Page 1

ÎÅà ÊÜÓÜíñÜ ÓܱÜÈWÜ ¸æàÇÝw AÊÜÄí¨Ü «Ü®ÜÂÊÝ¨Ü ÓÜÊÜá±ÜìOæ

"PÝíñÝÊÜÃÜ ±ÜâÃÜÓÝRÃ'Ü ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü (1&11&2009) GvÜ©í¨Ü Ô.Pæ. ±ÜwÊÝÙ…, ŸgPÜRÙÜ WÜ|±Ü£ »Üor, ±Üâ®ÜÃÜãÃÜá, Pæ.Gí. EvÜá±Ü, ±æäÅ. ÃÝÊÜá¨ÝÓ…, PÜáÊÜÞÄ AÃÜáOÝPÜáÊÜÞÄ

"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ' WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á ÇæàSPÜ ÎÅà ¹. ÔàñÝÃÝÊÜá »Üor AÊÜÄWæ WèÃÜÊݱÜìOæ (28&2&2009)

"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ' WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á ÇæàSPÜ vÝ. WÜ|®Ý¥Ü GPÝRÃÜá AÊÜÄWæ WèÃÜÊݱÜìOæ (28&2&2009)

PÝíñÝÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ ±Üvæ¨Ü ±æäÅ. ÃÝÊÜá¨ÝÓ… ÊÜáñÜᤠPÝíñÝÊÜÃÜ ÆÈñÜPÜÇÝ ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ ±Üvæ¨Ü ŸgPÜRÙÜ WÜ|±Ü£ »Üp… ÊÜáñÜᤠPÜáÊÜÞÄ AÃÜáOÝPÜáÊÜÞÄ AÊÜÃæãí©Wæ WÜ|ÂÃÜ WÜvÜ| (1&11&2009)

PÝíñÝÊÜÃÜ ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ ±Üvæ¨ÜÊÜÃæãí©Wæ ÊæãWÜÓÝÇæ ±ÜÅ£ÐÝu®Ü¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜá ÊÜáñÜᤠA£¦ WÜ|ÂÃÜá (1&11&2009)

"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ' WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á ÇæàSQ ÎÅàÊÜᣠGí. hÝ®ÜQ ŸÅÖݾÊÜÃÜ AÊÜÄWæ WèÃÜÊݱÜìOæ (28&2&2009)

"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ' WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á ÇæàSPÜ ÎÅà ÊÜÞ«ÜÊÜ EvÜá±Ü AÊÜÄWæ WèÃÜÊݱÜìOæ (28&2&2009)

PÝíñÝÊÜÃÜ ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ŸhæPÜRÙÜ WÜ|±Ü£ »ÜorÃÜ ÎÐÜÂÊÜWÜì©í¨Ü ÓÜíXàñÜ PÜdæàÄ

×Ä¿á ÓÝ×£ vÝ. ñÝÙܤhæ ÊÜÓÜíñÜ PÜáÊÜÞÃÜ AÊÜÄWæ "®Üáw®ÜÊÜá®Ü'¨Ü WèÃÜÊÜ (20&12&2009)

"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ' WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á ÇæàSPÜ ÎÅà AÃÜËí¨Ü PÜQìPæãàw AÊÜÄWæ WèÃÜÊݱÜìOæ (28&2&2009)

"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ' WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á ÇæàSPÜ ÎÅà GÓ….BÃ…. ËZ°ÃÝg AÊÜÄWæ WèÃÜÊݱÜìOæ (28&2&2009)

PÝPÜìÙÜ¨Ü ÎÅà »ÜáÊÜ®æàí¨ÜÅ PÝÇæài®Ü BÍÜÅ¿á¨ÜÈÉ "®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ' WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á 3®æà PÜí£®Ü ÖÜñÜᤠÖæãñܤWæWÜÙÜ ¹vÜáWÜvæ. GvÜ©í¨Ü : GÓ….BÃ…. AÃÜá|PÜáÊÜÞÃ…, vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ, vÝ. Öæa…. ÍÝíñÝÃÝí, G.i. PæãwY, PÜáÇÝÂw ÊÜÞ«ÜÊÜ ±æç, 169 Aí¸Ýñܮܿá ÊÜáá¨ÝÅw, ±æäÅ. ±Ü¨Ü¾®Ý»Ü WèvÜ (28&2&2009)

ÇæàSPÜ ÓܨݮÜí¨Ü ®ÝÃÝË AÊÜÄí¨Ü PÜê£ ±ÜÄaÜ¿á (20&12&2009)

"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ' WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á ÇæàSPÜ vÝ. G®….q. »Üor AÊÜÄWæ WèÃÜÊݱÜìOæ (28&2&2009)

"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ' WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á ÇæàSPÜ ÎÅà GÓ….i. PÜêÐÜ¡ AÊÜÄWæ WèÃÜÊݱÜìOæ (28&2&2009)

170


"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ' 4®æà PÜí£®Ü PÜê£PÝÃÜÃÜÈÉ JŸºÃÝ¨Ü ÎÅà ÓÜáÊÜááTÝ®Üí¨Ü gÆÊÜÚÛ AÊÜÄWæ WèÃÜÊݱÜìOæ (4&11&2009)

"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ' 4®æà PÜí£®Ü ¹vÜáWÜvæ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ±Üí±Ü ÊÜáÖÝPÜË ÓܻݻÜÊܮܨÜÈÉ QQRÄ¨Ü ÓÜ»ÝÓܨÜÃÜá

"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ' 4®æà PÜí£®Ü PÜê£PÝÃÜÃÜÈÉ JŸºÃÝ¨Ü ÎÅà «Ü®Üíg¿á PÜáí¸æÛ AÊÜÄWæ WèÃÜÊݱÜìOæ (4&11&2009)

"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ' 4®æà PÜí£®Ü PÜê£PÝÃÜÃÜÈÉ JŸºÃÝ¨Ü ÎÅàÊÜᣠ¹.Gí. Ãæãà×~ AÊÜÄWæ WèÃÜÊݱÜìOæ (4&11&2009)

"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ' 4®æà PÜí£®Ü PÜê£PÝÃÜÃÜÈÉ JŸºÃÝ¨Ü ÎÅà ŸÔ¤ ÊÝÊÜá®Ü ÍæOæç AÊÜÄWæ WèÃÜÊݱÜìOæ (4&11&2009)

"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ' 4®æà PÜí£®Ü PÜê£PÝÃÜÃÜÈÉ JŸºÃÝ¨Ü vÝ. ÊÜÃÜ¨Ý ÎÅà¯ÊÝÓ… AÊÜÄWæ WèÃÜÊݱÜìOæ (4&11&2009)

"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ' 4®æà PÜí£®Ü PÜê£PÝÃÜÃÜÈÉ JŸºÃÝ¨Ü ÎÅà AvÜãxÃÜá PÜêÐÜ¡ÃÝÊ… AÊÜÄWæ WèÃÜÊݱÜìOæ (4&11&2009)

"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ' 4®æà PÜí£®Ü PÜê£PÝÃÜÃÜÈÉ JŸºÃÝ¨Ü ÎÅàÊÜᣠPæ. ÍÝÃÜ¨Ý »Üp… AÊÜÄWæ WèÃÜÊݱÜìOæ (4&11&2009)

167

"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ' 4®æà PÜí£®Ü PÜê£PÝÃÜÃÜÈÉ JŸºÃÝ¨Ü ÎÅà ÎÅà¯ÊÝÓÜ ¨æàÍܱÝívæ AÊÜÄWæ WèÃÜÊݱÜìOæ (4&11&2009)

"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ' 4®æà PÜí£®Ü ¹vÜáWÜvæ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ÃÝÐÜó±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜ ¯ÊÜêñܤ ÎûÜPÜ ÎÅà ËsÜÆ ¸æàÇÝw AÊÜÃÜá

"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ' 4®æà PÜí£®Ü ÖÜñÜᤠPÜê£WÜÙÜ®Üá° ¹vÜáWÜvæWæãÚst ÎÅà g¿áÃÝÊÜá »Üp…, ÊÜÞ®æàiíW… væçÃæPÜrÃ…, PÜOÝìoPÜ ¸ÝÂíP… AÊÜÃÜá (4&11&2009)

"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ' 4®æà PÜí£®Ü ÖÜñÜᤠÖæãñܤWæWÜÙÜ ¹vÜáWÜvæ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü. GvÜ©í¨Ü vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ, Ô.Pæ. ±ÜwÊÝÙ…, g¿áÃÝÊÜá »Üp…, ÊÜí¨Ü¯à¿á ´Ý¨ÜÃ… ÊÜÇæàÄ¿á®… ÊÜáívæãà®ÜÕ, PÝÂ> WÜOæàÍ… PÝ~ìP…, Ë.WÜ. ®Ý¿áP…, ËsÜÆ ¸æàÇÝw

PÝÂ> WÜOæàÍ… PÝ~ìP… AÊÜÃÜ®Üá° ÓÝÌWÜ£ÓÜᣤÃÜáÊÜ ÎÅà ¯ÃÜíg®Ü ÊæãWÜÓÝÇæ

ÎÅà Æü$¾àÍÜ ñæãàÙݳw AÊÜÄWæ "®Üáw®ÜÊÜá®Ü'¨Ü WèÃÜÊÜ (15&11&2009)

¯ÊÜêñܤ PܮܰvÜ ±ÝūݱÜPÜ ÊÜáñÜᤠWÜÊÜáQ ÎÅà ¹. ¸ÝŸá Íæqr ®ÝÃÝË AÊÜÄWæ WèÃÜÊݱÜìOæ (15&11&2009)

¸æãàÙÜ ²È¿áãÃÜá ÍÝÇæ¿á ÊÜááTæãÂà±Ý«Ý¿á ÊÜáñÜᤠWÜÊÜáQ ÎÅà ÓÜ£àÍ…PÜáÊÜÞÃ… PæÊÜá¾|á¡ AÊÜÄWæ WèÃÜÊݱÜìOæ (15&11&2009)

168


"®ÜáwÖÝÃÜ &1' ÊÜáñÜᤠ"hæç®Ü g®Ü±¨ Ü Ü ÓÝ×ñÜÂ: ÓÜíÍæãà«Ü®æ A«Ü¿á®Ü' ¹vÜáWÜvæ ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü¨È Ü É A£¦WÜÙ®Ü áÜ ° ÓÝÌWÜ£ÓÜᣤÃáÜ ÊÜ ÎÅà «Ü®íÜ g¿á ÊÜáãvܹ¨æÅ AÊÜÃÜá (18&7&2009)

ÓÜíZ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜì ÎÅà Aí¸æoár ®ÝÃÝ¿á| ÍæorÄí¨Ü «Ü®ÜÂÊÝ¨Ü A±ÜìOæ (18&7&2009)

PÝíñÝÊÜÃÜ WÝÅÊÜá ±ÜíaÝ¿á£®Ü A«ÜÂûÜÃÝ¨Ü ÎÅà ÊæãàÖܮܨÝÓÜ AvÜÂíñÝ¿áÄWæ "®Üáw®ÜÊáÜ ®Ü' PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ¨ÜÈÉ "±ÜâÓܤPÜ WèÃÜÊ'Ü (19&7&2009)

hÝ®Ü±Ü¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜ vÝ. WÜ|®Ý¥Ü GPÝRÃÜá AÊÜÄWæ "®Üáw®ÜÊÜá®Ü'¨Ü WèÃÜÊÜ (19&7&2009)

±ÜÅԨܜ hÝ®Ü±Ü¨Ü WÝ¿áQ ÎÅàÊÜᣠPÜÇÝÊÜ£ ¨Ü¿Þ®Üí¨Ü ÖÜáorÃܸæoár EvÜá² AÊÜÄWæ WèÃÜÊݱÜìOæ (19&7&2009)

AÃÜáÊÜñܤPæR PÝÈor ÓÜíZ¨Ü ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì ¸æàÇÝw ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ BaÝ¿áì AÊÜÄWæ ÍÜá»ÝÍÜíÓÜ®æ

"®Üáw®ÜÊÜá®Ü'¨Ü ÓÜíaÝÆPÜ ÎÅà Ë. ÓÜáÃæàÍÜ Íæqr AÊÜÃÜá

ËàOÝ Ÿ®Ü°íhæ AÊÜÃÜ E±Ü®ÝÂÓÜ¨Ü Jí¨Üá »ÜíX (9&8&2009)

ËàOÝ Ÿ®Ü°íhæ AÊÜÃÜ E±Ü®ÝÂÓÜPÝRX QQRĨÜá ÓæàÄ¨Ü "±Üí±Ü ÊÜáÖÝPÜË ÓܻݻÜÊÜ®Ü' (9&8&2009)

±ÜñÜÅPÜñæì PÜá. ®ÜÊÜÂhæãÂ࣠®æÈÉvæ AÊÜÄí¨Ü "¸æãàÙÜíñÜPæãàw DÍÜÌÃÜ »Üor AÊÜÃÜ ÓÜíÓܾÃÜOæ' (9&8&2009)

165

ÎÅàÊÜᣠÖÜÄ~ ÓܨݮÜí¨…, A«Ý±ÜQ, ÎÅà PÝíñæàÍÜÌÃÜ ±èÅyÜÍÝÇæ AÊÜÄí¨Ü PÜê£ ±ÜÄaÜ¿á (9&8&2009)

×Ä¿á ËÊÜáÍÜìPÜ vÝ. ¨ÜáÐÜÂíñÜ ®ÝvÜWèvÜ «ÝÃÜÊÝvÜ AÊÜÄWæ "®Üáw®ÜÊÜá®Ü'¨Ü WèÃÜÊÜ (13&9&2009)

»ÝÊÜXàñæ¿á®Üá° ÊÝbst ÓÜÃÜPÝÄ ÓÜí¿ááPܤ ±èÅyÜÍÝÇæ PÜÇÝÂ, PÝPÜìÙÜ¨Ü 9®æà ñÜÃÜWÜ£¿á ˨ݦì PæàÍÜÊÜ AÊÜÄWæ "±ÜâÓܤPÜ WèÃÜÊÜ' (13&9&2009)

ÓÝ×ñÜ ±ÜÄaÝÃÜPÜ ÎÅà ÊÜáígá®Ý¥Ü Íæqr ¯pær AÊÜÄí¨Ü PÜê£ ±ÜÄaÜ¿á

ÎÅà ²ÇÝÃÜá ÓÜá«ÝPÜÃÜ ÍæOæç, ÊÜááTæãÂà±Ý«Ý¿áÃÜá, ÓÜÃÜPÝÄ ÓÜí¿ááPܤ ±èÅyÜÍÝÇæ, PÜÇÝÂ, PÝPÜìÙÜ AÊÜÄí¨Ü PÜê£ ±ÜÄaÜ¿á (13&9&2009)

ÎÅà PÝíñæàÍÜÌÃÜ ÖæçÓÜãR騆 ¯ÊÜêñܤ ÊÜááTæãÂà±Ý«Ý¿á ÎÅà Gí. ÓÜáí¨ÜÃÜ ÃÝÊ…, ÊÜáá¨ÝÅw, PÝPÜìÙÜ AÊÜÄWæ "±ÜâÓܤPÜ WèÃÜÊÜ'

×Ä¿á ÓÝ×£ ÎÅà g¿á¨æàÊܱܳ hæç®ÜPæàÄ ÎÊÜÊæãWÜY AÊÜÄWæ "®Üáw®ÜÊÜá®Ü'¨Ü WèÃÜÊÜ (11&11&2009)

¯ÊÜêñܤ A«Ý±ÜPÜ ÎÅà Pæ. ®ÝÃÝ¿á | BaÝÃ… ¸æàÇÝw AÊÜÄWæ "±ÜâÓܤPÜ WèÃÜÊÜ'

"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ' 4®æà PÜí£®Ü ¹vÜáWÜvæ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü A«ÜÂûÜ PÝ> WÜOæàÍ… PÝ~ìP… AÊÜÃÜá (4&11&2009)

"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ' 4®æà PÜí£®Ü ¹vÜáWÜvæ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ PÜê£PÝÃÜÃÜ®Üá° WèÃÜËst ÊÜí¨Ü¯à¿á ´Ý¨ÜÃ… ÊÜÇæàÄ¿á®… Êæáívæãà®…Õ AÊÜÃÜá... (4&11&2009) 166


®ÜáwbñÜÅ 2009

"±Üí±Ü ÊÜáÖÝPÜË ÓܻݻÜÊÜ®'Ü ¨ÜÈÉ 2008ÃÜ ÓÝ騆 ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ A£¦ WÜ|ÂÃÜá

ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ 2008 ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜ ÎÅà ¨æàÍܱÝívæ ÓÜ៺ÃÝ¿áÃÜ hæãñæ 2009ÃÜ ÓÝ騆 ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜÃÝ¨Ü ±æäÅ. ÊÜááÃÜÚà«ÜÃÜ E±Ý«Ü ×Ä¿ávÜPÜ ÊÜáñÜᤠ×Ä¿á bñÜÅ PÜÇÝ˨ÜÃÝ¨Ü ÎÅà hæ. aÜí¨ÜÅÍæàSÃÜ ÊÜÞ®ÜìËáPÜpær

±æäÅ. ÊÜááÃÜÚà«ÜÃÜ E±Ý«Ü ×Ä¿ávÜPÜ, ÎÅà ¨æàÍܱÝívæ ÓÜ៺ÃÝ¿áÃÜá, «ÝÃÜÊÝvÜ, hæ. aÜí¨ÜÅÍæàSÃÜ ÊÜÞ®ÜìËáPÜpær

×Ä¿á ±ÜñÜÅPÜñÜì Pæ.GÇ…. PÜáívÜíñÝ¿á AÊÜÄWæ WèÃÜÊݱÜìOæ

GÃÜvÜá ¨ÜÍÜPÜWÜÚí¨Ü PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZPæR ®æÃÜÊÜ®Üá° ¯àvÜáñݤ Ÿí©ÃÜáÊÜ ÎÅàÊÜᣠÊÜáñÜᤠÎÅà AaÜì®Ý Íæqr, "PÜêÐÜ¡PÜê±Ý' PÝíñÝÊÜÃÜ ÓݾÃÜPÜ oÅÔr®Ü oÅÔr ÎÅà ÓܨݮÜí¨Ü ÍæorÄWæ WèÃÜÊݱÜìOæ

vÝ. Ga….GÓ…. ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ÃÝÊ… AÊÜÄWæ "®Üáw®ÜÊÜá®Ü'¨Ü WèÃÜÊÜ

×Ä¿á ÓÝ×£ ±æäÅ. G.Ë. ®ÝÊÜvÜ AÊÜÄWæ "®Üáw®ÜÊÜá®Ü'¨Ü WèÃÜÊÜ (15&2&2009)

2009ÃÜ ÓÝ騆 "ÓÜáÊÜ|ì ÃÜíWÜ ÓÜÊÜÞ¾®…' ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ×Ä¿á ÓÝ×£ vÝ. ԨܜÈíWÜ ±Üor|Íæqr «ÝÃÜÊÝvÜ (27&3&2009)

2009ÃÜ ÓÝ騆 "ÓÜáÊÜ|ì ÃÜíWÜ ÓÜÊÜÞ¾®…' ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü 2009ÃÜ ÓÝ騆 "ÓÜáÊÜ|ì ÃÜíWÜ ÓÜÊÜÞ¾®…' ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü vÝ. ÎÅà±Ý¨Ü »Üor AÊÜÄWæ (27&3&2009) ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ÊÜááS A£¦ ±ÜÅԨܜ ±ÜñÜÅPÜñÜì 163 ÎÅà ¹. WÜ|±Ü£ AÊÜÃÜá (27&3&2009)

"ÓÜáÊÜ|ì ÃÜíWÜ ÓÜÊÜÞ¾®…' ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ A£¦ WÜ|ÂÃÜá & ÎÅà ÓܨݮÜí¨Ü ÓÜáÊÜ|ì ÊÜáñÜᤠvÝ. ÎÅà±Ý¨Ü »Üor AÊÜÃæãí©Wæ (27&3&2009)

×Ä¿á ÓÝ×£ vÝ. ±ÜÅ»ÜáÍÜíPÜÃÜ AÊÜÄWæ "®Üáw®ÜÊÜá®Ü'¨Ü WèÃÜÊÜ (15&3&2009)

±ÜíwñÜ ÓÜá«ÝPÜÃÜ ÍÜÊÜáì AÊÜÄWæ "®Üáw®ÜÊÜá®Ü'¨Ü WèÃÜÊÜ (24&5&2009)

±ÜñÜÅPÜñÜì ÎÅà ¸æÙÜáÊÝÀá ÔàñÝÃÝÊÜá BaÝ¿áì AÊÜÄWæ "±ÜâÓܤPÜ WèÃÜÊÜ'

A£ ËÎÐÜrÊÝX ±ÝÅ¥Üì®æ¿á®Üá° ÊÜÞw¨Ü ÎÅàÊÜᣠhæ.GÓ…. wÓæãàg AÊÜÄWæ WèÃÜÊݱÜìOæ

±ÜÅԨܜ PÜË ÎÅà GÓ…. ÊÜáígá®Ý¥… AÊÜÄWæ "®Üáw®ÜÊÜá®Ü'¨Ü WèÃÜÊÜ (28&6&2009)

×Ä¿á ÓÝ×£ vÝ. GÓ….². ±Ü¨Ü¾±ÜÅÓݨ… ñÜáÊÜáPÜãÃÜá AÊÜÃÜ "hæç®Ü g®Ü±Ü¨Ü ÓÝ×ñÜ : ÓÜíÍæãà«Ü®æ A«Ü¿á®Ü' PÜê£ ¹vÜáWÜvæ ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü (18&7&2009)

"BPÜê£ ²Åíp…Õ'®Ü ÎÅà PÜÆãÉÃÜá ®ÝWæàÍÜ AÊÜÄWæ "®ÜáwÖÝÃÜ &1' ¹vÜáWÜvæ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ Óܮݾ®Ü (18&7&2009)

"ÊÜá®æãàÃÜÊÜÞ ²Åíp…Õ'®Ü ÎÅà Pæ. ÍÜÎPÜáÊÜÞÃ… Gí.¹. AÊÜÄWæ "®ÜáwÖÝÃÜ &1' ¹vÜáWÜvæ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ Óܮݾ®Ü (18&7&2009)

164

"®ÜáwÖÝÃÜ &1' ¹vÜáWÜvæ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü (18&7&2009)


ÊÜáãvܹ¨æÅ, ¸æÙÜáÊÝÀá ÔàñÝÃÝÊÜá BaÝ¿áì, ÍæàSÃÜ AhæPÝÃÜá, G®…. GÓ…. ÃÝÊ… ÎÊÜÊæãWÜY, ¯ÃÜíg®Ü ÊæãWÜÓÝÇæ, ÓÜíiàÊÜ Jvæãxoár, ÓÜíiàÊÜ BaÝÃ…, QàÇÝw, ÊÜáÖÝËàÃÜ ±Ýíw, ¹. ÔàñÝÃÝÊÜá »Üp…, ÊÜáígá®Ý¥Ü BÃ…. Íæqr, ¯pær, ÎÅàÊÜᣠÓÜËñÝ ÊæãWÜÓÝÇæ, WæãàËí¨Ü¨ÝÓÜ PÜáñæ¤ñÜã¤ÃÜá, PÝíñÝÊÜÃÜ ±ÜíaÝ¿áñ… A«ÜÂPÜÒÃÝ¨Ü ÊæãàÖܮܨÝÓÜ AvÜÂíñÝ¿á ¸æàÇÝw, ®ÝÃÝ¿á| Íæqr Aí¸æoár, ¨æàÊÜâià ŸÅ¨ÜÃ…Õ, PÝíñÝÊÜÃÜ ÎÅà±Ü£ ÃÝÊ…, ËáhÝÃÜá ¨æàÊÝ®Üí¨Ü »Üp…, ÃÜÊæáàÍ… ÍæqrWÝÃ… Ëá¿ÞÂÃÜá, ¸ÝŸá Íæqr ®ÝÃÝË, ÓܨݮÜí¨Ü ®ÝÃÝË, ÊÜáígá®Ý¥Ü ±ÜiÆ, ÓÜ£àÍÜ PÜáÊÜÞÃ… PæÊÜá¾|á¡, ÓÜáŸÅÊÜá| ¸æç±Üwñݤ¿á ®Üí¨ÜÚPæ, ÇæãàPÜ¿á ±ÜähÝÄ Jvæãxoár, PÜêÐÜ¡ÊÜáã£ì BaÝÃ… ±ÜÈÊÜÞÃÜá ÊÜásÜ, ÓܨÝÎÊÜ Íæqr ¸æàÇÝw, ÎÅà ÊÜáá¨ÝÅw, ÎÅàÊÜᣠÖÜÄ~ ÓܨݮÜí¨Ü PæÓÜÃ…Wܨæª, ®Ü¿á®ÜPÜáÊÜÞÃ… Pæà±ÝÉhæ Êæã¨ÜÇݨÜÊÜÃÜá ÓÜíZ¨Ü A¼ÊÜê©œ¿áÈÉ »ÝXWÜÙÜá.

DWÝWÜÇæà PÜ®ÝìoPܨݨÜÂíñÜ ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÊÝX WÜáÃÜá£ÓÜƳor PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ PÝíñÝÊÜÃÜ WÝÅÊÜ á ÊÜ ® Ü á ° ÓÝíÓÜ ¢ £PÜ WÝÅÊÜ á ÊÝX ÃÜã²ÓÜÆá "AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ²àsÜ PÝíñÝÊÜÃÜ' GíŸ ÓÜíÓæ§Áãí¨Ü®Üá° ÖÜáoárÖÝQ¨æ. PÜ®ÝìoPÜ¨Ü PÜÃÝÊÜÚ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ÎÊÜÍÜÃÜ|ÃÜ AÃÜáÖÜáPÜáÃÜáÖÜ®Üá° ±ÜÅaÜáÃܱÜwÓÜÆá ÊÜáñÜᤠ»ÝÃÜ£à¿á ÓÜíÓÜ¢£¿á ÊÜáãÆ ¸æàÃÜáWÜÙÝ¨Ü ¸è¨Üœ, hæç®Ü, ÍæçÊÜ, ÍÝÓܤ, ÊÜÞ«ÜÌÊæà Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÐÜp…¨ÜÍÜì®ÜWÜÙÜ ñèƯPÜ A«Ü¿á®Ü ÊÜáñÜᤠÓÜíÍæãà«Ü®æWæ AÊÜPÝÍÜ ¯àw ÓÝ°ñÜPæãàñܤÃÜ ±Ü¨ÜË¿áã AÆÉ¨æ ²Ga….w. A«Ü¿á®ÜPæR ÓÜãPܤ AÊÜPÝÍÜ PÜȳÓÜáÊÜâ¨Üá,

ÓÝÊÜÞiPÜ ÓÝÌÓܧ$ÂPæR ÓÜíŸí—st ÊÜê¨ÝœÍÜÅÊÜá, A®Ý¥ÝÍÜÅÊÜá, ±ÝÅ~ÃÜûÜOÝ Pæàí¨ÜÅWÜÙÜ®Üá° Óݧ²ÓÜáÊÜâ¨Üá, «ÜÊÜáì ÊÜáñÜᤠÓÝÊÜÞiPÜ ÓÜÊÜá®ÜÌ¿áPæR ÓÜíŸí—st E±Ü®ÝÂÓÜ, ËaÝÃÜWæãàÑu, A«Ü¿á®Ü ιÃÜWÜÙÜ®Üá° BWÝWÜ ®ÜvæÓÜáÊÜâ¨Üá, »ÝÃÜ£à¿á ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ PÜÇæ, ÊÜÂQ¤WÜÙÜ PÜáÄñÝ¨Ü ÓÜíÍæãà«Ü®æWÜÙÜ®Üá° PæçWæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá, AíñÝÃÝÑóà¿á ÊÜáor¨Ü WÜÅí¥ÝÆ¿áÊÜ®Üá° Óݧ²ÓÜáÊÜâ¨Üá, »ÝÃÜ£à¿á ÃÜíWÜ aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ EÚËWÝX Ÿ¿áÆá ÃÜíWÜÊÜáío±Ü ¯ÊÜÞì| ÊÜáñÜᤠÃÜíWÜ aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ®Üá° ÁãàiÓÜáÊÜâ¨Üá, A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ÊÜ®èÐÜ«Ü E¨Ý®ÜÊÜ®Üá° ¯ËáìÓÜáÊÜâ¨Üá Êæã¨ÜÇݨÜÊÜâ C¨ÜÃÜ E¨æªàÍÜÊÝX¨æ. C¨ÜPÝRX PÜÃÝÊÜÚ ±ÜŨæàÍÜ¨Ü WÜᣤ®Ü (¹àw®Ü) ÊÜá®æ¿á ÊÜÞ¨ÜÄ¿áÈÉ BvÜÚñÜ Pæàí¨ÜÅ (PÜãvÜÆ ÓÜíWÜÊÜá) ÊÜáãvܹ¨æÅ¿á ÓÝËÃÜPÜíŸ¨Ü ŸÓÜ©¿á ÊÜÞ¨ÜÄ¿áÈÉ ÓܻݻÜÊÜ®Ü ÊÜáñÜᤠA«Ü¿á®Ü Pæàí¨ÜÅ (A®Üá»ÜÊÜ ÊÜáío±Ü), ÓܧÚà¿á ÎÅà PÝíñæàÍÜÌÃÜ ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü ÊÜÞ¨ÜÄ¿áÈÉ ŸÖÜá»ÝÐÝ ÓÜÃÜÓÜÌ£¿á (GÇÝÉ »ÝÃÜ£à¿á »ÝÐæWÜÙÜ) AíñÝÃÝÑóà¿á ÊÜáor¨Ü WÜÅí¥ÝÆ¿á (ÐÜp…ÓܧÙÜ)ÊÜ®Üá° Óݧ²ÓܸæàPÝX¨æ. hæãñæWæ CÈÉ Ÿí¨Üá ÓÜíÍæãà«Ü®æ A«Ü¿á®ÜPæR ¯ÃÜñÜÃÝXÃÜáÊÜÊÜÄWÝX ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÎÊÜÍÜÃÜ|ÃÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜáÙÜÛ ÖÜñÜᤠPÜáqàÃÜWÜÙÜ®Üá° ¯ËáìÓܸæàPÝ¨Ü ÓÜíPÜƳ C¨æ. ÓÜáÊÜÞÃÜá ÖÜ®æ°ÃÜvÜá Pæãàq ÃÜã±Ýç Êæãñܤ¨Ü D Áãàg®æ¿áá ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜ ÊÜáñÜᤠÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ®æÃÜÊÜ®Üá° ¸æàvÜᣤ¨æ. D ÓÜíÓ槿á Óݧ±ÜPÝ«ÜÂûÜÃÝX ñÜáÙÜá訆 ×Ä¿á ÓÝ×£ ÊÜáñÜᤠPÜÇݱæäàÐÜPÜÃÝ¨Ü ÎÅà w.Pæ. aèo AÊÜÃÜá ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÃæ. ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü TÝÂñÜ ®Ý¿áÊÝ© ÊÜ á ñÜ á ¤ ÓÜ Ê Ü Þ gÓæ à ÊÜ P Ü ÎÅà ¿áÍæ ã à«Ü Ã Ü ². PÜ P æ à ìÃÝ AÊÜ Ã Ü á PÝ¿Þì«ÜÂûÜÃÝX ñæãvÜXÔPæãíw¨ÝªÃæ. E¨ÝÃÜÊÝ© ÎÅà aÜí¨ÜÅPÜáÊÜÞÃ… ±ÜwÊÝÙ…, ±ÜÅTÝÂñÜ ÓÜÊÜÞgÓæàÊÜQ ÎÅàÊÜᣠÓÜá®Üí¨ÜÊÜÌ ±Ü®ÜÓÝÙæ ¹à¨ÜÃ…, TÝÂñÜ »ÝÐÝñÜgn ÖÝWÜã hÝ®Ü±Ü¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜ ±æäÅ. G.Ë. ®ÝÊÜvÜ AÊÜÃÜá E±Ý«ÜÂûÜÃÝX J¨ÜXŸí©¨ÝªÃæ. PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü ÃÜãÊÝÄ ÊÜáñÜᤠAÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ²àsÜ¨Ü PÜ®ÜÔWÜ vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ D ÓÜíÓ槿á PÜ|ì«ÝÃÜñÜÌ ÊÜ×ÔPæãíw¨ÝªÃæ. hÝ®Ü±Ü¨Ü ñÜgn ÖÝWÜã ±ÝūݱÜPÜ vÝ. WÜ|®Ý¥Ü GPÝRÃÜá ¯¨æàìÍÜPÜÃÝX, PÝíñÝÊÜÃÜ WÝÅÊÜá ±ÜíaÝ¿á£®Ü EñÝÕ× A«ÜÂûÜÃÝ¨Ü ÎÅà ÊæãàÖܮܨÝÓÜ AvÜÂíñÝ¿á AÊÜÃÜá ÓÜÖܯ¨æàìÍÜPÜÃÝX ¨Üáw¿áᣤ¨ÝªÃæ. AÊÜáãÆÂÊÝ¨Ü gËáà®Ü®Üá° D ÓÜíÓæ§Wæ J¨ÜXÔPæãor ®Ý¿áñæãào WÜ|±Ü£ »ÜorÃÜá ÓÜíÓ槿á PæãàÍÝ«ÜÂûÜÃÝX ÓÜíÓæ§Wæ ÊÜá~¡®Ü ÓܳÍÜì ¯àw¨ÝªÃæ. ÎÅàÊÜᣠ±æÅàÊÜÞ G®…. ÊæãWÜÓÝÇæ, ÎÅàÊÜᣠWÝ¿á£Å i. »Üp… ÊÜáñÜᤠ¯ÃÜíg®Ü ÊæãWÜÓÝÇæ AÊÜÃÜá D ÓÜíÓ槿á ËÍÜÌÓܧÃÝX¨Üáª, ÓÜíÓ槿á A¼ÊÜê©œWæ pæãíPÜ PÜqr ¯í£¨ÝªÃæ. C¨æà ¨ÜÍÜíŸÃÜ¨Ü JÙÜWæ AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ²àsÜÊÜ®Üá° A—PÜêñÜÊÝX E¨Ý^qÓÜÆá ËÍÜÌÓܧ ÊÜáívÜÈ ¯«ÜìÄÔ¨Ü᪠ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ ²Åࣿá®Üá° ÖÜê¨Ü¿á¨ÜÈÉ CÄÔPæãívÜÊÜÃÜ ®æÃÜÊÜ®Üá° A¨Üá E¨ÝÃÜÊÝX ÓÝÌWÜ£ÓÜᣤ¨æ.

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 161

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 162

ÊÜáíWÜÙã Ü ÃÜá ´ÜqìÇæçÓÃÜ … Bív… PæËáPÜÇ…Õ (GÊÜå….Ô.G´…) ÓÜíÓæ¿ § á PæãvÜáWæ

PܮܰvÜ ÓÜíZPæR EbñÜÊÝX Jí¨Üá PÜ í ±Ü ä ÂoÃÜ ® Ü á ° ¯àw¨æ . C¨Ü P æ R PÝÃÜ~à»ÜãñÜÃݨÜÊÃÜ áÜ Gí.Ô.G´….®Ü ×Ä¿á A—PÝÄ PÝíñÝÊÜÃÜ ±ÜÅ»ÝPÜÃÜ ÃÝÊ… AÊÜÃÜá.

¸æíWÜÙÜãÄ®Ü C®æã–àÔÓ… ÓÜíÓ槿á ÎÅàÊÜᣠÓÜá«ÝÊÜáã£ì AÊÜÃÜ PæãvÜáWæ

PÝíñÝÊÜÃÜ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ¨Ü aÜoáÊÜqPæ WÜÙÜ®Üá° ±Ü£ÅPæWÜÙÜÈÉ K© Êæábc PæãívÜ C®æãà– ÔÓ…®Ü ÓÜá«ÝÊÜáã£ì AÊÜÃÜá, ÓÜíZÊÜâ CíoÃ…®æp… ÓèÆ»ÜÂÊÜ®Üá° Öæãí©ÃܸæàPÜá GíŸ ¨ÜãÃܨÜêÑrÀáí¨Ü ÓÜíZPæR ÓÜáÊÜÞÃÜá G±Ü³ñݤÃÜá ÓÝËÃÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ®Üá° ¯àw¨ÝªÃæ. D ®æÃÜ˯í¨Ü ÓÜíZÊÜâ Çݱ…pݱ…, ²ÅíoÃ…, ÓÝR$®ÜÃ… Êæã¨ÜÇݨÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° PæãívÜáPæãívÜá CíoÃ…®æp… ÓèPÜ¿áìÊÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãíw¨æ.

ÓÜíZÊÜâ CvÜᣤÃÜáÊÜ ÊÝÊÜá®ÜÖæhæj AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ²àsÜ PÝíñÝÊÜÃÜ


ÓÜáÊÜ|ì ÃÜíWÜ ÓÜÊÜÞ¾®…

ÓÜÌ|ì PÜÊÜáÆ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜ ×Ä¿á ÃÜíWÜPÜËáì ÓܨݮÜí¨Ü ÓÜáÊÜ|ì AÊÜÄWæ ÊÜÃÜáÐÜPæãRŸº A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ÃÜíWÜPÜËáì¿á®Üá° WÜáÃÜá£Ô WèÃÜËÓÜáÊÜíñÝWܸæàPÜá GíŸá¨Üá JñݤÓæ. ÃÝÐÜóÊÜáor¨Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ±Üvæ¿áÆá AÖÜìñæ C¨Ü㪠Aí¥Ü ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÚí¨Ü ÊÜíbñÜÃݨÜÊÜÄWæ C¨Üá ËáàÓÜÈÃÜÈ GíŸá¨Üã AÊÜÃÜ ÓÜÆÖæ. A¨Ü®Üá° "ÓܨݮÜí¨Ü ÓÜáÊÜ|ì ÓÝíÓÜ¢£PÜ ±ÜÅ£ÐÝu®Ü'¨Ü ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ PÝ¿áìÃÜã±ÜPæR ñÜÃÜáÊÜÈÉ ÓÜíZ¨Ü bíñÜ®æ. ÓÜáÊÜ|ìÄí¨Ü ÓÜÊÜá¾£. ±ÜÅ£à ÊÜÃÜáÐÜÊÜä ÖÜñÜᤠÓÝËÃÜ ÃÜã±ÝçWÜÙÜ WèÃÜÊÜ ÓÜí»ÝÊÜ®æ ÊÜáñÜᤠÓܮݾ®Ü©í¨Ü ÃÝÐÜóÊÜáor¨Ü ÃÜíWÜPÜËáìÁ㟺ÄWæ D ±ÜÅÍÜÔ¤¿á ¯àwPæ. D Áãàg®æ 2008 ÊÜÞa…ì 27 (ËÍÜÌ ÃÜíWÜ ©®Ü)Äí¨Ü hÝÄ. Êæã¨ÜÆ "ÓÜáÊÜ|ì ÃÜíWÜ ÓÜÊÜÞ¾®…' ±ÜÅÍÜÔ¤ JȨÜá Ÿí¨Ü¨Ü᪠×Ä¿á ÃÜíWÜPÜËáì ÎÅàÊÜᣠPÜƳ®Ý ®ÝWݮݥ… AÊÜÄWæ. D Áãàg®æ¿á ÓÜíaÝÆPÜñÜÌ ±ÜñÜÅPÜñæì vÝ. ÔàñÝÆü$¾ PÜQìPæãàw AÊÜÃÜ ÖæWÜÈWæ. ×Ä¿á ®ÝoPÜPÝÃÜ, PÜÇݱæäàÐÜPÜ ÎÅà w.Pæ. aèoÄí¨Ü Êæã¨ÜÆ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü¨Ü A«ÜÂPÜÒñæ. 2009ÃÜ "ÓÜáÊÜ|ì ÃÜíWÜ ÓÜÊÜÞ¾®…' JȨܨÜ᪠£ÙÜÊÜÚÛ¿á vÝ. ÎÅà±Ý¨Ü »ÜorÄWݨÜÃæ 2010ÃÜ ±ÜÅÍÜÔ¤¿áá ÓÜPÜÇæàÍܱÜâÃÜ¨Ü PÝÂÊÜá®ÜÖÜÚÛ¿á ÎÅà ±ÜÅÓݨ… ÃÜü© AÊÜÄWæ. 2009ÃÜÈÉ ×Ä¿á ÃÜíWÜPÜËáì vÝ. ԨܜÈíWÜ ±Üor|ÍæorÃÜá ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÊÜÞw¨ÜÃæ 2010ÃÜÈÉ ÊÜáívÜ PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZ¨Ü A«ÜÂûÜÃÝXÃÜáÊÜ ±æäÅ. g¿á±ÜÅPÝÍÜ WèvÜ AÊÜÃÜá.

ŸgPÜRÙÜ WÜ|±Ü£ »Üor ÊÜáñÜᤠÊÜáíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉÃÜáÊÜ ±ÜÅԨܜ ÓÜíXàñÜ PÜÇÝ˨æ AÃÜá|PÜáÊÜÞÄ AÊÜÃÜ BÁáR. D Áãàg®æ¿á PÜ|ì«ÝÃÜñÜÌ ×Ä¿á ÓÝ×£ ÎÅà Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜ AÊÜÃܨÜáª. ÊæãWÜÓÝÇæ ±ÜÅ£ÐÝu®Ü¨Ü ±ÜÅ«Ý®Ü ¯¨æàìÍÜPÜ, ÎÅà ¯ÃÜíg®Ü ÊæãWÜÓÝÇæ AÊÜÃÜá D Áãàg®æ¿á ÃÜãÊÝÄ.

"aèo ±ÜÅ£ÐÝu®Ü'¨Ü PæãvÜáWæ

"ñÜáÙÜá »ÝÐÝ ÓÝ×ñÜ嬆 Ãܮܰ' ÊÜáñÜᤠñÜáÙÜá ®ÝoPÜ PæÒàñÜÅ¨Ü "ÎÅàÃÜíWÜ' Gí¨Üá ±ÜÅTÝÂñÜÃÝXÃÜáÊÜ ×Ä¿á E¨ÜÂËá, PÜÇݱæäàÐÜP,Ü PÜêÑPÜ w.Pæ. aèo AÊÜÄí¨Ü ñÜÊáÜ ¾ G±Üñ³ ¤ÜÃÜ ÖÜáoárÖŸ Ü º¨Ü BaÜÃÜOæ¿á ÓÜí¨Ü»Üì ñÜ®ÜWæ ŸÖÜáÊÜááSÂÊæí¨Üá PÜívÜ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü HÙÜá ÓÜíZo®æWÜÚWæ ñÜÇÝ G±Üñ³ áÜ ¤ ÓÝËÃÜ¨Ü PæãvÜáWæ. B HÙÜá ÓÜíÓæW§ ÙÜ È Ü É "PÝíñÝÊÜÃÜ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ'ÊÜä Jí¨Üá.

ÓÜíZ¨Ü Ÿ¨Üœñæ

ÓÜíZ¨Ü Óݧ±ÝPÝ«ÜÂPÜÒÃÝ¨Ü vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜ ÊÜáPÜRÚWæ ñÜÊÜá¾ ñÜí¨æ¿áÊÜÃÜá ÖÜáqr¨Ü FÄ®Ü ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ "ÊæãWÜÓÝÇæ ±ÜÅ£ÐÝu®Ü' Óݧ²ÓÜáÊÜ PÜ®ÜÓÜá. B ±ÜÅ£ÐÝu®Ü ©í¨Ü ±ÜÅ£ ÊÜÃÜáÐÜÊÜä PÜ®ÝìoPÜ ÃÝhæãÂàñÜÕÊÜ ©®Ü PÝíñÝÊÜÃÜ¨Ü ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ "PÝíñÝÊÜÃÜ ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ' G®Üá°ÊÜ GÃÜvÜá ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÙÜ®Üá° ¯àvÜáÊÜ Ÿ¿áPæ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜá PÝíñÝÊÜÃÜPæR PÝÈor¨Ü᪠(1965) PÜ®ÝìoPÜ ÃÝhæãÂàñÜÕÊÜ ©®Ü. B ©®Ü¨Ü ®æ®Ü²®Ü ®æ®Ü²Wæà D ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü. ÓÝ×ñÜ ÊÜáñÜᤠÆÈñÜ PÜÇÝûæàñÜÅ¨Ü ÓÝ«ÜPÜÄŸºÄWæ ñÜÊÜá¾ iàÊÜÊÜÞ®Ü¨Ü ÓÝ«Ü®æWÝX D ±ÜÅÍÜÔ¤ ËáàÓÜÆá. PÜ®ÝìoPÜ ÃÝhæãÂàñÜÕÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤, PÜ®ÝìoPÜ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿á WèÃÜÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜÃÜ®Üá° ÖæãÃÜñÜá±ÜwÔ, Cí¥Ü ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¿áÆá AÖÜìñæ C¨Ü㪠CÊÜâWÜÚí¨Ü ÊÜíbñÜÃݨÜÊÜÄWæ D ±ÜÅÍÜÔ¤. Cí¥ÜÊÜÄWæ ÃÜã±Ýç I¨Üá ÓÝËÃÜ¨Ü WèÃÜÊÜ ÓÜí»ÝÊÜ®æ ÊÜáñÜᤠÓܮݾ®Ü. "PÝíñÝÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍÜÔ¤'¿á Êæã¨ÜÆ WèÃÜÊÜ (2008) ×Ä¿á ÓÝ×£ ±ÜÅԨܜ PÜñWæ ÝÃÜ ÖÝWÜã ËÊÜáÍÜìPÜÃÝXÃÜáÊÜ ±æäÅ. ÊÜÞ«ÜÊÜ PÜáÆPÜ~ì ÊæáçÓÜãÃÜá AÊÜÄWæ. "PÝíñÝÊÜÃÜ ÆÈñÜPÜÇÝ ÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍÜÔ¤'¿á Êæã¨ÜÆ WèÃÜÊÜ (2008) TÝÂñÜ bñÜÅ PÜÇÝ˨ÜÃÝXÃÜáÊÜ ÎÅà ÊæãàÖÜ®Ü Óæãà®Ý AÊÜÄWæ. 2009ÃÜ "PÝíñÝÊÜÃÜ ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ'PæR ×Ä¿á ÓÝ×£ EvÜᲿá ÃÝÊÜá¨ÝÓ… AÊÜÃÜá BÁáR¿ÞX¨ÜªÃæ, ÆÈñÜPÜÇÝ ±ÜâÃÜÓÝRÃÜPæR ×Ä¿á ÓÜíXàñÜgn ŸípÝÌÙÜ PÜ®ÝÂ®Ü¨Ü ÎÅà

ÓÝ×ñÜ ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÜ¢£Wæ ÓÜíZÊÜâ Ÿ¨ÜœÊÝXÃÜáÊÜíñæ PÜ®ÝìoPÜ ÓæãÓæçq BÂQrWÜã JÙܱÜoár A¨Üá ®æãàí¨Ü~Wæãíw¨æ (Ä.®Üí 63/ 05&06). ÓÜíZPæR JŸºÃÜá PÝ¿Þì«ÜÂPÜÒÃÜá, I¨Üá ÊÜáí© E±Ý«ÜÂPÜÒÃÜá ÊÜáñÜᤠJŸºÃÜá ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì CÃÜáñݤÃæ. ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎìWæ ÓÜÖÜPÝÃÜ ¯àvÜÆá I¨Üá hæãñæ PÝ¿áì¨ÜÎìWÜÙÜá. D ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ÊÜáí©¿á hæãñæWæ PæãàÍÝ«ÜÂPÜÒÃÜ®æã°ÙÜ WæãívÜ BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ¿áá ÓÜíZ¨Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÓÜáñܤ¨æ. ±ÜÅ£à ÊÜáãÃÜá ÊÜÃÜáÐÜPæãRÊæá¾ CÊÜÃÜá ÓÜíZ¨Ü ÊÜáÖÝÓÜ»æ¿áÈÉ BÁáRWæãÙÜáÛñݤÃæ. ¸æÙÜáÊÝÀá, PÝíñÝÊÜÃÜ, ¸æãàÙÜ, Pæ©íhæ ÊÜáñÜᤠ®Üí¨ÜÚPæ D WÝÅÊÜáWÜÙÜ ÓÜíZ¨Ü BiàÊÜ ÓܨÜÓÜÂÄWæ ÊÜÞñÜÅ BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚWæ Óܳ—ìÓÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ. »ÝÃÜñÜ¨Ü ¿ÞÃÜã ÃÜã±Ýç Jí¨Üá ÓÝËÃÜ ¯àw ÓÜíZ¨Ü BiàÊÜ ÓܨÜÓÜÂÃÝWÜŸÖÜá¨Üá. A¨ÜQRíñÜ ÖæaÜác ®æÃÜÊÜâ ¯àw¨Ü ÊÜáÖܯà¿áÃÜ®Üá° ÓÜíZ¨Ü ÊÜáÖݱæäàÐÜPÜ (ÃÜã±Ýç 15,000QRíñÜ ÖæaÜác) ±æäàÐÜPÜ (ÃÜã±Ýç 10,000QRíñÜ ÖæaÜác) ±æäÅàñÝÕÖÜPÜ (ÃÜã±Ýç 5,000QRíñÜ ÖæaÜác)Ãæí¨Üá ±ÜÄWÜ~ÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. Cí¥ÜÊÜÃÜ WÜÊÜá®ÜPæR ÓÜíZ¨Ü ±ÜÅ£ aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ®Üá° PÝÆ PÝÆPæR ñÜÃÜÇÝWÜáñܤ¨æ ÊÜáñÜᤠCÊÜÄWæ ÓÜíZ¨Ü ±ÜÅ£ ±ÜÅPÜoOæWÜÙÜ®Üá° EbñÜÊÝX ¯àvÜÇÝWÜáñܤ¨æ. vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ AÊÜÃÜá ÓÜíZÊÜâ Óݧ±Ü®æ¿Þ¨Üí©¯í¨Ü PÝÃÝ«ÜÂPÜÒÃÝX ±Üâ®ÜÃÝÁáRWæãÙÜáÛ£¤¨ÝªÃæ. ËsÜÆ ¸æàÇÝw, PæãàvÜá «ÜÊÜáìÃÝg PÝvÜ, ®Üí¨ÜÚPæ ¸ÝÆaÜí¨ÜÅ ÃÝÊ… Êæã¨ÜÇݨÜÊÜÃÜá ÓÜíZ¨Ü BÃÜí»Ü¨Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ ËË«Ü ±Ü¨Ý—PÝÄ WÜÙÝX ÓæàÊæ ÓÜÈÉԨݪÃæ. ÓÜíZ¨Ü ¸æÚÛÖÜŸº¨Ü (2001) ®ÜíñÜÃÜ ®Ý¿áñæãào WÜ|±Ü£ »ÜorÃÜá PæãàÍÝ«ÜÂPÜÒÃÝX, ¸æàÇÝw ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ BaÝ¿áìÃÜá ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì ¿ÞX ±Üâ®ÜÃÝÁáRWã æ ÙÜáÛ£¤¨ÝªÃ.æ PÝíñÝÊÜÃÜ g¿áÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ, ËsÜÆ ¸æàÇÝw, £. ©ÊÝPÜÃÜ ÃÝÊ…, ÓÜáÃæàÍÜ Ë. Íæq,r vÝ. ¹. g®Ý¨Üì®Ü »Üp…, ÎÅàÊÜᣠ±æÅàÊÜÞ ÊæãWÜÓÝÇæ, ®Üí¨ÜÚPæ ¸ÝÆaÜí¨ÜÅ ÃÝÊ…, vÝ. ÊÜÞ«ÜÊÜ ÊÜáãvÜáPæãOÝhæ, «Ü®Üíg¿á

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 159

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 160

ÊæãWÜÓÝÇæ ±ÜÅ£ÐÝu®Ü¨Ü "PÝíñÝÊÜÃÜ ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ'


ÊÜáãÃÜá ¨ÜÍÜPÜWÜÚWæ ËáQR¨Ü D AÊÜ—¿áÈÉ AË»ÜiñÜ ¨ÜQÒ| PܮܰvÜ¨Ü ŸÖÜáñæàPÜ PæÒàñÜÅWÜÙÜ WÜOÝ£WÜ|ÂÃæÆÉ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×ԨݪÃæ. ®ÜãÃæçÊÜñܤPÜãR ËáQR¨ÜÐÜár ¸æàÃæ ¸æàÃæ PæÒàñÜÅ¨Ü ÊÜáñÜᤠÊÜWÜì¨Ü ÓÝ«ÜPÜÃÜ®Üá° ÓÜíZÊÜâ WèÃÜËÔ¨æ. ¨ÜãÃÜ¨Ü ¹hݱÜâÃÜ©í¨Ü Êæã¨ÜÇã æ YívÜá WÜw®Ýw®Ü ±ÜŨàæ ÍÜWÙÜ Ý¨Ü PæãàÇÝÃÜ, PÝÓÜÃWÜ ã æ àvÜ®Üá° JÙÜWã æ ívÜíñæ ®Ýw®Ü ŸÖÜáÊÜááSÂÃæ®Üá°ÊÜ ÓÝ×£WÜÙæÆÉ PÝíñÝÊÜÃÜPæR PÝÈqr¨ÝªÃæ. PܮܰvÜ ²Åࣿá PæãvÜWÜÙÜ®Üá° CÈÉí¨Ü ñÜáí¹ ñÜáí¹ PæãívæãÀ᪨ݪÃæ. ®Ývæãàg ±ÝqàÆ ±Üâor±Ü³®ÜÊÜÃÜíñÜã PܮܰvÜ PÜoárÊÜâ¨Üá ÖæàWæ GíŸá¨ÜPæR D ÓÜíZ ÊÜÞ¨ÜÄ¿ÞX¨æ Gí©¨ÝªÃæ. ×Ä¿á PÜË vÝ. aæ®Ü°ËàÃÜ PÜ|Ë¿áÊÜÄWæ PÝíñÝÊÜÃÜÊÜâ "A¿áÓÝRíñÝÊÜÃÜ' ÊÝX PÜíw¨æ.

PܮܰvÜ »ÜÊÜ®Ü

ÃÝg«Ý¯ ¸æíWÜÙÜãÃÜ®Üá° ¹orÃæ, C®Ý°ÊÜ iÇÝÉ Pæàí¨ÜÅWÜÙÜÈÉ CÆÉ¨Ü "PܮܰvÜ »ÜÊÜ®Ü'¨Ü »ÝWÜ PÝíñÝÊÜÃÜPæR J¨ÜX Ÿí©¨æ. PÜ®ÝìoPÜ HQàPÜÃÜ|¨Ü ®æàñÝÃÜ Pæ.¹. i®ÜÃÝg ÖæWæx¿áÊÜÃÜá D ÊÜá~¡®Ü ÊÜáWÜ. AÊÜÃÜ g®Ü¾ ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ ÓݾÃÜPÜÊÝX ñÜÇæ G£¤ ¯í£¨æ D »ÜÊÜ®Ü. C¨ÜÃÜ ÊÝÓÜá¤, AÊÜÃÜá ÖÜáqr ¸æÙæ¨Ü ÊÜá®æ "¸ÝÃÝw ¹àvÜá'訆 ÊÜÞ¨ÜÄ¿á¨æªà. 25 ÆPÜÒ ÃÜã±ÝçWÜÙÜ ÊæaÜc¨ÜÈÉ ¯ÊÜÞì|WæãívÜ (2003) C¨ÜPæR PÜ®ÝìoPÜ ÓÜÃÜPÝÃÜ©í¨Ü 12 ÆPÜÒ ÃÜã±ÝçWÜÙÜ ®æÃÜÊÜâ ¨æãÃÜQ¨æ. D »ÜÊܮܨÜÈÉ 150 g®Ü PÜáÚñÜáPæãÙÜÛŸÖÜá¨Ý¨Ü "±Üí±Ü ÊÜáÖÝPÜË ÓܻݻÜÊÜ®Ü', A£¦WÜÙÜ ËÍÝÅí£WÝX ÓÜáÊÜÂÊÜÔ§ñÜ PæãsÜwWÜÙÜá, AWÜÆÊÝ¨Ü ®Üvæ, ±ÜPÜR¨ÜÈÉ ËÍÝÆÊÝ¨Ü GÃÜvÜá aÝÊÜw, ®ÝÆáR ÓÜãñÜÅ¨Ü ÊÜá®æÁãÙÜXÃÜáÊÜí¥Ü "ñæãqr', A¨ÜÃÜ ±ÜÎcÊÜá¨ÜÈÉ ±ÜäÊÝì¼ÊÜááSÊÝX ¯íñÜ i®ÜÃÝg ÖæWæx AÊÜÃÜ ±ÜÅ£Êæá C¨æ. A¨ÜÃÜ ×í¨æ ÓÝÊÜìg¯PÜ WÜÅí¥ÝÆ¿á, A¨ÜPæR Öæãí©PæãívÜá PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü PÜdæàÄ.

PݨÜíŸÄPÝÃÜ ÊÝÂÓÜÃÝ¿á ŸÇÝÉÙÜÃÜ ÓÜÊÝì«ÜÂPÜÒñæ. "®Ývæãàg' aæ®Ü°ËàÃÜ PÜ|Ë¿áÊÜÃÜá PÜËWæãàÑu¿á A«ÜÂPÜÒ ²àsÜPæR. ×Ä¿á ÓÝ×£ PÜ¿ÞÂÃÜ Qmn|¡ Ãæç AÊÜÄí¨Ü E¨Ý^o®æ! ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ Áãàg®æ¿á ¸æÚÛÖÜŸº (7&11&2004), BÊæáàÇæ, ÓÜíZ¨Ü £Å¨ÜÍÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ (1&5&2006). GÆɨÜÃÜÆãÉ C¨æà ±ÜÃÜí±ÜÃæ. ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜ PÜËWÜÙæÆÉ ÊÜáñæ¤ Jí¨æà Êæà©PæWæ Ÿí¨ÝWÜ ®æãàvÜáÊÜ PÜ|á¡WÜÙÜÈÉ PÝÊÜá®Ü¹ÆáÉ. CÐÜrPæRà ¯ÆÉÈÆÉ ÓÜíZ¨Ü aÜoáÊÜqPæ! ÖÜËWܮܰvÜ¨Ü Êæã¨ÜÆ ÊÜáÖÝPÝÊÜ "«ÜÊÜáìËg¿á'PæR ËaÝÃÜWæãàÑu¿á ÊÜá®Ü°Oæ. ©®Ü±Üä£ì¿á PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ PÜËWÜã Óܮݾ®Ü. w.Pæ. aèoÃÜ ñÜáÙÜá ÊÜáÖÝPݨÜíŸÄ "Ëáñܤ¸æçÇ… ¿ááÊÜáá®ÜPæR'WÜã C¨æà »ÝWÜÂ. ×Ä¿á ÓÜíÍæãà«ÜQ ÎÅàÊÜᣠCí©ÃÝ ÖæWxæ AÊÜÃÜ "ŸíoÃÜá Jí¨Üá ÓÜÊÞ Ü hæãà ÓÝíÓÜ¢£PÜ A«Ü¿á®Ü' ÓÜíÍæãà«Ü®Ü WÜÅí¥ÜPÜãR C¨æà WèÃÜÊÜ. Cí¥Ü WæãàÑuWÜÙÜÈÉ ÊÜÞi ÊÜááSÂÊÜáí£Å ËàÃܱܳ ÊæãçÈ, vÝ. ¹.G. ËÊæàPÜ Ãæç, vÝ. q.Ë. ÊæíPÜpÝaÜÆ ÍÝÔ÷¿áí¥ÜÊÜÄWÜã BÖÝÌ®Ü. C®æã°Êæá¾ "®Ý®æàPæ ŸÃæ¿ááñæ¤à®æ?' GíŸ ËaÝÃÜ ÓÜíQÃÜ|¨ÜÈÉ ÃÝg嬆 ŸÖÜáñæàPÜ ÊÜááÔÉí ÇæàSPÜÃÜ ÓÜÊÜÞWÜÊÜá. ÓÝPÜÒÃÜñæ Bí¨æãàƮܨÜÆãÉ PÜËWæãàÑu¿á®Üá° BÁãàist ÖæÊæá¾.

®Üáw®ÜÊáÜ ®Ü

ËaÝÃÜÓÜíQÃÜ|, ÓÝ×ñÜÂWæãàÑu, ÓÜíÓܾÃÜ| PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙæà ÓÜíZPæR ®ÜáwÖÜŸº. ÃÝÐÜóPÜË ÊÜáíhæàÍÜÌÃÜ WæãàËí¨Ü ±æç, Óæàw¿Þ±Üâ PÜêÐÜ¡»Üor, PÜvæíWæãàvÜáÉ ÍÜíPÜÃÜ »Üor, Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ AwWÜ, ¿áÍÜÊÜíñÜ bñݤÆ, q.². PæçÇÝÓÜí, ¨Ü.ÃÝ. ¸æàí¨æÅ, ÊÜáá¨Üª|, PÜ¿ÞÂÃÜ Qmn|¡ Ãæç, ÓÝíñÝÂÃÜá ÊæíPÜpÝÅg, ±Ý.Êæí. BaÝ¿áì, Pæã.A. EvÜá±Ü Êæã¨ÜÇݨÜÊÜÃÜ ËaÝÃÜ ÓÜíQÃÜ|WÜÙÜá CÈÉ ©®Ü±Üä£ì ®Üvæ©Êæ. ÖÜáÃÜáÚ ¼àÊÜáÃÝÊ…, ÃÜÊÜÞ®Üí¨Ü [Ýpæ, "®ÜÊÜ¿ááWܨÜ' Öæã®Ü°¿á Íæqr, APÜáìÙÜ ÓÜá¸ÝÅ¿ÞaÝÃ…, ².Pæ. ®ÝÃÝ¿á| Êæã¨ÜÇݨÜÊÜÃÜá "ÊÜáÃæ¿áÇÝWÜ¨Ü ÊÜáÖܯà¿áÃÜá' E±Ü®ÝÂÓÜ ÊÜÞÈPæ¿áÈÉ Íæãà¼Ô¨ÝªÃæ. ÓÜíZ¨Ü ¸æÚÛ ÖÜŸºÊÜâ ±ÜíaÜWÝÅÊÜáWÜÙÜ ËË«Ü PÜvæWÜÙÜÈÉ ÊÜÐÜì±Üä£ì ÓÝ×ñÜ ÓÝíÓÜ ¢ £PÜ ÓÜ Ê Ü Þ ÃÜ í »Ü W Ü Ù ÝX AÃÜ Ú Êæ . A¨Ü Ã Ü ÓÜ Ê Ü Þ Ãæ ã à±Ü ÓÜ Ê Ü Þ ÃÜ í »Ü Ê Ü â (15&5&2001) ÃÝgÂÊÜáor¨Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜÊÝX ÊæáÃ橨æ. A¨ÜPæR ×Ä¿á

"PܮܰvÜ »ÜÊÜ®Ü'¨Ü PÜƳ®æ¿áÈÉ PܮܰvÜ¨Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜá ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX ®Üvæ¿á¸æàPÜá GíŸá¨Üá ÓÜíZ¨Ü CÃݨæ. A¨ÜÄí¨Ü ÖÜáqrPæãívܨÜ᪠"®Üáw®ÜÊÜá®Ü' G®Üá°ÊÜ ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ ÓÜíÊÜ«Üì®Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜá. £íWÜÙÜ Jí¨Üá ÍÜá»Ü B©ñÜÂÊÝÃÜ C¨ÜÃÜ Êݲ¤. D PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ "®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ' WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á PÜê£Áãí¨ÜÃÜ ±ÜÄaÜ¿á. ®ÜÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæ C¨Üª / CÃÜáÊÜ PÜËÁ㟺ÃÜ PÝÊÜÂPæR ÊÝaÜ®Ü¨Ü WèÃÜÊÜ, BWÜËást ÓÜ»ÝÓܨÜÄWæ ±ÜÃÜÓܳÃÜ ±ÜÄaÜÀáÔPæãÙÜáÛÊÜ AÊÜPÝÍÜ, PܮܰvÜPæR ÓÜíŸí—st QÌh…, ®Ýw®Ü ±ÜÅԨܜ ÓÝ×£Á㟺Äí¨Ü ÓÝ×ñæãÂà±Ü®ÝÂÓÜÊÝ¨Ü ÊæáàÇæ ÊÜááPܤ ÓÜíÊÝ¨Ü¨Ü ®ÜvÜáÊæ AÊÜÄWæ Óܮݾ®Ü¨Ü WèÃÜÊÜ. ÓÜ»ÝÓܨÜÃæÆÉÄWÜã ÊÜáãvܹ¨æÅ¿á ÓÜá±ÜÅԨܜ ±ÜwÊÝÙ…Õ ÃæÓæãràÃæíp…¯í¨Ü ñÝhÝ E±ÝÖÝÃÜ¨Ü ÓÜñÝRÃÜ. B E±ÝÖÝÃܨÜÈÉ g®Ü i àÊÜ ® Ü © í¨Ü ÊÜ á Ãæ ¿ ÞWÜ á £¤ Ã Ü á ÊÜ ñÜ á ÙÜ á ®Ýw®Ü £íw £¯ÓÜ á WÜ Ú Wæ B¨Ü  ñæ . "®Üáw®ÜÊÜá®Ü'¨Ü GÇÝÉ E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅ£à ÊÜÃÜáÐÜÊÜä "®ÜáwÖÝÃÜ' Gí¨Üá ±ÜâÓܤPÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ÖæãÃÜñÜÃÜáÊÜ ÓÜíPÜƳ. Cí¥Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ ÓÜíÊÜ«Üì®Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜâ B¦ìPÜ ÓÜíPÜÐÜr©í¨Ü ÓæãÃÜWܸÝÃܨÜá GíŸá¨ÜPÝRX ¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÝÅÁãàgPÜñæWæ ñÝÊÝXÁáà ÊÜááí¨æ Ÿí¨Üá ®æÃÜËñܤÊÜÃÜá ÊÜáãvܹ¨æÅ¿á E¨ÜÂËá, ¯ÊÜêñܤ A«Ý±ÜPÜ Ô.Pæ. ±ÜwÊÝÙ… GíŸ ÓܨÜY$êÖÜÓܧÃÜá. C¨ÜPÝRX AÊÜÄí¨Ü ÊÜÃÜáÐÜPæR Jí¨Üá ÆPÜÒ ÃÜã±ÝçWÜÙÜ E¨ÝÃÜ ¨Ý®Ü. Ë. ÓÜáÃæàÍ… Íæqr ¸æÙÜáÊÝÀá AÊÜÄí¨Ü D Áãàg®æWæ ÓÜíaÝÆPÜñÜÌ. PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ CíñÜÖÜ Áãàg®æ ¸æàÃæÆãÉ CÆÉ. ±ÜwÊÝÙÜÃÜíñÜÖÜ ÓÜíÓÜ¢£ ²Åࣿá WæãÊÜá¾o ÊÜÂQ¤ñÜÌ¨Ü ÓÜgj®ÜÃÜ®Üá° Cwà ¨æàÍܨÜÈÉ ÖÜávÜáQ¨ÜÃæ ±ÝÅ¿á@ ÔWÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜr.

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 157

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 158

®ÜáwÖÜŸº


ÓÜí±Üñ… PÜáÊÜÞÃ…, Pæ.Ô. ËÃÜã±ÝPÜÒ, ¹. ÔàñÝÃÝÊÜå… »Üor, vÝ. ËÍæÌàÍÜÌÃÜ Ë.Pæ., vÝ. ÊÜÞ«ÜÊÜ ÊÜáãvÜáPæãOÝhæ, ËsÜuÆ ¸æàÇÝw, £. ©ÊÝPÜÃÜ ÃÝÊ… CÊÜÃÜ®æã°ÙÜWæãívÜ Jí¨Üá ñÜgnÃÜ ÓÜÆÖÝ ÓÜË᣿á ÃÜaÜ®æ. WèÃÜÊÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÝX vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ, ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÝX Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜ, ÊÜÞÃÝo Ë»ÝWÜ¨Ü ÊÜááSÂÓܧÃÜ gÊÝ¸ÝªÄ ¯ÊÜêñܤ B¨ÜÍÜì ÎPÜÒPÜ £. ©ÊÝPÜÃÜ ÃÝÊ… AÊÜÄWæ.

D ÊÜÞÇæ¿á Êæã¨ÜÆ PÜí£®Ü ÖÜñÜᤠÖæãñܤWæWÜÙÜá

1. ±Ü¨Ü¾»ÜãÐÜ| vÝ. ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜá (vÝ. ¹.². ÓÜ í ±Ü ñ …PÜ á ÊÜ Þ Ã…, EiÃæ ) 2. ˨ÝÂÊÝaÜÓܳ£ Ÿ®Ü°íhæ WæãàËí¨ÝaÝ¿áì (¸æÙÜWæãàvÜá ÃÜÊæáàÍÜ »Üp…) 3. ÓÜíÍæãà«ÜPÜ ÊÜáÖæãà±Ý«Ý¿á : vÝ. EÚ¿ÞÃÜá ±Ü¨®¾Ü Ý»Ü E±Ý«Ý¿á (GÓ….BÃ…. AÃÜá|PÜáÊÜÞÃ…) 4. ×Ä¿á ÓÝ×£ : g®Ý¨Üì®Ü WÜáPÝìÃ… (vÝ. ¹. g®Ý¨Üì®Ü »Üp…) 5. ÊÜáÖÝPÜË ÊÜáí¨ÝÃÜ PæàÍÜÊÜ »Üor (vÝ. ¯PæàñÜ®Ü) 6. ÊÜáêWÜ¿Þ ÓÝ×£ Pæ¨Üí¸Ýw gñܤ±Ü³ Ãæç (Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜ) 7. A¼®ÜÊÜ «Ü®ÜÌíñÜÄ vÝ. ÊÜááÚÁá Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ ÃÝ¿áÃÜá (g®Ý¨Üì®Ü WÜáPÝìÃ…) 8. ÃÜíWÜPÜËáì ÓܨݮÜí¨Ü ÓÜáÊÜ|ì (vÝ. ÔàñÝÆü$¾ PÜQìPæãàw) 9. ÓÜÓÜÂËhÝn¯ vÝ. ±ÜÙÜÛñܤvÜR PæàÍÜÊÜ »Üor (vÝ. ÊÜÓÜíñÜPÜáÊÜÞÃÜ ±æÆì) 10. PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÖݯÊÜá®… vÝ. Pæ. ÊÜÓÜíñÜPÜáÊÜÞÃ… ÃÝÊ…, PæçPÜíŸ (vÝ. ËÍæÌàÍÜÌÃÜ Ë.Pæ.)

GÃÜvÜ®æà PÜí£®Ü ÖÜñÜᤠÖæãñܤWæWÜÙÜá

11. ÓÜÊÜÞgÓæàÊæWæ ±Ü¿Þì¿á ÖæÓÜÃÜá : «ÜÊÜáì¨ÜÎì ÖÜÄPÜêÐÜ¡ ±Üâ®ÜÃÜãÃÜá (g¿áÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ, PÝíñÝÊÜÃÜ) 2. ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜ BaÝ¿áì : ±ÝwWÝÃÜá ÊæíPÜoÅÊÜá| BaÝ¿áì (vÝ. ÎÅà¯ÊÝÓÜ ÖÝÊÜ®ÜãÃÜ) 13. ×Ä¿á hÝ®Ü±Ü¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜ : vÝ. AÊÜáêñÜ ÓæãàÊæáàÍÜÌÃÜ (vÝ. ®Ý. ¨ÝÊæãà¨ÜÃÜ Íæqr) 14. ñÜáÙÜá »ÝÐÝ ÓÝ×ñÜ嬆 Ãܮܰ:¨Ü¸æì PÜêÐÝ¡®Üí¨Ü aèo (vÝ. ÊÝÊÜá®Ü ®Üí¨ÝÊÜÃÜ) 15. ®æç£PÜ ÎûÜ|¨Ü bíñÜPÜ:E.PÜ. ÓÜ៺ÃÝ¿ÞaÝ¿áì (¸æçPÝw g®Ý¨Üì®Ü BaÝÃ…) 16.±ÜâÓܤPÜ ²Åà£Wæ ÃÜã±ÜPÜ : ¸æãàÙÜíñÜPæãàw DÍÜÌÃÜ »Üor (±æäÅ. Ë.¹. A£ìPÜhæ) 17. ËáíaÜáÊÜ ÊÜÞ£®Ü ¿áûÜ:PÜáíŸÙæ ÓÜáí¨ÜÃÜ ÃÝÊ… (WÜ|ÃÝg PÜáí¸æÛ) 18. Jí¨ÝOæ ÊÜÞÇæ¿á ÓÝÖÜÔ : PÜáw³ ÊÝÓÜá¨æàÊÜ ÍæOæç (vÝ. ÓܹÖÝ »ÜãËáWèvÜ) 19. ÊÜáPÜRÙÜ ÓÝ×ñÜ嬆 ×Ä¿á:±ÜÙPÜ ÙÜ Ü ÔàñÝÃÝÊÜá »Üor (®æí±Üâ ®ÜÃÔÜ íÖÜ »Üo)r 20. ŸÖÜáÊÜááS ±ÜÅ£»ÝÓÜí±Ü®°Ü : vÝ.Gí.ÊæãàÖÜ®Ü BÙÜÌ (vÝ. ®ÜÃàæ í¨ÜÅ Ãæç ¨æàÆì)

ÊÜáãÃÜ®æà PÜí£®Ü ÖÜñÜᤠÖæãñܤWæWÜÙÜá

21. PÝÃÜíñÜÃÜ PܮܰvÜ ©àûÝ WÜáÃÜá : IÃæãàw ÎÊÜÃÝÊÜá¿á (G. ÊÜÞ«ÜÊÜ EvÜá±Ü) 22. PÜ®ÝìoPÜ HQàPÜÃÜ|¨Ü ®æàñÝÃÜ ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 155

: Pæ.¹. i®ÜÃÝg ÖæWæx (¹. ÔàñÝÃÝÊÜá »Üp…) 23. ×Ä¿á ÓÜÖÜPÝÄ : ÊæãÙÜÖÜÚÛ ÎÊÜÃÝ¿á (vÝ. WÜ|®Ý¥Ü GPÝRÃÜá) 24. ¸æÙÜQ®Ü ¹àg : ±ÝívæàÍÜÌÃÜ WÜ|±Ü£ ÃÝÊ… (vÝ. ¸æà.Ôà. Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ ) 25. ×Ä¿á PÜË : A.Wè. Q¯°WæãàÚ (vÝ. Pæ. b®Ü°±Ü³ WèvÜ) 26. ÓÜíXàñÜ Ë¨ÝÌíÓÜ : aÜPÜÅPæãàw ®ÝÃÝ¿á| ÍÝÔ÷ (vÝ. GÓ….BÃ…. ËZ°ÃÝg) 27. ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÃÝ¿á»ÝÄ : PÜá. Î. ÖÜĨÝÓÜ »Üor (vÝ. G®….q. »Üp…) 28. ŸÖÜáÊÜááU ÓÝ×£ : ËÍÜáPÜáÊÜÞÃ… (AÃÜËí¨Ü PÜQìPæãàw) 29. g®ÜÃÜ ®ÜvÜá訆 ®Ý¿ޗàÍÜ : vÝ. ÍÜíPÜÃÜ SívæàÄ (GÓ….i. PÜêÐÜ¡) 30. ÓÜÊÜÞgÊÜááU ÓÜíÍæãà«ÜQ : vÝ. ÓÜáÎàÇÝ ±Ü¨Ü¾®Ý»Ü E±Ý«Ý¿á (Gí. hÝ®ÜQ ŸÅÖݾÊÜÃÜ)

®ÝÆR®æà PÜí£®Ü ÖÜñÜᤠÖæãñܤWæWÜÙÜá

31. TÝÂñÜ ÊÜ|ìbñÜÅ PÜÇÝ謆 : ±ÝÊÜíhæ Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡¿á (ÎÅàÊÜᣠ¹.Gí. Ãæãà×~) 32. ÃÝg¯à£¿á A±ÜÃÜíi : AvÜãxÃÜá ÓÜ៺ÃÝÊ… (AvÜãxÃÜá PÜêÐÜ¡ÃÝÊ…) 33. PܮܰvÜ Óæà®Ý¯ : ².Pæ. ®ÝÃÝ¿á| (vÝ. ÊÜÃÜ¨Ý ÎÅà¯ÊÝÓ…) 34.ÓÝíÓÜ ¢ £PÜ bíñÜ P Ü : Pæ.GÓ….G®…. AwWÜ (ÎÅà¯ÊÝÓÜ ¨æàÍܱÝívæ) 35. ÊÜåèÇÝ«ÝÄñÜ ÃÝgPÝÃÜ~ : EÙÝÛÆ ÎÅà¯ÊÝÓÜ ÊÜáÆ (ŸÔ¤ ÊÝÊÜá®Ü ÍæOæç) 36. ÊÜá®æÊÜÞñÝ¨Ü ÓÜÃÜPÝÄ A—PÝÄ : Pæ. ÃÝÊÜá («Ü®Üíg¿á PÜáí¸æÉ, ÊÜáãvÜṨæÅ) 37. ÓÜÊÜÞgÊÜááU ÁãàgPÜ : Pæ.Pæ. ±æç (Pæ. ÍÝÃÜ¨Ý »Üp…) 38. PܮܰvÜ¨Ü PÜpÝrÙÜá : ¹.Gí. C©®ÜŸº (Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜ) 39. ÊÜá®æÊÜÞñÝ¨Ü ÓÜÃÜPÝÄ A—PÝÄ : Pæ. ÃÝÊÜá («Ü®Üíg¿á PÜáí¸æÛ) 40. hÝ®Ü±Ü¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜ : Ÿ®Ü°íhæ ¸ÝŸá AËáà®… (vÝ. WÜ|®Ý¥Ü GPÝRÃÜá)

I¨Ü®æà PÜí£®Ü ÖÜñÜᤠÖæãñܤWæWÜÙÜá

41. ®Ý¿á¯ÐÜáuÃÜ¨Ü ®Ý¿ޗàÍÜ : Pæ.GÓ…. ÖæWæx (ÎÅàÊÜᣠÎÅà ÊÜáá¨ÝÅw) 42. A®ÜíñÜ ÊÜááS¨Ü aæçñܮܠq.G. ±æç (Pæ.Gí. EvÜá±Ü) 43. WÝÅËáà| ÓÜŸÈàPÜÃÜ|¨Ü ÖÜÄPÝÃÜ : Pæ.Gí. EvÜá±Ü (¸æÙÜWæãàvÜá ÃÜÊæáàÍÜ »Üor) 44. PÜêÑMáÑ : GÇ….Ô. Óæãà®…Õ (ÍæàSÃÜ AhæPÝÃÜá) 45. "aÜí¨ÜÊÜÞÊÜá'¨Ü ®ÜÊÜXÄ®Üí¨Ü (ÍæàÐÜ®ÝÃÝ¿á|) 46. ¯ÐÜáuÃÜ Ë¨ÝÌíÓÜ : ñæPÜáRíg Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ »Üor (®Üí¨ÜÚPæ ¸ÝÆaÜí¨ÜÅ ÃÝÊ…) 47. Ô÷à±ÜÃÜ bíñÜQ : ÃÜÊÜÞ¸ÝÀá ÓÜÃÜÓÜÌ£ (ÔàñÝ ¸Ý±Üp…) 48. aæàPÝìw WÝí— : aæàPÝìw ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ ÃÝÊ… (BÃÜãÃÜá ÊÜáígá®Ý¥Ü ÃÝÊ…) 49. PæãvÜWÜ®Üá° EÚst PÝÅí£PÝÄ: G®….GÓ…. ¨æà˱ÜÅÓݨ… (±æäÅ. ±ÜÅ»ÝPÜÃÜ ÎÎÆ) 50. ¨ÝÓÜÃÜ ¨ÝÓÜ : »Ü¨ÜÅXÄ AaÜáÂñܨÝÓÜ (Pܹº®ÝÇæ ÊÜÓÜíñÜ »ÝÃÜ«ÝÌh…)

ÓÝ«ÜPÜÄWæ Óܮݾ®Ü

ÓÜíZ¨Ü E¨æªàÍÜWÜÙÜÈÉ ÓÝ×ñÜ ÊÜáñÜᤠÓÝ×ñæÂàñÜÃÜ PæÒàñÜÅWÜÙÜÈÉ®Ü ÓÝ«ÜPÜÃÜ®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜâ¨ÜÐærà AÆÉ, WèÃÜËÔÊÜâ¨Üã Eíoá. ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 156


ÊÜáÖݱÜäÃÜ. Pæã®æWæ Óܳ«æì¿áÈÉ Wæ¨Üª¨Ü᪠ÊÜáÖÝPÜË Ãܮܰ®Ü ÖÜáoãrÄ®Ü (ÊÜáá«æãàÙܨÜ) B®Üí¨Ü gíÃÜkáÃÜÊÝvÜ GíŸ ñÜÃáÜ | PÜË. Aí¨Üá ±ÜÅÍÔÜ ¤ Aí¨ÜÃæ PæàÊÜÆ C®Üãð áÜ ÃÜã±Ýç ÊÜáñÜᤠÖÝÃÜ ÊÜÞñÜÅ. BÊæáàÇæ ±Üâ®ÜÃÜãÃÜÃÜí¥Ü ¨Ý¯WÜÚí¨Ü ±ÜÅÍÜÔ¤¿á WèÃÜÊÜ ÓÜí»ÝÊÜ®æ ÊÜÃÜáÐÜ©í¨Ü ÊÜÃÜáÐÜPæR HÃÜáñܤ Ÿí¨Üá DWÜ ÊÜááqr¨Ü᪠ÃÜã±Ýç ÖÜñÜᤠÓÝËÃÜ. Áãàg®æWæ ¸æÚÛÖÜŸº¨Ü AÊÜPÝÍÜ J¨ÜX Ÿí¨ÝWÜ (2004) ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÓÜá±ÜÅԨܜ ±ÜÅPÝÍÜ®ÜÊÝ¨Ü "ÓÜáÊÜááS ±ÜÅPÝÍÜ®Ü'¨æãvÜ®æ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü J±Ü³í¨Ü. BÊæáàÇæ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜÃÜ PÜê£Wæ (EbñÜ) ±ÜÅPÜoOæ¿á ÁãàWÜ. hæãñæWæ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜ PÜËWæ Óܮݾ®Ü ÊÜáñÜᤠAÊܮܨæà PÜꣿá C®Üã°ÃæçÊÜñÜᤠ±ÜÅ£WÜÙÜ EvÜáWæãÃæ¿á WèÃÜÊÜ. D Áãàg®æWæ Êæã¨ÜÆá B¦ìPÜ ®æÃÜËñÜᤠÖÜÃÜÔ¨ÜÊÜÃÜá WܨÜWܨÜÈÉ ÖæãàpæàÇ… E¨ÜÂËá ¿ÞX¨Üª PÝPÜìÙÜ ¯pær¿á PæÊÜá¾|á¡ ®ÝÃÝ¿á| ÃÝÊ… AÊÜÃÜá. AÊÜÃÜ ¯«Ü®Ý®ÜíñÜÃÜ (1991) A¨Ü®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÓÜÆá ÃÜã±ÝÀá Jí¨ÜãÊÜÃæ ÆûÜPÜãR ËáQR¨Ü PæãvÜáWæ ¯àw ±æäÅàñÝÕ×ÓÜáñݤ Ÿí¨ÜÊÜÃÜá ÓÜÊÜÞg ÓæàÊæWæ C®æã°í¨Üá ÖæÓÜÃÝXÃÜáÊÜ «ÜÊÜáì¨ÜÎì ÎÅà ÖÜÄPÜêÐÜ¡ ±Üâ®ÜÃÜãÃÜá. ±ÝÅÃÜí»Ü©í¨ÜÆã D Áãàg®æ¿á ÓÜíaÝÆPÜñÜÌ ÓÜíZ¨Ü PÝ¿Þì«ÜÂPÜÒÃÝ¨Ü vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃܨÜáª.

ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜ PÜËWÜÙÜá (1979 & 2008) B®Üí¨Ü gíÃÜkáÃÜÊÝvÜ (1979), ÎÅàPÜêÐÜ¡ aæ®Ü°íWæãàvÜá (1980), ÃÝÊÜá¨ÝÓ… EvÜá² (1981), ÓÜá.ÃÜí. GPÜáRíw (1982), ¿áá.Pæ.Ë. BaÝ¿áì (1983), Êæà|áWæãà±ÝÆ PÝÓÜÃÜWæãàvÜá (1984), Öæa…. vÜáíwÃÝh… (1985), ÎÅàÍܨæàÊÜ ±Üäiñݤ¿á (1986), ÖæãÃæ¿ÞÆ ¨æãÃæÓÝÌËá (1987), vÝ>> ².GÓ…. ÃÝÊÜÞ®Üág®… (1988), ÊÜáÖÝŸÆÊÜáã£ì PæãvÜÉPæÃæ (1989), ÎÅàÊÜᣠ±ÜÅ£»Ý ®Üí¨ÜPÜáÊÜÞÃ… (1990), ÓÜ. ÃÜZá®Ý¥Ü (1991), ÎÅàÊÜᣠGí.BÃ…. PÜÊÜáÆ (1992), ÎÅàÊÜᣠÖæàÊÜÞ ±Üor|Íæqr (1993), ÊæãàÖÜ®Ü ®ÝWÜÊÜá¾®ÜÊÜÃÜ ÊÜáñÜᤠPæ.². ÊÜáêñÜáÂíg¿á (1994), ÓÜá¸ÝÅ¿á aæãPÝRw (1995), i.Pæ. ÃÜËàí¨ÜÅ PÜáÊÜÞÃ… (1996), ¹.Gí. ŸÎàÃ… ÊÜáñÜᤠGÓ…. ©ÊÝPÜÃ… (1997), WÜáÃÜáÃÝg ÊÜÞ±ÜìÚÛ (1998), GÓ…. ÊÜáígá®Ý¥… (1999), ÃÝ«ÝPÜêÐÜ¡ ¸æÙÜãÛÃÜá (2000), AíÍÜáÊÜÞÈ (2001), vÝ. GÓ….Ë. ±ÜÅ»ÝÊÜ£ ÊÜáñÜᤠPæ.². ÓÜáÃæàÍÜ (2002), ÊÜÞPÝìívܱÜâÃÜí ÎÅà¯ÊÝÓÜ (2003), vÝ. PÜÊÜáÆ ÖæËá¾Wæ (2004), ¸æÙÜWæãàvÜá ÃÜÊæáàÍÜ »Üor (2005), w.GÓ…. ÃÝÊÜáÓÝÌËá (2006), ÊÝÓÜá¨æàÊÜ ®ÝwW… (2007), ¨æàÍܱÝívæ ÓÜ៺ÃÝ¿á (2008), ¸ÝÆÓÜáŸÅÖܾ| PÜíg±ÜìOæ (2009).

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 153

±ÜÅPÜoOæWÜÙÜ ÓÝÖÜÓÜ

ÓÜíZ¨Ü aæãaÜcÆ ÊÝÑìPæãàñÜÕÊÜ¨Ü ÓÜí»ÜÅÊÜáPÝRX ÖæãÃÜñÜí¨Ü ®æ®Ü²®Ü ÓÜíbPæ "PܮܰvÜ ÊÝ~' (1977). A¨ÜPæR ÓÜíWÜÅ×st hÝ×àÃÝ£®Ü ÖÜ|¨Ü EÚPæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜqÔ¨Ü᪠"¨ÜQÒ| PܮܰvÜ PÝÊÜ 1900&1976' GíŸ BÂí¥ÝÆi (ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá : ÓÜá¸ÝÅ¿á aæãPÝRw ÊÜáñÜᤠÊÜááÃÜÚà«ÜÃÜ E±Ý«Ü ×Ä¿ávÜR). ÊÜáñæ¤ ÓÜíZ¨Ü ¸æÚÛ ÖÜŸº¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ (2001) "¨ÜQÒ| PܮܰvÜ¨Ü ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü PÝÊÜ 1900 & 2000' (ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá : vÝ. ¹. g®Ý¨Üì®Ü »Üp…) GíŸ C®æã°í¨Üá ŸêÖÜñ… BÂí¥ÝÆi¿á ±ÜÅPÜoOæ. CÊæÃÜvÜã B¿Þ PÝÆZor¨ÜÈÉ ¨ÜQÒ| PܮܰvÜ¨Ü PÜËWÜÙÜá PܮܰvÜ PÝÊÜÂPæR ¯àw¨Ü PæãvÜáWæ H®Üá, ÖæàWæ GíŸá¨ÜÃÜ ¨ÝSÇæ. Cí¥Ü ±ÜÅ¿áñÜ° C®Ý°ÊÜ iÇæÉWÜÙÜÆãÉ ®Üvæ©ÆÉ GíŸ ÖæWÜYÚPæ DWÜÆã D ÓÜíZPæR ËáàÓÜȨæ. D BÂí¥ÝÆiWÜÙÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜ ÓÜí±Ý¨Ü®Ý ¯ÆáÊÜâ JÆÊÜâ ÊÜáñÜᤠAÊÜâWÜÙÜÈÉ®Ü ÓÜá©àZì ±ÜÅÓݤÊÜ®æWÜÚWæ PܮܰvÜ¨Ü Ô¨Üœ ±ÜÅԨܜ ËÊÜáÍÜìPÜÄí¨Ü ËÍæàÐÜ ÊÜá®Ü°Oæ. ¹w ±ÜÅPÜoOæWÜÚWÜã ÓÜíZÊÜâ PæçÖÝQ¨æ. Ÿ®Ü°íhæ WæãàËí¨ÝaÝ¿áìÃÜ "ÖæàÙܨæà EڨܨÜáª', ÓÜá.ÃÜí. GPÜáRíw AÊÜÃÜ "¸æÙÜÛQRWÜÙÜá', g¿áÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ AÊÜÃÜ "¹¨Üª ±ÜÅ£Êæá', ¿áá.Pæ.Ë. BaÝ¿áì AÊÜÃÜ "ÊÜÓÜáí«ÜÃæ', ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ ±æç AÊÜÃÜ "PÜ®ÜÓÜáWÜÙæà Ÿ¯°' Êæã¨ÜÇÝ¨Ü PÜÊÜ®Ü ÓÜíWÜÅÖÜWÜÙÜá. ÎÅàÊÜᣠB®Üí© ÓܨÝÎÊÜÃÝÊ… AÊÜÃÜ "EvÜáWæãÃæ ÊÜáñÜᤠCñÜÃÜ PÜñæWÜÙÜá' ñÜá©¿ávÜR ËÐÜ¡$Ì¿á AÊÜÃÜ "¨æãÃæ¿á ±ÜÃÝg¿á ÊÜáñÜᤠCñÜÃÜ PÜñæWÜÙÜá', ¹. ÔàñÝÃÝÊÜá »ÜorÃÜ "AWæãàaÜÃÜ' Êæã¨ÜÇݨÜÊÜâ PÜ¥Ý ÓÜíWÜÅÖÜWÜÙÜá. "PÝíñÝÊÜ Ã Ü & Jí¨Ü á A«Ü  ¿á®Ü ' , "££¤ ñ æ ô ' GíŸá¨Ü á ¿áPÜ Ò W Ý®Ü ÓÜ í Ÿí— ÍÝÓÜ÷WÜÅí¥ÜWÜÙÜá. "aæívæ ÊÜá¨ÜªÙæWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ' (BñܾaÜÄñæÅ) "ÊæãWÜÓÝÇæ JÆÊÜâ ¯ÆáÊÜâ' (ÇæàS®Ü ÓÜíWÜÅÖÜ) Êæã¨ÜÇݨÜáÊÜâ ËÎÐÜr ±ÜÅPÝÃÜ¨Ü PÜê£WÜÙÜá; "ÊÜááPܤ ÖÜíÓÜ', "±Üâ®ÜÃÜãÃÜá ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ', "®Ý¨Ü ÓÜá®Ý¨Ü' GíŸ A¼®Üí¨Ü®Ü WÜÅí¥ÜWÜÙÜã ÓÜíZ¨Ü PÝOæRWÜÙæà.

"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ' WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ

PæàÊÜÆ ÓÜ»æ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÚí¨Ü H®Ü®Üã° PÜorÇÝWܨÜá, ®ÝwWæ ®Ývæà ¸æÃÜWÝWÜáÊÜíñæ ®ÝvÜ®Üá° PÜqr¨Ü ÓÝ«ÜPÜÃÜ PÜáÄñÝ¨Ü QÃÜá ÖæãñܤWæWÜÙÜ (52 ±ÜâoWÜÙܨÜáª) ÊÜáãÆPÜ Aí¥ÜÊÜÃÜ ÓÝ«Ü®æWÜÙÜ®Üá° A®ÝÊÜÃÜ| ÊÜÞvܸæàPÜá GíŸ ®æÇæ¿áÈÉ ÖÜáqr¨Ü᪠"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ' G®Üá°ÊÜ WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ. C¨Üá PܮܰvÜ ÓÜíZPæR ÊÜáãÊÜñÜᤠñÜáí¹¨Ü ®æ®Ü²Wæ (2006) ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. AË»ÜiñÜ ¨Ü.PÜ.¨Ü ®ÜãÃÝÃÜá ÓÝ«ÜPÜÃÜÈÉ B¿áª ÊÜáãÊÜñÜᤠÊÜáí©¿á ÓÝ«Ü®æWÜÚWæ CÈÉ A®ÝÊÜÃÜ|WæãÙÜáÛÊÜ ÁãàWÜ. D ±ÜÅPÜoOæ¿áÆãÉ ÓÝÊÜÞiPÜ ®Ý¿á. GÆÉ ÊÜWÜì¨Ü, GÆÉ PæÒàñÜÅWÜÙÜ A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ÊÜáñÜᤠ±ÜÅaÝÃÜPæR ÔQR¨Ü ÊÜáñÜᤠÔPÜR¨ÜÊÜÄWæÆÉ ±ÝÅÍÜÓÜö. C¨ÜPÝRX vÝ. Pæ. b®Ü°±Ü³ WèvÜ, vÝ. ®Ý. ¨ÝÊæãà¨ÜÃÜ Íæqr, PÝíñÝÊÜÃÜ g¿áÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ, vÝ. ¹. g®Ý¨Üì®Ü »Üor, ¸æÙÜWæãàvÜá ÃÜÊæáàÍ… »Üp…, vÝ. ¹.². ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 154


ÖÜÚÛ¿á ÖÜ|ñæ

PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ PÝíñÝÊÜÃÜ ®Üv¨ æ áÜ Ÿí¨Ü ¨ÝÄ

PÝíñÝÊÜÃÜ G®Üá°ÊÜâ¨Üá PÝPÜìÙÜ ñÝÆãÉQ®Ü ÖÜÚÛÁãí¨ÜPæR CÃÜáÊÜ ÖæÓÜÃÜá. ®ÜÊÜá¾ ®Ýw®Ü A®æàPÝ®æàPÜ ÖÜÚÛWÜÙÜ ÖÝWæ C¨Üã CÃÜáÊÜâ¨æà B¨ÜÃÜã C®Ý°ÊÜâ¨æà ÖÜÚÛ¿áÈÉ CÆÉ¨Ü ÊæçÎÐÜr$ D ÖÜÚÛ¿á¨Üáª. A¨ÜPæR PÝÃÜ| D ÖÜÚÛ¿á PܮܰvÜ PÝ¿áPÜ. D PÝ¿áPÜPæR ÓÜÌÃÜã±Ü PæãvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá CÈÉ ÖÜáqr ¸æÙæ¨Üá, ñÜ®ÜWæ ñÝ®æà ÃÜã±ÜPÜÊÝ¨Ü ÖÝWæ CÃÜáÊÜ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ.

GÈɨæ D ÖÜÚÛ?

Öè¨Üá. GÈɨæ D ÖÜÚÛ GíŸ PÜáñÜãÖÜÆ ¯ÊÜáWæ C¨ÜªÃæ ®æàÃÜÊÝX ÊÜáãvÜṨæÅ ÊÜáñÜᤠPÝPÜìÙÜÊÜ®Üá° ÓÜí±ÜQìÓÜáÊÜ ÃÝgÃÜÓæ¤ (ÃÝ.Öæ. 13)¿áÈÉ ÔWÜáÊÜ ¸æÙÜáÊÝÀá GíŸ ±Üâor ±æàpæ¿áÈÉ CÚÀáÄ. AÈÉ ¯íñÜá ±ÜÎcÊÜáPæR £ÃÜáX, ¨ÜãÃÜ¨Ü ±ÜvÜṨæÅWæ ¸æÙܾ|á¡ ÊÜáãÆPÜ ÖݨÜá ÖæãàWÜáÊÜ ÃÜÓ椿áÈÉ I¨Üá Q.Ëáà. ÊÜááí¨æ Ÿ¯°. Êæã¨ÜÆá Ÿ¿áÆá, BÊæáàÇæ HÃÜá, ÊÜáñæ¤ PÝvÜá. BWÜáí¸æ [Ýq¿á ®æ®Ü±ÝWÜáñܤ¨æ ¯ÊÜá¾ PÜ~¡Wæ. AÈÉ ® Ü £ÃÜ á Ë®Ü È É £ÃÜ á X Pæ Ù Ü X Ú¨Ü Ã æ ¨Ü ã ÃÜ © í¨Ü PÝ|áÊÜ â ¨Ü á ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü ÎSÃÜ. B ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü BÃÝ«Ü ÊÜáã£ì PÝíñæàÍÜÌÃÜ. ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü Ãܥܹ੿áÈÉ ×í©®Ü BÙÜÃÜÓÜÃÜ ¹àw®Ü (ÊÝvæ¿á) ÊÜÞ¨ÜÄ¿á Jí¨Üá »ÜÊÜ »ÜÊÜ®Ü. A¨ÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá : PÜ®ÝìoPÜ HQàPÜÃÜ|¨Ü ®æàñÝÃÜ Pæ.¹. (PÝíñÝÊÜÃÜ ¸ÝÃÝw¹àvÜá) i®ÜÃÝg ÖæWæx g®Ü¾ ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ ÓݾÃÜPÜ "PܮܰvÜ »ÜÊÜ®Ü' Gí¨Üá. C¨Üá PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü PÝ¿áìaÜoáÊÜqPæWÜÚWæ DWÜ ¨æàÊÜÓݧ®Ü. ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 151

PÜaÝc ÃÜÓæ¤, ˨ÜáÂñ… ÊÜÂÊÜÓæ§, ÊÝÖÜ®Ü, ¨ÜãÃÜÊÝ~ CñÝ© ¿ÞÊÜ ®ÝWÜÄPÜ ÓèÆ»ÜÂWÜÙÜã CÆÉ¨Ü 1960ÃÜ ¨ÜÍÜPܨÜÈÉ D ÖÜÚÛWæãí¨Üá ñÝÆãPÜá ¸æãàwì®Ü WÝÅËáà| BÓܳñæÅ ÊÜáígãÃÜá. BWÜ A¨ÜPæR Êæç¨Ý—PÝÄ¿ÞX "ŸÃÜÇæãÇæÉ' Gí¨ÜÃÜá GÆÉ Êæç¨ÜÂÃÜã. ¨ÜãÃÜ¨Ü PÝÓÜÃÜWæãàw®Ü ÖÜÚÛ PæãàÙÜãÂįí¨Ü ñÝ®Üá CÇæÉà ¯ÆÉ ŸÇæÉ GíŸíñæ Ÿí¨ÜÊÜÃÜá (1&11&1965) C±Ü³ñæã¤í¨ÜÃÜ ñÜÃÜá| vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ GíŸÊÜÃÜá. ÓÝ×ñÜ ²Åࣿá D ñÜÃÜá|¯Wæ PÝíñÝÊÜÃÜ PÜívܨÜ᪠PÜWÝYvÝX AÆÉ; B¿áÓÝRíñÝÊÜÃÜÊÝX. A¨ÜPæRà G®Üá°ÊÜíñæà CÈÉ®Ü Ãæçñݲ g®ÜÃÜÈÉ ÓÝÊÜÞiPÜ GaÜcÃÜ ÊÜáãwÓÜÆá AÊÜÃÜá Êæã¨ÜÆá PÜqr¨Ü ÓÜíÓæ§ ÃæçñÜ ¿ááÊÜPÜ ÊÜêí¨Ü (1966). A¨Üá ÊÜÂÊÜÔ§ñÜ Ô§£Wæ ŸíñÜá G®Üá°ÊÝWÜ AÊÜÄWæ ¹¨Üª PÜ®ÜÓÜá PܮܰvÜ¨Ü PÝ¿áPÜ. ÖÜÚÛ¿á ÖÜ|ñæÁãí¨Üá FÄWæà ©à±ÜÊÝ¨Ü ÖÝWæ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ ÖÜáqrñÜá (26&5&1976). A¨ÜÃÜ E¨Ý^o®æWæ ©à±Ü ÖÜbc ÓæàÓæ ÖÝQ¨ÜÊÜÃÜá PܮܰvÜ¨Ü PÝÚ¨ÝÓÜÃæí¨æà ±ÜÅԨܜÃÝ¨Ü ±æäÅ. GÓ….Ë. ±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃÜ »ÜorÃÜá. B ÖÜÚÛ¿á ÖÜ|ñæ DWÜ "ÖÜaæcàÊÜâ PܮܰvÜ¨Ü ©à±Ü'ÊÝX ±ÜÅgÌÈÔ ®Ýw®Üá¨ÜªWÜÆPÜãR ±ÜÅԨܜ.

±ÜíaÜ WÝÅÊÜáWÜÙÜÈÉ "gíWÜÊÜá'

ÓÜíZ ÖÜáoárÊÜ ©®ÜWÜÙÜÈÉ PÝíñÝÊÜÃÜ WÝÅÊÜá¨Ü g®ÜÓÜíTæ C¨Ü᪨Üá GÃÜvÜãÊÜÃæ ÓÝËÃܨÜÐÜár. AÊÜÃÈ Ü É ÓÝPÜÒÃÃÜ Ü ÓÜíTæ Öæacæí¨ÜÃæ A«ÝìíÍÜQRíñÜ PÜwÊæá. ÓÝ×ñÜ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá BWÜ PæàÊÜÆ A«Ý±ÜPÜÃÜ ÓÜÌñÜá¤. A¨ÜPÝRX A«Ý±ÜPÜÃÜ hæãñæ CñÜÃÜ ÓÝ×ñÝÂÓÜPܤÃÜ®Üã° ÖÜávÜáQ ×w¿ááÊÜ ¸æàpæ. ±ÜPÜR¨Ü ¸æàÇÝw, ¸æÙÜáÊÝÀá, ¸æãàÙÜ, Pæ©íhæ (®Üí¨ÜÚPæ) WÝÅÊÜáWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ ÍÝÇæWÜÙÜ hæãñæ ÊÜá®æÊÜá®æWÜã »æàq. AÈÉ PæçÊÜááX¨Üá "Ÿ¯°' GíŸ PæãàÄPæ. BWÜ ÓÝ×ñÜ ²Åà£Wæ Pæàí¨ÜÅÊÝX¨Üª ¸æàÇÝw ÍÝÇæ¿áÇæÉà ÓÜíZ¨Ü PÜdæàÄ. AÈÉí¨ÜÇæà ±ÜÅ£à GÃÜvÜá £íWÜÚWæãÊæá¾ ±ÜíaÜWÝÅÊÜáWÜÙÜ ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÍÝÇæWÜÙÝaæ ÓÜíZ¨Ü ÓÜíaÝÃÜ. AÈÉ ÓÝ×ñÝÂÃÝ«Ü®æ. ÊÜÐÜìPæãRÊæá¾ ¸æàÇÝw¿áÈÉ ÓÝ×ñæãÂàñÜÕÊÜ. B¿áª ÓÝ×£ PÜÇÝ˨ÜÄWæ Óܮݾ®Ü; Êæã¨ÜÆá "PܮܰvÜÊÝ~', BÊæáàÇæ "±ÜÅÓÜá¤ñÜ' GíŸ GÃÜvÜá A¯¿áñÜPÝÈPæWÜÙÜ ±ÜÅPÜoOæWÜÙÜ EñÝÕÖÜ.

"ÊÜáá¨Üª|¯Wæ ®ÜÊÜá®Ü'

PܮܰvÜ ÓÜíZPæR BÍÜÅ¿á ¯àw¨Ü WÝÅÊÜá ®Üí¨ÜÚPæ. A¨ÜPæR ±ÜÅÔ©œ CÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜÃÜPÜË ÊÜáá¨Üª|¯í¨Ü. AÊÜ®Ü ÖæÓÜÃÜ®Üá° B FÃÜÈÉ ¯ñÜ®ÜãñÜ®ÜÊÝXvÜÆá BWÝWÜ AÈÉ ±ÜÅ¿áñÜ°. B¨ÜÃæ A¨ÜPæR ®ÜãÃÝÃÜá ËZ°. PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ A¨ÜPÝRX ÃÜã²Ô¨Ü Áãàg®æ "ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ Óܳ«æì' Áãàg®æ (1979)¿á ±ÜÅPÜoOæWæ ԨܜÊÝ¨Ü (±ÜÅPÜqñÜ CÆÉÊæà A±ÜÅPÜqñÜ) PÜÊÜ®ÜWÜÙÜ ÖÜÓܤ ±ÜÅ£ Óܳ«æìWæ BÖÝÌ®Ü. Cí¥Ü TÝÓÜX ±ÜÅÍÜÔ¤ PܮܰvÜPæR BWÜ C¨æà Êæã¨ÜÆá. C¨ÜÄí¨ÝX ×Ä QÄ¿á PÜËWÜÙÜÈÉ ÊÜáãw¨Ü᪠GÈÉÆÉ¨Ü EñÝÕÖÜ. ÃÝhݨÜÂíñÜ©í¨Ü ŸíñÜá ±ÜÅ£QÅÁáWÜÙÜ ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 152


PÝÆPæR WÜ»ÜìWÜáw¿á ÊÜáãÆËWÜÅÖÜÊÜ®Üá° ¼®Ü°WæãÚÓܨæ, A¨Ü®Üá° ÖæãÃÜgWÜÈWæ ÓÝWÜ ÖÝQÃܸæàPÜá. D ÊÜÞ£Wæ B ÇæãàPæàÍÜÌÃÜ ËWÜÅÖÜ¨Ü DX®Ü Ô§£Ááà ÓÝü ®Üáw¿ááñܤ¨æ. Cw¿á ËWÜÅÖÜ¨Ü PæÙÜWÜ| »ÝWܨÜÈÉ ÇæãàÖÜ¨Ü ñÜWÜvÜ®Üá° ÊÜáwb¨Ü hÝWæ¿áÈÉ ®æà±Ýì¨Ü PèÍÜÆ¨Ü PÜÅÊÜáËÆÉ; AÆÉÈÉ ÖÜĨÜíñæ PÝ~ÓÜáñܤ¨æ. ËWÜÅÖÜ¨Ü ±ÜÅ»ÝÊÜÚWæ BÓÜÃæ¿ÞX Jí¨Üá ÊÜáÃÜ¨Ü ²àsÜ˨æ. ¿ÞÊÜâ¨æà Ô§ÃÜ ËWÜÅÖÜ¨Ü ±ÜÅ»ÝÊÜÚ¿áá ×àWæ ÊÜáÃÜ¨Ü ²àsܨÜÈÉ CÃÜáÊÜâ¨Üá AÓÜí»ÜÊÜÊæ¯ÓÜáñܤ¨æ. ¨ÝÃÜáÎƳ¨Ü ±ÜÃÜí±ÜÃæÁãí¨Üá C¨ÜªÃÜã, CÈÉ¿á¨Üá ÖÝWÜÆÉ, ÇæãàÖÜ ËWÜÅÖÜ¨Ü ±ÜÅ»ÝÊÜÚ¿á BÓÜÃæWÝX ÊÜáÃÜ¨Ü ©Ëá¾WÜÙܯ°vÜÇÝX¨æ. B ËWÜÅÖÜ¨Ü ±Ý¨Ü ²ào¨ÜíñÜÖÜ ÍÝÓÜ®Ü¨Ü ÖæàÚPæWæ (ÇæãàPæàÍÜÌÃÜÓÜ ¨æàÊÜÓÜ ±ÜÅ£ÐÝuÊÜáPÜÃæãàñÜø»Üá.) D Ô§£ ËÃÜá¨ÜœÊÝX¨æ. AíñæÁáà «ÜÊÜáìÓܧÙܨÜÆãÉ, I£ÖÜ嬆 ±ÜÅPÝÃÜ PܨÜÄÀáí¨Ü AÈÉWæ ÎÊÜÈíWÜÊÜ®Üá° J¿áª¨æªíŸ ÖæàÚPæÀá¨æ. A¨Üã ÊÜáígá®Ý¥Ü ÖæÓÜÃÜ®æ°à ñÝÚ¨æ. ÖÝWÝX ±ÝÅ¿áÍÜ@ A¨Üã ÓÜÖÜ ×í¨Üã ¸è¨Üœ ÊÜáígáÎÅà ûæàñÜÅ˨Ü᪨Üá ‘ÊÜáígá®Ý¥Ü’ ûæàñÜÅÊÝXÃÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæÀá¨æ. C¨Ü®Üá° ±æç¿áÊÜÃÜá ×í¨æÁáà ÓÜãbÔ¿áã C¨ÝªÃæ. DWÜ, ÓÜíWÜÅ×Ô ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ, PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ ÍæçÊÜ ÍÝTæ¿áã ¸è¨Üœ±ÜÅ»ÝÊÜPæR JÙÜWÝX A¨ÜÃÜ ¨æàÊÜñÝÊÜWÜì¨Ü AÊÜÇæãàQñæàÍÜÌÃÜ (ÇæãàPæàÍÜÌÃÜ)®Ü®Üã° ÊÜáígáÎÅà ¿á®Üã°, £ÅÇæãàPæàÍÜÌÃÜ ÖÝWÜã ÊÜáígá®Ý¥Ü ÖæÓÜÃÜÈÉ ÔÌàPÜÄÔÊæ Gí¨Üá ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá. i®ÝÆ¿áWÜÙÜá ©®Ü ¸æÙÜWÝWÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉÁáà ÎÊÝÆ¿áWÜÙݨÜá¨ÜPæR ÃÝZÊÝíPÜ®Ü ÓæãàÊÜá®Ý¥ÜaÝÄñÜŨÜíñÜÖÜ PܮܰvÜ PÝÊÜÂWÜÙÜÈÉ B«ÝÃÜ˨æ Gí¨Ü ŸÚPÜ D ŸWæ¿á BÃÝ«Ü®Ý ËWÜÅÖÜ¨Ü ÊÜÂñÜ¿á BXÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜí»ÜÊܯà¿á. ×àWæ ®ÜÊÜá¾ D ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ Ÿá¨Üœ®Ü ±æÅàÃÜOæ ±ÜÅ»ÝÊÜ&±ÜÄOÝÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÊݱÜPÜÊÝX PÝ|áñæ¤àÊæ. PÜ®ÝìoPÜ¨Ü PÜÃÝÊÜÚ¿á »ÝWÜ, JÙÜ®Ýw®Ü A®æàPÜ ®æÇæWÜÙÜá A¨ÜÃÜÆãÉ ËÍæàÐÜñæ EñܤÃÜ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉ D ±ÜÅ»ÝÊÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ ËÎÐÜrÊÝX PÝ~ÓÜáñܤÊæ. ÇæãàPÜ PÝÃÜá|嬆 ±ÜÄPÜƳ®æ¿áÈÉ ÊÜá«ÜÂÊÜá ÊÜWÜì¨Ü ®æÃÜÚ®ÜÈÉ ×àWæ JvÜÊÜáãw¨Ü Ÿá¨Üœ®Ü ÖæhæjWÜáÃÜáñÜáWÜÙÜá ÓÜíÓÜ¢£¿á A®æÌàÐÜPÜÄWæ hÝn®Ü ²±ÝÓÜáWÜÚWæ ¯ñÜÂÍÜQ¤¿á Pæàí¨ÜÅWÜÙÝXÊæ.

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 149

A®ÜáŸí«Ü

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 150


WÜÙÜ®Üá° WÜÊÜá¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. C¨Ü®Üá° GÃÜvÜá ÖÜíñÜWÜÙÜÈÉ ®ÜvæÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. Jí¨Üá AÊÜÇæãàQñæàÍÜÌÃÜ&ÇæãàPæàÍÜÌÃÜ ËaÝÃÜ. C®æã°í¨Üá ÊÜáígáÎÅà & ÊÜáígá®Ý¥Ü ËaÝÃÜ. D GÃÜvÜã AíÍÜWÜÙÜã ¸è¨Üœ & ÍæçÊÜ PæãÙÜá & PæãvæWÜÙÜ JÙæÛ¿á E¨ÝÖÜÃÜOæ WÜÙÝWÜáñܤ¨æ. Cí©WÜã AÊÜÇæãàQñæàÍÜÌÃÜ®Ü ÔíÖÜÙܨÜÈÉ BñܮܮÜá° ‘ÇæãàPæàÍÜÌÃÜ®ÝñÜ’ Gí¨Üá PÜÃæ¿áÇÝWÜᣤ¨æ. AÈÉ¿á 7®æ¿á ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü ÓÜíÓÜ¢ñÜ ÎÇÝÍÝÓÜ®ÜÊæäí¨Üá ¸æãà—ÓÜñܤ$Ì AÊÜÇæãàQñæàÍÜÌÃÜ ÓÜᤣ±ÜÃÜÊÝX¨Ü᪠A¨ÜÃÜÈÉ ÇæãàPæàÍÜÌÃÜ Gí¨æà EPܤÊÝX¨æ. AÆɨæ 15®æ¿á ÍÜñÜÊÜޮܨÜÈÉ ŸíWÝÙÜ©í¨Ü ÔíÖÜÙÜPæR Ÿí¨Üá ®æÇæst ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ Gí¸ÝñÜ & Êæã¨ÜÈWæ ¸ÝÅÖܾ|, ŸÚPÜ Ÿá¨Ýœ®Üá¿ÞÀá & ÃÜbst ÓÜíÓÜ¢ñܨÜ, ‘ÊÜêñÜÃÜñÝ°PÜÃÜ ±ÜíbPÝ’¨ÜÈÉ AÊÜÇæãàQàñæàÍÜÌÃÜ®Ü ŸWæWæ “i®ÜÊÜåèÚí, B©WÜáÃÜáí gpÝÊÜááPÜápÝ© »ÜãÐÜ| »ÜãÑñÜí” & Gí¹ñÝ© ÊÜ|ì®æWÜÚ¨Üáª, ÎÃæãà»ÝWܨÜÈÉ i®Ü (&Ÿá¨Üœ& B©WÜáÃÜá)®Ü®Üá° «ÝÃÜOæ ÊÜÞwPæãívÝñÜ Gí©ÃÜáÊÜâ¨Üá WÜÊÜá®ÝÖÜì. (PܨÜÄ¿á ËWÜÅÖÜ¨Ü ÎÃæãà»ÝWÜ¨Ü ±ÜÅ»ÝÊÜÚ¿á Ÿá¨Üœ®Ü Pæñܤ®æ¿á®Üá° CÈÉ WÜÅ×ÓÜŸÖÜá¨Üá). ÐÜvÜá½g ÇæãàPæàÍÜÌÃÜ ËWÜÅÖÜ¨Ü ŸWæWæ ¸è¨Üœ ñÝí£ÅPÜ WÜÅí¥ÜWÜÙÜÈÉ ËÊÜÃÜWÜÙÜá ÔWÜáñܤÊæ. ÐÜvÜá½g ÇæãàPæàÍÜÌÃÜ, AÊæãàZ±ÝÍÜ ÇæãàPæàÍÜÌÃÜ CÊæÆÉ ±ÜÅÊÜááS ÇæãàPæàÍÜÌÃÜ ÃÜã±ÜWÜÙæà BX¨Üáª, ÓÜÖÜÓÜÅ»Üág ÇæãàPæàÍÜÌÃÜPæR ÊÜÞñÜÅ Gíoá PæçWÜÙÜá, EÚ¨Üíñæ GÆɨÜPÜãR BÃÜá PæçWÜÙÜ®Üá° ÖæàÙÜÇÝX¨æ. C¯°àWÜ D ËWÜÅÖܨÜÈÉ ÎÊܱÜÃÜÊÝ¨Ü ÓÜãaÜ®æWÜÚÊæÁáà Gí¨ÜÃæ AÊæà®Üã PÝ~ÓܨÜá. ®æãÓÜÆÈÉ aÜí¨ÜÅÇÝídÜ®Ü, ÓܱÝì»ÜÃÜ| CñÝ© ¿ÞÊÜ bÖæ°WÜÙÜã CÆÉ. ÖÝWÝX C¨Üá ¸è¨Üœ AÊÜÇæãàQàñæàÍÜÌÃÜ®Ü ËWÜÅÖÜ G®Ü°Æá ¿ÞÊÜ Awx¿áã PÝ~ÓܨÜá. C®æã°í¨Üá ËWÜÅÖÜ ÊÜáígáÎÅà¿á¨Üáª, A¨æà ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü JÙܱèÚ¿á GvÜ»ÝWÜ¨Ü gWÜÈ¿áÈɨæ. A¨Üá ±ÜäÊÝì¼ÊÜááSÊÝX¿áã, A¨ÜPæR¨ÜáÃÝX ±ÜÎcÊÜá¼ÊÜááSÊÝX Ÿá¨Üœ®Ü ±ÜÅ£Êæá¿áã CÊæ. ÊÜáígáÎÅà ®ÝÆáR PæçWÜÙÜá. D ÊÜáígáÎÅà¿á ŸWæWÜ| ¸è¨Üœ ËÖÝÃÜ W Ü Ù Ü ® Ü á ° DWÜ WÜ Ê Ü á ¯ÓÜ Ÿ ÖÜ á ¨Ü á . ÓÝ«Ü ® Ü Ê Ü Þ ÇÝ ÊÜ á ígáÎÅà A¥Ü Ê Ý ÊÜáígáNãàÐÜ®Ü 48 ÃÜã±ÜWÜÙÜá EPܤÊÝXÊæ. ÊÜáígá, ÊÜáígáÙÜ GíŸ ÓÜíÓÜ¢ñÜ ±Ü¨ÜPæR ÊÜá®æãàÖÜÃÜ GíŸ A¥Üì˨æ. WÜáÖÜÂÓÜÊÜÞPÜñÜíñÜÅ, ÊÜáígáÎÅà ÊÜáãÆPÜƳ ÊÜááíñÝ¨Ü ¸è¨Üœ ñÝí£ÅPÜ WÜÅí¥ÜWÜÙÜÈÉ ÊÜáígáÎÅà ËÊÜÃÜWÜÚÊæ. DñÜ «Ý¯Ÿá¨Üœ®Ý¨Ü Aûæãà»ÜÂg®Ü (PæÆÊÜÃÜá AËáñݻܟá¨Üœg®Ü Gí¨Üã, C¯°ñÜÃÜÃÜá ±ÜíaܫݯŸá¨Üœ ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ©í¨Ü g¯Ô¨ÜÊÜ®æí¨Üã ÖæàÙÜáÊÜ⩨æ)®ÝX¨Ýª®æ. ñÝÃÝ®Ý¥Ü®Ü ±ÜÅPÝÃÜ, ÊÜáÖݱܨܾ®Üí¨Ü®Ü ŸÚPÜ BÚ¨Ü aÜí¨ÜÅWÜá±Ü¤®ÜÈÉWæ ÊÜáígáÎÅà¿áá JŸº ¼ûÜáÊÝX Ÿí¨Üá AÐÜrÓÝÖÜÔÅPÝ ±ÜÅhÝn±ÝÃÜËáñÝ¨Ü ÊÜáãÆPÜ ÊÜáÖÝ¿Þ®ÜÊÜ®Üá° E±Ü¨æàÎst Gí¨Üã ÍÜã®Ü ñÜñܤ$Ì¨Ü Êæã¨ÜÆ ±ÜÅ£±Ý¨Ü®æ D ÊÜáãÆPÜ BÀáñÜá Gí¨Üã ÖæàÙÜÇÝX¨æ. GÓ…. ÎÅàPÜísÜ ÍÝÔ÷¿áÊÜÃÜá bà¯à ±Ü¨Ü ÊÜÞ®…&aÜá GíŸá¨ÜÄí¨Ü ÊÜáígáÎÅà Ÿí©ÃÜŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá

F×ÓÜáñݤÃ.æ ÊÜáígáÎÅà ËWÜÅÖÜWÜÙÜá ÊÜá¥ÜáÃÝ, WÝí«ÝÃÜÎƳWÜÙÜÈÉ PÝ~ÓÜ©¨ÜªÃÜã A®ÜíñÜÃÜ ÊÜáWÜ«Ü, ÓÜÃܮݥÜ, ÊÜíWÜ, ®æà±ÝÙÜ, hÝÊÝ ÎƳWÜÙÜÈÉ ÖæàÃÜÙÜÊÝX PÜívÜáŸÃÜáñܤÊæ. (˨ݼÊÜÞ¯ ¨æàÊÜñæÁáí¨Üã, AÊÜÇæãàQàñæàÍÜÌÃܯWæ ÓÜÊÜޮܮæí¨Üã ±ÜÄWÜ~ÓÜƳoár D ¨æàÊÜñæ ±ÜÅԨܜ®ÝX¨Ýª®æ.) PܨÜÄ¿á ‘ÊÜáígá®Ý¥Ü’ EÇæÉàS Êæã¨ÜÈWæ ¨æãÃæ¿ááÊÜâ¨Üá QÅ.ÍÜ. 1277 &1292ÃÜÈÉ BÚ¨Ü ŸÆÉ ÊÜáÖݨæàË¿á ÍÝÓܮܨÜÈÉ. AÈÉ¿á EÇæÉàS ‘ÊÜáígá®Ý¥Ü’ GíŸá¨ÝX WÜáÃÜáÃÝg »ÜorÃÜá ÓÜãbÓÜáñݤÃæ. bà¯à ‘ÊÜÞ®…&aÜá’ C¨æà ÊÜáígá®Ý¥Ü BXÃÜŸÖÜá¨æíŸ ÎÅàPÜísÜÍÝÔ÷WÜÙÜ FÖæWæ D ÊÜáígáÎÅà ÊÜáígá®Ý¥Ü BXÃܸæàPÜá. ¸æãà—ÓÜñܤ$Ì ÊÜáígáÎÅàÀáí¨ÜÇæà ‘ÊÜáígá®Ý¥Ü’ ÖæÓÜÃÜá ŸíñÜá. ÎÊÜ ÓÜíŸí«ÜÊÝ¨Ü ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜÈÉ GÈÉ¿áã ‘ÊÜáígá®Ý¥Ü’ ¨æãÃæ¿á©ÃÜáÊÜâ¨Üá C¨ÜPæR ±ÜäÃÜPÜÊÝ¨Ü ËÃæãà«Ü ÓÝûÜ$ÂÊæà BWÜáñܤ¨æ. CÐærà AÆɨæ PܨÜÄ¿á ±ÜÄÓÜÃܨÜÇæÉ ¨æãÃæñÜ ÓÜáÊÜÞÃÜá QÅ.ÍÜ. 9®æ¿á ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü ÊÜáígáNãàÐÜ®Ü ËWÜÅÖÜPæR ÔíÖÜ ±Ý¨Ü ²àsÜ˨Ü᪠CPæRvæWÜÙÜÈÉ GÃÜvÜá Ô÷à ±ÜÅ£ÊæáWÜÙÜã CÊæ. AÆɨæ C¨æà iÇæÉ¿á ÊÜáãvÜṩÃæ¿á ±Ü⣤Wæ¿áÆãÉ Aûæãà»Ü ¸æãà—ÓÜñܤ$Ì ËWÜÅÖÜ ¨æãÃ棨æ. D GÃÜvÜã ËWÜÅÖÜWÜÙÜá ÊÜáígáÎÅà ÓÜíŸí«ÜÊÜ®æ°à ¯aÜcÙÜWæãÚÓÜáñܤÊæ. ÖÝWÝX CÐÜár ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá. PܨÜÄ¿áã ¸æãà—ÓÜñܤ$Ì ÊÜáígáÎÅà¿á BÃÝ«Ü®Ý Pæàí¨ÜÅÊÝX¨Ü᪠ÓÜáÊÜÞÃÜá QÅ.ÍÜ. 10®æ¿á ÍÜñÜÊÜޮܨÜÊÜÃæWÜã ÊÜgÅ¿Þ¯à ¸è¨Üœ«ÜÊÜáì CÈÉ ±ÜÅaÝÃܨÜÈÉ C©ªÃܸæàPÜá. C¨æà ÊÜgÅ¿Þ®Ü¨Ü BÃÝ«Ü®Ý PÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° Jí¨ævæÀáí¨Ü ÍæçÊÜ ÍÝTæ¿áã C®æã°í¨ævæÀáí¨Ü ¸è¨Üœ ÍæçÊÜ g®ÜÂÊÝ¨Ü ®Ý¥Ü±Üí¥ÜÊÜä ñÜÊÜá¾ÈÉ ÓæàÄÔPæãívÜÊÜâ. ÖÝWÝX CÈÉ¿á ÇæãàPæàÍÜÌÃÜ®æà ÊÜááí¨æ £ÅÇæãàPæàÍÜÌÃܮݨÜ. DWÜ D ÇæãàPæàÍÜÌÃÜ ËWÜÅÖÜPæR £ÅÇæãàPæàÍÜÌÃÜ GíŸ A¼¨Ý®ÜËà¿áÇÝX¨æ! ÖÝWæí¨Üá ŸÃæ¨Ü ´ÜÆPÜ B ËWÜÅÖÜ¨Ü ŸÚÀá¨æ. (ÊÜáígáÎÅàWæ ŸÅÖܾ®æí¨Üã, Ÿá¨Üœ¯Wæ ÊÝÂÓÜ®æí¨Üã CÈÉ ±Üâ®Ü®ÝìÊÜáPÜÃÜ| WÜÙÝXÊæ!!) C®Üã° PÜáñÜãÖÜÆ¨Ü AíÍÜÊæí¨ÜÃæ, PܨÜÄ¿á ÊÜáígá®Ý¥Ü ¨æàÊÝÆ¿áWÜÙÜÈÉ DWÜ A—ÐÝuñÜ° ¨æàÊÜñæ¿ÞX WÜ»ÜìWÜáw¿áÈÉÃÜáÊÜâ¨Üá ÎÊÜÈíWÜ, C®æã°í¨Üá ÊÜáígá®Ý¥Ü ûæàñÜÅÊÝ¨Ü C¨æà iÇæÉ¿á «ÜÊÜáìÓܧÙܨÜÆãÉ ÎÊÜÈíWÜÊæà C¨æ. ÓܧÚà¿á I£ÖÜÂWÜÙÜá ÖæàÙÜáÊÜíñæ PܨÜÄ¿áã Êæã¨ÜÈWæ ¸è¨Üœ ûæàñÜÅÊÝX¨Ü᪨Üá ŸÚPÜ ÎÊÜûæàñÜÅÊÝÀáñÜá. «ÜÊÜáìÓܧÙÜ¨Ü ÎÊÜÈíWÜÊÜ®Üá° PܨÜÄÀáí¨ÜÇæà J¿áÂÇÝÀáñÜá. ÖÝWÝX D I£ÖÜÂWÜÙÜá ÓÝÃÜáÊÜíñæ ±ÝÅ¿áÍÜ@ 10®æ¿á ÍÜñÜÊÜޮܨÜÊÜÃæWæ C¨Üª ¸è¨ÝœÆ¿áÊæà ŸÚPÜ 12&13 ®æ¿á ÍÜñÜÊÜÞ®ÜWÜÙÜÈÉ ÎÊÝÆ¿áÊÝX ±ÜÄÊÜ£ìñÜÊÝÀáñÜá. ÖÝWæ ±ÜÄÊÜ£ìñÜÊÝWÜáÊÜ

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 147

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 148


2. ¸è¨Üœ & ÍæçÊÜ ÓÜíŸí«Ü

ÊÜáÖÝ¿Þ®Ü ±Üí¥Ü¨ÜÈÉ AWÜ~ñÜ ÓÜíTæÂ¿á ¨æàÊÜñÝ ÊÜWÜì¨Ü ÓÜêÑr¿ÞÀáñÜá. ÖÝWæ ÓÜêÑrÓÜáÊÝWÜ CñÜÃÜ ÊÜáñÜ «ÜÊÜáìWÜÙÜ g®Ü²Å¿á AíÍÜWÜÙÜ®Üá° ¸è¨Üœ «ÜÊÜáìÊÜä ñܮܰÈÉ AÙÜÊÜwÔPæãíwñÜá. GíñÜÇæà ÎÊÜÓÜíŸí«ÜÊÝ¨Ü BÃÝ«Ü®ÝíÍÜWÜÙÜá ÇæãàPæàÍÜÌÃÜ ñÜ¥ÝWÜñÜ®ÜÈÉ Óæà±Üìvæ WæãívÜÊÜâ. ‘ÓܨܜÊÜáì ±ÜâívÜÄàPÜ’¨Ü Êæã¨ÜÈWæà B©Ÿá¨Üœ®Ü ÊÜá×ÊÜÞ£ÍÜ¿áÊÜ®Üá° ÊÜ~ìÓÜáÊÜ »ÝWÜ˨Ü᪠AÈÉ BñÜ®Ü ÓÜáñܤ ®æÃæ¨Ü ±ÜÄÊÝÃÜ ¨æàÊÜñÝÊÜWÜì¨ÜÈÉ ÊÜáÖæàÍÜÌÃÜ, DÍÜÌÃÜÃÜ®Üã° ÓæàÄÓÜÇÝX¨æ. A¨æà PÜꣿáÈÉ ñÜ¥ÝWÜñÜ®Üá DÍÜÌÃܯWÜã «ÜÊÜáì¸æãà«Ü ÊÜÞw¨Ü ŸWæWæ ËÊÜÃÜWÜÚÊæ. C®æã°í¨ævæ ŸÅÖݾ©WÜÙÜã, DÍÜÌÃÜ, ÊÜáÖæàÍÜÌÃÜÃÜã, ñÜ¥ÝWÜñÜ®Ü ÓæàÊÜPÜ ÊÜWÜì¨ÜÊÜÃÜá Gí©¨æ. ‘ ÓÜ ¨ Ü œ Ê Ü á ì ±Ü â ívÜ Ä àPÜ ’ ¨Ü C®æ ã ° í ¨Ü á Öæ à ÚPæ PÜ á ñÜ ã ÖÜ Æ PÝÄ¿ÞX¨æ . AÈÉ AÊÜÇæãàQñæàÍÜÌÃÜ®Ü®Ü ÊÜá×ÊÜÞ£ÍÜ¿áÊÜ®Üá° ÖæàÙÜáñܤ, »ÜPܤÃÜ »ÝÊÜPæR ñÜPÜRíñæ BñÜ ÃÜ ã ±Ü « ÝÃÜ O æ ÊÜ Þ w «Ü Ê Ü á ì¸æ ã à«æ ÊÜ Þ vÜ á ñݤ ® æ Gí¨Ü á Öæ à Ú DÍÜ Ì ÃÜ ¯ í¨Ü E±Ü¨æàÎñÜÃÝWܸæàPݨÜÊÜÄWæ B ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ «ÜÊÜáì¸æãà«Ü®æ¿ÞWÜáñܤ¨æ Gí©¨æ. ÓܨܜÊÜáì ±ÜâívÜÄàPÜ¨Ü Êæã¨ÜÆ bà¯à A®ÜáÊÝ¨Ü QÅ.ÍÜ. 227ÃÜÈÉ BXÃÜáÊÜ PÝÃÜ| B ×í¨ÜPæR Gí¨ÜÃæ ÓÝ«ÝÃÜ| QÅ.ÍÜ. 3®æ¿á ÍÜñÜÊÜÞ®ÜPæR C¨ÜÃÜ ÃÜaÜ®Ý PÝÆÊÜ®Üá° ¯WÜ©WæãÚÔ¨ÜÃæ BWÜÇæà D ŸWæ¿á «ÝËáìPÜ JvÜíŸwPæ ®Üvæ©ÃÜáÊÜ ŸWæWæ C¨Üá ÓÜáÙÜáÖÜá PæãvÜáñܤ¨æ. D ÊÜÞ£Wæ ÖÜãÂÁá®…ñÝÕíWÜ®Ü Jí¨Üá ÖæàÚPæ¿áÈÉ¿áã B«ÝÃÜ˨æ. ¨Üü| »ÝÃÜñܨÜÈÉ ÖÜãÂÁá®…ñÝÂíW… ‘¨ÝÅËvܨæàÍÜ’¨Ü A®ÜíñÜÃÜ ÊÜÆ¿á PÜãoPæR A¥ÜÊÝ PæàÃÜÙÜ¨Ü ¨Üü| »ÝWÜ¨Ü ±ÜŨæàÍÜPæR »æàq PæãvÜáñݤ®æ. AÈÉí¨Ü ±ÜäÊÜìPæR ±æäàñÜÆPÜ GíŸ ±ÜÊÜìñÜÊÜ®Üá° ÖæàÙÜáñܤ AÈÉ ‘‘.....B ±ÜÊÜìñÜ¨Ü ñÜá©¿áÈÉ Jí¨Üá ÓÜÃæãàÊÜÃÜ˨æ. A¨ÜÃÜ Ÿ©Wæ Jí¨Üá ¨æàÊÜÓݧ®Ü˨æ. CÈÉ AÊÜÇæãàQñæàÍÜÌÃÜ®Ü ¯ÊÝÓÜËÃÜáñܤ¨æ. AÈÉWæ ÖæãàWÜáÊÜ ¨ÝÄ ¨ÜáWÜìÊÜáÊÝX¨ÜªÃÜã, »ÜPܤÃÜá PÜÐÜrWÜÙÜ®Üá° ÇæQRÓܨæ AÈÉWæ ÖæãàX ¨ÜÍÜì®Ü ±Üvæ¿ááñݤÃæ. PæÆÊæäÊæá¾ »ÜPܤÄWæ DÍÜÌÃÜ ¨æàÊÜ®ÝX¿áã PæÆÊæäÊæá¾ ±ÝÍܱÜñÜÁãàX ¿ÞX¿áã PÝ~ÔPæãÙÜáÛñݤ®æ. »ÜPܤÃÜ A¼àÐÜr ±Üä£ì¿ÞWÜáñܤ¨æ’’ G®Üá°ñݤ®æ. CÈÉ¿á ÖæàÚPæWÜÙÜ®Üá° GÃÜvÜá Äà£Àáí¨Ü A¥æçìÓÜŸÖÜá¨Üá. Jí¨Üá BWÜÇæà ¸è¨ÝœÆ¿áWÜÙÜá ÎÊÝÆ¿áWÜÙÝX ÊÜÞ±ÜìvÜᣤ¨Ü᪨ÜÃÜ ÓÜãaÜ®æ Gí¨Üá. C®æã°í¨Üá ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÊÜáñÝaÝÃÜWÜÙÜ ÓÝÊÜáÃÜÓÜ AÈÉñÜᤠGí¨Üá. CÈÉ¿á ÊÜáqrWæ Êæã¨ÜȮܨæà ÖæaÜác ÓÜí»ÝÊÜÂÊݨÜá¨Üá. ÖÜãÂÁá®…ñÝÕíW…®Üá EñܤÃÜ¨Ü »ÝÃÜñÜ¨Ü PÜ®æãàg¨ÜÈÉ ñÝ®Üá PÜívÜ EñÜÕÊÜ¨Ü ŸWæY ÖæàÙÜáñܤ A¨ÜÃÜÈÉ ±ÝÇæãYívÜ ÖÜÐÜìÊÜ«Üì®Ü®Üá BñÜ®Ü Óæ°à×ñÜ®Ý¨Ü AÓÝÕÊÜá¨Ü »ÝÓÜRÃÜÊÜÊÜáì ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜá Cí¨ÜÅ, ŸÅÖܾ ÊÜááíñÝ¨Ü ¨æàÊÜñæWÜÙÜ ÊæàÐÜ ÖÝQ A¼®ÜÀást ËaÝÃÜ ÖæàÙÜáñݤ®æ. D ŸWæ¿áÈÉ ¸è¨Üœ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÙÜÈÉ ¸è¨æœàñÜÃÜÃÜ

»ÝWÜÊÜ×ÓÜáËPæ C¨æªà CñÜá¤. B¨ÜÃæ ÊÜáÖÝ¿Þ®ÜÊÜâ ×í¨Üã ¨æàÊÜñÝÊÜWÜì©í¨Ü ÔÌàPÜÄÔ¨Ü, ¨æàÊÜñÝ ÊÜWÜì¨Ü ÊæàÐÜ«ÝÃæ CñÝ©WÜÙÜá A¨ÝWÜÇæà ¸è¨Üœ«ÜÊÜáì¨Ü Êæã¨Ü騆 ±ÜÅ»ÝÊÜ¨Ü CÚPæ¿á ÓÜãaÜ®æWÜÙݨÜíñæÁáà, A¨ÜÃÜ ‘PæãvÜá&PæãÙÜáÛÊÜ’ ÊÜá®æãà»ÝÊÜ¨Ü ÓÝûÜ$ÂÊÜä BX¨æ. ÊÜááí¨æ D ŸWæ¿á EñÜÕÊÜWÜÙÜá »ÝÃÜñÜ¨Ü GÇæÉvæWÜã ÖÜÃÜvÜÆá PÝÃÜ|ÊݨÜá¨Üá D ŸWæ¿á ¸è¨Üœ E¨ÝÖÜÃÜOæÀáí¨ÜÇæà C©ªñÜá. B¨ÜÃæ CñÜÃÜ ÊÜáñÜWÜÙÜã, C¨ÜÃÜÆãÉ ËÍæàÐÜÊÝX ×í¨Üã ÊÜáñÜ¨Ü ÍæçÊÜÍÝTæ C¨Ü®Üá° ÔÌàPÜÄÔ g®Ü²Å¿áWæãÚÓÜáñܤ Öæãà¨ÜíñæÆÉ ¸è¨ÜœÃÜá ñÜÊÜá¾ BÃÝ«Ü®Ý PÜÅÊÜá¨ÜÈÉ ÊÜÂñÝÂÓÜWÜÙÜ®Üá° ñÜí¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÝÀáñÜá. ÖÝWæ ÊÜÂñÜ¿áWæãívÝWÜ B Êæã¨ÜÈ®Üíñæ Ÿá¨Üœ, ÓÜã¿áì ÖÝWÜã ÎÊÜ CÊÜÃÜ Ÿ¨ÜÇÝX ¸è¨Üœ«ÜÊÜáì¨ÜÈÉ AÊÜÇæãàQñæàÍÜÌÃÜ & ñÝÃÝ CÊÜÄWæ Öæbc®Ü ÊÜáÖÜñÜÌ ¨æãÃæÀáñÜá. ÎÊÜ&±ÝÊÜ죿áÄWæ ÓÜíÊÝ©¿ÞX ×àWæ AÊÜÇæãàQñæàÍÜÌÃÜ & ñÝÃÝ hæãàw¿áã g®Ü²Å¿áñæWÝX ÓÜêÑrWæãíwñÜá. ÖÝWæ ÃÜã²ñÜÊݨÝWÜ B ×í¨æ AÊÜÇæãàQñæàÍÜÌÃܯX¨Üª ‘ÇæãàPæàÍÜÌÃÜ’ A¼¨Ý®Ü Ô§ÃÜÊÝÀáñÜá. A¨æà ×®æ°Çæ¿áÈÉ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ‘ÇæãàPæàÍÜÌÃÜ’ ÓÜÊÜáÓæ¿á®Üá° DWÜ aÜbìÓܸæàPÝX¨æ. DWÜ ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü PܨÜÄ¿á ÊÜáígá®Ý¥Ü ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü ÇæãàPæàÍÜÌÃÜ ÊÜᣤñÜÃÜ ÇæãàÖÜÊÜáã£ìWÜÙÜ ËaÝÃÜÊÝX aÜbìÓÜŸÖÜá¨Üá. ÊÜáígá®Ý¥Ü ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü WÜ»ÜìWÜáwÀáí¨Ü ÖæãÃÜWÜ| AíñÜ@±ÝÅPÝÃܨÜÈÉ ŸÆWÜvæWæà D ÇæãàPæàÍÜÌÃÜ®Ü PÜíb®Ü ËWÜÅÖÜ˨æ. ®ÝÆáR AwWÜÙÜÐÜár GñܤÃÜÊÝX¨Ü᪠ÊÜáãÃÜá ÊÜááSWÜÙÜá, BÃÜá PæçWÜÙÜá, D PæçWÜÙÜÈÉ ÊÜá~, ±Ü¨Ý¾©WÜÙÜ®Üá° ÃÜã²ÓÜÇÝX¨æ. PÜ|á¡WÜÚWæ ËÍæàÐÜÊÝ¨Ü ÖæãÙܲ¨æ. ËWÜÅÖÜ¨Ü ±ÜÅ»ÝÊÜÚ¿á ÊÜá«æÂ, ËWÜÅÖÜ¨Ü ÎÃæãà»ÝWÜ ¨ÜÈÉ «Ý¯Ÿá¨Üœ®Ü Pæñܤ®æÀá¨æ. C¨ÜÃÜ ±Ý¨Ü ²àsÜ¨Ü »ÝWܨÜÈÉ JíŸñÜᤠÓÝÆáWÜÙÜ WÜÅí¦ È²¿á ÓÜíÓÜ¢ñÜ »ÝÐæ¿á ÍÝÓÜ®Ü˨Ü᪠A¨ÜÃÜ PÝÙÜ QÅ.ÍÜ. 968. BWÜ ÊÜáíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ BÙÜᣤ¨Üª BÙÜá±ÜÃÝg PÜáí¨ÜÊÜÊÜáì®Üá CÈÉ¿á ÓÜáÊÜá®æãàÖÜÃÜÊÝ¨Ü PܨÜÄPÝ ËÖÝÃæà ÓÜáÊÜá®æãàÖÜÃæà! D PÜáí¨ÜÊÜÊÜáì®Ü ÊÜáñÜ ÍæçÊÜ GíŸá¨ÜPæR “¸ÝÆaÜí¨ÜÅ ÎTÝÊÜá~¿á ±Ý¨ÝÃÜËí¨Ü »ÜÅÊÜáÃÜ” GíŸ ÊÜÞñÜá ÓÝü. AÆɨæ, ©ÌgÄWæ AWÜÅÖÝÃÜWÜÙÜ®Üá° Cñܤ ËaÝÃÜÊÜä EÇæÉàSWæãíw¨Üáª, C¨Üá DñÜ®Ü ×í¨Üã ¯Æá訆 ÓÝü. D AíÍÜWÜÙÜ®Üá° ®æËá¾PæãívÜá DñÜ Óݧ²Ô¨Ü᪠ÎÊÜ®Ü ËWÜÅÖÜÊÜ®æ°à Gí¨Üã, C¨ÜÃÜÈÉ (D ÇæãàPæàÍÜÌÃÜ ËWÝÅÖÜ ¨ Ü È É PÝ|áÊÜ ) ¸è¨Ü œ í ÍÜ W Ü Ù Ü á ¸è¨Ü œ ±Ü Å »ÝÊÜ Ê Ü ® Ü ° Ð æ r ÓÜ ã bÓÜ á ñÜ ¤ Ê æ í ¨Ü ã ÊÝ©Ô¨ÜÊÜĨݪÃæ. B¨ÜÃæ WæãàËí¨Ü ±æç¿áÊÜÃÜá, ñÜÊÜá¾ Jí¨Üá ÇæàS®Ü¨ÜÈÉ, PݨÜÄ¿á ¸è¨ÜœËÖÝÃÜÊÜ⠮ݥܱÜí¦à¿áÃÜ ±ÜÅ»ÝÊÜPæãRÙÜWÝX ®Ý¥Ü±Üí¥Ü¨Ü ÊÜáñÜÊÝX ±ÜÄÊÜ£ìñÜ ÊÝX ‘ÊÜáígá®Ý¥Ü’ BÀáñÜá. C¨ÜÃܨæªà ÍÝTæ «ÜÊÜáìÓܧÙÜÊÜä PÜãvÝ GíŸ ¯|ì¿áPæR ŸÃÜáñݤÃ.æ DWÜ ±æç¿áÊÜÃÜ ÊݨÜÊÜ®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓÜáñܤ, D ŸWæX®Ü C®Üã° Öæbc®Ü B«ÝÃÝíÍÜ

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 145

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 146


ÓÜáÊÜÞÃÜá QÅ.ÍÜ. 1650ÃÜÈÉ¿á ÊÜáÆÉÃÜÓÜ®Ü ‘¨ÜÍÝÊÜñÝÃÜ aÜÄñæ’ A¨ÜÃÜ ÖæÓÜÃæà ÓÜãbÓÜáÊÜíñæ, ËÐÜá¡Ë®Ü ¨ÜÍÝÊÜñÝÃÜWÜÙܨæªà ÊÜÓÜá¤ÊÜâÙÜÛ PÝÊÜÂ, PܮܰvܨÜÈÉ ÓÜÊÜáWÜÅPÝÊÜÂPæR ¨ÜÍÝÊÜñÝÃÜ¨Ü PÜ¥æ ÊÜÓÜá¤ÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáÆÉÃÜÓÜ®ÜÈÉÁá Êæã¨ÜÇæ®Ü°ŸÖÜá¨Üá. D PÝÊܨÜÈÉ Joár 11 BÍÝÌÓÜ®æWÜÚ¨Ü᪠ÖÜñܤ®æ¿á¨Üá ±Üä£ì¿ÞX ¸è¨ÝœÊÜñÝÃÜPæR ËáàÓÜÇÝX¨æ. D BÍÝÌÓܨÜÈÉ Joár 46 ±Ü¨ÜÂWÜÚÊæ. A¨ÜÃÜ EÚ¨Ü ÓÝ×ñÝÂíÍÜWÜÙÜá ®ÜÊÜáWæ A±ÜÅÓÜá¤ñÜ ÊݨÜá¨ÜÄí¨Ü ŸÄ¿á ®ÜÊÜá¾ G~PæWæ ÓÜíŸí—st AíÍÜWÜÙÜñܤ ÊÜÞñÜÅ WÜÊÜá®Ü CÄÓÜÇÝX¨æ. PÜêÐÜ¡®Üá ¨ÝÌÃÝÊÜ£à ¯ÊÝÔ¿ÞX¨Ýª®æ. AÊÜ®ÜÈÉWæ Ÿí¨Ü ®ÝÃܨܮÜá £Å±ÜâÃÝÓÜáÃÜÃÝ¨Ü PÜÊÜáÆÇæãàaÜ®Ü, ˨ÜáÂ®Ý¾È ÊÜáñÜᤠñÝÃÝûÜÃæíŸáÊÜÃÜ E±ÜoÙÜWÜÙÜ®Üá° ÖæàÚ AÊÜÃÜ ÓÜíÖÝÃÜÊÝWÜÇæí¨Üá BÎÓÜáñݤ®æ. PÜêÐÜ¡®Ý¨ÜÃæãà B PÝ¿áì ÎÊܯí¨Ü BWܸæàPÝX¨æ Gí¨Üá ÁãàbÔ, B ±ÜÅPÝÃÜ ¨æàÊÜñæWÜÙÜ®Üá° BñÜ®ÜÈÉWÜqr AÊܮܮÜá° J²³ÓÜáñݤ®æ. ¿áá¨ÜœPæR Ԩܜñæ ®Üvæ¿ááñܤ¨æ. ÖÜÄÁáà ÎÊÜ®Ü ÓÝÃܦ. ÓÜPÜÆ ÓܮݰÖÜWÜÙæãí©Wæ ¿áá¨ÜœPæR ÖæãÃÜoá ¹vÜáñݤÃæ. ¿áá¨Üœ¨ÜÈÉ ±ÝÅÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ÃÝûÜÓÜÃܨæªà ÊæáàÆáWæç¿ÞWÜáñܤ¨æ. BWÜ & ±ÜâÃܨÜÈÉ¿áÊÜáêñÜ PæãÙÜ®Üáí ±ÜÃÜÊÜá ±Ü£ÊÜÅñæ¿áÃÜáíoáËá¨ÜÃÜí ¨ÜãÃÜí ±ÜÄÖÜÄÓÜÇæí¨Üá ¯àí PÜí vÜáÃÜáñÜÃÜ ŸWæÁáà®Üá PÜêÐÜ¡Ááí¨Ü ÊÜáÖæàÍÜí >> ÊÜÞÄ »Ü¿áí ÊÜáÃÜ| »Ü¿áí PæãÅàÃæãàÃÜWÜ »Ü¿á ®æWÜ“ÌvÝÊÜáÃÜ »Ü¿áÊÜááí ¨ÜãÄÓÜáÊÜ ûÝÊÜá »Ü¿áÊÜááí ÓÝÃÜÊÜ⠱ܣ×ñæ¿áĨÜì ®æƨæãÙ… PÜêÐÝ¡ >> BWÜ PÜêÐÜ¡®æà E±Ý¿á ÓÜãbÓÜáñܤ & “GÇæ ÍÜíPÜÃ,Ü B®Üáí ŸÅÖ® ¾Ü áÜ í ±Ü©¯¾ ÁáíŸ ÊÜÞ¿ÞíWÜ®¿ æ ááí ±æäàX ÓÝ«ÜÂíWæ稱 Ü Ê æ âÜ . ¯àí £Å±ÜâÃÜÊæãí¨ÝX PæãvÜáÊÜâ¨Üá ®æãàvÜᣱÜâì¨æí¨Üá ñÝí ±ÜÍÜáÊÝX ¸æãÊÜá¾í PÜ“á ÊÝX, ±Ü©¾¯ WæãÆÉ ÖæíWÜáÓÝX ±æäPÜRÊÜáêñÜ¨Ü PæãÙܨÜÊÜáêñÜÊÜí ¯ÍæÂàÐÜí” (10&38) ÊÜÞw¹vÜáñݤ®æ. B ŸÚPÜ AÈÉ¿á ±Ü£ÊÜÅñÝ Ô÷à¿áÃÜ®Üá° ËaÜÈñæ¿áÃܮݰXÓÜÇÝX ¸æÙæ¨Üá ±ÜäÊÜì £ÅËPÜÅÊÜáí¸æãÆá ®Ü»æãàíñÜí ÊÜááqr Óèí¨Ü¿áì ÊæWÜYÚÓÜÇ… ÊÜÞÆÉw WÜáƽhÝ®Üá Z®Ügí[ÝPÝívÜ ÊÜáãÃÜá ÓܧÆí ÓÜáڮݼ ±Üê¥Üá ÃæãàÊÜáÃÝi ®ÜÚñæãàÙ… ÓÜí±Üä|ì aÝí¨ÝŮܮÜí ±æäÙæ¿áÇ… ÊæãàÖÜ®Ü ñÜáí¹ ÊæáàƳÄÁá ¸è¨ÝœPÝÃÜ ©í¨ÜaÜáÂñÜí >> (10&39) ×í¨ÜPæR Wæãà±ÝPÝíñÝ ÊÜêí¨Ü A¯WÜìí«ÜÊæá¯Ô¨Ý ´ÜÆ©í¨Üí ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 143

Ÿí¨Üá¨Üá PÜêÐÜ¡Wæ ®ÜWÜ°ñæ Ááí¨ÜÃæ ÊÜÞw¨Üá¨Üá ËáPÜRÃÜí ¹qr±Üâ¨æà (10&4) ×àWæ ¸è¨Üœ ¨ÜÍÜì®ÜÊݨÝWÜ ±Ü£ÊÜÅñæ¿áÃÜ ±Ý£ÊÜÅñÜ AÚÀáñÜá. BWÜÇæà £Å±ÜâÃÜWÜÙÜá Jí¨Ý¨Ü WÜÚWæ ŸíñÜá. A¨Ü®æ°à PÝ¿áᣤ¨Üª ÎÊÜ®Ü ¸ÝOÝ[ÝñÜ©í¨Ü £Å±ÜâÃÜWÜÙÜã ÓÜáoár Öæãà¨ÜáÊÜâ. D ŸWæ¿á ¸æñܤÇæ¿Þ¨Ü Ÿá¨Üœ®Ü ÊÜ|ì®æÁáà ±ÜâÃÜí¨ÜÃܨÝÓÜÃÜÆãÉ ¸æñܤÇæ ¯í©ÖÜ ¸è¨Üœ¯Wæ Gí¨Üá ¨ÜÍÝÊÜñÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ÖæàÙÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÇæÉà ŸÃÜáñܤ¨æ. DWÜ ¸è¨Üœ«ÜÊÜáì¨Ü D ÊæçÎÐÜr$嬆 PÜáÄñÜá PæãíaÜ WÜÊÜá¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. ÊæçÐÜ¡ÊÜÃæà®æãà Ÿá¨Üœ®Ü®Üá° ñÜÊÜá¾ÈÉ ÓæàÄÔPæãívÜÃÜá. C¨ÜPæR ¸è¨ÜœÃÜ J²³Wæ C©ªÃÜÇÝÃܨÜá. B¨ÜÃæ Cw¿á ¨ÜÍÝÊÜñÝÃÜ¨Ü ±ÜÄPÜƳ®æÁáà Jí¨Üá ¯ÃÜíñÜÃÜ ËPÜÓÜ®ÜÎàÆ Ô¨ÝœíñÜÊÝX¨æ. WÜávÜxWÝvÜá g®ÝíWÜWÜÙÜÈÉ©ªÃÜŸÖÜá¨Ý¨Ü ±ÝÅ~ÊÜWÜì¨Ü BÃÝ«Ü®ÝíÍÜWÜÙÜ®Üã° A¨Üá JÙÜWæãÙÜáÛñܤ¨æ. (E¨Ý: PÜãÊÜáì, ÊÜÃÝÖÜ, ®ÜêÔíÖÜ CñÝ©) PÜÃÝÊÜÚ¿á E¨ÜªPÜãR C¨Üª ¸æÓܤÃÜ g®ÝíWÜ¨Ü BÃÝ«Ü®ÝíÍÜÊÜ®Üá° ÖÜñܤÊÜñÝÃÜ «Ü̯ÓÜáñܤ¨æ. ¨Üü|¨Ü ±ÝívÜ ÊÜá®æñܮܨÜÊÜÄWæ Ëáà®Üá ÃÝg ÇÝídÜ®ÜÊÝX¨Ü᪨Üá WÜÊÜá®ÝÖÜì. ×àWæ ÊæçÐÜ¡ÊÜ A¥ÜÊÝ »ÝWÜÊÜñÜ ÓÜí±ÜŨݿá¨ÜÈÉ Ÿá¨Üœ®Ü Óæà±Üìvæ¿Þ¨ÜÃÜã CÈÉ Jí¨Üá ËÍæàÐÜÊÝ¨Ü ËvÜퟮÝíÍÜ CÃÜáÊÜâ¨Üá WÜÊÜá®ÝÖÜì. Ÿá¨ÜœÊÜñÝÃÜÊ棤¨Ü PÜêÐÜ¡®Ü E¨æªàÍÜ £Å±ÜâÃÜWÜÙÜ AíWÜ®æ¿áÃÜ®Üá° ÖæãÆŸáWæwÓÜáÊÜâ¨Üá! A¨ÜPÝRX ®ÜWÜ°¨ÜÍÜì®Ü! D BÍÜ¿á GÐÜár PÜãÅÃÜÊÝX¨æ Gí¨ÜÃæ B £Å±ÜâÃÜWÜÙÜ ÊÜááWæœ ¿áÃÝ¨Ü ±Ü£ÊÜÅñæ¿áÃÜ®Üá° ÖÝÙÜá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá «ÜÊÜáìÓݧ±Ü®æ¿á ÓæãàX®ÜÈÉ ÓÜÊÜá¥Üì¯à¿áÊÝX¨æ! Gí¨ÜÃæ Ÿá¨Üœ®Ü®Üá° ñÜÊÜá¾ÈÉ ÓæàÄÔPæãívÜÃÜã Ÿá©œÊÜí£PæÀáí¨Ü B ñÜñܤ$Ì¨Ü ±æäÙÜáÛñÜ®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÂíWÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÖæàÙÜáÊÜâ¨æà D ñÜíñÜÅWÝÄPæ Gí¨Üá PÝ|áñܤ¨æ. ËÍæàÐÜÊæí¨ÜÃæ, “¸è¨Üœ ¨ÜÍÜì®Ü©í¨Ü AÊÜÃÜ®Üá° (£Å±ÜâÃܨÜÊÜÃÜ®Üá°) ÓæãàÈԨܔ GíŸ ÖæàÚPæWÜÙÜá CÊæÁáà Ë®Ý B ¸è¨Üœ ¨ÜÍÜì®Ü¨Ü ËÊÜÃÜWÜÚÆÉ. C¨ÜPæR ÊÜáãÆñÜ@ C®æã°í¨Üá ÖæàÚPæ¿áã ÔWÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ×í¨æ WÜÊÜá¯Ô¨æªàÊæ. B ±ÜÅPÝÃÜ ŸêÖÜÓܳ£¿áá ñܮܰ »è£PÜÊÝ¨Ü¨Ü ÊÜáãÆPÜÊÝX AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° ÓÜãÃæWæãÙÜáÛñݤ®æ. DWÜ D WÜÈ¹È ÓܳÐÜrÊÝWÜáñܤ¨æ. ‘ŸêÖÜÓܳ£à ÓÜãñÜÅ’ÊÜâ ÇæãàPÝ¿áñÜ Ô¨ÝœíñÜ¨Ü PÜê£. DWÜ A®Üá±ÜÆŸœ. BÔ¤PÜÊÜWÜìPæR D ®ÝÔ¤PÜÊݨÜÊæí¨ÜÃæ ¯ÃÝÓÜQ¤. AÆɨæ A¨Üá ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° ÖÝÙÜá ÊÜÞwñæíŸ »Ü¿á. D PÝÃÜ|PÝRXÁáà ¯ÄàÍÜÌÃÜÊÝ¨Ü ¸è¨ÜœÊÜ®Üã°, ÇæãàPÝ¿áñÜ ÊÜ®Üã° Jí¨ÝXÔ, ËÐÜÁáçPÜÊÝ¨Ü D ԨݜíñÜPæR ÓÝíPæà£PÜÊÝXÁáà ‘¸æñܤÇæ’¿á ÊÜ|ì®æ ÓæàÄÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨Üá¨ÜÄí¨Ü ¸æñܤÇæ ¯í©ÖÜ ¸è¨Üœ ÊÜáãÆñÜ@ ×àWæ ËvÜíŸ®æ ¿ÞX Óæà±ÜìvæWæãívÜá, B ŸÚPÜ ÊÜÞÊÜáãÆá AÊÜñÝÃÜWÜÙÜ ±Üqr¿áÈÉ ¯¿áñÜÊÝXÃÜ ¸æàPÜá. ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 144


±ÜÅԨܜ ˨ÝÌíÓÜÃÜáWÜÙÝ¨Ü AÍÜÌNãàÐÜ, ®ÝWÝgáì®Ü, B¿áì¨æàÊÜ, AÓÜíWÜ, ÊÜÓÜáŸí«Üá CÊÜÃæÆÉ ÖÜáqr¯í¨Ü ¸ÝÅÖܾ|ÃÝX¨ÜªÃÜá. WÜá±Ü¤ÃÜ PÝÆ¨Ü ¸è¨Üœ ÍÝÓÜ®Ü WÜÙݨÜÃÜã Pæã®æ¿áÈÉ ÍÝÓÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° PævÜËÔ¨ÜÊÜ®Üá ŸÅÖܾÖÜñÝ ¨æãàÐÜPæR WÜáÄ ¿ÞWÜáÊÜ®Üá GíŸ GaÜcÄPæ¿á®æ°à PæãvÜáñܤÊæ. B PÝÆ¨Ü ¸è¨Üœ ¨æãÃæWÜÙÜã WæãàÓÜÖÜÓÜÅ ¨Ý®Ü ×ÃÜ| WÜ»Üì¨Ý®Ü¨ÜíñÜÖÜ ±ÜâÃÝ|OæãàPܤ ÊÜáÖݨݮÜWÜÙܯ°à¿áᣤ¨Üª, ¸ÝÅÖܾ|ÄWæ »Üã¨Ý®Ü ÊÜÞvÜᣤ¨Üª E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÚÊæ. ÖÝWÝX B PÝƨÜÈÉ ¸è¨Üœ ÊÜáñÜᤠÊæçÐÜ¡ÊÜWÜÙæãÙÜWæ Aí¥Ü ÊÜÂñÝÂÓÜ CÃÜÈÆÉ Gí¨Üá ñæãàÃÜáÊÜâ¨Üá. »ÜWÜÊÜñ… ®ÝÃÝ¿á|®Ü ±ÜÄPÜƳ®æ B PÝÆPæR ×í©¯í¨ÜÇæà C¨Ü᪨Üá WÜá±Ü¤ÃÜ PÝƨÜÈÉ C®Ü°ÐÜár g®Ü²Å¿áÊÝÀáñÜá. ÖÝWæ g®Ü²Å¿áWæãÙÜáÛÊÝWÜÇæà Ÿá¨Üœ®Ü®Üã° ®ÝÃÝ¿á| ®ÜÇæÉ PÜívÜáPæãÙÜáÛÊÜíñݨÜá¨Üá PæàÊÜÆ ¸ÝÅÖܾ|ÃÜ ñÜíñÜÅPèÍÜÆ©í¨ÜÆÉ. Ÿ¨ÜÇÝX ÊÜáÖÝ¿Þ®Ü ÖÝWÜã ÊæçÐÜ¡ÊÜÃÜ AíñÜÃÜ PÜwÊæá¿ÞX¨Üª B PÝÆ¨Ü ÓÝÊÜÞiPÜ Ô§£Ááà PÝÃÜ|ÊÝX ×àWæ ¸æÙÜÊÜ~Wæ¿ÞÀáñÜá. A²Å¿áñæ¿á ÖÝ©¿áÈÉ ÊæçÐÜ¡ÊÜ ÍÝTæ¿áá Ÿá¨Üœ®Ü®Üã° ñܮܰÈÉ ÓæàÄÔPæãíwñÜá G®Ü°¸æàPÜÐær. D ŸWæY¿áã Êæã¨ÜÊæã¨ÜÈWæ ÊæçÐÜ¡ÊÜÃÜÈÉ ÓÜÖÜ®æ C©ªÃÜÇÝÃܨÜá. ÊæçÐÜ¡ÊÜ ±ÜÄPÜƳ®æ¿á ±ÜÅPÝÃÜ, ŸêÖÜÓܳ£¿áá AÓÜáÃÜÃÜ £Å±ÜâÃÜ ÓÜíÖÝÃÜPÝRX ñܱÜâ³ ñÜñܤ$ÌWÜÙÜ®Üá° ÖæàÚ, ±ÜÅaÝÃÜ ÊÜÞw A¨ÜÃÜ ®ÝÍÜPæR PÝÃÜ|®ÝWÜáñݤ®æ. A®ÜíñÜÃÜ¨Ü PÝƨÜÈÉ D ŸêÖÜÓܳ£ ÁãvÜ®æ Ÿá¨Üœ®Ü®Üá° ÓÜËáàPÜÄÓÜÇÝXñÜá¤. D A®æç£PÜ ×®æ°Çæ¿á®Üá° ñÝÚPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá PÜÐÜrÊÝX, AÊÜñÝÄà Ÿá¨Üœ¯Wæ ¸æàÃæÁáà ×®æ°Çæ¿á®Üá° PÜȳÓÜÇÝÀáñÜá. ÖÝWÝXÁáà »ÝWÜÊÜñÜ&±ÜâÃÝ|¨ÜÈÉ &®ÝÃÝ¿á|®Ü Ÿá¨ÝœÊÜñÝÃÜÊÜâ ÊÜáWܫܨÜÈÉ Aíg®ÝÓÜáñÜ®ÝX BÀáñÜá GíŸ PÜ¥æÀá¨æ. Ÿá¨Üœ®Ü®Üá° ‘ÍÝíñÝñݾ’ ‘ÍÝíñÜÊÜá®ÜÓ…’ CñÝ© ËÍæàÐÜ| WÜÚí¨Ü AX°±ÜâÃÝ| CñÝ©WÜÙÜÈÉ ÓÜᤣÓÜÇÝWÜᣤ¨æ. g¿á¨æàÊÜ®Üá ‘XàñÜWæãàËí¨Ü’¨ÜÈÉ ±ÝÅ~¨Ü¿ÞÃÜã±ÜÊÝX ®ÝÃÝ¿á|®Üá Ÿá¨ÜœÊÜñÝÃÜÊ棤¨Ü ŸWæWæ ÖæàÚ¨æ. CÐÝr¨ÜÃÜã ×í¨ÜãWÜÙÜÈÉ Jí¨Üá ±ÜÅŸÆ ÊÜWÜìÊÜâ D ŸWæ¿á Óæà±ÜìvæWæ ËÃÜá¨ÜœÊÝXÁáà CñÜá¤, PÜ á ÊÜ Þ ÄÆÃÜ í ¥Ü Ê Ü Ã Ü á Ÿá¨Ü œ ® Ü ® Ü á ° ®ÝÃÝ¿á|®Ü AÊÜ ñ ÝÃÜ Ê ÝX ±Ü Ä WÜ ~ ÓÜ È ÆÉ . ÊÜê¨ÜœÖÝÄàñÜÓܾ$ꣿáÈÉ (AÊÜñÝÄ) Ÿá¨Üœ®Ü®Üá° ±ÜäiÓÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ¯Ðæà—ÓÜÇÝX¨æ. Ÿá¨Üœ ±Ý¨Ü

ËÐÜá¡Ë®Ü ±Ý¨ÜÊÜ®Üá° ±ÜäiÓÜáÊÜ ±Ü¨Üœ£ ñÜáíŸ ±ÝÅbà®ÜÊݨÜá¨Üá. ÊÝÊÜá®Ü®ÝX ÖæãàX ŸÈ¿áÈÉ ÊÜáãÃÜá ±Ý¨ÜWÜÙÜÙÜñæ¿á »ÜãËá ¿á®Üá° ¸æàw ŸÚPÜ £ÅËPÜÅÊÜá®ÝX »ÜãÊÜáÂíñÜÄûÜWÜÙÜ®Üá° GÃÜvÜá ±Ý¨ÜWÜÙÜÈÉ AÙæ¨Üá EÚ¨æãí¨ÜÄí¨Ü ŸÈ¿á®Üá° ±ÝñÝÙÜPæR J£¤¨Ü PÜ¥æ ËÐÜá¡Ë®Ü ÊÝÊÜá®ÝÊÜñÝÃÜ¨Ü £ÃÜáÙÜá. ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜÊÜâ ËÐÜá¡ÊÜ®Üá° aÜÆ®æ¿á A—¨æàÊÜñæ¿ÞX ÖæàÙÜáñܤ¨æ. ÊÜá®ÜáÓܾ$ꣿáÆãÉ Cí¥Ü¨æªà ÖæàÚPæÀá¨æ. ®ÝoÂÍÝÓÜ÷¨ÜÈÉ ËÐÜá¡ÊÜ®Üá° ‘AËáñÜWÜñÜ’ Gí¨Üá ËÍæàÑÓÜÇÝX¨æ. D ×®æ°ÇæWÜÙæà PÝÃÜ|WÜÙÝX ±ÜâÃÝ|WÜÙÜ PÝƨÜÈÉ A®æàPÜ GvæWÜÙÜÈÉ ËÐÜᡱݨÜÊÜ®Üá° ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 141

±ÜäiÓÜáÊÜ ±Ü¨Üœ£ GvæÊÜvæ©ÃܸæàPÜá. AíñæÁáà ÊÝ¿áá ±ÜâÃÝ|¨ÜÈÉ DaæWæ Óæà±ÜìvæWæãívÜ WÜ¿Þ ÊÜáÖÝñ澿áÈÉ ËÐÜá¡ÊÜâ D WÜ¿ÞÓÜáÃܮܮÜá° Êæáqr¨Ü WÜáÃÜáñÝX WÜ¿ÞÎàÐÜì ¸æor¨Ü ñÜá©¿áÈÉ ËÐÜá¡Ë®Ü ±Ý¨Ü¨Ü WÜáÃÜáñÜ®Üá° ÖæàÙÜÇÝX¨æ. »ÝÃÜñÜ¨Ü E¨ÜªWÜÆPÜãR Cí¥Ü A®æàPÜ ûæàñÜÅWÜÚÊæ. ËÐÜá¡±Ý¨Ü¨Ü BÃÝ«Ü®Ý PÜÅÊÜáÊÜâ ¸è¨Üœ ±ÜÅ»ÝËñÜ Gí¹ ÖæàÚPæÀá¨æ. B¨ÜÃæ D A¼±ÝÅ¿á ¯ÆáÉÊÜí£ÆÉ. HPæí¨ÜÃæ A¨ÜQRíñÜ ±ÝÅbà®Ü ÊÝ¨Ü ËÐÜá¡±Ý¨Ü¨Ü BÃÝ«Ü®æ¿á ¨ÝSÇæWÜÙÜ®Üá° ®æãàvÜáñæ¤àÊæ. ±ÝÅPÜê£PÜÊÝX ŸívæWÜÙÜÈÉ EípÝ¨Ü bPÜR ¨æãvÜx PæãsÜPÜÆáÉWÜÙÜ®Üá° ËÐÜá¡±Ý¨Ü G®Üá°£¤¨Ü᪨Üá ±ÝÅbà®Ü PÝƨÜÇæÉà ŸÙÜ P æ ¿ áÈÉ © ª Ã Ü Ÿ ÖÜ á ¨Ü á . B¨Ü à æ ËÐÜ á ¡ ± Ý¨Ü ¨ Ü ÃÜ a Ü ® æ (Pæ ñ Ü ¤ ® æ ) ÖÝWÜ ã Aí¥Ü Pæñܤ®æWÜÙÜ®æã°ÙÜWæãívÜ ¨æàWÜáÆWÜÙÜ ¯ÊÜÞì|WÜÚWæ SíwñÜPÜãR ¸è¨Üœ ±ÜÅ»ÝÊÜÊæà C©ªàñÜá. C¨Ü®Üá° ÓܳÐÜrÊÝX ×àWæ ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá. ±ÝÅPÜê£PÜ PÜí¨ÜÃÜWÜÙÜ®Üá° ±Ý¨Ü¨Üíñæ PÜívÜá ñÜÊÜá¾ BÃÝ«Ü ¨æçÊÜ¨Ü ±Ý¨Ü¨Ü bÖæ° A¨Üá Gí¨Üá A¨ÜPæR »ÜÊÜÂñæ¿á®Üá° BÃæãà²Ô ®æãàvÜᣤ¨Üª PÜÅÊÜá ±ÝÅ¿áÍÜ@ ±ÝÅbà®Ü PÝƨÜÈÉñÜá¤. AÍæãàPÜ®Ü PÝÆ ®ÜíñÜÃÜ ¸è¨ÜœÃÜá D ±Ü¨Üœ£¿á®Üá° ñÜÊÜá¾ BÃÝ«Ü®Ý Ë«Ý®Ü¨ÜÈÉ AÙÜÊÜwÔ g®Ü²Å¿áWæãÚÔPæãívÜÃÜá. C¨æà ÊÜááí¨æ ÊæçÐÜ¡ÊÜÄWæ ÖæãÓÜ BÃÝ«Ü®Ý PÜÅÊÜáPæR ÓÜã–£ì¿ÞÀáñÜá. PܮܰvÜ PÜË ÃÜá¨ÜÅ»Üor®Ü ‘gWܮݰ¥Ü Ëg¿á’¨ÜÈÉ Ÿá¨ÝœÊÜñÝÃÜ¨Ü ÓÜãaÜ®æ¿á ±Ü¨Ü ¨æãÃæ¿ááñܤ¨æ. AÈÉ¿á ¨ÜÍÝÊÜñÝÃÜ ÊÜ|ì®Ý ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉÁáà D ÖæàÚPæÀá¨æ. B ±Ü¨Ü “gWÜÊæáÆÉí ¯g¸æãà«Ü¨Ü ¨ÜêÑrÁãÙ… PÝ|ƺí¨Üá©à aÜÊÜáì aÜûÜáWÜÚí PÝÊÜằܨݥÜìËáÇæÉ®Üáñæ ¯àÃÝWÜᣨÜìñÜᤠ¨ÜêWÜáÂWÜÙÜá ÊÜÂ¥ÜìñæÀáí¨ÜÊæáí¹®æWÜÊÜÞ ®Üí¨ÝÍÜáÅ«ÝÃÝÚ PæçËáWæ ¸è¨ÜœPÜê£Àáí¨æ ÁãàWܨæãÙæ PÜãw¨æçì ÓÜÃæãàhÝíŸPÝ (1&62)” Gí©¨æ. PÜáÊÜÞÃÜÊÝÂÓÜ®Ü WܨÜáX®Ü »ÝÃÜñܨÜÈÉ £Å±ÜâÃܨÜÖÜ®Ü¨Ü PÜ¥æ¿á®Üá° ÖæàÙÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì ¨ÜÈÉ ¸è¨ÝœÊÜñÝÃÜ¨Ü EÇæÉàS Ÿí©¨æ. £Å±ÜâÃÝÓÜáÃÜÃÜá ÊÜá¨ÜÊæàÄ ÇæãàPÜPÜíoPÜ ÃÝX¨ÝªWÜ, ÎÊÜ®Ü ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ AÊÜÃÜ ÖܮܮÜPÝRX Áãàg®æ ÃÜã±ÜâWæãÙÜáÛñܤ¨æ. Añܤ ÎÊÜ®Üá ÃÜ|ÃÜíWÜ (ÃÜ|PÜ|)¨ÜÈÉ ¿áá¨ÜœÊæÓÜWÜᣤ¨Üªíñæ, Cñܤ ËÐÜá¡ÊÜâ Ÿá¨ÝœÊÜñÝÃÜÊ棤 £Å±ÜâÃÜ¨Ü ÖæíWÜÙæ¿áÃÜ ±Ý£ÊÜÅñÜÂÊÜ®Üá° PæwÓÜáñݤ®æ. C¨ÜÄí¨Ü g¿á ÓÜáÆ»ÜÊÝWÜáñܤ¨æ. PÜ|ì±ÜÊÜì ¨ÜÈÉ ŸÃÜáÊÜ B ±Ü¨Ü ×àX¨æ. »ÜáÊÜ®Ü »ÜPÜá£¿á ¹wÔ¨ÜÃÜá ÍÝí »ÜÊÜ ÓÜáԨݜíñÜÊÜ®Üá ¸è¨Üœ ÊÜÂÊÜÖÜÃÜOæWÜÙÜ ÊÜÞÁá¿áÈ PævÜרÜÃÜá PܱÜo¨ÜÈ ¿ááÊÜ£¿áÃÜá ±ÜÃܱÜâÃÜáÐÜÁãàWÜ ±ÜÅÊÜÃÜ ©àüñÜÃÝ¿áᤠ¸è¨Üœ®Ü ËË«ÜÊÜÞÁáWæ ÊÜÞÃÜáÊæäà¨Üá¨Üá ÊÜá®Ü ÓÜáÃÝÄWÜÙÜ ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 142


C®Üã° ÖÜÆ˨æ. ‘ÓÜÊÜáhÝñÜPÜ’ GíŸ PÜ¥æ ¨ÜÍÜÃܥܯWæ ÍÝ±Ü Ÿí¨Ü ÊÜêñݤíñÜÊÜ®Üã° ‘ÊÜÓÜÕíñÜÃÜ hÝñÜPÜ’¨Ü PÜ¥æ ÃÝÊÜá®Üá PÝwWæ ÖæãàWÜáÊÝWÜ Ôàñæ ñÝ®Üã AÊÜ®æãvÜ®æ ÖæãàWܸæàPæí¨Üá AíWÜÇÝb ¸æàwPæãÙÜáÛÊÜ ¨ÜêÍÜÂÊÜ®Üã° ‘ÓÜíŸáÆ hÝñÜPÜ’ÊÜâ ÍÜã±Üì|U ÃÝÊÜá®Ü®Üá° Êæãàׯ QË&ÊÜáãWÜá PÜÙæ¨ÜáPæãívÜ PÜ¥æ¿á®Üã° ŸÖÜáÊÜáqrWæ ÖæãàÆáñܤÊæ. D hÝñÜPÜ PÜ¥æWÜÙæà ÖæaÜác ±ÝÅbà®ÜÊæäà, ‘ÊÝȾàQ ÃÝÊÜÞ¿á|’Êæà ÖÜÙæ¿á¨æã GíŸ ËÐÜ¿á ŸÖÜá aÜaæìWæ PÝÃÜ|ÊÝX¨æ. GÃÜvÜPÜãR ÊÜáãÆ ×í¨æ g®Ü±Ü¨Ü ÓÝ×ñܨÜÈÉ ±ÜÅaÝÃÜÊÝX¨Üª ÃÝÊÜÞ¿Þ| PÜ¥æWæ ÓÜíŸí«Ü±Üor ÖÝvÜãWÜÙÜã ÇÝÊÜ~WÜÙÜã BX©ªÃÜ ŸÖÜá¨Üá. ‘ÆíPÝÊÜñÝÃÜ ÓÜãñÜÅ’¨ÜÈÉ ÃÝÊÜ|®Ü ÖæÓÜÃÜá ŸÃÜáñܤ¨æ. CÈÉ AÊÜ®Üá ±ÜÃÜÊÜá ñܱÜÔÌ¿áíñæ Ÿá¨Üœ®æãvÜ®æ aÜaæì ÊÜÞvÜáñݤ®æ. «ÜÊÜáì¨ÜÈÉ BÓÜQ¤¿ááÙÜÛÊÜ®Üíñæ PÝ|áñݤ®æ. ÃÝÊÜÞ¿á|¨ÜÈÉ¿Þ¨ÜÃÜã ÊÜáãÆñÜ@ ÃÝÊÜá®Ü®Üá° JŸº ÊÜÞ®ÜÊÜ ÓÜÖÜgÊÝ¨Ü WÜá|& ÎàÆWÜÙÜ ±ÜÃÝPÜÅËá¿Þ¨Ü ÓÝ«ÜPÜ®ÝXÁá, A¨ÜÃÜ Êæã¨ÜÆ ÖÝWÜã Pæã®æ¿á »ÝWÜWÜÙÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ ËÐÜá¡Ë®Ü AÊÜñÝÃÜ GíŸíñæ ÖæàÚ¨Üáª, B »ÝWÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅü±Ü¤WÜÙæí¨Üá F×ÓÜÇÝX¨æ. ±ÜXìoÃ… AÊÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ, ÃÝÊÜÞ¿á| PܲWÜÙÜá ÆíPæ¿á ÃÝûÜÓÜÄWæ Óæ°àÖܱÜÃÜÃÝX¨Üª ¨Üü| »ÝÃÜñÜ¨Ü Jí¨Üá ¨ÝÅËvÜ ÊÜWÜì. hÝñÜPÜ PÜ¥æWÜÙÜ ±ÜÅPÝÃÜ ¨ÜÍÜÃÜ¥Ü®Ü ÃÝg«Ý¯ ÊÝÃÜOÝÔÁáà ÖæãÃÜñÜá ÊÝȾàQ ÖæàÙÜáÊÜíñæ AÁãà«æ AÆÉ. ¨ÜÍÜÃܥܮæà ÊÜááí¨ÝX ÃÝÊÜá Ôàñæ¿áÃÜ®Üá° AÊÜÃÜ ÊÜáÆñÝÀáÀáí¨Ü ÃÜüÓÜÈPÝRX ×ÊÜÞÆ¿á ñܱܳÆá ±ÜŨæàÍÜWÜÚWæ PÜÙÜá×ÔPæãvÜáñݤ®æ. A¨Üá 12 ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ. (ÊÝȾàQ ±ÜÅPÝÃÜ 14 ÊÜÐÜìWÜÙÜá) ÔàñݱÜÖÜÃÜ|ÊÝWÜÈ, ÆíPÝ Ëg¿áÊÝWÜÈ hÝñÜPÜ PÜ¥æWÜÙÜÈÉ ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ÊÝȾàQ ±ÝÅ¿áÍÜ@ ñܮܰ PÝÊÜÂPæR ÖæãÓܨÝX PÜȳÔPæãívÜá ÊÝÃÜOÝÔWæ Ÿ¨ÜÆá AÁãà«æÂ, ×ÊÜÞÆ¿áPæR Ÿ¨ÜÆá ¨ÜüOÝ±Ü¥Ü CñÝ© ÓæàÄÔÃܸæàPÜá. ÊÝȾàQ¿á ÖÜáoãrÃÜá AÁãà«æÂWæ ÓÜËáà±Ü GÇæãÉà C¨Ü᪠B PÝÃÜ|©í¨Ü BñÜ PÜ¥ÝûæàñÜÅÊÜ®Üá° PÝÎÀáí¨Ü AÁãà«æÂWæ Ÿ¨ÜÇÝÀáÔÃÜ ŸÖÜá¨Üá GíŸ A¼±ÝÅ¿áÊÜä C¨æ. ¨ÜÍÜÃÜ¥Ü®Ü ÃÝg«Ý¯ PÝÎ GíŸ ÖæàÚPæWæ WÜá|»Ü¨ÜÅ®Ü EñܤÃÜ ±ÜâÃÝ|¨ÜÆãÉ ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝ¨Ü ÖæàÚPæÀá¨Üáª, D WÜá|»Ü¨ÜÅ®Üá ÃÝÊÜÞ¿á| ±ÜÃÜí±ÜÃæ ÊæáàÇæ ÓÜãbst ËÊÜáÆÓÜãÄ ±ÜÃÜí±ÜÃæXíñÜ PæãíaÜ ¼®Ü°ÊÝ¨Ü C®æã°í¨Üá hæç®Ü ÍÝTæ. D WÜá|»Ü¨ÜÅ®Üá ÊÝȾàQ¿á ŸÚPܨÜÊÜ®ÝX¨Üáª, DñÜ ñÝ®Üá A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜ hæç®Ü ±ÜÃÜí±ÜÃæ ÖÝWÜã ÊÝȾàQ¿á BÍÜ¿áWÜÙÜ®Üá° ÊæáàÙæçÓÜáñܤ ¨ÜÍÜÃÜ¥Ü®Ü ÃÝg«Ý¯ ÊÜáãÆñÜ@ PÝÎÀá¨Ü᪠ŸÚPÜ AÁãà«æÂWæ ÓܧÙÝíñÜÄst ËaÝÃÜÊÝX Öæàڨݪ®æ. B¨ÜÃæ hæç®Ü ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿áÆãÉ CñÜÃÜñÜÅÊÜä ÃÝÊÜá®Ü ñÜíXÁáà Ôàñæ GíŸ ÖæàÚPæ PÝ~ÓܨÜá.

Ôàñæ¿á®Üá° ÃÝÊÜá®Ü ÓÜÖæãà¨ÜÄ Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá ¨ÜÍÜÃÜ¥Ü hÝñÜPܨÜÈÉ ÊÜÞñÜÅÊæà. C¨Üá AñÜÂíñÜ ÊÜáãÆÃÜã±Ü¨Ü ÃÝÊÜá®Ü ŸWæX®Ü I£ÖÜÂWÜÙÜ PÜáÃÜáÖÜá G®Ü°ŸÖÜá¨Üá. ¨ÜÍÜÃÜ¥Ü hÝñÜPܨÜÈÉ Ôàñæ¿á ŸWæWæ ¨æàË GíŸ ËÍæàÐÜ|ÊÜ®Üá° ŸÙÜÓÜÇÝX¨æ. ¨æàË C¨Üá WèÃÜÊÜ »ÜQ¤ ÓÜãaÜPÜÊÝ¨Ü ËÍæàÐÜÊÝX ŸÙÜPæ¿ÞWÜáÊÜ⩨ܪÃÜã, CÈÉ¿á ÊÜáqrWæ ZohÝñÜPܨÜÈÉ Aíg®Ý¨æàËÁáíŸá¨ÝXÃÜáÊÜíñæ & Ôàñæ¿á ©ÊÜÂñÜÌÓÜãaÜPÜ ±ÜäÊÜì±Ü¨Ü C¨Üá G®Ü°ŸÖÜá¨Üá. WÜêÖÜ ÓÜãñÜÅWÜÙÜÈÉ Ÿí¨Üíñæ, PÜêÑ ¨æàÊÜñæÁã¸ÝºPæ¿á ÖæãÓܨÝX ÖÜÇݼÁãàWÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ BPæ¿á®Üá° ÓܾÄÓÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá ÖæàÚ¨æ. “ÖÜÄÊÜíÍÜ”ÊÜä BPæ¿á®Üá° PÜêÑPÜÃÜ ¨æàÊÜñæ Gí¨Üá ÖæàÚ¨æ. ÆÈñÜ ËÓܤÃÜ CñÝ© ¸è¨Üœ PÜê£WÜÙÜÈÉ “HPÜ®ÜíÍÝ” GíŸ ¨æàÊÜñæ¿á EÇæÉàS˨Ü᪠BPæ ±ÜÎcÊÜá¨Ü JvÜ£ G®Ü°ÇÝX¨æ. ‘ÖÜÄÊÜíÍÜ ±ÜâÃÝ|’ (Ch.58&60) ¨ÜÈÉ¿áã DPæ¿á EÇæÉàS˨Üáª, ŸÆÃÝÊÜá&PÜêÐÜ¡ÃÜ hæãñæWæ, ¨æàÊÜQ¿á ±ÝÅ¥Üì®æ¿á ÊæáàÃæWæ ¿áÍæãà«æ¿áÈÉ g®Ü¾ñÜÙæ¨ÜÙÜá GíŸ ÖæàÚPæÀá¨æ. ÊæçÐÜ¡Ëà ÍÜQ¤ GíŸá¨ÝX ×í¨Üã ±ÜâÃÝ|WÜÙÜÈÉ BPæ¿áá ±ÜÄWÜ~ñæ¿ÞX¨ÝªÙæ. ±ÝÅ¿áÍÜ@ Ôàñæ¿áã ×àWæÁáà »ÝÃÜñÜ¨Ü ±ÜäÊÜì»ÝWÜWÜÙÜÈÉ CŸºÃÜá ±ÜâÃÜáÐÜ ¨æàÊÜñæ WÜÙæãvÜ®æ BÃÝ—ÓÜƳvÜᣤ©ªÃܸæàPÜá. D ±ÜâÃÜáÐÜ ¨æàÊÜñæWÜÙÜá ÊÜáãÆñÜ@ BPæ¿á ÓÜÖæãà¨ÜÃÜĨÜ᪠B ŸÚPÜ AÊÜÃÜÈÉ JŸº BPæ¿á ±Ü£¿ÞXÃܸæàPÜá. hÝ®Ü±Ü¨Ü ÓÜí±ÜŨݿá¨Ü D ŸWæ¿á ¸æÙÜÊÜ~Wæ ×wÓܨæ BñÜ PÜ¥æ¿á D ÖÜí¨ÜÃܨÜÈÉ ÊÜÞ±ÝìvÜá ÊÜÞwPæãíw¨Ýª®æ. B¨ÜÃÜã ‘ÔàñÝ’ C¨ÜÃÜ PÜêÑ ÓÜíŸí«Ü¨Ü PÜáÃÜáÖÜá ÊÝȾàQ ÃÝÊÜÞ¿á|¨ÜÆãÉ ÔWÜáñܤ¨æ. AÈÉ¿á g®ÜPÜ®Ü ÃÝg«ÜÌg ®æàXÆá (ÔàÃÜ«ÜÌg). EÙÜáÊÝWÜÇæà BñÜ Ôàñæ¿á®Üá° ±Üvæ¨Ü ÖÝWÝX BPæ¿á®Üá° ‘AÁãà¯hÝ’ Gí¨Üá PÜÃæ¨ÜÃÜá. ÊÜááí¨æ BPæ ÓæàÃÜáÊÜâ¨Üã B ®æÆñÝÀá¿á ÊÜáwÆ®æ°à. ×àWæ ÃÝÊÜÞ¿á|¨Ü DX®Ü PÝÊÝÂñܾPÜ ¸æÙÜÊÜ~Wæ¿áÈÉ ¸è¨Üœ ÓÝ×ñÜ嬆 PæãvÜáWæ¿áã C¨æ GíŸá¨ÜÐærà CÈÉ¿á ÊÜá¦ñÝ¥Üì. ®ÝÃÝ¿á|®Ü AÊÜñÝÃÜWÜÙÜ ŸWæWæ ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñܨÜÈÉ GÃÜvÜá ±ÜqrWÜÙÜá ÔWÜáñܤÊæ. Jí¨ÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ ÊÜÃÝÖÜ, ®ÜÃÜÔíÖÜ, ÊÝÊÜá®Ü ÊÜáñÜᤠÊÜÞ®ÜáÐÜ (PÜêÐÜ¡) D ®ÝÇæRà AÊÜñÝÃÜWÜÙÜá. ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü AÃÜ|ÂPÜ ±ÜÊÜì¨ÜÆãÉ, ÊÜÞPÝìívæà¿á ±ÜâÃÝ|¨ÜÆãÉ CÐærà ÖæÓÜÃÜáWÜÚÊæ. C®æã°í¨ævæ ¨ÜÍÝÊÜñÝÃÜWÜÙÜ ±Üqr C¨ÜªÃÜã A¨Üá ±ÜÅü±Ü¤ »ÝWÜ Gí¨Üá ÊÜááí¨æ ¯ÍæòÓÜÇÝX¨æ. ÊÜááí¨æ D AÊÜñÝÃÜ ÓÜíTæ ¸æÙæ¿ááñܤ Öæãà¨Üá¨Ü®Üá° PÝ|áñæ¤àÊæ.

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 139

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 140

Ÿá¨ÝœÊñÜ ÝÃÜ

ÊÜáÖÝ¿Þ®Ü ¸è¨Üœ¨ÜÈÉ ñÜñÝRÈà®Ü ×í¨Üã BÃÝ«Ü®Ý ÓÜí±ÜŨݿá WÜÙÜ WÝyÜ ±ÜÅ»ÝÊÜÊÜ®Üá° PÝ|áñæ¤àÊæ. AíñæÁáà Ÿá¨Üœ®Ü®Üá° ¨æàÊÜÃÝX PÜívÜá ±ÜäiÓÜáÊÜ ±Ü¨Üœ£ ¸æÙæÀáñÜá. ÊÜ|ì ÊÜÂÊÜÓ槿á AíXàPÝÃÜ, ¸ÝÅÖܾ|ÄWÜæ ±ÝÅÍÜÓÜö CñÝ©WÜÙÜá ¸è¨Üœ¨ÜÆãÉ ¸æÙæ¨Üá ŸíñÜá. ÊÜáÖÝ¿Þ®Ü ¸è¨Üœ¨Ü


ÊÜÞWÜìÊÜ®Üá° ËÊÜÄÓÜáñݤ®æ. B ®ÝÆáR ÓÜñÜÂWÜÙÜá : ¨Üá@S, ¨Üá@S ÓÜÊÜáá¨Ý¿á, ¨Üá@S ¯Ãæãà«Ü ÖÝWÜã ¨Üá@S ¯Ãæãà«ÜWÝËá¯à±Ýq±Ü¨Ý. CÊÜâ ¸è¨Üœ¨ÜÍÜì®Ü¨Ü ÊÜáãÆ ®æÇæWÜÙÜá. A®ÜíñÜÃÜ ÓÜí±Ý©ñÜÊÝ¨Ü ±ÝÈ ÓÝ×ñܨÜÈÉ Ÿá¨Üœ®Ü AÓÜíS «ÜÊÜáìÓÜãñÜÅWÜÙÜ Óæà±Üìvæ¿ÞXÊæ. D ÓÜãñÜÅWÜÙÜ ÊÝTÝ®ÜÃÜã±Ü¨ÜÈÉ A®ÜíñÜÃÜ¨Ü ¨ÝÍÜì¯PÜ ÍÝTæWÜÙÜá ¨ÝíWÜáw CorÊÜâ. ¸è¨Üœ«ÜÊÜáì¨ÜÈÉ PÝÇÝíñÜÃܨÜÈÉ 18 ÊÜáñÜᤠC®Üã° ÖæaÜác ÍÝTæWÜÙݨÜÃÜã, ¨ÝÍÜì¯PÜÊÝX ±ÜÄWÜ~ÓܸæàPÝXÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜááSÂÊÝ¨Ü ®ÝÆáR ËaÝÃÜ«ÝÃæWÜÙÜ®Üá°. AÊæí¨ÜÃæ Êæç»ÝÑPÜ ÊÜáñÜᤠÓèñÝÅí£PÜ GíŸ GÃÜvÜá ×à®Ü¿Þ®Ü ÍÝTæWÜÙÜá ÖÝWÜã ÁãàWÝaÝÃÜ ÊÜáñÜᤠÊÜÞ«ÜÂËáPÜ GíŸ GÃÜvÜá ÊÜáÖÝ¿Þ®… ÍÝTæWÜÙÜá. EÚ¨æÆÉ E±ÜÊÜWÜìWÜÙÜá PæÆÊæäí¨Üá ¹w ËÊÜÃÜWÜÙÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ ¸æàÃæ¿ÞWÜáñܤÊæÁáà Ë®Ý ÊÜáãÆñÜ@ CËÐær aèPÜqr®æãÙÜWæ CÃÜáñܤÊæ. ÁãàWÝaÝÃÜ ¨ÜÍÜì®Ü¨Ü ±ÝÅÁãàXPÜ ÃÜã±ÜÊÝX ÊÜááí©®Ü ñÝí£ÅPÜ ¸è¨Üœ ÍÝTæ ¸æÙæÀáñÜá. D ñÝí£ÅPÜ ÊÜáñÜÊÜ®Üá° ±ÝÅÁãàXPÜ ¨ÜÍÜì®Ü (Applied Philosophy)Êæí¨ÜÃÜã ®Üvæ¿ááñܤ¨æ. CÈÉ ÓÝ«Ü®æWæ ÊÜáÖÜñÜÌ, ¹àhÝûÜÃÜWÜÚí¨Ü ÊÜáíñÜÅWÜÙÜã ÊÜáíñÜÅWÜÚí¨Ü ¨æàÊÜñÝ ÓÝûÝñÝRÃÜÊÜä Ô©œÓÜáñܤÊæíŸá¨Üá CÈÉ¿á ®Üí¹Pæ. ¸è¨Üœ ÓÝ×ñÜ嬆 A¨ÜÃÜÆãÉ ±ÝÈ ¸è¨Üœ ÓÝ×ñÜ嬆 ŸÖÜá»ÝWÜWÜÙæÆÉ ÓÜíPÜÆ®Ü PÜê£WÜÙæà BXÊæ. ¸æãà«Ü®æ¿á ÃÜã±Ü¨Ü WܨÜÂ, ÓÜí»ÝÐÜOæWÜÙÜá, ÖæàÚPæWÜÙÜá, ±Ü¨ÜÂWÜÙÜá A¥ÜÊÝ ËÊÜÃÜ| ±ÜÅ«Ý®ÜÊÝ¨Ü PÝÊÜÂÃÜã±ÜWÜÙÜá ÖÝWÜã ÓÜíZ¨Ü ¯¿áÊÜÞÊÜÚWÜÙÜá & CÊæà £²oPÜ ÓÝ×ñÜ嬆 ZoPÜWÜÙÜá, £²oPÜWÜÙæí¨ÜÃæ ŸWæ¿á ÓÜíPÜÆ®Ü ÓÝ×ñÜ嬆 ¨æãvÜx ÓÜíWÜÅÖÜ G®Ü°ŸÖÜá¨Üá. D AíÍÜÊæà ®ÜÊÜáWæ ÊÜááSÂÊÝ¨Ü ÓÝ×£ÂPÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæÁãí¨ÜÃÜ ŸWæWæ ÖæàÙÜáñܤ¨æ. B PÝƨÜÈÉ ±ÜÅaÜÈñÜ˨ܪ hÝ®Ü±Ü¨Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿áÊæÆÉÊÜä CÈÉ Gvæ±Üvæ©ÃÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæÀá¨æ. Êæç©PÜ ÓÝ×ñÜ ÊÜåèUPÜ ÓÜí±ÜŨݿáPæR ¼®Ü°ÊÝX Ô§ÃÜÃÜã±Ü PæãqrñÜá G®Ü°¸æàPÜá. ×àWæ ÊݱÜPÜWæãívÜ ¸è¨Üœ«ÜÊÜáìÊÜâ Cwà ¨æàÍܨÜÈÉ ñܮܰ ÓÝíÓÜ¢£PÜ aÜÖÜÃæWÜÙÜ®Üá° ÊÜáãwÓÜáñܤ ¸æÙæÀáñÜá. AíñÜÖÜ WÜáÃÜáñÜáWÜÙÜÈÉ AñÜÂíñÜ ÓܳÐÜrÊÝX PÝ~ÓÜáÊÜ PæÆÊÜâ AíÍÜWÜÙÜ®Üá° A¨ÜÃÜÆãÉ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ×®æ°Çæ¿á®Üá° ®æãàvÜŸÖÜá¨Üá. PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÃÜíWÜWÜÙÜÈÉ ¸è¨Üœ ±ÜÅ»ÝÊÜ¨Ü ÓÜÌÃÜã±ÜÊÜ®Üá° DWÜ WÜÊÜá¯Óæãà|. «ÝËáìPÜ ÍÝTæ& E±ÜÍÝTæWÜÙÜã CÊÜâWÜÚWæ ÓÜíŸí—st CñÜÃÜ ûæàñÜÅWÜÙÜã, ÊÝÓÜᤠÊÜáñÜᤠÎƳ ±ÜÃÜí±ÜÃæWÜÙÜã, EñÜÕÊÜ ÊÜᣤñÜÃÜ g®ÜiàÊÜ®ÝíÍÜWÜÙÜã, ÇæàS®Ü ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿áã CÈÉ ÃÜüñÜÊÝX¨Üáª, B¿Þ ®æÇæWÜÙÜÈÉ¿á ¸è¨Üœ ±ÜÅ»ÝÊÜWÜÙÜ®Üá° PÝ|áñæ¤àÊæ. 1. ¸è¨Üœ ÊæçÐÜ¡ÊÜ ÓÜíŸí«Ü

ËÐÜá¡Ë®Ü AÊÜñÝÃÜ PÜƳ®æWæ ¸è¨Üœ «ÜÊÜáì¨Ü ¸æãà— ÓÜñÜÌ PÜƳ®æÁáà ÊÜáãÆ GíŸá¨Üá ¯ÍÜc¿á. D ŸWæWæ ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 137

ÓÜËàÃÝ hæçÓÝÌÆÃÜá, (AÊÜñÝÃÜ PÜƳ®æ¿á) D ñÜñÜÌÊÜâ PÜÃÜáOæÁáà ÊÜáãÆÊÝWÜáÙÜÛ Ÿá¨Üœ®Ü ±ÜäÊÜì »ÜÊÝÊÜÚWÜÙÜ ±ÜÄPÜƳ®æÀáí¨Ü ±ÜÅ»ÝËñÜÊݨÜá¨æí¨Üá ñæãàÃÜáñܤ¨æ. ¸è¨ÜœÃÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ ÊÜíÍÝ®ÜáPÜÅÊÜá¨Ü ±ÝÅÍÜÓÜö˨æ G®Üá°ñݤÃæ. ¸æãà—ÓÜñÝÌÃÝ«Ü®æ QÅÓܤÍÜPÜ¨Ü B©»ÝWܨÜÇæÉà C¨Ü᪨Üá ÓܳÐÜr˨Ü᪠D ±ÜÅ»ÝÊÜ ËÐÜá¡Ë®Ü AÊÜñÝÃÜ PÜƳ®æWæ ÊÜáãÆÊÝX©ªàñÜá. CÈÉÁáà WÜÊÜá¯Ô ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓܸæàPÝ¨Ü A£ ÊÜááSÂÊÝ¨Ü C®æã°í¨Üá AíÍÜÊæí¨ÜÃæ, ÃÝÊÜáPÜ¥æ¿á ¸è¨Üœ ÊÜáãÆ¨Ü ŸWæWæ. ±ÝÈ hÝñÜPÜ PÜ¥æWÜÙÜÈÉ (ÓÜíTæ 461) ¨ÜÍÜÃÜ¥Ü hÝñÜPÜÊÜä Jí¨Üá. C¨ÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ ÃÝÊÜá, ÆûÜ$¾| Ôàñæ¿áÃÜá A|¡ ñÜíX¿áÃÜá JŸº ñÝÀá¿á ÊÜáPÜRÙÜá. ¨ÜÍÜÃÜ¥Ü®Ü ÖÜ©®ÝÃÜá ÓÝËÃÜ ÊÜá×Ñ¿áÃÜÈÉ ±ÜÅÊáÜ áSÙÝ¨Ü JŸºÙÜ ÊÜáWÜ »ÜÃñÜ .Ü B ÃÝ~Wæ ¨ÜÍÃÜ ¥ Ü ®Ü áÜ Gí¨æãà Jí¨Üá ÊÜÃÜÊÜ®Üá° Pæãqr¨Üª®Üá. ÃÝÊÜá¯Wæ ±ÜpÝr¼ÐæàPÜÊÝWÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ D ÊÜÃÜ A¨ÜPæR Awx¿ÞX Ÿí¨Üá ÃÝÊÜá, ÆûÜ$¾|, Ôàñæ¿áÃÜá PÝwWæ ÖæãàWܸæàPÝX ŸÃÜáñܤ¨æ. A®ÜíñÜÃÜ ¨ÜÍÜÃÜ¥Ü®Ü ÊÜáÃÜ| ÓÜí»ÜËÓÜáñܤ¨æ. »ÜÃÜñÜ®Üá A|¡®Ü ŸÚWæ ÖæãàX ÃÝgÂÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÓܸæàPæí¨Üá ¸æàvÜáñݤ®æ. AÊÜ— ÊÜááX¿ááÊÜÊÜÃæWÜã ÃÝÊÜá®Üá ÃÝgÂPæR ×í£ÃÜáWÜáÊÜâ©ÆÉ. A¨Üá ÊÜááX¨Ü ÊæáàÇæ ÊÜáÃÜÚ Ÿí¨Üá Ôàñæ¿á®Üá° ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞwPæãívÜá ÓÜáSÊÝX ÃÝg»ÝÃÜ ÊÜÞvÜáñݤ®æ. D PÜ¥æ¿á ŸWæWæ “A|¡ ñÜíX¿áÃÜá ËÊÝÖÜÊÝWÜáÊÜ ÓÜí±ÜÅ¨Ý¿á Ÿá¨Üœ®Üá g®Ü¾WÜÅÖÜ| ÊÜÞw¨Ü ÍÝPÜÂPÜáƨÜÈÉ ±ÜÅaÜáÃÜ ÊÝXñæ¤í¨Üá PÝ|áñܤ¨æ. D PÜ¥æ¿áÈÉ ŸÃÜáÊÜ ÃÝÊÜá ±ÜíwñÜ®Üá ÓÜñÜÌWÜá| ±ÜÅ«Ý®ÜÊÝX Ÿá¨Üœ¯Wæ ÓÝq¿ÞXÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤, AÊÜ®Üá ±ÜÃÜÊÜá ÓÝ«Üá, ÊæçÃÝWܯ—. ¸è¨ÜœÄWæ ¸æàPÝX¨Ü᪨Üá «ÜÊÜáìÊÜáã£ì¿Þ¨Ü ÃÝÊÜá»Ü¨ÜÅ®Ü ±ÝñÜÅ. AÊܮܮÜá° ñÜÊÜá¾ÊܮܮݰX ÊÜÞwPæãíw¨ÝªÃæ. AÆÉ¨æ Ÿá¨Üœ®Ü ×í©®Ü g®Ý¾ÊÜÚ¿áÈÉ ÃÝÊÜá®Ü AÊÜñÝÃÜÊÜä Jí¨æí¨Üá AÊÜÃáÜ ±ÜÄWÜ~ԨݪÃ.æ C¨ÜÄí¨Ü, ¸è¨ÜœÊáÜ ñÜ¨Ü PÜvWæ æ g®Üñ¿ æ á JÆÊÜâ PæãíaÜ ÊÜáqrWݨÜÃÜã ÖÜÄ¿áÆá AÊÜPÝÍÜÊÝXÃܸæàPÜá” GíŸ A¼±ÝÅ¿á˨æ. QÅ.ÍÜ. 251ÃÜÈÉ bà¯à »ÝÐæWæ »ÝÐÝíñÜÃÜWæãívÜ, ‘A®ÝÊÜáPÜ hÝñÜPÜ’ÊÜâ ÔàñݱÜÖÜÃÜ|¨Ü PÜ¥æ¿á®Üá° Öæãí©¨Üáª, C¨ÜÃÜÈÉ ÃÝÊÜá®Ü®Üá° ¸æãà—ÓÜñܤ$Ì G®Ü°ÇÝX¨æ. QÅ.ÍÜ. 471ÃÜÈÉ bà¯à »ÝÐæWæ A®ÜáÊÝ©ñÜÊÝ¨Ü ‘¨ÜÍÜÃÜ¥ÜPܥݮÜí’ C¨ÜÃÜÈÉ ÊÝȾàQ ÃÝÊÜÞ¿á|ÊÜ®Üá° ÖæãàÆáÊÜ PÜ¥æÁáà C¨Üáª, ÃÝÊÜá®Ü®Üá° ®ÝÃÝ¿á|®Üíñæ ±ÜÃÝPÜÅËá Gí¨Üá ÖæãWÜÙÜÇÝX¨æ. D PÜꣿáÈÉ PܯÐÜR®Ü EÇæÉàSËÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü, BñÜ®Ü PÝÆPæR (QÅ.±Üä. GÃÜvÜ®æ¿á ÍÜñÜÊÜÞ®Ü) A¥ÜÊÝ A®ÜíñÜÃÜPæR C¨Ü®Üá° ¯WÜ©ÓÜŸÖÜá¨Üá. A®ÜíñÜÃÜ¨Ü ¸è¨Üœ PÜê£WÜÙÜá ÃÝÊÜá®Ü®Üá° PÜáÄñÜá ÖæàÙÜáÊÜâ©ÆÉ. B¨Üá¨ÜÄí¨Ü ÓÝ«ÝÃÜ| QÅ.ÍÜ. 3®æ¿á ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü Öæ㣤WÝWÜáÊÝWÜ ÃÝÊÜá®Ü®Üá° ËÐÜá¡Ë®Ü AÊÜñÝÃÜ GíŸá¨ÝX ±ÜÄWÜ~ÓÜáÊÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ ¸æÙæ¨Üá, ÊÜááí¨æ ¸è¨ÜœÃÜá D ŸWæY ÊÜåè®Ü ñÝÚ¨ÜÃÜá Gí¨Üá ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá. ÃÝÊÜÞ¿á|¨ÜÈÉ PÜívÜáŸÃÜáÊÜ PæÆÊÜâ E±ÜPÜ¥æWÜÙÜ®Üá° ÖæãàÆᣤÃÜáÊÜ hÝñÜPÜ PÜ¥æWÜÙÜá ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 138


gñæWæ ®æÃÜÊæàÃÜáñܤ¨æ. BPæ¿áã Bñܮܨæà ÊÜÁãàÊÜޮܨÜÊÜÙÜá. ÊÜááí©®Ü ÓÜáÊÜÞÃÜá ÖÜ©ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜá Êæç»ÜÊܨÜ, Êæç»æãàWܨÜ, ËÇÝÓÜ¨Ü ÊæçÊÝ×PÜ Ÿ¨ÜáPÜá. g¯Ô¨Ü ÊÜáWÜá, ÃÝÖÜáÆ D ¨Ýí±ÜñÜ ±ÜÊÜìÊÜä BñÜ®Ü WÜêÖÜñÝÂWܨæãí©Wæ Pæã®æ¿ÞWÜáñܤ¨æ. ñܮܰ AÃÜÊÜá®æ¿á Ÿ¨ÜáQ®ÝaæWæ BñÜ®Üá PÜívÜ Ÿ¨ÜáQ®Ü ÊÝÓܤÊÜWÜÙÝ¨Ü ÊÜáá±Üâ³ & ÃæãàWÜ & ÓÝÊÜâWÜÙÜá JËá¾í¨æãÊæá¾ AÊÜ®Ü ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° ËaÜÈñÜWæãÚÓÜáñܤÊæ. AÊÜâWÜÙÜ gñæWæ Jí¨Üá ±Ü|ìPÜáq¿á®Üá° PÝ|áñݤ®æ. A¨Üá AÊÜ®Ü ÊÜááí©®Ü ©ÍÝ ¯¨æàìÍÜ®Ü ÊÜÞvÜáñܤ¨æ. GÆÉÊÜ®Üá° ÁãàbÔ, ñܮܰ AaÜÆ ¯«ÝìÃܨÜíñæ, ±Ü£°&±ÜâñÜÅ&ÓÜíÓÝÃÜ&ñÝÂWÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ ñܮܰ C±Ü³ñæã¤íŸñܤÃÜ ÖÜÃæ¿á¨ÜÈÉ hÝn®Ü ²±ÝÓÜáÊÝX, ËÃÜPܤ®ÝX PÝwWæ ®Üvæ¿ááñݤ®æ. A®ÜíñÜÃÜ¨Ü BÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜá AÊÜ®Ü ÓÝ«Ü®Ü ÃÜíWÜ¨Ü GÆÉ ŸWæ¿á ±ÜÅÁãàWÜWÜÙÜ AñÜÂíñÜ PÜt| ÓÜñÜ ±ÜÄàûæ¿á PÝÆ. Pæã®æ¿áÈÉ ¸æãà— ÊÜêûÜ¨Ü ®æÃÜÙÜÈÉ ñܮܰ iàËñÜ¨Ü ±ÜÃÜÊÜá ÆûÜ$ÂÊÝX¨Üª ©ÊÜ ¸æãà«æ¿á®Üá° (ÓÜÊÜáÂP… ÓÜí¸æãà—) Öæãí¨Üáñݤ®æ. BWÜ AÊÜ®Üá PÜívÜáPæãívÜ ±ÜÃÜÊÜá ÓÜñÜÂWÜÙÜá ®ÝÆáR (aÜñÜáÃÝ¿áì ÓÜñÜÂ). ‘ÊÜá«ÜÂÊÜá ÊÜÞWÜì’¨Ü A®ÜáÓÜÃÜOæ¿á®Üá° ÇæãàPÜÊÜááSPæR ÓݨÜÃܱÜwÓÜáÊÜ Ÿ¨Üœ ÓÜíPÜƳ¨æãí©Wæ B ÊÜááí©®Ü ñܮܰ iàËñÜ¨Ü ®ÝÆÌñæô¨Üá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ÓÜá©àZì AÊÜ—¿áÈÉ »ÝÃÜñÜ¨Ü B¨ÜÂíñÜ «ÜÊÜáì¨Ü ÖæãÆŸá&WÜ£ WæÃæWÜÙÜ®Üá° ÃæàUÓÜáñݤ®æ. Ÿá¨Üœ®Ü E±Ü¨æàÍÜÊÜâ AñÜÂíñÜ ÓÜÃÜÙÜÊݨÜá¨Üá. BñÜ®Üá ñܮܰ E±Ü¨æàÍÜPæR Êæç¨ÜÂÍÝÓÜ÷¨Ü E±ÜÊæáWÜÙÜ®Üá° BÍÜÅÀáÔ ÖæàÙÜáñݤ®æ. ÍÝÄàÄPÜ ÊÜáñÜᤠÊÜÞ®ÜÔPÜ ®æãàÊÜâ ¨æàÖÜ¨Ü ±ÜÅPÜê£Wæ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊݨÜá¨Üá. AíñæÁáà Ÿ¨ÜáPÜ®Üã° ËÍæÉàÑÔ CÈÉ ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá ¨Üá@SÊæäí¨æà Gí¨Üá Ÿá¨Üœ®Üá ÖæàÙÜáñݤ®æ. ÊÜááí¨ÜáÊÜĨÜá D ¨Üá@SPæR PÝÃÜ|Êæí¨ÜÃæ iàË¿áÈÉÃÜáÊÜ ñÜêÐæ¡ Gí¨Üã, D ñÜêÐæ¡Ááà ÓÜÊÜáá¨Ý¿á (PÝÃÜ|) Gí¨Üã ÓæàÄԨܮÜá. D ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝ¨Ü ¨Üá@SÊÜâ ¯ÊÝÃÜPÜÊæà AÆÉÊæà Gí¨Üá ËÊæàbÔ, C¨Üá A¯ÊÝ¿áì Êæí¨Üã, A¨ÜQRÃÜáÊÜ ÊÜÞWÜìÊæà B¿áì AÐÝríWÜ ÊÜÞWÜìÊæí¨Üã ¯WܩԨܮÜá. Ÿá¨Üœ®Ü ±ÜįÊÝ|ì¨Ü ŸÚPÜ PÝÆPÝÆPæR ÓæàÄ¨Ü ¸è¨Üœ ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ‘ÓÜíX࣒ Gí¨Üá ÖæàÙÜÇÝX¨æ. AÊÜâWÜÙÜÈÉ XàñÜPæR Gí¨ÜÃæ ÃÝWÜÊÝX ÖÝvÜáÊÜ PÜÅÊÜáPæR ±ÝÅÍÜÓÜö ˨Ü᪨Üá ÖæÓÜįí¨ÜÇæà ÓܳÐÜr˨æ. B ÓÜíXà£WÜÙÜÈÉ Ÿá¨Üœ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° «ÜÊÜáì¨Ü ¯¿áÊÜá WÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×ÓÜáÊÜ, ÓÜíPÜÈÓÜáÊÜ PæÆÊæäÊæá¾ ±Üâ®ÝÃÜã²ÓÜáÊÜ PæÆÓÜWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜáÊÜâ. AíñæÁáà D ÓÜíWÜÅÖÜ PÝ¿áì¨ÜÈÉ ÖÝWÜã Ÿá¨Üœ®Ü ÓÜãñÜÅWÜÙÜ ÊÝÂTÝ®ܨÜÈÉ ¼®Ý°¼±ÝÅ¿áWÜÙÜá ñÜÇæ¨æãàĨÝWÜ D ÊÜáñÜ»æà¨ÜÊæà PÝÃÜ|ÊÝX ÍÝTæ&E±Ü ÍÝTæWÜÙÜã ÖÜáqrPæãívÜáÊÜâ. ±ÝÈ ÓÝ×ñÜÂÊÜâ ÖæàÙÜáÊÜ ±ÜÅPÝÃÜ ÊÜáãÃÜá ÓÝíXà£WÜÙÜá, Êæ ã ¨Ü Æ ®æ ¿ á¨Ü á ÃÝgÂWÜ ê ÖÜ ¨ Ü È É Ÿá¨Ü œ ® Ü ±Ü Ä ¯ÊÝì|¨Ü ¯PÜ o »Ü Ë ÐÜ Â ¨Ü È É , GÃÜvÜ®æ¿á¨Üá ®ÜãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ŸÚPÜ ÊæçÍÝÈ¿áÈÉ ÖÝWÜã ÊÜáãÃÜ®æ¿á¨Üá AÍæãàPÜ®Ü PÝƨÜÈÉ ±ÝoÈà±ÜâñÜŨÜÈÉ ÓæàĨÜáÊÜâ. ÊÜáÖÝÓÝí\PÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ ®ÝÆR®æ¿á ÓÜíXࣿáá PܯÐÜR®Ü PÝƨÜÈÉ ÓæàÄñæí¨Üá ¸è¨Üœ ÓÝ×ñÜ嬆 LñܤÃæà¿á ±ÝsÜ ÖæàÙÜáñܤ¨æ.

±ÝÅbà®Ü ¸è¨Üœ «ÜÊÜáìÊÜâ ±Üä£ì¿ÞX ®æç£PÜ ®æÇæWÜqr®ÜÇæÉ ÃÜã²ñÜÊÝ¨Ü BaÝÃÜ ÓÜí×ñæÁá®Ü°ŸÖÜá¨Üá. Ÿá¨Üœ®Üá ¨æàÊÜÃÜ ŸWæWæ, ¿ágn ±Üähæ CñÝ© BÃÝ«Ü®ÝíÍÜ (ritual) ŸWæWæ ñÜÇæPæwÔPæãÙÜÛÈÆÉ. B¨ÜÃæ ŸÃÜŸÃÜáñܤ, ÊÜáÖÝ¿Þ®Ü ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á PÝÆ PÝRWÜáÊÝWÜ B ¨ÜêÑrPæãà®Ü Ÿ¨ÜÇÝX Ÿá¨Üœ®Ü®Üá° ¨æçÊÜñÜÌPæR HÄÓÜÇÝÀáñÜá. £àÃÝ Êæç»ÜËàPÜÃÜ|WæãívÜ ÃÜã±ÜÊÜ®Üá° BWÜ PÝ|áñæ¤àÊæ. GÆÉPÜãR A£àñÜÊÝ¨Ü ÊÜáÖÝÍÜQ¤¿áá B©Ÿá¨Üœ®æí¨Üã, ÇæãàPÜ¨Ü ¨Üá@S ¯ÊÝÃÜOæWÝX PÜÙÜá×ÓÜƳor Ÿá¨ÜœÃÜÈÉ ÍÝPÜÂÊÜᯠ(WèñÜÊÜáŸá¨Üœ)¿áã JŸº®æí¨Üã ÊÜ~ìñÜÊÝÀáñÜá. D ñÜ¥ÝWÜñÜ®ÜÆɨæ CñÜÃÜ A®æàPÜ ¸æãà—ÓÜñÜÌÃÜ Gí¨ÜÃæ Ÿá¨ÜœñÜÌPæRàÃÜáÊÜ ÖÜíñܨÜÈÉÃÜáÊÜÊÜÃÜ A¥ÜÊÝ BWÝËáà Ÿá¨Üœ (Polential Buddha)®Ü ±ÜÄPÜƳ®æ ¸æÙæÀáñÜá. ÊÜáÖÝ¿Þ¯WÜÙݨÜÃæãà, CñÜÃÜÃÜá ±Üvæ¿ááÊÜâ¨ÜPæR ÊÜáá®Ü° ñÜÊÜá¾ ÓÜÌíñÜ ÊæãàûÝPÝíûæ ¿á®Üá° Öæãí¨ÜáÊÜÊÜÃÜÆÉ. CñÜÃÜ GÆÉ iàÊÜÃÜã ±ÜÃÜÊÜá ±ÝűÜÂÊÜ®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜíñæ ñÜÊÜá¾ ±ÝÅ|ÊÜ®Üá° ñæÃÜáÊÜÊÜÃæWæ ñÝÊÜâ ÊÜÞvܸæàPݨÜá¨æÆÉÊÜ®Üá° ÊÜÞw ÊÜááXst ŸÚPÜÊæà ñÝÊÜâ ¸æãà—¿á®Üá° ±Üvæ¿á¸æàPæíŸ ±ÜÅ£hæn¿á®Üá° PæçWæãíwÃÜáñݤÃæ. ÊÜáÖÝ¿Þ®Ü¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ PæàÊÜÆ ÓÜñÜÂPæR PæÉàÍÝÊÜÃÜ| ÊÜáñÜᤠhænà¿ÞÊÜÃÜ|WÜÙæí¨Üá GÃÜvÜá ®æÇæWÜÙÜá. CÊÜ®Üá° JpÝrX ‘AhÝn®ÝÊÜÃÜ|’ Gí¨Üá ÖæàÙÜÇÝX¨æ. ×à®Ü¿Þ¯WÜÙÜá ¯à£, ¯¿áÊÜá ÖÝWÜã «ÝÂ®Ü¨Ü A®ÜáÓÜÃÜOæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü PæÉàÍÝÊÜÃÜ|ÊÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ ±ÜÄÖÜÄÔPæãÙÜÛŸÆÉÃÜá. B¨ÜÃæ GÃÜvÜ®æ¿á¨Ý¨Ü hænà¿ÞÊÜÃÜ| ¯ÊÝÃÜ|ÊÜâ PÜãvÝ ÓÝ«ÜÂËÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáÖÝ¿Þ¯WÜÚWæ ÊÜÞñÜÅÊæà. ÖÝWæí¨Üá ÊÜáÖÝ¿Þ®ÜÊÜâ ×à®Ü¿Þ®ÜPæR ËÃÜá¨ÜœÊÝ¨Ü ¸æÙæÊÜ~Wæ Gí¨Üá »ÝËÓÜáÊÜí£ÆÉ. Ÿá¨Üœ®Ü ÖæàÚPæWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÓÜáÊÜÈÉ CÊÜÃÜá ×à®Ü¿Þ®ÜQRíñÜ ÊÜááí¨ÜáÊÜĨÜá, Êæç»ÜËàPÜÄÔ¨ÜÃÜá. ±ÝÅ¿áÍÜ@ B ÊÜáãÆPÜ g®ÜÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜ®Üá° BPÜÑìÓÜáÊÜÈÉ ÓÜ´ÜÆÃݨÜÃÜá. ¸è¨Üœ «ÜÊÜáì¨Ü ÊÜááí©®Ü ¸æÙæÊÜ~Wæ ÊÜáíñÜſޮܨÜáª. ‘«ÝÃÜ~’WÜÙæíŸ ÊÜáíñÜÅWÜÚWæ CÈÉ ±ÝÅÍÜÓÜöÊÝX, C¨ÜPæR ÊÜáíñÜÅ¿Þ®ÜÊæíŸ ÖæÓÜÃÜá Ÿí©¨æ. ÊÜgÅ¿Þ®Ü, ÓÜÖÜg¿Þ®Ü, PÝÆaÜPÜÅ¿Þ®Ü & CÊæÆÉ CñÜÃÜ ñÝí£ÅPÜ PÜÊÜÆáWÜÙÜá. ÊÜgſޮܨÜÈÉ ÊÜáíñÜÅWÜÚWæ ËÍæàÐÜ ÊÜáÖÜñÜÌ˨Ü᪠AûÜÃÜWÜÙÜ ÊÜÂÊÜÓ槿áÈÉÁáà D ÍÜQ¤ ÓÜá±Ü¤ÊÝX¨æÁáí¨Üã, AÊÜâWÜÙÜ ±ÜâÃÜÓܳÃÜOæÀáí¨Ü CÊÜâ hÝWÜêñÜWæãÙÜáÛÊÜÊæí¨Üã ÖæàÚ¨æ. Ÿá¨Üœ®Ü E±Ü¨æàÍÜWÜÙÜá ®æàÃÜÊÝX¨Üáª, g®ÜÓÝÊÜÞ®ÜÂÄWÜã A¥ÜìÊÝWÜáÊÜ ÖÝX¨ÜáªÊÜâ. ÖÝWÝXÁáà AÊÜâ hÝ®Ü±Ü¨Ü ±ÜÅÊÜaÜ®Ü (Folk Gospel)WÜÙÜá. Ÿá¨Üœ®Ü E±Ü¨æàÍÜWÜÙÜÈÉ BíñÜÄPÜÊݨÜ, Bñܾ¯ÄàûÜPÜÊÝ¨Ü ÎûÜ|PæR ±ÝÅÍÜÓÜö ¨æãÃæÀáñÜá. Êæà¨ÜWÜÙÜ PÝƨÜÈÉ ¨æàÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá ¼®Ü°ÓܤÃÜWÜÙÜÈÉ ¯ÈÉÓÜƳorÃæ, E±Ü¯ÐÜñÜá¤WÜÙÜ bíñÜ®æ¿áá iàÊÜÊæà ¨æàÊÜ®ÝWÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÖæàÙÜáñܤ¨æ. D iàÊæäàñܤÊÜáñÜÌ ±ÜÄPÜƳ®æ¿á®æ°à Ÿá¨Üœ®Üá ËÍæàÐÜÊÝX ¸æÙæÔ¨Üáª. Ÿá¨Üœ®Üá Êæã¨ÜÆ «ÜÊæãàì±Ü¨æàÍܨÜÇæÉà aÜñÜáÃÝ¿áì ÓÜñÜÂWÜÙÜ®Üá° ÖæàÚ, AÐÝríWÜ

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 135

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 136


Ÿá¨Üœ®Ü Öæhjæ WÜáÃÜáñÜáWÜÙáÜ

ñÝÙܤhæ ÊÜÓÜíñÜPÜáÊÜÞÃÜÜ "ÓÜá«ÝÊÜá' ±ÜígÙÜ Aíaæ :E²³®ÜíWÜw&574 241 & : 9448858002

»ÝÃÜ£à¿á ÓÜíÓÜ¢£¿á ŸÖÜáÊÜááUà ®æÇæWÜÙÜá ¸æÃÜWÜá ÖÜáqrÓÜáÊÜÐÜár ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü ÊæçË«ÜÂWÜÙÜ®æã°ÙÜ WæãíwÊæ. D ŸWæ¿áÈÉ A®æàPÜñæ¿á ÓÜãñÜÅWÜÙÜ®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨ÜÇæà CÈÉ¿á ®ÜÊÜá¾ ÓÜíÓÜ¢£ ¿á®ÜᰠԨܜ ÊÜÞ¨ÜÄWÜÙÜ ÊÜÞ®ÜPÜWÜÚí¨Ü AÙæ¿áÆá ÓÝ«ÜÂÊæà BWÜáÊÜâ©ÆÉ. CÈÉ Êæç©PÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæÀá¨æ. A¨ÜPRæ ÓÜÊÞ Ü ®ÝíñÜè Ü È Ü É ±ÜÅÊ× Ü Ô¨Ü A®æàPÜ AÊæç©PÜ ÍÝTæWÜÚÊæ. CËÐærà AÆÉ¨æ ±ÝŨæàÎPÜ g®Ü±Ü¨Ü BaÜÃÜOæWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜÊÝX A®Ü®Ü WÜá|ÊæçÎÐÜr$ WÜÙÜ®Üá° ¨ÝSÈst CñÜÃÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæWÜÙÜã CÊæ. D GÆÉÊÜâWÜÙÜ Jorí¨ÜÊæà »ÝÃÜ£à¿á ÓÜíÓÜ¢£Ááí¨Üá ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá. ¯vÜáWÝÆ¨Ü C£ÖÝÓÜ¨Ü ±ÜâoWÜÙÜÈÉ, ¸æàÃæ ¸æàÃæ¿á ÓÝíÓÜ¢£PÜ aÜÖÜÃæWÜÙÜÈÉ JvÜÊÜáãwÃÜáÊÜ AÊæç©PÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæWÜÙÜÈÉ ¸è¨Üœ «ÜÊÜáì ÖÝWÜã ÓÝíÓÜ¢£WÜÚWæ ËÎÐÜrñæÀá¨æ. B ÊæçÎÐÜr$嬆 ÊÜáãÆ ±ÜâÃÜáÐÜ®ÝX WèñÜÊÜáŸá¨Üœ ±ÜÅÊÜááS®ÝWÜáñݤ®æ. AíñæÁáà »ÝÃÜ£à¿á ÓÜíñÜÃÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿áÈÉ¿áã BñÜ®æà ÓÜÊÜì±ÜÅ¥ÜÊÜáÊÝX WÜÊÜá®Ü ÓæÙæ¿ááñݤ®æ. ÖÝWæí¨Üá BñÜ®æ㟺®æà ×àWæ ŸívÝ¿á¨Ü PÜÖÜÙæ ¿á®Üã°©¨Ü®æ®Üá°ÊÜí£ÆÉ. ¸è¨Üœ «ÜÊÜáì Êæç©PÜ «ÜÊáÜ ì¨Ü ËÃÜá¨Ü¨ œ Ü ŸívÝ¿áÊÝX ÃÜã±ÜâWæãívܨáÜ ª ¯g. B¨ÜÃæ Ÿá¨Üœ®æ㟺®æà AÆÉ, ÊÜáÖÝËàÃÜ ¯í¨ÜÆã ÓÜÄÓÜáÊÜÞÃÜá A¨æà PÝƨÜÈÉ C¨æà ŸWæ¿á AÊæç©PÜ ËaÝÃÜ ±ÜÅOÝÚ¿áá ±ÜÅPÝÍÜPæR ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 133

ŸíñÜá. AÐær AÆÉ, Ÿá¨Üœ®Ü ÓÜÊÜáPÝÈà®Ü (Gí¨ÜÃæ QÅ.±Üä. 9®æ¿á ÍÜñÜÊÜޮܨÜ) ¨æãvÜx ±ÜÃÜí±ÜÃæÁáà ÊÜáãÆñÜ@ Êæç©PÜ «ÜÊÜÞìaÜÃÜOæWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅÎ°Ô ËÊÜáÎìÔ¨Ü㪠C¨æ. WèñÜÊÜá Ÿá¨Üœ®Ü Ÿ¨ÜáQ®Ü I£ÖÝÔPÜ ÓÜíWÜ£WÜÙÜ ŸWæWæ ŸÖÜáÊÜáãÆÂÊÝ¨Ü BPÜÃÜWÜÙæí¨ÜÃæ I£ÖÜÂWÜÙÜá. C£ÖÝÓÜÊÜâÙÜÛ D I£ÖÜÂWÜÙÜ ÔPÜáRWÜÙævæÀáí¨Ü WèñÜÊÜá Ÿá¨Üœ®Ü Ÿ¨ÜáQ®Ü ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô ±ÜÄÎàÈÓÜáÊÜ PæÆÓÜÊÜíñÜã AÊÝÂÖÜñÜÊÝX ®Üv橨æ. Joár ¸è¨Üœ ÓÝ×ñÜ ÃÝοáÈÉ ±ÝÈ ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÜ¢ñÜ »ÝÐæWÜÙÜ PÜê£WÜÙÜÈÉ ÔWÜáÊÜ AíÍÜWÜÙÜ®Üá° B¿ááªPæãívÜá ®ÝËí¨Üá WèñÜÊÜáŸá¨Üœ®Ü iàÊÜ®Ü aÜPÜÅÊÜ®Üá° ÃæàUÓܸæàPÝX¨æ. ‘AíWÜáñܤÃÜ ¯PÝ¿á’¨ÜÈÉ (I, 1&13 ±Üâ. 22) ×àWæ EÇæÉàS ÔWÜáñܤ¨æ. “JŸº A®Üá±ÜÊÜá, AÓÝ«ÝÃÜ| ÊÜÂQ¤¿áá D gWÜ£¤®ÜÈÉ g¯ÓÜáñݤ®æ. BñÜ®Üá ŸÖÜá g®Ü ÓÜÊÜáá¨Ý¿áPæR JÚñÜ®Üá° ÓÜíñæãàÐÜÊÜ®Üá° ¯àvÜáñݤ®æ. A±ÝÃÜ PÜÃÜáOÝÊÜá¿á®Üã B¨Ü Bñܯí¨ÝX ¨æàÊÜñæWÜÙÜã ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜã ÊÜáá¨ÜWæãÙÜáÛñݤÃæ.” PܲÆÊÜÓÜᤠG®Üá°ÊÜ FÃÜá »ÝÃÜñÜ & ®æà±ÝÆ WÜw¿á ÓܯÖܨÜÇæÉà C¨æ. AÈÉ¿á Æáí¹¯ E¨Ý®ܨÜÈÉ WèñÜÊÜá®Ü g®Ü®ÜÊÝWÜáñܤ¨æ. BñÜ®Ü g®Ü®Ü¨Ü ñæà©¿á ŸWæWÜã ¼®Ý°¼±ÝÅ¿áWÜÚÊæ. ÓÜã§ÆÊÝX, ŸÖÜáÓÜÊÜá¾ñÜÊÝX, QÅ.±Üä. 623ÃÜ ÊæçÍÝS ÍÜáPÜÉ ±Ü ä ~ìÊÜ Þ ¨Ü í ¨Ü á Ԩݜ ¥ Ü ì WèñÜ Ê Ü á ®Ü g®Ü ® Ü Ê ÝÀáñÜ á G®Ü ° Ÿ ÖÜ á ¨Ü á . ÃÝhÝ ÍÜá¨æãœà¨Ü®Ü AÊÜ®Ü ñÜí¨æ. Öæñܤ ñÝÀá ÃÝ~ ÊÜáÖÝÊÜÞÀá. B¨ÜÃæ ÊÜáWÜá g¯Ô HÙÜá ©®ÜWÜÙÝWÜáÊÜÐÜrÃÜÈÉ ÊÜáÖÝÊÜÞ¿Þ¨æàË WÜ£ÓÜáñݤÙæ. A®ÜíñÜÃÜ bPÜRÊÜá¾ WèñÜËáÁáà D ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° ÇÝÈÔ ±ÝÈÔ ¸æÙæÔ¨ÜÊÜÙÜá. CÐÜrÔ©œ B¨Üá¨ÜÃÜ ÓÜíPæàñÜÊÝX ‘Ԩݜ¥Üì’ ®æí¨Üã PÜáÆ®ÝÊÜáÊÝX ‘WèñÜÊÜá’®æí¨Üã ÊÜáWÜáËWæ ®ÝÊÜáPÜÃÜ| ÊÜÞvÜÇÝWÜáñܤ¨æ. ®ÝÊÜáPÜÃÜ|¨Ü EñÜÕÊÜPæR ËÍæàÐÜ BÖÝ̯ñÜÃÝX Ÿí¨ÜÊÜÃÜÈÉ ±ÜÅñæÂàPÜÊÝX Gíoá ÊÜáí© Ë¨ÝÌíÓÜÃÜá ÊÜáWÜá訆 ¸ÝÖÜ ÆûÜ|WÜÙÜ®Üá° WÜÊÜá¯ÓÜáñܤ AaÜcÄ ±ÜvÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜÈÉ HÙÜá ÊÜáí© ñÜÊáÜ ¾ GÃÜváÜ Pæç ¸æÃÙÜ áÜ WÜÙ®Ü áÜ ° G£¤ ñæãàÄÓÜáñܤ, D ÊÜáWÜáÊÜâ Jí¨æãà ÓÜ®ÝÂÔ CÆÉÊæà ÃÝg®ÝWÜáÊÜ »ÜËÐÜÂÊÜ®Üá° ÓÜãbÓÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ Pæã®æ¿áÊÜ®Ý¨Ü PæãívÜ|¡®Üá ÊÜÞñÜÅ ñܮܰ Jí¨æà ¸æÃÜÙÜ®Üá° ñæãàÄÓÜáñܤ, ÊÜáWÜá訆 Ÿá¨ÜœñÜÌ¨Ü ÓÜíPæàñÜÊÜ®Üá° ¯àvÜáñݤ®æ. C¨Üá ÓÜÖÜgÊÝXÁáà ÍÜá¨æãœà¨Ü®Ü®Üá° ËaÜÈñÜWæãÚÓÜáñܤ¨æ. B¨Üá¨ÜÄí¨ÜÇæà ñܮܰ ÊÜáWܯWæ I×PÜ ÓÜáS&»æãàWÜWÜÚí¨Ü ËÃÝWÜ ÊÜáãvܨÜíñæ H®æÆÉ ÊÜÂ¥Üì ¿áñÜ°WÜÙÜÈÉ ÊÜááí¨æ ñæãvÜWÜáñݤ®æ. WèñÜÊÜá®Ü ¸ÝƨÜÈÉ ËÆûÜ| Zo®æÁãí¨Üá ®Üvæ¿ááñܤ¨æ. AÃÜÊÜá®æ¿ÞaæWæ A®Ü£ ¨ÜãÃÜ¨Ü ÖæãÆÊæäí¨ÜÃÜÈÉ EÙÜáÊæá¿á EñÜÕÊÜÊæäí¨ÜÃÜÈÉ ÃÝg®Üã ÓæàĨÜíñæ GÆÉÃÜã »ÝWÜÊÜ×ÓÜᣤÃÜáñݤÃæ. ÖæãÆ¨Ü Ÿ©¿á ËÍÝÆ ÊÜêûÜÊæäí¨ÜÃÜ ®æÃÜÙÜÈÉ GÙæ¿á ¸ÝÆPÜ Ô¨Ýœ¥Üì®Ü®Üá° ±ÜÆÉQR¿áÈÉ PÜáÚÛÄÔÃÜáñݤÃæ. GÆÉ g®ÜÃÜã EñÝÕÖÜ©í¨Ü ®ÜÈ¿ááñܤ PÜá~¿ááñܤ ÓÜí»ÜÅËáÓÜᣤ¨ÝªWÜ D ÊÜáWÜá ÊÜÞñÜÅ JÊæá¾Çæà «Ý®ÝÓÜPܤÊÝX ¹vÜáñܤ¨æ. ÖÜ©®ÝÃÜÃÜ ÖÜÃæ¿á¨ÜÈÉ, Ԩݜ¥Üì®Ü ÊÜá¨ÜáÊæ¿áá ÓÜáÆûÜ| ÓÜí±Ü®Ü° ¿áÍæãà«ÜÃÝ ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 134


C¨ÜPÝRX CÚ¨Üá Ÿí¨ÜÊÜ®Üá ¨æàÊÜÃæà. ÇæãàPÜ ÓÜíWÜÅÖÜ, ¨æàÊÜÃÜ ÊÜåèÆÂ. PÜÐÜrWÜÚWæ ñܮܰ®Üá° ÓÜgájWæãÚÓÜáÊÜâ¨æà B ÊÜåèÆÂÊÜ®Üá° ÓÝ—ÓÜáÊÜ Ô¨Üœñæ. C®Üá° PÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ. GÆÉÃÜÈÉ ÃÜÓÝ®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° EQRst AÊÜñÝÃÜ. PÜêÐÜ¡ PæãÙÜÆá ®ÜáwÔ¨Ü᪠Jí¨Üá ËÓܾ¿á. ñÝÃÜá|¨ÜÇæÉà A¨Ü®Üá° ¹oár Pæãor¨Ü㪠C®æã°í¨Üá ËÓܾ¿á. ±ÜÍÜáWÜÚWæ, ¨æàÊÜÃÜá C¨Ýª®æ Gí¨Üá ñæãàÄÓÜÈPæR PæãÙÜÆá ÓÝQñÜá¤. Wæãà²Pæ¿áÄWæ PÜãvÜ. AÊÜÃÜá ±ÜÅPÜê£ ÓÜÃÜÙÜÃÜá. PæãÙÜ騆 ®ÜáwPÝÃÜ ÓÝPÜá, CÊÜ®Üá ¨æàÊÜÃæà AíñÜ £Ú¿ááÊÜâ¨ÜPæR. B¨ÜÃæ ¸æÙæ¨Ü ÊÜá®ÜáÐÜÂÄWæ C¨Üá ÓÝƨÝÀáñÜá. AÊÜÄWÝX aÜPÜÅ G£¤PæãÙÜÛ¸æàPÝX ŸíñÜá! A¨Üá ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜ ÁãàWÜÂñæ. Ÿ¨ÜáQ®Ü ÊÜáãÆ»ÝÊÜWÜÙÜá ÊÜáãÃÜá. ÍÜêíWÝÃÜ, ÊÝñÜÕÆ ÊÜáñÜᤠËàÃÜ. D ÊÜáãÃÜá PÜêÐÜ¡®Ü Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ ÎSÃÜÊÜ®Üá° ÊÜááqr¨ÜÊÜâ. ÍÜêíWÝÃÜÊÜâ ÊÝñÜÕÆÂÊÝX ËàÃÜÊÜâ »ÜQ¤¿ÞX ±ÜÄ|ËáÓÜáÊÜíñæ PÜêÐÜ¡¯¨Üª. ñÜPÜìŸá©œWæ PÜêÐÜ¡®Ü Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ ËÃæãà«ÜWÜÙÜá PÜívÜÃæ SíwñÜ A¨Üá PÜêÐÜ¡®Ü ÖæaÜácWÝÄPæÁáà. PÜêÐÜ¡ ÃÜáQ¾~ ÓÜíÊݨÜÊÜ®Üá° ®æãàvܸæàPÜá. C¨Üá »ÝWÜÊÜñÜ¨Ü EÇæÉàS. ÃÜáQ¾~, ±Ü£Wæ ¹àÓÜ~WæÀáí¨Ü WÝÚ ¹àÔ E±ÜaÜÄÓÜᣤ¨Üªíñæ PÜêÐÜ¡ ÖæàÙÜñæãvÜX¨Ü. ±ÜÅ»ÝÊÜÍÝÈWÜڨܪÃÜá, IÍÜÌ¿áì¨ÜÈÉ ÇæãàPܱÝÇæãà±ÜÊÜáĨܪÃÜá, ÃÜã±ÜÍÝÈWÜÙÜã ŸÆÍÝÈWÜÙÜã C¨ÜªÃÜá. ¯®Ü° A|¡í©ÃÜá ÎÍÜá±ÝƯWæ ¯®Ü°®Üá° ÊÝWݪ®Ü ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. ¯®Ü°®Üá° Ÿ¿áÔ¨ÜÊÜÃæÐÜár g®Ü. ®Ý®æãà AÓÜÊÜÞ®Ü. ®Ü®Ü°®æ°àPæ ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨æ? ®Ü®Ü° Ô§£ ®æãàw¨æ¿Þ. gÃÝÓÜí«Ü®Üí¥Ü ÍÜñÜáÅWÜÚWæ ¼àñÜ®ÝX PÜvÜÆ ®ÜvÜáÊæ ÊÜá®æ ÊÜÞw¨æ. ŸÆÊÜ©ÌÃæãà«Ü˨æ. ÔíÖÝÓܮݗPÝÃÜ CÆÉ. AÐærà AÆÉ, ®Ü®Ü° ¨ÝÄÁáà ËÆûÜ|! AÓܳÐÜrÊÜñܾì®Ýí ±ÜâíÓÝí AÇæãàPÜ±Ü¥Ü Ëáà¿ááÐÝí BÔ§ñÝ@ ±Ü¨ÜËàí ÓÜá»ÜãÅ@ ±ÝÅ¿á@ Ôà¨Ü¯¤ÁãàÑñÜ@

C¨æªà®æ. ¿ÞÃÜ®ã Ü ° ®Ý®Üá ×w¿ááÊÜÊ®Ü Æ Ü É. ®Ü®í°Ü ¥ÜÊ®Ü Ü Pæç ×w¨æ¿áÆÉ. C¨Ü®áÜ ÃÜã±ÜÊàæ ? PæàÙÜᣤ¨Üª ÃÜáQ¾~Wæ ¨Üá@S EQRñÜíñæ. ¹àÓÜ~Wæ hÝÄñÜá. ŸÙæWÜÙÜá PæÙܹ¨ÜªÊÜâ. ±ÜÅhænÁáà ñܲ³ñæ®Ü°¸æàPÜá. Jí¨æà bíñæ; Cí¥ÜÊܯWæ A®ÜáÃÜã±ÜÙÝWÜáÊÜâ¨æíñÜá? C¨Üá PÜêÐÜ¡! C¨Ü᪠CÆÉ¨Ü ÊÜáÖÝ®Üá»ÝÊÜ. C¨Ü®Üá° ñæãàÄÓÜÇæà CÚ¨Üá Ÿí¨ÜÊÜ. C¨Ü᪠CÆɨÜÊÜ®æà ±ÜıÜä|ì! C¨æà PÜêÐÜ¡ ÓÜí¨æàÍÜ. Cí¥Ü C¨Ü᪠CÆÉ¨Ü Ô§£¿áÈÉÃÜáÊÜÊܯWæà GÆÉ A®Üá»ÜÊÜ Aí¨ÜÃæ GÆÉÃÜ A®Üá»ÜÊÜ. HPæí¨ÜÃæ ¿ÞÊÜ A®Üá»ÜÊܨÜÈÉ¿áã AÊÜ®Üá PÜÙæ¨Üá ÖæãàWÜáÊÜâ©ÆÉ. B¨Üá¨ÜÄí¨ÜÇæà C¨Üá ÓÜÊÜáñæãàÆ®Ü¨Ü Ô§£. D ÓÜÊÜáñæãàÆ®ÜÊæà ±ÜÅPÜꣿáÈÉ “ÓÜíÓÜ¢£”¿ÞX AÃÜÚÃÜáÊÜ ±ÜÅhÝn ËPÝÓÜ. D ÓÜÊÜáñæãàÆ®ÜÊæà, ÓÝÊÜÞiPÜÊÝX, ÇæãàPÜÃÜíWܨÜÈÉ PæÆÊÜÃÜ PæÆÊÜâ ÊÜWÜìWÜÙÜ PæÆÊÜâ ÓÜíÓÜ¢£WÜÙÜ ×ñÝÓÜQ¤¿á®Ü°ÆÉ; ÓÜÊÜìÃÜ ×ñÝÓÜQ¤¿á®Üá° ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝX PÝ|ŸÆÉ PÝOæR ÊÜáñÜᤠAí¥Ü ÊÜÞWÜìÊæäí¨ÜÃÜ ¯ÃÜíñÜÃÜ ÖÜávÜáPÝo&A¨Üá ¨æàÊÜÃÜá. Ÿá¨Üœ®Ü ŸWæWæ ®ÝÆáR ÊÜÞñÜáWÜÙæãí©Wæ D bíñÜ®ÜÊÜ®Üá° ÓÜÊÜޱܮÜWæãÚÓÜŸÖÜá¨Üá. Ÿá¨Üœ®ÜÈÉ Jí¨æà ÃÜÓÜ. A¨Üá PÜÃÜá|. »ÜÊÜ»Ü㣠ÖæàÚ¨Üíñæ ‘HPæãàÃÜÓÜ@ PÜÃÜá| HÊÜ’. A¨ÜáÊÜÃæWæ ¨Üá@SÊÜ®æ°à PÝ|¨æ ¸æÙæ¨Ü ÃÝgPÜáÊÜÞÃÜ, ñܮܰ C±Ü³ñæã¤íŸñܤ®æà ñÝÃÜá|¨ÜÈÉ Ãܥܹ੿áÈÉ, ¨Üá@S¨Ü ¨ÜêÍÜÂWÜÙÜ®Üá° PÜívÜ. ÃæãàX, ÊÜáá¨ÜáPÜ, ŸvÜÊÜ ÊÜáñÜᤠÍÜÊÜ! CÐÜrÃÜÈÉ ÊÜá®ÜáÐæÂà£ÖÝÓÜ¨Ü ¨ÜÍÜì®Ü˨æ. ÊÜáñæ¤ AÃÜÊÜá®æ¿áñܤ £ÃÜáWÜÈÆÉ. ¨æàÊÜÃÜá ¹à©Wæ ¹¨Üª. ¨Üá@SÊÜ®Üá° CÐÜár EñÜRoÊÝX A®Üá»ÜËÓÜÈPæR ÊÜá®ÜáÐܯWæ ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ¨æàÊÜÃæà ŸÃܸæàPæà®æãà. Cí¥Ü £àÊÜÅ ÇæãàPܨÜá@TÝ®Üá»ÜÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì & C¨Üá ¨æàÊÜÃÜá.

AÓܳÐÜrÊÝ¨Ü ÊÜÞWÜìÊÜâÙÜÛ (CñÜÃÜÄWæ A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜÛÆá PÜÐÜrÊݨÜ) ÇæãàPÜËÆûÜ| ÊÝ¨Ü ®ÜÊÜá¾í¥ÜÊÜÃÜ hæãñæ Öæhæj ÖÝQ¨Ü ÖæíWÜÓÜÃÜá ¨Üá@S Wæãí¨ÜÆWÜÚWæ DvÝWÜáÊÜÃÜá. ®Ý®Üã ŸvÜÊÜ. B¨Üá¨ÜÄí¨ÜÇæãà H®æãà ®Ü®ÜWæ ŸvÜÊÜÃæí¨ÜÃæ, ŸvÜÊÜÄWæ ®Ý®æí¨ÜÃæ CÐÜr. D GÆÉQRíñÜ ÖæaÜác & ®Ü®ÜWæ BÓÜQ¤Ááà CÆÉÊÜÆÉ. BÓÜQ¤¿áá ®Ü®Ü° ÓÜÌ»ÝÊÜÊæà AÆÉ. E¨ÝÔà®Ý ÊÜ¿áí ®Üã®Üí ®ÜÔ÷à A±ÜñÜ A¥ÜìPÝÊÜááPÝ@ BñܾƸݜ$ÂÓܾÖæà ±ÜäOÝì@ WæàÖÜÁãàhæãÂà£ÃÜQÅ¿Þ@ ÊÜá®æ ÊÜávÜ© ÊÜáPÜRÙÜá ¨ÜávÜáx & CÊÝÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ¿áã BÓÜQ¤ EípÝWÜáÊÜâ¨æà CÆÉ. BñܾÇÝ»ÜÊæà®æãà BX¨æ. B¨Üá¨ÜÄí¨Ü C®Ý°WܸæàPݨÜ᪠H®Üã CÆÉ Gí¨Üí£¨æ. D ÊÜá®æ ¿áÈÉ¿áã, ¨æàÖÜÊæíŸ ÊÜá®æ¿áÈÉ¿áã, ©à±Ü¨Üíñæ ÓÝü$¾à»ÜãñÜ®ÝX, ¯Ñð¿á®ÝX ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 131

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 132


ÖæãÙæ¿áÈÉ¿áã ÖæãÙæ ËáàÄ ¸æÙæ¨ÝWÜ C¨Üá ¨æàÊÜÃæà CÃܸæàPÜá Gí¨Üá ÃÝgÑìWæ A¯°ÔñÜá. ¿ÞQíñÜ ÃÜã±Ü ¨æàÊÜÃæà Gí¨Üá PæàÚ¨Ü. Ëáà®Üá ÖæàÚñÜá : “®Ü®Ü°®Üá° PݱÝw¨æ¿áÆÉ, ÓÜêÑr¿á®Üá° PݱÝvÜáÊÜ ÖæãOæ¿á®Üá° ¯à®Üá ÖæãÃܸæàQ¨æ. ±ÜÅÙÜ¿áÊÝWÜáñæ¤. BWÜ ±ÜÅÙÜ¿á¨Ü PÜvÜÈ®ÜÈÉ ®èPæÁãí¨Üá ñæàÆáñܤ ŸÃÜáñæ¤. B ®èPæ¿áÈÉ ÓÜêÑr¿á ÊÜáãÆ ÓÝÊÜáXÅWÜÙÜ®æ°ÆÉ, ÓÜÊÜáÓܤ ±ÝÅ~WÜÙÜ ÓÜãûÜ$¾ ÍÜÄàÃÜ WÜÙÜá, ÊÜáãÈPæWÜÙÜá, «Ý®ÜÂWÜÙÜá, ¹àgWÜÙÜá, ÓܱܤÑìWÜÙÜá GÆÉÃÜ®Üã° HÄÓÜá. ±ÜÅÙÜ¿á¨Ü CÃÜáÙÜá PÜÙæ¿ááÊÜÊÜÃæWæ PÜvÜÈ®ÜÈÉ ®èPæ ÊÜááÙÜáWܨÜíñæ ®Ý®Üá PݱÝvÜáÊæ. ÊÜáÃÜá©®Ü¨Ü ¸æÙÜX®ÜÈÉ ÊÜáñæ¤ ÖæãÓÜ ÓÜêÑr¿ÞWÜáñæ¤. B CÃÜáÚ®ÜÈÉ ®Üvæ¿áÈ ®ÜÊæã¾ÙÜWæ ÓÜêÑrWæ ÓÜíŸí— st ÓÜíÊݨÜ.” D PÜ¥æ Jí¨Üá ÃÜã±ÜPÜ G®Üá°ÊÜâ¨Üá ÓܳÐÜr. C¨æà PÜñæ ¸æçŸÇ…®ÜÆãÉ C¨æ. Êæà¨Ü, ®ÝËàÊÝíñÜ@ ÓÜÊÜÞ×ñÝ (®ÝÊæ¿á JvÜÆÈÉ C¨Üªíñæ C¨æªàÊæ) G®Üá°ÊÜ Jí¨Üá ®Üáw¿áÈÉ D PÜñæ¿á®Üá° PݱÝw¨æ. PÜãÊÜÞìÊÜñÝÃÜ, ÊÜá¥Ü®ÜPæR ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞw¨Ü AÊÜñÝÃÜ. ÊÜá¥Ü®Ü ¨æàÊÜÄWæ ²Å¿á. ÊÜÃÜÖÝÊÜñÝÃÜ ¨ÜáÐÜr ¯WÜÅÖÜPÝRX. ×ÃÝOÝÂûÜ »ÜãËá¿á®Üá° Gí¨ÜÃæ ÓÜêÑr¿á®Üá° ÊÜÍܨÜÈÉÄÔPæãívÜ. AÊÜ®Üá ¨æçñÜÂ. Aí¨ÜÃæ ÊÝÓÜ®Ý ±ÜÅ«Ý®Ü iàÊÜ®Ü. »ÝÊÜ ±ÜÅ«Ý®Ü iàÊÜ®ÜÊÜÆÉ. Aí¥ÜÊÜ®Üá° ¯ÊÝÄÓܸæàPæí¨ÜÃæ A¨ÜQRíñÜ £àÊÜÅÊÝ¨Ü ÊÜáãÆ ÊÝÓÜ®Ý ÃÜã±Ü ¸æàPÜá. BWÜÇæà ÊÜáãƨÜÈÉ A¨Üá ¸æÃæ¿ááÊÜâ¨Üá. ¨ÜãÃÜ ¯íñÜÃæ WæÆáÉÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. C¨æãí¨Üá ËbñÜÅ ÓÜñÜÂ. ¨æàÊÜÃÜá GÆÉÊÜä BXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ¨æàÊÜÃÜá ‘×w¨æà’ PæãÆáÉÊÜâ¨Üá! ®ÜÃÜÔíÖÝÊÜñÝÃÜÊÜíñÜã ÓÜêÑrÎàÆñæ¿á ÃÜÖÜÓÜÂPæR Jí¨Üá ÓÜãaÜ®æ CÃÜáÊÜí£¨æ. ×ÃÜ| PÜαÜâ ŸÖÜÙÜ ÁãàaÜ®æ ÊÜÞw ÊÜÃÜ Pæàڨܪ. ñÝ®Üá ÊÜá®ÜáÐÜÂÄí¨ÜÆã ÓÝ¿á¸ÝÃܨÜá, ±ÝÅ~WÜÚí¨ÜÆã ÓÝ¿á¸ÝÃܨÜá. B ûÜ|¨ÜÈÉ ÊÜá®ÜáÐÜÂ, ±ÝÅ~ GÃÜvÜã AÆɨÜ, GÃÜvÜã BXÃÜáÊÜ ÃÜã±ÜÊæäí¨Üá ÓÜhÝjÀáñÜá. ¿ÞÊÜ B¿áá«ÜWÜÚí¨ÜÆã ÓÝ¿á¸ÝÃܨÜá Gí¨Üá Pæàڨܪ. B ûÜ|¨ÜÈÉ ®ÜÃÜÔíÖÜ®Ü PÜãÃÜáWÜáÃÜáWÜÙÜá ¸æÙæ¿áñæãvÜX¨ÜÊÜâ. ñÝ®Üá F×st ÄࣿáÈÉ ÓÜêÑr, ÓÜgájWæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá £Ú¿áÇÝWÜ©¨ÜªÃæ ÓÜêÑrWæ WèÃÜÊÜ ñæãàÄÔ¨ÜíñÜÆÉ! ñܮܰ ÊÜá®æãà«ÜÊÜáìPæR ±Üä£ì¿ÞX ËÃÜá¨ÜœÊÝ¨Ü ±ÜÅÖÝɨܮÜí¥ÜÊÜ®Üá ñܮܰ ÊÜáWÜ®ÝWÜŸÖÜá¨æí¨Üá PÜãvÜ ñÜí¨æWæ F×ÓÜÇÝWÜÈÆÉ. B¨Üá¨ÜÄí¨Ü ÓÜ×ÓÜÇÝWÜÈÆÉ. ±ÜÅÖÝɨܮܮÜá° ÓÝÀáÓÜÆá H®æÆÉ ±ÜÅ¿áñÜ°WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw¿áã ÓÝÀáÓÜÇÝWܨæ C¨ÝªWÜ, ñÝ®Üá ÓÝ¿á¨Üíñæ ÊÜÃÜ ±Üv橨ܪ. B¨ÜÃæ Aí¥Ü¨æà®Ü®Üã° ±Üvæ¿á¨æ ±ÜÅÖÝÉ¨Ü ÓÝÊÜ®Üá° Wæ¨Ü᪨Üá ÖæàWæ Gí¨Üá PÜãvÜ ×ÃÜ| PÜαÜâËWæ ÁãàbÓÜÇÝWÜÈÆÉ. ¨æàÊÜÃÜá ÔàÚ¨ÜÃæ PÜÃÜáÙÜ®æ°à ÔàÙÜáñݤ®æ. PÜÃÜáÙÜ®Üá° ×w¨æà G¨æ¿á®Üá° ŸWæ¿ááñݤ®æ. ÊÝÊÜá®Ü& £ÅËPÜÅÊÜÞÊÜñÝÃÜÊÜíñÜã, ¨æàÊÜÃÜ AÙÜñæ ±Üä|ìÊÝWÜáÊÜâ¨Üá ÊÜá®ÜáÐÜ®Ü

ñÜÇæ¿á ËÔ¤à|ì¨ÜÈÉ Gí¨Üá ÓÜãbÓÜáñܤ¨æ. ¸ÝX¨Ü ñÜÇæ¿á®Üá° WæÈÉst £ÅËPÜÅÊÜá Öæhæj A¨Üá! ÊÜáãÃÜ®æ¿á ÖæhæjWæà ¸ÝWÜáÊÜ ñÜÇæ & C¨Üá! ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜÞÊÜñÝÃܨÜÈÉ¿áíñÜã ¨ÜáÐÜr¯WÜÅÖÜ¨Ü ÊÜÂÓÜ®Ü. BÙÜáÊÜ ûܣſáÃÜá ¨ÜáÐÜrÃݨÜÃÜá. C¨Üá ÊÜäÂñÜðÊÜá. ¸ÝÅÖܾ| PæãvÜÈ ÊÜáÓæ¨Ü. C¨Üã ÊÜäÂñÜðÊÜá. AÈÉWÜÈÉWæ ÓÜÄÖæãàÀáñÜá. B¨ÜÃÜã C¨Üá ÊÜäÂñÜðÊÜáÊæà. C¨Ü®Üá° ÓÜãbÓÜÇæíŸíñæ, ûܣſá®Ý¨Ü ËÍÝÌËáñÜÅ ¸ÝÅÖܾ|®Ý¨Üá¨ÜPÜãR, ¸ÝÅÖܾ|®Ý¨Ü gÊÜá¨ÜX°¿á ÊÜáWÜ ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá ûܣſá®Ý¨Üá¨ÜPæR AÊÜÃÜ ñÝ¿áí©ÃÜá ÓæàËst ÊÜáíñÜűÜäñÜÊÝ¨Ü ‘aÜÃÜá’ Ÿ¨ÜÇݨÜá¨æà PÝÃÜ| Gí¨Üá PÜ¥æÀá¨æ. ÊÜááí©®Ü AÊÜñÝÃÜ ‘ÃÝÊÜá’. C¨Üá ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜá ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜÈÉ ÓÜãûÜ$¾gnÃÜá ÖÜíŸÈÔ ±Üvæ¨Ü AÊÜñÜÃÜ|. Pæãà®ÜÌÔ¾®… ÓÝí±ÜÅñÜí ÇæãàPæãà WÜá|ÊÝ®… PÜÍÜc Ëà¿áìÊÝ®… (¿ÞÃÜá D ÇæãàPܨÜÈÉ WÜáOÝyÜ ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜá¥Üì?) GíŸ ÊÝȾQ¿á ±ÜÅÍæ°Ááà C¨ÜPæR ÓÝü. »ÜãËá¿á »ÝÃÜ ¯àWÜÆá »ÜWÜÊܨÜÊÜñÝÃÜÊÝWÜáñæ¤ AíñÜ Jí¨Üá ԨݜíñÜ. »ÜãËá¿á »ÝÃÜ G®Üá°ÊÜ ÊÜÞ£Wæ ŸÖÜÙÜ A¥Üì˨æ. iàËWÜÙÜ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÊæáàÇæ ŸÖÜÙÜ »ÝÃÜ PÜãñÜá¹qr¨æ. »ÝÃÜPæR gÃÜkáìÄñÜÊÝX¨æ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜá. A¨Üá A¼ÊÜÂPܤÊÝWÜ©¨ÜªÃæ ŸÖÜÙÜ JñܤvÜ. A¼ÊÜÂQ¤Wæ ¨ÜÊÜá¯ÓÜáÊÜ ÊÜÂÊÜÓæ§Ááà Awx. ÊÜÂÊÜÓæ§ Gí¨ÜÃæ BÙÜáËPæ¿á ÍæçÈ. B¨Üá¨ÜÄí¨ÜÇæà ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° ÊÜáñæ¤ ÓÜıÜwÓÜÆá, ÊÜáñæ¤ GÆÉÄWæ A¼ÊÜÂQ¤ PæãvÜÆá »ÜWÜÊܨÜÊÜñÝÃÜ. ±Üä|ì A¼ÊÜÂQ¤ ÓÝÌñÜíñÜÅ$ PæãorÃæ ÖæàÙÜÆá Öæaæcà¯ÆÉ. ÊÜÞñÜá JÙÜÊÜááSÊÝXÁáà £ÃÜáWÜáñæ¤. ÓÝÌñÜíñÜÅ$ PæãvÜ©¨ÜªÃæ & B PÜáÄñæà ÊÜÞñÜá. B¨Üá¨ÜÄí¨Ü BÚÌPæ¿á ÍæçÈWÜã B«Ý£¾PÜñæWÜã BÙÜÊÝ¨Ü ÓÜíŸí«Ü C¨æ. ÔíÖÝÓÜ®Ü HÃÜáÊÜ Öæ㣤®ÜÈÉ PÝwWæ ®Üvæ¨ÜÃæ, ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ BÙÜÊÝ¨Ü ÓÜíaÜÆ®Ü. C¨Üá ÃÝÊÜá®Ü ÊÜáñÜᤠŸá¨Üœ®Ü Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ ®Üvæ¨ÜÊÜâ. CŸºÃÜã ûܣſáÃÜá. BÙܸæàPݨÜÊÜÃÜá. AÊÜÃÜ®Üá° A—PÝÃÜQRíñÜ ¸æàÃæ¿Þ¨Ü ±ÜÅÍæ°WÜÙÜá PÝvÜáñܤÊæ. D ±ÜÅÍæ°WÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜá ¯ÊÜì×st Ä࣠Cwà g®Ü±Ü¨Ü¨Ü ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° BÊÜÄÓÜáñܤ¨æ. »ÜÃÜñÜ ÊÜáñÜᤠÃÝÊÜá, CÊÜÃÜ ®ÜvÜáÊÜ| ÓÜíÊݨÜ, ±ÝÅ¥ÜËáPÜ©í¨Ü ÓÝ°ñÜPæãàñܤÃÜ¨Ü ñÜ®ÜPÜ ±ÝsÜÂÊÝWܸæàPݨܨÜ᪠& B¿Þ ÊÜáorPæR A®ÜáWÜá|ÊÝ¨Ü bñÜÅ|¨æãí©Wæ. Jí¨Üá ñܱÜâ³ ®Üv橨æ. A¨Ü®Üá° £¨Üª¸æàPÝX¨æ. £¨ÜáªÊÜâ¨ÜPæR ¯à®Üá ÓÜÖÜPÜÄÓܸæàPÜá Gí¨Üá »ÜÃÜñÜ. £¨ÜáªÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ñܮܰ¨æà Jí¨Üá ÖÝ© C¨æ Gí¨Üá ÃÝÊÜá. B ñܲ³¯í¨ÝX ñÜ®ÜWæ H®Üá PÜÐÜrÊÝX¨æ, B PÜÐÜrÊÜ®Üá° ±ÜÅhÝn±ÜäÊÜìPÜÊÝX A®Üá»ÜËÔ, ñܮܰ®Üá° ±ÜPÜÌWæãÚÓÜáñܤÇæà ñܲ³Wæ ÖæãOæ¿Þ¨ÜÊÜÃÜ ÊÜá®Ü ±ÜÄÊÜñÜì®æWæ PÝÃÜ|ÊÝWÜáÊÜâ¨Üá. C¨Üá ûܣſáÃÜá C¨ÜáÊÜÃæWæ PÜívÜÄ¿á¨Ü Äà£. C¨Üá ÖæãÓÜ Äࣿá BÚÌPæWæà PÝÃÜ|ÊÝWÜáÊÜí¥Ü¨Üá. A—PÝÃÜ¨Ü PÝÃÜ|©í¨Ü ñܲ³ ®Üvæ¿ááÊÜâ¨Üá ±ÜÅPÜꣿÞXÃÜáÊÜ ûܣſá ÊÜá®ÜÔÕWæ C¨Üá AÊÜÍÜ BWܸæàPÝ¨Ü bQñæÕ!

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 129

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 130


±ÝÍÜWÜÚí¨Ü ±ÝÃÝWÜáÊÜ®Üá. B A¥Üì¨ÜÈÉ ¯gPÜãR ÓÜÌñÜíñÜÅ®ÝWÜáÊÜ®Üá. BWÜ AÊÜ®Ü Ÿ¨ÜáQ¯í¨Ü A®æàPÜ ÖæãÓÜ ±ÝsÜ PÜÈñÜáPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. A©ÃÜÈ. ñÝ®Üá ÓÜÌñÜíñÜÅ®ÝWÜ ¸æàPæíŸ BÓæÀáí¨Ü PÜãvÜ PÜÙÜbPæãÙÜáÛÊÜ®Üá. A¨Üá »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÓÜÌ&ñÜíñÜÅ »ÝÊܮܮÜá° PÜáÄñÜá bí£Ô¨Üá¨ÜÃÜ ´ÜÆ. ÓÜÌñÜíñÜÅ®ÝWܸæàPæíŸ ÖÜíŸÆÊÜ®Üã° PÜÙÜbPæãívÜÊÜ®Ü ®ÝÆWæ ¿áÈÉ ñÝ®Üá »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ¨ÝÓÜ GíŸ ±Ü¨Ü ÊÜÞñÜÅ PÜÙÜbPæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉ. HPæí¨ÜÃæ BWÜ ¨ÝÓÜ GíŸ ±Ü¨ÜPæR ¸æàÃæÁáà «Ü̯ ÓܤÃÜ ÖæãÙܱÜâ Ÿí©ÃÜáñܤ¨æ. ñÝ®Üá A—PÝÄ, ñÝ®Üá AÃÜÓÜ, ñÝ®Üá ÓÜÌñÜíñÜÅ CñÝ© ÖæàÚPæãÙÜáÛÊÜâ¨æà ÖÝWæ bí£ÓÜáÊÜâ¨æà Jí¨Üá Ÿí«Ü®Ü Gí¨Üá AÊܯWæ ÖæãÙæ©ÃÜáñܤ¨æ. “¨ÝÓÜ” GíŸ ±Ü¨ÜPæR Aí¥Ü AÓÝÌñÜíñÜÅ$嬆 ¿ÞÊÜ ÓÜãñÜPÜÊÜä CÆÉ. Aí¥Ü AaÜcÄ! ÇæãàPÜ¨È Ü É «ÜãÚ®ÜÈÉ ¹¨Ü᪠ÖæãÃÜÙÝvÜáÊÜ Jí¨Üá ±Ü¨Ü ¿ÞÄWÜã ¸æàvÜÊÝ¨Ü Jí¨Üá ±Ü¨Ü. A¨Ü®æ°à »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü AwWÜÙÜÈÉ CorÃæ, ÊÜáÃÜÚ PæãvÜáÊÜâ¨ÜPæR, ¯àÊÜâ Pæãor¨ÜªÆÉ¨æ ¸æàÃæà®Üã ñܮܰÈÉÆÉ G®Üá°ÊÜí£ÃÜáÊÜÊÜ®Üá, B ±Ü¨ÜÊÜ®æ°à Pæç G£¤ PæãpÝrWÜ, ÇæãàPܨÜÈÉ «Ü®ÜÂÊÝWÜáÊÜ ±Ü¨Ü A¨Üá Jí¨æà. ¨ÝÓܮܮÜá° ÓÜÌñÜíñÜÅÊÝXÔ, “¨ÝÓÜ” ±Ü¨Ü ÊÜÞñÜÅ ¹vÜÇÝÃæ GíŸ ÖÜo ×w¨ÜÊÜ®Üá & ¨æàÊÜÃÜá. A®æàPÜ PæãÃÜñæWÜÚí¨Ü PÜãw¨Ü D ®ÜÊÜá¾ ¸ÝÚ®ÜÈÉ ñܮܰ¨æà B¨Ü ÄࣿáÈÉ A¨Ü®æ°ÆÉ ñÜáí¹ÓÜŸÆÉ, ®ÜÊÜá¾ iàÊÝÙÜ¨Ü A¥Üì ÊÜáñÜᤠA«Üì, AÊÜáãÆ A«Üì ÊÜáñÜᤠA¥Üì... ¨æàÊÜÃÜá Gí¨Üá C¨ÜáÊÜÃæWæ ®æãàw¨æÊÜâ. ÊÜááSÂÊÝX, ¿ÞÊÜâ¨æà ŸÇÝñÝRÃÜËÆɨæà ÊæçË«ÜÂÊÜ®Üá° PæwÓܨæ AíñÜ¿ÞìËá¿ÞXÃÜáÊÜ ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° £Ú¿ááÊÜ ¨ÝÄ & ¨æàÊÜÃÜ ¨ÝÄ. ŸÇÝñÝRÃÜËÆɨæ G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° ÓÜãûÜ$¾ÊÝX A¥Üì ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPÜá. ÊÜáãeìñܮݨÜÊܯ¨Ýª®æ ®ÜÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæ Gí¨Üá »ÝËÔ. H®Üá ÊÜÞvܸæàPÜá? ÖæàWݨÜÃÜã ÊÜÞw GaÜcÄÓܸæàPæ®Üá°ñܤ¨æ ®ÜÊÜá¾ ñÜPÜì. GaÜcÃÜÊÝWÜáÊÜâ¨Üá ¸æàvÜ G®Üá°ÊÜâ¨æà ÊÜáãdæì¿á ÓÜÌÃÜã±ÜÊÝX¨ÜªÃæ? BWÜ GaÜcÄÓÜáÊÜâ¨Üá ŸÇÝñÝRÃÜÊæà BWÜáñܤ¨æ ÊÜáñÜᤠŸÇÝñÝRÃÜ¨Ü GaÜcÃÜÊÜâ GaÜcÃÜÊæà AÆÉ. B¨Üá¨ÜÄí¨ÜÇæà ¨æàÊÜÃÜá PÝ¿áᣤÃÜáñݤ®æ. B PÝ¿ááËPæ¿á Äà£Ááà ¸æàÃæ. GaÜcÃÜÊÝWÜáñܤ¨æ Gí¨Üá SbñÜ Wæ㣤¨Ü᪠B ÊÜááíhÝÊÜ®Üá° PÝ¿ááÊÜâ¨Üá! ®Üí¹Pæ Gí¨ÜÃæ C¨Üá! »ÜWÜÊܨܮÜáWÜÅÖÜPÝRX »ÜPܤ PÝ¿ááÊÜâ¨ÜÃÜ ÊÜáãÆ CÈɨæ. GaÜcÃÜÊæí¨ÜÃæ hÝn®Ü. GaæcñݤWÜ Êæã¨ÜÆ ÁãàaÜ®æ H®æí¨ÜÃæ ñݯ¨ÜáÊÜÃæWæ ¯©ÅÔ¨æª Gí¨æà. ÖÝWæ GaæcñݤWÜ C¨ÜáÊÜÃæWæ ñÝ®Üá GaÜcÃÜWæãÙÜáÛÊÜâ¨Ü®Üá° PÝ¿ááñܤ »ÜWÜÊÜíñÜ GaÜcĨܪ GíŸ »ÝÊÜ EQR D ÇæãàPܨÜÈÉ PÝ|ÇÝWÜ¨Ü ²Åࣿá ÊÜáÖݱÜäÃÜÊæäí¨Üá bÊÜáá¾ÊÜâ¨Üá

A¨Üá »ÜQ¤; A¨Üá ¨æàÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ ÊæáàÇæ Cor ²Åà£¿á ±ÜÅ£»ÝÊÜ! ×àWæ ®ÜÊÜá¾ÈÉ ÓÜá±Ü¤ÊÝXÃÜáÊÜ ÃÜÓÝ®Üá»ÜÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊæÆÉ E©ªà±Ü¤ÊÝWÜáÊÜíñæ A¨ÜPæR ñÝ®æà PÝÃÜ|®ÝX¿áã B ÃÜÓÝ®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° B®Üí©ÓÜáÊÜ ÓÜÖÜê¨Ü¿á ËWÜÅÖÜ&¨æàÊÜÃÜá. ¨æàÊÜÃÜá&AíñÜ¿ÞìËá Öè¨Üá. AíñÜ¿ÞìËá¿ÞX ®ÜÊÜá¾®Üá° A—PÜêñÜÃܮݰX ÊÜÞvÜáÊÜ ñÜñܤ$Ì Öè¨Üá. ÖÝWæí¨Üá AÊÜ®Üá Ÿ×ÃÜíWܨÜÈÉÆÉÊæà®Üá? AÊÜ®ÜÈÉ¿áíñÜã B ÊÜÂñÝÂÓÜÊæà CÃÜÇÝÃܨÜÆÉ. ¨æàÊÜÃÜá GÇæÉvæ C¨Ýª®æ G®Üá°ñܤ¨æ E±Ü¯ÐÜñÜá¤. ®ÜÊæã¾ÙÜWÜvæ CÃÜáÊÜÊÜ®æà GÆÉvæ, ¸æàÃæ ¸æàÃæ ®ÝÊÜáÃÜã±ÜWÜÙÜÈÉ C¨Ýª®æ Gí¨Üá WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜâ¨æà hÝn®Ü¨Ü ±ÜÃÜÊæãàaÜc ¨æÍæ. ÇæãàPÜ ñܮܰ Ë᣿á®Üá° ËáàÃÜáÊÜâ¨ÜPæR ÓÜÖÝ¿áPÜ®ÝX, ÇæãàPÜ ñܮܰ ÃÜÓÝ®Üá»ÜÊÜ ÍÜQ¤¿á ±Üä|ìñæ¿á®Üá° ÊÜááoárÊÜâ¨ÜPÝRX, ÇæãàPÜ ÖæãÓÜ ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° PÜívÜáPæãÙÜáÛ ÊÜâ¨ÜPÝRX, ÇæãàPܨÜÈÉ ÊÜááĨÜá PÜoárÊÜ Bo¨ÜÈÉ ±ÝÇæãYÙÜáÛÊÜâ¨ÜPÝRX ¨æàÊÜÃÜá, ÇæãàPÜ iàÊܮܨÜÈÉ CÚ¨Üá ŸÃÜáñݤ®æ G®Üá°ñܤ¨æ ÍÝÓÜ÷bíñÜ®æ. D ±ÜÅQÅÁáWæ AÊÜñÝÃÜ Gí¨Üá ÖæÓÜÃÜá. ËÃÝvÜãűÜÊæà ¨æàÊÜÃÜ Êæã¨ÜÆ AÊÜñÝÃÜÊæ®Ü°ŸÖÜá¨Üá. A¨Üá GÆÉ C¨Ü㪠ÓÜÌñÜ@ aÝÆ®æWæãÙÜáÛÊÜ ÍÜQ¤ CÆɨæ C¨Üª ÓÜêÑr¿á®Üá° aÝÆ®æWæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPÝRX ñÜÙæ¨Ü AÊÜñÝÃÜ. A¨ÜPÜR®ÜáWÜá|ÊÝX A¨ÜÃÜ ÊÜ|ì®æ C¨æ. ÓÝËÃÜ ñÜÇæ ÓÝËÃÜ PÜ|á¡, ÓÝËÃÜ PÝÆá... ®Ý®Ý PÝÃÜ|WÜÚí¨ÝX ®Ý®Ý Äࣿá AÊÜñÝÃÜWÜÙÜá & ±ÜÅPÜꣿá ÊæçË«ÜÂÊÜ®Üá° ÊÜᯰԨÜíñæ. »ÜPݤ®ÜáWÜÅÖÜPÝRX, ¨æàÊÜ ×ñÜPÝRX, ¨ÜáÐÜr ¯WÜÅÖÜPÝRX, hÝn®Ü PÝ¿áPÜPÝRX ×àWæ.... DWÜ ±ÜÅԨܜÊÝ¨Ü ¨ÜÍÝÊÜñÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜíûæà±ÜÊÝX WÜÊÜá¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. Êæã¨ÜÆ ÊÜáãÃÜá AÊÜñÝÃÜWÜÙÜá ±ÝÅ~ ÍÜÄàÃܨÜÈÉ ÓÜí»ÜËÔ¨ÜÊÜâ. ÊÜáñÜÕ$Â, PÜãÊÜá ÊÜáñÜᤠÊÜÃÝÖÜ. ®ÝÆR®æ¿á AÊÜñÝÃÜ ®ÜÃÜ ÊÜáêWÜ ÓÜí¿ááPܤ. A¨Üá ®ÜÃÜÔíÖÜ. ¨æàÊÜÃÜ®Üá° J²³¨ÜÃæ ¨æàÊÜÃÜá ±ÝÅ~¿ÞX AÊÜñÝÃÜ ñÝÙÜáÊÜâ¨æà®Üã AaÜcÄÀáÆÉ. J±Ü³¨ÜÊÜÃÜá, ¨æàÊÜÃÜá ±ÝÅ~¿ÞX AÊÜñÝÃÜ ñÝÚ¨Ü Gí¨æÆÉ PÜñæ C¨æ, B¨Üá¨ÜÄí¨Ü J±Ü³ÇÝWܨÜá Gí¨Üá ÊÜÞñÜÅ ¨Ü¿áËoár ÖæàÙܸÝÃܨÜá. ÖÝWæ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá ÊÜá®ÜáÐÜ娆 AÖÜíPÝÃÜ ÊÝWÜáñæ¤; AÐærà. ¨æàÊÜÃÜá ±ÝÅ~¿ÞX¿áã Ÿí¨Ü G®Üá°ÊÜâ¨Üá ¨æàÊÜÄWæ ÓÜÖÜg. ÊÜá®ÜáÐÜÂÄWæ AÊÜÃÜ ÓÜíÊæà¨Ü®æ¿á ÓÜãûÜ$¾ñæ¿á®Üá° ¸æÙæÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRX CÃÜáÊÜ ±ÝsÜ A¨Üá. ÊÜáñÝÕ$ÂÊÜñÝÃÜ¨Ü PÜ¥æ Jí¨Üá A¨Üá½ñÜ ÃÜã±ÜPÜ. ÓÝ°®Ü ÊÜÞvÜᣤ¨Üª ÓÜñÜÂÊÜÅñÜ®æíŸ ÃÝgÑì¿á ¸æãWÜÓæWæ Ÿí¨Ü ÊÜáÄ Ëáà®Üá ÖæàÚñÜá; ÊÜáñÜÕ$®ÝÂ¿á £Ú©ÆÉÊæà? ¨æãvÜx Ëáà®ÜáWÜÙÜ ¸ÝÀáWæ ®Ü®Ü°®Üá° ÖÝPÜᣤÁáà®Üá? PݱÝvÜá. DñÜ ÊÜáÄ¿á®æ°£¤ ñܮܰ PÜÊÜáívÜÆ¨Ü ¯àÄ®ÜÈÉ ÖÝQ¨Ü. A¨Üá ûÜ|¨ÜÈÉ ¸æÙæ¨Üá PÜÊÜáívÜÆ ñÜáí¹ñÜá.

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 127

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 128


®ÝÊÜâ ®Üퟨæ Ë— CÆÉÊÜÐærà. ®ÜÊÜá¾®Üá° ®ÝÊÜâ ®ÜíŸáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ, BWÜ C®æã°í¨Ü®Üá° ®ÝÊÜâ ®ÜíŸáÊÜÈÉ B ®Üí¹Pæ¿á ÓÜÌÃÜã±ÜÊæà Ÿ¨ÜÇÝWÜáñܤ¨æ. BWÜ ¿ÞÊÜâ¨æà ¨èŸìÆ©í¨Ü, ¿ÞÊÜâ¨æà BÓæWÜÙÜ®Üá° DvæàÄÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPæR ®ÝÊÜâ ®ÜíŸÇÝÃæÊÜâ. ®Üí¹Pæ¿á E¨æªàÍÜÊæà BWÜ Ÿ¨ÜÇÝWÜáñæ¤. ®ÜÊÜá¾®Üá° ®ÝÊÜâ B C®æã°í¨ÜPæR ®ÝÊÜâ ®Üí¹¨Ü B C®æã°í¨ÜPæR J²³ÓÜáÊÜâ¨ÜÐærà ®ÜÊÜá¾ ÓÜíPÜƳÊÝWÜáÚ¿ááñܤ¨æ. HPæí¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ ®ÜíŸá£¤ÃÜáÊÜâ¨Üá ®ÜÊÜá¾ÈÉ ®ÜíŸáÊÜ ÍÜQ¤¿á®Üá° Cor B ÍÜQ¤¿á®Üá°. A¨Üá Cor ÍÜQ¤¿á®Üá° A¨ÜPæR J²³ÓÜáÊÜâ¨æà ¿ááQ¤¿ááPܤÊݨܨÜáª. ¯à®Üá ®Ü®Ü°®Üá° ®Üí¹ÃÜáË. ÖÝWݨÜÃæ ®Ý®Üá ¯®Ü°®Üá° ®ÜíŸÆá ÓÝ«ÜÂÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá. B¨Üá¨ÜÄí¨Ü ®Ý®Üá ¯®Ü°®Üá° ®Üí¹Ááà ®ÜíŸáÊæ. & GíŸ ÓÜãûÜ$¾ »ÝÊÜ A¨Üá. ñÜá©¿áÈÉ C¨Üá ´ÜÈÓÜáÊÜÈÉ Aí¨ÜÃæ, ®ÝÊÜâ ®Üí¹¨Ü ÓÜñÜ ®ÜÊÜáWæ ÔWÜáÊÝWÜ ®ÜÊÜáWæ ®ÝÊæà ÊÜáÃÜÚ ÔWÜáñæ¤àÊæ. ÇæãàPܨÜÈÉ PÜÙæ¨ÜáÖæãàWÜáÊÜ ÓÜÌ»ÝÊÜ¨Ü ®ÜÊÜáWæ ÊÜáÃÜÚ ®ÜÊÜáWæ ®ÝÊæà ÖæãÓÜñÝX ÔWÜáÊÜíñæ, ÖÝWæ ÔWÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ«Ü Gí¨Üá ®ÜÊÜá¾®Üá° ®Üí¹¨ÜÊÜ®Üá & ¨æàÊÜÃÜá. C¨Üá ÓÜêÑr. CÈÉ ®ÝÍÜÊæí¨ÜÃæ ÃÜã±ÝíñÜÃÜ. CÈÉ ¿ÞÊÜâ¨Üã C¨Üªíñæ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ÃÜã±ÝíñÜÃÜ ®Üvæ¿ááñܤÇæà C¨æ. ÖÝWݨÜÃæ ×í©®Ü ÃÜã±Ü ®ÜÐÜrÊݨÜíñæÁáà AÆÉÊæà Gí¨ÜÃæ AÊæÆÉÊÜä ®æ®Ü±ÜâWÜÙÝX, ®æ®Ü²®Ü bñÜÅWÜÙÝX ®ÜÊÜá¾ÈÉ ¨ÝSÆáWæãíwÃÜáñܤÊæ. A®Üá»ÜËÔ¨æªÆÉÊÜä ®æ®Ü±ÜâWÜÙÝX ÃÜã±ÝíñÜÃÜWæãíwÃÜáñܤÊæ. AvÜx Pæã¿á¤¨Ü ÊÜáÃÜ¨Ü PÝívܨÜÈÉ GÐÜár aÜPÜÅWÜÙÜá! AÊÜâWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÜáÃÜ¨Ü B¿ááÔÕ®Ü ÇæPÜR £Ú¿áÇÝWÜáñܤ¨æ. Aí¨ÜÃæ ÊÜáÃÜ Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ A¨Üá A®Üá»ÜËÔ¨æªÆÉ A¨ÜÃÜ PÝívÜ¨Ü JÙÜ WÜáÃÜáñÜáWÜÙÜÈÉ ¯×ñÜÊÝXÃÜáñܤÊæ! ËhÝn¯WÜÚWæ A¨Üá £Ú¿ááñܤ¨æ. ÊÜáÃÜPæR A¨Üá £Ú¿ááñܤ¨æãà CÆÉÊæäà. ÇæãàPÜÊæÆÉ ×àX¨æ. ÊÜá®ÜáÐÜ®ÜíñÜã ®æ®Ü±ÜâWÜÙÜÈÉ Ÿ¨ÜáPÜáÊÜÊÜ®Üá. ®æ®Ü±ÜâWÜÙÜÈÉ iàÊÜíñÜÊÝXÃÜáÊÜÊÜ®Üá. ±ÜÅPÜê£ ¿ÞPæ ×àX¨æ? ®æ®Ü±ÜâWÜÙÜá ¿ÞQÊæ? C®æã°Êæá¾ Ÿ¨ÜáPÜáÊÜâ¨ÜPæR. C®æã°Êæá¾ G®Üá°ÊÜâ¨Üá ±ÜÅPÜê£¿á ®ÜáwPÜoár. C®æã°Êæá¾ Gí¨ÝWÜ Jí¨æà ¸æÃÜÙÜá. GÃÜvÜÆÉ. C®æã°Êæá¾ ¿ÞPæ? C®æã°Êæá¾ ÓÜÄ¿ÞX Ÿ¨ÜáPÜáÊÜâ¨ÜPæR. ÓÜÄ¿ÞX Gí¨ÜÃæ? ÓÜÄ¿ÞX Gí¨ÜÃæ ±ÜÅhÝn±ÜäÊÜìPÜÊÝX. BÁáR CÆɨæ, BÁáR ÊÜÞvܨæ, C¨Üª©¨Üªíñæ. Aí¨ÜÃæ Ÿ¨ÜáQ®Ü WÝŸÄ, A®ÜÊÜ«Ý®Ü, BÁáRWÜÙÜá; BñÜíPÜWÜÙÜá; aÜíaÜÆñæWÜÙÜ gñæ H®Üá Ÿ¨ÜáPÜá ÊÜÞw¨æªÊÜâ, A¨æà Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° C®æã°Êæá¾ ±ÜÅhÝn±ÜäÊÜìPÜ ÊÝX BÁáRWÜÚÆɨæ BñÜíPÜWÜÚÆɨæ HPÝWÜÅÊÝX Ÿ¨ÜáPÜáÊÜâ¨ÜPæR ®æ®Ü±ÜâWÜÚÃÜáÊÜâ¨Üá. Jí¨æà Jí¨Üá ÓÜÆ Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° ¯ÃܱæàûÜÊÝX A¨Üá ÖæàX¨æÁãà ÖÝWæ ®æãàvÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂÊݨÜÃæ ÓÝPÜá, ñÜÆÉ|WæãÙÜÛ¨æ ®æãàvÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂÊݨÜÃæ ÓÝPÜá & PÜêñÝ¥Üì ÊݨÜíñæ. B¨ÜÃæ ®ÜÊÜáWܨÜá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜᣤÆÉ. ÊÜáñæ¤ ®æ®Ü±ÜâWÜÙÜá ®ÜÊÜá¾ÈÉ BñÜíPÜÊÜ®Üá° ÖÜáqrÓÜáñܤÊæ. bñÜÅ ®æãàw E©ÅPܤÃÝWÜáÊÜÊÜÃÜá ®ÝÊÜâ! ®æ®Ü²¯í¨Ü ®ÜÊÜáWæ ¹vÜáWÜvæ CÆÉ GíŸíñÝX¨æ. ®æ®Ü±ÜâWÜÙÜá ®ÜÊÜá¾®Üá° PÝvܨÜíñæ, ®æ®Ü±ÜâWÜÚí¨Ü ¹vÜáWÜvæWæãÙÜáÛÊÜíñæ,

®æ®Ü±ÜâWÜÙÜ®Üá° A®Üá»ÜËÓÜáÊÜâ¨Üá ®ÜÊÜáWæ ÓÝ«ÜÂÊݨÜÃæ? ÓÝ«ÜÂÊÝWܸæàPݨÜÃæ... ®æ®æ¿ááÊÜâ¨Üá ¨æãvÜx «ÜÊÜáì Gí¨Ü ÍÜáPÜÁãàX ±ÜÄàü¨ÝÅg¯Wæ, ÓÝÊÜâ ¯ÎcñÜÊÝ¨Ü ÊÜá®ÜáÐÜ H®Üá ÊÜÞvܸæàPÜá GíŸ ±ÜÅÍæ°WÜáñܤÃÜÊÝX. ¿ÞÃÜ®Üá°, ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üá° ®æ®æ¿ááÊÜâ¨Üá? D Ÿ¨ÜáPÜ®áÜ ° C¨æÆÉ樆 áÜ ° «ÝÃÜ| ÊÜÞw¨Ü ñÜñ¤Ü$Ì Jí©¨æ. A¨Ü®áÜ ° ®æ®æ Gí¨Ü. A¨Ü®áÜ ° ®æ®æ¿ááÊÝWÜ ‘«ÝÃÜOÝÁãàWÜ’ Gí¨æà ÖæÓÜÃÜá. C¨Üá A¥Üì±Üä|ì ÖæÓÜÃÜá. ®ÜÊÜá¾ ®æ®Ü±Üâ PÜãvÜ ñÝ®Üá ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° «ÝÃÜ| ÊÜÞw¨æ. B¨ÜÃæ A¨Üá ÁãàWÜÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. ÁãàWÜÊÝWܸæàPݨÜÃæ A¨ÜÃÜÈÉ ÓæàÃܨæ BÓÜPܤÊÝWÜ¨æ «ÝÃÜ| ÊÜÞvܸæàPÜá. A¨Üá ¯ÃܱæàûÜÊÝX «ÝÃÜ| ÊÜÞw¨æ. «ÝÃÜ| G®Üá°ÊÜâ¨Üá «ÜÊÜáì ±Ü¨Ü¨Ü A¥Üì PÜãvÜ. ¯®Ü° ®æ®Ü±Ü®Üã° A¨Üá «ÝÃÜ| ÊÜÞw¨æ. Aí¨ÜÃæ A¨Üá ¯®Ü°®Üá° ®æ®æ¨ÜáPæãívÜá ¹qr¨æ. HPæí¨ÜÃæ A¨ÜPæR ÊÜáÃæÊæà CÆÉ. ¯à®Üá A¨Ü®Üá° ÊÜáÃæñܨÜ㪠A¨ÜPæR ®æ®Ü±æà. A¨Ü®Üá° ®æ®æ Gí¨Ü ÍÜáPÜÁãàX. PÜêÐÜ¡ Agáì®Ü¯Wæ ÖæàÚ¨Ü᪠“®Ü®ÜWÜã ¯®ÜWÜã ŸÖÜÙÜ g®ÜáÊÜáWÜÙÜá PÜÙæ©Êæ. ¯®ÜWæ GÆÉ ÊÜáÃÜÊæ¿ÞX¨æ. ®Ü®ÜWÜã GÆÉ ®æ®Ü²¨æ. GÆÉ iàÊÜíñÜ” AÊܮܮÜá° ®æ®æ¨ÜÃæ AÊÜ®Ü ®æ®Ü²®Ü GÙæ¿á ÊÜáãÆPÜ B ®æ®Ü²®Ü »ÜívÝÃÜÊæÆÉ ®æ®æ¨ÜÊܮܨÜã Öè¨Üá. ±ÜÅhæn¿á Gí¥Ü Ô§ñÜíñÜÃÜ˨Üá! CÊÜ®Ü ÊÜáãÆPÜ AÊÜ®Üá, AÊÜ®Ü ÊÜáãÆPÜ CÊÜ®Üá A®Üá»ÜËÓÜáñܤÇæà C¨ÝªÃæ. ®ÝÊÜâ ÊÜáÃæñÜÃÜã ñÝ®Üá ÊÜáÃæ¿á¨Ü ®æ®Ü²®Ü ®æ®Ü±Üâ ¨æàÊÜÃÜá! ÓÝÌñÜíñÜÅ$ÂÊÜâ A£ ÍæÅàÐÜu ÊÜåèÆ G®Ü°ÇÝX¨æ, ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜ ¸ÝÚ®ÜÈÉ. B¨ÜÃæ A¨Ü®Ü°®Üá »ÜËÔ¨ÜÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ ËÃÜÙÝ£ËÃÜÙÜ. ¿ÞÊÜ ±ÜÃÜñÜíñÜÅ »ÝÊÜ©í¨Ü ÊÜá®ÜáÐÜ ÓÜÌñÜíñÜÅ ®ÝWܸæàPÜá? ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üá° PÜÙÜPæãívÜá& ÓÜÌñÜíñÜÅ®ÝWܸæàPÜá? ‘QàÙÜÄÊæá’¿á®Üá°. Aí¨ÜÃ?æ BÓæ G®Üá°ÊÜâ¨Üá iàËWæ ÓÜÖÜg G®Üá°ÊÜíñÝX¨æ. BÓæ Gí¨ÜÃæ H®Ü®æã°à ±Üvæ¿á¸æàPÜá Gí¸ÝÓæ. Aí¨ÜÃæ A¨Üá ñܮܰÈÉ CÆÉ GíŸ QàÙÜÄÊæáÀáí¨ÜÇæà ÖÜáoárÊÜâ¨Üá. BÓæ¿á E¨ÜªPÜãR CÃÜáÊÜâ¨Üá QàÙÜÄÊæáÁáà. D QàÙÜÄÊæáÀáí¨Ü ±ÝÃÝWܨæ ÓÜÌñÜíñÜÅ®ÝWÜÇÝÃÜ. ±ÝÃÝWÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ? BÓæ, PܨÝbñ… DvæàĨÜÃæ? BÓæ DvæàĨÜÃæ A¨Üá ÊæáàÆÄÊæá¿ÞWܨÜá. CñÜÃÜÃÜÈÉ CÆɨÜ᪠ñܮܰÈÉ C¨æ GíŸ »ÝÊÜ. ÖÝWÜÆɨæ C¨ÜªÃÜã ÖæãÓÜ BÓæWÜÙÜá ÖÜáoárÊÜâ¨Üá. B¨Üá¨ÜÄí¨Ü ¸æàÃæÁáà ¨ÝÄ ÖÜávÜáPܸæàPÜá. B ¨ÝÄ, ñÝ®Üá »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ¨ÝÓÜ Gí¨æã±Üâ³ÊÜâ¨Üá. ñܮܰ QàÙÜÄÊæá¿á®Üá° »ÜWÜÊÜíñÜ®ÜÈÉ ¯Êæà©ÓÜáÊÜâ¨Üá. ñæãàwPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá. AÊÜ®ÜÈÉ ¿ÞÊÜ BÓæWÜÙÜã CÆÉÊÜÆÉ. A¨Üá ±Üä|ì. A¨Üá ÓÜÌñÜíñÜÅ. B¨Üá¨ÜÄí¨Ü AÊÜ®ÜÈÉ GÆÉ »ÝÊÜWÜÙÜã AÊÜ®Ü ÓÝÌñÜíñÜÅ$ÂPæR »ÜíWÜ ñÝÃܨæà Öæãí©PæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá. Öæãí©PæãÙÜáÛÊÜâ¨æí¨ÜÃæ? »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ¨ÝÓܮݨÜÊÜ®Üá B ¨ÝÓܨÜÈÉ ñܮܰ®Üá° ÇæãàPÜPæR ¨ÝÓܮܮݰX ÊÜÞw¨Ü GÆÉ

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 125

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 126


AvÜXÃÜáÊÜ ¸æÙÜPÜá ñܮܰ CÃÜá訆 ÓÜãaÜ®æ¿á®Üã° ñÝ®æà PæãvܸæàPÜÐærà. A¨Üá PæãvÜ¨æ ®ÝÊÜâ £Ú¿áÇÝÃæÊÜâ Gí¨ÜíñÝÀáñÜá. A¨Üá ñܮܰ ÓÜãaÜ®æ¿á®Üá° ®ÜÊÜáWæ PæãvÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ A¨æà ®ÜÊÜá¾®Üá° ÖÜávÜáQ ¨ÜíñÝWÜÈÆÉÊæà? H®Üá AaÜcÄ! DWÜ ±ÝñÜÅWÜÙæà A¨ÜÆá Ÿ¨ÜÇݨÜÊÜâ. ®ÝÊÜâ ÖÜávÜáPÜáÊÜâ¨ÜÆÉ. A¨æà ®ÜÊÜá¾®Üá° ÖÜávÜáPÜáÊÜâ¨Üá. A¨Üá ®ÜÊÜá¾®Üá° ÖÜávÜáPÜ¨æ ®ÝÊܨܮÜá° ÖÜávÜáPÜÇÝÃæÊÜâ. ÖÜávÜáPÜ ÖæãÃÜvæÊÜâ. C¨Üá ®æÃÜÙÜá & ¸æÙÜQ®Ü Bo! C¨Üá £Ú¨ÝWÜ&PÜñÜêìñÜÌ¨Ü GÆÉ »ÝÅí£WÜÚí¨Ü ÊÜá®ÜáÐܯWæ ¹vÜáWÜvæ. ×àWæ PÜñÜêìñÜÌÊÜ®Üá° ñÝ®Üá ÊÜ×Ô, ¿ÞÊÜ ŸÇÝñÝRÃÜÊÜä CÆɨæ A¨Üá ®ÜÊÜáWæ AÄÊÝWÜáÊÜíñæ ÊÜÞw, ®ÜÊÜáWæ ®æçg ¹vÜáWÜvæ ¨æãÃÜQÔ PæãvÜáÊÜ ñÜñܤ$Ì & ¨æàÊÜÃÜá. ÇæãàPܨæÇæÉvæ ¨æàÊÜÄWæ ÓÜíŸí—Ô BíñÜÄPÜ A®Üá»ÜÊÜ ×àWæÁáà. A¨ÜPæR ±ÜäÊÜì ±ÜÎcÊÜá »æà¨ÜËÆÉ. PÝÆ¨Ü »æà¨ÜÊÜä CÆÉ. ÓÝPÜÅqàÓ… ±ÜÎcÊÜá¨Ü ÓÜíÓÜ¢£¿áÈÉ ¨æãvÜx ÖæÓÜÃÜá. iàÊܮܨÜÈÉ ËÊÜáÍæì¿á AWÜñÜÂÊÜ®Üá° G£¤ ÖæàÚ¨ÜÊÜ®Üá ÓÝPÜÅqàÓ…. ËÊÜáÍæì ÊÜÞvÜ¨æ Ÿ¨ÜáPÜáÊÜ Ÿ¨ÜáPÜá; ËaÝÃÜÍÜã®ÜÂÊÝ¨Ü Ÿ¨ÜáPÜá Ÿ¨ÜáPÜÆá ÁãàWÜÂÊݨܨܪÆÉ Gí¨Üá ÓÝĨÜ. ¿ÞÃæãà PæàÚ¨ÜÃÜá & “C¨Üá ¯®ÜWæ £Ú¨Üá¨Üá ÖæàWæ? ¯à®Üá D ¯ÆáËWæ Ÿí¨Üá¨Üá ÖæàWæ?” ÓÝPÜÅqàÓ… ÖæàÚ¨Ü : væÈ–¿á ¨æàÊÜÊÝ~ ®Ü®ÜWæ PæàÚÔñÜá. B ¨æàÊÜÊÝ~ ‘¯®Ü°®Üá° ¯à®Üá AÄñÜáPæãà’ Gí¨Üá ÖæàÚñÜá¤. B ÊÜÞñÜ®Üá° ®Ý®Üá ×àWæ A¥Üì ÊÜÞwPæãívæ. C¨Üá E±Ü¯ÐÜ£¤®Ü ÊÜÞñæà. GÐæãrà ±ÜäÊÜì¨ÜÈÉ E±Ü¯ÐÜñÜᤠÖæàÚñÜá¤. PæàÙÜáÊÜ, ÊÜá®Ü®Ü&ÊÜÞvÜáÊÜ, ÊÜá®Ü®Ü ÊÜÞw¨Üª®Üá° «Ý娆 ÊÜÞvÜáÊÜ AWÜñÜÂÊÜ®Üá° PÜáÄñÜá. ®ÝÊÜâ PæàÙܸæàPÝ¨Ü ÊÜÞ£¨æ. A¨Üá ¨æàÊÜÊÝ~. A¨Ü®Üá° PæàÙÜáÊÜ QË¿á ÓÜãûÜ$¾ÊÜ®Üá°, EÚÔPæãívÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæWæ A®ÜÌ¥ÜìÊÝX ÍæãÅà£Å¿á ±ÜÃÜí±ÜÃæ Gí¨Üá ÖæÓÜÃÜá. B ÊÝ~Wæ ‘ÍÜáÅ£’ Gí¨Üá ÖæÓÜÃÜá. A¨Üá ÍÜŸª ŸÅÖܾ! ŸÅÖܾ Gí¨ÜÃæ ‘Êæà¨Ü’ Gí¨æà A¥Üì. Êæà¨Ü H®Üá ±ÜÅ£±Ý©ÓÜᣤ¨æ; A¨Üá ÊÜáñܤ¨Ü®Üá° ±ÜÅ£±Ý©ÓÜáÊÜ Êæà¨Ü & GÃÜvÜã A¼®Ü° Gí©¨ÜÃÜ A¥Üì. ÔP… ±ÜíWÜvÜ C¨Ü®æ°à ‘WÜÅí¥Ü ÓÝ׸…’ G®Üá°ñܤ¨æ. ¯gPÝR¨ÜÃæ Êæà¨Ü ÊÝ~Wæ PÝÆ & ¨æàÍÝ®ÜáWÜá|ÊÝX A®æàPÝ¥ÜìWÜÙÜá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜ ŸÖÜá¨Ý¨ÜÃÜã, ÖÝWæ ÊÜÞvܨæ, ÊÜÞw¨ÜÃÜã AÊæÆÉ B«Ý£¾PÜ A¥Üì¨ÜÈÉ ÓÜÊÜá®ÜÌ¿á ÊÝWÜáÊÜíñæ GaÜcÃÜËÃÜÈ GíŸ ÓÜãaÜ®æ Êæà¨ÜÊÜ®Üá° ŸÅÖܾ Gí¨Üá PÜÃæ¨Üá¨ÜÃÜÈɨæ. ‘Êæà¨æàÍÜc ÓÜÊæçì@ AÖÜÊæáàÊÜ Êæà¨ÜÂ@’ Gí¨Ü PÜêÐÜ¡. ‘Êæà¨ÜWÜÙæÆÉÊÜä ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá ®Ü®Ü° PÜáÄñæà’ GÆÉ ¯àÃÜáWÜÙÜã ÓÜÊÜáá¨ÜŨÜÈÉ ÓÜÊÜá®ÜÌ¿áÊÝWÜáÊÜíñæ, GÆÉ A¥ÜìWÜÙÜã,

ËaÝÃÜWÜÙÜã, bíñÜ®æWÜÙÜã, ÊÜá®Ü®ÜWÜÙÜã ÓÜÊÜá®ÜÌ¿áWæãÙÜáÛÊÜ ¹í¨Üá & ¨æàÊÜÃÜá. Ÿ¨ÜáPÜá HPÜÊÜááSÊÝXÆÉ, ©ÌÊÜááSÊÝX¨æ. ®ÜÊÜáWæ PÜ~¡¨æ. PÜ~¡¨æ Gí¨Ü ÊæáàÇæ PÜ~¡í¨Ü ®æãàvÜŸÆÉ ‘¨ÜêÍÜÂ’ CÃÜÇæà¸æàPÜá. ®ÜÊÜáWæ QË C¨æ. QË C¨æ Gí¨Ü ÊæáàÇæ QËÀáí¨Ü PæàÙÜŸÆÉ ‘ÍÜŸª’ CÃÜÇæà¸æàPÜá. ×àWæ EÚ¨æÆÉ Cí©Å¿áWÜÚWÜã PÜãvÜ. ×àWæ Ÿ¨ÜáPÜá ‘±ÜÃÜÓܳÃÜ’ÊÝX¨æ. B¨ÜÃæ, PÜ~¡¨æ, B¨Üá¨ÜÄí¨Ü “¨ÜêÍÜ” CÃÜÇæà¸æàPÜá G®Üá°ÊÜâ¨æÐÜár ÓÜÄ? “¨ÜêÍÜ” CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨ÜÇæà A¨Ü®Ü°®Üá»ÜËÓÜÆ®ÜáÊÝWÜáÊÜíñæ PÜOæ¡íŸ Cí©Å¿á ÓÜgájWæãíwñÜá. “ÍÜŸª” CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨ÜÇæà A¨Ü®Ü°®Üá»ÜËÓÜÆ®ÜáÊÝWÜáÊÜíñæ QË GíŸ Cí©Å¿á ÓÜgájWæãíwñÜá. PÜ|á¡, QË & Cí©Å¿áWÜÙæÆÉ PÜÃÜ|WÜÙÜá A¥ÜÊÝ E±ÜPÜÃÜ|WÜÙÜá. ñܮܰ®Ü°®Üá»ÜËÓÜÇæí¨Üá ¨ÜêÍÜÂÊÜâ PÜ|¡®Üá°, ÍÜŸªÊÜâ QË¿á®Üá° ÃÜã²Ôñæí¨ÜÃæ ÖæaÜác ÓÜÄ. C®Üã° ÓÜÄ¿ÞX ÖæàÙܸæàPݨÜÃæ, ¨ÜêÍÜ ÊÜáñÜᤠPÜ|á¡, ÍÜŸª ÊÜáñÜᤠQË CñÝ©WÜÙÜá Jí¨æà ÓÜñÜ嬆 GÃÜvÜá ÊÜááSWÜÙÜá. ®ÝÊÜâ Jí¨Üá ¨ÜêÍÜÂÊÜ®Üá° ®æãàvÜáÊÝWÜ, B ¨ÜêÍÜ ®ÜÊÜá¾®Üá° ®æãàvÜáñܤÇæà CÃÜáñܤ¨æ. Aí¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ ®æãàvÜáÊÝWÜ ®æãàvÜƳvÜáñܤÆã CÃÜáñæ¤àÊæ. ®ÝÊæà®æãà Jí¨Üá ¨ÜêÍÜ嬆 ‘PÜáÄñÝX’ ®æãàvÜáñæ¤àÊæ. A¨Üá ®ÜÊÜá¾®Üá° ‘ÓÝÊÜÞ®ÜÂ’ÊÝX Aí¨ÜÃæ ®æãàvÜᣤÃÜá ñܤ¨æ. ®æãàoPæR ÓÜgájWæãívÜÊÜÃÜ®Üá° ®æãàvÜáÊÜâ¨Üá PÜêñÜPÜ ÊÜÂQ¤¿á®Üá° ®æãàw¨Üíñæ. A¨Üá PÜ~¡®Ü ¨è»ÝìWÜÂ. ÖæàX¨ÝªÃæãà ÖÝWæ ®æãàvܸæàPݨÜÃæ ®æãàvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÄWæ £Ú¿á¸ÝÃܨÜá. ¯ÓÜWÜì ®ÜÊÜá¾®Üá° ÖÝWæ ®æãàvÜᣤ¨æ. D ®æãàvÜƳvÜáÊÜ A®Üá»ÜÊÜ, ®æãàvÜáÊÜ A®Üá»ÜÊÜQRíñÜ £àÊÜÅÊݨܨÜáª. ®ÜãÃÜá g®ÜÃÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ®æãàvÜáÊÝWÜ BWÜáÊÜ A®Üá»ÜÊÜQRíñÜ, ®ÜãÃÜá PÜ|á¡WÜÙÜá ®ÜÊÜá¾®Üá° ©qrÓÜáÊÜâ¨Üá AÄÊݨÝWÜ BWÜáÊÜ A®Üá»ÜÊÜ £àÊÜÅÊݨܨÜáª. ®ÜÊÜá¾®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜáÊÜí¥Ü¨Üáª. GÆÉ A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜÆãÉ ®ÝÊÜâ A®Ü á »Ü Ë ÓÜ á £¤ Ã Ü á ÊÜ â ¨Ü Ã Ü hæ ã ñæ W æ A®Ü á »Ü Ë ÓÜ Æ ³ v Ü á ñÜ ¤ Æ ã CÃÜ á ñæ ¤ à Êæ . ¯gPÝR¨Ü à æ A®Üá»ÜËÓÜƳvÜáÊÜ A®Üá»ÜÊÜÊæà EñÜRoÊݨܨÜáª. ñÝ®Üá ¨ÜêÍÜÂÊÝX ®ÜÊÜáWæ PÜ|¡®Üá° Pæãoár ®ÜÊÜá¾ ®æãàoPæR ñܮܰ®Üá° J²³Ô ñܮܰ ÓÝËÃÜ¨Ü PÜ|á¡WÜÚí¨Ü ®ÝÊÜâ ÖæàWæ C¨æªàÊæäà ÖÝWæ ®ÜÊÜá¾®Üá° ®æãàvÜᣤÃÜáÊÜÊÜ®Üá & ¨æàÊÜÃÜá. ®ÜÊÜáWæ ®ÜíŸáÊÜ ‘ÍÜQ¤’ C¨æ. Öè¨Üá ®ÜíŸáÊÜâ¨Üá Jí¨Üá ÍÜQ¤. A¨Üá AÍÜPܤñæ¿áÆÉ. ®æãàvÜáÊÜâ¨Üá, PæàÙÜáÊÜâ¨Üá PÜ~¡®Ü; QË¿á ÍÜQ¤WÜڨܪíñæ. ®ÜíŸáÊÜ ÍÜQ¤ C¨æ Gí¨Ü ÊæáàÇæ ®ÜíŸáÊÜâ¨ÜPæR ÁãàWÜÂÊÝ¨Ü ÓÜñÜÂÊÜä CÃÜÇæà¸æàPÜá. B ÓÜñÜÂÊÜâ ñÝ®Üá ®ÜËá¾í¨Ü ®ÜíŸÆ³pærà ®ÜÊÜáWæ ÓÜñÜÂÊÝWÜáÊÜ ÆûÜ| EÙÜۨݪXÃܸæàPÜá. ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üá° ®ÜíŸáñæ¤àÊæ & G®Üá°ÊÜâ¨Üá ¸æàÃæ ÊÜÞñÜá. ¿ÞÊÜâ¨Ü®æ°à ®Üí¹¨ÜÃÜã ®ÝÊÜâ Êæã¨ÜÆá ®ÜÊÜá¾®æ°à ®ÜퟸæàPÜá. ®ÜÊÜá¾®Üá° ®Üퟨæ, ¸æàÃÝÊÜâ¨Ü®Üã° ®ÜíŸÇÝÃæÊÜâ. ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üã° ®ÜíŸáÊÜâ©ÆÉ G®Üá°ÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ BWÜÆã B ¯ÆáËWæ ñÜÆá²¨Ü ®ÜÊÜá¾®Üá°

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 123

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 124


ÖÜávÜáPÝoPæR ÖÜbc, ñÜ®°Ü ÖÜávÜáPÝo¨Ü ÊÜáãÆPÜÊàæ ñÝ®Üá E¨ÝœÃÊ Ü ÝWÜáÊÜíñæ ÓÜêÑr¿á®Üá° ÃÜã²Ô¨Ü E¨ÝœÃÜPÜ ñÜñܤ$ÌÊæà ¨æàÊÜÃÜá. ñܮܰ ÓÜêÑr¿áÈÉ ÓÜêÑr¿á Jvæ¿á ñÝ®Üá AvÜX¨Ýª®æ G®Üá°ñܤ¨æ E±Ü¯ÐÜñÜá¤. ¿ágÊÜÞ®Ü AvÜX¨Ýª®æ, ÓÜñÜ AvÜX¨æ. “ñÜñܤ$Ìí ¯×ñÜí WÜáÖÝ¿Þí” & Gí¥Ü ÊÜÞñÜá! C£ÖÝÓÜ ±ÜäÊÜì ¿ááWÜ©í¨ÜÆã D ¨æàÍܨÜÈÉ D ÊÜÞñÜá PæàÚŸÃÜᣤ¨æ. GÈÉ¿Þ¨ÜÃÜã ¿ágÊÜÞ®Ü AvÜXÃÜáÊÜâ¨Üáípæà? ¿ÞPæ AvÜX¨Ýª®æ? AvÜXÃÜáÊÜâ ¨æí¨ÜÃæà®Üá? CÈÉ®Ü Ÿ¨ÜáPÜá ÖæàWæ ®Üvæ¿áᣤ¨æ Gí¨ÜÃæ, ¿ágÊÜޮܮܮÜá° ÖÜávÜáPÜáÊÜ ±ÜÅ¿ÞÓÜÊæà CÆɨæ, ñܮܰ ±ÝwWæ ñÝ®Üá GíŸíñæ A¥ÜÊÝ ®ÜÊÜá¾ Ÿ¨ÜáQWæ ®ÝÊæà ¿ágÊÜÞ®ÜÃÜá Gí¨Üá »ÝÓÜÊÝWÜáÊÜíñæ. AvÜXÃÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ C¨æà BXÃܸÝÃܨæàPæ & ®ÜÊÜáWæ ×àWæ »ÝÓÜÊÝWÜáÊÜâ¨æà. ×àWæ ®ÝÊÜâ JÊæ᾿ިÜÃÜã PæàÚPæãívܨÜáªípæà? ®ÝÊÝX PæàÚPæãÙÜÛÇÝÃæÊÜâ. A¨ÜPÝRX E±Ü¯ÐÜñÜᤠÖæàÚñÜá. ‘Jvæ¿á AvÜX¨Ýª®æ’ Gí¨Üá. AvÜX¨Ü樆 àæ Pæãor Jí¨Üá ÓÜãaÜ®æ CÃܸàæ PÜá A¨Üá. ÖÜávÜáPÝvÜÆá Jí¨Üá PÜáÃÜáÖÜá. ñݯÈɨæªà®æ Gí¨Üá AvÜX PÜáÚñÜÈÉí¨ÜÇæà ÓܨÜ᪠ÊÜÞw £ÚÓÜáÊÜ ÊÜáWÜáË®Üíñæ. ÖÝWÝXÁáà D ÓÜãaÜ®æ¿á®Üá° ÖæàÙÜáÊÜ Êæà¨ÜÊÝ_¾¿áÊÜ®Üá° “A±èÃÜáÐæà¿á” Gí¨Üá PÜÃæ¨ÜÃÜá. ÓÜêÑr¿áÈÉ ÖæàWæ, ÓÜêÑr¿á »ÝWÜÊæà BXÃÜáÊÜ Êæà¨ÜWÜÙÜÈÉ PÜãvÜ ÖÝWæ ÓÜñÜ AvÜX¨æ. A¨Ü®Üá° ÖÜávÜáPܸæàQ¨æ. D Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ ÖæàWæ, ÖÝWæ Êæà¨ÜWÜÙÜÈÉ PÜãvÜ ÊæáàÇæã°àoPæR PÝ~ÓÜáÊÜ A¥Üì, ÓÜñÜÂÊÜÆɨæ CÃÜŸÖÜá¨Üá. Êæà¨ÜWÜÙÜ®Üá° ñܱݳX K¨Üᣤ¨ÝªÃæ Gí¨Üá PÜêÐÜ¡ ÖæàÚ¨Üáªíoá. C¨Üá PÜãvÜ Jí¨Üá ÓÜãaÜ®æ. AvÜX¨ÜÊܮܮÜá° ÖÜávÜáPæãà¨Üá ×àWÜÆÉ GíŸ ÓÜãaÜ®æ. BÙÜPæR CÚ¿á¨æ ÓÜñÜ ÔWÜÇÝÃܨÜá GíŸ ÓÜãaÜ®æ. Aí¨ÜÃæ ¯àÊÜâ AvÜWܨæ, AvÜX¨ÜÊܮܮÜá° ÖÜávÜáPæãà¨Üá ×àWÜÆÉ GíŸ ÓÜãaÜ®æ. AvÜWÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ GÆÉ ŸWæ¿á ¿ágÊÜÞ¯Pæ¿á ÊÜá®æãà»ÝÊÜ©í¨Ü PÜÙÜbPæãÙÜáÛ ÊÜâ¨Üá ñÜ®ÜWæ Wæ㣤¨æ GíŸ hÝn®Ü¨Ü ¿ágÊÜÞ¯Pæ¿á »ÝÊÜ©í¨Ü PÜãvÜ. BWÜ Wæ㣤ÆÉ GíŸ AÊÜÓæ§. D AÊÜÓæ§ ®ÜÊÜáWæ Ÿí¨ÜÃæ AÊÜ®Üá £ÚÓæãà¨Üá ÓÝ«ÜÂ. D AÊÜÓæ§ ¸ÝÃܨæ AÊÜ®Üá £ÚÔ¨ÜÃÜã ®ÜÊÜáWܨÜá £Ú¿á¨Üá. AÊÜ®Üá £ÚÓÜáÊÜâ¨ÜPæR ÁãàWÜÂÃÝWÜáÊÜíñæ ®ÝÊÜâ C¨ÜªÃæ, ÓÝPÜá, hÝn®ÜPæR A¨æà AÖÜìñæ. ®ÜÊÜá¾®Üá° hÝn®ÜPæR AÖÜìÃܮݰXÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRX ñÝÊÜâ AvÜX PÜáÚñÜ AÄ訆 ¨æãÃæ & ¨æàÊÜÃÜá.

¨æàÊÜÃÜá ¸æÙÜPÜá. ¸æÙÜPÝX¿áã A¨Üá AvÜXÃÜáÊÜâ¨Üá. GÈÉ AvÜXÃÜáÊÜâ¨Üá? ®ÜÊæã¾ÙÜWæà AvÜXÃÜáÊÜâ¨Üá. H®Üá ®ÜÊÜá¾®æ°à ñܮܰ ÊÜáÃæÊÜÞwPæãívÜá AvÜX¨æÁáà®Üá? ÖÝWæà CÃÜáÊÜí£¨æ. HPæí¨ÜÃæ, ®ÜÊæã¾ÙÜX®Ü ¸æÙÜPÜ®Üá° A¥ÜÊÝ ®ÜÊæã¾ÙÜWÜ®Üá° PÝ|¸æàPæí¨Üá ®ÜÊÜáWæà £àÊÜÅÊÝX A¯Óܨæ B ¸æÙÜQ®Ü ¨ÝÄ¿áÈÉ ÓÝWÜÇÝWÜáÊÜâ¨æà CÆÉ. ÇæãàPÜ¨Ü ÊݱÝÃÜÊÜ®Üá° ÓÜãûÜ$¾ÊÝX WÜÊÜá¯Ô¨ÜÃæ CÈÉ ®Ý®Ý ¯ÃÝÍæ, ®Ý®Ý ÓܤÃÜWÜÙÜÈÉ ¯ÃÝÍæ PÜqrqr¨Üáª. D Cí¥Ü ¯ÃÝÍæ ®ÜÊæã¾ÙÜWÜvæ ®æãàvÜáÊÜâ¨ÜPæR ¯ÓÜWÜì ®ÜÊÜáXñܤ ÓÜãaÜ®æ Gí¨Üá PÜãvÜ ®ÜÊÜáWæ £Ú¿ááÊÜâ¨æà CÆÉ. Aí¨ÜÃæ ®ÜÊæã¾ÙÜX®Ü ¸æÙÜPÜá, ñܮܰ®Üá° ¯àÊÜâ ®æãàvܸæàPæíŸ ¿ÞÊÜ Äà£¿á ŸÇÝñÝRÃÜÊÜ®Üã° ®ÜÊÜá¾ÈÉ Eíoá ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ. ÖÝWݨÜÃæ B ¸æÙÜPÜá ÖæàXÃÜŸÖÜá¨Üá! GÐÜár ÊæáñܤWæ, GÐÜár B¨ÜÅì, GÐÜár ¯ÄàÖÜ, GÆɨÜQRíñÜ ÖæaÝcX GÐÜár ñܮܰ&ñÝ®æà CÃÜáÊÜí¥Ü¨Üá, GÐÜár ÓÜÌÓܧ! C®æã°í¨Üá ñܮܰ®Üá° ®æãàvܸæàPæíŸ A±æàûæÁáà CÆɨæ! C¨Üá ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÔÕWæ A¥ÜìÊݨÜÃæ ®ÜÊÜá¾ AíñÜ@PÜÃÜ| PÜãvÜ AÐÜár ¯ÄàÖÜÊÜä ÓÜÌÓܧÊÜä ñܮܰ ñÝ®æà CÃÜáÊÜí¥Ü¨Üã BWÜŸÖÜá¨Üá. A¥ÜìÊÝWÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ A¨æà AÆÉÊæ. BWÜ, B JÙÜX®Ü ¸æÙÜQ®Ü Ô§£Wæ ®ÜÊÜá¾ AíñÜ@PÜÃÜ| ÍÜáÅ£WÜãw¨Üíñæ. ÍÜáÅ£WÜãw¨ÝWÜ ÊÜÞñÜÅ, B ¸æÙÜPÜá ®ÜÊÜá¾ AíñÜ@PÜÃÜ|¨Ü Pܮܰw¿áÈÉ ±ÜÅ£´ÜÈÓÜŸÖÜá¨Üá. DWÜ, D gWÜñÜᤠ®ÜÊÜá¾ÈÉ ±ÜÅ£´ÜÆWæãÙÜáÛ£¤¨æ. BWÜ A¨Üá ±ÜÅ£´ÜÈÓÜáñܤ¨æ. ®ÝÊÜâ ±ÜÅ£´ÜÆ®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ ®æãàvÜŸÇæÉÊÜâ. ®ÝÊæà ±ÜÅ£´ÜÆ®Ü! ÖÝWæí¨Üá ¸æÙÜPÜá ¸æàÃæ, ±ÜÅ£´ÜÆ®Ü ¸æàÃæ¿áÆÉ. ¸æàÃæ¿áÆÉÊæí¨ÜÃÜã C¨Üá ÍÜáÅ£´ÜÆ®Ü! ®ÝÊÜâ ÇæãàPÜÊÜ®Üá° ®æãàvÜᣤÆÉ. ÇæãàPÜ ®ÜÊÜá¾ ÊÜ á ®Ü Ô Õ ® Ü È É ±Ü Å £´Ü Æ ®Ü W æ ã ívÜ í ñæ ®ÝÊÜ â Çæ ã àPÜ Ê Ü ® Ü á ° ®æ ã àvÜ á £¤ ¨ æ ª à Êæ . ®Ü Ê Ü á ¾ AíñÜ@PÜÃÜ|ÊæíŸ Pܮܰw¿á®Üá° ®ÝÊÜâ ¿ÞÊÜâ¨ÜÃÜ G¨ÜáÃÜá ×w¨Üá ¯ÆáÉñæ¤àÊæ G®Üá°ÊÜâ¨Üá ±ÜÅÓÜá¤ñÜ. DWÜ, ¸æÙÜPÜá Pܮܰw¿áÈÉ ±ÜÅ£´ÜÆ®ÜWæãÙÜáÛÊÜâ¨Ü®Üá° ‘PÜÊÜáì’Êæ®Ü°ÇÝWÜáñܤ¨æÁáà? PÜÊÜáìÊæ®Ü°¸æàPݨÜÃæ AÈÉ ‘ÊÜÞvÜáÊÜí¥Ü¨Ü᪒ H¯¨æ? ¸æÙÜPÜá ±ÜÅ£´ÜÆ®ÜWæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá Jí¨Üá ÓÜÖÜg, ÓÜÃÜÙÜ, ÓÜáí¨ÜÃÜ ÓÜí»ÜÊܯà¿áñæ. PÜÊÜáìÊæ®Ü°¸æàPݨÜÃæ Jí¨Üá BÓæ, ÓÜíPÜƳ CÃܸæàPÜá. A©¨ÜªÃæ Pܮܰw PæãÙæ¿Þ¨Üíñæ! ±ÜÅ£´ÜÈÓÜáÊÜâ¨ÝWÜÈà, ±ÜÅ£´ÜÆ®ÜWæãÙÜáÛÊÜâ¨ÝWÜÈà Pܮܰw ÊÜáñÜᤠ¸æÙÜPÜáWÜÚWæ, E¨æªàÍÜÊæà CÆÉ¨Ü AÊÜâWÜÚWæ Wæ㣤ÆÉ G®Üá°ÊÜÐÜár ÓÜÖÜgÊÝ¨Ü ÊݱÝÃÜ. ±ÜÅ£´ÜÆ®ÜÊæà hÝn®Ü. B¨Üá¨ÜÄí¨ÜÇæà ¸æÙÜPÜá Gí¨ÜÃæ ¨æàÊÜÃÜá hÝn®ÜÃÜã±Ü. PÜÊÜáì©í¨Ü AÆÉ hÝn®Ü©í¨ÜÇæà & ¹vÜáWÜvæ; PæçÊÜÆÂ; ¯ÊÝì| G®Üá°ÊÜâ¨Üá E±Ü¯ÐÜñÜá¤. Aí¨ÜÃæ ±ÜÅ£´ÜÆ®Ü¨Ü ÊÜáãÆPÜ ñܮܰ hÝn®ÜÊÜ®Üá° B ¸æÙÜPæà EíoáÊÜÞvܸæàPÜÐær.

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 121

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 122


SbñÜÊÝXÃÜÇÝX Ÿ¨ÜáPÜ®æ°à ÓÝ訆 ¸ÝÀáWæ J²³ÓÜáÊÜ »Ü¿á. ÊÜááí¨æà®Üá Gí¨Üá £Ú¿á¨Ü A®ÜãÖÜ »Ü¿á. D ÊÜáãÃÜã CÈÉ®Ü Ÿ¨ÜáQ®Ü A®Üá»ÜÊÜ. C¨ÜQRíñÜ ¼®Ü°ÊÝ¨Ü Ô§£Áãí¨Üá AÊÜÓæ§Áãí¨Üá CÃÜÇæà¸æàPÜá. HPæí¨ÜÃæ CÈÉ ŸÄ¿á PÜñܤÇæÁáà BX¨ÜªÃæ C¨Üá PÜñܤÇæ Gí¨Üá ®ÜÊÜáWæ £Ú¿ááÊÜâ¨Üã AÓÝ«ÜÂËñÜá¤. »ÜÅÊæá PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨æà ÓÝ«ÜÂË©ªÆÉ. ¨ÜÌí¨ÜÌWÜÙÜ®Üá° ¨ÝoáÊÜâ¨ÝWÜᣤÃÜÈÆÉ. ¨ÝoáÊÜ ÖÜíŸÆÊæà ÖÜáqrPæãÙÜáÛ£¤ÃÜÈÆÉ. ®ÜÊÜá¾ A®Üá»ÜÊQÜ RíñÜ ¼®ÜÊ ° Ý¨Ü A®Üá»ÜÊÜ C¨æ GíŸ £ÙÜáÊÜÚPæÁáà GÆÉ ¸æÙÊ Ü ~ Ü Wæ¿á ÊÜáãÆ. ÖÝWæÁáà C®æã°í¨Üá ÄࣿáÈÉ GÆÉ ÓÜíPÜoWÜÙÜ ÊÜáãÆ PÜãvÜ. D ÊÜáãÆÊæà ¨æàÊÜÃÜá! ÓÜêÑr¿á A¥ÜìÊæà®Üá; E¨æªàÍÜÊæà®Üá GíŸ ±ÜÅÍæ° ÓÜêÑr¿á gñæWæà ÖÜáqrPæãíw¨æ. ÓÜêÑr Gí¨ÜÃæ A¼ÊÜÂQ¤. D ÓÜêÑr¿áá A±ÝÃÜÊÝ¨Ü ÊæçË«Ü©í¨Ü ñæÃæ¨ÜáPæãíwÃÜáÊÜâ¨Üá. C¨Ü®Üá° ®æãàw¨ÜÃæ, ÓÜêÑr Gí¨ÜÃæ A¼ÊÜÂQ¤WÝX ®ÜvæÓÜáÊÜ ±ÜÅÁãàg®Ü PÜãvÜ. ¹àgÊæäí¨Üá XvÜÊÝX ÊÜáÃÜÊÝX ÖÜOÝ¡X ñÜãWÜáÊÜâ¨Üá. B ÖÜ~¡®ÜÈÉ ÊÜáñæ¤ A®æàPÜ ¹àgWÜÙÜá. Jí¨æà & ŸÖÜáÊÝWÜáÊÜâ¨Üá; ËÓݤÃÜÊÝWÜáÊÜâ¨Üá; ËË«ÜÊÝWÜáÊÜâ¨Üá. D ±ÜÅQÅÁá ¯ÃÜíñÜÃÜÊæí¨Üá PÜívÜáŸí¨ÜÃÜã, D ±ÜÅQÅÁá GÐÜár BPÜÐÜìPÜÊ毰ԨÜÃÜã, A¼ÊÜÂQ¤¿áá ±Üä|ìñæ¿á ÖÜíñÜPæR Ÿí©ÆÉÊæíŸá¨Üá PÜãvÜ ÓÜêÑr¿á aÜoáÊÜqPæ¿á ¯ÃÜíñÜÃÜñæÀáí¨ÝXÁáà A¯°ÓÜáÊÜâ¨Üá. HPæí¨ÜÃæ ±ÜÅÁãàWÜ ÊÜááX©ÆÉ. ±ÜÅÁãàWÜ ¯í£ÆÉ. A¼ÊÜÂQ¤¿áá ±ÜıÜä|ìÊݨÜÃæ ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ A¼ÊÜÂQ¤ CÆÉ. ÊÜáñæ¤ ËÍÝÅí£! ÊÜááí¨æà®Üá GíŸ ±ÜÅÍæ°; ÊÜááí¨æÈÉ GíŸ ±ÜÅÍæ° Ÿí¨ÜÃæ, PÝÆ&¨æàÍÜWÜÙÜÈÉ ±ÜäOÝì¼ÊÜÂQ¤ BXÆÉ Gí¨Üá ñÝ®æà A¥Üì. B¨Üá¨ÜÄí¨ÜÇæà ÓÜêÑr¿á ÓÝ¥ÜìPÜñæ CÃÜáÊÜâ¨Üá C®Üá° ÊÜááí¨æ ÓÜêÑr¿ÞWܨæà CÃÜáÊÜâ¨ÜÃÈ Ü É. ÖÜáqr®Ü ÓÝ¥ÜìPÜ A¼ÊÜÂQ¤¿ÞWÜáÊÜâ¨Üá C®Üá° ÊÜááí¨æ ÊÜáÃÜÚ ÖÜáor¨Üíñæ Ÿ¨ÜáPÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ. C¨Üá ËÆûÜ|Êæí¨Üá PÝ|áÊÜ ÓÜêÑr¿á, ÓÜêÑrÎàÆñæ¿á ÆûÜ|. C¨Ü®æã°²³¨ÜÃæ, ñÝ®Üá ÓÜêÑr¿ÞWܨÜ, ñÝ®Üá ÖÜáor¨Ü B¨Üá¨ÜÄí¨ÜÇæà ÖÜáoárÓÝÊÜâ WÜÚÆɨÜÃÜ ±ÜÃÜ&ÊÜÓÜá¤Êæà D ÓÜêÑrWæ PÝÃÜ|ÊÝXÃܸæàPÜá. AÊÜ®Ü ÓÜêÑr¿áÈÉ AÊܮܨæà WÜá|&ÆûÜ|! B ±ÜÃÜ&ÊÜÓÜᤠ¨æàÊÜÃÜá! Jí¨æà ŸÖÜáÊÝÀáñÜá G®Üá°ñܤ¨æ E±Ü¯ÐÜñÜá¤. A¨Üá ÓÜêÑr. ÓÜêÑr¿á ûÜ|. Jí¨æà C¨ÝªWÜ A¨Üá ÓÜêÑr¿áÆÉ. A¨Üá ŸÄ¿á ‘CÃÜáËPæ’.

HPæ ŸÖÜáÊÝÀáñÜá? ñܮܰ®Üá° ñÝ®Üá ËáàÃÜáÊÜâ¨ÜPÝRX. GÆɨÜÄí¨Ü ÖÜñܤíWÜáÆ Baæ ËáàÄ CÃÜáÊÜâ¨ÜPÝRX. HPæ ËáàÄ CÃܸæàPÜá? HPæ ËáàÄ CÃܸÝÃܨÜá? ËáàÃÜáÊÜ WÜá| ñܮܰ ÓÜêÑr¿áÈÉ ŸÃÜÇæí¨Üá ñÝ®Üá ËáàÄÃܸæàPÜá. Aí¨ÜÃæ ÓÜêÑr¿Þ¨ÝWÜ, ŸÖÜáÊݨÝWÜ ËáàĨÜíñÝWÜÈÆÉÊæí¨æ? ÖÝWÜÆÉ. Jí¨Üá ŸÖÜáÊݨÝWÜ A¨Üá ñܮܰ ËáàÃÜáÊÜ ÍÜQ¤¿á®Üá° ñæãàÄÔñæà®æãà ¯gÊæà. BWÜÆã A¨Üá ñÝ®Üá Jí¨æà BX CÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜÛÈÆÉ. HPæí¨ÜÃæ A¨Üá Jí¨æà BX¨ÝªWÜÆã GÆÉÊÜ®Üã° ËáàÄÁáà CñÜá¤. BWÜ ‘GÆÉ’ CÃÜÈÆÉ AÐærà. DWÜ ŸÖÜáÊݨÜá¨Üá ñܮܰ®Üá° ñÝ®Üá ËáàÃܸæàPݨÜÃæ ÊÜáñܤÐÜár ŸÖÜáÊÝWÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü AÆÉ. ñÝ®Üá ŸÖÜáÊÝX¿áã B Jí¨ÜÄí¨Ü ñÝ®Üá ¸æàÃæ¿áÆÉ Gí¨Üá £Ú¿ááÊÜâ¨ÜÄí¨Ü. Aí¨ÜÃæ ÓÜêÑr¿áÈÉÃÜáÊÜ HPÜÓÜãñÜÅñæ¿á®Üá° £Ú¿ááÊÜâ¨ÜÄí¨Ü. “ÊÜáÀá ÓÜÊÜìËá¨Üí ±æäÅàñÜí ÓÜãñæÅà ÊÜá~WÜOÝ CÊÜ” Gí¨Ü PÜêÐÜ¡. “¨ÝÃܨÜÈÉ ÊÜá~WÜÙÜ®Üá° ÖæOæ¨Üíñæ, ®Ü®Ü°ÈÉ ÓÜêÑr ÓÜÊÜáÓܤÊÜä ÖæOæ¿áƳqr¨æ.” bPÝWæãà¨ÜÈÉ ÓÝÌËáà ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜá PÜêÐÜ¡®Ü D ÊÜÞñÜ®Üá° E¨ÜœÄԨܪÃÜá. ¨æàÊÜÃÜ PÜáÄñÜá ÇæãàPÜ PæàÙܸæàPÝ¨Ü PæàÙÜÇæà¸æàPÝ¨Ü ÊÜÞñÜá C¨Üá. B HPÜÓÜãñÜÅÊæà AíñÜ@ÓÜãñÜÅÊæà ¨æàÊÜÃÜá! ‘ÓÜêÑr’ G®Üá°ÊÝWÜ Pæàw®Ü »ÝÊÜ EípÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. AaÜcÄ¿á »ÝÊÜ EípÝWÜáñܤ¨æ. ‘ÓÜêÑr’ Gí¨ÜÃæ ÊæçË«Ü Gí¨Üá ®æãàw¨æÊÜâ. ÊæçË«ÜÂÊæí¨ÜÃæ Jí¨ÜÃÜ Pæàvæí¨æÆÉ. Jí¨Üá ñܮܰ®Üá° ñÝ®Üá PæwÔPæãívÜá ÖÜ®æã°í¨Üá B¨Ü¨ÜªÆÉ. ñܮܰ®Üá° PæwÔPæãÙÜÛ¨æà A¨Üá ŸÖÜáÃÜ㲿ިܨÜáª. B¨Üá¨ÜÄí¨ÜÇæà Jí¨Üá PæorÃæ GÆÉÊÜä Pæoríñæ. D ÓÜêÑr¿á®Üá° ÊÜÞw, A¨ÜÃÜÈÉ ÓÜêÑr ÊÜÞw¨Ü ñÜñܤ$Ì ÓæàÄPæãíwñÜá G®Üá°ñܤ¨æ E±Ü¯ÐÜñÜá¤. ÖÝWæ ÓæàÄPæãíwÃÜ©¨ÜªÃæ ÓÜêÑr PævÜᣤñÜá¤. BWÜ ŸÖÜáÃÜã²¿Þ¨Ü ÓÜêÑr ñܮܰ ŸÖÜáÃÜã±Ü¨ÜÇæÉà PÜÙæ¨ÜáÖæãàWÜᣤñÜá¤. ñܮܰ »ÝÃÜPæR ñÝ®æà PÜást w®æãàÓÝÃ…ÕWÜÙÜíñæ! ÓæàÄPæãíwÃÜ©¨ÜªÃæ ñܮܰ ÊÜáãÆ ¿ÞÊÜâ¨Üá GíŸ ÖÜávÜáPÝoÊæà CÃÜᣤÃÜÈÆÉ. ¿ÞÊÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕ ×àWæ ÖÜávÜáPÜáÊÜâ©ÆÉ, A¨Üá ñܮܰ Ÿ×ÊÜááìS¨ÜÇæÉà PÜÙæ¨Üá ÖæãàWÜáñæ¤. PÜÙæ¨Üá ÖæãàWÜáÊÜâ©ÆÉ & HPæí¨ÜÃæ ÊÜáãÆ¨Ü ŸWæX®Ü ÖÜávÜáPÝo ÊÜÞ®ÜÊÜ ÊÜá®ÜÔÕWæ AÐÜár ÓÜÖÜg. ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü C£ÖÝÓÜÊæí¨ÜÃæ ŸÄ¿á, g®ÜiàÊÜ®Ü Ÿ×ÊÜááìS ÊÝX ®Üvæ¨ÜáŸí¨Ü C£ÖÝÓÜ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, A¨Üá Cí¥Ü AíñÜÃÜíWÜ¨Ü ÖÜávÜáPÝo¨Ü C£ÖÝÓÜ PÜãvÜ. ñܮܰ ÓÜêÑr¿áÈÉ ñÝ®Üá AvÜX, B PÝÃÜ|©í¨Ü ÊÜÞ®ÜÊÜ ÊÜá®ÜÊÜ®Üá°

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 119

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 120


“¨æàÊÜÃÜá” G®Üá°ÊÜ ±Ü¨Ü¨Ü ÊÜáãÇÝ¥Üì “¸æÙÜPÜá” Gí¨Üá. “¸æÙÜPÜá” Gí¨ÝWÜ & ®ÝÊܨܮÜá° ®æãàvÜŸÇæÉÊÜâ, A¨Üá ®ÜÊÜá¾

¨æàÊÜÃáÜ Jí¨Üá bíñÜ®æ ‘¨æàÊÜÃáÜ ’

ÎÅà Æü$¾àÍÜ ñæãàÙݳw ×Ä¿á bíñÜPÜÃÜá Aíaæ & ÍÝí£WæãàvÜá ±ÜâñÜã¤ÃÜá ñÝÆãPÜá&574 201 & : 08251 280665

G®ÜáÊ ° Ü ñÜñ¤Ü$Ì¨Ü ŸWæWæ ±ÜÄ»ÝÊÜ®¿ æ á ŸWæWæ ÊÜÞ®ÜÊæà£ÖÝÓܨÜá¨ÜªPÜãR ¯¹vÜÊÝ¨Ü bíñÜ®æ ®Üv橨æ. ®Üvæ¿áᣤ¨æ. D A¥Üì¨ÜÈÉ ¨æàÊÜÃÜá bíñÜ®æ¿á ÍÜñÜáÅÊÜÆÉ; ËáñÜÅ. ¨æàÊÜÃÜ PÜáÄñÝ¨Ü bíñÜ®æ G®Üá°ÊÝWÜ GÆÉ bíñÜ®æWÜÙÜã ¨æàÊÜÃÜ®Üá° J²³Êæ Gí¨ÜÆÉ. ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ¯ÃÝPÜÄÓÜáÊÜ ËaÝÃÜWÜÙÜã CÊæ. ¨æàÊÜÃÜ PÜáÄñÜá ÓÜí¨æàÖÜWÜÅÓܤ ÊÝ¨Ü bíñÜ®Ü ÓÜÃÜ~WÜÙÜã CÊæ. Jí¨Ü¥Üì¨ÜÈÉ CÊæÆɨÜPÜãR ¨æàÊÜÃæà BÓܳ¨ÜÊÝX¨Ýª®æ. AvÜX CÃÜáÊÜÊܯWæ, AvÜXÃÜáÊÜâ¨æà ²Å¿áÊݨÜÊܯWæ ñܮܰ®Üá° ¯ÃÝPÜÄÓÜáÊÜ, ñܮܰ®Üá° ÓÜí¨æà×ÓÜáÊÜ ÊÜÞñÜá WÜÙÜá CÐÜrÊæà AÆÉÊæ! B¨Üá¨ÜÄí¨Ü ¨æàÊÜÃÜ PÜáÄñÜá bí£ÓÜáÊÝWÜ ñÜPÜìPÝRX ñÜPÜì GíŸ ñÜPÜì PÜPÜìÍÜñæ ¿á®Üã°, ñÜÊÜᾨæà ÓÜÄ G®Üá°ÊÜ ÊÜá£à¿á ÖÜo WÜÙÜ®Üã° PÝ|¨Ü ¨æàÊÜÃÜ PÜáÄñÜá bí£ÓÜáÊÜâ¨Üá WÝÚÁãvÜ®æ WÜá¨Ýªw¨Üíñæ & ÊÜÂ¥Üì ±ÜÅ¿ÞÓÜ GíŸ ÓÜã§Æ ±ÜÅÁãàg®æçPÜ ¨ÜêÑr¿á®Üã° ¹oár Pæãoár bíñÜ®æ¿áÈÉ ÓÜãûÜ$¾ñæWÜã, ÓÜêÑrÎàÆñæWÜã ¨æàÊÜÃÜá GÐÜár ÓÜÖÜPÝÄ GíŸá¨Ü®Üá° ÊÜÞñÜÅ WÜÊÜá®Ü ¨Ü È É Ä ÔPæ ã ívÜ á CÈÉ Pæ Æ ÊÜ â ËaÝÃÜ W Ü Ù Ü ® Ü á ° ÊÜáíwÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. D ŸÃÜÖÜPæR Jí¨Üá ±ÜÅŸí«Ü¨Ü ÓÜÌÃÜã±ÜËÆÉ. ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ¹w¹w¿ÞX ÓÜÌñÜíñÜÅÊæíŸíñæ ¯ÃÜã²ÓÜÇÝX¨æ. B¨ÜÃã Ü GÆÉ ËaÝÃÜWÙÜ ã Ü ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü ÓÜíŸí—PÜÊäÜ BXÊæ GíŸá¨Üá ÓÜÐ ³ Ê rÜ ÝXÁáà C¨æ. ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 117

PÜ~¡Wæ GoáPÜÇÝÃܨܪÆÉ, ®ÝÊÜâ ®æãàvÜáÊÜâ¨ÜPÝRXÁáà A©ÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠ®æãàvÜáÊÜâ¨Üá Aí¥Ü PÜÐÜrÊæà®Üã AÆÉ. PÜOæ¤Ãæ¿ááÊÜâ¨ÜÐærà ®ÝÊÜâ ÊÜÞvܸæàPݨܨÜáª, ®æãàvÜ©¨ÜªÃæ A¨Üá Ÿ¨ÜáQ®Ü ¨æãvÜx ®ÜÐÜr; PÜ~¡¨Ü㪠PÜáÃÜávݨÜíñæ&Gí¸æÆÉ A¥ÜìWÜÙÜá E±Ü±Ü®Ü°ÊÝWÜáñܤÊæ. “¸æÙÜPÜá” Gí¨ÝWÜ & A¨Üá GÆÉÄWÜã ÓÜíŸí—Ô¨Üáª. ¿ÞÃæãà PæÆÊÜÃÜá A¨Ü®Üá° ÊÜáábcvÜÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉ, ÊÜááaÜácËPæ, ÊÜáábcvÜáËPæ G®Üá°ÊÜâ¨ÜPæRÆÉ ËÃÜá¨ÜœÊÝ¨Ü Ô§£ A¨Üá Gí¨Üã, ¸æÙÜPæí¨ÝWÜ A¨Üá ®ÜÊÜá¾ ®æãàvÜáÊÜ Äà£Wæ, ®æãàoPæR ÓÜíŸí—st Jí¨Üá ÓÜãûÜ$¾ A¨Üá, ®ÜÊÜá¾ ®æãàoÊÜ®Üá° ‘PÝOæR’¿ÞXÓÜáÊÜ ¸æÙÜPÜá A¨Üá, B¨Üá¨ÜÄí¨ÜÇæà ¨æàÊÜÄWæ ÓÜíŸí—Ô “¨ÜÍÜì®Ü” GíŸ ±Ü¨Ü ÖÜáqrPæãíw¨Ü᪠Gí¨Üã A¥ÜìÊÝWÜáñܤ¨æ. ÊÜáñÜᤠ¸æÙÜPæí¨ÝWÜ ®ÝÊÜâ ®æãàvÜᣤÃÜáÊÜ, CÈÉ ®ÜÊÜáWæ ±ÜÄbñÜÊÝ¨Ü ¸æÙÜPÜÆÉ A¨Üá. HPæí¨ÜÃæ ®ÜÊÜáWæ ±ÜÄbñÜÊÝ¨Ü ¸æÙÜPÜá ®ÜÊÜá¾®Üá° Ÿ¨ÜÈÓÜÆá, ÊæáàÇæñܤÆá ÓÜÊÜá¥ÜìÊÝXÆÉ. ®ÝË®Ü ã ° Ÿ¨Ü Ç ÝXÆÉ Gí¨Ü Ã æ ®ÝË®Ü ã ° PÜ ñ Ü ¤ Ç æ ¿ áÇæ É à C¨æ ª à Êæ GíŸ ®ÝÊÜ â BñÜíPÜWæãÙÜáÛÊÜ A¥ÜìÊæäí¨Üá ÖÜáqrPæãÙÜáÛñܤ¨æ. “¨æàÊÜÃáÜ ” ¸æÙPÜ áÜ Gí¨ÜÊÄ Ü Wæ ®ÝÊÜâ PÜñ¤ÜÇ¿ æ áÈÉ C¨æªàÊæ GíŸá¨Üá AÄÊÝXÃܸàæ PÜá! B AÄÊÜâ ¨æàÊÜÃÜá! E±Ü¯ÐÜ£¤®ÜÈÉ Jí¨Üá ±ÝÅ¥Üì®æ C¨æ. AÓÜñÜ©í¨Ü ÓÜñܨævæWæ, PÜñܤÇæÀáí¨Ü ¸æÙÜQ®ævæWæ, ÓÝËWæ ñÜáñݤWÜáÊÜ D Ÿ¨ÜáQ¯í¨Ü ÓÝËÆÉ¨Ü AÊÜáêñÜñܤ$Ì¨Ü Ô§£Wæ ®Ü®Ü°®Üá° ÊÜáá®Ü°væÓÜá GíŸ ÖÜê¨Ü¿áíWÜÊÜá ±ÝÅ¥Üì®æ A¨Üá. ÓÜñÜÂ, ¸æÙÜPÜá, AÊÜáêñÜÊÜá¿á Ÿ¨ÜáPÜá & CÊÜâ ¨æàÊÜÃÜ ÊÜáãÃÜá ÊÜááS G®Ü°ŸÖÜá¨Üá. CÈÉ®Ü ®ÜÊÜá¾ ÇèQPÜ Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° ®æãàw¨ÜÃæ A¨ÜPæR D PæÙÜX®Ü ÊÜáãÃÜá WÜá|&AÓÜñÜÂ, PÜñܤÇæ ÊÜáñÜᤠÓÝ訆 »Ü¿á. AÓÜñÜÂÊæí¨ÜÃæ=¯g&ÖÜáÔWÜÚí¨Ü ¸æÃÜPæ¿Þ¨Ü¨Üáª, CÈÉ®Ü ¿ÞÊÜ A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üã° ±Üä|ìÊæí¨Ü㠱ܿÞì±Ü¤Êæí¨Üã ®æaÜcÇÝWܨÜáª. Ÿ¿áPæWÜÙÜá PæçWÜãvÜ©¨ÜªÃæ ¨Üá@S; PæçWÜãw¨ÜÃæ C®Ü°ÐÜár Ÿ¿áPæWÜÙÜá ÖÜáqrPæãÙÜáÛÊÜ B¨Üá¨ÜÄí¨Ü Gí¨Üã ñÜ~¿á¨Ü, ¨Ü~Êæà ÓݧÀá¿Þ¨Ü, »ÜÅÊÜÞñܾPÜÊݨÜ, ¨ÜÌí¨ÜÌWÜÚí¨Ü CwQĨÜ, GÆÉÃÜã GÆÉÃÜíñæÁáà C¨ÜªÃÜã ±ÜÅ£Á㟺ÃÜã ËÆûÜ|ÊÝ¨Ü Jí¨Üá ¸æàÃæñÜ®ÜÊÜ®Üá° A®Üá»ÜËÓÜáñܤ ÓÜíPÜo±ÜvÜáÊÜ&Ÿ¨ÜáPÜá. PÜñܤÇæ Gí¨ÜÃæ=AÄËÆÉ¨Ü Ô§£, AhÝn®ÜÊæà hÝn®ÝX PÝ|ᣤÃÜáÊÜ Ô§£, Jí¨Ü®Üá° C®æã°í¨ÝX PÝ|áÊÜ Ô§£, ñܮܰ AhÝn®ÜÊæà ñÜ®ÜWæ ²Å¿áÊÝ¨Ü Ô§£. ±ÜÅ£Áãí¨Üá Ô§£¿áÆãÉ Jí¨Üá B±Ý¿á®Ü˨Ü᪠B B±Ý¿á®ÜÊæà ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿áÈ Gí¨Üá PÜ®ÜÊÜÄÓÜáÊÜ, ÖÝWÝWÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá £Ú©¨Ü㪠PÜ®ÜÊÜÄÓÜáÊÜ & Ÿ¨ÜáPÜá. ÓÝÊæí¨ÜÃæ =»Ü¿á. H®æÆÉÊÜ®Üã° PÜÙÜPæãÙÜáÛÊÜ »Ü¿á. Ÿ¨ÜáQwà GÆÉ Äࣿá ÓÜÌ& ÃÜûÜOæWÝX ±ÜÅ¿ÞÓܱÜoár¨ÜÄí¨Ü A¨ÜPæR ËÃÜá¨ÜœÊÝX ÓÝÊÜâ Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° GÙæ¨æã¿ááÂÊÜâ¨Üá ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 118


ÊÜááĨÜá JWÝYÈ¿ÞWܨÜíñæ, Ÿíw¿á®Üá° PèÍÜÆ©í¨Ü Öæãvæ¿ááÊÜíñæ Jí¨ÜPæãRí¨Üá ÓÜÊÜá¯ÆÉ¨Ü Cí©Å¿áWÜÙÜ®Üá° ÖÜñæãàq¿áÈÉÄÔPæãívÜá D Ÿ¨ÜáQ®Ü Ÿíw¿á®Üá° ÓÝXÓܸæàPÜá. ±Üíaæàí©Å¿áWÜÚWæ ÊÜÍܮݨÜÃæ, Ÿ¨ÜáQ®Ü ¨æãà~ ¨ÜvÜ ÓæàÃÜÇÝÃܨÜá. AÊÜâ ÓæÙæ¨Üñܤ Öæãà¨ÜÃæ ÓÜÊÜáñÜÌÊÜ®Üá°, bñܤÍÜá©œ¿á®Üá° PݱÝwPæãÙÜÛÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉ, ÓÜÊÜáñæ G®Üá°ÊÜâ¨Üá Jí¨Üá ÁãàWÜ, A¨Ü®Üá° ÓÝ—ÓÜÆá ÓܨÝaÝÃÜ ÓÜQÅ¿ÞaÜÃÜOæWÜÙÜá AWÜñÜ Gí©¨ÝªÃæ. AÆÉÊÜá ±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá. ±Üíaæàí©Å¿áWÜÙÜ ¨ÝÓÜÃݨÜÊÜÃÜá EñܤÊÜá Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° ¸ÝÙÜÇÝÃÜÃÜá. Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° ÓÝ¥ÜìPÜ ÊÜÞwPæãÙÜÛŸ¿áÓÜáÊÜÊÜÃÜá, ÊÜÞÁá¿á ÊÜÍÜÃÝWܸÝÃܨÜá. ±Üíaæàí©Å¿á WÜÙÜ®Üá° ×wñܨÜÈÉÄÔPæãívÜá, ¨æàÖÜ Cí©Å¿áWÜÙÜ®Üá° ÓÜáÁãàWÜÂÊÝX ŸÙÜÔ ÎÊܱܥܨÜÈÉ ÓÝWܸæàPÜá. ÎÊܱܥܨÜÈÉ iàÊÜ®Ü ÓÝXÓܸæàPݨÜÃæ A£¿Þ¨Ü PÝÊÜá ¸æàvÜ, Çæãà»Ü ¸æàvÜ, ÊÜá¨Ü ¸æàvÜ. aÜíaÜÆÊÝ¨Ü ÊÜá®ÜÓÜáÕ D ¨æàÖÜÊæíŸ ñÜáí¹¨Ü Ÿíw¿á®Üá° ®ÝÍÜ ÊÜÞvÜáñܤ¨æ. ÖÜĨÝvÜáÊÜ ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° AÄÊÜâ, »ÜQ¤, hÝn®ÜWÜÚí¨Ü PÜqr ÖÝPܸæàPÜá. C¨ÜÄí¨Ü ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü E®Ü°£ G®Üá°ñݤÃæ AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá. “ÖÜê¨Ü¿á

PÜÊÜáƨæãÙÜWæãí¨Üá ÊÜáĨÜáí¹ ÖÜáqrñÜá¤, ÖÝÄ ÖæãàX BPÝÍÜÊÜ ®ÜáíXñܤ¿ÞÂ, B ñÜáí¹¿á WÜÄ¿á WÝÚ¿áÈÉ ÊÜáãÃÜá ÇæãàPÜÊæÆÉÊÜâ ñÜÇæ PæÙÜWÝÀáñÜá¤. ±ÜíaÜÊÜ|ì¨Ü ÖÜíÓæ¿á ±ÜígÃÜÊÜ SíwÔ¨ævæ, WÜÄ ÊÜááĨÜá ñÜáí¹ ®æÆPÜáRÃÜáÚñÜá¤, ¯g¨Üá¨Ü¿á¨Ü ¸ævÜX®Ü QàÆ, WÜáÖæàÍÜÌÃÝ, ¯ÊÜá¾ ÍÜÃÜ|ÃÜ A®Üá»ÝÊÜ ÓÜíWܨÜÈɨÜáì PÜívæ®Ü¿ÞÂ....” A ÊÜ. 95 ÖÜê¨Ü¿á PÜÊÜáƨæãÙÜWæãí¨Üá ÊÜáĨÜáí¹ ÖÜáqrñÜᤠGí¨ÜÃæ iàÊÝñܾ®Ü ÖÜê¨Ü¿ÞíñÜ ÃÝÙܨÜÈÉ AÖÜí GíŸ »ÜÅÊæá ñÜÇæ¨æãàÃÜáñܤ¨æ. A¨ÜÃÜ ÍÜQ¤ ÓÝÊÜá¥ÜÂì A®Ü®ÜÂÊݨܨÜáª. ÓÜãûÜ$¾ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉÃÜáÊÜ AÖÜí, iàÊÝñܾ®Ü ÖÜê¨Ü¿á¨ÜÈÉ g®Ü¾ ñÜÙæ¿ááñܤ¨æ. ÊÜá®ÜáÐÜ娆 AhÝn®Ü©í¨ÜáípÝWÜáÊÜ ±ÜÄOÝÊÜáÊÜ®Üá° AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá D ÊÜaܮܨÜÈÉ ËÎÐÜrÊÝX ÖæàÙÜáñݤÃæ. A¨Ü®Üá° ËáàÄ ¯íñÜ ÓÝ«ÜPÜ®Ü ¯ÆáÊÜ®Üá° ¯ÃÜã²ÓÜáñݤÃæ. ÖÝÄ ÖæãàX BPÝÍÜÊÜ ®ÜáíXñܤ¿ÞÂ: AÖÜíPÝÃÜÊæíŸ ÊÜáĨÜáí¹, BPÝÍܨæñܤÃÜPÜãR ÖÝÃÜáñܤ¨æ. BPÝÍÜ Gí¨ÜÃæ Bñܾ, iàÊÝñܾ®Ü ¯g ÓÜÌÃÜã±Ü. GÙæ¿á¨ÝX PÝ~ÔPæãívÜ D AÖÜí ±ÜűÜíaÜ ÊÜ®æ°ÇÝÉ ÊݲÓÜáñܤ¨æ. ¯gÊÝ¨Ü BñܾÊÜ®Üá°, iàÊÝñܾ®Ü ¯gÓÜÌÃÜã±ÜÊÜ®Üá° ®ÜáíWÜáñܤ¨æ. ÊÜáÃæÔ ¹vÜáñܤ¨æ. ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ÖÜê¨Ü¿á PÜÊÜáƨÜÈÉ ÖÜáoárÊÜ AhÝn®ÜÊÜ®Üá° ÊÜáĨÜáí¹Wæ ÖæãàÈԨݪÃæ, ±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá. AhÝn®ÜÊÜ®Üá° CÈÉ aÜíaÜÆñæ¿á ±ÜÅ£àPÜÊÝX PÜíwÃÜáÊÜâ¨Üá LbñܱÜä|ìÊÝX¨æ. ñÜÊæãà ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ¸æÙæ¨Üá Bñܾ ñÜñÜÌÊÜ®æ°ÇÝÉ, ÊÝÂ²Ô BPÝÍÜÊÜ®æ°à ®ÜáíWÜáñܤ¨æ G®Üá°ñݤÃæ AÆÉÊÜáÃÜá. B ñÜáí¹¿á WÜÄ¿á WÝÚ¿áÈÉ : AhÝn®ÜÊæíŸ »ÜÅÊÜáÃÜ¨Ü ÇèQPÜ ËÐÜ¿á ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 115

ÊÜááSÊÝ¨Ü ±ÜűÜíaÜ QÅàvæÁáà WÜÄ¿á WÝÚ. D AÖÜí GíŸ WÝÚ, ÓÜá®ÝËá ¹ÃÜáWÝÚ ¿ÞX ËÍŲ̈æÇÉævæ ÖÜĨÝvÜáñܤ¨.æ A¨ÜÃÜ ÃÜ»ÓÜ PÜ Ræ iàÊÜ ÇæãàPÜ ñÜñ¤ÜÄÔ AÓܤÊÂÜ ÓܤWã æ ÙÜáÛñܤ¨.æ GÇæÉvæ¿áÈÉ¿áã AÍÝí£ ñÜáí¹PæãÙÜáÛñܤ¨æ. AÔ§ÃÜñæ ñÜÇæ¨æãàÃÜáñܤ¨æ. gWÜñÜᤠËÓܾ$ê£ ¿áÈÉ ÊÜááÙÜáX ÖæãàWÜáñܤ¨æ. AhÝn®Ü©í¨Ü ÊÜá®ÜáÐÜ®ܮÜá° ÊÜáÃÜÊæ¿áã BÊÜÄÓÜáñܤ¨æ. D AhÝn®Ü©í¨Ü ÖæãÃÜ ŸÃÜáÊÜ ¨ÝÄ¿á®Üá° ±ÜÅ»Üá¨æàÊÜÃÜá ÊÜááí©®Ü ÓÝÈ®ÜÈÉ ñæãàĨݪÃæ. ÊÜáãÃÜá ÇæãàPÜÊæÆÉÊÜä ñÜÇæPæÙÜWÝÀáñÜᤠGíŸ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÊÜaÜ®Ü ÊÜáñæã¤í¨Üá £ÃÜáÊÜ®Üá° ±Üvæ¿ááñܤ¨æ. ±ÜíaÜÊÜ|ì¨Ü ÖÜíÓæ¿á ±ÜígÃÜÊÜ SíwÔ¨Üvæ GíŸ ÓÝÆá CÈÉ ñÜáíŸ A¥ÜìÊÜñݤX ±ÜÅÁãàWÜÊÝX¨æ. ±ÜíaÜ»ÜãñÝñܾPÜÊÝ¨Ü ¨æàÖÜÊÜ®Üá° Gí¨ÜÃæ iàÊÝñܾ®Ü ®æÇæ¿Þ¨Ü ±ÜíaÜ»ÜãñÜWÜÚí¨Ü ¯ÊÜÞì|ÊÝ¨Ü ÓÜáí¨ÜÃÜ ¨æàÖÜÊæíŸ ±ÜígÃÜ, ÓÜã§Æ ÊÜáñÜᤠÓÜãûÜ$¾ÊÝXÃÜáÊÜ D ¨æàÖÜ¨Ü A¼ÊÜÞ®Ü ñÜáí¹ ñÜáÙÜáPÜᣤ¨æ. D A¼ÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá° SíwÔ¨ÜÃæ, ®ÜÐÜrWæãÚÔ¨ÜÃæ iàÊÜ ÖÜíÓܯWæ BÍÜÅ¿á Óݧ®ÜÊÝ¨Ü D ²ívÝívÜ¨Ü ÃÜÖÜÓÜÂÊÜ®Üá° £Ú¨Üá ÓÜ©ÌÊæàPÜ©í¨Ü AhÝn®Ü©í¨ÜáípÝ¨Ü Ÿí«Ü®ÜÊÜ®Üá° PÜñ¤ÜÄÓܸàæ PÜá. BWÜ AhÝn®Ê Ü íæ Ÿ AÖÜí »ÜÅÊáæ WÜÄ ÊÜááĨÜá, ñÜáí¹ ®æÆPÜáRÃáÜ ÚñÜᤠGí¨ÜÃæ ¨Üáí¹¿á WÜÄ ÊÜááĨÜá ®æÆPæR EÃÜáÙÜáñܤ¨æ. D ±ÜűÜíaÜ¨Ü ÇèQPÜ ËÐÜ¿á ÊÝÓÜ®æ ×íWÜáñܤ¨æ. A¨ÜÃÜ ÍÜQ¤ ®ÜÐÜrÊÝWÜáñܤ¨æ. AhÝn®Ü ¨ÜãÃÜÊÝX ¯g hÝn®Ü E¨Ü¿áÊÝWÜáñܤ¨æ. ¯g¨Üá¨Ü¿á¨Ü ¸ævÜX®Ü QàÆ Gí¨ÜÃæ ÓÜÌ¿áí»ÜáÊÝ¨Ü ±ÜÃÜñÜñÜÌ¨Ü ¯gÓÜÌÃÜã±ÜÊÜ®Üá° ÍÜÃÜ|ÃÜ ÓÜíWܨÜÈÉ PÝ|ŸÖÜá¨Üá. ¯g ÓÜÌÃÜã±Ü¨Ü WÜáor®Üá°, ¸ævÜWÜ®Üá°, EñÜRÐÜìÊÜ®Üá° ÍÜÃÜ|ÃÜ A®Üá»ÝÊÜ ÓÜíWܨÜÈÉ PÝ|ŸÖÜá¨Üá. AÖÜí®Ü ®ÝÍÜ, ¨æàÖÝñܾ »ÝÊÜ¨Ü SívÜ®æ Àáí¨Ü ¯g hÝn®Ü¨Ü AÄÊÜâ PÝÃÜ|. ÍÜÃÜ|ÃÜ A®Üá»ÝÊÜ ÓÜíWÜ A¯ÊÝ¿áì AWÜñÜ G®Üá°ñݤÃæ ÍæÅàÐÜu A®Üá»ÝË AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá. ¨æàÖÝñܾ »ÝÊÜ®æ, AÖÜí »ÜÅÊæáWæ ÊÜáãÆ PÝÃÜ|. C¨ÜÄí¨Ü ÓÝíÓÝÄPÜ Ÿí«Ü®Ü, ÊÜÞ®ÜÔPÜ ûæãà»æ, AÍÝí£. AÖÜíPÝÃÜ¨Ü ®ÝÍÜ©í¨Ü, ¨æàÖÜ»ÝÊÜ¨Ü ÊæãàÖÜWÜÙÜ®Üá° ¯ÃÜÓÜ®ÜWæãÚÔ, ¯g hÝn¯¿ÞWÜáÊÜ ÃÜÖÜÓÜÂÊÜ®Üá° ÍÜÃÜ|ÃÜ ÓÜíWÜ ©í¨ÜáípÝWÜáÊÜ ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° ±ÜÅ£ÊæáWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ, ÃÜã±ÜPÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ AñÜÂíñÜ ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝX ¯ÃÜã²Ô¨ÝªÃæ AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá.

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 116


»ÜPܤ®ÜÈÉ ÍÜÅ¨æœ ÊÜáãw¨ÝWÜ ÎÅà WÜáÃÜáÊÜâ BñÜ®Ü ÖÜÓܤPæR ÈíWÜÊÜ®Üá° PÜÃÜá~ÓÜáñݤ®æ. ËÃÜá¨Üœ A¥ÜìWÜÙÜ ÊÜÞ¨ÜÄ¿á AñÜáÂñܤÊÜá ÊÜaÜ®Ü¨Ü ÓÝÆáWÜÙÜ ±Üä|ì A¥Üì ÓÝÊÜÞ®ÜÂÄWæ ¨ÜPÜRÇÝÃܨÜá. AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá ŸÙÜÓÜáÊÜ ÃÜã±ÜPÜ ±ÜÅ£ÊæáWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ AÆɨÜá¨Ü®Üá° ¸æÃæÔ PæãàÇÝÖÜÆÊÜ®Üá° ÓÜêÑrÓÜáñݤÃæ. ¼®Ü°ñæ¿áÈÉÃÜáÊÜ HPÜñæ¿á®Üá° ×w¿ááñݤÃæ. ÊÜá®Ü ŸÔÃݨævæ Pæç ¸æÓÜÇÝÀáñܤ PÜívæ GíŸ ÊÜÞñÜá CÐÜrÈíWÜ¨Ü ÓÝ«Ü®Ý ÊÜÞWÜìÊÜ®Üá° ÓÜãbÓÜáñܤ¨æ. ÖÝWæÁáà PܱÜäìÃÜ¨Ü PÜí±Ü QË PÜáw¿ááñܤ PÜívæ : GíŸÈÉ ÈíWÜÊÜ®Üá° PÜÃÜá~st WÜáÃÜá ÎÊÜ®ÝÊÜá ÊÜáíñÜÅÊÜ®Üá° ¸æãà—ÓÜáñݤÃæ. ÎÊÜ®ÝÊÜá ÊÜáíñÜÅ AñÜÂíñÜ ÊÜá«ÜáÃÜÊݨܨÜáª, QËXí±Ý¨Ü¨Üáª, GÐÜár ÊÜá«ÜáÃÜÊݨܨÜ᪠Gí¨ÜÃæ ÊÜáãXWæ PܱÜäìÃÜ¨Ü ÊÝÓÜ®æ¿áÐÜár ÎÊÜ®ÝÊÜá QËXí±Ý¨Ü¨Üáª, CíñÜÖÜ ÎÊÜ®ÝÊÜá ÊÜáíñÜŨÜÈÉ »ÜPܤ®Ý¨ÜÊÜ®Üá ñܮܰ QË¿á ÊÜáãÆPÜ AÓÝÌ©ÓÜáñݤ ±ÜÃÜÊÜÞ®Üí¨ÜÊÜ®Üá° ñÜÆᲨܪ®Üá° PÜívæ Gí©¨ÝªÃæ. ÊÜáᣤ®Ü vÝÙÜÊÜ ÊÜáãWÜá ®ÜáíXñܤ PÜívæ : ÊÜáᣤ®Ü ÊÜáãWÜá£¿á ±ÜÅPÝÍÜ Gí¨ÜÃæ B«Ý£¾PÜÊÝX ¯ÊÜáìÆÊÝ¨Ü ÈíWÜ¨Ü PÜÙæ, A¨ÜÃÜ AÔ¤ñÜÌ¨Ü ¸æÙÜPÜá, A¨Ü®Üá° WÜÅ×ÓÜáÊÜ ÓܨݽÊÜ®æ Gí¨ÜÃæ ®ÝÔPÜ ±Ü¨Ü¨Ü ÓÜãaÝÂ¥Üì. ÈíWÜ¨Ü AÔ¤ñÜÌ¨Ü »ÝÊÜ®æWÜÙÜá »ÜPܤ®Ü AíñÜÃÜíWÜÊÜ®Üá° ±ÜÄÊÜáÙÜÊÝX BÊÜÄԨܪ PÜívæ G®Üá°ñݤÃæ. PÜíWÜÙÜá ÖÜÔ¨Üá ÊÜgÅÊÜ ®ÜáíXñܤ PÜívæ Gí¨ÜÃæ ÈíWÜ¨Ü ÃÜã±ÜÊÜ®Üá° ñÜÊÜPÜ©í¨Ü PÜ|á¡WÜÙÜÈÉ ñÜáí¹PæãÙÜÛ¸æàPÜá. ¯ñÜ A»æà¨ÜÂÊÝ¨Ü ÈíWÜÊÜ®Üá° ¨ÜêÑr¿áÈÉÄÔPæãÙÜáÛÊÜ ñÜÊÜPÜ PÜ|á¡WÜÚWæ Gí¨ÜÃæ »ÜPܤ ñܮܰ ¨ÜêÑr¿á®Üá° ÈíWÜ¨Ü ÊæáàÇæ Pæàí©ÅàPÜÄÔ Ô§ÃÜWæãÚÛÓÜáÊÜâ¨Ü PÜívæ G®Üá°ñݤÃæ. A»æà¨ÜÂÊÝ¨Ü ÈíWÜÊÜ®Üá° ÊÜgÅPæR ÖæãàÈÔÃÜáÊÜ AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÃÜã±ÜPÜ ÍÜQ¤¿á®Üá° D ÊÜaܮܨÜÈÉ ñæãàĨݪÃæ. ÊÜááí¨ÜáÊÜĨÜá Jí¨Üá ¯àƨæãÙÜWæ ÊÜáãÃÜá ÇæãàPÜÊÜvÜXñܤ PÜívæ WÜáÖæàÍÜÌÃÝ! Jí¨Üá ¯àÆ Gí¨ÜÃæ PÜÃÓÜ §ÜƨÜÈÉÃáÜ ÊÜ CÐÜÈ r íWÜ, »ÜP¤Ü®Ü JÙÜ&ÖæãÃÜW®Ü áÜ ° BÊÜÄÔ ÊÜáãÃÜá ÇæãàPÜWÜÙÜ®Üá° ÊݲÓÜáñܤ¨æ Gí©¨ÝªÃæ. AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜÈÉ ÖæaÝcX ±ÜÅ£ÊæáWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÓÜáñݤÃæ. ÃÜã±ÜPÜWÜÙÜ ±ÜÅÁãàWÜ ®ÜvæÓÜáñݤÃæ. ÊÜááPܤ PÜꣿá®Ý°X ±ÜÄ»ÝËÔ¨ÝWÜ AÆÉÊÜáÃÜá »ÝÐæÁãí©Wæ ®ÜvæÓÜáÊÜ ÓÜíÊݨÜ, PܮܰvÜ »ÝÐæ¿á A¼ÊÜÂQ¤¿á ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊÜ®Üá° ÖæbcÔÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° AÊÜÃÜ ¸ævÜX®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜÈÉ PÝ|ŸÖÜá¨Üá. ±ÜÅ£ÊæáWÜÙÜÈÉ A±ÝÃÜÊÝ¨Ü ¸ævÜX¨æ. JWÜYqr®Ü ÓÜÌÃÜã±ÜÊÜä C¨æ. ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝ¨Ü ÓæãWÜÔ¨æ. ÃÜã±ÜPÜWÜÙÜÈÉ ËÓܾ¿á˨æ, A®Üá»ÝÊÜ˨æ. ÓÜêÑr¿á ÃÜÖÜÓÜÂÊÜ®Üá° ¸æà—ÓÜáÊÜ AÄ¿ááÊÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜâWÜÙÜ AÄÊÜ®Üá° £ÚÓÜáÊÜ AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ñÜñÜÌhÝn¯¿ÞX PÜívÜáŸÃÜáñݤÃæ. »ÜQ¤¿áÈÉ ÃÜÖÜÓÜ ±ÜÅ£±Ý¨ÜPÜÃÝX¨Üª PæÆÊÜâ ÍÜÃÜ|ÄWæ, ÊÜááPݤÀáWæ ¯g¨Ü ¯ÆáÊÜ®Üá° AÃÜáÖÜáñݤÃæ. ÊÜá®ÜáÐܯWæ ñܮܰ®Üá° ñÝ®Üá ÓÜÊÜá²ìÔPæãÙÜÛ¸æàPæíŸ ÖÜíŸÆËÃÜáñܤ¨æ. A¨ÜÄí¨Ü ¨æãÃÜPÜáÊÜ ±ÜÃÜÊÜÞ®Üí¨ÜÊÜ®Üá° A®Üá»ÜËÓÜáÊÜ ¨ÝÄ Wæ㣤Æɨæ ñæãÙÜÆáñݤ®æ. AaæàñÜ®Ü Ô§£¿áÈÉÃÜáÊÜ ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° aæàñÜ®Ý Ô§£Wæ ñÜÃÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÜÊÜá±ÜìOæ¿á ÓÜáS ÓÜË¿áŸÖÜá¨Üá G®Üá°ñݤÃæ. »ÜQ¤¿á ÖÝ©¿áÈÉ ÊÜááí¨ÜáÊÜĨÜíñæ, ÊÜá®ÜÓÜáÕ ËÍæÉàÐÜOæWæ JÙÜWݨÜíñæ ÓÜÊÜá±ÜìOÝ »ÝÊܨÜ

A®Üá»ÜÊÜÊÝWÜáñܤ¨æ. D AÄ˯í¨Ü ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° ñÜáí¹ÃÜáÊÜ, A®Üá±Ü¿ááPܤ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ÖæãÃÜÖÝPÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáñܤ¨æ. ÖæãÓÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜÆá ÓܧÙÝÊÜPÝÍÜÊÝWÜáñܤ¨æ. A®Üá»ÝÊÜ Ô§£¿áÈÉ D PÝ¿áìWÜÙÜá ÓÜÖÜgÊÝX ®Üvæ¿ááñܤÊæ. C¨Ü®æ°à B«Üá¯PÜ ±ÜÄ»ÝÐæ¿áÈÉ ×±Ý°ÔÓ… G®Üá°ñæ¤àÊæ. ŸÖÜáPÝÆ©í¨Ü ®ÜÊÜá¾ AaæàñܮܨÜÈÉ ÖÜá¨ÜáXÃÜáÊÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ÖæãÃÜÖÝQ aæàñܮܨÜÄËWæ ŸÃÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà A®Üá»ÝÊÜ. D ±ÜÅQÅÁáÀáí¨Ü Óݧ²ñÜ ËaÝÃÜWÜÙÜá, ®Üí¹PæWÜÙÜá ±ÜÆÉoWæãÙÜáÛñܤÊæ. ÊÜÞ®ÜÔPÜ Ô§£¿áÈÉ, ËaÝÃÜWÜÙÜ WÜÅ×Pæ¿áÈÉ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWÜÙÝWÜáñܤÊæ. ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ÊÜÂQ¤ñŲ̈ÜÈÉ ÊÜáÖÜñܤÃÜÊÝ¨Ü Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáñܤ¨æ. C¨ÜÄí¨Ü ÊÜÞ®ÜÔPÜ ËPÝÓÜ Öæãí© ÊÜá®ÜáÐÜ ˼®Ü° ÍæçÈ¿á ÊÜÂQ¤¿ÞWÜáñݤ®æ. ®ÜËá¾í¨Ü ®ÝÊÜâ ÊÜááPܤÃÝWÜÆá, ÊÜÞ®ÜÔPÜÊÝX CÆÉÊÝWÜáÊÜ ¨ÝÄ ñæãàĨÜÊÜÃÜá AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá.

D ¨æàÖÜÊÜ®Üá° ®ÜvæÓÜáÊÜÊÜÃÜá ±Üíaæàí©Å¿áWÜÙæíŸ IÊÜÃÜá ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜá. CÊÜÃÜá WÜá| ÓÜÌ»ÝÊÜWÜÙÜá Jí¨æà Ä࣠CÆÉ. D IÊÜÃÜ ÊÜ꣤WÜÙÜá JÆÊÜâWÜÙÜá ¸æàÃæ ¸æàÃæ¿Þ¨ÜªÄí¨Ü JŸºÄWæ㟺ÄWæ ÓÜÊÜáËÆÉ Gí©¨ÝªÃæ. PÝÆáWÜÙæíŸáÊÜâ WÝÈ PÜívÜ¿áÂ, ¨æàÖÜÊæíŸá¨Üá ñÜáí¹¨Ü Ÿíw PÜívÜ¿áÂ, Gí¨ÜÃæ D ¨æàÖÜÊæíŸá¨Üá ñÜáí¹¨Ü Ÿíw, PÝÆáWÜÙæà C¨ÜÃÜ GÃÜvÜá WÝÈWÜÙÜá. ÖÜÆÊÝÃÜá »ÝÊÜ®æWÜÙÜá, ËaÝÃÜWÜÙÜá, BÓæWÜÙÜá, A®Üá»ÜÊÜWÜÚí¨Ü D ¨æàÖÜÊæíŸ Ÿíw ñÜáí¹¨æ. Ÿíw¿á ÖæãvæÊÜÃæçÊÜÃÜá ÊÜÞ¯ÓÜÃÜá. Cí©Å¿áWÜÙæíŸ IÊÜÃÜá ÊÜÞ®ÜÓÜÃÜá Ÿíw¿á®Üá° Öæãvæ¿áᣤ¨ÝªÃæ. ñÜáí¹¨Ü Ÿíw¿á®Üá° ÊÜáá®Ü°væÓÜá ÊÝWÜ ñÜáí¸Ý GaÜcÃÜËÃܸæàPÜá. Chæãjàw¿Þ¨ÜÃæ ÓÜÃÝWÜÊÝX Ÿ¨ÜáQ®Ü Ÿíw EÃÜáÙÜáÊÜâ©ÆÉ. ÓÜÃÝWÜÊÝX Ÿíw Öæãvæ¿áÆá A®Üá»ÜÊÜ ¸æàPÝWÜáñܤ¨æ. CÆÉÊݨÜÃæ A±Ü[ÝñÜÊÝWÜáÊÜ ÓÜí»ÜÊÜËÃÜáñܤ¨æ. ¨æàÖÜÊæíŸ D ñÜáí¹¨Ü Ÿíw¿á®Üá° ÓÜÃÝWÜÊÝX Ÿ¨ÜáQ®Ü ¨ÝÄ¿á®Üá° ÓÝXÓÜÆá ÊÜáêvÜ ÍÜÃÜ|ÃÜ ®ÜáwWÜÙæà ŸíwWÝ«ÝÃÜÊÝ¨Ü PÜvæXàÆá WÜÙÜá PÝOÝ Gí©¨ÝªÃæ, ¨æàÊÜÃÜ ¨ÝÔÊÜá¿á®ÜÊÜÃÜá. Ÿ¨ÜáPæíŸ ¨æãà~ ÓÜíÓÝÃÜÊæíŸ ÓÝWÜÃÜÊÜ®Üá° ¨ÝoÆá ×Ä¿áÃÜ WÜáÃÜáWÜÙÜ A®Üá»ÜÊÜ¨Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®ÜÊæíŸ ÖÜáoár ¸æàPÝWÜáñܤ¨æ. ÖÝWæÁáà D ¨æàÖÜÊæíŸ Ÿíw¿á®Üá° Öæãvæ¿ááÊÜ IÊÜÃÜá ÊÜÞ®ÜÓÜÃÜá Aí¨ÜÃæ Cí©Å¿áWÜÙæçÊÜÃÜá QË, aÜÊÜáì, PÜ|á¡, ®ÝÆWæ, ÊÜáãWÜá D IÊÜÃÜá Pæç¿áÈÉ I¨Üá ¸æÃÜÙÜáWÜÙÜíñæ Jí¨æà ÓÜÊÜá®ÝXÆÉ. CÊÜâWÜÙÜÈÉ ÓÝÊÜáÃÜÓÜÂ˨ܪÃæ ÊÜÞñÜÅ Ÿ¨ÜáPÜá ÓÜáWÜÊÜáÊÝWÜáñܤ¨æ. A¨ÜÄaæf¿á®ÜÄñÜá Öæãvæ¿á©¨ÜªÃæ Gí¨ÜÃæ ±Üíaæàí©Å¿áWÜÙÜ WÜá| ÓÜÌ»ÝÊÜWÜÙÜ®Üá° AÄñÜá Ÿ¨ÜáPÜ ®ÜvæÓÜ©¨ÜªÃæ Ÿíw¿á AaÜác ÊÜááÄ¿ááñܤ¨æ. ÖÝWæ

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 113

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 114

“PÝÆáWÜÙæíŸÊÜâ

WÝÈ PÜívÜ¿áÂ, ¨æàÖÜÊæíŸá¨Üá ñÜáí¹¨Ü Ÿíw PÜívÜ¿áÂ, Ÿíw¿á ÖæãvæÊÜÃæçÊÜÃÜá ÊÜÞ¯ÓÜÃÜá, JŸºÄWæ㟺ÃÜá ÓÜÊÜáËÆÉÊÜ¿ÞÂ, A¨ÜÄaæf¿á®ÜĨÜá Öæãvæ¿á©¨Üªvæ, A¨ÜÃÜaÜác ÊÜááÄÀáñÜᤠWÜáÖæàÍÜÌÃÝ!” A.ÊÜ. ÓÜí. 42


©ÊÜÂÃÜñÜ°ÊÝXÃÜáÊÜ hÝn®Ü, AÄÊÜâ. CíñÜÖÜ AÄÊÜ®Üá° Öæãí©¨ÜÃæ, »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ¨ÜêÑr¿áÈÉ ¯®ÜXíñÜ ÔÄÊÜíñÜÃÜá ¸æàÃæ CÆÉ. »ÜãËá JvÜÊæ, ÖÜ| ÓÜí±Üñܤ®Üá° CñÜÃÜÃÜá A±ÜÖÜÄÓÜŸÖÜá¨Üá. ¯®Ü° hÝn®ÜÊÜ®Üá°, ˨æ¿á®Üá° ¿ÞÃÜã A±ÜÖÜÄÓÜÇÝÃÜÃÜá. hÝn®Ü¨Ü ŸÆ©í¨Ü AhÝn®Ü ¨ÜãÃÜÊÝWÜáñܤ¨æ Gí©¨ÝªÃæ. “BÓæWæ ÓÜñÜᤨÜá Pæãàq, BËáÐÜPæR ÓÜñÜᤨÜá Pæãàq, Öæã®Üá° Öæ|á¡ ÊÜá~¡Wæ ÓÜñÜᤨÜá Pæãàq WÜáÖæàÍÜÌÃÝ! ¯ÊÜáWÝX ÓÜñܤÊÜÃÝÃÜ®Üã PÝOæ!” (A.±ÜÅ.ÊÜ.ÓÜí. 91) ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX Öæ|á¡, ÊÜá|á¡ Öæã®Üá°WÜÙÜá ÊÜÞÁá Gí¨Üá £Ú©¨ÜªÃÜã, AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¿áÆá ±ÝÅ|ÊÜ®æ°à ±Ü|ËvÜáñæ¤àÊæ. D ¨ÝÄ¿áÈÉ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÓÝûÝñÝRÃÜPÝRX ±ÝÅ| PæãvÜáÊÜâ©ÃÜÈ, bí£ÓÜÆã ÓÜÊÜá¿áËÆÉ G®Üá°ÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ÓÜÖÜg Ÿ¿áPæWÜÚWæ ÖæãÓÜ ÊÝÂTÝ娆 ¯àw¨ÝªÃæ AÆÉÊÜá ±ÜÅ»Üá¨æàÊÜÃÜá. A®æàPÜ ¸ævÜX®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÃÜbÔÃÜáÊÜ AÆÉÊÜá ±ÜÅ»Üá¨æàÊÜÃÜá, PÜÇÝÂ| PÝÅí£¿á ±ÜäÊÜì¨ÜÇæÉà ¯ñÜ ÓÜíaÝÄ¿ÞX ÓÜáÚ¨Üá, ÓÜêÑr¿á ÃÜÖÜÓÜÂÊÜ®Üá° ¸æà—ÓÜáÊÜ AÄ¿ááÊÜ ¸æãà—ÓÜáÊÜ ñÜñÜÌhÝn¯¿ÞX, A®Üá»ÝË¿ÞX PÜívÜáŸÃÜáñݤÃæ. PÝÅí£¿á ®ÜíñÜÃÜ ÎÅà ÍæçƨÜñܤ ñæÃÜÚ ÊÜááPܤÃÝWÜáñݤÃæ Gí¨Üá ÖÜÄÖÜÃÜPÜË ñܮܰ ±ÜÅ»Üá¨æàÊÜÃÜ ÃÜWÜÙæ¿áÈÉ b£ÅԨݪ®æ. ÊæáàÆá ÊÜWÜì¨Ü ŸÓÜÊÜ|¡®ÜÊÜÃÜá ñÝÊæà HÃÜŸÖÜá¨ÝX¨Üª ÍÜã®Ü ÔíÖÝÓÜ®Ü ÊÜ®Üá° PæÙÜÊÜWÜì©í¨Ü Ÿí¨Ü ÊÜá¨ÜªÙæ PÝ¿áPÜ¨Ü AÆÉÊÜá±ÜÅ»ÜáËWæ ¯àw¨Ü᪠12®æà ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü ËÍæàÐÜ G®Ü°ŸÖÜá¨Üá. “ÊÜÞ¿á¨Ü Pæç¿áÈ KÇæ PÜísÜÊÜ Pæãorvæ, ÆWÜá®Ü ËWÜá®ÜÊÜ ŸÃæÀáñÜᤠ®æãàvÝ, AÃÜX®Ü ±ÜâñܧÚWæ EÄ¿á ÔàÃæ¿á®ÜáwÔ¨Üvæ, A¨Üá ÔÄ¿á ÔíWÝÃÜÊÝÀáñÜᤠ®æãàvÝ, AíŸÃܨæãÙÜWÝvÜáÊÜ XÚ ±ÜígÃܨæãÙÜWÜ| ¸æPÜR ®ÜáíX, ÃÜí»æ¿á ñæãàÚí¨ÜWÜÈñÜᤠ®æãàvÝ WÜáÖæàÍÜÌÃÝ!”, A.ÊÜ. ÓÜíTæ & 36 ÊÜÞÁá¿á Pæç¿áÈ KÇæ PÜísÜÊÜ Pæãorvæ : Gí¨ÜÃæ ÊÜÞ¿Þ ÍÜQ¤¿á ÊÜáwÆÈÉ ÊÜáãw¨Ü aæàñÜ®ÜÊæà iàÊÜ. ÊÜá®ÜÓæÕíŸ KÇæ¿á®Üá° ¯ÍÜc¿áÊæíŸ Ÿá©œ¿á ÇæàS¯ C£¤ñÜá¤. ÊÜÞÁá Gí¨ÜÃæ »ÜÅÊæá, CÆÉ©ÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° C¨æ GíŸ »ÝÊÜ®æ ŸÄÓÜáÊÜ Jí¨Üá Ô§£. H®Ý¨ÜÃÜã ŸÄ Gí¨Üá ÊÜÞÁá¿á PæçWæ ÇæàS¯ (PÜísÜ) PæãorÃæ A¨Üá H®Ü®Üá° ŸÃæ¿ááñܤ¨æ. ñܮܰ ñܮܰ Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° PÜqrPæãÙÜÛÆá AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜst ÊÜá®ÜáÐÜ B KÇæ¿áÈÉ PÜísÜÊÜ®Üá° ŸÙÜÔ ÆWÜ°&ËZ°WÜÙÜ®Üá°, ÍÜá»Ü&AÍÜá»ÜWÜÙÜ®Üá°, PÜÊÜáìÊÜ®Üá° «ÜÄÔ A¨ÜÄí¨ÜáípÝWÜáÊÜ ±ÜÄOÝÊÜáWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¨Ü®Üá. B ÓÜíÓÝRÃÜWÜÙÜ Ÿí«Ü®Ü¨ÜÈÉ ñÝ®Üã Ÿí—ñܮݨÜ. D ÇæãàPÜ¨Ü ®ÝÊæÆÉÃÜã ×àWæÁáà ÊÜÞvÜáñܤ Ÿí¨ÜÊÜÃÜá. ÊÜá®ÜáÐÜ娆 D ÆhæjWæàw ÊÜñÜì®æ¿á®Üá° ÊÜÞËáìPÜÊÝX ËvÜí¹Ô¨ÝªÃæ AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá. ÆWÜ° ËZ°ÊÜ ŸÃæÀáñÜᤠ®æãàvÝ Gí¨Üá ËvÜí¹Ô¨ÝªÃæ AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá. ÆWÜ°&ËZ°ÊÜ ŸÃæÀáñÜᤠ®æãàvÝ Gí¨ÜÃæ ÊÜá¨ÜáÊæ, ËZ° ñæãí¨ÜÃæ AÍÜá»Ü Gí¨æ ŸÃæÀáñÜá G®Üá°ñݤÃæ. AÃÜX®Ü ±ÜâñܧÚWæ EÄ¿á ÔàÃæ¿á ®ÜáwÔ¨ÜÃæ

Gí¨ÜÃæ D ÊÜá®ÜáÐÜ ¨æàÖÜ Jí¨Üá Êæáà|¨Ü ¸æãí¸æ. D Êæáà|¨Ü ¸æãí¸æWæ ¸æíQ¿á ÔàÃæ¿á®ÜáwÔ¨ÜÃÜá. A¨Üá iàÊÜ®Ü BñÜ@PÜÃÜ| ÃÜã±ÜÊÝ¨Ü ¨æàÖÜ¨Ü ÊæáàÇæ PÝÊÜÞX° GíŸ »ÝÊÜÊÜ®Üá° Öæã©ÔñÜá. A¨Üá ÔÄ¿á ÍÜêíWÝÃÜÊÝXñÜᤠGí¨ÜÃæ EÙÜÛÊÜÄWæ C¨Üá Jí¨Üá Ä࣠AÆíPÝÃÜ Íæãà»æ¿ÞX PÜívÜáŸí©ñÜá. ÊÜá®ÜáÐܯàWÜ ñÝ®Üá ¯ËáìÔPæãívÜ ŸÇæ¿áÈÉ ñÝ®æà Ÿí—ñÜ®ÝX¨Ýª®æ. ÊÜá¨ÜáÊæ GíŸá¨Üá Cí¨Üá Êæãài®ÝoÊÝX¨æ. ñܮܰ ÓÜáñÜ¤È®Ü ÓÝíÓÝÄPÜ ÊæãàÖÜ, »æãàWÜ Êæç»ÜÊÜWÜÚí¨Ü Ÿí—ñÜ®ÝX AÊÜâWÜÙÜ ÊÝÂÊæãàÖܨÜÈÉ ÊÜááÙÜáX¨Ýª®æ. C¨Üá BñÜ®Ü AÄËWæ ŸÃÜᣤÆÉ. CÊÜñÜᤠÔÄÊÜíñÜÃÜ ÊÜá®æ¿á ÊÜá¨ÜáÊæ Êæãài®ÝoÊÝX¨æ. C¨ÜÄí¨ÝX EÙÜÛÊÜÃÜ CÆɨÜÊÜÃÜ AíñÜÃÜÊÜä ÖæaÝcWÜᣤ¨æ. ÓÝÊÜÞiPÜ AÓÜÊÜÞ®Üñæ¿á hæãñæWæ B¦ìPÜ ®ÜÐÜrPÜãR Êæãài®Ü ÊÜá¨ÜáÊæWÜÙÜá PÝÃÜ| ÊÝWÜᣤÃÜáÊÜ ÓÜñÜ ®ÜÊÜá¾ ÊÜááí©¨æ. AíŸÃܨæãÙÜWÝvÜáÊÜ XÚ ±ÜígÃܨæãÙÜWÜ| ¸æPÜR ®ÜáíXñÜá¤. Gí¨ÜÃæ CÈÉ AÆÉÊÜá ±ÜÅ»Üá¨æàÊÜÃÜá ËÃÜá¨Ýœ¥Üì ÃÜã±ÜPÜ¨Ü ±ÜÅÁãàWÜ ÊÜÞw¨ÝªÃæ. ¸æPÜáR, XÚ¿á®Üá° A¨ÜÃæãÙÜWÜã ±ÜígÃܨÜÈÉ ÓÝQ¨Ü XÚ¿á®Üá° ¿ÞÊÜâ¨æãà ÊÜÞÁá¿áÈÉ ×w¨Üá ®ÜáíWÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÖÜg iàÊÜ ÓÜÃÜ~¿á ±ÜÅQÅÁá. BPÝÍܨÜÈÉ ÓÜÌñÜíñÜÅÊÝX ËÖÜÄÓܸæàPÝ¨Ü XÚ GíŸ Bñܾ®Üá, ¨æàÖÜ G®Üá°ÊÜ ±ÜígÃܨÜÈÉ ñÝ®ÝX Caæf ±Üoár Ÿí¨Üá ËÐÜ¿á ÊÝÓÜ®æWÜÙæíŸ ¸æPÜR®Üá° ®ÜáíXñÜᤠGíŸ ÃÜã±ÜPÜÊÜ®Üá° ŸÙÜԨݪÃæ. ÍÜá¨Üœ iàÊÜ®Üá ¨æàÖÜÊÜ®Üá° ±ÜÅÊæàÎÔ ¸æPÜR®Üá° ®ÜáíX, ¨æàÖÜÊæà ñÝ®æí¨Üá »ÜÅËáԨܮÜá. ÃÜí»æ¿á ñæãàÚí¨ÜWÜÈñÜᤠ®æãàvÝ WÜáÖæàÍÜÌÃÝ, Gí¨ÜÃæ PÜÊÜáì Ÿí«Ü®ÜPæR ÔÆáQ¨Ü ÊÜá®ÜáÐÜ ñÝ®Üá ±Üâ|ÂÊÜíñÜ, ñÝ®æà »ÝWÜÂÍÝÈ Gí¨Üá £Ú¨Üá »æãàWÜ Êæç»æãàWÜWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ÊÜááÙÜáX, ÓÜÌÃÜã±Ü ±ÜÅhæn ¿á®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãívÜá, ñÝ®æà ¨æàÖÜ, ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÊÜáñÜᤠŸá©œWÜÙÜ BÙܨÜÈÉ ÔÆáQ PæãíwÃÜáÊÜâ¨Üá, C¨æà ÓÜáS GíŸ »ÜÅÊæá¿áÈÉÃÜáÊÜâ¨Üá. ÃÜí»æ¿á ÊÜÞÁá¿á ËÇÝÓÜ A¨Üá½ñÜÊݨܨÜáª. D »ÜÅÊæá GíŸ ÊÜÞÁá¿á Ÿí«Ü®Ü¨ÜÈÉ ÔÆáQ¨Ü ÊÜÞ®ÜÊܮܮÜá° ÃÜí»æ ñܮܰ BÈíWܮܩí¨Ü ×íw ×àÄ, Ա泿áíñæ JWæ¨Üá ¹orÙÜá ®æãàvÝ WÜáÖæàÍÜÌÃÝ Gí©¨ÝªÃæ AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá.

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 111

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 112

“ÊÜá®Ü

ŸÔÃݨÜvæ Pæç ¸æÓÜÇÝÀáñܤ PÜívæ PܱÜäìÃÜ¨Ü PÜí±Ü QË PÜáwÀáñܤ PÜívæ, ÊÜáᣤ®Ü yÝÙÜ¨Ü ÊÜáãWÜá ®ÜáíXñܤ PÜívæ, PÜíWÜÙÜá ÖÜÔ¨Üá ÊÜgÅÊÜ ®ÜáíXñܤ PÜívæ, Jí¨Üá ¯àƨæãÙÜWæ ÊÜáãÃÜá, ÇæãàPÜÊÜvÜXñܤ PÜívæ WÜáÖæàÍÜÌÃÝ!” A.ÊÜ. ÓÜíTæ 101 C¨æãí¨Üá AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜ ËÎÐÜr ¸ævÜX®Ü ÊÜaÜ®Ü. B«Ý£¾PÜ bíñÜ®æ¿á AñÜá®ܰñÜ ÖÜíñÜÊÜ®Üá° ÖæàÙÜáÊÜ D ÊÜaܮܨÜÈÉ »ÜPܤ®Ý¨ÜÊÜ®Ü ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÊÜáñÜᤠQÅÁáWÜÙÜá ÖæàXÃܸæàPÜá GíŸ ÓܳÐÜr bñÜÅ|˨æ. ÊÜá®Ü ŸÓÜáÃݨÜvæ Pæç ¸æÓÜÇÝÀáñܤ PÜívæ Gí¨ÜÃæ ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÍÜŨæœÀáí¨Ü ñÜáí¹ Ÿí¨ÜÃæ Pæç¿áÈÉ®Ü CÐÜr ÈíWÜ QÅ¿Þ ÈíWÜÊÝX PÝ|áñܤ¨æ.


12®æà ÍÜñÜÊÜޮܨÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ŸÓÜÊÜ|¡®ÜÊÜÃÜ ÓÜÊÜÞhæãà«ÝËáìPÜ PÝÅí£Wæ ñÝ£ÌPÜ ®æÇæ¿á®Üá° ñæãàĨÜÊÜÃÜá ÊæçÃÝWÜ ¯— AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá. ŸÓÜÊÜ|¡ »ÜQ¤¿á ÓÜíPæàñÜ, aܮܰŸÓÜÊÜ|¡ AÄ訆 ÊÜáã£ì, APÜRÊÜáÖݨæàË ËÃÝX~ D ÊÜáãÃÜá WÜá|WÜÙÜã ÊÜáá±Ü³ÄWæãívÜ hÝn®ÜhæãÂà£¿á ¸æÙÜPÝX AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá PÜívÜáŸÃÜáñݤÃæ. ÍÜÃÜ| «ÜÊÜáìPæR ñÜñÜÌ Ô¨ÝœíñÜWÜÙÜ ÊæáÃÜWÜá ¯àw¨ÜÊÜÃÜá AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá. A®Üá»ÝË AÆÉÊÜáÃÜ iàÊÜ®Ü ÊÜêñݤíñÜWÜÙÜá ¯©ìÐÜrÊÝX £Ú¨ÜáŸí©ÆÉ. ®ÜíñÜÃÜ¨Ü PÜËWÜÙÜá ÃÜbÔÃÜáÊÜ PÜê£WÜÙÜÈÉ ÊÜáñÜᤠAÆÉÊÜá±ÜÅ»ÜáWÜÙÜ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜÈÉ PæÆÊÜâ ÓÜáÙÜáÖÜáWÜÙÜá ¨æãÃÜPÜáñܤÊæ. aÝÊÜáÃÜÓÜ PÜË¿á (1429&1446) ±ÜÅ»ÜáÈíWÜ ÈàÇæ¿áÈÉ EÇæÉàSÊÝXÃÜáÊÜíñæ AÆÉÊÜáÃÜá ÖÜáqr¨Ü᪠Ÿ®ÜÊÝÔ. ŸÚÛWÝË¿á PæãàwÊÜásܨÜÈÉ ÎûÜ| ±Üvæ¨Ü AÆÉÊÜá, Ÿ®ÜÊÝÔ¿á ÊÜá«ÜáPæàÍÜÌÃÜ ¨æàÊÝÆ¿á¨ÜÈÉ ®ÜêñÜ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª ÊÜÞÁá¿á Ÿ®ÜÊÝÔ ±ÝÅíñÜ嬆 AÃÜÓÜá ÊÜáÊÜáPÝÃÜ ÊÜáñÜᤠÊæãàׯ¿á ÊÜáWÜÙÜá ÊÜÞ¿Þ¨æàË ®ÜêñÜÂPæR ÊÜá¨ÜªÙæ ®ÜáwÓÜáÊÜ PÝ¿áPܨÜÈÉ ñæãvÜXÃÜáñݤ®æ. AÆÉÊÜá®Ü Óèí¨Ü¿áìPæR ÊÜáÃÜáÙÝ¨Ü ÊÜÞÁá¿á BÓæ¿á®Üá° AÆÉÊÜá £ÃÜÓÜRÄÓÜáñݤ®æ. ¸æ®Üá° ÖÜ£¤¨Ü ÊÜÞÁáWæ ñܮܰ ¯g ÓÜÌÃÜã±Ü ñæãàÄ, ¯ñÜ gíWÜÊÜáÊÝX ÓÜáÚ¿ááñݤÃæ. ÖÜÄÖÜÃÜ PÜË¿áá Z®ÜÊÜá×ÊÜá AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ÖÜáqr¨Ü᪠ÎÊÜÊæãWÜY iÇæÉ ÎPÝıÜâÃÜ (ñÝ) ŸÚÛWÝË, ñÜí¨æ ¯ÃÜÖÜíPÝÃÜ ÊÜáñÜᤠñÝÀá ÓÜáhÝn¯. ®ÝWÜÊÝÓܨܗ±Ü£ Gí©¨Ýª®æ. ¿åèÊÜ®ÜPæR Ÿí¨Ü AÆÉÊÜá ¸ÝÆ©í¨ÜÇæà ËÃÝWÜ iàÊܮܨÜñܤ JÈ¿ááñݤ®æ. ÖÜÄÖÜÃÜ®Ü ±ÜÅPÝÃÜ ÊÜÞÁá ÓÜÖÜ ŸÚÛWÝË¿á ¨Ü®Ü¨Üñܤ®Ü ÊÜáWÜÙÜá PÝÊÜáÆñæ. WæãWæYàÍÜÌÃÜ ¨æàÊÝÆ¿á¨ÜÈÉ ÊÜáê¨ÜíWÜ«ÝÄ AÆÉÊÜá ÊÜá¨ÜªÙæ ®ÜáwÓÜáÊÜ PÝ¿áPÜ PæçWæãívÜ®æí¨Üã, AÆÉÊÜá®Ü®Üá° PÜívÜá ÊæãàÖÜWæãívÜ ÊÜÞÁá¿á®Üá° Wæ¨Ü᪠ÊÜÞ¿Þ PæãàÇÝÖÜÆ ®æ¯ÓÜáñݤ®æ. A¯ËáÐÝÃÜ|¨ÜÈÉÃÜáÊÝWÜ A¯ËáÐÜ WÜáÃÜáWÜÙÜ ¨ÜÍÜì®ÜÊÝWÜáñܤ¨æ. AÆÉÊÜá®Ü ŸÃÜáËPæWÝX PÝ¿áᣤ¨Üª A¯ËáÐÜÃÜá ñÜÊÜá¾ CÐÜr ÈíWÜÊÜ®Üá° AÆÉÊÜá¯Wæ ¯àw ¨æàÖÜ ñÝÂWÜ ÊÜÞvÜáñݤÃæ. A¯ËáÐÜÄí¨Ü ÈíWÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨Ü AÆÉÊÜá ÃæãàÊÜÞíaÜ®ÜWæãÙÜáÛñݤ®æ. C¨Ü®Üá° ±ÜÅñÜÂûÜ ®æãàw¨Ü WæãWÜY¿á ¸æÃÜWÝWÜáñݤ®æ. A¿ÞbñÜÊÝX ¨æãÃÜQ¨Ü ÈíWܨæãí©Wæ AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ÇæãàPÜ ÓÜíaÝÄ¿ÞX A®Üá»ÝË¿ÞX PÜÇÝÂ|PæR ŸÃÜáñݤ®æ. DñÜ®Ü ŸÃÜáËPæWæ PÝ©¨Üª ŸÓÜÊÜ|¡, aܮܰŸÓÜÊÜ|¡ ÊÜááíñÝ¨Ü ÍÜÃÜ|ÃÜá ÊÜáÖÝÊÜá®æ¿á A®Üá»ÜÊÜ ÊÜáío±Ü¨Ü A«ÜÂûܮܮݰX ÊÜÞvÜáñݤÃæ. AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ñÝ®æ㟺®æà ¯ÊÜÞì¿á®ÝX ñÜê±Ü¤®ÝWÜÈÆÉ. ñܮܰ ±ÜÄ—Wæ Ÿí¨Ü, ñܮܰ ±ÜÅÊÝÓÜ¨È Ü É G¨ÜáÃÝ¨Ü Ô¨ÜÃœ ÝÊÜá, ÊÜááPݤ¿áPÜR WæãWÜ¿ Y áÂ, WæãàÃÜP®Ü Ý¥Ü ÊÜááíñݨÜÊÄÜ Wæ ®ÜãñÜ®Ü ÍÜÃÜ| ñÜñÜÌ¨Ü ¸æãà«æ¿á ÊÜáãÆPÜ ¯gÊÝ¨Ü AÄÊÜ®Üá° ¹£¤ ÍÜÃÜ|ÃܮݰXÓÜáñݤ®æ. AÆÉÊÜá±ÜÅ»ÜáWÜÙÜ 1645 ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜá ±ÜÅPÜoÊÝXÊæ. CÊÜÃÜ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ AíQñÜ “WÜáÖæàÍÜÌÃÜ”. AÆÉÊÜá, WÜáÖæàÍÜÌÃÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙæà AÊÜâWÜÙ ±ÝÅbà®Üñæ¿á®Üá° £ÚÓÜáñܤÊæ. PܮܰvÜ ®Ýw®ÜÈÉ AÆÉÊÜá®Ü PÜáÄñÜ PÜáÃÜáÖÜáWÜÙÜá Cí©WÜã PÜívÜáŸÃÜᣤÊæ. QÅ.ÍÜ. 1158ÃÜ

PܨÜíŸÃÜ ÍÝÓܮܨÜÈÉ ÖæãÓÜÊæäÙÜÆá WÝÅÊÜá¨Ü ±ÜÅ»ÜáÈíWÜ ¨æàÊÝÆ¿á iàOæãàì¨ÝœÃÜ ÊÜÞw ¨Ü£¤ ¹qrÃÜáÊÜ EÇæÉàS˨æ. QÅ.ÍÜ. 1670ÃÜ PæÙÜ© ÓæãàÊÜáÍæàSÃÜ ®Ý¿áPÜ®Ü PÝÆ¨Ü B®Üí¨Ü±ÜâÃÜí ÊÜásÜ¨Ü ÍÝÓܮܨÜÈÉ AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá, ÍÜã®Ü ÔíÖÝÓÜ®Ü ÊÜááíñÝ¨Ü EÇæÉàSWÜÚÊæ. QÅ.ÍÜ. 1686 hæãàw¨ÝÓæà®ÜÖÜÚÛ ÊÜáñÜᤠbPÜR ÖæhÝji ÍÝÓÜ®ÜWÜÙÜÈÉ ±ÜÅ»Üá訆 ±ÜÅÓݤ±ÜWÜÚÊæ. AÆÉÊÜáÃÜá ¸ÝÆÂ&¿åèÊÜ®Ü PÜÙæ¨Ü Ÿ®ÜÊÝÔ, ŸÚÛWÝËWÜÙÜÈÉ AÆÉÊÜáÃÜ ÓݾÃÜPÜWÜÚÊæ. aÝÄ£ÅPÜ ¨ÝSÇæWÜÙÜ hæãñæWæ ±ÜÃÜí±ÜÃÝWÜñÜ g®Ü±Ü¨ÜÃÜ ®Üí¹PæWÜÙÜá Cí©WÜã EÚ¨Üá Ÿí©Êæ. ŸÚÛWÝË ÓÜËáà±Ü¨Ü WæãàWÝË AÆÉÊÜá®Ü g®Ü¾ ÓܧÙÜÊæí¨Üá ÓÜíÍæãà«ÜPÜÃÝX¨Üª ©> GÓ…. ¼àÊÜá±Ü³ ÊÜÞÓܤÃÜÃÜá WÜáÃÜá£Ô¨ÝªÃæ. WæãàWÝË ÓÜËáà±Ü¨Ü ÎàÆÊÜíñÜ®Ü Pæã±Ü³Æá, ×ÃæàgíŸãÃÜáWÜÙÜÈÉ ÍÜÃÜOæ ÓÜñÜÂPÜR, ¨æãàÓæ ²orÊæÌ¿á PÜáÃÜáÖÜá WÜÚÊæ. QÅ.ÍÜ. 1117ÃÜ aÝÆáPÜ £Å»ÜáÊÜ®ÜÊÜáÆÉ®Ü PÝÆ¨Ü ÍÝÓܮܨÜÈÉ WæãàWÝË¿á EÇæÉàS˨æ. D »ÝWÜ ÍÝíñÜÈWæ (ÓÜñܤÈWæ) 70ÃÜ ®ÝvÜá Gí¨Üá ±ÜÅԨܜÊÝXñÜá¤. ŸÚÛWÝËÀáí¨Ü 2 Q.Ëáà. ¨ÜãÃÜ¨Ü A¯ËáÐÝÃÜ|¨ÜÈÉ WæãWæYàÍÜÌÃÜ ¨æàÊÝÆ¿á, WæãWÜY¿á娆 ÖæãívÜ, WܨÜáªWæWÜÚÊæ. ¹Æ³ñæÅ ÊÜ®Ü˨æ. ÓÜËáà±Ü¨Ü ÎÊܱÜâÃܨÜÈÉ ±ÜÅ»Üá¨æàÊÜÃÜ ŸêÖÜñ… ±Ý¨ÜWÜÚÃÜáÊÜ Ÿívæ ±ÜähæWæãÙÜáÛ£¤¨æ. ÊæãÃÜo¨ÜŸíPÜ¿áÂ, HPÝíñÜÃÝÊÜá¿áÂ, AgWÜ|¡ & ÊÜááPݤÀá¿áÃÜ WܨÜáªWæWÜÙÜá ÎÃÝÙÜPæã±Ü³¨Ü ÓÜáñܤ PÜívÜáŸÃÜáñܤÊæ. g®Ü±Ü¨ÜÃÜÈÉ ÓÝWÜÃÜ (ñÝ) ñÝÙÜWÜáí¨Ü¨Ü ËÃÜPܤ ÊÜásܨÜÈÉÃÜáÊÜ WܨÜáªWæ, AÆÉÊÜáÃÜá Ÿ¿áÇÝ¨Ü WܨÜáªWæ GíŸ ®Üí¹Pæ C¨æ Gí¨Üá ÊæáçÓÜãÃÜá Wæhæo¿áÃ…®ÜÈÉ ¨ÝSÇÝX¨æ. ŸÓÜÊÜ|¡®ÜÊÜÃÜ ÓÜÊÜÞhæãà«ÝËáìPÜ PÝÅí£Wæ ñÝ£ÌPÜ ®æÇæWÜor®Üá° ¯àw¨ÜÊÜÃÜá AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá. AÆÉÊÜáÃܨÜá hÝn®Ü¨Ü ÊÜÞWÜì, AÄ訆 ÊÜÞWÜì, AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá 訆 ÊÜÂQ¤ñÜÌ¨Ü ŸêÖÜñܤ®Üá° ÊÜáÖÜñܤ®Üá° AÊÜÃÜ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜÈÉ PÝ|ŸÖÜá¨Üá. “ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜÞoPæR ÊÜáÖÜñÜÌËÆÉ. A¨ÜÃÜ ×í©®Ü Z®Ü ÊÜá®ÜÊÜ ®æãàvÝ!” Gí©¨ÝªÃæ. A®Üá±ÜÊÜá hÝn¯ AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá訆 ÊÜÞñæíŸá¨Üá hæãÂà£ÈìíWÜ. ÍÜÃÜ| ÓÜíPÜáÆ¨Ü AhÝn®ÜÊÜ®Üá° PÜÙæ¨Üá ÓÜáhÝn®ÜÊÜ®Üá° £ÚÓÜáÊÜ AÆÉÊÜáÃÜ ÊÜaÜ®Ü ×àX¨æ. “»ÜãËá ¯®Ü°¨ÜÆÉ, ÖæàÊÜá ¯®Ü°¨ÜÆÉ. PÝËᯠ¯®Ü°ÊÜÙÜÆÉ, AÊÜâ gWÜQQR¨Ü Ë—! ¯®æã°vÜÊæ GíŸá¨Üá hÝn®ÜÃÜñÜ°, Aíñܱܳ ©ÊÜ ÃÜñÜ°ÊÜ PævÜWÜávܨæ B ÃÜñÜ°ÊÜ ¯à®ÜÆíPÜÄÔ¨æ¿Þ¨Üvæ, ®ÜÊÜá¾ WÜáÖæàÍÜÌÃÜ ÈíWܨÜÈÉ ¯¯°í¨Ü ¹oár ¸æàÃæ ÔÄÊÜíñÜÄÆÉ PÝOÝ GÇæ ÊÜá®ÜÊæà!” (A.±ÜÅ ÊÜ.ÓÜí. 1429) D ÊÜaܮܨÜÈÉ ±ÜÅ»Üá¨æàÊÜÃÜá gWÜ£¤®Ü ÊÝÓܤÊÜ ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° A®ÝÊÜÃÜ|WæãÚÔ ÇèQPÜÃÜ ÊÜá®æãà»ÝÊÜÊÜ®Üá° £ÚÔ ¯g hÝn®ÜÊÜ®Üá° ¯àw¨ÝªÃæ. D »ÜãËá ®Ü®Ü°¨Üá Gí¨Üá PæãívÜÊÜÃæÆÉÃÜã Jí¨Üá ©®Ü »ÜãËá¿á®Üá° CÇæÉ ¹oár Öæãà¨ÜÃÜá. »ÜãËá C¨ÜªÇæÉ C¨æ. ®Ü®Ü°¨æí¨Üá £Ú¨ÜÊÜÃÜá Ÿ¨ÜÇÝWÜáñܤÇæà CÃÜáñݤÃæ. ÖÝWæÁáà ÓÜí±ÜñÜᤠb®Ü° ÓÜ¨Ý Jí¨æà PÜvæ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. GÐÜár WÜÚÔ PÜãworÃÜã Pæã®æWæãí¨Üá ©®Ü ñæãÃæ¿áÇæà ¸æàPÜá. PÝË᯿áã ¯®Ü°ÊÜÙÜÆÉ, ¯®Ü°ÈÉÃÜáÊÜ ÖÜ| ¨æãàb ÖæãÓÜ WæÙæ¿á®Ü ×í¨æ ÖæãàWÜáñݤÙæ. D ÊÜáãÃÜ㠮ݮÜá WÜÚÔ¨Üáª, ®Ü®Ü°¨æí¨Üá £Ú¨Ü ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ÊÜá®ÜÔÕ®Ü »ÜÅÊæá. ¯gÊÝ¨Ü ÓÜí±Üñæ¤í¨ÜÃæ

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 109

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 110


EÇæÉàS®ÝÖÜìÊÝX¨æ. ÖÜsÜÁãàWÜ, Æ¿áÁãàWÜ, ÃÝgÁãàWÜ ÓÝ«ÜPÜÃÝX, ÎÊÜÁãàWÜ¨Ü Ô©œ¿á®Üá° ±Üvæ¿ááñݤÃæ. ŸÚÛWÝË ÓÜËáà±Ü¨Ü A¯ËáÐÝÃÜ|¨ÜÈÉ ÎÊÜÁãàWÜ ¯ÃÜñÜÃÝX¨Üª A¯ËáÐÜ WÜáÃÜáWÜÚí¨Ü ÈíWÜ©àûæ¿á®Üá° ±Üvæ¿ááñݤÃæ. ±ÜÄÊÝÅgPÜÃÝX ®Ýw®ÜÇæÉÆÉ ÓÜíaÜÄÓÜáñݤ WæãWÜY¿áÂ, ÊÜááPݤ¿áPÜR, ԨܜÃÝÊÜá, WæãàÃÜPÜ®Ý¥Ü ÊÜááíñݨÜÊÜÄWæ ÎÊÜÁãàWÜ ÓÝ«Ü®æ¿á ÊÜÞWÜì ñæãàÃÜáñݤÃæ. AÖÜíPÝÃÜÊÜ®Üá° gÀást AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá “®Ý®æíŸ AÖÜíPÝÃܨÜÈÉ ®Ý®Üáívæ®Ý¨ÜÃæ ®Ü®ÜWܨæà »ÜíWÜ, ÓÜᤣ ¯í¨æWæ ®æãí¨æ®Ý¨ÜÃæ, AíWæç¿áÈɱÜì WÜáÖæàÍÜÌÃÜ ÈíWÜPæR ¨ÜãÃÜ” Gí©¨ÝªÃæ. PÝÊÜá®Ü®Üá° ÓÜáorÊÜ®æà ÁãàX, PÝÊÜá®Ü ŸÇæWæ ¹¨ÜªÊÜ®æà »æãàX G®Üá°ÊÜ AÆÉÊÜá ±ÜÅ»Üá, PÝÊÜá®Ü®Üá° Wæ¨ÜªÃæ ÊÜÞÁá¿á®Üá° Wæ¨ÜªíñæÁáà ÓÜÄ G®Üá°ñݤÃæ. WÜáÖæàÍÜÌÃÜ ÈíWÜ¨Ü ËÃÜÖܨÜÈÉ ¸æí¨ÜÊÜÃÜ ÊÜáÃÜÚ ÓÜávÜÆáípæ ÊÜáÃÜáÙæà Gí©¨ÝªÃæ. AÆÉÊÜá ±ÜÅ»Üá訆 A®Üá»ÝÊÜ hÝn®Ü ±Üä|ìÊݨܨÜáª. BñÜ ÁãÂàÊÜá ÊÜáã£ì, ±ÜıÜä|ì A®Üá»ÝË, PÝÊÜá®Ü®Üá° Wæ¨ÜªÊÜ®Üá »ÜPܤ, WÜáÃÜá PÜÃÜáOæÀáí¨Ü ¨æàÖÜ ÍÜá¨Üœ, ñÜ®Üá ÍÜá¨Üœ, CÐÜr ÈíWÜ A®ÜáÐÝu®Ü©í¨Ü ±ÝÅ|ÈíWÜ, »ÝÊÜÈíWÜ¨Ü AÄÊÜâ. WÜáÃÜáÈíWÜ gíWÜÊÜá©í¨Ü IPÜ ÓܧÆÊÜ®Üá° ÓÝ—ÓܸæàPÜá. “A®Üá»ÝÊÜ©í¨Ü ÖÜáqrñÜᤠÈíWÜ, A®Üá»ÝÊÜ©í¨Ü ÖÜáqrñÜᤠgíWÜÊÜá. A®Üá»ÝÊÜ©í¨Ü ÖÜáqrñÜᤠ±ÜÅÓݨÜ, A®Üá»ÝÊܨܮÜáË®ÜÈÉ WÜáÖæàÍÜÌÃÜ ÈíWÜ A®Üá±ÜÊÜá ÓÜáU” Gí©¨ÝªÃæ. “®Ý®æíŸá¨Üá AhÝn®Ü, ¯à®æíŸá¨Üá ÊÜÞÁá, ®Ý®æ®Ü°¨æ, ¯à®æ®Ü°¨æ, ¸æàPæ®Ü°¨æ, ¸æàvÜÊæ®Ü°¨æ, AÖÜá¨æ®Ü°¨æ, AÆÉÊæ®Ü°¨æ, ñܮܰ ñÝ £Ú¨Üá ñݮܮÜÂÊÜÆÉÊæí¨ÜÄñÜá ÊÜÂÊÜÖÜÄÓÜáÊÜâ¨æà ¯Èì±Ü¤ñæ, A¨Üá ±ÜÃÜÊÜáÓÜáS¨Ü ¹àvÜá, A¨æà ÈíWÝ®Üí¨Ü & ÊÜááQ¤”. ÈíWÜ ¨æàÊÜ®ÜÈÉ ¯Ðæu EÙÜÛÊÜ »ÜPܤ, IPÜ ÓÜ§Æ ñÜÆᲨÝWÜ ±ÜÃÜÊÜÞ®Üí¨Ü. AÈÉí¨Ü ÊÜááí¨æ ±Üâ®ÜÃ…g®Ü¾ CÆÉ G®Üá°ñݤÃæ. Bñܾ ¨æàÖܨÜÈɨܪÃÜã A¨ÜPæR AíqPæãÙÜÛ©ÃÜáÊÜâ¨æà ÎÊÜÁãàWÜ. Ÿ¿áÈ®ÜÈÉ Ÿ¿áÇÝWÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÓÝ—Ô¨Ü AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá Ÿ¿áƨæà× ¿Þ¨Ü. Ÿ¿áÆ iàÊÜ®Ü, Ÿ¿áÆ »ÝÊÜ®æ, BñÜ®ÜÈÉ AÙÜÊÜorÊÜâ. Ÿ¿áÈ®æãÙÜWæ Ÿ¿áÇÝWÜáÊÜ ÃÜÖÜÓÜÂÊÜ®Üá° AÄñÜá, ¸æãà—st ±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá ñÜñܤ$Ì ±ÜÅÓÝÃÜ ÊÜÞvÜáñݤ gíWÜÊÜáÊÝX ÓÜáÚ¨Ýw¨ÜÃÜá. “AĨæ®æíŸá¨Üá ñÝ Ÿ¿áÆá, AÄÁá®æíŸá¨Üá ñÝ Ÿ¿áÆá, AÄ訆 PÜáÃÜá×®Ü, ÊÜáÖÜw®æãÙÜWæ WÜáÖæàÍÜÌÃÜ®æíŸá¨Üá ñÝ Ÿ¿áÆá” bPÜR bPÜR ±Ü¨ÜWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÔ, B«ÝÂñܾ¨Ü E®Ü°ñÜ ÖÜíñÜÊÜ®Üá° ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ¿ÞX £ÚÓÜáÊÜâ¨Üá AÆÉÊÜá ±ÜÅ»Üá訆 ËÎÐÜrñæ. ®ÝÊÝvÜáÊÜ ÊÜÞñÜá ÖæàXÃܸæàPÜá? “ÊÜÞñæíŸá¨Üá hæãÂà£ÈìíWÜ! ÓÜÌÃÜÊæíŸá¨Üá ±ÜÃÜñÜñÜÌ! ñÝÙæãàÐÜu ÓÜí±ÜâoÊæíŸá¨Üá ®Ý¨Ü ¹í¨Üá PÜÙÝ£àñÜ: WÜáÖæàÍÜÌÃÜ®Ü ÍÜÃÜ|ÃÜá ®Üáw¨Üá ÓÜãñÜQWÜÙÜÆÉ!” Gí©¨ÝªÃæ. AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ®Üáw¨Üá ÓÜãñÜQWÜÙÜÆÉ. »ÝÊÜÍÜá©œÀáí¨Ü ®Üáw¨Üá¨æà ÊÜaÜ®Ü. ÍÜÃÜ|ÃÜá ÊÜaÜ®ÜPÝÃÜÃÜá PÜËWÜÙÜÆÉ, ±ÜíwñÜÃÜÆÉ. AÊÜÃÜ ÊÜá®Ü¨ÝÙÜ¨Ü »ÝÊÜ®æWÜÙÜá ÖÜÃÜÙÜáWÜqr¨ÝWÜ ÊÜáãw¨Ü E¨ÝYÃÜWÜÙæà ÊÜaÜ®ÜWÜÙÝX

PܮܰvÜ »ÝÐæ¿á®Üá° ÎÅàÊÜáíñÜÊÝXÔÊæ G®Üá°ñݤÃæ, ´Ü.WÜá. ÖÜÙÜPÜqr AÊÜÃÜá. PÜ®ÝìoPÜ¨Ü B«Ý£¾PÜ gWÜ£¤®ÜÈÉ ÊæçÃÝWܯ—, A®Üá±ÜÊÜá aÜÄñÜ AÆÉÊÜá±ÜÅ»ÜáˮܨÜá ŸÖÜá¨æãvÜx ÖæÓÜÃÜá. BñÜ®Ü A®Üá»ÝÊÜ¨Ü GñܤÃÜPæR HĨÜÊÜÃÜá ŸÖÜÙÜ ËÃÜÙÜ. AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜ B«Ý£¾PÜ hÝn®Ü, A®Üá»ÝÊÜ, ËÃÝWÜ iàÊÜ®Ü, ÊÜá®ÜáPÜáÆ¨Ü B¨ÜÍÜì. 850 ÊÜÐÜìWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜÊÜä AÆÉÊÜáÃÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌ, B«Ý£¾PÜ ñÜñÜÌWÜÙÜá ÊÜÞ®ÜÊÜ PÜáÆPæR ÊÜÞWÜì¨ÜÎì ¿ÞXÊæ. hÝn®Ü¨Ü ŸÆ©í¨Ü AhÝn®Ü¨Ü PæàvÜá ®æãàvÝ GíŸ ±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜ ÊÜÞñÜá ÓÝÊÜìPÝÈPÜ ÓÜñÜÂ. 12®æà ÍÜñÜÊÜÞ®Ü »ÝÃÜñÜ¨Ü C£ÖÝÓܨÜÈÉ ÓÜáÊÜ|ìPÝÆ, PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÊÜáqrWæ ËaÝÃÜPÝÅí£Wæ, ñÜ®Üã¾ÆPÜ «ÝËáìPÜ, ÓÝÊÜÞiPÜ, ÓÝ×£ÂPÜ PÝÅí£ Ëgêí¼Ô¨Ü PÝÆ. PܮܰvÜ ®Ýw®Ü Pæàí¨ÜÅ PÜÇÝÂ|¨ÜÈÉ ÃÝgÂÊÝÙÜᣤ¨Üª ¹gjÙÜ ÃÝg®Ü ÊÜáí£Å¿ÞX ¨æàÍÜÊÜ®Üá° ÓÜá¼ûÜ$¨ævæWæ Pæãívæã¿᪠»ÜWÜÊÝ®… ŸÓÜÊæàÍÜÌÃÜÃÜá PÝÅí£¿á Pæàí¨ÜŹí¨Üá. D PÝÅí£ ©à±ÜPæR ñÝ£ÌPÜ ®æÆWÜor®Üá° ¯àw ¸æÙÜXÔ¨ÜÊÜÃÜá, A®Üá±ÜÊÜá aÜÄñÜ AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá. ŸÓÜÊÜ|¡®ÜÊÜÃÜá ±ÜÅ£±Ý©Ô¨Ü ÓÜñÜÂÍÜá¨Üœ PÝ¿áPÜ, ¨ÝÓæãàÖÜWÜÙÜá PÜÇÝÂ| ÃÝg嬆 Qà£ì¿á®Üá° ®Ýw®Ý¨ÜÂíñÜ ¹ñܤÄÔ¨ÜÊÜâ. PÜÇÝÂ| ÃÝg¨ÜÈÉ B¦ìPÜ PÝÅí£Wæ PÝÃÜ|ÊÝÀáñÜá. ÊæáàÆáÊÜWÜì¨Ü, ±ÜâÃæãà×ñÜÍÝ×WÜÙÜ ÓÜÌñݤX¨Üª ¨æàÊÜÃÜá, ¨æàÊÝÆ¿á WÜÙÜ®Üá° g®ÜÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜ ŸÚWæ ñÜí¨Üá, ÈíWÜ«ÝÃÜOæ ÊÜáãÆPÜ ¨æàÖÜÊÜ®æ°à ¨æàÊÝÆ¿á ÊܮݰXÔ¨ÜÊÜÃÜá »ÜWÜÊÝ®… ŸÓÜÊæàÍÜÌÃÜÃÜá. ñÝÊæà HÃÜŸÖÜá¨ÝX¨Üª ÍÜã®Ü ²àsÜPæR PæÙÜÊÜWÜì©í¨Ü Ÿí¨Ü ÊÜá¨ÜªÙæ PÝ¿áPÜ¨Ü AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜ®Üá° A«ÜÂûÜÃܮݰXst Qà£ì ŸÓÜÊÜ|¡®ÜÊÜÄWæ ÓÜÆáÉñܤ¨æ. ÊæçÃÝWÜ ÊÜáã£ì AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá ÖÜáqr¨Ü᪠ÎÊÜÊæãWÜY iÇæÉ ÎPÝıÜâÃÜ (ñÝ) ŸÚÛWÝË. ñÜí¨æ ¯ÃÜíÖÜPÝÄ, ñÝÀá ÓÜáhÝn¯. PæÆÊÜâ aÜÄñÜÅPÝÃÜÃÜá Ÿ®ÜÊÝÔ Gí¨Üã ÖæàڨݪÃæ. »ÝÃÜ£à¿á ±ÜÃÜí±ÜÃÝWÜñÜ ±Ü¨Üœ£¿áíñæ AÆÉÊÜá±ÜÅ»ÜáÊÜ®Üã° AÊÜñÝÃÜ ±ÜâÃÜáÐܮܮݰX b£ÅԨݪÃæ. ŸÚÛWÝË¿á ZqPÝ Óݧ®Ü¨ÜÈÉ Ë¨æ ±Üvæ¨Ü AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ÊÜá¨ÜªÙæ ®ÜáwÓÜáÊÜ PÝ¿áPÜ PæçWæãÙÜáÛñݤ®æ. ŸÚÛWÝË¿á Pæà¨ÝÃæàÍÜÌÃÜ ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü ÃÜíWÜÊÜáío±Ü¨ÜÈÉ ®ÜêñÜ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª ÊÜÞ¿Þ¨æàËWæ ÊÜá¨ÜªÙæ ®ÜáwÓÜᣤ¨Üª AÆÉÊÜá BPæ¿á ±æÅàÊÜá ¼ûæ¿á®Üá° ¯ÃÝPÜÄÓÜáñݤ®æ. ËÃÝWÜ iàÊܮܨÜñܤ JÆÊÜâ Öæãí©¨Üª AÆÉÊÜá ÊÜÞÁá¿á®Üá° ŸÚÛWÝË ¿á®Üá° ñæãÃæ¨Üá gíWÜÊÜáÊÝX ¨æàÍÜ¨Ü ñÜáíŸ ÓÜíaÜÄÓÜáñݤ, ×ÊÜÞÆ¿á¨ÜÈÉ ÊÜáÖÝ ÊÜ á ×ÊÜ á ÃÜ ÓÜ í ¨Ü Í Ü ì ®Ü ±Ü v æ ¨ Ü á ÎÊÜ Á ãàX¿ÞX AíñÜ Ã Ü í WÜ ¨ Ü ÓÝ«Ü ® æ ¿ áÈÉ ñæãvÜWÜáñݤÃæ. “ñÜ®ÜáÊÜ ñæãàoÊÜ ÊÜÞw, ÊÜá®ÜÊÜ WÜá¨ÜªÈ¿á ÊÜÞw, AX¨Üá PÜÙæ¨Ü®Ü¿á »ÝÅí£¿á ¸æàÃÜ, Jvæ¨áÜ ÓÜíÓÝÃÜ¨Ü Öæípæ¿á ŸX¨Üá ¹£¤¨®æ ¿ Ü á ŸÅÖ¾Ü ¹àgÊÜ, ASívÜ ÊÜáívÜÆÊæíŸ ¸ÝË, ±ÜÊÜ®ÜÊæà ÃÝpÝÙÜ ÓÜáÐÜáÊÜá°®ÝÙÜ©í¨Ü E¨ÜPÜÊÜ £©ª ŸÓÜÊÜWÜÙæçÊÜÃÜá ÖÜÓÜWæwÔÖÜÊæí¨Üá ÓÜÊÜáñæ ÓæçÃÜ~ÁáíŸ ¸æàÈ¿á¯QR BÊÝWÜÙÜã D ñæãào¨ÜÈÉ hÝWÜÃÜ˨Ü᪠ÓÜÔ¿á ÓÜÆרæ®Üá PÝOÝ WÜáÖæàÍÜÌÃÝ!” Gí©¨ÝªÃæ AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá.

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 107

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 108


ÓÝ«ÜÂ. AÊÜÃÜ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜÈÉ A¼ÊÜÂPܤÊÝXÃÜáÊÜ ÊæçaÝÄPÜ ¯ÆáÊÜâ GÆÉ PÝÆ, ¨æàÍÜ WÜÙÜÈÉ¿áã ÓÜÆÉŸÖÜá¨Ý¨ÜÐÜár ÊݱÜPÜÊݨܨÜáª. Cí©®Ü ÊæçhÝn¯PÜ ¿ááWܨÜÈÉ¿áã BñÜ®Ü ÓÜÌñÜíñÜÅ ËaÝÃÜ ÍÜQ¤ ËÓܾ¿á ÖÜáqrÓÜáñܤ¨æ. D PÝÃÜ|PæRà AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá GÆÉ ËaÝÃÜÊÜíñÜÄWÜ㠲ſá®ÝX¨Ýª®æ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ AÊÜÃÜíñÜÖÜ Êæç¨ÜÂÄWÜã, ®Ü®Ü°íñÜÖÜ JŸº ÊݱÝÄWÜã B¨ÜÍÜì®ÝX¨Ýª®æ. Ÿ®ÜÊÝÔ&EvÜá²&ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá »ÝWܨÜÈÉ ±ÜÅ»Üá GíŸ ÖæÓÜÃÜá ÊÜáñÜᤠÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜá Cí©WÜã ŸÙÜPæ¿áÈÉÊæ. PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÊÜá«ÜÂPÝÈà®Ü C£ÖÝÓܨÜÈÉ¿áã CíñÜÖÜ ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜá ±ÜÅԨܜÊÝX¨ÜªÊÜâ. PÝÃÜ| AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá GíŸá¨Üá AÆÉÊÜáÃÜ ÊÜáãÆ®ÝÊÜáÊÝXÃÜŸÖÜá¨æà GíŸ PÜáÄñÜá bíñÜ®æ ®Üvæ¿á¸æàPÝX¨æ. ÖÜoÁãàWÜ ±ÜÅ©à²Pæ¿áÈÉ PÝ|áÊÜ AÆÉÊÜá ±ÜÅ»Üá¨æàÊÜÍÜc GíŸ ±ÜÅÁãàWÜÊÜ®Üá° CÈÉ WÜÊÜá¯ÓÜŸÖÜá¨ÝX¨æ Gí©¨ÝªÃæ, vÝ. ÊÜêÐÜ»æàí¨ÜÅ ÓÝÌËá AÊÜÃÜá. ÖÜÄÖÜÃÜ PÜË AÆÉÊÜá, AÆÉÊÜá¿áÂ, AÆÉÊÜá¨æàÊÜ Gí¨Üá ñܮܰ ÃÜWÜÙæ¿áÈÉ ŸÙÜԨݪ®æ. ԨܜÃÝÊÜá aÝÄñÜÅ, ŸÓÜÊÜ ±ÜâÃÝ|WÜÙÜÈÉ AÆÉÊÜá, AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá GíŸ ±ÜÅÁãàWÜWÜÚÊæ. ±ÜÅ»ÜáÈíWÜ ÈàÇæ¿áÈÉ, AÆÉÊÜá, AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá, ±ÜÅ»Üá ÊÜááíñÝX EÇæÉàSÊÝXÊæ. AÆÉÊÜá ÍÜŸªÊÜ®æ°à ÊÜáãÆÊܮݰXoárPæãívÜá, AÆÉÊÜá¨æàÊÜ, AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá, AÆÉÊÜá¿áÂ, ±ÜÅ»Üá ÊÜááíñÝX ÃÜã{¿áÈÉ Ÿí©Êæ G®Üá°ñݤÃæ, ÎÅà PܱÜoÃÝÙÜ PÜêÐÜ¡ÃÝ¿áÃÜá. CÓÝÉí®Ü AÇÝÉ@ ÊÜáñÜᤠq¸æp… WÜáÃÜá ÇÝÊÜÞ ÊÜáñÜᤠAÆÉÊÜáPÜãR ÓÜíŸí«ÜËÃÜŸÖÜá¨æà G®Üá°ñݤÃæ, vÝ.GÇ…. ŸÓÜÊÜÃÝgá AÊÜÃÜá. ®ÝWÜÊÜáíWÜÆ¨Ü Jí¨Üá ÍÝÓܮܨÜÈÉ AÇÝÉÙÜ®Ý¥Ü ËWÜÅÖÜ ÊÜÞwst EÇæÉàS˨æ. QÅ.ÍÜ. 1091ÃÜ ÍÝÓܮܨÜÈÉ AÆÉÊæáàÍÜÌÃܨæàÊÜ GíŸ ÖæÓÜĨæ. AÆɨæ AÆÉÊÜáÃÜÓÜ®…, AÇÝÉÇæàÍÜÌÃÜ, AÇÝÉ ÖÜáȨæàÊÜ®… GíŸ EÇæÉàSWÜÙÜã CÊæ. ÎÊÜÊæãWÜY iÇæÉ ÎPÝıÜâÃÜ (ñÝ) ŸÚÛWÝË®ÝvÜá & Ÿ®ÜÊÝÔ 12,000¨Ü E±Ü ÃÝg«Ý¯. CÈÉÃÜáÊÜ WæãàWÝË AÆÉÊÜá ±ÜÅ»Üá訆 g®Ü¾ÓܧÙÜ Gí¨Üá ÎÃÝÙÜPæã±Ü³¨Ü ÓÜíÍæãà«ÜPÜÃÜã, ®Ü®Ü° ÊÜÞ«ÜÂËáPÜ ÍÝÇæ E±Ý«Ý¿áÃÜã BX¨Üª GÓ…. ¼àÊÜá±Ü³®ÜÊÜÃÜá £ÚԨݪÃæ. ÖæãÓÜÊæäÙÜÆá WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ®Ü ±ÜÅ»ÜáÈíWÜ ¨æàÊÜÃÜ ÊÜáí©ÃÜÊÜ®Üá° ®ÜWÜÃÜ¨Ü g®Ü iàOæãàì¨ÝœÃÜ ÊÜÞw ¨Ü£¤ ¹or EÇæÉàS QÅ.ÍÜ. 1158ÃÜ ÍÝÓܮܨÜÈɨæ, Gí¨Üá TÝÂñÜ Ë¨ÝÌíÓÜÃÝ¨Ü vÝ. ².¹. ¨æàÓÝÀá ¨ÝSÈԨݪÃæ. ŸÙæÛWÝË £Å±ÜâÃÝíñÜ DÍÜÌÃÜ ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü ×í©ÃÜáÊÜ ÖæãívÜ¨Ü ±ÜPÜR¨Ü PÜÆáÉ ÊÜáío±ÜËÃÜáÊÜ ÓܧÙÜÊæà AÆÉÊÜáÃÜ g®Ü¾ÓܧÙÜÊæí¨Üá ÓܧÚà¿áÃÜá ±ÜÃÜí±ÜÃæÀáí¨Ü ®Üí¹PæãívÜá Ÿí©¨ÝªÃæ. DWÜ AÈÉ Jí¨Üá ËÃÜPܤÊÜásÜ CÃÜáÊÜâ¨Üá D ®Üí¹PæWæ ÓÝü¿ÞX¨æ. ŸÚÛWÝË¿áÈÉÃÜáÊÜ Pæà¨ÝÃæàÍÜÌÃÜ ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü BÊÜÃÜ|¨ÜÈÉ ±ÝÅbà®Ü ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á PæãàwÊÜásÜË©ªñÜá. CÈÉÁáà AÆÉÊÜá®Ü ¸ÝÆ ˨Ý»ÝÂÓÜ ®ÜvæÀáñæí¨Üã ®ÜíŸáñݤÃæ. ±ÜPÜR¨ÜÈÉÃÜáÊÜ bPÜR ¨æàÊÝÆ¿á ÊÜ®Üá° ®ÜWÜÃæàÍÜÌÃÜ ¨æàÊÝÆ¿á Gí¨Üã PÜÃæ¿ááñݤÃæ. CÈÉÃÜáÊÜ 3 WÜ»ÜìWÜêÖÜWÜÙÜÈÉ ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ ±ÜÅ»ÜáÈíWÜ GvÜ»ÝWܨÜÈÉ ŸÅÖܾ ŸÆ»ÝWܨÜÈÉ ËàÃܻܨÜÅ ËWÜÅÖÜWÜÚÊæ. CÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ hÝñæÅ¿áÈÉ ±ÜÅ¥ÜÊÜá PÜÇÝÂ|¨Ü ±ÜÅ»Üá¨æàÊÜ E[æà, E[æà Gí¨Üá Cí©WÜã

NãàÑÓÜáñݤÃæ. ŸÚÛWÝËÀáí¨Ü 2 Q.Ëáà. ¨ÜãÃܨÜÈÉ WæãWæYàÍÜÌÃÜ ¨æàÊÝÆ¿á, WæãWÜY¿á娆 ÖæãívÜ, A¯ËáÐÜ ¨æàÊÜÃÜ WܨÜáªWæ CÊæ. ÖÜ£¤ÃܨÜÇæÉ WæãWÜY¿á ÍÜÃÜ|®Ü ÓÜÊÜÞ— C¨æ. A¯ËáÐÝÃÜ| ±ÜñæÅ ÊÜ®Ü˨æ. ÓÜËáà±Ü¨Ü ÎÊܱÜâÃܨÜÈÉ ±ÜñæÅ ÊÜ®Ü¨Ü ÊÜá«æ AÆÉÊÜáÃÜ WܨÜáªWæ¿áã C¨æ. C¨Üá AÆÉÊÜáÃÜá Êæã¨ÜÆá A¯ËáÐÜÄí¨Ü ÈíWÜ©àûæ ±Üvæ¨Üá, A®ÜáÐÝu®Ü ÊÜÞw¨Ü ÓݾÃÜPÜÊÝXÃÜŸÖÜá¨Üá. PÜÇÝÂ|ÊæíŸ ±ÜÅ|ñæ¿áÈÉ, »ÜQ¤ ÃÜÓÜÊæíŸ ñæçÆÊÜ®æÃæ¨Üá, BaÝÃÜÊæíŸ Ÿ£¤¿áÈÉ ŸÓÜÊÜ|¡®æíŸ hæãÂࣿá ÊÜááqrÓÜÆá, ñæãÙÜX ¸æÙÜWÜᣤ¨Üáì¨Ü¿á ÎÊÜ®Ü ±ÜÅPÝÍÜ. B ¸æÙÜX®æãÙÜWæã±Üâ³£¤¨ÜìÃÜ¿á AÓÜíTÝÂñÜ »ÜPܤ ÊÜáÖÝWÜ|íWÜÙÜá Gí©¨ÝªÃæ AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá. ŸÓÜÊÜ|¡®ÜÊÜÃÜ Ÿ¨ÜáQ®Ü ±ÜÅ«Ý®Ü BÍÜ¿áÊÜ®Üá° AÊÜÃÜ Jí¨Üá ÊÜaܮܨÜÈÉ PÝ|ŸÖÜá¨Üá. ÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ A®ÜáÓÜÄÓÜ ¸æàPÝ¨Ü ÓܱܤÎàÆWÜÙÜ®Üá° PÜáÄñÜá, “PÜÙܸæàvÜ, PæãƸæàvÜ, ÖÜáÔ¿á ®Üáw¿áÆá ¸æàvÜ, ÊÜá᯿á¸æàvÜ A®ÜÂÄWæ AÓÜÖÜ ±ÜvܸæàvÜ, ñܮܰ Ÿ~¡ÓܸæàvÜ, C©ÃÜ ÖÜÚ¿áÆá ¸æàvÜ C¨æà AíñÜÃÜíWÜ ÍÜá©œ, C¨æà Ÿ×ÃÜíWÜ ÍÜá©œ, C¨æà ®ÜÊÜá¾ PÜãvÜÆ ÓÜíWÜÊÜá ¨æàÊÜÃÜ®æãÈÓÜáÊÜ ±ÜÄ.” ÓÜÃÜÙÜÊÝ¨Ü ±Ü¨ÜWÜÙÜÈÉ ÓÜÃÜÙÜÊÝ¨Ü iàÊÜ®Ü ÓÜãñÜÅWÜÙÜ®Üá° AñÜÂíñÜ ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ¿ÞX £ÚԨݪÃæ. B¨ÜÃæ Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ A®ÜáÓÜÄÓÜÇæà¸æàPÝ¨Ü D Óܱܤ ÓÜãñÜÅWÜÙÜ®Üá° ®ÝÊÜâ A®ÜáÓÜÄÓÜᣤ¨æªàÊæÁáà? Bñܾ ËÊÜáÍæì ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPÝX¨æ. Óܱܤ ÓÜãñÜÅWÜÙÜá Cí©®Ü Ÿ¨ÜáQ®Ü AË»Ýg AíWÜWÜÙÝX g®ÜiàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° AÓܤÊÜÂÓܤWæãÚÓÜᣤÃÜáÊÜ ÓÜñÜ ®ÜÊÜá¾ ÊÜááí©¨æ. D PÜáÄñÜá bíñÜ®æ ®Üvæ¿á¸æàPÝX¨æ. ®ÜÊÜá¾ «ÜÊÜÞì—PÝÄWÜÙÜá, ÃÝgQà¿á ÊÜááñÜÕ©ªWÜÙÜá ÊÜåèÆÂWÜÙÜ®Üá° iàÊÜ®Ü ²Åࣿá®Üá° ÃÝÐÜó±æÅàÊÜáÊÜ®Üá° »ÝÐÝ ±æÅàÊÜáÊÜ®Üá° E©ªà±Ü®ÜWæãÚÓÜáÊÜ PÝÃÜÂÊÜ®Üá° B¨ÜÂñæ¿á ÊæáàÇæ PæçWæãÙÜÛ¸æàPÝX¨æ. ÓÜñÜ ÍÜá¨Üœ PÝ¿áPÜ ÊÜáñÜᤠ¨ÝÓæãàÖÜWÜÚí¨Ü ¨æàÍܨÜÈÉ ÓÜÊÜáê©œ ÓÝ«ÜÂ. PÝÇ…ìÊÜÞP…Õì®Ü B¦ìPÜ Ô¨ÝœíñÜÊÜä C¨Ü®æ°à ÓÜãñÜÅÊÝX ±ÜÅ£±Ý©ÓÜáñܤ¨æ. ±ÜÅ£Á㟺ÃÜã ¨Üáw¨Üá E|¡¸æàPÜá, ÓÜñÜÂÊÜÞWÜì ¨ÜÈÉ ®Üvæ¿á¸æàPÜá. WÜÚԨܪÃÜÈÉ ÖæaÝc¨Üá¨Ü®Üá° ÊÜáPÜRÚWæ, ÊÜ¿áÓÝÕ¨ÜÊÜÄWæ, ÃæãàXWÜÚWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜÆá ŸÙÜÓܸæàPÜá. Óܱܤ ÓÜãñÜÅWÜÙÜ ±ÝÅÊÜÞ~PÜ A®ÜáÐÝu®Ü©í¨Ü ŸvÜñÜ®Ü ñæãÆWÜáñܤ¨æ, ÓÜÊÜáê©œÀáí¨Ü ÍÝí£, ÍÝí£Àáí¨Ü B«Ý£¾PÜ E®Ü°£, PÜÇæ, ÓÝ×ñÜÂ, ÓÜíXàñÜ, ®ÜêñÜ PÜÇæ, ÎƳ PÜÇæWÜÙÜá AÃÜÙÜáñܤÊæ. ÍÜÃÜ|ÃÜá ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ¨æàÊÝÆ¿áWÜÙÜ®Üá° ¯ÃÝPÜÄÓÜÈÆÉ, ®ÝÍÜ ÊÜÞvÜÈÆÉ, Ÿ¨ÜÇÝX GÆÉÄWÜã ±ÜÅÊæàÍÜËÆÉ¨Ü ¨æàÊÝÆ¿áWÜÚWæ ±Ü¿Þì¿áÊÝX ÎÊÜ®Ü PÜáÃÜáÖÝ¨Ü ÈíWÜ ÊÜ®Üá° ¨æàÖÜ¨Ü ÊæáàÇæ «ÜÄÔ ¨æàÖÜÊÜ®Üá° ¨æàÊÝÆ¿áÊܮݰXÓÜáÊÜ ¨ÝÄ ñæãàĨÜÃÜá. ¯®Ü° ÖÜÔÊÜ®Üá° ¯à®æà EívÜá ¯àXÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá, ¯®Ü° ÃÜ£ ÓÜáSÊÜ®Üá° ±ÜÅÊæàÎÔ, ¯¯°ÐÜr ÈíWÜÊÜ®Üá° ¯à®æà ±ÜäiÓܸæàPÜá. ¯®Ü° ±ÜÃÜÊÝX ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜá D ÊÜáãÃÜá PæÆÓÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÆɨÜá Gí¨ÜÃÜá. ¨æàÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ¯®Ü° ÊÜá«æ ±ÜâÃæãà×ñÜÃæíŸ ¨ÜÇÝÉÚ ¸æàvÜ Gí¨ÜÃÜá. ŸÓÜÊÜ|¡ ÊÜáñÝíñÜÄ¿áÆÉ ÊÜá®ÝíñÜÄ GíŸ vÝ.®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ AÊÜÃÜ ÊÜÞñÜá

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 105

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 106


A±ÝÃÜ g®Ü¸æíŸÆ ¨æãÃæÀáñÜá. ÓÜñÜÂÍÜá¨Üœ PÝ¿áPÜ¨Ü BÃÝ«ÜPÜÃÝX¨Üª ÍÜÃÜ|ÃÜ iàÊÜ®Ü ñÜÙÜÊÜáÙÜ, BñÜíPÜWÜÚí¨Ü PÜãwñÜá¤. ÍÜÃÜ| ñÜñÜÌÊÜ®Üá° ËÃæãà—ÓÜᣤ¨Üª ÊæáàÆÌWÜì¨ÜÊÜÃÜá, AÊÜPÝÍÜPæR PÝ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. PæÙÜÊÜWÜì¨ÜÊÜÃÜ BñÜíPÜÊÜ®Üá° ¯ÊÝÄÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°¨ÜÈÉ ÓÜÖÜ»æãàg®ÜÊÜ®Üá° ÓÜÌñÜ@ hÝÄWæ ñÜí¨ÜÃÜá. ÍÜÃÜ|ÃÝ¨Ü ŸÚPÜ ÊæáàÆá&QàÙÜá CÆÉ. hÝ£&»æà¨Ü ÓÜÆɨÜá Gí¨ÜÃÜá. ÍÜÃÜ|ÃÜ ®ÜvÜáÊæ ËÊÝÖÜ ÓÜíŸí«ÜPÜãR ¸æíŸÆ ¯àw¨ÜÃÜá. ÊÜaÜ®Ü ÓÝ×ñܨÜÈÉ “A®Üá»ÝÊÜ” ±Ü¨ÜPæR ËÎÐÜrÊÝ¨Ü A¥Üì˨æ. A®Üá»ÜÊÜWÜÙæà ¸æàÃæ, A®Üá»ÝÊÜÊæà ¸æàÃæ. A®Üá»ÜÊÜ ÇèQPÜ ÓܧÃܨÜÈÉ ±ÜÅPÜoWæãÙÜáÛñܤ¨æ. A®Üá»ÝÊÜÊæíŸá¨Üá AíñÜÃÜíWÜ¨Ü ÃÜñÜ°, A®Üá»ÝÊÜÊæíŸá¨Üá Bñܾ ÓÝûÝñÝRÃÜ. D ÊÜÞ£®ÜÈÉ ÍÜÃÜ|ÃÜá ñÜÊÜá¾ B«ÝÂñܾ iàÊÜ®Ü¨Ü A®Üá»ÜÊÜ ÓÜí±Üñܤ®Üá° ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜÈÉ A¼ÊÜÂQ¤Ô¨ÝªÃæ. iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ÓÝ¥ÜìPÜWæãÚÓÜáÊÜ AíñÜÃÜíWÜ¨Ü A®Üá»ÜÊÜ®Üá° A®Üá»ÝÊÜÊæí¨Üá PÜÃ橨ݪÃæ. BíWÜÉ »ÝÐæ¿á “ËáÔrÔÓÜÊÜå…” GíŸ ÍÜŸªPæR ÓÜíÊÝ©¿ÞX “A®Üá»ÝÊÜ” ÍÜŸªÊÜ®Üá° PæÆÊÜÃÜá ˨ÝÌíÓÜÃÜá ŸÙÜԨݪÃæ. B¨ÜÃæ ¯Zíq®ÜÈÉ ËáÔrÔÓÜÊÜå… ÍÜŸªPæR WÜãyÜÊݨܨÜáª, ÃÜÖÜÓÜÂÊݨܨÜáª, »ÝÊÜ®ÝñܾPÜÊݨܨÜáª, AÓܳÐÜrÊݨÜ, »ÝÅí£ ÊÜáãÆÊÝ¨Ü ÊÜááíñÝ¨Ü A¥ÜìWÜÚÊæ. ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° AÄ¿áÆá AíñÜÃ…ÊÜááU¿ÞX bí£Ô iàÊÜ®Üá¾U EñܤÃÜÊÜ®Üá° PÜívÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá. A®Üá»ÝÊÜ ÍÜÃÜ|ÃÜá B«Ý£¾PÜ ±ÜűÜíaÜPæR Pæãor A±ÜäÊÜì ÍÜŸª “A®Üá»ÝÊÜ”. A®Üá»ÝÊÜ ÊÜáãÃÜá ÊÜááS AíÍÜWÜÙÜ®Üá° JÙÜWæãíwÃÜáñܤ¨æ. ±ÜÃÜÊÜÞñܾ, iàÊÝñܾWÜÙÜ ÓÜíÁãàWÜ©í¨Ü EípÝWÜáÊÜ AÊÜáêñÜñÜÌ, Ÿá©œ ÊÜá®ÜWÜÚWæ ¯ÆáPÜ¨Ü AíñÜÃ…¨ÜêÑrÀáí¨Ü ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° AÄ¿ááÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°. ÓÜñÜ ÓÜÌÃÜã±Ü ÓÝûÝñÜRÄÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá “A®Üá»ÝÊÜ” G®Ü°ŸÖÜá¨Üá. “ÓÝ×ñÜÂÊæà ¸æàÃæ, A®Üá»ÝÊÜÊæà ¸æàÃæ”, D GÃÜvÜÃÜ WÜáÄ ÆûÜ|WÜÙÜã ¸æàÃæ ¸æàÃæ G®Üá°ñݤÃæ ˨ÝÌíÓÜÃÜá. ÊÝÓܤÊÜÊÝX ÓÝ×ñÜ ñܮܰ ÓÝ¥ÜìPÜñæ¿á®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜâ¨Üá A®Ü á »ÝÊÜ ¨ Ü PÜ v æ W æ ËPÝÓÜ W æ ã ívÝWÜ Ç æ à G®Ü ° Ÿ ÖÜ á ¨Ü á . iàÊÜ ® Ü ¨Ü Í Ü ì ®Ü Ê Ü ® Ü á ° JÙÜWæãívÝWÜÇæà ÓÝ×ñÜ ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° ±Üvæ¿ááñܤ¨æ. ÓÜÖÜê¨Ü¿áñæ, ÊÜÞ®ÜËà¿á AíñÜ@PÜÃÜ| ÊÜáñÜᤠiàÊܱÜÃÜ PÝÙÜiWÜÚí¨ÝX ÊÜaÜ®Ü ÓÝ×ñÜ Cí©WÜã ±ÜÅÓÜá¤ñÜÊÝXÃÜáÊÜ ÓÜñÜ ®ÜÊÜá¾ ÊÜááí©¨æ. ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜá ÍÜÃÜ|ÃÜ ÓÝüà ±ÜÅhæn¿á ÓÜíPæàñÜWÜÙÝXÊæ. ×àWæ ÓÝ×ñÜÂÊÜâ ÓÝ¥ÜìPÜñæ¿á®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜâ¨Üá A®Üá»ÝÊÜ¨Ü A¼à±æÕÀáí¨Ü E©ªà±Ü®Ü WæãívÜá AÄÊÜ®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜâ¨ÜÃÜÈɨæ. ±ÜÅPÜê£ Óèí¨Ü¿áìÊÜ®Üá° PÜívÝWÜ ÓÝ×£¿á ÖÜê¨Ü¿á Ëáw¿ááñܤ¨æ. Óèí¨Ü¿Þì®Üá»ÜÊÜ¨Ü ÃÜÓÜ ¨ÜêÑr¿á A¼ÊÜÂQ¤Ááà ÓÝ×ñÜÂ. ÓÝ×£¿á A®Üá»ÜÊÜÊæà ÃÜÓÝ®Üá»ÜÊÜÊÝX ÓÝ×ñÜ ÃÜã±ÜâWæãÙÜáÛñܤ¨æ. «ÝËáìPÜ ÓÝ×ñÜÂ, ÃÝgQà¿á ÓÝ×ñÜÂ, ±ÜâÃÝ| ÓÝ×ñÜ I£ÖÝÔPÜ ÓÝ×ñÜÂÊæíŸ ±ÜÅ»æà¨ÜWÜÚÊæ. B¨ÜÃæ ÊÜÞñÜá ÊÜá®ÜWÜÚWæ ËáàÄ¨Ü B®Üí¨Ü¨Ü ¯ÆáÊÜâ “A®Üá»ÝÊÜ”. A®Üá»ÝË ñܮܰ A®Üá»ÜÊÜ WÜÙÜ®Üá° A¼ÊÜÂPܤWæãÚÓÜÆá ŸÙÜÓÜáÊÜ ÓÝ×ñÜÂÊæà A®Üá»ÝÊÜ ÓÝ×ñÜÂ. ÍÜÃÜ|ÃÜ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜÈÉ D ÊÜá®æãà«ÜÊÜáìÊÜ®Üá° PÝ|áñæ¤àÊæ. ÓÝ×ñÜ ÃÜaÜ®æ ÍÜÃÜ|ÃÜ ÊÜááS E¨æªàÍÜÊÝXÃÜÈÆÉ.

ñÝÊÜâ PÜívÜáPæãívÜ ±ÜÃÜÊÜáÓÜñÜÂÊÜ®Üá° ±ÜÃÜÊÜÞ®Üí¨ÜÊÜ®Üá° «Ü®ÜÂñæ¿á E¨ÝYÃÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÖæãËá¾Ô¨ÜÃÜá. D A®Üá»ÝÊÜ¨Ü E¨ÝYÃÜWÜÙæà ÊÜaÜ®ÜWÜÙÝX ÃÜã±ÜâWæãíwÊæ. PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜÂÊÜ®Üá° ÎÅàÊÜáíñÜWæãÚÔÊæ. ÓÝ×ñÜ嬆 ÊÜááS WÜáÄ, ÃÜÓÝ®Üá»ÜÊÜ. B®Üí¨ÜÊæ®Üá°ÊÜâ¨Üá ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° AÃÜÚÔ, ÓÝ¥ÜìPÜñæ¿á®Üá° ±Üvæ¿ááñܤ¨æ. AÆÉÊÜá±ÜÅ»ÜáWÜÙÜá ÖæàÙÜáÊÜíñæ ÊÜÞñÜá hæãÂà£ìÈíWÜÊÝWÜáñܤ¨æ. Ÿ¿áÆá FÃæãÙÜWæãà, FÃæãÙÜWæ Ÿ¿áÇæãà GíŸ ÊÜÞñÜá ÓÜñÜÂÊæ¯ÓÜáñܤ¨æ. 12®æà ÍÜñÜÊÜÞ®Ü A¨Üá »ÜQ¤¿á ¸æÙÜ暴 PÝÆ. PÜÇÝÂ| ÃÝg¨ÜÈÉ ÓÝËÃÝÃÜá ÍÜÃÜ|ÃÜá E¨ÜÀást PÝÆ. ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ »ÜQ¤, ÊÜÞ£®ÜÈÉ hæãÂà£ÈìíWÜ, Pæç¿áÈÉ PÝ¿áPÜ, ÃÝg¨ÜÈÉ ÓÜÊÜáê©œ & ŸÓÜÊÜ|¡ »ÜQ¤¿á »ÜívÝÄ. AÆÉÊÜá CÊÜÃÜ ÊÜá«Ü嬆 hÝn®Ü & aÜí¨ÜÅÊÜá, ÊÜÞÁá ÊÜááor¨Ü PÝ¿á, ÊæãàÖÜ ÓæãàíPÜ¨Ü ÊÜá®ÜÓÜáÕ, PÜÃÜáOæ ñÜáí¹¨Ü ÖÜê¨Ü¿á, ÊÜáÃæÊæ¿á®ÜÄ¿á¨Ü ÊÜá£, ¨æàÖÜ ¨æàÊÝÆ¿á, iàÊÜ®Ü ¨æàÊÜ, ÖÜsܨÜÈÉ ÖÜsÜÁãàX, ÊÜáíñÜŨÜÈÉ ±ÜÅ|ÊÜԨܜ, «Ý®ܨÜÈÉ A¯ËáÐÜ, ÈíWÜ&ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÎÊÜÁãàX, PÜ~¡®ÜÈÉ ÍÝí£, ®Üvæ¿áÈÉ ¯ÎcíñÜ. AÆÉÊÜá ÓÝ—ÓÜ¨Ü ÁãàWÜËÆÉ. ±ÜÅÓܮܰñæÁáà ÊÜáã£ìÊæñܤ ÊÜáÖÝíñÜ, ¯ñÜ ±ÜÄÊÝÅgPÜ, ¨æàÍÜ, ¨æàÍÝíñÜÃÜ ÓÜᣤ¨Ü, g®ÜÊÜá®Ü¨Ü PÝÚPæ PÜÙæ¨Ü, ÓÝ«ÜPÜÄWæ ÓÜñÜ嬆 ÊÜÞWÜì ñæãàĨÜ, ñܱÜÔÌWÜÙÜ AÖÜíPÝÃÜ¨Ü ÊÜá¨ÜÊÜÚ¨Ü, hÝn®Ü¨Ü ÊÜá×Êæá¿á®Üá° GÇæÉÆãÉ ÓÝĨÜ. Z®ÜPæR Z®Ü ÊÜá×Êæá, ¯ñÜ ¯ÃÜíg®Ü hæãÂࣿÞX ¸æÙÜX¨Ü A®Üá±ÜÊÜá aÜÄñÜ AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá. AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá訆 ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜá A®Üá»ÝÊÜ¨Ü ÃÜñÜ°WÜ~WÜÙÜá. ÊæãWæ¨ÜÐÜãr BÙÜ, BÙÜPæR BÙÜ, ËÓݤÃÜPæR ËÓݤÃÜ, GñܤÃÜPæR GñܤÃÜ, ÊÜÞ£Wæ ËáàÄ¨Ü A®Üá»Üã£. A¨ÜPæR ñÜPÜR »ÝÐæ, ÍÜŸªWÜÙÜÈÉ ÓæãŸWÜá A¼ÊÜÂQ¤¿áÈÉ AÆíPÝÃÜ, ÓÜãaÜÂÊÝ¨Ü ÓÜáí¨ÜÃÜ ÃÜã±ÜPÜWÜÙÜá. ¸ævÜWÜá ¹®Ý°|, ñÜñÝÌ®Üá»ÜÊÜ¨Ü ÃÜÓÜ¿ÞñæÅ. AÆÉÊÜáÃÜ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÖÝw ¨Ü~¨ÜÊÜÄÆÉ. ŸÓÜÊÜ|¡®ÜÊÜÃܨÜá »ÜQ¤ÊÜÞWÜì. AÆÉÊÜáÃܨÜá AÄ訆 ÊÜÞWÜì. A®Üá»ÝÊܨÜÄË®ÜÈ ÇæãàPÜ PÜÇÝÂ|ÊÜ®Üá° PÜívÜÊÜÃÜá AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá. ñÜÊÜá¾ Bñæã¾à¨ÝœÃÜ¨Ü hæãñæWæ ÊÜÂQ¤ ÍÜá©œ¿á ÊÜáãÆPÜ ÓÜÊÜÞgÍÜá©œWæ ñæãvÜX¨Ü AÊÜÃÜá ñÜ®Üá, ÊÜá®Ü ÍÜá©œWÜã B¨ÜÂñæ ¯àw¨ÜÃÜá. AÓܳ$êÍÜÂñæ¿á®Üá° ËÃæãà—Ô¨ÜÃÜá. ÓÜÊÜìÓÜÊÜÞ®Üñæ¿á, ÓÝÌÊÜÆퟮæ¿á ÓÜÊÜìÄWæ ÓÜÊÜá±ÝÆá, ÓÜÊÜìÄWæ ÓÜÊÜá¸ÝÙÜá, ÊÜ|ì»æà¨Ü, ÈíWÜ»æà¨Ü ÓÜÆɨÜá Gí¨ÜÃÜá. AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá B«ÝÂñܾ gWÜ£¤®Ü ËÓܾ¿á. ÓÝ«Ü®æ¿á ¨ÜêÑrÀáí¨Ü, ¨æàÍÜ, PÝÆWÜÙÜ®Üá° ËáàÄ ËÍÜÌ¨Ü ÊÜáÖÝ®… Ë»Üã£WÜÙÜ ÓÝÈ®ÜÈÉ ¯ÆÉŸÆÉ ÊÜáÖÝ®Üá»ÝË. ÍÜÃÜ| ¨ÜÍÜì®Ü¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ ÊÜá®ÜáÐÜ ÓÝ—ÓÜŸÖÜá¨Ý¨Ü B«Ý£¾PÜ gWÜ£¤®Ü AñÜÂíñÜ E®Ü°£¿á®Üá° ÓÝ—Ô¨Ü ÊÜáÖÝíñÜ. AÆÉÊÜá®Ü®Üá° AÄ¿áÆá BñÜ®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙæà B«ÝÃÜ. AÊÜÃÜ ÊÜaÜ®ÝíQñÜ WÜáÖæàÍÜÌÃÜ. C¨ÜáÊÜÃæWæ ±ÜÅPÜoÊÝXÃÜáÊÜ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜá 1645 ÊÜÞñÜÅ. AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá訆 ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜá ŸÄ¿á ÍÜŸª hÝÆWÜÙÜÆÉ, AÊÜâ ËÍÜÌ aæçñÜ®Ü嬆 QwWÜÙÜá Gí©¨ÝªÃæ, vÝ. ¨æà. gÊÜÃæàWèvÜÃÜá. AÊÜÃÜ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜÈÉ AvÜXÃÜáÊÜ A®Üá»ÝÊÜ¨Ü GñܤÃÜ AÄ¿ááÊÜâ¨Üá PÜÐÜr

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 103

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 104


Àáí¨Ü ÊÜá®ÜáPÜáÆ¨Ü E¨ÝœÃÜ ÓÝ«Ü G®Üá°ñݤÃæ, A¥ÜìÍÝÓÜ÷gnÃÜá. ÓÜÊÜÞ®ÜñæÀáí¨Ü ®æÊÜᾩ ÓÝ«Ü G®Üá°ñݤÃæ, ÓÜÊÜáñÝÊÝ©WÜÙÜá. «ÜÊÜáì, ¯à£ ÊÜÞWÜì©í¨Ü ®Üvæ¨ÜÃæ ÓÜÌWÜì ÓæàÃÜŸÖÜá¨Üá G®Üá°ñݤÃæ, «ÝËáìPÜ WÜáÃÜáWÜÙÜá. ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü AhÝn®Ü ÊÜáãyÜ®Üí¹PæWÜÚWæ «ÝËáìPÜ PÜí¨ÝaÝÃÜWÜÙæà PÝÃÜ| G®Üá°ñݤÃæ, ËaÝÃÜÊÝ©WÜÙÜá. ËhÝn®ÜÊæà ÊÜá®ÜáÐÜ ®Ü®Üá° ¨Üá@S©í¨Ü ÊÜááPܤWæãÚÓÜáñܤ¨æ G®Üá°ñݤÃæ, ËhÝn®ÜÊÝ©WÜÙÜá. ÓÜÖÜ iàÊܮܩí¨Ü ËÍÜÌÍÝí£ ÓÝ«ÜÂÊæí¨Üá PæÆÊÜÃÜá ÊÝ©Ô¨ÜÃæ, ¿áá¨Üœ©í¨Ü ÍÜQ¤ ±ÜŨÜÍÜì®Ü©í¨ÜÇæà ÍÝÍÜÌñÜ ÍÝí£ Gí¨Üá ÊÝ©ÓÜáÊÜÊÜÃÜã C¨ÝªÃæ. CíñÜÖÜ ®ÜãÃæíoá ÊݨÜWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ÓÝÊÜޮܠÊÜá®ÜáÐÜ ©PÜáR PÝ|¨ÜÊÜ®ÝX¨Ýª®æ. WÜáÄ CÆɨæ ÊÜá®ÜáPÜáÆ, ®æÊÜᾩ ÍÝí£Àáí¨Ü ¨ÜãÃÜÊÝX AÍÝí£¿á AhÝn®Ü¨Ü PÜñܤÆÈÉ ÊÜááÙÜáX¨æ. ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü Ÿá©œ¿á®Üá° Aí«ÜPÝÃÜ ÊݲԨܪÃÜã ÊÜá®ÜáÐÜ娆 Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ Aí«ÜPÝÃÜ˨æ GíŸ AÄÊÜâ ÊÜÞ®ÜÊܯXÃÜáÊÜâ¨Üá ËÍæàÐÜ. C¨æà ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü ×ÄÊæá¿áã Öè¨Üá. D ×ÄÊæáÁáà ÊÜá®ÜáÐÜ®ܮÜá° ±ÝÅ~WÜÚí¨Ü ¼®Ü°ÊÝXÔ¨æ. ËaÝÃÜÊÜí£PæÀáí¨Ü hÝn®ÜÊÜ®Üã°, AÄÊÜ®Üã° PÝ|ŸÆÉ ÊÜá®ÜáÐÜ娆 Ÿá©œWæ AhÝn®Ü¨Ü PÜñܤÇæ¿á®Üá° ®æãàvÜŸÆÉ PÜ~¡ÃÜáÊÜâ¨Üá ËÍæàÐÜ. AhÝn®ÜÊÜ®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉÁáà hÝn®Ü¨Ü AÄ訆 ¸æÙÜQ¨æ. AÖÜíPÝÄ ®Ü®ÜWæÆÉÊÜâ £Ú©¨æ Gí¨Üá ¹àWÜáñݤ®æ. ¯gÊÝ¨Ü hÝn¯, GÆÉÊÜ®Üã° £Ú©¨æªà®æíŸ »ÝÅí£Àáí¨Ü ÖæãÃÜ Ÿí¨Üá, ñÝ®Üá £Ú©ÃÜáÊÜâ¨Üá GÐÜár AƳ, D ËÍÝÆ ËÍŲ̈ÜÈÉ ®Ý®Üá £Ú¿á¸æàPݨܨÜáª, AWÝ«ÜÊÝX¨æ G®Üá°ñݤ®æ. ÇæãàPܨæãÙÜXÃÜáÊÜ AhÝn®ÜÊæíŸ PÜñܤƮÜá° PÜívÜá, AÄÊæíŸ hÝn®Ü¨Ü ¸æÙÜPÜ®Üá° ñæãàĨÜÊÜÃÜá, ÎÊÜÊæãWÜY iÇæÉ¿á ŸÚÛWÝË¿áÈÉ ÖÜáqr ¯ñÜ gíWÜÊÜáÊÝX ÓÜáÚ¨Üá PÜÇÝÂ|¨Ü ÊÜáÖÝÊÜá®æ¿á®Üá° ¸æÙÜX¨Ü A®Üá±ÜÊÜá hÝn¯ AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá GíŸá¨Üá ®ÜÊæá¾ÆÉÃÜ ÖæÊæá¾. ÖÜ®æ°ÃÜvÜ®æà ÍÜñÜÊÜÞ®Ü PÜ®ÝìoPÜ¨Ü «ÝËáìPÜ, ÓÝÊÜÞiPÜ PÝÅí£¿á PÝÆ. PܮܰvÜ »ÝÐæ, ÓÝ×ñÜ嬆 EñÜRÐÜì¨Ü PÝÆ, PÝÅí£ Gí¨ÜÃæ ÓÜí±ÜŨݿáWÜÙÜá gvÜáxWÜqr BaÜÃÜOæWÜÙÜá AÊÜÞ®ÜËà¿áÊݨÝWÜ AÊÜâWÜÙÜ ËÃÜá¨Üœ ®ÜvæÓÜáÊÜ ñÝ£ÌPÜ ÖæãàÃÝo. D ÖæãàÃÝo¨Ü ´ÜÆÊÝX PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ嬆 ÃÜã±Ü ÓÜÌÃÜã±ÜWÜÙÜÈÉ ÊÜáÖÜñܤÃÜÊÝ¨Ü Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWæ PÝÃÜ|ÊÝÀáñÜá. ÃÝhÝÍÜÅ¿á Wè|ÊÝX g®ÜÓÝÊÜÞ®ÜÂÄí¨Ü, g®ÜÓÝÊÜÞ®ÜÂÄWÝX, g®ÜÃÝvÜáÊÜ PܮܰvÜ »ÝÐæ¿áÈÉ «ÝËáìPÜ ÓÝ×ñÜ ÃÜaÜ®æ ÓÝ«ÜÂÊÝX¨Ü᪠ËÍæàÐÜ. ÓÜÌñÜíñÜÅ bíñÜ®æ, ÊÜááPܤ ÓÜíÊݨÜ, ÓÜÌ¿áí ±ÜÅhæn, BñܾËÍÝÌÓÜ©í¨Ü ÓÜÌaÜfí¨Ü ÊÜaÜ®Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜêÑr PÝ¿áìPæ R aÝÆ®æ ¨æ ã ÃÜ Q ñÜ á . «ÝËáìPÜ Ê ÝX ÓÝÊÜ Þ iPÜ Ê ÝX ÓÜ Ê Ü Þ ®Ü ñ æ ¿ á £ÚWÝÚ¿á®Üá° EÔÃÝXÔPæãívÜ ÍÜÃÜ|ÃÜá ñÜÊÜá¾ A¼ÊÜÂQ¤ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáÊܮݰX PܮܰvÜ »ÝÐæ¿á®Üá° ŸÙÜÔ¨ÜÃÜá, ¸æÙæÔ¨ÜÃÜá. “B®Üá JȨÜíñæ ÖÝvÜáÊæ” GíŸ ÓÝ̼ÊÜޮܩí¨Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÃÜbÔ, PܮܰvÜ »ÝÐæ¿á®Üá° ÎÅàÊÜáíñÜWæãÚÔ¨ÜÃÜá. ÊÜaÜ®Ü ÓÝ×ñÜ BÓݧ®Ü¨Ü ÖÜíXÆɨæ, A®Üá»ÝËWÜÙÜ, A®Üá»ÝÊÜ¨Ü A®Üá±ÜÊÜá, ¯ÃÜíPÜáÍÜ ÓÝ×ñÜÂÊæ¯ÔñÜá. D Ë®ÜãñÜ®Ü ÓÝ×ñÜ PÜÙÜaÜã¿áìÃÜ BÚÌPæ¿á AÊÜ—¿áÈÉ ÖÜáqr¨ÜÃÜã A¨ÜPæR PÜÇÝÂ|

ÃÝg嬆 ÖÜíXÆɨæà, A®Üá»ÜÊÜ ÊÜáío±Ü¨Ü aÜaæì, ËaÝÃÜ ÊÜáí¥Ü®Ü©í¨Ü ÖÜáqr¨Ü ÓÝ̼ÊÜÞ®Ü¨Ü ÓÝ×ñÜÂÊÝX¨Ü᪠C£ÖÝÓÜ. ÍÜÃÜ|ÃÜá ÊÜááSÂÊÝX PÝ¿áPÜ iàËWÜÙÜá. ÓÜñÜ ÍÜá¨Üœ PÝ¿áPÜ©í¨Ü ÓÜí±Ý©Ô ñÝÊÜä Ÿ¨ÜáQ ¨ÝÓæãàÖÜ ÊÜÅñÜÊÜ®Üá° PæçWæãívÜÃÜá. ÊÜáãÆñÜ@ PæÙÜÊÜWÜì©í¨Ü Ÿí¨ÜÊÜÃÜá, AÇæÊÜÞÄWÜÙÜá, »ÜWÜÊÝ®… ŸÓÜÊæàÍÜÌÃÜÃÜ ÍÜÃÜ| aÜÙÜáÊÜÚí¨Ü BPÜÑìñÜÃÝX PÜÇÝÂ| ÃÝg¨ÜÈÉ ®æÇæ¯íñÜá, »ÜQ¤ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ PÝ¿áPÜÊÜ®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔ¨ÜÃÜá. ÓÜ|¡±Üâor PÝ¿áPÜ ÊÜÞvÜáñܤÇæà Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° ÖÜÓÜ®ÜáWæãÚÔPæãívÜÊÜÃÜá. ÍÜÃÜ| ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÎÅàÊÜáí£Pæ¿á®Üá° ÖæbcÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ WèÃÜÊÜ¨Ü Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° ñÜÊÜᾨÝXÔ PæãívÜÃÜá. (ÍÜÃÜ|ÃÜá ñÜÊÜá¾ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜÈÉ A¼ÊÜÂQ¤Ô¨ÝªÃæ.) ñÜÊÜá¾ ÊÜáãÆ PÝ¿áPÜÊÜ®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓÜáñܤÇæà A®Üá»ÜÊÜ ÊÜáío±Ü¨Ü aÜaæìWÜÙÜÈÉ ±ÝÇæãYívÜá ñÜÊÜá¾ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚWæ ±ÜÄÖÝÃÜ PÜívÜáPæãÙÜáÛñݤÃæ. ñÜÊÜá¾ ÊÜá®Ü¨ÝÙÜ¨Ü »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° ÓÝÌÃÜÓܱÜä|ìÊÝX »ÜQ¤ÃÜÓܨæãí©Wæ ¸æÃæÔ, ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÃÜbԨݪÃæ. GÆÉÃæãÙÜWæãí¨ÝX, ¸æÃæñÜá ñÜÊÜá¾ Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ ÖæãÓÜ ±ÜÅhænÁãí¨Ü®Üá° ÊÜáãwÔPæãÙÜáÛñݤÃæ. PæÙÜÊÜWÜì©í¨Ü Ÿí¨Üá ÍÜÃÜ| ÃݨÜÊÜÃÜá Aí©®Ü ÖÜÆÊÜâ ˨ÜÂÊÜÞ®ÜWÜÚWæ ÓÝü¿ÞWÜáñݤÃæ. »ÜWÜÊÝ®… ŸÓÜÊæàÍÜÌÃÜÃÜá g®ÜÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜ Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ ÓÜÊÜìÓÜÊÜÞ®Üñæ¿á®Üá° ñÜÃÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ PæÆÊæäí¨Üá ÓÜá«ÝÃÜOæWÜÙÜ®Üá° ñÜÃÜáÊÜ ±ÝÅÊÜÞ~PÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞvÜáñݤÃæ. ÓÜÊÝìíWÜ ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝ¨Ü ÓÜÊÜÞg ¯ÊÜÞì| ÊÜÞvܸæàPæíŸ »ÜWÜÊÝ®… ŸÓÜÊæàÍÜÌÃÜÃÜ PÜ®ÜÓÜ®Üá° ®Ü®ÜÓÝXÔ¨ÜÊÜÃÜá 12®æà ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü PÜÇÝÂ|¨Ü ÍÜÃÜ|ÃÜá. PܮܰvÜ »ÝÐæWæ ÖæãÓÜ B¿ÞÊÜáÊÜ®Üá° ¯àw A¨ÜÃÜ A¼ÊÜÂQ¤ ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊÜ®Üá° ÖæbcÔ¨ÜÃÜá. ŸÖÜáÊÜááU ÓÜíÓÜ¢£¿á, ÓÝÊÜÞiPÜ ÊÜÂÊÜÓ槿áÈÉ, ÍæÅà~àPÜêñÜ ÓÝÊÜÞiPÜ ÊÜÂÊÜÓ槿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ, ÓÜÊÜÞg¨Ü ˼®Ü° ÓܧÃÜWÜÚí¨Ü Ÿí¨Ü ÍÜÃÜ|ÃÜ iàÊܮݮÜá»ÜÊÜ¨Ü ÓÜãûÜ$¾WÜÚWæ ÊÜááPܤÊÝ¨Ü Êæà©Pæ ÓÝ«ÜÂÊݨܨÜáª, A®Üá»ÜÊÜ ÊÜáío±Ü¨ÜÈÉ GíŸá¨Üá ËÍæàÐÜ. AûÜÃÜ hÝn®Ü, AÄÊÜâ A®Üá»ÝÊÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÖæãÓÜ ÓÝÊÜÞiPÜ ±ÜÅhæn¿á®Üá° Öæãí©¨Ü ÍÜÃÜ|ÃÜá iàÊܮܨÜÈÉ CñÝÂñܾPÜÊÝ¨Ü Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWÜÙÜ®Üá° PÝ|Æá ÓÝ«ÜÂÊÝÀáñÜá. Êæ á àÆá®æ ã àoPæ R ÓÜ á í¨Ü Ã Ü Ê Ü ä , ÊÜ á áWÜ œ Ê Ü ä , ¯ÃÜ ± Ý¿áPÝÄ¿ÞX¿áã BX PÝ|áÊÜí£¨Üª 12®æà ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü ÓÝÊÜÞiPÜ iàÊÜ®Ü Aí©®Ü ÊæáàÆÌWÜì¨Ü PèÅ¿áì, ÍæãàÐÜOæ, ¨Ü¸ÝºÚPæWÜÙÜ Pæàí¨ÜÅÊÝXÃÜáÊÜâ¨ÜPæR PÝÃÜ| ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜñæ ÊÜáñÜᤠÊÜáãyÜ®Üí¹PæWÜÙÜá G®Ü°ŸÖÜá¨Üá. Aí©®Ü ÓÜÊÜÞgÊÜ®Üá° BÊÜÄÔPæãíw¨Üª ÓÝÊÜÞiPÜ PævÜáPÜáWÜÙÜ ÓÜí±Üä|ì AÄÊÜâ ÊÜáÖÝñܾ ŸÓÜÊæàÍÜÌÃÜÄXñÜá¤. ÊÜá®ÜáPÜáÆPæR Öݯ¿ÞWÜŸÆÉ AÓÜÊÜÞ®Üñæ, ÊÜWÜì »æà¨ÜWÜÚí¨ÜáípÝ¨Ü AÓܳ$êÍÜÂñæ¿á®Üá° ¨ÜãÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°ÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÜÃÜá. »ÜWÜÊÝ®… ŸÓÜÊæàÍÜÌÃÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÊæçaÝÄPÜ ±ÜűÜíaܨÜÈÉ HPÝíX¿ÞXÃÜÈÆÉ. AÊÜÃÜ ×í¨æ Jí¨Üá EgÌÆÊÝ¨Ü ±ÜÃÜí±ÜÃæÁáà C©ªñÜá. D ±ÜÃÜí±ÜÃæ ÖÜÆÊÜâ ¨æàÍÜPÝÆWÜÙÜ®Üá° ÊݲÔñÜá¤. B PÝÃÜ|PÝRX ŸÓÜÊÜ|¡®ÜÊÜÃÜ ÓÜÊÜÞhæãà«ÝËáìPÜ PÝÅí£Wæ

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 101

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 102


AÆÉÊáÜ ÊÜáñÜᤠA®Üá»ÝÊÜ

ÎÅà g¿á¨æàÊܱܳ hæç®ÜPæàÄ 87, ÍÝíñÜÇÝ PÜáÊæí±Üâ ÃÜÓæ¤ ÎÊÜÊæãWÜY & 577 201 & : 9886376795

AÆÉ Ê Ü á ±Ü Å »Ü á ¨æ à ÊÜ Ã Ü ÊÜ a Ü ® Ü W Ü Ù Ü ® Ü á ° A¥æçìÓÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ A®Üá»ÝÊÜ¨Ü ®æÇæWÜÙÜ®Üá° AÄ¿áÆá ±ÜſᣰÓÜáÊÜâ¨Üá, ÓÜÊÜáá¨ÜÅ¨Ü ¨Üívæ¿á ÊæáàÇæ ¯íñÜá A¨ÜÃÜ BÙÜ, ËÓݤÃÜÊÜ®Üá° ®æãàvÜáñݤ AÙæ¨Üíñæ. ®ÜÊÜá¾ PÜ~¡Wæ PÝ|áÊÜâ¨æÐÜár, PÜƳ®æWæ ¯ÆáQ¨æªÐÜár? ÍÜá»ÜÅ BPÝÍÜ¨Ü PÜvæWæ ¨ÜêÑr ÖÝÀáÔ ¨ÝWÜ PÝ|áÊÜ ®ÜûÜñÜÅWÜÙæÐÜár, ËÍÝÆñæ GÐÜár? G~ÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæà? WÜWÜ®ÜPæR WÜWÜ®ÜÊæà ÓÝq, ÓÝWÜÃÜPæR ÓÝWÜÃÜÊæà ÓÝq GíŸíñæ AÆÉÊÜá ±ÜÅ»Üá ËWæ AÆÉ Ê Ü á ±Ü Å »Ü á Êæ à E±Ü Ê Ü Þ ®Ü , ¸æ à Ãæ E±ÜÊÜÞ®Ü ÓÜÆɨÜá. AÆÉÊÜá®Ü ÊÜÂQ¤ñÜÌ¨Ü ŸêÖÜñ… ÊÜáñÜᤠÊÜáÖÜñܤ®Üá° AÙæ¿ááÊÜâ¨Üá £àÃÝ PÜÐÜr. GÐærà PÜívÜÃÜã, PÝ|©ÃÜáÊÜ »ÝWÜÊæà ÖæaÜác. GÐÜár A¥æçìÔ¨ÜÃÜã, A¥ÜìÊÝWÜ¨Ü »ÝWÜÊæà ÖæaÜác. ‘ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜÞoPæR ÊÜáÖÜñÜÌËÆÉ. A¨ÜÃÜ ×í©®Ü Z®Ü ÊÜá®ÜPæR ÊÜáÖÜñÜÌË¨æ’ GíŸ ÍÜÃÜ|ÃÜ ÊÝ~ ¿áíñæ, Pݮܮܩ ÊÜáÈÉWæ¿á ÊÜåè®Ü© ¹Ä¨Üá, ¯g ÓèÃÜ»ÜÊÜ®æÇæÉvæWæ ÓÜãÓÜáÊÜíñæ GíŸ PÜËÊÝ~ ¿áíñæ, ÊÜÞñÜá ÊÜá®ÜíWÜÙÜí¨Üñܤñܤ ËáàÄ¨Ü hÝn®Ü hæãÂ࣠AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá, B«Ý£¾PÜ gWÜ£¤®Ü A®Üá±ÜÊÜá aÜÄñÜÃÝX ÓÜáÚ¨ÜÊÜÃÜá. ÊÜÞ®ÜÊܯWæ ÇèQPÜ gWÜ£¤®Ü GÆÉ ÓÜáSWÜÙÜã ¸æàPÜá. ÓÜí±ÜñÜá¤, BÔ¤, Qà£ì, A—PÝÃÜ ¸æàPÜá. ÓÜÊÜáê©œ ¸æàPÜá. CÊÜâ WÜÙÜ®Üá° A®Üá»ÜËÓÜÆá BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠB¿áÓÜãÕ ¸æàPÜá. ¯ñÝ®Üí¨Ü ¸æàPÜá. D GÆÉ ¸æàPÜáWÜÙÜ®Üá° ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 99

AÆÉWÜÙæ¨ÜÊÜÃÜá, ¯ÃÜÓÜ®ÜWæãÚÔ¨ÜÊÜÃÜá AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá. ÊÜá®ÜáÐÜ娆 iàÊÜ®Ü A®ÜíñÜ ÊÜááU¿Þ¨Ü¨Üáª, J¸æ㺟ºÃÜ Ÿ¨ÜáPÜã ˼®Ü°ÊݨܨÜáª. ÖÜÄÊÜ ®Ü© Pæã®æWæãÊæá¾ ÓÝWÜÃܨÜÈÉ Èà®ÜÊÝWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ÊÜá®ÜáÐÜ娆 iàÊÜ®Ü WæãñÜᤠWÜáÄ CÆɨÜíñæ ÓÝX¨æ. WÜáÄ ÊÜááí©oárPæãívÜá ÊÜááí¨æ ÓÝWܸæàPæí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜÊÜÃÜá ÓÝX¨ÜÊÜÃÜá ËÃÜÙÜ. CíñÜÖÜ ËÃÜÙÝ£ËÃÜÙÜÃÜÈÉ AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜã JŸºÃÜá. Ÿ¨ÜáQ®Ü ±Ü¿á|¨ÜÈÉ ÓÝÊÜâ Aí£ÊÜá ¯Çݪ| Gí¨Üá £Ú©¨ÜªÃÜã, ÊÜáÃÜ|¨Ýaæ¿áã C|áQ ®æãàvÜáÊÜ ÖÜíŸÆ ÖÜÆÊÜÃܨÜáª, ®ÝËÃÜáÊÜ »ÜãËá¿á®æ°à ÓÜÌWÜìÊܮݰXÔPæãívÜá Ÿ¨ÜáPܸæàPæí¨ÜÊÜÃÜá ÍÜÃÜ|ÃÜá. D iàÊܮܨÜÈÉ Ÿ¨ÜáQ¨æªà CÖܱÜÃÜÃÜWÜÙæÃÜvÜ®Üã° ÓÝ—ÓܸæàPæí¨ÜÃÜá. ‘ÊÜÞñæíŸá¨Üá hæãÂà£ÈìíWÜ ÓÜÌÃÜÊæíŸá¨Üá ±ÜÃÜñÜñܤ$Ì ñÝÙÜá K±Ü³ ÓÜí±ÜâoÊæíŸá¨Üá ®Ý¨Ü ¹í¨Üá PÜÙÝ£àñÜ WÜáÖæàÍÜÌÃÜ®Ü ÍÜÃÜ|ÃÜá ®Üáw¨Üá ÓÜãñÜQWÜÙÜÆÉ PæàÙÝÊÜáÃÜáÙæ’ iàÊÜ®Ü¨Ü ±ÜÃÜÊÜá WÜáÄ¿á ŸWæXÃÜáÊÜ AhÝn®Ü, A¯ÍÜc¿áñæ, ÓÜíÍÜ¿á ˼®Ü° PÜƳ®æWÜÙÜá ËÍÝÌÓÜ A±Ü®Üí¹PæWÜÙÜá ÊÜÞ®ÜÊÜ®ÜÐærà ±ÜâÃÝñÜ®ÜÊݨÜÊÜâWÜÙÜá, ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü ÖÜê¨Ü¿á ÊÜáñÜᤠŸá©œWæ Gí¨Üã £Ú¿áÇÝÃÜÊÜâ ÊÜáñÜᤠ£Ú¿áÆã¸ÝÃܨÜá GíŸá¨Üá AhÝn¯WÜÙÜ A¼ÊÜáñÜ. ÖÜê¨Ü¿á Ÿá©œWÜÚWæ ¯ÆáPÜ©¨ÜªÃÜã ÓÝÌ®Üá»ÜÊÜ¨Ü ®æÇæ¿áÈÉ iàÊÜ®Ü¨Ü ±ÜÃÜÊÜá WÜáÄ¿á®Üá° ñÜÆá±ÜŸÖÜá¨æíŸá¨Üá A®Üá»ÝËWÜÙÜ ÊÜÞñÜá. ÓÝÊÜޮܠÊÜÞ®ÜÊÜÃÜ Ÿá©œÍÜQ¤¿á®Üá° ËáàÄ¨Ü B«Ý£¾PÜÊÝ¨Ü D ±ÜÅÍæ°Wæ «ÝËáìPÜÊÝX EñܤÃÜ PÜívÜáPæãÙÜáÛÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ®Üv橨æ. ÓÜí±ÜŨݿ៨ܜ, ®Üí¹Pæ¿á »ÜQ¤Àáí¨Ü ËaÝÃÜÍÜQ¤ PÜáítñÜÊÝWÜáñܤ¨æ. ÓÜí±ÜŨݿáWÜÙÜá ÊÜáãyÜ®Üí¹PæWÜÙÝX ÊÜá®ÜáÐÜ娆 iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° PÜñܤÇæWæ ñÜÙÜáÛñܤÊæ. ËaÝÃÜÊÜí£Pæ, «ÜÊÜáì¸Ý×ÃÜÊæí¨Üá ¹í¹ÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. CíñÜÖÜ Aí«ÜPÝÃܨÜÈÉ ÊÜááÙÜáX¨Ü g®ÜÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜÈÉ ËaÝÃÜÊÜí£Pæ GíŸ ¸æÙÜPÜ®Üá° AÄÊÜ®Üá° ñæãàĨÜÊÜÃÜá ±ÜÃÜíhæãÂ࣠ÓÜÌÃÜã±ÜÃÝ¨Ü AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá. ‘»ÜãËá ¯®Ü¨ ° Æ Ü É, ÖæàÊÜá ¯®Ü¨ ° Æ Ü É, PÝËᯠ¯®Ü¨ ° Æ Ü É, AÊÜâ gWÜQRQR¨Ü Ë— ¯®æãv ° Ê Ü æ GíŸá¨Üá hÝn®ÜÃÜñÜ°, Aíñܱܳ ©ÊÜ ÃÜñÜ°ÊÜ PÜvæWÜãvܨæ B ÃÜñÜ°ÊÜ ¯à AÆíPÜÄÔ¨æãvæ, ®ÜÊáÜ ¾ WÜáÖæàÍÜÃÌ Ü ÈíWÜ¨È Ü É ¯¯°í¨Ü ¹oár ¸æàÃæ ÔÄÊÜíñÜÄÆÉ PÝOÝ GÇæ ÊÜá®ÜÊ!æ ’ Jí¨Üá FÄWæ ÖÜÆÊÜâ ¨ÝÄWÜÚÃÜáÊÜíñæ, ÊÜá®ÜáÐÜ ÖÜÆÊÜâ Ÿí«Ü®ÜWÜÚí¨Ü ÓÜáñÜá¤ÊÜÄ¿áƳqr¨Ýª®æ. ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ÓÜí±ÜñÜᤠBÔ¤ Öæã®Üá° WÜÚÔPæãorÃæ, ¿åèÊÜ®Ü, WÜíwWæ Öæ|¡®Üá°, Öæ~¡Wæ WÜívÜ®Üá° JÈÔ PæãvÜáñܤ¨æ. C¨æà ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü Aí£ÊÜá WÜáÄÁáà? GíŸá¨Üá ±ÜÅÍæ°. ÊÜÅñÜ, ¯¿áÊÜá, E±ÜÊÝÓÜ £à¥Üì¿ÞñæÅWÜÚí¨Ü ±Üâ| ƼÓÜáñܤ¨æ. ¿ágn ¿ÞWÜ, ŸÈWÜÚí¨Ü ÊÜááQ¤ ÓÝ«ÜÂ. ±Üâ|ÂûæàñÜÅWÜÙÜÈÉ ÓÜñܤÃæ Ôà¨Ý ÓÜÌWÜì ±ÝŲ¤ GíŸ ÃÜãyÜ ÊÜáãÆ ÊÜÂÊÜÓæ§WÜÙÜ®Üá° ÊÜáãyÜ®Üí¹PæWÜÙÜ®Üá° AÆÉWÜÙæ¨ÜÊÜÃÜá ÍÜÃÜ|ÃÜá. D bíñÜ®æWÜÚWæ ñÝ£ÌPÜ ÓÜÌÃÜã±Ü ¯àw¨ÜÊÜÃÜá AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá. ÊÜá®ÜáPÜáÆ¨Ü ±ÜÅWÜ£¿á®Üá° ÖÜÆÊÜâ ¯oárWÜÚí¨Ü AÙæ¿ááÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° GÇÝÉ PÝÆ ¨æàÍÜWÜÙÜÈÉ¿áã ®Üvæ©ÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° C£ÖÝÓÜ©í¨Ü AÄ¿áŸÖÜá¨Üá. B¦ìPÜ ÓÜÊÜáê©œ ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 100


CÐærÆÉ C£ÖÝÓÜPæR ÓÜíŸí—st ÓÜíÍæãà«Ü®ÝñܾPÜ ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¨Ü ÎÅà ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá. 1929&30ÃÜ ÓÜáÊÜÞÄWæ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÊÜ|ì®æ¿áã C£ÖÝÓÜÊÜä GíŸ ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ÍÝÇæ¿á ®ÝÆR®æ¿á C¿áñ椿á ˨ݦìWÜÚWÝX ŸÃæ¨ÜÃÜá. ÖÜ៺ÚÛ¿á ÊÝXÌÇÝÓÜ ŸáP… w±æä¨Ü ÎÅà G.BÃ…. ÎÊÜ®ÝWܱܳ®ÜÊÜÄWÝX ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá ŸÃæ¨Ü D ±ÜâÓܤPÜ 8&10 ÊÜÐÜìWÜÙÜÊÜÃæWæ ±ÜsÜÂÊÝXñÜá¤. ÓÜáÆÈñÜ »ÝÐæ¿áÈÉ ÓÝÊÜáXÅ Öæãí©Ô ÊÜá®ÜÓÜáÕ J²³PæãÙÜáÛÊÜ ÍæçÈ¿áÈÉ ŸÃæ¿áƳor D ±ÜâÓܤPÜ ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜ A£ ÓÝ¥ÜìPÜ PÜê£ Gí¨Üá ÖæàÙܸàæ PÜá. Cí©WÜã PÜãvÜ ×Ä¿áÃÜá ÓÜ×ñÜ K¨ÜŸÖÜá¨Ý¨Ü C£ÖÝÓÜ¨Ü ±ÜsܱÜâÓܤPÜ C¨Üá. PÜËÃÝgÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÊÜ~ìñÜ ÊæáàÃæWÜÙÜáÙÜÛ PÜ®ÝìoPÜ ®ÝvÜá Êæã¨ÜÇÝX, C£ÖÝÓÜ¨Ü ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü Zo®æWÜÙÜ®Üá° ÓÜÊÜá¦ìÓÜáÊÜ ®ÜPÝÍæWÜÙÜá, C£ÖÝÓÜ K¨ÜÆá PÜorÆá B«ÝÃÜÊÝXÃÜáÊÜ ÎÇÝȲ, ÊÜáÖÝÓÜ£¿á PÜÆáÉ, ËàÃÜWÜÆáÉ, ñÝÊÜáÅ ±ÜoWÜÙÜ bñÜÅWÜÙÜá, GÆÉ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ÃÝgÃÜ, BvÜÚñÜWÝÃÜÃÜ ÖÝWÜã WÜáw WÜáívÝÃÜWÜÙÜ bñÜÅWÜÙÜá D ±ÜâÓܤPÜ¨Ü ¸æÇæ ÖæbcÓÜáñܤÊæ. B¨ÜÃæ D ±ÜâÓܤPÜ PæãvÜáÊÜ AñÜÂíñÜ ËÍæàÐÜÊÝ¨Ü ÊÜÞ×£Ááí¨ÜÃæ A®ÜáŸí«Ü¨ÜÈÉ Pæãor D ®ÝvÜ®Üá° BÚ¨Ü ¸æàÃæ ¸æàÃæ AÃÜÓÜá ÊÜá®æñÜ®ÜWÜÙÜ ÊÜíÍÝÊÜÚWÜÙÜá. C¨ÜÃÜÈÉ ¸Ý¨ÝËá aÝÆáPÜÂÃÜ, ÊÜÞ®ÜÂTæào¨Ü ÃÝÐÜóPÜãoÃÜ, PÜÇÝÂ| aÝÆáPÜ ÃÝgÃÜ®Üá° Êæã¨ÜÆáWæãívÜá ÓÜáÊÜÞÃÜá 13 (ÖÜ©ÊÜáãÃÜá) AÃÜÓáÜ ÊÜá®æñ®Ü WÜ ÙÜ Ü ÊÜíÍÝÊÜÚ C¨æ. ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜ D ±ÜâÓܤP¨ Ü Ü Pæã®æWæ AÊÜÃÜ PܮܰvÜ ®Ýw®Ü A¼ÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá° ÓÜĨÜãXÓÜáÊÜ ÓÝÈ ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅÃÝ¿áÄí¨Ü ÃÜbñÜ PܮܰvÜ ®ÝvÜá GíŸ ÐÜo³©¿áÈÉ¿á PÜËñæ, ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜ K¨Üá, AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕ ±ÜvÜᣤ¨Üª A¼ÊÜÞ®Ü¨Ü ±ÜÄ ÖÝWÜã ±ÜsܱÜâÓܤPÜPÜãR PÜãvÜ LbñÜÂÊÜ®Üá° ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá J¨ÜXÓÜáÊÜ Ä࣠D ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° ¯gÊÝX¿áã A±ÜÃÜã±ÜÊÝXÓÜáñܤ¨æ. »ÝÐæ¿á ŸWæX®Ü GÃÜvÜá ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° ÎÅà ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá 1917&18ÃÜÈÉ ŸÃ橨Ü᪠AÊÜâWÜÙÜá ‘PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜÄÐÜñ… ±Ü£ÅPæ’ ÖÝWÜã ‘ÊÝWÜã½ÐÜ|’¨ÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝXÊæ. CÊÜâWÜÙÜÈÉ Jí¨Üá DWÜ ®ÝÊÜâ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ »ÝÐæWæ ÊÝÂPÜÃÜ|ÊÜ®Üá° ÖæàWæ ÃÜbÓܸæàPÜá GíŸ ñÜÇæŸÃÜÖܨæãí©Wæ ±ÜÅPÜoÊÝX¨Ü᪠ÖÜÆÊÝÃÜá ±èÅyÜ ËaÝÃÜWÜÚí¨Ü ÖÝWÜã Öè¨æ¯°ÓÜáÊÜ ÍæçÈÀáí¨Ü WÜÊÜá®ÝÖÜìÊÝX¨æ. D ÇæàS®Ü¨ÜÈÉ¿á PæÆÊÜâ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° /ÊÝPÜÂWÜÙÜ®Üá° C¨ÜªQR¨ÜªíñæÁáà D PæÙÜWæ Pæãqr¨æªà®æ. ‘ÊÝÂPÜÃÜ|’ ÍÜŸª¨Ü ¿åèXPÜ A¥ÜìÊÜâ ËÊæàaÜ®Ü Gí©¨æ. B¨ÜÃæ ÃÜã{¿áÈÉ »ÝÐæ¿á ËÊæàaÜ®ÜPæR ÊÜÞñÜÅ ‘ÊÝÂPÜÃÜ|’ÊæíŸ ÖæÓÜÃÜáípÝX¨æ. ±ÝÅbà®Ü PÝÆ¨Ü »ÝÐÝ Êæç»ÜÊÜÊæí¨ÜÃæ ±Ü¨ÜÂÊæà ÓÜÄ. PÝÊÜÂWÜÙæà BWÜÈ, ¯ZíoáWÜÙæà BWÜÈ, ÊÝÂPÜÃ| Ü WÜÙàæ BWÜÈ, dÜí¨ÜÍÝÓÜ÷ AÆíPÝÃÜ WÜÅí¥ÜWÙÜ àæ BWÜÈ, ÎÇÝÇæàSWÜÙàæ BWÜÈ, GÆÉÊäÜ ±Ü¨ÂÜ »ÝÐæ¿áÈÉÁáà ŸÃæ¿áƳqÊ r .æ ÓÜÊáÜ Óܤ ÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÝ_n¿áÊÜä ±Ü¨ÂÜ ÊÜá¿áÊÝX¨æ. PæÆÊÜâ ¨ÜáËì¨ÜWÜœÃÜ A¼±ÝÅ¿á¨ÜÈÉ PÝÊÜÂÊæí¨ÜÃæ ±Ü¨ÜÂ, ±Ü¨ÜÂÊæí¨ÜÃæ PÝÊÜÂ. B¨ÜÃæ ±ÝÅgnÃÝ¨Ü AÆíPÝÃÜ ÍÝÓÜ÷gnÃÜá ‘ÃÜÓÝñܾPÜí PÝÊÜÂí’ Gí¨Üá PÝÊÜ嬆 ÊÝÂTæ¿á®Üá°

ÖæàڨݪÃ.æ Gí¨ÜÃæ ÃÜÓ¿ Ü ááPܤÊݨܨàªæ PÝÊÜÂÊÜâ. C¨ÜPRæ ¿áÊÜáPÜ, ±ÝÅÓ,Ü ÍæÉàÐÜWÙÜ Ü AÊÜÍÂÜ PÜñæ Ááà®Üã CÆÉ. A¥ÜÊÝ WܨÜ»ÝÐæ¿áÈÉ PÜãvÜ EñÜ¢ÐÜrÊÝ¨Ü PÝÊÜÂÊÜ®Üá° ŸÃæ¿áŸÖÜá¨Üá. (CÐærÆÉ ËÊÜÃÜOæ¿á ÊÜá£ñÝ¥ÜìÊæà®Üí¨ÜÃæ) ±ÝÅbà®Ü PÝÆ¨Ü PܮܰvÜ ÊÝ_¾¿áÊÜâ PæàÊÜÆ ±Ü¨ÜÂÊÜá¿áÊÝX¨æ. ñÜñÝRÈà®Ü Êæç¿ÞPÜÃÜ|ÃÜá A¥Ýìñ… D ÊÝÂPÜÃÜ|¨ÜÈÉ WܨÜ»ÝÐæ¿á ËÊæàaÜ®ÜÊÜâ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ®ÝÊÜâ ¿ÞÊÜ ÍæçÈÀáí¨Ü ÊÜÂÊÜÖÝÃܨÜÈÉ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñæ¤àÊæÁãà A¨æà ÓÜÃÜ~Àáí¨Ü ŸÃæ¿ááÊÜâ¨æà WܨÜÂÊÜâ. WܨÜÂÊÜ®Üá° ŸÃæ¿ááÊܨæí¨ÜÃæ ÊÝaÜPÜÃÜ ÓÜíWÜvÜ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊܨÜá. (ÊÝaÜPÜ ÊÜáÖÝÍÜ¿áÃæà) ®Ý®Üá (C¨ÜáÊÜÃæWæ) WܨÜÂÃÜaÜ®æ¿áá ±Ü¨ÜÂÃÜaÜ®æXíñÜ ¼®Ü°ÊݨÜá¨æí¨Üá ±ÜÅ£±Ý©ÔÃÜáÊÜâ¨Üá, ÍÜŸª ËaÝÃܨÜÈÉ AÆÉÊæà AÆÉ. PæàÊÜÆ ÊÝPÜÂÃÜaÜ®æ ÖÝWÜã Ë»ÜQ¤ ±ÜÅñÜ¿áWÜÙÜ ËaÝÃܨÜÈÉ. (B¨Üá¨ÜÄí¨Ü) (±ÝÅbà®Ü WܨÜÂPæR) A¨ÜPæR ‘WܨÜÂ’ÊæíŸá¨ÜQRíñÜ, ‘dÜí¨æãàÃÜ×ñÜ’ ±Ü¨ÜÂÊæí¨Üá ÖæàÙÜáÊܨÜá ¿á¥Ý®Ý¿áÊÝX¨æ. (ÓÝÃÝíÍÜÊæà®Üí¨ÜÃæ) ÍÜŸª ÊÜá~¨Ü±Üì|, Íܸݪ®ÜáÍÝÓÜ®Ü ÊÜááíñÝ¨Ü ÖÜÙæ¿á ÊÝÂPÜÃÜ|WÜÙÜá AÊÝìbà®ÜPÝÆ¨Ü ±èÅyÜÊÝ¨Ü WܨÜ ÃÜaÜ®æ¿á®Üá° ¯|ìÀáÓÜáÊÜâ¨ÜPæR AÓÜÊÜá¥ÜìÊÝXÊæ. B¨Üá¨ÜÄí¨Ü DX®Ü WܨÜ»ÝÐæWæ ÊÝÂPÜÃÜ|ÊÜ®Üá° ÃÜbÓÜáÊÜâ¨Üá, PܮܰvÜ ®Üáw¿á HÚWæWæ AñÜÂÊÜÍÜÂPÜÊÝXÃÜáñܤ¨æ. D ²àtPæ ÊݨÜWÜÙæãí©Wæ ÎÅà ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá PܮܰvÜ »ÝÐæ¿á B ©®ÜWÜÙÜá (QÅ.ÍÜ. 1 ÊÜáñÜᤠQÅ.ÍÜ. 2) PܮܰvÜ¨Ü ÊÝÂÊÜÖÝÄPÜ »ÝÐæXíñÜ ¼®Ü°ÊÝ¨Ü WÝÅí¦PÜ »ÝÐæ¿á ÃÜaÜ®æWæ PÝÃÜ|Êݨܨܪ®Üá° E¨ÝÖÜÃÜOæ ÓÜ×ñÜ ñæãàÄÔPæãvÜáñݤÃæ. D WÝÅí¦PÜ »ÝÐæÁáà ÖÜÙÜWܮܰvÜ »ÝÐæ, C¨æà ±Ü¨Ü»ÝÐæ ÖÝWÜã C¨æà PÜê£ÅÊÜá »ÝÐæ Gí¨Üá BPÜÅÊÜáPÜÊÝX ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñݤÃæ. ÊÝÂÊÜÖÝÄPÜ »ÝÐæÁáà ÖæãÓÜWܮܰvÜ »ÝÐæ¿áá A¨æà WܨÜ»ÝÐæ¿áá A¨æà ®æçÓÜXìPÜ A¥ÜÊÝ ÓÝÌ»ÝËPÜ »ÝÐæ¿áá Gí¨Üá NãàÑÓÜáñݤÃæ. C¨ÜÃæãí©WæÁáà PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ¸æàÃæ ¸æàÃæ »ÝWÜWÜÙÜÈÉ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ ¼®Ü° PܮܰvÜWÜÙÜ®Üá° Jí¨æà »ÝÐæ¿á®Ý°X ÊÜÞvÜáÊܨÜá ÓÝ«ÜÂÊæäà GíŸ ŸWæWæ bíñÜ®æ¿á®Üá° ÊÜÞvÜáñݤÃæ. ®Ýw®Ü HQàPÜÃÜ|¨Ü hæãñæWæà ®Üáw¿á HQàPÜÃÜ|ÊÜä ÓÝ«ÜÂÊæà Gí¨Üá bí£Ô ñÜÊÜá¾ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅÓݤ²ÓÜáñݤÃæ. WܨÜ »ÝÐæ¿á®Üá° ±ÜÅÓݨܿááPܤ ÖÝWÜã KgWÜá|¿ááPܤ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPæR ÓÜÆÖæWÜÙÜ®Üá° Pæãoár WܨÜ嬆 ¸æÙÜÊÜ~Wæ¿á AÊÜÍÜÂPÜñæ¿á®Üá° ÓÜÆÖæ ÓÜ×ñÜ ÊÜáíwÓÜáñݤÃæ. Cí¨Üá D ËaÝÃÜWÜÙÜá ±Üä£ì J²³Wæ¿ÞWÜáÊÜÊæäà GíŸ ÊÜÞñÜá ¸æàÃæ. B¨ÜÃæ »ÝÐæ¿á ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ A»ÝÂÓܱÜä|ìÊÝX, WÜí¼àÃÜ ÊæçaÝÄPÜñæÀáí¨Ü PÜãw¨Ü ÓÜ í Íæ ã à«Ü ® ÝñÜ ¾ P Ü Çæ à S®Ü W Ü Ù Ü ® Ü á ° ŸÃæ ¨ Ü Ê Ü Ã Ü È É ÎÅà ®Ý.ÎÅà. ÃÝg±Ü â Ãæ ã à×ñÜ Ã Ü á AWÜÅWÜ|ÂÃæíŸá¨Ü®Üá° J±Ü³ŸÖÜá¨Üá.

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 97

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 98


»ÝËst g®Ü±Ü¨Üí ÊÜÓÜá > «Ý ÊÜÙÜ¿á ËÈà®Ü ËÍÜ¨Ü ËÐÜ¿á ËÍæàÐÜí A¨ÜÃæãÙÜWÜí QÓÜáÊæäÙÜÇÝ > Ë©ñÜ ÊÜáÖÝ Pæã±Ü|®ÜWÜÃÜ¨Ý ±ÜâÈWæÃæ¿Þ >> ÓܨܼÓÜá¤ñÜÊÜá±æä³íPÜáí > ¨Ü¨Ü ®ÜvÜáÊÜ| ®Ývæ ®Ývæ PܮܰvÜ¨Ü £ÃÜáÙ… ÓÜÌƳ¨ÜÃÜÈÉ ÖæàÙÜáÊܨæà®Üí¨ÜÃæ PܮܰvÜ ®Ýw®ÜÈÉ ‘QÓÜáÊæäÙÜÆá, Pæã±Ü|®ÜWÜÃÜ, ±ÜâÈWæÃæ ÖÝWÜã ±æä³íPÜáí¨Ü¨Ü’ ®ÜvÜá訆 ®ÝvÜá £ÃÜáÙÜY®Ü°vÜ ®ÝvÜá. ŸÖÜÙÜÐÜár K¨ÜáWÜÄWæ, A»ÝÂÔ WÜÚWæ CÈÉ¿á ÓÜÊÜáÓæ H®æí¨ÜÃæ D ®ÝÆáR FÃÜáWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ & QÓÜáÊæäÙÜÆá (±Üor¨ÜPÜÆáÉ), Pæã±Ü|®ÜWÜÃÜ (Pæã±Ü³ÙÜ), ±ÜâÈWæÃæ (Æü$¾àÍÜÌÃÜ) ÖÝWÜã ±æä³íPÜáí¨Ü (JPÜáRí¨Ü) & CÃÜáÊÜ »ÝWÜ ÊÜÞñÜÅ £ÃÜáÙÜY®Ü°vÜ ®ÝvݨÜÃæ A¨Üá ÖæaÜãc PÜwÊæá AË»ÜiñÜ «ÝÃÜÊÝvÜ iÇæÉ¿á ÔàÊæáWÜÚWæ ÊÜÞñÜÅ Ëá£WæãÙÜáÛñܤ¨æ. A¨Üá ÖÝWÜÆÉÊæí¨Üã “D ±ÜÅPÝÃÜ A¥Üì ÊÜÞvܨæ, D ±Ü¨Ü¨ÜÈɨܪ ÐÜÑuà Ë»ÜQ¤¿áá hÝ£ ÓÜíŸí«Ü¨Ü ÐÜÑuà Ë»ÜQ¤ Ááí¨Üá £Ú¨Üá” ÊæáàÇæ ÖæàÚ¨Ü ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° ®ÜWÜÃÜWÜÙæí¨Üá ñܱݳX K¨Ü¨æ ®ÝvÜá WÜÙæí¨Üá K©¨ÜÃæ ÊÜÞñÜÅ “D ®ÝÆáR ®ÝvÜáWÜÙÜá ÓæàÄ B¨Ü ®ÜvÜáÊÜ| ®ÝvÜá” Gí¨ÜÃæ AUÆ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ®ÜvÜá訆 ®ÝvÜá £ÃÜáÙÜ PܮܰvÜ ®ÝvÝXñæ¤í¨Üá A¥ÜìÊÝWÜáñܤ¨æ. PܮܰvÜ ®ÝvÜá ÖÝWÜã A¨Ü®Ý°Ú¨Ü ÍæÅàÐÜu ÃÝgÃÜ ŸWæX®Ü A¼ÊÜÞ®Ü G£¤ ñæãàÄÓÜáÊÜ C®æã°í¨Üá ÓÜíÍæãà«ÜPÜ ÇæàS®Ü ÎÅàÊÜáaÝcÙÜáPÜ ËPÜÅÊÜÞíPÜ aÜPÜÅÊÜ£ìWæ ÓÜíŸí—Ô¨Üáª. D ËÐÜ¿áÊÝXÃÜáÊÜ GÃÜvÜá ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° vÝ. PÜêÐÜ¡ PæãàÇÝØÃÜ PÜáÆPÜ~ì¿áÊÜÃÜá ‘PÝƯ|ì¿á’ ¨Üw¿áÈÉ ÓæàÄԨݪÃæ. ‘ÎÅà ÊÜáaÝcÙÜáPÜ ËPÜÅÊÜá ÊÜÃÜáÐÜ’ ÖÝWÜã ‘ÎÅàÊÜáaÝcÙÜáPÜ ËPÜÅÊÜÞíPÜ aÜPÜÅÊÜ£ì¿á ±ÜorŸí«æãàñÜÕÊÜÊÜâ ®æÃÜÊæàÄ¨Ü ÓÜíÊÜñÜÕÃÜ ¿ÞÊÜâ¨Üá’ GíŸ D GÃÜvÜá ÇæàS®ÜWÜÙÜá ¯gÊÝX¿áã B¿Þ ËÐÜ¿á¨Ü ÓÜíÍæãà«Ü®æWæ ÓÜíŸí—Ô¨ÜÃÜã D aÜPÜÅÊÜ£ì¿á ŸWæX®Ü ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜ A¼ÊÜÞ®ÜPæR ÓÜíŸí—st ¯|ì¿áWÜÙÜá ÖÝWÜã A¼ÊÜÞ®Ü ÊÜÂPܤÊÜÞvÜáÊÜ Äࣿá®Üá° ÓÜÆÖæ ÊÜÞw¨Ü᪠& CÊÜâWÜÚí¨ÝX D GÃÜvÜá ÇæàS®ÜWÜÙÜá C£ÖÝÓÜ / aÜÄñæÅ Ë»ÝWܨÜÈɨܪÃæ ÓÜÄÁáà®æãà G¯ÓÜáñܤ¨æ. “×í¨ÜáÓݧ®Ü¨Ü C£ÖÝÓܨÜÈÉ CÊܯWæ ÓÜÊÜÞ®ÜÃݨÜÊÜÃÜá, ¸Ý¨ÝËá aÝÆáPÜ aÜPÜÅÊÜ£ì¿Þ¨Ü CÊÜá¾w ±ÜâÈPæàοáá ÊÜáñÜᤠÊÜåè¿áì ÊÜíÍÜ¨Ü AÍæãàPÜ®Üá CÊÜÄŸºÃÜ ÖæãÃÜñÜá ÊÜᣤ®Ý°ÃÜã ¨æãÃæ¿áÇÝÃÜÃÜá. D ÊÜáÖݱÜâÃÜáÐÜ®Üá QÅ.ÊÜ. 1076Äí¨Ü 1126ÃÜ ÊÜÃæWæ Gvܹvܨæ 50 ÊÜÐÜìWÜÙÜ ñÜ®ÜPÜ B¨ÜÂíñÜ Êæç»ÜÊÜ ©í¨ÜÆã ±ÜÅhæWÜÚWæ ×ñÜÊÝWÜáÊÜíñæ¿áã ÓÝÊÜÞÅgÂÊܮݰڨܮÜá. DñܯWæ ±æÊÜÞìw, £Å»ÜáÊÜ®ÜÊÜáÆÉ, PÜÈ ËPÜÅÊÜá GíŸ ¹ÃÜá¨ÜáWÜڨܪÊÜâ”. (PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÊÜ|ì®æ¿áã C£ÖÝÓÜÊÜä & 7®æà¿á ±ÜÅPÜÃÜ|) D ÓÜíÍæãà«Ü®Ü ÇæàS®ÜWÜÙæÃÜvÜÃÜÈÉ ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜ

±ÜíaÝíWÜ hæãÂà£ÐÜ ÖÝWÜã WÜ~ñÜÍÝÓÜ÷WÜÙÜ Êæáà騆 ±ÜÅ»ÜáñÜÌ AaÜcÄ ñÜÃÜáñܤ¨æ. WܨÜX®Ü ËàÃÜ®ÝÃÝ¿á|®Ü ¨æàÊÝÆ¿á¨ÜÈɨܪ ÎÇÝÇæàS, ÊÜávÜÃÝÊæ WÝÅÊÜá¨Ü ÎÇÝÇæàS D aÜPÜÅÊÜ£ìWÜÙÜ ×ÄÊæá¿á®Üá° ±ÜÅñݱÜÊÜ®Üá° ÊÜ~ìÓÜáñܤÊæ. ÎPÝıÜâÃÜ ñÝÆãQ®Ü ŸÚÛWÝÊæ WÝÅÊÜá¨Ü 114®æà ÎÇÝÇæàSÊÜâ aÝñÜá¿áì¨æãÙÜá Íè¿áì¨æãÙÜá A®Üá±ÜÊÜá »æãàWܨæãÙÜá aÝWܨæãÙÜá ñÝí ñæàhæãà ÊÜáã£ìÁãÙÜá Qà£ìÁãÙÜá A—PܯÊÜí ËPÜÅÊÜÞ©ñܨæàÊÜí & Gí¨Üá ÓÝĨܪ®Üá° G£¤ ñæãàÄÔ ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá PܮܰwWÜÃÜÈÉ AÊÜ ñ Ü Ä Ô¨Ü ÎÅàÊÜ á aÝc Ù Ü á PÜ Â ËPÜ Å ÊÜ Þ íPÜ aÜ P Ü Å ÊÜ £ ì¿á ±Ü â |ÂÓÜ ¾ Ã Ü O æ Ê æ í ¨Ü á D ÊÜáÖݱÜâÃÜáÐÜ®Üá ±ÝÅÃÜí»Ü ÊÜÞwÃÜáÊÜ aÝÆáPÜ ËPÜÅÊÜá ÊÜÐÜìÊæíŸ PÝÆWÜ|®æ¿á®Üá° ±ÜÅaÝÃܨÜÈÉ ñÜÃÜáÊܨÜá ±ÜÅ£Á㟺 PܮܰwWÜ®Ü A®ÜáÆÉíZ¯à¿áÊÝ¨Ü PÜñÜìÊÜÂÊÝX¨æ GíŸ PÜÃæ PæãvÜáñݤÃæ. ñÜÊÜá¾ ÇæàS®Ü¨Ü Pæã®æWæ A¨Ü®Üá° ŸÃæ¨Ü PÝÆÊÜ®Üá° ËPÜÅÊÜá ÊÜÃÜáÐÜ 855 aæçñÜÅÍÜá¨Üœ 1 Gí¨Üá ¨ÝSÈÓÜáñݤÃæ. vÝ. PÜêÐÜ¡ PæãÇÝØÃÜ PÜáÆPÜ~ì¿áÊÜÃÜ A¼±ÝÅ¿á¨ÜÈÉ QÅ.ÍÜ. 1929, ÃÝg ±ÜâÃæãà×ñÜÃÜ ÓÜíÍæãà«Ü®Ý ÊÜÐÜìWÜÙÜÇæÉà A£ ÊÜáÖÜñŲ̈æªí¨Üá ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá. D ÊÜÃÜáÐÜÊæà AÊÜÃÜá ÃÜPÜRÓÜ ñÜíWÜvÜX PÝÙÜWÜ¨Ü ŸWæY Íæãà«Ü ÊÜÞw¨ÜÃÜá. AÈÉ¿áÊÜÃæWæ Ëg¿á®ÜWÜÃÜ ÓÝÊÜÞÅg嬆 AÊܮܣWæ PÝÃÜ|ÊÝ¨Ü D ¯OÝì¿áPÜ ¿áá¨ÜœÊÜ®Üá° C£ÖÝÓܨÜÈÉ ñÝÚPæãàpæ ¿áá¨ÜœÊæí¨æà PÜÃæ¿áÇÝWÜᣤñÜá¤. aÝÄ£ÅPÜ Zo®æWÜÙÜ®Üá° ÓÜãbÓÜáÊÜ ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° ¨ÝSÈst BÓݧ®Ü¨Ü ŸÃÜÖÜWÜÚWæ ŸTæçÃÜá G®Üá°ñݤÃæ. Ëg¿á®ÜWÜÃÜ¨Ü AÚ¿á ÃÝÊÜ á ÃÝg®Ü ÓÜ ¯ ° — ¿áÈÉ ¨ Ü ª ÃÝÊÜ Þ i £ÃÜ á ÊÜ á Æ ÖÜ Ä ÖÜ Ã Ü Gí¸æ ã Ÿº ŸTæçÃÜáPÝÃÜ®Üá ¨ÝSÈst ÃÝÊÜáÃÝ¿á®Ü ŸTæçÃÜá GíŸ WÜÅí¥Ü ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÄWæ ÔPÝRWÜ AÊÜÄWæ D ¿áá¨Üœ ®Üvæ¨Ü ÓܧÙÜ¨Ü ŸWæWæ A®ÜáÊÜÞ®Ü EípÝÀáñÜá. D ŸTæçÃÜá PܮܰvÜ ÖÝWÜã ÊÜáÃÝt GÃÜvÜã »ÝÐæWÜÙÜÈɨæ. ËÊÜÃÜWÜÚí¨Ü ÃÜíg¯à¿á ÖÝWÜã ÊÜÞ×£ Àáí¨Ü E±Ü¿ááPܤ G¯ÓÜáÊÜ D ŸTæçÄ®Ü ±Üä£ì±ÝsÜÊÜ®Üá° vÝ. PÜêÐÜ¡ PæãÇÝØÃÜ PÜáÆPÜ~ì ÓÜí±Ý©Ô¨Ü ±ÜâÓܤPܨÜÈɨæ. A¨ÜÃÜÈÉ D ¿áá¨Üœ ®Üvæ¨Ü ÓܧÙÜÊÜ®Üá° ÃÜPÜRÓÜ ñÜíWÜvÜX ÊÜáñÜᤠ®ÝÆñÜÊÝvÜ D GÃÜvÜá WÝÅÊÜáWÜÙÜ ÊÜá«æ WÜáÃÜá£ÓÜÇÝX¨æ. D ÓܧÙÜPæR ŸTæçÄ®ÜÈÉ ÃÝ¿á»ÝWÜ GíŸ ÖæÓÜĨæ. ÓÜáñܤÊÜááñÜ¤È®Ü FÃÜáWÜÙÜÈɨܪ ÓÜáÎüñÜ, ˨ÝÂÊÜíñÜ PæÆÊÜâ ÊÜáÖܯà¿áÃæãí©Wæ D ÓܧÙܨÜÈÉ ®æÆ AXÔ¨ÝWÜ ¿áá¨Üœ ®Üvæ¨Ü¨Ü᪠AÈÉÁáà G®Üá°ÊÜ PÜáÃÜáÖÜáWÜÙÜá & ÓÝËÃÝÃÜá ÓÜíTæ¿áÈÉ ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜ, PÜá¨ÜáÃæWÜÙÜ GÆáŸáWÜÙÜá & ÔPÜRÊÜÆɨæ, AÈÉÁáà ÔPÜR ËàÃÜWÜÆáÉWÜÙÜá, ÃÜ|ÓܧíŸWÜÙÜá ÓÜ×ñÜ ±ÜäÃÜPÜ ÓÝü J¨ÜXÔ¨ÜÊÜâ. AhÝWÜÃÜãPÜñæ ÖÝWÜã ñÜÊÜá¾ÊÜÄí¨ÜáípÝ¨Ü ¨æãÅàÖÜ¨Ü hæãñæWæ ÊÜááÔÉí ÃÝgÃÜ AÓÜÖÜ®æ ÖÝWÜã ÃÝg¨ÝÖÜ©í¨ÝX ÃÝÊÜáÃÝ¿á¯Wæ ÓæãàÇÝÀáñÜÆɨæ AÊÜ®Üá ñÜ®ÜWæ ÊÜáWÜ®Üí£¨Üª B©ÆÍÝ׿á Pæç¿áÈÉÁáà ÖÜñܮݨܮÜá. D ÃÜPÜRÓÜ ñÜíWÜw¿á ÊÜáÖÝ ¿áá¨Üœ©í¨Ü PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÓÝÌñÜíñÜÅ$ Êæç»ÜÊÜÊÜâ ®ÜÐÜrÊÝX ÖæãàÀáñæí¨Üá ÎÅà ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá ËÐݨܩí¨Ü ¨ÝSÈÓÜáñݤÃæ.

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 95

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 96


©í¨Ü ¿ááPܤÊÝ¨Ü PÜƳ®æ¿áá ®ÜÐÜrÊÝX, ÓÜÊÜÞg ±ÜâÃÜáÐÜ®Ü ÓÜÖÜÓÜÅ Ë«Ü ÊݱÝÃÜWÜÙÜ A£ ÓÜãûÜ$¾ÊÝ¨Ü ÓܱÜűÜíaÜ ±ÜÄÐÝRÃÜÊæà ¯gÊÝ¨Ü C£ÖÝÓÜÊæí¨Üá ÓÜÊÜì ÊÜÞ®ÜÂÊÝX¨æ.” C¨Ü®Üá° ÃÜbÓÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ? “ñÜñÝRÈà®Ü ÓÜÊÜÞg¨Ü ÃÝgQà¿á, «ÝËáìPÜ, ÎûÜ| ËÐÜ¿áPÜ, L¨æãÂàXPÜ, B¦ìPÜ, Pèoáí¹PÜ ÊÜááíñÝ¨Ü ÓÜÊÜì AíWÜWÜÙÜ ËÐÜ¿áÊÝX” ¨æãÃæ¿ááÊÜ ÓÝÊÜáXÅ¿á®Üá° ®Ý|Â, ÊÜáã£ì, ñÝÊÜáűÜo, ÎÇÝÍÝÓÜ®Ü KÇæ¿á WÜÄ¿á WÜÅí¥ÜWÙÜ áÜ , ÇÝÊÜ~, ±Ü¨,Ü BTÝÂÀáPæ, ÇæãàPÜÊÝñæì, ¨ÜíñÜP¥ Ü Ý©WÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÜíWÜÅ×Ô “±Üê¥ÜPÜRÃÜ| ñÜPÝì© ÍÜQ¤WÜÚí¨Ü AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÊÜáí¥Ü®Ü ÊÜÞw, bQñÝÕ±ÜäÊÜìPÜ ËÊÜáÎìÔ, ñÜñÌÜ &ËáàÊÜÞíÓÜPÜ Äà£Àáí¨Ü ±ÜÅ£±Ý©Ô ŸÃæ¨ÃÜ æ ¯gÊÝ¨Ü C£ÖÝÓÜÊâÜ Ô¨ÜÊ œ ÝWÜáÊÜâ¨Üá” ±ÜâOæÀáí¨Ü Ÿvæãà¨æWæ ñæÃÜÚ AÈÉ¿á ÓæíoÅÇ… ÇæçŸÅÄ¿áÈÉ ÊÜáñܤÐÜár A«Ü¿á®Ü PæçWæãívÜÃÜá. 1914ÃÜÈÉ «ÝÃÜÊÝvÜPæR Ÿí¨Ü AÊÜÃÜá 1&1&1914Äí¨Ü ©®ÜaÜÄ ŸÃæ¿áÆá ±ÝÅÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. ©®ÜaÜÄ¿á®Üá° ¨ÝSÈst Pæã®æ¿á ©®Ü 7&8&1953. (ÓÜíWÜãÃÜ®ÜÈÉ) vÝ. PÜêÐÜ¡ PæãÇÝØÃÜ PÜáÆPÜ~ì ŸÃæ¨Üá PܮܰvÜ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á ÖÜí² ±ÜÅPÜqst ÓÜíÍæãà«ÜPÜ ®Ý. ÎÅà. ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜ ±ÜâÓܤPÜ¨Ü A®ÜáŸí«Ü 1ÃÜÈÉ (±æàgá 60) 6.3.1914ÃÜ ©®ÜaÜÄ¿á ¨ÝSÇæ D Äà£Àáí©¨æ : “CÊÜ£¤®Ü ©ÊÜÓÜ C£ÖÝÓÜ ÓÜ í Íæ ã à«Ü P Ü ÊÜ á ívÜ Ù Ü ¨ Ü ÓÜ í Óæ § ¿ á®Ü á ° ñæ W æ ¿ á¸æ à Pæ ã à ¨ÝÓÜ Ã Ü ± Ü Ã Ü ÓÜ í WÜ Å ÖÜ Ê Ü ® Ü á ° ñæWæ¿á¸æàPæãà...”. 1914ÃÜ ¨ÜÓÜÃæ¿á ÍÜá»Ü ©®Ü¨Üí¨Üá ÎÅà BÆãÃÜ ÊæíPÜoÃÝ¿áÃÜ A«ÜÂûÜñæ¿áÈÉ ±ÝÅÃÜí¼ÓÜƳor D ÊÜáívÜÙÜ¨Ü ËaÝÃÜ ÎÅà BÆãÃÜ AÊÜÄWæ ±ÜâOæ¿áÈÉ ‘»ÝÃÜñÜ ÓÜíÍæãà«Ü®Ü ÊÜáívÜÙÜ’©í¨Ü ÓÜã–£ì ¿ÞX Ÿí¨Ü¨Ü㪠AÐær ¯g. ±ÜâOæ¿á ¸æàÃæ ¸æàÃæ PÝÇæàgáWÜÙÜÈÉ Aí¨Üá ˨Ý»ÝÂÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª ñÜÃÜá| PܮܰvÜ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜá ÎÅà BÆãÃÜ AÊÜÄWæ CíñÜÖÜ ‘ÊÜáívÜÙÜ’Êæäí¨ÜÃÜ Óݧ±Ü®æWÝX Jí¨Üá ®ÜãÃÜá ÃÜã±ÝÀá ÓÜíWÜÅ×Ô Pæãqr¨ÜªÃÜá. “B¨ÜÃæ PÜ®ÝìoPÜ C£ÖÝÓÜ ÓÜíÍæãà«Ü®Ü ÊÜáívÜÙÜ”¨Ü ±ÝÅÃÜí»Ü¨Ü ©®Ü¨Ü ÓÜí»ÜÅÊáÜ ¨ÜÈÉ ÎÅà ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃáÜ «ÝÃÜÊÝvÜ¨È Ü É ±ÝÆáWæãíwÃÜÈÆÉ. ÊÜááí©®Ü ÊÜáãÃÜá&®ÝÆáR ÊÜÐÜìWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜá ÊÜÞÊÜ®Ü ÊÜá®æ¿Þ¨Ü ®æWÜÊÝw FÄ®ÜÈÉÁáà PÜÙæ¨ÜÃæí¨Üá £Ú¨ÜáŸÃÜáñܤ¨æ. C¨ÜQRíñÜÆã WÜÊÜá®ÝÖÜì ËÐÜ¿áÊæí¨ÜÃæ ÎÅà ÃÝg ±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá D AÊÜ—¿áÈÉ 1914/1916 (1916ÃÜÈÉ AÊÜÃÜá ËsÜuÆ »ÜQ¤¿á C£ÖÝÓÜÊíæ Ÿ ÓÜíÍæãà«Ü®Ü ÇæàS®Ü ŸÃ橨ܪÃáÜ ) &Äí¨Ü 1620ÃÜ ÊÜÃWæ æ ŸÃ樨 Ü áÜ ª PæàÊÜÆ GÃÜvÜá&ÊÜáãÃÜá ÓÜíÍæãà«Ü®ÝñܾPÜ ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ. AÊÜâ PÜãvÜ PܮܰvÜ »ÝÐæ ÖÝWÜã PÜ®ÝìoPÜ »ÝÐæ¿á HQàPÜÃÜ|PæR ÓÜíŸí—Ô¨ÜíñÜÖÜÊÜâ. A»ÝÂÓÜ ±Üä|ì ËÊæàaÜ®æ ÖÝWÜã ÓÜñÜ̱Üä|ì ±ÜÅ£±Ý¨Ü®æÀáí¨ÝX D ÇæàS®ÜWÜÙÜá AñÜÂíñÜ ÊÜáÖÜñŲ̈ÜÊÜâWÜÙÝXÊæ. ¯©ìÐÜrÊÝX ÖæàÙÜÆá B«ÝÃÜWÜÙÜ PæãÃÜñæÀáí¨ÝX ÓÝ«ÜÂÊÝWÜ¨Ü PÝÃÜ| PæÆÊÜâ I£ÖÝÔPÜ Zo®æWÜÙÜ®Üá° AÊÜâWÜÙÜÐÜrPæR ¹oár D PæÆÊÜâ ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° ÎÅà ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜ iàÊÜ®ÜPæR ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ ¨ÝSÈÓÜŸÖÜá¨Üá. 1918&20ÃÜ ÓÜáÊÜÞÄWæ ®æWÜÊÝw ¹oár ÎÅà ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃáÜ PÜáoáíŸ ÓÜ×ñÜ «ÝÃÜÊÝvÜPRæ Ÿí¨Üá ñÜÊáÜ ¾ PÝ¿áì ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔ

¨ÜÃÜá. PÜ®ÝìoPÜ C£ÖÝÓÜ ÓÜíÍæãà«Ü®Ü ÊÜáívÜÚ¿á ¸æÙÜÊÜ~Wæ¿áÈÉ AÊÜÃܨÜá ŸÖÜá ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ±ÝñÜÅ. Cí¨Üá D ÊÜáívÜÚ¿á ÓÝÌ¿áñܤñæWæWæ JÙÜWÝ¨Ü C£ÖÝÓÜPæR ÓÜíŸí— st ÓÝü&±ÜâÃÝÊæ&¨ÝSÇæWÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô¨Ü᪠ÖæaÝcX ÎÅà ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃæà! ÊÜáívÜÚ¿á ÊÜááSÊÝ~¿ÞX ÖæãÃÜvÜᣤ¨Üª ±Ü£ÅPæ¿á ±ÜÅPÝÍÜ®Ü¨Ü ±Üä£ì gÊÝ¸ÝªÄ AÊÜÃܨÝXñÜá¤. C£ÖÝÓÜ ÓÜíÍæãà«Ü®æWæ ËÍæàÐÜ ñÜÃܸæ࣠AÊÜÍÜ Êæí¨Üã, ¯ÐÝuÊÜíñÜ ÖÝWÜã B ŸWæWæ JÆÊÜâÙÜÛ ñÜÃÜá|ÃÜ Jí¨Üá ŸÙÜWÜPæR B Ä࣠ñÜÃܸæ࣠Pæãoár AÊÜÃÜá ¨Üáw¨ÝWÜ ÊÜÞñÜÅ ®ÜÊÜáWæ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü C£ÖÝÓÜ¨Ü ËÊÜÃÜWÜÙÜá ¨æãÃÜPÜáÊÜÊæí¨Üá AÊÜÃÜá ®Üí¹¨ÜªÃÜá. A¨ÜPÝRX AÊÜÃÜá Áãàg®æ¿á®Üá° ÃÜã²Ô¨ÜªÃÜá. AÊÜÄWæ AÊÜÃÜ D GÆÉ PÝ¿áìWÜÙÜÈÉ ±Üä£ì ¿áÍÜ ¨æãÃÜPÜ©¨ÜªÃÜã 1920&30ÃÜ AÊÜ—¿áÈÉ AÊÜÃÜá ÓÜíÍæãà«Ü®æ¿á ûæàñÜŨÜÈÉ ±ÜÅaÜívÜ PæÆÓÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. D PæÆÓÜ AÊÜÃÜ iàËñÝÊÜ— ±Üä£ì ®Üvæ©ñÜá¤. 1953ÃÜ G²ÅÇ…®ÜÈÉ AÊÜÃÜá «ÝÃÜÊÝvÜ¨Ü ¸Ý®ÜáÈWÝX ñÜ¿ÞÄÔ ¹ñܤÄst “±ÜâÃÝ|WÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ¨ÜíñÜ PÜ¥æWÜÙÜá” ÇæàS®Ü C¨ÜPæR ÓÝü¿ÞX¨æ. PܮܰvÜ ®Ýw®Ü C£ÖÝÓÜPæR ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ CÃÜáÊÜ ÓÜíÍæãà«Ü®Ü ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° K©¨ÝWÜ ÎÅà ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü PÝ¿áì¨Ü AWÝ«Üñæ ®ÜÊÜá¾®Üá° ñÜoárñܤ¨æ. D ÇæàS®Ü WÜÙÜ®æ°ÆÉ JoárWÜãwÔ Jí¨Üá ÊÜÂÊÜÔ§ñÜ ÃÜã±ÜâPæãvÜÆá ±ÜſᣰԨÝWÜ A®Üá»ÜÊÜPæR ŸÃÜáÊÜ PæãÃÜñæWÜÙÜ®Üá° Ÿ©XÄÔ ®æãàw¨ÜÃæ, B PÝÆ¨Ü ÊÜáñÜᤠÊæç¿áQ¤PÜ Ëá£WÜÙÜÈÉ ÎÅà ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá H®æÆÉ PÜqrPæãqr¨ÝªÃæí¨Üá ®ÜÊÜáWæ WæãñݤWÜáÊܨÜá. “GÃÜvÜÃÜá ®ÜãÃÜÃÜ ®ÝvÜá ¿ÞÊÜâ¨Üá?” D ÓÜíÍæãà«Ü®Ü ÇæàS®ÜÊÜ®Üá° AÊÜÃÜá 1931ÃÜÈÉ ÊæáçÓÜãÃÜá ±Üor|¨ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü 16®æ¿á ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙܮܨÜÈÉ ±ÜÅÓÜá¤ñÜ ±ÜwÔ¨ÜÃÜá. D ®ÝvÜá Pæã±Ü| ®ÜWÜÃÜ¨Ü ®ÝvæíŸá¨Ü®ÜᰠԨܜWæãÚÓÜÆá AÊÜÃÜá E±ÜÁãàXÓÜáÊÜ B«ÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ÇæPÜR ÖÝQ¨ÜÊÜÃÜá ñܹº¸ÝºWÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÖÜgÊæà! PÜÙÜÓÜ WÝÅÊÜá¨Ü ÎÇÝÍÝÓÜ®Ü QÅ.ÍÜ. 970, PÜË Ãܮܰ PÜê£ Wܨݿáá¨Üœ QÅ.ÍÜ. 982, WÝÊÜÃÜÊÝvÜ WÝÅÊÜá¨Ü ÎÇÝÍÝÓÜ®Ü QÅ.ÍÜ. 1072, Æü$¾àÍÜÌÃÜ WÝÅÊÜá¨Ü ÎÇÝÍÝÓÜ®Ü QÅ.ÍÜ. 1078, ÓÝWÜÃÜ ñÝÆãQ®Ü 109®æà ÍÝÓÜ®Ü QÅ.ÍÜ. 1079, ÎPÝıÜâÃÜ ñÝÆãQ®Ü 293®æ¿á ÍÝÓÜ®Ü QÅ.ÍÜ. 1080, ÎPÝıÜâÃÜ ñÝÆãQ®Ü 98®æà ÍÝÓÜ®Ü QÅ.ÍÜ. 1103..... ×àWæ D ±Üqr ÓÝWÜáñܤ¨æ. C£ÖÝÓÜ ÓÜíÍæãà«Ü®æ¿áÈÉ ÓÝ×ñÜÂÊÜ®Üá° ÓÝü¿ÞX, ÊÝÂPÜÃÜ|ÊÜ®Üá° ÓÝ«Ü®ÜÊܮݰX E±ÜÁãàWÜ ÊÜÞwPæãívÜá ŸÃæ¨Ü ‘‘£ÃÜáÙÜY®Ü°vÜ ®ÝvÜá ¿ÞÊÜâ¨Üá?’’ Jí¨Üá A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ÇæàS®Ü. PܮܰvݼÊÜÞ¯ WÜÙÜá K¨ÜÇæà¸æàPÝ¨Ü ÇæàS®Ü Gí¨Üá ¨ÝSÈÓÜáÊÝWÜ, C¨Ü®æã°à©¨ÝWÜ EípÝWÜáÊÜ ÃæãàÊÜÞíaÜ®Ü ÖÝWÜã AaÜcÄ¿á ŸWæWÜã TݣŠPæãvÜáñæ¤à®æ. ‘PÜËÃÝgÊÜÞWÜì’¨Ü ±ÜÅ¥ÜÊÜá ±ÜÄaæfà¨Ü D PæÙÜX®Üí£¨æ :

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 93

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 94

PÝÊæàÄÀáí¨ÜÊÜÞ Wæãà > ¨ÝÊÜÄÊÜÃÜ Ëá¨Üì ®ÝvÜ¨Ý PܮܰvܨæãÙ… >>


PÝοáÈÉ¿á B ÎûÜ| ÓÜíÓæ§ ‘«ÜÊæãàì±Ü¨æàÍÜPÜ’ÃÜ®Üá° ñÜ¿ÞÄÓÜáÊÜ E¨æªàÍÜ Öæãí©ñÜá¤. ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜÈÉ «ÝËáìPÜ ËÐÜ¿á¨Ü BÓÜQ¤ PÜãvÜ AñÜÂíñÜ ±ÜÅSÃÜ ÖÝWÜã aÜáÃÜáPÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ Êæã¨ÜÆ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ÓÜíÍæãà«Ü®æWÜÙæÆÉ ®ÝvÜá&®Üáw¿á ËÐÜ¿áÊÝXÁáà C¨ÜªÊÜâ. CÈÉ C®æã°í¨Üá ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ÊÜÞñÜá ÖæàÙܸæàPÜá. C±Ü³ñܤ®æ ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü BÃÜí»Ü¨Ü Öæ㣤WÝWÜÇæà ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍÜ¨Ü A®æàPÜ Ÿá©œÊÜíñÜ ñÜÃÜá|ÃÜá ÎûÜ| ±Üvæ¨Üá ¨æàÍÜ¨Ü ŸWæWæ ÓÜíÍæãà«Ü®æ PæçPæãívÜá ®ÜÊÜá¾ñÜ®Ü¨Ü AÄÊÜâ Eíoá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ñæãvÜX¨ÜªÃÜá. ÇæãàPÜÊÜޮܠqÙÜPÜÃÜ bQñÜÕPÜ, ÓÜíÍæãà«Ü®Ý ñܱÜÔÕ®ÜÈÉ ÃÝÑóà¿á ÊÜá®æãà»ÝÊÜ hÝWÜêñÜWæãÙÜÛ ÖÜ£¤¨Ü᪨Üá C¨æà PÝƨÜÈÉ. ŸÖÜÙÜÐÜár ÓÜíÍæãà«Ü®æWÜÙÜá ±ÝÎcÊÜÞñÜ ±Ü¨Üœ£ A®ÜáÓÜÄÔ ŸÃæ¨ÜÊÜâWÜÙÝX¨ÜªÊÜâ. ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ ñÜÊÜá¾ ÓÜíÍæãà«Ü®æWæ ŸÙÜÔPæãívÜ ÊÜÞWÜì ÊÜÞñÜÅ ±Üä£ì »ÝÃÜ£à¿áÊÝXñÜá¤. ÊÜÓÝÖÜñÜá ÍÝ׿á GÙÜÛÐÜãr ±ÜÅ»ÝÊÜPæR JÙÜWÝWܨæ ÓÜíÍæãà«Ü®æ¿á Ëá£WÜÙæÆÉÊÜ®Üã° ŸÙÜÔPæãívܨÜ᪠ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜ ÖæWÜYÚPæ. WÜÙÜWÜ®Ý¥Ü ÓÝ×ñÜÂPæR PÜãvÜ D ÖæWÜYÚPæ ÓÜÆáÉñܤ¨æ. 1912ÃÜÈÉ ±ÜâOæ¿áÈɨݪWÜ ‘PæàÓÜÄ’ ±Ü£ÅPæ¿áÈÉ ‘ÊÜáÖÝÃÝÐÜó »ÝÐæ¿á C£ÖÝÓÜ’ ËÐÜ¿á¨Ü ÊæáàÇæ ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° BÖÝÌ¯Ô¨Ü AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üá°±ÜÁãàXÔPæãívÜá ÃÝg ±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá 20&8&1912ÃÜí¨Üá ñÜÊÜá¾ HÙÜá ÇæàS®ÜWÜÙÜÈÉ Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨Ý¨Ü ‘ÊÜáÖÝÃÝÐÜó ÊÜ PÜ®ÝìoPÜ’ GíŸ ÇæàS®ÜÊÜ®Üá° ŸÃæ¨ÜÃÜá. QÅ.ÍÜ. 639ÃÜÈÉ bà¯à ±ÜÅÊÝÔ ‘ ÊÜ á ÖÝÃÝÐÜ ó ’ (Êæ ã ÖÜ Y Æ PÜ á ¾ ) Gí¨Ü á ÊÜ ~ ìst ®ÝvÜ á Cí©®Ü A¥Ü ì ¨Ü È É E±ÜÁãàXÓÜáÊÜ ÊÜáÃÝt ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ g®ÜÃÜ ®ÝvÝXÃÜÈÆÉ. ÊÜáÖÝÃÝÐÜó ÍÜŸª©í¨Ü ÊÜáÃÝt »ÝÐæ BvÜᣤÃÜáÊÜ g®ÜWÜÙÜ ±ÜŨæàÍÜÊæí¨Üá A¥æçìÓÜáÊÜ ÃÜã{ £àÃÜ C£¤àb®Ü¨ÝX¨æ. B b௠±ÜÅÊÝÔ ÊÜ~ìst ÃÝg嬆 ÃÝg«Ý¯ ÊÝñݲ (¸Ý¨ÝËá) ¿ÞXñÜá¤. BWÜ ‘ÊÜáÖÝÃÝÐÜó’¨Ü A¥Üì ¨æãvÜx ®ÝvÜá Gí¨ÝXñÜᤠÊÜáñÜᤠA¨Üá PÜ®ÝìoPÜÊÝXñÜá¤. ÊÜáÃÝtà g®ÜÃÜá ÊÜáãƨÜÈÉ ÊÜÃÝØvÜ ±ÝÅíñܨÜÊÜÃÜá. AÊÜÃÜá A®ÜíñÜÃÜ Wæãà¨ÝÊÜÄ¿á ¨Üü|PæR Ÿí¨ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠÓÜáÊÜÞÃÜá 12®æà ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü Öæ㣤Wæ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü »ÝWÜÊÝ¨Ü PÜêÐÝ¡ ®Ü©¿á ñÜo¨ÜÊÜÃæWÜã Ÿí¨Üá ®æÇæÔ Cí©®Ü ÊÜáÖÝÃÝÐÜóPæR PÝÃÜ|ÃݨÜÃÜá. ¸ÝŸá ÊÜáágáÊÜá¨ÝÃÜ GíŸ C£ÖÝÓÜgnÃÜá ‘PܮܰvÜ »ÝÐæ ÊÜáñÜᤠPܮܰvÜ g®ÝíWÜ A£ ±ÝÅbà®Ü PÝÆ©í¨ÜÆã ÓÜá«ÝÃÜOæ Öæãí©¨Ü Ô§£¿áÈɨܪÃÜá ÊÜáñÜᤠÃÝgÂÊÝÙÜᣤ¨ÜªÃÜá’ Gí¨Üá ‘Modern Review’ ±Ü£ÅPæ¿á gã®… 1912ÃÜ ÓÜíbPæ ¿áÈÉ ŸÃ橨ݪÃæ. Wæãà¨ÝÊÜÄ ÊÜáñÜᤠñݲ ®Ü©WÜÙÜ ®ÜvÜá訆 ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ QÅ.ÍÜ. Jí¨Ü®æà ÍÜñÜÊÜޮܨÜÈÉ Ÿ¨ÜáQ¨Üª ÖÝÆ GíŸ PÜË ŸÃæ¨Ü WÝ¥Ý ÓܱܤÍÜ£ ±ÜâÓܤPܨÜÈÉ A±Ý³, AñÝÂ(Añæ¤), ñÜá±Ü³, Ô±æ³ CñÝ© PܮܰvÜ ÍÜŸªWÜÚÊæ. D ÍÜŸªWÜÙÜá ÃÝgQà¿á ÊÜÂÊÜÖÝÃܨÜÈÉ ÊÜáñÜᤠÊÜá®æ ÊÝñæì¿áÈÉ ŸÙÜÓÜáÊÜíñÜÖÜÊÜâWÜÙÜá. Aí¨ÜÃæ ÓݧÀáPÜ g®ÜÃÜ ¸Ý¿áÈÉ ŸÃÜáÊÜ ÍÜŸªWÜÙÝXÊæ. ×àWæ PܮܰvÜ ®Ýw®Ü ËÓݤÃÜÊÜ®Üã° ±ÝÅbà®Üñæ¿á®Üã° ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá ÓÝ«ÝÃÜ Ô¨Üœ±ÜwÓÜáñݤÃæ.

1912Äí¨Ü 1914ÃÜ AÊÜ—¿áÈÉ AÊÜÃÜá ŸÃæ¨Ü BÃÜá ÇæàS®ÜWÜÙÜ hæãñæWæ 21&7&1914ÃÜí¨Üá ŸÃæ¨Ü ‘±ÜívÜÃܱÜâÃÜ ËsÜuÆ »ÜQ¤’ GíŸ ÇæàS®ÜÊÜ®Üá° K¨Ü¸æàPÜá. D GÆÉ ÇæàS®ÜWÜÙÜ ñÝñܳ¿áìÊÝX GÃÜvÜá ÊÜÞñÜá ŸÃæ¿ááÊÜâ¨ÜQRíñÜ Êæã¨ÜÆá ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá 1922ÃÜÈÉ ‘PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜÄÐÜñܳ£ÅPæ’¿á APæãràŸÃÜ ÓÜíbPæ¿áÈÉ ŸÃæ¨Ü ‘PÜ®ÝìoPÜ C£ÖÝÓÜ ÓÜíÍæãà«Ü®Ü’ GíŸ ÇæàS®ÜÊÜ®Üá° WÜÊÜá¯ÓܸæàPÜá. ÃÝg ±ÜâÃæãà×ñÜÃÜ ŸÖÜá±ÝÆá ÇæàS®ÜWÜÙÜá D PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜÄÐÜñܳ£ÅPæ¿áÈÉÁáà ¸æÙÜPÜá PÜíw¨ÜªÃÜã C¯°ñÜÃÜ A®æàPÜ ÇæàS®ÜWÜÙÜá ÊÝWÜã½ÐÜ|, g¿áPÜ®ÝìoPÜ, PÜÊÜáìËàÃÜ, aÜí¨æãÅà¨Ü¿á, ±ÝÅbà®Ü PÜ®ÝìoPÜ, PܮܰvÜ®Üáw, ®ÜÊÜ¿ááWÜ ÖÝWÜã iàÊÜ®Ü ±Ü£ÅPæ WÜÙÜÆãÉ ±ÜÅPÜoÊÝXÊæ. ÓÝÌÃÜÓÜÂPÜÃÜ ËÐÜ¿áÊæäí¨Ü¯°ÈÉ ®ÜÊÜáã©ÓܸæàPÜá. bPÜRÊÜáWÜÙÜãÄ ®ÜÈÉ 1921ÃÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ÓÝ×ñÜ ±ÜÄÐÜ£¤®Ü ÓÜ»æ¿áÈÉ ®Ý.ÎÅà. ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá ÍÜÅÊÜá±Üoár PÜÇæÖÝQ¨Ü PܮܰvÜ ±Ü£ÅPæWÜÙÜ ±ÜŨÜÍÜì®ÜÊæäí¨Ü®Üá° ÖÜãwPæãíw¨ÜªÃÜá. 57 ÊÜáêñÜ ±Ü£ÅPæWÜÙÜá ÖÝWÜã 66 ÓÜiàÊÜ ±Ü£ÅPæWÜÙÜá CÈÉ ±ÜŨÜÎìñÜ ÊÝX¨ÜªÊÜâ. D PÜáÄñÜá ŸÃæ¨Ü ÇæàS®Ü, ÓÜíÍæãà«Ü®æ¿á hæãñæWæ ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜ hÝn®Ü±ÜÅÓÝÃÜ, ÇæãàPÜhÝWÜꣿáíñÜÖÜ PÝÙÜiWÜÙÜ ¨æãÂàñÜPÜÊÝXÊæ. PÜ®ÝìoPÜ C£ÖÝÓÜ ÓÜíÍæãà«Ü®Ü ÇæàS®Ü¨Ü ÊÜáÖÜñÜÌ CÃÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜá ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá ÖæàÙÜáÊÜ C£ÖÝÓÜ¨Ü A¥Üì/ÊÝÂTæ ÖÝWÜã D C£ÖÝÓÜÊÜ®Üá° PÜoárÊܨÜá ÖæàWæíŸ SbñÜ ËÊÜÃÜWÜÙÜÈÉ. B¨ÜÃæ DWÜ ®ÜÊÜá¾ ÊÜÞñÜá& PÜñæ¿áÈÉ CÃÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá JŸº ÍæÅàÐÜu ÊÜáÃÝt ÓÜíÍæãà«ÜPÜ C£ÖÝÓÜPÝÃÜ®Ü ¯|ì¿áWÜÙÜ®Üá° Öæãvæ¨Üá ÖÝQ¨Ü ŸWæ¿á®Üá° ®æãàvæãà|. vÝPÜrÃÜ BÃ….i. »ÜívÝÃÜPÜÃÜ D C£ÖÝÓÜPÝÃÜÃÜá. AÊÜÃÜá 1884ÃÜÈÉ ŸÃæ¨Ü Early History of Dekkan (Deccan)¨ÜÈÉ, væPÜR®…, ¨Üü| C¨Üá ÊÝ¿áá ±ÜâÃÝ|¨ÜÈÉ ÊÜ~ìÓÜƳor ¨ÜüOݱܥÜÊæí¨Üã, D ¨ÜüOÝ±Ü¥Ü GíŸá¨Üá PæàÊÜÆ ÊÜáÃÝt ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ ±ÜŨæàÍÜ Gí¨Üá ¯|ìÀáÓÜáñݤÃæ. ÊÝ¿áá±ÜâÃÝ|¨Ü A«Ý¿á 85ÃÜÈÉ¿á 104®æà ÍæãÉàPÜ ÊÜ®ÜᰨܜÄÔ ÎÅà ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá C¨ÜÃÜÈÉ ŸÃÜáÊÜ ®Ü©WÜÙÜá Wæãà¨ÝÊÜÄ, ¼àÊÜáÃܦ, PÜêÐÝ¡, Êæà~à, ñÜáíWܻܨÝÅ, PÝÊæàÄ ®Ü©WÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ ¨ÜüOÝ ±Ü¥Ü¨ÜÈɨÜ᪠®ÜÊÜáì¨Ý, ñݲWÜÚÈÉÆÉ. ×àWÝX PÝÊæàÄÀáí¨Ü Wæãà¨ÝÊÜÄÊÜÃæWæ Öܹº¨Ü D ¨Üü|±Ü¥Ü PÜ®ÝìoPÜ A¥ÜÊÝ PܮܰvÜ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜÊÜÃÜ ±ÜŨæàÍÜÊæà ÖæãÃÜñÜá ÊÜáÃÝt ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜÊÜÃܨÜÆÉ Gí¨Üá ±ÜÅ£±Ý©ÓÜáñݤÃæ. PÜ®ÝìoPÜ¨Ü C£ÖÝÓÜ ¸æÙÜQWæ ŸÃܸæàPݨÜÃæ “PÜñܤƨÜÈÉ PÜáÚ£ÃÜáÊÜ PܮܰvÜ ±ÝÅbà®Ü I£ÖÝÔPÜ WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜáá©ÅÔ” ±ÜÅԨܜ ±ÜwÓܸæàPÜá Gí¨Üá PÜÙÜPÜÚÀáí¨Ü ÖæàÙÜáñݤÃæ. ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜ PÜ®ÝìoPÜ C£ÖÝÓÜPæR ÓÜíŸí—st CñÜÃÜ PæÆÊÜâ ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜíü±Ü¤ÊÝX ¨ÝSÈÓÜáÊÜ Êæã¨ÜÆá D ÇæàS®Ü¨Ü ²àtPæ¿ÞX ŸÃÜáÊÜ PæÆÊÜâ ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° PæàÙæãà|. “A¨Üá½ñÜ ÃÜÊÜá ¿áá¨ÜœWÜÙÜ ÊÜ|ì®æ¿áá A¥ÜÊÝ PæàÊÜÆ AÃÜÓÜá ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü aÜÄñæÅ Ááí¨ÜÃæ C£ÖÝÓÜÊæí¨Üá ±ÝÅbà®Ü g®ÜÃÜ PÜƳ®æ¿áá. B¨ÜÃæ DaæWæ D AÊݲ¤ ¨æãàÐÜ

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 91

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 92


A¨Ü®Ý°vÜáÊÜ g®ÜÃÜá ÊÝÓÜÊÝXÃÜáÊÜ ±ÜŨæàÍÜ ÖÝWÜã AÊÜÃÜ Joár iàÊÜ®Ü ±Ü¨Üœ£ CÊÜâWÜÚWæ ±ÜÃÜÓܳÃÜ ÓÜíŸí«ÜËÃÜáÊÜâ¨Ü®æ°à Cí¨Üá ®ÝÊÜâ ®ÝvÜá&®Üáw&ÓÜíÓÜ¢£Ááí¨Üá PÜÃæ¿ááñæ¤àÊæ. C£ÖÝÓܨÜÈÉ ÔWÜáÊÜ ËÊÜÃÜWÜÙÜ ±ÜÅPÝÃÜ D Ä࣠PܮܰwWÜÃæÆÉ BvÜÚñÝñܾPÜ ÊÝX Jí¨ÝX¨Ü᪨Üá aÝÆáPÜÂÃÜ ËPÜÅÊÜÞ©ñÜ娆 ÖÝWÜã ®ÜíñÜÃÜ¨Ü Ëg¿á®ÜWÜÃÜ¨Ü ÓÝÊÜÞÅg嬆 AÊÜ—¿áÈÉ ÊÜÞñÜÅ Gí¨Üá ÖæàÙÜŸÖÜá¨æà®æãà! ®ÜÊÜáWæ ÓÜíŸí—st ËÐÜ¿áPÝRX H®Ü®Üá° ÖæàÙÜŸÖÜá¨æàí¨ÜÃæ : ®ÝÊÜâ ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤÃÜáÊÜ ¨ÜÍÜPܨÜÈÉ D PܮܰwWÜÃæÆÉ I¨Üá ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÃÝgÂWÜÙÜÈÉ ÖÜíb ÖæãàX¨ÜªÃÜá ÖÝWÜã D ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÃÝg¨ÜÈÉ¿áã & (ÊÜáÖÝÃÝÐÜó, Öæç¨ÜÃݸݨ…, ÊÜá¨ÝÅÓÜ, ±ÝÅË®ÜÕ) PܮܰwWÜÃÜá GÃÜvÜ®æà ¨Ühæì¿á ®ÝWÜÄPÜÃÝX¨ÜªÃÜá. ÎÅà BÆãÃÜ AÊÜÄWæ ÎûÜ|¨Ü ÓÜÆáÊÝX ±ÜâOæ¿áÈɨݪWÜ D A®Üá»ÜÊÜ ÖæaÝcX ñÜqrñÜá. B¿Þ ÃÝgÂWÜÙÜÈÉ (CÊÜâWÜÚWæ ±ÝÅíñÜWÜÙæí¨Üã PÜÃæ¿áᣤ¨ÜªÃÜá) ÍÝÇæ PÝÇæàgáWÜÙÜÈÉ PÜÈÓÜÈPæR Æ»ÜÂÊÝX¨Üª ±ÜsÜ ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜÈÉ PܮܰwWÜÃÜ C£ÖÝÓÜ¨Ü ËÊÜÃÜWÜÙÜá ËÃÜÙÜ ÖÝWÜã ¯PÜêÐÜrÊÝX ŸÃæ¿áƳqr¨ÜªÄí¨Ü, ÎüñÜ PܮܰwWÜÃÜÈÉ ÓÜ×ñÜ ñÜÊÜá¾ ±ÜäÊÜìgÃÜ ŸWæWæ ÓÜÄ¿Þ¨Ü hÝn®ÜËÆɨæ ÓÜÖÜgÊÝXÁáà A¼ÊÜÞ®Ü¨Ü AíÍÜ AÐÝrX PÝ|ᣤÃÜÈÆÉ. BPÜÔ¾PÜÊÝX ñÜÊÜá¾ ÓÜíŸí—PÜÃÜ ÊÜá®æWæ B®æWæãí©Wæ BÆãÃÜá ÊæíPÜoÃÝ¿áÃÜá ÖæãàX©ªÆÉÊݨÜÃæ, ÖÜí²&Ëg¿á®ÜWÜÃÜPæR »æàq PæãqrÃÜ©¨ÜªÃæ PÜ®ÝìoPÜñÜÌ¨Ü AÄÊÜâ ÊÜáãvÜáÊܨÜá C®Üã° ñÜvÜÊÝWÜᣤñæã¤à H®æãà! B¨ÜÃæ C¨Üá 1905ÃÜÈÉ ÓÜí»ÜËÔñÜá; PܮܰwWÜÃÜ B«Üá¯PÜ C£ÖÝÓÜ¨Ü »ÝWÜ嬆 ¸ÝXÆá ñæÃæÀáñÜá. C¨æà D 1905ÃÜÈÉ BÆãÃÜ ÊæíPÜoÃÝ¿áÃÜá PÝÀá¨æ A»ÝÂÓÜ ÊÜááXÔ «ÝÃÜÊÝvÜPæR Ÿí¨ÜÃÜá. ÁãàWÝÁãàWÜÊæí¨ÜÃæ A¨æà ÊÜÐÜì ®Ý.ÎÅà. ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜì¨Ü pæÅà¯íW… ÊÜááXÔ ÎûÜPÜ ÊÜ꣤WÝX «ÝÃÜÊÝvÜPæR Ÿí¨ÜÃÜá. ®ÝÃÝ¿áOÝaÝ¿áì ÎÅà¯ÊÝÓÝaÝ¿áì ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜ C¨Üá AÊÜÃÜ ÓÜÄ¿Þ¨Ü ±Üä£ì ÖæÓÜÃÜá. AÊÜÃÜá Aí©®Ü «ÝÃÜÊÝvÜ iÇæÉ¿á ÖÝÊæàÄ ñÝÆãQ®Ü ÖÝÊæàÄWæ £àÃÜ ÓÜËáà±Ü¨ÜÈÉÃÜáÊÜ AWÜw WÝÅÊÜá¨ÜÊÜÃÜá (AWÜw Cí©WÜã ÎÅà ÍæàÐÝaÜÆ ÓÝÌËáWÜÙÜ BÍÜÅÊÜá, WÜáw, ÓÜíÓÜ¢ñÜ ±ÝsÜ ÍÝÇæÀáí¨Ü ±ÜÅԨܜÊÝX¨æ) AÊÜÃÜá ÖÜáqr¨Ü᪠17 iÇæÉ 1887ÃÜí¨Üá. AÊÜÃÜá ÊÜááÈR ±ÜÄàûæ¿á®Üá° iÇæÉWæà ±ÜÅ¥ÜÊÜá Óݧ®Ü ±Üvæ¨Üá ±ÝÓݨܪÃÜá. AÊÜÄWæ PÜÈst ÎûÜPÜÃÜÈÉ ÎÅà APÜãRÃÜ ÊÜÞÓܤÃÜÃÜ®Üá° ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá g®Ü¾¨Üá¨ÜªPÜãR ®æ®æÓÜᣤ¨Ü᪨Üá, ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜì¨Ü pæÅà¯íWÜ®Üá° ¿áÍÜÔÌ¿ÞX ÊÜááXÔ ÓÜÃÜPÝÄ ÍÝÇæ¿áÈÉ ÊÜÞÓܤÃÜÃÝX iàÊÜ®Ü ±ÝÅÃÜí¼Ô¨Ü᪨Üá CÐÜr®Üá° ¹orÃæ ÊÜáñÝÂÊÜ ËÊÜÃÜWÜÙÜã AÊÜÃÜ ŸWæWæ SbñÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ÔWÜáÊÜâ©ÆÉ. ®ÜÊÜáWæ AÐÜár ÓÝPÜá. Aí©®Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ EgÌÆ ÃÝÐÜó»ÜQ¤¿á®Üá° ¹ñÜá¤ÊÜ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª ÇæãàPÜÊÜޮܠqÙÜPÜÃÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜñŲ̈ÜÈÉ ŸÃÜᣤ¨Üª PæàÓÜÄ ©®Ü±Ü£ÅPæ «ÝÃÜÊÝvÜ¨Ü ŸÖÜáñæàPÜ ÓÜáÎüñÜ ÊÜá®æWÜÙÜÈÉ ®æãàvÜÔWÜᣤñÜá¤. ±æàÍÜÊÝÀá ©®ÜWÜÚí¨ÜÆã ÊÜáÃÝt ÊÜá¿áÊÝX¨Üª Aí©®Ü ÊÜááíŸÀá PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ñÜáí¸æÆÉ ÊÜáÃÝt¿á¨æà ¨Ü¸ÝìÃÜá.

B¨ÜÃæ PæàÓÜÄ¿á ÊÜááTÝíñÜÃÜ qÙÜPÜÃÜá g®ÜhÝWÜê£ ŸÃæ¨Üá ÊÜÞw¨Ü᪨Üá AñÜÂíñÜ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü I£ÖÝÔPÜ Zo®æÁáí¨æà ÖæàÙܸæàPÜá. PæàÓÜÄ¿áÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü PæÆÊÜâ ÇæàS®Ü WÜÚWæ ±ÜÅ£QÅÁá ŸÃæ¨Ü ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá 1908ÃÜÈÉ ñÜÊÜá¾ ÓÜÃÜPÝÄ ®èPÜÄÀáí¨Ü PæçñæãÙæ¨ÜáPæãívÜÃÜá. A¨æà ÊÜÐÜì BÆãÃÜ ÊæíPÜoÃÝ¿áÃÜá ±ÝÅÃÜí¼Ô¨Ü ÃÝÑóà¿á ÍÝÇæ¿áÈÉ ÎûÜPÜÃÝX ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá BÆãÃÜ AÊÜÃÜ®Üá° PÜãwPæãívܨÜ᪠Jí¨Üá ©àZì ÖÝWÜã AñÜÂíñÜ ´ÜÆPÝÄà ÓÜÖÜÁãàWÜPæR PÝÃÜ|ÊÝÀáñÜá. PܮܰwWÜÃÜÈÉ ñÝÊæÆÉ Jí¨Üá G®Üá°ÊÜ ÓÝ̼ÊÜÞ®Ü ÊÜáãwÔ, AÊÜÃÜ®æ°ÆÉ C£ÖÝÓÜ&±ÜÅhæn¿á ÊÜáãÆPÜ »ÝÊÜ®ÝñܾPÜÊÝX Jí¨ævæWæ ñÜÃÜáÊÜÈÉ ÊÜááíŸÀá & PÜ®ÝìoPܨÜÈɨܪ PܮܰvÜ ±ÜÅhÝnÊÜíñÜÃÜ PÝ~Pæ¿á¨æà ÔíÖܱÝÆá. ‘ PÜ®ÝìoPÜ WÜñÜÊæç»ÜÊÜ’ÊÜ®Üá° ÖæàÚ ±ÜÅaÝÃÜWæãÚÔ, 1936ÃÜÈÉ Ëg¿á®ÜWÜÃÜ ÓÝÊÜÞÅg Óݧ±Ü®æ¿á ÐÜp…&ÍÜñÜ&ÓÝíÊÜñÜÕÄPÜ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü gÃÜáXÔ, ÖÜáĨÜáí¹Ô PܮܰwWÜÃÜ®Üá° QÅ¿ÞÎàÆÃÝXÔ¨Ü᪠BÆãÃÜ ÊæíPÜoÃÝ¿áÃݨÜÃæ, AÊÜÃÜ hæãñæWæà C¨Ü᪠C£ÖÝÓÜ ÓÜíÍæãà—Ô ‘PܮܰvÜñÜÌ’ÊÜ®Üã° PÜqrPæãor¨Ü᪠®Ý.ÎÅà. ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá. D ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜ ÓÜíÍæãà«Ü®ÝñܾPÜ ÇæàS®ÜWÜÙÜ ŸWæWæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ Êæã¨ÜÆá AÊÜÃÜ Aí©®Ü «ÝÃÜÊÝvÜ¨Ü iàÊÜ®Ü¨Ü ŸWæWæ C®æ°ÃÜvÜá&ÊÜáãÃÜá ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° ®æãàí¨ÝÀáÓÜáÊÜâ¨Üá AWÜñÜÂ. Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÝX ÃÝÑóà¿á ˨ÝÂÆ¿á Ÿí¨Ý¨ÜÃã Ü ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃáÜ «ÝÃÜÊÝvÜ ¨ÜÈÉÁáà EÚ¨ÜÃÜá. ÍÝÇæ¿áÈÉ ÊÜÓÜ£, ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ AÊÜÃÜ Aij Wæãà¨Üã ¸ÝÀá ÊÜÞw ÖÝPÜᣤ¨Üª Fo ÖÝWÜã ˨ÝÂÆ¿á¨Ü ÊÝaÜ®ÝÆ¿á¨ÜÈɨܪ ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ K¨Üá. D ÊÝaÜ®ÝÆ¿á¨ÜÈÉ ÎÅà WÜáÃÜá®Ý¥Ü ´ÝoPÜ GíŸ ÊÜQàÆÃÜá ¨æà~Wæ¿ÞX Pæãor ÊÜáÃÝt¿áÈÉ¿á ÓÜíÍæãà«Ü®ÝñܾPÜ ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜá ËÍæàÐÜÊÝX A»ÜÂÔÔ¨ÜÃÜá. D K©¯í¨Ü AÊÜÃÜá ÓÜíÍæãà«Ü®æÁávæWæ BPÜÑìñÜÃݨÜá¨ÜÆɨæ, ÊÜáÃÝt (C£ÖÝÓÜ) ÓÜíÍæãà«Ü®ÜPÝÃÜÃÜ ñܱÜâ³ WÜÅ×PæWÜÙÜ®Üá° PÜívÜáPæãívÜÃÜá. PܮܰvÜ¨Ü Bñܾ AÊÜÃÜ®Üá° PÜãX PÜÃæ¿á ÖÜ£¤ÃܸæàPÜá. GÃÜvÜ®æ¿á¨ÝX ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ¹vÜá訆 ÊæàÙæ¿á®Üá° BÆãÃÜ ÊæíPÜoÃÝ¿áÃÜ ñÜí¨æ ¼àÊÜáÃÝ¿áÃæãvÜ®æ PÜÙæ¿áᣤ¨ÝªWÜ, D ¼àÊÜáÃÝ¿áÄí¨Ü PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü C£ÖÝÓÜ¨Ü ŸWæWæ A®æàPÜ ËÐÜ¿áWÜÙáÜ ÔQR¨Æ ªÜ ɨ,æ ÊÜááSÂÊÝX ®ÜÊáÜ ¾ g®ÜÃÜ C£ÖÝÓÜ ÊÜ®Üá° A»ÜÂÔÔ A¨ÜÃÜ WÜÄÊæá¿á®Üá° PÜívÜá×w¨Üá ÓÝÃܸæàPæíŸ ±æÅàÃÜOæ, ±ÜÅaæãà¨Ü®æ ¨æãÃÜQàñÜá. ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜ ±ÜÅ¥ÜÊÜá ÓÜíÍæãà«Ü®ÝñܾPÜ PÜê£ ÃÜã±ÜâWæãívÜá ÓÜÌñÜ@ BÆãÃÜ ÊæíPÜoÃÝ¿áÃæà A¨Ü®Üá° 1910ÃÜÈÉ ±ÜÅPÜqÔ¨ÜÃÜá. ®ÜÊÜá¾ ÓÜíÓÜ¢£¿á AË»Ýg AíWÜ ÊÝ¨Ü ‘¨Ý®Ü«ÜÊÜáì ±Ü¨Üœ£’¿á ŸWæX®Ü D PÜê£ A¨æà ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ±ÜÅPÜoWæãíwñÜá. A¨Ý¨Ü PæÆ©®ÜWÜÙÜÈÉÁáà A®Ü°±ÜäOæì ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ Aij Wæãà¨Üã¸ÝÀá¿áÊÜÃÜá ¯«Ü®Ü Öæãí©¨ÜÃáÜ . ŸÖÜáÍÜ@ AÐæã£r W¤ ÝWÜÇàæ ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜ ÄWæ ñÜÊáÜ ¾ ÊÜááí©®Ü ¨ÝÄ PÝ|ñæãvÜXÃÜ ¸æàPÜá. AÊÜÃÜá «ÝÃÜÊÝvÜ ¹oár PÝÎWæ ÖæãàX ‘»ÝÃÜñÜ «ÜÊÜáì ÊÜáÖÝÊÜáívÜÆ’ GíŸ ÎûÜ| ÓÜíÓ槿áÈÉ Jí¨Üá ÊÜÐÜì A«Ü¿á®Ü ÊÜÞw 1912ÃÜÈÉ ±ÜâOæWæ Ÿí¨ÜÃÜá.

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 89

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 90


PÜáÚñÜ «Ý®ÝÊÜÓ槿á ÊÜáã£ì. ¸æ®Ü° ×í¨æ G¨Ü᪠¯íñÜ HÙÜá Öævæ¿á ÓܱÜì. C¨Üá PÜáívÜȯà hÝWÜêñÝÊÜÓ槿á E±ÜÊÜÞÆíPÝÃÜ. ÖÝWæà CÃÜáñܤ¨æ... B ÍÜQ¤¿á ±ÜÃÝPÜÅÊÜá. ®Ý®Üá ¯®Ü° ÊÜááí¨æ GÐÜár bPÜRÊÜ GíŸ AÄÊÜâ ÊÜáãwÓÜáÊÜ ûÜ| A¨Üá. B ®Ý®Üá ÖæãÃÜXÆÉ JÙÜWæà C¨æ GíŸá¨Ü®Üá° £Ú¨Üá ŸÃÜáÊÜ ±ÜÃÜÊÜá ˮܿá. Cí¥Ü Ô§£ ñÜÆá²¨Ü ÎÐÜ®ܮÜá° ¯«Ý®ÜPæR WÜáÃÜá ±ÜÅÊæàÎÓÜáñݤ®æ. ®Ý®Üá bPÜRÊÜ Gí¨Üá J²³PæãívÜ ÊæáàÇæÁáà AÊܮܮÜá° ¨æãvÜx¨Üá ÊÜÞvÜáÊÜ PæÆÓÜ. C¨Ü®æ°à ÍÜQ¤±ÝñÜ¨Ü ÖæÓÜÃÜÈÉ PÜÃæ¨ÜÃÜá. ñܮܰ®Üá° AÊÜ®ÜÈÉ ÖÜĹvÜáÊÜ PæÆÓÜ. WÜáÃÜá ¯«Ý®ÜPæR AíWÝíWÜWÜÙÜÈÉ ±ÜÅÊæàÎÓÜáñݤ®æ. ÎÐÜ ñÝ®Üá ¯ÍæÂàÐÜ®ÝX AÊܮܮÜá° ¸æÙæ¿ááñݤ®æ. C¨Üá AÊÜ®æà BX¹vÜáÊÜ ±ÜÃÜÊÜá ±æÅàÊÜá. Cí¥Ü A¨æÌ$çñÜ »ÝÊܨÜÈÉ AÊÜ®Üá CÊÜ®Üá PÜãw¨Ü aæçñܮܠPÝ|ñæãvÜWÜáñܤ¨æ. D ÍÜQ¤±ÝñÜÊÜä ±ÜÃÜÊÜá ±æÅàÊÜá¨Ü ¨æãÂàñÜPÜÊÝXÁáà ®Üv橨æ.

®Ý.ÎÅà. ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜ ÓÜíÍæãà«Ü®ÝñÜP¾ Ü ÇæàS®ÜWÙÜ È Ü É »ÝÐæ ÊÜáñÜᤠC£ÖÝÓÜ

B¨ÜªÄí¨ÜÇæà ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÄWæ Aí¥Ü ñæàgÓÜáÕ. B AÊܮܮÜá° GaÜcÄÔ ñÝ®Üã CÃÜáÊÜ AÊÜÓæ§ A¨Üá. ®ÝÊÜâ ÊÜÞñÜÅÊæà BX AÊܯWæ GaÜcÃÜ ÊÜÞvܨÜí¥Ü AÖÜíPÝÃÜ¨Ü WæãàvæÀáÆÉ AÈÉ. AÊܮܮÜá° CÊÜ®Üá ÓæàÄ¨Ü ±ÜÃÜÊÜá ËáÆ®Ü˨æ. A¨Üá Ëà¿áì ËÓÜgì®æ¿á ËáÆ®Ü AÆÉ. ÍÜQ¤±ÝñÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ AÊÜñÜÃÜ|. Aí¥Ü ÓÜêÑr¿áá ¿ÞÊÜ PÝÆPÜãR A®ÜíñÜÊÝX ¸æÙ橨æ. A®ÜíñÜÊÝWÜáÊÜ ÖÜÔÊÜâÙÜÛÊÜ®Üá ±ÜÃÜÊÜá ±æÅàÊÜáPæR ÍÜÃÜOæ®Ü°¨æ WÜ£ÀáÆÉ. ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ.

vÝ. ¨ÜáÐÜÂíñÜ ®ÝvÜWèvÜ "ÊæíPÜpÝ©Å' 124, 2 Êæáç®… WÝí—à®ÜWÜÃÜ «ÝÃÜÊÝvÜ & 580 004 & : 9972821896

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 87

C±Ü³ñܤ®æ ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü Êæã¨ÜÆ ¨ÜÍÜPÜ; AÊÜâ PܮܰwWÜÃÜ ËÓܾ$ê£¿á ©®ÜWÜÙÝX¨ÜªÊÜâ. B ¨ÜÍÜPÜÊÜ®æ°à PÜáÄñÜá ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ÊÜáñÜ㤠ËÍæàÐÜ˨æ. Êæ ã ¨Ü Æ á ŸíWÝÆ¨Ü È É ÖÝWÜ ã ñÜ ¨ Ü ® Ü í ñÜ Ã Ü ÊÜáÖÝÃÝÐÜó, PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ ñÜÊÜá¾ ñÜÊÜá¾ »ÝÐæ, ÓÜíÓÜ¢£WÜÙÜ ŸWæWæ ÊÜáãw¨Ü GaÜcÃÜ ÖÝWÜã ÊݱÜPÜ ÊÝX Cwà ¨æàÍÜ¨Ü ñÜáí¸æÆÉ Cí¥Ü¨æà AÄÊÜâ ÖÝWÜã JpÝrÃæ ÃÝÐÜó»ÜQ¤ ŸÆÊÝX ÊÜáãwŸÃÜÆá ±ÝÅÃÜí»ÜÊݨܨÜ᪠C¨æà ¨ÜÍÜPܨÜÈÉ. Jvæ¨Üá BÙÜáÊÜ ¯à£Wæ ÖæÓÜÃÝ¨Ü ¹ÅqÐÜÃÜ ±ÜÅ£¯— ÇÝv…ì PÜÃÜkáì®… 1905ÃÜÈÉ ŸíWÝÆ ±ÝÅíñÜÊÜ®Üá° Ë»ÜiÔ¨Ü᪠ÊÜíWÜ&»ÜíWÜ (ËÃÜá¨Üœ) aÜÙáÜ ÊÜÚWæ ÖæàWæ PÝÃÜ|ÊÝÀáñæí¨Üá ®ÜÊÜáWæÆÉ WæãñÜá¤. ®Ý.ÎÅà. ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá BÆãÃÜ ÊæíPÜoÃÝ¿áÃÜá SÃæ A¥Üì¨ÜÈÉ ±ÝÆáWæãívܨܪ®Üá° Jí¨Üá ÇæàS®Ü¨ÜÈÉ (ÊÜááÊÜááûÜá ¸æàí¨æÅ) ÓܾÄÓÜáñݤÃæ. D ±ÝÆá WæãÙÜáÛËPæ ¿ÞÊÜ ÄࣿáÈÉ AÊÜÄŸºÃÜÈÉ PܮܰvÜ¨Ü A¼ÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá° PæÃÜÚÔ¨ÜÊæíŸá¨Üá PܮܰwWÜÃÝ¨Ü ®ÜÊÜáWæ ÊÜáÖÜñŲ̈檯ÓÜáñܤ¨æ. DWÜ B ©®ÜWÜÙÜÈÉ PܮܰwWÜÃÜá H®ÝX¨ÜªÃæí¨Üá £Ú¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ±ÜÅÓÜá¤ñÜÊæ¯ÓÜáñܤ¨æ. ÃÝgQà¿áÊÝX, BvÜÚñÝñܾPÜÊÝX Cí¨Üá Jí¨ÝXÃÜáÊÜ ®ÝÊÜâ PܮܰwWÜÃÜá. Jí¨Üá »ÝÐæ, ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 88


¿ÞPæí¨ÜÃæ AÊܯàWÜ D ñÝÀá¿á Pæç×w¨Üá ®ÜvæÊÜ ÎÍÜá. WÜáÃÜá Cí¥Ü¨æãí¨Üá ÊÜñÜìÊÜÞ®ÜPæR ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° ñÜÃÜáñݤ®æ. Eڨܨܪ®æ°ÆÉ ÊÜáÃæñÜá ÊÜáWÜá CÊÜ®æãÙÜWæ ÊæáçÊÜáÃæ¿á¸æàPÜá. C¨Üá A¯ÊÝ¿áì. ±ÜÅ£à WÜ»Üì¨æãÙÜWæ ÊÜáWÜá EÔÃÝvܨæ, ñÝ®ÝX BÖÝÃÜ £®Ü°¨æ CÃÜáÊÜâ©ÆÉÊæà? ÖÝWæà C¨Üá, CÃÜÇæà ¸æàPÜá. CÃܨæà C¨ÜªÃæ JíŸñÜᤠ£íWÜÙÜ ¸æÙæ ÖæàWæ? WÜ»Üì¨æãÙÜWæ EÔÃÝvÜáÊÜ ÖÜo ÊÜÞw¨ÜÃæ? ¯àÃÜá ÊÜáãWæãÙÜWæ ÖæãPÜáR ÍÜÊÜÊÝWܸæàPÜá. ñÝ®æà £®Üá°ÊÜ ÖÜoPæR ¹¨Ü᪠ÖæãPÜáRÙÜŸÚÛ PÜñܤÄÔPæãívÜÃæ..? BWÜÆã Öæ|ÊÝWܸæàPÜá. ±ÜÅ£à ÊÜáWÜáËWÜã ËÓܾ$ꣿáÇæÉà CÃÜáÊÜ AÄ訆 J±Ü³í¨Ü C¨Üá. AÐÜrÃÜÊÜáqrWæ ñÝÀá¿á Êæáà騆 ËÍÝÌÓÜ. ñÝÀáWÜã AÐær EívܨæªÆÉ ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° ÓæàÃÜáñܤ¨æ GíŸ ®Üí¹Pæ. C¨Üá ±ÜÃÜÓܳÃÜÃÜ ®ÜvÜáËÃÜáÊÜ ±ÜÃÜÊÜá ±æÅàÊÜá¨Ü Má|. D Ô§£¿áÈÉÁáà WÜáÃÜáË®æãÙÜWæ ÎÐܯÃÜáñݤ®æ. AÊܮܮÜá° Jí¨ÜÃæûÜ| ÖæãÃÜXvÜ¨Ü WÜáÃÜáËÃÜáñݤ®æ. CŸºÄWÜã PÜãw Jí¨ÜáÔÃÜá. CŸºÃÜã PÜãw Jí¨Üão. CÊÜâ ¿ÞÊÜâ¨Üã Eñæøàûæ¿áÆÉ. PæçÀáí¨Ü ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° PæÆPÝÆ PæÙÜXÚst ñÝÀáÀáÃÜŸÖÜá¨Üá. G¨æÀáí¨Ü ÎÐÜ®ܮÜá° Jí¨ÜÃæûÜ| CÚst WÜáÃÜáËÃÜáÊÜâ©ÆÉ. C¨Üá B«ÝÂñܾ¨Ü »ÝÐÜ| . D WÜáÃÜá訆 ±ÜÃÜÊÜá ±æÅàÊÜá EívÜ ÊÜáWÜáËWæ CñÜÃÜ ÖÜÔÊæà CÃܨÜá. A¨Üá Aí£í¥Ü »æãàg®ÜÊÜÆÉ. EívÜÐÜár ÓÝƨæ¯ÓÜáÊÜ, £í¨ÜÐÜãr E~ÓÜáÊÜ ÖÜÔ訆 BÖÝÃÜ. C¨ÜPæR Aià|ì¨Ü AÊÜÓæ§ÀáÆÉ. Pæã¸æºàÃÜáÊÜ AÖÜíPÝÃÜÊÜä CÆÉ. GÆÉPÜãR A²ìÓÜáÊÜ, ñÜ®æã°í©Wæ CñÜÃÜÄWÜã ÖÜíaÜáÊÜ ±ÜÃÜÊÜá BÖÝÃÜ. ÎÐÜ®Üã ±æÅàÊÜáÊÜáÀá¿ÞX ¹vÜáÊÜ ÍÜá»Ü ûÜ|. Cí¥Ü Öæ㣤Wæ WÜáÃÜá PÝ¿áᣤÃÜáñݤ®æ. C¨Üá Jí¨æÃÜvÜá ©®Ü¨Ü Ԩܜñæ¿áÆÉ. PæãorÐÜár ÓÝƨæ¯ÓÜáÊÜ, E~Ô E~Ô ¸æÙæst WÜáÃÜá PÝÆPÜÅÊæáà|. ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 85

Jí¨Üá E®Ü°ñÜ AÊÜÓ槿áÈÉ ÎÐÜ®ܮÜá° Êæáç ÊÜááÙÜáXÓÜáñݤ®æ. ñÜ®æã°ÙÜWæ CÚÓÜáñݤ®æ. BWÜ ÎÐÜ®æãÙÜWÜã Jí¨Üá ±ÜıÝPÜ. ñÝ®Üá CÊܮܮÜá° ¹oár C®æã°í¨Ü®Üá° ÓæàÃÜ¨Ü AˮݻÝÊÜ. Aí¥Ü ËáÆ®ÝPÝíûæ¿á ±ÜÃÜÊÜá ±æÅàÊÜÞÊÜÓ槿á ËáÆ®Ü ûÜ|¨ÜÈÉ WÜáÃÜá. ¥ÜoríñÜ ¨æàÖÜ ñæãÃæ¿ááñݤ®æ. ÎÐܯWæ ×í¨æ Wæ㣤ÆÉ. ÊÜááí¨æ ®ÜvæÓÜáÊÜÊÜ ¹©ª¨Ýª®æ. Jí¨Üá ûÜ|¨Ü ÊÜñÜìÊÜÞ®Ü ÊÜÞñÜÅ. BWæãí¨Üá »ÝÄà ©XÆá, JÙÜWæãí¨Üá Z®Ü ÔwÆá. DWÜ BÃÜí»Ü A®ÜáÊÜÞ®Ü, »Ü¿á. ÖÜáqrPæãívæà ¹vÜáñܤ¨æ Jí¨Üá ¯ÐÝRÃÜ| »Ü¿á. A¨Üá ÊÜááí¨ÜÄ¿á¨Ü ×í©ÆÉ¨Ü AÓÜÖÝ¿áPÜñæ. A¨Üá JÙÜWæ ÓÜá±Ü¤ÊÝX ÊÜáÆX¨Üª ÍÜQ¤¿á®Üá° Öæãvæ¿ááñܤ¨æ. BWÜ HÙÜáÊÜ ±ÜÃÜÊÜá ÍÜQ¤Ááà PÜáívÜȯà. ±ÜÅ£à ÊÜÂQ¤WÜã Cí¥Ü¨æãí¨Üá JŸº®æà BX ¹vÜáÊÜ »Ü¿á C¨æ. D »Ü¿áPæR AÊÜ®Üá ÖÜÆÊÜÃÜ®Üá° PÜqrPæãíw¨Ýª®æ. A¨ÜÃÜÈÉ ÊÜááTÝÊÜááU¿Þ¨ÜÊܯWæ ÊÜÞñÜÅ JÙÜWÜ| ÍÜQ¤Wæ hÝWÜê£. Aí¥Ü hÝWÜêñÝÊÜÓ槿áÈÉ PÜáívÜȯà DWÜ ¸æÙæ¨Üá ¯ÆáÉñܤ¨æ. CÈÉ Jí¨Üá ËÍæàÐÜ˨æ. A¨Üá ¨æãvÜx¨æí¨Üá ®ÜퟸæàPÜá, A²ìÓܸæàPÜá. A¨ÜÃæãí©WÜã A®ÜáÊÜÞ®Ü, »Ü¿á ÖÜáqr¨ÜÃæ ÊÜááXÀáñÜá. AÈÉWæ ÊÜáñæ¤ ÁãàWÜ»ÜÅÐÝrÊÜÓæ§. ÊÜáñæ¤ BÃÜí»Ü. ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜá PÜÙæ¨Üá ÖæãàWÜáñݤÃæ. ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃÜá ¸æÙæ¿ááÊÜâ¨Üá ÖæàWæ? A¨æà PÜáívÜȯà B PÝÃÜ|PæR ÓÝ«ÜPÜ®Ü BÃÜí»Ü ÊÜÞñÜÅ. ÊÜááPݤ¿áÊÜÆÉ. A¨Üá ¸æ®Ü°ÊÜáãÙæ¿á ŸávÜ©í¨Ü HÙÜáÊÜ AíñÜÃÜíWÜ¨Ü —à@ÍÜQ¤. G¨Ü᪠¯í£ñæí¨ÜÃæ ÎÃÝWÜÅ¨Ü ÊæáàÇæ GÐæãrà GñܤÃܨÜÊÜÃæWæ. Öævæ¹bc »ÜáÓÜáWÜávÜáÊÜ ÊÜáÖÝÓܱÜì. A¨ÜPæR GÆÉ £à¥ÜìíPÜÃÜ ÎÇæWÜÙÜÈÉ £à¥ÜìíPÜÃÜÃܨÜ᪠bPÜR PÜ|á¾bc. ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 86


ñÝ®æà A¨Üá GíŸ EñܤÃÜ ÃÜã±Ü. ñܮܰ®Üá° EñܤÃæãàñܤÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÖÜÔÊÜâ. ±ÜÃÜÊÜáÖÜíÓÜÃÜ ñܱÜÓÜáÕ ÊÜááX©ñÜá¤. ÊÜááX¿ááÊÜÊÜÃæWæ AÊÜÃÜá ÊÜáWÜá. ÊÜááX¨Ü ŸÚPÜ AÊÜÃÜá PÜ®æÂ. DWÜ AÊÜÃæãÙÜWæ ÖæãÃÜWæ ŸÃÜáÊÜ WÜ»ÝìÊÜÓæ§. A¨Üá ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° CÚÔ ¸æÙæÓÜáÊÜ Wܼì~¿á ®æãàÊÜâ. CÈÉ ¨æàÖÜËÆÉ, ËáÆ®ÜËÆÉ. ÊÜáñæ¤ ÓÜêÑr QÅÁá ÖæàWæ? ±ÜÃÜÊÜáÊÝ¨Ü Jí¨Üá ÓÜíWÝ£Àá¨æ. B«ÝÂñܾ¨ÜÈÉ A¨Üá BÆퟮÜÊÜä Öè¨Üá, E©ªà±Ü®ÜÊÜä A¨æà. Cí¥Ü ±ÜÃÜÊÜá ±æÅàÊÜáÊæäí¨Üá ŸÃÜÓæÙæ¿áÆá PÝ¿áᣤÃÜáñܤ¨æ. D ±æÅàÊÜáPæR ÖÜáoárÊÜ ÊÜáWÜáËWæ ÊæãàÖÜ Ÿí«Ü®ÜËÆÉ. C¨Üá ÖÜê¨Ü¿á¨ÜÈÉ ÖÜáoárÊÜ ¯ÐÝRÊÜá ÊÜáWÜá. C¨Üá B ñÝÀá¿á ±ÜÃÜÊÜá ±æÅàÊÜÞ®Üí¨Ü. B«ÝÂñܾ gWÜñæ¤à Cí¥Ü ËÓܾ¿áWÜÙÜ ÓÝPÝÃÜ. Jí¨Üá ¨ÜêÑrÀáí¨Ü ÓÝ«ÜPÜ ñÝ®Üá AÊÜ®ævæWæ ÓæÙæñÜPæR JÙÜWÝWÜáÊÜâ¨Üá Cí¥Ü ±æÅàÊÜá©í¨ÜÇæà. B ±æÅàÊÜá ¯ÊÝÂìg, B¨ÜªÄí¨Ü ÓÝ«ÜPÜ B ±æÅàÊÜáPÝRX GÆÉÊÜ®Üá° ñæãÃæÊÜ ñÝÂX¿ÞWÜáñݤ®æ. ÓÜÊÜìÊÜ®Üã° A¨ÜPæR A²ìÓÜáÊÜ ÓÜÊÜá±ÜìPÜ. Cí¥Ü ÓÝ«Ü®æ¿á ÊÜáãÆ ÊÜáñÜᤠPæã®æ ±æÅàÊÜá ÊÜÞñÜÅ. ±æÅàÊÜá¨Ü ÖæãÃÜñÜá ¸æÓæÊÜ ¸æàÃæ PÝÃÜ|WÜÙæà CÆÉ. C¨Üá Jí¨Üá Bñܾ¨Ü BÊÜáíñÜÅ|. CÈÉ PÝÊÜá¨Ü ¨Ü~ËÆÉ. ±æÅàÊÜáPæR ÊÜÞñÜÅ ËÍÝÅí£Ááà CÃܨÜá. A¨ÜÃÜ ÓæÙæñÜPæR ÔPÜRÊÜ®Üá A¨ÜÃÜÇæÉà ÊÜááÙÜáX ®ÝÍÜÊÝWܸæàPÜá, CÆÉ ÖæãÃÜWæ ŸÃܸæàPÜá. Cí¥Ü ±ÜıÝPÜ AÊÜÓ槿áÈÉ ÃÝÊÜáPÜêÐܡĨܪÃÜá. ñÜ®ÜWæ Wæ㣤¨Üª, ñÜ®æã°ÙÜWæà C¨Üª, DWÜ PÜÙæ¨Üá ÖæãàXÃÜáÊÜ ÊÜáWÜáÊÜ®Üá°. ÖÜávÜáPÜáÊÜí¥Ü ±æÅàÊÜá BWÜ BÃÜí»ÜÊÝX ¹vÜáñܤ¨æ . ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 83

B ±æÅàÊÜá ÊÜááor¸æàPݨÜÊÜÃÜ®Üá° ÊÜááoárÊÜÊÜÃæWæ ˱ÜÅÆí»Ü ÍÜêíWÝÃÜ. A¨Üã Jí¨Üá ñܱÜÔÕ®Ü »ÝWÜÊÝX ×íÓæ¿Þ¨ÜÃÜã ÓÝ«ÜPÜ A®Üá»ÜËÓÜáñݤ®æ. WÜáÃÜáñÜÌ¨Ü Êæã¨ÜÆ AÖÜìñæÁáà A¨Üá. WÜáÃÜá Jí¨Üá ¨ÜêÑrÀáí¨Ü ±ÜÃÜÊÜá ±æÅàËá. ×àWæ ñܮܰ®Üá° Coár ÖæãàWÜÆá WÜáÃÜá ÖÜÊÜ~ÓÜáñݤ®æ. A¨ÜPæR ÊÜáWÜáÊæäí¨ÜÃÜ BÁáR¿áã ®Üvæ¿ááñܤ¨æ. gWÜ¨Ü ÇèQPܨÜÈÉ ñæãvÜX¨Üª ®ÜÃæàí¨ÜÅÃÜá ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÃݨܨÜ᪠×àWæ. AÊÜÄWæ ¿ÞÊÜâ¨Üá ñܮܰ®Üá° ×àWæ ÓæÙæÀáñÜá Wæ㣤ÆÉ. AÊÜÃÜá ÖÜÆÊÜâ ¸ÝÄ D ÊÜáá¨ÜáPܮܮÜá° A®ÜáÊÜޯԨݪÃæ. ñÜáíŸ PÜvæWæ AÊÜÃæãÙÜWæ »Ü¿á ±Üqr¨ÝªÃæ. GÐæãrà PÜvæWÜÙÜÈÉ AÊÜÊÜޯԨݪÃæ. B¨ÜÃæ ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÄWæ C¨Üá ÊÜáWÜá訆 ¸ÝÆ ÈàÇæ. ÊÜáWÜáËWæ £Ú©ÆÉ GíŸ ÊÜÞñÜêÊÝñÜÕÆÂ. PÝÇÝíñÜÃܨÜÈÉ ËÊæàPÝ®Üí¨ÜÄWæ ñÝÀá¿á WÜáÃÜáñÜá £Ú¿ááñܤ¨æ. BWÜ AÊÜÃܨÜã Aí¥Ü¨æà ËÓܾ¿á. “AÊÜÃÜ B ¯ÐÜRƾÐÜ ±æÅàÊÜá¨ÜÈÉ ®Ý®Üá PæãbcÖæãà¨æ. ®Ü®ÜWæ ¸æàÃæà®Üã £Ú¿áÈÆÉ” G®Üá°ñݤÃæ. ±ÜÅ£à WÜáÃÜá ÎÐÜ ÓÜíŸí«ÜÊÜä ×àWæ. BÁáR¿á BÃÜí»Ü¨ÜÈÉ A®ÜáÊÜÞ®Ü, »Ü¿á. B ŸÚPÜ A©ÆÉ¨æ Ÿ¨ÜáPÜÇÝÃæ®æíŸ ñݨÝñܾ$Â. A¨æà ñÝ®ÝX ¹vÜáÊÜ A¨ÜÊÜá HQà»ÝÊÜ. ±ÜÅ£à B«ÝÂñܾÊÜä BÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ¨æÌ$çñÜ. A¨ÜÃÜ ÊÜááPݤ¿á A¨æÌ$çñÜ. A¨æÌ$çñÜ »ÝÊÜËÆɨæ ÊÜááQ¤ÀáÆÉ. Aí¥Ü Ô§£¿á®Üá° ñÜÆá²ÓÜáÊÜâ¨ÜPæR WÜáÃÜá ÖæãàWÜáñݤ®æ. ±ÜÅ£à ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° ¸æÙæÓÜáÊÜ ñÝÀá¿áã ÊÜááí¨æãí¨Üá ©®Ü ÊÜáWÜá. ñÝÀá¿ÞWÜáÊÜâ¨Ü®æ° PÝ¿ááñݤÙæ. ×àWæ ÎÐÜ ŸÖÜÙÜ ¨ÜãÃÜ ®Üv橨ݪ®æ. AÊܯWæ ×í¨æ Wæ㣤ÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ¿ÞPæí¨ÜÃæ AÊܯàWÜ D ±æÅàÊÜáPæR ÖÜáqr¨Ü ÊÜáWÜá. ÊÜááí©®Ü¨Üã £Ú©ÆÉ. ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 84


ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃܨÜá ÊæãÇæ ÖÝÆá ñÜáí¹ G¨æ ®æãà˯í¨Ü PÝ¿ááÊÜ ñÝÀá¿á Ô§£. A¨Üá AÊÜÃÜ ñܱÜÓÜáÕ. A¨æà «Ý娆 A¨æà ÓÝ«Ü®æ. D AíñÜÃÜíWÜ ÓÝ«Ü®æ¿á ´ÜÆÊæà JÙÜWæãí¨Üá PæãvÜáÊÜ ÖÜÔÊÜâ. B ÖÜÔËWæ Aí£í¥Ü B»ÜìoÊÜÆÉ. Pæãvܨæ C¨ÜªÃæ ÊÜááQ¤ÀáÆÉ. Pæãpær®æíŸ WÜÊÜì ÖÜáqr¨ÜÃæ ÊÜáÃÜOÝí£PÜ. AÈÉí¨Ü ±Üâ®Ü@ ÁãàWÜ»ÜÅÐÜr AÊÜÓæ§. GÆÉ CÐÜrÃÜÇæÉà ®Üvæ¿á¸æàPÜá. A¨ÜPæRà C¨Üá GÃÜvÜÆX®Ü ®Üvæ. CÈÉ PæãvÜáÊÜÊܯXíñÜ ±ÜvæÊÜÊÜ®Üá ¨æãvÜxÊÜ. PæãvÜáÊÜÊܯWæ ñÝ®Üá ¸æÙæÔ¨Ü᪠Z®Ü˨æ. B Z®Ü Pæã®æ¿á ©®ÜPæR AÊܯWæãí¨Üá »ÝÃÜ. ±ÜÅ£à ÓÝ«Ü®æWÜã Cí¥Ü¨æãí¨Üá ¹vÜáWÜvæ ¸æàPÜá. ±ÜÃÜÊÜáÖÜíÓÜÃæ㟺ÃÜ ÊÜÞñÜÆÉ. ñÜáíŸ ©®ÜWÜÙÜ ÓÝ«ÜPܯWæ C¨Üá Jí¨Üá Äà£¿á ±ÜÄàûæ. ±ÜvæÊÜÊÜÃæWæ ¹vÜ¨Ü ÖÜsÜ. ±Üvæ¨æà £àÃÜáÊæ®æíŸ JÙÜWÜ| ¯«ÝìÃÜ. A¨ÜPæRí¨æà ¨ÜáwÊÜ iàÊÜPæR Jí¨Üá ±ÝsÜ. Cw¿á ñܱÜÔÕ®ÜÈÉ ñÝ®Üá ÊÜÞñÜÅ ®ÜvæÊÜ ŸÆ. A¨Üá JÙÜWæãí¨Üá ÍÜQ¤¿á®Üá° ¯«Ý®ÜPæR ¸æÙÜÓÜáñܤ¨æ. A¨ÜÃæãÙÜWæ B®Üí¨Ü ±Üor ñܱÜÔÕWæ ÊÜááí¨æ A¨Üá Óæã–àoÊÝWÜÆá ¿ÞñÜ®æ? BWÜ ÓÝ«ÜPÜ PÜ|á¡ ñæÃæ¿ááñݤ®æ. AÈÉí¨Ü Pæãoár ¹vÜáÊÜ ÖÜÔ訆 BÃÜí»Ü. ±Üvæ¨Ü¨ÜªQRíñÜÆã PæãvÜáÊÜâ¨Üá ¨æãvÜx¨Üá £Ú¿ááñܤ¨æ. A¨æãí¨Üá Z®Ü ¿ÞñÜ®æ. ¿ÞPæí¨ÜÃæ ±Üvæ¨ÝWÜ ®ÝÊæà ®ÝÊÜâ. PæãvÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ C®æã°í¨Üá ¸æàPÜá. C®æã°í¨Üá ¸æàPæí¨ÜÃæ AÐÜár ÓÜáÆ»Ü¨Ü ÊÜÞñÜÆÉ. C®æã°í¨ÜÃÜ »ÝÊÜËÆɨæ Jí¨ÝWÜáÊÜâ¨Üá ¸æàPÜá. A¨ÜPæR ñܮܰ®Üá° PæãÙÜáÛÊÜÊÜ ñÜ®ÜXíñÜ ¨æãvÜxÊÜ £Ú¿ááñܤ¨æ. A¨ÜÃÜ Íæãà«Ü BÃÜí»ÜÊÝWÜáÊÜâ¨æà ÊÜááí©®Ü ñܱÜÓÜáÕ. ñܮܰ ÍÜQ¤ ÓÜí±Ý¨Ü®æ¿á ñܱÜÔÕXíñÜ ×íÓæÀá¨Üá. ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 81

ÔPÜRÔPÜR¨æªÆÉ ÖÝWæà PÜívÜá ¹vÜáÊÜ AÊÜÓÜÃÜ˨æ. ÖÝWÜíñÜ PæãvÜáÊÜ G¨æÖÝÈWæ ÊÜáWÜá訆 WÜáÃÜáñÜá £Ú¨Üá ¹vÜáñܤ¨æ. Aí¥Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÖÜÆÊÜâ BÁáRWÜÙæÆÉ ÓæãàñÜ A®Üá»ÜÊÜ. Ÿí¨Ü¨æªÆÉ ÊÜáWÜáÊÝX PÜívÜá G¨æWÜÊÜbPæãÙÜÛÇÝWܨÜá. A¨ÜPæR PæãÙÜáÛÊÜÊÜ®Üá ñÜáíŸ ¨æãvÜxÊÜ. PæãvÜáÊÜÊܯWæ TÝÈ¿Þ¨ÜÃÝÀáñÜá. PæãÙÜáÛÊÜÊÜ ñÜáí¹PæãÙÜÛ¸æàPÜÆÉ? PæãvÜáÊÜÊܯWæ Pæãpær®æíŸ WÜÊÜì. PæãÙÜáÛÊÜÊܯWæ ñܮܰ¨æíŸ Ë®Ü¿á ¸æàPÜÆÉ! PæãvÜáÊÜÊܯWæ ¸æÙæÓÜáÊÜ B®Üí¨Ü. PæãÙÜáÛÊÜÊÜ PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜÛÆá Ԩܜ®Ý¨Ü ñÝÂX¿ÞWܸæàPÜá. PæãvÜáÊÜÊܯWæ A²ìÓÜáÊÜ AÊÜÓÜÃÜ. PæãÙÜáÛÊÜÊܯWæ ÔÌàPÜÄÓܸæàPÝ¨Ü ÓÜÊÜá±ÜìOæ. CÈÉ ¿ÞÃÜá ¿ÞÄWæ ÖæaÜác? ¿ÞÃÜá ¿ÞÄWæ PÜwÊæá! C¨Ü®Üá° ËÊÜÄÓÜÇÝWܨÜá Gí¨æà E±Ü¯ÐÜñÜᤠÖæàÚñÜá : BaÝ¿áì : ±ÜäÊÜìÃÜã±Üí, AíPæàÊÝÓÜáÂñܤÃÜ ÃÜã±Üí. CÊÜ®Üá Aí£í¥Ü ÊÝÔ¿áÆÉ Aíñæà ÊÝÔ. D PæãÙÜáÛÊÜÊÜ ÖæãÃÜWæÇæãÉà EÚ¨ÜÃÝWܨÜá. AÊÜ®Üá CÊÜ®æãÙÜWæ ÊÝÔÓܸæàPÜá. Cí¥Ü ÖÜÔÊÜâ CÃÜáÊÜâ¨ÜPæR C¨Üá ÁãàWÜ. ±ÜÅ£à ÁãàWÜÊÜä GÃÜvÜÄí¨Ü BÃÜí»ÜÊÝX Pæã®æWæ Jí¨ÜÃÜÈÉ ÊÜááPݤ¿áÊÝWÜáñܤ¨æ. ±Üvæ¨æ G®Üá°ÊÜâ¨Üá GÐÜár g®Ü¾¨Ü ÖÜÔÊæäà ¿ÞÄWæ WæãñÜá¤? PæãvܸæàPÜá G®Üá°ÊÜâ¨Üá C®æ°ÐÜár g®Ü¾PÝÆPæR EÚÔ ÖæãàWܸæàPÝ¨Ü gÊݸݪÄ. B¨ÜªÄí¨Ü D ÊÜáWÜá訆 ÖÜávÜáPÝo ÖÜávÜáWÝoÊÜÆÉ. PÜ|¡ÈÉ PÜ~¡oár BÄÓÜáÊÝWÜ ÊæãàÖÜËÃÜPÜãvܨÜá. C¨Üá ¨æàÖܨÝÓæWæ ¹¨Ü᪠ÊÜá騆 ÊÜÞw¨Ü ÓÜí»æãàWÜ ÓÜêÑr¿áÈÉ. CÈÉ Jí¨Üá A®ÜíñÜ¨Ü hæãñæWæ ZÐÜìOæÀá¨æ. B A®ÜíñÜPæR GaÜcÃܨæãí©Wæ Óæã–àoÊÝWܸæàPÜá. Aí¥Ü Óæã–àoPæR Ôw¨Ü ÊÜáWÜ C¨Üá. ñÜáíŸ ñÝÙæ¾Àáí¨Ü WÜáÃÜá PÝ¿á¸æàPÜá. ¿ÞPæí¨ÜÃæ C¨Üá BñݾÊæç.... ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 82


±ÜÄaÜ¿áÊÜ®Üá° ÊÜÞwPæãvÜáÊÜ BoWÜÙÜ®Üá° EÚÓܸæàPÝX¨æ. ¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ®Üá° ÓÜÊÜáWÜÅ ¨ÜêÑrÀáí¨Ü A«Ü¿á®Ü ÊÜÞw, ÊÜåèÆÂWÜÙÜ®Üá° ÓܳÑràPÜÄÔPæãívÜ ŸÚPÜ ÎûÜ|¨ÜÈÉ AÙÜÊÜwÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞvÜŸÖÜá¨ÝX¨æ. ÊæçhÝn¯PÜ ÓÜíWÜÅÖÜ ÊÜáñÜᤠBÙÜÊÝ¨Ü A«Ü¿á®Ü C¨ÜPæR ÊÜááSÂ. ÎûÜ| ÓÜíÓæ§WÜÙÜá, ÎûÜ| ñÜgnÃÜá, ÓÜíZo®æWÜÙÜá, hÝ®Ü±Ü¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜÃÜá, ¨æç×PÜ ËhÝn¯WÜÙÜá, ÊÜÞ®ÜÊÜ ÍÝÓÜ÷gnÃÜá, ÊÜá®Ü@ÍÝÓÜ÷gnÃÜá GÆÉÃÜã ÓÜÖÜPÜÄÔ D PÝ¿áìÊÜ®Üá° ®ÜvæÓܸæàQ¨æ.

B«Üá¯PÜ Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ B«ÝÂñܾ

BPÜÃÜ WÜÅí¥ÜWÜÙÜá 1. AÃÜËí¨Ü ÊÜÞÆWÜ£¤, EñܤÃÜ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜá; PÜ®ÝìoPÜ ËÍÜÌ˨ݯƿá©í¨Ü ²Ga….w. ±Ü¨ÜË ±Üvæ¨Ü (A±ÜÅPÜqñÜ) ±èÅyÜ ±ÜÅŸí«Ü. 2. ±ÜâÃÜáÐæãàñܤÊÜá ¹ÚÊÜáÇæ, 1990 : PÜÃÝÊÜÚ hݮܱܨÜ; ÊÜáíWÜÙÜWÜíWæãà£Å ¨Ü.PÜ., ÍÝÃÜ¨Ü ±ÜÅPÝÍÜ®Ü WÝí—®ÜWÜÃÜ, ¸æíWÜÙÜãÃÜá. 3. ÓÜñÜ®ݥ… i.GÓ…, 1988 : PܮܰvÜ hÝ®Ü±Ü¨Ü PæÆÊÜâ ÊÜááSWÜÙÜá; ÍÝÃÜ¨Ü ±ÜÅPÝÍÜ®Ü WÝí—®ÜWÜÃÜ, ¸æíWÜÙÜãÃÜá. 4. WÜ|®Ý¥Ü GPÝRÃÜá, 2000 : ñÜáÙÜá®Ýw®Ü g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜá; hÝn®æãà¨Ü¿á ±ÜÅPÝÍÜ®Ü ¸æíWÜÙÜãÃÜá. 5. ËÊæàPÜ Ãæç ¹.G. (ÓÜí.), 1990 : g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜá; PÜ®ÝìoPÜ hÝ®Ü±Ü¨Ü ÊÜáñÜᤠ¿áûÜWÝ®Ü APÝvæËá, ¸æíWÜÙÜãÃÜá. 6. Edmund Leach, 1979 : Lev : Straurs (Ed.) Frank Kermode Wallian 7. 8.

Jí¨Üá ñÝ®ÝX CÃÜáñܤ¨æ. A¨ÜPæR CÃÜáÊÜ AÄÊÜä CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜÃæ Jí¨Üá £àw ÖæãàWܸæàPÜá AÐær. D gWܨÜÈÉ AíñÜÖÜ ÖÜÆÊÜâ PæÆÓÜWÜÙÝXÊæ. ®ÜÊÜáWæ PÝ|áÊÜ PÜ|á¡ ¸æàPÜá. ñÜáíŸ ×í¨æ ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ±ÜÃÜÊÜáÖÜíÓÜĨܪÃÜá. Gí¥Ü ±Üähæ, H®Üá »ÜQ¤ B PÝÚ¿á hæãñæWæ. ®ÜÊÜáWÜÊÜÙÜá PÝÚ, AÊÜÄWæ AÊÜÙÜá ñÝÀá. ñÝÀáÁãí©Wæ ÊÜáWÜáˮܨÜá Gí¥Ü Bo! H®Üá ÈàÇæ, A¨ÜÃÇ Ü Éæ Êæáç ÊÜáÃ棨Üê áÜ ÃÝÊÜáPÜêСÜÃáÜ .

Collian and Co. Ltd. Glasgow Great Britain. John sturrock, 1986 : Structuralism; Palodin Grafton Books. William A. Houiland, 1980 cultural Anthropology; Ray Ashton Library of congress in Publication Data U.S.A.

ÎÅàÊÜᣠËàOÝ Ÿ®Ü°íhæ Óæçp… ®Üí. 435/36 væãàÃ… ®ÜíŸÅ 204 ÊÜÓÜíñÜ BPÜê£ A±Ýp…ìÊæáíp… ÊÜÞÃÜᣠÖèÔíW… ÇæàLp… ÊÜÓÜíñܱÜâÃÜ

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 79

ÊÜáWÜáËWÜã Jí¨Üá ©®Ü ñÝÀá¿ÞWÜáÊÜ ÖÜíŸÆ. A¨Üá GÆÉ ÊÜáWÜá訆 JÙÜX®Ü ÖÜÔÊÜâ. ×àWæ PÝÆ©í¨Ü PÝÆPæR ÃÝÊÜáPÜêÐÃ¡Ü áÜ ñÝÀá¿Þ¨ÜÃáÜ . GÈÉ¿á ÈíWÜ? ¿ÞÊÜ ±ÜâÃÜáÐÜ, ¿ÞÃÜá Ô÷à? JÙÜWÜã ÖÜÔËWæ ÖæÓÜÃÜá PæãvܸæàPÜá. BWÜ ÖæãÃÜW| Ü ¨æàÖÜPRæ Aíq¨Ü ÈíWÜ E¨ÜáÃÜáñܤ¨.æ A¨ÜPæR ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ÃÜá ñÝÀá¿Þ¨ÜÃÜá. AÊÜÄWæ ÊÜáWÜá訆 ÖÜÔÊÜâ. ÊÜáWÜá ÖÜáor¸æàPÜÆÉ? ¿ÞÊÜ ÖÝÔWæ¿á ÊæáàÇæ ®ÜvæÊÜ ËáÆ®Ü C¨Üá? ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ñÝÀá¿ÞWÜÆá ñÝ®æà ÊÜáÆX¨ÜÃÜá. C®æã°í¨ÜÃæãÙÜWÜÆÉ ñÜ®æã°ÙÜWæ. ñÜ®ã æ Ù° WÜ æ ÊÜáÆWÜáÊÜÊ¯Ü Wæ ñÝ®æà BÆퟮÜ, E©ªà±Ü®!Ü ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 80


ñÜáÙÜá®Ýw®Ü BaÜÃÜOæWÜÙÜÈÉ Óݧ®ÜÊÜ®Üá° ±ÜvæÀáñÜá. CÈÉ®Ü Êæç©PÜ ÊÜáñÜᤠÍæçÊÜ «ÜÊÜáìWÜÙÜá g®ÜÃÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ «ÝËáìPÜ BaÜÃÜOæWÜÚWæ BPÜÑìÓÜÆá aæívÝoÊÜ®Üá° ÊÜÞ«ÜÂÊÜáÊܮݰX ŸÙÜÔPæãíwÊæ. PæãàÚ AíPÜ

hÝñæÅ¿á ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ÊÜáñÜᤠÊÜá®æãàÃÜíg®æWÝX H±ÜìwÓÜáÊÜ PæãàÚ AíPÜ ñÜáÙÜá®Ýw®ÜÈÉ g®Ü²Å¿áÊÝXñÜá¤. A|PÜá PÝÙÜWÜ ÊÝXÃÜáÊÜ PæãàÚ AíPÜÊÜâ g®ÜÃÜ ÊÜÞ®ÜÔPÜ ÊÜáñÜᤠ»ÝÊÜ®ÝñܾPÜ A¼ÊÜÂQ¤¿á ÊÜÞ«ÜÂÊÜá ÊÝX¨æ. A¨Üá A¨ÜÃÜ g®Ü²Å¿áñæ¿á PÝÃÜ|©í¨Ü BaÜÃÜOÝñܾPÜ ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° ±ÜvæÀáñÜá. ‘ŸÈ ÓÜí±ÜŨݿá’PæR ±ÜÅ£ ÊÜÂÊÜÓ槿ÞX PæãàÚ AíPÜÊÜ®Üá° CÈÉ¿á g®ÜÃÜá WÜÅ×ÔPæãívÜá BaÜÃÜOæ¿áÈÉ ŸÙÜÔPæãíw¨ÝªÃæ. ÓÝÊÜáã×PÜ Öæãí¨Ý~Pæ, PÜêÑ PæÆÓÜWÜÚí¨Ü EípÝWÜáÊÜ HPÜñÝ®Üñæ¿á®Üá° ¨ÜãÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá, B¦ìPÜ Ë¯ÊÜá¿á Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÓÝÊÜÞiPÜ E¨æªàÍÜWÜÙÜ®Üá° PæãàÚ AíPÜÊÜâ Öæãí©¨æ. ñÜãpæ¨ÝÃÜ

¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü PæÆÊÜâ ¨æàÊÜÓݧ®ÜWÜÙÜ «ÝËáìPÜ BaÜÃÜOæ¿á ÓÜí¨Ü»Üì ¨ÜÈÉ ±ÜŨÜÎìñÜÊÝWÜáÊÜ ñÜãpæ¨ÝÃÜÊÜ®Üá° g®Ü±Ü¨Ü QÅàvæÁáí¨æ WÜáÃÜá£ÓÜáñݤÃæ. GÃÜvÜá ±ÜíWÜvÜWÜÙÜá ±ÜÃÜÓܳÃÜ ñÜãpæ (¸æíQ¿á ¨æãí©)¿á®Üá° GÓæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ËÎÐÜr ÃÜíg¯à¿á BoÊÝX¨æ. ÍÜQ¤ ±ÜŨÜÍÜì®Ü ÊÜáñÜᤠÊÜÂQ¤¿á ÊÜÞ®ÜÔPÜ »ÝÊÜ®æWÜÙÜ A¼ÊÜÂQ¤¿á E¨æªàÍÜ ñÜãpæ¨ÝÃÜ BoQR¨æ. ¿áá¨Üœ¨Ü Jí¨Üá Äࣿá A®ÜáPÜÃÜOæ¿ÞX A|PÜá ¿áá¨ÜœÊÝX ñÜãpæ¨ÝÃÜ ¸æÙÜÊÜ~Wæ Öæãí©¨æ. ¨æÌàÐÜ, ±ÜÅ£»Üo®æ, ÖæãàÃÝo, ÓÝÖÜÓÜ ±ÜŨÜÍÜì®Ü Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÊÜÞ®ÜÔPÜ »ÝÊÜ®æWÜÙÜ A¼ÊÜÂQ¤¿á AñÜáÂñܤÊÜá ÊÜÞ«ÜÂÊÜá C¨ÝX¨æ. ñÜáÙÜá®Ýw®Ü ÃÝgQà¿á ÖæãàÃÝoWÜÙÜá aÝÄ£ÅPÜÊÝX ñÜãpæ¨ÝÃÜ¨Ü ¸æÙÜÊÜ~Wæ PÝÃÜ|ÊÝX¨æ. C¨ÜÄí¨ÜÇæà CÈÉ®Ü ÃÝgQà¿á ZoPÜÊÝ¨Ü WÜᣤ®Ü ®æàÃÜ ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° D Bo¨ÜÈÉ PÝ|ŸÖÜá¨ÝX¨æ. ñÜáÙÜá®Ýw®Ü g®ÜÃÜ®Üá° BPÜÑìÓÜáÊÜ A±ÜäÊÜì ÓÜñÜÌ BoQRÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü C¨Üá BÃÝ«Ü®Ý ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° ±ÜvæÀáñÜá. & ×àWæ ÖÜÆÊÝÃÜá BÃÝ«Ü®Ý ÓÜíŸí«ÜËÃÜáÊÜ ËÎÐÜr g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜá g®Ü²Å¿á ÊÝXÊæ. Aíaæãàw, ñÝÈÊÜáá, ÓÜ£¤PÜÆáÉ CñÝ© BoWÜÙÜ®Üá° CÈÉ ÖæÓÜÄÓÜŸÖÜá¨ÝX¨æ.

PÝWæXÚ BoÊÜâ ÊÜáPÜRÙÜ BoÊÝX g®Ü²Å¿áÊÝX¨æ. ¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü ÓÝÊÜÞiPÜ ÊÜÂÊÜÓ槿áá D Bo¨ÜÈÉ AíñÜWÜìñÜÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ËaÝÃÜÊÝX¨æ. CÈÉ®Ü ÓÝÊÜÞiPÜ ÃÜaÜ®æ¿á ±ÜÅÊÜááS AíWÜÊÝ¨Ü hÝ£ ÊÜÂÊÜÓ槿á ÃÜã±ÜPÜÊÝX D BÙÜÊÜâ PÝ¿áì ¯ÊÜì×ÓÜáñܤ¨æ. hÝ£ ±Ü¨Üœ£¿áí¥Ü iàÊÜ®Ü ËÃæãà— ÊÜåèÆÂWÜÙÜ®Üá° BoWÜÙÜá ÓÜíÊÜÖÜ®Ü ÊÜÞvÜáñܤÊæ GíŸá¨ÜPæR PÝWæ&XÚ Bo JÙæÛ¿á E¨ÝÖÜÃÜOæ. BoWÜÙÜ ÊÜåèÆ WÜÙÜ®Üá° A¥ÜìÊÜÞwPæãívÜá AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÓÜáÊÜâ¨Üá ÊÜááSÂ. PÜáqr&¨æãOæ¡ ¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü g®Ü²Å¿á g®Ü±Ü¨Ü BoÊÝX¨æ. ÊÜÂQ¤, Ÿ¨ÜáQ®Ü AÊÜÍÜÂPÜñæWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¿á ¸æàPݨÜÃæ ÓÜíÓÜ¢£¿á®Üá° ŸÙÜÔPæãívÜá ÖæãàÃÝvܸæàPÝ¨Ü AÊÜÍÜÂPÜñæ¿á®Üá° BoÊÜâ ÓÜíÊÜÖÜ®Ü ÊÜÞvÜáñܤ¨æ. Ÿ¨ÜáQ®Ü ®æãàÊÜâ&±ÜÅ£»Üo®æWÜÙÜ ÍÝí£¿ááñÜÊÝ¨Ü A¼ÊÜÂQ¤¿á ÊÜÞ«ÜÂÊÜáÊÝX¿áã PÜáqr&¨æãOæ¡ BoÊÜâ PÝ¿áì ¯ÊÜì×ÓÜáñܤ¨æ Gí¨Üá Bo¨Ü ËÍæ É à ÐÜ O æ À áí¨Ü £Ú¨Ü á ŸÃÜ á ñÜ ¤ ¨ æ . gáŸáÈ BoÊÜ â ¨Ü ü | PÜ ® Ü ° v Ü ¨ Ü ÊÜ á PÜ R ÙÜ ÊÜá®æãàÃÜíg®æ¿á C®æã°í¨Üá g®Ü²Å¿á Bo. Bo¨Ü ËË«Ü ÖÜíñÜWÜÙÜ®Üá° ËÍæÉàÑÔ¨ÜÃæ “ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° ÓÝÊÜÞiPÜ ÊÜáñÜᤠPèoáí¹PÜ Ÿ¨ÜáQWæ ÊÜÂQ¤¿á®ÜᰠԨܜWæãÚÓÜáÊÜ A±ÜäÊÜì ÍÜQ¤ CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨ÜÇæà ±èÅyÜ ÊÜáPÜRÙÜá D BoÊÜ®Üá° CÐÜr ±ÜvÜáñݤÃæ” GíŸ AíÍÜ £Ú¨Üá ŸÃÜáñܤ¨æ. Pæç, PÝÆá, PÜ|á¡, AíWÝíWÜÙÜ aÜÆ®æ ×àWæ GÇÝÉ AíÍÜWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÔPæãÙÜáÛÊÜ ËÎÐÜr ËaÝÃÜÊÜâ D Bo¨ÜÈÉÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ¨æç×PÜ ËhÝn®Ü¨Ü ¨ÜêÑrÀáí¨Ü ËÍæÉàÑÓÜÆá AñÜáÂñܤÊÜá BoÊÝX¨æ. Aij¿Þo, WÝ|¨Ýo, AQR GñÜá¤ÊÝo, AËñÜáPæãÙÜáÛÊÝo, PÜ|á¡ÊÜááaÝcÇæ, PÜí¸Ýo, PÜŸw, PÜáÔ¤¿Þo, Wæãà~bàÆ Bo, ¸æÃæcívÜá, ±ÜÈɱÜñ…¤, PÜÙÜÛ&±æäàÈàÓ…, PÜwx¿ÞoWÜÙÜá, Xw¿Þo, ÆWæãàÄ, WÜáÇݹ ÖÜãÊæà Bo, WÜṺ¿Þo, ®Ü®ÜÔ®Ýo, ÊÜáÃÜÊÜáíWÜ Bo & ×àWæ ÊÜá®ÜÃÜíg®æ Bo¨Ü ±Üqr ¸æÙæ¿ááñݤ ÖæãàWÜáñܤ¨æ. ®ÜãÃÝÃÜá BoWÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜŸÖÜá¨ÝX¨æ.

BaÜÃÜOÝñܾPÜ ÓÜíŸí«ÜËÆÉ¨Ü ®ÜãÃÝÃÜá BoWÜÙÜá ÊÜá®æãàÃÜíg®æ¿á ÊÜÞ«ÜÂÊÜá WÜÙÝX PÜívÜÃÜã ÓÝÊÜÞiPÜ ÊÜáñÜᤠÓÝíÓÜ¢£PÜ E¨æªàÍÜWÜÙÜ®Üá° Öæãí©Êæ. ÓÝÊÜÞiàPÜÃÜ| ÊÜ á ñÜ á ¤ ÓÝíÓÜ ¢ £àPÜ Ã Ü | ¨Ü ±Ü Ä OÝÊÜ á PÝÄ ÊÜ Þ «Ü  ÊÜ á WÜ Ù æ í Ÿá¨Ü ® Ü á ° D BoWÜ Ù Ü A«Ü¿á®ÜWÜÙÜá ÓݹàñÜá±ÜwÔÊæ.

Ÿ¨Ü Ç ÝÊÜ O æ hÝ®Ü ± Ü ¨ Ü ¨ Ü A¯ÊÝ¿áì ÆûÜ | . A¨Ü á ¸æÙÜÊÜ~Wæ¿á ±ÜÅQÅÁá¿áá Öè¨Üá. B¨ÜÃæ g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜí¥Ü ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá ±ÜÃÜí±ÜÃÝWÜñÜÊÝX ˼®Ü° ÓÜÌÃÜã±ÜÊÜ®Üá° ñÜÙæ¨Üá EÚ¨ÜáPæãívÜá Ÿí©Êæ. ÖÝWæ EÚ¨ÜáPæãíwÃÜáÊÜâ¨Üá AÊÜâWÜÙÜ AWÜñÜ嬆 ±ÜÄOÝÊÜáÊÝX. Cí¨Üá B«Üá¯PÜñæ¿á ¨ÝÚWæ ÔQR¨Ü WÝÅËáà| ÊÜáñÜᤠ®ÜWÜÃÜ¨Ü ÊÜáPÜRÙÜá ¹à© Ÿ©¿áÈÉ ¨æãÃæ¿ááÊÜ AíWæç AWÜÆ¨Ü ®æƨÜÈÉ ÆWæãàÄ, gáŸáÈ, PÜáqr¨æãOæ¡ BoWÜÙܮݰvÜáñݤ, ÓÜíñæãàÐÜPÝRX ±ÜÅ¿ÞÓÜ ±ÜvÜáÊÜ PÜÃÜáOÝg®ÜPÜ ¨ÜêÍÜÂWÜÙÜá ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝXÊæ. QÅPæp…, ±Üâp…¸ÝÇ…®Üí¥Ü AíñÜÃÜÃÝÑóà¿á BoWÜÙÜ ±ÜÅ£Ðæu¿áÈÉ iàÊÜ®Ü ÎûÜ|ÊÜ®Üá° PæãvÜáÊÜ g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜá ¯ÆìûÜ$ÂÊÝWÜᣤÊæ. GÇÝÉ BoWÜÙÜ®Üá° EÚÓܸæàPæí¨Üá C¨ÜÃÜ A¥ÜìÊÜÆÉ. ÓÜíÓÜ¢£ ÊÜáñÜᤠBoWÜÚXÃÜáÊÜ A®æãÂà®Ü ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° AÄñÜá g®ÜiàÊÜ®Ü ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÜ¢£¿á

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 77

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 78

PæÆÊÜâ ÊÜá®æãàÃÜíg®æ¿á BoWÜÙÜá

Pæã®æ¿á ÊÜÞñÜá


(ñÝÀá ñÝÀá ÊÜÞÊÜ ÊÜÞÊÜ®Ü ÊÜá®æ¿á ÊÜáWÜá) ×àWæ ÖÝvÜáñݤ ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° aܱݳÙæ ÖæãvæÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. ×àWæ ±Üâ®ÜÃÝÊÜñÜì®æ ÊÜÞw ÖÝwÔ aܱݳÙæ ñÜqrÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. ñÜáÙÜá®Ýw®ÜÈÉ ÊÜÞÊܯWæ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü Óݧ®Ü˨æ. PÜáoáퟨÜÈÉ ñÜí¨æXíñÜÆã ÊÜááS ÊÜÂQ¤ Óæãà¨ÜÃÜ ÊÜÞÊÜ. C¨ÜÄí¨Ü ÊÜáWÜáËWæ D ÖÝw®Ü ÊÜáãÆPÜ ÊÜÞÊÜ®Ü ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° ÓÜíÊÜÖÜ®Ü ÊÜÞvÜÇÝWÜáñܤ¨æ. CÈÉ ÓÜíÓÜ¢£¿á PÜÈPæÁãí©Wæ »ÝÐæ¿á PÜÈPæ¿áã ®Üvæ¿ááñܤ¨æ. ×àWæ CíñÜÖÜ bPÜR Bo©í¨Ü ×w¨Üá PÜíŸáÙܨÜí¥Ü ÓÜíQà|ì BaÜÃÜOÝñܾPÜ Bo¨ÜÊÜÃæWÜã D Äࣿá ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÓÜíÊÜÖÜ®Ü˨æ. A¨Ü®Üá° A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ A«Ü¿á®Ü¨Ü ÊÜááS E¨æªàÍÜ.

ÓÜãÙæ¿Þo, GíbÇ…&ŸbcÇ… PæÆÊÜâ ÊÜááS ±ÜÅPÝÃÜWÜÙÜá g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜá ÊÜÂQ¤Wæ ÓÜíÓÜ¢£¿á®Üá° ±ÜÄaÜÀáÓÜáÊÜ ±ÜÅ«Ý®Ü ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙæ. aæ®Ü°ÊÜáOæ BoÊÜä C¨Ü®Üá° ÓÜÊÜá¦ìÓÜáñܤ¨æ. ¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü ÓÝÊÜÞiPÜ, B¦ìPÜ, ÃÝgQà¿á, «ÝËáìPÜ ÓÜíÓÜ¢£WÜÚWæ ÊÜÂQ¤¿á®ÜᰠԨܜWæãÚÓÜáÊÜ A±ÜäÊÜì ÍÜQ¤ D BoQR¨æ. ¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü B¦ìPÜ Eñݳ¨Ü®æ¿á ÊÜáãÆÊÝ¨Ü ÊÜÂÊÜÓÝ¿á ÊÜáñÜᤠBÔ¤¿á ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠAÊÜâWÜÙÜ Eñݳ¨Ü®Ý QÅÁáWÜÙÜ®Üá° D BoÊÜâ ±ÜÅ£¯—ÓÜáñܤ¨æ. CÈÉ®Ü ÊÜÞñÜê ±ÜÅ«Ý®Ü Pèoáí¹PÜ ¨ÜêÑrÀáí¨Ü A¨Üá g®ÜÃæãí©Wæ »ÝÊÝ®ÝñܾPÜ ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨Üá, A®æàPÜ ®Üí¹Pæ ÊÜáñÜᤠ¯Ðæà«ÜWÜÙÜ®Üá° Öæãí©¨æ. ¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü ÓÜÊÜáWÜÅ ÓÜíÓÜ¢£¿á ÓÜíŸí«ÜÊÜâ aæ®æ°ÊÜáOæ Bo¨æãí©XÃÜáÊÜâ¨Üá D Bo¨Ü ÊæçÎÐÜr$ÂÊÝX¨æ.

¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü PæÆÊÜâ ÊÜááS g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜá

PÜíŸáÙÜ

¨Ü ü | PÜ ® Ü ° v Ü ¨ Ü BoWÜ Ú WÜ ã CÈÉ ® Ü ÓÜ í ÓÜ ¢ £WÜ ã CÃÜ á ÊÜ ÓÜíŸí«ÜÊÜâ Êæáà騆 E¨ÝÖÜÃÜOæÀáí¨Ü ÓܳÐÜrÊÝWÜáñܤ¨æ. C¨ÜÄí¨Ü D ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ aÜÆ®ÜÎàÆÊÝXÃÜáÊÜ ®ÜãÃÝÃÜá BoWÜÙÜ®Üá° Jí¨æà ¨ÜêÑrÀáí¨Ü WÜÊÜá¯ÓÜáÊÜí£ÆÉ. ±ÜÅ£Áãí¨Üá BoÊÜâ A¨ÜÃܨæà B¨Ü ÃÜaÜ®æ¿á®Üã°, A¥ÜìÊÜ®Üã°, ÓÜíÊÜÖÜ®Ü QÅÁá¿á®Üá° Öæãí©ÃÜáñܤ¨æ. C¨ÜÄí¨Ü Bo¨Ü ÓÜÊÜáWÜÅ ÊÜÞ×£¿á®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô A¨Ü®Üá° A«Ü¿á®Ü ÊÜÞvܸæàPÜá. B¨ÜÃæ D ÇæàS®Ü¨Ü Ë᣿áÈÉ A¨Üá ÓÝ«ÜÂËÆÉ©ÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü PæÆÊÜâ ÊÜááS g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° ËÊÜÄÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°ÊܮܰÐærà ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. ÖÜáÈ&¨Ü®Ü Bo

¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü AñÜÂíñÜ g®Ü²Å¿á ÊÜá®æãàÃÜíg®æ¿á ÊÜáPÜRÙÜ Bo C¨ÝX¨æ. Êæáç¨Ý®Ü¨ÜÈÉ ÊÜáPÜRÙÜá ÊÜêñݤ¤PÝÃÜÊÝX Pæãàpæ¿á®Üá° ¯ËáìÔ, JŸº®Ü®Üá° ¨Ü®ÜÊÝX¿áã, C®æã°Ÿº®Ü®Üá° ÖÜáÈ¿ÞX¿áã BÁáR ÊÜÞvÜáñݤÃæ. ¨Ü®Ü¨Ü BoWÝÃܮܮÜá° ÖÜáÈ BoWÝÃÜ ÊÜááor¸æàPÜá. Pæãàpæ¿áá A¨Ü®Üá° ñÜvæ¿ááñܤ¨æ. ×àWæ BoÊÜâ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿ááñܤ¨æ. “ÊÜÂQ¤¿á®Üá° ÓÜíÓÜ¢£Wæ JÙܱÜwÓÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÝX PæÆÊÜâ g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜá aÜÆ®ÜÎàÆÊÝXÊæ” GíŸ ÊݨÜÊÜ®Üá° ÖÜáÈ&¨Ü®Ü BoÊÜâ SbñÜ ±ÜwÓÜáñܤ¨æ. ±ÜÅPÜê£ ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÜ¢£¿á ÓÜíZÐÜì¨Ü ÊÜáãÆPÜ ÓÜíÓÜ¢£¿á AÔ¤ñÜÌÊÜ®Üá° BoÊÜâ ÓÜÊÜá¦ìÓÜáñܤ¨æ. ÊÜÂQ¤¿á®Üá° Jí¨Üá ÓÜÊÜÞg¨Ü ÊÜåèÆÂ, ®Üí¹Pæ, BaÜÃÜOæWÜÚWæ JÙܱÜwÓÜáÊÜâ¨Üá D Bo¨Ü E¨æªàÍÜ. aæ®æ°ÊÜáOæ Bo

ñÜáÙÜá®Ýw®Ü g®Ü²Å¿á BoÊÝ¨Ü aæ®Ü°ÊÜáOæ¿áÈÉ 28 ±ÜÅPÝÃÜWÜÙÜ BoWÜÚÊæ. 18 ±ÜÅPÝÃÜWÜÙÜ ÓܳÐÜr ÊÜÞ×£WÜÙÜá ¨æãÃæ¿ááñܤÊæ. AÃÜÓÝo, aæ®æ°¿Þo, ÊÜáí£Å¿Þo, ŸáÇæ ±æWÜì, GPÜRw, ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 75

D BaÜÃÜOÝñܾPÜ BoPæR 800 ÊÜÐÜìWÜÙÜ C£ÖÝÓÜ˨æ. PæÓÜÃÜáWÜ¨æª GíŸ A¥Üì¨ÜÈÉ PÜíŸáÙÜ GíŸ ±Ü¨ÜÊÜâ ¯Ðܳ®Ü°ÊݨÜÃÜã, Wܨ檿á BaÜÃÜOæ GíŸ A¥Üì¨ÜÈÉ DWÜ ±ÜÅÁãàWÜ¨È Ü É¨.æ ñÜáÙÜá®Ýw®Ü GÇÝÉ ÖÜÚÛWÜÙÆ Ü ãÉ ×í¨æ PÜíŸáÙÜ BaÜÃO Ü æ ÊÜáñÜᤠQÅàvæ¿ÞX ±ÜÅaÜÈñÜËñÜá¤. DWÜ PæÆÊÜâ PÜvæ ÊÜÞñÜÅ B«Üá¯PÜ ÓÜÌÃÜã±ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨Üá ±ÜÅaÜÈñÜ˨æ. PÜíŸáÆ¨Ü BaÜÃÜOæ¿á ÓÜÊÜáWÜÅ ÊÜÞ×£WÜÙÜ ËÍæÉàÐÜOæ¿á ÊÜáãÆPÜ & PÜíŸáÆÊÜâ Jí¨Üá QÅàvæ¿áÆÉ, A¨æãí¨Üá BaÜÃÜOæ GíŸ ¯«ÝìÃÜPæR ŸÃÜŸÖÜá¨ÝX¨æ. PÜíŸáÙÜÊÜâ ÓÜêÑrQÅÁá ÊÜáñÜᤠ´ÜÆÊÜí£PæWæ ÓÜíŸí—st BaÜÃÜOæ¿ÞX¨æ. ±ÜÅPÜ꣨ÜñܤÊÝ¨Ü »Ü ã Ëá¿á®Ü á ° ÓÝíÓÜ ¢ £àPÜ Ã Ü | Wæ ã ÚÔ, ÊÜ á ®Ü á ÐÜ Â ¯Wæ A¨Ü à æ ã í©Wæ »ÝÊÜ ® ÝñÜ ¾ P Ü ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° H±ÜìwÓÜáÊÜâ¨Üá PÜíŸáÙÜ BaÜÃÜOæ¿á ÊÜááS E¨æªàÍÜÊÝX¨æ. ´ÜÆÊÜí£Pæ¿á ÓÜíPæàñÜÊÝX¨Üáª, ÓÝÊÜì£ÅPÜ BaÜÃÜOæ¿ÞX¨Üª PÜíŸáÙÜÊÜ®Üá° BÙÜáÊÜ ÊÜWÜì ÓÝÊÜÞiPÜ ÊÜáñÜᤠÃÝgQà¿á E¨æªàÍÜWÜÚWÝX Pæàí©ÅàPÜÄÔ¨Ü᪠ÓܳÐÜrÊÝWÜáñܤ¨æ. Pæãà| KwÓÜáÊÜ Óܳ«æì PÜíŸáÆ¨Ü QÅàvæ¿á »ÝWÜÊÝX¨æ. C£¤àaæWæ PÜíŸáÙÜÊÜâ ÍÜá¨Üœ QÅàvæ¿ÞX ±ÜÄÊÜñÜì®æ¿Þ¨Ü ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜã CÊæ. aæívÝo

±ÝÅbà®Ü ñÜáÙÜá®Ýw®Ü g®Ü²Å¿á Bo aæívÝo. ÊÜåèUPÜ ÓÝ×ñܨÜÈÉ ÊÝ屆 P Ü EÇæ É à SËÃÜ á ÊÜ g®Ü ² Å¿á Bo C¨ÝX¨æ . B«Ü á ¯PÜ ‘±Üäp…¸ÝÇ…’®æ°à ÖæãàÆáÊÜ D Bo BaÜÃÜOÝñܾPÜ ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜâ¨ÜÆɨæ, ÍÜá¨Üœ ÊÜá®æãàÃÜíg®æ¿á ÊÜÞ«ÜÂÊÜáÊÝX¿áã ŸÙÜPæ¿ÞWÜᣤñÜá¤. ‘±æäÙÜÈ aæívÜá’ BaÜÃÜOÝñܾPÜ ÓÜíŸí«ÜPæR JÙæÛ¿á E¨ÝÖÜÃÜOæ. ÊÜá®ÜáÐÜ娆 »ÝÊÜ®ÝñܾPÜ ÊÜáñÜᤠÊÜÞ®ÜÔPÜ AWÜñÜÂWÜÙÜ®Üá° aæívÝoÊÜâ ±ÜäÃæçÓÜáñܤ¨æ. ¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü ×®æ°ÇæÀáí¨Ü ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ñÜáÙÜá®Ýw®Ü ÍæÅà~àPÜêñÜ hÝ£ ÊÜÂÊÜÓ槿á ËÃÜá¨Üœ ÓÝíPæà£PÜÊÝ¨Ü ±ÜÅ£»Üo®æ ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ÃÜã±ÜâWæãívÜ ÓÝíPæà£PÜ ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÊÜÂÊÜÓ槿áá aæívÝoÊÝX¨æ. C¨ÜÃÜ g®Ü²Å¿áñæ¿á PÝÃÜ|©í¨Ü C¨Üá ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 76


EvÜá² ñÝÆãQ®Ü PݱÜâË®ÜÈÉ ÓÜíWÜÅ×st gáŸáÈ Bo¨Ü ±ÜsܨÜÈÉ WæÃæWÜÙÜ Ë®ÝÂÓÜ ÊÜáñÜᤠBoWÜÙÜ ËÊÜÃÜWÜÙÜÈÉ ñÜáÓÜá ÊÜÂñÝÂÓÜ˨æ.

gáŸáÈ PæãàOæ ÊÜáñÜᤠ±ÜÅPÜê£ ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÜ¢£¿á ÓÜíZÐÜì ±ÝÄ»ÝÑPÜ ÍÜŸªWÜÙÜÈÉ ÊÜÂPܤÊÝWÜáÊÜ ËaÝÃÜ ÊÜ®Üá° gáŸáÈ Bo¨Ü ÃÜaÜ®æ¿áÈÉ WÜÊÜá¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. D ÓÜíZÐÜì¨Ü

ÊÜáãÆPÜÊæà BoÊÜâ ÓÜíÓÜ¢£¿á®Üá° J²³PæãÙÜáÛÊÜíñæ ÊÜÞvÜáñܤ¨æ. D Ä࣠ÊÜÂQ¤¿á®Üá° ÓÜíÓÜ¢£Wæ ԨܜWæãÚÔ, ÓÜíÓÜ¢£¿á®Üá° PÜÈ¿ááÊÜíñæ ±æÅàÃæà²ÓÜáñܤ¨æ. ×àWæ ÓÜíÓÜ¢£¿á PÜÈPæWÝX ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáÊÜ®Üá° ŸÙÜÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. ÓÜíÓÜ¢£¿á ÓÜêÑr¿áá ÊÜá®ÜáÐÜ ¯í¨Ü ÖÝWÜã D Äࣿá ÓÜíÓÜ¢£¿á PÜÈPæ¿á ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ ÓÜêÑr¿áá ÊÜá®ÜáÐÜ ¯í¨ÜÇæà BX¨æ. D QÅÁá E¨æªàÍܱÜäÊÜìPÜÊÝX¿áã ®Üvæ¿áŸÖÜá¨Üá A¥ÜÊÝ ±ÜÃæãàûÜ ÊÝX¿áã ®Üvæ¿áŸÖÜá¨Üá. gáŸáÈ Bo¨ÜÈÉ D QÅÁá ±ÜÃæãàûÜÊÝX ®Üvæ¿ááÊÜâ¨Ü®Üá° PÝ|ŸÖÜá¨ÝX¨æ. gáŸáÈ¿á ‘PÜÙÜ’ A¥ÜÊÝ PæãàOæWÜÙÜ ÃÜaÜ®æ¿áÈÉ C¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. ËÍÝÆ ÊÝ¨Ü Êæáç¨Ý®Ü¨ÜÈÉ PæãàOæWÜÙÜ®Üá° ÃÜbÔ A¨Ü®Üá° ÖæÓÜÄÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. D ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÜíÓÜ¢£Àáí¨ÜÇæà ¯àvÜÇÝX¨æ. ÊÜá®æ, ¨æàÊÜÃÜ PæãàOæ, Aij¿á PæãàOæ, ÓÜÊÜáá¨ÜÅ, ®Ü©, ±Ý¿áÓÜ, ÊÜá¨ÜáÊæ CñÝ©WÜÙæÆÉ ÓÜíÓÜ¢£¿áÈÉÃÜáÊÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÝXÊæ. ÓÜíÓÜ¢£¿áÈÉ D ZoPÜWÜÚWæ A¨ÜÃܨæà B¨Ü PÝ¿áìWÜÚÊæ. ÓÜíÓÜ¢£¿á g®ÜÃÜá C¨Ü®Üá° Jí¨Üá ¯©ìÐÜr ÄࣿáÈÉ WÜÅ×ÓÜáñݤÃæ. ÊÜá®æ Gí¨Ü PÜãvÜÇæà ÖÜÆÊÝÃÜá ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÓÜíWÜ£WÜÙÜá ®ÜÊÜá¾ PÜ|¡ ÊÜááí¨æ ŸÃÜáñܤÊæ. ÊÜá®æ¿á ÃÜaÜ®æ, ÊÜá®æ¿áÈÉÃÜáÊÜ g®ÜÃÜá, ÊÜá®æ¿áÈÉ®Ü ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜá, ÊÜá®æ¿á ©®Ü¯ñÜ嬆 PæÆÓÜWÜÙÜá, ÊÜÓÜá¤WÜÙÜá ×àWæ ÖÜÆÊÝÃÜá ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®Üá° ÊÜá®æ ÓÜíPæà£ÓÜáñܤ¨æ. C¨æà Äࣿá A¥ÜìWÜÙÜ®Üá° ÓÜíÓÜ¢£¿áÈÉ ¨æàÊÜÃÜ PæãàOæ, ±Ý¿áÓÜ, Aij¿á PæãàOæ, ®Ü©, ÓÜÊÜáá¨ÜÅ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ©Êæ. D ×®æ°Çæ¿áÈÉ Cwà gáŸáÈ Bo¨Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ®Üá° WÜÊÜá¯ÓܸæàPÜá. ËÍÝÆÊÝ¨Ü Êæáç¨Ý®Ü¨ÜÈÉ gáŸáÈ¿á PæãàOæWÜÙÜ ÃÜaÜ®æ¿áá ËÎÐÜrÊÝX¨æ. ±ÜÅPÜꣿáÈÉ ±ÜÅPÜê£Wæ ±ÜÅ£QÅÁá¿ÞX ÓÜíÓÜ¢£¿á ¯ÊÜÞì|ÊÜ®Üá° C¨Üá ÓÜãbÓÜáñܤ¨æ. D PæãàOæWÜÚWæ ÓÜíÓÜ¢£¿á ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° PæãvÜáÊÜâ¨Üá ÓÜíÓÜ¢£¿á ¯ÊÜÞì|ÊÜ®Üá° SbñÜ ±ÜwÓÜáñܤ¨æ. CÈÉ gáŸáÈ ‘PÜÙÜ’ A¥ÜÊÝ gáŸáÈ PæãàOæ ÓÜÊÜÞgÊÜ®Üá° ÓÜãbÓÜáñܤ¨æ. ×àWæ g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜã PÜãvÜ ÓÜíÓÜ¢£¿á ZoPÜWÜÙæà BXÊæ. ÓÜíÓÜ¢£¿á ÓÜíÊÜÖÜ®Ü¨Ü Jí¨Üá ÊÜÞ«ÜÂÊÜáÊÝX D BoWÜÙÜá aÜÆ®ÜÎàÆÊÝXÊæ. ÊÜá®ÜáÐÜ®ܮÜá° ÓÜíÓÜ¢£Wæ JÙܱÜwÓÜáÊÜ, ÓÜíÓÜ¢£¿á AíÍÜWÜÙÜ®Üá° AÊܯWæ ÓÜíÊÜÖÜ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ QÅÁáWÜÙÜ®Üã° D BoWÜÙÜá ¯ÊÜì×ÓÜáñܤÊæ. C¨ÜÄí¨Ü g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ A«Ü¿á®ÜÊÜâ ÓÝíÓÜ¢£PÜ ZoPÜ Êæäí¨ÜÃÜ A«Ü¿á®ÜÊæà BX¨æ. Bo¨Ü ÊÜáãÆPÜ ÓÜíÓÜ¢£¿á®Üá° A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜÛÆá ÊÝTݯÓÜáÊÜâ¨Üá BoWÜÙÜ ÓÝíÓÜ¢£PÜ A«Ü¿á®Ü¨Ü E¨æªàÍÜÊÝX¨æ. C¨ÜPæãRí¨Üá bPÜR Bo¨Ü E¨ÝÖÜÃÜOæ ¯àvÜŸÖÜá¨Üá. ±Üâor ÊÜáWÜáËWæ ÓÜíŸí—st “aܱݳÙæ Bo”˨æ. ñÝÀá A¥ÜÊÝ ¸æàÃæ ¿ÞÃݨÜÃÜã ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° ¯ÈÉÔ B ÖÝvÜ®Üá° ÖÝvÜáñݤÃæ. ñÝÀá ñÝÀá ñÜÊÜá¾Çæ ñÜÊÜá¾Çæ CÆÉ¨Ü ¸ÝÇæ

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 73

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 74

7

8 6

4

5 3 2 1

ÊæáàÈ®Ü Ë®ÝÂÓÜÊÜ®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜ D Bo¨Ü Ä࣠Êæã¨ÜÆ®æà Bo¨Üí£¨ÜªÃÜã, hæãñæ PæãàOæWÜÚÃÜáÊÜ PæãàOæWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅÊæàÎÓÜáÊÝWÜ pæãíPÜ ÖÝPܸæàQÆÉ. D ¯¿áÊÜá Êæã¨ÜÆ®æà PÜÅÊÜá¨Ü Bo¨Ü ¨æàÊÜÃÜ PæãàOæWæ A®ÜÌ¿áÊÝWÜáñܤ¨æ. Aí¨ÜÃæ D Bo¨ÜÈÉ GÃÜvÜá ¨æàÊÜÃÜ PæãàOæWÜÚÊæ Gí¨Ü¥Üì. EÚ¨Üíñæ Êæã¨ÜÆ®æà Äࣿá Bo¨Ü GÇÝÉ ÖÜíñÜWÜÙÜ®Üá° C¨Üá ÖæãàÆáñܤ¨æ. Bo¨Ü ÊÜÞ×£WÜÙÜ ËÍæÉàÐÜOæ

¨æç×PÜ ËhÝn®Ü¨Ü ¨ÜêÑrÀáí¨Ü ËÍæÉàÑÓÜÆá gáŸáÈ Bo AñÜáÂñܤÊÜá ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° J¨ÜXÓÜáñܤ¨æ. Pæç, PÝÆá, PÜ|á¡, AíWÝíWÜWÜÙÜ aÜÆ®æ ×àWæ GÇÝÉ AíWÜWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÍÜÄàÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ ¹àÃÜáÊÜ ±ÜÄOÝÊÜáWÜÙÜ®Üá° A«Ü¿á®Ü ÊÜÞvÜŸÖÜá¨ÝX¨æ. A¨ÜÃÜÆãÉ gá¹È BoÊÜ®Üá° ñÝÃÜá|ÂPæR ±ÜÅÊæàÎÓÜÈÃÜáÊÜ ¸ÝÆPÜ & ¸ÝÆQ¿áÃÜá BvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü D Bo©í¨Ü AÊÜÃÜ ÊæáàÇÝWÜáÊÜ ¨æç×PÜ ±ÜÄOÝÊÜá¨Ü A«Ü¿á®Ü PÜáñÜãÖÜÆPÝÄ¿ÞX¨æ. CÈÉ gáŸáÈ Bo¨ÜÈÉ ÊÜÂPܤÊÝWÜáÊÜ ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÊÜáñÜᤠÓÝÊÜÞiPÜ ¨ÜêÑrPæãà®ÜÊÜ®Üá° ËÊÜÄÓÜÇÝX¨æ. BoWÜÙÜá ÓÜíÓÜ¢£ PÜÈPæ¿á Aí¨ÜÃæ ÓÝíÓÜ¢£àPÜÃÜ|¨Ü ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ ÊÜÞ«ÜÂÊÜá WÜÙÝXÊæ. C¨Ü®Üá° ÓÜÊÜÞg ÍÝÓÜ÷gnÃÜá ñÜÊÜá¾ A«Ü¿á®ÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ PÜívÜáPæãíw¨ÝªÃæ. BoWÜÙÜ ÓÝÊÜÞiPÜ A¼ÊÜÂQ¤¿á PÜáÄñÝX ÖÜÆÊÝÃÜá ԨݜíñÜWÜÙÜá Ÿí©Êæ. gáŸáÈ BoÊÜâ ÓÝÊÜÞiàPÜÃÜ|¨Ü ±ÜÅÊÜááS ÊÜÞ«ÜÂÊÜáÊÝX¨æ. Cwà Bo¨Ü QÅÁáWÜÙÜÈÉ C¨Üá ÊÜÂPܤÊÝWÜáñܤ¨æ.


Jí¨Üá ÓÜᣤ®Ü Bo ÊÜááX¿ááñܤ¨æ. GÃÜvÜ®æà ÖÜíñܨÜÈÉ Êæã¨ÜÆ®æà PæãàOæ¿á G¨ÜáÃÜá ¯íñÜá GÃÜvÜ®æà PæãàOæWæ ±ÜÇæÉ¿á®Üá° ¹ÓÝvܸæàPÜá. ®ÜíñÜÃÜ pæãíPÜ ÖÝPÜáñݤ Jí¨Üá ÊÜáñÜᤠGÃÜvÜ®æ¿á PæãàOæWæ ÖæãàX PÜÆÉ®Üá° ñÜáÚ¨Üá ËÃÜá¨Üœ BoWÝÃÜÃÜÈÉ PæãàOæ¿á JÙÜWæ A¥ÜÊÝ ÖæãÃÜWæ ÖÝPÜÇæà? Gí¨Üá ±ÜÅΰÓܸæàPÜá. ×àWæ PæàÚ¨ÝWÜ ËÃÜá¨Üœ Óܳ—ìWÜÙÜ ‘JÙÜWæ’ Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃæ Pæç¿áÈÉ ±ÜÇæÉ¿á®Üá° G£¤ ÊÜááí©®Ü PæãàOæWæ ÖÝPܸæàPÜá. ‘ÖæãÃÜWæ’ Gí¨ÜÃæ ±ÜÇæÉ¿á®Üá° pæãíPÜ ÖÝPÜáñܤ ÊÜááí¨æ ñÜÙÜÛ¸æàPÜá. ×àWæ ±ÜÇæÉ¿á®Üá° ÖæãÃÜWæ ñÜÙÜáÛÊÝWÜ A¨Üá ÖæãÃÜWæ Aí¨ÜÃæ ÊÜááí©®Ü PæãàOæWæ ÖæãàWܸæàPÜá. CÆÉÊݨÜÃæ ‘‘Lp…’’... Aí¨ÜÃæ ÊÜááí¨æ BvÜáÊÜí£ÆÉ. ÊÜáãÃÜ®æà ÖÜíñܨÜÈÉ Jí¨Ü®æà PæãàOæWæ ±ÜÇæÉ¿á®Üá° ÖÝQ Êæã¨ÜÆá ŸÆ PÝȯí¨Ü ±ÜÇæÉ¿á®Üá° ñÜáÚ¨Üá ŸÆ PÝȯí¨ÜÇæà GÃÜvÜ®æà PæãàOæWæ ñÜáÚ¨Üá ®ÜíñÜÃÜ GvÜPÝȯí¨Ü ±ÜÇæÉ¿á®Üá° Êæáqr GvÜPÝȯí¨Ü ÊÜáãÃÜ®æà PæãàOæWæ ñÜáÚ¨Üá ÊÜáñæ¤ ŸÆWÝȯí¨Ü Êæáqr ®ÝÆR®æà PæãàOæWæ ñÜáÚ¨Üá ®ÜíñÜÃÜ ÖæãÃÜWæ ñÜÚÛ GvÜPÝȯí¨Ü Êæáor¸æàPÜá. ×àWæ JÊæá¾ GvÜPÝȯí¨Ü ÊÜáñÜᤠŸÆPÝȯí¨Ü Êæáqr ñÜáÚ¨Üá GÇÝÉ PæãàOæWÜÙÜÆãÉ BvܸæàPÜá. BvÜáÊÝWÜ WæÃæ¿á®Üá° ÊÜááqr¨ÜÃæ BoÊÜ®Üá° ¹oárPæãvܸæàPÜá. ®ÝÆR®æà ÖÜíñܨÜÈÉ BvÜáÊÜ Êæã¨ÜÆá ¸æàÃæ Óܳ—ìWÜÙæãvÜ®æ ±ÜÇæÉ¿á®Üá° GÃÜvÜá PÝȯí¨Ü ñÜáÚ¿á¸æàPæ? A¥ÜÊÝ Jí¨Üá PÝȯí¨Ü ñÜáÚ¿á¸æàPæ? Gí¨Üá PæàÙܸæàPÜá. AÊÜÃÜá ÖæàÚ¨ÜíñæÁáà BvܸæàPÜá. Jí¨Ü®æà PæãàOæWæ ÖÝÄ ¸æàÃæ Óܳ—ìWÜÙÜá ÖæàÚ¨Üíñæ Jí¨Üá PÝȯí¨Ü A¥ÜÊÝ GÃÜvÜá PÝȯí¨Ü Êæáqr GÃÜvÜ®æà ±ÜÇæÉ¿á®Üá° PæãàOæWæ ñÜÙÜÛ¸æàPÜá. ×àWæ ±ÜÇæÉ¿á®Üá° 2,3,4..... GÇÝÉ PæãàOæWÜÚWÜã ÖÝQ C¨æà Ä࣠BvܸæàPÜá. ®ÜíñÜÃÜ I¨Ü®æà ÖÜíñܨÜÈÉ ®ÝÆR®æà ÖÜíñÜ¨Ü BoÊÜ®Üá° ±Üâ®ÜÃÝÊÜñÜì®æ ÊÜÞvܸæàPÜá. B¨ÜÃæ CÈÉ ±ÜÇæÉ¿á®Üá° GÃÜvÜ®æà PæãàOæWæ ¹ÓÝw, Jí¨Ü®æà PæãàOæWæ ÖÝQ, GÃÜvÜ®æà PæãàOæ¿á ÖæãÃÜWæ ±ÜÇæÉ¿á®Üá° ÖÝPܸæàPÜá. C¨ÜÃÜ ®ÜíñÜÃÜ EÚ¨Üíñæ ®ÝÆR®æà ÖÜíñÜÊÜ®æ°à ±Üâ®ÜÃÝÊÜ£ìÓܸæàPÜá. BÃÜ®æà ÖÜíñܨÜÈÉ ±ÜÇæÉ¿á®Üá° pæãívÜ ÖÝPÜáÊÜ ±Ý¨Ü¨Ü ÊæáàÈoár PæÙÜWæ ¹àÙܨÜíñæ hÝWÜÅñæ ÊÜ×Ô WæÃæ¿á®Üá° ÊÜááor¨æà GÇÝÉ PæãàOæWÜÙÜ®Üá° ÖݨÜá Pæã®æ¿á PæãàOæÀáí¨Ü ÖæãÃÜWæ ÖÝÃܸæàPÜá. HÙÜ®æà ÖÜíñܨÜÈÉ ±ÜÇæÉ¿á®Üá° PÜ~¡®Ü ÊæáàÈoár GÇÝÉ PæãàOæWÜÙÜ ÊÜááTÝíñÜÃÜ ÖݨÜá ÖæãàWܸæàPÜá. CÈÉ ®æãàvÜÆá PÜÐÜrÊݨÜÃÜã PÝÆá WæÃæWÜÙÜ®Üá° ñÝWܨÜíñæ GaÜcÃÜ ÊÜ×ÓÜ ¸æàPÜá. Gío®æà ÖÜíñܨÜÈÉ PÜ|á¡ ÊÜáábc ñÜÇæ¿á ÊæáàÇæ PÜÈÉoár PæãàOæWÜÙÜ®Üá° ÖݨÜá ÖæãàWÜáÊÝWÜ WæÃæWÜÙÜ®Üá° ñÝWܨÜíñæ GaÜcÃÜ ÊÜ×ÓܸæàPÜá. WæÃæWÜÙÜ®Üá° ñÝX¨ÜÃæ BoÊÜ®Üá° ¹oárPæãvܸæàPÜá.

JíŸñܤ®æà ÖÜíñܨÜÈÉ ‘PÜÐÜrÊæà’ A¥ÜÊÝ ‘ÓÜáSÊæà’ Gí¨Üá PæàÙܸæàPÜá. BWÜ G¨ÜáÃÜá ±Ýqì¿áÊÜÃÜá ÖæàÚ¨Üíñæ Aí¨ÜÃæ PÜÐÜrÊݨÜÃæ pæãíPÜ ÖÝPÜáñݤ, ÓÜáSÊݨÜÃæ ®Üvæ¿ááñݤ GÇÝÉ PæãàOæWÜÙÜ®Üá° ¨Ýoáñݤ AÊÜÃÜá ÖæàÚ¨ÜÐÜár ÓÜáñܤ®Üá° ÖÝPܸæàPÜá. D ÖÜíñÜPæR ‘±Ý¿áÓÜ’ Gí¨Üá ÖæÓÜÃÜá. ÖÜñܤ®æ¿á ÖÜíñÜÊÜâ Pæã®æ¿á ÖÜíñÜ. PæãàOæWÜÙÜ G¨ÜáÃÜá »ÝWܨÜÈÉ PæãàOæWÜÚWæ ¸æ®Üá° ÖÝQ ¯íñÜá G¨ÜáÃÜá Óܳ—ìWÜÙæãí©Wæ ‘¿ÞÊÜ PæãàOæWæ’ Gí¨Üá PæàÙܸæàPÜá. AÊÜÃÜá ÖæàÚ¨Ü PæãàOæWæ Aí¨Ýi¯í¨Ü ×í¨ÜPRæ ±ÜÇÉæ¿á®Üá° ¹ÓÝvܸàæ PÜá. A¨Üá ÓÜÄ¿ÞX ¹¨ÜªÃæ B PæãàOæ AÊÜÃܨÝWÜáñܤ¨æ. ®ÜíñÜÃÜ BvÜáÊÝWÜ B PæãàOæ¿áÈÉ ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜá BvÜáÊÜí£ÆÉ. ¨ÝoáÊÜíñæ¿áã CÆÉ. Jí¨Üá ÊæàÙæ ¨ÝoáÊÜ⩨ܪÃæ B PæãàOæ¿á ¿ágÊÜޮܮÜÈÉ hÝWÜ PæàÙܸæàPÜá.

Jí¨Üá ÓÜᣤ®Ü Bo¨Ü Pæã®æ¿á ÖÜíñܨÜÈÉ BoWÝÃÜ®Üá PæãàOæWÜÙÜ G¨ÜáÃÜá PæãàOæWÜÚWæ ¸æ®Üá° ÖÝQ ¿ÞÊÜ PæãàOæ Gí¨Üá PæàÚ ±ÜÇæÉ¿á®Üá° ¹ÓÝvÜáñݤ®æ. BWÜ A¨Üá Óܳ—ìWÜÙÜá ÓÜãbst PæãàOæWæ ¹¨ÜªÃæ B PæãàOæ¿á®Üá° (WÜá~ÓÜá bÖæ°Àáí¨Ü ÓÜãbÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. ®ÜíñÜÃÜ AÊÜ®Üá B PæãàOæ¿á ¿ágÊÜÞ®Ü. C¨Ü®Üá° ‘ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá’ G®Üá°ñݤÃæ. D PæãàOæ¿á®Üá° ÊÜáñæ㤟ºÃÜá ÊÜááor¸ÝÃܨÜá. ×àWæ ¿ÞÃÜá ÖæaÜác ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞvÜáñݤ®æãà AÊÜ®Üá BoÊÜ®Üá° WæÆáÉñݤ®æ.

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 71

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 72

hÝWÜ PæàÙÜáÊÜâ¨Üá

Jí¨Üá ¯©ìÐÜr PæãàOæ JŸº BoWÝÃÜ®Ü ÊÜÍÜÊݨÜÃæ B PæãàOæ ¿áÈÉ ¸æ à Ãæ BoWÝÃÜ Ã Ü á BvÜ á ÊÜ í £ÆÉ ÊÜ á ñÜ á ¤ ÖÝ¨Ü á ÖæãàWÜáÊÜí£ÆÉ. Jí¨Üá ÊæàÙæ ÖݨÜá ÖæãàWÜáÊÜ⩨ܪÃæ A¨Üá ¿ÞÃÜ PæãàOæÁãà AÊÜ®ÜÈÉ ÖݨÜá ÖæãàWÜÆá ÓܧÙÜÊÜ®Üá° PæàÙܸæàPÜá. D QÅÁá¿á®Üá° ‘hÝWÜ PæàÙÜáÊÜâ¨Üá’ G®Üá°ñݤÃæ. ×àWæ hÝWÜ PæàÚ¨ÝWÜ A¨ÜÃÜ ¿ágÊÜޮܮÜá PæãvÜŸÖÜá¨Üá. PæãvÜ©ÃÜŸÖÜá¨Üá A¥ÜÊÝ AÊÜ®Üá CÐÜr ±ÜorÐÜár hÝWÜÊÜ®Üá° PæãvÜŸÖÜá¨Üá. AÊÜ®Üá Pæãor hÝWܨÜÈÉ BoWÝÃÜ®Üá ÖݨÜá ÖæãàWܸæàPÜá. BWÜ PæãvÜáÊÜÐÜár hÝWÜPæR WæÃæ GÙæ¿áÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. A¨Ü®Üá° ‘hÝWÜ¨Ü WæÃæ’ Gí¨Üá PÜÃæ¿ááñݤÃæ. B ¯©ìÐÜr PæãàOæ¿á®Üá° ÖݨÜá ÖæãàWÜáÊÝWÜ hÝWÜ¨Ü WæÃæ¿á®Üá° ÊÜááqr¨ÜÃÜã LpÝWÜáñݤÃæ. D ÊæáàȮܨÜá Jí¨Üá ÓÜᣤ®Ü Bo. CÐÜár ÖÜíñÜWÜÙÜ®Üá° ¨Ýq Ÿí¨ÜÃæ Jí¨Üá PæãàOæ¿á®Üá° ±Üvæ¿áŸÖÜá¨Üá. ÖæaÜác PæãàOæ¿á®Üá° ±Üvæ¿á¸æàPݨÜÃæ ÖæaÜác ÓÜᣤ®Ü BoÊÜ®Üá° BvܸæàPÜá. JŸº BoWÝÃÜ®Üá Jí¨Üá ÓÜᣤ®ÜÈÉ ¿ÞÊÜ ÖÜíñܨÜÈÉ Ë´ÜÆ ®ÝWÜáñݤ®æãà, AÊܯWæ ¨æãÃæ¿ááÊÜ ÊÜááí©®Ü Bo¨ÜÈÉ B ÖÜíñÜ©í¨ÜÇæà BoÊÜ®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓܸæàPÜá. ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá


BoÊÝvÜÆá ¯«ÝìÃÜÊÝ¨Ü ŸÚPÜ BoWÝÃÜÃÜá gáŸáÈ PæãàOæ, ÃÜaÜ®æ, ±ÜÇæÉ¿á®Üá° ÖÜávÜáÊÜâ¨Üá, ¯¿áÊÜáWÜÙÜ®Üá° aÜbìÓÜáÊÜâ¨Üá, ¯¿áÊÜáWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá CñÝ©WÜÙÜ QÅÁá¿áÈÉ ñæãvÜWÜáñݤÃæ. gáŸáÈ PæãàOæWÜÙÜ ÃÜaÜ®æ¿á ŸÚPÜ ÓÜÄ¿Þ¨Ü ‘±ÜÇæÉ¿á®Üá’° BÁáR ÊÜÞw, BoPæR ԨܜÃÝWÜáñݤÃæ. gáŸáÈ BoÊÜâ WÜí¼àÃÜ ÊÝñÝÊÜÃÜ|¨ÜÈÉ ®Üvæ¿ááñܤ¨æ. Aí¨ÜÃæ CñÜÃÜ PæÆÊÜâ BoWÜÙÜíñæ gWÜÙÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá, qàQÓÜáÊÜâ¨Üá, ¸æã¸æº ÖÝPÜáÊÜâ¨Üá, ÊæàWÜÊÝ¨Ü AíWÝíWÜ aÜÆ®æ CñÝ©WÜÙÜá PÜwÊæá. AÆɨæ ÓÜÖÜ BoWÝÃÜÃÜá ÊÜáñÜᤠBoWÝÃÜÃÜÆÉ¨Ü ±æÅàûÜPÜÃÜá ñÜáí¸Ý BÓÜQ¤Àáí¨Ü WÜí¼àÃÜÊÝX BoÊÜ®Üá° ®æãàvÜáÊÜâ¨Üá Jí¨Üá ËÍæàÐÜ. ±ÜÇÉæ

Bo¨ÜÈÉ E±ÜÁãàXÓÜáÊÜ ÖÜíb®Ü ñÜáívÜá, ÊÜáwPæ ñÜáívÜá, aܱܳpæ¿Þ¨Ü PÜÆáÉ, WÝi®Ü ñÜáívÜá, WæÃÜpæ aܲ³®Ü ñÜáívÜá, ÊÜáÃÜ¨Ü ñÜáívÜá CñÝ©WÜÙÜ®Üá° ±ÜÇæÉ Gí¨Üá PÜÃæ¿ááñݤÃæ. Öæbc®Ü BoWÜÙÜÈÉ BoÊÝvÜÆá ¯«ÜìÄÔ ŸÚPÜ ±ÜÇæÉ¿á®Üá° ÓÜíWÜÅ×ÓÜáñݤÃæ. ±ÜÄÓÜÃܨÜÈÉ ¨æãÃæ¿ááÊÜ ÊÜáwPæ aÜãÃÜá, PÜÆáÉ, ÖÜíb®Ü aÜãÃÜá, aܱܳpæ¿Þ¨Ü PÜÆáÉ Êæã¨ÜÇݨÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÖÜávÜáQ ±ÜÇæÉ¿á®Üá° ñÜ¿ÞÄÓÜáñݤÃæ. ±ÜÇæÉ¿áá ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX aèPÝPÝÃܨÜÈÉÃÜáñܤ¨æ. ñÜáÙÜáË®ÜÈÉ aèPÜ A¥ÜÊÝ B¿áñÝPÝÃÜ¨Ü ¹ÇæÉ ¿á®Üá° ‘±ÜÇæÉ’ Gí¨Üá PÜÃæ¿ááñݤÃæ. gáŸáÈ¿áÈÉ ŸÙÜÓÜáÊÜ PÜÈÉ®Ü ñÜáívÜ®Üá° C¨æà Ä࣠PÜÃæ¿ááñݤÃæ. ±ÜÇæÉ¿á®Üá° ÓÜíWÜÅ×st ŸÚPÜ GÆÉÃÜã A¨Ü®Üá° ÊÜááqr ®æãàvÜáñݤÃæ. PæÆÊÜÃÜá A¨Ü®Üá° Bûæà²ÓÜáÊÜ⩨æ. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX D Ä࣠Bûæà²Ô¨ÜÊÜÃÜ®Üá° ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ÊÜÞvÜÇÝWÜáñܤ¨æ. Bûæà±ÜOæ ÖæaÝc¨ÜÃæ ±ÜÇæÉ¿á®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. ÖæaÝcX ÖÜíb®Ü ñÜáívÜ®æ° BvÜÆá ÖæaÜác ÓÜáÆ»ÜÊÝWÜáñܤ¨æ. PæÆÊÜâ BoWÜÙÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÖÜíb®Ü ñÜáívÜ®æ°à ±ÜÇæÉ¿ÞX E±ÜÁãàXÓܸæàPæíŸ ¯¿áÊÜáÊÜ®Üá° ±ÝÈÓÜáñݤÃæ. PæÆÊæäÊæá¾ ±ÜÅ£Á㟺 BoWÝÃÜ®ÜÆãÉ AÊܮܨæà B¨Ü ±ÜÇæÉ CÃÜáñܤ¨æ. gáŸáÈ PæãàOæWÜÙÜá

®æÆ¨Ü ÊæáàÇæ WæÃæWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¨Üá gáŸáÈ PæãàOæWÜÙÜ®Üá° ÃÜbÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. ®ÝÆáR PæãàOæ, Gíoá PæãàOæ, ÖÜñÜᤠPæãàOæ, ÖÜ®æ°ÃÜvÜá PæãàOæ, ÖÜ©®æíoá PæãàOæWÜÙÜ BoWÜÙÜá CÊæ. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX Gíoá PæãàOæWÜÙÜ BoWÜÙÜ®Üá° ÖæaÝcX BvÜáñݤÃæ. PæÆÊæäÊæá¾ BoWÝÃÜÃÜ ÓÜíTæ¿á®Üá° A®ÜáÓÜÄÔ PæãàOæWÜÙÜ ÓÜíTæ¿á®Üá° ÖæaÜác PÜwÊæá ÊÜÞvÜáÊÜ⩨æ. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX BoWÝÃÜÃÜá ÖæaÝc¨ÜÃæ PæãàOæWÜÙÜ ÓÜíTæ PÜwÊæá¿ÞWÜáñܤ¨æ. PæÆÊÜâ PæãàOæWÜÚWæ ÖæÓÜÃÜ®Üá° PæãvÜÇÝWÜáñܤ¨æ. gá¹È ËË«Ü Äࣿá PæãàOæWÜÙÜ Ë®ÝÂÓÜÊÜ®Üá° ×àWæ WÜáÃÜá£ÓÜ ŸÖÜá¨Üá.

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 69

PæãàOæWÜÙÜá 1 ®ÝÆáR PæãàOæWÜÙÜ Ë®ÝÂÓÜ 2 1

Gíoá PæãàOæWÜÙÜ Ë®ÝÂÓÜ

3 4

5 6 7 8

4 3 2 1

ÖæaÝcX PæãàOæWÜÚWæ ÓÜíTæÂWÜÙÜ®Üá° PæãvÜáÊÜâ¨Üá ÊÝwPæ. B¨ÜÃæ ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ñÝÆãQ®Ü GPÝRÃÜá ÊÜáñÜᤠ±æàhÝÊÜÃܨÜÈÉ ÓÜíWÜÅ×st Jí¨Üá ±ÜsܨÜÈÉ PæãàOæWÜÚWæ ËË«Ü ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÇÝXñÜá¤. ÓÜíTæÂWÜÙÜ®Üá° ¯àw¨Ü PæÆÊÜâ Ë®ÝÂÓÜWÜÙÜÆãÉ Êæã¨ÜÆ GÃÜvÜá PæãàOæWÜÚWæ ‘¨æàÊÜÃÜ PæãàOæ’ Gí¨Üá ÖæÓÜÃÜá PæãvÜÇÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ ®ÝÆáR PæãàOæWÜÙÜ Ë®ÝÂÓÜWÜÙÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà ÖæÓÜÃÜ®Üá° PæãvÜÇÝXÆÉ. Gíoá PæãàOæWÜÙÜ gáŸáÈ¿á ËÎÐÜr Ë®ÝÂÓÜÊÜ®Üá° EvÜá² ñÝÆãQ®Ü PݱÜâË®ÜÈÉ ÓÜíWÜÅ×ÓÜÇÝX¨æ. CÈÉ Bo¨ÜÆãÉ ñÜáÓÜá ÊÜÂñÝÂÓÜËÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯ÓÜŸÖÜá¨ÝX¨æ. PæãàOæWÜÙÜá ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX aèPÝPÝÃÜ ÊÝXÁáà CÃÜáÊÜÊÜâ. GÇÝÉ PæãàOæWÜÙÜá ÖæaÜác PÜwÊæá ÓÜÊÜÞ®Ü ËÔ¤à|ìÊÜ®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜíñæ ®æãàwPæãÙÜÛÇÝWÜᣤ¨æ. CÊÜâWÜÙÜ®Üá° PæãàOæÁáíŸá¨ÜÆɨæà ‘CÇ…É’ (ÊÜá®æ) Gí¨Üã PÜÃæ¿ááñݤÃæ. ±ÜŨÜÍÜì®Ü¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì

BoÊÝvÜáÊÜ ±ÝÅÃÜí»Ü¨ÜÈÉ Êæã¨ÜÆ®æà PæãàOæ¿á Aí¨ÜÃæ ¨æàÊÜÃÜ PæãàOæ¿á ÖæãÃÜWæ WæÃæ ÖÝQ¨Ü Jí¨Üá ¯©ìÐÜr hÝWܨÜÈÉ ¯íñÜá Êæã¨ÜÆ®æà PæãàOæWæ ±ÜÇæÉ¿á®Üá° ÖÝPܸæàPÜá. ¨æàÊÜÃÜ PæãàOæWæ ±ÜÇæÉ¿á®Üá° ÖÝPÜáÊÜí£ÆÉ. PæÆÊÜâ ±ÜŨÜÍÜì®ÜWÜÙÜÈÉ ¨æàÊÜÃÜ PæãàOæWÜÙÜá BÃÜí»Ü¨Ü PæãàOæ WÜÙÝXÃܨæ Pæã®æ¿á PæãàOæWÜÙÝXÃÜáñܤÊæ. BWÜ BÃÜí»Ü¨Ü PæãàOæWÜÚí¨ÜÇæà ±ÜÇæÉ¿á®Üá° ÖÝQ Bo BÃÜí¼ÓÜáñݤÃæ. ÖæaÝcX ¨æàÊÜÃÜ PæãàOæ Pæã®æ¿áÈÉÃÜáñܤ¨æ. ±ÜÇæÉ ÖÝQ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ B PæãàOæWæ pæãíPÜ ÖÝQ ÖÝÄ, ÖÝQ¨Ü ±ÜÇæÉ¿á®Üá° Êæáor¸æàPÜá. ¨æàÊÜÃÜ PæãàOæ¿áÈÉ ÓÜÄ¿ÞX ¯ÆÉŸÖÜá¨Üá. ¨æàÊÜÃÜ PæãàOæÀáí¨ÜÆã Êæã¨ÜÆ®æà PæãàOæWæ ÖÝÃÜŸÖÜá¨Üá. Êæáqr¨Ü ŸÚPÜ pæãíPÜ ÖÝQ ±ÜÅ£Áãí¨Üá PæãàOæWÜã ±ÜÇæÉ¿á®Üá° ñÜÙÜáÛñݤ ÊÜááí¨æ ÖæãàWܸæàPÜá. B¨ÜÃæ ×àWæ ñÜÙÜáÛñݤ ÖæãàWÜáÊÝWÜ PæãàOæWÜÙÜ®Üá° Ë»ÝXÓÜáÊÜ WæÃæWÜÙÜ®Üá° ÊÜááor¸ÝÃܨÜá. Jí¨Üá ÊæàÙæ WæÃæWÜÙÜ®Üá° ÊÜááqr¨ÜÃÜã ÊÜááí¨æ BvÜáÊÜí£ÆÉ. ×àWæ WæÃæWÜÙÜ®Üá° ÊÜááor¨æ pæãíPÜ ÖÝPÜáñݤ ±ÜÇæÉ¿á®Üá° GÇÝÉ PæãàOæWÜÚWÜã ÓÝXst A®ÜíñÜÃÜ GÃÜvÜá, ÊÜáãÃÜá, ®ÝÆáR PæãàOæWÜÙÜÈÉ ¯íñÜá Cwà BoÊÜ®Üá° ±Üâ®ÜÃÝÊÜñÜì®æ ÊÜÞw¨ÜÃæ ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 70


Bo¨Ü ÃÜaÜ®æ ÍݹªPÜ A¼ÊÜÂQ¤WÜÙÜá Bo¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì

AÍݹªPÜ A¼ÊÜÂQ¤WÜÙÜá ±æÅàûÜPÜ BvÜáÊÜ PÝÆ+±ÜÄÓÜÃÜ

®Üí¹Pæ I£ÖÜ BaÜÃO Ü æ ÖæàÚPæ CñÝ©WÜÙÜá

Bo¨Ü ÖæãÃÜX®Ü ÓÜí¨Ü»Üì

BoWÝÃÜÃÜá BvÜáÊÜ Bo¨ÜÈÉ®Ü ÊÜÞñÜá, ÖÝvÜá, PÜãWÜá, ÖæàÚPæWÜÙÜá, ÍݹªPÜ A¼ÊÜÂQ¤WÜÙÜá; ÊÜááS»ÝÊÜ, ®æãào, ÖÜÓݤ¼®Ü¿á, ÓܳÍÜì, »ÜíX, EvÜá±Üâ ÊÜáñÜᤠCñÜÃÜ ÓÝÊÜÞiPÜ ®ÜvÜÊÜÚPæWÜÙÜá AÍݹªPÜ A¼ÊÜÂQ¤WÜÙÜá; ±æÅàûÜPÜÃÜ ÊÜñÜì®æ, E¨ÝYÃÜ, ÊÜÞñÜáWÜÙÜá CÊÜ â WÜ Ù Ü ® Ü á ° JÙÜ W æ ã ÙÜ á ÛñÜ ¤ Ê æ . CÊÜ â WÜ Ù Ü ® Ü á ° JpÝr X ‘ Bo¨Ü ÓÜ í ¨Ü » Ü ì ’ Gí¨Ü á PÜÃæ¿áŸÖÜá¨Üá. BoQRíñÜ ÖæãÃÜñÝ¨Ü B¨ÜÃæ B BoPæR ÓÜíŸí—st ®Üí¹Pæ, BaÜÃÜOæ, I£ÖÜÂ, C¯°ñÜÃÜ ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° Bo¨Ü ÖæãÃÜX®Ü ÓÜí¨Ü»Üì G®Ü°ŸÖÜá¨Üá. CÊÜâWÜÙÜ®Üá° JpÝrX ‘±ÜsÜÂ’ A¥ÜÊÝ ‘Bo¨Ü ÃÜaÜ®æ’ Gí¨Üá PÜÃæ¿áŸÖÜá¨Üá. D ñÝ£ÌPÜ ±ÜÄPÜƳ®æ¿á®Üá° CoárPæãívÜá g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ®Üá° ËÍæÉàÑÓÜŸÖÜá¨ÝX¨æ. g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ A«Ü¿á®Ü Jí¨Üá ÊÜÞ¨ÜÄ

g®Ü±Ü¨Ü BoÊæäí¨Üá ÓÜíÓÜ¢£Áãí¨ÜÃÜ A®Ü®Ü ÓÜêÑr¿ÞX¨æ. ÓÜíÓÜ¢£Áãí©Wæ A¨ÜÃܨæà B¨Ü ÄࣿáÈÉ A®æãÂà®Ü ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° ±Üv橨æ. C¨ÜÄí¨Ü Jí¨Üá g®Ü±Ü¨Ü BoÊÜ®Üá° ¿ÞÊÜâ¨æà Jí¨Üá ÊÜXàìPÜÃÜ|PæR ÓæàÄÔ A«Ü¿á®Ü ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ Ÿ¨ÜáQ®æãí©Wæ A¨Üá Öæãí©ÃÜáÊÜ ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° Ëá£WæãÚÔ ¨ÜíñÝWÜáñܤ¨æ. C¨ÜÄí¨Ü Jí¨æãí¨Üá BoÊÜ®Üá° ÓÜÌñÜíñÜÅÊÝX A«Ü¿á®Ü ÊÜÞw ÊÜÂQ¤ ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜÞg¨æãí©X®Ü A¨ÜÃÜ ÓÜíŸí«Ü ÊÜáñÜᤠ±ÜÄOÝÊÜáÊÜ®Üá° AÄ¿á¸æàPÜá. D Äà£Àáí¨Ü B Bo¨Ü A®Ü®ÜÂñæ¿á®Üá° A¥Üì ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÃæãí©Wæ, Ÿ¨ÜáPÜá ÊÜáñÜᤠÎûÜ|¨ÜÈÉ A¨Ü®Üá° A®ÜÌÀáÓÜáÊÜ ¨ÜêÑrÀáí¨ÜÆã ÁãàbÓÜŸÖÜá¨ÝX¨æ. ÊæáàÇæ ËÊÜÄst Óæç¨Ýœí£PÜ ×®æ°Çæ¿áÈÉ Jí¨Üá BoÊÜ®Üá° ÓÜÌñÜíñÜÅÊÝX ËÍæÉàÑÓÜŸÖÜá¨ÝX¨æ. g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô, AÊÜâWÜÙÜ ÊæáàÇæã°àoÊÜ®Üá° WÜÊÜá¯Ô ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜÃÜÙÜ ËÍæÉàÐÜOæWÜÙÜá BoÊæäí¨ÜÃÜ ¯gÊÝ¨Ü ÓÝíÓÜ¢£PÜ ËÍæÉàÐÜOæ¿ÞWÜá ÊÜâ©ÆÉ. Jí¨Üá Bo¨Ü A¥Üì ÊÜáñÜᤠPÝ¿áìÊÜ®Üá° £Ú¿á¸æàPÝX¨æ; ÊæçhÝn¯PÜ ûæàñÜÅ PÝ¿áì¨Ü ÊÜáãÆPÜ A¨ÜÃÜ ÓÜÊÜáWÜÅ ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô BÙÜÊÝ¨Ü A«Ü¿á®ÜPæR JÙܱÜwÓܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. Jí¨æà BoÊÜâ ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÓÜíÓÜ¢£WÜÙÜÈÉ CÃÜŸÖÜá¨Üá. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ ¨Üü| PܮܰvÜ ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 67

¨ÜÈÉÃÜáÊÜ ‘PÝWæ XÚ’ BoÊÜâ EñܤÃÜ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü PÜvæ “PÝWæ & ±ÝÄÊÝÙÜ” BoÊÝX¨æ. PÜáqr ¨æãOæ¡ b®Üá° ¨ÝívÜá BoÊÝX¨æ. gáŸáÈ A¥ÜÊÝ gáÆáŸáÈ BoÊÜâ PÜáío¹ÇæÉ¿ÞX¨æ. ¨Üü| PܮܰvܨÜÈÉÃÜáÊÜ ÖÜáÈ ¨Ü®Ü BoÊÜâ PæàÃÜÙܨÜÈÉ PæãàÚ&PÜáPÜì®Ü (®ÜÄ) BoÊÝX¨æ. ÊÜáPÜRÙÜ BoWÜÙÜÈÉ ÓÜíÊÜÖÜ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ A¥Üì ÊÜáñÜᤠPÝ¿áìPÜãR, C®æã°í¨Üá ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ A¨ÜÃÜ ÓÜíÊÜÖÜ®Ü QÅÁáWÜã ÊÜÂñÝÂÓÜ˨æ. BoWÜÙÜ®Üá° BvÜáÊÜ ÓÜÌÃÜã±Ü¨ÜÆãÉ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæÀá¨æ. C¨ÜÄí¨Ü g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ PÜáÄñÝX ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜÃÜÙÜ ËÊÜÃÜOæWÜÙÜá Jí¨Üá Bo¨Ü ¯gÊÝ¨Ü A«Ü¿á®ÜÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. D ¨ÜêÑrÀáí¨Ü CÈÉ Jí¨Üá BoÊÜ®Üá° ËÊÜÃÜÊÝX aÜbìÓÜÇÝX¨æ. gáŸáÈ (PÜáío¹ÇæÉ) Bo

¨Üü| PܮܰvܨÜÈÉ gáŸáÈ, gáÆáŸáÈ, i¹É GíŸ Öæ Ó Ü Ä ¯í¨Ü PÜ Ã æ ¿ áƳ v Ü á ÊÜ Bo謆 á . EñÜ ¤ Ã Ü PÜ®ÝìoPÜ¨Ü PÜvæ PÜáío¹ÇæÉ A¥ÜÊÝ PÜáío²ÇæÉ Gí¨Üá PÜÃæ¿ááñݤÃæ. EñܤÃÜ PܮܰvܨÜÈÉÃÜáÊÜ ‘WÜáÊÜÞco’ bpær BoWÜÙÜá C¨æà ÊÜÞ¨ÜÄ¿áÊÜâWÜÙÝXÊæ. PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÖæãÃܱÜŨæàÍÜWÜÙÜÆãÉ ËË«Ü ÃÜã±ÜWÜÙÜÈÉ D Bo˨æ. BvÜáÊÜ ÄࣿáÈÉ PæÆÊÜâ ÓÜÊÜÞ®ÝíÍÜ˨ܪÃæ, ¼®Ý°íÍÜWÜÙÜá ¸æàPݨÜÐÜár CÊæ. C¨ÜÄí¨Ü D BoPÜãR ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝ¨Ü ÊÝÂTÝ®ÜÊÜ®Üá° ¯àvÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. CÈÉ ¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü ËË«Ü ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ gáŸáÈ Bo¨Ü ËË«Ü ±ÝsÝíñÜÃÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô A«Ü¿á®ÜPæR ŸÙÜÔPæãÙÜÛÇÝX¨æ. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX GÇÝÉ PÜvæ BvÜáÊÜ D Bo¨Ü ÓÜÌÃÜã±Ü Jí¨æà BX¨ÜªÃÜã ±ÜŨÜÍÜì®Ü ËÃÜáÊÜ ±ÜŨÜÍÜì®ÜWÜÙÜÈÉ ¼®Ü°ñæWÜÙÜá PÜívÜáŸÃÜáñܤÊæ. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX D ¼®Ü°ñæ Bo¨Ü PæãàOæWÜÙÜ ÓÜíTæÂ, E±ÜÁãàXÓÜáÊÜ ÊÜÓÜá¤, PæãàOæWÜÚXÃÜáÊÜ ÖæÓÜÃÜá ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙÜÈÉ PÜívÜáŸÃÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ BvÜáÊÜ Ä࣠Jí¨æà BX¨æ. C¨ÜÄí¨Ü Bo¨Ü ÓÝÊÜޮܠÓÜÌÃÜã±ÜÊÜ®Üá° ¯ÃÜã²ÓÜáñݤ ¼®Ü° ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×st ±ÜŨæàÍÜ¨Ü ÖæÓÜÄ®æãí©Wæ ÓÜãbÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. ÍݹªPÜ ÊÜáñÜᤠAÍݹªPÜ A¼ÊÜÂQ¤WÜÙæÃÜvÜ®Üã° WÜÊÜá¯Ô ûæàñÜÅPÝ¿áì¨Ü ÊÜáãÆPÜ ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×ÓÜÇÝX¨æ. Bo¨Ü ±ÜäÊÜì ñÜ¿ÞÄ

gáŸáÈ BoÊÜ®Üá° ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX BÃÜá ÊÜÐÜì©í¨Ü ÖÜ©®æíoá ÊÜÐÜì¨ÜÊÜÃæX®ÜÊÜÃÜá BvÜáñݤÃæ. WÜívÜá Öæ|á¡ ÈíWÜ »æà¨ÜËÆɨæ BvÜáÊÜ Bo C¨ÝX¨æ. B¨ÜÃæ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ÖÜávÜáX¿áÃÜá ÖæaÝcX BvÜáñݤÃæ. A¨ÜÃÜÆãÉ ÖÜñÜᤠÊÜÐÜì©í¨Ü ÖÜ©®ÝÃÜá ÊÜÐÜì¨ÜÊÜÃæX®Ü ÖÜávÜáX¿áÃÜá D BoÊÜ®Üá° CÐÜr±ÜvÜáÊÜâ¨Üá PÜáñÜãÖÜÆPÝÄ¿ÞX¨æ. gáŸáÈ Jí¨Üá ÖæãÃÝíWÜ| Bo. ÊÜá®æ¿á AíWÜÙÜ, Wܨæª, Êæáç¨Ý®Ü, ÃÜÓæ¤ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉ D BoÊÜ®Üá° BvÜáñݤÃæ. ÖæãÃÝíWÜ| BoÊÝX¨ÜªÃÜã PæÆÊæäÊæá¾ ÊÜá®æ¿á JÙÜWæ aÝÊÜw¿áÈÉ BvÜáÊÜâ¨Üã C¨æ. BoÊÝvÜáÊÜ Êæã¨ÜÆá ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 68


×àWæ GÆÉÊÜä ÓÝíPæà£PÜÊÝ¨Ü ÓÜíÊÜÖÜ®Ü ÊÜÂÊÜÓæ§WÜÙæà BXÊæ. ÊÜÂQ¤¿á®Üá° ÓÜíÓÜ¢£Wæ JÙܱÜwÓÜáÊÜ ÍÜQ¤¿á®Üá° CÊÜâ Öæãí©Êæ. PæÆÊæäÊæá¾ ÊæáàÇæã°oPæR AÓÜíWÜñÜÊÝX PÝ|áÊÜ Jí¨Üá ZoPÜ¨Ü ÃÜaÜ®æ¿á ±ÝñÝÚ¿áÈÉ D Äࣿá ÓÜíÊÜÖÜ®Ü¨Ü AíÍÜÊÜ®Üá° WÜÊÜá¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. Jí¨Üá ÊæàÙæ ÓÜíÓÜ¢£¿á ¿ÞÊÜâ¨æà AíÍÜWÜÙÜá ÓÜÊÜÞg¨Ü AÔ¤ñÜÌPæR A¯ÊÝ¿áìÊÜÆÉÊݨÜÃæ A¨Ü®Üá° ÓÝíPæà£PÜÊÝX ÓÜíÊÜÖÜ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ D ZoPÜWÜÙÜá PÜãvÜ ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛñܤ¨æ. ÖæãÓÜ ÓÜíÊÜÖÜ®Ü ZoPÜWÜÙÜá ÖÜáqrPæãÙÜáÛñܤ¨æ. ×àWæ ÓÜíÓÜ¢£¿á D ÓÜíÊÜÖÜ®Ü QÅÁá ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿ááñܤ¨æ. Jí¨Üá ¨ÜêÑrÀáí¨Ü »ÝÐÝ ËhÝn¯WÜÙÜá ÖæàÚ¨Üíñæ ÓÜíÓÜ¢£Ááà ÓÜíÊÜÖÜ®Ü (ÓÜñÜÌ®Ý¥Ü q.GÓ…. 1988:83) ÊÝX¨æ. ñÜáÙÜá®Ýw®Ü ÓÜíÓÜ¢£¿áÈÉ®Ü ZoPÜWÜÙÜá C¨æà PÝ¿áìÊÜ®Üá° ¯ÊÜì×ÓÜáñܤÊæ. g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜá PÜãvÜ ÓÜíÓÜ¢£¿á ZoPÜWÜÙæà BXÊæ. ÓÜíÓÜ¢£¿á ÓÜíÊÜÖÜ®Ü¨Ü Jí¨Üá ÊÜÞ«ÜÂÊÜáÊÝX D BoWÜÙÜá aÜÆ®ÜÎàÆÊÝXÊæ. ÊÜá®ÜáÐÜ®ܮÜá° ÓÜíÓÜ¢£Wæ JÙܱÜwÓÜáÊÜ, ÓÜíÓÜ¢£¿á AíÍÜWÜÙÜ®Üá° AÊܯWæ ÓÜíÊÜÖÜ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ QÅÁáWÜÙÜ®Üá° D BoWÜÙÜá ¯ÊÜì×ÓÜáñܤÊæ. C¨ÜÄí¨Ü g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ A«Ü¿á®ÜÊÜä ÓÝíÓÜ¢£PÜ ZoPÜ Êæäí¨ÜÃÜ A«Ü¿á®ÜÊæà BX¨æ. BoWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜÊÜâ ÓÜíÓÜ¢£¿á®Üá° A¥Üì ÊÜÞwPæãívÜá ÊÝÂTݯÓÜŸÖÜá¨ÝX¨æ. ÓÝíPæà£PÜÊÝX ÓÝíÓÜ¢£àPÜÃÜ| ÊÜáñÜᤠÓÝÊÜÞiàPÜÃÜ| WæãÚÓÜáÊÜ ±ÜÅŸÆ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÝXÊæ. CÊÜâWÜÙÜ ÃÜaÜ®æ¿á®Üá° A¥Üì ÊÜÞwPæãívÜá ÓÜíÓÜ¢£Wæ B ÊÜáãÆPÜ A¥Üì ¯àvÜŸÖÜá¨ÝX¨æ. g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ ûæàñÜÅPÝ¿áì

g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ A«Ü¿á®Ü¨ÜÈÉ ûæàñÜÅPÝ¿áì¨Ü ÓÜÌÃÜã±Ü A£à ÊÜááSÂÊÝXÃÜáñܤ¨æ. ÊÜåèUPÜ ÓÝ×ñÜ ÊÜáñÜᤠhÝ®Ü±Ü¨Ü A®Ü ±ÜÅPÝÃÜWÜÚXíñÜ ±ÜŨÜÍÜì®Ü PÜÇæWÜÙÝ¨Ü BoWÜÙÜ A¼ÊÜÂQ¤¿á ÓÜÌÃÜã±Ü £àÃÝ ¼®Ü°ÊÝXÃÜáñܤ¨æ. ¿ÞÊÜâ¨æà PÜÇæ¿á A¼ÊÜÂQ¤¿áÈÉ ÍݹªPÜ (Verbal) ÊÜáñÜᤠAÍݹªPÜ (Non-Verbal) A¼ÊÜÂQ¤WÜÙÜá CÃÜáñܤÊæ. A¨ÜÃÜÆãÉ g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ®Üá° A«Ü¿á®Ü ÊÜÞvÜáÊÝWÜ ÍݹªPÜ A¼ÊÜÂQ¤¿áÐær ±ÝÅÊÜááSÂñæ¿á®Üá° AÍݹªPÜ A¼ÊÜÂQ¤WÜã ¯àvܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. A¼®Ü¿á, ÊæàÐÜ»ÜãÐÜ|, ÖÝÊÜ&»ÝÊÜ, »ÜíX, ÓܳÍÜì, ÊݨÜÂ, ŸwñÜ CñÝ©WÜÙæÆÉÊÜä ÊÜááSÂÊÝWÜáñܤÊæ. C¨Ü®Üá° ¨ÜêÑr¿áÈÉoárPæãívÜá ûæàñÜÅPÝ¿áì¨Ü ÓÜÌÃÜã±ÜÊÜ®Üá° ÃÜã²ÓܸæàPÜá. BoWÜÙÜ ÍݹªPÜ ÊÜáñÜᤠAÍݹªPÜ A¼ÊÜÂQ¤WÜÙÜ ÊÜÞ×£ ÓÜíWÜÅÖÜ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝ¨Ü Äࣿá ûæàñÜÅPÝ¿áì¨Ü ÊÜáãÆPÜ ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ¿ÞXÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ËàwÁãà ¨ÝSÇÝ£¿á ÊÜáãÆPÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ûæàñÜÅPÝ¿áìÊæà ÓÜÊÜá¥ÜìÊÝ¨Ü ÊÜÞWÜìÊÝX¨æ. ËàwÁãà ¨ÝSÇÝ£¿á ÊÜáãÆPÜ ÍݹªPÜ ÊÜáñÜᤠAÍݹªPÜ A¼ÊÜÂQ¤WÜÙÜ ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô¨ÜÃæ, B ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ ®æãàw SbñܱÜwÔPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. «Ü̯ÊÜáá¨ÜÅ|, q±Ü³~ ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá, ±ÜÅÍÝ°ÊÜÚWÜÙÜ ŸÙÜPæ CñÝ©WÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÍݹªPÜ ÊÜáñÜᤠAÍݹªPÜ ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 65

A¼ÊÜ Â Q¤ W Ü Ù Ü ÓÜ Ê Ü á WÜ Å ¨ÝSÇÝ£ ÓÝ«Ü Â ÊÝWÜ á ÊÜ â ©ÆÉ . AÊÜ â WÜ Ù Ü ® Ü á ° ±Ü ä ÃÜ P Ü Ê ÝX ŸÙÜÔPæãÙÜÛŸÖÜá¨ÝX¨æ. ±ÜŨÜÍÜì®Ü ®Üvæ¿ááÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÓÜÊÜáWÜÅ ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° ¨ÝSÈÓÜáÊÜâ¨ÜPæR ÓÜÖÝ¿áPÜÊÝWÜáÊÜíñæ ÊÜáñÜᤠÊÜPÜõWÜÙÜ ÓÜí¨ÜÍÜì®ÜPæR ±ÜÅÍÝ°ÊÜÚWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÓÜŸÖÜá¨ÝX¨æ. Bo¨Ü ÃÜaÜ®æ A¥ÜÊÝ ±ÜsÜÂ

Jí¨Üá ÓÝíÓÜ¢£PÜ ZoPÜ¨Ü ÃÜaÜ®æ¿áá B ZoPÜ¨Ü ÓÜÊÜáWÜÅ ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° JÙÜWæãÙÜáÛñܤ¨æ. C¨ÜÄí¨Ü Jí¨Üá Bo¨Ü ÓÜÊÜáWÜÅ ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° Jí¨Üá ÃÜhæ CÆÉÊæ Bw¨Ü ÓÜí¨Ü»ÜìÊÜ®Üá° ÓÜÊÜáWÜÅÊÝX ¨ÝSÈÔPæãívÜá B¨ÜíñÜÖÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜ ¨ÝSÇÝ£¿á ÊÜÞ×£WÜÙÜ B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ ŸêÖÜñ… ÊÜÞ×£ ιÃÜ¨Ü ÃÜaÜ®æ¿á®Üá° ÃÜã²ÓÜŸÖÜá¨Üá. A¨Ü®Üá° ÓÜÊÜáWÜÅ ±ÜsÜÂÊæí¨Üá PÜÃæ¿áŸÖÜá¨Üá. D ÓÜÊÜáWÜÅ ±ÜsÜÂÊÜâ A«Ü¿á®Ü¨Ü A®ÜáPÜãÆPÝRX ÊÜÞwPæãíwÃÜáÊÜ ÊÜÂÊÜÓ槿ÞX¨æ. Jí¨Üá Bo¨Ü ÓÜÊÜáWÜÅ ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° ¼®Ý°íÍÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜÞ®ÝíÍÜ WÜÙæí¨Üá ÊÜXàìPÜÄÓÜŸÖÜá¨ÝX¨æ. BoÊæäí¨ÜÃÜ ±ÜŨÜÍÜì®Ü¨Ü ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ÊÜÂPܤÊÝWÜáÊÜ Jí¨æà Äࣿá ÍݹªPÜ ÊÜáñÜᤠAÍݹªPÜ A¼ÊÜÂQ¤WÜÙÜ®Üá° ÓÜÊÜÞ®ÝíÍÜÊæí¨Üá PÜÃæ¿áŸÖÜá¨Üá. A¨æà Ä࣠BoÊæäí¨ÜÃÜ ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ÊÜÂPܤÊÝWÜáÊÜ ¸æàÃæ ¸æàÃæ Äࣿá ÍݹªPÜ ÊÜáñÜᤠAÍݹªPÜ A¼ÊÜÂQ¤WÜÙÜ®Üá° ¼®Ý°íÍÜÊæí¨Üá PÜÃæ¿áŸÖÜá¨Üá; E¨Ý: ¨Üü| PܮܰvÜ iÇæÉ¿á ÖÜáÈ ¨Ü®Ü GíŸ BoÊÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãívÜÈÉ ±ÜâñÜã¤ÃÜá, ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá, ¸æÙܤíWÜw, EvÜá², PÝPÜìÙÜ ñÝÆãPÜáWÜÙÜÈÉ ÓÜíWÜÅ×st BoWÜÙÜ ÊÜÞ×£WÜÙÜÈÉ ÖÝvÜáWÜÙÜá Bo¨Ü Äà£, ÖÝÊÜ »ÝÊÜ, ÊÜááS»ÝÊÜ, ÍݹªPÜ E¨ÝYÃÜ CñÝ©WÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ ÓÜÊÜÞ®Ü ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅñæÂàPÜ ±ÜÅñæÂàPÜÊÝX ®æãàvÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ ÓÜÊÜÞ®ÝíÍÜWÜÙæí¨Üá PÜÃæ¿áŸÖÜá¨Üá. ¼®Ü°ÊÝXÃÜáÊÜ ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° ±ÜÅñæÂàPÜÊÝXÁáà ®æãàvܸæàPÝXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ¼®Ý°íÍÜWÜÙæí¨Üá PÜÃæ¿áŸÖÜá¨Üá. ×àWæÁáà ÓÜÊÜÞ®ÝíÍÜ ÊÜáñÜᤠ¼®Ý°íÍÜWÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜáñݤ Öæãà¨Üíñæ ÖæãÓܱÜsÜ ƻÜÂÊÝWÜáñܤ¨æ. Jí¨Üá Bo¨Ü Cwà ÓÜÌÃÜã±ÜÊæà C®æã°í¨Üá PÜÃæ BvÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ ±Üä£ì ¼®Ü°ÊݨÝWÜ A¨Ü®Üá° ±ÜÅñæÂàPÜÊæí¨Üá WÜÊÜá¯ÓܸæàPÜá. ®Ü®Ü° ûæàñÜÅPÝ¿áì¨Ü ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ Jí¨æà Bo¨Ü PÜáÄñÝX D Äà£¿á ±ÜÅñæÂàPÜ ±ÜsÜ Jí¨Üã ¨æãÃæ£ÆÉ. Jí¨Üá Bo¨ÜÈÉ JÙܱÜÅPÝÃÜ ¸æàÃæÁáà BX¨ÝªWÜ A¨Ü®Üá° ±ÜÅñæÂàPÜ BoÊæí¨Üá ±ÜÄWÜ~Ô A¨ÜÃÜ ÊÜÞ×£WÜÙÜ ÓÜíWÜÅÖÜ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. C¨ÜÃæãí©Wæ GÆÉ ±ÜŨÜÍÜì®Ü ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜ PÝÆ, ±ÜÄÓÜÃÜ CñÝ© ÊÜÞ×£WÜÙÜá ÓæàÃÜáñܤÊæ. A¨ÜÃæãí©Wæ BoPæR ÓÜíŸí—st ®Üí¹PæWÜÙÜá I£ÖÜÂWÜÙÜá CñÝ© A®Ü ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° D ÓÜÊÜáWÜÅ ±ÜsÜ JÙÜWæãÙÜáÛñܤÊæ. ÓÜÊÜáWÜÅ ±ÜsÜ A¥ÜÊÝ ÃÜaÜ®æ¿á®Üá° ×àWæ WÜáÃÜá£ÓÜŸÖÜá¨Üá.

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 66


2. PÝÇÝ®ÜáÓÝÄ BoWÜÙÜá & PÝÆ ¯Ÿìí—ñÜ BoWÜÙÜá 3. Óܳ«ÝìñܾPÜ BoWÜÙÜá & ÊÜá®æãàÃÜíg®æ¿á BoWÜÙÜá 4. gãgá CÃÜáÊÜ BoWÜÙÜá & gãiÆÉ¨Ü BoWÜÙÜá 5. JÙÝíWÜ|¨Ü BoWÜÙÜá & ÖæãÃÝíWÜ|¨Ü BoWÜÙÜá 6. ±ÝÅ~ ±Üü ÓÜíŸí«Ü BoWÜÙÜá 7. WÜívÜÓÜÃÜ BoWÜÙÜá & ÖæíWÜÓÜÃÜ BoWÜÙÜá & E»Ü¿á ÓÜíŸí— BoWÜÙÜá & ÊÜáPÜRÙÜ BoWÜÙÜá 8. ËÎÐÜr ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ ŸÙÜPæ¿á BoWÜÙÜá C¨ÜÆɨæ Pæç aÜÙÜPÜ¨Ü BoWÜÙÜá, A¨ÜêÐÜr¨Ü BoWÜÙÜá, ¨æç×PÜ BoWÜÙÜá, AíñÜÃÜ BoWÜÙÜá, ÆZáÊÝ¨Ü BoWÜÙÜá, A±Ý¿áPÝÄ BoWÜÙÜá ×àWæ ÖÜÆÊÜâ ËíWÜvÜ®æWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜáñݤÃæ. ×àWæ g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ ÊÜXàìPÜÃÜ|¨Ü ±ÜÅ¿áñÜ°WÜÙÜá ®Üvæ¨ÜÃÜã AÊÜâ ÓÜÊÜá±ÜìPÜÊÝXÆÉ Gí¨Üá ¨æàÎ ÊÜáñÜᤠ˨æàΠ˨ÝÌíÓÜÃÜá J²³Pæãíw¨ÝªÃæ. g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ ÊæçË«ÜÂñæ ÊÜáñÜᤠA®Ü®ÜÂñæ¿á PÝÃÜ|©í¨ÝX ÊÜXàìPÜÃÜ|¨Ü PÜÐÜr G¨ÜáÃÝWÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÓÜãbÓÜáñݤÃæ. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà GÇ….i. iÅàÊÝÂÃ… GíŸ Ë¨ÝÌíÓÜ®Üá ñܮܰ ‘BoWÜÚWæ ²àtPæ’ GíŸ ÇæàS®Ü¨ÜÈÉ ñܱÜâ³ ÊÜáñÜᤠ±ÜÅ¿áñÜ°¨Ü ÊÜáãÆPÜ ÊÜXàìPÜÃÜ|ÊÜ®Üá° ±ÜſᣰÓܸæàPæí¨Üá ÓÜãbÓÜáñݤ®æ. ¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ®Üá° ¨ÜêÑr¿áÈÉoárPæãívÜá GÇÝÉ BoWÜÙÜá JÙÜWæãÙÜáÛÊÜíñæ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Ý¨Ü ÊÜXàìPÜÃÜ|WÜÙæí¨ÜÃæ 1. ÊÜá®æãàÃÜíg®æ¿á BoWÜÙÜá 2. BaÜÃÜOÝñܾPÜ ÓÜíŸí«ÜËÃÜáÊÜ BoWÜÙÜá BvÜ á ÊÜ GÇÝÉ BoWÜ Ú WÜ ã ÓÝÊÜ Þ iPÜ Ê Ý¨Ü Jí¨Ü á E¨æ ª à ÍÜ Ë ¨æ Gí¨Ü á J²³PæãívÜÃÜã «ÝËáìPÜ BaÜÃÜOæ¿á ÓÜíŸí«ÜËÃÜ¨Ü BoWÜÙÜ®Üá° CÈÉ ÊÜá®æãàÃÜíg®æ¿á BoWÜÙÜá Gí¨Üá PÜÃæ¿áÇÝX¨æ. PÝWæ&XÚ, GPÜRw, PÜáqr ¨æãOæ¡, PÜí¸Ýo, Óæã±Ý³o, ÊÜáÃÜ ÊÜáñÜᤠÊÜáíWÜ ÊÜáñÜᤠÖÜÆÊÝÃÜá ÊÜáPÜRÙÜ BoWÜÙÜ®Üá° D ÊÜXàìPÜÃÜ|PæR ÓæàÄÓÜŸÖÜá¨Üá. «ÝËáìPÜ ÊÜáñÜᤠBaÜÃÜOÝñܾPÜ ÓÜíŸí«Ü Öæãí©ÃÜáÊÜ BoWÜÙÜ®Üá° ‘BaÜÃÜOÝñܾPÜ ÓÜíŸí«Ü’ BoWÜÙæí¨Üá PÜÃæ¿áŸÖÜá¨Üá. PæãàÚ AíPÜ, PÜíŸÆ, aæ®æ° ÊÜáOæ, aæívÝoWÜÙÜá D ÊÜWÜìPæR ÓæàÃÜáñܤÊæ.

Ÿ¨ÜÇÝWÜŸÖÜá¨Üá. D ¨ÜêÑrÀáí¨Ü Jí¨Üá Bo¨Ü aÝÄ£ÅPÜ AíÍÜWÜÙÜ®Üá° WÜÊÜá¯ÓÜ ¸æàPÝWÜáñܤ¨æ. ¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ ±ÝÅbà®Üñæ¿á®Üá° Íæãà—ÓÜÆá ®ÜÊÜáXÃÜáÊÜ BPÜÃÜWÜÙæí¨ÜÃæ ÍÝÓÜ®Ü ÊÜáñÜᤠÊÜåèUPÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæWÜÙÜá. ñÜáÙÜá WÝÅí¦PÜ ÓÝ×ñÜÂPæR ñÜáí¸Ý ±ÝÅbà®ÜÊÝ¨Ü C£ÖÝÓÜËÆÉ. ÊÜåèUPÜ ÓÝ×ñÜÂWÜÙÝ¨Ü ±Ývܪ®Ü, PܹñÜ, PÜ¥æ, JWÜoá, WݨæWÜÙÜá g®ÜÃÜ Ÿ¨ÜáQ®æãí©Wæ A®æãÂà®Ü ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° Öæãí©¨æ. C¨ÜÄí¨Ü AÊÜâWÜÙÜÈÉ aÝÄ£ÅPÜ ¨ÝSÇæWÜÙæí¨Üá ±ÜÄWÜ~ÓÜÆá AwxÀáÆÉ. ÍÝÓÜ®ÜWÜÙÜÈÉ PÜíŸÙÜÊÜ®Üá° ¹orÃæ ¸æàÃæ g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ ŸWæY EÇæÉàSWÜÙÜá ¨æãÃæ¿ááÊÜâ©ÆÉ. ÓÜáÊÜÞÃÜá 10PÜãR ÖæaÜác ÍÝÓÜ®ÜWÜÙÜÈÉ PÜíŸÙÜ¨Ü EÇæÉàSWÜÚÊæ. 1402PæR ÓÜíŸí—st ¸ÝÃÜPÜãÃÜá ÍÝÓܮܨÜÈÉ ‘B PæÙÜX®Ü Wܨ檿á PÜíŸÙÜ Wܨ檒 Gí¨Üá EÇæÉàS˨æ. 1200¨æí¨Üá ÖæàÙÜÇÝ¨Ü AÆã±ÜÃÝ~ aÜÆÉ ÊÜáÖݨæàË¿á PÜhæì ÍÝÓܮܨÜÈÉ PÜíŸÙÜ¨Ü Êæã¨ÜÆ EÇæÉàS˨æ. ÍÝÓÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨ÜÃæ PÜíŸÙÜPæR ÓÜáÊÜÞÃÜá 800 ÊÜÐÜìWÜÙÜ C£ÖÝÓÜËÃÜáÊÜâ¨Üá ÓܳÐÜrÊÝWÜáñܤ¨æ. ñÜáÙÜá hݮܱܨܨÜÈÉ ¨æãÃæ¿ááÊÜ ÊÜåèUPÜ ÓÝ×ñÜÂWÜÙÜÈÉ ÊÜááSÂÊÝXÃÜáÊÜ ±Ývܪ®Ü ÊÜáñÜᤠI£ÖÜÂWÜÙÜÈÉ g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ EÇæÉàSWÜÚÊæ. ñÜáÙÜá ÓÜíÓÜ¢£¿á ®Üí¹Pæ ÊÜáñÜᤠBaÜÃÜOæ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÓÝíÓÜ¢£PÜ ZoPÜWÜÙæãí©Wæ ±Ývܪ®Ü I£ÖÜÂWÜÙÜá ÓÜíŸí«Ü Öæãí©ÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü CÊÜâWÜÙÜÈÉ EÇæÉàUñÜÊÝ¨Ü BoWÜÙÜá D ÊÜá~¡®ÜÊÜâWÜÙæà GíŸá¨ÜÃÜÈÉ ÓÜí¨æàÖÜËÆÉ. ñÝÃÝÀá¨Ü ñܱܳíWÝÀá, (ñæíX®ÜPÝÀá BoWÜÙÜá) Ÿhæç¨Üã¨Üá (AwPæ gãgá) Aí¸æãàw, ñÜãpæ¨ÝÃÜ, væãíŸÃÝo, ÓÜãÙÜÃæ ÊæáàÙÜ, aæ®æ° ÊÜáOæ, aܨÜáÃÜíWÜ, aæívÜá, PÜÙæíhæ PÝÀá G£³bc Êæã¨ÜÇÝ¨Ü BoWÜÙÜá ÊÜåèUPÜ ÓÝ×ñܨÜÈÉ EÇæÉàUñÜ ÊÝX¨æ. ±Ývܪ®Ü¨ÜÈÉ EÇæÉàUñÜÊÝ¨Ü ŸÖÜáÊÜááS Bo aÜ®æ°ÊÜáOæ. ÔÄ ±Ývܪ®Ü¨ÜÈÉ D BoÊÜâ Zo®æWÜÙÜ ÃÜã±ÜPÜÊÝX ŸÙÜPæ¿ÞX¨æ. ±ÜÄÊÜáÙÜ ŸÇÝÉÙÜÃÜ ±Ývܪ®Ü¨ÜÈÉ aæ®æ°¿Þo¨æãí©Wæ GPÜáRw, ±æäPÜRw, aæ®æ°, aܨÜáÃÜíWÜWÜÙÜ EÇæÉàS ŸÃÜáñܤ¨æ.

Jí¨Üá g®Ü±Ü¨Ü Bo¨Ü ÃÜaÜ®æ¿á®Üá° A¥Üì ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜÈÉ A¨ÜÃÜ C£ÖÝÓÜ, ±ÜÅÓÜÃÜ|WÜÚWæ ÓÜíŸí—st ÊÜÞ×£WÜÙÜá ±ÜäÃÜPÜÊÝWÜáñܤÊæ. ÓÜíÓÜ¢£¿á ¿ÞÊÜâ¨æà Jí¨Üá ZoPÜÊÜâ Jí¨Üá PÝƨÜÈÉ C¨Üªíñæ C®æã°í¨Üá PÝƨÜÈÉ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. PæÆÊæäÊæá¾ A¨Üá ÓÜíÊÜÖÜ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÝíÓÜ¢£PÜ A¥ÜìÊæà Ÿ¨ÜÇÝWÜáñܤ¨æ. Aí¨ÜÃæ Jí¨Üá aÝÄ£ÅPÜ Zor¨ÜÈÉ A¨Üá ÓÜíÊÜÖÜ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ A¥ÜìÊÜâ Cí¨Üá

ÓÝíÓÜ¢£PÜ ZoPÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÝíPæà£PÜÊÝ¨Ü ÓÜíÊÜÖÜ®Ü ÊÜÂÊÜÓæ§ ÓÜíÓÜ¢£¿áÈÉÃÜáñܤ¨æ. C¨ÜÄí¨Ü ÇæÔÉÊæçp… GíŸ ÊÜÞ®ÜÊÜ ÍÝÓÜ÷gn®Üá “GÇÝÉ ÊÜÞ®ÜÊÜ ÊÜñÜì®æWÜÙÜá ÓÜíPæàñÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜÊæà ÊÜÂPܤÊÝWÜáñܤ¨æ. PÜÇæ, «ÜÊÜáì, ÖÜ| GÆÉÊÜä ÓÜíPæàñÜWÜÚí¨ÜÇæà PÜãw¨æ” (ÖæËÇÝÂív… 1980:33) Gí©¨Ýª®æ. D ¨ÜêÑrÀáí¨Ü ÓÜíÓÜ¢£¿áÈÉ ±ÜÅaÜÈñÜËÃÜáÊÜ ÓÝíÓÜ¢£PÜ ZoPÜWÜÙÜá ÓÝíPæà£PÜÊÝ¨Ü ÓÜíÊÜÖÜ®Ü ÊÜÂÊÜÓæ§WÜÙæà BXÊæ. CÊÜâWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜÊæà ÓÜíÓÜ¢£¿áá ÊÜÂQ¤Àáí¨Ü ÊÜÂQ¤Wæ, g®ÝíWÜ©í¨Ü g®ÝíWÜPæR ÓÜíÊÜÖÜ®ÜWæãÙÜáÛñܤ¨æ. B¨ÜÃæ GÇÝÉ PÝƨÜÆãÉ AÊÜâ Jí¨æà A¥ÜìÊÜ®Üá° ¯àvÜáñܤÊæ G®Üá°ÊÜí£ÆÉ. PÜÇæ, ÓÝ×ñÜÂ, ÓÜíXàñÜ, EvÜá±Üâ, »ÝÐæ, «ÜÊÜáì, BaÜÃÜOæ, ®Üí¹Pæ, ¯Ðæà«Ü

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 63

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 64

¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ aÝÄ£ÅPÜ EÇæÉàSWÜÙÜá

ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÓÜíÊÜÖÜ®Ü ÊÜáñÜᤠg®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜá


ÓÜíŸí—st ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô ËÍæÉàÑÓÜáÊÜ ±ÜÅÍÜíÓÜ®ÝÖÜì PÝ¿áìWÜÙÜá ËÃÜÙÜ ÊÝX ®Üvæ©Êæ. Cí¥Ü A«Ü¿á®ÜWÜÙÜÆãÉ ÊæçhÝn¯PÜ ûæàñÜÅ PÝ¿áì ÊÜáñÜᤠÓæç¨Ýœí£PÜ ËÍæÉàÐÜOæ¿á PæãÃÜñæ¿á®Üá° WÜÊÜá¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ PܮܰvÜ hÝ®Ü±Ü¨Ü¨Ü A«Ü¿á®ÜÊÜâ ÊæçhÝn¯PÜ ÊÜáñÜᤠAíñÜÃ… ÎÔ¤®Ü B¿ÞÊÜáÊÜ®Üá° ±Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÊÜááí¨æ g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ PÜáÄñÝX WÜí¼àÃÜÊÝX Óæç¨Ýœí£PÜ A«Ü¿á®ÜÊÜ®Üá° ¯ÄàüÓÜŸÖÜá¨ÝX¨æ. DÊÜÃæWæ ®Üvæ¨Ü A«Ü¿á®ÜWÜÙÜá

¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü QÅàvæWÜÙÜ ŸWæY ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü Öæbc®Ü ŸÃÜ Ö Ü W Ü Ù Ü á ±Ü £ ÅPæ ¿ áÈÉ Ÿí¨Ü ±Ü Ä aÜ ¿ á ÇæàS®ÜWÜÙÜá. ÃÜÔPÜ ±Ü⣤Wæ¿áÊÜÃÜ ‘¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü ÊÜáPÜRÙÜ BoWÜÙÜá’ (1977) Æü$¾à®ÝÃÝ¿á| BÙÜÌÃÜ ‘¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü QÅàvæWÜÙÜá’ (1982) i.BÃ…. ÍÝ®Üá»ÝWÜÃÜ ‘ñÜáÙÜá®ÝvÜ g®Ü±Ü¨Ü QÅàvæWÜÙÜá’ (1990) CñÝ© ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° ÖæÓÜÄÓÜŸÖÜá¨Üá. PÜíŸÙÜ, PæãàÚ AíPÜWÜÙÜ ŸWæY ÖÜÆÊÝÃÜá ÇæàS®ÜWÜÙÜá ±Ü£ÅPæWÜÙÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝXÊæ. ©®Ü±Ü£ÅPæ ÊÜáñÜᤠÊÝÃܱܣÅPæWÜÙÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü AÊÜâWÜÚWæ ÖÜÆÊÝÃÜá Ëá£WÜÚÊæ. AÊÜáêñÜ ÓæãàÊæáàÍÜÌÃÜÃÜ ‘ñÜáÙÜá Ÿ¨ÜáPÜá’ (1984) PÜꣿáÈÉÃÜáÊÜ ñÜáÙÜá®Ýw®Ü g®Ü±Ü¨Ü BpæãàoWÜÙÜá. ÓÜíÍæãà«Ü®æ¿á®Üá° ±æÅàÃæà²ÓÜáÊÜ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ŸÃÜÖÜÊÝX¨æ. ¸æãàÆ bñܤÃÜíg®Ü¨ÝÓÜ Íæqr¿áÊÜÃÜ ‘PÜíŸÙÜ’ (1983) B«Üá¯PÜ PÜíŸÙÜ¨Ü ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜáñܤ¨æ. ²àoÃ… hæ. PÝÉÓ…ÃÜ ‘ñÜáÙÜáÊÜ ¨ÜÍÜì®Ü’ (A®Üá : G.Ë. ®ÝÊÜvÜ ÊÜáñÜᤠÓÜá¸ÝÍÜcí¨ÜÅ 1988) PÜꣿáÈÉ®Ü ‘BÃÝ«Ü®Ý ÓÜí±ÜŨݿá¨ÜÈÉ aæ®æ°’ GíŸ ÇæàS®ÜÊÜâ ÊÜáÖÜñÜÌÊݨÜá¨Üá. D ÇæàS®Ü ¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü g®Ü±Ü¨Ü BoÊæäí¨ÜPæR AíñÜÃÜÃÝÑóà¿á ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° J¨ÜXÔ¨æ. ÊÜÞ®ÜÊÜ ÍÝÓÜ÷¨Ü ×®æ°Çæ¿áÈÉ ¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü g®Ü±Ü¨Ü BoÊæäí¨ÜÃÜ WÜí¼àÃÜ ÊÜáñÜᤠBÙÜÊÝ¨Ü A«Ü¿á®Ü¨Ü Êæã¨ÜÆ ÇæàS®ÜÊÝX¨æ. ±ÜâÃÜáÐæãàñܤÊÜá ¹ÚÊÜáÇæ¿áÊÜÃÜ ‘PÜÃÝÊÜÚ hݮܱܨܒ WÜÅí¥Ü¨Ü ‘PÜíŸáÆ : BoÊæäà BaÜÃÜOæÁãà’ GíŸ ÇæàS®ÜÊÜâ WÜí¼àÃÜÊÝ¨Ü Óæç¨Ýœí£PÜ PÝÙÜiÀáí¨Ü ÊÜÞw¨Ü A«Ü¿á®ÜÊÝX¨æ. PÜíŸÙÜ¨Ü ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° ÊæçhÝn¯PÜ ûæàñÜÅPÝ¿áì¨Ü ÊÜáãÆPÜ ÓÜíWÜÅ×Ô, PÜÅÊÜ៨ܜÊÝX ËÍæÉàÑÔ, BaÜÃÜOÝñܾPÜ BoÊæäí¨ÜÃÜ Óæç¨Ýœí£PÜ A«Ü¿á®ÜPæR ÊÜÞ¨ÜÄ ¿ÞX¨æ. Pæ. b®Ü°±Ü³ WèvÜÃÜ ‘Tiger and Cow : A folk game : its performance & meaning’ ÊÜáñÜᤠÎÊÜÃÝÊÜá Íæqr¿áÊÜÃÜ ‘Cock Fighting’ ÊÝÊÜá®Ü ®Üí¨ÝÊÜÃÜÃÜ ‘Cock Fight’ GíŸ A±ÜÅPÜqñÜ CíXÉÐ… ÇæàS®ÜWÜÙÜá WÜí¼àÃÜÊÝ¨Ü A«Ü¿á®Ü PÝÙÜiÀáí¨Ü WÜÊÜá®Ü ÓæÙæ¿ááñܤ¨æ. WÜ|®Ý¥Ü GPÝRÃÜÃÜá ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ËÍÜÌ˨ݯƿáPæR ÓÜÈÉst ‘ñÜáÙÜá®Ýw®Ü g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜá’ 1995. ¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ ŸWæY ÊÜÞw¨Ü ËÊÜÃÜÊÝ¨Ü ÓÜíÍæãà«Ü®æ PÜꣿÞX¨æ. g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ ÓÝíÓÜ¢£PÜ ËÍæÉàÐÜOæWæ ÃÝaܯPÜ Ô¨ÝœíñÜÊÜ®Üá° ŸÙÜÔPæãÙÜÛÇÝX¨æ. ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 61

PÜíŸÙÜ ÊÜáñÜᤠPæãàÚ

AíPÜWÜÙÜ A«Ü¿á®Ü¨Ü PÜáÄñÝX ˨ÝÌíÓÜÃÜá ÖæaÜác WÜÊÜá®Ü ÖÜÄÔ¨Ü᪠ÓܳÐÜrÊÝWÜáñܤ¨æ. D BoWÜÚXÃÜáÊÜ «ÝËáìPÜ ÊÜáñÜᤠBaÜÃÜOÝñܾPÜ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ®Üá° PÜvæWÜ~Ô AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ñÜáÙÜá®Ýw®Ü QÅàvæWÜÙÜá Gí¨Üá PÜÃ橨ݪÃæ. D ¨ÜêÑrÀáí¨Ü ¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° ÊæçhÝn¯PÜ ûæàñÜÅPÝ¿áì¨Ü ÊÜáãÆPÜ ÓÜíWÜÅ×Ô, ÖæãÓÜ Äࣿá ÊÝÂTÝ娆 ÊÜáñÜᤠA«Ü¿á®ÜWÜÙÜá AWÜñÜÂÊÝX¨æ. ñÜáÙÜá®Ýw®Ü g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÚWæ ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ ±ÜŨÜÍÜì®Ü ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° JÙÜWæãívÜ PæÆÊÜâ ÇæàS®ÜWÜÙÜá ±ÜÅPÜoÊÝXÊæ. C¨æà ÊÜÞ¨ÜÄ¿áÈÉ Jí¨æÃÜvÜá ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜá Ÿí©Êæ. CÊÜâWÜÙÜ®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨ÜÃæ PÜíŸÙÜ ÊÜáñÜᤠPæãàÚ AíPÜWÜÙÜ A«Ü¿á®Ü¨Ü PÜáÄñÝX ˨ÝÌíÓÜÃÜá ÖæaÜác BÓÜQ¤¿á®Üá° ñæãàÄÔ¨Ü᪠ÓܳÐÜrÊÝWÜáñܤ¨æ. D BoWÜÙÜ «ÝËáìPÜ ÊÜáñÜᤠBaÜÃÜOÝñܾPÜ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ®Üá° PÜvæWÜ~Ô AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ‘ñÜáÙÜá®Ýw®Ü g®Ü±Ü¨Ü QÅàvæWÜÙÜá’ Gí¨Üá PÜÃ橨ݪÃæ. C¨ÜÄí¨Ü ñÜáÙÜá®Ýw®Ü g®Ü±Ü¨Ü QÅàvæWÜÙÜ ËÊÜÃÜÊÝ¨Ü ÓÜíWÜÅÖÜ ÊÜáñÜᤠA«Ü¿á®Ü¨Ü AWÜñÜÂ˨æ. D ¨ÜêÑrÀáí¨Ü ±ÜÅŸí«Ü¨ÜÈÉ ñÜáÙÜá®Ýw®Ü g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ®Üá° Óæç¨Ýœí£PÜ ×®æ°Çæ¿áÈÉ A«Ü¿á®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæWÜÙÜ®Üá° aÜbìÓÜÇÝX¨æ. Jqr®ÜÈÉ ¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü BoWÜÙÜ ŸWæY BÙÜÊÝ¨Ü Óæç¨Ýœí£PÜ A«Ü¿á®ÜPæR AÊÜPÝÍÜ˨æ. ÊÜÞ®ÜÊÜÍÝÓÜ÷, ÊÜá®Ü@ÍÝÓÜ÷ ¨æç×PÜ ËhÝn®Ü ¨ÜêÑrÀáí¨ÜÆã ËÍæÉàÑÓÜáÊÜ AWÜñÜÂ˨æ. ¨Üü| PܮܰvÜ g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ ÊÜXàìPÜÃÜ|

¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ ÓÜíWÜÅÖÜ ÊÜáñÜᤠA«Ü¿á®Ü ÇæàS®Ü WÜÙÜÈÉ g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ ÊÜXàìPÜÃÜ|WÜÙÜ®Üá° ±ÜſᣰÓÜÇÝX¨æ. AÊÜáêñÜ ÓæãàÊæáàÍÜÌÃÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ‘ñÜáÙÜá®Ýw®Ü g®Ü±Ü¨Ü BpæãàoWÜÙÜá’, ÃÜÔPÜ ±Ü⣤Wæ¿áÊÜÃÜá ‘¨Üü| PܮܰvÜ iÇæÉ¿á ÊÜáPÜRÙÜ BoWÜÙÜá’ GíŸ ÇæàS®ÜWÜÙÜÈÉ HPæãàPÜÃÜ|¨Ü ±ÜÅ¿áñÜ°WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÝªÃæ. w.BÃ…. ±ÝívÜáÃÜíWÜÃÜá ‘¨Üü| PܮܰvÜ iÇæÉ¿á »æçÃÜÃÜá’ GíŸ ÓÜíÍæãà«Ü®Ý WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ D ±ÜÅ¿áñÜ°WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÝªÃæ. ÃÜÔPÜ ±Ü⣤Wæ¿áÊÜÃÜá ÊÜáPÜRÙÜ BoWÜÙÜ®Üá° JÙÝíWÜ| ÊÜáñÜᤠÖæãÃÝíWÜ| Gí¨Üá ÊÜXàìPÜÄÔ, AÊÜâWÜÙÜÈÉ ‘PÜáÚñÜÇæÉ BvÜáÊÜ BoWÜÙÜá’, ‘¯íñÜá KvÝw BvÜáÊÜ BoWÜÙÜá’ Gí¨Üá ÊÜXàìPÜÄÓÜáñݤÃæ. w.BÃ…. ±ÝívÜáÃÜíWÜÃÜá ‘ÊÜáPÜRÙÜ BoWÜÙÜá’, ‘WÜívÜÓÜÃÜ BoWÜÙÜá’, ‘ÖæíWÜÓÜÃÜ BoWÜÙÜá’, ‘ÓÜÊÜÞ®Ü BoWÜÙÜá’, ‘ÓÜíÓÜ¢£ ¯ÐÜu BoWÜÙÜá’ Gí¨Üá ÊÜXàìPÜÄԨݪÃæ. AÊÜáêñÜ ÓæãàÊæáàÍÜÌÃÜÃÜá ¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü PæÆÊÜâ ÊÜááS g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô, AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÊÜXàìPÜÄÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°ÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÝªÃæ. AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ×àWæ ÓÜíWÜÅ×ÓÜŸÖÜá¨Üá. 1. «ÝËáìPÜ BoWÜÙÜá & ÇèQPÜ BoWÜÙÜá ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 62


EípÝWÜáÊÜâ¨Üá PÝÊÜ嬆 ÍæÅàÐÜu PæãvÜáWæÀáÃܸæàPÜá. A¨æà ‘iàÊܿޮܒ PÜËñæ¿á®Üá° ®Ý®Üá ‘ÓÜUàXàñÜ ÊÜáÇæ¨æàWÜáÆWÜÙÜ »ÝÊÜÊÜ®Üá ÊÜááqr ®ÜËáÔ’ Gí¨Üá A±ÜìOæ ÊÜÞw¨æªà®æ. ¿ÞPæí¨ÜÃæ A¨Ü®Üá° ŸÃæ¿ááÊÜ Öæ㣤Wæ ®Ü®Ü° iàÊÜ®Ü «æãàÃÜOæ AÈÉWæà Ÿí¨Üá ÊÜááqr¨æ. PÜËñæ ¿ÞÊÜâ¨æà Íæãà«Ü G®Üá°ÊÜâ¨ÜQRíñÜ C©àWÜ A¨Üá ÓÜÖÜgÊÝ¨Ü ²Å࣠A¯°ÓÜáñܤ¨æ. C¨Üª¨Üª ÃÜáb ÊÜÞw E~Å g®Ý A®Üá°ñݤÃæ ¸æàí¨æÅ. ÃÜáb ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ Gí¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ BÓæ¿á®Üá°, BÍÜ¿áÊÜ®Üá°, ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° ÖÝQ A¥ÜÊÝ CÃÜáÊÜâ¨Üá ÃÜáb Gí¨Üá £Ú¿ááÊÜíñæ ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° ±ÜÙÜXÔPæãívÜá :

g®Ü±¨ Ü Ü BoWÜÙáÜ : ÓÝíÓÜ¢£PÜ ËÍæÉàÐÜOæ

‘±ÝPÜÊÝWÜáñÜ

±ÜÅPÜê£ ±æÅàÊÜá© ±ÜÄ|ËáÔ iàÊÜ®Ü ¨æàÊÜ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ñÜPÜì¨Ü ÊÜÞñÜÆÉ ÊÝ¨Ü¨Ü ´ÜÆÊÜÆÉ A¨ÜêÐÜr ÊÜÍÜÊÜÆÉ G¨æÁãÆÊÜâ’ D Ԩܜñæ¿á®Üá° ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜá ²Å࣠Gí¨Üá PÜÃæ¿ááñݤÃæ ÊÜáñÜᤠA¨æà A¨ÜÃÜ GÃÜvÜ¥Üì¨ÜÆãÉ & ×WÜáY. D ²Å࣠& ×WÜáY & CÃÜáÊÜ GÆÉ Jí¨æà®æ ÊÜáñÜᤠA¨æà Ÿ¨ÜáQ®Ü ÊÜáãƼ£¤ : ‘ÖÜOæã¡ÙÜá

Ô× PÝÁãÙÜá PÜ× ÊÜáÃÜ¨Ü ÃÜÓÜÊܨæíñÜá AÃÜŸÙÜËÁãÙÝ®Üí¨ÜÊæ ®æãàÊ毱Üâ¨Üá CíñÜá’ ®Ü®ÜWæ ñæãàÃÜáÊÜíñæ Ÿ¨ÜáQ®Ü ¿ÞÊÜâ¨æà ¸è©œPÜÊÝX ÓÜÊÜá¥ÜìÊÝ¨Ü ËÊÜÃÜOæ XíñÜÆã D «æãàÃÜOæ ´ÜƱÜŨÜÊݨÜá¨Üá. ŸÖÜáÍÜ@ C¨Üá Ÿ¨ÜáQWæ PÝÊܨæªà «æãàÃÜOæ Gí¨Üá ®Ü®Ü° »ÝÊÜ®æ.

vÝ. WÜ|®Ý¥Ü GPÝRÃÜá "ÍÝȯPæàñÜ®Ü' ®Ý¿áÃ…PæÃæ AvÜxÃÜÓæ¤ ŸÅÖܾXÄ, AíŸÆ±Ýw EvÜá² & 576 103 & : 9964583433

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 59

±ÝÎcÊÜÞñÜ ¨æàÍÜWÜÙÜÈÉ g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ A«Ü¿á®Ü WÜí¼àÃÜÊÝX ÊÜáñÜᤠñÜáí¸Ý ÊÜÂÊÜÔ§ñÜ ÊÝX ®Üvæ¿ááñݤ Ÿí©¨æ. g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ ÊÜÞ×£ ÓÜíWÜÅÖÜ ÊÜáñÜᤠÓÜÃÜÙÜÊÝX ÊÝÂTݯÓÜáÊÜ ±Ü Å ¿áñÜ ° W Ü Ù Ü ÖÜ í ñÜ Ê Ü ® Ü á ° ËáàÄ D ŸWæ ¿ á A«Ü¿á®ÜWÜÙÜá ®Üvæ©Êæ. ÊæçhÝn¯PÜ ûæàñÜÅPÝ¿áì WÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ AÊÜâWÜÙÜ ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô ÊÜÞ®ÜÊÜ ÍÝÓÜ÷, ÊÜá®Ü@ÍÝÓÜ÷, ÓÜÊÜÞg ÍÝÓÜ÷, ÃÝgQà¿á ÍÝÓÜ÷, ¨æç×PÜ ËhÝn®ÜWÜÙÜ £ÙÜáÊÜÚPæ WÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÔPæãívÜá BoWÜÙÜ A«Ü¿á®ÜÊÜ®Üᰠ˨æàΠ˨ÝÌíÓÜÃÜá ÊÜÞw¨ÝªÃæ. g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ hݮܱܩà¿á A«Ü¿á®Ü¨ÜÆãÉ ÊæçhÝn¯PÜ ûæàñÜÅ PÝ¿áì¨Ü ÊÜ á ãÆPÜ BoWÜ Ù Ü ÊÜ Þ ×£WÜ Ù Ü ® Ü á ° ÓÜíWÜÅ×Ô ËË«Ü Ô¨ÝœíñÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ËÍæÉàÐÜOæ ®ÜvæԨݪÃæ. »ÝÃÜñܨÜÈÉ hݮܱܨÜÊÜ®Üá° Jí¨Üá ËÐÜ¿á ÊÝX ±ÜÄWÜ~ÔPæãívÜá A«Ü¿á®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ PÜÅÊÜáÊÜâ £àÃÝ C£¤àbWæ BÃÜí»ÜÊÝXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÊÜáñÜᤠPÜ¥æWÜÙÜí¥Ü ÊÜåèUPÜ ±ÜÅPÝÃÜWÜÙÜ A«Ü¿á®ÜPæR ÖæaÜác ÊÜáÖÜñÜÌ ¯àwÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü g®Ü±Ü¨Ü Bo, PÜá~ñÜWÜÙÜí¥Ü ±ÜŨÜÍÜì®Ü ±ÜÅPÝÃÜWÜÙÜá C£¤àaæWæÐærà ˨ÝÌíÓÜÃÜ WÜÊÜá®Ü ÓæÙæ©Êæ. PܮܰvÜ hÝ®Ü±Ü¨Ü¨Ü A«Ü¿á®Ü¨ÜÈÉ BoWÜÙÜ A«Ü¿á®Ü¨Ü ±ÜÅ¿áñÜ°WÜÙÜá ÖæaÝcX ®Üvæ©ÆÉ, g®Ü±Ü¨Ü BoWÜÙÜ ±ÜŨÜÍÜì®ÜPæR ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 60


A®Üá»ÜËÓÜáÊÜÊÜ®Üá ®Ý®Üá GíŸá¨ÜÃÜ ÖæãÃÜñÝX BWÜáÊÜ A®Üá»ÜÊÜÊæà ËÍæàÐÜ Gí©ÆÉ. GÆÉ Ô§£WÜÙÜã, »ÝÊÜWÜÙÜã ñÜÊÜá¾ÐÜrPæRà CÊæ. AÊÜâWÜÙÜ ÓܳÍÜìÊݨÝWÜ ®Ý®Üá AÊÜPæR ±ÜPÝRWÜáñæ¤à®æ. ¸ÝÆ Ÿí¨Üá ÊÜááqr¨ÝWÜ ®Ý®Üá ¸ÝÆPÜ®ÝX¨æª GíŸ ÖÝWæ. ÓÜíñæãàÐÜ, ¨Üá@S, JÚñÜá, PævÜPÜá, Ÿá©œ, ÊÜáãSìñæ, L¨Ý¿áì, ÓÜ|¡ñÜ®Ü, «æç¿áì, »Ü¿á ¿ÞÊÝÂÊÜâ¨Üá Ÿí¨Üá ÊÜááoárñܤ¨æãà ®Ý®Üá BWÜ AÊÝXÃÜáñæ¤à®æ. C¨ÜÃÜ ÖæãÃÜñÝX ®Ü®Ü°¨æà ÓæãÌà±ÜgnÊÝ¨Ü A®Ü®ÜÂñæ¿á ŸWæY Öæbc®Ü »ÜÃÜÊÜÓæ¿áÈÉ G¯ÓÜñæãvÜXñÜá. ÇæãàPÝ®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° ×àWæ ®Ü®Ü°®Üá° ËáàÄ¨Ü ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÊÜáãÆPÜ ±Üv橨ݪ¨ÜÃæ A¨ÜÃÜ ÓÜÌÃÜã±ÜÊæà ¸æàÃæ¿ÞWÜáñܤ¨æ. A¨ÜPæãRí¨Üá ÖÝgÄ (Presence) CÃÜáñܤ¨æ. D ÖÝgÄ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÓÜÌíñÜ WÜá|. ±ÜPÜÙæ¿á ±ÜÄÊÜáÙÜ¨Ü ÖÝWæ A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° ÓÜáñÜá¤ÊÜÃæ¨Üí¥Ü¨Üá B ÖÝgÄ. ÊÜáñæã¤í¨Üá ÊÜá®ÜÔÕWæ ±ÜâÑu¿ÞWÜáÊÜí¥Ü¨Üá A¨Üá. PÜËñæ ®Ü®ÜWæ ®Ü®Ü°®Üá° Jvæ¨Üá ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° PÝ~ÓÜáñܤ¨æ. ÍÝS Pæãor ÊÜáígáWÜvæx¿á JÙÜŸí«Ü ÓÜwÆÊÝX PÜÃÜWÜáÊÜíñæ PÜËñæ AÖÜÊÜá®Üá° PÜÃÜXÓÜáñܤ¨æ. ÖÝWæ PÜÃÜWÜáÊÜâ¨æà A®Üá»ÜÊÜ, PÜËñæ. ®Ý®Üá GíŸ WÜqr¿Þ¨Ü ®æÇæÀáí¨Ü GÆÉÊÜ®Üã° A®Üá»ÜËÓÜáÊÜâ¨Üá GíŸá¨Üá ÖæãàX, ®Ý®æãí¨Üá QoQ ¸ÝXÆáWÜÙÜ®Üá° ñæÃæ©or ÊÜá®æ¿áíñÝX, ¸æÙÜPÜá WÝÚWÜÙæÆÉ ÊÜá®ÜÓæãà Caæf ÖÝ¿á᪠ŸÃÜáÊÜíñæ BWÜáñܤ¨æ. ®Ü®Ü° ÊæáàÇæ PÜËñæ¿á ±ÜÅ»ÝÊÜ A¨Üá. AÖÜíPÝÃÜÊÜ®Üá° ÓÜí±Üä|ì CÆÉÊÝXÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá A«ÝÂñܾ¨Ü B¨ÜÍÜì, PÜËñæ¿á¨ÜÆÉ. ©WÜíñÜ¨Ü WæÃæ¿á ÊæáàÇæà KvÝvÜáÊÜ ¨æãà~¿áíñæ PÝ|áÊÜâ¨Üá A¨Üá & PÜËñæ¿áÈÉ. PÜËñæ¿á BÍÜc¿áì Gí¨ÜÃæ & ÇæãàPÝ®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° ËáàĨæªà B¨ÜÃÜã GÆÉÊÜ®Üã° Cí©Å¿Þ®Üá»ÜÊÜ¨Ü GÇæÉÁãÙÜWæà EÚÔPæãÙÜáÛÊÜí¥Ü¨Üá A¨Üá. ‘GÆÉÃÜÈÉ ñÜÈÉà®Ü ÊÝWÜÇæãà iàÊÜ g²³ÔÖÜÊÜâ’ Gí¨Üá A¨Üá ÖæàÙÜáÊÝWÜÆã ±Üä|ì ñÜÈÉà®ÜñæXíñÜ iàÊÜ g²³ÔÃÜáÊÜ »ÝÊÜ¨Ü ÊÜáãñÜìñæÁáà A¨ÜÃÜ ÓÜÊÜá¥Üì®æ¿Þ¨Üá¨Üá. PÜËñæ ÇæãàPÜ¨Ü A®Üá»ÜÊÜÊÜÆÉ, A®Üá»ÝÊÜ Gí¨æà £Ú¨ÜÊÜ®Üá ®Ý®Üá. ®Ý®Üá PÜȳÔPæãÙÜáÛÊÜ Jí¨Üá bñÜÅ˨æ. A¨æãí¨Üá ÊÜêñܤ. A¨ÜÃÜ ±ÜÄ—¿áÈÉÃÜáÊÜ AÓÜíS ¹í¨Üá WÜÙÜíñæ ®ÜÊÜá¾ ±ÜÄËáñÜÊÝ¨Ü Êæç¿áQ¤PÜ AÖÜíPÝÃÜ. Pæàí¨ÜŨævæWæ ®ÝÊÜâ aÜÈÔ¨Üíñæ ÖæaæcaÜác ÓÝ«ÝÃÜ~àPÜÃÜ|WæãÙÜáÛñæ¤àÊæ ÊÜáñÜᤠPæàí¨ÜŨÜÈÉ JŸº®æà ÊÜá®ÜáÐÜ CÃÜáñݤ®æ. ÖÝWæÁáà GÆÉ ÓÜñÜÂWÜÙÜ㠮ܮܰ®Üá° Ÿí¨Üá ÊÜááorÈPÝRXÁáà CÊæ Gí¨Ü㠮ܮܰ ®Üí¹Pæ. (CÆÉ©¨ÜªÃæ AÊÜâWÜÚWæ iàÊÜíñÜÊÝ¨Ü Êæáç GÈÉ?) ®Ý®Üá iàÊÜíñÜÊÝX, ÓÜíÊæà¨Ü®ÝÎàÆ®ÝX CÃÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ GÆÉÊÜä ®Ü®Ü°®Üá° Ÿí¨Üá ñÜƱÜâñܤÊæ & ®Ü®Ü° ËÙÝÓÜ ŸÃæ¨Ü¨Ü᪠®Ü®ÜWæà Ÿí¨Üá ñÜƱÜâÊÜíñæ. ®Ý®Üá ¸æàvÜ Gí¨ÜÃæ ÊÜÞñÜÅ AÊÜâ ÊÜáÃÜÚ ÖæãàWÜáñܤÊæ. ÄÇ…R PÜË¿á Jí¨Üá ÊÜÞñÜá ®Ü®ÜWæ ²Å¿áÊݨÜá¨Üá : ‘¨æàÊÜÃÜá GÇæÉÆãÉ ±ÜÅPÜoWæãÙÜÛÆá ÖÝñæãÃæ¿áᣤ¨Ýª®æ. AÊÜ®Üá ¯®Ü° J²³Wæ¿á®Üá° ¸æàvÜᣤ¨Ýª®æ’ GíŸá¨Üá.

®Ý®Üá ¨æàÊÜÃÜá, »ÜQ¤ Gí¨Üá ŸÃæ©ÃÜáÊÜâ¨Ü®æ°ÆÉ PæÆÊÜÃÜá ñܱݳX £Ú¿ááñݤÃæ. ¨æàÊÜÃæí¨ÜÃæ ®Ü®Ü° CÃÜáËPæ¿á®Üá° ÓÝí¨ÜÅWæãÚÔPæãÙÜáÛÊÜ Focus AÐærà. ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° Êæã®æWÜãwÔPæãívÝWÜ EípÝWÜáÊÜâ¨æÆÉ ¨æàÊÜÃæà :

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 57

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 58

‘¯à®Üá

Ÿ¿áÆá Z®ÜWæãívÜ PÜÆáÉ ÈíWÜÊæà! ®Ü®Ü° Cí©Å¿áWÜÙÜá ¯®Ü°®æaÜcÄÓÜÈ’

(‘»ÜQ¤’)

ÖÝWæ ÊÜá®ÜÓÜáÕ Êæã®æWæãívÝWÜ ÊÜÂQ¤¯ÐÜu ÊÜÓÜ᤯ÐÜu GÃÜvÜ®Üã° PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá A¨ÜÃÜ aÜí¨Ü. ®Ü®ÜWæ AÆÉÊÜá¯í¨Ü ÖæàWæãà ÖÝWæ ±Üâ.£.®Ü. AÊÜÄí¨Ü ¨æãÃæñÜ ¨æàÊÜÃÜá C¨Üá. ¨æàÊÜÃÜá C¨Ýª®æ GíŸ ¯ÆáÊÜâXíñÜ CÃÜáÊÜâ¨ÜÐærà ¨æàÊÜÃÜá GíŸ »ÝÊÜ®æ ÓÜí±Üä|ì ¼®Ü°ÊݨÜá¨Üá. ‘ÖÜQR±ÜÈr’Àáí¨Ü ×w¨Üá ®Ü®Ü° C£¤àb®Ü ‘iàÊܿޮܒ¨Ü ÊÜÃæWÜ㠮ܮܰ PÜËñæ¿á ¿Þ®Ü CÃÜáÊÜâ¨Üá Cw¿Þ¨Ü Jí¨Üá ÊÜá®ÜÔÕ®Ü PÜvæWæà. A¨Üá ‘ÊÜåè®Ü¨Ü ÊÜá~’ : ‘PÝÆÊæà

ÓܤŸœ, A¨Üá ÊÜåè®Ü ÊÜáñæ¤ÆÉ & ñÜÃÜWÜá XÃÜáPæí¨Ü ÖÜQR ÃæPæR¿á Ÿw¨Ü ®ÜÊÜá¾ ®Üáw iàÃÜáívæ ÄkáàWÜávÜáÊÜ ÓܨÜ㪠A¨ÜÃÜ ±ÜÄ—Àáí¨æãvÜÇæãÙÜWæ ÊÜáÃÜÙÜáÊÜâ¨Üá GÇæ¿áíñæ CÈÉ ¸æÙÜPÜá AÈÉ ®æÃÜÙÜá ÔàÙÜáWÜÙÝ¨Ü GÆÉ ¨ÜêÍÜÂWÜÙÜá ÓÜáÄ©Êæ Êæà©PæWæ

(‘g±Ü¨Ü PÜpær’)

A¨ÜÃÜ ÓܳÍÜì©í¨Ý¨Ü ±ÜâÆPÜWÜÙÜá ®Ü®ÜWæ PÜËñæWÜÙÜá. A¨Ü®Üá° PܮܰvÜ Gí¨Üã PÜÃæ¿áŸÖÜá¨Üá. ®Ü®Ü° ÊÜá®æÁá¨ÜáÄ®Ü ÊÜáÃÜ Cwà ÓÜÓÜÂÇæãàPÜ¨Ü »ÝWÜÊÝX¨Ü᪠®Ü®Ü° ÊÜáqrWæ ÓÜÓÜÂÇæãàPÜ¨Ü ±ÜÅ£¯—Ááà BXÃÜáÊÜíñæ & PܮܰvÜ. ÊæãñܤÊÝX CÃÜáÊÜ ±ÜÅhæn A¨Üá. ÊÜÂQ¤¿á ÍÝÌÓÜPæãàÍÜPæR ÊÝñÝÊÜÃÜ| WÝÚ CÃܸæàPݨÜíñæ ®Ý®Üá &A¨ÜÃÜ ÓÜíŸí«Ü. Db®Ü ‘iàÊܿޮܒ ŸÃæ¿ááÊÝWÜ ®Ü®ÜWæ ÖæaÜác A®Üá»ÜÊÜPæR Ÿí©¨Ü᪠PܮܰvÜ¨Ü A¼ÊÜÂQ¤WæãÙÜáÛÊÜ ñÜÊÜPÜÊæà. PÜËñæ ®Ý®Üá ŸÃæ¿ááÊÜâ¨ÜÆÉ, »ÝÐæ ŸÃæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá G®Üá°ÊÜâ¨Üá ®Ü®ÜWæ C¯°ÆɨÜíñæ AÄÊÝ¿áá¤. »ÝÐæÁáà ñܮܰ®Üá° ñÝ®Üá ÖæàWæ Öæãí©Ô PæãÙÜáÛñܤ¨æ, »ÝÊÜ®æ¿á®Üá° ÓÜıÜwÔPæãÙÜáÛñܤ¨æ GíŸá¨æÆÉ ÊÜá®Ü PÜÆPÜáÊÜ A®Üá»ÜÊÜ. ŸÃæ¿ááÊÜÊÜ®Üá A¨ÜPæR Awx¿ÞWܸÝÃܨÜÐærà. ñæÃæ¨Ü ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü, ˮܿá©í¨Ü A®ÜáÊÜâ ÊÜÞwPæãvܸæàPÜÐærà. A¨Üá ŸÃÜáÊÝWÜ ‘ÓÜĨÜá ¯ÆáÉÊÜâ¨Üá’ AÊÜ®Ü «ÜÊÜáì. A®Üá»ÜÊÜ¨Ü GÃÜPܨÜÈÉ ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° PÜÃÜXÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá PÝÊÜ ±ÜÅQÅÁá¿á ÊÜáÊÜáì. AñÜÂíñÜ PÜêñÜPÜêñÜÂWæãÚÓÜáÊÜí¥Ü¨Üá A¨Üá ÊÜáñÜᤠAí¥Ü PÜêñÜPÜêñÜÂñæ Ÿ¨ÜáQ®Ü ŸWæYÁáà


bñÜÅ ¸ÝÃܨÜá ®Ü®ÜWæ APÜR¿á PÜËñæÁãí©¨æ ®æãàvÜá ñÜÊÜ᾿á PÜËñæWæà¯¨æ ¸æÇæ ŸvÜñܮܨÜÈÉ ŸvÜñܮܨÜÆÆÉ¨æ ¸æÇæ PÜËñæX®æ°ÈÉ ÖæàWæ ¯ÈÓÜÈ APÜR gWÜ¨Ü ÊÜááí¨æ bí©¿ááqr¨æ ®Ü®Ü° ŸvÜ PÜËñæ »ÜáÊÜ®Ü¨Ü ¯—Wæí¥Ü ŸvÜñÜ®ÜÊÜâ ÊÜÞÃÜáÊæàÐÜ¨Ü AÃÜÓÜá ¯à®æí©WÜá APÜR¿á ¯à ®Ü®Ü° PÜËñæ¿ÞWÜá D gWÜPæ B ÊÜááSÊÜ ¯à ÊÜáãwÓÜá C¨Üá ÊÜÞ®ÜÔPÜ ÓÜãaÜ®æXíñÜ ÖæaÝc¨Ü Ÿ¨ÜáQ®Ü ¿ÞÊÜ ¯WÜãyÜ Óܮ氿ÞÀáñæãà ®Ý®Üá PÝOæ. ÖÝWÝX ®Ü®Ü° PÜËñæ bñÜÅÊÜñݤXÃÜáÊÜâ¨Üá A¨ÜÃÜ ±ÜÅÊÜ꣤¿ÞÀáñÜá. ®Ü®Ü° Êæã¨ÜÆ ÓÜíPÜÆ®Ü ‘ÖÜQR ±ÜÈr’¿áÈÉ ‘WÜṺ’ G®Üá°ÊÜ PÜËñæÀá¨æ. A¨ÜÃÜÈÉ & ‘±Üâor ÖÜQR WÜṺ¿á ŸWæY ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®Üá° PæãÅàwàPÜÄÓæãà¨Ý¨ÜÃæ & A¨ÜÃÜ ÃæàTÝbñÜÅ AWÜ©à ÓÜáÆ»Ü B¨ÜÃæ WÜṺ¿áíñæÁáà ¿á¥ÝÊÜñ… GÙæ¿ááÊÜâ¨Üá ÊÜáÖÝ®… PÜÇÝ˨ܯWæ ÊÜÞñÜÅ ÓÝ«Ü ±æ®Ü°®Üá° ±ÜÄàüÓÜᣤÃÜáÊÝWÜ GÇæÇæ WÜ៺bc ÊÜáãw ¹vÜáñæ¤ ÖÝWæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ÊÜáÖÝ®… PÜÇÝ˨ܯWÜã ÔPÜR¨Ü hÝOæ¾ ÊÜáñÜᤠA®ÜÖÜíPÝÃÜ C¨æ A¯°ÓÜáñæ¤ JÙæÛ¿á bñÜÅ ŸÃæ¿á¸æàPæ®Üá°ÊÜÊÜÃÜá ñæ®æ, ñæ®æ ÊæáàÇæ ñæã®æ¨Ývæãà WÜṺ ŸÃæ¨ÜÃæ ÓÝPÜá &’ ÓÝÆáWÜÙÜá ×àWæ ÓÝWÜáñܤÊæ. GÙæ¿áᣤÃÜáÊÜ WæÃæÁãí©Wæà bñÜÅ ÊÜáãvÜáÊÜíñæ, WÝ¿áPÜ®Ü ÓÜÌÃÜ B ûÜ|¨ÜÈÉ ÖÜáoárÊÜíñæ, PÜËñæ PÜãvÜ B WÜÚWæ Êæáç¨ÝÙܸæàPÜá G®Üá°ÊÜ PÝÙÜi ®Ü®Ü°¨ÝXñÜá¤. H®Ü®æã°à ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá GÃÜvÜ®æ¿á ±ÝÅÊÜááSÂñæ¿á¨ÝÀáñÜá. B¨Ü PÜËñæXíñÜ BWÜᣤÃÜáÊÜ PÜËñæ ®Ü®Ü° ÄࣿÞÀáñÜá. B QÄ¿á ÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉ ®Ü®ÜWæ ×Ä¿áÃÝ¨Ü ÎÅà ¿áá.BÃ…. A®ÜíñÜÊÜáã£ì¿áÊÜÃÜá ÖæàڨܪÃÜá : ‘©qrÔ ®æãàvÜáÊÜâ¨Ü®Üá° PÜÈ’ PÜË ÄÇ…RWæ Îȳ Ãæãàw®… Pæãor ÓÜÆÖæ¿áã ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 55

C¨æà. ÊÜv…ÕìÊÜ¥…ì®Ü Cí¥Ü¨æà Jí¨Üá ÊÝPÜ ®Ü®Ü° ÊÜá®ÜÓÜÕÈÉ ®ÝqñÜᤠ: ‘®Ý®Üá ®Ü®Ü° ÊÜÓÜá¤ÊÜ®Üá° ñܨæàPÜ ®æãàvÜáñæ¤à®æ’ (I look steadily at my subject) ¿ÞÊÜâ¨æà PÜÇæWݨÜÃÜã ÓÜêÑrWæãívÜ A¨Ü®Üá° ñܮܰ ÊÜá®ÜÓÜÕÈÉ ÊÜáãwÔPæãÙÜáÛÊÜ C®æã°ŸºÃÜá ¸æàPÜá. ¹or Ô¯ÊÜÞÊÜ®Üá° ñܮܰ ÊæáàÇæ ÊÜáãwÔPæãÙÜáÛÊÜ ±ÜÃܨæ¿áíñæ A¨Üá. ÖÝWæ A®ÜíñÜÊÜáã£ì ¿áÊÜÃÜá ®Ü®Ü° Êæã¨ÜÆ PÜËñæWÜÚWæ ÊÜá®ÜÓÜáÕ Pæãoár E±ÜPÜÄÔ¨ÜÃÜá. PÜËñæ PÜ~¡XÃÜŸÖÜá¨Üá A¥ÜÊÝ QËXÃÜŸÖÜá¨Üá. bñÜÅ¨Ü JÆ訆 ®Ü®Ü° ÓÜÌ»ÝÊÜPæR PÜ~¡Wæ PÜoárÊÜíñæ PÜËñæ ŸÃæ¿ááÊÜ BÓæ ÓÜÖÜgÊÝXñÜá¤. A¨ÜÃæãí©Wæ D ÇæãàPÜ PÜ~¡®Ü »æãàWÜ G®Üá°ÊÜ »ÝÊÜ®æ ®Ü®Ü°¨ÝXñÜá¤. Cí©Å¿á ÇæãàPÜ¨Ü ŸWæY ®Ü®ÜWæ AÐÜár BÓæ ÊÜáñÜᤠ²Åà£. A¨æà ‘Pæãor PÜá¨ÜáÃæ’ G®Üá°ÊÜâ¨Üá ®Ü®Ü° ®Üí¹Pæ. A¨ÜPæR Ÿ¨ÜÈ ¸æàÃæãí©ÆÉ G®Üá°ÊÜâ¨Ü㠮ܮܰ »ÝÊÜ®æ. PÜËñæ D Cí©Å¿á ÇæãàPÜÊÜ®Üá° ¨æàÊÜÃÜá Gí¨Üá »ÝËÓܸæàPÜá Gí¨Üá ®Ü®Ü° ®Üí¹Pæ. C®æ°à¯¨ÜªÃÜã C¨ÜÄí¨ÜÇæà, C¨ÜÆɨæ WÜ£ÀáÆÉ & GíŸ ÁãàaÜ®æ ®Ü®Ü°¨Üá. ûÜ|¨Ü ÓÜí±Üä|ìñæ¿áÈÉ ®Ü®Ü° ®Üí¹PæÀáñÜá¤. Jí¨Üá ûÜ|Êæ®Üá°ÊÜâ¨Üá ¨ÜáívÜá CŸº¯¿á ÖÝWæ & ÓÜí±Üä|ì ÓÜí±Üä|ìñæÁá®Üá°ÊÜâ¨Üá Jí¨Üá ÊÜåèÆÂ. ‘A|á ŸêÖÜñÜá¤WÜÙÜÈÉ PÜáXY ×WÜY¨Ü ñÜáí¸æ’ G®Üá°ñݤÃæ ±Üâ.£.®Ü. bÃÜíñÜ®Üñæ GíŸá¨Ý¨ÜÃÜã PÝÆ¨Ü A£©àZì AÊÜ— Gí¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜQRíñÜÆá ûÜ|¨Ü AÙæ¿áÇÝWÜ¨Ü BÙÜ Gí¨æà ®Ý®Üá A¥æçìÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá. ÊÜá®ÜáÐܯWæ ÓÝ«ÜÂËÃÜáÊÜ bÃÜíñÜ®Üñæ¿Þ¨ÜÃÜã Jí¨Üá ûÜ|¨ÜÈÉ ÓÜí±Üä|ì ÊÜááÙÜáWÜáÊÜâ¨Üá. Jí¨Üá ÓÜÌÃܨÜÈÉ Èà®ÜÊÝX ÊæáàÇæ¨Ü᪠ÊÜáñæã¤í¨Üá ÓÜÌÃÜ ÖæãÃÜwÓÜáÊÜ WÝ¿áPÜ®Üíñæ, B ûÜ|¨ÜÈÉ AÊÜ®Ü ÖÜáoár ÊÜáñÜᤠÓÝÊÜâ GÃÜvÜã CÃÜáÊÜíñæ. QÅ¿ÞÎàÆñæÁáí¨ÜÃæ ûÜ|ûÜ|¨Ü ÖÜáoár ÊÜáñÜᤠÓÝÊÜâ. ‘EÄ¿á

AÃÜÊÜá®æ¿á PÜáÖÜÃÜWÜÙÜ PÜñܤÇæ Ÿí¨Üá ñÜorÈ ®Ü®Ü° G¨æ ûÜ|ûÜ|¨Ü ÖÜáoár A¨æ’

(‘±Üor¨Ü PÜÈÉ®Ü WæÃæWÜÙÜá’)

PÜËñæ¿á®Üá° ®Ý®Üá ÖæaæcaÜác PÝ|ᣤÃÜáÊÜíñæ A¨Üá ®Ü®Ü° AÖÜíPÝÃÜÊÜ®Üá° ÓÜÊæÔPæãÙÜáÛÊÜ, ±ÜÙÜXÔPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜÞWÜìÊÝXÁáà ®Ü®ÜWæ J¨ÜX¨æ. ×àWæ ®æãàw¨ÜÃæ AÖÜíPÝÃÜ ÊÝXÃÜáÊÜâ¨æà ÖÝWæ ®æãàw¨ÜÃæ ÊÜá®ÜÓÝÕXÃÜáñܤ¨æ. ®Ý®Üá Jí¨Üá Çæãào ¯àÃÜá Gí¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPÜãR ®Ý®Üá ¯àÃÜá Gí¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPÜãR CÃÜáÊÜ ÊÜÂñÝÂÓÜ A¨Üá. ÓÝ«ÝÃÜ|ÊÝX ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ AÖÜí®Ü ÊÜáãÆPÜ ÇæãàPÝ®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¿áᣤÃÜáñæ¤àÊæ. CÃÜáÊÜâ¨Üá A¨æãí¨æà ÊÜÞWÜì Gí¨Üã ®ÜÊÜáWæ A¯ÓÜáñܤ¨æ. ®Ü®Ü° A®Ü®ÜÂñæÁáí¨ÜÃæ ÊÜáñæ¤à®Üá? G¯ÓÜáñܤ¨æ. ®Ü®Ü° ‘ÖÜQR±ÜÈr’ Ÿí¨Ü ÊæàÙæ ®Ü®ÜWæ A®Ü®ÜÂÊÝ¨Ü ÊÜÂQ¤ñÜÌ, ËÎÐÜrÊÝ¨Ü ÓÜíÊæà¨Ü®æ¿áÈÉ ŸÆÊÝ¨Ü ®Üí¹PæÀáñÜá¤. PÜÅÊæáà| A¨ÜÃÜ ËᣠAÄÊÝ¿áá¤. PÜáÊÜÞÃÜÊÝÂÓÜ, AÆÉÊÜá, ±Üâ.£.®Ü. ±ÜÅ»ÝÊÜ A¨ÜPæR PÝÃÜ|. CÈÉ A®Ü®ÜÂñæÁáí¨ÜÃæ ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 56


Ÿí¨Üá AaÜcÄ ñÜÃÜᣤñÜá¤. ŸÃæ¿ááÊÜâ¨æí¨ÜÃæ ®Ü®Ü°®Üá° PÜívÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜáñÜᤠÊÜááqrPæãÙÜáÛÊÜ ËÍæàÐÜÊÝ¨Ü ±ÜÅQÅÁá Gí¨Üá AÓܳÐÜrÊÝX £Ú¿áñæãvÜXñÜá¤. A±ÜÅhænÀáí¨Ü ±Ü¨ÜWÜÙÜá, »ÝÊÜ®æWÜÙÜá ÊæáàÇæ¨Ü᪠Ÿí¨Üá A±ÜÅhænWÜã ±ÜÅhænWÜã ÓÜí±ÜPÜìÊæà±ÜìvÜáñܤ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü CwñÜ ® Ü A®Ü á »Ü Ê Ü P æ R ŸÃÜ á ñÜ ¤ C¨Ü á ÊÜ Â Q¤ ñ Ü Ì Pæ R à ŸÖÜ Ù Ü ÇÝ»Ü P Ü Ã Ü Ê æ í Ÿ ËÍÝÌÓÜ ÊÜáãvÜñæãvÜXñÜá¤. JŸº ÊæáàÓÜrĨܪÃÜá. AÊÜÃÜá ÊÜáPÜRÙÜ PæçÈ Jí¨Üá ®ÝoPÜ ÊÜÞwԨܪÃÜá. Ԩݜ¥Üì ñܮܰ A|¡ ¨æàÊܨÜñܤ¯Wæ ±ÝÅ~ ¨ÜÁá ¸æãà—ÓÜáÊÜ ®ÝoPÜ. ¨æàÊܨÜñܤ ¸Ý| ¹oár PævÜ謆 ÖÜQR Ԩݜ¥Üì®Ü ŸÚ ¹¨Üáª, Ԩݜ¥Üì A¨ÜPæR ÍÜáÍÜãÅÐæ ÊÜÞw, B ÖÜQR Öæãvæ¨ÜÊܮܨܪÆÉ ¨ÜÁá ñæãàĨÜÊܮܨÜá Gí¨Üá ÓÝ—Ô ®ÜÊÜá¾ ÊæáàÓÜrÃÜá ÓæàÄԨܪ ÊÜaÜ®ÜÊæäí¨Ü®Üá° ÖÝvÜáñݤ®æ : ¨Ü¿áËÆÉ¨Ý «ÜÊÜáì ¿ÞÊÜâ¨Ü¿Þ ¨Ü¿áÊæà ¸æàPÜá ÓÜPÜÆ ±ÝÅ~WÜÙÜÈÉ ¨Ü¿áÊæà «ÜÊÜáì¨Ü ÊÜáãÆÊÜ¿Þ Óæãà¨ÜÃÜ ¨æàÊܨÜñݤ > Gí©WÜá ¯®ÜWæ iàËWÜÙÜÈÉ ±æÅàÊÜá > bÃÜËÃÜÈ Ÿá¨Üœ®Ü ¸Ý¿áÈÉ ŸÓÜÊÜ®Ü ÊÜaÜ®Ü & ®ÜÊÜá¾ ÊæáàÓÜrÃÜ Óæà±ÜìvæÁãí©Wæ! ±ÝsܨÜÈÉÃܨÜ, Bo¨ÜÆãÉ CÃÜ¨Ü ¸æàÃæãí¨Üá SáÑ ÊÜáñÜᤠÓÝÌñÜíñÜÅ$ D QÅÁá¿áÈɨæ Gí¨Üá JŸº ÖÜávÜáWܯWæ ¸æÃÜWݨÜ᪠ÓÜÖÜgÊæà! ÊÜáñæã¤í¨Üá ®ÝoPܨÜÈÉ AÊÜ®Üá ÓÝûÝñ… PÜË! ²Å¿áñÜÊæáWæ CWæãà ®Ü®Ü° Êæã¨ÜÆ PÜÊÜ®Ü ÓÜíPÜÆ®Ü GíŸ vÜ¿áÇÝW… AÊÜ®Ü ¸Ý¿áÈÉ! ¯gPÜãR, ®ÝoPÜPÜãR AÐÝrX ÊÜÂñÝÂÓÜ £Ú¿á¨Ü B ¸ÝÆPܯWæ B ÊÜÞñÜá Jí¨Üá ÊÜÞ®ÜÔPÜ ÓÜãaÜ®æ (psychological suggestion)¿áíñÝXÃÜŸÖÜá¨Ý¨Ü᪠ËbñÜÅÊæà. ñÝÀáÀáÆÉ¨Ü B bPÜR ÖÜávÜáWܯWæ ñÝÀá¿áí£¨Ü᪨Üá AÊÜ®Ü APÜR®æà : ®æ®æ¿ááÊæ APÜR¿á®Ü! ¿ÞPæ ÓÜáÄ©¨æ ÊÜáÙæ CÐæãrí¨Üá ÊÜáOæ¡ÆÉ Ëá¨Ü᪠ÊÜáá¨æª¿ÞX ÖæãàX¨æ ÊÜáí©ÃÜ¨Ü ÊÜáãÇæWÜÚÆÉ Jí¨Üã®Üá ®æ®æ¨ÜÃæ APÜR¿á®Ü! PÜí¨Ü ñÜÊÜá¾Wæ ÔPÜR APÜRÃæ¿á ñÝ¿áÊÜÌ®Ü! ÊÜááS ñæãÙæ¨Üá ñÜÇæ ¸Ýb ¨æàÊÜÄWæ ÊÜá~Ô Bo¨æãªí¨Üá ±Ýsܨæãªí¨Üá ñÜáñܤ®Üá~Ô GÙæ ÊÜááWÜáÙÜ ¨ÜÙÜ £àw ±ÜÄÊÜáÙÜÊÜ ÖæãÃÜwÓÜáÊÜ ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 53

Ÿ|¡ Ÿ|¡¨Ü ÃæPæR&WÜÄ ÊÜáñæ¤ PÜ|¡ ÊÜá~ÁãÙÜWÜËñÜ ¸Ý®ÜíWÜÙÜÊÜ ñæãàÄst Ÿ¿áÆÈÉ BÈst EÆáÖܮܰÃÜÔ ¨æÓæ¨æÓæ¿á ŸWæ¨Üá ®æãàvÜᣤÃÜÆá ñÝÀáÆÉÊæíŸ PÜoá ¯g¨Ü ¹ñܤ¨Ü ÓÜáñܤ ñÝÁáíŸ £ÃÜáÙÜ PÜqrPæãvÜáñÜ Jí¨æãí¨Üá ÖÜ|¡®Üã ÃÜáb¨æãàÄ PÜvæWæ ÖÜOæ¡íŸ ÖÜ~¡WÜã PæãPÜR¯ÄÓÜáñܤ...

(iàÊÜ¿Þ®Ü)

ÊÜá®æ¿áÈÉ AÊÜá¾®Ü Jí¨Üá ®æçgÊÝ¨Ü bñÜűÜoËÆÉ¨Ü PÝÃÜ| B APÜR QÄ ñÜÊÜᾯWæ ÖæàÙÜᣤ¨Ü᪨Üá : ‘aæ®Ý°X bñÜÅ ŸÃæ¿ááÊÜâ¨Ü®Üá° PÜÈ. Jí¨Üá ÃݣŠÊÜáÆWÜáÊÜ ÊÜááíaæ AÊÜᾮܮÜá° WÝyÜÊÝX ±ÝŦìÔ ÊÜáÆWÜá. PÜ®ÜÓÜÈÉ AÊÜÙÜá PÝ~ÔPæãÙÜáÛñݤÙæ. BÊæáàÇæ A¨Ü®Üá° ÊÜáÃæ¿á¨æà ¸æÙÜWæY AÊÜÙÜ bñÜÅÊÜ®Üá° ŸÃæ¨ÜáPæãvÜá.’ PÜËñæÁãí©¨æ ®æãàvÜá ñÜÊÜ᾿á Gí¥Ü AÇæ Ÿíñæà APÜR¿á PÜvÜÈ®ÝWæÃæ¿ÞaæÀáí¨Ü ÊÜááÙÜáXÔ¨ÜÃÜá ®Ü®Ü° ¯àÄ®æãÙÜWæ E±Üâ³ ¯àÃܨÜá ®Ü®Ü° PÜOæã¤Ù橨æ WÜáÙæÛWÜÙÜá Jvæ¨æãvæ¨Üá ÓÜã¿á쯩ÃÜá PÜñܤÆí¥Ý ¸æÙÜPÜá BÊÜÄÔñÜá ¸æbc ¹¨æª®Üá ÃݣŠPÜvÜÆ ÊæãÃæñÜPæR ¸æ®Üá° ÖÜ£¤¨æ A¨Üá C®Üá°ÊÜÃæWæ GÈÉ Öæãà¨ÜÙÜá AÊÜá¾ ÖæàÙæ APÜR¿á ¸æãWÜÓæÀáí¨ÜÈ ¹¨Ü᪠PÜvÜÇݨÜÙæ ÖæàX¨ÜªÙÜá AÊÜÙÜá ÖæàÙæ APÜR¿á ¿ÞÊÜ ÊÜááS¨ÜÈÉàWÜ AÊÜÙÜ aÜÖÜÃæ bñÜÅ ŸÃæÊÜâ¨Ü PÜÈ ±Ý±Üâqrà PÜÃæ¨ÜáPæãà AÊÜÙÜ®Üá° PÜ®ÜÔ®ÜÈÉ ÖÜÄ¿á¹vܨæà ×w¨Üá PÜ~¡®ÜÈÉ ±ÝÅ|ËÚ¨Üá ¯®Ü° WæÃæWÜÙÜÈÉ ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 54


24.

25.

26.

27.

28. 29. 30. 31.

19.64.1.) & B ÓÜÊÜìgnÊÝ¨Ü ÍÜQ¤¿áá ®Ü®ÜWæ ÍÜŨ朿á®Üã°, Ÿá©œ¿á®Üã° PÜÃÜá~ÓÜÈ. AhæÂàÐÝuÓæãà APܯÐÝuÓÜ Hñæà ÓÜí »ÝÅñÜÃæãà ÊÝÊÜê«Üá@ Óè»ÜWÝ¿á >> (MáP…. 5.60.5.) & D ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜÈÉ ¿ÞÃÜã ¨æãvÜxÊÜÄÆÉ, ¿ÞÃÜã bPÜRÊÜÃÜã AÆÉ. ±Ü Ã Ü Ó Ü ³ Ã Ü ÓÜ Ö æ ã à¨Ü Ã Ü Ã Ý¨Ü CÊÜ Ã Ü á Jí¨Ü á WÜ ã w ñÜ Ê æ á ¾ Æ É Ã Ü A¼ÊÜ ê ©œ W ÝX ÊÜáá®Ü°væ¿ááñݤÃæ. ÊÜÞ Ë ¿åèÐÜr....>> (A¥ÜÊÜì. 3.30.5.) & JŸºÄí¨æ㟺ÃÜá ¸æàÃæ ¸æàÃæ¿ÞWÜ©Ä. A®æãÂà A®ÜÂÊÜá¼ÖÜ¿áìñÜ...>> (A¥ÜÊÜì. 3.30.1.) & JŸºÃÜá C®æã°ŸºÃÜ®Üá° ²Åà£ÔÄ. AÍÜÌí ÊÜÞ ×íÔà@ >> (¿ágá. 13.42.) & PÜá¨ÜáÃæ¿á®Üá° ×íÔÓܸæàvÜ. WÝí ÊÜÞ ×íÔà@>> (¿ágá. 13.43.) & ÖÜÓÜáÊÜ®Üá° ×íÔÓܸæàvÜ. AËí ÊÜÞ ×íÔà@>> (¿ágá. 13.44.) & ÊæáàPæ¿á®Üá° ×íÔÓܸæàvÜ. EñÜÕí ÊÜÞ ×íÔà@>> (¿ágá. 13.49.) & Gñܤ®Üá° ×íÔÓܸæàvÜ. FOÝì¿ááí ÊÜÞ ×íÔà@>> (¿ágá. 13.50.) & PÜáÄ¿á®Üá° ×íÔÓܸæàvÜ. ¿ágÊÜÞ®ÜÓÜ ±ÜÍÜã®… ±Ý×>> (¿ágá.1.1.) & ÓÜñÜRÊÜáì ÊÜÞvÜáÊÜÊÜ®Ü ±ÜÍÜáWÜÙÜ®Üá° ÃÜüÓÜá. A®ÝWæãà ÖÜñÝ Êæç ¼àÊÜÞ >> (A¥ÜÊÜì. 10.1.29.) & ¯Ðݳ±ÜÊÝ¨Ü ±ÝÅ~WÜÙÜ®Üá° PæãÆáÉÊÜâ¨Üá »Ü¿áíPÜÃÜ (±Ý±Ü). ....ËáñÜÅÓÜ ÊÜÞ aÜûÜáÐÝ ÓÜÊÝì~ »Üãñݯ ÓÜËáàûÜíñÝÊÜå… > ËáñÜÅÓÝÂÖÜí aÜûÜáÐÝ ÓÜÊÝì~ »Üãñݯ ÓÜËáàûæà> ËáñÜÅÓÜ aÜûÜáÐÝ ÓÜËáàûÝÊÜáÖæà >> (¿ágá. 36.18.) & ËáñÜêñÜÌ¨Ü ¨ÜêÑrÀáí¨ÜÇæà GÆÉ ±ÝÅ~WÜÙÜ㠮ܮܰ®Üá° ®æãàvÜÈ. ®Ý®Üã PÜãvÜ ËáñÜÅñÜÌ¨Ü ¨ÜêÑrÀáí¨ÜÇæà GÆÉ ±ÝÅ~WÜÙÜ®Üã° ®æãàvÜáñæ¤à®æ. ®ÝÊæÆÉÃÜã ±ÜÃÜÓܳÃÜ ËáñÜêñÜÌ¨Ü ¨ÜêÑrÀáí¨ÜÇæà ®æãàvæãà|. ®æãàw. © ÓÜãrvæíp…Õ ÓÝ®…ÕQÅp… CíXÉÐ… wû…®ÜÄ, Ë.GÓ….B±ær. ±Üâo. 433. ‘²ÍÜ AÊÜ¿áÊæà’ GíŸá¨Üá ÊÜáãÆ «ÝñÜá. ÓÜ HÐÜ HPÜ HPÜÊÜê¨æàPÜ HÊÜ >> (A¥ÜÊÜì. 13.4.20.) & ±ÜÃÜÊÜÞñܾ ÍÜQ¤ CÃÜáÊÜâ¨æãí¨æà SíwñÜPÜá Jí¨æà, Jí¨æà. ñܨÜíñÜÃÜÓÜ ÓÜÊÜìÓÜ ñܨÜá ÓÜÊÜìÓÝÂÓÜ ¸ÝÖÜÂñÜ@ >> (¿ágá. 40.5.) & ÓÜÊÜìÊÝÂ²à »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá GÆɨÜÃæãÙÜWÜã C¨Ýª®æ/Ùæ C¨æ. ÊÜáñÜᤠGÆÉÊÜä A¨ÜÃæãÙÜWæà C¨æ.

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 51

®Ü®°Ü PÝÊÜ ¿Þ®Ü

ÎÅà GÓ…. ÊÜáígá®Ý¥… ±ÜÅԨܜ PÜËWÜÙÜá Ÿ¯° ÊÜáío±Ü ŸvÜÊÝOæ Pæ.BÃ…. ®ÜWÜÃÜ & 571 602 ÊæáçÓÜãÃÜá iÇæÉ

®Ý®Üá PÜËñæWæ ¿ÞPæ ÊÝȨæ? PÜËñæ¿á㠮ܮܰ PÜvæ PæãíaÜ ÊÝÈñÜá GíŸ PÝÃÜ|ÊÜíñÜã C¨æªà C¨æ. ¸ÝÆ ±ÜäÊÜì¨Ü iàÊÜ®Ü ®Ü®Ü° ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÊæáàÇæ ÊÜáãwst PæÆÊÜâ A®Ü®Ü PÜáÃÜáÖÜáWÜÙÜá A¨Üá ÖæàWæãà ®Ü®Ü° PÜËñÝ ÊÜá®æãà»ÝÊÜPæR PÝÃÜ| ÊݨÜÊÜâ. H®Üí¨ÜÃÜã PÜËñæÁá®Üá°ÊÜâ¨Üá ±ÜÅ¥ÜÊÜá ÊÝX ®Ý¯¨æ ª à ®æ G®Ü á ° Ê Ü â ¨Ü P æ R ¨ÝSÇæ Á áà G¯ÓÜáñܤ¨æ. ®ÜwWæ PÜÈ¿áᣤÃÜáÊÜ Jí¨Üá ÊÜáWÜá ÊÜá®æ¿á Wæãàvæ¿á®Üá° ñÜvÜË ñÜvÜË ÖæhæjÀávÜᣤ¨æ, ±ÜoPÜR®æ ¹àÙÜᣤ¨æ. C¨Üá Aí¥Ü PÜáÃÜáÖÜáWÜÙÜÈÉ Êæãor Êæã¨ÜȮܨÜá. ±ÜvÜÓÝÇæ¿áÈÉ bPÜR ±ÜÃÜÓܧÙÜ©í¨Ü Ÿí¨Ü ñÜí¨æ¿á Óæ°à×ñÜÃæãí©Wæ ÊÜÞñÝvÜᣤ¨ÝªÃæ. ‘®ÜÊÜá¾ ÊÜáígá D ÊÜáÙæWÝƨÜÈÉ ÖæãÃÜÙæà Öæãà¨Ü Aí¨ÜáPæãívæË. ÖæàWæãà EÚ¨Ü.’ ¨æç×PÜÊÝX ¨ÜáŸìÆÊÝX¨Üª ®Ü®Ü° PÜáÄñÜá ÖæàÚ¨Ü ÊÜÞñÜá A¨Üá. JÙÜWæ ÊÜáÆX¨Üª ®Ü®Ü° QËWæ ¹¨Ü᪠£àÊÜÅÊÝ¨Ü Ií©ÅPÜÊæ¯ÓÜáÊÜí¥Ü SáÑ¿ÞÀáñÜá. ¿ÞPæ? B AñÜÂíñÜ Êæç¿áQ¤PÊ Ü Ý¨Ü AÖÜíPÝÃÜ ¿ÞÊÜ ŸWæ¿á¨Üá? ÊÜÞ«ÜÂËáPÜ ÍÝÇæ¿á ÖÜíñܨÜÈÉ PܮܰvÜ ±ÝsÜ¨Ü ±ÜÅÍæ°WÜÚWæ EñܤÃÜ ŸÃæ¿ááÊÝWÜ, ±ÜÅŸí«Ü ŸÃæ¿áá ÊÝWÜ ®Ý®Üá GÇæãÉà Pæàڨܪ ÍÜŸªWÜÙÜá, ®Ü®ÜWæà Wæ㣤ÆÉ¨Ü »ÝÊÜ®æWÜÙÜá »ÝÐæ¿á ÊÜáãÆPÜ ÊæáàÇæ ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 52


q±Ü³~WÜÙÜá 1. ‘˨… hÝn®æà’ GíŸá¨Üá ‘Êæà¨Ü’ ÍÜŸª¨Ü ÊÜáãÆ «ÝñÜá. Êæà¨Ü»ÝÐæ¿á ±Ü¨ÜWÜÙÜá (ÍÜŸªWÜÙÜá) «ÝñÜág®ÜÂÊÝXÃÜáñܤÊæ A¥Ýìñ… ±Ü¨Ü¨Ü ÊÜáãƨÜÈÉ & ÊÜáÃÜPæR Jí¨Üá ¹àg˨ܪíñæ & Jí¨Üá «ÝñÜáËÃÜáñܤ¨æ. ±ÜÅ£ «ÝñÜáËWÜã ¯©ìÐÜrÊÝ¨Ü A¥ÜìËÃÜáñܤ¨æ. CíñÜÖÜ «ÝñÜáWÜÙÜ ±ÜqrWæ ‘«ÝñÜá±ÝsÜ’ G®Üá°ñݤÃæ. «ÝñÜá˯í¨Ü ÊæçhÝn¯PÜÊÝX, ñÜPÜ쟨ܜÊÝX ¯ÊÜÞì|ÊÝ¨Ü ±Ü¨Ü¨ÜÈÉ «ÝñÜá訆 ÊÜáãÆ A¥ÜìÊæà ±ÜÅ£¹í¹ñÜÊÝXÃܸæàPÜá. A¥Ýìñ… ±Ü¨ÜÊÜâ, ñܮܰ ÊÜáãÆ ÃÜã±ÜÊÝ¨Ü «ÝñÜá訆 ÓÜÖÝ¿á©í¨Ü ñܮܰ A¥ÜìÊÜ®Üá° ñÝ®æà ÖæãÃÜWævÜÖÜᣤÃÜáñܤ¨æ. ÊÜáíñÝÅ¥Üì, ÊÝÂTæÂWÜÙÜá D A¥ÜìPæR A®ÜáWÜá|ÊÝXÁáà CÃܸæàPÜá, CÆÉÊݨÜÈÉ AÊÜâ, ¿ÞÃæà ÊÜÞw¨ÜªÃÜã PÜãvÜ, A±Ý¥Üì, A±ÜÊÝÂTæ G¯ÓÜáñܤÊæ!! 2. ±ÝÅíaæãà AWÝÊÜá ®ÜêñÜÁáà ÖÜÓÝ¿á...>> (A¥ÜÊÜì. 12.2.22.) & PÜá~PÜá~¿áᣤÃÜÆá, ®ÜWÜá®ÜWÜᣤÃÜÆá ÊÜááí¨Üá ÊÜááí¨ÜPæR ÓÝWæãà|. 3. CÊÜÞí ÊÝaÜí PÜÇÝÂ~àí BÊܨݯ g®æà»ÜÂ@ ....>> (¿ágá. 26.2.) & D PÜÇÝÂ|PÜÃÜÊÝ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜá g®ÜÄWÝX E±Ü¨æàÎÔ¨æªà®æ. 4. ‘ÊÜê_… ÊÜÃÜOæà’ GíŸá¨Üá ‘ÊÜ|ì’ ÍÜŸª¨Ü ÊÜáãÆ «ÝñÜá. BÄÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá GퟥÜì¨ÜÈÉ ÊÜê_… «ÝñÜá˯í¨Ü ±Ü¨ÜÊÜ®Üá° ¯ËáìÔPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. 5. ñÜÌí Ô÷à ñÜÌí ±ÜâÊÜÞ®ÜÔ ñÜÌí PÜáÊÜÞÃÜ EñÜ ÊÝ PÜáÊÜÞÄ.... >> (A¥ÜÊÜì. 10.8.27) & Öæà iàÊÝñܾ! ¯à®Üá Öæ|á¡, ¯à®Üá WÜívÜá, ¯à®Üá PÜáÊÜÞÃÜ®Üã Öè¨Üá ÊÜáñÜᤠ¯à®Üá PÜáÊÜÞÄ¿áã Öè¨Üá. (¿ÞÊÜ ÍÜÄàÃܨÜÈÉ CÃÜᣤàÁãà A¨ÜPÜR®ÜáWÜá|ÊÝX ¯à®Üá WÜáÃÜá£ÓܳvÜᣤàÁá!) 6. ¿Þ¥Ý ñÜ¥ÜÂñæãà˜¥Ýì®… ÊܨܫÝñ… ÍÝÍÜÌ£à»ÜÂ@ ÓÜÊÜÞ»ÜÂ@ >> (¿ágá. 40.8.) & ¿á¥Ý¥ÜìÊÝ¨Ü hÝn®ÜÊÜ®Üá°, ÖæàWæ PæãvܸæàPæãà ÖÝWæ, ÍÝÍÜÌñÜÃÝ¨Ü iàÊÝñܾÃÜáWÜÚWæ ËÎÐÜr ÄࣿáÈÉ, ËË«Ü ±ÜÅPÝÃÜ©í¨Ü E±Ü¨æàÎƳqr¨æ. 7. ¿áã¿áí ñÜñ… ÓÜñÜÂÍÜÊÜÓÜ BËÐÜRñÜì ÊÜá×ñÜÌ®Ý...>> (MáP…. 1.86.9.) & ÓÜñÜÂÊÜ®æ°à ŸÆÊܮݰX EÙÜÛ ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ ÓÝÊÜá¥ÜÂìWÜÚí¨Ü B ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° A®æÌàÑÔÄ. 8. ..... ÓÜñÜÂÍÜÊÜÓÜ .... >> (MáP… 1.86.9.) & ÓÜñÜÂÊÜ®æ°à ŸÆÊܮݰX EÙÜÛÊÜÃæà! 9. ÓÝ ±ÜÅ¥ÜÊÜÞ ÓÜíÓÜ¢£ËìÍÜÌÊÝÃÝ... >> (¿ágá. 7.14.) & B© ÓÜíÓÜ¢£¿Þ¨Ü A¨Üá (Êæà¨ÜWÜÙÜá) GÆÉÄWÜã WÝÅÖÜÂÊÝX¨æ. 10. ‘vÜá«Ým… «ÝÃÜ|±æäàÐÜ|Áãà@’ GíŸá¨Üá ‘«ÜÊÜáì’ ÍÜŸª¨Ü ÊÜáãÆ «ÝñÜá. «ÝÃÜPÜ ÊÜáñÜᤠ±æäàÐÜPÜ GퟥÜì¨ÜÈÉ D «ÝñÜá˯í¨Ü ±Ü¨ÜÊÜ®Üá° ¯ËáìÔPæãÙÜÛ ŸÖÜá¨Üá. 11. ÓÜÊÜÞ®æà ÁãàPæ÷à ÓÜÖÜ Êæäà ¿áá®Üi¾ ....>> (A¥ÜÊÜì. 3.30.6.) & ¯Êæá¾ÆÉÃÜ®Üã° Jí¨æà ®æãWÜPæR, JqrWæ ÓæàÄÔ¨æªà®æ.

12. MáñÜÓÜ ±Üí¥Ýí ®Ü ñÜÃÜí£ ¨ÜáÐÜ¢ñÜ@ ....>> (MáP…. 9.73.6) & ¨ÜáÐÜrPÜËáì¿áá ®Ý¿á¨Ü ÊÜÞWÜìÊÜ®Üá° ¨ÝoÇÝÃÜ®Üá. 13. ÍæãÉàPÜí ¨æàÊÜ@ PÜê|áñæà ÓÝÌ¿á «ÜÊÜáìOæà... >> (MáP…. 4.53.3.) & B GÆÉÊÜ®Üã° PæãqrÃÜáÊÜ »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ñܮܰ ‘«ÜÊÜáì’¨Ü ±ÜÅPÝÍÜ®ÜPÝRX ÊÜáíñÜÅ ÓÜÊÜáãÖÜÊÜ®Üá° ±ÜÅPÜo±ÜwÓÜáñݤ®æ. 14. ±ÜäÊæàìÐÝÊÜá² WÜáÃÜá@ PÝÇæà®Ý®ÜÊÜaæfà¨Ýñ…>> (ÁãàWܨÜÍÜì®Ü. ÓÜÊÜÞ— ±Ý¨Ü. 26.) & A®Ý©PÝÆ©í¨ÜÆã, A¸Ý—ñÜÊÝXÃÜáÊÜ WÜáÃÜáÊæà B ÍÜQ¤¿áá. 15. ÎûÝ Oæãà AÔ¾®… ±ÜâÃÜáÖÜãñÜ ¿ÞÊÜá¯...>> (MáP…. 7.32.26.) & AñÜÂíñÜÓÜá¤ñÜ®æà! iàÊܮܱܥܨÜÈÉ ¯à®æÊÜáWæ ÎûÜ|ÊÜ®Üá° ¯àvÜá. 16. MáÑ@ ÓÜ Áãà ÊÜá®Üá×ìñÜ@ ....>> (MáP…. 4.5.2.) & ¿ÞÃÜá ÊÜá®ÜáPÜáƨÜ, ÓÜPÜÆ iàÊÜÃÝÎWÜÙÜ ×ñÜÊÜ®æ°à Ÿ¿áÓÜáñݤ®æãà AÊÜ®Üá MáÑ. 17. A±ÝÇÝ, ËÍÜÌÊÝÃÝ, Wæãà«Ý PæÆÊÜâ E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÙÜá. 18. AíñÜÖÜÊÜâ CÆÉÊæíŸá¨ÜPæR ±ÜÅñÜá¨ÝÖÜÃÜOæ C¨Üá. ÍÜê|ÌíñÜá ËÍæÌà AÊÜáêñÜÓÜ ±ÜâñÝÅ@....>> (¿ágá. 11.5.) & B AÊÜáÃÜ ±ÜÅ»Üá訆 ÊÜáPÜRÙæÆÉÃÜã BÈÓÜÈ. ÓÜÊæäàì Êæç ñÜñÜÅ iàÊÜ£ WèÃÜÍÜÌ@ ±ÜâÃÜáÐÜ@ ±ÜÍÜá@ > ¿áñæÅà¨Üí ŸÅÖܾ QÅ¿áñæà ±ÜÄ— iàìÊܮݿá PÜÊÜå… >> (A¥ÜÊÜì. 8.2.25.) & GÈÉ Êæà¨ÜhÝn®ÜÊÜâ ×ñÜPÜÃÜÊÝX iàÊÜ®ÜPæR Jí¨Üá ±ÜÄ—¿á®Ý°X ÊÜÞvÜƳqr¨æÁãà AÈÉ, ÖÜÓÜá, PÜá¨ÜáÃæ, ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜá, CñÜÃÜ iàÊÜÃÝÎ, Jqr®ÜÈÉ GÆÉÃÜã ¯gÊÝ¨Ü A¥Üì¨ÜÈÉ iàËÓÜáñݤÃæ. A¥Ýìñ… ÍÝí£ ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜWÜÙÜ®Üá° Öæãí¨ÜáñݤÃæ. 19. ÖæãàÈÔ. AñÜÂíñÜ Ÿá©œÍÝÈWÜÙæ¯Ô¨Ü —àÊÜáíñÜÃÜá, ZpÝ®ÜáZqWÜÙÜá ÃÜbst »ÝÃÜñÜ¨Ü ÓÜíË«Ý®ÜPæR PæàÊÜÆ AÃÜÊÜñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ ®ÜãÃÜPÜãR ÖæaÜác £¨Ü᪱Üw WÜÙÝXÊæ! 20. A®æàPÜ ÊÜáñÜWÜÅí¥ÜWÜÙÜá Ÿ×ÃÜíWÜ aÜaæì, ËÊÜáÍæì, ÓÜñÝÂÓÜñÜÂWÜÙÜ A®æÌàÐÜOæWÜÚWæ, ÓÝÃÝÓÝÃÜ ËÊæàaÜ®æWæ ñæÃæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉ. PæÆÊÜâ ÊÜáñÜWÜÙÜÆÉíñÜã D ÊÜÞñÜáWÜÙæà A±ÜÃÝ«Ü! BvÜáÊÜÊÜÃÜá «ÜÊÜáì(?) ¸Ý×ÃÜÃæ¯ÓÜáñݤÃæ!! 21. D Êæà¨ÝíWÜ hæãÂà£ÐÜÂÊÜâ ÃÜã{¿áÈÉÃÜáÊÜ ‘´ÜÈñÜ hæãÂà£ÐÜÂ’ & AÓÝóÆi & SíwñÜ AÆÉ. ´ÜÈñÜ hæãÂà£ÐÜ AÊæçhÝn¯PÜÊÜä, ÊÜÂQ¤¯ÐÜuÊÜä B¨ÜÃæ, Êæà¨ÝíWÜ hæãÂà£ÐÜ ñÜñܤ$̯ÐÜuÊÜä, ±ÜÄÎàÈÓÜŸÖÜá¨Ý¨Ü WÜ~ñÜ ±ÜÅÊæáà¿áWÜÚí¨Ü PÜãw¨Üá¨Üã BX¨æ. 22. ÎûÝ ÊÝÂPÜÃÜ|í dÜí¨æãà ¯ÃÜáPܤí hæãÂà£ÐÜí ñÜ¥Ý > PÜƳÍæc࣠ÐÜvÜíWݯ Êæà¨ÜÓÝÂÖÜáÊÜáì¯àÑ|@>> & ÎûÝ, ÊÝÂPÜÃÜ|, dÜí¨ÜÓÜáÕ, ¯ÃÜáPܤ, hæãÂà£ÐÜ ÖÝWÜã PÜƳ. D BÃÜ®Ü㰠˨ÝÌíÓÜÃÜá Êæà¨ÜWÜÙÜ BÃÜá AíWÜWÜÙæí¨Üá PÜÃæ©ÃÜáñݤÃæ. 23. ÓÜ Êæáà ÍÜŨݜí aÜ Êæáà«Ýí aÜ hÝñÜÊæà¨Ý@ ±ÜÅ ¿áaÜfñÜá >> (A¥ÜÊÜì.

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 49

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 50


¸ÝÅÖܾ|, ûܣſá, ÊæçÍÜÂ, ÍÜã¨ÜÅ & GÆÉÃÜã ñÜÊÜá¾ ñÜÊÜᾨæà B¨Ü ÄࣿáÈÉ, ñÜÊÜá¾ ñÜÊÜá¾ WÜá|, PÜÊÜáì, ÓÜÌ»ÝÊÜWÜÚWÜ®ÜáÓÝÃÜ ÓÜÊÜÞg¨Ü ÓæàÊæ¿áÈÉ ñæãvÜXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü CÊÜÃÜÈÉ ¿ÞÃÜã ÊæáàÆÆÉ, ¿ÞÃÜã QàÙÜÆÉ24. Óܳ$êÍÜÂ&AÓܳ$êÍÜ GíŸ ±ÜÅÍæ°¿áã CÆÉ. CÊÜÄWæ AÊÜÃÜá AÓܳ$êÍÜÂÃæí¨Ý¨Ü ÊæáàÇæ AÊÜÄWæ CÊÜÃÜã AÓܳ$êÍÜÂÃæà ñÝ®æà! CíñÜÖÜ ËbñÜÅ Óܯ°ÊæàÍÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜêÑrÓÜáÊÜ ÓÜÊÜÞg¨æãÅà×à ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° Êæà¨ÜWÜÙÜá GÈÉ¿áã ±ÜÅñÜÂûÜ ÊÝX¿ÞWÜÈà, ±ÜÃæãàûÜÊÝX¿ÞWÜÈà ÖæàÚÆÉ. ÓÜÊÜÞg¨æãÅà×WÜÙÜã, ÍæãàÐÜPÜÃÜã ÖÜáoárÖÝQ, ñÜÊÜá¾ ÓÝÌ¥ÜìPÝRX ¯àÃæÃæ¨Üá EÚÔÃÜáÊÜ ¨ÜáÐÜr ÃÜã{Àá¨Üá. ÊÜÞ®ÜËà¿á PÜÙÜPÜÚÀáÃÜáÊÜ ±ÜÅ£Á㟺ÃÜã CíñÜÖÜ ÃÜã{WÜÙÜ®Üá° PÝÆPÝÆPæR ËÃæãà—ÓÜáñܤÇæà Ÿí©¨ÝªÃæ, PÜÐÜr&®ÜÐÜrWÜÚWæ ÔQR¨ÝªÃæ. AíñÜÖÜÊÜÃÜ®æ°à ®ÝËí¨Üá ÓÜÊÜÞg ÓÜá«ÝÃÜPÜÃÜá, ÊÜáÖÝñܾÃÜá Gí¨Üá WÜáÃÜá£ÓÜᣤ¨æªàÊæ. D ËÍÝÆ »ÝÊÜ®æ¿á ÊÜáãÆËÃÜáÊÜâ¨æà Êæà¨ÜWÜÙÜÈÉ25.

K¨ÜáÊÜâ¨Üá, A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá PÜt|. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà AÊÜâWÜÙÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ÓÝÊÜÞ®ÜÂÄWæ £ÚÓÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝXÁáà ±ÜâÃÝ|WÜÙÜá ÖÜáqrPæãíwÊæ’ & GíŸ ÊÜÞñÜá GÐÜár ÓÜÄ?

Êæà¨ÜWÜÙÜ ËÐÜ¿á ÓÜPÜÆ ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜ ×ñÜPÝRX¨Üáª, ÊÜÞ®ÜËà¿áñæ¿á ±ÜÄaÜ¿áÊÜ®Üá° ÊÜÞwÓÜáÊÜâ¨æà BX¨æ. B¨Üá¨ÜÄí¨Ü ÊÜÞ®ÜÊÜ ÊÜÞñÜÅÄWæ A¨ÜÃÜÈÉÃÜáÊÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜá PÜt| ÊÝWÜPÜãvܨÜá, PÜt|ÊÝX¿áã CÆÉ. A¨ÜPæãRí¨Üá E¨ÝÖÜÃÜOæ & ÓÜÌ¿áí ÊÝi®ÜÕ$¤®ÜÌí PÜƳ¿áÓÜÌ ÓÜÌ¿áí ¿ágÓÜÊÜ > ÓÜÌ¿áí gáÐÜÓÜÌ ÊÜá×ÊÜÞ ñæà˜®æÂà®Ü ®Ü ÓܮܰÍæà>> (¿ágá. 23.15.) & ÊÜÞ®ÜÊÜÃæà! hÝn®ÜÊÜíñÜÃæà! ÓÜÌñÜ@ ¯ÊÜá¾ ÍÜÄàÃÜÊÜ®Üá° ŸÆWæãÚÔPæãÚÛÄ, ÓÜÌñÜ@ ÓÜñÜRÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞwÄ, ÓÜÌñÜ@ ñÜ겤 B®Üí¨ÜWÜÙÜ®Üá° A®Üá»ÜËÔÄ. ¯ÊÜá¾ ÓÝ«Ü®æ¿áá ±ÜÃÜÃÜ ±ÜÅ¿áñÜ°©í¨Ü ´ÜÈÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ®Ü®ÜWæ ÖÜÔÊݨÜÃæ ¿ÞÃÜá Fo ÊÜÞvܸæàPÜá? ®Ü®ÜWæ B¿ÞÓÜÊݨÜÃæ ¿ÞÃÜá ËÍÝÅí£¿á®Üá° ±Üvæ¿á¸æàPÜá? ®Ü®ÜWæ ÍÜÄàÃÜ ŸÆ ¸æàPݨÜÃæ ÊÝ¿ÞÊÜáÊÜ®Üá° ¿ÞÃÜá ÊÜÞvܸæàPÜá? D ±ÜÅÍæ°WÜÚWæ EñܤÃÜ GÐÜár ÓÜáÆ»ÜÊæäà Êæà¨ÜWÜÙÜ®Üá° A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá AÐærà ÓÜáÆ»Ü!! Êæà¨Ü»ÝÐæ¿á AÄÊÜâ ÓܳƳÊÜáqrWæ ¸æàPæíŸá¨æà®æãà ¯g. Êæà¨ÝíWÜWÜÙÜ ×®æ°Çæ¿áÈÉ Êæà¨Ü»ÝÐæ¿á®Üá° PÜÈ¿ááÊÜâ¨Üá PÜt|ÊÜÆÉ. B¨ÜÃæ, PÜt|Êæí¨Üá ÖæàÚ, ÓÝÌ¥Üì, AhÝn®Ü Êæã¨ÜÇÝ¨Ü PÝÃÜ|WÜÚí¨Ü Êæà¨ÜWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅaÝÃÜPæR ñÜÃܨæ, g®ÜÓÝÊÜÞ®ÜÂÄí¨Ü ¨ÜãÃÜ Cqr¨ÜªÄí¨Ü Cí¨Ü á Êæ à ¨Ý«Ü Â ¿á®Ü PÜ t |Êæ à ®æ ã à G¯° Ô ¨æ ¿ áÐæ r . ±Ü â ÃÝ|WÜ Ù Ü á Êæ à ¨Ü W Ü Ú Wæ ±Ü¿Þì¿á Gí©ÃÜáÊÜâ¨Üá NãàÃÜ A±ÜÃÝ«ÜÊæí¨æà ÖæàÙܨæà Ë—ÀáÆÉ. AÊæçhÝn¯PÜ, ñÜPÜìÃÜ×ñÜ, ÊÜåèyÜÂWÜÙÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á®æ°à ÓÜêÑrÓÜáÊÜ, ËÃæãà«Ü¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜ BWÜÃÜÊÝXÃÜáÊÜ D PÝWÜPÜR&WÜ៺PÜR®Ü PÜ¥æWÜÙÜ®Üá° ÓÜñÜÂÊæí¨Üá ®Üí¹ ÓÜÊÜÞg ÓÝPÜÐÜár ñæãí¨ÜÃæWÜÚWæ ÍÜñÜ ÍÜñÜÊÜÞ®ÜWÜÚí¨Ü ÔÆáQ Cí©WÜã ®ÜÆáWÜᣤ¨æ. AÆÉÈÉ JÙæÛ¿á ÊÜÞñÜáWÜÚÆÉÊæí©ÆÉ. B¨ÜÃæ, AÊÜâWÜÚWÝX PÜƸæÃæPæ¿á, AÍÜá¨ÜœÊÝ¨Ü GÐæãrà PÜÆáÑñÜ ÓÝ×ñÜÂÊÜ®Üá° K¨Ü¸æàPÝX ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ¿ÞñÜ®æÁáà ÓÜÄ. ñÜpær¿áÈÉÃÜáÊÜ A®Ü°PæR ËÐÜ ¹©ª¨æÁáí¨ÝWÜ, GÆÉ AWÜáÙÜáWÜÚWÜã ËÐÜ ¸æÃæ£ÃÜáÊÜâ©ÆÉÊæí¨Üá £®Ü°¨æ, Cw¿ÞX ËÐݮܰÊÜ®Üá° £ÃÜÓÜRÄÓÜáÊÜíñæ CÊÜâWÜÙÜ®Üá° £ÃÜÓÜRÄÓÜáÊÜâ¨æà ÍæÅà¿áÓÜRÃÜ. D ÊÜÞñÜ®Üá° ±ÜâÑràPÜÄÓÜÆá Jí¨æÃÜvæà E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÙÜ®Üá° ®æãàvæãà|. Êæà¨ÜWÜÙÜá ŸÖÜÙÜ ÓܳÐÜrÊÝX »ÜWÜÊÜíñÜ®æíŸ ÍÜQ¤ CÃÜáÊÜâ¨Üá Jí¨æà Gí¨Üá J£¤ J£¤ ÖæàÚ¨ÜÃæ30, ±ÜâÃÝ|WÜÙÜá ŸÖÜá ¨æàÊÜñÝ ÊݨÜÊÜ®Üá° Êæç»ÜËàPÜÄÔÊæ. ¨æàÊÜñæWÜÙÜ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü, ®Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜ ÃÜPܤ±ÝñÜWÜÚWæ Pæã®æ ÖÝPܸæàPæí¨ÜÃæ Êæà¨ÜWÜÙÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®ÜÊÜÆɨæà ¸æàÃæ WÜ£ÀáÆÉ. ±ÜâÃÝ|WÜÙÜá B ¨æàÊܯWÝX, ¨æàÊÝ®Üá¨æàÊÜñæWÜÚWÝX, Ë«ÜË«ÜÊݨÜ, bñÜÅËbñÜÅÊÝ¨Ü ±ÜähÝÓݧ®Ü WÜÙÜ®Üá° PÜqr, £à¥ÜìûæàñÜÅWÜÙÜ®Üá° ÖÜáoár ÖÝQ, ¨æàÊÜÄWÝX ÖÜávÜáQPæãívÜá AÇæ¨Üá A£¤à PÝ¿ÞWÜáÊÜíñæ ÊÜÞwÊæ. D GÆÉ ±ÜähÝÓݧ®ÜWÜÙÜã, £à¥ÜìûæàñÜÅWÜÙÜá ŸÖÜá¨æãvÜx ÊݱÝÄàPæàí¨ÜÅWÜÙÝXÃÜáÊÜâ¨Ü®Üã° ¿ÞÃÜá PÝ|ŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ, »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ÓÜÊÜìÊݲÁáí¨Üá31 Êæà¨ÜWÜÙÜá ÓÝÄ ÓÝÄ ÖæàÚ, ñܮܰ ÍÜá¨Üœ AíñÜ@PÜÃÜ|¨ÜÈÉÁáà B B®Üí¨ÜÓÜÌÃÜã±Ü »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° ÊÜÞwPæãÙÜÛŸÖÜá¨æíŸ ÓÜÃÜÙÜ B¨ÜÃæ ¯ÐæuÀáí¨Ü PÜÅËáÓܸæàPÝ¨Ü ÃÝgÊÜÞWÜìÊÜ®Üá° ñæãàÄÓÜáñܤÊæ.

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 47

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 48

Êæà¨ÜWÜÙÜÈÉ ÓÜÓÝÂÖÝÃÜ, ±ÝÅ~×íÓæ, ÊÜÞíÓÝÖÝÃÜ Êæã¨ÜÇݨÜÊÜâWÜÙÜ ŸWæY H®Üá ÖæàÚ¨æ? A®æàPÜ g®Ü Ÿá©œiàËWÜÙæ¯ÔPæãívÜÊÜÃÜá, ÊÜásÝ—±Ü£WÜÙæà D ŸWæY AÊÜÞ®ÜËà¿á ÖæàÚPæWÜÙÜ®Üá° ¯àw, D ŸWæY Êæà¨ÜWÜÙÜÇæÉà ÖæàÚ¨æ Gí¨Üá ¸æàÃæ A— PÝÃÜ¿ááñÜÃÝX NãàÑÓÜáñݤÃÜÆÉ? Êæà¨ÜWÜÙÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÝÅ~×íÓæ¿á ËaÝÃÜÊÜ®Üá° ÖæàÚÆÉ. Ÿ¨ÜÇÝX ±ÝÅ~×íÓæ ¿á®Üá° ÓܳÐÜrÊÝ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜÈÉ ¯Ðæà—ÓÜáñܤ¨æ26. GÆÉQRíñÜ ÖæaÝcX Êæà¨ÜWÜÙÜá Êæáç£Åà »ÝÊÜ®æ¿á®æ°à ÓÝÄ ÓÝÄ ÖæàÙÜáñܤÊæ27. C®Üá° ®ÝÊÜâ Cí¨Üá £Ú©ÃÜáÊÜ ÊÜÞíÓÝÖÝÃÜ Êæà¨ÜWÜÙÜÈÉ CÆÉ GíŸá¨Üá ÓܳÐÜrÊæà BX¨æ. D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ±Ü¨ÜWÜÚWæ BXÃÜáÊÜ A¥ÜìÊÜÂñÝÂÓÜ¨Ü ŸWæY £Ú¿áÇæà¸æàPÝX¨æ. ÊÜÞíÓÜ G®Üá°ÊÜ ÍÜŸªPæR Cí¨Üá ®ÝÊÜâ £Ú©ÃÜáÊÜíñæ ±ÝÅ~¿á ÍÜÄàÃÜ¨Ü »ÝWÜ GíŸ A¥Üì ÊÜáãƨÜÈÉ CÆÉ! ÖÜ~¡®Ü £ÃÜáÙÜá GퟥÜì¨ÜÈÉ ±ÜÅÁãàXÓÜƳqr¨æ28!! ±ÝÅ~WÜÙÜ ÍÜÄàÃÜ¨Ü »ÝWÜ GíŸá¨Ü®Üá° ÓÜãbÓÜáÊÜ ±Ü¨Ü ‘²ÍÜ’29. ¿ÞÃÜá ‘²ÍÜ’ÊÜ®Üá° £®Üá°ñݤÃæãà AÊÜÃÜ®Üá° ‘²ÍÝb’WÜÙæí¨Üá PÜÃæ¿áÇÝWÜá ñܤ¨æ!! C¯°àWÜ D PæÙÜX®Ü ±ÜÅÍæ°WÜÚWæ ÓÜÄ¿ááñܤÃÜ ¯ÊÜáWæà ¹qr¨Üáª! ×íÓæ¿á®Üá°, ²ÍÝbñÜ®ÜÊÜ®Üá° ±æäÅàñÝÕ×ÓÜáÊÜ Ÿá©œiàËWÜÙÜá ¯gÊÝWÜÆã Ÿá©œÀáÃÜáÊÜÊÜÃæà? ÊÜásÝ—±Ü£WÜÙÜá AíñÜÖÜ ÖæãOæWÝÄPæ¿á Óݧ®ÜPæR ÁãàWÜÂÃæà? AÊÜÃÜ ŸŸìÃÜ ÖæàÚPæWÜÙÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ÔÌàPÜÄÓÜŸÖÜá¨æà? CíñÜÖÜÊÜÃÜ £ÚWæàw, PÜãÅÃÜ ÊÜÞñÜá&®ÜvæWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞ®ÜËà¿á PÜÙÜPÜÚÀáÃÜáÊÜÊÜÃÜá ËÃæãà—ÓÜ©ÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÄÁáà? *

* ‘Êæà¨ÜWÜÙÜ®Üá°


ñÜÊÜá¾®Üá° ñæÃæ¨ÜáPæãíwÊæ20. AÐærà AÆÉ ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX D ±ÜÄàûæ¿áÈÉ g¿áÍÝÈWÜÙÜã BWÜᣤÊæ. GÆÉQRíñÜ ËáXÇÝX PÜƸæÃÜPæÃÜ×ñÜÊÝXÊæ, ±ÜÅûæà±ÜWÜÚÆÉ!! * ×í¨æ¿áã Jí¨Üá ±ÜÅÍæ°Wæ EñܤÄÓÜáÊÝWÜ Êæà¨ÜWÜÙÜá ÍÜá¨ÜœÊÝXÊæ Gí©©ªÄ. DWÜÆã A¨Ü®æ°à C®æã°í¨Üá ÄࣿáÈÉ PÜƸæÃÜPæÃÜ×ñÜÊÝXÊæ G®Üá°£¤©ªàÄ. C¨Üá ÖæàWæ ÓÝ«ÜÂ? Êæà¨ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÃÜüÓÜáÊÜíñÜÖÜ BÃÜá ÊÜáñæã¤í¨Üá HÙÜá PæãàpæWÚÜ Êæ. CíñÜÖÜ ÃÜûO Ü Ý ÊÜÂÊÜÓ§æ gWÜ£¤®ÜÈÉ ËáPÜR ¿ÞÊÜ hÝn®Ü »ÜívÝÃÜPÜãR CÆÉ, CÆÉ, CÆÉ!!! AûÜÃÜWÜÙÜ ÇæPÝRaÝÃÜPÝRX ‘dÜí¨ÜÓÜáÕ’ GíŸ Jí¨Üá PæãàpæÀá¨æ. A¥ÜìWÜÙÜ ÃÜûÜOæWÝX Jí¨æãí¨Üá AûÜÃÜÊÜ®Üã° ¿ÞÊÜ ÓܤÃܨÜÈÉ & E¨Ýñܤ, A®Üá¨Ýñܤ, ÓÜÌÄñÜ & EaÜcÄÓܸæàPæíŸ ‘ÎûÝ’ GíŸ Pæãàpæ Àá¨æ. ±Ü¨Ü ÃÜaÜ®æ, ÊÝPÜ ÃÜaÜ®æWÜÚWæ ÓÜíŸí—st A©Ì£à¿áÊÝ¨Ü ‘ÊÝÂPÜÃÜ|’ÊæíŸ PæãàpæÀá¨æ. ±Ü¨ÜWÜÙÜ, ÊÝPÜÂWÜÙÜ, AÊÜâWÜÙÜ ®ÜvÜáÊÜ| ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ®Üá° ÊæçhÝn¯PÜÊÝX, ñÜPÜ쟨ܜÊÝX, ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÚWæ Öæãí¨ÜáÊÜíñæ, A¥ÜìWÜÙÜ®Üá° WÜÅ×ÓÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ GíŸ E±Ý¿áWÜÙÜ®Üá° £ÚÓÜáÊÜ ‘¯ÃÜáPܤ’ GíŸ PæãàpæÀá¨æ. WÜ~ñÜ, PÝÆWÜ|®æ, WÜÅÖÜWÜÙÜ aÜÆ®æWÜÙÜ®Üá° £ÚÓÜáÊÜ SWæãàÙÜ ËhÝn®Ü¨Ü ÊÜáãÆ hæãÂà£ÐÜÂÊæíŸ PæãàpæÀá¨æ. ŸÙÜPæWæ, BaÜÃÜOæWæ, A®ÜáÐÝu®ÜPæR ÁãàWÜÂÊÝ¨Ü D hÝn®ÜÊÜâ ÖæàWæ iàÊÜ®ÜQRÚ¿á¸æàPæí¨Üá £ÚÔPæãvÜáÊÜ PÜƳÊæíŸ PæãàpæÀá¨æ. ¿ÞÊÜ®æà ÊÜÂQ¤ Êæà¨ÜWÜÙÜÈÉ PÜƸæÃÜPæ ÊÜÞvܸæàPæíŸ ¨Üá»ÝìÊÜ©í¨Ü PæÆÓÜÊÜÞvܸæàPݨÜÃæ, D BÃÜã22 PæãàpæWÜÙÜ®Üá° A¥Ýìñ… Êæà¨ÝíWÜ WÜÙÜ®Üá° ŸávÜÊÜáor A«Ü¿á®Ü ÊÜÞvÜÇæà¸æàPÜá. ÖÝWæ D Êæà¨ÝíWÜWÜÙÜ A«Ü¿á®Ü ÊÜÞvÜáñݤ ÓÝX¨Üíñæ, AÊÜâWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ A¨Üá½ñÜ ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° ÊÜá®ÜWÝ|áñݤ ñܮܰ ¨Ü á »ÝìÊÜ Ê Ü ® æ ° à Ÿ¨Ü È ÔPæ ã ívÜ á ÓÜ ¨ ݽ Ê Ü Ê Ü ® Ü á ° Öæ ã í¨Ü á ñݤ ® æ ! ! D ÓÜ ¨ ݽ Ê Ü Ê æ à BÃÜÃæãí©X®Ü HÙÜ®æ¿á Pæãàpæ!!! * ÖÝWݨÜÃæ CñÜÃÜ ÊÜáñÝaÝ¿áìÃÜá, hÝn¯WÜÙÜá, ÊÜáÖÝñܾÃÜá ÖæàÚÃÜáÊÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ÊÜÂ¥ÜìÊæ®Üá°£¤àÃæà®Üá? AÊÜÃÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄÓÜÇæàPÜãvܨæà? ÊÜáñÝaÝ¿áìÃÜá, hÝn¯WÜÙÜá, ÊÜáÖÝñܾÃÜá ®ÜÊÜá¾ WèÃÜÊÜPæR ±ÝñÜÅÃæíŸá¨ÜÃÜÈÉ GÃÜvÜá ÊÜÞ£ÆÉ. AÊÜÃÜ GÆÉ ÊÜÞñÜáWÜÙÜã £ÃÜÓÜRÃÜ~à¿áÊÜä AÆÉ. AíñæÁáà AÊÜÃÜ GÆÉ ÊÜÞñÜá WÜÙÜÈÉ PæÆÊÜâ ÓÝ«ÜáÊÜä BXÃÜáÊÜâ©ÆÉ. PæÆÊæäÊæá¾ AÊÜÃÜ ÊÜÞñæíŸíñæ AÊÜÃÜ A®Üá¿ÞÀáWÜÙæãà, ÓÝ̦ìWÜÙæãà, ÓÜÊÜÞg¨æãÅà×WÜÙæãà ÓÜáÙÜáÛ&±ÜÙÜáÛWÜÙÜ®Üá° ÓæàÄÔÃÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæ¿á®Üã° ñÜÚÛÖÝPÜáÊÜí£ÆÉ. ¿ÞPæí¨ÜÃæ, ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜáñÜWÜÅí¥ÜPÜãR, hÝn¯WÜÙÜ, ÊÜáÖÝñܾÃÜ ÃÜaÜ®æWÜÚWÜã ÊæáàÇæ £Úst ÃÜûÜOÝ PÜÊÜaÜWÜÚÆÉ! DWÜ ÓÜÊÜá®ÜÌ¿á PæãRí¨Üá E±Ý¿áÊÜ®Üá° ±ÝÈÓÜŸÖÜá¨Üá. ¯¨ÜáìÐÜrÊݨÜ, ¨æãàÐÜÃÜ×ñÜÊÝ¨Ü Êæà¨ÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÃÜÊÜá ±ÜÅÊÜÞ| Gí¨Üá Êæã¨ÜÆá ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÜãPܤÊÝXÃÜáñܤ¨æ. ±ÜÃÜÊÜá ±ÜÅÊÜÞ|

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 45

Êæí¨ÜÃæ, ÓÜÌñÜ@ ±ÜÅÊÜÞ|. D ÊÜÞ£Wæ H®Üá B«ÝÃÜ GíŸ ±ÜÅÍæ° GÈÉ ÓÜãPܤÊÜÆÉÊæäà A¨Üá ÓÜÌñÜ@ ±ÜÅÊÜÞ|Êæí¨Ü¯ÓÜáñܤ¨æ. ÖÝWݨÜÃæ Êæà¨ÜWÜÙÜá ±ÜÅÍÝ°£àñÜÊæäà Gí¨ÜÃæ AÆÉ! BÙÜÊÝ¨Ü A«Ü¿á®Ü, ±ÜÄàûæ, ±ÜÅÁãàWÜ, aÜaæì, ËÊÜáÍæì, ÓÜñÝ®æÌàÐÜOæWÜÚí¨Ü Êæà¨ÜWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ BÙÜÊÜä, ËÍÝÆÊÜä B¨Ü ñÜñܤ$ÌWÜÙÜ®Üá° ÓÝûÝñÜRÄÔPæãívÜ ®ÝÊÜâ AÊÜ®Üá° ±ÜÅÍÝ°£àñÜÊæí¨Üá ±ÜÄWÜ~ÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÜãPܤÊÝXÃÜáñܤ¨æ. C®Üá°Ú¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æà hÝn®Ü¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° ±ÜÃÜñÜ@ ±ÜÅÊÜÞ| Gí¨Üá £Ú¿á¸æàPÜá. Gí¨ÜÃæ, ¿ÞÃæà, GÇæÉà ÖæàÚÃÜÈ A¨Üá Êæà¨ÜWÜÚWæ A®ÜáPÜãÆÊÝX¨æÁáà CÆÉÊæà JÊæá¾ ±ÜÄàûæ ÊÜÞvܸæàPÜá. A¨Üá Êæà¨ÜWÜÙÜ bíñÜ®æWæ A¥Ýìñ… ÊÜÞ®ÜËà¿á «ÜÊÜáìPæR A®ÜáWÜá|ÊÝX¨æÁáí¨Ý¨ÜÃæ ÔÌàPÜÄÓæãà|. Jí¨Üá ÊæàÙæ ÊÜÞ®ÜËà¿á «ÜÊÜáìPæR ÖæãÃÜñÝX¨ÜªÃæ, GÇæÉà, ¿ÞÃæà ÖæàÚÃÜÈ ¹oár¹væãà|. ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜäÊÝìWÜÅÖÜWÜÚWæ GvæPæãvܨæ, PæàÊÜÆ Êæà¨ÜWÜÙÜÈÉ ÍÜÅ¨æœ ÊÜáñÜᤠËaÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜ Êæáà«Ý ®ÜÊÜá¾ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜìPÜ AÙÜñæWæãàÇÝXÃÜÈ. ÍÜŨæœÁáí¨ÜÃæ PÜáÃÜávÜá ®Üí¹Pæ¿áÆÉ! ÍÜÅñ…+«Ý=ÓÜñܨÜÈÉ CvÜáÊÜ ËÍÝÌÓÜ, ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° G£¤ ×w¿ááÊÜâ¨Üá ÍÜŨæœ. ÖÝWÝX ÍÜŨ朿áá ÓÜñÝ®æÌàÐÜOæ¿á ´ÜÆÍÜáÅ£¿ÞXÃÜáñܤ¨æ. ÓÜñÝ®æÌàÐÜOæWæ ¸æàPÝ¨Ü Ÿá©œ, £àûÜ$¡ñæ, ÊÜááPܤ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙæà Êæáà«Ý. CÊæÃÜvÜã ±ÜÃÜÓܳÃÜ ±ÜäÃÜPÜ, ±æÅàÃÜPÜWÜÙÜá. CÊÜâWÜÙܮݰ«ÜÄÔ ®ÝÊÜâ ¿ÞÃÜ, ¿ÞÊÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° WÜÅ×ÓܸæàPÜá, ¿ÞÃÜ, ¿ÞÊÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° ¹vܸæàPÜá GíŸá¨Ü®Üá° ¯«ÜìÄÓÜŸÖÜá¨Üá. ÍÜŨݜ, Êæáà«ÝWÜÙÜá ¸æàPæíŸá¨æà ®ÜÊÜá¾ ©®Ü¯ñÜ嬆 ±ÝÅ¥Üì®æ23. ¸ÝÅÖܾ|, ûܣſá, ÊæçÍÜÂ, ÍÜã¨ÜÅ GíŸ ±Ü¨ÜWÜÙÜá Êæà¨ÜWÜÙÜÈÉ Ÿí©ÆÉÊæà®Üá? Ÿí©ÃÜáÊÜâ¨æà B¨ÜÃæ hÝ£ ±Ü¨Üœ£¿á ÊÜáãÆ Êæà¨ÜWÜÙÜÈÉ C¨Üª ÖÝWæ BWÜÈÆÉÊæà? ¸ÝÅÖܾ|, ûܣſá, ÊæçÍÜÂ, ÍÜã¨ÜÅ GíŸ ±Ü¨ÜWÜÙÜá Êæà¨ÜWÜÙÜÈÉ Ÿí©ÃÜáÊÜâ¨Üá ¯g. B¨ÜÃæ, AÊÜâ DWÝWÜÇæà ÖæàÚÃÜáÊÜíñæ ÊÜ|ìWÜÙÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜá. CÊÜâ ÖÜáqr¯í¨Ü ŸÃÜáÊÜâ¨ÜÆÉ. ÊÜÂQ¤¿áá ñܮܰ WÜá|, PÜÊÜáì, ÓÜÌ»ÝÊÜWÜÚWÜ®ÜáÓÝÃÜÊÝX BÄÔPæãÙÜÛÆá ÓÜí±Üä|ì ÓÜÌñÜíñÜÅËÃÜáÊÜ iàÊÜ®Ü ÍæçÈ, ÊÜ꣤, ÓÜÊÜÞgÓæàÊÝ ûæàñÜÅ. ÓÜÊÜÞgÊÜ®Üá° PÜíWæwÓÜáÊÜ AhÝn®Ü¨Ü ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝvÜáÊÜÊÜ®Üá ¸ÝÅÖܾ|. ÓÜÊÜÞgÊÜ®Üá° ×íw ×±æ³ ÊÜÞvÜáÊÜ A®Ý¿á¨Ü ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝvÜáÊÜÊÜ®Üá ûܣſá. ±ÜÅPÜꣿá ÓÜí±Üñܤ®Üá° ÃÜüÔ, ¸æÙæÔ, ÖÜíaÜáÊÜ, D ÊÜáãÆPÜ ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ ¨æç®ÜÂñæ¿á®Üá° EíoáÊÜÞvÜáÊÜ A»ÝÊÜ¨Ü ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝvÜáÊÜÊÜ®æà ÊæçÍÜÂ. ÓÜÊÜÞg¨Ü ±ÜÅWÜ£¿á®Üá° ñÜvæ ×w¿ááÊÜ BÆÓÜ嬆 ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝvÜáÊÜÊÜ®æà ÍÜã¨ÜÅ. *

ÖÝWݨÜÃæ CÊÜÃÜÈÉ ÊæáàÆá&QàÙÜá GíŸá¨Üá ŸÃÜÆá ÖæàWæ ÓÝ«ÜÂ? ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ ÍÜñÜÍÜñÜÊÜÞ®ÜWÜÚí¨Ü D ÊæáàÆá&QàÙÜá, Óܳ$êÍÜÂ&AÓܳ$êÍÜ Êæã¨ÜÇݨÜÊÜâ ÃÜã{¿áÈÉ¨æ ¿áÆÉ? *

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 46


D ±ÜÅÍæ°¿á®Üá° ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü C£ÖÝÓܨÜÈÉ ±ÜÅ£ PÝÆZor¨ÜÆãÉ PæàÙÜáñܤÇæà Ÿí©¨ÝªÃæ. B hÝn®Ü Cí©WÜã EÚ¨Üá Ÿí©ÃÜáÊÜâ¨æà ‘Öè¨Üá’ GíŸ EñܤÃÜPæR ÓÜÊÜáÊÝX¨æ! Êæà¨ÜWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜá ‘ÓÜñÜÂ’WÜÙݨÜá¨ÜÄí¨Ü ¿ÞÊÝWÜÆã AÊÜâ ±ÜÅÓÜá¤ñÜ. PÝÆ¨Ü aèPÜor®Üá° ËáàÄ ¯í£Êæ. HPæí¨ÜÃæ, ¿ÞÊÜâ¨Üá GÆÉ PÝÆPÜãR, GÆÉÄWÜã, GÆÉ PÜvæ¿áã Öæãí©Pæ¿ÞWÜáÊÜâ¨æãà, ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝX¨æÁãà ÊÜáñÜᤠÓÝÊÜì»èÊÜáÊæäà & ®ÜÊÜá¾ £¨Ü᪱ÜwWÜÚWæ ÔPÜáRÊÜâ©ÆÉÊæäà & A¨Ü®æ°à ‘ÓÜñÜÂ’ Gí¨Üá PÜÃæ¿áÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. D ÊÜÞñÜ®Üá° ¨Ü¿áËoár ®Üퟸæàw!! ‘ÓÜñÜÂ’¨Ü A®æÌàÐÜOæ¿á®Üá° ÊÜÞwÄ7. D ÓÜñÜÂÊæà ®ÜÊÜá¾ ¯Êæá¾ÆÉÃÜ ŸÆ8.

®ÜíñÜÃܨÜÈÉ ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜá ¯ËáìÔPæãívÜ ÓÜíPÜábñÜ ÊÜñÜáìÆWÜÙÜá!

GÆÉÄWÜã, ×í¨Üã, PæùÓܤ, ÊÜááÓÜÇݾ®Ü, ±ÝÃÜÔà, ¸è¨Üœ, hæç®Ü Êæã¨ÜÇÝ¨Ü «ÜÊÜáì¨ÜÊÜÃæÆÉÄWÜã ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü PæãvÜáñܤ¨æÁáà? Êæã¨ÜÈWæ PæùÓܤ, ÊÜááÓÜÇݾ®Ü, ±ÝÃÜÔà, ¸è¨Üœ, hæç®Ü Êæã¨ÜÇݨÜÊÜâ «ÜÊÜáìWÜÙÜÆÉ, ‘ÊÜáñÜ’WÜÙÜá!! ‘ÊÜáñÜ’Êæí¨ÜÃæ A¼±ÝÅ¿á. A¼±ÝÅ¿áWÜÙÜá ÊÜÂQ¤WÜÚí¨Ü ÖÜáoárñܤÊæ. B¨ÜªÄí¨ÜÇàæ CÊæÆÉÊäÜ PÝÆ¨Ü aèPÜq®r È Ü É ÔQRÃáÜ ñܤÊ.æ GÃÜváÜ ÓÝËÃÜ ÊÜÐì Ü WÜÚWÜã ×í¨æ QÅÓܤ®Üã CÃÜÈÆÉ, PæùÓܤÊÜáñÜÊÜä CÃÜÈÆÉ! ÓÝËÃÜ¨Ü ®Ý®ÜãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ ÊæãÖÜÊÜᨅ ±æçWÜíŸÃ… BWÜÈà, CÓÝÉÊÜå… ÊÜáñÜÊÝWÜÈà CÃÜÈÆÉ!! AíñæÁáà gÃÝñÜêÐÜr, Ÿá¨Üœ, ÊÜáÖÝËàÃÜÄWæ Êæã¨ÜÆá B¿Þ ÊÜáñÜWÜÙÜá CÃÜÈÆÉ!! AíñæÁáà, A®æàPÜ ÊÜáñÝaÝ¿áìÃÜáWÜÙÜ ÓÜíñæ¿ÞX¨æ ×í¨ÜãÊÜáñÜ!!! B¨ÜÃæ, D ÊÜÂQ¤WÜÚWæ ×í¨æ¿áã ÊÜÞ®ÜÊÜ ÓÜÊÜÞgËñÜá¤, B ÓÜÊÜÞgPæR B«ÝÃÜÊÝX Äà£, ¯à£ ¯¿áÊÜáWÜڨܪÊÜâ. AíñÜÖÜ B© ÓÜíÓÜ¢£Ááà, hÝn®Ü »ÜívÝÃÜÊæà Êæà¨ÜWÜÙÜá9. gWÜ£¤®Ü GÆÉ ÓÜíÓÜ¢£WÜÙÜã, ÊÜáñÜWÜÙÜã D ÊÜáãÆ©í¨ÜÇæà A¥ÜÊÝ D ÊÜáãÆPæR Öæãí¨ÜáÊÜíñæÁáà hÝn®ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨Üá, hÝn®ÜÊÜ®Üá° PÜívÜá ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæ©Êæ. ËáPæRÆÉ hÝn®ÜWÜÙÜã ÓÝPÜÐÜár Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWæ ÔÆáQ ËPÜêñÜÊÝX¨ÜªÃæ, ÊÜáãÆË®Üã° (Êæà¨ÜWÜÚ®Üã°) ÍÜá¨ÜœÊÝX¨Üáª, ËÍÝÆÊÝX¨Üáª, ÓÜPÜÆ ÊÜÞ®ÜÊÜÄí¨Ü ÔÌàPÜÄÓÜÆá ÁãàWÜÂÊÝX¨æ. C®Üá° ‘«ÜÊÜáì’Êæí¨ÜÃæ ¿ÞÊÜâ¨Üá ®ÜÊÜá¾®Üá° EÚÔ, ¸æÙæÓÜáÊÜâ¨æãà A¨Üá10. AíñÜÖÜ, ÓÜPÜÆ ÊÜÞ®ÜÊÜÃÜ®Üã° JÙÜWæãÙÜáÛÊÜ, GÆÉ ÊÜÞ®ÜÊÜÄWÜã ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝXÃÜáÊÜ «ÜÊÜáì Jí¨æà, A¨æà ÊÜÞ®ÜÊÜ «ÜÊÜáì. ®ÝÊæÆÉÃÜã D ÊÜÞ®ÜÊÜ «ÜÊÜáì¨Ü ®æãWÜPæR ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝX PÜorƳorÊÜÃÝX¨æªàÊæ11. C®æã°í¨Üá ¨ÜêÑrÀáí¨Ü ®æãàw¨ÜÃæ, ÊÜá®ÜáPÜáÆÊÜ®Üá°, ÓÜPÜÆ iàÊÜÃÝÎWÜÙÜ®Üá° EÚÔ ¸æÙæÓÜáÊÜ ¿ÞÊÜâ¨æà B¨ÜÃÜã «ÜÊÜáìÊæ¯ÓÜÆá AÖÜìÊÝWÜáñܤÊæ. ‘«ÜÊÜáì’ GíŸá¨Üá Jí¨Üá ÓܨÜáY|ÊݨÜÃæ, ‘ÊÜÞ®ÜÊÜ «ÜÊáÜ ì’ GíŸá¨Üá CíñÜÖÜ ÓܨáÜ Y|WÜÙÜ Joár. Êæà¨ÜWÙÜ È Ü É C¨Ü®áÜ ° ‘MáñÜ’ GíŸ ±Ü¨© Ü í¨Ü 12 WÜáÃÜá£ÓÜáñݤÃæ . CñÜÃÜ ÊÜáñÜWÜÙÜÈÉ, AÊÜÃÜá PæãvÜáÊÜ Jí¨ÜÐÜár ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ®Üí¹¨ÜÃæ ÊÜÞñÜÅ B ÊÜáñܨæãÙÜPæR ±ÜÅÊæàÍÜ Gí©¨ÜªÃæ, AíñÜÖÜ ¿ÞÊÜâ¨æà Jñݤ¿áWÜÚÆɨæà, GÆÉÃÜã ÖÜáqr¯í¨ÜÇæà Êæà¨ÜhÝn®Ü ±Üvæ¿áÆá AÖÜìÃÝXÃÜáñݤÃæ. ÊÜáñÜ&ÓÜí±ÜŨݿáWÜÙÜá

Êæà¨ÜWÜÙÜá GÆÉÄWÝXÊæ, J±Ü³Çæà¸æàPæíŸ JñܤvÜÊæàPæ? CÈÉ JñܤvÜ¨Ü ±ÜÅÍæ°Ááà CÆÉ. ±ÜÅ£Á㟺 ÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá ñܮܰ ñܮܰ Caæf¿áíñæ ¸ÝÚ Ÿ¨ÜáPÜÆá ÓÜÌñÜíñÜÅ®Üá. B¨ÜÃæ, ÓÜÊÜÞgiàË¿Þ¨Ü AÊÜ®Üá ÊÜáñæ㤟ºÃÜá ¸ÝÚ Ÿ¨ÜáPÜÆá Awx¿Þ¨ÝWÜ Äà£, ¯à£, ÓÜíË«Ý®Ü, ¨ÜívÜÓÜí×ñæ CÊÜâWÜÙÜá A¯ÊÝ¿áìÊÝWÜáñܤÊæ. D ×®æ°Çæ¿áÈÉ Êæà¨ÜWÜÙÜá ÊÜá®ÜáPÜáÆ¨Ü ÓÜíË«Ý®ÜÊÝWÜÆá GÆÉ AÖÜìñæ¿á®Üã° ±Üvæ©Êæ. PæÙÜX®Ü AíÍÜWÜÙÜ®Üá° WÜÊÜá¯Ô & 1. C¨Üá ÔàËáñÜ hÝn®ÜÊÜâÙÜÛ ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜá®ÜáÐÜ娆 Ëá¨ÜáÚ¯í¨Ü ÖæãÃÜo hÝn®ÜÊÜÆÉ. WÜáÃÜáWÜÙÜ WÜáÃÜáÊÝ¨Ü ÓÜbc¨Ý®Üí¨Ü, ¯ÃÝPÝÃÜ, ÓÜÊÜìÊݲ, ÓÜÊÜìÍÜPܤ, ÓÜÊÜìgnÊÝ¨Ü ÍÜQ¤Àáí¨Ü ±ÜÅPÜoWæãÚÓÜƳqr¨æ13. GÆÉ PÝÆPÜãR B ÍÜQ¤Ááà ®ÜÊæá¾ÆÉÃÜ WÜáÃÜá14. ®ÜÊÜá¾ ®ÜÊÜá¾ iàÊÜ®ÜWÜÙÜÈÉ ÎûÜ|PÝRX ®ÝÊÜâ ±ÝŦìÓÜáÊÜâ¨æà B »ÜWÜÊÜíñܮܮÜá°15. 2. D hÝn®ÜÊÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ ÍÜá¨Üœ AíñÜ@PÜÃÜ|WÜÙÜÈÉ PÜívÜáPæãívÜÊÜÃÜá ‘MáÑ’WÜÙÜá. WÜ v Ü x & gpæ ¹or Ê Ü ® æ à , ¨Ü í vÜ & PÜ Ê Ü á ívÜ Æ WÜ Ù Ü ® Ü á ° ×w¨Ü Ê Ü ® æ à ‘ MáÑ’ GíŸá¨Ü á ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝ¨Ü PÜƳ®æ. ñܱÜâ³. ÊÜá®ÜáPÜáÆ¨Ü ×ñÜÊÜ®Üá° Ÿ¿áÓÜáÊÜÊÜ®æà MáÑ16. Ô÷àÈíWÜ ¨ÜÈÉ CÊÜÃÜá ‘MáÑPæ’¿áÃæ¯ÓÜáñݤÃæ. Êæà¨ÜÊÜáíñÜÅWÜÙÜ®Üá° PÜívÜáPæãívÜ ÖÜñÜᤠÖÜÆÊÝÃÜá ‘MáÑPæ’¿áĨݪÃ17 æ . 3. ±ÜÅ£Á㟺ÃÜã £Ú¨æãà, £Ú¿á¨æÁãà ñÜÊÜá¾ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®ÜPÝRX ¿ÞÊÜâ¨æãà Jí¨Üá ¯à£ ÓÜí×ñæ¿á®Üá° A®ÜáÓÜÄÔÁáà A®ÜáÓÜÄÓÜáñݤÃæ. Ç毮… CÃÜŸÖÜá¨Üá, ÊÜÞP…Õì CÃÜŸÖÜá¨Üá. ¿ÞÊÜâ¨Üã CÆÉÊݨÜÃæ ñÜÊÜá¾ ÓÜíÓÝRÃÜPÜR®ÜáWÜá|ÊÝX ñÜÊÜáWæ ñÝÊæà ¯à£ÓÜí×ñæ¿á®Üá° ÃÜã²ÔPæãÙÜáÛñݤÃæ. ¿ÞÊÜâ¨æãà Jí¨Üá ¯à£ÓÜí×ñæ¿á®Üá° A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá A¯ÊÝ¿áìÊÝXÃÜáÊÝWÜ EñܤÊÜáÊݨÜá¨Üã, ÍæÅàÐÜuÊݨÜá¨Üã B¨Ü ‘Êæà¨Ü’WÜÙÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄÔ iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° C®Ü°ÐÜár WÜqr ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸ÝÃܨæàPæ?! D ÊÜÞñÜ®Üá° ®Üퟨæà Êæà¨ÜWÜÙÜÈÉ ¯gÊÝX¿áã AíñÜÖÜ EñܤÊÜáÊݨÜ, ÍæÅàÐÜuÊÝ¨Ü ËaÝÃÜWÜÚÊæÁáà ±ÜÄàüÔ. GÈÉ¿Þ¨ÜÃÜã ÓÜíPÜábñÜÊÜä, ÖݯPÝÃÜPÜÊÜä B¨Ü ËÐÜ¿áWÜڨܪÈÉ ËÊÜáÍæì ÊÜÞvæãà|18. 4. C¨ÜPæR ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝ¨Ü ¸æàÃæ ¿ÞÊÜ hÝn®Ü»ÜívÝÃÜÊÜä Æ»ÜÂËÆÉ!! C¨Üá A¼ÊÜÞ®Ü¨Ü ÊÜÞñÜÆÉ, ±ÜäÊÝìWÜÅÖÜ©í¨Ü Bw¨Ü ÊÜÞñÜÆÉ. PæàÊÜÆ ÊÜÓÜá¤Ô§£. AíñÜÖÜ hÝn®Ü»ÜívÝÃÜ ¸æàÃæãí¨Üá CÃÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ¿ÞÃÜá ¸æàPݨÜÃÜã, ¿ÞÊÝWÜ ¸æàPݨÜÃÜã ñæãàÄÔPæãvÜŸÖÜá¨Üá. Êæà¨ÜWÜÙÜá AñÜÂíñÜ ±ÝÅbà®ÜÊÝ¨Ü hÝn®Ü»ÜívÝÃÜ. CÊÜâWÜÙÜÈÉ PÝÆ¨Ü ×wñÜPæR ÔPÜáRÊÜ ¿ÞÊÜâ¨æà ÓܧÙܨÜ, ÊÜÂQ¤WÜÙÜ C£ÖÝÓÜËÆÉ. ®ÝÆãR Êæà¨ÜWÜÙÜ C±Ü³ñÜᤠÓÝËÃÜPÜãR ËáXÇÝ¨Ü ÊÜáíñÜÅ ÓÜÊÜáãÖܨÜÈÉ GÈÉ¿áã ËÃæãà«ÜWÜÚÆÉ. GÐærà ÓÝËÃÜ ÊÜÐÜìWÜÙÝX¨ÜªÃÜã Jí¨æà Jí¨Üá £¨Ü᪱Üw¿ÞXÆÉ19. ÓÜñÝÂÓÜñÜ ±ÜÄàûæWæ Gí¨æí¨Üã

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 43

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 44

* ‘Êæà¨Ü’WÜÙÜá

*


¸ÝÅÖܾ|ÃÜ ÓÜÖÜÊÝÓÜËÆÉÊæäà Eíoá. B¨ÜÃæ PæàÊÜÆ ¨ÝÓÜ ÊÜ꣤¿á A¥ÜÊÝ ×à®Ü ñÜÃÜ¨Ü ÓÜÖÜÊÝÓÜËÃÜáñܤ¨æ. ÊÜáñÜᤠB ÊÜáñݼÊÜޮܩí¨Ü CÊÜÄWæ Jí¨Üá ñÜÃÜ¨Ü ÓÝÌÖÜí ÍæÅàÐÜuñæ¿á AÄÊÝ©àñÜá. D ÍæÅàÐÜuñÜÌÊÜ®Üá° PݱÝwPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPÝRX ÓÜÖÜÊÝÓÜg®Ü ´ÜÆ©í¨Ü D g®ÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÊÜáPÜRÚWæ ˨Ý»ÝÂÓÜ ÊÜÞwÓÜáÊÜâ¨ÜPæR EñÜáÕPÜñæ ±ÜpÝrÃÜá (±Üâo 27) CÈÉ BíÎPÜ ÓÜñÜÂËÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° J²³PæãÙÜÛ¸æàPÜá. B¨ÜÃæ ÓÜÌñÜ@ ÍÝÔ÷WÜÙæà & ¸ÝÅÖܾ| ÃæãqrX®Ü ÍÜã¨ÜÅÃÜ ÓÜíŸí«Ü ¨ÝÓÜ ÊÜ꣤¿á¨Ü᪠A¥ÜÊÝ ×à®ÜñÜÃܨÜ᪠Gí¨æà A¼±ÝÅÀáÔ ¨ÝªÃÜÐærà. ×àXÃÜáñݤ A®ÝÃÜÂÃÜ®Üá° ÓÜÖÜê¨Ü¿áñæÀáí¨Ü E¨ÝÃÜñæÀáí¨Ü ®ÜvæÀáÔ PæãÙÜáÛÊÜ ‘WÜáÃÜáÊÜá®æWÜÙÜá’ GÐÜár C¨ÝªÊÜâ? C¨ÜªÃæ ¸æÃÜÙæ~Pæ¿áÐÜár ÊÜÞñÜÅ. ËÐÝ¨Ü¨Ü ÓÜíWÜ£Ááí¨ÜÃæ hÝñÜ£àñÜÃÝ¨Ü ×Ä¿áÃÜ (QÄ¿áÃܨÜ᪠PÜãvÜ) ÓÜíTæ GÈÉ¿áã, GÆÉ hÝ£¿áÈÉ¿áã ÓÜ|¡ ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉÁáà CÃÜáÊÜâ¨Üá! ÍÝÔ÷WÜÙÜá ±ÜâÃÝ|, ÊÜá®ÜáÓܾ$ê£ Êæã¨ÜÇݨÜÊÜâWÜÚWæ £àÃÝ ¯ÐÜuÃÝX¨ÜªÃÜã AÈÉ®Ü AÊæçaÝÄPÜÊݨÜ, ÖÝÓÝÂÓܳ¨ÜÊÝ¨Ü EÇæÉàSWÜÙÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜâ©ÆÉÊæíŸá¨Üá C®æã°í¨Üá ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜPÜÃÜÊÝ¨Ü ÓÜíWÜ£¿ÞX¨æ. CÊÜÃÜá ‘ ŸÅÖܾ®Ü ÊÜááS©í¨Ü ¸ÝÅÖܾ|ÃÜá, ¸ÝÖÜáWÜÚí¨Ü ûܣſáÃÜá, ñæãvæWÜÚí¨Ü ÊæçÍÜÂÃÜá, ±Ý¨ÜWÜÚí¨Ü ÍÜã¨ÜÅÃÜá Eñܳ£¤¿Þ¨ÜÃÜá’ Gí©ñÝ© AÊæçhÝn¯PÜ ÖæàÚPæWÜÙÜ®Üá° ±ÜâÃÜÓÜRÄÓÜáÊÜâ©ÆÉ. CÊÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ BÃÜ g®ÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ñÜÊæã¾ÙÜWÜã PÜÊÜáì Ë»ÝWÜ©í¨Ü ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÓÝíPæà£PÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° CoárPæãívÜÃÜá. ¿ÞÃÜá ˨ÜÂÊÜ®Üá° PÜÈñÜá ±ÝíwñÜÂÊÜ®Üá° ÓÜí±Ý©ÓÜáñݤÃæãà AÊÜÄWæ ¸ÝÅÖܾ|ÃæíñÜÆã, ¿ÞÃÜ á ¿áá¨Ü œ W Ü Ù Ü ® Ü á ° ÊÜ Þ w ¸ÝÅÖÜ ¾ | ÃÜ á ÃÜ b st ®æ à ÊÜ á ¨Ü í ñæ ±Ü Å hݱÝÆ®æ ÊÜÞvÜáñݤÃæãà AÊÜÄWæ ûܣſáÃæíñÜÆã, ¿ÞÃÜá ÊݱÝÃÜ E¨æãÂàWÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw «Ü®Ü ÓÜíWÜÅÖÜ ÊÜÞvÜáñݤÃæãà AÊÜÄWæ ÊæçÍÜÂÃæíñÜÆã ×àWæ ÓÝíPæà£PÜ ÖæÓÜÃÜ®Üá° CoárPæãívÜÃÜá. (±Üâo 6) C¨Ý¨ÜÃÜã ÍÝÔ÷WÜÙܨæªà B¨Ü ñÜPÜìÊæà®ÜÆÉ. AÊÜÃæà ÖæàÙÜáÊÜíñæ C¨æÆÉ ‘.... ±ÜâÃÝOÝ© C£ÖÝÓÜWÜÚí¨ÜÆã «ÜÊÜáìÍÝÓÜ÷WÜÚí¨ÜÆã PÜívÜá ŸÃÜáñܤ¨æ.’ (±Üâo 6) H®Ý¨ÜÃÜã, ÍÝÔ÷WÜÙÜá ®ÜãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÚWÜã ×í¨æÁáà ˼®Ü°ÊÝX ÁãàbԨݪÃæ; ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜá JŸº PÝÅí£PÝÄ¿ÞX Óæã–àoWæãíwÆÉ. ¯g. PæàÊÜÆ ÓÜá«ÝÃÜOÝÊÝ©¿ÞX¿áÐærà G¨ÜáÃÝX¨ÝªÃæ. PæÆÊÜâ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ PæÆÊÜâ PÝÃÜ| WÜÚWÝX PæÆÊÜâ ËÐÜ¿áWÜÙæãqrWæ ÃÝi A¯ÊÝ¿áìÊÝWÜáñܤ¨æ. ŸÖÜáÍÜ@ ÍÝÔ÷WÜÙÜá ÖÝWæÁáà ®Üvæ¨ÜáPæãíw¨ÝªÃæ. CÐÜríñÜã SÃæ : ÍÝÔ÷WÜÙÜá ¨æãvÜxÊÜÃÜá. ¨æãvÜxÊÜÃݨÜá¨Ü Äí¨ÜÇæà Cí©WÜã EÚ¨ÜáPæãívÜÊÜÃÜá. Gí©WÜã EÚ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜÊÜÃÜá.

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 41

Êæà¨ÜWÙÜ Ü K¨Üá HPæ? * ‘ Êæ à ¨Ü ’

ÎÅà ÓÜá«ÝPÜÃÜ ÍÜÊÜáì (Êæà¨Ü ˨ÝÌíÓÜÃÜá) "Êæáç£Å' ±ÜÅ£ÐÝu®Ü, ®Üí. 15, ÓÜí¨æàÍÜ, ÊÜåèíp…hÝ¿å… ÃÜÓæ¤, ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜ®ÜWÜÃÜ ¸æíWÜÙÜãÃÜá & 19 & : 9449183447

Gí¨Ü à æ à ®Ü á ? Cí¨Ü á ®ÝÊÜ â £Ú©ÃÜáÊÜíñæ C¨Üá ¸ÝÅÖܾ| hÝ£¿á, A¨ÜÃÜÆãÉ WÜívÜÓÜÃÜ ÓÜÌñæ¤à®Üá? ‘Êæà¨Ü’ Gí¨ÜÃæ hÝn®Ü, £ÚÊÜÚPæ1. hÝn®Ü¨Ü ÊæáàÇæ ¿ÞÃæ㟺ÄWÜã ÓÝÌÊÜáÂËÆÉ A¥ÜÊÝ GÆÉ Ä WÜ ã ÓÝÌÊÜ á Â˨æ ! ¿ÞÃÜ á hÝn®Ü ¸æàPæ®Üá°ñݤÃæãà AÊÜÄWÝX D hÝn®Ü. Êæà¨Ü WÜ Ù Ü È É Ã Ü á ÊÜ â ¨Ü á , ÊÜ Þ ®Ü Ê Ü iàÊÜ ® Ü Ê Ü ® Ü á ° GÐÜ á r EñÜ ¤ Ê Ü á ÊÝX ¸ÝÚ, ®Ü W Ü á ñݤ , ®Ü È ¿ááñݤ 2, ®Ü È ÓÜ á ñݤ iàÊÜ ® Ü Ê Ü ® Ü á ° ÓÝ¥Ü ì PÜ W æ ã ÚÔPæ ã ÙÜ Û ŸÖÜá¨Üá GíŸ hÝn®Ü. ÖÝWÝX C¨Üá ¿ÞÃÜã Öæ à ÙÜ ¨ æ Á áà, ¿ÞÃÜ ã Pæ à ÙÜ ¨ æ Á áà ÓÜ P Ü Æ g®ÜÄWÝX CÃÜáÊÜ hÝn®Ü.3 ¸ÝÅÖܾ| GíŸá¨Üá ÊÜ|ìÊæà ÖæãÃÜñÜá hÝ£¿áÆÉ! ‘ÊÜ|ì’Êæí¨ÜÃæ BÄÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá4 Gí¨Ü¥Üì. Cí©®Ü ¨ÜáÐÜr hÝ£ ±Ü¨Üœ£¿áÈÉ CÃÜáÊÜíñæ ÖÜáqr¯í¨Ü ŸÃÜáÊÜâ¨ÜÆÉ!! Êæà¨ÜWÜÙÜÈÉ GÈÉ¿áã WÜívÜá&Öæ|á¡ GíŸ »æà¨Ü »ÝÊÜ Ë ÆÉ ! D »æ à ¨Ü » ÝÊÜ AñÜ Â íñÜ Pæ Ù Ü X ®Ü ÖÜíñܨÜÈÉ, ÍÜÄàÃÜ ÃÜaÜ®æÀáí¨Ü EípÝWÜáÊÜâ¨Üá. Bñܾ®Ü, B«ÝÂñܾ¨Ü ËaÝÃÜWÜÙÜÈÉ D »æà¨Ü»ÝÊÜ Öæãí¨ÜáÊÜâ©ÆÉ. Bñܾ¯Wæ ñܮܰ¨æà B¨Ü ÈíWÜËÆÉ5. BñܾÊÜâ ÍÝÍÜÌñÜ. CíñÜÖÜ BñܾÄWÝX ¿á¥Ý¥Üì hÝn®ÜÊÜ®Üá° £ÚÔÃÜáÊÜâ¨æà ‘Êæà¨Ü’6. * ñÝñÜÃÝ¿á®Ü PÝÆ¨Ü D Êæà¨ÜWÜÙÜá, ®ÜÊÜáWæ Cí©WÜã ±ÜÅÓÜá¤ñÜÊæà? ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 42


PæÆÊÜÃÜá, ‘ÊÜá¨ÜÂÊÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô ËPÜÅÀáÓÜáñݤÃÜÆɨæà A¨Ü®Üá° ÓÜÌñÜ@ ñÝÊÜâ PÜáw¿ááÊÜ©ÆÉ. C¨ÜÄí¨Ü D ÊÜ꣤¿áá CÊÜÄWæ ÊÜááÓÜÇݾ®ÜÃÜ BÙÜáËPæÀáí©àaæWæ EípÝÀáñæퟨÜá A®ÜáÊÜÞ®ÜÊÝWÜáñܤ¨æ.’ E.PÜ.¨ÜÈÉ ‘®ÝÊÜá«ÝÄ’WÜÙæíŸ ÖæÓÜÃÜáípݨÜá¨Üá ¿ÞÊÝWÜ? E.PÜ.¨Ü ˨ÝÌíÓÜÄWæ C¨Üá C®Üã° JWÜpÝXÁáà EÚ©¨æ. B¨ÜÃæ ÍÝÔ÷WÜÙÜá ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü ×í¨æÁáà ®Üvæst ÓÜíÍæãà«Ü®æ¿áíñæ Cí©Wæ ÓÜáÊÜÞÃÜá 350 ÊÜÃÜáÐÜWÜÚí¨Ü CÊÜÄWæ ®ÝÊÜá«ÝÄWÜÙæíŸ ÖæÓÜÃÜáípÝÀáñÜá. C¨ÜPæR PÝÃÜ|Êæà®æí¨ÜÃæ & ±ÜäÊÜì¨ÜÈÉ ÎÅà ÊæçÐÜ¡ÊÜ ÊÜáñܨÜÊÜÃÝ¨Ü ÇæãàPÝaÝ¿áì ñÝñÝaÝ¿áìÃæíŸÊÜÃÜá ËàÃÜ ÊæçÐÜ¡ÊÜ «ÜÊÜáìÊÜ®Üá° ±ÜÅÓÝÃÜ ÊÜÞvÜáñݤ Ÿí¨ÝWÜ... AÊÜÃÜ ¸æãà«æWæ JÙܱÜoár B ÊÜáñÜÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃÜá. Aí©¯í¨Ü CÊÜÃÜá F«ÜÌì ±ÜâíyÜÅÊÜ®Üá° «ÝÃÜ| ÊÜÞvÜáñݤÃæ. ÊÜáñÜᤠñÝñÝaÝ¿áì ÇæãàPÝaÝ¿áìÄWæ PܱܳPÝ~PæWÜÙÜ®Üá° PæãvÜáñݤÃæ. Aí©¯í¨Ü CÊÜÄWæ ®ÝÊÜá«ÝÄ WÜÙæíŸ ÓÝíPæà£PÜ ®ÝÊÜá EípÝÀáñÜá.’’ CÐÝr¨ÜÃÜã ®ÝÊÜá«ÝÄWÜÙÜá ‘¸ÝQ ÊÜáñÜÊÜ®Üá° ¨ÜãÑÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ËÎÐÜr ¸ÝÅÊÜáØ|ÃÜã ñÜËá¾í¨Ü ÓæàÊÜÂÃÝXÃÜáñݤÃæí¨Üá »ÝËÓÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠ±ÜûÜ £¦WÜÙÜ®Üá° ÍÜŨæœÀáí¨Ü BaÜÄÓÜáñݤÃæ.’ AÆɨæà CÊÜÃÜá ‘ÓÜñæàg ÍÜÄàÃÜ PÝí£¿áÊÜÃÜã, ÓÜÌaÜfñæ¿ááÙÜÛÊÜÃÜã’ BXÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° WÜÅí¥ÜPÜñÜìÃÜá ÆüԨݪÃæ. ‘AÊÜÃÜíñæ ¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü ¹ÆÉÊÜÃÜã ±æÅàûÜ~à¿á Óèí¨Ü¿áìÊÜâÙÜÛÊÜÃÝXÃÜáñݤÃæ; ÊÜáÖÝÃÝÐÜó ¨æàÍܨÜÈÉÃÜáÊÜ »ÜívÝÄWÜÙÜ®ÜPÝ ÊÜÓÜ÷ ±ÝñÝÅ© »ÜãÐÜ|WÜÙÜÈÉ¿áã vÝÊÜávèÈ®ÜÈÉ¿áã ±ÝÍÝcñÜ hÝn®Ü©í¨ÜáípÝ¨Ü ÓÜá«ÝÃÜ|ãPÜñæÀáí¨Ü BÃÜ g®ÜÃÜ®Üá° ËáQR¨Ü ñæàhæãàÊÜíñÜÃÝXÃÜáñݤÃæ.’ CÊæÆÉÊÜä WÜÅí¥ÜPÜñÜìÃÝ¨Ü ÍÝÔ÷WÜÙÜá £àÃÝ ÖÜ£¤ÃÜ©í¨Ü PÜívÜáPæãívÜ ÓÜíWÜ£WÜÙæà BXÊæ. B¨Üá¨ÜÄí¨ÜÇæà ÖÝ©ìPÜÊÝX ÊæáaÜácWæ ÓÜãbԨݪX¨æ. ¨Üü| PܮܰvÜ iÇæÉ¿á A®ÝÃÜÂÃÜ PÜáÄñÜá C®Ü°ÐÜár ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜá ¯àvÜáñݤÃæ. CÈÉ ‘®ÝvÜáÊÜ, Ÿío, ¹ÆÉ, ¸æãàË, ÊæãWæàÃÜ, WÝ~WÜ, hÝvÜ, ÓÝÈ¿á, ¨æàÊÝwWÜ GíŸ ÊÜááSÂÊÝ¨Ü ÍÜã¨ÜÅ »æà¨ÜWÜÚÃÜáñܤÊæ. ŸÖÜÙÜ ÊÜÞw CÊÜÃæÆÉÃÜ ®ÜvÜñæ ®ÜvÝÊÜÚ¿áá Jí¨æà ñÜÃÜ©ªÃÜáñܤ¨æ. CÊÜÃæÆÉÃÜã AÚ¿á ÓÜíñݮܨÜÊÜÃÝX¨ÝªÃæ. ŸÖÜÙÜ ÊÜÞw D GÆÉ hÝ£¿áÊÜÃÜã Cí©WÜã »ÜãñÜWÜÙÜ®Üá° BÃÝ—ÓÜáñݤÃæ’ Gí¨æÆÉ ¿á¥ÝÊÜñÜᤠbñÜÅ| PæãvÜáñݤÃæ. ŸíoÃÜÈÉ Ÿío, ±ÜÄÊÝÃÜ Ÿío, PæãpÝrÄ Gí©ÃÜáÊÜ ÊÜáãÃÜá ±ÜÅ»æà¨Ü WÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜá WÜáÃÜá£ÓÜáñݤÃæ. ¨Üü| PܮܰvܨÜÈÉ ÍÜã¨ÜÅÃÜá PÜÊÜáì ÊÝÓÜ®æ¿áÊÜÃÜÆÉ G®Üá°ÊÜ ÍÝÔ÷WÜÙÜá ËÍæàÐÜÊÝX AÈÉ¿á ‘¸æãàËàÃÜá ÊÜáñÜᤠÊæãWæàÃÜÃæíŸ ÊÜáÃÜPÝÆ hÝ£¿áÊÜÃÜá »ÜãñÝÃÝ«Ü®æ¿áÈÉ BÓÜQ¤ÊÜíñÜÃÝXÃÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜá »ÜãñÜ¨Ü Ë®Ý ¸æàÃæãí¨Üá ¨æàÊÜÃÜ®æ°à AÄ¿á¨ÜÊÜÃÝXÃÜá ñݤÃæ’ GíŸ ¯ÆáÊÜ®Üá° ñÜÙæ¿ááñݤÃæ. ÊæãWæàÃÜ (ÊÜáÃÜPÝÆ)ÃÜ PÜáÄñÜá AÊÜÃÜ A«Ü¿á®Ü

PÜáñÜãÖÜÆPÝÄ¿ÞX¨æ. AÊÜÃÜ BÃÝ«Ü®Ý Äࣿá®Üá°, ÊæçÎÐÜr$ÂÊÜ®Üá° AÊÜÃÜá C®Üã° ÓæÃæ ×w¿ááñݤÃæ : ‘D g®ÜÃÜá ¸ÝÃÜPÜãÃÜÈÉÃÜáÊÜ ÊÜáÖÜÊÜÞ¾Ááà GíŸ »è£Pæ¿á ±Üähæ ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÜähÝÄ¿á®Üá° WÜáÃÜáÊæí¨Üá »ÝËÓÜáñݤÃæ. AÊܯWæ PÝ~Pæ PܱܳWÜÙÜ®Üá° Pæ ã vÜ á ñݤ à æ . CÊÜ ® Ü á C¨æ à hÝ£¿áÊÜ ® æ à BXÃÜ á ñݤ ® æ . ÓÜ ± Ü Ù æ Á áíŸ WÝ~WÜ hÝ£¿áÊÜÄWÜã ÊæãWæàÃÜÃæíŸ Ëáà®ÜáWÝÃÜÄWÜã Öæ|á¡ WÜívÜáWÜÙÜá ®Üvæ¿ááñܤÊæ.’ CÊÜÃÜ ûæàñÜÅPÝ¿áì¨Ü ´ÜÈñÝíÍÜ C®Ü°Ñr¨æ : ‘¨æàÊÜwÁáíŸ hÝ£¿áÊÜÃÜá ÓÜÖÜ WÝ|¨Ü PæÆÓÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ ËÍæàÐÜÊÝX CÊÜÃÜ PÜÓÜŸá ÊݨÜ ¸ÝÄÓÜáÊܨÝXÃÜáñܤ¨æ. ÓÝÇæàÃÜá ÊÜáñÜᤠhÝvÜÃÜá CÊÜÃÜá ÊÜÓÜ÷ ®æç¿ááÂÊÜ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáñݤÃæ.’ ‘¨Üü| PܮܰvÜ iÇæÉ¿áÈÉ GÐÜár ÍÜã¨ÜÅ ÊÜWÜìËÃÜáÊÜâ¨æãà, AÊÜÃæÆÉÃÜã AÚ¿á ÓÜíñݮܨÜÊÜÃÝXÃÜáñݤÒæ GíŸá¨Ü®Üá° PÜívÜá ×w¿ááÊÜ ÍÝÔ÷WÜÙÜá, D AÚ¿á ÓÜíñÝ®Ü ±Ü ¨ Ü œ £ »Ü ã ñÝÙÜ ±ÝíwÁáíŸÊÜ ¯ í¨Ü ±ÝÅÃÜ í »Ü W æ ã ívÜ ŸWæ W Ü ã TݣŠÊÜÞwPæãíwÃÜáÊÜâ¨Üá ÓܳÐÜrÊÝWÜáñܤ¨æ. ÖæãÃÜñÝX ‘AÈÉ¿á A®ÝÃÜÂÃÜ ±æçQ ±ÜÄÊÝÃÜ ŸíoÃÜÈÉ¿áã, Pæãàpæ¿áÊÜÃæíŸ ÍæàÃÜáWÝÃÜÃÜÈÉ¿áã D AÚ¿á ÓÜíñÝ®ÜËÆɨæ ÊÜáPÜRÙÜ ÓÜíñÝ®ÜÊæà ®Üvæ¿ááñܤ¨æ. B¨ÜÃæ CÊÜÃÜá ÓÜÖÜ A®ÝÃÜÂÃÝX¨Ü᪠CÊÜÃÜÈÉ D Äࣿáá ®æÇæWæãÙÜÛ¨æà CÃÜáÊÜâ¨ÜPæR PÝÃÜ|Êæà®Üá?’ Gí¨Üá AÊÜÃæà ±ÜÅÍæ° ÖÝQPæãívÜá EñܤÃÜ PÜívÜáPæãÙÜáÛÊÜÈÉ ±ÜſᣰÓÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜá aÜbìÓÜáÊÜ Ä࣠C¨Üá : ‘B PÝƨÜÈÉ CÊÜÃÜá AÈɨܪÊÜÃÝXÃܨæà, B ®ÜíñÜÃÜ ¸æàÃæ ¨æàÍÜ©í¨Ü Ÿí¨ÜÊÜÄÃܸæàPÜá A¥ÜÊÝ B »ÜãñÝÙÜ ±Ýíw¿á PÜoár CÊÜÄWæ ÓÜÄ ¹àÙܨæà CÃܸæàPÜá A¥ÜÊÝ A¨Üá ÓÜÄ PÝ|¨æà A®ÜíñÜÃÜ B ±Ü¨Üœ£¿á®Üá° ¹qrÃܸæàPÜá. ±ÜÃÜíñÜá ÖæàWÜã CÃÜÈ, D g®ÜÃÜá ÓÜÖÜ A®ÝÃÜÂÃæà ÓÜÄ.’ ×àWæ C®Üã° ±ÜÅÓÜá¤ñÜ ±ÜwÓÜáñܤ ÖæãàWÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ C©ÐÜrÃÜÈÉ ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü ×í©®Ü ‘A®ÝÃÜ ËÊÜÃÜ’¨Ü Jí¨Üá ÓÝ«ÝÃÜ| bñÜÅ ÓÜÖÜê¨Ü¿áÃÜ ÖÜê¨Ü¿á¨ÜÈÉ AaæãcñܤŸÖÜá ¨æíŸá¨Üá ËÍÝÌÓÜ. WÜÅí¥ÜPÜñÜìÃÜ ÖæãÙÜÖÜáWÜÙÜÈÉ, ñÜPÜìWÜÙÜÈÉ ±ÜÅÍÝ°ÖÜìÊݨÜÊÜâ CÃÜŸÖÜá¨Üá. CÊÜâWÜÚWæ ¿ÞÃÜã PÜáÃÜávÜÃÝWܸæàQÆÉ. B¨ÜÃæ AÐÜár ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ A®ÝÃÜÂÃÜ®Üá° A±ÝÃÜÊÝ¨Ü ²Åà£Àáí¨Ü, PÜáñÜãÖÜÆ©í¨Ü G£¤PæãívÜá ±ÜÃÝÊÜáÍæìWæ JÙÜWæãÚÔ¨Ü᪠ÓÜÊÜì¥Ý ÓÜ|¡ ÓÜíWÜ£¿áÆÉ. D GÆÉ ‘ÍÜã¨ÜÅÃÜá hÝ£¿á PÜoárPÜorÙæ¿á®Üá° ËÊÜáÎìÓÜáÊÜâ¨ÜPæR Jí¨Üá WÜáÃÜáÊÜá®æ ¿áÊÜÃÜ ÊÜÍÜÊÜ£ìWÜÙÝWܸæàPÜá’ (±Üâo 27) GíŸá¨Üã ÍÝÔ÷WÜÙܨæªà ÓÜãaÜ®æ¿ÞX¨æ. hÝ£¿á PÜoárPÜorÙæ¿á®Üá° ËÊÜáÎìÓÜáÊÜâ¨Üá Gí¨ÜÃæ A¨ÜÃÜ ÓÝ«ÜPÜ&¸Ý«ÜPÜWÜÙÜ®Üá° aÜbìÓÜáÊÜâ¨Üá; A®èbñÜÂÊÜ®Üá° Bûæà²ÓÜáÊÜâ¨Üá; A£ÃæàPÜWÜÙÜ®Üá° SíwÓÜáÊÜâ¨Üá & CñÝ© CÈÉ A¥æçìÔPæãÙÜÛPÜãvܨÜá. ÍÝÔ÷WÜÙÜ ±ÜÅPÝÃÜ hÝ£&PÜoárPÜorÙæWÜÙÜá AaÜÆÊݨÜí¥ÜÊÜâ; ¯ÊÜì×ÓÜƳvÜÇæà ¸æàPݨÜí¥ÜÊÜâ. ÍÜã¨ÜÅÃÜá Jí¨Üá WÜáÃÜáÊÜá®æ¿áÊÜÃÜ ÊÜÍÜÊÜ£ìWÜÙÝWÜÇæà¸æàPæà? ÍÝÔ÷WÜÙÜá C®Üã° ÖæàÙÜáñݤÃæ : ‘...(BWÜ) ÍæÅàÐÜu g®ÜÃÜ WÜí¼àÃÜñÜ®Ü¨Ü ÓÜÖÜÊÝÓÜÊÜâ CÊÜÄWÜáípÝ©àñÜá. DWÜ

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 39

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 40


PæãÃÜWÜÇÝÃÜÃÜá. C¨Üã ÍÝÔ÷WÜÙÜ ¨æãvÜxÔ¤Pæ. B¨ÜÃæ ÍÝÔ÷WÜÙÜá ×í¨Üã «ÜÊÜáì¨ÜÈÉ®Ü hÝ£ Ë»ÝWÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅΰÓÜáÊÜâ©ÆÉ. A¨ÜÃÜíñæ, ÍÜ ã ¨Ü Å ÄWæ ±Ü Å ñæ  àPÜ Ê ÝX ÃÜ ã ²Ô¨Ü AÊÜ á íñÜ Å PÜ Ê Ý¨Ü «Ü Ê Ü á ìÍÝÓÜ ÷ WÜ Å í¥Ü Ê Ü ® Ü á ° Bûæà²ÓÜáÊÜâ©ÆÉ : ‘... ¿ÞÊÜ Ë¨ÝÌíÓÜ®Üã ÓÜÊÜáÓܤ «ÜÊÜáì ÍÝÓÜ÷WÜÙÜ ÓÝÃÜÊÜ®æ°ÆÉ ÓÜíWÜÅ×Ô ÊÜ á ñÜ á ¤ ¨æ à ÍÜ P ÝÆ ÊÜ ñ Ü ì ÊÜ Þ ®Ý®Ü á ÓÝÃÜ Ê ÝX AWÜ ñ Ü Â ÊÝX PÜ í vÜ Öæ a Ü á c PÜ w Êæ á ÊÜÞvܸæàPݨܪ®Üá° ÓæàÄÔ ‘‘¯|ì¿á Ôí«Üá’’ÊæíŸ «ÜÊÜáìÍÝÓÜ÷ WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° ŸÃæ¨Ü®æãà, A¨æà WÜÅí¥ÜPÜñÜì®Üá D ÍÜã¨ÜÅ ÊÜWÜì¨ÜÊÜÃÜÆáÉípÝXÃÜáÊÜ PÜÊÜáì ÊÝÓÜ®æ¿á®æ°ÆÉ ËaÝÃÜ ÊÜÞw, AÊÜÄWæãàÓÜRÃÜÊÝXÁáà AÊÜáíñÜÅPÜÊÝ¨Ü Jí¨Üá ÓܱÜÅÁãàWÜ «ÜÊÜáìÍÝÓÜ÷ WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° ŸÃæ¨Üá, A¨ÜPæR ‘‘ÍÜã¨ÜÅ PÜÊÜáÇÝPÜÄ’’ GíŸ ÖæÓÜÃܯ°or®Üá. B «ÜÊÜáìÍÝÓÜ÷ ±ÜÅPÝÃÜ ©ÌhæàñÜÃÝ¨Ü ËÎÐÜr hÝ£¿áÊÜÄWÜã ÁãàWÜÂÊÝ¨Ü E±Ü®Ü¿á®Ü ÓÜíÓÝRÃÜ ÖæãñÝì¨Ü ËÎÐÜr PÜÊÜáìWÜÙÜã AÊÜáíñÜÅPÜÊÝX ÊÜÞwÓÜÈPæR ¸ÝÅÊÜáØ|ÃÜá Ÿ¨ÜœÃÝX¨Ýª ÃæíñÜÆã, ÓÜÊÜáÓܤ ÊÜ|ì¨ÜÊÜÄWÜã (ÊÜOÝì®Ýí ¸ÝÅÊÜáØOæãà WÜáÃÜá@) ¸ÝÅÊÜáØ|Ãæà WÜáÃÜáWÜÙÝXÃÜáñݤÃæíñÜÆã ¯OæçìԨܮÜá. DWÜ PÜÊÜáì ÊÝÓÜ®æ¿ááÙÜÛ A®æàPÜ ÍÜã¨ÜÅ ÊÜWÜì¨ÜÊÜÃÜá A¨ÜPÜR®ÜáÓÝÃÜÊÝX ¸ÝÅÊÜáØ|ÃÜ ÊÜááS©í¨ÜÇæà ñÜíñæãÅàPܤ PÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ÓÝXÔPæãÙÜáÛñݤÃæ. ÊÜáñÜᤠËÎÐÜr ÍÜã¨ÜÅÄWÜã ñÜíñæãÅàPܤ ËÎÐÜr PÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞwÓÜÈPæR PÜÊÜáÇÝPÜÄ «ÜÊÜáìÍÝÓÜ÷©í¨Ü ¸ÝÅÊÜáØ|ÃÜá Ÿ¨ÜœÃÝX¨ÝªÃæ.’ (±Üâo 13) Gí¨Üá ÓÜÖÜÊÜáñÜÊÜâÙÜÛÊÜÃÝWÜáñݤÃæ. A¥Ýìñ…, AÊÜáíñÜÅPÜÊÝ¨Ü ‘ÍÜã¨ÜÅ PÜÊÜáÇÝPÜÄ’¿áá Êæç©PÜ PÜÊÜáìWÜÙÜÈÉ ÍÜŨæœ, A¼ÊÜÞ®ÜÊÜâÙÜÛ ÍÜã¨ÜÅÄWæ Wæç¨Ü ÊæãàÓÜÊÝÀáñæà? Gí¨ÜÃæ ‘¯|ì¿á Ôí«Üá’ A®ÝÃÜÂÃÜÈÉ ±ÜÅÁãàXÓÜƳorÈÉ A¨Üá ñܮܰ ±ÝËñÜÅ$ÂÊÜ®Üá° PÜÙÜPæãÙÜáÛñܤ¨æ; AÓܳ$êÍÜÂÊÝWÜáñܤ¨æ GíŸ »Ü¿áÊæà? ÍÝÔ÷WÜÙÜí¥ÜÊÜÃÜã Cí¥Ü »æà¨ÜÊÜ®Üá° J²³PæãÙÜáÛÊÜâ¨æà? ÍÜã¨ÜÅÃÜá ¿ÞÃÜá? ¿ÞÊÜâ¨æÆÉ hÝ£WÜÙÜá? D ŸWæY ËÊÜÃÜWÜÙÜ®æã°¨ÜXÓÜáÊÜ ÍÝÔ÷WÜÙÜá A«Ü¿á®ÝÓÜPܤÄWæ D PÝÃÜ|PÝRX¿áã ŸÖÜáÊÜááSÂÃÝWÜáñݤÃæ. ‘WÜÃÜávÜ ±ÜâÃÝ|’ÊÜâ WÜáÃÜá£ÔÃÜáÊÜ A®ÝÃÜÂÃÜ®Üá° AÊÜÃÜá CÈÉ ×w¨ÜáPæãvÜáñݤÃæ. A¨Üá ×àX¨æ :

Gí¨ÜÃæ, ‘ÃÜgPÜ&ÊÜáwÊÝÙÜ, aÜÊÜáìPÝÃÜ&ÓÜÊÜáWÝÃÜ, ®Üo&PÜá~¿ááÊÜÊÜ, ŸáÃÜávÜ& ÖæívÜ ÊÜÞvÜáÊÜÊÜ, PæçÊÜñÜì&Aí¹WÜ, Êæáà«Ü&aÜ¸æº ŸáqrWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜÊÜ, ¼ÆÉ&ÎPÝÄ ÊÜÞw iàËÓÜáÊÜÊÜ, CÊæÃÜÆÉÃÜã ÍÜã¨ÜÅ ÊÜWÜìPæR ÓæàĨÜÊÜÃæí¨Üá £Ú¿áñÜPÜR¨Üáª.’ ÊÜááí¨ÜáÊÜĨÜá AÊÜÃÜá ×àWæ £àÊÜÞì®Ü ñÜÙæ¿ááñݤÃæ : B PÝƨÜÈÉ C¨ÜPÜãR ÖæãñÝì¨Ü ¸æàÃæ hÝ£¿áá PÜȳÓÜƳvÜÈÆÉÊæퟨÜá ԨܜÊÝWÜáñܤ¨æ.

WÜÅí¥ÜPÜñÜìÃÜá PܮܰvÜ ±ÝÅíñܨÜ, ÊÜáÖÝÃÝÐÜó, ÊÜáÆ¿ÞÙÜ ÖÝWÜã ÊÜá¨ÝÅÓ… Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ±ÝÅíñÜWÜÙÜÈÉ®Ü A®ÝÃÜÂÃæãÙÜWÜ| hÝ£WÜÙÜ®Üá° PÜÇæ ÖÝQÃÜáÊÜâ¨Üá CÈÉ ŸÖÜÙÜÐÜár ÇÝ»ÜÊÝX¨æ. AÊÜÃÜá ÊÜáãÆñÜ@ EñܤÃÜ PܮܰvܨÜÊÜÃÝX, ¨ÜãÃÜ¨Ü ÊÜááíŸÀá¿áÈÉ ¯íñÜá ±ÜâÓܤPÜ ÃÜaÜ®æ, ÓÜí±Ý¨Ü®æ ÖÝWÜ㠱ܣÅPÝ ±ÜÅPÜoOæ CÊÜâWÜÙÜÈÉ ¯ÃÜíñÜÃÜ ñæãvÜXÔ PæãívÜÊÜÃÜá. C¨ÜPÜãR ÊÜááíaæ¿áã, ñܮܾ«æ¿áã AÊÜÃÜá ËË«ævæWÜÚWÜã ±ÜÅ¿Þ~Ô hÝ£WÜÙÜ PÜáÄñÜá ÓܳÐÜr ÊÜÞ×£ ±Üvæ¨Üá CÈÉ AÊÜâWÜÙÜ®Üá° J¨ÜXÓÜáÊÜÈÉ ÊÜááñÜáÊÜiì ñæãàÄÃÜáÊÜâ¨Üá, D PÝƨÜÆãÉ ¯¸æºÃÜWÝXÓÜáÊÜí£¨æ. DX®ÜÊÜÃæÇÝÉ Jí¨Üá ¯©ìÐÜr ÊÜÓÜá¤, ±ÜŨæàÍÜ, hÝ£, ÊÜÂQ¤¿á ŸWæY ñÜgnÃÜá! ‘ÊÜáÖÝÃÝÐÜó, ¨æàÍܨÜÈÉÃÜáÊÜ ÊÜáÃÝt, PÜá|¹, »ÜívÝÄ ÊÜááíñÝ¨Ü hÝ£¿áÊÜÃÜã, Zor¨Ü Êæáà騆 ±ÝÅíñܨÜÈÉÃÜáÊÜ hÝvÜÃÜá, ¸æàvÜÃÜá PÜÊÜÞ¾ÃÜÃÜá ŸwWæàÃÜá ®ÝÊÜá«ÝÄ WèvÜ, ñæÆáWÜá Ÿ|iWÜ, aÝñÝÙÜ ¨æàÊÝíWÜ ¸æàÓܤÃÜá ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜã, EñܤÃÜ PܮܰvÜ iÇæÉ¿áÈÉÃÜáÊÜ WÝÅÊÜá ®Ý¿áPÜ ®ÝÊÜá«ÝÄ ©àÊÜÃÜá WÝ~WÜ Óæã®ÜWÝÃÜ PÜáí¸ÝÃÜ ŸvÜX ÖÜhÝÊÜá ÖÝÊÜQR WèvÜ Aí¹WÜ ÖÜÃÜPÜíñÜ ÊæãWæàÃÜ ÊÜáwÊÝÙÜ PæãÊÜÞÃܱæçPÜ ÊÜáÃÝt ÊÜááíñÝ¨Ü hÝ£¿áÊÜÃÜá, ¨Üü| PܮܰvÜ ±ÝÅíñܨÜÈÉÃÜáÊÜ ®ÝvÜÊÜÃÜá ¹ÆÉÊÜÃÜá ŸíoÃÜá ±ÜÄÊÝÃÜ ŸíoÃÜá Pæãàpæ¿áÊÜÃÜá ÍæàÃÜáWÝÃÜ hÝÃæãàw ¸æãàË ÊæãWæàÃÜá ÓܱÜÙæàÃÜá WÝ~WÜ hÝvÜ ÊÜááíñÝ¨Ü hÝ£¿áÊÜÃÜã, ÊÜáÆ¿ÞÙÜ ±ÝÅíñܨÜÈÉÃÜáÊÜ ®Ý¿áÃÜ £à¿áÃ… aæqr ÊÜááíñÝ¨Ü hÝ£¿áÊÜÃÜã, ÊÜá¨ÝÅÓÜ ÔàÊæá¿áÈÉÃÜáÊÜ Êæã¨ÜÈ¿ÞÃ… ®Ý¿ávÜá ²ÙæÛ Íæqr Êæã¨ÜÇÝ¨Ü hÝ£¿áÊÜÃÜã, CÊÜÃæÆÉÃÜã Êæã¨ÜÈWæ Jí¨æà ñÜÃÜ¨Ü A®ÝÃÜÂÃÝXÃÜᣤ¨ÜªÃæí¨Üá F×ÓÜŸÖÜá¨ÝXÃÜáñܤ¨æ.’ ×àWæ... CÊÜÃÜ ÓÜíÍæãà«Ü®æ¿áíñæ EñܤÃÜPܮܰvܨÜÈÉ ÖæaÜác aÝȤ¿áÈÉÃÜáÊÜ ‘ÖÜÙæà±æçPÜ GíŸ ÍÜŸª¨Ü A¥ÜìÊÜâ Êæã¨ÜÈX¨Üª hÝ£¿áÊÜÃÜ ±æçQ Gí¨ÝWÜáñܤ¨æ.’ C®Üã° ÖæàÙÜáñݤÃæ : ‘A¥Ýìñ… B¿áì g®ÜÃÜá »ÜÃÜñÜSívÜPæR ŸÃÜáÊÜ Êæã¨ÜÈWæ »ÜÃÜñÜSívܨÜÈÉ ¿ÞÊÜ A®ÝÃÜÂÃÜá ÊÝÓÜÊÝXÃÜᣤ¨ÜªÃæãà B g®ÜÃÜ ÓÜíñÜ£¿áÊÜÃæí¨Üá £Ú¿áñÜPÜR¨Üáª. ¨ÜãÃÜ ¨ÜêÑrÀáí¨Ü ËaÝÃÜ ÊÜÞw¨ÜÃæ ‘ÖÜÙæà±æçPÜ’ GíŸ g®ÜÃæà A®ÝÃÜÂÃæíŸ ÍÜã¨ÜÅÃæí¨Üá £Ú¿áñÜPÜR¨Üáª.’ ‘Jqr®ÜÈÉ, ÊæáàÇæ ÍÜã¨ÜÅ ÊÜWÜì¨ÜÈÉ ÓæàÄ¨Ü GÐÜár g®ÜÃÜá CÃÜáñݤÃæãà, AÊÜÃæÆÉÃÜã Cí©Wæ ÖÜÙæà±æçPܨÜÊÜÃæí¨Üá ÖæàÙÜáÊܨÜPæR H®Ü㠸ݫÜPÜ ñæãàÃÜáÊÜâ©ÆÉ.’ WÜÅí¥ÜPÜñÜìÃÜá A®ÝÃÜ®Üá° A®æÌàÑÓÜáÊÜÈÉ »ÝÐÝ ÍÝÓÜ÷gnÃÝX, ÓÜÊÜÞg ÍÝÓÜ÷gnÃÝX ¨Üáw¨ÜáPæãÙÜáÛñܤÇæà ÖæãàWÜáñݤÃæ. E¨ÝÖÜÃÜOæWÝX C®Üã° PæÆÊÜâ: ‘EñܤÃÜ PܮܰvÜ iÇæÉ¿áÈÉÃÜáÊÜ ÖÜÙæà±æçPܨÜÊÜÄWæ —àÊÜÃÜÃæí¨Üá ÖæàÙÜáñݤÃæ... —àÊÜÃÜ ÍÜŸªÊÜâ Ëáà®ÜáWÝÄPæ¿á®Üá° ¨ÜÎìÓÜáñܤ¨æ. ×àX¨Ü᪠CÊÜÄWæ ŸÃÜÈPæR PÝÃÜ|Êæà®Üá? ±ÜäÊÜìPÝƨÜÈÉ D g®ÜÃÜá Ëáà®ÜáWÝÄPæ¿á®Üá° ÓÜÖÜ ÊÜÞvÜᣤ¨Üªíñæ PÝ|áñܤ¨æ’ Gí¨Üá AÊÜÃÜá ñÜQìÓÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ ‘D g®ÜÃÜ ¯ñÜ PÜÊÜáìÊÜâ ¸æàÓÝ¿á PÜÓܹ®Ü¨æà BX¨ÜªÃÜã®Üã’

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 37

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 38

ÃÜgPÜÍÜcÊÜáìPÝÃÜÍÜc ®Üpæãà ŸáÃÜávÜ HÊÜaÜ >> PæçÊÜñÜì Êæáà«Ü ¼ÇÝÉÍÜc Óܱæôñæà aÝíñÜÂhÝ Óܾ$êñÝ@ >>


ÍÜá¨Üœ ÓÝÌ¥ÜìÊÜä AvÜXPæãíwÃÜáÊÜâ¨Üã Eípæà Eíoá. Cí¥Ü¨Ü᪠ÓÜ¨Ý ÓÝÌWÜñÝÖÜì ÊݨÜ, ÔÌàPÝÃÝÖÜìÊÝ¨Ü E±ÜPÜÅÊÜáÊæà BWÜáñܤ¨æ GíŸá¨Ü®Üá° ¯ÃÝPÜÄÓÜÇÝWܨÜá. ÍÝÔ÷WÜÙÜí¥Ü ÓÜÌÊÜáñݼÊÜÞ¯ BÃÜ ÊÜÂQ¤Á㟺ÃÜá ÓÜÌñÜ@ ±ÜÅΰÔPæãÙÜáÛÊÜ, Íæãà— ÔPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜáñÜᤠA¨Ü®Üá° Ÿ×ÃÜíWÜWæãÚÓÜáñܤÇæà, £©ªPæãÙÜÛ¸æàPݨܪÃÜ AWÜñÜÂÊÜ®Üá° ±ÜÅ£±Ý©ÓÜáÊÜ ÍæçÈ ÓÜñÜ Íæãà«ÜPÜ ÖÝWÜã ÊÜÞ®ÜÊÜñÝÊÝ© B¨ÜÊÜ®Üá GÐærÐÜár GñܤÃÜPæR HÃÜŸÆÉ GíŸá¨ÜPæR Z®ÜÊÝ¨Ü Jí¨Üá ÊÜÞ¨ÜÄ BX¨æ. A®ÝÃÜÂÃÜ HÙæY¿á ©Óæ¿áÈÉ BÃÜÂÃÜ PÜñÜìÊÜÂWÜÙæà®Üá? ÍÝÔ÷WÜÙÜá ¨ÝÄ ñæãàÄÓÜáñݤÃæ : ‘... DWÜ ®ÝÊÜâ £Ú¿á¸æàPæà®æí¨ÜÃæ & A®ÝÃÜÂÃÜ ÊÜê©œWæ ®ÝÊÜâ ÊÜá®ÜWæãvܸæàPÜá! A®ÝÃÜÂÄí¨ÜÇæà D ¨æàÍÜÊÜâ CÐÜrÃÜÊÜáqrWݨÜÃÜã CÃÜáñܤ¨æ! AÊÜÃÜá D »ÜÃÜñÜ SívÜ¨Ü ÊÜáãÆÓܤí»Ü¨Üíñæ CÃÜáñݤÃæ! B¨ÜªÄí¨Ü AÊÜÃÜ®Üá° ±æäÅàñÝÕÖÜ ±ÜwÔ Aí¨ÜÃæ AÊÜÃÜÈÉ ±ÜäÊÜì¨Üíñæ AÓÜã¿áÊÜ®Üá° ¹oár ÊÜáñÜᤠGí©WݨÜÃÜã AÊÜÃÜá ¨ÝÓÜÂñÜÌPæRà®æà JÙܱÜorÊÜÃæí¨Üá £Ú¿á¨æà, AÊÜÄWÜã ×í¨Üã «ÜÊÜáì ñÜñÜÌÊÜ®Üá° ¸æãà—Ô AÊÜÃÜ ±ÜägŸᩜ¿á®Üá° ®ÝÊÜâ ²Åà£Àáí¨Ü GÙÜPæãÙÜÛ¸æàPÜá. ÊÜáñÜᤠ±ÜÃÜÓܳÃÜ ²Åà£Àáí¨Ü IPÜ ÊÜê©œ±ÜwÓÜáÊÜ ÖÝWæ ®ævÜPæãívÜÃæ ®ÜÊÜá¾ »ÜÃÜñÜ SívÜPæR ¯gÊÝX¿áã ÓÜá©®Ü ÊÜâípÝ©àñÜá.’ (±Üâo 29) ×àWæí¨ÜÃæ »ÝÃÜñÜPæR ÓÜá©®ÜÊÜâípÝXÆÉÊæí¨Üã, A¨Üá EípÝWܸæàPݨÜÃæ BÃÜ & A®ÝÃÜÂÃÜ ÊÜá«æ C¨ÜáÊÜÃæXÆÉ¨Ü ²Åà£, IPÜ C®Ý°¨ÜÃÜã A¯ÊÝÃÜÂÊæí¨Üá CÈÉ ÊÜáÊÜáì»æà¨ÜPÜ ÄࣿáÈÉ ÊÜááqrÓÜáÊÜâ¨ÝX¨æ. A®ÝÃÜÂÃÜ PÜáÄñÜá ËÊÜÃÜWÜÙÜ®æã°¨ÜXÓÜáÊÜ E¨æªàÍÜ¨Ü ±ÜÅPÜêñÜ PÜꣿáÈÉ BÃÜÂÃÜ®Üá° & A¨ÜÃÜÆãÉ dÝq Hoá ¸ÝÄÓÜáñܤÇæà GíŸíñæ & ÍÝÔ÷WÜÙÜá GÙæ¨Üá ñÜí¨Ü¨Üáª, ÍÝÔ÷WÜÚWæ A®ÝÃÜÂÃÜ PÜáÄ£¨Üª PÜÙÜPÜÚ¿á JñܤvÜ©í¨ÜÇæà GíŸá¨Üá ¯ÓÜÕí¨æàÖÜÊݨÜáª. C¨Ü®æ°à ÍÝÔ÷WÜÙÜ ‘±ÜÅÓݤÊÜ®æ¿áá’ ÖÜê¨Ü¿áÓܳÎì¿ÞX ñæãàwPæãíw¨æ : ‘D ‘‘A®ÝÃÜ ËÊÜÃÜ’’ÊæíŸ ±ÜâÓܤPÜÊÜâ ±ÜÅPÜêñÜ Ô§£¿áÈÉ g®ÜÄWæ ÖæaÜác AWÜñÜÂÊݨܨæªí¨Üá £Ú¨Üá A®æàPÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° ±ÜÃÝÂÇæãàbÔ, C¨Ü®Üá° ŸÃæ¨Ü¨ÝªÀáñÜá. C¨ÜÃÜ ÊÜááS ÖæàñÜáÊÜâ CñܤÇÝX®Ü ÍÜã¨ÜÅ g®ÜÃÜÈÉ ®Ý®Ý ñÜÃÜ¨Ü JÙÜ»æà¨ÜWÜÙÜáípÝX AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ñÜÊÜá¾ hÝ£¿á ÍæÅàÐÜuñÜÌ PܯÐÜuñÜÌWÜÙÜ ŸWÝÂX ËÊݨܮÜá°íoá ÊÜÞwPæãvÜá, ±ÜÃÜÓܳÃÜÊÝX hÝ£ ÊÜáñÜÕÃÜWÜÙÜ®Üá° ñÝÚ, JŸºÄWæ㟺ÃÜá ¨æÌàÐÜÊÜâÙÜÛÊÜÃÝWÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ D ±ÜâÓܤPÜ ÊÝaÜ®Ü ÁãàWÜ©í¨Ü AÊÜÄWæ ñÜÊÜá¾ ±ÜäÊÜì Ô§£¿á hÝn®ÜÊÜâípÝX D »æà¨ÜÊÜâ C£¤ñܤÇÝX EípÝÀáñæíŸá¨Üá £Ú©àñÜÆɨæ, ñÝÊÜâ FiìñÜ Ô§£Wæ ŸÃÜÈPæR ÊÜááSÂÊÝ¨Ü ÊÜÞWÜì ÊÝÂÊܨæퟨܮÜá° £ÙÜáPæãívÝÃÜá. ÊÜáñÜᤠC¨ÜÄí¨Ü ñÜÊÜá¾ PÝvÜáñÜ®Ü¨Ü Ô§£¿á®Ü°ÄñÜá C¨ÜÃÜ ŸWæ WÜÅí¥ÜPÜñÜìÃÜ ÓÜãaÜ®æ¿á®Üá° ÊÜá®ÜËoár WÜÅ×Pæ ñÜí¨Üá, A¨ÜÃÜíñæ ±ÜſᣰÓÜáÊܨÜPæR GÆÉÃÜã A®æãÂà®Ü²ÅࣿááÙÜÛÊÜÃݨÝÃÜá; ÖÝWÜã DXÃÜáÊÜ hÝ£ ËÊݨÜWÜÙÜá ¯ÃÜ¥ÜìPÜÊݨæªíŸ¨Ü®Üá° £Ú¨Üá, ±ÜÃÜÓܳÃÜ IPÜ©í¨Ü ®Üvæ¿áÈPæR ÓÜÊÜá¥ÜìÃݨÝÃÜá; GíŸ

CÊæà ÊÜáÖܨÝÍæÀáí¨Ü D ±ÜâÓܤPÜÊÜâ ŸÃæ¿áƳqrñÜá. B¨ÜÃæ C¨ÜÃÜÈÉ ¿ÞÄWݨÜÃÜã ¯í¨Ü ÊÜÞvܸæàPæíñÝWÜÈà, WÜÅí¥ÜPÜñÜìÃÜ Caæf CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ÊÜááSÂÊÝX D WÜÅí¥Ü ÊÝaܮܩí¨Ü GÆÉ ÍÜã¨ÜÅÄWÜã BÃÜ g®ÜÃÜ ŸÃÜáËPæ¿á Êæã¨ÜÆá ñÝÊÜâ ¿ÞÊÜ ñÜÃÜ¨Ü A®ÝÃÜÂÃÝX¨æªàÊæíŸ hÝn®Ü Ÿí©àñÜÆɨæ, AÊÜÄWæ DX®Üíñæ ñÜÊÜá¾ ñÜÊæã¾ÙÜWæ ±ÜÃÜÓܳÃÜÊÝX AhÝn®ÜÊÜÍÝñ… hÝ£ ÓÜíŸí«Ü ÊÝ¨Ü ËÊÝ¨Ü ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊܨÜPæR ÓܧÙÜ ÔWÜÇÝÃܨÜá; ÊÜáñÜᤠñÜÊÜá¾ FiìñÜÊÜâ ÖÝÂWÝ©àñÜá GퟨÜPæR ÖÜÙÜÖÜÚÓÝÂÃÜá; GíŸ ÊÜááíñÝ¨Ü ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ÓÜíWÜ£WÜÙÜá D ±ÜâÓܤPÜ K¨æãà¨ÜÄí¨Ü AÊÜÃÜ ÊÜá®Ü¨ÜÈÉ EípݨÝÊÜâ’ GퟨÝX BÇæãàbÔ WÜÅí¥ÜPÜñÜìÃÜá ±ÜÃæãà±ÜPÝÃÜ Ÿá©œÀáí¨Ü ñÜÊÜá¾ EñܤÊÜáÊÝ¨Ü ÓÜÊÜá¿áÊÜ®Üá° C¨ÜPÝRX SbìÔ¨ÜÃÜá. ¿ÞÊÜ CaæfÀáí¨Ü D bPÜR ±ÜâÓܤPÜÊÜâ ÃÜbÓÜƳqrñæãà B Caæf¿áá ÓÜ´ÜÆÊÝWܸæàPæí¨Üá WÜÅí¥ÜPÜñÜìÃÜá ÓÜÊÜì»ÜãñÜ ÓÜÊÜÞ®Ü ¨Ü¿Þ±ÜÃÜ®Ý¨Ü gWܯ°¿áíñܯWæ A¼®Üí©ÓÜáñݤÃ.æ ’’ ×àWæí¨ÜÃæ A®ÝÃÜÂÃÜ FiìñÜ¨Ü PÜáÄñÜá E±ÜPÝÃÜ Ÿá©œÀáí¨Ü PÜꣿáá ÃÜbÓÜƳqr¨æ. ÊÜáñÜᤠB PÝƨÜÆãÉ (®ÜãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ¿áã) A®ÝÃÜÂÃÜá ±ÜÃÜÓܳÃÜ ÊÝX hÝ£ ÊÜáñÜÕÃÜ©í¨Ü, ¨æÌàÐÜ©í¨Ü PÜÆÖܨÜÈÉ ¯ÃÜñÜÃÝX¨Ü᪨Üã CÈÉ «Ü̯ñÜÊÝX¨æ! A¨ÜÆɨæà CÊÜÃÜá B ©®ÜWÜÙÜÆãÉ PÝvÜá Ô§£¿áÈÉÁáà C¨ÜªÃæíŸá¨ÜÃÜñܤÆã ±ÜÅÓݤÊÜ®æ ¸æãoár ÊÜÞvÜáñܤ¨æ. JpÝrÃæ¿ÞX A®ÝÃÜÂÃÜá C®Ý°¨ÜÃÜã ±ÜÃÜÓܳÃÜ ÊݨÜ&ËÊݨÜWÜÙÜ®Üá° ¯ÈÉÔ, ñÝÊæÆÉÃÜã Jí¨æà ÊÜáãƨÜÃÜá GíŸ ¯gPæR ¸ÝX, ®ÝvÜ Ô§£ (®ÝWÜÄPÜñæ)¿á ÇÝ»Ü ¨ÜQRÔPæãÙÜáÛÊÜíñÝWܸàæ PÜá GíŸá¨Üá WÜÅí¥Ü¨Ü ÊÜá®Ü@±ÜäÊÜìPÜÊÝ¨Ü ÖÝÃæçP¿ æ ÞX¨æ. A®ÝÃÜÂÃÜá IPÜ©í¨Ü ®Üvæ¿ááÊÜâ¨Üá Gí¨ÜÃæ ÓÜíZqñÜÃÝWÜáÊÜâ¨Üá. C®Üã° Jvæ¨Üá ÖæàÙܸæàPæí¨ÜÃæ, ŸÖÜáÓÜíTÝÂPÜ ÊÜWÜìÊÝX ñÜÇæÁᣤPæãÙÜÛÆá A®ÝÃÜÂÃÜ®Üá° Cí¥Ü JñݤÓæ ±ÜÅaæãà©ÓÜáÊÜâ¨ÝX¨æ. ×àWæ ÊÜÞvÜáÊÝWÜ AƳÓÜíTÝÂñÜÃÝ¨Ü BÃÜÂÃÜ®Üá° ŸÖÜáÓÜíTÝÂñÜÃÜá BÙÜŸÖÜá¨Ý¨Üá¨ÜÃÜ PÜvæWÜã BÃÜÂÃÝ¨Ü WÜÅí¥ÜPÜñÜìÃÜá ñÜÇæPæwÔPæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉ. C¨ÜPæR PÝÃÜ| WÜÅí¥ÜPÜñÜìÃÜ BñܾÍÜá©œÁáà BXÃÜŸÖÜá¨Üá. ÍÜá¨ÝœñܾPæR C®æã°í¨Ü®Üá° A®ÜáÊÜÞ¯ÓܸæàPæí¨Üá ¿ÞÊæäñÜ㤠A¯°ÓÜáÊÜâ©ÆÉ. AÓÝÊÜÞ®ÜÂñæ¿á Jí¨Üá ÖÜíñÜÊÜ®Üá° CÈÉ G¨æ¨Üáí¹ÔPæãÙÜÛ ŸÖÜá¨ÝX¨æ. ÍÝÔ÷WÜÙÜá ÍÜã¨ÜÅÃÜ PÜáÄñÜ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü Áãàg®æWÜÙÜ®Üã° ÖÝ©ìPÜÊÝX J²³PæãÙÜáÛñݤÃæ. ÍÜã¨ÜÅÃæà ÊÜááí¨ÝX ÖæãàX Aí¥ÜÊÜâWÜÙÜ ÇÝ»Ü ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤ÆÉÊÜÇÝÉ Gí¨Üã ÊÜáÃÜáWÜáñݤÃæ : ‘... D GÇÝÉ g®ÜÄWÜã ÁãàWÜÂÊÝ¨Ü £ÙÜáÊÜÚPæ¿ááípÝWܸæàPæí¨Üá DX®Ü ®ÜÊÜá¾ ÃÝgÂPÜñÜìÃÜá ±ÜûܱÝñÜÊܯ°vܨæ ˨Ý ÓÝ«Ü®ÜPæR EbñÜÊÝ¨Ü A®æàPÜ ÊÜÞWÜì WÜÙÜ®Üá° PÜȳÔÃÜáñݤÃæ. Cí¥Ý¨Üª®Üá° ÆüÓܨæ ÊÜáñÜ㤠ÊÜáñÜ㤠ñÜÊÜá¾ AhÝn®Ü ÓÝWÜÃܨÜÇæÉà Dgᣤ¨ÝªÃæ...’ (±Üâo 26) A®ÝÃÜÂÃÜá ˨ÝÂÊÜíñÜÃݨÜÃæ B¿áìÃÜ ÍæÅàÐÜuñæWæ ŸíWÜ ŸÃÜáñܤ¨æ. BÃÜÂÄWæ BÙÜáPÝÙÜáWÜÙÜá C¯°ÆÉÊÝWÜáñݤÃæ Gí©ñÝ© ÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÝ¨Ü BÃÜÂÃÜíñæ ÍÝÔ÷WÜÙÜá ÓÜáñÜÃÝí

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 35

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 36


aÜã±Ý¨Ü¨Üáª; ËÐÝ¨Ü GÐÜár BÙÜÊݨܨÜ᪠GíŸá¨ÜPæR ÓÝPÜÆÉ & CÐÝr¨ÜÃÜã Óܯ°ÊæàÍÜ, ÓÜí»ÝÐÜOæWÜÙÜá. Aí¨ÜÃæ Cwà PÜê£ ×àWæÁáà ¯ÐÜáuÃÜÊæà, ŸÈÐÜuÊæà! C®Üá° ®Ý®Üá CÊÜÃܨæà ‘A®ÝÃÜ ËÊÜÃ’Ü ÊÜ®Üá° ±ÜÄaÜÀáÓܸæàQ¨æ. C©®Üã° A±ÜÄbñÜÊæà BXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü Jí©ÐÜár ËÓÜõñÜÊÝ¨Ü ËÊÜÃÜWÜÙæà CÈÉ ¸æàPÝ©àñÜá Aí¨ÜáPæãíw¨æªà®æ. ®Ü®Ü° £ÙÜáÊÜÚPæ¿áíñæ C¨ÜáÊÜÃæWæ C¨ÜÃÜ PÜáÄñÜá ®Ü®Ü° ±ÜÅŸí«Ü ¹oár C®æã°í¨Üá CÆÉ. ±ÜÅPÜêñÜ PÜꣿáá Êæã¨ÜÇÝX ±ÜÅÓݤÊÜÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá vÝ> ÎÅà¯ÊÝÓÜ ÖÝÊÜ®ÜãÃÜ AÊÜÃÜ ‘ÖæãÓÜWܮܰvÜ AÃÜáOæãà¨Ü¿á’ GíŸ ÓÜíÍæãà«Ü®Ü WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ. ‘A®ÝÃÜÂÃÜ ËÊÜÃÜÊÜâ ×í¨ÜãWÜÙÜÈÉ ÍÜã¨ÜÅÃÜ Óݧ®Ü&ÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá° I£ÖÝÔPÜÊÝX ¯¨ÜÎìÓÜáÊÜ ÓÜÌñÜíñÜÅ ±ÜÅŸí«Ü ÊÝX¨Üáª, 1880®æ¿á ¨ÜÍÜPܨÜÈÉ B ŸWæ¿á ±ÜÅŸí«ÜÊÜâ A±ÜäÊÜìÊÝX©ªñÜá’ Gí¨Üá AÊÜÃÜá ÍÝÉ\ÓÜáñݤÃæ. PÜꣿáá 1880ÃÜ ¨ÜÍÜPܨÜÈÉ ¸æÙÜPÜá PÜíwÃÜŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá vÝ> ÖÝÊÜ®ÜãÃÜÃÜá A¼±ÝÅÀáÓÜáñݤÃÜÐærà! ×àWæí¨ÜÃæ vÝ> ÖÝÊÜ®ÜãÃÜÃÜá SbñÜ CÓÜË¿á®Üá° ¯àvÜáÊÜâ©ÆÉ. PÜꣿá ÊÜáá©ÅñÜ ±ÜÅ£¿á®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜ D ÇæàSPܮݨÜÃÜã CÈÉ CÐærà ÊÜÞvܸæàQ¨æ. HPæí¨ÜÃæ ÇæàSPÜÃÜá, ±ÜÅPÜoOæ¿á ÊÜÐÜì CÊÜâWÜÙÜ®æã°ÙÜWæãívÜ ±ÜâoWÜÙÜá PÜꣿáÈÉ EÚ¨ÜáPæãíwÆÉ. B¨ÜÃæ ÇÝ»ÜÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá CÈÉ; ±ÜÅÓݤÊÜ®æ, A®ÝÃÜ ËÊÜÃÜ¨Ü ±Üä£ì »ÝWÜ (AÆÉÈÉ iÃÜÇæWæ, Wæ¨ÜªÈWæ BÖÝÃÜÊݨÜÃÜã) ÊÝaÜ®ÜPæR Awx¿ÞWܨæ J¨ÜXÃÜáÊÜÈÉ. DX®Ü A®ÜáÊÜÞ®ÜÊæà®æí¨ÜÃæ ‘A®ÝÃÜ ËÊÜÃ’Ü ÊÜâ ‘CWÜY±Ü³ ÖæWÜvæ ËÊÝÖÜ ±ÜÅÖÜÓܮܒPÜãR Êæã¨ÜȮܨæà? A®ÜíñÜÃܨæªà? ‘A®ÝÃÜ ËÊÜÃÜ‘¨ÜÈÉ®Ü ‘®ÜÊÜá¾ÈÉ ÔWÜñÜPÜR... ¿Þ©¿áá‘ ‘ ±Ü Å ÖÜ Ó Ü ® Ü ’ÊÜ ® Ü á ° Öæ Ó Ü Ä ÓÜ á ÊÜ â ©ÆÉ ! A¥Ýìñ…, ‘ A®ÝÃÜ Â ËÊÜ Ã Ü ’ ÊÜ â A®Ü í ñÜ Ã Ü ¨ æ ª à BXÃÜŸÖÜá¨ÝX¨æ! ‘A®ÝÃÜ ËÊÜÃÜ’ÊÜâ PèÅ®… 1/8 BPÝÃÜ¨Ü 29+3 ±ÜâoWÜÙÜ ±Üâor PÜê£. ‘ÖÜÊÂÜ PÜ ×ñæàaÜáf JŸº ˨ÝÌíÓÜ’ Gí¨Üá ÖæàÚPæãívÜ PÜQì ÊæíPÜoÃÜÊÜá| ÍÝÔ÷, ÓÜãÄ AÊÜÄí¨ÜÇæà ŸÃæ¿áƳor PÜê£. ‘ÖÜÊÜÂPÜ ×ñæàaÜáf’ Gí¨Üá NãàÑÔPæãívÜ JŸº ÊÜÂQ¤ ÖÜÊÜÂPæàñÜÃÜÃÜ ŸWæY, A¨ÜÃÜÆãÉ A®ÝÃÜÂÃÜ ŸWæY ÖæàWæ Óܳí©ÓÜŸÖÜá¨Üá? C®Ü°ÐÜár ±ÜÅ«Ý®ÜÊÝ¨Ü AíÍÜÊæí¨ÜÃæ, Cí©Wæ ®ÜãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÚWÜã ×í¨æ D ÖÜÊÜÂPÜ ×ñæàaÜáf A¨Üá ÖæàWæ ±ÜÅ£QÅÀáÔÃÜ ŸÖÜá¨Üá? A®ÝÃÜ ËÊÜÃÜPæR ÖæWÜYÚPæ CÆÉÊæà PæãÃÜñæ ±ÝŲ¤ÓÜáÊÜâ¨Üá D ±ÜÅÍæ°WÜÚWæ ¨ÜPÜáRÊÜ EñܤÃܨÜÈÉÁáà BX¨æ. ÊæíPÜoÃÜÊÜá| ÍÝÔ÷, ÓÜãÄ Gí¥ÜÊÜÃÜá Gí¨ÜÃæ & AÊÜÃæà ÖæàÚPæãÙÜáÛñݤÃæ : .... ®Ý®Üá ÊÜÞ®ÜËà ±ÝÅ~WÜÙÜ ÓÝÊÜޮܠ®æàÊÜá¨Üíñæ SíwñÜÊÝ¨Ü ÓÜãaÜ®æ¿á®Üá° ÊÜÞvÜáÊܨÜá ®Ü®Ü°ÈÉÃÜáÊÜ ÓÜÌÊÜáñݼÊÜÞ®ÜPæR PÜáí¨Üá ñÜÃÜáÊÜí¥Ü¨ÝªX¨æ. ®Ü®Ü°ÈÉÃÜáÊÜ ÓÝ̼ÊÜÞ®ÜÊÜä ÖÝWÜã ÓÜÌÊÜáñݼÊÜÞ®ÜÊÜä ±ÜÅ£ JŸº ÊÜÞ®ÜËà ±ÝÅ~Wæ CÃÜÈPæRà ¸æàPÜá... (±Üâo 28) ñÝñܳ¿áì&ÍÝÔ÷WÜÙÜá ÓÝ̼ÊÜÞ¯WÜÙÜá ÖÝWÜã ÓÜÌÊÜáñݼÊÜÞ¯WÜÙÜá. CÊÜâWÜÙÜÈÉ

‘ÓÝ̼ÊÜޮܒ

GíŸá¨Üá CÊæ䣤WÜã Jí¨Üá ÊÜåèÆÂÊæà. B¨ÜÃæ ‘ÓÜÌÊÜáñݼÊÜÞ®Ü?’ ÓÜÖÜgÊÝXÁáà C¨Üá Jí¨Üá Ë᣿á®Üá° BÃæãà²ÔPæãÙÜáÛÊÜí¥Ü¨Üáª. B¨ÜÃæ D ÖÜÊÜÂPÜ ×ñæàaÜáf訆 ‘ÓÜÌÊÜáñݼÊÜޮܒ ¿ÞÊÜ ñÜÃÜÖܨÜáª? CÊÜÃÜ ‘CWÜY±Ü³ ÖæWÜvæ¿á ËÊÝÖÜ ±ÜÅÖÜÓܮܒÊæà A¨ÜPæR AñÜáÂñܤÊÜá ¯¨ÜÍÜì®ÜÊÝX¨æ. ÓÜÌhÝ£¿áÈÉ aÝȤ¿áÈɨܪ PÜ®ÝÂËPÜÅ¿á ±Ü¨Üœ£, ÊÜê¨ÜœÃÜ ËÊÝÖÝÓÜQ¤, AŸÇæ¿áÃÜ ÍæãàÐÜOæ Cí¥Ü PèÅ¿áìWÜÙÜ ÊæáàÇæ CÈÉ ¨ÝÚ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ‘ÓÜÌÊÜáñݼÊÜޮܒPæR ÎÅà¿ááñÜÃÜá ¯àwÃÜáÊÜ ÖæãÓÜ ¨ÜêÑr; ñæãàÄÔÃÜáÊÜ ¨ÜêÑr ÊæçÍÝÆ ÓÜÊÜáPÝÈà®Ü¨ÜÆãÉ A±ÜâÃÜã±Ü¨Ü ±ÜÅPÜÃÜ|ÊÝX ÖæÊæá¾ ÖæbcÓÜáñܤ¨æ. A¥Ýìñ… ÓÜÌÊÜáñݼÊÜÞ®ÜÊæí¨ÜÃæ, ÓÜÌÊÜáñÜ¨Ü Êæç±ÜÄàñÜ WÜÙÜ ËÃÜá¨Üœ ÖæãàÃÝvÜáÊÜ ÊÜÞ®Ü¨Ü QÅÁá¿áÆɨæ C®æ°à®ÜÆÉ. CWÜY±Ü³ ÖæWÜvæ ËÊÝÖÜ ±ÜÅÖÜÓÜ®Ü¨Ü GÃÜvÜ®æ¿á ÊÜáá¨ÜÅ|¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ & 1953ÃÜÈÉ & A¨ÜÃÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá, AÊÜÄXíñÜÆã A—PÜÊÝX ¸æ®Üá°wPÝÃÜÃÜã ±ÜÅPÜñÜ PÜꣿáÈÉ®Ü A¼ÊÜÂQ¤¿á®Üá° ià~ìÔ PæãÙÜáÛÊÜ «æç¿áì¨ÜÆãÉ ¸æÊÜÃÜáÊÜâ¨Üá, ÓÜÌÊÜáñݼÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá° PÜê£PÝÃÜÃÜíñæ ÔÌàPÜÄÓܨܪ Äí¨ÜÇæà BX¨æ. ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá ‘±ÜÅÖÜÓܮܒ¨Ü ±ÜÄaÜ¿á¨ÜÈÉ, J²³PæãÙÜáÛñܤÆã ñÜáÓÜá ®ÜvÜáXPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ×àX¨æ : ‘... ®ÜÊÜá¾ iÇæÉ¿á Zor¨Ü Êæáà騆 ÊÝñÝÊÜÃÜ| ÓÜí±Üä|ìÊÝX Jí¨Üá PÝÆPæR ŸÖÜáÍÜ@ C¨Üªíñæ CÈÉ b£ÅñÜÊÝX¨æ. ÇæàSPÜÃÜá PæÆÊÜâ ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° ÃÜíiñÜÊÝX ÊÜÞw ÓÜÊÜÞg¨Ü PæãÙÜPÜáWÜÙÜ®Üá° ÖæãÃÜWæÙæ¿áÆá ±ÜſᣰԨݪÃæ.’ ¸æ®Üá°wPÝÃÜÃÜã ×àWæ ÓÜÊÜáhÝÀáÑ ¯àvÜáñݤÃæ : .... ËÐÜÊÜá ËÊÝÖÜ¨Ü PÜÅÊÜáÊÜâ DWÜ EÚ©ÆÉ. PܮݠËPÜÅ¿á¨Ü ±ÜÅÍæ°¿áã ¨ÜãÃÝX ÖæãàX¨æ. Êܯñæ¿áÃÜ Êæç«ÜÊÜ iàÊÜ®ÜÊÜíñÜã ÓÜí±Üä|ì ÊÜÞ±ÝìpÝX¨æ... B PÝƨÜÈÉ PÜãvÜ A¨Üá ±ÜÅÓÜá¤ñÜ ±ÜâÓܤPܨÜÈÉ ÊÜ~ìñÜÊݨÜÐÜár ×à®ÝÊÜÓæ§Wæ ÊÜááqrÃÜÈÆÉ... JqrWæ C¨æãí¨Üá ±ÜÅÖÜÓÜ®Ü. ±ÜÅÖÜÓÜ®ÜÊÜ®Üá° ±ÜÅÖÜÓÜ®ÜÊæíŸ ¨ÜêÑrÀáí¨ÜÇæà K¨Ü¸æàPÜÆɨæ A¨ÜÃÜÈÉ A£ÃÜíiñÜÊÝXÃÜáÊÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜ®æ°ÇÝÉ G£¤ BwPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨Üã ¯Ðܳ£¤¿ÞWÜÇÝÃܨÜá.’ ÍÝÔ÷WÜÙÜ ‘ÓÜÌÊÜáñݼÊÜޮܒÊÜâ ‘A®ÝÃÜ ËÊÜÃÜ’Êæí¹à PÜꣿáÈÉ C®Ü°ÐÜár Êݲ¤, WÝí¼à¿áì ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛñܤ¨æ. C¨ÜÃÜÈÉ ‘ÓÜÌÊÜáñݼÊÜޮܒPæR CÃÜáÊÜ ÓÝÊÜޮܠWÜÅ×Pæ¿á®Üá° CÊÜÃÜá EaÝcqÓÜáñݤÃæ. ‘.... ±ÜÃÜíñÜá ŸÃæà A¥ÜìËÆÉ¨Ü PæÆÓܨÜÈÉ ÓÜÖÜ A®Ý¿áPæR A¼ÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜáÊܨÜá ñÜPÜR¨ÜªÆÉ.’ (±Üâo 28) B¨Üá¨ÜÄí¨ÜÇæà CÊÜÃÜá BÃÜÂÃÜ A®Ý¿á¨Ü, ¨æãÅàÖÜ¨Ü Ÿá©œ¿á®Üá° ¯¨Ýìü|©í¨ÜÇæà SíwÓÜáñݤÃæ : ‘... BÃÜ g®ÜÃÜá A®ÝÃÜÂÃÜ®Üá° C®Ý°¨ÜÃÜã ŸÖÜá ñÜáaÜfÊÝX G~ÓÜáñݤÃæ. ÊÜáñÜᤠGí©WݨÜÃÜã A®ÝÃÜÂÃÜ EñܤÊÜá ¨æÓæWæ Gvæ PæãvÜáÊÜâ©ÆÉ. ®æãàw¨ÜÃÜã AÓÜã¿á ±ÜvÜáñݤÃæ.’ (±Üâo 28) B¨ÜÃæ GÆÉÃÜã ÖÝXÃÜáÊÜâ©ÆÉ GíŸá¨ÜPæR C©ÈÉ ×àWæ ‘BÃÜÂ’ÃÜ®Üá° ñÜÃÝpæWæ ñæWæ¨ÜáPæãívÜ ‘BÃÜÂ’ÃÝ¨Ü ÍÝÔ÷WÜÙæà ñÜñ…ûÜ|¨Ü ¯¨ÜÍÜì®ÜÊÝWÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠ×àWæ WÜá¨ÜáªÊÜâ¨ÜÃÜÆãÉ, Ÿ¿áÆá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÃÜÆãÉ ÓÜÌÊÜáñÜÓܧÃÜ®Üá° GaÜcÄÔ, ±ÜPÝR ÊÜá®ÜáÐÜ ÃܮݰXÓÜáÊÜ; BÃÜÂÃÜ PÜáÄñÜá A®ÝÃÜÂÃÜá ñÜÙæ©ÃÜáÊÜ PܱÜâ³ A¼±ÝÅ¿áWÜÙÜ®Üá° ñæãÆXÓÜáÊÜ

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 33

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 34


C¨Ü᪨ݨÜÃæ ÓÜãaÜ®æ PæãvÜáÊÜ ÖÜíñܨÜÈÉ AÐærà. ±ÜÅÖÜÓÜ®Ü¨Ü ±ÝñÜÅWÜÙÜ ÓÜÌ»ÝÊÜ ÊæçË«ÜÂ, ÊæçbñÜÅ$ ÖÝWÜã »ÝÐÝ ÊæçÎÐÜr$ÂWÜÙÜ®Üá° A®Üá»ÜËÓÜÇæí¨Üá CÈÉ AÈÉí¨Ü AÐÜár, CÐÜár : ÖÜÊÂÜ PÜ CWÜY±³Ü ÖæWv Ü àæ ×àWæ : DWÜ ÓÜñܤ Öæãà¨ÜÊÜÙÜ ÆWÝ°OæàPݨæÅà Zorñæ¤ÙÜX®æãàÃÜá, CíÊÜ ÊÜáá¨ÜPÝ, CÊÜíWÝÂPæ ÊÜá¨æÌ? AíñÝ aÝÚÔ¨æãªà, DWÜ ÊÜá¨æÌ BWæàPݨæÅ Öæ|¡í¨Ü¸æàPÝñæãà? PÝÊæàÄ A¼±ÝÅ¿á C¨Üá : ... B0 ¸æàvÝ Aí¨æÅ PæàÙÜÊæäàÃÝÂÃÜá? CñܤÇÝWæÆãÉ PæãvÜãÇæ hÝWÜ CÇæÉà Aí¸ÝÅ? Zor¨Ü ÊæáàÇæ PæãvÜãÇæà? CÐÜãr BX B ÖæWÜvæWæ ÊÜáÃÜÊÜá¨æÌ¿áã AÆɨÜvÝ, 3®æà ÊÜá¨æÌ AퟨÝñÜá; ÊÜÃÜÍÜÊÜä 40&50 BÀá¨ÜvÝ, C®Ü°ÊÜÃÜÊÜÃÜ ÊÜáiì. B ¿áíñÜPÜRvÜx ŸÈì? ÆWÜ°ÊÝWÜáÊÜ ÖÜávÜáX ÓÝˣŠPÜ~¡àÃÜá ÊÜÃÜÔPæãÙÜáÛñݤ : WÜOæàÍÜ »ÜpæÅà, A±Ý³ A¸æºà PÜãw WÜáíwàWæ ÖÝQ¨ÜãÅ, B ±Ý±Ý ±Üâ| AÊÜÃÜ ñÜÇæ ÊæáàÇæ... WÜOàæ ÍÜ »ÜorÃáÜ ÖæàÙÜáÊÜ Ÿá©œÊÝ¨Ü : ñÜíXà ¯à Ááà®… ÁãàaÜ®æ ÊÜÞvÜvÝ, ¯®ÜWæ EíŸÇæà, £íŸÇæà, EvÜãÇæà, ñæãvÜãÇæà, ¸æàPÝ¨Ü ÖÝWæ C¨Üáª. ¯®Ü°ÐÜr£¤Wæ ¯à®Üá ÓÜáÊÜá¾íXÃÜá. ÓÝˣſá ñÜí¨æ ÎÊÜ »Üor®æãí©Wæ WÜOæàÍÜ »ÜorÃÜá : ... ÖæWÜvæà BÓæ¤ ŸÖÝÙÜ aÜÇæã੨Üáª, AíÊÜWæà®Üã ×í©ÇæÉà ÊÜááí©ÇæÉà, ñÜáÓÝ ÊÜÐÝìgã A®æã°¨æãí¨æà ÓÜÄ. Jí¨Üá ÊæàÙæ ÊÜááí¨æ BWݯ ÊæáàWݯ B¨ÜãÅ ¯ÊÜá¾®æà PÜãÔàWæ PÝÆ ÊæáàÇæ PÝÆ ÖÝ¿å…PÜívÜá £í¨ÜãÅ ¿á¥æàaÜf C¨Üáª. WÜOæàÍÜ »ÜoáÅ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÇæÉà ÊÜÞñÜ®ÝwPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá : DWÜ ÖæWÜvæ¿áPÜRÙÜ PæçÈ 2 >> ÓÝËÃÜPæR ÊÜÞñÜ ÊÜÞw Bgá. ÎÊÜ »ÜoríWæ, 2 ÓÝËÃÜ AíñÜ ÖæàÚ¨æªà, C¨ÜÃÜ ±æçQ 500 ÎQR¨ÜíñÝñÜá; C®Üá° E±Ý¿á©í¨Ü aܱܳÃÜ¨Ü Sbì®Ü ¸ÝŸá¤ ®ÜãÃÝÃÜ ÊÜáqràWæ ÊÜá«æ £í¨Üá ÖÝQ¨ÜÃæ £àñÜáì... ®ÝwWÜÃÜá ÖÜÊÜÂPÜÃÜ ŸWæY : DWÜ ¯ÊÜá¾ÊÜÃÜ ±æçQ A®æàPÜÃÜ ÖÜñÜÅ ÖÜOÝ Eíoá. AÊÜÃÜá ÊÜá®æàÈ ÖÜáX¨Üá ÖÝQ¨Üª®Ý° ÊÜí¨Üá ¨Ü´Ý G¹ºÔ Cí¥Ý PÜáÙÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ »ÜãËáà ŸÃÜÔPæãívÜá PÜËá¾ ŸwxÀáí¨Ü Pæãqr¨æÅ BWÜᣤñܤÆÉÊæäà?... D ÖæçWÜÃÜá ÓÜí±Ý©Ô¨Ü ÖÜOÝ ËÎÐÜrÊÜä, H®Ý¨ÜãÅ ÆíaÜ, ÃÜáÐÜÊÜñÜá¤, ¨ÜívÜ, CÐÜrPæRà AÆɨæà ÁãàWÜÂÊÝ¨Ü H®Ý¨ÜÃæãí¨Üá ÊݱÝÃÜ A¥ÜÊÝ PÝÃÜTÝ®æ, Cí¥Ý ÓܨÜá¨æãÂàWÜPæR Gí©WÜã E±ÜÁãàWÜÊÝWÜÈQRÇÝÉ!

ÖÝWÜí¸ÝÅWÝÀá ®Ý Ÿí¨æ ÊÜw¿á®æà? ÃÝ¿áÃÜá ÊÜá®æ¿áÈÉ : ¿áà®æãà? ÊÝÓܱܳ ÖæWÜvæà! ¯®ÜWæ ¿áÐÜr PÜÃÝ ¹vܸæàPæ㠱ݲà! B CWÜY±Ü³ ÖæWÜvæà »ÜãËá¿áÇÝÉ AÊÜ®Ü Öæíw¤Àáí¨Ü ¯à®Üá PÜÅ¿áPæR ŸÃÜÔPæãívæà ÖæàÚ ®Ý PæàÚ¨æ, Öè¨æãà? ÊÝÓܱ³Ü ÖæWv Ü àæ : ÃÝ¿áÄàWæØàÙÜ£à, ®Ý ŸÃÜÔPæãíŸãPæÇÝÉ ŸÃÜÔPæíw¨æªà®æ. A¨ÜÃÈ Ü É ¯ÊÜá¾ ÓÝÇÝ®Üã ÖæãWÜÚÔ ŸÃÜÔPÜívÜ©ªà. ¯ÊÜá¾WÜío PæãvÜÈàPæ C®Ü° ÊæáàÇæ ®Ý®æà ¸Ý«Ü¯¨æœà®ÜÇÝÉ? ÖÝWݨÜÃæ ÓÜáÙæãÛà Ÿ¨ÜœÊæäà ÖæàÚ ¨ÜÓæôÊÜgá ®æãàwà? ¨ÜÓæôÊÜgá K©¨Ü ÃÝ¿áÃÜá ÍÝ®ܻÝWܮܮÜá° E¨æªàÎÔ : QñÜÊæäØà? ÊÜáígç Íæà~à! ¨ÜÓÜôÊæäàhÝÄ PÝí¿å… ÍÜŸª¨ÜÊÜÃÜ aèP… ¿áñܤ®Ý, ¥æçí ¿á¥ÝÁãàWÜ ¸æãÃæãçÇÝ, “ÃÝ¿áÃÜ ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜ ÓÝÇÝ £àÄÔPæãívÜá, D »ÜãËá ÊæáàÇæ AÊÜÄàXÃÜã AvÜáÌ ±ÜÄÖÜÄÔPæãívÜá ŸÃæãà¨Üá.” AÓÜÕÓÝ! PÝÍܱܳ ÖæWÜvæà : WÜ|³ÊÜÞ¾! B CWÜY±Ü³ ÖæWÜvæà Öæíw¤ ŸÓÜÃÜã GíñÜ FÃæÇÝÉ ÍÜᩪ¿ÞÀá¨Üá. Öè¨æà®Üá? WÜ|³ÊÞ Ü ¾ : ÍÜᩪ BÀá¨Üã Aí¨æÅà®Üá? C¨Üª¨ªàæ ÖæãÃÜWæ Ÿí¨Ü¨áÜ . B ÃÜívæà PÜãÔàWæ Ááà®Ü Ÿá©œ C£¤ÇæÉà ÖæàÚ? WÜívÜ ÓÜñÜᤠÊÜÃÜáÐÜ ±ÜäÃÝ BÀá©ÇæÉà CÐÜrÃÜÇæÉà Pæoár Öæãà¨Ý.

ÊÝÓܱܳ ÖæWÜvæà : ¿ÞÃæãà ¯à®Üá? ¿ÞPæ Ÿí¨æ? BÙÜá : ®Üí PæàÙÜO…¸ÝÅ$Â? ®Ý®… CWÜY±Ü³ ÖæWÜwàÃÜÈÉ WæçQR¨Üª BÙÜá. ÖæãñܤÃÜ Ÿí¨Üá ÊÜí¨… »ÜoÅíŸáÅ ÖæWÜwàÃÜ ÊÜá®æàñÜíPÜ ÖæãàX ÍÜᩪà ÊÜááqrÔ ŸÃ…PÜRí¨ÜáÅ,

ÍæÐÜ®… Pæãàp…ì®ÜÈÉ ggjÃÜá £à±Üâì K¨ÜáÊÜ Êæã¨ÜÆá ÊÜÞw¨Ü E±Ü¨æàÍÜ ±ÜÃÜÊÝ¨Ü »ÝÐÜ| : DWÜ (ÓÝË£ÅÀáí¨Ü) ®Üvæ©ÃÜáÊÜ WÜ»ÜìSã¯à ÊæãPܨܪÊæá¿áá ¿áÐÜrRÃÜ ÊÜáqrWæ ±Ý±ÜPÜÃÜÊݨܨæªí¨Üá ®Ý®Üá ±ÜÅñæÂàPÜÊÝX ÖæàÙܸæàPÜ®Üá°Êܨæà®Üã CÇÝÉ... B¨ÜÃæ Cí¥Ü «ÜÊÜáì ÓÜíŸí«ÜÊÝ¨Ü ¨ÜáÃÝaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅ£Ÿí—ÓÜáÊÜâ¨ÜPæR B¿Þ¿á hÝ£¿á ÊÜásÝ—±Ü£WÜÙÜá ÓÜÊÜá¥ÜìÄÃÜáñݤÃæ. C¨ÜÃÜíñæ D ÖÜÊÜÂPÜ ¸ÝÅÊÜáØ|ÃÜÈÉ ¿Þ¨ÜÃÜã, AÆÉÈÉ 4&6 ÊÜásÝ—±Ü£WÜÚÃÜáñݤÃæí¨Üá £Ú¨Üá ŸÃÜáñܤ¨æ.... Cí¥Ü ±ÜÅPÜ|ì¨ÜÈÉ ÊÜásÝ—±Ü£WÜÚí¨ÝWÜÈà A¥ÜÊÝ FÄ®Ü ÊæãPæ¤àÓÜÃÜ (FÃÜ ÖæWÜvæ) Dñܯí¨ÝWÜÇæà Cí¥Ü Ë«ÜÊÝ WÜ»Üì ±ÜÅPÜ|ìÊÜâ ñÜÊÜáWæãí¨Üá ÓÜí±Ý¨Ü®æ ÃÜã±ÜÊÝ¨Ü ¸æÙæÁáí¨Üá G~ÓÜƳvÜáñܤ¨æ... C¨ÜPÜãR ÊÜí¨Üá Öæbc®Ü ÊÜáãÆ PÝÃÜ|ËÃÜáñܤ¨æ; A¨ÝÂÊܨæí¨ÜÃæ CÊÜÃÜÈÉ Cí¥Ü ÁãàWÜ ËaÝÃÜ ÍÜQ¤ ŸÃÜÊܨÜPæR ˨Ý ±ÜÅÓÝÃÜÊÜâ H®æà®Üã CÃÜáÊÜ©ÆÉ. ˨ÜÂÊæí¨ÜÃæ GÇݨÜÃÜã »Üor ¼ûÜáPÜÃÜá ¸ÝÀáí¨Ü ÖæàÚ ¨ÜávÜáx QàÙÜáÊÜ ÊÜáíñÜÅ ñÜíñÜÅWÜÙæí¨Üá £Ú¿ááñݤÃæ... CWÜY±Ü³ ÖæWÜvæ ËÊÝÖÜ ±ÜÅÖÜÓÜ®Ü & ×àWæÆÉ ñæÃæ¨ÜáPæãÙÜáÛñܤ¨æ; ÊÜááX¨ÜáPæãÙÜáÛñܤ¨æ; PÜbc ×w¿ááñܤ¨æ; ¸æbc ¹àÚÓÜáñܤ¨æ! ÓÜãÄWÜÙÜ ÊÜÂíWÜ GÐÜár ÖÜÄñÜÊݨܨÜáª; Êæã®æ GÐÜár

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 31

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 32


Jí¨Üá ÓÜíÓæ§ ¿ÞÊÜâ¨æãà Jí¨Üá ¯©ìÐÜr hÝ£, ÓÜíÓæ§Wæ ÊÜÞñÜÅ AÆÉ, Joár ±ÜÄÓÜÃÜPæR ÓÜíŸí«Ü ±ÜvܸæàPÜá; ±Üvܨæà Öæãà¨ÜÃæ A±ÜaÝÃÜÊæà GíŸ CÈÉ®Ü «Ü̯ÓÜãûÜ$¾ñæ ÓÜãÄ AÊÜÃÜ ÓÜÖÜê¨Ü¿áñæ, ±ÜPÜÌñæ! ±ÜÅWÜ£±ÜÃÜñæ, ŸívÝ¿á Gí¨ÜÃæ ñܮܰ®Üá° ¯ÃÝPÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá AÆÉ; ñܮܰ Ÿí«Üá ŸÙÜWÜ& hÝ£¿á®Üá° ¨ÜãÃÜËoár ¹vÜáÊÜâ¨Üá AíñÜÆã AÆÉ. ñܮܰ®Üã°, ÓÜÌhÝ£ Ÿí«ÜáWÜÙÜ®Üã° J²³PæãívÜá ÓÜÊÜìÃÜ E¨ÝœÃÜÊÜ®Üá° ÖÝÃæçÓÜáÊÜâ¨Üá. ÓÜãÄ ÊæíPÜoÃÜÊÜá| ÍÝÔ÷ AÊÜÃÜ ‘CWÜY±Ü³ ÖæWÜvæ ËÊÝÖÜ ±ÜÅÖÜÓܮܒ ÖÝWÜã ‘A®ÝÃÜ ËÊÜÃÜ’ PÜê£WÜÙÜÆãÉ ®ÝÊÜâ PÝ|áÊÜâ¨Üá A¨æà ±ÜÄ, ÊæçSÄ. CWÜY±Ü³ ÖæWÜvæ ËÊÝÖÜ ±ÜÅÖÜÓܮܨÜÈÉ ÖæaÝcX ÊæãàÓÜ, ¨æãàÐÜWÜÙܨæªà ÊÜááTÝÊÜááU. ñÝ®Üá ¯ñÜÂÊÜä GíŸíñæ PÜívÜá PÜ®Ü鬆 hÝ£Áãí¨ÜÃÜ JÙÜWÜá©Wæ ÇæàS¯ B¨Ü¨Ü᪠ÓÜãÄ¿áÊÜÃÜ iàÊܱÜÃÜñæ; iàÊܮܱÜÃÜñæ. ÓÜêg®ÜÎàÆñæ Gí¨ÜÃÜã C¨æà. C¨ÜPæR ÓÜÌíñÜ hÝ£, ÊÜáñæã¤í¨Üá hÝ£ AíñÜ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. A¨Üá ÓÜÌíñܨܪÃÜ ŸWÜãY ÊÜáÃÜáWÜáñܤ¨æ. C®æã°í¨ÜÃÜ ŸWÜãY PÜÃÜWÜáñܤ¨æ. ÖÝWæí¨ÜÃæ ±ÜÅ£»æ G®Üá°ÊÜâ¨Üá ÓÜíÊæà¨Ü®ÜÎàÆñæ AÆɨæà C®æã°í¨ÜÆÉ. ¿ÞÊÝñÜ ÓÜãûÜ$¾ñæ, B¨ÜÅìñæ, B±Ü¤ñæ Öæãí©ÃÜáñݤ®æãà AÊÜ®Üá PÜáŸj®ÝXÃÜáÊÜâ©ÆÉ. PÜê±Ü|®Üã BXÃÜáÊÜâ©ÆÉ. A¥Ýìñ…, ÇæàSPÜ®æ㟺 ÓÜÌhÝ£¿á PÜáÄñÜã ŸÃæ¿áŸÖÜá¨Üá. ¿ÞÊÜâ¨æà hÝ£¿á PÜáÄñÜã ŸÃæ¿áŸÖÜá¨Üá. H®Üá ŸÃæ¿á¸æàPÜá? A¨Üá BñÜ®Ü ÓÜíÓÝRÃÜPæR ÓÜíŸí—Ô¨Üáª; A®Üá»Üã£Wæ ÓÜíŸí—Ô¨Üáª. ÓÜÖÜê¨Ü¿áñæ, ÓÜÖÝ®Üá»Ü㣠ÖÝWÜã ÇæãàPÜ ²Å࣠CÆɨÜÊܯí¨Ü H®Ý¨ÜÃÜã ÖæãÃÜvÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ÓÝ×ñÜ AÆÉ, ×àWæí¨ÜÃæ ±ÜÅPÜêñÜ PÜê£ Aí¥Ü¨æªÆÉ Ÿí«Ü, A®ÜáŸí«Ü, ÓÜíŸí«ÜWÜÚí¨ÜÇæà ÖÜáqrPæãívܨÜáª; WÜqrWæãívܨÜ᪠BX¨æ. ÊÜááíŸÀá »ÝÃÜ£ dݱÜTÝ®æÀáí¨Ü 1887ÃÜÈÉ “CWÜY±Ü³ ÖæWÜvæà ËÊÝÖÜ ±ÜÅÖÜÓÜ®Ü A¥ÜÊÝ PܮݠËPÜÅ¿á¨Ü ±ÜÄOÝÊÜáÊÜâ” ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ PÜê£ ¹vÜáWÜvæWæãíw¨ÜªÃÜã A¨Üá PܮܰvÜ¨Ü ÓÝ×£, ˨ÝÌíÓÜÃÜ WÜÊÜá®ÜPæR Ÿí¨Ü¨Ü᪠ŸÖÜÙÜ ñÜvÜÊÝX. A¨Ý¨ÜÃÜã, PÜáÊÜápÝ Pæ®ÜÃÝ PÝÇæài®ÜÈÉ ±ÝūݱÜPÜÃÝX¨Üª ±æäÅ. ÈíWæàÍÜ ÍÜÃݾ AÊÜÃÜ ®æãào¨Ü, Ko¨Ü ´ÜÆ! APÜÓݾñ… BX PæçWæ Ÿí¨Ü ÖÜÙæ, ÖܱÜâ³ ±ÜÅ£Áãí¨ÜÃÜ ÊÜáÖÜñÜÌ AÄñÜá, A¨ÜÃÜ ¸æ®Üá° ¹¨Üáª; A¨ÜÃÜÈÉÆÉ¨Ü ÇæàSPÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá, C®Ü°®æàPÜ ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° Íæãà—Ô ËÊÜÃÜÊÝ¨Ü q±Ü³~ WÜÙæãí©Wæ A¨ÜÃÜ ÊÜáÃÜáÊÜáá¨ÜÅ| ÊÜÞw ÊÜáÖæãà±ÜPÝÃÜ ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜá AÊÜÃÜá! Jí¨æãÊæá¾ AÊÜÃÜá ¯ÆìüÔ ¹qr¨ÜªÃæ...! ±æäÅ. GÇ….q. ÍÜÃݾ AÊÜÄWæ PÜê£¿á ±ÜÅ£ 1922ÃÜÐÜár ×í¨æÁáà ÔQR¨ÜªÃÜã, AÊÜÄWæ Pæç Pæãor¨Üáª, A¨ÜÃÜ ÊÜááS ±ÜâoÊæà! Pæã®æWÜã ËáñÜÅÄí¨Ü ÔPÜR ÊÜÞ×£ ÊæáàÃæWæ A¨Ü®Üá° ÎÃÜÔ ÊÜááívÜWæàÓÜÃÜ ÓÜá¸ÝÅ¿á ÖæWÜvæ¿áÊÜÄí¨Ü ±Üvæ¨ÜáPæãívܨݪÀáñÜá. B¨ÜÃæ AÈɨÜ᪨Üá D “±ÜâÓܤPÜÊÜâ ÖÜÊÜÂPÜ ×ñæàaÜáf JŸº ˨ÝÌíÓÜÄí¨Ü ÃÜbÓÜƳqr¨Üª®Üá° 1887 ÊÜááíŸÀá »ÝÃÜ£à dݱÜTÝ®æ¿á A«ÜÂûÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÊÜáá¨ÜÅOÝÆ¿á¨ÜÈÉ dݲԨÜÃÜá”

Gí¨ÜÐærà! ÊÜáñæ¤ Wæãí¨ÜÆ. ÇæàSPÜÃÜá ¿ÞÃÜá? D ŸWÜãY ±Üâ®Ü@ ÍÜÃݾ AÊÜÃÜá ÍÜÅÊÜáÊÜ×Ô ÓÜíWÜÅ×st ÊÜÞ×£WÜÚí¨Ü dݱÜTÝ®æ¿á A«ÜÂûÜÃÝ¨Ü ÓÜãÄ ÊæíPÜoÃÜÊÜá| ÍÝÔ÷WÜÙæà ÇæàSPÜÃÝXÃÜáÊÜí£¨æ Gí¨Üá ñÜQìÓÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠ1953ÃÜÈÉ PÜáÊÜápæ¿áÈÉ ®Üvæ¨Ü AUÆ »ÝÃÜñÜ PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙܮܨÜÈÉ PèÅ®… 1/8 BPÝÃܨÜÈÉ 47 ±ÜâoWÜÙÜÈÉ A¨ÜÃÜ ÊÜáÃÜáÊÜáá¨ÜÅ|ÊÜ®Üá° ÇæãàPݱÜìOæ ÊÜÞvÜáñݤÃæ. ÍÜÃݾ AÊÜÄWæ C¨ÜPÝRX¿áã AÆɨæà PÜê£¿á ±ÜÄaÜ¿á¨ÜÈÉ ÓÜãÄWÜÙÜ PÜáÄñÜá PÜÇæ ÖÝQ ¯àw¨Ü A±ÜäÊÜì ÊÜÞ×£ WÜÚWÝX¿áã ®ÝÊÜâ PÜêñÜgnÃÝWܸæàQ¨æ. hæãñæWæ ®ÝÊÜâ ÊÜáÃæ¿á¸ÝÃܨÜ᪠H®æí¨ÜÃæ, ÍÜÃݾ AÊÜÃÜ Ë®Ü¿áÊÜ®Üá°. ‘±ÜÅÖÜÓÜ®Ü ÓÜãÄ’ AÊÜÃܨæªà GíŸá¨ÝX TݣŠÊÜÞwPæãíw¨ÜªÃÜã & ñܮܰ q±Ü³~¿áÈÉ B ŸWæY ¯«ÝìÃÜÊÝX ÖæàÙÜ©ÃÜáÊÜâ¨Üá, ÓÜãbÓÜáÊÜâ¨Üá H®Ü®Üá°? “®Ü®Ü°¨æãí¨Üá ÖÜávÜáPÝo©í¨Ü AÄËWæ Ÿí¨Ü ÊÜÞ×£ C¨Üá. C¨æà Aí£ÊÜáÊÜÆÉ” GíŸ Óèg®ÜÂ. A¨Üã AÆɨæà PÜꣿá ÊÜááS±Üâo ¨ÜÈÉ PÜãvÜ “ŸÃæ¨ÜÊÜÃÜá : ÖÜÊÜÂPÜ ×ñæàaÜáf ˨ÝÌíÓÜÃæ㟺ÃÜá” Gí¨æà ÊÜáá©ÅÔÃÜáÊÜâ¨ÜíñÜã AÊÜÃÜ ¯ÃÜÖÜíPÝÃÜPæR ¨Üê{àPÜÃÜ|Êæà BX¨æ. ÖæãÃÜñÝX A¨Üá ÇæàSPÜÃÜ BÍÜ¿áÊÜ®Üá° WèÃÜËst Äࣿáã. JqrWæ, WÜÅí¥ÜPÜñÜìÃÜ CaæfWæ ËÃÜá¨ÜœÊÝX ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛPÜãvܨÜá GíŸ ¯à£ ÓÜí×ñæ¿áã CÈÉ ¨Üáw¨ÜáPæãívÜí£¨æ. ‘CWÜY±Ü³ ÖæWÜvæ¿á ËÊÝÖÜ ±ÜÅÖÜÓܮܒ PܮܰvÜPæR ÓÜí©ÃÜáÊÜ ÊæãñܤÊæã¨ÜÆ ÓÝÊÜÞiPÜ ®ÝoPÜ. C¨Üá ÖæWÜYÚPæ. ¿ÞÃݨÜÃÜã ®Üvæ¨Ü ÖÝ©¿áÈÉ PÜÅËáÓÜáÊÜâ¨Üá A¨æà®Üã ÊÜáÖÝ AÆÉ. AÇæÉà®æãà Jí©ÐÜár JÙÜ®æãào, ±ÜÅÁãàWÜ, Ë®ÝÂÓÜ Pæãoár WÜáÃÜá£ÔPæãÙÜáÛÊÜÊÜÃæà ÖæaÜác. A¨ÜPæR ¸æàPݨÜá¨Üá Jí¨Üá ÊÜáqrX®Ü ñݨÝñܾ$Âñæ; ±ÜÅ£»Ý ÍÜQ¤! B¨ÜÃæ ¿ÞÄWæà B¨ÜÃÜã ÖæãÓÜ ±ÜÅPÝÃÜÊæäí¨Ü®Üá° ÓÜêiÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÜáÆ»Ü ÓÝ«ÜÂÊÜÆÉ. A¨Üá ÊÜáÖÝ®… ±ÜÅ£»æ¿á PæçÊÝvÜ; ±ÜÊÝvÜ. Aí¥Ü ÓÝ«ÜÂñæ; »ÝWÜ PæÆÊæà PæÆÊÜÃÜ ±ÝÈWæ. Ë®ÜãñÜ®Ü ÊݨÜ, A®Üá±ÜÊÜáÊÝ¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æãí¨Üá PÝOæRWÜã WÝñÜÅ ÊÜááSÂÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. ñܮܰ A®Ü®ÜÂñæÀáí¨Ü, ÓÜñܤ$Ì©í¨Ü, L®Ü°ñÜ©í¨Ü A¨Üá ¸æÙÜWÜáÊÜí¥Ü¨Üáª; ¸æÙÜXÓÜáÊÜí¥Ü¨Üáª. Aí¨ÜÃæ ‘±ÜÅÖÜÓܮܒ¨Ü dÝ£ Aí¥Ü¨Üáª; ÍæÅàÐÜuñæ Aí¥Ü¨Üáª! A¨Üá ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, A¨ÜáÊÜÃæWæ ÓÝ×ñÜ PÜê£WÜÚWæ ¯Ñ¨ÜœÊæà BX¨Üª, B¨Üí£¨Üª BvÜá»ÝÐæ¿á®Üá°; ¨æàÎà ÓæãWÜvÜ®Üá° ‘±ÜÅÖÜÓܮܒ¨ÜÈÉ AÙÜÊÜwÔPæãÙÜáÛÊÜÈÉ ÓÜãÄ AÊÜÃÜá ñæãàÄ¨Ü ²Åà£, «æç¿áì ÊÜáñÜᤠ±ÜÅhæn PÜãvÜ AÊÜÃæãÙÜX®Ü ±ÜÅ£»æ¿á ×ÄñÜ®ÜÊæà; ÔÄñÜ®ÜÊæà! ±æäÅ. ÍÜÃݾ AÊÜÃÜá ‘ÖÜÊÜÂPÜ ×ñæàaÜáf ˨ÝÌíÓÜÃæ㟺ÃÜá ÊÜá®æÊÝ£®ÜÈÉ ŸÃæ¨Ü ÓÝÊÜÞiPÜ ¨ÜêÍÜÂ’ G®Üá°ÊÜâ¨Üá, ÊÜááS ±Üâo¨æãÙÜX®Ü ±Üâo¨ÜÈÉ! ¿ÞÃÜ ÊÜá®æÊÝ£®ÜÈÉ? ÖÜÊÜÂPÜÃܨæªà? ‘CÃÜŸÖÜá¨Üá’ A¯°ÓÜ ÖÜaÜácÊÜâ¨Üá Êæáà騆 ÊÝPÜÂ. B¨ÜÃæ CÈÉÃÜáÊÜâ¨Üá ÖÜÊÜÂPÜÃܨÜ᪠ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ! CÈÉ ¿ÞÊæÆÉ hÝ£WÜÙÜá JÙÜWæãÙÜáÛñܤÊæ, AÊæÆÉÊÜä AÊÜâWÜÙܨæªà B¨Ü BvÜáÊÜÞñÜáWÜÙܮݰvÜáñܤÊæ! AÆɨæà GÆÉ hÝ£WÜÙÜã Jí¨ÜáWÜãw¨ÝWÜ BvÜáÊÜ PܮܰvÜÊÜä CÈÉ PæàÚÓÜáñܤ¨æ. ÖæãÃÜñÝX WÝÅí¦PÜ PܮܰvÜ CÈÉ Gvæ PæãÙÜáÛÊÜâ¨æà CÆÉ. A¨Üá

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 29

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 30


CWܱ Y ³Ü ÖæWv Ü æ ËÊÝÖÜ ±ÜÅÖÓÜ ®Ü Ü ÖÝWÜã A®ÝÃÜ ËÊÜÃÜ ‘CWÜY±Ü³

ÎÅà Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜÜ "ÓÜáÊÜ|ìXÄ' ÊÜáÖÜw ÊæáàÇæ AŸºPÜR ®ÜWÜÃÜ, 1 Êæáç®…, 1 PÝÅÓ… PæãpÝrÃÜ, ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá & : 9449969180

ÖæWÜvæ ËÊÝÖÜ ±ÜÅÖÜÓܮܒ ÖÝWÜã ‘A®ÝÃÜ ËÊÜÃ’Ü & D GÃÜvÜã PÜê£WÜÙÜ ÇæàSPÜÃÜá PÜ Q ì¿á ÓÜ ã Ä Êæ í PÜ o ÃÜ Ê Ü á | ÍÝÔ÷WÜ Ù Ü á . ÖÜñæã¤íŸñܤ®æ¿á ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü EñܤÃÝ«Üì¨ÜÈÉ AÓÝ«ÝÃÜ | ÓÝÖÜ Ó Ü PÝ¿áìWæ ç ¨Ü Ê Ü Ã Ü á ; HPÜÊæáàÊÜá, A©Ì£à¿áÊæà B¨Ü PÜê£WÜÙܯ°ñܤÊÜÃÜá. ÓÜãÄ AÊÜÃÜ®Üá° K¨ÜáÊÜâ¨Üá Gí¨ÜÃæ PèÅ¿áìÊÜÆÉ, ‘ÖæãàÃÝo’ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á®Üá° K¨ÜáÊÜâ¨æà BWÜáñܤ¨æ. ‘ÖæãàÃÝo’ Gí¨ÜÃæ PèÃÜÂÊÜÆÉ ¨æÌàÐÜ ÊÜÆÉ. A¨Üá AíñÜ@PÜÃÜ|¨Ü ñÜáwñÜ, ËáwñÜ; ²Åà£¿á »ÜÃÜñÜ. A®ÝÖÜáñÜWÜÙÜ®Üá° ®æãàwPæãívÜá ñæ±Ü³XÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÝÊÜâ. ñܮܰ C£Ë᣿áÈÉ ±ÜÅ£»Üo®æ¿ÞWÜáÊÜâ¨Üá iàÊÜí£Pæ; ÊÜÞ®ÜÊÜñæ. ÓÜ ã Ä AÊÜ Ã Ü á EñÜ ¤ Ã Ü PÜ ® Ü ° v Ü iÇæ É ¿ á Öæã®Ý°ÊÜÃÜ¨Ü PÜQì¿áÊÜÃÜá. AÊÜÃÜ PÝÆÊÜÞ®Ü ¿ÞÊÜâ¨Üá? ¨ÝSÇæÀáÆɨáÜ ª PæãÃÜñ.æ ÓÜÄÓÜáÊÜÞÃÜá 1855Äí¨Ü 1920 BXÃÜŸÖÜá¨æà? C¨Üá A®ÜáÊÜÞ®Ü; ÊÜá®æñܮܨÜÊÜÃÜ A®ÜáÊÜÞ®Ü. B¨ÜÃæ D ©®Ü Ê Ü Þ ®Ü W Ü Ù Ü ÊÜ á «æ  AÊÜ Ã Ü á PÝ¿áìñÜ ñ Ü ³ Ã Ü ÃÝX¨Ü᪨ÜPæR ÓÝPÜÐÜár B«ÝÃÜWÜÚÊæ. AÊÜÃÜ ±ÝÅ¥ÜËáPÜ Ë¨Ý»ÝÂÓÜÊݨÜá¨Üá PÜQì ¿áÈÉ. PÝÊÜÂ, ÊÝÂPÜÃÜ|, AÆíPÝÃÜ, Êæà¨ÝíñÜ WÜÙÜ®æ°ÆÉ AÃÜXÔPæãíw¨Ü᪠ÎÅà ÃÝÊÜáaÜí¨ÝűÜâÃÜ ÊÜásܨÜÈÉ! A¨æà ÊÜásܨÜÈÉ PæÆÊÜâ ÊÜÐÜì ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 27

±ÝÃÜá±ÜñÜÂWÝÃÜÃÜã BX¨ÜªÊÜÃÜá. ÊÜááí¨æ ÊæáçÓÜãÃÜá ÓÜíÓݧ®Ü¨ÜÈÉ ´ègá¨ÝÃÜÃÜã BX A®Üá»ÜÊÜ ÖæbcÔPæãívÜÊÜÃÜá. AÊÜÃÜá ±ÝÍÝcñÜ bíñÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° JÙÜWæãÚÔPæãívܨÜ㪠D ©®ÜWÜÙÜÇæÉà BXÃÜŸÖÜá¨Üá. PܮܰvÜ, CíXÉÐ… ÖÝWÜã ÓÜíÓÜ¢ñÜ & ÊÜáãÃÜã »ÝÐæWÜÙÜÈÉ ±ÜÅ»ÜáñÜÌ Öæãí©¨ÜªÄí¨ÜÇæà AÊÜÃÜá ÓÜí±ÜŨݿá gvÜÃÝWÜÈÆÉ; Ÿ¨ÜÇÝX ÓÜá«ÝÃÜOÝ ÊÝ©WÜÙݨÜÃÜá! »ÝÐæ, ÓÝ×ñÜÂ, ÓÜíÓÜ¢£, A«ÝÂñܾ CÊÜâWÜÙÜ A«Ü¿á®ÜÊæí¨ÜÃæ & A¨Üã ñæÃæ¨Ü PÜ|á¡WÜÚí¨Ü ®Üvæ¨Ü¨æªà B¨ÜÃæ & A¨Üá ÊæçaÝÄPÜñæ¿á®æ°à Êæáç¨Üáí¹ÓÜáÊÜâ¨ÝX¨æ; ±ÜÅWÜ£±ÜÃÜñæ¿á®æ°à ±æÅàÄÓÜáÊÜâ¨ÝX¨æ. ÓÜãÄWÜÙÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ BXÃÜáÊÜâ¨Üã C¨æà BX¨æ. ÓÜãÄ AÊÜÃÜá ÊÜásܨÜ, ÓÜíÓݧ®Ü¨Ü ÖÜá¨æªWÜÙÜ®Üá° ¹vÜáÊÜâ¨ÜPæR PÝÃÜ| AÈÉ®Ü A®æàPÜ ÓÜíWÜ£WÜÙÜá AÊÜÃÜ ÊÜá®æãà«ÜÊÜáìPæR ÓÜÄ ÖæãàWܨæªà BX©ªàñÜá. ÓÜÌñÜíñÜÅ, ¯¼àìñÜ ÖÝWÜã ñÝ£ÌPÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌWÜÚWæ ¿ÞÃÜá ¿ÞÃܨæãà ÊÜááÇÝgá, «æãàÃÜOæWÜÚWæ ¨Üáw¿ááÊÜâ¨Üá Gí¨ÜÃæ ×íÓæÁáà. C¨Üá PÜãvÜ ÓÜãÄ AÊÜÃÜ Ÿ¨ÜáPÜá&ŸÃæÖWÜ ÙÜ È Ü É AvÜPÊ Ü ÝXÃÜáÊÜ ÓÜñÂÜ Êæà BX¨æ. B¨Üá¨ÜÄí¨ÜÇæà AÊÜÃÜá ÍÝÔ÷ PÜí±æ¯ G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° ÖÜáoár ÖÝQPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá; ÓÜÖÜ ÊÜáñÜ¨Ü Óæ°à×ñÜ Ÿã© ÊÜáÖÝŸÇæàÍÜÌÃÜ »ÜorÃÜ®Üá° gñæ¿áÈÉoárPæãívÜá AÇæ¨Üá ¯— PÜãwÓÜáÊÜâ¨Üá; A¨ÜÄí¨Ü ÊÜááíŸÀá¿áÈÉ ‘»ÝÃÜ£ dݱÜTÝ®æ’ Óݧ²Ô B ¨ÝÌÃÝ bíñÜ®ÜÎàÆñæ, ÊÜÞ®ÜËà¿áñæ E©ªà²ÓÜáÊÜ ±Ü£ÅPæ, ÖæãñܤWæWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅPÜqÓÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá ¯«ÜìÄÔ, AíñæÁáà ÊÜááí¨ÜáÊÜĨÜá¨Üá, AÓÝÊÜޮܠaÜÄñæÅ! ±Ü£ÅPæ, ±ÜÅPÝÍÜ®Ü PÝ¿áìWÜÙÜá ÓÜá©àZì PÝÆ ¯ÆɸæàPÜá Gí¨Ý¨ÜÃæ AÈÉ ‘ÃÝi’ ÓÜãñÜÅPæR Ÿ¨ÜœÃÝWܸæàPÜá. A¨ÝWܨÝWÜ AÇݳ¿ááÐÜÂÊæà. ÓÜãÄ AÊÜÄWæ Aí¥Ü ‘ÃÝi’ WÜ£ ÃæàiWæ, AÊÜÊÜÞ®Ü. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà AÊÜÃÜ ‘ÖÜÊÜÂPÜ ÓÜá¸æãà«Ü’ ±Ü£ÅPæ ¸ÝÚ¨Ü᪠GÐÜár ©®Ü G®Üá°ÊÜâ¨ÜQRíñÜ ¸ÝÚ¨ÜÐÜár ©®Ü A¨æÐÜár WÜáÃÜáñÜÃÜÊÝX, WÜí¼àÃÜÊÝX ñæãvÜXÔPæãíwñÜá¤? D ±ÜÅÍæ°Wæ EñܤÃÜ PÜívÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨æà CÈÉ EbñÜÊÝWÜáñܤ¨æ. ÖÝWæ ®æãàw¨ÝWÜ ‘ÖÜÊÜÂPÜ ÓÜá¸æãà«Ü’ (1885ÃÜÈÉ ¹vÜáWÜvæ) ±Ü£ÅPæ A®æàPÜ ¨ÜêÑrWÜÚí¨Ü D Öæ㣤WÜã ÊÜÞ¨ÜÄÁáà. ÎÃæãà®ÝÊæá¿á ‘ÖÜÊÜÂPÜ’, C¨Üá ÖÜÊÜÂPÜÄWæ ÓÜíŸí—st ±Ü£ÅPæ; Gí¨Üá ñÜÇæWæ ñÜí¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜíñæ ÊÜÞvÜáñܤ¨æ. D ÖæãñÜᤠÖæbc®Ü hÝ£WÜÙÜã hÝ£ ÓÜíÓæ§WÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ hÝ£ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ±Ü£ÅPæ ñÜÃÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá PÜ~¡Wæ ¹©ªÃÜáÊÜâ¨æà. ‘ÖÜÊÜÂPÜ ÓÜá¸æãà«Ü’ÊÜä ÖÝWæÁáà C©ªàñÜá Aí¨ÜáPæãívÜÃæ ñܱݳWÜáÊÜâ¨Üá AÈÉÁáà. ÊÝÓܤÊܨÜÈÉ A¨Üá ÖÜÊÜÂPÜ®Ü ±Ü£ÅPæ; ÖÜÊÜÂPÜ®Ü ÓÜá¸æãà«Ü! ¯g. ¿ÞÄWæ ÓÜá¸æãà«æ? ÓÜÊÜáÓܤÄWæ. C¨Üá ±Ü£ÅPæ¿á g®Ü±ÜÃÜñæ; ÁãàWÜÂñæ. ¨æàÍÜ¨Ü Ô§£&WÜ£, Pæ®ÃÜ Ý iÇæÉ¿á ÓÜÊáÜ ÓæÂ, ÓÜÃPÜ ÝÃÜ¨Ü ¨ÜáÃÝvÜÚñÜ ÖÝWÜã »ÜÅÐÝraÝÃÜ& GÆÉÊÜâWÜÙÜ ŸWæY A—PÜêñÜÊÝX, PÜÃÝÃÜáÊÜPÝRX ŸÃæ¨Üá Ÿw¨æ¹ºÔ¨Ü ±Ü£ÅPæ¿á, ÓÜãÄWÜÙÜ dÝ£ AÓܨÜêÍÜÊݨܨÜáª. E.PÜ.¨Ü AÃÜ| CÇÝTæ¿á ¨ÜáÊÜÂìÊÜÖÝÃÜWÜÙÜ ŸWÜãY ŸÃæ¨Üá GaÜcÄÔ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ÊÜÂÊÜÓæ§¿á ±Üpærà ¸æàÃæ, ±æpærà ¸æàÃæ! A¨Üá Pæãàoáì ÊæáqrÆá HÄñÜá. ±Ü£ÅPæWæ ÊÜááoárWæãàÆá & ¨ÜívÜ Ë—ÓÜƳqrñÜá! H®Ý¨ÜÃÜã JŸº ÊÜÂQ¤ A¥ÜÊÝ ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 28


ÊÜá®æÁãÙÜWæ ÊÜá®æÁãvæ¿á¯¨Ýª®æãà CÆÉÊæä? ÖæãÔ¤ÆÈÉ ÖÜáÆáÉ ÖÜáqr, ÊÜá®æÁãÙÜWæ ÃÜg ñÜáí¹, ÊÜá®æÁãÙÜWæ ÊÜá®æÁãvæ¿á¯¨Ýª®æãà CÆÉÊæä? ñÜ®ÜáË®æãÙÜWæ ÖÜáÔ ñÜáí¹, ÊÜá®Ü¨æãÙÜWæ ËÐÜ¿á ñÜáí¹, ÊÜá®æÁãÙÜWæ ÊÜá®æÁãvæ¿á¯ÆÉ PÜãvÜÆ ÓÜíWÜÊÜá¨æàÊÜ ÊÜ á ®æ ¿ áÈÉ «Ü ã ÙÜ á ñÜ á í¹¨æ , Öæ ã Ô¤ Æ Çæ É à ÖÜ á ÆáÉ ÖÜ á qr ¨ æ , ÖÝXÃÜ á ÊÝWÜ ÊÜá®æÁãvæ¿á ÊÜá®æ¿áÈɨݪ®æ G®Üá°ÊÜâ¨Üá ÖæàWæ? ÖÝWæÁáà ÖÜáÔ ñÜáí¹¨Ü ¨æàÖܨæãÙÜWæ, PÝÊÜá PæãÅ«Ý© ËÐÜ¿áWÜÙÜá ñÜáí¹ÃÜáÊÜ ¨æàÖܨæãÙÜWæ ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Üá ®æÆÔ¿Þ®Üá ÖæàWæ? BÀáñÜá, ¨æàÖÜ ÊÜá®ÜÓáÜ WÕ ÙÜ áÜ AÍÜáb¿ÞX¨æ ¯g. WÜáÃÜáÊݨÜ樆 áÜ AÍÜáb¿Þ¨Ü ¨æàÖÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜ®Üá° EÙÜÛÊܯWæ ÎÊÜ ©àûæ¿á®Üá° ¯àw AÊÜ®Üá° ±ÜÄÍÜá¨ÜœWæãÚÓÜÇÝÃÜ®æ? AÈÉ ±ÜÃÜÊÜÞñܾ ¯ÆáÉÊÜíñæ ÊÜÞvÜÇÝÃÜ®æ? ŸÓÜÊÜ|¡®ÜÊÜÃÜ ¨ÜêÑr¿áÈÉ ÖÝWæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá PÜÐ.rÜ ¹àg JÙæÛ¿á¨ÝX¨Üê æ ÓÝƨÜá, ®æÆÊÜä JÙæÛ¿á¨ÝXÃܸàæ PÜá. A|¡®Ê Ü ÃÜ áÜ ÖæàÙÜáñݤÃæ :

®Üvæ, ®Üáw GÃÜvÜã ®æàÃÜÊÝXÃܸæàPÜá, Jí¨ÝXÃܸæàPÜá. ®Üáw¿ááÊÜâ¨Üá CñÜÃÜÃÜ®Üá° ÊæábcÓÜÈPæR, ®ÜvæÁãà ®ÜÊÜáWæ ÇÝ»Ü ñÜÃÜáÊÜâ¨ÜPæR GíŸíñݨÜÃæ ®ÝÊÜâ A«ÝÂñܾ gWÜ£¤®ÜÈÉ ÓÝ—ÓÜŸÖÜá¨Ý¨Ü¨Ü᪠H®Ü®Üá°? D ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° ®ÜÊÜáWæ ÊÜá®Ü¨Üoár ÊÜÞvÜÆá ŸÓÜÊÜ|¡®ÜÊÜÃÜá ±ÜſᣰÔÃÜáÊÜâ¨Üá ×àWæ : ®Üáw¨ÜÃæ ÊÜáᣤ®Ü ÖÝÃܨÜí£ÃܸæàPÜá ®Üáw¨ÜÃæ ÊÜÞ~PÜ嬆 ©à²¤¿áí£ÃܸæàPÜá ®Üáw¨ÜÃæ ÓÜ–qPÜ¨Ü ÍÜÇÝPæ¿áí£ÃܸæàPÜá ®Üáw¨ÜÃæ ÈíWÜ Êæábc AÖÜá¨æ®Ü¸æàPÜá ®ÜáwÁãÙÜWÝX ®Üvæ¿á©¨ÜªÃæ PÜãvÜÆ ÓÜíWÜÊÜá ¨æàÊÜ®æíñæãÈÊܮܿáÂ? ÎÊÜ ÍÜÃ| Ü ÃÜá, ÎÊÜÍÃÜ O Ü ¿ æ áÃÜá CíñÜÖÜ ®ÜãÃÝÃÜá ÊÜa®Ü WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÃÜbԨݪÃ.æ AÊÜâ ®ÜÊáÜ ¾ gqÆÊÝ¨Ü Ÿ¨ÜáQ®Ü ¿ÞñæÅ¿áÈÉ ®ÜÊÜáWæ ¨ÝÄ©à±ÜWÜÙÝWÜŸÖÜá¨Üá. AÊÜâWÜÙÜ A«Ü¿á®Ü, A®ÜáÐÝu®Ü ®ÜÊÜá¾ Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° ÎÅàÊÜáíñÜWæãÚÓÜáÊÜ ÍÜQ¤¿á®Üá° JÙÜWæãíwÊæ.

PÜáíŸÙÜ PÝÀáWæ PÜŸáº®Ü¨Ü PÜoárPæãorÃæ PæãÙæÊÜâ¨ÜÆɨæ A¨Üá ŸÆáÖÝWÜŸÆáɨæ? AÚÊÜá®Ü¨ÜÊÜíWæ ©àûæ¿á PæãorÃæ »ÜQ¤¿áíñÜÖÜá¨Üá? ÊÜáᯰ®Üíñæ PÜãvÜÆ ÓÜíWÜ¿áÂ, ÊÜá®Ü ×à®Ü®Ü ËáàÓÜÆ PÝÀáªÄÔ¨Üíñæ PÜáíŸÙÜ PÝÀáWæ Pܹº|¨Ü PÜo®r áÜ ° ÖÝQ¨ÜÃæ B PÜáíŸÙÜ PÝÀá PæváÜ ñܤ¨¿ æ áÆɨ,æ A¨Üá PævܨÜíñæ CvÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂÊæ? ÖÝWæÁáà Pæor ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÊܯWæ ÎÊÜ ©àûæ¿á®Üá° PæãorÃæ AÊÜ®Üá Ÿ¨ÜÇÝWÜáñݤ®æÁá? Öæbc®Ü g®ÜÄWæ ÊÜáãyÜ®Üí¹PæWÜÙæà «ÜÊÜáì, A«ÝÂñܾ GÆÉÊÜä. AÊÜâWÜÙÜÇæÉà ÊÜááÙÜáX¨Ü᪠A¨æà «ÜÊÜáì Gí¨Üá »ÝËÔÃÜáÊÜÊÜÃÜá ÓÜñÜ嬆 ÓÜÌÃÜã±ÜÊÜ®Üá° A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜÛÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã ÖæàWæ? D ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° ŸÓÜÊÜ|¡®ÜÊÜÃÜá g®ÜÄWæ ÊÜá®Ü¨Üoár ÊÜÞwÓÜáÊÜ ±ÜÄ C¨Üá: ¯àÃÜ PÜívÜÈÉ ÊÜááÙÜáWÜáÊÜÃÜ¿áÂ, ÊÜáÃÜ®Ü PÜívÜÈÉ ÓÜáñÜá¤ÊÜÃÜ¿áÂ, ŸñÜá¤ÊÜ gÆÊÜ®Üá J|WÜáÊÜ ÊÜáÃÜ®Ü Êæábc¨ÜÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾®æñܤ ŸÆÉÃÜá PÜãvÜÆ ÓÜíWÜÊÜá ¨æàÊÜ? ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 25

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 26


ÓÜãÓÜᣤ¨Ýª®æ. QËWÜÚWÜã B»ÜÃÜ| Eíoá & A¨Üá ÖÝ訆 Öævæ¿á ÊÜá~! AÊÜ®Üá PÜ í vÜ Ã æ JÊæ á ¾ Ÿí¨Ü á Öæ ã àWÜ á ÊÜ í ñæ Öæ à ÙÜ á G®Ü á ° £ ¤ ¨ ݪ Ù æ . ®Ü Ê Ü á ¾ ©®Ü ¯ ñÜ Â ¨Ü ÊÜÞñÜáPÜñæ¿áíñæÁáà C¨Üá PæàÚÓÜáÊÜâ©ÆÉÊæ? “JÊæá¾ ŸÃÜÖæàÙÜÊÝÌ” G®Üá°£¤à¿áÆÉ, ®Ý®Üá AÊܮܮÜá° ®æãàvæà CÆÉÊÜÆÉ Gí¨ÜÃæ, AÊÜ®Ü WÜáÃÜáñÜá ÖæàÙÜᣤ¨ÝªÙæ & ×àWæ : “AÊÜ®Ü EíWÜáÐÜu¨Ü ÊæáàÇæ ËÐÜá¡Ë®Ü PÜ~¡¨æ!” WÜáÃÜá£ÓÜÆá PÜÐÜrÊæà BWÜ¨Ü WÜáÃÜáñÜá C¨Üá. gWÜ£¤®ÜÈÉ C®Ý°ÃÜ ±Ý¨Ü¨Ü ÊæáàÆã CÃÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæà CÆÉ¨Ü WÜáÃÜáñÜá & ËÐÜá¡Ë®Ü PÜOæã¡í¨Üá AÈɨæ! C¨Ü®Üá° AÄ¿áÆá ±ÜäÊÜì PÜ¥æÁãí¨Üá ®æ®Ü²Wæ ŸÃܸæàPÜá. ËÐÜá¡ JÊæá¾ ÎÊܮܮÜá° JÈÓÜÆá ÓÝËÃÜ PÜÊÜáÆWÜÙÜ®Üá° AÊÜ®Ü ±Ý¨ÜWÜÙÜ ÊæáàÈoár AÊÜ®Üá° AÆíPÜÄÓÜ ÖæãÃÜo. ÎÊܮݨÜÃæãà ËÐÜá¡Ë®Ü »ÜQ¤¿á BÙÜÊÜ®Üá° AÙæ¿áÆá Jí¨Üá PÜÊÜáÆÊÜ®Üá° ÊÜÞÁá ÊÜÞw¨Ü. ËÐÜá¡ Öæ¨ÜÃÜÈÆÉ. ñܮܰ Jí¨Üá PÜ|¡®æ°à & AÊÜ®Üá PÜÊÜáÇÝûÜ ñÝ®æ & ¸Ý|©í¨Ü Ëáàq ñæ W æ ¨ Ü á ÎÊÜ ® Ü ±Ý¨Ü W Ü Ù Ü Êæ á àÇæ Cor ! ÎÊÜ ® Ü ÓÝûÝñÝRÃÜÊÝÀáñÜá. C¨Üá ÓÜí¨Ü»Üì. ÊÜáÖݨæàË¿áPÜR D ÓÜí¨Ü»ÜìÊÜ®Üá° ®æ®Ü±Üâ ÊÜÞwPæãívÜá ÖæàÙÜáñݤÙæ! “AÊÜ®Ü EíWÜáÐÜu¨Ü ÊæáàÇæ ËÐÜá¡Ë®Ü PÜ~¡¨æ. Aí¥ÜÊܮܮÜá° JÊæá¾ Ÿí¨Üá ÖæãàWÜáÊÜíñæ ÖæàÙÜá!” AíñÜÖÜ ÎÊÜ®Ü ÓÝûÝñÝRÃÜ ñÜ®ÜWæ ¨æãÃÜQñÜá G®Üá°ñݤÙæ ÊÜáÖݨæàË¿áPÜR. AÊÜÙÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ±ÝÅÊÜÞ~PÜñæ¿á®Üá° JÓÜÃÜᣤÊæ. B ÊÜaÜ®ÜPæR ÊÝÂTÝ®ÜÊæà ¸æàvÜ : ÖæãÙæÊÜ PæígvæWÜÙÜ, ÊÜá~ ÊÜáPÜáo¨Ü, J±Üâ³ÊÜ ÓÜáȱÜÆYÙÜ, ®ÜWæÊæãWܨÜ, PÜíWÜÙÜ PÝí£¿á DÃæàÙÜá »ÜÊÜ®ÜÊÜ ¸æÙÜWÜáÊÜ ©ÊÜÂÓÜÌÃÜã±Ü®Ü PÜívæ ®Ý®Üá PÜívæ®Ü° PÜíWÜÙÜ ŸÃÜ ×íXñ椮ÜWæ. WÜívÜ WÜívÜÃæÆÉÃÜ ÖæíwÃÝX BÙÜáÊÜ WÜÃÜáÊÜ®Ü PÜívæ ®Ý®Üá gWܨݩ ÍÜQ¤ÁãÙÜá ¸æÃÜÔ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ ±ÜÃÜÊÜá WÜáÃÜá aæ®Ü°ÊÜáÈÉPÝgáì®Ü®Ü ¯ÆÊÜ PÜívÜá Ÿ¨ÜáQ¨æ®Üá ÊÜááPݤ¿áPæR G®Üá°ÊÜÊÜÃÜá ÊÜáñæ㤟ºÃÜá ÎÊÜÍÜÃÜOæ. ñÜáí¸Ý hÝn¯ Gí¨Üá ÖæÓÜÃÜá ±Üvæ¨ÜÊÜÙÜá. ÊÜaÜ®ÜPÝÃÜÃÜÈÉ AÆÉÊÜá®æà ÎSÃÜ ±ÝÅ¿á®Ý¨ÜÊÜ®Üá GíŸ A¼±ÝÅ¿á˨æ. AíñÜÖÜ AÆÉÊÜá®æà ¸æÃÜWÝWÜáÊÜíñÜÖÜ ±ÜÅÍæ°WÜÙÜ®Üá° PæàÚ¨ÜÊÜÙÜá ÊÜááPݤ¿áPæR. ñܮܰ A|¡ £àÄPæãívÜ ¨Üá@S¨ÜÈɨܪ ÊÜááPݤ¿áPæR, ñÜ®ÜWæ ÊÜÞñÜáWÜÙÜÈÉ ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ÖæàÙÜÆá Ÿí¨Ü AÆÉÊÜá®Üá ÍÜŸª ÓÜãñÜQ Gí¨Üá PÝ|áÊÜíñæ ÊÜÞvÜáñݤÙæ! BPæ¿á 23 ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜá ¨æãÃæ£Êæ. AÊÜÙÜ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ PæÆÊÜâ ±ÜíQ¤WÜÙÜ®Üá° ËÍæÉàÑÔ¨ÜÃæ BPæ¿á hÝn®Ü¨Ü ¯ÆÊÜâ GÐÜár GñܤÃܨÜ᪠GíŸá¨Üá £Ú¿ááñܤ¨æ! ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 23

“AíŸÃܨÜÇÝvÜáÊÜ

ñÜáí¹¿á ¹íŸ¨Ü PÜퟯÁãÙÜWÜ| ÃÜñÜ°¨Ü Ÿ¿áPæ¿Þ¨ÜÂíñÜÊÜ®æà®æí¸æ®Ü¿ÞÂ?” “AÄÊÜ®Ü|ÇæãÙÜXQR

AXÊÜ⣤¨æ ÊÜáñÜÂì ÇæãàPÜÊæÆÉÊÜâ AÄÊÜâ EÚ¿áÆÄ¿á¨æ PæqrñÜᤠÇæãàPÜÊæÆÉÊÜ⠮ݮæíñÜá Ÿ¨ÜáPÜáÊæ®ÜOÝ¡? PÜñܤÇæ ¸æÙÜPÜ PÝíŸ ÓÜí¨æà× ®Ý®æ㟺ÙÜá G®Ü° PÜ|¡ PÜqr Pܮܰw¿á ñæãàÄñæ㤠AgWÜOÝ¡ ¯®Ü° ÁãàWÜ!” ñÝÊÜâ A¨æÌ$ç£WÜÙæí¨Üá ÖæàÚPæãÙÜáÛÊÜÊÜÃÜá, ÖÝWæÁáà WÜípæWÜorÇæ, ©®ÜWÜorÇæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜÊÜÃÜá ÊÜááPݤ¿áPÜR¯í¨Ü PÜÈ¿á¸æàPÝ¨Ü ±ÝsÜÊæäí©¨æ : “A¨æÌ$çñÜÊÜ

®æÇæWæãÚÔ GÃÜvÜÚ¨æ®æíŸÊÜÃÜá ÎÍÜá PÜívÜ PÜ®ÜÔ®Üí£ÃܸæàPÜÆÉ¨æ ®Üáw¨Üá ÖæàÙÜáÊܮܰPÜRÃÜ ¼®Ü°ÊÜÆɨæà®Üá ÖæàÙÝ? ... ®æÃæ¿áÄñÜá ÊÜáÃæ¿áŸÆÉvæ G®Ü° AgWÜ|¡®Üíñæ ÍÜŸª ÊÜááWÜœ®ÝXÃܸæàPÜÆɨæ ÍÜŸª ÓÜí¨Ü~¿á ÊÜÞñÜá ÓÜ¿á®ÜÆÉ ®æãàvÜ¿áÂ!” ñÜ®ÜXíñÜ ŸÖÜáÍÜ@ ÓÝ«Ü®æ¿áÈÉ, ÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉ ×Ä¿áÃݨÜÊÜÄWÜã D ŸWæ¿á, E±Ü¨æàÍܨܪÆÉ©¨ÜªÃÜã A®Üá»ÝÊÜ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° ÖæàÙÜáÊÜ «æç¿áìËÃÜáÊÜ A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ÊÜá×Ùæ ÊÜááPݤ¿áPÜR. A«ÝÂñܾ ÓÝ«ÜPÜÃÝ¨Ü ÍÜÃÜ| ÍÜÃÜOæ¿áÃÜá Jí¨Üá ÓÜáÃÜüñÜÊÝ¨Ü ÓܧÙܨÜÈÉ ÓæàÄ, ÓÜÌƳ PÝÆÊݨÜÃÜã JqrX¨Üáª, A«ÝÂñܾ ÓÝ«Ü®æ¿áÈÉ ñæãvÜWÜÆá ÓÝ«ÜÂÊݨܨÜ᪠ŸÓÜÊÜ|¡®ÜÊÜÃÜá PÜÇÝÂ|¨ÜÈÉ C¨Ü᪨ÜÄí¨Ü. AÈÉ AÊÜÄWæ AÃÜÊÜá®æ¿áÈÉ WèÃÜÊݯÌñÜÊÝ¨Ü Óݧ®ÜËñÜá¤. A— PÝÃÜ¨Ü hæãñæWæ B«Ý£¾PÜ ÓÝ«Ü®æ¿á®Üá° ®ÜvæÓÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ, ®ÜãÃÝÃÜá g®ÜÃÜ WèÃÜÊÜPæR ±ÝñÜÅÊÝWÜáÊÜ »ÝWÜ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ¨æãÃÜPÜáÊÜí¥Ü¨ÜªÆÉ. AÊÜÃÜ ÓÝ«Ü®æ, Ô©œWÜÙÜ®Üã°, ˮܿá, ÓèÊÜá®ÜÓÜÂWÜÙÜ®Üã°, ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜìPÜ ¯ÃÜã±ÜOæWÜÙÜ®Üã° JÙÜWæãíwÃÜáÊÜ PæÆÊÜâ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ËÍæÉàÑÓÜŸÖÜá¨Üá. «Ý®Ü, ñܱÜÓÜáÕ ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙÜÈÉ ñæãvÜWÜáÊÜÊܯWæ Êæã¨ÜÆ AWÜñÜ bñܤ ÍÜá©œ. ÃÜã±ÜPÜWÜÙÜÈÉ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ PÜÇæ¿áÈÉ Ô©œ ±Üvæ©ÃÜáÊÜ ŸÓÜÊÜ|¡®ÜÊÜÃÜá Jí¨Üá ÊÜaܮܨÜÈÉ ®ÜÊÜá¾ AÊÜÂÊÜÔ§ñÜ, AÍÜá¨Üœ ÊÜá®ÜÔ§£¿á®Üá° Jí¨Üá ÃÜã±ÜPÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ ÊÜá®Ü¨Üoár ÊÜÞwPæãqr¨ÝªÃæ : ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 24


ÓÜíÓÝÃÜ Öæ| ¯g. B¨ÜÃæ A¨Üá Öæ|á¡ Öæã®Üá° ÊÜá|á¡WÜÚWÝX gWÜÙÜÊÝvÜᣤÃÜáÊÜ, B PÝÃÜ|PæR ®ÝÀáWÜÙÜíñæ PÝ|ᣤÃÜáÊÜ g®ÜÃÜ®Üá° ®æãàw ®ÜWÜᣤ¨æ! SíwñÜÊÝX¿áã B ¯àÃÜÓ,Ü ¯iàìÊÜ ÊÜÓáÜ ¤WÙÜ È Ü É, ¿ÞÊÜâ¨ÜPÝRX ®ÝÊÜâ ÖÜWÈ Ü ÃÜáÙÜã Öæãvæ¨ÝvÜᣤ¨àªæ ÊæÁãà AÈÉ »ÜWÜÊÜíñÜ CÆÉ! ÎÅà ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ±ÜÃÜÊÜáÖÜíÓÜÃÜá ÖæàÙÜᣤ¨ÜªÃÜá ‘‘PÝÊÜá (Ÿ¿áPæ) CÃÜáÊÜÈÉ ÃÝÊÜá CÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂËÆÉ!’’ B«Ý£¾PÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° aÜbìÓÜáÊÝWÜ, Öæ|¡®Üá° ÊÜÞÁá Gí¨Üá PÜÃæ¨Üá AÊÜÃÜ®Üá° ®ÝÊÜâ A±ÜÃÝ— Óݧ®Ü¨ÜÈÉ ¯ÈÉÓÜáñæ¤àÊÜÐær. B¨ÜÃæ Jí¨Üá Öæ~¡®Ü, A¨ÜÃÜÆãÉ »ÜWÜÊÜíñܮܮæ°à Ÿpær¿ÞXÔ ¯íñÜ, Ÿ¿áÆ®Üá° Ÿpær¿á®Ý°X ÊÜÞw Eor hÝn¯¿Þ¨Ü APÜRÊÜáÖݨæàË ¿áíñÜÖÜÊÜÃÜá ±ÜâÃÜáÐÜÃÜ PÜ~¡®Ü PÜñܤƮÜá° PÜÙæ¨Ü¨Ü᪠×àWæ : ñÜ®Üá ÍÜá¨Üœ, ÊÜá®Ü ÍÜá¨Üœ, »ÝÊÜ ÍÜá¨Üœ& ÊݨÜÊÜÃÜ ®æ®ÜWæãÊæá¾ ñæãàÃÝ! ®ÜvæÁáÆÉ ÓܨÝaÝÃÜ; ®ÜáwÁáÆÉ ÎÊÝWÜÊÜá; ¯ñÜ ÍÜá¨ÜœÃݨÜÊÜÃÜ ®æ®ÜWæãÊæá¾ ñæãàÃÝ! PÜñܤÇæ¿á Êæáqr, ñÜÙÜÊÜÙÜWÝX ±æäÃÜWæãÙÜWæãí¨ÝX¯í¨Ü ¯ÊÜá¾ ÍÜÃÜ|ÃÜ ®æ®ÜWæãÊæá¾ ñæãàÃÝ aæ®Ü°ÊÜáÈÉPÝgáì®Ý! ×àWæ ÓÜPÜÆ ÍÜá¨ÜœÊÜÃÝÃÜá? AÊÜÃæÈɨݪÃæ? ÖÝWæ CÃÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° ®Ü®ÜWæ ñæãàÄÓÜá Gí¨Üá APÜR ÎÊܮܮÜá° ¸æàvÜᣤ¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ Aí¥ÜÊÜÃÜ®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜâ¨Üá ÖæàWæ? GÈÉ? ÊÜÞÁá¿á®Üá° ËãÃܸæàPÜá, ¯g. B¨ÜÃæ B ÊÜÞÁá ®ÜÊÜá¾®Üá° ËË«Ü ÃÜã±ÜWÜÙÜÈÉ ×í¸ÝÈÔ PÜqr ÖÝPÜáñܤ¨æÁáà Ë®Ý ®ÝÊÜâ A¨Ü®Üá° ËáàÃÜÆá ¹vÜáÊÜâ©ÆÉ. Jí¨Üá ÊÜaܮܨÜÈÉ APÜR A¨ÜÃÜ ŸÖÜáÃÜã²ñÜ®ÜÊÜ®Üá° ¯ÃÜã²Ô¨ÝªÃæ : ¹pær®æí¨ÜÃæ ¹vÜ©à ÊÜÞÁá, ¹vÜ©¨ÜªÃæ ¸æퟣ¤ñÜᤠÊÜÞÁá, ÁãàXWæ ÁãàX~¿ÞÀáñÜᤠÊÜÞÁá, ÓÜÊÜ|íWæ ÓÜÊÜ~¿ÞÀáñÜᤠÊÜÞÁá ¿á£Wæ ±ÜÃÝQ¿ÞÀáñÜᤠÊÜÞÁá ¯®Ü° ÊÜÞÁáWæ ®Ý®ÜígáÊÜÊÜÙÜÆÉ aæ®Ü°ÊÜáÈÉPÝgáì®Ü ¨æàÊÝ, ¯ÊÜÞ¾Oæ.

APÜR¯Wæ ¨æàÖܨÜÈɨÜ㪠¨æàÖÜ »ÝÊÜÊÜ®Üá° ËáàÄ Ÿ¨ÜáPÜáÊÜ PÜÇæ PÜÃÜWÜñÜÊÝX¨æ, AÊÜÙÜ CÐÜr¨æçÊÜÊÝ¨Ü aæ®Ü°ÊÜáÈÉPÝgáì®Ü®Ü PÜê±æÀáí¨Ü. Jí¨Üá ÃÜã±ÜPÜ©í¨Ü AíñÜÖÜ Ô§£¿á ÓÝ«ÜÂñæ¿á®Üá° APÜR ¯ÃÜã²Ô¨ÝªÃæ : ÖÝ訆 ÖÜÆÉ PÜÙæ¨Üá ÖÝÊÜ®ÝwÓÜŸÆÉvæ ÖÝ訆 ÓÜíWÜÊæ ÇæàÓÜá PÜívÜ¿áÂ, PÝ¿á¨Ü ÓÜíWÜ®Ü ËÊÜÄÓÜŸÆÉvæ PÝ¿á¨Ü ÓÜíWÜÊæ ÇæàÓÜá PÜívÜ¿áÂ. ñÝÀá ÃÜPÜRÔ¿Þ¨Üíñæ PÝ¿á¯PÝÃÜÊÜâ aæ®Ü°ÊÜáÈÉPÝgáì®Ü¿Þ ¯à®æãȨÜÊÜÃÜá PÝ¿áWæãíw¨ÜªÃæ®Ü¸æàvÜ. ÖÝ訆 hæãñæ BoÊÝvܸæàPæ? A¨ÜÃÜ ÖÜÆáÉ PÜÙæ¨Üá AÊÜÃæãvÜ®æ Bw Bo¨Ü ÓÜáSÊÜ®Üá° A®Üá»ÜËÔ¨ÜÃÝÀáñÜá. ÖÝWæÁáà ®ÜÊÜá¾ ¨æàÖÜ¨Ü ÓÜÌÃÜã±ÜÊÜ®Üá° £Ú¨Üá, ¨æ à ÖÜ ¨ Ü È É CÃÜ á ÊÜ â ¨Ü á A¯ÊÝ¿áì GíŸá¨Ü ® Ü á ° ÊÜ á ®Ü Ê Ü Ä Pæ ÊÜ Þ wPæ ã ívÜ á Ÿ¨Ü á Q¨Ü à ÝÀáñÜ á . ¨æ à ÖÜ AÊÜ Ó Ý§ í ñÜ Ã Ü W Ü Ù Ü ® Ü á ° & ¸ÝÆÂ, ¿åèÊÜ ® Ü , ÊÜ á á±Ü â ³ ÊÜááíñݨÜáÊÜ®Üá° ±Üvæ¿ááñݤ ÖæãàWÜáñܤ¨æ¿áÆÉ Gí¨ÜÃæ & ÃÝûÜÔ¿á ÊÜáWÜá ñܮܰ ñÝÀá¿á ÓÜÌÃÜã±ÜÊÜ®Üá° AÄñÜá BPæÁãí©Wæ CÃÜáÊÜâ©ÆÉÊæà & ÖÝWæÁáà D ¨æàÖÜ & »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ²Åࣿá®Üá° ÓÜí±Ý©Ô¨Ü ÊæáàÇæ ¨æàÖܨæãí©Wæ C¨ÜªÃæ ñÝ®æ H®Üá? ñÜ®ÜWÝ¨Ü »ÜWÜÊܨܮÜá»ÜÊÜÊÜ®Üá° GÃÜvÜá ÖÜíñÜWÜÙÜÈÉ ¯ÃÜã²Ô¨ÝªÃæ ÊÜáÖݨæàË APÜR®ÜÊÜÃÜá. Jí¨Üá ÖÜíŸÆ¨Ü Ô§£. ÖæãÙæ¨Ü Pæígvæ¿á ÊæáàÇæ GÙæÊæÙÜá©íWÜÙÜá, ´Ü~ ÊÜá~ PÜ|ìPÜáívÜÆ ®æãàvÜÊÝÌ; ÃÜáívÜÊÜÞÇæ¿á PæãÃÜÙÜÊÜ®Ü PÜívÜvæ JÊæá¾ ŸÃÜÖæàÙÜÊÝÌ! WæãàËí¨Ü®Ü ®Ü¿á®Ü EíWÜáo¨Ü Êæáàȱܳ¨Üá, aæ®Ü°ÊÜáÈÉPÝgáì®Ü ¨æàÊÜ®Ü PÜáÃÜáÖÜÊÝÌ.

®ÜÊÜáWæ ¨æàÖÜ Ÿá©œ ÖæãàWܸæàPÜá; ®ÝÊÜâ Bñܾ GíŸ »ÝÊÜ®æ ŸÈ¿á¸æàPÜá. B¨ÜÃæ ÓÜ¨Ý Cí©Å¿áWÜÙÜ E±ÜoÙܨÜÈÉÁáà ®æÆÔÃÜáÊÜ ®ÜÊÜáWæ A¨Üá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ?

¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü Óݧ®Ü¨ÜÈÉ CÃÜáÊÜÊÜÄWæ AÊÜ®Ü ŸWæWæ ÊÜáãvÜáÊÜ ÓÜÆáWæ, AÊÜ®Ü EvÜáWæ ñæãvÜáWæWÜÙÜ B£¾à¿á ±ÜÄaÜ¿á, AÊÜ⠻ܿáíPÜÃÜÊÝX¨ÜªÃÜã, AÊÜâWÜÙÜ ÓèÊÜá ÊÜááS¨Ü BÃÝ«Ü®æ, AÊܯWÝX ÖÜíŸÆ D GÆÉÊÜ®Üã° ÊÜÞñÜáWÜÙÜÈÉ ×w©qrÃÜáÊÜ Äà£, B ÓÝ«ÜPÜÙÜ BÃÝ«Ü ¨æçÊÜÊÜ®Üá° ®ÜÊÜá¾ BÃÝ«Ü ¨æçÊÜÊܮݰX ÊÜÞvÜáÊÜ PèÍÜÆ CÊæÆÉÊÜ®Üã° D ÊÜaܮܨÜÈÉ PÝ|ŸÖÜá¨Üá. AÊÜÙÜ BÃÝ«Ü ¨æçÊÜ ÎÊÜ. AÊÜ®Ü PÜã¨ÜÇæãà gvæWÜqr ÖæãàX¨æ. B¨ÜÃæ A¨Üá B±Ý¿áÊÜÞ®ÜÊÝX¨æ & HPæí¨ÜÃæ B Pæígvæ¿áÈÉ AÊÜ®Üá aÜí¨ÜŮܮÜá° ÊÜááw©¨Ýª®æ! B aÜí¨ÜÅ®æãà GÙæ¿á¨Ý¨Ü ¸æÙÜá©íWÜÙÜ®Üá°

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 21

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 22


ŸÓÜÊ| Ü ¡ GíŸ ¸æÃWÜ áÜ

vÝ. ±ÜÅ»ÜáÍÜíPÜÃÜ 1006/8, C.G´…. ¸ÝÉP… PÜáÊæí±Üâ®ÜWÜÃÜ, ÊæáçÓÜãÃÜá & 570 023 & : 0821 2541112

GÆÉ B«Ý£¾PÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜã g®ÜÃÜ iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° AÐÜár CÐÜár ÖÜÓÜ®ÜáWæãÚԨݪÃæ. C¨Üá ®ÜÊÜáWæ WæãñݤXÃÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜá EÚÔ ÖæãàXÃÜáÊÜ ÊÝ_¾¿á©í¨Ü. ÖÜ®æ°ÃÜvÜ®æ¿á ÍÜñÜÊÜޮܨÜÈÉ ÊÜáñÜᤠB ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü BÓÜá±ÝÔ®ÜÈÉ Ÿ¨ÜáQ¨Üª, Ÿ¨ÜáQ B PÝÆÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ iàÊÜ®Ü ÓÜí¨æàÍÜWÜÚí¨Ü ¸æÙÜX¨ÜÊÜÃÜá ŸÓÜÊÜ|¡, ÊÜáÖݨæàË¿áPÜR, AÆÉÊÜá ±ÜÅ»Üá, ԨܜÃÝÊÜá ÊÜááíñÝ¨Ü ÎÊÜÍÜÃÜ|ÃÜá ÊÜáñÜᤠÎÊÜÍÜÃÜOæ¿áÃÜá. AÊÜÃæÆÉ ÊÜáÃæ¿ÞX Gíoá ®ÜãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜá PÜÙæ¨Üá ÖæãàXÊæ. DWÜÆã AÊÜÃÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜ ÍÜQ¤ Gí¥Ü¨Üá, B ÍÜQ¤ ¹àÃÜŸÆÉ ±ÜÅ»ÝÊÜ Gí¥Ü¨Üá GíŸá¨Ü®Üá° ±ÜÄaÜ¿á ÊÜÞw PæãvÜáÊÜâ¨ÜÐærà D ÇæàS®Ü¨Ü E¨æªàÍÜ. ÍÜÃÜ| aÜÙÜáÊÜÚ¿á ÊÜááíaÜã~¿áÈɨܪÊÜÃÜá ŸÓÜÊÜ|¡®ÜÊÜÃÜá; AÊÜÄWæ ÖæaÜác PÜvÜÊæá WÜáÃÜáÓݧ®Ü ¨Ü È É ¨ Ü ª Ê Ü Ã Ü á AÆÉ Ê Ü á ±Ü Å »Ü á ¨æ à ÊÜ Ã Ü á . CÊÜ Ã Ü ÓÜáñܤÊÜááñܤ C¨Üª ®ÜãÃÝÃÜá ÍÜÃÜ|ÃÜá B«Ý£¾PÜ ÓÝ«ÜPÜÃÝX¨ÜªÃÜá; PÜÊÜáì, »ÜQ¤, hÝn®Ü & D ÁãàWÜWÜÙÜÈÉ ñÜÊÜá¾ g®Ü¾, ÓÜíÓÝRÃÜ CÊÜâWÜÚWæ A®ÜáWÜá|ÊÝ¨Ü ÓÝ«Ü®Ý ±Ü¥ÜÊÜ®Üá° BÄÔPæãívÜá, AÊÜâWÜÙÜÈÉ Ô©œ ±Üvæ¨Ü ÍÜÃÜ|Äí¨Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü ±Üvæ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. D ±Üí¥Ü¨Ü ԨܜÃÜã ÓÝ«ÜPÜÃÜã ñÜÊÜá¾ A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ ñÝ¿áá°w¿Þ¨Ü PܮܰvÜ »ÝÐæ ¿ áÈÉ BPÜ Ð Ü ì ~à¿áÊÝ¨Ü Íæ ç È¿áÈÉ ×w©qr¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜ ÃÜaÜ®æWÜÙÜ®Üá° “ÊÜaܮܔWÜÙÜá ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 19

Gí¨Üá ÖæàÙÜáñݤÃæ. B ÊÜaÜ®Ü ÊÝ_¾¿á AWÝ«ÜÊÜä AÊÜáãÆÂÊÜä B¨Ü¨ÝªX¨æ. AÊÜâWÜÙÜÈÉ PæÆÊÜ®Üá° B¿ááªPæãívÜá AÊÜâWÜÙÜ B«ÝÃÜ©í¨Ü PæÆÊÜâ ÊÜaÜ®ÜPÝÃÜÃÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá ¯àvÜŸ¿ást ÓÜí¨æàÍÜ CÊÜ®Üá° ±Üâ®ÝÃÜbÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°ÊÜ®Üá° D QÃÜá ÇæàS®Ü¨ÜÈÉ ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÝX CÊÜÃæÆÉÃÜã WÜáÃÜáÊæí¨Üã, ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜìPÜÃæí¨Üã ±ÜÄWÜ~Ԩܪ AÆÉÊÜá±ÜÅ»ÜáWÜÙÜ ¯ÆáÊæà®Üá GíŸá¨Ü®Üá° ±ÜÄaÜÀáÔPæãÙæãÛà|. ÊæçÃÝWÜ嬆 ±ÜÃÝPÝÐÜu Ô§£¿áÈÉ ®æÇæ ¯í£¨ÜªÊÜ®Üá AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá. gWÜñÜᤠÊÜÞÁá GíŸá¨Üá A¨æÌ$çñÜWÜÙÜá ±ÜÅ£±Ý©ÔÃÜáÊÜ ñÜñÜÌ. B¨ÜÃæ ±ÜÅ»Üá ¯gÊÝ¨Ü ÊÜÞÁá Gí¨ÜÃæ ¿ÞÊÜâ¨Üá GíŸá¨Ü®Üá° ÊÜá®ÜÊÜááoárÊÜíñæ ËÊÜÄԨݪ®æ : Öæã®Üá° ÊÜÞÁáÁáíŸÃÜá, Öæ|á¡ ÊÜÞÁáÁáíŸÃÜá, ÊÜá|á¡ ÊÜÞÁáÁáíŸÃÜá, Öæã®Üá° ÊÜÞÁá¿áÆÉ. Öæ|á¡ ÊÜÞÁá¿áÆÉ, ÊÜá|á¡ ÊÜÞÁá¿áÆÉ, ÊÜá®Ü¨Ü ÊÜááí¨ÜOÝÓæÁáà ÊÜÞÁá PÝOÝ WÜáÖæàÍÜÌÃÝ. ®ÜãÃÝÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ, A¨ÜPÜãR Öæbc®Ü ÓÜíTæÂ¿á «ÝËáìPÜ bíñÜPÜÃÜá ÖæàÚ ÖæàÚ aÜËìñÜ aÜÊÜì| ÊÜÞw¨Üª, Jí¨Üá ԨݜíñÜ GíŸíñæ Óݧ²Ô¨Ü᪠ÊÜáãÆ»ÜãñÜ PÜƳ®æ¿á®Üá° & Öæã®Üá°, Öæ|á¡, ÊÜá|á¡WÜÙÜá ÊÜÞÁá GíŸ PÜƳ®æ¿á®Üá° ±ÜÅ»Üá GÆÉ PÝÆ¨Ü ¨ÝÍÜì¯PÜÃÜã J±Üâ³ÊÜíñæ Jí¨Üá ±ÜíQ¤¿áÈÉ ¯ÃÝPÜÄÔ, ¯gÊÝ¨Ü ÊÜÞÁá ¿ÞÊÜâ¨Üá GíŸá¨Ü®Üá° ¯ÃÜã²Ô¨ÝªÃæ & ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÊÜááí¨æ ¯í£ÃÜáÊÜ ‘BÓæ’ GíŸá¨æà ¯gÊÝX ÊÜÞÁá Gí¨Üá ÖæàÚ, ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÓÜáÕ bíñÜ®æ¿á ±ÜÅQÅÁá¿áÈÉ ñæãvÜWÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨ÝªÃæ. ®ÝÊÜâ ÖÜ|PÝRX, ®æÆPÝRX, A—PÝÃÜPÝRX, ±Ü¨ÜËWÝX, ÊÜáñæã¤í¨ÜPÝRX BvÜáÊÜ gWÜÙÜPæR Pæã®æ Êæã¨ÜÈÆÉ. ×àWæàPæ ÊÜÞvÜᣤàÄ Gí¨Üá PæàÚ¨ÜÃæ A¨ÜPæR ÓÜÊÜáígÓÜÊÝ¨Ü EñܤÃÜËÆÉ. D GÆÉ Wæãí¨ÜÆWÜÙÜ®Üã° Jí¨Üá ÊÜÞ£®ÜÈÉ AvÜPÜ ÊÜÞw ÖæàÙÜŸÖÜá¨Ý¨ÜÃæ B ±Ü¨Ü “ÓÜíÓÝÃÜ” Gí¨ÝWÜáñܤ¨æ. A¨Üá ®ÜÊÜáWæ iàÊÜíñÜÊݨܨÜáª, ÊÜááSÂÊݨܨÜáª. A¨ÜPÝRX ±ÝÅ| ñæÃÜÆã ®ÝÊÜâ ×ígÄ¿ááÊÜâ©ÆÉ. AÆÉÊÜá ±ÜÅ»Üá訆 hÝn®Ü¨Ü PÜ~¡Wæ D ‘‘ÓÜíÓÝÃÜ’’ GíŸá¨Üá Öæ|¨Üíñæ PÝ|áñܤ¨æ! AÊÜÃÜá ÖæàÙÜáñݤÃæ : ÓÜíÓÝÃÜÊæíŸ Öæ| ¹©ª¨Üªvæ £®Ü Ÿí¨Ü ®Ý¿á gWÜÙÜÊÜ ®æãàwÃæ ®Ý¿á gWÜÙÜÊÜ ®æãàw Öæ|(®æ¨Üáª) ®ÜWÜᣤ¨æ! WÜáÖæàÍÜÌÃÜ®æíŸ ÈíWÜÊÜÈÉÆÉ PÝ~Ãæ. ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 20


AÄ¿á¨Ü ÖæãÓÜ Zo®ÝÊÜÚWÜÙÜ®Üá° Öæ~WæWæãÚÔÃÜáÊÜ ËÐÜ¿á ÖæàÙÜáñݤÃæ (A¨æà ±Üâo 66). “C¨Ü®Üá° ¿ÞÃÜã PÜãvÝ ñܱæ³í¨Üá ÖæàÙÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ” G®Üá°ÊÜ AÊÜÃÜ ÊÜÞ£®ÜÈÉ PÝÊÜÂÊÜ®Üá° ÖÜáoárÖÝPÜáÊÜ ñܮܰ ¯ÆáÊæá¿á ŸWæY CÃÜáÊÜ A£àÊÜ BñܾËÍÝÌÓÜ PÝ~ÓÜáñܤ¨æ. ÊÜåèUPÜ ÊÜáÖÝPÝÊÜ ÃÜaÜ®æ G®Üá°ÊÜâ¨Üá ÓÜêg®Ü ±ÜÅQÅÁá G®Üá°ÊÜâ¨ÜPæR Wæãà±ÝÆ ®Ý¿áPÜÃÜá ÖæàÙÜáÊÜ C®æã°í¨Üá ÊÜÞñÜá ×àX¨æ : “ÔÄÓÜí— ®Ü®ÜWæ ¸ÝÀá±ÝsÜ ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ÔÄÓÜí—¿á®Üá° GÇæãÉ Jí¨Üá PÜvæÀáí¨Ü ±ÝÅÃÜí¼Ô ÖæàÙÜá Gí¨ÜÃæ ®Ü¯°í¨Ü PÜÐÜr. DWÝWÜÇæà ®Ý®Üá ÖæàÚÃÜáÊÜíñæ PÜñæ¿á Jí¨Üá ¯©ìÐÜr Zor©í¨Ü ±ÝÅÃÜí¼Ô ®Ý®Üá ÖÝvÜÆá ñæãvÜX¨ÜÃæ ±Ü¨ÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÊÜ|ì®æWÜÙÜá PÜO桨ÜáÃÜá ÓÝÆá ÓÝÇÝX ¯ÆáÉñܤÊæ. PÜñæ¿á ¨ÝÄ¿á®Üá° ×w¨ÜáPæãívÜá ±ÝñÜÅWÜÙÜ PæÆÓÜWÜÙÜ®Üá° ±æäà~ÓÜáñݤ ÖæàÙÜÆá ®Ü®ÜWæ PÜÐÜrÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. D ûÜ|¨ÜÈÉ ÔÄÓÜí—¿á®Üá° ®æ®Ü²ÔPæãÙÜÛÆá ±ÜſᣰԨÜÃæ ®Ü®Ü° ñÜÇæ¿áÈÉ ÓÜÄ¿Þ¨Ü ®æ®Ü±ÜâWÜÙÜã ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ®Ý®Üá ±ÜÅ£¸ÝÄ¿áã ÓÜí—¿á®Üá° ÖæãÓܨÝXÁáà ÖæàÙÜáñæ¤à®æ....” (A¨æà ±Üâo 69) ÊÜåèUPÜ ÊÜáÖÝPÝÊÜÂWÜÙÜ ÓÜíÁãàg®æ¿á ŸWæWæ ÖæãÓܨæãí¨Üá ËáàÊÜÞíÓæ¿á®Üá° ÖÜáoár ÖÝPܸæàPÝX¨æ. ÊÜåèUPÜ PÝÊÜ PÜoárWÜÃÜ®Üá° ¯ÃÜã±ÜPÜÃæí¨Üá, WÝ¿áPÜÃæí¨Üá PÜÃæ¿ááñݤ AÊÜÃÜ ÓÜêg®ÜÎàÆñæ¿á®Üá° ÊÜáÃæWæ ÓÜÄÓÜáÊÜ AûÜÃÜ ËáàÊÜÞíÓæPÝÃÜÃÜ ¯ÆáÊæá Ÿ¨ÜÇÝWÜáÊÜ PÝÆ Óܯ°×ñÜÊÝX¨æ. ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ, ÃÝÊÜÞ¿á|, CÈ¿áv… JwÔÕWÜÙÜíñÜÖÜ PÝÊÜÂWÜÙÜá AûÜÃܱÜäÊÜì PÝƨÜÇæÉà aÝÃÜ| PÜËWÜÚí¨Ü ÃÜbñÜÊÝX ÊÜááí¨æ ÖÜÆÊÜÃÜ ¸ÝÀáWÜÙÜÈÉ ŸÖÜáÃÜã±Ü ñÝÚ AûÜÃÜQRÚ©ÃܸæàPÜá. PÝÊÜ AûÜÃÜ ÃÜã±ÜQRÚ¨Ü ŸÚPÜÊæà AhÝnñÜ PÜñÜêìñÜÌ¨Ü ÓÜãñÜPÜ©í¨Ü ¹vÜáWÜvæ ±Üvæ¨Üá AÊÜÃÜá PÜËWÜÙæ¯ÔPæãívÜÃÜá. PÜáíñÜÈÉ, ¯íñÜÈÉ ÖæãaÜc ÖæãaÜc ÖæãÓÜ PÝÊÜÂWÜÙÜ®Üá° ÓÜêÑrÓÜáÊÜ Ö柺~ ÊÜިܿáÂ, ÊÜÞaÝÃ… Wæãà±ÝÆ ®Ý¿áR, ÃÝÊÜáPÜR ÊÜááWæYàĤ¿áÊÜÃÜ ÓÜêg®Ü ±ÜÅ£»æ¿á®Üá° J²³PæãÙÜáÛÊÜ ÊÜáãÆPÜ A®ÜûÜÃÜÃÜ PÜ˱ÜÅ£»æ¿á®Üá° WèÃÜËÓܸæàPÝX¨æ. Pæã®æ q±Ü³~

ÊÜåèUPÜ PÜËWÜÙÜá ÓÜá©àZì PÝÊÜÂWÜÙÜ®Üá° ±ÜŨÜÍÜì®Ü¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÖæàWæ ±Üâ®ÜÃ…ÓÜêÑrWæ JÙܱÜwÓÜáñݤÃæ G®Üá°ÊÜ ±ÜÅÍæ°Wæ Jí¨Üá ñÝ£ÌPÜñæ¿á®Üá° ÃÜã²Ô¨ÜÊÜ®Üá ËáÇ…ÊÜá®… ±ÝÂÄ GíŸ AÊæáÄPÜ®… ˨ÝÌíÓÜ. ®ÜvÜáÖÜÃæ¿á¨ÜÇæÉà DñÜ £àÄPæãívÝWÜ BñÜ ÊÜáíwst ÊÜåèUPÜ PÝÊÜ ÓÜíÁãàg®Ü ±ÜÅQÅÁá¿á ñÝ£ÌPÜñæ¿á®Üá° ¿ááWæãÓÝÉË¿Þ ¨æàÍÜ¨Ü ÓܸæãìPæãÅàÍÜ®… »ÝÐæ¿á ÊÜåèUPÜ PÝÊÜÂWÜÙÜ ×®æ°Çæ¿áÈÉ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔ¨ÜÊÜÃÜá AÊÜ®Ü ÎÐÜ Bƺp…ì ÇÝv…ì. D ±ÜÅQÅÁá¿á®Üá° PÜáÄñÜá BñÜ ÊÜáíwst ÊÜåèUPÜ ÓÜãñÝÅñܾPÜ Ô¨ÝœíñÜ D ©Óæ¿áÈÉ ÖæãÓÜ ¸æÙÜPÜ®Üá° aæÈÉñÜá. AÊÜ®Ü ±ÜÅPÝÃÜ Jí¨Üá PÝÊÜ ±ÜŨÜÍÜì®Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ WÝ¿áPÜĨÜ᪠PÜË¿Þ¨ÜÊÜ®Üá ÓÜÊÜÞ®Ü ±Ü¨Ü ÊÝPÜÂWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ ±Üâ®ÜÃÝÊÜ£ìÓÜáñݤ®æ. D Ä࣠®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 17

±Üâ®ÜÃÝÊÜñÜì®æWæ JÙÜWÝWÜáÊÜ ÓÜíWÜ£WÜÙæí¨ÜÃæ AíQñÜ®ÝÊÜáWÜÙÜá, WÜá|ÊÝaÜPÜWÜÙÜá PÜáÆPÜÓÜŸáWÜÚWæ ÓÜíŸí—st ±Ü¨ÜWÜÙÜá, PÝÆ ÊÜáñÜᤠÓܧÙÜÊÜ®Üá° ÓÜãbÓÜáÊÜ ÍÜŸªWÜÙÜá. CíñÜÖÜ ±Üâ®ÜÃÝÊÜñÜì®æWæãÙÜáÛÊÜ ±Ü¨ÜWÜáí´Ü®ÜWÜÙÜ®Üá° PܮܰvÜ ÊÜåèUPÜ PÝÊܱÜÃÜí±ÜÃæÀáí¨Ü B¿á᪠vÝ. Ô.G®…. ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ®… AÊÜÃÜá D PæÙÜX®Ü E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜáñݤÃæ. (2007:42) ÊÜÞ¿ÞRÃÜ ÊÜިܱܳ, Öæã®Ü° ÖÜáñܤ, ÊÜáᣤ®Ü hæãàÚWæ, ÖæãÇæ¿áÃÜ Öæã®Ü°¿áÂ, PæÈÕ PÜáÙÜÛ¿áÂ. CíñÜÖÜ Ô¨ÜœÓÜãñÜÅWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü PÝÊÜÂÊÜ®Üá° PÜoárÊÜÊÜÄWæ ÊÜááí©®Ü ÓÝÆáWÜÙÜ®Üá° hæãàwÓÜÆá A®ÜáPÜãÆÊÝWÜáñܤ¨æ, AÐærà AÆÉ PæàÙÜáWÜÄWæ A¥Üì WÜÅ×ÓÜáÊÜâ¨ÜPÜãR A®ÜáPÜãÆÊÝWÜáñܤ¨æ. ÓÜ ã ñÜ Å A¥Ü Ê Ý ŸÖÜ á ÃÜ ã ±Ü W Ü Ù Ü á ÓÜ Ã Ü ± Ü ~ ¿áíñæ Jí¨Ý¨Ü Êæ á àÇæ Jí¨Ü á ÖæOæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÜåèUPÜ PÝÊÜÂÍÜÄàÃÜ ÃÜã±ÜâWæãÙÜáÛñܤ¨æ. CÈÉ PÝÊÜÂÊÜ®Üá° ¯ÃÜã²ÓÜáÊÜÊÜ®Ü ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÓÜÌ¿áí ÓÜã–£ìÊÝX ±Üâ®ÜÃ…ÓÜêÑr PÝÃÜÂÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáñܤ¨æÁáà ÖæãÃÜñÜá C¨Üá Ÿá©œ±ÜäÊÜìPÜ ®Üvæ¿ááÊÜ QÅÁá AÆÉ. ÔıÝvܪ®ÜÊÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô ±ÜÅPÜqst ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ A¨ÜÃÜ ±ÜÅÓݤÊÜ®æ¿áÈÉ vÝ. ÇèÄ ÖÝíPæã AÊÜÃÜá ÊÜåèUPÜ PÝÊÜ ÓÜíÁãàg®Ü QÅÁá¿á ÊæáàÇæ ¸æÙÜPÜá aæÆáÉÊÜ ÊÜÞ®ÜÔPÜ ±ÜsÜ (mental text) G®Üá°ÊÜ ±ÜÄPÜƳ®æ¿á®Üá° ËÊÜÄÓÜáñݤÃæ : ±ÜŨÜÍÜì®Ü ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ÊÝÓܤÊÜ ±ÜsÜÂWÜÙÜá ÃÜã±Üâ ñÝÙÜáÊÜ ±ÜÅQÅÁá¿á®Üá° ®ÝÊÜâ A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜÛÆá Jí¨Üá ŸWæ¿á ±ÜsܱÜäÊÜì aèPÜor®Üá° A¥ÜÊÝ (WÝ¿áPÜ®Ü ®æÇæ¿áÈÉ) PÜ¥Ü®Ü ±ÜäÊÜì Ô§£¿á®Üá° PÜȳÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá. ±ÜsÜ ±ÜäÊÜì aèPÜoár JÙÜWæãÙÜáÛÊÜ AíÍÜWÜÙæí¨ÜÃæ 1. PÜ¥æ¿á ÓÜã§Æ ®ÜPÝÍæ, 2. Zo®Ý Ë®ÝÂÓÜWÜÙÜá, ±ÜÅÊÜááS ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜ ÃÜã±ÜPÜWÜÙÜá, ŸÖÜáÃÜã±ÜWÜÙÜá (multiform), CñÝ©WÜÙÜ®æã°ÙÜWæãÙÜáÛÊÜ ±ÜsÜ ZoPÜWÜÙÜá 3. ±ÜsÜ ¯ÊÜÞì|PæR ÓÜíŸí— st aèPÜoárWÜÙÜá. CÊæÆÉÊÜä Jí¨Üá ËÎÐÜr PÜÅÊÜá¨ÜÈÉ WÝ¿áPÜ®ÜÈÉ AíñÜÓܧÊÝXÃÜáñܤÊæ. D ŸWæ¿á, ÓÜ¨Ý Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ¿á ÓÝ«ÜÂñæÀáÃÜáÊÜ, AíñÜ@Ô§ñÜ ÊÜÞ¨ÜÄ¿á®Üá° ®ÝÊÜâ ‘ÊÜÞ®ÜÔPÜ ±ÜsÜÂ’Êæí¨Üá PÜÃæ¿áŸÖÜá¨Üá. (PܮܰvÜPæR : vÝ. Ô.G®…. ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ®… 2007:43)

BPÜÃÜ ÓÜãb b®Ü°±Ü³ WèvÜ Pæ. 2003 ÓÜíÓÜ¢£ ÔÄ ±ÜÅ : ÊÜᩱÜâ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü, ÊÜáíWÜÙÜWÜíWæãà£Å. ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ®… Ô.G®…. 2007 ÖæãÓÜÊÜáw¿á ÊæáàÇæ aܨÜáÃÜíWÜ ±ÜÅ : Óܱܰ ŸáP… ÖèÓ… ¸æíWÜÙÜãÃÜá. ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 18


¿á®Üá° PÜ¥æ¿á ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ¯ÃÜã²ÓÜáÊÜíñæ ÖæàÚ¨æ. BWÜ AÊÜÃÜá ÓÜÃÜÙÜ ¯ÃÝÆíPÜêñÜ »ÝÐæ¿áÈÉ PÜ¥æ¿á®Üá° ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ÊÜááí¨æ A¨æà »ÝWÜÊÜ®Üá° ÖÝvÜÆá ÖæàÚ¨æ. BWÜ PÜqr ÖæàÚ¨Ü PÝÊÜÂPÜãR ×í¨æ ¯ÃÜã²Ô¨Ü PÜ¥æWÜã CÃÜáÊÜ ÊÜÂñÝÂÓÜ ÓܳÐÜrÊÝX ®Ü®Ü° WÜÊÜá®ÜPæR ŸíñÜá. ÖÝw¨Ü ±ÜsܨÜÈÉ ŸÖÜáÃÜã±Üñæ (multiform), BÆíPÝÄPÜñæ ÖÝWÜã ±Üâ®ÜÃÝÊÜ꣤WæãÙÜáÛÊÜ ÓÝÆáWÜÙÜá ‘ÖæàÚ¨Ü ±ÜsÜÂ’QRíñÜ A¨Ü®Üá° ¼®Ü°ÊÝXÔñÜá. CÈÉ ŸÖÜáÃÜã±Üñæ G®Üá°ÊÜâ¨Üá Bƺp…ì ÇÝv…ì ÖæàÙÜáÊÜ Óܯ°ÊæàÍÜ (Episode)QRíñÜ ¸æàÃæ¿Þ¨Üá¨Üá. ŸÖÜáÃÜã±Üñæ G®Üá°ÊÜâ¨Üá A¨Üá bPÜR bPÜR ÊÜ|ì®æWÜÙÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉÃÜáñܤ¨æ. ÊÜåèUPÜ PÜËWÜÙÜá D ŸÖÜáÃÜã±ÜñæWÜÙÜ ŸÙÜPæ¿á ÊÜáãÆPÜÊæà PÝÊÜÂÊÜ®Üá° ×XYÓÜáñݤÃæ A¥ÜÊÝ PÜáXYÓÜáñݤÃæ. D ‘ŸÖÜáÃÜã±Ü’WÜÙÜá B¿Þ PÝÊÜÂPæR ËÎÐÜrÊÝXÃÜáÊÜâ©ÆÉ. Jí¨Üá PÝÊܨÜÈÉ ŸÙÜÔ¨Üá¨Ü®æ°à C®æã°í¨ÜÃÜÈÉ ŸÙÜÓÜŸÖÜá¨Üá. PÝÊÜ PÜoárÊÜ QÅÁá¿áÈÉ D ŸÖÜáÃÜã±ÜWÜÙÜá ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ±ÝñÜÅÊÜ×ÓÜáñܤÊæ. A¨Ü®æ°à ÇèÄ ÖÝíPæã AÊÜÃÜá ‘ÊÜåèUPÜ PÝÊÜÂWÜÙÜá’ ŸÖÜáÃÜã±ÜñæWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜÊæà EÔÃÝvÜáñܤÊæ Gí¨Üá¨Üá. ŸÖÜáÃÜã±ÜWÜÙÜ AÔ¤ñÜÌ©í¨Ü PÝÊÜ WÝñÜŨÜÈÉ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ BWÜáÊÜâ¨ÜÐærà AÆÉ. PÝÊÜÂPæR Jí¨Üá ŸWæ¿á aÜ Æ ®Ü Î àÆñæ H±Ü ì vÜ á ñÜ ¤ ¨ æ . Jí¨æ à PÝÊÜ Â ¨æ ã ÙÜ W æ ¸æ à Pæ í ¨æ v æ W æ A¨Ü á ÊÜWÝìÊÜOæWæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá A¥ÜÊÝ C®æã°í¨Üá PÝÊܨæãÙÜWÜã PÝ~ÔPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. ÊÜåèUPÜ PÝÊÜ ¸ÝÀá ±ÝsÜ AÆÉ, A¨æãí¨Üá ÓÜêÑrQÅÁá G®Üá°ÊÜ ®Ü®Ü° ±ÜäÊÜì ±ÜÅÊæáà¿áPæR ±ÜäÃÜPÜÊÝX vÝ. b®Ü°±Ü³ WèvÜÃÜá ÔÄÊÜáÖÝPÝÊÜ嬆 PÜË (A¥ÜÊÝ ÖÝvÜáWÝÃÜ) ÊÜÞaÝÃ… Wæãà±ÝÆ ®Ý¿áPÜÃæãí©Wæ ®Üvæst ÓÜí¨ÜÍÜì®Ü A®æàPÜ JÙÜ®æãàoWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜáñܤ¨æ. AÊÜÃÜá E¨ÜœÄÓÜáÊÜ Wæãà±ÝÆ ®Ý¿áPÜÃÜ ÊÜÞñÜá ×àX¨æ: “.... (ÔÄ) ÓÜí—¿á®Üá° ÖÜÆÊÜâ ¸ÝÄ ÖÝw¨ÝWÜ A¨Üá Jí¨æà ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ÔÄÓÜí—¿á ÖÜÆÊÜâ ÃÜã±ÜWÜÙÜ®Üá° ®Ý®Üá ÖÝw¨æªà®æ. PæÆÊÜâ ‘AûÜÃÜ’WÜÙÜá ¹oár ÖæãàWÜáñܤÊæ. PæÆÊÜâ AûÜÃÜWÜÙÜá JqrWæ ÓæàÃÜáñܤÊæ. (AûÜÃÜWÜÙÜá Gí¨ÜÃæ ±Ü¨ÜWÜÙÜá, ÊÝPÜÂWÜÙÜá, ÊÜ|ì®æWÜÙÜá) ÔÄÓÜí—¿á®Üá° ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ÖÝw¨ÝWÜ ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÃÜã±ÜWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¿ááñܤ¨æ. ®Ý®Üá ÊÜáãÃÜá ÃÜã±ÜWÜÙÜÈÉ ÔÄÓÜí—¿á®Üá° ÖÝw¨ÜªÃæ ®Ü¯°í¨Ü PÜÈñÜ C®æã°Ÿº®Üá BÃÜá ÃÜã±ÜWÜÙÜÈÉ ÖÝvÜáñݤ®æ. ÓÜí—¿á®Üá° AÊÜ®Üá JÙæÛ¿á¨Üá&Pæor¨Üá, ¨æãvÜx¨Üá&ÓÜ|¡¨Üá ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. JŸº®ÜÈÉ CÃÜáÊÜ AûÜÃÜWÜÙæà ÊÜáñæ㤟º®ÜÈÉ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜÃÜã GÆÉÃÜã ÔÄÓÜí—¿á®æ°à ÖæàÙܸæàPÜá. ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ ÔÄÓÜí—¿áÈÉ B»ÜÃÜ|WÜÙÜ®Üá° ÊÜ~ìÓÜáÊÜ AûÜÃÜWÜÙÜá ÖæbcÃÜáñܤÊæ....’’ (“hÝ®Ü±Ü¨Ü ûæàñÜÅPÝÃÜ ÖæãÓÜ JÆÊÜâWÜÙÜá’’ ÇæàS®Ü ±Üâo 65) ÎÅà ÊÜÞaÝÃ… Wæãà±ÝƮݿáPÜÃÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° ËÍæÉàÐÜOæ ÊÜÞvÜáÊÜ Êæã¨ÜÆá hÝ®Ü±Ü¨Ü A«Ü¿á®Ü ûæàñÜŨÜÈÉ C£¤àaæWæ Ÿí©ÃÜáÊÜ PæÆÊæäí¨Üá ÖæãÓÜ ÖæãÙÜÖÜáWÜÙÜ®Üá° aÜbìÓÜŸÖÜá¨Üá. vÝ. Pæ. b®Ü°±Ü³WèvÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÇæàS®Ü¨ÜÈÉ ×àWæ ŸÃæ¿ááñݤÃæ : hÝ®Ü±Ü¨Ü ÓÜíÍæãà«Ü®æ¿áÈÉ ÊÜÞ×£¨ÝÃÜ GíŸ ±Ü¨ÜÊæà A±ÜÅÓÜá¤ñÜÊÝWÜáñܤ¨æ.

ÊÜÞ×£¨ÝÃÜ GíŸ ±Ü¨ÜPæR WÜãyÜaÜÁáì GíŸ ±Ü¨Ü¨Ü A¥Üì¨Ü dÝÁá C¨æ. ®ÜÊÜá¾ PÜÇÝ˨ÜÃÜá PæàÊÜÆ ÊÜÞ×£ ¯àvÜáÊÜ WÜãyÜaÜ¿áìÃÜÆÉ. B¨Üá¨ÜÄí¨ÜÇæà PÜÇÝ˨ÜÃÜ®Üá°, ±ÜŨÜÍÜì®ÜPÝÃÜÃÜ®Üá° ‘ÓÜÖÜ»ÝXWÜÙÜá’ ÖÝWÜã ‘ÓÜÊÜá»ÝXWÜÙÜá’ GíŸíñæ WÜÊÜá¯ÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ (A¨æà ±Üâo 66). CíñÜ Ö Ü PÝÊÜ Â ÃÜ a Ü P Ü Ã Ü ® Ü á ° ÓÜ Ö Ü Ó Ü í Íæ ã à«Ü P Ü Ã æ í ¨Ü ã ±Ü Ä WÜ ~ ÓÜ Ÿ ÖÜ á ¨Ü á . D ±ÜÄPÜƳ®æ¿á®Üá° J²³PæãívÝWÜ AÊÜÃÜá ¯àvÜáÊÜ ÊÜÞ×£WÜÙÜá, ËÊÜÃÜWÜÚWæ A«Ü¿á®Ü¨ÜÈÉ GÈÉÆÉ¨Ü ÊÜáÖÜñÜÌ ŸÃÜáñܤ¨æ. GÐæãrà ¸ÝÄ hÝ®Ü±Ü¨Ü A«Ü¿á®Ü¨ÜÈÉ Ë¨ÝÌíÓÜÃÜ hÝn®ÜÊæà hÝn®ÜÊæí¨Üã, AÊÜÃÜá ¯àw¨Ü £àÊÜÞì®ÜÊæà Aí£ÊÜáÊæí¨Üã £Ú¿áÇÝWÜáñܤ¨æ. AÊÜÃÜá ¯àvÜáÊÜ ÊÝÂTÝ娆 & g®Ü±Ü¨Ü ÊÝÂTÝ娆 (Folk exegesis) ŸÖÜÙÜ ÊÜááSÂÊݨÜá¨Üá. ÊÜÞaÝÃ… Wæãà±ÝƮݿáPÜÃÜá ÊÜåèUPÜ PÝÊÜÂÊæäí¨Üá ¼®Ü° ¼®Ü° ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ÖæàWæ ¸æàÃæ ¸æàÃæ BPÜꣿá®Üá° ±Üvæ¿ááñܤ¨æ, J¸æ㺟º PÜÇÝ謆 ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á gñæWæ ±Üvæ¨Ü A®Üá»ÜÊÜ¨Ü WÝyÜñæWÜ®ÜáÓÝÃÜÊÝX ÖÝWÜã ÊÜñÜìÊÜÞ®Ü¨Ü gñæWæ AÊÜ®Üá Öæãí©¨Ü A®ÜáÓÜí«Ý®ÜPÜR®ÜáÓÜÄÔ PÝÊÜ嬆 BÍÜ¿á ÖÝWÜã ÓÜÌÃÜã±Ü¨ÜÇÝÉWÜáÊÜ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWÜÙÜ®Üá° ñÜáíŸ A¥Üì±Üä|ìÊÝX ËÊÜÄԨݪÃæ. ÊÜåèUPÜ PÝÊÜÂÊæäí¨Üá PÝÊÜ PÜoárWÜ®Ü A®Üá»ÜÊÜ ÖÝWÜã ±ÜÅ£»Ý ŸÆPæR ñÜPÜRíñæ ËÓݤÃÜWæãÙÜáÛñܤ¨æ A¥ÜÊÝ ¼®Ü° BÍÜ¿á&BPÜê£WÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¿ááñܤ¨æ G®Üá°ÊÜ £ÚÊÜÚPæ ¿á®Üá° ÊÜÞaÝÃ… Wæãà±ÝÆ ®Ý¿áPÜÃÜá ÖæàÚ¨Üá¨Ü®Üá° vÝ. Pæ. b®Ü°±Ü³WèvÜÃÜá C®æã°í¨ævæ ×àWæ ¨ÝSÈԨݪÃæ. “ÔÄÓÜí—¿á PÜpærWÜÙÜÈÉ Zo®æWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ±ÝñÜÅWÜÙÜ PæÆÓÜWÜÚÊæ. ±ÝñÜÅWÜÙÜ PæÆÓÜWÜÙÜ®Üá° Jí¨Üá AûÜÃܨÜÈÉ (AûÜÃÜWÜÙÜá Gí¨ÜÃæ ±Ü¨ÜWÜÙÜá, ÊÝPÜÂWÜÙÜá, ÊÜ|ì®æWÜÙÜá) A¥ÜÊÝ ÖÜÆÊÜâ AûÜÃÜWÜÙÜÈÉ ËÊÜÄÓÜÆá ÓÝ«ÜÂ˨æ. ÊÜá¨ÜáÊæ, Fo, ËàÙÜ ÖÝPÜáÊÜâ¨Üá CÊÜâWÜÙÜ®Üá° PÜñæ¿á ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ÖæàÙÜáÊÝWÜ Jí¨Üá AûÜÃܨÜÈÉ¿áã ÖÝvÜáÊÝWÜ ÖÜÆÊÜâ AûÜÃÜWÜÙÜÈÉ¿áã ÖæàÙÜáÊÜ ÊÜá®æãà»ÝÊÜ ®Ü®ÜWæ EípÝWÜáñܤ¨æ. D ÊÜá®æãà»ÝÊÜPÜãR ÖÝvÜáWÝÃÜ®Ý¨Ü ®Ü®Ü° Êæç¿áQ¤PÜ A®Üá»ÜÊÜPÜãR ÓÜíŸí«Ü˨æ. ÊÜá¨ÜáÊæ¿á Ë—Ë«Ý®ÜWÜÙÜ®Üá° ŸÆÉ, ËàÙܨæÇæ ÊæáÆáÉÊÜ ÖÜÊÝÂÓÜËÃÜáÊÜ, ¸æàÓÝ¿á ÊÜÞw Wæ㣤ÃÜáÊÜ ÖÝvÜáWÝÃÜ ÔÄÓÜí—¿áÈÉ ®ÜãÃÝÃÜá PæÆÓÜWÜÙÜ®Üá° ËÓݤÃÜÊÝX ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá. BWÜ PÜñæ¿áá ¨æãvÜx¨ÝX ÓÜí— ¿ÞWÜáñܤ¨æ. ÔÄÓÜí—¿á A¨Üá DWÜ CÃÜáÊÜ ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ ×í¨æ ¿ÞÊÝWÜÇæãà JÊæá¾Ááà BXÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ×í©®Ü £ÚÊÜÚPæ ÊÜáñÜᤠÇæãàPÝ®Üá»ÜÊÜWÜÙÜá ÓÜí—¿á WÝñÜÅÊÜ®Üá° ¯¿áí£ÅÓÜáñܤÊæ.” (b®Ü°±Ü³ WèvÜ, 2003, ±Üâo 66) Êæáà騆 Jí¨æãí¨Üá ÊÜÞñÜá PÜãvÝ ÊÜåèUPÜ PÝÊÜÂWÜÙÜÈÉ®Ü ÓÜêg®ÜÎàÆñæ¿á®Üá° ÓÜ ã bÓÜ á ñÜ ¤ Ê æ . ÊÜ å èUPÜ PÝÊÜ Â WÜ Ú Wæ Ô§ Ã Ü ÃÜ ã ±Ü CÃÜ á ÊÜ â ©ÆÉ Ê æ í ¨Ü ã B¿Þ Öæ㣤WÜ®ÜáWÜá|ÊÝX ÖæãÓܨÝX ÃÜã±ÜâWæãÙÜáÛñܤÊæ G®Üá°ÊÜ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ËÐÜ¿á CÈÉ ±ÜÅÓݤ²ñÜÊÝX¨æ. ñÝ®Üá ÔÄÓÜí—¿á®Üá° ÖÝw¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ D ×í¨æ ¿ÞÃÜã PæàÚ

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 15

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 16


PÜÇÝË¨Ü®Ü ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ ÊÜÞ®ÜÔPÜ ±ÜsÜ嬆 ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ÓÜãñÝÅñܾPÜ (formulaic)ñæ¿áÊÝX, ŸÖÜáÃÜã±ÜWÜÙÜÈÉ, ±Üâ®ÜÃÝÊÜ꣤ñÜ ÓÜãñÜÅWÜÙÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ÖÜÃÜÙÜáWÜqrÃÜáñܤ¨æ. ÊÜåèUPÜ PÜËÁ㟺¯Wæ PÝÊÜ ÓÜíÃÜaÜ®æ¿á ÊÜááÖÜãñÜìÊæí¨ÜÃæ ±ÜŨÜÍÜì®Ü¨Ü PÝÇÝÊÜ—. Aí¨ÜÃæ ±ÜŨÜÍÜì®Ü¨Ü ÊÜááÖÜãñÜì¨ÜÇæÉà PÝÊÜ AÊÜñÜÃÜ|WæãÙÜáÛñܤ¨æ. ×í©®ÜÊÜÃÜá ÖÝwPæãívÜá Ÿí¨Üá¨Ü®Üá° XÚ±ÝsÜ J²³ÓÜáÊÜâ¨Üá AÊÜ®Ü PæÆÓÜÊÜÆÉ. PÜ¥ÝWÝ¿áPÜ®æ㟺®Üá ±ÜŨÜÍÜì®Ü¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ PÜñæ¿á®Üá° ÖÝvÝXÓÜáÊÜ ÓÜêÑrÎàÆ PÜÇÝ˨Ü. ×àWÝX ÊÜåèUPÜ PÝÊÜ ¯ÊÜÞìñÜÃÜ®Üá° WÝ¿áPÜÃæí¨æãà PܥݯÃÜã±Ü|PÝÃÜÃæí¨æãà £Ú¿á¨æ ÎÐÜr PÜËWÜÙÜ ÓÜêg®ÜÎàÆñæWæ ®ÝÊÜâ H®Üá ¸æÇæ PæãvÜáñæ¤àÊæÁãà A¨æà ÊÜá®Ü°Oæ¿á®Üá° CÊÜÄWÜã ¯àvܸæàPÝX¨æ. B¨ÜÃæ AûÜÃÜ PÝÊÜ ÃÜaÜ®æ¿á ÓÜãñÜÅPæR JXY¨Ü ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÊÜåèUPÜ PÝÊÜ ÃÜaÜPÜÄWæ D WèÃÜÊÜ¨Ü Óݧ®Ü ¯àvÜÆá J±Üâ³£¤ÆÉ. AÊÜ®Üá/ÙÜá HPÜPÝƨÜÈÉ WÝ¿áPÜ (singer), ±ÜŨÜÍÜìPÜ (performer) ÖÝWÜã PÜË (poet) D ÊÜáãÊÜÃÜ PæÆÓÜÊÜ®Üá° ¯ÊÜì×ÓܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. ÖÝvÜáËPæ, ±ÜŨÜÎìÓÜáËPæ ÊÜáñÜᤠPÝÊÜ ÓÜíÃÜaÜ®æ CÊÜâ AÊܯWæ Jí¨æà QÅÁá¿á ¼®Ü°ÊÜááSWÜÙÜá. ÎÐÜr PÝÊÜ PÜË¿á ±ÜÅ£»ÝŸÆ©í¨Ü BPÝÃÜ ñÜÙæ¨Üá AûÜÃÜQRÚ¨ÜÃæ ÊÜááXÀáñÜá. B¨ÜÃæ ÊÜáípæàÓÝÌËá PÜñæ, gáíg±Ü³®Ü PÜñæWÜÙÜá AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÖæàÙÜáÊÜ ¯àÆWÝÃÜÃÜ, PÝvÜáWæãÆÉÃÜ Ÿ¨ÜáQ®Ü Eñܳ®Ü°. AÊÜÃÜ Ÿ¨ÜáQ®Ü »ÝWÜÊæà BXÃÜáÊÜ ÖÜŸº hÝñæÅ, BaÜÃÜOæWÜÚWÜã D PÝÊÜÂWÜÚWÜã Jí¨Üá ®Üíoá CÃÜáñܤ¨æ. B¿Þ ©®Ü¨Ü Jí¨Üá ÊÜá®ÜÔ§£, ñÝËÃÜáÊÜ ñÝ|, ÓÜáñÜ¤È®Ü ±ÜÅPÜê£, ñÝÊÜâ PÜqr ÖæàÙÜᣤÃÜáÊÜ PÝÊÜÂÊÜ®Üá° PæàÙÜáÊÜÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÔ§£ GÆɨÜÃÜ Joár ´ÜÈñÜ¨Ü ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ PÝÊÜ Êæáç¨æãàÃÜáñݤ BPÝÃÜ ±Üvæ¿ááñݤ ÖæãàWÜáñܤ¨æ. AÊÜÃÜá Cí¨Üá PÜoárÊÜ PÝÊÜ ¯®æ°¿á¨ÜÆÉ. A¨ÜPæR Jí¨Üá ±ÜäÊÜì¯ÎcñÜ ¯«ÝìÄñÜ BPÜê£ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. CÈÉ®Ü PÜË¿á ÊÜÞ®ÜÔPÜ ±ÜsÜ ԧÃÜ ±ÜsÜÂÊÜÆÉ, aÜÃÜ ±ÜsÜÂ. PÜñæ¿á ÖÜí¨ÜÃÜ, ±ÝñÜÅWÜÙÜ WÜá|ÎàÆWÜÙÜá, Zo®ÝÊÜÚWÜÙÜá, ¯ÃÜã±ÜOæ¿á Æ¿á ÊæçË«Ü GÆÉÊÜä ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á ŸÆ©í¨ÝX g®Ü±Ü¨Ü PÜËWæ SbñÜÊÝX £Ú©ÃÜáñܤ¨æ. ±ÜÃÜí±ÜÃæÀáí¨Ü ±Üvæ¨Ü PÝÊÝÂ®Ü á »Ü Ê Ü Ê Ü â ¯WÜ © ñÜ ÓÜ í ¨Ü » Ü ì ¨Ü È É ÊÜ ñ Ü ì ÊÜ Þ ®Ü ¨ Ü aÜ Ö Ü Ã æ ¿ á®Ü á ° ±Ü v æ ¨ Ü á AÊÜñÜÃÜ|WæãÙÜáÛñܤ¨æ. CíñÜÖÜ PÝÊܯÊÜÞìñܮܮÜá° PÜ¥Ý ¯ÃÜã±ÜPÜ, WÝ¿áPÜ GíŸ ÖæÓÜįí¨Ü PÜÃæ¿á¨æ g®Ü±Ü¨Ü PÜËÁáí¨æà PÜÃæ¿ááÊÜâ¨Üá ÖæaÜác ÓÜãPܤ. ÊÜåèUPÜ PÝÊÜÂÊæäí¨ÜPæR PÝÆ¨Ü PÜoár ÖÝPÜáÊÜâ¨Üá ñÜÃÜÊÜÆÉ. B¨ÜÃæ ÎÐÜr ÊÜá®ÜÓÜáÕ PÝÊÜ ÖÜáqr¨Ü PÝÆÊÜ®Üá° ËaÝÄÓÜáñܤÇæà CÃÜáñܤ¨æ. C¨Ü®æ°à ÖæaÜác ÓܳÐÜrÊÝX ÖæàÙܸæàPæí¨ÜÃæ ÎÐÜr PÝÊÜÂÊæ®Üá°ÊÜâ¨Üá ñܮܰ g®Ü¾¨Ü PÝÆÓÜãñÜPÜ©í¨Ü ¯Ÿìí—ñÜÊÝXÃÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ÊÜåèUPÜ PÝÊÜÂÊæäí¨Üá ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ ÖæãÓÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ BËÐÜRÃÜ|WæãÙÜáÛñܤÇæà CÃÜáñܤ¨æ. ÊÜñÜìÊÜÞ®Ü¨Ü ñÜÆÉ|WÜÚWæ ±ÜÅ£Óܳí©ÓÜáñܤÇæà CÃÜáñܤ¨æ. BPÝÃÜ, BÍÜ¿á, ÓÜÌÃÜã±ÜWÜÙÜÈÉ ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ ÖæãÓÜñÜ®ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¿ááñܤÇæà CÃÜáñܤ¨æ. ×àWÝX ÊÜåèUPÜ PÝÊÜÂÊæäí¨ÜÃÜ ¼®Ü° ¼®Ü° ±ÜsÜÂWÜÙÜ®Üá° ±ÝsÝíñÜÃÜWÜÙæí¨Üá ±ÜÄWÜ~Óܨæ, Jí¨Üá JÙæÛ¿á¨Üá C®æã°í¨Üá ÓÝÊÜÞ®ÜÂ

Gí¨Ü á WÜ á |¨Ü È É Íæ Å à~àPÜ Ã Ü | ÊÜ Þ vÜ ¨ æ Jí¨æ ã í¨Ü ® Ü ã ° ÓÜ Ì ñÜ í ñÜ Å ±Ü s Ü Â Êæ í ¨æ à ±ÜÄWÜ~ÓܸæàPÝX¨æ, A¥ÜìÍæãà«ÜPæR ŸÙÜÓܸæàPÝX¨æ. ÊÜáípæàÓÝÌËá A¥ÜÊÝ ÊÜáÇæ ÊÜÞ¨æàÍÜÌÃÜ PÝÊÜ嬆 Jí¨Üá ±ÜsÜ K© PÝÊÜ K©¿ÞÀáñÜá G®Üá°ÊÜí£ÆÉ. Jí¨ÜÄí¨ÜÇæà A¨ÜÃÜ iàÊܨÜÅÊÜÂÊÜ®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜí£ÆÉ. CíñÜÖÜ g®Ü±Ü¨Ü PÝÊÜÂÊÜ®Üá° K¨ÜáÊÜ, WÜÅ×ÓÜáÊÜ ÖÝWÜã A¥æçìÓÜáÊÜ ¯qr®ÜÈÉ ñæÃæ¨Ü ÊÜá®ÜÓÜáÕ CÃܸæàPÝX¨æ. AûÜÃÜ ÓÝ×ñÜ ËáàÊÜÞíÓÜPÜÃÜá ÓÝX¨Ü ÓÜÊæ¨Ü ÖÝ©¿á®Üá° ¹oár ÖæãÓÜ ÖÝ©¿áñܤ ÖæãÃÜÙܸæàPÝX¨æ. Aí¨ÜÃæ ®ÝËàWÜ ¿ÞÃæãà PÜw¨Ü ÃÝgÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÓÝWܨæ ÖæãÓÜ¨Ý¨Ü PÝÆá ÖÝ©WÜÙÜ®Üá° ¯ËáìÔ A¨ÜÃÜÈÉ ÓÝWܸæàPÝX¨æ. ÊÜåèUPÜ PÝÊÜÂÊæ®Üá°ÊÜâ¨Üá WÝ¿áPÜ®æ㟺®Ü ÓÜêg®Ü±ÜÅ£»æÀáí¨Ü ÃÜã±ÜâWæãÙÜáÛÊÜ BÍÜá ÓÜÌÃÜã±Ü¨Ü᪠Gí¨Üá ÖæàÚ¨æ®ÜÐær. ×àWÝX ÊÜåèUPÜ PÝÊÜÂÊæäí¨ÜÃÜ ¯ÃÜã±ÜOÝ Ë«Ý®Ü ÖÝWÜã ÊÜÓÜᤠ¯ÊÜìÖÜOæ GÇÝÉ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ Jí¨æà ÓÜÌÃÜã±Ü¨ÝªXÃܨÜá. Aí¨ÜÃæ Jí¨Üá ŸWæ¿á ÓÜêg®ÝíÍÜ AÈÉÃÜáÊÜâ¨Üá SbñÜ. PÝÊÜ嬆 ÖÜí¨ÜÃܨæãÙÜWæ ®Ý¿áPÜ/®Ý¿áQ¿á ÖÜáoár, ¸ÝÆÂ, ÊÜá¨ÜáÊæ, ÖæÄWæ, ¿áá¨Üœ ñÜ¿ÞÄ, KÇæ ŸÃæ¨Üá ÃÜÊÝ®æ, ¸æàpæ¿á ñÜ¿ÞÄ, ¯ÊÜìÖÜOæ, ÊÜá¨ÜáÊæ ÓܮݰÖÜ, AvÜáWæ¿á ËÊÜÃÜ, A£¦ ÓÜñÝRÃÜ ÊÜááíñÝ¨Ü ÓÜbñÝÅíÍÜWÜÚÃÜáñܤÊæ¿áÐær! ÊÜåèUPÜÊÝX PÝÊÜ PÜoárÊÜ ÓÜêg®ÜÎàÆ PÜÇÝ˨ܮæ㟺®Üá CíñÜÖÜ ¹w ¹w ñÜá|áPÜáWÜÙÜ®Üá° B¿Þ ÓÜí¨Ü»ÜìPÜR®ÜáWÜá|ÊÝX ÊÜááĨÜá PÜoárñݤ®æ. bñÜÅPÜÇÝ˨ܮæ㟺 PæÆÊæà ÃæàTæWÜÙÜÈÉ bñÜÅ ¹wÓÜŸÆÉ®Üá A¥ÜÊÝ A¨Ü®æ°à ŸÖÜáŸWæ¿áÈÉ ËÊÜÃÜ ËÊÜÃÜÊÝX AÆíPÝÃÜWæãÚÓÜŸÆÉ®Üá. ÓÜêg®ÜÎàÆ PÝÊÜ WÝ¿áPÜ®æ㟺®Ü PÝÊÜ ¯ÊÜÞì| PèÍÜÆÂÊÜä C¨æà ŸWæ¿á¨Üá. AÊÜ®ÜÈÉ ÓÜêg®ÜPÜÃÜ|WÜÙÜá A—PÜÊÝX¨ÜªÐÜár AÊÜ®Ü PÝÊÜÂPæR Öæbc®Ü ÍÜQ¤ ÓÜí±Ü®Ü°ÊÝWÜáñܤ¨æ. C¨ÜÄí¨Ü PæàÙÜáWÜÄWæ HPÜñÝ®ÜñæÀáí¨Ü ¹vÜáWÜvæ ¨æãÃæ¿ááñܤ¨æ. PÜáÍÜÆ WÝ¿áPÜ®æ㟺®ÜÈÉ Zo®ÝÊÜÚWÜÙæÆÉ SbñÜÊÝX ¨ÝSÆáWæãíw¨ÜªÃæ, ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á A®Üá»ÜÊÜ ŸÆ©í¨Ü PÜ¥æ¿á®Üá° ÖÝvÝXÓÜŸÆÉ ÓÝÊÜá¥ÜÂì Ô©œÔ¨ÜªÃæ BñÜ ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜÓÜá¤ÊÜ®Üá° ¯íñÜ ®æƨÜÇæÉà PÝÊÜÂÊÝXÓÜŸÆÉ. ÊÜåèUPÜ PÝÊݼÊÜÂQ¤¿á A«Ü¿á®ÜPæR ±ÝÅÁãàXPÜÊÝX Jí¨Üá ñÜíñÜÅÊÜ®Üá° AÙÜÊÜwÓÜŸÖÜá¨Üá. ÊÜáÖÝPÝÊÜ嬆 ÖÝw¨Ü ±ÜsÜ (taped or sung version) ÊÜáñÜᤠÖæàÚ¨Ü ±ÜsÜ (dictated version)WÜÙÜ ñèƯPÜ A«Ü¿á®ÜÊÜ®Üá° ®ÜvæÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ±ÜsÜÂÊæäí¨Üá WÝ¿áPÜ®Ü (PÜË¿á)ÈÉ ÊÜÞ®ÜÔPÜ ±ÜsÜ嬆 ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ÖæàWæ ®æÆÔÃÜáñܤ¨æ, ¸æàÃæ㟺Äí¨Ü GÙÜÊæ¿áÈÉ PÜÈñÜá¨Ü®Üá° ÖæàWæ ±Üâ®ÜÃ…ÓÜíÁãàg®æWæ WÜáÄ ±ÜwÓÜáñݤ®æ, ±ÜŨÜÍÜì®Ü¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ±æÅàûÜPÜÃÜ G¨ÜáÃÜá PÜáÚñæà ©{àÃÜ®æ ÖæàWæ PÝÊÜ ÓÜíÁãàg®æ¿á®Üá° ®ÜvæÓÜáñݤ®æ, ŸÖÜáÃÜã±ÜWÜÙÜ ŸÙÜPæÀáí¨Ü PÝÊÜ嬆 BPÜꣿáÈÉ H®Üá Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ BWÜáñܤ¨æ GíŸ £ÚÊÜÚPæ¿á®Üá° SbñÜ ±ÜwÔPæãÙÜÛÆá A®ÜáPÜãÆÊÝWÜáñܤ¨æ. ®Ý®Üá 1996ÃÜÈÉ ÊÜáíWÜÙÜãÄWæ ÓÜËáà±Ü¨Ü XwPæÃæ ÃÝÊÜáPÜR ÊÜááWæYàĤ¿áÊÜÃÜ ‘ÔıÝvܪ®Ü’ÊÜ®Üá° ÓÜÊÜáWÜÅ ¨ÝSÇÝ£ ®Üvæst ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÔÄ PÝÊÜ嬆 ‘AhæjÃÜ ÓÜí—’

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 13

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 14


PæÆÊÜâ ÊÜááS ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜá 1. ‘Studies in Tuluva history and culture, from the pre-historic times to the modern’ By P.Gururaja Bhat, 1975, published by the author 2. ‘A Comparative study of Tulu dialects’ By K.Padmanabha Kekunnaya, 1994, Rashtrakavi Govinda Pai Research Centre, Udupi. 3. ‘Coastal Karnataka: Studies in the folkloristic and linguistic traditions of Dakshina Kannada region of the western coast of India’ By U.Padmanabha Upadhyaya, 1996, Rashtrakavi Govinda Pai Research Centre, Udupi. 4. ‘A grammar of Tulu: A Dravidian language’ By Sooda Lakshminarayana Bhatt, 1971, 2005, Dravidian Linguistics Association. (Ph. D. dissertation submitted to the University of Wisconsin) 5. ‘Descriptive Analysis of Tulu’ By D.N. Shankara Bhat, 1967, Deccan College Post-graduate and Research Institute, Poona. 6. The Christian Konkani of South Canara- A linguistic analysis, W. Madtha, 1984, Prsaranga, Karnatak University 7. The Konkani language: Historical anf Linguistic Perspectives by N. Nithyananda Bhat, Ela Sunitha, Sukruteendra, Oriental Research Institute, Poona, 2004 8. PÜ®v °Ü Ü »ÝÐæ¿á PÜÈ$³ ñÜ aÜÄñæÅ w.G®…, ÍÜíPÜÃÜ »Üp…, 1995, PÜ®v °Ü Ü ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á, ÖÜí². 9. ‘An outline grammar of Havyaka’ By Shankara Bhat D.N., 1971, Linguistic Survey of India series, Volume 5, published by Deccan College Postgraduate and research Institute, Poona. 10. ‘Clause structure of northern Havyaka Kannada’ (Dravidian): Tangemic Analysis’ By Helen E. Ullrich, 1988, University of Michigan. 11. ‘Havyaka Kannada: Modality and negation’ by Johan Van Der Auwera, Indian Linguistics, Volume 17, 2000.

ÊÜåèUPÜ ÓÝ×ñÜ ÊÜáñÜᤠÓÜêg®ÜÎàÆñæ

±æäÅ. G.Ë. ®ÝÊÜvÜ PÜ®ÝìoPÜ ¦ÁãàÇÝiPÜÇ… ÓÜíÍæãà«Ü®Ý Pæàí¨ÜÅ (¸ÝÓæÇ… ËáÍÜ®…) ŸÆ¾sÜ, ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá&575 001 & : 9449839988

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 11

ÓÜ̱ÜÅ£»æÀáí¨Ü ÓÜêg®ÜÎàÆ ±ÜsÜÂÊæäí¨ÜÃÜ ¯ÊÜ Þ ìñÜ ® Ü ® Ü á ° ÓÝÊÜ Þ ®Ü  ÊÝX PÜ Ë Gí¨Ü á WÜáÃÜá£ÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. Aí¨ÜÃæ GÆÉ ÓÜêg®ÜÎàÆ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ ÖÜáoárWÝÃܮܮÜá° PÜË GíŸ ±Ü¨Ü¨Ü Pæãvæ¿áw ñÜí¨ÜÃæ ñܱݳWܨÜá. ®ÜÊÜá¾ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÓÝÊÜ Þ ®Ü  ÊÝX AûÜ Ã Ü ®æ Ç æ ¿ áÈÉ ÓÜ ê g®Ü Î àÆ A¼ÊÜÂQ¤ ¯àvÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° PÜËWÜÙæí¨Üá WÜáÃÜá£ÓÜ ÇÝWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ŸÖÜáÓÜíTÝÂñÜÃÜã ¯ÃÜûÜÄWÜÙÜã B¨Ü ÊÜåèUPÜPÝÊÜ ÃÜaÜPÜÃÜ®Üá° WÝ¿áPÜÃæí¨æãà PÝÊÜ Â ÊÜ P Ü õ WÜ Ù æ í ¨æ ã à PÜ Ã æ ¿ áÇÝWÜ á ñÜ ¤ ¨ æ . B ÊÜáãÆPÜ ÊÜåèUPÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á ÊÝÄàÓÜá¨ÝÃÜÃÜ ÓÜêg®ÜÎàÆñæ¿á®Üá° ¯ÃÝPÜÄÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. AÊÜÃÜá ±ÜÃÜí±ÜÃæÀáí¨Ü ¨ÜñܤÊÝ¨Ü PÝÊÜÂÊÜ®Üá° ÓܾÃÜ|ÍÜQ¤¿á ŸÆ©í¨Ü ¿ÞÊÜ â ¨æ à Ÿ¨Ü Ç ÝÊÜ O æ À áÆÉ ¨ æ ¯ÃÜã²ÓÜáñݤÃæ Gí¨Üá ®ÜíŸÇÝWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ÊÝÓܤÊÜÊÝX ÊÜåèUPÜPÝÊÜ PÜÇÝ˨ÜÃÜ Óܾ$ê£PæãàÍÜ ¨ÜÈÉ Z¯à»ÜãñÜÃÜã±Ü¨ÜÈÉÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ÓÜêÑrÎàÆ PÝÊÜ PÜÇÝ˨ܮæ㟺 ¯®æ° ÖÝw¨Üá¨Ü®Üá° Cí¨Üá ÖÝvÜáÊÜâ©ÆÉ, DWÜ ÖÝw¨Üá¨Ü®Üá° C®æã°í¨Üá ZÚWæ¿á ŸÚPÜ ÖÝvÜÇÝÃÜ. Jí¨æãí¨Üã ËÎÐÜr BËÐÝRÃÜ. ¿ÞÊÜâ¨æà Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ CÆɨæ ÓݧÀáà ÃÜã±ÜÊÜ®Üá° ñÝÙÜáÊÜâ¨Üá A¨Üá AûÜÃÜ ÃÜã±ÜPæR CÚ¨ÝWÜ ÊÜÞñÜÅ. BWÜ A¨ÜÃÜ ÊÜåèUPÜñæ ®ÝÍÜ ÊÝWÜáñܤ¨æ. ÊÜåèUPÜ PÝÊÜÂÊæäí¨Üá ÓÜêg®ÜÎàÆ PÜË A¥ÜÊÝ ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 12


AÊÜÃÜá, PÜÃÝÊÜÚ PܮܰvÜ¨Ü E±Ü»ÝÐæWÜÙÜ®Üá° GÃÜvÜá WÜáí±ÜâWÜÙÝX ËíWÜwÓÜáñݤÃæ. Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨Üá, PܮܰvÜÊÜ®Üá° PæàÊÜÆ ©Ì£à¿á »ÝÐæ¿ÞX ŸÙÜÓÜáÊÜ ñÜáÙÜá, PæãíPÜ~, ÊÜáÃÝt, ÊÜáÇæ¿ÞÙÜí ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° ñÝÀá®Üáw¿ÞX Öæãí©ÃÜáÊÜÊÜÃÜá ŸÙÜÓÜáÊÜ PܮܰvÜ. GÃÜvÜ®æ¿á¨Üá, Pܮܰvܨæªà Jí¨ÜÆÉ Jí¨Üá ŸWæ¿á®Üá° ñÜÊÜá¾ BvÜá®Üáw¿ÞX Öæãí©ÃÜáÊÜÊÜÃÜá ŸÙÜÓÜáÊÜ PܮܰvÜ. WèvÜ PܮܰvÜ, ÖÝÆQR PܮܰvÜ, ÖÜÊÜÂPÜ PܮܰvÜ, Pæãào PܮܰvÜ, PÜáí¸ÝÃÜ PܮܰvÜ ÊÜááíñÝ¨Ü ŸWæWÜÙÜ®Üá° E±ÜÁãàXÓÜáÊÜÊÜÃÜá D WÜáí²Wæ ÓæàÃÜáñݤÃæ. D ŸWæ¿á PܮܰvÜWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÓÜáÊÜÊÜÃÜá, Jí¨Üá ÓÝËÃÜ ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æÁáà PܮܰvÜ¨Ü ±ÜÅ«Ý®Ü «ÝÃæÀáí¨Ü ¸æà±ÜìorÊÜÃæí¨Üá ÍÜíPÜÃÜ»ÜorÃÜá ÖæàÙÜáñݤÃæ. D »ÝÐæWÜÙÜá ±ÝÅbà®Ü PܮܰvÜ¨Ü A®æàPÜ ±Ü¨ÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÊÝÂPÜÃÜ|ÃÜã±ÜWÜÙÜ®Üá° Cí©WÜã EÚÔPæãíwÊæÁáí¨Üá AÊÜÃÜ A¼±ÝÅ¿á. CÊÜPæR ÖæãàÈÔ¨ÜÃæ, ÖæaÜác ÊæàWÜÊÝX Ÿ¨ÜÇÝXÃÜáÊÜ ±ÜÎcÊÜá PÜ®ÝìoPÜ¨Ü E±Ü»ÝÐæWÜÙÜÈÉ D ÖÜÙæ¿á ÃÜã±ÜWÜÙÜá EÚ©ÆÉ. AÊÜÃÜá, ñÜÊÜá¾ FÖæWæ ®æÃÜÊÝWÜáÊÜ A®æàPÜ E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÙÜ®Üá° ¯àw¨ÝªÃæ. D E±Ü»ÝÐæWÜÙÜ BÙÜÊÝ¨Ü A«Ü¿á®ÜÊÜâ PܮܰvÜ¨Ü aÜÄñæÅ¿á®Üá° PÜáÄñÜ ÊÜááSÂÊÝ¨Ü ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° £ÚÓÜŸÖÜá¨Üá. AÐærà AÆɨæ PæãÃÜWÜÃÜá ÊÜááíñÝ¨Ü ÓÜÊÜáá¨Ý¿áWÜÚWæ ÓæàĨÜÊÜÃÜá ŸÙÜÓÜáÊÜ ÓÜÌñÜíñÜÅ »ÝÐæWÜÙÜÈÉ¿áã ÖÜÙæ¿á PܮܰvÜ¨Ü ÖæhæjWÜáÃÜáñÜáWÜÙÜ®Üá° PÝ|ŸÖÜá¨Üá. ÖÝWæ ®æãàw¨ÜÃæ, DaæWæ vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü ¨Üü| PܮܰvÜ iÇÝÉ ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨Ü A«ÜÂûÜ»ÝÐÜ|¨ÜÈÉ¿áã D ŸWæ¿á E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÙÜ®Üá° ¯àw¨ÝªÃæ. D ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜ ÓÝ×ñÜÂPÜ »ÝÐæWÜÙÜ ÓÜÌÃÜã±Ü¨ÜÈÉ¿áã ¸æàÃæ ¸æàÃæ¿Þ¨Ü ®æÇæWÜÚÊæ. E±Ü»ÝÐæWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÓÜáÊÜâ©ÆÉÊæíŸ £àÊÜÞì®Ü ÊÜÞw A¨ÜPæR ¸æíŸÆ ¯àw¨Ü ÎÊÜÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜÄí¨Ü Êæã¨ÜÇÝX AíñÜÖÜ ¿ÞÊÜ ¹ÓÝñÜã CÆɨæ A®æàPÜ ±ÝŨæàÎPÜ ÊÜáñÜᤠÓÝÊÜÞiPÜ E±Ü»ÝÐæWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÓÜᣤÃÜáÊÜ Cí©®Ü ÇæàSPÜÃÜÊÜÃæWæ ŸÖÜÙÜ ¨æãvÜx ÖÜÃÜÖÜá C¨æ. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ, ÎÅàÊÜᣠÊæç¨æà׿áÊÜÃÜá ñÝÊÜâ ŸÙÜÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá PÜáí¨Ý±ÜâÃÜ PܮܰvÜÊæà ÖæãÃÜñÜá ÖÜÊÜÂPÜÃÜ PܮܰvÜÊÜÆÉÊæí¨Üá ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ ÖæàÚPæãíw¨ÝªÃæ. ¸æãÙÜáÊÝÃÜá ÊÜáÖÜÊÜá¾¨Ü PÜáímß, ¿áÍÜÊÜíñÜ bñݤÆ, ®ÝWÜÊæà~ ÊÜááíñÝ¨Ü ŸÃÜÖÜWÝÃÜÃÜá ñÜÊÜá¾ PÜ¥æ PݨÜíŸÄWÜÙÜÈÉ ñÜÊÜá¾ ÊÜá®æÊÜÞ£®Ü ÊÝPÜÂÃÜaÜ®æ¿á ËÍæàÐÜ WÜá|WÜÙÜ®Üá° PܮܰvÜPæR AÙÜÊÜwÔPæãíwÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. E±Ü»ÝÐæWÜÙÜ ±ÜÅÍæ°¿áá PÜËñæXíñÜ PÜ¥æ PݨÜíŸÄWÜÙÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÖæaÜác ÊÜááSÂÊÝWÜáñܤ¨æ. ñÜáÙÜá˯í¨Ü PܮܰvÜPæR Ÿí©ÃÜáÊÜ Ëáñ椸æçÆá ¿áÊÜáá®ÜPÜR PݨÜíŸÄ¿áã CíñÜÖÜá¨æà PÝÃÜ|WÜÚWÝX ÊÜááSÂÊÝWÜáñܤ¨æ. PÝ®ÝìvÜÃÜ®Üá° ÖæãÃÜñÜá ±ÜwÔ¨ÜÃæ, D iÇæÉWÜÚí¨Ü ±ÜÅÊÜááSÃæ®Ü°ŸÖÜá¨Ý¨Ü ®ÝoPÜPÝÃÜÃÜá ¿ÞPæ Ÿí©ÆÉÊæ®Üá°ÊÜ ±ÜÅÍæ°¿á®Üá° D ®æÇæ¿áÈÉ ±ÜÄÎàÈÓÜÆá ÓÝ«ÜÂ. ÓÜÌñÜ@ PÝ®ÝìvÜÃÜ »ÝÐæ¿áá PÜÃÝÊÜÚ¿á BvÜáÊÜÞ£®Ü PܮܰvÜQRíñÜ ŸÖÜÙÜ ¨ÜãÃܨÜÈÉÁáà EÚ©¨æ. ÊÜ á ®æ ¿ á Öæ ã ÃÜ X ®Ü ÊÜ Â ÊÜ Ö ÝÃÜ W Ü Ù Ü È É AÐÝr X ŸÙÜ Ó Ü ¨ Ü »ÝÐæ ¿ áá ®ÝoPÜ Ê ÝX

JvÜÊÜáãvÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜrÊæà®æãà A¥ÜÊÝ ¿áûÜWÝ®ÜPæR J鬆 ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜá B«Üá¯PÜ ®æÇ¿ æ á ÃÜíWÜ»ã Ü Ëá ÊÜáñÜᤠ®ÝoPÜWÙÜ Ü ÓÜíWÜvÜ PæãíaÜ ¨ÜãÃÜ樆 áÜ ° PݱÝwPæãíwÊæÁãà. ¹.Ë. PÝÃÜíñÜÃÜ gíWÜÊÜá iàÊÜ®ÜÊÜâ Cwà »ÝÃÜñÜÊÜ®æ°à AÊÜÃÜ ÍÝÇæ¿ÞXÔñÜá¤. AÊÜÃÜá, ñÜÊÜá¾ iÇæÉÀáí¨ÜÇæà PÜÈ£¨Ü᪠PÜwÊæáÁáí¨æà ÖæàÙܸæàPÜá. ¯gÊÝX ®æãàw¨ÜÃæ, CíñÜÖÜ ÓÜíÍæãà«Ü®æWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ£ÚÊÜÚPæWÜÙÜá B¿Þ hÝWÜWÜÙÜ JvÜȯí¨ÜÇæà ÊÜáãwŸÃܸæàPÜá A¥ÜÊÝ B hÝWÜPæR JÙÜX®ÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠÖæãÃÜX®ÜÊÜÃÜ ÓÜÖÜÁãàWܨÜÈÉ ®Üvæ¿á¸æàPÜá. HPæí¨ÜÃæ, A®æàPÜ ÓÜÆ ÖæãÃÜX®ÜÊÜÄWæ ŸÖÜÙÜ PÜwÊæá ÓÝüWÜÚí¨Ü ¹àÓÜá £àÊÜÞì®ÜWÜÙÜ®Üá° ñÜÆá±ÜâÊÜ aÜo CÃÜáñܤ¨æ. JÙÜX®ÜÊÜÃÜÈÉ A®æàPÜÄWæ PæãíaÜ »ÝÊÜâPÜÊÝ¨Ü Aíoá ÊÜáñÜᤠA¼ÊÜÞ®ÜWÜÚÃÜáñܤÊæ. CÊæÃÜvÜ®Üã° ËáàÃÜáÊÜ ¨ÝÄ WÜÙÜ®Üá° PÜívÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá. ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° PÜãwÖÝPÜáÊÜ PæÆÓÜ ÊÜááSÂÊݨÜá¨Üá. B¨ÜÃæ, AÊÜâWÜÙÜ®Üá° Jí¨ÜPæãRí¨Üá ÖæãàÈÓÜáÊÜ, ŸÙÜÔPæãÙÜáÛÊÜ, FÖæ, ÓÜíÍæãà«Ü®æ ÊÜáñÜᤠ£àÊÜÞì®ÜWÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ PæÆÓÜÊÜä ˱ÜâÆÊÝX ®Üvæ¿á¸æàPÜá. Cí©®Ü Óܯ°ÊæàÍܨÜÈÉ ñÜáÙÜá, ÖÜÊÜÂPÜ PܮܰvÜ ÊÜááíñÝ¨Ü »ÝÐæWÜÙÜ®Üá° PÜáÄñÝ¨Ü PæÆÓÜÊÜâ ¨æàÍÜ¨Ü ÖæãÃÜX®Ü ˨ÝÌíÓÜÄí¨Ü CíXÉÐ… »ÝÐæ¿áÈÉ ®Üvæ¿áᣤ¨æ. AÊÜâWÜÙÜ®Üá° J²³$PæãÙÜáÛ ÊÜâ¨Üá A¥ÜÊÝ ¯ÃÝPÜÄÓÜáÊÜ ÊÜÞñÜá ÖÝXÃÜÈ, PܯÐÜu ±ÜûÜ WÜÊÜá®ÜPæR ñÜí¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ PæÆÓÜÊÜä ®ÜÊÜá¾ÈÉ ®Üvæ¿áᣤÆÉ. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà D ŸÃæÖÜ¨Ü Pæã®æ¿áÈÉ AíñÜÖÜ PæÆÊÜâ ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ ŸWæY ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° PæãvÜÇÝX¨æ. ®Ý®Üá D »ÝÐÜ|¨ÜÈÉ AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÃÜÊÝX ŸÙÜÔPæãíwÆÉ. AíñÜÖÜ ŸÙÜPæ ÊÜáñÜᤠBÇæãàaÜ®æ¿á ÊÜááí¨ÜáÊÜÄPæ¿áá ¯ÊÜá¾ÈÉÁáà PÜÃÝÊÜÚ¿á ˨ÝÌíÓÜÄí¨ÜÇæà BWÜÈ GíŸ ÖÜíŸÆ ®Ü®Ü°¨Üá. B PæÆÓÜPæR ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÖÝ© ñæãàÄÓÜŸÆÉ Ë¨ÝÌíÓÜÃÜá ¯ÊÜá¾ÈÉÁáà C¨ÝªÃæ. D PæÆÓܨÜÈÉ »ÝÐÝ A«Ü¿á®Ü, ±ÝŨæàÎPÜ A«Ü¿á®Ü, hÝ®Ü±Ü¨Ü A«Ü¿á®Ü, C£ÖÝÓÜ ÊÜááíñÝ¨Ü ÖÜÆÊÜâ ÎÓÜá¤WÜÙÜá JoárWÜãw ¨Üáw¿á¸æàPÝWÜáñܤ¨æ. w.G®…. ÍÜíPÜÃÜ »Üp…, AÊÜáêñÜ ÓæãàÊæáàÍÜÌÃÜ, ¹.G. ËÊæàPÜ Ãæç, i. ÃÝgÍæàSÃÜ, Pæ. ´Ü~ÃÝg, ¿áá.². E±Ý«Ý¿á, ÓÜáÎàÇÝ E±Ý«Ý¿á, ±ÜâÃÜáÐæãàñܤÊÜá ¹ÚÊÜáÇæ, b®Ü°±Ü³$WèvÜ, ÎÊÜÃÝÊÜá ±ÜwPÜRÇ…, ÃÝhÝÃÝÊÜ á Öæ W Ü v æ ÊÜ á áíñÝ¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜ Ã Ü á DWÝWÜ Ç æ à ÊÜ Þ wÃÜ á ÊÜ ÖÝWÜ ã ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ PæÆÓÜ¨Ü ÊÜááí¨ÜáÊÜÄPæÁáà PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ŸÖÜáÊÜááU¿Þ¨Ü ÓÜíÓÜ¢£¿á JvÜÊÜáãvÜáËPæWæ PÝÃÜ|ÊÝWÜáñܤ¨æ. ®Ü®ÜWæ CíñÜÖÜ AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üá° ¨æãÃÜQÔPæãor PÝíñÝÊÜ Ã Ü PÜ ® Ü ° v Ü ÓÜ í Z¨Ü ÃÜ ã ÊÝÄWÜ Ú Wæ ÊÜ á ñÜ á ¤ PÝ¿áìPÜ ñ Ü ì ÄWæ ®Ý®Ü á Má~¿ÞX¨æªà®æ. PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ, D ±ÜŨæàÍÜ¨Ü ÓÜíÓÜ¢£¿á®Üá° ÓÝQPæãÙÜáÛÊÜ PæÆÓÜ¨Ü hæãñæ hæãñæWæ PÜÃÝÊÜÚ¿á ÖæãÃÜX®ÜÊÜÃæãí©WÜã ŸÖÜÙÜ BÃæãàWÜÂPÜÃÜÊÝ¨Ü ÓÜí±ÜPÜìÊÜ®Üá° PݱÝwPæãíw¨æ. ñܮܰ®Üá° £Ú¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠA®ÜÂÊÜ®Üá° AÄ¿ááÊÜâ¨Üá CÊæÃÜvÜã Jí¨æà ®Ý|嬆 GÃÜvÜá ÊÜááSWÜÙÜá.

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 9

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 10


Jí¨ÜÃæãvÜ®æãí¨Üá ÖæãàÈÔ ®æãàw¨ÝWÜÆã £Ú¿áŸÖÜá¨Üá. PÜáÊÜÞÃÜÊÝÂÓÜ, Æü¾àÍÜ ÊÜááíñÝ¨Ü PÜËWÜÙÜ ±ÜÅ»ÝÊÜÊÜâ PܮܰvÜ ¿áûÜWÝ®ÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ CÃÜáÊÜÐÜár ¨ÜorÊÝX ñÜáÙÜá ¿áûÜWÝ®ÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ CÆÉ. ÖÝWæ ®æãàw¨ÜÃæ, Cwà PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÓÜíÓÜ¢£¿á ÊÜáãÆ ®æÇæWÜÙÜÈÉ Jí¨ÝXÃÜáÊÜ ËàÃÜÍæçÊÜ «ÜÊÜáì ÊÜáñÜᤠÊÜaÜ®ÜÓÝ×ñÜÂWÜÙÜ ±ÜÄOÝÊÜá PÜãvÜ D iÇæÉWÜÙÜ ÊæáàÇæ BXÃÜáÊÜâ¨Üá ŸÖÜÙÜ PÜwÊæá. BX®Ü PÝÆ¨Ü PܮܰvܱÜsÜÂWÜÙÜ®Üá° ±ÜÄÎàÆ®æ ÊÜÞw¨ÝWÜÆã D ËÐÜ¿áÊÜâ ¯aÜcÙÜÊÝWÜáñܤ¨æ. PÜÙæ¨Ü Jí¨æÃÜvÜá ¨ÜÍÜPÜWÜÙÜ®Üá° ÖæãÃÜñÜá±ÜwÔ¨ÜÃæ, ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ ŸWæY ŸÃæ©ÃÜáÊÜ PÜÃÝÊÜÚ¿á ˨ÝÌíÓÜÃÜá Pæç¸æÃÜÙæ~Pæ¿áÐÜár ÊÜÞñÜÅ. CÈÉ®Ü ÓÜá«ÝÃÜOÝÊÝ©à aÜoáÊÜqPæWÜÙÜá PÜãvÜ WÝí—àÊÝ¨Ü ÊÜáñÜᤠCíXÉÐ… ˨Ý»ÝÂÓÜ©í¨Ü ÊÜáãwŸí¨ÜÊæà ÖæãÃÜñÜá ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ K©®Ü ´ÜÆÊÝX AÆÉ. CíñÜÖÜ ±ÜÅ»ÝÊÜÊÝX¨Ü᪠ËàÃÜÍæçÊÜÃÜ ÖÝWÜã AÊÜÃÜ ÊÜásÜWÜÙÜ ×wñÜÊÜâ WÜqr¿ÞX¨Üª EñܤÃÜ PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ. D ÊÜÞñÜáWÜÚWæ ®æÃÜÊÜâ ¯àvÜáÊÜ ÓÜíWÜ£Ááí¨ÜÃæ, PÜÃÝÊÜÚ iÇæÉWÜÚWÜã PܮܰvÜ aÜÙÜáÊÜÚWÜÚWÜã CÃÜáÊÜ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ ®æÇæ¸æÇæ. Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÝX, PÜ®ÝìoPÜ¨Ü HQàPÜÃÜ|PÝRX ®Üvæ¨Ü ÖæãàÃÝoWÜÙÜ®Üá° WÜÊÜá¯Ô. PÝíñÝÊÜÃÜ¨Ü D ÓܻݻÜÊÜ®ÜPæR ñÜÊÜᾨæà ÖæÓÜÃÜ®Üá° ¯àwÃÜáÊÜ i®ÜÃÝg ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜ®Üá° ÖæãÃÜñÜá±ÜwÔ¨ÜÃæ aÜÙÜáÊÜÚ¿áÈÉ ®æàÃÜÊÝX »ÝWÜÊÜ×Ô¨ÜÊÜÃÜá PÜwÊæáÁáà. ÊÜáñæ¤ ÊÜÞÊÜáãÈ®Üíñæ ±Üíhæ, WæãàËí¨Ü±æç, PÜvæíWæãàvÜáÉ ÊÜááíñÝ¨Ü PÜËWÜÙÜá PܮܰvܱÜÃÜÊÝ¨Ü PÜËñæWÜÙÜ®Üá° ÃÜbÔ¨ÜÃÜá. C¨Ü®Üá° ¹orÃæ, aÜÙÜáÊÜÚWÜÙÜ ®æÇæ¿áÈÉ PܮܰvܱÜÃÜÊÝ¨Ü ÓÜíZo®æWÜÙÜá PæÆÓÜÊÜÞw¨Ü᪠Aí©WÜã Cí©WÜã PÜwÊæáÁáà. HQàPÜÃÜ|QRíñÜ ÊÜááíbñÜÊÝXÁáà PÜÃÝÊÜÚ¿á A¨ÜÃÜÆãÉ ¨Üü| PܮܰvÜ iÇæÉ¿á g®ÜÃÜá Joár PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ¸æàÃæ ¸æàÃæ »ÝWÜWÜÚWæ ÊÜÆÓæÖæãàWÜáÊÜ ÄÊÝgá Êæã¨ÜÈXñÜá¤. Pݵñæãào&AwPæñæãàoWÜÙÜÈÉ PæÆÓÜÊÜÞvÜáÊÜ PÜãÈWÜÙÝX CÃÜŸÖÜá¨Üá, PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÊÜáãÇæ ÊÜáãÇæWÜÙÜÈÉ ÖæãàpæÆáWÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨Ü ÓÜÊÜáá¨Ý¿áWÜÙÝX CÃÜŸÖÜá¨Üá, ÊÜááí¸æç PÜvæWæ ÊÜÆÓæ ÖæãÃÜo ÊæãWÜËàÃÜ&¹ÆÉÊÜÄÃÜŸÖÜá¨Üá, ¸ÝÂíPÜáWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÖæãÓÜ ÊÜÓÝÖÜñÜáWÜÙÜ®Üá° Óݧ²ÔPæãívÜ PæãíPÜ~WÜÃÜá&ŸíoÃÜá&¸ÝÅÖܾ|ÃÜá CÃÜŸÖÜá¨Üá, Jqr®ÜÈÉ C¨æãí¨Üá ÊÜáÖÝ ÊÜÆÓæ. ÖÝWæ ®æãàw¨ÜÃæ, ñÜÊÜá¾ ÓÜÌíñÜ iÇæÉÀáí¨Ü ÖæãÃÜWæ Ÿ¨ÜáQÃÜáÊÜ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ±ÜÅhæWÜÙÜÈÉ ¨Üü| PܮܰvܨÜÊÜÃÜá ŸÖÜáÓÜíTÝÂñÜÃæ®Üá°ÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ¿ÞÊÜ A®ÜáÊÜÞ®ÜÊÜä CÆÉ. AÐærà AÆÉ, ÖÝWæ ¸æàÃæ PÜvæ ÊÜÆÓæ Öæãà¨ÜÊÜÃÜá AÈÉ¿áã ¿áûÜWÝ®Ü, ñÜáÙÜáÓÜíÓÜRê£, ®ÝWÜÊÜáívÜÆ ÊÜááíñÝ¨Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ñÜÊÜá¾ ÊÜáãÆ®æÇæÁãí©Wæ ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° PݱÝwPæãÙÜÛÆá ±ÜÅ¿áñÜ° ±ÜvÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ, D ÊÜÆÓæ ÊÜáñÜᤠD ÊÜá¯BvÜìÃ… Eñݳ$¨ÜPÜñæWÜÙÜá PܮܰvÜ Ivæíqq Jí¨Ü®Üá° D iÇæÉ¿áÊÜÃÜÈÉ, iÇæÉÁãÙÜWæ ¸æÙæÓÜÈÆÉ. C¨Üá ÓÝ×£WÜÙÜ ÖÜáoár ÓÝÊÜâWÜÙÜ ÊÜÞñÜÆÉ. D iÇæÉ¿áÈÉ¿áã AÈÉÁáà ÊÜáãw ÊÜááÙÜáWÜáÊÜ, ±ÜÅ«Ý®Ü ÊÝׯÁãÙÜWæ ±ÜÅÊæàÍÜ ±Üvæ¿á¨æ, ¸ÝwÖæãàWÜáÊÜ ÖÜÆÊÜâ PÜñæWÝÃÜÃÜá, PÜËWÜÙÜá C¨ÝªÃæ.

iÇæÉÁãÙÜWæ AÊÜÄWæãí¨Üá Ivæíqq C¨æªà CÃÜáñܤ¨æ. ®Ý®Üá ÖæàÙÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá PܮܰvÜ¨Ü IvæíqqÁáà Ë®Ý PܮܰvÜ ÓÝ×£WÜÙÜ AÔ¾ñæ¿áÆÉ. C¨Üá CÃÜáÊÜ ÓÜíWÜ£¿á ¯ÃÜã±ÜOæÁáà Ë®Ý Bûæà±ÜOæ¿áÆÉ. Cí©WÜã EvÜá² iÇæÉ¿áÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜÐÜár PܮܰvÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü ÓÜáñܤÊÜááñܤ ®Üvæ¿ááÊÜâ©ÆÉ. C¨ÜPæR PÝÃÜ|WÜÙÜ®Üá° ÖÜávÜáPÜÆá ŸÖÜÙÜ PÜÐÜr ±ÜvܸæàPÝXÆÉ. (C®æã°í¨Üá ÓÜíWÜ£¿á®Üã° CÈÉ WÜÊÜá¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. PܮܰvÜ aÜÙÜáÊÜÚ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, ¿ÞÊÜâ¨æà aÜÙÜáÊÜÚ¿á ÊÜááíaÜã~¿áÈÉÃÜÆã ¨Üü| PܮܰvÜ iÇæÉ¿á ÓÜÊÜáá¨Ý¿áWÜÙÜá ×ígÄ¿ááñܤÊæ. ÃæçñÜ aÜÙÜáÊÜÚ, ¨ÜÈñÜ aÜÙÜáÊÜÚ, ÊÜá×ÙÝ aÜÙÜáÊÜÚ ÊÜááíñÝ¨Ü ÖÜñÜᤠÖÜÆÊÜâ aÜÙÜáÊÜÚWÜÙÜá CÈÉ ¸æàÃÜãÄÃÜáÊÜâ¨Üá PÜwÊæáÁáà. ÓÝÌñÜíñÜÅ$ aÜÙÜáÊÜÚ¿á A®æàPÜ ®æàñÝÃÜÃÜá CÈÉí¨Ü Ÿí¨ÜÊÜÃݨÜÃÜã C¨ÜÃÜ ±ÜPÜR¨Ü EñܤÃÜ PܮܰvÜ iÇæÉ¿á AíPæãàÇÝ, ÔÃÜÔ, PÜáÊÜápÝ iÇæÉWÜÙÜÈÉ B¨ÜÖÝWæ A¨ÜPæR ÓÝÊÜáá¨ÝÀáPÜ ÓÜÌÃÜã±Ü ŸÃÜÈÆÉ. ±ÜÄÓÜÃÜ aÜÙÜáÊÜÚ¿á ÊÜÞñÜá PÜãvÜ ×àWæÁáà. B¨ÜÃæ ¿ÞÊÜâ¨æà aÜÙÜáÊÜÚ¿á ÓÜíZÐÝìñܾPÜ B¿ÞÊÜáWÜÙÜá ×í¨æ ÓÜĨÜá ÃÜaÜ®Ýñܾ B¿ÞÊÜáWÜÙÜá ÊÜáá®æ°ÇæWæ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá D ±ÜŨæàÍÜPæR ÓÜÖÜgÊæí¨Üá ñæãàÃÜáñܤ¨æ.) B¨ÜÃæ. PܮܰvܨÜÈÉ hÝn®ÜÓÜêÑr¿á ÊÜÞñÜá Ÿí¨ÝWÜ, PÜÃÝÊÜÚ¿á iÇæÉWÜÙÜÊÜÃÜá ¸æàÃæ ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜŨæàÍÜQRíñÜ ÊÜááí¨æÁáà C¨ÝªÃæ. ×àWÝWÜÆá PæÅ$çÓܤ ËáÐÜ®ÜÄWÜÙÜá PæçWæãívÜ ÓÜá«ÝÃÜOæ¿á PæÆÓÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠAíñÜÖÜ PæÆÓÜWÜÚWæ ÓܧÚà¿áÃÜá ñæãàÄst ±ÜÅ£QÅÁáWÜÙÜá PÜãvÜ PÝÃÜ|ÊÝXÃÜŸÖÜá¨Üá. ¯Zíoá, ËÍÜÌPæãàÍÜ, aÜÄñæÅ&»ÜãWæãàÙÜ, ±ÜsܱÜâÓܤPÜ ÃÜaÜ®æ, ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° PÜÇæÖÝPÜáÊÜ PæÆÓÜ, KÇæWÜÄ WÜÅí¥ÜWÜÙÜ ÓÜí±Ý¨Ü®æ ÊÜááíñÝ¨Ü ¿ÞÊÜ ÊÜÆ¿á¨ÜÈÉ¿áã CÊÜÃÜá ÊÜááí¨æÁáà C¨ÝªÃæ. D ÊÜÞñÜá Aí©WÜã ¯g, Cí©WÜã ¯g. ÊÜá¨ÝÅÓ… ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü PܮܰvÜ PæÆÓÜWÜÙÜÈÉ ÔíÖܱÝÆá D ±ÜŨæàÍÜ ©í¨Ü Ÿí¨Ü ˨ÝÌíÓÜÃÜ PæãvÜáWæ. ®ÜíñÜÃÜ¨Ü ²àÚWæWÜÚWæ ÓæàÄ¨Ü ¹.G. ÓÝÇæñÜã¤ÃÜá, ². WÜáÃÜáÃÝg »Üp…, ËÊæàPÜ Ãæç ÊÜááíñÝ¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜÃÜá ñÜáÙÜá®Ýw®Ü C£ÖÝÓÜ ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÜ¢£WÜÙÜ®Üá° BÇæãàaÜ®æ¿á Pæàí¨ÜÅPæR ñÜÃÜÆá ÓÝPÜÐÜár ÍÜÅÊÜáÊÜ×ԨݪÃæ. ×àWæ, PܮܰvÜ aÜÙÜáÊÜÚWÜÙÜÈÉ A®ÝÓÜQ¤ ÊÜáñÜᤠ˨ÜÌñ… PæÆÓÜWÜÙÜÈÉ £àÊÜÅ BÓÜQ¤WÜÙÜ®Üá°. PÜÃÝÊÜÚ iÇæÉWÜÙÜ ÆûÜ|Êæí¨Üá WÜáÃÜá£ÓÜŸÖÜá¨Üá. »ÝÐÝÍÝÓÜ÷¨Ü ®æÇæÀáí¨Ü ®æãàw¨ÝWÜÆíñÜã PÜÃÝÊÜÚ¿á iÇæÉWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠAÈÉÃÜáÊÜ ÖÜñÜᤠÖÜÆÊÜâ E±Ü»ÝÐæWÜÙÜá ŸÖÜÙÜ ¸æÇæ¸ÝÙÜáÊÜ ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° ¯àvÜŸÆÉÊÜâ. PܮܰvÜ »ÝÐæ¿á aÜÄñæÅ¿á®Üá° ÊÜáÃÜÚPÜoárÊÜ ÖÝWÜã A¨ÜÃÜ ÊÜáãÆÃÜã±ÜWÜÙÜ®Üá° ÖÜávÜáQ ñæWæ¿ááÊÜ PæÆÓܨÜÈÉ ñæãvÜXPæãíwÃÜáÊÜ w.G®…. ÍÜíPÜÃÜ»Üp…, ¿áá.². E±Ý«Ý¿á, Pæ.Ë. ®ÝÃÝ¿á| ÊÜááíñÝ¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜÃÜá PܮܰvܨÜÈÉ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX WÜáÃÜá£ÓÜÇÝWÜáÊÜ ¨Üü| ÊÜáñÜᤠEñܤÃÜ GíŸ »æà¨ÜWÜÚXíñÜ ÖæaÜác ÖÜÙæ¿á¨Ý¨Ü ±ÜäÊÜì ÊÜáñÜᤠ±ÜÎcÊÜá GíŸ ®æÇæWÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£Ô¨ÝªÃæ. ÍÜíPÜÃÜ »Üp… AÊÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ PܮܰvÜ¨Ü ±ÜäÊÜì ÊÜáñÜᤠ±ÜÎcÊÜá ±ÜÅ»æà¨ÜWÜÙÜ ®ÜvÜá訆 AíñÜÃÜÊÜâ ÖæaÜác ÖÜÙæ¿á¨Üá ÊÜáñÜᤠÊÜááSÂÊݨÜá¨Üá.

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 7

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 8


×w¿ááÊÜíñÜÖÜáÊÜÆÉ. PÜáÊæí±ÜâÃÜÊÜÃÜ PݨÜíŸÄWÜÙÜÈÉ ŸÃÜáÊÜÐÜár PæãàÚàAíPÜ¨Ü ËÊÜÃÜWÜÙÜá PÜãvÜ PÝÃÜíñÜÃÜ PݨÜíŸÄWÜÙÜÈÉ ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. Jí¨Üá ÊæàÙæ ÖÝWæ ŸÃæ¿áŸÖÜá¨ÝX¨Üª PæÆÊæäÊæá¾ ŸÃæ©ÃÜáÊÜ Öæã®Ü°¿áÂÍæqr, PÜ¿ÞÂÃÜ Qímn|¡ Ãæç AÊÜÃÜá, Pæ¨Üí¸Ýw gñܤ±Ü³$ Ãæç AÊÜÃÜá, g®Ý¨Üì®Ü WÜáPÝìÃÜ AÊÜÃÜá ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜá PÜÃÝÊÜÚ iÇæÉWÜÚí¨Ü Ÿí¨Ü ÊÜááíaÜã~¿á ÇæàSPÜÃÜ ÓÝÈWæà ÓæàÃÜÈÆÉ. AÐærà ¿ÞPæ, ÊæáàÇæ ÖæÓÜÄÔÃÜáÊÜ ÇæàSPÜ&˨ÝÌíÓÜÃÜ®Üá° PÜãvÜ ÖÜÙæ¿á ÊæáçÓÜãÄ®Ü ±ÜūݮܫÝÃæ¿á ±ÝíwñÜÂÊÜâ B±Ü¤ÊÝX ±ÜÄWÜ~ÓÜÇæà CÆÉ. ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áWÜÙÜ ¸æíŸÆËÆÉ©¨ÜªÃÜíñÜã ÊÜááX¨æà ÖæãàÀáñÜá. ÖÝWæí¨Üá ñèÙÜÊÜÓÜíÓÜRê£¿á ŸWæY AÐÝrX ŸÃæ¿á¨Ü D ˨ÝÌíÓÜÃÜá ñÜÊÜᾨæà ñÜÊÜÄ®ÜÈÉ¿áã BWÜíñÜáPÜÃÝXÁáà EÚ¨ÜÃÜá. ×àWæí¨ÜÃæ, ñÜáÙÜáËWæ ñܮܰ¨æà B¨Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£¿áá CÃÜÈÆÉÊæí¨Üá A¥ÜìÊÜÆÉ. Ÿ¨ÜÇÝX, A¨Üá PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÓÝíÓÜ¢£PÜ A«Ü¿á®ÜWÜÙÜÈÉ ñÜ®ÜWæ ÓÜÆɸæàPÝ¨Ü hÝWÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¿áÆá BXÃÜÈÆÉÊæí¨Üá A¥Üì. ÓÜíWÜÅÖÜÊÝX ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ, ŸÖÜá®æÇæWÜÙÜ ÓÜíÓÜ¢£¿á®Üá° »ÝÐæWÜÙÜ®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜ ±ÜŨæàÍÜÊÜ®Üá° HPÜ®æÇæ¿á ÓÜíÓÜ¢£¿ÞX ±ÜÅ£¯—ÓÜáÊÜ PæÆÓÜÊÜâ, PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ¸æàÃæ PÜvæWÜÙÜ ÖÝWæÁáà CÈÉ¿áã ®ÜvæÀáñÜá. EÚ¨Ü PÜvæWÜÚXíñÜ ÖæaÝcXÁáà ®ÜvæÀáñÜá. PÝÃÜíñÜÃÜ PݨÜíŸÄWÜÙÜá, Êæç¨æà׿áÊÜÃÜ PÜ¥æWÜÙÜá, ®ÝWÜÊæà~¿áÊÜÃÜ WÝí— Ÿí¨Ü, w.Pæ. aèo AÊÜÃÜ Ëáñܤ¸æçÆá ¿áÊÜáá®ÜPÜR, Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ ±æç AÊÜÃÜ ÓÜ̱ܰ ÓÝÃÜÓÜÌñÜ ÊÜáñÜᤠÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜ EÆÉíZ®æ PݨÜíŸÄWÜÙÜ®Üá° JqrWæ Coár ®æãàw¨ÝWÜ B iÇæÉWÜÙÜ B«Ü á ¯PÜ ÓÝ×ñÜ Â ¨Ü JÙÜ W Ü v æ C¨Ü á ÊÜ Ã æ W æ PÝ~ÔPæ ã ÙÜ Û ¨æ EÚ©¨Ü á ª , Daæ W æ Êæáç¨ÜÙæ¿áᣤÃÜáÊÜ ñÜáÙÜáÇæãàPÜ¨Ü ÓÜÌÃÜã±ÜÊÜâ ®ÜÊÜáWæ WæãñݤWÜáñܤ¨æ. ÎÊÜÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜÃÜ ŸÃÜ Ê Ü ~ Wæ ¿ áÈÉ Wæ ç ÃÜ á ÖÝgÃÝ¨Ü Çæ ã àPÜ Ê Ü â Êæ ç ¨æ à ׿áÊÜ Ã Ü È É PÝ~ÔPæ ã ívÜ Ã æ , AÊÜÃÜÈÉ¿áã ÊÜáÃæ¿ÞX¨Üª iàÊÜ®Ü PÜÅÊÜáWÜÙÜá ®ÝWÜÊæà~¿áÊÜÃÜ WÝí— Ÿí¨Ü PݨÜíŸÄ¿áÈÉ Êæáç¨ÜÙæ¨ÜÊÜâ. ñÜáÙÜá g®ÜWÜÙÜ Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° Pæàí¨ÜÅÊÝX Öæãí©ÃÜáÊÜ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü PݨÜíŸÄWÜÙÜ BWÜÊÜá®ÜPÝRX ®ÝÊÜâ CÈÉ¿áÊÜÃæWæ PÝ¿á¸æàPÝÀáñÜá. ñÜáÙÜá g®ÝíWܨÜÐÜár ±ÜÅŸÆÊÜÆÉ¨Ü CñÜÃÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿áWÜÙÜ iàÊÜ®ÜÊÜâ PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜÂÇæãàPÜÊÜ®Üá° ±ÜÅÊæàÎÓÜÆá C®æ°ÐÜár PÝ¿á¸æàPæãà £Ú¿á¨Üá. PæãvÜÊÜÃæà ŸÃæ¨Ü PæãvÜÊÜÃÜ Ÿ¨ÜáPÜá C®Üã° ŸÃܸæàPÝX¨æ. D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ËàÃܱܳ$ ÊæãÀáÈ¿áÊÜÃÜ Pæãor ÊÜáñÜᤠñæíŸÃæ PݨÜíŸÄWÜÙÜ®Üá° ÖæÓÜÄÓÜÇæà ¸æàPÜá. CÊæÆÉÊÜä B¿Þ PÜê£WÜÙÜ ÓÝ×ñÜÂPÜ ÊÜåèÆÂÊÜÞ±Ü®Ü¨Ü ±ÜÅÍæ°¿áÆÉ. Ÿ¨ÜÇÝX Jí¨Üá ÓÜí¨Ü»Üì¨Ü »ÝÑPÜ ÊÜáñÜᤠÓÝíÓÜ¢£PÜ ÃÝgPÝÃÜ|¨Ü ±ÜÅÍæ°. PܮܰvÜ »ÝÐæ¿á ŸWæX®Ü ±ÜÄ|£Wæ ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ, PÜÃÝÊÜÚ iÇæÉWÜÙÜÈÉ Jí¨Üá ËÎÐÜrÊÝ¨Ü ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜŸÖÜá¨Üá. PÜ®ÝìoPÜ¨Ü EÚ¨Ü »ÝWÜWÜÙÜÈÉ A¨ÜÃÜ ±Ü Å aÝÃÜ AÐæ ã r í ¨Ü á ±Ü Å ŸÆÊÝXÆÉ . ®Ý®Ü á PÜ ® Ü ° v Ü ±Ü í wñÜ ±Ü Ã Ü í ±Ü Ã æ ¿ á ŸWæ Y ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤ¨æªà®æ, ÖÝWæ ®æãàw¨ÜÃæ, GÐæãrà ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ, ÊÜá«Ü PÜ®ÝìoPܨÜ

A®æàPÜ ÍÝÇæWÜÙÜÈÉ PܮܰvÜ PÜÈÓÜᣤ¨ÜªÊÜÃÜá D iÇæÉWÜÚí¨Ü BÊÜá¨ÝX Ÿí¨Ü PܮܰvÜ ±ÜíwñÜÃæà BXÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. bñÜŨÜáWÜì¨Ü ÓÜËáà±Ü¨ÜÈÉÃÜáÊÜ ÔÄWæÃæ¿áÈÉ ®Ý®Üá ÖæçÓÜãRÇ… PÜÈ¿áᣤ¨ÝªWÜ, AÈÉ PÜÈÓÜᣤ¨Üª ÓÜÊÜìÎÅà ¹. ®ÝÃÝ¿á| ÊÜÊÜáì, Gí.GÓ…. Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ ÍÝÔ÷ ÊÜáñÜᤠPæ.ÎÅà±Ü£ »Üp… D ÊÜáãÊÜÃÜã ¨Üü|PܮܰvÜ iÇæÉÀáí¨Ü Ÿí¨ÜÊÃÜ àæ BX¨ÜªÃáÜ . ®Ü®È °Ü É PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü ŸWæY ²Å࣠BÓÜQ¤WÙÜ ®Ü áÜ ° ¸æÙÔæ ¨Ü AÊÜÃ®Ü áÜ ° ®Ý®Üá ²Å࣠WèÃÜÊÜWÜÚí¨Ü ®æ®æ¿ááñæ¤à®æ. D ±ÜíwñÜÃÜáWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ×Ä¿áÃÜá CíXÉÐ… »ÝÐæ¿áÈÉ ±ÜÄ~ñÜÃæà®Üã AÆÉ. ÓÜíÓÜRêñÜ¨Ü ÊÜÞ¨ÜÄWÜÙæà AÊÜÃÜ PܮܰvÜ PÜÈ¿ááËPæ¿á®Üã° ÃÜã²Ô¨ÜªÊÜâ. B¨ÜÃæ, AÊÜÃÜÈÉ iàÊÜ®ÜPÜÅÊÜá¨Ü ´ÜÆÊÝXÁáà B«Üá¯PÜñæ¿á ÓÜáÙÜáÖÜáWÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜŸÖÜá©ñÜá¤. CÊÜÃæÆÉÃÜã ÊÜá¨ÝÅÓ… ±æÅÔvæ¯ÕWæ ÓæàĨÜÊÜÃÜá. AÈÉ®Ü PܮܰvÜ ±ÜíwñÜ ±Ü Ä àûæ W Ü Ù Ü Ë¨Ý»ÝÂÓÜ PÜ Å ÊÜ á Pæ R JÙÜ W Ý¨Ü Ê Ü Ã Ü á . Êæ á çÓÜ ã ÃÜ á ËÍÜ Ì Ë¨ÝÂÆ¿á¨Ü A«Ý±ÜPÜÊÜWÜì ÊÜáñÜᤠÎûÜ| PÜÅÊÜá¨Ü ÓÜíWÜvÜ AÊÜÄX¨Ü᪨Üá EWÜáÃÜá¸æaÜcX®Ü ÓÜíŸí«ÜÊæà. Óæàw¿Þ±Üâ, ÊÜááÚ¿á, ñæPÜáRíg, PÜvæíWæãàvÜáÉ ÊÜááíñÝ¨Ü ×Ä¿á ˨ÝÌíÓÜÃÜá ÖÝWÜã AÊÜÃÜ A¼±ÝÅ¿áWÜÙÜá ÊæáçÓÜãÃÜá ÃÝgÂ¨Ü Ë¨ÜÌñ… aÜaæìWÜÙÜÈÉ PÝ~ÔPæãÙÜáÛ£¤¨Ü᪨Üá ŸÖÜÙÜ A±ÜÃÜã±ÜÊÝXÁáà. ¯gÊÝX¿áã ŸÖÜáÍÜáÅñÜÃÝX¨Üª WæãàËí¨Ü ±æç AÊÜÃÜ A¼±ÝÅ¿áWÜÙÜ®Üá° Jí¨Üá bqPæ AÆÉ Jí¨Üá ×w E²³$®Ü ÓÜíWÜvÜ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨æà Aí©®Ü ÊÝwPæ¿ÞXñÜá¤. D ¨ÜáÃÜíñÜ¨Ü ÊÜáñæã¤í¨Üá ®æÇæÁáí¨ÜÃæ, D ±ÜíwñÜÃÜá PÜÃÝÊÜÚ¿á ñÜáÙÜáÓÜíÓÜ¢£¿á ÓÜíWÜvÜÊÜä AÐæãrí¨Üá APÜRÃæÀáí¨Ü ¸æÃæ£ÃÜÈÆÉ. ®ÝÊÝÀáñÜá, ®ÜÊÜá¾ ÖÜÊÜÂPÜ/¸ÝÅÖܾ| ÓÜíÓÜRꣿÞÀáñÜá GíŸ ¯ÆáÊÜâ PÜãvÜ CíñÜÖÜ B£¾à¿á WæÙæñÜ®ÜPæR Awx¿ÞXñæ¤í¨Üá ñæãàÃÜáñܤ¨æ. Gí¨ÜÃæ, ¨Üü| PܮܰvܨÜÈÉ B¨Ü ®Ü Ê æ ä à¨Ü ¿ áÊÜ â ñÜ á ÙÜ á ÓÜ í ÓÜ ¢ £¿á®Ü á ° Öæ à Wæ ÊÜ á ñÜ á ¤ GÐÜ á r ±Ü Å »ÝËÔñæ í Ÿá¨Ü ® Ü á ° ÓÜêg®ÜÎàÆÃÝWÜÈ Ë¨ÝÌíÓÜÃÝWÜÈ ¨ÝSÇæ ÊÜÞwÆÉ. WÝÅËáà| PÜêÑÓÜíÓÜ¢£¿áá ñÜ®ÜWæ ËÎÐÜrÊݨÜá¨Ü®Üá° PݱÝwPæãÙÜÛÆá ñÜáÙÜá »ÝÐæ¿á®Üá° Pæàí¨ÜŨÜÈÉ CoárPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá A¯ÊÝ¿áìÊÝXñÜá¤. B Pæàí¨ÜÅÊݨÜÃæãà ñÜáÙÜá˯í¨Ü CíXÉÑ®Ü PÜvæ¿á aÜÆ®æ¿áÈÉ BÓÜPܤÊݨÜÐÜár PܮܰvÜ¨Ü PÜvæWæ WÜÊÜá®Ü ÖÜÄÓÜÈÆÉ. Pæ. Öæã®Ü°¿áÂÍæqr¿áÊÜÃÜíñÜÖÜ A±ÜÊÝ¨Ü WÜÙÜ®Üá° CÈÉ ÊÜáÃæ¿á¸ÝÃܨÜá. B¨ÜªÄí¨Ü, ŸÖÜÙÜ ÖæÓÜÃÜáÊÝÔ¿ÞX¨Üª ±ÜíwñÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿áá PÜÃÝÊÜÚ¿áÈɨܪ ÍæÅàÐÜuñæ¿á ©Ìà±ÜÊæäà A¥ÜÊÝ ÓÜÊÜáá¨Ý¿áWÜÙÜ ÓÜíWÜvÜ ÓÜí±ÜPÜì CoárPæãíw¨Üª ÓæàñÜáÊæÁãà GíŸ ±ÜÅÍæ°¿á®Üá° PÜáÄñÜá ÁãàbÓÜÇæà ¸æàPÜá. B PÝÆ¨Ü B iÇæÉWÜÙÜÈÉ ÖÜáqr¨Ü PܮܰvÜ ŸÃÜÊÜ~Wæ¿áá ñÝ®Üá Ÿ¨ÜáQ¨Üª ±ÜŨæàÍÜ¨Ü Jorí¨Ü¨Ü EWÝÅ|ÊÝXÃÜÈÆÉÊæí¨Üá ÖæàÙÜ¨æ ¸æàÃæ ¨ÝÄÀáÆÉ. ¯g¨ÜÈÉ CÃÜáÊÜ ÖÜÆÊÜâ ÓÜíWÜ£WÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ PæÆÊÜâ ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ ÖæàÙÜÖæãÃÜpÝWÜ, ×w¿áÖæãÃÜpÝWÜ BWÜáÊÜ PæãÃÜñæWÜÙÜ®Üá° CÈÉ WÜÊÜá¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. PÜÃÝÊÜÚ iÇæÉWÜÙÜ AñÜÂíñÜ g®Ü²Å¿á PÜÇæ¿Þ¨Ü ¿áûÜWÝ®Ü¨Ü ¸ÝÅÖܾ~àPÜÃÜ| ÊÜáñÜᤠÍÜã©ÅàPÜÃÜ|WÜÙÜ ŸWæY ®ÜÊÜá¾ PÝÆ¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜÃÜá ËÊÜÄԨݪÃæ. D ÊÜÂñÝÂÓÜÊÜ®Üá° PܮܰvÜ ¿áûÜWÝ®Ü ÊÜáñÜᤠñÜáÙÜá ¿áûÜWÝ®ÜWÜÙÜ®Üá°

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 5

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 6


±ÜŨæàÍÜWÜÙæíŸ ŸWæY A®ÜáÊÜÞ®Ü CÃÜÇÝÃܨÜá. ñÜáÙÜá, PæãíPÜ~, PܮܰvÜ, E¨Üáì, ÊÜáÇæ¿ÞÙÜí, ¸ÝÂÄ »ÝÐæ ÊÜáñÜᤠÖÜñÜᤠÖÜÆÊÜâ XÄg®Ü »ÝÐæWÜÙÜá ÖÝWÜã ¨ÜÈñÜ »ÝÐæWÜÚí¨Ü D iÇæÉWÜÙÜá ¯¹vÜÊÝXÊæ. CÊÜâWÜÙÜÈÉ ñÜáÙÜáÊÜ®Üá° ÖæãÃÜñÜá ±ÜwÔ¨ÜÃæ, ¸æàÃæ ÊÜááS »ÝÐæWÜÙÜá ¨ÝÅËvÜ »ÝÐÝÊÜWÜìPæR ÓæàĨÜÊÜä AÆÉ. ÖÝWæ ®æãàw¨ÜÃæ, ñÜáÙÜá CÈÉ®Ü ŸÖÜáÓÜíTÝÂñÜÃÜ ÊÜá®æÊÜÞñÜá ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, ±ÜŨæàÍÜ»ÝÐæ¿áã Öè¨Üá. AÐærà AÆÉ, A¨Üá »ÜãËá¿áã ÓæàĨÜíñæ ÖÜÆÊÜâ ŸWæ¿á A—PÝÃÜPæàí¨ÜÅWÜÙÜ ÊæáàÇæ ŸÆÊÝ¨Ü ×wñÜÊÜ®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜÊÜÃÜ »ÝÐæ. A¨Ü®Üá° ËáàįÆáÉÊÜ A¥ÜÊÝ Ÿ©Wæ ÓÜÄÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°WÜÙÜá ¿áÍÜÔÌ¿ÞWÜáÊÜ ÓÜí»ÜÊÜ ŸÖÜÙÜ PÜwÊæá. A¨Üá PܮܰvÜ, ñæÆáWÜá, ÊÜáÇæ¿ÞÙÜí ÊÜáñÜᤠñÜËáÙÜáWÜÚWæ ÖæWÜÇæOæ¿ÞX ¯ÆÉ ŸÆÉ ŸÖÜÙÜ E¨ÜªÊÝ¨Ü aÜÄñæÅ¿á®Üã° Öæãí©¨æ. A¨Üá PܮܰvܨæãvÜ®æ Öæãí©ÃÜáÊÜ I£ÖÝÔPÜ ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜáPÝÈPÜ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ ÓÜÌÃÜã±ÜÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ C®Üã° ÓÜí±Üä|ìÊÝX AÄ£ÆÉ. AíñæÁáà ÖÜÊÜÂPÜÃÜ PܮܰvÜ, PÜáí¨Ý±ÜâÃÜ PܮܰvÜ ÊÜááíñÝ¨Ü CÈÉ®Ü E±Ü»ÝÐæWÜÙÜá PݱÝwPæãívÜá Ÿí©ÃÜáÊÜ, EÚ¨Ü PÜvæ AÚÔÖæãàXÃÜáÊÜ WÜáÃÜáñÜáWÜÙÜ®Üã° ®ÝË®Üã° Cw¿ÞX PÜívÜáPæãíwÆÉ. D ±ÜŨæàÍÜÊÜâ, »ÝÐæWÜÙÜíñæÁáà «ÜÊÜáìWÜÙÜ/hÝ£WÜÙÜ ÓÜí—»ÜãËá¿áã Öè¨Üá. CÓÝÉí «ÜÊÜáì ÊÜáñÜᤠPæÅ$çÓܤ «ÜÊÜáìWÜÙÜá ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, ÊÜÞñÜê±ÜÅ«Ý®Ü ®æÇæWÜÙÜá, »ÜãñÝÃÝ«Ü®æ, ñèÙÜÊÜÓÜíÓÜRê£ ÊÜáñÜᤠXÄg®ÜÃÜ ÓÜí±ÜŨݿáWÜÙÜá ×í¨Üã«ÜÊÜáìÊæí¨Üá PÜÃæ¿áÇÝWÜáÊÜ ¸ÝÉíPæp… ±Ü¨ÜPÜãR ÖæãÓÜ B¿ÞÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÓæàÄÔÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ®ÝÊÜâ WÜÊÜá¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. CÈÉ A¨Üá PÜíŸÙÜ, ®ÝWÜÊÜáívÜÆ, PÝvÝ®Ýo, PæãàÚ AíPÜ ÊÜááíñÝ¨Ü A®æàPÜ WÜáÃÜáñÜáWÜÚí¨Ü ÃÜã²ñÜÊÝX¨æ. CÓÝÉí ÊÜáñÜᤠPæÅ$çÓܤ «ÜÊÜáìWÜÙÜá PÜ®ÝìoPÜ¨Ü CñÜÃævæWÜÙÜÈÉ ±Üvæ©ÃÜáÊÜ ÆûÜ|WÜÚWÜã D iÇæÉWÜÙÜ ÊÝÓܤÊÜPÜãR A±ÝÃÜ AíñÜÃÜ˨æ. CÈÉ E¨Üáì »ÝÐæ¿á ŸÙÜPæ PÜwÊæáÁáí¨æà ÖæàÙܸæàPÜá. CÈÉ ±ÝÅoÓÜríoÄWæ ÖæãàÈÔ¨ÜÃæ, ÃæãàÊÜá®… PÝÂ¥æãÈP… aÜa…ì ÊæáàÆáWæç ±Üv橨æ. Êæã¨Üȯí¨ÜÆã ®Üvæ¨ÜáŸí©ÃÜáÊÜ PÜvÜÈ®Ýaæ¿á ÊÝ~gÂÓÜíŸí«ÜWÜÙÜá A®ÜÂÓÜíÓÜRê£WÜÙÜ BÊÜá©®Ü ÓÝ«ÜÂñæWÜÙÜ®Üá° ÖæaÜác ÊÜÞwÊæ. A©ÃÜÈ, D GÆÉ ÆûÜ|WÜÙÜá PÜ®ÝìoPÜ¨Ü CñÜÃÜ »ÝWÜWÜÙÜÈÉ ×àWæ PÜívÜáŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. PÜ®ÝìoPÜÊÜ®Üá° Zor¨Ü PæÙÜWæ ÊÜáñÜᤠZor¨Ü ÊæáàÇæ Gí¨Üá ËíWÜwÔÃÜáÊÜ ±ÜÎcÊÜá ZorWÜÙÜã D ˨ÜÂÊÜÞ®ÜPæR PÝÃÜ|Êæà. ¸æor, PÝvÜá ÊÜáñÜᤠPÜvÜÆáWÜÙÜá PÜÃÝÊÜÚ¿á iÇæÉWÜÙÜ®Üá° Pæãàpæ¿áíñæ BÊÜÄÔPæãívÜá A¨ÜÃÜ ÓÜíÓÜRꣿáá AaÜcÚ¿á¨Üíñæ EÚ¿áÆá PÝÃÜ|ÊÝX¨ÜªÊÜâ. ÊÜááí¸æç ÊÜáñÜᤠ¸æíWÜÙÜãÄWæ ñæÃæ©ÃÜáÊÜ Öæ¨ÝªÄWÜÙÜã PÜÃÝÊÜÚ¿á Joár aÜÄñæÅ¿á ®æÇæ¿áÈÉ ®æãàw¨ÝWÜ £àÃÜ C£¤àb®ÜÊÜâ. C¨ÜáÊÜÃæWæ ÖæàÚ¨Ü ÓÜíWÜ£WÜÙÜ ±ÜÄOÝÊÜáÊÝX, CÈÉ®Ü »ÝÐÝ Óܯ°ÊæàÍÜÊÜâ ËÍæàÐÜÊÝ¨Ü ±ÜÄÎàÆ®æWæ AÖÜìÊÝX¨æ. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ®ÝÊÜâ PܮܰvÜÊÜ®Üá° ÓÜíÓÜRêñÜ, CíXÉÐ…, ×í©, E¨Üáì, ñÜËáÙÜá ÊÜááíñÝ¨Ü »ÝÐæWÜÙÜá ÍæãàÐÜOæ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ŸWæY ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñæ¤àÊæ. PܮܰvÜ¨Ü AÔ¤ñÜÌPæR Awx Ÿí©¨æÁáí¨Üá PæãÃÜWÜáñæ¤àÊæ, BñÜíPÜ

±ÜvÜáñæ¤àÊæ. PܮܰvÜÊÜ PݱÝvÜá PܮܰvÜ¨Ü PÜí¨Ý Gí¨Üá ®ÜÊÜá¾ PÜËWÜÙÜá ÖÝvÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ, CíXÉÐ…, ÓÜíÓÜRêñÜ ÊÜááíñÝ¨Ü ¨æãvÜx Ëáà®ÜáWÜÙÜ G¨ÜáÃÜá bPÜR Ëá௮Üíñæ PÝ|áÊÜ PܮܰvÜÊÜâ, ¨Üü| PܮܰvܨÜÈÉ ÓÜÌñÜ@ ñÝ®æà ¨æãvÜx Ëá௮Üíñæ ÊÜ£ìÔ CñÜÃÜ »ÝÐæWÜÙÜ »ÝÐݱÜÅ»æà¨ÜWÜÙÜ ¸æÙÜÊÜ~WæWæ Awx Ÿí©¨æÁáà®æãà Gí¨Üá ®ÜÊÜáWæ ñæãàÃÜáñܤ¨æ. PæÆÊÜâ E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÙÜ®Üá° ®æãàvæãà|. ñÜáÙÜá CÈÉ®Ü ŸÖÜáÓÜíTÝÂñÜÃÜ ÊÜá®æÊÜÞñÜá B¨ÜÃÜã ñÜáÙÜá ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨ÜÈÉ ÎûÜ| ±Üvæ¿ááÊÜ AÊÜPÝÍÜ AÈÉ®Ü ÊÜáPÜRÚWæ Cí©WÜã ¨æãÃÜQÆÉ, ¨æãÃæ¿ááÊÜ ÓÜí»ÜÊÜÊÜä CÆÉ. PæãíPÜ~WÜã C¨æà ŸWæ¿á A®Ý¨ÜÃÜÊæà ¨æãÃæ£ÃÜáÊÜâ¨Üá. A©ÃÜÈ, ñÜáÙÜá »ÝÐæ ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÜ¢£WÜÙÜ®Üá° Jí¨Üá A«Ü¿á®Ü ËÐÜ¿áÊÝX PÜÈ¿ááÊÜ AÊÜPÝÍÜÊÜä CÈÉ®Ü PÝÇæàgáWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÓÝ°ñÜPæãàñܤÃÜ Pæàí¨ÜÅWÜÙÜÈÉ¿áã CÆÉ. (£àÃÜ C£¤àaæWæ AíñÜÖÜá¨æãí¨Üá bPÜR AÊÜPÝÍÜÊÜâ J¨ÜXŸí©¨æ Ááí¨Üá PæàÚ¨æ) ñÜáÙÜá »ÝÐæ, ÓÜíÓÜRê£ ÊÜáñÜᤠÓÝ×ñÜÂWÜÙÜ®Üá° ËÐÜ¿áÊÝX ñæWæ¨ÜáPæãívÜá Gí.G. ±Ü¨ÜË ±Üvæ¿ááÊÜ ÓÜí»ÜÊÜÊÜíñÜã ¨ÜãÃܨÜÈÉÁáà EÚÀáñÜá. PæãíPÜ~ ÖÝWÜã C¨ÜÃÜ ®æÃæ iÇæÉ¿á¨æà B¨Ü PæãvÜWÜá »ÝÐæ¿á PÜ¥æ¿áã C¨ÜQRíñÜ ¼®Ü°ÊÜÆÉ. D »ÝÐæWÜÚWæ ȲÀáÆÉÊæ®Üá°ÊÜ Ô¨Üœ EñܤÃÜÊÜâ ±ÜÅÍæ° PæàÙÜáÊÜ Êæã¨ÜÇæà ÖÝgÃÝWÜáñܤ¨æ. CÈÉ®Ü ±ÜsܱÜâÓܤPÜWÜÙÜÈÉ CÈÉ®Ü ŸÖÜáÓÜíÓÜRê£WÜÙÜ ±ÜÄaÜ¿áÊÜ®Üá° ÊÜÞwPæãvÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°ÊÜâ GÐÜrÃÜÊÜáqrWæ ®Üv橨æÁá®Üá°ÊÜ ±ÜÅÍæ°WÜã ¯ÃÝÍݨݿáPÜÊÝ¨Ü EñܤÃÜÊæà ¨æãÃæ¿ááñܤ¨æ. CÈÉ®Ü ÓÜíÓÜ¢£ ËÊÜÃÜWÜÙÜ ÓÜíWÜÅÖÜPÝ¿áì¨ÜÈÉ¿áã WÜí¼àÃÜÊÝ¨Ü BÓÜQ¤¿á®Üá° ñæãàÄÔÃÜáÊÜÊÜÃÜá PÜãvÜ «ÜÊÜáìÓܧÙÜ¨Ü ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜá, EvÜᲿá Gí.i.Gí PÝÇæài®ÜÊÜÃÜá, ÊÜá~±ÝÆ¨Ü Ëg¿á®Ý¥Ü ÍæOæç AÊÜÃÜá ÊÜááíñÝ¨Ü TÝÓÜXà ÓÜíÓæ§WÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÊÜÂQ¤WÜÙæà Ë®Ý g®ÜÃÜá BÄÔ ñÜí¨Ü ÓÜPÝìÃÜWÜÙÜÆÉ. ÓÝPÜÐÜár ±ÜÅŸÆÊÝ¨Ü PÜÃÝÊÜÚ iÇæÉWÜÙÜ ±Ývæà ×àWÝ¨Ü ÊæáàÇæ, PÜ®ÝìoPÜ¨Ü CñÜÃÜ »ÝWÜWÜÙÜ QÃÜá»ÝÐæWÜÙÜ ÖÝvÜá±ÝvÜá WÜÙÜ®Üá° ®ÝÊÜâ F×ÓÜŸÖÜá¨Üá. Jqr®ÜÈÉ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ, PܮܰvÜÊÜâ, A¨ÜÃÜÈÉ¿áã Ÿ¿áÆáÔàÊæá¿á ÎÐÜr PܮܰvÜÊÜâ PÜÃÝÊÜÚ iÇæÉWÜÙÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ¨Ü¸ÝºÚPæ ®Üvæst »ÝÐæ¿ÞX¿áã C¨æÁá®Üá°ÊÜâ¨Üá Óܳ$ÐÜrÊÝ¨Ü ËÐÜ¿á. ÖÝWæ ®æãàw¨ÜÃæ, B«Üá¯PÜ PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜÂPæR PÜÃÝÊÜÚ¿á iÇæÉWÜÙÜ PæãvÜáWæ¿áá ˱ÜâÆÊÝX¨æÁáí¨Üá GÆÉÃÜã J±Üâ³$ñݤÃæ. ±Üíhæ, WæãàËí¨Ü ±æç, Gí.G®…. PÝÊÜáñ…, PÜvæíWæãàvÜáÉ, ÊÜááÚ¿á, Óæàw¿Þ±Üâ, PÝÃÜíñÜ, AwWÜ, Êæç¨æà× ÊÜááíñÝ¨Ü ×Ä¿áÃÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° GÆÉÃÜã ÖæàÙÜáñæ¤àÊæ. ±Üíhæ¿áÊÜÃÜ Pæãàq aæ®Ü°¿á ±Ývܪ®Ü¨Ü ŸWæY PÝÃÜíñÜÃÜ ŸÃæÖÜ ÊÜááíñݨÜÊÜ®Üá° ÖæÓÜÄÓÜáñæ¤àÊæ. B¨ÜÃæ CÈÉÃÜáÊÜ PæÆÊÜâ ÓÜãûÜ$¾WÜÙÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ËÊÜÃÜÊÝX aÜaæì ÊÜÞwÆÉ. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ, CÊÜÃÜÈÉ ¿ÞÃÜã ñÜáÙÜáÊÜ®Üá° ÊÜÞñÜê»ÝÐæ ¿ÞX Öæãí©ÃÜáÊÜÊÜÃÜÆÉ. PæãíPÜ~ CÃÜŸÖÜá¨Üá ñÜáÙÜá AÆÉ. ¿ÞÊÜ A±ÜÊݨÜÊÜä CÆɨÜíñæ CÊÜÃæÆÉÃÜã ¸ÝÅÖܾ|ÃÜá A¥ÜÊÝ ÓÝÃÜÓÜÌñÜ ¸ÝÅÖܾ|ÃÜá. CÊÜÃÜ ŸÃÜÊÜ~Wæ¿áÈÉ PÜívÜáŸÃÜáÊÜ iàÊÜ®ÜÍæçÈ ÊÜáñÜᤠËÊÜÃÜWÜÙÜá Jorí¨Ü¨ÜÈÉ ñÜáÙÜá®Ýw®Ü ÓÜíÓÜ¢£Wæ Pܮܰw

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 3

®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 4


PÜ®v °Ü Ü ÊÜáñÜᤠ¨Üü| PÜ®v °Ü Ü

vÝ. Öæa….GÓ…. ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ÃÝÊ… ®Üí. 7, "ÎÅàÊÜÞñÝ' 15®æà PÝÅÓ… 5®æà ÖÜíñÜ hæ.². ®ÜWÜÃÜ, ¸æíWÜÙÜãÃÜá & 560 078 & : 9845906527

PÜ®ÝìoPÜ樆 áÜ ° PÜáÄñÜ ŸÖÜá±ÝÆá bíñÜ®Wæ ÙÜ áÜ , PÜÙæ¨Ü ®ÜãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ. GÆÉÄWÜã ÓÝÊÜޮܠÊæ®Ü°ÇÝ¨Ü Jí¨Üá PܮܰvÜ ÓÜíÓÜ¢£¿á Pæàí¨ÜÅ©í¨Ü ÖæãÃÜoá, ¯«Ý®ÜÊÝX, ÖÜÆÊÜâ ŸWæWÜÙÜ ±ÝŨæàÎPÜ ÓÜíÓÜ¢£WÜÙÜ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü PÜvæWæ aÜÈÔÊæ. Jí¨Üá Wæãñݤ¨Ü ±ÜŨæàÍÜ¨Ü ÓÜíÓÜ¢£ G®Üá°ÊÝWÜÆã hÝ£, »èWæãàÚPÜ ±ÜÄÓÜÃÜ, iàÊÜ®Ü ÍæçÈ, C£ÖÝÓÜ ÊÜááíñÝ¨Ü ÓÜíWÜ£WÜÙÜ ´ÜÆÊÝX PÜívÜáŸÃÜáÊÜ ÊÜÂñÝÂÓÜWÜÙÜ®Üá° ÇæPÜRPæR ñæWæ¨ÜáPæãívÝWÜ ÓÜíÓÜ¢£¿á C®æ°Ðæãrà ®æÇæWÜÙÜ CÃÜáËPæ¿á®Üá° ®ÜÊÜáWæ ¯aÜcÙÜ ÊÝX PÝ|áñܤ¨æ. CÊÜâWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ, ÊæáàÆá&QàÙÜá WÜÙÜ AíñÜÃÜËÆÉ, CÃܸÝÃܨÜá GíŸ £ÚÊÜÚPæ¿áá ¯«Ý®ÜÊÝX ÊÜáãwŸÃÜᣤ¨æ. B¨ÜÃæ, ©®Ü©®Ü¨Ü ®Ü v Ü Ê Ü Ú Pæ ¿ áÈÉ , EñÜ ¤ Ê Ü á Êæ í ¨æ ã à, ±Ü Å £Ðæ u ¿ á PÜáÃÜáÖÜá Gí¨æãà £Ú¿áÇÝ¨Ü ÓÜíÓÜRꣿá®Üá° ®ÜPÜÆá ÊÜÞvÜáÊÜ PæÆÓÜWÜÙÜá ®Üvæ¨æà CÃÜáñܤÊæ. CíñÜÖÜ ®ÜvÜÊÜÚPæ¿áá ÊÜÞÃÜáPÜpær¿á ÊÜáñÜᤠÖÜ | PÝ暴 Aíñæ Á áà ÊÜ Þ «Ü  ÊÜ á WÜ Ù Ü JñÜ ¤ v Ü WÜÚí¨ÜÆã ÃÜã±ÜâWæãÙÜáÛñܤ¨æ. CíñÜÖÜ aÜÆ®ÜÊÜÆ®Ü WÜ Ù Ü È É ÓÜ Ê Ü á á¨Ý¿áWÜ Ù Ü ®Ü v Ü Ê Ü Ú Pæ W Ü Ú WÜ ã Ÿá©œiàË&PÜÇÝ˨ÜÃÜ ¯ÆáÊÜâWÜÚWÜã ®ÜvÜáÊæ ¯PÜoÊÝ¨Ü ÓÜíŸí«ÜÊæà®Üã CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. Jí¨Üá ±ÜŨæàÍÜ¨Ü »èWæãàÚPÜ ÆûÜ|WÜÚWÜã ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ »ÝÐæWÜã CÃÜáÊÜ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ®Üá° ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 1

PÜáÄñÜá ®ÝÊÜâ C®Ü°ÐÜár BÙÜÊÝX BÇæãàaÜ®æ ÊÜÞvܸæàPÝX¨æ. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ, PÜÃÝÊÜÚ¿á PܮܰvܨÜÈÉ PÜívÜáŸÃÜáÊÜ ±Ü¨ÜWÜÚWÜã Ÿ¿áÆáÔàÊæá¿áÈÉ ŸÙÜPæ¿ÞWÜáÊÜ ±Ü¨ÜWÜÚWÜã ŸÖÜÙÜ AíñÜÃÜËÃÜáñܤ¨æ. AÐærà AÆÉ, PÜÃÝÊÜÚ¿áÈÉ ŸÙÜPæ¿áÈÉÃÜáÊÜ ÓÝËÃÝÃÜá ±Ü¨ÜWÜÙÜá Ÿ¿áÆáÔàÊæá¿á g®ÜÄWæ AWÜñÜÂÊæà CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ PÜvÜÈ®ÜÈÉ ÔWÜáÊÜ ÖÜÆÊÜâ ŸWæ¿á Ëáà®ÜáWÜÙÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜá PÜvÜ騆 Ÿ©¿áÈÉ ÊÝÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÄWæ ¸æàPÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜÄWÜÐærà ¸æàPÜá. AíñæÁáà EñܤÃÜ PܮܰvÜ¨Ü ÖÜÊÜÂPÜ ¸ÝÅÖܾ|ÃÜ AwWæÊÜá®æ¿áÈÉ ñÜ¿ÞÃÝWÜáÊÜ ®ÜãÃæíoá £íw£à¥ÜìWÜÙÜ ÖæÓÜÃÜá ÊÜáívÜ嬆 JPÜRÈWÜÄWæ GÐÜrPÜãR ¸æàvÜ. AÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿á ¸ÝvÜão¨Ü ËÊÜÃÜWÜÙÜá CÊÜÄWæ ¸æàvÜ. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà ±ÜÅ£Áãí¨Üá ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ¿áã »ÝÐæ¿áá A¨ÜÃܨæà B¨Ü ÖæãÓÜ ÖÜáor®Üá° ±Üvæ©ÃÜáñܤ¨æ. CÊÜâWÜÙÜ®Üá° E±Ü»ÝÐæWÜÙæí¨Üá PÜÃæ¨Üá¹orÃæ H®Ü®Üã° ÖæàÚ¨Üíñæ BWÜáÊÜâ©ÆÉ. HPæí¨ÜÃæ »ÝÐæ G®Üá°ÊÜâ¨Üá PæàÊÜÆ ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉÃÜáÊÜ ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®Üá° C®æã°ŸºÄWæ ÖæàÙÜáÊÜ E±ÜPÜÃÜ| AÆÉ. A¨Üá ñܮܰ®Üá° ŸÙÜÓÜáÊÜ g®ÜÃÜ aÜÄñæÅ, «ÜÊÜáì, ÓÜíÓÜRê£ ÊÜáñÜᤠŸ¨ÜáQ®Ü ÖÜÆÊÜâ ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° ñܮܰ JÙÜWæ AvÜXÔPæãíwÃÜáÊÜ Jí¨Üá ±ÜűÜíaÜ. A¨Ü®Üá° CÔ÷ ÊÜÞw Jí¨æà ŸWæ¿á PܮܰvÜÊÝX Öæãí©ÓÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ, B ±ÜűÜíaÜWÜÙÜ®Üá° ÖÝÙÜáWævÜרÜíñæÁáà ÓÜÄ. ÖÝWæ ®æãàw¨ÜÃæ, »ÝÐæ¿áÈÉ ÓÜÊÜޮݥÜìPÜ ±Ü¨ÜWÜÙÜá CÃÜáÊÜâ¨æà CÆÉ. ±Ü¨ÜPæãàÍÜ¨Ü BaæX®Ü ±Ü¨ÜÃÜaÜ®æ ÊÜáñÜᤠÊÝPÜÂÃÜaÜ®æWÜÙÜ ®æÇæ¿áÈÉ¿áã PÜãvÜ Jí¨Üá ±ÜŨæàÍÜ¨Ü »ÝÐæ¿áá ñܮܰ ®æÃæÖæãÃæ¿á »ÝÐæWÜÚí¨Ü GÃÜÊÜÆá ±Üvæ©ÃÜáñܤ¨æ. ¨Üü|PܮܰvÜ ÊÜáñÜᤠEvÜá² iÇæÉWÜÙÜÈÉ PܮܰvÜ»ÝÐæ¿áá ®Üvæ¨ÜáŸí¨Ü ¨ÝÄ¿áá, B ±ÜŨæàÍÜ¨Ü aÜÄñæÅWÜÙÜ ±ÜâoWÜÙÜÈÉ AvÜXPæãíw¨æ. A¨Üá ®ÜÊÜáWæ £Ú©ÃÜŸÖÜá¨Ý¨Ü PæÆÊÜâ ®ÜãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ aÜÄñæÅ¿áÆÉ. Ÿ¨ÜÇÝX, ñÜáÙÜá ÊÜáñÜᤠPܮܰvÜWÜÙÜá ¸æàÃæ¸æàÃæ¿Þ¨Ü ¨ÝÅËvÜ »ÝÐæWÜÙÝX ÃÜã±ÜâWæãÙÜáÛ£¤¨Üª, ÓÝËÃÝÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í©®Ü ŸÖÜá ÖÜÙæ¿á aÜÄñæÅ. B aÜÄñæÅ¿á®Üá° PÜãvÜ »ÝÐæWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜÊæà PÜqrPæãÙÜÛ¸æàPÜá. Ȳ¿á®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãívÜ PܮܰvÜ¨Ü aÜÄñæÅ, ȲÀáÆɨæ C¨ÜªÃÜã AÐærà ÖÜÙæ¿á¨Ý¨Ü ñÜáÙÜá »ÝÐæ¿á aÜÄñæÅ ÊÜáñÜᤠC®æ°Ðæãrà ŸávÜPÜoár g®ÝíWÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠPæãÃÜWÜ ÊÜááíñÝ¨Ü ¨ÜÈñÜ g®ÝíWÜWÜÙÜ »ÝÐæ¿á JvÜÈ®ÜÈÉ¿áã D aÜÄñæÅ¿á WÜáoárWÜÙÜá ŸbcoárPæãíwÊæ. AÊÜâWÜÙÜ Cí©®Ü ÃÜã±ÜWÜÙÜ ¸ÝÆÊÜ®Üá° ×w¨ÜáPæãívÜá ×í©®Ü ÃÜã±ÜWÜÙÜ PÜvæWæ aÜÈÓÜáÊÜ ±Üñæ¤à¨ÝÄà PæÆÓÜÊÜ®Üá° ŸÆÉÊÜÃÜá ÊÜÞvÜáñܤÇæà Ÿí©¨ÝªÃæ. w.G®…. ÍÜíPÜÃÜ»Üp…, ¿áá.². E±Ý«Ý¿á ÊÜááíñÝ¨Ü ×Ä¿áÃÜá A®æàPÜ ÖæãaÜcÖæãÓÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° ®ÜÊÜá¾ AÙÜËWæ ñÜí©¨ÝªÃæ. AÊÜâWÜÙÜÈÉ PæÆÊÜ®Üá° PÜáÄñÜá BÊæáàÇæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñæ¤à®æ. ¨Üü|PܮܰvÜ iÇæÉ¿áá ÖÜÆÊÜâ »ÝÐæWÜÙÜ ÓÜí—Óݧ®ÜÊæ®Üá°ÊÜâ¨Üá GÆÉÄWÜã £Ú¨ÜÃÜáÊÜ ÓÜíWÜ£. Cí©®Ü EvÜá² iÇæÉ ÊÜáñÜᤠ¨Üü|PܮܰvÜ iÇæÉWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅñæÂàPÜÊÝX ®æãàw¨ÝWÜ AÊÜâWÜÙÜ ®ÜvÜá訆 AíñÜÃÜÊÜâ ®ÜÊÜá¾ WÜÊÜá®ÜPæR ŸÃÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã AÊæÃÜvÜã ŸÖÜá»ÝÐÝ ®ÜáwÖÝÃÜ 2 / 2


±ÜÄËw ÊÜÞ®ÜÂÃæ, ÖæãñܤWæ¿á ÖæÓÜÃÜá ®ÜáwÖÝÃÜ ÓÜÖÜê¨Ü¿áÄX¨Üá ÊÜáᣤ®Ü ÖÝÃÜ AÄÊæà WÜáÃÜáÊݨÜÊÜWæ A®Ü° BÖÝÃÜ ®Üáw®ÜÊÜá®Ü £íWÜÙÜ ¸æÙÜPÜá WÜáwÔ ÖÝPÜÆá AíñÜÃÜíWÜ¨Ü PæãÙÜPÜá. ÇæàÓÜá ŸÃæÖÜWÜÙÜáíoá ÖÜ®æã°í¨Üá ®Üvæ¨Üá Ÿí¨Ü ¨ÝÄ¿á¨Üá ÊæáàÇæãí¨Üá. HÓæãí¨Üá ËÐÜ¿áWÜÙÜ ÖÝÓÜá ¹í¹ÔÊæ PܮܰvÜ¨Ü ¹àÓÜá IÔÄÁãí©¨ÜªÃÜÐær ÓÝPæ BWܸæàPÜ¿á ±ÜwÊÝÙÜ ÔPæ A¼®Üí¨Ü®ÝÖÜì PܮܰvÜ ÓÜíZ ±Ü¨Ý—PÝÄWÜ| PÝíñÝÊÜÃÜ

ÖÜí±Ü®Ý

ix

v

¨Üü|PÜ®v °Ü Ü ÊÜáñÜᤠPÜ®v °Ü Ü / vÝ. Öæa….GÓ…. ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ÃÝÊ… / 1

v

ÊÜåèUPÜ ÓÝ×ñÜ ÊÜáñÜᤠÓÜêg®ÜÎàÆñæ / ±æäÅ. G.Ë. ®ÝÊÜvÜ / 12

v

ŸÓÜÊ| Ü ¡ GíŸ ¸æÃWÜ áÜ / vÝ. ±ÜÅ»áÜ ÍÜíPÜÃÜ / 19

v

CWܱ Y ³Ü ÖæWv Ü ¿ æ á ËÊÝÖÜ ±ÜÅÖÓÜ ®Ü Ü ÖÝWÜã A®ÝÃÜ ËÊÜÃ/ Ü ÎÅà Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜ /27

v

Êæà¨ÜWÙÜ Ü K¨Üá ¿ÞPæ? / ÓÜá«ÝPÜÃÜ ÍÜÊáÜ ì / 42

v

®Ü®°Ü PÝÊÜÂ¿Þ®Ü / ÎÅà GÓ…. ÊÜáígá®Ý¥… / 52

v

g®Ü±¨ Ü Ü BoWÜÙáÜ ÓÝíÓÜ¢£PÜ ËÍæÉàÐÜOæ / vÝ. WÜ|®Ý¥Ü GPÝRÃáÜ / 60

v

B«Üá¯PÜ Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ B«ÝÂñܾ / ËàOÝ Ÿ®Üí° hæ / 80

v

®Ý. ÎÅà ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜ×ñÜÃÜ ÓÜíÍæãà«Ü®Wæ ÙÜ áÜ ÖÝWÜã »ÝÐæ ÖÝWÜã ®Ýw®Ü C£ÖÝÓÜPRæ ÓÜíŸí—st ÖÝWæ /vÝ. ¨ÜáÐÜÂíñÜ ®ÝvÜWèvÜ / 88

v

AÆÉÊáÜ ÊÜáñÜᤠA®Üá»ÝÊÜ / ÎÅà g¿á¨æàÊܱ³Ü hæç®ÜPàæ Ä / 99

v

C¨Ü㪠CÆÉ¨Ü ¨æàÊÜÃáÜ / ÎÅà Æü$¾àÍÜ ñæãàÙݳw / 117

v

Ÿá¨Ü® œ Ü ÖæhjWæ áÜ ÃÜáñÜáWÜÙáÜ / ñÝÙÜh ¤ æ ÊÜÓíÜ ñÜPáÜ ÊÜÞÃÜ / 133 x


²Å¿á vÝ. ÊæãWÜÓÝÇæ AÊÜÄWæ ÓܱæÅàÊÜá ÊÜí¨Ü®æWÜÙÜá,

A±ÜìOæ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü PÜ®Ü暴 PÜãÓÝ¨Ü "AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ²àsÜ PÝíñÝÊÜÃÜ' G®Üá°ÊÜ ÓÜíÓæ§Wæ, ÊÜá~¡®Ü ÓܳÍÜìÊÜ®Üá° ¯àw¨Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ PÜÇݱæäàÐÜPÃÜ Ý¨Ü ×Ä¿á ÓÝ×£

ÎÅà ¨Ü¸ì æ PÜêÐÝ¡®íÜ ¨Ü aèo AÊÜÄWæ

¯ÊÜ á ¾ ÓÜ í Z¨Ü 34®æ ¿ á ÊÝÑìPæ ã àñÜ Õ Ê Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü BÊÜáíñÜÅ| ±Ü£ÅPæ PæçÓæàÄ ®Ü®ÜWæ ñÜáí¸Ý ÓÜíñæãàÐÜÊæ¯Ô¨æ. PÝíñÝÊÜÃÜ¨Ü ¯ÊÜá¾ ÓÜíZ¨Üíñæ ÓܨÝPÝÆÊÜä QÅ¿ÞñܾPÜ aÜoáÊÜqPæWÜÙÜÈÉ ñܮܰ®Üá° ñæãvÜXÔPæãívÜ ÓÜíZ C®æã°í©ÆÉ. ÊÜáívÜ嬆 PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZ ÖÝWÜã ÎÊÜÊæãWÜY¨Ü PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZ ¯ÊÜá¾ ÓÜíZ¨Ü ÓÜËáà±ÜPæR ŸÃÜŸÖÜá¨Üá. ±ÜÅ£ £íWÜÙÜá ¯àÊÜâ ÖÜËá¾PæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜíñÜÖÜ PÝÃÜÂPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° PÜívÜá ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾®Üá° ÖÝWÜã ¯ÊÜá¾ ÓÜíZÊÜ®Üá° ËÍæàÐÜÊÝX ÊæábcPæãíw¨æªà®æ. ¯ÊÜá¾íñæ ÓÜêg®ÜÎàÆ PÝÃÜÂPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° PæçPæãívÜá g®Üñæ¿á ÓÝ×£ÂPÜ ÖÝWÜã ÓÝíÓÜ¢£PÜ ü£gWÜÙÜ®Üá° ËÓܤÄÓÜáÊÜ PæÆÓÜ ®ÜÊÜá¾ ®Ýw®Ü ÊÜáãÇæ ÊÜáãÇæ¿áÈÉ ®Üvæ¿á ¸æàPÜá. ®ÝÊÜâ PܮܰvÜÊÜ®Üá° ×w¨ÜáPæãívÜÃæ PܮܰvÜ Ÿ¨ÜáPÜáñܤ¨æ. CÆÉ©¨ÜªÃæ A¨Üá ÊÜááÃÜáqPæãívÜá ¯iàìÊÜ Ê ÝWÜ á ñÜ ¤ ¨ æ . PÜ ® Ü ° v Ü »ÝÐæ B Ô§ £ Wæ ÖæãàWÜáÊÜâ¨ÜPæR ®ÝÊÜâ ¹vÜáÊÜâ©ÆÉÊæí¨Üá ÓÜíPÜƳÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ¯àÊÜâ ñæãorÃæ A¨Üá Ÿ¨ÜáPÜáñܤ¨æ ÖÝWÜã ¸æ Ù æ ¿ ááñÜ ¤ ¨ æ . PÝíñÝÊÜ Ã Ü ¨ Ü Óæ ° à ×ñÜ Ä Wæ Æ É ®Ü ® Ü ° ÊÜí¨Ü®æWÜÙÜ®Üá° £ÚÔÄ. ²Å࣠WèÃÜÊݨÜÃÜWÜÙæãí©Wæ,

±ÝqàÆ ±Üâor±Ü³

vii

viii


PÜÙæ¨Ü ÊÜáãÊÜñܤ®ÝÆáR ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜÈÉ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ ¨ÝSÈst ÖæhæjWÜáÃÜáñÜáWÜÙÜá ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜ WÜÊÜá®Ü¨ÜÈÉ CÃÜÈ Gí¨Üá AÊÜ®Üá° A®ÜáŸí«Ü¨ÜÈÉ ¨ÝSÈÓÜÇÝX¨æ. A¨ÜÃÜÈÉ "®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ'¨Ü ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ®ÝÊÜâ ÖæãÃÜñÜí¨Ü PÜê£WÜÙÜ ÊÜÞ×£¿áã C¨æ. "®ÜáwÖÝÃÜ & 2'®Üá° ñÜáÙÜá »ÝÐæ¿á ÊÜáÖÝ PݨÜíŸÄPÝÃÜ ÊÜáñÜᤠÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ®ÝoPÜPÝÃÜ ÎÅà w.Pæ. aèo AÊÜÄWæ A²ìÓÜÇÝX¨æ. AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ G±Ü³ñܤ®æà ÊÜÐÜì¨Ü ÖÜáoárÖÜŸºÊÜ®Üá° HÙÜá ÓÜíZ ÓÜíÓæ§WÜÚWæ ñÜÇÝ G±Ü³ñÜᤠÓÝËÃÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ®Üá° ¯àw ŸÖÜá ËÎÐÜrÊÝ¨Ü ÄࣿáÈÉ BaÜÄÔ ÖÜê¨Ü¿á ÎÅàÊÜáí£Pæ ñæãàÄԨݪÃæ. AÊÜÃÜ BÁáR¿áÈÉ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜä Jí¨Üá. AÐærà AÆÉ, PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü PÜ®Ü暴 PÜãÓÝ¨Ü "AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ²àsÜ, PÝíñÝÊÜÃÜ' GíŸ ÓÜíÓ槿á Óݧ±ÜPÜ A«ÜÂûÜÃÝWÜÆá AÊÜÃÜá J²³, A¨ÜÃÜÈÉ AÊÜÃÜá DWÜ ñÜÊÜá¾®Üá° ñæãvÜXÔPæãíw¨ÝªÃæ. AÊÜÄWæ "®ÜáwÖÝÃÜ & 2'®Üá° WèÃÜÊܱÜäÊÜìPÜ A²ìÓÜᣤ¨æªà®æ. PÝíñÝÊÜ Ã Ü PÜ ® Ü ° v Ü ÓÜ í Z¨Ü ±Ü Å £ ±Ü Å PÜ o Oæ W Ü Ù Ü ® Ü á ° ñÜ á íŸ ÓÜ á í¨Ü Ã Ü Ê ÝX ÊÜáá©ÅÔPæãvÜáñݤ Ÿí©ÃÜáÊÜ BPÜê£ ²Åíp…Õ®Ü ÎÅà PÜÆãÉÃáÜ ®ÝWæàÍÜ ÖÝWÜã AÊÜÃÜ ŸÙÜW¨ Ü Ü ²Å࣠A±ÜÃÜã±Ü¨Üáª. ®ÜÊÜá¾ ±ÜÅPÜoOæWÜÙÜ A—PÜêñÜ ÊÜÞÃÝoWÝÃÜÃÝXÃÜáÊÜ ÎÅà ±ÜÅPÝÍÜ PæãvÜíQÄ AÊÜÃÜ ÓÜÖÜPÝÃÜÊÜä ¨æãvÜx¨Üá. ±ÜÅԨܜ PÜÇÝ˨ÜÃÝ¨Ü ÎÅà ÊæãàÖÜ®Ü Óæãà®Ý AÊÜÃÜá ÃæàTÝbñÜÅWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ "®ÜáwÖÝÃÜÜ'ÊÜ®Üá° ÎÅàÊÜáíñÜWæãÚԨݪÃæ. PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü GÇÝÉ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÙÜ dÝ¿ÞbñÜÅWÜÙÜ®Üá° ¸æÙÜáÊÝÀá "Íæãà»Ý ÓÜárwÁãà'¨Ü ¨æàÊÝ®Üí¨Ü »ÜorÃÜá ñæWæ¨Üá E±ÜPÜÄÓÜáñݤ Ÿí©¨ÝªÃæ. AÊÜÃæÆÉÃÜ®Üã° ÊÜáñÜᤠñÜÊÜá¾ E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜ®Üá° AûÜÃÜÃÜã±ÜPæR CÚÔPæãor GÇÝÉ ÇæàSPÜÃÜ®Üã° ®Ý®Üá ®æ®æ¿ááñݤ PܮܰvÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜá C¨Ü®Üá° ñÜÊÜá¾ ÊÜá®Ü¨Ü ¸ÝXÆÈÉ ®ÜáwñæãàÃÜ|ÊÝX PݲvܸæàPæí¨Üá ±ÝŦìÓÜáñæ¤à®æ.

vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ

PÝíñÝÊÜÃÜ 29 BWÜÓ…r 2010

ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá

v

vi


ÓÜí±Ý¨ÜPÃÜ Ü ÊÜÞñÜá "®ÜáwÖÝÃÜ&2' G®Üá°ÊÜâ¨Üá 2009ÃÜ g®ÜÊÜÄÀáí¨Ü ¨ÜÍÜíŸÃÜ¨Ü ñÜ®ÜPÜ ±ÜÅ£ £íWÜÙÜã PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ "®Üáw®ÜÊÜá®Ü' PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ ®Ýw®Ü TÝÂñÜ ÓÝ×£WÜÙÜá ¯àw¨Ü E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜ AûÜÃÜÃÜã±Ü. ®ÜÊÜá¾ ŸÖÜáñæàPÜ ÓÝ×£ÂPÜ ÓÜíZo®æWÜÙÜá ®ÜvæÓÜáÊÜ ËaÝÃÜWæãàÑu CÆÉÊæà ÓÝ×ñÜ ÓÜíŸí«Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜÈÉ ¯àvÜƳor E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜá WÜÅí¥ÜÓܧÊÝWÜá ÊÜâ¨Üá PÜwÊæá. ÖÝWÝWܸÝÃܨÜá, ÓÝ«ÜÂÊݨÜÐÜár Aí¥ÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¨ÝSÈÔ PݲvܸæàPÜá GíŸ ×®æ°Çæ¿áÈÉ D "®ÜáwÖÝÃÜ ' ÓÜíPÜÆ®ÜWæãíw¨æ. B¨ÜÃæ, Cí¥Ü Áãàg®æ¿á®Üá° B¦ìPÜ PÝÃÜ|©í¨Ü ÁãàiÓÜáÊÜâ¨Üá ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜíZPÜãR PÜÐÜrÊæà. A¨ÜPæR ®ÜÊÜá¾ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜä A±ÜÊݨÜÊÜÆÉ. B¨ÜÃæ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZPæR ñÜ®Üã¾ÆPÜ B ÓÜíZ¨Ü PÝ¿ÞìÆ¿á CÃÜáÊÜ "PܮܰvÜ »ÜÊÜ®Ü'PæR ±Üâ®Ügì®Ü¾ÊÜ®Üá° ¯àw¨ÜÊÜÃÜá A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ÓÜíÓÜ¢£ bíñÜPÜÃÝ¨Ü ÊÜáãvܹ©Ãæ¿á ÎÅà Ô.Pæ. ±ÜwÊÝÙ… GíŸ ÊÜáÖݨݯWÜÙÜá. AÊÜÃÜá A«Ý±ÜPÜÃÝX ¨Üáw¨Üá, ÓÝPÜÐÜár ÎÐܲÅࣿá®Üã° , ÓÝÊÜìg¯PÜÄí¨Ü B¨ÜÃÜÊÜ®Üã° WÜÚÔPæãívÜÊÜÃÜá. ¯ÊÜ꣤¿á ®ÜíñÜÃÜ ÖæãàpæÇ… E¨ÜÂÊÜáPæR Pæç ÖÝQ A¨Üá ñÜáíŸ ¿áÍÜÔÌ¿Þ¨ÝWÜ AÈÉ®Ü ÓÜí±Ý¨Ü®æ¿á®Üá° ÓÜíÓÜ¢£¿á ±ÜÃÜÊÝX ˯ÁãàXÓÜÆá AÊÜÃÜá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜá PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZPæR ±ÜÅ£ ÊÜÃÜáÐÜÊÜä Jí¨Üá ÆûÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÆá ÊÜááí¨æ Ÿí¨Ü¨ÜªÄí¨Ü AÊÜÃÜ L¨Ý¿áì¨Ü ®æ Ã Ü Ù Ü È É ÓÜ í ZÊÜ â ±Ü Å £à £íWÜ Ú ®Ü Jí¨Ü á B©ñÜÂÊÝÃÜ ®Ýw®Ü TÝÂñÜ ÓÝ×£WÜÙÜ®Üá° PÝíñÝÊÜÃÜPæR PÜÃæÔ, iii

AÊÜÄí¨Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£Wæ ÓÜíŸí—st E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜ®Üá° H±ÜìwÓÜáñݤ ŸíñÜá. B E±Ü®ÝÂÓÜ¨Ü hæãñæ ÓÜíZÊÜâ "®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ' WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜqÓÜáñݤ Ÿí©ÃÜáÊÜ PÜê£WÜÙÜ®Üá° ±ÜÄaÜÀáÓÜáÊÜâ¨Üá, ÖÝWæÁáà PܮܰvÜ¨Ü »ÝÊÜXàñæWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñæ¤ g®ÜÃÜ PÜvæWæ ñÜÃÜÆã ÊÜááí¨ÝÀáñÜá. D PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR "®Üáw®ÜÊÜá®Ü' Gí¨Üá ÖæÓÜÄÔ¨Üáª, A¨Üá DWÜ GÆÉ A¥Üì¨ÜÆãÉ "®Üáw®ÜÊÜá®Ü 'Êæà BXÖæãàX¨æ. 2008Äí¨Ü ±ÝÅÃÜí»ÜWæãívÜ D ËÎÐÜr PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ ±ÜÅ£ £íWÜÙÜã ®Ýw®Ü ¸æàÃæ ¸æàÃæ PÜvæWÜÚí¨Ü ˨ÝÌíÓÜÃÜá ÊÜáñÜᤠbíñÜPÜÃÜá Ÿí¨Üá, E±Ü®ÝÂÓÜ ¯àw¨ÜÃÜá. AÊÜâWÜÙÜ®æ°ÆÉ AûÜÃÜ ÃÜã±ÜPæR CÚÔ ®ÜáwÖÝÃÜ&1 Gí¨Üá ÖæãñܤWæ¿á ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ PÜÙæ¨Ü ÊÜÃÜáÐÜ ÖæãÃÜñÜÃÜÇÝX¨æ. ¨ÝSÇæ¿á ®æÇæ¿áÈÉ AÊÜâWÜÙÜ ÊÜÞ×£ ×àX¨æ : £íWÜÙÜá g®ÜÊÜÄ ´æŸÅÊÄÜ ÊÜÞa…ì G²ÅÇ… Êæáà gã®…

£íWÜÙÜ A£¦ ËÐÜ¿á Ô.Öæa…. Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ ÍÝÔ÷ ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñܨÜÈÉ ®Ý®Üá PÜívÜ Aí¸æ vÝ. ±ÜíaÝûÜÄ ×ÃæàÊÜásÜ ®Üáw¨ÜÃæ ÊÜáᣤ®Ü ÖÝÃܨÜí£ÃܸæàPÜá vÝ. GÓ….². ±Ü¨Ü¾±ÜÅÓݨ… hæç®Ü g®Ü±Ü¨Ü XàñæWÜÙÜá ±æäÅ. K.GÇ…. ®ÝWÜ»ÜãÐÜ|ÓÝÌËá AÆÉÊÜá : ±ÜÄaÜ¿á ±ÜÅÊæàÍÜ vÝ. ¹. g®Ý¨Üì®Ü »Üp… w.Ë.i. AÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜ ËáàÊÜÞíÓæ vÝ. PÜêÐÜ¡ÊÜáã£ì ÖÜ®ÜãÃÜá PÜáÊÜÞÃÜÊÝÂÓÜ®Ü PÜ®Ýìo»ÝÃÜñÜ PÜ¥ÝÊÜáígÄ gáÇÝç ±æäÅ. Gí. ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ hæ.². ÃÝgÃÜñÜ°í & AíñÜÖÜ ÃÜñÜ° C®æã°í©ÆÉ BWÜÓ…r vÝ. ±Ý¨æàPÜÆáÉ ËÐÜá¡ »Üor ±Üí±Ü»ÝÃÜñÜ PæÆÊÜâ JÙÜ®æãàoWÜÙÜá ÓܱírÜ ŸÃ… G®….GÓ…. ñÝÃÝ®Ý¥Ü ±ÝÅbà®Ü PÜ®v °Ü Ü ÓÝ×ñܨÜÈÉ ÊÜá«Üá±Ý®Ü APæãràŸÃ… ¸æÙÜWæãàvÜá ÃÜÊæáàÍÜ »Üp… Æü$¾àÍÜ®Ü hæçËᯠ»ÝÃÜñܨÜÈÉ ÔàñݱÜÄñÝÂWÜ ±ÜÅÓÜíWÜ ®ÜÊæíŸÃ… ±æäÅ. ÊÜÞ«ÜÊÜ PÜáÆPÜ~ì ¨Ü.ÃÝ. ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ ®ÝoPÜWÜÙÜá wÓæíŸÃ… ±æäÅ. ÍÜá»ÜaÜí¨ÜÅ Ÿí«ÜáÊÜÊÜáì®Ü hæç®Ü PÝÊÜ : iàÊÜ ÓÜí¸æãà«Ü®æ "®ÜáwÖÝÃÜ & 1'ÃÜÈÉ Êæáà騆 GÇÝÉ E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×ÓܸæàPæ®Üá°ÊÜ ®ÜÊÜá¾ ÓÜíPÜƳ PÜÙæ¨Ü ÊÜÃÜáÐÜ ±Üä£ì¿ÞX BXÆÉ. ±ÜÅԨܜ ˨ÝÌíÓÜ vÝ. G®….GÓ…. ñÝÃݮݥ… AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ AÓèS嬆 ®æÇæÀáí¨Ü A¨Ü®Üá° ±ÜäÃæçÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜ©¨Ü᪨æà A¨ÜPæR PÝÃÜ|. B¨ÜÃæ 2009ÃÜÈÉ £íWÜÙÜ A£¦¿ÞX Ÿí¨Üá E±Ü®ÝÂÓÜ ¯àw¨ÜÊÜÃæÆÉÃÜ E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×ÓÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ ®ÜÊÜáWæ J¨ÜXŸí©¨æ. C¨ÜÄí¨Ü C¨Üá ÓÜíWÝÅÖÜÂÊÝ¨Ü ÓÜí±Üä|ì ÓÜí±Üâo GíŸ «Ü®ÜÂñæ ®Ü®ÜWæ C¨æ. iv


NUDIHARA 2 : A collection of Articles from Different Writers belonging to Kannada Literature & Culture. Published by Kannada Sangha Kanthavara (R), P.O. Kanthavara 574 129, Karkala, Udupi. Edited by Dr. N. Mogasale, President Kannada Sangha.

PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü ËÍæàÐÜ ±ÜÅPÜoOæ

±ÜâÓܤPÜ¨Ü A—PÜêñÜ ÊÜÞÃÝoWÝÃÜÃÜá ±ÜÅPÝÍ… PÜáÊÜÞÃ… PæãvæíQÄ ÊÜá®æ Pæ¨Üí¸Ýw ±æäàÓ…r ±ÜâñÜã¤ÃÜá & 574 202 (¨Ü.PÜ.) ¨ÜãÃÜÊÝ~ : 9480451560

®ÜáwÖÝÃÜ 2 ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ bíñÜ®Ü ŸÃÜÖÜWÜÙÜá

First Impression : 2010 Pages : 180

vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá

© : Authors Price : Rs. 100-00 Inner Sketches : Mohana Sona Coverpage Sketches : Gopadkar & Mohana Sona

i

PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ (Ä.)

Cover Design : Kalloor Nagesh

PÝíñÝÊÜÃÜ & 574 129 PÝPÜìÙÜ, EvÜá² iÇæÉ ¨ÜãÃÜÊÝ~ : 08258&276216 9900701666

Page Designed & Printed at : Aakrithi Prints K.S. Rao Road, Mangalore - 575 001 Tel. : 0824 2443002

ii


nudihaara 2 Kanthavara Kannada Sangha  

this is the collection of monthly lectures at sangha -2009 Dr.mogasale is mastermind in Kannadasangha .this is websitisised by shekar ajekar

nudihaara 2 Kanthavara Kannada Sangha  

this is the collection of monthly lectures at sangha -2009 Dr.mogasale is mastermind in Kannadasangha .this is websitisised by shekar ajekar

Advertisement