Page 1


"®ÝwWæ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃ'Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ bíñÜ®Ü WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ

PÜáÓÜáÊÜá : 49

Ô÷à±ÜÃÜ bíñÜQ

±ÜíwñÜ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá ÓÜÃÓÜ Ì£Ü

ÔàñÝ ¸Ý±Üp…

PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ (Ä.) PÝíñÝÊÜÃÜ & 574 129 PÝPÜìÙÜ, EvÜá² iÇæÉ ¨ÜãÃÜÊÝ~ : 08258&276216 9900701666 i

Sthreepara Chinthaki Panditha Ramabai By Seetha Bapat. Published by Kannada Sangha Kanthavara (R), P.O. Kanthavara - 574 129, Karkala, Udupi Dist. Mobile : 9900701666

A—PÜêñÜ ÊÜÞÃÝoWÝÃÜÃÜá : PæãvæíQÄ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü ®ÜÄÊæãWÜÃÜá, ±ÜâñÜã¤ÃÜá & 574 202 (¨Ü.PÜ.) ¨ÜãÃÜÊÝ~ : 9480451560 First Impression

: 2010

Pages

: 52

©

: Author

Price

: Rs. 33-00

Cover Design

: Kalloor Nagesh

Page Designed & Printed at

Aakrithi Prints : K.S. Rao Road, Mangalore - 575 001 Tel. : 0824 2443002

±ÜÅ«Ý®Ü ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá

: vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ, PÝíñÝÊÜÃÜ : ÎÅà Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜ, ÊÜáíWÜÙã Ü ÃÜá

ÓÜÆÖÝ ÓÜËá£

: ±æäÅ. Pæ. b®Ü°±Ü³ WèvÜ, ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá vÝ. ®Ý. ¨ÝÊæãà¨ÜÃÜ Íæq,r ÊÜáíWÜÙã Ü ÃÜá ÎÅà PÝíñÝÊÜÃÜ g¿áÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ, ÊÜá~±ÝÆ vÝ. ¹. g®Ý¨Üì®Ü »Üp…, ¸æÙܾ|á¡ ÎÅà ¸æÙÜWæãàvÜá ÃÜÊæáàÍÜ »Üp…, ¸æíWÜÙÜãÃÜá vÝ. ¹.². ÓÜí±Üñ…PÜáÊÜÞÃ…, EiÃæ ÎÅà ¹. ÔàñÝÃÝÊÜá »Üp…, ¸æÙܾ|á¡ vÝ. ËÍæÌàÍÜÌÃÜ Ë.Pæ., AvÜ®ÜvÜR vÝ. ÊÜÞ«ÜÊÜ ÊÜáãvÜáPæãOÝhæ, PÝPÜìÙÜ ÎÅà PÜÆãÉÃÜá ®ÝWæàÍÜ, ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ÎÅà Gí.¹. ÍÜÎPÜáÊÜÞÃ…, ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ÎÅà ËsÜÆ ¸æàÇÝw, PÝíñÝÊÜÃÜ ÎÅà £. ©ÊÝPÜÃÜ ÃÝÊ…, ¸æàÇÝw ii


®ÝwWæ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃÜ ®ÜÊÜá¾ ®ÝvÜá Aí¨ÝûÜ| ®ÜÊÜá¾ PÜ|¡ ÊÜááí¨æ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ®æÆ ÊÜáñÜᤠgÆ. AÊÜâWÜÙÜÐærà AÆÉ, ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÓÜãÕ D ®Ýw®Ü Jí¨Üá »ÝWÜ GíŸ »ÝÊÜ®æ¿á ÃÜã±ÜPÜÊÝX ®ÜÊÜá¾ ®ÝvÜá ÓÜáÊÜ|ì PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÓÜí»ÜÅÊÜá¨ÜÈɨܪ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ "®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ' G®Üá°ÊÜ ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ bíñÜ®Ü WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á®Üá° ¿ÞPæ ®ÝwWæ A²ìÓܸÝÃܨÜá Gí¨Üá ÓÜíPÜȳÔñÜá. PÝíñÝÊÜÃÜ G®Üá°ÊÜâ¨Üá EvÜá² iÇæÉ¿á PÝPÜìÙÜ ÓÜËáà±Ü¨Ü Jí¨Üá ÖÜÚÛ¿á ÖæÓÜÃÜá. FÄ®Ü ÖæÓÜÃÜ®æ°à ÊÜááSÂÊÝXÄÔPæãívÜá ÖÜáqr¨Ü (26 Êæáà 1976) PܮܰvÜ ÓÜíZPæR ÊÜáãÊÜñܤÃÜ ¿åèÊÜ®Ü¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ®ÜÊÜá¾ ®ÝvÜá ÓÜáÊÜ|ì ÓÜí»ÜÅÊÜáÊÜ®Üá° BaÜÄÓÜáÊÜí¥Ü ÓÜí¨Ü»ÜìÊÜä J¨ÜX ŸíñÜá. C¨Üá ÁãàWÝ ÁãàWÜ. CÊæÃÜvÜ®Üá° ÍÝÍÜÌñÜÊÝX ®æ®Ü²®ÜÈÉ CoárPæãÙÜÛ¸æàPæíŸá¨ÜPÝRX CÃÜáÊÜâ¨Üá D ÊÜÞÇæ. DWÜ Æ ã ÖÜ Ú Û¿ÞXÁáà CÃÜ á ÊÜ D FÄ®Ü Öæ Ó Ü Ä ®Ü WÜ w WÜ Ù Ü ® Ü á ° ÖÜĨæãWæ¨Ü¨Ü᪠D ÓÜíZ. A¨Üá ÖÜáqr¨Ü Êæã¨ÜÆ ÊÜÃÜáÐܨÜÇæÉà (1976) ÊÜÞw¨Ü ÓÝÖÜÓÜ "¨Üü| PܮܰvÜ PÝÊÜ 1970 & 76' GíŸ (BWÜ ¿ÞÊÜ iÇæÉ¿áÆãÉ BWܨæà C¨Üª) iÇæÉ¿á PÝÊÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜ BÂí¥ÜÇÝi¿á ±ÜÅPÜoOæ. BÊæáàÇæ ÓÝ×£ÂPÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° g®ÜÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜ ÊÜá®æ¸ÝXÈWæ ñÜÃÜáÊÜ E¨æªàÍÜ¨Ü E±Ü®ÝÂÓÜ¨Ü ÊÜÞÇæ, WÜÅí¥Ü ±ÜÅPÜoOæ, ËaÝÃÜWæãàÑu, ÓÝ«ÜPÜÄWæ Óܮݾ®Ü Êæã¨ÜÇÝ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÖÜËá¾PæãÙÜÛÆá ñæãvÜXñÜá. ®ÜvÜáÊæ ®Üí¨ÜÚPæ¿á ÊÜáá¨Üª|®Ü ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ "ÊÜáá¨Üª| ÓݾÃÜPÜ PÝÊÜ Â ÓÜ ³ « æ ì '¿á®Ü ã ° ±ÝÅÃÜ í ¼ÔñÜ á (1979). ñÜ ® Ü ã ¾ Æ PÜ TÝÓÜ X ¿ÞX ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÚÆÉ¨Ü B ©®ÜWÜÙÜÈÉ ÓÜÃÜPÝÃæàñÜÃÜÊÝX¿áã ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÆá ÓÝ«Ü (¯àvÜáÊÜâ¨Üá AWÜñÜÂ) GíŸ ±ÜÄPÜƳ®æ¿á®Üã° ÖÜáoár ÖÝQñÜá. ÓÜíZPæR 25 ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜá ñÜáí¹¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ (15 G²ÅÇ… 2001) ÃÝg ÊÜáor¨Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ ÓÜË ®æ®Ü²WÝX ÊÜáñæ¤ "¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü PÝÊÜÂ' (1900 & 2000) GíŸ C®æã°í¨Üá ŸêÖÜñ… WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° (ÆûÜ ÃÜã±ÝçWÜã ÊæaÜc¨ÜÈÉ) ±ÜÅPÜqÓÜÆá ÓÜíZÊÜâ ÊÜááí¨ÝÀáñÜá. Jí¨Üá iÇæÉ¿á WÜwÁãÙÜX®Ü ÓÝ×£ÂPÜ ÊÜáñÜᤠÓÝíÓÜ¢£PÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á A«Ü¿á®Ü ÊÜáñÜᤠAí¥ÜÊÜâWÜÙÜ ±ÜÅPÝÍÜ®ÜÊÜâ ®ÝvÜ®Üá° AÄ¿ááÊÜ ÊÜáñÜᤠGaÜcÄÓÜáÊÜ PÝ¿áPÜÊÜä Öè¨æ®Üá°ÊÜí¥Ü ÊÜá®ÜÓæÕà Cí¥Ü aÜoáÊÜqPæWÜÚWæ PÝÃÜ|. PÝíñÝÊÜÃÜ¨Ü ÊÜá~¡WÜã PÜ®ÝìoPÜ¨Ü HQàPÜÃÜ|PÜãR ®æàÃÜ ÓÜíŸí«Ü Eíoá. D ÊÜá~¡®Ü ÊÜáWÜ, PÝíñÝÊÜÃÜ ¸ÝÃÝw¹àvÜá (Pæ.¹.) i®ÜÃÝg ÖæWæx AÊÜÃÜá PÜ®ÝìoPÜ¨Ü HQàPÜÃÜ|¨Ü AWÜÅWÜ| ®Ý¿áPÜÃÜÈÉ JŸºÃÜá. AÊÜÃÜ g®Ü¾ ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ AÊÜÃÜ ®æ®Ü±Üâ ÍÝÍÜÌñÜÊÝXÃÜá iii

ÊÜíñæ PÝíñÝÊÜÃܨÜÈÉ 25 ÆûÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ ÊæaÜc¨ÜÈÉ (ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ÓÜÖÝ¿á«Ü®Ü 12 ÆûÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜá ÓæàÄ) "PܮܰvÜ »ÜÊÜ®Ü'Êæäí¨Ü®Üá° ¯ËáìÔñÜá. ÊÜááí¨æ B »ÜÊܮܨÜÇæÉà "ÊÜáá¨Üª| ÓݾÃÜPÜ PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ Áãàg®æ'¿á ¸æÚÛÖÜŸºÊÜ®Üá° (7 ®ÜÊæíŸÃ… 2004) ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜ C±Ü³ñæô¨Üá PÜËWÜÙÜ ÓÜÊÜáûÜÊÜá¨ÜÈÉ ®ÜvæÔ A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ¨ÝSÇæ ¯ËáìÔñÜá. ®Ü Ê Ü á ¾ D aÜ o áÊÜ q Pæ W Ü Ù Ü ® Ü á ° ®æ ã àw ÓÜ í »Ü Å ÊÜ á Wæ ã ívÜ ÊÜ á ãvÜ ¹ ¨æ Å ¿á ÎÅà Ô.Pæ. ±ÜwÊÝÙ… GíŸ ÓܨÜY$êÖÜÓܧÃÜá ñÜÊÜá¾ E¨ÜÂÊÜá¨Ü PæãvÜáWæÁáí¨Üá PܮܰvÜ ÓÜíZPæR ±ÜÅ£ ÊÜÃÜáÐÜÊÜä Jí¨Üá ÆûÜ ÃÜã.WÜÙÜ ®æÃÜÊÜ®Üá° ¯àvÜÆá ñÝÊÝXÁáà ÊÜááí¨æ Ÿí¨ÜÃÜá. C¨ÜÄí¨ÝX 2008Äí¨Ü £íWÜÚWæãí¨ÜÃÜíñæ "®Üáw®ÜÊÜá®Ü' GíŸ ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ ÓÜíÊÜ«Üì®Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊæäí¨Ü®Üá° ÓÜíZÊÜâ ±ÝÅÃÜí¼Ô¨æ. ±ÜÅ£Áãí¨Üá iÇæÉWÜÙÜÆãÉ AÈÉ®Ü ÓÝ«ÜPÜÃÜ A«Ü¿á®ÜÊÜâ ®Ýw®Ü Joár ÓÜíÓÜ¢£¿á A®ÝÊÜÃ| Ü PæR ±ÜäÃÜPÜ GíŸ ×®æÇ ° ¿ æ áÈÉ ÓÜíZÊÜâ PÝÓÜÃWÜ ã æ àvÜã ÓæàĨÜíñæ ASívÜ ¨Üü| PܮܰvÜÊÜâ PܮܰvÜPæR ¯àw¨Ü Joãr PæãvÜáWæWÜÙÜ ×®æ°Çæ¿áÈÉ CÈÉ®Ü ®ÜãÃÝÃÜá ÓÝ«ÜPÜÃÜÈÉ B¿áª ÖÜñݤÃÜá ÊÜÂQ¤WÜÙÜ®Üá° ÊÜáá®Ü°ÇæWæ ñÜÃÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°Êæà D ÊÜÞÇæ. D WÜÅí¥Ü ÊÜÞÇæ¿áÈÉ A®ÝÊÜÃÜ|WæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜ ÓÝ«ÜPÜÃÜ ÓÝ«Ü®æ ÊÜÞñÜÅ ¨æãvÜx¨Üá, EÚ¨ÜÊÜÃܨÜ᪠PÜwÊæá G®Üá°ÊÜ »ÝÊÜ®æ ®ÜÊÜá¾ÈÉÆÉ A¥ÜÊÝ BÁáRWæ Gí¥Ü¨æãªà ÊÜޮܨÜívÜ WÜÙÜ®Üá° CorÃÜã A¨Ü ÓÜáƻܨÜ㪠BWÜáÊÜâ©ÆÉ. ÖÝWÝX ˼®Ü° ûæàñÜÅWÜÙÜ hæãñæ ÓÝÊÜÞiPÜ ®Ý¿áÊÜä ¸æàPÜá Gí¨Üá ¯«ÜìÄÔ¨æÊÜâ. B¨ÜÃÜã ÓÜíZPæR ÊÜáãÊÜñÜᤠñÜáí¹¨Ü ®æ®Ü²WÝX Óݧ±Ü®æ¿Þ¨Ü D ÊÜÞÇæ¿áÈÉ BWÜ C¨Üª E¨æªàÍÜ PæàÊÜÆ ÊÜáãÊÜñÜᤠÊÜáí©¿á®Ü°Ðærà ±ÜÄaÜÀáÓÜáÊÜâ¨ÝXñÜá¤. A¨Üá ±ÜıÜä|ìWæãÙÜáÛ£¤¨Üª ÖÝWæ ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜ ±æäÅàñÝÕÖÜ ÊÜáñÜᤠBWÜÅÖÜ©í¨Ü ®ÝÊÜâ C®Üá° C±Ü³ñܤÃÜÐÝr¨ÜÃÜã PÜê£WÜÙÜ®Üá° D ÊÜÞÇæ¿áÈÉ ÖæãÃÜ ñÜÃܸæàPæí¨Üá DWÜ ÓÜíPÜȳԨæªàÊæ. D PÜê£¿á ±ÜÅPÜoOæWæ PÝPÜìÙÜ ñÝÆãQ®Ü ÊÜÞÙÜ WÝÅÊÜá¨Ü ÖæãÓÜ AWÜÙÜá væãàíWæÅ PÜáoáퟨÜÊÜÃÜá ËÍæàÐÜ BÓÜQ¤ ÊÜ×Ô ®æÃÊ Ü âÜ ¯àw¨ÝªÃ.æ AÊÜÃÜ D E¨ÝÃÜñWæ æ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZÊÜâ Má~¿ÞX¨æ. D PÜí£®Ü ÖÜñÜᤠPÜê£WÜÙܨÜ㪠AÆɨæ ÊÜááí¨æ ±ÜÅPÜoÊÝWÜáÊÜ GÇÝÉ PÜê£WÜÙÜ ±ÜÅPÜoOæWÜÙÜ ÓÜíaÝÆPÜÃÜá ×Ä¿á ÓÝ×£ ÎÅà Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜ AÊÜÃÜá. ÖæãñܤWæWÜÙÜ ÊÜÞÃÝo¨ÜÈÉ ®ÜÊÜá¾ hæãñæ PæçhæãàwÓÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜá ±ÜâñÜã¤Ä®Ü PæãvæíQÄ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü¨Ü ÎÅà ±ÜÅPÝÍÜ PæãvÜíQÄ AÊÜÃÜá. C¨ÜÄí¨Ü ÓÜíZ¨Ü ŸÖÜá»ÝÃÜ PÜwÊæá¿ÞX¨æ. A¨ÜPÝRX AÊÜÄŸºÄWæ ËÍæàÐÜ PÜêñÜýñæWÜÙÜá ÓÜÆɸæàPÝXÊæ. D ÊÜÞÇæWæ ŸÃæ¨Ü ÇæàSPÜÃæÆÉÃÜã ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜÅ£´ÜÇݱæàûæ CÆÉ¨æ ®æÃÜÊÝX¨ÝªÃæ. AÊÜÄí¨ÝX ÊÜÞÇæ¿á Z®Üñæ, WèÃÜÊÜ Öæbc¨æ. ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü BPÜê£ ²Åíp…Õ®Ü ÎÅà PÜÆãÉÃÜá ®ÝWæàÍÜ ÖÝWÜã AÊÜÃÜ ŸÙÜWÜ¨Ü ÓÜÖÜPÝÃÜ ¨æãvÜx¨Üá. AÊÜÄWæ ÓÜíZÊÜâ Má~¿ÞX¨æ. PÝíñÝÊÜÃÜ 26-&09&2010

vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ ±ÜÅ«Ý®Ü ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá iv


&˨æàÍÜ¨Ü ¿ÞñÝŦìWÜÚWÜã D ñܱæäà»ÜãËá ñÜí±æÃæ¿ááÊÜí£¨æ. ÓÜÊÜáá¨ÜÅ ÊÜáor©í¨Ü 4037 Aw GñܤÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ D WÜíWÝ ÊÜáãƨÜÈÉ »Ü¨ÝÅ ®Ü©¿á EWÜÊÜá ÓܧÙÜPæR ÊÜÃÝÖÜ£à¥ÜìÊæí¨Üã ñÜáíWÝ ®Ü©¿áá ÖÜáoárÊÜ ÓܧÙÜPæR ®ÝWÜ£à¥ÜìÊæí¨Üã ÖæÓÜĨæ. ÖÝWæà ±ÜäÊÝì¼ÊÜááSÊÝX ¨ÜãÃÜ AíñÜÃܨÜÊÜÃæWæ ÖÜĨÜá ÎÊÜÊã æ Wܨ Y Ü ŸÚ¿á "PÜãvÜÈ' GíŸÈÉ PÜãw &ñÜáíWÜ»¨ Ü ÝÅ GíŸ ®Ü©¿ÞX GÆÉÃÜ ¸Ý¿áÆãÉ ÖÜÄ¿ááñݤÙæ.

Ô÷à±ÜÃÜ bíñÜQ

±ÜíwñÜ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá ÓÜÃÓÜ ÌÜ£ 18®æà ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü AíñÜ »ÝWܨÜÈÉ PÜêÐÜ¡ A®ÜíñÜ væãàíWæÅ GíŸ Êæà¨Ý«Ü¿á®Ü ÓÜí±Ü®Ü°®Üã, ÓܨÝaÝÄ¿áã B¨Ü bñݳÊÜ®Ü ¸ÝÅÖܾ|®Üá ÊÜÞÙÜ¨Ü ÖæàÃÜíi¿áÈÉ ÊÝÓÜÊÝX¨Üª®Üá. C¨ÜQRíñÜ Êæã¨ÜÆá D ±ÜŨæàÍÜ¨Ü »èWæãàÚPÜ CÃÜáËPæ ŸWæY ¯ÊÜáXÈÉ £ÚÓܸàæ PÝX¨æ. ±æäàaÜáìXàÓÜÃÜ PÝƨÜÈÉÁáà bñÝ³Ê®Ü ÃÜ áÜ ¨Üü|PæR ÊÜÆÓæ Ÿí¨ÜÃÜá. ¨Üü|PܮܰvÜ¨Ü (DX®Ü EvÜá² iÇæÉ) ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ B©ÊÝÔ XÄg®ÜÄí¨Ü ñæãào¨Ü ÓܧÙÜWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¨Üá FiìñÜ ÃÜã±ÜâWæãÚÔ ÊÜÓÝÖÜñáÜ H±ÜìwÔ¨ÜÃáÜ . EvÜá² iÇæÉ¿á PÝPÜìÙÜ¨Ü ±ÜäÊÜìPæR ÓÜáÊÜÞÃÜá 20 Q.Ëáà. ¨ÜãÃÜ¨È Ü É ±ÜÎcÊáÜ ZorWÙÜ Ü ÓÝÆá, Pæãàpæ¿á Wæãàvæ¿áíñæ ËÃÝgÊÜÞ®ÜÊÝWÜáñܤ¨æ. D ±ÜÎcÊÜáZor A¥ÜÊÝ ÊÜÃÝÖÜ ±ÜÊì Ü ñÜ¨Ü ŸávÜPRæ CÃÜáÊÜ ÊÜÞÙÜ WÝÅÊáÜ PæR ÓÜáÊÜÞÃÜá 8&9 Q.Ëáà. ¨ÜãÃÜËÃÜáÊÜ ñÜáíWÝ&»Ü¨ÝÅ ®Ü©WÜÙÜ EWÜÊÜá Óݧ®Ü ÊÝ¨Ü WÜ í WÝÊÜ á ãÆÊæ í Ÿ ÓÜ á í¨Ü Ã Ü PÝw®Ü ®Ývæ à ®Ü Ê Ü á ¾ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á g®Ü¾ Óݧ®Ü. D WÜíWÝÊÜáãÆ¨Ü GÙÜÛÊÜÞÊÝÓæ ÓÝ°®¨ Ü Ü ±ÝËñÜÅ$ Cí©WÜã ¯ñÜ®ÜãñÜ®.Ü ÊæáçÓÜãÃÜá ÊÜáÖÝÃÝgÃÝ¨Ü PÜêСÜÃÝg Jvæ¿áÃÜá CÈÉ ÓÜí¨ÜÍì Ü ®ÜËñÜá¤, ÓÜíñÜÓWÜ ã æ íw¨ÜªÃáÜ . ¨æàÍÜ ±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 1

D PÜêÐÜ¡ ÍÝÔ÷WÜÙÜá WÜíWÝÊÜáãÆ¨Ü ŸÚÀáÃÜáÊÜ ÊÜÞÙÜ WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ ÊÝÓÜÊÝX¨ÝªWÜ, AÊÜÄWæ ÃÝÊÜá ÖÝWÜã ±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃÜ Gí¹ŸºÃÜá WÜívÜá ÊÜáPÜRÙÜá g¯Ô¨Ü᪠AÊÜÃÜÈÉ ÃÝÊÜÞ væãàíWæÅ ŸWæY ËÍæàÐÜ ËÊÜÃÜWÜÙæà®Üã Æ»ÜÂËÆÉ. ÖÝWæà ±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃÜ væãàíWæÅWæ 1796®æà CÓÜË¿áÈÉ A®ÜíñÜ®æíŸ ±ÜâñÜÅ®Üá ÖÜáqr¨Ü®Üá. ®ÜÊáÜ ¾ DX®Ü aÜaì æ ¿áÈÉ A®ÜíñÜ væãàíWæÅ¿áÊÜÃÜ ÊÜÂQ¤ñÌÜ ŸÖÜÙÜ E®Üñ° Ê Ü Ý¨Üá¨æí¨Üá £Ú¨ÜáŸÃÜáñܤ¨.æ bPÜRí©¯í¨ÜÆã ÓÜãûÜ$¾ Ÿá©œ, hÝn±PÜ Ü ÍÜQ¤, ËaÝÃܱÅÜ hnæ ÊÜááíñÝ¨Ü JÙæÛ WÜá|WÜÙÜ®Üá° ÊæáçWÜãwÔPæãívæà ¸æÙæ¨ÜÊÜÃÜá. hæãñæWæ Agj PÜêÐÜ¡ ÍÝÔ÷WÜÙÜ JvÜ®Ýo, ˨Ý PÜÈPæ, ñæãào¨Ü PæÆÓÜWÜÙÜÈÉ ®æÃÜÊÝWÜáËPæ CÊæà ÓÜíÓÝRÃÜWÜÙÜá A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷¿á ¸ÝÆ嬆 Óæ°à×ñÜÃݨÜÊÜâ. ÊÜááí¨æ PÜêÐÜ¡ ÍÝÔ÷WÜÙÜ ¯«Ü®Ý®ÜíñÜÃÜ A®Ü í ñÜ væ ã àíWæ Å Wæ ñÜ Ê Ü á ¾ 12®æ à ÊÜ ¿ áÔÕ ® Ü È É Êæ ã ¨Ü Æ ËÊÝÖÜ Óè. ¿áÊÜáá®Ý ¸ÝÀá CÊÜÃæãí©Wæ ®æÃÜÊæàÄñÜá. ËÊÝÖÝ®ÜíñÜÃÜ ÍÝÔ÷ væãàíWæÅ ÍÜêíWæàÄ ÍÜíPÜÃÝaÝ¿áì ²àsܨÜÈÉ Êæà¨Ý«Ü¿á®Ü, ÓÜíÓÜ¢ñÝ»ÝÂÓÜ¨È Ü É ñæãvÜXPæãívÜÃáÜ . AÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá BÃÜá ÊÜÐì Ü WÜÙÜ PÝÆ A«Ü¿á®Ü ®ÜvÔæ ñÜÊáÜ ¾ 18®æà ÊÜ¿áÔÕ®È Ü É ÊÜáÖÝÃÝÐÜó¨Ü ±ÜâOæ¿á®Üá° ÓæàĨÜÃáÜ . BWÜ 2®æà ¸ÝiÃÝ¿á®Üá ±æàÍæÌ¿ÞX¨Üª PÝÆ. ¸ÝiÃÝ¿á®Ü ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜ ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ ÍÝÔ÷ ÓÝsæ GíŸÊÜÃÜá A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÜÙÜ WÜáÃÜáWÜÙÝX¨ÜªÃÜá. BWÜ ËÍæàÐÜÊæí¨ÜÃæ ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÝ¨Ü ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ ÍÝÔ÷WÜÙÜá ±æàÍæÌ ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü Ô÷à¿áÄWæ ÓÜíÓÜ¢ñÜ ÓÝ×ñÜÂÊÜ®áÜ ° PÜÈÓÜáÊÜâ¨ÝRX ¯¿áËáñÜWã æ íw¨ÜªÃáÜ . ×àWæ gñæWàæ A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÜÙÜã ±æàÍæÌ ¨Ü¸ÝìÄ®ÜÈÉ ÓÜÖÜgÊÝX ñÜÊÜá¾ Ÿá©œÊÜáñæ¤Àáí¨Ü ¯PÜoÊÜ£ì¿ÞX¨Üê áÜ . A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÙÜ ¨ Ü áÜ Êæç˫ܱÜä|ì Ÿ¨ÜáPæà ÓÜÄ. PÝÊÜÂ, ñÜPì Ü , ÊÝÂPÜÃO Ü Ý© ÓÝ×ñÜ »ÝWܨÜÆãÉ, ±ÜâÃÝ| «ÜÊÜáìÍÝÓÜ÷WÜÙÜÆãÉ, E±Ü¯ÐÜñÜá¤WÜÙÜÆãÉ ±ÜÅËà| ÃݨÜÃáÜ . ñÜÊáÜ Ç ¾ Éæà ñÜPì Ü ®ÜvÓæ áÜ ñݤ ®ÜvÓæ áÜ ñݤ »ÝÃÜñ¨ Ü Ü Ô÷à ˨Ý»ÝÂÓÜ¨Ü ±ÝÅÊáÜ áS AÄñÜáPæãívÜÃÜá. ÖÝWæà ±ÜâÃÝ| ÓܨÜêÍÜ Ô÷à¿áÃÝ¨Ü WÝXì, ÊæáçñæÅàÀá, ÓÜáÆ»Ý, ±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 2


Çæãà±ÝÊÜáá¨ÝÅ, ÍÝPÜáíñÜÇÝ ÊÜááíñݨÜÊÃÜ áÜ ¨æàÊÜ »ÝÐæ¿Þ¨Ü ÓÜíÓÜ¢ñÜ¨È Ü É E®Üñ° Ü Ë¨Ý»ÝÂÓÜ ®ÜvæÔ Êæà¨Ü MáaæWÜÙÜ®Üá° ñÜ¿ÞÄÓÜáÊÜÐÜár ÁãàWÜÂñæ ±Üv橨ܪÃÜÆÉÊæ Aí©ñÜá ÊÜá®ÜÓÜáÕ. ÖÝWݨÜÃæ ñÝ®Üã ÓÜÌWÝÅÊÜáPæR ÖæãàX ñܮܰ ÊÜá®æ¿á Ô÷à¿áÄWæ ÓÜíÓÜ¢ñÜÊÜ®Üá° PÜÈÓÜÇæà¸æàPæíŸ ÓÜíPÜƳ ÊÜá®Ü¨ÜÈÉ ®æÇæ¿áãÄñÜá. 1818ÃÜÈÉ ÊÜáñæ¤ ±æàÍæÌ¿áÊÜÃÜ PÝƨÜÈÉ ÊÜÂñÜ¿áÊÝX ¹ÅqÐ… ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ÖÜÓݤÇݱܩí¨ÝX 2®æà ¸ÝiÃÝ¿á®Üá A—PÝÃÜ PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü ËÆûÜ| ±ÜÄÔ§£ J¨ÜXŸíñÜá. TÝ®Ü PÝ®Üáó ¨ Ü Ü ŸÚ¿á ŸÅÖݾÊñÜ ì Ü PæR AÊÜÃ®Ü áÜ ° ñÜÊáÜ ¾ ËÍÝÅí£ iàÊÜ®Ü PÜÙ¿ æ ááÊÜâ¨ÜPÝRX PÜÙáÜ ×ÓÜÇÝÀáñÜá. CÊÜÃã æ í©Wæ AÊÜÃÜ ±ÜÄÊÝÃÜ g®ÜÃã Ü , BÎÅñÜÃÜã, ÃÝgWÜáÃÜáWÜÙÜã JvÜ®ÝwWÜÙݨÜÃÜá. D ÓÜÊÜá¿á¨ÜÇæÉà ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ ÓÝsæ¿áÊÜÃÜá ñܮܰ ÎÐܯWæ "ÍÝÔ÷' GíŸ ¹ÃÜá¨Üá ¯àw WèÃÜËÔ WÝÅÊÜáPæR ñæÃÜÙÜÆá ¯ÃÜã±Ü Pæãor®áÜ . Cñܤ A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÙÜ áÜ ñÜÊáÜ ã¾ÃáÜ ÊÜÞÙÜPRæ H®æãà «æÂà¿á¨Ü ÖæãOæ ÖæãñÜá¤Pã æ ívÜá Ÿí¨ÜÃáÜ . ÓÝíÓÝÄPÜÊÝX PæãÃÜñÀ æ áÆÉ©¨ÜªÃã Ü , ñÜ®°Ü ñÜí¨æWæ ŸÖÜÙàæ ÓÝÆÊÝX¨Ü᪨ܮÜá° PÜívÜá bí£ñÜÃݨÜÃÜá. C¨æà ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÜÚWæ GÃÜváÜ Öæ|á¡ ÖÝWÜã Jí¨Üá WÜívÜá ÊÜáPÜRÚ¨Üê áÜ . ñÜ®°Ü ñÜí¨æWã æ ¨ÜX¨Ü ±ÜÄÔ§£Àáí¨Ü ¸æàÓÜñÜᤠ«Ü®Ýgì®æWæ ÊæáçÓÜãÃÜá ÊÜáÖÝÃÝgÃÜ BÓݧ®Ü ÓæàĨÜÃÜá. ÊæáçÓÜãÃÜá ÊÜáÖÝÃÝgÃæãà ˨ÜÌgj®ÃÜ Ü BÍÜÅ¿á¨ÝñÜÃã Ü , ±æäàÐÜPÃÜ ã Ü Gí¨Ü ±ÜÅÔ©œWã æ ívÜÊÃÜ áÜ . ˨ÝÌíÓÜÄWæ AÈÉ A£àÊÜ WèÃÜÊÜ PæãvÜÇÝWÜᣤñÜá¤. A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÜÙÜ ŸÖÜáÍÜáÅñÜÌñÜÌ, ±ÝíwñÜÂWÜÚWæ Êæábc¨Ü ÊÜáÖÝÃÝgÃÜá A®æàPÜ «Ü®Ü, PÜ®ÜPÝ©WÜÙÜ®Üá°, 25,000 ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ®Üá° ÓÜí»ÝÊÜ®æ Pæãoár WèÃÜËÔ¨ÜÃÜá. ×àWæ ÊæáçÓÜãÄ®ÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá ÖÜñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÜÙÜá BÓݧ®Ü ±ÜíwñÜÃÝX¨ÜªÃÜá. ñÜÃÜáÊÝ¿á ÊÜáñæ¤ ÓÜÌWÝÅÊÜáÊÝ¨Ü ÊÜÞÙÜPæR ñæÃÜÚ, ÓÝƸݫæÀáí¨Ü ÊÜááPܤÃÝX, ñܮܰ ÊÜáPÜRÙÜ ËÊÝÖÝ©WÜÙÜ®Üá° ±ÜäÃæçÔ, ñܮܰ ÊÜá®æ¿áÊÜÃæãí©Wæ PÝÎà¿ÞñæÅWæ ±ÜÅ¿Þ| ¸æÙæÔ¨ÜÃÜá. BX®Ü ÊÜááí¸æç WÜÊÜÃÜ°ÃÜ®Üá ÍÝÔ÷WÜÙÜ®Üá° WèÃÜËÔ, AÊÜÃÜ ±ÜÅ¿Þ|¨Ü ±ÜÃÜÊÝ®ÜX ±ÜñÜÅÊÜ®Üã° Jí¨Üá ±ÜÆÉQR, GÃÜvÜá WÝw ÖÝWÜã ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ÊÜáí© Ô±ÝÀáWÜÙ®Ü ã Ü ° PÜÙáÜ ×Ԩܮª áÜ . D δÝÃÜÓáÜ ±ÜñÅÜ ¨È Ü É A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷¿áÊÜÃ®Ü áÜ ° ¿ááPܤ ÊÜá¿Þì¨æWÚÜ í¨Ü ÓÝÌWÜ£Óܸàæ PÝX ¨æàÎà¿á ÃÝgÄWæ ÖÝWÜã ÓÜè Ü ÝÃÜÄWæ B¨æàÍÜ PæãvÜÇÝXñÜá¤. PÝÎà ¿ÞñæÅ¿á ÓÜÊáÜ ¿á¨ÜÈÉ A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÙÜ Ü ±Ü£° Óè> ¿áÊÜáá®Ý ¸ÝÀá ÓÜÌWÜìÓܧÃݨÜÃáÜ . ñÝ®Üá Öæbc®Ü ˨Ý»ÝÂÓÜPÝRX PÝοáÈÉ ®ÝÆáR ÊÜÐì Ü WÜÙÜ PÝÆ ®æÇÔæ ¨ÜÃáÜ . PÝοáÈÉ A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÙÜ áÜ BÃÜá ¨ÜÍì Ü ®Ü ÍÝÓÜ÷WÙÜ Æ Ü ãÉ ±ÝÅËà| WÜÚÔ¨ÜÃÜá. A¨ÜáÊÜÃæWæ ÍæçÊÜ ÊÜáñܨÜÈɨܪ ÍÝÔ÷WÜÙÜá ÊæçÐÜ¡ÊÜ ÊÜáñÜ¨Ü ©àûæ¿á®Üá° ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃÜá. ±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 3

ÊÜááí¨æ PÝÎàÃÝg®Ü BÓݧ®Ü¨ÜÈÉ PæÆ PÝÆ˨Ü᪠ÊÜá¥ÜáÃÝ, ÊÜêí¨ÝÊÜ®Ü, ÖÜĨÝÌÃÜ, AÁãà«æ ÊÜááíñÝ¨Ü PÜvæ ÓÜíaÜÄÔ ®æà±ÝÙÜ¨Ü PÜvæ ÖæãÃÜoÃÜá. ®æà±ÝÙÜ©í¨Ü ×í©ÃÜáX¨Ü A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÜÙÜá 1840®æà CÓÜË¿áÈÉ ±æçsÜ| GíŸ FÄ®ÜÈÉ Ÿí¨Üá ñÜíX¨ÝªW,Ü ¨æçÊÁ Ü ãàWÜÊäæ à PÝPÜñÝÚà¿áÊæäà PÝÎà¿ÞñæÅWíæ ¨Üá ÖæãÃÜq¨Üª ÊÜÞ«ÜÊÜ ÃÝÊ… A»ÜÂíPÜÃÜÃÜã AÇæÉà ñÜíX¨ÜªÃÜá. ñÜÊÜá¾ Wܼì~ ÖæívÜ£ ÖÝWÜã JíŸñÜᤠÊÜÐÜì ±ÝÅ¿á¨Ü ÊÜáWÜÙÜ®Üã° gñæWæ PÜÃæñÜí©¨ÜªÃÜá. A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÜÙÜ Ë¨Ý ñæàgÓÜáÕ, ÃÜã±Ü, ÓÜí±ÜñÜá¤, WÜí¼àÃÜ ÓÜÌ»ÝÊÜ CñÝ© WÜá|WÜÚí¨Ü ÓÜÖÜgÊÝX PÜíWæãÚÓÜᣤ¨Üª ÊÜÂQ¤¿á ÊÜÂQ¤ñÜÌPæR A»ÜÂíPÜÃÜÃÜá ÊÜÞÃÜáÖæãà¨ÜÃÜá. Ë«ÜáÃÜ®æí¨Üá £Ú¨ÜÃÜã, ˨ÝÂÊÝÄ—Áãí©Wæ ñÜÊÜá¾ ÊÜáWÜÙÜ®Üá° «ÝÃæ GÃæ¨Üá Pæãpærà ¹orÃÜá. ¨æçÊÜÁãàWÜÊæíŸíñæ A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÜÙÜã C¨ÜPæR J²³¨ÜÃÜá. ×àWæ A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÜÙÜ ©Ì£à¿á ËÊÝÖÜÊÜâ Óè> Æü$¾à¸ÝÀáÁãí©Wæ ®æÃÜÊæàÄñÜá. ËÊÝÖÝ®ÜíñÜÃÜ ®ÜÊÜ ÊÜ«ÜáË®æãvÜ®æ ÓÜÌWÝÅÊÜá ÊÜÞÙÜPæR ñæÃÜÚ¨ÝWÜ A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÜÙÜ ÊÜ¿áÓÜáÕ ®ÜÆÌñܤ®ÝÆáR BXñÜá¤. A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÜÙÜ ÊÜÁãàÊÜê¨Üœ ñÝÀá ÓæãÓæ¿á®Üá° PÜívÜá B®Üí¨Ü ±ÜoÃr áÜ . ˨æÂ, ±ÜÅÊÝÓÜWÙÜ áÜ , ÇæãàPÝ®Üá»ÜÊWÜ ÙÜ áÜ , ÓÜÌñÜíñÜÅ ÊÝ¨Ü ÊÜá®æãà»ÝÊÜWÜÙÜá CÊæÆÉ A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷¿áÊÜÃÜ®Üá° ÓÜí±ÜŨݿá Êݨܩí¨Ü ÖæãÃÜWÜáÚÔ¨ÜÊÜâ. »ÜãñÝÃÝ«Ü®æ, ÊÜáíñÜÅÊÝ¨Ü ÊÜááíñÝ¨Ü Aí«ÜÍÜÅ¨æœ WÜÙÜ®Üá° PÜoáÊÝX SíwÔ¨æªà AÆɨæ ñÜÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÆãÉ CíñÜÖÜ BaÜÃÜOæWÜÙÜ®Üá° ¯Ðæà— Ô¨ÜÃáÜ . Ô÷à¿áÃÜ®áÜ ° ˨ÝÂÊÜíñÜÃÝX ÊÜÞvܸàæ Pæ®áÜ Ê ° Ü Ÿ¿áPæ¿á®Üá° PÝ¿áìÃÜã±ÜPRæ ñÜí¨ÜÃáÜ . GíñÜÖÜ PÝƨÜÈÉ GíñÜÖÜ aÜÆ®æ? ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜá®ÜÓáÜ Õ ×í¨æãàw¨ÜÃæ £Ú¿ááñܤ¨æ BÊÝX®Ü ©®ÜWÜÙÜ ÓÜí±ÜŨݿáWÜÙÜ PÜoárŸ¨Üœñæ ÖæàX©ªàñæí¨Üá. Aí¥Ü ÊÝñÝÊÜÃÜ| ¨ÜÈÉ A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÙÜ Ü ÊÝ¨Ü ËñÜívÜ G¯ÔñÜá. ""Ô÷à¿áÄWæ ˨æ A®ÜÊÍÜ ÂÜ PÜ. A¨ÜÃÆ Ü ãÉ ¨æàÊÜ»ÝÐæ¿Þ¨Ü ÓÜíÓÜ¢ñÜPRÜ íñÜã Ô÷à¿áÄWæ ±ÜÅÊàæ ÍÜËÆÉ'' GíŸ »ÝÊÜ®Á æ áà ÓÜÊì Ü ñÜÅ ±ÜÅaÝÃÜ˨ܪ B PÝƨÜÈÉ A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÜÙÜ ÊÜñÜì®æ ®æÃæÖæãÃæ¿áÊÜÄí¨ÜÆã ÓÜÌg®Ü Äí¨ÜÆã ®Ý®Ý Äà£¿á ¨æãàÐÝÃæãà±ÜWÜÚWæ PÝÃÜ|ÊÝÀáñÜá. ÖæãÃܱÜűÜíaÜ¨Ü AÄÊæà CÆÉ¨Ü ÊÜáí© D ñæÃÜ®Ü Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ¿á®Üá° ÖæàWæ ÔÌàPÜÄÔñÜá? ÓÜÖÜgÊÝX A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÜÙÜ®Üá° ¨æÌàÑÓÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. BWÜ A®ÜíñÜ ""ÍÝÔ÷WÜÙÜã ¯ÐÜáuÃÜÊÝX PÜñÜìÊÜ APÜñÜìÊÜÂWÜÙÜ AÄÊÜ⠮ܮÜX¨æ. ®Ý®Üá ¨æàÊÜÄWæ Öæ¨ÜÄ ®Üvæ¿ááÊÜÊÜ®æà ÖæãÃÜñÜá ÓÜÊÜÞgPæR Öæ¨ÜÃÜáÊÜÊÜ®ÜÆÉ. ®Ü®Ü° gñæWæ ¸æàPæ¯Ô¨ÜÃæ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ CoárPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ¹vÜáÊÜâ¨Üá ¯Ëá¾aæf'' GíŸá¨ÝX £ÚÔ ñܮܰ ±Ü£° Æü$¾à¸ÝÀáWæ ÓÜíÓÜ¢ñÝ»ÝÂÓÜ ¯àvÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. ±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 4


D GÆÉ ËÍæàÐÜ ÊÝñæìWÜÙÜá EvÜá² ÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÃÜ ²àsܨÜÊÜÃæWÜã ÖܹºñáÜ . ÊÜásÝ—PÝÄWÜÙàæ ÓÜÌñÜ@ ÍÝÔ÷¿áÊÜÃ®Ü áÜ ° PÜÃÔæ , «ÜÊáÜ ì ËÃÜá¨ÜœÊÝ¨Ü ÊÜñì Ü ®æ ŸWæY ËaÝÄÔ¨ÜÃÜá. BWÜ A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÜÙÜá A¨ÜPæR ñÜPÜáR¨Ý¨Ü PÝÃÜ|WÜÙÜ®Üá° J¨ÜXÔ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃÜã ÊÜásÝ—PÝÄWÜÙÜ ÓÜÊÜáá¾S¨ÜÈÉ ÊÝ¨Ü ÊÜáíwÓÜÆá ñÜPÜì ÓÜ»æ¿áÈÉ ±ÝÇæãYÙÜÛ¸æàPÝÀáñÜá. ÎàÃÜãÃÜá GíŸÈÉ ÓÜ»æWæ H±ÝìpÝÀáñÜá. PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÊÜáãÇæ ÊÜáãÇæWÜÚí¨Ü 400 g®Ü ±ÜíwñÜÃÜá D «ÜÊÜáìÓÜ»æ¿áÈÉ ±ÝÇæãYíw¨ÜªÃáÜ . A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÙÜ áÜ ÍÜê£, ÓÜ$¾ ê£WÜÚ¨ÜÆã, ÃÝÊÜÞ¿á|, ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ WÜÚí¨ÜÆã, C£ÖÝÓÜ©í¨ÜÆã, Ô÷à¿áÄWæ ÓÜíÓÜ¢ñÜ Ë¨æ PÜÈÓÜŸÖÜá¨ÝX C¨Üª B«ÝÃÜWÜÙÜ®æ°ÆÉ ÊÜáíwÔ¨ÜÃÜá. CÊÜÃÜ ñÜPÜ쟨ܜÊÝ¨Ü ÊݨÜWÜÚí¨Ü GÆÉ ±ÜíwñÜÃÜã ñÜÇæ¨ÜãWÜáÊÜíñæ EñܤÄÔ¨Ü᪠¨æãvÜx ÓÝ«Ü®æÁáà ÓÜÄ. ±ÜÅÍæã°àñܤÃÜ ÃÜã±ÜÊÝ¨Ü B ©®Ü¨Ü ñÜPÜì¨Ü ÇæàS®ÜPæR ÊÜásÜ¨Ü PÜvæÀáí¨Ü ˨ÝÌíÓÜÃÜá ÓÝûÜÄ¿á®Üá° ÖÝQ¨ÜÃÜá. ÊÜááí¨æ A®æàPÜ ÊÜÐÜìWÜÙÜÊÜÃæWæ D ÇæàS®ÜÊÜ®Üá° A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÜÙÜá ÓÜíWÜÅ×Ô hæãà±Ý®ÜÊÝXqr¨ÜªÃæí¨Üá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ñܮܰ BñܾPÜ¥æ¿áÈÉ ŸÃ橨ݪÃæ.

CÐÜrÃÜÇÝÉWÜÇæà ñÜÊÜá¾Èɨܪ «Ü®ÜÊæÆÉÊÜä ÊÜ¿áÊÝX¨ÜªÄí¨Ü ÍÝÔ÷WÜÙÜá ÓÜíÓÝÃÜ ¯ÊÜìÖÜOæWæ ¸æàÃæ ¨ÝÄ ÖÜávÜáPÜÇæà¸æàPÝÀáñÜá. ÖÝWæ ¨Üêyܯ«ÝìÃÜ PæçWæãívÜ A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷ ¨Üí±Ü£ BÃÜá £íWÜÙÜ PÜãÓÜá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á®Üá° ñæãqrÆÈÉ CoárPæãívÜá WÜíWÝÊÜáãÆ©í¨Ü ÖæãÃÜoÃÜá. Jí¨Üá ÄࣿáÈÉ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ±ÝÈWæ ¨æàÍÜ ±Ü¿áìo®æ DXí¨ÜÇæà BÃÜí»ÜÊÝÀáñæ®Ü°ŸÖÜá¨Üá. D ¨Üí±Ü£ ÊÜáãÊÜÃÜá ÊÜáPÜRÙæãí©Wæ 1863ÃÜ ÓÜáÊÜÞÄWæ PÜáÊÜáo ÊÜÞWÜìÊÝX ÊÜááíŸÀá ñÜÆᲨÜÃæí¨Üá ÖæàÙÜÇÝWÜᣤ¨æ.

ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á ¸ÝÆÂ

CÊÜÄWæ Joár BÃÜá ÊÜáí© ÊÜáPÜRÙÜá. ÊÜáãÃÜá ÊÜáPÜRÙÜá ¸ÝƨÜÇæÉà ÊÜáêñáÜ ÂÊÜÍÃÜ Ý¨ÜÃáÜ . EÚ¨ÜÊÃÜ áÜ PÜêÐÝ¡¸ÝÀá, ÎÅà¯ÊÝÓÜ ÖÝWÜã ÃÜÊÞ Ü ¸Ýç. Pæã®æ¿á ÊÜáWÜÙÝ¨Ü ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá 1858®æà CÓÜË G²ÅÇ… 23®æà ñÝÄàQWæ ÖÜáqr¨ÜÃÜá.

WÜíWÝÊÜáãÆ ñæãÃæ¨Ü ÓÜíÓÝÃÜ £à¥Üì¿ÞñæÅ PæçWæãíwñÜá. Jí¨æãí¨Üá FÄ®ÜÈÉ ®ÝÇÝRÃÜá £íWÜÚ¨Üáª, Öæaæcí¨ÜÃæ Jí¨Üá ÊÜÐÜì ¨æàÊÜÓݧ®ÜÊÜ®æã°à dÜñÜÅWÜÙÜ®æã°à BÍÜÅÀáÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. D AÊÜ—¿áÈÉ ±ÜâÃÝ| ±ÜsÜ|, E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. A¨ÜÃÜ ÓÜí»ÝÊÜ®æÁáà CÊÜÃÜ iàÊܮݫÝÃÜ. Æü$¾à¸ÝÀá¿áá ñܮܰ ÊÜáê¨áÜ , ÊÜá«ÜáÃÜ ÍÝÄàÃÜ©í¨Ü ÃÝÊÜÞ¿á|, »ÝWÜÊñÜ ¨ Ü Ü ÍæãÉàPÜWÙÜ ®Ü áÜ ° K¨Üᣤ¨áÜ ¨Üá GÆÉÃÜ®Üã° ÓæÙæ¿ááÊÜí£ñÜá¤. ÖÝWæà D GÆÉ ÍæãÉàPÜWÜÚWæ, Êæà¨ÝíñÜPæR ñܮܰ A±ÜäÊÜì ËÍæÉàÐÜOÝ ±ÜäÊÜìPÜ ÊÝÂTæÂÀáí¨Ü A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÙÜ Ü ±ÜÅÊa Ü ®Ü Ê Ü äÜ g®ÝPÜÐì Ü PÜʯæ ÔñÜá. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWÜã A£à bPÜR ÊÜÁãàÊÜޮܨÜÇæÉà AÊÜá¾ Æü$¾à¸ÝÀá ¨æàÊÜñæWÜÙÜ Óæã¤àñÜÅWÜÙÜ®Üã°, AÊÜáÃÜPæãàÍÜÊÜ®Üã° PÜÈÓÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÙÜá. ÖÝWæà ±ÜâÃÝ|¨Ü B¨ÜÍÜìWÜÙÝ¨Ü «ÜáÅÊÜ, ®ÜbPæàñÜ ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜ PÜ¥æWÜÙÜ®Üã° Ôàñæ, ÓÝˣŠÊÜááíñÝ¨Ü ±Üâ|ÂÎàÆÃÜ aÜÄñæÅWÜÙÜ®Üã° PÜ¥ÝÃÜã±ÜÊÝX PÜÈÓÜáñܤ Ÿí¨ÜÙÜá. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á AWÝ«Ü ÓܾÃÜ|ÍÜQ¤ WÜÊÜá¯Ô¨Ü A±Ü³ A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÜÙÜá PÜÅÊÜáÊÝX ÊÝÂPÜÃÜ|, PÝÊÜÂ, ®ÝoPÝ©WÜÙÜ®Üá° ¸æãà—ÓÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ 15ÃÜ ÖÜÃæ¿á ñÜáíŸáÊÜâ¨Ü ÃæãÙÜWæ ÓÜíÓÜ¢ñÜ »ÝÐæ¿áÈÉ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ, ±ÜâÃÝOÝ©WÜÙÜ®Üá° K© A¥Üì ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜÐÜár ÓÝÊÜá¥ÜÂì Ÿí©ñÜá. 1864ÃÜÈÉ A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷ PÜáoáíŸ ¸æíWÜÙÜãÄWæ Ÿí¨Üá ®æÇæÔñÜá. BWÜ PÜêÐÝ¡¸ÝÀáX®Üã° 14 ÊÜÐÜì. ÖÜávÜáWÜ ÎÅà¯ÊÝÓܯWæ 12 ÊÜÐÜì. ÖÝWæà ±Üâor ÃÜÊæáWæ BÃÜá ÊÜÐÜìÊÝXñܤÐær. A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷ ÓÜÊÜá¿á ÔQR¨ÝWÜÇæÆÉ ÊÜáPÜRÚWæ ˨Ý»ÝÂÓÜ ÊÜÞwÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. A±Ü³, A|¡ & APÜR¯Wæ ±ÝsÜ ÖæàÚPæãvÜáÊÝWÜ ±Üâor ÊÜáWÜá ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá ÓÜÖg Ü ÊÝXÁáà hæãñæÀáÃÜᣤ¨ÙªÜ áÜ . ÓÜÖÜgÊÝ¨Ü PÜáñÜãÖÜÆ©í¨Ü GÆÉÊÜ®Üã° QËWæãoár BÈÓÜᣤ¨ÜªÙÜá. ñÜ®ÜWæà®Üã B ÊÜ¿áÔÕWæ A¨ÜÃÜ A¥Üì £Ú¿á©¨ÜªÃÜã £àÊÜÅ WÜÅÖÜ|ÍÜQ¤Àáí¨ÝX A¨Ü®Üá°

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 5

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 6

ÊÜááí¨æ PæÆ©®ÜWÙÜ Ü ®ÜíñÜÃÜ ÊÜÞñÜêÎÅà ¨æçÊÝ—à®ÜÃݨܪÄí¨Ü, B ¯qr®È Ü É ñÜ®°Ü PÜñì Ü ÊÜÂÊÜ®Æ °æ É ¯ÊÜì×st ÍÝÔ÷WÙÜ áÜ ñÜÊáÜ ¾ ×Ä¿á ÖæívÜ£¿á ÊÜáPÜRÙÝ¨Ü ÃÝÊÜáPÜêÐ¡Ü ÍÝÔ÷ ÖÝWÜã ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ GÆÉ ñæãào & gËáà®Üá ÖÜíb Má|»ÝÃÜ©í¨Ü ÊÜááPܤÃݨÜÃáÜ . ñÝ®Üá ÊÜávÜ© Æü$¾à¸ÝÀá gñæWæ ñÜáíWݮܩ¿á EWÜÊáÜ ÊÝ¨Ü A¨æà WÜíWÝÊÜáãÆPæR HPÝíñÜ ÊÝÓÜPæR ÖæãÃÜoÃÜá. AÈÉ Fįí¨Ü PÜÃæÀást BÙÜáWÜÙÜ ÓÜÖÝ¿á©í¨Ü ÊÝÓÜÁãàWÜÂÊÝ¨Ü ÊÜá®æ¿á®Üá° ¯ÊÜÞì| ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. ÓæàÊÜPÜÄWæ, ¿ÞñÝŦìWÜÚWæ ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. ÊÜááí¨æ CÈÉ WÜíWÝÊÜáãƨÜÈÉ 125 hÝ®ÜáÊÝÃÜá, HÙæíoá PæÆÓÜWÝÃÜÃÜ ÊÜá®æWÜÙÜá. A®æàPÜ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜ ±ÜÄÊÝÃÜËñÜá¤. gñæWæà Æü$¾à¸ÝÀá¿á ˨Ý»ÝÂÓÜÊÜä ÓÝXñÜá¤. 10 & 12 ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ¨Ü BÍÜÅÊÜá ÊÝÓÜÊÜâ Æü$¾à¸ÝÀáWæ ñÜPÜì, PÝÊÜÂ, ÊÝÂPÜÃÜ|, ËáàÊÜÞíÓæWÜÙÜÈÉ CñÜÃÜÄWæ ¸æãà«Ü®æ ÊÜÞvÜáÊÜÐÜár ÓÝÊÜá¥ÜÂì ÊݲÔñÜá¤. Ÿí¨ÜÊÜÄWæÆÉ ®ÜWÜáÊæãWÜ©í¨Ü B¨ÜÃÝ£¥Ü ÊÜÞvÜáñܤÇæà, gñæWæ BÍÜÅÊÜá¨Ü ÖÜã¨æãào¨ÜÈÉ, ñÜÃÜPÝÄ ñæãào¨ÜÈÉ ±Ü£Wæ ÓÜÖÜPÜÄÓÜᣤ¨ÜªÙÜá. ¨Üí±Ü£ AûÜÃÜÍÜ@ AÃÜáí«Ü£ ÊÜÔÐÜuÃÜíñæ ÊÝÓÜÊÝX¨ÜªÃÜá.


hÝn±ÜPܨÜÈÉ CoárPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÙÜá. PæÆÊæà ©®ÜWÜÙÜÈÉ A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÜÙÜ Qà£ì ¸æíWÜÙÜãÃÜÇæÉÇÝÉ ÖÜÃÜwñÜá. ×í¨æãÊæá¾ EvÜᲿá ÊÜásܨÜÈÉ ÊÝ¨Ü ÊÜáíwÔ ËgÀá¿Þ¨ÜÊÜÃæí¨Üã, Ô÷à¿áÄWÜã ÓÜíÓÜ¢ñÜ ¸æãà—ÓÜáÊÜÈÉ ËÍæàÐÜ BÓæ§ ÊÜ×Ô¨ÜÊÜÃæí¨Üã ˨ÜÌgj®ÜÈÉ ÖÜÆÊÜÃÜá A¼ÊÜÞ®Ü ÖæbcÔPæãívÜÃÜá. ÊÝÓÜá¨æàÊÝaÝ¿áìÃÜ Zo®æÀáí¨Ü ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ ˨ÝÌíÓÜÃÜ ¯gÊÝ¨Ü ÁãàWÜ Â ñæ ¿ á®Ü á ° £Ú¨Ü á Pæ ã ÙÜ á ÛÊÜ hÝn®Ü Ÿí©ñæ ® Ü ° Ÿ ÖÜ á ¨Ü á . Jí¨æ ã Êæ á ¾ ÊÝÓÜá¨æàÊÝaÝ¿áìÃæíŸÊÜÃáÜ A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷¿áÊÜÃÈ Ü É Ÿí¨Üá ŸÖÜÙÜ ÖæãñÜᤠËaÝÃÜ Ë¯ÊÜá¿á¨ÜÈÉ ñæãvÜX, A®ÜíñÜÃÜ A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷¿áÊÜÄWÜã, Æü$¾à¸ÝÀáWÜã ®ÜÊÜáÓÜRÄÔ Öæãà¨ÜÃÜá. B ©®Ü aÜaæìWæ ¹Ô HÃܨæ, ÓèÊÜáÂÊÝX ÊÜááX¨Üá ¨ÜÄí¨ÜÇã æ à gñæWæ ÊæäÂàÊÜá ÓÜí×ñæ¿á ÍæãÉàPÜÊäÜ ÊÜááPݤ¿á¨ÜÈÉ PæàÙܨPªÜ ã æ Rà AíñÜã ÃÜ Ê Ü Þ ¸ÝÀáWæ BÊÜ ñ Ü á ¤ Ÿí¨Ü ÍÝÔ÷WÜ Ù Ü á Öæ a Ü á c £Ú¨Ü Ê Ü Ã Ü Æ É GíŸ PÜƳ®æ¿ááípÝÀáñÜá. ÓÜí¨æàÖÜ ÊÜáábcvÜáÊÜ ÊÜ¿áÓÜãÕ, ÊÜá®ÜÓÜãÕ BXÃÜÈÆÉ & ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ. AÊÜá¾ Æü$¾à¸ÝÀá¿áÈÉ Ÿí¨Üá PæàÙæà¹orÙÜá. ÃÜ : AÊÜÞ¾ CÊÜñÜᤠŸí¨ÜÊÜÃÝÃÜÊÜá¾? Æ : ÊÝÓÜá¨æàÊÝaÝ¿áìÃÜá GíŸ WÜêÖÜÓܧÃÜá. ¯ÊÜá¾ ñÜí¨æ¿á »æàqWÝX Ÿí¨ÜÃÊ Ü áÜ .¾ ÃÜ : B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ÖæaÜác £Ú¨ÜÊÜÃÜÆÉÊæí¨Üá ñæãàÃÜáñܤ¨æ. Æ : CÆÉ ÊÜáWÜã, AÊÜÃÜá ¨æãvÜx ˨ÝÌíÓÜÃÜá. ÃÜ : ÊÜáñæ¤ ÊæäÂàÊÜá ÓÜí×ñæ¿á ÍæãÉàPÜÊæàPæ ±ÜtÓÜÈÆÉ? Æ : AÁãÂà ÖÜábc, AÊÜÃÜá ñÜáíŸ K©¨ÜÊÜÃÜá. ÊæäÂàÊÜá ÓÜí×ñæXíñÜÆã ÖæaÜác ÍÝÓÜ÷ ŸÆÉÊÜÃÜá. AÊÜÃÜã ¯®Ü° ñÜí¨æ¿áã HPݼ±ÝÅ¿áÊÜâÙÜÛÊÜÃÜá. ÃÜ : ÖÝWݨÜÃæ C¨ÜáÊÜÃWæ æ ¿ÞÃÜã ¯ÊÜáWÜã ÊÜí©Ô ÖæãàXÃÜÈÆÉ. CÊÜÃáÜ ¯®ÜWÜã ®ÜÊÜáÓÜRÄÔ¨ÜÃÜÆÉ. ŸÖÜáÍÜ@ ŸÖÜÙÜ K©¨ÜÊÜÃÜá AÆÉÊæà®æãà? Æ : ÊÜáWÜÙàæ , ñÜáí¹¨Ü PæãvÜ ¿ÞÊÜñã Ü ¤ ñÜáÙÜáPÜáÊÜâ©ÆÉ. ¿ÞÃÜá ¯gÊÝ¨Ü Ë¨ÝÂÊÜíñÜÃã æ à, AÊÜÃáÜ ŸÖÜÙÜ ®ÜÊáÜ ÅÄÃÜáñݤÃ.æ Aí¥ÜÊÃÜ áÜ Ô÷à¿áÄWÜã ÓÜÊÞ Ü ®ÜÊÝ¨Ü ÊÜá¿Þì¨æ PæãvÜáñݤÃæ. ÊÝÓÜá¨æàÊÝaÝ¿áìÃÜÈÉ J| A¼ÊÜÞ®ÜËÆɨܪÄí¨Ü AÊÜÃÜá ®Ü®Ü°®Üã° ®ÜÊÜáÓÜRÄÔ Öæãà¨ÜÃÜá. ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜÈÉ ×àWæ ®ÜÊÜáÅñæ CÃܸæàPÜá.

¸æíWÜÙã Ü Ä®ÜÈÉ¿á C®æãí° ¨Üá Zo®æ¿á®Üá° CÈÉ EÇæÉàUÓÜÇàæ ¸æàPÜá. A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÜÙÜá ¸ÝwWæX¨Üª ÊÜá®æÁãvæ¿á®Ü JŸº ÊÜáWÜÙÜá ñÜÊÜÄWæ Ÿí©¨ÜªÙÜá. AÊÜÙÜ ÊÜáWÜÙÜá £²³ ÖÝWÜã ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÊÜáÊÜ¿áÓÜRÃÜá. £²³ ¿ÞÊÝWÜÆã ÖæaÜác b®Ý°»ÜÃÜ|WÜÙÜ®Üá° «ÜÄÓÜᣤ¨ÜªÙÜá. Jí¨Üá ©®Ü ñÜÊÜÞÐæWÝX £²³¿á ñÝÀá¿áá ÊæáçÊæáà騆 B»ÜÃÜ|WÜÙÜ®Üá° ±Üâor ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ ñæãwÔ¨ÜÙÜá. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÖÜg &ÓÜíñÜÓÜ©í¨Ü PÜá~¿ááñܤ D B»ÜÃÜ|WÜÙÜ®Üá° ñÝÀá¿Þ¨Ü Æü$¾à¸ÝÀáWæ ñæãàÄÔ¨ÜÙÜá. BWÜ Æü$¾à¸ÝÀá¿áá ÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÖÜ£¤ÃÜPæR PÜÃæ¨Üá, ¸æ®Üá° ÓÜÊÜÃÜáñܤ, ÊÜáWÜã ¯®Ü°ÈÉ b®Ü°¨ÜíñÜÖÜ WÜá|WÜڨܪÃæ D GÆÉ ®ÜWÜWÜÚXíñÜ Öæbc®Ü Íæãà»æ A¨æà BXÃÜáñܤ¨æ Gí¨ÜÙáÜ . ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá¿áá ñÝÀá¿á ÊÜÞñÜ®áÜ ° Gí©WÜã ÊÜáÃæ¿áÈÆÉ. ñܮܰ iàÊÜ®Ü ±Ü¿áìíñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿áá B»ÜÃÜ|WÜÙÜ®Üá° ñæãoárPæãÙÜÛÈÆÉ ñܮܰ ÊÜá¨ÜáÊæ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ñܮܰ WÜívÜ Pæãor Jí¨Üá EíWÜáÃÜÊÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ hæãà±Ý®ÜÊÝXoárPã æ íw¨ÜªÃáÜ . ÊÜÃÜáÐÝ®ÜíñÜÃÜ ¸æíWÜÙÜãÃÜá ñæãÃæ¨Üá ¨ÝÌÃÜPæ¿á PÜvæ ÖæãÃÜqñÜá A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÜÙÜ ÓÜíÓÝÃÜ. D GÇÝÉ ¿ÞñæÅWÜÙÜÈÉ, £ÃÜáWÝo¨ÜÈÉ PæÆÊÜâ ÓÝÊÜÞiPÜ Ë¨ÜÂÊÜÞ®ÜWÜÙÜá ¸ÝÆQ ÃÜÊÜÞÙÜÈÉ Wæãí¨ÜÆÊÜ®Üã° ËaÝÃܱÜÃÜñæ¿á®Üã° Eíoá ÊÜÞw¨ÜÊÜâ. ÊÜáPÜRÙÝWÜÈÆÉÊæí¨Üá ŸÖÜá±Ü£°ñÜÌ, WÜívÜáÊÜáPÜRÙݨÜÃÜÐærà ÊÜá®æ¿áÈÉ ÓæãÓæWæ ÊÜáÖÜñÌÜ , ÓÜ|¡ ÊÜ¿áÔÕ®Ü ÊÜá¨ÜáÊæWÙÜ áÜ & A¨ÜÄí¨ÝWÜáÊÜ ÓÜíÓÝÃÜ ÓÜíPÜÐWrÜ ÙÜ áÜ , Ô÷à¿áÃÜ ¸ÝÚ®Ü ¨ÜáÃÜíñܨÜíñæ PÜívÜÊÜâ. ÖÝWæà ÓÝÊÜÞiPÜ aÜÆ®æ¿á PÜãX®Ü GÙæÁãí¨Üá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿áÈÉ ÓÜíaÝÃÜWæãíwñÜá. ÖÝWæà 1873&74ÃÜÈÉ ÊÜá¨ÜÃÝÓÜá ±ÝÅíñÜ嬆 £ÃÜá±Ü£Wæ Ÿí¨ÝWÜ A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÜÚWæ AÊÜÃÜ ÊÜ¿áÔÕWÜã, AÊÜÃÜ Gvæ¹vÜ¨Ü ±ÜÅÊÝÓÜWÜÚWÜã ñÝÙÜ&ÊæáàÙÜËÆÉ ¨ÜíñÝÀáñÜá. ±ÜâÃÝ| ±ÜÅÊÜaÜ®ÜWÜÚí¨Ü ÓÜíÓÝÃÜ ¯ÊÜìÖÜOæ PÜÐÜrÊÝÀáñÜá. ¼ûæ ¸æàvÜáËPæ, ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜ Aw¿ÞÙÝX iàÊÜ®Ü CÊæÆÉ AÊÜÃÜ hÝ¿áÊÜÞ®ÜPæR J±Ü³¨Ü ÊÜÞñÜá. ñܮܰÈɨܪ «Ü®Ü¨ÜÈÉ ŸÖÜá±ÝÆ®Üá° A®æàPÜÄWæ ÖÜíb¿ÞXñÜá¤. EÚ¨Üá¨Üá PÜÙÛÜ Äí¨Ü A±ÜÖêÜ ñÊ Ü ÝÀáñÜá ÖÝWÜã ñÜÊáÜ È ¾ ɨªÜ Ô§Ã,Ü aÜÃÜ ÓæãñÜᤠËPÜÅÀáÔ PæÆÊÜâ PÝÆ PÜÙæ¨ÜÃÜá.

×àWæ ñÜ®°Ü ñÝÀáÀáí¨ÜÆã ÊÜá×Ùæ¿áÄWæ ÓÜíŸí—Ô ÖæãÓÜ PÜ|á¡ & hÝn®¨ Ü Ü PÜ|á¡ ±ÜvÜPæãívܨÜ᪠ÊÜáÖÜñܤ$Ì¨Ü Zo®æÁáà.

ÊÜá¨ÜÃÝÔ®ÜÈÉ D ©®ÜWÜÙÜÈÉ ¼àPÜÃÜ ûÝÊÜáÊæä¨ÜXñÜá. D ûÝÊÜá¨ÜÈÉ ÓÝËÃÝÃÜá g®Ü A®Ü° ¯àÄÆɨæ ÊÜáÃÜ~Ô¨ÜÃáÜ . C¨ÜáÊÜÃWæ æ WèÃÜÊ¿ Ü ááñÜÊÝX iàÊÜ®Ü ÓÝXÔ C®Üá° D FÄ®ÜÈÉ E±ÜÊÝÓÜ ¹¨Ü᪠ÓÝ¿ááÊÜâ¨ÜQRíñÜ PÝwWæ

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 7

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 8


ÖæãàX¿Þ¨ÜÃã Ü A®Ý°ÖÝÃÜËÆɨæ ÓÝ¿ááÊÜâ¨æà ÊæáàÇæí¨Üá ¯ÍÜcÀáÔ¨ÜÃáÜ . ÖÝWæà ÓÜËáà±Ü¨Ü PÝwWæ ñæÃÜÚ AÈÉ PÝw®Ü ÖÜ|á¡ WÜvæxWÜÙÜ®Üá° ¹àg & Ô±æ³ ÓÜ×ñÜÊÝX ®ÜáíX ÖÜ®æã°í¨Üá ©®Ü PÜÙæ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ÎÅà¯ÊÝÓܯWæ C¨ÜÄí¨Ü ¸æàÓÜÃÜÊÝÀáñÜá. FÄWæ ÖæãàX ÖæàWݨÜÃÜã PÜãÈ PæÆÓÜ ÊÜÞw¿Þ¨ÜÃÜã ñÜí¨æ ñÝÀáWÜÙÜ®Üá° ®æãàwPæãÙÜáÛñæ¤à®æí¨Üá ±ÜıÜÄ¿ÞX ÖæàÚ¨Ü ÊæáàÇæ PÜЩ rÜ í¨Ü GÆÉÃã Ü AÃÜ|©í¨Ü ÖæãÃÜWÝX, AÈɨªÜ ¨æàÊÝÆ¿áÊÜ®áÜ ° BÍÜÅÀáÔ¨ÜÃáÜ . D Ô§£¿áÈÉ A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÙÜ áÜ BñÜáÃÜ©í¨Ü ÓÜí®ÝÂÓÜÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜÆá ԨܜÃݨÜÃÜá. ¨æç×PÜ ¸æà®æ ©®æà ©®æà ÊÜê©œWæãívÜíñæ AÊÜÓÝ®Ü PÝÆ ÖÜ£¤ÃÜÊÝÀáñæí¨Üá ÓÜãaÜ®æ Ÿíñæà®æãà. Pæã®æWÝÆ ¨ÜÈÉ AÊÜÃÜá Cbfst ÓÜPæÅ&¯àÃÜ®æã°¨ÜXÓÜÆã, AÓÜÖÝ¿áPÜÃÝ¨Ü ÊÜáPÜRÚWæ ÓÝ«ÜÂÊÝWÜÈÆÉ. B ûÜ|Êæà ±ÝÅ|±Üü ÖÝÄÖæãàÀáñÜá. B FÄ®Ü ¿ÞÃÜã ÍÜÊÜ ÓÜíÓÝRÃÜPæR ÓÜÖÜPÜÄÓÜÈÆÉ. ¨Ü¿ÞÙÜáÊÝ¨Ü JŸº®æà JŸº ¸ÝÅÖܾ|®Ü ÓÜÖÝ¿á©í¨Ü D bPÜR ÊÜáPÜRÙæà Jí¨Üá «æãàñÜÃܨÜÈÉ ÍÜÊÜÊÜ®Üá° PÜqr ÖæàWæãà ÖæãñÜá¤PæãívÜá ÖæãàX ÍÜÊÜÓÜíÓÝRÃÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜá.

Cñæã¤à? B¨ÜÃæ A¨ÜÄí¨ÝXÁáà ÖÜÄÊÜ ±ÜÅÊÝÖܨÜÈÉ ©PæRvܨÜíñæ ÊÜá®Ü@Óæ§$ç¿áì CíŸá PæãqrñáÜ .

PÜÆPÜñæ¤¿á ©®ÜWÜÙÜá

ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ DWÜ ñܮܰ WÜáÄ GÇæãÉà PÜívÜíñÝXñÜá¤. AÇæÊÜÞÃÜá Ÿ¨ÜáPÜá A¯ÊÝ¿áìÊÝXñݤ¨ÜÃÜã ×í©ÃÜáX ÖæãàWÜáÊÜ ÖæàwñÜ®Ü ¸æàvÜÊÝXñÜá¤. ñÜÊÜá¾ ËaÝÃÜWÜÙÜá, ±ÝíwñÜÂÊæà ñÜÊÜá¾ ¨æãvÜx BÔ¤¿áí£¨ÜªÊÜâ. C¨ÜÃÜ PÜƳ®æ GÐÜrÃÜÊÜáqrWæ

¨æàÍÝo®æ ÊÜÞvÜáñܤ 1878ÃÜÈÉ CÊÜÄŸºÃÜã PÜÆRñݤ ÓæàĨÜÃÜá. BWÜÇæà C¨Üá ˨ÝÂPæàí¨ÜÅʯæ ÔñÜá¤. AÆɨæ GÆÉ ÓÝÊÜÞiPÜ, ÃÝgQà¿á aÜÙÊ Ü ÚÜ WÜÙÜ ÓÜ㣖 ì Óݧ®Ü¨Üí£ñÜá¤. ÃÝhÝÃÝÊÜá ÊæãàÖÜ®ÜÃÝ¿áÃÜ PÜÊÜáì»ÜãËá C¨ÝXñÜá¤. ÓÜ£ ÓÜÖÜWÜÊÜá®Ü ¯Ðæà«ÜÊÜâ CÈÉí¨ÜÇæà BÃÜí»ÜÊÝXñÜá¤. Ô÷à ÓÝÌñÜíñÜÅ$ÂÊÜ®Üá° ¸æíŸÈÓÜáÊÜ ÊÜááí¨ÝÙÜáWÜÙÜá AÈÉÁáà ¸æÙÜQWæ Ÿí¨ÜÃÜá. CÈÉ BÍÜc¿áìÊæí¨ÜÃæ ±ÝÅbà®Ü ÓÜí±ÜŨݿá & «ÜÊáÜ ìÍÝÓÜ÷樆 áÜ ° ¿á¥ÝÊÜñ… BaÜÄÓÜáÊÜ PÜoá ÓÜ®ÝñܯWÜÙã Ü ÖÝWæà DX®Ü PÝÇÝ®ÜáPÜÅÊáÜ PÜR®áÜ WÜá|ÊÝX ±ÝÅbà®Ü «ÜÊÞ Ü ìaÜÃO Ü Wæ ÙÜ ®Ü áÜ ° Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ ÊÜÞw JÙæÛ¿á AíÍÜWÜÙÜ®æ°à ¸æíŸÈÓÜáÊÜ ÓÜá«ÝÃÜPÜ Ë¨ÝÌíÓÜÃÜã AÈɨܪÃÜá. C¨ÜÃÜÈÉ ±ÜÅÊÜááSÃæ¯Ô¨Ü ÃÝhÝÃÝÊÜá ÊæãàÖÜ®ÜÃÝ¿áÃÜá, PæàÍÜÊÜaÜí¨ÜÅ Óæà®Ü, PÝÈàaÜÃÜ| ¸Ý®Üiì, ±ÜíwñÜ ÊÜáÖæàÍÜaÜí¨ÜÅ ®Ý¿áÃÜñÜ° CÊÜÃæÆÉÃÜã ÓÜá«ÝÃÜOݲſá ÃÝX¨ÜªÃÜá. CÊÜÃæÆÉÃÜ ±ÜÅ¿áñÜ°Êæà ŸÅÖܾÓÜÊÜÞg. ÖÝWæà ×í¨Üã «ÜÊÜáì¨ÜÈÉ ®ÜÊÜaæçñܮܠñÜáíŸáÊÜâ¨æà C¨ÜÃÜ E¨æªàÍÜ. CÈÉ ÃÜ Ê Ü Þ ¸ÝÀá, ÎÅà¯ÊÝÓÜ ±Ü ¨ Ý±Ü ì Oæ ÊÜ Þ w¨ÝWÜ CÊÜ Ã Ü ÊÜaÜìÔÕ¯í¨ÜÇæà CÊÜÃÜ ¯gÊÝ¨Ü ÁãàWÜÂñæ¿á®Üá° AÈÉ¿á g®Ü AÄñÜáPæãÙÜáÛ ÊÜíñÝÀáñÜá. A®æàPÜ PÜÐÜrWÜÙÜÈÉ ¸æívÝX¨ÜªÃÜã hÝn®Ü¨Ü BÙÜ, ¯à£¿ááñÜ Ÿ¨ÜáPÜá, ÓÜíÓÝRÃ&Ü ÓÜíÓÜ¢£¿ááÙÜÛ ÓÜÌ»ÝÊÜ©í¨Ü g®ÜÊáÜ ®ÜO ° æ WÜÚÓÜÆá ŸÖÜÙÜ ©®Ü ¸æàPÝWÜÈÆÉ. PæívÜÊÜâ Ÿã©Àáí¨ÝÊÜÄÓÜƳqr¨ÜªÃÜã ÓÜÌƳÊæà WÝÚ ÔPÜRÃÜã GÇæÉà C¨ÜªÃÜã ÖæàWæ ¯XWæãÙÜáÛñæã¤à ÖÝWÝÀáñÜá CÊÜÃÜ ±ÜÅ£»æ. PÜÆRñݤ¨ÜÈÉ PæÆÊævæ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ±ÜÅÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÔ¨ÜÙÜá. ñܮܰ KgÔÕ®Ü PÜísÜ©í¨Ü, ËÐÜ¿á ±ÜÅŸá¨ÜœñæÀáí¨Ü »ÝWÜÊÜñÝ© ±ÜâÃÝ|WÜÙÜ®Üá° ÖæàÙÜáñܤ Öæãà¨Üíñæ A|¡ ÎÅà¯ÊÝÓÜ C¨Ü®Üá° AÐærà ÓÜÊáÜ ¥ÜìÊÝX »ÝÐÝíñÜÄÓÜᣤ¨ªÜ. »ÝWÜÊñÜ ¨ Ü Ü 18,000 ÍæãÉàPÜWÙÜ áÜ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀáWæ ¸ÝÀá±ÝsÜÊÝX¨ÜªÊÜâ. ÊÝÂPÜÃÜ| WÜÅí¥ÜÊÝ¨Ü Ô¨ÝœíñÜ PèÊÜáá©¿áÈÉ ¿ÞÊÜ Êæç¿ÞÂPÜÃÜ~¿á®Üã° aÜQñÜWæãÚÓÜáÊÜíñÜÖÜ ±ÜÅËà|ñæ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿áÈÉñÜá¤. CÊÜÃÜ AÓÝ«Ü ±ÝíwñÜ PÜívÜ PÜÆRñ椿á g®ÜÃÜá, ÓÜíÓÜ¢ñÜ ±ÜíwñÜÃÜá AaÜcÄWæãívÜÃÜá. PæÆÊæà ©®ÜWÙÜ È Ü É PÜÆRñݤ ®ÜWÃÜ ¨ Ü Ü ËÍÜÌ˨ݯƿá¨Ü ÓܻݻÜ樆 ¨ Ü È Ü É ¨æãvܨ x ã æ í¨Üá ÓÜ»æ PÜÃæÔ, CÈÉ¿á ±ÝÅgnÃÜá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á®Üá° ŸÃÜÊÜÞwPæãívÜÃÜá. CÈÉ

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 9

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 10

A®ÜíñÜÃÜ £àÊÜÅ E±ÜÊÝÓÜ & ŸÙÜÈPæÀáí¨Ü PÜíWæor D PÜáoáíŸ ÃÝ¿áaÜãÄ®ÜÊÜÃæWæ Ÿí©ñÜá¤. DWÜ Æü$¾à¸ÝÀá ¯ñÝÅ|ÙÝWÜáñݤ Ÿí¨Üá ñݯ®Üá° Ÿ¨ÜáPÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá ÊÜáPÜRÙÜÈÉ ÖæàÚ¨ÜÙÜá. WÜqrÊÜáápÝr¨Ü ÎÅà¯ÊÝÓÜ®Üã ¯ÍÜÏPܤ®Ý¨Ü®Üá. Æü$¾à¸ÝÀá¿á®Üã° PÜÙÜPæãívÜ ÊÜáãÊÜÃÜá ÊÜáPÜRÙÜá A®Ý¥ÜÃݨÜÃÜá. AÇæ¨Ýo¨Ü Ÿ¨ÜáPæà iàÊÜ®Ê Ü ÝWܸàæ PÝÀáñÜá. PÝξàÃÜ©í¨Ü ±ÜäÊÜìPæR PÜÆRñݤ¨Ê Ü ÃÜ Wæ æ ±ÜÅ¿Þ| ÓÝXñÜá. H®Ý¨ÜÃÜã E¨æãÂàWÜ ÔPÝRWÜ AÃæÖæãpær, CÆÉ©¨ÜªÃæ E±ÜÊÝÓÜ ©í¨Ü PÜÙæ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. D AÇæ¨Ýo¨Ü Ÿ¨ÜáPÜíñÜã ŸÖÜÙÜÊæà ÃæãàaÜPÜ ÖÝWÜã ÓÜÊÝÇݨÜí£ñÜá¤. ÃݣŠÊæàÙæ ÃÜÓæ¤ Ÿ©¿áÇæãÉà A¥ÜÊÝ ÓæàñÜáÊæWÜÙÜ PÜÊÜÞ¯®Ü Aw¿áÇæãÉà ÊÜáÆWÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . Êæáç ñÜáíŸ ŸpæWr ÙÜ ã Ü CÃÜ¨Ü Ô§£. ±ÜíhÝŸ¨Ü hæàÆÊÜå… ®Ü© £àÃܨÜÈÉ »Ü¿áíPÜÃÜ ¥Üíw Öæ㣤Wæ PÜᣤWæÊÜÃæX®Ü ÊÜáÃÜÚ®ÜÈÉ ¯íñÜá ÎàñÜ¸Ý«æ ¯ÊÝÄÔPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ C¨ÜÄí¨ÜáípÝ¨Ü QÊÜâvÜáñÜ®Ü ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ ÍÝÍÜÌñÜÊÝX EÚ¿ááÊÜíñÝÀáñÜá. ÓÜÌƳ PÝƨÜÈÉ PÜêÐÝ¡¸ÝÀá¿áá ÓÜÌWÜìÓܧ ÙݨÜÙÜá. BÃÜá £íWÜÙÜ AÊÜ—ÁãÙÜWæà ñÜí¨æ&ñÝÀá&APÜR D ÊÜáãÊÜÃÜ®Üã° PÜÙæ¨ÜáPæãívÜá ÎÅà¯ÊÝÓÜ ÖÝWÜã ñÜíX ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ©PÝR±ÝÇݨÜíñݨÜÃÜá.


ÊÜáÖæàÍÜaíÜ ¨ÜÅ ®Ý¿áÃÜñ,°Ü BíWÜÉ ±ÝūݱÜPÃÜ áÜ ÊÜááíñݨÜÊÃÜ áÜ ±ÜÅÊáÜ áSÃÝX¨ÜªÃáÜ . ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á®Üá° ÓÝÌWÜ£Ô ÓÜíÓÜ¢ñܨÜÈÉ Jí¨Üá ŸÖÜáÊÜÞ®Ü ±ÜñÜÅÊÜ®Üá° ÓÜÈÉÔ¨ÜÃÜá. C¨ÜÃÜ Êæã¨ÜÆ ÍæãÉàPÜ ×àXñÜᤠ:

ZkZkkXk^k’ZkkHklAùPkh U†OMPk £rRp#kk^kZkYk~ ‹ TkPkv YkTZkkYkcv ‹ bkkdkkP~ ^kPrPvÇk bk@b^kPm ‹‹ »ÝÊÝ¥Üì : ¿ÞÊÜ ñܮܰ ±ÝíwñÜ©í¨Ü ¨æãvÜx ¨æãvÜx ±ÜíwñÜÃÜ®Üá° ¯àÊÜâ aÜQñÜWæãÚÔ©ªàÃæãà Aí¥Ü ÊÜá×Êæá¿ááÙÜÛ ¯àÊÜâ ÓÝ«ÝÃÜ| ÊÜá®ÜáÐÜ ÊÜWÜìPæR ÓæàĨÜÊÜÃæí¨Üá ®ÝÊÜâ »ÝËÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ÓÜÃÜÓÜÌ£ ¨æàËÁáà ÓÝûÝñ… ®ÜÊÜá¾ ÊÜááí¨æ Ÿí¨Üá ¯í£ÃÜáÊÜÙæí¨Üá ®ÝÊÜâ »ÝËÓÜáñæ¤àÊæ. C¨ÜPæR ±ÜÅñÜáÂñܤÃÜÊÝX ñÜûÜ| ÍæãÉàPÜ ÃÜbÔ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá EñܤÄÔ¨ÜÙÜá.

‹‹ Xk^k†aXkZkkrlTk UnaOkklOk ‹ ÉkldkÈkklTk YkYkkvUcl@ ‹‹ ‹‹ ¢cYk~ TkPP~ UkÇkXkoPk ‹ Tk PQkw^kklbk Tk U†OMPk ‹‹ ‹‹ U^krPkAùk@ bkRp#kk Xk^kRlXkYkvrCknOkkh bYkpPkh ‹‹ ‹‹ U@YkkOkn bkYkkbPv#knh ‹ zAù ’^kvPP~ CknOkCkkw@^kYk~ ‹‹ ‹‹ TkkcYk~ bk@b^kPm bkkdkkP~ YkTZkçvYkkg Tk #kk@Rkg ‹‹ ‹‹ zAù Pn PbZkkh bkXkkYkSZkv .AùkcYk~ Ul@Fkkl@Aù ‹‹ »ÝÊÝ¥Üì : ÊÜáÖܯà¿áÃæà, ¯àÊÜâ A±Ü³Oæ Pæãwst ÓÜᤣ Óæã¤àñÜÅWÜÚWæ ®Ý®Üá A±ÝñÜÅÙÜá. CÐÜár ÊÜÞñÜÅ ÖæàÙÜŸÇæÉ. ÓÜÃÜÓÜÌ£ ¨æàË¿á »ÜÊÜ BÓݧ®Ü¨ÜÈÉ ®Ý®æ㟺ÙÜá ŸvÜ ÓæàÊÜQ. D ÓÜᤣ¿áá ¯ÊÜá¾ JÙæÛ¿áñÜ®ÜPæR ÓÝü. ñÜÊÜá¾íñÜÖÜ Ë¨ÝÌíÓÜÃÜá EaÜcÄst ÊÜÞñÜáWÜÚí¨Ü ñÜÊÜá¾íñÜÖÜÊÜÃÜá CÃÜáÊÜ ®ÜWÜÃÜPæR Ÿí¨Ü ®Ý®Üá «Ü®ÜÂÙÜá. ×àWæ D ÓÜ»æ¿áÈÉ C®Üã° A®æàPÜ PÜËñæWÜÙÜ®Üá° ÃÜbÔ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿áá ¯íñÜÇæÉà ÖÝw ñæãàÄÔ¨ÜÙÜá. AÈÉ ÓæàÄ¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜÃæÆÉÃÜá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á ÎàZÅ PÜËñÝ ÍÜQ¤¿á®Üá° Êæábc "±ÜíwñÝ ÓÜÃÜÓÜÌ£' GíŸ ¹ÃÜá¨Ü¯°ñÜᤠWèÃÜËÔ¨ÜÃÜá. Aí©¯í¨Ü ±ÜíwñÝ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá ÓÜÃÓÜ ÌÜ £ GíŸ ¹ÃÜá¨Üá ÓÜÊì Ü ñÜÅ ±ÜÅaÝÃÜPRæ ŸíñÜá.

¸æãàÓÜÃÜá PÜÃæ¨Ü ÊÜá×ÙÝ ÓÜ»æ PÜÆRñݤ¨Ü Êæã¨ÜÆ ÊÜá×ÙÝ ÓÜÊÜÞÊæàÍÜÊæ¯ÔñÜá. AÈÉ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá ±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ ÊÜíWÜ »ÝÐæ¿áÈÉ ÊÜޮܱÜñÜÅ ÓÜÈÉÔ¨ÜÃÜá. D ÊÜޮܱÜñÜŨÜÈÉ ±ÝÅbà®Ü ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ GÆÉ B¨ÜÍÜìWÜÙÜ®Üã° JvÜWÜãwÔPæãíwÃÜáÊÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ŸWæY WèÃÜÊÜËñÜá¤. »ÝÃÜ£à¿á ÓÜíÓÜ¢£¿á ÔÄÊÜí£PæWæ, EaÜc ÎûÜ|PæR ÊÜÞ¨ÜÄ¿Þ¨Ü ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á PÜáÄñÜá ÓÜíñæãàÐÜËñÜá¤. JŸº ±ÜíwñÜÃÜá C¨ÜÃÜ »ÝÐÝíñÜÃÜÊÜ®Üá° ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ ÓÜíÓÜ¢ñܨÜÈÉ £ÚÔ¨ÜÃÜá. B ûÜ|Êæà ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜíÓÜ¢ñܨÜÈÉÁáà A¨ÜPÜáRñܤÄÔ¨ÜÙÜá. DWÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á Qà£ì ¨æàÍݨÜÂíñÜ ÖܹºñÜá. A®æàPÜ ±Ü£ÅPæWÜÙÜá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á®Üá° PæãívÝw¨ÜÊÜâ. PÜÆRñܤ¨ÜÈÉ PæàÍÜÊÜaÜí¨ÜÅ Óæà®ÜÃÜá, PÝÈàaÜÃÜ| ¸Ý®Üiì¿áÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÊÜá®æWæ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ¿áÊÜÃÜ®Üá° PÜÃæ¨Üá ñÜÊÜá¾ ÖæíWÜÓÜÄWæ ±ÜÄaÜ¿á ÊÜÞwPæãorÃÜá. PæàÍÜÊÜaÜí¨ÜÅ Óæà®ÜÃÜá MáWæÌà¨Ü¨Ü Jí¨Üá ±ÜÅ£¿á®Üã°, E±Ü¯ÐÜñܤ®Üã° ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ PæãorÃÜá. ÖÝWæà Aí©¯í¨Ü ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿áá Êæà¨ÜÊÜ®Üã°, E±Ü¯ÐÜñÜá¤WÜÙÜ®Üã° K¨ÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÙÜá. ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá¿á »ÝÐÜ|WÜÚWæ DWÜ A®æàPÜ PÜvWæ ÚÜ í¨Ü PÜÃæ ŸÃÜÇÝÃÜí¼ÔñÜá. ÖÝWæà CÊÜÃÜá yÝPÝR ÊÜááíñݨævæ ÓÜíaÜÄÔ¨ÜÃÜá. AÓÝÕí®Ü ÎÆØp… iÇæÉWæ 1879®æà Óܱíræ ŸÃ… 17®æà ñÝÄàQWæ ñæÃÚÜ ¨ÜÃáÜ . AÈÉ ÊæáÃÜÊ~ Ü Wæ¿áÈÉ AÊÜÃ®Ü áÜ ° PÜÃæ¨æã¿áªÃÜá. AÈÉí¨Ü ®ÝoÂÊÜáí©ÃÜPæR ñæÃÜÚ AÈÉ ÓÜíÓÜ¢ñÜ »ÝÐæ¿áÈÉ ÊÜޮܱÜñÜÅ ÊÜ®Üã°, ¯—¿á®Üã° A²ìÓÜÇÝÀáñÜá. PÝÈàaÜÃÜ|¨ÝÓÜÃÜá ÊÜޮܱÜñÜÅ K©¨ÜÃÜá. AÈÉ ±Üí. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜíÓÜ¢ñܨÜÈÉÁáà D ÊÜޮܱÜñÜÅPæR ©àZìÊÝ¨Ü EñܤÃÜ »ÝÐÜ|ÊÜ®áÜ ° ¯àw¨ÜÙáÜ . D ÓÜ»Wæ æ A«ÜÂûÜÃÝX¨ÜªÊÃÜ áÜ ÎÆØp… wÇÝÉ væ. PÜËáÐÜ®ÃÜ … Ëá. hæãà®ÜÕ®…. AÈÉ¿áã ±ÜíwñÜÃÜá Ë«ÜË«ÜÊÝX CÊÜÃÜ®Üá° ±ÜÄàüÔ¨ÜÃÜã ÓÜÊÜá±ÜìPÜÊÝ¨Ü EñܤÃÜWÜÚí¨Ü AÊÜÃÜ®Üá° Wæ¨ÜáªPæãívÜÃÜá. ÎÆØp… iÇÝÉ ÍÝÇæ, PÝÇæàgáWÜÙÜÈÉ AÊÜÙÜ E±Ü®ÝÂÓÜÊæà±ÜìwÔ¨ÜÃÜá. AÈÉ AÊÜÚWæ b®Ü°¨ÜáíWÜáÃÜÊÜ®Üá° ŸÖÜáÊÜÞ®ÜÊÝX ¯àvÜÇÝÀáñÜá. A®ÜíñÜÃÜ XÄàÍÜ Ë¨ÝÂÆ¿á¨ÜÈÉ ÊÝÂTÝ®ÜPæR PÜÃæ Ÿí©ñÜá. ÓÝÌWÜñÜ »ÝÐÜ|ÊÜâ ¹²®… ËÖÝĨÝÓ… GíŸÊÜÃܨÝXñÜá¤. CÊÜÃÜá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á ±ÜäÊÜìaÜÄñæÅ¿á®Üá° JÙæÛ ±ÜÅ»ÝÊÜÍÝÈ¿ÞX ÊÜ~ìÔ¨ÜÃÜá. BWÜ ÓÜÖg Ü ÊÝX ÎÅà¯ÊÝÓܯWÜã & ¹²®… ¹ÖÝĨÝÓÜÄWÜã ±ÜÄaÜ¿áÊÝX AÊÜÄŸºÃã Ü ±ÜÃÊ Ü Þ Ü ±Ü¤ Óæà° ×ñÜÃÝWÜáÊÜíñÝÀáñÜá.

ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá¿á PÜÆRñݤ¨È Ü É®Ü E±Ü®ÝÂÓÜ & ÊÝÂTÝ®ÜWÙÜ Ü ÓÜÃ~ Ü Wæ Ô÷à¿áÃÜã ŸÃÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . ±ÝÅbà®Ü PÝÆ¨Ü Ô÷à¿áÃÜ Óݧ®Ê Ü ®Ü ã Ü ° ÓÜÊáÜ PÝÈà®Ü Ô§£¿á®Üã° ÖæãàÈÔ Ô÷à¿áÃÜ ÓÜÊì Ü ñæãàÊÜááS ÓÜá«ÝÃÜO¿ æ á®Üá° ±ÜÅ£±Ý©Ô¨ÜÙáÜ . CÈÉ B®Üí¨ÜÊã æ àÖÜ®Ü ±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 11

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 12


¨Ýí±ÜñÜ Ÿ¨ÜáPÜá DWÜ C±Üñ³ áÜ ¤ ÊÜÃáÜ ÐÜÊݨÜÃã Ü ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá ¿ÞPæ ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWܨàæ C¨ÝªÃ?æ C¨Ü á g®Ü Ä Wæ ã í¨Ü á aÜ a Ýì ËÐÜ ¿ áÊÝ¨Ü í £ñÜ á ¤ . ñÜ í ¨æ A®Ü í ñÜ Í ÝÔ÷ iàÊÜíñÜËÃÜáÊÝWÜÆã AÊÜÙÜÈÉ ÊÜá¨ÜáÊæ¿á ËaÝÃÜÊÜ®Üá° ±ÜÅÓݤ²ÔÃÜÈÆÉ. DPæ¿á ÆWÜ° PÜáívÜÈ¿áÈÉ ÓܱܤÊÜá¨ÜÈÉ AíWÝÃÜPܯÃÜáÊÜ®æí¨Üá PæÆÊÜÃÜá Aí©¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ ÊÝÓܤËPÜÊÝX A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷ Aí¥Ü ÊÜáãyÜ®Üí¹Pæ¿áÊÜÃÝXÃÜÈÆÉ. ¨Üü| »ÝÃÜñÜ¨Ü »ÜãñÝÃÝ«Ü®æ, ¨æàÊܨÝÔ ±Ü¨Üœ£ GÆÉÊÜä ÖÜáaÜácñÜ®ÜÊæí¨Üá ñÜí¨æ ÖæàÙÜᣤ¨Ü᪨ܮÜá° ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáÁáà PæàڨܪÙÜá. ÓÜÌg®ÜÄWÜã, ÓÜÊÜÞgPÜãR ËÃæãà«ÜÊÝX Ô÷à¿áÄWæ ÓÜíÓÜ¢ñÜ Ë¨Ý»ÝÂÓÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ""lTkbUpcbZk PpOkYk~ HkCkP~'' GíŸíñæ A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷ ¯Óܳ$êÖÜÃÝX¨Ü᪨ÜÄí¨Ü ÓÜÊÜÞgÊÜâ ËÃæãà«Ü ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨ÜÃÜã ×ígÄ¿áÈÆÉ. Aí¥Ü WÜqrñÜ®ÜÊÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ÈÉ ÊæáçWÜãwÔPæãíw¨Üª A|¡&ñÜíX ŸíWÝÙÜÊÜ®æ°ÆÉ ±ÜÅÊÝÓÜ ÊÜÞw, 1880ÃÜÈÉ yÝPÝWæ Ÿí¨Üá ®æÇæ¯íñÜÃÜá. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá A|¡ ÎÅà¯ÊÝÓÜÄWÜã ¹²®… ¹ÖÝÄ ¨ÝÓÜÄWÜã Óæ°àÖÜÊæà±ÜìqrñÜá¤. AÐærà ÓÜÈWæ¿áÈÉ ¹²®… ¸ÝŸã ÓÜÖÜgÊÝWæà ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿áÈÉ "®Ü®Ü°®Üá° ÊÜÄÔ WÜêÖÜÆü$¾¿ÞWÜᣤà¿Þ?' Gí¨Üá PæàڨܪÃÜá. Gí.G. ÊÜÞwPæãíw¨Üª, ÓÜÌñÜíñÜÅ E¨æãÂàWܨÜÈɨܪ B ñÜÃÜá| ®Ý¿áÊÝ©¿á®Üá° ÊÜÄÓÜÆá ¿ÞÊÜ BñÜíPÜWÜÚÃÜÈÆÉ ¯g. B¨ÜÃÜã AÊÜÙÜá ñܮܰ ÓÜÖÜg ÊæçaÝÄPÜ WÝí¼à¿áì©í¨ÜÇæà ""CÆÉ! ®Ý¯®Üã° ÊÜá¨ÜáÊæ ÁãàaÜ®æ¿áÈÉ CÆÉ. D ËaÝÃܨÜÈÉ A|¡®Ü A¼±ÝÅ¿áÊÜ®Üá° A®ÜáÊæãà©ÓÜáñæ¤à®æ. ÖÝWæà ÊÜá¨ÜáÊæ ËaÝÃÜ Ÿí¨ÜÃæ ¯ÊÜá¾®æ°à SíwñÜ ÊÜÄÓÜáñæ¤à®æ' Gí¨Üá ÊÜÞñÜá PæãorÙÜá. ÎÅà¯ÊÝÓÜ®Üã yÝPÝR¨ÜÈÉÃÜáÊÝWÜ ñÜáíŸ ¯ñÝÅ|ÊÝX¨Üª. ÊÜá¨ÝÅÔ®ÜÈɨݪX®Ü ûÝÊÜá¨Ü PÜÐÜr, ÓÝËÃÝÃÜá ÊæáçÈWÜÙÜ PÝÆ°wWæ¿á ±ÜÅÊÝÓÜ CÊæÆÉ ÎÅà¯ÊÝÓÜ®Ü BÃæãàWÜ嬆 ÊæáàÇæ WÝyÜÊÝ¨Ü ±ÜÄOÝÊÜá ¹àĨܪÊæà®æãà. CíñÜÖÜ ±ÜÄÔ§£¿áÈÉ A|¡®Ü®Üá° ¹oár ÖæãàWÜÆá ñÜíXWݨÜÃÜã ÖæàWæ ÊÜá®ÜÓÝÕ©àñÜá?' B¨ÜªÄí¨Ü ÊÜá¨ÜáÊæ ŸWæY ÁãàaÜ®æ ÊÜÞvÜáÊÜ Ô§£¿áã AÊÜÚX¨Üªí£ÆÉ. B¨ÜÃæ ¨æçÊܯ¿ÞÊÜáPÜ ¿ÞÄWæ Wæ㣤¨æ? PÜÐÜrWÜÙÜ ÓÜÃÜÊÜÞÇæÁáà ÖæãñÜá¤PæãívÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ 1880ÃÜ Êæáà 8ÃÜí¨Üá A|¡ ÎÅà¯ÊÝÓÜ®Ü AWÜÈPæ¿áã ÓæàÄñÜá. C¨ÜÄí¨Ü A£àÊÜ ÍæãàPÜñ± Ü ¤ÜÙÝ¨Ü ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá ÓÜÌƳ A—àÃÜÙݨÜíñÝÀáñÜá. ÖÝWæà ËáàÃÜ£¤Wæ ñæÃÜÚ AÈÉ ¨Ü¿Þ®Üí¨Ü ÓÜÃÜÓÜÌ£¿áÊÜÃÜ®Üá° »æàq¿Þ¨ÜÙÜá. ÎÅà¯ÊÝÓÜ®Ü ÊÜáÃÜ|¨Ü ÊÝñæì ÊÜáÖÝÃÝÐÜó¨ÜÆãÉ ÖܹºñáÜ ¤. ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá¿á®Üá° PæÆÊÜâ ×Ä¿áÃÜá »æàq¿ÞX AÊÜÙÜá ËÊÝ×ñÜÙÝX ÊÜááí¸æç®Ü PܮݠÍÝÇæ¿á ÊÜááSÂÓܧÙÝWÜáÊÜíñæ ±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 13

Ë®Üí£Ô¨ÜÃÜá. ÖÝWæà ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà ÓÜÄÁáà®æãà A®Üá°ÊÜ ¯«ÝìÃÜPæR ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá Ÿí¨ÜÙáÜ . PÜÆRñ¤Ü¨Æ Ü ãÉ A®æàPÜÃáÜ ËÊÝÖÜPRæ ÓÜÆÖæ ¯àw¨ÜÃáÜ & A±æàüÔ¨ÜÃáÜ PÜãvÜ. C¨ÜÄí¨Ü ±ÜÄÔ§£¿á WÜí¼àÃÜñæ £Ú¨ÜáPæãívÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ñÝ®Üá ËÊÝÖÜÊÝX ÓÝíÓÝÄPÜ iàÊÜ®Ü ®ÜvæÓÜáÊÜâ¨æà «ÜÊÜáìÊæí¨Üá ¯ÍÜcÀáÔ¨ÜÙÜá. BWÜ ¹²®… ¹ÖÝÄ ¸ÝŸáÊÜâ Ÿí¨Üá A|¡®Ü ÊÜáÃÜ|¨Ü ŸWæY ¨Üá@UÔ¨æªà AÆɨæà AÊÜÚWæ “¯à®Üá HPÝíX¿ÞX PÜÐÜr±ÜvÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ ËÊÝÖÜÊݨÜÃæ ûæàÊÜá” Gí¨Ü. ÖÝWæà CÐÜr±ÜorÃæ ñÝ®Üá ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜÆá Ԩܜ¯¨æªà®æ Gí¨Üã £ÚÔ¨Ü. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWÜã, C¨Üá ÓÜÊÜáígÓÜÊæ¯Ô, 1880ÃÜÈÉ gã®… 13ÃÜí¨Üá ‘¸ÝíQ±ÜâÃÜ’ GíŸÈÉ ÔËÇ… Marriage Act ±ÜÅPÝÃÜ ËÊÝÖÜ ®æÃÜÊæàÄñÜá. ¹²®… ¹ÖÝĨÝÓ… Êæáà«ÝË. hÝ£¿áÈÉ ÍÜã¨ÜÅ®æ¯Ô¨ÜªÃÜã AÊÜ®Ü ËaÝÃÜ«ÝÃæ, ®Ý¿áÊÝ©ñÜÌ, WÜá|, ®ÜvÜñæ GÆÉÊÜä EaÜcÊÝX¨ÜªÊÜâ. ¹²®… aÜí¨ÜűÝÆÃÜ ÓÜÖÝ«ÝÂÀá¿áã Öè¨Üá. 1879ÃÜÈÉ ±æÅÔvæ¯Õ PÝÇæài®ÜÈÉ ¹.GÇ…. ÊÜááXԨܪÃÜá. ÃÜÓÝ¿á®Ü ÍÝÓÜ÷¨ÜÈÉ GÊÜå….G. ÊÜÞw, ËÍÜÌ˨ݯƿáPæRà ±ÜÅ¥ÜÊÜá Óݧ®Ü ±Üvæ¨ÜáPæãíw¨ÜªÃÜá. “ÃÜÓÝ¿á®Ü ÍÝÓÜ÷¨Ü E±ÜPÜÅÊÜá~Pæ” GíŸ ÃÜÓÝ¿á®Ü ÍÝÓÜ÷¨Ü ±ÝÄ»ÝÑPÜ ÍÜŸªWÜÙÜ Jí¨Üá AÊÜáãÆ WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° ¹²®… ¸ÝŸá ŸÃ橨ܪÃÜá. A¨Üá ¸æíWÝÈ »ÝÐæ¿á ÃÜÓÝ¿á®Ü ÍÝÓÜ÷¨Ü ±ÜűÅÜ ¥Ê Ü áÜ ±ÜâÓܤPÊ Ü ÝX©ªñáÜ . AÆɨàæ ¹²®… ¸ÝŸá ÓÜíXàñÜ¨Æ Ü ãÉ ±ÜÅËà|ÃÝX¨ÜªÊÜÃÜá. CÐærÆÉ CÃÜáÊÜ ¹²®… ¹ÖÝĨÝÓÜÃÜ®Üá° ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜÆá ¸ÝÅÖܾ| hÝ£¿á ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ¿ÞÊÜ ×ígÄPæ¿á®Üã° ñæãàÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ ÊÝÓܤÊÊ Ü ÝX D ËÊÝÖÜ©í¨Ü ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀáWæ ÊæáàÆÌWÜì¨ÜÊÃÜ Ü £ÃÜÓÝRÃÜ ÍÝÍÜÌñÜÊÝX ¹qrñáÜ . ¸ÝÅÖ| ¾Ü hÝ£¿áÈÉ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀáWæ A®ÜáÃÜã±ÜÃÝ¨Ü ÊÜÃÃÜ Ü PæãÃÜñÀ æ áÃÜÈÆÉ. I.Ô.GÓ…. ±Ü¨ÜË¿áÈÉ E£¤à|ì®ÝX ¨æãvÜx ÓÜÃÜPÝÄ E¨æãÂàWܨÜÈɨܪ ÎÅà ±Ý¨Ü ¸Ý¸Ýi sÝPÜãÃ… GíŸÊÜ®Üá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á®Üá° ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜÈbfԨܪ. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿áã ÓÜíÓÜ¢ñÜhæn¿Þ¨ÜªÄí¨Ü ÓÜíÓÜ¢ñÜ Ë¨ÝÌíÓÜ®ÝX¨Üª sÝPÜãÃܯWæ ŸÖÜÙÜÊæà BPÝíûæ&¯Äàûæ CñÜá¤. B¨ÜÃæ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáÀáí¨Ü C¨ÜPæRí¨Üã ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ ÔWÜ ¨ ÝÀáñÜ á . AÊÜ Ù Ü á Êæ ã ¨Ü Æ á »ÝÐæ Pæ ã or í ñæ ¹²®… ¹ÖÝĨÝÓ… Êæáà«ÝË¿á®æ°à ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨ÜÙÜá. ÊÜááí¨æ¿áã D ±ÜÅÍæ° Ÿí¨ÝWÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá “®Ý®Üá ¿ÞÊÜ ±ÜÅÇã æ à»Ü®Ü A¥ÜÊÝ Jñݤ¿áPÝRX ¹²®… ¸ÝŸá AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÊÜÄÓÜÈÆÉ. ®Ý®Üá ÊÜá®Ü@±ÜäÊÜìPÜ J²³ BñÜÓ¾ ÝüWæ ÓÜÄ¿ÞX ÊÜÄÔÃÜáÊÜâ¨ÜÆɨàæ A®ÜÂ¥Ý ¿ÞÊÜ PÝÃÜ|ÊÜä CÆÉ” Gí¨ÜáñܤÄÔ¨ÜÙÜá. ¹²®… Êæáà«ÝË ÍÜã¨ÜŮݨÜÃæà®Üá? ¸ÝÅÖܾ|®Ý¨ÜÃæà®Üá? AÊÜ®Üá ¯gÊÝX Êæáà«ÝË¿ÞX¨Üª®Üá. AÊÜ®Ü AÓÝ«ÝÃÜ| ÊÜÂQ¤ñÜÌ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á®Üá° ÓÜÖÜgÊÝX BPÜÑìÔñÜá¤. AÈÉ hÝ£ ®ÜWÜ|ÂÊÝXñÜá¤. ±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 14


CÈÉ ¹²®… ¸ÝŸá ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá¿á®Üá° ÊÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá AÊÜ®Ü hÝ£¿áÊÜÄWÜã CÐÜË r ÃÜÈÆÉ. D Jí¨Üá PÝÃÜ|PÝRX ÄiÓÜÃr …x ÊÜá¨ÜáÊæ BWܸàæ PÝÀáñÜá. ÊÜá¨ÜáÊæ¿á ®ÜíñÜÃÜ ¹²®… ¸ÝŸá ÔÇæØp…®ÜÈÉ ÊÜQàÈ ÊÜ꣤ BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. ¹²®… ¸ÝŸá ÊÜá®æ¿áÈÉ ÖæàÃÜÙÊ Ü Ý¨Ü ±ÜâÓܤPÜ »ÜívÝÃÜËñÜá¤. A¨ÜÃÈ Ü É “ÆãPÜ®Ü ÊÜñì Ü ÊÜޮܔ GíŸ ±ÜâÓܤPÊ Ü äÜ CñÜá¤. ŸíWÝÚ »ÝÐæ¿áÈɨªÜ D ±ÜâÓܤP,Ü A¨ÜÃÜ ËaÝÃÜWÙÜ áÜ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá iàÊÜ®Ü¨Ü ©PÜR®æ°à Ÿ¨ÜÇÝÀáÔ¨ÜÊÜâ. CÃÜÈ, DWÜ 18 £íWÜÙÜ ¨Ýí±ÜñÜ ®Üvæ©ñÜᤠÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á¨Üá. ÓÜáSÊÜá¿á&ÓÜáí¨ÜÃÜ ÓÜíÓÝÃÜPRæ Jí¨Üá ÃÜñ¨ °Ü Ü Óæà±Üìvæ¿ÞÀáñÜá. 1881 G²ÅÇ… 16PæR ÊÜáWÜÙáÜ ÊÜá®æãàÃÜÊáæ ¿á g®Ü®Ê Ü ÝÀáñÜá. ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá¿á iàÊÜ®¨ Ü Ü ÓÜáí¨ÜÃÜ WÜÚWæWÜÙÜá CÊÜâ. ±Ü£&ÊÜáWÜÙÜ gñæ ÓÜíñÜÓܨÜÈÉÃÜáÊÝWÜÇæà Ë— ¯¿áÊÜá ¸æàÃæà Cñæ¤à®æãà. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ ´ÜäÉ gÌÃÜ ŸíñÜá. ŸÙÜÈPæ ñÜáíŸ CñÜá¤. AÊÜñÜᤠ¹²®… ¸ÝŸáËWæ Pæãàp…ì®ÜÈÉ ñÜáíŸ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ÊæãPܨܪÊæá ¸æàÃæ. ÊÜá®æ¿á PÜvæ WÜÊÜá®ÜËà¿áÇÝWÜÈÆÉ. ÓÜíhæ Ÿí¨ÝWÜ ÊÜá®æ¿á ±ÜÄÔ§£ AÄÊÝÀáñÜá. C¨æ㪟º ÓæàÊÜQ¿áã gÌÃÜ©í¨Ü ÊÜáÆX¨ÜªÙÜá. ×àWÝX ÊÜá®æãàÃÜÊæá¿á ÇÝÆ®æ gÊÝ¸ÝªÄ ¹²®…Wæà ÓæàÄñÜá. ÖæãñÜá¤&Öæ㣤Wæ ÊÜá®æ©à±Ü ¸æÙÜX&ñÜí¨æ ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° ®æãàwPæãÙÜáÛñܤ C¨Üª ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á AÓÜÌÓܧñæ ¹²®… ¸ÝŸáÊÜ®Üá° AÇÝÉwÔñÜá. C¨æà ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ PÜÆRñܤ¨ÜÈÉ PÝÆÃÝ BÃÜí»ÜÊÝXñÜá¤. D PÝÆÃÝ ¹²®… ÊÜá®æ ¸ÝXÆÈÉ ¯í£ñÜá¤. ¹²®… ¹ÖÝĨÝÓ… Êæáà«ÝË GíŸ ÊÜÂQ¤ñÜÌ PÝÆÃÝ¨Ü ×wñÜ©í¨Ü ÖæãÃÜŸÃܨæ ÖæãàÀáñÜá. ®ÜÊáÜ ¾ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá ÊÜáñæ¤ PÜШ rÜ Ü PÜã±ÜPRæ à ¹¨Üª ÖÝWÝÀáñÜá. ñÜí¨æ&ñÝÀá&APÜR&A|¡ DWÜ Pæã®æ BÓÜÃæ¿ÞX¨Üª WÜívÜ®Üã Öæãà¨ÝWÜ AÊÜÙÜ Ô§£ ÖæàXÃܸæàvÜ! ¨Üá@S¨ÜÈÉ PÜást ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ C¨Ü᪨Üá Jí¨æà ¸æÙQÜ ®Ü Qw, ÊÜáWÜÙáÜ ÊÜá®æãàÃÜÊáæ . ¨Üá@SÊÜ®áÜ ° Öæã¨ÜáªPã æ ívÜ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá A¨ÜÃÜÇæÉà ÖÜá¨ÜáXPæãÙÜÛÈÆÉ. ñÜûÜ| CíXÉÐ… PÜÈPæWæ ñæãvÜXÔPæãívÜÙÜá. ŸíWÝÙÜ©í¨Ü ®æàÃÜÊÝX BÓæ¿á GÙæ¿á®Üá° ÖæãñÜᤠÊÜá¨ÜÃÝÔWæ Ÿí¨ÜÙÜá. B¨ÜÃæ AÈÉ AÊÜÚWæ A®ÜáPÜãÆPÜÃÊ Ü Ý¨Ü ÊÝñÝÊÜÃ| Ü Ë¨Üªí£ÃÜÈÆÉ. ÖÝWæà ®æàÃÜÊÝX ±ÜâOæ ¨ÝÄ ×w¨ÜÙÜá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá.

ÓÜÊÜÞgÓæàÊÝ Aw±Ý¿á & BÃÜí»Ü ÊÜáÖÝÃÝÐÜó¨Ü ±ÜâOæ¿áÈÉ ÇæãàPÜÊÜޮܠ£ÆPÜÃÜá, Wæãà±ÝÆ WÜOæàÍÜ AWÜPÜìÃ…, ®Ý¿áÊÜáã£ì ÊÜáÖݨæàÊÜ WæãàËí¨Ü ÃÝ®Üvæ ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜá A®æàPÜ Äà£Àáí¨Ü g®ÜhÝWÜê£ EíoáÊÜÞw¨ÜªÃÜá. Jí¨Üá ÄࣿáÈÉ ¨æàÍÜ ÓæàÊæ¿áÈÉ PÝÃÜÂPÜñÜìÃÜ Pæàí¨ÜÅÊÝXñÜᤠD ±ÜâOæ. DWÝWÜÇæà Ô÷à ÎûÜ|¨Ü, ÓÜíÓÜ¢ñÜ¨Ü »ÜívÝÃÜÊæ¯Ô¨Üª ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á Qà£ì ±ÜâOæ g®ÜÃÜ®Üá° ±ÜÅ»ÝÊÜWæãÚÔñÜá¤. ®Ý¿áÊÜáã£ì ÃÝ®Üvæ¿áÊÜÃÜá ñܮܰ PÜáÍÜÆ Ÿá©œaÝñÜáÃÜ©í¨Ü ÊÜáÖÝÃÝÐÜó¨Ü g®ÜÃÈ Ü É aæçñ®Ü ÂÜ ñÜáíŸáÊÜí¥ÜÊÃÜ ÝX¨ÜªÃáÜ . Óè> ÃÝ®Üv¿ æ áÊÜÃã Ü ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá ±ÜâOæWæ Ÿí¨Ü¨ÜªÄí¨Ü ŸÖÜÙÜ B®Üí¨ÜñÜáí©ÆÃݨÜÃÜá. ËÍæàÐÜÊÝX E±ÜaÜÄÔ B¨ÜÃÜ©í¨Ü PÜívÜÃÜá. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ ÊÝÓÜ¨Ü ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üã° ÃÝ®Üvæ¿áÊÜÃÜá ÊÜÞwPæãorÃÜÆɨæà BPæ¿á ±ÜâÃÝ| ±ÜÅÊÜaÜ®ÜÊÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÈÉÁáà ®Üvæ¿ááÊÜíñæ H±ÝìvÜá ÊÜ Þ w¨Ü Ã Ü á . ÓÜ ¸ …gv…j BX¨Ü ª ÊÜ á Öݨæ à ÊÜ Wæ ã àËí¨Ü ÃÝ®Ü v æ ¿ áÊÜ Ã Ü á ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á ±ÝíwñÜÂÊÜ®Üã°, »ÝWÜÊÜñÜÊæà ÊÜááíñÝ¨Ü ±ÜâÃÝ|WÜÙÜ ËÊÜÃÜOÝ aÝñÜáÃÜÂÊÜ®ã Ü ° ®æãàw Êæábc¨ÃÜ áÜ . CíXÉÐ… »ÝÐæ¿áÈÉ C®Üã° ±ÜÙWÜ ¸ Ü àæ Pæ®áÜ Ê ° Ü E¨æઠÍÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿áÊÜÃܨÝXñÜá¤. A¨ÜPæR ÓÜÄ¿ÞX Óè> ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÃÝ®Üvæ¿áÊÜÄWæ ÊÜá®æ¿áÈÉ CíXÉÐ… PÜÈÓÜÇã æ àÓÜáWÜ AÈÉ¿á ±ÝÅíÍÜá±ÝÆÙÝ¨Ü ËáÓ…> ÖÜÃ…´Üv…ì Gí¸ÝPæ¿á®Üá° ÃÝ®Üvæ¿áÊÜÃÜá ®æàËáԨܪÃÜá. Óè> ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÃÝ®Üvæ¿áÊÜÃÜã ±Üí> ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá hæãñæWàæ CíXÉÐ… A»ÝÂÓÜ ÊÜÞvÜÆá EñÝÕÖÜ ñæãàÄÔ¨ÜÃáÜ . ×àWæ CŸºÃÜã CíXÉÐ… ±ÜsܱÜâÓܤPÜWÜÙÜ A»ÝÂÓÜ & A«Ü¿á®Ü BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á ±ÜâOæ ÊÝÓܤÊÜ g®ÜÄWæ ŸÖÜÙÜ SáÑ ñÜí©ñÜá¤. A®æàPÜ PÜvæWÜÚí¨Ü ±ÜâÃÝ| ±ÜÅÊÜaܮݩWÜÚWæ BÊÜáíñÜÅ| ŸÃÜñæãvÜXñÜá. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á ÊÝÂTÝ®ÜWÜÚWæ ÊÜáÖݨæàÊÜ WæãàËí¨Ü ÃÝ®Üvæ¿áÊÜÃÜã AÊÜÃÜ ±Ü£°¿áã ñܱܳ¨æà ÖÝgÃÝWÜᣤ¨ªÃÜ áÜ . ñÜvÊ Ü ÝX Ÿí¨ÜÊÄÜ Wæ PÜãñÜáPæãÙÜÛÆá ÔWÜ¨Ð Ü áÜ r g®ÜÓíÜ ¨Ü~ AÊÜÃÜ ±ÜÅÊa Ü ®Ü WÜ ÙÜ È Ü ÉÃáÜ £¤ñáÜ ¤. ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá¿á ËÐÜ¿á ±ÜÅ£±Ý¨Ü®æ ÍæçÈ, ±ÝíwñÜ ±Üä|ì ËaÝÃÜWÜÙÜá GÆÉÊÜä PæàÙÜáWÜÃÜ®Üá° ÊÜáíñÜÅ ÊÜááWÜœÃܮݰXÓÜᣤ¨ÜªÊÜâ. GÇæÉÆãÉ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá¿á¨æà ÊÜÞñÝWÜáÊÜíñÝÀáñÜá. g®ÜÊæáaÜácWæ ±Üvæ¨ÜÐÜár ÊÜÂQ¤ qàPæWÜã JÙÜWÝWܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. C¨Üá PÜoáÓÜñÜÂ. C¨Üá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á ËaÝÃܨÜÈÉ ÓÜñÜÂÊÝÀáñÜá. ±ÜâOæ¿áÈÉ AÊÜÃÜ®Üá° ¨ÜãÃÜáÊÜÊÃÜ ã Ü ŸÖÜڨܪÃáÜ . ËÍæàÐÜÊíæ ¨ÜÃæ AíñÜÖÊ Ü ÃÜ áÜ ÖæaÝcX ÖæíWÜÓÃÜ àæ BX¨ÜªÃáÜ . ®ÝÈWæWæÈÉ GÆṨæ? ¯ÃÜá¨æãÂàX ÖæíWÜÓÜÃÜá PÜpær aÜaæì¿áÈÉ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 15

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 16


ËaÝÃÜÊÜ®æ°à ñÜáí¹PæãíwÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. hÝ£»ÜÅÐÜrÙÜá, ÍÜã¨ÜŮܮÜá° ËÊÝÖÜÊݨÜÊÜÙÜá & ÓÜíÓÝÃÜÊÜ®Üá° ÓÜÄ¿ÞX A®Üá»ÜËÓÜÇÝWÜ¨Ü ®ÜñܨÜêÐær. DWÜ FÃÜ®æ°ÆÉ PæwÓÜᣤ¨ÝªÙæ Gí¨æÆÉ ¯í©ÓÜÖ£Ü ¤¨ÃªÜ áÜ . gñæWæ ñÜÊáÜ ¾ WÜívÜí©ÄWæ, “¯àÊÜâ ¸æàPݨÜÃæ AÊÜÙÜ ±ÜÅÊa Ü ®Ü Ü H®Üá, AÊÜÙÜ®æ°à ñÜÇæÊæáàÈoárPæãÚÛ. B¨ÜÃæ, ÓÜ»æWæ ÖæãàX AÊÜÚí¨Ü »ÜÅÐÜrÃÝX ®ÜÊÜá¾®Üã° »ÜÅÐÜrÃÝX ÊÜÞvÜ©Ä” Gí¨Üá WܨÜÄÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ WÝ¨æ ‘®ÝÀá ¸æãWÜÚ¨ÜÃæ ¨æàÊÜÇæãàPÜ PævÜÆÖÜá¨æà?’ GíŸíñæ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ¯Èì±Ü¤ÃÝX¨Ü᪠ÊÜáá®Üv ° © æ ¨ÜªÃáÜ . Cñܤ Óè> ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÃÝ®Üvæ ÖÝWÜã ±Üí> ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá CÊÜÄŸºÃÜ ±ÜÅ¿áñÜ© ° í¨Ü ±ÜâOæ¿áÈÉ ±ÜűÅÜ ¥Ê Ü áÜ ÊÝX “B¿áì ÊÜá×ÙÝ ÓÜÊÞ Ü g” GíŸ ÖæÓÄÜ ®Ü ÓÜíÓæ§ Êæáà 1, 1882ÃÜí¨Üá Óݧ²ÓÜÆq ³ ñr áÜ . C¨ÜQRíñÜ Êæã¨ÜÆá ±ÜâOæ¿áÈÉ BWÝWÜ Ô÷à¿áÃÜ ÓÜ»Wæ ÙÜ áÜ ÓæàĨÜÃã Ü , Jí¨Üá ¯ÎcñÊ Ü Ý¨Ü E¨æªàÍÜ, Áãàg®æ C¨Üªí£ÃÜÈÆÉ. “Ô÷à¿áÃÜ ¯ÃÜûÃ Ü ñÜ ,æ ±ÜÃÝÊÜÆíŸ®Ü CñÝ©WÜÙ®Ü áÜ ° ñܲӳ ¸ Ü àæ PÜá. AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ ÓÜíPÜÐWrÜ ÙÜ Ü ¯ÊÝÃÜOæWæ ñÝÊæà ÓÜíZqñÜÃÝWܸæàPÜá, ÓܨÝaÜÃÜOæ, ¯à£ÊÜÞWÜì, «ÜÊÜáìhÝn®Ü CñÝ©WÜÙÜ ¸æãà«Ü®æ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá. ±ÜÃÜÓܳÃÜ ±ÜÄaÜ¿á©í¨Ü Óæ°àÖÝaÝÃÜÊÜ®Üá° ÖæbcÓÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠÔ÷à¿áÃÜ ÓÜÊÜìñæãàÊÜááSÊÝ¨Ü HÚWæWÝX ±ÜſᣰÓÜáÊÜâ¨Üá CÊæÆÉ BÃÜ ÓÜÊÜÞg¨Ü ÊÜááS E¨æªàÍÜWÜÙÜá.” BÃÜ ÊÜá×ÙÝ ÓÜÊÜÞg¨Ü ÓÜ»æWÜÚWæ g®Ü QQRĨÜá ŸÃÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. BÊÜáíñÜÅ| ±Ü£ÅPæWÜÙÜÈÉ ±ÜÅ£ ÊÜá®æÀáí¨Ü ŸÃÜáÊÝWÜ, ñÜÊÜá¾ ÊÜá®æÀáí¨Ü ÖæíWÜÓÜÃÜ ÓÜíWÜvÜ ŸÃܸæàPÜá. CÆÉÊݨÜÃæ WÜívÜÓÜÄWæ ÓÜ»æ¿áÈÉ ±ÜÅÊæàÍÜËÆÉ Gí¨Üá ŸÃæ¿áÇÝWÜᣤñÜá¤. D ÊÜáãÆPÜ ÖæíWÜÓÜÃÜ®Üá° AÊÜÍÜÂÊÝX ŸÃÜÊÜÞvÜÇÝWÜᣤñÜá¤. D E±Ý¿á ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿áÊÜÃܨÝXñÜá¤. AÊÜÃÜ »ÝÐÜ|WÜÙÜá ËÃæãà—WÜÙÜ㠸ݿáá¾aáÜ cÊÐ Ü áÜ r ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄWÜÙÝX¨ÜÊ ª âÜ . ÓÜ®ÝñܯWÜÙáÜ , ÓÜá«ÝÃÜPÃÜ áÜ , ÊÜáá¨ÜáPÜÃáÜ , ñÜÃáÜ |ÃÜã GÆÉ ÊÜWì Ü ¨Ü g®ÜÃã Ü D ÓÜ»Wæ ÚÜ Wæ ŸÃÜᣤ¨ªÃÜ áÜ . ÊÜá×ÙÝ A—ÊæàÍÜ®¨ Ü È Ü É ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ‘»ÝÃÜñÜ¨Ü »ÜX¯¿áÃÜÈÉ ®Ü®ÜWæ »æà¨Ü»ÝÊÜËÆÉ. ®Ý®Üá iàÊÜíñÜÊÝX ÃÜáÊÜÊÜÃæWÜã, ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ E¨ÝœÃÜPÝRX ÍÜÅËáÓÜáñæ¤à®æ. C¨ÜPæRí©WÜ㠮ݮÜá ×ígÄ¿ááÊÜâ©ÆÉ’ GíŸá¨ÝX NãàÑÔ¨ÜÃÜá. A®ÜíñÜÃÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÊÜááí¸æç, ÓæãàÇݱÜâÃÜ, AÖÜÊáÜ ¨…®ÜWÃÜ ,Ü sÝOÝ, ¸ÝÔì ÊÜááíñݨævæ ÓÜíaÝÃÜ ®ÜvÔæ B¿áì ÊÜá×ÙÝ ÓÜÊÜÞg¨Ü ÍÝTæWÜÙÜ®Üá° Óݧ²Ô¨ÜÃÜá. GÆÉ PÜvæ ¸æíŸÆ «Ü®Ü ÓÜÖÝ¿áÊÜä ÔQRñáÜ . B¿áì ÊÜá×ÙÝ ÓÜÊÞ Ü g¨Ü aÜÙÊ Ü ÚÜ ¿á ËaÝÃÜ £Ú¨Üá GÆÉ PÜvWæ ÚÜ í¨ÜÆã ±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 17

±æäÅàñÝÕÖÜ, ±ÜÅÔ©œ ¨æãÃÜQ¨ÜÊÜâ. ±Ü£ÅPæWÜÙÜÆãÉ ÓÜᩪ ËÍæàÐÜÊÝX ±ÜÅPÜoÊÝÀáñÜá. C¨Ý¨Ü ®ÜíñÜÃÜ Jí¨Üá ÊÜÃÜáÐܨÜÈÉ “Ô÷à «ÜÊÜáì¯à£” GíŸ ÊÜáÃÝt PÜꣿá®Üá° ÃÜbÔ¨ÜÃÜá. ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü BÃÜá £íWÜÙÜÈÉ B PÜê£¿á ±ÜÅ£WÜÙæÆÉ ÊÜááX¨Üá ÊÜáÃÜá ÊÜáá©ÅÓ¸ Ü àæ PÝÀáñÜá. 1882ÃÜÈÉ ±ÜÅPo Ü ÊÝ¨Ü Êæã¨ÜÆ ÊÜáá¨ÜÅ|¨Ü Öæbc®Ü PÜê£WÜÙ®Ü áÜ ° ˨Ý CÇÝTæ¿áÊÜÃæà SÄà©Ô¨ÜÃÜá. D ±ÜâÓܤPܨÜÈÉ Joár Gíoá ±ÜÅPÜÃÜ| Ë»ÝWÜWÜÚÊæ. Ô÷à¿áÃÜ ¯ÃÜûÜÃÜñæ, AhÝn®Ü, ±ÜÃÝÊÜÆퟮÜ, E¨ÝÔà®Üñæ CñÝ© ±ÜÅÓݤ±Ë Ü ¨æ. ˨æÂ, hÝn®ÓÜ íÜ ±Ý¨Ü®,æ ÓÝÌÊÜÆퟮæ, ÓæàÊÝÊÜ꣤, Óèg®ÜÂ, ÊÜá®æÊÝñæì, ÎÍÜá ÓÜíWæãà±Ü®Ü CñÝ© ËaÝÃÜWÙÜ ã Ü ÓÜÃÙÜ Ü »ÝÐæ¿áÈÉ ®ÜÊáÜ ã©ñÜÊÝXÊæ. ¿ÞÊÜ PÝÆPÜãR D ±ÜâÓܤPÜ¨Ü ËaÝÃÜWÜÙÜá ÓÜÊÜáígÓÜÊæ¯ÓÜáÊÜí£¨ÜªÊÜâ. ÓÜí> ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá¿á ÊÝP… ÓÝÊÜá¥ÜÂì. ÓÜíZo®Ý aÝñÜáÃÜ©í¨Ü B¿áì ÊÜá×ÙÝ ÓÜÊÜÞg¨Ü PæÆÓÜWÜÙÜá ÊÜááí¨ÜáÊÜÃ橨ܪÊÜâ. C¨Ý¨Ü PæÆÊæà ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ BX®Ü ÊæçÓ…ÃÝ¿á ÇÝv…ì ıܳ®… ÓÝÖæàŸÃÜá »ÝÃÜñÜ¨Ü ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ÎûÜ|¨Ü ËaÝÃÜÊÝX Ëá> ÖÜíoÃ…®Ü ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ Jí¨Üá ËaÝÃÜOÝ ÓÜË᣿á®Üá° ®æàËáÔ¨ÜÃáÜ . ËaÝÃÜOÝ ÓÜË᣿áÊÜÄWæ »ÝÃÜñ¨ Ü Ü Ô÷à ˨Ý»ÝÂÓÜ¨Ü PÜáÄñÝ¨Ü GÆÉ ÓÝûÝ$«ÝÃÜWÙÜ ã æ í©Wæ ËÊÜÃO Ü æ PæãvÜáÊÜ PæÆÓÜÊâÜ BÃÜ ÓÜÊÞ Ü g¨Ü ÊÜá×ÙÝ ±ÜÅ£¯— ¿Þ¨Ü ±Ü> ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿áÊÜÃÜ ±ÝÈWæ Ÿí©ñÜá¤. Êæáà騆 ÖÜíoÃ… ÓÜË᣿á G¨ÜáÄWæ g®ÜWÜ|£¿á B«ÝÃÜWÜÚí¨Ü ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ŸÖÜÙÜ ËaÝÃÝñܾPÜÊÝX, ÓÜÊÜá¥ÜìPÜÊÝX ÖÝWÜã ÓܳÐÜrÊÝX ÓÝûÜ$ÂPæãorÃÜá. “»ÝÃÜñÜ ¨æàÍÜ¨Ü JíŸñÜᤠPæãàq ñæãíŸñæ¤àÙÜá ÓÝËÃÜ Ô÷à g®ÜÓÜíTæ¿áÈÉ

PæàÊÜÆ GÃÜváÜ ÆûÜ g®ÜÄWæ (Ô÷à¿áÄWæ) ÓÝ«ÝÃÜ| K¨ÜáŸÃÜÖÜ C¨æ. ¸ÝÆ ËÊÝÖÜ ±Ü¨Üœ£Àáí¨Ü JíŸñÜá¤&ÖÜñÜᤠÊÜÐÜì¨æãÙÜWæ ÖÜávÜáX¿áÃÜá ÍÝÇæ ¹vܸæàPÝXÃÜá ÊÜâ¨ÜÄí¨Ü GÃÜvÜá A¥ÜÊÝ ÊÜáãÃÜ®æ ¨ÜhæìXíñÜ Öæbc®Ü ÎûÜ|ÊÜâ ¨æãÃÜPÜáÊÜí£ÆÉ. PæàÊÜÆ (basic science) ±ÜâÓܤPÜ K¨ÜáËPæ, WÜáOÝPÝÃÜ, »ÝWÝPÝÃÜ CÐærà AÆɨæ Öæbc®Ü A®Üá»ÜÊÊ Ü âÜ ÖÜávÜáX¿áÄWæ ÔWÜáÊÜí£ÆÉ. Joár g®ÜÓíÜ Tæ¿áÈÉ A«Üì¨ÜÐáÜ r g®ÜÃÜã ¯ÃÜûÜÃÜÃݨÜÃæ ¨æàÍæãà¨ÝœÃÜ¨Ü PÜ®ÜÓÜá ÖæàWæ ÓÝ«ÜÂ?” ÖÝWæà ¸ÝÈPÝ ±ÝsÜÍÝÇæWÙÜ È Ü É PÜÈÓÜáÊÜ ÎûÜQ¿áÃÜá ÖæaáÜ c ˨ÝÂÊÜíñÜÃÝX, ñÜÃܸæ࣠Öæãí©¨ÜÊÜÃÝXÃܸæàPÜá. AÆɨæ WèÃÜÊÜ¿ááñÜÊÝ¨Ü iàÊÜ®Ü ®ÜvæÓÜáÊÜÊÜÄWæ ÊæàñÜ®Ü ÖæbcÓܸæàPÜá. ÖÝWæà PÝÇæài®Ü ÊÜÓÜ£ WÜêÖÜWÜÙÜÈÉ Ë¨Ý¦쯿áÄWÜã, ÎûÜQ¿áÄWÜã CÃÜÈPæR A®ÜáPÜãÆñæWÚÜ Ãܸàæ PÜá, ÊÜ WÜêÖWÜ ÙÜ áÜ GÆÉ ÓÜÆPÜÃO Ü Wæ ÚÜ í¨Ü PÜãwÃܸæàPæí¨Üã, ÖÝWæà A«Ý²Pæ¿áÃÜ BÁáR ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ AÊÜÃÜ ÓܮܰvÜñæ, ±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 18


aÝÄñÜÅ$ÂÊÜ®áÜ ° WÜ|®æWæ ñæW¨ æ áÜ PæãÙÜÛ¸æàPæíŸá¨Üá ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá¿áÊÜÃÜ ÓÜÆÖæ¿ÞXñÜá¤. hæàPܸ… ÓÝÖæàŸÃÜá DX®Ü ÎûÜ| ±Ü¨Üœ£¿áÈÉÃÜáÊÜ ¨æãàÐÜWÜÙÜá & AÊÜâWÜÙÜ ¯ÊÝÃÜOæ ŸWæY PæàÚ¨ÝWÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ¯àw¨Ü EñܤÃÜÊÜä AÐærà ñÝ£ÌPÜÊÝXñÜá¤. DX®Ü ±Ü¨œ£Ü ¿áíñæ ±ÜâÃÜáÐÜÃÝ¨Ü ±ÜÄàûÝ—PÝÄWÜÙáÜ ÖÜávÜáX¿áÃÜ ÍÝÇæ¿á ÓÜí¨ÜÍÜì®ÜPæR ÁãàWÜÂÃÜÆÉ. HPæí¨ÜÃæ Ô÷à ÓÜÖÜg ÓÜíPæãàaÜ ¼à£WÜÚí¨Ü ÓÜÄ¿Þ¨Ü EñܤÃÜWÜÙÜá ÔWÜ©¨ÜªÃæ ÍÝÇæWÜÚWæ δÝÃÜÓÜáÕ (permission) CÆÉÊÝWÜŸÖÜá¨Üá. ÖÝWæà ÖÜávÜáX¿áÃÜ ÍÝÇæWÜÚWæ Ô÷à¿áÃæà A«Ý±ÜQ¿áÃÝWܸæàPÜá. ÊÜáÃݨÜÓܧ ŸvÜÔ÷à¿áÃÜá ˨æ ÖÝWÜã «æçÃÜ嬆 A»ÝÊÜ©í¨Ü ŸÇÝñÝRÃÜPæR JÙÜWÝWÜŸÖÜá¨Üá. ÓÝÊÜ Þ ®Ü  ÊÝX ±Ü â ÃÜ á ÐÜ Ã Ü Öæ à ÚPæ ¿ á®Ü á ° ÓÜ ñ Ü Â Êæ í ¨Ü á A—PÝÄWÜ Ù Ü á ®Ü í ¹ ¹vÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü Ô÷à¿áÃÜá AÓÜÖÝ¿áPÜñæÀáí¨Ü ŸÙÜÆáÊÜíñÝWÜáñܤ¨æ. Ô÷à¿áÃÜ®Üá° ×àWæ WÜáÇÝÊÜáXÄ¿áÈÉvÜáÊÜâ¨Üá JÙæÛà ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ÆûÜ|ÊÜÆÉ. »ÝÃÜñܨÜÈÉ Ô÷à vÝPÜrÃ…WÜÙÜ A»ÝÊÜ˨æ. CÈÉ Êæç¨ÜÂÃÜÈÉ WÜívÜÓÜÃÜá ŸÖÜÙÜÑr¨ÜªÃÜã AÊÜÍÜÂÊÝX Ô÷à¿áÄWæ Ô÷à vÝPÜrÃ…WÜÙÜ AWÜñÜÂñæÀá¨æ. B¨ÜªÄí¨Ü ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍܨÜÈÉ Ô÷à¿áÄWæ Êæç¨ÜÂQà¿á ÎûÜ| ¨æãÃÜPÜáÊÜíñÝX ÖæíWÜÓÜÃÜ ¨ÜÊÝTÝ®æWÜÙÜá ±ÝÅÃÜí»ÜWæãÙÜÛ¸æàPÜá. DWÝWÜÇæà ÊÜááí¸æç¿áÈÉ PÝÇæàh… B´… ÊæáwÔ®…®ÜÈÉ ®ÜÔìíW… pæù¯íW… BÃÜ í »Ü Ê ÝX¨Ü á ª Wæ ã £¤ ¨ æ . B¨Ü à æ AÊÜ Ä WÜ È É LÐÜ — WÜ Ù Ü ÊÜ Þ ×£¿á®Ü ã ° ¯àvÜáÊÜíñÝWܸæàPÜá. AÊÜÃÜá ñÜÊÜáã¾Ä®ÜÈÉ E±ÜÁãàWÜ ÊÜÞvÜáÊÜíñÝWܸæàPÜá Gí¨ÜÃÜá. BWÜ hæãPܸ… “Cwà »ÝÃÜñÜ¨Ü ËaÝÃÜÊÝX ¯àÊÜâ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáËÃæãà A¥ÜÊÝ ±ÝÅíñÜ嬆 ŸWæYÁãà” Gí¨Üá ÓÜÌƳ TÝÃÜÊÝXÁáà ±ÜÅΰԨÜÃÜá. D ±ÜÅÍW°æ æ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá¿áá, AñÜÂíñÜ ±ÜÅ£PÜãÆ ±ÜÄÔ§£¿áÈÉ PÜãvÜ ñÜ®°Ü Ô÷à ÎûÜ|¨Ü «æÂà¿áÊÜ®Üá° ¿ÞÃÜá ÓݗԨܪÃæãà, D ŸWæY ÍÝÓÝ÷«ÝÃÜ Pæãoár ±ÜíwñÜ ÓÜ»æ¿áÈÉ ÊÝ¨Ü ÊÜÞw¨ÜÃæãà, Ô÷à ÎûÜ|¨Ü «æÂà¿á ÓÝ«Ü®æWÝX ¿ÞÃÜá A®æàPÜ PÜÐÜrWÜÙÜ®Üá° A®Üá»ÜËԨܪÃæãà Aí¥Ü A®ÜíñÜÍÝÔ÷WÜÙÜ; ñܮܰ PÜÐÜrWÜÚWæ ÖæWÜÇÝ¨Ü A|¡ ÎÅà¯ÊÝÓÜ. WÜívÜ ¹²®… ¹ÖÝĨÝÓ… CÊÜÃÆ æ ÉÃÜ Ô÷à ÎûÜ|¨Ü PÜáÄñÜ A¼±ÝÅ¿áWÜÙÜ ÊæáàÈí¨Ü ÖÝWÜã ñÜ®ÜWæ ÔQR¨Ü ¨æàÍÜÓÜíaÝÃÜ¨Ü A®Üá»ÜÊÜ©í¨Ü, ñܮܰ A«Ü¿á®Ü¨Ü ŸÆ©í¨Ü »ÝÃÜñÜ¨Ü ŸWæY A—PÝÃÜÊÝ~Àáí¨Ü ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤ¨æªà®æ Gí¨Üá ÖæàÚ AÊÜÃÜ ¸Ý¿áá¾bcÔ¨ÜÃÜá. ÖÜíoÃ… ÓÜËᣠG¨ÜáÄWæ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ñÜ®æ°ÆÉ ÓÝüWÜÙÜ®Üá° ÊÜáÃÝt »ÝÐæ¿áÈÉ ÓܳÐÜrÊÝX AÃÜáרÜÙÜá. ÓÜË᣿á ÖÜíoÃ…®Üá C¨Ü®Üá° Êæábc CíXÉÐ…Wæ ±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 19

ñÜgáìÊæá ÊÜÞwÔ, ÊÜáá©ÅԨܮÜá. B®ÜíñÜÃÜ CíWæÉíw®ÜÈÉ “Gw®… ŸÃæãà”¨ÜÈÉ ÓÜ»æ PÜÃæÔ, ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÖÝWÜã BPæ¿á PÜñÜìÊܱÜÃÜñæ ÖÝWÜã ÊæçaÝÄPÜ ÔÄÊÜí£Pæ ŸWæY ËÊÜÄԨܮÜá. AÈÉ ®æÃæ¨ÜÊÜÃæÆÉ G¨Ü᪠¯íñÜá, WèÃÜÊÜ ÓÜãbÔ¨ÜÃÜá. C¨Üá ËPæãràÄ¿Þ ÃÝ~¿áÊÜÃæWÜã ñÜÆá², »ÝÃÜñÜ¨Ü Ô÷à¿áÄWæ Êæç¨ÜÂQà¿á ÎûÜ|ÊÜâ BÃÜí»ÜÊÝWÜáÊÜíñæ aÝÆ®æ PæãorÙÜá. A¨ÜÃÜíñæ 1885ÃÜÈÉ ÇÝv…ì vܵÅà®… CÈÉ ÊæçÓÝÅ¿å… BX¨ÝªWÜ, AÊÜ®Ü ±Ü£°, ËPæãràÄ¿Þ ÃÝ~¿á ±æäÅàñÝÕÖÜ©í¨Ü ÖæíWÜÓÜÄWÝX vÜ´ÜÄà®… ¨ÜÊÝTÝ®æ BÃÜí¼Ô¨ÜÙÜá. ©orñÜ®Ü, ±ÝíwñÜÂ, PÜÐÜr ÓÜ×ÐÜá¡ñæ GÆÉÊÜä ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á iàÊÜ®Ü¨Ü ÓÝ«Ü®æ¿á ÊæáorÆáWÜÙݨÜÊÜâ. Ë«ÜÊÝ ±Üor iàÊÜ®Ü¨Ü Pæã®æ A¯ÓÜÈÆÉ. AÈÉí¨ÜÇæà ÓÜí±Üä|ìÊÝX »ÝÃÜñ¨ Ü Ü ÓÜÊÞ Ü g¨Ü GÆÉ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ®áÜ ° ¸æÙQÜ ®ævWæ æ J¿ááÂÊÜ ÖÜÃÜ ÓÝÖÜÓÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á¨ÝÀáñÜá. BñܾËÍÝÌÓÜPæR C®æã°í¨Üá ÖæÓÜÃÜá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá GíŸíñÝX ÖæãàÀáñÜá.

CíWæÉív…Wæ ±Ü¿á| ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀáWæ »ÝÃÜñ¨ Ü Ü ÓÜÊáÜ WÜŠ˨ÝÂÃæàTæ¿á AÄËñÜá¤. PæàÊÜÆ ñÜ®ã æ Ÿ ° ºÙÜ surveyÀáí¨Ü ÊÝ¨Ü ÊÜáíwÔÃÜÈÆÉ. 1881ÃÜ WÜ|£¿á ÓÜÊÜáWÜÅ bñÜÅ| AÊÜÙÜ ÊÜááí©ñÜá¤. ÖÝWæà ¸ÝÆË«ÜÊæ¿áÃÜ ÓÜíTæÂ¿á ŸWæY ŸÖÜÙÜ Tæà¨ÜËñÜá¤. BWÜ »ÝÃÜñܨÜÈÉ Ô÷à ˨Ý»ÝÂÓÜ¨Ü Ratio 530:1 BXñÜá¤. 5Äí¨Ü 9 ÊÜÐÜì¨Ü ¸ÝÆ Ë«ÜÊæ¿áÃÜá 51,875 ÖÝWÜã 4 ÊÜÐÜì¨æãÙÜX®Ü ¸ÝÆË«ÜÊæ¿áÃÜ ÓÜíTæ 10,135 BXñÜá¤! Gí¥Ü Íæãàaܯà¿á Ô§£. B¨ÜÃæ A¨ÜÃÜ ŸWæY ÁãàaÜ®æ ÊÜÞvÜáÊÜÊÃÜ ÝÃÜã CÃÜÈÆÉ. C¨æà ®ÜÊáÜ ¾ Ÿ¨ÜáQ®Ü Ä࣠GíŸíñæ J²³Pã æ ívÜíñÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ¸ÝÆË«ÜÊæ¿áÃÜ »ÜËÐÜ嬆 PÜáÄñÜá ©àZìÊÝX ÁãàaÜ®æWæ JÙÜWݨÜÃÜá. AÊÜÄWæ ÎûÜ| PæãvÜáÊÜíñÜÖÜ Jí¨Üá ÓÜíÓæ§ Óݧ²ÓܸæàPæíŸá¨ÝX ÊÜááí¸æç AÖÜÊÜá¨Ý¸Ý¨… ÊÜááíñݨævæ A®æàPÜÃÜ®Üá° »æàq ÊÜÞw ËÐÜ¿á ÊÜááí©orÃáÜ . ¸ÝÆ Ë«ÜÊ¿ æ áÃÜ Ÿ¨ÜáPÜá PÜáoáퟨæãÙÜW,æ ÓÜÊÞ Ü g¨æãÙÜWæ Ÿ×ÐÜ¢ñÜ Ÿ¨ÜáPÝWÜáÊÜâ¨Üá CÊÜÄWæ AÓÜÖ¯Ü à¿á ÓÜíWÜ£. AÊÜÃÜ ÊÜÂQ¤ñÌÜ ¨Ü ±Üñ®Ü Ü ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá. PæàÍÜ ÊÜááívÜ®ÜÊæà ÊÜááíñÝ¨Ü ±Ü¨Üœ£WÜÙæà AÊÜÙÜ ÃÜûÜOæ¿á PÜãÅÃÜ ÓÜñÜÂWÜÙÝWÜáÊÜ ¨ÜêÍÜ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá¿á AíñÜ@Óæ$§ çÃÂÜ ÊÜ®áÜ ° Pæ|Q¨ÜÊâÜ . B¨ÜÃæ ¿ÞÊæ䟺 ÊÜÂQ¤¿áã ÓÜÖÝ¿áPæR ŸÃÜáÊÜâ©ÃÜÈ Aí¥ÜÊÜÄí¨Ü Cí¥Ü Jí¨Üá Áãàg®æÁáà A¥ÜìËÆɨÜ᪠ÖÝWÜã ¯ÐÜøÁãàgPÜ GíŸ EñܤÃÜ ÔQRñáÜ ! JŸº ÊÜáÖܯà¿áÃÜá ÖÜñáÜ ¤ÓÝËÃÜ ñÝ®Üá PæãorÃ,æ ±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 20


¯àÊÜâ 40,000 ÖÝQ, Ë«ÜÊÝ BÍÜÅÊáÜ Óݧ²Ô ñæãàÄÔPæãw Gí¨Üá ÓÜÊÝÆá (challenge) ÊÜÞw¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ, BX®Ü ±ÜÄÔ§£¿áÈÉ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ C¨Üá ŸÖÜá¨æãvÜx Êæãñܤ ÖÝWÜã AÓÝ«ÜÂÊÜä BXñÜá¤. C¨ÜÄí¨Ü JÊæá¾ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ¯ÃÝÍÜÃݨÜÙÜá. A¨æà ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ 12 ÊÜÃÜáÐÜ¨Ü ¸ÝÇæÁ㟺ÙÜá Ë«ÜÊæ¿Þ¨ÝWÜ ñÝ®Üá AÊÜÙÜ ÃÜûÜOæ ÖæãÃܸæàPÝ¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì ŸíñÜá. 5®æà ÊÜÐÜìPæR ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX¨Üª D ÖÜávÜáX WÜívÜ®Ü ÓÝËWæ PÝÃÜ|ÙÜá GíŸ »ÝÊÜ®æÀáí¨Ü ÊÜá®æ¿áÈÉ, ®æÃæÖæãÃæ ¿áÊÜÄí¨Ü £ÃÜÓÝRÃÜPæR JÙÜWÝX¨ÜªÙÜá. C¨ÜÄí¨Ü BWÜÇæà CÊÜÙÜá üà|ÊÝX¨ÜªÙÜá. ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀáWæ DPæ¿á ŸWæWæ PܯPÜÃÊ Ü âÜ ípÝÀáñÜá. ±ÜÄÔ§£¿á ¨Ü±ì Ü | ÊÜáñæã¤Êáæ ¾ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á®Üá° Ë«ÜÊÝ BÍÜÅÊÜá¨Ü Áãàg®æ¿á PÜvæ £ÃÜáWÜáÊÜíñæ ÊÜÞwñÜá. ñÝ®Üá CíXÉÐ… PÜÈñÜá, Êæç¨ÜÂQà¿á ÎûÜ| ±Üvæ¨Üá C¨ÜPæãRí¨Üá ±ÜÄÖÝÃÜ PÝ~ÓܸæàPæí¨Üá AÊÜÙÜ ¯«ÝìÃÜÊÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ BX®Ü ÎûÜ| ±Ü¨Üœ£¿áÈÉ ñÝ®Üá Æívܯ°Wæ ÖæãàXÁáà ÎûÜ| ±Üvæ¨Üá Ÿí¨ÜÃæ JÚñÜá A®Üá°ÊÜ BÍÜ¿á AÊÜÙÜÈÉ ŸÈÀáñÜá. ÊÜááí¨æ Êæç¨æ BWÜ©¨ÜªÃÜã, ÎûÜ| ñÜhæn BWÜáÊÜ ÊÜáá®ÜãÕaÜ®æWÜÙÜá ¸ÝƨÜÇæÉà PÝ~ÔPæãíw¨ÜªÊÜÆÉ? AÆɨæ Æívܯ°®Ü ÊÝñÝÊÜÃÜ| ñÜ®ÜWæ, K©Wæ A®ÜáPÜãÆPÜÃÊ Ü ÝWÜŸÖÜá¨Üá. G®ÜáÊ ° Ü ËÍÝÌÓÜ ¸æàÃæ. D Êæã¨ÜÆá “Ô÷à «ÜÊáÜ ì¯à£” GíŸ ÊÜáÃÝt ±ÜâÓܤPÜ¨Ü ÊÜÞÃÝo©í¨Ü ÓÜÌƳ ÖÜ|ÊÜä Ÿí©ñÜá¤. ×àWÝX, ¿ÞÊÜ AvÜaÜOæWÜÙÜ®Üã° ÇæQRÓܨæ, ±Üí. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ñܮܰ GÃÜvÜá ÊÜÐÜì¨Ü ÊÜáWÜÙÝ¨Ü ÊÜá®æãàÃÜÊæá¿á ÓÜ×ñÜ 1883®æà CÓÜË¿á G²ÅÇ… 26ÃÜí¨Üá ÓÜíhæ ®ÝÆáR ZípæWæ “ŸáTÝÃÝ” ¸æãàp…®ÜÈÉ ÊÜááí¸æç¯í¨Ü ÖæãÃÜoá Êæáà 17®æà ñÝÄàQWæ CíWæÉíwWæ ñÜÆᲨÜÙÜá.

ÓÜÄ¿ÞX PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá CÊæÆÉ WÜá|WÜÙ®Ü áÜ ° hæÃÝȪஅÚí¨Ü PÜÈñæ GíŸá¨ÝX ÖæÊáæ À ¾ áí¨Ü ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá ÖæàÚPæãÙÜáÛ£¤¨ÃªÜ áÜ . ×àWæ ÊÝípæàh… »ÜX¯à ÓÜÊÞ Ü g¨ÜÈÉ Jí¨Üá ÊÜÐÜì ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿áÊÜÃÜ CíXÉÐ… ˨Ý»ÝÂÓÜ ÓÝXñÜá. D ÓÜÊáÜ ¿á¨ÜÈÉ PæùÓܤÊáÜ ñÜ Ô¨ÝœíñÜWÙÜ Ü ¯ÍÜc¿á ÓÜÌÃÜã±Ü樆 áÜ ° ñÜáÆ®ÝñÜP¾ Ê Ü ÝX ŸÃæ¨Ü PæùÓܤÊÜáñÜ WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üã° £Ú¨ÜáPæãívÜÃÜá. ÓÜá±ÜÅԨܜ PæùÓܤ «ÜÊÜáì ¸æãà«ÜPÜÃÜ E±Ü®ÝÂÓÜWÙÜ ®Ü ã Ü ° PæàÚ¨ÜÃáÜ . ×àWæ AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓáÜ Õ PæùÓܤ «ÜÊáÜ ì¨ævWæ æ BPÜÑìÓÜÆq ³ ñr áÜ . ŸÖÜáÍÜ@ Ô÷à hÝ£¿á E¨ÝÃÜÊÝ¨Ü ÊÜñÜì®æ ÖÝWÜã ¸æãà«Ü®æ, C¨ÜÄí¨ÜÆã ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá PæùÓܤ «ÜÊÜáì¨ævæWæ ÊÝÆáÊÜíñÝÀáñÜá. AÈÉÃÜáÊÝWÜ, ÆívÜ®…®Ü A®Ý¥ÝÍÜÅÊÜá (Rescue Homes)WÜÙÜ®Üá° ËàüÔ ¯gÊÝX¿áã AaÜcıÜorÃÜá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá. AÈÉ¿á A®Ý¥ÝÆ¿áWÜÙÜÈÉ, ±Ü£ñÜWæãívÜ Ô÷à¿áÃÜá ±Üâ®Ügì®Ü¾ ±Üvæ¨ÜÊÜÃÜíñæ EÇÝÉÓÜ©í¨ÜÆã, ÓÜíñæãàÐÜÊÝX¿áã CÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÈÉ¿á ¨Ü¿ÞÎàÆñæ¿ááÙÜÛ PæÆÓÜ ®æãàw ®ÝÊæÈÉ ×í©¨æªàÊæ GíŸá¨Ü®áÜ ° £Ú¨ÜáPæãívÜÃáÜ . A±ÜÃÝ—WÜÙæ¯ÔPæãívÜÊÜÃÜ ËaÝÃܨÜÈÉ ûÜÊÜÞÎàÆñæ, AÊÜÃÜ E¨ÝœÃÜ¨Ü BÓæ, QÅÓܤ®Ü D E¨Ýñܤ WÜá|WÜÙæÆÉ AÙÜÊÜwÔPæãÙÜÛÆá EñÜáÕPÜÃݨÜÃÜá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá. ñܮܰ ¸ÝÆ嬆 PæÆ PÜ× Zo®æWÜÙÜá & «ÜÊÜáì¨Ü ÖæÓÜÃÜÈÉ BWÜáÊÜ A®ÝaÝÃÜ WÜÙæÆÉÊÜ®Üã° PÜíw¨Üª ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ, ×í¨Üã Ë«ÜÊæ¿áÃÜá ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ ±ÜvÜᣤ¨Üª ±ÝvÜ®æ°ÆÉ ®æãàw¨Üª ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ ñÝ®Üá PæùÓܤÙÝWÜáÊÜ ¯«ÝìÃÜ ¨ÜêyÜÊÝÀáñÜá. 29.9.1883ÃÜí¨Üá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÊÜáWÜÙæãí©Wæ ‘Pæ®Ü®… ŸoÉÃ…’ ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ QÅÎc¿Þ¯qWæ ±ÜÄÊÜñÜì®æWæãívÜÃÜá. ÔÓÜrÃ… hæÃÝȪ®… PÜãvÜ AÈɨÜáª, ÓÝü ¿Þ¨ÜÃÜá. A®ÜíñÜÃÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÊæáàÄ G¯Ô¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ñܮܰ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÖÝWÜã ÊÜáWÜÙÜ ÊÜá®æãàÃÜÊáæ ÖæÓÃÜ áÜ WÜÙ®Ü áÜ ° ÊÝÂÊÜÖÝÄPÜÊÝX ÖÝWæà CoárPã æ íw¨Üê áÜ .

CíWæÉív…®ÜÈÉ “ÊÝípæàh… PÝ®æÌíp…”®Ü ÔÓÜrÃ…Õ Óæ°àÖܱÜäÊÜìPÜÊÝX ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á®Üá° ÓÝÌWÜ£Ô¨ÜÃÜá. Vantage GíŸá¨Üá Oxfort iÇæÉ¿á Burkshire ñÝÆãQ®Ü ±Üor|ÊÝXñÜá¤. ±Üä®Ý¨ÜÈɨݪWÜÇæà Miss Hurfurd »ÜX¯à ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ J¸ÝºPæ¿á ±ÜÄaÜ¿áÊÜ®Üá° “St. Marries Home”®ÜÈÉ ÊÜÞw¨ÜªÙÜá. ÖÝWÝX »ÜX¯à ÓÜÊÜÞgÊÜâ ±Üí. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÖÝWÜã ÊÜá®æãàÃÜÊæá ¿á®Üá° ÊÝípæàh…Wæ PÜÃæ¨Üá AÈÉ Öæãà¨æãvÜ®æÁáà ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá, CíWæÉív…¯í¨Ü »ÝÃÜñÜPÝRWÜËáÓÜáÊÜ PܮݠÔ÷à¿áÄWæ ÊÜáÃÝt »ÝÐæ PÜÈÓÜ ñæãvÜX¨ÜÃÜá. C¨ÜPæR ±ÜÅ£¿ÞX »ÜX¯à ÓÜÊÜÞgÊÜâ Fo, ÊÜÓÜ£WÜÙÜ SbìWæ ¸æàPÝ¨Ü ÊæàñÜ®ÜÊÜ®Üá° ±Üí. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ PæãvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÖÝWæà ÊÜááí¨æ ÔÓÜrÃ… hæÃÝȪ®… GíŸÊÜÙÜá CíXÉÐÜ®Üã°, «ÝËáìPÜ ÎûÜ|ÊÜ®Üã° PæãvÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÙÜá. ÖÝWÝX ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ ÔÓÜÃr … hæÃÝȪ®… “A«Ý£¾PÜ ÊÜÞñæ” BX ¹qr¨ªÙÜ áÜ . ÎÓÜá¤, AaÜácPo Ü árñ®Ü ,Ü ÓÜÊáÜ ¿áPæR

ÊÝípæài®Ü »ÜX¯à ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ Jí¨Üá ÊÜÐÜì¨ÜÊÜÃæWæ ±Üí. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá CíXÉÐ…®ÜÈÉ ÎûÜ| ±Üvæ¨ÜÃÜá. ÊÜááí¨æ ÊÜá®æãàÃÜÊæá¿á gÊݸݪĿá®Üá° ÔÓÜrÃ… hæÃÝȪ®… ÊÜÍPÜ ã æ R²Ô³ , C®Üã° Öæbc®Ü ÎûÜ|PÝRX “aæÆ®r … ÖÝÂÊÜå…” GíŸÈÉ®Ü ËÊæá®…Õ PÝÇæàgá ÓæàĨÜÃÜá. AÈÉ Ë¨Ý¦쯿áÄWæ ÓÜíÓÜ¢ñÜÊÜ®Üá° PÜÈÓÜᣤ¨ÜªÃÜÆɨæ ñÝ®Üá CíXÉÐ…, ËhÝn®,Ü WÜ~ñÜ ËÐÜ¿áWÜÙÈ Ü É ÎûÜ| ±Üv¿ æ áᣤ¨ÃªÜ áÜ . AÈÉ¿áÊÜÄWæ ÓÜíÓÜ¢ñÜ PÜÈÓÜᣤ¨Üª PÝÃÜ| ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ ñܮܰ SbìWæ ¸æàPݨÜÐÜár ÊæàñÜ®Ü ¨æãÃæ¿áᣤñÜá¤. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ QË ÓÜÄ¿ÞX PæàÚÓÜᣤÃÜÈÆÉ. AÇæ¨Ýo¨ÜÈÉ hæàÆÊÜå… ®Ü© ¨Üívæ ±ÜŨæàÍÜ¨Ü ¥ÜíwWæ AÊÜÃÜá C®Ü°ÐÜár QÊÜâvÜÃÝWܸæàPÝÀáñÜá. A¨Ü®Üá° AÊÜÃÜá iàÊÜ®Ü Ëwà A®Ü á »Ü Ë ÓÜ á ÊÜ í ñÝÀáñÜ á . B¨Ü ª Ä í¨Ü Ç æ à PÝÇæ à i®Ü È É ®Ü v æ ¿ áᣤ ¨ Ü ª

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 21

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 22


»ÝÐÜ|WÜÙÜ®Üá° ÖæaÜác ÖÜ£¤ÃÜ©í¨Ü PæàÙܸæàPÝWÜᣤñÜá¤. ±ÜÅ£ ÍܯÊÝÃÜ ËáÓ… ¹Ç… GíŸÊÜÙÜá ¸æçŸÇ… ÊæáàÇæ ÊÝÂTÝ娆 ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. BPæ “ÁãàÖÝ®Ü®Ü ÍÜá»Ü ÊÜñÜìÊÜޮܔ¨Ü Jí¨Ü®æà A«Ý¿á¨Ü BÃÜí»Ü¨Ü Gíoá ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ Pæãor E±Ü®ÝÂÓÜWÙÜ áÜ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá¿á ÊæáàÇæ BÙÜÊÝ¨Ü ±ÜÄOÝÊÜáÊÜ®áÜ ° EíoáÊÜÞw¨ÜÊ ª âÜ . 1886ÃÜ ÊÜÃæWæ “ aæÆr®… ÖÝÂÊÜå…” PÝÇæài®ÜÈÉ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á ÎûÜ| AÊÝÂÖÜñÜÊÝX ÓÝXñÜá. DWÜ ÊÜá®æãàÃÜÊæá¿á ÓÝPÜOæ¿á »ÝÃÜÊÜ®Üá° ÊÝípæàg¨Ü »ÜX¯à ÓÜÊÜÞg ÊÜ×ÔPæãíwñÜá¤. DWÜ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá Qà£ì CíWæÉíw¯í¨Ü AÊæáàÄPÜPRæ ÊÜááqrñáÜ . µÆvæÈ¿ – Þ ÊæáwPÜÇ… PÝÇæài®Ü ²Å¯Õ±ÝÆÙÝ¨Ü “vÝ. ÃæàaæÇ… ¸ÝvæÉ” ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáÀáí¨Ü ±ÜÅ»ÝËñÜÙÝX AÊÜÙÜ®Üá° ÖæàWݨÜÃÜã ÊÜÞw AÊæáàÄPÜPæR PÜÃæÓÜáÊÜ ŸWæY EñÝÕÖÜ ñæãàĨÜÙáÜ . C¨ÜPRæ ñÜPRÜ PÝÃÜ|ÊÜä ÔQRñáÜ . AÈÉ »ÝÃÜñ¨ Ü Ü ±ÜÅ¥Ê Ü áÜ Êæç¨Âæ G¯Ô¨Ü vÝ. B®Üí© ¸Ýç hæãàÎ BWÜÐærà ÊæáwPÜÇ… ˨Ý»ÝÂÓÜ ±ÜäÃæçԨܪÙÜá. CÊÜÙÜ ±Ü¨ÜË ±ÜÅ¨Ý®Ü PÝÃÜÂPÜÅÊáÜ 1886ÃÜÈÉ ®Üv¿ æ á¸æàPÝXñÜá¤. ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá CíWæÉíwWæ Öæãà¨Ü »ÝÃÜ£à¿á ±ÜÅ¥ÜÊÜá ÊÜá×Ùæ G¯Ô¨ÜÃæ, vÝ. B®Üí© ¸ÝÀá AÊæáàÄPÜPæR ñæÃÜÚ ÎûÜ|Wæç¨Ü ±ÜÅ¥ÜÊÜá »ÝÃÜ£à¿á ÊÜá×Ùæ G¯ÔPæãívÜÃÜá. CŸºÃÜã ˨æàÍÜPæR Jí¨æà ÊÜÐì Ü ¨ÜÈÉ ñæÃÚÜ ¨Üê áÜ . ÖÝWæ ®æãàw¨ÜÃæ vÝ. B®Üí©¸ÝÀá ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀáWæ ¨ÜãÃÜ¨Ü ÓÜíŸí—¿áã BX¨ÜªÙÜá.

PÝÃÜÂPÜÅÊáÜ ÊÜÞa…ìÃÜí¨Üá ¯WÜ©¿ÞXñÜá¤. ±ÜíwñÝ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ AÊæáàÄPݨÜÈÉ B ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ±ÜÅ£PÜãÆ ÖÜÊÝÊÜÞ®Ü, ¹ÃÜáWÝÚ CÃÜáÊÜ PÝÃÜ| ÓÜÊÜáá¨ÜŨÜÈÉ ÖÜvÜWÜá ±ÜÅ¿Þ| ûæàÊÜáPÜÃÜ ÊÜÆÉÊæí¨Üã, PæÆÊÜÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. AÊæáàÄPÜ¨Ü ÓÜáñܤÊÜááñܤ ÓÜáÊÜÞÃÜá 25 Q.Ëáà. ¨ÜãÃܨÜÊÜÃæX®Ü ÓÜÊÜáá¨ÜÅ WÜqr¿ÞXñÜá¤. ÖÜvÜWÜáWÜÙÜá ×àWæ Öæ±Üâ³WÜqr¨Ü ŸívæWÜÚWæ Öæãvæ¿ááÊÜ ÓÝ«ÜÂñæWÜÚ¨ÜáªÊÜâ. B¨ÜÃÜã ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ vÝ. ÃæaÜÇ… ¸ÝvæÉ¿áÊÜÃÜ BWÜÅÖܱÜäÊÜì BÊÜáíñÜÅ|ÊÜ®Üá° ¯ÃÝPÜÄÓÜÇÝWÜÈÆÉ. PÝÇæài®Ü ÎûÜ|¨Ü ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ AÊæáàÄPÜPRæ ÖæãàWÜáÊÜ ŸWæY Caæf CÃÜÈÆÉÊݨÜÃã Ü B®Üí©¸ÝÀá, Wæãà±ÝÆ hæãàÎ CÊÜÃÜ BÊÜáíñÜÅ|ÊÜä AÊÜÄWæ AÊæáàÄPÜ ±ÜÅÊÝÓÜPæR ÖæãàWÜÆá ±æÅàÃæà²Ô¨ÜÊÜâ. AÊæáàÄPÜPRæ ÖæãàX PæÆ©®ÜWÙÜ È Ü É ×í£ÃÜáWÜáÊÜâ¨æí¨Üá ¯ÍÜcÀáÔ 17 ´æ. 1886ÃÜÈÉ ñÜ®°Ü ÊÜáWÜÙã æ í©Wæ “¹ÅqÐ… ²Å®ÓÕæ …” GíŸ ÖÜvXÜ ®ÜÈÉ “ÇæÊÃæ … ±ÜäÇ…” Ÿí¨Üįí¨Ü AÊæáàÄPÜPRæ ÖæãÃÜoÃÜá ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá.

AÊæáàÄPݨÜÈÉ

vÝ. B®Üí©¸ÝÀá hæãàÎ »ÝÃÜñÜ¨Ü ±ÜÅ¥ÜÊÜá Êæç¨æ Aí¨æ®ÜÐærà. CÊÜÙÜ ±Ü£ Wæãà±ÝÆÃÝÊ… hæãàÎ ŸvÜ ±æäàÓ…r ÊÜÞÓܤÃÃÜ ÝX¨ÜªÊÃÜ áÜ . B¨ÜÃã Ü Ô÷à ÎûÜ|¨Ü ŸWæY PÝÙÜi Öæãí©¨ÜÊ ª ÃÜ áÜ . D ÓÜÃPÜ ÝÄ ÊÜááí¨ÝÙÜáWÜÙÆ æ É PæàÊÜÆ »ÝÐÜ|WÜÚí¨ÜÇàæ PÝÆ PÜÙ¿ æ áᣤ¨áÜ ª AÊÜÄí¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æà g®Ü±ÃÜ Ü PæÆÓÜWÙÜ áÜ ®Üv¿ æ á¨æà C¨Ü᪨®Ü áÜ ° PÜívÜá ¸æàÓÜÃÜ Ÿí©ñÜá¤. ñܮܰ ±Ü£°WݨÜÃÜã ÎûÜ| A¨ÜÃÜÆãÉ Êæç¨ÜÂQà¿á ÎûÜ| PæãwÔ CñÜÃÜÄWæ ÊæáàƳíQ¤¿ÞXÃܸæàPæí¨Üá Ÿ¿ást D B¨ÜÍÜìÊÝ© Wæãà±ÝÆÃÝÊ… hæãàÎ, ñÜ®°Ü ±Ü£¿ ° á ÎûÜ|¨Ü ÓÜÆáÊÝXÁáà PÜa…f. ÎÅà ÃÝÊÜá±ÜâÃÜ, PÜÆRñݤWÚÜ Wæ ñÜ®°Ü E¨æãÂàWÜ ÊÜWÝìÊÜOæ ÊÜÞwÔPæãívÜÃÜá. ÖÝWæà ñܮܰ ±ÜÄÍÜÅÊÜá©í¨Ü ±Ü£°¿á®Üá° J²³Ô, BPæ¿á®Üá° ÎûÜ|PÝRX AÊæáàÄPæWæ PÜÚÔ ñܮܰ Ÿí«ÜáWÜÙÜ PÜoá qàPæWæ JÙÜWÝWܸæàPÝ¿áᤠB¨ÜÃÜã BPæWæ «æçÃÜ ñÜáí¹ PÜÚÔ, ÊÜááí¨æ BPæ¿á ±Ü¨ÜË ±ÜÅ¨Ý®Ü PÝÃÜÂPÜÅÊáÜ PæR ÖæãàWÜÈPÝRX I¨Üá ÃÜã±ÝÀáWÜÙ®Ü áÜ ° ÓÝÆÊÝX ±Üv¨ æ áÜ PæãívÜá PÜãÈWÜÙÜ®Üá° ÓÝXÓÜáÊÜ ÖÜvÜX®ÜÈÉ AÊæáàÄPÜPæR ñæÃÜÙÜÆá ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞwPæãívÜÃÜá. 1886ÃÜ ÊÜÞa…ì £íWÜÙÜí¨Üá vÝ. B®Üí©¸ÝÀá hæãàÎ¿á ±Ü¨ÜË ±ÜŨݮÜ

ÓÜÊÜáá¨ÜŨÜÈÉ ±ÝÅPÜê£PÜÊÝX A®ÜáPÜãÆ ÊÝñÝÊÜÃÜ| CÆɨܪÄí¨Ü “¹ÅqÐ… ²Å®æÕÓ…” ÖÜvÜX®ÜÈÉ ÖæaÜác ±ÜÅ¿Þ~PÜÃÜá CÃÜÈÆÉ. BX®Ü PÝÆ¨Ü Jí¨Üá ÖÜvÜX®Ü ±ÜÅÊÝÓÜ¨Ü bñÜÅ|ÊÜ®Üá° CÈÉ PæãvÜÇæà ¸æàPÜá. D ÖÜvÜX®ÜÈÉ Jí¨Ü®æà ÊÜWÜì¨Ü ±ÜÅ¿Þ~PÜÃÈ Ü É ®ÝÆáR g®Ü WÜívÜÓÃÜ áÜ , ÊÜáãÊÜÃáÜ ÖæíWÜÓÃÜ áÜ ÊÜÞñÜÅ C¨Üê áÜ . ÊÜáãÃÜ®àæ ÊÜWÜì¨Ü ±ÜÅ¿Þ~PÜÃÜÈÉ Joár 190 g®Ü ±ÜÅ¿Þ~PÜĨܪÃÜá. CÊÜÃæÆÉ «ÝËáìPÜ »ÝÊÜ®æ¿ááÙÜÛ g®ÜÃÝX¨ÜªÃÜá. ¿ááÃæãà±…®ÜÈÉ «ÝËáìPÜ BaÜÃÜOæ ËÃÜá¨Üœ¨Ü ±ÜÅ£Ÿí«ÜWÚÜ í¨Ü ¸æàÓÜÄÔ ñÜÊáÜ ¾ «ÜÊÞ Ü ìaÜÃO Ü Wæ æ ±ÜÅ£Ÿí«ÜËÆÉ¨Ü AÊæáàÄPÝ ¨æàÍÜPRæ Öæ ã àX ®æ Ç æ Ó Ü á ÊÜ E¨æ ª à ÍÜ © í¨Ü CÊÜ Ã æ Æ É ¿ááÃæ ã ಯí¨Ü AÊæ á àÄPÜ P æ R ÖæãÃÜvÜáÊÜÊÜÃÝX¨ÜªÃÜá. ÖÜvÜWÜá ÊÜááí¨æ ÖæãàWÜáñܤ Öæãà¨Üíñæ ¹ÃÜáWÝÚ G©ªñÜá¤. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá PÜ㣨ܪ PæãàOæ¿á QoQWÜÚWæ ÓÜÊÜáá¨ÜÅ¨Ü ñæÃæWÜÙÜá Ÿw¿áÇÝ ÃÜí¼Ô¨ÜÊÜâ. D ÎàñÜWÝÚÀáí¨Ü EÔÃÝo¨Ü ÓÜÊÜáÓæ BX, PÜãñÜÈÉí¨Ü HÙÜÆã BWÜ¨Ü ±ÜÄÔ§£ BXñÜá¤. ÖæàWݨÜÃÜã ÊÜÞw, G¨Ü᪠ÖÜvÜX®Ü ÊæáàÆá±Ü³ÄWæ¿á ÊæáàÇæ ÖæãàX Jí¨Üá PÜábì ÊæáàÇæ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá PÜáÚñÜáPæãívÜÃáÜ . ñÜá´Ý®Ü®áÜ ° ¯¿áí£ÅÓáÜ ÊÜíñæ GÆÉ ±ÜÅ¿Þ~PÜÃÜá ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ±ÝŦìÔ¨ÜÃÜá. AíñÜã ÖÜvÜWÜá ÊÜÞa…ì 6PæR AÊæáàÄPÜ¨Ü ¨ÜvÜ ÓæàÄñÜá. BWÜÆã ÖÜvÜX®Ü ÓÜáñܤ ¯àÃÜá Wævæx PÜqr¨ÜªÄí¨Ü ÖÜvÜWÜá ÖÜãñÜáPæãíwñÜá. ¸æàÃæ ¨æãà~¿á ÓÜÖÝ¿á©í¨Ü GÆÉÃÜã µÆvæÈ–¿Þ ¨ÜvÜPæR

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 23

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 24


ÓæàĨÜÃÜá. Óè. B®Üí© ¸ÝÀá Wæãà±ÝÆÃÝÊ… hæãàÎ CÊÜÃÜá Ÿí¨ÜÄ®ÜÈÉ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá¿á ¯Äàûæ¿áÈÉ¨ÃªÜ áÜ . vÝ. B®Üí©¸ÝÀá ±ÝÅPêÜ £PÜ AÓÝÌÓÜ$§ ©í¨ÜÆã, ±ÜÄàûæ¿á K¨ÜáËPæÀáí¨ÜÆã ŸÙÜȨܪÃÜã ±Üí. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á Êæáà騆 B¨ÜÃÜ »ÝÊÜ©í¨Ü ÓÜÌñÜ@ ñÝ®æà ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á®Üá° ÓÝÌWÜ£ÓÜÆá Ÿí©¨ÜªÙÜá. ±Üí. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿áÊÜÃÜ®Üá° ÓÝÌWÜ£ÓÜÇæãàÓÜáWÜ PÝÇæài®Ü ²Å¯Õ±ÝÆÙÝ¨Ü ÃæàaæÇ…. ¸ÝvæÉ Óè. B®Üí© ¸ÝÀá¿áÊÜÃÜ ±Ü¨ÜË ±ÜÅ¨Ý®Ü PÝÃÜÂPÜÅÊÜá¨Ü ÊÜáÃÜá©®ÜÊæà ¨æãvÜx ÓÜ»æ PÜÃ橨ܪÃÜá. g®ÜÄWæ ÓÜÖÜgÊÝX »ÝÃÜ£à¿á ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ ŸWæY PÜáñÜãÖÜÆ˨Ü᪨ÄÜ í¨Ü ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü¨È Ü É A—PÜ ÊÜáí© ÓæàĨܪÃáÜ . A¨ÜPÝRXÁáà ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü ÊæàÙæ ±Üí. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá, ÊÜá®æãàÃÜÊÜÞ ÖÝWÜã Óè. B®Üí©¸ÝÀá CÊÜÃ®Ü áÜ ° Êæà©Pæ¿áÈÉ PÜáÚÛÄÓÜÇÝXñÜá¤. Óè. B®Üí©¸ÝÀá AÊæáàÄPܨÜÈÉ¿áã g®Ü²Å¿áñæ WÜÚԨܪÙÜá. C¨æà PÝÃÜ|©í¨Ü ±Ü¨ÜË ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü ®ÜíñÜÃÜ B®Üí©¸ÝÀá¿á WæÙÜ£¿áÃæÆÉ ±Üí. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á®Üá° ÓÝÌWÜ£Ô ÓÝÌWÜñÜ&ÓÜñÝRÃÜ&»æãàg®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜËoár Pæãíw¨ÜªÃÜá. ±ÜÅԨܜ ÓܧÙÜWÜÙÜ ÓÜí¨ÜÍÜì®Ü ÊÜááíñݨÜáÊÜâWÜÙÜÈÉ ÊÜáãÃÜá ÊÝÃÜ PÜÙæÀáñÜá. C¨æà ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ÓÜÊÜáá¨ÜÅ ±ÜÅÊÝÓÜ, Gvæ¹vÜ¨Ü PÝÃÜÂPÜÅÊÜáWÜÚí¨ÜÆã ÊÜá®æãàÃÜÊÞ Ü AÓÜÌÓܧÙݨÜÙáÜ . vÝ. B®Üí©¸ÝÀá¿á E±ÜaÝÃÜ©í¨Ü ÊÜá®æãàÃÜÊáæ WÜá|ÊÜááSÙݨÜÙáÜ . CíWæÉíw®Ü ÎûÜ| ±Üä|ìWæãÚÔ »ÝÃÜñÜ¨Ü Ë¨Ý CÇÝTæ¿áÈÉ A— PÝÄ¿ÞWܸæàPÜá GíŸ BÊÜáíñÜÅ| ×í¨ÜãÓݧ®… ÓÜÃÜPÝÃÜ©í¨Ü ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ ŸíñÜá. PÝÇæàgá ÎûÜ|Êæà®æãà AñÜáÂñܤÊÜáÊÝXñÜá¤. ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ®èPÜÄXíñÜ g®ÜÓàæ ÊæÁáà ÊæáàÇæíŸá¨Üá ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá A¼±ÝÅ¿áÊÝXñÜá¤. ÊÜá®æãàÃÜÊáæ ¿á®Üá° ÊÜáÃÜÚ CíWæÉíw®Ü ÊÝípæàh… PÝ®æÌíp…Wæà PÜÚÔ »ÜX¯à ÓÜÊÞ Ü g¨ÜÈÉÃáÜ ÊÜíñæ ÊÜÂÊÜÓ§æ ÊÜÞw ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá PæÆPÝÆ AÊæáàÄPܨÜÈÉÃÜÆá ¯ÍæòÔ¨ÜÃÜá. »ÝÃÜñܨÜÈÉ ÊÜáÃÜÚ®ÜÈÉ ŸÃæ¿ááËPæ, dÜwÁáàoá ±ÜÅÁãàWÜWÜÚí¨Ü ¸æãà—ÓÜáÊÜ PÜÅÊáÜ hÝÄ¿áÈɨݪWÜ AÊæáàÄPÜ¨È Ü É Jí¨Üá ÖæãÓÜ ÎûÜ| PÜÅÊáÜ ±ÜÅÓÝÃÜPRæ Ÿí©ñÜá¤. C¨Üá ÓÜÖÜgÊÝX ÎûÜ| ñÜhæn¿Þ¨Ü ±Üí. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° BPÜÑìÔñÜá. µÆvæÈ–¿Þ¨Ü ¸ÝÆÎûÜ| ±Üíwñæ A®Ý°ÖÝÇæãàÊæÇ… GíŸÊÜÙÜ®Üá° ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá »æàq¿Þ¨ÜÃÜá. A®Ü° ÖÝÇæãàÊæÇ…ÙÜá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ AÊæáàÄPܨÜÈÉ ±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 25

±ÜÅaÝÃܨÜÈɨܪ “²Å ±æùÊÜáÄ ÓÜãRÇ…”WÜÚWæ ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝ¨Ü QívÜÃ… WÝvÜì®… ÎûÜ| PÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ÖæàÚPæãorÙÜá. »ÝÃÜñܨÜÈÉÃÜáÊÜ ÖæçÓÜãRÆá, PÝÇæàgá EaÜc ÎûÜ|¨Ü ŸWæY C¨Üª «æÂà¿á¨Ü ©PÜáR Ÿ¨ÜÇÝÀáñÜá. ¸ÝÇæãà¨Ý娆 ÎûÜ|¨Üñ¤Ü ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá ÊÜá®ÜÓáÜ Õ ÊÝÈñÜá. PÜãvÜÇæà AÈÉ¿á pæù¯íW… PÝÇæàgá Jí¨ÜPæR ÓæàÄ “QívÜÃ… WÝvÜì®…” ÎûÜ|ÊÜ®Üá° PÜÈ¿áÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. »ÝÃÜñܨÜíñÜÖÜ ¨æàÍܨÜÈÉ D ÎûÜ| ±Ü¨Üœ£ ´ÜÆPÝÄ¿ÞWÜŸÖÜá¨æí¨Üá ¯«ÜìÄÔ ÊÜáÃÝt »ÝÐæ¿áÈÉ ¸ÝÇæãà¨Ý娆 ±ÜâÓܤPÜ WÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¿áÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá. AÊæáàÄPܨÜÈÉ ¸ÝÇæãà¨Ý娆 ÎûÜ|ÊÜ®Üá° ±ÜÅaÝÃÜPæR ñÜí¨Ü “ÊÜá¨ÜÃ… B´… QívÜÃ… WÝvÜì®…” BX¨Üª ËáÓ…. GÈg¸æñ… µÆvæã 86 ÊÜÐÜì ÊÜ¿áÔÕ®Ü EñÝÕÖÜ¨Ü ŸáWæY¿á®Üá° ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá »æàq ÊÜÞw¨ÜÃÜá. D »æàq AËÓܾÃÜ~à¿á ÖÝWÜã EÇæÉàS¯à¿áÊÝXñÜá¤. ÖÜÙæÓÜí±ÜŨݿá¨Ü g®ÜÃÜ ËÃæãà«Ü¨Ü ®ÜvÜáÊæ¿áã PÜt| ±ÜÄÔ§£¿áÈÉ AÊÜÙáÜ ¸ÝÇæãà¨ÝÂ®Ü¨Ü ±Ü¨œÜ£ hÝÄWæ ñÜí¨ÜÊÙÜ áÜ . DPæÁãvÜ®æ ËaÝÃÜ Ë¯ÊÜá¿á ®ÜvæÔ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ñܮܰ PÜƳ®æWæãí¨Üá ÊÜáãñÜìÃÜã±Ü PÜívÜáPæãívÜÃáÜ . CÈÉÁáà ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿áÊÜÃÜ ÊÜááí©®Ü PÝÃÜÂPÜÅÊÜá “ËáÓ… ´ÝůÕÓ…Õ ¹Æv…ì” »æàq. DPæ ÊÜá¨ÜÂ±Ý®Ü ¯Ðæà«Ü¨Ü PÝ®Üã®Ü®Üá° hÝÄWæ ñÜí¨ÜÊÜÙÜá. ¹Æv…ìWæ D ËaÝÃÜÊÝX ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ñÜáíŸ ÓÜÖÜPÝÃÜ PæãorÙÜá. bPÝWæãà¨Ü ÓÜá±ÜÅԨܜ ©®Ü±Ü£ÅPæ¿Þ¨Ü CíoÃ… KÍÜ®…®Ü ÊÜÃÜ©WÝÃÜ 1887®æà ¨ÜÍÜíŸÃܨÜÈÉ ±Üí. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á®Üá° ¹Æv…ì ÊÜá®æ¿áÇæÉà ÓÜí¨ÜÎìԨܮÜá. C¨æà ¹Æv…ì ÊÜááí¨æ »ÝÃÜñÜ¨Ü A®Ý¥Ü ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ E¨ÝœÃÜPÝRX ±Üí. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá AÓæãàÔÁáàÍÜ®… Óݧ±Ü®æ¿ÞWÜáÊÜ ÊæàÙæ ŸÖÜÙÜ ÓÜÖÜPÝÃÜ ¯àw¨ÜªÙÜá. AÊæáàÄPÜ¨Ü ÊÝÑíWÜ®r …®Ü Qà£ìÊÜáÖÜÈ®ÜÈÉ ¹Æv…ì ÊÜáÃÜOÝ®ÜíñÜÃÜ AÊÜÙÜ ±ÜÅ£Êæá A®ÝÊÜÃ| Ü WæãÚÓÜÇÝÀáñÜá. AÊæáàÄPÝ¨Ü ¸æàÃæ¸æàÃæ PÜvæ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ »ÝÐÜ| PæãvÜÆá GÆÉ PÜvæÀáí¨Ü BÊÜáíñÜÅ|WÜÙÜá ŸÃÜñæãvÜX¨ÜÊÜâ. ‘PÜíoQ’ ÓÜíÓݧ®Ü¨Ü “Æãv… ËÇ…”®ÜÈÉ AÊæáàÄPÜ®… ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ®Üã° ÓÜ»æ¿áÈÉ AWÜÅÓݧ®Ü¨ÜÈÉ PÜãÄÓÜáÊÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæWæ ®Ýí© ÖÝvÜáÊÜ ±ÜÅÓÜíWÜÊÜä ŸíñÜá. ±Üí. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ±ÜÅ¥ÜÊÜáÊÝX ÖæãàX¨Üª “µÈvæÈ–¿Þ” ±Üor|¨ÜÈÉ ±ÜÅ¥Ê Ü áÜ ÊÜá×ÙÝ Êæç¨ÂÜ Qà¿á PÝÇæàgá BÃÜí»ÜÊÝXñÜá¤. AÈÉ ÎûÜ| ±Üv¨ æ áÜ ÖæãÃÜWæ ±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 26


Ÿí¨Ü Ô÷à vÝPÜrÃ…WÜÙÜ ÊæáàÇæ “µÈvæÈ–¿Þ PÜíqÅ ÊæáwPÜÇ… AÓæãàÎÁáàÍÜ®…” GíŸ ±ÜâÃÜáÐÜ vÝPÜrÃÜÃÜ ÓÜ»æ¿áÊÜÃÜá Ÿ×ÐÝRÃÜ ÖÜãw¨ÜªÃÜá. Ô÷à Êæá¨ÜáÚ®Ü ñÜãPÜ ±ÜâÃÜáÐÜÄX¨Üª¨ÜªQRíñÜ PÜwÊæá CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü Êæç¨ÜÂQà¿á¨Üí¥Ü WÜÖÜ®Ü ËaÝÃܨÜÈÉ ¸æàPݨÜÐÜár ±ÜÅËà|ñæ AÊÜÄWæ ŸÃÜÇÝÃܨÜá GíŸ »ÝÊÜ®æWÜڨܪÊÜâ. Ô÷à Êæç¨ÜÂÃÜ ÓÜÊÜá¥ÜìÊÝ¨Ü ÓæàÊæ¿á A®Üá»ÜÊÜ Ÿí¨Ü ÊæáàÇæÁáà Ÿ×ÐÝRÃÜ ñæWæ¿áÇÝÀáñÜá. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá AÊæáàÄPܨÜÈÉ ñܮܰ «æÂàÁãà¨æªàÍÜWÜÙÜ ÓÜÆáÊÝX ÊÜáãÊÜñÜᤠÓÝËÃÜ ÊæáçÆáWÜÙÐ Ü áÜ r ±ÜÅÊÝÓÜ樆 áÜ ° ÊÜÞw AÈÉ¿á ÓÝÊÜìg¯PÜ iàÊÜ®,Ü WÜêÖi Ü àÊÜ®,Ü Ë¨Ý±ÜÅÓÝÃÜ, «ÝËáìPÜ ËÐÜ¿á, Ô÷à¿áÃÜ ±ÜÅW£Ü , ÊݱÝÃÜ E¨æãÂàWÜ, ¨Ý®Ü«Ê Ü áÜ ì CñÝ©WÜÙÜ®Üá° ÓÜãûÜ$¾ÊÝX A»ÜÂÔÔ¨ÜÃÜá. ñܮܰ ±ÜÅÊÝÓܨÜÈÉ ÖæaÜác PÜÐÜr A®Üá»ÜËÓÜ ¸æàPÝX ŸíñÜá. ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÃÝgÂWÜÙÜ ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÖÜÊÝWÜá|, ±ÜÅÊÝÓÜ¨Ü ŸÙÜÈPæ, ÓÜÓÝÂÖÝÃÜ¨Ü PæãÃÜñæ, C¨Ü®Üã° A®Üá»ÜËÓܸæàPÝÀáñÜá. ÊÜÞíÓÝÖÝÃÜÊæà ±ÜÅ«Ý®Ü ÊÝXÃÜáÊÜ GÐæãrà PÜvæ ÓÜÓÝÂÖÝÃÜÊÝ¨Ü ŸÄà BÆãWævæx, ¸æÅv…, ¸æOæ¡ CÐærà ±Üí. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á BÖÝÃÜÊݨÜÊÜâ. ×í¨Üã «ÜÊÜáìÊÜ®Üá° ¹orÃÜã ×í¨Üã ÓÜíÓÝRè Ü Ç Ü Éæà ¸ÝÚ¨Ü ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá ñÝÊÜáÓÜ BÖÝÃÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ¿ÞÊÜñã æ ¤à ÊÜiìÔ¨Üê áÜ . ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿áÊÜÃÜ EgÌÆ »ÝÐÜ|WÜÙÜá ¸æãàÓÜr®… ÊÜáí©¿áÈÉ AaÜcÚ¿á¨ÜíñݨÜáÊÜâ. AÊæáàÄPÜ®… aÜÄñÜÅ ÇæàSQ “PæÉÊæáq®Ý ŸoÉÃ…” ×àWæ ŸÃ橨ݪÙæ : “¹Ú ÔàÃæ¿ááor, PÜã¨ÜÆ®Üá° PÜᣤWæÊÜÃæWæ PÜñܤÄÔ¨Ü, XvÜx WÝñÜÅ¨Ü AÓÝ«ÜÂ

ÊÜá×Ùæ. GÙæÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉ ËÊÝÖÜÊÝX Êæç«ÜÊܨÜíñÜÖÜ PÜãÅÃÜ¿ÞñÜ®æ A®Üá»ÜËÓÜáÊÜ »ÝÃÜ£à¿á ¸ÝÆË«ÜÊ¿ æ áÃÜ PÜÃáÜ OݱÜä|ì PÜ¥Wæ ÙÜ ®Ü áÜ ° AÊÜÃáÜ ÖæàÙÜᣤ¨ÃªÜ ,æ ®ÝÊæÆÉ B ¨ÜêÍÜÂWÜÙÜ®Üá° A®Üá»ÜËÓÜᣤ¨æªÊÜâ.”

ÓÜÖÜgÊÝX ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ¯«Ý®ÜÊÝX PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜá. Êæã¨ÜÆá ¸æOæ¡Àáí¨Ü ñÜá±Ü³ ñÜ¿ÞÄÔ¨ÜÃÜá. ñÜá±Ü³¨ÜÈÉ ÊÜáÓÝÇæ ±Ü¨Ý¥ÜìÊÜ®Üá° ÖÝQ¨ÜÃÜá. BÊæáàÇæ PÜÄÊæá|暴 ±ÜâwÖÝQ ±ÜÆ ñÜ¿ÞÄÔ¨ÜÃÜá. AÊæáàÄPÜ¨Ü D Jí¨Üá AwWæ PÜÅÊÜá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ ŸÖÜÙÜ ñÜ겤 ¯àwñÜá¤. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á »ÝÐÜ|WÜÚí¨ÝX AÊæáàÄPÜ¨Ü g®ÜÄWæ »ÝÃÜñÜ¨Ü ¸ÝÆË«ÜÊæ¿áÃÜ Ô§£ £ÚÀáñÜá. AÊÜÃÜÈÉ ÓÜÖÝ®Üá»Ü㣠ÊÜáãw ÓÜÖÝ¿á ÖÜÓܤ PæãvÜáÊÜíñÝÀáñÜá. ±ÜÄOÝÊÜáÊÝX “ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá GÓæãàÔÁáàÍÜ®…” ÓÜíÓæ§ BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. ¸ÝÆË«ÜÊæ¿áÄWæ ±ÝsÜÍÝÇæ ÖÝWÜã ÊÜÓÜ£WÜêÖÜ ¯ÊÜÞì|PÝRX ¯— ÓÜíWÜÅ×Ô ÊÜááí¨æ ÖÜñÜᤠÊÜÐÜì¨ÜÊÜÃæWÜã «Ü®ÜÓÜÖÝ¿á PæãvÜáÊÜâ¨ÝX D ÓÜíÓæ§ J²³PæãíwñÜá. vÝ. ÃæàaæÇ… ¸ÝvæÉ ÖÝWÜã ´ÝůÕÓ… ¹ÇÝv…ì GíŸÊÜÃÜá C¨ÜPæR Aw±Ý¿á ÖÝQ¨Ü Ê Ü Ã Ü á . 1887 wÓæ í ŸÃ… 13ÃÜ í ¨Ü á ÃÜ Ê Ü Þ ¸ÝÀá AÓæ ã àÔÁáàÍÜ ® …®Ü «æ  àÁãà¨æ ª à ÍÜ £ÚÓÜ Ç æ ã àÓÜ á WÜ Jí¨Ü á ÓÜ Ê Ü Þ ÃÜ í »Ü H±ÜìwÓÜÇÝÀáñÜá. ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá¿á «æÂàÁãà¨æªàÍÜWÙÜ Ü ÓÜ´Æ Ü ñæWÝX »ÝÃÜñÜ ÖÝWÜã CíWæÉíw®Ü A®æàPÜ ÊÜáÖܯà¿áÄí¨Ü AíXàPÜêñÜ PÝÃÜ嬆 ±ÜâÑràPÜÃÜ|PÝRX ±ÜÄaÜ¿á ±ÜñÜÅWÜÙÜ®Üá° ñÜÄÓÜÇÝXñÜá¤. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿áÊÜÃÜ PÝÃÜÂWÜÙÜ®Üá° ±ÜâÑràPÜÄÓÜáÊÜ ±ÜÄaÜ¿á ±ÜñÜÅWÜÙÜ®Üá° PÜÇæ ÖÝPÜÇÝXñÜᤠPÜãvÜ. ÖÝWæà ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÊÝñÝì±Ü£ÅPæWÜÙÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü A¼±ÝÅ¿áWÜ Ù Ü ® Ü ã ° Joár W Ü ã wst ª Ã Ü á . C¨Ü Ä í¨Ü Ç æ à ®Ü Ê Ü á Wæ ã í¨Ü á ÓÜ ñ Ü Â Êæà¨ÜÂÊÝWÜáñܤ¨.æ A¨æà®æí¨ÜÃæ & ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá¿á ¯ÁãàiñÜ PÝÃÜÂPÜÅÊáÜ WÜÙ®Ü áÜ ° g®Ü A¨æÐæãrí¨Üá A¼ÊÜޮܩí¨Ü, ËÍÝÌÓÜ©í¨Ü ÔÌàPÜÄÓÜᣤ¨ÜªÃÜá!! “ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá GÓæãàÔÁáàÍÜ®…” GíŸ ÓÜíÓæ§ Ô§ÃÜ ÃÜã±Ü ñÝÚ¨Ü᪠1887ÃÜ

ŸoÉÃ… gñæWæ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá Ë®æãà¨ÜÊÜ®Üá° ÖÜíbPæãívÜÊÜÃÜá. ñܮܰ ÊÜá®æWæ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá¿á®Üá° PÜè æ áÜ ²ÅࣱÜäÊÜìPÜÊÝX FoPæR ñÜ¿ÞÄÔ¨ÜÙª áÜ : »ÝÃÜñ© Ü í¨Ü ñÜÄst ÊÜáÓÝÇæÀáí¨Ü ±ÜÆ ÊÜÞw¨ÜªÙÜá. C¨Üá SíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ CÐÜrÊÝWÜáñܤ¨æíŸ »ÝÊÜ®æ. B¨ÜÃæ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá A¨Ü®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜÈÆÉ. A¨ÜPæR PÝÃÜ|ÊÜ®Üã° PæãvÜáñݤÙæ. Jí¨Üá&E±ÜÁãàXÔ¨Ü᪠ÊÜáÓÝÇæ. GÃÜvÜ®æà¿á¨Üá&B ÊÜáÓÝÇæ PæãàÚÊÜáÄÀáí¨Ü ñÜ¿ÞÃݨܨÜáª. ÊÜáãÃÜ®æ¿á¨Üá&A¨ÜÃÜÈÉ DÃÜáÚÛ ŸÙÜÔ¨Üáª. DÃÜáÚÛ ÊÜ®ÓÜ £³Ü ñÜÃPÜ ÝÄÁáí¨Üá ŸoÉÃ… E±ÜÁãàXԨܪÙáÜ . DWÜ ®ÜWáÜ ÊÜ ÓÜé Ü CŸºÃ¨ Ü ã Ü BXñÜá¤. ÊÜáãÃÜ®àæ ©®Ü ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá AwWæ ÓÜé Ü . ŸoÉÃ… ËàûÜü

w. 13ÃÜí¨Üá. PÜorvÜ ÃÜaÜ®æWÝX 25,000 vÝÆÃ…WÜÙÜ®Üá° PæãvÜáÊÜâ¨ÝX¿áã, ˨ݦ쯿áÃÜ ÊæaÜcPÝRX ±ÜÅ£ÊÜÐÜì 5,000 vÝÆÃ… PæãvÜáÊÜâ¨ÝX ¯|ì¿áÊÝÀáñÜá. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá AÊæáàÄPÜ©í¨Ü ×í£ÃÜáWÜáÊÝWÜ AÊæáàÄPÜ¨Ü ÊÜáãÃÜá g®Ü ÎûÜQ¿áÃÜ®Üá° PÜÃæñÜÃÜáÊÜâ¨ÝX WæãñÜᤱÜwÓÜÇÝÀáñÜá. JŸºÙÜá QívÜÃ… WÝvÜì®… A¥ÜÊÝ ¸ÝÇæãà¨Ý娆 ÎûÜ|PÝRX, ÓÝÊÜޮܠËhÝn®Ü, ÊÜ꣤ ÎûÜ|PÝRX CŸºÃÜá. »ÝÃÜñÜ¨Ü ÊÜáãÃÜáÊÜáí© ÊÜáÖܯà¿áÃÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÜÆÖæWÝÃÜ ÊÜáívÜÈ ¿áÈÉ ÓÜãbÓÜÇÝÀáñÜá. ÃÝÊÜáPÜêÐ¡Ü Wæãà±ÝÆ »ÜívÝÃÜPÃÜ …, ÊÜáÖݨæàÊÜ WæãàËí¨Ü ÃÝ®Üvæ ÊÜáñÜᤠÃÝ.Ÿ. ¨æàÍ…ÊÜááS CÊÜÃàæ ÓÜÆÖÝ ÊÜáívÜÚ¿á ÓܨÓÜ ÂÜ ÃÜá. ¯ÁãàiñÜ ÍÝÇæ ¿ áÈÉ AÊÜ Ã Ü Ê Ü Ã Ü «Ü Ê Ü Þ ìaÜ Ã Ü O æ W æ ±Ü ä |ì ÓÝÌñÜ í ñÜ Å $ÂËÃÜ ¸ æ à Pæ í ¨Ü á

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 27

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 28


¯|ìÀáÓÜÇÝÀáñÜá. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ±ÝÅÃÜí¼Ô¨Ü D ÊÜáÖÝPÝÃÜÂPæR AÊæáàÄPÝ SívÜ¨Ü ÊÜáÖܯà¿áÄí¨Ü ¸æíŸÆ ¨æãÃæÀáñÜá. ÓÜíZPæR ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜÆá ÓÜÌ¿áí ÓÜ㣖 ìÀáí¨Ü g®Ü ÊÜááí¨Ý¨ÜÃáÜ . C¨Ý¨Ü ÊæáàÇæ PæÆÓÜÊáÜ ¿á¨ÜÇÉæà Aí¨ÜÃæ 1888 gá. 26PæR ±ÜÎcÊáÜ AÊæáàÄPݨÜÆãÉ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá AÓæãàÔÁáàÍÜ®… B´… ´æÔµP… PæãàÓ…r GíŸ ÖæÓÃÜ ÝíñÜ ÓÜíZ Óݧ±®Ü ¿ æ ÞÀáñÜá. ÓÜíZPæR ±ÜäÃÜPÊ Ü ÝX AÊæáàÄPÜ¨Ü ¸æàÃæ ¸æàÃæ ±Üo| r WÜÙÈ Ü É ÍÝTæWÙÜ ®Ü áÜ ° ñæè æ ÃÜ áÜ . D ÍÝTæWÚÜ Wæ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá ÓÜPì Ü Ç…Õ Gí¨Üá ÖæÓÜÄÔ¨ÜÃÜá. Êæã¨ÜÆ ÊÜÐÜì¨ÜÇæÉà 18 ÓÜPÜìÇ…Õ Óݧ²ñÜÊݨÜÊÜâ. ÊÜááí©®Ü 5 ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ C¨ÜÃÜ ÓÜíTæ 75PæRàÄñÜá. ñܮܰ ¨æàÍÜ¨Ü ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ E¨ÝœÃÜ¨Ü AíXàPÜêñÜ PÝÃÜÂPæR ×àWæ ±æäÅàñÝÕÖÜ, «Ü®ÜÓÜÖÝ¿á ¨æãÃæñÜá¨Üá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ ÔPÜR ¨æãvÜx ¸æíŸÆ. ÓÜÃ… ËÈ¿áí ¸ævæÃ… Ÿ®…ì GíŸÊÜÃÜá “±ÜíwñÝ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á “®ÝÊÜáìÇ… ÓÜãRÇ…” ŸWæY ®ÜÊÜáXŸºÄWÜã ÓÜíñÜÓÜÊÝX¨æ. ×í¨Üã Ô÷à¿áÃÜ ÎûÜ|¨Ü ŸWæY ®ÜÊáÜ WÜã PÝÙÜi SíwñÜ C¨æ. ¯ÊÜá¾ Áãàg®æ ¯ÎcñݨÝWÜ ®ÝÊܨPÜ Ræ ÓÜÖÝ¿á PæãvÜÆá ԨܜÃÜá. CÐæãrí¨Üá g®Ü²Å¿áñæ WÜÚԨܪPæR AÊÜÙÜ®Üá° ÊÜá®Ü@±ÜäÊÜìPÜ A¼®Üí©ÓÜáñæ¤àÊæ.” “High caste Hindu Women” “ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá AÓæãàÔÁáàÍÜ®…®Ü” PÝ¿áìPÜÇÝ±Ü BÃÜí»ÜÊݨæãvÜ®æ Cñܤ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá EaÜcÊÜWÜì¨Ü ×í¨Üã ÊÜá×Ùæ “High Caste Hindu Women”

GíŸ ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° BíWÜÉ »ÝÐæ¿áÈÉ ŸÃæ¨Üá ±ÜÅPÜqÔ¨ÜÃÜá. C¨ÜÃÜÈÉ »ÝÃÜñÜ¨Ü ¸ÝÆË«ÜÊæ¿áÃÜ Ô§£WÜ£WÜÙÜ®Üá° ÊÜ~ìÔ¨æªà AÆɨæ AÊÜÃÜ ÓÜá«ÝÃÜOæWÝX «Ü®ÜÓÜÖÝ¿áÊÜ®Üá° CÈÉ PæãàÃÜÇÝXñÜá¤. C¨ÜPæR µÆvæÈ–¿Þ¨Ü ÊÜá×ÙÝ ÊæáwPÜÇ… PÝÇæài®Ü Dean BX¨Üª vÝ. BÃ….BÃ…. ¸ÝvæÉ AÊÜÃÜá 22 ±ÜâoWÜÙÜ ÊÜáá®Üá°w ŸÃ橨ܪÃÜá. C¨ÜÃÜÈÉ vÝ. B®Üí©¸ÝÀá ÖÝWÜã ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá CŸºÃÜ ÓÜíü±Ü¤ iàÊÜ®Ü aÜÄñæÅ PæãvÜÇÝXñÜá¤. D ±ÜâÓܤPÜÊÜâ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á PæÆÓÜWÜÚWæ AÊæáàÄPÜ¨Ü ®ÝWÜÄPÜÄí¨Ü «Ü®ÓÜ Ö Ü Ý¿á PæãàÃÜáÊÜí£ñÜá¤.

¸Ý|í£¿áÃÜ BÃæçPæ, ÍÜáÍÜãÅÐæ PæÆÓÜWÜÙÜÆãÉ ñÜáíŸ ÍÜÅËáÔ ŸÙÜȨܪÃÜá. D ¯ñÝÅ|¨ÜÇÉæà »ÝÃÜñPÜ Ræ BWÜËáԨܪ B®Üí©¸ÝÀá CÈÉ ŸÃÜᣤ¨ªíÜ ñæ ÊÜáñæ¤ Êæç¨ÂÜ Qà¿á ÓæàÊæ BÃÜí¼Ô¨ÜÙÜá. B¨ÜÃæ Êæã¨ÜÇæà C¨Üª ûÜ¿á¨Ü ¸Ý«æ ÖæaÝcX 26®æà ´æŸÅÊÜÄ 1887ÃÜÈÉ ñܮܰ A£à bPÜR ÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉÁáà ±Üä®Ý¨ÜÈÉ PÝÆÊÜÍÜÃݨÜÃÜá. »ÝÃÜñÜ¨Ü C£ÖÝÓÜPæR ÊæáçÈWÜÆáÉ ÖÝQ¨Üª B®Üí©¸ÝÀá hæãàÎ CÊÜÃÜ APÝÈPÜ AíñÜ Cwà ¨æàÍÜPæR ¨æãvÜx B[ÝñÜÊÝÀáñÜá; ®ÜÐÜr Eíoá ÊÜÞwñÜá. AÊÜÃÜ ÓæàÊæ ±ÜvæÊÜ »ÝWÜ ¨æàÎà¿áÄWæ ƼÓܨàæ ÖæãàÀáñÜá. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á “EaÜcÊÜWÜì¨Ü ×í¨Üã ÊÜá×Ùæ” ±ÜâÓܤPÜÊÜâ AÊæáàÄPÜPæR Öæãà¨Ü ±ÜÅ¥Ê Ü áÜ ×í¨Üã ÊÜá×Ùæ ÖÝWÜã »ÝÃÜñ¨ Ü Ü ±ÜÅ¥Ê Ü áÜ ÊÜá×ÙÝ vÝPÜÃr ÙÜ Ý¨Ü ©. B®Üí©¸ÝÀá hæãàÎ ÖÝWÜã ±Üí. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á ÊÜÞñÜêÎÅà Æü$¾à¸ÝÀá¿á ÓÜË®æ®Ü²WÝX ÓÜÊÜá²ìÓÜƳqrñÜá. C¨ÜÃÜ ÖÜñÜá¤ÓÝËÃÜ ±ÜÅ£WÜÙÜá AÊæáàÄPܨÜÈÉ SaÝì¨ÜÊÜâ. AÊæáàÄPÜ¨Ü g®ÜñæÀáí¨Ü D ±ÜâÓܤPÜ©í¨ÝXÁáà GÓæãàÔÁáàÍÜ®…Wæ «Ü®ÜÓÜÖÝ¿á ¨æãÃæÀáñÜá. D ±ÜâÓܤPÜ¨Ü ÊÜÞÃÝo©í¨Ü SaÜáì PÜÙæ¨Üá ÃÜã. 25,000 EÚÀáñÜá. C¨ÜÃÜ Çݻܩí¨Ü »ÝÃÜñܨÜÈÉ ¸æãà—ÓܸæàPÝ¨Ü QívÜÃ… WÝvÜì®…®Ü ±ÜsܱÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜáÃÝt »ÝÐæ¿áÈÉ ŸÃæ¨Üá ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜÈÉ ÊÜáá©ÅÓÜ ¸æàPÝ¨Ü 600 ‘Electrotype’ bñÜÅWÙÜ Ü ±æÉàp…WÜÙ®Ü áÜ ° ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá SÄà©Ô¨ÜÃáÜ . ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á iàÊÜ®Ü ÓÜÃÜ~ GÐæãrí¨Üá ËÓܾ¿áPÜÃÜ! 20&25 ÊÜÐÜì¨Ü D ñÜÃÜá| ×í¨Üã ÊÜá×Ùæ CíXÉÑ®Ü ÓÜÄ¿Þ¨Ü hÝn®ÜÊÜä CÆɨæ GÃÜvÜá ÊÜÐÜì¨Ü PÜãÓÜ®Üá° PÜíPÜáÙÜÈÉoárPæãívÜá, ÓÜíÓÝÃܨÜ&Ÿí«ÜáWÜÙÜ ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜÞ®ÜÔPÜ&®æç£PÜ ¸æíŸÆÊÜä, B«ÝÃÜÊÜä CÆɨæ ñÜ®ÜWæ WèÃÜÊÜ, ±æÅàÊÜá ÓÝíñÜÌ®Ü ¯àvÜŸÆÉ iàÊÜ®Ü ÓÜíWÝ£¿á®Üã° PÜÙÜPæãívÜ Ô§£¿áÈÉ CíWæÉíwWæ ÖæãàX AÈÉ 4 ÊÜÐÜìWÜÙÜÇæÉà CíXÉÐ… »ÝÐæ¿áÈÉ ±ÜÅËà|ñæ&±ÜÅŸá¨Üœñæ WÜÚÔ A¨æà CíXÉÑ®ÜÈÉ »ÝÐÜ| & ÊÝÂTæ PæãvÜáÊÜíñÜÖÜ GÆÉÊäÜ ÃæãàaÜPÜ ÖÝWÜã A¨Üá½ñ.Ü CíXÉÑ®ÜÇÉæà ±ÜâÓܤPÜ ŸÃæ¨áÜ AÊæáàÄPܨÜÈÉ ÖæãÓÜ ŸWæ¿á PÝÅí£ G¹ºÔ¨ÜíñÝÀáñÜá. AÊæáàÄPÜ¨Ü Ô÷à¿áÄWæ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ŸWæY A£àÊÜ WèÃÜÊÜÊÜâípÝÀáñÜá.

D ®ÜvÜáÊæ 1886ÃÜÈÉ ñܮܰ Êæç¨ÜÂQà¿á A»ÝÂÓÜ ÊÜááXԨܪ B®Üí©¸ÝÀá hæãàÎ CÊÜÃÜá K¨ÜáËPæÀáí¨ÜÆã AÊæáàÄPݨÜÈÉÃÜáÊÝWÜ ÃæãàXWÜÙÜ ÖÝWÜã

ÖÝWæ ®æãàw¨ÜÃæ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá AÊæáàÄPÜPæR »æàq PæãvÜáÊÜ 46 ÊÜÐÜì¨Ü Êæã¨ÜÇæà 1846ÃÜÈÉ AÊæáàÄPÜ¨Ü ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ Ô§£ ŸWæY “ ÖÜÄÁáàp… ÊÜÞpæãà쯔 GíŸ CíWæÉíw®Ü ±æäÅ´Óæ ÃÜ … JŸºÙáÜ A«Ü¿á®Ü ®ÜvÔæ ‘AÊæáàÄPÜ®… ÓæãÓæçq’ GíŸ ±ÜâÓܤPÜ ŸÃ橨ܪÙÜá. 1845ÃÜÈÉ “AíñÜgìÆ ¨ÜãÃܨÜÍÜìPÜ”ÊÜ®Üá° JŸº ÊÜá×Ùæ PÜívÜá ×w¨ÜÙáÜ . C®æ㟠° ºÙáÜ ÓÜÊáÜ á¨ÜÅ ±ÜÅ¿Þ|¨ÜÈÉ E±ÜÁãàXÓÜáÊÜ

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 29

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 30


“Çæç´… ÓæàÊÜÃ… hÝPæp…’®Ü BËÐÝRÃÜ ÊÜÞw¨ÜªÙÜá. ÖæãWæŸíw¿á BË¿á

¿áíñÜŨÜÈÉ ÓÜá«ÝÃÜOÝ BËÐÝRÃÜÊÝX¨Ü㪠AÊæáàÄPÜ®… ÊÜá×ÙæÀáí¨ÜÇæà. AÊæáàÄPÜ®… ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá C®Üã° ÊÜááí¨ÜáÊÜĨÜá, ®æÃæÀáí¨Ü ¸æÙæ ®ÝÍÜÊÝWܨÜíñæ ÊÜÞvÜáÊÜ, ±æçÃÜá PÜpÝÀáÓÜáÊÜ ¿áíñÜÅ, «Ý®ÜÂ¨Ü Ô±æ³ ¸æàÃæ ÊÜÞvÜáÊÜ ¿áíñÜÅ CñÝ©WÜÙÜ®Üá° ñÜ¿ÞÄԨܪÃÜá. ËáÓ… ´ÜâÆÉÃ… ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿áÊÜÃÜ ¯PÜoÊÜ£ì¿ÞX¨ÜªÙÜá. AÊÜÙÜá ŸÃæ¨Ü “qÅí±… B´… ÊÜâÊÜá®…” ±ÜâÓܤPܨÜÈÉ D ËÐÜ¿á ÖæàÚPæãíwÃÜáñݤÙæ. ñÝ®Üá QÅÎc¿á®… BWÜÆá ×í¨Üã «ÜÊáÜ ì¨Ü PÜwÊÝ|WÜÙáÜ , ±ÜâÃæãà×ñÜÍÝ×ñÜÌWÜÙáÜ ÖÝWÜã QÅÎc¿Þ¯q¿áÈɨܪ «ÜÊÜáì¨Ü ËÍæàÐÜ ¨ÜêÑrPæãà®Ü ±æÅàÄÔ¨ÜÊÜâ GíŸá¨ÝX ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ñÝÊÜâ ŸÃæ¨Ü ‘pæÔrÊæ㯒 GíŸ ±ÜâÓܤPܨÜÈÉ ÖæàÚPæãíw¨ÝªÃæ. ÖÝWæà B ±ÜâÓܤPܨÜÈÉ AÊÜÃÜá PæãíPÜ|ÓܧÃæà BX¨Üª ´Ý¨ÜÃ… WæãàÃæ GíŸÊÜÃÜ ±ÜÅ»ÝÊÜPæR JÙÜWÝX¨Ü᪨Üá ÊÜá®æãàWÜñÜÊÝWÜáñܤ¨æ. ÓÜíÓÜ¢ñܨÜÈÉ ±ÜÅPÝívÜ ±ÜíwñÜÃÝX¨Üª CÊÜÃÜá B «ÜÊÜáì¨Ü ÊÜá®ÜáÐÜ iàÊÜ®Ü ÍæçÈWæ Öæãí¨Ý~Pæ¿ÞWÜáÊÜí£¨Üª ñÜñÜÌ¨Ü ŸWæY ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá AÊÜÄWæ £ÙÜáÊÜÚPæ ¯àw¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÊÜÂQ¤ñÜÌ ®æàÃÜÊÝXñÜá¤. ¿ÞÊÜâ¨æà «ÜÊÜÞìí«ÜñæWæ JÙÜWÝWÜáÊÜ ±ÜÅÊÜ꣤ AÊÜÃܨÝXÃÜÈÆÉ. “¿áá®æçpæv… Óæràp…®ÜÈÉ ÇæãàPÜÔ§£ ÊÜáñÜᤠ±ÜÅÊÝÓÜÊêÜ £¤” GíŸ ±ÜâÓܤP¨ Ü È Ü É QÅÎc¿á®Üð Ü PæÆÊÜâ ˱ÜÄàñÜÊÝ¨Ü «ÜÊÞ Ü ìí«Üñ¿ æ á®Üã° ËÃæãà—ԨݪÃæ. ‘A testimony’¿áÈÉ ŸÃæ¿ááñݤÃæ. “As I had lost all faith in my religion my heart was lungeling after something better”

ÖÝWæà “The word seed” GíŸ ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üã° ŸÃæ¨ÜÃÜá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá. ×í¨Üã «ÜÊÜáì ñÝÂWÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜã ×í¨ÜáñÜÌÊÜ®æ°í¨Üã ¹vÜÈÆÉ. 1887ÃÜÈÉ “© væçÈ CíoÃ… KÔ¿á®… bPÝWæãà” ±Ü£ÅPÝ ÓÜí¨ÜÍÜì®Ü ¨ÜÈÉ ±ÜíwñÝ »ÝÃÜ£à¿á ÊÜá×ÙæXÃÜáÊÜ AwxWÜÙÜ®Üá° ×àWæ ÖæàÚPæãíw¨ÝªÃæ : JŸº »ÝÃÜ£à¿á ÊÜá×Ùæ ñܮܰ ±Ü£Àáí¨Ü ËáÍÜ®ÜÄWÜÙÜ ŸWæY £ÙÜáÊÜÚPæ ±Üvæ¨ÜÃÜã. A¨ÜÃÜ ŸWæY ËÍÝÌÓÜ ñæãàĨÜÃÜã ÓÝPÜá Hoá £®Üá°ÊÜíñÜÖÜ ±ÜÄÔ§£ C¨æ.

GíŸá¨æà ÊÜáÖÜñÌÜ ¨Ü᪔ Gí¨Üá ŸÃ橨ݪÃ.æ B¨ÜÃæ ÊÜáñæã¤í¨ævæ AÊÜÊÞ Ü ®ÜPÝÄ¿ÞX ŸÃæ¨ÝWÜ B ±Ü£ÅPæ ËÃÜá¨Üœ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá Bûæà²Óܨæà CÃÜÈÆÉ. BWÜ ±Ü£ÅPæ¿áÊÜÃÜá ûÜÊÜÞ±ÜOæ PæàڨܪÃÜá. Aí¥Ü Z®Ü ÊÜÂQ¤ñÜÌ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá AÊÜÃܨݪXñÜá¤. QÅÎc¿á®… «ÜÊáÜ ì ÔÌàPÜÄst ÊæáàÇæ “ÊÜá®ÜáÐÜ «ÜÊáÜ ì” GíŸ ÊÝÂTÝÂ®Ü¨È Ü É ±ÜÅ£ÊÜÂQ¤&ÊÜÂQ¤WÜñÜ ÊÜáñÜ«ÜÊÜáì ˼®Ü°ÊÝX¨ÜªÃÜã ¨æàÍÜÓæàÊæ¿á ŸWæY Jí¨æà ÊÜáñÜËÃܸàæ PæíŸá¨Üá AÊÜÃÜ ®Ý¿áÊÝXñÜá¤. ¨æàÍÜ×ñÜ, ÇæãàPÜ×ñÜPRæ ÊÜáñÜ»àæ ¨Ü ÊÜáÃæñáÜ ¨æàÍÜÓàæ Êæ ÊÜÞvܸàæ PæíŸá¨æà AÊÜÃÜ «æÂà¿áÊÝXñÜá¤. ÓÜÃã æ ài¯ ®Ý¿á᪠Jí¨ævæ ×àWæ ÖæàڨܪÃáÜ “The first christian lady to be enrolled in the calender of saints”

CÐærÆÉ ÓÝ«Ü®æWæç¨Ü »ÝÃÜ£à¿á ÊÜá×ÙÝ E¨ÝœÃÜPÝRX PÜíPÜ| ñæãor ±Üí. ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá ñÜ®WÜ æ ÔPÜR ¸æíŸÆ©í¨Ü ŸÆWæãívÜÃáÜ . ÊÜÞ®ÜÔPÜÊÝX ÓÜá¨ÜêyWÜ ã æ ívÜ ±ÜíwñÝ £ÃÜáX »ÝÃÜñÜPæR ŸÃÜáÊÜ ÁãàaÜ®æ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. BWÜ JŸº AÊæáàÄPÜ®… ÊÜá×Ùæ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á®Üá° PÜívÜá ±ÜÅΰÓÜáñݤÙæ. ¯àËÐÜár ÖæãàÃÝo ®ÜvæÔ ¨ÜÅÊÜ ÓÜíWÜÅÖÜ ÊÜÞw¨Ü᪠A®Ý¥Ü Ë«ÜÊæ¿áÄWÝX ÖÝWÜã ŸvÜ Öæ|á¡ ÊÜáPÜRÚWÝX. B¨ÜÃæ ¯àÊÜâ ÊÜá®æãàÃÜÊáæ WÝX H®Üá ÊÜÞw©ªàÄ? BWÜ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá ®æàÃÜÊÝX ÖæàÙÜáñݤÙæ “B ŸWæY ®Ý®æà®Üã BÇæãàbÓÜÈÆÉ”. B ÊÜá×Ùæ ÊÜáñæ¤ Ë®Üí£Ô¨ÜÃÜá : “ÖÝWݨÜÃæ ¨Ü¿áÊÜÞw J²³Wæ Pæãw. AÊÜÙÜ ÎûÜ|¨Ü ±ÜäÃÝ SaÜì®Üá° ®Ý®Üá PæãvÜáñæ¤à®æ.” 18 ÊÜÐÜìWÜÙÜÊÜÃæWæ ÊÜá®æãàÃÜÊæá¿á ÎûÜ|¨Ü SaÜì®Üá° AÊÜÙæà ®æãàw¨ÜÙÜá. AíñÜ ã GÆÉ Ä í¨Ü ¹àÙæ ã RívÜ ÃÜ Ê Ü Þ ¸ÝÀá AÊæ á àÄPÜ ¨ Ü CŸº Ã Ü á ÎûÜQ¿áÃæãvÜ®æ 1889ÃÜ ´æŸÅÊÜÄ¿áÈÉ PÜÆRñܤ¨Ü Ÿí¨ÜÄWæ Ÿí©Ú¨ÜÃÜá.

ÍÝÃÜ¨Ý ÓÜ¨Ü®Ü¨Ü Óݧ±Ü®æ

D —àÃÜ ÊÜá×Ùæ ñܮܰ WÜáÄ¿á®æã°í¨æà ®æãàvÜáñܤ ÊÜááí¨ÜáÊÜĨÜÃÜá. ÓÜáñܤȮÜÊÃÜ Ü qàPæWæ A—àÃÜÃÝWÜÈÆÉ. B ÓÜÊáÜ ¿á¨ÜÈÉ PæàÓÜÄ ±Ü£ÅP¿ æ áÈÉ “ÃÜÊÞ Ü ¸Ýç ×í¨Üã«ÜÊÜáì ¹orÃÜã ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍÜ¨Ü Ô÷à¿áÃÜ E¨ÝœÃÜ¨Ü ŸWæY BÇæãàbÓÜáñݤÃæ

PÜÆRñݤ©í¨Ü ÊÜááí¸æçWæ Ÿí¨ÜÊÜÃæà ÊÜááí¸æç®Ü aè±Ýq GíŸÈÉ ËÆÕ®… PÝÇæài®Ü ÓÜËáà±Ü ¸ÝÆË«ÜÊæ¿áÃÜ ÊÜÓÜ£WÜêÖÜ ÖÝWÜã ±ÝsÜÍÝÇæ¿á®Üá° Jí¨Üá ¸ÝwWæ PÜorvܨÜÈÉ 1889ÃÜ ÊÜÞa…ì 11ÃÜí¨Üá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. D ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜPæR E¨Ý^oPÜÃÝX Ÿí¨ÜÊÜÃÜá ×Ä¿á ˨ÜáÑ PÝÎà¸ÝÀá PݯoRÃ…. ÓÝÊÜìg¯PÜ ÓÜ»æÁãí¨ÜÃÜ A«ÜÂûÜñæ¿á®Üá° ÊÜá×Ùæ ÊÜ×ÔPæãíw¨Ü᪠»ÝÃÜñܨÜÈÉ ŸÖÜáÍÜ@ C¨æà Êæã¨ÜÆá. C¨ÜÃÜ Êæã¨ÜÆ PÜÈPݦì¿á ÖæÓÃÜ áÜ ÍÝÃܨÝ. ÖÝWÝX D

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 31

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 32


±ÝsÜÍÝÇæWæ ‘ÍÝÃÜ¨Ý Óܨܮܒ GíŸ ÖæÓÜÃÜá ŸíñÜá. C¨Üá ÍÝÍÜÌñÜÊÜä B¿áá¤. Aí¨Üá ®Üvæ¨Ü ÓÜ»æ¿áÈÉ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá »ÝÃÜñÜ¨Ü Ô÷à¿áÃÜ QàÙÜÄÊæá PÜáÄñÜá ©àZì »ÝÐÜ| ÊÜÞw¨ÜÃÜá. »ÝÃÜñܨÜÈÉ Ô÷à¿áÃÜ®Üá° ÖæàWæ QàÙÝX PÝ|ÇÝWÜᣤ¨æ GíŸá¨Ü®Üá° ËÊÜÄÔ Ô÷à ÓÜá«ÝÃÜOæWæ BWܸæàPÝ¨Ü ÊݱÜPÜ PæÆÓÜWÜÙÜ ŸWæY J£¤ ÖæàÚ¨ÜÙÜá. ˨ÜÌgj®ÜÃÜ B ÓÜ»æ¿áÈÉ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á Áãàg®æWÜÚWæ ÓÝPÜÐÜár A®ÜáÊæãà¨Ü®æ ¨æãÃæÀáñÜá. ÍÝÃÜ¨Ý ÓܨܮܨÜÈÉ PæàÍÜÊÜááívÜ®Ü ÊÜÞwPæãívÜ ¸ÝÆ Ë«ÜÊæÁ㟺ÙÜá Ÿí¨Üá ÓæàĨÜÙÜá. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá BPæWæ ñÜÇæPÜã¨ÜÆá ¸æÙæÓÜáÊÜíñæ Eñæ¤àg®Ü ¯àw¨æªà AÆɨæ AÊÜÙÜ Ë¨Ý»ÝÂÓÜ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿ááÊÜíñæ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÊÜááí¨æ BPæ¿á®Üá° ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜáÊÜíñæ ±æäÅ. ¨æãàívæãà PæàÍÜÊÜ PÜÊæì¿áÊÜÃÜ®Üá° ±æäÅàñÝÕ×Ô¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ C¨ÜPÝRX ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÓÜÊÜÞg©í¨Ü ËÃæãà«Ü G¨ÜáÄÓܸæàPÝÀáñÜá. PÜÊæì¿áÊÜÃÜ ñÜí¨æ¿áÊÜÃÜá C¨Ü®Üá° ËÃæãà— ÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRXÁáà ÊÜáWܯí¨Ü ¸æàÃæ ÖæãàX ÊÜáWÜ®Ü iàÊÜíñÜ ÍÝŨœÜ ÊÜÞw¨ÜÃáÜ . B¨ÜÃæ PÜÊì æ ¨æãívæãà PæàÍÜÊÃÜ áÜ ñÜÊáÜ ¾ ¯«ÝìÃÜ Pæç¹vÜÈÆÉ. Ë«ÜÊ¿ æ Þ¨Ü B®Üí©¸ÝÀá ¿á®Üá° ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨ÜÃÜá. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á Ô÷à ÓÜá«ÝÃÜOÝ PÝÃÜ©í¨Ü ÓÜã–£ì ±Üvæ¨Üá ¸æàÃæãí¨Üá ÓÜíÓ槿á®Üá° ×íWÜOæ (±Üä®Ý)¿áÈÉ PÜÊæì¿áÊÜÃÜá Óݧ²Ô¨Üáª, DWÜÆã A¨Üá PÝÃÜ ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨æ. ÍÝÃÜ¨Ý ÓܨܮܨÜÈÉ Ÿí¨Ü ¸ÝÆË«ÜÊæ¿á iàÊÜ®ÜÊÜâ ÓÜíñæãàÐÜPÜÃÜÊÝXÃÜ ¸æàPæíŸ E¨æªàÍÜ©í¨Ü ±Üí. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá AÊÜÃÜ®Üá° EñܤÊÜá ÄࣿáÈÉ ±æäàÑÓÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . ÊæãñܤÊã æ ¨ÜÆ ¸ÝÄWæ »ÝÃÜñ¨ Ü Ü Ë«ÜÊ¿ æ áÃÜ®áÜ ° “A±ÜÍPÜ áÜ ®Ü” Gí¨Üá WÜáÃÜá£ÓÜ¨æ ²Åà£, ÊÜáÊÜáñæ, B¨ÜÃÜWÜÚí¨Ü PÝ|áÊÜ ÓÜñÜÕí±ÜŨݿáÊÜ®Üá° ÖÜáoár ÖÝQ¨ÜÊÜÃÜá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ñÜÊÜá¾ ÍÝÃÜ¨Ý ÓÜ¨Ü®Ü¨Ü ÊÜáãÆPÜ. Jí¨æãÊæá¾ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÓÜÆÖÝ ÊÜáívÜÚWæ C¨Üá ÓÜÄ PÜívÜáŸÃÜÈÆÉ. D ÓÜÆÖÝ ÓÜË᣿áÈÉ PÜêÐÝ¡ià ÆûÜ| ®ÜãÆPÜÃÜ, ®Ý¿áÊÜáã£ì ÊÜáÖݨæàÊÜ WæãàËí¨Ü ÃÝ®Üv,æ vÝ. ÃÝÊÜáPÜêÐ¡Ü »ÜívÝÃÜPÃÜ ,Ü ®Ý¿áÊÜáã£ì PÝÎà®Ý¥Ü ñÜÅ$ÂíŸPÜ ñæàÆíWÜ ÊÜááíñݨÜÊÜĨܪÃÜá. »ÝÃÜñܨÜÈÉ D Ä࣠˫ÜÊæ¿áÃÜ®Üá° £àÃÝ G£¤ PÜoárÊÜâ¨Üá ÓÜÄ¿áÆÉ GíŸá¨Üá AÊÜÃÜ A¼±ÝÅ¿á. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ñܮܰ ÍÝÃÜ¨Ý ÓÜ¨Ü®Ü¨Ü «æÂàÁãà¨æªàÍÜÊæà A¨Üá. A¨ÜÄí¨Ü ×í¨æ ÓÜÄ¿áÇÝÃæ. Ë«ÜÊæ¿áÃÜ®Üá° ¹oár ñݯÆÉÊæí¨Üá SvÝSíwñÜÊÝX ÖæàÚ B ¯qr®ÜÈÉ ©or ÖæhæjWÜÙܯ°vÜáñܤÇæà Öæãà¨ÜÃáÜ . ±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 33

ÍÝÃÜ¨Ý Óܨ®Ü ¨ Ü Ü ÊæacÜPRæ ¸æàPÝ¨Ü ÖÜ|ÊÜ®áÜ ° AÊæáàÄPÝ¨Ü ±Üí. ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá GÓæãàÔÁáàÍÜ®…®ÜÊÃÜ áÜ PÜÙáÜ ×ÓÜᣤ¨ªÃÜ áÜ . AÆÉ¨æ ±ÜÅ£ ˨ݦìWÜã Jí¨Üá ÊÜÐì Ü PæR 10 ±èív… ˨ݦì ÊæàñÜ®Ê Ü ®Ü áÜ ° PæãvÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . D ñæè Ü È Ü É ÖÜñáÜ ¤ ÊÜÐì Ü ÓÜÖÝ¿á ¯àvÜáÊÜâ¨ÝX GÓæãàÔÁáàÍÜ®… J²³PæãíwñÜá¤. ÊÜááí¸æç®ÜÈÉ BÃÜí»ÜÊÝ¨Ü ÍÝÃÜ¨Ý Óܨ®Ü ¨ Ü È Ü É iàÊÜ®Ü ÊæacÜWÙÜ áÜ ÖæaÝcX¨Ü᪨ÄÜ í¨Ü Êæã¨ÜÆá ±Üä®Ý¨ÜÈÉ Óݧ²Óܸàæ Pæí¨Üá ¯«ÜìÄst ±ÜÅPÝÃÜ, 1890ÃÜ ®ÜÊæíŸÃ…®ÜÈÉ ±Üä®ÝPæR ÓܧÙÝíñÜÃÜWæãíwñÜá. ±ÜâOæ¿áÈÉ ÍÝÃÜ¨Ý ÓÜ¨Ü®Ü Êæã¨ÜÆá PÝÃÝÂÃÜí»Ü ÊÜÞw¨Ü᪠‘AWÝTݮܒ ŸíWæÉ¿áÈÉ. D ®ÜváÜ Êæ ÍÝÃÜ¨Ý Óܨ®Ü Ü Ô§ÃÜ ÃÜã±Ü ñÝÚ¨Ü ÊæáàÇæ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀáWæ ñÜ®°Ü ñÜ Ê Ü Ã Ü ã ÄWæ »æ à q Pæ ã vÜ ¸ æ à Pæ í Ÿ ÖÜ í ŸÆ ÓÜ Ö Ü g ÊÝX BÀáñÜ á . ÖÝWæ , 1890&91ÃÜÈÉ ÓÜÌWÝÅÊáÜ ÊÝ¨Ü PÝPÜìÙÜPRæ Ÿí¨ÜÙáÜ . ñÜ®°Ü ñÜí¨æ A®ÜíñÜ ÍÝÔ÷WÙÜ ®Ü áÜ ,° FÃÜá ¹oár A®æàPÜ ÊÜÐÜìWÜÙÝX¨ÜªÃÜã g®ÜÃÜá ÊÜáÃæñÜí£ÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ DPæ Ë«ÜÊæ A®Üá°ÊÜ PÝÃÜ|PæãRà QÅÎc¿á®… ±Üí¥ÜPæR ÓæàĨÜÊÜÙæíŸ PÝÃÜ|PæãRà FÃÜÊÜÃÜá, ÓÜÊÜÞg¨ÜÊÜÃÜá EñÝÕÖÜ ñæãàÄÓÜÈÆÉ. Aí¥Ü —àÃÜ ÊÜá×ÙæWæ AÖÜìÊÝ¨Ü ÄࣿáÈÉ ÓÝÌWÜñÜ ¨æãÃæ¿áÈÆÉ. A¨ÜÄí¨Ü ËaÜÈñÜÃÝWܨæà ñܮܰ ÖÜáoãrÃÜá ÊÜÞÙÜÊÜ®Üã°, g®Ü¾ÓܧÙÜÊÝ¨Ü WÜíWÝÊÜáãÆ ÊÜ®Üã° ÊÜá®Ü©aæf¿áíñæ ÓÜí¨ÜÎìÔ¨ÜÃÜá. ÓÜíñæãàÐÜ ±ÜorÃÜá. ×í¨ÜáÃÜáWܸæàPݨÜÃæ A®æàPÜ A®Ý¥Ü AÓÜÖÝ¿áPÜ Ë«ÜÊæ¿áÃÜ®Üá° ñÜ®æã°í©Wæ ±ÜâOæWæ PÜÃæ¨æã¿áªÃÜá. 1892ÃÜÈÉ 42,000 ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ Êæac¨ Ü Ü ÓÜÌíñÜ PÜov r PÜ Ræ ÍÝÃÜ¨Ý Óܨ®Ü Ê Ü âÜ ÓܧÙÝíñÜÃÜWæãíwñÜá. ±ÜâOæ¿áÈÉ ±Üí. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀáWæ A®æàPÜÄí¨Ü ËÃæãà«Ü˨ܪÃÜã AÈÉ ÍÝÃÜ¨Ý ÓÜ¨Ü®Ü¨Ü PæÆÓÜWÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ A¼ÊÜê©œWæãívÜÊÜâ. AŸÇæ¿áÃÜ ËaÝÃÜ QËWæ ¹¨æãªv®Ü æ AÈÉWæ «ÝËÔ AÊÜÃ®Ü áÜ ° PÜè æ áÜ PæãívÜá Ÿí¨Üá ÍÝÃÜ¨Ý Óܨ®Ü ¨ Ü È Ü É ñÝÀá ²Åà£Àáí¨Ü ÓÜÆÖÜᣤ¨ªÃÜ áÜ . D ®ÜváÜ Êæ ˨ݦ쯿áÃÜ ÓÜíTæ 64PæRàÄñÜá¤. ÍÝÃÜ¨Ý ÓÜ¨Ü®Ü¨Ü PÜorvÜÊÜâ ÓÜáÓÜijñÜÊÝXñÜá¤. ÊÜÓÜ£WÜêÖܨÜÈÉ ±ÜÅ£ ÊÜÂQ¤¿á ÊæáàÈÌaÝÃÜOæ¿á®Üá° ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÌñÜ@ ñÝ®æà ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÖÜã訆 ñæãào, ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ PæãàOæ & WÜÅí¥ÝÆ¿á, ËÖÝÃÜPÝRX ÓܧÙÜ CÊæÆÉ ÓèÆ»ÜÂWÜÚí¨Ü ÍÝÃÜ¨Ý ÓÜ¨Ü®Ü ¸æÙÜWÜᣤñÜá¤. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ˨ݦ쯿áÄWæ ÓÜãûÜ$¾¨ÜÍÜìPÜ©í¨Ü, ¨ÜãÃܨÜÍÜìPÜ©í¨Ü BWÜáÊÜ ±ÜÅÁãàg®ÜWÜÙÜ®æ°ÆÉ ±ÝÅñÜÂüPÜÊÝX ¸æãà—ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ±ÜÅPÜꣿáÈÉÃÜáÊÜ ±Üü, ÊÜáêWÜ, ÊܮܱÜŨæàÍÜWÜÙÜ®Üá° ®æãàw BÓÝÌ©ÓÜáÊÜ Äࣿá®Üá° £ÚÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. BÖÝÃÜ ±Ý¯à¿áWÜÚWæà®Üã PæãÃÜñæÀáÃÜÈÆÉ. ˨ݦ쯿áÃÜ®Üá° ÖÝÆá&ñÜá±Ü³WÜÙÜÈÉ ËáàÀáÓÜáñݤÃæ Gí¨Üá g®ÜÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜã BwPæãÙÜáÛÊÜÐÜár ±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 34


ÓÜÊÜáê¨ÜœÊÝXñÜᤠÍÝÃÜ¨Ý ÓܨܮÜ. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á Ô÷à ÎûÜ|¨Ü PÝÅí£ ±ÜűÜíaܨæÇæÉvæ ÖÜÃÜwñÜá. ¨æàÍÜ Ë¨æàÍÜWÜÙÜ A®Üá»ÜÊÜ, A®ÜÊÜÃÜñÜ A«Ü¿á®Ü, ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ ŸWæX®Ü PÝÙÜi ÖÝWÜã ÓÜáUà ÓÜÊÞ Ü g¨Ü ŸWæX®Ü ¨ÜãÃܨÎÜ ìñÜÌ¨Ü ´ÜÆÊÝX ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá¿á Áãàg®æWÙÜ áÜ PÝÃÜÂÃÜã±Ü ±Üvæ¿ááñܤ Ÿí¨ÜÊÜâ. ‘ÍÝÃÜ¨Ý Óܨܮܒ aæ®Ý°X PÝÃÜ ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨Üªíñæ ¸æàÃæ PÝÃÜÂWÜÚWæ A®ÜáÊݨÜÃÜá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá. 1889 wÓæíŸÃܨÜÈÉ AÊÜÃÜ “ÓÜí¿ááPܤ ÓÜíÓݧ®ÜWÜÙÜ ÇæãàPÜÔ§£ ÊÜáñÜᤠ±ÜÅÊÝÓÜ ÊÜêñݤíñÜ” GíŸ ÊÜáÃÝt ±ÜâÓܤPÜ ±ÜÅPo Ü ÊÝÀáñÜá. Cívæãà®æàÎ¿Þ¨Ü ÃÝgPÜáÊÜÞÄ PÝqì¯ ´æÅía… ÊÝñÝì ±Ü£ÅPæWÜÚí¨Ü ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÖÝWÜã AÊÜÙÜ PÝÃÜÂWÜÙÜ ŸWæY £Ú¨ÜÙÜá. Cívæãà®æàÎ¿Þ BWÜ væaÜcÃÜ A—à®Ü¨ÜÈÉñÜá¤. ®ÜÊÜá¾ ¨æàÎà¿á ÓÜíÓݧ®ÜWÜÙÜ AÃÜÓÜÃÜíñæ AÈÉ¿á ÃÝgÃÜá BÎÅñÜ ÃÝgÃÝX¨ÜªÃÜá. AÈÉ¿á ±ÜÅhæWÜÙÜá ÊÜááÓÜÇݾ®ÜÃÝX¨Ü᪨ÜÄí¨Ü ÖÜávÜáX¿áÃÜá 12 ÊÜÐì Ü ±ÝÅ¿á¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ÊÜá®æÀáí¨Ü ÖæãÃÜŸÃÜáÊÜâ¨Üá ±Ý±ÜPÃÜ Ü GíŸ »ÝÊÜ®À æ áñÜá¤. CíñÜÖÜ ±ÜÄÔ§£¿áÈÉ Ô÷à ÎûÜ| G®Üá°ÊÜâ¨Üá AÓÝ«Ü嬆 ÊÜÞñÝXñÜá¤. ÃÝg “®Ý®ÝÃæã¯WÜÅí¥Ü”®Ü ÊÜáWÜÙÜá D PÝqì¯. AÊÜÙÜá ¸ÝÆ©í¨Ü vÜa… A—PÝÄWÜÙÜ ±æÅàÃÜOæÀáí¨Ü vÜa… ˨ݦìWÜÚWÝXÁáà C¨Üª ±ÝsÜÍÝÇæ¿áÈÉ ´æÅía… »ÝÐÝ ÎûÜ| ±Üv¨ æ ÙÜ áÜ . D Ô÷à ÎûÜ|¨Ü ŸWæY “ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá ®Ü®°Ü ÓÜ㣖 ì” Gí¨Üá ÖæàÙÜáñܤÇàæ ñܮܰ ¨æàÍܨÜÈÉ ÓÝÌñÜíñÜÅ$ ÖÝWÜã Ô÷à ÎûÜ|¨Ü ±ÜÅaÝÃÜPÝRX ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á B¨ÜÍÜìWÜÙÜ®Üá° ÖÜíñÜ ÖÜíñÜÊÝX A®ÜáÓÜÄÔ¨ÜÙÜá. Cñܤ CíWæÉív…®Ü ÃÝ~ ËPæãràÄ¿Þ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á ÓÜãaÜ®æ¿áíñæ »ÝÃÜñ¨ Ü È Ü É Ô÷à Êæç¨ÂÜ ÃÜá ÖÝWÜã ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ ¨ÜÊÝTÝ®æWÙÜ ®Ü áÜ ° Óݧ²ÓÜáÊÜ H±ÝìvÜá ÊÜÞw¨ÜÙáÜ . ÍÝÃÜ¨Ý Óܨ®Ü ¨ Ü È Ü É ¸ÝÈPæ¿áÃÜá ñÜÊáÜ ¾ ñÜÊáÜ ¾ ÊÜáñÜ ±Ü¨œÜ£¿áíñæ CÃÜáÊÜâ¨ÜPRæ ¿ÞÊÜ BñÜíPÜÊÜä CÃÜÈÆÉ. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá PæùÓܤ ÊÜáñÝÊÜÆí¹¿Þ¨ÜÃÜã ˨ݦìWÜÚWæ PæùÓܤÊÜáñÜ ÔÌàPÜÄÓÜÇæà¸æàPæíŸ Bhæn (commitment) Gí¨Üã ¯àvÜÈÆÉ. Óܨ®Ü ¨ Ü Ü GÆÉÃ®Ü áÜ ° AÊÜÙáÜ ÊÜÞñæ¿áíñæ APÜRÃÀ æ áí¨Ü ®æãàwPæãÙÜáÛ£¤¨ªÃÜ áÜ . ˨ݦ쯿áÃÜ ÊÜáñÜ ËaÝÃܨÜÈÉ ÓÜÌñÜíñÜÅñæ CÃܸæàPæíŸá¨æà AÊæáàÄPÜ¨Ü ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá AÓæãàÔÁáàÍÜ®…®Ü ¯Ÿí«Ü®æ¿ÞXñÜá¤. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ±ÜÅ£©®Ü ¸æÚWæY I¨Üá ZípæWæ ¸æçŸÇ…®Ü ÍÝÓÜ÷»ÝWÜÊÜ®Üá° K© ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. B ±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 35

ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ QoQ ¸ÝXÇæà®Üã ÖÝPÜÇÝWÜᣤÃÜÈÆÉ. ÍÝÃÜ¨Ý ÓÜ¨Ü®Ü¨Ü ¸ÝÈPæ¿áÃÜá ÓÜÖÜgÊÝX PèñÜáPÜ©í¨Ü C¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯ÓÜÖÜ£¤¨ÜªÃÜá. “¿á¨Ü¨ݪaÜÃÜ£ ÍæÅàÐÜu@ ñÜñܤ¨æàÊæàñÜÃæãàg®Ý@” GíŸíñæ PæÆ©®ÜWÜÙÝWÜᣤ¨Üªíñæ ÓÜ¨Ü®Ü¨Ü TÝ¿áí ¯ÊÝÔWÜÙæÆÉ ±ÝÅ¥Üì®æ¿á ÊæàÙæ ÍÝíñÜ ÊÜáá¨æÅÀáí¨Ü «Ý®ÜÊÜáWÜ°ÃÝWÜᣤ¨Üª ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿áÊÜÃÜ®Üá° PÜívÜá BPæ PæçÊÜááX¨ÝWÜ ñÝÊÜä ®ÜËáÓÜáñܤ »ÜQ¤¿áÈÉ Èà®ÜÊÝWÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . ±ÝÅ¥ì Ü ®æ ÊÜááX¨Ü ŸÚPÜ Ë¨Ý¦쯿áÃÜÈÉ J¸æ㟠º ú ®Ü à°æ PÜè æ áÜ ÊÜáᣤQR BÎàÊÜì©ÓÜᣤ¨ªÃÜ áÜ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá. B¨ÜÃæ ˱ÜÃÝÂÓÜÊæí¨ÜÃæ ˨ݦ쯿áÃÜ®Üá° PæùÓܤ ÊÜáñÜPæR ÓæàÃÜáÊÜíñæ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ¸æãà—ÓÜáñݤÃæ GíŸ ÓÜᩪ £ÆPÜÃÜ ‘PæàÓÜÄ’ ±Ü£ÅPæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜo ÊÝÀáñÜá. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá AÓæãàÔÁáàÍÜ®… ÓÜÆÖÝ ÓÜË᣿á ÓܨÜÓÜÂÃÝ¨Ü ÊÜáÖݨæàÊÜ WæãàËí¨Ü ÃÝ®Üvæ, vÝ. ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ »ÜívÝÃÜPÜÃ… CÊÜÃÜá BÃÜí»Ü ©í¨ÜÆã ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á Ô÷à ˨Ý»ÝÂÓÜ, A®Ý¥Ü Ë«ÜÊÝ ±ÝÆ®æ CÊæÆÉ E¨æªàÍÜ©í¨Ü PÜãw¨Ü ÍÝÃÜ¨Ý ÓÜ¨Ü®Ü¨Ü PÝÃÜÂWÜÙÜÈÉ EñܤÊÜá »ÝÊÜ®æ¿ááÙÜÛÊÜÃÝX ÓÝ«ÜÂ˨ܪ ÓÜÖÝ¿áÊÜ®æ°ÆÉ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ˨ݦ쯿áÄWæ PæùÓܤÊáÜ ñÜ ¸æãà«Ü®æ ÊÜÞvÜáÊÜÃíæ Ÿ WÝÚÓÜᩪ PæàÚ AÊÜÃáÜ ÊÜá®ÜÓ®ÕÜ áÜ ° PæwÔPæãívÜÃáÜ . ±ÝÅ¥Üì®Ý ÊæàÙæ¿áÈÉ Ë¨Ý¦쯿áÃÜá AÈÉ ¸ÝÃܨÜíñæ ÊÜÞvܸæàPæí¨Üá ÓÜãbÔ¨ÜÃÜá. ñÝ®ÝX AÊÜÃÜ®Üá° BÖÝ̯Óܨæ CÃÜáÊÝWÜ ŸÃܸæàw Gí¨Üá ñÜvæ¿ááÊÜâ¨Üá ñܯ°í¨Ü AÓÝ«Ü嬆 ÊÜÞñÜá GíŸá¨ÝX ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá A¼±ÝÅ¿á ÊÜÂPܤ±w Ü Ô¨ÜÃáÜ . BWÜ ÓÜÆÖÝ ÓÜË᣿á ÓܨÓÜ ÂÜ ÃÜá ÓÜÆÖÝ ÓÜËá£Wæ ñÜÊáÜ ¾ ÃÝi®ÝÊæá ŸÃæ¨ÜáPæãorÃÜá. B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ‘PæàÓÜÄ’ ±Ü£ÅPæ¿á BÃæãà±ÜÊÜ®Üá° SíwÔ ÓÜñÜ ÓÜíWÜ£¿á®Üá° ËÐÜ¨Ü ±ÜwÓÜáÊÜ ©àZìÊÝ¨Ü ÇæàS®ÜÊäæ í¨Ü®áÜ ° ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá ±Üä®Ý¨Ü ‘PæàÓÜÄ’ ±Ü£ÅPæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜqÔ¨ÜÃÜá. ÊÜááí¨æ 1889®æà wÓæíŸÃ…®ÜÈÉ 29ÃÜí¨Üá ÓÝÊÜÞiPÜ ±ÜÄÐÜñÜᤠÓæàÄñÜá. PÝíWæÅÓ… A«ÜÂûÜ ÓÜÃ… ¸ævÜÃ… Ÿ®…ìÃÜÊÜÃÜá »ÝWÜÊÜ×ԨܪÃÜá. vÝ. »ÜívÝÃÜPÜÃ…, ÎÅà ÓÜáŸÅÖܾ| A¿áÂÃ…, ®Ý¿áÊÜáã£ì ñæÆíW… ÊÜááíñÝ¨Ü ÊÜááí¨ÝÙÜáWÜÙÜá ÓæàĨܪÃÜá. ®Ý¿áÊÜáã£ì ñæÆíW…ÃÜá ÓÝÊÜÞiPÜ ±ÜÄÐÜ£¤®Ü A«ÜÂûÜÃÝX¨ÜªÃÜá. ËÍæàÐÜ BÊÜáíñÜÅ|¨Ü ÊæáàÃæWæ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá E±ÜÔ§ñÜĨܪÃÜá. BWÜ ÓÜáŸÅÖܾ|Âí A¿áÂÃÜÊÜÃÜá “Ë«ÜÊÝ PæàÍÜ Êܱܮ”Ü ¨Ü WæãñÜá¤ÊÜÚ ÊÜáíwÔ¨ÜÃÜá. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá C¨Ü®Üá° A®ÜáÊæãà©Ô sÜÃÝ訆 ±ÜâÑràPÜÃÜ|¨Ü »ÝÐÜ|¨ÜÈÉ ×àWæí¨ÜÃÜá : Ÿí«ÜáWÜÙæà, ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍܨÜÈÉ ÆûÜWÜorÇæ Ë«ÜÊæ¿áĨݪÃæ. D J±Ü³í¨Ü ±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 36


CÊÜ Ä WÝX hÝÄWæ ŸÃÜ ¸ æ à PÜ á . C¨Ü Ã Ü È É ®Ý®æ ã í¨Ü á ËÍæ à ÐÜ ÓÜ ã aÜ ® æ ÊÜÞvÜÈbfÓÜáñæ¤à®æ. 18 ÊÜÐÜì ÊæáàƳorÊÜÃÜá PæàÍÜ ÊÜ±Ü®Ü ÊÜÞwÓÜŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá C¨Ü᪨®Ü áÜ ° ÓÜí±Üä|ì ñæW¨ æ áÜ GÆÉ Ë«ÜÊ¿ æ áÄWæ A¨Üá A®ÜÌ¿áÊÝWÜáÊÜí£Ãܸàæ PÜá. ±ÝÅ¿áPæR Ÿí¨Ü Ë«ÜÊæ¿áÄWæ ñÝÊÜâ ÖæàXÃܸæàPæ®Üá°ÊÜ ÓÝÌñÜíñÜÅ$ÂËÃܸæàPÜá, ñܮܰ PÜã¨ÜÆá ¸æãàÚÓÜáÊÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà JñܤvWÜ ÚÜ ÃܸÝÃܨáÜ . ®Ý®Üã A®æàPÜ Ë«ÜÊ¿ æ áÃÜ®áÜ ° PÜíw¨æªà®æ. AÊÜÃÝÃÜã ñÜÊÜá¾ PÜã¨ÜÆá ¸æãàÚÓÜáÊÜâ¨ÜPæR CbfÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ÊÜááívÜ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ¸æàvÜÊíæ ¨æà AÊÜÃÜ A¼±ÝÅ¿áÊÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ ŸÇÝñÝRñ Ü äÜ ÊÜìPÜÊÝX AÊÜÄWæ PæàÍÜÊÜááívÜ®Ü ÊÜÞwÓÜÇÝWÜᣤñÜá¤. C¨Üá Jí¨Üá »ÜÅÊæá¿á, PÜãÅÃÜñæ¿á ±ÜÃÊ Ü Þ Ü ÊÜ— Gí¨Üá ¸æàÃæ ®Ý®Üá ÖæàÙܸàæ PÝXÆÉ. Jí¨Üá ÊæàÙæ ÖæívÜ£ £àÄPæãívÜÃæ ¯ÊÜáÈ ¾ É GÐÜár ÊÜáí© PæàÍÜ ÊÜááívÜ®Ü ÊÜÞwÔPæãÙÜÛÆá ԨܜĩªàÄ? WÜêÖÓÜ §ÃÜ àæ , ¯àÊæà ÖæàÚ. D ñÜè Ü Ü AñÝÂaÝÃÜ ¯ÊÜá¾ ÊÜáWÜÙÜ ËaÝÃÜ¨Ç Ü Éæà B¨ÜÃæ ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ ÓÜÖÝ¿áPæR ÖæãàWܸæàvÜÊæà? D ÓÜ»æ¿áÈÉ ÊÝPÝÕ$ÌñÜíñÜÅ$嬆 ŸWæY ÊÜÞñÜá ŸÃÜᣤ¨æ. B¨ÜÃæ WÜívÜÓÃÜ áÜ Êæã¨ÜÆá Ô÷à¿áÄWæ AíñÜÖÜ ÓÝÌñÜíñÜÅ$ÂÊÜ®áÜ ° Pæãvܸàæ PÝX¨æ. A®æàPÜ PÜvæ ñÜÊÜá¾ ®æíoÃÜá&Ÿí«ÜáWÜÙÜ Jñݤ¿á©í¨Ü ñÜí¨æ B¨ÜÊÜ®Üá ÊÜáWÜÙÜ PæàÍÜ ÊÜááívÜ®ÜPæR AÊÜPÝÍÜ ÊÜÞw¨Ü᪠PæàÚ¨æªà®æ. ®æãàwÃÜáñæ¤à®æ PÜãvÜ. ÖæíWÜÓÜÄWæ PÝ®Üã®Üá ËaÝÃÜ Wæ㣤Æɨæà PÝ®Üã¯®Ü BÍÜÅ¿á ±Üvæ¿ááÊÜ «æçÃÜÂËÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ŸÆ ±ÜÅÁãàWÜ¨Ü ÊÜááívÜ®ÜPæR ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÜt| Îûæ¿á®Üá° PÝ®Üã®Üá Ë—Ô¨æ. Êæã¨ÜÆá PÝ®Üã¯®Ü AÄÊÜ®áÜ ° ÊÜá×ÙÝ g®ÜÃÈ Ü É ÊÜáãwÔÄ. ®Ü®°Ü ÊÜÞñÜá CÐæ.r D WæãñÜá¤ÊÚÜ ¿á ®ÜíñÜÃÜ SíwñÜÊÝX A¨ÜÃÜ ±ÜıÝÆ®æ ÊÜÞvܸæàPÝX¨æ. ¯àÊÝX PæàÍÜ ÊÜ±Ü®Ü ¯ÈÉÔ©Ä Aí¨ÝWÜ ¯ÊÜá¾ ÊÜá®æ ÖæíWÜÓÃÜ áÜ ÓÜíñæãàÐÜÊÝX Bñܾ ÓÜÊÞ Ü «Ý®ÜÊÝX ñÜÊáÜ ¾ PæàÍÜ¨Ü ¨Ý®Ü ÊÜÞvÜáñݤÃæ.

A®Ý°ÖÝÃÜËÆɨæ ÓÝ¿áᣤ¨Üª ÓÜᩪ ¸æàÃæ. B¨ÜÃæ ÓÝËÃÝÃÜá ¯ÃÝÎÅñÜÄWæ BÍÜÅ¿á PæãvÜáÊÜÐÜár ÖÜ| ŸÆ AÊÜÃÜÈÉ CÃÜÈÆÉ. ÍÜQ¤¿áã CÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ñÝ®Üá ÓÜÌñÜ@ ûÝÊÜáPÝÆ¨Ü ¿ÞñÜ®æ A®Üá»ÜËÔ¨ÜÊÜÃÜá. E±ÜÊÝÓÜ©í¨Ü GÐÜár PÜÐÜr ŸÃÜáñܤ¨æíŸá¨Üá AÊÜÄWæ ñܮܰ ±ÜäÊÜìPÝÆ¨Ü iàÊܮܨÜÈÉ A®Üá»ÜÊÜÊæà¨ÜÂÊÝXñÜá¤. ÊÜá¨ÝÅ暴 ûÝÊÜá¨ÜÈÉ PÝw®Ü Óæã±Üâ³, ÖÜ|á¡ ÓæàËÔ iàÊÜ®Ü PÜÙ橨ܪÃÜá. Jí¨Üá Ãæãqr¿á aÜãÄWÝX ®æÃæÊÜá®æ¿áÈÉ ¿ÞbÓÜáÊÜâ¨Üá GíñÜÖÜ ¨ÝÃÜá| Ô§£! C¨ÜÃÜ ±ÜÅñÜÂûÝ®Üá»ÜÊÜ AÊÜá¾ Æü$¾à¸ÝÀá¿á ÓÝ訆 ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÇÝÉXñÜá¤. ×àWÝX ÊÜá«Ü»ÝÃÜñÜ¨Ü ûÝÊÜá AÊÜÃÜÈÉ Êæà¨Ü®æ¿ááíoá ÊÜÞwñÜá. A¨ÜÃÜíñæ ¯ÃÝÎÅñÜÃÜ ÓÜÖÝ¿áPÝRX AÈÉWæ «ÝËÔ¨ÜÃÜá. A¨Üá ÊÜáÙæWÝÆÊÝXñÜá¤. A®æàPÜ g®ÜÃÜá BÍÜÅ¿áËÆɨæ PÝvÜáWÜávæxWÜÙÜÈÉ £ÃÜáWÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÊÜÄWæ ÊæáçñÜáíŸ ŸpærWÜÚÃÜÈÆÉ. ÖÜÔÊÜâ, ÊÜáÙæWÝÚWæ ÓÜíPÜo ñÝÙÜÇÝÃܨæ g®ÜÃÜá WæãàvæWæ, ÊÜáÃÜPæR AíqPæãívÜá ¯ÆáÉ£¤¨ÜªÃÜá. PæÆÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° Jí¨Üá ÃÜã±ÝÀáWæ ÊÜÞÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. PæÆÊæäí¨Üá ¸ÝÄ BÖÝÃÜ ÔQR¨ÜÃÜã ñÜÊÜá¾ ÖÜÔËWæ ÓÝÆᣤÃÜÈÆÉ. ×àWÝX ÊÜáPÜRÙÜ Ô§£ Íæãàaܯà¿áÊÝÀáñÜá. PæÆÊævæ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ÄÈà´… PÝÊÜáWÝÄWÜڨܪÊÜâ. AÈÉ¿áã ÊÜÂÊÜÓæ§ ÓÜÄ CÃÜÈÆÉ. ÓÜÃÜPÝÄà A—PÝÄWÜÙÜá, vÝPÜrÃ…WÜÙÜá, PÝÊÜáWÝÄWæ »æàqPæãoár ×í©ÃÜáWÜáÊÝWÜÇæà A®Ý¥Ü AŸÇæ¿áÃÜ ÊÜޮܻÜíWÜ! AÆɨæ ÓÜÌaÜfñÝ A»ÝÊÜ©í¨Ü ÓÝíPÝÅËáPÜ ÃæãàWÜWÜÙÜá ¸æàÃæ. ¯ÃÝÎÅñÜÃÜá C¨ÜªÈ®Ü ÃÝÎ ÊæáàÇæ ÊÜáÆWÜáÊÜ ¨ÜáÔ§£. ÓÜÃÜPÝÃÜ©í¨Ü ×oár, E±Üâ³ ÔWÜᣤ¨ÜªÊÜâ. ÖæãpærXÆɨæ ÊÜáPÜRÙÜá ÓÝ¿ááÊÝWÜ ñÜí¨æ&ñÝÀáWÜÙÜá ¨Üá@S±ÜvÜáÊÜ Ô§£¿áÆãÉ CÃÜÈÆÉ. Ô÷à¿áÃÜ ÊÜޮܻÜíWÜ, ¨ÜãÃÜ¨Ü ¨æàÍÜWÜÚWæ ÊÜÞÃÝo. ×àWæ ÊÜááí¸æç, PÜÆRñݤ¨Ü ±ÜâívÜÄWæ ûÝÊÜá PÝÆÊÜâ ÊÜ꣤¿á®æ°à PæãqrñÜá¤.

±Üí. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÍÝÃÜ¨Ý ÓܨܮܨÜÈÉ A®Ý¥Ü Ô÷à¿áÃÜ ÓÜíWæãà±Ü®æ¿áÈÉ ÓÜÊì Ü Ë«Ü©í¨Ü ¨Üáw¿áᣤ¨ªÜÃáÜ . AÊæáàÄPÜ¨Ü GÓæãàÔÁáàÍÜ®…®ÜÊÃÜ áÜ PæãvÜᣤ¨ªÜ «Ü®ÜÓÜÖÝ¿á¨Ü A«Üì ÊÜ¿áÓÜáÕ ÊÜááX©ñÜá¤. C®Üá° ÓÝ«ÜÂÊݨÜÐÜár AÊæáàÄPÜ¨Ü «Ü®ÜÓÜÖÝ¿á ±Üvæ¿ááÊÜâ¨Ü®Üá° ¹oár ÍÝÃÜ¨Ý ÓÜ¨Ü®Ü »ÝÃÜ£à¿áÄí¨ÜÇæà ®ÜvæÓÜƳvܸæàPæí¨Üá A®æàPÜÃæãvÜ®æ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ±ÜÅÓݤ²Ô¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ C¨Üá Ë´ÜÆÊÝÀáñÜá. ÓÜÌñÜíñÜÅÊÝX ÍÝÃÜ¨Ý ÓܨܮÜÊÜ®Üá° ®ÜvæÓÜÆá PÝ¿áì Áãàg®æ ÖÝPܸàæ PÝXñÜá¤. A¨ÜPÝRX ±ÜâOæÀáí¨Ü 34 ÊæáçÈ ¨ÜãÃÜ¨Ü Tæàv…WÝíÊ…®ÜÈÉ ®ÜãÃÜá GPÜÃæ ŸígÃÜá gËáà®Üá SÄà©Ô¨ÜÃÜá. AÈÉ PÜêÑ&PæçWÝÄPæ ®ÜvæÔ ñܮܰ ÓܨܮÜÊÜ®Üá° ®ÜvæÓÜŸÖÜá¨ÝX ÁãàbÔ¨ÜÃÜá. AÈÉ WÜáwÓÜÆáWÜÙÜ ¯ÊÜÞì| BÃÜí¼Ô¨ÝWÜ 1897ÃÜÈÉ ÊÜá«Ü »ÝÃÜñܨÜÈÉ »Ü¿áíPÜÃÜ ûÝÊÜáÊÜâ ñÜÇæ¨æãàÄ ÓÜÖÜÓÝÅÃÜá ÊÜáí©

C¨Ü®Æ °æ É PÜívÜ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá ÖÜ꨿ Ü á PÜÃXÜ ÖæãàÀáñÜá. ¯ÃÝÎÅñÃÜ ®Ü áÜ ° ®ÜÃPÜ Ü ¿ÞñÜ®Wæ ÚÜ í¨Ü ¹wÔ AÊÜÃÜ ÁãàWÜûàæ ÊÜá¨Ü ¨ÜêyÜ ¯«ÝìÃÜ©í¨Ü A®Ü,° Ÿpæ,r ¨ÜÊÓÜ Ü «Ý®ÜÂWÜÙÜ®Üá° Gíoá G£¤®Ü WÝwWÜÙÜÈÉ J¿á᪠ÖÜíb¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜ PÜÐÜr ËaÝÄÓÜáñܤ Ÿáí¨æàÆSívÜ, ÓæãàÖÝWÜÃܱÜâÃÜ, gŸºÇ…±ÜâÃܨÜÇæÉÆÉ ÓÜíaÜÄÔ¨ÜÃÜá. ûÝÊÜá ²àwñÜ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ 3,000 ¯ÃÝÎÅñÜÃÜ®Üá° PÜÃÜPæãívÜá Ÿí¨ÜÃÜá. CÐÜár ÊÜáí©Wæ BÖÝÃÜ, ÊÜÓÜ£ J¨ÜXÓÜáÊÜâ¨Üá AÓÝÊÜޮܠPæÆÓÜÊæà. ¨æàÊÜÃÜ ÊæáàÇæ »ÝÃÜ ÖÝQ¨ÜÃÜá ÃÜÊÜÞ¨æàË. ¯ÃÝÎÅñÜÃÜ ±Üâ®ÜÊÜìÓÜ£ BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. D ÊÜáÖÝPÝÃÜÂPæR ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ¸æíŸÆÊÝWÜÈà, ÎÅàÊÜáíñÜÄí¨Ü «Ü®Ü ÓÜÖÝ¿áÊÝWÜÈà ÔWÜᣤÃÜÈÆÉ. PæÆÊÜâ ˨æàÎà¿áÃÜá ÓÜÖÝ¿á PæãvÜᣤ¨ÜªÃÜá. A¨Üã ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿áÊÜÃÜ ÊÜáÖÜñÝRÃÜÂWÜÙÜ

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 37

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 38


ŸWæY Wæ㣤¨Ü᪨ÜÄí¨Ü. 1897 ¸æàÔWæ¿áÈÉ ±Üä®Ý¨ÜÈÉ ±æÉàW… ŸíñÜá. ÃæãàWÜWÜÅÓܤÄWæ bQñæÕ¿á ®æÊܨÜÈÉ ¹ÅqÐ… A—PÝÄWÜÙÜá ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜ®Üá° PÜãÅÃÜÊÝX ×íÔÓÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. C¨Ü®Üá° ñÜvæ¿áÇÝÃܨæ aÝ´æPÜÃÜ Ÿí«ÜáWÜÙÜá ÃÝív… ÓÝÖæฅ¯Wæ WÜáíwQR¨ÜªÃÜá. ¨ÜÊÝTÝ®æWÜÙÜÆãÉ A®æàPÜ ¨ègì®Ü ®Üvæ¿áᣤ¨ÜªÊÜâ. A—PÝÃÜ ÍÝ×ñÜÌ©í¨Ü Öæ|á¡ÊáÜ PÜRÙáÜ ŸÈ¿Þ¨ÜÃáÜ . C¨æÆɨÃÜ Ü ŸWæY ÓÜáÊÜ᯾ ÃÜÇÝWܨæ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá ‘¸Ýí¸æ WÝwì¿á®…’ ±Ü£ÅPæWæ ©àZì ÇæàS®ÜÊÜ®Üá° ŸÃæ¨ÜÃÜá. C¨ÜÃÜ ±ÜÅ£«Ü̯ ÆívÜ®…®Ü ±ÝÈìÊæáíp…®ÜÆãÉ ÊæãÙÜXñÜá. ¹ÅqÐ… A—PÝÄWÜÙÜ ÊÜñÜì®æ¿á®Üá° CíWæÉíw®Ü ÃÝgQà¿á ±ÜûÜWÜÙÜá SíwÔ¨ÜÊÜâ. Cñܤ ±Üä®Ý¨ÜÈÉ A®æàPÜÄWæ A—PÝÄWÜÙÜ SívÜ®æ ÊÜÞw¨ÜªPRæ ÓæÃÊ æ áÜ ®æ ÊÝÓÜÊÝÀáñÜá. D ÊÜá«æ Tæàv…WÝíÊ…®ÜÈÉ ÊÜÓÜ£ ¯ÊÜÞì| PÝÃÜ ®Üvæ¿ááñܤÇæà CñÜá¤. ±æÉàW… ¯¿áíñÜÅOÝ—PÝÄWÜÙÜá ÍÝÃÜ¨Ý ÓÜ¨Ü®Ü¨Ü g®ÜÃÜ®Üá° FÄí¨Ü ÖæãÃÜWæ ÓÝXÓܸæàPæí¨Üá Bhæn PæãorÃÜá. ×àWÝX ±Üä®Ý¨Ü ÍÝÃÜ¨Ý ÓÜ¨Ü®Ü Tæàv…WÝíÊ…Wæ ÊÜWÝìÊÜO¿ æ ÞÀáñÜá. DWÜ D ÊæàÙæWæ AÊæáàÄPÜ¨Ü ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá AÓæãàÔÁáàÍÜ®… ÍÝÃÜ¨Ý Óܨ®Ü PÜ Ræ PæãvÜᣤ¨ªÜ B¦ìPÜ ÓÜÖÝ¿á¨Ü AÊÜ— ÊÜááX©ñÜá¤. ×àWÝX ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá AÊæáàÄPÜPRæ ñæÃÜÚ ÊÜáñæã¤Êæá¾ AÓæãàÔÁáàÍÜ®…®Üá° ±Üâ®ÜÃÜáijàÊÜ®ÜWæãÚÓܸæàPÝXñÜá¤. DWÜ AÓæãàÔÁáàÍÜ®… ¯¿áÊÜÞÊÜÚWÜÙÜ®Üã° Ÿ¨ÜÇÝÀáÓܸæàQñÜá¤. ÖÝWÝX ÍÝÃÜ¨Ý ÓÜ¨Ü®Ü¨Ü gÊݸݪĿá®Üá° 1898ÃÜÈÉ ÓÜáí¨ÜÄà¸ÝÀá GíŸÊÜÚWæ J²³Ô ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÊÜáñæ¤ AÊæáàÄPÝ ±ÜÅÊÝÓÜ PæçWæãívÜÃÜá.

ÊÜá®æãàÃÜÊÜÞ

gñæWæ ÊÜáñæ¤ CíWæÉíwWæ PÜÙÜá×Ô¨ÜÃÜá. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá AÊæáàÄPÜ¨Ü ±ÜÅÊÝÓÜ ÊÜááXÔ g±Ý®… ÊÜÞWÜìÊÝX »ÝÃÜñÜPæR ŸÃÜáÊÝWÜ ñÝÀá »æàqWæí¨Üá ÊÜá®æãàÃÜÊæá¿á®Üá° »ÝÃÜñÜPæR PÜÃæñÜí©¨ÜªÃÜá. AÊÜÙÜ ¸ÝÆ CíWæÉíw®ÜÈÉ BX¨ÜªÄí¨Ü AÊÜÚWæ AÈÉ¿á Ä࣯à£WÜÙÜá A»ÝÂÓÜÊÝX¨ÜªÊÜâ. ÊÜáÃÝt »ÝÐæ ŸÃÜᣤÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃÜã ÊÜáÖÝÃÝÑóà¿áÃÜ «æÂà¿áñæ, ŸíWÝÚWÜÙÜ PèÍÜÆ D GÃÜvÜã WÜá| DPæ¿áÈÉñÜá¤. ñÜí¨æ ¹²®… ¹ÖÝÄ Êæáà«ÝË¿á®Üá° PÜívÜÊÜÙÜÆÉÊݨÜÃÜã AÊÜÃÜ væçÄ¿á Jí¨Üá ÖÝÙæ ¿ á®Ü á ° ²Åà£Àáí¨Ü hæ ã à±Ý®Ü Ê ÝX CÄÔPæ ã íw¨Ü ª Ù Ü á . A¨Ü Ã Ü È É ÊÜá®æãàÃÜÊáæ ¿á g®Ü¨ ¾ Ü ËaÝÃÜËñÜá¤. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá CíWæÉív…®Ü ‘ÊÝípæàh…’®ÜÈɨݪWÜ AÈÉ¿á PÝ®æÌíp… ÔÓÜrÃ…Õ ±Üâor ÊÜá®æãàÃÜÊæá¿á®Üá° ²Åà£Àáí¨Ü ÓÜÆרÜÃÜá. ÓÜ|¡ ÊÜáPÜRÚWæ ‘®æã&GíqÅ’ BX¨Üª PÝ®æÌíp…®ÜÈÉ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá¿á PÝÃÜ|©í¨ÝX ÊÜá®æãàÃÜÊáæ ¿á Óæà±ÜìvæWæ ¿ÞÊÜ ñæãí¨ÜÃæ¿áã BWÜÈÆÉ. ¸ÝƨÜÈÉ ÊÜá®æãàÃÜÊæá ŸÖÜÙÜ üà| WÝñÜŨÜÊÜÙÜá. B¨ÜÃÜã »ÜX¯à ÓÜÊÜÞg Öæbc®Ü GaÜcÃÜ©í¨Ü ®æãàwPæãíwñÜá¤. ±ÜÃÜQà¿áÃݨÜÃÜã ÊÜá®æãàÃÜÊáæ ¿á®Üá° ñÝÀáWæ ÓÜÊÞ Ü ®ÜÊÝ¨Ü ²Åà£Àáí¨Ü PÝ|ᣤ¨ÃªÜ áÜ . PÝ®æÌíp…®ÜÈÉ ‘ÔÓÜrÃ… hæÃÝȪஅ’ GíŸÊÜÙÜá ÊÜá®æãàÃÜÊæá¿á®Üá° A£ ²Åà£Àáí¨Ü ®æãàw PæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÙÜá. AÊÜÚWæ ÊÜá®æãàÃÜÊæá (w¿áÃ… ÖæãàÇ…x WÝÅív…ÊÜá) ²Åࣿá AgjÊÜá¾ G®Üá°£¤¨ÜªÙÜá. hæÃÝȪஅ ÊÜá®æãàÃÜÊæá¿á®Üá° ñæãvæ ÊæáàÇæ PÜáÚÛÄÔ QÅÓܤ®Ü E±Ü¨àæ ÍÜ ÓÝÃÜ¨Ü PÜ¥Wæ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÓÝÃÜÊñÜ Ý¤X ÖæàÚPæãvÜᣤ¨ªÙÜ áÜ . ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá ÊÜáWÜÙ®Ü áÜ ° ‘¸Ý¹’ Gí¨æà PÜÃæ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. ¨Üü|PܮܰvÜ bñݳÊܯ »ÝÐæ¿áÈÉ (ÖÜÙæà ÊÜáÃÝt) ¸Ý¹ A®Üá°ÊÜ ±ÜÅÁãàWÜ˨æ. ²Åà£Àáí¨Ü PÜÃæ¿ááÊÜ nick name A¨Üá. ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá ñÝ®Üá ŸÃæ¨Ü ‘Ô÷à «ÜÊáÜ ì¯à£’ GíŸ ÊÜáÃÝt ±ÜâÓܤP¨ Ü È Ü É ÖÝWÜã ±ÜñÅÜ ÊÜÂÊÜÖÝÃܨÜÈÉ ¨Üü|PܮܰvÜ¨Ü bñݳÊÜ®ÜÃÜ »ÝÐæ¿Þ¨Ü ÊÜáÃÝt¿á ±ÜÅ»ÝÊÜ ñÜáíŸ PÜívÜáŸÃÜáñܤ¨.æ

±Üí. ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá¿á iàÊÜ®¨ Ü Ü Jí¨Üá B«ÝÃÜÊÝ¨Ü ÊÜáWÜÙáÜ ÊÜá®æãàÃÜÊáæ ŸWæY ®ÝÊÜâ £Ú¨ÜáPæãÙÜÛÇæà¸æàPÜá. Gíoá £íWÜÙÜ (g®Ü®Ü : 16&4.1881) ÊÜáWÜá PÝaÝÃÜ©í¨Ü ÊÜá¨ÜÃÝÓÜá, AÈÉí¨Ü ±Üä®ÝWæ £ÃÜáWܸæàPÝÀáñÜá. B¨ÜÃæ ¸æàÃæ ¸æàÃæ ¨æàÍÜWÙÜ Ü ÖÜÊÝWÜá|©í¨Ü ÊÜá®æãàÃÜÊáæ ¿á ¨æàÖÜ¨Ü ÊæáàÇæà®Üã ±ÜÄOÝÊÜá A¯ÓÜÈÆÉ. ±Üä®Ý©í¨Ü GÃÜvæà ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ CíWæÉíwWæ ñÝÀáÁãí©Wæ ñæÃÜÙܸæàPÝÀáñÜá. BÊæáàÇæ ÊÜáñæ¤ ÊÜáãÃÜá ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜ ŸÚPÜ AÊæáàÄPÝ ¨æàÍÜPæR ±ÜÅ¿Þ|. B¨ÜÃæ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá AÊÜÙ®Ü áÜ ° AÊÜÙÜ Ë¨Ý»ÝÂÓÜPRæ ñÜvæ BWܸÝÃܨíæ ¨Üá ÖÜvXÜ ®Ü ±ÜÄaÝÄPæ

ÊÜá®æãàÃÜÊæá ±ÝÅ¥ÜËáPÜ&ÊÜÞ«ÜÂËáPÜ Ë¨Ý»ÝÂÓÜWÜÙÜ®æ°ÆÉ CíWæÉív…, AÊæáàÄPÜ¨Ç Ü Éæà ÊÜÞwPæãíw¨ÜÙª áÜ . Jí¨æãí¨Üá ¸ÝÄ »ÝÃÜñPÜ Ræ Ÿí¨Üá ñÝÀá¿á®Üá° PÝ|ᣤ¨ÜªÙÜá. ±ÜâOæ¿á ÍÝÃÜ¨Ý ÓÜ¨Ü®Ü¨Ü ÊÜáñÜᤠ‘Gµ®æ¯’ PÝ®æÌíp…®ÜÈÉ PæÆPÝÆ C¨ÜªÙáÜ . 1894ÃÜÈÉ ÊÜá®æãàÃÜÊáæ ±Üâ®Ü@ ˨æàÍÜPRæ Öæãà¨ÜÙáÜ . PÝÇæàgá ÎûÜ| AÇæÉà ±ÜäÃæçÓܸæàPæíŸ CaæfÀáñÜá¤. AÊæáàÄPܨÜÈÉ ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜì K¨Üá BWÜᣤ¨Üªíñæ ±Üí. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá JÊæá¾Çæà AÓÜÌÓܧÃݨÜÃÜá. ÍÝÃÜ¨Ý ÓÜ¨Ü®Ü BWÜ Tæàv…WÝíÊ…¨ÜÈÉñÜá¤. ñܮܰ ˨Ý»ÝÂÓÜÊÜ®Üá° ÊÜá«Ü¨ÜÈÉÁáà ¹oár ÊÜá®æãàÃÜÊæá¿á 1900ÃÜÈÉ

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 39

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 40


TæàvÜWÝíÊ…Wæ Ÿí¨ÜÙÜá. ÍÝÃÜ¨Ý ÓÜ¨Ü®Ü¨Ü PÝÃÜ Êݲ¤ BWÜ ŸÖÜÙÜ ÖÜáÃÜᲯí¨Ü ÓÝXñÜá¤. ÖÜávÜáX¿áÃÜ ÊÜÞ«ÜÂËáPÜ ÍÝÇæ BÃÜí»ÜÊÝXñÜá¤. ˨æàÍܨÜÈÉ ±Üvæ¨Ü ÎûÜ|¨Ü A®Üá»ÜÊÜ&B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ ÍÝÃÜ¨Ý ÓÜ¨Ü®Ü¨Ü gÊݸݪĿá®Üá° ÊÜá®æãàÃÜÊæá ÊÜ×ÔPæãívÜÙÜá. PÝÇæài®ÜÈÉ ±Ü¨ÜË ±Üvæ¿á¸æàPæíŸ Caæf ÊÜá®æãàÃÜÊæáWæ CñÜá¤. Tæàv…WÝíÊ…®Ü PæÆÓÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÜÞvÜᣤ¨ªÜ ÖÝWæÁáà ±Üä®Ý¨Ü væPRÜ ®… PÝÇæàgá ÓæàÄ PÜÅÊÜáÊÝX ÎûÜ| ±Üvæ¿áÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÙÜá. TæàvÜWÝíÊÜ©í¨Ü ±ÜâOæWæ CÃÜáÊÜ 64 ÊæáçÈ ¨ÜãÃÜÊÜ®Üá° ©®ÜÊÜä ñÝ®æà PÝÃÜá ®ÜvæÔ ñÜƱÜ⣤¨ÜªÙÜá. Gí.G. ÊÜÞvÜáÊÜ BPÝíûæÀáñÜá¤. B¨ÜÃæ ÖÜWÜÆá&ÃݣŠG®Ü°¨æ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª ÍÜÅÊÜá©í¨ÝX AÊÜÙÜ BÃæãàWÜ PæqrñÜá. ÖÝWÝX ÓÝ°ñÜPæãàñܤÃÜ Ë¨Ý»ÝÂÓÜ¨Ü BÓæ Pæç¹vܸæàPÝÀáñÜá. ñܮܰ ñÝÀá¿á ÊæáàÇæ A£ÍÜ¿á ²Åà£&WèÃÜÊÜËñÜᤠÊÜá®æãàÃÜÊæáWæ. ÖÝWÝXÁáà ñܮܰ ÊÜÞñæ¿á ÓÜÖÝ¿áPÝRX, ñܮܰ BÃæãàWÜ嬆 PÜvæWæ WÜÊÜá¯ÓÜ¨æ ¨Üáw¿áñæãvÜX¨ÜÙÜá. ÍÝÃÜ¨Ý ÓÜ¨Ü®Ü¨Ü BvÜÚñÜ, ±ÜñÜÅÊÜÂÊÜÖÝÃÜ, A«ÝÂ±Ü®Ü ÊÜááíñÝ¨Ü PæÆÓÜWÜÙÜá ÊÜá®æãàÃÜÊæá¿á¨ÝX¨ÜªÊÜâ. ÍÝÃÜ¨Ý ÓܨܮܨÜÈÉ ¸ÝÈPæ¿áÄWæÆÉÄWÜã ²Åà£¿á “ñÝÀáà” BX¨ÜªÊÜÙÜá ÊÜá®æãàÃÜÊæá. ÊÜáÃÝt¿áÈÉ ÊÜáPÜRÙÜá ‘ñÝÀá’ Aí¨ÜÃæ APÜR Gí¨Ü¥Üì. ÖæãÃÜWæ ÖæãÃÜoÃæ ÓÝPÜá ÊÜáPÜRÙÜá ÊÜá®æãàÃÜÊæá¿á Pæç×w¨ÜáPæãívæãà ×í¨æ ÊÜááí¨æÁãà C¨æãªà ÖæãÃÜvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ñÝ®æà Óݧ²Ô¨Ü ÍÝÃÜ¨Ý ÓÜ¨Ü®Ü¨Ü gñæX¨Üª Tæàv…WÝíÊ…¨ÜÈÉ®Ü Aí«ÜÃÜ ÍÝÇæ¿á®Üá° ñÝ®æà ®æãàwPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÙÜá. AÊæáàÄPܨÜÈÉ ¸æùÇ… ñÜÃÜÖÜ¨Ü ÃÜŸºÄ®Ü EŸáº AûÜÃÜWÜÙÜ®Üá° ÓܳÍÜì©í¨Ü WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÊÜá®æãàÃÜÊæá A»ÝÂÓÜ ÊÜÞw¨ÜªÙÜá. »ÝÃÜñܨÜÈÉ Aí«ÜÃÜ ÍÝÇæ ÊÜÞvÜáÊÜ E¨æઠÍÜ ÊÜá®æãàÃÜÊáæ ¿á WÜáÄ¿ÞXñÜá¤. C¨Üá »ÝÃÜñ¨ Ü È Ü É ±ÜÅ¥Ê Ü áÜ ÊÝXñÜá¤. ÊÜá®æãàÃÜÊæá¿á PæÆÓÜWÜÚWÝX AÊæáàÄPÜ¨Ü ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá AÓæãàÔÁáàÍÜ®… ÊÜáá®Üã°ÃÜá vÝÆÃ… ÓÜíŸÙÜ PæãvÜᣤñÜá¤. B¨ÜÃæ ÊÜá®æãàÃÜÊÜÞ A¨Ü®Üá° ¯ÃÝPÜÄÔ, ¨æàÊÜÃáÜ ®ÜÊáÜ ¾ BÍæ&BPÝíûæWÙÜ ®Ü áÜ ° ±ÜäÃæçÓáÜ £¤Ã¸ Ü àæ PݨÜÃæ ÊæàñÜ®Ü ¿ÞPæ? A®Üᣰ ¤¨ÙªÜ áÜ .

±ÜÅPÜoÊÝÀáñÜá. ±Üí. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá AÊÜÃÜ ÓÝ«Ü®æWÜÙÜ®Üá° PÜqrPæãqrÃÜáÊÜ ÖæãñܤWæ A¨Üá. 14 ÊÜÐÜìWÜÙÜ Êæã¨ÜÆá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á ±ÜâÓܤPÜ ¹vÜáWÜvæ¿ÞXñÜá¤. ÊÜá®æãàÃÜÊáæ D ±ÜâÓܤP¨ Ü Ü ÊÜááí©®Ü »ÝWÜÊÝ¨Ü “EñܤÃÝ«Üì” (Next half) GíŸ ÖæÓÄÜ ®Ü ±ÜâÓܤPÜ ŸÃæ¨áÜ ±ÜÅPq Ü Ô¨ÜÙáÜ . JŸº ˨ݦì¯Àáí¨Ü BÃÜí»ÜÊÝ¨Ü ÍÝÃÜ¨Ý ÓܨܮÜÊÜâ ‘Tæàv…WÝíÊ…’®Ü ÊÜááQ¤ ÓܨܮܨÜÊÜÃæWæ A¼ÊÜê©œWæãívÜ ±ÜÄ¿á®Üá° D ±ÜâÓܤPܨÜÈÉ ¨ÝSÈÔ¨ÜÙÜá. A®æàPÜ Ë«ÜÊæ¿áÃÜ ¨ÜêÐÝríñÜWÜÙÜ gñæWæ DÍÜÌÃÜ»ÜQ¤, BñܾËÍÝÌÓÜ CÊÜâWÜÙÜ®Üá° D “EñܤÃÝ«Ü씨ÜÈÉ ÊÜ~ìÓÜÇÝXñÜá¤. ˨æàÍÜ ÓÜíaÝÃÜ¨Ü ŸÚPÜ ÊÜá®æãàÃÜÊÜÞ C®æã°í¨Üá ©or Öæhæj CorÙÜá. WÜáƺWÜì¨ÜÈÉ ¸ÝÈPÝ ±ÝsÜÍÝÇæ ñæÃæ¨ÜÙÜá. D ×í¨æ AÈÉ ÍÝí£ÓÜ¨Ü®Ü GíŸ ÍÝÇæ¿á®Üá° BÃÜí¼ÓܸæàPæíŸá¨Üá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá Caæf¿ÞX¨ÜªÃÜã ¸æàÃæ ¸æàÃæ ñæÃ®Ü Ý¨Ü& ËÃæãà«Ü, A®Ü®áÜ PÜãÆñæWÙÜ Ý¨ÜÊâÜ . ÊÜá®æãàÃÜÊÞ Ü AaÜÆÊÝ¨Ü ÊÜá®æãà«æçÃÂÜ ©í¨Ü WÜáƺWÝì¨ÜÈÉ 29&9&1913ÃÜÈÉ ÍÝí£ ÓÜ¨Ü®Ü ±ÝsÜÍÝÇæ ñæÃæ¨ÜÙÜá. BÃÜí»Ü¨Ç Ü Éæà 70 ˨ݦ쯿áÃÜá CÃÜáÊÜíñÝÀáñÜá. ÊÜá®æãàÃÜÊæá ÖæaÜác ÖæaÜác PæÆÓÜWÜÙÜÈÉ ÊÜÂÓܤÙݨÜíñæ gÊݸݪÄWÜÙÜã A—PÜ ÊݨÜÊâÜ . ‘ÊÜááQ¤ Óܨ®Ü ’Ü , ‘ÍÝÃÜ¨Ý Óܨ®Ü ’Ü ÖÝWÜã DWÜ ‘ÍÝí£ Óܨ®Ü ’Ü ¨Ü ÖæãOæWÝÄPæ ÊÜá®æãàÃÜÊÞ Ü ÊæáàÇæ ¹ñÜá¤. ¨æàÍÜ¨È Ü É GÇæÉÈÉ A®Ý¥Ü Ô÷à¿áÃÜá ÓÜíPÜШ rÜ È Ü ÉÃáÜ ÊÜÃã æ à AÈÉWæÆÉ ÊÜá®æãàÃÜÊæá «ÝËÓÜᣤ¨ÜªÙÜá. A¨æÐæãrà ¨ÜãÃÜÊÜ®Üá° G£¤®Ü WÝw¿áÈÉ PÜÅËáÓÜᣤ¨ÜªÙÜá. ÃݣŠPæÆÊÜâ ¸ÝÄ ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü aÝÊÜw, «ÜÊÜáìÍÝÇæ¿á gWÜÈÁáà CÊÜÚWæ BÍÜÅ¿á. B¨ÜÃæ A¨ÝÊÜ PÜÐÜrWÜÚWÜã ñÝÀá¿áíñæ ÊÜáWÜÙÜã ×ígÄ¿áᣤ©ªÆÉ. “¨æàÊÜÃÜ PÜÐÜr¨Ü G¨ÜáÃÜá ®ÝÊÜâ ±ÜvÜáÊÜ PÜÐÜr GÐÜrÃܨÜá?” G®Üᣰ ¤¨ªÙÜ áÜ . “¨ÜáWÜáì|WÜÙÜ ÓÜá«ÝÃÜOæ ±ÝÅ¥Üì®æ, E±ÜÊÝÓÜWÜÚí¨Ü ÓÝ«Ü” G®Üá°ÊÜ

1903ÃÜÈÉ ÊÜá®æãàÃÜÊÞ Ü BÓæóàÈ¿Þ, ®ÜãÂiÇæív… ±ÜÅÊÝÓÜPRæ Öæãà¨ÝWÜ, A®æàPÜ ±ÝÅ¥Üì®Ý ÊÜáívÜÆWÜÙÜ®Üá° Óݧ²Ô, E±Ü®ÝÂÓÜ PæãorÙÜá. ‘¸æçŸÇ…’®Ü ÊæáàÇæ ñܮܰ 22 ÊÜÐÜìPæR EñܤÊÜá ÊÝÂTÝ娆 PæãvÜŸÆÉÊÜÙÝX¨ÜªÙÜá. “®Ý®Üá ¯ÊÜá¾ PÜÈÉ®Ü ÖÜ꨿ Ü á ñæW¨ æ áÜ ÊÜáê¨áÜ ÖÜ꨿ Ü áÊÜ®áÜ ° PæãvÜáñæ¤à®æ. ¯ÊÜáÈ ¾ É ÖæãÓÜ Bñܾ ñÜáíŸáñæ¤à®æ” A®Üá°ÊÜ AÊÜÙÜ ÊÝÂTÝ®ÜWÜÙÜá ±Ü£ÅPæWÜÙÜÈÉ ÃÝÃÝiÔ¨ÜÊÜâ. BÓæóàÈ¿Þ¨ÜÈɨݪWÜ “Ë«ÜÊæ¿áÃÜ ËáñÜÅÙÜá” (A friend of widows) GíŸ C®Üã°ÃÜá ±ÜâoWÜÙÜ ±ÜâÓܤPÜ

¸æçŸÇ…®Ü ®Üáw ÊæáàÇæ ÊÜá®æãàÃÜÊÜÞWæ AaÜÆ ®Üí¹Pæ. Tæàv…WÝíÊ…®Ü ÊÜááQ¤ ÓܨܮܨÜÈÉ, ûÝÊÜáPÝƨÜÈÉ BÍÜÅ¿á ±Üvæ¨Ü ÓÝËÃÝÃÜá ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá A®ÜÊÜÍÜÂPÜ aÝÚWÜÚí¨Ü PÜãw¨ÜªÃáÜ . CÊÜÃ®Ü áÜ ° ÓÜá«ÝÄÓÜÆá ÊÜá®æãàÃÜÊÞ Ü ±ÝÅ¥ì Ü ®æ, E±ÜÊÝÓÜ BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. C¨ÜÃÜ ±ÜÄOÝÊÜá WÝyÜÊÝ¨Ü ÄࣿáÈÉ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ ÊæáàÇæ BÀáñÜá. B¨ÜÃæ ÊÜá®æãàÃÜÊÜÞÙÜ BÃæãàWÜ ÖܨÜWæqrñÜá. ÍÝÌÓÜPæãàÍÜ¨Ü ñæãí¨ÜÃæ WÜÙÜáípÝX ÖÜê¨Ü¿á ¨ÜáŸìÆWæãíwñÜá¤. AÊÜÃÜá bQñæÕWÝX Tæàv…WÝíÊ…¯í¨Ü ËáàÃÜiWæ ±ÜÅ¿Þ| ÊÜÞw¨ÜÃÜã, AÈÉ ´ÜÆPÝÄ¿ÞWܨæ 1921®æà gáÇæç 24ÃÜí¨Üá ñÜ®°Ü 40®æà ÊÜ¿áÔÕ®Ç Ü Éæà CÖÜÇã æ àPÜ¿ÞñæÅ ÊÜááXÔ¨ÜÙáÜ . ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá¿á

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 41

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 42


iàÊÜ®Ü¨Ü AÊÜáãÆ ÃÜñÜ°Êæäí¨Üá WÜ£Ô¨Ü ñܮܰ Ÿí«ÜáWÜÙÜ ÖÝÃܨÜÈÉ Óæà±Üìvæ WæãíwñÜá. ÊÜá®æãàÃÜÊÜÞ ñܮܰ ÓÝ¥ÜìPÜ Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° ¸æÙÜX ; ñÝÀáWæ B«ÝÃÜÊÝX ®æ®± Ü ®Ü áÜ ° PÝvÜáÊÜíñݨÜÃáÜ .

iàÊÜ®Ü ÓÝûÝñÝRÃÜ

PÜáÃÜávÜÄWæ AûÜÃÝ»ÝÂÓÜ, ÊÜ꣤ ÎûÜ|ÊÜ®Üã° PæãvÜáÊÜ Aí«ÜÃÜ ÍÝÇæÁãí¨Üá »ÝÃÜñܨÜÇæÉà ±ÜÅ¥ÜÊÜá ¸ÝÄWæ Tæàv…WÝíÊ…¨ÜÈÉ BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. ˨Ý»ÝÂÓÜ¨Ü gñæWæ&Ÿpær ÖæãÈ¿ááÊÜâ¨Üá, ¸æñܤ¨Ü PÜábì ÖæOæ¿ááÊÜâ¨Üá, ¸ÝÙæ®ÝÄ®Ü bàÆ ñÜ¿ÞÄPæ, ®ÝÄ®Ü ÖÜWÜY ñÜ¿ÞÄÓÜáÊÜâ¨Üá CñÝ© ÊÜ꣤WÜÙÜ®Üá° PÜáÃÜávÜÃÜá ÊÜÞvÜᣤ¨ÃªÜ áÜ .

±Üí. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿á iàÊÜ®Ü AÊæáàÄPÝ ±ÜÅÊÝÓÜ©í¨Ü Ÿí¨Ü ÊæáàÇæ ÖæàWÝÀáñÜá GíŸá¨Ü®Üá° BWÜÇæà £ÚÔ¨æ. 1902ÃÜÈÉ WÜágÃÝ£®ÜÈÉ Ÿí¨Ü ûÝÊÜá A®æàPÜ ¨Üá¨æçìËà g®ÜÃÜ BñÜì®Ý¨ÜÊÝÀáñÜá. CÆãÉ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá AÊÜÄWæ «Ü̯¿Þ¨ÜÃÜá & ÊÜÞñæ¿Þ¨ÜÃÜá. 1350 ÖæíWÜÓÜÃÜá, ÊÜáPÜRÙÜá ‘ÊÜááQ¤ Óܨܮ’Ü ¨ÜÈÉ BÍÜÅ¿á ±Üvæ¨ÜÃÜá.

A®Ý¥Ü ÖÜávÜáWÜÄWÝX ‘ÓܨݮÜí¨Ü »ÜÊÜ®’Ü BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. GÆÉ ÊÜáor¨Ü g®ÜÄWæ ÊÜ꣤ ÎûÜ| Pæãoár, AÊÜÃáÜ ÓÜáS ÓÜÊÞ Ü «Ý®ÜWÚÜ í¨Ü iàËÓÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨ÜÃáÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá. PÜÆáÉ PÜoárÊÜâ¨Üá, Wæãàvæ ¯ÊÜÞì|, ®æàÁáY, ŸvÜX GÆÉ ¯ÊÜìÖÜOæ ÊÜá×Ùæ¿áÃܨæà BXñÜá¤. ¸ÝË ñæãàvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ×w¨Üá, PÜêÑ, ÊÜÂÊÜÓÝ¿á, EÙÜáÊÜâ¨Üá ÊÜááíñݨÜáÊÜâWÜÙæà AÆÉ¨æ ²ÅíqíW…Wæ, ¸ÝçíwíW…Wæ ÖÜávÜáX¿áÃÜá ÓæàÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. EñܤÊÜá Äࣿá ÓÜÖܸÝÙæÌ ®ÜvæÓÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá.

±ÜíwñÝ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá TæàvÜWÝíÊ…®Ü ÍÜQ¤¿Þ¨ÜÃÜá. Cwà FÃÜ®æ°à Ÿ¨ÜÇÝÀáÔ¨ÜÃÜá. AÈÉ ÓæàÃÜáÊÜ ÓÜíñæWæ FÃÜÊÜÃÜá «ÜÊÜÓÜ «Ý®Ü ñÜÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÊÜÞÃÝoÊÝX EÚ¨Ü «Ý®ÜÂÊÜ®áÜ ° Óܨ®Ü WÜ ÙÜ Ü E±ÜÁãàWÜPRæ ±Üv¿ æ áÇÝWÜᣤñáÜ ¤. ¯àÃÜ®áÜ ° ÖæãñÜᤠñÜø Ü àæ PÝ¨Ü Ô§£ CñÜá¤. ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá ÓÜáÊÜÞÃÜá 10&12 ¸ÝËWÜÙ®Ü áÜ ° ñæãàwÔ ¯àÄ®Ü A»ÝÊÜ ¯àXÔ¨ÜÃÜá. ¨Ý®ÜÃÜã±ÜÊÝX Ÿí¨Ü ÓÜÆPÜÃÜOæWÜÚí¨Ü BÍÜÅÊÜá¨Ü GÆÉ PÜvWæ ÙÜ Æ Ü ãÉ ¯àÃÜá ŸÃÜáÊÜíñÝÀáñÜá. 40 GPÜÃæ ÓܧÙÊ Ü âÜ PÜêÑÁãàWÜÂÊÝX ÖæãÆWܨªæ ñæ ã àoWÜ Ú í¨Ü PÜ í Wæ ã ÚÔñÜ á . Ãæ ã àWÜ ² àwñÜ Ä WÝX bQñÝÕ P æ à í¨Ü Å Êæ ä í¨Ü ® Ü á ° Tæàv…WÝíÊ…®ÜÇæÉà ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ñæÃæ¨ÜÃÜá.

CÊÜÃÜ D PæÆÓÜWÜÙÜ®Üá° ¨æàÍÜ˨æàÍÜWÜÙÜ WÜ|ÂÄí¨Ü ×w¨Üá, ÓÝÊÜޮܠg®ÜÃÜÊÜÃæX®Ü GÆÉÃÜã WÜÊÜá¯ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. A£¦WÜÚí¨Ü ñÜáí¹ÃÜᣤñÜᤠTæàv…WÝíÊ…. A¨ÜPÝRXÁáà Jí¨Üá ËÍæàÐÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞvÜÇÝXñÜá¤. “¿ÞÃݨÜÃÜã ÖÜÔ˯í¨Ü Ÿí¨ÜÃæ Fo PæãvÜá, ¸Ý¿ÞÄPæÀáí¨Ü Ÿí¨ÜÃæ PÜáw¿áÆá PæãvÜá, Ÿpær CÆɨÜÊÜÄWæ Ÿpær PæãvÜá, ¯WÜì£PÜÄWæ BÓÜÃæ PæãvÜá” GíŸ ¸æçŸÈÉ®Ü E±Ü¨æàÍÜ WÜÙÜ®Üá° ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá BaÜÃÜOæWæ ñÜí©¨ÜªÃÜá. ±ÜíwñÝ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿áÊÜÃÜ ÓæàÊÝ PÝÃÜÂWÜÙ®Ü áÜ ° WÜÊáÜ ¯Ô, 1919ÃÜÈÉ »ÝÃÜñÜ ÓÜÃPÜ ÝÃÜÊâÜ AÊÜÄWæ “PæçÓÜÃ…&C& ×í¨…” GíŸ ¹ÃÜá¨Üá ±ÜŨݯÔñÜá.

‘ÊÜááQ¤ Óܨܮܒ¨Ü gñæWæ ‘PÜê±Ý ÓܨܮܒÊÜä ÓæàÄñÜá. ÓÜÊÜÞg©í¨Ü Ÿ×ÐÜ¢ñÜ

ÊÜá×Ùæ¿áÄWæ BÍÜÅ¿áÊÝWÜáÊÜâ¨æà C¨ÜÃÜ «æÂà¿á. ÓÜí¨Ü»ÜìÊÜÍÝñ… Pæor¨ÝÄ ñÜáÚ¨Üá ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ £ÃÜÓÜ¢ñÜÃݨÜÊÜÃÜ®Üá° ÓÜíÓÝRÃÜPæR AÙÜÊÜwÔ, ®ÜÊÜ iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà ‘PÜê±Ý Óܨܮܒ¨Ü WÜáÄ¿ÞXñÜá¤. ±Ü£ñÜ Ô÷à¿áÃÜ®Üá°, ÓÜÊÜÞg©í¨Ü PÜsæãàÃÜÊÝX £ÃÜÓÜRÄÓÜƳorÊÜÃÜ®Üá° ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ñæPæRWæ ÖÝQPæãívÜá AÊÜÃÜ®Üá° ²Åà£Àáí¨Ü ¨ÝÄWæ ñÜí¨ÜÃÜá.

CÐÜrÃÜÇæÉà ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿áÊÜÄí¨Ü ןãÅ »ÝÐæ¿áÈɨܪ ¸æçŸÇ… ÊÜáÃÝtWæ »ÝÐÝíñÜÃÜWæãÙÜáÛ£¤ñÜá¤. ÊÜáWÜÙÜ APÝÈPÜ ÊÜáÃÜ|ÊÜä CÊÜÃÜ®Üá° ggìÄñÜWæãÚÔñÜá. gñæWæ CÚÊÜ¿áÓÜáÕ ¸æàÃæ. BÃæãàWܨÜÈÉ HÃÜá±æàÃÝÀáñÜá. ÊÜáWÜÙÜ ÊÜáÃÜ| £Ú¨Ü A®æàPÜÃáÜ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá¿á®Üá° ÓÝíñÜÌ®ÜWã æ ÚÓÜÈPÝRX »æàq¿Þ¨ÜÃáÜ . PæÆÊÜÃáÜ ±ÜñÅÜ ŸÃæ¨ÃÜ áÜ . B¨ÜÃæ ÓÜÊáÜ bñܤ¨Ü EñܤÃÜ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá¿áÊÜè Ü ÝªXñÜá¤. “GÆÉÊäÜ ¨æàÊÜÄaæf, ÊÜá®æãàÃÜÊæáWæ ¨æàÊÜÃÜ PÜÃæ ŸíñÜá. ¨æàÊÜÃÜ Óܯ°—Wæ ñæÃÜڨݪÙæ” G®Üá°£¤¨ÜªÃÜá.

AíWÜ×à®ÜÃÜá, ÊÜáá¨ÜáPÜÃÜá, AÍÜPܤÄWÝX ‘²Å࣠Óܨܮܒ BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá. CíñÜÖÊ Ü ÃÜ áÜ ±ÜÃÝÊÜÆí¹ iàÊÜ®¨ Ü Ü PÜÐWrÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÜáÃæ¿ááÊÜíñæ AÊÜÄWæ ÊÜá®æãàÃÜígPÜÊÝ¨Ü PÜ¥æ&C£ÖÝÓÜ ÖæàÚPæãvÜᣤ¨ÜªÃÜá. CÊÜÃÜ®Üá° ¨Üá@S©í¨Ü ÓÜÊÜÞgÊÜááUñÜÌ¨Ü PÜvæWæ ñÜÃÜᣤ¨ÜªÃÜá.

ÊÜá®æãàÃÜÊæáXíñÜ Êæã¨ÜÇæà, GÃÜvÜá ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü AÔ§gÌÃÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ¿á®Üá° PÝvÜᣤñÜá¤. BÖÝÃÜ ÓæàÊÜ®æ¿áã ¯¿áËáñÜÊÝXÃÜÈÆÉ. ñܮܰ PæÆÓÜ ±Üä£ì¿ÞWÜáÊÜÊÜÃæWæ iàÊÜíñÜ C¨ÜªÃæ ÓÝPÜá Gí¨æà ÖæàÙÜᣤ¨Üª ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá C¨ÜáÊÜÃWæ æ ¿ÞÃÜã ÊÜÞwÃÜ¨Ü ÊÜáÃÝt ¸æçŸÇ…®Ü ÃÜa®Ü ¿ æ áÈÉ ÊÜÂÓܤÃÝX¨Üê áÜ . A¨Üá

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 43

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 44


ÊÜááX¿áᣤ¨Üªíñæ gÌÃÜ¨Ü ¸Ý«æ ˱ÜÄàñÜÊÝÀáñÜá. LÐÜ— Ÿ¨ÜÈWæ ¨æàÊÜÃÜ ±ÝÅ¥ì Ü ®æÁáà ŸÆÊÝÀáñÜá. Jí¨Üá ©®Ü GÆÉ ÖÜávÜáX¿áÃÜ®Üá° PÜÃæ¨Üá, “ÊÜá®æãàÃÜÊæá¿áíñæ ®Ý®Üã ¨æàÊÜÃÜ Óݯ°«ÜÂPæR ñæÃÜÙÜáÊÜ ©®Ü Ÿí©¨æ. BÍÜÅÊÜá¨Ü GÆÉ gÊݸݪĿáã ÓÜáí¨ÜÄà ¸ÝÀáWæ Wæ㣤¨.æ AÊÜÙáÜ ¯ÊÜᮾ í°æ ¨Üã Pæç ¹vÜáÊÜâ©ÆÉ. ¯àÊÜâ AÊÜÚWæ Ë«æà¿áÃÝX ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞwÄ. AÊÜÙÜá ¯ÊÜá¾ ÁãàWÜûæàÊÜá ®æãàwPæãÙÜáÛñݤÙæ” Aí¨ÝWÜ GÆÉ ÊÜáPÜRÙÜã “ñÝÀáà, ®ÝÊæÆÉ A®Ý¥ÜÃÝWÜáñæ¤àÊæ” Gí¨Üá AÙÜÖÜ£¤¨ÜÃÜá. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ±ÜwÔ¨ÜÃÜá. 1922®æà G²ÅÇ… 5ÃÜí¨Üá ¸æçŸÇ…®Ü ÖÜÓܤÈUñÜ ±ÜÅ£¿á®Üá° dݱÜTÝ®æWæ PÜÚÔ ÓÜíhæ ñÜ®°Ü ÃÜãÊÜá®Üá° ñæãÙæ¿ááÊÜíñæ ÖÜávÜáX¿áÄWæ ÖæàÚ¨ÜÃáÜ ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá. ñܮܰ ÓÝ°®Ý© ±ÜäÃæçÔ ¨æàÊÜÃÜ «Ý娆 ÊÜÞvÜáñܤ ÊÜáÆX¨ÜÃÜá. ÊÜáÆX¨ÜÊÜÃÜá HÙÜÈÆÉ. AÊÜÃÜ®Üá° G¹ºÓÜ Ÿí¨Ü BÍÜÅÊÜáÊÝÔWÜÙÜá HÙÜ©ÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° PÜívÜá ÖèÖÝĨÜÃÜá. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá £ÃÜáXŸí¨Ü ÇæãàPÜPæR ÖæãàX¹qr¨ÜªÃÜá. BPæ¿á ÓÝ訆 ÓÜᩪ GÇæÉvæ Öܹñº áÜ . Aí£ÊÜá ¨ÜÍì Ü ®ÜPRæ g®ÜÃáÜ ñÜívæãà±ÜñíÜ vÜÊÝX Ÿí¨Üá AÍÜáÅñ± Ü ì Ü |Wæç¨ÃÜ áÜ . TæàvÜWÝíÊ…®Ü ÃÜÊÞ Ü ¸ÝÀá BÍÜÅÊáÜ A®Ý¥ÜÊÝÀáñÜá. GÇæÉÆãÉ ÍæãàPÜÓÜãaÜPÜ ÓÜ»æWÜÙÜá gÃÜáX¨ÜÊÜâ. GÆÉ ±Ü£ÅPæWÜÙÜá BPæ¿á®Üá° ÓÜÊÜÞgÓæàÊæWÝX PæãívÝw¨ÜÊÜâ. »ÝÃÜ£à¿á Ô÷à¿áÃÜ ÓÜá«ÝÃÜOæWÝX ¨Üáw¨Ü A±ÜäÊÜì ÊÜá×Ùæ Gí¨Üá Ÿ~¡ÓÜÇÝÀáñÜá. ÊÜááí¸æç ÍæãàPÜÓÜ»æ¿áÈÉ ÓÜÃæãài¯ ®Ý¿ááx CÊÜÃÜ®Üá° “×í¨Üã ÓÜíñÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á PæùÓܤ ÊÜá×Ùæ” Gí¨ÜÃÜá. Cí¨Üá BPæ ®ÜÊÜá¾&¯Êæã¾vÜ®æ CÆÉ ¯g. B¨ÜÃæ BPæ BñܾÍÜQ¤¿Þ¨Ü, Óݧ²Ô ±æäàÑst ÊÜááQ¤ ËáÍÜ®… ÊÜáãÆPÜ A¨ÜÃÜ aÜoáÊÜqPæWÙÜ Ü ÊÜáãÆPÜ A¨ÜêÍÂÜ ÊÝX¿áã AÔ¤ñŲ̈ÜÈɨݪÃæ Gí¨ÜÃæ ñܱܳÆÉ.

ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ŸWæY ÓÝPÜÐÜár aÜaæìWÜÙÝXÊæ. AÊÜÃÜ ŸÃÜÖÜWÜÙÜá ±ÜsܱÜâÓܤPÜ WÜÙÝXÊæ. B¨ÜÃæ PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ AÊÜÄWæ ËÍæàÐÜ ÊÜáÖÜñÜÌ ¯àw¨Üíñæ PÝ|áÊÜâ©ÆÉ. ©à±Ü¨Ü ŸávÜ¨È Ü É PÜñ¤ÜÇÀ æ áÃÜáÊÜíñæ ®ÜÊáÜ Wæ ®ÜÊã æ Ù¾ XÜ ®Ü aæàñÜ®¨ Ü Ü AÄÊæà CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. Ô÷à ÓÜÍÜÔ÷àPÜÃÜ|¨Ü PÜ®ÜÓÜá PÜívÜá, D »ÜãËá ®Ü®Ü° ÊÜá®æ, ÊÜá®ÜáPÜáÆÊæà ®Ü®Ü° PÜáoáퟨÜíñæ Gí¨Üá Ÿ¨ÜáQ¨Ü ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá AÊÜÃÜ ÓÝ«Ü®æWÜÙÜ®Üá° ñèÃÜÊÜÃÜá AÄ¿áÇæà CÆÉ, WèÃÜËÓÜÇæà CÆÉ. ÓÜÊÜáWÜÅ »ÝÃÜñÜ ¨æàÍÜÊÜ®æ°à ñܮܰ PÝÃÜÂûæàñÜÅÊܮݰX ÊÜÞw¨ÜªÄí¨Ü ŸíWÝÚWÜÙÜá, ÊÜáÖÝÃÝÑóà¿áÃÜá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿áÊÜÃÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ÊÜÙæí¨Üá ÖæÊæá¾ ±ÜvÜáñݤÃæ; B¨ÜÃÝígÈ A²ìÓÜáñݤÃæ. ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ñܮܰ PÝÆ«ÜÊáÜ ìÊÜ®áÜ ° ËáàÄ ÊÜÞ®ÜËà¿á ËÍÝÆ ±ÝñÜÚ¿á ÊæáàÇæ ¯íñÜá ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ Ÿ¨ÜáQ®Ü PÜÐÜr&PݱÜì|嬆 ŸWæY bí£Ô¨ÜÊÜÃÜá; ¨Üáw¨ÜÊÜÃÜá. Aí¥Ü ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ¿áÊÜÃ®Ü áÜ ° ÓÜÄWÜoárÊÜ C®æãí° ¨Üá ÊÜÂQ¤ñÌÜ ®æãàvÜÔWÜáÊÜâ©ÆÉ. BPæ ÊÜáñÝíñÜÃWÜ ã æ ívÜÃáÜ G®ÜáÊ ° Ü Ÿ¨ÜÆá BPæ¿á bíñÜ®,æ Ÿ¨ÜáPÜá, ŸÃÜÖÜ D ÓÜÊÞ Ü g¨ÜÈÉ ñÜí¨Ü Ÿ¨ÜÇÝÊÜO,æ ®æãí¨Ü iàÊÜWÜÚWæ ¯àw¨Ü ÓÝíñÜÌ®Ü¨Ü ŸWæY ÁãàbÔ¨ÜÃæ ÓÝPÜá. A¨æÐæãrí¨Üá ÊÜáÖÝ®… PÝ¿áì! ÓÜÊÜÞg¨Ü ±ÜÄË᣿á ÃæàTæÁãÙÜWæà C©ª¨ÜªÃæ AÊÜÃæãÙÜX®Ü A¨ÜÊáÜ Â aæàñÜ®Ü ¸æÙWÜ Æ Ü á ÓÝ«ÜÂËñæ¤à? AÊÜÃÜ ÓÜÊáÜ PÝÆPæR ÊÜÞ®ÜÔPÜÊÝX ñæÃÚÜ , BX®Ü ÓÜÊÜÞgÔ§£, BaÝÃÜ ËaÝÃÜ, ¹PÜRoár CÊÜâWÜÙÜ®æ°ÆÉ A»ÜÂÔÔ ŸÃæ¿á¸æàPݨܨÜ᪠Jí¨Üá ÓÜÊÝÇæà Óæç. ÊÜá×Ùæ GÆÉ ÖÜíñÜWÙÜ Æ Ü ãÉ ÓÜÌñÜíñÜÅÙÝXÃܸàæ PæíŸ AÊÜÃÜ BÍÜ¿á DWÜ ®Ü®ÓÜ Ý¨Üí£¨æ. Cí©®Ü ÊÜá×Ùæ ÓÜÊÞ Ü g¨Ü PÜШ rÜ ,Ü AÊÜÊÞ Ü ®Ü¨Ü WÜívÝíñÜÃWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° Wæ¨Ü᪠Ÿí¨ÝX¨æ. Jqr®ÜÈÉ »ÝÃÜ£à¿á Ô÷à¿áÄWæ ±Üí.ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ Gí¨æí©WÜã ÓÜã–£ìÁáà BX¨ÝªÃæ.

** *

±ÜíwñÝ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ Ô÷à ÓÜÊÜáá¨Ý¿áPæR ÎÃæãàÃÜñÜ°. ¯ÓÝÌ¥Üì ÊÜá®Ü¨Ü AaÜÆ ¯«ÝìÃÜ¨Ü ÓæàÊæÀáí¨Ü iàÊÜ®Ê Ü ®Ü áÜ ° ÓÝ¥ÜìPÜñ¿ æ áÈÉ ÓÝXst —àÃæ. GÆÉÄWÜã ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜìPÜÃݨÜÃÜá. ±ÜíwñÝÃÜÊÜÃÜ ÓÜÊÜáPÝÈà®Ü&ÓÜÖæãà¨æãÂàX »ÝÃÜñÜÃÜñÜ° «æãàívæãà PæàÍÜÊÜ PÜÊæì¿áÊÜÃÜá ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá¿áÊÜÄí¨ÜÇæà ÓÜã–£ì ±Üv¨ æ áÜ Óݧ²Ô¨Ü Ô÷à ÎûÜ| ÓÜíÓæ§ ±ÜâOæ¿á “×íWÜO政áÈÉ ÓÜÃPÜ ÝÃÜ&ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜ ÊæaÜc©í¨Ü DWÜÆã ®Üvæ¿áᣤ¨æ. ±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 45

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 46


®ÝwWæ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃÜ

®ÝwWæ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃÜ

Êæã¨ÜÆ PÜí£®Ü ÖÜñáÜ ¤ ÖæãñܤWWæ ÙÜ áÜ

GÃÜvÜ®æà PÜí£®Ü ÖÜñÜᤠÖæãñܤWæWÜÙÜá

PÜáÓÜáÊÜá 1.

±Ü¨» ¾Ü ã Ü ÐÜ| vÝ. ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWYÜv¿ æ áÊÜÃáÜ ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. ¹.². ÓÜí±Üñ…PÜáÊÜÞÃ…, EiÃæ

PÜáÓÜáÊÜá 2.

˨ÝÂÊÝaÜÓ£³Ü Ÿ®Üí° hæ WæãàËí¨ÝaÝ¿áì ÇæàSPÜÃÜá : ¸æÙÜWæãàvÜá ÃÜÊæáàÍÜ »Üp…

PÜáÓÜáÊÜá 3.

ÓÜíÍæãà«ÜPÜ ÊÜáÖæãà±Ý«Ý¿á vÝ. EÚ¿ÞÃÜá ±Ü¨®¾Ü Ý»Ü E±Ý«Ý¿á ÇæàSPÜÃÜá : GÓ….BÃ…. AÃÜá|PÜáÊÜÞÃ…

PÜáÓÜáÊÜá 11.

ÓÜÊÞ Ü gÓæàÊæWæ ±Ü¿Þì¿á ÖæÓÃÜ áÜ : «ÜÊáÜ ì¨ÜÎì ÖÜÄPÜêÐ¡Ü ±Üâ®ÜÃã Ü ÃÜá ÇæàSPÜÃáÜ : g¿áÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ, PÝíñÝÊÜÃÜ

PÜáÓÜáÊÜá 12.

±ÜñÅÜ PñÜ ì Ü ÃÜ BaÝ¿áì : ±ÝwWÝÃÜá ÊæíPÜoÅÊáÜ | BaÝ¿áì ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. ÎÅà¯ÊÝÓÜ ÖÝÊÜ®ÜãÃÜ

PÜáÓÜáÊÜá 13.

×Ä¿á hÝ®Ü±Ü¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜ : vÝ. AÊÜáêñÜ ÓæãàÊæáàÍÜÌÃÜ ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. ®Ý. ¨ÝÊæãà¨ÜÃÜ Íæqr

PÜáÓÜáÊÜá 4.

×Ä¿á ÓÝ×£ : g®Ý¨Üì®Ü WÜáPÝìÃ… ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. ¹. g®Ý¨Üì®Ü »Üp…

PÜáÓÜáÊÜá 14.

ñÜáÙÜá »ÝÐÝ ÓÝ×ñÜ嬆 Ãܮܰ : ¨Ü¸æì PÜêÐÝ¡®Üí¨Ü aèo ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. ÊÝÊÜá®Ü ®Üí¨ÝÊÜÃÜ

PÜáÓÜáÊÜá 5.

ÊÜáÖÝPÜË ÊÜáí¨ÝÃÜ PæàÍÜÊÜ »Üor ÇæàSPÜÃáÜ : vÝ. ¯PæàñÜ®Ü

PÜáÓÜáÊÜá 15.

®æç£PÜ ÎûÜ|¨Ü bíñÜPÜ : E.PÜ. ÓÜ៺ÃÝ¿ÞaÝ¿áì ÇæàSPÜÃÜá : ¸æçPÝw g®Ý¨Üì®Ü BaÝÃ…

PÜáÓÜáÊÜá 6.

ÊÜáêWÜ¿Þ ÓÝ×£ Pæ¨Üí¸Ýw gñܤ±Ü³ Ãæç ÇæàSPÜÃáÜ : Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜ

PÜáÓÜáÊÜá 16.

±ÜâÓܤPÜ ²Åà£Wæ ÃÜã±ÜPÜ : ¸æãàÙÜíñÜPæãàw DÍÜÌÃÜ »Üor ÇæàSPÜÃÜá : ±æäÅ. Ë.¹. A£ìPÜhæ

PÜáÓÜáÊÜá 7.

A¼®ÜÊÜ «Ü®ÌÜ íñÜÄ vÝ. ÊÜááÚÁá Wæãà±ÝÆPÜêÐ¡Ü ÃÝ¿áÃÜá ÇæàSPÜÃáÜ : g®Ý¨Üì®Ü WÜáPÝìÃ…

PÜáÓÜáÊÜá 17.

ËáíaÜáÊÜ ÊÜÞ£®Ü ¿áûÜ : PÜáíŸÙæ ÓÜáí¨ÜÃÜ ÃÝÊ… ÇæàSPÜÃÜá : WÜ|ÃÝg PÜáí¸æÛ

PÜáÓÜáÊÜá 8.

ÃÜíWÜPÜËáì ÓܨݮÜí¨Ü ÓÜáÊÜ|ì ÇæàSPÜÃáÜ : vÝ. ÔàñÝÆü$¾ PÜQìPæãàw

PÜáÓÜáÊÜá 18.

Jí¨ÝOæ ÊÜÞÇæ¿á ÓÝÖÜÔ : PÜáw³ ÊÝÓÜá¨æàÊÜ ÍæOæç ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. ÓܹÖÝ »ÜãËáWèvÜ

PÜáÓÜáÊÜá 9.

ÓÜÓÜÂËhÝn¯ vÝ. ±ÜÙÜÛñܤvÜR PæàÍÜÊÜ »Üor ÇæàSPÜÃáÜ : vÝ. ÊÜÓíÜ ñÜPáÜ ÊÜÞÃÜ ±æÆì

PÜáÓÜáÊÜá 19.

ÊÜáPÜRÙÜ ÓÝ×ñÜ嬆 ×Ä¿á : ±ÜÙÜPÜÙÜ ÔàñÝÃÝÊÜá »Üor ÇæàSPÜÃÜá : ®æí±Üâ ®ÜÃÜÔíÖÜ »Üor

PÜáÓÜáÊÜá 10.

PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÖݯÊÜá®… vÝ. Pæ. ÊÜÓíÜ ñÜPáÜ ÊÜÞÃ… ÃÝÊ…, PæçPíÜ Ÿ ÇæàSPÜÃáÜ : vÝ. ËÍæÌàÍÜÌÃÜ Ë.Pæ.

PÜáÓÜáÊÜá 20.

ŸÖÜáÊÜááS ±ÜÅ£»ÝÓÜí±Ü®°Ü : vÝ.Gí.ÊæãàÖÜ®Ü BÙÜÌ ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. ®ÜÃæàí¨ÜÅ Ãæç ¨æàÆì

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 47

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 48


®ÝwWæ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃÜ

®ÝwWæ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃÜ

ÊÜáãÃÜ®æà PÜí£®Ü ÖÜñÜᤠÖæãñܤWæWÜÙÜá

®ÝÆR®æà PÜí£®Ü ÖÜñÜᤠÖæãñܤWæWÜÙÜá

PÜáÓÜáÊÜá 21.

PÝÃÜíñÜÃÜ PÜ®v °Ü Ü ©àûÝ WÜáÃÜá : IÃæãàw ÎÊÜÃÝÊÜá¿á ÇæàSPÜÃáÜ : G. ÊÜÞ«ÜÊÜ EvÜá±Ü

PÜáÓÜáÊÜá 31.

ÓÝíÓÜ¢£PÜ bíñÜPÜ : Pæ.GÓ….G®…. AwWÜ ÇæàSPÜÃáÜ : ÎÅà¯ÊÝÓÜ ¨æàÍܱÝívæ

PÜáÓÜáÊÜá 22.

PÜ®ÝìoPÜ HQàPÜÃÜ|¨Ü ®æàñÝÃÜ : Pæ.¹. i®ÜÃÝg ÖæWæx ÇæàSPÜÃÜá : ¹. ÔàñÝÃÝÊÜá »Üp…

PÜáÓÜáÊÜá 32.

ÓÜÊÜÞgÊÜááU ÁãàgPÜ : Pæ.Pæ. ±æç ÇæàSPÜÃÜá : Pæ. ÍÝÃÜ¨Ý »Üp…

PÜáÓÜáÊÜá 23.

×Ä¿á ÓÜÖÜPÝÄ : ÊæãÙÜÖÜÚÛ ÎÊÜÃÝ¿á ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. WÜ|®Ý¥Ü GPÝRÃÜá

PÜáÓÜáÊÜá 33.

ÃÝg¯à£¿á A±ÜÃÜíi : vÝ. G. ÓÜ៺ÃÝÊ… ÇæàSPÜÃáÜ : AvÜãÃx áÜ PÜêСÜÃÝÊ…

PÜáÓÜáÊÜá 24.

¸æÙÜQ®Ü ¹àg : ±ÝívæàÍÜÌÃÜ WÜ|±Ü£ ÃÝÊ… ÇæàSPÜÃáÜ : vÝ. ¸æà.Ôà. Wæãà±ÝÆPÜêСÜ

PÜáÓÜáÊÜá 34.

PܮܰvÜ Óæà®Ý¯ : ².Pæ. ®ÝÃÝ¿á| ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. ÊÜÃÜ¨Ý ÎÅà¯ÊÝÓ…

PÜáÓÜáÊÜá 25.

×Ä¿á PÜË : A.Wè. Q¯°WæãàÚ ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. Pæ. b®Ü°±Ü³ WèvÜ

PÜáÓÜáÊÜá 35.

ÊÜåèÇÝ«ÝÄñÜ ÃÝgPÝÃÜ~ : EÙÝÛÆ ÎÅà¯ÊÝÓÜ ÊÜáÆ ÇæàSPÜÃáÜ : ŸÔ¤ ÊÝÊÜá®Ü ÍæOçæ

PÜáÓÜáÊÜá 26.

ÓÜíXàñÜ Ë¨ÝÌíÓÜ : aÜPÜÅPæãàw ®ÝÃÝ¿á| ÍÝÔ÷ ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. GÓ….BÃ…. ËZ°ÃÝg

PÜáÓÜáÊÜá 36.

ÊÜ|ìbñÜÅ PÜÇÝ謆 : ±ÝÊÜíhæ Wæãà±ÝÆPÜêСܿá ÇæàSPÜÃÜá : ÎÅàÊÜᣠ¹.Gí. Ãæãà×~

PÜáÓÜáÊÜá 27.

ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÃÝ¿á»ÝÄ : PÜá. Î. ÖÜĨÝÓÜ »Üor ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. G®….q. »Üp…

PÜáÓÜáÊÜá 37.

PܮܰvÜ¨Ü PÜpÝrÙÜá : ¹.Gí. C©®ÜŸº ÇæàSPÜÃáÜ : Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜ

PÜáÓÜáÊÜá 28.

ŸÖÜáÊÜááU ÓÝ×£ : ËÍÜáPÜáÊÜÞÃ… ÇæàSPÜÃáÜ : AÃÜËí¨Ü PÜQìPæãàw

PÜáÓÜáÊÜá 38.

¨ÜãÃÜÓíÜ ±ÜPì Ü ÊÜ®áÜ ° ÓÜËáà±ÜÊÝXst A—PÝÄ: PÜgí±Ýw ÃÝÊÜá ÇæàSPÜÃÜá : «Ü®Üíg¿á PÜáí¸æÛ

PÜáÓÜáÊÜá 29.

g®ÜÃÜ ®ÜvÜá訆 ®Ý¿ޗàÍÜ : vÝ. ÍÜíPÜÃÜ SívæàÄ ÇæàSPÜÃÜá : GÓ….i. PÜêÐÜ¡

PÜáÓÜáÊÜá 39.

×Ä¿á ÓÝ×£ : ´ÝůÕÓ… ¨Ýí£ ÇæàSPÜÃáÜ : ÓÜáÊÜááTÝ®Üí¨Ü gÆÊÜÚÛ

PÜáÓÜáÊÜá 30.

ÓÜÊÞ Ü gÊÜááU ÓÜíÍæãà«ÜQ : vÝ. ÓÜáÎàÇÝ ±Ü¨®¾Ü Ý»Ü E±Ý«Ý¿á ÇæàSPÜÃÜá : Gí. hÝ®ÜQ ŸÅÖݾÊÜÃÜ

PÜáÓÜáÊÜá 40.

hÝ®Ü±Ü¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜ : Ÿ®Ü°íhæ ¸ÝŸá AËáà®… ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. WÜ|®Ý¥Ü GPÝRÃÜá

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 49

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 50


®ÝwWæ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃÜ I¨Ü®àæ PÜí£®Ü ÖÜñáÜ ¤ ÖæãñܤWWæ ÙÜ áÜ PÜáÓÜáÊÜá 41.

A®ÜíñÜÊÜááS¨Ü aæçñܮܠ: q.G. ±æç ÇæàSPÜÃáÜ : Pæ.Gí. EvÜá±Ü, ÊÜá~±ÝÆ

PÜáÓÜáÊÜá 42.

®ÝÂ¿á ¯ÐÜáuÃÜ¨Ü ®Ý¿ޗàÍÜ : Pæ.GÓ…. ÖæWæx ÇæàSPÜÃÜá : ÎÅà ÊÜáá¨ÝÅw, ¯pær

PÜáÓÜáÊÜá 43.

WÝÅÊÜá ÓÜŸÈàPÜÃÜ| ÖÜÄPÝÃÜ : Pæ.Gí. EvÜá±Ü ÇæàSPÜÃÜá : ¸æÙÜWæãàvÜá ÃÜÊæáàÍÜ »Üor, aæ®æ°$ç

PÜáÓÜáÊÜá 44.

¯ÐÜáuÃÜ Ë¨ÝÌíÓÜ : ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor ÇæàSPÜÃÜá : ®Üí¨ÜÚPæ ¸ÝÆaÜí¨ÜÅ ÃÝÊ…

PÜáÓÜáÊÜá 45.

aæàPÝìw¿á WÝí— : ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ ÃÝÊ… aæàPÝìw ÇæàSPÜÃÜá : BÃÜãÃÜá ÊÜáígá®Ý¥Ü ÃÝÊ…

PÜáÓÜáÊÜá 46.

PÜêÑMáÑ : vÝ. GÇ….Ô. Óæãà®…Õ ÇæàSPÜÃÜá : ÍæàSÃÜ AhæPÝÃ…

PÜáÓÜáÊÜá 47.

¨ÝÓÜÃÜ ¨ÝÓÜ : »Ü¨ÜÅXÄ AaÜáÂñܨÝÓÜ ÇæàSPÜÃÜá : vÝ. Pܹº®ÝÇæ ÊÜÓÜíñÜ»ÝÃܨÝÌh…

PÜáÓÜáÊÜá 48.

PæãvÜW®Ü áÜ ° EÚst PÜÇÝ謆 : G®….GÓ…. ¨æà˱ÜÅÓݨ… ÓÜí±Ýhæ ÇæàSPÜÃáÜ : ±æäÅ. ±ÜÅ»ÝPÜÃÜ ÎÎÆ

PÜáÓÜáÊÜá 49.

Ô÷à±ÜÃÜ bíñÜQ : ±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ ÇæàSPÜÃÜá : ÔàñÝ ¸Ý±Üp…

PÜáÓÜáÊÜá 50.

aÜí¨ÜÊÞ Ü ÊÜá¨Ü ®ÜÊXÜ Ä®Üí¨Ü ÇæàSPÜÃáÜ : ÍæàÐÜ®ÝÃÝ¿á| ±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 51

±ÜíwñÜ ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ / 52

stree para chintakai pandita ramabai saraswati  

written by seetha bapat coutessy:kannada sangha kanthavara E-published by shekara ajekar.

Advertisement