Page 1


ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x (~âZÀÖÉâ dâzâ}â)

vÖé Éâ°¾©yÖ Uª. µêsD

%dâ_Ìâ° ~âZdÖµâ}â Àâ°°ª±Î°


~âór yêpêÌâ°°Àâ Àâ°°}âQ

SANSKRITI PAYANA - A. TRAVELOGUE

written by Dr. Suneeta M. Shetty B-28, Sarvodaya Society, Shiv-Srushti, Kurla (E), Mumbai - 400 024 • Ph. : 2522 7033 Pages

:

52

Price

:

Rs. 70/-

©

:

Author

Ist Impression

:

2010

Published by

:

Akshaya Prakashana, Mumbai

Printed at

:

Navin Printers 13, Krishna Kunj, 143, Senapathi Bapat Marg, Matunga (W.Rly), Mumbai - 400 016.  2430 8316

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x ¥ ~âZÀÖÉâ dâzâ}â Èê©ÙÑ : vÖé Éâ°¾©yÖ UÀâÃÒ. µêsD ²¥28, ÉâÀêòË©{âÌâ° Éê³ÉÖôs, úÀâ¥É⽸D, dâ°ÈÖË (~âò), Àâ°°ª±Î° ¥ 400 024 • Áêò©}Ò : 2522 7033 ~âór

: 52

²Èê

: 70/-

©

: Èê©ÙÑ

~âZzâÀâ° ~âZdârÇê

: 2010

~âZdÖµâ}â

: %dâ_Ìâ° ~âZdÖµâ}â, Àâ°°ª±Î°

Àâ°°{âZx

: }âÆ©}Ò ÄZªrpÒb 13, dâ½ÍâJ dâ°ªm, 143, Éê©}Ö~â» ÏÖ~âÂÒ ÀâÃÖgâË, ÀâÃÖr°ªgâ (~â. pêÈê]), Àâ°°ª±Î° ¥ 400 016. Áêò©}Ò : 2430 8316

~âZÀÖÉâ, }â}âQ Àê°×+}â ÝâÀÖXÉâ. Ýâ·ÀÖpâ° ÀâÍâËgâùª{â {ꩵâ¥Æ{ꩵâgâùgê }Ö}â° ~âZÀÖÉâ dêôg곪vÖgâ Åñg곩¶dâÀÖ{â }â}âQ uÖC}â ~âó}âµê+©yâ}âg곪Ú{ê. %Àê°©îdÖ, Ìâ°°.U.E., ±Ýâpêô}Ò ¥ o pÖÍâågâùgê, %¶[ }âvê{â ÉÖªÉâ­»dâ ÉâÀâÃÖÀꩵâgâÔâ¶[ ~Ö·°gê³Ôâ\·° AÀâ°ª»Zyâ %»¼ÌâÃÖÐ }Ö}â° Ý곩{â Éâª{âÅâËgâÔâ¶[ %¶[Ìâ° ±ª|â°gâÔâ }êpâƾª{â dê·Àâó Àâ°Ýâyâ]{â ÉâLÔâgâÔâ Éâª{âµâË}â ÀâÃÖÚ ÆÉÖKpâÀÖÐ %îyâ°dê³Ôâ°\Àâó{â° ÉÖ|âXÀÖÐ{ê. }Ö}â° UÈê[© Ý곩gâ¶, »pâ°Ð Àâ°°ª±Î°gê ±ª{â dâ³vâÈê© }â}âQ %}â°ÅâÀâgâÔâ}â°Q ~â»ZdêgâÔâ Àâ°³·dâ Ýâª×d곪Ú{êM©}ê. þ©gê ~âZdârÀÖ{â }â}âQ ~âZÀÖÉâ Èê©Ù}âgâÔâ° `~âZÀÖûÌâ° Ýêuê@gâÔâ°' Uª± ÝêÉâî}â¶[ ogÖgâÈê© ~âZdârÀÖÐ ~âóÉâKdâ ±Ýâ°ÀâÃÖ}âÀâ}â°Q gâùûd곪Ú{ê Uª{â° Ýê©Ôâ·° Éâªy곩ÍâÀê¾Éâ°yâK{ê. E¬©gâ ±Ýâpêô}Ò, oÊ~ÒD Àâ°yâ°K úZ©·ªdÖ o Àâ°³pâ° {ꩵâgâÔâ¶[ }Ö}â° dâªvâ ÆÍâÌâ°gâùgê ~âòpâdâÀÖÐ }â}âQ e{â}â³Q Éê©îûd곪vâ° ±pê{â Àâ°³pâ° Èê©Ù}âgâÔâ}â°Q ~âóÉâKdâpâ³~â{â¶[ yâpâ°Àâ ~âZÌâ°yâQ ÀâÃÖÚ{êM©}ê. {ꩵâgâÔâ ÉâªÉâ­»gê E»ÝÖÉâ{â dê³vâ°gêÌâ°³ Àâ°°ÙXÀê¾Éâ°Àâó{âîª{â %{â}â³Q Éâªdê_©~âÀÖÐ ²yâKîû{êM©}ê. ~ÖZש}â ÉâªÉâ­»Ìâ° dê³vâ°dê³Ôâ°\Ædê, }â}âQ Ïêpâgâ}â°Q Ýê×+û{ê; dâ°yâ³Ýâ·Àâ}â°Q EÀâ°WÚgê³ùû{ê. ~âZ|Ö}âÀÖÐ yâ°Ôâ° ÉâªÉâ­»gê »©pâ ÉâÆ°©~âÀê¾Éâ°Àâ %}ê©dâ Éâªgâ»gâÔâ° }â}âQ µê³©|â}Ö ~âZÀâ½»Kgê ÏêÔâdâ° y곩îÀê. A{âMîª{âÈê© }â¾Q© Ñpâ° Ýê³yâKgêgê ``ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x'' Uª{â° }ÖÀâ°dâpâx ÀâÃÖÚ{êM©}ê. }â}âQ %}â°ÅâÀâgâÔâ° Eyâpâîgâ³ ~êòZ©yÖbÝâ{ÖÌâ°dâÀÖgⶠUª±°{ê© }â}âQ AµâÌâ°. E¶[Ìâ° Àâ°³pâ³ Èê©Ù}âgâÔâ° Àâ°°ª±Î°Ìâ° `dâ}ÖËrdâ Àâ°·[' {êô¾dâ{â¶[ E»K©kêgê ~âZdârg곪vâÀâógâÔâ°. E{âdê" %ÀâdÖµâ ÀâÃÖÚdê³rD o ~â»ZdêÌâ° Éâª~Ö{âdâ kâª{âZµê©Ùpâ ~ÖÈêyÖKÚ, dâÆ, dâyêgÖpâ ~âyâZdâyâË úZ©¾ÀÖÉâ u곩dâÂêD, Ýâî{ÖÉâ µêÇêô, Oùªuê }Ögê©µÒ Àâ°yâ°K Eyâpâ ~âyâZdâyâË ±ª|â°gâùgê }â}âQ dâ½yâmCyêgâÔâ°. Èê©Ùdâ, }ÖrdâdÖpâ ÅâpâyÒ dâ°ÀâÃÖpÒ ~êò¶~âó o ~âóÉâKdâdê" Ïê}â°QÚÌâ° y곩pâx dâsD{ÖMpê; |â}âXÀÖ{âgâÔâ°. Àâ°°ª±Î° dâ}ÖËrdâ ÉâªhâÀâó o ~âóÉâKdâÀâ}â°Q È곩dÖ~âËÇê ÀâÃÖvâ°Àâ Ýê³Çê Ýê³»K{ê. Éâªhâ{â %|âXdâ_ d곩îÌâ°Àâpâ°, eª{ÖÉÒ dâxJªgÖpÒ, ².Ê. }ÖÌâ°dÒ Àâ°yâ°K Eyâpâ ±ª|â°gâùgâ³ }â}âQ dâ½yâmCyêgâÔâ°. ~âóÉâKdâÀâ}â°Q ÉâdÖ·{â¶[ yâÄR·{[ ê Àâ°°¬Zû ÉâÝâdâîû{â }âÆ©}Ò ÄZªrpÒb}â ÀâÃÖ·dâ }ÖpÖÌâ°x µêsD, ÑpâÇÒ, ~âZÅÖdâpÒ Àâ°yâ°K Eyâpâ û±Tª¬gâùgâ³ }â}âQ }ê}âdêgâÔâ° Àâ°°ª±Î°

26-06-2010

E», Éâ°¾©yÖ µêsD


-3(2nd Proof)

ûþ ¾©î}â ûªÄ}ê³Ôâg곪{â° Àâ°°yâ°K `±Ýâpêô}Ò' d곶[ pÖÍâågâÔâÈê[© %» Éâ°ª{âpâÀâò, ~ÖZש}â ÉâªÉâ­»Ì곪{âpâ dêôgâ}âQÚÌâ°³ %Àâ°³·X Àâ°°yâ°KgâÔâ gâ¾Ìâ°³ U¾û{â ±Ýâpêô}Ò pÖmXÀâó mgâ»K}â A¼Ëdâ kâr°ÀâsdêgâÔâ ±Ýâ°Àâ°°ÙX dꩪ{âZÀâò Ýñ{â°. UyâKp⬪{â }곩Ú{âpê Àâ°°»K}â ×ÄR}âªyê dÖx°Àâ ±Ýâpêô}Ò, Ýâ·Àâó ¬]©~â ÉâÀâ°³ÝâÀê¾û{â°M %pꩲÌâ°}Ò gâÈÒSgê Ý곪¬d곪Ú{ê. Éñ¬ %pꩲÌâÃÖ Àâ°yâ°K dâyÖpÒ pÖmXgâÔâ }âvâ°Àê Epâ°Àâ o ~âórD pÖmX{â ar°D ÆûK©xË 710 kâ.Ñ. Æ°©rpâ°gâÔâ°.

~âîÆÚ 1.

ûþ ¾©î}â ûªÄ}ê³Ôâg곪{â° Àâ°°yâ°K `±Ýâpêô}Ò' ............... 5

2.

EªÚÌâÃÖ?... %Æ°yÖÅÒ ±kâ+}Ò?... e.dê... ...................... E{â° oÊ~ÒD ........................................................... 15

3.

Ìâ°dâ_pâ }Övâ° úZ©·ªdÖ ............................................... 37

ogâ pÖm~âZÅâ°yâ]Æ{âMpâ³ ~âZuÖÉâyêKÌâ° AvâùyÖyâWdâ ÉâpâdÖpâ E¶[{ê. µê©fÒ ÝâÀâÃÖ{Ò ²}Ò EÉÖ %ÈÒ Ù¶©ÁÖ pÖm}ÖÐ{â°M oyâ ~âZuÖ~âZÅâ°yâ]{â dâvêgê a·Àâó E{âMÀâ}â°. o Àê³{â¶}â Ìâ°°{âPgâÔâ¶[ ÉêpêÌâÃÖÐ{âM dêô¬gâÔâ}â°Q ²vâ°gâvêgê³ùû, Eyâpâ pÖmX{â dêô¬gâÔâ}â°Q %ÀâpâÀâpâ Npâ°gâùgê dâÔâ°þû dê³r°D I{Öpâyâ}â Àê°pê{âÀâ}â°. 2001 îª{â

E¶[ µÖÉâ}â ÉâÅê pâ³Äyâg곪Ú{â°M dÖÌâÃÖ˪g⬪{â }ÖXÌâÃÖªgâÀâ}â°Q Éâª~âòxË Ïê©~âËÚû %{âdê" ÉÖ]Ìâ°yêK ¾©vâÈÖÐ{ê. EÉÖ[Æ°dÒ dÖÌê°MÌâ°ªyê U·[îgâ³ ÉÖ]yâªyâZX ÝÖgâ³ Ýâdâ°"gâÔâ}â³Q ¾©vâÈÖÐ{ê. U·[Ñ"ªyâ Àâ°°ÙXÀÖÐ ûç©Ìâ°îgê ÉâÀâÃÖ}â Ýâdâ°"gâÔâ}â°Q h곩¸û{âM·[{ê, %Àâîgê Àâ°yâ kâÈÖΰÉâ°Àâ Àâ°yâ°K kâ°}ÖÀâÇêÌâ°¶[ ÉâRºËÉâ°Àâ Ýâdâ³" E{ê. E{âîª{ÖÐ Ýâ·Àâó ±Ýâpêô}Ò Àâ°þÔêÌâ°pâ° ÀÖX~Öpâ, I¬MÀê°gâÔâ¶[, ÉâpâdÖî Ýâ°{êMgâÔâ¶[, Æ.Æ.gâÔâ¶[ dÖ¹ûdê³Ôâ°\»K{ÖMpê. Æ×yâZÀêª{âpê ±Ýâpêô}Ò ¬]©~â{â dâvâ·° yâ}ê³QÔâgê ûþ ¾©î}â ±°gê$gâÔâ}â°Q %vâÐû Er°Dd곪Úpâ°Àâó{â°. AgÖgâ }âvê{â Åâ³dâª~âgâùª{ÖÐ, ûþ ¾©pâ}â°Q aÔâg곪vâ Éâ°xJ { â dâ¶[ } â ~â{âpâ°gâÔâ° uÖîd곪vâ° E¶[ Ì â° dâvâ·}â°Q Éê©îd곪vâÀêª{â° Åâ³gâÅâË µÖÉâçmCpâ° Ýê©Ôâ°yÖKpê. Eª¬gâ³ AÚ}â kâÀâ°Ë{â ש·Àâ}â°Q Ïê}âQ¶[ dâsDd곪vâ° Àâ°°Ôâ°gâ° ÝÖdâ°Àâ º©pâpâ° dâvâ· gâÅâˬª{â ûþ ¾©pâ}â°Q Ýê³yâ°K yâpâ°yÖKpê. ~âòÀâËdâ³" ~âú+Àâ°dâ³" kâ¶Éâ°Àâ ÀÖX~Öî© Ýâvâgâ°gâÔâ° E¶[ yâªÐ ûþ ¾©pâ}â°Q yâ°ª²ûd곪vâ° ÉÖgâ°yâKÀê ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

5


U}â°QyÖKpê. E{âîª{ÖÐÌâ°³ ±Ýâpêô}Ò pÖmXdê" ÀÖX~Öî© Àâ°Ýâyâ]Æ{ê. aª{â° {⽸DÌâ°¶[ E{â° Àâ°pâÔâ°gÖÚ}â eÌâ°ûÉÒ E{âMªyê. }Ö}â° ±Ýâpêô¾gê Ý곩{â°{â° »©pâ %¾î©Ñ_yâÀÖÐ. ±Ýâpêô¾}â¶[ ÀÖûÉâ°Àâ ±ªr ÉâÀâ°°{ÖÌâ°Àâó Ýâ°r°D ÝÖÑ{â `±ªÂÒb ±Ýâpêô}Ò' Éâªhâr}êgê E¬©gâ Àâ°³pâ° ÀâÍâËgâÔâ°. %{âpâ ÀÖ¸Ëdâ ÉâÀâÃÖpâªÅâdê" eÀâË %»¼Ìê°ª{â° }â}âQ } â°Q AÀâ°ª»ZÉâÈÖÐyâ°K. E}ê³Q©ÀâË dâ}âQvâ{â ~âªkâÅÖÍÖ }âr ~âZdÖµÒ pêô (~âZdÖµÒpÖuÒ). }â}âQ Eù ÀâÌâ°Éâb}â³Q ÈêÑ"Éâ{ê ±ÝâÔâ Ýâ°pâ°Ä¾ª{â }Ö}â° ±Ýâpêô}Ò ¬]©~âdê" dÖ¶ÂêD. %¶[Ìâ° ÅÖpâyâ{â pÖÌâ°ÅÖî ÏÖ·dâ½ÍâJ µêsD Àâ°yâ°K %Àâpâ ~â»Q Àâ°°ÙX %»¼gâÔÖÐ ~ÖÈê³$ªvâpâ°. ÉâÝÖpÖ Àâ°yâ°K ±Ýâpêô}Ò ÆÀâÃÖ}â ¾ÈÖMxgâÔâ¶[ }â}âgê ÀâÃÖgâË{âµâËdâpâ ÀâXÀâÉêLÌâ°}â°Q a{âÐû aªs ~âÌâ°x{â¶[Ìâ° }â}âQ %|êôÌâ°ËÀâ}â°Q ¾ÀÖîû{âÀâpâ° ±Ýâpêô¾}â %µê³©dÖ}âª{â µêsD ÝÖgâ³ %Àâpâ ÉâªgâÚgâpâ°. ÉâÝÖpÖ ¾ÈÖMx{â¶[ }â}êQ·[ ÀâXÀâÝÖpâgâÔâ¶[ ÉâÝâdâîÉâ°yâK ¾gâËÀâ°}â{â {Ö]pâ{âÀâpêgâ³ ±ª{â° ²©Ôê³"ªvâÀâpâ° dâÉâDÀâÃÒb I{ê³X©Ð IÍÖ Ê.s. AkÖÌâ°Ë EÀâpâ°. ±Ýâpêô}Ò ¾ÈÖMx{â¶[ }â}âQ}â°Q ÆÀâÃÖ}⬪{â Eùû Ýê³pâÐ}âÀâpêgâ³ Éâ°pâÑ_yâÀÖÐ {Ösû{âÀâpâ° OpÒ~êò©ÂÒË ÀâÃÖX}ê©mpÒ À곩Ýâ}â{ÖÉÒ }ÖÌâ°dÒ EÀâpâ°. Àâ°}ÖÀâÃÖ{â¶[ }â}âQ}â°Q Eùû{âM `~ÖXÈê©ÉÒ E}Ò' Ýê³Âê©ÈÒ}â¶[ yêpêÀâ°pêÌâ°¶[{êM© }â}âQ Ïê©dâ° ¥ Ïê©vâgâùgê ·dâ_X EyâKÀâ}â° ÀâÃÖX}ê©mpÒ Ê}âpÖm µêsD. o U·[ Àâ°}âÉâ°bgâùª{ÖÐÌê°© }â}âQ ±Ýâpêô}Ò ~âZÀÖÉâ Éâ°ÙdâpâÀê¾û{â°M. ±Ýâpêô}Ò %ÍêD©}â³ ÆÉÖKpâÀÖ{â Åâ³~âZ{ꩵâÀâ·[. oЩgâ ÉâÀâ°°{âZÀâ}â°Q þª{ê ÉâîÉâ°yâK ÀâÃÖ}âÀâ}â {ârD Ýêuê@gâÔâ° %¶[ dÖ·³pâ yê³vâÐÀê. A{âpâ³ ÌâÃÖÀâ ¬Ñ"gê ~âÌâ°x ÀâÃÖÚ{âpâ³ %}â» {â³pâ{âÈê[© dâvâ·° zârD}ê U{â°pÖgâ°yâK{ê. ÉÖªÉâ­»dâ E»ÝÖÉâ : Éñ¬ %pꩲÌâÃÖ{â ~âòÀâË dâpÖÀâùÌâ°¶[ %pꩲÌâ°}Ò AfÖyâ (Gulf) {â¶[ }êÈêg곪Úpâ°Àâ ±Ýâpêô}Ò Àâ°³ÀâyâKÀâ°³pâ° ×dâ" ~âórD ¬]©~âgâùª{â dâ³Ú{êÌâÃÖ{âpâ³ {ê³vâG{ê¾Éâ°Àâ ±Ýâpêô}Ò ¬]©~â{â¶[ ÀâÃÖyâZ m}â ÀâÉâ» E{â°M Iù{â°Àâó n°yâ°ÀâÃÖ}â{â ~âÑ_|ÖÀâ°dê" ÝêÉâpÖÐÀê. %ªyâpÒ pÖ¸å©Ìâ° ÆÀâÃÖ}â ¾ÈÖMx Àâ°°ÝâpÖZdÒ ÝÖgâ³ i{ê³X©Ðdâ Àâ°yâ°K d⽸ dꩪ{âZÀê¾Éâ°Àâ ûÂÖZ }âgâpâgâùgê dâvâ· Àê°©¶ª{âÈê© Éê©yâ°ÀêgâùÀê. ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x 6

-4(2nd Proof)

`±Ýâpêô}Ò' Uª± ÝêÉâpâ° `yâZ ô}Ò ±ÝâpÒ' Uª{âpê Upâvâ° ÉâÀâ°°{âZ Uª± %zâËÀâ}â°Q aÔâg곪Ú{ê. dâvâÈÖÔâ{â ûþ ¾©pâ° Àâ°yâ°K Àê°©·R{âî}â I~âóR ¾©î}â Æ°µâZxÀê© `Upâvâ° dâÀâ·°' Uª± dâ·R}êgê Uvê ÀâÃÖÚdê³sDpâÏê©dâ°. o ~âZ{ꩵâdê" UÇêJ Ýâî{â° ±pâ°Àâó{âdê" Àê³{âÈê© E¶[ {ê³pêÌâ°°»K{âM µêZ©ÍâF Àâ°°yâ°Kgâùª{ÖÐ ±Ýâpêô}Ò ~âZû{âP ÀÖX~Öî© dꩪ{âZÀê¾ûyâ°K. `mÏê©ÈÒ {â°fÖ}Ò' Uª±°{â° ÉâÀâ°°{âZ Àâ°rD¬ª{â Éâ°.134 Æ°©. UyâKpâ{â¶[{â°M E¶[Ìê°© %yâXºdâ ÉâªfêXÌâ° UÇêJÌâ° ÏÖÆgâùÀê. ±Ýâpêô¾}â %» {ê³vâG `}ÖXµâ}âÈÒ Àâ°³XûÌâ°ª'}â°Q Éâª{âúËû{âÀâîgê o ~âZ{ꩵâ{â ~ÖZש}â ÉÖªÉâ­»dâ E»ÝÖÉâÀêòª{â° dâ¹Jgê dâsD{âªyÖgâ°yâK{ê. ±Ýâpêô}Ò, yâ}âQ Àâ°Ú·¶[ yâ°ª²d곪Úpâ°Àâ Eªzâ ÉâªÉâ­»gê ÑZ.~âò. Àâ°³pâ° ÉÖÆpâ ÀâÍâËÑ"ªyâ·³ þª¬}â kÖî»Zdâ þ}êQÈê E{ê. Àâ°°ÙXÀÖÐ Àê°Éâ~êòÂê©Æ°ÌâÃÖ ÝÖgâ³ ûª|â³ ÉâªÉâ­»Ìâ° {ârD ~âZÅÖÀâ o ¬]©~â{â Àê°©ÈÖÐ{ê. dÖpâx, ~âòÀâË¥~âú+Àâ°gâÔê³ÔâÐ}â ~ÖZש}â ÀÖX~Öpâ ÀâþÀÖr°gâùgê E{곪{â° ¾·°gâvêÌâ° ±ª{âpâ° yÖxÀÖÐ{â°M{â°. E}ê³Qª{â° Àâ°°ÙX dÖpâx, ÀÖX~ÖîgâÔâ° yâÀâ°W Ýâvâgâ°gâùgê ûþ¾©pâ° (dâ°ÚÌâ°°Àâ ¾©pâ°) yâ°ª²d곪vâ° Ý곩gâ·°, E¶[Ìâ° ÉâÀâ°°{âZ{â¶[ %vâÐ{âM ûþ ¾©î}â ±°gê$gâÔâ}êQ© %Àâ·ª²û{â°M Àâ°yâ°K Àâ°°yâ°KgâÔâ}â°Q dê³Ôâ\Èêª{ê© E¶[ yâªgâÏê©dÖÐ ±ª{â°{â°. Àâ°gÖ}Ò (oÐ}â aÀâÃÖ}Ò)¾ª{â Ýê³pâr Ýâvâgâ°gâÔâ° Ýâpâ~ÖR¬ª{â (ûª|â³ dâ¹Àê), Àâ°pâ{â À곩~âó, ×}âQ, Ïêù\ ÝÖgâ³ %Àâ°³·X pâyâQgâÔâ}â°Q d곪vê³Ìâ°°M Àê°Éâ~êòÂê©Æ°ÌâÃÖ{â¶[ ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖvâ°»K{âMÀâó. %¶[Ìâ° m}âpâ° Àâ°pâgâÔâ}â°Q {ê©ÀÖ·Ìâ° pâkâ}êÌâ°¶[ I~âÌ곩ÐÉâ°»K{âMpêª{â³ yÖÀâ°Z dâpâÐû %ÀâógâÔâ}â°Q Àâ°pâ{â Àê°©Èê Èê©ÄÉâ°»K{âMpêª{â³, dâª×}â ~âZ»Àê°gâÔâ}â°Q yâÌâÃÖîû Ïê©pê {ꩵâgâùgê dâÔâ°þÉâ°»K{âMpêª{â³ IÈê[©ÙgâùÀê. Agâ pâ³ÛÌâ°¶[{â°M{â° ÀâÉâ°K ƾÀâ°Ìâ° ~â{âP» (Barter system). ±Ýâpêô}Ò¾ª{â Àâ°°yâ°KgâÔâ°, Ùm³Ëpâ, Ùm³Ëpâ gâîÌⰠש·gâÔâ°(mª±°¶), Ýâ»K ÉÖgÖrgê³Ôâ°\»K{âMÀâó. ±Ýâpêô¾}â ~ÖZש}â ÉÖªÉâ­»dâ E»ÝÖÉâdê" `¬ÈÒÀâ°}Ò' U}â°QyÖKpê. ÑZ.~âò. }Ö·"}ê© µâyâÀâÃÖ}â{â¶[ ÐZ©dÒ {ê³pê %ÈêdÖbªvâpÒ}â Ýâvâgâ°gâÔâ° E¶[ dÖ¶rD Àê°©Èê `¬ÈÒÀâ°}Ò' ÝêÉâpâ° }ÖµâÀÖÐ `ÂêôÈ곩ÉÒ' ÉâªÉâ­» Ýâpâvâyê³vâÐyâ°. 1953pâ¶[ Àâ°yâ°K 1955pâ¶[ vꩾÉÒ Àâ°yâ°K ÁêZªkâpâ° E¶[ }âvêû{â Iyâ#}â}â{â¶[ ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

7


Éâ°. Upâvâ° ·dâ_ ÉâÀâÃÖºgâÔâ° dâ¹Jgê ²¬MÀê. EÀâó ¬ÈÒÀâ°}Ò ÝÖgâ³ ÂêôÈ곩ÉÒ ¥ o Upâvâ³ ÉâªÉâ­»gâÔâ ÉâRÍâD dâ·R}êÌâ°}â°Q ¾©vâ°yâKÀê Uª±°{â° ~ÖZdâK}â yâmCpâ %«~ÖZÌâ°. ApâªÅâ{â `¬ÈÒÀâ°}Ò' ÉâªÉâ­»Ìâ° ÆÀâpâgâÔâ° Àê°Éâ~êòÂê©Æ°ÌâÃÖ{â ÉÖþyâX{â¶[ {ê³pâdâ°yâKÀê U}âQÈÖÐ{ê. ¬ÈÒÀâ°}Ò ~âZû{âP ÀÖX~Öî© dꩪ{âZÀÖÐ{â°M %¶[Ìâ° m}â ÉÖÆ·[{â ×pâªÊ©ÆgâÔÖÐ{âMpâ°; %¶[ {ê©ÀâyêgâÔâ° ÀÖûÉâ°»K{âMpâ° Uª± %{â°Vyâ Éâªgâ»Ìâ°}â°Q E{â° Ýê©Ôâ°Àâó{â·[{ê uÖC}â ÝÖgâ³ m· {ê©Àâyê UªÑ Àâ°yâ°K Àê°Éâ~êòÂê©Æ°ÌâÃÖ{â %pâÉâ° ÐÈÒgâÀê°©µÒ EÀâpâ É⪱ª|âgâÔâ ±gêgâ³ E{â° Ýê©ù{ê. E{âdê" %}â]ΰû{â aª{â° dâyê þ©Ð{ê¥ Àê°Éâ~êòÂê©Æ°ÌâÃÖ{â {ê³pê ÐÈÒgâÀê°©µâ¾gê ÉÖÆ}â ÅâÌâ° ÏÖºÉâ°»Kyâ°K. ¬ÈÒÀâ°}Ò}â¶[ ÌâÃÖpâ³ Àâ½{âPpÖgâ°Àâó¬·[. ÉÖÆ·[ Uª± ÆÍâÌâ° »ù{â Ayâ}â° A ~âZ{ꩵâÀâ}â°Q }곩vâÈêª{â° Ýê³pâvâ°yÖK}ê. %Àâ¾gê {ÖîÌâ°¶[ ÊÌâ°³Éâ°{âZ Uª±Àâ}â° ÅêsDÌâÃÖÐ E{âpâ pâÝâÉâXÀâ}â°Q »ùÉâ°yÖK}ê. dâvâ· yâÔâ{â¶[ Àâ°°Ôâ°\gâùª{â AÀâ½yâÀÖ{â µÖµâ]yâ ûL»Ìâ°¶[ Éâ{Ö }âÔâ}âùÉâ°Àâ Ýâ³Àêòª{â° Epâ°Àâó{âîª{âÈê© m}âîgê %Àâ°pâyâ] a{âÐ{ê Uª{â° Ayâ}â° Ýê©Ôâ°yÖK}ê. ÐÈÒgâÀê°©µÒ ÉâÀâ°°{âZ{ê³Ôâdê" ÝÖî A Ýâ³Àâ}â°Q þÚ{â°d곪vâ° Àê°©Èê ±pâ°ÀâÍâDpâ¶[ %Àâ}â dâ¹Jgê Éâ°ª{âpâÀÖ{â ûþ ¾©î}â dê³ÔâÀêòª{â° g곩kâîÉâ°yâK{ê. Éâªy곩Í⬪{â %{âpâ¶[ omÈêª{â° Ý곩{âÀâ}â}â°Q aª{â° ÝÖÀâó Éâ°»K Ýâ³Àâ}â°Q %~âÝâîÉâ°yâK{ê. ÐÈÒ gâÀê°©µâ}â Éâ°ª{âpâ Éâ]~âQ Éñ|âÀêòª{â° þ©gê Àâ°°î{â° ²©Ôâ°yâK{ê. ¬ÈÒÀâ°}Ò m}âpâ° %ª¬¾ª{â ÝÖÀâ}â°Q ~âòÊÉâyê³vâÐ{âpâ°. AÐ}â Àâ°°{êZgâÔâ¶[ Ùm³Ëpâ{â Àâ°pâ, UªÑ {ê©Àâyê ÝÖgâ³ ÝÖÆ}â ×yâZgâù{â°M{â}â°Q }ÖÀâó ogâ·³ ÀâÉâ°K ÉâªgâZÝÖ·Ìâ°{â¶[ dÖx±Ýâ°{â°. (ÝêkÖ+Ð Àâ°³»Ë ú·RgâÔâ¶[) ¬ÈÒÀâ°}Ò pÖmXÀâó ÁêôÈÖdÖ{âÀâpêgâ³ (dâ°ÀêôÂÒ) ÆÉâKîûyêKª{â° ÉÖªÉâ­»dâ ~âópÖÀêgâÔâ° Ýê©Ôâ°yâKÀê. ±Ýâpêô}Ò}â¶[ Epâ°Àâ ÉÖÆpÖpâ° ÉâÀâÃÖºgâÔâ° ~ÖZdâK}â yâmCpâ gâÀâ°}â ÉêÔê¬Àê. %pâ°ÀâyâKpâ {âµâdâ{â¶[ dârDvâ dÖÀâ°gÖî ApâªÅâg곪vÖgâ UÍê³D© ~âópÖyâ}â ÉâÀâÃÖºgâÔâ° }âÍâDg곪vâÀâó. A{âpê ogâ %ÀâógâÔâ}â°Q ÉâpâdÖpâÀâó pâÑ_yâ yÖxÀêª{â° h곩¸û{ê. 8

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-5(2nd Proof)

`¬ÈÒÀâ°}Ò' Àâ°yâ°K ÂêôÈ곩ÉÒ o Upâvâ³ ÉâªÉâ­»gâÔâ dâ°pâ°Ýâ°gâÔâ° o ÉâÀâÃÖºgâÔâ¶[ EÀê. dê·Àâ}â°Q Éâª{âµâËdâîgÖÐÌê°© Àâ°³XûÌâ°ª}â¶[ dÖ¬îû{ÖMpê. `¬ÈÒÀâ°}Ò' Àâ°yâ°K ÂêôÈ곩ÉÒ o Upâvâ³ ÉâªÉâ­»gâÔâ dâ°pâ°Ýâ°gâÔâ° o ÉâÀâÃÖºgâÔâ¶[ EÀê. dê·Àâ}â°Q Éâª{âµâËdâîgÖÐÌê°© Àâ°³XûÌâ°ª}â¶[ dÖ¬îû{ÖMpê. `¬ÈÒÀâ°}Ò' dÖ·Àâó dâª×}â Ìâ°°gâdê" Éê©î{â°M. Éâ°. E~âRyâ°K Æ°©. %gâ·, }Ö·°" Æ°©. UyâKpâÀâóÔâ\ o ÉâÀâÃÖºgâÔâ¶[ µâÀâ{â yâÈêÌâ°}â°Q IyâKpâ ¬Ñ"gê Er°D, dÖ·°gâÔâ}â°Q u곩Úû, Upâvâ³ dêôgâÔâ° Àâ°°Ù Àâ°°×+dê³Ôâ°\Àâªyê Àâ°·Ðû{â dâ°pâ°Ýâ°gâùÀê. µâÀâ{â Éâ°yâK·³ ×yâZgâùª{â dâ³Ú{â Àâ°Údê, dâ¶[}â Ýâ³Ê, pâyÖQÅâpâxgâÔâ°, dâª×}â ~Ö}â ~ÖyêZ, IÍâå ~âÑ_Ìâ° Àê³ÂêD, Ùm³Ëpâ gâîÌⰠש·, AÝÖpâ ÉÖÀâÃÖÐZ þ©gê ¬}âÀâò ±ÔâÉâ°Àâ ÀâÉâ°KgâÔâ}â°Q Evâ°»K{âMpꪱ°{â}â°Q ogâ·³ }ÖÀâó dÖx±Ýâ°{ÖÐ{ê. ÐZ©dâpâ dÖ·{â¶[ µâÀâ{â ÏÖΰgê }ÖxX %zâÀÖ Àâ°°yâ°KgâÔâ}â°Q Evâ°»K{â°M, yâ°sgâÔâ° Àâ°°kâ°+Àâªyê ±ªgÖpâ{â UÈêÌâ°}â°Q Evâ°»K{âMpꪱ°{âdê" ÉÖdÖ_X|ÖpâgâùÀê. UÔêÌâ° Àâ°dâ"Ôâ µâÀâÀâ}â°Q AÅâpâxgâùª{â %·ªdâîû Àâ°¹J}â Ýâ³ÊÌê³ÔâÐr°D ÉâÀâÃÖº ÀâÃÖvâ°»K{âMpâªyê, ogâ·³ %ªzâ %ûL ~âªmpâgâÔâ°, Ýâ³ÊgâÔâ° dÖx ûgâ°yâKÀê. ÉâÀâÃÖºgâÔâ¶[ %}ê©dâ ±gêÌâ° }ÖxXgâÔâ³ {ê³pê»pâ°Àâó{â}â°Q Àâ°³XûÌâ°ª}â¶[ ~âZ{âµâË}âdê" EsD{ÖMpê. ÐZ©dâpâ dÖ·{â¶[ ±ªgÖpâ{â avâÀêgâÔâ°, {âªyâ, Àâ°°yâ°K, ¾©¶ Àâ°¹gâÔâ° Ýê©pâÔâÀÖÐ I~âÌ곩ÐÉâ·RrD dâ°pâ°Ýâ°gâÔâ³ ~âyêKÌâÃÖÐÀê. þ©gê ¬ÈÒÀâ°}Ò Àâ°yâ°K ÂêôÈ곩ÉÒ ÉâªÉâ­»gâÔâ}â°Q Ïê©pê Ïê©pêÌâÃÖÐ }ÖÀâó gâ°pâ°»Éâ°Àâó{â° E¶[ ÉÖ|âX. pÖmÉâyêKÌâ° OÔâ°¥²©Ôâ° : ÑZ. µâ. 1497pâ¶[ ±Ýâpêô}Ò ¬]©~âdê" ~êò©kâ°ËЩÉâpâ ~âZÀꩵâÀÖÐ %Àâpâ° U·[ ±ª{âpâ°gâÔâ}â°Q Àâµâ~âÚûd곪vâ° dê·Àâó d곩ÂêgâÔâ}â°Q dâsD{âpâ°. ÑZ.µâ. 1515pâ¶[ %·°TdâdÒË UªÏÖyâ}â° o ~âZ{ꩵâÀâ}â°Q ~êò©kâ°ËgâÈÒ}â %ªÑyâdê" aÔâ~âÚû{â}Ö{âpâ³ ±Ýâpêô¾gâÔâ° ~âúËÌâÃÖ{â ÉâÝÖÌâ°¬ª{â 1602pâ¶[ %Àâpâ}â°Q þÀê°WsDû{âpâ°. 1783pâ¶[

ÝâÔêÌâ° pÖm dâ°r°ª±{â Àâ°³pâ° Ù¶©Áâ ~âªgâvâgâÔâ° Éê©î o ~âZ{ꩵâÀâ}â°Q gê{â°Md곪vâpâ³ }âvâ°Àê Ýâyâ°K ÀâÍâËgâÔâ° aÀâÃÖ¾ ~âZÅâ°yâ]Æyâ°K. ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

9


o Ù¶©Áâpâ Àâ°dâ"Ôâ° aÀâÃÖ¾ %º~âyâXÀâ}â°Q dê³}êgê³ùû Eªgê[ªÚ}â oÉÒD EªÚÌâÃÖ dâª~ê¾Ìê³vâ}ê a~âRª{â ÀâÃÖÚd곪vâpâ°(1820). Agâ ²ZsÍâîgê Ýâvâgâ° I{âXÀâ° {ê³pêΰyâ°. A{âpê dâyÖpÒ Àâ°yâ°K ±Ýâpêô¾}â Ù¶©Áâpê³Ôâgê aÔâ mgâÔâgâÔâ° }âvêÌâ°°yâKÈê© E{â°MÀâó. Àâ°°ª{ê Aù{â EÉÖ²}Ò AÈÒ Ù¶©ÁÖ}â %ù]dêÌâ° dÖ·{â¶[ (1869-1932) µÖª» }êÈêg곪vâ° ±Ýâpêô}Ò A|â°¾dâyêÌâ°yâK dÖ¶sDyâ°. Ýâ·Àâó ~âZzâÀâ°gâÔâ° : o Ù¶©Áâ}â° údâ_xdê" A{âXyê ¾©Ú{âM·[{ê 1896pâ¶[ Àê³{â· ~êò¶©ÉÒ ~âvêÌâ°}â°Q ÉÖLÄû{â}â°. 1900pâ¶[ Àê³{â· AÉâRyêZ 1916pâ¶[ Âê¶gÖZÁÒ ÉêD©Íâ}Ò, 1919pâ¶[ Ýâ°vâ°gâpâ µÖÈê, 1928pâ¶[ Ýâ°vâ°ÐÌâ°pâ µÖÈê, 1932pâ¶[ ÆÀâÃÖ}â ¾ÈÖMx, %{ê© ÀâÍâË Âê¶Áêò©}Ò dꩪ{âZ (±Ýâpêô¾gê UÇêJ Ýâî{â° ±ª{â°{â³ E{ê© ÀâÍâË.) 1938pâ¶[

û}ê©ÀâÃÖ Àâ°ª¬pâ, 1939pâ¶[ Àê³{â· Àâ½yâK ~â»Zdê, 1938pâ¶[ pê©ÚÌ곩 ÉêD©Íâ}Ò ¥ þ©gê Uvê²vâ{ê ~âZgâ»Ìâ° Ýêuê@gâÔâ}â°Q Àâ°³ÚÉâ°yâK ±ª{â ±Ýâpêô¾gê Àâpâ{Ö}âÀÖÐ ~âîxÆ°û{â°M %}ÖÌâÃÖÉâÀÖÐ a{âÐ ±ª{â yêôÈÖgÖpâgâÔâ°. 1934pâ¶[ yêô· µâ°¬P©dâpâx dꩪ{âZ ÉÖL~â}êg곪vâ Àê°©Èê 1945pâ¶[ Éñ¬ %pꩲÌâÃÖ{â Àâpêgâ³ ~êô~ÒÈêô}ÒgâÔâ° kÖ×d곪vâÀâó. m~Ö¾© Àâ°°yâ°KgâÔâ ~âZÀꩵ⬪{â aÀê°WÈê© yâÔâ dâ×+{â E¶[Ìâ° ÀÖX~ÖpâÀâó yêô· Éâª~â»K¾ª{ÖÐ %{â°VyâÀê}â°QÀâªyê kê©yâîûd곪Úyâ°. µê©fÒ Éâ°Èê©ÀâÃÖ}Ò {ê³pê 1961pâ¶[ ~ârDdê" ±ª{Ögâ ±Ýâpêô}Ò Éâ]yâªyâZg곪vâ° pÖm}ê© pÖÍâå{â ~âZÀâ°°Ù}ÖÐ IÔâ\ aª{â° ~âZuÖ~âZÅâ°yâ] {ꩵâÀÖÐ Éâª~â{âVîyâg곪Úyâ°. oÐ}â {ê³pê E}âQÍâ°D Éâ°|ÖpâÇêgâÔâ}â°Q dÖÌâ°Ëpâ³~âdê" y⪬{ÖM}ê. 1986pâ¶[ ±Ýâpêô}Ò¾ª{â Éñ¬ %pꩲÌâÃÖ{âÀâpêgê dâvâ¶}â¶[Ìê°© pâ×û{â E~âRyêè{â° Ñ.Æ°©. I{âM{â Ýê{ÖMîÌâ°° Éâª~âdâË{â Éê©yâ°Àê U¾û{ê. Y{â° dâvêgâÔâ¶[ dâvâ· Àê°©¶}â Éê©yâ°ÀêgâÔâ° E{âpâ¶[Àê. Iù{êvê dâvâ·}â°Q û©ùÌê°© o pâÉêKÌâ°}â°Q pâ×ÉâÈÖÐ{ê. E{âpâ Àâ°³·dâ Éñ¬Ìâ° úZ©Àâ°ªyâpâ° ÀÖpÖªyâX{â¶[ ±Ýâpêô¾gê ±ª{â° ¾©î}âªyê Ýâx Ùkâ°Ë ÀâÃÖÚ E¶[Ìâ° ÀÖX~Öpâ{â %«À⽬Pgâ³ dÖpâxpÖgâ°»K{ÖMpê. A{âMîª{â ÀÖpÖªyâX{â pâuÖ¬}âgâÔâ¶[, o Ýê{ÖMîÌâ°¶[ ÀÖÝâ}âgâÔâ ÉÖÈê© ÉÖ·°! A{âpê Æ©ÉÖ E·[{ê %¶[ª{â E¶[gê, E¶[ª{â %¶[gê ÉⶩÉÖÐ Ý곩gâ·° ±pâ°Àâó¬·[. gâÚÌâ°¶[pâ°Àâ Æ©dâ_ÇÖ g곩~âópâÀâ}â°Q Oî }Ö}Ö{âpâ³ {â³pâ{â¶[ ÝâÉâ°ÔêgâÔâªyê Àê°ô kÖ×d곪vâ° ¾¬ZÉâ°Àâ Éñ¬Ìâ°}â°Q Æ©Ñ_û{ê. 10

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-6(2nd Proof)

ûîÀâªyâpâ A }Övâ° Ýê©Ðpâ±Ýâ°{â° Uª± Ì곩kâ}êgê gâî dâr°D»K{âMªyê O}Ö{âpê©}â°, û}ê©ÀâÃÖ }곩vâ·°, Àêô}Ò, Æû" dâ°ÚÌâ°·°, Éâ]kâæª{âÀÖÐ ÆÝâîÉâ·° o m}â, Ïê©pê }ê·Àâ}êQ© Ýâ°vâ°dâÏê©dâ·[ Uª{â° dâ¾dâpâÀâò Aΰyâ°. %¶[Ìâ° ÀâÃñ}â dâvâ·°, E¶[Ìâ° yâ°ªr dâvâÈê³vâ}ê Er°Dd곪vâ É⪱ª|âÀêª{âpê AÔâ{â ÀâÃÖyâ°dâyê ÀâÃÖyâZ. ÑZ.µâ. 7}ê© µâyâÀâÃÖ}â{â¶[ ±Ýâpêô}Ò ¬]©~âdê" EÉÖ[ª |âÀâ°Ë dÖ¶rD Àê°©Èê þuÖZ dÖXÈêªvâpâ}â°Q %}â°ÉâîÉâÈÖgâ°yâK{ê. ogâ ±Ýâpêô}Ò Éâª~âòxËÀÖÐ EÉÖ[ª |âÀâ°Ëdê" aÔâ~ârD pÖmXÀÖÐ{ê. aª{â° þª{â³ {ê©ÀÖ·Ìâ°Àâò ogâ pâkâ}êg곪Ú{â°M %¶[ ÀâÍâËdê³"Àê°W IyâbÀâ }âvêÌâ°°Àâó{êª{â° %¶[Ìâ° ±ª|â°gâÔâ° »ùû{âpâ°. %pâ²T pÖmX ÅÖÍê, EªÐ[ÍÒ ÀÖXÀâÝÖîdâ ÅÖÍêÌâÃÖÐÌâ°³ ~âZkÖpâ{â¶[{ê. E}â°Q Éâ°ª{âpâ }âgâî, ÏêÔâÑ}â Ù¾, yê©·°Àâ dâvâ· dêôgâ}âQÚ Àâ°}ÖÀâÃÖ{â ±gêgâ³ Upâvâ° ÀâÃÖyâ° Ýê©ÔâÏê©dâ°. }Ö}â° Éâ°»K }곩Ú{â o kê·°Àêgê dâvâ·° ÏÖî ÏÖîgâ³ Àâ°°»Kr°D, Àâ°°»K}â Éê©Éê kê¶[{âpê ÉâªuêÌâÃÖgâÉâ ±ªgÖpâ{â kÖ{âpâ ÝÖÉâ°yâK Apâ» ÏêÔâgâ°yâK{ê. ~âZ»ÌâÃÖÐ o Éâ°ª{âî Àâ°°gâ°ÔâQgâ°yâK ~âZÀÖûgâÔâ}â°Q U{â°pâ°gê³Ôâ°\yÖKÔê. %yâKî}â Éâ°gâª|âÀâ}â°Q ûª~âÚÉâ°yÖKÔê. dâx°J d곩pêôÉâ°Àâ ±ªgÖpâ{â %ªgâÚgâÔâyâK (Éâ³dÒ), ÆÉÖKpâÀÖ{â MallgâÔâyâK }âÀâ°W Ýêuê@gâÔâ}â°Q »pâ°ÐÉâ°yÖKÔê. UyâKpâ{â Ýê³Âê©·°gâÔâ Àâ°°ªgâÂêDÌâ°¶[ ÉâÆÌâ°°yâK ±{â°Ñ}â mªuÖrÀâ}â°Q Àâ°pêyâ° ²vâ·° ~êZ©pê©ÄÉâ°yÖKÔê. E¶[ m}âdê" Ayâªdâgâù·[; |ÖÀâªyâÆ·[; }ÖÔêgê©}â° Uª± תyê E·[; ²û·° ±ªyêª{âpê ÝâÀÖ ¾Ìâ°ª»Zyâ dê³tâÚÌê³Ôâgê Éê©îdê³Ôâ°\Àâ m}â, Iî ²û¶}â %}â°ÅâÀâ Ïê©vâÀê}â°QyÖKpê. I{ê³X©gâ{â yÖÉâ°gâÔâ³ Éâ³Ìâ°Ë}â}â°Q Ïêùgê$ ÝÖgâ³ ÉâªuêÌâ° dê·Àâó %Àâºgê ÀâÃÖyâZ ¾Ìâ°ª»Zûdê³Ôâ°\yâKÀê. ±Ýâpêô}Ò, Àâ°°ÙXÀÖÐ ~âZÀÖûgâÔâ}â°Q Adâ¸ËÉâ°Àâ yÖxÀê¾û{ê. 2000}êÌâ° ÀâÍâË{â¶[ Àâ°³pâ³Àâpê Æ°¶Ìâ°dâ³" Æ°Ñ" ~âZÀÖûgâÔâ° E¶[ yâªÐ{âM {ÖÙÈêgâùÀê. ~âZ~âªkâ{âÈê[© ~âZû{âPÀÖÐpâ°Àâ ~âªkâyÖpÖ Ýê³Âê©·°gâÔâ°, ÀâÍâËÆÚ© }âvêÌâ°°Àâ g곩ÈÒS Ar, ¾©pÖr{â ÉâR|êËgâÔâ³ E¶[Ìâ° ~âZÀâ°°Ù AdâÍâËÇêgâÔâ°. E¶[Ìâ° dârDvâgâÔâ·³[ %pâÏÒ ÀÖÉâ°Kú·RÀê© ~âZ|Ö}â. MallgâÔâ¶[

Ýê³Âê©·°gâÔâ·[{ê û¾ÀâÃÖ Àâ°ª¬pâgâÔâ³ EÀê; Ƶâ]Æ{ÖX·Ìâ°Æ{ê; A{âpâ³ µÖÈÖ údâ_x Àâ°°Ð{ê³vâ}ê Ýê×+}âÀâpâ° yâÀâ°W Àâ°dâ"Ôâ}â°Q Æ{ꩵâ{â údâ_xdÖ"Ð ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

11


dâÔâ°þÉâ°yÖKpê Uª{â° %¶[}âÀâpâ° Ýê©Ôâ°yÖKpê. pâuÖ ¬}âgâÔâ¶[ m}âpâ° dâ°r°ª± ÉâÀê°©yâ Ýâ»Kpâ{â Àâ°pâÔâ° gÖÚgê Ý곩Р%¶[Ìâ° Àâ°½gâ, ~âÑ_gâÔâ Æ©dâ_Çê }âvêÉâ°yâK A}⪬Éâ°yÖKpê. Ïê©ÂêÌâ° dâZÀâ°Æ·[¬{âMpâ³ Ýâ{âM}â°Q þÚ{â° ÏêpâÔâ¶[ dâ°¹ÉâÏê©dê}â°QÀâ Ekêæ %¶[Ìâ°Àâpâ{â°. ±Ýâpêô}Ò UÍêD© A|â°¾dâyêgê yêpê{â°d곪Ú{âMpâ³ ogâ·³ ~âpâª~âpêÌâ°}â°Q }êkâ°+Àâ Npâ°. %¶[gê dÖ¶rD ÌâÃÖîgÖ{âpâ³ E{â° Àâ°}âÀâîdêÌâÃÖgâ¬pâ{â°. pÖ»ZÌâ° ÏêÔ⬪gâÔâ¶[ dêôÌâ°¶[ Ùvâ$Àâ}â°Q ²©Éâ°yâK ÝâÔêÌâ° dâyêgâÔâ}â°Q ÝÖvâ°Àâ E¶[Ìâ° m}â ÉâÀâÃÖºgâÔâ }âvâ°Àê ¾ªyâ°, yâÀâ°W ~âòÀâËmpâ}â°Q gâ°pâ°»û ~âóÔâdâgê³Ôâ°\Àâ E¶[Ìâ° Àâ°dâ"Ôâ°! ÉÖ]«ÀâÃÖ}âdê" E{âÑ"ªyâ {ê³vâG ÉÖdâ_X Àâ°yê³Kª{â° EpâÈÖpâ{â°. E¶[ª{â ¾Àâ°gê©}â° Ïê©dâ°? Uª{â° }â}âQ}â°Q dâpêûd곪Ú{âM ±ª|â°gâÔâ° dê©ù{âpâ°. ``}Ö}â° Éâ]{ê©ú'' ¥ Uª{ê. o ÄZ©»Ìâ°}â°Q Ýê³yâ°K Àâ°°ª±Î°gê ±pâÈêª{â° ÆÀâÃÖ}âÀê©î dâ°ùyÖgâ ±Ýâpêô¾}â ²·[Àâ ±ª|â°gâÔâ°, gâ°pâ° Éê©ÀÖ ÉâÆ°»Ìâ° %|âXdâ_ %Æ°©}âpâ }ê©yâ½yâ]{â¶[ ¾©Ú{â A»W©Ìâ° ÉâyÖ"pâ, dâ}ÖËrdâ Éâªhâ{â pÖuê³X©yâbÀâ{â ÉâªÅâZÀâ°, EªÚÌâ°}Ò É곩µâÈÒ dâ[ÏÒ}â¶[ }âvê{â ÉêQ©Ýâ dâ³r{â ÀêôÅâÀâ. EÀê·[ {â½µâX ÀâÃÖ¶dêgâÔâªyê yꩶ ±ª{â %}â°ÅâÀâÀÖÐ dâx°J yê©Àâg곪Úyâ°. %ÍâDpâ¶[ gâgâ}â ÉâØÌê³±TÔâ° ~âórD ~ÖXdê©r}â°Q dêôÐyâKÔâ°. %{âpâ¶[ kâù yâvêÌâ°°Àâ dÖ·° ש·, gâÀâÉâ°gâÔâ°, Upâvâ° ÉêªÂÒ ÏÖr¶gâù{â°MÀâó. }â}âQ Ïê©dâ° Ïê©vâgâÔâ° %Àâógâùgê©}â° gê³yâ°K?

12

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-7(2nd Proof)


-8(2nd Proof)

EªÚÌâÃÖ?... %Æ°yÖÅÒ ±kâ+}Ò?... e.dê... E{â° oÊ~ÒD E{êªzâ h곩ÍâÇêÌê°ª{â° ¾©Àâó %kâ+î ~âvâ±Ýâ°{â°. AÕZdÖ Ùªvâ{â oÊÄD}â ²©¬gâÔâ¶[ ÅÖp⻩Ìâ°pâ° dâ¹Jgê ²{âMpê ÉÖdâ°; %¶[Ìâ° ÉÖÀâÃÖ}âX m}â, Ƶê©ÍâÀÖÐ ÂÖªgÖÀÖ·pâ°, }âgâ°yâK þ©gê ~âZúQÉâ°yâK dêô²©Éâ°yÖKpê. þª{ê³Àê°W pâµÖX{â¶[ }âr pÖuÒdâ~âòpÒ ±ÝâÔâ m}âÄZÌâ°}ÖÐ{âM. E¬©gâ {â³pâ{â AÕZdÖ{â Àâ°pâÔâ° gÖÚ}â ÉêÈêgâÔâ¶[ ±kâ+}Ò ÝêÉâpâ° %}â°pâ¹yâÀÖgâ°yâK{ê. aª{â° î©»Ìâ°¶[ E{â° ÅÖp⻩Ìâ° û¾ÀâÃÖ ~âZ~âªkâdê" aª{â° Ýêgâ$ùdêÌâ° ÆÍâÌâ°Àâò Agâ±Ýâ°{â°. dê·Àâó ÀâÍâËgâÔâ þª{ê }Ö}â° dÖúW©pâdê" Ý곩{Ögâ ÅÖp⻩Ìâ° gâ°ª~â}â°Q dâªvê³vâ}ê %¶[ `EªÚÌâ°}Ò vÖgÒb' Uª± |â]¾ dê©ù ±pâ°»Kyâ°K. Agâ }â}âQ dâpâ°Ôâ° þªÚ{âªyÖÐ |âgêÌâ° þª¬}â Ýê³gêÌâ° %}â°ÅâÀâÀÖgâ°»Kyâ°K. A{âpê AÕZdÖ{â m}âîgê ÅÖpâyâÀâó Æ°yâZyâ]{â Éâªdê©yâÀÖÐ{ê Uª{â° %¾û Àâ°}âÉâ°b ¾pÖÔâÀÖΰyâ°. ~ÖZש}â `ÉâªÉâ­»Ìâ° yê³sD·°' U}â°QÀâ o Ygâ°~âK {ꩵâdê" dâÔê{â }âÀꪱpÒ »ªgâÔâ þyâdâpâÀÖ{â kâù dâkâdâ°ù Evâ°»K{âMªyê ~âZÀÖû© gâ°ªÄ}곪¬gê }Ö}â° ~âÌâ°x ÏêÔêû{ê. ¾©¶ ÉÖgâpâ{âªyê µê³©«Éâ°Àâ }êôÈÒ }â¬Ìâ°¶[ Éâ{Ö evÖvâ°»Kpâ°Àâ vâ±TÈÒ ÝÖΰ {곩¹gâÔâ°, Ýâ·Àâó %ªyâÉâ°KgâÔâ°Ôâ\ dârDvâgâÔê© U{â°M oÉÖvâ°Àâªyê dÖx°Àâ ~âZÀÖû© }ÖÀêgâÔâ°, Edê"·{â {âªvêgâÔâ Ýâûpâ° Åâ³Æ°, dê³vêÌâ°ªyê yêpê{â°dê³Ôâ°\Àâ ~â~êôpâÉÒ Ýâ°¶[}â }곩r, IÔâ°Àê°Ìê°© ±{â°dÖÐpâ°Àâ `ÁâÈÖ[Ýâ' (pêôyâ)}â° d곩xgâÔâ}â°Q Ýâ³Ú IÔâ°»Kpâ°Àâ {â½µâX; Ýê³·{âÈê[© dÖÔâ°gâÔâ}â°Q Ïê©~âËÚÉâ°Àâ d⽸dâ ÉâÀâ°°{ÖÌâ°, evâ°»Kpâ°Àâ dâ°{â°pê ÉÖp곩r°, Edâ"ÂÖD{â e¹gâÔâ¶[ dâ°ªr°yâK ÉÖgâ°Àâ dâyêKgÖÚ aªÂêÌâ° Àê°·°}âÚgê EÀê·[ÀâógâÔâ }âvâ°Àê Éâ]yâªyâZ oÊÄD}â Éâª{ꩵâ{âªyê Àê³Ôâgâ°Àâ ÀâÃñʾÌâ° {â¾, kâkâ°ËgâÔâ hâªÂÖ}Ö{â, yÖpÖ Ýê³Âê©·°gâÔâ Ýâ½{âÌâ°{â¶[ %Èê U²TÉâ°Àâ `Ïê¶[ vÖ}Òb' EÀâó oÊÄD}â %ªyâpâªgâÀêª{â° Ýê©Ôâ±Ýâ°{â°. E{âdâ³" Æ°ÐÈÖÐ ~âZÀÖûgâpâ}â°Q Adâ¸ËÉâ°Àâ ÄpÖÆ°vÒgâÔâ° ûSªdÒb, Àâ°Æ°W, ~ÖZש}â {ê©ÀÖ·Ìâ°gâÔâ°¥ mgâ»K}â %{â°VyâgâÔê¾û d곪vâ° Ýê³Éâ{곪{â° È곩dâdê" aÌâ°°XyâKÀê. ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

15


}â}âgê oÊ~ÒD }곩vâÏê©dꪱ Ý⪱· Àê³Ôêyâ°{â° þ©gê. Ƶâ]{âÈê[© %»© {ê³vâG{Ö{â ÉâÝÖpÖ Àâ°pâ°Åâ³Æ°gê }Ö}â° dÖ¶vâ°»K{êM©}ê Uª± ~âóÔâdâ Ïê©pê! }âÀâ°W yâªvâÀâó Ýê³pâvâ°Àâ Àê³{â·° ¾©Ú{â Å곩m}â dâ³r{â¶[ A»W©Ìâ°pÖ{â |âÀâ°ËpÖm µêsDÌâ°Àâpâ° }â}âQ dêôgê aª{â° Ñpâ° ~âóÉâKdâÀâ¾Qyâ°K ``E{â° ¾Àâ°gê ÉâÝâdÖîÌâÃÖgâ±·°[{â°''¥ Uª{â° Ýê©ù µâ°Åâd곩î{âpâ°. A ~âóÉâKdâ{â ÝêÉâpâ° ``The Mummy and Embalming'' `Àâ°Æ°W' Uª{âpê©}â°, %{âpâ É⽸D dÖpâX oÊÄD}âÈê[© Odê? %{â° pâ³~âó yâÔêÌâ°·° dÖpâxÀÖ{â ÝâÔêÌâ° }⪲dêgâÔâ°, þ©gê Ýâ·ÀÖpâ° I~âÌâ°°dâK ÀâÃÖþ»gâÔâ}â°Q aÔâg곪vâ ~âóÉâKdâÆ{â°. }â¾Q© Èê©Ù}âdê" %¶[Ìâ° ÆÍâÌâ°gâÔâ}â°Q ~âòpâdâÀÖÐ ±Ôâûd곪Ú{êM©}ê. oÊ~ÒD {ꩵâÀâ}ê³QÀê°W }곩vâÈê© Ïê©dꪱ }â}âQ ±Ìâ°dêgê ~âZk곩{â}ê ¾©Ú{â E}ê³Qª{â° %ªµâÀâ}â³Q }Ö¾¶[ ÉâRÍâD~âÚÉâÏê©dâ°. %{â° ÉÖþ» ¾pâªm}âpâ `Àâ°½yâ°XªmÌâ°' dÖ{⪱î. ±Ýâ°dÖ·{â þª{ê }Ö}â° e¬d곪Ú{âM o dÖ{⪱î, oÊÄD}â¶[ ÉÖÀâÃÖZmXµÖþ ÝÖgâ³ ~âóp곩þyâµÖþÌâ° Æpâ°{âP ÉÖÀâÃÖ}âXpâ° }âvêû{â %~âòÀâË dÖZª»Ìâ° ±gêgê Ýê©Ôâ°yâK{ê. ÀâÃÖyâZÀâ·[ Àê³yâK Àê³{â¶gê ÉÖÀâÃÖ}âX dÖZª»dÖpâ}â µâÀâÀâ}â°Q Àâ°Æ°WÌâ°}ÖQÐ ~âîÀâ»Ëûdê³Ôâ°\Àâ ÉÖÝâÉâgÖzêÌ곪{âpâ p곩ÀâÃÖªkâdÖî© dâyêÌâ°}â³Q E{â° ±¹JÉâ°yâK{ê. Agâ, oÊÄD}â¶[ pÖm}ê© (Áêp곩) ÉâÀÖ˺dÖî. Eªzâ pÖm}â}â°Q ¾Ìâ°ª»ZÉâ°Àâ %kâËdâ}곩 Àâ°ÝÖ{â°ÍâD}ÖÐ{â°M U·[{âdâ³" Ayâ}ê© Éâ³yâZ|Öpâ}ÖÐ{âM. %ªzâ Àâ°ÝÖ %kâËdâ `Ýê©~ÖÂÒ' Uª±Àâ}â dâ³Zpâ dâ½yâXgâÔâ}â°Q %¶[Ìâ° m}â }ÖÌâ°dâ Àê°}êr~Ö Uª±Àâ}â° Æp곩ºû {âªgê U{â°M{âîª{â %Àâ¾gê Àâ°pâx{âªvâ}ê údê_ÌâÃÖgâ°yâK{ê. A{âpê %Àâ}â þªÏÖ·dâpâ° ÌâÃÖîgâ³ »ùÌâ°{âªyê %Àâ}â µâÀâÀâ}â°Q }êôÈÒ }â¬Ìâ°¶[ pÖ»Z EÚ© ÉÖÐû `{êª{âpê' Uª±¶[gê ±ª{â° `Àâ°Æ°W' ÑZÌê° ÀâÃÖÚ µâÀâÀâ}â°Q {âÁâ}â ÀâÃÖvâ°yÖKpê. `ÏêÔâÑgê AgâÀâ°}â'¥ Uª± gâZªzâÀâ}â°Q Àâ°Æ°WÌâ° Àê°©Èê Evâ°yÖKpê. `Àê°}êr~Ö'}â ~â»Q %¶[ gâªvâ° Àâ°gâ°Ægê m}âW ¾©vâ°yÖKÔê. g곩îÌâ°¶[ AÝÖpâ{â ±°»K, Ýâ³, Ýâx°J, Àâ°½yâ}â ~âórD ~âZ»pâ³~â (Àâ°pâ{â°M) Ar{â ÉÖÀâ°ÐZ, Ïê©ÂêÌâ° AÌâ°°|âgâÔâ°, ~Ö{âpâdê_, }âvâ°ÀâÉâç, ~âódâ"gâÔâ kÖÀâ°pâ, ÏÖΰ yêpêÌâ°·° kâ³~âódâ·°[, ¾©¶ dâÀâvê Éâpâ, Ïêù\Ìâ° 16

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-9(2nd Proof)

Iªgâ°pâ ¥ þ©gê Àâ°½yâ¾gê É⪱ªºû{â ÀâÉâ°KgâÔâ}â°Q Evâ°yÖKpê. dÖZª»dÖîÌê³±T þ©gê ÝÖvâ°yÖK}ê. ``dâyâKÈÖ{â Àê°©Èê ÏêÔâdâ° Ýâî©yâ{ê E{â° ÉÖÀâÃÖ}âX %ªyÖ{âpâ³ %ÉÖÀâÃÖ}âX ÆÍâÌâ°'' `Àâ°½yâ°XªmÌâ°' ¥ ÝêÉâpê© oÊÄD}â }⪲dêgê ÉâªÀÖ¬ÌâÃÖ{â{â°M, Àâ°ÝÖ}Ò Ê©Àâgâùgê ÉÖÀꪱ°{ê© E·[. Iûpâ° ¾ªyâ Àê°©·³ %Àâpâ° Àâ°³pâ° ÉÖÆpâ ÀâÍâË ÏÖÔâ°yÖKpê. g곩îΰª{â %Àâpâ kê©yâ}â Ýê³pâgê ±ª{â° »pâ°gÖvâ°yÖK Epâ°yâK{ê. (ÅÖpâyâ{â ±°vâdâr°D m}Öªgâ{â¶[Ìâ°³ E{ê© }⪲dê E{êÌâ°·[Àê©.) }âÀâ°W {ꩵâ{â ûª|â³ ÉâªÉâ­»Ìâ°¶[ ÝÖgâ³ ~ÖZש}â úÈÖ ÉâÀâÃÖºgâÔâ¶[ Àâ°½yâ µâî©pâ{â ~âdâ"{â¶[ %Àâ}â ÄZ©»Ìâ° ÀâÉâ°KgâÔâ}â°Q Evâ°Àâ ~â{âP» EyêKª{â° Iyâ#}â}⬪{â »ù{â° ±ª¬{ê. ~ÖZש}â oÊÄD}â¶[ o }⪲dê ~âZ±·ÀÖÐ E{â°M{âîª{âÈê© µâÀâÈê©~â}â{â ÑZÌê° (Àâ°Æ°W)Ìâ°}â°Q Àâ°pâ° Ýâ°sDgê }âvêÉâ°Àâ û{âPyê Uª{â° »ùÌâ°ÈÖgâ°»Kyâ°K. m}â }ÖÌâ°dâ}êª{âpê %Àâ}â° `Áêpê³'Ъyâ dâÚÀê°Ìâ°·[; Uª± yâyâ]{â ~âZ»~Ö{â}êÌê°© `Àâ°½yâ°XªmÌâ°' dÖ{⪱îÌâ° »pâ°Ôâ°. `oÊ~ÒD}â¶[' `ÏÖÉÒ' Uª± Ïêdâ°" {ê©ÀâyêÌâ°}â°Q `ÝÖz곩pÒ' Uª± ÝâÉâ°Àâ°°Ù, Àâ°}â°ÍâX µâî©pâ{â ~êZ©Àâ° {ê©ÀâyêÌâ°}â³Q `Éê³ÏêdÒ' Uª± Àê³ÉâÔê {ê©ÀâyêÌâ°}â³Q, ~âòÊÉâ°yÖKpê. {â³pâ {ꩵâÀÖ{â `~âªÂÒ' (yâ°Ôâ°}Övâ°) Uª±¶[gê Ygâ°~âK{â }ñdêgâÔâ° Ý곩РyÖÀâ°Z, dâªkâ°, ±ªgÖpâ, Ïêù\ ÝâûK{âªyâ, ÉÖªÏÖpâ ÀâÉâ°KgâÔâ°, kâÀâ°Ë Àê³{âÈÖ{â°Àâ}â°Q ƾÀâ°Ìâ° pâ³~â{â¶[ yâpâ°»K{âMÀâó ¥ Uª²© IÈê[©ÙgâÔâ° }â}âQ dâ°yâ³Ýâ·Àâ}â°Q dêpâùû{âÀâó. ÝÖgêÌê°© ÅÖp⻩Ìâ°pâ ±ZÝÖWªvâ{â dâ·R}êgê ÉâîÌâÃÖÐ Epâ°Àâ %¶[Ìâ° ~ÖZש}â }⪲dêÌ곪{â° dâ³vÖ }â}âQ gâÀâ°}â ÉêÔêΰyâ°. %{â° þ©Ð{ê; ``ÝâpâÚd곪vâ dâyâK·¶[ UÈê[·³[ ¾©pâ°. %{âpâ Àê°©Èê ÅÖî© gÖyâZ{â Àê³ÂêDÌ곪{â° (dâÀâ°·{â Àê³Ð$}⪻pâ°Àâ) yꩶ ±ªyâ°. Àê³ÂêDÌê³vê{â° %{âpê³ÔâЪ{â Im]· ~âZÅêÌ곪{â° yꩶ ±ªyâ°. %{ê© `pÖ' (Éâ³pâX), oyâ U·[ dâvêgâ³ {⽸D ²©î{â. %Àâ}â dâx°Jgâùª{â ~ÖZ¹, ~âÑ_gâÔâ°, ±gê ±gêÌâ° ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

17


ÉâÉâXgâÔâ° I{â°î{â°Àâó. oyâ}ê© mgâ»K}â ~âZzâÀâ° `Áêp곩'. g곩î dâr°DÀâ Ýâdâ°" Áêp곩¾gê ÀâÃÖyâZ Epâ°yâK{ê. Odêª{âpê EÀâ¾gê ÉÖÆ·[. Ygâ°~âK{â ~âZuêgâÔâ° É⽸DdâyâË `pÖ'}â Àâ°dâ"Ôâ°. `Àâ°½yâ°XªmÌâ°'Àâ}â°Q Àâ°yê³KÀê°W e¬{ê. dâ}âÉâ°gâÔâ}â°Q yâ°ª²d곪vâ ¾©pâÀâ pÖ»ZÌâ°¶[ }êôÈÒ }⬩ dâ°¹Ìâ°°»Kyâ°K. oÊ~ÒD ¥ E»ÝÖÉâ{â Àâ°Ú·¶[ : dêôp곩 ÆÀâÃÖ}â ¾ÈÖMx{â¶[ Eù{â dâ³vâÈê© }ÖÀâó ÄpÖÆ°vâ°GgâÔâ}â°Q }곩vâÈêª{â° Ý곩{êÀâó. (AÐ}â³Q Nr{â Ýê³yÖKÐp⶷[) mgâyâßû{âPÀÖ{â Àâ°³pâ° ÄpÖÆ°vâ°Ggâùpâ°Àâó{â° `Щpâ°üÃÖ' Uª± ÉâLÔâ{â¶[. E¶[ª{â Éâ°ÀâÃÖpâ° 350 Æ°©. %ªyâpâ{â¶[ ±½ÝâyÒ gÖyâZ{â `ûSªdÒb' ~âZ»Àê° E{ê. Àâ°}â°ÍâX Àâ°°Ù{â ûªÝâ µâî©pâ IÔâ\ dâ°ùyâ ûL»Ìâ°¶[pâ°Àâ o Àâ°³»Ë 73 Æ°©. I{âMÆ{ê U}â°QyÖKpê. %pꩲdÒ ÅÖÍêÌâ°¶[ E{â}â°Q %±°¥%ÈÒ¥Ý곩ÈÒ Uª{âpê `` Father of Terror'' U}âQÈÖgâ°yâK{ê. ÐZ©dâpâ° E{â}â°Q Ñ_»m{â¶[pâ°Àâ ``Ý곩pâÉÒ'' {ê©ÀâyêÌê°ª{â° dâ¶RÉâ°yÖKpê. {ê³vâG ÄpÖÆ°ÚG}â ÉâÆ°©~â Epâ°Àâó{âîª{â E{â}â°Q pâdâ_ÇÖ {ê©ÀâyêÌê°ª{â³ Ýê©ÔâÈÖgâ°yâK{ê. ÄpÖÆ°vâ°GgâÔêª{âpê pÖmpâ ÉâÀâÃÖºÌâ° Àê°©¶}â ±½ÝâyÒ pâkâ}ê. ¾mÀÖÐ pÖmpâ ÉâÀâÃÖºgâùpâ°Àâó{â° ``Valley of Kings'' Uª± Àâ°pâÔâ°gÖÚ}â¶[. ±Ýâ°µâÿ yÖÀâó Ê©Æûpâ°ÀÖgâÈê© yâÀâ°W ÉÖWpâdâÀâ}â°Q pâ×ûd곪vâ ``Áêp곩''gâÔâ o Àâ°ÝâyÖ]dÖªdê_ Ïêpâgâ° Ýâ°sDÉâ°ÀâªyâÝâ{â° Uª± NÝâ}êÌâ°}â³Q %·[gâÔêÌâ°°À⪻·[. oÊÄD}â E»ÝÖÉâÀâó ÑZ.~âò. Ýâyâ°K ÉÖÆpâ ÀâÍâËgâÔâÍâ°D ÝâÔêÌâ°{â°M. ÑZ.~âò. 3200îª{â %¶[Ìâ° ÉÖªÉâ­»dâ ÝÖgâ³ E»ÝÖÉâdê" É⪱ªºû{â ¾Ùpâ {ÖÙÈêgâÔâ° {ê³pâdâ°yâKÀê. (The Pyramid Texts). }êôÈÒ }â¬Ìâ°° Àê³{â·° ÆÉÖKpâÀÖ{â Åâ³ ~âZ{ꩵâ{â¶[ ÝâîÌâ°°»K{â°M dâZÀê°©x %{â° yâ}âQ ¬dâ"}â°Q ±{âÈÖΰûyêª{â° Ýê©ÔâÈÖgâ°yâK{ê. þ©gÖÐ }⬩ »©pâÀê© Ýêkâ°+ m}â¾²vâ ~âZÀꩵâÀê¾û Iù{â %ºdÖªµâ IyâKpâ{â ÅÖgâ Àâ°pâ°Åâ³Æ°ÌâÃÖÐ{ê. Àê³{â·° Àâ·Éê ±ª{âÀâpâ° Àê°ÚrpꩾÌâ°}Ò m}Öªgâ Àâ°yâ°K %ÂÖ[ªsÉÒ¾ª{â ¶²ÌâÃÖ ÀâÃÖgâËÀÖÐ ~âZÀê©úû{â E}ê³Qª{â° ~âªgâvâ; 18

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-10(2nd Proof)

EÀâpê³vâ}ê Éê©îd곪vâ Àâ°|âX AÕZdâ}Ò m}Öªgâ þ©gê Àâ°³pâ° î©»Ìâ° m}â ÉâªÉâ­» E¶[ À⽬Pg곪Ú{ê. dâZÀê°©x IyâKpâ{â }⬩ vêÈÖD{â m}â ÉâªÉâ­» Àâ°yâ°K {âÑ_x ÅÖgâ{â ÉâªÉâ­»Ìê°ª{â° Upâvâ° dâÀâ·°gâÔÖÐ avê{Ögâ aÉêôîÉÒ Uª± pÖm}â° EÀâógâÔâ}â°Q agâ³$ÚÉâ·° ~âZÌâ°»Qû{â}Ö{âpâ³ %{â° Áâ·dÖîÌâÃÖg⶷[; Uª{â° E»ÝÖÉâ Ýê©Ôâ°yâK{ê. ÑZ. ~âò. 332pâ Àâpêgê Uª{âpê ÐZ©dÒ {ê³pê %ÈêgÖbªvâpÒ oÊ~ÒD}â°Q ~âZÀê©úÉâ°Àâ Àê³{â·° Éâ°ÀâÃÖpâ° Àâ°³Àâyê³Kª{â° pÖmÀ⪵âgâÔâ° E¶[ Aù{âMÀâó. Àê³{â·}êÌâ° `Áêp곩' u곩ÉêÁÒ UªÏÖyâ}â° `Éâdâ"pÖÝâ'{â¶[ ~âZzâÀâ° ÄpÖÆ°vâG}â°Q pâ×û{âM}â°. E{ê© ~âpâª~âpêÌâ° ×Ì곩ÁÒ, kêÁÖZ}Ò, Àê°ôÉâpÒ ¾©Ìâ°ÉÒ EÀâpⰠЩpâ°üÃÖ{â Ƶâ]ÆfÖXyâ ÄpÖÆ°vâ°GgâÔâ}â°Q Æ«}âQ î©»Ìâ°¶[ pâ×û{âpâ°. Y{â}êÌâ° pÖmÀ⪵â{â %pâÉâpâ° `{ê©Àâ~âóyâZ'pêª{â° dâpêÌâ°·RrDpâ°. (Sons of God) pÖm ~âóp곩þyâ}â ~â»QÌâ°° `pÖ' (Éâ³pâX) {ê©Àâpâ Éâª~âdâˬª{â ~âvê{â pÖmÀ⪵âÆ{â°.(Àâ°ÝÖÅÖpâyâ{â }ê}â~Ögâ°yâK { â·[ À ê©?) Agâ `¼©ÏÒb' pÖm|Ö¾ÌâÃÖÐyâ°K. Àâ°°ª{ê eÀâË ~âZÅÖÀâµÖ¶© pÖ¹Ìê³±TÔâ° (ÝâÂÒ Éê~âó ÉâÂÒ) ~âópâ°Íâ Àê©Í⬪{â gâvâG |âîû, 22 ÀâÍâËgâÔâ dÖ· Aù{âÔêª{â° IÈê[©ÙÆ{ê. Àâ°°ª{ê oÊ~ÒD}â°Q Aù{â yâ°yê}Ò fÖÀê³}Ò dê©Àâ· 18 ÀâÍâË ~ÖZÌâ°{â¶[ dê³·[·RrD}â°. oÊ~ÒD}â°Q Aù{â %» ÑîÌâ° pÖm}êª{â° oyâ ~âZû{âP}ÖÐ{ÖM}ê. oyâ}â Àâ°pâÇÖ}âªyâpâ ~ârD À ê©î{âÀâ}â° pÖXÀâÃÒÉê¥ II oyâ}â° 77 ÀâÍâË pÖmXÀÖù{âM}âªyê. IyâKpâ¥{âÑ_xgâÔâ}â°Q agâ³$Úû{â ±Ýâ° m}âÄZÌâ°}Ö{â oyâ}â Àâ°³»ËgâÔâ° oÊ~ÒD}â UÈê[vê dÖxûgâ°yâKÀê. oyâ}â }âªyâpâ oÊÄD}â Àê°©Èê %}ê©dâ AdâZÀâ°xgâÔÖ{â°Àâó. pÖXÀâÃÒÉê-II }â dÖ·{â¶[ oÊ~ÒD}â¶[ ±½ÝâyÒgÖyâZ{â {ê©ÀÖ·Ìâ°gâÔâ° ¾ÀâÃÖËxg곪vâ°Àâó. %ÀâógâÔâ¶[ Àâ°°ÙXÀÖ{â°Àâó %±³ ûªÏêÈÒ, dâ}âËdÒ Àâ°yâ°K ·dê³b©pÒ. }âÀâ°W ~âZÀÖÉâ{â¶[ EÀê© ~âZ|Ö}â ~êZ©dâ_¹©Ìâ° ÉâLÔâgâÔâ°. dÖÈÖ}â°dÖ·{â¶[ ÝêôsgâÔâ°, %ûb©îÌâ°}Òb ~âúËÌâ°}Òb, Àê°Éâv곩¾Ìâ°}Òb, p곩Àâ°}Òb, %pâ±pâ°, rÑË, ÁêZªkÒ, ²ZsÍÒ o U·[pâ³ oÊÄD}â Àê°©Èê {Öù ÀâÃÖÚ{ÖMpê. ÑZ.~âò. 6}ê© µâyâÀâÃÖ}â{â¶[ ~âúËÌâ°}âpâ° oÊ~ÒD}â°Q ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

19


gê{â°Md곪vâpâ°. %Àâpâ Avâùy⬪{â Ïê©ÉâyâK m}âpâ° ÑZ.~âò. 332pâ¶[ %ÈêdÖbªvâpâ}â}â°Q dâpêΰûd곪vâ° ²vâ°gâvêgÖÐ ~ÖZ¼Ëû{âpâ°. oyâ %ÈêdÖbªÚZÌâÃÖ Uª± }âgâpâ ¾ÀâÃÖËxÀâ}â°Q ÀâÃÖÚ{â. ÑZ.~âò. 332pâ¶[ %Èê[© ÉâyâK. dâZÀê°©x p곩ư}â aª{â° ÀâÉÖÝâyâ° U¾ûd곪vâ oÊ~ÒD %pâ±pÖmX{â aª{â° ÅÖgâÀÖÐ Iù{â°d곪Úyâ°. ÑZ.µâdâ{â E»ÝÖÉâÀâò Éâ°ÙdâpâÀÖÐp⶷[. ÑZ.µâ. 7}ê© µâyâdâ{â¶[ %pâ±pâ° oÊÄDgê EÉÖ[Àâ°}â°Q yâª{âpâ°. %pâ² ÅÖÍê ~âZkÖpâg곪Úyâ°. ÁêZªkâpâ dêôΰª{â ²ZsÍâpâ° oÊ~ÒD}â°Q ²Úûd곪vâpâ³ 1869pâ¶[ yêpê{â°d곪vâ Éâ³Ìê°©uÒ dÖ·°ÀêÌâ° Àê°©¶}â %ºdÖpâ ÀâÃÖyâZ E±Tpâ·³[ Eyâ°K. 1889îª{â ²ZsÍâpâ Aù]dê ûLpâg곪Úyâ°. 1952pâ¶[ Éêô}ÖXºdÖîgâÔâ° {âªgê U{â°M{âîª{â ÉÖ]yâªyâZX{â dâÝâÔê UÈê[·³[ Àê³ÔâÐyâ°. 1953pâ¶[

oÊ~ÒD Éâ]yâªyâZÀÖÐ m}âpâÈÒ Àê³ÝâÀâ°W{Ò }ÖÑÏÒ Uª±Àâ}â° ~âZzâÀâ° %|âXdâ_}Ö{â}â°. 1954pâ¶[ }ÖÉâpÒ %|âXdâ_}Ö{â Àê°©Èê ²ZsÍâîª{â Éâ³Ìê°uÒ dÖ·°ÀêÌâ° Ýâdâ"}â³Q ~âvê{â. oÊ~ÒD Éâª~âòxË Éâ]yâªyâZ {ꩵâÀêª{â° gâ¹Éâ·RsDyâ°. 1958pâ¶[ ûîÌâÃÖ Éê©îd곪vâ° Agâ oÊÄDgê `United Arab Republic' Uª± ÝêÉâpâ° ±ªyâ°. }êôÈÒ }â¬gê {ê³vâG{Ö{â AÉÖR}Ò %ÇêdârD}â°Q pâ×Éâ·° }ÖÉÖpÒ Æµâ]ÏÖXªÑ}â¶[ ÉâÝÖÌâ° dê©ù{âM}â°Q %{â° ¾pÖdâîûyâ°(1956). EªyâÝâ dâÍâD{â dÖ·{â¶[Ìê°© }ÖÉÖpÒ Éâ³Ìê°uÒ dÖ·°ÀêÌâ°}â°Q pÖ¸å©dâpâxgê³ùû{â°M. Agâ pâµÖX Ayâ}â ÉâÝÖÌâ°dê" ±ª¬yâ°. 1967pâ¶[ EÉêZ©ÈÒ AdâZÀâ°x ÀâÃÖÚyâ°. }ÖÉÖpÒ Aù{â Àê°©Èê %|âXdâ_ ÉÖ{âyÒ %Àê°îdÖ{â ÉâÝÖÌâ° ~âvê{â. A{âpê Éêô¾dâ ~âvêΰª{âÈê© Ayâ Ýâyâ}Ö{â. 1979pâ¶[ EÉêZ©¶}곪¬gê a~âRª{âÀÖÐ Àâ°°ÏÖpâdÒ %|âXdâ_}ÖÐ, %ÝâÀâ°W{Ò }âî°ü°©pÒ ~âZ|Ö}â Àâ°ª»ZÌê°¾ûd곪vâ° Avâùyâ{â kâ°dÖ"¹Ìâ°}â°Q }âvêÉâyê³vâÐ{âpâ°. (oÐpâ°Àâó{â° }ÖXµâ}âÈÒ vêÀâÃÖdâZsdÒ ~ÖsË) E¬Íâ°D oÊ~ÒD}â OÔâ°¥²©ù}â dâyê; o dâyê }âÀâ°gê Ïê©dê©? Ïê©dâ°. pÖmÑ©Ìâ°{â v곪±pÖr{â }âvâ°ÀêÌâ°³ %}ê©dâ Æ{ê©ú© AdâZÀâ°xdÖpâîgê yâ°yÖKÐÌâ°³ oÊ~ÒD yâ}âQ ~ÖZש}â ÉâªÉâ­»Ìâ° dâ°pâ°Ýâ°gâÔâ}â°Q Iùûd곪vâ° %ÀâógâÔâ}â°Q u곩~ÖÉâ}ê ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâó{ê© Àâ°Ýâyâ]{â Éâªgâ». %¶[Ìâ° ¬©hâË 20

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-11(2nd Proof)

E»ÝÖÉâ{â %îÆ·[ ¬ {âM p ê ÄpÖÆ°vâ°G }âÀâ°gê %zâËÀÖgâ{â°. ûS ª dÒb ÀâÃÖyÖvâÈê³·[{â°. {ê©gâ°·{â d⪱gâÔâ %ªyâpÒ{â¾gê ÑÆ ¾Æ°pâ{â°. `Àâ°Æ°W'Ìâ° ×pâªÊ©Àâyâ]dê" %zâËÀê© dÖx{â°. ÐZ©dÒ ~âyâZdâyâË Ýêpê³vê³rÉâ}â° `ÄpÖÆ°vâ°G' Àâ°yâ°K ûSªdÒbgâÔâ ±gêgê ±pê¬{ÖM}ê: Щpâ°üÃÖ{â Àâ°³pâ° ÄpÖÆ°vâ°GgâÔâ¶[ Ù°~âó pÖm}â (×Ì곩ÁÒ) ÉâÀâÃÖºÌê°© {ê³vâG{â°. fÖ~ÖZpÖm}â{â° (kêÁÖZ}Ò), Àâ°|âXÀâ° gÖyâZ{â°M; %{âÑ"ªyâ ÑîÌâ°{â° Àâ°}ÒdñpÖ (Àê°ôÉâpÒ¾©Ìâ°ÉÒ) pÖm}â ÝêÉâî}â¶[{ê. ÄpÖÆ°vâ°GgâÔâ ±°vâÀâó kñd곩}Ödâ½»Ìâ°¶[{â°M »Zd곩}â{âªyê Àê°©Èê©î AdÖµâÀâ}â°Q kâ°ª²Éâ°Àâªyê dÖx°yâK{ê. }â³pâ° ÉÖÆpâ m}âpâ° Ýâyâ°K ÀâÍâËgâÔâ dÖ· E{âdÖ"Ð {â°Ú¬{âMpâªyê. Éâ°. 30 %Ú I{âM{â ÝâÔ⬠±xJ{â Éâ°xJ{â dâ·°[gâÔâ}â°Q {â³pâ{â %pꩲÌâ°}Ò ÏêrD¬ª{â Ipâ°ùû, }êôÈÒ }â¬Ìâ°¶[ ÉÖÐû E¶[gê yâpâÈÖΰyâªyê. Àâ°pâ{â dêZ©}Ò Àâ°³·dâ Ýâªyâ ÝâªyâÀÖÐ o dâ·°[gâÔâ}â°Q U»K Àê°©¶}âÀâpêgê ÉÖÐÉâÈÖΰyâªyê. dâ·°[gâÔâ}â°Q u곩Úû{â î©» }곩Ú{âpê ÌâÃÖpÖ{âpâ³ ÉÖÝâûgâÔâ° Àê°rD·¶[ Oî yâ°¬ Àâ°°rD±Ýâ°{â° Uª{â° }â}âgâ¾ûyâ°. Aµâ+Ìâ°ËÀêª{âpê ÌâÃÖÀâ ÄpâÆ°vâ³G Éâ³pâX}â}â°Q Àâ°pê ÀâÃÖvâ°Àâó¬·[. %» {ê³vâG ÄpÖÆ°vâ°G 147 Æ°©. UyâKpâÆ{ê Uª{â° %¶[ ±pêÌâ°ÈÖÐ{ê. U·[pâ³ dÖ·dê" Ýê{âpâ°yÖKpê. A{âpê dÖ·Àâó ÄpÖÆ°vâ°Ggâùgê Ýê{âpâ°yâK{ê Uª± aª{â° ÀâÃÖ»{ê. }âÀâ°W¶[ yÖmÀâ°ÝâÈÒ, ²©²©dÖ Àâ°dÒÏÖpÖ{âªyâÝâ {ê³vâG ÉâÀâÃÖº dârDvâgâùÀê. aª{Ö{âpâ³ ÄpÖÆ°vâ°G pâkâ}êÌâÃÖgâÏÖpâ¬yêK©, Uª{â°d곪vâ° Àâ°}âûb}âÈê[© }âdê". aª{â° gâ°ÝÖ{Ö]pâ{⪻pâ°Àâ ÏÖж¾ª{â EÀâógâÔâ aÔâgê ~âZÀê©úÉâ±Ýâ°{â°. dâyâK·¶[ }â}âgê Iûpâ°dâsD{âªyê Agâ°Àâó{âîª{â }Ö}â° Ýê³pâоª{âÈê© Ù°¸~âÂêD. Ù°~âó ÄpÖÆ°ÚG¾ª{â Éâ°ÀâÃÖpâ° 350 Æ°©. {â³pâ{â¶[ {ê³vâG gÖyâZ{â dâ°ùyâªyê dÖx°Àâ `ûSªdÒb' Àâ°³»Ë E{ê. Àâ°°Ù Àâ°}â°ÍâX}â{â°, µâî©pâ ûªÝâ{⪻{ê. 73 Æ°©. I{âMÆpâ°Àâ o pâkâ}êÌâ°}â°Q Ýêx°J {ê©ÀâyêÌê°ª{â³ dâ¶RÉâ°yÖKpê. %pâÉâ}â ~Ö~âgâÔâ}â°Q úÑ_ÉâÈêª{ê© ¼ÏÒb ~ârDxdê" ±ª{â o {ê©Àâyê aª{â° dâ¶[}â Àê°©Èê dâ°ùyâ° {Öî Ý곩dâîgê aª{ê© ~âZµêQÌâ°}â°Q dê©Ôâ°»K{âMÔâªyê. A ~âZµêQ ``Ïêùgê$ }Ö·°" dÖ·°, Àâ°|ÖXÝâQ Upâvâ° dÖ·°, ÉÖÌâ°ªdÖ· Àâ°³pâ° dÖ·° Epâ°Àâpâ° ÌâÃÖpâ°?'' ÐZ©dÒ {ê³pê oÚ~âÉÒ `Àâ°}â°ÍâX' Uª{â° IyâKpâ dê³rD. dâ³vâÈê© A {ê©Àâyê ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

21


ÝÖî Ý곩{âÔâªyê. ÐZ©dâpâ° E{â}â°Q ÀâÃÖ}âÀâyêÌâ°}â°Q dâ±ùÉâ°Àâ ¾dâ½ÍâD {ê©ÀâyêÌê°ª{â° »ù¬{âMpâ°. E¶[Ìâ° ûSªdÒb}â yâÈê pÖm}â{â°. E{â° Éâ³pâX{ê©ÀâyêÌâ° (pÖ) ~âZ»©dâ. dê³pêÌâ°°Àâ kâùÌâ° aª{â° pÖ»Z ûSªdÒb E¬î}â¶[ dâ°ùyâ°, |â]¾ ¥ ÏêÔâÑ}â ÉâªÌ곩m}êÌâ°¶[ ²×+d곪vâ oÊÄD}â ~ÖZש}â E»ÝÖÉâÀâ}â°Q }êôÈÒ }â¬Ìâ° m°Ôâ°, m°Ôâ° }Ö{âÀâ}â°Q, dêô{â°gâÔâ ÙÇÒ ÙÇÖrÀâ}â³Q, mÌâ°h곩ÍâÀâ}â³Q ÅÖZÀâ°dâ ûL»Ìâ°Èê[© %}â°ÅâÆû{â }â}âgê þªvâ°Àâ kâùÌâ°·³[ dÖÀê©îyâ°. ÉÖ]yâªyâZXÑ"ªyâ þî{Ö{â°{â° ÌâÃÖÀâó¬{ê? Àâ°Æ°W : ÅÖp⻩Ìâ°pâªyêÌê°© ~âópÖyâ}â oÊÄD}â¶[ `AyâWdê" ÉÖÆ·[' Uª± }⪲dê ±·ÀÖÐyâ°K. ÄpÖÆ°vâ°GgâÔâ°, Àâ°ÉâKÏÖgâÔâ° (%ªyâÿ~âópâ) ÉâÀâÃÖºgâÔâ° EÀê·[Àâò AyâW{â u곩~ÖÉâ}ê ÀâÃÖvâ°yâKÀê Uª± }⪲dê %¶[Ìâ°{â°. µâî©pâÀâó AyâWdê³"ª{â° Ý곬dê ÀâÃÖyâZ; A{âMîª{â AyâW{â Ýê³pâ Ý곬dêÌâ°° dêvâ{âªyê }âvêÉâ°Àâ ÑZÌê°Ìê°© `Àâ°Æ°W ÑZÌê°'. `Àâ°Æ°W' Uª± µâ±MÀâó %pâ²T ÅÖÍêÌâ° `Àâ°°Æ°ÌâÃÖ'¬ª{â ±ª{â°{â°; E{â° aª{â° ±gêÌâ° µâÀâ Èê©~â}â {âZÀâX (úÈÖ Êyâ°) E{â}â°Q I~âÌ곩Ðû µâÀâÀâ}â°Q dÖ¬îÉâÈÖgâ°yâK{ê. ogâ·³ Áê©p곩gâÔâ %pâÀâ°}êgâÔâ g곩vêgâÔâ¶[ Àâ°Æ°W ÑZÌê°Ìâ° ÀâxËÀâ°Ìâ° ×yâZgâùÀê. oÊÄD}â ÏÖXÑD©îÌâÃÖ pâþyâ gÖù ÝÖgâ³ Àâ°pâù¾ª{ÖÐ µâÀâgâÔâ° ±Ýâ°dÖ· dêvâ°Àâó¬·[ U}â°QyÖKpê. %¶[ ÝêxgâÔâ}â°Q Àâ°pâÔâ° gÖÚ}â gâ°ÝêÌâ°ªyâÝâ ÉâLÔâ{â¶[ Ýâ³Ôâ°»K{âM dÖpâxÀÖ{âpâ³ E{ê© Epâ±Ýâ°{â°. Àâ°Æ°W ÑZÌê° : ApâªÅâ{â¶[ ±Ð$û{â È곩Ýâ{â ÉâÈÖdêÌâ°}â°Q I~âÌ곩Ðû µâÀâ{â Àâ°³Ð}â Ýê³pâÔêgâÔâ Àâ°³·dâ Æ°{â°Ôâ}â°Q Ýê³pâ yêgêÌâ°°yÖKpê. fÖ¶ uÖgâÀâ}â°Q Êyâ° pâÉ⬪{â yâ°ª±°yÖKpê. %{â° gâsDÌâÃÖgâ°yâK{ê. %}âªyâpâ É곪r{â ÉâÆ°©~â Ýê³ÂêDÌâ°}â°Q û©ù dâpâ°Ôâ}â°Q yêgêÌâ°°yÖKpê. %{â}â°Q Ùm³Ëpâ{â Àêô}Ò¾ª{â yê³Ôê{â° Ðvâ Àâ°³¶dêÌâ° pâÉâ Àâ°yâ°K ~âóÚ ÀâÃÖÚ{â I~âR}â°Q ÏêpêÉâ°yÖKpê. %ÀâógâÔâ}â°Q Àâ°³pâ° Åâpâ¹gâÔâ¶[ yâ°ª±ÈÖgâ°yâK{ê. aª{âpâ Àê°©Èê Àâ°}â°ÍâX}â ×yâZ, E}ê³Qª{âpâ¶[ Ðvâ°gâ}â ×yâZ ²ÚÉâ°yÖKpê. Àâ°°ª{ê µâÀâ{â ÉâÆ°©~âÀê© ÉâÀâÃÖºÌâ°¶[ EÀâógâÔâ}â°Q 22

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-12(2nd Proof)

Evâ°yÖKpê. Ýê³ÂêDÌâ° fÖ¶ uÖgâÀâ}â°Q pâdâK Ï곩Ôâ Àâ°yâ°K gâª|âpâÉâ, ·Àâªgâ Ïêpêû{â Æ°µâZxÀâ}â°Q yâ°ª² Ý곶Ìâ°°yÖKpê. EÚ© µâî©pâÀâ}â°Q É곩ÚÌâ°ÀâÃÒ dÖÏê³Ë}êôÂÒ (IÄR}â ¾©pâ°) ¾©î}â¶[ 70 ¬}âgâÔâ dÖ· %¬M Evâ°yÖKpê. A Àê°©Èê Ýê³pâ yêgê{â° apâû µâÀâ{â AdÖpâ{â ~êsDgêÌâ°¶[ Evâ°yÖKpê. µâÀâdê" }Öpâ° ±ÂêDÌâ°}â°Q Éâ°»K ¶©}â}Ò ~âsDΰª{â gâsDÌâÃÖÐ ²ÐÌâ°°yÖKpê. dêôgâÔâ}â°Q U{êÌâ° Àê°©Èê gâ°¹yÖdâ½»Ìâ°¶[ Evâ°yÖKpê. ÆÆ|â {âZÀâXgâùª{â Ýê³ÂêDÌâ°}â°Q yâ°ª±°Àâó{âîª{â ÀâÃÖªÉâ, ÉÖQÌâ°°gâÔâ° dâpâÐ Ý곩gâ°yâKÀê. dê·ÀêòÀê°W E{â}â°Q gâ°{â{Ö]p⬪{â Ýê³pâgê ²vâ°yÖKpê. dê³vâ°Àâ Ýâxdê" %}â°Éâîû Àâ°³pâ° ±gêÌâ° Àâ°Æ°W ÑZÌê°gâùÀê. ÝêxÀâ}â°Q 70 ¬}âgâÔâ° dÖ¬vâ°Àâ ÑZÌê°Ìâ° þª¬}â aª{â° }⪲dêÌê°ª{âpê o %ÀâºÌâ°¶[ AyâWÀâó µâî©pâdê" Àâ°pâÔâ°yâK{ê Uª±°{ÖÐ{ê. `ûîÌâ°ÉÒ' }âdâ_yâZÀâó aÀê°W Àâ°pêÌâÃÖ{âpê Àâ°yêK dÖ¹ûdê³Ôâ°\Àâó{â° 70 ¬}âgâÔâ }âªyâpâÀê©. Agâ }êôÈÒ }â¬Ìâ°¶[ }êpê ±pâ°yâK{ê Uª± }⪲dê ogâ·³ %¶[{ê. }âdâ_yâZÀâó Àâ°yêK dÖ¹ûdê³Ôâ°\Àâó{êª{âpê AdÖµâ gâªgê Éâ]gâˬª{â Åâ³Æ°gê Ýâî{â° Ê©Àâ{Öΰ¾ U¾Éâ°Àâó{â°. }êpê Eù{â° Ý곩{â Àê°©Èê Iù{â Àâ°x°J %»© Áâ·ÀâyÖKÐ Epâ°yâK{êÌâ°·[Àê©? ÉâyâK Àê°©·³ Åâ³Æ°Ìâ° }âªr}â°Q Iùûdê³Ôâ°\Àâ ~âZÑZÌê°gâ³ ÉâyâKÀâpâ}â°Q yâÀâ°W Àâ°}êÌâ°Èê[© Iùûdê³Ôâ°\Àâ yâ°Ôâ°Àâpâ }⪲dêgâ³ %{êÍâ°D ÉÖÀâ°X! %Àâîgâ³ Àêôdâ°ªtâÀêª{âpê©}êª{ê© »ùÌâ°{â°. `Àâ°Æ°W'Ìâ°}â°Q ÉâÀâÃÖºgê EùÉâ°ÀÖgâ Àâ°°×+{â dâx°J Àâ°yâ°K ÏÖΰÌâ°}â°Q ²ÚÉâ°yÖKpê. EÀâógâÔâ Àâ°°fÖªyâpâ Eª¬ZÌâ°gâÔâ° uÖgâ½yâÀÖgâ°yâKÀê Uª± }⪲dêÌê°© E{âdê" dÖpâx. gâ°ªÄ}â¶[ g곩ƪ{â : oÊÄD}â Àâ°°ÙX ~ârDx dêôp곩{â Ýâ½{âÌâ° ÅÖgâ{â¶[ %» {ê³vâG ÉâªgâZÝÖ·Ìâ°Æ{ê. 1902pâ¶[ E{â}â°Q yêpêÌâ°ÈÖÐ{ê. `Áêp곩'gâÔâ Avâùyâ dÖ·{â %}ê©dâ ÉâªgâZÝâÌ곩gâX ÀâÉâ°KgâÔâ}â°Q ~âZ{âúËÉâÈêª{ê© E{âpâ pâkâ}êÌâÃÖÐ{â°M, E{âpê³Ôâgê {ê³vâG gâZªzÖ·Ìâ°Æ{ê. Upâvâ° %ªyâÉâ°KgâÔâ¶[ }â³pâ° d곩ÇêgâÔâ° E{â°M %ÀâógâÔâ¶[ Àâ°Æ°WgâÔâ·[{ê ~ÖZש}â pÖmpâ Àâ°³»ËgâÔâ°, pÖm ~âîdâpâgâÔâ°, ÀâxË×yâZgâÔâ° þ©gê ÀêôÆ|âXÀâ°Ìâ° ÀâÉâ°K ÅâªvÖpâÀê© yâ°ª²d곪Ú{ê. E¶[Ìâ° ~âZÀâ°°Ù ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

23


AdâÍâËÇêÌê°ª{âpê yâ°yê}Ò fÖÀê³}Ò %pâÉâ}â ±ªgÖpâ{â µâÀâ ~êsDgê Àâ°yâ°K µâÀâ{â Àê°©¶}â ±ªgÖpâ{â dâÀâkâ. %{âpâ Àê°©¶}â Éâ³dâ_W ×yÖKpâ{â dê·ÉâgâÔâ°, ÝêÇê{â pâyâQgâÔâ° Àâ°}â ÉêÔêÌâ°°yâKÀê. oyâ dê©Àâ· 18 ÀâÍâËgâÔâ° ÀâÃÖyâZ ±{â°Ñ{âM. o Àâ°Æ°WÌâ°}â°Q {â³pâ{â pÖmpâ ÉâWµÖ}â Åâ³Æ°Î°ª{â 1922pâ¶[ %gê{â° yâpâÈÖÐ{ê Uª{â° %¶[ ±pê¬{ê. oÊÄDgê Ý곩{âÀâpâ° E{â}â°Q }곩vâ{ê þª»pâ°gâÈÖpâpâ°. Àâ°³XûÌâ°ª}â gê©s}â Edê"vêgâÔâ¶[ IyâKpâ¥{âÑ_x{â ~âZ»©dâgâÔê¾û{â Àâ°³»ËgâÔâ}â°Q ¾¶[û{ÖMpê. aª{âpâ dêôÌâ°¶[ dâÀâ°·{â Ýâ³, E}ê³Qª{âpâ dêôÌâ°¶[ ~â~êôpâÉÒ Ýâ³Æ}â dêyâK}ê E{ê. `yâ°yê}Ò fÖÀê³}Ò' Àâ°Æ°WÌâ° ÉâÆ°©~â EsD{âM Áâ·dâÀâ}â°Q }Ö}â° e{â°yÖK ¾ªyâ° ²ÂêD. ¾²vâ m}â Éâª{â¹Ìâ°¶[ }â}âQ gⰪľª{â }Ö}â° yâÄRûd곪vê}êª{â° yâÈê U»K{Ögâ »ùΰyâ°. %Àâpê·[ %{ÖgâÈê© Ýê³pâgê Ý곩Ð{âMpâ°. Éâ]·R %Ôâ°dê¾û{âpâ³ }Ö}â° |êôÌâ°Ë dêv⶷[. %¶[ª{â Ýê³pâ ²{â°M Àê³{â·}êÌâ° %ªyâûKgê Ý곩gâ°ÀâÍâDpâ¶[ }âÀâ°W gâ°ªÄ}â E±Tpâ° yâpâ°xpâ° }â}âQ}â°Q Ýâ°vâ°Ñd곪vâ° ±ª{âpâ°. `opÒ e·° EyâKpÒÌê°©?' Àâ°Æ°Wvâ~âR dâ°·°[ÀâpÖ? (¾©Àâó U¶[¬M©î? Àâ°Æ°WÌâ° uê³yê Epâ°ÆpÖ?) Uª{â° dê©ù{âpâ°. yâ°Éâ° }Ö×dê U¾ûyâ°. m}âpâ° }곩vâÈêª{ê© Àâ°Æ°WgâÔâ Àâ°°Ù yêpê{â° gÖÊ}â ~êsDgêÌê³Ôâgê Eîû{ÖMpê. Àâ°³gâ°, Ýâ°±°T, yâÈêdâ³{â·°, Ýâ·°[gâÔâ° E}â³Q ÉâÊ©ÀâÀÖÐ Epâ°Àâªyê dâªvâÀâó. }â}âQ Nî}â axÐû{â ±ÈÖXpÒ, ±·+ÂÒ }ê}â~Ö{âÀâó. ¬©hâËdÖ· IÄR}â¶[ %¬MrD{êM© `Àâ°Æ°W'gâÔâ° yÖ}ê©? }âÀâ°W ax Æ°©}â°gâÔâ³ (Æ°Æ°W) aª{Ⱐΰª{â Àâ°Æ°WgâÔê© %·[Àê©? `Àâ°Æ°W' ÙuÖ}êÌâ° ÀêôÅâÀâÀâ}â°Q Àê°·°dâ° ÝÖdâ°yÖK E{âMªyê Àâ°°ª¬}â }Ö·°" ¬}âgâÔâ dÖ· }Ö·°" %ªyâûK}â (yâÔâ ÀâÃÖùgêÌâ°³ Éê©î) dârDvâ{âªyê dÖx°Àâ ÝâvâÐ}â }âÀâ°W ~âÌâ°x Àâ°°ª{â°Àâîΰyâ°. E{âdê" `dâ³ZÉÒ' U}â°QyÖKpê. Àâ°³XûÌâ°ª¾ª{â Ýê³pârÀâpâ° ÆÀâÃÖ}â Àâ°³·dâ `AÉÖR}Ò'gê ±ª{êÀâó. %¶[ AÉÖR}Ò %Çêdâr°D, }ÖÉÖpÒ Éâp곩Àâpâ EÀâógâÔâ}â°Q }ê³©Ú A pÖ»Z dâ³ZÉÒ ~âÌâ°x Ap⪫û{êÀâó. }Ö·°" ¬}âgâÔâ³ }âÀâ°W ÀÖÉâKÀâX ÝâvâÐ}âÈê[©. }êôÈÒ }â¬Ìâ°¶[ pÖ»Z EÚ© yê©·°yâK ÉÖgâ°Àâ o Ýâvâgâ° yÖpÖ Ýê³Âꩶ}⪻{ê. ÏêÔâÐ}â aª{곪{ê© 24

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-13(2nd Proof)

~êZ©dâ_¹©Ìâ° ÉâLÔâgâÔâ¶[ E{â° yâªgâ°»Kyâ°K. þ©gê ÉâÀÖî ÀâÃÖvâ°yâKÈê© oÊÄD}â ÉÖªÉâ­»dâ ÀêôÅâÀâdê" ÉÖÑ_gâÔê¾û{â {ê©ÀÖ·Ìâ°gâÔâ°Ôâ\ ·dê³b©pÒ, dâ}âËdÒ, %±°¥ûªÏêÈÒ, kêª{â{â }âgâpâ %ÈêdÖbªÚZÌâÃÖ EÀâógâÔâ}â°Q }ÖÀâó Éâª{âúËû ~âó·ÑyâpÖ{êÀâó. ·dê³b©pÒ : ~ÖZש}â oÊÄD}â Àâ°°ÙX ~ârDxÀÖÐ{âM ·dê³b©pÒ Éâª~â»Kgê ÝêÉâpÖ{â°{â°. EÈê[© Ìâ°°{âP {ê©Àâyê `À곩ªÂê³'Àâ}â°Q ~âòÊÉâ°»K{â°M{â°. `Áê©p곩'gâÔâ° Ìâ°°{âP{â¶[ mÌâ°gâùû{ÖgâÈê·[ ±½ÝâyÒ {ê©ÀÖ·Ìâ°gâÔâ}â°Q E¶[ ¾Æ°ËÉâ°»K{âMpâªyê. ogâ %Àâó %·[¶[ ú¼·g곪ÚÀê. %» ~âZû{âPÀÖ{â %Àê³}Ò {ê©ÀÖ·Ìâ°{â ÝâuÖpâÀâó 260 Æ°©. gâÔâÍâ°D kÖ×d곪Ú{â°M, dâ}âËdÒ {ê©ÀÖ·Ìâ°{â Àâpêgê ÆÉâKîûd곪Ú{ê. Edê"vêgâÔâ¶[ rgâpâ° Àâ°°Ù{â ûSªdÒbgâÔâ ÉÖ·°! Éâ°ÀâÃÖpâ° 65 Æ°©. %gâ·{â ÉâKªÅâ pâkâ}êÌâ°¶[ pÖXÀâÃÒÉê II- pÖm}â Ìâ°°{âPdê" É⪱ªºû{â {â½µâXgâÔâ}â°Q dêyâKÈÖÐ{ê. ÅÖpâyâ{â {ê©gâ°·gâÔâ Àâ°°ªÅÖgâ{â¶[ Epâ°Àâ |â]mÉâKªÅâ{âªzâ pâkâ}êÌâ°°Ôâ\ OdâúÈÖÉâKªÅâÆ{ê. E~âRyêè{â° Æ°©. UyâKpâÆpâ°Àâ E{âpâ yâ°¬ {â³pâ{âÀâpêgâ³ dÖx°Àâó{âîª{â ÌâÃÖyÖZ ¼ Ëgâùgê {Öî Ýâ°vâ°dâ·° Éâ°·ÅâÀÖgâ°»K y âK ª yê. ÉÖÈÖÐ Epâ°Àâ d⪱gâÔâ yâ°¬Ìâ°¶[ Àâ°°×+{â ~â~êôpâÉÒ Ýâ³Æ}â AdÖpâÀâ}â°Q dêyâKÈÖÐ{ê. p곩ư}â Âê³ÈêÆ° m}ÖªgâÀâó {Öù ÀâÃÖÚ{â dâ°pâ°Ýâ°gâÔâ}â°Q ogâ·³ dÖx±Ýâ°{â°. dâ}âËdÒ : ·dê³b©pÒ¾ª{â Àâ°³pâ° Ñ.Æ°©. %ªyâpâ{â¶[ dâ}âËdÒ {ê©gâ°· ÉâªÑ©xËÆ{ê. %»© ~âZû{âPÀê¾û{â %Àê³}Ò {ê©gâ°·Àâó Éâ°ÀâÃÖpâ° 30 Udâpê uÖgâÀâ}â°Q AdâZÆ°ûd곪Ú{ê. %{âpâ UvâÅÖgâ{â¶[ `À곩ªr°' {ê©gâ°·, E}ê³Qª{â° ±¬Ìâ°¶[ Àâ°°ÂÒ {ê©ÀâyêÌâ° Àâ°ª¬pâÆ{ê. pâxÝâ{â°M %ÀâÔâ ~âZ»©dâ. %À곩}Ò {ê©gâ°·Àâó 23 Æ°©. UyâKpâÆ{â°M %{âpâ¶[ 134 d⪱gâùÀê. %ÀâógâÔâ yâ°¬Ìâ°¶[ dê»K{â %pâù{â ~â~êôpâÉÒ Ýâ³Æ}â pâkâ}êÌâ°¶[ 50 m}âpâ° ¾ªyâ°dê³Ôâ\±Ýâ°{â° Uª{â° Ýê©Ôâ°yÖKpê. Uª{âpê A ÉâKªÅâgâÔâ gÖyâZÀêÍêDª{â° ¾©Àâó NþÉâ±Ýâ°{â°. ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

25


dâ}âËdÒ {ê©gâ°·gâÔâ AÀâpâx{â¶[ Éâ°. 120 Æ°©. I{âM{â Éâp곩ÀâpâÆ{ê. E{âpâ¶[ ~âòuÖîÌâ°° Æ°ª{â° Àâ°³»Ëgê %«Íê©dâ ÀâÃÖÚ {ê©ÀâyÖkâË}ê }âvêÉâ°»K{âM}âªyê. E}ê³Qª{ⰠƵê©ÍâÀâ}â³Q dê©ù¥ dêpêÌâ° U{â°pâ°gâvê aª{â° UyâKpâ{â dâ·°[ Ä©tâ{â Àê°©Èê Ê©pâ°ªvêÌâ°ªyâÝâ ({â°ª²) Ñ©r{â ú·RÆ{ê. %{â° Éâªuê Éâ³Ìâ°Ë}â}â°Q }ⰪРÏêùgê$ Ýê³pâ²vâ°yâK{ê Uª± }⪲dê E{ê. Àâ°}âûb}â EÍÖDzâËÀâ}â°Q ~âòpêôûdê³Ôâ\·° ±Ìâ°Éâ°ÀâÀâpâ° E{âdê" OÔâ° ~âZ{âÑ_Çê ÝÖdâÏê©dâ° Uª{â° gêôvÒ Ýê©ù{âMîª{â }ÖÀâó dê·Àâpâ° Éâ°yâ°K ÝÖÑ{êÀâó. }âÀâ°W}â°Q }ê³©Ú dê·Àâpâ° Æ{ê©ú©Ìâ°pâ³ ~âZ{âÑ_Çê ÝÖÑ{âpâ°. asD}â¶[ %{곪{â° À곩Ê}â {â½µâXÀÖÐyâ°K. (~ÖZ × ©}â oÊ~ÒD } â m}âpâ° ~âµâ°¥~âÑ_ Ñ©rgâÔâ}â°Q {êôÆ© ~âZ » ©dâ{âªyê dâ¶Rûdê³Ôâ°\»K{âMpâ° Uª±°{âdê" E{â³ aª{â° I{ÖÝâpâÇê.) pÖmpâ dâ¹Àê : }Ö}â° o Àê³{âÈê© IÈê[©Øû{âªyê `Áêpê³'gâÔâ}â°Q {â³pâ{â Àâ°pâÔâ°gÖÚ}â¶[ ÌâÃÖpâ dâ¹Jgâ³ ²©Ôâ{âªyê ÉâÀâÃÖº ÀâÃÖvâ°»K{âMpâ°. E{ê© pÖmpâ dâ¹Àê. }êôÈÒ }⬠Àâ°yâ°K pÖmpâ dâ¹ÀêÌâ° }âvâ°Æ}â ¼©ÏÒb ±Ìâ°·°, ÝâÔêÌâ° {ê©ÀÖ·Ìâ°gâÔâ}â°Q aÔâg곪Úyâ°K Uª±°{âpâ dâ°pâ°Ýâ°gâÔâ}â°Q ogâ·³ }ÖÀâó }곩vâ±Ýâ°{â°. %ÀâógâÔâ¶[ ogâ Iù{â°d곪vâÀâógâÔêª{âpê Upâvâ° ±½ÝâyÒ gÖyâZ{â Éâ°xJ{â dâ¶[}â ~âZ»Àê°gâÔâ° (20 Æ°© UyâKpâ, ~Ö{âgâÔâ° 2 Æ°© %gâ·) Áêp곩 pÖm}â° ûªÝÖÉâ}â{â¶[ dâ°ùyâ° Upâvâ° dêôgâÔâ}â°Q Àê³xdÖ¶}â Àê°©Èê ErDªyê %ÀâógâÔâ ÅâªÐ E{ê. E{âdê" dê³È곩ûb AÁÒ Àê°ÀâÃÖQ}Ò U}â°QyÖKpê. ÏêÔâÐ$}â UÔê ²û·° ²{ê³Mvâ}ê EÀâó ÝÖvâ°yâKÀê Uª± Ýê©ùdêΰª{ÖÐ EÀâógâùgê `ÝÖvâ°Àâ dâ·°[' Uª{ê© ÝêÉâpÖÐ{ê. Ap곩pÖ {ê©ÀâyêÌâ° Àâ°gâ}Ö{â Àê°ÀâÃÖQ}Ò, ÂÖZÌâÃÒ Ìâ°°{âP{â¶[ Æ©pâyâ}⬪{â Ý곩pÖÚ{âpâ³ À곩É⬪{â dê³·[·RrD}â°. yÖΰ %p곩pÖ, m°ÄrpÒ}â¶[ Ïê©Úd곪vâ° ¬}â{â¶[ aÀê°WÌâÃÖ{âpâ³ Àâ°gâ}â Éâª~âdâË a{âgâ°Àâªyê %}â°gâZþÉâ·° Ïê©Úd곪vâÔâ°. %{âpâªyê %p곩pÖ yâ}âQ Àâ°°ªuÖÆ}â ~âZÅêÌâ°}â°Q Àê°ÀâÃÖQ}Ò Àê°©Èê Ýâîΰû{Ögâ Ayâ ÆÍÖ{⬪{â ÝÖÚdê³Ôâ°\yÖK}ê Uª±°{ê© o }⪲dê. A{âpê, E{â° ¾ÉâgâË ÉâÝâmÀÖÐ }âvêÌâ°°Àâ ÑZÌê° Uª{â° ÆuÖC¾gâÔâ° Ýê©Ôâ°yÖKpê. o ÅâgâQ Àâ°³»ËgâÔâ ²pâ°dâ°gâÔâ aÔâgê ÏêÔâÐ$}â Éâ³Ìâ°Ë ÑpâxgâÔâ° 26

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-14(2nd Proof)

~âZÀê©úû{Ögâ, pÖ»ZÌâ° kâùgê Àâ°°ªuÖÆ}â ²ûÌâ° ÉâRµâË IªÂÖ{Ögâ aª{â° î©»Ìâ° |â]¾ Ýê³pâvâ°yâK{ê. E{â° ÉâªÐ©yâ{âªyê dê©ù ±pâ°yâK{ê Uª±°{ê© o ÉâyâX. Àâ°°ª±Î° ÉâÆ°©~â{â sÂÖ]· gâx~â» {ê©ÀâÉÖL}âdê" }Ö}â° dê·Àâó ÀâÍâËgâÔâ þª{ê Ý곩Ð{êM. %¶[Ìâ° ~âªvÖ, gâÅâËgâ°Úΰª{â Ýê³pâ kÖ×pâ°Àâ dê³ÔâÀêgê ÑÆ Evâ·° Ýê©ù, ~âªwâpâ~âópâ{â¶[ }âvêÌâ°°Àâ Åâm}ê dê©ùÉâ°yâK{êÌâ°·[Àê© Uª¬{âM. O}곩 aª{â° î©»Ìâ° Æ°µâZ AÈÖ~â{âªyê dê©ù ±ª¬{â°M ¾m. dê³ÔâÀêÌâ° fÖ¶ uÖgâ{â¶[ gÖù yâ°ª²{â°M ÑÆ EÂÖDgâ aª{â° î©»Ìâ° pâÉâ ÉâªÐ©yâ{âªyê dê©ù ±pâ°yâK{ê. E{â° ÀêôuÖC¾dâ ÉâyâX. ÅâÑK ±{â°dâ°Àâó{â° µâZ{êPΰª{â ÀâÃÖyâZ Uª{â° }Ö}â° %ª{â°d곪vê. E¶[ ¼©ÏÒb ±Ìâ°·}â°Q UpâvÖÐ avêÌâ°°Àâ }êôÈÒ }âgâ°yâKÈê© Eyâ°K. þª±¬Ìâ° zêÉê[ ÏêrD ÀâÃÖyâZ p곩ºÉâ°»Kyâ°K. pÖmpâ dâ¹ÀêÌâ° UÍê³D© ÉâÀâÃÖºgâÔâ° {âp곩vêd곩pâpâ dêôgê ûÑ" Æpâ³~âg곪Ú{ê. %}âhâXË pâyâQgâÔâ°, Ïêù\ ±ªgÖpâ{â avâÀêgâÔâ°, o {Öùd곩pâpâ ~ÖÈÖÐÀê. Éâ°yâK¶}â Ýâù\gâÔâ° E{âîª{ÖÐÌê°© Éâª~â}âQg곪ÚÀê Uª{â° E»ÝÖÉâ Ýê©Ôâ°yâK{ê. E¶[Ìâ° Àâ°Æ°WgâÔâ° ÀâÃÖyâZ ogâ Àâ°³XûÌâ°ª}â¶[ Åâ{âZÀÖÐÀê. dê³À곪Ïê³ Àâ°yâ°K %±° ûªÏêÈÒ : AÉÖR}Ò Àâ°yâ°K Evâ°S ~âZ{ꩵâgâÔâ }âvâ°Àê }ÖÀâó %kâ+î~âvâ°ÀâªyâÝâ aª{â° {ê©gâ°·Æ{ê. %{ê© Àê³ÉâÔê {ê©ÀâyêÌâ° ~âórD {ê©gâ°· dê³À곪Ïê³. þª{ê úZ©Àâ°ªyâpâ° Àê³ÉâÔêÌâ°}â°Q {ê©ÀâyêÌâÃÖÐ ~âîgâ¹û %{âpâ dÖ·°gâùgê ±ªgÖpâ{â dâvâgâÀâ}â°Q yê³ÚÉâ°»K{âMpâªyê. Upâvâ° {ê©gâ°·gâÔâ}â°Q aª{â° ~Öµâ]Ë{â¶[ u곩Úû{âªyê dÖx°Àâ o %{â°Vyâ pâkâ}êÌâ°¶[ ±· ÅÖgâÀâó ÉêÏêdÒ (ÉâªyÖ}â {ê©Àâyê Àê³ÉâÔê) {ê©ÀâyêÌâ° Àâ°³»ËÌâ°}â³Q Uvâ ÅÖgâÀâó Ý곩pâÉÒ (Ìâ°°{âP {ê©Àâyê) {ê©ÀâyêÌâ° Àâ°³»ËÌâ°}â³Q aÔâg곪Ú{ê. ogâ·³ Àâ°³pâ° Àê³ÉâÔêgâÔâ Àâ°Æ°WgâÔâ}â°Q %¶[ dÖ¬îÉâÈÖÐ{ê. Ýê³pâÐ}â g곩vêgâÔâ° }êôÈÒ }â¬gê %«Àâ°°ÙÀÖÐ Upâvâ° gê©r°gâÔâ}â°Q Ý곪¬Àê. {ê©gâ°·{â AÀâpâx{â¶[pâ°Àâ aª{â° ÏÖÆÌâ°¶[ }â¬Ìâ° ¾©pâ° Éê©îd곪vâ Àâ°rDÀâ}â°Q %Ôê{â° þª{ê dâpâ ~â{âP»Ìâ°}â°Q ¾xËΰÉâÈÖgâ°»Kyâ°K. U}â°QyÖKpê. ¾©î}â Àâ°rD dâÚÀê°ÌâÃÖ{âpê dâpâ{â·³[ dâÚyâ! ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

27


E¶[ª{â Àâ°°ª{ê ÉÖÐ{âpê ûgâ°Àâó{ê© %±°ûªÏêÈÒ. %{â°VyâÀêª{âpê E¶[Ìâ° {ê³vâG gÖyâZ{â {ê©gâ°·Àâ}â°Q aª{ê© úÈêÌâ°¶[ dê»K pâ×û{â°M Uª± IÈê[©Ù ûgâ°yâK{ê. E{â}â°Q pâ×û{âÀâ}â° pÖXÀâÃÒÉê©II. ~âZÀꩵâ {Ö]pâ{â¶[ Éâ°. 20 Æ°©. I{âM{â Áêp곩}â dâ°ùyâ ÅâªÐÌâ° }Ö·°" Àâ°³»ËgâùÀê. o Àâ°³»ËgâÔâ}â°Q Åꩬû aÔâ ~âZÀê©úÉâ°Àâ Éâ³Ìâ°Ë ÑpâxgâÔâ° ÀâÍâË{â Upâvâ° ¬}â (21 ÀâÃÖkÒË Àâ°yâ°K 21 Éê~âDª±pÒ) gâÅâËgâ°ÚÌâ° Àâ°³»ËgâÔâ Àê°©Èê Àâ°yâ°K pÖXÀâÃÒÉê© II Àâ°³»ËÌâ° Àê°©Èê ÏêÔâdâ}â°Q ÝÖΰÉâ°yâKÀêÌâ°ªyê. A{âpê %Èê[© Epâ°Àâ ~ÖD {ê©ÀâyêÌâ° Àê°©Èê aª¬Íâ³D ÏêÔâdâ° ÝÖÌâ°°Àâó¬·[. Odêª{âpê %{â° dâyâK¶}â {ê©Àâyê Uª± }⪲dê ogâ·³ E{ê. E¶[Ìâ° ~âZÀâ°°Ù {ê©Àâyê %Àê³}ÒpÖ. E{âpâ ÉâÆ°©~â{â¶[ pÖXÀâÃÒÉê© yâ}âQ ~â»Q `}êÁÒpÒÂÖî'gâ³ aª{â° ÉâxJ {ê©gâ°· ¾Æ°Ëû{ÖM}ê. ÌâÃÖÀâ Áêp곩 dâ³vÖ ~â»QgÖÐ EªyâÝâ {ê©gâ°· pâ×û¬M·[. o Éâ°ª{âpâ {ê©ÀÖ·Ìâ°Àâ}â°Q 1965pâ¶[ oÐpâ°Àâ ÉâLÔâdê" ÀâgÖËΰû{â°M. ÏÖî ÏÖîgâ³ }êôÈÒ }â¬Ìâ° }êpêgê yâ°yÖKgâ°Àâ E{â}â°Q %ùÌâ°{âªyê dÖÄvâ·° û]©vâ}Ò ÉâpâdÖpâ{â }êpâƾª{â þ©gê ÀâÃÖvâÈÖÐ{ê. ogâ Éâ³Ìâ°Ë ÑpâxgâÔâ° Áê±ZÀâî »ªgâÔâ¶[ yâÀâ°W kâÀâ°yÖ"pâÀâ}â°Q ~âZ{âúËÉâ°yâKÀêÌâ°ªyê. %ÈêdÖbªÚZÌâÃÖ : }êôÈÒ }â¬Ìâ° ~âòÀâË{â {âªvêÌâ°¶[ ÆÝÖpâ Àâ°°Ðû dâ³ZÉÒgê »pâ°Ð ±ª{êÀâó. Àâ°|ÖXÝâQ Nr{â }âªyâpâ }â¬Ìâ°¶[ }âÀâ°W {곩¹ ~âZÀÖÉâ! AÔâÀÖ{â ÉâÀâ°°{âZ{â¶[ yꩶ{â %}â°ÅâÀâÀÖΰyâ°. gâ°mpÖ» {âª~â»gâÔâ¶[ gâªvâÉê³±Tpâ° ±ÝâÔâ Æ}곩{â ~âZÀâ½»KÌâ°ÀâpÖÐ{âMpâ°. %Àâpâ° ~âZxÌⰠЩyêgâÔâ}â°Q ÝÖÚ Ýêªvâ»Ìâ°}â°Q pâÆ°û{êM© pâÆ°û{â°M. ÉÖÌâ°ªdÖ· ·dê³b©pÒ¾ª{â »pâ°Ð dêôp곩gê ÆÀâÃÖ}â{â¶[ ~âÌâ°x. %¶[ |âÀâ°ËpÖm µêsDÌâ°Àâpâ° Àâ°yêK Åê©sÌâÃÖ{âpâ°. %ÈêdÖbªÚZÌâÃÖdê" Ý곩gâ°Àâ ±ûb}â ~âÌâ°x{â¶[ %Àâpâ° É⽸Dû{â u곩dâ°gâÔâ°, ~âZµêQgâÔâ° {ÖîÌâ° {â¹Àâ}â°Q yâÐ$û{â°Àâó. %ÈêdÖbªÚZÌâÃÖ, Éâ°ª{âpâÀÖ{â }âgâpâ. %ÍêD© kê·°ÀÖ{â ±ª{âpâ°. E¶[ }êôÈÒ }⬠ÉâÀâ°°{âZÀâ}â°Q Éê©pâ°yâK{ê. o }âgâpâÀâ}â°Q ¾Æ°Ëû{âÀâ}â° %ÈêdÖbªvâpÒ Uª{â° Àê³{âÈê© Ýê©ù{êM©}ê. }êôÈÒ }⬠Ýâ·Àâó Àâ°°ÙgâÔâ}â°Q |âîûd곪vâ° Àê°ÚrpꩾÌâ°}Ò ÉâÀâ°°{âZÀâ}â°Q kâ°ª²Éâ°Àâªyê ÅÖÉâÀÖgâ°yâK{ê. Éâ]kâæ ²©¬gâÔâ°, ~âZû{âP Àâ°û©¬gâÔâ°, Ýâ³{곩rgâÔâ° dâ¹Jgê À곩ÝâdâÀÖÐ pâªÊÉâ°yâKÀê. E{â° 28

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-15(2nd Proof)

oÊ~ÒD}â Upâvâ}ê© pÖm|Ö¾. E¶[ Àâ°Ôê Ýêkâ°+. %¶[Ìâ° ÈêôÂÒ ÝñÉÒ aª{â° ±½ÝâyÒ dârDvâ. ogâ %{â° Æ°¶rî dꩪ{âZÀÖÐ{ê. Éâ]·R dÖ· %pâÉâ}â %pâÀâ°}êÌâ°³ AÐyâ°K U}â°QyÖKpê. Àê°©Èê Ýâ»K, g곩vêÌⰠѪÚÌâ°¶[ dâ°ùyâ° }Ö}â° Åâ³Àâ°|âX ÉâÀâ°°{âZÀâ}â°Q ¬sDû{ê. AkêÌâ° {âªvêÌâ°¶[ EÂê¶ E{ê. %¶[Ìâ° dâvâ¶}â¶[ yê©·°Àâ Àê¾ÉÒ }âgâî E{ê Uª{â° }Ö}â° }Ö·°" ÀâÍâËgâÔâ þª{ê }곩Ú{â A {â½µâXÀâ}â°Q ×»Zûd곪vê. UªyâÝâ p곩ÀâÃÖªkâdâ %}â°ÅâÀâ! mgâ»K}â þ©p곩gâÔê¾û{â þr[pÒ, }ê~êò©¶Ìâ°}Ò ÝÖgâ³ %ÈêdÖbªvâpÒ o Àâ°³Àâpâ³ Àâ°x°J Àâ°°Ñ"{â°M E{ê© {âªvêÌâ°¶[. ÅâÈê© ÉâÀâ°°{âZÀê©! dêôp곩 : ÐZ©dÒ kâîyêZdÖpâ Ýêpê³vê³rÉÒ (ÑZ.~âò. 5}ê© µâyâÀâÃÖ}â) oyâ}â° ~ÖZש}â oÊ~ÒD}â°Q `Gift of the Nile' (}êôÈÒ }â¬Ìâ° Àâpâ{Ö}â) Uª¬{ÖM}ê. dêôp곩 ~ârDxÀâ}â°Q }곩Ú{âÀâîgê E{âpâ ÉâyâX{â Éâª~âòxË %îÀÖgâ°yâK{ê. dêôp곩 ÑZ.µâ. 969pâ¶[ pâkâ}êg곪Úyâ°. E{âpâ Àâ°³· ÝêÉâpâ° `%ÈÒ dâþpÖ'. o ÝêÉâî}â þª{ê aª{â° ÉâxJ dâyê E{ê. ÑZ.µâ. 639pâ¶[ oÊÄDgê %pâ±pâ ~âZÀꩵâÀÖΰyâ°. ÑZ.µâ. 641 pâ¶[ {âªgêÌê°{âM Éê©}ÖºdÖî %Àâ°Z UªÏÖyâ}â° p곩Àâ°}Ò d곩ÂêgâÔâ}â°Q avê{â° aª{â° }âgâpâ ¾ÀâÃÖËx ÀâÃÖÚ{â}â°. E{âdê" `%ÈÒ¥ÁâóÉÖDÂÒ' Uª± ÝêÉâpâ° dê³rD}â°. o µâ±M{â %zâË `Tent' (vê©pê). oyâ}â° Àâ°yêK IyâKpâ{â %ÈêdÖbªÚZÌâÃÖdê" {âªvê»K Ý곩Р»pâ°Ð ±ª{â Àê°©Èê E{â}â°Q ÆÉâKîû{â}êª{â° Ýê©ÔâÈÖgâ°yâK{ê. ÑZ.µâ. 969pâ¶[ E}ê³Q±T %pâ± AdâZÀâ°xdÖîÌâ°° o }âgâpâÀâ}â°Q aª{â° Àê°ô·° ÆûK©xË{â Àâpêgê ÆÉâKîû }âgâpâ{â }Ö·°" Àâ°³ÈêgâÔâ¶[ }Ö·°" d⪱gâÔâ}â°Q }êr°D Ýâgâ$¬ª{â %ÀâógâÔâ}â°Q u곩Úû A Ýâgâ$gâÔâ¶[ gâªÂêgâÔâ}â°Q yâ³gÖÚû{â}âªyê. uê³X©»¸Ìâ° ~âZdÖpâ gâªÂêgâÔâ° Éâ{â°M ÀâÃÖÚ{Ögâ }ê· %gê{â° Ýê³Éâ }âgâpâ ¾ÀâÃÖËx ÀâÃÖvâÏê©dâ° Uª±°{ÖÐyâ°K. {â³pâ{â ¬gâªyâ{â¶[ dâ°m gâZÝâ (Àâ°ªgâÔâ¥Mars) dÖ¹ûd곪vÖgâ, aª{â° Àâ°ªvêdÖgê (Raven) ÝÖî ±ªyâ°; Agâ U·[ gâªÂêgâÔâ³ aÀê°WÈê© ÏÖîÉâyê³vâÐ{â°Àâó; dÖgê %~âµâdâ°}âÀê¾û{âpâ³ m}â }ê· %gê{âpâ°. o dâ°mgâZÝ⬪{ÖÐ Ýê³Éâ }âgâpâdê" `dÖþpÖÝâ' (mÌâ°µÖ¶) Uª± ÝêÉâpâ° ±ªyâ°. E{ê© Àâ°°ª{ê `dêôp곩' Uª± }ÖÀâÃÖ«|Ö}⬪{â Àê°pêÌâ°°yâK ±ª¬{ê Uª±°{ê© o dâyê. `o ~ârDxÀâ}â°Q }곩vâ{âÀâ}â° mgâyâK}êQ© }곩Úpâ°Àâó¬·[' Uª± Ýê©ùdê, dêôp곩 }âgâpâ{â Éñª{âÌâ°Ëdê" ÉÖÑ_ÌâÃÖÐ{ê. ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

29


dêôp곩 Éê©yâ°ÀêÌâ° ~âZÀꩵâ{Ö]pâ{â¶[ ûªÝâ{â {ê³vâG ~âZ»Àê° E{ê. ÑZ.µâ. 1883pâ Àâpêgâ³ ~ÖZש}â ÉâªÉâ­»Ìâ°}â°Q dÖÌâ°°Md곪vâ° ±ª¬pâ°Àâ o }âgâpâ, ogâ ~ÖµÖ+yâX ÉâªÉâ­»gê a¶¬{ê. A{âpâ³ ÀÖÌâ°ÀâX ÅÖgâ{â¶[pâ°Àâ `±°ÈÖdÒ' ~âZ{ꩵâÀâó ÝâÔêÌâ° Éâª~âZ{ÖÌâ°gâÔâ}â°Q Iùûd곪Ú{ê U}â°QyÖKpê. dêôp곩 ²ZuÒ}â dêÔâgê }êôÈÒ }â¬Ìâ°¶[ ÝÖΰ {곩¹gâÔâ° pâªgâ° pâªÐ}â ×yÖKpâgâÔâ}â°Q aÔâg곪vâ°, A ²ZuÒ yêpêÌâ°°Àâó{â}êQ© dÖ{â°d곪Úpâ°Àâ {â½µâX, %» Àâ°}곩Ýâpâ! (²ZuÒ, Àâ°|ÖXÝâQ yêpêÌâ°°Àâó{âªyê.) }â¾Q© Èê©Ù}âÀâ}â°Q dê³}êgê³ùÉâ°Àâ Àê³{â·° oÊ~ÒDgê© Æµê©ÍâÀÖÐpâ°Àâ dÖÕ ÝñÉÒ}â ±gêgê Ýê©ÔâÈê©Ïê©dâ°. ÉâxJ dâ~ÒgâÔâ¶[ ¾©vâ°Àâ {â~âR, ûþÌâÃÖ{â dÖÕ, E¶[Ìâ° m}âîgê yâ°ª± EÍâDÀÖ{â ~ê©Ìâ°. ogâ·³ ÉâxJ Àê°©m°gâÔâ¶[ Éâ°yâK·³ dâ°ùyâ° aª{â° ±gêÌâ° m°gÖî Avâ°Àâ m}âpâ À곩m}â°Q E¶[ }곩vâ±Ýâ°{ÖÐ{ê. o Ar{â¶[ É곩yâÀâpâ° Iù{âÀâîgê dÖÕ dê³vâÏê©dâªyê. Ýê©Ð{ê »©ÀâÃÖË}â? %¶[Ìâ° m}â ¬}â{â¶[ Éâ]·R Ýê³yÖK{âpâ³ dÖÕ þ©pâÈêª{ê© E¶[ dâ°ùyâ°dê³Ôâ°\yÖKpê. ~ÖZש}â dÖ·¬ª{â E{â° }âvê{â° ±ª{â î©». oÊ~ÒDgê dÖÕ dÖ¶sD{â°M ÑZ.µâ. 16}ê© µâyâÀâÃÖ}â{â¶[. %{âpâ Àê³{â·° o ÝñÉÒ}â¶[ m}â Àê°ªyê dâÍÖÌâ° dâ°Ú{â° Ýâpâr°»K{âMpâªyê. %{âpâ ÝêÉâpâ° þÈÖT. aª{â° ÉâxJ d곩ÇêÌâ°ªyâÝâ ÉâLÔâ{â¶[ }Ö·°" d⪱gâÔâ}â°Q Nî, ±¬Ìâ°¶[ g곩vêgê yÖÐû{â Àâ°pâ{â Ýâ·gê, EÆÍêD© dÖÕ ÝñÉÒ}â %·ªdÖpâ. dâ°ùyâ°dê³Ôâ\·° Àâ°pâ{â Ïêªkâ° (Àâ°ÉÖKÏÖ) E¸D{âMpê ÉÖdâ°. %¶[ ±ZÝÖWªvâ ²×+dê³Ôâ°\yâK{ê. }âÀâ°W Ýâù\Ìâ° uÖyêZÌâ° `er°['gâÔâ}â°Q }ê}âÄûdê³ù\. ogâ Éâ°|ÖpâÇêÌâÃÖÐ{ê. A{âpê Ýâù\ ~âZ{ꩵâ{â¶[ EªzÖ{êM© ogâ·³ E{ê U}â°QyÖKpê. }ÖÀâò aª{â° dÖÕ ÝñÉÒgê Ý곩Р{â~âR pê³sDÌâ°ªyâÝâ {곩ÉêÌâ°}â°Q uÖXÆ°}â¶[ %¬M ÏÖΰ kâ~âRîû{êÀâó. E¶[Ìâ° `fÖ}Ò¥%ÈÒ¥Ù¶©¶', ±ÝâÔâ ~âZû{âP ÀâÃÖpâ°dâÂêD U¾û{ê. aª{â° {ê³vâG ÀâÃÖÚ}â dêÔâgê gâ°ª~âó gâ°ª~ÖÐ %ªgâÚgâÔâ°! Ý곩{â¶[ %yâKî}â hÖr°! U{â°pâ°, g곩vêgâÔê© E·[. ogâ %·[¶[ gÖÊ}â ÏÖз°gâÔâ° dÖx°yâKÀê. ÀÖÝâ}â {ârDÇê, m}â{ârDÇêΰª{ÖÐ gâªÂêgârDÈê ±uÖî}âÈê[© »pâ°gÖvâÏê©dÖgâ°yâK{ê. dâªkâ°¥þyÖKÔê ~ÖyêZgâÔâ %ªgâÚÌâ°¶[ Éâ°»KgêÌâ° ±Úyâ ¾pâªyâpâ dê©ùÉâ°yâK{ê; Àâ°ÉÖÈê 30

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-16(2nd Proof)

ÀâÃÖdêËs}â¶[ Uªzâ{곩 Ïê©pâ°gâÔâ}â°Q dâ·±yÖK{â¶[ dâ°r°DyâKÈê© Epâ°Àâ {â½µâX dÖ¹Éâ°yâK{ê. Ýê³Âê©·°gâÔâ¶[ Àâ°ª{â ÏêÔâdâ°! ÏÖжgê Àâ°¹~âpâ{ê Eù ²sD{âMpê %{â° `Éâ·³}Ò' Uª{â° »ùÌâ°Ïê©dâ°. g곩vêÌⰠѪÚgâùª{â pâªgâ° pâªÐ}â ÏêÔâdâ° yâ³î ±pâ°Àâó¬{âMpê %{â° Ýâ¹J}â %ªgâÚÌê°ª{â° %îyâ°dê³Ôâ\Ïê©dâ°. `vâÀâ°Éâ"ÉÒ'}â %ª{âÀÖ{â pâyâQg⪱ùgâÔâ}â°Q ¾©Àâó }곩Ú{â Àê°©Èê %¶[ª{â dÖ·° Ñ©Ôâ·° Àâ°}âÉêb© ÏÖpâ{â°. ``oÊ~ÒD ~âópÖx{â¶[ ±pâ°Àâ {ê©Àâpâ°gâÔÖ{â Ayâ°ÀâÃÒ, eûîÉÒ, µê©ÍâyÒ, ÝÖz곩dÒ, ÉêyÒ, ÝâpâfêK, pÖ, EÀâógâÔâ° %}â°dâZÀâ°ÀÖÐ þª{â³ ~âópÖxgâÔâ¶[ ±pâ°Àâ ~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ, Ìâ°Àâ°, ÉâpâÉâ]», dÖÀâ°|ê©}â°, gâªgê, ¬dÖR·dâpâ°, Éâ³Ìâ°Ë EÀâógâÔâ}â°Q Ý곩·°yâKÀê. Ý곩pâÉÒ Àâ°°ªyÖ{â ¬]pâ³Ä© {ê©ÀâyêgâÔâ° ÅÖpâyâ{â gâpâ°vâ, }âpâûªÝâ, gâÇꩵâ Àâ°°ªyÖ{â {ê©ÀâyêgâÔâ dâ·R}êÌê°© AÐ{ê. ..... gâpâ°vâ, }âÆ·°, A}ê, ÝâÉâ°, Éâ~âËgâÔâ° þª{â³gâùgê ~âòm¾©ÌâÃÖÐÀê; {â°ª², }Ögâpâ ÝÖÀâó, pâxÝâ{â°M, oÊ~ÒD pÖmpâ Ñî©r, AÅâpâxgâÔâ}â°Q %·ªdâîû{â°MÀâó'' Uª{â° %Àâ°kâÀÖÚ %pâÉâ° ±pê¬{ÖMpê. (AÕZdÖ{â |âÀâ°Ë Àâ°yâ°K ÉâªÉâ­» ¥ ~âó.109-110). ÝÖgêÌê°© ``Ygâ°~âK (oÊ~ÒD) ~âópÖx{â ~âZdÖpâ ÉâyâKÀâpâ AyâWÀâó aª{â° ~âÑ_pâ³~â yÖù ÝÖî Ý곩gâ°yâK{ê. E{âpâ Àâ°°ÙÀâó ÉâyâKÀâpâ Àâ°°Ù{âªyêÌê°© E{â°M µâî©pâ ÀâÃÖyâZ ~âÑ_Ìâ°{â°. %{âpâ ÝêÉâpâ° `ÏÖ'. E{ê© }ÖÀâó Ýê©Ôâ°Àâ ``~ÖZx ~âÑ_ ÝÖîÝ곩ΰyâ° Uª± ~â{â~âZÌ곩gâdê" A|ÖpâÀÖÐpâ±Ýâ°{â°'' Uª{â° %Àâpâ° Ýê©Ôâ°yÖKpê. ÉÖªÉâ­»dâ ƾÀâ°Ìâ°dê" ÀÖX~Öpâ Éâª~âdâËÀâò dÖpâxÀꪱ°{â}â°Q %·[gâÔêÌâ°ÈÖgâ{â°. ÑZ.~âò.{âÈê[© %pâ²T© ÀÖX~Öî© Ýâvâgâ°gâÔâ° oÊ~ÒD ÝÖgâ³ ~âòÀâË{â EªÚÌâÃÖ, úZ©·ªdÖ, kêô}Ö{ꩵâgâùgâ³ Ý곩gâ°»K{â°MÀâó Uª±°{â}â°Q `~êî~â[ÉÒ AÁÒ ¬ UîsZÌâ°}Ò û©' Uª± gâZªzâÀâó {ÖÙ¶û{ê Uª±°{ÖÐ %pâÉâ° Éâ³×û{ÖMpê. E{â}â°Q ±pê{âÀâ}â° a±T ÐZ©dÒ dâ~ÖK}â. EÍâD · [ { ê oÊÄD } â ×yâZ ¶ ÄÌâ° dÖ·dê" Éâî Ý곪{â°Àâ (E{âÑ"ªyâ þª¬}â{â³ AÐpâ±Ýâ°{â°). ±Ôâ~â{â dâ¶[}â Àâ°°{êZgâÔâ° E»K©kêgê }âÀâ°W ÉâpâÉâ]»© }⬩ {âªvêÌâ°¶[ {ê³pâÑpâ°Àâó{â}â°Q {ÖÙ¶ûpâ°Àâ %Àâ°kâÀÖÚÌâ°Àâpâ°, ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

31


E{âpâ¶[ Éâ°.400 ×yâZ Éâªdê©yâgâùÀê; Uª¬{ÖMpê. ÉÖªÉâ­»dâ ƾÀâ°Ìâ°dê" ±Ýâ°Àâ°°Ø© }êÈêgâùÀê Uª±°{âdê" E{곪{â° Àâ°Ýâyâ]{â ~âópÖÀê. Uªr° ¬}âgâÔâ »pâ°gÖr{â }âªyâpâ }êôÈÒ }â¬gê Æ{ÖÌâ° Ýê©ù{êÀâó. Àâ°}â{â yâ°ªÏê·[ {êª{ê©pÖgâÔâ°, ~ÖZש}â ÅÖpâyâ{â ÉâªÉâ­» }⪲dêgâÔâ}â°Q Ý곩·°Àâ %}ê©dâ Éâªgâ»gâÔâ°. AyâW{â ~âîdâ·R}ê, ÂÖªgÖÀÖÈÖpâ ÝâÉâ°Ôê Àâ°}âÉâ°b, dâ³ZÉÒ}â¶[ %ªgâÚ Er°Dd곪vâpâ³ IyâKpâ{â {âªvêÌâ°¶[pâ°Àâ yâ}âQ Àâ°}êÌâ° ±gêgê© Ýê©ùdê³Ôâ°\yâK ¾©}â° }â}âQ %Àâ°W}âªyê© Epâ°Àê Uª{â° ÏÖª|âÀâX{â dê³ªÚ ÏêÉêÌâ°°»K{âM ÝâÉâ}â°WØ yâpâ°x(ÝêÉâpâ° }ê}âÄ·[). o Éâ°Ø© %}â°ÅâÀâgâÔâ }âvâ°Àê AgÖgâ }â}âQ}â°Q ÆkÖîûdê³Ôâ°\yâK ·Àâ·Ædê yâ°ª±°»K{âM UÉÒ.². µêsD, %¶[ E{âMÍâ°D dÖ·Àâò aª{ê© pâ³Æ°}â¶[ uê³yê ¾©Ú Nî}â %}ê©dâ Éâªgâ»gâÔâ}â°Q Ýâª×d곪vâ Éâ°g⪺ µêsD, ÄZ©» y곩î{â ÆtâÈÒ pêô {âª~â», ÀâÑ©· Éâ{ÖúÀâ µêsD {âª~â» ÝÖgâ³ Iù{âÀâpâ %}â°±ª|âgâÔê© }Ö}â° oÊ~ÒD¾ª{â Ýê³yâ°K yâª{â %Àâ°³·X Éê³yâ°K Uª{â° ogâ·³ }â}âgê %¾Éâ°Àâó¬{ê. »pâ°Ð ÅÖpâyâdê" AgâÆ°û{Ögâ, Àâ°°ª±Î° ÝâÉâ}â°WÙ¬ª{âÈê© ÉÖ]gâ»ûyâ°. `ÉÖpê© mÝÖªÉê %kÖæ þª{â³ÉÖK}Ò ÝâÀâÃÖpÖ'.

32

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-17(2nd Proof)


-18(2nd Proof)


Ìâ°dâ_pâ }Övâ° úZ©·ªdÖ

-19(2nd Proof)

`dê³pâÀâdÖ" dê³ÀÖdÒ dê³ÀÖdÒ dâ~âRpâ dÖr ~âóÀâdÒ ~âóÀâdÒ' E{â° úZ©·ªdÖ{â m}â~â{â ЩyêÌâ° Upâvâ° ÉÖ·°gâÔâ°. ûªÝâÔâ {ꩵâÀâó (úZ©·ªdÖ) ~ÖZש}â ÉâªÉâ­»Ìâ° dâxmÀêª{â° }Ö}â° dê©ù{êM. ±Ýâ°dÖ·{â þª{ê o Åâ³~âZ{ꩵâ{â¶[ Ìâ°dâ_, }Ögâ, {ê©Àâ ÝêÉâî}â %¬Àâ° ~âªgâvâgâÔâ° ~âZ±·ÀÖÐ{â°MÀâó. uêô}âdâÆ }Ögâkâª{âZ}â `pÖÀâ°kâª{âZ kâîyâ ~âópÖx'{â¶[ pÖÀâÇÖ¬gâÔâ}â°Q fê©kâpâpêª{â° Ýê©ÔâÈÖÐ{ê. E{â° `Ìâ°dâ_' Uª± ÝêÉâpâ}êQ© Ý곩·°yâK{ê. IyâKpâ ÅÖpây⬪{â ûªÝâÔâdê" ±ª{â ÆmÌâ°}ꪱ pÖmdâ°ÀâÃÖpâ}â° Ìâ°dâ_pâ}â°Q }Öµâ ÀâÃÖÚ %¶[ pÖmX ÉÖL~â}ê ÀâÃÖÚ{â}ꪱ E»ÝÖÉâ{â yâ°x°dâ° }âÀâ°gê {ê³pêÌâ°°yâK{ê. Aµâ+Ìâ°ËÀêª{âpê úZ©·ªdÖ{â ~ÖZש}â ±pâÝâgâÔâ¶[ Ïñ{âP |âÀâ°Ë{â ÀÖXÄKÌâ° ±gêÐ}â ÆÀâpâgâÔâ° {ê³pêÌâ°°yâKÀêÌê°© Ýê³pâyâ° ÀÖ¶W©Ñ pÖÀâÃÖÌâ°x{âM·.[ (û©yê E{âMÔêª{â° Ýê©ÔâÈÖ{â %µê³©dâÀâ}â (û©yÖ U¶ÌâÃÖ) Àâ°yâ°K dê·Àâó þª{â³ {ê©ÀÖ·Ìâ°gâÔâ}â°Q ²rDpê). ûªÝâÔâ{â m}â~â{â ЩyêÌâ°, Àê°©¶}â Upâvâ° ÉÖ·°gâÔâ}â°Q }Ö}â° IÈê[©Øû{âMpâ dÖpâx, E{âdê" É⪱ªºû{â dâyê yâ°Ôâ° ÝâÑ" uÖ}â~â{â dâyêÌâ°}â°Q Ý곩·°yâK{ê Uª±°{âîª{â. aÀê°W a±T ±vâÐÌâ°° Àâ°p⬪{â {곩¹ (dâ~âRpâ)Ìâ°}â°Q yâÌâÃÖîû ÀÖX~Öpâdê"ª{â° {â³pâ{â Nîgê Ýê³pâr}â°. %Àâ}ê³vâ}ê a±T %Údê ÀÖX~Öî Àâ°yâ°K ×}âQ{â ÀÖX~Öî dâ³vâ Ýê³pârpâ°. {ÖîÌâ°¶[ {곩¹Ìâ°° Éâ°ªrpâ gÖùgê ûÑ" Àâ°³Àâpâ³ Àâ°Ú{âpâ°. %Údê ÀÖX~Öî ¾©pâ° d곩ùÌâÃÖÐ, ×}âQ{â ÀÖX~ÖîÌâ°° Éê³Ôê\ÌâÃÖÐ Àâ°pâ°m}âW ~âvê{âpâ°. dê³pâÀâdÖ" (¾©pâ°d곩ù), ÌâÃÖÀÖgâ·³ `±vâÐÌê°© (dâ~âRpÖr), }â}âQ %Údê (~âóÀâdÒ) dê³vâ°' Uª{â³, Éê³Ôê\Ìâ°° m}âpâ ÑÆÌâ° Ýâ»Kpâ Éâ°ùÌâ°°yâK `ÀâÃÖgê pâyâKpâ}Ò d곩'(}â}âQ ×}âQ U¶[?) Uª{â³ dê©Ôâ°»Kpâ°yâKÀê; Uª± }⪲dê ûªÝâÔâ{â m}â~â{âpâ¶[{ê. (yâ}âQ gâ³Ú¾ª{â ×}âQ{â gâsDÌ곪{â}â°Q (dê³pâ°) aÌâ°M Npâ gâ°îdÖpâ ~ârDx ÉêsDÌâ°}â°Q þªÏÖ¶û `}â}âQ ×}âQ{â gâsDÌâ°}â°Q dê³vâ°, dê³vâ°' (~ârDx ÉêsDÌê°© dê³pâ³ dê³pâ³) Uª{â° Ïê©Ú{â ÝâÑ"Ì곪{â° ogâ·³ ÝÖgêÌê°© dâ³gâ°»Kpâ°yâK{ê Uª²© dâyê yâ°Ôâ° uÖ}â~â{â{â¶[ E{ê) Àâ°³·{â EªyâÝâ }⪲dêgâÔâ° OdâÉâ³yâZÀâ}â°Q Ý곪¬pâ°Àâó{â° Aµâ+Ìâ°ËÀâ·[Àê©? ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

37


uÖ}â~â{â Ê©ÀâÉâyâ]Àâ}â°Q yâ}âQ gâÅâË{â¶[r°D UÈê[·³[ Ýâûpâ°, ÝâûpÖÐ dâªgê³ùÉâ°Àâ, kâÝÖ{â dâ~Ò}ê³vâ}ê ÉâpâÉâÀÖvâ°Àâ, ogâ gâ°{â°Àâ°°îgêÌâ°¶[pâ°Àâ, úZ©·ªdÖÀâ}â°Q }곩vâÈêª{â° ~âZÀÖû© (dê}âpÖ) yâªvâ{곪¬gê }Ö}â³ Ýê³pâÂê. Àâ°°ª±Î°Î°ª{â dê³·ªÏ곩 yâ·°~â·° ÆÀâÃÖ}â{â¶[ dê©Àâ· Upâvâ³Àâpê yÖÉâ°gâÔâ° ÀâÃÖyâZ. kâ°Àâ°°kâ°Àâ°° }âÉâ°Ñ}â¶[ (AgâÉÒD 15). úZ©·ªdÖ{â Àâ°¹Jgê dÖ¶ÂÖDgâ E{â° dê©pâÔâÀê© ? U}â°QÀâ ÅâZÀê° dÖÚyâ°. A{âpê Àâ°°ª{ê aª{곪{ê© ÉâLÔâ Éâª{âµâË}â ÀâÃÖÚ{Ögâ o mgâyâ°K Ïê©pê, ~ÖZש}â ÉâªÉâ­»Ìâ° yê³sD·° yâ³gâ°yÖK ÈÖ¶ ÝÖvâ°Àâ o m}â{â ±{â°dê© «}âQÀÖ{â{â°M ; Ïñ{âP |âÀâ°Ë{â ~ÖZ±·XÆ{âM, `zê©pÖ' ÀÖ{âÀâ}â°Q ÄZ©»Éâ°Àâ, þª{â³ {ê©ÀÖ·Ìâ°gâùgâ³ Åê©s ¾©vâ°Àâ ±Ýâ°ÉâªfÖXyâ m}â ÉâªÉâ­» dâ°yâ³Ýâ·{ÖÌâ°dâÀÖ{â{â°M Uª± %îÀâó IªÂÖÐ %¶[Ìâ° E»ÝÖÉâ{âyâK }â}âQ gâÀâ°}â Ýâîΰyâ°. kâîyêZÌâ° dÖ·hârDgâÔâ° : ûªÝâÔâ{â kâîyêZÌâ°}â°Q »ùÌâ°~âÚÉâ°Àâ aª{ê© aª{â° ~ÖZש}â gâZªzâÀêª{âpê `Àâ°ÝÖÀâªÉâ'. Éâ°. 184 pÖmÀ⪵âgâÔâ° E¶[ Aù{âMpâ ±gê$ E{âpâ¶[ IÈê[©ÙÆ{ê. EÀâpâ¶[ Éâ°. Ýâ¬}Öpâ° pÖmpâ ÀêôÅâÀâ{â dâzêgâÔâ° o gâZªzâ{â¶[ {ê³pâdâ°yâKÀê; Uª{â° kâîyâZdÖpâ ÉâÀâ°pâ }ÖÌê°" Ýê©Ôâ°yÖKpê. ÑZ.~âò. Apâ}ê© µâyâÀâÃÖ}â{â¶[ IyâKpâ þª{â³ÉÖL}⬪{â ûªÝâÔâdê" ±ª{â ÆmÌâ° Uª±À⾪{â E¶[Ìâ° E»ÝÖÉâ yê³vâgâ°yâK{ê. Agâ ûªÝâÔâdê" `yÖª± ~â¹J' Uª± ÝêÉâîyâ°K. Àâ°ÝÖ}ÖÀâ° Uª± Ïñ{âP «dâ°_ ±pê{â `Àâ°ÝÖÀâªÉâ'{â¶[ ÆmÌâ°}â° Àê³{â·° ÅÖpâyâ{â ~âú+Àâ° »©pâ{â `Éâ°~ÖRpâdâ' Uª±¶[gê, %¶[ª{â Åâpâ°dâkâædê", %¶[ª{â ûªÝâÔâ{â ¬]©~â{â ÀÖÌâ°°ÀâX ÅÖgâdê" ±ª{â° }êÈêû{â}êª{â° Ýê©Ôâ°yâK{ê. A ÅÖgâdê" %Àâ}ê© `yÖª± ~â¹J' Uª{â° ÝêÉâîrD}âªyê (oÐ}â ~âóÂÖD·ÀâÃÒ). }Ö}â° o Àê³{âÈê© IÈê[©Øûpâ°Àâªyê ûªÝâÔâ{â¶[ Ìâ°dâ_ ~âªgâvâgâÔâ° ÀÖûÉâ°»K{â°MÀâó. (Àâ°³·¾ÀÖû) ÆmÌâ°}â° Ìâ°dâ_ ~âªgâvâ{â dâ°Àꩾ Uª±ÀâÔâ}â°Q Àâ°{â°ÀêÌâÃÖÐ Ìâ°dâ_pâ}â°Q }ÖµâÀâÃÖÚ Àâ°°ª{ê %ÀâÔâ}â°Q yê³pê{â° ÅÖpâyâ{â Àâ°|â°pêÌâ° pÖmdâ°ÀâÃÖîÌâ°}â°Q Àâ°{â°ÀêÌâÃÖÐ pÖmÀ⪵âÀâ}â°Q ÏêÔêû{â}êª{â° Ýê©ÔâÈÖgâ°yâK{ê. %Àâ}â Æ°yâZpÖ{â I~â»Éâb, ÆÊyâ, Ipâ°Àê©· Àâ°yâ°K %}â°pÖ|â Uª±Àâpâ}â°Q Àâ°ª»ZgâÔâ}ÖQÐ ÀâÃÖÚ AÌâÃÖÌâ° ~âZ{ꩵâgâÔâ}â°Q %Àâîgê ²r°D dê³rD}âªyê. o ~âZ{ꩵâgâÔâ° Eª¬gâ³ %{ê© ÝêÉâî}â¶[ Iù{â°d곪ÚÀê. ~ÖªvâX pÖmdâ°ÀâÃÖîÌâ°}â°Q Àâ°{â°ÀêÌâÃÖ{âMîª{â ûªÝâÔâÀâó ~ÖªvâXpê³vâ}ê Æ°yâZyâ]Àâ}â°Q, AgÖgâ {Öù Evâ°»K{âM k곩Ôâpê³vâ}ê µâyâ°Zyâ]Àâ}â°Q, Iùûd곪vê© ±ª{â{âMpâ ¬©hâË E»ÝÖÉâ E¶[Ìâ°{â°. 38

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-20(2nd Proof)

pÖmÀ⪵â : ÆmÌâ°¾gê Àâ°dâ"ù·[{âMîª{â ÅÖpây⬪{â yâ}âQ yâÀâ°W Éâ°Æ°yâK}â Àâ°gâ}Ö{â ~Öªvâ° ÀÖÉâ°{ê©Àâ}â}â°Q dâpêΰûd곪vâ}êª{â³ %Àâ}â }âªyâpâ %Àâ}â Àâ°gâÔâ Àâ°gâ ~Öªvâ°dâÅâÌâ° ~ârDÀê©î{â}êª{â³ IÈê[©Ù {ê³pâdâ°yâK{ê. oyâ}â° %}â°pÖ|â~âópâÀâ}â°Q pÖm|Ö¾Ìâ°}ÖQÐ ÀâÃÖÚd곪vâ}â°. E{ê© ~ârDxÀâó Àâ°°ª{ê Éâ°. Ýâ¬}Ö·°" µâyâÀâÃÖgâÔâ Àâpêgâ³ ÉÖªÉâ­»dâ dꩪ{âZÀÖÐ Àê°pêΰyâ°. ûªÝâÔâÀâó ±Ýâ° î©»Ìâ°¶[ %«À⽬PÌâ° ~âzâ{êvêgê ÉÖÐyâ°. %}â°pÖ|â~âópâ ~ârDxÀâ}â°Q `Ìâ°°}êÉê³"©' ~ÖZש}â ÉÖªÉâ­»dâ dꩪ{âZÀâ}ÖQÐ ~âîgâ¹û{ê. aª{ⰠƵê©Íâ Éâªgâ»Ìê°ª{âpê ûªÝâÔâ{â ~ârDÀê©î{â ~âZ»Ìê³±T %pâÉâ}â³ dêpê, dÖ·°ÀêgâÔâ}â°Q dâsDû{â°M; ûªÝâÔâ{â¶[ (úZ©·ªdÖ) ogâ ¾©Àâó UÈê[© »pâ°Ð{âpâ³ %Èê³[ª{ⰠƵַ dêpêÌâ° {âµâË}âÀÖgâ°yâK{ê. ÐZ©dÒ {ê³pê %ÈêdÖbªvâpÒ, yâyâ]uÖC¾ %îÉÖDrÈÒ, ÀâÃñÌâ°Ë pÖmX ÉâªÉÖL~âdâ kâª{âZgâ°~âK ¥ I EÀâpâ° ~Öªvâ°dâÅâÌâ°}â ÉâÀâ°dÖ¶©}âpêª{â° Ýê©ÔâÈÖgâ°yâK{ê. ~Öªvâ°dâÅâÌâ°}â Àê³Àâ°Wgâ {ê©Àâ}ÖªÄZÌâ°}â dÖ·{â¶[ (ÑZ.~âò. Àâ°³pâ°) Ïñ{âP |âÀâ°Ë ûªÝâÔâÀâ}â°Q ~âZÀê©úûyâ°. %¶[ Àê³{â·° þª{â³ |âÀâ°Ë ~âZkâ¶yâ{â¶[yâ°K Uª±°{âdê" A|ÖpâÀêª{âpê ~Öªvâ°dâÅâÌâ° pÖm}â° ~Öªvâ°· Uª± ÏÖZÝâWx ~âªÚyâ}â úÍâX}ÖÐ{âM}â° Uª±°{ê©. oyâ}â° %pâÉâ¾gê údâ_x ¾©Ú{âM·[{ê µâÉÖçÉâç Æ{êXgâÔâ}â°Q dâ¶û{âM}â°. ûªÝâÔâdê" Ïñ{âP |âÀâ°ËÀâó ÑZ.~âò. Àâ°³pâ}ê© µâyâÀâÃÖ}â{â¶[ ~âZÀê©úûyâ°. Àê³{â·° Uª{âpê ÑZ.~âò. 200 îª{â ÑZ.µâ. 1000 {â Àâpêgê %}â°pÖ|â~âópâÀê© pÖm|Ö¾ÌâÃÖÐ{â°M{â° Àâ°°ª{ê ~êòÈê³}ÖQpâ°ÀÖ pÖm|Ö¾ U¾ûyâ°. Avâùyâ {âÑ_x{âÀâpâ dêôgê ±ªyâ° (1070-1200). ÑZ.µâ. }Ö·"}ê© µâyâÀâÃÖ}â{â¶[ Aù{â Àê°©hâÀâxË Uª± %pâÉâ}â dÖ·{â¶[ ÅÖpâyâ{â dâùªg⬪{â ±°{âP}â Ýâ¶[}â %Àâµê©ÍâgâÔâ}â°Q Ýê©Àâ°ÀâÃÖ¶ Uª± pÖmdâ°ÀâÃÖîÌâ°° ûªÝâÔâdê" yâª{âÔêª{â° Ýê©ù{ê. o Ä©ùgêÌâ° Àâ°°gâ·}Ò Uª± %pâÉâ}â Àâ°gâ dâ°ÀâÃÖpâ{ÖÉâ}â° ÉÖþyâXdê" ~êòZ©yÖbÝâ ¾©Ú{âM·[{ê yÖ}ê© `uÖ}âÑ© Ýâpâx' Uª± gâZªzâ pâ×û{âM}â° Àâ°yâ°K oyâ}â° ÅÖpâyâ{â Àâ°ÝÖdâÆ dÖù{ÖÉâ}â Æ°yâZ}â³ AÐ{âM}êª{â° »ù{â° ±pâ°yâK{ê. ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

39


Àâ°°ª{ê k곩Ôâpâ° aª{â}êÌâ° pÖm pÖm}â dÖ·{â¶[ {âªvê»K ±ª{â° ûÑ"{êM·[Àâ}â°Q ·³s ÀâÃÖÚ{âpâ°. Agâ pÖm}ÖÐ{âM Æ°þª{â° Uª±Àâ}â}â°Q þÚ{â° ÅÖpâyâ{â¶[ ÉêpêÌâ°¶[rDpâ°. %Àâ}â° %Èê[© Àâ°Ú{â}â°. k곩Ôâpâ° IyâKpâ ûªÝâÔâ{â Àâ°|âX ÅÖgâÀâ}â°Q (pÖmpâzâ) yâÀâ°W pÖmXdê" Éê©îûd곪vâpâ°. ~êòÈê³}ÖQpâ°ÀÖ ~ârDxdê" m}â}Özâ ~âópâÀâÃÒ Uª{â° ÝêÉâîrDpâ°. Ïñ{âP Éâ³K~âgâÔâ}â°Q }Öµâ ÀâÃÖÚ þª{â³ {ê©ÀÖ·Ìâ°gâÔâ}â°Q dâsD{âpâ°. o {âÏÖTùdêΰª{â ûªÝâÔâ{â m}â Ïê©ÉâyâKpâ°. o É⪺ dÖ·{â¶[ ûªÝâÔâÀâ}â°Q Æ{ê©úÌâ°îª{â pâÑ_û{âÀâ}â° Ñ©»Ë Uª± {âÑ_x úZ©·ªdÖ{â Æ©pâ}â°. oyâ þª¬}â pÖm ~âpâª~âpêgê Éê©î{âÀâ}â°. dê©Àâ· Ýâ¬}ê©Ôâ° ÀâÍâË{â o ÏÖ·dâ}â° Éêô}âXÀâ}â°Q dâ³Úû k곩Ôâpâ}â°Q U{â°îû ÆmΰÌâÃÖ{â}â°. oyâ}ê© ÆmÌâ° ÏÖÝâ°¥I Uª± ÝêÉâ{â ~ârDÀê©î %}â°pÖ|â~âópâÀâ}â°Q gê{â°M Àâ°yêK yâ}âQ pÖm|Ö¾Ìâ°}â°Q ~êòÈê³}ÖQpâ°ÀÖdê" ±{âÈÖΰûd곪vâ}â°. Ïñ{âP |âÀâ°Ë ~âó}âpâ°Ê@©Àâ}âg곪Úyâ°. oyâ}â yâªÐÌâ°}â°Q ~ÖªvâX pÖmdâ°ÀâÃÖpâ¾gê Àâ°{â°Àê ÀâÃÖÚdê³vâÈÖΰyâ°. ±Ýâ°µâÿ ûªÝâù©Ìâ°pâ° yâÆ°Ôâpê³vâ}ê }âvêÉâ°yÖK ±ª{â ¬©hâË Ý곩pÖrÀê© Àâ°°ª{êÌâ°³ o ÀêôÍâÀâ°X Iù{â°dê³Ôâ\·° dÖpâxÀÖΰyêª{â° }ÖÀâó »ùÌâ°±Ýâ°{â°. Éâ°. 14}ê© µâyâÀâÃÖ}â{â¶[ ûªÝâÔâ{â IyâKpâÅÖgâ{â¶[ ~âó}âÿ yâÆ°Ôâpâ° pÖmX ÉÖLÄû{âMdê" ~âópÖÀêgâÔâ° {ê³pâdâ°yâKÀê. E¶[ AÔâ°»K{âM AÌâ°Ë kâdâZÀâ»Ë k곩Ôâ %pâÉâ}â}â°Q Apâ}êÌâ° ~âpÖdâZÀâ° ÏÖÝâ°Æ}â %}ñpâÉâ ~âóyâZ Éâ~âóÀâÃÖÈÒ, É곩¶û{â}ꪱ Ýê©ùdê {ê³pâdâ°yâK{ê. Apâ}ê©Ìâ° ~âpÖdâZÀâ° ÏÖÝâ° ûªÝâÔâÀâ}â°Q Aù{â dê³}êÌâ° ~âZ±· %pâÉâ°. 55 ÀâÍâËgâÔâ }âªyâpâ ÑZ.µâ. 1467pâ¶[ oyâ}â %ÀâÉÖ}âÀÖgâ°yâK{ê. %Àâ}â pÖmXÅÖpâ{â dÖ·Àâ}â°Q `Éâ]xËÌâ°°gâ'Àêª{â° kâîyêZÌâ°¶[ {ÖÙ·° ÀâÃÖvâÈÖÐ{ê. 1815pâ Àâpêgê Aù{â ÆdâZÀâ° pÖmûªgê dê³}êÌâ° %pâÉâ}êª{â° kâîyêZ Ýê©Ôâ°yâK{ê. Æ{ê©ú©Ìâ°pâ ~âZÀꩵâ : Aªyâîdâ dâ·Ý⬪{ÖÐ ûªÝâÔâÀâ}â°Q Æ{ê©ú©Ìâ°pâ° AdâZÆ°Éâ°ÀâªyÖΰyâ°. 16}ê© µâyâÀâÃÖ}â{â¶[ ~êò©kâ°ËЩÉâpâ° 17}ê© µâyâÀâÃÖ}â{â¶[ vâkâ+pâ° AdâZÆ°ûd곪vâ o ÉâxJ pÖmXÀâó 1802pâ¶[ ²Zs©Íâpâ ÀâÉÖÝâyâ° Uª{â° ~âîgâ¹Éâ·RsDyâ°. IyâKpâ, {âÑ_x ~âZ{ꩵâgâÔâ° 1815pâ¶[ ar°Dgâ³Ú{âÀâó. ÑZ.µâ. 1948 Áê±ZÀâî 4pâª{â° `ûÈ곩}Ò' }ÖÀâ°dâpâx¬ª{â Éâ]yâªyâZ pÖmXÀêª{â° ~âîgâ¹Éâ·Rr°D 1972pâ¶[ úZ©·ªdÖ Uª± ÝêÉâpâ° ~âvêΰyâ°. 1978pâ¶[ Ýê³Éâ pÖmX hâr}ê %ûKyâ]dê" ±ªyâ°. %ª¬¾ª{â oÐ}â úZ©·ªdÖ{â¶[ ~âZuÖ~âZÅâ°yâ] ÉâpâdÖpâÆ{ê. 40

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-21(2nd Proof)

A{âpê ~âòÀâË Àêôpâyâ] Ýê³gêÌâÃÖvâ°yâKÈê© ±ª{â úZ©·ªdÖ{â¶[ ~âZyêX©dâ yâÆ°Ôâ° pÖmXdÖ"Ð Ïê©Údê Àâ°°ª{â°Àâî¬{ê. (UÈÒssE¥¶±pꩵâ}Ò ÂêôgâpÒb AÁÒ yâÆ°ÔÒ oÔâª) o kâÔâÀâùÌâ° »©ÀâZyê úZ©·ªdÖ{â IyâKpâ ÅÖgâ{âÈê[© E{â°M{âîª{â ogâ·³ ~âZÀÖûgâpâ}â°Q uÖÁÖQ{â ~âZ{ꩵâdê" aÌâ°°XÀâó¬·[. {âÑ_x ÅÖgâ{â·[ÍêD© Éâ°yÖKvâ°Àâ %ÀâdÖµâÆ{ê. (2006pâ¶[ »©ÀâZg곪vâ `UÈÒssE' kâÔâÀâùÌâ°}â°Q ÉâpâdÖpâÀâó 2009pâ¶[ Ýâ{â°M±ûKgê©}곩 y⪬{ê. %Àâpâ Àâ°°ª{ÖÔâ° ~âZÅÖdâpâ}Ò ÝâyêXЩvÖÐ{ÖM}ê. A{âpê Àâ°°ª{ê©}Ögâ°Àâó{곩 ±·[ÀâpÖpâ°?) ~ÖZgêô»ÝÖûdâ {ÖÙÈêgâÔâ ~âZdÖpâ Éâ°. aª{â° Æ°¶Ìâ° ÀâÍâËgâÔâ þª{ê ÅÖpâyâÀâó ÉâxJ Éê©yâ°ÀêÌâ°ªyâÝâ Åâ³~âZ { ꩵâ{â Àâ°³·dâ úZ © ·ªdÖdê" u곩Úûd곪Úyâ°K. Éâ°. 7000 ÀâÍâËgâÔâ þª{ê Åâ³ Àêô~âî©yâX ÝâÀÖÀâÃÖ}⬪{ÖÐ o ~âZ{ꩵâÀâó ÉÖgâpâ{ê³Ôâdê" Àâ°°Ôâ°Ð Ý곩ΰyêª{â° Åâ³gâÅâË µÖÉâçmpC â° %«~ÖZÌâ° ~âvâ°yÖKpê. (E{ê© pÖÀâ° Éê©yâ°ÀêÌê°ª{â° }âÀâ°W ÉÖªÉâ­»dâ ÅÖÀâ}êÌâ°³ AÐ{ê.) EªÐ[ÍÒ ~ÖZ¹µÖÉâçmC Õ¶~Ò UªÏÖyâ}â° o Éê©yâ°ÀêÌâ°ªyâÝâ Åâ³~âZ{ꩵâdê" `ÈêÀâ°³îÌâÃÖ' Uª{â° ÝêÉâîrD}â°. dÖvâ° ÀâÃÖ}âÀâp⪻{â°M }Ö·°" dÖ·°gâÔâ°Ôâ\ Éâ°. 12 %Ú UyâKpâ{â ÈêÀâ°³pÒ ÉâÀâ°°{ÖÌâ° AÕZdÖ{â ~âòÀâËÑ"pâ°Àâ Àâ°vâgÖÉâ"pÒ ¬]©~â{â¶[Ìâ°³ E{â°M{âdê" A|ÖpâgâùÀê. EÀâpê© ÀâÃÖ}âÀâ À⪵â{â ~âòÀâËmpꪱ %«~ÖZÌâ°Æ{ê. ogâ·³ úZ©·ªdÖ{â A¬ÀÖû ÀâvâG m}Öªgâ o À⪵â{âÀâpâ° U}â°QyÖKpê. úZ©·ªdÖ : Éâ°. 66 ÉÖÆpâ kâ.Æ°©. ÆûK©xËÀâóÔâ\ úZ©·ªdÖdê" Éâ°. Upâvâ° ÉÖÆpâ Ñ.Æ°©. }âÍâ°D dâpÖÀâù ~âZ{ꩵâÆ{ê. {âÑ_x úZ©·ªdÖ{â Àâ°|âXÅÖgâ{â¶[ {ârD %pâxXgâùÀê. AgÖgâ Éâ°ªrpâ gÖùgê Àâ°yâ°K Éâ°}ÖÆ°gê yâ°yÖKgâ°Àâ úZ©·ªdÖ{â dâpÖÀâùÌâ°° ogâ i{ê³X©Ðdâpâx¬ª{ÖÐ ÝâÀÖÀâÃÖ¶}âX¬ª{â ±Ôâ·°yâK{ê Uª{â° yâmCpâ° Ýê©Ôâ°yÖKpê. o {ꩵâ{â m}âÉâªfêXÌâ°¶[ Ýê×+}âÀâpâ° Ïñ{âP |âÆ°Ë©Ìâ°pâ°; %·R ÉâªfêXÌâ°¶[ A¬ÀÖûgâÔÖ{â Àâ°³pâpâ°, ÅÖp⻩Ìâ° yâÆ°Ôâpâ°, úZ©·ªdÖ{â yâÆ°Ôâpâ° ÀÖûÉâ°yÖKpê. dâ¾ÍâF ÉâªfêXÌâ°¶[ Àâ°°û[Àâ°pâ°, þª{â³gâÔâ°, dêëÉâKpâ° Àâ°yâ°K ×dâ" ~âZÀâÃÖx{â¶[ Eyâpâpâ° dÖ¹ûdê³Ôâ°\yÖKpê. ûªÝâù Àâ°yâ°K yâÆ°Ôâ° ÅÖÍêgâÔâ° pÖÍâå ÅÖÍêgâÔÖÐ ~âîgâ¹Éâ·RrDpâ³ ÉâpâdÖî© ÀâXÀâÝÖpâ{â ÅÖÍê ûªÝâùÌê°©. Iù{â ÀâXÀâÝÖpâ{â¶[ EªÐ[ÍÒ dâ³vâ ±ÔâÉâ·Rvâ°yâK{ê. ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

41


}âÀâ°W {ꩵâ{â aª{â° pâ³~Öΰgê úZ©·ªdÖ{â ƾÀâ°Ìâ° {âpâ Upâvâ³Àâpê pâ³~ÖΰgâÔâ°(}ÖÀâó %¶[ E{ÖMgâ). E¶[ÌâÃÖ{âpâ³ }âÀâ°W Ýâx{â ÀâÃñ·X Ýê×+{êÌâ°·[ Uª± Éâªy곩Íâ }âÀâ°gê! úZ©·ªdÖ{â |â]m{â Àâ°Ýâyâ] : ÑZ. ~âò.{â¶[ IyâKpâ ÅÖpây⬪{â ûªÝâÔâdê" ±ª¬{âM ÆmÌâ°}â° ûªÝâÈÖªlâ}âÀâóÔâ\ |â]mÀâ}â°Q y⪬{âM}ꪱ IÈê[©ÙÀâó É֪שÉâ³K~â{â ÉâÆ°©~â{â ~ÖZש}â %Àâµê©ÍâgâÔâ¶[ ¶Øyâ pâ³~â{â¶[ {ê³pê»{ê Uª{â° É⪵곩|âdâ ÝêpÖyÒ Ýê©Ôâ°yÖKpê. o %pâÉâ}ê© ûªÝâÔâ{â yÖÀâ°Z ÀâxË{â Àâ°pâÔâ}â°Q dâªvâ° A ~âZ{ꩵâdê" `yÖª± ~â¹J' Uª± ÝêÉâpâ° dê³rD}âªyê. A }âªyâpâ{â %pâÉâ° {â°yêgâ° Àâ°°}â° Uª±Àâ}â° ûªÝâ{â Àâ°°ªgÖ¶}â ±·{â dêôÌâ°¶[ Ùvâ$Àâ}â°Q ×»Zû |â]m{â¶[ Éâ³Ìâ°Ëkâª{âZpâ}â°Q ±pêû{â}âªyê. {ÖªÏ곩·{â úÈÖ {ê©gâ°·{â¶[ %pâÉâ}â° EªyâÝâ |â]mÀâ}â°Q U»Kd곪vâ ÀâxË×yâZÆ{ê. dâ»KÌâ°° }ÖXÌâ° ÝÖgâ³ Æ©pâyâ}â Àâ°yâ°K n°m°ÀâÃÖgâË{â Éâªdê©yâÀÖÐ{ê. AÌâ°yÖdÖpâ{â o |â]m{â }Ö·³" Àâ°³ÈêgâÔâ¶[ Ï곩º Àâ½dâ_{â }Ö·°" UÈêgâÔâ}â°Q ×»ZÉâÈÖÐyâ°K. EÀâó Ïñ{âP yâyâ]{â Àê°rD (%ªþÉê), dâpâ°x, Àâ°°¬yâ(A}âª{â) Àâ°yâ°K I~ê©dÖ_(ÀêôpÖgâX)gâÔâ Éâªdê©yâgâÔÖÐÀê. E{âdê" ÝâÔ⬠±xJ{â %ªkâ° Àâ°yâ°K þ}êQÈêÌâ°¶[ dêª~âó ±xJÆyâ°K. 1950pâ¶[ úZ©·ªdÖ{â o |â]mdê" oÐ}â Éâ]pâ³~âÀâ}â°Q dê³vâÈÖΰyâ°. ±ªgÖpâ{â

±xJ{â ûªÝâ, ±·{â ~âªm{â¶[ dâ»K, ±ªgÖpâ{â ±xJ{â Ï곩º UÈêgâÔâ°, ÝÖgêÌê°© |â]m{â UvⱬÌâ°¶[ dê©Éâî Àâ°yâ°K Ýâûpâ° ±xJ{â ÉâÀâÃÖ}â ~âsDgâÔâ° (EÀâó %·RÉâªfÖXyâpÖ{â yâÆ°Ôâpâ° Àâ°yâ°K Àâ°°û[Àâ°pâ}â°Q ~âZ»¾ºÉâ°yâKÀê) dâ°ªdâ°Àâ° ±xJ{â þ}êQÈê ÝÖgâ³ ±ªgÖpâ{â ±xJ{â %ªkâ°, ar°D |â]m{â %ª{âÀâ}â°Q Ýê×+û{ê.

þ©gê úZ©·ªdÖ{â Àê³{â· %pâÉâ° ÝÖgâ³ pÖÍâå|â]m{â ÈÖªlâ}â ÅÖpây⬪{âÈê© Ý곩Ðpâ°Àâó{곪{â° %{â°Vyâ hâr}êÌê°© Éâî. E{â}â°Q %îyÖgâ }â}âQ Ýâ½{âÌâ° yâ°ª² ±ªyâ°. Àâ°}âÉâ°b ~âóÔâÑyâg곪Úyâ°. ÑZ. ~âòÀâË{â¶[ }âvê{â hâr}êÌâ° }âªyâpâ{â Upâvâ³Àâpê ÉÖÆpâ ÀâÍâËgâÔâ° dâÔê{â Àê°©Èê ÅÖpâyâ{â }Ö}â° yÖª± ~â¹Jgê dÖ¶ÂêD. ÀâÃÖ}âÀâ Ýâdâ°"gâùgÖÐ Ý곩pÖr }âvêÌâ°°yâKÈê© ±ª{â o }ê·{â %{êÍê³D© %}â°ÅâÀâgâÔâ° }â}âQ Àâ°Ú·¶[. %ÀâógâÔâ}â°Q Éâªdê_©~âÀÖÐ E¶[ ÆÀâîÉâ°yêK©}ê. E¶[ aª{â° ÆÍâÌâ°Àâ}â°Q }Ö}â° ~âZÉÖKÄÉâÏê©dâ°. %{â° `yÖª± ~â¹J' Uª± µâ±M { â ÆkÖpâ. IyâK p â ÅÖpây⬪{â ±ª{â ûªÝâÔâ{â Àê³{â· ÝêÉâpâ° 42

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-22(2nd Proof)

ÆmÌâ°}ꪱÀâ}â° ûªÝâÔâ{â Àâ°¹Jgê `yÖª± ~â¹J' Uª± ÝêÉâpâ° dê³sD{âM}êª{â° þª{ê Ýê©ùpâ°Àê}â·[Àê©? ÑZ.µâ. 2007pâ¶[ ~âZdârg곪vâ `yâ°Ôâ° ÉÖþyâX kâîyêZ'Ìâ°¶[ Àê³{â· Èê©Ù}âÀÖÐ ¬. g곩ƪ{â ~êôgâÔâ `yâ°Ôâ°}Övâ° ~âòÀâËÉâW½»' Uª±°{â° %kÖ+Ð{ê. %{âpâ¶[ %Àâpâ° %µê³©dâ}â µÖÉâ}â{â ±gêgê Ýê©Ôâ°yÖK¥ `Ìê°© kâ %ªyâ Ìâ°zâ k곩vâ ~âªÚÌâ° Éâ»Ìâ° ~âóyê³Z© dê©pâvâ ~âóyê³Z© y⪱~â¹J' o ÉÖ·°gâÔâ}â°Q IÈê[©Øû{ÖMpê. %Àâpâ ~âZdÖpâ `y⪱ ~â¹J Uª{âpê ~ÖªvâX {ꩵâdâ³" dê©pâÔâ {ꩵâdâ³" }âvâ°gâÚÌâÃÖÐpâ°Àâ... yÖÀâ°Z~â¹Ë Uª± }â¬...' ~ÖªvâXdâ³" dê©pâÔâdâ³" }âvâ°Àê yÖÀâ°Z~â¹Ë ÀâÃÖyâZÆ{â°M Ïê©pê ÌâÃÖÀêòª{â° {ꩵâÀâò E·¬{âM dÖpâx...' (~âó. 5-6). A{âpê E»K©kêÐ}⠵곩|â}êgâÔâ ~âZdÖpâ (EªrpÒ}ÖXµâ}âÈÒ Éê³Éêôs ÁÖpÒ E}ÒÀêûDgꩵâ}Ò AÁÒ O¾bÌâ°ªÂÒ ûÆÈêôÉꩵâ}Ò Àâ°{âpÖÉâ° E{âpâ Àâ°pâ° Àâ°°{âZx) ûªÝâÔâdê" yÖÐd곪vê© {âÑ_x{â þª{â³ Àâ°ÝÖÉÖgâpâ{â¶[ ¾Ú{Ö{â Åâ³~âZ{ꩵâÆ{â°M %{â° ~ÖªvâXpâ pÖmXÀÖÐyâ°K. dâZÀê°©x %{â° Àâ°°Ôâ°Ðyâ° Uª{â° Ýê©ÔâÈÖÐ{ê. Uª{âpê g곩ƪ{â ~êôgâÔâ° Ýê©ùpâ°Àâ dê©pâÔâ Àâ°yâ°K ~ÖªvâX {ꩵâ{â }âvâ°Àâx ÅÖgâÀâó `yÖª± ~⪹' }â¬ÌâÃÖÐpâ°Àâ `yÖª± ~â¹J' Uª± ÝêÉâî{âM ûªÝâÔâ {ꩵâÀê© AÐpâÈÖpâ{ê©? %µê³©dâ}â° %¶[gâ³ Ïñ{âP |âÀâ°Ë ~âZÉÖpâdê"ª{ê© m}âpâ}â°Q dâÔâ°þû{âM}â·[Àê©? ~êZ©dâ_¹©Ìâ° ÉâLÔâgâÔâ° : Ä}âQÀê©ÈÖ gâuÖµâZÌâ°|ÖÀâ° : ±Ýâ°µâÿ Ƶâ]{âÈê[© %~âpâ³~âÀê¾Éâ°Àâ A}êgâÔâ AµâZÌâ°|ÖÀâ°Àêòª{â° úZ©·ªdÖ{â¶[{ê. {ârD %pâxX ÏêrDgâÔâ}â°Q aÔâg곪Úpâ°Àâ o {ꩵâ{â¶[ A}êgâÔâ° Æ~âó· ÉâªfêXÌâ°¶[Àê. Àâ°pâ ÉÖgÖrdê" ~âZ|Ö}âÀÖÐ EÀâógâÔâ}â°Q ±ÔâÉâÈÖgâ°yâK{ê. þ©gê ±Ôâû ¾ÍâßÌ곩mdâÀê¾û, Àâ°°~âóR %vâî %}ÖzâÀÖ{â A}êgâÔâ°, gÖÌâ°g곪vâ A}êgâÔâ°, yÖÌâ°}â°Q dâÔê{â°d곪vâ Àâ°îÌâÃÖ}êgâÔâ° o AµâZÌâ°|ÖÀâ°{â¶[Àê. 1975pâ¶[ dê©Àâ· OÔâ° %}Özâ A}êgâÔâ}â°Q Éê©îû Ýâ°sDd곪vâ o ÉâªÉêL ogâ ÆÉÖKpâÀÖÐ ÏêÔê¬{ê. }⬩ ÉâÆ°©~â{âÈê[© E{â° Epâ°Àâó{âîª{â dê·Ýê³yâ°K %ÀâógâÔâ}â°Q ¾©îgê ²vâ°yÖKpê. ~âZÀÖûgâÔâ° o Éâª{âÅâË{â¶[ %¶[ }êpêÌâ°°yÖKpê. %ÀâógâÔâ ¾©pÖr, Àâ°îÌâÃÖ}êgâÔâ À곩m°, Éâ°yâK¶}â Ýâûpâ° Àâ°°îÌâ°°Àâ ~âZdâ½» EÀâógâÔâ}â°Q }곩vâ°Àâó{ê© ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

43


dâ¹Jg곪{â° Ýâ±T. dê·Àâó gâªvÖ}êgâùgê {âªyâgâÔê© Ep⶷[. dê·Àâó Àâ°°î¬{â°MÀâó. E{ê©dê þ©gê Uª{â° ÀâÃÖgâË{âµâËdâ}â¶[ dê©ù{âpê `%Àâó %pâÉâ}â A}êgâÔâ°' Uª{â. {âªyâgâÔâ}â°Q dâyâKîû dâÔâ\ î©»Ìâ°¶[ ÉÖÐûpâ±Ýâ°{â°. `È곩 dâÔâ\, E{êªyâÝâ Éâ°Ôâ°\ Éâ°¬MÌ곩?' Uª{â° }Ö}â° Àâ°}âûb}âÈê[© %Àâ¾gê Ïêô{ê. Àâ°ÈêgâÔâ Àâ°Ú·¶[ ~âórD ~âórD ÐîgâÔâ° Àâ°°ÂÖDr Avâ°»Kpâ°Àâªyê %¾û gâm gÖª«©Ìâ°ËÀâ}â°Q Àâ°}âûb}âÈê[© yâ°ª²d곪vê. ogâ Éâ°ÀâÃÖpâ° YÀâyâKdâ³" Ýêkâ°+ A}êgâÔâ° E¶[Àê U}â°QyÖKpê. Æ{ê©ú© ƾÀâ°Ìâ° ~âvêÌâ°°Àâ¶[ Ä}êQÀê©ÈÖ OÔâ}êÌâ° ÉÖL}â{â¶[{êÌâ°ªyê Uª{âpê Æ{ê©ú© ~âZÀÖûgâÔâ ÉâªfêXÌâ°}â°Q }ÖÀâó NþÉâ±Ýâ°{â°. ש}Ö, %Àê°©îdÖ, m~Ö}Ò, ~ÖÑÉÖK}â, Eªgê[ªvÒ {ꩵâgâÔâ° A}êgâÔâ}â°Q E¶[ª{â {âyâ°K ~âvê{â° %¶[Ìâ° Àâ°½gÖ·Ìâ°gâùgê Éê©îÉâ°yâKÀêÌâ°ªyê. E¶[pâ°Àâ A}êgâÔâ}â°Q Àâ°pâù dÖÚgê ²sD{ÖM{âpê %¶[Ìâ° A}êgâÔâ° EÀâógâÔâ}â°Q û]©dÖpâ ÀâÃÖvâ°Àâó¬·[Àêª{â° dâ³Xpê©rpÒ Ýê©ù{â. UªyâÝâ úÉâ°K! Éâ°. E~âRyêè{â° UdâpêÌâ°¸Dpâ°Àâ o ÉâLÔâ{â¶[ Ýê©pâÔâ yêªÐ}â Àâ°pâgâÔâ° dâªvâ° ±ª{â°Àâó. UÔ⾩pâ° }âÀâ°gê A~ÖXÌâ°ÀâÃÖ}âÀÖΰyâ°. `U¶ÁêªÂÒ Ïê© pêÉê³D©pêªÂÒ'}â¶[ Àâ°|ÖXÝâQ{â Nr Àâ°°Ðû }ÖÀâó ~âÌâ°¹û ±ª{â°{â° `dÖXªÚ¥~ârDx'dê". dÖXªÚ : ûªÝâÔâ{â dê³}êÌâ° %pâÉâ° ÆdâZÀâ°pÖm ûªhê. o ~ârDxÀâ}â°Q ¾Æ°Ëû{â}â° (1798) %{ê© %Àâ}â pÖm|Ö¾Ìâ°³ AÐyâ°K. mgâ»K}â ~ÖZש}â ~âópÖyâyâ] dꩪ{âZgâÔâ¶[ `dÖXªÚ' aª{êª{â° gâ¹ÉâÈÖÐ{ê. ogâ·³ ~ÖZש}â Y»ÝâXgâÔâ°, m}â~â{â ЩyêgâÔâ°, ÝâÔêÌâ° Éâª~âZ{ÖÌâ°gâÔâ° E¶[ Ê©ÀâªyâÀÖÐ{ê. ûªÝâÔâ{â Àâ°|âX ÅÖgâ{â¶[pâ°Àâ dÖXªÚ ~âÀâËyâ dâ¹ÀêÌâ°¶[ o ~ârDxÆ{â°M ~âZdâ½» pâÀâ°¹©Ìâ°yêgê ÝêÉâpÖÐ{ê. ûªÝâù ÅÖÍêÌâ°¶[ `dÖXªÚ¥Uª{âpê gêZ©ÂÒ ûs' (Àâ°ÝÖ¥}â°ÀÖpâ) Uª{â° %zâËÀâªyê. ÑZ.µâ. 16, 17 Àâ°yâ°K 18}ê© µâyâÀâÃÖ}âgâÔâ¶[ ~êò©kâ°ËЩÉâpâ°, vâkâ+pâ° Àâ°yâ°K EªÐ[Íâpâ° o ~âZ{ꩵâÀâ}â°Q AdâZÆ°û{â°M dê³}êÌâ°¶[ EªÐ[Íâpâ° yâÀâ°W %ºdÖpâÀâ}â°Q ÉÖLÄû{âpâ°(1815). Upâvâ}ê© dÖXªÚÌâ°}Ò Ìâ°°{ÖP}âªyâpâ{â a~âRª{â ~âZdÖpâ ûÈ곩}Ò, ²ZsÍÒ ~âZÅâ°yâ]{â Aù]dêgê aÔâ~âsDyâ°. 44

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-23(2nd Proof)

`dÖXªÚ', ogâ·³ ~âZû¬P ~âvê¬pâ°Àâó{â° ±°{âP}â Ýâ·[}â°Q pâÑ_ûsDpâ°Àâ {ê©ÀÖ·Ìâ° E¶[pâ°Àâó{âîª{â. pÖm}â %pâÀâ°}ê Àâ°yâ°K {ê©ÀÖ·Ìâ° %dâ"~âdâ"{â¶[Àê. Odêª{âpê %pâÉâ}ê© %{âpâ pâdâ_dâ}ÖÐ{âM}â°. ogâ E{â° Ïñ{âPpâ dÖú U¾û{ê. (Àâ°°ÙXÀÖÐ zê©pÖÀÖ¬gâÔâ°) ÉâÆ°©~â{âÈê[© ƵַÀÖ{â dâ½yâdâ Éâp곩ÀâpâÀêòª¬{ê. }ÖÀâó o Ýâ¶[}â {ê©ÀÖ·Ìâ°dê" Ý곩{Ögâ aª{âÍâ°D m}â ÉÖ·¶[ ¾ª»{âMpâ°. }ÖÀâó ÅÖpây⬪{â ±ª{â ~âZÀÖûgâÔâ°, aÔâgê ~âZÀê©úÉâ·° %~âRÇê dê³vâÏê©dâ° Uª{â° Åâ{âZyÖ û±ª¬gê Ýê©ù aÔâgê ~âZÀê©úû{êÀâó. dê·Àâpâ° ±°{âP¾gê ÄZÌâ°ÀÖ{â ²ù }⪬ ±rD·° Ýâ³, ¾©¶ yÖÀâpê EÀâógâÔâ}â°Q þÚ¬{âMpâ°. }ÖÀâó %{âdê"·[ Àâ°}âÉâ°b ÀâÃÖv⶷[. ±°{âP}â Ýâ·[}â°Q }곩vâ°Àâ dÖyâpâ }âÀâ°gê! A{âpê %{âpâ {âµâË}â ±ÝâÔâ dâÍâDÀê¾ûyâ°. Y{â° ¾Æ°Íâdê³"Àê°W gâÅâËgâ°ÚÌâ°¶[ EsDpâ°Àâ Ýâ¶[}â ×}âQ{â dâpâªvâdâÀâ}â°Q yêpêÌâ°°yÖKpê. Ýâ·°[ dÖ¹Éâ{â°. }ÖÀâó dâ°»Kgê I{âM ÀâÃÖÚ m}â¾²vâ{â }âvâ°Àê A ÅâÀâX dâpâªvâdâÀâ}â°Q }곩Ú{êÀâó. Ýâ·°[ %{âpê³Ôâgê© EpâÏê©dâ·[ . %ª{â°d곪vêÀâó. Ýê³pâgê ±ª{Ögâ a±Tpâ° ±°{âP } â Ýâ·°[ %}â°pÖ|â~âópâ{â¶[{ê Uª{âpâ°. O}ê© EpⶠÅÖÀâ{âªyê %}â°ÅÖÀâ. `±°{âPª µâpâxª gâkÖæÆ°' E{êÌê°ª{âpê Iªr°, E·[Àêª{âpê E·[. %¶[ª{â »pâ°Ð ±pâ°ÀÖgâ I{ÖX}â{â¶[ {ê³vâG {ê³vâG ÀâÃÖÆ}â Àâ°pâ{âªyâÝâ Àâ°pâgâÔâ¶[ }⪬ ±rD¶}âªyâÝâ ²ùÌâ° Ýâ³gâÔâ° u곪~ê u곪~êÌâÃÖÐ yâ³gÖvâ°»K{âMÀâó. o Ýâ³ ±°{âP¾gê ±ÝâÔâ ÄZÌâ°Àâªyê! ÀâÃÖÆ}â Àâ°pâ{â¶[ ²ùÌâ° Ýâ³gâÔê©? }Ö}â° gⶲ¶g곪vê. ±°{âP}â Ýâ¶[}â {ê©ÀÖ·Ìâ°{â IyâKpâdê" %}â» {â³pâ{â¶[ aª{â° Éâ°ª{âpâ ÉâÉê³X©{ÖX}âÆ{ê. E{â° ~âÑ_|ÖÀâ°Àâò Ýñ{â°. (I{âÀârDÀâ}â) ±ÝâÔâ ÆÉÖKpâÀÖ{â o I{ÖX}â, }âvê{âÍâ°D Àâ°°ÐÌâ°{â°. %{âpê³Ôâgê %~âpâ³~â{â ÉâÉâXgâùÀê, Àâ°pâgâùÀê, Ýâ¾ Àâ°ÔêÌâ°¶[ a{êM Ýâ°¶[}â Àê°©Èê dÖ¶vâ°yÖK ÉÖÐ{âpê Ýê³pâ mgâyâ°K {â³pâÀÖgâ°yâK{ê; {êôyÖXdÖpâ{â Àâ°pâgâÔâ°, aª¬Íâ°D ¾·°[ U}â°QÀâªyê }ê·{â Àê°©Èê ±ÈêÌâ°ªyê ÝâpâÚ %vâGgâr°DÀâ pâdâ"Éâ gÖyâZ{â Ïê©pâ°gâÔâ°, ±gê ±gêÌâ° Ýâ³ ÝÖÉâ°gâÔâ°, E¶[ {â¹ÀÖîûd곩 Uª{â° mÀâ°W}ê ÉâRúËû {â³pâÀÖgâ°Àâ Ýâûpâ° pêªÏêgâÔâ° ¥ aª{ê©, Upâvê©, }Ö}â° É곩»{êM©}ê Uª{â° dÖ·° Ukâ+îû{Ögâ ÀâÃÖyâZ Àâ°yêK Ýê³pâ mgâ»K}â %îÀÖgâ°Àâó{â°. I{ÖX}âÀâ}â°Q ÉâªpâÑ_û{â î©» Àê°kâ°+ÀâªyâÝâ°{â°. A pÖ»Z `lÖÌâÃÖ ûrvêÈÒ dÖXªÚ' Ýê³Âꩶ}â¶[ Éâ°Ù¾{êM! Àâ°pâ°¬}â }ÖÀâó Ýê³pâs{â°M úZ©·ªdÖ{â ~âZû{âP kâÝÖ y곩rgâÔâ° Epâ°Àâ `}â°ÀâpÖ U¶ÌâÃÖ'dê". %{â°VyâÀâò, pâÀâ°¹©Ìâ°Àâò U¾Éâ°Àâ Ðî|ÖÀâ°dê"! ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

45


}â°ÀÖpÖ U¶ÌâÃÖ :

-24(2nd Proof)

¾ÉâgâË pâÀâ°¹©Ìâ°yêgê ÝêÉâpÖ{â o ~âÀâËyâ µêZ©¹ ÉâÀâ°°{âZ Àâ°rDÑ"ªyâ Éâ°. Uªr° ÉÖÆpâ %Ú UyâKpâ{â¶[{ê. {âÑ_x OÍÖX{âÈê[© %» {ê³vâG{Ö{â Ýâ¬}êªr° dâ°ùgâùpâ°Àâ g곩ÈÒS Àê°ô{Ö}â E¶[{ê. dÖXªÚΰª{â Ýê³pâr }ÖÀâó kâÝÖ{â y곩rgâÔâ}â°Q, kâÝÖ{â UÈê %pêÌâ°°Àâ dÖfÖË}êgâÔâ}â°Q }곩Ú{êÀâó. aª{ê³Àê°W NsÌâ° {âµâË}âÀÖ{âªyê %¾û{âpâ³ Àⰰз° Àâ°°r°DÀâ úÙpâgâÔâ¶[ Ýâûpâ° %ªyâÉâ°KgâÔâªyê ¾©ÂÖÐ Àê°ôkÖ×pâ°Àâ kâÝÖ{â ~êò{êgâÔâ°, m·~ÖyâgâÔâ° dâ¹ÀêÌâ° EùuÖî}â¶[ y곩rgâÔâ }âvâ°Àê dê³vêÌâ°ªyê yâ°x°dâ° AdÖµâÀâ}â°Q Àâ°pêÀâÃÖvâ°Àâ ×dâ" gâ°ÚÉâ·°gâÔâ°, ~âórD·ªgâ{â ¾î ×Æ°WÉâ°yÖK µÖÈêgê Ýê³pâr ×ÇÖJîgâÔâ° EÀâó Àâ°yê³Kª{â° È곩dâÀâ}êQ© yêpê¬r°DÀâó. }âÀâ°W ±ûb}â vêëÀâpÒ |â³Ôê²TÉâ°Àâ aÔâÀâÃÖgâËgâÔâ}â°Q ²r°D %ªdâ°v곪dÖ{â vÖÀâ°pâ° pâÉêKÌâ°¶[ aªsÌâÃÖÐ ÉÖÐ{Ögâ Àâ°°ª±Î°Ìâ° gâvâ×dâ°"Àâ ÀÖÝâ}âgâÔâ ÉÖ·° dâxJ Àâ°°ª{ê yꩶ ±ªyâ°. Éâ°pê©µÒ µêsD ÅÖgâÀâ»dêÌâ° ÝÖvâ° ÝÖvâ°»K{âM. Àâ°pâ°¬}â gÖZXªvÒ Ýê³Âꩶ}â¶[ ÏêÔâÐ$}â I~ÖÝÖpâ Àâ°°Ðû dêÈÖ¾ }⬩gâ°ªr }âÀâ°W ~âÌâ°x ÉÖÐyâ°. dâx°J yâ°ª±°Àâ Ýâûî}â uê³yêÌâ°¶[ þª¬}â ²ZsÍÒ ÀâÉÖÝâyâ°gâÔâ ÝâÔêÌâ° Æ}ÖXÉâ{â dârDvâgâÔâ° g곩kâîû{â°Àâó. dêÈÖ¾, ûªÝâÔâ{â %» %gâ·ÀÖ{â }â¬Ìê°ª{â° ~âZû¬P ~âvê¬{ê. E{â° ÝâîÌâ°°Àâ {ÖîÌâ°¶[ ×»Z©dâpâxdê" Éâ³dâKÀÖ{â Ñr°ÈÒgâ· ~âZ{ꩵâÆ{ê. þª{ê AÉâ"pÒ ~âZµâûK gâùû{âM Bridge on the river kwai Uª± ×yâZ{â ×»Z©dâpâx EÈê[© }âvê{â{â°M Uª{â° gêôvÒ Ýê©ù{Ögâ Àâ°yêK dêÈÖ¾© }⬩ Àê°©¶}â Éê©yâ°ÀêÌâ° Àê°©Èê dâÇÖJÚû{êÀâó. ¾mÀÖÐÌâ°³ A ~âZ{ꩵâ %» kê·°ÀÖÐyâ°K. UyâKpâ{â ~âÝâpê dÖÌâ°°Àâ ÏêrD{â ѲTÌâ°¶[ ~ÖZdâK}â gâ°ÝêgâùÀê, E»K©kêgâÍêD© %ÀâógâÔâ}â°Q µê³©ºû{Ögâ dê·Àâó ×~âóRgâÔâ°, A¬ÀâÃÖ}âÀâ}â U·°²}â kâ³pâ°gâÔâ° dÖxûÑ"{âÀêª{â° Ayâ Ýê©ù{Ögâ ±ÝâÔâ ²©Ð{âÀâ}âªyê dâªvâ. Àâ°°ª±Î°Î°ª{â Ýê³yâ°Kd곪vâ° Ý곩Ð{âM IÇêJ µÖ·°, Éê]rpÒ E¶[ I~âÌ곩gâdê" ±ªyâ°. E¶[Ìâ° ÉâpÖÉâî yÖ~âÀâÃÖ}â 16 ÚÐZ Éê¶bÌâ°ÉÒ Uª{Ögâ Ù°¸ÌâÃÖΰyâ°. %¶[Ìâ° Ýê³Âê©·°gâÔâ³ ²ZsÍâ ÀâÉÖÝâyâ° ÀâÃÖ{âîÌâ°Àâó. NrÀâò Éê³gâûyâ°K. ¾ªyâ° aÀê°W dâx°J ÝÖΰû{âpê dêpêÌâ°¶[ gÖÔâ ÝÖdâ°ÀâÀâpâ°, ƵַÀÖ{â pê©ÉÒd곩ÉÒË, À곩ÂÖpâ° pê©ûgê %}â°dâ³·ÀÖ{â %ªdâ° v곪dâ° pâÉêKgâÔâ° U·[Àâò aÂÖDÐ dâxJÔâyêÌâ°¶[ ±pâ°yâKÀê. m}â E{â}â°Q `ÑîÌâ° Eªgê[ªvÒ' U}â°QyÖKpê. 46

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

}âÀâ°W Ýâ}êÀâ°pâ(~â}곶)Àâ}â°Q Ý곩·°Àâ `Ñr°ÈÒ' Àâ°pâgâùª{ÖÐ (Sago Palm) A ~âZ{ꩵâdê" Ñr°ÈÒgâ· Uª± ÝêÉâpÖΰyâªyê. %{âpâ d곪²}â pâÉ⬪{â ~Ö¾©Ìâ° Àâ°yâ°K Ïê·[ yâÌâÃÖîÉâ°yÖKpâªyê. Ýê³Âꩶ}â¶[ %{âpâ pâÉâÀâ}â°Q dâ°ÚÌâ°·° }âÀâ°gâ³ dê³rDpâ°. pâ°×ÌâÃÖ{â ûþ dâÔâ°\ dâ°Ú{âªyÖÐ ÏÖ·X{â }ê}â~âó ±ªyâ°. A Àâ°pâ{â »pâ°ù¾ª{â þr°D yâÌâÃÖîÉâ°Àâó{â·[{ê Àâ°pâ{â }Ö{â Ýâgâ$ yâÌâÃÖîÉâ°yÖKpê Uª{â³ »ùΰyâ°. yâ°Ôâ°}ÖÚ}â oª{Ò %zâÀÖ ±Ìâ°¾Àâ°pâ zârD}ê Àâ°}âûb}â¶[ Éâ°ùΰyâ°. ûªÝâÔâ{â uÖ}â~â{âdê" É⪱ªºû Epâ°Àâ `û©yÖ d곩ÆÈÒ' {ê©ÀÖ·Ìâ°dâ³" }ÖÀâó Åê©s dê³ÂêDÀâó. }â°ÀÖpÖ U¶ÌâÃÖ¬ª{â »pâ°Ð ±pâ°ÀÖgâ o ÉâLÔâ ûgâ°yâK{ê. A gÖZÀâ°dê" `û©yÖ U¶ÌâÃÖ' Uª{â° ÝêÉâpâ°. û©yÖ d곩ÆÈÒ¥ Uª{âpê %¶[pâ°Àâó{â° %µê³©dâÀâ}â Àâ°yâ°K {ê©ÀÖ·Ìâ°. %Èê[© %~âpâ³~â{â Àâ½dâ_Àêòª¬{ê. %{â° %µê³©dâ Àâ½dâ_Àêª{â° gêôvÒ Ýê©ù{â. %{â° }âÀâ°W %µê³©dâ Àâ½dâ_{⪻p⶷[. o aª{â° ÉâLÔâÀâ}â°Q ²rDpê Ïê©pê·³[ pÖÀâÃÖÌâ°x{â dâ°pâ°Ýâ°gâÔâ}â°Q Ýê©Ôâ°Àâ yÖxgâÔê© dâ¹Jgê ²©Ô⶷[. dâ}âQÐÌâ° dâyêÌâ°}â°Q }ê}âÄÉâ°Àâ ÉâyÒ~âsD¾ {ê©ÀÖ·Ìâ°gâÔâ° Ïñ{âP |âÀâ°Ëdê" É⪱ªºû EÀê. (yÖpÖ ÅâgâÀâ»Ìâ°ªyê) dê·Àêvê dâ}âQÐÌâ° %ªµâÀâ}â°Q ÉÖpâ°Àâ ÝÖÆ}â gâ°ÚgâÔâ³ EÀê. ÀâÃÖdêËsgê ¾©Àâó Ý곩¬pÖ{âpê ûªÝâÔâ{â {ê©ÀâyêgâÔâ Àâ°pâ{â Àâ°°ÙÀÖvâgâÔâ° ÀâÃÖpÖrdê" ûgâ°yâKÀê. %{âpâ¶[ Y{â°, OÔâ° ÝêvêÌâ° ÝÖÀâó, gâpâ°vâ, }âÆ·° EÀê·[Àâ}â°Q Ý곪¬û %ª{âÀÖÐ pâ³Äû{â ×yÖKpâÀâ}â°Q Àê°×+ ¾©Àâó ÙªÚyâÀÖÐÌâ°³ d곪vâ° dê³Ôâ°\»K©î. (dâ}âQÐ ~ÖªvâX {ꩵ⬪{â ÝÖÀÖÐ Ýâî{â° ±ª{â°{â° ûÈ곩¾gê Uª± dâzê E{ê.) Ñr°ÈÒgâ·¬ª{â Àâ°°ª¬}â ~âÌâ°x Ïêpâ°Àâ· Uª±¶[gê. E{â° ÉâxJ ~ârDx. úZ©·ªdÖ{â }êôpâ°yâX Àâ°³ÈêÌâ°¶[ dâpÖÀâùgê %ªsd곪Úpâ°Àâ o ~âZ{ꩵâdê" Éâ°. ÑZ.µâ. 8}ê© µâyâÀâÃÖ}â{â¶[ %pâ± Àâ°°û[Àâ°pâ° dÖ¶rDpêª{â° Ýê©ÔâÈÖgâ°yâK{ê. (Ïêpâ°Àê©·) Uª{âpê ÝÖΰÌâ°}â°Q yâÐ$Éâ°Àâó{â° Uª{âzâË) EÈê[© %» ~ÖZש}âÀê¾Éâ°Àâ Àâ°û@{Ò ¥IÈÒ¥%ÏÖZpÒ Epâ°Àâó{â°. Àâ°°û[ª ÀÖX~ÖîgâÔâ° ÝêkÖ+Ð Epâ°Àâ ~âZ{ꩵâÆ{â°. %¶[Ìâ° ovâ}Ò îÉ곩ÂÒË}â¶[ A pÖ»Z yâªÐ, dâvâ· dêª~âó Àâ°pâù}â¶[ evÖÚ{â dâ_xgâÔâ}â°Q Àâ°yêK Àâ°yêK ÉâÆÌâ°°yâK Àâ°pâ°¬}â dê³·ªÏê³{âyâK Ýêuê@ ÝÖÑ{êÀâó. ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

47


-25(2nd Proof)

dê³·ªÏ곩 : dê³·ªÏ곩 %» Àê©g⬪{â ÏêÔêÌâ°°»Kpâ°Àâ }âgâî. þª¬}â ÝâÔêÌâ° dârDvâgâÔâ}â°Q dêvâÆ, gâgâ}âkâ°ª² dârDvâgâÔâ° ogâ yâÈêÌê°»K ¾ª»Àê. E{â° úZ©·ªdÖ{â Àâ°°ÙX ~ârDx. ÀÖ¹mX dꩪ{âZÀâò Ýñ{â°. aÔê\Ìâ° }êôÉâÐËdâ ±ª{âpÖÐÌâ°³ Epâ°Àâ dê³·ªÏ곩 ~ârDxÀâó ÑZ.~âòÀâË{â¶[Ìê°© }ÖÆdâîgê, ÀÖX~Öîgâùgê ~âî×yâ ÉâLÔâÀÖÐyâ°K. ÉâpâdÖî dâkê©îgâÔâ°, Avâùyâ dârDvâgâÔâ°, {ê³vâG Ýê³Âê©·°gâÔâ°, }âgâpâ{â %ª{âÀâ}â°Q Ýê×+ûÀê. `Àâ°³pÒ' Uª± Àâ°°û[ª m}Öªgâ ÀÖX~Öpâdê" ~âZû¬P Ý곪¬{ê. 1505pâ¶[ `dêÈÖ¾' }⬩ {âªvêÌâ°¶[pâ°Àâ o ~ârDxdê" ~êò©kâ°ËЩÉâpâ° `dê³·ªÏ곩' Uª{â° ÝêÉâpâ° dê³rDpâªyê. Àê³{â·° %{âdê" `dê³Èê³}Ò z곩ÂÖ' Uª± ÝêÉâîyâ°K. (dêÈÖ¾ }⬩ »©pâ{â ±ª{âpâ°) d곩· + %ª± + z곩ÂÖ, Uª± %zâˬª{â·³ dê³·ªÏê³ AÐpâ±Ýâ°{â° Uª± %«~ÖZÌâ°Æ{ê. (%ªm %ª{âpê ÀâÃÖÆ}â Àâ°pâgâùª{â dâ³Ú{â ±ª{âpâ°) }âgâpâ{â Ýê×+}â %«À⽬Pgê ²ZsÍâpê© dÖpâxpâ°. pâ¶[ pÖm|Ö¾Ìâ°}â°Q dê³·ªÏ곩¬ª{â Ýâ»Kpâ{â mÌâ°Àâ|âË}â~âópâ dê³ÂêD Uª±¶[gê ÀâgÖËΰûyÖ{âpâ³ dê³·ªÏ곩 ogâ·³ ÀÖ¹mX dꩪ{âZÀê© AÐ{ê. pÖÍÖå|âXdâ_pâ dâkê©î, Éâ×ÀÖ·Ìâ°, ~âZ|Ö}â Àâ°ª»ZÌâ° ÀÖÉâÉâLÔâ, dâkê©î, ÀâîÍâF }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°, ÉêªrZÈÒ ÏÖXªdÒ, Æ°¶rî dꩪ{âZ dÖÌâÃÖË·Ìâ° EyÖX¬ Àâ°°ÙX ÉâLÔâgâÔâ° E}â³Q EÈê[© EÀê. {âÑ_x OµÖX{â ¬]»©Ìâ° I}âQyâ dârDvâ ¬ ÀâÈÒGË ÂêZ©vÒ ÉêªrpÒ E¶[{ê. }â·°Àâyâ°K %ªyâÉâ°KgâÔâ %Àâù dârDvâ %yÖXdâÍâËdâ! E¶[Ìâ° ²©¬gâÔâ¶[ µâpâ±yâ°K dâ°Úΰî, µâr°Ë dê³ù\î. dê³·ªÏ곩 Ýâ»K ±ÂêDgâùgê ~âZû¬P Ý곪¬{ê. 1980

ogâ·³ úZ©·ªdÖ yâ}âQ ~ÖZש}â ÉâªÉâ­»Ìâ°}â°Q Àâ°ÝÖ dÖÔâÊΰª{â Iùûd곪Úpâ°Àâ {ꩵâ. ·ªdÖ Uª{âpê ¬]©~âÀêª{â° %zâËÀâªyê. mgâ»K}â UÈê[vê Æ°µâZ m}ÖªgâgâÔâ}â°Q }ÖÆ©gâ dÖx°Àâó{â° ÉÖ|âX. A{âpê ûÈ곩¾}â m}â A¬Àâ° m}ÖªgâÀꪱ°{âdê" %Àâpâ kâÝâpê, µâî©pâÌâ°¸F ÉÖÑ_. %Àâpâ¶[ Æ°µâZ Éâªyâ» Uª±°¬·[ Uª{â° ±}ÖËvÒË µÖ I{â$îû{âM}âªyê. E{â° ÉâyâXÀêª{â° }âÀâ°gâ³ %¾Éâ°yâK{ê. ±Ýâ° ÉâªfÖXdâpâ° zê©pÖÀÖ¬gâÔâ° (þ©}âÌâÃÖ}â Ïñ{âPpâ°). EÀâpâ° Éâ³K~âgâÔâ}â°Q ÅâÑKΰª{â dÖx°yÖKpê. Àâ°³»Ë ~âòmdâpâ·[. (ÉâLÆpâ ÀÖ¬gâÔâ°) þª{â³ {ê©ÀÖ·Ìâ°gâÔâ° Àâ°°ÙXÀÖÐ ÉâyÒ~âsD¾Ìâ°}â°Q %Àâpâ° %ÍêD© ÅâÑKΰª{â ~âòÊÉâ°yÖKpê. þ©gÖÐ pÖmÑ©Ìâ° ÉâªhâÍâË{â Ýê³pâyÖÐ Àâ°»©Ìâ° »dÖ"rgâÔâ° %¶[ dâªvâ° ±pâ°Àâó¬·[ U}â°QyÖKpê. aª{â° ¬}â %¶[Ìâ° ÉÖªÉâ­»dâ dÖÌâ°ËdâZÀâ°Àâ}â°Q }곩Ú{êÀâó. dê³}êÌâ°¶[ dêªvâ ÝÖÌâ°°Àâ ~âZ{âµâË}âÀâò Eyâ°K. Ýê³Âꩶ}â Ýê³pâÐ}â Ýâ°·°[ ÝÖû}â¶[ pÖ»Z }âvê{â aª{â° uÖ}â~â{â dâzÖdÖ·dê_©~âÀâò(}â½yâX) }âÀâ°W Ìâ°dâ_gÖ}â{âªyê y곩îyâ°. ÅÖpâyâdê" þª»pâ°gâ°Àâ Àâ°°}ÖQ ¬}â pÖ»Z }âÀâ°W ~âZ À Öû© ÉâªÉêL ÉêQ©Ýâdâ³rÀêòª{â}â°Q O~âËÚûyâ°K. Ýâ·Àâpâ %«~ÖZÌâ°gâÔâ}â°Q %¶[ ÉâªgâZþÉâÈÖΰyâ°. E{â° aª{â° aÔê\Ìâ° ~âZÑZÌê°. Éâ°pê©µÒ µêsDÌâ° ÝÖÉâX kâÂÖÑ. ÅÖgâÀâ»dê, Àâ°þÔêÌâ°pâ Åâm}ê, ÝÖvâ°, Àâ°|â°pâ ÉêQ©Ýâ, EÀê·[ EÍâ°D ¬}âgâÔâ Àê°©·³ }â}âQ }ê}âÄ}ÖÔâ{â¶[ Ýâ°{â°Ðd곪ÚÀê. UÉÒ.². µêsDÌâ°Àâpâ° AgÖgâ ÆkÖîûdê³Ôâ°\yÖK yâª~êpê{â°{â}â°Q uÖCÄû d곪vâpê Àâ°yêK gâªr° Àâ°³ÂêdâsD E}êQÈÖ[{âpâ³ Ýê³pâr° ²v곩xÀê© %¾Éâ°yâK{ê.

dê³·ªÏ곩{â¶[{âM Upâvâ° ¬}âÀâò }ÖÀâó yâªÐ{â°M `yÖuÒ ÉâÀâ°°{âZ' Ýê³Âꩶ}â¶[. ÑrÑÌâ° Ýê³pâgê %ÈêgâÔâ}â°Q Àâ°°sDÉâ°Àâªyê y곩pâ°»K{âM þª{â³ Àâ°ÝÖÉÖgâpâ, Ƶâ] ¾ÀâÃÖËx{â E»ÝÖÉâÀâ}êQ·[ yâ}âQ¶[ Er°Dd곪vâ° aª{곪{â}êQ© ²yâKîÉâ°Àâªyê Àê³pêÌâ°°»Kyâ°K. }âÀâ°W gâªvâÉâpâ° ÏêÔâÐ$}â ÀÖÌâ°° ÆÝÖpâ, om° }âvêû, À곩m° ÀâÃÖvâ°»K{âMpê ÝêªgâÉâpâ° dâvâ· %ª×}â Àâ°pâù}ê³vâ}ê ÉâpâÉâÀÖvâ°»K{âMpâ°. dâvâ· {âªvêÌâ°¶[ %·[¶[ ~âvêG Ýâ°vâ°gâpâ° gâ°ª~âó dâsD dâ³Úd곪Ú{âMpê `%Àâpâ° Àâ°ÝÖ dâÔâ\pâ°, Éâ°Ôâ°\ }⪲dê Ýâ°sDû, {â³pâdê" dâpê{â°d곪vâ° Ý곩Р{곩kâ°Àâ Ù¬©Àâ°pâ°, %Àâpê³vâ}ê ÀâÃÖ»ÐùÌâ°Ïê©Ú' Uª{â° }âÀâ°W gêôvÒ Ukâ+îdê dê³rD. %Àâpâ yâù\gê© }ÖÀâó Ý곩g⶷[. 48

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

49


-26(2nd Proof)


-27(2nd Proof)


-28(2nd Proof)

sankruti payana  

this is very interesting travalogue by Dr.Sunita Shetty.who is senior most teacher in Mumbai.

sankruti payana  

this is very interesting travalogue by Dr.Sunita Shetty.who is senior most teacher in Mumbai.