Page 1

You can enjoy the reading of many more important books in

www.ajekar.co.cc The Kambala book ( Kannada) 10 BOOKS on Life sketches of welknown personalities i.e Dr.L.C.Soans...... and ...............

FinePrint Software, LLC 16 Napier Lane San Francisco, CA 94133 Tel: 415-989-2722 Fax: 209-821-7869 www.fineprint.com

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À

£ÁUÀ²æà £ÁUÀgÀPÀmÉÖ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ: ²æà ªÀiÁzs ÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À£À, CeÉPÁgÀÄ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Modala Hejje a collection of poems by Nagashree Nagarakatte. E -Publisher: Shree Madhyama and Prakashana, Ajekar along with Shree Idea Bank Moodbidre tuluva1@gmail.com,tuluva@in.com Net ID: www.ajekar.co.cc Page design DTP and Front Page: Shekar Ajekar ( 9141685573 )

à ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ ,£ÁUÀgÀPÀmÉÖ £ÁUÀ²æà CªÀgÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ: ²æà ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À£À CeÉPÁgÀÄ-574101 ¥ÀæPÀluÉ: 2011 ¨É¯É: ¤ªÀÄä ¥ÀæwQæAiÉÄ

C¥ÀðuÉ

F PÀ«vÁ ¸ÀAUÀæºÀªÀ£ÀÄß vÁAwæPÀªÁV PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¸À±ÀPÀÛUÉƽ¹zÀ vÀAvÀædÕjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAPÀ®£À ©qÀÄUÀqÉUÉ ¸ÀºÀPÀj¹zÀ ¨sÀAqÁj ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÁ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀªÀðjUÀÆ ¦æÃw¬ÄAzÀ ¸ÀªÀĦð¸À¯ÁVzÉ.

PÀ«AiÀÄ ªÀÄ£ÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ..... £À£Àß ªÉÆzÀ® PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀÅ «zÀÄå£Áä£À PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÁV ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ CwêÀ ¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÉ. CzÀÆ PÀÆqÁ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ »jAiÀÄgÀ JzÀÄgÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÆæÃvÁìºz À À £ÀqÀÄªÉ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAvÀ¸ÀªÀ£ÀÄß EªÀÄärUÉƽ¹zÉ.. £Á£ÀÆ PÀxÉ PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä DgÀA©ü¹zÀÄÝ 9 £Éà PÁè¹£À°è. DUÀ £ÀqÉzÀ PÀ«vÁ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è GvÁ캢 À AzÀ §gÉzÀ PÀªÀ£ÀPÉÌ ¢éwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À, PÀxÉUÉ ªÉÆzÀ® §ºÀĪÀiÁ£À §AzÁUÀ £À£ÀUÁzÀ RĶ C¶ÖµÀÖ®è. CAzÉà £À£ÀUÉ ¥ÉÆæÃvÁ캪 À À£ÀÄß ¤ÃrzÀªÀgÀÄ ªÀÄĤgÁd gÉAeÁ¼À CªÀgÀÄ. CªÀgÀ ¥ÉÆæÃvÁ캢 À AzÀ ªÀÄvÉÛ PÀxÉ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÉ..ªÀÄĤgÁd gÉAeÁ¼À CªÀgÀÄ £À£Àß ¸Á»vÀåzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ. §½PÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è £À£ÀUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrzÀªÀgÀÄ ºÀ®ªÀÅ ªÀÄA¢. GzÀAiÀÄ PÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ ºÀjuÁQë CªÀgÀÄ £À£Àß PÀªÀ£ÀUÀ½UÉ gÀÆ¥ÀÄ gÉÃµÉ PÉÆlÖªÀgÀÄ. ²æà PÁ¯ÉÃf£À ¸ÁÜ¥ÀPÀgÁzÀ ±ÉÃRgÀ CeÉPÁgÀÄ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¸Á»vÀåzÀ°è ºÉaÑ£À D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄnÖ¹zÀªÀgÀÄ. FUÀ®Æ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. F PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß vÁªÉà RÄzÁÝV gÀƶ¹, «£Áå¸ÀUÉƽ¹ ©qÀÄUÀqÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ J¯Áè ¹zÀÞvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÁÝgÉ.14 £Éà PÀgÁªÀ½ «zÁåyð ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ CT® PÀ£ÁðlPÀ ¨É¼À¢AUÀ¼À ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß NzÀ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖªÀgÀÄ PÀÆqÁ CªÀgÉà DVzÁÝgÉ. vÀAzÉ- vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ £À£ÀUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À ©qÀÄUÀqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß ªÁa¸À®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁr PÉÆlÖ ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ ¨sÀAqÁj ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÁ ¸ÀAWÀzÀªÀjUÉ C¨sÁjAiÀiÁVzÉÝãÉ. PÁªÀå ¦æAiÀÄgÀ ¸À®ºÉUÀ¼À ¤jÃPÉë £À£ÀßzÀÄ.

£ÁUÀgÀPÀmÉÖ £ÁUÀ²æà 1

ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ

PDF created1 with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ

2


K£ÉÆà NAxÁgÀ ºÀÆ«£ÀAvÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄÄzÀÄÝ ªÀÄÄzÀÄÝ ªÀAiÀĸÀÄì £ÉÆÃqÀ¯ÉãÀÄ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ F ªÀAiÀĸÉìà K£ÉÆà MAxÀgÁ PÀtÂÚ£À¯Éèà ªÀiÁvÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌÃ£É ºÉÃvÀÄ zÁjAiÉÄà E®èzÀ ¸ÉÃvÀÄ ºÉüÀ¯Éà K£ÉÆà MAxÀgÁ £ÀªÀÄä ªÀAiÀĸÉìà F xÀgÀ PÉüÀ®Ä PÁvÀgÀ ªÀiÁvÁqÀ®Ä PÁvÀgÀ PÉüÉà K£ÉÆà MAxÀgÁ…

3

ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ªÀļÉ

ªÀÄ¼É §A¢vÉAzÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ PÁ® ºÀÆ CgÀ½ PÀA¥ÀÄ ¸ÀƸÀĪÀ PÁ® ªÀÄ£ÀPÉ ªÀÄÄzÀ ¤ÃrzÉ ªÀÄ¼É zÀÄUÀÄqÀ«®èzÉ vÀÄA©zÉ PÀ¼É PÁgÀt«®èzÉ §gÀĪÀ F zÀÄUÀÄqÀ PÉÆ£ÉUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ JAvÉAzÀgÉ ªÀļÉUÁ®ªÉAzÀÄ GZÀÑj¸À §ºÀÄzÀÄ ªÀļÉAiÀÄ £ÀA©ºÀ d£ÀgÀÄ FV£À ¹ÜwAiÉÄà ¨ÉÃgÉ KPÉAzÀgÉ ªÀÄ£ÀPÉ zÀÄUÀÄqÀ«gÀĪÀÅzÀÄ vÀÄì£Á«Ä §AzÀÄ ©mÁÖUÀ gÁ² gÁ² ºÉt ¨Á¬Ä ©mÁÖUÀ ªÀļÉAiÉÄà ¤Ã PÉÆqÀÄªÉ ¸ÀAvÀ¸À ªÀÄgÉvÀgÉ ¤Ã ©qÀÄªÉ C¸ÀAvÀ¸À ¤Ã ¨ÁgÀ¢gÀ®Ä ¨ÉÃQ®è PÁgÀt ¤Ã ¸ÀéZÀÑAzÀ CA§gÀ «ºÁj

ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ

4


PÉ.f....

¸ÀA¸ÀÌøw

FUÀ ±ÀÄgÀĪÁVzÉ aPÀÌ ªÀÄPÀ̽UÁV J¯ï PÉf,AiÀÄÄ PÉf DzÀÝjAzÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ ªÀÄPÀ̼À PÉf .....................................................

¸ÀA¸ÀÌøw §zÀ¯ÁVzÉ EAzÀÄ CªÀÄä ºÉÆÃV FUÁVzÁÝgÉ ªÀÄ«Ää ( ªÀÄ«Ää JAzÀgÉ ºÉt )

ºÉAqÀ PÀÄrzÀÄ C¯ÉªÀ ºÉAqÀPÁÌV CAUÀr CAUÀr ºÉAqÀw C¯ÉAiÀÄĪÀ¼ÀÄ UÀAqÀ¤UÁV ºÉAqÀzÀAUÀr

5.................................ªÉÆzÀ®

ºÉeÉÓ .............................

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

................................ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ .........................6


PÀ£ÀßqÀ PÀ£ÀßqÀ ZÀ¼ÀĪÀ½ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ d£ÀgÀ ªÀÄÄAzÉ EAVèÃµï ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀgÀÄ

PÀ¼Àî PÀ¼Àî ºÉýzÀgÉ zÉêÀgÀÄ PÁt£ÉAzÀÄ CªÀ¤UÉ w½¢®è vÀ£Àß ¥Á¥ÀPÉÌ zɪÀéªÀÇ

d£ÀgÀ »AzÉ E®è¢zÀÝgÉ PÀ£ÀßqÀ CªÀgÀ

PÁtzÉAzÀÄ

UËgÀªÀPÉÌ PÀÄAzÀÄ

.7................................ªÉÆzÀ®

ºÉeÉÓ ................................

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

....................................ªÉÆzÀ®

ºÉeÉÓ ............................8


¤gÀ¥ÀgÁ¢ü

©üÃw UÁA¢üÃf ¸ÁjzÀgÀÄ £Ãw

C¥ÀgÁ¢ü ¤AvÀgÉ CzÀÄ PÉêÀ®

UÁA¢üà PÉÆAzÀªÀgÀ ©üÃw

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤gÀ¥ÀgÁ¢ü ¤AvÀgÉ CzÀÄ CªÀ£UÉ zÉêÁ®AiÀÄ

PÀ«vÉ £Á §gÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÉ PÀ«vÉ CzÁ¬ÄvÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ PÀvÉ

9..............................ªÉÆzÀ®

ºÉeÉÓ .................................

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¤Ãw

¤Ã ¤AvÀ ¤ÃgÁUÀzÉ J®èjUÀÆ G¥ÀPÁgÀªÀ ªÀiÁqÀĪÀ ºÀjªÀ ¤ÃgÁUÀÄ

............................ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ .............................10


¥ÀĸÀÛPÀ ºÀjzÀ ºÁ¼ÉAiÀiÁzÀgÉãÀÄ CzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ

¦æÃw-¸ÉßúÀ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀĽAiÀÄ°è ¦æÃw ¹QÌvÉAzÀÄ

ºÀjAiÀÄzÀ ºÁ¼ÉAiÀiÁzÀgÉãÀÄ CzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ §gÉzÀ ºÁ¼ÉAiÀiÁzÀgÉãÀÄ CzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ §gÉAiÀÄzÀ ºÁ¼ÉAiÀiÁzÀgÉãÀÄ

£À°AiÀĨÉÃr ¥À«vÀæ ¸ÉßúÀPÉÆÌAzÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è ¸ÁÜ£À«gÀ°

CzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ©½AiÀÄ ºÁ¼ÉAiÀiÁzÀgÉãÀÄ CzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¤Ã° ºÁ¼ÉAiÀiÁzÀgÉãÀÄ CzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀĸÀÛPÀªÉAzÀgÉ §j ¥ÀĸÀÛPÀªÀ®è ªÀĸÀÛPÀzÀ ªÀÄt ¢Ã¥ÀPÀ

11.............................ªÉÆzÀ®

ºÉeÉÓ ..................................

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

..........................ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ ...............................12


¸ÀÆvÀæzsÁgÀ

£ÁªÉ¯Áè ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£ÁlzÀ ¨ÉÆA¨ÉUÀ¼ÀÄ CªÀ£Ár¹zÀAvÉ £ÁªÁqÀĪɪÀÅ CªÀ£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪɪÀÅ CªÀ£ÀÄ ºÁqÉAzÀÄ ºÉýzÀgÉ ºÁqÀ¨ÉÃPÀÄ PÀÄtÂAiÉÄAzÀgÉ PÀÄtÂAiÀÄ ¨ÉÃPÀÄ CªÀ ºÁQzÀ ¨Éð zÁl ºÉÆgÀlgÉ £ÀªÀÄUÉ ZÀÄZÀÄѪÀÅzÀÄ ¹UÀĪÀÅzÀÄ §jAiÀÄ ªÀÄļÀÄî £ÁªÀÅ M¼ÉîAiÀĪÀgÁzÀgÉ ¹UÀĪÀÅzÀÄ zsÀ£À PÀ£ÀPÀ vÀ¦àzɪÁzÀgÉ ©qÀ ¯ÁgÀzÀÄ ¸ÁªÀÅ PÉÆ£ÉvÀ£ÀPÀ CzÀĪÉà fêÀ£À CªÀ£Éà £ÀªÀÄäAiÀÄ ¸ÀÆvÀæzÁgÀ £ÁªÀÅ CªÀ£Ár¸ÀĪÀ ¨ÉÆA¨ÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ

13....................................ªÉÆzÀ®

ºÉeÉÓ ..............................

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PÁ¯ÉÃdÄ ºÉʸÀÆ̯Á¬ÄvÀÄ £ÀªÀÄzÉ®è PÁ¯ÉÃfgÀĪÀÅzÀÄ ¢£ÀªÉ¯Áè «zÁåyðUÀ½gÀĪÀgÀÄ PÁè¸À°è UÀÄgÀÄ«£À ¥ÁoÀªÀÅ ªÀÄ£ÀzÀ°è PÁ¯ÉÃeÉAzÀgÉ ªÉÆÃd®è DqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀÅ CzÀÄ C®è PÀ°AiÀÄ®Ä §gÀĪɪÀÅ £ÁªÉ®è ªÀÄÄA¢£À UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß AiÉÆÃa¹gÉ®è PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄÄVzÀgÉ zÀÄ:RzÀ bÁAiÉÄ DzÀgÀÆ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ £ÁªÉ®è KPÉAzÀgÉ ªÀÄÄA¢£À UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛªÀĪÁV ¸Á¢ü¸À ¨ÉÃPÀ®è

.....................................ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ .......................14


¤Ãw

gÁdPÁgÀ tÂ

PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ

gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À

«µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ

ºÉÆmÉÖ UÀÄqÁt

PÀ¼ÉAiÀÄ°gÀĪÀ

CzÀgÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ

«µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß £É£É¬Äj

.15.................................ªÉÆzÀ®

ºÉeÉÓ ...............................

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

£ÀªÀÄä §qÀªÀgÀ ºÀt

............................ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ ..........................16


zÀÄgÀAvÀ

£Á D¸É¥ÀmÉÖ CA¢£À gÁªÀt£À ¥ÀĵÀàPÀ«ªÀiÁ£À CzÀgÉ £À£ÀVÃUÀ C¤¸ÀÄwÛzÉ EzÀÄ fêÀ w£ÀÄߪÀ gÁªÀt£ÉAzÀÄ ¸ÀvÀÛ ¸Á«gÁgÀÄ d£ÀgÀ DPÀæAzÀ£À PÁ¥ÁqÀ®Ä C°ègÀ°®è ¸ÁzsÀ£À ¥ÀÄlÖ PÀAzÀªÀÄä£À C¼ÀÄ«£À PÀÆUÀÄ PÉý¸ÀÄwÛzÉ Q«AiÀÄ°è FUÀ®Æ ºÉvÀÛ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÀªÀgÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ UÀȺÀ ¥ÀæªÉñÀUÀ½UÉ §AzÀªÀgÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ §zÀÄPÀĽzÀªÀgÀÄ JAlÄ d£À ¸ÀvÀÛªÀgÀÄ £ÀÆgÉAlÄ d£À §zÀÄPÀĽzÀªÀgÀ CzÀȵÀÖªÉÇà ¸ÀvÀÛªÀgÀ zÀÄgÁzÀȵÀÖªÉÇà JAzÀÆ £ÀqÉAiÀĨÁgÀzÀÄ EAvÀºÀ WÉÆÃgÀ zÀÄgÀAvÀ ªÀÄÄAzÉ PÉüÀ°gÀ¨ÁgÀzÀÄ EzÀgÀ CªÀ±ÉõÀ.

17......................... ªÉÆzÀ®

ºÉeÉÓ ......................................

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PÀtÂÚÃgÀÄ £ÀAiÀÄ£ÀUÀ¼À°èzÉ PÀtÂÚÃgÀÄ ºÀj¸ÀzÉ ©lÖgÉ PÀtÂÚÃgÀÄ vÀqɬĮèzÉ ºÀj¢zÉ ªÀÄ£ÀzÀ «ÄrvÀPÉ PÀtÂÚÃgÀÄ eÁgÀÄwzÉ PÀA§¤ J£ÀߧºÀÄzÀÄ PÁgÀt K¤gÀ§ºÀÄzÀÄ ¤Ã §gɪÀ ºÁr£À°è PÀtÂÚÃgÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁVgÀĪÀÅzÀÄ

........................ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ .................................18


§AzsÀ ¨Á¼ÀÄ ¨Á¼ÀÄ dqÀdlP§Ar «¢ü CzÀgÀ ¸ÁºÉç£ÀAvÉ ¦æÃw ¸ÁUÀgÀªÀAvÉ

£ÀÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À C£ÀħAzsÀ ºÉÆÃmÉ®Ä ¥ÁPÀÄðUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀ ¤£ÀUÁV E£ÉÆßêÀð¼À DUÀªÀÄ£À ¸Áéw ªÀÄÄwÛ£ÀAvÉ vÀÄA©gÀ° ¦æÃw wgÀÄUÀÄwÛgÀ° fêÀ£À¢ ©üÃw ¹»AiÀiÁUÀ° ¤ªÀÄä ¨Á½£À eÉÆåÃw

E½zÁUÀ CzÀÄ G¥ÀàAvÉ

19..................................ªÉÆzÀ®

ºÉeÉÓ ...........................

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

.............................ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ ............................20


¦æÃw

PÀtÄÚ PÁtzÀ ¦æÃwAiÀÄÄ PÀÄgÀÄqÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ ºÀÈzÀAiÀÄzÁ¼ÀzÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý¸ÀzÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ JµÉÆÖà PÁgÀtUÀ½UÉ PÉÆÃ¥À ªÀiÁrPÉƼÀÄv î ÁÛgÉ CzÀÄ PÀëtÂPÀªÁVgÀ §ºÀÄzÀÄ UÀA©üÃgÀ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ ¦æÃwUÁV ¥Áæt PÉÆqÀÄvÁÛgÉ CAvÉ ! zsÉÊAiÀÄð«®è¢zÀÝgÉ KPÉ ¨ÉÃQvÀÄÛ F ¦æÃwAiÉÄA§ dA§gÀzÁl C¥Àà CªÀÄä£À ªÀÄr®°èzÀÄÝPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄRªÁV ¨É¼ÉAiÀħºÀÄ¢®èªÉÃ? zÉúÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁzÀgÀÆ ¥Áæt MAzÉà J£ÀÄßvÁÛgÉ DzÀgÉ ¥ÀÄlÖ PÁgÀtPÉÌ ªÀÄ£À¸Éìà zÀÆgÀUÉƽ¸ÀĪÀÅ¢®èªÉà ? F ¦æÃwVAvÀ ±Á±ÀévÀªÁzÀ ¸ÉßúÀ«gÀ° UɼÉAiÀiÁ UɼÀw

21.......................................ªÉÆzÀ®

ºÉeÉÓ .........................

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

UÁ½¥Àl ¸ÀÆvÀæzÁgÀ£zÀÝgÉ CzÀÄ fêÀ£À ºÉÃUÉAzÀgÉ CzÀÄ ¸ÀÆvÀæ«gÀĪÀ UÁ½¥Àl ¸ÀÆvÀæ«®èzÉ EzÀÝgÉ CzÀÄ PÁ£À£À ºÉUÉAzÀgÉ É CzÀÄ ¸ÀÆvÀæ«gÀzÀ UÁ½¥Àl

.................................ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ ...............................22


PÁ½zÁ¸À

amÉÖ

N £À£ÉÆ߯ÉäAiÀÄ PÀ«AiÉÄà £À£ÉÆß¼ÀVgÀĪÀ PÁªÀåªÉà £Á §gÉAiÀÄ®Ä ¸ÀÆáwðAiÀiÁ¬ÄvÀÄ

ºÀÆ«¤AzÀ ºÀÆ«UÉ ºÁgÀĪÀ amÉÖ

N PÀ«gÀvÀß PÁ½zÁ¸À£Éà ¤Ã£ÁzÀgÉ PÁ½AiÀÄ zÁ¸À £Á ¤£Àß PÀ«vÉAiÀÄ zÁ¸À ££ßAzÀ £Á PÀ«AiÀiÁUÀ ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. N gÀWÀªÀA±ÀzÀ PÀvÀÈðªÉà PÀĪÀiÁgÀ ¸ÀA¨sÀªÀzÀ PÀĪÀiÁgÀ£Éà ªÉÄÃWÀzÀÆvÀzÀ AiÀÄQëtÂAiÉÄà jvÀÄ ¸ÀAºÁgÀ gÀZÀ¬ÄvÀ£Éà N PÁ½zÁ¸À£Éà ¤£ÀUÉ zÉÆgɬÄvÀÄ PÁ½AiÀÄ D²ÃªÁðzÀ £À£ÀUÉ zÉÆgɬÄvÀÄ ¤£Àß PÁªÁå²ÃªÁðzÀ

23..........................ªÉÆzÀ®

ºÉeÉÓ ......................................

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¤£ÀVgÀĪÀ ¸ÀÄAzÀgÀ §tÚ £À£ÀV®èzÉ ºÉÆìÄvÉ amÉÖ §zÀÄPÀÄ ºÀ¢£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À §A¢üSÁ£É DzÀgÀÆ ¤£ÀVgÀĪÀ ¸ÀAvÀ¸À £À£ÀV®èzÉ ºÉÆìÄvÉ £ÀÆgÀÄ ªÀµÀð §zÀÄQzÀgÉãÀÄ £ÉªÀÄä¢ ªÀAavÀgÀÄ £ÁªÀÅ ¨sÀæªÀÄgÀ ¤Ã£ÁUÀ¨ÉÃQvÀÄÛ £Á£ÀÄ £Á£ÁUÀ¨ÉÃQvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ

............................ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ ..............................24


gÁdQÃAiÀÄ gÁdQÃAiÀĪÉAzÀgÉ gÁªÀt, dgÁ¸ÀAzsÀ QÃZÀPÀ, AiÀĪÀÄ£ÉA§ÄªÀgÀÄ J¯Áè w½zÀ ºÀ®ªÁgÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÄ CªÀgÀAvÀ ªÉÄÃzsÁ«UÀ½UÉ gÁdQÃAiÀÄQÌlÖ ºÉ¸ÀgÀÄ EzÀ®èª ? M§â ªÀÄAwæ PÉlÖªÀ£ÁzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ J¯Áè ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ PÉlÖªÀgÉAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÉÃvÀPÉ gÁªÀt£ÉA§ gÁPÀë¸À£À eÉÆvÉUÉ gÁªÀÄ£ÉA§ zÉêÀ ºÀÄlÖ°®èªÉà £ÁªÉà Dj¹zÀ ªÀÄAwæAiÀÄ UÀÄtªÀ ºÀ½zÀgÉäzÉ ¯Á¨sÀ £ÀªÀÄUÉ ¹UÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄÄPÀÛ £ÁåAiÀÄ zÀÄ®ð¨sÀ

PÁªÀå §gÉAiÀÄ ¨ÉÃPɤ¹vÀÄ ºÉƸÀ PÁªÀåªÀ£ÀÄß DzÀgÉ CzÁUÀ°®è PÁªÀå ¨ÉÃPÀ®è ¥É£ÀÄß vÀÄA¨Á ±Á¬Ä, §gÉAiÀÄĪÀ ±ÀQÛ

¤ÃªÉ C®èªÉ gÁdQÃAiÀÄ ¸ÀȶÖAiÀÄ gÀĪÁjUÀ¼ÀÄ ¤ÃªÁUÀ ¨ÉÃPÁzÀgÉ gÁdgÀÄUÀ¼ÀÄ JwÛ »r¬Äj DqÀ½vÀ ªÀÄAvÀæªÉ UÉ°è¹j §Ä¢ÞªÀAvÀgÀ..........

25...................................ªÉÆzÀ®

ºÉeÉÓ .............................

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

...............................ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ ...........................26


C£ÁxÀ

C£ÁxÀ ºÀÄnÖzÀgÉãÀÄ W¥Éà vÉÆnÖAiÀÄ°è CªÀ£UÉÆAzÀÄ D¸É¬ÄzÉ vÁ£ÀÄ ºÀÄlÖ¨ÉPÀÄ vÉÆnÖ®°è JAzÀÄ ²æÃæªÀÄAvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ £Á¬ÄVz ªÀÄæµÁÖ£Àß ¨sÉÆÃd£ªÀÅ, DzÀgÉ C£ÁxÀ£UÉ ªÀiÁvÀæ ºÀ½¹zÀ C£Àß £Á¬ÄVAvÀ »Ã£À£É CªÀ£ÀÄ zÀÄrØgÀĪÀªÀjUÉ®è ºÀÆ«£ÀAvÀ ºÁ¹UÉ DzÀgÉ C£ÁxÀ£UÉ £É®ªÉ ºÁ¹UÉ DPÁ±ÀªÉ ºÉÆ¢PÉ ºÀÄnÖ¹zÀªÀ¼À vÀ¦à£AzÀ ªÀÄUÀĪÀÅ C£ÀxÀªÁ¬ÄvÀÄ EzÀÄ MAzÀÄ C£ÁxÀ ªÀÄUÀÄ«£À ºÁqÀ®è £ÀªÀÄä°è PÀÆqÀ EzÁÀÝgÉ C£ÁxÀgÀÄ CªÀjUÉ ¨ÉÃPÀÄ gÀPÀëPÀgÀÄ gÀPÀ̸ÀgÀ £ÀqÀÄ«£AzÀ ¥ÁÀgÀUÀ¨ÉÃPÀÄ M¼ÉîAiÀÄ §Ä¢ÝAiÀÄ PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ C£ÁÀxÀ£ÀÄ G£ÀßwAiÀÄ KgÀ¨ÉÃPÀÄ £ÁªÉ®è CzÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ

27......................ªÉÆzÀ®

ºÉeÉÓ ......................................

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

gÁdQÃAiÀÄ gÁdQÃAiÀĪÉAzÀgÉ gÁd¤®èzÉ EgÀĪÀ DqÀ½vÀ d£Àj®èzÉ EgÀĪÀ ¸ÀA«zsÁ£À QgÀÄZÁqÀÄwÛgÀĪÀ ±Á¸ÀPÀgÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀAvÉ EgÀĪÀ d£À¥Á®PÀgÀÄ

............................ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ ..........................28


ºÉüÀĪÀÅzÀÄ

PÀÄrAiÉÆÃzÀÄ vÉÆnÖ ¨ÁæA¢ ºÉüÉÆÃzÀÄ «¹Ì ¨ÁæA¢ w£ÉÆßÃzÀÄ §mÁÖt ºÉ¼ÀĪÀÅzÀÄ ©jAiÀiÁtÂ

¸ÀºÀUÀªÀÄ£À UÀAqÀ ¸ÀvÀÛgÉ ºÉAqÀw ¸ÀºÀUÀªÀÄ£À ºÉAqÀw ¸ÀvÀÛgÉ UÀAqÀ£UÁV E£ÉÆßêÀð¼À DUÀªÀÄ£À

¹UÀgÉÃlÄ

¤Ã J¼ÉzÀgÉ ¹UÀgÉÃlÄ CzÀQÌÃUÀ ºÉZÁÑVzÉ gÉÃlÄ CzÀÄ ¤ÃqÀĪÀ KlÄ ¤Ã ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ J¢gÉÃlÄ

¤Ãw

£ÁªÉ®è ¥ÀgÀªÀÄvÀä£Ár¸ÀĪÀ ¨ÉÆA¨ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆvÀæzsÁgÀ CªÀ£ÀÄ £ÁªÉ®è PÉêÀ® £ÀvÀðPÀgÀÄ

vÀ£ÀßvÀ£ÀªÀ ªÉÆzÀ®Ä w½ D ªÉÄÃ¯É ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ w«

29 .........................ªÉÆzÀ®

ºÉeÉÓ .................................

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

...................................ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ ......................30


ªÀiÁAiÀįÉÆÃPÀ

F dUÀªÉ ªÀiÁAiÀįÉÆÃPÀ £ÁªÀ°ègÀĪÀ Q£ÀßgÀgÀÄ £ÀªÀÄUÀÆ EzÁÝ£É M§â QAzÀj eÉÆÃV CªÀ£ÀÄ £ÀÄr¸ÀĪÀ ¥ÀÄAVUÉ vÀ¯ÉAiÀiÁr¸ÀĪÀ £ÁUÀUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ J¯ÉÆèà ¸Àä±Á£ÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁlUÁgÀgÀ£ÀÄß £ÀA§ÄªÉªÀÅ CªÀ£ÀÄ ºÉüÀĪÀ PÉÃZÀgÀ «zÉåAiÀÄ PÀ°AiÀÄ®Ä ºÁvÉÆgÉAiÀÄĪɪÀÅ ªÀÄÆ¼É J®Ä§ÄUÀ½AzÀ ¥ÀÄlÖ ¨ÉÆA¨ÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁUÀĪÀÅzÀÄ zÀÆgÀ«gÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ PÉƮ觺ÀÄzÉAzÀÄ £ÁªÀÅ ªÀiÁAwæPÀ£AzÀ w½AiÀÄÄvÉÛÃªÉ D±ÀÑAiÀÄð¥ÀqÀÄvÉÛÃªÉ ,DzÀgÉ £ÀªÀÄUÉãÀÄ UÉÆwÛzÉ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄ EzÀQÌAvÀ®Ä ¥ÀæZÀAqÀ §Ä¢Ý ±ÀQÛ EgÀĪÀ ªÀiÁ£ÀªÀ EzÁÝ£ÉAzÀÄ , ªÀiÁlUÁgÀ¤UÁzÀgÀÆ PÀgÀÄuÉ §gÀ§ºÀÄzÀÄ PÁgÀt CªÀ£ÀÄ ¥Àæw¢£À £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ PÉêÀ® MAzÉgÀqÀÄ ºÉtªÀ£Àß,gÀPÀÛªÀ£Àß,CzÀ£Àß QvÀÄÛ w£ÀÄߪÀ ºÀÀzÀÝ£Àß DzÀgÉ £ÁUÀjÃPÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è ¥Àæw¢£À £ÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ ¸Á«gÁgÀÄ ºÉtªÀ£Àß NPÀĽAiÀÄAvÉ ºÀjªÀ gÀPÀÛªÀ£ÀÄß £ÀUÀĪÀ ªÀÄÄRªÁqÀ ºÁQgÀĪÀ ºÀzÀÄÝUÀ¼ÀAvÀ gÁPÀë¸ÀgÀ°è EzÀQÌAvÀ ¤zÀ±Àð£À ¨ÉÃPÉ F ¨sÀÆ«ÄAiÉÄA§ ªÀiÁAiÀįÉÆÃPÀzÀ°è

31.........................ªÉÆzÀ®

ºÉeÉÓ ......................................

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¸ÀgÀPÁgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ £ÀªÀÄä CªÀÄä£ÀAvÉ £ÁªÀÅ ªÀÄPÀ̼ÀAvÉ ºÉÆmÉÖUÉ C£Àß ºÁPÀ §ºÀÄzÀÄ E¯Áè ªÀÄtÄÚ ºÁPÀ §ºÀÄzÀÄ

................................ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ ...........................32


QÃwð- C¥ÀQÃwð

QÃwð §gÀÄvÀÛzÉ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ C¥ÀQÃwð §gÀÄwÛzÉ ¥ÀæeÉUÀ½UÉ ªÁåSÁå£À J®ègÀÆ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ G¥À£Áå¸À PÉ®ªÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ G¥ÀPÁgÀ AiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ? ¨sÁµÀt-ªÁåSÁå£À¢AzÀ ºÉÆmÉÖ vÀÄA§ÄvÀÛzÉAiÉÄÃ?

33...............................ªÉÆzÀ®

ºÉeÉÓ ..............................

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PÉÆÃn MAzÀÄ PÉÆÃn d£À ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀjzÁÝgÉ 100 PÉÆÃn d£À ºÉÆmÉÖV®èzÀªÀgÀÄ CµÉÖà ªÀÄA¢UÉ ªÀģɬĮè

.........................ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ .................................34


¨É¼ÀPÀÄ

ªÉÆøÀ «ÄAZÁV §A¢ºÉÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ¨Á¼À°è PÁªÉÆðÃqÀªÀ vÀA¢ºÉ ºÀÈzÀAiÀÄ vÀ®èt¹zÉ ¤£ÀUÁV ¤£Àß MAzÀÄ ¦æÃwAiÀÄ PÀgÉUÁV HlzÀ aAvÉAiÉÄà FV®è ¤£ÀzÉ £É£À¥ÀÄ ¢£ÀªÉ®è KPÁV §AzÉ £À£Àß ¨Á¼À°è KPÀV ©gÀÄUÁ½ J©â¹zÉ £À£Àß°è KQà zÉéõÀ £À£Àß°è £À£Àß ©¹ PÀtÂÚÃgÀ vÁ¥ÀªÀÅ ¤£ÀUÉ vÀlÄÖwÛ®èªÉà NºÉÆà ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀªÀ¼À ©¹ G¹gÀÄ vÁPÀÄwÛzÉAiÉÄ ? £À£Àß £É£À¥À°è PÉÆgÀUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤Ã ¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄwÛgÀĪÉAiÀiÁ KPÉ ¨ÉÃQvÀÄÛ ¤£ÀUÉ F ¦æÃw £ÁlPÀ ¤£Àß ±ÉÆÃQUÉ £Á£Éà ¨ÉÃQvÉÛà ?

§wÛºÉÆÃzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ ¥ÀÄ£Àdð£Àä ¤ÃqÀĪÀ PÉÊUÀ½®è PÀgÀV ºÀjAiÀÄĪÀ PÀtÚÃjUÉ vÀqÉ¬Ä®è ºÀÄZÀÄÑ ªÀÄ£À¹£À CPÁAPÉëUÀ½UÉ ¨Éð¬Ä®è ¨Éð ºÁQzÀgÀÆ zÁlĪÀ ¥À±ÀÄ«£ÀAvÉ F ªÀÄ£À¸Áì¬ÄvÀ®è PÀvÀۯɬÄAzÀ ¨É¼ÀQ£ÉqÉUÉ zÁjAiÀÄ vÉÆÃj¸ÀĪÀ UÀÄgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ? fêÀ£À £ÁlPÀzÀ ¸ÀÆvÀæzsÁgÀ «gÀĪÀ ªÀÄ£É AiÀiÁªÀÅzÀÄ ? £À£ÀUÉ ¨ÉÃPÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ, PÀvÀÛ¯É ¸ÁPÁV ºÉÆÃVzÉ, ªÀÄgÀÄd£Àä ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄ PÀÆUÁqÀÄwzÉ ºÀÄnÖgÀĪÀ d£ÀªÀÄ ¸ÁxÀðPÀUÉƽ¸À®Ä

¤£ÀßAvºÀÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ §¯ÉUÉ JµÀÄÖ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ ¨Á¼ÀÄ ºÁ¼ÁUÀÄwÛzÉAiÉÆà ¤£Àß vÀ¦àUÉ ¤£Àß CAvÀåzÀ°è ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß CjªÉ ¤¤ßà ªÉÆøÀ ªÀAZÀ£ÉUÀ½UÉ §°AiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ PÀÄjvÀÄ ¤Ã ¸ÁAiÀÄĪÀ PÁ®zÀ°è £É£ÉªÉ £É£ÉzÉ £É£ÉªÉ £É£ÉAiÀįÉèÉÃPÀÄ 35.........................ªÉÆzÀ®

ºÉeÉÓ ...............................

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

...............................ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ ..........................36


ªÀiÁ£ÀªÀ

DvÀä J®èAzÀgÀ°è PÁtzÀ PÀUÁÎr£À°è C¯ÉzÁr PÉÆ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjzÉDvÀä J®èAzÀgÀ°è PÁtzÀ PÀUÁÎr£À°è C¯ÉzÁr PÉÆ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjzÉ E°èUÉ, ££ÀUÉ §UÉÆwÛgÀ°®èªÉà ££ÉÆß¼ÀVgÀĪÀ DvÀäªÀÅ ££Àߧ½AiÉÄà EgÀĪÀÅzÉAzÀÄ ££ÉÆß¼ÀV£À ¸ÀévÀÛ£Éßà PÁ¥ÀqÀzÀ £Ã£ÀÄ, ££Àß ºÉÆgÀVgÀĪÀ ¸ÀévÀÛ ºÉÃUÉ PÁ¥ÁqÀ§¯Éè J¯ÉèAzÀgÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ££Àß DvÀªÉA§ÄzÀÄ D ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À ¥ÁzÀªÀ ¸ÉÃj ©qÀÄ, ££Àß DvÀäªÉA§ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À£ÀÄß eÉÆvÉAiÀiÁV ©qÀÄ PÁtzÉ, PÉÊUÉ ¹UÀzÉ NqÀÄwÛgÀĪÀ ££Àß ºÀÈzÀAiÀÄ ªÀÄA¢gÀzÀ°ègÀĪÀ D DvÀäªÀÅ , ££Àß §½ vÁ£ÁUÉ §gÀÄvÀÛzÉ, »rzÀÄPÉÆà §A¢ü¸ÀÄ, £²ÑAvÀ£ÁVgÀÄ…………..

37.............................ªÉÆzÀ®

ºÉeÉÓ .................................

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁQzÀ £Á¬ÄUÉ PÀÆqÁ EzÉ ¤AiÀÄvÀÄÛ C£Àß ºÁQzÀ zÀtÂAiÀÄ G¥ÀPÁgÀªÀ ªÀÄgÉAiÀĨÁgÀzÉAzÀÄ zÀĵÀÖ PÁAiÀÄðªÉ¸ÀUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ DzÀgÉ vÁ£Éà ¸ÁQzÀ £Á¬ÄUÉ EgÀĪÀ ¤AiÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉÃQ®è D±ÀæAiÀÄ PÉÆlÖ AiÀÄdªÀiÁ£À¤UÉ C£Àß PÉÆlÖ vÁ¬ÄUÉ zÉÆæúÀªÉ¸ÀUÀÄwÛÃgÀ®è AiÀiÁgÀÄ PÉÆlÖªÀgÀÄ EªÀjUÉ PÉÆ®ÄèªÀ C¢üPÁgÀªÀ, PÁ®Ä PÉgÉzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ £Á¬ÄAiÀÄ ®PÀët CzÀgÀ ¸ÀºÀªÁ¸À zÉÆõÀ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ vÀnÖzÉ ºÉÃUÉAzÀgÉ GlÖ §mÉÖAiÀÄ° PÉÊ»rzÀ ¥ÀwßAiÀÄ zÀ§ÄâªÀgÀÄ, ºÉvÀÛ vÀAzÉvÁ¬ÄAiÀÄgÀ£ÀÄß D±ÀæªÀÄPÉÌ ¸ÉÃj¸ÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÉßÃ] ±ÀvÀÄæUÀ¼ÀAvÉ PÁtĪÀgÀÄ EzÀQÌAvÀ®Æ £Á¬ÄAiÉÄà GvÀÛªÀÄ C®èªÉà vÀ£ÀߪÀgÀ §UÉÎ ¸Àé®àªÁzÀgÀÆ PÁ¼Àf ElÄÖ PÉÆArgÀÄvÀÛzÉ £Á¬Ä EzÀgÀ §Ä¢ÞAiÀÄ£ÀÄß PÀ°AiÀÄ ¨ÉÃPÀÄ ¨Á¬Ä

.................................ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ .......................38


PÀªÀ£À ¸ÀAUÀæºÀzÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀPÀgÀÄ......

¸Àwñï PÉ.

¸ÀgÀ J¸ÉÆùAiÉÄÃmïì

¥À jºÁgÀ ºÀÄqÀÄV ºÁPÁÛ¼É UÀAqÀV®èzÁVzÉ mÉAlÄ ºÀÄqÀÄV PÉýzÀgÉ ºÀÄqÀÄV PÉýzÀgÉ ¸ÉAlÄ ºÉAqÀw ºÉüÁÛ¼É E®è CQÌ ¨ÉÃ¼É UÀAqÀ ºÉüÁÛ£É CzÀ£ÀÄß vÀgÀ®Ä GvÀàw۬Įè

EAf¤AiÀÄgï, DQðmÉPïÖ, ªÁå®ÆåªÀgï ªÀÄvÀÄÛ PÁAmÁæPÀÖgï PÁAiÀÄgÀ ªÀÄAeï ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ

¥Àæ¸Ázï ¨sÀAqÁj, CPËAmïì JQìPÀÄånªï

ªÀÅAiÉÄxÀð EArAiÀiÁ ¥Éæ ʪÉÃmï °«ÄmÉqï ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt zÉêÁ®AiÀÄzÀ §½, ªÀÄgÉÆý PÀÄ®±ÉÃRgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

PÉ.J£ï.¥ÀæSÁ±ï ¨sÀAqÁj

¥Àæw¤¢ü,fêÀ «ªÀiÁ ¤UÀªÀÄ, ªÀÄÄqÀÄ©¢gÉ ±ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ®PÀgÀÄ ªÉÄÊ bÁAiÀiïì ªÉÄ£ïì ¥Á®ðgï ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ

ªÀiÁzsÀªÀ ¨sÀAqÁj PÁ£À, ²æà zÀÄUÁð PÀ£ï ¸ÀÖçPÀë£ï C®AUÁgï ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ 39................................ªÉÆzÀ®

ºÉeÉÓ ...................................

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

.........................ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ ..........................40


£ÁUÀgÀPÀmÉÖ £ÁUÀ²æà JA§ AiÀÄĪÀ PÀªÀAiÀÄwæ...............

D ¢£À CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß PÀ«vÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ §A¢zÀݼÀÄ.M¼ÉîAiÀÄ PÀ«vÉ §gÉAiÀÄĪÀ ±ÀQÛAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ£¹zÉ. PÁªÀåzÀ §UÉÎ vÀ£ÀßzÉà DzÀ MAzÀÄ PÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÉAiÀÄÄvÁÛ¼É CªÀ¼ÀÄ. ªÀÄvÉÛ w½¬ÄvÀÄ DPÉ CªÀ¼ÉƧâ¼ÀÄ M¼ÉîAiÀÄ NzÀÄUÁw JAzÀÄ. £À£Àß ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½UÉ NzÀĪÀ d£À«®è JA§ PÉÆgÀVUÉ CªÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtð«gÁªÀÄ ºÁQ C¶ÖµÀÄÖ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÉÆÛAiÀÄå vÉÆqÀVzÀ¼ÀÄ. F NzÀÄ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ »AzÉ CªÀgÀ¥Àà £À£Àß UɼÉAiÀÄ M¼ÉîAiÀÄ NzÀÄUÀ ZÀAzÀæ ±ÉÃRgÀ CªÀgÀ ¥ÉÆæÃvÁ캫 À gÀĪÀÅzÀÄ w½¬ÄvÀÄ. RArvÁ ºËzÀÄ EzɯÁè AiÀÄĪÀ PÀªÀAiÀÄwæ £ÁUÀgÀPÀmÉÖ £ÁUÀ²æÃAiÀÄ §UÉUÉ..... UÁA¢üÃf ¸ÁjzÀgÀÄ £Ãw UÁA¢üAiÀÄ PÉÆAzÀªÀgÀ ©üÃw JA§ ¸Á®ÄUÀ½gÀ §ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ £Á §gÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÉ PÀ«vÉ CzÁ¬ÄvÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ PÀvÉ JA§ ¸Á®ÄUÀ½gÀ §ºÀÄzÀÄ E°è£À ¸ÀAzÉñÀ PÁªÁåvÀäPÀ zsÀé¤AiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À ¨ÉÃPÀÄ. PÀ«vÉUÀ¼À°è CªÀgÀ ªÀAiÉÆà ¸ÀºÀd ¨sÁªÀ£ÉUÀ½AzÀ »rzÀÄ FV£À ¸ÀªÀiÁd

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ªÀ£ÀÄß vÀ£Àß zÀȶ¬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀĪÀ PÀ«AiÀÄ zÀ馅 PÁtÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ ªÀÄÆqÀÄ©¢gɬÄAzÀ ºÉƸÀ ¦Ã½UÉAiÀÄ PÀ«AiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß CªÀ¼À°è UÀªÀÄ£¹zÉÝãÉ. vÁ£ÉƧâ GvÀÛªÀÄ PÀªÀAiÀÄwæAiÀiÁUÀ ¨ÉÃPÀÄ JA§ ºÀA§® CªÀ¼À°èzÉ. CzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ¸ÀA¸ÀÌøvÀ PÀ°PÉAiÀÄ »£À߯ɬÄzÉ. rVæAiÀÄ®Æè CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À®Ä CªÀjUÉ D¸É CzÀPÉÌ vÀAzÉAiÀÄ MvÁÛ¸É ºÁUÁV J®èªÀÇ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¥ÀÆgÀPÀ.PÀ£ÀßqÀ CzsÁå¥ÀPÀ ªÀÄÄ£gÁd gÉAeÁ¼À CªÀgÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ CªÀjUÉ §gÉvÀ®Ä ¥ÉæÃgÀuÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀiÁåUÀ¹£ï £À°è CªÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlUÉÆArªÉ.£ÁlPÀzÀ°è £Àl£É,PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è £gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ«zÉ.AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ°è ªÀiÁjÃZÀ, ZÀAqÀPÁ¸ÀÄgÀzÀAvÀºÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß £ªÀ𻹠¸ÉÊ Jt¹PÉÆArzÁÝgÉ £ÁUÀ²æÃ. 14 £Éà PÀgÁªÀ½ «zÁåyð ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ PÀ«UÉÆÃ¶Ö ªÀÄvÀÄÛ 2 £Éà CT® PÀ£ÁðlPÀ ¨É¼À¢AUÀ¼À ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ PÀ«UÉÆö×AiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ vÀªÀÄä PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß ªÁa¹zÁÝgÉ.CªÀgÀ ªÉÆzÀ® ¸ÀAPÀ®£À DzsÀÄ£PÀ D«µÁÌgÀªÁVgÀĪÀ CAvÀgï eÁ®zÀ ªÀÄÆ®PÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ «µÀAiÀÄ.PÀ«UÀ¼À£ÀÄß PÀ«vÁ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß w½zÀÄ vÀªÀÄä ¸Àé®à ªÀÄnÖ£À GzÁ¸À ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉAiÀÄ QÃwðAiÀÄ£ÀÄß JvÀÛj¸ÀĪÀ PÀªÀAiÀÄwæAiÀiÁV ¨É¼ÀUÀ°.

# ±ÉÃRgÀ CeÉPÁgÀÄ, PÀ«, ¥ÀvÀæPÀvÀð

modala hejje  
modala hejje  

E-Poem collection of Nagarakatte nagashree,published in ajekar.co.cc