Page 1


ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x (~âZÀÖÉâ dâzâ}â)

vÖé Éâ°¾©yÖ Uª. µêsD

%dâ_Ìâ° ~âZdÖµâ}â Àâ°°ª±Î°


~âór yêpêÌâ°°Àâ Àâ°°}âQ

SANSKRITI PAYANA - A. TRAVELOGUE

written by Dr. Suneeta M. Shetty B-28, Sarvodaya Society, Shiv-Srushti, Kurla (E), Mumbai - 400 024 • Ph. : 2522 7033 Pages

:

52

Price

:

Rs. 70/-

©

:

Author

Ist Impression

:

2010

Published by

:

Akshaya Prakashana, Mumbai

Printed at

:

Navin Printers 13, Krishna Kunj, 143, Senapathi Bapat Marg, Matunga (W.Rly), Mumbai - 400 016.  2430 8316

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x ¥ ~âZÀÖÉâ dâzâ}â Èê©ÙÑ : vÖé Éâ°¾©yÖ UÀâÃÒ. µêsD ²¥28, ÉâÀêòË©{âÌâ° Éê³ÉÖôs, úÀâ¥É⽸D, dâ°ÈÖË (~âò), Àâ°°ª±Î° ¥ 400 024 • Áêò©}Ò : 2522 7033 ~âór

: 52

²Èê

: 70/-

©

: Èê©ÙÑ

~âZzâÀâ° ~âZdârÇê

: 2010

~âZdÖµâ}â

: %dâ_Ìâ° ~âZdÖµâ}â, Àâ°°ª±Î°

Àâ°°{âZx

: }âÆ©}Ò ÄZªrpÒb 13, dâ½ÍâJ dâ°ªm, 143, Éê©}Ö~â» ÏÖ~âÂÒ ÀâÃÖgâË, ÀâÃÖr°ªgâ (~â. pêÈê]), Àâ°°ª±Î° ¥ 400 016. Áêò©}Ò : 2430 8316

~âZÀÖÉâ, }â}âQ Àê°×+}â ÝâÀÖXÉâ. Ýâ·ÀÖpâ° ÀâÍâËgâùª{â {ꩵâ¥Æ{ꩵâgâùgê }Ö}â° ~âZÀÖÉâ dêôg곪vÖgâ Åñg곩¶dâÀÖ{â }â}âQ uÖC}â ~âó}âµê+©yâ}âg곪Ú{ê. %Àê°©îdÖ, Ìâ°°.U.E., ±Ýâpêô}Ò ¥ o pÖÍâågâùgê, %¶[ }âvê{â ÉÖªÉâ­»dâ ÉâÀâÃÖÀꩵâgâÔâ¶[ ~Ö·°gê³Ôâ\·° AÀâ°ª»Zyâ %»¼ÌâÃÖÐ }Ö}â° Ý곩{â Éâª{âÅâËgâÔâ¶[ %¶[Ìâ° ±ª|â°gâÔâ }êpâƾª{â dê·Àâó Àâ°Ýâyâ]{â ÉâLÔâgâÔâ Éâª{âµâË}â ÀâÃÖÚ ÆÉÖKpâÀÖÐ %îyâ°dê³Ôâ°\Àâó{â° ÉÖ|âXÀÖÐ{ê. }Ö}â° UÈê[© Ý곩gâ¶, »pâ°Ð Àâ°°ª±Î°gê ±ª{â dâ³vâÈê© }â}âQ %}â°ÅâÀâgâÔâ}â°Q ~â»ZdêgâÔâ Àâ°³·dâ Ýâª×d곪Ú{êM©}ê. þ©gê ~âZdârÀÖ{â }â}âQ ~âZÀÖÉâ Èê©Ù}âgâÔâ° `~âZÀÖûÌâ° Ýêuê@gâÔâ°' Uª± ÝêÉâî}â¶[ ogÖgâÈê© ~âZdârÀÖÐ ~âóÉâKdâ ±Ýâ°ÀâÃÖ}âÀâ}â°Q gâùûd곪Ú{ê Uª{â° Ýê©Ôâ·° Éâªy곩ÍâÀê¾Éâ°yâK{ê. E¬©gâ ±Ýâpêô}Ò, oÊ~ÒD Àâ°yâ°K úZ©·ªdÖ o Àâ°³pâ° {ꩵâgâÔâ¶[ }Ö}â° dâªvâ ÆÍâÌâ°gâùgê ~âòpâdâÀÖÐ }â}âQ e{â}â³Q Éê©îûd곪vâ° ±pê{â Àâ°³pâ° Èê©Ù}âgâÔâ}â°Q ~âóÉâKdâpâ³~â{â¶[ yâpâ°Àâ ~âZÌâ°yâQ ÀâÃÖÚ{êM©}ê. {ꩵâgâÔâ ÉâªÉâ­»gê E»ÝÖÉâ{â dê³vâ°gêÌâ°³ Àâ°°ÙXÀê¾Éâ°Àâó{âîª{â %{â}â³Q Éâªdê_©~âÀÖÐ ²yâKîû{êM©}ê. ~ÖZש}â ÉâªÉâ­»Ìâ° dê³vâ°dê³Ôâ°\Ædê, }â}âQ Ïêpâgâ}â°Q Ýê×+û{ê; dâ°yâ³Ýâ·Àâ}â°Q EÀâ°WÚgê³ùû{ê. ~âZ|Ö}âÀÖÐ yâ°Ôâ° ÉâªÉâ­»gê »©pâ ÉâÆ°©~âÀê¾Éâ°Àâ %}ê©dâ Éâªgâ»gâÔâ° }â}âQ µê³©|â}Ö ~âZÀâ½»Kgê ÏêÔâdâ° y곩îÀê. A{âMîª{âÈê© }â¾Q© Ñpâ° Ýê³yâKgêgê ``ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x'' Uª{â° }ÖÀâ°dâpâx ÀâÃÖÚ{êM©}ê. }â}âQ %}â°ÅâÀâgâÔâ° Eyâpâîgâ³ ~êòZ©yÖbÝâ{ÖÌâ°dâÀÖgⶠUª±°{ê© }â}âQ AµâÌâ°. E¶[Ìâ° Àâ°³pâ³ Èê©Ù}âgâÔâ° Àâ°°ª±Î°Ìâ° `dâ}ÖËrdâ Àâ°·[' {êô¾dâ{â¶[ E»K©kêgê ~âZdârg곪vâÀâógâÔâ°. E{âdê" %ÀâdÖµâ ÀâÃÖÚdê³rD o ~â»ZdêÌâ° Éâª~Ö{âdâ kâª{âZµê©Ùpâ ~ÖÈêyÖKÚ, dâÆ, dâyêgÖpâ ~âyâZdâyâË úZ©¾ÀÖÉâ u곩dâÂêD, Ýâî{ÖÉâ µêÇêô, Oùªuê }Ögê©µÒ Àâ°yâ°K Eyâpâ ~âyâZdâyâË ±ª|â°gâùgê }â}âQ dâ½yâmCyêgâÔâ°. Èê©Ùdâ, }ÖrdâdÖpâ ÅâpâyÒ dâ°ÀâÃÖpÒ ~êò¶~âó o ~âóÉâKdâdê" Ïê}â°QÚÌâ° y곩pâx dâsD{ÖMpê; |â}âXÀÖ{âgâÔâ°. Àâ°°ª±Î° dâ}ÖËrdâ ÉâªhâÀâó o ~âóÉâKdâÀâ}â°Q È곩dÖ~âËÇê ÀâÃÖvâ°Àâ Ýê³Çê Ýê³»K{ê. Éâªhâ{â %|âXdâ_ d곩îÌâ°Àâpâ°, eª{ÖÉÒ dâxJªgÖpÒ, ².Ê. }ÖÌâ°dÒ Àâ°yâ°K Eyâpâ ±ª|â°gâùgâ³ }â}âQ dâ½yâmCyêgâÔâ°. ~âóÉâKdâÀâ}â°Q ÉâdÖ·{â¶[ yâÄR·{[ ê Àâ°°¬Zû ÉâÝâdâîû{â }âÆ©}Ò ÄZªrpÒb}â ÀâÃÖ·dâ }ÖpÖÌâ°x µêsD, ÑpâÇÒ, ~âZÅÖdâpÒ Àâ°yâ°K Eyâpâ û±Tª¬gâùgâ³ }â}âQ }ê}âdêgâÔâ° Àâ°°ª±Î°

26-06-2010

E», Éâ°¾©yÖ µêsD


-3(2nd Proof)

ûþ ¾©î}â ûªÄ}ê³Ôâg곪{â° Àâ°°yâ°K `±Ýâpêô}Ò' d곶[ pÖÍâågâÔâÈê[© %» Éâ°ª{âpâÀâò, ~ÖZש}â ÉâªÉâ­»Ì곪{âpâ dêôgâ}âQÚÌâ°³ %Àâ°³·X Àâ°°yâ°KgâÔâ gâ¾Ìâ°³ U¾û{â ±Ýâpêô}Ò pÖmXÀâó mgâ»K}â A¼Ëdâ kâr°ÀâsdêgâÔâ ±Ýâ°Àâ°°ÙX dꩪ{âZÀâò Ýñ{â°. UyâKp⬪{â }곩Ú{âpê Àâ°°»K}â ×ÄR}âªyê dÖx°Àâ ±Ýâpêô}Ò, Ýâ·Àâó ¬]©~â ÉâÀâ°³ÝâÀê¾û{â°M %pꩲÌâ°}Ò gâÈÒSgê Ý곪¬d곪Ú{ê. Éñ¬ %pꩲÌâÃÖ Àâ°yâ°K dâyÖpÒ pÖmXgâÔâ }âvâ°Àê Epâ°Àâ o ~âórD pÖmX{â ar°D ÆûK©xË 710 kâ.Ñ. Æ°©rpâ°gâÔâ°.

~âîÆÚ 1.

ûþ ¾©î}â ûªÄ}ê³Ôâg곪{â° Àâ°°yâ°K `±Ýâpêô}Ò' ............... 5

2.

EªÚÌâÃÖ?... %Æ°yÖÅÒ ±kâ+}Ò?... e.dê... ...................... E{â° oÊ~ÒD ........................................................... 15

3.

Ìâ°dâ_pâ }Övâ° úZ©·ªdÖ ............................................... 37

ogâ pÖm~âZÅâ°yâ]Æ{âMpâ³ ~âZuÖÉâyêKÌâ° AvâùyÖyâWdâ ÉâpâdÖpâ E¶[{ê. µê©fÒ ÝâÀâÃÖ{Ò ²}Ò EÉÖ %ÈÒ Ù¶©ÁÖ pÖm}ÖÐ{â°M oyâ ~âZuÖ~âZÅâ°yâ]{â dâvêgê a·Àâó E{âMÀâ}â°. o Àê³{â¶}â Ìâ°°{âPgâÔâ¶[ ÉêpêÌâÃÖÐ{âM dêô¬gâÔâ}â°Q ²vâ°gâvêgê³ùû, Eyâpâ pÖmX{â dêô¬gâÔâ}â°Q %ÀâpâÀâpâ Npâ°gâùgê dâÔâ°þû dê³r°D I{Öpâyâ}â Àê°pê{âÀâ}â°. 2001 îª{â

E¶[ µÖÉâ}â ÉâÅê pâ³Äyâg곪Ú{â°M dÖÌâÃÖ˪g⬪{â }ÖXÌâÃÖªgâÀâ}â°Q Éâª~âòxË Ïê©~âËÚû %{âdê" ÉÖ]Ìâ°yêK ¾©vâÈÖÐ{ê. EÉÖ[Æ°dÒ dÖÌê°MÌâ°ªyê U·[îgâ³ ÉÖ]yâªyâZX ÝÖgâ³ Ýâdâ°"gâÔâ}â³Q ¾©vâÈÖÐ{ê. U·[Ñ"ªyâ Àâ°°ÙXÀÖÐ ûç©Ìâ°îgê ÉâÀâÃÖ}â Ýâdâ°"gâÔâ}â°Q h곩¸û{âM·[{ê, %Àâîgê Àâ°yâ kâÈÖΰÉâ°Àâ Àâ°yâ°K kâ°}ÖÀâÇêÌâ°¶[ ÉâRºËÉâ°Àâ Ýâdâ³" E{ê. E{âîª{ÖÐ Ýâ·Àâó ±Ýâpêô}Ò Àâ°þÔêÌâ°pâ° ÀÖX~Öpâ, I¬MÀê°gâÔâ¶[, ÉâpâdÖî Ýâ°{êMgâÔâ¶[, Æ.Æ.gâÔâ¶[ dÖ¹ûdê³Ôâ°\»K{ÖMpê. Æ×yâZÀêª{âpê ±Ýâpêô}Ò ¬]©~â{â dâvâ·° yâ}ê³QÔâgê ûþ ¾©î}â ±°gê$gâÔâ}â°Q %vâÐû Er°Dd곪Úpâ°Àâó{â°. AgÖgâ }âvê{â Åâ³dâª~âgâùª{ÖÐ, ûþ ¾©pâ}â°Q aÔâg곪vâ Éâ°xJ { â dâ¶[ } â ~â{âpâ°gâÔâ° uÖîd곪vâ° E¶[ Ì â° dâvâ·}â°Q Éê©îd곪vâÀêª{â° Åâ³gâÅâË µÖÉâçmCpâ° Ýê©Ôâ°yÖKpê. Eª¬gâ³ AÚ}â kâÀâ°Ë{â ש·Àâ}â°Q Ïê}âQ¶[ dâsDd곪vâ° Àâ°°Ôâ°gâ° ÝÖdâ°Àâ º©pâpâ° dâvâ· gâÅâˬª{â ûþ ¾©pâ}â°Q Ýê³yâ°K yâpâ°yÖKpê. ~âòÀâËdâ³" ~âú+Àâ°dâ³" kâ¶Éâ°Àâ ÀÖX~Öî© Ýâvâgâ°gâÔâ° E¶[ yâªÐ ûþ ¾©pâ}â°Q yâ°ª²ûd곪vâ° ÉÖgâ°yâKÀê ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

5


U}â°QyÖKpê. E{âîª{ÖÐÌâ°³ ±Ýâpêô}Ò pÖmXdê" ÀÖX~Öî© Àâ°Ýâyâ]Æ{ê. aª{â° {⽸DÌâ°¶[ E{â° Àâ°pâÔâ°gÖÚ}â eÌâ°ûÉÒ E{âMªyê. }Ö}â° ±Ýâpêô¾gê Ý곩{â°{â° »©pâ %¾î©Ñ_yâÀÖÐ. ±Ýâpêô¾}â¶[ ÀÖûÉâ°Àâ ±ªr ÉâÀâ°°{ÖÌâ°Àâó Ýâ°r°D ÝÖÑ{â `±ªÂÒb ±Ýâpêô}Ò' Éâªhâr}êgê E¬©gâ Àâ°³pâ° ÀâÍâËgâÔâ°. %{âpâ ÀÖ¸Ëdâ ÉâÀâÃÖpâªÅâdê" eÀâË %»¼Ìê°ª{â° }â}âQ } â°Q AÀâ°ª»ZÉâÈÖÐyâ°K. E}ê³Q©ÀâË dâ}âQvâ{â ~âªkâÅÖÍÖ }âr ~âZdÖµÒ pêô (~âZdÖµÒpÖuÒ). }â}âQ Eù ÀâÌâ°Éâb}â³Q ÈêÑ"Éâ{ê ±ÝâÔâ Ýâ°pâ°Ä¾ª{â }Ö}â° ±Ýâpêô}Ò ¬]©~âdê" dÖ¶ÂêD. %¶[Ìâ° ÅÖpâyâ{â pÖÌâ°ÅÖî ÏÖ·dâ½ÍâJ µêsD Àâ°yâ°K %Àâpâ ~â»Q Àâ°°ÙX %»¼gâÔÖÐ ~ÖÈê³$ªvâpâ°. ÉâÝÖpÖ Àâ°yâ°K ±Ýâpêô}Ò ÆÀâÃÖ}â ¾ÈÖMxgâÔâ¶[ }â}âgê ÀâÃÖgâË{âµâËdâpâ ÀâXÀâÉêLÌâ°}â°Q a{âÐû aªs ~âÌâ°x{â¶[Ìâ° }â}âQ %|êôÌâ°ËÀâ}â°Q ¾ÀÖîû{âÀâpâ° ±Ýâpêô¾}â %µê³©dÖ}âª{â µêsD ÝÖgâ³ %Àâpâ ÉâªgâÚgâpâ°. ÉâÝÖpÖ ¾ÈÖMx{â¶[ }â}êQ·[ ÀâXÀâÝÖpâgâÔâ¶[ ÉâÝâdâîÉâ°yâK ¾gâËÀâ°}â{â {Ö]pâ{âÀâpêgâ³ ±ª{â° ²©Ôê³"ªvâÀâpâ° dâÉâDÀâÃÒb I{ê³X©Ð IÍÖ Ê.s. AkÖÌâ°Ë EÀâpâ°. ±Ýâpêô}Ò ¾ÈÖMx{â¶[ }â}âQ}â°Q ÆÀâÃÖ}⬪{â Eùû Ýê³pâÐ}âÀâpêgâ³ Éâ°pâÑ_yâÀÖÐ {Ösû{âÀâpâ° OpÒ~êò©ÂÒË ÀâÃÖX}ê©mpÒ À곩Ýâ}â{ÖÉÒ }ÖÌâ°dÒ EÀâpâ°. Àâ°}ÖÀâÃÖ{â¶[ }â}âQ}â°Q Eùû{âM `~ÖXÈê©ÉÒ E}Ò' Ýê³Âê©ÈÒ}â¶[ yêpêÀâ°pêÌâ°¶[{êM© }â}âQ Ïê©dâ° ¥ Ïê©vâgâùgê ·dâ_X EyâKÀâ}â° ÀâÃÖX}ê©mpÒ Ê}âpÖm µêsD. o U·[ Àâ°}âÉâ°bgâùª{ÖÐÌê°© }â}âQ ±Ýâpêô}Ò ~âZÀÖÉâ Éâ°ÙdâpâÀê¾û{â°M. ±Ýâpêô}Ò %ÍêD©}â³ ÆÉÖKpâÀÖ{â Åâ³~âZ{ꩵâÀâ·[. oЩgâ ÉâÀâ°°{âZÀâ}â°Q þª{ê ÉâîÉâ°yâK ÀâÃÖ}âÀâ}â {ârD Ýêuê@gâÔâ° %¶[ dÖ·³pâ yê³vâÐÀê. A{âpâ³ ÌâÃÖÀâ ¬Ñ"gê ~âÌâ°x ÀâÃÖÚ{âpâ³ %}â» {â³pâ{âÈê[© dâvâ·° zârD}ê U{â°pÖgâ°yâK{ê. ÉÖªÉâ­»dâ E»ÝÖÉâ : Éñ¬ %pꩲÌâÃÖ{â ~âòÀâË dâpÖÀâùÌâ°¶[ %pꩲÌâ°}Ò AfÖyâ (Gulf) {â¶[ }êÈêg곪Úpâ°Àâ ±Ýâpêô}Ò Àâ°³ÀâyâKÀâ°³pâ° ×dâ" ~âórD ¬]©~âgâùª{â dâ³Ú{êÌâÃÖ{âpâ³ {ê³vâG{ê¾Éâ°Àâ ±Ýâpêô}Ò ¬]©~â{â¶[ ÀâÃÖyâZ m}â ÀâÉâ» E{â°M Iù{â°Àâó n°yâ°ÀâÃÖ}â{â ~âÑ_|ÖÀâ°dê" ÝêÉâpÖÐÀê. %ªyâpÒ pÖ¸å©Ìâ° ÆÀâÃÖ}â ¾ÈÖMx Àâ°°ÝâpÖZdÒ ÝÖgâ³ i{ê³X©Ðdâ Àâ°yâ°K d⽸ dꩪ{âZÀê¾Éâ°Àâ ûÂÖZ }âgâpâgâùgê dâvâ· Àê°©¶ª{âÈê© Éê©yâ°ÀêgâùÀê. ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x 6

-4(2nd Proof)

`±Ýâpêô}Ò' Uª± ÝêÉâpâ° `yâZ ô}Ò ±ÝâpÒ' Uª{âpê Upâvâ° ÉâÀâ°°{âZ Uª± %zâËÀâ}â°Q aÔâg곪Ú{ê. dâvâÈÖÔâ{â ûþ ¾©pâ° Àâ°yâ°K Àê°©·R{âî}â I~âóR ¾©î}â Æ°µâZxÀê© `Upâvâ° dâÀâ·°' Uª± dâ·R}êgê Uvê ÀâÃÖÚdê³sDpâÏê©dâ°. o ~âZ{ꩵâdê" UÇêJ Ýâî{â° ±pâ°Àâó{âdê" Àê³{âÈê© E¶[ {ê³pêÌâ°°»K{âM µêZ©ÍâF Àâ°°yâ°Kgâùª{ÖÐ ±Ýâpêô}Ò ~âZû{âP ÀÖX~Öî© dꩪ{âZÀê¾ûyâ°K. `mÏê©ÈÒ {â°fÖ}Ò' Uª±°{â° ÉâÀâ°°{âZ Àâ°rD¬ª{â Éâ°.134 Æ°©. UyâKpâ{â¶[{â°M E¶[Ìê°© %yâXºdâ ÉâªfêXÌâ° UÇêJÌâ° ÏÖÆgâùÀê. ±Ýâpêô¾}â %» {ê³vâG `}ÖXµâ}âÈÒ Àâ°³XûÌâ°ª'}â°Q Éâª{âúËû{âÀâîgê o ~âZ{ꩵâ{â ~ÖZש}â ÉÖªÉâ­»dâ E»ÝÖÉâÀêòª{â° dâ¹Jgê dâsD{âªyÖgâ°yâK{ê. ±Ýâpêô}Ò, yâ}âQ Àâ°Ú·¶[ yâ°ª²d곪Úpâ°Àâ Eªzâ ÉâªÉâ­»gê ÑZ.~âò. Àâ°³pâ° ÉÖÆpâ ÀâÍâËÑ"ªyâ·³ þª¬}â kÖî»Zdâ þ}êQÈê E{ê. Àâ°°ÙXÀÖÐ Àê°Éâ~êòÂê©Æ°ÌâÃÖ ÝÖgâ³ ûª|â³ ÉâªÉâ­»Ìâ° {ârD ~âZÅÖÀâ o ¬]©~â{â Àê°©ÈÖÐ{ê. dÖpâx, ~âòÀâË¥~âú+Àâ°gâÔê³ÔâÐ}â ~ÖZש}â ÀÖX~Öpâ ÀâþÀÖr°gâùgê E{곪{â° ¾·°gâvêÌâ° ±ª{âpâ° yÖxÀÖÐ{â°M{â°. E}ê³Qª{â° Àâ°°ÙX dÖpâx, ÀÖX~ÖîgâÔâ° yâÀâ°W Ýâvâgâ°gâùgê ûþ¾©pâ° (dâ°ÚÌâ°°Àâ ¾©pâ°) yâ°ª²d곪vâ° Ý곩gâ·°, E¶[Ìâ° ÉâÀâ°°{âZ{â¶[ %vâÐ{âM ûþ ¾©î}â ±°gê$gâÔâ}êQ© %Àâ·ª²û{â°M Àâ°yâ°K Àâ°°yâ°KgâÔâ}â°Q dê³Ôâ\Èêª{ê© E¶[ yâªgâÏê©dÖÐ ±ª{â°{â°. Àâ°gÖ}Ò (oÐ}â aÀâÃÖ}Ò)¾ª{â Ýê³pâr Ýâvâgâ°gâÔâ° Ýâpâ~ÖR¬ª{â (ûª|â³ dâ¹Àê), Àâ°pâ{â À곩~âó, ×}âQ, Ïêù\ ÝÖgâ³ %Àâ°³·X pâyâQgâÔâ}â°Q d곪vê³Ìâ°°M Àê°Éâ~êòÂê©Æ°ÌâÃÖ{â¶[ ÀâÃÖpÖr ÀâÃÖvâ°»K{âMÀâó. %¶[Ìâ° m}âpâ° Àâ°pâgâÔâ}â°Q {ê©ÀÖ·Ìâ° pâkâ}êÌâ°¶[ I~âÌ곩ÐÉâ°»K{âMpêª{â³ yÖÀâ°Z dâpâÐû %ÀâógâÔâ}â°Q Àâ°pâ{â Àê°©Èê Èê©ÄÉâ°»K{âMpêª{â³, dâª×}â ~âZ»Àê°gâÔâ}â°Q yâÌâÃÖîû Ïê©pê {ꩵâgâùgê dâÔâ°þÉâ°»K{âMpêª{â³ IÈê[©ÙgâùÀê. Agâ pâ³ÛÌâ°¶[{â°M{â° ÀâÉâ°K ƾÀâ°Ìâ° ~â{âP» (Barter system). ±Ýâpêô}Ò¾ª{â Àâ°°yâ°KgâÔâ°, Ùm³Ëpâ, Ùm³Ëpâ gâîÌⰠש·gâÔâ°(mª±°¶), Ýâ»K ÉÖgÖrgê³Ôâ°\»K{âMÀâó. ±Ýâpêô¾}â ~ÖZש}â ÉÖªÉâ­»dâ E»ÝÖÉâdê" `¬ÈÒÀâ°}Ò' U}â°QyÖKpê. ÑZ.~âò. }Ö·"}ê© µâyâÀâÃÖ}â{â¶[ ÐZ©dÒ {ê³pê %ÈêdÖbªvâpÒ}â Ýâvâgâ°gâÔâ° E¶[ dÖ¶rD Àê°©Èê `¬ÈÒÀâ°}Ò' ÝêÉâpâ° }ÖµâÀÖÐ `ÂêôÈ곩ÉÒ' ÉâªÉâ­» Ýâpâvâyê³vâÐyâ°. 1953pâ¶[ Àâ°yâ°K 1955pâ¶[ vꩾÉÒ Àâ°yâ°K ÁêZªkâpâ° E¶[ }âvêû{â Iyâ#}â}â{â¶[ ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

7


Éâ°. Upâvâ° ·dâ_ ÉâÀâÃÖºgâÔâ° dâ¹Jgê ²¬MÀê. EÀâó ¬ÈÒÀâ°}Ò ÝÖgâ³ ÂêôÈ곩ÉÒ ¥ o Upâvâ³ ÉâªÉâ­»gâÔâ ÉâRÍâD dâ·R}êÌâ°}â°Q ¾©vâ°yâKÀê Uª±°{â° ~ÖZdâK}â yâmCpâ %«~ÖZÌâ°. ApâªÅâ{â `¬ÈÒÀâ°}Ò' ÉâªÉâ­»Ìâ° ÆÀâpâgâÔâ° Àê°Éâ~êòÂê©Æ°ÌâÃÖ{â ÉÖþyâX{â¶[ {ê³pâdâ°yâKÀê U}âQÈÖÐ{ê. ¬ÈÒÀâ°}Ò ~âZû{âP ÀÖX~Öî© dꩪ{âZÀÖÐ{â°M %¶[Ìâ° m}â ÉÖÆ·[{â ×pâªÊ©ÆgâÔÖÐ{âMpâ°; %¶[ {ê©ÀâyêgâÔâ° ÀÖûÉâ°»K{âMpâ° Uª± %{â°Vyâ Éâªgâ»Ìâ°}â°Q E{â° Ýê©Ôâ°Àâó{â·[{ê uÖC}â ÝÖgâ³ m· {ê©Àâyê UªÑ Àâ°yâ°K Àê°Éâ~êòÂê©Æ°ÌâÃÖ{â %pâÉâ° ÐÈÒgâÀê°©µÒ EÀâpâ É⪱ª|âgâÔâ ±gêgâ³ E{â° Ýê©ù{ê. E{âdê" %}â]ΰû{â aª{â° dâyê þ©Ð{ê¥ Àê°Éâ~êòÂê©Æ°ÌâÃÖ{â {ê³pê ÐÈÒgâÀê°©µâ¾gê ÉÖÆ}â ÅâÌâ° ÏÖºÉâ°»Kyâ°K. ¬ÈÒÀâ°}Ò}â¶[ ÌâÃÖpâ³ Àâ½{âPpÖgâ°Àâó¬·[. ÉÖÆ·[ Uª± ÆÍâÌâ° »ù{â Ayâ}â° A ~âZ{ꩵâÀâ}â°Q }곩vâÈêª{â° Ýê³pâvâ°yÖK}ê. %Àâ¾gê {ÖîÌâ°¶[ ÊÌâ°³Éâ°{âZ Uª±Àâ}â° ÅêsDÌâÃÖÐ E{âpâ pâÝâÉâXÀâ}â°Q »ùÉâ°yÖK}ê. dâvâ· yâÔâ{â¶[ Àâ°°Ôâ°\gâùª{â AÀâ½yâÀÖ{â µÖµâ]yâ ûL»Ìâ°¶[ Éâ{Ö }âÔâ}âùÉâ°Àâ Ýâ³Àêòª{â° Epâ°Àâó{âîª{âÈê© m}âîgê %Àâ°pâyâ] a{âÐ{ê Uª{â° Ayâ}â° Ýê©Ôâ°yÖK}ê. ÐÈÒgâÀê°©µÒ ÉâÀâ°°{âZ{ê³Ôâdê" ÝÖî A Ýâ³Àâ}â°Q þÚ{â°d곪vâ° Àê°©Èê ±pâ°ÀâÍâDpâ¶[ %Àâ}â dâ¹Jgê Éâ°ª{âpâÀÖ{â ûþ ¾©î}â dê³ÔâÀêòª{â° g곩kâîÉâ°yâK{ê. Éâªy곩Í⬪{â %{âpâ¶[ omÈêª{â° Ý곩{âÀâ}â}â°Q aª{â° ÝÖÀâó Éâ°»K Ýâ³Àâ}â°Q %~âÝâîÉâ°yâK{ê. ÐÈÒ gâÀê°©µâ}â Éâ°ª{âpâ Éâ]~âQ Éñ|âÀêòª{â° þ©gê Àâ°°î{â° ²©Ôâ°yâK{ê. ¬ÈÒÀâ°}Ò m}âpâ° %ª¬¾ª{â ÝÖÀâ}â°Q ~âòÊÉâyê³vâÐ{âpâ°. AÐ}â Àâ°°{êZgâÔâ¶[ Ùm³Ëpâ{â Àâ°pâ, UªÑ {ê©Àâyê ÝÖgâ³ ÝÖÆ}â ×yâZgâù{â°M{â}â°Q }ÖÀâó ogâ·³ ÀâÉâ°K ÉâªgâZÝÖ·Ìâ°{â¶[ dÖx±Ýâ°{â°. (ÝêkÖ+Ð Àâ°³»Ë ú·RgâÔâ¶[) ¬ÈÒÀâ°}Ò pÖmXÀâó ÁêôÈÖdÖ{âÀâpêgâ³ (dâ°ÀêôÂÒ) ÆÉâKîûyêKª{â° ÉÖªÉâ­»dâ ~âópÖÀêgâÔâ° Ýê©Ôâ°yâKÀê. ±Ýâpêô}Ò}â¶[ Epâ°Àâ ÉÖÆpÖpâ° ÉâÀâÃÖºgâÔâ° ~ÖZdâK}â yâmCpâ gâÀâ°}â ÉêÔê¬Àê. %pâ°ÀâyâKpâ {âµâdâ{â¶[ dârDvâ dÖÀâ°gÖî ApâªÅâg곪vÖgâ UÍê³D© ~âópÖyâ}â ÉâÀâÃÖºgâÔâ° }âÍâDg곪vâÀâó. A{âpê ogâ %ÀâógâÔâ}â°Q ÉâpâdÖpâÀâó pâÑ_yâ yÖxÀêª{â° h곩¸û{ê. 8

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-5(2nd Proof)

`¬ÈÒÀâ°}Ò' Àâ°yâ°K ÂêôÈ곩ÉÒ o Upâvâ³ ÉâªÉâ­»gâÔâ dâ°pâ°Ýâ°gâÔâ° o ÉâÀâÃÖºgâÔâ¶[ EÀê. dê·Àâ}â°Q Éâª{âµâËdâîgÖÐÌê°© Àâ°³XûÌâ°ª}â¶[ dÖ¬îû{ÖMpê. `¬ÈÒÀâ°}Ò' Àâ°yâ°K ÂêôÈ곩ÉÒ o Upâvâ³ ÉâªÉâ­»gâÔâ dâ°pâ°Ýâ°gâÔâ° o ÉâÀâÃÖºgâÔâ¶[ EÀê. dê·Àâ}â°Q Éâª{âµâËdâîgÖÐÌê°© Àâ°³XûÌâ°ª}â¶[ dÖ¬îû{ÖMpê. `¬ÈÒÀâ°}Ò' dÖ·Àâó dâª×}â Ìâ°°gâdê" Éê©î{â°M. Éâ°. E~âRyâ°K Æ°©. %gâ·, }Ö·°" Æ°©. UyâKpâÀâóÔâ\ o ÉâÀâÃÖºgâÔâ¶[ µâÀâ{â yâÈêÌâ°}â°Q IyâKpâ ¬Ñ"gê Er°D, dÖ·°gâÔâ}â°Q u곩Úû, Upâvâ³ dêôgâÔâ° Àâ°°Ù Àâ°°×+dê³Ôâ°\Àâªyê Àâ°·Ðû{â dâ°pâ°Ýâ°gâùÀê. µâÀâ{â Éâ°yâK·³ ×yâZgâùª{â dâ³Ú{â Àâ°Údê, dâ¶[}â Ýâ³Ê, pâyÖQÅâpâxgâÔâ°, dâª×}â ~Ö}â ~ÖyêZ, IÍâå ~âÑ_Ìâ° Àê³ÂêD, Ùm³Ëpâ gâîÌⰠש·, AÝÖpâ ÉÖÀâÃÖÐZ þ©gê ¬}âÀâò ±ÔâÉâ°Àâ ÀâÉâ°KgâÔâ}â°Q Evâ°»K{âMpꪱ°{â}â°Q ogâ·³ }ÖÀâó dÖx±Ýâ°{ÖÐ{ê. ÐZ©dâpâ dÖ·{â¶[ µâÀâ{â ÏÖΰgê }ÖxX %zâÀÖ Àâ°°yâ°KgâÔâ}â°Q Evâ°»K{â°M, yâ°sgâÔâ° Àâ°°kâ°+Àâªyê ±ªgÖpâ{â UÈêÌâ°}â°Q Evâ°»K{âMpꪱ°{âdê" ÉÖdÖ_X|ÖpâgâùÀê. UÔêÌâ° Àâ°dâ"Ôâ µâÀâÀâ}â°Q AÅâpâxgâùª{â %·ªdâîû Àâ°¹J}â Ýâ³ÊÌê³ÔâÐr°D ÉâÀâÃÖº ÀâÃÖvâ°»K{âMpâªyê, ogâ·³ %ªzâ %ûL ~âªmpâgâÔâ°, Ýâ³ÊgâÔâ° dÖx ûgâ°yâKÀê. ÉâÀâÃÖºgâÔâ¶[ %}ê©dâ ±gêÌâ° }ÖxXgâÔâ³ {ê³pê»pâ°Àâó{â}â°Q Àâ°³XûÌâ°ª}â¶[ ~âZ{âµâË}âdê" EsD{ÖMpê. ÐZ©dâpâ dÖ·{â¶[ ±ªgÖpâ{â avâÀêgâÔâ°, {âªyâ, Àâ°°yâ°K, ¾©¶ Àâ°¹gâÔâ° Ýê©pâÔâÀÖÐ I~âÌ곩ÐÉâ·RrD dâ°pâ°Ýâ°gâÔâ³ ~âyêKÌâÃÖÐÀê. þ©gê ¬ÈÒÀâ°}Ò Àâ°yâ°K ÂêôÈ곩ÉÒ ÉâªÉâ­»gâÔâ}â°Q Ïê©pê Ïê©pêÌâÃÖÐ }ÖÀâó gâ°pâ°»Éâ°Àâó{â° E¶[ ÉÖ|âX. pÖmÉâyêKÌâ° OÔâ°¥²©Ôâ° : ÑZ. µâ. 1497pâ¶[ ±Ýâpêô}Ò ¬]©~âdê" ~êò©kâ°ËЩÉâpâ ~âZÀꩵâÀÖÐ %Àâpâ° U·[ ±ª{âpâ°gâÔâ}â°Q Àâµâ~âÚûd곪vâ° dê·Àâó d곩ÂêgâÔâ}â°Q dâsD{âpâ°. ÑZ.µâ. 1515pâ¶[ %·°TdâdÒË UªÏÖyâ}â° o ~âZ{ꩵâÀâ}â°Q ~êò©kâ°ËgâÈÒ}â %ªÑyâdê" aÔâ~âÚû{â}Ö{âpâ³ ±Ýâpêô¾gâÔâ° ~âúËÌâÃÖ{â ÉâÝÖÌâ°¬ª{â 1602pâ¶[ %Àâpâ}â°Q þÀê°WsDû{âpâ°. 1783pâ¶[

ÝâÔêÌâ° pÖm dâ°r°ª±{â Àâ°³pâ° Ù¶©Áâ ~âªgâvâgâÔâ° Éê©î o ~âZ{ꩵâÀâ}â°Q gê{â°Md곪vâpâ³ }âvâ°Àê Ýâyâ°K ÀâÍâËgâÔâ° aÀâÃÖ¾ ~âZÅâ°yâ]Æyâ°K. ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

9


o Ù¶©Áâpâ Àâ°dâ"Ôâ° aÀâÃÖ¾ %º~âyâXÀâ}â°Q dê³}êgê³ùû Eªgê[ªÚ}â oÉÒD EªÚÌâÃÖ dâª~ê¾Ìê³vâ}ê a~âRª{â ÀâÃÖÚd곪vâpâ°(1820). Agâ ²ZsÍâîgê Ýâvâgâ° I{âXÀâ° {ê³pêΰyâ°. A{âpê dâyÖpÒ Àâ°yâ°K ±Ýâpêô¾}â Ù¶©Áâpê³Ôâgê aÔâ mgâÔâgâÔâ° }âvêÌâ°°yâKÈê© E{â°MÀâó. Àâ°°ª{ê Aù{â EÉÖ²}Ò AÈÒ Ù¶©ÁÖ}â %ù]dêÌâ° dÖ·{â¶[ (1869-1932) µÖª» }êÈêg곪vâ° ±Ýâpêô}Ò A|â°¾dâyêÌâ°yâK dÖ¶sDyâ°. Ýâ·Àâó ~âZzâÀâ°gâÔâ° : o Ù¶©Áâ}â° údâ_xdê" A{âXyê ¾©Ú{âM·[{ê 1896pâ¶[ Àê³{â· ~êò¶©ÉÒ ~âvêÌâ°}â°Q ÉÖLÄû{â}â°. 1900pâ¶[ Àê³{â· AÉâRyêZ 1916pâ¶[ Âê¶gÖZÁÒ ÉêD©Íâ}Ò, 1919pâ¶[ Ýâ°vâ°gâpâ µÖÈê, 1928pâ¶[ Ýâ°vâ°ÐÌâ°pâ µÖÈê, 1932pâ¶[ ÆÀâÃÖ}â ¾ÈÖMx, %{ê© ÀâÍâË Âê¶Áêò©}Ò dꩪ{âZ (±Ýâpêô¾gê UÇêJ Ýâî{â° ±ª{â°{â³ E{ê© ÀâÍâË.) 1938pâ¶[

û}ê©ÀâÃÖ Àâ°ª¬pâ, 1939pâ¶[ Àê³{â· Àâ½yâK ~â»Zdê, 1938pâ¶[ pê©ÚÌ곩 ÉêD©Íâ}Ò ¥ þ©gê Uvê²vâ{ê ~âZgâ»Ìâ° Ýêuê@gâÔâ}â°Q Àâ°³ÚÉâ°yâK ±ª{â ±Ýâpêô¾gê Àâpâ{Ö}âÀÖÐ ~âîxÆ°û{â°M %}ÖÌâÃÖÉâÀÖÐ a{âÐ ±ª{â yêôÈÖgÖpâgâÔâ°. 1934pâ¶[ yêô· µâ°¬P©dâpâx dꩪ{âZ ÉÖL~â}êg곪vâ Àê°©Èê 1945pâ¶[ Éñ¬ %pꩲÌâÃÖ{â Àâpêgâ³ ~êô~ÒÈêô}ÒgâÔâ° kÖ×d곪vâÀâó. m~Ö¾© Àâ°°yâ°KgâÔâ ~âZÀꩵ⬪{â aÀê°WÈê© yâÔâ dâ×+{â E¶[Ìâ° ÀÖX~ÖpâÀâó yêô· Éâª~â»K¾ª{ÖÐ %{â°VyâÀê}â°QÀâªyê kê©yâîûd곪Úyâ°. µê©fÒ Éâ°Èê©ÀâÃÖ}Ò {ê³pê 1961pâ¶[ ~ârDdê" ±ª{Ögâ ±Ýâpêô}Ò Éâ]yâªyâZg곪vâ° pÖm}ê© pÖÍâå{â ~âZÀâ°°Ù}ÖÐ IÔâ\ aª{â° ~âZuÖ~âZÅâ°yâ] {ꩵâÀÖÐ Éâª~â{âVîyâg곪Úyâ°. oÐ}â {ê³pê E}âQÍâ°D Éâ°|ÖpâÇêgâÔâ}â°Q dÖÌâ°Ëpâ³~âdê" y⪬{ÖM}ê. 1986pâ¶[ ±Ýâpêô}Ò¾ª{â Éñ¬ %pꩲÌâÃÖ{âÀâpêgê dâvâ¶}â¶[Ìê°© pâ×û{â E~âRyêè{â° Ñ.Æ°©. I{âM{â Ýê{ÖMîÌâ°° Éâª~âdâË{â Éê©yâ°Àê U¾û{ê. Y{â° dâvêgâÔâ¶[ dâvâ· Àê°©¶}â Éê©yâ°ÀêgâÔâ° E{âpâ¶[Àê. Iù{êvê dâvâ·}â°Q û©ùÌê°© o pâÉêKÌâ°}â°Q pâ×ÉâÈÖÐ{ê. E{âpâ Àâ°³·dâ Éñ¬Ìâ° úZ©Àâ°ªyâpâ° ÀÖpÖªyâX{â¶[ ±Ýâpêô¾gê ±ª{â° ¾©î}âªyê Ýâx Ùkâ°Ë ÀâÃÖÚ E¶[Ìâ° ÀÖX~Öpâ{â %«À⽬Pgâ³ dÖpâxpÖgâ°»K{ÖMpê. A{âMîª{â ÀÖpÖªyâX{â pâuÖ¬}âgâÔâ¶[, o Ýê{ÖMîÌâ°¶[ ÀÖÝâ}âgâÔâ ÉÖÈê© ÉÖ·°! A{âpê Æ©ÉÖ E·[{ê %¶[ª{â E¶[gê, E¶[ª{â %¶[gê ÉⶩÉÖÐ Ý곩gâ·° ±pâ°Àâó¬·[. gâÚÌâ°¶[pâ°Àâ Æ©dâ_ÇÖ g곩~âópâÀâ}â°Q Oî }Ö}Ö{âpâ³ {â³pâ{â¶[ ÝâÉâ°ÔêgâÔâªyê Àê°ô kÖ×d곪vâ° ¾¬ZÉâ°Àâ Éñ¬Ìâ°}â°Q Æ©Ñ_û{ê. 10

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-6(2nd Proof)

ûîÀâªyâpâ A }Övâ° Ýê©Ðpâ±Ýâ°{â° Uª± Ì곩kâ}êgê gâî dâr°D»K{âMªyê O}Ö{âpê©}â°, û}ê©ÀâÃÖ }곩vâ·°, Àêô}Ò, Æû" dâ°ÚÌâ°·°, Éâ]kâæª{âÀÖÐ ÆÝâîÉâ·° o m}â, Ïê©pê }ê·Àâ}êQ© Ýâ°vâ°dâÏê©dâ·[ Uª{â° dâ¾dâpâÀâò Aΰyâ°. %¶[Ìâ° ÀâÃñ}â dâvâ·°, E¶[Ìâ° yâ°ªr dâvâÈê³vâ}ê Er°Dd곪vâ É⪱ª|âÀêª{âpê AÔâ{â ÀâÃÖyâ°dâyê ÀâÃÖyâZ. ÑZ.µâ. 7}ê© µâyâÀâÃÖ}â{â¶[ ±Ýâpêô}Ò ¬]©~âdê" EÉÖ[ª |âÀâ°Ë dÖ¶rD Àê°©Èê þuÖZ dÖXÈêªvâpâ}â°Q %}â°ÉâîÉâÈÖgâ°yâK{ê. ogâ ±Ýâpêô}Ò Éâª~âòxËÀÖÐ EÉÖ[ª |âÀâ°Ëdê" aÔâ~ârD pÖmXÀÖÐ{ê. aª{â° þª{â³ {ê©ÀÖ·Ìâ°Àâò ogâ pâkâ}êg곪Ú{â°M %¶[ ÀâÍâËdê³"Àê°W IyâbÀâ }âvêÌâ°°Àâó{êª{â° %¶[Ìâ° ±ª|â°gâÔâ° »ùû{âpâ°. %pâ²T pÖmX ÅÖÍê, EªÐ[ÍÒ ÀÖXÀâÝÖîdâ ÅÖÍêÌâÃÖÐÌâ°³ ~âZkÖpâ{â¶[{ê. E}â°Q Éâ°ª{âpâ }âgâî, ÏêÔâÑ}â Ù¾, yê©·°Àâ dâvâ· dêôgâ}âQÚ Àâ°}ÖÀâÃÖ{â ±gêgâ³ Upâvâ° ÀâÃÖyâ° Ýê©ÔâÏê©dâ°. }Ö}â° Éâ°»K }곩Ú{â o kê·°Àêgê dâvâ·° ÏÖî ÏÖîgâ³ Àâ°°»Kr°D, Àâ°°»K}â Éê©Éê kê¶[{âpê ÉâªuêÌâÃÖgâÉâ ±ªgÖpâ{â kÖ{âpâ ÝÖÉâ°yâK Apâ» ÏêÔâgâ°yâK{ê. ~âZ»ÌâÃÖÐ o Éâ°ª{âî Àâ°°gâ°ÔâQgâ°yâK ~âZÀÖûgâÔâ}â°Q U{â°pâ°gê³Ôâ°\yÖKÔê. %yâKî}â Éâ°gâª|âÀâ}â°Q ûª~âÚÉâ°yÖKÔê. dâx°J d곩pêôÉâ°Àâ ±ªgÖpâ{â %ªgâÚgâÔâyâK (Éâ³dÒ), ÆÉÖKpâÀÖ{â MallgâÔâyâK }âÀâ°W Ýêuê@gâÔâ}â°Q »pâ°ÐÉâ°yÖKÔê. UyâKpâ{â Ýê³Âê©·°gâÔâ Àâ°°ªgâÂêDÌâ°¶[ ÉâÆÌâ°°yâK ±{â°Ñ}â mªuÖrÀâ}â°Q Àâ°pêyâ° ²vâ·° ~êZ©pê©ÄÉâ°yÖKÔê. E¶[ m}âdê" Ayâªdâgâù·[; |ÖÀâªyâÆ·[; }ÖÔêgê©}â° Uª± תyê E·[; ²û·° ±ªyêª{âpê ÝâÀÖ ¾Ìâ°ª»Zyâ dê³tâÚÌê³Ôâgê Éê©îdê³Ôâ°\Àâ m}â, Iî ²û¶}â %}â°ÅâÀâ Ïê©vâÀê}â°QyÖKpê. I{ê³X©gâ{â yÖÉâ°gâÔâ³ Éâ³Ìâ°Ë}â}â°Q Ïêùgê$ ÝÖgâ³ ÉâªuêÌâ° dê·Àâó %Àâºgê ÀâÃÖyâZ ¾Ìâ°ª»Zûdê³Ôâ°\yâKÀê. ±Ýâpêô}Ò, Àâ°°ÙXÀÖÐ ~âZÀÖûgâÔâ}â°Q Adâ¸ËÉâ°Àâ yÖxÀê¾û{ê. 2000}êÌâ° ÀâÍâË{â¶[ Àâ°³pâ³Àâpê Æ°¶Ìâ°dâ³" Æ°Ñ" ~âZÀÖûgâÔâ° E¶[ yâªÐ{âM {ÖÙÈêgâùÀê. ~âZ~âªkâ{âÈê[© ~âZû{âPÀÖÐpâ°Àâ ~âªkâyÖpÖ Ýê³Âê©·°gâÔâ°, ÀâÍâËÆÚ© }âvêÌâ°°Àâ g곩ÈÒS Ar, ¾©pÖr{â ÉâR|êËgâÔâ³ E¶[Ìâ° ~âZÀâ°°Ù AdâÍâËÇêgâÔâ°. E¶[Ìâ° dârDvâgâÔâ·³[ %pâÏÒ ÀÖÉâ°Kú·RÀê© ~âZ|Ö}â. MallgâÔâ¶[

Ýê³Âê©·°gâÔâ·[{ê û¾ÀâÃÖ Àâ°ª¬pâgâÔâ³ EÀê; Ƶâ]Æ{ÖX·Ìâ°Æ{ê; A{âpâ³ µÖÈÖ údâ_x Àâ°°Ð{ê³vâ}ê Ýê×+}âÀâpâ° yâÀâ°W Àâ°dâ"Ôâ}â°Q Æ{ꩵâ{â údâ_xdÖ"Ð ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

11


dâÔâ°þÉâ°yÖKpê Uª{â° %¶[}âÀâpâ° Ýê©Ôâ°yÖKpê. pâuÖ ¬}âgâÔâ¶[ m}âpâ° dâ°r°ª± ÉâÀê°©yâ Ýâ»Kpâ{â Àâ°pâÔâ° gÖÚgê Ý곩Р%¶[Ìâ° Àâ°½gâ, ~âÑ_gâÔâ Æ©dâ_Çê }âvêÉâ°yâK A}⪬Éâ°yÖKpê. Ïê©ÂêÌâ° dâZÀâ°Æ·[¬{âMpâ³ Ýâ{âM}â°Q þÚ{â° ÏêpâÔâ¶[ dâ°¹ÉâÏê©dê}â°QÀâ Ekêæ %¶[Ìâ°Àâpâ{â°. ±Ýâpêô}Ò UÍêD© A|â°¾dâyêgê yêpê{â°d곪Ú{âMpâ³ ogâ·³ ~âpâª~âpêÌâ°}â°Q }êkâ°+Àâ Npâ°. %¶[gê dÖ¶rD ÌâÃÖîgÖ{âpâ³ E{â° Àâ°}âÀâîdêÌâÃÖgâ¬pâ{â°. pÖ»ZÌâ° ÏêÔ⬪gâÔâ¶[ dêôÌâ°¶[ Ùvâ$Àâ}â°Q ²©Éâ°yâK ÝâÔêÌâ° dâyêgâÔâ}â°Q ÝÖvâ°Àâ E¶[Ìâ° m}â ÉâÀâÃÖºgâÔâ }âvâ°Àê ¾ªyâ°, yâÀâ°W ~âòÀâËmpâ}â°Q gâ°pâ°»û ~âóÔâdâgê³Ôâ°\Àâ E¶[Ìâ° Àâ°dâ"Ôâ°! ÉÖ]«ÀâÃÖ}âdê" E{âÑ"ªyâ {ê³vâG ÉÖdâ_X Àâ°yê³Kª{â° EpâÈÖpâ{â°. E¶[ª{â ¾Àâ°gê©}â° Ïê©dâ°? Uª{â° }â}âQ}â°Q dâpêûd곪Ú{âM ±ª|â°gâÔâ° dê©ù{âpâ°. ``}Ö}â° Éâ]{ê©ú'' ¥ Uª{ê. o ÄZ©»Ìâ°}â°Q Ýê³yâ°K Àâ°°ª±Î°gê ±pâÈêª{â° ÆÀâÃÖ}âÀê©î dâ°ùyÖgâ ±Ýâpêô¾}â ²·[Àâ ±ª|â°gâÔâ°, gâ°pâ° Éê©ÀÖ ÉâÆ°»Ìâ° %|âXdâ_ %Æ°©}âpâ }ê©yâ½yâ]{â¶[ ¾©Ú{â A»W©Ìâ° ÉâyÖ"pâ, dâ}ÖËrdâ Éâªhâ{â pÖuê³X©yâbÀâ{â ÉâªÅâZÀâ°, EªÚÌâ°}Ò É곩µâÈÒ dâ[ÏÒ}â¶[ }âvê{â ÉêQ©Ýâ dâ³r{â ÀêôÅâÀâ. EÀê·[ {â½µâX ÀâÃÖ¶dêgâÔâªyê yꩶ ±ª{â %}â°ÅâÀâÀÖÐ dâx°J yê©Àâg곪Úyâ°. %ÍâDpâ¶[ gâgâ}â ÉâØÌê³±TÔâ° ~âórD ~ÖXdê©r}â°Q dêôÐyâKÔâ°. %{âpâ¶[ kâù yâvêÌâ°°Àâ dÖ·° ש·, gâÀâÉâ°gâÔâ°, Upâvâ° ÉêªÂÒ ÏÖr¶gâù{â°MÀâó. }â}âQ Ïê©dâ° Ïê©vâgâÔâ° %Àâógâùgê©}â° gê³yâ°K?

12

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-7(2nd Proof)


-8(2nd Proof)

EªÚÌâÃÖ?... %Æ°yÖÅÒ ±kâ+}Ò?... e.dê... E{â° oÊ~ÒD E{êªzâ h곩ÍâÇêÌê°ª{â° ¾©Àâó %kâ+î ~âvâ±Ýâ°{â°. AÕZdÖ Ùªvâ{â oÊÄD}â ²©¬gâÔâ¶[ ÅÖp⻩Ìâ°pâ° dâ¹Jgê ²{âMpê ÉÖdâ°; %¶[Ìâ° ÉÖÀâÃÖ}âX m}â, Ƶê©ÍâÀÖÐ ÂÖªgÖÀÖ·pâ°, }âgâ°yâK þ©gê ~âZúQÉâ°yâK dêô²©Éâ°yÖKpê. þª{ê³Àê°W pâµÖX{â¶[ }âr pÖuÒdâ~âòpÒ ±ÝâÔâ m}âÄZÌâ°}ÖÐ{âM. E¬©gâ {â³pâ{â AÕZdÖ{â Àâ°pâÔâ° gÖÚ}â ÉêÈêgâÔâ¶[ ±kâ+}Ò ÝêÉâpâ° %}â°pâ¹yâÀÖgâ°yâK{ê. aª{â° î©»Ìâ°¶[ E{â° ÅÖp⻩Ìâ° û¾ÀâÃÖ ~âZ~âªkâdê" aª{â° Ýêgâ$ùdêÌâ° ÆÍâÌâ°Àâò Agâ±Ýâ°{â°. dê·Àâó ÀâÍâËgâÔâ þª{ê }Ö}â° dÖúW©pâdê" Ý곩{Ögâ ÅÖp⻩Ìâ° gâ°ª~â}â°Q dâªvê³vâ}ê %¶[ `EªÚÌâ°}Ò vÖgÒb' Uª± |â]¾ dê©ù ±pâ°»Kyâ°K. Agâ }â}âQ dâpâ°Ôâ° þªÚ{âªyÖÐ |âgêÌâ° þª¬}â Ýê³gêÌâ° %}â°ÅâÀâÀÖgâ°»Kyâ°K. A{âpê AÕZdÖ{â m}âîgê ÅÖpâyâÀâó Æ°yâZyâ]{â Éâªdê©yâÀÖÐ{ê Uª{â° %¾û Àâ°}âÉâ°b ¾pÖÔâÀÖΰyâ°. ~ÖZש}â `ÉâªÉâ­»Ìâ° yê³sD·°' U}â°QÀâ o Ygâ°~âK {ꩵâdê" dâÔê{â }âÀꪱpÒ »ªgâÔâ þyâdâpâÀÖ{â kâù dâkâdâ°ù Evâ°»K{âMªyê ~âZÀÖû© gâ°ªÄ}곪¬gê }Ö}â° ~âÌâ°x ÏêÔêû{ê. ¾©¶ ÉÖgâpâ{âªyê µê³©«Éâ°Àâ }êôÈÒ }â¬Ìâ°¶[ Éâ{Ö evÖvâ°»Kpâ°Àâ vâ±TÈÒ ÝÖΰ {곩¹gâÔâ°, Ýâ·Àâó %ªyâÉâ°KgâÔâ°Ôâ\ dârDvâgâÔê© U{â°M oÉÖvâ°Àâªyê dÖx°Àâ ~âZÀÖû© }ÖÀêgâÔâ°, Edê"·{â {âªvêgâÔâ Ýâûpâ° Åâ³Æ°, dê³vêÌâ°ªyê yêpê{â°dê³Ôâ°\Àâ ~â~êôpâÉÒ Ýâ°¶[}â }곩r, IÔâ°Àê°Ìê°© ±{â°dÖÐpâ°Àâ `ÁâÈÖ[Ýâ' (pêôyâ)}â° d곩xgâÔâ}â°Q Ýâ³Ú IÔâ°»Kpâ°Àâ {â½µâX; Ýê³·{âÈê[© dÖÔâ°gâÔâ}â°Q Ïê©~âËÚÉâ°Àâ d⽸dâ ÉâÀâ°°{ÖÌâ°, evâ°»Kpâ°Àâ dâ°{â°pê ÉÖp곩r°, Edâ"ÂÖD{â e¹gâÔâ¶[ dâ°ªr°yâK ÉÖgâ°Àâ dâyêKgÖÚ aªÂêÌâ° Àê°·°}âÚgê EÀê·[ÀâógâÔâ }âvâ°Àê Éâ]yâªyâZ oÊÄD}â Éâª{ꩵâ{âªyê Àê³Ôâgâ°Àâ ÀâÃñʾÌâ° {â¾, kâkâ°ËgâÔâ hâªÂÖ}Ö{â, yÖpÖ Ýê³Âê©·°gâÔâ Ýâ½{âÌâ°{â¶[ %Èê U²TÉâ°Àâ `Ïê¶[ vÖ}Òb' EÀâó oÊÄD}â %ªyâpâªgâÀêª{â° Ýê©Ôâ±Ýâ°{â°. E{âdâ³" Æ°ÐÈÖÐ ~âZÀÖûgâpâ}â°Q Adâ¸ËÉâ°Àâ ÄpÖÆ°vÒgâÔâ° ûSªdÒb, Àâ°Æ°W, ~ÖZש}â {ê©ÀÖ·Ìâ°gâÔâ°¥ mgâ»K}â %{â°VyâgâÔê¾û d곪vâ° Ýê³Éâ{곪{â° È곩dâdê" aÌâ°°XyâKÀê. ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

15


}â}âgê oÊ~ÒD }곩vâÏê©dꪱ Ý⪱· Àê³Ôêyâ°{â° þ©gê. Ƶâ]{âÈê[© %»© {ê³vâG{Ö{â ÉâÝÖpÖ Àâ°pâ°Åâ³Æ°gê }Ö}â° dÖ¶vâ°»K{êM©}ê Uª± ~âóÔâdâ Ïê©pê! }âÀâ°W yâªvâÀâó Ýê³pâvâ°Àâ Àê³{â·° ¾©Ú{â Å곩m}â dâ³r{â¶[ A»W©Ìâ°pÖ{â |âÀâ°ËpÖm µêsDÌâ°Àâpâ° }â}âQ dêôgê aª{â° Ñpâ° ~âóÉâKdâÀâ¾Qyâ°K ``E{â° ¾Àâ°gê ÉâÝâdÖîÌâÃÖgâ±·°[{â°''¥ Uª{â° Ýê©ù µâ°Åâd곩î{âpâ°. A ~âóÉâKdâ{â ÝêÉâpâ° ``The Mummy and Embalming'' `Àâ°Æ°W' Uª{âpê©}â°, %{âpâ É⽸D dÖpâX oÊÄD}âÈê[© Odê? %{â° pâ³~âó yâÔêÌâ°·° dÖpâxÀÖ{â ÝâÔêÌâ° }⪲dêgâÔâ°, þ©gê Ýâ·ÀÖpâ° I~âÌâ°°dâK ÀâÃÖþ»gâÔâ}â°Q aÔâg곪vâ ~âóÉâKdâÆ{â°. }â¾Q© Èê©Ù}âdê" %¶[Ìâ° ÆÍâÌâ°gâÔâ}â°Q ~âòpâdâÀÖÐ ±Ôâûd곪Ú{êM©}ê. oÊ~ÒD {ꩵâÀâ}ê³QÀê°W }곩vâÈê© Ïê©dꪱ }â}âQ ±Ìâ°dêgê ~âZk곩{â}ê ¾©Ú{â E}ê³Qª{â° %ªµâÀâ}â³Q }Ö¾¶[ ÉâRÍâD~âÚÉâÏê©dâ°. %{â° ÉÖþ» ¾pâªm}âpâ `Àâ°½yâ°XªmÌâ°' dÖ{⪱î. ±Ýâ°dÖ·{â þª{ê }Ö}â° e¬d곪Ú{âM o dÖ{⪱î, oÊÄD}â¶[ ÉÖÀâÃÖZmXµÖþ ÝÖgâ³ ~âóp곩þyâµÖþÌâ° Æpâ°{âP ÉÖÀâÃÖ}âXpâ° }âvêû{â %~âòÀâË dÖZª»Ìâ° ±gêgê Ýê©Ôâ°yâK{ê. ÀâÃÖyâZÀâ·[ Àê³yâK Àê³{â¶gê ÉÖÀâÃÖ}âX dÖZª»dÖpâ}â µâÀâÀâ}â°Q Àâ°Æ°WÌâ°}ÖQÐ ~âîÀâ»Ëûdê³Ôâ°\Àâ ÉÖÝâÉâgÖzêÌ곪{âpâ p곩ÀâÃÖªkâdÖî© dâyêÌâ°}â³Q E{â° ±¹JÉâ°yâK{ê. Agâ, oÊÄD}â¶[ pÖm}ê© (Áêp곩) ÉâÀÖ˺dÖî. Eªzâ pÖm}â}â°Q ¾Ìâ°ª»ZÉâ°Àâ %kâËdâ}곩 Àâ°ÝÖ{â°ÍâD}ÖÐ{â°M U·[{âdâ³" Ayâ}ê© Éâ³yâZ|Öpâ}ÖÐ{âM. %ªzâ Àâ°ÝÖ %kâËdâ `Ýê©~ÖÂÒ' Uª±Àâ}â dâ³Zpâ dâ½yâXgâÔâ}â°Q %¶[Ìâ° m}â }ÖÌâ°dâ Àê°}êr~Ö Uª±Àâ}â° Æp곩ºû {âªgê U{â°M{âîª{â %Àâ¾gê Àâ°pâx{âªvâ}ê údê_ÌâÃÖgâ°yâK{ê. A{âpê %Àâ}â þªÏÖ·dâpâ° ÌâÃÖîgâ³ »ùÌâ°{âªyê %Àâ}â µâÀâÀâ}â°Q }êôÈÒ }â¬Ìâ°¶[ pÖ»Z EÚ© ÉÖÐû `{êª{âpê' Uª±¶[gê ±ª{â° `Àâ°Æ°W' ÑZÌê° ÀâÃÖÚ µâÀâÀâ}â°Q {âÁâ}â ÀâÃÖvâ°yÖKpê. `ÏêÔâÑgê AgâÀâ°}â'¥ Uª± gâZªzâÀâ}â°Q Àâ°Æ°WÌâ° Àê°©Èê Evâ°yÖKpê. `Àê°}êr~Ö'}â ~â»Q %¶[ gâªvâ° Àâ°gâ°Ægê m}âW ¾©vâ°yÖKÔê. g곩îÌâ°¶[ AÝÖpâ{â ±°»K, Ýâ³, Ýâx°J, Àâ°½yâ}â ~âórD ~âZ»pâ³~â (Àâ°pâ{â°M) Ar{â ÉÖÀâ°ÐZ, Ïê©ÂêÌâ° AÌâ°°|âgâÔâ°, ~Ö{âpâdê_, }âvâ°ÀâÉâç, ~âódâ"gâÔâ kÖÀâ°pâ, ÏÖΰ yêpêÌâ°·° kâ³~âódâ·°[, ¾©¶ dâÀâvê Éâpâ, Ïêù\Ìâ° 16

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-9(2nd Proof)

Iªgâ°pâ ¥ þ©gê Àâ°½yâ¾gê É⪱ªºû{â ÀâÉâ°KgâÔâ}â°Q Evâ°yÖKpê. dÖZª»dÖîÌê³±T þ©gê ÝÖvâ°yÖK}ê. ``dâyâKÈÖ{â Àê°©Èê ÏêÔâdâ° Ýâî©yâ{ê E{â° ÉÖÀâÃÖ}âX %ªyÖ{âpâ³ %ÉÖÀâÃÖ}âX ÆÍâÌâ°'' `Àâ°½yâ°XªmÌâ°' ¥ ÝêÉâpê© oÊÄD}â }⪲dêgê ÉâªÀÖ¬ÌâÃÖ{â{â°M, Àâ°ÝÖ}Ò Ê©Àâgâùgê ÉÖÀꪱ°{ê© E·[. Iûpâ° ¾ªyâ Àê°©·³ %Àâpâ° Àâ°³pâ° ÉÖÆpâ ÀâÍâË ÏÖÔâ°yÖKpê. g곩îΰª{â %Àâpâ kê©yâ}â Ýê³pâgê ±ª{â° »pâ°gÖvâ°yÖK Epâ°yâK{ê. (ÅÖpâyâ{â ±°vâdâr°D m}Öªgâ{â¶[Ìâ°³ E{ê© }⪲dê E{êÌâ°·[Àê©.) }âÀâ°W {ꩵâ{â ûª|â³ ÉâªÉâ­»Ìâ°¶[ ÝÖgâ³ ~ÖZש}â úÈÖ ÉâÀâÃÖºgâÔâ¶[ Àâ°½yâ µâî©pâ{â ~âdâ"{â¶[ %Àâ}â ÄZ©»Ìâ° ÀâÉâ°KgâÔâ}â°Q Evâ°Àâ ~â{âP» EyêKª{â° Iyâ#}â}⬪{â »ù{â° ±ª¬{ê. ~ÖZש}â oÊÄD}â¶[ o }⪲dê ~âZ±·ÀÖÐ E{â°M{âîª{âÈê© µâÀâÈê©~â}â{â ÑZÌê° (Àâ°Æ°W)Ìâ°}â°Q Àâ°pâ° Ýâ°sDgê }âvêÉâ°Àâ û{âPyê Uª{â° »ùÌâ°ÈÖgâ°»Kyâ°K. m}â }ÖÌâ°dâ}êª{âpê %Àâ}â° `Áêpê³'Ъyâ dâÚÀê°Ìâ°·[; Uª± yâyâ]{â ~âZ»~Ö{â}êÌê°© `Àâ°½yâ°XªmÌâ°' dÖ{⪱îÌâ° »pâ°Ôâ°. `oÊ~ÒD}â¶[' `ÏÖÉÒ' Uª± Ïêdâ°" {ê©ÀâyêÌâ°}â°Q `ÝÖz곩pÒ' Uª± ÝâÉâ°Àâ°°Ù, Àâ°}â°ÍâX µâî©pâ{â ~êZ©Àâ° {ê©ÀâyêÌâ°}â³Q `Éê³ÏêdÒ' Uª± Àê³ÉâÔê {ê©ÀâyêÌâ°}â³Q, ~âòÊÉâ°yÖKpê. {â³pâ {ꩵâÀÖ{â `~âªÂÒ' (yâ°Ôâ°}Övâ°) Uª±¶[gê Ygâ°~âK{â }ñdêgâÔâ° Ý곩РyÖÀâ°Z, dâªkâ°, ±ªgÖpâ, Ïêù\ ÝâûK{âªyâ, ÉÖªÏÖpâ ÀâÉâ°KgâÔâ°, kâÀâ°Ë Àê³{âÈÖ{â°Àâ}â°Q ƾÀâ°Ìâ° pâ³~â{â¶[ yâpâ°»K{âMÀâó ¥ Uª²© IÈê[©ÙgâÔâ° }â}âQ dâ°yâ³Ýâ·Àâ}â°Q dêpâùû{âÀâó. ÝÖgêÌê°© ÅÖp⻩Ìâ°pâ ±ZÝÖWªvâ{â dâ·R}êgê ÉâîÌâÃÖÐ Epâ°Àâ %¶[Ìâ° ~ÖZש}â }⪲dêÌ곪{â° dâ³vÖ }â}âQ gâÀâ°}â ÉêÔêΰyâ°. %{â° þ©Ð{ê; ``ÝâpâÚd곪vâ dâyâK·¶[ UÈê[·³[ ¾©pâ°. %{âpâ Àê°©Èê ÅÖî© gÖyâZ{â Àê³ÂêDÌ곪{â° (dâÀâ°·{â Àê³Ð$}⪻pâ°Àâ) yꩶ ±ªyâ°. Àê³ÂêDÌê³vê{â° %{âpê³ÔâЪ{â Im]· ~âZÅêÌ곪{â° yꩶ ±ªyâ°. %{ê© `pÖ' (Éâ³pâX), oyâ U·[ dâvêgâ³ {⽸D ²©î{â. %Àâ}â dâx°Jgâùª{â ~ÖZ¹, ~âÑ_gâÔâ°, ±gê ±gêÌâ° ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

17


ÉâÉâXgâÔâ° I{â°î{â°Àâó. oyâ}ê© mgâ»K}â ~âZzâÀâ° `Áêp곩'. g곩î dâr°DÀâ Ýâdâ°" Áêp곩¾gê ÀâÃÖyâZ Epâ°yâK{ê. Odêª{âpê EÀâ¾gê ÉÖÆ·[. Ygâ°~âK{â ~âZuêgâÔâ° É⽸DdâyâË `pÖ'}â Àâ°dâ"Ôâ°. `Àâ°½yâ°XªmÌâ°'Àâ}â°Q Àâ°yê³KÀê°W e¬{ê. dâ}âÉâ°gâÔâ}â°Q yâ°ª²d곪vâ ¾©pâÀâ pÖ»ZÌâ°¶[ }êôÈÒ }⬩ dâ°¹Ìâ°°»Kyâ°K. oÊ~ÒD ¥ E»ÝÖÉâ{â Àâ°Ú·¶[ : dêôp곩 ÆÀâÃÖ}â ¾ÈÖMx{â¶[ Eù{â dâ³vâÈê© }ÖÀâó ÄpÖÆ°vâ°GgâÔâ}â°Q }곩vâÈêª{â° Ý곩{êÀâó. (AÐ}â³Q Nr{â Ýê³yÖKÐp⶷[) mgâyâßû{âPÀÖ{â Àâ°³pâ° ÄpÖÆ°vâ°Ggâùpâ°Àâó{â° `Щpâ°üÃÖ' Uª± ÉâLÔâ{â¶[. E¶[ª{â Éâ°ÀâÃÖpâ° 350 Æ°©. %ªyâpâ{â¶[ ±½ÝâyÒ gÖyâZ{â `ûSªdÒb' ~âZ»Àê° E{ê. Àâ°}â°ÍâX Àâ°°Ù{â ûªÝâ µâî©pâ IÔâ\ dâ°ùyâ ûL»Ìâ°¶[pâ°Àâ o Àâ°³»Ë 73 Æ°©. I{âMÆ{ê U}â°QyÖKpê. %pꩲdÒ ÅÖÍêÌâ°¶[ E{â}â°Q %±°¥%ÈÒ¥Ý곩ÈÒ Uª{âpê `` Father of Terror'' U}âQÈÖgâ°yâK{ê. ÐZ©dâpâ° E{â}â°Q Ñ_»m{â¶[pâ°Àâ ``Ý곩pâÉÒ'' {ê©ÀâyêÌê°ª{â° dâ¶RÉâ°yÖKpê. {ê³vâG ÄpÖÆ°ÚG}â ÉâÆ°©~â Epâ°Àâó{âîª{â E{â}â°Q pâdâ_ÇÖ {ê©ÀâyêÌê°ª{â³ Ýê©ÔâÈÖgâ°yâK{ê. ÄpÖÆ°vâ°GgâÔêª{âpê pÖmpâ ÉâÀâÃÖºÌâ° Àê°©¶}â ±½ÝâyÒ pâkâ}ê. ¾mÀÖÐ pÖmpâ ÉâÀâÃÖºgâùpâ°Àâó{â° ``Valley of Kings'' Uª± Àâ°pâÔâ°gÖÚ}â¶[. ±Ýâ°µâÿ yÖÀâó Ê©Æûpâ°ÀÖgâÈê© yâÀâ°W ÉÖWpâdâÀâ}â°Q pâ×ûd곪vâ ``Áêp곩''gâÔâ o Àâ°ÝâyÖ]dÖªdê_ Ïêpâgâ° Ýâ°sDÉâ°ÀâªyâÝâ{â° Uª± NÝâ}êÌâ°}â³Q %·[gâÔêÌâ°°À⪻·[. oÊÄD}â E»ÝÖÉâÀâó ÑZ.~âò. Ýâyâ°K ÉÖÆpâ ÀâÍâËgâÔâÍâ°D ÝâÔêÌâ°{â°M. ÑZ.~âò. 3200îª{â %¶[Ìâ° ÉÖªÉâ­»dâ ÝÖgâ³ E»ÝÖÉâdê" É⪱ªºû{â ¾Ùpâ {ÖÙÈêgâÔâ° {ê³pâdâ°yâKÀê. (The Pyramid Texts). }êôÈÒ }â¬Ìâ°° Àê³{â·° ÆÉÖKpâÀÖ{â Åâ³ ~âZ{ꩵâ{â¶[ ÝâîÌâ°°»K{â°M dâZÀê°©x %{â° yâ}âQ ¬dâ"}â°Q ±{âÈÖΰûyêª{â° Ýê©ÔâÈÖgâ°yâK{ê. þ©gÖÐ }⬩ »©pâÀê© Ýêkâ°+ m}â¾²vâ ~âZÀꩵâÀê¾û Iù{â %ºdÖªµâ IyâKpâ{â ÅÖgâ Àâ°pâ°Åâ³Æ°ÌâÃÖÐ{ê. Àê³{â·° Àâ·Éê ±ª{âÀâpâ° Àê°ÚrpꩾÌâ°}Ò m}Öªgâ Àâ°yâ°K %ÂÖ[ªsÉÒ¾ª{â ¶²ÌâÃÖ ÀâÃÖgâËÀÖÐ ~âZÀê©úû{â E}ê³Qª{â° ~âªgâvâ; 18

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-10(2nd Proof)

EÀâpê³vâ}ê Éê©îd곪vâ Àâ°|âX AÕZdâ}Ò m}Öªgâ þ©gê Àâ°³pâ° î©»Ìâ° m}â ÉâªÉâ­» E¶[ À⽬Pg곪Ú{ê. dâZÀê°©x IyâKpâ{â }⬩ vêÈÖD{â m}â ÉâªÉâ­» Àâ°yâ°K {âÑ_x ÅÖgâ{â ÉâªÉâ­»Ìê°ª{â° Upâvâ° dâÀâ·°gâÔÖÐ avê{Ögâ aÉêôîÉÒ Uª± pÖm}â° EÀâógâÔâ}â°Q agâ³$ÚÉâ·° ~âZÌâ°»Qû{â}Ö{âpâ³ %{â° Áâ·dÖîÌâÃÖg⶷[; Uª{â° E»ÝÖÉâ Ýê©Ôâ°yâK{ê. ÑZ. ~âò. 332pâ Àâpêgê Uª{âpê ÐZ©dÒ {ê³pê %ÈêgÖbªvâpÒ oÊ~ÒD}â°Q ~âZÀê©úÉâ°Àâ Àê³{â·° Éâ°ÀâÃÖpâ° Àâ°³Àâyê³Kª{â° pÖmÀ⪵âgâÔâ° E¶[ Aù{âMÀâó. Àê³{â·}êÌâ° `Áêp곩' u곩ÉêÁÒ UªÏÖyâ}â° `Éâdâ"pÖÝâ'{â¶[ ~âZzâÀâ° ÄpÖÆ°vâG}â°Q pâ×û{âM}â°. E{ê© ~âpâª~âpêÌâ° ×Ì곩ÁÒ, kêÁÖZ}Ò, Àê°ôÉâpÒ ¾©Ìâ°ÉÒ EÀâpⰠЩpâ°üÃÖ{â Ƶâ]ÆfÖXyâ ÄpÖÆ°vâ°GgâÔâ}â°Q Æ«}âQ î©»Ìâ°¶[ pâ×û{âpâ°. Y{â}êÌâ° pÖmÀ⪵â{â %pâÉâpâ° `{ê©Àâ~âóyâZ'pêª{â° dâpêÌâ°·RrDpâ°. (Sons of God) pÖm ~âóp곩þyâ}â ~â»QÌâ°° `pÖ' (Éâ³pâX) {ê©Àâpâ Éâª~âdâˬª{â ~âvê{â pÖmÀ⪵âÆ{â°.(Àâ°ÝÖÅÖpâyâ{â }ê}â~Ögâ°yâK { â·[ À ê©?) Agâ `¼©ÏÒb' pÖm|Ö¾ÌâÃÖÐyâ°K. Àâ°°ª{ê eÀâË ~âZÅÖÀâµÖ¶© pÖ¹Ìê³±TÔâ° (ÝâÂÒ Éê~âó ÉâÂÒ) ~âópâ°Íâ Àê©Í⬪{â gâvâG |âîû, 22 ÀâÍâËgâÔâ dÖ· Aù{âÔêª{â° IÈê[©ÙÆ{ê. Àâ°°ª{ê oÊ~ÒD}â°Q Aù{â yâ°yê}Ò fÖÀê³}Ò dê©Àâ· 18 ÀâÍâË ~ÖZÌâ°{â¶[ dê³·[·RrD}â°. oÊ~ÒD}â°Q Aù{â %» ÑîÌâ° pÖm}êª{â° oyâ ~âZû{âP}ÖÐ{ÖM}ê. oyâ}â Àâ°pâÇÖ}âªyâpâ ~ârD À ê©î{âÀâ}â° pÖXÀâÃÒÉê¥ II oyâ}â° 77 ÀâÍâË pÖmXÀÖù{âM}âªyê. IyâKpâ¥{âÑ_xgâÔâ}â°Q agâ³$Úû{â ±Ýâ° m}âÄZÌâ°}Ö{â oyâ}â Àâ°³»ËgâÔâ° oÊ~ÒD}â UÈê[vê dÖxûgâ°yâKÀê. oyâ}â }âªyâpâ oÊÄD}â Àê°©Èê %}ê©dâ AdâZÀâ°xgâÔÖ{â°Àâó. pÖXÀâÃÒÉê-II }â dÖ·{â¶[ oÊ~ÒD}â¶[ ±½ÝâyÒgÖyâZ{â {ê©ÀÖ·Ìâ°gâÔâ° ¾ÀâÃÖËxg곪vâ°Àâó. %ÀâógâÔâ¶[ Àâ°°ÙXÀÖ{â°Àâó %±³ ûªÏêÈÒ, dâ}âËdÒ Àâ°yâ°K ·dê³b©pÒ. }âÀâ°W ~âZÀÖÉâ{â¶[ EÀê© ~âZ|Ö}â ~êZ©dâ_¹©Ìâ° ÉâLÔâgâÔâ°. dÖÈÖ}â°dÖ·{â¶[ ÝêôsgâÔâ°, %ûb©îÌâ°}Òb ~âúËÌâ°}Òb, Àê°Éâv곩¾Ìâ°}Òb, p곩Àâ°}Òb, %pâ±pâ°, rÑË, ÁêZªkÒ, ²ZsÍÒ o U·[pâ³ oÊÄD}â Àê°©Èê {Öù ÀâÃÖÚ{ÖMpê. ÑZ.~âò. 6}ê© µâyâÀâÃÖ}â{â¶[ ~âúËÌâ°}âpâ° oÊ~ÒD}â°Q ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

19


gê{â°Md곪vâpâ°. %Àâpâ Avâùy⬪{â Ïê©ÉâyâK m}âpâ° ÑZ.~âò. 332pâ¶[ %ÈêdÖbªvâpâ}â}â°Q dâpêΰûd곪vâ° ²vâ°gâvêgÖÐ ~ÖZ¼Ëû{âpâ°. oyâ %ÈêdÖbªÚZÌâÃÖ Uª± }âgâpâ ¾ÀâÃÖËxÀâ}â°Q ÀâÃÖÚ{â. ÑZ.~âò. 332pâ¶[ %Èê[© ÉâyâK. dâZÀê°©x p곩ư}â aª{â° ÀâÉÖÝâyâ° U¾ûd곪vâ oÊ~ÒD %pâ±pÖmX{â aª{â° ÅÖgâÀÖÐ Iù{â°d곪Úyâ°. ÑZ.µâdâ{â E»ÝÖÉâÀâò Éâ°ÙdâpâÀÖÐp⶷[. ÑZ.µâ. 7}ê© µâyâdâ{â¶[ %pâ±pâ° oÊÄDgê EÉÖ[Àâ°}â°Q yâª{âpâ°. %pâ² ÅÖÍê ~âZkÖpâg곪Úyâ°. ÁêZªkâpâ dêôΰª{â ²ZsÍâpâ° oÊ~ÒD}â°Q ²Úûd곪vâpâ³ 1869pâ¶[ yêpê{â°d곪vâ Éâ³Ìê°©uÒ dÖ·°ÀêÌâ° Àê°©¶}â %ºdÖpâ ÀâÃÖyâZ E±Tpâ·³[ Eyâ°K. 1889îª{â ²ZsÍâpâ Aù]dê ûLpâg곪Úyâ°. 1952pâ¶[ Éêô}ÖXºdÖîgâÔâ° {âªgê U{â°M{âîª{â ÉÖ]yâªyâZX{â dâÝâÔê UÈê[·³[ Àê³ÔâÐyâ°. 1953pâ¶[

oÊ~ÒD Éâ]yâªyâZÀÖÐ m}âpâÈÒ Àê³ÝâÀâ°W{Ò }ÖÑÏÒ Uª±Àâ}â° ~âZzâÀâ° %|âXdâ_}Ö{â}â°. 1954pâ¶[ }ÖÉâpÒ %|âXdâ_}Ö{â Àê°©Èê ²ZsÍâîª{â Éâ³Ìê°uÒ dÖ·°ÀêÌâ° Ýâdâ"}â³Q ~âvê{â. oÊ~ÒD Éâª~âòxË Éâ]yâªyâZ {ꩵâÀêª{â° gâ¹Éâ·RsDyâ°. 1958pâ¶[ ûîÌâÃÖ Éê©îd곪vâ° Agâ oÊÄDgê `United Arab Republic' Uª± ÝêÉâpâ° ±ªyâ°. }êôÈÒ }â¬gê {ê³vâG{Ö{â AÉÖR}Ò %ÇêdârD}â°Q pâ×Éâ·° }ÖÉÖpÒ Æµâ]ÏÖXªÑ}â¶[ ÉâÝÖÌâ° dê©ù{âM}â°Q %{â° ¾pÖdâîûyâ°(1956). EªyâÝâ dâÍâD{â dÖ·{â¶[Ìê°© }ÖÉÖpÒ Éâ³Ìê°uÒ dÖ·°ÀêÌâ°}â°Q pÖ¸å©dâpâxgê³ùû{â°M. Agâ pâµÖX Ayâ}â ÉâÝÖÌâ°dê" ±ª¬yâ°. 1967pâ¶[ EÉêZ©ÈÒ AdâZÀâ°x ÀâÃÖÚyâ°. }ÖÉÖpÒ Aù{â Àê°©Èê %|âXdâ_ ÉÖ{âyÒ %Àê°îdÖ{â ÉâÝÖÌâ° ~âvê{â. A{âpê Éêô¾dâ ~âvêΰª{âÈê© Ayâ Ýâyâ}Ö{â. 1979pâ¶[ EÉêZ©¶}곪¬gê a~âRª{âÀÖÐ Àâ°°ÏÖpâdÒ %|âXdâ_}ÖÐ, %ÝâÀâ°W{Ò }âî°ü°©pÒ ~âZ|Ö}â Àâ°ª»ZÌê°¾ûd곪vâ° Avâùyâ{â kâ°dÖ"¹Ìâ°}â°Q }âvêÉâyê³vâÐ{âpâ°. (oÐpâ°Àâó{â° }ÖXµâ}âÈÒ vêÀâÃÖdâZsdÒ ~ÖsË) E¬Íâ°D oÊ~ÒD}â OÔâ°¥²©ù}â dâyê; o dâyê }âÀâ°gê Ïê©dê©? Ïê©dâ°. pÖmÑ©Ìâ°{â v곪±pÖr{â }âvâ°ÀêÌâ°³ %}ê©dâ Æ{ê©ú© AdâZÀâ°xdÖpâîgê yâ°yÖKÐÌâ°³ oÊ~ÒD yâ}âQ ~ÖZש}â ÉâªÉâ­»Ìâ° dâ°pâ°Ýâ°gâÔâ}â°Q Iùûd곪vâ° %ÀâógâÔâ}â°Q u곩~ÖÉâ}ê ÀâÃÖvâ°»Kpâ°Àâó{ê© Àâ°Ýâyâ]{â Éâªgâ». %¶[Ìâ° ¬©hâË 20

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-11(2nd Proof)

E»ÝÖÉâ{â %îÆ·[ ¬ {âM p ê ÄpÖÆ°vâ°G }âÀâ°gê %zâËÀÖgâ{â°. ûS ª dÒb ÀâÃÖyÖvâÈê³·[{â°. {ê©gâ°·{â d⪱gâÔâ %ªyâpÒ{â¾gê ÑÆ ¾Æ°pâ{â°. `Àâ°Æ°W'Ìâ° ×pâªÊ©Àâyâ]dê" %zâËÀê© dÖx{â°. ÐZ©dÒ ~âyâZdâyâË Ýêpê³vê³rÉâ}â° `ÄpÖÆ°vâ°G' Àâ°yâ°K ûSªdÒbgâÔâ ±gêgê ±pê¬{ÖM}ê: Щpâ°üÃÖ{â Àâ°³pâ° ÄpÖÆ°vâ°GgâÔâ¶[ Ù°~âó pÖm}â (×Ì곩ÁÒ) ÉâÀâÃÖºÌê°© {ê³vâG{â°. fÖ~ÖZpÖm}â{â° (kêÁÖZ}Ò), Àâ°|âXÀâ° gÖyâZ{â°M; %{âÑ"ªyâ ÑîÌâ°{â° Àâ°}ÒdñpÖ (Àê°ôÉâpÒ¾©Ìâ°ÉÒ) pÖm}â ÝêÉâî}â¶[{ê. ÄpÖÆ°vâ°GgâÔâ ±°vâÀâó kñd곩}Ödâ½»Ìâ°¶[{â°M »Zd곩}â{âªyê Àê°©Èê©î AdÖµâÀâ}â°Q kâ°ª²Éâ°Àâªyê dÖx°yâK{ê. }â³pâ° ÉÖÆpâ m}âpâ° Ýâyâ°K ÀâÍâËgâÔâ dÖ· E{âdÖ"Ð {â°Ú¬{âMpâªyê. Éâ°. 30 %Ú I{âM{â ÝâÔ⬠±xJ{â Éâ°xJ{â dâ·°[gâÔâ}â°Q {â³pâ{â %pꩲÌâ°}Ò ÏêrD¬ª{â Ipâ°ùû, }êôÈÒ }â¬Ìâ°¶[ ÉÖÐû E¶[gê yâpâÈÖΰyâªyê. Àâ°pâ{â dêZ©}Ò Àâ°³·dâ Ýâªyâ ÝâªyâÀÖÐ o dâ·°[gâÔâ}â°Q U»K Àê°©¶}âÀâpêgê ÉÖÐÉâÈÖΰyâªyê. dâ·°[gâÔâ}â°Q u곩Úû{â î©» }곩Ú{âpê ÌâÃÖpÖ{âpâ³ ÉÖÝâûgâÔâ° Àê°rD·¶[ Oî yâ°¬ Àâ°°rD±Ýâ°{â° Uª{â° }â}âgâ¾ûyâ°. Aµâ+Ìâ°ËÀêª{âpê ÌâÃÖÀâ ÄpâÆ°vâ³G Éâ³pâX}â}â°Q Àâ°pê ÀâÃÖvâ°Àâó¬·[. %» {ê³vâG ÄpÖÆ°vâ°G 147 Æ°©. UyâKpâÆ{ê Uª{â° %¶[ ±pêÌâ°ÈÖÐ{ê. U·[pâ³ dÖ·dê" Ýê{âpâ°yÖKpê. A{âpê dÖ·Àâó ÄpÖÆ°vâ°Ggâùgê Ýê{âpâ°yâK{ê Uª± aª{â° ÀâÃÖ»{ê. }âÀâ°W¶[ yÖmÀâ°ÝâÈÒ, ²©²©dÖ Àâ°dÒÏÖpÖ{âªyâÝâ {ê³vâG ÉâÀâÃÖº dârDvâgâùÀê. aª{Ö{âpâ³ ÄpÖÆ°vâ°G pâkâ}êÌâÃÖgâÏÖpâ¬yêK©, Uª{â°d곪vâ° Àâ°}âûb}âÈê[© }âdê". aª{â° gâ°ÝÖ{Ö]pâ{⪻pâ°Àâ ÏÖж¾ª{â EÀâógâÔâ aÔâgê ~âZÀê©úÉâ±Ýâ°{â°. dâyâK·¶[ }â}âgê Iûpâ°dâsD{âªyê Agâ°Àâó{âîª{â }Ö}â° Ýê³pâоª{âÈê© Ù°¸~âÂêD. Ù°~âó ÄpÖÆ°ÚG¾ª{â Éâ°ÀâÃÖpâ° 350 Æ°©. {â³pâ{â¶[ {ê³vâG gÖyâZ{â dâ°ùyâªyê dÖx°Àâ `ûSªdÒb' Àâ°³»Ë E{ê. Àâ°°Ù Àâ°}â°ÍâX}â{â°, µâî©pâ ûªÝâ{⪻{ê. 73 Æ°©. I{âMÆpâ°Àâ o pâkâ}êÌâ°}â°Q Ýêx°J {ê©ÀâyêÌê°ª{â³ dâ¶RÉâ°yÖKpê. %pâÉâ}â ~Ö~âgâÔâ}â°Q úÑ_ÉâÈêª{ê© ¼ÏÒb ~ârDxdê" ±ª{â o {ê©Àâyê aª{â° dâ¶[}â Àê°©Èê dâ°ùyâ° {Öî Ý곩dâîgê aª{ê© ~âZµêQÌâ°}â°Q dê©Ôâ°»K{âMÔâªyê. A ~âZµêQ ``Ïêùgê$ }Ö·°" dÖ·°, Àâ°|ÖXÝâQ Upâvâ° dÖ·°, ÉÖÌâ°ªdÖ· Àâ°³pâ° dÖ·° Epâ°Àâpâ° ÌâÃÖpâ°?'' ÐZ©dÒ {ê³pê oÚ~âÉÒ `Àâ°}â°ÍâX' Uª{â° IyâKpâ dê³rD. dâ³vâÈê© A {ê©Àâyê ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

21


ÝÖî Ý곩{âÔâªyê. ÐZ©dâpâ° E{â}â°Q ÀâÃÖ}âÀâyêÌâ°}â°Q dâ±ùÉâ°Àâ ¾dâ½ÍâD {ê©ÀâyêÌê°ª{â° »ù¬{âMpâ°. E¶[Ìâ° ûSªdÒb}â yâÈê pÖm}â{â°. E{â° Éâ³pâX{ê©ÀâyêÌâ° (pÖ) ~âZ»©dâ. dê³pêÌâ°°Àâ kâùÌâ° aª{â° pÖ»Z ûSªdÒb E¬î}â¶[ dâ°ùyâ°, |â]¾ ¥ ÏêÔâÑ}â ÉâªÌ곩m}êÌâ°¶[ ²×+d곪vâ oÊÄD}â ~ÖZש}â E»ÝÖÉâÀâ}â°Q }êôÈÒ }â¬Ìâ° m°Ôâ°, m°Ôâ° }Ö{âÀâ}â°Q, dêô{â°gâÔâ ÙÇÒ ÙÇÖrÀâ}â³Q, mÌâ°h곩ÍâÀâ}â³Q ÅÖZÀâ°dâ ûL»Ìâ°Èê[© %}â°ÅâÆû{â }â}âgê þªvâ°Àâ kâùÌâ°·³[ dÖÀê©îyâ°. ÉÖ]yâªyâZXÑ"ªyâ þî{Ö{â°{â° ÌâÃÖÀâó¬{ê? Àâ°Æ°W : ÅÖp⻩Ìâ°pâªyêÌê°© ~âópÖyâ}â oÊÄD}â¶[ `AyâWdê" ÉÖÆ·[' Uª± }⪲dê ±·ÀÖÐyâ°K. ÄpÖÆ°vâ°GgâÔâ°, Àâ°ÉâKÏÖgâÔâ° (%ªyâÿ~âópâ) ÉâÀâÃÖºgâÔâ° EÀê·[Àâò AyâW{â u곩~ÖÉâ}ê ÀâÃÖvâ°yâKÀê Uª± }⪲dê %¶[Ìâ°{â°. µâî©pâÀâó AyâWdê³"ª{â° Ý곬dê ÀâÃÖyâZ; A{âMîª{â AyâW{â Ýê³pâ Ý곬dêÌâ°° dêvâ{âªyê }âvêÉâ°Àâ ÑZÌê°Ìê°© `Àâ°Æ°W ÑZÌê°'. `Àâ°Æ°W' Uª± µâ±MÀâó %pâ²T ÅÖÍêÌâ° `Àâ°°Æ°ÌâÃÖ'¬ª{â ±ª{â°{â°; E{â° aª{â° ±gêÌâ° µâÀâ Èê©~â}â {âZÀâX (úÈÖ Êyâ°) E{â}â°Q I~âÌ곩Ðû µâÀâÀâ}â°Q dÖ¬îÉâÈÖgâ°yâK{ê. ogâ·³ Áê©p곩gâÔâ %pâÀâ°}êgâÔâ g곩vêgâÔâ¶[ Àâ°Æ°W ÑZÌê°Ìâ° ÀâxËÀâ°Ìâ° ×yâZgâùÀê. oÊÄD}â ÏÖXÑD©îÌâÃÖ pâþyâ gÖù ÝÖgâ³ Àâ°pâù¾ª{ÖÐ µâÀâgâÔâ° ±Ýâ°dÖ· dêvâ°Àâó¬·[ U}â°QyÖKpê. %¶[ ÝêxgâÔâ}â°Q Àâ°pâÔâ° gÖÚ}â gâ°ÝêÌâ°ªyâÝâ ÉâLÔâ{â¶[ Ýâ³Ôâ°»K{âM dÖpâxÀÖ{âpâ³ E{ê© Epâ±Ýâ°{â°. Àâ°Æ°W ÑZÌê° : ApâªÅâ{â¶[ ±Ð$û{â È곩Ýâ{â ÉâÈÖdêÌâ°}â°Q I~âÌ곩Ðû µâÀâ{â Àâ°³Ð}â Ýê³pâÔêgâÔâ Àâ°³·dâ Æ°{â°Ôâ}â°Q Ýê³pâ yêgêÌâ°°yÖKpê. fÖ¶ uÖgâÀâ}â°Q Êyâ° pâÉ⬪{â yâ°ª±°yÖKpê. %{â° gâsDÌâÃÖgâ°yâK{ê. %}âªyâpâ É곪r{â ÉâÆ°©~â Ýê³ÂêDÌâ°}â°Q û©ù dâpâ°Ôâ}â°Q yêgêÌâ°°yÖKpê. %{â}â°Q Ùm³Ëpâ{â Àêô}Ò¾ª{â yê³Ôê{â° Ðvâ Àâ°³¶dêÌâ° pâÉâ Àâ°yâ°K ~âóÚ ÀâÃÖÚ{â I~âR}â°Q ÏêpêÉâ°yÖKpê. %ÀâógâÔâ}â°Q Àâ°³pâ° Åâpâ¹gâÔâ¶[ yâ°ª±ÈÖgâ°yâK{ê. aª{âpâ Àê°©Èê Àâ°}â°ÍâX}â ×yâZ, E}ê³Qª{âpâ¶[ Ðvâ°gâ}â ×yâZ ²ÚÉâ°yÖKpê. Àâ°°ª{ê µâÀâ{â ÉâÆ°©~âÀê© ÉâÀâÃÖºÌâ°¶[ EÀâógâÔâ}â°Q 22

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-12(2nd Proof)

Evâ°yÖKpê. Ýê³ÂêDÌâ° fÖ¶ uÖgâÀâ}â°Q pâdâK Ï곩Ôâ Àâ°yâ°K gâª|âpâÉâ, ·Àâªgâ Ïêpêû{â Æ°µâZxÀâ}â°Q yâ°ª² Ý곶Ìâ°°yÖKpê. EÚ© µâî©pâÀâ}â°Q É곩ÚÌâ°ÀâÃÒ dÖÏê³Ë}êôÂÒ (IÄR}â ¾©pâ°) ¾©î}â¶[ 70 ¬}âgâÔâ dÖ· %¬M Evâ°yÖKpê. A Àê°©Èê Ýê³pâ yêgê{â° apâû µâÀâ{â AdÖpâ{â ~êsDgêÌâ°¶[ Evâ°yÖKpê. µâÀâdê" }Öpâ° ±ÂêDÌâ°}â°Q Éâ°»K ¶©}â}Ò ~âsDΰª{â gâsDÌâÃÖÐ ²ÐÌâ°°yÖKpê. dêôgâÔâ}â°Q U{êÌâ° Àê°©Èê gâ°¹yÖdâ½»Ìâ°¶[ Evâ°yÖKpê. ÆÆ|â {âZÀâXgâùª{â Ýê³ÂêDÌâ°}â°Q yâ°ª±°Àâó{âîª{â ÀâÃÖªÉâ, ÉÖQÌâ°°gâÔâ° dâpâÐ Ý곩gâ°yâKÀê. dê·ÀêòÀê°W E{â}â°Q gâ°{â{Ö]p⬪{â Ýê³pâgê ²vâ°yÖKpê. dê³vâ°Àâ Ýâxdê" %}â°Éâîû Àâ°³pâ° ±gêÌâ° Àâ°Æ°W ÑZÌê°gâùÀê. ÝêxÀâ}â°Q 70 ¬}âgâÔâ° dÖ¬vâ°Àâ ÑZÌê°Ìâ° þª¬}â aª{â° }⪲dêÌê°ª{âpê o %ÀâºÌâ°¶[ AyâWÀâó µâî©pâdê" Àâ°pâÔâ°yâK{ê Uª±°{ÖÐ{ê. `ûîÌâ°ÉÒ' }âdâ_yâZÀâó aÀê°W Àâ°pêÌâÃÖ{âpê Àâ°yêK dÖ¹ûdê³Ôâ°\Àâó{â° 70 ¬}âgâÔâ }âªyâpâÀê©. Agâ }êôÈÒ }â¬Ìâ°¶[ }êpê ±pâ°yâK{ê Uª± }⪲dê ogâ·³ %¶[{ê. }âdâ_yâZÀâó Àâ°yêK dÖ¹ûdê³Ôâ°\Àâó{êª{âpê AdÖµâ gâªgê Éâ]gâˬª{â Åâ³Æ°gê Ýâî{â° Ê©Àâ{Öΰ¾ U¾Éâ°Àâó{â°. }êpê Eù{â° Ý곩{â Àê°©Èê Iù{â Àâ°x°J %»© Áâ·ÀâyÖKÐ Epâ°yâK{êÌâ°·[Àê©? ÉâyâK Àê°©·³ Åâ³Æ°Ìâ° }âªr}â°Q Iùûdê³Ôâ°\Àâ ~âZÑZÌê°gâ³ ÉâyâKÀâpâ}â°Q yâÀâ°W Àâ°}êÌâ°Èê[© Iùûdê³Ôâ°\Àâ yâ°Ôâ°Àâpâ }⪲dêgâ³ %{êÍâ°D ÉÖÀâ°X! %Àâîgâ³ Àêôdâ°ªtâÀêª{âpê©}êª{ê© »ùÌâ°{â°. `Àâ°Æ°W'Ìâ°}â°Q ÉâÀâÃÖºgê EùÉâ°ÀÖgâ Àâ°°×+{â dâx°J Àâ°yâ°K ÏÖΰÌâ°}â°Q ²ÚÉâ°yÖKpê. EÀâógâÔâ Àâ°°fÖªyâpâ Eª¬ZÌâ°gâÔâ° uÖgâ½yâÀÖgâ°yâKÀê Uª± }⪲dêÌê°© E{âdê" dÖpâx. gâ°ªÄ}â¶[ g곩ƪ{â : oÊÄD}â Àâ°°ÙX ~ârDx dêôp곩{â Ýâ½{âÌâ° ÅÖgâ{â¶[ %» {ê³vâG ÉâªgâZÝÖ·Ìâ°Æ{ê. 1902pâ¶[ E{â}â°Q yêpêÌâ°ÈÖÐ{ê. `Áêp곩'gâÔâ Avâùyâ dÖ·{â %}ê©dâ ÉâªgâZÝâÌ곩gâX ÀâÉâ°KgâÔâ}â°Q ~âZ{âúËÉâÈêª{ê© E{âpâ pâkâ}êÌâÃÖÐ{â°M, E{âpê³Ôâgê {ê³vâG gâZªzÖ·Ìâ°Æ{ê. Upâvâ° %ªyâÉâ°KgâÔâ¶[ }â³pâ° d곩ÇêgâÔâ° E{â°M %ÀâógâÔâ¶[ Àâ°Æ°WgâÔâ·[{ê ~ÖZש}â pÖmpâ Àâ°³»ËgâÔâ°, pÖm ~âîdâpâgâÔâ°, ÀâxË×yâZgâÔâ° þ©gê ÀêôÆ|âXÀâ°Ìâ° ÀâÉâ°K ÅâªvÖpâÀê© yâ°ª²d곪Ú{ê. E¶[Ìâ° ~âZÀâ°°Ù ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

23


AdâÍâËÇêÌê°ª{âpê yâ°yê}Ò fÖÀê³}Ò %pâÉâ}â ±ªgÖpâ{â µâÀâ ~êsDgê Àâ°yâ°K µâÀâ{â Àê°©¶}â ±ªgÖpâ{â dâÀâkâ. %{âpâ Àê°©¶}â Éâ³dâ_W ×yÖKpâ{â dê·ÉâgâÔâ°, ÝêÇê{â pâyâQgâÔâ° Àâ°}â ÉêÔêÌâ°°yâKÀê. oyâ dê©Àâ· 18 ÀâÍâËgâÔâ° ÀâÃÖyâZ ±{â°Ñ{âM. o Àâ°Æ°WÌâ°}â°Q {â³pâ{â pÖmpâ ÉâWµÖ}â Åâ³Æ°Î°ª{â 1922pâ¶[ %gê{â° yâpâÈÖÐ{ê Uª{â° %¶[ ±pê¬{ê. oÊÄDgê Ý곩{âÀâpâ° E{â}â°Q }곩vâ{ê þª»pâ°gâÈÖpâpâ°. Àâ°³XûÌâ°ª}â gê©s}â Edê"vêgâÔâ¶[ IyâKpâ¥{âÑ_x{â ~âZ»©dâgâÔê¾û{â Àâ°³»ËgâÔâ}â°Q ¾¶[û{ÖMpê. aª{âpâ dêôÌâ°¶[ dâÀâ°·{â Ýâ³, E}ê³Qª{âpâ dêôÌâ°¶[ ~â~êôpâÉÒ Ýâ³Æ}â dêyâK}ê E{ê. `yâ°yê}Ò fÖÀê³}Ò' Àâ°Æ°WÌâ° ÉâÆ°©~â EsD{âM Áâ·dâÀâ}â°Q }Ö}â° e{â°yÖK ¾ªyâ° ²ÂêD. ¾²vâ m}â Éâª{â¹Ìâ°¶[ }â}âQ gⰪľª{â }Ö}â° yâÄRûd곪vê}êª{â° yâÈê U»K{Ögâ »ùΰyâ°. %Àâpê·[ %{ÖgâÈê© Ýê³pâgê Ý곩Ð{âMpâ°. Éâ]·R %Ôâ°dê¾û{âpâ³ }Ö}â° |êôÌâ°Ë dêv⶷[. %¶[ª{â Ýê³pâ ²{â°M Àê³{â·}êÌâ° %ªyâûKgê Ý곩gâ°ÀâÍâDpâ¶[ }âÀâ°W gâ°ªÄ}â E±Tpâ° yâpâ°xpâ° }â}âQ}â°Q Ýâ°vâ°Ñd곪vâ° ±ª{âpâ°. `opÒ e·° EyâKpÒÌê°©?' Àâ°Æ°Wvâ~âR dâ°·°[ÀâpÖ? (¾©Àâó U¶[¬M©î? Àâ°Æ°WÌâ° uê³yê Epâ°ÆpÖ?) Uª{â° dê©ù{âpâ°. yâ°Éâ° }Ö×dê U¾ûyâ°. m}âpâ° }곩vâÈêª{ê© Àâ°Æ°WgâÔâ Àâ°°Ù yêpê{â° gÖÊ}â ~êsDgêÌê³Ôâgê Eîû{ÖMpê. Àâ°³gâ°, Ýâ°±°T, yâÈêdâ³{â·°, Ýâ·°[gâÔâ° E}â³Q ÉâÊ©ÀâÀÖÐ Epâ°Àâªyê dâªvâÀâó. }â}âQ Nî}â axÐû{â ±ÈÖXpÒ, ±·+ÂÒ }ê}â~Ö{âÀâó. ¬©hâËdÖ· IÄR}â¶[ %¬MrD{êM© `Àâ°Æ°W'gâÔâ° yÖ}ê©? }âÀâ°W ax Æ°©}â°gâÔâ³ (Æ°Æ°W) aª{Ⱐΰª{â Àâ°Æ°WgâÔê© %·[Àê©? `Àâ°Æ°W' ÙuÖ}êÌâ° ÀêôÅâÀâÀâ}â°Q Àê°·°dâ° ÝÖdâ°yÖK E{âMªyê Àâ°°ª¬}â }Ö·°" ¬}âgâÔâ dÖ· }Ö·°" %ªyâûK}â (yâÔâ ÀâÃÖùgêÌâ°³ Éê©î) dârDvâ{âªyê dÖx°Àâ ÝâvâÐ}â }âÀâ°W ~âÌâ°x Àâ°°ª{â°Àâîΰyâ°. E{âdê" `dâ³ZÉÒ' U}â°QyÖKpê. Àâ°³XûÌâ°ª¾ª{â Ýê³pârÀâpâ° ÆÀâÃÖ}â Àâ°³·dâ `AÉÖR}Ò'gê ±ª{êÀâó. %¶[ AÉÖR}Ò %Çêdâr°D, }ÖÉÖpÒ Éâp곩Àâpâ EÀâógâÔâ}â°Q }ê³©Ú A pÖ»Z dâ³ZÉÒ ~âÌâ°x Ap⪫û{êÀâó. }Ö·°" ¬}âgâÔâ³ }âÀâ°W ÀÖÉâKÀâX ÝâvâÐ}âÈê[©. }êôÈÒ }â¬Ìâ°¶[ pÖ»Z EÚ© yê©·°yâK ÉÖgâ°Àâ o Ýâvâgâ° yÖpÖ Ýê³Âꩶ}⪻{ê. ÏêÔâÐ}â aª{곪{ê© 24

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-13(2nd Proof)

~êZ©dâ_¹©Ìâ° ÉâLÔâgâÔâ¶[ E{â° yâªgâ°»Kyâ°K. þ©gê ÉâÀÖî ÀâÃÖvâ°yâKÈê© oÊÄD}â ÉÖªÉâ­»dâ ÀêôÅâÀâdê" ÉÖÑ_gâÔê¾û{â {ê©ÀÖ·Ìâ°gâÔâ°Ôâ\ ·dê³b©pÒ, dâ}âËdÒ, %±°¥ûªÏêÈÒ, kêª{â{â }âgâpâ %ÈêdÖbªÚZÌâÃÖ EÀâógâÔâ}â°Q }ÖÀâó Éâª{âúËû ~âó·ÑyâpÖ{êÀâó. ·dê³b©pÒ : ~ÖZש}â oÊÄD}â Àâ°°ÙX ~ârDxÀÖÐ{âM ·dê³b©pÒ Éâª~â»Kgê ÝêÉâpÖ{â°{â°. EÈê[© Ìâ°°{âP {ê©Àâyê `À곩ªÂê³'Àâ}â°Q ~âòÊÉâ°»K{â°M{â°. `Áê©p곩'gâÔâ° Ìâ°°{âP{â¶[ mÌâ°gâùû{ÖgâÈê·[ ±½ÝâyÒ {ê©ÀÖ·Ìâ°gâÔâ}â°Q E¶[ ¾Æ°ËÉâ°»K{âMpâªyê. ogâ %Àâó %·[¶[ ú¼·g곪ÚÀê. %» ~âZû{âPÀÖ{â %Àê³}Ò {ê©ÀÖ·Ìâ°{â ÝâuÖpâÀâó 260 Æ°©. gâÔâÍâ°D kÖ×d곪Ú{â°M, dâ}âËdÒ {ê©ÀÖ·Ìâ°{â Àâpêgê ÆÉâKîûd곪Ú{ê. Edê"vêgâÔâ¶[ rgâpâ° Àâ°°Ù{â ûSªdÒbgâÔâ ÉÖ·°! Éâ°ÀâÃÖpâ° 65 Æ°©. %gâ·{â ÉâKªÅâ pâkâ}êÌâ°¶[ pÖXÀâÃÒÉê II- pÖm}â Ìâ°°{âPdê" É⪱ªºû{â {â½µâXgâÔâ}â°Q dêyâKÈÖÐ{ê. ÅÖpâyâ{â {ê©gâ°·gâÔâ Àâ°°ªÅÖgâ{â¶[ Epâ°Àâ |â]mÉâKªÅâ{âªzâ pâkâ}êÌâ°°Ôâ\ OdâúÈÖÉâKªÅâÆ{ê. E~âRyêè{â° Æ°©. UyâKpâÆpâ°Àâ E{âpâ yâ°¬ {â³pâ{âÀâpêgâ³ dÖx°Àâó{âîª{â ÌâÃÖyÖZ ¼ Ëgâùgê {Öî Ýâ°vâ°dâ·° Éâ°·ÅâÀÖgâ°»K y âK ª yê. ÉÖÈÖÐ Epâ°Àâ d⪱gâÔâ yâ°¬Ìâ°¶[ Àâ°°×+{â ~â~êôpâÉÒ Ýâ³Æ}â AdÖpâÀâ}â°Q dêyâKÈÖÐ{ê. p곩ư}â Âê³ÈêÆ° m}ÖªgâÀâó {Öù ÀâÃÖÚ{â dâ°pâ°Ýâ°gâÔâ}â°Q ogâ·³ dÖx±Ýâ°{â°. dâ}âËdÒ : ·dê³b©pÒ¾ª{â Àâ°³pâ° Ñ.Æ°©. %ªyâpâ{â¶[ dâ}âËdÒ {ê©gâ°· ÉâªÑ©xËÆ{ê. %»© ~âZû{âPÀê¾û{â %Àê³}Ò {ê©gâ°·Àâó Éâ°ÀâÃÖpâ° 30 Udâpê uÖgâÀâ}â°Q AdâZÆ°ûd곪Ú{ê. %{âpâ UvâÅÖgâ{â¶[ `À곩ªr°' {ê©gâ°·, E}ê³Qª{â° ±¬Ìâ°¶[ Àâ°°ÂÒ {ê©ÀâyêÌâ° Àâ°ª¬pâÆ{ê. pâxÝâ{â°M %ÀâÔâ ~âZ»©dâ. %À곩}Ò {ê©gâ°·Àâó 23 Æ°©. UyâKpâÆ{â°M %{âpâ¶[ 134 d⪱gâùÀê. %ÀâógâÔâ yâ°¬Ìâ°¶[ dê»K{â %pâù{â ~â~êôpâÉÒ Ýâ³Æ}â pâkâ}êÌâ°¶[ 50 m}âpâ° ¾ªyâ°dê³Ôâ\±Ýâ°{â° Uª{â° Ýê©Ôâ°yÖKpê. Uª{âpê A ÉâKªÅâgâÔâ gÖyâZÀêÍêDª{â° ¾©Àâó NþÉâ±Ýâ°{â°. ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

25


dâ}âËdÒ {ê©gâ°·gâÔâ AÀâpâx{â¶[ Éâ°. 120 Æ°©. I{âM{â Éâp곩ÀâpâÆ{ê. E{âpâ¶[ ~âòuÖîÌâ°° Æ°ª{â° Àâ°³»Ëgê %«Íê©dâ ÀâÃÖÚ {ê©ÀâyÖkâË}ê }âvêÉâ°»K{âM}âªyê. E}ê³Qª{ⰠƵê©ÍâÀâ}â³Q dê©ù¥ dêpêÌâ° U{â°pâ°gâvê aª{â° UyâKpâ{â dâ·°[ Ä©tâ{â Àê°©Èê Ê©pâ°ªvêÌâ°ªyâÝâ ({â°ª²) Ñ©r{â ú·RÆ{ê. %{â° Éâªuê Éâ³Ìâ°Ë}â}â°Q }ⰪРÏêùgê$ Ýê³pâ²vâ°yâK{ê Uª± }⪲dê E{ê. Àâ°}âûb}â EÍÖDzâËÀâ}â°Q ~âòpêôûdê³Ôâ\·° ±Ìâ°Éâ°ÀâÀâpâ° E{âdê" OÔâ° ~âZ{âÑ_Çê ÝÖdâÏê©dâ° Uª{â° gêôvÒ Ýê©ù{âMîª{â }ÖÀâó dê·Àâpâ° Éâ°yâ°K ÝÖÑ{êÀâó. }âÀâ°W}â°Q }ê³©Ú dê·Àâpâ° Æ{ê©ú©Ìâ°pâ³ ~âZ{âÑ_Çê ÝÖÑ{âpâ°. asD}â¶[ %{곪{â° À곩Ê}â {â½µâXÀÖÐyâ°K. (~ÖZ × ©}â oÊ~ÒD } â m}âpâ° ~âµâ°¥~âÑ_ Ñ©rgâÔâ}â°Q {êôÆ© ~âZ » ©dâ{âªyê dâ¶Rûdê³Ôâ°\»K{âMpâ° Uª±°{âdê" E{â³ aª{â° I{ÖÝâpâÇê.) pÖmpâ dâ¹Àê : }Ö}â° o Àê³{âÈê© IÈê[©Øû{âªyê `Áêpê³'gâÔâ}â°Q {â³pâ{â Àâ°pâÔâ°gÖÚ}â¶[ ÌâÃÖpâ dâ¹Jgâ³ ²©Ôâ{âªyê ÉâÀâÃÖº ÀâÃÖvâ°»K{âMpâ°. E{ê© pÖmpâ dâ¹Àê. }êôÈÒ }⬠Àâ°yâ°K pÖmpâ dâ¹ÀêÌâ° }âvâ°Æ}â ¼©ÏÒb ±Ìâ°·°, ÝâÔêÌâ° {ê©ÀÖ·Ìâ°gâÔâ}â°Q aÔâg곪Úyâ°K Uª±°{âpâ dâ°pâ°Ýâ°gâÔâ}â°Q ogâ·³ }ÖÀâó }곩vâ±Ýâ°{â°. %ÀâógâÔâ¶[ ogâ Iù{â°d곪vâÀâógâÔêª{âpê Upâvâ° ±½ÝâyÒ gÖyâZ{â Éâ°xJ{â dâ¶[}â ~âZ»Àê°gâÔâ° (20 Æ°© UyâKpâ, ~Ö{âgâÔâ° 2 Æ°© %gâ·) Áêp곩 pÖm}â° ûªÝÖÉâ}â{â¶[ dâ°ùyâ° Upâvâ° dêôgâÔâ}â°Q Àê³xdÖ¶}â Àê°©Èê ErDªyê %ÀâógâÔâ ÅâªÐ E{ê. E{âdê" dê³È곩ûb AÁÒ Àê°ÀâÃÖQ}Ò U}â°QyÖKpê. ÏêÔâÐ$}â UÔê ²û·° ²{ê³Mvâ}ê EÀâó ÝÖvâ°yâKÀê Uª± Ýê©ùdêΰª{ÖÐ EÀâógâùgê `ÝÖvâ°Àâ dâ·°[' Uª{ê© ÝêÉâpÖÐ{ê. Ap곩pÖ {ê©ÀâyêÌâ° Àâ°gâ}Ö{â Àê°ÀâÃÖQ}Ò, ÂÖZÌâÃÒ Ìâ°°{âP{â¶[ Æ©pâyâ}⬪{â Ý곩pÖÚ{âpâ³ À곩É⬪{â dê³·[·RrD}â°. yÖΰ %p곩pÖ, m°ÄrpÒ}â¶[ Ïê©Úd곪vâ° ¬}â{â¶[ aÀê°WÌâÃÖ{âpâ³ Àâ°gâ}â Éâª~âdâË a{âgâ°Àâªyê %}â°gâZþÉâ·° Ïê©Úd곪vâÔâ°. %{âpâªyê %p곩pÖ yâ}âQ Àâ°°ªuÖÆ}â ~âZÅêÌâ°}â°Q Àê°ÀâÃÖQ}Ò Àê°©Èê Ýâîΰû{Ögâ Ayâ ÆÍÖ{⬪{â ÝÖÚdê³Ôâ°\yÖK}ê Uª±°{ê© o }⪲dê. A{âpê, E{â° ¾ÉâgâË ÉâÝâmÀÖÐ }âvêÌâ°°Àâ ÑZÌê° Uª{â° ÆuÖC¾gâÔâ° Ýê©Ôâ°yÖKpê. o ÅâgâQ Àâ°³»ËgâÔâ ²pâ°dâ°gâÔâ aÔâgê ÏêÔâÐ$}â Éâ³Ìâ°Ë ÑpâxgâÔâ° 26

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-14(2nd Proof)

~âZÀê©úû{Ögâ, pÖ»ZÌâ° kâùgê Àâ°°ªuÖÆ}â ²ûÌâ° ÉâRµâË IªÂÖ{Ögâ aª{â° î©»Ìâ° |â]¾ Ýê³pâvâ°yâK{ê. E{â° ÉâªÐ©yâ{âªyê dê©ù ±pâ°yâK{ê Uª±°{ê© o ÉâyâX. Àâ°°ª±Î° ÉâÆ°©~â{â sÂÖ]· gâx~â» {ê©ÀâÉÖL}âdê" }Ö}â° dê·Àâó ÀâÍâËgâÔâ þª{ê Ý곩Ð{êM. %¶[Ìâ° ~âªvÖ, gâÅâËgâ°Úΰª{â Ýê³pâ kÖ×pâ°Àâ dê³ÔâÀêgê ÑÆ Evâ·° Ýê©ù, ~âªwâpâ~âópâ{â¶[ }âvêÌâ°°Àâ Åâm}ê dê©ùÉâ°yâK{êÌâ°·[Àê© Uª¬{âM. O}곩 aª{â° î©»Ìâ° Æ°µâZ AÈÖ~â{âªyê dê©ù ±ª¬{â°M ¾m. dê³ÔâÀêÌâ° fÖ¶ uÖgâ{â¶[ gÖù yâ°ª²{â°M ÑÆ EÂÖDgâ aª{â° î©»Ìâ° pâÉâ ÉâªÐ©yâ{âªyê dê©ù ±pâ°yâK{ê. E{â° ÀêôuÖC¾dâ ÉâyâX. ÅâÑK ±{â°dâ°Àâó{â° µâZ{êPΰª{â ÀâÃÖyâZ Uª{â° }Ö}â° %ª{â°d곪vê. E¶[ ¼©ÏÒb ±Ìâ°·}â°Q UpâvÖÐ avêÌâ°°Àâ }êôÈÒ }âgâ°yâKÈê© Eyâ°K. þª±¬Ìâ° zêÉê[ ÏêrD ÀâÃÖyâZ p곩ºÉâ°»Kyâ°K. pÖmpâ dâ¹ÀêÌâ° UÍê³D© ÉâÀâÃÖºgâÔâ° {âp곩vêd곩pâpâ dêôgê ûÑ" Æpâ³~âg곪Ú{ê. %}âhâXË pâyâQgâÔâ°, Ïêù\ ±ªgÖpâ{â avâÀêgâÔâ°, o {Öùd곩pâpâ ~ÖÈÖÐÀê. Éâ°yâK¶}â Ýâù\gâÔâ° E{âîª{ÖÐÌê°© Éâª~â}âQg곪ÚÀê Uª{â° E»ÝÖÉâ Ýê©Ôâ°yâK{ê. E¶[Ìâ° Àâ°Æ°WgâÔâ° ÀâÃÖyâZ ogâ Àâ°³XûÌâ°ª}â¶[ Åâ{âZÀÖÐÀê. dê³À곪Ïê³ Àâ°yâ°K %±° ûªÏêÈÒ : AÉÖR}Ò Àâ°yâ°K Evâ°S ~âZ{ꩵâgâÔâ }âvâ°Àê }ÖÀâó %kâ+î~âvâ°ÀâªyâÝâ aª{â° {ê©gâ°·Æ{ê. %{ê© Àê³ÉâÔê {ê©ÀâyêÌâ° ~âórD {ê©gâ°· dê³À곪Ïê³. þª{ê úZ©Àâ°ªyâpâ° Àê³ÉâÔêÌâ°}â°Q {ê©ÀâyêÌâÃÖÐ ~âîgâ¹û %{âpâ dÖ·°gâùgê ±ªgÖpâ{â dâvâgâÀâ}â°Q yê³ÚÉâ°»K{âMpâªyê. Upâvâ° {ê©gâ°·gâÔâ}â°Q aª{â° ~Öµâ]Ë{â¶[ u곩Úû{âªyê dÖx°Àâ o %{â°Vyâ pâkâ}êÌâ°¶[ ±· ÅÖgâÀâó ÉêÏêdÒ (ÉâªyÖ}â {ê©Àâyê Àê³ÉâÔê) {ê©ÀâyêÌâ° Àâ°³»ËÌâ°}â³Q Uvâ ÅÖgâÀâó Ý곩pâÉÒ (Ìâ°°{âP {ê©Àâyê) {ê©ÀâyêÌâ° Àâ°³»ËÌâ°}â³Q aÔâg곪Ú{ê. ogâ·³ Àâ°³pâ° Àê³ÉâÔêgâÔâ Àâ°Æ°WgâÔâ}â°Q %¶[ dÖ¬îÉâÈÖÐ{ê. Ýê³pâÐ}â g곩vêgâÔâ° }êôÈÒ }â¬gê %«Àâ°°ÙÀÖÐ Upâvâ° gê©r°gâÔâ}â°Q Ý곪¬Àê. {ê©gâ°·{â AÀâpâx{â¶[pâ°Àâ aª{â° ÏÖÆÌâ°¶[ }â¬Ìâ° ¾©pâ° Éê©îd곪vâ Àâ°rDÀâ}â°Q %Ôê{â° þª{ê dâpâ ~â{âP»Ìâ°}â°Q ¾xËΰÉâÈÖgâ°»Kyâ°K. U}â°QyÖKpê. ¾©î}â Àâ°rD dâÚÀê°ÌâÃÖ{âpê dâpâ{â·³[ dâÚyâ! ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

27


E¶[ª{â Àâ°°ª{ê ÉÖÐ{âpê ûgâ°Àâó{ê© %±°ûªÏêÈÒ. %{â°VyâÀêª{âpê E¶[Ìâ° {ê³vâG gÖyâZ{â {ê©gâ°·Àâ}â°Q aª{ê© úÈêÌâ°¶[ dê»K pâ×û{â°M Uª± IÈê[©Ù ûgâ°yâK{ê. E{â}â°Q pâ×û{âÀâ}â° pÖXÀâÃÒÉê©II. ~âZÀꩵâ {Ö]pâ{â¶[ Éâ°. 20 Æ°©. I{âM{â Áêp곩}â dâ°ùyâ ÅâªÐÌâ° }Ö·°" Àâ°³»ËgâùÀê. o Àâ°³»ËgâÔâ}â°Q Åꩬû aÔâ ~âZÀê©úÉâ°Àâ Éâ³Ìâ°Ë ÑpâxgâÔâ° ÀâÍâË{â Upâvâ° ¬}â (21 ÀâÃÖkÒË Àâ°yâ°K 21 Éê~âDª±pÒ) gâÅâËgâ°ÚÌâ° Àâ°³»ËgâÔâ Àê°©Èê Àâ°yâ°K pÖXÀâÃÒÉê© II Àâ°³»ËÌâ° Àê°©Èê ÏêÔâdâ}â°Q ÝÖΰÉâ°yâKÀêÌâ°ªyê. A{âpê %Èê[© Epâ°Àâ ~ÖD {ê©ÀâyêÌâ° Àê°©Èê aª¬Íâ³D ÏêÔâdâ° ÝÖÌâ°°Àâó¬·[. Odêª{âpê %{â° dâyâK¶}â {ê©Àâyê Uª± }⪲dê ogâ·³ E{ê. E¶[Ìâ° ~âZÀâ°°Ù {ê©Àâyê %Àê³}ÒpÖ. E{âpâ ÉâÆ°©~â{â¶[ pÖXÀâÃÒÉê© yâ}âQ ~â»Q `}êÁÒpÒÂÖî'gâ³ aª{â° ÉâxJ {ê©gâ°· ¾Æ°Ëû{ÖM}ê. ÌâÃÖÀâ Áêp곩 dâ³vÖ ~â»QgÖÐ EªyâÝâ {ê©gâ°· pâ×û¬M·[. o Éâ°ª{âpâ {ê©ÀÖ·Ìâ°Àâ}â°Q 1965pâ¶[ oÐpâ°Àâ ÉâLÔâdê" ÀâgÖËΰû{â°M. ÏÖî ÏÖîgâ³ }êôÈÒ }â¬Ìâ° }êpêgê yâ°yÖKgâ°Àâ E{â}â°Q %ùÌâ°{âªyê dÖÄvâ·° û]©vâ}Ò ÉâpâdÖpâ{â }êpâƾª{â þ©gê ÀâÃÖvâÈÖÐ{ê. ogâ Éâ³Ìâ°Ë ÑpâxgâÔâ° Áê±ZÀâî »ªgâÔâ¶[ yâÀâ°W kâÀâ°yÖ"pâÀâ}â°Q ~âZ{âúËÉâ°yâKÀêÌâ°ªyê. %ÈêdÖbªÚZÌâÃÖ : }êôÈÒ }â¬Ìâ° ~âòÀâË{â {âªvêÌâ°¶[ ÆÝÖpâ Àâ°°Ðû dâ³ZÉÒgê »pâ°Ð ±ª{êÀâó. Àâ°|ÖXÝâQ Nr{â }âªyâpâ }â¬Ìâ°¶[ }âÀâ°W {곩¹ ~âZÀÖÉâ! AÔâÀÖ{â ÉâÀâ°°{âZ{â¶[ yꩶ{â %}â°ÅâÀâÀÖΰyâ°. gâ°mpÖ» {âª~â»gâÔâ¶[ gâªvâÉê³±Tpâ° ±ÝâÔâ Æ}곩{â ~âZÀâ½»KÌâ°ÀâpÖÐ{âMpâ°. %Àâpâ° ~âZxÌⰠЩyêgâÔâ}â°Q ÝÖÚ Ýêªvâ»Ìâ°}â°Q pâÆ°û{êM© pâÆ°û{â°M. ÉÖÌâ°ªdÖ· ·dê³b©pÒ¾ª{â »pâ°Ð dêôp곩gê ÆÀâÃÖ}â{â¶[ ~âÌâ°x. %¶[ |âÀâ°ËpÖm µêsDÌâ°Àâpâ° Àâ°yêK Åê©sÌâÃÖ{âpâ°. %ÈêdÖbªÚZÌâÃÖdê" Ý곩gâ°Àâ ±ûb}â ~âÌâ°x{â¶[ %Àâpâ° É⽸Dû{â u곩dâ°gâÔâ°, ~âZµêQgâÔâ° {ÖîÌâ° {â¹Àâ}â°Q yâÐ$û{â°Àâó. %ÈêdÖbªÚZÌâÃÖ, Éâ°ª{âpâÀÖ{â }âgâpâ. %ÍêD© kê·°ÀÖ{â ±ª{âpâ°. E¶[ }êôÈÒ }⬠ÉâÀâ°°{âZÀâ}â°Q Éê©pâ°yâK{ê. o }âgâpâÀâ}â°Q ¾Æ°Ëû{âÀâ}â° %ÈêdÖbªvâpÒ Uª{â° Àê³{âÈê© Ýê©ù{êM©}ê. }êôÈÒ }⬠Ýâ·Àâó Àâ°°ÙgâÔâ}â°Q |âîûd곪vâ° Àê°ÚrpꩾÌâ°}Ò ÉâÀâ°°{âZÀâ}â°Q kâ°ª²Éâ°Àâªyê ÅÖÉâÀÖgâ°yâK{ê. Éâ]kâæ ²©¬gâÔâ°, ~âZû{âP Àâ°û©¬gâÔâ°, Ýâ³{곩rgâÔâ° dâ¹Jgê À곩ÝâdâÀÖÐ pâªÊÉâ°yâKÀê. E{â° 28

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-15(2nd Proof)

oÊ~ÒD}â Upâvâ}ê© pÖm|Ö¾. E¶[ Àâ°Ôê Ýêkâ°+. %¶[Ìâ° ÈêôÂÒ ÝñÉÒ aª{â° ±½ÝâyÒ dârDvâ. ogâ %{â° Æ°¶rî dꩪ{âZÀÖÐ{ê. Éâ]·R dÖ· %pâÉâ}â %pâÀâ°}êÌâ°³ AÐyâ°K U}â°QyÖKpê. Àê°©Èê Ýâ»K, g곩vêÌⰠѪÚÌâ°¶[ dâ°ùyâ° }Ö}â° Åâ³Àâ°|âX ÉâÀâ°°{âZÀâ}â°Q ¬sDû{ê. AkêÌâ° {âªvêÌâ°¶[ EÂê¶ E{ê. %¶[Ìâ° dâvâ¶}â¶[ yê©·°Àâ Àê¾ÉÒ }âgâî E{ê Uª{â° }Ö}â° }Ö·°" ÀâÍâËgâÔâ þª{ê }곩Ú{â A {â½µâXÀâ}â°Q ×»Zûd곪vê. UªyâÝâ p곩ÀâÃÖªkâdâ %}â°ÅâÀâ! mgâ»K}â þ©p곩gâÔê¾û{â þr[pÒ, }ê~êò©¶Ìâ°}Ò ÝÖgâ³ %ÈêdÖbªvâpÒ o Àâ°³Àâpâ³ Àâ°x°J Àâ°°Ñ"{â°M E{ê© {âªvêÌâ°¶[. ÅâÈê© ÉâÀâ°°{âZÀê©! dêôp곩 : ÐZ©dÒ kâîyêZdÖpâ Ýêpê³vê³rÉÒ (ÑZ.~âò. 5}ê© µâyâÀâÃÖ}â) oyâ}â° ~ÖZש}â oÊ~ÒD}â°Q `Gift of the Nile' (}êôÈÒ }â¬Ìâ° Àâpâ{Ö}â) Uª¬{ÖM}ê. dêôp곩 ~ârDxÀâ}â°Q }곩Ú{âÀâîgê E{âpâ ÉâyâX{â Éâª~âòxË %îÀÖgâ°yâK{ê. dêôp곩 ÑZ.µâ. 969pâ¶[ pâkâ}êg곪Úyâ°. E{âpâ Àâ°³· ÝêÉâpâ° `%ÈÒ dâþpÖ'. o ÝêÉâî}â þª{ê aª{â° ÉâxJ dâyê E{ê. ÑZ.µâ. 639pâ¶[ oÊÄDgê %pâ±pâ ~âZÀꩵâÀÖΰyâ°. ÑZ.µâ. 641 pâ¶[ {âªgêÌê°{âM Éê©}ÖºdÖî %Àâ°Z UªÏÖyâ}â° p곩Àâ°}Ò d곩ÂêgâÔâ}â°Q avê{â° aª{â° }âgâpâ ¾ÀâÃÖËx ÀâÃÖÚ{â}â°. E{âdê" `%ÈÒ¥ÁâóÉÖDÂÒ' Uª± ÝêÉâpâ° dê³rD}â°. o µâ±M{â %zâË `Tent' (vê©pê). oyâ}â° Àâ°yêK IyâKpâ{â %ÈêdÖbªÚZÌâÃÖdê" {âªvê»K Ý곩Р»pâ°Ð ±ª{â Àê°©Èê E{â}â°Q ÆÉâKîû{â}êª{â° Ýê©ÔâÈÖgâ°yâK{ê. ÑZ.µâ. 969pâ¶[ E}ê³Q±T %pâ± AdâZÀâ°xdÖîÌâ°° o }âgâpâÀâ}â°Q aª{â° Àê°ô·° ÆûK©xË{â Àâpêgê ÆÉâKîû }âgâpâ{â }Ö·°" Àâ°³ÈêgâÔâ¶[ }Ö·°" d⪱gâÔâ}â°Q }êr°D Ýâgâ$¬ª{â %ÀâógâÔâ}â°Q u곩Úû A Ýâgâ$gâÔâ¶[ gâªÂêgâÔâ}â°Q yâ³gÖÚû{â}âªyê. uê³X©»¸Ìâ° ~âZdÖpâ gâªÂêgâÔâ° Éâ{â°M ÀâÃÖÚ{Ögâ }ê· %gê{â° Ýê³Éâ }âgâpâ ¾ÀâÃÖËx ÀâÃÖvâÏê©dâ° Uª±°{ÖÐyâ°K. {â³pâ{â ¬gâªyâ{â¶[ dâ°m gâZÝâ (Àâ°ªgâÔâ¥Mars) dÖ¹ûd곪vÖgâ, aª{â° Àâ°ªvêdÖgê (Raven) ÝÖî ±ªyâ°; Agâ U·[ gâªÂêgâÔâ³ aÀê°WÈê© ÏÖîÉâyê³vâÐ{â°Àâó; dÖgê %~âµâdâ°}âÀê¾û{âpâ³ m}â }ê· %gê{âpâ°. o dâ°mgâZÝ⬪{ÖÐ Ýê³Éâ }âgâpâdê" `dÖþpÖÝâ' (mÌâ°µÖ¶) Uª± ÝêÉâpâ° ±ªyâ°. E{ê© Àâ°°ª{ê `dêôp곩' Uª± }ÖÀâÃÖ«|Ö}⬪{â Àê°pêÌâ°°yâK ±ª¬{ê Uª±°{ê© o dâyê. `o ~ârDxÀâ}â°Q }곩vâ{âÀâ}â° mgâyâK}êQ© }곩Úpâ°Àâó¬·[' Uª± Ýê©ùdê, dêôp곩 }âgâpâ{â Éñª{âÌâ°Ëdê" ÉÖÑ_ÌâÃÖÐ{ê. ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

29


dêôp곩 Éê©yâ°ÀêÌâ° ~âZÀꩵâ{Ö]pâ{â¶[ ûªÝâ{â {ê³vâG ~âZ»Àê° E{ê. ÑZ.µâ. 1883pâ Àâpêgâ³ ~ÖZש}â ÉâªÉâ­»Ìâ°}â°Q dÖÌâ°°Md곪vâ° ±ª¬pâ°Àâ o }âgâpâ, ogâ ~ÖµÖ+yâX ÉâªÉâ­»gê a¶¬{ê. A{âpâ³ ÀÖÌâ°ÀâX ÅÖgâ{â¶[pâ°Àâ `±°ÈÖdÒ' ~âZ{ꩵâÀâó ÝâÔêÌâ° Éâª~âZ{ÖÌâ°gâÔâ}â°Q Iùûd곪Ú{ê U}â°QyÖKpê. dêôp곩 ²ZuÒ}â dêÔâgê }êôÈÒ }â¬Ìâ°¶[ ÝÖΰ {곩¹gâÔâ° pâªgâ° pâªÐ}â ×yÖKpâgâÔâ}â°Q aÔâg곪vâ°, A ²ZuÒ yêpêÌâ°°Àâó{â}êQ© dÖ{â°d곪Úpâ°Àâ {â½µâX, %» Àâ°}곩Ýâpâ! (²ZuÒ, Àâ°|ÖXÝâQ yêpêÌâ°°Àâó{âªyê.) }â¾Q© Èê©Ù}âÀâ}â°Q dê³}êgê³ùÉâ°Àâ Àê³{â·° oÊ~ÒDgê© Æµê©ÍâÀÖÐpâ°Àâ dÖÕ ÝñÉÒ}â ±gêgê Ýê©ÔâÈê©Ïê©dâ°. ÉâxJ dâ~ÒgâÔâ¶[ ¾©vâ°Àâ {â~âR, ûþÌâÃÖ{â dÖÕ, E¶[Ìâ° m}âîgê yâ°ª± EÍâDÀÖ{â ~ê©Ìâ°. ogâ·³ ÉâxJ Àê°©m°gâÔâ¶[ Éâ°yâK·³ dâ°ùyâ° aª{â° ±gêÌâ° m°gÖî Avâ°Àâ m}âpâ À곩m}â°Q E¶[ }곩vâ±Ýâ°{ÖÐ{ê. o Ar{â¶[ É곩yâÀâpâ° Iù{âÀâîgê dÖÕ dê³vâÏê©dâªyê. Ýê©Ð{ê »©ÀâÃÖË}â? %¶[Ìâ° m}â ¬}â{â¶[ Éâ]·R Ýê³yÖK{âpâ³ dÖÕ þ©pâÈêª{ê© E¶[ dâ°ùyâ°dê³Ôâ°\yÖKpê. ~ÖZש}â dÖ·¬ª{â E{â° }âvê{â° ±ª{â î©». oÊ~ÒDgê dÖÕ dÖ¶sD{â°M ÑZ.µâ. 16}ê© µâyâÀâÃÖ}â{â¶[. %{âpâ Àê³{â·° o ÝñÉÒ}â¶[ m}â Àê°ªyê dâÍÖÌâ° dâ°Ú{â° Ýâpâr°»K{âMpâªyê. %{âpâ ÝêÉâpâ° þÈÖT. aª{â° ÉâxJ d곩ÇêÌâ°ªyâÝâ ÉâLÔâ{â¶[ }Ö·°" d⪱gâÔâ}â°Q Nî, ±¬Ìâ°¶[ g곩vêgê yÖÐû{â Àâ°pâ{â Ýâ·gê, EÆÍêD© dÖÕ ÝñÉÒ}â %·ªdÖpâ. dâ°ùyâ°dê³Ôâ\·° Àâ°pâ{â Ïêªkâ° (Àâ°ÉÖKÏÖ) E¸D{âMpê ÉÖdâ°. %¶[ ±ZÝÖWªvâ ²×+dê³Ôâ°\yâK{ê. }âÀâ°W Ýâù\Ìâ° uÖyêZÌâ° `er°['gâÔâ}â°Q }ê}âÄûdê³ù\. ogâ Éâ°|ÖpâÇêÌâÃÖÐ{ê. A{âpê Ýâù\ ~âZ{ꩵâ{â¶[ EªzÖ{êM© ogâ·³ E{ê U}â°QyÖKpê. }ÖÀâò aª{â° dÖÕ ÝñÉÒgê Ý곩Р{â~âR pê³sDÌâ°ªyâÝâ {곩ÉêÌâ°}â°Q uÖXÆ°}â¶[ %¬M ÏÖΰ kâ~âRîû{êÀâó. E¶[Ìâ° `fÖ}Ò¥%ÈÒ¥Ù¶©¶', ±ÝâÔâ ~âZû{âP ÀâÃÖpâ°dâÂêD U¾û{ê. aª{â° {ê³vâG ÀâÃÖÚ}â dêÔâgê gâ°ª~âó gâ°ª~ÖÐ %ªgâÚgâÔâ°! Ý곩{â¶[ %yâKî}â hÖr°! U{â°pâ°, g곩vêgâÔê© E·[. ogâ %·[¶[ gÖÊ}â ÏÖз°gâÔâ° dÖx°yâKÀê. ÀÖÝâ}â {ârDÇê, m}â{ârDÇêΰª{ÖÐ gâªÂêgârDÈê ±uÖî}âÈê[© »pâ°gÖvâÏê©dÖgâ°yâK{ê. dâªkâ°¥þyÖKÔê ~ÖyêZgâÔâ %ªgâÚÌâ°¶[ Éâ°»KgêÌâ° ±Úyâ ¾pâªyâpâ dê©ùÉâ°yâK{ê; Àâ°ÉÖÈê 30

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-16(2nd Proof)

ÀâÃÖdêËs}â¶[ Uªzâ{곩 Ïê©pâ°gâÔâ}â°Q dâ·±yÖK{â¶[ dâ°r°DyâKÈê© Epâ°Àâ {â½µâX dÖ¹Éâ°yâK{ê. Ýê³Âê©·°gâÔâ¶[ Àâ°ª{â ÏêÔâdâ°! ÏÖжgê Àâ°¹~âpâ{ê Eù ²sD{âMpê %{â° `Éâ·³}Ò' Uª{â° »ùÌâ°Ïê©dâ°. g곩vêÌⰠѪÚgâùª{â pâªgâ° pâªÐ}â ÏêÔâdâ° yâ³î ±pâ°Àâó¬{âMpê %{â° Ýâ¹J}â %ªgâÚÌê°ª{â° %îyâ°dê³Ôâ\Ïê©dâ°. `vâÀâ°Éâ"ÉÒ'}â %ª{âÀÖ{â pâyâQg⪱ùgâÔâ}â°Q ¾©Àâó }곩Ú{â Àê°©Èê %¶[ª{â dÖ·° Ñ©Ôâ·° Àâ°}âÉêb© ÏÖpâ{â°. ``oÊ~ÒD ~âópÖx{â¶[ ±pâ°Àâ {ê©Àâpâ°gâÔÖ{â Ayâ°ÀâÃÒ, eûîÉÒ, µê©ÍâyÒ, ÝÖz곩dÒ, ÉêyÒ, ÝâpâfêK, pÖ, EÀâógâÔâ° %}â°dâZÀâ°ÀÖÐ þª{â³ ~âópÖxgâÔâ¶[ ±pâ°Àâ ~âpâÀâ° ~âópâ°Íâ, Ìâ°Àâ°, ÉâpâÉâ]», dÖÀâ°|ê©}â°, gâªgê, ¬dÖR·dâpâ°, Éâ³Ìâ°Ë EÀâógâÔâ}â°Q Ý곩·°yâKÀê. Ý곩pâÉÒ Àâ°°ªyÖ{â ¬]pâ³Ä© {ê©ÀâyêgâÔâ° ÅÖpâyâ{â gâpâ°vâ, }âpâûªÝâ, gâÇꩵâ Àâ°°ªyÖ{â {ê©ÀâyêgâÔâ dâ·R}êÌê°© AÐ{ê. ..... gâpâ°vâ, }âÆ·°, A}ê, ÝâÉâ°, Éâ~âËgâÔâ° þª{â³gâùgê ~âòm¾©ÌâÃÖÐÀê; {â°ª², }Ögâpâ ÝÖÀâó, pâxÝâ{â°M, oÊ~ÒD pÖmpâ Ñî©r, AÅâpâxgâÔâ}â°Q %·ªdâîû{â°MÀâó'' Uª{â° %Àâ°kâÀÖÚ %pâÉâ° ±pê¬{ÖMpê. (AÕZdÖ{â |âÀâ°Ë Àâ°yâ°K ÉâªÉâ­» ¥ ~âó.109-110). ÝÖgêÌê°© ``Ygâ°~âK (oÊ~ÒD) ~âópÖx{â ~âZdÖpâ ÉâyâKÀâpâ AyâWÀâó aª{â° ~âÑ_pâ³~â yÖù ÝÖî Ý곩gâ°yâK{ê. E{âpâ Àâ°°ÙÀâó ÉâyâKÀâpâ Àâ°°Ù{âªyêÌê°© E{â°M µâî©pâ ÀâÃÖyâZ ~âÑ_Ìâ°{â°. %{âpâ ÝêÉâpâ° `ÏÖ'. E{ê© }ÖÀâó Ýê©Ôâ°Àâ ``~ÖZx ~âÑ_ ÝÖîÝ곩ΰyâ° Uª± ~â{â~âZÌ곩gâdê" A|ÖpâÀÖÐpâ±Ýâ°{â°'' Uª{â° %Àâpâ° Ýê©Ôâ°yÖKpê. ÉÖªÉâ­»dâ ƾÀâ°Ìâ°dê" ÀÖX~Öpâ Éâª~âdâËÀâò dÖpâxÀꪱ°{â}â°Q %·[gâÔêÌâ°ÈÖgâ{â°. ÑZ.~âò.{âÈê[© %pâ²T© ÀÖX~Öî© Ýâvâgâ°gâÔâ° oÊ~ÒD ÝÖgâ³ ~âòÀâË{â EªÚÌâÃÖ, úZ©·ªdÖ, kêô}Ö{ꩵâgâùgâ³ Ý곩gâ°»K{â°MÀâó Uª±°{â}â°Q `~êî~â[ÉÒ AÁÒ ¬ UîsZÌâ°}Ò û©' Uª± gâZªzâÀâó {ÖÙ¶û{ê Uª±°{ÖÐ %pâÉâ° Éâ³×û{ÖMpê. E{â}â°Q ±pê{âÀâ}â° a±T ÐZ©dÒ dâ~ÖK}â. EÍâD · [ { ê oÊÄD } â ×yâZ ¶ ÄÌâ° dÖ·dê" Éâî Ý곪{â°Àâ (E{âÑ"ªyâ þª¬}â{â³ AÐpâ±Ýâ°{â°). ±Ôâ~â{â dâ¶[}â Àâ°°{êZgâÔâ° E»K©kêgê }âÀâ°W ÉâpâÉâ]»© }⬩ {âªvêÌâ°¶[ {ê³pâÑpâ°Àâó{â}â°Q {ÖÙ¶ûpâ°Àâ %Àâ°kâÀÖÚÌâ°Àâpâ°, ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

31


E{âpâ¶[ Éâ°.400 ×yâZ Éâªdê©yâgâùÀê; Uª¬{ÖMpê. ÉÖªÉâ­»dâ ƾÀâ°Ìâ°dê" ±Ýâ°Àâ°°Ø© }êÈêgâùÀê Uª±°{âdê" E{곪{â° Àâ°Ýâyâ]{â ~âópÖÀê. Uªr° ¬}âgâÔâ »pâ°gÖr{â }âªyâpâ }êôÈÒ }â¬gê Æ{ÖÌâ° Ýê©ù{êÀâó. Àâ°}â{â yâ°ªÏê·[ {êª{ê©pÖgâÔâ°, ~ÖZש}â ÅÖpâyâ{â ÉâªÉâ­» }⪲dêgâÔâ}â°Q Ý곩·°Àâ %}ê©dâ Éâªgâ»gâÔâ°. AyâW{â ~âîdâ·R}ê, ÂÖªgÖÀÖÈÖpâ ÝâÉâ°Ôê Àâ°}âÉâ°b, dâ³ZÉÒ}â¶[ %ªgâÚ Er°Dd곪vâpâ³ IyâKpâ{â {âªvêÌâ°¶[pâ°Àâ yâ}âQ Àâ°}êÌâ° ±gêgê© Ýê©ùdê³Ôâ°\yâK ¾©}â° }â}âQ %Àâ°W}âªyê© Epâ°Àê Uª{â° ÏÖª|âÀâX{â dê³ªÚ ÏêÉêÌâ°°»K{âM ÝâÉâ}â°WØ yâpâ°x(ÝêÉâpâ° }ê}âÄ·[). o Éâ°Ø© %}â°ÅâÀâgâÔâ }âvâ°Àê AgÖgâ }â}âQ}â°Q ÆkÖîûdê³Ôâ°\yâK ·Àâ·Ædê yâ°ª±°»K{âM UÉÒ.². µêsD, %¶[ E{âMÍâ°D dÖ·Àâò aª{ê© pâ³Æ°}â¶[ uê³yê ¾©Ú Nî}â %}ê©dâ Éâªgâ»gâÔâ}â°Q Ýâª×d곪vâ Éâ°g⪺ µêsD, ÄZ©» y곩î{â ÆtâÈÒ pêô {âª~â», ÀâÑ©· Éâ{ÖúÀâ µêsD {âª~â» ÝÖgâ³ Iù{âÀâpâ %}â°±ª|âgâÔê© }Ö}â° oÊ~ÒD¾ª{â Ýê³yâ°K yâª{â %Àâ°³·X Éê³yâ°K Uª{â° ogâ·³ }â}âgê %¾Éâ°Àâó¬{ê. »pâ°Ð ÅÖpâyâdê" AgâÆ°û{Ögâ, Àâ°°ª±Î° ÝâÉâ}â°WÙ¬ª{âÈê© ÉÖ]gâ»ûyâ°. `ÉÖpê© mÝÖªÉê %kÖæ þª{â³ÉÖK}Ò ÝâÀâÃÖpÖ'.

32

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-17(2nd Proof)


-18(2nd Proof)


Ìâ°dâ_pâ }Övâ° úZ©·ªdÖ

-19(2nd Proof)

`dê³pâÀâdÖ" dê³ÀÖdÒ dê³ÀÖdÒ dâ~âRpâ dÖr ~âóÀâdÒ ~âóÀâdÒ' E{â° úZ©·ªdÖ{â m}â~â{â ЩyêÌâ° Upâvâ° ÉÖ·°gâÔâ°. ûªÝâÔâ {ꩵâÀâó (úZ©·ªdÖ) ~ÖZש}â ÉâªÉâ­»Ìâ° dâxmÀêª{â° }Ö}â° dê©ù{êM. ±Ýâ°dÖ·{â þª{ê o Åâ³~âZ{ꩵâ{â¶[ Ìâ°dâ_, }Ögâ, {ê©Àâ ÝêÉâî}â %¬Àâ° ~âªgâvâgâÔâ° ~âZ±·ÀÖÐ{â°MÀâó. uêô}âdâÆ }Ögâkâª{âZ}â `pÖÀâ°kâª{âZ kâîyâ ~âópÖx'{â¶[ pÖÀâÇÖ¬gâÔâ}â°Q fê©kâpâpêª{â° Ýê©ÔâÈÖÐ{ê. E{â° `Ìâ°dâ_' Uª± ÝêÉâpâ}êQ© Ý곩·°yâK{ê. IyâKpâ ÅÖpây⬪{â ûªÝâÔâdê" ±ª{â ÆmÌâ°}ꪱ pÖmdâ°ÀâÃÖpâ}â° Ìâ°dâ_pâ}â°Q }Öµâ ÀâÃÖÚ %¶[ pÖmX ÉÖL~â}ê ÀâÃÖÚ{â}ꪱ E»ÝÖÉâ{â yâ°x°dâ° }âÀâ°gê {ê³pêÌâ°°yâK{ê. Aµâ+Ìâ°ËÀêª{âpê úZ©·ªdÖ{â ~ÖZש}â ±pâÝâgâÔâ¶[ Ïñ{âP |âÀâ°Ë{â ÀÖXÄKÌâ° ±gêÐ}â ÆÀâpâgâÔâ° {ê³pêÌâ°°yâKÀêÌê°© Ýê³pâyâ° ÀÖ¶W©Ñ pÖÀâÃÖÌâ°x{âM·.[ (û©yê E{âMÔêª{â° Ýê©ÔâÈÖ{â %µê³©dâÀâ}â (û©yÖ U¶ÌâÃÖ) Àâ°yâ°K dê·Àâó þª{â³ {ê©ÀÖ·Ìâ°gâÔâ}â°Q ²rDpê). ûªÝâÔâ{â m}â~â{â ЩyêÌâ°, Àê°©¶}â Upâvâ° ÉÖ·°gâÔâ}â°Q }Ö}â° IÈê[©Øû{âMpâ dÖpâx, E{âdê" É⪱ªºû{â dâyê yâ°Ôâ° ÝâÑ" uÖ}â~â{â dâyêÌâ°}â°Q Ý곩·°yâK{ê Uª±°{âîª{â. aÀê°W a±T ±vâÐÌâ°° Àâ°p⬪{â {곩¹ (dâ~âRpâ)Ìâ°}â°Q yâÌâÃÖîû ÀÖX~Öpâdê"ª{â° {â³pâ{â Nîgê Ýê³pâr}â°. %Àâ}ê³vâ}ê a±T %Údê ÀÖX~Öî Àâ°yâ°K ×}âQ{â ÀÖX~Öî dâ³vâ Ýê³pârpâ°. {ÖîÌâ°¶[ {곩¹Ìâ°° Éâ°ªrpâ gÖùgê ûÑ" Àâ°³Àâpâ³ Àâ°Ú{âpâ°. %Údê ÀÖX~Öî ¾©pâ° d곩ùÌâÃÖÐ, ×}âQ{â ÀÖX~ÖîÌâ°° Éê³Ôê\ÌâÃÖÐ Àâ°pâ°m}âW ~âvê{âpâ°. dê³pâÀâdÖ" (¾©pâ°d곩ù), ÌâÃÖÀÖgâ·³ `±vâÐÌê°© (dâ~âRpÖr), }â}âQ %Údê (~âóÀâdÒ) dê³vâ°' Uª{â³, Éê³Ôê\Ìâ°° m}âpâ ÑÆÌâ° Ýâ»Kpâ Éâ°ùÌâ°°yâK `ÀâÃÖgê pâyâKpâ}Ò d곩'(}â}âQ ×}âQ U¶[?) Uª{â³ dê©Ôâ°»Kpâ°yâKÀê; Uª± }⪲dê ûªÝâÔâ{â m}â~â{âpâ¶[{ê. (yâ}âQ gâ³Ú¾ª{â ×}âQ{â gâsDÌ곪{â}â°Q (dê³pâ°) aÌâ°M Npâ gâ°îdÖpâ ~ârDx ÉêsDÌâ°}â°Q þªÏÖ¶û `}â}âQ ×}âQ{â gâsDÌâ°}â°Q dê³vâ°, dê³vâ°' (~ârDx ÉêsDÌê°© dê³pâ³ dê³pâ³) Uª{â° Ïê©Ú{â ÝâÑ"Ì곪{â° ogâ·³ ÝÖgêÌê°© dâ³gâ°»Kpâ°yâK{ê Uª²© dâyê yâ°Ôâ° uÖ}â~â{â{â¶[ E{ê) Àâ°³·{â EªyâÝâ }⪲dêgâÔâ° OdâÉâ³yâZÀâ}â°Q Ý곪¬pâ°Àâó{â° Aµâ+Ìâ°ËÀâ·[Àê©? ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

37


uÖ}â~â{â Ê©ÀâÉâyâ]Àâ}â°Q yâ}âQ gâÅâË{â¶[r°D UÈê[·³[ Ýâûpâ°, ÝâûpÖÐ dâªgê³ùÉâ°Àâ, kâÝÖ{â dâ~Ò}ê³vâ}ê ÉâpâÉâÀÖvâ°Àâ, ogâ gâ°{â°Àâ°°îgêÌâ°¶[pâ°Àâ, úZ©·ªdÖÀâ}â°Q }곩vâÈêª{â° ~âZÀÖû© (dê}âpÖ) yâªvâ{곪¬gê }Ö}â³ Ýê³pâÂê. Àâ°°ª±Î°Î°ª{â dê³·ªÏ곩 yâ·°~â·° ÆÀâÃÖ}â{â¶[ dê©Àâ· Upâvâ³Àâpê yÖÉâ°gâÔâ° ÀâÃÖyâZ. kâ°Àâ°°kâ°Àâ°° }âÉâ°Ñ}â¶[ (AgâÉÒD 15). úZ©·ªdÖ{â Àâ°¹Jgê dÖ¶ÂÖDgâ E{â° dê©pâÔâÀê© ? U}â°QÀâ ÅâZÀê° dÖÚyâ°. A{âpê Àâ°°ª{ê aª{곪{ê© ÉâLÔâ Éâª{âµâË}â ÀâÃÖÚ{Ögâ o mgâyâ°K Ïê©pê, ~ÖZש}â ÉâªÉâ­»Ìâ° yê³sD·° yâ³gâ°yÖK ÈÖ¶ ÝÖvâ°Àâ o m}â{â ±{â°dê© «}âQÀÖ{â{â°M ; Ïñ{âP |âÀâ°Ë{â ~ÖZ±·XÆ{âM, `zê©pÖ' ÀÖ{âÀâ}â°Q ÄZ©»Éâ°Àâ, þª{â³ {ê©ÀÖ·Ìâ°gâùgâ³ Åê©s ¾©vâ°Àâ ±Ýâ°ÉâªfÖXyâ m}â ÉâªÉâ­» dâ°yâ³Ýâ·{ÖÌâ°dâÀÖ{â{â°M Uª± %îÀâó IªÂÖÐ %¶[Ìâ° E»ÝÖÉâ{âyâK }â}âQ gâÀâ°}â Ýâîΰyâ°. kâîyêZÌâ° dÖ·hârDgâÔâ° : ûªÝâÔâ{â kâîyêZÌâ°}â°Q »ùÌâ°~âÚÉâ°Àâ aª{ê© aª{â° ~ÖZש}â gâZªzâÀêª{âpê `Àâ°ÝÖÀâªÉâ'. Éâ°. 184 pÖmÀ⪵âgâÔâ° E¶[ Aù{âMpâ ±gê$ E{âpâ¶[ IÈê[©ÙÆ{ê. EÀâpâ¶[ Éâ°. Ýâ¬}Öpâ° pÖmpâ ÀêôÅâÀâ{â dâzêgâÔâ° o gâZªzâ{â¶[ {ê³pâdâ°yâKÀê; Uª{â° kâîyâZdÖpâ ÉâÀâ°pâ }ÖÌê°" Ýê©Ôâ°yÖKpê. ÑZ.~âò. Apâ}ê© µâyâÀâÃÖ}â{â¶[ IyâKpâ þª{â³ÉÖL}⬪{â ûªÝâÔâdê" ±ª{â ÆmÌâ° Uª±À⾪{â E¶[Ìâ° E»ÝÖÉâ yê³vâgâ°yâK{ê. Agâ ûªÝâÔâdê" `yÖª± ~â¹J' Uª± ÝêÉâîyâ°K. Àâ°ÝÖ}ÖÀâ° Uª± Ïñ{âP «dâ°_ ±pê{â `Àâ°ÝÖÀâªÉâ'{â¶[ ÆmÌâ°}â° Àê³{â·° ÅÖpâyâ{â ~âú+Àâ° »©pâ{â `Éâ°~ÖRpâdâ' Uª±¶[gê, %¶[ª{â Åâpâ°dâkâædê", %¶[ª{â ûªÝâÔâ{â ¬]©~â{â ÀÖÌâ°°ÀâX ÅÖgâdê" ±ª{â° }êÈêû{â}êª{â° Ýê©Ôâ°yâK{ê. A ÅÖgâdê" %Àâ}ê© `yÖª± ~â¹J' Uª{â° ÝêÉâîrD}âªyê (oÐ}â ~âóÂÖD·ÀâÃÒ). }Ö}â° o Àê³{âÈê© IÈê[©Øûpâ°Àâªyê ûªÝâÔâ{â¶[ Ìâ°dâ_ ~âªgâvâgâÔâ° ÀÖûÉâ°»K{â°MÀâó. (Àâ°³·¾ÀÖû) ÆmÌâ°}â° Ìâ°dâ_ ~âªgâvâ{â dâ°Àꩾ Uª±ÀâÔâ}â°Q Àâ°{â°ÀêÌâÃÖÐ Ìâ°dâ_pâ}â°Q }ÖµâÀâÃÖÚ Àâ°°ª{ê %ÀâÔâ}â°Q yê³pê{â° ÅÖpâyâ{â Àâ°|â°pêÌâ° pÖmdâ°ÀâÃÖîÌâ°}â°Q Àâ°{â°ÀêÌâÃÖÐ pÖmÀ⪵âÀâ}â°Q ÏêÔêû{â}êª{â° Ýê©ÔâÈÖgâ°yâK{ê. %Àâ}â Æ°yâZpÖ{â I~â»Éâb, ÆÊyâ, Ipâ°Àê©· Àâ°yâ°K %}â°pÖ|â Uª±Àâpâ}â°Q Àâ°ª»ZgâÔâ}ÖQÐ ÀâÃÖÚ AÌâÃÖÌâ° ~âZ{ꩵâgâÔâ}â°Q %Àâîgê ²r°D dê³rD}âªyê. o ~âZ{ꩵâgâÔâ° Eª¬gâ³ %{ê© ÝêÉâî}â¶[ Iù{â°d곪ÚÀê. ~ÖªvâX pÖmdâ°ÀâÃÖîÌâ°}â°Q Àâ°{â°ÀêÌâÃÖ{âMîª{â ûªÝâÔâÀâó ~ÖªvâXpê³vâ}ê Æ°yâZyâ]Àâ}â°Q, AgÖgâ {Öù Evâ°»K{âM k곩Ôâpê³vâ}ê µâyâ°Zyâ]Àâ}â°Q, Iùûd곪vê© ±ª{â{âMpâ ¬©hâË E»ÝÖÉâ E¶[Ìâ°{â°. 38

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-20(2nd Proof)

pÖmÀ⪵â : ÆmÌâ°¾gê Àâ°dâ"ù·[{âMîª{â ÅÖpây⬪{â yâ}âQ yâÀâ°W Éâ°Æ°yâK}â Àâ°gâ}Ö{â ~Öªvâ° ÀÖÉâ°{ê©Àâ}â}â°Q dâpêΰûd곪vâ}êª{â³ %Àâ}â }âªyâpâ %Àâ}â Àâ°gâÔâ Àâ°gâ ~Öªvâ°dâÅâÌâ° ~ârDÀê©î{â}êª{â³ IÈê[©Ù {ê³pâdâ°yâK{ê. oyâ}â° %}â°pÖ|â~âópâÀâ}â°Q pÖm|Ö¾Ìâ°}ÖQÐ ÀâÃÖÚd곪vâ}â°. E{ê© ~ârDxÀâó Àâ°°ª{ê Éâ°. Ýâ¬}Ö·°" µâyâÀâÃÖgâÔâ Àâpêgâ³ ÉÖªÉâ­»dâ dꩪ{âZÀÖÐ Àê°pêΰyâ°. ûªÝâÔâÀâó ±Ýâ° î©»Ìâ°¶[ %«À⽬PÌâ° ~âzâ{êvêgê ÉÖÐyâ°. %}â°pÖ|â~âópâ ~ârDxÀâ}â°Q `Ìâ°°}êÉê³"©' ~ÖZש}â ÉÖªÉâ­»dâ dꩪ{âZÀâ}ÖQÐ ~âîgâ¹û{ê. aª{ⰠƵê©Íâ Éâªgâ»Ìê°ª{âpê ûªÝâÔâ{â ~ârDÀê©î{â ~âZ»Ìê³±T %pâÉâ}â³ dêpê, dÖ·°ÀêgâÔâ}â°Q dâsDû{â°M; ûªÝâÔâ{â¶[ (úZ©·ªdÖ) ogâ ¾©Àâó UÈê[© »pâ°Ð{âpâ³ %Èê³[ª{ⰠƵַ dêpêÌâ° {âµâË}âÀÖgâ°yâK{ê. ÐZ©dÒ {ê³pê %ÈêdÖbªvâpÒ, yâyâ]uÖC¾ %îÉÖDrÈÒ, ÀâÃñÌâ°Ë pÖmX ÉâªÉÖL~âdâ kâª{âZgâ°~âK ¥ I EÀâpâ° ~Öªvâ°dâÅâÌâ°}â ÉâÀâ°dÖ¶©}âpêª{â° Ýê©ÔâÈÖgâ°yâK{ê. ~Öªvâ°dâÅâÌâ°}â Àê³Àâ°Wgâ {ê©Àâ}ÖªÄZÌâ°}â dÖ·{â¶[ (ÑZ.~âò. Àâ°³pâ°) Ïñ{âP |âÀâ°Ë ûªÝâÔâÀâ}â°Q ~âZÀê©úûyâ°. %¶[ Àê³{â·° þª{â³ |âÀâ°Ë ~âZkâ¶yâ{â¶[yâ°K Uª±°{âdê" A|ÖpâÀêª{âpê ~Öªvâ°dâÅâÌâ° pÖm}â° ~Öªvâ°· Uª± ÏÖZÝâWx ~âªÚyâ}â úÍâX}ÖÐ{âM}â° Uª±°{ê©. oyâ}â° %pâÉâ¾gê údâ_x ¾©Ú{âM·[{ê µâÉÖçÉâç Æ{êXgâÔâ}â°Q dâ¶û{âM}â°. ûªÝâÔâdê" Ïñ{âP |âÀâ°ËÀâó ÑZ.~âò. Àâ°³pâ}ê© µâyâÀâÃÖ}â{â¶[ ~âZÀê©úûyâ°. Àê³{â·° Uª{âpê ÑZ.~âò. 200 îª{â ÑZ.µâ. 1000 {â Àâpêgê %}â°pÖ|â~âópâÀê© pÖm|Ö¾ÌâÃÖÐ{â°M{â° Àâ°°ª{ê ~êòÈê³}ÖQpâ°ÀÖ pÖm|Ö¾ U¾ûyâ°. Avâùyâ {âÑ_x{âÀâpâ dêôgê ±ªyâ° (1070-1200). ÑZ.µâ. }Ö·"}ê© µâyâÀâÃÖ}â{â¶[ Aù{â Àê°©hâÀâxË Uª± %pâÉâ}â dÖ·{â¶[ ÅÖpâyâ{â dâùªg⬪{â ±°{âP}â Ýâ¶[}â %Àâµê©ÍâgâÔâ}â°Q Ýê©Àâ°ÀâÃÖ¶ Uª± pÖmdâ°ÀâÃÖîÌâ°° ûªÝâÔâdê" yâª{âÔêª{â° Ýê©ù{ê. o Ä©ùgêÌâ° Àâ°°gâ·}Ò Uª± %pâÉâ}â Àâ°gâ dâ°ÀâÃÖpâ{ÖÉâ}â° ÉÖþyâXdê" ~êòZ©yÖbÝâ ¾©Ú{âM·[{ê yÖ}ê© `uÖ}âÑ© Ýâpâx' Uª± gâZªzâ pâ×û{âM}â° Àâ°yâ°K oyâ}â° ÅÖpâyâ{â Àâ°ÝÖdâÆ dÖù{ÖÉâ}â Æ°yâZ}â³ AÐ{âM}êª{â° »ù{â° ±pâ°yâK{ê. ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

39


Àâ°°ª{ê k곩Ôâpâ° aª{â}êÌâ° pÖm pÖm}â dÖ·{â¶[ {âªvê»K ±ª{â° ûÑ"{êM·[Àâ}â°Q ·³s ÀâÃÖÚ{âpâ°. Agâ pÖm}ÖÐ{âM Æ°þª{â° Uª±Àâ}â}â°Q þÚ{â° ÅÖpâyâ{â¶[ ÉêpêÌâ°¶[rDpâ°. %Àâ}â° %Èê[© Àâ°Ú{â}â°. k곩Ôâpâ° IyâKpâ ûªÝâÔâ{â Àâ°|âX ÅÖgâÀâ}â°Q (pÖmpâzâ) yâÀâ°W pÖmXdê" Éê©îûd곪vâpâ°. ~êòÈê³}ÖQpâ°ÀÖ ~ârDxdê" m}â}Özâ ~âópâÀâÃÒ Uª{â° ÝêÉâîrDpâ°. Ïñ{âP Éâ³K~âgâÔâ}â°Q }Öµâ ÀâÃÖÚ þª{â³ {ê©ÀÖ·Ìâ°gâÔâ}â°Q dâsD{âpâ°. o {âÏÖTùdêΰª{â ûªÝâÔâ{â m}â Ïê©ÉâyâKpâ°. o É⪺ dÖ·{â¶[ ûªÝâÔâÀâ}â°Q Æ{ê©úÌâ°îª{â pâÑ_û{âÀâ}â° Ñ©»Ë Uª± {âÑ_x úZ©·ªdÖ{â Æ©pâ}â°. oyâ þª¬}â pÖm ~âpâª~âpêgê Éê©î{âÀâ}â°. dê©Àâ· Ýâ¬}ê©Ôâ° ÀâÍâË{â o ÏÖ·dâ}â° Éêô}âXÀâ}â°Q dâ³Úû k곩Ôâpâ}â°Q U{â°îû ÆmΰÌâÃÖ{â}â°. oyâ}ê© ÆmÌâ° ÏÖÝâ°¥I Uª± ÝêÉâ{â ~ârDÀê©î %}â°pÖ|â~âópâÀâ}â°Q gê{â°M Àâ°yêK yâ}âQ pÖm|Ö¾Ìâ°}â°Q ~êòÈê³}ÖQpâ°ÀÖdê" ±{âÈÖΰûd곪vâ}â°. Ïñ{âP |âÀâ°Ë ~âó}âpâ°Ê@©Àâ}âg곪Úyâ°. oyâ}â yâªÐÌâ°}â°Q ~ÖªvâX pÖmdâ°ÀâÃÖpâ¾gê Àâ°{â°Àê ÀâÃÖÚdê³vâÈÖΰyâ°. ±Ýâ°µâÿ ûªÝâù©Ìâ°pâ° yâÆ°Ôâpê³vâ}ê }âvêÉâ°yÖK ±ª{â ¬©hâË Ý곩pÖrÀê© Àâ°°ª{êÌâ°³ o ÀêôÍâÀâ°X Iù{â°dê³Ôâ\·° dÖpâxÀÖΰyêª{â° }ÖÀâó »ùÌâ°±Ýâ°{â°. Éâ°. 14}ê© µâyâÀâÃÖ}â{â¶[ ûªÝâÔâ{â IyâKpâÅÖgâ{â¶[ ~âó}âÿ yâÆ°Ôâpâ° pÖmX ÉÖLÄû{âMdê" ~âópÖÀêgâÔâ° {ê³pâdâ°yâKÀê. E¶[ AÔâ°»K{âM AÌâ°Ë kâdâZÀâ»Ë k곩Ôâ %pâÉâ}â}â°Q Apâ}êÌâ° ~âpÖdâZÀâ° ÏÖÝâ°Æ}â %}ñpâÉâ ~âóyâZ Éâ~âóÀâÃÖÈÒ, É곩¶û{â}ꪱ Ýê©ùdê {ê³pâdâ°yâK{ê. Apâ}ê©Ìâ° ~âpÖdâZÀâ° ÏÖÝâ° ûªÝâÔâÀâ}â°Q Aù{â dê³}êÌâ° ~âZ±· %pâÉâ°. 55 ÀâÍâËgâÔâ }âªyâpâ ÑZ.µâ. 1467pâ¶[ oyâ}â %ÀâÉÖ}âÀÖgâ°yâK{ê. %Àâ}â pÖmXÅÖpâ{â dÖ·Àâ}â°Q `Éâ]xËÌâ°°gâ'Àêª{â° kâîyêZÌâ°¶[ {ÖÙ·° ÀâÃÖvâÈÖÐ{ê. 1815pâ Àâpêgê Aù{â ÆdâZÀâ° pÖmûªgê dê³}êÌâ° %pâÉâ}êª{â° kâîyêZ Ýê©Ôâ°yâK{ê. Æ{ê©ú©Ìâ°pâ ~âZÀꩵâ : Aªyâîdâ dâ·Ý⬪{ÖÐ ûªÝâÔâÀâ}â°Q Æ{ê©ú©Ìâ°pâ° AdâZÆ°Éâ°ÀâªyÖΰyâ°. 16}ê© µâyâÀâÃÖ}â{â¶[ ~êò©kâ°ËЩÉâpâ° 17}ê© µâyâÀâÃÖ}â{â¶[ vâkâ+pâ° AdâZÆ°ûd곪vâ o ÉâxJ pÖmXÀâó 1802pâ¶[ ²Zs©Íâpâ ÀâÉÖÝâyâ° Uª{â° ~âîgâ¹Éâ·RsDyâ°. IyâKpâ, {âÑ_x ~âZ{ꩵâgâÔâ° 1815pâ¶[ ar°Dgâ³Ú{âÀâó. ÑZ.µâ. 1948 Áê±ZÀâî 4pâª{â° `ûÈ곩}Ò' }ÖÀâ°dâpâx¬ª{â Éâ]yâªyâZ pÖmXÀêª{â° ~âîgâ¹Éâ·Rr°D 1972pâ¶[ úZ©·ªdÖ Uª± ÝêÉâpâ° ~âvêΰyâ°. 1978pâ¶[ Ýê³Éâ pÖmX hâr}ê %ûKyâ]dê" ±ªyâ°. %ª¬¾ª{â oÐ}â úZ©·ªdÖ{â¶[ ~âZuÖ~âZÅâ°yâ] ÉâpâdÖpâÆ{ê. 40

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-21(2nd Proof)

A{âpê ~âòÀâË Àêôpâyâ] Ýê³gêÌâÃÖvâ°yâKÈê© ±ª{â úZ©·ªdÖ{â¶[ ~âZyêX©dâ yâÆ°Ôâ° pÖmXdÖ"Ð Ïê©Údê Àâ°°ª{â°Àâî¬{ê. (UÈÒssE¥¶±pꩵâ}Ò ÂêôgâpÒb AÁÒ yâÆ°ÔÒ oÔâª) o kâÔâÀâùÌâ° »©ÀâZyê úZ©·ªdÖ{â IyâKpâ ÅÖgâ{âÈê[© E{â°M{âîª{â ogâ·³ ~âZÀÖûgâpâ}â°Q uÖÁÖQ{â ~âZ{ꩵâdê" aÌâ°°XÀâó¬·[. {âÑ_x ÅÖgâ{â·[ÍêD© Éâ°yÖKvâ°Àâ %ÀâdÖµâÆ{ê. (2006pâ¶[ »©ÀâZg곪vâ `UÈÒssE' kâÔâÀâùÌâ°}â°Q ÉâpâdÖpâÀâó 2009pâ¶[ Ýâ{â°M±ûKgê©}곩 y⪬{ê. %Àâpâ Àâ°°ª{ÖÔâ° ~âZÅÖdâpâ}Ò ÝâyêXЩvÖÐ{ÖM}ê. A{âpê Àâ°°ª{ê©}Ögâ°Àâó{곩 ±·[ÀâpÖpâ°?) ~ÖZgêô»ÝÖûdâ {ÖÙÈêgâÔâ ~âZdÖpâ Éâ°. aª{â° Æ°¶Ìâ° ÀâÍâËgâÔâ þª{ê ÅÖpâyâÀâó ÉâxJ Éê©yâ°ÀêÌâ°ªyâÝâ Åâ³~âZ { ꩵâ{â Àâ°³·dâ úZ © ·ªdÖdê" u곩Úûd곪Úyâ°K. Éâ°. 7000 ÀâÍâËgâÔâ þª{ê Åâ³ Àêô~âî©yâX ÝâÀÖÀâÃÖ}⬪{ÖÐ o ~âZ{ꩵâÀâó ÉÖgâpâ{ê³Ôâdê" Àâ°°Ôâ°Ð Ý곩ΰyêª{â° Åâ³gâÅâË µÖÉâçmpC â° %«~ÖZÌâ° ~âvâ°yÖKpê. (E{ê© pÖÀâ° Éê©yâ°ÀêÌê°ª{â° }âÀâ°W ÉÖªÉâ­»dâ ÅÖÀâ}êÌâ°³ AÐ{ê.) EªÐ[ÍÒ ~ÖZ¹µÖÉâçmC Õ¶~Ò UªÏÖyâ}â° o Éê©yâ°ÀêÌâ°ªyâÝâ Åâ³~âZ{ꩵâdê" `ÈêÀâ°³îÌâÃÖ' Uª{â° ÝêÉâîrD}â°. dÖvâ° ÀâÃÖ}âÀâp⪻{â°M }Ö·°" dÖ·°gâÔâ°Ôâ\ Éâ°. 12 %Ú UyâKpâ{â ÈêÀâ°³pÒ ÉâÀâ°°{ÖÌâ° AÕZdÖ{â ~âòÀâËÑ"pâ°Àâ Àâ°vâgÖÉâ"pÒ ¬]©~â{â¶[Ìâ°³ E{â°M{âdê" A|ÖpâgâùÀê. EÀâpê© ÀâÃÖ}âÀâ À⪵â{â ~âòÀâËmpꪱ %«~ÖZÌâ°Æ{ê. ogâ·³ úZ©·ªdÖ{â A¬ÀÖû ÀâvâG m}Öªgâ o À⪵â{âÀâpâ° U}â°QyÖKpê. úZ©·ªdÖ : Éâ°. 66 ÉÖÆpâ kâ.Æ°©. ÆûK©xËÀâóÔâ\ úZ©·ªdÖdê" Éâ°. Upâvâ° ÉÖÆpâ Ñ.Æ°©. }âÍâ°D dâpÖÀâù ~âZ{ꩵâÆ{ê. {âÑ_x úZ©·ªdÖ{â Àâ°|âXÅÖgâ{â¶[ {ârD %pâxXgâùÀê. AgÖgâ Éâ°ªrpâ gÖùgê Àâ°yâ°K Éâ°}ÖÆ°gê yâ°yÖKgâ°Àâ úZ©·ªdÖ{â dâpÖÀâùÌâ°° ogâ i{ê³X©Ðdâpâx¬ª{ÖÐ ÝâÀÖÀâÃÖ¶}âX¬ª{â ±Ôâ·°yâK{ê Uª{â° yâmCpâ° Ýê©Ôâ°yÖKpê. o {ꩵâ{â m}âÉâªfêXÌâ°¶[ Ýê×+}âÀâpâ° Ïñ{âP |âÆ°Ë©Ìâ°pâ°; %·R ÉâªfêXÌâ°¶[ A¬ÀÖûgâÔÖ{â Àâ°³pâpâ°, ÅÖp⻩Ìâ° yâÆ°Ôâpâ°, úZ©·ªdÖ{â yâÆ°Ôâpâ° ÀÖûÉâ°yÖKpê. dâ¾ÍâF ÉâªfêXÌâ°¶[ Àâ°°û[Àâ°pâ°, þª{â³gâÔâ°, dêëÉâKpâ° Àâ°yâ°K ×dâ" ~âZÀâÃÖx{â¶[ Eyâpâpâ° dÖ¹ûdê³Ôâ°\yÖKpê. ûªÝâù Àâ°yâ°K yâÆ°Ôâ° ÅÖÍêgâÔâ° pÖÍâå ÅÖÍêgâÔÖÐ ~âîgâ¹Éâ·RrDpâ³ ÉâpâdÖî© ÀâXÀâÝÖpâ{â ÅÖÍê ûªÝâùÌê°©. Iù{â ÀâXÀâÝÖpâ{â¶[ EªÐ[ÍÒ dâ³vâ ±ÔâÉâ·Rvâ°yâK{ê. ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

41


}âÀâ°W {ꩵâ{â aª{â° pâ³~Öΰgê úZ©·ªdÖ{â ƾÀâ°Ìâ° {âpâ Upâvâ³Àâpê pâ³~ÖΰgâÔâ°(}ÖÀâó %¶[ E{ÖMgâ). E¶[ÌâÃÖ{âpâ³ }âÀâ°W Ýâx{â ÀâÃñ·X Ýê×+{êÌâ°·[ Uª± Éâªy곩Íâ }âÀâ°gê! úZ©·ªdÖ{â |â]m{â Àâ°Ýâyâ] : ÑZ. ~âò.{â¶[ IyâKpâ ÅÖpây⬪{â ûªÝâÔâdê" ±ª¬{âM ÆmÌâ°}â° ûªÝâÈÖªlâ}âÀâóÔâ\ |â]mÀâ}â°Q y⪬{âM}ꪱ IÈê[©ÙÀâó É֪שÉâ³K~â{â ÉâÆ°©~â{â ~ÖZש}â %Àâµê©ÍâgâÔâ¶[ ¶Øyâ pâ³~â{â¶[ {ê³pê»{ê Uª{â° É⪵곩|âdâ ÝêpÖyÒ Ýê©Ôâ°yÖKpê. o %pâÉâ}ê© ûªÝâÔâ{â yÖÀâ°Z ÀâxË{â Àâ°pâÔâ}â°Q dâªvâ° A ~âZ{ꩵâdê" `yÖª± ~â¹J' Uª± ÝêÉâpâ° dê³rD}âªyê. A }âªyâpâ{â %pâÉâ° {â°yêgâ° Àâ°°}â° Uª±Àâ}â° ûªÝâ{â Àâ°°ªgÖ¶}â ±·{â dêôÌâ°¶[ Ùvâ$Àâ}â°Q ×»Zû |â]m{â¶[ Éâ³Ìâ°Ëkâª{âZpâ}â°Q ±pêû{â}âªyê. {ÖªÏ곩·{â úÈÖ {ê©gâ°·{â¶[ %pâÉâ}â° EªyâÝâ |â]mÀâ}â°Q U»Kd곪vâ ÀâxË×yâZÆ{ê. dâ»KÌâ°° }ÖXÌâ° ÝÖgâ³ Æ©pâyâ}â Àâ°yâ°K n°m°ÀâÃÖgâË{â Éâªdê©yâÀÖÐ{ê. AÌâ°yÖdÖpâ{â o |â]m{â }Ö·³" Àâ°³ÈêgâÔâ¶[ Ï곩º Àâ½dâ_{â }Ö·°" UÈêgâÔâ}â°Q ×»ZÉâÈÖÐyâ°K. EÀâó Ïñ{âP yâyâ]{â Àê°rD (%ªþÉê), dâpâ°x, Àâ°°¬yâ(A}âª{â) Àâ°yâ°K I~ê©dÖ_(ÀêôpÖgâX)gâÔâ Éâªdê©yâgâÔÖÐÀê. E{âdê" ÝâÔ⬠±xJ{â %ªkâ° Àâ°yâ°K þ}êQÈêÌâ°¶[ dêª~âó ±xJÆyâ°K. 1950pâ¶[ úZ©·ªdÖ{â o |â]mdê" oÐ}â Éâ]pâ³~âÀâ}â°Q dê³vâÈÖΰyâ°. ±ªgÖpâ{â

±xJ{â ûªÝâ, ±·{â ~âªm{â¶[ dâ»K, ±ªgÖpâ{â ±xJ{â Ï곩º UÈêgâÔâ°, ÝÖgêÌê°© |â]m{â UvⱬÌâ°¶[ dê©Éâî Àâ°yâ°K Ýâûpâ° ±xJ{â ÉâÀâÃÖ}â ~âsDgâÔâ° (EÀâó %·RÉâªfÖXyâpÖ{â yâÆ°Ôâpâ° Àâ°yâ°K Àâ°°û[Àâ°pâ}â°Q ~âZ»¾ºÉâ°yâKÀê) dâ°ªdâ°Àâ° ±xJ{â þ}êQÈê ÝÖgâ³ ±ªgÖpâ{â ±xJ{â %ªkâ°, ar°D |â]m{â %ª{âÀâ}â°Q Ýê×+û{ê.

þ©gê úZ©·ªdÖ{â Àê³{â· %pâÉâ° ÝÖgâ³ pÖÍâå|â]m{â ÈÖªlâ}â ÅÖpây⬪{âÈê© Ý곩Ðpâ°Àâó{곪{â° %{â°Vyâ hâr}êÌê°© Éâî. E{â}â°Q %îyÖgâ }â}âQ Ýâ½{âÌâ° yâ°ª² ±ªyâ°. Àâ°}âÉâ°b ~âóÔâÑyâg곪Úyâ°. ÑZ. ~âòÀâË{â¶[ }âvê{â hâr}êÌâ° }âªyâpâ{â Upâvâ³Àâpê ÉÖÆpâ ÀâÍâËgâÔâ° dâÔê{â Àê°©Èê ÅÖpâyâ{â }Ö}â° yÖª± ~â¹Jgê dÖ¶ÂêD. ÀâÃÖ}âÀâ Ýâdâ°"gâùgÖÐ Ý곩pÖr }âvêÌâ°°yâKÈê© ±ª{â o }ê·{â %{êÍê³D© %}â°ÅâÀâgâÔâ° }â}âQ Àâ°Ú·¶[. %ÀâógâÔâ}â°Q Éâªdê_©~âÀÖÐ E¶[ ÆÀâîÉâ°yêK©}ê. E¶[ aª{â° ÆÍâÌâ°Àâ}â°Q }Ö}â° ~âZÉÖKÄÉâÏê©dâ°. %{â° `yÖª± ~â¹J' Uª± µâ±M { â ÆkÖpâ. IyâK p â ÅÖpây⬪{â ±ª{â ûªÝâÔâ{â Àê³{â· ÝêÉâpâ° 42

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-22(2nd Proof)

ÆmÌâ°}ꪱÀâ}â° ûªÝâÔâ{â Àâ°¹Jgê `yÖª± ~â¹J' Uª± ÝêÉâpâ° dê³sD{âM}êª{â° þª{ê Ýê©ùpâ°Àê}â·[Àê©? ÑZ.µâ. 2007pâ¶[ ~âZdârg곪vâ `yâ°Ôâ° ÉÖþyâX kâîyêZ'Ìâ°¶[ Àê³{â· Èê©Ù}âÀÖÐ ¬. g곩ƪ{â ~êôgâÔâ `yâ°Ôâ°}Övâ° ~âòÀâËÉâW½»' Uª±°{â° %kÖ+Ð{ê. %{âpâ¶[ %Àâpâ° %µê³©dâ}â µÖÉâ}â{â ±gêgê Ýê©Ôâ°yÖK¥ `Ìê°© kâ %ªyâ Ìâ°zâ k곩vâ ~âªÚÌâ° Éâ»Ìâ° ~âóyê³Z© dê©pâvâ ~âóyê³Z© y⪱~â¹J' o ÉÖ·°gâÔâ}â°Q IÈê[©Øû{ÖMpê. %Àâpâ ~âZdÖpâ `y⪱ ~â¹J Uª{âpê ~ÖªvâX {ꩵâdâ³" dê©pâÔâ {ꩵâdâ³" }âvâ°gâÚÌâÃÖÐpâ°Àâ... yÖÀâ°Z~â¹Ë Uª± }â¬...' ~ÖªvâXdâ³" dê©pâÔâdâ³" }âvâ°Àê yÖÀâ°Z~â¹Ë ÀâÃÖyâZÆ{â°M Ïê©pê ÌâÃÖÀêòª{â° {ꩵâÀâò E·¬{âM dÖpâx...' (~âó. 5-6). A{âpê E»K©kêÐ}⠵곩|â}êgâÔâ ~âZdÖpâ (EªrpÒ}ÖXµâ}âÈÒ Éê³Éêôs ÁÖpÒ E}ÒÀêûDgꩵâ}Ò AÁÒ O¾bÌâ°ªÂÒ ûÆÈêôÉꩵâ}Ò Àâ°{âpÖÉâ° E{âpâ Àâ°pâ° Àâ°°{âZx) ûªÝâÔâdê" yÖÐd곪vê© {âÑ_x{â þª{â³ Àâ°ÝÖÉÖgâpâ{â¶[ ¾Ú{Ö{â Åâ³~âZ{ꩵâÆ{â°M %{â° ~ÖªvâXpâ pÖmXÀÖÐyâ°K. dâZÀê°©x %{â° Àâ°°Ôâ°Ðyâ° Uª{â° Ýê©ÔâÈÖÐ{ê. Uª{âpê g곩ƪ{â ~êôgâÔâ° Ýê©ùpâ°Àâ dê©pâÔâ Àâ°yâ°K ~ÖªvâX {ꩵâ{â }âvâ°Àâx ÅÖgâÀâó `yÖª± ~⪹' }â¬ÌâÃÖÐpâ°Àâ `yÖª± ~â¹J' Uª± ÝêÉâî{âM ûªÝâÔâ {ꩵâÀê© AÐpâÈÖpâ{ê©? %µê³©dâ}â° %¶[gâ³ Ïñ{âP |âÀâ°Ë ~âZÉÖpâdê"ª{ê© m}âpâ}â°Q dâÔâ°þû{âM}â·[Àê©? ~êZ©dâ_¹©Ìâ° ÉâLÔâgâÔâ° : Ä}âQÀê©ÈÖ gâuÖµâZÌâ°|ÖÀâ° : ±Ýâ°µâÿ Ƶâ]{âÈê[© %~âpâ³~âÀê¾Éâ°Àâ A}êgâÔâ AµâZÌâ°|ÖÀâ°Àêòª{â° úZ©·ªdÖ{â¶[{ê. {ârD %pâxX ÏêrDgâÔâ}â°Q aÔâg곪Úpâ°Àâ o {ꩵâ{â¶[ A}êgâÔâ° Æ~âó· ÉâªfêXÌâ°¶[Àê. Àâ°pâ ÉÖgÖrdê" ~âZ|Ö}âÀÖÐ EÀâógâÔâ}â°Q ±ÔâÉâÈÖgâ°yâK{ê. þ©gê ±Ôâû ¾ÍâßÌ곩mdâÀê¾û, Àâ°°~âóR %vâî %}ÖzâÀÖ{â A}êgâÔâ°, gÖÌâ°g곪vâ A}êgâÔâ°, yÖÌâ°}â°Q dâÔê{â°d곪vâ Àâ°îÌâÃÖ}êgâÔâ° o AµâZÌâ°|ÖÀâ°{â¶[Àê. 1975pâ¶[ dê©Àâ· OÔâ° %}Özâ A}êgâÔâ}â°Q Éê©îû Ýâ°sDd곪vâ o ÉâªÉêL ogâ ÆÉÖKpâÀÖÐ ÏêÔê¬{ê. }⬩ ÉâÆ°©~â{âÈê[© E{â° Epâ°Àâó{âîª{â dê·Ýê³yâ°K %ÀâógâÔâ}â°Q ¾©îgê ²vâ°yÖKpê. ~âZÀÖûgâÔâ° o Éâª{âÅâË{â¶[ %¶[ }êpêÌâ°°yÖKpê. %ÀâógâÔâ ¾©pÖr, Àâ°îÌâÃÖ}êgâÔâ À곩m°, Éâ°yâK¶}â Ýâûpâ° Àâ°°îÌâ°°Àâ ~âZdâ½» EÀâógâÔâ}â°Q }곩vâ°Àâó{ê© ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

43


dâ¹Jg곪{â° Ýâ±T. dê·Àâó gâªvÖ}êgâùgê {âªyâgâÔê© Ep⶷[. dê·Àâó Àâ°°î¬{â°MÀâó. E{ê©dê þ©gê Uª{â° ÀâÃÖgâË{âµâËdâ}â¶[ dê©ù{âpê `%Àâó %pâÉâ}â A}êgâÔâ°' Uª{â. {âªyâgâÔâ}â°Q dâyâKîû dâÔâ\ î©»Ìâ°¶[ ÉÖÐûpâ±Ýâ°{â°. `È곩 dâÔâ\, E{êªyâÝâ Éâ°Ôâ°\ Éâ°¬MÌ곩?' Uª{â° }Ö}â° Àâ°}âûb}âÈê[© %Àâ¾gê Ïêô{ê. Àâ°ÈêgâÔâ Àâ°Ú·¶[ ~âórD ~âórD ÐîgâÔâ° Àâ°°ÂÖDr Avâ°»Kpâ°Àâªyê %¾û gâm gÖª«©Ìâ°ËÀâ}â°Q Àâ°}âûb}âÈê[© yâ°ª²d곪vê. ogâ Éâ°ÀâÃÖpâ° YÀâyâKdâ³" Ýêkâ°+ A}êgâÔâ° E¶[Àê U}â°QyÖKpê. Æ{ê©ú© ƾÀâ°Ìâ° ~âvêÌâ°°Àâ¶[ Ä}êQÀê©ÈÖ OÔâ}êÌâ° ÉÖL}â{â¶[{êÌâ°ªyê Uª{âpê Æ{ê©ú© ~âZÀÖûgâÔâ ÉâªfêXÌâ°}â°Q }ÖÀâó NþÉâ±Ýâ°{â°. ש}Ö, %Àê°©îdÖ, m~Ö}Ò, ~ÖÑÉÖK}â, Eªgê[ªvÒ {ꩵâgâÔâ° A}êgâÔâ}â°Q E¶[ª{â {âyâ°K ~âvê{â° %¶[Ìâ° Àâ°½gÖ·Ìâ°gâùgê Éê©îÉâ°yâKÀêÌâ°ªyê. E¶[pâ°Àâ A}êgâÔâ}â°Q Àâ°pâù dÖÚgê ²sD{ÖM{âpê %¶[Ìâ° A}êgâÔâ° EÀâógâÔâ}â°Q û]©dÖpâ ÀâÃÖvâ°Àâó¬·[Àêª{â° dâ³Xpê©rpÒ Ýê©ù{â. UªyâÝâ úÉâ°K! Éâ°. E~âRyêè{â° UdâpêÌâ°¸Dpâ°Àâ o ÉâLÔâ{â¶[ Ýê©pâÔâ yêªÐ}â Àâ°pâgâÔâ° dâªvâ° ±ª{â°Àâó. UÔ⾩pâ° }âÀâ°gê A~ÖXÌâ°ÀâÃÖ}âÀÖΰyâ°. `U¶ÁêªÂÒ Ïê© pêÉê³D©pêªÂÒ'}â¶[ Àâ°|ÖXÝâQ{â Nr Àâ°°Ðû }ÖÀâó ~âÌâ°¹û ±ª{â°{â° `dÖXªÚ¥~ârDx'dê". dÖXªÚ : ûªÝâÔâ{â dê³}êÌâ° %pâÉâ° ÆdâZÀâ°pÖm ûªhê. o ~ârDxÀâ}â°Q ¾Æ°Ëû{â}â° (1798) %{ê© %Àâ}â pÖm|Ö¾Ìâ°³ AÐyâ°K. mgâ»K}â ~ÖZש}â ~âópÖyâyâ] dꩪ{âZgâÔâ¶[ `dÖXªÚ' aª{êª{â° gâ¹ÉâÈÖÐ{ê. ogâ·³ ~ÖZש}â Y»ÝâXgâÔâ°, m}â~â{â ЩyêgâÔâ°, ÝâÔêÌâ° Éâª~âZ{ÖÌâ°gâÔâ° E¶[ Ê©ÀâªyâÀÖÐ{ê. ûªÝâÔâ{â Àâ°|âX ÅÖgâ{â¶[pâ°Àâ dÖXªÚ ~âÀâËyâ dâ¹ÀêÌâ°¶[ o ~ârDxÆ{â°M ~âZdâ½» pâÀâ°¹©Ìâ°yêgê ÝêÉâpÖÐ{ê. ûªÝâù ÅÖÍêÌâ°¶[ `dÖXªÚ¥Uª{âpê gêZ©ÂÒ ûs' (Àâ°ÝÖ¥}â°ÀÖpâ) Uª{â° %zâËÀâªyê. ÑZ.µâ. 16, 17 Àâ°yâ°K 18}ê© µâyâÀâÃÖ}âgâÔâ¶[ ~êò©kâ°ËЩÉâpâ°, vâkâ+pâ° Àâ°yâ°K EªÐ[Íâpâ° o ~âZ{ꩵâÀâ}â°Q AdâZÆ°û{â°M dê³}êÌâ°¶[ EªÐ[Íâpâ° yâÀâ°W %ºdÖpâÀâ}â°Q ÉÖLÄû{âpâ°(1815). Upâvâ}ê© dÖXªÚÌâ°}Ò Ìâ°°{ÖP}âªyâpâ{â a~âRª{â ~âZdÖpâ ûÈ곩}Ò, ²ZsÍÒ ~âZÅâ°yâ]{â Aù]dêgê aÔâ~âsDyâ°. 44

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

-23(2nd Proof)

`dÖXªÚ', ogâ·³ ~âZû¬P ~âvê¬pâ°Àâó{â° ±°{âP}â Ýâ·[}â°Q pâÑ_ûsDpâ°Àâ {ê©ÀÖ·Ìâ° E¶[pâ°Àâó{âîª{â. pÖm}â %pâÀâ°}ê Àâ°yâ°K {ê©ÀÖ·Ìâ° %dâ"~âdâ"{â¶[Àê. Odêª{âpê %pâÉâ}ê© %{âpâ pâdâ_dâ}ÖÐ{âM}â°. ogâ E{â° Ïñ{âPpâ dÖú U¾û{ê. (Àâ°°ÙXÀÖÐ zê©pÖÀÖ¬gâÔâ°) ÉâÆ°©~â{âÈê[© ƵַÀÖ{â dâ½yâdâ Éâp곩ÀâpâÀêòª¬{ê. }ÖÀâó o Ýâ¶[}â {ê©ÀÖ·Ìâ°dê" Ý곩{Ögâ aª{âÍâ°D m}â ÉÖ·¶[ ¾ª»{âMpâ°. }ÖÀâó ÅÖpây⬪{â ±ª{â ~âZÀÖûgâÔâ°, aÔâgê ~âZÀê©úÉâ·° %~âRÇê dê³vâÏê©dâ° Uª{â° Åâ{âZyÖ û±ª¬gê Ýê©ù aÔâgê ~âZÀê©úû{êÀâó. dê·Àâpâ° ±°{âP¾gê ÄZÌâ°ÀÖ{â ²ù }⪬ ±rD·° Ýâ³, ¾©¶ yÖÀâpê EÀâógâÔâ}â°Q þÚ¬{âMpâ°. }ÖÀâó %{âdê"·[ Àâ°}âÉâ°b ÀâÃÖv⶷[. ±°{âP}â Ýâ·[}â°Q }곩vâ°Àâ dÖyâpâ }âÀâ°gê! A{âpê %{âpâ {âµâË}â ±ÝâÔâ dâÍâDÀê¾ûyâ°. Y{â° ¾Æ°Íâdê³"Àê°W gâÅâËgâ°ÚÌâ°¶[ EsDpâ°Àâ Ýâ¶[}â ×}âQ{â dâpâªvâdâÀâ}â°Q yêpêÌâ°°yÖKpê. Ýâ·°[ dÖ¹Éâ{â°. }ÖÀâó dâ°»Kgê I{âM ÀâÃÖÚ m}â¾²vâ{â }âvâ°Àê A ÅâÀâX dâpâªvâdâÀâ}â°Q }곩Ú{êÀâó. Ýâ·°[ %{âpê³Ôâgê© EpâÏê©dâ·[ . %ª{â°d곪vêÀâó. Ýê³pâgê ±ª{Ögâ a±Tpâ° ±°{âP } â Ýâ·°[ %}â°pÖ|â~âópâ{â¶[{ê Uª{âpâ°. O}ê© EpⶠÅÖÀâ{âªyê %}â°ÅÖÀâ. `±°{âPª µâpâxª gâkÖæÆ°' E{êÌê°ª{âpê Iªr°, E·[Àêª{âpê E·[. %¶[ª{â »pâ°Ð ±pâ°ÀÖgâ I{ÖX}â{â¶[ {ê³vâG {ê³vâG ÀâÃÖÆ}â Àâ°pâ{âªyâÝâ Àâ°pâgâÔâ¶[ }⪬ ±rD¶}âªyâÝâ ²ùÌâ° Ýâ³gâÔâ° u곪~ê u곪~êÌâÃÖÐ yâ³gÖvâ°»K{âMÀâó. o Ýâ³ ±°{âP¾gê ±ÝâÔâ ÄZÌâ°Àâªyê! ÀâÃÖÆ}â Àâ°pâ{â¶[ ²ùÌâ° Ýâ³gâÔê©? }Ö}â° gⶲ¶g곪vê. ±°{âP}â Ýâ¶[}â {ê©ÀÖ·Ìâ°{â IyâKpâdê" %}â» {â³pâ{â¶[ aª{â° Éâ°ª{âpâ ÉâÉê³X©{ÖX}âÆ{ê. E{â° ~âÑ_|ÖÀâ°Àâò Ýñ{â°. (I{âÀârDÀâ}â) ±ÝâÔâ ÆÉÖKpâÀÖ{â o I{ÖX}â, }âvê{âÍâ°D Àâ°°ÐÌâ°{â°. %{âpê³Ôâgê %~âpâ³~â{â ÉâÉâXgâùÀê, Àâ°pâgâùÀê, Ýâ¾ Àâ°ÔêÌâ°¶[ a{êM Ýâ°¶[}â Àê°©Èê dÖ¶vâ°yÖK ÉÖÐ{âpê Ýê³pâ mgâyâ°K {â³pâÀÖgâ°yâK{ê; {êôyÖXdÖpâ{â Àâ°pâgâÔâ°, aª¬Íâ°D ¾·°[ U}â°QÀâªyê }ê·{â Àê°©Èê ±ÈêÌâ°ªyê ÝâpâÚ %vâGgâr°DÀâ pâdâ"Éâ gÖyâZ{â Ïê©pâ°gâÔâ°, ±gê ±gêÌâ° Ýâ³ ÝÖÉâ°gâÔâ°, E¶[ {â¹ÀÖîûd곩 Uª{â° mÀâ°W}ê ÉâRúËû {â³pâÀÖgâ°Àâ Ýâûpâ° pêªÏêgâÔâ° ¥ aª{ê©, Upâvê©, }Ö}â° É곩»{êM©}ê Uª{â° dÖ·° Ukâ+îû{Ögâ ÀâÃÖyâZ Àâ°yêK Ýê³pâ mgâ»K}â %îÀÖgâ°Àâó{â°. I{ÖX}âÀâ}â°Q ÉâªpâÑ_û{â î©» Àê°kâ°+ÀâªyâÝâ°{â°. A pÖ»Z `lÖÌâÃÖ ûrvêÈÒ dÖXªÚ' Ýê³Âꩶ}â¶[ Éâ°Ù¾{êM! Àâ°pâ°¬}â }ÖÀâó Ýê³pâs{â°M úZ©·ªdÖ{â ~âZû{âP kâÝÖ y곩rgâÔâ° Epâ°Àâ `}â°ÀâpÖ U¶ÌâÃÖ'dê". %{â°VyâÀâò, pâÀâ°¹©Ìâ°Àâò U¾Éâ°Àâ Ðî|ÖÀâ°dê"! ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

45


}â°ÀÖpÖ U¶ÌâÃÖ :

-24(2nd Proof)

¾ÉâgâË pâÀâ°¹©Ìâ°yêgê ÝêÉâpÖ{â o ~âÀâËyâ µêZ©¹ ÉâÀâ°°{âZ Àâ°rDÑ"ªyâ Éâ°. Uªr° ÉÖÆpâ %Ú UyâKpâ{â¶[{ê. {âÑ_x OÍÖX{âÈê[© %» {ê³vâG{Ö{â Ýâ¬}êªr° dâ°ùgâùpâ°Àâ g곩ÈÒS Àê°ô{Ö}â E¶[{ê. dÖXªÚΰª{â Ýê³pâr }ÖÀâó kâÝÖ{â y곩rgâÔâ}â°Q, kâÝÖ{â UÈê %pêÌâ°°Àâ dÖfÖË}êgâÔâ}â°Q }곩Ú{êÀâó. aª{ê³Àê°W NsÌâ° {âµâË}âÀÖ{âªyê %¾û{âpâ³ Àⰰз° Àâ°°r°DÀâ úÙpâgâÔâ¶[ Ýâûpâ° %ªyâÉâ°KgâÔâªyê ¾©ÂÖÐ Àê°ôkÖ×pâ°Àâ kâÝÖ{â ~êò{êgâÔâ°, m·~ÖyâgâÔâ° dâ¹ÀêÌâ° EùuÖî}â¶[ y곩rgâÔâ }âvâ°Àê dê³vêÌâ°ªyê yâ°x°dâ° AdÖµâÀâ}â°Q Àâ°pêÀâÃÖvâ°Àâ ×dâ" gâ°ÚÉâ·°gâÔâ°, ~âórD·ªgâ{â ¾î ×Æ°WÉâ°yÖK µÖÈêgê Ýê³pâr ×ÇÖJîgâÔâ° EÀâó Àâ°yê³Kª{â° È곩dâÀâ}êQ© yêpê¬r°DÀâó. }âÀâ°W ±ûb}â vêëÀâpÒ |â³Ôê²TÉâ°Àâ aÔâÀâÃÖgâËgâÔâ}â°Q ²r°D %ªdâ°v곪dÖ{â vÖÀâ°pâ° pâÉêKÌâ°¶[ aªsÌâÃÖÐ ÉÖÐ{Ögâ Àâ°°ª±Î°Ìâ° gâvâ×dâ°"Àâ ÀÖÝâ}âgâÔâ ÉÖ·° dâxJ Àâ°°ª{ê yꩶ ±ªyâ°. Éâ°pê©µÒ µêsD ÅÖgâÀâ»dêÌâ° ÝÖvâ° ÝÖvâ°»K{âM. Àâ°pâ°¬}â gÖZXªvÒ Ýê³Âꩶ}â¶[ ÏêÔâÐ$}â I~ÖÝÖpâ Àâ°°Ðû dêÈÖ¾ }⬩gâ°ªr }âÀâ°W ~âÌâ°x ÉÖÐyâ°. dâx°J yâ°ª±°Àâ Ýâûî}â uê³yêÌâ°¶[ þª¬}â ²ZsÍÒ ÀâÉÖÝâyâ°gâÔâ ÝâÔêÌâ° Æ}ÖXÉâ{â dârDvâgâÔâ° g곩kâîû{â°Àâó. dêÈÖ¾, ûªÝâÔâ{â %» %gâ·ÀÖ{â }â¬Ìê°ª{â° ~âZû¬P ~âvê¬{ê. E{â° ÝâîÌâ°°Àâ {ÖîÌâ°¶[ ×»Z©dâpâxdê" Éâ³dâKÀÖ{â Ñr°ÈÒgâ· ~âZ{ꩵâÆ{ê. þª{ê AÉâ"pÒ ~âZµâûK gâùû{âM Bridge on the river kwai Uª± ×yâZ{â ×»Z©dâpâx EÈê[© }âvê{â{â°M Uª{â° gêôvÒ Ýê©ù{Ögâ Àâ°yêK dêÈÖ¾© }⬩ Àê°©¶}â Éê©yâ°ÀêÌâ° Àê°©Èê dâÇÖJÚû{êÀâó. ¾mÀÖÐÌâ°³ A ~âZ{ꩵâ %» kê·°ÀÖÐyâ°K. UyâKpâ{â ~âÝâpê dÖÌâ°°Àâ ÏêrD{â ѲTÌâ°¶[ ~ÖZdâK}â gâ°ÝêgâùÀê, E»K©kêgâÍêD© %ÀâógâÔâ}â°Q µê³©ºû{Ögâ dê·Àâó ×~âóRgâÔâ°, A¬ÀâÃÖ}âÀâ}â U·°²}â kâ³pâ°gâÔâ° dÖxûÑ"{âÀêª{â° Ayâ Ýê©ù{Ögâ ±ÝâÔâ ²©Ð{âÀâ}âªyê dâªvâ. Àâ°°ª±Î°Î°ª{â Ýê³yâ°Kd곪vâ° Ý곩Ð{âM IÇêJ µÖ·°, Éê]rpÒ E¶[ I~âÌ곩gâdê" ±ªyâ°. E¶[Ìâ° ÉâpÖÉâî yÖ~âÀâÃÖ}â 16 ÚÐZ Éê¶bÌâ°ÉÒ Uª{Ögâ Ù°¸ÌâÃÖΰyâ°. %¶[Ìâ° Ýê³Âê©·°gâÔâ³ ²ZsÍâ ÀâÉÖÝâyâ° ÀâÃÖ{âîÌâ°Àâó. NrÀâò Éê³gâûyâ°K. ¾ªyâ° aÀê°W dâx°J ÝÖΰû{âpê dêpêÌâ°¶[ gÖÔâ ÝÖdâ°ÀâÀâpâ°, ƵַÀÖ{â pê©ÉÒd곩ÉÒË, À곩ÂÖpâ° pê©ûgê %}â°dâ³·ÀÖ{â %ªdâ° v곪dâ° pâÉêKgâÔâ° U·[Àâò aÂÖDÐ dâxJÔâyêÌâ°¶[ ±pâ°yâKÀê. m}â E{â}â°Q `ÑîÌâ° Eªgê[ªvÒ' U}â°QyÖKpê. 46

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

}âÀâ°W Ýâ}êÀâ°pâ(~â}곶)Àâ}â°Q Ý곩·°Àâ `Ñr°ÈÒ' Àâ°pâgâùª{ÖÐ (Sago Palm) A ~âZ{ꩵâdê" Ñr°ÈÒgâ· Uª± ÝêÉâpÖΰyâªyê. %{âpâ d곪²}â pâÉ⬪{â ~Ö¾©Ìâ° Àâ°yâ°K Ïê·[ yâÌâÃÖîÉâ°yÖKpâªyê. Ýê³Âꩶ}â¶[ %{âpâ pâÉâÀâ}â°Q dâ°ÚÌâ°·° }âÀâ°gâ³ dê³rDpâ°. pâ°×ÌâÃÖ{â ûþ dâÔâ°\ dâ°Ú{âªyÖÐ ÏÖ·X{â }ê}â~âó ±ªyâ°. A Àâ°pâ{â »pâ°ù¾ª{â þr°D yâÌâÃÖîÉâ°Àâó{â·[{ê Àâ°pâ{â }Ö{â Ýâgâ$ yâÌâÃÖîÉâ°yÖKpê Uª{â³ »ùΰyâ°. yâ°Ôâ°}ÖÚ}â oª{Ò %zâÀÖ ±Ìâ°¾Àâ°pâ zârD}ê Àâ°}âûb}â¶[ Éâ°ùΰyâ°. ûªÝâÔâ{â uÖ}â~â{âdê" É⪱ªºû Epâ°Àâ `û©yÖ d곩ÆÈÒ' {ê©ÀÖ·Ìâ°dâ³" }ÖÀâó Åê©s dê³ÂêDÀâó. }â°ÀÖpÖ U¶ÌâÃÖ¬ª{â »pâ°Ð ±pâ°ÀÖgâ o ÉâLÔâ ûgâ°yâK{ê. A gÖZÀâ°dê" `û©yÖ U¶ÌâÃÖ' Uª{â° ÝêÉâpâ°. û©yÖ d곩ÆÈÒ¥ Uª{âpê %¶[pâ°Àâó{â° %µê³©dâÀâ}â Àâ°yâ°K {ê©ÀÖ·Ìâ°. %Èê[© %~âpâ³~â{â Àâ½dâ_Àêòª¬{ê. %{â° %µê³©dâ Àâ½dâ_Àêª{â° gêôvÒ Ýê©ù{â. %{â° }âÀâ°W %µê³©dâ Àâ½dâ_{⪻p⶷[. o aª{â° ÉâLÔâÀâ}â°Q ²rDpê Ïê©pê·³[ pÖÀâÃÖÌâ°x{â dâ°pâ°Ýâ°gâÔâ}â°Q Ýê©Ôâ°Àâ yÖxgâÔê© dâ¹Jgê ²©Ô⶷[. dâ}âQÐÌâ° dâyêÌâ°}â°Q }ê}âÄÉâ°Àâ ÉâyÒ~âsD¾ {ê©ÀÖ·Ìâ°gâÔâ° Ïñ{âP |âÀâ°Ëdê" É⪱ªºû EÀê. (yÖpÖ ÅâgâÀâ»Ìâ°ªyê) dê·Àêvê dâ}âQÐÌâ° %ªµâÀâ}â°Q ÉÖpâ°Àâ ÝÖÆ}â gâ°ÚgâÔâ³ EÀê. ÀâÃÖdêËsgê ¾©Àâó Ý곩¬pÖ{âpê ûªÝâÔâ{â {ê©ÀâyêgâÔâ Àâ°pâ{â Àâ°°ÙÀÖvâgâÔâ° ÀâÃÖpÖrdê" ûgâ°yâKÀê. %{âpâ¶[ Y{â°, OÔâ° ÝêvêÌâ° ÝÖÀâó, gâpâ°vâ, }âÆ·° EÀê·[Àâ}â°Q Ý곪¬û %ª{âÀÖÐ pâ³Äû{â ×yÖKpâÀâ}â°Q Àê°×+ ¾©Àâó ÙªÚyâÀÖÐÌâ°³ d곪vâ° dê³Ôâ°\»K©î. (dâ}âQÐ ~ÖªvâX {ꩵ⬪{â ÝÖÀÖÐ Ýâî{â° ±ª{â°{â° ûÈ곩¾gê Uª± dâzê E{ê.) Ñr°ÈÒgâ·¬ª{â Àâ°°ª¬}â ~âÌâ°x Ïêpâ°Àâ· Uª±¶[gê. E{â° ÉâxJ ~ârDx. úZ©·ªdÖ{â }êôpâ°yâX Àâ°³ÈêÌâ°¶[ dâpÖÀâùgê %ªsd곪Úpâ°Àâ o ~âZ{ꩵâdê" Éâ°. ÑZ.µâ. 8}ê© µâyâÀâÃÖ}â{â¶[ %pâ± Àâ°°û[Àâ°pâ° dÖ¶rDpêª{â° Ýê©ÔâÈÖgâ°yâK{ê. (Ïêpâ°Àê©·) Uª{âpê ÝÖΰÌâ°}â°Q yâÐ$Éâ°Àâó{â° Uª{âzâË) EÈê[© %» ~ÖZש}âÀê¾Éâ°Àâ Àâ°û@{Ò ¥IÈÒ¥%ÏÖZpÒ Epâ°Àâó{â°. Àâ°°û[ª ÀÖX~ÖîgâÔâ° ÝêkÖ+Ð Epâ°Àâ ~âZ{ꩵâÆ{â°. %¶[Ìâ° ovâ}Ò îÉ곩ÂÒË}â¶[ A pÖ»Z yâªÐ, dâvâ· dêª~âó Àâ°pâù}â¶[ evÖÚ{â dâ_xgâÔâ}â°Q Àâ°yêK Àâ°yêK ÉâÆÌâ°°yâK Àâ°pâ°¬}â dê³·ªÏê³{âyâK Ýêuê@ ÝÖÑ{êÀâó. ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

47


-25(2nd Proof)

dê³·ªÏ곩 : dê³·ªÏ곩 %» Àê©g⬪{â ÏêÔêÌâ°°»Kpâ°Àâ }âgâî. þª¬}â ÝâÔêÌâ° dârDvâgâÔâ}â°Q dêvâÆ, gâgâ}âkâ°ª² dârDvâgâÔâ° ogâ yâÈêÌê°»K ¾ª»Àê. E{â° úZ©·ªdÖ{â Àâ°°ÙX ~ârDx. ÀÖ¹mX dꩪ{âZÀâò Ýñ{â°. aÔê\Ìâ° }êôÉâÐËdâ ±ª{âpÖÐÌâ°³ Epâ°Àâ dê³·ªÏ곩 ~ârDxÀâó ÑZ.~âòÀâË{â¶[Ìê°© }ÖÆdâîgê, ÀÖX~Öîgâùgê ~âî×yâ ÉâLÔâÀÖÐyâ°K. ÉâpâdÖî dâkê©îgâÔâ°, Avâùyâ dârDvâgâÔâ°, {ê³vâG Ýê³Âê©·°gâÔâ°, }âgâpâ{â %ª{âÀâ}â°Q Ýê×+ûÀê. `Àâ°³pÒ' Uª± Àâ°°û[ª m}Öªgâ ÀÖX~Öpâdê" ~âZû¬P Ý곪¬{ê. 1505pâ¶[ `dêÈÖ¾' }⬩ {âªvêÌâ°¶[pâ°Àâ o ~ârDxdê" ~êò©kâ°ËЩÉâpâ° `dê³·ªÏ곩' Uª{â° ÝêÉâpâ° dê³rDpâªyê. Àê³{â·° %{âdê" `dê³Èê³}Ò z곩ÂÖ' Uª± ÝêÉâîyâ°K. (dêÈÖ¾ }⬩ »©pâ{â ±ª{âpâ°) d곩· + %ª± + z곩ÂÖ, Uª± %zâˬª{â·³ dê³·ªÏê³ AÐpâ±Ýâ°{â° Uª± %«~ÖZÌâ°Æ{ê. (%ªm %ª{âpê ÀâÃÖÆ}â Àâ°pâgâùª{â dâ³Ú{â ±ª{âpâ°) }âgâpâ{â Ýê×+}â %«À⽬Pgê ²ZsÍâpê© dÖpâxpâ°. pâ¶[ pÖm|Ö¾Ìâ°}â°Q dê³·ªÏ곩¬ª{â Ýâ»Kpâ{â mÌâ°Àâ|âË}â~âópâ dê³ÂêD Uª±¶[gê ÀâgÖËΰûyÖ{âpâ³ dê³·ªÏ곩 ogâ·³ ÀÖ¹mX dꩪ{âZÀê© AÐ{ê. pÖÍÖå|âXdâ_pâ dâkê©î, Éâ×ÀÖ·Ìâ°, ~âZ|Ö}â Àâ°ª»ZÌâ° ÀÖÉâÉâLÔâ, dâkê©î, ÀâîÍâF }ÖXÌâÃÖ·Ìâ°, ÉêªrZÈÒ ÏÖXªdÒ, Æ°¶rî dꩪ{âZ dÖÌâÃÖË·Ìâ° EyÖX¬ Àâ°°ÙX ÉâLÔâgâÔâ° E}â³Q EÈê[© EÀê. {âÑ_x OµÖX{â ¬]»©Ìâ° I}âQyâ dârDvâ ¬ ÀâÈÒGË ÂêZ©vÒ ÉêªrpÒ E¶[{ê. }â·°Àâyâ°K %ªyâÉâ°KgâÔâ %Àâù dârDvâ %yÖXdâÍâËdâ! E¶[Ìâ° ²©¬gâÔâ¶[ µâpâ±yâ°K dâ°Úΰî, µâr°Ë dê³ù\î. dê³·ªÏ곩 Ýâ»K ±ÂêDgâùgê ~âZû¬P Ý곪¬{ê. 1980

ogâ·³ úZ©·ªdÖ yâ}âQ ~ÖZש}â ÉâªÉâ­»Ìâ°}â°Q Àâ°ÝÖ dÖÔâÊΰª{â Iùûd곪Úpâ°Àâ {ꩵâ. ·ªdÖ Uª{âpê ¬]©~âÀêª{â° %zâËÀâªyê. mgâ»K}â UÈê[vê Æ°µâZ m}ÖªgâgâÔâ}â°Q }ÖÆ©gâ dÖx°Àâó{â° ÉÖ|âX. A{âpê ûÈ곩¾}â m}â A¬Àâ° m}ÖªgâÀꪱ°{âdê" %Àâpâ kâÝâpê, µâî©pâÌâ°¸F ÉÖÑ_. %Àâpâ¶[ Æ°µâZ Éâªyâ» Uª±°¬·[ Uª{â° ±}ÖËvÒË µÖ I{â$îû{âM}âªyê. E{â° ÉâyâXÀêª{â° }âÀâ°gâ³ %¾Éâ°yâK{ê. ±Ýâ° ÉâªfÖXdâpâ° zê©pÖÀÖ¬gâÔâ° (þ©}âÌâÃÖ}â Ïñ{âPpâ°). EÀâpâ° Éâ³K~âgâÔâ}â°Q ÅâÑKΰª{â dÖx°yÖKpê. Àâ°³»Ë ~âòmdâpâ·[. (ÉâLÆpâ ÀÖ¬gâÔâ°) þª{â³ {ê©ÀÖ·Ìâ°gâÔâ° Àâ°°ÙXÀÖÐ ÉâyÒ~âsD¾Ìâ°}â°Q %Àâpâ° %ÍêD© ÅâÑKΰª{â ~âòÊÉâ°yÖKpê. þ©gÖÐ pÖmÑ©Ìâ° ÉâªhâÍâË{â Ýê³pâyÖÐ Àâ°»©Ìâ° »dÖ"rgâÔâ° %¶[ dâªvâ° ±pâ°Àâó¬·[ U}â°QyÖKpê. aª{â° ¬}â %¶[Ìâ° ÉÖªÉâ­»dâ dÖÌâ°ËdâZÀâ°Àâ}â°Q }곩Ú{êÀâó. dê³}êÌâ°¶[ dêªvâ ÝÖÌâ°°Àâ ~âZ{âµâË}âÀâò Eyâ°K. Ýê³Âꩶ}â Ýê³pâÐ}â Ýâ°·°[ ÝÖû}â¶[ pÖ»Z }âvê{â aª{â° uÖ}â~â{â dâzÖdÖ·dê_©~âÀâò(}â½yâX) }âÀâ°W Ìâ°dâ_gÖ}â{âªyê y곩îyâ°. ÅÖpâyâdê" þª»pâ°gâ°Àâ Àâ°°}ÖQ ¬}â pÖ»Z }âÀâ°W ~âZ À Öû© ÉâªÉêL ÉêQ©Ýâdâ³rÀêòª{â}â°Q O~âËÚûyâ°K. Ýâ·Àâpâ %«~ÖZÌâ°gâÔâ}â°Q %¶[ ÉâªgâZþÉâÈÖΰyâ°. E{â° aª{â° aÔê\Ìâ° ~âZÑZÌê°. Éâ°pê©µÒ µêsDÌâ° ÝÖÉâX kâÂÖÑ. ÅÖgâÀâ»dê, Àâ°þÔêÌâ°pâ Åâm}ê, ÝÖvâ°, Àâ°|â°pâ ÉêQ©Ýâ, EÀê·[ EÍâ°D ¬}âgâÔâ Àê°©·³ }â}âQ }ê}âÄ}ÖÔâ{â¶[ Ýâ°{â°Ðd곪ÚÀê. UÉÒ.². µêsDÌâ°Àâpâ° AgÖgâ ÆkÖîûdê³Ôâ°\yÖK yâª~êpê{â°{â}â°Q uÖCÄû d곪vâpê Àâ°yêK gâªr° Àâ°³ÂêdâsD E}êQÈÖ[{âpâ³ Ýê³pâr° ²v곩xÀê© %¾Éâ°yâK{ê.

dê³·ªÏ곩{â¶[{âM Upâvâ° ¬}âÀâò }ÖÀâó yâªÐ{â°M `yÖuÒ ÉâÀâ°°{âZ' Ýê³Âꩶ}â¶[. ÑrÑÌâ° Ýê³pâgê %ÈêgâÔâ}â°Q Àâ°°sDÉâ°Àâªyê y곩pâ°»K{âM þª{â³ Àâ°ÝÖÉÖgâpâ, Ƶâ] ¾ÀâÃÖËx{â E»ÝÖÉâÀâ}êQ·[ yâ}âQ¶[ Er°Dd곪vâ° aª{곪{â}êQ© ²yâKîÉâ°Àâªyê Àê³pêÌâ°°»Kyâ°K. }âÀâ°W gâªvâÉâpâ° ÏêÔâÐ$}â ÀÖÌâ°° ÆÝÖpâ, om° }âvêû, À곩m° ÀâÃÖvâ°»K{âMpê ÝêªgâÉâpâ° dâvâ· %ª×}â Àâ°pâù}ê³vâ}ê ÉâpâÉâÀÖvâ°»K{âMpâ°. dâvâ· {âªvêÌâ°¶[ %·[¶[ ~âvêG Ýâ°vâ°gâpâ° gâ°ª~âó dâsD dâ³Úd곪Ú{âMpê `%Àâpâ° Àâ°ÝÖ dâÔâ\pâ°, Éâ°Ôâ°\ }⪲dê Ýâ°sDû, {â³pâdê" dâpê{â°d곪vâ° Ý곩Р{곩kâ°Àâ Ù¬©Àâ°pâ°, %Àâpê³vâ}ê ÀâÃÖ»ÐùÌâ°Ïê©Ú' Uª{â° }âÀâ°W gêôvÒ Ukâ+îdê dê³rD. %Àâpâ yâù\gê© }ÖÀâó Ý곩g⶷[. 48

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

ÉâªÉâ­» ~âÌâ°x

49


-26(2nd Proof)


-27(2nd Proof)


-28(2nd Proof)

sankruti payana  

this is very interesting travalogue by Dr.Sunita Shetty.who is senior most teacher in Mumbai.