Page 1


"®ÝwWæ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃ'Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ bíñÜ®Ü WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ

PÜáÓÜáÊÜá : 46

PÜêÑ MáÑ

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ

ÍæàSÃÜ AhæPÝÃ…

PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ (Ä.)

PÝíñÝÊÜÃÜ & 574 129 PÝPÜìÙÜ, EvÜá² iÇæÉ ¨ÜãÃÜÊÝ~ : 08258&276216 9900701666 i

Krishi Rushi : Dr. L.C. Soans By Shekhara Ajekar. Published by Kannada Sangha Kanthavara (R), P.O. Kanthavara - 574 129, Karkala, Udupi Dist. Mobile : 9900701666

A—PÜêñÜ ÊÜÞÃÝoWÝÃÜÃÜá : PæãvæíQÄ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü ®ÜÄÊæãWÜÃÜá, ±ÜâñÜã¤ÃÜá & 574 202 (¨Ü.PÜ.) ¨ÜãÃÜÊÝ~ : 9480451560 First Impression

: 2010

Pages

: 52

©

: Author

Price

: Rs. 33-00

Cover Design

: Kalloor Nagesh

Page Designed & Printed at

Aakrithi Prints : K.S. Rao Road, Mangalore - 575 001 Tel. : 0824 2443002

±ÜÅ«Ý®Ü ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá

: vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ, PÝíñÝÊÜÃÜ : ÎÅà Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜ, ÊÜáíWÜÙã Ü ÃÜá

ÓÜÆÖÝ ÓÜËá£

: ±æäÅ. Pæ. b®Ü°±Ü³ WèvÜ, ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá vÝ. ®Ý. ¨ÝÊæãà¨ÜÃÜ Íæq,r ÊÜáíWÜÙã Ü ÃÜá ÎÅà PÝíñÝÊÜÃÜ g¿áÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ, ÊÜá~±ÝÆ vÝ. ¹. g®Ý¨Üì®Ü »Üp…, ¸æÙܾ|á¡ ÎÅà ¸æÙÜWæãàvÜá ÃÜÊæáàÍÜ »Üp…, ¸æíWÜÙÜãÃÜá vÝ. ¹.². ÓÜí±Üñ…PÜáÊÜÞÃ…, EiÃæ ÎÅà ¹. ÔàñÝÃÝÊÜá »Üp…, ¸æÙܾ|á¡ vÝ. ËÍæÌàÍÜÌÃÜ Ë.Pæ., AvÜ®ÜvÜR vÝ. ÊÜÞ«ÜÊÜ ÊÜáãvÜáPæãOÝhæ, PÝPÜìÙÜ ÎÅà PÜÆãÉÃÜá ®ÝWæàÍÜ, ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ÎÅà Gí.¹. ÍÜÎPÜáÊÜÞÃ…, ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ÎÅà ËsÜÆ ¸æàÇÝw, PÝíñÝÊÜÃÜ ÎÅà £. ©ÊÝPÜÃÜ ÃÝÊ…, ¸æàÇÝw ii


®ÝwWæ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃÜ ®ÜÊÜá¾ ®ÝvÜá Aí¨ÝûÜ| ®ÜÊÜá¾ PÜ|¡ ÊÜááí¨æ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ®æÆ ÊÜáñÜᤠgÆ. AÊÜâWÜÙÜÐærà AÆÉ, ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÓÜãÕ D ®Ýw®Ü Jí¨Üá »ÝWÜ GíŸ »ÝÊÜ®æ¿á ÃÜã±ÜPÜÊÝX ®ÜÊÜá¾ ®ÝvÜá ÓÜáÊÜ|ì PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÓÜí»ÜÅÊÜá¨ÜÈɨܪ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ "®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ' G®Üá°ÊÜ ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ bíñÜ®Ü WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á®Üá° ¿ÞPæ ®ÝwWæ A²ìÓܸÝÃܨÜá Gí¨Üá ÓÜíPÜȳÔñÜá. PÝíñÝÊÜÃÜ G®Üá°ÊÜâ¨Üá EvÜá² iÇæÉ¿á PÝPÜìÙÜ ÓÜËáà±Ü¨Ü Jí¨Üá ÖÜÚÛ¿á ÖæÓÜÃÜá. FÄ®Ü ÖæÓÜÃÜ®æ°à ÊÜááSÂÊÝXÄÔPæãívÜá ÖÜáqr¨Ü (26 Êæáà 1976) PܮܰvÜ ÓÜíZPæR ÊÜáãÊÜñܤÃÜ ¿åèÊÜ®Ü¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ®ÜÊÜá¾ ®ÝvÜá ÓÜáÊÜ|ì ÓÜí»ÜÅÊÜáÊÜ®Üá° BaÜÄÓÜáÊÜí¥Ü ÓÜí¨Ü»ÜìÊÜä J¨ÜX ŸíñÜá. C¨Üá ÁãàWÝ ÁãàWÜ. CÊæÃÜvÜ®Üá° ÍÝÍÜÌñÜÊÝX ®æ®Ü²®ÜÈÉ CoárPæãÙÜÛ¸æàPæíŸá¨ÜPÝRX CÃÜáÊÜâ¨Üá D ÊÜÞÇæ. DWÜ Æ ã ÖÜ Ú Û¿ÞXÁáà CÃÜ á ÊÜ D FÄ®Ü Öæ Ó Ü Ä ®Ü WÜ w WÜ Ù Ü ® Ü á ° ÖÜĨæãWæ¨Ü¨Ü᪠D ÓÜíZ. A¨Üá ÖÜáqr¨Ü Êæã¨ÜÆ ÊÜÃÜáÐܨÜÇæÉà (1976) ÊÜÞw¨Ü ÓÝÖÜÓÜ "¨Üü| PܮܰvÜ PÝÊÜ 1970 & 76' GíŸ (BWÜ ¿ÞÊÜ iÇæÉ¿áÆãÉ BWܨæà C¨Üª) iÇæÉ¿á PÝÊÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜ BÂí¥ÜÇÝi¿á ±ÜÅPÜoOæ. BÊæáàÇæ ÓÝ×£ÂPÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° g®ÜÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜ ÊÜá®æ¸ÝXÈWæ ñÜÃÜáÊÜ E¨æªàÍÜ¨Ü E±Ü®ÝÂÓÜ¨Ü ÊÜÞÇæ, WÜÅí¥Ü ±ÜÅPÜoOæ, ËaÝÃÜWæãàÑu, ÓÝ«ÜPÜÄWæ Óܮݾ®Ü Êæã¨ÜÇÝ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÖÜËá¾PæãÙÜÛÆá ñæãvÜXñÜá. ®ÜvÜáÊæ ®Üí¨ÜÚPæ¿á ÊÜáá¨Üª|®Ü ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ "ÊÜáá¨Üª| ÓݾÃÜPÜ PÝÊÜ Â ÓÜ ³ « æ ì '¿á®Ü ã ° ±ÝÅÃÜ í ¼ÔñÜ á (1979). ñÜ ® Ü ã ¾ Æ PÜ TÝÓÜ X ¿ÞX ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÚÆÉ¨Ü B ©®ÜWÜÙÜÈÉ ÓÜÃÜPÝÃæàñÜÃÜÊÝX¿áã ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÆá ÓÝ«Ü (¯àvÜáÊÜâ¨Üá AWÜñÜÂ) GíŸ ±ÜÄPÜƳ®æ¿á®Üã° ÖÜáoár ÖÝQñÜá. ÓÜíZPæR 25 ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜá ñÜáí¹¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ (15 G²ÅÇ… 2001) ÃÝg ÊÜáor¨Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ ÓÜË ®æ®Ü²WÝX ÊÜáñæ¤ "¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü PÝÊÜÂ' (1900 & 2000) GíŸ C®æã°í¨Üá ŸêÖÜñ… WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° (ÆûÜ ÃÜã±ÝçWÜã ÊæaÜc¨ÜÈÉ) ±ÜÅPÜqÓÜÆá ÓÜíZÊÜâ ÊÜááí¨ÝÀáñÜá. Jí¨Üá iÇæÉ¿á WÜwÁãÙÜX®Ü ÓÝ×£ÂPÜ ÊÜáñÜᤠÓÝíÓÜ¢£PÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á A«Ü¿á®Ü ÊÜáñÜᤠAí¥ÜÊÜâWÜÙÜ ±ÜÅPÝÍÜ®ÜÊÜâ ®ÝvÜ®Üá° AÄ¿ááÊÜ ÊÜáñÜᤠGaÜcÄÓÜáÊÜ PÝ¿áPÜÊÜä Öè¨æ®Üá°ÊÜí¥Ü ÊÜá®ÜÓæÕà Cí¥Ü aÜoáÊÜqPæWÜÚWæ PÝÃÜ|. PÝíñÝÊÜÃÜ¨Ü ÊÜá~¡WÜã PÜ®ÝìoPÜ¨Ü HQàPÜÃÜ|PÜãR ®æàÃÜ ÓÜíŸí«Ü Eíoá. D ÊÜá~¡®Ü ÊÜáWÜ, PÝíñÝÊÜÃÜ ¸ÝÃÝw¹àvÜá (Pæ.¹.) i®ÜÃÝg ÖæWæx AÊÜÃÜá PÜ®ÝìoPÜ¨Ü HQàPÜÃÜ|¨Ü AWÜÅWÜ| ®Ý¿áPÜÃÜÈÉ JŸºÃÜá. AÊÜÃÜ g®Ü¾ ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ AÊÜÃÜ ®æ®Ü±Üâ ÍÝÍÜÌñÜÊÝXÃÜá iii

ÊÜíñæ PÝíñÝÊÜÃܨÜÈÉ 25 ÆûÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ ÊæaÜc¨ÜÈÉ (ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ÓÜÖÝ¿á«Ü®Ü 12 ÆûÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜá ÓæàÄ) "PܮܰvÜ »ÜÊÜ®Ü'Êæäí¨Ü®Üá° ¯ËáìÔñÜá. ÊÜááí¨æ B »ÜÊܮܨÜÇæÉà "ÊÜáá¨Üª| ÓݾÃÜPÜ PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ Áãàg®æ'¿á ¸æÚÛÖÜŸºÊÜ®Üá° (7 ®ÜÊæíŸÃ… 2004) ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜ C±Ü³ñæô¨Üá PÜËWÜÙÜ ÓÜÊÜáûÜÊÜá¨ÜÈÉ ®ÜvæÔ A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ¨ÝSÇæ ¯ËáìÔñÜá. ®ÜÊÜá¾ D aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ®Üá° ®æãàw ÓÜí»ÜÅÊÜáWæãívÜ ÊÜáãvܹ¨æÅ¿á ÎÅà Ô.Pæ. ±ÜwÊÝÙ… GíŸ ÓܨÜY$êÖÜÓܧÃÜá ñÜÊÜá¾ E¨ÜÂÊÜá¨Ü PæãvÜáWæÁáí¨Üá PܮܰvÜ ÓÜíZPæR ±ÜÅ£ ÊÜÃÜáÐÜÊÜä Jí¨Üá ÆûÜ ÃÜã.WÜÙÜ ®æÃÜÊÜ®Üá° ¯àvÜÆá ñÝÊÝXÁáà ÊÜááí¨æ Ÿí¨ÜÃÜá. C¨ÜÄí¨ÝX 2008Äí¨Ü £íWÜÚWæãí¨ÜÃÜíñæ "®Üáw®ÜÊÜá®Ü' GíŸ ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ ÓÜíÊÜ«Üì®Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊæäí¨Ü®Üá° ÓÜíZÊÜâ ±ÝÅÃÜí¼Ô¨æ. ±ÜÅ£Áãí¨Üá iÇæÉWÜÙÜÆãÉ AÈÉ®Ü ÓÝ«ÜPÜÃÜ A«Ü¿á®ÜÊÜâ ®Ýw®Ü Joár ÓÜíÓÜ¢£¿á A®ÝÊÜÃÜ|PæR ±ÜäÃÜPÜ GíŸ ×®æ°Çæ¿áÈÉ ÓÜíZÊÜâ PÝÓÜÃÜWæãàvÜã ÓæàĨÜíñæ ASívÜ ¨Üü| PܮܰvÜÊÜâ PܮܰvÜPæR ¯àw¨Ü Joãr PæãvÜáWæWÜÙÜ ×®æ°Çæ¿áÈÉ CÈÉ®Ü ®ÜãÃÝÃÜá ÓÝ«ÜPÜÃÜÈÉ B¿áª ÖÜñݤÃÜá ÊÜÂQ¤WÜÙÜ®Üá° ÊÜáá®Ü°ÇæWæ ñÜÃÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°Êæà D ÊÜÞÇæ. D WÜÅí¥Ü ÊÜÞÇæ¿áÈÉ A®ÝÊÜÃÜ|WæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜ ÓÝ«ÜPÜÃÜ ÓÝ«Ü®æ ÊÜÞñÜÅ ¨æãvÜx¨Üá, EÚ¨ÜÊÜÃܨÜ᪠PÜwÊæá G®Üá°ÊÜ »ÝÊÜ®æ ®ÜÊÜá¾ÈÉÆÉ A¥ÜÊÝ BÁáRWæ Gí¥Ü¨æãªà ÊÜޮܨÜívÜWÜÙÜ®Üá° CorÃÜã A¨Ü ÓÜáƻܨÜ㪠BWÜáÊÜâ©ÆÉ. ÖÝWÝX ˼®Ü° ûæàñÜÅWÜÙÜ hæãñæ ÓÝÊÜÞiPÜ ®Ý¿áÊÜä ¸æàPÜá Gí¨Üá ¯«ÜìÄÔ¨æÊÜâ. B¨ÜÃÜã ÓÜíZPæR ÊÜáãÊÜñÜᤠñÜáí¹¨Ü ®æ®Ü²WÝX Óݧ±Ü®æ¿Þ¨Ü D ÊÜ Þ Çæ ¿ áÈÉ BWÜ C¨Ü ª E¨æ ª à ÍÜ Pæ à ÊÜ Æ ÊÜ á ãÊÜ ñ Ü á ¤ ÊÜ á í©¿á®Ü ° Ð æ r à ±ÜÄaÜÀáÓÜáÊÜâ¨ÝXñÜá¤. A¨Üá ±ÜıÜä|ìWæãÙÜáÛ£¤¨Üª ÖÝWæ ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜ ±æäÅàñÝÕÖÜ ÊÜáñÜᤠBWÜÅÖÜ©í¨Ü ®ÝÊÜâ C®Üá° C±Ü³ñܤÃÜÐÝr¨ÜÃÜã PÜê£WÜÙÜ®Üá° D ÊÜÞÇæ¿áÈÉ ÖæãÃÜ ñÜÃܸæàPæí¨Üá DWÜ ÓÜíPÜȳԨæªàÊæ. D PÜí£®Ü ÖÜñÜᤠPÜê£WÜÙܨÜ㪠AÆɨæ ÊÜááí¨æ ±ÜÅPÜoÊÝWÜáÊÜ GÇÝÉ PÜê£WÜÙÜ ±ÜÅPÜoOæWÜÙÜ ÓÜíaÝÆPÜÃÜá ×Ä¿á ÓÝ×£ ÎÅà Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜ AÊÜÃÜá. ÖæãñܤWæWÜÙÜ ÊÜÞÃÝo¨ÜÈÉ ®ÜÊÜá¾ hæãñæ PæçhæãàwÓÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜá ±ÜâñÜã¤Ä®Ü PæãvæíQÄ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü¨Ü ÎÅà ±ÜÅPÝÍÜ PæãvÜíQÄ AÊÜÃÜá. C¨ÜÄí¨Ü ÓÜíZ¨Ü ŸÖÜá»ÝÃÜ PÜwÊæá¿ÞX¨æ. A¨ÜPÝRX AÊÜÄŸºÄWæ ËÍæàÐÜ PÜêñÜýñæWÜÙÜá ÓÜÆɸæàPÝXÊæ. D ÊÜÞÇæWæ ŸÃæ¨Ü ÇæàSPÜÃæÆÉÃÜã ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜÅ£´ÜÇݱæàûæ CÆÉ¨æ ®æÃÜÊÝX¨ÝªÃæ. AÊÜÄí¨ÝX ÊÜÞÇæ¿á Z®Üñæ, WèÃÜÊÜ Öæbc¨æ. ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü BPÜê£ ²Åíp…Õ®Ü ÎÅà PÜÆãÉÃÜá ®ÝWæàÍÜ ÖÝWÜã AÊÜÃÜ ŸÙÜWÜ¨Ü ÓÜÖÜPÝÃÜ ¨æãvÜx¨Üá. AÊÜÄWæ ÓÜíZÊÜâ Má~¿ÞX¨æ. PÝíñÝÊÜÃÜ 26-&09&2010

vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ ±ÜÅ«Ý®Ü ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá iv


C¨Üá ¿ÞÊÜ PÝƨÜÈÉ ÊÜáãwŸí¨Ü ÊÜÞñÜá? PÜêÑÀá¨ÜªÃæ ¨Üá¼ìûæ GíŸá©ÆÉ GíŸá¨Üá ¯gÊݨÜÃã Ü , A¨Üá ¿ÞÄWæ? PÜêÑPÜÄWæãà? ¨æàÍÜÊÝÔWÜÚWæãà? GíŸ ±ÜÅÍ°æ ÓÜ¨Ý PÝvÜᣤÃáÜ ñܤ¨.æ DWÜ B ÊÜÞñÜ®Üá° ŸÖÜáñæàPÜ ÃæçñÜÃÜá PܮܰvÜ ®Ýw®ÜÈÉ J±ÜÇ ³ ÝÃÜÃáÜ . J±ÜâÊ ³ Ü Ô§£ CÆÉ. PÜêÑ ±ÜÅ«Ý®Ü »ÝÃÜñ¨ Ü íÜ ñÜÖÜ ¨æàÍÜ¨È Ü É PÜêÑPÜÃÜá ÓÜÊÜáÓæ¿á ñÜÊÜÃÝWÜᣤ¨ÝªÃæ. ÓÜPÝìÃÜWÜÙÜ B¨ÜÂñæ Ÿ¨ÜÇÝX ÃæçñÃÜ áÜ AñÜíñÜÅÃÝX¨ÝªÃ.æ BñÜÖ ¾ ñÜ Âæ ¿á ±ÜÅPÃÜ | Ü WÜÙáÜ ÖæaáÜ c£¤Ê.æ ®ÝÊÜâ ¿ÞÊÜâ¨æà ¸è©œPÜ ñæãí¨ÜÃæWÜÙݨÝWÜ, B«ÝÂñܾ ÓÝ«ÜPÜÄÃÜáÊÜ ×ÊÜÞÆ¿áWÜÙÜñܤ ¨ÜêÑr ÖÜÄÓÜáñæ¤àÊæ. MáÑWÜÙÜ, ÓÝ«ÜPÜÃÜ A®Üá»ÜÊÜ, A®Üá»ÝÊÜWÜÙÜ ÃÜÓÜ ÓÜíWÜÊÜá©í¨Ü ÖæãÃÜo ©ÊÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜÈÉ ÓÝíñÜÌ®Ü¨Ü ¸æÙPÜ ®Ü áÜ ° PÝ|áñæ¤àÊæ.

©ÊÜ ¯ÆìûÜ$©í¨ÝX ÓÜÊÜáÓæ¿á®æ°à Êæáç¿ÞíñÜ PÜêÑWæ, PÜêÑPÜÄWæ MáÑ ÓܨÜêÍÜÊÝ¨Ü JŸº ÊÜÂQ¤ ®ÜÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæ C¨ÝªÃæ. A¨Üá PÜãvÝ BÍÝQÃÜ|¨Ü ÖÝWæ. ÖæaáÜ c PÜËá¾ ®ÜãÃÜá ÊÜÃáÜ ÐÜWÙÜ Ð Ü áÜ r PÝÆ, ®ÜãÃÜá GPÜÿ æ áÐÜár PÜêÑ »ÜãËá¿áÈÉ PÜêÑ ÊÜÞvÜáñݤ Ÿí©¨æ Óæãà®…Õ PÜáoáíŸ. B PÜáoáíŸ¨Ü PÜáw GÇ….Ô. Óæãà®…Õ. AÊÜÃæ㟺 PÜêÑ¿á ÊæáàÃÜáÓÝ«ÜPÜ. ®ÜãÃÝÃÜá Ë«Ü¨Ü ¸æÙæWÜÙÜ®Üá° ¸æÙæ¿ááñݤ ¯ñÜ ¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÅÁãàWÜWÜÚWæ PÜêÑ¿á®Üá° JÙܱÜwÔ ¿áÍÜÔÕ®Ü ÊÜÞÇæ ÖæãñܤÊÜÃÜá AÊÜÃÜá. Óæãà®…Õ Gí¨Ü PÜãvÜÇæ PÜÃÝÊÜÚ ±ÜŨàæ ÍÜ¨È Ü É ®æ®± Ü ÝWÜáÊÜâ¨æà ÊÜáãvÜṩÃæÀáí¨Ü 5 Q.Ëáà., ÊÜáíWÜÙã Ü Äí¨Ü 40 Q.Ëáà. ¨ÜãÃÜ¨È Ü ÉÃáÜ ÊÜ Óæãà®…Õ ´ÝÊÜå…ì, A¨Üè æ áÜ ÃÜá PÜíWæãÚÓÜáÊÜ A®Ý®Ý暴 bñÜÅ&ñæãào. C®Üã° H®æà®æãà CÃÜáÊÜ ËÎÐÜr PÜêÑ ËÍÜÌ. Öè¨Üá AÈɨݪÃæ BÃæàÙÜá ¨ÜÍÜPÜWÜÙÜ ÓÝ¥ÜìPÜ iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° PÜêÑ¿áÈÉÁáà PÜívÜ ÓÝ«ÜPÜ ÈËíW…ÓÜr®… aÜí¨ÜÅÊæãàÖÜ®… Óæãà®…Õ. ËÍÜÌ¨Ü ×Ä¿á|¡®æí¨æà ¹àWÜáÊÜ AÊæáàÄPݨÜÈÉ PÜêÑ ÓÜíÍæãà«Ü®æ ®ÜvÔæ vÝPÜÃr àæ p… ±Üv¨ æ Ê Ü ÃÜ áÜ AÊÜÃáÜ . ÖÝWÝX vÝ> GÇ….Ô. Óæãà®…Õ. PÜêÑ ûæàñÜÅ¨Ü ¨Üá¼ìûæ¿á ûÜ| ®æ®Ü±Ý¨ÝWÜÇæÆÉ PÜêÑPÜÄWæ, PÜêÑ ²Å¿áÄWæ MáÑ¿á&aæçñÜ®Ü嬆 bÆáÊæá¿ÞX MáÑ ñæÃÜ®ÝX PÝ~ÔPæãÙÜáÛÊÜÊÜÃÜá CÊÜÃÜá. AÊÜÃÜ ±ÜÅÁãàWÜWÜÙÜá AÊÜÃæí¨Üã ¯ÃÝÍÜÃÝWܨÜíñÜÖÜ AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üá° AÊÜÄWæ J¨ÜXÔÊæ. PÜêÑPÜÃÜ ®ÜváÜ Êæ G¨Ü᪠ñæãàÃÜáÊÜ AWÜűíÜ Q¤¿á ÓÝ«ÜPÃÜ È Ü É CÊÜÃã Ü JŸºÃáÜ GíŸá¨ÜPæR GÃÜvÜá ÊÜÞ£ÃÜÇÝÃܨÜá. ÍÜÅÊÜá ÊÜáñÜᤠhÝn®Ü¨Ü ÓÜÊÜá±ÝPÜ©í¨Ü PÜvæ¨Üá ¯í£ÃÜáÊÜ ±ÜÅ£Êæá. ËáñÜ»ÝÑ, Óèg®ÜÂÎàÆ, ˮܿáÎàÆ, PÜáÍÜÆ ÊݱÝÄ, ÓÝ«Ü®ÜÎàÆ, ±ÜÄÍÜÅËá ×àWæ Óæãà®…ÕÃÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌ¨Ü ŸWæWæ ÍÜŸªWÜÙÜ AÆíPÝÃÜ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. ˨æ ˮܿá©í¨Ü Íæãà¼ÓÜáñܤ¨æ GíŸ ÊÜÞ£Wæ E¨ÝÃÜOæ¿ÞX¿áã CÊÜÃÜ®Üá° ÖæÓÜÄÓÜŸÖÜá¨Üá. ËË«Ü ÓÜíZ ÓÜíÓæ§WÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÜÊÜÞg ÓæàÊæ¿áÈÉ ñæãvÜXÔ Pæãíw¨Üê ã Ü GÆãÉ GÆÉ樆 áÜ ° ñÜ®°Ü ñæPRæ ¿áÈÉ CoárPã æ ÙÜÛÆá Ÿ¿áÔ¨ÜÊÃÜ Æ Ü É. ñÜ®WÜ æ ÔPÜR WèÃÜÊÜ «Ü®&Ü CñÝ© PÜêÑÁáàñÜÃÜ ÊÜáãÆ¨Ü ÖÜ|ÊÜ®áÜ ° ÃæãàoÄ¿áíñÜÖÜ ÓÜíÓ槿áÈÉ ±ÜÄÓÜÃÜ ¯—¿ÞXÔ¨ÜÃÜã A¨ÜPÝRX ¹àWÜáÊÜÊÜÃÜÆÉ. A¨Üá BWÜ ÓÝ«ÜÂÊÝÀáñÜá Gí¨Üá ¯ÃÝÙÜÊÝX¨Ü᪹vÜáÊÜ hÝ¿áÊÜÞ®Ü. AÊÜÄí¨Ü ®æàÃÜÊÝX ñÜ®áÜ &ÊÜá®Ü&«Ü®Ü ÓÜÖÝ¿á ±Üv¨ æ Ê Ü ÃÜ Ð æ ã æ r Wæ㣤ÆÉ. B¨ÜÃæ ñܮܰ ˨æ¿á®Üá°, ñÝ®Üá PÜívÜáPæãívܨܪ®Üá° ®ÝÆáR g®ÜÄWæ ÖÜíaܸæàPæ®Üá°ÊÜ ¯aÜcÙÜ

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 1

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 2

PÜêÑ MáÑ

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ “PÜêÑñæãà ®ÝÔ¤ ¨Üá¼ìûÜí” GíŸ ÊÜÞñÜá ±ÜÅaÜÈñܨÜÈɨæ.


ñÜáwñÜ AÊÜÃÈ Ü É¨.æ ÖæãÓÜ ÖæãÓÜ ¸æÙ¿ æ á®Üá° ÓÝPÜÐáÜ r g®Ü ¸æÙÔæ AÊÜÄWæ B¦ìPÜ ŸÆ ŸÃܸæàPÜá, ˨æàÍÜWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜíñæ ®ÜÊÜá¾ hÝn®ÜÊÜ®Üá° CñÜÃÜÄWæ ÖÜíaܸæàPÜá GíŸá¨Üá AÊÜÃÜ SbñÜ A¼±ÝÅ¿áÊÝX¨æ. »ÝÃÜñܨÜÈÉ PæÆÊæäí¨Üá ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° PæÆÊÜÃÜá ¨æçËà¨ÜñܤÊæí¨Üá Êæç»ÜËàPÜÄÔ ÊÜáñæ㤟ºÄWæ £ÚÓܨæ B ˨æÂ&ËaÝÃÜ AÊÜÃæãí©Wæ ÓÝ¿áᣤÃáÜ ÊÜ ŸWæWæ AÊÜÄWæ ËÐݨÜ˨æ. ÎûÜ| Öæãí¨ÜáÊÜâ¨Üá, A¨ÜÃÜÆãÉ E®Ü°ñÜ ÎûÜ| ±Üvæ¿ááÊÜâ¨Üá ¨æàÍÜ ¹oár ÖæãàWÜÆá & ±Üor| ÓæàÃÜÆá Jí¨Üá ±ÜÃÜÊݯWæ GíŸ »ÝÊÜ®æ, Ô§£ C¨æ. vÝ> GÇ….Ô. Óæãà®…Õ A¨ÜPæãRí¨Üá A±ÜÊݨÜÊÝX¨ÝªÃæ. ñÝ®Üá PÜÈñÜ Ë¨æ¿á®Üá° ñܮܰ PÜêÑWæ ñÝ®æà AÙÜÊÜwÔ, ±Üvæ¨Ü ˨æÂWæ ËÍæàÐÜ A¥ÜìÊÜ®Üá° ŸÃæÔ¨ÜÃÜá. ñÜí¨æ ±ÝÅ|QRíñÜ ÖæaÜác ²Åà£ÓÜᣤ¨Üª PÜêÑ, A¨ÜÃÜ ®æÃÜÙÜÈÉÁáà ¸æÙæ¨Üá ñÜÊÜá¾ ñæãàoPæR PÜêÑ »ÜãËáWæ B«Üá¯PÜñ¿ æ á ÓÜͳ ì Ü ¯àw¨ÜÊÃÜ áÜ AÊÜÃáÜ . B PÝÃÜ|©í¨ÝXÁáà ÊÜÞ¨ÜÄ PÜêÑPÜÃÝX ¸æÙæ¨Üá WÜÊÜá®Ü ÓæÙ橨ݪÃæ. ®ÜãÃÝÃÜá&ÓÝËÃÝÃÜá ¨æàÍÜ&˨æàÍÜ¨Ü g®ÜÃ®Ü áÜ ° Ÿ®Üv ° RÜ ¨Ü ñÜÊáÜ ¾ ´ÝÊÜå…ìWæ ÓæÙ© æ ¨ÝªÃ.æ I£ÖÝÔPÜ ÓܧÙÜ ËàûÜOWæ ÝX ŸÃÜáÊÜ Ë¨æàοáÃÜ ±Üqr ñæè æ ÃÜ æ A¨ÜÃÈ Ü É ‘Óæãà®…Õ ´ÝÊÜå…ì’ ÓæàÃÜáÊÜíñÜÖÜ ÊÜáÖÜñÌÜ ¨Ü PæÆÓÜ CÈÉ BX¨æ. A¨Ü®Üá° ±ÜÅÊÝÔ BPÜÐÜìOæ¿á Pæàí¨ÜÅÊÝX¿áã ¸æÙæԨݪÃæ. ÇæãàPÜÇ… ŸÓ…®ÜÈÉ ÊÜáãvÜṩÃæÀáí¨Ü&PÝPÜìÙÜPæR ÖæãàWÜáÊÝWÜ Jí¨Üá ŸÓ… ¯Çݪ|PæR ‘Óæãà®…Õ’ GíŸ ÖæÓÜÃÜá Ÿí©¨æ. I£ÖÝÔPÜÊÝX ÊÜáãvÜṩÃæWæ ‘hæç®ÜPÝÎ’, PÝPÜìÙÜPæR ‘±ÜvÜá £ÃÜá±Ü£’ GíŸ TÝ£Àá¨æ. Óæãà®…Õ AÊÜÃÜ ÓÝ«Ü®æÀáí¨ÝX ÊÜáãvÜṩÃæ¿áÈÉ ‘ÓÜÓÜ PÝÎ’Áãí¨Üá ñÜÇæG£¤ ¯í£¨æ. ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ñÜÇæ PæÙÜWæ ÖÝQÃÜáÊÜ PÜêÑPÜÄWæ, AÊÜÃÜÇæãÉŸº®ÝX ÓÜÊÜáÓæÂWæ& ÓÜÊÜáÓæÂÁãÙÜX®Ü ±ÜÄÖÝÃÜ ÓÜãñÜÅ ¯àw¨ÝªÃæ, ¯àvÜᣤ¨ÝªÃæ. HÙÜá¹àÙÜáWÜÙÜ WÜãvÝXÃÜáÊÜ PÜêÑWæ ñÜÊÜá¾ ÓÜãñÜÅWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜÊæà EñܤÄÔ, A¨Ü®Üá° GñܤÄÓÜáñݤ, ¹ñܤÄÓÜáñݤ ‘SáÑPÜ’ÃÝX Ÿ¨ÜáQ B¨ÜÍì Ü ±ÝÅ¿áÃÝX¨ÝªÃ.æ PÜêÑ¿á®æà° ®Üí¹ Pæpræ & C®Üá° EÚWÝÆËÆÉ GíŸ ¯«ÝìÃÜPRæ Ÿí©ÃÜáÊÜ ¿ÞÊÜ®àæ JŸº ÃæçñÜ CÊÜÃ®Ü áÜ ° JÊæá¾ »æàq¿Þ¨ÜÃ,æ ñæãào¨Ü AÊÜáêñÜ ÓܨêÜ ÍÜ WÝÚ ÓÜ˨ÜÃæ ñÜ®°Ü ¯«ÝìÃÜ Ÿ¨ÜÇÝÀáÓܨàæ CÃÜÇÝÃÜ. ÖÝWÜíñÜ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá Óæãà®…Õ ´ÝÊÜå…ìWæ »æàq ¯àw¨ÜÊÜÄWæ Eñæøàûæ¿ÞX PÝ|ÇÝÃܨáÜ , PÝ|áÊÜâ©ÆÉ. ñÜí¨æ PÜêÑ¿áÈÉ w±æäÉÊÜÞ ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜá, ñÝÀá ÊæáwPÜÇ…Wæ ÓæàÄ A«Üì¨ÜÈÉ ¹orÃÜã, ÖæãàËáÁãà±Ü¦P… ÎûÜ| ±Üvæ¨Üá A¨ÜÃÜ E±ÜÁãàWÜÊÜ®Üá°

g®ÜÄWæ ¯àw¨ÜÊÜÃÜá. ñæãào¨Ü XvÜWÜÙæãí©Wæ ¸æÙæ¨Ü ¸ÝÆPÜ BÓÜQ¤Àáí¨Ü K©¨Ü᪠ÓÜÓÜÂÍÝÓÜ÷ÊÜ®Üá°. Öè¨Üá... ¸æãào¯. XvÜ&ÊÜáÃÜWÜÙÜ ÖÜ|á¡&ÖÜí±ÜÆáWÜÙÜ ŸWæWæ ËhÝn®Ü¨Ü B«ÝÃܨÜÈÉ ®Üvæst A«Ü¿á®ÜÊÜ®æ°à Êæã¨ÜÆá ±ÜÅÁãàWÜPæR CÚÔ¨ÜÃÜá. ±ÝŨæàÎPÜ ÖÜÊÝÊÜÞ®ÜPæR J±Üâ³ÊÜíñÜÖÜ ÖÜ|á¡ÖÜí±ÜÆáWÜÙÜá ¿ÞÊÜâÊÜâ? A¨Ü®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜ ŸWæ GíñÜá? Gí¨Üá ÁãàbÔ¨ÜÃÜá. ˨æàÍܨÜÊÜâWÜÙÝX¨Ü᪠CÈÉ¿áã ¸æÙ¿ æ áŸÆÉ WÜá|ÆûÜ|WÜÚÃÜáÊÜ ¸æÙWæ ÙÜ ®Ü áÜ ° WÜáÃÜá£Ô&ñÜÄÔ&ÊÜáWÜáË®Üíñæ ¸æÙÔæ ¨ÜÃáÜ . ±ÜÅÁãàWÜ ´ÜƱÜŨÜÊæí¨Üá £Ú¨ÝWÜÇæà AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÊÝ~g ¸æÙæ¿ÞXÔ ¸æÙæ¨Üá ¿áÍÜÓÜáÕ ±Üvæ¨ÜÃÜá. ÃÝÂí¸æão®…, vÜãÄ¿á®…, ÇÝíWÝÕp…, ÊÜáÆ¿á®… B±ÜÇ…, ÓæàĨÜíñæ A®æàPÜ ÖÜ|á¡WÜÙÜ®Üá° D »ÝWÜPæR ±ÜÄaÜÀást Qà£ì AÊÜÄWæ ÓÜÆáÉñܤ¨æ. C®Üá° ÎûÜ| ÓÝPÜá Gí¨Üá PæÆÓÜPæR ÓæàĨÜÊÜÃÜá ÓÝ°ñÜPæãàñܤÃÜ ±Ü¨ÜËWæ ÓæàĨÜÃÜá. ²Öæa….w. ¿áíñÜÖÜ E®Ü°ñÜ ÎûÜ| B¦ìPÜ&ŸvÜñÜ®Ü¨Ü PÝÃÜ|WÜÚWÝX ÓÝ«ÜÂËÆÉ Gí¸ÝWÜ Ë¨Ý¦ì ÊæàñÜ®Ü ÓÜ×ñÜ AÊÜPÝÍÜ AÊÜÃÜ ±ÝÈWæ ¨æãÃÜQñÜá. ®ÝÆáR ÊÝÃÜWÙÜ Ü ñÜø Ü àæ £+ ±ÜÅ¿Þ|, B ±ÜÅ¿Þ|¨Ü AÊÜ—¿áÈÉ ±ÜűÜíaÜ £Ú¿áÆá ˨ݦì ÊæàñÜ®Ü ±Üv¨ æ Ê Ü ÄÜ WÝX ÊÜÞw¨Üª ÓÜáÊÜÂÊÜÓ§æ AÊÜÃÜ Ÿ¨ÜáQWæãí¨Üá £ÃÜáÊÜâ ¯àwñÜá. PÜÈPæ¿á ÖÝ© & ±ÜűíÜ aÜ hÝn®¨ Ü Ü Öæ¸ÝºXÆ®Üá° ñæè æ áÜ PæãqrñáÜ . Di±…r, CoÈ, gÊÜáì¯, ´ÝÅ®…Õ, ÖÝÇæív…, CíWæÉív…, AÊæáàÄPÝ ¨æàÍÜWÜÙÜ ÓÜáñݤo ÓÜíÍæãà«Ü®æWÜÚWÝX ÖæãÃÜq¨Üª Óæãà®…ÕÄWæ ÖæãÓÜ ¨ÝÄWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅÊæàÎÓÜÆá Öæ¨ÝªÄ¿ÞÀáñÜá. ¿ááÃæãà±…®Ý¨ÜÂíñÜ ÓÜíaÜÄÔ PÜêÑ¿á PÜáÄñÝ¨Ü ÖæãÓÜ pæÅív…WÜÙÜ®Üá° £Ú¨ÜáPæãívÜÃáÜ . AÈÉ FÃÜãÃÜÈÉ PÜêÑ&ÓÜíWÜÅÖÝÆ¿áWÜÙáÜ . AÊÜâWÜÙ®Ü áÜ ° PÜívÜÐáÜ r ÓÜíñæãàÐÜ& ±ÜâÙÜPÜ, ±Üvæ¨Ü¨Ü᪠ÓÜã–£ì. A¨ÜÃÜ ´ÜÈñÝíÍÜ ®ÝÇæR$ç¨Üá ÆûÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ®Üá° 15 ÊÜÐì Ü ¨Ü ×í¨æ ÊÜÂÀást PÜêÑ ÓÜíWÜÅÖÝÆ¿á. A¨ÜPã æ Rí¨Üá ÓÝÊÜìg¯PÜ ±ÜŨÍÜ ì Ü ®Ü¨Ü ÊÜÂÊÜÓæ§Wæ AÊÜÃÜ ÊÜá®Ü¨Ü Pܮܰw¿áÈÉ ÊÜáá®Üá°w ŸÃæ¨ÝX¨æ. JŸº ÊÜáWܯWæ PÜêÑ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉÁáà Gí.GÔÕ. ±Ü¨Ë Ü PæãwÔ hæãñæWã Ü wÔPæãíw¨ÝªÃ.æ ¹.PÝí. ±Ü¨Ë Ü ±Üvæ¨Ü, ÖÜ~¡®Ü ÓÜíÓÜRÃÜOæ¿áÈÉ w±æäÉÊÜÞÊÜ®Üá° ÊæáçÓÜãÄ®Ü CFTRI ÓÜíÓæ§Àáí¨Ü ±Üvæ¨Ü ñÜÊÜá¾ I.Ë. Óæãà®…Õ hæãñæX¨ÝªÃæ. 25PÜãR ËáPÜR PÜêÑ PÝËáìPÜÄWæ CÈÉ E¨æãÂàWÜ ÔQR¨æ. ¸æÙæ ÊæçË«ÜÂñæ¿á hæãñæ ñÜÊÜá¾ ËgÀáà ÓÜãñÜŨæãí©Wæ Óæãà®…Õ AÊÜÃÜá D ÍÜñÜPÜ WÝñÜÅ¨Ü PÜêÑ ÓÝÊÜÞÅgÂÊÜ®Üá° ÓÜÊÜáê¨ÜœÊÝX, ÓÜá¨ÜêyÜÊÝX

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 3

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 4


“®Üvæ¨ÝvÜáÊÜ PÜêÑ hÝn®ÜPæãàÍÜ” Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜ⩨æ. AÊÜÃÜ®Üá° ÖÜ£¤ÃÜ©í¨Ü ŸÆÉ

ÊÜáá®Üv ° Óæ áÜ £¤¨ÝªÃ.æ ÓÜÊáÜ ÓæÂWÜÚí¨ÝX ®ÜШ rÜ Ý¿áPÜÊÝ¨Ü »Üñ¤Ü¨Ü PÜêÑWæ WÜáv…¸æç ÖæàÚ AÇæãÉí¨Üá ¹©Ä®Ü ®Üí¨Ü®ÜÊÜ®Ü ÓÜêÑrԨݪÃæ. PÜêÑ ‘®ÜÐæãrà¨ÜÂÊÜá’ GíŸ Wæã|WÝo¨Ü g®ÜÄWæ ÇÝ»Ü¨Ü Ô×ÔíaÜ®¨ Ü Ü EñܤÃÜ ¯àw¨ÝªÃ.æ ±ÜÅÊÝÔWÜÃÜ ÊÝÃÝíñÜ ±ÜÅÊÝÓÜ¨Ü ÓÜÙ§ Ê Ü äæ í¨Üá ÊÜåè®ÜÊÝXÁáà CÈÉ ÊÜáãw ¯í£¨æ. ÖÜ~¡Wæãí¨Üá ñÜÊÜá¾ ‘ÓÜÃ…®æàÊÜå…’®Ü ¸ÝÅ$Âív… ÖæÓÜÃÜá AaæãcñÜá¤ÊÜíñæ A®Ý®ÝÓÜáWÜÙ®Ü áÜ ° ¸æÙÔæ ¨ÝªÃ,æ ¸æÙÓæ áÜ ñݤ Ÿí©¨ÝªÃ.æ ‘Óæãà®…Õ ±æç®Ý±ÜÇ…’ GíŸá¨æà B ¸ÝÅ$Âív… ®æàÊÜå…. iàÊÜ®Ü¨Ü ÊÜááPÝRÆá »ÝWÜ PÜÙæ¨Üá ÊÜê¨Ýœ±Ü¨Üñܤ ÊÜááS ÊÜÞwÃÜáÊÜ Óæãà®…Õ AÊÜÃÜÈÉ ñÝÃÜá|¨ÜÈɨܪÐÜár aæçñܮܠCÆÉ©ÃÜŸÖÜá¨Üá. AÊÜÃÜá DWÜÆã PÜêÑ¿á ŸWæY SáÑÀáí¨Ü ÊÜÞñÜ®ÝvÜÆá PÜáÚñÜÃíæ ¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ñÜPì Ü Ÿ¨ÜÊ œ ݨÜ, A®Üá»ÜÊg Ü ®ÜÂÊݨÜ, ±ÜÅÁãàWÜPæR AÙÜÊÜwÓÜŸÖÜá¨Ý¨Ü BPÜÐÜìPÜ ËaÝÃÜWÜÙÜá ¿ÞÃܮݰ¨ÜÃÜã ÓæÃæ ×w©vÜáÊÜÐÜár ÍÜQ¤ Öæãí©Êæ. ©®ÝÆã Jí©ÐÜár PÜêÑPÜÃÜá ÖÜ|á¡&XvÜ PæãÙÜáÛÊÜ Öæ㣤®Ç Ü Éæà Jí©ÐÜár ÊÜÞ×£¿á®Üá° AÊÜÄí¨Ü ±Üv¨ æ àæ ±Üv¿ æ ááñݤÃ.æ ñæãào¨ÜÈÉ AÙÜÊÜwÓÜÇÝXÃÜáÊÜ ‘PÜáÃÜáÊÝÀá ×w¿ááÊÜ ¿áíñÜÅ’ CÃÜŸÖÜá¨Üá, BÃæãàWÜÂPæR ÓÜíŸí—st AÊæáàÄPÜ¨Ü ÊÜáãƯÊÝÔWÜÙÜ ÊæáwÔ®… ËàÇ… BXÃÜŸÖÜá¨Üá, »ÝÃÜñܨÜÈÉ A£ËÃÜÙÜÊÝXÃÜáÊÜ ‘ÇݹÄíñ…’ ±ÜÅÁãàWÜ ËÃÜŸÖÜá¨Üá, EÖÝÍæãà«Ü¨Ü Íæãà«Ü®æ &ñÜÃܸæࣿáíñÜÖÜ ËaÝÃÜÊÝXÃÜŸÖÜá¨Üá, PÜÓÜ©í¨Ü ÃÜÓÜ ñæWæ¿ááÊÜ hÝO澿á ñÜíñÜÅËÃÜŸÖÜá¨Üá, ÃæãàoÄ¿áíñÜÖÜ ÓÜíÓæ§WÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÜÞwÃÜáÊÜ ÓÜÊÜÞg ÓæàÊæ¿á ËaÝÃÜÊæà CÃÜŸÖÜá¨Üá GÇÝÉ PÜvæWÜÙÜÆãÉ ñÜÊáÜ ¾ QÅ¿ÞÎàÆñæ (creativity)Àáí¨Ü Ëáíb¨ÜÊÃÜ áÜ & ÍÜÖ¸ Ü ÝºÓ… ±Üv¨ æ Ê Ü ÃÜ áÜ . ¨æàÍÜ&˨æàÍÜWÜÙÜÈÉ WèÃÜÊÜPæR&ÊÜá®Ü°OæWæ ±ÝñÜÅÃÝ¨Ü vÝ> GÇ….Ô. Óæãà®…Õ ñÜÊÜá¾ ÓÜÃÜÙÜñܮܩí¨ÝX GÆÉÄWÜã ¸æàPݨÜÊÜÃÜá. ÊÜáãvÜṩÃæ ±ÜÄÓÜÃÜ¨Ü ±ÜÅ£ÑuñÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜÈÉ JŸºÃÝX ÊÜÞ®ÜÂÃÝX¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜá PÜívÜ PÜvÜÆPæÃæ¿á ®ÜÊܯÊÜÞì|¨Ü PÜ®ÓÜ áÜ WÝÄPæ D ±ÜÄÓÜÃPÜ Ræ ®ÜÊa Ü çæ ñ®Ü ÂÜ ¨Ü bÆáÊæá¿ÞX¨æ. PÜêÑ PÜáoáퟨÜÈÉ g¯Ô¨Ü, 2&3 ÊæáçÆá ®Üvæ¨æà ÓÝX ÎûÜ| ÊÜááXst Óæãà®…Õ DWÜ ¸æÙæ¨Üá ¯í£ÃÜáÊÜ ±ÜÄ AaÜcÄ ÖÜáqrÓÜáñܤ¨æ. ¿ÞÊÜâ¨æà ûæàñÜŨÜÈÉ ÊÜááí¨ÝÇæãàaÜ®æ, ÓÜPÝÈPÜ ñÜPÜì&±ÜäÃÜPÜ ±ÜÅÁãàWÜ A¨æíñÜá ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ GíŸá¨ÜPæR iàÊÜíñÜ ¯¨ÜÍÜì®ÜÊÝX AÊÜÃÜá PÝ|áñݤÃæ. AÊÜÃÜ®Üá° ŸÆÉÊÜÃÜá

×Ä¿á ±ÜñÜÅPÜñÜì&E¨Ü¿áÊÝ~ ÓÜᩪWÝÃÜ «Ü®Üíg¿á ÊÜáãvÜṩÃæ AÊÜÄWæ CÊÜÃáÜ ‘PÜêÑ¿á MáÑ’¿ÞX PÜíw¨ÝªÃæ. ±Ü£ÅPWæ ÙÜ áÜ , B«Üá¯PÜ Ë¨Üá®ݾ®WÜ ÙÜ Ý¨Ü AíñÜÃ…hÝÆ ñÝ| ±Ü£ÅPWæ ÙÜ áÜ , q.Ë. ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá Óæãà®…Õ ÓÝ«Ü®æ¿á ÃÜkáÆPÜáWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅÓÝÃÜ ÊÜÞwÊæ, ¹ñܤÄÔÊæ, ±ÜÅÍÜíÔÔÊæ. hÝÃÜᣤÃÜáÊÜ ÊÜ¿áÔÕ®Üíñæ EñÝÕÖÜ Ÿñܤ©ÃÜáÊÜíñæ ±æäÅàñÝÕÖÜ¨Ü ±ÜÅÍíÜ Óæ¿á aæ®áÜ w ° ¿á ÓæàÓæ ÖÝQ ÖÜáĨÜáí¹ÓÜᣤÊ.æ ‘g®ÜÊÝׯ’ ¨æç¯PÜ¨Ü ±ÜÅ«Ý®Ü ÊÜÃÜ©WÝÃÜ®ÝX¨Üª ÊæàÙæ Óæãà®…Õ AÊÜÃÜ FÖÝ Íæãà«Ü¨Ü ñÜø Ü àæ £¿á ®æ±¨ Ü È Ü É Jí¨Üá ©®Ü AÊÜÃã æ í©Wæ AÊÜÃÜ ñæãào¨ÜÈÉ PÜÙæ¨Ü ûÜ|WÜÙÜá Cí©WÜã ®æ®Ü²Êæ. ‘ÊÜáÃܨÜÈ ÊÜÞw¨Ü aÜí¨Ü¨Ü ÊÜá®æ’ FÃÜá PæàÄ AíPÜ|¨ÜÈÉ ±ÜÅPÜoWæãíwñÜá¤. ¿ÞÃܮݰ¨ÜÃÜã ñÜÊÜá¾ñܤ ÓæÙæ¿áŸÆÉ, BPÜÐÜìPÜ WÜá|WÜÙÜ®Üá° Aí¨æà AÊÜÃÜÈÉ WÜáÃÜá£Ô¨æª. B ©®Ü©í¨Ü Cí©®ÜÊÜÃæWæ ®Üí©¯ ®Ü©¿áÈÉ ÓÝPÜÐáÜ r ¯àÃÜá ÖÜĨÜá ÖæãàX¨æ. AíñæÁáà Óæãà®…Õ ´ÝÊÜå…ì®ÜÈÉ A±ÝÃÜ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOWæ ÙÜ áÜ , ÓÜá«ÝÃÜOWæ ÙÜ áÜ , ±ÜÅÁãàWÜWÙÜ ã Ü ®Üv¨ æ àæ CÊæ. Óæãà®…ÕÄWæ ÊÜ¿áÓÜáÕ ÓÜÌƳ hÝÔ¤¿ÞX¨æ, B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ EñÝÕÖÜPæR A¨Üá ±ÜÄOÝÊÜá ¹àÃÜáÊÜÐÜár AÆÉ. Aí¨Üá AÊæáàÄPÝ¨Ü ÊæãípÝ®Ý ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨Ü ZqPæãàñÜÕÊÜ¨Ü ÓÜí»ÜÅÊáÜ ¨ÜÈÉ »ÝÃÜñ¨ Ü Ü Ë¨Ý¦ìÁ㟺ÃÜ ÖæÓÃÜ áÜ PÜè æ ÝWÜ AÊÜÃáÜ AÈÉÃÈ Ü ÆÉ. PÜÈPæ ÊÜááXÔ FÄWæ ŸÃÜáÊÜ ÇæPÝRaÝÃÜ ÖÝQ¨Üª B ûÜ|WÜÚXíñÜ ÓÝPÜÐÜár Êæã¨ÜÇæà ÖæãÃÜpÝXñÜá¤. AÊæáàÄPÜPæR ŸÃÜáÊÜ ÖÝ©¿áÈÉ ±Üvæ¨Ü ÎÅàÊÜáíñÜ A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° FÄWæ ÊÜáÃÜÙÜáÊÝWÜÆã ±Üvæ¿áÆá CbfÔ¨ÜÃÜá. ŸÃÜáÊÝWÜ »æàq ¯àvÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜ©¨Üª CíWæÉív…WÜã »æàq ¯àw¨ÜÃÜá. WæÙæ¿á®Ü PÝÃÜÈÉ 2000&3000 Q.Ëáà. PÜÅËáÔ ¿ááÃæãà±… ÓÜᣤ¨ÜÃÜá. ÊÜááí¨æ ñܮܰ PÜêÑ ÓÝ«Ü®æÀáí¨ÝX ñÝ®Üá PÜÈñÜ Ë.Ë.Àáí¨Ü ‘ÍæÅàÐÜu ÖÜÙæ˨ÝÂ¦ì’ WèÃÜÊÜ ÔWÜŸÖÜá¨æí¨Üá AÊÜÃÜá BWÜ ÁãàbÔ¿áã CÃÜÇÝÃÜÃÜá. ¿ÞÊÜ Êæà©Pæ¿áÈÉ ²Öæa….w. ¿áíñÜÖÜ ÓÝÊÜޮܠ±Ü¨ÜË ±Üvæ¿áÆá E±ÜÔ§£ÃÜÈÆÉÊæäà A¨æà Êæà©Pæ¿áÈÉ 2000 CÓÜË¿áÈÉ ZqPæãàñÜÊ Õ ¨ Ü Ü ÓÜí¨Ü»ì Ü ¨ÜÇÉæà B WèÃÜÊÜ ±Üv¨ æ ÝWÜ AÊÜÃÜ ÓÜíñÜÓPÜ Ræ ±ÝÃÜÊàæ CÃÜÈÆÉ. Ë.Ë. ñÜÊÜá¾ ÓÝ«Ü®æ¿á®Üá° WÜáÃÜá£Ô A¼ÊÜޮܩí¨Ü ¹àX, WèÃÜÊÜ©í¨Ü ¸ÝX ÍæÅàÐÜñu ¿ æ á ±Ü¨Ë Ü ¯àw¨ÝWÜ Óæãà®…Õ AÊÜÄWæ ñÝÊÜâ PÜêÑ¿áÈÉ ñæãvÜXÔPæãívÜ ŸWæWæ «Ü®ÂÜ ñæ. AÊÜÃáÜ D WèÃÜÊÜ ±Üv¨ æ Ü Êæã¨ÜÆ »ÝÃÜ£à¿á GíŸá¨Üá ®ÜÊáÜ Wæ A¼ÊÜÞ®Ü.

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 5

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 6


»ÝÃÜñÜ¨Ü ±ÜvÜáÊÜÞ®ÝìvÜá GíŸ ±ÜíaÝ¿áñ… Êݲ¤¿á ÖÜÚÛ¿áÈɨÜ᪠PæãívÜá AÊæáàÄPÝ¨Ü Ë.Ë.¿áÊÜÃæWæ ÊÜááoárÊÜ ÓÝ«Ü®æ ÊÜÞw¨Ü Óæãà®…ÕÄWæ ÊÜá®Ü¨ÝÙÜ¨Ü A¼®Üí¨Ü®Wæ ÙÜ áÜ . PÜ®v °Ü Ü ®Ýw®Ü ÓÝ«ÜPÃÜ ,Ü PÜÃÝÊÜÚ¿á ÖæÊáæ ¿ ¾ á PÜáÊÜÃÃÜ Ü ÓÝ«Ü®æ¿á®Üá° ¨ÝSÈÓÜáÊÜ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü ÓÝÖÜÓÜ ‘‘®ÝwWæ ®ÜÊÜá®Ü’’ ±ÜâÓܤPÊ Ü Þ Ü Çæ. D ÊÜÞÇæ¿á Êæã¨ÜÆ ÍÜñPÜ « Ü ì Ü ¨ÜÈÉ Óݧ®Ü ±Üv¨ æ áÜ WÜáÃÜá£ÓÜÆq ³ Ãr áÜ ÊÜâ¨Üá ÖæÊáæ ¿ ¾ á ËaÝÃÜÊàæ BX¨æ. Aí¨Üá Ë.Ë.Àáí¨Ü ÎûÜ| ÊÜááXÔ hæãñæWã Ü w ÊÝÖÜ®Ü aÜÇÝÀáÔPæãívæà ¿áãÃæãà±… ±ÜÅÊÝÓÜ ÊÜÞvÜÆá ÓÝ¥… ¯àw¨Ü WæÙæ¿á QÅÓ…¿ÞÃæã Cí©WÜã ÓÜí±ÜPÜì¨ÜÈɨݪÃæ. AÊÜÃÜá ¨ÜãÃÜ¨Ü CíWæÉív…¯í¨Ü CÈÉWæ Ÿí©¨ÝªÃæ. CÊÜÃÜã AÊÜÃÜ ÊÜá®æWæ »æàq ¯àw¨ÝªÃ.æ ËÍÜÌ¨Ü ËË«Ü PÜêÑ&Íæãà«ÜPÜ ÊÜá®ÜÓáÜ WÕ ÙÜ áÜ AÊÜÃÜ hæãñæ ÓÜí±ÜPÜì¨ÜÈÉÃÜáÊÜâ¨Üá A¨ÜQRíñÜÆã Öæbc®Ü ÖæÊæ᾿á ÓÜíWÜ£.

ÊÜá¨ÜáÊæ... ÊÜáPÜRÙÜá CñÝ© ˨æàÍܨÜÈÉ PÜÈñÜá ×í£ÃÜáX¨Ü A|¡¯WÝX ñÜíX ÊÜ«Üá Íæãà«Ü BÃÜí¼Ô¨ÜªÃÜá. ±ÜÄaÜ¿áËÃÜáÊÜ ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü Jí¨Üá ÖÜávÜáX¿á ŸWæY ±ÜÅÓݤ±Ü ¯àw¨ÜÙÜá. ¹.GÔÕ; B.Ed. BX¨Üª ÓÜáWÜáOæ ¸æ¯pÝ ÊÜ«ÜáÊæí¨Üá ¯ÎcñÜÊÝÀáñÜá. 1968ÃÜÈÉ Óæãà®…Õ ¸æ¯pÝÃæãí©Wæ ¨Ýí±ÜñÜ ±ÜÅÊæàÎÔ¨ÜÃÜá. ±Ü£¿á BÍÜ¿áPæR ®æÃÜÙÝX ¯íñÜ ËáñÜÊÜÞ£®Ü, ¸æ¯pÝ AÊÜÃÜ A«ÝìíX¿ÞX ¸ÝÙÜ®Üá° ¸æÙÜX¨ÜÃÜá. Óæã௿Þ, ÓÜá¯Ç…, Ë®æãਅ, ÓÜÖ®Ü Ý ®ÝÆÌÃÜá ÊÜáPÜRÙáÜ . GÆÉÃã Ü EñܤÊáÜ ÎûÜ| ±Üvæ¨ÜÊÜÃÜá. Ë®æãਅ ñÜí¨æ¿áíñæÁáà PÜêÑ BÓÜPܤÃÝX PÜêÑ¿áÈÉ Gí.GÔÕ ±Üvæ¨Üá ñÜí¨æÁãí©Wæ PÜêѯÃÜñÜÃÝX¨ÝªÃæ. aÝoìv…ì APèípæíp… BXÃÜáÊÜ Óæãà¯¿Þ ŸÙÝÛÄ¿áÈÉ ±Ü£Áãí©Wæ ÊÝÔÓÜᣤ¨Ü᪠AÈÉ ‘hæ®æÔÓ… ÓÜãRÇ…’ ÖæÓÜÄ®Ü Ë¨ÝÂÓÜíÓ槿á®Üá° ®ÜvæÓÜᣤ¨ÝªÃæ. ÓÜá¯Ç… ¸æíWÜÙã Ü Ä®ÜÈÉ ÓÝ´…rÊàæ Ã… Cíi¯¿áÃ… BX¨Ü᪠AÈÉÁáà ÊÝÔÓÜᣤ¨ÝªÃ.æ Pæã®æ¿á ÊÜáWÜÙÜá ÓÜÖÜ®Ý ËÊÝÖÜÊÝX ÓÝ´…rÊæàÃ… Cíi¯¿áÃ… BXÃÜáÊÜ ±Ü£Áãí©Wæ CíWæÉív…®ÜÈÉ ÊÝÔÓÜᣤ¨ÝªÃæ. Óæãà®…Õ ñÜÊÜá¾ ±Ü£° ¸æ¯pÝÃæãí©Wæ AÈÉ 2009ÃÜÈÉ Jí¨æÃÜvÜá £íWÜÙÜá C¨Ü᪠Ÿí©¨ÝªÃæ. ÓÜá®Ü¿á®Ý, ÊÜá¯àÍ…, ©¿Þ, A©£ Agj®Ü ²Åࣿá ÊæãÊÜáP¾ RÜ ÙáÜ . vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 7

±Ü£° PÜívÜíñæ.... Óæãà®…Õ AÊÜÃíÜ ñÜÖÜ ÊÜÂQ¤¿á®Üá° ±Ü£¿ÞX ±Üv¨ æ áÜ ¨ÜÃÜ ŸWæ,Y ÓÜáí¨ÜÃÜ ±ÜÄÓÜÃ,Ü ÊÝñÝÊÜÃÜ|¨ÜÈÉ Ÿ¨ÜáPÜᣤÃÜáÊÜ ŸWæY, GÆɨÜÃÜ ŸWæWÜã ÓÝ¥ÜìPÜñæ¿á »ÝÊÜ ±Ü£° ¸æ¯pÝÃÜ ÊÜááS¨ÜÈÉ. ‘‘PÜáÍÜÆ ÊݱÝÄ GíŸ ÍÜŸ¨ ª Ü ŸWæ C¨æãí¨Üá SíwñÝ AÆÉ. PÜêÑ Eñܳ®Ü°WÜÚWæ Öæbc®Ü ¸æÇæ ¯WÜ© ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá Óæãà®…Õ AÊÜÄWæ ÓÝ«ÜÂÊÝXÆÉ’’ GíŸ GÃÜvÜá ÊÝPÜÂWÜÙÜ®Üá° ¹orÃæ ÊÜá®æWæ »æàq ¯àw¨Ü AÊÜ—¿áÈÉ ¸æàÃææà®Ü®Üã° AÊÜÃÜá EaÜcÄÔ©ªÆÉ. Öè¨Üá ±ÜÅ£ PÜêÑPÜÃÜ ±Ü£°¿áÃÜá&ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜã ñÜÊÜá¾ PÜêÑ EñÜ®³ P°Ü Ræ EñܤÊáÜ ¸æÇæ ŸÃܸàæ PÜá Gí¨Üá ÖÝÃæçÓáÜ ÊÜâ¨ÜÃÜ ÃÜã±ÜPÜ D ÊÜÞñÝXÃܸàæ PÜá. ±Ü£¿á PÜt| ÍÜÅÊÜá, ±ÜÅÁãàWÜÎàÆñæ ÖÝWÜã ÓÝ«Ü®æ¿á ŸWæWæ AÊÜÃÜ ÊÜÞñÜÈÉ ñÜãPÜ¨Ü ±ÜÅÍíÜ Óæ C¨æªà CñÜá¤.

ñÜÃÜíWÜ ±Ü£ÅPæ¿á ±ÜÅÁãàWÜ g®Ü²Å¿á ‘ñÜÃÜíWÜ’ ÊÝÃܱܣÅPæ ÊÜáãvÜṩÃæ¿á ‘Óæãà®…Õ PÜêÑÇæãàPÜ ¨ÜÇã æ Éí¨Üá ©®Ü’ GíŸ ±ÜÅÁãàWÜ樆 áÜ ° ÊÜÞw 25 ÊÜÐì Ü PÜÙ© æ ¨æ. B ©®Ü ñÜÃíÜ WÜ¨Ü ÓÜí±Ý¨ÜPÜ ÊÜáívÜÚ CÊÜÃÜ ñæãào¨ÜÈÉ Jí¨Üá Cwà ©®Ü PÜÙæ¨Üá Jí¨Üá ²P…¯P… hæãñæ ËÐÜ¿áWÜÙ®Ü áÜ ° PÜÈñÜá 7 ±ÜâoWÜÙÜ ÇæàS®Ü ±ÜÅPq Ü ÔñÜá¤. ±Ü£ÅPÝ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáÊæäí¨ÜÃÜ ±ÜÅÁãàWÜPæR BÁáR¿ÞX¨ÜªÃÜá, Óæãà®…Õ. ÍÜÃÜñ… PÜÇæãRv…, ². ÓÜáÃæàÍ… ÊÜáÆÂ, £ÆPÜ®Ý¥Ü ÊÜáíhæàÍÜÌÃÜ ñÜÇÝ Jí¨æãí¨Üá ÇæàS®ÜÊÜ®Üá° ¨ÝSÈÔ Óæãà®…Õ ´ÝÃÜí GíŸ ÓÜÓÜ ËÍÜÌÊÜ®Üá° gWÜ£¤Wæ ±ÜÄaÜÀáԨܪÃÜá.

×àWæãí¨Üá ÓÝÌÃÜÓÜ AÊæáàÄPݨÜÈÉ ²Öæa….w.WÝX A«Ü¿á®Ü ÊÜÞvÜᣤ¨Üª PÝÆ. Pæ®ÜvݨÜÈÉ®Ü ÓÜÓÜÂÍÝÓÜ÷ ËaÝÃÜ ÓÜíQÃÜ|PÝRX ñæÃÜÙÜᣤ¨ÜªÃÜá. ´æÄÅ ¸æãàp…®ÜÈÉ ÖæãàWÜᣤ¨ÝªWÜ »ÝÃÜñܨÜÊÜÃæ㟺ÃÜá ÔQR¨ÜÃÜá. ÊÜÞ£Wæ ÊÜÞñÜá ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿ááñݤ PÜ®ÝìoPÜ vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 8


¨ÜÊÜÃæí¨Üá £ÚÀáñÜá. AÊÜÃÜá ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñݤ ®Ý®Üá EvÜá² Gí.i.Gí.®ÜÈÉ PÜÈñÜÊÜ. ÖÝWÝX PÜÃÝÊÜÚ¿á ®Üíoá C¨æ Gí¨ÜÃÜá. ¿ÞÊÝWÜ, ¿ÞÃæÆÉ ¯ÊÜáWæ PÜÈÓÜᣤ¨ÜªÃÜá Gí¨ÝWÜ E±Ü®ÝÂÓÜPÜÃÜ ±Üqr PæãvÜáñݤ Óæãà®…ÕÃÜ ÖæÓÜÃÜ®Üá° ÖæàÚ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ B ÊÜá®ÜáÐܯWæ ñܮ氨ÜáÃÜá CÃÜáÊÜ ÓÜÓÜÂËhÝn¯Ááà B Óæãà®…Õ GíŸ ŸWæY Wæ㣤ÃÜÈÆÉ. Pæã®æWæ Wæãñݤ¨ÝWÜ CŸºÃÜã ®ÜPÜRÃÜíñæ. ÓÜíñæãàÐÜ©í¨Ü ±ÜÅ¿Þ| ¸æÙÔæ ¨ÜÃáÜ . ÓÝÌÃÜÓÂÜ PÜÃÜ Zo®æ, ÊÜáÃæ¿áÇÝÃÜ¨Ü Zo®æ, ÊÜáÃæ¿áÇÝÃÜ¨Ü ÓÜíñÜÓ¨ Ü Ü ûÜ| ®æ®Ü²Ô Gí¨ÜÃæ GÆÉÊÜ®Üá° ÓÜÊÜá®ÝX PÝ|áÊÜ Óæãà®…ÕÄWæ ¿ÞÊÜâ¨Üã ¼®Ü°ÊÝX PÝ|©ÃÜáÊÜâ¨æà ÓÜÖg Ü . ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ PæàÚ¨ÝWÜ ®æ®± Ü Ý¨Ü Zo®æ C¨Üá. E±Ü®ÝÂÓÜPÄÜ Wæ Öæãà¨ÜÇæÉÆÉ ÎÐÜ ÓÜí±ÜñÜᤠGí¨Üá Jí¨Üá ÓÜíñÜÓÜ¨Ü ®ÜWÜá ¹àĨÜÃÜá.

ÖÜáqr¨Üáª... ¹ÅqÐÜÃÜ BvÜÚñÜ PÝÆ. gÊÜáì®… ËáÍÜ®ÜÄWÜÚWæ ÓæàĨܪ Ÿ®Ü°vÜR¨Ü PÜêÑ»ÜãËá¿á EÓÜá¤ÊÝÄ ®æãàvÜᣤ¨ªÜ BÇæøàv… Óæãà®…Õ ÊÜáñÜᤠÍÝíñÜÊáÜ ¾ ¨Üí±Ü£WÜÙÜ Êæã¨ÜÆ ÊÜáWÜ®ÝX 4&4&1934ÃÜí¨Üá Óæãà®…Õ g¯Ô¨ÜÃÜá. PÜáoáíŸ¨Ü ×Ä¿á ÊÜáWÜ, ²Åࣿá PÜáÊÜÃÜ. ñÜí¨æ PÜêÑ¿áÈÉ w±æäÉàÊÜÞ ±Üvæ¨ÜÊÜÃÜá. ñÝÀá ÖæãËáÁãà±Ü¦P… ÓæàÊæ ÊÜÞvÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . CŸºÃáÜ ñÜíX¿áí©ÃÜá. ŸÖÜÙÜ ÓÜÊáÜ ¿á¨Ü ŸÚPÜ ñÜÊáÜ ¾ CËì®… Ë. Óæãà®…Õ ÖÜáqr¨ÜÃÜá. ®ÝÆáR ÊÜáPÜRÙÜá hæãñæ¿ÞX ¸æÙæ¨ÜÃÜá. ñÜí¨æ ñÝÀá¿áíñæ EñܤÊÜá ÎûÜ|ÊÜ®áÜ ° ±Üv¨ æ ÃÜ áÜ . BWÜ BÓÜñ³ Åæ WÙÜ ã Ü ¨ÜãÃÜ˨ܪ PÝÆ. DWÜ Óæãà®…Õ ÊÝÔÓÜᣤÃáÜ ÊÜ ÊÜá®æ¿á ÊÜááí»ÝWÜ¨È Ü ÉÃáÜ ÊÜ WÝÅÖPÜ Ü ÓæàÊÝ Pæàí¨ÜÅÊàæ BX®Ü ÊÜá®æ. AÇæÉà Óæãà®…ÕÃÜ g®Ü®Ü, ¸ÝÆÂ.

´æ®ÝìíwÓ… AÊÜÃÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÍì Ü ®Ü, ²Åà£¿á ±æäÅàñÝÕÖÜ Óæãà®…ÕÃÈ Ü É AÊÜÄWÜÄËÆÉ ¨Üíñæ ÓÜã–£ì ñÜáí¹ñÜá¤. ËáÓæÓ… ´æ®ÝìíwÓ…ÃÜ®Üá° AÊÜÃÜá ŸÖÜÙÜ WèÃÜÊÜ©í¨Ü ÓÜľ ÔPæãÙÜáÛñݤÃ.æ PÜÈPæ¿áÈÉ ÓÝ«ÝÃÜ| ˨ݦì¿ÞX¨ÜªÃáÜ AÊÜÃáÜ . I¨Ü®àæ ÊÜÃWæ æ AÇæÉà PÜÈPæ.

ÊÜáÃæ¿áÇÝWÜ¨Ü ÓæçPÜÇ… JÊæá¾ ñæãào¨Ü PæÆÓܨÜÊÜÃæ㟺Ãæãí©Wæ ÍÝÇæWæ ÖæãàWÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÓæçPÜÇ…®Ü ×í©®Ü BÓܮܨÜÈÉ GÃÜvÜá Ÿ©WÜã PÝÆá ÖÝQPæãívÜá BÃÜí»ÜÊÝ¨Ü ÓæçPÜÇ… ¿Þ®Ü¨Ü SáÑ A®Üá»ÜËÓÜᣤ¨ªÜÃáÜ ¸ÝÆPÜ Óæãà®…Õ. ÃÜÓ¤æ ®ÜváÜ Ë®Ü ÖæãívÜPRæ ÓæçPÇ Ü … ¹ñÜá¤. ¨æãvÜx A±Ü[ÝñÜÊÝWÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæÀáñÜá¤. G¨Ü᪠®æãàvÜáÊÝWÜ PÝÆáWÜÚWæ WÝ¿áÊÝXñÜá¤. BWÜ BÂíq ŸÁãqP… CÆÉ¨Ü PÝÃÜ| Jí¨Üá £íWÜÙÜáWÜÙÜ PÝÆ ÍÝÇæWæ ÖæãàWÜÇÝWÜÈÆÉ. C¨æãí¨Üá ¹orÃæ ¸ÝÆ嬆 Zo®æWÙÜ Ü ŸWæY Öæbc®Ü ®æ®± Ü âÜ WÜÙàæ ®Üá CÆÉ G®Üáñ° ݤÃæ AÊÜÃáÜ . AÈÉí¨Ü ÊÜááí¨æ hæç®…ÍÝÇæWæ Óæà±Üìvæ. hæç®… ÖæçÓÜãRÇ… ÓæàĨÝWÜ AÈÉ®Ü ÊÜááTæãÂà±Ý«ÝÂ¿á ¨æàÊÜÃÝÊ… Gí¨ÜÃæ GÆÉÄWÜã ËÍæàÐÜ WèÃÜÊÜ, Jí¥ÜÃÝ Öæ¨ÄÜ Pæ. AÊÜÃÜ BíWÜÉ »ÝÐÝ ±ÝsÜÊíæ ¨ÜÃæ GÆÉÄWÜã CÐÜ.r Êæã¨Üȯí¨ÜÆã Jí¨Üá ÎÔ¤®æãí©Wæ ¸æÙæ¨Ü Óæãà®…ÕÄWæ CÈÉ®Ü ÊÝñÝÊÜÃÜ| CÐÜrÊÝÀáñÜá. ±æàpæ¿á ÍÝÇæ ÓæàÄ¨Ü ÊæáàÆíñÜá 2&3 ÊæáçÆá¨Üª ¨ÝÄ PÜÅËáÔ ÊÜá®æ ÓæàÃÜáÊÜâ¨Üá&ÍÝÇæWæ ŸÃÜáÊÜâ¨æà ¨æãvÜx ©®ÜaÜÄ¿ÞXñÜá¤. ÖÝWÝX ±ÜsæÂàñÜÃÜ aÜoáÊÜqPæWÜÙÜÈÉ ñæãvÜXÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá AÊÜÄWæ ÓÝ«ÜÂÊÝWÜᣤÃÜÈÆÉ. PÜÈPæ¿áÈÉ BWÜ Êæã¨ÜÆ ÓÝÈWæ Ÿí©¨ÜªÃÜã ñÜÃÜWÜ£Wæ Êæã¨ÜÈWÜ®æà®Üá BXÃÜÈÆÉ. A¨Üá ¸ÝÆPÜ Óæãà®…ÕÄWæ ±ÝÅÍÜÓÜö¨Ü ËÐÜ¿áÊæà BXÃÜÈÆÉ. AÊÜÃÜ WÜÊáÜ ®Ü, ®Üv¨ æ áÜ ÓÝWÜáÊÜ ©®ÜaÄÜ ¿á ŸWæWàæ ÖæaáÜ c Pæàí©ÅàPÜÄÔñÜá¤.

±ÝÅ¥ÜËáPÜ ÍÝÇæ... Ÿ®Üv ° RÜ ¨Ü ¸ÝÓæÇ… ËáÍÜ®… ÍÝÇæ¿áÈÉ BÃÜí»Ü¨Ü ˨Ý»ÝÂÓÜ. BWÜ ¸ÝÆÊÝw &AíWÜ®Ê Ü Ýw Pæ.i.WÜÙáÜ CÆÉ¨Ü PÝÆ. 1®æà Wæ ®æàÃÜÊÝX Óæà±Üìvæ. AÈɨªÜ ÎÅàÊÜᣠvÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 9

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 10


ÊÜáíWÜÙÜãÃÜÈÉ AÃÜÚ¨Ü Óæãà®…Õ PÜêÑ PÜáoáíŸ Gí¨Ü PÜãvÜÇæà PæàÙܸæàPæ ÊÜá®æ¿áÈÉ PæÆÓÜWÜÙÜ JñܤvÜ C¨æªà CÃÜáñܤ¨.æ ÊæáqÅP… ÊÜááXÔ¨ÝWÜ GÆÉÃã Ü ÖÜávÜáWÜ PÜÈ¿ááÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ PÜÈ¿áÈ GíŸ ¯«ÝìÃÜPæR Ÿí©¨ÜªÃÜá. ÖÝWÝX ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü ÓÜíñÜ AÇæãàοáÓ… PÝÇæàiWæ CíoÃ… ËáàwÁáàp… PÜÈ¿áÆá ñæÃÙÜ ¸ Ü àæ PÝÀáñÜá. ñÝÀá¿á ñÜí¨æ B®Üí¨Ü hæãÍÝÌ aÜa…ì®ÜÈÉ ±Ý©Å¿ÞX ÊÜáíWÜÙÜãÃÜ ÈɨܪÃÜá. AÈÉí¨ÜÇæà PÝÇæàiWæ ÖæãàWÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜÊÝÀáñÜá. AÈÉ K¨ÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ¹oár ¸æàÃæà®Üá PæÆÓÜ CÆɨܪÄí¨Ü ÊÜáñÜᤠ±æàpæ¿á ÊÝñÝÊÜÃÜ| PÜÈPæ¿áÈÉ ñæãvÜXPæãÙÜÛÆá ÖæaáÜ c AíPÜ ±Üv¿ æ áÆá A®ÜáPÜãÆÊÝX ±ÜÄ|ËáÔñÜá. ±æàpæ¿á ÊÜáPÜRÙÆ æ É CíXÉÐ… ÊÜÞñÝvÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . PÜ®v °Ü Ü Ëáàw¿áí¯í¨Ü Ÿí¨Ü ÓÜíPæãàaÜ¨Ü ÖÜávÜáWÜÃÜá ±ÜÅñæÂàPÜ WÜáí±Üâ PÜqrPæãívæà CÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. ±ÜÄàûæ ´ÜÈñÝíÍÜ Ÿí¨ÝWÜ D ÖÜávÜáWÜÃáÜ EñܤÊáÜ AíPÜ ±Üv¨ æ ¨ Ü áÜ ª ÖÜáÊÜáÔ¾ WÕ æ PÝÃÜ|ÊÝÀáñÜá. Óæãà®…Õ BWÜÇàæ pݱ…pæ®… ˨ݦì¿ÞX¨ÜªÃáÜ . ¸æãào¯, PæÊáæ Ôó, ÃÜkááÊÝÆi ´ÜÓ…r PÝÉÓ… ´ÜÈñÝíÍÜ. PÜáoáí¹PÜÄWæ ÓÜíñÜÓÜ ñÜí©ñÜá. “BWÜ AÇæãàοáÓ… PÝÇæài®Ü BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ, ÎûÜPÜ ÊÜêí¨Ü ±ÜÄàûæ¿á ´ÜÈñÝíÍÜPæR Öæbc®Ü B¨ÜÂñæ ¯àvÜᣤñÜá¤. ´ÜÈñÝíÍÜÊÜä aæ®Ý°XñÜá¤. BWÜÇæà PÝÇæàiWæãí¨Üá ÖæÓÄÜ ñÜᤔ Gí¨Üá PÝÇæài®Ü ŸWæWæ ®æ®² Ü ÓÜáñݤÃ.æ ËhÝn®Ü¨ÜÈÉ ±Ü¨ÜË ±Üvæ¿ááÊÜ AÊÜPÝÍÜ ÊÜáíWÜÙÜãÃÜÈÉ CÃÜÈÆÉ. Jí¨æãà ‘±ÝÇ…[Ýp…’Wæ, CÆÉÊæ, ÊÜá¨ÝÅÓ…Wæ ÖæãàWܸæàPÝXñÜá¤. ÊÜá¨ÝÅÓ…®Ü QÅÎc¿á®… PÝÇæàiWæ AÊÜÃáÜ Óæà±Üìvæ¿Þ¨ÜÃáÜ .

ÊÜáíWÜÙÜãÄí¨Ü ÊÜá¨ÝÅÔWæ... ÊÜá¨ÝÅÔÕWæ Öæãà¨ÝWÜ »ÝÐæ¿á ñæãí¨ÜÃæÀáÃÜÈÆÉ. CíXÉÐ… AÆɨæ A®Ü ÊÜÞWÜìËÃÜÈÆÉ. CíXÉÐ… ÊÜÞñÝvÜáÊÜâ¨Üá ÓÜáÆ»ÜÊÝWÜᣤ¨Üªíñæ BñܾËÍÝÌÓÜÊÜä ÖæbcñáÜ . AÐÜÃr Ê Ü ÃÜ Wæ æ ®æãàp…Õ&±ÝsÜ樆 à°æ AÊÜÆí¹Ô PÜÈ¿ááÊÜâ¨Üá ±Ü¨œÜ£¿ÞXñÜá¤. vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 11

wXÅ¿áÈÉ GÆÉÊÜ®Üᰠ˨ݦìWÜÙæà ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ&E±Ü®ÝÂÓÜPÜÃÜ ÓÜÖÝ¿á©í¨Ü PÜÈ¿á¸æàPÝXñÜá¤. ñÜÊáÜ Wæ ¸æàPÝ¨Ü ®æãàp…Õ Ô¨Üœ±w Ü Óܸàæ PÝXñÜá¤. AÈÉ ÎÅàÆíPÝ, ÊÜáÇæàÎ¿Þ ÊÜáñÜᤠ»ÝÃÜñÜ¨Ü ËË«Ü ®ÜWÜÃÜWÜÚí¨Ü Ÿí¨Ü ˨ݦìWÜڨܪÃáÜ . ÖÝWÝX A¨æãí¨Üá hÝn®ÝÓÜP¤ÜÄWæ EñܤÊáÜ ÊÝñÝÊÜÃ| Ü . A¨ÜÃÜ ÇÝ»Ü Óæãà®…ÕÄWÝÀáñÜá. BÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ÓÜÌƳ PÜÐÜrÊæ¯Ô¨ÜÃÜã ÓÜá«ÝÄÔPæãívÜá EñܤÊÜá AíPÜ ±Üvæ¨ÜÃÜá. B AÊÜ—¿áÈÉ AÊÜÃÜá ñÝÀá¿á®Üá° PÜÙÜPæãívÜÃÜá. B ¨Üá@SÊÜ®Üá° ÓÜ×ÔPæãívæà AíPÜ ±Üvæ¨Üá FÄWæ ÊÜáÃÜÚ¨ÜÃÜá.

ÊÜáÃÜÚ ÊÜá¨ÝÅÔWæ EvÜᲿáÈÉ ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜì PæÆÓÜ ÊÜÞw ÊÜáñæ¤ ÓÝ°ñÜPæãàñܤÃÜ ±Ü¨ÜËWÝX ÊÜá¨ÝÅÓÜá ÓæàÃܸæàPÝÀáñÜá. CÊÜÃÜá 2 ÊÜÐÜì Kw¿Þw¨Ü PÝÇæàgá. ÖÝWÝX ÊÜáÃÜá ±Ü¿á| Êæã¨ÜÈXíñÜ ÖæaÜác ÓÜíñæãàÐܨݿáPÜÊÝXñÜá¤. CíXÉÐ… PÜãvÝ aæ®Ý°X JÈ©ñÜá¤. QÅÎc¿á®… PÝÇæài®Ü ÓÝ°ñÜPæãàñܤÃÜ ÓÜÓÜÂÍÝÓÜ÷ Ë»ÝWÜ¨Ü Êæã¨ÜÆ ¸ÝÂa…®Ü ˨ݦì GíŸ SáÑ. ÖÜÙË æ ¨Ý¦ìÁáíŸ PÝÃÜ|©í¨Ü ÓÜáÆ»Ü ±ÜÅÊàæ ÍÜ. GÃÜvÜ®æà ¸ÝÄ ÊÜá¨ÝÅÓ…®Ü ÊÝÓÜ, ÊÜá¨ÝÅÓ… ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á, ±æÅÔvæ¯Õ PÝÇæàgá Êæã¨ÜÇݨævæ ±ÝsÜPæR ÖæãàWÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ. GÇæQóPÜÇ… ÃæçÆá ±ÝÓ… C¨Ü᪨ÄÜ í¨Ü £ÃÜáWÝoÊÜä ÓÜáWÜÊáÜ ÊÝXñÜá¤. PÜ®w °Ü WÜ, ÓÝ×£ ¹.i.GÇ…. ÓÝÌËá¿áÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ ˨Ý»ÝÂÓÜ¨Ü AÊÜ—¿áÈÉ AÊæáàÄPݨÜÈÉ ÖæÓÜÃÜá WÜÚÔ¨Üáª, Óæãà®…Õ ².i.Wæ ÓæàÃÜáÊÝWÜ ±æÅÔvæ¯Õ PÝÇæài®Ü ¸Ýo¯ Ë»ÝWÜ¨Ü ÊÜááSÂÓܧÃÝX¨ÜªÃÜá. A¨Üã PÜãvÝ PܮܰwWÜ®ÝX Óæãà®…ÕÄWæ A®ÜáPÜãÆÊÝÀáñÜá. AÈÉ ±ÜÆñܤvÜR PæàÍÜÊÜ »Üp… AÊÜÃÜá Óæãà®…ÕÃÜ ÓÜÖܱÝt. AÊÜÄŸºÃÜã ÓæàÄ AÈÉ XvÜWÜÙÜ ŸWæWæ, ÖÝÊÜÓæWÜÙÜ PÜáÄñÜá ÓÜíÍæãà«Ü®æ ÊÜÞw PÝÂí±ÜÓ…®ÜÈÉ Jí©ÐÜár TÝ£ ±Üv橨ܪÃÜá. ÖÝWÝX ±ÝsܨÜ, XvÜWÜÙÜ PÜáÄñÜ ÓÜÊÜáÓæ Ááà®Ý¨ÜÃÜã C¨ÝªWÜ ±æäÅ´æÓÜÃ…WÜÙÜá PÜãvÝ CÊÜÃÜ®æ°à ñæãàÄÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ×àWæ... M.Sc... wXÅ ÊÜááXÔ FÄWæ ÊÜáÃÜÚ Ÿí¨Üá Jí¨Üá ÊÜÐÜì ñÜí¨æÁãí©Wæ PÜêÑ ¯ÃÜñÃÜ Ý¨ÜÃáÜ . vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 12


ÊÜáñæ¤ WÜÄWæ¨ÜÄ¨Ü PÜ®ÜÓÜá PÜÈPæ¿áÈÉ £àÃÝ ÊÜááí©¨Üª Óæãà®…Õ AÊÜÄWæ ÊÜá¨ÝÅÓ… Ë.Ë.¿á ±æäÅ. ¸Ý¨ÝËá ²Öæa….w.¿áíñÜÖÜ ÎûÜ| ±Üvæ¿áÆá ±æÅàÃÜOæ ¯àw¨ÜÃÜá. Óæãà®…ÕÃÜ ñÜí¨æ¿áÊÜÃÜ ŸWæWæ, AÊÜÃÜ PÜêÑ PÝÙÜiÀáí¨Ü ±ÜÅ»ÝËñÜÃÝX¨Üª Pæ®ÜÃÝ ¸ÝÂíP…®Ü BX®Ü aæà¿áÃ…ÊÜá®…ÃÜ ñÜÊáÜ ¾ PÝPÜìÙÜ¨Ü ÊÜááPÜáí¨Ü ±ÜÅ»áÜ ±Ü¨àæ ±Ü¨àæ Öæbc®Ü ÎûÜ|¨Ü ŸWæY JñÜá¤Pã æ oár ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤ¨ªÃÜ áÜ . PÜêÑ¿á®æ°à ®Üí¹¨Üª PÜáoáíŸPæR B¦ìPÜÊÝX A¨Üá AÓÝ«ÜÂÊÝXñÜá¤. BWÜ PÜ®ÜÓÜá WÜÄWæ¨ÜÃÜÆá PÝÃÜ|ÊݨÜá¨Üá AÊæáàÄPÝ¨Ü ´ÜâÇ… ¸æùp… ÓÝRÆÃ… α…. A¨Ü®Üá° ÓÜ®æoÃ… ´ÜâÇ… ¸æùp… GíŸÊÜÃÜá ˨æàÍÜ¨Ü Ë¨Ý¦ìWÜÚWæ AÊæáàÄPݨÜÈÉ ÎûÜ| ÊÜááí¨ÜáÊÜÃÓæ Æ Ü á A®ÜáPÜãÆÊÝWÜáÊÜíñæ Óݧ²Ô¨Üê áÜ . B ÓÝRÆÅα… Óæãà®…ÕÃÜ Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÔñÜá. E®Ü°ñÜ ÎûÜ|PæR Jí©ÐÜár ÖÜ|¨æãí©Wæ AÊæáàÄPݨÜÈÉ AÊÜPÝÍÜ CÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° SbñÜ ±ÜwÔPæãívÜ AÊÜÃÜá ÓÝRÆÅα…®Ü ±ÜÅ¿Þ| ÊæaÜc »ÜÄÓÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜPÝRX Aiì ÓÜÈÉÔ¨ÜÃÜá. ¨Üü| »ÝÃÜñÜ ÊÜáor ÊÜáñÜᤠÃÝÐÜóÊÜáor¨Ü ±ÜÅÊàæ ÍÜ ±ÜÄàûæ¿áÈÉ E£¤à|ìÃÝX BÁãàg®æWæ BÁáR¿Þ¨ÜÃáÜ .

PÜÈñÜÊÜÃÜá ËhÝn®Ü Ë»ÝWܨÜÈÉ CÃÜÇæà¸æàPæíŸ ¯¿áÊÜá AÊÜÄWæ ÊÜÃÜÊÝÀáñÜá. Gí.i.Gí. PÝÇæàgá ÓæàĨÜá¨Üá AÊÜÃÜ ÊÜÞ®ÜÔPÜ ËPÝÓÜPRæ AÊÜPÝÍÜÊÝÀáñÜá. AÈÉ GÆÉÃÜã ÓÝ°ñÜPæãàñܤÃÜ ±Ü¨ÜË¿áÊÜÃæà. ÖÝWÝX E®Ü°ñÜ ÎûÜ|¨Ü PÜ®ÜÓÜá bWÜáÃæãvæÀáñÜá. ñÝ®æ㟺 CÈÉ ².i. BWܨÜÊÜ®Üá GíŸá¨Üá PæãÃÜñæ¿ÞX PÝvÜñæãvÜXñÜá. E®Ü°ñÜ ÎûÜ|PæR GÐærÆÉ AÊÜPÝÍÜ˨æ GíŸ AÄÊÜâ AÊÜÄWÝÀáñÜá. “BWÜ Gí.i.Gí.®ÜÈÉ ÓÜáí¨ÜÃÜÃÝÊ… AÊÜÃÜá ±ÝÅaÝ¿áìÃÝX¨ÜªÃÜá. AÈÉ EñܤÊÜá Íæçû~ Ü PÜ ÊÝñÝÊÜÃ| Ü ËñÜá¤. Öæbc®Ü PÜÈPæ¿á PÜ®ÓÜ áÜ ÊÜáãw¨æªà ÖÝWæ” Gí¨Üá Aí©®Ü ©®ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ®æ®² Ü ÔPæãÙÜáÛñݤÃ.æ ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ÓæàÊæ¿á ®ÜíñÜÃÜ ÊÜá¨ÝÅÓ…Wæ Gí.GÔÕ.WÝX ñæÃÜÚ¨ÜÃÜá. QÅÎc¿á®… PÝÇæàiWæ Aiì ÖÝQ¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜá A¨æà PÝÇæài®Ü ÖÜÙæ ˨ÝÂ¦ì ¿ÞX¨Üᨠª áÜ , ÖæãÓÜ ¸ÝÂa… ¸æàÃæ. ×àWæ ÓÜáÆ»ÜÊÝX Ôàp… ÔQRñáÜ . Gí.i.Gí.®ÜÈÉ ±Üvæ¨Ü ÓÜã–£ì, ñÝ®Üá PÜÈñÜ PÝÇæàgÈÉÁáà AÊÜPÝÍÜ AÊÜÄWæ ÊÜáñܤÐÜár ÖÜáÃÜá±Üâ ¯àwñÜá.

AÊæáàÄPÝ¨Ü ÖÝ©... hÝn®Ü ¨ÜÍÜì®Ü EvÜá² Gí.i.Gí. ±æÅàÃÜOæ ÊÜá¨ÝÅÓ…®ÜÈÉÃÜáÊÝWÜÇæà ñÝÀá¿á®Üá° PÜÙÜPæãívÜ Óæãà®…Õ FÄWæ Ÿí¨Üá ñÜí¨æ¿áÊÜÄWæ ®æÃÜÊÝWÜáÊÜ ¯«ÝìÃÜPæR Ÿí©¨ÜªÃÜá. ËhÝn®Ü¨ÜÈÉ Öæbc®Ü ˨Ý»ÝÂÓÜ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ° ¹oár FÃÜÈÉÁáà PæÆÓÜ ÔWÜáÊÜíñæ A®ÜáPÜãÆÊÝWÜÆá ÎûÜPÜ ñÜÃܸæ࣠B.T.Wæ ÊÜáíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ wXÅ¿á ŸÚPÜ ÓæàÄPæãívÜÃÜá. B.T. ÊÜááX¿ááÊÜÐÜrÃÜÈÉ ±Ü£ÅPæÁãí¨ÜÃÜÈÉ hÝ×ÃÝñÜá ®æãàw¨ÜÃÜá. EvÜá²¿á ±ÜÅ£ÑuñÜ PÝÇæàgá Gí.i.Gí.®ÜÈÉ ÓÜÓÂÜ ÍÝÓÜ÷ PÜÈñÜÊÃÜ áÜ væÊã æ ®…ÓæóàoÃ… BX ¸æàPÝX¨æ Gí©ñÜá¤. ‘±æç’ ±ÜÄÊÝÃÜ¨Ü PÝÇæàgÈÉ PæÆÓÜ ÔWÜáñܤ¨æÁãà? CÆÉÊæäà? GíŸ Wæãí¨ÜÆ¨Ü ®ÜvÜáÊæ Aiì ÓÜÈÉÔ¨ÜÃÜá. BÍÜc¿áìÊæíŸíñæ ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜí¨ÜÍì Ü ®Ü CñÝ© CÆɨæ PæÆÓÜPRæ ÓæàÃÜÆá ®æàÊÜáPÝ£ ±ÜñÅÜ ÔQRñáÜ . AÈÉ®Ü E±Ü®ÝÂÓÜPÃÜ áÜ Zoology (±ÝÅ~ÍÝÓÜ÷) PÜÈñÜÊÃÜ áÜ BX¨ÜªÃáÜ , ÓÜÓÂÜ ÍÝÓÜ÷

˨ݦì ÊæàñÜ®¨ Ü Ü ‘pÝÅÊÇ æ … WÝÅ$Âíp…’ PÜÈPæ¿á BÓÜQ¤¿ááÙÜÛ Óæãà®…ÕÄWæ hÝn®¨ Ü Ü ÖæãÓÜ ¸æÙQÜ ®Ü ¨ÜÍì Ü ®ÜPRæ PÝÃÜ|ÊÝÀáñÜá. ÊÜáíWÜÙã Ü ÃÜá&APæãì|í gíPÜ®Õ … ÊÜáãÆPÜ ÊÜááíŸÀáWæ Óæãà®…Õ ñæÃÙÜ ¸ Ü àæ PÝXñÜá¤. AÈÉ Jí¨Üá ÊÝÃÜ PÝÆ AÊæáàÄPÝ¨Ü ñÜgnÄí¨Ü ¨æàÍÜ&PæãàÍÜ&g®ÜiàÊÜ®Ü&ÃÝgQà¿á&ÓÜPÝìÃÜ¨Ü ŸWæWæ ñÜÃܸæà£ÀáñÜá¤. ¿ÞÊÜâ¨æà ¨æàÍÜPRæ ñæÃÙÜ áÜ ÊÜÊÄÜ Wæ D hÝn®Ü AWÜñÂÜ ÊÜáñÜᤠÓÜÖPÜ ÝÄ. AÈÉí¨Ü ÖÜvXÜ ®ÜÈÉ ÊÜáãÃÜá ÊÝÃÜWÙÜ Ü ±Ü¿á|. ËÍŲ̈ÜÍì Ü ®Ü. BÙÜ ÓÜÊáÜ á¨ÜÅ¨Ü ¯àÃÜ ±ÜÄÓÜè Ü È Ü É ÓÝWÜáñݤ ‘HvÜ®…’ ñÜÆᲨÝWÜ E¨Üª WÜÊ¯Ü ®ÜíñÜÖÜ ÊæàÐÜ »ÜãÐÜ|¨Ü g®Ü, Jípæ ¿Þ®Ü ®æãàvÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ. ¿áá¨Üœ¨Ü ŸÚPÜ BWÜ ñÝ®æ ÓÜãÁáàh… PÝÆáÊæ ÖÜvWÜ áÜ ¿Þ®ÜPRæ ñæÃÊ Ü ÝXñÜá¤. PæçÃæãà¨ÜÈÉ 10 ñÝÓÜáWÜÙÜ »Üã ¿Þ®Ü&ÓܧÙÜ ¨ÜÍÜì®Ü AÊÜPÝÍÜ hæãñæXñÜá¤. XhÝj¨È Ü É ²ÃÝËáv…WÜÙ®Ü áÜ ,° Di²r¿á®… ÓÜíWÜÅÖÝÆ¿áWÜÙ®Ü áÜ ° ®æãàvÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ, ÖæãÓÜ ±ÜâÙÜPÜ. ¨ÜãÃܨÜÈÉ ®æãàvÜáÊÝWÜ H®Üã A¯ÓܨÜ, ²ÃÜËáv… ŸÚ Ÿí¨ÝWÜ

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 13

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 14


¯àvÜáÊÜ AÄÊÜâ B®Üí¨Ü AÊÜÄWÝÀáñÜá. GÐæãrí¨Üá A¨Üá½ñÜ Gí¨Üá AÊÜÄWæ ÊÜá®Ü¨p Ü ÝrÀáñÜá. 14 GPæÅ ÊݲÔÃÜáÊÜ 420 Aw¿á ²ÃÝËáv… ÓÜáñܤÊáÜ áñܤ g®Ü, Jípæ¿á Êæáà騆 ±Ü¿á|, ÖÜ£¤Ã¨ Ü Ü ®æãào AÊÜÄWæ ÖæãÓÜ ÇæãàPÜ樆 à°æ PÝ~ÔñÜá. CoÈ, ÃæãàÊÜå…, ÊÝÂqPÜ®… ¨ÜÍÜì®Ü. AÈÉ Jí¨æÃÜvÜá ©®Ü CÃÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜËñÜá¤. AÈÉ®Ü Ë¨Ý¦ìWÜÙÜá AÊÜÃÜ®Üá° G¨ÜáÃÜáWæãívÜá AÈÉ®Ü ËÍæàÐÜWÜÙÜá, BÖÝÃÜ ÊæçË«ÜÂñæWÜÙÜ®Üá° ±ÜÄaÜÀáÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÊÜÞWÜì¨Ü Ÿ©¿á ÖæãpæàÆáWÜÙÜÈÉ BÖÝÃÜ ÓæàËÓÜáñݤ ÓܧÚà¿á PÜÇÝ˨ÜÃÜ ÖÝvÜá, ®ÜêñÜ CñÝ©WÜÙÜ®Üá° ¹à© Ÿ©¿áÈÉÁáà ÓÜË¿ááÊÜ AÊÜPÝÍÜ ÔQRñáÜ . ÊÜáñæ¤ ÖÜvÜWÜá ÓæàÄ ±ÜÅ¿Þ| ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓÜÆá AÊÜÄWÝX ÃæçÇæãí¨ÜÃÜÈÉ ÊÜááíWÜvÜ qPæàoá ÊÜÞvÜÇÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ A¨ÜÃÜÈÉ BÓÜ®Ü TÝÈ CÃÜÈÆÉ. PæÆ Ë¨Ý¦ìWÜÙæãí©Wæ Óæãà®…ÕÃÜã PÜãvÝ AÈɨܪ AÊæáàÄPÝ ¨ÜãñÝÊÝÓÜPæR ñæÃÜÚ ÓÜÊáÜ Óæ¿á®Üá° £ÚÔ¨ÜÃáÜ . AÈÉ®Ü ±ÜÅ»ÝÊÜ©í¨ÝX ÊÜááí©®Ü ÃæçÈ®ÜÈÉ qPæàp… ÔQRñáÜ . AÊæáàÄPÜ®… Gí¸æÔ¿á ±ÜÅ»ÝÊÜ©í¨ÝX ÖÜvÜWÜá 20&30 ˨ݦì WÜÚWÝX I¨ÝÃÜá WÜípæ PÝ¿á¸æàPÝÀáñÜá. ±ÜÅ¿Þ~PÜÃÜíñÜã ˨ݦìWÜÙÜ®Üá° ¨ÜáÃÜáWÜáqr ®æãàvÜáñݤ, GÆɨPÜ ã Ü R CÊÜÃàæ PÝÃÜ| GíŸ ÖÝWæ ®æãàvÜᣤ¨ªÜÃáÜ . ¿áãÃæãà±…Wæ Ÿí¨Üá ÖæãàWÜáÊÜ Ë¨Ý¦ìWÜڨܪ ÖÜvÜX®ÜÈÉ ÓÝíÓÜ¢£PÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ ÓÜí»ÜÅÊÜáËñÜá¤. »ÝÃÜñÜ©í¨Ü Ÿí¨ÜÊÜÃÜá »ÜÃÜñÜ®ÝoÂ, PÜ¥ÜP… ®ÜêñÂÜ WÜÙ®Ü áÜ ° ÊæàÐÜ»ã Ü ÐÜ| ÓÜ×ñÜ ±ÜŨÎÜ ìÔ¨ÜÃáÜ . ˨æàΠ˨ݦìWÜÙáÜ PÜãvÝ ñÜÊáÜ ¾ ®ÜêñÜÂ, ÓÜíXàñÜ, ±ÜÅ£»æWÜÙÜ®Üá° ±ÜŨÜÎìÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. Óæãà®…Õ AÈÉ ±ÜÅñæÂàPÜ ±ÜŨÜÍÜì®Ü ¯àvÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ AÊÜÃæãí©Wæ ÓæàÄPæãívÜá ÓÜíñÜÓÜ ±ÜorÃÜá. Êæã¨ÜÆ ÖÜvXÜ ®Ü ÖÝ©¿áÈÉ ÊÜáñæã¤í¨Üá AËÓÜþ ~ Ü à¿á Zo®æ ®ÜvÀ æ áñÜá. ÃݣŠÖæãñÜᤠÖÜvÜWÜá ÓÜíaÜÄÓÜáÊÜ ÖÝ©Wæ A®Ü£ ¨ÜãÃܨÜÈÉÁáà ËÍÜÌËTÝÂñÜ ‘ÓÝóí¸æãÈ’ hÝÌÇÝÊÜááU ÊÜáñÜᤠ‘GpÝ°’ hÝÌÇÝÊÜááUWÜÙ® Ü áÜ ° ®æãàvÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ A¨ÝXñÜá¤. ®Üã¿ÞP…ì Ÿí¨ÜÄWæ ÖÜvÜWÜá Ÿí¨ÝWÜ “ÓÝr$ÂaÜã B´… ÈŸqì” ®æãàw¨ÜÃÜã AÈÉ CÚ¿ááÊÜ AÊÜPÝÍÜ ÔWÜÈÆÉ. ®ÜãÂhæÔì¿á Öæã¸æãPæ®…®Ü ÊÜáãÆPÜ AÊæáàÄPÝ ±ÜÅÊàæ ÍÜ ±Üv¨ æ ÃÜ áÜ . AÈÉí¨Ü ŸÓ…®ÜÈÉ ®Üã¿ÞP…ìWæ ñæÃÚÜ ¨ÜÃáÜ .

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 15

AÊæáàÄPݨÜÈÉ Êæã¨ÜÆ ©®Ü AÊæáàÄPÝ¨Ü ±ÜÅÊÜááS ±Üor| ®Üã¿ÞP…ì®ÜÈÉ Êæã¨ÜÆ ©®Ü PÜÙæ¿ááÊÜ AÊÜPÝÍÜ. WæÅàÖèív… ÖæÓÄÜ ®Ü ŸÓ… ÓæàÊæ AÈÉ BWÜ CñÜá¤. ÓÜÌ¿áí ÓæàÊÜPÃÜ áÜ Ÿí¨Üá ÖæãpæàÈWæ PÜÃæ¨æã¿áªÃÜá. A«Üì ÍÜñÜPÜQRíñÜÆã Êæã¨ÜÇæà AÈÉ ÊÜÞÚWæ ŸÓ… ¯Çݪ|ËñÜá¤. ¸æàÃæ ¸æàÃæ FÄWæ ÖæãàWÜáÊÜ ŸÓ…WÜÙÜá ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÊÜÞÚWæWæ ñæÃÜÙÜᣤ¨Ü᪨Üá ËÓܾ¿áÊÝXñÜᤠGí¨Üá ®æ®Ü²ÓÜáñݤÃæ. AÈÉ BWÜ PÜívÜ ÊÜáñæã¤í¨Üá ËÍæàÐÜ Gí¨ÜÃæ BpæãàÊÜÞÂqP… ÃæÓÝrÃæíp…. AÈÉ ÓæàÊæWæ ÊÜÞ~WÜÙÜá ¿ÞÃÜá CÃÜÈÆÉ. Pܮܰw ±æqrWæWÜÙæãÙÜWæ BÖÝÃÜ TݨÜÂWÜÙÜ®Üá° CÄÓÜÇÝXñÜá¤. B¿Þ ¸æÇæWæ Öæãí¨ÜáÊÜ PÝÀá®… ÖÝQ ¸æàPÝ¨Ü £íw&£®ÜÓÜá ±Üvæ¿ááÊÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ AÈÉñÜá¤. PÜáñÜãÖÜÆ©í¨ÜÇàæ 2&3 IoíWÜÙ®Ü áÜ ° ±Üv¨ æ áÜ £í¨Üá Ÿí¨Ü¨®ªÜ áÜ ° AÊÜÄ®Üã° ÊÜáÃæ£ÆÉ. AÈÉí¨Ü »ÝÃÜñÜ©í¨Ü Ÿí¨Ü ˨ݦì ñÜívܨÜÊÜÃÜá AÊÜÃÜÊÜÃÜ ¯WÜ©ñÜ ÓܧÙÜWÜÚWæ ñæÃÜÚ¨ÜÃÜá.

Êæã¨ÜÆ ËÊÜÞ®Ü¿Þ®Ü ®Üã¿ÞP…ì ±Üor|©í¨Ü ÃæçÈ®ÜÈÉ ËÊÜÞ®Ü ¯Çݪ|PæR ±ÜÅ¿Þ~Ô¨ÜÃÜá. AÈÉí¨Ü ÊÜá«Ü AÊæáàÄPÝ¨Ü væ®ÜÌÃ…Wæ ñæÃÜÙܸæàPÝXñÜá¤. AÈÉWæ ÊÜááoárÊÝWÜ ®ÜvÜáÃÝ£Å. ±ÜäÊÜì©í¨Ü ±ÜÎcÊÜáPæR ñæÃÜÙÜáÊÝWÜ BWÜáÊÜ ÓÜÊÜá¿á ÊÜÂñÝÂÓÜÊÜ®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨ÜÃÜá. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ 3 WÜípæWæ ÖæãÃÜoá 3 WÜípæ ±ÜÅ¿Þ| ÊÜÞw¨ÜÃÜã 5 WÜípæWæ ñÜÆá±ÜâÊÜ ËbñÜÅ. A¨Üá ËÍÜÌ ÓÜÊÜá¿á ÊÜÂñÝÂÓÜ©í¨ÝWÜáÊÜ ±ÜÄOÝÊÜá. ‘GPÜÕ±ÜÄÊæáíp… C®… CíoÃ…®ÝÂÍÜ®ÜÇ… ÈËíW…’ ÓÜíÓæ§ AÊæáàÄPÝPæR ŸÃÜáÊÜ Ë¨Ý¦ìWÜÚWæ AÊÜÃÜ BÓÜQ¤Wæ Öæãí¨ÜáÊÜíñæ Jí¨Üá ÊÝÃÜ ÊÝÓÜ ÊÜÞvÜÆá A®ÜáPÜãÆ ÊÜÞwPæãqrñÜá¤. PÜêÑ ÓÜíÍæãà«Ü®æWÝX Ÿí©¨Üª AÊÜÄWæ ‘ÔràÊÜå…¸æãàp… ÔøíW…Õ’ GíŸ FÄ®ÜÈÉ ¨æãvÜx PÜêÑ PÜáoáퟨÜÈÉ ÊÝÔÓÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ ÊÜÞwPæãvÜÇÝXñÜá¤. B PÜêÑPÜÃÜá ËÊÜÞ®Ü ¯Çݪ|©í¨Ü 100&200 Q.Ëáà. ¨ÜãÃÜ¨Ü AÊÜÃÜ FÄWæ PÝÃÜÈÉ Ÿí¨Üá PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá Öæãà¨ÜÃÜá. vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 16


PÜêÑ PÜáoáퟨæãí©Wæ ÊÝÃÜ... PÜêÑ¿á ŸWæWæ Íæãà«Ü®¿ æ á ÊÜá®ÜÓáÜ .Õ ÔQR¨Ü AÊÜPÝÍÜ樆 áÜ ° GÐæàr PÜÐÊ rÜ Ý¨ÜÃã Ü ¸Ýb ¹vܸæàPæíŸ EñÝÕÖÜ. AÊæáàÄPÝ¨Ü ÖÝ©¿áá¨ÜªPÜã PÜ|¾®Ü, ÖÜê¨Ü¿á, hÝn®Ü aÜûáÜ ËWÜã ÃÜÓ¨ Ü èñÜ|. D ˨æàÍÜ¨Ü ®æƨÜÈÉ AÈÉ®Ü AÊÜÃÜ ÓÜíÍæãà«Ü®æ ÓÝíWÜÊÝX ®æÃÊ Ü àæ ÃÜÆá ÖÜÚÛ ÊÝÓÜ ÊÜÂÊÜÓ§¿ æ ÞXñÜá¤. AÊæáàÄPÝ¨Ü ÊÜááS ±Üor| ®Üã¿ÞP…ì®ÜÈÉ Jí¨Üá ©®Ü˨Ü᪠væ®ÜÌÃ… ±Üor|PæR ÃݣŠËÊÜޮܨÜÈÉ Ÿí©Ú¨ÝWÜ PÜêÑ PÜáoáíŸÊæäí¨ÜÃÜ hæãñæ PÜÙæ¿ááÊÜ ÓÜáí¨ÜÃÜ ûÜ|WÜÚWæ ÊÜáá®Üá°w. væ®ÜÌÃ… ±Üor|©í¨Ü B PÜêÑ PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜá PÝÄ®ÜÈÉ PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá Öæãà¨ÜÃÜá. ÊÜááoárÊÝWÜÇæà ÃݣŠ2.00 WÜípæ. 100&200 Q.Ëáà. ¨ÜãÃÜ¨Ü ÖÝ© PÜÅËáÔ Ÿí©Ú¨Ü¨Ü᪠ÔràÊÜå… ¸æãàp… ÔøíW…Õ GíŸ FÄ®ÜÈÉ. AÊÜÃܨÜ᪠500 GPÜÃæ¿á ¨æãvÜx ´ÝÊÜå…ì. B¨ÜÃæ PÜáÄ ÓÝPÜOæ ÊÜááS PÜÓáÜ Ÿá. A¨æà ©®Ü ÊÜááíhÝËWæ B FÄí¨Ü 400&500 Q.Ëáà. ¨ÜãÃÜ¨Ü FÄ®ÜÈÉ ®Üv¿ æ ááÊÜ PÜêÑ ÊæáàÙÜ¨È Ü É »ÝWÜÊ× Ü Óܸàæ QñÜá¤. ÖÝWÝX Jí¨æÃv Ü áÜ WÜípæ ¯¨æÅ ŸÚPÜ ÊÜáñæã¤í¨Üá ¿Þ®Ü. AÈÉ®Ü PÜêÑ ÊæáàÙܨÜÈÉ hÝ®ÜáÊÝÃÜáWÜÚWæ Öæbc®Ü B¨ÜÂñæ. PÜáÄ HÆí ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ®æãàw¨Ü Óæãà®…ÕÄWæ AÈÉ A®æàPÜ hÝ£¿á PÜáÄWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠCñÜÃÜ hÝ®ÜáÊÝÃÜáWÜÙÜ®Üá° ®æãàvÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ ÔQRñÜá. Jí¨Üá ©®Ü AÇæÉà PÜÙ¨ æ áÜ ÊÜáñæ¤ ÊݱÝÓÜá.Õ BWÜ ¸æàÓÜWæ¿á PÝÆ. PÜáÄWÜÚWæ ÊæáàÊÜâ PÜpÝÊÜâ ÊÜÞw ÓÜíWÜÅ×ÓÜáÊÜ PæÆÓÜ ®Üvæ¿áᣤñÜá¤. Óæãà®…Õ ÖÜÚÛ¿á ׮ܰÇæ¿ááÙÜÛÊÜÃݨܪÄí¨Ü GÆɨÜPÜãR Óæç. B PÝ¿áPÜÊÜ®Üá° ÓÜíñæãàÐÜ©í¨Ü A®Üá»ÜËÔ B PÜáoáí¹PÜÃÜ, PæÆÓÜWÝÃÜÃÜ ²Åà£Wæ ±ÝñÜÅÃݨÜÃáÜ .

ÎÐÜÂñŲ̈æãí©Wæ ²Öæa….w. A«Ü¿á®Ü AÊÜPÝÍÜ. £íWÜÚWæ 200 vÝÆÃ…®Ü WèÃÜÊÜ «Ü®Ü. AÐÜrÃÜÈÉ GÇÝÉ SaÜáì, ˨Ý»ÝÂÓÜ¨Ü µàÓ… Öæãí©ÓܸæàPÝXñÜá¤. aæÔÕ®… AÊÜÃÜ ÎÐÜ娆 ÖæãÓÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ ±æàÀáíW… WæÓ…r BX EÚ¿ááÊÜ AÊÜPÝÍÜ. ÖÝWÝX ®Üv¨ æ àæ Ë.Ë.Wæ ÖæãàWÜÆá A®ÜáPÜãÆ. CÈÉ ÊÝÑìPÜ ±ÜÄàûÝ ±Ü¨£œÜ Àáí¨Ü Öæãà¨Ü Óæãà®…Õ AÊÜÄWæ AÈÉ®Ü ‘PæÅwp… ÔRàÊÜå…’ ñÜáí¸Ý A®ÜáPÜãÆÊÝX ±ÜÄ|ËáÔñÜá. 3 £íWÜÙÜÈÉ ¯¿áÊÜá¨Üíñæ ÔÇæŸÓ…®Ü ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃã Ü ËÐÜ¿áWÜÙ®Ü áÜ ° A«Ü¿á®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ. Êæã¨ÜÆ ÊÜáãÃÜá £íWÜÙÈ Ü É EñÜ¢ÐÜr ¨Ühì æ (A)Áãí©Wæ ÔPÜR ®ÝÆáR ±ÝÀáíp…¯í¨Ü AÊÜÃÜ EñÝÕÖÜ CÊÜá¾w¿ÞÀáñÜá. CÈÉ Êæã¨ÜÈXíñÜÆã Öæbc®Ü ÓÝ«Ü®æ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá GíŸ BñÜË ¾ ÍÝÌÓÜ ÖæaÝcÀáñÜá. Jí¨Üá Jí¨ÜãÊÜÃæ ÊÜÐÜìÊÝWÜáÊÝWÜ AÊÜÃæãí¨Üá PÝÃÜá Öæãí©¨ÜÃÜá. ®ÝÆáR ÊÜÐÜìWÜÙÜ B AÊÜ—¿áÈÉ AÈÉ®Ü PÜêÑ¿á ËË«Ü ÊÜáWÜYÆáWÜÙÜá, ÊÜÞÃÝo, ±ÜÅÁãàWÜWÜÙÜ hÝn®Ü, hæãñæWæãí¨Üá ÖæÊæá¾¿á ²Öæa….w. ±Ü¨ÜË. AÈÉ®Ü pÝŵP… ¯¿áÊÜáWÜÙáÜ ÊÜáñÜᤠ±ÝQìíW… ÓÜÊáÜ ÓæÂÀáí¨ÝX ÊÝÖÜ®Ê Ü ®Ü áÜ ° ÊÜáÃÜÚ ÊÜá®æ¿á ÖÜ£¤ÃÜ ±ÝP…ì ÊÜÞw ÔqWæ ÓæçPÜÇ…®ÜÈÉ ñæÃÜڨܪ®Üá° Óæãà®…Õ BWÝWæY ®æ®Ü²ÔPæãÙÜáÛñݤÃæ.

ÃæçñÜÃÜ Ÿ¨ÜáPÜá ÖÜÓÜ®Üá & Óæãà®…Õ ´ÝÊÜááìÇÝ

AÊæáàÄPÝ¨Ü PÜáÄ ÓÝPÜáÊÜ ŸêÖÜñ… PÜêÑPÜ PÜáoáퟨÜÈÉ Jí¨Üá ÊÝÃÜ¨Ü A®Üá»ÜÊÜ ±Üvæ¨Üá ÊæãípÝ®Ý Ë.Ë.Wæ Ÿí¨ÜÃÜá Óæãà®…Õ. AÈÉ ±æäÅ. aæÔÕ®… AÊÜÃÜ

Jí¨æà ¸æÙæWæ Öæãí©PæãíwÃÜáÊÜâ¨Üá ÃæçñÜÃÜ ÓÜÊÜáÓæ¿á ÊÜáãÆ GíŸá¨Üá Óæãà®…ÕÃÜ Íæãà«Ü®æ. ŸÖÜá ¸æÙæ A¥ÜÊÝ ÊæçË«Ü ¸æÙæWÜÙÜ®Üá° ¸æÙæ¿ááÊÜâ¨æà C¨ÜPæR ±ÜÄÖÝÃÜ. C¨æà ¯gÊÝX¿áã PÜêÑPÜÄWæ C®ÜãÏÃ®æ …Õ. ÓÜPÝìÃÜ ËË«Ü Áãàg®æWÙÜ Ü ÊÜáãÆPÜ ÃæçñÃÜ Ü ¸æíŸÆPæR ŸÃÜŸÖÜá¨Üá. ËË«Ü ¸æÙæËÊÜÞ PÜí±Ü¯WÜÙÜá ÓÜÖÝ¿áPæR ¯ÆÉŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ¯gÊÝ¨Ü A¥Üì¨ÜÈÉ Jí¨ÜQRíñÜ ÖæaÜác ¸æÙæ ¸æÙæÓÜáÊÜâ¨Üá, ±ÜäÃÜPÜ ¸æÙæ ¸æÙæ¿ááÊÜâ¨Üá PÜêÑPÜÄWæ ¯gÊÝ¨Ü C®ÜãÏÃæ®…Õ & C¨Üá Óæãà®…ÕÃÜ SbñÜ ÊÜÞñÜá. ÔQR¨ÝWÜÇæÇÝÉ D ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° ±Üâ®ÜÃáÜ aÜcÄÓÜáñݤÃæ AÊÜÃáÜ . ÃæçñܯWæ ÔWÜáÊÜ B¨Ý¿á PÜwÊæá BX, SaÜáì hÝÔ¤¿Þ¨ÜÃæ B¨Ý¿á¨Ü ÊæáàÇæ ÖæãvæñÜ ¹àÙÜáñܤ¨æ. A¨ÜPÝRX ÊÜááíhÝWÜÅñæ ÊÜ×ÓܸæàPÜá. ¿Þí£ÅàPÜÃÜ|

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 17

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 18

Ë.Ë.¿áÈÉ ®ÝÆáR ÓÜíÊÜñÜÕÃÜ


ÓÜÖÝ¿áÊÜ®Üá° AWÜñÜÂËÃÜáÊÜ ÊÜáor¨ÜÈÉ ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPÜá. DX®Ü ±ÜÄÔ§£¿áÈÉ B¨Ý¿á¨Ü ŸÖÜáñæàPÜ AíÍÜ ÊÜá«ÜÂÊÜ£ìWÜÙÜ PæçÓæàÃÜᣤ¨æ. ÊÜá«ÜÂÊÜ£ìWÜÙÜá ¸æàPÜá. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ±ÜÅ»ÝÊÜ DX®Ü¨QÜ RíñÜ PÜwÊæá¿ÞWܸàæ PݨÜÃæ & ÃæçñÃÜ Ü ®æàÃÜ ÊÜÞÃÜáPÜpræ ÊÜÂÊÜÓ§æ ŸÆÊÝWܸàæ PÜá. WÝÅÖPÜ ÃÜ áÜ ®æàÃÜÊÝX ÃæçñÄÜ ¨ÜªÈÉWæ Ÿí¨Üá ñÜÊáÜ Wæ ¸æàPݨܪ®áÜ ° PæãívÜáPæãÙÜáÛ ÊÜíñæ BWܸæàPÜá. WÝÅÖÜPÜÄWÜã ±æàpæXíñÜ PæãíaÜ PÜwÊæá ¸æÇæ¿áÈÉ, EñܤÊÜá WÜá|ÊÜáor¨Ü ÊÜÓÜá¤WÜÙÜá CÈÉ ÔWÜáñܤÊæ GíŸ »ÝÊÜ®æ ÊÜáãvܸæàPÜá. ®æàÃÜ WÝÅÖÜPÜ Ãæãí©Wæ Öæbc®Ü ÓÜí±ÜPÜì Öæãí¨Ü¸æàPÜá. C¨Üá AÊÜÃÜ ÓÜÆÖæ. PæÆÊÜâ PÜvæ ÃæçñÜÃÜ ÓÜíñæWÜÙÜá ®Üvæ¿áᣤÊæ. A¨ÜÃÜ E±ÜÁãàWÜÊÜä ÃæçñÜÄWæ BX¨æ. ÓÜPÝìÃÜ, ÓÜÖÝ¿á Gí¨ÝûÜ| ÓܹÕw¿á ®æ®Ü±Üâ ®ÜÊÜáWÝWÜáñܤ¨æ. A¨ÜÃÜ Ÿ¨ÜÆá ÃæçñÜÃÜ EñÜ®³ W°Ü ÚÜ Wæ ¸æÇæ ÔWÜáÊÜ ÖÝWæ, ®æàÃÜ ÊÜÞÃÝoPæR ÊÜÂÊÜÓ§æ, ÖæaáÜ c ÖæaáÜ c g®Ü PÜêÑ¿áñܤ BPÜÐÜìOæ Öæãí¨ÜáÊÜíñÜÖÜ ÁãàaÜ®æ & Áãàg®æWÜÙÜá ¸æàPÝXÊæ. PÜêÑ¿á ±Üâ®ÜÍæcàñÜ®ÜPæR QÅ¿ÞÎàÆñæÁáà EñܤÃÜÊÝWܸæàPÝX¨æ. ×àWæ AÊÜÃÜ ÓÜíÍæãà«Ü®Ý ÓÜãñÜÅWÜÙÜá ÓÝWÜáñܤÊæ. ®ÜÊÜá¾ ÃæçñÜÄWæ, ÓÜPÝìÃÜPæR C¨æÆÉ ¸æàWÜ®æ PæàÚÓܸàæ PÝX¨æ.

ñÝ¿Þ°w®Ü ²Åà£

PÝÃÜá, ŸíWæÉ PÜ®ÜÓÜá PÝ|ÈÆÉ. C¨Üª PÝÃÜ®Üá° ÊÜÞÄ ×í£ÃÜáX¨ÜÃÜá. ñܮܰ PÜËáp…Êæáíp… GÐÜár WÜqr¿ÞX¨æ GíŸá¨Ü®Üá° AÊÜÃÜá ²Öæa….w. B¨Ü ñÜûÜ| ñÝ¿Þ°wWæ ×í£ÃÜáX ñæãàÄÔPæãorÃÜá. AÈÉí¨Ü ×í£ÃÜáX¨Ü Óæãà®…Õ PæÆÓÜ¨Ü ¸æàpæWæ ñæãvÜWܨæ iàÊÜ®Ü ±Üä£ì PÜêÑPÜ®ÝWÜáÊÜ ¨Üêyܯ«ÝìÃÜ ñÜÙæ¨ÜÃÜá. ÓÝ—Ô¨ÜÃæ CÆãÉ ÓÝ—ÓÜŸÖÜá¨æíŸ Ÿ¨ÜáQ®Ü ÊÜáá®Üá°w ŸÃæ¨ÜÃÜá. ñÜÊÜá¾®Üá° ñÝÊæà PÜêÑWæ, »ÜãñÝÀá¿á ÊÜáwÆ ÓæàÊæWæ ÓÜÊáÜ ²ìÔPæãívÜÃáÜ . ˨æàÍܨÜÈÉ PÜêÑ, ÊÜÓÜá¤ÓÜíWÜÅÖÝÆ¿á, AÈÉ®Ü ÓÝ«Ü®æWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅñÜÂûÜ PÜívÜá Ÿí¨Ü AÊÜÄWæ ñÜí¨æ¿á PÜ®Ü暴 BvæãíŸÆÊÝX¨Üª PÜêÑ»ÜãËá ÓÜÌWÜìÊÝX PÜívܨܪÃÜÈÉ BÍÜc¿áìËÆÉ. PÜêÑ¿á ÓÝ«Ü®æ Jíq ±Ü¿á|ÊÝWܸÝÃܨæí¨Üá £Ú¨Üá ñÜÊÜᾮܮÜá°&JŸº ÊÜáWܮܮÜá° ÓæàÄÔPæãívÜá ÖÜ£¤ÃÜ ÖÜ£¤ÃÜ ®ÜãÃÜÃÜÑr¨Üª PÜêÑ PÝËáìPÜ qàÊÜå… hæãñæXÄÔ PÜêÑ Ÿ¨ÜáQ®Ü ±Ü¿á| BÃÜí¼Ô¨ÜÃáÜ . ±Ü¿á|¨Ü WÜqr ÖæhjæWÙÜ áÜ C£ÖÝÓÜ¨Ü ±ÜâoWÜÙÜÈÉ AÚÓÜÇÝWܨÜíñæ ŸÃæ¿áƳqrÊæ. ÓÜ¨Ý ÓÜÊÜáÓæ¿á ñÜÊÜÃÜãÃÝXÃÜáÊÜ ÃæçñÜÄWæ BÍÝQÃÜ|ÊÝWÜŸÆÉ A«Ý¿áWÜÙÜá CÈÉ ¨ÝSÇÝXÊæ GíŸá¨Üá ÓÜíñÜÓ¨ Ü Ü ËaÝÃÜ. FÃÜá, ®ÝvÜá, ¨æàÍÜ, g®Ü GÇÝÉ ÖæÊáæ ± ¾ v Ü áÜ ÊÜíñæ vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ ¸æÙ¨ æ áÜ ¯í£¨ÝªÃ.æ 76ÃÜ ÖÜÿ æ á¨ÜÆãÉ ÆÊÜÆËPæ¿á ±ÜÅ£ÊÜáã£ì ¿ÞX ñæãào¨ÜÈÉ, ÊÜá®æ¿áÈÉ, ®ÜÊáæ ¨ ¾ áÜ ÃÜá PÝ¿áì ¯ÊÜì×Ô GÆÉÃã Ü ®ÝaÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÃæ. ñÝ¿Þ°w®Ü ²Å࣠Óæãà®…ÕÃÜ®Üá° ¸æÙæÔ¨æ, AÊÜÃÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌPæR WÜÄÊæá ÊÜáãwÔ¨æ.

ÖÜíñÜÖíÜ ñÜÊÝX PæãíaÜ ¹vÜáË®æãí©Wæ E®Üñ° Ü ÎûÜ| ±Üv¨ æ ÃÜ áÜ . ¹GÔÕ&¹q B¨Ü ÊæáàÇæ 3 ÊÜÐì Ü ¸æãà«Ü®,æ ŸÚPÜ Gí.GÔÕWæ ¨ÝSÆá. A¨Ü®áÜ ° ÊÜááXÔ Jí¨Üá ÊÜÐì Ü ñÜí¨æ¿á hæãñæX¨Ü᪠PÜêÑ. ŸÚPÜ AÊæáàÄPݨÜÈÉ PÜêÑ¿áÈÉ ²Öæa….w. ±Ü¨Ë Ü . AÊæáàÄPݨÜÈÉ ²Öæa….w. B¨Ü ÊæáàÇæ PæàÙܸæàPæ? AÇæÉà ¯íñÜá PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜËñÜá¤. JñܤvÜÊÜä CñÜá¤. B¨ÜÃæ Óæãà®…Õ AÊÜÃÜá FÄí¨Ü ÖæãÃÜvÜáÊÝWÜÇæà GÐærà PÜÈñÜÃÜã »ÝÃÜñܨÜÈÉÁáà PæÆÓÜ, ÊÝÓÜ Gí¨Üá ¯«ÜìÄÔ ¹qr¨ÜªÃÜá. A¨Üá Ÿ¨ÜÇÝWÜ¨Ü WÜqr ¯«ÝìÃÜ. A¨æÐæãr ÊÜáí© CíñÜÖÜ ¯«ÝìÃÜ PæçWæãívÜá ŸÚPÜ A¨ÜPæR GÙÜáÛ ¯àÃÜá ¹qrÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ¨ÜêyÜ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ¿ááÊÜPÜ Óæãà®…Õ Ë¨æàÍÜ¨Ü AÊÜPÝÍÜWÜÙÜ®Üá° GvÜPÝȯí¨Ü J¨Ü᪠¹orÃÜá. CÈÉ PÝÆ°wWæ, ÓæçPÜÇ…&ÖÜÚÛ iàÊܮܨÜÈÉ PÜÐÜr±Üqr¨Üª AÊÜÃÜá AÊæáàÄPݨÜÈÉ

ñÝ®Üá ÍÝÇæWæ ÖæãàWÜᣤ¨Üª ©®ÜWÜÙÜÈÉ ¸æàÔWæÊÜÃæWæ ¯àÄÃÜᣤ¨Üª PÜvÜÆPæÃæ ©®ÜWÜÙæ¨Üíñæ Bo¨Ü Êæáç¨Ý®ÜÊÝX ¹qrñÜá¤. ¹ÃÜá ¸æàÓÜWæ¿áÆãÉ ±Üü&±ÝÅ~WÜÚWæ ¯àÃÜá ¯àvÜᣤ¨ªÜ PæÃæ Ÿ£¤ ÖæãàX EÔÃÜáWÜqñr áÜ ¤. ÓÜáñܤÊáÜ áñܤÆá ÊÜá|á¡ ÖÜĨÜá Ÿí¨Üá PæÃæ ÊÜÞ¿áÊÝXñÜá¤. ¨æàÍÜ&˨æàÍÜ ÓÜᣤ A®Üá»ÜË¿ÞX¨Üª Óæãà®…ÕÃÜ®Üá° PÜvÜÆPæÃæ ÓÜ¨Ý PÝvÜñæãvÜXñÜá. PÜvÜÆPæÃæWæ PÝ¿áPÜƳ ¯àvÜáÊÜ PÜ®ÜÓÜá WÜÄWæ¨ÜÄñÜá. ËË«Ü ÓÜíÓæ§WÙÜ Ü ÓÜÖÝ¿á PæàÚ¨ÜÃáÜ . Pæã®æWã æ í¨Üá ÓÜíÓæ§ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜÆá ԨܜÊÝÀáñÜá. A¨ÜPÝRX Jí¨Üá Áãàg®Ý ÊÜÃÜ© ÊÜÞvÜÆá ÓÜãbÔñÜá. A¨ÜÃÜíñæ 60&64 ÆûÜ

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 19

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 20

PÜvÜÆáPæÃæ¿á PÜ®ÜÓÜáWÝÃÜ


ÃÜã±ÝÀá¿á ÖÜãÙæñáÜ ¤ÊÜ Áãàg®æ Ô¨ÜÊ œ ÝÀáñÜá. ÃæãàoÄ ÓÜíÓ槿áÈÉ D Áãàg®æ aÜbìñÜÊÝX CÐÜár ¨æãvÜx Áãàg®æ ÓÝ«ÜÂÊÝWÜÈQRÆÉ, ÖÝWÝX ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã AíñÝÃÝÑóà¿á PÜɸ… ÊÜáãÆPÜ Áãàg®æWæ aÝÆ®æ ¯àvÜáÊÜ ¯«ÝìÃÜPRæ ŸÃÜÇÝÀáñÜá. ¨Üü| AÊæáàÄPÝ¨Ü ÃæãàoÄ PÜɸ… ÓÜíÓæ§Áãí¨Üá ÃæãàoÄ SaÜáì ÊÜÞvÜáÊÜÐær ÖÜ|ÊÜ®Üá° J¨ÜXÓÜÆá Ԩܜ ÊÝÀáñÜá. AÐÜár ÖÜ|ËÃܨæà C¨Ü᪨ÜÄí¨Ü ÃæãàoÄ¿á ÖÜ|ÊÜ®Ü㰠˯ÁãàXÔ 7.5 ÆûÜ ÖÜ|ÊÜ®áÜ ° ±Üv¿ æ ááÊÜÈÉ ÃæãàoÄ&Óæãà®…Õ hæãñæ¿ÞX ¿áÍÜÔÌ¿Þ¨ÜÃáÜ . ÊÜáãvÜṩÃæ ÃæãàoÄ¿áÈÉ Óæãà®…Õ AÊÜÃÜá ±ÜÄÓÜÃÜ ¯—Áãí¨Ü®Üá° Óݧ²Ô¨ÜªÃÜá. A¨ÜÃÜÈÉ 2 ÆûܨÜÐÜár ÖÜ|ËñÜá¤. ñÝÊÜâ FÖÝÍæãà«Ü ñÜÃܸæ࣠ÊÜáñÜᤠPÜêÑÁáàñÜÃÜ ÊÜáãÆ©í¨Ü ±Üvæ¨Ü ÖÜ|©í¨Ü B ‘¯—’ Óݧ²Ô¨ÜªÃÜá. PæÃæ¿á ÖÜãÙ棤¨Ü ÊÜá|¡®Üá° ÃæçñÜÄWæ ÊÜÞÄ 2 ÆûܨÜÐÜár B¨Ý¿áÊÝÀáñÜá. ×àWæ PæÆÓÜ BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. CÇÝTæ¿á ÊÜ£Àáí¨Ü ÓÝËÃÝÃÜá XvÜWÜÙÜ®Üá° ®æwÓÜÇÝÀáñÜá. DWÜ AÊÜâ ®æÃÙÜ áÜ ¯àvÜáÊÜÐáÜ r ¸æÙ© æ Êæ. ÓÜÌƳ ¯àÃÜá ¯ÆáÉÊÐ Ü áÜ r PæÆÓÜ BWÜáÊÝWÜ ¯àÃÜá ¯ÆáÉÊÜÈÉ ±ÜüWÜÙÜá ŸÃÜáñܤÊæ GíŸ ÁãàaÜ®æÁãí©Wæ ®ÜvÜáWÜávæx ÃÜbÓÜÆá ¯«ÜìÄÓÜÇÝÀáñÜá. ÖÜãÙ棤¨Ü ÊÜá|¡®áÜ ° ÖÝQ ©Ìà±Ü ¯ÊÜÞì|ÊÝX¨æ. AÈÉ ÖÜQRWÜÙÜ®Üá° BPÜÑìÓÜáÊÜ ÖÜ|á¡ÖÜí±Ü騆 XvÜ ÊÜáÃÜWÜÙÜá ñÜÇæ G£¤Êæ. ÖÜQRWÜÙÜ PÜÆÃÜÊÜ, ¨æãà~ ËÖÝÃÜ, PÜíŸÙÜ GÆÉÊÜä Ÿí©Êæ. iÇÝÉ—PÝÄ¿áÊÜÃÜ A«ÜÂûÜñ¿ æ áÈÉ AÃÜ| CÇÝTæ¿á ÓÜÖÝ¿áPÜ AÃÜOÝ— PÝÄWÜÙÜ PÝ¿áì¨ÜÎìñŲ̈ÜÈÉ PÜvÜÆPæÃæ ¯ÓÜWÜì«ÝÊÜá oÅÓ…r ÃÜaÜ®æ¿ÞX¨æ. PÜvÆ Ü Pæÿ æ á PÜ®ÓÜ áÜ WÜÚí¨Ü ÓÜíñÜÓWÜ ã æ ívÜ ÓÜÚ§ à¿á Gí.GÇ….G.; ×Ä¿á ÃÝgQà¿á «ÜáÄà| Pæ. A»Ü¿áaÜí¨ÜÅ AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ñæãvÜXÔPæãívÜÃáÜ . AÊÜÃÜ ±ÜÅ¿áñÜ© ° í¨Ü 28 ÆûÜ ÃÜã±ÝÀá Ÿí©¨æ. Êæã¨ÜÈ®Üíñæ ¸æàÔWæ¿áÆãÉ ÓÝPÜÐáÜ r ¯àÃÜá Pæÿ æ áÈÉ ¯Æɸàæ PÜá GíŸá¨Üá Óæãà®…ÕÃÜ PÜ®ÓÜ áÜ . oÅÓ…r®Ü ÓܨÓÜ ÂÜ ÃÝX Cí©WÜã ñæãvÜXPæãíw¨ÝªÃ.æ ÊÜáíWÜÙã Ü Ä®Ü PÝÇæài®Ü ˨ݦìWÜÙáÜ ÊÜÞw¨Ü ÓÜÊàæ ìûÜO¿ æ áá PÜvÆ Ü Pæÿ æ á ±Üâ®ÜÃÜáñݧ®Ü©í¨ÝX ÓÜáñܤÊÜááñÜ¤È®Ü ¸ÝËWÜÙÜÈÉ & ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ BíñÜÄPÜ gÆÊÜáor ÖæaÝcXÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ¨ÝSÈÔ¨æ. Óæãà®…ÕÃÜ PÜ®ÜÓÜáWÝÄPæ ÊÜáãvÜṩÃæ¿á ±ÜÄÓÜÃÜPæR ÍÝÍÜÌñÜ PæãvÜáWæ¿ÞX ±ÜÄ|ËáÔ¨æ. D PÜ®Ü暴 ÓÝPÝÃÜ Óæãà®…ÕÃÜá ®ÜãÃÜá PÝÆ ®æ®Ü±ÜÈÉ EÚ¿ááñݤÃæ. C¨æãí¨Üá ŸÖÜá±ÜÁãàX Áãàg®æ¿ÞX ¸æÙ¿ æ áÈ GíŸá¨Üá AÊÜÃÜ ÖÝÃæçPæ. vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 21

ÊæáwÔ®… ËàÇ… (LÐÜ— aÜPÜÅ) EÖÝÍæãà«Ü©í¨Ü ÓÝPÜÐÜár ±ÜÅ»ÝËñÜÃÝX¨Üª AÊÜÃÜá ÍÜQ¤ Pæàí¨ÜÅWÜÙÜ ŸWæY WÜÊÜá®Ü ÖÜÄÓÜáÊÝWÜ WÜÊÜá®Ü ÓæÙæ¨Ü¨Ü᪠ÊæáwÔ®… ËàÇ…. AÊæáàÄPÝ¨Ü ÊÜáãÆ ¯ÊÝÔWÜÙÝ¨Ü AÊæáÄPÜ®… Cíw¿á®…Õ ÊÜáñÜᤠ¿ááÃæãà²®Ü vÜáÅÀáv…Õ g®ÝíWÜ ¨ÜÊÃÜ áÜ ±ÜÅPêÜ £¿á BÃÝ«ÜPÃÜ áÜ . AÊÜÃáÜ ÍÜQ¤Pàæ í¨ÜÅWÙÜ È Ü ÉÁáà ñÜÊáÜ ¾ BÃÝ«Ü®Ý ÊÜáí©ÃÜ WÜÙÜ®Üá° PÜqrPæãíw¨ÝªÃæ. AÊæáàÄPÝ¨Ü ÊÜáãÆ ¯ÊÝÔWÜÙÜá ¸æor¨Ü ÊæáàÇæ ñÜÊÜá¾ BÃæãàWÜ ÊÜ—ìÓÜáÊÜíñæ ÓÜÖÝ¿áÊÝWÜÆá ÊæáwÔ®… ËàÇ…WÜÙ®Ü áÜ ° ÃÜbÔPæãíw¨ÝªÃ.æ AÈÉ PæÆÊæäí¨Üá ©®ÜWÙÜ È Ü É ÃÝ£ÅÀáwà PÜÙ¨ æ áÜ PÜá~¨Üá PÜá±ÜÚ³ Ô ÓÜíñæãàÐÜ ±ÜváÜ ñݤ BÃæãàWÜ ÊÜ—ìÔPæãÙÜáÛ£¤¨ªÃÜ áÜ . D ËÐÜ¿á¨Ü PÜáÄñÜá SbñÜ ÊÜÞ×£ ±Üvæ¨Ü Óæãà®…Õ AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ PÜêÑ »ÜãËá¿áÈÉ¿áã A¨ÜPRæ ±ÜäÃÜPÊ Ü ÝXÃÜáÊÜ Óܧ٨ Ü Ü Íæãà«Ü®æ ÊÜÞw¨ÜÃáÜ . »ÜãËáÁãÙÜWæ ¯àÃÜá PÜÊÜÆá PÜÊÜÇÝX ÖÜÄ¿ááÊÜ Aí¨ÜÃæ JÃÜñæWÜÚÃÜáÊÜ ÓÜíQà|ì ÓܧÙÜÊÜ®Üá° WÜáÃÜá£Ô¨ÜÃÜá. CíoÃ…®æp… ÓæàĨÜíñæ ËË«Ü ÊÜáãÆWÜÚí¨Ü ÊÜÞ×£ ±Üvæ¨Üá B hÝWܨÜÈÉ ÊæáwÔ®… ËàÇ… Óݧ²Ô¨ÜÃÜá. PæÆÊæäí¨Üá WÜá|ÊÝWÜ¨Ü PÝ®ÜÕÃ…®ÜíñÜÖÜ PÝÀáÇæWÜÚí¨Ü WÜá| Öæãí¨ÜÆá ÊæáwÔ®… ËàÇ… ÓÜÖÝ¿áPÜ GíŸá¨Üá Óæãà®…ÕÃÜ A¯ÔPæ. PæÆÊÜâ PÝÀáÇæWÜÚWæ ÃÝÊÜá¸Ý| ÊÝXÃÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ° AÊÜÃáÜ WÜÊáÜ ¯Ô¨ÝªÃ.æ ÃÜáÊæá௿ިÜÈÉ g®ÜÃáÜ ÊÜáPÜRÚÆÉ¨Ü ¨Üí±Ü£WÜÚWæ ÓÜíñÝ®Ü »ÝWÜ ±Üv¿ æ áÆá D ÍÜQ¤¿á ±ÜÅÁãàWÜ ÊÜÞwÃÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ WÜÊáÜ ®ÜPRæ Ÿí©¨æ. ¨æàÖÜ¨È Ü ÉÃáÜ ÊÜ PæÆÊÜâ ®Üã®ÜñWæ ÙÜ ®Ü áÜ ° A¨Üá ÓÜÄ ÊÜÞvÜáñܤ¨æ GíŸá¨Üá AÊÜÃÜ A¼±ÝÅ¿áÊÜä BX¨æ. CÆãÉ CíñÜÖÜ ±ÜÅÁãàWÜPRæ AÊÜPÝÍÜ C¨æ. ÊÜáÙæWÝÆ ÖæãÃÜñáÜ ±ÜwÔ BÓÜP¤ÜÄWæ A®Üá»ÜËÓÜÆá AÊÜPÝÍÜ˨æ. “hÝWÜ WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜâ¨Üá, PÜÆáÉ, PæÆÓܨÜÊÜÃÜ ÓÜíŸÙÜ ×àWæ PÜwÊæá Sbì®ÜÈÉ A¨Üá ¯ÊÜÞì|ÊÝX¨æ. C®Ü°ÐÜár ±ÜÅÁãàWÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw A¨ÜÃÜ E±ÜÁãàWÜ¨Ü SbñÜñ¿ æ á®Üá° ÓݹàñÜá ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPÝX¨æ” G®Üáñ° ݤÃæ AÊÜÃáÜ .

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 22


PÜÃÝÊÜÚ¿á HPæçPÜ ÇÝŸÄíñ… ÓÜ¨Ý ±ÜÅÁãàWÜÎàÆñæ¿á Óæãà®…Õ AÊÜÄWæ ÊæáwÔ®… ËàÇ…XíñÜ ÓÜÌƳ ¼®Ü°ÊÝ¨Ü ‘ÇÝŸÄíñ…’ PÜáñÜãÖÜÆ ÊÜáãwÔñÜá. XÅàÓ…, ÓÝRíw®æàË¿Þ, ±ÝÅ®…Õ WÜÙÜÆãÉ ËÎÐÜrÊÝ¨Ü D ÇÝŸÄíñ…WÜÚÊæ. PæÅàp… ©Ìà±Ü ÓÜÊÜáãÖܨÜÈÉ¿áã ÇÝŸÄíñ…WÜÙ®Ü áÜ ° PÝ|ŸÖÜá¨ÝX¨æ. BPÝÍÜ©í¨Ü ®æàÃÜÊÝX PÝÔ¾P… G®Üiì D Pæàí¨ÜÅWÜÚWæ ŸÃÜáñܤ¨æ. AÈÉ EípÝWÜáÊÜ QÅÁáWÜÙáÜ ÃæãàWܯÊÝÃÜPÊ Ü ÝX, BÃæãàWÜ ÊÜ«ì Ü PÜÊÝX ±ÜÄ|ËáÓÜáñܤÊæ GíŸá¨Üá ®Üí¹Pæ. C¨Üá ÊæáwÔ®… ËàÇ…XíñÜ ¼®Ü°ÊÝ¨Ü ÃÜaÜ®æ. ÊæáwÔ®… ËàÇ… »ÜãËá¿á ÍÜQ¤¿á®Üá° B«ÜÄÔÃÜáÊÜ ÃÜa®Ü ¿ æ Þ¨ÜÃæ ‘ÇÝŸÄíñ…’ A¨ÜQRíñÜ ¼®ÜÊ ° ÝX ÓèÃÜÍQÜ ¤ ÓÜ×ñÜ ÍÜQ¤ ÓÜíaÜÆ®Ü¨Ü ®Üí¹PæWÙÜ ®Ü áÜ ° B«ÜÄÔ¨æ. C¨Ü®Æ °æ É WÜÊáÜ ¯Ô¨Ü Óæãà®…Õ AÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍܨÜÈÉ AÐÜár ±ÜÅaÝÃÜPæR ¸ÝÃÜ¨Ü 2 ÇÝŸÄíñ… ¯ËáìԨݪÃæ. ÇÝŸÄíñ…®Ü ŸÙÜPæÀáí¨Ü ¨æàÖܨÜÈÉÃÜáÊÜ ËÐÜPÝÄ AíÍÜWÜÙÜá ¯ÊÝÃÜOæ¿ÞX BÃæãàWÜ ÊÜê©œÓÜáñܤ¨æ. AÆɨæ CíñÜÖÜ PÜwÊæá Sbì®Ü, ×í©®ÜÊÜÃÜ Íæãà«Ü®æ¿á ËaÝÃÜWÜÚWæ ±ÜÅaÝÃÜ ÔWܸæàPÜá. AÊÜâWÜÙÜ E±ÜÁãàWÜ¨Ü ŸWæY ÊæçhÝn¯PÜÊÝX SbñÜÊÝWÜÆá ±ÜÅÁãàWÜWÙÜ áÜ ®Üv¿ æ á¸æàPÜá G®Üáñ° ݤÃæ AÊÜÃáÜ . AÊæáàÄPÝ¨Ü BÓÜñ³ Åæ WÙÜ È Ü É AÆÉÈÉ PÝ~ÔPæãÙÜáÛÊÜ ÇÝŸÄíñ… ÖæãÓÜ ´ÝÂÍÜ®… BX¨æ. AÈÉ ŸÃÜáÊÜ ÃæãàXWÜÚWæ ÇÝŸÄíñ… ®ÜwWæ ÊÜÞwÔ ÊÜÞ®ÜÔPÜÊÝX AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÖÜáĨÜáí¹ÓÜáÊÜ PæÆÓÜÊäÜ BWÜᣤ¨æ G®ÜÆ ° á ÊÜáÃæ¿ááÊÜâ©ÆÉ.

BXÃÜáÊÜ ÊÜÂñÜ¿áWÜÙÜ®Üá° Óæãà®…Õ ÓÜãûÜ$¾ÊÝX WÜÊÜá¯Ô¨ÝªÃæ. ¿áãÃæãà±… ÓÜ×ñÜ Ë¨æàÍÜ ±ÜÅÊæàÍÜ¨Ü ÊæàÙæ ±ÜÅ£ FÃÜáWÜÙÜÆãÉ B FÄ®Ü C£ÖÝÓÜÊÜ®Üá° ¨ÝSÈÓÜáÊÜíñÜÖÜ ‘ÊÜáãÂÔ¿áí’WÜÙáÜ CÃÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ° AÊÜÃáÜ ±ÜÅñÂÜ ûÜÊÝX ®æãàw¨ÜÊÃÜ áÜ . CÈÉ®Ü ¸æÙÊ Ü ~ Ü Wæ¿á®Üá° ¨ÝSÈÓÜáÊÜ ÊÜáãÂÔ¿áí ¸æàPÜá G®ÜáÊ ° Ü Ÿ¿áPæ AÊÜè Ü áÜ ª. «ÜÊÜáìÓܧÙÜ, ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá, ŸípÝÌÙÜWÜÙÜÈÉ JÙæÛ¿á ÊÜáãÂÔ¿áíWÜÚÊæ. B¨ÜÃæ ±ÜÅ£ FÃÜÆãÉ B¿Þ FÄ®Ü ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° £ÚÓÜáÊÜíñæ ÊÜáãÂÔ¿áíWÜÚÃܸæàPÜá GíŸá¨Üá Óæãà®…Õ AÊÜÃÜ ¯ÆáÊÜâ. AÊÜÃÜ ÖÜ£¤ÃÜ BÓÜQ¤Àáí¨Ü PÜãwqr¨Üª ÖÜÙæ¿á PÜêÑ ÓÝÊÜáXÅWÜÙÜá C¨ÜªÊÜâ. 10&15 ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ AÊÜÃÜá 4Äí¨Ü 5 ÆûÜ ÃÜã±ÝÀá SaÜáì ÊÜÞw ÊÜáãÂÔ¿áíWÝX ±ÜÅñÂæ àPÜ PÜov r Ê Ü äæ í¨Ü®áÜ ° ÊÜá®æ¿á ÓÜËáà±ÜÊàæ ¯ËáìԨݪÃ.æ ËË«Ü ŸWæ¿á ®æãWÜ, ®æàXÆá, ÊÜávÜPæWÜÙÜá, PÜíŸÙÜPæR ÓÜíŸí«Ü±Üor ÊÜÓÜá¤WÜÙÜá, ñæãào¨Ü PæÆÓÜ¨Ü ÊæàÙæ ÔPÜR ÎÇÝ¿ááWÜ¨Ü PÜÆáÉWÜÙÜá, qÆÉÃ…, pÝÅ$ÂPÜrÃ…, ˨æàÎ ²ÅíqíW… Ëáή…, PÜÇíæ ¹, ÊÜá®æ¿á E±ÜÁãàWÜ¨Ü ÊÜÓáÜ ¤WÙÜ áÜ ×àWæ CÈÉÊ.æ ÎÅàÊÜáíñÜ ÓÜíWÜÅÖ.Ü PÜêÑ¿á Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ¿á®Üá° PÜ~¡Wæ PÜoárÊÜíñæ ñæãàÄÓÜáÊÜíñÜÖÜ ÊÜÓÜá¤WÜÚÊæ. Jí¨Üá Ÿ©¿áÈÉ Óæãà®…ÕÃÜ ÓÜáÊÜÞÃÜá 5,000 ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ ÓÜíWÜÅÖÝÆ¿á. C¨Ü®Üá° BÓÜPܤÄWæ ñæãàÄÓÜÇÝWÜᣤ¨ÜªÃÜã, A¨Ü®Üá° ÊÜÂÊÜÔ§ñÜÊÝX ÓÝÊÜìg¯PÜÄWÝX ñæÃæ©vÜáÊÜ AÊÜÃÜ PÜ®ÜÓÜá ÎàZÅ ®Ü®ÜÓÝWÜȨæ. “C¨æãí¨Üá ±ÝÅÃÜí¼PÜ ÖÜíñÜ. C¨Üá ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX ¸æÙæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàWܸæàPÝ¨Ü PæÆÓÜ. PÜêÑWæ ÓÜíŸí«Ü±o Ü ,r B¨ÜÃæ ¸æàvÜÊíæ ¨Üá »ÝËÓÜáÊÜ ÊÜÓáÜ ¤WÙÜ ®Ü áÜ ° ¹ÓÝw ÖÝÙÜá ÊÜÞvܸàæ w, ÓÜíWÜÅÖÝÆ¿áWÜÚWæ Pæãw. AÊÜâ ÓÜíÓÜ¢£Wæ PæãvÜáÊÜ PæãvÜáWæ” G®Üá°ñݤÃæ Óæãà®…Õ.

PÜêÑWæãí¨Üá ÓÜíWÜÅÖÝÆ¿á ±ÜűÜíaÜ ÊæàWÜÊÝX Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWæ JÙÜWÝWÜᣤ¨æ. iàÊÜ®Ü PÜÅÊÜá¨ÜÈÉ PÜêÑ¿áÈÉ& ÖÜÚÛ¿áÆãÉ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOWæ ÙÜ ÝXÊæ. ÊÜááíaæ ¿ÞÊÜ Äࣿá PÜÅÊáÜ CñÜá¤, ¿ÞÊÜ Äࣿá ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ, E±ÜPÜÃÜ|WÜÙÜ ŸÙÜPæ CñÜᤠGí¨Üá ÊÜááí©®Ü ²àÚWæWæ £ÚÓÜÆá ÊÜáãÂÔ¿áí Jí¨Üá EñܤÊÜá ÓÝ«Ü®Ü. ®ÜÊÜá¾ ×í©®Ü ÓÝÊÜáXÅWÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅÖÝÆ¿á ¨ÜÈÉ Coár ×í©®Ü ËÐÜ¿áWÜÙÜ ŸWæY ÁãàWÜ ±ÝsÜ ÖæàÙÜŸÖÜá¨ÝX¨æ. PÜÃÝÊÜÚ¿á PÜêÑ¿áÆãÉ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOWæ ÙÜ áÜ BWÜáñݤ Ÿí©Êæ. 6&7 ¨ÜÍPÜ WÜ ÙÜ È Ü É vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 23

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 24


©¿Þ, A©£ ÊæãÊÜáW¾ ÙÜ áÜ ÊÜá¯àÍÜ ÊæãÊÜáW¾ Ü

↓ ↓

(M.D.)

ÓÜá®Ü¿á®Ý ÊæãÊÜáW¾ ÙÜ áÜ

B.E. (M.A)

AÚ¿á: ÓÜá—àÃ… ±ÝƮݰ ÓæãÓæ : ÓèÊÜáÂ

ÓæãÓæ : vÝ. vÝÈ–®… ÊÜÞqì®… (M.Tech)) AÚ¿á : ÓÜíñæãàÐ… Óæãà®…Õ

(B.B.M.) (M.Sc.(Ag) (B.E., M.Tech) (C.A)

ÊÜáWÜÙáÜ ÓÜÖÜ®Ý ±ÝƮݰ

ÊÜáWÜ Ë®æãਅ

ÊÜáWÜ ÓÜá¯Ç…

ÊÜáWÜÙáÜ Óæãà¯¿Þ ÊÜÞqì®…

ÍÝíñÜÊÜá¾ BÇæ–†v… Óæãà®…Õ

Óæãà®…Õ ÊÜíÍÜÊêÜ ûÜ

vÝ> GÇ….Ô. Óæãà®…Õ ²Öæa….w., Gí.GÔÕ. ±Ü£° : ¸æ¯pÝ & ¹.GÔÕ., B.Ed.

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 25

Óæãà®…Õ PÜáoáíŸ Ë¨ÝÂÊÜíñÜ PÜáoáíŸ. ¨æàÍÜ&˨æàÍÜWÜÙÜÈÉ PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÓÜ ÂÜ Ä¨ÝªÃ.æ PÜáoáíŸ ÓܨÓÜ ÂÜ ÃÜ®áÜ ° WÜáÃÜá£Ô ´æäàpæãà ÓÜ×ñÜ ¨ÝSÈÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° BX¨æ. A¨Üá BíWÜÉ»ÝÐæ¿áÈÉ ±ÜâÓܤPÜ ÃÜã±Ü¨ÜÆãÉ ±ÜÅPÜoWæãíw¨æ. PÜáoáíŸ ÓܨÓÜ ÂÜ ÃÜá ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü ñÜÊáÜ ¾ ÓÜíŸí—PÜÃ®Ü áÜ ° £Ú¿áÆá C¨æãí¨Üá ËÍæàÐÜ ¿áñÜ.° Óæãà®…Õ PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜá ±ÝíWÝÙܨÜÈÉ ÓæàÄ ÓÜí»ÜÅÊÜá ÖÜíbPæãÙÜáÛ£¤¨ÝªÃæ. A|áÃÜã² PÜáoáíŸ ÊÜÂÊÜÓ§æWæ hÝÄÃÜáÊÜ ÓÜÊÞ Ü g¨ÜÈÉ C¨æãí¨Üá WÜÊáÜ ®ÝÖÜì ±ÜÅÁãàWÜ. CÈÉ GÇ….Ô. Óæãà®…Õ PÜáoáíŸ ÊÜêûÜÊÜ®Üá° ¯àvÜÇÝX¨æ.

ÓÜÓÜÂPÝÎ... ÖÜ|á¡WÜÙÜ ÃÝg BX®Ü ¸ÝÓæÇ… DX®Ü Óæãà®…Õ ´ÝÊÜå…ì ¯gÊÝX¿áã Jí¨Üá ÓÜÓÜÂPÝÎ. ¨æàÍÜ Ë¨æàÍܨÜ, ËË«Ü BPÝÃܨÜ& hÝ£¿á ®ÜãÃÝÃÜá XvÜ, ÓÜÔ, ÖÜã訆 ñÜÚWÜÙÜá, ÖÜ~¡®Ü XvÜWÜÙÜá CÈÉ CÊæ. PæÆÊæäí¨Üá ±ÜÅÁãàWÜPÝR¨ÜÃæ, EÚ¨ÜÊÜâ ÊÝ~g ¸æÙæ¿ÞX... CÓæÅàÇ…Wæ PÜêÑ ±ÜÅÊÝÓÜ ÊÜÞw¨Üª ÊæàÙæ ±Üvæ¨Ü ÓÜã–£ìÀáí¨ÝX A®Ý®ÝÓÜá XvÜWÚÜ WÜã ÃÝg¨ÜÈÉÁáà Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ Öܯ ¯àÃÝÊÜÄ AÙÜÊw Ü ÓÜáÊÜ ¨ÝSÇæ AÊÜÄí¨ÝÀáñÜá. ŸÖÜáÊݲ¿ÞX ÖÜÃw Ü ÃÜáÊÜ A®Ý®ÝÓÜá CÈÉ ÖÜ|á¡WÙÜ Ü ÃÝgÊæà BX ÊæáÃæ¿áᣤ¨.æ A®Ý®ÝÓÜá ®ÜoÃr æ ÖÝÊÜâWÜÙáÜ ŸÃÜáñܤÊæ GíŸ ®Üí¹PæWæ Óæãà®…Õ ®ÜÊÜáWæ EñܤÃÜ ¯àw¨ÝªÃæ. A®Ý®ÝÔWæ CÈWÜÙÜ PÝo&AÊÜâWÜÙÜ®Üá° £®Ü°Æá ÖÝÊÜâWÜÙÜá ŸÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ A®Ý®Ý暴 ±ÜÄÊÜáÙÜPæR ÖÝÊÜâWÜÙÜá Gí¨Üã BPÜÑìñÜÊÝWÜᣤÆÉ GíŸá¨Ü®Üá° ÓÝ—Ô ñæãàÄԨݪÃæ. C£¤àbWæ ®ÜËÆáWÜÙÜ ÓÜíTæ ÊÜê©œ¿ÞXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÖÝÊÜâWÜÙÜ ÓÜÊÜáÓæ ¨ÜãÃÜÊÝX¨æ. PÜwÊæá ¯àÄ®Ü ŸÙÜPæÀáí¨Ü PÜêÑ ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÜÅÁãàWÜÊÜ®Üá° ¿áÍÜÔÌ¿ÞX ÊÜÞw¨ÝªÃæ AÊÜÃáÜ . ñæãào¨ÜÈÉ Cí©WÜã ÊÜááS ¸æÙæ ñæíWÜá. B¨ÜÃæ ÖæaáÜ c ´æàÊÜáÓ… B¨Ü¨Ü᪠CÈÉ®Ü A®Ý®ÝÓÜáWÜÙÜá. ÊÜáãvÜṩÃæ Óæãà®…Õ ´ÝÃÜí®Ü A®Ý®ÝÓÜáWÜÚWæ ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ÓæàĨÜíñæ »ÝÄà ¸æàwPæÀá¨æ. ÊÜááíŸÀá&¸æíWÜÙÜãÃÜá&¨æÖÜÈWÜã CÈÉ®Ü A®Ý®ÝÓÜá ÖæãàX¨æ. ÊÜáãvÜṩÃæ¿áÈÉ DWÜ ¸æÙ¿ æ ááÊÜ ÓÝÌ©ÐÜr A®Ý®ÝÓÜá ÆívÜ®…®Ü ‘PÜãÂ’ WÝvÜì®… ÊÜáãƨÜÊÜâ. ÖÝWÝX A¨Üá ‘PÜãÂ’ hÝ£¿á A®Ý®ÝÓÜá. C¨ÜPæR vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 26


ÊÜÞÃÜáPÜpær¿á ‘QíW…’ ÃÝg ´ÜÆÊæíŸ ÖæÓÜĨæ. ÊÜÞÄÔ¿áÓ… ÊÜáñÜᤠ¨Üü| AÊæáàÄPÝ¨Ü hÝ£Wæ “QÌà®…” A¥ÜÊÝ “ÃÝ~” ÖæÓÜĨæ. ÃÝíŸo®… : ÊÜáÇæàÎ¿Þ¨Ü ÖÜ|á¡. DWÜ®Ü ®ÜÊÜá¾ FÄ®Ü ÖÜ|á¡ GíŸÐær ±ÜÅaÝÃÜÊÝX¨æ. ÊÜáPÜRÚWÜã ¨æãvÜÊ x ÄÜ WÜã ÖÜ|á¡ CÐÜÊ r ÝX¨æ. C¨æÇÝÉ ÓÝ«ÜÂÊݨÜá¨Üá vÝ> Óæãà®…Õ AÊÜÃÜá PÜÙæ¨Ü ®ÝÆáR ¨ÜÍÜPÜWÜÚí¨Ü ÊÜÞw¨Ü ±ÜÅÁãàWÜWÜÚí¨ÝXÁáà. Êæáç ñÜáí¸Ý PÜã¨ÜÈÃÜáÊÜ ®ÜÊÜá¾ PÜáíPÜáÊÜá PÝÀá¿á®Üá° ®æ®Ü²ÓÜáÊÜ D ÖÜ~¡®Ü Ա泿á®Üá° Jvæ¨ÜÃæ JÙÜWæ ¸æOæ¡¿áíñÜÖÜ £®Üá°ÊÜ »ÝWÜ. »ÝÄ wÊÜÞÂív…¯í¨Ü ¸æÇæ Pæ.i.Wæ 100ÃÜã PæRàĨæ. ÊÜÞÇ…WÜÙÜÈÉ 150Äí¨Ü 400 ÃÜã. C¨æ. 17 Pæ.i.Wæ 25&30 ÖÜ|á¡WÙÜ áÜ ¸æàPÝWÜáñܤÊ.æ ‘®æ±ÝÈ¿áÊÜå… Çæ±Ý³ÓÊ Ü åÜ …’ A¨ÜÃÜ ÊæçhÝn¯PÜ ÖæÓÜÃÜá. ®ÜÊÜá¾ ®æãÃæPÝÀá hÝ£Wæ ÓæàĨÜáª. GW…´Ü â Åp… : ®æ ã àvÜ Æ á ®Ü Ê Ü á ¾ hÝÄWæ ÖÜ á Ú¿áíñæ PÝ|áÊÜ Êæãpær¿ÞPÝÃÜ¨Ü ÖÜ|á¡, JÙÜWæ ¸æàÀást Êæãpær¿áíñÜÖÜ £®Üá°ÊÜ ÊÜÓÜá¤. A¨ÜÃÜ ÊæçhÝn¯PÜ ÖæÓÜÃÜá ‘ÆáPÜáÊÜÞ ¹±æäàÃÝ’. ÊÝ~g ¸æÙæ¿ÞX Óæãà®…ÕÄWæ C¨Üá JȿᩨܪÃÜã ‘±æÃáÜ ’ ¨æàÍÜ¨Ü ÖÜ|¡®Üá° ®ÜÊæá¾ÆÉÃÜ ÖÜOÝ¡Xst Qà£ì C¨æ. ÖÜÆ暴 ÖÜ|¡®Üá° ÖæãàÆáÊÜ vÜãÄ¿Þ®… A¨ÜÃÜ ËÍæàÐÜ ±ÜÄÊÜáÙÜ©í¨ÝX ®ÜÊÜá¾ g®ÜÄWæ JWÜYÈÆÉ.

¹©Ä®Ü ÊÜ®Ü ¹©Ä¯í¨ÝX ÊÜáãvÜṩÃæ GíŸ ÖæÓÃÜ áÜ Ÿí©¨æ GíŸá¨Üá ÓÜÊì Ü ÓÜÊáÜ ñ¾ Ü ÓÜÙ§ ®Ü ÝÊÜá ×®ÜÇ ° .æ B¨ÜÃæ ÊÜáãvÜṩÃæ ÓÜáñܤÊáÜ áñܤ DWÜ ®æãàw¨ÜÃæ ÖÝWܯӰ áÜ ÊÜâ©ÆÉ. »Üñ¤Ü©í¨Ü ¸æàÃævæ £ÃÜáWÜáÊÜ ÊÜá®Ü ÊÜÞvÜáÊÝWÜ AÊÜÃÜ ÓÜÖÝ¿áPæR Ÿí¨Ü¨áÜ ª ¹©ÃÜá. B »Üñ¤¨ Ü Ü WܨÀ ªæ á¨ÜÈ ª É DWÜ ÓÜáí¨ÜÃÊ Ü äÜ , ÊÜá®æãàÖÜÃÊ Ü äÜ B¨Ü ¹©ÃÜá ÊÜ®Ü ñÜÇæ G£¤¨.æ ©®ÜÊäæ í¨ÜPRæ Aw GñܤÃÜ ¸æÙ¿ æ ááÊÜ ¹©Ä®Ü ÊæãÙÜP.æ ¨æãvÜx WÝñÜÅ¨Ü ‘PܯÇæ’. WæÃÖ æ ÝQ ¿áíñÜÅ©í¨Ü ‘PÜvÝÊÜâ’ ×wÔ¨ÜíñÜÖÜ ¯àpÝ¨Ü ¹©ÃÜáWÜÙáÜ . BPÝÍܨÝaæ ÆíŸÊÝX ÖæãàWÜ¨æ ¸ÝWÜáñݤ ÓÝWÜáÊÝWÜÆã ®æÃÜÊÝXÁáà CÃÜáÊÜ ¹©Ä®Ü ÊÜáÃÜWÜÙÜá, ‘²ÃÝËáv…’®ÜíñÜÖÜ ÍÜQ¤ Pæàí¨ÜÅÊÝX ÊÜá®ÜÔÕWæ EÇÝÉÓÜ ¯àvÜáÊÜí£Êæ GíŸá¨Üá ®Ü®ÜWÜã hæãñæWæ Ÿí©¨Üª ÓæãÓæ AÎ̯WÜã A¯ÔñÜá. Öè¨Üá, Öè¨Üá. ¯ÊÜá¾ A¯ÔPæ ¯gÊæà. ÊÜá®ÜáÐܯWæ ×ñÜ PæãvÜŸÆÉ ËÎÐÜr ÊÝñÝÊÜÃ| Ü CÈÉ ¯ÊÜÞì|ÊÝX¨æ Gí¨Üá ±ÜPÜR¨ÜÈÉÁáà C¨Üª Óæãà®…Õ ¨Ü¯WÜãwÔ¨ÜÃÜá. CÈÉ ®ÜÆÌñÜᤠhÝ£¿á ¹©ÃÜáWÜÙÜ®Üá° ¸æÙæ¿áÇÝX¨æ. AÊÜâWÜÙÜÈÉ PæÆÊÜâ ÊÜÞñÜÅ ÊÝ~g ÁãàWÜ ñÜÚWÜÙÜá.

ñÜí¨æ¿á ñÝÂWÜ... PÜêÑ ÓæàÊæ

vÝÅWÜ®…´ÜâÅp… : ¸ÝÂíPÝP…®Ü ÓÜíÓæ§ ÊÜÞÃÜáPÜpÀ ræ áí¨Ü ñÜí¨Ü vÝÅW®Ü …´ÜâÅp… C®æã°í¨Üá BPÜÐÜìOæ. PÜÚÛ¿áÈÉ ¸æÙæ¿ááÊÜ D ÖÜ|á¡ aæç®ÝÓ… vÝÅWܮܮÜá° ÖæãàÆáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü A¨ÜPRæ vÝÅW®Ü …´ÜâÅp… Gí¨Üá ÖæÓÃÜ íÜ ñæ! Jí¨æãí¨Üá A«Üì Pæ.i. CÃÜáñܤ¨.æ ŸÖÜÙÜ PÜwÊæá CÙÜáÊÜÄ. “ÖÜWÜÆá ©àZìÊÝXÃÜáÊÝWÜ ÖÜã¹oár ÖÜ|á¡ ¯àvÜáñܤ¨æ, D XvÜ. ˨æàÍÜWÜÙÜÈÉ Öæbc®Ü ˨ÜáÂñ… ¸æÙÜPÜ®Üá° ¯àw A¨Üá ¸æàWÜ ÖÜã ¹vÜáÊÜíñæ ÖÜ|á¡ BWÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ®Üv橨æ. Wæàq¯í¨Ü JÙÜWæ ŸÃÜáÊÝWÜ ¯àÊÜâ ®æãàw¨Üíñæ CÈÉ¿áã ÃݣŠ10ÃÜ ÊÜÃæWæ XvÜWÜÚWæ ¸æÙÜPÜá ¯àvÜáÊÜ ±ÜÅÁãàWÜ ÊÜÞvÜᣤ¨ªæà®æ. ®æãàvܸàæ PÜá” Gí¨Üá A¼±ÝÅ¿á ±ÜváÜ ñݤÃ.æ

BX®Ü ¸ÝÓæÇ… ËáÍÜ®… ´ÝÃÜí Óݧ±®Ü ¿ æ ިܨáÜ ª 1926ÃÜÈÉ. ÊÜáá¨ÜÅ|¨ÜÈÉ ÖæãÓÜ Öæhjæ Cqr¨ªÜ ÊÜáíWÜÙã Ü Ä®Ü ¸ÝÓæÇ… ËáÍÜ®… ñæíX®Ü ¸æÙ¿ æ á ±ÜÅÁãàWÜPRæ B 40 GPæÅ »ÜãËá¿á®Üá° ŸÙÜÔñÜá. B¨ÜÃæ ´ÝÃÜí ÇÝ»Ü PÝ|¨æ ®ÜÐÜr¨Ü ÖÝ© ×wÀáñÜá. Êæã¨ÜÆ®æ ÊÜáÖÝ¿áá¨Üœ¨Ü ¹Ô ñÜqr¨ÜªÄí¨Ü gÊÜáì®…&ÔÌÓ… ËáÍÜ®ÜÄWÜÙÜ ÓÜíÓ槿á D ´ÝÃÜí®Üá° ÊÜÞÃÜÆá ¯«ÜìÄÓÜÇÝÀáñÜá. ÊÜÞÃÝo¨Ü ÖÝ©¿áÈɨܪ A¨Ü®Üá° GÇ….Ô. Óæãà®…ÕÃÜ ñÜí¨æ BÇ…´æÅv… Óæãà®…Õ ñÜ®ÜWæ Wæà~Wæ ¯àvܸæàPæí¨Üá PæàÚPæãívÜÃÜá. 1928Äí¨Ü ´ÝÃÜí®ÜÈÉ PæÆÓÜQR¨ªÜ AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜËWæ ¸ÝÓæÇ… ËáÍÜ®… ÓÜí³ ©Ô¨ÜĪ í¨Ü A¨Üá AÊÜÃÜ ÊÜÍPÜ Ræ ŸíñÜá. ñæíX®Ü ¸æÙæ ¸æÙæ¿ááÊÜ AÇæóv… AÊÜÃÜ ÓÝÖÜÓÜ ±ÜÅÁãàg®ÜPæR ŸÃÜÈÆÉ. PÝPÜñÝÚà¿áÊæíŸíñæ AÊÜÄWæ Pæãbc®…®Ü PÜêÑPÜÃæ㟺ÃÜá ÎÅàÆíPÝ©í¨Ü ñÜí©¨Üª A®Ý®Ý暴 50 ÊæãÙÜPWæ ÙÜ áÜ ÔPÜRÊâÜ . PÜÆáÉ ±ÜŨàæ ÍÜÊݨÜÃã Ü A®Ý®ÝÓÜá AÊÜÃÜ

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 27

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 28


Pæç ×wÀáñÜá. ¯ÄàûæWæ ËáàÄ¨Ü ¸æÙæ ŸíñÜá. ÊÝ~g ¸æÙæ¿ÞX A¨Üá AÊÜÃÜ®Üá° E¨ÜœÄÔñÜá. ×àWæ BPÜÔ¾PÜÊÝX Ÿí¨Ü A®Ý®ÝÓÜá ±ÜÅÊÜááS ¸æÙæ¿ÞX ¸æÙ橨æ. PÜÃÝÊÜÚ¿á ±ÜŨàæ ÍÜPRæ A®Ý®ÝÓÜ®áÜ ° ±ÜÄaÜÀást Qà£ì AÊÜÄWæ ÓÜÆáÉñ¤Ü¨.æ ´ÝÃÜí®ÜÈÉ ÊÜÃÜÊÜÞ®Ü ÓÝPÝWܨæ CÃÜáÊÝWÜ ¿áá¨Üœ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ AÓÝÕí®Ü BËáì ´ÝÃÜí®ÜÈÉ ¨Üáw¨Üá PÜáoáíŸÊÜ®Üá°, ´ÝÊÜáì®Üá° ÓÝQ¨ÜÃÜá. 78ÃÜ ÖÜÿ æ á¨ÜÈÉ 1980ÃÜÈÉ PÜêÑ ÊÜÞvÜáñܤÇàæ Pæã®æ¿ááÔÃæÙ¨ æ ÃÜ áÜ .

Óæãà®…Õ ®ÜÓì Ü Ä Óæãà®…Õ ®ÜÓÜìÄ Jí¨Ü¥Üì¨ÜÈÉ vÝ> Óæãà®…Õ AÊÜÃÜ ñÜí¨æ¿á PÝÆ©í¨ÜÇæà BÃÜí»ÜÊÝX¨æ.

©®ÜaÜÄ... BÖÝÃÜ... WÜáÓܤʅ Óæãà®…Õ PÜáoáíŸ Ãæ. QÅÓæãó±… ÈÁã®Ýv…ì Xà®ÜìÃ… AÊÜÃÜá ÊÜáíWÜÙÜãÄWæ Ÿí¨Ü BÃÜí»Ü¨Ü ËáÍÜ®ÜÄWÜÙÜÈÉ JŸºÃÜá. AÊÜÃÜá 1851ÃÜÈÉ EbcÆ ÊÜáñÜᤠWÜávæx GíŸÈÉ aÜa…ì Óݧ²Ô¨ÜÃáÜ . ÓÜÊáÜ ÓæÂWæãÙÜWÝX¨Üª 22 g®Ü AÊÜÄí¨Ü PæùÓܤ ÊÜáñÜ ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃáÜ . AÊÜÃÜ ®Ý¿áPÜ ÊÜá~ Óæãà®Ý&²àoÃ… Óæãà®…Õ B¨ÜÃæ BñÜ®Ü ±Ü£° aÜËáÇÝ ÊÜÞñÝì B¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜ ÊÜáãÃÜá ÊÜáPÜRÚWÜã Öܮݰ, ÁãàÖÜ®…, £Êæã࣠Gí¨Üá ÊÜáÃÜá®ÝÊÜáPÜÃ| Ü ÊÝÀáñÜá. D ¨Üí±Ü£WÜÙÜ I¨Ü®æà ÊÜáWÜ®ÝX 1855ÃÜÈÉ WÜáÓܤʅ Óæãà®…ÕÃÜ g®Ü®Ü. AÊÜÃáÜ 1878ÃÜÈÉ ÖÜÙ¿ æ áíWÜw¿á ±ÜváÜ ×ñÜáÉ®Ü ÍÝí£¿áÊÜÃ®Ü áÜ ° ËÊÝÖÜÊݨÜÃáÜ . 1842ÃÜÈÉ ÖÜÙæ¿áíWÜwÀáí¨Ü QÅÎc¿á®… «ÜÊÜáì ÔÌàPÜÄst Êæã¨ÜÈWÜÃÝ¨Ü A¸ÝÅÖÜí&ÓÝÃÝ ¨Üí±Ü£WÜÙÜ ÊæãÊÜá¾WÜÙÜá ÍÝí£. WÜávæx CWÜiì¿á ËáÍÜ®ÜÄ&C®…&hÝh…ì BX¨Üª Ãæ> wWÜÉÃ… AÊÜÃÜá 1919ÃÜÈÉ WÜáÓܤʅ Óæãà®…ÕÃ®Ü áÜ ° aÜa…ì®Ü ×Ä¿áÃÝX (elder) ®æàËáÔ¨ÜÃáÜ . WÜáÓܤʅ Óæãà®…Õ AÊÜÃÜá ÓÝPÜÐÜár ¨æãvÜx ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü gËáà®Üá Öæãí©¨ÜªÃÜÆÉ¨æ ±ÝíWÝÙÜ¨Ü ¨æãvÜx PÜêÑPÜÃÝX¨ÜªÃÜá. PÜáoáíŸ ÊÜáñÜᤠBÔ¤ ËÇæàÊÝÄ¿á ÊÜá«ÜÂÔ¤Pæ¿áÈÉ »ÝÄ ÖæÓÜÃÜá ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. PÜíŸÙÜ AÊÜÃÜ ±ÜÅÊÜááS ÖÜÊÝÂÓÜÊÝXñÜá¤. AÊÜÃÜá iÇæÉ¿á ±ÜÅÊÜááS PÜíŸÙÜWÜÙÜÈÉ ±ÝÇæãYíw¨ÜªÃÜá. ÊÜáñæãàÕ ¨ÜÂÊÜá¨Üñ¤Ü WÜÊáÜ ®Ü ÖæãÃÜڨܪÄí¨Ü ¨æãvÜx ®ÜÐrÜ A®Üá»ÜËÓܸàæ PÝÀáñÜá. ÊÜáñÜᤠ»ÜãËá&ÓÜí±ÜñÜᤠPÜÙÜPæãÙÜÛ¸æàPÝÀáñÜá. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ D Óæãà®…Õ PÜáoáíŸ¨Ü PÜáw.

ÊÜÃÜáÐÜ PÜÙæ¨Üíñæ ©®ÜaÜÄ¿áã ÓÜÌƳ ÊÜÂñÝÂÓÜÊÝX¨æ. B¨ÜÃÜã DWÜÆã Óæãà®…Õ 6.30PæR HÙÜáñݤÃæ. ¸æÙÜXY®Ü PæÆÓÜ ÊÜááXÔ ÓÜÌƳ ÊÝ¿ÞÊÜá ÊÜÞvÜáñݤÃæ. A¨Üá ÖÜñܤÄí¨Ü ÖÜ©®æç¨Üá ¯ËáÐÜWÜÙÜ PÝÆ. PÜêÑ¿á aÜoáÊÜqPæÀáí¨Ü ¨æàÖÜPæR ÊÝ¿ÞÊÜá ÔWÜáñܤ¨æ¿Þ¨ÜÃÜã ÊÝ¿ÞÊÜá ÔWÜ¨Ü ¨æàÖÜ¨Ü »ÝWÜWÜÚWæ ¸æàPݨÜíñæ PæãíaÜ ÊÝ¿ÞÊÜá ¸æàPÜá GíŸá¨Üá AÊÜÃÜ A¯ÔPæ. 8 WÜípæ Öæ㣤Wæ ¸æÙÜXY®Ü £íw&£®ÜÓÜá. Êæã¨ÜÇݨÜÃæ PÜêÑ PÜáoáퟨÜÈÉ ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ WÜíi Fo. DWÜ CwÉ, ¨æãàÓæ ÓÜ×ñÜ £íw¿áÈÉ ÊæçË«ÜÂñæ Ÿí©¨æ. £íw £®Üá°ñܤÇæà Aí¨Üá BWܸæàPÝ¨Ü PæÆÓÜWÙÜ Ü ŸWæY aÜaì æ . ŸÚPÜ PæÆÓÜ¨Ê Ü ÃÜ ®Ü áÜ ° ÓÜãPܤ PæÆÓÜWÚÜ Wæ PÜÙáÜ ×ÔPæãvÜÆá ÊÜÂÊÜÓ§æ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá. ÖÜñÜᤠWÜípæ BWÜáÊÝWÜ PæÆÓܨÜÊÜÄWÜã GÆÉÄWÜã aÝ&£íw. ÊÜá«ÝÂÖÜ° 1 WÜípæWæ Fo¨Ü ÖæãñÜá¤. 1Äí¨Ü 2ÃÜ ÊÜÃWæ æ Fo¨Ü ËÃÝÊÜá. B ®ÜvÜáÊæ 10&15 ¯ËáÐÜ¨Ü ÆZá ¯¨æÅ. ÊÜáñæ¤ PæÆÓÜ¨Ü ŸWæWæ ¯¨æàìÍÜ®Ü, gÊݸݪÄWÜÙÜ ÖÜíbPæ. ŸÃÜáÊÜ WÝÅÖÜPÜÃÜ®Üá° ®æãàwPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá CÃÜáñܤ¨æ. 6.00Äí¨Ü 6.30ÃÜ ÊÜÃæWÜã ÊÝÖÜ®ÜWÜÙÜÈÉ WÝÅÖÜPÜÃÜá ñÜÊÜáWæ ¸æàPÝ¨Ü ÖÜ|á¡&XvÜ PæãÙÜÛÆá ŸÃÜáñݤ CÃÜáñݤÃ.æ ÓÜíhæ 6.30ÃÜ ŸÚPÜ ¸æÙÜWæY PÜOÝ¡wÔ ¹qr¨Üª ±Ü£ÅPæWÜÙÜñܤ WÜÊÜá®Ü ÖÜÄÓÜáËPæ, K¨Üá. q.Ë.¿áÈÉ ÓÜᩪ ËàûÜO.æ WÜí¼àÃÜ ŸÃÜÖWÜ ÙÜ áÜ , ÓÜí±Ý¨ÜQà¿á ŸÃÜÖWÜ ÚÜ WÝX ŸÖÜÙÜ PÝÆ©í¨Ü ©. ×í¨Üá ±Ü£ÅPæ¿á®Üá° K¨Üáñݤ Ÿí©¨ÝªÃæ. ÓÜíhæWæ A¨æãí¨Üá ¯ñÜ嬆 PæÆÓÜ. ÃݣŠ8.00Äí¨Ü 8.30 ÃݣŠFo¨Ü ÖæãñÜá¤. ÃݣŠFoPÜRíñÜã ÆZá BÖÝÃÜ. ¸æàÀáÓÜ¨Ü BÖÝÃÜ, ÊæãÙÜPæ ŸÄst BÖÝÃÜÊæà ÖæaÜác. ÊæãÙÜPæ ŸÄÔ¨Ü

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 29

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 30


BÖÝÃÜPRæ ÊæãÓÜÃáÜ ÖÝQ BÖÝÃÜ ÓæàÊÜ®.æ Fo¨Ü ®ÜíñÜè Ü Ü AÊÜ— ÖæãÓÜ ±ÜâÓܤPWÜ ÙÜ áÜ , ÊÜÞÂWÜÔ®…WÜÙÜá, CÐÜr¨Ü CñÜÃÜ ŸÃÜÖÜWÜÙÜ®Üá° K¨ÜÆá CÃÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ. ÃݣŠ11.00&11.30Wæ ¯¨æÅ. Êæã¨ÜÇݨÜÃæ 12.30 ÊÜÃæWÜã K©®ÜÈÉ ñæãvÜWÜáÊÜâ¨Üá CñÜá¤. DWÜ ÓÜÌƳ ¸æàWÜ ËÍÝÅí£Wæ ÖæãàWܸàæ Pæ¯ÓÜñã æ vÜX¨æ G®ÜÆ ° á ÊÜáÃæ¿ááÊÜâ©ÆÉ Óæãà®…Õ.

Pæàí¨ÜÅ Óݧ®Ü¨ÜÈÉ PÜáÚñÜÃæ ÍÜQ¤ ÓÜíaÜ¿á®ÜÊÝX BÃæãàWÜ ÊÜ—ìÓÜáÊÜâ¨æíŸ ®Üí¹PæÀá¨æ. A¨æãí¨Üá «Ý®ÜPæàí¨ÜÅ. ÓÜÌƳ Sbì®Ü ¸ÝŸá¤. B¨ÜÃÜã ÊÜá®ÜÔÕWæ ÓÜÊÞ Ü «Ý®Ü ñÜß Ü ÆÉ ¯Ëáì£.

ÓÜí¨ÜÍÜì®Ü ÊÜáÃܨÜÈ ÊÜÞw¨Üª aÜí¨Ü¨Ü ÊÜá®æ FÖÝÍæãà«Ü¨Ü ŸWæWæ ÓÝPÜÐáÜ r £Ú¨Ü Óæãà®…Õ AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ gËá௮ÜÈÉÃáÜ ÊÜ 300 ÊÜÐÜìPÜãR ÖæaÜác ÊÜÐÜì ¸ÝÚPæ¿á ÍÝí£ ÊÜáÃÜ¨Ü ÓÜáñܤ ÍÜQ¤ Pæàí¨ÜÅÊæäí¨Ü®Üá° WÜáÃÜá£Ô¨ÜÃÜá. A¨ÜPæR PÜÊÜÆá WæÆáÉWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÔ Jí¨Üá PæãàOæ¿á ‘ÊÜêûÜ ¯ÊÝÓÜ’ Óݧ²Ô¨Üê áÜ . B hÝWÜ ÓÜÖã æ à¨ÜÄ¿á ±ÝÈWæ ÖæãàXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ËàûÜOWæ æ Æ»ÜÂËÆÉ. ÊÜáÃÜ¨Ü ÊÜá®æWæ ÖÜñ¤Æ Ü á £ÃÜá±ÜX H~ÀáñÜá¤. ÍÜQ¤ Pæàí¨ÜÅ¨Ü D Óݧ®¨ Ü È Ü É PÜáÚñÜá A«Ü¿á®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ ÇæPÝRaÝÃÜ AÊÜÃܨݪXñÜá¤. PæÆÊÜâ ÊÜÐÜì B A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° BÓÜPܤÄWæ E|ŸwÔ¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜ ñæãào¨ÜÈÉÁáà BWÜᣤ¨Üª FÖÝÍæãà«Ü¨Ü ñÜÃܸæà£Wæ ŸÃÜáÊÜÊÜÄWæ C¨æãí¨Üá ÓܨÜÊÜPÝÍÜÊÝXñÜá¤. B ÍÝí£¿á ÊÜáÃÜ¨Ü ÖÜ£¤ÃÜ PæçWÜÙÜ®Üá° PæãívÜá Öæãà¨ÝWÜ ÍÜQ¤¿á&ÓܳÍÜì¨Ü hÝn®Ü BWÜáÊÜâ¨Ü®Üá° A®æàPÜÃÜá ¨ÝSÈԨݪÃæ. ‘BµÅPݨÜÈÉ ±ÝÅ~ ËàûÜOæWæ CíñÜÖÜ ÊÜá®æWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ®æãàw¨æ.ª ÍÜQ¤Pàæ í¨ÜÅ¨Ü ±ÜÅÁãàWÜ ±ÝÅ~, ±Üü ËàûÜOæ GÆɨPÜ ã Ü R A®ÜáPÜãÆÊÝWÜÇíæ ¨Üá ÊÜÞwԨ檒 G®Üáñ° ݤÃæ Óæãà®…Õ.

PÜêÑ MáÑ¿á ŸWæY PæàÚ¨æª. PæÆÊÜâ ¸ÝÄ ®æãàw¨æª. Jí©ÐÜár WÜÚWæ¿á ÓÜíÓÜWÜì AÊÜPÝÍÜÊÜä ÔQRñÜá. EÖÝ Íæãà«Ü¨Ü ñÜÃܸæà£¿á ®æ±Ü¨ÜÈÉ ‘g®ÜÊÝׯ’ ¨æç¯PÜ¨Ü ÊÜÃÜ©WÝÃÜ®ÝX¨ÝªWÜ Jí¨Üá ©®Ü ±Üä£ì Óæãà®…ÕÃæãí©Wæ, AÊÜÃÜ ñæãào¨ÜÈÉ PÜÙ橨æª. AÊÜÃÜ ÊÜáÃÜ¨Ü ÊÜá®æ¿á ŸWæY “ÊÜáÃܨÜÈ ÊÜÞw¨Ü aÜí¨Ü¨Ü ÊÜá®æ¿áá” Gí¨Üá ÇæàS®Ü ŸÃ橨æª. DWÜ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü ‘®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ’ ÊÜÞÈPæ¿áÈÉ AÊÜÃÜ®Üá° ±ÜÄaÜÀáÓÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ ÔQR¨æ. A¨ÜPÝRX ‘®æãàp… ŸáP…’®Ü ËàwÁãà ŸÙÜÔ Jí¨Üá ÓÜá©àZì ÓÜí¨ÜÍì Ü ®Ü ®ÜvÓæ Ç Ü ÝÀáñÜá. ÓÜí¨ÜÍÜì®Ü¨Ü ÓÝÃÝíÍÜ ×àX¨æ.

±ÝsܨÜÈÉ K©¨Üª, ÊÜÞÓܤÃÜÄí¨Ü Pæàڨܪ ²ÃÝËáv…x®Üá° PÜwÊæá ±ÝÅ¿á ¨ÜÈÉÁáà ®æãàw¨Ü Óæãà®…Õ DWÜ ²ÃÝËáv… Jí¨Ü®Üá° PÜqr¨ÝªÃæ. ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜáË᾿á®Üá° ÖÜã£vÜÆá AÆÉ. A¨Üá ²ÃÝËáv… PÜorvÜ ÎƳ¨Ü B«ÝÃܨÜÈÉÁáà ñÜ¿ÞÃÝXÃÜáÊÜ B«Üá¯PÜ Äà£¿á ²ÃÝËáv…. ÊÜá®æ¿á ±ÜPRÜ ¨È Ü ÉÁáà C¨æ. A¨ÜÃÜ

* »ÝÃÜñܨÜÈÉ PÜêÑWæ EñܤÊÜá »ÜËÐÜÂ˨æ¿Þ? Jí¨Üá ÄࣿáÈÉ D ±ÜÅÍæ°Ááà A±ÜÅÓÜá¤ñÜ. Jí¨Üá ¹È¿áQRíñÜ ÖæaÜác g®Ü CÃÜáÊÜ PÜêÑ ±ÜÅ«Ý®Ü ¨æàÍÜ¨È Ü É PÜêÑWæ »ÜËÐÜ C¨æªà C¨æ. ÖÝWÝX PÜêÑWæ ±ÝÅ«Ý®ÜÂñæ Pæãvܨæ ÓÝ«ÜÂÊæà CÆÉ. ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜPÝìÃÜ EÚ¿á¸æàPݨÜÃæ A¨Üá PÜêÑWæãí¨Üá EñܤÊÜá »ÜËÐÜÂÊÜ®Üá° ÃÜã²ÓÜÇæà¸æàPÝWÜáñܤ¨æ. DWÜ ±ÜÄÔ§£ EñܤÊÜáÊÝXÆÉ©¨ÜªÃÜã »ÜËÐÜ EgÌÆÊÝXÁáà C¨æ. A¨Ü®Üá° ®ÝÊÜâ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓܸæàPÜá. ñÜí¨æ¿áÊÜÃÜ PÝÆ ÊÜáñÜᤠD PÝÆ¨Ü ®ÜváÜ Êæ ÓÜÌƳ ÊÜáíPÜá PÜ˨ÜíñÜÖÜ ÊÝñÝÊÜÃ| Ü C¨Ü᪨áÜ ¯g. ÓÝÆ ÖæaÜác ±Üvæ¨ÜáPæãíw¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ A¨Ü®Üá° ×í£ÃÜáXÓÜáÊÜ B¦ìPÜ aæçñܮܠA¨ÜÄí¨Ü ¨æãÃÜPÜÈÆÉ. PæÆ ÃæçñÜÃÜá BñܾÖÜñæÂWæ ÍÜÃÜOÝX¨ÝªÃæ. ÓÝÆPæR 10&15 ÍæàPÜvÝ Ÿwx¿á®Üá° ¸ÝÂíP… ÊÜÓã Ü È ÊÜÞvÜᣤ¨.æ PÜêÑ¿áÈÉ PܯÐÜu 25 ÍæàPÜvÝ ÇÝ»Ü ÖÜáqrÓÜ©¨ÜªÃæ ¨Üáw¨Ü ÖÜ|©í¨Ü ¸ÝÂíQ®ÜÊÜÃÜ®Üá° ÓÝQ¨Ü ÖÝWæ BWÜáñܤ¨æ. AÊܯWæ Ÿ¨ÜáPÜÆá H®Üã EÚ¿ááÊÜâ©ÆÉ. D ±ÜÄÔ§£ Ÿ¨ÜÇÝWܸàæ PÜá.

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 31

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 32

²ÃÝËáv…


* PÜêÑ ÊÜÞw SáÑÀáí¨Ü Ÿ¨ÜáPÜᣤ©ªàÃÝ? PæÆÊÜâ ËaÝÃÜWÜÙÜÈÉ ŸÖÜÙÜ JÙæÛ¿á¨Üáíoá. JÙæÛ¿á ±ÜÄÓÜÃܨÜÈÉ ÓÜÌñÜíñÜÅÊÝX Ÿ¨ÜáPÜᣤ¨æªàÊæ. PÜêÑÀáí¨ÝX Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ PæÆÊæäí¨Üá ÖæãvæñÜÊÜ®Üá° £í©¨æªàÊæ. JÙæÛ¿á ¸æÇæ ÔWÜáñܤ¨æ Gí¨Üá ÃæçñÜÃæÇÝÉ Êæ¯ÇÝÉ ¸æÙæ¨æÊÜâ. ÖÜñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙÝWÜáÊÝWÜ A¨Üá ¨ÜáÓÜ̱ܰÊÝÀáñÜá. PæÆÊÜâ ÓÜÆ ÃæãàWÜ Ÿí¨Üá ¸æÙæ ®ÝÍÜÊÝXÃÜŸÖÜá¨Üá. ÃæçñÜ Ÿ¨ÜáPܸæàPݨÜÃæ, ñܮܰ SáÑ¿á®Üá° PÜÙÜPæãÙÜÛ¸ÝÃܨÜá Gí¨Ý¨ÜÃæ PÜêÑ¿áÈÉ ÊæçË«ÜÂñæ ¸æàPæ ¸æàPÜá. ÃÝg嬆 PæÆÊÜâ PÜvæ ÃæçñÜÃÜá BñܾÖÜñæÂWæ ÍÜÃO Ü ÝWÜÆá ÊÜááS PÝÃÜ|. AÊÜÃáÜ Jí¨æà ¸æÙ¿ æ á ÊæáàÇæ Öæãí©PæãíwÃÜáÊÜâ¨Üá. ®ÜÊáÜ ¾ ÃæçñÃÜ áÜ ñÜáí¸Ý ±ÝÅÊÞ Ü ~PÜÃáÜ . ¸æÙ¿ æ áÈÉ ñæãí¨Üÿ æ ÞX ÓÝÆ PÜoÆ r á ÓÝ«ÜÂÊÝWÜ¨Ü Ô§£¿áÈÉ ±ÝÅ|Êܮݰ¨ÜÃÜã ¹vÜáñݤÃæ. B ±ÜÄÔ§£¿áÈÉ Ÿ¨ÜáPÜÇÝÃÜÃÜá. E¨ÜÂËáWÜÙݨÜÃæ GÐærà ¨æãvÜx ÓÝÆ ÊÜÞw¿Þ¨ÜÃÜã ¨æãvÜx ¨æãvÜx PÝÄ®ÜÈÉ £ÃÜáWÜáñݤÃ.æ ®ÜÊáÜ ¾ ÃæçñÃÜ áÜ C®Üã° ñÜáí¸Ý ±ÝÅÊÞ Ü ~PÜÃÝX¨ÝªÃ.æ Êæ¯ÇÝÉ Ÿí¨ÝWÜ ¸æÇæ hÝÔ¤Àá¨æ Gí¨Üá ®ÝÊÜâ & PÜêÑPÜÃÜá PÜêÑ ËÓܤÃÜOæ ÊÜÞw¨æÊÜâ. B¨ÜÃæ ¸æÇæ AñÜíñÜÅÊݨÝWÜ ñæãí¨ÜÃæ¿ÞX¨æ. GÆÉÃÜã ®ÜÐÜr A®Üá»ÜËÓܸæàPÝÀáñÜá. Êæ¯ÇÝÉ JÙæÛ¿á ¸æÙæ&A¨ÜPæR Cí¨ÜÆÉ ®ÝÙæ ¸æÇæ Ÿí¨æà ŸÃÜáñܤ¨.æ ¿ÞÊÜâ¨æà PÜêÑWæ JÊæá¾ ÖæaáÜ c BÓÜQ¤ ñæãàÄ, JÊæáW¾ àæ A¨Ü®áÜ ° Pæç¹vÜáÊÜâ¨Üã ÓÜÄ¿áÆÉ. * ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍÜPÜãR AÈÉWÜã ÊÜÂñÝÂÓÜÊæà®Üá? AÈÉ ÓÜÌñÜíñÜÅ iàÊÜ®Ü. ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ iàÊÜ®Ü PÜÅÊÜáËÆÉ. ®ÜÊÜá¾ÈÉ®Ü ÖÝWæ AË»ÜiñÜ PÜáoáíŸ iàÊÜ®ÜËÆÉ, GÆÉÃÜã ¸æàÃæ ¸æàÃæ¿ÞXÁáà ÊÝÔÓÜáñݤÃæ. ÖæçÓã Ü RÈWæ ŸÃÜáÊÝWÜÇàæ ¨Üáw¨æà ÎûÜ| ±Üv¿ æ ááñݤÃ.æ ÖÝWÝX gÊݸݪÄPæ ¸æàWÜ®æ Ÿí¨Üá ¹vÜáñܤ¨æ. PÜêÑ¿á ËÐÜ¿á¨ÜÆãÉ AÊÜÃÜá ñÜáí¸Ý ±ÜÅÁãàWÜÎàÆÃÜá. ¿áíñÜÅ&ñÜíñÜÅWÙÜ Ü ŸÙÜPÀ æ áí¨Ü ÇݻܨݿáPÜ PÜêÑ¿á ¿áñÜ° ÊÜÞvÜáñݤÃ.æ

* DX®Ü ÎûÜ|PÜãR ¹ÅqÐÜÃÜ PÝÆ¨Ü ÎûÜ|PÜãR ÊÜÂñÝÂÓÜÊæà®Üá? Aí¨Üá ËÐÜ¿áWÜÙÜ ÊÜáãƱÝsÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ŸÖÜÙÜ aæ®Ý°X ÖæàÚPæãvÜÇÝWÜᣤñáÜ ¤. DWÜ ÎûÜ|¨Ü ±Ü¨Üœ£ A¨æà B¨ÜÃÜã ÓÝPÜÐÜár Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ BX¨æ. DWÜ ÊÜáãÆ ±ÝsÜQRíñÜ hÝn®Ü ¯àwPæWæ Öæbc®Ü ÊÜáÖÜñÌÜ ¯àvÜÇÝWÜᣤ¨.æ »ÝÐæ, WÜ~ñÜ, ËhÝn®Ü CñÜÃÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜ ÊÜáãƱÝsÜWÙÜ áÜ ÓÜÄ¿ÞX ®Üv¨ æ ÃÜ æ ˨ݦìWÜÚWæ A®ÜáPÜãÆ. * ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ ±ÜÅ»ÝÊÜ ¹àĨÜÊÜÃÜá ¿ÞÃÜá? ±ÜÅ»ÝÊÜ ¹àĨÜÊÜÃÜá JŸºÃæà Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜâ©ÆÉ. ñÜí¨æ, ÎûÜQ¿áÃÜá ¸æàÃæ ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜá ËË«Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ±æÅàÃÜOæ ¯àw¨ÝªÃæ. * ¯ÊÜá¾ BÖÝÃÜ PÜÅÊÜá ÖæàWæ? ¸æàÀást ÊÜÓÜá¤WÜÚXíñÜ ÖæaÜác ÊæãÙÜPæ ŸÄst ÊÜÓÜá¤WÜÙÜá CÐÜr. * ©®ÜaÜÄ ÖæàWæ? ¸æÚWæY 6.30Äí¨Ü BÃÜí»Ü. Êæç¿áQ¤PÜ PæÆÓÜWÜÚWæ ¹oár EÚ¨æÆÉ ÓÜÊÜá¿á PÜêÑ aÜoáÊÜqPæWæ ËáàÓÜÆá. * ÊÜááí©®Ü Áãàg®æWÜÙÜá H®Üá? PÜêÑ¿áÈÉ ñæãvÜXÃÜáÊÜ PÜêÑPÜÃÜá A¼ÊÜê©œ Öæãí©¨ÝªÃæ. ñÜÊÜá¾ Eñܳ®Ü°WÜÙÜ®Üá° ÓÜíÓÜRÄÔ ÊÜÞÃÝo ÊÜÞvÜáÊÜ ŸWæWæ AÊÜÃÜá, ®ÝÊÜä GÆÉÃÜã ÁãàaÜ®æ ÊÜÞw Áãàg®æ ÃÜã²ÓܸæàPÝX¨æ. PæÆÓÜWÝÃÜÃÜ PæãÃÜñæÀáÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÓÜ|¡ÊÜáor¨Ü ÓÜíÓÜRÃÜOæ ±Ü¨Üœ£WÜÚWæ B¨ÜÂñæ ¯àvܸæàPÜá. ÃæçñÜÃÜá B¨ÜÐÜár ®æàÃÜÊÝX WÝÅÖÜPÜÄWæ PÜêÑ Eñܳ®Ü°WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞÃÝo ÊÜÞvÜÆá ±ÜſᣰÓܸæàPÜá. WÝÅÖÜPÜÄWÜã&ÃæçñÜÄWÜã ®æàÃÜ ÓÜí±ÜPÜì ÊÜÂÊÜÓæ§ ¸æàPÜá. PÜêÑ¿áÈÉ ¿Þí£ÅàPÜÃÜ| D ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° PÝ¿áìWÜñÜ WæãÚÓÜÆá H®Üá ÓÝ«Ü Gí¨Üá ÁãàbÓÜᣤ¨æªà®æ.

* ¯ÊÜá¾ ÖÜÊÝÂÓÜWÜÙæà®Üá? PÜêÑ AÆÉ¨æ ±ÜÅPÜê£&±ÜÄÓÜÃÜ ²Åࣿá aÜoáÊÜqPæWÜÙÜá, K¨Üá CñÜÃÜ ÖÜÊÝÂÓÜWÜÙÜá. FÖÝÍæãà«Ü, ËáwÔ®… ËàÇ…, ÇݹÅíñ… CÊÜâWÜÙÜÈÉ ÖÜÊÝÂÓÜ ±ÜÅÁãàWÜ¨Ü ´ÜÆÊæà Öè¨Üá.

* ¯àÊÜâ CíñÜÖÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞw©ªàÃÝ? SíwñÝ, ®ÜÊáÜ È ¾ ÉÁáà Jí¨Üá ÊÜÞÃÝo ÊÜÂÊÜÓ§æ ÊÜÞwPæãíw¨æªàÊæ. EÚ¨Ü ÖÜ|á¡WÜÙÜ®Üá° ÓÜíÓÜRÄÔ ÊÜÞÃÜᣤ¨æªàÊæ. A®Ý®ÝÓÜá hÝÔ¤¿Þ¨ÜÃæ A¨Ü®Üá° hÝÊÜå…

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 33

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 34


ÊÜÞvÜáñæ¤àÊæ. ÖÜ|á¡WÙÜ ®Ü áÜ ° ÓÜíÓÜRÄÓÜÆá Jí¨Üá ÓÜ|¡ E¨ÜÂÊÜá Óݧ²Ô¨æÊâÜ . B¨ÜÃæ ÓܨÂÜ A¨Ü®áÜ ° ¯ÈÉÔ¨æઠÊæ. B¨ÜÃæ B ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ñÜgn®Ý¨Ü ®Ü®°Ü ñÜÊáÜ ¾ I.Ë. Óæãà®…Õ AÊÜÃÜ ÓÜÖÝ¿á ±Üv¿ æ ááñæ¤àÊæ. * PÜêÑPÜÄWæ ¯ÊÜá¾ ÓÜÆÖæ H®Üá? EñܤÊáÜ PÜêÑ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ±ÜÅ£Á㟺 PÜêÑPÜ®Ü PÜñì Ü ÊÜÂ. B¨ÜÃæ ÊæçË«ÜÂñæ A£à AWÜñÜ Gí¨ÜáPæãívÜá ñÝ®Üá ÓæãàƨÜíñæ Jí¨æà ¸æÙæ¿á®Üá° AÊÜí¹ÓÜáÊÜ Ÿ¨ÜÆá Jí¨ÜQRíñÜ ÖæaÜác ¸æÙæWÜÙÜ®Üá° ¸æÙæ¿á¸æàPÜá. iàÊÜ®Ü ¯ÊÜìÖÜOæWæ ¸æàPÝ¨Ü ÓÝÊÜáXÅWÜÙÜ®Üá° ¸æàPÝ¨Ü ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ ¸æÙæ¿ááÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ¯ÊÜìÖÜOÝ SaÜáì PÜwÊæá¿ÞWÜáñܤ¨.æ GÆɨPÜ ã Ü R ÊÜÞÃÜáPÜp¿ ræ á®Üá° AÊÜÆí¹Ô¨ÜÃæ iàÊÜ®Ü ¯ÊÜìÖÜO¿ æ á ÊæáàÇæ ±ÜÅ»ÝÊÜ ¹àÃÜáñܤ¨.æ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü ÓÜÖÝ¿á Gí¨ÜÃæ ®ÜÊÜáWæ ®æ®Ü±ÝWÜáÊÜâ¨Üá ÓܹÕw&ÓÜÖÝ¿á «Ü®Ü. A¨ÜÃÜÈÉ AÊÜÂÊÜÖÝÃÜPæR AÊÜPÝÍÜ hÝÔ¤. ÖÝWÝX ®ÝÊÜâ ÊÜáãÆ»ÜãñÜ ÓèPÜ¿áìWÜÙÜ A¼ÊÜê©œ¿áñܤ ÖæaáÜ c WÜÊáÜ ®Ü PæãvÜáÊÜíñæ ÓÜPÝìÃÜPRæ Ë®Üí£ ÊÜÞvܸàæ PÜá. * ÖÜ|á¡WÜÙÜ ±ÜÅÁãàWÜ ²Å¿áÃæà, ¯ÊÜá¾ ®æbc®Ü ÖÜ|á¡ ¿ÞÊÜâ¨Üá? Jí¨æà ÖÜ|á¡ ®Ü®Ü° CÐÜr¨Ü ÖÜ|á¡ Gí¨Üá ÖæàÙÜÈPÝRWܨÜá. ¸ÝÆ©í¨ÜÆã £í¨ÜáPæãívæà ¸æÙæ©ÃÜáÊÜ ÊÜÞË®ÜÖÜ|á¡ ÖæaÜác WÜÊÜá®Ü ÓæÙæ¨Ü ÖÜ|á¡. ÊÜÞË®ÜÈÉ CÃÜáÊÜÐÜár ÊæçË«ÜÂñæ ¸æàÃæ ÖÜ~¡®ÜÈÉ CÃÜÇÝÃܨÜá. ±Ü¨Ý¥ÜìPæR ŸÙÜÓÜáÊÜ ÓÜ|¡ ÖÜáÚ ÖÜ~¡¯í¨Ü ×w¨Üá ÓÜíÓÜRÃO Ü Wæ æ ÁãàWÜÂÊÝ¨Ü ¨æãvÜx ÖÜ~¡®Ê Ü ÃÜ Wæ æ ®ÜãÃÝÃÜá hÝ£¿á, WÝñÜÅ¨Ü ÖÜ|á¡WÚÜ Êæ.

WÜÚÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÊÜÞÃÝo¨Ü ÁãàaÜ®æÁáà ±ÜÅŸÆÊÝWÜñæãvÜX¨æ. GÆÉÃÜã Jí¨Üá ÇÝ»Ü¨Ü ¸æÙæÁáí¨Üá ÖæàÙÜÇÝWÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ×í¨æ ÖæãàWÜáñݤÃæ. GÆÉÃÜã Jí¨æà PÜvæ WÜÊÜá®Ü ÖÜÄÔ¨ÝWÜ Eñݳ¨Ü®æ ÖæaÝcWÜáñܤ¨æ. ñÜvÜÊÝX B ûæàñÜÅ ±ÜÅÊæàÎÔ¨ÜÊÜÄWæ ®ÜÐÜrÊÝWÜáñܤ¨æ. ®æàÃÜ ÊÜÞÃÜáPÜpær¿á ŸWæY bíñÜ®æ C®Üã° ÖæaÜác ÖæaÜác BWܸæàPÝX¨æ. ÊÜá«ÜÂÊÜ£ìWÜÙÜá ¸æàPÜá. B¨ÜÃæ GÆɨÜPÜãR AÊÜÃÜ®æ°à Öæãí©PæãívÜÃæ BWÜ GÆÉÊÜä AÁãà ÊÜá¿áÊÝWÜáñܤ¨.æ * ¯ÊÜá¾ ¿áÍÜÔÕ®Ü WÜáoár H®Üá? ÍÜÅÊÜá, ®Üí¹Pæ, ¯ÃÜíñÜÃÜ A«Ü¿á®Ü ÎàÆñæ. PÜêÑÀáí¨Ü EñܤÊÜá Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° ÓÝXÓÜáñæ¤à®æ GíŸ ®Üí¹Pæ. * CÐærÆÉ PÜÈñÜáÅ ÓÜPÝìÄ PæÆÓÜ Ÿ¿áÔÆÉÊæàPæ? CñÜÃÜÃÜ ÊÜáiì ®æãàvÜáÊÜ ÊÜÞvÜáÊÜ PæÆÓÜQRíñÜ ÓÜÌíñÜ ¨ÜáwÊæá CÐÜr. A¨Üá ®æÊÜᾩ ¯àvÜáÊÜ PæÆÓÜ. ®ÜÊÜᾨæà ñæãào¨ÜÈÉ ®ÜÊÜáXÐÜrÊݨÜíñæ ÓÜÌñÜíñÜÅÊÝX ÓÜíÍæãà«Ü®æ ®ÜvæÓÜáÊÜâ¨Üá ÖæaÜác B±Ý¿áÊÜÞ®ÜÊÝX PÜíwñÜá. ÃÝgQà¿á¨Ü JñܤvܨÜÈÉ ±ÜÅ£»æWæ ¸æÇæ ÔWÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜr Gí¨æ¯ÔñÜá.

±Ü£ÅPæWÜÙÜÈÉ...

* PÜêÑ ûæàñÜÅ¨Ü AñÜíñÜÅñæWæ PÝÃÜ|WÜÙæà®Üá? B¨Ý¿á ÓÜÄ¿ÞX ŸÃÜᣤÆÉ. »ÜãËáWæ Öæbc®Ü ¸æÇæ ÔWÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæ

Óæãà®…Õ AÊÜÃÜ ´ÝÊÜå…ì®ÜÇÉæà ®ÜÓì Ü Ä¿áã C¨æ. ÃÜíŸápÝ®… ¹àg¨Ü ÊÜáñÜᤠPÜÔ¿á XvÜ˨æ. MáñÜáË®ÜÈÉ ÖÜ|ã¡ ÔWÜáñܤ¨.æ “CÐæãír ¨Üá PÜб rÜ o Ü ár ¸æÙÔæ ¨Ü ÖÜ~¡®Ü XvÜ ¯àÊÜâ ÊÜÞÃܸÝÃÜ©ñÜá¤. ¯àÊæà HPÜÓÝÌÊÜá ÓÝ—ÔPæãívÜÃæ DWÜ ÖÜ| Pæã¿áŸÖÜá©ñÜᤔ Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜÊÜĨݪÃæ. B¨ÜÃæ ÖÜíb £®Üá°ÊÜâ¨ÜÃÜÇæÉà Óæãà®…Õ AÊÜÄWæ ñÜ겤. AñÜ겤¿á »ÝÊÜ CÃÜáÊÜâ¨Üá ®ÜÊÜá¾ ÊÜá~¡Wæ Öæãí¨ÜáÊÜ C®æ°Ðæãrà ¸æÙæWÜÚÊæ. A¨Ü®Üá° ÖÜávÜáQ ñÜÄÔ ¸æÙæÓÜÇÝXÆÉ G®Üá°ÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ. EÚ¨Üíñæ AÊÜÃÜá ¿ÞÊÝWÜÆã BÍÝÊÝ©. £àÃÜ¨Ü hÝn®¨ Ü Ü ÖÜÔÊæ (ÖæãÓÜÓíÜ WÜ£, ÓÝ«Ü®¿ æ á ±ÜÅÓݤ±Ü ÊÜÞw¨ÜÃ,æ ´æäà®Üá ®ÜíŸÃÜá Pæãw, JÊæá¾ ÖæãàX ®æãàvæãà| GíŸ EñܤÃ)Ü . DÊÜÃæX®Ü JvÜ®Ýo¨ÜÈÉ ñܲ³¿áã CÊÜÃÜá Wæã|X¨Üáª, ±ÜÃܨÜãÐÜOæ ÊÜÞw¨Ü᪠JÊæ᾿áã PæàÚÆÉ. ÎÅà ±ÜvæÅ, TÝÂñÜ gÆñÜgnÃÜá, ±ÜÅhÝÊÝ~ PÜêÑ ±Üâo¨ÜÈÉ.

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 35

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 36

* ÖÜÊÝÂÓÜWÙÜ àæ ®Üá? ˨ݦì iàÊÜ ® Ü © í¨Ü Æ ã K¨Ü á ÖÜ Ê ÝÂÓÜ Ê ÝX¨æ . BÓÜ Q ¤ ¨ Ý¿áPÜ ËÐÜ¿áWÜÙ®Ü áÜ ° £Ú¿áÆá K¨Üá ÊÜááS ÓÝ«Ü®.Ü AWæãàaÜÃÜ ÍÜQ¤, FÖÝÍæãà«Ü¨È Ü É £ÚÊÜÚPæ ±Üv¿ æ áÆá D ÖÜÊÝÂÓÜÊàæ PÝÃÜ|ÊÝÀáñÜá.


Óæãà®…Õ ´ÝÊÜå…ì A®Ý®ÝÓÜá ÖÜ~¡®Ü PÝÎ. D ´ÝÊÜå…ì AÐÜár ÖæÓÜÃÜáÊÝÔ¿ÞWÜÆá PÝÃÜ| A¨ÜÃÜ ÊÜÞÈàPÜÃÜá. vÝ> GÇ….Ô. Óæãà®…Õ PÜêÑûæàñÜÅ¨Ü ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚWæ ±ÜÄÖÝÃÜ PÜívÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÃÜ hæãñæWæ ÖæãÓÜ ÖæãÓÜ ±ÜÅÁãàWÜWÜÙÜÈÉ ñÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ñæãvÜXÔPæãíw¨ÝªÃ.æ ˨æàÍÜPRæ Öæãà¨ÝWÜ AÈÉ®Ü PÜêѱܨœÜ£ £Ú¨ÜáPæãívÜá A¨Ü®Üá° ñÜÊÜá¾ ´ÝÊÜå…ì®ÜÈÉ AÙÜÊÜwÓÜáñݤÃæ. ¿áÍÜÔÌ¿Þ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ CñÜÃÜ ÃæçñÜÄWÜã ÖÜíaÜáñݤÃæ. PæÆÊÜâ ˨æàÎ ÖÜ~¡®Ü XvÜWÜÙÜ®Üá° ¸æÙæԨݪÃæ. ¿áÍÜÔÌ ´ÜÈñÝíÍÜ ±Üv橨ݪÃæ. ¸æÙÜáÊÝÀá ÔàñÝÃÝÊÜá BaÝ¿áì ±ÜñÅÜ PñÜ ì Ü ÃÜá, Ëg¿áPÜ®ÝìoPÜ ¨ÜÍPÜ WÜ ÙÜ Ü ×í¨æ ñÜÊáÜ ¾ BÓÜá±ÝÓÜá ñæãàoWÜÚWæ ¯àÃÜá £àÃÝ A»ÝÊÜÊݨÝWÜ, »ÜãWÜ»Üì ËhÝn¯WÜÙÜ ÓÜÆÖæWÜÙÜá ´ÜÆ PæãvܨݨÝWÜ, AÊÜÍÜÂPÜñæ¿á PÝÃÜ|©í¨Ü FÖÝ Íæãà«Ü¨Ü ±ÜâÓܤPWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° hÝÚÔ PÜÊÆ Ü áWæãàÆá ×w¿ááÊÜ A»ÝÂÓÜ ®ÜvÔæ , D ÊÜáorPæR ñÜÆá²ÃÜáÊÜ Óæãà®…Õ, D ˨æ¿á®Üá° ÓÝÌ¥ÜìPÝRX WÜá±Ü¤ÊÝXvÜÆá Ÿ¿áÔ¨ÜÊÜÃÜÆÉ. C®Ü°ÐÜár ÓÜÊÜá¿á, EñÝÕÖÜ CÃÜáÊÜÊÜÃÜá Öæbc®Ü A«Ü¿á®Ü ®ÜvæÔ C¨Ü®áÜ ° ÇæãàPÜ PÜÇÝÂ|PÝRX ŸÙÜÓÈ Ü GíŸá¨Üá CÊÜÃÜ E¨æઠÍÜ. vÝ> GÇ….Ô. Óæãà®…Õ gÆÍæãà«Ü®æ Ë»ÝWܨÜÈÉ ÓÝPÜÐÜár ±ÝíwñÜ ±Üv橨ݪÃæ. ÍÜíPÜÃ… ÓÝÃÜvÜR ÓÜá«Ý ÊÝÃܱܣÅPæ & 1996

acres of Soans farm stand testimony to the viability of innovative farming for anyone prepared to take up cultivation seriously and scientifically.

BÍÝ. Pæ. væPÜR®… ÖæÃÝÇ…x & ‘Óæ³PÜóÊÜå…’®ÜÈÉ ÊÜÞ®ÜÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°PæR ¯ÆáPÜ¨Ü ËaÝÃÜËÆÉ. ¯ÃÜíñÜÃÜ ÍÜÅÊÜá, ×w¨Ü PæÆÓÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw ñæãàÄÓÜáÊÜ dÜÆ & ÖÝWæÁáà ±ÜÅPÜꣿá ÓÜÖÜPÝÃÜ J¨ÜX¨ÜÈÉ H®Üá ÓÝ— ÓÜŸÖÜá¨Üá GíŸá¨Ü®Üá° ÊÜá®ÜWÝ|Æá JÊæá¾ Óæãà®…Õ ´ÝÊÜáì®Üá° ÓÜᣤ ŸÃܸæàPÜá. C¨æãí¨Üá ÓÝÊÜޮܠ´ÝÊÜå…ì AÆÉ, A®æàPÜ A¨Üá½ñÜ ÓÝ«Ü®æWÜÙÜ ±ÜÅñÜÂûÜ ñÝ|. ÓÜÓܲſáÄWæ C¨æãí¨Üá ±æÅàûÜ~à¿á ÓܧÙÜ. ÓÜÓÜ ÍÝÔ÷WÜÚWæ ±ÜÅPÜꣿáÈÉ ±ÝÅñÜÂüPÜ ±ÜÅÁãàWÜÍÝÇæ C¨Üá. ±ÜâÓܤPÜ¨Ü ÖÜáÙÜáÊÝX, GÇæãÉà HÃ…PÜíwÍÜ®… dæàíŸÃ…WÜÙÜÈÉ PÜáÚñÜá ÓÜÓÜÂÍÝÓÜ÷¨Ü ËaÝÃÜWÜÙÜ ŸWæY ÓÜíÍæãà—Ô, ¨ÝSÈÓÜáÊÜ, vÝPÜrÃæàp… WÜÚÓÜáÊÜ A®æàPÜ ÊÜÂQ¤WÜÚÃÜáÊÝWÜ A¨ÜPæR ËÃÜá¨ÜœÊÝX ÖæãÃܨæàÍܨÜÈÉ A»ÜÂÔÔ, vÝPÜrÃæàp… ±Üvæ¨Üá ÊÜá~¡®Ü ÊÜáWÜ®ÝX ÊÜá~¡®Ü ±ÜÅPÜꣿá WÜá|ÊÜÄñÜá ÖæãÓܨܮÜá° PÝ|áÊÜ, ÓݗԨܪ®Üá° CñÜÃÜÄWæ £ÚÓÜáÊÜ ÖæÊæ᾿á ÊÜÂQ¤ vÝ> GÇ….Ô. Óæãà®…Õ. »ÜWÜÊÝ®… ‘Ÿ¨ÜáPÜá »ÜËÐÜÂ’ AíPÜ|¨ÜÈÉ A man with a doctorate from an American University, with possibilities of a easy career in Indian Universities or the

Model Farmer : Soans farm near Moodbidri in Dakshina Kannada District-

corporate world, decides to live and work on a farm in the

has turned. Tourist spot thanks to the innovative farming

hinterland of tulunadu, and enjoys the choice he made forty

methods adopted by its owner. Chandramohan Soans. Dr. L.C.

years ago. He has introduced many varieties of plants from all

Soans set out to be a model farmer and has Accomplished his

over the world to tulunadu. He is keen on helping the local

goal. A doctorate in agricultural sciences has helped to some

farmers to adopt multiple crops that need less water and can be

extent.

more rewarding.

Over four decades of his unflagging commitment to

- Joh B. Monteiro

innovative farming has today paid rich devidends. The 100 odd

‘The Vijay Times’ - 2005

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 37

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 38


PÜêÑ¿á®æ°à ÊæábcPæãívÜá ÓÜÊÜáê¨Üœ Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° ®ÜvæÓÜᣤÃÜáÊÜ vÝ> Óæãà®…Õ AÊÜÄWæ ‘EñܤÊáÜ PÜêÑPÜ’ ±ÜÅÍÔÜ ¤ ÓÜí©ÃÜáÊÜâ¨Üá ¯gÊÝX¿áã ÓÜíñæãàÐÜ¨Ü ËÐÜ¿á. PÜêÑ¿á®æà° ÊæábcPã æ ívÜá ÓÜíñÜ걤Ü&ÓÜÊáÜ ê¨œÜ iàÊÜ®Ê Ü ®Ü áÜ ° ®ÜvÓæ Ÿ Ü ÖÜá¨Üá GíŸá¨ÜPRæ vÝ> Óæãà®…ÕÃæà EñܤÊÜá E¨ÝÖÜÃÜOæ. vÝ> GÇ….Ô. Óæãà®…Õ PÜêÑ¿á®Üá° E©ªÊæá¿ÞX ®Üvæst ¿áÍÜÔÌ ÓÝ«ÜPÜ. Pæ.Gí. EvÜá±Ü ‘E¨Ü¿áÊÝ~’

ÊÜÂQ¤ ËÊÜÃÜ ÖæÓÃÜ áÜ ñÜí¨æ ñÝÀá ÊÝÓÜ¨Ü ÓܧÙÜ

: : : :

ÖÜáqr¨Ü ©®ÝíPÜ ÖÜáqr¨Ü ÓܧÙÜ Ë¨Ý»ÝÂÓÜ

: : :

ÓÜíZ ÓÜíÓæ§WÜÙÜÈÉ

:

Moodbidri is known for its pioneering efforts in farm toursim. Soans Farm is known for its’s fruits and flower bearing trees. A chinese bamboo grove there has become a major attraction for tourists arriving here through the cruise circuit. According to the creator of Medicine wheet and labyrinth at moodbidre Dr. L.C. Soans’ one has to see them to believe them. M. Raghuram ‘The Hindu’ 2006

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 39

vÝ> GÇ….Ô. Óæãà®…Õ BÇæóv… Óæãà®…Õ ÍÝíñÜÊáÜ ¾ Óæãà®…Õ ´ÝÊÜå…ì Ÿ®Üv ° RÜ , ±ÜváÜ ÊÜÞ®ÝìvÜá, ÊÜ¿Þ ¸æÙáÜ ÊÝÀá & 574 213. 4&4&1934 Ÿ®Ü°vÜR, ¨Ü.PÜ. PÜ®ÝìoPÜ, »ÝÃÜñÜ. QÄ¿á ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ÍÝÇæ & ËáÍÜ®… ÓÜãRÇ… (DX®Ü gñܤ®°Ü ÍÝÇæ) ÖæçÓÜãRÆá&hæç®… ÖæçÓÜãRÆá (ÊæáqÅP…), ÊÜáãvܹ©Ãæ PÝÇæàgá : ÓÜíñÜ AÇæãàοáÓ… PÝÇæàh…, ÊÜáíWÜÙã Ü ÃÜá ±Ü¨ÜË : QÅÎc¿á®… PÝÇæàgá, ÊÜá¨ÝÅÓÜá ÓÝ°ñPÜ ã æ àñܤÃÜ ±Ü¨Ë Ü : QÅÎc¿á®… PÝÇæàgá, ÊÜá¨ÝÅÓáÜ ²Öæa….w. : ¿áã¯ÊÜÔìq B´… ÊæãípÝ®Ý ¿áá.GÓ….G. A«ÜÂûÜ, ÓÜÊÜÞgÊÜáí©ÃÜ ÓÜ»Ý (Ä) ÊÜáãvÜṩÃæ A«ÜÂûÜ, ÓܨÜÓÜÂ, ÃæãàoÄ PÜɸ… ÓܨÜÓÜÂ, AÊæáÄPÜ®… ÓæãÓæçq B´… vèÓÜÃ…Õ AiàÊÜ ÓܨÜÓÜÂ, ¹ÅqÐ… ÓæãÓæçq B´… vèÓÜÃ…Õ ÓܨÜÓÜÂ, ÊÜáÖÝËàÃÜ Ë¨ÝÂÊÜ«ÜìPÜ ÓÜíZ E±Ý«ÜÂûÜ, PÜêÑ Ë¯ÊÜá¿á Pæàí¨ÜÅ ÓÜ ¨ Ü Ó Ü Â , Êæ ¯ ÇÝÉ vÜ Ê Ü Æ ±…Êæ á íp… Óæ ã Óæ ç q, ×Ä¿ávÜPÜ

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 40


Óܮݾ®WÜ ÙÜ áÜ ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÙÜá

CñÜÃÜ

ÓÜÆÖæWÝÃÜ, Óèñ… Pæ®ÃÜ Ý GXÅPÆ Ü Ãc Ç Ü … vÜÊÆ Ü ±…Êæáíp… ÓæãÓæçq ÓÜÆÖæWÝÃÜ : PÜvÜÆPæÃæ ¯ÓÜWÜì«ÝÊÜá oÅÓ…r (Ä) : A®æàPÜ : PÜêÑ ûæàñÜÅPæR ¯àvÜÇÝWÜáÊÜ ÃÝg嬆 ÍæÅàÐÜu ±ÜÅÍÜÔ¤ & ÊÜáÄWèvÜ ±ÜÅÍÔÜ ¤ 2006 APÝvæËá B´… g®ÜÃÜÇ… GgáÂPæàÍÜ®…, ÔíwPæàp… ¸ÝÂíP… ÃæãàoÄ PÜɸ… ÊÜá~±ÝÆ gíq¿ÞX ÖæãÓÜ ÊÜÐÜì¨Ü ÓÝ«ÜPÜ Óܮݾ®Ü. ¨Ü.PÜ. iÇÝÉ ÃÝhæãÂàñÜÕÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ¿áã¯ÊÜ Ô ìq B´… Êæ ã ípÝ®Ý Lp… ÓÝr$ÂíwíW… AÆáËá° AÊÝv…ì ËÍÜÌ ñÜáÙÜá ÓÜÊæá¾àÙܮܨÜÈÉ Óܮݾ®Ü ¸ÝWÜ Æ Pæ ã àpæ ñæ ã àoWÝÄPÝ Ë.Ë.Àáí¨Ü ÃÝÐÜóÊÜáor¨Ü ±ÜÅÍÔÜ ¤&2010 : ÔíWݱÜâÃÜ, ¥æçÇÝÂív…, ÖÝÊÝÀá ©Ìà±ÜWÜÚWæ »æàq CÓæÅàÇ…®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ËÍÜÌ ¯àÃÝÊÜÄ PݮܖÃæ®…Õ®ÜÈÉ »ÝX & 1986 ** *

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 41

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 42


®ÝwWæ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃÜ

®ÝwWæ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃÜ

Êæã¨ÜÆ PÜí£®Ü ÖÜñáÜ ¤ ÖæãñܤWWæ ÙÜ áÜ

GÃÜvÜ®æà PÜí£®Ü ÖÜñÜᤠÖæãñܤWæWÜÙÜá

PÜáÓÜáÊÜá 1.

±Ü¨» ¾Ü ã Ü ÐÜ| vÝ. ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWYÜv¿ æ áÊÜÃáÜ ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. ¹.². ÓÜí±Üñ…PÜáÊÜÞÃ…, EiÃæ

PÜáÓÜáÊÜá 2.

˨ÝÂÊÝaÜÓ£³Ü Ÿ®Üí° hæ WæãàËí¨ÝaÝ¿áì ÇæàSPÜÃÜá : ¸æÙÜWæãàvÜá ÃÜÊæáàÍÜ »Üp…

PÜáÓÜáÊÜá 3.

ÓÜíÍæãà«ÜPÜ ÊÜáÖæãà±Ý«Ý¿á vÝ. EÚ¿ÞÃÜá ±Ü¨®¾Ü Ý»Ü E±Ý«Ý¿á ÇæàSPÜÃÜá : GÓ….BÃ…. AÃÜá|PÜáÊÜÞÃ…

PÜáÓÜáÊÜá 11.

ÓÜÊÞ Ü gÓæàÊæWæ ±Ü¿Þì¿á ÖæÓÃÜ áÜ : «ÜÊáÜ ì¨ÜÎì ÖÜÄPÜêÐ¡Ü ±Üâ®ÜÃã Ü ÃÜá ÇæàSPÜÃáÜ : g¿áÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ, PÝíñÝÊÜÃÜ

PÜáÓÜáÊÜá 12.

±ÜñÅÜ PñÜ ì Ü ÃÜ BaÝ¿áì : ±ÝwWÝÃÜá ÊæíPÜoÅÊáÜ | BaÝ¿áì ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. ÎÅà¯ÊÝÓÜ ÖÝÊÜ®ÜãÃÜ

PÜáÓÜáÊÜá 13.

×Ä¿á hÝ®Ü±Ü¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜ : vÝ. AÊÜáêñÜ ÓæãàÊæáàÍÜÌÃÜ ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. ®Ý. ¨ÝÊæãà¨ÜÃÜ Íæqr

PÜáÓÜáÊÜá 4.

×Ä¿á ÓÝ×£ : g®Ý¨Üì®Ü WÜáPÝìÃ… ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. ¹. g®Ý¨Üì®Ü »Üp…

PÜáÓÜáÊÜá 14.

ñÜáÙÜá »ÝÐÝ ÓÝ×ñÜ嬆 Ãܮܰ : ¨Ü¸æì PÜêÐÝ¡®Üí¨Ü aèo ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. ÊÝÊÜá®Ü ®Üí¨ÝÊÜÃÜ

PÜáÓÜáÊÜá 5.

ÊÜáÖÝPÜË ÊÜáí¨ÝÃÜ PæàÍÜÊÜ »Üor ÇæàSPÜÃáÜ : vÝ. ¯PæàñÜ®Ü

PÜáÓÜáÊÜá 15.

®æç£PÜ ÎûÜ|¨Ü bíñÜPÜ : E.PÜ. ÓÜ៺ÃÝ¿ÞaÝ¿áì ÇæàSPÜÃÜá : ¸æçPÝw g®Ý¨Üì®Ü BaÝÃ…

PÜáÓÜáÊÜá 6.

ÊÜáêWÜ¿Þ ÓÝ×£ Pæ¨Üí¸Ýw gñܤ±Ü³ Ãæç ÇæàSPÜÃáÜ : Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜ

PÜáÓÜáÊÜá 16.

±ÜâÓܤPÜ ²Åà£Wæ ÃÜã±ÜPÜ : ¸æãàÙÜíñÜPæãàw DÍÜÌÃÜ »Üor ÇæàSPÜÃÜá : ±æäÅ. Ë.¹. A£ìPÜhæ

PÜáÓÜáÊÜá 7.

A¼®ÜÊÜ «Ü®ÌÜ íñÜÄ vÝ. ÊÜááÚÁá Wæãà±ÝÆPÜêÐ¡Ü ÃÝ¿áÃÜá ÇæàSPÜÃáÜ : g®Ý¨Üì®Ü WÜáPÝìÃ…

PÜáÓÜáÊÜá 17.

ËáíaÜáÊÜ ÊÜÞ£®Ü ¿áûÜ : PÜáíŸÙæ ÓÜáí¨ÜÃÜ ÃÝÊ… ÇæàSPÜÃÜá : WÜ|ÃÝg PÜáí¸æÛ

PÜáÓÜáÊÜá 8.

ÃÜíWÜPÜËáì ÓܨݮÜí¨Ü ÓÜáÊÜ|ì ÇæàSPÜÃáÜ : vÝ. ÔàñÝÆü$¾ PÜQìPæãàw

PÜáÓÜáÊÜá 18.

Jí¨ÝOæ ÊÜÞÇæ¿á ÓÝÖÜÔ : PÜáw³ ÊÝÓÜá¨æàÊÜ ÍæOæç ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. ÓܹÖÝ »ÜãËáWèvÜ

PÜáÓÜáÊÜá 9.

ÓÜÓÜÂËhÝn¯ vÝ. ±ÜÙÜÛñܤvÜR PæàÍÜÊÜ »Üor ÇæàSPÜÃáÜ : vÝ. ÊÜÓíÜ ñÜPáÜ ÊÜÞÃÜ ±æÆì

PÜáÓÜáÊÜá 19.

ÊÜáPÜRÙÜ ÓÝ×ñÜ嬆 ×Ä¿á : ±ÜÙÜPÜÙÜ ÔàñÝÃÝÊÜá »Üor ÇæàSPÜÃÜá : ®æí±Üâ ®ÜÃÜÔíÖÜ »Üor

PÜáÓÜáÊÜá 10.

PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÖݯÊÜá®… vÝ. Pæ. ÊÜÓíÜ ñÜPáÜ ÊÜÞÃ… ÃÝÊ…, PæçPíÜ Ÿ ÇæàSPÜÃáÜ : vÝ. ËÍæÌàÍÜÌÃÜ Ë.Pæ.

PÜáÓÜáÊÜá 20.

ŸÖÜáÊÜááS ±ÜÅ£»ÝÓÜí±Ü®°Ü : vÝ.Gí.ÊæãàÖÜ®Ü BÙÜÌ ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. ®ÜÃæàí¨ÜÅ Ãæç ¨æàÆì

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 43

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 44


®ÝwWæ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃÜ

®ÝwWæ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃÜ

ÊÜáãÃÜ®æà PÜí£®Ü ÖÜñÜᤠÖæãñܤWæWÜÙÜá

®ÝÆR®æà PÜí£®Ü ÖÜñÜᤠÖæãñܤWæWÜÙÜá

PÜáÓÜáÊÜá 21.

PÝÃÜíñÜÃÜ PÜ®v °Ü Ü ©àûÝ WÜáÃÜá : IÃæãàw ÎÊÜÃÝÊÜá¿á ÇæàSPÜÃáÜ : G. ÊÜÞ«ÜÊÜ EvÜá±Ü

PÜáÓÜáÊÜá 31.

ÓÝíÓÜ¢£PÜ bíñÜPÜ : Pæ.GÓ….G®…. AwWÜ ÇæàSPÜÃáÜ : ÎÅà¯ÊÝÓÜ ¨æàÍܱÝívæ

PÜáÓÜáÊÜá 22.

PÜ®ÝìoPÜ HQàPÜÃÜ|¨Ü ®æàñÝÃÜ : Pæ.¹. i®ÜÃÝg ÖæWæx ÇæàSPÜÃÜá : ¹. ÔàñÝÃÝÊÜá »Üp…

PÜáÓÜáÊÜá 32.

ÓÜÊÜÞgÊÜááU ÁãàgPÜ : Pæ.Pæ. ±æç ÇæàSPÜÃÜá : Pæ. ÍÝÃÜ¨Ý »Üp…

PÜáÓÜáÊÜá 23.

×Ä¿á ÓÜÖÜPÝÄ : ÊæãÙÜÖÜÚÛ ÎÊÜÃÝ¿á ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. WÜ|®Ý¥Ü GPÝRÃÜá

PÜáÓÜáÊÜá 33.

ÃÝg¯à£¿á A±ÜÃÜíi : vÝ. G. ÓÜ៺ÃÝÊ… ÇæàSPÜÃáÜ : AvÜãÃx áÜ PÜêСÜÃÝÊ…

PÜáÓÜáÊÜá 24.

¸æÙÜQ®Ü ¹àg : ±ÝívæàÍÜÌÃÜ WÜ|±Ü£ ÃÝÊ… ÇæàSPÜÃáÜ : vÝ. ¸æà.Ôà. Wæãà±ÝÆPÜêСÜ

PÜáÓÜáÊÜá 34.

PܮܰvÜ Óæà®Ý¯ : ².Pæ. ®ÝÃÝ¿á| ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. ÊÜÃÜ¨Ý ÎÅà¯ÊÝÓ…

PÜáÓÜáÊÜá 25.

×Ä¿á PÜË : A.Wè. Q¯°WæãàÚ ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. Pæ. b®Ü°±Ü³ WèvÜ

PÜáÓÜáÊÜá 35.

ÊÜåèÇÝ«ÝÄñÜ ÃÝgPÝÃÜ~ : EÙÝÛÆ ÎÅà¯ÊÝÓÜ ÊÜáÆ ÇæàSPÜÃáÜ : ŸÔ¤ ÊÝÊÜá®Ü ÍæOçæ

PÜáÓÜáÊÜá 26.

ÓÜíXàñÜ Ë¨ÝÌíÓÜ : aÜPÜÅPæãàw ®ÝÃÝ¿á| ÍÝÔ÷ ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. GÓ….BÃ…. ËZ°ÃÝg

PÜáÓÜáÊÜá 36.

ÊÜ|ìbñÜÅ PÜÇÝ謆 : ±ÝÊÜíhæ Wæãà±ÝÆPÜêСܿá ÇæàSPÜÃÜá : ÎÅàÊÜᣠ¹.Gí. Ãæãà×~

PÜáÓÜáÊÜá 27.

ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÃÝ¿á»ÝÄ : PÜá. Î. ÖÜĨÝÓÜ »Üor ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. G®….q. »Üp…

PÜáÓÜáÊÜá 37.

PܮܰvÜ¨Ü PÜpÝrÙÜá : ¹.Gí. C©®ÜŸº ÇæàSPÜÃáÜ : Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜ

PÜáÓÜáÊÜá 28.

ŸÖÜáÊÜááU ÓÝ×£ : ËÍÜáPÜáÊÜÞÃ… ÇæàSPÜÃáÜ : AÃÜËí¨Ü PÜQìPæãàw

PÜáÓÜáÊÜá 38.

¨ÜãÃÜÓíÜ ±ÜPì Ü ÊÜ®áÜ ° ÓÜËáà±ÜÊÝXst A—PÝÄ: PÜgí±Ýw ÃÝÊÜá ÇæàSPÜÃÜá : «Ü®Üíg¿á PÜáí¸æÛ

PÜáÓÜáÊÜá 29.

g®ÜÃÜ ®ÜvÜá訆 ®Ý¿ޗàÍÜ : vÝ. ÍÜíPÜÃÜ SívæàÄ ÇæàSPÜÃÜá : GÓ….i. PÜêÐÜ¡

PÜáÓÜáÊÜá 39.

×Ä¿á ÓÝ×£ : ´ÝůÕÓ… ¨Ýí£ ÇæàSPÜÃáÜ : ÓÜáÊÜááTÝ®Üí¨Ü gÆÊÜÚÛ

PÜáÓÜáÊÜá 30.

ÓÜÊÞ Ü gÊÜááU ÓÜíÍæãà«ÜQ : vÝ. ÓÜáÎàÇÝ ±Ü¨®¾Ü Ý»Ü E±Ý«Ý¿á ÇæàSPÜÃÜá : Gí. hÝ®ÜQ ŸÅÖݾÊÜÃÜ

PÜáÓÜáÊÜá 40.

hÝ®Ü±Ü¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜ : Ÿ®Ü°íhæ ¸ÝŸá AËáà®… ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. WÜ|®Ý¥Ü GPÝRÃÜá

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 45

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 46


®ÝwWæ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃÜ I¨Ü®àæ PÜí£®Ü ÖÜñáÜ ¤ ÖæãñܤWWæ ÙÜ áÜ PÜáÓÜáÊÜá 41.

A®ÜíñÜÊÜááS¨Ü aæçñܮܠ: q.G. ±æç ÇæàSPÜÃáÜ : Pæ.Gí. EvÜá±Ü, ÊÜá~±ÝÆ

PÜáÓÜáÊÜá 42.

®ÝÂ¿á ¯ÐÜáuÃÜ¨Ü ®Ý¿ޗàÍÜ : Pæ.GÓ…. ÖæWæx ÇæàSPÜÃÜá : ÎÅà ÊÜáá¨ÝÅw, ¯pær

PÜáÓÜáÊÜá 43.

WÝÅÊÜá ÓÜŸÈàPÜÃÜ| ÖÜÄPÝÃÜ : Pæ.Gí. EvÜá±Ü ÇæàSPÜÃÜá : ¸æÙÜWæãàvÜá ÃÜÊæáàÍÜ »Üor, aæ®æ°$ç

PÜáÓÜáÊÜá 44.

¯ÐÜáuÃÜ Ë¨ÝÌíÓÜ : ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor ÇæàSPÜÃÜá : ®Üí¨ÜÚPæ ¸ÝÆaÜí¨ÜÅ ÃÝÊ…

PÜáÓÜáÊÜá 45.

aæàPÝìw¿á WÝí— : ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ ÃÝÊ… aæàPÝìw ÇæàSPÜÃÜá : BÃÜãÃÜá ÊÜáígá®Ý¥Ü ÃÝÊ…

PÜáÓÜáÊÜá 46.

PÜêÑMáÑ : vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ ÇæàSPÜÃÜá : ÍæàSÃÜ AhæPÝÃ…

PÜáÓÜáÊÜá 47.

¨ÝÓÜÃÜ ¨ÝÓÜ : »Ü¨ÜÅXÄ AaÜáÂñܨÝÓÜ ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. Pܹº®ÝÇæ ÊÜÓÜíñÜ»ÝÃܨÝÌh…

PÜáÓÜáÊÜá 48.

PæãvÜW®Ü áÜ ° EÚst PÜÇÝ謆 : G®….GÓ…. ¨æà˱ÜÅÓݨ… ÓÜí±Ýhæ ÇæàSPÜÃáÜ : ±æäÅ. ±ÜÅ»ÝPÜÃÜ ÎÎÆ

PÜáÓÜáÊÜá 49.

Ô÷à±ÜÃÜ bíñÜQ : ±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ ÇæàSPÜÃÜá : ÔàñÝ ¸Ý±Üp…

PÜáÓÜáÊÜá 50.

aÜí¨ÜÊÞ Ü ÊÜá¨Ü ®ÜÊXÜ Ä®Üí¨Ü ÇæàSPÜÃáÜ : ÍæàÐÜ®ÝÃÝ¿á|

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 47

vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ / 48

krushi rhushi dr.l.c.soans  

by shekar ajekar,kanthavara kannada sangha

krushi rhushi dr.l.c.soans  

by shekar ajekar,kanthavara kannada sangha

Advertisement