæ D ÄࣿáÈÉ ¨æãÃÜQñÜá. ±æäÅ. ñæPáÜ Ríg¨ÜÊÃÜ Ü PÜ®v °Ü Ü »ÝÐÝ ÓæàÊæ ®ÜÊáÜ Wæ ÊÜááSÂÊÝX WÜÅí¥ÜÃã Ü ±Ü¨È Ü É ¨æãÃÜPÜáÊÜâ¨Üá D GÃÜvÜá WÜÅí¥ÜWÜÙÜÈÉ. AÊÜÃÜ ŸÃÜÖÜWÜÙæÆÉ ¸æàÃæ ¸æàÃæ ±Ü£ÅPæWÜÙÜÈÉ ÖÜĨÜáÖæãàXÊæ. ±ÜâÓܤPÃÜ ã Ü ±Ü¨È Ü É Ÿí¨ÜáÊÜâ PæÆÊæà. AÊÜâ JpÝrX ÓÜí±Üâo ÃÜã±Ü¨È Ü É ÖæãÃÜŸÃܸæàQ¨æ. A¨ÜPÝRX Jí¨ÜÐÜár A«Ü¿á®Ü PÜÅÊÜá ˯ÁãàWÜÊÝWܸæàQ¨æ. BWÜ ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 41

PܮܰvÜ¨Ü g®ÜñæWæ AÊÜÃÜ »ÝÐÝÓæàÊæ¿á ±Üä|ì ±ÜÄaÜ¿áÊÝWÜŸÖÜá¨Üá.''

ñæPÜáRíg ÓÝ×ñÜ嬆 ÊÜÞ¨ÜÄWÜÙÜá "¸ÝÔWÜ'¨ÜÈÉ®Ü "ÓÜíÍæãà«Ü®æ ÊÜáñÜᤠËÊÜáÍæì' "ÓÜÌ|ìPÜÊÜáÆ' (APÜáìÙÜ ÓÜá¸ÝÅ¿ÞaÝ¿áì ÓÜíÓܾÃÜ| WÜÅí¥Ü) & ¿áûÜWÝ®Ü¨Ü ¨æãÅàOÝaÝ¿áì APÜáìÙÜ ÓÜá¸ÝÅ¿ÞaÝ¿áì ÃÜíWÜÓܧÙÜ (±æäÙÜÈ ÍÝÔ÷ ÓݾÃÜPÜ WÜÅí¥Ü) & ¿áûÜWÝ®Ü¨Ü ÖæãÃÜWæãÙÜWÜá ÍÜŨݜígÈ (ÊÜááÚ¿á £ÊÜᾱܳ¿á®ÜÊÜÃÜ ÓܾÃÜ|WÜÅí¥Ü) ÊÜááÚ¿á £ÊÜᾱܳ¿á®ÜÊÜÃÜá "ÓÜá¨ÜÍÜì®Ü' (q. ÊÜÞ«ÜÊÜ ±æç A¼®Üí¨Ü®Ü WÜÅí¥Ü), ¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü ÓÝ×ñÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ "®ÜÊܯàñÜ' (ñæPÜáRíg A¼ÊÜÞ¯ ŸÙÜWÜ) 1. ¨Ü.PÜ. iÇæÉ¿á PܮܰvÜ 2. ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ÖÜËàPÜÃÜ BvÜá®Üáw 3. ñÜáÙÜá訆 ÊÜ|ìÊÜÞÇæ 4. ÓÜ̱ܰ (ÊÝÓÜÊܨÜñܤ) —àÃÜPÜË ÊÜáá¨Üª| (i.². ÃÝgÃÜñÜ°í ÓݾÃÜPÜÊÜÞÇæ) ÃÜñÜ°ÊÜáígãÐÜ (ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü, «ÜÊÜáìÓܧÙÜ) ÐÜÑuàWÜñÜ Ë»ÜQ¤ WÜáÃÜá¨ÜüOæ (ñæPÜáRíg ÍÜíPÜÃÜ »Üor ÓݾÃÜPÜ WÜÅí¥Ü) ÓÜñÜÌÔ©œ ñæíPÜ|WÝÚ (±Üíhæ ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ ÓÜíbPæ) ±Üíhæ¿áÊÜÃÜ ÓÜíÍæãà«Ü®Ü ÓÝ×ñÜ ÊÜáíWÜÙÝÊÜÇæãàPÜ®Ü (ÓÜí. GÓ….Ë.².), ÓܱܤËáà Ë»ÜQ¤ ±ÜÅŸá¨Üœ PÜ®ÝìoPÜ & ±Üí±Ü®Ü ®Üvæ®Üáw ñæPÜáRíg¨ÜÊÜÃÜ PÜáÄñÜá & A¼®ÜÊÜ ÊÜáá¨Üª| ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »ÜorÃÜá ±æäÙÜÈ ¸ÝÆPÜêÐÜ¡ Íæqr & "WèÃÜÊÜ¨Ü WÜÄWÜÙÜá' ñæPáÜ Ríg ®æ®± Ü âÜ ÊÝÂTÝ娆 ÊÜÞ¨ÜÄ : 1. ÎÅàÃÝÊÜÞÍÜÌÊæáà«Ü 2. ÍÜŸªÊÜá~ ¨Ü±Üì| iàÊÜ®Ü, PÜê£ ±ÜÄaÜ¿á : ÊÜááÚ¿á £ÊÜᾱܳ¿áÂ, ÓÝíWÜñÜ PÜËWÜÙÜá, ±Üä|ìPÜáí»Ü, ÊÜ|ìÊÜÞÇæ¿áÈÉ ÊÜá®æãàÃÜÊÞ Ü »ÜoÃr Ü ÇæàS®Ü

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 42


A®ÜáŸí«Ü

2 ±ÜÅÊÝÖÜ¨Ü ËÃÜá¨Üœ¨Ü Dgá : "ÊÜá«ÜáÃÜíg¯à' Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜ "ÊÜá«ÜáÃÜíg¯à' ÖæÓÃÜ ®Ü áÜ ° PæàÚ¨ÜÊÃÜ áÜ PÜwÊæá ÊÜáí© C¨ÝªÃáÜ . A¨Ü®áÜ ° PÜOÝ¡Ãæ PÜívÜÊÜÃÜá C®Üã° PÜwÊæá ÊÜáí© CÃÜŸÖÜá¨Üá.. 1970ÃÜÈÉ ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üp… AÊÜÃáÜ ±ÜÅPq Ü Ô¨Ü PÜê£ C¨Üá. C¨Ü®áÜ ° "ÍÜêíWÝÃÜ ±ÜÅ«Ý®Ü'ÊÝ¨Ü G®Ü¸ ° àæ Pæà A¥ÜÊÝ "PÝÊÜá Pæàí©Åñ'Ü ÊÝ¨Ü G®Ü¸ ° àæ Pæà GíŸá¨Üá ñÜÇæ £®ÜáÊ ° Ü ÓÜíWÜ£. ÓÜíPÜÆ®Ü¨È Ü É Joãr ÊÜáá®Üãð Ý Jí¨Üá ÃÜa®Ü Wæ ÚÜ Êæ. GÆÉÊäÜ ÓÝíWÜñÂÜ ÃÜã±Ü¨È Ü ÉÊ.æ B¨ÜÃæ ±ÜÅ£Áãí¨Üã ÓÜÌñÜíñÜÅÊÝX¨æ. ËÐÜ¿ÞÓÜQ¤ AñÜÂíñÜ ÓÜÖÜgÊÝ¨Ü ±ÜÅQÅÁá. A¨Üá ±ÝÅ~WÜÙÜ, ÊÜÂQ¤WÜÙÜ iàÊÜ®ã æ àñÝÕÖPÜ Ræ AñÜÂíñÜ ±ÜäÃÜPÊ Ü Ý¨Ü¨áÜ ª. ¿ÞÃݨÜÃã Ü PÜíWæváÜ ÊÜâ¨Üá, PæváÜ ÊÜâ¨Üá, ÃæãàÊÜÞíaÜ®WÜ ã æ ÙÜáÛÊÜâ¨Üá, Íæãà—ÓÜáÊÜâ¨Üá, ÓÝ—ÓÜáÊÜâ¨Üá, ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÝXÃÜáÊÜâ¨Üá B±Ü¤ÃݨÜÊÜÃÜ ÓÝÖÜaÜ¿áì©í¨Ü, ±æÅàÃÜOæÀáí¨Ü, JÆ˯í¨Ü. WÜíwWæ Öæ|á¡; Öæ~¡Wæ WÜívÜá Jí¨Üá ÓæÙñæ ;Ü ŸÆÊÝ¨Ü BPÜÐì Ü Oæ; £àÊÜÅÊÝ¨Ü PÜáñÜãÖÜÆ. CÈÉ ËÊÝ×ñÜÄWÜã, AËÊÝ×ñÜÄWÜã Jí¨æãí¨Üá ÊÜáor¨ÜÈÉ BÓÜQ¤, ÊæãàÖÜ. PæÆÊÜÃáÜ ÊÜááÇÝiÆɨàæ , ÊÜááaÜácÊáÜ ÃæÀáÆɨàæ ÃÜ£ ÊÜá®Ü¥ ¾ ÃÜ ®Ü áÜ ;° QÅàvæWÙÜ ®Ü áÜ ° ¹wÔ, ¹wÔ, ŸwÔ, ŸwÔ ñÜê±Ü¤ÃÝWÜáÊÜÊÜÃݨÜÃæ, ÊÜáñæ¤ PæÆÊÜÃÜá ±ÜÅ£Ðæu¿á ¹WÜáÊÜޮܩí¨Ü ±ÜÃÜÊÜޱܤ ÊÜÆ¿á¨ÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ A¨Ü®æ°à ÊÜÞvÜáñݤÃæ! ©o¨ÜÈÉ ×àWæÆÉ ñæÃæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨æà "¯gÊÝWÜáËPæ'; "»ÝÃÜ PÜÙÜPæãÙÜáÛËPæ'. D Äà£, aæàñæãàÖÝÄ¿Þ¨Ü Ÿ¨ÜáQWæ AÊÜÍÜÂPÜÊÝ¨Ü pݯP…. CÐÝrX¿áã Ÿ×ÃÜíWܨÜÈÉ Aí¥Ü ÊÜÞñÜáPÜñWæ æ "AÎÉàÆñæ'¿á BÃæãà±Ü ÖæãÄÓÜÆv ³ áÜ ÊÜâ¨Üá Êæç±ÄÜ àñÜÂ. C¨Üá Bñܾ ÊÜíaÜ®æ. Agáì®Ü ÓÜí®ÝÂÔñÜ®Ü! ±ÜÅPÜêñÜ "ÊÜá«ÜáÃÜíg¯à' Aí¥Ü ÊÜááSÊÝvÜWÜÙÜ®Üá° Qñæ¤Ó¨ æ áÜ ÃÜíiÓÜáÊÜ, ÖÜíXÓÜáÊÜ, »ÜíXÓÜáÊÜ —àÃÜ ±ÜÅÁãàWÜÊÝX¨æ. C¨Üá ±ÜÅÊÝÖÜ¨Ü ËÃÜá¨Üœ¨Ü Dhæà BX¨æ. A¥Ýìñ… ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ÇæçíXPÜ BoWÜÙ®Ü áÜ ,° PÝoWÜÙ®Ü áÜ ° ÃÜoár ÊÜÞwÃÜáÊÜâ¨æà CÈÉ®Ü ÊæçÎÐÜr$Â, ÓÝÖÜÓÜ! C¨æà PÝÃÜ|PÝRXÁáà C¨ÜPæR AÓܳ$êÍÜÂñæ¿á ÍݱÜ; ñݱÜ. K©, JÙÜWæãÙÜWæ SáÑ ±ÜorÊÜÃæà, ÓÝÊÜìg¯PÜÊÝX J²³PæãívÜÈÉ "PÝÊÜááPÜÃæãà, ÖÜÆRpæãrà' Gí¹ñÝ© BÃæãà±ÜWÜÚWæ WÜáÄ¿Þ¨æàÊæíŸ ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 43

»Ü ¿ á©í¨ÝX ÊÜ á áS QÊÜ â bPæ ã ívÜ í ñæ ®Ü q ÔÃÜ á ÊÜ â ¨æ à Öæ a Ü á c . ×àWÝX "ÊÜá«ÜáÃÜíg¯à' ÓÜᩪ ÊÜÞvÜÇæà CÆÉ. ®Ý®Üá £Ú¨Üíñæ C¨ÜáÊÜÃæWÜã C¨ÜÃÜ PÜáÄñÜá ÓÜËáàûæ, ËÊÜáÍæì, WæãàÑu H®æãí¨Üã ®Üv¨ æ àæ CÆÉ. "¸æÙÜQ®Ü ¹àg' ±ÝívæàÍÜÌÃÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÓÜí±Ý¨ÜPÜñÜÌ¨Ü "®ÝWÜÄPÜ'¨ÜÈÉ ËÊÜáÎì ÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRX D PÜꣿá®Üá° ®Ü®ÜWæ J²³Ô¨ÜÃÜá : ®Ü®Ü° ËÊÜáÍæì 25.2.1971ÃÜ "®ÝWÜÄPÜ'¨ÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊݨÜá¨Üá ñܮܾ«æ¿áã ÓÜíPÜÆ®ÜPæR ÓÜí©ÃÜáÊÜ ÓÜÊÜÞ¾®Ü Gí¨Üá ®Ý®Üá »ÝËÓÜáñæ¤à®æ. ¨Üá¨æçìÊÜÊÜÍÝñ… "ÊÜá«ÜáÃÜíg¯à' ®Ü®Ü° ŸÚ EÚ¨ÜáPæãÙÜÛÈÆÉ. A¨Ü®Üá° K¨ÜÇæí¨Üá PæãívÜáÖæãà¨ÜÊÜÃÜá C¨ÜáÊÜÃæWÜã ×í£ÃÜáXÓÜáÊÜ PÜê±æ ÊÜÞvÜÈÆÉ. D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ A¨Ü®Üá° JÊæá¾ AÊÜÇæãàQÓܸæàPæí¨Üá AÈÉ CÈÉ ÖÜávÜáPÝw¨ÜÃÜã, ®æãàvÜ ÔWÜÈÆÉ. ñæPÜáRíhæ¿áÊÜÃÜá ŸÖÜÙÜ PÜwÊæá ±ÜÅ£ AaÜác ÖÝQÔ¨Ü᪠×àWÝWÜÆá PÝÃÜ|Êæà? A¥ÜÊÝ PæãívÜÊÃÜ áÜ AÎÉàÆ PÜê£Áãí¨Üá ÓÜíWÜÅÖ¨ Ü È Ü ÉÃáÜ ÊÜâ¨Üá ÊÜÞ®ÜPRæ PÜáí¨Üá GíŸ BñÜíPÜ¨Ü ±ÜÄOÝÊÜáÊÝX K©, ñÜñ…ûÜ|Êæà ¿ÞÃÝÂÄWæãà ¨ÝqÔ¨Üê Ü ±ÜÄOÝÊÜáÊæà? CÆÉÊàæ , ×í£ÃÜáXÓÜáÊæ®íæ ¨Üá J¿áªÊÃÜ áÜ PæçPæãor¨ªÜÃÜ ´ÜÈñÝíÍÜÊàæ C¨Üá? AíñÜã "ÊÜá«ÜáÃÜíg¯à' "AÆ»ÜÂ' "AÊÜÞ®ÜÂ'?! PÜꣿÞX¨æ. ×àWÝX ®Ü®Ü° BX®Ü ËÊÜáÍæìÁãà, AÊÜÇæãàPÜ®ÜÊæäà H®æà A¯° & A¨Ü®æ°à CÈÉ ¨ÝSÈÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ A¨ÜÃÜ bñÜÅ樆 áÜ ° Jí¨Üá Ë᣿áÈÉ J¨ÜXÓÜáÊÜ E¨æªàÍÜ ÓܨܨݪX¨æ. ÓÜáÊÜÞÃÜá C±Ü³ñæô¨Üá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í©®Ü ®æãào¨ÜÈÉ ®Ý®Üá MáOÝñܾPÜ AíÍÜWÜÙÜñܤ ¸æoár ÊÜÞvÜÈÆÉÊæíŸá¨Üá CÈÉ ÓݹàñÝWÜáñܤ¨æ. ×àWæí¨ÜÃæ A¨Üá ®Ü®Ü° ÍÜQ¤¿á Ëá£Ááà BXÃÜŸÖÜá¨Üá. ®Ü®°Ü ŸÃæÊ~ Ü Wæ¿á B¿áª PæÆÊÜâ »ÝWÜ ×àX¨æ : .... ÎÅàÊÜÞ®… ñæPÜáRíg »ÜorÃܨÜá ÓÜÌñÜíñÜÅÊÝ¨Ü ©or ±ÜÅ£»æ. ñÜÊÜᾨæà B¨Ü A®Üá±ÜÊÜá ÊÝXÌÇÝÓܨæãí©Wæ, «Ü̯WÜÊÜáÂñæ & ÃÜÊÜáÂñæÁãí©Wæ AÊÜÃÜá PÝÊÜá ËÃÜã±Üñæ¿á ±Ü¨ÜÃÜá ±Ü¨ÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÜãûÜ$¾ÊÝX ¹wÓÜáÊÜÈÉ ÓÜí±Üä|ìÊÝX ¿áÍÜÔÌ¿ÞX¨ÝªÃæ. ñÝÊÜâ "K©, PæàÚ, PÜȳԨÜ' Zo®æWÜÙÜ®æ°ÆÉ CÈÉ AÊÜÃÜá EbñÜÊÝX GÃÜPÜ ÖæãÀ᪨ݪÃæ : "ÊÜá®æWÝÃÜá Ÿí¨ÜÃܨæàPæí'¨Üá PÜáÃÜávÜñæ¤ PæàÙÜÇæR ÓæãÓæÁáí¨ÜÙÝñÜ "ÓÜÊÜáWÝÃÜ; ÖÜÄ©ÖÜ aÜÊÜáìÊÜ ÖæãÈ¿áÆá Ÿí©ÖÜ; ÓÜÈÔÖÜ ÊÜÞñÜ' Jí¨Üá A®æç£PÜ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ樆 áÜ ° ÓÜãaÜÂÊÝX CÈÉvÇ Ü ÝX¨æ. ÊÜááPܤP¨ Ü Ü BÍÜ¿á ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 44


PæÆÊÜÄWæ "AÓÜÖÂÜ 'Êæ¯Ó° Ÿ Ü ÖÜá¨æíŸá¨Üã PÜËWæ Wæ㣤ÆÉ©ÆÉ. A¨ÜPÝRXÁáà PÜË ±Üâ®Ü@ ±ÜÅÍæ° GÓæ¿ááñݤÃæ : "ÊÝaÜPÜÄí¨ÜÓÜÖÜÂñæWæãívÜÃæ ÊÜááí¨æàPæ ÊÜ£ì±ÜÄíñÜá?' PæÆÊæäí¨Üá ÖÜê¨ÜÂÊÝ¨Ü ÍÜêíWÝÃÜ ±Ü¨ÜWÜÙÜá, ÓÜ£&±Ü£¿áÃÜ ÓÜÃÜÓÜÊÝ¨Ü ±æÅàÊÜÞÇݱÜWÜÙÜá; ñÜÖÜñÜÖÜ¨Ü PÜãvÝoWÜÙÜá. AÊÜâWÜÙÜ ÓæãWÜÓÜá A®Ü®ÜÂ! PæÆÊÜâ ÃÜíg¯à¿á ±Ü¨ÜWÜÙÜá; ÍÜêíWÝÃÜ ÃÜÓÜ»ÜÄñÜÊݨÜÊÜâ! ÖÜÃæ¿á¨æ¨æWÜÙÜ Ë¼®Ü° ÆûÜ|WÜÙ®Ü áÜ ,° »ÝÊÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÊæãàÖÜPÊ Ü ÝX ÊÜáãwÓÜáÊÜ ÊÜááPܤPWÜ ÙÜ áÜ C®Üã° PæÆÊÜâ. E¨Ý :

Àáí¨ÝíñÜÙÝñܾ ÓÜíñÜ겤 >> "PÝÊÜá PÜáÃÜávÜá' Aíñæ. ÖÝWæí¨ÜÃã Ü PÜË ¯ÃÝÍÝÊÝ©WÜÙÆ Ü É. AÊÜÃÜ E¨æઠÍÜ, ÖÝÃæçPæ, ®Üí¹Pæ C¨æ, CÐærà : ŸÖÜáË«Ü ÓÜíÓÝRÃÜ©í¨Ü ÓÜí¿áÊÜá©í¨Ü Ÿá©œ¿á ŸÆ©í¨Ü Öæ|á¡ WÜívæÆÉ ±ÜÍÜáÊÜ꣤XÚ¿á¨æ ¸ÝÙܪÃæ iàÊÜ®ÜÊܱÜ⳨Üá Öæã®Üá° >> C®Ý°¨ÜÃÜã D PÜê£ ÖÜñÜᤠg®ÜÃÜ WÜÊÜá®ÜPæR ¹àÙÜÈ. PÜꣿá ÓÜñܤ$ÌPæR, ÓÜñÜÂPæR ®Ý¿á ÔWÜÈ.

ñæãào¨Ü ñæíX®Ü PÝ¿á®æã¿ááÂÊÜÙíæ ¨Üá ÓÜí¨æWÜ©í¨æ㟺 ñÜvæ¨Üá ÊæáàÆá¨Ü PÜíaÜáPÜ PÜÙæÀáÓÜÆaÜcÄ WæãívÜ®Üá PÜáaÜPÜáí»Ü PÜívÜá>> C®æã°í¨ÜÃÜÈÉ ËPÜêñÜ PÝÊÜá¨Ü Jí¨Üá bñÜÅ|˨æ. A¨ÜPæR AÈÉÁáà ÊÜá¨Ü㪠ÓÜãbÓÜÇÝX¨æ :

PÜÄPæ¿á PÜáw : 2009

** *

ËáàÊÝWÜ ®ÜW°Ü ËWÜÅÖÊ Ü ¯Ü |áPÜáÊæ®íæ ¨Üá Aor樆 àæ Ä ÊÜá¿á᪮®Ü áÜ PÝ©ÃÜÆÊÜÙã æ ÇæWã æ orÆá PÜÓPÜ w Ü x ÖæãWæ Ÿí¨Üá PÜ|á¡ ÊÜáábc¨Ü®Üá>> IÃܯ, PÜoQ, ÇæàÊÜw CñÝ© Êæã®ÜaáÜ WÜÙ®Ü áÜ ° AÆÉÈÉ ±ÜÅSÃÜÊÝX, TÝÃÜÊÝX PÜË ¨ÜáwÔPæãÙÜáÛÊÜÈÉ ÓÜ´ÜÆÊÝXÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ×í©®Ü ±ÜÄÍÜÅÊÜá, bíñÜ®æ, ±ÜÅ£»ÝÍÜQ¤ AÓÝÊÜÞ®ÜÂÊݨܨÜ᪠BX¨æ. ¯ÓÜíÕ ¨æàÖÜÊÝX, "ÊÜá«ÜáÃÜíg¯à' Jí¨Üá ÊÜááS PÝÊÜÂPÜê£. ÓÜÊáÜ PÝÈà®ÜÊäÜ , ÓÝÊÜìPÝÈà®ÜÊÜä B¨Ü ÓÜñÜÂWÜÙÜ®Üá° ¯ÓÜÕíPæãàaÜ©í¨Ü, ¯¼àì£Àáí¨Ü ¯ÃÜã²Ô¨Ü ÍæÅà¿áÓÜáÕ D PÜꣿá¨Üá : WÜ»Üì¯Ãæãà«ÜPÜ ÍÜÓÜ÷ bQñæÕ¿á ÊÜÞwÔPæãíw¨Üª ñÝÀá ÓÜíWÜ ÊæçË«ÜÂÊÜ®ÜáívÜÙÜá ¯¼àì£ ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 45

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 46


®ÝwWæ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃÜ

®ÝwWæ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃÜ

Êæã¨ÜÆ PÜí£®Ü ÖÜñáÜ ¤ ÖæãñܤWWæ ÙÜ áÜ

GÃÜvÜ®æà PÜí£®Ü ÖÜñÜᤠÖæãñܤWæWÜÙÜá

PÜáÓÜáÊÜá 1.

±Ü¨» ¾Ü ã Ü ÐÜ| vÝ. ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWYÜv¿ æ áÊÜÃáÜ ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. ¹.². ÓÜí±Üñ…PÜáÊÜÞÃ…, EiÃæ

PÜáÓÜáÊÜá 2.

˨ÝÂÊÝaÜÓ£³Ü Ÿ®Üí° hæ WæãàËí¨ÝaÝ¿áì ÇæàSPÜÃÜá : ¸æÙÜWæãàvÜá ÃÜÊæáàÍÜ »Üp…

PÜáÓÜáÊÜá 3.

ÓÜíÍæãà«ÜPÜ ÊÜáÖæãà±Ý«Ý¿á vÝ. EÚ¿ÞÃÜá ±Ü¨®¾Ü Ý»Ü E±Ý«Ý¿á ÇæàSPÜÃÜá : GÓ….BÃ…. AÃÜá|PÜáÊÜÞÃ…

PÜáÓÜáÊÜá 11.

ÓÜÊÞ Ü gÓæàÊæWæ ±Ü¿Þì¿á ÖæÓÃÜ áÜ : «ÜÊáÜ ì¨ÜÎì ÖÜÄPÜêÐ¡Ü ±Üâ®ÜÃã Ü ÃÜá ÇæàSPÜÃáÜ : g¿áÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ, PÝíñÝÊÜÃÜ

PÜáÓÜáÊÜá 12.

±ÜñÅÜ PñÜ ì Ü ÃÜ BaÝ¿áì : ±ÝwWÝÃÜá ÊæíPÜoÅÊáÜ | BaÝ¿áì ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. ÎÅà¯ÊÝÓÜ ÖÝÊÜ®ÜãÃÜ

PÜáÓÜáÊÜá 13.

×Ä¿á hÝ®Ü±Ü¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜ : vÝ. AÊÜáêñÜ ÓæãàÊæáàÍÜÌÃÜ ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. ®Ý. ¨ÝÊæãà¨ÜÃÜ Íæqr

PÜáÓÜáÊÜá 4.

×Ä¿á ÓÝ×£ : g®Ý¨Üì®Ü WÜáPÝìÃ… ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. ¹. g®Ý¨Üì®Ü »Üp…

PÜáÓÜáÊÜá 14.

ñÜáÙÜá »ÝÐÝ ÓÝ×ñÜ嬆 Ãܮܰ : ¨Ü¸æì PÜêÐÝ¡®Üí¨Ü aèo ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. ÊÝÊÜá®Ü ®Üí¨ÝÊÜÃÜ

PÜáÓÜáÊÜá 5.

ÊÜáÖÝPÜË ÊÜáí¨ÝÃÜ PæàÍÜÊÜ »Üor ÇæàSPÜÃáÜ : vÝ. ¯PæàñÜ®Ü

PÜáÓÜáÊÜá 15.

®æç£PÜ ÎûÜ|¨Ü bíñÜPÜ : E.PÜ. ÓÜ៺ÃÝ¿ÞaÝ¿áì ÇæàSPÜÃÜá : ¸æçPÝw g®Ý¨Üì®Ü BaÝÃ…

PÜáÓÜáÊÜá 6.

ÊÜáêWÜ¿Þ ÓÝ×£ Pæ¨Üí¸Ýw gñܤ±Ü³ Ãæç ÇæàSPÜÃáÜ : Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜ

PÜáÓÜáÊÜá 16.

±ÜâÓܤPÜ ²Åà£Wæ ÃÜã±ÜPÜ : ¸æãàÙÜíñÜPæãàw DÍÜÌÃÜ »Üor ÇæàSPÜÃÜá : ±æäÅ. Ë.¹. A£ìPÜhæ

PÜáÓÜáÊÜá 7.

A¼®ÜÊÜ «Ü®ÌÜ íñÜÄ vÝ. ÊÜááÚÁá Wæãà±ÝÆPÜêÐ¡Ü ÃÝ¿áÃÜá ÇæàSPÜÃáÜ : g®Ý¨Üì®Ü WÜáPÝìÃ…

PÜáÓÜáÊÜá 17.

ËáíaÜáÊÜ ÊÜÞ£®Ü ¿áûÜ : PÜáíŸÙæ ÓÜáí¨ÜÃÜ ÃÝÊ… ÇæàSPÜÃÜá : WÜ|ÃÝg PÜáí¸æÛ

PÜáÓÜáÊÜá 8.

ÃÜíWÜPÜËáì ÓܨݮÜí¨Ü ÓÜáÊÜ|ì ÇæàSPÜÃáÜ : vÝ. ÔàñÝÆü$¾ PÜQìPæãàw

PÜáÓÜáÊÜá 18.

Jí¨ÝOæ ÊÜÞÇæ¿á ÓÝÖÜÔ : PÜáw³ ÊÝÓÜá¨æàÊÜ ÍæOæç ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. ÓܹÖÝ »ÜãËáWèvÜ

PÜáÓÜáÊÜá 9.

ÓÜÓÜÂËhÝn¯ vÝ. ±ÜÙÜÛñܤvÜR PæàÍÜÊÜ »Üor ÇæàSPÜÃáÜ : vÝ. ÊÜÓíÜ ñÜPáÜ ÊÜÞÃÜ ±æÆì

PÜáÓÜáÊÜá 19.

ÊÜáPÜRÙÜ ÓÝ×ñÜ嬆 ×Ä¿á : ±ÜÙÜPÜÙÜ ÔàñÝÃÝÊÜá »Üor ÇæàSPÜÃÜá : ®æí±Üâ ®ÜÃÜÔíÖÜ »Üor

PÜáÓÜáÊÜá 10.

PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÖݯÊÜá®… vÝ. Pæ. ÊÜÓíÜ ñÜPáÜ ÊÜÞÃ… ÃÝÊ…, PæçPíÜ Ÿ ÇæàSPÜÃáÜ : vÝ. ËÍæÌàÍÜÌÃÜ Ë.Pæ.

PÜáÓÜáÊÜá 20.

ŸÖÜáÊÜááS ±ÜÅ£»ÝÓÜí±Ü®°Ü : vÝ.Gí.ÊæãàÖÜ®Ü BÙÜÌ ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. ®ÜÃæàí¨ÜÅ Ãæç ¨æàÆì

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 47

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 48


®ÝwWæ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃÜ

®ÝwWæ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃÜ

ÊÜáãÃÜ®æà PÜí£®Ü ÖÜñÜᤠÖæãñܤWæWÜÙÜá

®ÝÆR®æà PÜí£®Ü ÖÜñÜᤠÖæãñܤWæWÜÙÜá

PÜáÓÜáÊÜá 21.

PÝÃÜíñÜÃÜ PÜ®v °Ü Ü ©àûÝ WÜáÃÜá : IÃæãàw ÎÊÜÃÝÊÜá¿á ÇæàSPÜÃáÜ : G. ÊÜÞ«ÜÊÜ EvÜá±Ü

PÜáÓÜáÊÜá 31.

ÓÝíÓÜ¢£PÜ bíñÜPÜ : Pæ.GÓ….G®…. AwWÜ ÇæàSPÜÃáÜ : ÎÅà¯ÊÝÓÜ ¨æàÍܱÝívæ

PÜáÓÜáÊÜá 22.

PÜ®ÝìoPÜ HQàPÜÃÜ|¨Ü ®æàñÝÃÜ : Pæ.¹. i®ÜÃÝg ÖæWæx ÇæàSPÜÃÜá : ¹. ÔàñÝÃÝÊÜá »Üp…

PÜáÓÜáÊÜá 32.

ÓÜÊÜÞgÊÜááU ÁãàgPÜ : Pæ.Pæ. ±æç ÇæàSPÜÃÜá : Pæ. ÍÝÃÜ¨Ý »Üp…

PÜáÓÜáÊÜá 23.

×Ä¿á ÓÜÖÜPÝÄ : ÊæãÙÜÖÜÚÛ ÎÊÜÃÝ¿á ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. WÜ|®Ý¥Ü GPÝRÃÜá

PÜáÓÜáÊÜá 33.

ÃÝg¯à£¿á A±ÜÃÜíi : vÝ. G. ÓÜ៺ÃÝÊ… ÇæàSPÜÃáÜ : AvÜãÃx áÜ PÜêСÜÃÝÊ…

PÜáÓÜáÊÜá 24.

¸æÙÜQ®Ü ¹àg : ±ÝívæàÍÜÌÃÜ WÜ|±Ü£ ÃÝÊ… ÇæàSPÜÃáÜ : vÝ. ¸æà.Ôà. Wæãà±ÝÆPÜêСÜ

PÜáÓÜáÊÜá 34.

PܮܰvÜ Óæà®Ý¯ : ².Pæ. ®ÝÃÝ¿á| ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. ÊÜÃÜ¨Ý ÎÅà¯ÊÝÓ…

PÜáÓÜáÊÜá 25.

×Ä¿á PÜË : A.Wè. Q¯°WæãàÚ ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. Pæ. b®Ü°±Ü³ WèvÜ

PÜáÓÜáÊÜá 35.

ÊÜåèÇÝ«ÝÄñÜ ÃÝgPÝÃÜ~ : EÙÝÛÆ ÎÅà¯ÊÝÓÜ ÊÜáÆ ÇæàSPÜÃáÜ : ŸÔ¤ ÊÝÊÜá®Ü ÍæOçæ

PÜáÓÜáÊÜá 26.

ÓÜíXàñÜ Ë¨ÝÌíÓÜ : aÜPÜÅPæãàw ®ÝÃÝ¿á| ÍÝÔ÷ ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. GÓ….BÃ…. ËZ°ÃÝg

PÜáÓÜáÊÜá 36.

ÊÜ|ìbñÜÅ PÜÇÝ謆 : ±ÝÊÜíhæ Wæãà±ÝÆPÜêСܿá ÇæàSPÜÃÜá : ÎÅàÊÜᣠ¹.Gí. Ãæãà×~

PÜáÓÜáÊÜá 27.

ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÃÝ¿á»ÝÄ : PÜá. Î. ÖÜĨÝÓÜ »Üor ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. G®….q. »Üp…

PÜáÓÜáÊÜá 37.

PܮܰvÜ¨Ü PÜpÝrÙÜá : ¹.Gí. C©®ÜŸº ÇæàSPÜÃáÜ : Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜ

PÜáÓÜáÊÜá 28.

ŸÖÜáÊÜááU ÓÝ×£ : ËÍÜáPÜáÊÜÞÃ… ÇæàSPÜÃáÜ : AÃÜËí¨Ü PÜQìPæãàw

PÜáÓÜáÊÜá 38.

¨ÜãÃÜÓíÜ ±ÜPì Ü ÊÜ®áÜ ° ÓÜËáà±ÜÊÝXst A—PÝÄ: PÜgí±Ýw ÃÝÊÜá ÇæàSPÜÃÜá : «Ü®Üíg¿á PÜáí¸æÛ

PÜáÓÜáÊÜá 29.

g®ÜÃÜ ®ÜvÜá訆 ®Ý¿ޗàÍÜ : vÝ. ÍÜíPÜÃÜ SívæàÄ ÇæàSPÜÃÜá : GÓ….i. PÜêÐÜ¡

PÜáÓÜáÊÜá 39.

×Ä¿á ÓÝ×£ : ´ÝůÕÓ… ¨Ýí£ ÇæàSPÜÃáÜ : ÓÜáÊÜááTÝ®Üí¨Ü gÆÊÜÚÛ

PÜáÓÜáÊÜá 30.

ÓÜÊÞ Ü gÊÜááU ÓÜíÍæãà«ÜQ : vÝ. ÓÜáÎàÇÝ ±Ü¨®¾Ü Ý»Ü E±Ý«Ý¿á ÇæàSPÜÃÜá : Gí. hÝ®ÜQ ŸÅÖݾÊÜÃÜ

PÜáÓÜáÊÜá 40.

hÝ®Ü±Ü¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜ : Ÿ®Ü°íhæ ¸ÝŸá AËáà®… ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. WÜ|®Ý¥Ü GPÝRÃÜá

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 49

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 50


®ÝwWæ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃÜ I¨Ü®àæ PÜí£®Ü ÖÜñáÜ ¤ ÖæãñܤWWæ ÙÜ áÜ PÜáÓÜáÊÜá 41.

A®ÜíñÜÊÜááS¨Ü aæçñܮܠ: q.G. ±æç ÇæàSPÜÃáÜ : Pæ.Gí. EvÜá±Ü, ÊÜá~±ÝÆ

PÜáÓÜáÊÜá 42.

®ÝÂ¿á ¯ÐÜáuÃÜ¨Ü ®Ý¿ޗàÍÜ : Pæ.GÓ…. ÖæWæx ÇæàSPÜÃÜá : ÎÅà ÊÜáá¨ÝÅw, ¯pær

PÜáÓÜáÊÜá 43.

WÝÅÊÜá ÓÜŸÈàPÜÃÜ| ÖÜÄPÝÃÜ : Pæ.Gí. EvÜá±Ü ÇæàSPÜÃÜá : ¸æÙÜWæãàvÜá ÃÜÊæáàÍÜ »Üor, aæ®æ°$ç

PÜáÓÜáÊÜá 44.

¯ÐÜáuÃÜ Ë¨ÝÌíÓÜ : ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor ÇæàSPÜÃÜá : ®Üí¨ÜÚPæ ¸ÝÆaÜí¨ÜÅ ÃÝÊ…

PÜáÓÜáÊÜá 45.

aæàPÝìw¿á WÝí— : ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ ÃÝÊ… aæàPÝìw ÇæàSPÜÃÜá : BÃÜãÃÜá ÊÜáígá®Ý¥Ü ÃÝÊ…

PÜáÓÜáÊÜá 46.

PÜêÑMáÑ : vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ ÇæàSPÜÃÜá : ÍæàSÃÜ AhæPÝÃ…

PÜáÓÜáÊÜá 47.

¨ÝÓÜÃÜ ¨ÝÓÜ : »Ü¨ÜÅXÄ AaÜáÂñܨÝÓÜ ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. Pܹº®ÝÇæ ÊÜÓÜíñÜ»ÝÃܨÝÌh…

PÜáÓÜáÊÜá 48.

PæãvÜW®Ü áÜ ° EÚst PÜÇÝ謆 : G®….GÓ…. ¨æà˱ÜÅÓݨ… ÓÜí±Ýhæ ÇæàSPÜÃáÜ : ±æäÅ. ±ÜÅ»ÝPÜÃÜ ÎÎÆ

PÜáÓÜáÊÜá 49.

Ô÷à±ÜÃÜ bíñÜQ : ±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ ÇæàSPÜÃÜá : ÔàñÝ ¸Ý±Üp…

PÜáÓÜáÊÜá 50.

aÜí¨ÜÊÞ Ü ÊÜá¨Ü ®ÜÊXÜ Ä®Üí¨Ü ÇæàSPÜÃáÜ : ÍæàÐÜ®ÝÃÝ¿á|

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 51

ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor / 52

Nyaya nistura vidvanmsa tekkunja gopala krishna bhat  

written by nandalike balachandra rao and e published by shekar ajekar Coutesy: kannada sangah kanthavara