Page 1

ŸÖÜÙÜ WÜÖÜ®ÜÊÝ¨Ü ñÜñÜÌWÜÙÜ®Üá° £àÃÜ ÓÝ«ÝÃÜ|ÊÝ¨Ü PÜ|á¾í©®Ü ©®Ü¯ñÜ嬆 ËÐÜ¿áWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ £ÚÓÜáñݤ®æ & ""±Üâ‘ñÜ PÜËì®Ü Êæã¨ÜÇ… £®ÜÇæãÚÛñÜÆá¤, ¹£¤íWæãÚÛñÜá¤; ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜ Êæá¿å… ÓÜáS¨Ü®Üá»ÜÊÜOæWæãÚÛñÜÆá¤, ÓÜáWÜ£ÊÜvæ¿áÇæãRÚÛñÜá¤'' (7&2 ÊÜ), ""GÇæ±Ü“á¨æãvæ ÊÜáÃÜí ÓÝWÜáÊæá? ¸æàÃ… ±Ü“á¨æãvæ ÊÜáÃÜí ÓÝWÜáí. PÜO… Pæpæãrvæ WÜ£ QwWÜáÊæá? A“áÊÜâ Pæpæãrvæ WÜ£ QvÜáWÜáí'', ""PÜáÃÜávÜí PÜáÃÜávÜ®æ? ¸æÓܯÁá PÜáÃÜávÜí'' (8&13 ÊÜ), ""¸æàÊÜÊÜá®æÀáí¨Üí ±æä“áÊÜápæãràvÜáÊÜÃÜí ±Ý“á Ÿí¨Ü QwÀáí¨Üí ÓÜávÜáÊÜ QaÜáì ñÜ®æã°ÙÜX¨ÜìÊÜÃÜ®æíñÜáÊÜáá“¿áÈàWÜÊæá?'' (8&18 ÊÜ), ""ñÜ®ÜWÜÆÉ¨Ü ÓÜã‘ïÊæívÜ£¿áí ®Üí¹ ŸWæÀáÆɨÜáÙÜáÛ¨æÆÉÊÜáí Pæãoár PævÜáÊÜíñæ'' (4&12 ÊÜ), ""A®ÜÂÃÜ aæ®æ°Wæ ŸÙæ¨æãwÓÜáÊÜí¨ÜÊÜáí ±æäàȤPÜáìí'' (4&23 ÊÜ) ""ÓÜã‘ïÊæívÜ£¿áí ®Üí¹ ¯hÝíWÜ®æ¿áÃÜí ¹vÜáÊæWÜYÃÜíñæ'' (7&23 ÊÜ). ×àWæ ñÝ®Üá ÖæàÙܸæàPÝ¨Ü ËÐÜ¿áPæR ÖæãàÈPæWÝX ¿ÞÊÜ ûæàñÜÅ©í¨ÜÇݨÜÃÜã BÄÔPæãÙÜÛŸÆÉÊÜ®Üá D PÜË. ¨ÜÅÊÜ嬆 ŸWæY CÊÜ®Üá ÖæàÙÜáÊÜ ËaÝÃÜÊÜíñÜã ÓÝÊÜìPÝÈPÜ ÓÜñÜÂÊÝX WæãàaÜÄÓÜáñܤ¨æ & ""¯àí ¨ÜÅÊÜÂÊÜáí ±ÜvæÊÝÓæÁãÚ±æäìvÜÊÜá©à PÝƨæãÙæà®æãÚÛñæ¤?'' (1&23), ""PÜÓÊ Ü ÃÜ íÜ B©PÝƨæãÙæãÚÛPæ¿áÌíñæ Àáà PÜÈ¿ááWÜ ¨æãÙæãÛÚÛPæ¿ááYÊáæ ?'' (1&25 ÊÜ); CÆɨæãvæ ŸvÜÊÜ®æí¹¯ ñÜÆÉ¨æ ±æ”£ÆÉÊÜá¥ÜìÊÜááÙÜÛÃÜ®æ¿á¤í¨æ ÇæÉÆÉñ攨æãÙÜí ¨æÓæ ÁáÆÉí ²w¨ÜvÜÔ ®ÜáíWÜáÊÜíñÝXPÜáìí >> (1&26)

""Jí¨æ ±ÜâÇæÉ ¸æàípæWÜÃÜ PæçÁãÙݨÜí£àWÜÙÜáí ¨ÜÅÊÜÂÊÜááÙÜÛ®ÝÃÝÃÜ PæÁãÂÙÜWæ Ÿ¨ÜáìíPÜáÊÜ®æíŸá¨Ü®Ü“á¨Üáí ÊÜáñܤí PÜvÜá Çæãà»ÜÊæáàPæÁã'' (1&26 ÊÜ). D ©®Ü¨Ü ÖÜ|ÊÜíñÜÃÜ ±ÝvÜ®Üá° ®æãàw ÖæàÚ¨ÜÐÜár ÓÝÊÜì£ÅPÜÊÜä ÓÝÊÜìPÝÈPÜÊÜä BXÊæ D ÊÜÞñÜáWÜÙÜá. Ÿí«ÜáÊÜÊÜáì iàÊܮܮÜá° ÓÜí¸æãà—ÓÜáÊÜ ÍæçÈ¿áÈÉ¿áã ÊæçË«ÜÂ˨æ. ""iàÊÜ®æ ¯à¯¨Üí ŸWæ¨Üá PæàÙ…'' Gí¨æà WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° BÃÜí¼ÓÜáÊÜ Ÿí«ÜáÊÜÊÜáì iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ PæàÙÜá, ËaÝÄÓÜá, £Ú CñÝ©¿ÞX B£¾à¿áñæÀáí¨Ü ÓÜí¸æãà—ÓÜáñݤ®æ. JÊæá¾, ""C®Ü°“á¨ÜáÊæáàPæ ±Ý²¿á±Ü³¿å…, ¯àí ¯¯°©ìÃÜ Êܮܓá¿Þ'', ""AƳÓèSÂPæR ÊÜábcÃÜ©Ã… Êæá’ܳvÜ©Ã… ñæãvÜíQ QvÜ©Ã… ¨ÜáÊæãàìÖÜ©í iàÊÜ®æà'' Gí¨Üá GaÜcÄÔ¨ÜÃæ, ÊÜáñæã¤Êæá¾ ""PÜá”Üá ñÜ®Ü°í £íŸÊÜÃÜ®æ ÊÜáaÜácÊÜâ¨Üí PÜívÜÈÉ ¯àí PÜÇæ¤Áã? ÊæáàO… PÜá”ÜáWÜÙ… ¯®Ü°ÈÉ PÜÆá¤Êæäà? ±æàÙ… iàÊÝ... A¨ÜáÊÜí ¹ÓÜávæãà'' Gí¨Üá PÜoáÊÝX ÖæàÙÜáñݤ®æ. ""iàÊÜ®æ ±æà’Ü®ÜíWÜ ÊÜá¨Ü©í¨Üí ÓæãQRì¨æç ÊæãPÜRÙÜí'' Gí¨Üá WܨÜÃÜáñݤ®æ. ""iàÊÜ ¯à®æ ¯®ÜWÜÆÉ¨æ ±æà’… ±æ”ÃÝÃæãà £¨ÜáìÊÜÃ…'', ""¯®ÜWæ ¯à®æ, ±æ”Ã… ¯®ÜXÆÉ iàÊÜ®æà'' Gí¨Üá WæãàWÜÃæ¨Üá ¸æãà—ÓÜáñݤ®æ. JÊæã¾Êæá¾ iàÊÜ®æãvÜ®æ ®ÜáwÖÝÃÜ / 139

ñÜPÜ쟨ܜÊÝX ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñݤ®æ & ""ñÜá”áí¹¿ááí ÊÜááw¨Üáí ¹ÓÜáor ±ÜäÊÜâ ÊÜá®Üáoárí PÜÙæ¨Ü ÔàÃæ¿ááÊÜáí, ±ÜäÓÜáÊÜÈÉ¿áᩨÜì PÜñÜá¤Ä¿ááÊÜáí, Ëáí¨Ü ¯àÃÜáÊÜáí, EívÜá ËáPÜR ñÜ‘ßWæ¿á PÜã’ÜáÊÜáí ¯à®æ ÊÜáWÜá’Ü᪠ÊÜááorÇ… ±æ à ÓÜ á Êæ Á áàPæ ? Êæ á ¿áÂí ÊÜ á áqr ¨ Ü á Êæ í Ÿ¯ñÜ “ ïãÙæ ÍÜ á b¿á±Ü ³ ÊÜ Ó Ü á ¤ W Ü Ù æ Æ É ÍÜáb¿Þ¨ÜáÊÜâ. Cíñܱܳ Êæá¿å… ÊÜáñܤí CíñܱÜ⳨ÜÇæ¤?'' Cí¥Ü ñÜPÜ쟨ܜ ÍæçÈ Ÿí«ÜáÊÜÊÜáì¯Wæ ËÎÐÜrÊݨÜá¨Üá. CÊÜ®Ü ÍæçÈ¿áÈÉ WÜÊÜá®ÝÖÜìÊÝ¨Ü AíÍÜWÜÙæí¨ÜÃæ ¨æàÔà¿á ÓæãWÜvÜá, E±ÜÊæáWÜÙÜ ÓæãWÜÓÜá, ¯ÃÜWÜìÙÜ ÊÜÞñÜáWÝÄPæ ÖÝWÜã ÓÜíü±Ü¤ñæ. Jí¨Üá A®Üá±æÅàûæ¿á®Üá° A¥Üì ÊÜÞwÓÜÆá ÖÜñݤÃÜá ÖæãàÈPæWÜÙÜ®Üá° ¯ÃÝ¿ÞÓÜÊÝX iàÊÜ®Ü¨Ü ¸æàÃæ ¸æàÃæ ûæàñÜÅWÜÚí¨Ü ñÜí¨Üá ÊÜááí©vÜáñݤ®æ. ÊÜá®æ¿á PÜÓÜ, AÊæáà«ÜÂ, ÖæãÆ¨Ü PÜÙæ, ÖÜáÚñÜ PÜŸáº, b®Ü° ¿ÞÊÜâ¨Üã AÊܯWæ ¨ÜãÃÜÊÜÆÉ. CÊæÆÉÊÜ®Üã° ÓݨÜêÍÜÂWÜÚWæ ¨ÜáwÔPæãÙÜáÛñݤ®æ. ""C¨Üá ÊÜá£à¿á WÜÅí¥Ü. B¨ÜÃÜã ËÐÜ¿á Ë®ÝÂÓÜ ÃÜábPÜÃÜÊÝX¨æ. ÇèQPÜÊÝ¨Ü ÖæãàÈPæ, WݨæÊÜÞñÜá, ±Üvæ®ÜáwWÜÙÜ®Üá° ÓÜÊÜáábñÜÊÝX PÜË ŸÙÜԨݪ®æ. ®Ü¿áÓæà®Ü®Ü ÖÝWæ AÊÜâWÜÙÜ ¨Üáí¨ÜáWÝÄPæÀáÆÉ. ÍæçÈ¿áÈÉ AaÜcWܮܰvÜ¨Ü JÆÊÜâ ¯aÜcÙÜÊÝX¨æ. ±èÅ{Êæá¿áÈÉ ±ÜÅÓܮܰñæWæ Jqr®ÜÈÉ PÜáí¨Üá ñÜWÜÈÆÉ''1 Gí¨Üá ÖæàÚÔPæãívÜ Ÿí«ÜáÊÜÊÜáì ñܮܰ PÜꣿá®Üá° PæàÊÜÆ ÊÜá£à¿á WÜÅí¥ÜÊÝXÁá EÚÓܨæ BÓÝÌ¨Ü ÁãàWÜ PÝÊÜÂÊܮݰX¿áã, Jí¨Üá JÙæÛ¿á PÜ¥ÝPæãàÍÜÊܮݰX¿áã ÊÜÞwÃÜáÊÜâ¨Üá WÜÊÜá®ÝÖÜì. Cí¥Ü ±ÜÅ£»ÝÊÜíñÜ PÜË¿á®Üá° ÓÜÊÜáWÜÅ PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ aÜÄñæÅ¿áÈÉÁá E±æàüÔÃÜáÊÜâ¨Üá ¨Üá¨æçìÊÜ¨Ü ÓÜíWÜ£¿ÞX¨æ. ®Ü¿áÓæà®Ü®Üí¥Ü PÜËWÜÙÜ ÓÝÈ®ÜÈÉ Ÿí«ÜáÊÜÊÜáì¯WÜã Óݧ®Ü ÔPÜR¸æàPݨÜá¨Üá ®Ý¿á. C¨Ü®Üá° ÓÝ×ñÜ aÜÄñæÅ¿á A»ÝÂÔWÜÙÜá WÜÊÜá¯ÓܸæàPÝX¨æ. PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨ÜÈÉ ÓÝ×ñÝÂÓÜPܤÃÜ ÓÜ»æ¿áÈÉ Ÿí«ÜáÊÜÊÜáì®Ü®Üá° PÜáÄñÜ D ±ÜÅŸí«Ü ÊÜáíwÓÜÆá ®Ü®Ü°®Üá° BÖÝÌ¯Ô B¨ÜÃÜ B£¥Ü ¯àw WèÃÜËst ÓÜgj¯Pæ¿á ÓÜÃÜÙÜÊÜáã£ì vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ AÊÜÄWæ ²ÅࣱÜäÊÜìPÜ ÊÜí¨Ü®æWÜÙÜá.

1. ÃÜí.ÎÅà. ÊÜááWÜÚ, PÜ.ÓÝ.aÜ., ±Üâ. 184 ®ÜáwÖÝÃÜ / 140


"£Æ®Ü”ÓÜáÊÜ ¨æçÊÜPæR ±æäàX ±ÝÙÜíŸvÜáÊÝ' (1&18) GíŸ WݨæWÜÙÜ®Üá° ÖæàÚ¨ÜÃæ, ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ¨ÜãÃÝÇæãàaÜ®æ¿á A»ÝÊÜÊÜ®Üá° PÜáÄñÜá ""Ëáíb®Ü ¸æÙÜWÜí®Üí¹ PÜ’¤ÇæÁãÙ… ±æä”ÜÊÜávÜáÊÜ®Üíñæ' (1&17 ÊÜ) ""ÊÜá‘ï¿á ¯àÃÜí ®Üí¹ væãOæ¿á ¯àÃÜí ¹vܨæ ñÜáÙÜáíPÜáÊÜ ÊÜáÃÜáÙÜ®Üíñæ'' (1&20 ÊÜ) GíŸ WݨæWÜÙÜ®Üá° ÖæàÙÜáñݤ®æ. ÊÜÂ¥Üì±ÜÅ¿áñÜ°ÊÜ®Üá° ""ÓÝWÜá¨ÜáÃæWæ ±ÜâÆÉ®ÜvÜáPÜáÊÜíñæ'' GíŸ Wݨæ¿áÈÉ £ÚÓÜáñݤ®æ. ""PÝÊÜÃæ PÜOæWæãÙæãÌvÜí'' (1&10 ÊÜ), "CÃÜáÙ… ¹’ܪ PÜá‘ÁãÙ… ±ÜWÜÇæàPæ ¹àÙæÌ' (1&16 ÊÜ), "Qaæì¨ÝìWÜÙ… ¸ÝË¿áí ñæãàvÜÆá¨æãÂàWÜíWæÁãªvÜí' (10&6 ÊÜ), "KÇæWÜÙæ¨ÜÊÜÃÜí ±ÜÓܨܮÜíWæãívÜÃÜá ÊÜá’ÈÓÜáWÜáÊÜíñæ' (1&24 ÊÜ), "±ÜâÈWÜíi ±Üâñܤ®æà“¨æãvÜÈÉ¿áÊÜÃÜÊÝÊÜâPæãíñÜá¨Üá' (2&31) Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ®ÜãÃÝÃÜá WݨæWÜÙÜá ÓÜí¨Ü»æãàìbñÜÊÝX CÊÜ®ÜÈÉ ŸÙÜPæ¿ÞXÊæ. ""ÓæívÝvÜáÊÜÊÜÃÜ WæÆÉÓæãàÆPæR ñæãàÃÜ|í WÜá“ï¿á±Ü³íñæ'' (11&6 ÊÜ), ""G‘ï¨ÜáÁá WæÆÉí Óæíw®æãÙÜPÜáRí ±æíwÃæãÙÜPÜáRÊæá'' GíŸ ÊÜÞñÜáWÜÙÜá B PÝÆ¨Ü aæívÝo¨Ü ŸWæ¿á®Üá° ÖæàÙÜáñܤÊæ. ÎÅàÊÜáí£Pæ¿á ¯«ÝìÃÜPæR Öæ㯰®Ü ÃÝοá GñܤÃÜÊÜ®Üá° B«ÝÃÜÊÝXoárPæãívÜá, "H’', "WèñÜ' ÊÜáñÜᤠ"CŸº' GíŸá¨ÝX ÊÜXàìPÜÄÓÜᣤ¨Üª ŸWæ¿á®Üã° (6&29, 30, 31) PÜË ËÊÜÄԨݪ®æ. "PÝ¿ÞªÄ¨Ü ±ÝÇæãÙÜí ²ñܤ±æäàPÜáí' (10&5 ÊÜ), "²ñܤ±ÜÅPæãà±Üí ÊÜá«ÜáÃÜÓܨæãÙ… £àÊÜìíñæ' (10&17 ÊÜ), "ÊÜÊÜá®Ü QÅÁáÀáí ÊæáàWÜ| ÍæÉàÐܾ ¨æãàÐÜÊÜáí Óæãà©ÓÜáÊÜíñæ' (10&18 ÊÜ), "±Ü ä ÊÝìÖÜ ° í ÊÜ á «ÝÂÖÜ ° Ê æ á í¸æ Ã Ü v Ü á í ±æ ä ’Ü á ¤ W Ü Ù Ü í PÜ Ù æ © ‘¿áá¸æ ã ’¤ “ ïãÙ… Êæç¨ÜÂQÅÁáÀáí ¸ægjí ¨æãàÐÜ ÃÜPܤÊÜáí PÜÙæÊÜíñæ'' (10&20 ÊÜ), "ÊÜáÖÝÊÝ— ¿ááÙÝÛñÜíWæ ÃÜáb±Üâpær PÜáñܤí QvÜÇ… ŸWæ¨Üá¨æí¨Ü“ÊÜâ¨Üá' (11&6 ÊÜ) & D Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÚí¨Ü B PÝÆ¨Ü Êæç¨Ü ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° AÄ¿áŸÖÜá¨ÝX¨æ.

Gí¨Üá ®æàÃÜÊÝX hæç®Ü«ÜÊÜáìÊÜ®Üá° ÖæÓÜÄÔ ÖæàÙÜáñݤ®æ. ±ÜÃÜ ÊÜáñÜWÜÙÜ ŸWæY ÖæàÚ¨ÜÃÜã ËvÜíŸ®æ £àÊÜÅÊÝXÆÉ. "i®æàí¨ÜÅ «ÜÊÜáìÊæá PÜÊÜáìŸí«Ü®ÜÊÜá±Ü³ iàÊÜ®Üí ÍÜá¨ÜœÊÜáí ÊÜÞvÜáWÜáí ±æ”ÊÜâ «ÜÊÜáìíWÜÙ… ÊÜÞvÜÆPÜáRÊæá?' "ÓÝÆáYÊÜáá‘ïÀá ÊÜá®ÜÂÃÜ ÊÜáñÜÊÜáí', "Eñܳ£¤Ô§£ ±ÜÅÙÜ¿áíWÜÙ… ®æWÜ’ÜáYÊæáí©íñÜá ËaÝÃÝÓÜÖÜÊÜá±Ü³ «ÜÊÜáìÊÜáí PæàÙÜ᪠Pæor Pæàw®Üá°í ÓÝƨæà?'' A®ÜÂÊÜáñÜíWÜÙæàÊÜâÊÜÊÜâ ±æäÆÉÊÜâ ÓÜÆÉÊÜâ ¯ÆÉÊæí¨Üá ¯àí ÊÜÞ®ÜÂÆÓÜij®æàí¨ÜÅÊÜáñܨæãÙ… ®ÜáñܨæãÙ… ×ñܨæãÙ… ñÜWÜÙÜ᪠ÓÝ ÊÜޮܠ¨Ü¿ÞÊÜá¿á±ÜÅÓÜÃܨæãÙ… i®Ü«ÜÊÜáì¨æãÙÜ’Üá¤ÊÜoár ¨Üá ÊÜÞì®ÜÂWÜ£±ÜÅPÝÄ¿á®Ü[ÝÄ¿á®æãàwÓÜá »ÜÊÜ iàÊÜ®æà (12&20)

×àWæ ±ÜÃÜÊÜáñÜ ËvÜퟮæÀá¨ÜªÃÜã A¨Üá GÈÉ¿áã Ëá£ËáàÄ ÖæãàXÆÉ.

»ÝÐæ ÍæçÈ

ÖÜáqr¨ÝWÜÇæà ÓÝÊÜ®Üá° ¸æ¯°Wæ PÜqrPæãívæ Ÿí©ÃÜáÊÜ ÊÜá®ÜáÐÜ A¨ÜÄí¨Ü ±ÝÃÝWÜÆá «ÜÊÜáìÊܮݰÍÜÅÀáÓܸæàPÜá, CÃÜáÊÜ ÓÜí±Üñܤ®Üá° «ÜÊÜáì¨ÜÈÉ ñæãvÜXÓܸæàPÜá, ±ÜÄWÜÅÖÜWÜÙÜ®Üá° ¹vܸæàPÜá CñÝ© ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° PÜË ±Ü¨æà ±Ü¨æà ÖæàÙÜáñݤ®æ. ""D Êæá¿ááÂÊÜáí ¸æàWÜí «ÜÊÜáì¨æãÙ… ±Ü£¤ÓÜáÊÜâ¨Üá'' (1&14 ÊÜ), ""PÜÃÜá|ËáÆÉ¨Ü gÊÜí PæãÆą́Üí PÜívÜá «ÜÊÜáìíWæãÙÜÛ¨æãvÜí... CÊÜí ¨Ü á WÜ ì £Êæ ñ Ü ¤ ® …'' (1&13 ÊÜ ) , ""«Ü Ê Ü á ìÊÜ á í ÊÜ á “ïÊæ ä vÜ í ... DñÜ ® Ü ®æãàËíWÜÊæáàPÜ’Æą́æã (1&23 ÊÜ) ×àWæ A®æàPÜ PÜvæWÜÙÜÈÉ "«ÜÊÜáì' Gí¨ÜÐærà ÖæàÙÜáÊÜ PÜË¿á ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉÃÜáÊÜâ¨Üá hæç®Ü«ÜÊÜáìÊæà B¨ÜÃÜã A¨Üá ¿ÞÊÜâ¨æà «ÜÊÜáìPÝR¨ÜÃÜã ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX A®ÜÌÀáÔ ÖæàÙÜŸÖÜá¨Ý¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÝXÊæ. PæÆÊÜâ PÜvæ "i®æ à ÍÜ Ì ÃÜ aÜ Ã Ü | Êæ á ÍÜ Ã Ü | í ÊÜ á Öæ ã àWÜ Å ÊÜ á Z PÜ á ÆÖÜ Ã Ü | í' (2&32), "ÎÅà »ÜWÜÊܨÜÖÜìñܳÃÜÊæáàÍÜÌÃÜ®Ü ÎÅà±Ý¨Ü ±Ü¨Ü¾íWÜÙÜ®ÝWÜÙÜáí ®æ®æ¿áᣤ±Üâ³ì¨Üá' (12&8 ÊÜ)

»ÝÐæ¿á ŸÙÜPæ¿á ŸWæY ¿ÞÊÜ ±ÜäÊÜ쯫ÝìÄñÜ ¯ÆáÊÜ®Üá° ñÜÙæ¨Üá NãàÐÜOæ ÊÜÞw¨ÜÊÜ®ÜÆÉ Ÿí«ÜáÊÜÊÜáì. B¨ÜÃÜã Aí©®Ü ¿ááWÜ¨Ü AWÜñÜÂPæR A®ÜáWÜá|ÊÝX ¨æàÔàWæ ±ÝÅÊÜááS Pæãoár ŸÃ橨ݪ®æ. ÓÝÆá ÓÝÈ®ÜÈÉ PܮܰvÜ¨Ü ¨æàÔà¿á ÓæãWÜvÜá Ÿw¿ááñܤ¨æ. AÊܯWæ PܮܰvÜ ÍÜŸªWÜÙÜ ÊæáàÈÃÜáÊÜ ±ÜÅ»ÜáñÜÌÊÜ®Üá° £Ú¿áÆá D ±Ü¨ÜhÝÆÊÜ®Üá° ®æãàvܸæàPÜá : ÊÜáãÊÜñæ¤ÃÜvÜáí ñ攨ݿáá«ÜíWÜÚ®æãàÃæãÊÜìÃܯ”á¨Üáí, ñÜ“á¨Üáí, Pæã“á¨Üáí, ÊÜáá“á¨Üáí, ±Ü“á¨Üáí, gw¨Üáí, Ÿw¨Üáí, PÜw¨Üáí, ±æävæ¨Üáí, ²w¨Üáí, £©¿ááX¨Üáí, ÓÜáX¨Üáí, Ÿ¿ááªí, ŸX¨Üáí, ¹X¨Üáí, ñæWæ¨Üáí, PÝ¿ááªí, EX¨Üáí, Pæã¿ááªí, ±æä¿ááªí, ®ÜãíQ¿ááí, ÓæãàíQ¿ááí, AÊÜâíQ¿ááí, PÜqr¿ááí, ¸æqr¿ááí, Êæáqr¿ááí, PÜáqr¿ááí, ÓÜáÃÜáÚc¿ááí, ÊÜáÃÜ’c¿ááí, ±æäÃÜÚc¿ááí, aÜábcì¿ááí, Ôà’áªí, ±æäà’áªí, PݨÜáìí, ²à¨Üáìí, B¨Üáìí, ±Ý¨Üáìí, ¯à¨Üáìí, Q‘¤í, ®æWÜ’áªí, ñæWæ¨Üáí & (ià.ÓÜ. 6&2 WÜ) ×àWæ ¯ÃÜWÜìÙÜÊÝX ÖÜÄ¿ááñܤ¨æ AÊÜ®Ü »ÝÐæ. ±ÜÅ£Áãí¨Üá ±Ü¨ÜÂ, WܨܨÜÆãÉ E±ÜÊæáWÜÚÊæÁáà®æãà G®Üá°ÊÜÐÜár ÖæàÃÜÙÜÊÝX E±ÜÊæáWÜÙÜ®Üá° PæãvÜáñݤ®æ. C¨Üá A®Üá±æÅàûæ¿á ¯ÃÜã±ÜOæ¿á »ÝWܨÜÈÉ PÜívÜáŸÃÜáÊÜ ±ÜÅÊÜááS AíÍÜ. Ÿí«ÜáÊÜÊÜáì PæÆÊÜâ ÊæàÙæ ÓÜá»ÝÑñÜWÜÙÜÇæÉà ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤ¨Ýª®æãà G¯°ÓÜáñܤ¨æ. ""ÊæãàÖÜÊÜáí ¹ÓÜáo ÊÜÞ¯ÓÜÄÈÉ¿á¨æàÊÜÃÜÆÉÊæ'' (1&7), ""PÜáñܤÊÜáí QwÓÜáÊÜâ¨æ ÊÜá¨Üáì, ®æãàÊÜí ÊÜÞvܨÜÊÜ®æ ®æíoí, ®æãàÀáÓÜáÊÜ®æ ±ÜWæ'' (4&13 ÊÜ), ""ÓÜ Ê Ü á ñÜ Ì ¨æ ã Ú¨æ ã ìvæ ¨Ü á @U¿áPÜ á RÊæ á '' (4&26), ""±Ü â qr ¨ æ v æ ¿ ááÊÜ á í ±æä©ì¨ævæ¿ááÊÜáí ÓÜávÜáÊÜ QaÜáìÊÜá®Ü¥ÜìÊÜááÊÜáí WæíoáÊÜÞvÜáÊÜÊÜ®æ ÓÜáU'' (5&17 ÊÜ); Cí¥Ü ÓÜãQ¤WÜÙÜá AÊÜ®Ü PÜꣿá®Üá° ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ K¨ÜÆá BPÜÑìÓÜáñܤÊæ.

®ÜáwÖÝÃÜ / 137

®ÜáwÖÝÃÜ / 138

«ÝËáìPÜ AíÍÜWÜÙÜá


10. ¸æãà— ¨ÜáÆì»Ý®Üá±æÅàûæ

ñÜñÜ̱ÜÄþÝ®ÜÊæà ¸æãà—ñÜñÜÌ. A¨Üá B±Ü¤®Üá ÖæàÚ¨Ü BWÜÊÜá, ±Ü¨Ý¥Üì¯|ì¿áÊÜ®Üá° JÙÜWæãíwÃÜáñܤ¨æ. ÖÜ©®æíoá ¨æãàÐÜÃÜ×ñÜÊݨÜÊÜ®æ B±Ü¤. BñÜ®Ü ÊÜaÜ®ÜÊæ BWÜÊÜá. ¨ÜÅÊÜÂ, ±Ü¨Ý¥Üì Êæã¨ÜÇݨÜÊÜâWÜÙÜ ÊÜÓÜá¤Ô§£¿á®Üá° £Ú¨Üá ®ÜíŸáÊÜâ¨Üá ¸æãà—ÆûÜ|. ÃÜñÜ°ñÜÅ¿áWÜÙÜá ¸æãà—Wæ ÓÝÃÜ. ¸æãà—ÃÜñÜ°ÊÜ®Üá° JÊæá¾ PÜÙæ¨ÜáPæãívÜÃæ ¨æãÃæ¿á¨Üá. Cí¥Ý ¸æãà—ÃÜñÜ°ÊÜ®Üá° ±Üvæ¨Üá ±ÝÃݨÜÊÜ®Üá «Ü®ÜÂPÜáÊÜÞÃÜ.

«Ü®ÜÂPÜáÊÜÞÃÜ®Ü PÜ¥æ

Gíoá g®Ü A|¡í©ÃæãvÜ®æ ÖÜáqr¨Ü «Ü®ÜÂPÜáÊÜÞÃܯWæ ÊæáàÈí¨Ü ÊæáàÇæ ÍæÅà¿áÓÝÕ¨Üá¨Ü®Üá° PÜívÜá A|¡í©ÃÜá AÊܮܮÜá° PæãÆÉÆá ¸ÝËÁãÙÜWæ ®ÜãPÜáÊÜÃÜá. ÖæàWæãà ±ÝÃÝ¨Ü «Ü®ÜÂPÜáÊÜÞÃܯWæ Öæãà¨Ü PÜvæ¿áÇæÉÇÝÉ A¨ÜêÐÜr ×í¸ÝÈÔñÜá. ¸æàÃæãí¨Üá ÃÝgÂPæR ÖæãàX ñܮܰ Ÿá©œÍÜQ¤Àáí¨Ü AÃÜÓÜ®Ü ÊÜáWÜÙÜ®æã°ÙÜWæãívÜíñæ ÖÜ©®ÝÃÜá PÜ®æ¿áÃÜ®Üá° ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX ñÜí¨æ, ñÝÀá, A|¡í©ÃÜ®Üã° PÜÃæÔPæãívÜá AÊÜÃæÆÉÃÜ®Üã° ÓÜáS©í©ÄÔ¨Ü. PæÆÊÜâ PÝÆ¨Ü ÊæáàÇæ ñܮܰ Êæáç¨Üá®Ü ÍÝȻܨÜÅ ñܱÜÔÕWæ ÖæãàWÜÆá ÍÜÄàÃÜÊÜ®Üá° JXYÓÜÆá ÊÜá®æ¿áÇæÉà »ÝËÓÜᣤÃÜáÊÜ®Üá GíŸá¨Ü®Üá° PæàÚ ÖæívÜ£ ÓÜá»Ü¨æÅÁãvÜ®æ AÊÜ®Ü ÊÜá®æWæ ÖæãàX AÊÜ®æãvÜ®æ aÜaæì¿áÈÉ ñæãvÜX, ¸æãà—¿á®Üá° ±Üvæ¨Ü ÊæáàÇæ ñÜvæ¨Üá ¯íñÜÃæ ÖæàWæ ÓÜáSÊÝWÜáñܤ¨æ, ÓÝÊÜâ ŸÃÜáÊÝWÜ ñܱÜÔÕWæ ÖæãàWÜÇÝWÜáÊÜâ¨æ G®Ü°Æá, ñܮܰ|¡®Ü ŸWæY Bw¨Ü ÊÜÞ£Wæ ÓÜá»Ü¨æÅ ÓæçÄÓÜÇÝWܨæ, ñÜÊÜá¾ Ô§£¿á®Üá° £Ú¿á¨æ ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜ®Üá° ÓÜáÊÜá¾®æ ÊÜÞ£®ÜÈÉ ñæWÜÙÜŸÖÜá¨æ G®Ü°Æá, ÍÝÅÊÜPܯWæ ¸æãà— ÖÜáqr¨ÝWÜ ÊÜáÖÝÊÜÅñÜWÜÙÜ®Üá° «ÜÄÔ ñܱæäàÊÜ®ÜPæR ñæÃÜÙܸæàPÜá, ÊÜá®æ¿áÈÉÃܸÝÃܨÜá Gí¨Üá ÖæàÚ ÊÜá®æWæ Ÿí¨Üá hæÂàÐÜu±ÜâñÜůWæ ±Ü ¨ Ü Ë ¿á¯° ñ Ü á ¤ ©àûæ ±Ü v æ ¨ Ü á ñÜ ± Ü Ó Ü á Õ ÊÜ Þ w «Ü Ê Ü á ì«Ý娆 ¨ Ü È É ÊÜ á ávÜ á ² ÓÜÊÝì¥ÜìÔ©œ¿á®Üá° ÓæàĨÜ.

12. «ÜÊÜÞì®Üá±æÅàûæ

A®Ý©Àáí¨ÜÆã CÃÜáÊÜ PÜÊÜáì¨Ü ®ÝÍÜPæR «ÜÊÜáìÊæà ÊÜáãÆ. ¨Ý®Ü ±Üähæ ÎàÆ E±ÜÊÝÓÜÊæíŸ ®ÝÆáR Äࣿá ÍÝÅÊÜPÜ«ÜÊÜáì; EñܤÊÜáûÜÊÜÞ ÊÜÞ¨ÜìÊÜ BgìÊÜ ÍèaÜ ÓÜñÜ ÓÜí¿áÊÜá ñÜ±Ü ñÝÂWÜ AQíaÜ®Ü ŸÅÖܾaÜ¿áì GíŸ ¨ÜÍÜÆûÜ| ¿á£«ÜÊÜáìÊæí¨Üá GÃÜvÜá Äà£¿á «ÜÊÜáì˨æ. ¿ÞÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂÊæäà A¨Ü®Üá° PæçWæãÙÜÛ¸æàPÜá. ÍÝÅÊÜPÜ«ÜÊÜáìÊÜ®Üá° ±ÝÈÔ ÓÜÌƳÊæà PÝ¿áì¨ÜÈÉ Öæbc®Ü ´ÜÆÊÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜÊÜÃÜ PÜ¥æWÜÙÜá :

Eívæ ÊÜÞw A£¦WÜÚWÝX PÝ©ÃÜÆá »ÜpÝÃÜÃã æ ŸºÃáÜ aÜÄWæWæ ŸÃÜÆá AÊÜÄWæ ÊÜáãÃÜã EívæWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÆá AÊÜ®Ü ÊÜá®æ¿áÈÉ ±ÜíaÝÍÜc¿áì ÓÜ×ñÜ ÓÜáÊÜ|ìÊÜêÑr¿ÞÀáñÜá.

2. ±Üähæ¿á ´ÜÆPæR «Ü®Ü±Ü£¿á PÜ¥æ

ñÜWÃÜ æ GíŸ ±ÜâÃÜ¨È Ü É «Ü®± Ü £Ü ÁáíŸ ÍæÅàÑu Àá¨Üª. AÊÜ®Ü GÊæá¾ PÝ¿ááÊÜ Wæãà±Ü PæãÙÜ¨Ü ÊÜá«æ C¨Üª ÓÝËÃÜ ¨ÜÙÜ¨Ü ÖÜãÊæäí¨Ü®Üá° Di ñæWæ¨ÜáPæãívÜá ŸÃÜáÊÝWÜ "¯à¯à ÖÜãÊÜ®Üá° ÍæÅàÐÜu ÊÜÂQ¤Wæ PæãvÜá' GíŸ ÊÝ~¿á®Üá° PæàÚ ñܮܰ ÍæqrWæ PæãvÜÇæí¨Üá Ÿí¨ÜÃæ AÊÜ®Üá ÃÝg®ÜÈÉWæ ÖæãàWÜᣤ¨Üª; ÃÝg ÊÜáá¯WÜÙÜÈÉWæ ÖæãàWÜᣤ¨Üª; ÊÜáá¯WÜÙÜá ¨æàÊÜÄWæ ®ÜÊÜáÓÜRÄÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. C¨Ü®Üá° ®æãàw B ÖÜãÊÜ®Üá° ¨æàÊÜÄWæ A²ìÔ¨Üá¨ÜÄí¨Ü AÊÜ®Üá ÊÜááí¨æ B ®ÜWÜÃÜ¨Ü AÃÜÓܯWæ PÜÃæPÜísÜ®æíŸ ÊÜáWÜ®ÝX ÖÜáqr¨Ü.

3. ÎàÆ¨Ü ´ÜÆPæR ±ÜÅ»ÝÊÜ£¿á PÜ¥æ

E¨Ýª ¿ á®Ü ® Ü AÃÜ Ô ±Ü Å »ÝÊÜ £ ¿á Óèí¨Ü¿áìÊÜ®Üá° PæàÚ aÜívܱÜŨæãÂàñÜ ®æíŸ AÃÜÓÜ BPæ¿á®Üá° ±Üvæ¿áÆá ¨Üív棤 Ÿí¨Üá ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞvÜÆá BPæ PÝÁãàñÜÕWÜì ¨ÜÈÉ ¯ÆáÉÊÜÙÜá. C¨Ü®Ü°ÄñÜ ÊÜÂíñÜÃܨæàÊÜ AÊÜÚWæã¨ÜX¨Ü E±ÜÓÜWÜìÊÜ®Üá° ¯ÊÝÄÔ¨Ü.

4. ÊÜÅñÜ¨Ü ´ÜÆPæR ®ÝWܨÜñܤ®Ü PÜ¥æ

®ÝWÜ ¨ Ü ñ Ü ¤ ® æ í Ÿ Êæ ç ÍÜ Â ±Ü â ñÜ Å ÊÜ á á¯WÜ á ±Ý¤ aÝ¿áìÃÜÈÉ ÎÅà±ÜíaÜËá¿á ®æãàí²¿á®Üá° PæçPæãívÜá Gí¨Üã E±ÜÊÝÓÜ ÊÜÞvÜ©¨Üª AÊÜ®Üá E±ÜÊÝÓÜ ÊÜÞw ÃݣſÞWÜáñܤÇæà ±ÝÅ|ÓÜíPÜoÊÝWÜÆá ñÜí¨æ ñÝÀá ÖæívÜ£ ¿ÞÃÜá GÐærà ÖæàÚ¨ÜÃÜã E±ÜÊÝÓÜÊÜÅñÜÊÜ®Üá° ¹vܨæ B ÃÝ£ÅÁáà ±ÜÃÜÊÜÞñܾ «Ý®ܨÜÈÉ ÊÜááw² Óè«ÜÊÜáìPÜƳ¨ÜÈÉ ÖÜáqr AÈÉí¨Ü Ÿí¨Üá g¿á«ÜÃÜ ÊÜáÖÝÃÝg¯Wæ ®ÝWÜPÜáÊÜÞÃÜ®æíŸ ÊÜáWÜ®ÝX g¯Ô ÃÝgÂÊÝÚ Pæã®æWæ ©àûæ Öæãí© PÜÊÜáìûÜ¿á ÊÜÞwPæãívÜ.

ÓÝÊÜÞiPÜ ÖÝWÜã hÝ®Ü±Ü¨Ü AíÍÜWÜÙÜá

ÊÜÅñܯÃÜñÜ®Ý¨Ü ÓæãàËáÆ®æíŸÊÜ®Üá Jí¨Üá ©®Ü ¼ûæ ¸æ à w ŸÄ¿á ñÜ Ê Ü â vÜ á ¨æãÃæ¿áÆá A¨Ü®æ°à ÖÜáĨÜá ×oár ÊÜÞw ñÜ®ÜWæ, ÖæívÜ£Wæ, A£¦Wæí¨Üá ÊÜáãÃÜá

"iàÊÜÓÜí¸æãà«Ü®æ'¿áÈÉ AÆÉÈÉ ñÜ ñ ÝRÈà®Ü ÓÝÊÜ Þ iPÜ ®Ü í ¹Pæ , ÓÜí±ÜŨݿá, ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° PÝ|ŸÖÜá¨ÝX¨æ. ""ÊÜáá®æ° PÜqr¨æãí¨ÜÊÜ—¿á®æÁ᪠¯qrÔÃÜÇÝWÜ¨Ü ÊÜÞ¯ÓÜÊÝ‘ïY ®Ývæ hæãàPÜáÊÜÃÜ®Ü ¸Ý‘ïR ÇæàÓÜá'' (1&7) GíŸ ÊÜÞñÜá B PÝƨÜÈÉ hæãàPÜáÊÜÞÃÜ®Ü ÓÜíü±Ü¤ iàÊÜ®ÝÊÜ—¿á PÜ¥æ¿á g®Ü²Å¿áñæ¿á®Üá° ñæãàÄÔ¨ÜÃæ, ""EÄÊÜ PæãívÜPæR ÊÜí¨Ü ÊæàÙæÊÜwaÜíWÜí'' (1&15 ÊÜ) GíŸá¨Üá PæãívÜ ÖÝ¿ááÊÜ ±Ü¨Üœ£¿á®Üá° £ÚÓÜáñܤ¨æ. Wݨæ ÊÜÞñÜáWÜÙܮܰíñÜã ñܮܰ PÝÊܨæãÙÜWæ A¥Üì±Üä|ìÊÝX ŸÙÜԨݪ®æ. ÊÜáêñÜáÂÊÜ®Üá° £Ú¨Üã £Ú¨Üã A¨ÜÄí¨Ü ±ÝÃÝWÜáÊÜ ÁãàaÜ®æ ÊÜÞvÜ¨Ü iàËWÜÙÜ®Üá° PÜáÄñÜá "ÊÜÞÄ¿á ÊæáàÇæ ±ÜÓÜÊæáíŸíñæ' (1&3 ÊÜ)

®ÜáwÖÝÃÜ / 135

®ÜáwÖÝÃÜ / 136

1. ¨Ý®Ü¨Ü ´ÜÆPæR ÓæãàËáÆ®Ü PÜ¥æ


©à±Ý¿á®Ü¯í¨Ü ®ÝÍÜÊÝWÜáñܤ¨æ Gí¨Üá £Ú¨Üá ©à±Ý¿á®Ü®Üá B ¨æàÍÜ ¹oár ñܱÜÔÕWæ Öæãà¨Ü. B ®ÜWÜÃܨÜÈɨܪ PÜÙÜÛ®æ°ÆÉ ¸æor¨Ü væãOæ¿áÈÉ ÖÝQ¹orÃÜá. ©à±Ý¿á®Ü ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ÊÜÃÜáÐÜ ñܱÜÓÜáÕ ÊÜÞw A—PÜ ÊÜÞÓÜÊÜ®Üá° £Ú¿á¨æ ¨ÝÌÃÝÊÜ£Wæ Ÿí¨Üá FÃÜ ÖæãÃÜWæ CÃÜÆá, FÃÜ ÖæãÇæ¿á®æ㟺 ¸æàpæWæí¨Üá Ÿí¨Üá ¯àÃÜwPæ¿ÞX væãOæ¿áÈÉ £Ú¿ÞX¨Üª PÜÙÜÛ®Üá° PÜáw¨Üá ÓæãQR Ÿívæ¿á ÊæáàÇæ ¯í£¨Üª MáÑ¿á ÖæWÜÇæàÄ ñÜÇæ¿á®Üá° ¸ÝÄÓÜÆá AÊÜ®Üá PæãÅà«Ü©í¨Ü ÓÜñÜᤠAX°PÜáÊÜÞÃÜ®ÝX ÖÜáqrŸí¨Üá B ®ÜWÜÃÜÊÜ®Üá° ÓÜáoár ±Ý±Ü PÜqrPæãívÜá ®ÜÃÜPÜQRÚ¨Ü. PæãÅà«Ü PÜÐÝ¿áÊæíŸá¨Üá ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊݨÜá¨æ!

Çæã༿á b®Ü°¨Ü Gñܤ®Üã°, ÓÜí±Üñܤ®Üã° ÊÜÍܱÜwÔPæãÙÜÛÆá, ±ÜoÖÜÓܤ ÓÜñÜᤠÖÝÊÝX ÖÜáqr ñܮܰ ÊÜáWܮܮæ°à Pæãí¨Üá ®ÜÃÜPÜPæR Öæãà¨Ü.

2. ÊÜÞ®Ü PÜÐÝ¿áPæR ¸ÝÖÜáŸÈ¿á PÜ¥æ

®ÝXÆWÝÊÜâívÜ®Ü PÜ¥æ

B©£à¥Ü ì íPÜ Ã Ü ® æ ñÜ í ¨æ ¿ ÞX, »Ü Ã Ü ñ æ à ÍÜ Ì ÃÜ ® æ à JvÜ Ö Ü á qr ¨ Ü Ê Ü ® ÝX ñÝ®Ü ã ±Ü Ã ÝPÜ Å Ëá¿Þ¨Ü ¸ÝÖÜáŸÈWæ, A|¡®Ü ÊæáàÇæ ÊÜÞw¨Ü ¿áá¨ÜœWÜÙÜÈÉ Wæ¨Ü㪠ÓÜÊÜìÓÜíWÜ ±ÜÄñÝÂWÜ ÊÜÞw ñܱÜÔÕWæ ¯íñÜá BñÜ®Ü ®æÆ¨Ü ÊæáàÇæ ¯ÆáÉÊÜíñÝÁᤠGíŸ ÊÜÞ®ÜPÜÐÝ¿á ÖÜáqr PæàÊÜÆ hÝn®ÜPæR Awx¿ÞÀáñÜá.

3. ÊÜÞ¿Þ PÜÐÝ¿áPæR ±ÜâÐܳ¨ÜíñÝ PÜí£¿á PÜ¥æ

±ÜâÐܳ¨ÜíñæÁáíŸ PÜí£ ¨æàÊÜÃÜ ±ÜähæWæí¨Üá ñÜí¨Ü ÖÜ|á¡ BÖÝÃÜÊÜ®æ°ÆÉ ÊÜáÃæ¿áÈÉ ñÜí¨Üá, WÜí«æãà¨ÜPÜPæR ñÜí¨Ü ÎÅàWÜí«ÜÊÜ®Üá° ÖÜbcPæãívÜá, ÊÜÞÓæãà±ÜÊÝÓÜ ÊÜÅñÜ ÊÜÞvÜᣤ¨æªà®æ G®Üá°ÊÜÙÜá. GÐÜár ÊÜÅñÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜã ŸvÜÊÝWÜÈÆÉ. C¨Üá ñܱÜÔÕ®Ü ÓÝÊÜá¥ÜÂì, ñÜ±Ü¨Ü ´ÜÆÊÝX PÜÊÜá¾®æ ®ÝÃÜáÊÜÃÜá Gí¨Üá ®æãàw¨ÜÊÜÃÜá ÖæàÙÜáÊÜÃÜá. ×àWæ ÊÜÞÁáÀáí¨Ü ñܱÜÓÜáÕ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª B PÜí£ ÓÜñÜᤠ±Üä£WÜí—¿áã PÜáÃÜ㲿áã B¨Ü PÜáío~ ñæãñݤX ÖÜáqr¨ÜÙÜá.

4. Çæãà»Ü PÜÐÝ¿áPæR ±ÜoÖÜÓܤ®Ü PÜ¥æ

±Ü o ÖÜ Ó Ü ¤ ® æ í Ÿ PÜ v Ü á Çæ ã ༠ñÝ®Ü á ÓÜí±Ý©Ô¨Üª®æ°ÇÝÉ b®Ü°¨Ü GñݤX ÊÜÞw ®æÆÊÜÞÚWæ¿áÈÉ Ÿbcoár ÊÜáñæã¤í¨æñܤ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜ ÊæãàÖÜ©í¨Ü ñæ±Ü³ÊÜ®Üá° PÜqrPæãívÜá ñæãÃæ¿áÈÉ ŸÃÜáÊÜ ±ÜâÙæÛ¿á®Üá° ÖÜWÜÆã ÃݣŠÓÜíWÜÅ×Ô ÊÜÞÄ b®Ü° ÓÜí±Ý©ÓÜÆá PÜÐÜr ±ÜvÜᣤ¨Üª. Jí¨Üá ÃݣŠñæãÃæ¿áÈÉ ÓæãvÜÃÜ ¸æÙÜPÜá PÜívÜ AÃÜÓÜ A¨æà®æí¨Üá ËaÝÄÔ, ±ÜâÙæÛWÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô ÊÜÞÃÜáÊÜÐÜár ŸvÜÊܯÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° £Ú¨Üá AÊܮܮÜá° PÜÃæÔ PæàÚ¨ÝWÜ, "®Ü®ÜWæãí¨Üá G£¤¨æ. A¨ÜPæR C®æã°í¨Üá ÓÜí±Ý©ÓÜÆá PÜÐÜr±ÜvÜᣤ¨æªà®æ' Gí¨Ü. AÃÜÓÜ ñܮܰ ×íw¯í¨Ü Jí¨Üá Gñܤ®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãà Gí¨ÜÃæ ®Ü®Ü° ÖÜ£¤ÃÜ CÃÜáÊÜ G£¤®Ü ñÜÃÜÖܨæªà B¨ÜÃæ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛñæ¤à®æ Gí¨Üá ÖæàÚ ñܮܰ ŸíWÝÃÜ¨Ü Gñܤ®Üá° ñæãàÄÔ¨Ü. "CÐÜár b®Ü° ®ÜÊÜá¾ÃÜÊÜá®æ¿áÆãÉ CÆÉ, D g®Ü¾¨ÜÆãÉ ±Üvæ¿áÇÝWܨÜá' Gí¨Üá £Ú¨Ü ÃÝg B ®ÜáwÖÝÃÜ / 133

9. ÓÜíÊÜÃÝ®Üá±æÅàûæ

±Ý±ÝÓÜÅÊÜÊÜ®Üá° ñÜvæ¿ááÊÜâ¨æà ÓÜíÊÜÃæ. ±ÜíaÜÊÜáÖÝÊÜÅñÜ, ±ÜíaÜÓÜËá£, £ÅWÜᲤWÜÙæíŸ ÖÜ©ÊÜáãÃÜá Äࣿá aÝÄñÜÅ ±ÝÆ®æÀáí¨Ü ÓÜíÊÜÃæ¿ÞWÜáñܤ¨æ. ÓÜíÊÜÃæWæ WÜᲤñÜÅ¿áWÜÙæ ±ÜÅ«Ý®Ü. ¨ÜÅÊÜÂñÜ±Ü »ÝÊÜñÜ±Ü ÊæíŸ GÃÜvÜá Äࣿá ñܱÜWÜÙÜÈÉ »ÝÊÜñÜ±Ü ÍæÅàÐÜuÊݨÜá¨ÜÄí¨Ü WÜêÖÜÓܧ®ÝWÜÈ ñܱÜÔÌ ¿ÞWÜÈ ÊæçÃÝWÜ»ÝÊÜÊÜâÙÜÛÊÜ®æ ÍæÅàÐÜu. ®ÝXÆ®æ í Ÿ WÝÊÜ â ívÜ ® Ü á ÊÜ á á²³ ® Ü È É ÊÜ á PÜ R ÙÜ á ñÜ®ÜWÝWÜáÊÜâ©ÆÉÊæí¨Üá i®ÝÆ¿á¨ÜÈÉ ÊÜáá¯WÜÙÜ ŸÚ ©àûæ ±Üvæ¨Ü. WÜáÃÜáWÜÙÜá PæÆÊÜâ ©®ÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ "¯à®Üá K¨Ü¸æàPÜá AûÜÃÜ ŸÃæ¿á¸æàPÜá' G®Ü°Æá "ÓÜ|¡ÊÜáPÜRÙÜíñæ AûÜÃÜ ŸÃæ¿áÇæ? ®Ý®Üá ÊÜ¿áÓÝÕ¨ÜÊÜ®Üá' Gí¨Üá ÖæàÚ WÜáÃÜáWÜÙÜ®Üá° ¹oárÖæãà¨Ü. PæÃæ¿á HÄ¿á ÊæáàÇæ ÊÜáÃÜ¨Ü ±æäoÃæ¿áÈɨÜáª, ¯ñÜÂÊÜä "B PæãPÜáR CÐÜár Ëáà®ÜáWÜÙÜ®Üá° ×wÀáñÜá. ¯àÃÜ PæãvÜWÜÙÜá CÐÜár ñÜáí¹¨ÜÊÜâ' GíŸ ÇæPÜR ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà AÊÜ®Ü A«Ü¿á®ÜÊÝÀáñÜá. CÊÜ®Ü ×í©®Ü »ÜÊÜ¨Ü WæÙæ¿áÃÜá ¨æàÊÜ®ÝX ÖÜáqr¨ÜÊÜ®Üá ÊÜáñæ㤟º ¨æàÊÜ®æãvÜ®æ Ÿí¨Üá AÊܯWæ þÝ®Ü¨Ü AWÜñÜÂÊÜ®Üá° ±ÜÃæãàûÜÊÝX ñæãàÄÔ ÖæãàWÜÆá B WæãÃÜÊÜ ®Ýb ÊÜáñÜᤠWÜáÃÜáWÜÙÜÈÉWæ Ÿí¨Üá BWÜÊÜáÊÜ®Üã° PÜÈñÜá ÓÜí¿áÊÜá©í©¨Ü᪠ÓÜíÊÜÃæ ÊÜÞw ÓÜáWÜ£Wæ Öæãà¨Ü®Üá.

10. ¯gìÃÝ®Üá±æÅàûæ

¸ÝÖÝ»ÜÂíñÜÃÜ ±ÜÄWÜÅÖÜWÜÙÜ®Üá° ¹oár ±ÝÅ|, Cí©Å¿á ÊæíŸ ÓÜí¿áÊÜáÊÜ®Üá° ñÝÚ ÖÜ®æ°ÃÜvÜá Äࣿá ñܱÜWÜÙÜ®Üá° BaÜÄÔ ÍÜá¨Üœ ±ÜÄOÝÊÜá¨ÜÈɨܪÃæ PÜÊÜáì ¯gìÃæ¿ÞWÜáñܤ¨æ. ÊÜáÖÝ ñܱÜÓÜáÕ ¨ÜáÐÜRÊÜáì Ÿí«ÜWÜÙÜ®Üá° QñÜá¤ÖÝQ AûÜ¿á ÓÜáSPæR Pæãívæã¿ááÂñܤ¨æ. ÊÜá®ÜáÐÜ g®Ü¾¨ÜÈÉÁá PÜÊÜáìÊÜ®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá. ñÜ®ÜWæ ñÝ®æà £Ú¨Üá ¸æàWÜ ¯ÊÜ꣤ Öæãí© PÜÊÜáìûÜ¿á ÊÜÞw¨ÜÊÜ®Üá ÓÜáÊÜ|ì»Ü¨ÜÅ®æíŸ TæàaÜÃÜ.

ÓÜáÊÜ|ì»Ü¨ÜÅ®Ü PÜ¥æ

ÓÜáÊÜ|ì»Ü¨ÜÅ®æíŸ TæàaÜÃÜ ®Üí©àÍÜÌÃÜ ©Ìà±Ü¨Ü aæçñÝÂÆ¿á WÜÙÜ®Üá° ÊÜí©Ô ŸÃÜÇæí¨Üá ÖæãÃÜoá AÈÉWæ ÖæãàWÜÇÝÃܨæ ÊæçÃÝWÜ Öæãí© E»Ü¿á ±ÜÄWÜÅÖÜWÜÙÜ®Üã° ¹oár ±ÜÅ£ÊÜÞÁãàWܨÜÈÉ ¯ÆÉÆá ÊÜá~»Ü¨ÜÅ®æíŸ ¨æàÊÜ ÖÜ©®ÝÆáR Äࣿá E±ÜÓÜWÜìWÜÙÜ®Üá° PæãvÜÆá AÊÜ®æ°ÇÝÉ ÓæçÄÔ¨Ü. ¨Ý̨ÜÍÝ®Üá±æÅàûæ ÖÝWÜã «ÜÊÜáì«Ý®ܩí¨Ü ¨æàÍܯgìÃæ¿ÞX ÍÜáPÜÉ«Ý®ܨÜÈÉ ÓÜPÜÆ «ÜÊÜáì ¯gìÃæ¿ÞX PæàÊÜÆþÝ®Ü ±Üvæ¨Üá PæÆÊÜâ ©®ÜWÜÙÜÇæÉà ÊÜááQ¤Wæ ÓÜí¨Ü. ®ÜáwÖÝÃÜ / 134


g®Ü¾¨ÜÈÉ Bw¨Ü ±Ý±Ü¨Ü ÊÜÞ£®Ü ´ÜÆ˨æí¨Üá AÄÊÝX ÊÜáãÊÜÃÜã ÓÜ®ÝÂÓÜ Öæãí© ñܱÜÓÜáÕ ÊÜÞw ÓܨÜY£ ±Üvæ¿ááñݤÃæ.

6. ÇæãàPÝ®Üá±æÅàûæ

PæÙÜWæ ÊæàñÝÅÓܮܨÜíñæ, ÊÜá«æ ÃÜkáÆÉÄ¿áíñæ, ÊæáàÇæ ÊÜááÃÜg ¨Üíñæ PÝ|áÊÜ BPÝÃܨÜÈÉ ÊÜáãÃÜá ÇæãàPÜÊÜâ ¯í£¨æ. PæÙÜWæ HÙÜá ®ÜÃÜPÜWÜÙÜá, AíñÜÂPÝƨÜÈÉ Ãè¨ÜűÜÄOÝÊÜá©í¨Ü ÓÜñܤÊÜÃÜá ®ÜÃÜPÜÊÜ®Üá° ±ÜÅÊæàÎÔ ×í©®Ü ±ÝñÜPÜWÜÙÜ®Üá° Ë»ÜíWÜhÝn®Ü©í¨Ü £Ú¨Üá JŸºÄWæ㟺ÃÜá ×íÔÓÜáÊÜÃÜá. ¯àÆ PܱæäàñÜÇæàÍæ¿áÊÜÃÜá BñÜì «Ý®ܩí¨Ü ÓÜñÜᤠ£¿áìíaÜWÜ£¿áÈÉ ÖÜáoárÊÜÃÜá. ÊÜÞ®ÜáÐæãàñܤÃÜ ÊÜá×à«ÜÃÝÊÜ—¿áÈÉ ÊÜá®ÜáÐÜÂWÜ£ ±ÝűܤÊÝWÜáñܤ¨æ. AÈÉ »æãàWÜ»ÜãËá PÜÊÜáì»ÜãËá Gí¨Üá GÃÜvÜá Ë«Ü. ¨ÜÍÜË«Ü PÜƳÊÜêûÜWÜÚí¨Ü ¯ÃÜíñÜÃÜ »æãàWÜËÃÜáÊÜâ¨Ü Äí¨Ü »æãàWÜ»ÜãËá¿áÈÉ «ÜÊÜáì PÜÊÜáìWÜÙÜ A®ÜáÐÝu®ÜËÆÉ. ±Üâ|Â&±Ý±Ü, ÍÜá»Ü & AÍÜá»Ü, ÓÜáS & ¨Üá@SWÜÙÜá ËáÎÅñÜÊÝXÃÜáÊÜ ÊÜá®ÜáÐÜÂÇæãàPܨÜÈÉ iàËWÜÙÜá AƳÓÜáS ©í¨Ü ®ÜÊæá¿ááñܤÊæ. ¨æàÊÜÇæãàPÜÊÜâ ¨ÜÍÜË«Ü »ÜÊÜ®ÜÊÝÔ ¨æàÊÜñæWÜÚí¨Ü, AÐÜrË«Ü ÊÜÂíñÜÃܨæàÊÜñæWÜÚí¨Ü, ±ÜíaÜË«Ü hæãÂà£ÇæãàìPÜ¨Ü ¨æàÊÜÄí¨Ü, ÐæãàvÜÐÜ ËÊÜÞ®Ü WÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ PÜƳÊÝÔWÜÚí¨Ü, AÖÜËáí¨ÜÅÃÜáWÜÚí¨Ü PÜãwÃÜáñܤ¨æ. «ÜÊÜáì, ñܱÜ, ÓÜÊÜÞ—WÜÙÜ ´ÜÆ©í¨Ü ©Êܨæà×WÜÙÝX D ÓÜáÃÜÇæãàPܨÜÈÉ ÖÜáoárÊÜÃÜá. ÊÜáãÃÜá ÇæãàPÜ¨Ü ñÜá©¿áÈÉ ÍÜá¨Üœ ÓÜ–qPÜÊÜá¿áÊÝ¨Ü Ô¨ÜœÇæãàPÜ˨æ. ÊÜáãÃÜá ÇæãàPܨæãÙÜWæ ÊÜá«ÜÂÊÜáÇæãàPܨÜÈÉÃÜáÊÜ ÊÜá®ÜáÐÜÂWÜ£Àáí¨ÜÆÉ¨æ ¸æàÃÝÊÜ WÜ£Àáí¨ÜÆã ÓÜáWÜ£ ¨æãÃæ¿á¨Üá. ÊÜá®ÜáÐÜÂWÜ£Ááà ÍæÅàÐÜuÊݨÜá¨Üá. ÊÜáãÃÜá ÇæãàPÜ¨Ü Ë»ÝWÜÔ§£¿á®Üã° iàÊÝÊÜÓæ§WÜÙÜ®Üã° £Ú¨Üá ñæãÃæ¨Üá ±ÜÅԨܜ®Ý¨ÜÊÜ®æà ÓÜáPÜáÊÜÞÃÜ.

ÓÜáPÜáÊÜÞÃÜ®Ü PÜ¥æ

EgjÀ᯿á ÊæçÍܱÜâñÜÅ®Ý¨Ü ÓÜáPÜáÊÜÞÃÜ ÓÜPÜÆ ÎÅàÊÜáí£Pæ ¿á®Ü°®Üá»ÜËÓÜᣤ¨Ü᪠Jí¨Üá ©®Ü ¿áÍæãà»Ü¨ÜÅ ÊÜá᯿áá "£ÅÇæãàPܱÜÅgn²¤'ÁáíŸ BWÜÊÜáWÜÅí¥Ü ±ÜtÓÜáÊÜâ¨Ü®Üá° BÈÔ ®ÝÆáR WÜ£¿á ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° PæàÚ ×í¨æ ñÝ®Üá ±Ü¨Ü¾WÜáƾÊæíŸ ËÊÜޮܨÜÈÉ ÖÜáqr¨Ü᪨ÜÄí¨Ü hÝ£ÓܾÃÜ®ÝX ÇæãàPÜÔ§£¿á®Üá° £Ú¨Üá B ÊÜá᯿áÈÉWæ ÖæãàX ñÜ®ÜWæ C®Üá° ÊÜáãÃÜá ©ÊÜÓÜ B¿ááÐÜÂËÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° AÄñÜá ©àûæ ±Üvæ¨Üá «ÜÊÜáì«Ý®ܨÜÈÉ ¯íñÜá ×í©®Ü g®Ü¾¨Ü A£¤Wæ DWÜ ®ÜÄ¿ÞX Ÿí¨Üá Pæãor E±ÜÓÜWÜìÊÜ®æ°ÆÉ ÓÜ×Ô ÊÜáávÜá² ÓÜÊÝì¥ÜìÔ©œ¿áÈÉ ÖÜáqr¨Ü. ×àWæ ÓÜáPÜáÊÜÞÃÜ ÇæãàPÜË»ÝWÜ Ô§£¿á®Üá° PæàÚ¨ÝWÜÇæà ¯ÊæàìWÜ ÖÜáqr ÓÜ®ÝÂÔ¿ÞX ñܱÜÓÜáÕ ÊÜÞw ÓÜáWÜ£ ±Üvæ¨Ü.

7. AÍÜábñÝÌ®Üá±æÅàûæ

iàÊÜ®Üá Öæãà¨Ü ÊæáàÇæ ±ÜÅñæÂàPÜÊÝXÁáà EÚ¿ááÊÜ, ¯®ÜWæ ÖæàWݨÜÃÜã ¨Üá@SÊÜ®Üá°íoáÊÜÞvÜáÊÜ AÍÜáb ®ÜáwÖÝÃÜ / 131

¿Þ¨Ü ÍÜÄàÃÜÊÜ®Üá° HPݨÜÃÜã ÊæáaÜc¸æàPÜá. ÖÜáÚñÜ PܟẠ£®Ü°Æá JÙæÛ¿á¨ÜÆÉ, ¹ñܤ®æWæ JÙæÛ¿á¨Üá. ÖÝWæÁáà ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜ ÍÜÄàÃÜ ÓÜáS¨Ü A®Üá»ÜÊÜPÜRÆÉ, ÓÜáWÜ£ ±Üvæ¿áÆá JÙæÛ¿á¨Üá. Êæáç¿á®Üá° ®Üí¹¨ÜÊÜÃÜ Ô§£ ñܮܰ®æ°à £®Üá°ÊÜÊÜÃÜ®Üá° ®ÜíŸáÊÜ PÜáÄ¿áíñæ. PÝÊÜá¨Ü ÓæãPæRàĨÜÊÜÄWæ AÍÜá»ÜWÜÙæÆÉ ÍÜá»ÜWÜÙÝX ñæãàÃÜáÊÜâ¨Üá. ÍÜÄàÃÜ¨Ü ±æäÃæWÜÙÜÈÉ ÊÜáãÃÜá »ÝWÜWÜÙÜá. Êæã¨ÜÆ®æ¿á ÖæãÃÜX®Ü »ÝWÜ «ÝñÜá ÊÜáÇÝ© ¨æãàÐÜ ÓÜ×ñÜ ÊݨÜá¨Üá. GÃÜvÜ®æ¿á ÊÜá«Ü»ÝWÜ PÜÊÜáìŸí«ÜÊÜá¿áÊݨÜá¨Üá. ÊÜáãÃÜ®æ¿á JÙÜ»ÝWÜ hÝn®ÜÊÜá¿áÊݨÜá¨Üá. ÖæãÃÜX®Ü GÃÜvÜá »ÝWÜWÜÙÜ®Üá° ¨ÜãÃÜ ÊÜÞw hÝn®Ü»ÝWÜÊÝ¨Ü AíñÜÃÜíWÜ¨Ü ÃÜíWܨÜÈÉ Bñܾ®Ü®Üá° Óݧ²ÓܸæàPÜá. iàÊÜ®Üá ¨æàÖܨÜÈÉ ÓæàÄ ¨æà× G¯Ô¨æ. ¨æàÖÜ ñÜ®ÜWÝ¨Ü ®æãàÊÜ®æ°ÆÉ iàÊܯWæ ÊÜÞvÜáñܤ¨æ. B¨ÜªÄí¨Ü ÍÜÄàÃÜ iàÊÜ®Ü ÍÜñÜáÅ. aÜÊÜáì ÊÜáÆÊÜáãñÜÅWÜÚí¨Ü ñÜáí¹ÃÜáÊÜ JvÜÆ®Üá° ±ÜÅ«Ý®Ü ÊÜÞvܸÝÃܨÜá. AÊæáà«ÜÂÊÜ®Üá° SgãìÃÜ ÊÜáÃÜ¨Ü Êæã¨ÜÆÈÉ ÖÝQ ñÜá©¿áÈÉ ´ÜÆÊÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜíñæ AÍÜáb ¿Þ¨Ü ÍÜÄàÃÜÊÜ®Üá° «ÜÊÜáì¨ÜÈÉ ñæãvÜXÔ ±ÜÃÜñæÅ¿á ´ÜÆÊÜ®Üá° ±Üvæ¿á¸æàPÜá. ÊÝÓÜ®æ¿á ÊæãàÖÜ©í¨Ü ÖæàÔWæ¿á®Üá° ±Üvæ¨ÜíñÝWÜáÊÜâ¨æíŸá¨Ü®Üá° ÓÜá»èÊÜá®Ü PÜ¥æÀáí¨Ü £Ú¿á¸æàPÜá.

ÓÜá»èÊÜáÃÝg®Ü PÜ¥æ

˨æàÖÜ®Ýw®Ü AÃÜÓÜ ÓÜá»èÊÜá®Üá ñÜ®ÜWæ C®Üá° HÙÜá ©®Ü B¿áÔÕÃÜáÊÜâ¨Ü®Üã° ÔwÆá Öæãvæ¨Üá ÓÝÊÜâ ŸÃÜáÊÜâ ¨ÝX¿áã ÓÝ°®Ü¨Ü PÜáÚÁãÙÜWæ PÜÄ¿á ¨æãvÜx E¨Üª®æ¿á ñÜÇæ¿á ÖÜáÙÜáÊÝX ÖÜáoárÊÜâ¨ÝX¿áã £Ú¨Üá ñܮܰ ÊÜáWܮܮÜá° PÜÃæ¨Üá ñÝ®Üá ÖÜáÙÜáÊÝX ÖÜáqr¨ÝWÜ AÈÉÁáà ñæãÙÜÆÆá ¹vܨæ PæãÆáÉ Gí¨Ü. GÐærà ÃÜüÔ¨ÜÃÜã Ôwȯí¨Ü AÃÜÓÜ ÓÜñܤ. ÊÜáWÜ ÓÝ°®Ü¨Ü PÜáÚ¿áÈÉ ®æãàw ñÜí¨æ ÖæàÚ¨Ü WÜáÃÜá£®Ü ÖÜáÙÜÊÜ®Üá° PÜívÜá PæãÆÉÆá GÃÜvÜá ¸ÝÄ ±ÜſᣰԨÜÃÜã A¨Üá ÊÜááÙÜáX ñܲ³ÔPæãÙÜÛÆá AÊÜ®Üá C¨ÜPæR CÈÉÃÜáÊÜâ¨æà CÐÜr Gí¨Üá ×í©ÃÜáX¨Ü. ×àWæ iàÊÜ®Ü GÈÉ ÖÜáqr¨ÜÃæ AÈÉÁáà CÐÜr©í¨Ü C¨Ü᪹vÜáñܤ¨æ.

8. BÓÜÅÊÝ®Üá±æÅàûæ

ñÜ®Üá, «Ü®Ü, Êܯñæ, g®Ü¯àg®ÜPÜ ËÊæãàÖÜ©í¨Ü PÜÐÝ¿á ÊÜâípÝWÜáñܤ¨æ. ×íÓæ, A®ÜêñÜ, Óæ¤à¿á, AŸÅÖܾ ÊÜáñÜᤠ±ÜÄWÜÅÖÜ WÜÙæíŸ I¨Üá BÓÜÅÊÜ ¨ÝÌÃÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ±Ý±Ü ±ÜÅÊæàÎÓÜáñܤ¨æ. ÊÜá®Ü ÊÜaÜ®Ü PÝ¿áWÜÙÜ PÜêñÜ PÝÄPÜ A®ÜáÊæãà©ñÜ QÅÁáWÜÚí¨Ü iàÊÜ PÜÊÜáìÊÜÍÜ®ÝWÜáÊÜ®Üá. PÜ~¡ÆÉ©¨ÜªÃæ WÜ£ PævÜáÊÜâ©ÆÉ, AÄÊÜâ PæorÃæ WÜ£¿áã PævÜáñܤ¨æ. ®ÝÆáR PÜÐÝ¿áWÜÚí¨Ü ®ÝÆáR PÜÊÜáìWÜÙÜá Ÿí¨Üá ÓÜíÓÝÃÜ樆 áÜ ° ¯àX ÊÜááQ¤Wæ ÖæãàWÜÆá AwxWÙÜ íæ Ÿá¨Ü®áÜ ° D PÜ¥Wæ ÚÜ í¨Ü £Ú¿á¸æàPÜá.

1. PæãÅà«Ü PÜÐÝ¿áPæR ©à±Ý¿á®Ü®Ü PÜ¥æ

¨ÝÌÃÝÊÜ£¿áá C®Üá° ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ÊÜÐÜìPæR PÜÚÛ®Ü PÝÃÜ|ÊÝX

®ÜáwÖÝÃÜ / 132


ÊÜÃÝíWÜ ¯ÃÝPÜÄÔ¨Ü. B ¿áü Êæábc Öæãà¨ÜÙÜá. ÊÜÃÝíWÜ®Üá ÊÜááí¨æ ÖæãàWÜᣤÃÜÆá ¸æàvÜÃÜ ±Üvæ¿áÊÜÃÜá ×w¨Üá ŸÈPæãvÜÆá ñæWæ¨ÜáPæãívÜá Öæãà¨ÜÃÜá. B ÃݣŠPÜÙæ¨Üá ¸æÙÜWæY ¨æàÊÜñæ¿á ÊÜááí¨æ PæãÆÉÇæí©ÃÜáÊÝWÜ B ÊÝ«ÜÃÝg®Ü ÊÜáWܯWæ ÖÝÊÜâ PÜbcñÜá¤. ÊÜÃÝíWÜ ÊÜáíñÜÅË—Àáí¨Ü ËÐÜ ±ÜÄÖÝÃÜ ÊÜÞvÜÆá AÊÜÃÜá AÊܮܮÜá° ¹orÃÜá. ÊÜááí¨æ ñܮܰ ®Ýw®Ü PÜvæ ÖæãàWÜÈbfÓܨæ ÆÈñܱÜâÃÜ¨Ü PÜvæ ÖæãÃÜo. ÊÜáñæ¤ ¨ÝÄ¿áÈÉ ÊݱÝÄÁ㟺®Ü PÝÊÜÆáWÝÃÜÃÜ PæçWæ ÔQR AÊÜÃÜá ÓÝWÜÃÜŸá©œÁáíŸ ñÜÊÜá¾ Íæqr¿á ŸÚWæ PÜÃæ¨æã¿áªÃÜá. AÊÜÃÜ ¹àw¿áÈÉÁá PæÆÊÜâ ©®ÜWÜڨܪ. JÊæá¾ QÃÝñÜÃÝg®Ü ±Üvæ CÊÜÃÜ ¹àw®Ü ÊæáàÇæ ¹àÙÜÆá B ±Üvæ¿á ®Ý¿áPܮܮÜá° ÊÜÃÝíWÜ Pæãí¨Üá ÃÜüÓÜÆá Íæqr¿áá AÊܮܮÜá° ñܮܰ ±Ü¨ÜËWæ DñÜ®æà hæàÐÜu±ÜâñÜÅ®æí¨Üá PæãívÝw ÆÈñܱÜâÃÜPæR PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá Öæãà¨Ü. ÆÈñܱÜâÃܨÜÈÉ ÊÜÃÝíWÜ ÃÝgÍæÅàÑu¿Þ¨Ü. ÆÈñܱÜâÃÜ¨Ü AÃÜÓÜ ¨æàÊÜÓæà®Ü®Ü ÊæáàÇæ ¿áá¨ÜœPæR Ÿí¨Ü Cí¨ÜÅÓæà®Ü®Ü®Üá° ÓæãàÈÔ ÃÝgPÜáÊÜÞÄ¿á®Üã° A«Üì ÃÝgÂÊÜ®Üã° ±Üvæ¨Üá ÊÜÃÝíWÜ Êæç»ÜÊÜ©í¨Ü ÃÝgÂÊÝÙÜᣤ¨Üª. EñܤÊÜá±ÜâÃÜ¨Ü ÃÝgPÜáÊÜÞÃÜ ÓÜñܤ®æí¨Üá ÊæçÄWÜÙÜá EñܤÊÜá±ÜâÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ ÊÜáᣤWæ ÖÝPÜÆá, «ÜÊÜáìÓæà®Ü ñܮܰ Êæáç¨Üá®Ü®Ý¨Ü ¨æàÊÜÓæà®Ü¯Wæ £ÚÓÜÆá, C¨Ü®Üá° £Ú¨Ü ÊÜÃÝíWÜ ¨Üív棤 ÖæãàX ÍÜñÜáÅWÜÙÜ®Üá° Wæ¨Ü᪠ÓÜáÐæà|¯Wæ ÃÝgÂÊÜ®Üá° Pæãoár ¸æàÃæãí¨Üá ÃÝg PÜqr ÖÜÆÊÜâ PÝÆ BÚ Pæã®æWæ ÓÜ®ÝÂÔ¿ÞX ÊÜáávÜá² ÓÜÊÝì¥ÜìÔ©œ¿á®Üá° ÓæàĨÜ. ÊÜÃÝíWÜ PÜá¨ÜáÃæ¿á ¨æÓæÀáí¨Ü PÜÐÜrÊܮ氨ÜáÄÔ¨ÝWÜ, ÖÜáÈ, ÊæãÓÜÙæ, ¸æàvÜÃÜ ±Üvæ Êæ ã ¨Ü Ç Ý¨Ü Ê Ü Ã Ü È É ÔQRPæ ã ívÝWÜ , ÍÜ ñ Ü á ÅWÜ Ù Ü ® Ü á ° Wæ Æ áÉ Ê ÝWÜ , AÃÜ Ó Ü ® ÝWÜ á ÊÝWÜ , ¿á£¿ÞWÜáÊÝWÜ JŸº®æà BX¨Üª®Üá.

¨Ýq ÓÜáXÅàÊÜ Êæã¨ÜÇݨÜÊÜÃæãvÜ®æ Ÿí¨Üá ¿áá¨Üœ ÊÜÞvÜÆá JvÜÖÜáqr¨Ü ˼àÐÜ|®æà ÃÝÊÜ|®Ü®Üá° ¹oárŸí¨Ü. AÊÜ®Ü Ë¨Ý¨æàÊÜñæWÜÙÜá ÓæãàñÜá AWÜÈÖæãà¨ÜÊÜâ. ¨ÜáWÜì WÜÙÝWÜÈà, ®ÜÊܯ—WÜÙÝWÜÈà ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜÈÆÉ. B®æ, PÜá¨ÜáÃæWÜÙÜã, »ÜoÓæà®æWÜÙÜã ¯ÆÉÈÆÉ. ñܮܰ ÊÜá®æ¿áÈÉ ÖÜáqr¨Ü aÜPÜÅÃÜñÜ° ÊæçÄ¿á PæçWæ ÖæãàX ×í©ÃÜáX ñܮܰ®æ°à Pæãí©ñÜá¤. PæçÇÝÓÜÊܮ氣¤¨Ü ÍÜÄàÃÜ Jí¨æà B¿áá«Ü©í¨Ü ¹©ªñÜá. ñܮܰ¨æí©¨Üª GÆÉ ÃÜûÜOæWÜÙÜã ñÜ®ÜWæ BXŸÃܨæ ÃÝÊÜ| ÓÜñÜᤠ®ÜÃÜPÜPæR Öæãà¨Ü. D PÜ¥æ¿á®Üá° PæàÚ A®ÜÂñÜÌÊÜ®Üá° »ÝËÓܸæàPÜá.

5. ÓÜíÓÝÃÝ®Üá±æÅàûæ

®ÝÆáR WÜ£WÜÙÜÈÉ ÖÜ©®ÝÆáR ÄࣿáÈÉ ËË«ÝPÜꣿáÈÉ iàÊÜ ÓÜ á ñÜ á ¤ Ê Ü â ¨æ à ÓÜ í ÓÝÃÜ . ÓÜ ± Ü ¤ ± Ü Ã ÝÊÜ ñ Ü ì ®Ü ¨ Ü È É GíŸñÝ°ÆáR ÆûÜ Áãà¯ÊÜááS¨ÜÈÉ ÖÜáqr PÜá©ÊÜ PÜãÙÜíñæ GÈÉ¿áã ¯Æɨæ ñæãÙÜÆáÊÜ ÓÜíÓÝÄ iàÊÜWÜÙÜ Äࣿá®Üá° bí£ÓܸæàPÜá. B¨ÜÐÜãr ¸æàWÜ «ÜÊÜáì¨ÜÈÉ ñæãvÜWܸæàPÜá, ÓÜíÓÝÃÜ ñÜvÜÊÜÞvÜáÊÜÐÜár HPÜÔ§ñÜÊÜÆÉ. DX®Ü WæÙæ¿á C®æã°í¨Üá »ÜÊܨÜÈÉ ÖÜWæ, DX®Ü aÜÆáÊÜ C®æã°í¨Üá »ÜÊܨÜÈÉ QÓÜáWÜáÙÜ®ÝX ÖÜáoárÊÜ®Üá. JÊæá¾ ÊÜáWÜ, ÊÜáñæã¤Êæá¾ B ñÜí¨æWæà ñÜí¨æ¿ÞX, C®æã°Êæá¾ ÊÜáWÜÙÝX, ÖæívÜ£¿ÞX ŸÃÜŸÖÜá¨Üá. AÆɨæ PÜÄ, ®ÜÄ, ®ÝÀá, ÔíÖÜ, ñÜê|, QÅËá & D GÆÉ ±Ü¿Þì¿áWÜÙÜÈÉ iàÊÜ ñæãÙÜÆáñܤ¨æ. »ÜÊÝíñÜÃÜWÜÙÜÈÉ, ÖæàX¨ÜªÊÜÃÜá ÖæàWæãà BWÜáÊÜÃÜá. Jí¨æà »ÜÊܨÜÈÉ Ë±ÜÄàñÜ ÓÜíŸí«ÜÊÜä BWÜáñܤ¨æ.

ÊÜÓÜíñÜ£ÆPæ PÜ¥æ

ÆíPݱÜâÃÜÊÜ®Üá° ÃÝûÜÓÜ ÊÜíÍÜ¨Ü Êæã¨ÜÈWÜ Ë¨Ý«ÜÃÜ aÜPÜÅÊÜ£ì ÃÝÊÜ| BÙÜᣤ¨Üª. ®Ü»æãàWÝËᯠ˨æÂ, AX°Ë¨æÂ, PÝÊÜáÃÜã²~à ˨æ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÊÜáÖÝ˨æÂWÜÙÜá AÊÜ®Ü A±Ü³Oæ¿á®æ°à PÝ¿áᣤ¨ÜªÊÜâ. ÊÜáívæãà¨ÜÄÁáà Êæã¨ÜÇݨÜÊÜÃÜ®Üá°ÙÜÛ AíñÜ@±ÜâÃÜ, ®ÜÊܯ—, B®æ, PÜá¨ÜáÃæ ŸÖÜáPæãàq¿ÞX¨ÜªÊÜâ. A®Ü ˨Ý«ÜÃܮܮÜã° ÓæãàÈԨܪ. Cí¥ÜÊÜ®Üá ÔàñݨæàË¿á®Üá° ñÜí¨ÝWÜ ÃÝÊÜá ÓÜÊÜáá¨ÜÅÊÜ®Üá°

EgjÀ᯿á ÊæàÍæ ÊÜÓÜíñÜ£ÆPæWæ WÜívÜá & Öæ|á¡ AÊÜÚ ÊÜáPÜRÙݨÜÊÜâ. B PÜãÓÜáWÜÙÜ®Üá° ñæãñÜá¤WÜÚWæ Pæãoár ®ÜWÜÃÜ¨Ü ¸æàÃæ ¸æàÃæ ©PÜáRWÜÙÜÈÉ GÓæ¨Üá Ÿ¯° Gí¨ÜÙÜá. B PÜãÓÜáWÜÙÜá ¸æàÃæ ¸æàÃæ FÃÜáWÜÙÜ®Üá° ÓæàÄ Öæ|á¡ PÜãÓÜá PÜÊÜáÇæ GíŸ ÖæÓÜÄ®ÜÆãÉ WÜívÜá PÜãÓÜá «Ü®Ü¨æàÊÜ GíŸ ÖæÓÜÄ®ÜÆãÉ ¸æÙæ¨ÜÊÜâ. B ÊÜáPÜRÙÜá ¸æÙæ¨Ü ÊæáàÇæ PÜÊÜáÇæ¿á®Üá° «Ü®Ü¨æàÊܯWæ Pæãoár ÊÜá¨ÜáÊæ ¿ÞWÜáñܤ¨æ. «Ü®Ü¨æàÊÜ ÊݱÝÃÜPÝRX Egj¿á¯Wæ Ÿí¨Üá «Ü®Ü ÓÜí±Ý©Ô ÓÜãÙæWæàÄWæ ÖæãàX ÊÜÓÜíñÜ £ÆPæ¿á®Üá° ÓæàÄ AÊÜÚWæ ÓæãàñÜá AÊÜÙÜ ÊÜÆɻܮÝX AÈÉÁáà ¯íñÜá¹or. Cñܤ PÜÊÜáÇæWæ D ËaÝÃÜÊæÇÝÉ ÊÜáá¯WÜÙæ㟺Äí¨Ü £Ú¨Üá AÊÜÙÜá WæãÃÜÊÜ¸æº ÊæàÐÜ «ÜÄÔ EgjÀ᯿á®Üá° ÓæàÄ ÊÜÓÜíñÜ£ÆPæ¿á ÊÜá®æWæ ŸÃÜáñݤÙæ. ÊÜÓÜíñÜ£ÆPæ AÊÜÚWæ ÊÜáOæ ¯àw PÜãÄÓÜáñݤÙæ. ñæãqrÈ®ÜÈɨܪ ÊÜÓÜíñÜ£ÆPæ & «Ü®Ü¨æàÊÜÃÜ ÊÜáWÜá AÙÜáñܤ¨æ. PÜÊÜáÇæ A¨Ü®Üá° ÓæçÄÓÜÇÝÃܨæ ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° ñÜãWÜáñݤ hæãàWÜáÙÜ ÖÝwPæãívÜá "¯àí ÊÜáWÜ®æ, ñÜÊÜá¾®æ, AÚ¿á®æ...' Gí¨Üá ñÜÊÜá¾ ÊÜáãÊÜÃÜ ÊÜá«æ Jí¨æà g®Ü¾¨ÜÇÝÉ¨Ü ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ®Üá° ÖæàÙÜáñݤÙæ. ÊÜÓÜíñÜ£ÆPæ «Ü®Ü¨æàÊÜ PÜÊÜáÇæ D ÊÜáãÊÜÄWÜã ñÜÊÜá¾ ±ÜÃÜÓܳÃÜ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ AÄÊÝWÜáñܤ¨æ. C¨ÜÃÜ PÝÃÜ|ÊÜ®Üá° ÊÜáá¯WÜÚí¨Ü £Ú¨Üá ×í©®Ü

®ÜáwÖÝÃÜ / 129

®ÜáwÖÝÃÜ / 130

4. A®ÜÂñÝÌ®Üá±æÅàûæ

ÖÜ|, ÖæíwÃÜá, ÍÜÄàÃÜ CÊÜâ üà~Óܨæ, AWÜƨæ, ®ÝÍÜÊÝWܨæ CÃÜÊÜâ. AÊÜPÝRX BÎÔ ÓÜáÊÜá¾®æ ÊÜáÃÜáWܸÝÃܨÜá. A®ÜÂÊÜÓÜᤠGí©WÜã ¯®Ü°¨ÜÆÉ. AÊÜâ ¸æàÃæ, ¯à®Üá ¸æàÃæ GíŸ A®ÜÂñÜÌÊÜ®Üá° »ÝËÓܸæàPÜá. ÓÜíÓÝÃܨÜÈÉ ñÜÊÜᾨÜÆɨÜÊÜâWÜÚWæ Ÿ¿áÔ¨ÜÊÜÃÜá ŸÙÜÆáñݤÃæ. ÍÜÄàÃÜ ¸æàÃæ, iàÊÜ ¸æàÃæ Gí¨Üá £Ú¿á¸æàPÜá. ¯®Ü°ÈÉÃÜáÊÜ PÜÊÜáìÊÜ®Üá° ÖæbcÔ ¯®Ü°®Üá° PæwÓÜÈÃÜáÊÜ ÍÜÄàÃÜÊæíŸ ÊæçÄ¿á®Üá° ñܱÜÔÕ¯í¨Ü PÜÙÜb ÖÝPÜá. ñܮܰ ÊÜÓÜá¤WÜÙÝÊÜâÊÜä ñܮܰ®Üá° PÝ¿áÈÆÉ GíŸá¨Ü®Üá° D PÜ¥æÀáí¨Ü £Ú¿á¸æàPÜá.

ÃÝÊÜ|®Ü PÜ¥æ


£Ú¿ááÊÜ iàÊÜ®Ü EñܤÊÜá ÍÜQ¤WÜÙÜá «ÜáÅÊÜ, PÜÊÜáì©í¨Ý¨Ü ¨æàÖÜ, ÖæívÜ£, «Ü®Ü, Ÿí«Üág®Ü Êæã¨ÜÇݨÜáÊæÆÉÊÜä A«ÜáÅÊÜ. ÓÜáS©í©ÃÜÆá GÆÉÃÜã BÎÓÜáñݤÃæ. ÓÜáSÊæíŸá¨Üá PÜÊÜáì®ÝÍÜ©í¨Ü. ÓÜñ…aÝÄñÜÅ©í¨Ü PÜÊÜáì®ÝÍÜ. aÝÄñÜÅÊæíŸá¨Üá AÄ˯í¨Ü. AÄÊÜâ BWÜÊÜá©í¨Ü. BWÜÊÜáÊÜâ B±Ü¤®Ý¨Ü ±ÜÃÜÊÜÞñܾ¯í¨Ü. BñÜ®æà ÓèS PÝÃÜ|®Üá. ¨æãàÐÜÃÜ×ñÜ®Ý¨Ü ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü®Üá° Öæãí© ÃÜñÜ°ñÜÅ¿áWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¨Ü iàÊÜ PÜÊÜáìûÜ¿áWæ¿á᪠ÓÜáU¿ÞWÜáñݤ®æ. ÊÜá®ÜáÐÜ»ÜÊÜ A«ÜáÅÊÜÊݨܨÜáª. C¨Ü®Üá° £Ú¨Üá ÓÜí¨Ü ÊÜáÖݱÜâÃÜáÐÜÃÜ PÜ¥æ¿á®Üá° PæàÚ ÖÝWæà BWܸæàPÜá.

ÓÜWÜÃÜ®Ü PÜ¥æ

AÁãà«æ¿áÈÉ AiñÜ £à¥ÜìíPÜÃÜ®Ü ÊÜíÍÜPæR ÓæàÄ¨Ü ÓÜWÜÃÜ aÜPÜÅÊÜ£ì ¿ÞX BÙÜᣤ¨Üª. AÊÜ®Ü AÃÜáÊÜñÜᤠÓÝËÃÜ ÊÜáPÜRÙÜá ÊÜÞvÜÆá H®Üã PæÆÓÜËÆɨæ H®Ý¨ÜÃÜã PæÆÓÜ PæãvÜáÊÜíñæ QàÄ QàÄ PæàÙÜÆá, "PæçÇÝÓܨÜÈÉ »ÜÃÜñÜ aÜPÜÅÊÜ£ì ÊÜÞwst aæçñÝÂÆ¿áWÜÚÊæ. B ±ÜÊÜìñÜ¨Ü ÓÜáñܤ ¯àWÝì©Wæ¿á®Üá° ÊÜÞw' Gí¨Ü. B ÊÜáPÜRÙÜá ÖæãàX ¨ÜívÜÃÜñÜ°©í¨Ü ®æÆÊܯ°QR ¯àWÝì©Wæ¿á®Üá° ÊÜÞw, ñÜÊÜá¾ÈÉ ×Ä¿á®Ý¨Ü »ÜXàÃܥܯWæ WÜíWæ¿á ¯àÃÜ®Üá° PæçÇÝÓÜ ±ÜÊÜìñÜPæR ŸÃÜáÊÜíñæ £©ª ÖÜÃÜÔ ¸Ý Gí¨Üá PÜÙÜá×Ô¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ®æÆÊܯ°QR¨Ü ÃÜ»ÜÓÜPæR B ¨ÜívÜÃÜñÜ° PæÙÜWæ ®ÝWÜÃÝg®Ü AÃÜÊÜá®æ¿á PÜÙÜÓÜPæR ñÝX AÊÜ®Üá ¸æbc Ÿí¨Üá CÊÜÃÜ®Üá° PÜívÜá ÊÜÞ£Wæ ÊÜÞñÜá ¸æÙæ¨Üá AÊÜ®Üá ¨ÜêÑr ËÐÜ©í¨Ü AÊÜÃæÆÉÃÜ®Üã° Ÿã© ÊÜÞwÖæãà¨Ü. ÓÜWÜÃܯí¨Ü ×í©®Ü g®Ü¾¨ÜÈÉ E±ÜPÝÃÜ ±Üv橨ܪ ¸Ý|ÔWÜ ÓÜá±ÜŻܮæíŸ ¨æàÊÜ®ÝX¨ÜªÊÜ®Üá C¨Ü®Üá° £Ú¨Üá ±ÜÅñÜá±ÜPÝÃÜ ÊÜÞvÜÆá ÁãàbÔ DWÜ ÓÜWÜÃÜ®Ü ÊÜáPÜRÙæÆÉ ÓÜ£¤ÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ±ÜÅ£¸æãà—ÓÜÇæí¨Üá ¸ÝÅÖܾ| ®ÝX Ÿí¨Üá E±Ý¿ÞíñÜÃÜ©í¨Ü AÊÜ®Ü ÊÜáPÜRÙæÆÉ ÓÜ£¤ÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° £ÚÓÜáÊÜ®Üá. ÓÜWÜÃÜ®Üá ±ÜÄg®ÜÃ®Ü Æ °æ É ÓÜíñæçÔ (ÇèQPÜ QÅÁáÀáí¨Ü) ÊÜáPÜRÙ®Ü áÜ ° Ÿ¨ÜáQÔ ÊÜááí¨æ AÃÜáÊÜñáÜ ¤ ÓÝËÃÜ ÊÜáPÜRÙæãvÜ®æ ËàÃÜÓÝÌËáWÜÙæíŸ A®ÜWÝÃÜÃÜÈÉ ñܱÜÓÜÕ®Üá° PæçWæãívÜá ÊÜááQ¤¿á®Üá° ±Üvæ¨Ü.

2. AÍÜÃÜOÝ®Üá±æÅàûæ

®ÜÊÜá¾ ÓÜí±ÜñÜᤠB¿áÓÜáÕ ®ÝÍÜÊÝWÜáÊÝWÜ ¿ÞÃÜã ÃÜüÓÜáÊÜâ©ÆÉ, ¿ÞÃÜã ÍÜÃÜ~ÆÉ. GÆÉÃÜÆãÉ GÆɨÜÃÜÆãÉ ŸÈɨܮݨÜÊÜ®Üã gÊܯí¨Ü ®ÝÍÜÊÝWÜáñݤ®æ. ¿áíñÜÅ ÊÜáíñÜÅ ñÜíñÜÅWÜÙÜá ¿ÞÊÜâÊÜä ÊÜáêñÜáÂ˯í¨Ü PÝ¿áÇÝÃÜÊÜâ. ±ÜÅñݲ¿Þ¨Ü ÓÜã¿áì®Ü®æ°à ÃÝÖÜá ®ÜáíWÜáñݤ®æ. ¨æàÊÜ®æ¯Ô¨ÜÊÜ®Üá ñܮܰ ñÜÇæ¿á ÊæáàÈoárPæãívÜ A«ÜìaÜí¨ÜŮܮÜá° ±Üä|ì®Ü®Ý°X ÊÜÞvÜÇÝWÜÈÆÉ. PÜáí©¨Ü aÜí¨ÜÅ®Üá B©ñÜÂÊÜáívÜÆÊÜ®Üá° ÖæãPÜRÃÜã ±Üä|ì®ÝWÜÈÆÉ. Êæç¨ÜÂ, ´ÜÆ, ˨æÂ, PÝÊÜÆá CÊæÆÉ B¿áÔÕWæ ÓÜÖÝ¿áPÜÊæà ÖæãÃÜñÜá Ÿ¨ÜáQÓÜÆá AÊæà ÓÜÊÜá¥ÜìÊÜÆÉ. PÝÆÃÝg®Üá Ÿí¨ÝWÜ CÈÉ ¿ÞÃÜã PÝ¿áÇÝÃÜÃÜá. aÜPÜÅÊÜ£ìWÜÙÜá, Cí¨ÜÅÃÜá PÝÆÊÜÍÜÃÜá. Ÿbcoár PÝ¿ááñæ¤àÊæ Gí¨Üá »ÝÅí£±ÜorÊÜÃÜ PÜ¥æ¿á®Üá° PæàÚ : ®ÜáwÖÝÃÜ / 127

aÜívÜPèÎPÜ®Ü PÜ¥æ

ÊÜÓÜᯗÁáíŸ AWÜÅÖÝÃܨÜÈÉ ÊÜááívÜPèÎPÜ®æíŸ ¸ÝÅÖܾ|¯¨Üª. AÊÜ®Üá ÊÜáPÜRÚÆÉ©ÃÜÆá ÖæívÜ£ÁãvÜ®æ XįÊÝÔ¯ GíŸ EWÜŨæàÊÜñæ¿á®Üá° ±ÜäiÔ ÊÜáWÜ®ÝWÜÈ Gí¨Üá ÖÜÃÜÔPæãívÜá JŸº ÊÜáWܮܮÜá° ±Üvæ¨Ü. ÊÜáWܯWæ aÜívÜPèÎPÜ®æíŸ ÖæÓÜÄorÃÜá. ÊÜ¿áÓÜR®Ý¨Ü ÊÜáWܯWæ ÊÜá¨ÜáÊæ ¯ÍÜcÀáÔ¨Ü. WÜáÖÝÊÜááS®æíŸ ÃÝûÜÓܯWæ ÓÜÃÜ©¿áíñæ J¸æ㺟ºÃÜ®Üá° PæãvÜáÊÜ ±Ü¨Üœ£¿áíñæ B ÓÜÃÜ© CÊÜ®Ü ÊÜá¨ÜáÊæ¿á ©®ÜPæR CÊÜÃÜ ÊÜá®æWæà Ÿí©ñÜá. CÊÜÃÜá ¨æàÊÜñæWæ ÊÜáWܮܮÜá° J²³Ô Ÿí«ÜáWÜÙæãvÜ®æ ÓæàÄ B¿ááÐÜÂÊÜ«Üì®Ü®æíŸ ÖæãàÊÜáÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. B ¨æàÊÜñæ ÊÜÞ~¿á®Üá° Jí¨Üá ¹Æ¨ÜÈÉoár ¹Æ¨Ü ¸ÝÀáWæ ÓÜí©ÆɨÜíñæ Ÿívæ ÊÜáábc PÝ¿áÆá ñܮܰ WÜ|Êܯ°oár ÃÝûÜÓÜ®æãvÜ®æ ¿áá¨Üœ ÊÜÞw AÊܮܮÜá° KwÔ Ÿí¨Üá "¯ÊÜá¾ ÊÜáWܮܮÜá° J²³ÔPæãÚÛ' Gí¨Üá Ÿívæ¿á®Üá° ñæWæ¨Üá ®æãàw¨ÜÃæ B PÜáÊÜÞÃܮܮÜá° Öæ¸ÝºÊÜâ ®ÜáíX¹qrñÜá¤. ÊÜáêñÜá Ÿí¨ÝWÜ ¿ÞÃÜã PÝ¿áÇÝÃÜÃÜá Gí¨Üá ÖæàÚ ¸ÝÅÖܾ|®Ü®Üã° AÊÜ®Ü ÖæívÜ£¿á®Üã° B ¨æàÊÜñæ ÓÜíñæçÔ Öæãà¨ÜÙÜá.

3. HPÜñÝÌ®Üá±æÅàûæ

iàÊÜ®Üá ®ÜÃÜPܨÜÈÉ ÓÜÌWÜì¨ÜÈÉ £¿áìíaÜ®ÝX ÊÜáñÜᤠÊÜá®ÜáÐÜ ®ÝX¨ÝªWÜ JŸº®æà C¨Üª®Üá. iàÊÜ®Üá ÓÜí±Ý©Ô¨Ü ±Üâ| ±Ý±Ü¨Ü ´ÜÆWÜÙÜ®Üá° JŸº®æà A®Üá»ÜËÓÜáÊÜ®æà ÖæãÃÜñÜá ÖæívÜ£ ÊÜáPÜRÙÜá ±ÜÄÊÝÃÜ g®ÜÃÜá ÖÜíbPæãÙÜÛÇÝÃÜÃæí¨Üá £Ú¨Üá HPÜñÜÌÊÜ®Üá° »ÝËÓܸæàPÜá. £ÅPÝÆWÜÙÜÆãÉ Bñܾ®Üá JŸº®æ. ¨Üá@SÊÜ®Üá° PÜívÜá ÖÜíbPæãÙæãÛà| Ÿ¯° Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜ BX®Ü ®ÜíoÃÜá GÈÉ¿áã PÝ|ÃÜá. ±ÜÅ»ÜáÊݨÜÃÜã HPÝíX¿Þ¨Ü ÊÜÃÝíWÜ®Ü PÜ¥æÀáí¨Ü iàÊÜ®Üá GÈÉ¿áã JŸº®æ GíŸá¨Ü®Üá° PæàÙÜá.

ÊÜÃÝíWÜ®Ü PÜ¥æ

EñܤÊÜá±ÜâÃÜ¨Ü AÃÜÓÜ®Ý¨Ü «ÜÊÜáìÓæà®Ü ÊÜáÖÝÃÝg®Ü ±Üor¨Ü ÃÝ~¿á ÊÜáWÜ ÊÜÃÝíWÜ. QÄ¿á ÃÝ~¿á ÊÜáWÜ ÓÜáÐæà|. ÊÜÃÝíWÜ®Ü ÍæÅà¿áÓÜÕ®Üá° ÓÜ×ÓÜ¨Ü DñÜ GÃÜvÜá PÜá¨ÜáÃæWÜÙÜÈÉ Jí¨Ü®Üᰠ˱ÜÄàñÜ WÜ£¿áÈÉ ñÜÃܸæ࣠ÊÜÞw ÊÜÃÝíWܮܮÜá° B PÜá¨ÜáÃæÁáàÃÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨Ü. B PÜá¨ÜáÃæ ˱ÜÄàñÜ ÊæàWÜ©í¨Ü ÖæãÆ ®æÆÊÜ®æ°ÆÉ ¹oár PÝvÜ®Üá° ÖæãPÜáR ±ÝÙÜá ¸ÝË¿áÈÉ ¹¨Ü᪠ÓÜ£¤ñÜá. AÈÉí¨Ü G¨Ü᪟í¨Ü ÊÜÃÝíWÜ ÃÝgÂ, ®ÜWÃÜ ,Ü AÃÜÊáÜ ®æ, Ÿí«Üág®Ü GÆÉÃã Ü C¨ÜªÃã Ü D Pæor PÜá¨ÜáÃæÀáí¨Ü D ¸ÝË¿áÈÉ ¹¨Ü᪠JŸº®æà ¨Üá@S±ÜvÜáÊÜíñÝ¿áá¤, GÇæÉvæ¿áÆãÉ BñÜ ¾ ® æ ã Ÿº ® æ à G®Ü á ° Ê Ü â ¨Ü á ®Ü ¯ ° ¿ ÞÁá¤ í ¨Ü á bí£ÓÜ á £¤ Ã Ü Æ á Öæ Ÿ áº È Áãí¨Ü á ÖÝÃÜáÊÜí£ÃÜÆá ÊÜáÃÜÊÜ®æ°àĨÜ. AÈÉí¨Ü ÖæàWæãà ±ÝÃÝX ÓÜÃæãàÊÜÃܨÜÈÉ ¯àÃÜ®Üá° PÜáw¨Üá ŸÃÜáÊÝWÜ ÊæãÓÜÙæÁãí¨Üá AÊÜ®Ü PÝÆ®Üá° ×w¿áÆá ±ÜíaÜ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ g²Ô¨Ü. ¿áü¨æàÊÜñæ BÓÜ®Ü PÜí±Ü®ÜÊÝWÜÆá Ÿí¨Üá ÊæãÓÜÙæÀáí¨Ü ¹wÔ AÊÜ®Ü ±ÜâÃÜáÐÜÊÜÅñÜÊÜ®Üá° ±ÜÄàüÓÜÆá ÓÜáí¨ÜÄ¿ÞX Ÿí¨Üá "¯àÊæ®ÜWæ WÜ£¿ááí ±Ü£¿ááí' Gí¨Üá ÖæàÙÜÆá ®ÜáwÖÝÃÜ / 128


ÖæàÚÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÓæãÌà±Ügn »ÝÐܨÜÈÉ AíñÜÃÜ ÍæãÉàPÜWÜÙÜ®Üá° hæãàwÔ ËÓݤÃÜÊÝX ÊÜ~ìԨݪÃæ. "»ÝÊÜ & »ÝÊÜ®Ý' GíŸá¨Üá ÊÜáÆ«ÝÄ ÖæàÊÜáaÜí¨ÜÅÃÜ PÜꣿÞX¨Ü᪠ÖÜ®æ°ÃÜvÜá »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° 531 WÝÖæWÜÙÜÈÉ ËÓݤÃÜÊÝX ÊÜ~ìԨݪÃæ. ÓÝÌËá PÝ£ìPæ à ¿áÃÜ á ñÜ Ê Ü á ¾ "PÜ £ ¤ W æ à ¿Þ|áÊæ P Ü V '¨Ü È É 531 WÝÖæ W Ü Ù Ü È É ÖÜ ® æ ° Ã Ü v Ü á A®Üá±æÅàûæWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄԨݪÃæ. hæç®Ü PÝÊÜÂWÜÙÜÈÉ PÜË¿áá AñÝÂÊÜÍÜÂPÜÊÝX ¯à£ÍÝÓÜ÷gn®Üíñæ E±Ü¨æàÍÜPÜ®Üíñæ PÝÊÜ ÃÜbÓÜáñݤ®æ. ÖÝWÝX aÜÄñæ & ±ÜâÃÝ| & PÝÊÜÂWÜÙÜÈÉ «Ý®Ü, ÓÝÌ«Ý¿á, PÜÊÜáìÓÜíÊÜÃæ, PÜÊÜáì¯gìÃæWÜÙÜ®Üá° ÖæàÙÜáÊÝWÜ hæç®ÜPÝÊÜÂWÜÙÜ Jí¨Üá »ÝWÜÊæà B¨Ü «ÜÊæãàì±Ü¨æàÍÜ¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÓÜíü±Ü¤ÊÝXÁãà ËÓݤÃÜÊÝXÁãà A®Üá±æÅàûæWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÓÜáñݤ®æ. ÊÜáá¯WÜÙÜ ÖÝWÜã ÍÝÅÊÜPÜÃÜ BaÝÃÜÊÜ®Üá° PÜáÄñÜá ÖæàÙÜáÊÜ PÜê£WÜÙÜÈÉ¿áã AÆÉÈÉ A®Üá±æÅàûæWÜÙÜ aÜaæìÀá¨æ. PܮܰvܨÜÈÉ A®Üá±æÅàûæ¿á®æ°à PÜáÄñÜá ÃÜbñÜÊÝ¨Ü WÜÅí¥ÜWÜÙæí¨ÜÃæ Ÿí«ÜáÊÜÊÜáì®Ü "iàÊÜ Ó Ü í ¸æ ã à«Ü ® æ ' , Ëg¿á|¡ ® Ü "¨ÝÌ¨Ü Í Ý®Ü á ±æ Å àûæ ' ÊÜ á ñÜ á ¤ ¨æ à ÊÜ a Ü í ¨Ü Å ®Ü "¨Ý̨ÜÍÝ®Üá±æÅàûæ PÜ¥æÓÜ×ñÜ' & D ÊÜáãÃÜá PÜê£WÜÙÜá. B¨ÜÃæ ¨æàÊÜaÜí¨ÜÅ®Ü PÜê£ E±ÜÆŸœËÆÉ.

Ÿí«ÜáÊÜÊÜáì

"iàÊÜÓÜí¸æãà«Ü®æ', "ÖÜÄÊÜíÍÝ»Üá¨ܿá'ÊæíŸ GÃÜvÜá ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü PÜê£WÜÙÜ®Üã° "ÓÜ£«ÜÊÜáìÓÝÃÜ'ÊæíŸ bPÜR PÜꣿá®Üã° ŸÃæ©ÃÜáÊÜ D PÜË¿á PÝÆÊÜ®Üá° SbñÜÊÝX ÖæàÙÜÆá ¿ÞÊÜ BíñÜÄPÜ B«ÝÃÜWÜÙÜã CÆÉ. ÓÜáÊÜÞÃÜá 1235ÃÜÈɨܪ PÜÊÜáÆ »ÜÊÜ®Üá Ÿí«ÜáÊÜÊÜáì®Ü®Üá° ÓÜᤣÔÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü Ÿí«ÜáÊÜÊÜáì®Ü PÝÆÊÜ®Üá° ÓÜá. 1200 Gí¨Üá PÜËaÜÄñæPÝÃÜÃÜá ÖæàڨݪÃæ. Ÿí«ÜáÊÜÊÜáì "iàÊÜ ÓÜ í ¸æ ã à«Ü ® æ ' ¿á Pæ ã ®æ ¿ á »ÝWÜ ¨ Ü È É ñÜ ® Ü ° ® Ü á ° "®Ü á ñÜ Ê æ ç Íæ ã ÂàñÜ ¤ Ê Ü á ' Gí¨Ü á PÜÃæ¨ÜáPæãíw¨Ýª®æ. B¨ÜÃæ A¨ÜPæR "®ÜáñÜÊÜíÍæãàñܤÊÜá' GíŸ ±ÝsÝíñÜÃÜÊÜä C¨æ. B¨Üá¨ÜÄí¨Ü CÊÜ®Üá ÊæçÍÜ®ÝX¨Üª®æí¨Üá SbñÜÊÝX ÖæàÙÜÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. CÊÜ®Ü ÖæÓÜÄ®ÜÈÉÃÜáÊÜ "ÊÜÊÜáì' ÍÜŸªÊÜâ CÊÜ®Üá ûܣſá®ÝXÃÜŸÖÜá¨æà GíŸ A®ÜáÊÜÞ®ÜPÜãR AÊÜ P ÝÍÜ ÊÜ Þ wPæ ã vÜ á ñÜ ¤ ¨ æ . D PÜ Ë ñÜ ® Ü ° ¿ÞÊÜ PÜ ê £¿áÈÉ ¿ áã ¿ÞÊæ ä Ÿº BaÝ¿áì®Ü®Ý°WÜÈà WÜáÃÜáÊܮݰWÜÈà ±ÜäÊÜìPÜË¿á®Ý°WÜÈà ÖæÓÜÄÔÆÉ. AÐærà H®Üá, ¿ÞÃÜ BÍÜÅ¿á¨Ü ÖÜíX®ÜÆãÉ CÊÜ®Üá CÃÜÈÆÉ. ®ÝWÜÃÝg®Üá (QÅ.ÍÜ. 1331) ñܮܰ "±ÜâOÝÂÓÜÅÊÜ aÜí±Üä'Ë®ÜÈÉ, PÜËWÜÙæãÙæ Ÿí«ÜáÊÜÊÜáìí PÜË¿ÞñÜ®Ü ÊÜááí¨æ PÜËWÜÙæíŸÊÜÃæÆÉí dÜËWæqr±ÜìÃ… ñæãÙÜWÜáÊÜ ÃÜË¿áí ŸÙÜÔ¨Üì ŸÖÜÙÜ »ÜWÜ|íWÜÙÜÊæäàÇ… >>

®ÜáwÖÝÃÜ / 125

Gí¨Üá ÖæãWÜڨܪÃæ, ÊÜáíWÜÃÜÓÜ®Üá (QÅ.ÍÜ. 1508) "®æàËái®æàÍÜÓÜíWÜ£' ¿áÈÉ ¿Þ¨ÜÊÜ ÊÜíÍÜÊÜ®Üá° PÜáÄñÜá PÜê£ ÃÜbÔ¨Ü, Ÿí«ÜáÊÜÊÜáì®Ü®Üá ®æ®æ¨Üá ®æàËáaÜÄñܱÜÅ Ÿí«ÜÊܮݮÜáÓÜáÃÜáÊæ®Üá >>

Gí¨Üá WèÃÜÊÜ ÓÜãbԨݪ®æ. Ÿí«ÜáÊÜÊÜáì®Ü "ÖÜÄÊÜíÍÝ»Üá¨ܿá'ÊÜâ 22®æ¿á £à¥ÜìíPÜÃÜ®Ý¨Ü ®æàËá®Ý¥Ü®Ü iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° 14 BÍÝÌÓÜWÜÙÜÈÉ ÖæàÚÃÜáÊÜ PÝÊÜÂ. ®æàËá®Ý¥Ü®Ü iàÊܮܨæãvÜ®æ ÖÜÄÊÜíÍÜ PÜáÃÜáÊÜíÍÜWÜÙÜ ÓÜíŸí«ÜÊÜä CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ, »ÝWÜÊÜñÜWÜÙÜ PÜ¥æWÜÙÜá hæç®Ü ÓÜí±ÜŨݿá¨ÜÈÉ ÖæàÚÃÜáÊÜíñæ CÈÉ¿áã PÜívÜáŸÃÜáñܤ¨æ. ®æàËá £à¥ÜìíPÜÃÜ®Ü PÝÆ ¨ÜÈÉÁáà C¨Üª, £ÅÐÜÑrÍÜÇÝPݱÜâÃÜáÐÜÃÜ aèPÜqr®æãÙÜWæ ÓæàÃÜáÊÜ ÊÝÓÜá¨æàÊÜ, ŸÆ¨æàÊÜ ±ÜÅ£ÊÝÓÜá¨æàÊÜ (PÜÅÊÜáÊÝX PÜêÐÜ¡, ŸÆÃÝÊÜá, gÃÝÓÜí«Ü) CÊÜÃÜ PÜ¥æ¿á®Üã° ÖæàÙÜÇæà¸æàPÝ¨Ü PÜÅÊÜáËÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü CÈÉ ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ, »ÝWÜÊÜñÜ¨Ü PÜ¥æWÜÙÜá ŸÃÜáñܤÊæ. "ÓÜ£«ÜÊÜáìÓÝÃÜ' hæç®ÜÍÝÅËPæ¿á PÜñÜìÊÜÂÊÜ®Üá° 190 PÜí¨Ü±Ü¨ÜÂWÜÙÜÈÉ ËÊÜÄÓÜáÊÜ bPÜR PÜê£.

"iàÊÜÓíÜ ¸æãà«Ü®'æ

hæç®ÜԨݜíñÜ¨Ü A«ÜáÅÊÜ, AÍÜÃÜ|, HPÜñÜÌ, A®ÜÂñÜÌ, ÓÜíÓÝÃÜ, ÇæãàPÜ, AÍÜábñÜÌ, BÓÜÅÊÜ, ÓÜíÊÜÃÜ, ¯gìÃÜ, ¸æãà—¨ÜáÆì»Ü, «ÜÊÜáì & D ÖÜ®æ°ÃÜvÜá A®Üá±æÅàûæWÜÙÜ®Üá° ÓÜÃÜÙÜÊÝX ËÊÜÄÓÜáÊÜ ÊæãñܤÊæã¨ÜÆ BWÜÊÜá WÜÅí¥Ü. C¨Üá PæàÊÜÆ BWÜÊÜá WÜÅí¥ÜÊÝWܨæ Jí¨Üá ÊÜá®æãàÖÜÃÜ PÝÊÜÂÊÜä BWÜáÊÜíñæ ÊÜÞwÃÜáÊÜâ¨æà Ÿí«ÜáÊÜÊÜáì®Ü ÊæçÎÐÜr$Â. AÄËÆɨæ ñæãÙÜÇÝvÜáÊÜ iàËWÜÚWæ ×ñÜÊæí¨Üá £Ú¨Üá iàÊÜ®Ê Ü ®Ü áÜ ° ÓÜí¸æãà—Ô D WÜÅí¥Ü ÃÜbԨݪ®.æ B¨ÜªÄí¨Ü C¨Üá iàÊÜÓíÜ ¸æãà«Ü®.æ ÖÜ®æ°ÃÜvÜá A®Üá±æÅàûæWÜÙÜ®Üá° ÖÜ®æ°ÃÜvÜá A—PÝÃÜWÜÙÜÈÉ ¯ÃÜã²ÔÃÜáÊÜ D WÜÅí¥Ü aÜí±Üä ÍæçÈ¿áÈɨæ. Jí¨æãí¨Üá A®Üá±æÅàûæ¿á®Üá° ñÝ£ÌPÜÊÝX ËÊÜÃÜÊÝX ¯ÃÜã²Ô¨Ü ÊæáàÇæ A¨ÜPæR ¯¨ÜÍÜì®ÜÊæí¨Üá Jí¨æãí¨Üá PÜ¥æ¿á®Üá° & BÓÜÅÊÜ ÊÜáñÜᤠ«ÜÊÜáì A®Üá±æÅàûæWÜÚWæ ÊÜÞñÜÅ ®ÝÆáR ®ÝÆáR PÜ¥æWÜÙÜ®Üá° & E¨ÝÖÜÃÜOæ¿ÞX Pæãqr¨Ýª®æ. D PÝÃÜ|PÝRX "iàÊÜÓÜí¸æãà«Ü®æ' Jí¨Üá PÜ¥ÝPæãàÍÜÊÜä BX¨Ü᪠Ÿí«ÜáÊÜÊÜáì JÙæÛ¿á PÜ¥Ý ÓÜíPÜÆ®ÜPÝÃÜ®Üã BX¨Ýª®æ. A®Üá±æÅàûæWÜÙÜ®Üá° ŸÖÜÙÜ ËÊÜÃÜÊÝX ÖæàÚ A¨ÜPæR ÓÜÊÜá¥Üì®æ ÁáíŸíñæ PÜ¥æWÜÙÜ®Üá° ÖæàÚÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü A®Üá±æÅàûæWÜÙÜ ¯ÃÜã±ÜOæ PÜ¥æWÜÚXíñÜÆã ÊÜááSÂÊÝXÃÜáÊÜíñæ ñæãàÃÜáñܤ¨æ. ±ÜÅ£Áãí¨Üá PÜ¥æ¿á ÓÝÃÜÊÜ®Üã° A¨ÜÃÜ ¯ÃÜã±ÜOæWæ PÝÃÜ|ÊÝ¨Ü A®Üá±æÅàûæÁãí©Wæ ®æãàvÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ LbñÜÂ˨æ.

1. A«ÜáÅÊÝ®Üá±æÅàûæ

iàÊÜ®æãvÜ®æ «ÜáÅÊÜ ÊÜáñÜᤠA«ÜáÅÊÜ Gí¨Üá ÊÜÓÜá¤ÓܨݽÊÜ ËPÝÃÜ GÃÜvÜá ñæÃÜ®ÝX¨æ. CÊÜâ ¸æàÃæ ¸æàÃæ¿Þ¨ÜÊÜâ Gí¨Üá ®ÜáwÖÝÃÜ / 126


ÍÜáPÜÉ «Ý娆 JÙæÛ¿á «Ý®ÜWÜÙÜá. CÊÜâ ®ÝÆáR ÆûÜ|, ®ÝÆáR BÆíŸ®Ü ÊÜáñÜᤠ®ÝÆáR A®Üá±æÅàûæWÜÚí¨Ü PÜãwÊæ Gí¨Üá ԨݜíñÜ WÜÅí¥ÜWÜÚí¨Ü £Ú¨ÜáŸÃÜáñܤ¨æ. A®Üá±æÅàûæWÜÙÜ ÓÜíTæ Êæã¨ÜÆá CÐærà Gí¨Üá SbñÜÊÝXÃÜÈÆÉ. CÊÜâ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ÖÜ®æ°ÃÜvÜá Gí¨Üá £Ú¿áÇÝX¨æ. CÊÜâ ÖÜ®æ°ÃÜvæà CÃÜáÊÜâ¨ÜPæR PÝÃÜ| C¨ÜáÊÜÃæWÜã ÓܳÐÜrËÆÉ. A®Üá±æÅàûæWÜÚWæ hæç®Ü¨ÜÍÜì®Ü¨ÜÈÉ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü Óݧ®Ü˨æ. BWÜÊÜá WÜÅí¥ÜWÜÙÜÈÉ ÊÜáñÜᤠaÜÄñæ&±ÜâÃÝ|&PÝÊÜÂWÜÙÜÈÉ ÓÜí¨Ü»æãàìbñÜÊÝX A®Üá±æÅàûæWÜÙÜ®Üá° ¯ÃÜã²ÓÜÇÝX¨æ. A®Üá±æÅàûæ¿á®æ°à ÓÜíü±Ü¤ÊÝXÁãà ËÓݤÃÜÊÝXÁãà £ÚÓÜáÊÜ ÓÜÌñÜíñÜÅ PÜê£WÜÙÜã ÃÜbñÜ ÊÝXÊæ. A®Üá±æÅàûæWÜÙÜ®æ°à ËÓݤÃÜÊÝX £ÚÔPæãvÜáÊÜ ÓÜÌñÜíñÜÅ WÜÅí¥ÜWÜÙÜã ¨æãÃæ¿ááñܤÊæ. ÓÝÌËáPÜáÊÜÞÃÜ®Ü ±ÝÅPÜêñÜ PÜê£ "ÓÝÌËá PÝ£ìPæà¿Þ®Üá±æÅàûæ' Jí¨Üá ËÓݤÃÜÊÝ¨Ü WÜÅí¥Ü. C¨Ü®Üá° AñÜÂíñÜ ÊæçþݯPÜÊÝX, ±ÝíwñܱÜä|ìÊÝX ËÓݤÃÜÊÝ¨Ü ÊÜáá®Üá°wÁãvÜ®æ vÝ. B.®æà. E±Ý«æ AÊÜÃÜá ÓÜí±Ý©Ô¨ÝªÃæ. A®Üá±æÅàûæ Gí¨ÜÃæà®Üá, AÊÜâ GÐÜár, AÊÜâ GÇæÉÈÉ aÜbìñÜÊÝXÊæ GíŸá¨Ü®Üá° AÊÜÃÜá ŸÖÜÙÜ ©àZìÊÝX ËÊÜÄԨݪÃæ. A¨ÜÃÜ ÓÜíWÜÅÖÜ ÊÜááí©®Üí£¨æ: A®Üá±æÅàûæ Gí¨ÜÃæ ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ ËÍæàÐÜ Äà£Àáí¨Ü bíñÜ®æ ÊÜÞvÜá, BÇæãàbÓÜá Gí¨Üá A¥Üì. "Dû…' GíŸ «ÝñÜáËWæ "A®Üá' ÊÜáñÜᤠ"±ÜÅ' GíŸ GÃÜvÜá E±ÜÓÜWÜìWÜÙÜá ÓæàÄ "A®Üá±æÅàûÝ' GíŸ ±Ü¨Ü Ô©œÔ¨æ. "A®Üá' Gí¨ÜÃæ A®ÜáÓÜÄÔ ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤; ±ÜÅ Gí¨ÜÃæ ±ÜÅPÜÐÜìÊÝX, ËÍæàÐÜÊÝX; "Dû…' Gí¨ÜÃæ ®æãàvÜá, ËaÝÃÜ ÊÜÞvÜá GíŸ A¥Üì. "ñÜñÝÌ¥ÜìÓÜãñÜÅ'PæR ±Üäg±ݨÜÃÜá ŸÃæ©ÃÜáÊÜ ŸêÖÜñ… ÊÝÂTÝ娆 WÜÅí¥Ü "ÓÜÊÝì¥Üì Ô©œ'. C¨ÜÃÜÈÉ "ÍÜÄàÃÝ©à®Ýí ÓÜÌ»ÝÊÝ®ÜábíñÜ®Üí A®Üá±æÅàûÝ' Aí¨ÜÃæ ÍÜÄàÃÜÊæà Êæã¨ÜÇݨÜÊÜâWÜÙÜ ÓÜÌ»ÝÊÜÊÜ®Üá° ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ bíñÜ®æ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà A®Üá±æÅàûÝ Gí¨Üá £ÚԨݪÃæ. ÓÝÌËáPÜáÊÜÞÃÜÃÜá "ÓÜáñÜaÜc bíñÝ A|á±æÕàÖÝ' = ÓÜáñÜñÜÌWÜÙÜ bíñÜ®æÁáà A®Üá±æÅàûæ Gí¨Üá £ÚԨݪÃæ. ԨܜÓæà®ÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ A®Üá±æÅàûÜOæ ÖÝWÜã A®ÜábíñÜ®æÁáà A®Üá±æÅàûæ; C¨Üá ÊÜá®ÜÔÕWæ JÙæÛ¿á ¨ÜêyÜñæ¿á®Üá° ñÜí¨ÜáPæãvÜáñܤ¨æ. EñܤÃÝ«Ü¿á®Ü ÓÜãñÜÅ¨Ü qàPæ¿áÈÉ ®æàËáaÜí¨ÜÅ®Üá A®Üá±æÅàûæ¿á®Üá° "bíñܯPÝ' Gí¨Üá ÊÝÂTÝÂ¯Ô ¨Ýª®æ. "PÝ£ìPæà¿Þ®Üá±æÅàûæ'Wæ qàPæ¿á®Üá° ŸÃæ©ÃÜáÊÜ ÍÜá»ÜaÜí¨ÜÅ ñÜñÜÌWÜÙÜ ±Üâ®Ü@ ±Üâ®Ü@ ±æÅàûÜOæÀáí¨Ü ÊÜÓÜᤠÓÜÌ»ÝÊÜWÜÙÜ ŸWæY GaÜcÄPæ ŸÃÜáñܤ¨æ Gí¨Üá ËÊÜÄԨݪÃæ. AíñÜÃÜíWÜ ñÜ±Ü¨Ü »æà¨ÜÊÝ¨Ü ÓÝÌ«Ý¿á¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ A®Üá±æÅàûæ Gí¨ÜÃæ DWÝWÜÇæà PÜÈ£ÃÜáÊÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜ ÊæáàÇæ bíñÜ®æ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá GíŸ A¥Üì˨æ. "ñÜñÝÌ¥ÜìÓÜãñÜÅPæR CÃÜáÊÜ »ÝÐÜ ÖÝWÜã ÓÜÊÝì¥ÜìÔ©œ ÊÝÂTÝ®ÜWÜÙÜÈÉ D A¥ÜìPæR ÖæaÜác ÊÜáÖÜñÜÌ PæãvÜÇÝX¨æ. »ÝÐܨÜÈÉ "A®Üá±æÅàûÝ WÜÅí¥Ý¥ÜìÁãàÃæàÊÜ ÊÜá®ÜÓÝ»ÝÂÓÜ@' Gí©¨ÜªÃæ ÓÜÊÝì¥Üì Ô©œ¿áÈÉ "A—WÜñÝ¥ÜìÓÜ ÊÜá®ÜÓÝ»ÝÓæãà A®Üá±æÅàûÝ' Gí¨Üá ÖæàÚ¨æ. "ñÜñÝÌ¥Üì ÓÜãñÜÅ'¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ PÜÊÜáìÓÜíÊÜÃæ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜÈÉ A®Üá±æÅàûæWÜÙÜã ÓæàÄÊæ. A®Üá±æÅàûæWÜÙÜá PÜÊÜáìÓÜíÊÜÃæ ÖÝWÜã PÜÊÜáì¯gìÃæ ÊÜÞvÜÆá ÓÜÖÝ¿áPÜÊÝXÃÜáÊÜâ¨Ü

Äí¨Ü AÊÜâ hæç®Ü ñÜñÜÌWÜÙÜÈÉ ±ÜÅÊÜááS Óݧ®Ü Öæãí©Êæ. ÓÝÌ«Ý¿á ÊÜáñÜᤠ«Ý®ÜWÜÙÜÈÉ A®Üá±æÅàûæWæ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü Óݧ®Ü˨æ. A®Üá±æÅàûæWÜÙÜ A®ÜáÓÜÃÜOæÀáí¨Ü iàÊÜ®Üá Gíoá PÜ Ê Ü á ìWÜ Ù Ü È É B¿ááÐÜ Â PÜ Ê Ü á ìÊæ ä í¨Ü ® Ü á ° Ú ¨Ü á ËáPÜ R PÜ Ê Ü á ìWÜ Ú í¨Ü ¹vÜ á WÜ v æ Öæãí¨ÜŸÖÜá¨Üá, PÜÊÜáì¨Ü AÊÜ— PÜwÊæá ÊÜÞwPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá, PÜÊÜáìWÜÙÜ £àÊÜÅ ±ÜÄOÝÊÜáÊÜ®Üá° E±ÜÍÜÊÜá ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá ÊÜáñÜᤠaÜñÜáWÜì£WÜÚí¨Ü PÜãw¨Ü ÓÜíÓÝÃÜÊÜ®Üá° AÊÜ®Üá ÎàZÅÊæà ¨ÝoáÊÜ®Üá. Jí¨ÜÆÉ Jí¨Üá A®Üá±æÅàûæ¿á ËaÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü Bñܾ®Üá A®æàPÜ WÜá|WÜÙÜ®Üá° ¸æÙæÔPæãÙÜáÛñݤ®æ. ""A®Üá±æÅàûæWÜÙÜá Ÿ¨ÜáQ®Ü ÊÜáãÆ»ÜãñÜ ËaÝÃÜ, ±Üâ®Ügì®Ü¾, PÜÊÜáì ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ ®ÝÍÜ, ÓÜÊÜáñæ ÖÝWÜã ÓÜí¿áÊÜá, «ÜÊÜáì¨Ü EgÌÆ ÊÜá×Êæá ÊÜáñÜᤠAí£ÊÜá WÜáÄ & CÊÜâWÜÙÜ®Üá° ±Ü¿ÞìÇæãàbÓÜáÊÜ ÆûÜ|ÊÜ®Üá° Öæã©Êæ. ÁãàXWæ «Ý®ÝÓÜQ¤¿á —àÍÜQ¤¿á®Üá° ¸æÙæÔPæãÙÜÛÆá ÃÜã²ÓÜÇÝXÃÜáÊÜ CÊÜ®Üá° «ÝÂ®Ü¨Ü BÃÜí»ÜÊæí¨Üá PÜÃæ¿áŸÖÜá¨Üá. AÆɨæ BÇæãàaÜ®æ¿áÈÉ ±ÝËñÜÅéÊÜ®Üã°, «ÜÊÜÞìaÜÃÜOæ¿áÈÉ ¿á¥Ý¥Üìñæ¿á®Üá° ¸æÙæÔPæãÙÜÛÆá ÊÜÞwÃÜáÊÜíñæÁáà AÊÜâ ®æç£PÜÊÝX¿áã ÊÜáÖÜñÜÌ ±Üvæ©Êæ Gí¨Üá vÝ. Pæ.Pæ. ÖÜí©U AÊÜÃÜá A®Üá±æÅàûæ¿á®Üá° A¥æçìԨݪÃæ. A®æàPÜ hæç®ÜWÜÅí¥ÜWÜÙÜá A®Üá±æÅàûæ¿á®Üá° PÜáÄñÜá ±Üä|ìÊÝX CÆÉÊæà »ÝWÜÍÜ@ ËÊÜÄÔÊæ. PÜáí¨ÜPÜáí¨ÝaÝ¿áìÃÜ "»ÝÃÜÓÜ A|áÊæPÜV'ÊæíŸ PÜꣿáá ±ÝÅPÜêñܨÜÈÉ ¨Ý̨ÜÍÜ A®Üá±æÅàûæWÜÙܮܰÐærà ÓÜÊÜáWÜÅÊÝX £ÚÔPæãvÜáÊÜ ±ÜűÝÅbà®Ü ÓÜÌñÜíñÜÅ WÜÅí¥ÜÊÝX¨æ. C¨ÜÃÜÈÉ 91 WÝÖæWÜÚÊæ. ÊÜorPæàÃÝaÝ¿áìÃÜá ñÜÊÜá¾ "ÊÜáãÇÝaÝÃÜ' PÜꣿá Gío®æ¿á A«Ý¿á¨ÜÈÉ 94 WÝÖæWÜÙÜÈÉ ÖÜ®æ°ÃÜvÜá A®Üá±æÅàûæWÜÙÜ®Üá° £ÚԨݪÃæ. ÎÊÝ¿áì A±ÜÃÜ®ÝÊÜá ÎÊÜPæãàpÝÂaÝ¿áìÃÜá ñÜÊÜá¾ "»ÜWÜÊÜ£à BÃÝ«Ü®æ', A±ÜÃÜ®ÝÊÜá "ÊÜ á ãÇÝÃÝ«Ü ® æ ' ¿áÈÉ 160 WÝÖæ W Ü Ù Ü È É ¨ÝÌ¨Ü Í Ý®Ü á ±æ Å àûæ W Ü Ù Ü ® Ü á ° £ÚԨݪ à æ . ÎÊÝ¿áìÃÜá ñÜÊÜá¾ ¯ÃÜã±ÜOæ¿áÈÉ Óæç¨Ýœí£PܯXíñÜ ËáXÇÝX JŸº PÜË¿áíñæ PÝ|áñݤÃæ. AÊÜÃÜ ÍæçÈ ÓÜÃÜÙÜÊÜä ÓÜáÆÈñÜÊÜä BX¨Ü᪠ÓÜÃÝWÜÊÝX ÖÜÄ¿ááñܤ¨æ. D WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ E±ÜÊæá ÖÝWÜã ÃÜã±ÜPÜWÜÙÜ ÊÜÞÇæÁáà CÊæ. CÊÜ®æ°ÆÉ EñܤÃÜPÝÈà®Ü PÜê£PÝÃÜÃÜá «ÝÃÝÙÜÊÝX ÔÌàPÜÄԨݪÃæ. A¯ñÝ®Üá±æÅàûæ¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ iàÊÜ®Ü¨Ü ËË«Ü ûæ à ñÜ Å WÜ Ú í¨Ü AÓÜ í S E¨ÝÖÜ Ã Ü O æ W Ü Ù Ü ® Ü á ° B¿á᪠P æ ã íw¨Ýª à æ . ÍÜ á »Ü aÜí¨ÝÅaÝ¿áìÃÜ "hÝn®Ý|ìÊÜ' «Ý®ÜÊÜ®Üá° PÜáÄñÜ A—PÜêñÜ WÜíÅ¥Ü. A®Üá±æÅàûæWÜÙÜ ËÊÜÃÜOæ CÈÉÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÖÜgÊÝXÁáà C¨æ. CÈÉ A®Üá±æÅàûæWÜÙÜ®Üá° "»ÝÊÜ®æ'WÜÙæí¨Üá PÜÃæ¿áÇÝX¨æ. 188 ÍæãÉàPÜWÜÙÜÈÉ ÖÜ®æ°ÃÜvÜá »ÝÊÜ®æWÜÙÜá "hÝn®Ý|ìÊÜ'¨ÜÈÉ ¯ÃÜã²ñÜÊÝXÊæ. CÈÉ AÊÜÃÜá ÖæàÚÃÜáÊÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜá ±ÜÃÜí±ÜÃÝ®ÜáWÜñÜÊÝX Ÿí©ÃÜÈ CÆÉÊæà CñÜÃævæÀáí¨Ü ñæWæ¨ÜáPæãíwÃÜÈ AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÍÜá»ÜaÜí¨ÝÅaÝ¿áìÃÜá ñÜÊÜᾨæà B¨Ü ÍæçÈ¿áÈÉ ¯ÃÜã²Ô¨ÝªÃæ. ±ÜÅԨܜ PÜË¿áã BaÝ¿áìÃÜã B¨Ü ÖæàÊÜáaÜí¨ÜÅÃÜá ñÜÊÜá¾ "ÁãàWÜÍÝÓÜ÷' WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ ÖÜ®æ°ÃÜvÜá »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° ÖæàڨݪÃæ. ÊÜáãÆWÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ

®ÜáwÖÝÃÜ / 123

®ÜáwÖÝÃÜ / 124


ËÐÜÊÜáñæWÜÙæà CÊæ. ÃÜaÜ®æ¿á ¨ÜêÑrÀáí¨Ü D ®ÝoPÜWÜÙÜÈÉ ÃÜíWܱÜÅþæ¿á PæãÃÜñæ G¨Ü᪠PÝ|áñܤ¨æ. A¨æà ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ B PÝÆ¨Ü ÖÜÊÝÂÔ ÃÜíWÜ»ÜãËá¿á ŸWæY Jí¨Üá C|áPÜá ®æãàoÊÜä D ®ÝoPÜWÜÙÜÈÉ ¨æãÃæ¿ááñܤ¨æ. ÊÜááSÂÊÝX D GÆÉ ®ÝoPÜWÜÙÜÈÉ ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜá EñܤÃÜ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü "ÊÜÞ£®Ü ÍÜQ¤'¿á®Üá° E±ÜÁãàXst Ä࣠ÊÜááí©®Ü ®ÝoPÜPÝÃÜÄWæ ÓÜí»ÝÐÜOæ¿á ÊÜÞWÜìÊÜ®Üá° ÓÜáWÜÊÜáWæãÚÔàñÜá Gí¨ÜÃæ A£ÍÜÁãàQ¤ ¿ÞWÜÇÝÃܨÜá.

A®Üá±æÅàûæ¿á A®Üá±ÜÊáÜ WÜÅí¥Ü Ÿí«ÜáÊÜÊáÜ ì®Ü "iàÊÜÓíÜ ¸æãà«Ü®'æ

±æäÅ. ÍÜá»ÜaÜí¨ÜÅ ¯ÊÜêñܤ ±ÝūݱÜPÜÃÜá; ˨ÝÌíÓÜÃÜá ÓÜí. 492, bñÜŻݮÜá ÃÜÓæ¤ "G' ÊÜáñÜᤠ"¹' ¸ÝÉP…, PÜáÊæí±Üâ ®ÜWÜÃÜ ÊæáçÓÜãÃÜá & 570 023 & : 9449323960

®ÜáwÖÝÃÜ / 121

ÓÜÊÜáÂWܪÍÜì®Ü & ÓÜÊÜáÂP… þÝ®Ü & ÓÜÊÜáÂP… aÝÄñÜÅWÜÙÜá HPÜñÜÅÊÝX ÊæãàûÜ¨Ü ÊÜÞWÜìÊÝX¨æ. CÊÜâ ±ÜÅñæÂàPÜ ±ÜÅñæÂàPÜÊÝX Jí¨æãí¨æà ÊæãàûÜ¨Ü ÊÜ Þ WÜ ì ÊÝXÆÉ ; ÊÜ á ãÃÜ ã PÜ ã w Êæ ã àûÜ ¨ Ü ÊÜÞWÜìÊÝX¨æ (ñÜñÝÌ¥ÜìÓÜãñÜÅ 1&1). ÓÜÊÜáÂP… aÝÄñÜÅÊÜâ ÓÜPÜÆaÝÄñÜÅ ÊÜáñÜᤠËPÜÆaÝÄñÜÅÊæí¨Üá GÃÜvÜá ŸWæ¿ÞX¨Ü᪠ÊÜáÖÝÊÜÅñÜ ÊÜáñÜᤠA|áÊÜÅñÜ WÜÙÜÈÉ ËÓݤÃÜÊÝX ÊÜ~ìñÜÊÝX¨æ. ÊÜáÖÝÊÜÅñÜWÜÙÜ ®æã°ÙÜWæãívÜ ÓÜPÜÆaÝÄñÜÅÊÜâ ÊÜáá¯WÜÙÜ BaÝÃÜ ÓÜí×ñæ¿á®æã°ÙÜWæãíw¨æ. ÊÜáá¯WÜÙÜ BaÝÃÜ¨Ü ±Ü Å £±Ý¨Ü ® æ ÓÜ í ±Ü ä |ìÊÝX A×íÓæ ¿ á®æ ° à ñÜÙÜÖÜ©¿ÞWÜáÙÜÛÊÝX¨æ. PÜÊÜáìWÜÙÜ ®ÝÍÜ©í¨Ü ÊÜÞñÜÅÊæà ÊæãàûÜ ±ÝŲ¤. PÜÊÜáìWÜÙÜ ®ÝÍÜ¨Ü QÅÁá¿á®Üá° hæç®Ü ±ÜÄ»ÝÐæ¿áÈÉ PÜÊÜáì¯gìÃæ Gí¨Üá PÜÃæ¿áÇÝX¨æ. ñܱÜÔÕ¯í¨Ü ÊÜÞñÜÅÊæà PÜÊÜáì¯gìÃæ ÓÝ«ÜÂ. ñܱÜÓÜáÕ Ÿ×ÃÜíWÜ ñÜ±Ü ÊÜáñÜᤠAíñÜÃÜíWÜ ñÜ±Ü Gí¨Üá ÊÜááSÂÊÝX GÃÜvÜá ŸWæ. Ÿ×ÃÜíWÜ ñܱÜÔÕ®ÜÈÉ BÃÜá ÊÜáñÜᤠAíñÜÃÜíWÜ ñܱÜÔÕ®ÜÈÉ BÃÜá & BÃÜá »æà¨ÜWÜÚÊæ. ÓÝÌ«Ý¿á ÊÜáñÜᤠ«Ý®ÜWÜÙÜã ÓæàÄ BÃÜá ±ÜÅPÝÃÜ AíñÜÃÜíWÜ ñÜ ± Ü ¨ Ü È É ¨ æ . ÓÝÌ«Ý¿á¨Ü I¨Ü á ŸWæ W Ü Ù Ü È É A®Üá±æÅàûæ¿áã Jí¨Üá. «Ý®ܨÜÈÉ «ÜÊÜáì«Ý®Ü, ®ÜáwÖÝÃÜ / 122


AÈÉ¿áÊÜÃæX®Ü ®ÝoPÜWÜÚXíñÜ ÖæaÜác ¹X¿ÞX¨æ ÊÜáñÜᤠ"ÃÜíWܱÜÅþæ'¿á ¨Üor E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÙÜá ®ÝoPܨÜá¨ÜªPÜãR ¨æãÃæ¿ááñܤÊæ. B¨ÜÃæ ÓÜá«ÝÃÜPÜÃÜ ±ÜqrWæ ÓæàÄÃÜáÊÜ ¨ÜáÃÜáWܱܳ ÖÝÊÜâ PÜbc WÜ»ÜìWÜáw¿áÈÉ ÓÝ¿ááÊÜâ¨Üá ®ÝoPÜ¨Ü Joár BÍÜ¿áPæRà ËÃæãà«ÜÊÝX ñæãàÃÜáñܤ¨æ. AÊÜ®Üá ®ÜãPÜá®ÜáWÜYÈ®ÜÈÉ ÓÝÊܮܰ²³¨ÜªÃÜã ÔÌàPÜêñÜÊÝWÜ ŸÖÜá©ñÜá¤. B¨ÜÃæ ÖÝÊÜâ PÜbc ÓÝ¿ááÊÜâ¨Üá ÓÜÖg Ü ÊÜáñÜᤠÓÝÌ»ÝËPÜÊÆ Ü ÉÊݨܪÄí¨Ü C¨ÜÃÜ ×í¨æ ¨æçÊÜ¨Ü PæçÊÝvÜ˨Üáª, B ¨æçÊÜÊÜâ ÖÜÄg®ÜÃÜ WÜ»ÜìWÜáw ±ÜÅÊæàÍÜÊÜ®Üá° ñÜvæ¿áᣤ¨æ Gí¨Üá A¥æçìÓܸæàPæ! K¨ÜáWÜ ÊÜáñÜᤠ®æãàvÜáWÜ CŸºÃÜã CÈÉ Wæãí¨ÜÆPæãRÙÜWÝWÜáñݤÃæ. ¨æàÍÜPæR ÓÝÌñÜíñÜÅé ÔWÜᣤÃÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ D ®ÝoPÜ¨Ü ÃÜaÜ®æ¿ÞX¨Üáª, BX®Ü ÓÜíZÐÜìWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜÞg¨Ü E¨ÝœÃÜ¨Ü PÜƳ®æWÜÙÜá D ®ÝoPܨÜÈÉÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÓÝ×ñÜ aÜÄñæÅ¿á C£ÖÝÓÜ¨Ü ¨ÜêÑrÀáí¨Ü D ®ÝoPÜÊÜâ ¿áÍÜÔÌ ®ÝoPÜÊæí¨æà ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá. "ÖæãÓÜ ÓÜíÓÝÃÜ' ®ÝoPÜÊÜâ ÊÜáãÃÜá ®ÝoPÜWÜÙÜ Jí¨Üá WÜáaÜf. B¨ÜÃæ ÊÜáãÃÜá ®ÝoPÜWÜÙÜá Jí¨ÜÃÜ GÙæ¿á®Üá° Öæãí©Ááà ¸æÙæ¿ááÊÜâ¨ÜÄí¨Ü CÊÜâ ÊÜáãÃÜá Jí¨Üá ¨æãvÜx ®ÝoPÜ¨Ü AíPÜWÜÙæí¨æà ±ÜÄWÜ~ÓÜŸÖÜá¨Üá. CÊÜâWÜÙÜÈÉ "ÊÜáí©à ÊÜá¨ÜáË', "ÊÜáí© ÊÜáPÜRÙÜá' CÊæÃÜvÜá 1950ÃÜÈÉ ÃÜbñÜÊÝX¨ÜªÃæ, Pæã®æ¿á "ÊÜáí©à ÊÜá¯' 1980ÃÜÈÉ ÃÜbñÜÊÝX¨æ. D ®ÝoPÜWÜÙÜÈÉ PÜãvÜ "B¨ÜÍÜì ÓÜíÓÝÃÜ'¨Ü bíñÜ®æÁáà Pæàí¨ÜŨÜÈɨæ. ®ÝoPÜÊÜâ GÃÜvÜá ñÜÇæÊÜÞÃÜáWÜÙÜÈÉ ÖܹºPæãíw¨æ. CÈÉ¿á ÊÜáí¨ÝÃÜ ÊÜÞÇÝÙÜ®æ°à "ÊÜáí©à' Gí¨Üá ÓÜí¸æãà—ÓÜÇÝX¨æ. ÖÝWæÁáà ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ ©ÌÃÜáQ¤ ÊÜáãÆ¨Ü ÓÜÌ»ÝÊܨÜíñæ "ÊÜáí©'¿á®Üá° "g®ÜÃÜá' Gí¨Üá PÜãvÜ A¥æçìÓÜŸÖÜá¨Üá. Ÿívæ±Ü³ CÈÉ ®ÝoPÜPÝÃÜ. vÝ. ÃÜíWÜ|¡ Ÿívæ±Ü³®Ü Óæ°à×ñÜ. Ÿívæ±Ü³®Ü ñÜí¨æ WÜáívܱܳ PÝοÞñæÅ ÊÜááXÔPæãívÜá ŸÃÜáÊÜ Öæ㣤Wæ ÊÜá®æ¿á bñÜÅ|Êæà Ÿ¨ÜÇÝX¨æ. ÃÜíWÜ|¡, ´ÜPÝ ÊÜáñÜᤠWÜáívܱܳ CÊÜÃÜÈÉ ÊÜá®æ ¿ÞÃܨÜá GíŸ ÖÝÓܱÜä|ì aÜaæì¿áã ®Üvæ¿ááñܤ¨æ. hæãàwWÜÙÜ®Üá° Jí¨ÜáWÜãwÓÜáÊÜ, ÊÜáí¨ÝÃÜÊÜÞÇÝ®Ü ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÝÃÜ¨Ü ÓÜíñæãàÐÜ¨Ü WÜáoárWÜÙÜá & ×àWæ ®ÝoPÜÊÜâ ÖÜÆÊÝÃÜá ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° G£¤PæãÙÜáÛñܤ¨æ. ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ D Êæã¨Ü騆 ®ÝoPÜWÜÙÜá ÓÜÊÜÞ®ÝíñÜÃÜ ±ÝñÜÅWÜÙÜ®Üá° ÓÜêÑrÓܨæ C¨Ü᪨ÜÄí¨Ü JÊÜáá¾SÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá PÜívÜáŸÃÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ D ÊÜáãÃÜá ®ÝoPÜWÜÙÜ®Üá° JpÝrX K©¨ÝWÜ ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜá ®Ý¿áPÜ & ®Ý¿áQ¿áÄWæ ÓÜÊÜÞ®ÝíñÜÃÜÊÝX ´ÜPÝ ÊÜáñÜᤠ´ÜQàÄ¿á ±ÝñÜÅWÜÙÜ®Üá° ¸æÙæÀáÔÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ®æãàvÜŸÖÜá¨Üá. Pæã®æWÜã iàÊÜ®Ü¨Ü ÓÜíñæãàÐÜ¨Ü Zo®æWÜÚí¨Ü PÜãw¨Ü ÍæàP…Õ²¿áÃ… ÊÜÞ¨ÜÄ¿á ®ÝoPÜÊæà BX¨æ. ÃÜíWÜ¨Ü ¨ÜêÑr¿áá ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜÈÉ ±èÅ{Êæá ±Üvæ©ÃÜáÊÜ A®æàPÜ AíÍÜWÜÙÜá D ®ÝoPܨÜÈÉÊæ. 1968ÃÜÈÉ "B ¥ÜÃÝ D ¥ÜÃÝ' ®ÝoPÜÊÜâ ÃÜaÜ®æWæãíw¨æ. ÊÜáãƨÜÈÉ C¨æãí¨Üá ÃæàwÁãà ®ÝoPÜ. CÈÉ "ÊÜáêaÜf PÜqPÜ ' ÓÜíÓÜ¢ñÜ ®ÝoPÜ¨Ü ¨ÜêÍÜÂWÜÙÜ®Üá° ´ÝÉ$ÂÍ…¸ÝÂP…Wæ E±ÜÁãàXÔPæãívÜá ®ÝoPÜ ÃÜbԨݪÃæ. "ÖæãÓÜ ÓÜíÓÝÃÜ' ®ÝoPÜÊÜâ ÖæàWæ ÃÜaÜ®æ¿á ¨ÜêÑrÀáí¨Ü ±ÜÅŸá¨Üœñæ ±Üvæ¿ááñܤ¨æÁãà ÖÝWæÁáà "B ¥ÜÃÝ D ¥ÜÃÝ' ®ÝoPÜÊÜâ ÊÜÓÜá¤

ÊÜáñÜᤠÃÜaÜ®æWÜÙæÃÜvÜÃÜ ¨ÜêÑrÀáí¨ÜÆã Öæbc®Ü ±ÜÅŸá¨Üœñæ Öæãí©¨æ. CÈÉ ®ÝoPÜPÝÃÜ ÊÜÞ«ÜÊÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü Óæ°à×ñÜ vÝ. ÊÜÓÜíñÜ ŸÖÜáPÝÆ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ »æàq¿ÞWÜáñݤÃæ. ÊÜÓÜíñÜ®Ü ÊÜávÜ© D ×í¨æ ÊÜá¨ÜáÊæWæ Êæã¨ÜÆá ÊÜÞ«ÜÊÜ®Ü ®ÝoPÜWÜÙÜÈÉ ±ÝñÜÅ ÊÜ×ԨݪÙæ. vÝ. ÊÜÓÜíñÜ PÜorÈÃÜáÊÜ ®ÜÔìíW… ÖæãàÊÜå…Wæ ÖÜ| ÓÜíWÜÅ×ÓÜÆá ÊÜÞ«ÜÊÜ®Üá "ÊÜáêaÜf PÜqPÜ ' ®ÝoPÜ¨Ü ÖæãÓÜ ÃÜã±ÜÊÝ¨Ü "ÊÜᯠJÙÜÊÜá¯' GíŸ ÖæãÓÜ ®ÝoPÜ ŸÃ橨ݪ®æ. Ô÷à¿áÃÜá ®ÝoPÜWÜÙÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×ÓܸÝÃܨæíŸ »ÝÊÜ®æ D ®ÝoPÜ ÃÜbst PÝƨÜÈÉ C®Üã° CñÜá¤. vÝ. ÊÜÓÜíñÜ®Ü ÊÜávÜ© ®ÝoPܨÜÈÉ ®Ý¿áPÜ®Ü ÊæàÍæÂ¿á ±ÝñÜÅ ÊÜ×ÓܸæàPæà ¸æàvÜÊæà GíŸ ±ÜÅÍæ° G¨ÜáÃݨÝWÜ AÊÜÙÜá ®ÝoPÜÊÜ®Üá° GÓæ¨Üá ÖæãàWÜáñݤÙæ. ÊÜá¨ÜáÊæ¿á ±ÜäÊÜì¨ÜÈÉ¿á AÊÜÙÜ ÊÜñÜì®æ ÊÜáñÜᤠÊÜá¨ÜáÊæ¿á ®ÜíñÜÃÜ AÊÜÙÜÇÝÉ¨Ü Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ ®ÝoPÜ¨Ü Jí¨Üá ±ÜÅÊÜááS AíÍÜÊÝX¨æ. AÆɨæ ÓÜíÓÜ¢ñÜ¨Ü ÊÜáêaÜf PÜqPÜ ®ÝoPÜ¨Ü ¯ÁãàgPÜ ÊÜÞ«ÜÊܯWæ hæãñæ¿ÞX ¯íñÜÊÜÙÜá B«Üá¯PÜ "ÊÜáêaÜf PÜqPÜ'¨ÜÈÉ ÊÜá¨ÜáÊæ¿á ®ÜíñÜÃÜ ±ÝñÜÅ ¯ÃÝPÜÄÓÜáÊÜ Äࣿáá ®ÜÊÜá¾ ÊÜá¨ÜáÊæ¿á Ä࣠& ÄÊÝgáWÜÙÜ ŸWæWæ ŸÃæ¨Ü ÊÝÂTæÂÁáà BX¨æ. C¨Üá Jí¨Üá WÜí¼àÃÜ ®ÝoPÜ ÊÜáñÜᤠÖæ~¡®Ü BíñÜ¿áìÊÜ®Üá° AÄ¿áÆá ±ÜſᣰÓÜáÊÜ ®ÝoPÜ. 1958ÃÜÈÉ ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜá "Íæãà»Ü®Ý' ÃÜbԨݪÃæ. Íæãà»Ü®Ý ®ÝoPÜ¨Ü ±ÜÅÊÜááS ±ÝñÜÅ ¯g; B¨ÜÃæ ÊÜá¨ÜáÊæ¿á "Íæãà»Ü®Ü' Aí¨ÜÃæ "Êæã¨ÜÆ ÃÝ£Å'¿áã ®ÝoPÜ¨Ü Pæàí¨ÜŨÜÈɨæ. CÈÉ¿áã Jí¨æà ±Ü¨Ü©í¨Ü GÃÜvÜá A¥Üì ±Üvæ¿ááÊÜÈÉ ®ÝoPÜPÝÃÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ±ÜÅ¿áñÜ° ¹qrÆÉ. Íæãà»Ü®Ý ÊÜáñÜᤠAÊÜÙÜ WÜívÜ ±ÜÅÊÜááSÃÝX¨ÜªÃÜã Íæãà»Ü®Ý ÃÜíWÜ¨Ü ÊæáàÇæ PÝ~ÔPæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉ. ÊÜá®æ¿á g®ÜÃÜ ÊÜá®ÜÔÕWæ ËÃÜá¨ÜœÊÝX ®Üvæ¨Ü ÍÜÖÜÃÜ¨Ü ÊÜá¨ÜáÊæ ±Üâor FÄ®ÜÊÜÃÜ ÊÜÂíWÜÂPæR ÖæàWæ WÜáÄ¿ÞWÜáñܤ¨æ ÊÜáñÜᤠ"Êæã¨ÜÆ ÃÝ£Å' PÜãvÜ Ô¯ÊÜÞ ¥æàoÄ®ÜÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ PÝÆ Ÿí©¨æ Gí¨Üá ®ÝoPÜ ÖæàÙÜáñܤ¨æ. C¨Üá ÊÜá¨ÜáÊæ¿á Êæáà騆 ÊÜÂíWÜÂÊæäà, ÊÜÂíWÜÂÊÝvÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜ Êæáà騆 ÊÜÂíWÜÂÊæäà GíŸá¨Üá ®ÝoPܨÜÈÉ ÓܳÐÜrÊÝX £Ú¿ááÊÜâ©ÆÉ! 1976ÃÜÈÉ "ÊÜáPÜRÙÜá AwWæ ÊÜá®æ ÖæãPÜRÃæ' ÃÜbñÜÊÝX¨æ. C¨æãí¨Üá ÊÜáPÜRÙÜ ®ÝoPÜ. ñÜí¨æ & ñÝÀáWÜÚÆɨÝWÜ ÊÜáPÜRÙÜá AwWæÊÜá®æ ÖæãPÜáR BoÊÝvÜáñݤÃæ. ÓÜíÓÝÃÜ¨Ü BÃæãàWܱÜä|ìñæ¿á ¨ÜêÑrÀáí¨Ü ñÜí¨æ ñÝÀáWÜÙÜá ÊÜá®æ¿áÈÉÃܸæàPæíŸ B¨ÜÍÜìÊÜ®Üá° D ®ÝoPÜ G£¤ ×w¿ááñܤ¨æ. B¨ÜÃæ D B¨ÜÍÜì ÊÜáñÜᤠÊæçaÝÄPÜñæÁáà D ®ÝoPÜPæR »ÝÃÜÊÝX¨æ. ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ ®ÝoPÜ ±ÜűÜíaÜÊÜâ ËÓݤÃÜÊÝX CÃÜáÊÜâ¨æà®æãà ¯g. B¨ÜÃæ A¨æà PÝƨÜÈÉ Ÿí¨Ü ±Üâor±Ü³®ÜÊÜÃÜ, ÎÅàÃÜíWÜÃÜ ÊÜáñÜᤠÊÜÞÔ¤¿áÊÜÃÜ ®ÝoPÜWÜÙÜ®Üá° ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ ®ÝoPÜWÜÙæãvÜ®æ ÖæãàÈÔ¨ÜÃæ, ÃÜaÜ®Ý ñÜíñÜŨÜÈÉ ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ ®ÝoPÜWÜÙÜá AÐæãrí¨Üá ÍÜQ¤¿ááñÜÊÝXÆÉ©ÃÜáÊÜâ¨Üá PÜívÜáŸÃÜáñܤ¨æ. ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ ÊÜááS A¼ÊÜÂQ¤ ÊÜÞWÜìÊÜâ PÝÊÜÂÊæà BX¨Ü᪨ÜÄí¨Ü D ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° PÜáÄñÜá Öæbc®Ü BñÜíPÜ CÃÜáÊÜ PÝÃÜ|ËÆÉ. ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ ®ÝoPÜWÜÙÜ Pæàí¨ÜŨÜÈÉ ÓÝíÓÝÄPÜ ËÐÜÊÜáñæ ÊÜáñÜᤠÓÝÊÜÞiPÜ

®ÜáwÖÝÃÜ / 119

®ÜáwÖÝÃÜ / 120


®ÝoPÜWÜÙÜ ÓÝíPæà£PÜñæ¿áñܤ ÖæãÃÜÙÜáñܤ¨æ. ÓÝíPæà£PÜ A¥ÜìWÜÙÜ®Üá° «Ü̯ÓÜáÊÜ ÍÜQ¤ D GÃÜvÜã ®ÝoPÜWÜÚWæ C¨ÜªÃÜã AÊÜâ Pæã®æWÜã ®ÜÊÜá¾ ÓܨÜ嬆 ÃÝgQà¿á ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜáñÜᤠÓÝÊÜÞiPÜ ËÐÜÊÜáñæ¿á®Üá° ÊÜÞñÜÅ G£¤ ñæãàÄÓÜáñܤÊæ. ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ ®ÝoPÜ ±ÜűÜíaÜ¨Ü ¨ÜêÑr¿áÈÉ D ÓÝÊÜÞiPÜ ËÐÜÊÜáñæ GíŸá¨Üá B ±ÜűÜíaÜ¨Ü Pæàí¨ÜŨÜÈÉÁáà C¨æ G¯°ÓÜáñܤ¨æ. ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ ¯gÊÝ¨Ü ÓÝÊÜÞiPÜ ®ÝoPÜWÜÙÜ ÊÜÓÜá¤ÊÜ®Üá° AÊÜÇæãàQÔ¨ÜÃæ, AÈÉ¿áã ÓÝÊÜÞiPÜ ËÐÜÊÜáñæÁáà Pæàí¨ÜŨÜÈÉÃÜáÊÜâ¨Üá ÓܳÐÜrÊÝWÜáñܤ¨æ. Aí¨ÜÃæ ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ ®ÝoPÜÃÜaÜ®Ý Ë«Ý®Ü¨ÜÈÉ ÖÝÓÜÂ, ÊÜÂíWÜÂ, ¨ÜáÃÜíñÜ ÊÜááíñÝ¨Ü ®ÝoPÜ ±ÜÅPÝÃÜWÜÚXíñÜ ÖæaÝcX ËÐÜÊÜáñæÁáà Pæàí¨ÜŨÜÈÉÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ®ÝoPÜ ±ÜÅPÝÃÜ¨Ü ±ÝÅ«Ý®ÜÂñæ¿áá PÜwÊæá Gí¨æà ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá. AÊÜÃÜ ÊÜááS E¨æªàÍÜ ËÐÜÊÜáñæ¿á®Üá° ®æ ã àvÜ á WÜ ¯ Wæ AÃÜ Ö Ü á ÊÜ â ¨æ à Öæ ã ÃÜ ñ Ü á Jí¨Ü á AaÜ á c P Ü p Ýr ¨ Ü ¨Ü á ÃÜ í ñÜ A¥Ü Ê Ý ÖÝÓÜ®ÝoPÜÊÜ®Üá° ÃÜbÓÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ E¨æªàÍÜÊÝXÃÜÇæà CÆÉÊæ®Ü°ŸÖÜá¨Üá. 1931ÃÜÈÉ "®ÜWæ¿á ÖæãWæ' ®ÝoPÜÊÜâ ÃÜaÜ®æWæãíw¨æ. CÈÉ¿áã ÓÜÊÜÞg¨Ü ËÐÜÊÜáñæÁáà Pæàí¨ÜŨÜÈɨæ. gvÜ»ÜÃÜñÜÃÜ PÜê£ "ÊÜáãPÜŸÈ'¿á ÊÜÓÜá¤Êæà CÈÉ ¸æàÃæ ÃÜã±Ü©í¨Ü ÊÜáãwŸí©¨æ. Ë«ÜÊæ¿Þ¨Ü ñÝÀá ÊÜáñÜᤠ˫ÜÊæ¿Þ¨Ü ÊÜáWÜÙÜá ÊÜá¨ÜáÊæ ¿ÞWܨæ CÃÜáÊÜ ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿á ÖÜávÜáX¿á ŸWæY BvÜáÊÜ aÜáaÜác ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ®ÝoPܨÜá¨ÜªPÜãR ¸æíQ¿á EívæWÜÙÜíñæ ÊÜáãwŸÃÜáñܤÊæ. ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ C®Ý°ÊÜ ®ÝoPܨÜÈÉ¿áã ÊÜÞñÜá CÐæãrí¨Üá Êæã®Üb¯í¨Ü PÜãwÆÉÊæí¨æà ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá. ±ÜâÃÝ| PæàÙÜÆá ÖæãàWÜáÊÜ Öæ|á¡ÊÜáPÜRÙÜá ÊÜáñÜᤠ±ÜâÃÝ~PÜ®Üá PÜãvÜ A®ÜÊÜÍÜÂPÜÊÝX ÊÜá¨ÜáÊæ¿á ËaÝÃÜ ñæWæ¨Üá ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜ¨Ü ÖÜávÜáX¿á®Üá° ÊÜá®æ¿áÈÉoárPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÊÜáÖÝ±Ý±Ü Êæí¨Üá ÓÝÃÜáñݤ®æ! Pæã®æWæ D aÜáaÜácÊÜÞñÜáWÜÚWæ ¸æàÓÜñÜᤠÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWܸæàPÝ¨Ü ÖÜávÜáX ÓÜáoárPæãívÜá ÓÝ¿ááñݤÙæ. 1931ÃÜÈÉ ¸ÝÅÖܾ| ÓÜÊÜÞgÊÜâ ñÝÆãÉQ®Ü Pæàí¨ÜÅWÜÙÜÈÉ Gí¥Ü ¸ÝÙÜá ¸ÝÙÜᣤñÜᤠGíŸá¨ÜÃÜ AÄÊÜâ D ®ÝoPÜ©í¨Ü ÊÜáãwŸÃÜáñܤ¨æ. Cí¥ÜÊæà PæÆÊÜâ ¨ÜêÍÜÂWÜÙÜá WæãàPÝPÜÃÜ "ÓÜÊÜáÃÜÓÜÊæà iàÊÜ®Ü' PݨÜíŸÄ¿áÆãÉ ÊÜáãwŸÃÜáñܤÊæ. Öæ|á¡ Öæ~¡Wæà ÊæçÄ GíŸ ÊÜÞñÜá ÓÝ¥ÜìPÜÊÝWÜáÊÜíñæ ®ÝoPÜÊÜ®Üá° ÃÜ b ÓÜ Ç ÝX¨æ . ®ÝoPÜ ¨ Ü Pæ à í¨Ü Å ¨Ü È É ¨ Ü á ª ¨Ü á ÃÜ í ñÜ P æ R JÙÜ W ÝWÜ á ÊÜ ÖÜ á vÜ á X¿áá ®ÝoPܨÜá¨ÜªPÜãR Jí¨Üá ÊÜÞñÜ®Üã° BvÜáÊÜâ©ÆÉ. D ®ÝoPÜ¨Ü ÊæçÎÐÜr$ÂÊæí¨ÜÃæ ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜá ËË«Ü Öæ|á¡ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° ÓÜãûÜ$¾ÊÝX ÓæÃæ×w©ÃÜáÊÜ Äà£. ñÝÀá ÊÜáñÜᤠÊÜáWÜÙÜá CŸºÃÜã Ë«ÜÊæ¿áÃÝX¨ÜªÃÜã ÊÜáWÜÚWæ ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWܨæ CÃÜáÊÜ Öæ~¡®Ü ŸWæY A®ÜáPÜí±Ü˨æ. "®ÜWæ¿á ÖæãWæ' GíŸÈÉ "ÖæãWæ'¿áá ¨ÜáÃÜíñÜPæRà ÓÝü¿ÞWÜáñܤ¨æ. ×àWæ ®ÜWæ ÊÜáñÜᤠ¨ÜáÃÜíñÜWÜÙÜá Jí¨Ü®æã°í¨Ü®Üá° ¹wÓÜÇÝWܨÜíñæ ÓæàÄPæãíwÃÜáñܤÊæ GíŸá¨Ü®æ°à ®ÝoPÜPÝÃÜÃÜá ÖæàÙÜᣤ¨ÝªÃæ. 1936ÃÜÈÉ "¨æÊÜÌ¨Ü ÊÜá®æ' ®ÝoPÜ Ÿí©¨æ. ÃÜaÜ®æ¿á ¨ÜêÑrÀáí¨Ü ®ÝoPÜ ÖæaÜác ¹X¿ÞXÆÉ. B¨ÜÃæ iàÊÜ®Ü¨Ü PÜÃÝÙÜÃÜã±ÜÊÜ®Üá° ÓæÃæ×w¿áÆá ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜá D

®ÝoPܨÜÈÉ ±ÜſᣰÓÜáñݤÃæ. CÈÉ ®Ý¿áPÜ®Ü ÖæÓÜÃÜá ÓÜñÜÂÊÜíñÜÃÝ¿á, B¨ÜÃæ AþÝ®ÜÊæà CÊÜ®Ü ÊÜáãÆ «Ü®Ü! ñÝ®Üá ÊÝÓÜÊÝXÃÜáÊÜ ÊÜá®æ¿áá ¨æÊÜÌ¨Ü ÊÜá®æÁáíñÜÆã ÊÜáñÜᤠñܮܰ ÖæívÜ£Wæ B "¨æÊÜÌ' ×w¨ÜáPæãíw¨æ GíñÜÆã »ÝËԨݪ®æ. A¨ÜPÝRX ÊÜÞí£ÅPÜÃÜá, hæãÂà£ÑWÜÙÜá, ¨æÊÜÌ ¹wÓÜáÊÜÊÜÃÜá D ÊÜá®æWæ Ÿí¨Üá ñÜÊÜᾨæà B¨Ü ÄࣿáÈÉ "¨æÊÜÌ ¹wÓÜÆá' ±ÜſᣰÓÜáñݤÃæ. D ¥ÜÃÝÊÜÄ ±ÝñÜÅWÜÚí¨ÝX ®ÝoPÜPæR ÓÜÌƳ ÃÜíWÜá ŸÃÜáñܤ¨æ. D ¨ÜêÑrÀáí¨Ü D ®ÝoPÜÊÜâ "£ÃÜáPÜÃÜ ²vÜáX'®Ü ±ÝñÜÅWÜÚWæ ÓÜËáà±ÜÊæà C¨æ. ÖÜQàÊÜá, PÜáíoá PÝÈWæ Êæç¨ÜÂ, PܮܰvÜ¨Ü ÓÝÊÜáá©ÅñÜ ÍÝÓÜ÷ý CÊæÇÝÉ £ÃÜáPÜÃÜ ²vÜáX®Ü £ÃÜáPÜÃÜ®æ°à ®æ®Ü²Wæ ñÜÃÜáñݤÃæ. Aí«ÜÍÜÅ¨æœ ÊÜáñÜᤠÊÜåèyÜÂWÜÙÜ ËÃÜá¨Üœ ®ÝoPÜ˨ܪÃÜã ÊæçË«ÜÂÊÜá¿á ±ÝñÜÅWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ®ÝoPÜÊÜâ Aí¥Ü BÍÜ¿áWÜÙÜ®Üã° ËáàÄ ÖæãàWÜáñܤ¨æ. Pæã®æWæ ÓÜñÜÂÊÜíñÜÃÝ¿áÃÜ Óæ°à×ñÜ®Ý¨Ü WÜáÃÜáÃÝg®Üá vÝPÜrÃÜÃÜ®Üá° PÜÃæñÜí¨Üá ÓÜñÜÂÊÜíñÜÃÝ¿áÃÜ ÖæívÜ£ ÓÝË£ÅWæ ÃæãàWÜ˨æ Gí¨Üá TݣűÜwÔPæãívÜá E±ÜaÜÄÔ B ÊÜá®æ¿á®Üá° ¨æÊÜÌÊÜááPܤ®Ü®Ý°X ÊÜÞvÜáñݤ®æ. 1936Äí¨Ü 1947ÃÜ AÊÜ—¿áÈÉ DWÜ ¨æãÃæ¿ááÊÜ ÊÜÞ×£¿á ±ÜÅPÝÃÜ ¸æàí¨æÅ ¿áÊÜ Ã Ü á ¿ÞÊÜ â ¨æ à ®ÝoPÜ Ê Ü ® Ü á ° ÃÜ b ÔÆÉ . 1947ÃÜ È É "E¨Ýœ Ã Ü ' ®ÝoPÜ Ÿí©ÃÜáÊÜâ¨ÜPÜãR, ¨æàÍÜPæR ÓÝÌñÜíñÜÅé ÔWÜñæãvÜX¨ÜªPÜãR, WÝí—¿áÊÜÃÜ B¨ÜÍÜìWÜÚWÜã AˮݻÝÊÜ ÓÜ í Ÿí«Ü Ë ¨æ . ÓÝÌñÜ í ñÜ Å é Öæ ã àÃÝo¨Ü C®æ ã ° í ¨Ü á ÊÜ á WÜ Y Æ á WÝí—ài¿áÊÜÃÜ AÓܳ$êÍÜÂñæ¿á ËÃÜá¨Üœ¨Ü ÖæãàÃÝo. D ®ÝoPܨÜÈÉ AÓܳ$êÍÜÂñæ¿á®Üá° Pæàí¨ÜŨÜÈÉpærà ÃÜbÓÜÇÝX¨æ. ±ÝÅ¿áÍÜ@ ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜá ÓÝÊÜÞiPÜ ÓÜÊÜáÓæ¿á®Üá° ±ÜÅÊÜááSÊÝXoárPæãívÜá ŸÃæ¨Ü ®ÝoPÜÊÝXÃܸæàPÜá. Aí¨ÜÃæ Pèoáí¹PÜ ËÐÜÊÜáñæÀáí¨Ü ÓÝÊÜÞiPÜ ÓÜÊÜáÓæ¿áñܤ ®ÝoPÜPÝÃÜÃÜá ±ÜÅ¥ÜÊÜá ¸ÝÄWæ WÜÊÜá®ÜÖÜÄԨݪÃæ. ®ÝoPܨÜÈÉ ÊÜáãÃÜá ŸWæ¿á ÁãàaÜ®æ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÃÜá WÜáí±ÜâWÜÚÊæ. Ԩܜ±Ü³ ±ÜÃÜí±ÜÃÝ ²Å¿á, AÃÜŸ|¡®Ü¨Ü aÜaÜáì ÊÜáñÜᤠÊÜáÓÜã©¿á ¨ÝÄ, Pæãà¨ÜívÜÃÝ¿á ÊÜQàÆ ÊÜáñÜᤠ¨ÜáÃÜáWܱܳ ÓÜÊÜÞg ÓÜá«ÝÃÜPÜÃÜá. ®ÝoPÜ¨Ü ÊÜáãÆ ÊÜÓÜá¤Êæí¨ÜÃæ AÓܳ$êÍÜÂÄWæ ñÜÊÜᾨæà B¨Ü ¨æçÊÜÓݧ®Ü PÜorÆá ÓܧÙÜ ¸æàPÝX¨æ. AÊÜÃÜá PæàÚ¨Ü ÓܧÙÜÊÜâ ŸÓÜÊæàÍÜÌÃÜ ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü ¨ÝÄ¿áÈɨæÁáí¨Üá AÊÜÄWæ B ÓܧÙÜÊÜ®Üá° ¯ÃÝPÜÄÓÜÇÝX¨æ. ®ÝoPÜÊæäí¨ÜÃÜÈÉ D Äà£¿Þ¨Ü ZÐÜìOæÁãí¨Ü®Üá° ñÜí©ÃÜáÊÜâ¨Üá PÜãvÜ ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ ®ÝoPÜWÜÙÜÈÉ C¨æà ±ÜÅ¥ÜÊÜá ÓÜÆ. FÄ®ÜÈÉ¿á »æçÃÜÊæàÍÜÌÃÜ ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü ÊÜáã£ì¿áá PÜÙÜÛ PÝPÜÄí¨ÝX »ÜWÜ°ÊÝWÜáñܤ¨æ. ÓÜÊÜÞgÓÜá«ÝÃÜPÜÃÝ¨Ü Pæãà¨ÜívÜÃÝ¿áÃÜá B ÖÝÙÝ¨Ü ¨æàÊÜÓݧ®ÜÊÜ®Üá° ÖÜÄg®ÜÄWæ PæãwÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞvÜáñݤÃæ. C¨Üá ¼®Ü°ÊÜáñÜWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ PæãàÇÝÖÜÆPæR PÝÃÜ|ÊÝX Pæã®æWæ ¨ÜáÃÜáWܱܳ ÖÝÊÜâ PÜbc WÜ»ÜìWÜáw¿áÈÉÁáà ÓÝ¿ááñݤ®æ. ÖÜÄg®ÜÃÜá ¨æàÊÜÓݧ®ÜÊÜ®Üá° ±ÜÅÊæàÍÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ¨ÜêÍÜÂÊÜâ 1947ÃÜÈÉ ÃÜíWÜ¨Ü ÊæáàÇæ PÝÅí£PÝÃÜPÜ Óܯ°ÊæàÍÜÊÝX PÜíwÃܸæàPÜá. ÖÜÄg®ÜÃÜá Pæã®æWÜã ñÜÊÜá¾ ±ÜÅ¿áñÜ°¨ÜÈÉ ¿áÍÜÔÌ¿ÞWÜáÊÜâ©ÆÉ. ÃÜaÜ®æ ÊÜáñÜᤠŸí«Ü¨Ü ¨ÜêÑrÀáí¨Ü D ®ÝoPÜÊÜâ ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ

®ÜáwÖÝÃÜ / 117

®ÜáwÖÝÃÜ / 118


PæãívÜá ¼ûÜáPÜÄí¨Ü ñÜ®ÜWæ ñæãí¨ÜÃæ¿ÞWÜᣤ¨æÁáí¨Üá »ÝËԨݪ®æ. ÖÝWæ ®æãàw¨ÜÃæ CÈÉ ¿ÞÊÜ ¼ûÜáPÜ®Üã ®æàÃÜÊÝX ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜÃæ B ¼ûÜáPÜÄWæ ®Ý¿áPÜ®Üá PæãvÜáÊÜ ±ÜÅ£QÅÁáÁáà HPܱÝñÝż®Ü¿á¨Ü ÊÜÓÜá¤ÊÝX¨æ. AÊÜ®Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜÈÉ ŸÃÜáÊÜ ÊÜÂíWÜÂÊÜâ AÊÜ®æ㟺 "ÔvÜáQ®Ü ñÜÃÜá|'®ÝX ÃÜã±ÜâWæãÙÜáÛñݤ®æ. D HPܱÝñÝż®Ü¿á¨Ü ÊÜÂíWÜÂÊÜâ ÊÜááí¨æ ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ ®ÝoPÜWÜÙÜá¨ÜªPÜãR PÝ~ÓÜáñܤ¨æ. ÊÜÞ£®Ü ÍÜQ¤¿á ŸÆÊÜ®Üá° PÜívÜáPæãÙÜÛÇæí¨æà ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜá D HPܱÝñÝż®Ü¿áÊÜ®Üá° ÃÜbÔ¨Üíñæ ñæãàÃÜáñܤ¨æ. ÓÜãñÜÅ«ÝÃÜ®Ü ±ÝÅÃÜí¼PÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜÈÉÁáà AÊÜ®Üá vÝÅ$ÂÊÜÞÂqPÜ ÓæPæÅoÄ Gí¨Üá ÖæàÚPæãÙÜáÛñݤ®æ. Aí¨ÜÃæ D ®ÝoPÜÊÜ®Üá° PÜãvÜ ÍÝÇÝ & PÝÇæàgáWÜÙÜ ÊÝÑìPÜ Óæ°àÖÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜÊÜ®Üá° ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉoárPæãívæà ÃÜbÓÜÇÝX¨æ. CÈÉ ŸÃÜáÊÜ ¼ûÜáPÜÃÜá ñÜÃÝÊÜÄ¿áÊÜĨݪÃæ. ŸávÜŸáwPæ, BaÝÃÜÃÜá, ¸ÝÅÖܾ| Ë«ÜÊæ, ¨ÝÓÜ¿áÂ, hæãàWÜÊÜá¾, ¨ÝÓÜÃÜá, gíWÜÊÜá, ¨æàÍÜÓæàÊÜPÜÃÜá, hæãÂà£Ñ, ÊÜá«ÜãPÜÄ ÖÜávÜáWÜ ÊÜáñÜᤠWæãÆÉÃÝPæ CÊÜÃÜá ¼ûÜáPÜÃÜá. ÓÝÌñÜíñÜÅ$±ÜäÊÜì¨ÜÈÉ aÜÙÜáÊÜÚWÜÚWæ ÖÜ| ÓÜíWÜÅ×ÓÜáÊÜ Jí¨Üá JÙæÛ¿á E¨æªàÍÜ¨Ü PæÆÓÜËñÜá¤. B¨ÜÃæ ŸÃÜŸÃÜáñܤ A¨Üá ÖÜ| ÓÜíWÜÅ×Ô ÖÜ| ®ÜáíWÜáÊÜ PÜÓÜá¸ÝX¿áã ±ÜÄÊÜ£ìñÜÊÝWÜñæãvÜXñÜá¤. A¨ÜPæRà ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜá ¨æàÍÜÓæàÊÜPܮܮÜã° CñÜÃÜ ¼ûÜáPÜÃæãvÜ®æ ÓæàÄÔ¹qr¨ÝªÃæ. 1924ÃÜÈÉÁáà Cí¥Ü ËÐÜ¿áWÜÙÜÈÉ ¸æàí¨æÅ ¿áÊÜÄWæ »ÜÅÊÜá¯ÃÜÓÜ®ÜÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá ÓܳÐÜrÊÝX WæãñݤWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ÊæçË«ÜÂÊÜá¿á ±ÝñÜÅWÜÙÜ bñÜÅ|, ®Ý¿áPÜ®Ü ÊÜÞ£®ÜÈÉ¿á ÊÜÂíWÜ嬆 Êæã®ÜaÜá ÊÜáñÜᤠ±ÜÃÜÃÜ®Üá° A±ÜÖÝÓÜÂPæR WÜáÄ ÊÜÞvÜáñܤÇæà ñܮܰ ¯ÃÜá¨æãÂàWÜñÜ®ÜÊÜ®æ°à ÊÜáÃæ¿ááÊÜ ®Ý¿áPÜ & CÊæÆÉÊÜâWÜÙÜá ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜÈÉ ÓÜá±Ü¤ÊÝX JŸº ®ÝoPÜPÝÃÜ C¨Üª®æíŸá¨Ü®æ°à ñæãàÄÓÜáñܤÊæ. 1934ÃÜÈÉ ÃÜaÜ®æWæãívÜ ®ÝoPÜ "hÝñæÅ'¿áá ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ ®ÝoPÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿áÈÉ Jí¨Üá ÖæãÓÜ £ÃÜáÊÜ®æ°à ñÜí©¨æ. ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜá C¨Ü®Üá° HPÝíPÜ ®ÝoPÜ & Jí¨Üá "ÖÜáaÝco' Gí¨Üá PÜÃ橨ݪÃæ! ®ÝoPÜÊæà®æãà ÓÜÄ, B¨ÜÃæ ÖÜáaÝcoÊæíŸá¨æãí¨Üá ÓÝ×ñÜ ±ÜÅPÝÃÜ˨æÁáà? ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ ÊÜáqrWæ Aí¥Ü¨æãí¨Üá ±ÜÅPÝÃÜ C¨ÜªÃÜã CÃÜŸÖÜá¨Üá. PæÆ ËÊÜáÍÜìPÜÃÜá "hÝñæÅ' ÊÜáñÜᤠ"ÓÝÁãà Bo' ®ÝoPÜWÜÙÜ®Üá° AÓÜíWÜñÜ ®ÝoPÜWÜÙÜ ÓÝÈWæ ÓæàĨݪÃæ. C¨Üá AÐæãrí¨Üá ÓÜÄ¿Þ¨Ü ËíWÜvÜ®æ AÆÉ. HPæí¨ÜÃæ AÓÜíWÜñÜ ®ÝoPÜWÜÙÜá ÖÜáqr¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨Ü ×í¨æ ÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá ñܯ°í¨ÜÇæà ¸æà±Üìor ÊÜáñÜᤠñܮܰ®Üá° "HPÝíX' Gí¨Üá ±ÜÄ»ÝËst PÜƳ®æWÜÚÊæ. ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ Joár ÓÝ×ñÜ Cí¥Ü bíñÜ®æWÜÚí¨Ü ¨ÜãÃÜÊݨܨÜáª. g®ÜÃÜ ÊÜá«Ü¨ÜÈÉÁáà AÊÜÃÜÈÉÁáà JŸº®ÝX Ÿ¨ÜáQ, bí£Ô¨Ü ÇæàSPÜÃÜá AÊÜÃÜá. "hÝñæÅ'¿á ÊÜÓÜá¤ÊÜâ "±æÉàWÜá' ÃæãàWܲàwñÜ ÖÜÚÛÁáí¨Üá ñæãàÄPæWæ PÜívÜÃÜã ®ÝoPÜ¨Ü Pæàí¨ÜŨÜÈÉ Jí¨Üá B¦ìPÜ ÓÜÊÜáÓæ C¨æ. CÈÉ¿á ÃÝg ñܮܰ FÃÜÈÉ CÈWÜÙÜá ÓÜñÜ᤹¨ÜªÃÜã, ÊÜáÃÜ|¨Ü ®ÜêñÜ ®Üv橨ܪÃÜã, ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° ÓÜáÙæÛí¨Üá ÓݹàñÜá ±ÜwÔ hÝñæÅ¿á®Üá° ®ÜvæÀáÓÜáÊÜ Ô¨ÜœñæWæ ñæãvÜX¨Ýª®æ. FÃÜÈÉ ¿ÞÃݨÜÃÜã ÓÜñܤÃæ AÙܸÝÃܨæíŸ Bþæ¿á®Üá° ÖæãÃÜwÓÜáñݤ®æ. ÃÝg®Ü Bþæ¿á®Üá° A®ÜáÐÝu®ÜPæR ñÜÃÜÆá

PÝÃÜPÜã®ÜÃÜá, vÝPÜrÃÜá ÊÜáñÜᤠPÝÃÜ»ÝÄWÜÙÜá ÖÜÃÜÓÝÖÜÓÜ ÊÜÞvÜáñݤÃæ. CÈÉ Jí¨Üá ËbñÜÅ ±ÜÅÍæ° AvÜX¨æ. ÓÜñÜ £Ú©¨ÜªÃÜã A¨Ü®Üá° ÊÜáÃæÊÜÞb BvÜÚñÜ ®ÜvæÓÜÆá A—PÝÃÜ¨Ü WܨÜáªWæ¿áÈɨܪÊÜÃÜá Bþæ ¯àvÜᣤ¨ÝªÃæ. BñܾÊÜíaÜ®æ¿áá BvÜÚñÜ Ë«Ý®Ü¨Ü Äà£Ááà BWܸæàPæíŸ Ÿ¿áPæ C¨æ. GÆÉ BvÜÚñÜWÜÙÜÆãÉ BñܾÊÜíaÜ®æ¿áá ÖÝÓÜáÖæãPÝRX ¸æÙæ¿ááÊÜ Äࣿáá Cwà ®ÝoPܨÜá¨ÜªPÜãR ÍÜQ¤¿ááñÜÊÝX ¸æÙæ¿ááñܤ¨æ. D BñܾÊÜíaÜ®æWæ ÖÝÓÜ嬆 Çæà±ÜËÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ±ÝÅ¿áÍÜ@ ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜá D ®ÝoPÜÊÜ®Üá° "ÖÜáaÝro'Êæí¨Üá PÜÃæ©ÃÜŸÖÜá¨Üá. Pæã®æWæ ÃÝg¯Wæà ±æÉàWÜá ŸÃÜáñܤ¨æ. AÈÉ¿áÊÜÃæWæ ¿ÞÊÜ ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° "ÓÜáÙæÛí¨Üá' ñæãàÄÓÜÆá ÖÝñæãÃæ¿áᣤ¨Üª®æãà A¨æà A±Ý¿á ñܮܰ iàÊÜPæRà Ÿí¨ÝWÜ ÃÝg®Üá ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° J²³PæãÙÜÛÇæà¸æàPÝWÜáñܤ¨æ. BñܾÊÜíaÜ®æ¿á ±ÜÃܨæ¿áá ÓÜÄ¿áñܤ¨æ. DWÜ ÃÝg®Ü®Üá° aÜávÝÀáÓÜáÊÜ ÓÜÃÜ© PÝÃÜ»ÝÄ¿á¨Üá ÊÜáñÜᤠvÝPÜrÃÜÃܨÝWÜáñܤ¨æ. D ÖÝÓÜ»ÜÄñÜ ®ÝoPÜ¨Ü ÊÜáãƨÜÈÉ ¨ÜáÃÜíñÜÊæà AvÜX¨æ. ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÖÝÓÜ ±ÜÅÓÜíWÜ¨Ü ×í¨æ¿áã Jí¨æãí¨Üá ¨ÜáÃÜíñÜËÃÜáñܤ¨æíŸ ÊÜÞñÜá D ®ÝoPÜPæR ÓÜÄ¿ÞX J±Üâ³ñܤ¨æ. 1925ÃÜÈÉ ÃÜaÜ®æWæãívÜ ®ÝoPÜ "ÓÝÁãà Bo'. C¨Üá Jí¨Üá ÄࣿáÈÉ bÃܱÜÄbñÜ PÜ¥æÁáà BX¨æ. "Aí«æàÄ ®ÜWÜÄ aݱÜoÃÝhÝ' GíŸ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ C¨Ü®Üá° ×í© ÊÜáñÜᤠÊÜáÃÝt¿áÈÉ ÖÜÊÝÂÔ ÃÜíWÜ»ÜãËá¿áÈÉ ±ÜÅÁãàXÓÜáñܤÇæà C¨ÜªÃÜá. ÊÜáãSì ¨æãÃæÁ㟺 PÜÙÜÛ®æ㟺®Ü®Üá° A¥ÜÊÝ ñܲ³ñÜÓܧ®æ㟺®Ü®Üá° ®æà~Wæ ÖÝPÜÇæà ¸æàPÝX¨æ! CíXÉàÑ®ÜÈÉ "®æàÊÜá © vÝW… Aív… ÖÝÂíW… Cp…' GíŸ ÃÜã{¿á ÊÜÞ£¨æ. Aí¨ÜÃæ ¿ÞÃܮݰ¨ÜÃÜã ÖæÓÜÄÓÜá ÊÜáñÜᤠÎûæ PæãvÜá GíŸ A¥Üì˨æ. AÆɨæ PÝ®Ü㯮ÜÈÉ ®Ý¿á ÔPÜRíñæ ñæãàÄPæWݨÜÃÜã CÃܸæàPÜá GíŸ ÊÜÞñÜá ¸æàÃæ C¨æ. CÈÉ "ñæãàÄPæWæ' GíŸ ÊÜÞñÜá ŸÖÜá A¥Üì±Üä|ìÊݨܨÜáª. PÜÙÜÛ®Üá C®æã°ŸºÃÜ®Üá° ÖæãOæ ÊÜÞvÜáñݤ®æ, B C®æã°Ÿº ÊÜáñæ㤟º®Ü®Üá°. ×àWæ «æãà¹, PÜÙÜÛ, ÓÜãÙæ CñÝ© ±ÝñÜÅWÜÙÜá ñÜÊÜá¾ ÖæãOæWÝÄPæ¿á®Üá° ÊÜáñæ㤟ºÄWæ ÊÜWÝìÀáÓÜáñܤÇæà ÖæãàWÜáñݤÃæ. ÓÜ®ÝÂÔ¿á ÊæáàÇæ ÖæãOæWÝÄPæ Ÿí¨ÝWÜ BñÜ®Üá ÊÜáÃÜ|PæR Ԩܜ®ÝWÜáñݤ®æ. BWÜ ÓÜñܤÊÜÃÜá ÊÜááí©®Ü g®Ü¾¨ÜÈÉ ÊÜáñæ¤ ÃÝgÃÝWÜáñݤÃæíŸ ÊݨÜÊÜ®Üã° CvÜáñݤ®æ. ÊÜáñæ¤ A—PÝÃÜ ÔWÜáñܤ¨æíŸ BÓæ¿áá ÃÝg®Üá ÊÜáÃÜ|PæR Ԩܜ®ÝWÜáÊÜ ÊÜáorPæR ŸÃÜáñܤ¨æ. Aí¨ÜÃæ ®Ý¿á A®Ý¿á¨Ü ±ÜÅÍæ°XíñÜ ÖæaÝcX A—PÝÃÜ¨Ü WܨÜáªWæ ×w¿áÊÜâ¨æà ÊÜáÖÜñŲ̈ݪWÜáñܤ¨æ. "hÝñæÅ' ÊÜáñÜᤠ"ÓÝÁãà BoWÜÙÜá' Jí¨æà ®Ý|嬆 GÃÜvÜá ÊÜááSWÜڨܪí£Êæ. "hÝñæÅ'¿áÈÉ A—PÝÃÜ ÇÝÆÓæ C¨ÜªÃæ "ÓÝÁãà Bo'¨ÜÈÉ ®Ý¿á¨Ü ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ ±ÜÅÖÜÓÜ®Ü˨æ. B¨ÜÃæ ®ÝoPÜ ÃÜaÜ®æ¿á ¨ÜêÑrÀáí¨Ü D GÃÜvÜã ®ÝoPÜWÜÙÜÈÉ ÓÝPÜÐÜár ÓÝÊÜáÂWÜÚÊæ. Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÝX GÃÜvÜã ®ÝoPÜWÜÙÜá ÊÜñÜìÊÜޮܨÜÈÉ ÊÜáñÜᤠÊÝÓܤÊܨÜÈÉ Óݧ²ñÜÊÝXÆÉ. "hÝñæÅ'¿á ¨æãÃæ ÊÜáñÜᤠ"ÓÝÁãà Bo'¨Ü ÃÝg ÊÜñÜìÊÜÞ®Ü¨Ü ±ÝñÜÅWÜÙÜíñÜã AÆÉ. C¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨æãvÜ®æ ®ÜÊÜá¾ WÜÊÜá®Ü D GÃÜvÜã

®ÜáwÖÝÃÜ / 115

®ÜáwÖÝÃÜ / 116


AíÍÜWÜÙÜá 1950ÃÜÈÉ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝX 1980ÃÜÈÉ Pæã®æWæãíwÊæ. I£ÖÝÔPÜÊÝX 1980ÃÜÈÉ D ®ÝoPÜ¨Ü Pæã®æ¿á »ÝWÜ ÃÜbñÜÊÝX¨ÜªÃÜã PÜãvÜ ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ ®ÝoPÜ ÃÜaÜ®æ¿á PÝÆ C¨ÜQRíñÜÆã ±ÜäÊÜì¨ÜÈÉÁáà Pæã®æ¿Þ¨Üíñæ ñæãàÃÜáñܤ¨æ. A¨æà®æà C¨ÜªÃÜã AÊÜÃÜ ®ÝoPÜWÜÙÜ®Üá° C®Üã° GÃÜvÜá ¨ÜêÑrPæãà®ÜWÜÚí¨Ü Ë»ÜiÔ ®æãàvÜŸÖÜá¨Üá. ÓÝÌñÜíñÜÅé ±ÜäÊÜì¨Ü ®ÝoPÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÓÝÌñÜíñÜÅé ®ÜíñÜÃÜ¨Ü ®ÝoPÜWÜÙÜá GíŸá¨Üá Êæã¨ÜÆ®æ¿á ¨ÜêÑrPæãà®ÜÊݨÜÃæ, C®æã°í¨Üá ¨ÜêÑrPæãà®Ü¨ÜÈÉ ÓÝÊÜÞiPÜ ®ÝoPÜWÜÙÜá ÊÜ á ñÜ á ¤ ¸æ à í¨æ Å ¿áÊÜ Ã æ PÜ Ã æ ¨ Ü í ñæ "ÖÜ á aÝc o WÜ Ù Ü á ' Gí¨Ü á AÊÜ Ã Ü ®ÝoPÜ W Ü Ù Ü ® Ü á ° Ë»ÝXàPÜÄÓÜŸÖÜá¨Üá. ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ ®ÝoPÜWÜÙÜ A»ÝÂÓܨÜÈÉ D GÃÜvÜá ¨ÜêÑrPæãà®ÜWÜÙÜá AÐærà ÊÜáÖÜñŲ̈ݪXÊæ. 1920ÃÜÈÉ ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ±ÜÅ¥ÜÊÜá ®ÝoPÜ "WæãàÇ…' ÃÜbԨݪÃæ. BWÜ ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ ÊÜ¿áÓÜáÕ C±Ü³ñÝ°ÆáR. Pæã®æ¿á ®ÝoPÜ "ÊÜáí©à ÊÜá¯'¿á®Üá° 1980ÃÜÈÉ ÃÜbԨݪÃæ. BWÜ AÊÜÃÜ ÊÜ¿áÓÜáÕ GíŸñÝ°ÆáR. B¨ÜÃæ "ÊÜáí©à ÊÜá¯' ®ÝoPÜPÜãR A¨æà ®ÝoPÜ¨Ü A¨ÜÃÜ ×í©®Ü »ÝWÜ¨Ü ÃÜaÜ®æWÜã ÊÜáãÊÜñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙÜ AíñÜÃÜ˨æ. Aí¨ÜÃæ 1950ÃÜ ÊÜÃæWæ AÊÜÃÜá ÓÜQÅ¿á ®ÝoPÜPÝÃÜÃÝXÁáà ®ÝoPÜWÜÙÜ®Üá° ÃÜbԨݪÃæ. ÓÝÌñÜíñÝÅé®ÜíñÜÃÜ¨Ü ÊÜáãÃÜá ®ÝÆáR ÊÜÐÜìWÜÙÜÊÜÃæWæ AÊÜÃÜá ®ÝoPÜ ÃÜaÜ®æ¿áÈÉ aÜoáÊÜqPæÀáí¨ÜÇæà ñæãvÜXÔPæãíw¨ÝªÃæ. D ÓÜíWÜ£WÜÙÜá ¯SÃÜÊÝX ®ÜÊÜáã¨ÝWÜ ©¨ÜªÃÜã ÓÜã§ÆÊÝX D AíÍÜWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜ ®ÝoPÜWÜÙÜ A»ÝÂÓÜ¨Ü ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ WÜÊÜá¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. C±Ü³ñÝ°ÆRÃÜ ñÜÃÜá| ¸ÝÅÖܾ| ÇæàSPÜ®æ㟺 ÃÜbst ®ÝoPÜ "WæãàÇ…'. C¨Üá ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ ±ÜÅ¥ÜÊÜá ®ÝoPÜ. ÓÝ×ñÜ aÜÄñæÅ¿á ¨ÜêÑrÀáí¨Ü C¨Üá ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ®ÝoPÜÊæàPæí¨ÜÃæ C¨ÜÃÜÈÉ ÃÜí.ÎÅà. ÊÜááWÜÚ ÊÜáñÜᤠi.¹. hæãàοáÊÜÃÜá ±ÝñÜÅWÜÙÝX ŸÃÜáñݤÃæ! D ®ÝoPÜ¨Ü ®Ý¿áPÜ®Ü ÖæÓÜÃæà "®Ý¿áPÜÃÜá' ÊÜáñÜᤠAÊÜÃæà ÃÜí.ÎÅà. ÊÜááWÜÚ¿áÊÜÃÜá. i.¹. hæãàοáÊÜÃÜ ±ÝñÜŨÜÈÉÃÜáÊÜ ®ÝoPÜ¨Ü ±ÝñÜÅÊÜâ ÓÜ¨Ý PæÆÓܨÜÈÉ ñæãvÜXÃÜáÊÜ, ÖÝvÜá ÖæàÙÜáÊÜ, PæãÙÜÆá ®ÜáwÓÜáÊÜ ±ÝñÜÅÊÝX¨æ. iàÊܮܨÜÈÉ WÜáÄ ¿ÞÊÜâ©ÃܸæàPÜá G®Üá°ÊÜâ¨æà ®ÝoPÜ¨Ü ÊÜÓÜᤠ& ËÐÜ¿á. ®Ý¿áPÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ±Ü¨ÜË¿á ˨Ý»ÝÂÓÜ ÊÜááXÔ FÄWæ ÖæãÃÜoá ¯í£¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜ Óæ°à×ñÜÄí¨Ü AÊÜÄWæ ¹àÙæãRvÜáWæ¿á ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü ԨܜñæWÜÙÜã ®Üvæ©Êæ. CÈÉ ŸÃÜáÊÜ WæãàSÇæ, ±ÝqàÇ…, PÜáÆPÜ~ì ÍÝÂÊÜáÃÝ¿áÃÜá, WèvÜÃÜá ÊÜáñÜᤠPÝ~à ÓÝÖæàŸÃÜá iàÊÜ®Ü¨Ü ËË«Ü ÊÜááSWÜÚWæ ÊÜáñÜᤠ¨ÜêÑrPæãà®ÜWÜÚWæ ±ÜÅ£¯—WÜÙÝX ¯ÆáÉñݤÃæ. ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ iàÊܮܨÜÈÉ WÜáÄ¿á®Üá° SbñܱÜwÔPæãÙÜÛÇæãàÓÜáWÜÊæà D ®ÝoPÜ¨Ü ÃÜaÜ®æWæ PæçÖÝQ¨Üª ÃæíŸá¨Üá ®ÝoPܨÜÈÉ ÓܳÐÜrÊÝX¨æ. PæàÊÜÆ BÖÝÃÜ, ¯¨ÝŻܿá, Êæáç¥Üá®Ü CÊÜâWÜÙÜá iàÊÜ®Ü¨Ü WÜáÄ¿ÞWܸÝÃܨæí¨Üá PܥݮݿáPÜ ÃÜíWܮݿáPÜ ÖæàÙÜáñݤ®æ. CÈÉ ±ÝÅÓÜíXPÜÊÝX ´Üâp…¸ÝÇ… Bo¨Ü ÓÜãaÜ®æ¿áã C¨æ. B Bo¨ÜÆãÉ WæãàÇ… CÃÜáñܤ¨æ.

iàÊÜ®Ü¨Ü WÜáÄ ´Üâp…¸ÝÇ… Bo¨Ü WÜáÄ¿áíñæ CÃܸæàPÝ¨Ü AÊÜÍÜÂPÜñæ CÆÉÊæíŸ «Ü̯¿áã ®ÝoPܨÜÈɨæ. CÈÉ ŸÃÜáÊÜ PæÆÊÜâ ±ÝñÜÅWÜÙÜá PæàÊÜÆ £íw ÊÜáñÜᤠFoPÝRX Ÿ¨Ü á PÜ á ÊÜ í ñæ b£ÅÓÜ Ç ÝX¨æ . PÜ á ÆPÜ ~ ì¿á D ÊÜ Þ ñÜ ® Ü á ° WÜ Ê Ü á ¯ÓÜ ¸ æ à PÜ á : ""ÎàPÜÃÜ~ÖÝíWÜ ÊÜÞñÝvæãà¨Üá ¹oár, ÊÜÞË®ÜÔ²³à ÖÝíWÜ ÊÜÞÄ ÊÜÞw¤àÄ''. D ñÜÃÜÖÜ¨Ü BÖÝÃܨæãí©Wæ ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü ÓÜÌ»ÝÊÜ¨Ü ÖæãàÈPæ ®ÜÊæäà¨Ü¿á¨Ü PÝƨÜÈÉ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝXñÜá¤. AÆÉ¨æ ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ ÊÜÞ£®Ü aÜÊÜáñÝRÃÜÊÜä BWÜÇæà WÜÄWæ¨ÜÄ ¯íñܨܪ®Üá° D ®ÝoPܨÜá¨ÜªPÜãR PÝ|ŸÖÜá¨Üá. B PÝƨÜÈÉ EñܤÃÜ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÍÝÇÝ PÝÇæàgáWÜÙÜ ÊÝÑìPÜ Óæ°àÖÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜWÜÙÜÈÉ Cí¥Ü ®ÝoPÜWÜÙܮݰvÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠÖÜÊÝÂÔ ÃÜíWÜ»ÜãËá¿á®Üá° PݱÝvÜáÊÜâ¨Üá ®Üvæ¨æà CñÜá¤. "WæãàÇ…' ®ÝoPÜÊÜ®Üá° PÜãvÜ ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜá A¨æà E¨æªàÍÜ©í¨Ü ÃÜbÔ¨Üíñæ ñæãàÃÜáñܤ¨æ. D PÝÃÜ|PÝRXÁáà D ®ÝoPÜ ¨ Ü È É ¿ÞÊæ ä í¨Ü ã Öæ | á¡ ±ÝñÜ Å ËÆÉ . 1920ÃÜ ÓÜ á ÊÜ Þ ÄWæ ÖÜ Ê ÝÂÔ ÃÜíWÜ»ÜãËá¿áÈÉ ÖæíWÜÓÜÃÜá »ÝWÜÊÜ×ÓÜáÊÜâ¨Üá ŸÖÜá ËÃÜÙÜÊÝXñÜá¤. AÆɨæ ÃÜíWÜ ±ÜÄPÜÃÜWÜÙÜá PÜãvÜ DX®ÜÐÜár B«Üá¯PÜÊÝXÃÜÈÆÉ. D GÆÉ I£ÖÝÔPÜ ×®æ°Çæ¿áÇæÉà "WæãàÇ…' ®ÝoPÜÊÜ®Üá° ®æãàvܸæàPÜá. ®ÝoPÜ¨Ü ÃÜaÜ®æ¿á ¨ÜêÑrÀáí¨Ü ®æãàw¨ÜÃæ D ®ÝoPÜ¨Ü Pæã®æ¿áÈÉ ŸÃÜáÊÜ ±ÝñÜÅWÜÙÜ ¹àÙæãRvÜáWæ¿á E¨Ü᪨ܪ »ÝÐÜ|WÜÙÜá D ®ÝoPÜ¨Ü ®Üã®Üñæ¿á®Üá° G£¤ ñæãàÄÓÜáñܤÊæ. ñÜÃÜá| ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜá ñÜÊæá¾ÆÉ B¨ÜÍÜì WÜÙÜ®Üá° D »ÝÐÜ|WÜÙÜÈÉ ñÜáíŸÆá ®æãàw¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ ÃÜíWܱÜÅÁãàWÜ¨Ü ¨ÜêÑrÀáí¨Ü D »ÝÐÜ|WÜÙÜá ®ÝoPÜPæR ÊÜááÙÜáÊÝXÊæ. "WæãàÇ…' ®ÝoPÜÊÜâ ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ CñÜÃÜ PæÆÊÜâ ®ÝoPÜWÜÙÜíñæ ÃÜíWܱÜÅþæ¿á A»ÝÊÜ©í¨ÝX ®ÜÃÜÙÜáñܤ¨æ. D ®ÝoPÜ¨Ü C®æã°í¨Üá ±ÜÅÊÜááS AíÍÜÊæí¨ÜÃæ 1920ÃÜ ÓÜáÊÜÞÄWæ ±Ü¨ÜË ÎûÜ| ÊÜááXÔ¨ÜÃÜã PæÆÓÜ ÔWÜáÊÜâ¨Üá ŸÖÜÙÜ PÜÐÜr¨Ü PæÆÓÜÊÝXñÜᤠÊÜáñÜᤠ¸ÝÅÖܾ|ÄWæ PæÆÓÜ ÔWÜáÊÜâ¨Üá BWÜÇæà PÜÐÜrÊÝXñÜᤠGíŸá¨Ü®Üá° ®ÝoPÜ ®æàÃÜÊÝX ñæãàÄÓÜáñܤ¨æ. D PÝÃÜ|PÝRXÁáà ®ÝoPܨÜá¨ÜªPÜãR iàÊÜ®Ü¨Ü WÜáÄ¿á®Üá° PÜáÄñÜá aÜaæìWÜÚÊæ. "£ÃÜáPÜÃÜ ²vÜáWÜá' 1924ÃÜÈÉ ÃÜbñÜÊÝ¨Ü Jí¨Üá ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝ¨Ü HPܱÝñÝż®Ü¿á ÊÝX¨æ. 1924ÃÜÈÉ ¹.Gí. ÎÅàPÜísÜ¿á®ÜÊÜÃÜá «ÝÃÜÊÝvÜ¨Ü PÜ®ÝìoPÜ PÝÇæài®Ü Jí¨Üá ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜPæR ÊÜááS A£¦WÜÙÝX BWÜËáÔ¨ÝWÜ ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜá D ®ÝoPÜÊÜ®Üá° ÊÝbԨܪÃÜá. ±Ü¨ÜÂWÜÙÜ®æ°à AÐÜár aæ®Ý°X ÊÝbÓÜᣤ¨Üª ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜá D ®ÝoPÜÊÜ®Üá° ÊÝbÔ¨ÝWÜ ÓÜ ¼ PÜ Ã Ü á Ãæ ã àÊÜ Þ íaÜ ® Ü W æ ã íwÃÜ Ÿ ÖÜ á ¨Ü á . ¸æ à í¨æ Å ¿áÊÜ Ã Ü á D HPܱÝñÝż®Ü¿á¨ÜÈÉ JŸº ÓÜãñÜÅ«ÝÃܮܮÜã° J¨ÜXԨݪÃæ. CÈÉ¿áã "WæãàÇ…' ®ÜÈÉ¿áíñæ ®ÝoPÜ¨Ü ®Ý¿áPÜ®Ü ÖæÓÜÃÜá ÊÜáñæ¤ ®Ý¿áPÜ Gí¨æà C¨æ. CÊÜ®Üá ÔÄÊÜíñܯ¨Ü᪠B ©®Ü Ê Ü ® Ü á ° Öæ à Wæ PÜ Ù æ ¿ á¸æ à Pæ í Ÿá¨Ü ® Ü á ° PÜ á ÄñÜ á Jí¨Ü á Êæ à ÙÝ±Ü £ ÅPæ ¿ á®æ ° à Ԩܜ±ÜwÔPæãíw¨Ýª®æ. A¨ÜÃÜÈÉ ÖÜÆáÉ EgájÊÜ ÊÜáñÜᤠÓÜíXàñÜ PæàÙÜáÊÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜã ÓæàÄÊæ! Aí¨ÜÃæ D ®Ý¿áPÜ®Üá ÖÜ|˨ܪÃÜã ñܮܰ ÊæáàÇæÁáà ¯Ÿìí«ÜWÜÙÜ®Üá° ÖæàÄ

®ÜáwÖÝÃÜ / 113

®ÜáwÖÝÃÜ / 114


ŸÃÜÇÝÃÜ©¨æãìvÜí ÊÜáñæ¤ WÜíWæÁãÙÜÆ > ¨ÜìÃÜËí¨ÜWÜí«Ü¨Ü£ »ÝÃÜÊÜí ±æäÃÜÇÝÃÜ©¨æãìvÜí «ÜÃÜ~ÓÜáñæ¿á >> ±ÜÄñݱÜÊÜáí ñÜËÓÜ©ÃܸÝÃܨæí¨Üá ñÜÃÜ > ÖÜÃܨæãÙæãÁã¿á®æçñÜí¨Üá, ¹àÔñÜá ÓÜáS > ÓܳÃÜáÍÜÊÝñÜí gWܨæãÙÜá±ÜPÝÄ¿Þ¨ÜÊÜí ñܮܰ ®æãàÊÜí ®æãàÙܳ®æ >> (19:35)

PÜ¥æ ÊÜááí¨ÜáÊÜĨÜá, ÊÜááí¨æ ÊÝȾàQWÜÙÜ »æàq, PÜáÊÜÃÜ«ÜÌ¿áÃÜ ÖÜáoár, ¸ÝÆÂ, AÍÜÌÊæáà«Ü¨Ü g®Ü°WÜá¨ÜáÃæ¿á®Üá° PÜqr ÃÝÊÜá®Ü®æ°à G¨ÜáÃÝ¨Ü PÜ¥æ. Pæã®æWæ ÊÜáíWÜÙÜ. B PÜ¥æ¿á®æ°ÆÉ ®ÜÊÜá¾ ÊÜáá¨Üª|®Üã Öæàڨݪ®æ. »ÜÊÜ»Ü㣿á EñܤÃÜÃÝÊÜáaÜÄñæ¿áÈÉ¿áã ÖÜê¨ÜÂÊÝX PÝ|ÔWÜáÊÜ PÜ¥æ¿á¨Üá. A¨ÜPÜãR ×í¨æ ±Ü¨Ü¾±ÜâÃÝ|¨Ü ±ÝñÝÆSívܨÜÈÉ ÃÝÊÜÞÍÜÌÊæáà«Ü¨Ü PÜñæ PÝ|ÔWÜáñܤ¨Üíñæ. B¨ÜÃæ Æü$¾àÍÜ ÖæàÚ¨Ü ÔàñÝ ±ÜÄñÝÂWÜ¨Ü PÜ¥æ C¨æ¿áÆÉ, A¨Üá ¯gPÜãR A®Ý¨ÜêÍÜ ÊݨÜá¨Üá. Ôàñæ¿á ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜâ WÜqrWæãÙÜáÛñܤ ÖæãàX Pæã®æWæ »ÝÃÜ£à¿á ÓÜíÓÜ¢£¿á ±ÜÃÝPÝÐæu¿áÈÉ ÍÜêíWÜÊÜ®Üá° ñÜÆá±ÜâÊÜ AÈÉ¿á A¨Üá½ñÜ PÜËÁ㟺®Ü ÓÝ¥ÜìPÜ ûÜ|. ÃÜÔPÜ K¨ÜáWÜ®æ㟺®Ü ÓÝ¥ÜìPÜ ûÜ|. ÓÜÖÜê¨Ü¿á®æ㟺®Ü ÓÜí»ÜÅÊÜá¨Ü ûÜ|. Æü$¾àÍܮܮÜᰠ˨ÜÌgj®ÜÃÜ ÊÜáñÜᤠÎÅàÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜ ÖÜê¨Ü¿á ÔíÖÝÓÜ®ÜPæRàÄÓÜÆá D BÃÜá ±ÜâoWÜÙÜá & ®ÜÆÊÜñÜᤠ±Ý¨ÜWÜÙÜá & AÐærà ÓÝPÜá, Gí¨ÜÃæ SíwñÜ Eñæøàûæ¿áÆÉ!

¨Ü.ÃÝ. ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ ®ÝoPÜWÙÜ áÜ

* * *

C®Üá° ¨æãàÐÜWÜÙÜ®Üá° ÖÜávÜáPÜáÊÜÊÜÃÜá? AÊÜÃÜá GÆÉ PÝÆPÜãR CÃÜáñݤÃæ. Æü$¾àÍÜ AÊÜÄWæí¨æà Jí¨Üá A¥Üì±Üä|ìÊÝ¨Ü ÊÜÞñÜá Öæàڨݪ®æ & Pæ®æÊÝÆ PÜvæ¨Üá ®ÜÊܯàñÜÊÜáí ñæWæ¨Üá ¸Ý ÀáY¯¨ÝX ÓÜË¿á¨Ü¨ÜÃæãÙÜWæ ±ÜâÚËÚ¨Üá ÃÜÓÜ ÊÜ®æ PæwÔ¨æãvæ PÜÃæ¨Ü ÓÜáÃܼWܱÜ⳨æ PæãÃÜñæ PÝÊÜÂÊÜáí PæàÙÜ᪠ÊÜá¦Ô g¯Ô¨Ü ±Ü¨Ý¥ÜìÊÜí £Ú¨Üá ®æãàvܨæ Ë®Üã ñÜ®Ü PÜËñæÁáí¨Üá PÜáí©oár gÃæ¨æãvæ ±æàÙܪ ÊÜ®æãÙÝÊÜâ¨ÜãOæ¿áí hÝ|ĨܮÜĨÜá ÊÜáñÜÕÃÜÊÜ ÊÜáÃæ¨ÝÈÓÜáÊÜâ¨Üá >> (1:7).

®ÜáwÖÝÃÜ / 111

±æäÅ. ÊÜÞ«ÜÊÜ PÜáÆPÜ~ì ¯ÊÜêñܤ ±ÝūݱÜPÜÃÜá; ËÊÜáÍÜìPÜÃÜá C.vÜŸãÉ$Â.GÓ…. & 155, 9®æà ÊÜááSÂÃÜÓæ¤ Êæã¨ÜÆ®æà ÖÜíñÜ, Öæ¸ÝºÙ… ÊæáàoWÜÈÉ Aíaæ ÊæáçÓÜãÃÜá & 570 016 & : 9243502862

B«Üá¯PÜ PܮܰvÜ PÝÊܨÜÈÉ ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃܨÜá AWÜÅWÜ| ÖæÓÜÃÜá. ®ÜÊæäà¨Ü¿á¨Ü PܮܰvÜ PÜËWÜÙÜÈÉ PÜãvÜ AÊÜÃÜ PÝÊÜ ±Üvæ¨ÜÐÜár ÊÜá®Ü°Oæ C¯°ñÜÃÜ ¿ÞÊÜ PÜ Ë ¿á PÝÊÜ Â ÊÜ ä ±Ü v æ ¿ áÈÆÉ . ®ÜÊæäà¨Ü¿á¨Ü ±ÜÅÊÜááS A¼ÊÜÂQ¤ ÊÜÞWÜìÊÜâ PÝÊÜ ÊÝXñæ ¤ à Öæ ã ÃÜ ñ Ü á ®ÝoPÜ Ê ÝXÃÜ È ÆÉ . ÖÝWæ ®æãàw¨ÜÃæ ®ÜÊæäà¨Ü¿á¨Ü Öæbc®Ü ÇæàSPÜÃÜá ÓÝ×ñÜ嬆 GÆÉ ±ÜÅPÝÃÜWÜÙÜÈÉ Pæç¿ÞwÔ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ±ÝÅÊÜááSÂñæ Pæãor¨Ü᪠PÝÊÜÂPæR ÊÜÞñÜÅ. Cí¥Ü Jí¨Ü á ÓÝ×£ÂPÜ ÓÜ í ¨Ü » Ü ì ¨Ü È É ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜá PÝÊÜ嬆 ÊÜááíaÜã~¿áÈɨÜ᪠Pæ ã ívÜ á ÃÜ b st ®ÝoPÜ W Ü Ù Ü á ËÊÜ á Íæ ì ¿á PÜáñÜãÖÜÆPæR ÓÜÖÜgÊÝX PÝÃÜ|ÊÝWÜáñܤÊæ. ®ÝoPÜ ±ÜÅPÝÃÜÊÜâ ÓÝ×ñݼÊÜÂQ¤ ÊÜÞWÜì¨Ü ñÜáÄ¿ÞÊÜÓæ§ Gí¨Üá PæÆÊÜâ ÇæàSPÜÃÜá ÊÜáñÜᤠËÊÜáÍÜìPÜÃÜá »ÝËÓÜ á ñݤ à æ . ¸æ à í¨æ Å ¿áÊÜ Ã Ü ®ÝoPÜ W Ü Ù Ü ® Ü á ° AÊÜÇæãàQÔ¨ÝWÜ AÊÜÃÜá D ÊÜÞñÜ®Üá° J±Üâ³ÊÜíñæ ñæãàÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜá ŸÃæ¨Ü Joár ®ÝoPÜWÜÙÜá & HPܱÝñÝż®Ü¿áÊÜä ÓæàÄ Joár ÖÜ©®ÝÆáR. CÊÜ â WÜ Ù Ü ® Ü á ° ÃÜ b st PÝÆÊÜ ® Ü á ° ÓÜ ã § Æ ÊÝX 1920Äí¨Ü 1980 Gí¨Üá WÜÅ×ÓÜŸÖÜá¨Üá. AÊÜÃÜ "ÖæãÓÜ ÓÜíÓÝÃÜ' ®ÝoPÜ¨Ü ÊÜáãÃÜá ÓÜíŸí—ñÜ ®ÜáwÖÝÃÜ / 112


®ÝÊÜá®Üí ÓÜíñÜñÜí ®Ý ÊÜá®Üí¨Ü~Áá ÃÜËáÓÜ¨æ ¸ÝÙæÌ®æíñæí¨ÜÙÜá >> (19:22)

×àWæ Ôàñæ ÃÝZÊæàÍÜÌÃÜ®Ü ÃÜÊÜá~à¿á WÜá|ÊÜÞÇæ¿á®Üá° ®æ®æ®æ®æ¨Üá ÖÜíŸÈÓÜáñܤ ÊÜáñæ¤ ÊæáçÊÜáÃæ¿ááñÜ, GaÜcÃÜWæãÙÜáÛñܤ "±ÝÊÜX¨Ü ±ÜÓÜáÙæ'¿áíñæ C¨ÝªWÜ, ÆûÜ$¾| "AÊÜá¾ ¯®Ü°®Üá° ¹oár ®Ý®Üá ÖæàWæ ÖæãàWÜÈ. ÖæãàWܨæ D AÊÜÓ槿áÈÉ C¨ÜªÃæ A|¡®æàWæç¨Ü±Ü®æã' Gí¨Üá ÍæãàPÜWܨÜY¨Ü®ÝWÜáñݤ®æ. BWÜ Ôàñæ ""ñÜí¨æ ÆûÜ$¾| ¯®æã°Ùæí¨æãvæ C®æ°à®ÜÖÜá¨Üá. ×í¨æ g®ÜÓݧ®Ü¨ÜÈÉ ¯à®Üá Öæãà¨Üíñæ ÖæãÃÜoáÖæãàWÜá.'' ""Pæãí¨Üá Pæãí¸æãvæ ñܮܰ ¸æí¨æãvÜÇæãÙ… C¨æ ŸÔÃÜ ¨Üí¨ÜáWÜí'' G®Üá°ñݤÙÝPæ. ŸÔÃÜá ¯gPÜãR BPæWæãí¨Üá ¨Üí¨ÜáWÜÊæ? (ÊÜÂ¥æ, ñæãí¨ÜÃæ). Ôàñæ PÜÇÝÉWÜñæãvÜWÜáÊÜ PÜáÃÜáÖÜá ÊÜááí©®Ü ±ÜíQ¤WÜÙÜÈÉ PÝ|ÔWÜáñܤ¨æ & ""PݮܮܨæãÙ… Ÿí¨Üá¨Üí PÝOæº ®Ý¯í¨Üá''. BPæ ÆûÜ$¾|®ÜÈÉ PæàÚPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá CÐÜár ÊÜÞñÜÅ & ""PèÓÜÇæ¿áwWæ ÊÜí©Ô¨æ®…. A±ÜÃÝ«ÜÊæãí¨ÜáËáÆɨæ ñܮܰ PÜí¨Ü®… G®Ü°í ñæãÃæ¨Üá¨Üí ¨æàËWæãÃæÊÜâ¨Üá'' HPæ ¯í©Öæ ±æäàWÜá ÓèËá£Å Pæãà²ÓÜ®æ > PÝPÜáñܧ$¯ÈÉ ñÜÙÜá˨æãvæ ®æÃÜÊÜâíoá ñÜ®Ü > XàPÝvæãÙÜáWÜÅgíñÜáWÜÙÜÈÉ ÃÜZá®Ý¥Ü®æàPÝQ¿ÞX±Üì®Üá >> ÇæãàPܨÜÃÜÓæàWæç¨æãvÜí ñܮܰ QíPÜÃÜÃ… > ¸æàPÜá¸æàvæí¨Üá ±æàÙÜÃæ »ÜÃÜñÜ ÍÜñÜáÅZ° > ÄàPæÆÓÜPæã²³¨ÜÃæ ÖÜ®ÜáÊÜáíñܯ¨Üì±Ü®æ ±æàÙæí¨ÜÙÜƪÙÜŸÇæ >> (19:25)

Ôàñæ¿á D ÊÜÞñÜáWÜÙÜÈÉ ËÐÜ|¡ñæÀáÆÉ. »Ü¿Þ®ÜPÜÊÝ¨Ü ÊÜÂíWÜÂ˨æ. "ÆûÜ$¾| ¯à®Üá ÖæãàWÜá. ÃÝÊÜá Pæãà±ÜWæãÙÜáÛñݤ®æ. BñÜ AÃÜÓÜ. H®Üá ¸æàPݨÜÃÜã ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. AÊÜ®Ü QíPÜÃÜÃÜá ÓÜÄ ñܱæ³í¨Üá ÖæàÙÜáÊÜâ©ÆÉ! ÖæàÙÜáÊÜí£ÆÉ! ñÜÙÜá˨æãvæ ®æÃÜÊÜâíoá ®Ü®ÜXà PÝvæãÙ… EWÜÅgíñÜáWÜÙÜÈÉ. AÈÉ ÃÜZá®Ý¥Ü®æàPÝQ¿ÞX±Üì®Üá' GíŸ ÊÜÞñÜá WÜÙÜ®Üá° ¯«Ý®ÜÊÝX A¥æçìÔPæãívÝWÜ ±ÜÅ£à¿áÊÜÞ®ÜÊÝWÜáÊÜ A¥ÜìÊݲ¤ A®Ý¨ÜêÍÜ ÊݨÜá¨Üá. ÊÝaÜÂÊÜ®Üã° ¨Ýq ÊÜÂíWܨÜÈÉ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿ááÊÜ PÜ˱ÜÅ£»æ¿á ÊݱÝÃÜ ÓÜÖÜê¨Ü¿á®Ü ±ÜÅ£»æWæ ±ÜÅaæãà¨Ü®æ¿ÞWÜáÊÜ CíñÜÖÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜá ÆûÜ$¾$ê|®Ü®Üá° A¨Üá½ñÜÊܮݰXÓÜáñܤ¨æ. Pæã®æWæ Ôàñæ Gí¨ÜáPæãÙÜáÛñݤÙæ & ÃÝÊÜá®Ü ñܲ³Wæ ÆûÜ$¾|®Ü®æ°àPæ ¨ÜãÑÓÜáÊÜâ¨Üá? A¥ÜÊÝ ÃÝZÊÜ®ÜÈÉ ñܱæ³à CÆÉ©ÃÜŸÖÜá¨Üá. ÃÝZÊÜ PÜÃÜáOÝÙÜá. PÜvÜá±ÝñÜPÜíWæç¨Üá ÖæOÝ¡X ÖÜáqr¨Ü ñܮܰÈÉ A±ÜÃÝ«Ü˨æ. ""ÆûÜ$¾| ¯à®Üá ÖæãàWÜá. ¯®ÜWæ ÖÝ©¿áÈÉ B¿ÞÓÜÊÝWÜ©ÃÜÈ''. ÓÜíÓÝRÃÜÊÜíñÜ Öæ|á¡ÊÜáWÜÙÜá Ôàñæ. ñܮܰ WÜívܮܮÜá° ¨ÜãÑÓÜᣤÆÉ. AvÜË¿á ®ÜvÜáÊæ Pæç¹oár ÖæãàWÜᣤÃÜáÊÜ ÆûÜ$¾|®Ü®Üá° ÍܲÓÜᣤÆÉ & PÜvæWæ PÜÃÜáOÝÙÜá ÃÝZÊÜ®ÜÈÉ ñܲ³ÆÉ > PÜvÜá±ÝñÜPÜíWæç¨Üá ±æOÝ¡X ÓÜí»ÜËÔ >

®ÜáwÖÝÃÜ / 109

¨æãvÜÆí ±æäÃæÊÜâ¨æ®æã°ÙܱÜÃÝ«ÜÊÜááíoá ÓÝQÈÉÃܸæºàvÜ ¯à®Üá >> ®Üvæ ±æäàWÜá ¯ÆÉ©Ã… ¯®ÜWæ ÊÜÞWÜì¨æãÙÝWÜ > ÆwWÜwWæ ÓÜáSÊæáí¨Üá Ôàñæ PÜퟯXÙÜí Ëáw¨Ýñæì¿ÞX > (19:27)

ÆûÜ$¾| ×í¨æ ÖæãàWÜÇæà¸æàPÝX¨æ. Ôàñæ¿á®Ü°WÜÈ ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá AÊÜ®Ü ±ÝÈ Wæãí¨Üá AÓÜÖܯà¿á B¨ÜÃæ A¯ÊÝ¿áì ¿ÞñÜ®æ. B ¿ÞñÜ®æ¿á bñÜÅ|¨ÜÈÉ ÊÜáñæã¤Êæá¾ Æü$¾àÍÜ®Ü ÊæáàÃÜáÓܨÜêÍÜ ±ÜÅ£»æ¿á ¨ÜÍÜì®ÜÊÝWÜáñܤ¨æ. ñÝ¿á®æÙæWÜÃÜá ¹aÜácÊÜíñæã¿á®æã¿á娆 > ñÝ¿ÞÓܨæãWÜƪÊÜáÃܮܩ¿áí ¨Ýíq > ÃÝ¿áPæàÙ… ¨Üá@TÝñÜì®ÝX ÓèËá£Å ÓÝX¨Ü®ÜñܤÈÊÜÚñܤÆá >> ¸Ý¿ÞÄ PÜíWæoár ÆûÜ$¾|®Ü ñÜÇæ ÊÜáÃÜÓÜ> ÇÝÁáí¨æãÃÜÆ᪠»Ü¿áÍæãàPÜ©í¨ÜÓÜÊÜÚ¨Üá > PÝ¿áÊÜáí ÊÜáÃæ¨Ü±Ü¯WæãÃÜX¨ÜÙ… ¸æàWæãì¿á᪠¹ÓÜápæÙæ¿á ŸÚÛ¿áíñæ >> (19:31)

Ôàñæ¿á AÙÜÈ®æãí©Wæ Cw¿á ±ÜÅPÜê£ HQà»ÜËÓÜáÊÜ bñÜÅ| ÊÜááí©®Ü »ÝWܨÜÈɨæ: AÃÜÓÜ PæàÙÜÈɨÜì ±Üü ÊÜáêWÜ gíñÜáWÜÙ… > «ÜÃÜ~ÓÜáñæ¿áí ŸÙÜÔ ¯í¨Üá Êæáç¿áávÜX hæãà > ȪÃܨæ PÜퟯWÜÃæ¨Üá ¯gÊæçÃÜÊÜáí ÊÜáÃæ¨Üá ±ÜâÇæ¾àÊÜâWÜÙÜ®æ ñæãÃæ¨Üá >> PæãÃÜWÜᣨÜáìÊÜâ PÜãvæ ÊÜêûÜÆñæWÜÙ… ¸Ýw > ÓæãÃÜWÜᣨÜáìÊÜâ ÍæãàPÜ»ÝÃÜ©í PÜÆYÙÜáí > PÜÃÜWÜᣨÜáìÊÜâ gWܨæãÙÜáñܤÊÜáÃÜ Öݯ¿áí PÜívÜá ÓæçÄÓÜáÊÜÃÜáípæ >> (19:32). ÊæãÃæ¿áÇæãÆÉÊÜâ ñÜáí¹ PÜá~¿áÇæãÆÉÊÜâ ®ÜËÇ… > ¸æÃæ¿áÇæãÆÉÊÜâ PæãàQ ®Üvæ¿áÇæãÆÉÊÜâ ÖÜíÓæ > PÜÃæ¿áÇæãÆÉÊÜâ ²PÜí ®Üáw¿áÇæãÆÉÊÜâ ÍÜáPÜí ®ÜÈ¿áÇæãÆÉÊÜâ aÜPæãàÄ >> ®æÃæ¿áÇæãÆÉÊÜâ ÖÜÄ~ÁãÃæ¿áÇæãÆÉÊÜâ PÜÄ~ > ±æäÃæ¿áÇæãÆÉÊÜâ aÜÊÜáÄ ÊæáÃæ¿áÇæãÆÉÊÜâ ÔíWÜ > ÊÜáÃÜÃæ hÝ®ÜQ¿á ÍæãàPÜí ñÜÊÜᾨæí¨ÝPæ¿áíWÜÊÜáí ®æãàw ®æãàw >> (19:33) ¹àÔ¨ÜáÊÜâ ¸ÝƨæãÙ… aÜÊÜáÄWÜÙ… aÜÊÜÃÜÊÜáí > ±ÝÔ¨ÜáÊÜâ PÜĨÜÙæÙæ¨ÜÚÃÜ ÊÜáê¨ÜáñÜƳÊÜáí > ÓÜãÔ¨ÜáÊÜâ ÓÝÃÜÓÜíWÜÙ… ñÜÊÜá¾ WÜÄWÜÙÜí ñæãà¨Üá ñÜí¨ÜíŸáWÜÙÜ®Üá >> B ÔÄÊæãWÜPæR ¹ÔÇÝWܨÜíñÝWÜÓܨæã > ÙæãàÓÜÄÓܨÜíaæWÜÙÜíPæ¿á®ÜWÜÈc®æÙÜ > ÇÝÓæWæç¨ÜáÊÜâ ÃÝZÊÜ®Ü ÃÝ~ ¨Üá@SÓÜíñܱ椿ÞXÃÜá£ÃÜÇæR >> (19:34) ÓÜáÃܮܩ¿á ñæÃæ ñæÃæ¿á ®ÜvÜá®ÜvÜáÊæ ¹¨æª¨Ü᪠>

®ÜáwÖÝÃÜ / 110


PÝ~ÓÜáÊÜ B¨ÜÃæ ¸æàÃæ¿á¨æà B¨Ü ÍÜŸªWÜÙÜ ŸÙÜPæ PÜË¿á ±Ü¨Ü ±ÜÅÁãàWÜ ±ÜÄ|ñÜÊÜá£Wæ ÓÝü. "CÈÉWæàPæÂñÜí¨æ ñÜí¨æ ÓèËá£Å' G®Üá°ÊÜÈÉ ÆûÜ$¾|®Ü ŸWæY ÔàñæÀáÄԨܪ WèÃÜÊÜ »ÝÊÜ®æWæ ¨æãÂàñÜPÜ. B Öæ㣤Wæ ÔàñæWæ AÄÊÝWÜáñܤ¨æ & ±ÝÊÜ®ÜPæ ±ÝÊÜ®Üí ÊÜáíWÜÙÜPæ ÊÜáíWÜÙÜÊÜá > ¨ÝÊÜ®ÜaÜÄñÜÅ ®ÝÊÜáíWÜÙÝ ÃÝZÊÜ®æ > iàÊæàÍÜ®ÝXÃÜÇÝR ñÜ®Üí\Å¿á ®ÜWÜȪàWÜ ®Ýí Ÿí¨Ü ŸÚPÜ >> DÊܮܨæãÚ®Üá° ±ÜâOÝÂÍÜÅÊÜáí WæãàaÜıÜâ > ¨æà ÊÜ®Üg¨ÜÃÜÙÜ®ÜáÚ¨ÝÃÜwWæ ¸æãŸáºÚ¿á > ±ÜäË®æãÙ… ÊÜá«ÜáÊÜâípæ ÓèËá£Å ÖæàÙæí¨Üá Ôàñæ ±æä¨ÜPÜáÚWæãívÜÙÜá

(19:12)

¿ÞÃÜ ÖæÓÜÃÜá ±ÜÃÜÊÜá ±ÝÊÜ®ÜÊæäà, ¿ÞÃÜ aÜÄñæÅ ±ÜÃÜÊÜá ÊÜáíWÜÙÜÊæäà, B ÃÝZÊÜ®æ ±Ü£¿ÞXÃÜáÊÝWÜ, BñÜ®Ü ±Ý¨ÜÊܮܰWÜÈ Ÿí¨Ü ñÜ®ÜWæ D PÝvÜÈÉ ±ÜâOÝÂÍÜÅÊÜá WæãàaÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂÊæà? PÜÊÜáÆ¨Ü ÖÜãÊÜ®Üá° ¹oár ¸æãŸáºÚ¿á ÖÜãË®ÜÈÉ ¨Üáí¹Wæ ÊÜá«Üá ÔWÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂÊæà? DWÜÆã ÆûÜ$¾| ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤÆÉ. ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜí£ÆÉ. ÃÝÊÜá®æí¨Ü ÊÜÞñÜ®Üá° ÖæàWæ ÖæàÙÜÈ, ÖæàWæ ÖæàÙܨæ EÚ¿áÈ? ñÜÃÜ~PÜáÆ ÓÝÊÜì»èÊÜá®Ü ÃÝ~¿á®Üá° PÝvÜÈÉ ÖæàWæ ¹oár ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá? ÖæãàWÜ©¨ÜªÃæ ÃÝÊÜá®æà®æ®Üá°ÊÜ®æã? E»Ü¿á ÓÜíPÜo¨ÜÈÉ ÆûÜ$¾| ¸æí¨Üá ¸æàWÜá©WæãívÜ®Üá. EQR¨ÜÊÜâ PÜퟯWÜÙ…, A«ÜÃæãàÐÜuÊÜá©ÄñÜá, AÆXQR £ÃÜᲨÜÊæäÇÝ¿áᤠJvÜÇæãÙ…... ÔQR¨ÜÊÜâ PÜísܨæãÙ… ÊÜÞñÜáWÜÙ… ÓæÃæ¹X¨Üá, ËáPÜáR ËáàÃÜáÊÜ ÍæãàPÜ©í¨æ ¸æívÝX, PÜvÜá WÜPÜRÓÜ¨Ü (APÜRÓÜ & PÜÙÜÊÜÙÜ, ÃæãàÐÜ) PæÆÓÜÊÜáí EÔÃÜÆá AÄ¿á¨æ, Pæã®æWæ Ôàñæ¿áÈÉíñæí¨Ü®Üá ¨æàË ¯®ÜX®æ°WÜí ±æàÙÜ᪩ÆɱÜÊÝ¨Ü > ÊÜÞÊÜÄÔ ¯®Ü°®æãÆɨæ ÃÜZáPÜáÇæãà¨ÜÌÖÜí > ÔàÊÜÄÔ ¹oár PÝíñÝÃÜPæR PÜÙÜá× ¸ÝÁáí¨æ®ÜWæ ®æàËáÔ¨æãvæ >> B Ë»ÜáË®Ýhæn¿áí ËáàÃÜÆÄ¿á¨æ ¯ÊÜá¾ > ¯à ˲®ÜPæãvÜWæãívÜá Ÿí¨æ¯®æã°¿áÂÁã > ®ÝÊÜÈÉWݨæãvÜí ±æäàWæí¨Üá ÆûÜ$¾|í ¸ÝÐܳÇæãàaܮܮݨܮÜá >> (19:15)

AÁãà«æ ¹or ®ÜíñÜÃÜ ÆûÜ$¾| Bw¨Ü Êæã¨ÜÆ ÊÜÞ£¨Üá. ÖÜ©®ÝÆáR ÐÜo³©WÜÙÜá¨ÜªPæR ®ÜÊÜáWæ ÆûÜ$¾|®Ü ÊÜÞñÜá PæàÚÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ŸÄ¿á ¯oárÔÃÜá, ñÜÙÜÊÜáÙÜ, GÆÉ ¿ÞñÜ®æ Öæ±Üâ³WÜqr¨Ü ÊÜÞñÜá & ""¨æàË ¯®ÜX®Üã° ÖæàÚÆÉ. A±ÜÊÝ¨Ü BÊÜÄst ¯®Ü°®Üá° JÆɨæ ÃÜZá PÜáÇæãà¨ÜÌÖÜ®Üá "AÃÜ|¨ÜÈÉ ¹oár ¸Ý' Gí¨Üá ®Ü®Ü°®Üá° ®æàËáԨݪ®æ. B ±ÜÅ»Üá訆 ÊÜÞñÜ®Üá° ËáàÃÜÆÄ¿á¨æ ¯ÊÜá¾®Üá° ®Ý¯à PÝwWæ JvÜWæãívÜá Ÿí¨æ. ¯àË®Üá° ®ÜáwÖÝÃÜ / 107

GÈÉWݨÜÃÜã ÖæãàX.'' D ÊÜÞ£Wæ Ôàñæ¿á ±ÜÅ£QÅÁá GíñÜÖܨÜá! ¹ÃÜáWÝÚ Öæãvæ¨ÝWÜ PÜí²Ô ´ÜÈñÜ ¸ÝÙæ¿á XvÜ ÊÜááĨÜá CÙæWæ JÃÜWÜáÊÜíñæ ÆûÜ$¾|®Ü ÊÜÞñÜá QËWæ ¹àÙÜáÊÜ ÊÜáá®Ü°Êæà Ôàñæ ®ÜvÜá ®ÜvÜáWÜáñÜ «ÜÃæWæ ¹¨ÜªÙÜá. ±ÜÅhÝnÍÜã®ÜÂÙݨÜÙÜá. ÆûÜ$¾| ÖÜñÝÍÜ®ÝX, ÊÜáÃÜáX, PÜ~¡àÄvÜáñݤ, AWÜÆÊÝ¨Ü GÇæ¿á Pæãvæ ×w¨Üá, ÓæÃÜXí¨Ü WÝÚ ¹àÔ & H®Ü®Üá°ñݤ®æ BñÜ? ¹ÃÜáWÝÚ ±æävæ¿áÇæR PÜí²Ô ´ÜÈñÜ PܨÜÚ > ÊÜááÄ©ÙæWæãÃÜWÜáÊÜíñæ ÆûÜ$¾|®Ü ÊÜÞñÜá QË > ¨æÃæWæ ¹àÙÜ¨Ü ÊÜáá®Ü° ÖÜÊæá¾$çÔ ¹¨ÜªÙÜíWÜ®æ «ÜÃæWæ ®ÜvÜá®ÜvÜáWÜáñæ >> ÊÜáÃæ¨ÜÙÜíWæãà±ÝíWÜÊÜáí ŸÚPÜ ÓèËá£Å > ÊÜáÃÜáX PÜ~¡à¨ÜìÙæ¨Üá ±ÜñÜŨæãÙ… PæãvæËw¨Üá > ÓæÃÜXí¨æ WÝÚ ¹àÔ ÃÝÊÜá®Ü ÓæàÊæ ÓÜí¨Üá¨æà ñÜ®ÜWæí¨Üá Ãæãà©Ô¨Ü®Üá >> (19:16)

D ÐÜo³©¿á Êæã¨ÜÆ »ÝWܨÜÈÉ ŸÃÜáÊÜ "±ÜÈñÜ PܨÜÚ' ÊÜáñÜᤠGÃÜvÜ®æ¿á »ÝWܨÜÈÉ ŸÃÜáÊÜ "ÃÝÊÜá®Ü ÓæàÊæ ÓÜí¨Üá¨æà ñÜ®ÜWæ' GíŸ ±ÜÅÁãàWÜWÜÙÜá ÊÜáÖÝPÜËWÜÙÜ ÊÜÞ£Wæ ÓÝ«ÜÂËÃÜáÊÜ A¥ÜìÊݲ¤¿á®Üá° A¨Üá½ñÜÊÝX ñæÃæ¨Üá PæãvÜáñܤÊæ. B ÖæãñÜᤠÆûÜ$¾| ÖÝWæ ÁãàbÔ©ªÃÜÆãŸÖÜá¨Üá. AÃæWÜÚWæ¿áÈÉ PÜOæ¤Ãæ¨Ü Ôàñæ, ÓèËá£Å¿á®Üá° ®æãàw "PÜ¿ÞÂÃæ SvÜYÊÜáí Pæãoár, ñܮܰÃÜÔ¿áí ÖæãÁáÂí¨Üá ÖæàÙܨæ AvÜËWæ PÜÙÜá׸ÝÁáí¨Ü®æ? A¿áÂÁãÂ, ÃÝZÊÜí PÝÃÜá|¯—' Gí¨ÜÙÜá. ÊÜááí©®Ü ®ÝÆáR ±Ý¨ÜWÜÙÜÈÉ Ôàñæ¿á AÙÜÆá Öæ±Üâ³WÜoárñݤ ÖæãàWÜáÊÜ bñÜÅ| PÝ~ÓÜáñܤ¨æ. ¹or®æ ÃÜZáÍæÅàÐÜu®æ®Ü° ®ÜPÜoPÜo ñÝ > ÊÜááor®æ ®æWÜÙܪ ¸ÝÙæRWæ ÓÜíaÜPÝÃÜÊÜáí > Pæãor®æ ÓÜáËáñÝÅñÜ®Üág PÜorÃÜ|¨æãÙ… PÜÙÜá× ¸ÝÁáí¨Üá ¯®ÜWæ >> Pæãor®æ ¯ÃÜã±ÜÊÜí ñÝ®æ®Ü° PÜ|ºpær > Wæor®Ü ÊÜá®æãàÊÜÆɻܮܮÜWÜƪvÜËÁãÙ… > ®æor®æ ²ÍÝaܨÜÊæäÇæí£Öæ®æã Pæpær®ÜÇÝÉ Ááí¨æãÃÜƪÙÜŸÇæ >>

C®Üá° ñÝ®Üá Ÿ¨ÜáPÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã ÖæàWæ? ÃÝÊÜá®Üí »ÜáÊܮݼÃÝÊÜá®Üí WÜá|ÃÜñÜ° > «ÝÊÜá®Üí ÃÜZáPÜáÇæãà¨ÝœÊÜá®Üí ÃÜã±ÜiñÜ > PÝÊÜá®Üí ÓÜ£Rà£ìPÝÊÜá®Üí ÍÜÃÜ|g®ÜÊÝ—ì¿áí ËáWæ ±æbì±Ü >> ÓæãàÊÜá®Üí Óè»ÝWÜÂÓæãàÊÜá®Üí PÜáÊÜÆ¿á > ÍÝÂÊÜá®Üí ¯gñÜ®ÜáÍÝÂÊÜá®Üí Z®Ü±Üâ| >

®ÜáwÖÝÃÜ / 108

(19:18)


PÜáíPÜáÊÜá A®ÜáÇæà±Ü®ÜWÜÙÜ®Üá°, ŸWæ ŸWæ¿á ©ÊÝÂíŸÃÜWÜÙÜ®Üã° ÃܥܨæãÚoár, ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ®Ü ŸíWÝÃÜ¨Ü ±Ý¨ÜáPæWÜÙÜ®Üá° ñÜÄÔPæãívÜá, hÝ®ÜQ¿áá B ŸíWÝÃÜ¨Ü ÃÜ¥ÜÊÜ®æ°àĨÜÙÜá. CÈÉí¨Ü BÃÜí»ÜÊÝWÜáñܤ¨æ AñÜÂíñÜ ÖÜê¨Ü¿á ˨ÝÅÊÜPÜ PܥݮÜPÜÊæäí¨Üá. AÃÜÓÜ PæàÙ… ÓèËá£Å Êæç¨æà׿áÃÜ PæãívÜá > ñæÃÜÙÜáÊÜ ÃÜ¥ÝWÜŨæãÙ… aÜÈÓÜáÊÜ ±ÜñÝPæ ÃÜZá > ÊÜÃÜ®ÜíWÜ®æ¿á®ÜáڨܮÜÖÜÖÜÁáí¨ÜwWÜwWæ ñÜÇæWæãvÜáÖÜáÊÜí£ÃÜÇæR >> ±ÜÃÜÊÜá¨ÝÃÜá|ÊÜÞÀᤨæí¨ÜÁãà«Ý±ÜâÃÜ¨Ü > ®æÃÜË¿á g®ÜÃÜ WÜágáWÜáiÔ ÊÜá®Ü¨æ PÜÃÜX PÝ> ñÜÄÓÜá£Ãæ ±ÜÄÔ¨Üí PÜƺpærWæãívܯÆÊæàWÜ©í¨Ý ÃÜ¥ÜÊÜ®Üá (19:1)

ÃÜ¥Ü¨Ü ±ÜñÝPæ PÜívÜ "ÃÜZáÊÜÃÜ®Üá ñܮܰ ±Ü£°¿á®Üá° ñæãÃæ¨Ü®æ, AÖÜÖÜ' Gí¨Üá AwWÜwWæ ñÜÇæWæãvÜÖÜáÊÜíñæ PÝ~ÓÜᣤñܤíñæ. "±ÜÃÜÊÜá¨ÝÃÜá|ÊÜÞ¿áá¤' Gí¨Üá AÁãà«Ý±ÜâÃÜ¨Ü g®ÜÃÜá WÜágáWÜágá ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤ¨ÜªÃæãí¨Üá PÜvæ ÊÜá®Ü¨ÜÇæÉ PÜÃÜX PÝñÜÄÓÜáñܤ ÃܥܨÜÈÉ PÜáÚ£¨Üª ÆûÜ$¾|®ÜÈÉ E»Ü¿á ÓÜíPÜo, ÊÜÂ¥æ. ¿áá¨Üœ¨ÜÈÉ ÍÜñÜáÅWÜÙÜ®Üá° Wæ¨Ü᪠ÊæáÃæ¿ááÊÜâ¨ÜPÝRX HÃÜáÊÜ ÃÜ¥ÜÊÜâ D ñÜÃÜÙæ¿á®Üá° PÝwWæ PÜÙÜáÖÜÆá HÃÜáÊÜíñÝÀáñÜá. »ÜãËá¿áÈÉ ¨Üá@UñÜÃÜ®Üá° ÃÜüÓÜáÊÜ Ÿá©œ¿áá PæãàÊÜáÇæ¿Þ¨Ü hÝ®ÜQ¿á PÜáÆWæÆÓÜPæR E±ÜÁãàXÓÜáÊÜíñÝÀáñÜá. ¨ÜÁáÀáÆÉ¨æ ¸ÝÙÜáÊæ ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜ ±ÝÅ| C¨Ýª¨ÜÃÜã H®Üá E±ÜÁãàWÜ. Cí¥Ü PÜt| PæÆÓÜÊÜ®Üá° ñÝ®æíñÜá ÊÜÞvÜÈ. ÃÝZÊæàÍÜÌÃÜ®Üá GíñÜá D Ä࣠BþݲԨܮæã G®Üá°ñܤ ÓèËá£Å ÊÜáÃÜáWÜáñÜ ®Üvæ¨Ü bñÜÅ ×àX¨æ : «ÜáÃܨæãÙÝíñÜÃܯĨÜá ÊæáÃæ¿áÇæàÃÜáÊÜ ÃÜ¥Üí > ñÜÃÜÙæ¿áí PݮܮÜPæ PÜÙÜáÖÜÆvÜÊÜìíñÝ¿áᤠ> «ÜÃæÁãÙÝñÜìÃÜ®æç¨æ ÃÜüÓÜáÊÜ Ÿá©œ PæãàÊÜáÇæ¿á PæãÇæWæÆÓÜPÝ¿áᤠ>> PÜÃÜá|ËáÆɨæ ÖæãÃæÊÜ ÖÜÃÜ|í ÓÜávÜÈ ¯> ÐÜáuÃܨæãÙæí£àPÜêñÜÂÊÜáÓÜWÜáÊÜ®æã ÃÝZÊæà > ÍÜÌÃÜ®æí£¨ÜPæR ¸æÓÜԨܮæã ñÜ®ÜWæ®Üáñæ ÓèËá£Å ÊÜáÃÜáWÜáñÜ ®Üvæ¨Ü®Üá >> (19:2)

BWÜ Ôàñæ A±ÜÍÜPÜá®Ü¨Ü PÜáÃÜáÖÜáWÜÙÜ®Üá° PÜívÜÙÜá. JÙ… JÃÜÆ᪨Üá & ®ÜÄ PÜãWÜ ÖÜ£¤ñÜá; ÊÜááí¨æ ÊÜÞWÜìÊÜí ¨Ýíq¨ÜÊÜâ PÜáÚÛ¨Üì ÊÜáêWÜÊæá¨Ü᪠& PÜáÚñÜ bWÜÃæ G¨Ü᪠ÖÝ©¿áÈÉ AvÜx ÖݨÜá ÖæãàÀáñÜá. ŸÆ¨Ü PÜ|á¡ A¨ÜáÄñÜá. Ôàñæ AÙÜáPÜáñܤ ÖæàÚ¨ÜÙÜá & ®æãàvÜá ÆûÜ$¾| ¨Üá¯ìËáñܤíWÜÙÜí ±Ü¥Ü¨æãÙÜá > wÙÜÛÊÜިܱÜâ©àWÜÙæ®Ü° ÊÜá®ÜËá¨ÜáPæ ÊÜááí > ¨æãÚÛñÝWÜÈ ÃÝÊÜá®Ý¿ááÐÜÂPæçÍÜÌ¿áì > PÜáÙÜÛ »ÜágŸÆPÜÓÜáÃÜÃÜíWæƪ ÃÝZÊÜí ®ÜÊÜá¾í ÓÜÆÖÜÇæí¨ÜÙÜá >> (19:3)

®ÜáwÖÝÃÜ / 105

Aí¥Ü BñÜíPܨÜÈÉ PÜãvÜ BPæWæ ÃÝZÊܮܨæªà bíñæ. ¥Üor®æ BPæ¿á PÜOæY ¹ñÜᤠWÜíWݮܩ. A®æ°WÜí hÝ®ÜQ¿á PÜOæY ñæãàÄñÜá ÊÜááí¨æ > ÓÜ®Üá°ñÜ ÃÜZã«ÜÌÖÜ®Ü Qà£ìÁá®æ ÊÜáãÊÜpær > ¿á®Ü°væ¨Üá ÊÜááPÜR|¡®Üí ÓݨÜáì ÊÜáãgWÜ¨Ü ±Ý±ÜÊÜáí ÊÜááĨÜá ÊÜááQR >> ÊÜáᯰàÃÜá ÊÜááíñÝX ÊÜáã¨æàÊÜÃæãÙæWÝ¨Ü > ÊÜáá®Üá°ÙÜÛ ÊÜáãÊÜñÜᤠÊÜáãPæãàìq ËŸá«ÜÃÜí ñÜ®æã°Ù… ÊÜááÙÜáX¨ÜÃÜ~Q±Ü ±æí±æä¨ÜË ±ÜÄÊÜ ¸æÙæãÌ®ÜÇ… ©Ëg ®Ü©¿á >> (19:4) CÚ¨Üá Ãܥܩí¨Ü ÊÜáí¨ÝQ¯Wæ ±æävÜÊÜáoár > ŸÚPÜ ®ÝËPÜÃæãvÜ®æ ®ÝÊܨæãÙ… WÜíWæ¿áí > PÜÙæ¨Üá ¯ÊÜáìÆ £à¥Üì¨æãÙ… Ëáí¨Üá ÓèËá£Å ÊÜáñæ¤ »ÜãhÝñæ ÓÜ×ñÜ > JÙÜWæãÙÜWæ ÊÜáÃÜáX ¹ÓÜáÓÜá¿á᪠bí£ÓÜáñæ ÊÜááí> ¨ÜÙæ¨ÜáWÜÅ ÊÜáêWܱÜü WÜ|©í¨æ ZãËáìÓÜáÊÜ > ÖÜÙÜáÊÜÊÜáí ±æäPÜR®ÜwÀávÜáÊæävÜÓܨÜÙÜÊæáíŸ PÜPÜìÍÜ¨Ü ÊÜÞWÜì©í¨æ >> (19:7)

B ®Ü©¿á ¨Üívæ¿áÈÉ Ãܥܩí¨Ü CÚ¨Üá, WÜíWæWæ ®ÜÊÜáÓÜRÄÔ, ŸÚPÜ ®ÝËPÜÃæãvÜ®æ ®ÝÊæ¿áÈÉ WÜíWæ¿á®Üá° ¨Ýq, ¯ÊÜáìÆ £à¥Üì¨ÜÈÉ Ëáí¨Üá, Ôàñæ¿á ÓÜ×ñÜ ÊÜáá®Ü°væ ¿ááÊÝWÜ ÆûÜ$¾|®Üá JÙÜWæãÙÜWæ ÊÜáÃÜáX bí£ÓÜáñÜ ¹ÓÜáÓÜá¿áª®Üá. EWÜÅÊÜáêWܱÜü WÜ|©í¨Ü ñÜáí¹¨Ü PÝwWæ PÝÈvÜÆá AÓÝ«ÜÂÊæíŸ ÊÜÞWÜì©í¨Ü AÊÜÃÜá JÙÜÖæãPÜRÃÜá. CÈÉ¿á ñÜ®ÜPÜ ÆûÜ$¾| H®Ü®Üã° ÊÜÞñÜ®Ýw¨Üí£ÆÉ. ÊÜÞñÝvÜáÊÜíñæ¿áã CÆÉ. Jí¨Üá ÓÜÆ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü㪠ÔàñæÁáà. ÃÝZÊÜ®Üá ®ÜÊÜá¾®Üá° ÓÜÆÖÜÈ Gí¨ÜÊÜÙÜá g²ÓÜᣤ¨Ü᪨Üá ÃÝÊÜá®ÝÊÜáÊÜ®Üá°. ÊÜáñæ¤ PæàÚ¨ÜÙÜá & ""GÇæ ÓèËá£Å £ÃÜáWÝoPæR AÓÝ«ÜÂÊÝ¨Ü PÝw¨Üá. CÈÉ ±ÜâOÝÂÍÜÅÊÜá¨Ü MáÑWÜÙÜ®Üã°, ®ÝÃÜáÊÜáw¿ááor ÊÜáá¯ÊÜ«ÜáWÜÙÜ®Üã°, ÊÜoáWÜÙÜ®Üã°, ÍÜáÅ£NãàÐÜWÜÙÜ®Üã°, ÖæãàÊÜá«ÜãÊÜáWÜÙÜ®Üã° PÝOæ®ÜÆÉ!'' GÈÉ ÊÜáᯱæäàñܤÊÜáÃÜ ±ÝÊÜ®Ü¨Ü ÊܮܨævæWæ > ÙæÈÉ Ô¨ÝœÍÜÅÊÜáíWÜÙÜ ÊÜáíWÜÙÜÓܧÙÜWÜ > ÙæÈÉ ÓÜáÖÜËWÜÙÜ PÜí±æäWæ¨Ü ±æäWæ¨ÜÙæWܯ°ÖæãàñÜÅ¨Ü PÜáqàÃÜíWÜÙÜá >> GÈÉ ±ÜÄbñÜÊÝ¨Ü ÊÝ¨Ü Êæà¨Ü «Ü̯WÜ > ÙÜÈÉWæã¿áÂ¨æ ¨ÝÃÜá¨ÝÃÜá|¨Ü PÜorvÜË > XÈÉWæàPæç ñÜí¨æ ñÜí¨æ ÓèËá£Å ÖæàÙæí¨Üá hÝ®ÜQ ÓÜá¿áªÙÜá >> (19 : 11)

Ôàñæ E±ÜÁãàXÓÜáÊÜ "±ÜÄbñÜ' GíŸ ±Ü¨Ü BPæ¿á ¯Äàûæ¿á®Üã°, "ÓÜá¿áªÙÜá' ±Ü¨Ü BPæ¿á ¯Äàûæ »ÜWÜ°ÊݨÜá¨Ü®Üã° PÜoárÊÜ ÊÜáñÜᤠPævæÊÜ QÅÁá¿á ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ñÜÃÜáÊÜ CÈÉ®Ü PÝÊÜ aÜÊÜáñÝRÃÜ WÜÊÜá®ÝÖÜìÊݨÜá¨Üá. ±ÜÅ£Áãí¨Üá ±ÜíQ¤¿áÈÉ ŸÃÜáÊÜ ±Üâ®ÜÃÜáQ¤¿áíñæ ®ÜáwÖÝÃÜ / 106


AÍÜÌÊæáà«Ü ±ÜÊÜì¨Ü PÜ¥æ CÐÜár : þÝ£WÜÙÜ ÊÜ«æÀáí¨Ü ¨Üá@U¿Þ¨Ü «ÜÊÜáìÃÝg¯Wæ A®Ü á ñÝ±Ü ±Ü Ä ÖÝÃÝ¥Ü ì AÍÜ Ì Êæ á à«Ü ¿ÞWÜ ¨ Ü ÓÜ Æ Öæ ¯àvÜ á ñݤ à æ ÊÜ á ÖÜ Ñ ì Êæà¨ÜÊÝÂÓÜÃÜá. ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü A±Ü³Oæ¿á®Üá° ±Üvæ¨Üá ¼àÊÜá ÊÜêÐÜPæàñÜáWÜÙÜá »Ü¨ÝÅÊÜ£¿á AÃÜÓÜ®Ý¨Ü ¿åèÊÜ®ÝÍÜ̮ܮÜá° gÀáÔ, AÊÜ®ÜÈɨܪ ÖÜ¿áÊÜ®Üã°, ×ÊÜáXÄ¿áÈÉ ¹oárÖæãàX¨Üª ÊÜáÃÜáñܤÃÝ¿á®Ü A±ÝÃÜÊÝ¨Ü ÓÜáÊÜ|ìÃÝοá®Üã° ÖÜÔ¤®ÝÊÜ£Wæ ñÜÃÜáÊÜÃÜá. ¿áý ñÜáÃÜáWÜÊÜ®Üá° A±ÜÖÜÄst A®ÜáÓÝÆÌ®Ü ±ÜÃÝg¿á¨Ü ®ÜíñÜÃÜ «ÜÊÜáìÃÝg®Üá ¿áý©àûæ¿á®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜ®Üá. ""Cí¨Üá PÜáƨÜWÜYÙæ¿á ±ÝívÜá ÊÜÓÜá«Ý±ÝÆ ®Üí¨Ü®Ü ¿áá—ÑuÃÜ ®ÜÃæàí¨ÜÅ®Ü A«ÜÌÃÜ ÖÜ¿áí C¨Üí ©orÃÝÃݨæãvÜí PÜqrPæãÙÜÇݱæäìwÙæÁãÙ…'' GíŸ È²¿á®Üá° ÓÜí©Ô ŸÃæ¨Ü PÜ®ÜPܱÜqr¿á®Üá° PÜá¨ÜáÃæ¿á ÖÜOæWæ PÜqr, ±ÜäiÔ ÍÜá»ÜÊÜááÖÜãñÜì¨ÜÈÉ ¹vÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. ÊÜááí¨æ B PÜá¨ÜáÃæ ÓÝWÜáÊÜ ©XÌg¿á¨Ü ¨ÝÄ¿áÈÉ ÊÜÞ×Ðܾ£à ±Üor|¨Ü AÃÜÓÜ AX°¿á AÚ¿á ¯àÆ«ÜÌg, aÜí±ÜPÝÊÜ£¿á AÃÜÓÜ ÖÜíÓÜ«ÜÌg, BñÜ®Ü ±ÜâñÜÅ ÓÜá«Ü®ÜÌ, Ô÷àÃÝg嬆 ±ÜÅËáàÙæ, ÃÝûÜÓÜ ÃÝg嬆 ¼àÐÜ|, ÊÜá~±ÜâÃܨÜÃÜÓÜá Ÿ»ÜáÅÊÝÖÜ®Ü, ÃÜñÜ°±ÜâÃÜ¨Ü ÊÜá¿áãÃÜ«ÜÌg, ÓÝÃÜÓÜÌñܱÜâÃÜ¨Ü ËàÃÜÊÜÊÜáì, PÜáíñÜÙÜ¨Ü aÜí¨ÜÅÖÝÓÜ, Ôí«Üá ¨æàÍÜ¨Ü ¨Üá@ÍÜÇæ¿áÃÜá G¨ÜáÃÝWÜáÊÜ ÃæãàaÜPÜ PÜ¥æWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ, hÝÌÇæ, Óè»ÜÄ ÊÜáá¯, EÆã², aÜíw, ŸPܨÝƽ$ ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜ E±ÜPÜ¥æWÜÙÜá Ÿí¨ÜáÖæãàWÜáñܤÊæ. ©XÌg¿á¨Ü Pæã®æ¿áÈÉ «ÜÊÜáìÃÝg®Ü AÍÜÌÊæáà«Ü ¿ÞWÜÊÜâ ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü ÎÅàÃÜûæ¿áÈÉ ÓÜí±Üä|ìÊÝWÜáÊÜâ¨Üá. AÍÜÌÊæáà—PÜ ±ÜÊÜì¨Ü AÊÜáÆ ÓÜñÜR¥æ ¿åèÊÜ®ÝÍÝÌ© ®Üê±ÜÃÜ aÜÄñÜÊÜáí PæàÙܪ ÊÜÞ®ÜÊÜWæì IÍÜÌ¿áì, BÃæãàWÜÂ, B¿ááÐÜ嬆 A¼ÊÜê©œ, PÜÈ®ÝÍÜ®Üí, ÍæÌàñÜQà£ì, ÓÜáñÜÇÝ»Ü, ÍÜñÜáÅûÜ¿áí, ÓÜÊÜì»æãàWÜWÜÙÜá, ÓÜÊæìàÍÜÌÃÜ®Ü »ÜQ¤ ¨æãÃæÊÜâ¨æíŸ ´ÜÆÍÜáÅ£ ÊÜáñÜᤠhæçËᯠ»ÝÃÜñܨÜÈÉ Jí¨Üá ÊÜ|ìÊÜáí ²Åà£Àáí¨Ü PæàÙܪÊÜWæì E±ÜÊÜ®Ü, ñÜpÝPÜ, ¨æàÊÝÆ¿á, AÃÜÊÜqrWæ CÊÜâWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅ£Ðæu ÊÜÞwÔ¨Ü; ÊÜáñÜᤠ«ÜÊÜáì, E±ÜPÝÃÜ, Êæà¨Ü, ±ÜâÃÝ|, ÍÝÓÜ÷ ÍÜÅÊÜ|ÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨Ü; ±Üâ|ÂûæàñÜÅÊÝÓÜ, £à¥ÜìÓÝ°®Ü, g±Ü, ÖæãàÊÜá, ÓÜáÊÜÅñÜ, ÓÜÊÜÞ, ÁãàWÜ, «Ý®Ü, ñܱÜÓÜáÕ, ÖÜÄÖÜÃÝaÜì®æ & CÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw¨Ü ±Üâ| ŸÃÜáÊÜâ¨æíŸ PÜË¿á ÖæàÚPæ & GÇÝÉ ÓÜÄ, ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü D ÓÜá©àZì PܥݮÜPÜ¨Ü ®ÜvÜáÊæ "ÔàñÝ ±ÜÄñÝÂWÜ¨Ü PÜ¥æ' GÈÉí¨Ü ŸíñÜá? ÓÜíÓÜ¢ñÜ¨Ü hæçËᯠ»ÝÃÜñܨÜÈÉ PÜáÍÜÆÊÜÃÜ PÝÙÜWÜ¨Ü ÓÜíWÜ£ Ÿ»ÜáÅÊÝÖÜ®Ü ¿áá¨Üœ BÃÜí»ÜÊÝ¨Ü ÊæáàÇæ ŸÃÜáñܤ¨æ. PܮܰvܨÜÈÉ Ÿ»ÜáÅÊÝÖÜ®Ü PÝÙÜWÜPæR Êæã¨ÜÇæà PÜáÍÜÆÊÜÃÜ PÝÙÜWÜ¨Ü PÜñæ ŸÃÜáñܤ¨æ. A¨ÜPæR ±ÜäÃÜPÜÊÝX ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ÔàñÝ ±ÜÄñÝÂWÜ¨Ü PÜñæ. hæçËᯠ»ÝÃÜñÜ¨Ü ÖÜ©®æàÙÜ®æ¿á ÓÜí—¿á Pæã®æ¿á »ÝWܨÜÈÉ Agáì®Ü, ŸŸáÅÊÝÖÜ®ÜÄWæ »Ü¿áíPÜÃÜ ¿áá¨Üœ BÃÜí»ÜÊÝ¨Ü PÜáÄñÜá g®ÜÊæáàg¿á¯Wæ PÜñæ ÖæàÙÜᣤ¨Üª hæçËᯠÊÜáÖÜÑìWÜÙÜá ""×í¨æ Agáì®Ü¯Wæ ¨æàÊæàí¨ÜÅ®ÜÇÝÉ¨Ü ¿áá¨Üœ¨Üíñæ, AÍÜÌÊæáà«Ü¨Ü "¸æàÙÜíŸ'©í¨Ü ÃÝÊÜá¯Wæ PÜáÍÜ ÆÊÜÃæãvÜ®æ ®Üvæ¨Ü ÓÜíWÝÅÊÜá¨Üíñæ'' Gí¨ÝWÜ,

g®ÜÊæáàg¿á®Üá ""ÃÝZÊÜíWæ ÓÜáñÜ®æãvÜ®Ý¨Ü PÝÙÜWÜ¨Ü ÓÜíWÜ£¿á®æ®ÜWæ ÖæàÚÄ'' Gí¨Üá PæàÚPæãívÝWÜ D PÜ¥æ¿á EÇæÉàSÊÝWÜáñܤ¨æ. ÖÜ©®æío®æ¿á ÓÜí—¿á 64 ÐÜo³©WÜÙÜÈÉ ÃÝÊÜá Ôàñæ¿á®Üá° ñæãÃæ¿á¸æàPÝ¨Ü Óܯ°ÊæàÍÜ¨Ü ËÊÜÃÜ ŸÃÜáñܤ¨æ. ÖÜñæã¤íŸñܤ®æ¿á ÓÜí—¿á 37 ÐÜo³©WÜÙÜÈÉ ÆûÜ$¾| Ôàñæ¿á®Üá° PÝw®ÜÈÉ ñæãÃæ¨Üá ŸÃÜáÊÜ Zo®æ¿á ËÊÜÃÜWÜÚÊæ. ÊÜááí©®Ü 18 ÐÜo³©WÜÙÜÈÉ ÆÊÜ PÜáÍÜÃÜ g®Ü®Ü, ¸ÝÆ嬆 ËÊÜÃÜWÜÙÜá, 20®æ¿á ÓÜí—¿á 62 ÐÜo³©WÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ21®æ¿á ÓÜí—¿á 66 ÐÜo³©WÜÙÜÈÉ ÃÝÊÜá & PÜáÍÜÆÊÜÃÜ ÓÜíWÝÅÊÜá¨Ü ±ÜäÊÝì±ÜÃÜ ËÊÜÃÜWÜÙÜá ŸÃÜáñܤÊæ. ÔàñÝ ±ÜÄñÝÂWÜ¨Ü PÜñæ ŸÃÜáÊÜ ÓÜáÊÜÞÃÜá 40 ÐÜo³©WÜÙÜá Æü$¾àÍÜ®Ü ±ÜÅ£»æ¿á GÆÉ ÊÜááSWÜÙÜ®Üã° ñæãàÃÜáÊÜ, BñÜ®Ü ±Ü¨Ü ÊÝÂÊæãàÖÜÊÜ®Üá°, ÊÜ|ì®Ý ÊæçSÄ¿á®Üá°, E±ÜÊÜÞ ÇæãàÆñæ¿á®Üá°, A¥Üì ¯¹vÜñæ¿á®Üá°, ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ »ÝÃÜ£à¿á ÓÜíÓÜ¢£¿á Jí¨Üá ÖæãÙÜÖÜ®Üá° GÐæãrí¨Üá BÖÝɨÜPÜÃÜÊÝX ¨ÝSÈÓÜáñܤÊæÁáí¨ÜÃæ, C©Ðærà »ÝWÜ ÊÜ®Üá° Jí¨Üá SívÜPÝÊÜÂÊæí¨Üá ±ÜÅñæÂàQÔ ®æãàw¨ÜÃæ, Æü$¾àÍÜ PÜË ÖæàWæ ÍÜñÜÊÜÞ®ÜWÜÙÜ PÝÆ¨Ü AX°±ÜÄàûæ¿á®Üá° E£¤à|ì®Ý¨Ü®æíŸá¨ÜPæR EñܤÃÜ ÖæãÙæ¿ááñܤ¨æ. D »ÝWÜ¨Ü ÖÜê¨Ü¿áÓܳÎì bñÜÅ|PæR ÊÜáÃÜáX PÜ~¡àÄorÊÜÃÜá, Jí¨Üá ¨ÜÍÜì®Ü¨Ü ÓÜáÚÊÜ®Üá° PÜívÜÊÜÃÜá, Ôàñæ ñܮܰÐÜrPæR ÊÜÞWÜáñܤ AX°©ÊܨÜÈÉ ±ÜPÜÌÊÝWÜáÊÜ bñÜÅ|PæR ÊÜá®ÜÓæãàñÜÊÜÃÜá, ËÊÜáÍÜìPÜÃÜá H®æà ÖæàÙÜÈ, "Æü$¾àÍܯWæ Æü$¾àÍÜ®æà ÓÝq' G®Ü°¨æà CÃÜÇÝÃÜÃÜá. ñܮܰ ±ÜpÝr¼ÐæàPÜ¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÎÅàÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ PÜáÆWÜáÃÜáWÜÙÝ¨Ü ÊÜÎÐÜuÃÜÈÉ ÖæàÚ¨Ü Jí¨Üá ÊÜÞñÜá &

®ÜáwÖÝÃÜ / 103

®ÜáwÖÝÃÜ / 104

Óæ°àÖÜí ¨Ü¿Þí aÜ ÓèSÂí aÜ ¿á© ÊÝ hÝ®ÜQàÊÜá² BÃݫܮܿá ÇæãàPÝ®Ýí ÊÜááíaÜñæãà ®ÝÔ¤ Êæáà ÊÜÂ¥Ý >>

(±ÜÅhæWÜÙÜ®Üá° ÓÜíñæãàÐÜWæãÚÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRX ±æÅàÊÜá, ¨Ü¿Þ, ÓèSÂ, CÐærà HPæ ®Ü®Ü° ±ÝÅ|QRíñÜÆ㠲ſáÊÝX¨Üª ±Ü£° Ôàñæ CÊÜÃÜ®Üá° ñÝÂWÜ ÊÜÞvÜÆá ®Ü®Ü° ÊÜá®ÜÔÕWæ ¨Üá@SÊæ¯ÓÜáÊÜâ©ÆÉ). ¨Üá¨æçìÊÜ©í¨Ü D ÊÜÞ£®Ü ±ÜÄàûæ PÜãvÝ AÐærà ¸æàWÜ ŸÃÜáñܤ¨æ. BñÜ ñܮܰ ÓèËá£Å¿á®Üá° PÜÃæ¨Üá "ñÜÊÜá¾ ¸Ý ¯à®Üí¨ÜáÊÜÃæWæ ®Ý®æí¨Ü ÊÜÞñÜ ËáàĨÜÊÜ®ÜÆÉ. PæÆŸÆÊÜ®ÝÃÜ¿ááÂñÜ ÊÜáÃÜáWÜ©ÃÜá. hÝ®ÜQ¿á®Üá PÜÃæ¨æã¿á᪠WÜíWæ¿á ñÜw¿á AÃÜ|¨æãÙ… ÓÜáÊÜá¾®æ PÜÙÜá× Ÿ±Üâì¨Üá. AÊÜÙæ®æã°ÙÝw±ÜìÙæãÊæá¾ PݮܮÜPæç¨Ü¸æàPæí¨Üá Ÿ¿áPæÀáí¨Ü. ¯®ÜWÜ¨æ ®æÊÜí'' Gí¨Ü®Üá. ÍæãàPÝPÜáÆ®Ý¨Ü ÆûÜ$¾| ""ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ¯®Ý°þæ¿áí ËáàÃÜÇæR ñÜ®ÜWæ ÃèÃÜÊÜÊÜá±Ü⳨Üá. Gí¨Üá¨Üí ÊÜÞvÜÇæR g®Ü¯¿áí Pæãí¨Ü EWÜÅWÜ£¿á±Ü⳨Üá. HWæçÊæ®æã'' G®ÜÆá ÃÝÊÜá®Üá ""¯®ÜWæ ¨æãàÐÜÊæá ñݯÃÜÇæR ®Üvæ, PÜÙÜáÖÜá'' Gí¨Ü®Üá. ÃÜ¥ÜÊÜ®ÜᰠԨܜ±ÜwÔ ÆûÜ$¾|®Üá Ôàñæ¿áÈÉ Ÿí¨Üá ""ñÝÀáÁáà ¯à®Üá A±æ à üst í ñæ ÃÝZÊÜ ® Ü á ¯®Ü ° ® Ü á ° ñÜ ± æ ä àÊÜ ® Ü P æ R PÜ Ù Ü á ×ÓÜ ¸ æ à Pæ í ¨Ü á Öæ à ڨݪ ® æ . ÖæãÃÜvܸæàPÜá'' G®ÜÆá ""®Üí¹¨ÜÊÜÃÜ ÊÜá®Ü¨Ü A±æàûæ¿á®Üá° ÓÜÈÉÓÜáÊÜ PÜê±ÝÙÜá ÃÝÊÜá'' Gí¨ÜáPæãívÜá ×Ä¿áÄWæ ÊÜí©Ô, MáÑWÜÚWÜã AÊÜÃÜ ±Ü£°¿áÄWÜã AWÜÃÜá,aÜí¨Ü®Ü,


¨ÜñݤñæÅà¿á ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜá ËË«Ü ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ŸÃæ©ÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯Óܨæà Æü$¾àÍÜ®Ü ŸWæY ¿ÞÊÜ K¨Üã ±Üä|ìÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. ""®Ü ËÃÜÊÜá ÍÜŸª ÊݱÝÃÜ@'' GíŸ ÊÜÞñÜá Ÿí¨Ü¨æªà CíñÜÖÜ ±Ü¨Ü ±ÜÅÁãàWÜWÜÙÜ ŸWæY. PæÆÊæäí¨Üá ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ D "±Ü¨Ü ±ÜÅÁãàWÜ ±ÜÄ|ñÜÊÜá£'¿áá ÍÜáÐÜR aÜ Ê Ü á ñÝRÃÜ ¨ Ü È É ÊÜ á áX¨Ü á Öæ ã àWÜ á ÊÜ â ¨Ü ® Ü á ° AÆÉ W Ü Ù æ ¿ áÇÝWÜ ¨ Ü á . "Pæ ã væ Á áíŸ ÃÝñܱÜñÜÅÊÜ®Üá¨ÜÃÜ ¨æàÍÜÊÜáí ±ÜävæÁáíŸÃÜá' GíŸ ±Ü¨Ü»ÝWܨÜÈÉ ±ÜÅ£Áãí¨Üá ±Ü¨ÜÊÜä ¨ÜÌí¨ÝÌ¥Üì¨ÜÈÉ ŸÙÜPæ¿Þ¨Üá¨Ü®Üá° ®æ®Ü²ÔPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. D Öæ㣤Wæ ÓÜíÓÜ¢ñܨÜÈÉ ±ÜÅaÜÈñÜÊÝX¨Üª Cí¥Ü aÜÊÜáñÝRÃÜWÜÙÜ®Üá° Æü$¾àÍÜ®Üá A®ÜáÓÜÄԨܪPæR A±Ý¥Üì PÜoárÊÜ AWÜñÜÂËÆÉ. PܮܰvÜ¨Ü »ÝÐÝ ÓÝ«ÜÂñæWÜÙÜ®Üã° PÜË ñܮܰ ÓÜÊÜáPÝÈà®Ü ˨ÝÌíÓÜÄWæ ¹®Ü°ÀáÓÜᣤ¨Ýª®æ Gí¨ÜÐærà Aí¨ÜáPæãívÜá ÊÜááí¨æ ÓÝWÜáÊÜâ¨Üá EbñÜ. ÊÜÂíg®ÜWÜÙÜ ×ñÜËáñÜÊÝ¨Ü ±Üâ®ÜÃÝÊÜ꣤ PÜËñæWæ ÖÝvÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜáñܤ¨ÜÐærà AÆÉ, Joár »ÝÊÜPæR ±ÜäÃÜPÜÊÝWÜáÊÜ bñÜÅWÜÙÜ®Üá° PÜqr PæãvÜáñܤ ÓæãWÜÓÜ®Üá° ÖæbcÓÜáñܤ¨æ. ÖæàWæí¨ÜÃæ & ¹or®æ ÃÜZáÍæÅàÐÜu®æ®Ü°®ÜPÜoPÜo ñÝ ÊÜááor®æ ®æWÜÙܪ ¸ÝÙæÌWæ ÓÜíaÜPÝÃÜÊÜáí Pæãor®æ ÓÜáËáñÝÅñÜ®Üág PÜorÃÜ|¨æãÙ… PÜÙÜá× ¸ÝÁáí¨Üá ¯®ÜWæ Pæãor®æ ¯ÃÜã±ÜÊÜáí ñÝ®æ®Ü° PÜ|ºpær Wæor®Ü ÊÜá®æãàÊÜÆÉ»ÜÊÜ®ÜWÜƪvÜËÁãÙ… ®æor®æ ²ÍÝdܨÜÊæäÇæí£Öæ®æã Pæpær®ÜÇÝÉÁáí¨æãÃÜƪÙÜŸÇæ (19:18)

±Ü¨ÜWÜÙÜá PÜqrPæãvÜáÊÜ "ÖÜñÝÍæ'¿á bñÜÅÊÜ®Üá° A¥æçìÔPæãÙÜáÛñܤ Öæãà¨Ü ÖÝWæ C¨Üá ŸÄ¿á ±ÝÅÓÜ¨Ü ÊÜÞñÜÆÉ G®Üá°ÊÜâ¨Üá ÊÜá®Ü¨ÜpÝrWÜáñܤ¨æ. AíñæÁáà Æü$¾àÍÜ®Ü C®æã°í¨Üá PÝÊÜÂÊæçÎÐÜr$ ¯ÃÜWÜìÙÜÊÝ¨Ü E±ÜÊÜÞÆíPÝÃÜ ŸÙÜPæ. PܮܰvܨÜÈÉ AÐæãrí¨Üá ÊݱÜPÜÊÝX, A¥ÜìÊÜñݤX, A®Üã®ÜÊÝX E±ÜÊÜÞÆíPÝÃÜÊÜ®Üá° ŸÙÜst ÊÜáñæ㤟º PÜËÀáÆÉ. "E±ÜÊÜÞÇæãàÆ' Gí¨Üá ˨ÜÌgj®ÜÄí¨Ü WÜáÃÜá£ÓÜƳor Æü$¾àÍÜ®Ü E±ÜÊÜÞ ±ÜÅÁãàWÜPæR ÊÜá®ÜÓæãàñÜ PÜáÊæí±Üâ E±ÜÊÜÞÇæãàÆ Æü$¾àÍÜ GíŸ ÓÜá©àZìÊÜä ÎÅàÊÜáíñÜÊÜä B¨Ü ÇæàS®ÜÊæäí¨Ü®Üá° ŸÃæ¨Üá WèÃÜÊÜÊÜ®Üá° ÓÜÈÉÔ©ª¨æ. ""GÃÜvÜá ÊÜÓÜá¤WÜÚWæ ±ÜÃÜÓܳÃÜ ÓݨÜêÍÜ ÓÜí±ÜñÜᤠGÈÉ Íæãà¼ÓÜáñܤ¨æÁãà AÈÉ E±ÜÊÜÞÆíPÝÃÜ'' Gí¨Üá ±ÝÅbà®Ü AÆíPÝÃÜ ÍÝÓÜ÷gnÃÜ ÊÜáñÜ˨æ. E±ÜÊæá, E±ÜÊÜÞ®Ü ±Ü¨ÜWÜÙÜ A¥ÜìÊæà ÖæãàÈPæ Gí¨Üá. "Ÿ®Ü¨Ü PÜOæ¡íŸíñæ £ÚWæãÙÜÊÜâ ÃÜíiÔñÜá' GíŸ ÓÜáÆ»Ü ÊÝPÜÂÊÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãÚÛ. Ÿ®Ü¨Ü PÜ|á¡ E±ÜÊÜÞ®Ü. £ÚWæãÙÜÊÜâ E±ÜÊæáà¿á. A¨ÜÃÜíñæ C¨Üá Gí¨ÝWÜ "E±ÜÊÜÞÆíPÝÃÜ '. Æü$¾àÍÜ®Ü Pæç¿áÈÉ E±ÜÊÜÞÆíPÝÃÜÊÜâ ÓܳÐÜìÊÜá~¿ÞX PæÆÓÜÊÜÞvÜáÊÜ A¨Üá½ñÜPæR ®ÜáwÖÝÃÜ / 101

E¨ÝÖÜÃÜOæ¿ÞX PÜáÊæí±Üâ ÊÜáñÜᤠ¹. ÎÊÜÊÜáã£ì ÍÝÔ÷WÜÙÜá E¨ÝÖÜÄÓÜáÊÜ Jí¨Üá ±Ü¨Ü»ÝWÜÊÜ®Üá° ®ÝËÈÉ AÊÜÇæãàQÓÜŸÖÜá¨Üá : «ÜÊÜáìÃÝ¿á®Ü ÍæãàPÜ¨Ü Ô§£¿á®Üá° PÜË Ÿ~¡Ô¨Ü ŸWæ & ""AÃÜÓܮܮÜáñݱܩí ñÜÇæÊÝX ÊÜÞñÝvÜ ©ÃÜᣨÜì®Ü¯Æ ÓÜíaÝÃÜ Êæãí©¯£ÆÉ ¨ÜáÄÊÜ PÜvÜáÊæàÓÜWæ¿á ¹ÔÈí¨æ ŸÓÜÊÜÚ¨Ü PæãàÊÜáÆ ÃÜÓÝƨÜíñæ''

"WÝÚ ÓÜíaÝÃÜËÆɨæ EÄÊÜ PÜvÜá ¸æàÔWæ¿á ¹ÔÈí¨Ü ŸÓÜÊÜÚ¨Ü PæãàÊÜáÆ ÃÜÓÝÆ' E±ÜÊÜÞ®Ü. "ÃÜÓÝÆ' GíŸ ±Ü¨ÜPæR ÊÜÞÊÜâ GíñÜÆã ÃÜÓܨÝÚ PܟẠGíñÜÆã A¥Üì˨æ. PÜvÜá¸æàÔWæ¿áÈÉ bWÜáÃÜá ñÜáí¹¨Ü ÊÜÞÊÜáÃÜÊÜ®æã°à ÃÜÓܨÜáí¹¨Ü PÜŸº®æã°à PÜívÜÊÜÃÜá "¸Ýw ŸÓÜÊÜÚ' GíŸ ±Ü¨Ü¨Ü A¥ÜìÊݲ¤¿á®Üá° ÊÜá®ÜWÝ|ŸÆÉÃÜá. "A®Üáñݱܩí ñÜÇæ¸ÝX ÊÜÞñÝvÜ©ÃÜᣨÜì AÃÜÓÜ' CÈÉ E±ÜÊæáà¿á. Jí¨Üá ûÜ| ¯íñÜá AÊÜÇæãàQÔ¨ÝWÜ PÜË¿áá «ÜÊÜáìÃÝ¿á®Ü A®ÜáñݱÜÊÜ®Üá° ¸æàÔWæ¿á ¹ÔÈWÜã, ÃÝg®Ü®Üá° PæãàÊÜáÆ ÃÜÓÝÆPÜãR, ÊÜÞñÜ®ÝvÜ©ÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° A¯Æ ÓÜíaÝÃÜËÆÉ¨Ü ¯àÃÜÊÜñæWÜã ÖæãàÈÔÃÜáÊÜâ¨Üá AÄÊÝX, E±ÜÊÜÞÆíPÝÃÜ¨Ü ÍÜQ¤ ÊÜáñÜᤠPÜË¿á ÓÝÊÜá¥ÜÂì ÊÜá®Ü¨ÜpÝrWÜáñܤ¨æ. hæçËᯠ»ÝÃÜñÜ¨Ü AñÜÂíñÜ BÖÝɨÜPÜÃÜ PÜ¥æWÜÙÜÈÉ Jí¨Ý¨Ü aÜí¨ÜÅÖÝÓÜ aÜÄñæÀáí¨Ü C®æã°í¨Üá ±Ü¨Ü»ÝWÜÊÜ®Üá° WÜÊÜá¯Óæãà| : ±ÝñÜQWÜÙæãvÜÇæãÚÖÜ ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Üíñæ ¿áÊÜá ¨ÜãñÜÃæÙæñÜí¨Ü hÝËáÙÜ®Üíñæ PÝPÜÓÜí [ÝñܨæãÙ… ÔQR¨Üì PæãàXÇæ¿á ÊÜáÄ¿áíñæ ®ÜÆáX PÜñܤÇæÁãÚ¨Üì ÎàñÜÆ ÊÜáÄàb ÇÝídܮܨÜíñæ ŸÖÜÙÜ Pæãà ±Ý£ÍÜ¿á¨æãÙÜXÖÜ ËÊæàPܨÜíñÝ ±ÜÍÜá [ÝñÜQWÜÙ棤 Pæãívæã¿áÌ ¸ÝÆPܯ¨Üì®ÜÊÜÃævæÁãÙÜígáñÜÙÜáñæ (28 : 31)

±ÜâíTÝ®Üá±ÜâíSÊÝX ŸÃÜáÊÜ E±ÜÊÜÞ®ÜWÜÙÜá aÜí¨ÜÅÖÝÓÜ®æíŸ E±ÜÊæáà¿áPæR PæãvÜáÊÜ PÝÊÜ嬆 ÓæãWÜÔ®Üí¥Ü ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜá Æü$¾àÍÜ®Ü ÖæãàÈPæÀáÆÉ¨Ü ÓæãWÜÓÜá. ""±ÜÃÜ×íÓæ¿áí ÊÜÞw ÊÜÞ®ÜÊÜí ¸ÝÙܪ±Ü®æ ©à±ÜÊÜí PæwÓÜáÊÜ ±ÜñÜíWܨÜíñæ'' Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ¯à£±Ü¨Ü E±ÜÊæáWÜÙÜá, aÜíw¿á®Üá° ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞwPæãívÜ E¨ÝªÆPܯWæ "ÊÜááÚÛw¨Ü ÊÜáÃÜ®æàĨÜíñݨÜá¨Üá', Óè»ÜÄ ÊÜá᯿áá ¿ÞWÜ¨Ü PÜá¨ÜáÃæ¿á ¸æíWÝÊÜÈWæ Ÿí¨Ü ´ÜÆáY|®Ü®Üá° PÜáÄñÜá "ÖÜÄ ÊÜá®æÁãÚÃæ WݨÜì»ÝPÜꣿá ÖÜÄÁãvÜ®æ Ÿí¨æ, ÓÜáÃÜ »ÜãgËáÃæ ÍÝƾȿá®ÜÃÜÓÜáÊÜíñæ' G®Üá°ÊÜ ÖÝÓÜ CÇæÉÆÉ Æü$¾àÍÜ®Ü E±ÜÊÜÞÇæãàÆñæ ÓÝ¥ÜìPÜÊÝWÜáñܤ¨æ. (ÖÜÄÁáíŸ ±Ü¨ÜPæR PÜêÐÜ¡, ÔíÖÜ, PÜá¨ÜáÃæ A¥ÜìWÜÙÜ®Üá° A®ÜÌÀáÔ D E±ÜÊáæ ¿á ÓÝ¥ÜìPÜñ¿ æ á®Üá° ÓÜË¿á¸æàPÜá. A¨Üá ÊÝÓܤÊÊ Ü ÝX PÜËñæ¿á®Üá° ŸWæÊÜ ŸWæ.) * * *

®ÜáwÖÝÃÜ / 102


±ÝÊÜáÃÜÄWæ ÃÜÓܨÜão Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÄÁᯰÓܨÜá. Êæã®æ°Êæã®æ°¿á ñÜ®ÜPÜ PÜáÊÜÞÃÜÊÝÂÓÜ®Üíñæ Æü$¾àÍÜ®Üã ÓÜÊÜáÓܤ PܮܰwWÜÃÜ "WÜêÖÜPÜË' Gí¨Üá ±ÜâÃÜÓÜ¢ñܮݨÜÊÜ®Üá. ÊÜá®æ ÊÜá®æWÜÙÜÈÉ, ÍÝÇæWÜÙÜÈÉ, ¨æàWÜáÆWÜÙÜ gWÜáÈWÜÙÜÈÉ PÝÊÝÂÃÝÊÜá¨Ü ®æÊܨÜÈÉÁãà, ±ÜâÃÝ| ÍÜÅÊÜ|¨Ü "ÖæÙæ'¿áÈÉÁãà Æü$¾àÍܮܮÜã° PܮܰvÜ¨Ü g®Ü ÔÌàPÜÄÓÜᣤ¨Üª PÝÆÊæäí©ñÜá¤. "hæçË᯿á®Üã° K© A¥Üì ÖæàÙÜáÊÜÊÜ®Üá JÙæÛ¿á ˨ÝÌíÓÜ®æí¨Üã, ÓÜÖÜê¨Ü¿á®æí¨Üã, ÇæãàPÝ®Üá»ÜËÁáí¨Üã' g®Ü ÊÜᯰÓÜᣤ¨Üª PÝÆÊæäí©ñÜá¤. PܮܰvÜ »ÝÐæ¿áÈÉ JÙæÛ¿á ÊÜâÂñܳ£¤¿á®Üá° ÓÜí±Ý©ÓܸæàPæ®Üá°ÊÜÊÜÃÜá "hæçËᯠ»ÝÃÜñÜ'ÊÜ®Üã° PÜísܱÝsÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ±Ü¨Üœ£¿áã C©ªñܤíñæ. B¨ÜÃæ ±ÜíwñÜ ±ÜÃíÜ ±Üÿ æ á Jí¨Üá ±ÜíQ¤ Æü$¾àÍÜ®Ü ŸWæY ÓÝPÜÐáÜ r Bûæà±Ü G£¤©ª¨.æ "PÜË ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü AÍÜÌÊæáà«Ü ±ÜÊÜìÊÜ®Üá° ñܮܰ PÝÊÜÂÊÜÓÜá¤ÊܮݰX ÊÜÞwPæãíw¨Ýª®æ GíŸá¨Ü®Üá° ÓÜÌƳ ÁãàbÔ¨ÜÃæ, BñÜ®Ü PÝÊÜ嬆 ÊÜáÖÜ£¤®ÜÈÉ ®ÜÊÜáX¯ñÜá ÓÜí¨æàÖÜ ñÜÇæ¨æãàÃÜŸÖÜá¨Üá. HPæí¨ÜÃæ AÍÜÌÊæáà«ÜWÜÙæí¨ÜÃæ PÝÙæWÜWÜÙÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ. ŸÄ¿á ÓÜÊÜáÃÜWÜÚí©w¨Ü ÊÜÓÜá¤ÊÜ®Üá° PÜË ñܮܰ PÝÊÜ ÓÝÊÜáXÅ¿á®Ý°X ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃæ, BñÜ®Ü ÓÜÊÜáÓܤ ±ÜÅ£»ÝÍÜQ¤¿á ËË«Ü ÊÜááSÊÝ¨Ü BËÐÝRÃÜPæR AÊÜPÝÍÜÊæÈÉ?' Gí¨ÜÊÜÃÜã C¨ÝªÃæ. Æü$¾àÍܮܮÜá° ÓÝÊÜPÝÍÜÊÝX K© A¥æçìÔPæãívÜÊÜÃÜá BñÜ ±Ü¨ÜWÜÚWæ ñÜáíŸá£¤¨Üª A¨Üá½ñÜ ÍÜQ¤¿á®Üá°, ÇÝÈñÜÂÊÜ®Üá°, Óèí¨Ü¿áìÊÜ®Üá° ÊÜá®ÜÓÝ ÊæábcPæãÙÜÛ¨æ ÖæãàWÜáÊÜâ©ÆÉ. ÊÜáá¨Üª|®Ü ÃÝÊÜÞÍÜÌÊæáà«ÜPæR "ÓÝÊÜޮܠbñÜÅPæR ÓÜáÊÜ|ì¨Ü aèPÜoár' GíŸ ËÊÜáÍæì ÓÜí¨Ü ÖÝWæ Æü$¾àÍÜ®Ü hæçËᯠ»ÝÃÜñÜPæR "b®Ü°¨Ü ÖÜãËWæ ±ÜÄÊÜáÙÜ ÓÜí¨Ü' ÖæãàÈPæ¿áã ±ÝűܤÊÝX¨æ. D PÜË¿á ŸWæY Ÿí¨Ü C®æã°í¨Üá Bûæà±Ü BñÜ®Ü QÉÐÜr »ÝÐæ ÊÜáñÜᤠÍæçÈ¿á¨Üáª. "CÊÜ®æà®Üá PÜËÁãà PÜÓÜÃÜñÜá¤WÝÃÜ®æã?' Gí¨Üá Bûæà±Ü G£¤¨ÜÊÜĨݪÃæ. ""PæÆÊÜâ ÓÝÄ BñÜ®Ü ÍܸݪÆíPÝÃÜ, ¿áÊÜáPÜ, ÍæÉàÐæ Êæã¨ÜÇݨÜÊÜ®Üá° ®æãàw, A®Üá»ÜÊÜÍÝÈ¿Þ¨Ü ËàÃÜ®Ü ÍÜÃÜÓÜí«Ý®ÜÊܮݰWÜÈà, PÜ£¤ÊÜÃÜÓæ¿á®Ý°WÜÈà PÜívÜá ¸æPÜRÓܱÜvÜáÊÜíñæ ¸æÃÜWÝWÜáñæ¤àÊæ. B¨ÜÃæ BÍÜc¿áì ¸æàÃæ, B®Üí¨Ü ¸æàÃæ!'' Gí¨ÜÊÜĨݪÃæ. Æü$¾àÍÜ ÓÜíÓÜ¢ñÜ¨Ü PÜË »ÜÊÜ»Ü㣿á ÖÝWæ. g®ÜÊÜá®Ü°OæWÝX »ÝÐæ&A¼ÊÜÂQ¤WÜÙÜ ÓÜÃÜÚàPÜÃÜ|¨ÜíñÜÖÜ XËáP…Wæ ÖæãàWÜÈÆÉ. ÖæãÓÜWܮܰvܨÜÈÉ PÜáÊæí±Üâ ×w¨Ü ÖÝ© AíñÜÖܨÜá. Aí¥Ü ÊÜÞWÜì¨Ü ÓÝ´ÜÆÂÊÜ®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜâ¨Üá PÝÆ ÊÜÞñÜÅ. PÝÆ¨Ü AX° ±ÜÄàûæ¿áÈÉ H®Üá E£¤à|ìÊÝWÜáñܤ¨æ, A¨ÜÐærà PÝÊÜÂ. Æü$¾àÍÜ®Ü hæçËᯠ»ÝÃÜñÜ I¨Üá®ÜãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ AX° ±ÜÄàûæ¿á®Üá° ¨Ýq ®ÜÊÜá¾ ñÜ®ÜPÜ Ÿí¨Ü©ª¨æ¿áÆÉ, A¨ÜQRíñÜ ÖæãÃÜñÝ¨Ü EñܤÃÜÊÜ®Üã° D Bûæà±ÜWÜÚWæ PæãvÜáÊÜí£ÆÉ. Æü$¾àÍÜ®Ü ¨èŸìÆÂÊæí¨Üá ËÊÜáÍÜìPÜÃÜá WÜáÃÜá£Ô¨Ü GÃÜvÜá ÓÜíWÜ£WÜÙÜá & AÊÜ®Ü "±Ü¨Ü ÊÝÂÊæãàÖÜ' ÊÜáñÜᤠ"E±ÜÊÜÞÇæãàÆñæ' ÊÝÓܤÊÜÊÝX AÊÜ®Ü PÝÊÜ嬆 «Ü®ÝñܾPÜ ÓÜíWÜ£WÜÙÜã Öè¨Üá. CÊæÃÜvÜã CÊÜ£¤WÜã AÊÜ®Ü PÝÊÜÂÊÜ®Üá° ÎÅàÊÜáíñÜWæãÚst ÊæçÎÐÜr$ÂWÜÙÜá.

Æü$¾àÍÜ®Ü "±Ü¨ÜÊÝÂÊæãàÖÜ' ÓÜáÊÜá¾®æ ÊÝÂÊæãàÖÜÊÜÆÉ. ÊÜÂíg®ÜWÜÙÜ ×ñÜ&ËáñÜÊÝ¨Ü ±Üâ®ÜÃÝÊÜ꣤, ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ ±Ü¨ÜWÜÙÜ ±Üâ®ÜÃÝÊÜ꣤¿áá ÖÝvÜŸÆÉ ±Ü¨ÜÂÊÜ®Üá° PÜoárÊÜâ¨Üá ÊÜ Þ ñÜ Å ÊÜ Æ É , ±Ü ¨ Ü W Ü Ú Wæ ÓÜ Ê Ü á ábñÜ Ê Ý¨Ü A¥Ü ì ±Ü Ã Ü í ±Ü Ã æ ¿ á ÓÝ«Ü Â ñæ W Ü Ù Ü ® Ü á ° ñæÃæ¨ÜáPæãvÜáñܤ¨æ. Æü$¾àÍܮܮÜá° K¨ÜáÊÝWæÆÉ ®Ü®ÜWæ ®æ®Ü±ÝWÜáÊÜ "ÍÜŸªÍÜQ¤ ±ÜÅPÝÎPÝ'¨Ü Jí¨Üá ±Ü¨Ü ×àX¨æ :

®ÜáwÖÝÃÜ / 99

®ÜáwÖÝÃÜ / 100

ÍÜQ¤WÜÅÖÜí ÊÝÂPÜÃÜOæãà±ÜÊÜÞ®Ü PæãàÍݱܤ ÊÝPÜ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜñÜÍÜc > ÊÝPÜÂÓÜ ÍæàÐÝ©ÌÊÜêñæàÊÜì¨Üí£ Óݯ°«ÜÂñÜ@ Ԩܜ ±Ü¨ÜÓÜ ÊÜê¨Ýœ@ >>

ÍÜŸª¨Ü ÍÜQ¤¿á AÄÊÜ®Üá°íoá ÊÜÞvÜáÊÜ HÙÜá Ë«Ý®ÜWÜÙÜá & ÊÝÂPÜÃÜ|, ÖæãàÈPæ, ¯Zíoá, B±Ü¤ÃÜ ÊÝPÜÂ, ÇæãàPÜ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ, ÊÝPÜ嬆 ËáPÜR»ÝWÜ, ŸÆÉÊÜÃÜ ËÊÜÃÜOæ, £Ú¨Ü ±Ü¨Ü¨Ü Óܯ°—. C¨ÜPæR E¨ÝÖÜÃÜOæ¿ÞX Æü$¾àÍܮܨæªà Jí¨Üá ±Ü¨Ü»ÝWÜÊÜ®Üá° E¨ÜœÄÓÜŸÖÜá¨Üá. ÊÜÃÜ ÊÜ|ì©í¨æ Íæãà¼ñÜÊÜÞX ÃÜã±Ü Ë ÓܤÃÜ©í¨æ aæÇÝÌX ÊÜá«ÜáÃÜñÜÃÜ ®ÜÊÜÃÜÓæãà ¨ÜÃÜ »ÜÄñÜ©í¨æ ËÆÔñÜÊÜÞX ÓÜáÊÜá®æãà®ÜáÃÝWÜ©í ±ÜÅaÜáÃÜÊÜÞX ¯ÃÜáñÜ ÊÜáígáÙÜ ÍÜŸª©í¨æ QËXí±ÝX aÜÄÓÜáÊÜ ÓÜáÆÈñÜ ÐÜo³©WÜÙævæ ¹vܨæ Ãækáàí PÜÄÓÜ©±ÜâìÊæ Ÿí¨Üá ®æÃæ¨Ü ˨ÜÌñÜÕ»Ý ¯àÃæàÃÜáÖÝPÜÃܨæãÙÜá (1:13)

""JÙæÛ¿á Ÿ|¡©í¨Ü Íæãà¼ÓÜáÊÜ, JÙæÛ¿á ÃÜã±Ü ËÓݤÃÜ©í¨Ü aæÆáÊÝX, ÊÜá«ÜáÃÜñÜÃÜ ÊÜáPÜÃÜí¨Ü©í¨Ü Öæãpær ñÜáí¹ ÓÜíñæãàÐÜ©í¨Ü, ÖÜãÊÜâWÜÙÜ Êæáà騆 ²Å࣠Àáí¨Ü PÜãw, ÊÜáígáÙÜÊÝ¨Ü ÍÜŸª©í¨Ü QËWæ Cí±ÝX ÖÝÃÝvÜáÊÜ »ÜÅÊÜáÃÜWÜÙÜá ˨ÜÌgj®ÜÃæíŸ PÜÊÜáÆWÜÙÜ ÓÜÊÜáãÖܨÜÈÉ ÃækáàíPÜÄÓܨæ CÃÜáÊÜÊæ?'' Gí¨Üá PÜË ŸÃ橨ݪ®æÁá? A¥ÜÊÝ ""EñܤÊÜáÊÝ¨Ü ±Ü¨ÜWÜÚí¨Ü PÜãw¨Üáª, dÜí¨æãàÃÜã±Ü©í¨Ü ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝX, ÊÜá«ÜáÃÜÊÝ¨Ü ®ÜÊÜÃÜÓÜWÜÚí¨Ü ñÜáí¹, ÓÜgj®ÜÃÜ ²Åà£Àáí¨Ü PÜãwPæãívÜá, ¯ÃÜíñÜÃÜ ÊÜáígáÙÜ ÍÜŸª©í¨Ü QËWæ Cí±ÝX ®ÜvæÊÜ D ÓÜáÆÈñÜ ÊÝ«ÜìPÜ ÐÜo³©WÜÙÜá ˨ÜÌñÜÕ»æÁáíŸ ÓÜÃæãàÊÜÃܨÜÈÉ K¨ÜƳvÜáÊÜâ©ÆÉÊæ?'' Gí¨Üá Öæàڨݪ®æÁá? ÍæÉàÐæ¿á ÊÜÞñÜá Jí¨Üá. "¯àÃæàÃÜá ÖÝPÜÃÜ' GíŸ PܮܰvÜ ±Ü¨Ü C®æã°í¨Üá. CÈÉ®Ü ÓæãWÜÔWæ ÊÜá®ÜÓæãàñÜ PÜáÊæí±Üâ "˨ÜÌñÜÕ»Ý ¯àÃæàÃÜá ÖÝPÜÃÜ' G®Üá°ÊÜ ±Ü¨ÜÊÜ®Üá° ÖÝWæÁáà G£¤PæãívÜá ŸÙÜÔ¹qr¨ÝªÃæ. ÍÜŸªWÜÙÜ ÊÝaÝÂ¥Üì¨Ü BaæWæ ±ÜÅ£à¿áÊÜÞ®ÜÊÝWÜáÊÜ "ÊÜáñæã¤í¨Üá ÓæãWÜÔWæ' E¨ÝÖÜÃÜOæ¿ÞX Æü$¾àÍÜ®Ü ÖÜÆÊÜ⠱ܨܱÜÅÁãàWÜWÜÙÜ ŸWæY ¹. ÎÊÜÊÜáã£ì ÍÝÔ÷WÜÙÜá, vÝ.ÃÜí.ÎÅà. ÊÜááWÜÚ¿áÊÜÃÜá, ¸æoWæàÄ PÜêÐÜ¡ÍÜÊÜáìÃÜá, ÊÜÞÔ¤¿áÊÜÃÜá, G®…. A®ÜíñÜÃÜíWÝaÝÃ…, ÖÜáÆãÉÃÜá ÎÅà¯ÊÝÓÜ hæãàÀáÓÜÃÜá, ñÜ.ÓÜá. ÍÝÊÜáÃÝ¿áÃÜá, BÃ…. ®ÜÃÜÔíÖÝaÝ¿áìÃÜá, PÜÄŸÓÜÊÜ ÍÝÔ÷WÜÙÜá, ¨æãvÜx¸æÇæ ®ÝÃÝ¿á| ÍÝÔ÷WÜÙÜá, ¨ÜüOÝÊÜáã£ì ÍÝÔ÷WÜÙÜá, PÜáÊæí±ÜâÃÜÊÜÃÜá, ÊÝÊÜá®Ü


Æü$¾àÍÜ®Ü hæçËᯠ»ÝÃÜñ¨ Ü È Ü É ÔàñÝ ±ÜÄñÝÂWÜ ±ÜÅÓíÜ WÜ

¸æÙÜWæãàvÜá ÃÜÊæáàÍÜ »Üp… PÜË, PÜñæWÝÃÜÃÜá; ÊÜÄÐÜu ±ÜÅŸí«ÜPÜÃÜá ËiÇæ®…Õ w±Ýp…ìÊæáíp… ÔíwPæàp… ¸ÝÂíP… PݱæäìÃæàp… BµàÓ… WÝí—à®ÜWÜÃÜ ¸æíWÜÙÜãÃÜá & 560 009 & : 9341091821

»ÝWÜÊÜñÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á ±ÜÅÊÜááS PÜËWÜÙÝ¨Ü PÜáÊÜÞÃÜÊÝÂÓÜ ÊÜáñÜᤠÆü$¾àÍÜ CŸºÃÜã ñÜÊÜá¾ ÊÜáÖÝPÝÊÜÂWÜÚWæ ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü PܥݮÜPÜÊÜ®æ°à BÁáR ÊÜ Þ wPæ ã ívÜ ¨ æ ã ª í ¨Ü á PÜ á ñÜ ã ÖÜ Æ PÝÄ ÓÜíWÜ£. ‘ WܨÜáWÜá »ÝÃÜñÜ’Êæí¨Üá TÝÂñÜÊÝ¨Ü PÜ á ÊÜ Þ ÃÜ Ê ÝÂÓÜ PÜ ê ñÜ Ê Ý¨Ü "PÜ O Ýìo »ÝÃÜ ñ Ü PÜ¥ÝÊÜáígÄ'¿áá ÊÝÂÓÜ»ÝÃÜñÜ¨Ü Êæã¨ÜÆ ÖÜñÜᤠ±Ü Ê Ü ì WÜ Ù Ü PÜ ¥ æ ¿ á®Ü á ° JÙÜ W æ ã íw¨æ . ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü Aí£ÊÜá »ÝWÜWÜÙÜÈÉ Jí¨Ý¨Ü AÍÜÌÊæáà«Ü ±ÜÊÜìÊÜ®Üá° B«ÜÄst hæçËᯠ»ÝÃÜñÜPæR ±ÜÄPÜÃÜÊÜ®Üá° J¨ÜXÔ¨æ. PÜáÊÜÞÃÜÊÝÂÓÜ®Üá A«Üì ŸÃæ¨Üá Pæç¹or WܨÜáWÜá »ÝÃÜñÜ¨Ü Pæã®æ¿á Gíoá ±ÜÊÜìWÜÙÜ®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔPæãívÜá PܥݮÜPÜÊÜ®Üá° ÓÜí±Üä|ìWæãÚÔ¨Ü᪠£ÊÜá¾|¡ PÜË. D ÊÜáãÊÜÃÜã Ëg¿á®ÜWÜÃÜ¨Ü AÃÜÓÜ®ÝX¨Üª PÜêÐÜ¡¨æàÊÜÃÝ¿á®Ü ÓÜÊÜáPÝÈà®ÜÃÜá. ÓÜÄÓÜáÊÜÞÃÜá ÖÜ©®æç¨Üá ÖÜ©®ÝÃÜ®æà ÍÜñÜÊÜÞ®Ü D GÆÉ PÜê£WÜÙÜã ÃÜbñÜÊÝ¨Ü ÓÜÊÜá¿á. ÊÜ á ãÆ ÊÜ á ÖÝ»ÝÃÜ ñ Ü Ê Ü ® Ü á ° ÃÝg g®Ü Ê æ á àg¿á¯Wæ Êæ ç ÍÜ í ±Ý¿á®Ü ÊÜ á á¯WÜ Ù Ü á ÖæàÚ¨Üíñæ ÊÜáãÆ ÓÜíÓÜ¢ñܨÜÈɨܪÃæ, Æü$¾àÍÜ PÜË¿áá PܮܰvܨÜÈÉ ŸÃæ¿ááÊÝWÜ ""ñݱÜÓæãàñܤÊÜá ®ÜáwÖÝÃÜ / 97

®Ý¨Ü hæçËᯠÊÜáá¯àÍÜÌÃÜí »Üã±ÝÆ £ÆPÜ g®ÜÊæáàg¿áíWæãÃæ¨Ü ÓÜíWÜ£WÜÙÜí ÓÜPÜÆ g®Ü P æ ÊÝÂ²Ô¨Ü ÓÜ á ±èÅ{Êæ á Ãæ Á á PÜ ® Ü ° v Ü ¨ Ü »ÝÐÝ ±Ü ¨ Ü œ £ ÁãÙ… »Ü Ã Ü ¨ ÝÌg WæãàñÜÅ»ÜÊÜ®Ü|¡ÊÜÞíPÜ®Ü ÓÜáñÜí ÓÜ©Ì®ÜáñÜ PÜOÝìo PÜËaÜãñÜÊÜ®Ü aæçñÜÅ Æü$¾àÍÜ'' ŸÃæ¨Ü¨æªí¨Üá ¨ÝSÈÔ©ª¨æ. D CŸºÃÜá PܮܰvÜ PÜËWÜÙÜã ±ÜâÃÝ|ÊÜ®Üá° PÝÊÜÂÊÝXÓÜáÊÜÈÉ ñæãor ÍÜÅÊÜá, Eor Ÿpær, ®Üáw¿á WÜvÜ| CÊæÆÉ ÊÜááí¨æãí¨Üá ©®Ü »ÝÐæ¿á®Üá° ÎÅàÊÜáíñÜWæãÚst ÓÜíWÜ£WÜÙÜá. PÜË Æü$¾àÍÜ®Ü PÜáÄñÜá ®ÜÊÜá¾ÈÉ Æ»ÜÂËÃÜáÊÜ ÊÜÞ×£WÜÙÜÈÉ "C¨ÜËáñܧí' GíŸ ÓÜíWÜ£ PÜwÊæá. PÜË¿á PÝÆËÃÜŸÖÜá¨Üá, ¨æàÍÜËÃÜŸÖÜá¨Üá, ±Üí¥ÜËÃÜŸÖÜá¨Üá & ¯©ìÐÜr ¯ÆáÊÜ®Üá° ®ÜÊÜá¾ PÜËaÜÄñæÅPÝÃÜÃÜá ñÜÙæ¨Üí£ÆÉ. QÅ.ÍÜ. 1137Äí¨Ü QÅ.ÍÜ. 1700ÃÜ ÊÜÃæX®Ü PÝÆÊÜ®Üã° PÜË¿á¨æí¨Üá ÖæàÙÜÇÝX¨æ. PÝÊÜ嬆 ±ÜÅ£ ÓÜí—¿á Pæã®æ¿áÈÉ¿áã ñܮܰ CÐÜr¨æàÊÜñæ¿Þ¨Ü Æü$¾àÃÜÊÜá|®Ü®Üá° ÓܾÄÓÜáñܤ PÜË ÖæàÚPæãívÜ "XàÊÝì|±ÜâÃÜ, ¨æàÊÜÓÜáÃÜ, ÓÜáÃܱÜâÃÜ, ©Ëg±ÜâÃÜ, AÊÜáÃܱÜâÃÜ' G®Üá°ÊÜ PÜË¿á FÃÜá bPÜRÊÜáWÜÙÜãÃÜá iÇæÉ¿á "¨æàÊÜ®ÜãÃÜá' C©ªàñæ, A¥ÜÊÝ WÜáƺWÜì iÇæÉ¿á ÓÜáÃܱÜâÃÜ¨Ü ±ÜPÜR¨ÜÈÉÃÜáÊÜ "¨æàÊܱÜâÃÜ' C©ªàñæ GíŸ ŸWæY¿áã PÜËaÜÄñæÅPÝÃÜÃÜá ¯©ìÐÜrÊÝX ÖæàÚ¨Üí£ÆÉ. PÜáñÜãÖÜÆ¨Ü ÓÜíWÜ£Ááí¨ÜÃæ D GÃÜvÜã FÃÜáWÜÙÜÈÉ Æü$¾à±Ü£¿á ¨æàWÜáÆ˨æ. GÃÜvÜã FÃÜáWÜÙÜÈÉ PÜË ñÜÊÜá¾ÊÜ®Üá Gí¨Üá ÖæàÚPæãÙÜáÛÊÜ PÜ¥æWÜÙÜá aÜÇÝÊÜOæ¿áÈÉÊæ. ×àWæÁáà Æü$¾àÍÜ®Ü ÊÜáñÜ¨Ü ŸWæY¿áã ÊݨÜËÊݨÜWÜÙÝXÊæ. BñÜ®Üá ¨æÌ$ç£Áãà, A¨æÌ$ç£Áãà, ËÎÐÝr¨æÌ$ç£Áãà, ÊæçÐÜ¡ÊÜ®Üæãà AÆÉÊæä Gí¨æÆÉ Ë¨ÝÌíÓÜÃÜá aÜbìÔ©ª¨æ. ¨æàÊÜ®ÜãÄ®Ü ÎÅà ÊæçÐÜ¡ÊÜ ¸ÝÅÖܾ|ÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ ÍÜá»ÜÍæãà»Ü®Ü¨Ü PÝ¿áìWÜ Ù Ü È É Æü$¾ à ÍÜ ¯ Wæ AWÜ Å ñÝíŸãÆÊÜ ® æ ° ñ Ü á ¤ Ê Ü ÓÜ í ±Ü Å ¨Ý¿á Jí©ñæ ¤ í ¨Ü á ˨ÝÌíÓÜÃæ㟺ÃÜá ¨ÝSÈԨݪÃæ. B¨ÜÃæ Æü$¾àÍÜ ÖæàÚ¨Ü Jí¨Üá ÊÜÞñÜá & ""hæçËᯠ»ÝÃÜ ñ Ü ¨ Ü È É Jí¨Ü á ÊÜ | ìÊÜ á í ²Åà£Àáí¨Ü Pæ à ÙÜ ª Ê Ü W æ ì ÖÜ Ä ÖÜ Ã ÝaÜ ì ®æ ¿ á ÓÜáPÜêñÜWÜÙÝWÜáÊÜâÊÜâ'' ®æ®Ü²ÔPæãívÜá BñÜ »ÝWÜÊÜñÜ ±Üí¥Ü¨Ü PÜËÁáí¨æà J²³PæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá EbñÜÊæ¯ÓÜáñܤ¨æ. PܮܰvÜ hæçËᯠ»ÝÃÜñÜ¨Ü ŸWæY ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ Êæã¨ÜÈWæ ®ÝÊÜâ WèÃÜÊÜ©í¨Ü ®æ®Ü²ÔPæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü Jí¨Üá ÓÜíWÜ£Ááí¨ÜÃæ, Æü$¾àÍܮܨÜ᪠A®ÜáÊݨÜÊÜÆÉ, A¨æãí¨Üá ±Üâ®ÜÃ…ÓÜêÑr. ÊÜáãÆ ÓÜíÓÜ¢ñܨÜÈÉ 5194 ÍæãÉàPÜWÜÙÜ®Üã° 68 A«Ý¿áWÜÙÜ ÖÜÃÜÖÜÈÉ Öæãí©¨Ü PÜ¥æ Æü$¾àÍÜ®Ü PÜꣿáÈÉ 1907 (1893?) ÊÝ«ÜìPÜ ÐÜo³©WÜÙÝX 34 ÓÜí—WÜÙÜÈÉ ±Üâ®ÜÃ…ÓÜêÑr BWÜáñܤ¨æ. PÜ¥æ PܮܰvÜ¨Ü PÜ¥æ¿ÞWÜáñܤ¨æ. »ÝÐæ ÓÜíÓÜ¢ñÜ »ÜãÀáÐÜrÊÝ¨Ü ±ÜíwñÜÊÜޮܠPܮܰvÜ. Æü$¾àÍÜ®Ü PÝÊÜÂÊÜÞWÜì GÐÜár ±ÜÅWÜƽÊÝXñæ¤í¨ÜÃæ, ±ÜíwñÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á ÖÜÙæ¿á ©®ÜWÜÙÜÈÉ hæçËᯠ»ÝÃÜñÜÊÜ®Üá° K©, A¥æçìÓÜáÊÜâ¨Üá, ÖÜê¨ÜYñÜ ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ±ÝíwñÜ嬆 A¯ÊÝ¿áì AíWÜÊæí¨æà ±ÜÄWÜ~ñÜÊÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ C¨æãí¨æà PÝÃÜ|PæR Æü$¾àÍܮܮÜá° ±ÜíwñÜ WÝÅÖÜÂ, PÜáÊÜÞÃÜÊÝÂÓÜ®æ㟺®æà ®ÜáwÖÝÃÜ / 98


±Ü¨ÜÂWÜÙÜ®Üá° JpÝrX A®ÜÌÀáÔPæãÙÜÛ¸æàPÝWÜáñܤ¨æ) D ÊÜÞ¨ÜÄWæ ±Üí±Ü®æà Êæã¨ÜÈWÜ®æà GíŸ ËÐÜ¿á £Ú¿á¨Üá. ±Üí±Ü¯XíñÜ ×í©®Ü PÝÊÜÂWÜÙÜá ¨æãÃÜPܨæ PÜáÄñÜá H®Üã ÖæàÙÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ±Üí±Ü»ÝÃÜñܨÜÈÉ D ñÜÃÜ¨Ü AíñÜWÜì£àPÜÃÜ|¨Ü E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÙÜá ¨æãÃÜPÜáñܤÊæ. ×í¨æ ÖæàÚ¨Ü ÊæçñÝÚPÜ®Ü ÓÜᤣ ®ÝÆáR ±Ü¨ÜÂWÜÙÜÈɨæ. B¨ÜÃæ A¨Üá ÊÜáãÃÜá ËË«Ü dÜí¨ÜÓÜáÕWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ ±Ü¨ÜÂWÜÙÜ WÜáaÜf. A¨Ü®Üá° Jí¨Üá aÜñÜáÐÜRÊæí¨Üá ÖæàÙÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. B¨ÜÃæ A¨ÜÃÜ A®ÜíñÜÃÜÊæà CÃÜáÊÜ ÊÜáíWÜÙÜ ±ÝsÜPÜÃÜá Jí¨æà PæãÃÜÚ¯í¨Ü K©¨Ü ÊÜáíWÜÙÜÊÜêñܤWÜÙÜá I¨Üá ±Ü¨ÜÂWÜÙÜ Jí¨æà WÜáaÜfÊÝX¨Ü᪠ÊÜáñæ¤à»ÜËQÅàwñÜ ÊÜáñÜᤠÍݨÜãìÆ ËQÅàwñÜWÜÙæíŸ Jí¨æà WÜ£¿á dÜí¨æãàŸí«Ü¨ÜÈÉÊæ. D I¨Ü㠱ܨÜÂWÜÙÜá "DWæ ÊÜáíWÜÙÜÊÜáÖÝÎÅà¿áí g¿áÍæÅà¿ááÊÜáí' Gí¨Üá Pæã®æWæãÙÜáÛñܤÊæ. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX Óæã¤àñÜÅÃÜã±Ü¨Ü ±ÜíaÜPÜ AÐÜrPÜWÜÙÜÈÉ ±ÜÅ£±Ü¨Ü嬆 Pæã®æ¿áã ÓÜÊÜÞ®Ü ÃÜã±Ü¨ÜÈÉÃÜáÊÜâ¨Üá ±Ü¨Üœ£. D Ë«Ý®ÜÊæà CÈÉ A®ÜáÓÜÄÓÜƳqr¨æ. gÙÜ—©Ìà±Ü ÃÜÓÝñÜÙÝíŸÃæPÜáÇÝ©Åàí¨ÜÅWÜÙæãàÃÜíñæ ñÜ ®æã°ÙÜÊÜáá¨ÜÂñÜRoPÜíWÜÙݨÜÊÜÖÜ ÊÜáÖݨÜÅÊÜÂíWÜÙæãàÃÜíñæ ÊÜáí WÜÙÜ PÝ¿áìíWÜÙܯñÜᤠÊÜáñæ¤ ÊÜá~»ÜãÐÝñÜáíWÜÃÜñÝ°íÍÜá ±Ý oÚñÜíXàWÜÄWÜíWæ ÊÜáíWÜÙÜÊÜáÖÝÎÅà¿áí g¿áÎÅà¿ááÊÜáí

B©±ÜâÃÝ|¨ÜÈÉ¿áã ±Üí±Ü®Üá C¨æà Äࣿá ÃÜaÜ®æWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw¨Ýª®æ. »ÜÃÜñÜ aÜPæÅàÍÜÌÃÜ®Üá PÜqrst i®ÝÆ¿áWÜÙÜÈÉ B©£à¥ÜìíPÜÃÜÃÜ ÊÜáã£ì¿á®Üá° ÊÜÞwÔ »ÜËÐÜ£¤à¥ÜìíPÜÃÜÃÜ ±ÜÅ£PÜê£WÜÙÜ®Üã° ÊÜÞwÔ "ÊÜÞ~PÜÂi®Ü'ÃæíŸá¨ÝX ÖæÓÜÄÓÜƳor AÊÜÃÜ®Üá° ÓÜᤣÓÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì˨æ. D ÓÜí¨Ü»Üì¨Ü "ÊÜÞ~PÜÂi®ÜÓܤÊÝÊÜÚ' GíŸ ÃÜaÜ®æ¿á®Üá° ±Üí±Ü®Üá ÊÜÞw¨Ü᪠C¨ÜÃÜÈÉ Gíoá ÊÜáÖÝÓÜÅWÜœÃÝÊÜêñܤWÜÚÊæ. GÆÉ ÊÜêñܤWÜÙÜá "g¿áí »Ü¨ÜÅí ÍÜá»Üí ÊÜáíWÜÙÜí' Pæã®æWæãÙÜáÛ£¤¨Ü᪠D ÓܤÊÝÊÜÚ¿áá Jí¨Üá AÐÜrPÜÊÝX¨æ. E¨Ý :

±ÜâÃÝ| GíŸ GÃÜvÜã PÝÊÜÂWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜâ¨æãí¨Üá ËÍæàÐÜ. (D AÐÜrPÜ¨Ü Jí¨Üá ±Ü¨ÜÂÊÜ®Üá° D ÇæàS®Ü¨ÜÈÉ ×í¨æ E¨ÜœÄÓÜÇÝX¨æ). ±Üí±Ü»ÝÃÜñÜ¨Ü aÜñÜá¨ÜìÍÝÍÝÌÓܨÜÈÉ AÄPæàÓÜÄ¿á ¹ÃÜá¨ÜáWÜÚWæ ËÊÜÃÜOæ¿á®Üá° PæãqrÃÜáÊÜ ËaÝÃÜÊÜ®Üá° D ×í¨æ ÖæàÙÜÇÝX¨æ. B©±ÜâÃÝ|¨ÜÈÉ ñܮܰ ¹ÃÜá¨ÜáWÜÙÜ®Üá° PÜáÄñÜ ËÊÜÃÜOæ¿á®Üá° ±Üí±Ü®æà PæãqrÃÜáñݤ®æ. ÓÜáPÜËg®ÜÊÜá®æãàÊÜÞ®ÜÓæãàñܤíÖÜíÓÜ, PÜËñÝWÜáOÝ|ìÊÜ, ÓÜíÓÝÃÜÓÝÃæãà¨Ü¿á, ÓÜÃÜÓÜÌ£àÊÜá~ÖÝÃÜ GíŸ ¹ÃÜá¨ÜáWÜÙÜ ËÊÜÃÜÊÜ®Üá° ¯àw¨Ýª®æ. ±Üí±Ü»ÝÃÜñܨÜÆãÉ B©±ÜâÃÝ|¨ÜÆãÉ ñܮܰ ¹ÃÜá¨ÜáWÜÙÜ®Üá° ÖæàÚPæãívÜ ±Üí±Ü PÜËñÝWÜáOÝ|ìÊÜ GíŸ ¹ÃÜá¨Ü®Üá° ñÜáíŸ ÊæábcPæãívÜÊÜ®Üá. C¨Üá ¯aÜcí ±æäÓÜñÜ|ìÊÜí¸æãÆ£WÜí¼àÃÜ PÜËñÜÌí gWÜPÜR¨ÜÄí¨Üí PÜËñÝWÜáOÝ|ìÊÜí GíŸ ËÊÜÃÜOæ¿á®Üá° B©±ÜâÃÝ|¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ ±Üí±Ü»ÝÃÜñÜ¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì ¨ÜÈÉ¿áã ®ÝÊÜâ ®æ®æ¿á¸æàPÜá. AÄPæàÓÜÄ¿á WÜáOÝ|ìÊÜ®æíŸ ¹ÃÜá¨Üã ±Üí±Ü®Ü PÜËñÝ WÜáOÝ|ìÊÜ GíŸ ¹ÃÜá¨Üã ±Üí±Ü¯Wæ A£ ²Å¿áÊݨÜá¨ÝX¨Ü᪠GÃÜvÜã ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜá JpæãrqrWæ Jí¨æà ±Ü¨Ü¨ÜÈÉ ŸÃÜáÊÜíñæ ±Üí±Ü ÖÜÆÊÜ⠱ܨÜÂWÜÙÜ®Üá° ®æÀ᪨ݪ®æ. Jí¨Üá E¨ÝÖÜÃÜOæ : G®æ ÓÜPÜÙÝÊܯàñÜÙÜg®Üí ²Ä¨Üáí ¨ÜÁáWæ¿á᪠ÓÝbì Êæá ÆÉ®æ ²Ä¨Ü±Ü³ WèÃÜÊÜ¨Ü ÊæáçÊæá¿á ÊÜá®Ü°OæÁãÚàWÜÙ… PÜÃÜí ÊÜá®ÜÊÜá®ÜÆaæì Qà£ì gWܨæãÙÜ¨Ü ¯Çæ ±æàÄÔ¨Üí gWÜPæR ®Ü bc®Ü PÜËñÝWÜáOÝ|ìÊܯ¯à PÜê£ Ÿí«Ü®ÜÊÜáí WÜáOÝ|ìÊÜí (ËPÜÅÊÜÞgáì®Ü Ëg¿áí, 14&54)

PÝÊÜ ÊÜáÊÜáìgn®Üã, ˨ÝÌíÓÜ®Üã B¨Ü ±Üí±Ü®Ü PÝÊÜÂÊÜ®Üá° ®æãàvÜáñݤ Öæãà¨Üíñæ BñÜ®Ü ÃÜaÜ®æWÜÙÜÈÉ ÖæãÓÜ ÖæãÓÜ Ë®ÝÂÓÜWÜÙÜã A¥ÜìWÜÙÜã WæãàaÜÄÓÜáñݤ ÖæãàWÜáñܤÊæ. C¨ÜáÊæà BñÜ ¯aÜcí±æäÓÜñÜá , A£ WÜí¼àÃÜí Gí¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜ A¥ÜìÊæí¨Üá ÖæàÙÜŸÖÜá¨ÝX¨æ.

ÔñÜ ¨ÜãÊÝìíPÜáÃÜ ÊÜÞñÜáÆáíWÜ®ÜÚ¯à»ÜêíWÝÃÜWæãàÃæãàaÜ®Ý ûÜñܨܫÝ©²vÜíŸÊÜáíWÜÙܨæãÙæàí ÓÜíÓÝÃÜÊÜáí ¨ÝíoÊÜä iìñÜ ±Üâ|ÂíWܱÜÊÜWÜì Æü$¾àÊÜÃæWÜí ÓÜíÓÝÃÜÓÝÃæãà¨ÜÁãà ©ñÜ ÊÜÞ~PÜ i®ÜÓܤÊÝÊÜÚ g¿á »Ü¨ÜÅí ÍÜá»Üí ÊÜáíWÜÙÜí (B©±ÜâÃÝ|í 16&10)

±Üí±Ü®Üá ñæãvÜX¨Ü D Äࣿá AíñÜWÜì£àPÜÃÜ| Ë«Ý®ÜÊÜ®Üá° A®ÜíñÜÃÜ¨Ü PÜËWÜÙÜã A®ÜáÓÜÄÔ¨ÜÃæíŸá¨ÜPæR E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÚÊæ. ±Üí±Ü®Ü ±ÜÅ»ÝÊÜPæãRÙÜWݨÜá¨ÜÆɨæ "A¼®ÜÊÜ ±Üí±Ü' GíŸ ÖæÓÜÃÜ®Üã° CÄÔPæãívÜ ®ÝWÜaÜí¨ÜÅ®Üá AÖÜìíñÜÓÜá¤ñÜÂÐÜrPÜÊæäí¨Ü®Üá° ŸÃ橨Ü᪠"AÖÝì' Gí¨Üá AÖÜìíñܮܮÜá° ÓÜí¸æãà—ÓÜáÊÜ ÄࣿáÈÉ Pæã®æWæãÙÜáÛÊÜ Gíoá PÜí¨Ü±¨ Ü ÂÜ WÜÙáÜ C¨ÜÃÈ Ü ÉÊ.æ B AÐÜPr Ê Ü âÜ BñÜ®Ü ÊÜáÈÉ®Ý¥Ü ±ÜâÃÝ| ÊÜáñÜᤠÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ aÜÄñÜ ®ÜáwÖÝÃÜ / 95

®ÜáwÖÝÃÜ / 96


ËàÃÜÃÜ ¿áá¨Üœ¨Ü ±ÜÄÍÜÅÊÜáÊÜâ ÍÜêíWÝÃÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÚí¨Ü ÖÝÄÖæãà¨ÜáÊæíŸ ÊÜ|ì®æ ÓÜÖÜgÊÝX ÍÜêíWÝÃÜ ¯ÃÜã±ÜPÜÊæà BX¨æÁáíŸá¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. ÓÜí¨Ü»Üì ¿áá¨ÜœÔ¨Üœñæ¿á¨Ý¨ÜÃÜã ±Üí±Ü®Ü ¯ÃÜã±ÜOæ ÍÜêíWÝÃÜÊܮܰÊÜÆí¹Ô¨æ. ***

ÍÜêíWÝÃܯÃÜã±ÜOæ¿áá ñܮܰ ®ÝgãPÝ¨Ü Ë᣿á®Üá° ËáàĨÝWÜ A¨Üá AÎÉàÆÊæ®Ü° ŸÖÜá¨Üá. AÎÉàÆñæ¿á ¨ÜêÑr¿áã PÝÆ©í¨Ü PÝÆPæR Ÿ¨ÜÇÝWÜŸÖÜá¨Üá. ±Üí±Ü®Ü ¯ÃÜã±ÜOæWÜÙÜã PæÆÊÜâ Cí©®Ü ¨ÜêÑrÀáí¨Ü AÎÉàÆñæ¿á Ÿ©Wæ hÝÃÜáÊÜíñÝX¨æ Ááà®æãà GíŸ ÓÜí¨æàÖÜÊÜ®Üá° ÖÜáqrÓÜáÊÜíñÜÖÜ PæÆÊÜâ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜã CÊæ. Agáì®Ü®Üá ¨ÝÌÃÜÊÜ£à±ÜâÃÜPæR Ÿí¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ BñܮܮÜá° ®æãàw¨Ü ÓÜáí¨ÜÄÁã¸ÝºPæWæ B¨Ü Ô§£¿á®Üá° ±Üí±Ü®Üá D ÄࣿáÈÉ ÊÜ~ìԨݪ®æ : ÓܾÃÜ®Üí ÃÜã²®æãÚí¨ÜÅ®Üí Ë»ÜÊܨæãÙ… ±æäà Êæáaæc ®Ý®ÝÊÜ WÜí vÜÃÜáÊÜáí PÜaæcÁãÚoár PÜoárÊæ®æ®Üᣤ±ÝìPæ WÜí«æà»ÜPÜí «ÜÃÜŸí«Ü±ÜÅË»ÝÔ¿á±Ü³ÄWÜ®Üí PÝ|áñæ¤ PÜOæãÕàÆᤠPÝ ÊÜáÃÜÓÜí »æãàíPÜ®æ ÓÜãÓæ ñÝÙܪÆĨæí©PÜìaæc¿áí PÜqr¨ÜÙ… (ËPÜÅÊÜÞgáì®Ü Ëg¿áí, 4&38)

ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ±Üí±Ü ŸÃæ¨Ü ±Ü¨Ü ×àX¨æ : ±ÜÅaÜívÜÆ¿áñÝívÜÊÜûÜá¼ñÜ¿ÞÍÜá ¿áÓÝÂ®Ü¿Þ ÓÜ©WÜÌÙÜ¿á¿Þ »ÜáÊÝ ÓÜXÄÓÝWÜÃÜ©Ìà±Ü¿Þ ñÜáÓÝÓÜñÜPܯ»ÜìÃÜ»ÜÅËáñÜaÜPÜÅ ÈàÇÝÀáñÜí ÓÜ ÓÜÊÜìgWÜñÝí WÜáÃÜáXìÄÓÜáñݱܣ@ ±ÝñÜá ®Ü@

ÓÜíÓÜ¢ñÜ ±Üê¦ÌàÊÜêñܤ PܮܰvÜPæR ÓÜÖÜgÊÝX Öæãí¨ÜáÊÜíñÜÖÜá¨ÜÆÉ. B dÜí¨æãàŸí«Ü¨ÜÈÉ ÓÜÖÜgÊÝX ÓÜíÓÜ¢ñÜ ÃÜaÜ®æ¿á®æ°à ÊÜÞw¨Ýª®æ. (B©±ÜâÃÝ|¨ÜÆãÉ i®ÜÓÜᤣ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÓÜíÓÜ¢ñÜÊÜ®æ°à ŸÙÜÔÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯ÓܸæàPÜá. B©±ÜâÃÝ|í 16&11Äí¨Ü 34ÃÜÊÜÃæX®Ü A®ÜáÐÜár±… ÍæãÉàPÜWÜÙÜá, 35, 36®æ¿á ±ÜâÑrñÝWÜÅ A«Üì ÓÜÊÜáÊÜêñܤWÜÙÜá CÊÜ®Üá° ®æãàvÜŸÖÜá¨Üá.) aÜñÜá¨ÜìÍÝÍÝÌÓܨÜÈÉ ±ÜpÝr¼ÐÜPܤ®Ý¨Ü ËÍÝÅíñÜñÜáíWÜ®Üá (Agáì®Ü) KÆWÜ WæãqrÃÜÆá ÊæçñÝÚPÜ®Üá ÊÜáê¨ÜáÊÜá«ÜáÃÜWÜí¼àÃÜ «Ü̯Àáí¨Ü ÖæãWÜÚPæ¿á ±Ü¨ÜÂWÜÙÜ®Üá° ÖæàڨܮÜíñæ. D ®ÝÆáR ±Ü¨ÜÂWÜÙÜá ±Üä£ì ÓÜíÓÜ¢ñܨÜÈÉÊæ. Jí¨Üá E¨ÝÖÜÃÜOæ: BÓæàñæãà ÃÝÊÜáaݱÝo¯ñÜo¿ááWÜoíPÝíQñÝSívÜSívÝ ¨Ý²à¿áãÐݹª¨ÜáWܪ±ÜÉÊÜ «ÜÊÜÙÜ PÜ®ÜñÜRí¨ÜÃݮܾí¨ÜÃݨæÅà@ BaÜí¨ÝÅPÜì±ÜÅ£àñæãà»Ü¿áXÄÎSÃÝñ… ÓæãÌà¨Ü¿áÓæÂ$çPÜÖæàñæãà@ ÍæçÇæàÙÝPÜƳPÝÆí ü£ÊÜÆ¿áËá¨Üí ±ÝñÜá ËPÝÅíñÜñÜáíWÜ@

ÍÜêíWÝÃÜ¨Ü GÆÉ ÊÜááSWÜÙÜ®Üã° ñæãàÄÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRX D ±Ü¨ÜÂÊÜ®Üá° ±Üí±Ü®Üá ŸÃæ © ¨Ýª ® æ í ¨Ü á ÓÜ Ê Ü Þ «Ý®Ü ÊÜ Þ wPæ ã ÙÜ Û ŸÖÜ á ¨Ü á . B¨Ü à æ CíñÜ Ö Ü ÊÜ | ì®æ Áãí©ÃÜ©ÃÜᣤ¨ÜªÃÜã AÊÜ®Ü PÝÊÜÂPæR PÜáí¨ÝWÜᣤÃÜÈÆÉÊæíŸá¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯ÓܸæàPÜá. Agáì®Ü ® Ü á ÎÍÜ á ÊÝX¨Ýª W Ü "¨æ à ÊÜ Ó Ü » æ ¿ ááí ŸÅÖÜ ¾ Ó Ü » æ ¿ ááÊæ ã vÜ ¯ ¨Ü á ì' ®ÝÊÜáPÜÃÜOæãàñÜÕÊÜ ®ÜvæÀáñÜíñæ. BWÜ CÄst ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜÈÉ ÓÜáÃÜñÜÊÜáPÜÃÜ«ÜÌg, ÓÜÖÜg ÊÜ á ®æ ã àg, Bí—ÅàPÜ á aÜ P Ü Ù Ü Í Ü ± Ü Æ É Ê Ü , PÜ O ÝìqàPÜ | ì±Ü ä ÃÜ , ÇÝqàÆÇÝÊÜ á , PæàÃÜÚàPæàÚñÜí¨Ü±Üì, ²Å¿áWÜÙÜÛ GíŸ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜã CÊæÁáíŸá¨Ü®Üá° ×í¨æÁáà ÖæàÙÜÇÝX¨æ. CÊæÆÉÊÜä AÊÜ®Ü ÍÜêíWÝÃÜÈàÇæWæ ÓÜíŸí—ÔÊæ¿Þ¨ÜÃÜã D ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜá AÄPæàÓÜÄ¿áá ±èÅyÜ®Ý¨Ü ÊæáàÇæ ±Üvæ¨Üá¨ÜÆÉÊæà? ÎÍÜáÃÜã±Ü¨ÜÈɨÜ᪠BñܯWæ ÍÜêíWÝÃܱÜÃÜÊÝ¨Ü D ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° CÄÔ¨ÜÃæí¨ÜÃæ AÐÜár EbñÜÊæà? D ¯ÃÜã±ÜOæ¿á LbñÜÂPæR ËáàĨÜíñÝWÜáÊÜâ©ÆÉÊæà? GíŸá¨Üá ËaÝÃÜ~à¿á ËÐÜ¿áÊÝX¨æ. ±Üí±Ü®Üá ÓÜíÓÜ¢ñܨÜÈÉ ±ÜÅPÝívÜ ±ÜíwñÜ®ÝX¨Ü᪨Üá ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, ±èÅyÜ ÓÜíÓÜ¢ñÜ PÝÊÜ ÃÜaÜ®æ ÊÜÞvÜŸÆÉ PÜË¿áã BX¨Üª®æíŸá¨ÜPæR ±Üí±Ü»ÝÃÜñܨÜÈÉ E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÙÜá ¨æãÃÜPÜáñܤÊæ. ÓÜíÓÜ¢ñÜ»ÜãÀáÐÜuÊÝ¨Ü ±èÅyÜPܮܰvÜÊÜ®Üá° ÓÜÖÜgÊÝXÁáà ŸÙÜÓÜáÊÜ ±Üí±Ü®Üá PæÆÊævæ ±Üä|ì ÓÜíÓÜ¢ñÜ ±Ü¨ÜÂWÜÙÜ®Üá° ŸÃ橨ݪ®æ. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ, Agáì®Ü®Üá ÇæãàPÜÓÜíaÝÃÜ ÊÜÞvÜáñݤ WæãàPÜ|ì®Ý¥Ü®Ü®Üá° PÜívÜá ÓÜᤣÓÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì˨æ. B

ÓÜÊÜÞÓÜ»ÜãÀáÐÜuÊÝ¨Ü ÓÜíÓÜ¢ñÜ¨Ü ±èÅyÜ»ÝÐæ¿áÈÉ ±Üí±Ü®Üá D ÓÜÅWÜœÃÝÊÜêñܤÊÜ®Üá° ŸÃæ©ÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° Jí¨Üá K©®ÜÇæÉà £Ú¿áŸÖÜá¨ÝX¨æ. ÊÜááí¨æ GÃÜvÜá ÍݨÜãìÆ ËQÅàwñÜWÜÙÜã Jí¨Üá ±Üê¦ÌàÊÜêñܤÊÜä C¨æ. D ÓÜíÓÜ¢ñÜ ±Ü¨ÜÂWÜÙÜ®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨ÜÃæ ±Üí±Ü®Üá ÓÜíÓÜ¢ñܨÜÆãÉ PÝÊÜÂÃÜaÜ®æ ÊÜÞwÃÜŸÖÜá¨æà Gí¨Üá A®ÜáÊÜÞ¯ÓÜáÊÜí£¨æ. PܮܰvÜ¨Ü PÜËWÜÙÜá E»Ü¿á»ÝÐÝ Ë¨ÝÌíÓÜÃÜã E»Ü¿á »ÝÐÝPÜËWÜÙÜã BX¨Ü᪨ÜPæR ¸æàPݨÜÐÜár E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÚÊæ. ±Üí±Ü¯XíñÜ ±ÜäËìPÜ®æí¨Üá £Ú¿áÇÝ¨Ü AWÜÓÜ®æíŸ PÜË¿áá (QÅ.ÍÜ. 853 PÜËaÜÄñæ) ÓÜíÓÜ¢ñܨÜÈÉ ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜâÃÝ| ÍÝí£ ±ÜâÃÝ|WÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¨Üíñæ £Ú¿ááñܤ¨æ. DñÜ®Ü PܮܰvÜ PÝÊÜÂWÜÙÜá C¨ÜáÊÜÃæWæ ¨æãÃÜQÆÉ. ±Üí±Ü®Üã D ÊÜÞ¨ÜÄ¿áÈÉ ÓÜíÓÜ¢ñÜ PÝÊÜÂWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ©ÃÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæ¿á®Üá° AÆÉWÜÙæ¿ááí£ÆÉ. B¨ÜÃæ C¨Ü®Üá° FÖæ¿á ÖÜíñܨÜÈÉ ÊÜÞñÜÅÊæà CÄÓܸæàPÜÐær. PܮܰvÜ PÝÊÜÂWÜÙæãÙÜWæ ÓÜ|¡±Üâor PæÆÊÜâ "PÝÊÜÂÃÜã±Ü'WÜÙÜ®Üá° AíñÜWÜìñÜWæãÚÓÜáÊÜ Jí¨Üá Äà£Àá¨æ. aÜñÜáÐÜr, ±ÜíaÜPÜ, AÐÜrPÜ CñÝ©WÜÙÜá ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX Óæã¤àñÜÅÃÜã±ÜWÜÙÜÈÉ PÝ|áÊÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜÅPÝÃÜWÜÙÜá. PÜÅÊÜáÊÝX CÊÜâ I¨Üá, BÃÜá ÊÜáñÜᤠGíoá ±Ü¨ÜÂWÜÙÜ WÜáaÜfWÜÙÜá. ±Üí±Ü®Ü PÜê£WÜÙÜÈÉ D Äࣿá WÜáaÜfWÜÙÜ®Üá° PÝÊܨæãÙÜWæ AíñÜWÜì£ÔÃÜáÊÜâ¨Üá PÜívÜáŸÃÜáñܤ¨æ. ±ÝÅ¿áÍÜ@ ÓÜíÓÜ¢ñÜPÝÊÜÂWÜÙÜÈÉ D ÊÜÞ¨ÜÄ CÆÉ. (AÈÉ PÜívÜáŸÃÜáÊÜ PÜáÆPÜ Êæã¨ÜÇݨÜÊÜâWÜÙÜá ±Ü¨ÜÂWÜÙÜ WÜáaÜfWÜÙÝX¨Ü᪠AÊÜâWÜÙÜÈÉ Jí¨æà QſޱܨÜ˨Ü᪠B

®ÜáwÖÝÃÜ / 93

®ÜáwÖÝÃÜ / 94


ÊÜáñÜøñݱÜQR¨ÜÄí¨Üí ®æãàvÜWÜáÊÜâËì¨Üá¨Üá GíŸÈÉ ËàÃÜ¨Ü ÓÜãaÜ®æ, C¨ÜáÊæ ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜPÝR©¿Þ¿áᤠGíŸÈÉ ±Üâ®Ü@ A¨Üá½ñÜ¨Ü ÓÜãaÜ®æ C¨Ü᪠Pæã®æWæ AŸj¨ÜÙÝüà GíŸÈÉ ÍÜêíWÝÃÜ¨Ü ÓÜãaÜ®æ ñæãvÜX D GÆÉÊÜä ¨èűܩ¿á PæàÍܱÝÅÍÜ ±ÜűÜíaÜ©í¨Ü GíŸÈÉ ËàÃÜ A¨Üá½ñÜWÜÙÜã ÍÜêíWÝÃÜ ±Ü¿áìÊÜÓÝ®ÜÊÝWÜáÊÜíñæ ¯ÃÜã±ÜOæÀáÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯ÓܸæàPÜá. ***

±ÜÅPÜê£ÊÜ|ì®æ¿á®Üá° ÍÝíñÜPÜÃÜáOÝ© ÊÜÂígPÜWÜÙÝX ¯ÃÜã²ÓÜŸÖÜá¨Ý¨ÜÃÜã ±Üí±Ü®Üá ŸÙÜÔÃÜáÊÜ ÍÜêíWÝÃÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÇæÉà ÖæaÜác. ±ÝívÜá & ÊÜÞ©Å ±ÜÅPÜÃÜ|PæR ±ÜäÊÜì»ÝË¿ÞXÃÜáÊÜ ÊÜÓÜíñÜ ÊÜ|ì®æ ×àX¨æ :

×®æ°ÇæÀáí¨Ü D ±Ü¨ÜÂWÜÙÜá (AÊÜâWÜÙÜÈÉ¿áã Êæã¨ÜÆ ÊÜáãÃÜá) ÖæaÜác ±ÜÅԨܜÊÝXÊæ. ÓæãWÜÀáÔ Ÿí¨Ü ÊÜÞÊÜáÃÜ®æ ñÜÙæ¤ÇæÊÜÚÛÁá ±ÜäñÜ hÝ£ÓÜí ±ÜWæÁá PÜáQÆÌ PæãàXÇæÁá ±ÝvÜáÊÜ ñÜáí¹ÁáÆÉÃæãÙæã¾WÜí ®ÜWæÊæãWܨæãÙ… ±ÜÙÜíaÜÇæÁá PÜãvÜáÊÜ ®ÜÆÉÃæ ®æãàÙݳvÝÊÜ ¸æ oárWÜÙæãÙÜÊÜÞÊÜ ®Üí¨Ü®ÜÊÜ®ÜíWÜÙæãÙÜí Ÿ®ÜÊÝÔ ¨æàÍܨæãÙ… >> aÝWÜ¨Ü »æãàWܨÜPÜRÃÜ¨Ü Wæà¿á¨Ü Wæãqr¿áÆí²¯í±ÜâWÜ ÙÝYWÜÃÜÊÜÞ¨Ü ÊÜÞ®ÜÓÜÃæ ÊÜÞ®ÜÓÜÃÜíñÜÊÜÃÝX ±ÜâorÇæà ®ÝX¿ááÊæáà®æã £à¨Üì±Üâ¨æ £àÃܨæãvÜí ÊÜáĨÜáí¹¿ÞX ÊæáàO… PæãàXÇæ¿ÞX ±ÜâoárÊÜâ¨Üá ®Üí¨Ü®Ü¨æãÙ… ÊÜ®ÜÊÝÔ ¨æàÍܨæãÙ… >>

¹ÃÜÀá¿á ËáÙÜá¤ÊÜí Ëáw¨æãvÜÆɨÜ|í ÊÜááÚÓÝÃܨæí¨Üá ±Ü Çæã¾Ãæ¨Ü±ÜËÈÉ ÊÜá®Ü¾¥Ü¯¨Üí ±ÜâWÜÈí WÜwÊæáí¨Üá ¸æàoPÝ ÃÜÃܯÃܨÜãÄ ÓÝÄ gwÊÜíñæÓæWÜáí ÓÜÖÜPÝÃÜPæãàÊÜáÙÝí PÜáÃܱÜÄñÜáÐÜr±ÜâÐÜr±ÜÃܱÜâÐÜrWÜÙÜ «Ü̯ ®Üí¨Ü®ÜíWÜÙæãÙ… >>

ñæíPÜ| WÝÚ ÓæãàíQ¨æãvÜÊæãÙÜá°wWæàÙæãªvÜËáí±Ü®ÝÙܪ Wæà ¿áí QËÊæäPæãRvÜí ¹Ä¨Ü ÊÜáÈÉWæWÜívæãvÜÊÜÞ¨Ü Pæí¨ÜÆí ±ÜÄ WævæWæãívæãvÜí ÊÜá«ÜáÊÜáÖæãàñÜÕÊÜÊÜÞ¨æãvÜÊæáà®Ü®æí¸æ®Ý ÃÜíPÜáÓÜËpæãrvÜí ®æ®æÊÜâ¨æ®Ü° ÊÜá®Üí ÊÜ®ÜÊÝÔ ¨æàÍÜÊÜáí >>

PÜËÊÜ ÊÜá¨ÝÚÀáí ÊÜáÓÜáÙÜ®ÝX ±ÜÁãàgÃÜígWÜÙæãÙ… PÜË ÆÉËÆ®ÜáÊÜÞX Ÿí¨Ü ÊÜáƿޯƮÜã¨æ ñæÃÜÙÜÌ aÜãñÜ±Ü ÆÉÊÜ¨Ü ñæÃÜÙæR ñܨÜÌ®ÜËÙÝÔ¯¿ááor ¨ÜáPÜãƨæãí¨Üá ±Ü ÆÉÊÜ¨Ü ñæÃÜÙæR¿áíñæÓæÁá PÜOæ¡Ó橨ÜáìÊÜâ ®Üí¨Ü®ÝÚWÜÙ… >>

AÊÜá¨Üìí ÊÜááPÜáRÚ±ÜíñÜáo±Ü³ ÓÜáÔÇæãí©í±Üâí ñÜWÜáÙæãªí¨Üá Wæà ¿áÊÜááÊÜÞ¨ÜPÜRÙÜWæãqr¿ááí aܨÜáÃÜÃæãÙÝÌñÜáí PÜáÚÃ… PæãàÙܳ hæãí ±ÜÊÜááÊæáàÊæàÙÜ᳨ܮÜáÙÜÛ Êæá¿ááÂPÜÊÜááËáíñæ®Ü°í PÜÃÜí ®æãàw ®Ý væ ÊÜá®ÜíWæãíwÃæ ñæíPÜ®ÝvÜ ÊÜáÃæ¿áÈR®æ°àí ÊÜá®Üí ŸPÜáìÊæáà >> (ËPÜÅÊÜÞgáì®Ü Ëg¿áí, 4&28, 29, 30, 31)

±æäàWÜ¨æ ±ÝvÜᣱÜìÚÁá Ÿêí×ñÜÊÜÞXÃæ aÜí¨ÜÅPÝí£ PÝ ¿Þ³XÃæ ¹àÓÜáÊæäí¨æÆÃæ ¹àÓÜáÊÜâ¨ÝXÃæ PÝ¿áYÚí¨Ü Ëáí ¸ÝXÃæ ÓæãàÊÜì Óæãà®æ ÊÜá¨ÜÊÜÞXÃæ ÊÜÞ訆 Ÿí¨Ü Pæãàpæ Pæãà vÝXÃæ PæãàvÜáWæãívÜá ±ÜĨÜñÜᤠÊÜÓÜíñÜWÜgí ËÁãàX¿áí >> (ËPÜÅÊÜÞgáì®Ü Ëg¿áí 2&13,14,15)

CÈÉ Pæã®æ¿á ÊÜÞñÜíñÜã D GÆÉ ÊÜ|ì®æWÜÙÜá ÍÜêíWÝÃÜ ÊÜÂígPÜÊæíŸá¨Ü®Üá° ÓÜãbÓÜáñܤ¨æ. aÜñÜá¥ÝìÍÝÌÓܨÜÈÉ Agáì®Ü®Ü ¨æàÍÜÓÜíaÝÃÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ Ÿ®ÜÊÝÔ¿á ÊÜ|ì®æ Àá¨æ. C¨Üá ÓÜá»Ü¨ÝÅ ËÊÝÖÜPæR ±ÜäÊÜì»ÝË¿ÞX ŸÃÜáÊÜ ±ÜÅPÜê£ ÊÜ|ì®æ. ±Üí±Ü®Ü D ÊÜ|ì®æ ñÜáíŸ g®Ü²Å¿á. C¨ÜÃÜ B«ÝÃÜ©í¨Ü ±Üí±Ü®Üá Ÿ®ÜÊÝÔ ±ÜŨæàÍܨÜÊÜ®æà BXÃܸæàPæíŸ FÖæ¿áã ÊÜÞvÜƳqr¨æ. ÊÝÓܤÊÜÊÝX D ÓÜí¨Ü»Üì¨Ü ®ÝÆáR ±Ü¨ÜÂWÜÙÜá PÜ¥æ¿á ¨ÜêÑrÀáí¨Ü A¯ÊÝ¿áìÊݨÜá¨ÜÆÉ. B¨ÜÃæ ±Üí±Ü®Ü PܮܰvÜ ®Ýw®Ü ²Åà£¿á ®ÜáwÖÝÃÜ / 91

D ®ÝÆáR ±Ü¨ÜÂWÜÙÜã ±ÜÅPÜê£ ÊÜ|ì¯à¿áÊݨÜÃÜã AÊÜâWÜÙÜÇæÉÆÉ ÍÜêíWÝÃÜ¨Ü ÓÜãaÜ®æ ÀáÃÜáÊÜâ¨Üá ÓܳÐÜr. ®ÜÆÉÃæãÙæã¾WÜí, PÜãvÜáÊÜ ®ÜÆÉÃ…, »æãàWÜ¨Ü Wæãqr, ÊÜá«Üá ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ, AÊÜá¨Üìí ÊÜááPÜáRÚ±ÜíñÜáo±Ü³ ÓÜáÔÇ…, aܨÜáÙÜÃæãÙÝÌñÜá, Êæá¿ááÕPÜ & D GÆÉ ±Ü¨Ü±ÜÅÁãàWÜWÜÙÜã ÍÜêíWÝÃÜÓÜãaÜPÜWÜÙæà BXÊæÁáíŸá¨Ü®Üá° ¸æàÃæ ÖæàÙܸæàPÝXÆÉ. ±Üí±Ü®Üá GÇæÉÈÉ ÓÝ«ÜÂÊæäà AÇæÉÆÉ ÍÜêíWÝÃÜÊÜ®Üá° ÖÜá¨ÜáXԨݪ®æ. C®æã°í¨Üá E¨ÝÖÜÃÜOæ: ÃÜÓÜÊæãÓÜÊÜì®æ°WÜí ñÜWÜáÙæ ±ÝvÜáÊÜ WÝ|ÃÜ Wæà¿áÊÜáÙÜRÃÜí ±æäÓÜÀáÓæ ÓæãàíPÜáÊæäÇæãªÈÓÜáÊæäà±ÜÙÜ ÓæãàíPÜá ±æä¨ÜÙܪ hÝ©ÁãÙ… ÊÜáÓÜX¨Ü PÜí±Üâ PÜí±Ü®æãÙÜPæãívÜÇæ Êæäí¨æÆÃæí¹ÊÜí¨Üá ±Ý ÄÓÜáÊÜâ¨ÜWÜÅËàÃÜ»ÜoÃÝÖÜÊÜPæàÚ ±ÜÄÍÜÅÊÜáíWÜÙÜí >> (ËPÜÅÊÜÞgáì®Ü Ëg¿áí, 11&4)

®ÜáwÖÝÃÜ / 92


PæãívÜრÌñܤíWÜÙݨÜáÊÜâ (ËPÜÅÊÜÞgáì®ÜËg¿áí 2&39) GíŸíñæ ÍÜêíWÝÃÜ ±ÜäÃÜPÜ ÊÝX ŸÙÜÔPæãíwÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯ÓܸæàPÜá. ¨èűܩà ÓÜÌ¿áíÊÜÃÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ AÄPæàÓÜÄ¿áá ¿áíñÜÅ¨Ü Ëáà®Ü®Üá° Öæãvæ¨ÝWÜ BWÜÙÝ ²w¨Ü ¹ÇæÉ Pܹì®Ü ¹ÇÝÉWæ¿ááÊÜáíŸáWÜÙæ ±ÜäË®ÜíŸáWÜÙÝWæ¿ááÊæáaÜcËáà®æ Ëáà®ÜPæàñÜ®ÜÊÜÞWæ¿ááí ÓÜÖÜgÊÜá®æãàg®Üí ÊÜá®æãàg®æí¨æ ŸWæ¨Üá ÓÜ£ ÊÜÞÇæ ÓÜãw¨ÜÙ… (ËPÜÅÊÜÞgáì®ÜËg¿áí 3&93, ÊÜ 94) Gí¨Üá ÊÜ~ìst ±Üí±Ü ÓÜÖÜgÊÜá®æãàg GíŸ ¹ÃÜá¨Ü®Üá° ŸÙÜԨݪ®æ. ÍÜêíWÝÃÜÓÜí¨Ü»æãàìbñÜÊÝX CÈÉ D ¹ÃÜá¨Ü®Üá° ŸÙÜÔ¨ÜÊÜ®Üá ÓÜá»Ü¨ÝÅÖÜÃÜ|¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÓÜáÃÜñÜÊÜáPÜÃÜ«ÜÌg®æíŸ ¹ÃÜá¨Ü®Üá° ±Ü â ®Ü @ ±Ü â ®Ü @ ŸÙÜ Ô ¨Ýª ® æ ® Ü á ° Ê Ü â ¨Ü ® Ü á ° WÜ Ê Ü á ¯ÓÜ ¸ æ à PÜ á . ¨èÅ±Ü © ¿á®Ü á ° PÜ á ÄñÜ á "ÍÜêíWÝÃÜÓÝWÜÃÜÊæá ÊæáàÃæ¨Ü²³ Ÿ±Üìíñæ ŸÃæ' (ËPÜÅÊÜÞgáì®ÜËg¿áí 2&48) Gí¨Üá ÊÜ~ìÔÃÜáÊÜâ¨Üá, ¨èűܩ Agáì®ÜÃÜ®Üá° "ÃÜ£¿ááí PÝÊÜá¨æàÊÜ®Üáí' (ËPÜÅÊÜÞgáì®Ü Ëg¿áí 3&75) Gí¨Üá ÊÜ~ìÔÃÜáÊÜâ¨Üá PÜãvÜ D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ WÜÊÜá¯ÓܸæàPÝ¨Ü ËÐÜ¿áWÜÙÝXÊæ. ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ, ÃÝÊÜÞ¿á|WÜÙæÃÜvÜÃÜÆãÉ ËàÃÜÍÜêíWÝÃÜPÜÃÜá|WÜÙÜá G¨Ü᪠ñæãàÃÜáñܤÊæ. B¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ ±ÝÅbà®Ü ÇÝûÜ~PÜÃÜá ÃÝÊÜÞ¿á|¨ÜÈÉ PÜÃÜá|ÊÜä ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñܨÜÈÉ ÍÝíñÜÊÜä ÊÜááS ÃÜÓÜWÜÙÝX¨Ü᪠EÚ¨æÆÉ ÃÜÓÜWÜÙÜá ±ÜäÃÜPܱæäàÐÜPÜWÜÙÝX Ÿí©ÊæÁáíŸ ¯|ì¿áPæR Ÿí©¨ÝªÃæ. Jí¨æà ÃÜÓÜ©í¨Ü PÝÊÜÂÊÝWܨÜá (®ÜÖæÂàPÜÃÜÓÜgí PÝÊÜÂí) ÊÜááS A¥ÜÊÝ Pæàí©Åà¿á ÃÜÓÜPæR EÚ¨Ü ÃÜÓÜWÜÙÜá ±æäàÐÜPÜWÜÙÝWÜÇæà¸æàPÜá. ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜÊÜâ ÍÝíñÜÃÜÓÜ ±ÜÅ«Ý®ÜÊÝX¨Ü᪨ܮÜá° ÊÝÂÓÜÊÜáá¯àí¨ÜÅÃÜáí¨ÜÅ ÊÜaÜ®ÝÊÜáêñÜÊÝ—ì¿á ¯àst (ËPÜÅÊÜÞgáì®ÜËg¿áí 1&13) ±Üí±Ü®Üá ñܮܰ »ÝÃÜñܨÜÈÉ Ÿ¨ÜÇÝÀáÔ ÍÜêíWÝÃÜ ±ÜÅ«Ý®ÜÊݨÜá¨Ü®Ý°X ÊÜÞw¨Ýª®æ. ±Üí±Ü®Ü PÝÆ ûÝñÜÅ¿ááWÜÊæíŸ ÖæÓÜÃÜ®Üá° ±Üvæ©ñæ¤í¨Üã A¨ÜÃÜ ±ÜÅ»ÝÊÜ BñÜ®Ü PÜꣿá ÊæáàÇæ BX¨æÁáí¨Üã ±ÜÅ£±Ý©ÓÜáñݤ ËÊÜáÍÜìPÜÃÜá ±Üí±Ü»ÝÃÜñܨÜÈÉ ËàÃÜÃÜÓÜÊæà Pæàí©Åà¿áÊæí¨Üá ±ÜÅ£±Ý©Ô¨Üáªíoá. B¨ÜÃæ PÝÊÜÂÊÜ®Üá° BÊÜ á ãÇÝWÜ Å ÊÝX ±Ü Ä ÎàÈÔ¨Ü Ã æ ÍÜ ê íWÝÃÜ P æ R ÊÜ á ÖÜ ñ Ü ¤ $ ÌËÃÜ á ÊÜ â ¨Ü á ÓÜ á – o ÊÝX WæãàaÜÄÓÜáñܤ¨æ. ÖÜ©®ÝÆáR BÍÝÌÓÜWÜÙÜ ±Üí±Ü»ÝÃÜñܨÜÈÉ ÖÜñܤÄí¨Ü ÖÜ©ÊÜáãÃÜÃÜÊÜÃæX®Ü BÍÝÌÓÜWÜÙÜÈÉ ¿áá¨Üœ ÊÜ|ì®æÀá¨æ. D »ÝWÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅÊæà WÜÊÜá¯Ô¨ÜÃæ ËàÃÜÃÜÓÜ ±ÜÅ«Ý®ÜÊæí¨Üá PÝ~ÓÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã EÚ¨æÆÉ BÍÝÌÓÜWÜÙÜ®Üã° ÓÜÊÜáWÜÅÊÝX ±ÜÄÎàÈÔ¨ÝWÜ ±Üí±Ü®Üá ËàÃÜÃÜÓÜÊÜ®Üá° ÍÜêíWÝÃܱæäàÐÜPÜÊÝX ±ÜÄWÜ~ÔÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÊÜá®ÜWÝ|ŸÖÜá¨Üá. ¿áá¨ÜœÔ¨Üœñæ¿á Íè¿áì±ÜÃÝPÜÅÊÜáWÜÙÜ ÊÜ|ì®æ¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÆãÉ ±Üí±Ü®Üá A¨Ü®Üá° "ËàÃÜÍÜêíWÝÃÜ'ÊÝX ±ÜÄÊÜ£ìÔÃÜáÊÜâ¨ÜPæR ±Üí±Ü»ÝÃÜñܨÜÈÉ E¨ÝÖÜÃÜOæÀá¨æ : Añܤ ÊÜáñܤÊæãÊÜìí ñܮܰ ®ÜÆÉÙæãÚíñæí¨Ü¯à ±æäÙæ¤à ±æäÙÜᤠ®ÝÙæ ¨æàÊÜÇæãàPÜ¨Ü PÜ®ÜÂPæ¿áÃæãàÆ WܨæãÚ±æì®æí¨Üá ®ÜáwÁá ¯à®æí¨ÜíñÜá ±æäàWÜÇ… £àÃܨÜá ®ÝÙæ ÊÜáWÜáÙÜ᪠Ÿí¨æ®æã°Ù… ®æÃæÊæÁáí¨Üá ±æàÙæ ¯®ÜWÜÄÊÜâípæ Gí¨Üá PæàÙæÁá®æã°àÇæÊÝWÜÂ

ÊÜááípæí¨ÜÙ…. ÊÜáñܤÊæãí¨ævæÁãÙæãÊÜìÙ… ¨Ü»ÜìÍÜ¿á®ÜÓܧ®Ý¨Ü ¯g±ÝÅOæàÍÜÌÃÜ®Ü ±ÜÄaæfà¨ÜÊÜá®ÜĨÜá ñܮܰ ÓÝÊÜí ±ÜÄaæfà©Ô

®ÜáwÖÝÃÜ / 89

®ÜáwÖÝÃÜ / 90

ñÝí WÜvÜ ®ÝÙæ ±æäàX ©ËhÝíWÜ®æÁãÙ… ñæãvÜ©ì±Üì¯ÈÉ ÊÜÞ Oݪí WÜvÜËá±æì®æíñܯñÜá ¸æÙæÛ®æ ÊÜáá®Ü°Êæá ±æäàX ®ÜÇæ¾ Wæ ÆÉíWæãÙæ ¨æàÊÜÇæãàPܨæãÙÜ—àÍܮܮݯ©WæãìÙæÌ®æãàÊæä ÓÜ WÜYíWÜÙæãÚ±Üì ¨æàÊÜw£ñæãÚ¤ÃæãÙÜÚ¤¿á®ÝWÜÈàÊæ®æà

Gí¨Üá Pæç¨ÜÊÜËáÆÉ¨Ü ®ÜÇ澿áí ®ÝÆWæ¿á ñÜá©Wæ ñÜí¨Üá ®Üáw¨ÜÙ…. ÊÜáñæã¤ÊÜìÙ… ñܮݰ|¾®Ü¨æãàÊÜìƨÜWÜáÊÜìí ®Übc gÆ—ÁãÙÝ¨Ü ÊÜááñÜá¤WÜÙÜÊæàí ±æäÓÜñݨÜáÊæ ¯®Ü° ñæãàÙÜ ¸Ý ÙæãÙæ ŸÆWÜÊÜì©í ñæWæ¨Üá¨ÜWÜÅËÃæãà— ÊÜá¨æà»ÜÊÜáÓܤPÜ ÓܧÙÜgÙÜÃÝÎÁãÙ… ŸÙæ¨Ü ¯ÊÜáìÙܯÊÜÅì| ÊÜêñܤ ÊÜåèQ¤ PÝ ÊÜÚ¿á®æ ñܱÜâì¨æí¨Üá ®Üáw¨ÜÙÜRÃæãÙÝÙæÔ¨ÜÙ… ¯hæàÍÜ®Üí (ËPÜÅÊÜÞgáì®ÜËg¿áí 10&14, ÊÜ. 45, ÊÜ. 46)

±Üí±Ü®Ü hÝOæ¾ D bñÜÅ|¨ÜÈÉ ÓܳÐÜrÊÝX ÊÜáãw¨æÁá®Ü°ŸÖÜá¨Üá. ***

ËPÜÅÊÜÞgáì®ÜËg¿á¨Ü JíŸñܤ®æ¿á BÍÝÌÓÜ©í¨Ü ÖÜ©®ÝÆR®æ¿á BÍÝÌÓÜ ¨ÜÊÜÃæX®Ü »ÝWÜWÜÙÜá ËàÃÜÃÜÓܱÜÅ«Ý®ÜÊݨÜá¨æí¨Üã ¿áá¨ÜœÊÜ|ì®æ¿á®æ°à ÊÜÓÜá¤ÊܮݰX EÙÜۨܪÄí¨Ü C¨Üá ÓÜÖÜgÊæí¨Üã £Ú¿áÇÝWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ËàÃܨæãí©Wæ A¨Üá½ñÜ »Ü¿Þ®ÜPÜ ¼à»ÜñÜÕWÜÙÜ ÓÜíWÜÊÜá CÈÉ AÆÉÈÉ CÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯ÓܸæàPÜá. ¨Üá@ÍÝÓÜ®Ü ÊÜ«æ¿á ÓÜí¨Ü»Üì CíñÜÖÜ Jí¨Üá ËÎÐÜr ÓÜí¨Ü»Üì. ¼à»ÜñÜÕ »Ü¿Þ®ÜPÜWÜÙÜá ËàÃÜÃÜÓÜPæR ±ÜäÃÜPÜÊÝX CÈÉ ¯ÃÜã²ÓÜƳqrÊæ. B¨ÜÃæ CÊæÆÉÊÜä ÍÜêíWÝÃÜPæR A—à®ÜÊæíŸá¨Ü®Üã° ±Üí±Ü®Üá ÓܳÐÜrÊÝX ¯ÃÜã²ÔÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° AÊÜÍÜÂÊÝX WÜÊÜá¯ÓܸæàPÜá. ¨Üá@ÍÝÓܮܮܮÜá° ±Üâw ÊÜÞw ÊÜÞw¨Ü ÊæáàÇæ ¼àÊÜá®Üá ®æñܤÃÜ®Üá° ¸æãWÜÓæÀáí¨Ü ÊæãWæ¨Üá ¨èűܩ ñÜÇæ¿á®Üá° ®Ýí© ÖÜÆÉ ÖÜ~WæÀáí¨Ü ¸Ýb PÜÃÜáÙÜÊÜÞÇæ¿á®Üá° ÊÜááwst ÊæáàÇæ D ÊÜÞñÜ®Üá° ÖæàÙÜáñݤ®æ : C¨ÜÃæãÙ… ÍæÌàñÝñܱÜñÜÅÓܧXñܨÜÍÜ©ÍÝ ÊÜáívÜÆí ÃÝgaÜPÜÅí ±Ü⩨ÜÙÝRwñܤíX£¤¨ÜÃæãÙæ PÜáÃÜáÃÝhÝ®ÜÌ¿áí ÊÜáñÜøñÝ±Ü QR¨ÜÄí¨Üí ®æãàvÜWÜáÊÜâËì¨ÜᩨÜáÊæ ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜPÝR©¿Þ¿áᤠŸj¨ÜÙÝüà ±æàÙÜ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊæá ŸWæÁá »ÜÊÜñæRàÍܱÝÍÜ ±ÜűÜíaÜí (ËPÜÅÊÜÞgáì®ÜËg¿áí 12&15)

D ±Ü¨Ü嬆 ±ÝÅÃÜí»Ü©í¨Ü PÜáÃÜáÃÝhÝ®ÜÌ¿áí GíŸÈÉ¿áÊÜÃæWæ A¨Üá½ñÜ¨Ü ÓÜãaÜ®æ,


±æäÓÜÊæàío¨ÜÆí±Üâ, WÜ~PÝg®ÜPæR aܨÜáÃ…, CÐÝríWÜ®ÝÓÜáÃÜñÜ GíŸ ÇèQPÜñÝ ±ÜÅ£¯—WÜÙÝWÜáÊÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° ±Üí±Ü®Üá CÈÉ E¨æªàÍܱÜäÊÜìPÜÊÝX A¨Üã PÝÊÜ嬆 AíñܨÜÈÉ, CÄÔÃÜáÊÜâ¨Üá D PÜê£ ÍÜêíWÝÃÜ Pæàí©ÅñÜÊæíŸá¨Ü®Üá° ÓÜãbÓÜÈPÝRXÁáà GíŸá¨Üá ÓܳÐÜrÊÝX¨æ.

ËPÜÅÊÜÞgáì®Ü Ëg¿á¨Ü Êæã¨ÜÆ®æ¿á BÍÝÌÓܨÜÈÉ ±ÝívÜÊÜÃÜ g®Ü¾¨Ü ËÊÜÃÜOæ Àá¨æ. Agáì®Ü®Ü g®Ü¾ ÊÜáñÜᤠg®æã¾àñÜÕÊÜ¨Ü Êæç»ÜÊÜÊÜ®Üá° ±Üí±Ü ËÍæàÐÜÊÝX ÊÜ~ìԨݪ®æ. AÈÉ ®æÃæ¨Ü MáÑWÜÙÜá, ¨æàÊÜñæWÜÙÜá ËÍæàÐÝÎàÊÝì¨ÜWÜÙÜ®Üá° ¯àw ÖÜÃÜÓÜáÊÝWÜ ÎÍÜáËWæ AÐæãràñܤÃÜÍÜñÜ®ÝÊÜáWÜÙܯ°ÄÔ ÍÜá»ÜÊÜ®Üá° A®ÜáWÜÅ×Ô¨ÜÃÜíñæ. ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ Jí¨Üá ±Üqr¿á®æ°à ±Üí±Ü ¯àw¨Ýª®æ. D ±Üqr¿áÈÉ IÊÜñÜᤠÖæÓÜÃÜáWÜÚÊæ. CÊæÆÉ Agáì®Ü¯WÜã AÄPæàÓÜÄWÜã JpÝrXÁáà A®ÜÌÀáÓÜáÊÜíñÜÖÜÊÝXÊæ. ±ÝÅ¿á@ Öæbc®Ü ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜá ±Üí±Ü®æà ñܮܰ BÍÜÅ¿á¨ÝñܯWæ WèÃÜÊܱÜäÊÜìPÜÊÝX PÝÊܨÜÈÉ ÓÜÊÜá²ìst ¹ÃÜá¨ÜáWÜÙÜá. D ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜÈÉ PæÆÊÜ®Üá° ËË«Ü ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ Agáì®Ü¯Wæ E±ÜÁãàXÓÜÇÝX¨æ. D ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ ±æçQ PæÆÊÜPæR ËÊÜÃÜOæ¿á®Üá° PÝÊÜ嬆 Pæã®æ¿á

14®æ¿á BÍÝÌÓܨÜÈÉ ¯àvÜÇÝX¨æ. ¿ÞÊÜ ¿ÞÊÜ PÝÃÜ|©í¨Ü Agáì®Ü¯Wæ D ËÍæàÐÜÊÝ¨Ü ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜá Ÿí©ÊæÁáíŸá¨Ü®Üá° ±Üí±Ü ËÊÜÄԨݪ®æ. Êæã¨ÜÆ®æ¿á BÍÝÌÓܨÜÈÉ ¯àvÜÇÝ¨Ü GÆÉ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ PÜáÄñÜá ËÊÜÃÜOæWÜÚÆÉ©¨ÜªÃÜã C±Ü³ñæ¤íoPÜãR ÖæaÜác ÖæÓÜÃÜáWÜÚWæ ±Üí±Ü®Üá PÝÃÜ|WÜÙÜ®Üá° ¯ÃÜã²Ô¨Ýª®æ. Êæã¨ÜÆ®æ¿á BÍÝÌÓܨÜÈÉ ¯àvÜÇÝ¨Ü ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜÈÉ ÖÜÆÊÜâ Agáì®Ü®Ü (AÄPæàÓÜÄ¿á) ˨æÂ, ±ÜÃÝPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ¯ÃÜã²ÓÜá ÊÜíñÜÖÜÊÜâ. B¨ÜÃæ ÍÜêíWÝÃÜÓÜíŸí—ñÜÊÝ¨Ü ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° CÈÉ ÊÜááSÂÊÝX WÜÊÜá¯ÓÜ ¸æàPÝWÜáñܤ¨æ. ÓÜáÃÜñÜÊÜáPÜÃÜ«ÜÌgí, ÓÜÖÜgÊÜá®æãàgí, Bí—ÅàPÜáaÜPÜÙÜÍܱÜÆÉÊÜí, PÜOÝìqàPÜ|ì±ÜäÃÜí, ÇÝqàÆÇÝÊÜáí, PæàÃÜÚàPæàÚPÜí¨Ü±Üìí, ²Å¿áWÜÙÜÛí GíŸ £àÃÝ ÍÜêíWÝÃܱÜÃÜÊÝ¨Ü ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜá CÈÉÊæ. Êæã¨ÜÆ®æ¿á BÍÝÌÓÜ¨Ü Êæã¨ÜÆ ®ÝÆáR ±Ü¨ÜÂWÜÙÜÈÉ PÜÅÊÜáÊÝX AÄPæàÓÜÄ, E¨ÝÃÜ ÊÜáÖæàÍÜÌÃÜ, ±ÜÅaÜívÜÊÜÞñÝìívÜ, ÓÜÖÜgÊÜá®æãàg D ®ÝÆáR ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜá ¯ÃÜã²ñÜ ÊÝXÊæ. CÊÜâWÜÙÜÈÉ Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨Üá ±Üí±Ü®Ü AÃÜÓÜ®Ü AíQñÜ®ÝÊÜáÊæí¨æà ñæãàÃÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃÜã aÜñÜá¨ÜìÍÝÍÝÌÓܨÜÈÉ "AÄPÜÄWÜÙÜí ±ÜvÜÆÌwÓÜáÊÜ ¹àÃܨæãÙÜÄPæàÓÜÄ¿ááí' GíŸ ËÊÜÃÜOæ¿á®Üá° ¯àw¨Ýª®æ. Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨Üá AíQñÜ®ÝÊÜáÊݨÜÃæ ÊÜááí©®Ü ÊÜáãÃÜá BñÜ®Ü ÊÜááS ÊÜáãÃÜá WÜá|WÜÙÜ®Üá° ¯ÃÜã²ÓÜáÊÜ ¹ÃÜá¨ÜáWÜÙÜá. B ÊÜáãÆPÜ PܥݮݿáPÜ®Ü ÊÜÂQ¤ñÜÌ¨Ü ÊÜáãÃÜá ÊÜááS ÆûÜ|WÜÙÜ®Üá° ±Üí±Ü ¯ÃÜã²Ô¨Ýª®æ. E¨ÝÃÜÊÜáÖæàÍÜÌÃÜ (BÊævæÁãÙÜÊÜáÓÜÊÜÞ®Ü Êæá¯Ô¨Ü ÊÜáÖÝÊÜá×ÊæáÁãÙÜá¨ÝÃÜ ÊÜáÖæàÍÜÌÃÜ®Üáí) GíŸÈÉ AÄPæàÓÜÄ¿á L¨Ý¿áì ÖÝWÜã ×ÄÊæá, ±ÜÅaÜívÜÊÜÞñÜìívÜ (»ÜáÊܮܻÜÊÜ®æãà¨ÜÃܨæãÙ… ±ÜÓÜÄst ñæàg¨æãÙÜ¨Ü ±ÜÅaÜívÜÊÜÞñÝìívÜ®Üáí) GíŸÈÉ ±ÜÃÝPÜÅÊÜá ÊÜáñÜᤠÓÜÖÜg ÊÜá®æãàg (PæçWæ¿á¨æ ÓæãWÜÀáÓÜáÊÜÊÜ®ÜÐÜár ÓÜÖÜg ÊÜá®æãàg®Üáí) GíŸÈÉ Óèí¨Ü¿áì D FÃÜá WÜá|WÜÙÜá ±Üí±Ü G£¤ ÖæàÚ¨ÜíñÜÖÜÊÜâ. CÊÜâWÜÙÜá Jí¨ÜÃÜ A®ÜíñÜÃÜ Jí¨ÜÃÜíñæ EñܤÃæãàñܤÃÜÊÝX ÊæáàÇ澿áÊÜâWÜÙæí¨Üá ±ÜÄWÜ~Ô¨ÜÃæ "ÓÜÖÜg ÊÜá®æãàg'®æíŸ ¹ÃÜá¨Üá ÊÜááSÂÊÝX ±ÜÄWÜ~ñÜÊÝWÜáñܤ¨æ. Agáì®Ü®Üá (AÄPæàÓÜÄ¿áá) ¿ÞÊÜ AÆíPÜÃÜ|WÜÙÜã Óèí¨Ü¿áì ÓÝ«Ü®ÜWÜÙÜã ÍÜêíWÝÃÜÊÜ«ÜìPÜWÜÙÜã CÆɨæ (PæçWæ¿á¨æ; PæçWæ¿å… = AÆíPÜÄÓÜá) ÊÜá®æãàg (=PÝÊÜá) ®ÝX¨Ýª®æíŸá¨Üá ±Üí±Ü®Ü ¯ÆáÊæá. AÆɨæ PÝÊÜ嬆 JÙÜWæ D ¹ÃÜá¨Ü®Üá° ŸÙÜst ÓÜí¨Ü»ÜìÊÜä ËÎÐÜrÊݨÜá¨Üá. GÃÜvÜ®æ¿á BÍÝÌÓܨÜÈÉ Agáì®Ü®Ü ¹ÃÜá¨ÜáWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÔPæãívÜá AÊÜ®Ü ÍÜÄàÃÜÓèí¨Ü¿áìÊÜ®Üá° PÜÅÊÜÞWÜñÜÊÝX ÊÜ~ìÓÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì˨æ. AÈÉ ÓÜÖÜgÊÜá®æãàg, ÓÜáÃÜñÜÊÜáPÜÃÜ«ÜÌg, PÜOÝìqàPÜ|ì±ÜäÃÜ, ÇÝqàÆÇÝÊÜá, Bí—ÅàPÜáaÜPÜÆÍܱÜÆÉÊÜ, PæàÄàPæàÚPÜí¨Ü±Üì Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ¹ÃÜá¨ÜáWÜÙÜ®Üá° ÍÜêíWÝÃܱÜäÃÜPÜ ÊÝX ŸÙÜÔPæãÙÜÛÇÝX¨æ. AÆɨæ ıÜâPÜáÃÜíWÜPÜítàÃÜÊÜ GíŸ ËàÃܱæäàÐÜPÜÊÝ¨Ü ¹ÃÜá¨Ü®Üã° ÔíÖÜPÜqñÜoÊÜá¯ÚÓÜáÊÜ Ä±ÜâPÜáÃÜíWÜ PÜítàÃÜÊÜ®Ü PÜqñÜoÊæãÆ᪠®æãàvÜáÊÜ WÝwPÝ£ì¿áÃÜ PÜOæY PÝÊÜá®Üvܪ|¨Üíñæ ¨æãwxñݤX ËáàÃÜáÊÜâ¨Ü̃ñܤñæ¿á¯àÙÜáª

®ÜáwÖÝÃÜ / 87

®ÜáwÖÝÃÜ / 88

***

ËPÜÅÊÜÞgáì®Ü Ëg¿á¨ÜÈÉ Agáì®Ü®æà ®Ý¿áPÜ. Agáì®Ü®Ü ÓÝÖÜÓÜ ±ÜÃÝPÜÅÊÜáWÜÙÜ ÊÜ|ì®æ ÓÝPÜÑr¨æ. B¨ÜÃæ BñÜ ÍÜêíWÝÃÜ ®Ý¿áPÜ®æíŸ ÓÜãaÜ®æ¿á®Üá° ±Üí±Ü®Üá PÝÊÜ嬆 Êæã¨ÜÈWæ ¯àw¨Ýª®æ. AÄPæàÓÜÄ Agáì®ÜÃÜ®Üá° ¼®Ü°ÊÝX ¯ÃÜã²Ô¨Ü ±Üí±Ü®Üá PÝÊÜ嬆 BÃÜí»Ü¨ÜÈÉ AÄPæàÓÜÄ¿á ÓÜᤣÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ®ÝÆáR ±Ü¨ÜÂWÜÙÜ®Üá° Êæã¨ÜÈWæ ŸÃ橨Ü᪠A¨ÜÃÜÇæãÉí¨Üá ×àX¨æ. ÓÜÖÜg¨Ü aæÈÌ®æãÙ… ÃÜ£¿á ÓæãàÆ¨Ü PæàÚPæÁãÙ… ±æä¨ÜÙÜ᪠ÓÜ ¯°×ñÜÊ毱ܳ ±ÜäÊÜìÍÜá»ÜÆûÜ|¨æàÖܨæãÙܳ®ÝÙÜ᪠ÓÜí ¨Ü×PÜoPܱÜÅÓݨܨæ ÊÜá®æãàg®ÜáÊÜáí WæÇæÊÜí¨Ü®ÝWÜÙÜáí ÓÜÖÜgÊÜá®æãàg®æÊÜáXàWæ ËbñÜÅ ÃÜñæãàñÜÕÊÜíWÜÙÜí (ËPÜÅÊÜÞgáì®Ü Ëg¿áí, 1&4)

ÓÜÖÜgÊÝ¨Ü aæÆáÊÜâ, ÃÜ£¿á ÓæãàÆ¨Ü PæàÚPæ, A±ÜäÊÜì ÍÜá»ÜÆûÜ|¨æàÖܨæãÙÜá³, PÝÊÜá®Ü®Üã° Wæ¨Üªí£ÃÜáÊÜ "ÓÜÖÜgÊÜá®æãàg'®Üá "ËbñÜÅÃÜñæãàñÜÕÊÜ'WÜÙÜ®Üá° D¿áÈ GíŸ ±Üä£ì ÍÜêíWÝÃÜPæàí©ÅñÜÊÝ¨Ü ±ÝÅ¥Üì®æ¿á®Üá° CÈÉ ±Üí±Ü®Üá ÊÜÞwÃÜáÊÜâ¨Üá ÍÜêíWÝÃܱÝÅ«Ý®Ü嬆 ÓܳÐÜr ÓÜãaÜ®æÁáà BX¨æ. ***


¸æàÃæ¿áÆÉ Gí¨æ¯ÔPæãívÜá ±ÝÅbà®Ü PÝÊÜÂWÜÙÜ®æ°ÆÉ ±ÜÃÝiñÜÊܮݰX ÊÜÞw¨ÜáÊÜâ (Öæãvæ¨Üá ÖÝQ¨ÜáÊÜâ)'' C¨Üá ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ÊÜÞvÜÇÝWÜáÊÜ A¥Üì. (®æãàwÄ & ±Üí±Ü»ÝÃÜñÜí & WܨÝ®ÜáÊÝ¨Ü & G®…. A®ÜíñÜÃÜíWÝaÝÃ…, PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜÄÐÜñÜá¤, ÊÜáÃÜá ÊÜáá¨ÜÅ| 2002, ±Üâ. 705). ±ÜíwñÜ ÊÜááÚ¿á £ÊÜᾱܳ¿á®ÜÊÜÃÜá C¨ÜQRíñÜ ¼®Ü°ÊÝ¨Ü ÄࣿáÈÉ A¥Üì ÊÜÞwÃÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ ±Üâ©¨Ü gÓÜí... CñÝ©WÜÙæÆÉ ±Üí±Ü®æà ŸÃæ©ÃÜŸÖÜá¨Ý¨Ü ×í©®Ü PÝÊÜÂWÜÚWæ A®ÜÌÀáÓÜáñܤÊæ. ±Üí±Ü®Üá CÈÉ CñÜÃÜÃÜ PÝÊÜÂWÜÙÜ ŸWæWæ ÖæàÙÜᣤÃÜáÊÜâ¨ÜÆÉÊæí¨Üã ñܮܰ PÝÊÜÂWÜÙÜ®Üá° PÜáÄñæà ÖæàÙÜᣤ¨Ýª®æí¨Üã AÊÜÃÜ A¼±ÝÅ¿á. AÊÜÃÜá ÖæàÚÃÜáÊÜíñæ ±Üí±Ü®Üá D ×í¨æ ŸÃæ¨Ü PÝÊÜÂWÜÙæÆÉ A»ÝÂÓÜ PÝÊÜÂWÜÙÜá. B PÝÊÜÂWÜÙÜÈÉ gÓÜWÜŸº, aÜÙÜWÜŸº, AÙÜíPÜê£WÜŸº, PæçñÜWÜŸº, ¨æàÔWÜŸº, ÊÜÓÜᤠ˨æ¿á PÜŸº & D ±ÜÅPÝÃÜÊæÆÉ C¨ÜáªÊÜâ. AÊæÆÉÊÜ®Üã° A®ÜíñÜÃÜ¨Ü GÃÜvÜá PÝÊÜÂWÜÙÜá CQR Êæáqr¨ÜáÊÜâ & GíŸá¨Üá B ±Ü¨Ü嬆 A¥ÜìÊæíŸá¨Üá £ÊÜᾱܳ¿á®ÜÊÜÃÜ A¼±ÝÅ¿á. (®æãàwÄ : ®Ývæãàg ±Üí±Ü, ±ÜÅ.ÊÜáá. 1938, ±Üâ. 148&151). ËÊæàaÜ®æ¿á®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔ¨ÜÃæ Öæbc®Ü A¥Üì ÖæãÙæ¿ááñܤ¨æ. D ±Ü¨ÜÂÊÜ®Üã° ÊÜááí©®Ü ±Ü¨ÜÂÊÜ®Üã° JqrWæ ñæWæ¨ÜáPæãívÜá A¥Üì ÊÜÞvܸæàPÜá. ÊÜáᯰ®Ü PÜŸºWÜÙÜ®Üá° ÓÜÊÜáÓܤ »ÝÃÜñÜ & B©±ÜâÃÝ|WÜÙÜá CQR ÊæáorÆá PÝÃÜ|Êæà®Üá? D ±ÜÅÍæ°Wæ EñܤÃÜ ÊÜááí©®Ü ±Ü¨Ü¨ÜÈÉ ¨æãÃÜPÜáñܤ¨æ. ÇèQPÜÊܮݰWÜÈ BWÜËáPÜÊܮݰWÜÈà ×í©®Ü PÝÊÜÂWÜÙÜá ¸æÙÜWÜáÊÜí£ÃÜÈÆÉ. B¨Üá¨ÜÄí¨Ü CÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¸æÙÜWÜáÊÜ ±Üí±Ü®Ü PÝÊÜÂWÜÙÜá B PÝÊÜÂWÜÙÜ®æ°ÆÉ CQR Êæáqr¨ÜáÊÜâ GíŸá¨Üá ÓÜÖÜgÊÝX £Ú¿ááñܤ¨æ. Êæã¨ÜÆ ±Ü¨Ü嬆 A¥ÜìÊÜâ ×àWÝWÜáñܤ¨æ : ""(®Ý¿áPÜ®Ü) ñÜáí¹¨Ü ¿áÍÜÓÜáÕ (A¥ÜÊÝ) ÊÝÂ²Ô¨Ü aÜÆ (A¥ÜÊÝ) Óèí¨Ü¿áì (A¥ÜÊÝ) ®Üvæ¨Ü ®ÜvÜñæ GíŸá¨Ü®Üá° ÖæàÚ¨ÜÃæ (A¨Üá) PÝÊÜÂÊæà? (A¥ÜÊÝ ËË«Ü ÍÝÓÜ÷WÜÙæà Êæã¨ÜÇݨÜ) ÊÜÓÜá¤Ë¨æ¿á®Üá° (±Ü¨ÜÂÃÜã±Ü¨ÜÈÉ PÝÊÜÂÊæí¨Üá) ÖæàÚ¨ÜÃæ (A¨Üá) PÝÊÜÂÊæà? (AÆÉ) Êæã¨ÜÆá (D ×í¨æ) AÊÜâ (PÝÊÜÂWÜÙæíŸÊÜâ) ÖÝX¨ÜáªÊÜâ. PÝÊÜÂÊæí¨ÜÃæ CÊÜâWÜÚXíñÜ ÖæãÃÜñݨÜá¨ÜÆÉ¨æ ¸æàÃÜÆÉÊæ®Ü°Æá Êæã¨Ü騆 GÆÉ PÝÊÜÂWÜÙÜ®Üã° ÓÜÊÜáÓܤ »ÝÃÜñÜ B©±ÜâÃÝ|WÜÙÜá CQR Êæáqr¨ÜáÊÜâ.'' ×àWæ CÊæÃÜvÜá CQR ÊæáorÆá PÝÃÜ| AÊÜâ ÇèQPÜ BWÜËáPÜWÜÙÜ®Üá° ¸æÙÜWÜᣤ¨Ü᪨Üá. ÇèQPÜ ÊÜáñÜᤠBWÜËáPÜWÜÙæíŸáÊÜâ GÐÜár ÊÜááSÂÊæíŸá¨Ü®Üá° ±Üí±Ü®Üá "¸æÙÜWÜáÊæ¯ÈÉ' GíŸ ±Ü¨Ü¨ÜÈÉ ÓܳÐÜr±ÜwԨݪ®æ. B ±Ü¨Ü¨ÜÈÉ "Êæá¿áÂÄWæãÙÜá£Ãæ' GíŸ ÍÜŸª ±ÜÅÁãàWÜ ÊÜÞw¨Ýª®æ. D Êæá¿å… ÊÜáñÜᤠAÓÜá GíŸáÊÜâ ÇèQPÜ BWÜËáPÜWÜÚWæ A®ÜÌÀáÓÜá ÊÜíñÜÖÜÊÜâ. AÊÜâ D Ä࣠CÊæ : Êæá¿å… & AÓÜá ÇèQPÜ & BWÜËáPÜ ÓÜÊÜáÓܤ »ÝÃÜñÜ & B©±ÜâÃÝ| ÊÜáÖݱÜÅŸí«Ü ±Üí±Ü®æà ÖæàÚ¨Üíñæ Êæá¿å… ÊÜáñÜᤠAÓÜá GÃÜvÜã ÓæàÄ ÊÜá®ÜáÐÜ ÓÜÌÃÜã±Ü. ÖÝWæÁáà ®ÜáwÖÝÃÜ / 85

AÊÜ®Ü D ÇèQPÜ (=ÍÜêíWÝÃÜ), BWÜËáPÜ (=ÍÝíñÜ) GÃÜvÜã ÓæàÄ ±Üä|ì PÝÊÜÂñÜÌ. D GÃÜvÜã PÝÊÜÂWÜÙÜ®Üá° ±ÜÃÜÓܳÃÜ ±ÜäÃÜPÜÊÝX iàÊÜ®Ü¨Ü ±ÜÅÊÜ꣤ ¯ÊÜ꣤ ÊÜÞWÜìWÜÙÜ ±ÜÅ£¯— ¿ÞX ñæ W Ü ¨ Ü á Pæ ã ÙÜ Û ¸æ à Pæ í Ÿá¨æ à ±Ü í ±Ü ® Ü ÖÝ©ìPÜ BÍÜ ¿ áÊæ í Ÿ ¯|ì¿áPæ R ŸÃÜŸÖÜá¨ÝX¨æ. (¯ÊÜ꣤ ÊÜÞWÜìÊÜâ ±ÜÅÊÜ꣤ ÊÜÞWÜìQRíñÜ ÊæáàȮܨæíŸá¨Üá »ÝÃÜ£à¿á bíñÜ®æ¿áÈÉ J²³PæãívÜá Ÿí¨Ü ËaÝÃÜÊݨÜá¨ÜÄí¨Ü ±Üí±Ü®Ü A¼±ÝÅ¿á¨ÜÈÉ B©±ÜâÃÝ|ÊÜâ ÊÜááSÂÊÝ¨Ü PÜꣿÞX¨Ü᪠ËPÜÅÊÜÞgáì®Ü Ëg¿áÊÜâ A¨ÜPæR ±ÜäÃÜPÜ ÊݨÜá¨ÝX¨æ. ®ÝÊÜâ Cí¨Üá ÇèQPÜ ¨ÜêÑrÀáí¨ÜÇæà ËÊæàaÜ®æ ®ÜvæÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü Öæ b c ® Ü GÆÉ ËÊÜ á Íæ ì WÜ Ù Ü á ËPÜ Å ÊÜ Þ gáì®Ü Ëg¿áÊÜ ® æ ° à ÊÜ á áS PÜ ê £¿ÞXÔ PæãíwÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° EÇæÉàUÓܸæàPÝX¨æ. ***

B©±ÜâÃÝ|¨ÜÈÉ ÍÝíñÜ ÃÜÓÜÊæà Pæàí©Åà¿áÊݨÜá¨æíŸá¨Ü®Üá° ±Üí±Ü®Üá PÝÊÜ嬆 AíñܨÜÈÉ ±ÜÅPÝÃÝíñÜÃÜÊÝX £ÚԨݪ®æ. ÃÜÓÜ»ÝÊæäà±æàñÜ «ÜÊÜÞìÊÜáêñÜ ÃÜÓÜÊÜá¿á¨æãÙ… NãàÃÜ ÓÜíÓÝÃÜ ®Ý®Ý ÊÜÂÓÜ®ÜÊÜâÂbf£¤ÁãÙ… «ÝËáìPÜ g®Üg¯ñÝ®Üí¨Ü ÓÜí¨æãàÖÜ˨Ý ÃÜÓܨæãÙ… ÓÜíÓÝÃÜÓÝÃæãà¨Ü¿á ËÃÜbñܨæãÙ… ÊÝWÜÌ«Üã ÊÜáá¨æÅÁãÙ…ÊÜáá ©ÅÔ ¯í¨Üñݤ©£à¥æàìÍÜÌÃÜ®Ü aÜÄñܨæãÙ… ÊÝPÜ ÊÜÞ~PÜÂPæãàÍÜí (B©±ÜâÃÝ|í 16&80)

D ±Ü¨Ü¨ÜÈÉ ŸÃÜáÊÜ "«ÜÊÜÞìÊÜáêñÜÃÜÓÜ'ÊÜâ "ÃÜÓÜ»ÝÊæäà±æàñÜ'ÊÝXÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° G£¤ ÖæàÙܸæàPÜá. C¨Üá ÍÝíñÜ ÃÜÓÜÊÜ®æ°à E¨æªàÎst ÊÜÞñÝX¨æ. ÖÝWæÁáà "«ÝËáìPÜ g®Ü g ¯ñÝ®Ü í ¨Ü ÓÜ í ¨æ ã àÖÜ Ë ¨ÝÂÃÜ Ó Ü ' GíŸá¨Ü ã ÍÝíñÜ ÃÜ Ó Ü Ê Ü ® æ ° à E¨æ ª à ÎÔ ÖæàÚ¨Üá¨ÝX¨æ. C¨ÜPæR ±ÜÅ£¿ÞX ËPÜÅÊÜÞgáì®Ü Ëg¿á¨Ü AíñܨÜÈÉÃÜáÊÜ ±Ü¨ÜÂWÜÙÜá ÍÜêíWÝÃÜ ÓÜíŸí—¿Þ¨Ü ËÊÜÃÜWÜÙÜ®æ°à ¯àvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯ÓܸæàPÜá. ±Üâ©©Ãæ ÃÝWÜÊÜááPæì ±æäÓÜÊæào¨ÜÆí±ÜâWÜÙæÆÉÊæãà©¨Ü Xì¨ÜÃÜ®Üá¿ÞÀáWÜÙæYÓæÊÜâ¨ÝÃÜWÜá|í ÓÜPÜÙÝÊܯàÍÜÌÃÜ WÜì¨Üq®ÜÙÜáPæì »ÜêñܯÊÜÖÜPæR aܨÜáÃ… WÜ~PÝg®ÜPæR PÜáí ¨Ü¨æ ®æÆÔPæìÀáà ÊÜá×ñÜÙÜPæR ÊÜá©à¿á PÜ꣱ÜÅŸí«Ü©í PÜÃÜÊÜáÙÜRñÜáì ÓÜÊÜáÓܤ »ÝÃÜñÜPÜ¥ÝÓÜíŸí«ÜÊÜáí ¸ÝiÓÜÇ… ŸÃæ¿áÇ… PæàÙÜÇæãvÜaÜáìÊÜíWÜËá¨ÜÃæãÙ… ñܯ°ÐÜrÊܱܳ®Ü°ÊÜáá ñܤÃÜÊÜáPÜRí «Üê£ ñÜáÑr ±ÜâÑr Ë»ÜÊÜí Óè»ÝWÜÂËáÐÝríWÜ®Ý ÓÜáÃÜñÜí PÝí£¿áWÜáí£ ÍÝí£ Ë»ÜÊÜí »Ü¨ÜÅí ÍÜá»Üí ÊÜáíWÜÙÜí (ËPÜÅÊÜÞgáì®Ü Ëg¿áí, 14&63&65).

®ÜáwÖÝÃÜ / 86


±Üí±Ü®Üá ñܮܰ PÝÊÜÂÊÜÞWÜìÊÜ®Üá° ÇèQPÜÊæí¨Üã, BWÜËáPÜÊæí¨Üã GÃÜvÝX ËíWÜwÔ PæãívÜ®æí¨Üã ÇèQPÜ PÝÊÜÂÊÝX "ËPÜÅÊÜÞgáì®Ü Ëg¿á'ÊÜ®Üá° BWÜËáPÜ A¥ÜÊÝ «ÝËáìPÜ PÝÊÜÂÊÝX "B©±ÜâÃÝ|'ÊÜ®Üã° ŸÃæ¨Ü®æíŸá¨ÝX¿áã GÆÉÃÜã £Ú¨Ü ËÐÜ¿á ÊÝX¨æ. C¨ÜPæR BñÜ®Ü ËPÜÅÊÜÞgáì®Ü Ëg¿á ÊÜáñÜᤠB©±ÜâÃÝ| Gí¸æÃÜvÜá PÝÊÜÂWÜÙÜá ¨æãÃæ£ÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, BñÜ®æà ŸÃæ¨Ü D PæÙÜX®Ü ±Ü¨ÜÂÊÜä PÝÃÜ|ÊÝX¨æ. ¸æÙÜWÜáÊæ¯ÈÉ ÇèQPÜÊÜá®ÜÈÉ i®ÝWÜÊÜáÊÜáí ÓÜÊÜáÓܤ »Üã ñÜÙÜPæ ÓÜÊÜáÓܤ »ÝÃÜñÜÊÜááÊÜÞ©±ÜâÃÝ|ÊÜááÊæáí¨Üá Êæá¿áÂÓÜí WæãÙÜá£Ãæ ±Üä|᪠±Üä|ª ñæĨæãí¨ÜÃÜá©íWÜÙæãÙæãí¨Üá ÊÜáãÃÜá £íWÜ ÙæãÙæ ÓÜÊÜÞ²¤¿Þ¨Üá¨æ®æ Ÿ~¡Ô¨Üí PÜËñÝWÜáOÝ|ìÊÜí (ËPÜÅÊÜÞgáì®Ü Ëg¿áí 14&60)

ñÜ®æ°vÜÃÜá PÜê£WÜÙÜ ŸWæWæ "ÊÜáᯰ®Ü PÜŸºÊÜá®æÆÉ ËáQR Êæáqr¨ÜáÊÜâ ÓÜÊÜáÓܤ»ÝÃÜñÜ ÊÜ á áÊÜ Þ ©±Ü â ÃÝ| ÊÜ á ÖÝ±Ü Å Ÿí«Ü Ê Ü á áí' (Ë.Ë. 14&59) Gí¨Ü á BñÜ ® æ à ÖæàÚPæãíw¨Ü᪠CÊæÃÜvÜã PÜê£WÜÙÜá "ÊÜáÖݱÜÅŸí«Ü' A¥ÜÊÝ "ÊÜáÖÝPÝÊÜÂ'WÜÙæí¨Üá BñÜ®Ü A¼±ÝÅ¿áÊæí¨Üá ÓܳÐÜrÊÝWÜáñܤ¨æ. PÝÊÜÂWÜÙÜ PÜáÄñÜá ÇèQPÜ & BWÜËáPÜWÜÙæíŸ ¸æà«ÜÊÜ®Üá° BñÜ ® æ à Öæ à ڨݪ ® æ ® Ü á ° Ê ÝWÜ A¨Ü Ã Ü A¥Ü ì Êæ à ®æ í Ÿá¨Ü ® Ü á ° D ×®æ ° Ç æ À áí¨Ü Ç æ à WÜÊÜá¯ÓܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. ÇèQPÜÊÜ®Üá° ¸æÙÜWÜáñæ¤à®æ, i®ÝWÜÊÜáÊÜ®Üã° ¸æÙÜWÜáñæ¤à®æ GíŸ ÊÜÞñÜáWÜÚWæ "PÝÊÜÂ'¨Ü ×®æ°ÇæÀáí¨Ü A¥ÜìÊæà®Üá? ÇèUPÜ PÜ¥ÝÊÜÓÜá¤, i®Ü±ÜâÃÝ| ÊÜÓÜᤠCÊÜâWÜÙÜ®Üá° B¿á᪠PÝÊÜ ÃÜbÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¸æÙÜWÜáÊÜâ¨æíŸá¨ÜÐÜár ÊÜÞñÜÅÊæà A¥ÜìÊæà? ¸æàÃæà®Ý¨ÜÃÜã ËÍæàÐÝ¥ÜìWÜÚÊæÁáà? ±ÜÅ£ ÍÜŸªÊÜ®Üã° ÁãàbÔÁáà PÜËñæ¿áÈÉÄÓÜáÊÜ ×ñÜËáñÜÊÜáê¨ÜáÊÜaÜ®Ü (B©±ÜâÃÝ|í 1&29) GíŸ ×ÄÊæá¿ááÙÜÛ ±Üí±Ü®Üá ¿ÞÊÜâ¨æãí¨Üá ËÎÐÝr¥Üì¨ÜÈÉÁáà B ±Ü¨Ü ±ÜÅÁãàWÜ ÊÜÞwÃÜŸÖÜá¨ÜÆÉÊæà? D PÜáÄñÜá bí£ÓܸæàQ¨æ. PÝÊÜ嬆 Pæàí¨ÜÅÊÜä ±ÜÃÜÊÜáÆûÜ$ÂÊÜä "ÃÜÓÜ'ÊæíŸá¨Üá »ÝÃÜ£à¿á PÝÊÜÂËáàÊÜÞíÓÜPÜÃÜ ÊÜáñÜ. PÝÊÜÂÊÜáÊÜáìý®Ý¨Ü ±Üí±Ü®Üá ÇèQPÜ i®ÝWÜÊÜáÊæíŸ ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° ÃÜÓÜÊÜ®Üá° ¨ÜêÑr¿áÈÉÄÔPæãívæà ÖæàÚÃܸæàPæí¨Üá F×ÓÜáÊÜí£¨æ. ®ÜÊÜÃÜÓÜWÜÙÜÈÉ ÍÜêíWÝÃÜÊÜâ ÇèUPÜ ñ æ W æ ±Ü Å £¯—¿Þ¨Ü à æ ÍÝíñÜ Ê Ü â B«Ý£¾ P Ü ñ æ W æ ±Ü Å £¯—. ÍÝíñÜ Ã Ü Ó Ü Ê Ü ® Ü á ° hæç®Ü«ÜÊÜáìÊÜâ ËÍæàÐÜÊÝX ±ÜâÃÜÓÜRÄÔ¨æ. hæç®Ü±ÜâÃÝ|WÜÙÜÇæÉà D ÊÜÞñÜá Ÿí©¨æ. ¯®ÜWæ ÃÜÓÜÊæãí¨æ ÍÝíñÜÊæá i®æàí¨ÜÅÊÜá®ÜÊÜÞ ÃÜÓÝíŸá¯—ÁãÙÜWÜÊÜWÝ ÖÜ®ÜËá¨Üáì ËáPÜR ÃÜÓÜÊÜáí PÜ®ÜÔ®æãÙÜí ®æ®æ¿á¨ÜíñÜá ÊÜÞvæ®ÜWÜÖÝì (®ÝWÜaÜí¨ÜÅ®Ü ÊÜáÈÉ®Ý¥Ü ±ÜâÃÝ|í 10&82; ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅaÜÄñÜ ±ÜâÃÝ|í 7&42)

i®Ü¯Wæ ÍÝíñÜÊæäí¨æà ÃÜÓÜÊæíŸ ÊÜÞñÜá ®ÝWÜaÜí¨ÜÅ®Ü (A¼®ÜÊÜ ±Üí±Ü®Ü) PÜê£ ®ÜáwÖÝÃÜ / 83

WÜÙæÃÜvÜÃÜÆãÉ Ÿí©¨Ü᪠A¨Üá PæàÊÜÆ ÓÝí¨Ü¼ìPÜÊÜÆÉ. hæç®ÜPÝÊÜÂWÜÙÜÈÉ i®ÜÊÜ|ì®æ¿á ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜ®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨ÜÃæ AÊæÆÉ ÍÝíñÜ ÃÜÓÜ ±ÜÅ£±Ý¨Ü®Ü ÃÜã±Ü¨ÜÈÉÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° AÊÜÍÜÂÊÝX WÜÊÜá¯ÓܸæàPÝX¨æ. A¼®ÜÊÜ ±Üí±Ü®Ü PÜê£WÜÙÜÈÉ ÊÜÂPܤÊÝX ÖæàÙÜƳor ÊÜÞñÜá ±Üí±Ü¯Wæ ÓÜÊÜá¾ñÜÊݨÜá¨Üã BX¨æÁáíŸá¨ÜÃÜÈÉ ÓÜí¨æàÖÜËÆÉ. B©±ÜâÃÝ|ÊÜâ B©£à¥ÜìíPÜÃÜ®Ü aÜÄñæÅÁáà B¨Üá¨ÜÄí¨Ü ÓÜÖÜgÊÝXÁáà A¨Üá ÍÝíñÜ ÃÜÓÜ ±ÜÅ£±Ý¨ÜPÜ ÊÝ¨Ü PÝÊÜÂÊÝX¨æ. PÝÊܨæãÙÜWæ ËàÃÜÍÜêíWÝÃÝ© ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜá ÖÜÆ˨ܪÃÜã AÊæÆÉÊÜä ÍÝíñÜ ÃÜÓÜPæR ±ÜäÃÜPÜÊÝX¿áã ±æäàÐÜPÜÊÝX¿áã Ÿí©Êæ¿áÐær ÖæãÃÜñÜá ¸æàÃÜÆÉ. B¨Üá¨ÜÄí¨Ü ñܮܰ PÝÊܨÜÈÉ "i®ÝWÜÊÜá®ÜÊÜ®Üá° ¸æÙÜWÜáñæ¤à®æ' Gí¨Üá ±Üí±Ü ÖæàÚÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ A¥ÜìÊÜâ "ÍÝíñÜ ÃÜÓÜ ±ÜÅ«Ý®ÜÊÝ¨Ü PÝÊÜÂÊÜ®Üá° ŸÃæ¿ááñæ¤à®æ' Gí¨æà BX¨æÁáí¨Üá £Ú¿á¸æàPÝWÜáñܤ¨æ. C¨æà ËaÝÃÜ ÓÜÃÜ~¿á®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔ¨ÝWÜ "ÇèQPÜÊÜ®Üá° ¸æÙÜWÜáñæ¤à®æ' Gí¨Üá ÖæàÚ¨Üá¨Üá "ÍÜêíWÝÃÜ ÃÜÓÜ ±ÜÅ«Ý®ÜÊÝ¨Ü PÝÊÜÂÊÜ®Üá° ŸÃæ¿ááñæ¤à®æ' GíŸ A¥ÜìÊÜ®Üá° ÓܳÐÜrÊÝX ¯àvÜáñܤ¨æ. B¨Üá¨ÜÄí¨Ü GÃÜvÜá PÝÊÜÂWÜÙÜÈÉ GÃÜvÜá ÃÜÓÜWÜÙÜ®Üá° ¸æÙÜWÜáÊÜ PÝ¿áìÊÜ®Üá° ±Üí±Ü®Üá ÊÜÞw¨Ýª®æí¨Üá ÇèQPÜÊÜâ ¿ÞÊÝWÜÆã B«Ý£¾PÜPæR ±ÜäÃÜPÜ ÊÝX, B«ÝÃÜÊÝX CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÊÜáñÜᤠB«Ý£¾PÜPæR E®Ü°ñÜ Óݧ®ÜÊÜâ hæç®ÜԨݜíñÜÊÜä ÓæàĨÜíñæ GÆÉ »ÝÃÜ£à¿á bíñÜ®æWÜÙÜÈÉ ÓÜí©ÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ±Üí±Ü®Ü ¨ÜêÑr¿áÈÉ B©±ÜâÃÝ|PæR Öæbc®Ü ÊÜáÖÜñ¤Ü$Ì ÓÜí©¨æÁáí¨Üá £Ú¿á¸æàPÝWÜáñܤ¨.æ AÆɨæ ñÝ®Üá ±ÜÅ«Ý®Ü ËÐÜ¿áÊæí¨Üá £Ú¨Ü B©±ÜâÃÝ| ÃÜaÜ®æ¿á®Üá° Êæã¨ÜÆã, ËPÜÅÊÜÞgáì®Ü Ëg¿á ÃÜaÜ®æ¿á®Üá° A®ÜíñÜÃÜÊÜä AÊÜ®Üá ÊÜÞwÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨ÜÈÉ AÊÜ®Üá B«Ý£¾PÜñæWæ ÊÜáñÜᤠÍÝíñÜÃÜÓÜPæR ÊÜáÖÜñܤ$Ì ¯àwÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÊÜá®ÜWÝ|ŸÖÜá¨Üá. ÇèQPÜÊæíŸá¨Üá ÍÜÄàÃÜÊæí¨Üã, BWÜËáPÜÊæíŸá¨Üá ±ÝÅ|Êæí¨Üã GÃÜvÜã ÓæàÄ ÊÜá®ÜáÐÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌÊæí¨Üã ±Üí±Ü®Ü A¼±ÝÅ¿á˨Ü᪠A¨Ü®Üá° ËPÜÅÊÜÞgáì®Ü Ëg¿á¨Ü Pæã®æ¿áÈÉ ÓܳÐÜrÊÝX Öæàڨݪ®æ. "¸æÙÜWÜáÊæ¯ÈÉ ÇèQPÜÊÜá®ÜÈÉ i®ÝWÜÊÜáÊÜáí' Gí¨Üá ×í¨æ E¨ÝÖÜÄst ±Ü¨ÜÂPæR Êæã¨ÜÆá D ÊÜááí©®Ü ±Ü¨ÜÂ˨æ: ±Üâ©¨Ü gÓÜí ±æä¨ÜÙܪ aÜÙÜÊæãí©¨ÜÙÜíPÜê£ PæçñÜ ¨æàÔÁáí Ÿá¨Ü®æ®æ ÊÜÓÜá¤Ë¨æÂÁá®æ PÜŸºÊæá ÊÜáá®Ü°ÊÜáÊÜí£ÊÜÆÉ¨Ü ÆÉ¨æ ±æÃÜËÆÉ PÜŸºÊæá®æ ÊÜáᯰ®Ü PÜŸºÊÜá®æÆÉËáQR Êæá qr¨ÜáÊÜâ ÓÜÊÜáÓܤ »ÝÃÜñÜÊÜááÊÜÞ© ±ÜâÃÝ| ÊÜáÖݱÜÅŸí«ÜÊÜááí (ËPÜÅÊÜÞgáì®Ü Ëg¿áí, 14&59)

D ±Ü¨ÜÂPæR ÊÜÞvÜÇÝ¨Ü Jí¨Üá A¥Üì ×àWæ & ""PÜãwPæãíwÃÜáÊÜ ¿áÍÜÓÜáÕ, ÊݱܤÊÝ¨Ü KgÓÜáÕ A¥ÜÊÝ PÝí£, ÓæàÄPæãíwÃÜáÊÜ AÆíPÝÃÜ, ¨æàÔ ÃÜaÜ®æÁáíŸá¨Ü®æ°à ±ÜÅ«Ý®Ü ÊÜÓÜá¤WÜÙܮݰX EÙÜÛ PÝÊÜÂWÜÙÜá ˨æÂXíñÜ ÊÜÞ®ÜÂÊݨÜáÊÜâ. AÊÜÆɨÜÊÜâ PÝÊÜÂÊæà AÆÉ. D »ÝÃÜñÜÊÜä B©±ÜâÃÝ|ÊÜä AÊÜâWÜÙÜ ÖÝXÃܨæ ÊæáàÇæ ÖæàÚ¨Ü WÜá|WÜÙÜÆÉ¨æ ®ÜáwÖÝÃÜ / 84


ñÜ á ÊÜ á PÜ ã Ä®Ü Jí¨Ü á PÝ¿áìPÜ Å ÊÜ á Pæ R ÓÝPÜ Ð Ü á r ÊÜ á áí¨ÝXÁáà ÖæãàX¨ÜªÃÜá. ÓÜíhæ I¨ÜPæR ÓÜ»æÁáí¨Üá WæãñݤXñÜá¤. I¨ÜãÊÜÃæ B¨ÜÃÜã BÃÜí»ÜÊÝWÜáÊÜ ÆûÜ|ËÆÉ. ÓÝPÜÐÜár PÝ¨Ü ÊæáàÇæ ÃÝgÃÜñÜ°í JŸº ÓÜíZoPܮܮÜá° PÜÃæ¨Üá ""ÓÜÊÜá¿á ËáàÄñÜÇÝÉ?'' Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. A¨ÜPæR BñÜ, ""Öè¨Üá ÓÝÃ…, H®Ý¾væãà¨Üá, ®ÜÊÜá¾ bà´… WæÓ…r & Ëá¯ÐÜãó ¸æíWÜÙÜãįí¨Ü ŸÃæºàPÝX¨æ. C®æã°í¨Üá ÖÜñÜᤠ¯ËáÐÝ ÓÝÃ…'' Gí¨Ü. A¨ÜPæR ÃÝgÃÜñÜ°í ñÜ|¡WÝX ""®Ü®ÜWæ ¯ÊÜá¾ PÜÐÜr A¥Üì BWܤ¨æ. Ëá¯ÐÜó®Üá° ¹væãà ÖÝXÆÉ. ¯àÊÜâ ¸æíWÜÙÜãįí¨Ü ŸÃæãà Ëá¯ÐÜó®Üá° PÝ¿Þ¤ CÄ. ®Ý®Üá ¸æíWÜÙÜãÄWæ ÖæãàWæãà ŸÓ… PÝÁá¤à®æ'' Gí¨Üá bàÆÊÜ®Üá° ŸWÜÈWæàÄÔ ñÜáÊÜáPÜãÃÜá ŸÓ… ¯Çݪ|PæR ÖæãÃÜpæà Öæãà¨ÜÃÜá ÃÝgÃÜñÜ°í!

±Üí±Ü»ÝÃÜñÜ & PæÆÊÜâ JÙÜ®ã æ àoWÜÙáÜ

C¨ÜPÜãR ÊÜááíaæà®æà ŸÃܸæàPÝXñݤ! JÊæá¾ ÃÝgÃÜñÜ°í ñÜÊÜá¾ QÄÊÜáWÜÙÜá ÎÅàÆñݮܮÜá° PÜÃæ¨Üá Jí¨Üá PÝWÜ¨Ü aÜãÃÜá ñæãàÄÔ¨ÜÃÜíñæ. A¨ÜÃÜÈÉ ×àXñÜᤠ: ±Ü¨ÜË E¨æãÂàWÜ, ÃÝg ÓÝ×ñÜ APÝvæËá ±ÜÅÍÜÔ¤, vÝPÜrÃæàp…, A«ÜÂûÜ, WèÃÜÊÜ«Ü®Ü, ÊÜáÃÜ|. ÊÜáWÜÙÜá ñÜí¨æ¿á ÊÜááS ®æãàw¨ÜÙÜá. BWÜ ÃÝgÃÜñÜ°í, ""®Ü®… iàÊܮܨÜÈÉ ±ÜÅ£Áãí¨Üã ÖÝÂWæ ñÜvÜÊÝX ŸíñÜá A®æã°à¨Ü®Ü° ŸÄà¸æàPÜãíñÜ C©ªà¯. ®Ý®Üá wXÅ¿á®Üá° ±Üvæ¨ÝWÜ "D Êæã¨ÜÇæà ÔWܸæàPÝXñÜá¤' AíñÜí¨ÜáÅ g®Ü. ®èPÜÄ Ÿí¨Ü ÊæáàÇæ A¨Ü®æ°à ÊÜáñæ¤ ÖæàÚ¨ÜáÅ. ÃÝg±ÜÅÍÜÔ¤ Ÿí¨ÝWÜ, vÝPÜrÃæàp… ƼԨÝWÜ, ""¯ÊæáY CÊæÇÝÉ D Êæã¨æÉà ÔWæºàPÝXñÜá¤'' AíñÜí¨ÜáÅ. 1978ÃÜÈÉ ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨Ü A«ÜÂûÜ ±Ü¨ÜË Ÿí¨ÝWÜãÉ, C£¤àaæWæ WèÃÜÊÜ «Ü®Ü ÔPÜᤠAíñÜ PæàÙݪWÜãÉ ÊÜáñæ¤ A¨Ü®æ°à ÖæàÙÜ᪆. D Ä࣠ÖæàÙæãà¨Üá ®ÜÊÜå… g®ÜPæR GÐÜár A»ÝÂÓÝX¨æ AíñÜí¨æÅ ®Ü®ÜWæ ÓÝÊÜâ Ÿí¨ÝWÜãÉ "C¨ÜPæR ÊÜááíaæà®æà ŸÃæºàPÝXñÜá¤' AíñÜ ÖæàÚÁáà ÖæàÙݤÃæ'' Gí¨ÜÃÜíñæ! vÝ. ±Ý¨æàPÜÆáÉ ËÐÜá¡»Üor ±ÝÅaÝ¿áìÃÜá; ˨ÝÌíÓÜÃÜá "«Ý£Å' Aíaæ : BñÝÅw EvÜá² iÇæÉ & 576 123, EvÜá² ñÝÆãPÜá & : 9448986527

®ÜáwÖÝÃÜ / 81

B©±ÜâÃÝ|¨ÜÈÉ ±Üí±Ü®Üá ñܮܰ ×ÄÊæá¿á ¹ÃÜá¨ÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÜPÝÃÜ|ÊÝX ËÊÜÄÓÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì ¨ÜÈÉ "C¨Üá ¯aÜcí ±æäÓÜñÜ|ìÊÜí¸æãÆ£WÜí¼àÃÜí PÜËñÜÌí gWܨÜPÜR¨ÜÄí¨Üí PÜËñÝWÜáOÝ|ìÊÜí' (B© ±ÜâÃÝ|í 1&23) Gí©¨Ýª®æ. A|ìÊÜ ¨Üíñæ (ÓÜÊÜáá¨ÜŨÜíñæ) ¯ñÜÂÊÜä PÝÊÜÂÊæíŸá¨Üá ÖæãÓÜñæà BXÃÜáñܤ¨æí¨Üá PÝÊÜ ÓÝÊÜÞ®ÜÂPæR C¨Ü®Üá° Öæ a Ýc X A®Ü Ì ÀáÔ Öæ à ÙÜ Ç ÝWÜ á ÊÜ â ¨Ý¨Ü Ã Ü ã ±Üí±Ü®Üá D ÊÜÞñÜ®Üá° ÖæàÚPæãívÜá¨Üá ñܮܰ PÝÊÜ ÊÜ®Üá° PÜáÄñæà BX¨æ. BñÜ®Üá ÖæÊæá¾Àáí¨Ü D ÊÜÞñÜ®Üá° ÖæàÚPæãíw¨ÜªÃÜã B ÖæÊæá¾Wæ BñÜ AÖÜì®æà BX¨Ýª®æí¨Üá PܮܰvÜ¨Ü Ë¨ÜÌñ…ÇæãàPÜ J²³ ¨ æ . B¨Ü á ¨Ü Ä í¨Ü AÊÜ ® Ü PÝÊÜ Â ÊÜ ® Ü á ° ¿ÞÊÝWÜÆã ÖæãÓÜ ¨ÜêÑrÀáí¨Ü ®æãàvÜÆá ÓÝ«ÜÂ˨æ; A¥ÜÊÝ BñÜ®Ü PÝÊÜÂÊÜ®Üá° K©¨ÝWÜÇæÆÉ AÈÉ Jí¨ÜÆÉ Jí¨Üá Äࣿá ÖæãÓÜ bíñÜ®,æ ÖæãÓÜ A¼±ÝÅ¿á, ÖæãÓÜ ÓÝÌÃÜÓÜ G¨Ü᪠ñæãàÃÜÆá ÓÝ«Ü Â Ë¨æ . B ¨Ü ê Ñr À áí¨Ü ±Ü í ±Ü ® Ü "ËPÜÅÊÜÞgáì®Ü Ëg¿á'ÊÜ®Üá° K©¨ÝWÜ ÖæãÙæ¨Ü PæÆÊÜâ ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° "PæÆÊÜâ ®æãàoWÜÙÜá' GíŸ D ŸÃÜÖܨÜÈÉ ¯ÃÜã²ÓÜÇÝX¨æ. ***

®ÜáwÖÝÃÜ / 82


Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜáÊÜíñæ WæãàWÜÃæ¨Ü. ÊæáàÐÜáó "¿ÞPæãà AÐÜár¨Üª ÖæÓÜáÅ' Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜã Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜÆá J²³¨ÜÃÜá. ÊÜáÃÜá©®Ü CíXÉÐ… ÊæáàÐÜáó ÖÝgÄ ±ÜâÓܤPÜ¨Ü ñæÃæ¨Üá "ÃÝg¿áÂíWÝÃ…' Gí¨Üá ÖæÓÜÃÜá PÜÃæ¨ÜÃÜá. ÃÝg PæàÚ¨ÜÃÜã ËáÓÜáPÝvÜÈÆÉ. ÊÜáñæ¤ PÜÃæ¨ÜÃÜá. ‘Why don’t you answer?’ Gí¨Üá PæàÚ¨ÜÃÜá. ÃÝg "®Ü®Ü° ÖæÓÜáÅ PÜÃæ©ÇÝÉ ÓÝÃ…' Gí¨Ü. ÊæáàÐÜáó PÜ|¡ÃÜÚÔ ®æãàw¨ÝWÜ PÜíWæãÚÓÜᣤ¨æ & i.². ÃÝgÃÜñÜ°í A¿áÂíWÝÃ…' GíŸ ÓÜá©àZì ®ÝÊÜá«æà¿á! WÜáoár £Ú©¨Üª ÊÜáPÜRÙæÆÉ WÜqr¿ÞX ®ÜPÜRÃÜá. ÊÜááí¨æ ÃÝg PÝÇæài®ÜÈÉ K¨Üᣤ¨ÝªWÜ JŸº A«Ý±ÜPÜÃÜá, "CÐÜár¨Üª ÖæÓÜÃÜá ¸æàvÜ. i.². ÃÝgÃÜñÜ°í AÐærà ÓÝPÜá' Gí¨Üá A¨Ü®Üá° ÊæãoPÜá ÊÜ Þ w¨Ü Ã Ü á . ¨ÝSÇæ ¿ áÈÉ ÃÝgÃÜ ñ Ü ° í A¿áÂíWÝÃ… Gí¨æ à EÚÀáñݨÜÃÜã AÊÜÃÜ ŸÃÜÊÜ~Wæ¿áÆãÉ, g®ÜÃÜ ¸Ý¿áÆãÉ "i.². ÃÝgÃÜñÜ°í' GíŸá¨æà PÝ~ÔPæãíwñÜá, ®ÜÈÀáñÜá. ±ÜâÓܤPÜ »ÝÃÜÊàæ ? ÃÝgÃÜñÜ°í ¸æíWÜÙÜãÃÜÈÉ KvÝvÜáÊÝWÜÇæÆÉ AÊÜÃÜ ÖæWÜÆÈÉ ±ÜâÓܤPÜ ñÜáí¹¨Ü bàÆÊæäí¨Üá ñÜãWÜáÊÜâ©ñÜá¤. JÊæá¾ JŸº A¼ÊÜÞ¯à ÎÐÜ PæàÚ¨Ü & ""ÓÝÃ… ¯ÊÜáWæ D ±ÜâÓܤPÜ bàÆ »ÝÃÜ BWæãàÇæÌà?''. A¨ÜPæR ¸Ý|¨Üíñæ ŸíñÜá ÃÝgÃÜñÜ°í EñܤÃÜ : ""¿ÞÊæäñÜᤠ®Ü®ÜWæ ±ÜâÓܤPÜ »ÝÃÝ BWÜáñæã¤à BÊæäñæ¤à ®Ý®Üá »ÜãËáWÜã »ÝÃÜ BWæ¤à®æ!'' GÃÜvÜá ŸWæ¿á ±ÜâÓܤPÜ ÃÝgÃÜñÜ°í BWÝWÜ ÖæàÙÜáÊÜâ©ñÜᤠ""®ÜÊÜá¾ÈÉ GÃÜvÜá ŸWæ¿á ±ÜâÓܤPÜWÜÚÊæ. Jí¨Üá ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° PæçñæãÙæ¨Üá ÊÜááor¸æàPÜá. ÊÜáñæã¤í¨Ü®Üá° ÊÜááqr¨ÜÃæ PæçñæãÙæ¿á¸æàPÜá!'' AûÜÃܱÜÆÉo & ÍæÉàÐÝ¥Üì ÃÝgÃÜ ñ Ü ° í AûÜ Ã Ü ± Ü Æ É o ÊÜ Þ w¿áã Íæ É à ÐÝ¥Ü ì ¨Ü Æ ãÉ ÍÜ Ÿ ª ±ÜÅÁãàXÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ¯±Üâ|ÃÝX¨ÜªÃÜá. Jí¨æÃÜvÜá E¨ÝÖÜÃÜOæ!

IÊÜñÜᤠPÜÊÜÞ®ÜáWÜÙÜ ÓæàñÜáÊæ. A¨Üá PܮܰwWÜÃÜ®Üá° ‘Come On’ Gí¨Üá Pæç¹àÔ PÜÃæ¿áᣤ¨æ! ÊÜÞPÜáì & ÄÊÜÞPÜáì ˨ݦìWæ ±ÜÄàûæ¿áÈÉ ŸÃÜáÊÜ ÊÜÞP…ì AÆÉ, Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ PæàÙÜáÊÜ "ÄÊÜÞP…ì' ÊÜááS BWܸæàPÜá. C¨Üá Pass on ÊÜÞvæãàPæ CÃæãà¨ÜÆÉ 1966ÃÜÈÉ ÍÜÅÊÜ|¸æÙæãYÙܨÜÈÉ ÎÅà ¸ÝÖÜáŸÈ ÓÝÌËá ÊÜáÖÝ ÊÜ á ÓÜ ¤ P ݼÐæ à PÜ ®æ Ã Ü Ê æ à ĨÝWÜ BPÝÍÜ Ê Ý~WÝX ËàûÜ P Ü ËÊÜ Ã Ü O æ ¯àvÜáÊÜâ¨ÜPÝRX ÃÝgÃÜñÜ°í ¯¿ááPܤÃÝX¨ÜªÃÜá. AÊÜÄWæ ÓÜÖÜPÝÄ¿ÞX ÖÜí±Ü ®ÝWÜÃÝg¿á®ÜÊÜĨܪÃÜá. CŸºÄWÜã WèÃÜÊÜ ±ÜÅÊæàÍÜ ±ÜñÜÅ (Pass) WÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÇÝXñÜá¤. ÃÝgÃÜñÜ°í Jí¨Üá ©®Ü ÊÜááí¨ÝX ¸æíWÜÙÜãÄWæ Öæ ã ÃÜ o ÃÜ á . BWÜ ÖÜ í ±Ü ® Ý ""ÓÜ Ã …, ¯àÊÜ â ®ÝÙæ ¸æ í WÜ Ù Ü ã ÄWæ ÖæãàWÜᣤ©ªàÄ. ¯ÊÜá¾ Pass ®Ü®ÜWæ Pæãw. ®Ü®Ü° Óæ°à×ñÜÄWæ ±ÜÅÁãàg®Ü ÊÝWÜáñæ¤'' Gí¨ÜÃÜíñæ. BWÜ ÃÝgÃÜñÜ°í ÖæàÚ¨Ü ÊÜÞñÜá ""®æãàw, ®ÝWÜÃÝg¿á C¨Üá ÓÜËᣠ®Ü®ÜWæ PæãqrÃæãà Pass. C®æã°ŸºÄWæ pass on ÊÜÞvæãàPæ Pæãor¨ÜªÆÉ''. (×àWæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ¯à£ AÆÉ GíŸá¨Üá ñÝñܳ¿áì). PÝÓÜá & Cause A.®Ü. PÜêÐÜ¡ÃÝ¿áÃÜá ¯«Ü®Ü Öæãí©¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÃÝgÃÜñÜ°í ÖæàÚ¨ÜÃÜá & ""®ÜÊÜá¾ÈÉ PÝÔWæãàÓÜRÃÜ PܮܰvÜÊÜ®Üá° PÜqrPæãívÜá Ÿ¨ÜáQ¨ÜÊÜ ÃÜáíoá. PܮܰvÜÊÜ®Üá° Jí¨Üá cause BX PÜqrPæãívÜá Ÿ¨ÜáQ¨ÜÊÜÃÜã Eíoá. & A.®Ü.PÜê. AÊÜÃܨÜá GÃÜvÜ®æ¿á ÊÜÞWÜì. & ÃÝgÃÜñÜ°í ÓÜÖÜ A¨æà ±ÜíQ¤.

PÜÊÜÞ®Üá & Come on PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜÄÐÜñÜᤠñܮܰ b®Ü°¨Ü ÖÜŸºÊÜ®Üá° ®æÃÜÊæàÄÓÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ »ÝÐÜ| ÊÜÞvÜáñݤ ÃÝgÃÜñÜ°í ÖæàÚ¨ÜÃÜá & ""PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜÄÐÜñÜá¤

ÃÝgÃÜñÜ°í ÓÜÊÜá¿á ±ÜÅþæ ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜÈÉ £àÊÜÅÊÝ¨Ü ÓÜÊÜá¿á ±ÜÅþæ CñÜá¤. ÓÜ»Ý PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÚWæ ÖæãàWÜáÊÜâ¨ÜÃÜÇÝÉWÜÈà E±Ü®ÝÂÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ü ÃÜÇÝÉWÜÈà AÊÜÃÜá PÜoár¯pÝrX ÓÜÊÜá¿á ±ÝÆ®æ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. A¨ÜPæR Jí¨Üá E¨ÝÖÜÃÜOæ : ÃÝgÃÜ ñ Ü ° í ÊÜ á ñÜ á ¤ vÝ> ±Ü Å »Ü á ÍÜ í PÜ Ã Ü AÊÜ Ã Ü á hæ ã ñæ ¿ ÞX

®ÜáwÖÝÃÜ / 79

®ÜáwÖÝÃÜ / 80


ÃÝgÃÜñÜ°í AÐÜãr ÖÜ|ÊÜ®Üá° D ×í¨æ ÖæàÚ¨Üíñæ, Ë«Ü Ë«ÜÊÝ¨Ü ±Üâ¨ÜáÊÜoárWÜÚWæ ˯ÁãàXÔ¨ÜÃÜá. ***

1979 ÊÜÞa…ì 13! ´ÝÆáY| ÍÜá¨Üœ ±Üä~ìÊæá. A¨ÜQRíñÜ ®ÝÆáR ©®ÜWÜÙÜ ×í¨æ, Gí¨ÜÃæ ÊÜÞa…ì 9ÃÜí¨Üá ÃÝgÃÜñÜ°í «ÜÊÜáìÓܧÙܨÜÈÉ WÜ| A£¦¿ÞX¨ÜªÃÜá. 1978ÃÜÈÉ ®ÜÊܨæÖÜÈ¿áÈÉ gÃÜX¨Ü IÊÜñܤ®æ¿á AUÆ »ÝÃÜñÜ ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨Ü A«ÜÂûÜñæ ÊÜ×Ԩܪ AÊÜÃÜá C±Ü³ñæã¤í¨Ü®æ¿á ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨Ü A«ÜÂûÜÃÝX¨Üª Wæ ã à±ÝÆPÜ ê ÐÜ ¡ AwWÜ Ä Wæ , ÓÜ í ±Ü Å ¨Ý¿á¨Ü í ñæ A—PÝÃÜ ÖÜ Ó Ý¤ í ñÜ Ä ÓÜ á ÊÜ â ¨Ü P ÝRX BWÜËáԨܪÃÜá. B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ AÊÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü »ÝÐÜ|¨ÜÈÉ ÖæàÙܸæàPݨÜá¨æÆÉÊÜ®Üã° Gí©®Ü ÓæãWÜÔ¯í¨Ü ÖæàÚ ñÜÊÜá¾ ÊÜÞñÜ®Üá° ×àWæ ÊÜááXԨܪÃÜá!... ÎÅà AwWÜÃÜ®Üá° ÓÜÊæá¾àÙܮݫÜÂûÜ Óݧ®ÜPæR ÓÝÌWÜ£Ô ËÃÜËáÓÜáñæ¤à®æ. ÍæãÅàñÜêWÜÙæÆÉÃÜã A¨ÜPæR ÊÜÞw¨Ü A¥Üì ÓÜÃÜÙÜÊݨܨÜ᪠& ÃÝgÃÜñÜ°í Jí¨Üá ÊÜÐÜì¨Ü A—PÝÃÜ »ÝÃÜ©í¨Ü ËÃÜËáÓÜáñݤÃæ Gí¨ÜÐærà BXñÜá¤. B¨ÜÃæ Ë— A¨ÜPæR PÜqr¨Ü A¥Üì ¸æàÃæÁáà CñÜá¤. ÃÝgÃÜñÜ°í ÊÜÞa…ì 11ÃÜí¨Üá ¸æíWÜÙÜãÄWæ ×í©ÃÜáX¨ÜªÃÜá. 12ÃÜí¨Üá AÈÉ CÈÉ KvÝw, ÊÜÞvܸæàPݨܪ®Üá° ÊÜÞw, PÝ|¸æàPݨÜÊÜÃÜ®Üá° PÜívÜá, ÖæàÙܸæàPݨܪ®Üá° ÖæàڨܪÃÜá. ÊÜÞa…ì 13ÃÜí¨Üá PÜáÚñÜÈÉí¨Ü G¨Ü᪠ÖæãàWÜáÊÜíñæ, ¨æàÖÜñÝÂWÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜá; D ÇæãàPÜ©í¨ÜÇæà ËÃÜËáÔ¨ÜÃÜá! Ëáíb®Üíñæ ÓÜᩪ ÖÜñÜᤠPÜvæ ÖܹºñÜá; ÓÜᩪ ÓÜwÇÝX PܮܰwWÜÃÜ Q˨æÃæWÜÚWæ ŸwÀáñÜá; ¹ÃÜáÊÜáÙæ¿áíñæ AÊÜÃÜ PÜ|á¡WÜÚí¨Ü ¯àÃÜá ÓÜáÄÀáñÜá. GÆÉÃÜ ¸Ý¿áÆãÉ Jí¨æà ÊÜÞñÜá "CíñÜÖÜ ÃÜñÜ° C®æ°ÈÉ?' Jí¨Üá ÖÜá~¡Êæá¿áí¨Üá ÖÜáqr¨Ü ÃÝgÃÜñÜ°í G±Ü³ñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙÜ ŸÚPÜ ÊÜáñæã¤í¨Üá ÖÜá~¡Êæá¿áí¨Üá PÜ|¾Ãæ¿Þ¨ÜÃÜá. Ÿ¨ÜáQ®Ü E¨ÜªPÜãR AÊÜÃÜá ¸æÙÜQ®Ü Öæ¨ÝªÄ¿áÇæÉà ®Üvæ¨ÜÃÜá, ÓÜáñܤÆã ¸æÙÜPÜ®Üá° aæÈɨÜÃÜá, ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜ ¯«Ü®Ü ÊÝñæì¿á®Üá° PæàÚ¨ÝWÜ ±ÜíwñÜÍæÅàÐÜu Óæàw¿Þ±Üâ PÜêÐÜ¡»ÜorÃÜá G£¤¨Ü E¨ÝYÃÜ ×àX¨æ : ""ÃÝgÃÜñÜ° & Gí¥Ý ÖæÓÜÃÜá! ÖæÓÜÄWæ ñÜPÜáR¨Ý¨Ü ¯ÐÜRÆíPÜ iàÊÜ®Ü. iàÊÜ®ÜPæR ñÜPÜáR¨Ý¨Ü ÍÜŨæœ, ÍÜŨæœWæ ñÜPÜáR¨Ý¨Ü HPܯÐæu, ¯ÐæuWæ ñÜPÜáR¨Ý¨Ü HPÝíWÜ ÓÝÖÜÓÜ, ÓÝÖÜÓÜPæR ñÜPÜáR¨Ý¨Ü Ô©œ, Ô©œWæ PÜÆÍÜËor ¯¿Þì|!... DWÜ D iàÊÜÃÜñÜ° D ÇæãàPÜ©í¨Ü Êæáà騆 ÇæãàPÜPæR Æí\Ô¨æ, AÈÉ PÜÆQÓÜᣤ¨æ!'' C¨Üá WܨܨÜÈÉÃÜáÊÜ aÜÃÜÊÜáXàñÜ. ÃÝgÃÜñÜ°í PÜáÄñÜá C¨ÜQRíñÜ ÖæaÜác C¨ÜQRíñÜ aæ®Ý°X H®Üá ñÝ®æà ÖæàÙÜÆá ÓÝ«ÜÂ?

®ÜáwÖÝÃÜ / 77

®ÝÀáÊÜáÄ ÃÝgÃÜñÜ°í Jí¨Üá ÓÜíhæ ÃÝgÃÜñÜ°í ñÜÊÜá¾ ÊÜáÇæÉàÍÜÌÃÜ¨Ü ñÜÊÜá¾ ÊÜá®æÀáí¨Ü GÈÉWæãà ÖæãÃÜq¨ÜªÃÜá. ÓÜÌƳ ¨ÜãÃܨÜÈÉ ÃÜÓæ¤ Ÿ©¿á ÓÜ|¡ ±ÝQì®ÜÈÉ ®ÝÇæR$ç¨Üá ÊÜÐÜì¨Ü ®ÝÇÝRÃÜá ÊÜáPÜRÙÜá Bo BvÜᣤ¨ÜªÃÜá. Jí¨Üá ÊÜáWÜá ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜ Ã Ü ® Ü á ° ®æ ã àw¨æ ã vÜ ® æ WÜ q r ¿ ÞX "AÇæ ã ° à væ ã Åà ÃÝgÃÜ ñ Ü ° í Ÿ£ì¨ÝªÃæ' Gí©ñÜá. BWÜ ÊÜáñæã¤í¨Üá "¿ÞÊÜ ÃÝgÃÜñÜ°Êæã¾à?' Gí¨Üá PæàÚñÜá. A¨ÜPæR EñܤÃÜ "¥Üã ¯®Ü°, AÐÜãr Wæ㣤ÇæÌà? ®ÝÀáÊÜáÄ ÃÝgÃÜñÜ°í PÜOæãà''! & PæàÚ¨Ü ÃÝgÃÜñÜ°í ÃæãàÊÜÞíbñÜÃݨÜÃÜá. C¨ÜQRíñÜ ËáXÇÝ¨Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ÊÜáñæã¤í©ÆÉ Gí¨Üá ñÜÊÜá¾ÇæÉà ÖæàÚPæãívÜÃÜá. "®Ý®Üã ÃÝgÃÜñÜ°í BX¤à¯' ÃÝgÃÜñÜ°í ñÜÊæ㾟º Óæ°à×ñÜÃÜ ÊÜá®æWæ BWÝWÜ ÖæãàXŸÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. B ÊÜá®æ¿áÇæãÉí¨Üá ÊÜáá¨Ü᪠ÊÜáWÜáËñÜá¤. A¨ÜÃÜ ñÜÇæ ñÜáíŸ WÜáíWÜáÃÜá PÜã¨ÜÆá. ÃÝgÃÜñÜ°í B ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° G£¤ ÊÜáá¨ÝªvÜáÊÜâ©ñÜá¤. ÖÝWæ ÃÝgÃÜñÜ°í ÖæãàX¨Üª Jí¨Üá ©®Ü, B Óæ°à×ñÜÃÜá ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° PÜÃæ¨Üá ""®æãàvÜá ÊÜáÄà CÊÜâÅ ¿ÞÃÜá Wæãñæã¤à? ¨æãvÜx PÜË. ®ÝÀáÊÜáÄ, ñÜáñÜã¤Ä ±Ü¨Ü Ÿ¨æãàìÃÜá. ¯à®Üã CÊÜÅ ÖÝWæà BWæºàPÜá'' Gí¨ÜÃÜá. PæÆÊÜâ ©®Ü PÜÙæ¨Üá ÊÜáñæ¤ ÃÝgÃÜñÜ°í ËáñÜÅÃÜ ÊÜá®æWæ Öæãà¨ÜÃÜá. ÖæãàX ®æãàvÜáñݤÃæ B ÊÜáWÜá ñܮܰ ñÜÇæ¿á®Üá° ®Üá|¡Wæ ¸æãàÚÔPæãíw¨æ! ÃÝgÃÜñÜ°í PæàÚ¨ÜÃÜá & ""H¯Åà C¨Üá, ÊÜáWÜá訆 ñÜÇæ ¸æãàÚÔ©ªàÃÝ?'' A¨ÜPæR ËáñÜÅÃÜ EñܤÃÜ ""®ÝÊÜÆÉ ÃÝgÃÜñÜ°í, ÊÜáWÜã®æà ÖÜsÜ ÊÜÞwñÜá. ÃÝgÃÜñÜ°í ÖÝWæà ®Ü®Ü° ñÜÇæà®Üã ¸æãàÚÕ. ®Ý®Üã ÃÝgÃÜñÜ°í BX¤à¯''! i.².ÃÝg¿áÂíWÝÃ…&i.².ÃÝgÃÜñí°Ü A¿áÂíWÝÃ…&i.². ÃÝgÃÜñí°Ü ÖæñܤÊÜÃÜá ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÄWæ CÄԨܪ ÖæÓÜÃÜá ÃÝg (A¿áÂíWÝÃ…). AÊÜÃÜá ÇæãàÊÜÃ… ÓæPæívÜÄ ñÜÃÜWÜ£¿áÈÉ K¨Üᣤ¨ÝªWÜ, JŸºÃÜá CíXÉÐ… ÊæáàÑóWæ ÃÝg®Ü ÊæáàÇæ H®æãà PÝÃÜ|PÝRX ÓÜÌƳ Pæãà±Ü, AÓÜÖÜ®æ. BñÜ ® Ü Öæ Ó Ü Ã Ü á PÜ Ã æ ¿ ááÊÝWÜ Ç æ Æ É , "KÖæ ã à, ÃÜ ñ Ü ° , ÊÜ á áívæ à ÊÜ â ! ÊÜááívæàÊÜâ' Gí¨Üá E¨ÜYÄÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÃÝg ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÇæÉà ""D ÊæáàÑóWæ £¯Óæ¤à®æ aÜÙæÛàÖÜ|á¡'' Gí¨Üá ¯«ÜìÄÔ¨ÜÃÜá. ÍÝÇæ¿áÈÉ WÜáÊÜÞÓæ¤ ¿ÞX¿áã PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª ÊÜáñæ㤟º ÊæáàÑóWæ ñÜÃÜWÜ£¿áÈÉ hÝ| GíŸ PÝÃÜ|©í¨Ü ÃÜñÜ°®Ü ÊæáàÇæ Öæbc®Ü ²Åà£. ÃÝg Jí¨Üá ©®Ü B ÊæáàÐÜó ÖÜ£¤ÃÜ ÖæãàX ÖÝgÄ ±Üqr¿áÈÉ ñܮܰ ÖæÓÜÃÜ®Üá° ÃÝgÃÜñÜ° Gí¨Üá ®ÜáwÖÝÃÜ / 78


ÓÜÃÜÙÜ & ÓÜíWÜÅÖÜ ÃÜã±Ü. ÊÜÞÃÝoÊÝWܨæ EÚ©¨Üª A¨ÜÃÜ ®ÜãÃÝÃÜá ±ÜÅ£WÜÙÜ®Üá° ñÝÊæà ÊÜÞÄ, ÖÝWæ ÊÜÞÄ Ÿí¨Ü ÖÜ|¨ÜÈÉ PܮܰvÜ Ë¨Ý¦ìWÜÚWæ »ÝñÜÅÊÜ꣤¿á ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. WæÙæ¿áÃÝ¨Ü Pæ.Ë. A¿áÂÃÜÃÜ bÃÜÓÜáí¨ÜÃÜ PݨÜíŸÄ "ÍÝíñÜÇÝ'ÊÜ®Üá° ±ÜÄÐÜRÄÔ, ÓÜáí¨ÜÃÜñÜÃÜWæãÚÔ, ¨ÜêÍÜÂÃÜã±ÜPÜÊÝX ÃÜã±ÝíñÜÄÔ BPÝÍÜÊÝ~¿áÈÉ A¨Ü®Üá° ±ÜÅÓÝÃÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ÊÜáñæ㤟º ËáñÜÅ vÝ> ÎÊÜÃÝÊÜá (ÃÝÎ)ÃÜ "ÊÜá®æãà®Üí¨Ü®Ü'ÊÜ®Üá° ¯ÊÜ꣤¿á A®ÜíñÜÃÜ PæçÀáí¨Ü PÝÓÜá ÖÝQ ñÝ®æà ±ÜÅPÜqÔ¨ÜÃÜá. ÓæíoÅÇ… PÝÇæàh… PÜOÝìoPÜ ÓÜíZ¨Ü A«ÜÂûÜÃÝX¨Üª ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ AÊÜ—¿áÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá IÊÜñÜᤠ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅPÜqÔ¨ÜÃÜá. AÊÜâWÜÙÜÈÉ ñÜÊÜᾠ˨ݦìWÜÙÜá ñÜÃÜWÜ£WÜÙÜÈÉ ŸÃæ¨Ü, ñÝÊÜâ £©ª £àw¨Ü ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° ±æäà~Ô ÖÜ©®ÝÆáR ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° "PÝÇæàh… ŸÃÜÊÜ~Wæ' GíŸ ÖæÓÜÃÜÈÉ AaÜác ÖÝQÔ¨ÜÃÜá. ˨ݦìWÜÚWæ E±Ü¿ááPܤÊÝWÜáÊÜ Gíoá ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° "þݱÜPÜÃÜã±Ü' GíŸ ñÜÇæPÜqr®ÜÈÉ ÊÜáá©ÅÔ¨ÜÃÜá. CñÜÃÜ WÜ|ÂÇæàSPÜÃÜ ÖÜ©®æíoá WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅPÜqÔ¨ÜÃÜá. EÚ¨Ü ÖÜñÜᤠ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜá ÊÜÞÔ¤, ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜÊÜâ & Gí¨ÜÃæ ÍæàPÜvÝ I¨ÜÃÜÐÜár ÊÜÞñÜÅ! ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜ Ë¨Ý¦ì ÊÝñÜÕÆ ÇæãàPܱÜÅԨܜ. AÊÜÄWæ ±ÝsÜ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ AÊÜÃÜÈÉ AíñÜÓܧÊÝX¨Üª ÓÝ×ñܲÅà£Wæ ¨æãàÖÜ¨Ü QÅÁá ®ÜvæÀáÔ A¨Üá ±ÜÅPÜoÊÝWÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÃÜÆãÉ AÊÜÄWæ A£àÊÜ BÓÜQ¤ÀáñÜá¤. AÊÜÃÜ ñÜÃÜWÜ£¿á ±ÝsÜÊæí¨ÜÃæ A¨æãí¨Üá ÓÝ×ñÜ ÃÜÓÜ¿ÞñæÅ. ©®Ü¨Ü Pæã®æ¿áÈÉ PܮܰvÜ ±ÝsÜ˨ܪÃÜã ˨ݦìWÜÙÜá ñܲ³ÔPæãÙÜáÛ£¤ÃÜÈÆÉÊÜíñæ. APÜR±ÜPÜR¨Ü ñÜÃÜWÜ£¿á ˨ݦìWÜÙÜá Ÿí¨Üá ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜ ±ÝsÜÊÜ®Üá° ÓÜË¿áᣤ¨ÜªÃÜíñæ! C®Üá° ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÄí¨Ü E±ÜËÐÜrÃÝX, ±æÅàÄñÜÃÝX ±ÜÅ»ÝËñÜÃÝX, ÇæàSPÜ & ÇæàSQ¿áÃÝX ÃÜã±ÜâWæãívÜÊÜÃÜ ÓÜíTæ ŸÖÜá ¨æãvÜx¨Üá. i.GÓ…. ÎÊÜÃÜá¨Üűܳ, GÇ….GÓ…. ÍæàÐÜXÄ ÃÝÊ…, hæ.BÃ…. ÆûÜ$¾|ÃÝÊ…, A.ÃÝ. ËáñÜÅ, ±ÜÅ»ÜáÍÜíPÜÃÜ, ². ÆíPæàÍÜ, ÓÜáÊÜá£àí¨ÜÅ ®ÝwW…, Pæ.GÓ…. ¯ÓÝÃ… AÖÜÊÜᾨ…, ¯àÆñܤÖÜÚÛ PÜÓÜã¤Ä, b. ÎÅà¯ÊÝÓÜÃÝgá, Ga….GÓ…. ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ÃÝÊ…, b.®Ü. ÊÜáíWÜÙÜ, GÇ….i. ÓÜáËáñÜÅ CÊÜÃÜá, C®Üã° ÖÜÆÊÜÃÜá ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜ ÎÐÜ & ÎÐæ¿áÃÜá ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜ ÍÜá»Ü®ÝÊÜá ±ÜÅaÝÃÜPÜÃÜá. ¸æíWÜÙÜãÃÜá ÎÅà ÃÝÊÜáPÜêÐÝ¡ÍÜÅÊÜá¨Ü A«ÜÂûÜ & ÓÝÌËáà ÖÜÐÝì®Üí¨ÜÃÜã ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÄí¨Ü ±ÜÅÎüñÜÃݨÜÊÜÃÜá. ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ "WÜáÃÜá'Êæí¨Üá AíXàPÜÄÔ¨ÜÊÜÃÜã C¨ÝªÃæ. AíñÜÖÜÊÜÃÜÈÉ ÊÜáÈÉWæ PÜË Pæ.GÓ…. ®ÜÃÜÔíÖÜÓÝÌËá JŸºÃÜá. PÜËñæ¿á®Üá° ÖæàWæ K¨Ü¸æàPÜá GíŸá¨Ü®Üá° AÊÜÄWæ ÃÝgÃÜñÜ°í ÖæàÚPæãorÃÜíñæ! & ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜ Ë¨Ý¦ì ÊÝñÜÕÆ AÔàÊÜáÊݨܨÜáª. AÊÜÄWæ ±ÜÅÍÜÔ¤ A¥ÜÊÝ ±ÝÄñæãàÐÜPÜ ÃÜã±ÜWÜÙÜÈÉ ®ÜWܨÜá ÖÜ| PæçWæ Ÿí¨ÝWÜ, ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃæãí¨Üá ±ÜâÓܤPÜ ÊÜÞÄ ÖæãàX ®ÝÆáR PÝÓÜá ÖæaÝcX Pæç ÓæàĨÝWÜ AÊæÆÉÊÜ®Üã° ñÜÊÜáWæ ÓܾÃÜ~à¿áÃÝ¨Ü ¸æàÃæ ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜÈÉ, ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÖÜÆÊÜâ ÓÜíÓæ§WÜÙÜÈÉ ±Üâ¨ÜáÊÜpÝrX CÄÔ, ˨ݦì ÊæàñÜ®ÜÊÝX ¯àvÜáÊÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞw¨ÜªÃÜá.

AíñÜÖÜ ±Üâ¨ÜáÊÜoárWÜÙÜ ÓÜíTæ ÖÜ®æã°í¨Üá. AÊÜâWÜÙÜ Êæãñܤ ÓÜáÊÜÞÃÜá ®ÜÆÌñÜᤠÓÝËÃÜ. A¨Üá ®ÜÆÌñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í©®Ü ®ÜÆÌñÜᤠÓÝËÃÜ GíŸá¨Ü®Üá° ÊÜáÃæ¿á¸ÝÃܨÜá. ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜä ËÓݤÃÜÊÝX ËÎÐÜrÊݨܨÜáª, ËÃÜÙÜÊݨܨÜáª. AÊÜÃÜá ¨æçÊÜ»ÜPܤÃÝX¨ÜªÃÜá. A¨ÜÃæãí©Wæ ±ÜÅ¿áñÜ°ÎàÆÃÜã BX¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜá ÓÜ®ÝñÜ®Ü «ÜÊÜáì ÓÜãñÜÅWÜÚWæ Ÿ¨ÜœÃÝX, ÊæçÐÜ¡ÊÜ Ô¨ÝœíñÜWÜÚWæ ¯ÐÜuÃÝX ®Üvæ¨ÜÊÜÃÜá. ñÜÊÜá¾ WÜáÃÜá ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿áÈÉ AÊÜÄWæ AaÜÆÊÝ¨Ü ÍÜŨæœ. A¨ÜÃæãí©Wæ ÓÜÊÜì ¨æàÊÜ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜÊÜä ÓÜÊÜì ÊÜáñÜ ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜÊÜä AÊÜÃÜ ¸ÝÙÜŸpær¿á ÖÝÓÜáÖæãPÜáRWÜÙÝX¨ÜªÊÜâ. AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ E±Ü ® ÝÂÓÜ W Ü Ù Ü ® æ ° Æ É ÓÝÊÜ Þ ®Ü  ÊÝX "ÎÊÝ¿á«Ýñæ Å à ÓÜ á WÜ ñ Ý¿á ËÐÜ ¡ Ê æ à ... i®Ý¿áñÜÓæ¾$ç... GíŸ Pæç¨ÝÙÜ ÍÝÓÜ®Ü¨Ü ±ÝÅ¥Üì®Ý ÍæãÉàPÜ©í¨ÜÇæà ±ÝÅÃÜí¼ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÃÝgÃÜñÜ°í B¦ìPÜÊÝX ÎÅàÊÜáíñÜÃÝXÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ BñܾÓÜíÊÜÞ®ÜÊæà AÊÜÃÜ ÓÜí±ÜñݤXñÜá¤. "ÓÝ×ñÜ ÍÝÃܨæ¿á ±ÜÄaÝÃÜPÜ' Gí¨Üá ñÜÊÜá¾®Üá° PÜÃæ¨ÜáPæãívÜ ÃÝgÃÜñÜ°í ÊÜÂQ¤iàÊܮܨÜÈÉ GíñÜÖÜ PÜÐÜr&¯ÐÜáuÃÜWÜÙÜá G¨ÜáÃݨÝWÜÆã ¿ÞÃÜ ÊÜááí¨æ¿áã A¨Ü®Üá° ñæãàwPæãÙÜÛ¨æ ¿ÞÄWÜã ÔÃ… ÃÜkáPÝÀáÓܨæ, ÓÝÌÊÜÆí¹¿ÞX ±ÝÈWæ Ÿí¨Ü¨Üª®æ°à ±ÜÃÜÊÜޮܰÊæí¨Üá ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÊÜÃÜá. ÃÜñÜ°®Ü ±Ü¨ÜWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ "ÃÜñÜ°®… ±Ü±ÜìíaÜ' GíŸ PÜËñæ AÊÜÃÜ Ÿ¨ÜáQWæ ŸÃæ¨Ü »ÝÐÜÂÊæà BX¨æ. AÊÜÃܨÜá MágáÊÜÞWÜì, ÓÜáUà iàÊÜ®Ü. AÊÜÃÜ ¸Ý¿áÇÝÉWÜÈà ŸÃÜÊÜ~Wæ¿áÇÝÉWÜÈà AÓÜ»ÜÂ, AÎÉàÆ ±Ü¨Ü ±ÜÅÁãàWÜWÜÙÜá ñܲ³¿áã ®ÜáÓÜáÚ©ªÆÉ. AÊÜÃÜ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ¯à£¿áã ÖÝWæÁáà & PæçWÜÚWæ GOæ¡ ÖÜbc ÖÜÆ暴 ÖÜ|á¡ £í¨Üá PæçñæãÙæ¨Üíñæ "ÓÜÌaÜf'ÊݨܨÜáª. ±ÜâÓܤPÜ ÊÜÂÊÜÖÝÃܨÜÈÉ bPÝRÓÜã ÖæaÜác PÜËá¾ BWܨÜíñæ GaÜcé Ü í¨Ü CÃÜᣤ¨ªÜÃáÜ . AíWÜwWÜÙÈ Ü É ÊÜÞÃÝo BWܨæ EÚ¨Ü ñÜÊáÜ ¾ ±ÜâÓܤPWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° AÊÜâWÜÙÜ ÊÜááS¨Ü ¸æÇæ¿á®Üá° ñæñÜᤠAÊÜÃÜá ×í¨ÜPæR ±ÜvÜPæãívÜ E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÙÜã CÊæ! ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜ ÊÝX¾ñæ¿áíñÜã ¨æçÊܨÜñܤÊÝ¨Ü ÊÜÃÜÊæà BXñÜá¤. AÊÜÃܨÜá PÜíb®Ü PÜísÜ. AÊÜÃÜ ±ÝsÜ ±ÜÅÊÜaÜ®ÜWÜÙÝWÜÈà, E±Ü®ÝÂÓÜ, »ÝÐÜ|WÜÙÝWÜÈà AñÜÂíñÜ ÊÜá®æãàýÊÜä ±ÜÄOÝÊÜá ÃÜÊÜá~à¿áÊÜä BWÜáÊÜâ¨ÜPæR AÊÜÃÜ WÜí¼àÃÜ ÓÜáí¨ÜÃÜ PÜísÜÎÅà¿áã, ¯ÃÜWÜìÙÜ, AÓÜVÈñÜ ÊÝX¾ñæ¿áã ±ÜÅŸÆ PÝÃÜ|WÜÙÝX¨ÜáªÊÜâ. AÊÜÃÜá BPÝÍÜÊÝ~¿á ÊÝ~Ááà BX¨ÜªÃÜá. ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã ËÍæàÐÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ AÊÜÃÜ ËàûÜPÜ ËÊÜÃÜOæ¿á®Üá° PæàÙÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ A¨æãí¨Üá PÜ|ìÃÜÓÝ¿á®ÜÊæà BXÃÜᣤñÜá¤! ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÄWæ ÓÜPÝƨÜÈÉ AÆÉÊݨÜÃÜã PÝÇÝíñÜÃܨÜÈÉ AÊÜÃÜ ÁãàWÜÂñæWæ A®ÜáWÜá|ÊÝX ÖæaÜcÆÉÊݨÜÃÜã PæÆÊݨÜÃÜã Óݧ®ÜWÜÙÜã ÓÜíÊÜÞ®ÜWÜÙÜã ƼԨÜáÊÜâ. ÃÝg ÓÝ×ñÜ APÝvæËá ±ÜÅÍÜÔ¤, ÊæáçÓÜãÃÜá ËÍÜÌ˨ݯƿá¨Ü WèÃÜÊÜ vÝPÜrÃæàp…, AUÆ »ÝÃÜñÜ ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙܮݫÜÂûÜñæ & AÊÜâWÜÙÜÈÉ PæÆÊÜâ. 1968ÃÜÈÉ AÊÜÄWæ AÃÜáÊÜñÜᤠñÜáí¹¨ÝWÜ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÊÜáÖÝg®Üñæ AÊÜÃÜ®Üá° ²ÅàñݨÜÃÜWÜÚí¨Ü ÓÜñÜRÄÔ¨Ü᪠A£ ÊÜááSÂÊݨܨÜáª. w.Ë.i. ÊÜáñÜᤠÊÜÞÔ¤ & D CŸºÃÜ A«ÜÂûÜñæ¿áÈÉ (A¨Üã Jí¨Üá A£ÍÜ¿áñæ) AÃÜáÊÜñÜᤠÓÝËÃÜ¨Ü ¯— ÓÜÊÜá±ÜìOæÁãí©Wæ ÓÜíÊÜÞ®ÜÊÝÀáñÜá.

®ÜáwÖÝÃÜ / 75

®ÜáwÖÝÃÜ / 76


±ÜâÔ¤PæWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅPÜqÔ¨ÜÃÜá. hæç®Ü ÊÜáñÜ«ÜÊÜáìWÜÙÜÈÉ ÃÝgÃÜñÜ°í BÓÜQ¤ & ÍÜŨæœWÜÙÜá GÐÜár WÝyÜÊݨܨÜ᪠Gí¨ÜÃæ "¸ÝÖÜáŸÈ Ëg¿á' GíŸ ñÜÊÜᾨæãí¨Üá ®ÝoPÜ¨Ü AÄPæ¿áÈÉ "¸ÝÖÜáŸÈ ñܱÜ@Óܧ®ÝX ¯íñÜÜ®ÜÆÉ, BWÜ BñÜ®Ü ±Ý¨ÜWÜÙÜ ŸÚ ¸æÙæ¨Üá ¯íñÜ ÖÜáñܤÊÜ®Üá° PÜqr¨Ü Wæ¨ÜªÆáWÜÙÜÈÉ ®Ý®Üã Jí¨Üá Wæ¨ÜªÆá BX©ªÃܸæàPÜá' Gí¨Üá E¨ÜYÄÔ©ª¨æ. ñÜÊÜá¾ Êæç©PÜ & ÊæçÐÜ¡ÊÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á®Üá° AÄñÜá ®Üvæ¿ááÊÜâ¨ÜÃÜ gñæ gñæ¿ÞX »ÝÃÜ£à¿áÊæà BXÃÜáÊÜ ¸è¨Üœ ÊÜáñÜᤠhæç®Ü ÊÜáñÜ«ÜÊÜáìWÜÙÜ®Üã° ±Üäg»ÝÊÜ©í¨Ü ®æãàw¨Ü᪠ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, CÓÝÉí, PæùÓܤÊæà Êæã¨ÜÇÝ¨Ü CñÜÃÜ ÊÜáñÜ ñÜñÜÌWÜÙÜ®Üá° BÓÜQ¤Àáí¨Ü A«Ü¿á®Ü ÊÜÞw, A— PÜêñÜÊÜä ÊÜåèÈPÜÊÜä BXÃÜáÊÜ A®æàPÜ ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° ÃÜbÔ¨ÜÃÜá. ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜ ÖÜê¨Ü¿áPæR ÖÜ£¤ÃÜÊÝ¨Ü ÊÜáñæã¤í¨Üá ûæàñÜÅÊæí¨ÜÃæ ÎÍÜá A¥ÜÊÝ ¸ÝÆÓÝ×ñÜÂ. PܮܰvܨÜÈÉ AñÜÂíñÜ ËÃÜÙÜÊÝX¨Üª ÓÝ×ñÜ ±ÜÅPÝÃܨÜÈÉ C±Ü³ñܤ®æ¿á ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü Êæã¨ÜÆ ±Ý¨Ü¨ÜÈÉ GÙæ¿á ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜáá¨Ü᪠¸ÝÀáWæ JWÜáYÊÜ, AÊÜÃÜá ÓÜ˨Üá b£ÅÓÜŸÖÜá¨Ý¨Ü PÜñæ & PÜËñæWÜÙÜ®æ°à ˱ÜâÆÊÝX ŸÃæ¨ÜÊÜÃÜá PÜËÎÐÜ ±Üíhæ ÊÜáíWæàÍÜ ÃÝ¿áÃÜá, Öæã¿áÕÙÜ PÝÊÜ®ÝÊÜá¨Ü AÃÜWÜí ÆûÜ$¾|ÃÝ¿áÃÜá ÊÜáñÜᤠi.². ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜá. AÊÜÃÜ ñÜáñÜã¤Ä, PÜvÜÇæ±ÜâÄ, ®ÝÀáÊÜáÄWÜÙæÆÉ CÃÜáÙÜá ¸æÙÜWÝWÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ PܮܰvÜ ®Ýw®Ü E¨ÜªWÜÆWÜÙÜÈÉ ÖÜÃÜw, PܮܰvÜ PÜí¨ÜÃÜ ñÜá©®ÝÆWæ¿áÈÉ ®æÇæWæãívÜáÊÜâ. AÊÜÃÜá AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÖÝw ÖÝw PÜá~¨ÜÃÜá, PÜá~PÜá~¨Üá ÖÝw¨ÜÃÜá. ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃܨÜá PݨÜíŸÄà ±ÜÅPÝÃÜÊæäí¨Ü®Üá° ¹oár PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ嬆 CñÜÃÜ GÆÉ ûæàñÜÅWÜÙÜÆãÉ Ë«Ü Ë«ÜÊÝ¨Ü Ë±ÜâÆÊÝ¨Ü PÜêÑPÝ¿áì. AÊÜâWÜÙÜ®æ°ÆÉ ±ÜÅñæÂàPÜÊÝX ÖæÓÜÄÓÜáÊÜâ¨Üã, G~ÓÜáÊÜâ¨Üã ±ÜÅ¿ÞÓÜPÜÃÜÊæà BX¨æ. AÊÜÃÜ "ÊÜáÖÝPÜË ±ÜâÃÜáÐÜ ÓÜÃÜÓÜÌ£' PܮܰvܨÜÇæÉà A±ÜäÊÜìÊÜä A©Ì£à¿áÊÜä BXÃÜáÊÜ ËvÜíŸ®Ü WÜÅí¥Ü. ¹àb¿áÊÜÃÜ "Ÿ¿ÞWÜŵ'Wæ ±ÜÅ£¿ÞX ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü "¯»Üì¿ÞWÜŵ'¿áÆãÉ AíñÜÖܨæà ÊÜÂíWÜ Êæç»ÜÊÜÊÜ®Üá° PÝ|áñæ¤àÊæ. ÓæãWÜÓÝ¨Ü ÓÜáÊÜÞÃÜá HÙÜá®ÜãÃÜá AíPÜ| ÇæàS®ÜWÜÙÜá "ËaÝÃÜÃÜξ' GíŸ ÎàÑìPæ¿áÈÉ GÃÜvÜá ÓÜí±ÜâoWÜÙÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝXÊæ. (GÃÜvÜ®æ¿á¨Üá AÊÜÃÜ ¯«Ü®Ý ®ÜíñÜÃÜ ±ÜÅPÜoWæãíwñÜá.) ®ÜÊÜá¾ÈÉ Öܯ PÜËñæWÜÙÜá DWÜ g®Ü²Å¿áÊÝXÃÜáÊÜ Jí¨Üá ±ÜÅPÝÃÜ. G±Ü³ñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ ÖܯPÜñæWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ©ÃÜáÊÜâ¨Üá ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜ ËÍæàÐÜñæ. ÃÜñÝ°PÜÃÜ & ÊÜáá¨Üª|ÃÜ®Üá° PÜáÄñÜ ®ÜÊÜá¾ "®ÜWæWÝÃÜÃÜá', "PÜË WæãàËí¨Ü ±æç' GíŸ ÓÜ Ö Ü ê ¨Ü ¿ á ËÊÜ á Íæ ì WÜ Ù Ü í ñæ Á áà Pæ ç ÇÝÓÜ í PÜ á ÄñÝXÃÜ á ÊÜ ±Ü â ÓÜ ¤ P Ü W Ü Ù Ü ã AñÜ Â íñÜ ÊÜá®æãàgnÊÝXÊæ. ÊÝaÜPÜÃÜ PÜáñÜãÖÜÆ ÍÜÊÜá®Ý¥Üì ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜ ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ Jí¨Üá ñæãàÃÜ ÊÜáor¨Ü ±Üqr¿á®Üá° CÈÉ PæãvÜᣤ¨æªà®æ. PÜ¥ÝÓÜíWÜÅÖÜ & 6, ¸ÝÆÓÝ×ñÜ & 60, ®ÝoPÜ, ÃÜã±ÜPÜ & 20, ÊÜÂíWÜÂ, ËvÜퟮæ & 5, »ÝÐÜ| & ÇæàS®ÜÓÜíWÜÅÖÜ & 13, Bñܾ & A®Üá»ÜÊÜ PÜ¥Ü®Ü & 4, ÊÜáÖݱÜâÃÜáÐÜ iàÊÜ®Ü & 12, ¸è¨ÜœÓÝ×ñÜ & 21, hæç®ÜÓÝ×ñÜ & 30 (2000 ±Üâo & GÃÜvÜá ÊÜáÖÝÓÜí±Üâo), ËÐÜá¡»ÜQ¤, ÓÝÀá»ÜQ¤, «ÜÊÜáìËaÝÃÜ, ¯à£ ¯ÃÜã±ÜOæ & 40, ÖÜÙÜWܮܰvÜ

& ÖæãÓÜWܮܰvÜ PÜËPÝÊÜ ËÐÜ¿á & 15, PæçÇÝÓÜí PÜáÄñÜá & 14, hÝn±ÜPÜÃÜã±ÜPÜ & 12, ÓÜíQà|ì & 20... & D ±Üqr¿á®Üá° ®æãàw¨ÝWÜ H®Ü¯°ÓÜáñܤ¨æ? & BíWÜÉPÜË hݵŠ»ÝÓÜÃÜ®Ü "PÝÂíoÃ…ŸÄ pæàÇ…Õ'®Üá° PÜáÄñÜá ‘Here is God’s Plenty’ GíŸ ÊÜÞ£¨æ. ÃÝgÃÜñÜ°í ÊÝ_¾¿áÊÜ®Üá° PÜáÄñÜã A¨Ü®æ°à ÖæàÙÜŸÖÜá¨ÜÆÉÊæà? ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜ »ÝÐÝÍæçÈ AQÉÐÜr, ÓÜÃÜÙÜ, AÐærà BPÜÐÜìPÜ, ÓÜáí¨ÜÃÜ. WܨÜÂÊÝWÜÈ, ±Ü¨ÜÂÊÝWÜÈ, ±èÅyÜ ±ÜÅŸí«ÜËÃÜÈ, ¸ÝÆ ÓÝ×ñÜÂÊÝWÜÈ, ±Üâor ±ÜâÓܤPÜÊÝWÜÈ, ©àZì WÜÅí¥ÜËÃÜÈ & AÊÜâWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜ E¨Ýñܤ ËaÝÃÜÓÜÃÜ~, ÓÜáUà iàÊܮܨÜêÑr, WÜí¼àÃÜ A«Ü¿á®Ü ¯Ðæu, ÓÜáÊÜÂPܤÊÝWÜáñܤÊæ. ±ÝÅbà®Ü & AÊÝìbà®Ü, ±èÃÜÓÜö & ±ÝÍÝcñÜÂ, ÓÜÌÊÜáñÜ & ±Ü Ã Ü Ê Ü á ñÜ , PÝÊÜ Â & ÍÝÓÜ ÷ ×àWæ GÆÉ Ë«Ü ¨ Ü ÊÝ_¾ ¿ áÊÜ ® Ü á ° ÃÝgÃÜ ñ Ü ° í HPæãà»ÝÊÜ©í¨ÜÇæà PÜívÜÊÜÃÜá, AÊÜâWÜÙÜ EñܤÊÜÞíÍÜWÜÙÜ®Üá° PܮܰvܨÜÈÉ PÜvæ¨Üá PæãorÊÜÃÜá.

ÃÝgÃÜñÜ°í ÊÜáñÜᤠÓÝ×ñÜ ±ÜÄaÝÄPæ PܮܰvܨÜÈÉ ±Ü¿Þì¿á ±Ü¨ÜWÜÙæà BX¹qrÊæ. "±ÜÄaÜ¿Þì' GíŸá¨Üá ±ÝÅbà®Ü ÓÜíÓÜ¢ñÜ ±Ü¨Ü. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ¨æçÊܱÜäg®Ü ÓÜíŸí«Ü ¨ÜÈÉ A¨ÜÃÜ ±ÜÅÁãàWÜ. A¨Ü®Üá° "±ÜÄaÝÄPæ'Ááí¨Üá ±ÜÄÊÜ£ìÔ, A¨ÜPæR "ÓÝ×ñÜÂ'ÊÜ®Üá° ±ÜäÊÜì±Ü¨ÜÊÝX Öæãí©Ô, ¨ÜÍÜPÜWÜÙÜ ×í¨æ aÜÇÝÊÜOæWæ ñÜí¨ÜÊÜÃÜá ÃÝgÃÜñÜ°í. "¿á¨ÜÂñÜRÊÜáì PÜÃæãàËáà£' & "ñÝ®Üá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æÆÉ ÎÊܱÜähæ'Ááí¨Üá E¨æã^àÑst ÍÜíPÜÃÝaÝ¿áìÃÜíñæ, ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜá ñÜÊÜᾨæÆÉÊÜä PܮܰvÜ ÓÜÃÜÓÜÌ£¿á ±ÜÄaÝÄPæ Ááí¨æà ®Üí¹¨ÜÊÜÃÜá, B ®Üí¹Wæ¿á ¨ÝÄ¿áÇæÉà ®Üvæ¨ÜÊÜÃÜá. ÎÅàÊÜá¨ÝÅÊÜÞ¿á|¨ÜÈÉ "¨ÝÓæãàÖÜ PæãàÓÜÇæàí¨ÜÅÓÜÂ' Gí¨Üá ÖæàÚ¨Ü Bíg®æà¿á ÓÝÌËáXíñÜ ®Ý®Üá ¨æãvÜxÊÜ®ÜÆÉ Êæí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá, "ñÜŨ… »ÜêñÜ »ÜêñÜ ±ÜÄaÝÃÜPÜ »ÜêñÜÂ...' GíŸ BÙÝÌÃÜ ÊÜÞñÜ®Üá° G£¤ ÖæàÚ ÓÝ×ñܨÜÐærà ÊÜá®æ¿áÈÉ ®Ý®Üá JŸº ±ÜÄaÝÃÜPÜ®æí¨Üá ÓÝĨÜÃÜá. "G®ÜXíñÜ QÄ¿áÄÆÉ' Gí¨Ü ŸÓÜÊÜ|¡¯Wæ ñÜÊÜá¾®Üá° Pæã®æ¿á bPÜR ñÜÊÜá¾®ÝX J²³ÔPæãívÜÃÜá. ÓÝËÃÜ ÓÝËÃÜ ÊÜáí©Wæ WÜáÃÜáÊÝX PܮܰvÜ¨Ü ©àûæ ¯àw¨Ü, ÓÝËÃÜ ÓÝËÃÜ PÝÆ ®æ®Ü±ÜÈÉ EÚ¿áŸÆÉ ®ÜãÃÝÃÜá PÜê£ ÃÜbst ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜÄaÝÄPæ¿á ±ÜÄ ¿Þ¨ÜÃÜã ¿ÞÊÜ Äࣿá¨Üá? & PÝÆ ¨æàÍÜWÜÙÜ ÔàÊæá¿á®Üá° ËáàÄ, ÖÜÙÜñÜá & ÖæãÓÜñÜá GíŸ WÜw¿á®Üá° ¨Ýq, ×Ä¿á & QÄ¿á®æíŸ ñÜÃÜñÜÊÜá ËÆɨæ GÆÉÃÜ GÆÉ ŸWæ¿á ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° APÜRÃæÀáí¨Ü G£¤PæãívÜÃÜá. AÊÜâWÜÙÜ ŸWæY BÓæ§Àáí¨Ü ŸÃæ¨ÜÃÜá, »ÝÐÜ| ÊÜÞw¨ÜÃÜá, ŸÃæ¨Ü¨Üª®Üá° »ÝÐÜ| ÊÜÞw¨Üª®Üã° ±ÜâÓܤPÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ±ÜÅPÜqÔ¨ÜÃÜá. ÖÝWæ ±ÜÅPÜqst ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° ¸æà®æ & ¸æàÓÜÄPæWÜÚÆɨæ ñÝÊæà ÖæãñÜᤠÊÜÞĨÜÃÜá. "¯ÊÜáìÆ »ÝÃÜ£à' GíŸá¨Üá ×Ä¿áÃÝ¨Ü G.BÃ…. PÜêÐÜ¡ÍÝÔ÷WÜÙÜ "ÊÜaÜ®Ü »ÝÃÜñÜ'¨Ü

®ÜáwÖÝÃÜ / 73

®ÜáwÖÝÃÜ / 74

***


ñÜÊÜáÓÝ ®Ü©à £àÃܨÜÈÉ ËÖÝÃÜ ¯ÊÜáWÜ°ÊÝX¨Üª PèÅíaÜ ¨Üí±Ü£WÜÙÜÈÉ Jí¨ÜÃÜ ÓÝÊÜ®Üá° PÜívÜá ÊÜáÖÜÑì ÊÝȾàQ ±Üor ÍæãàPÜÊæà ÍæãÉàPÜÊÝÀáñÜá G®Üá°ÊÜâ¨Üáíoá. ®ÜÊÜá¾ ÊÜá«ÜáÃÜñÜÊÜá WÝ®ÜWÜÙæÆÉÊÜä ¨Üá@SñÜÊÜá»ÝÊÜWÜÙÜ K¨Üá, ±ÜÅPÜoOæWÜÙæà BXÊæ G®Üá°ÊÜâ¨Üá BíWÜÉPÜË ÍæÈÉ¿á E¨ÝYÃÜ. ®ÜÊÜá¾ ÃÝgÃÜñÜ°í ñÜÊÜá¾ ÊÝ_¾¿áPÜêÑ¿á®Üá° ÊÜ~ìÔ¨Ü᪠×àWæ : ""My Works are more the products of irritation than inspiration''. AÊÜÃÜ E¨Üª PÜê£WÜÙæÆÉ ŸWæ ŸWæ¿á PÜáoáPÜá & Pæ|PÜáWÜÚí¨ÜÇæà ÖÜáqrPæãívÜÊÜâ. 1928Äí¨Ü 1938ÃÜ ÊÜÃæX®Ü ñÜÊÜá¾ "ÊÜáÎà ÊÜÞWÜì¿ÞñæÅ'¿á®Üá° "ÖÜñÜá¤ÊÜÃÜáÐÜ' GíŸ ±ÜâÓܤPܨÜÈÉ ÃÝgÃÜñÜ°í PܦԨݪÃæ. B ±ÜâÓܤPÜ ±ÜÅPÜoÊݨÝWÜ ËáñÜÅ ÎÊÜÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜÃÜá "ÖÜñÜᤠÊÜÐÜìPæR Jí¨Üá ¯PæÇ… gã¹ȿáã BWÜáÊÜâ©ÆÉ. CÐÜár bPÜR¨æà®Üá ŸÃæ¿ááÊÜâ¨Üá?' Gí¨Üá ñÜÊÜÞÐæ ÊÜÞw¨ÜªÃÜíñæ! ÃÝgÃÜñÜ°í ÖæàÙÜáñݤÃæ : ""®Ý®Üá ¿ÞÊÜ gã¹ȿá E¨æªàÍÜ©í¨ÜÆã ÖÜñÜᤠÊÜÃÜáÐÜ ŸÃæ¿áÈÆÉ. C¨Ü®Üá° ŸÃæ¨ÝWÜ ®Ý®Üá "gã¹Çæíp…' G®Ü°ŸÖÜá¨Ý¨Ü ÊÜáãw®ÜÈÉ CÃÜÈÆÉ, K¨ÜÆá "´ÜÅÓæóàpæv…' BX¨æª.'' AÐærà AÆÉ, ÊÜá®æÊÝñæì¿á ËÐÜ¿áPæR ËÐÜÊÜáñæ A¨æà ñÝ®æà ±ÝűܤÊÝX¨Üª A«ÝÂ±Ü®Ü ÊÜ꣤¿á »ÝÃܨÜñܤ ñæÃÜÚ ÃÜáŸáºWÜáíw®ÜÈÉ ÔÆáQ ñÜÊÜá¾ ÓÝ×ñÜÂiàÊÜ®ÜPæR ÓÜÊÜÞ— Gí¨Üã ¯ÃÝÍÜÃÝX¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜÂÍÝÃܨæ ñܮܰ ÊÜáá¨Ü᪠PÜí¨Ü®Ü®Üá° Pæç¹vܨæ PݲorÙÜá. WÜáÃÜág®ÜÃÜ BÎàÊÝì¨Ü AÊÜÃÜ ñÜÇæ¿á Êæáà騆 ¸æÙæãYvæ¿ÞÀáñÜá. µà¯P…Õ ±Üü ñܮܰ bñÝ»ÜÓܾ ÃÝÎÀáí¨ÜÇæà G¨Ü᪠ŸÃÜáñܤ¨Üíñæ! & ÃÝgÃÜñÜ°í ñÜÊÜá¾ ÓÝ×ñÜÂPæR ÓÜÊÜÞ—Ááí¨Üá ÖæàÚ¨Ü᪠ÊÝaÝÂ¥Üì¨ÜÈÉ AÆÉ, ÊÜÂíWÝÂ¥Üì¨ÜÈÉ GíŸíñæ A¨æãí¨Üá ÓÜÊÜÞ— Gí¨ÜÃæ «Ý®ÜÔ§£¿ÞÀáñÜá. Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ AwWÜÃÜá ñÜÊÜᾨæãí¨Üá PÜËñæ¿áÈÉ ÊÝȾàQ¿á®Üá° PÜáÄñÜá Bw¨Üíñæ ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜ bñܤÊÜä ÖÜáñÜá¤WÜqrñÜá. 1938QRíñÜ ×í©®Ü ÖÜñÜᤠÊÜÐÜì, B ÊÜááí©®Ü ÖÜñÜᤠ& ÖÜñܤÃÜíñæ 1978ÃÜ ÊÜÃæX®Ü ®ÜÆÌñÜᤠÊÜÐÜì & ×àWæ Joár IÊÜñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙÜ ©àZì PÝÆ, ÖÜáñÜá¤WÜqr¨Ü ñÜÊÜá¾ bñܤ¨Ü »ÝÊܹíŸWÜÙÜ®æ°ÆÉ AûÜÃÜÃÜã±ÜWÜÙÜÈÉ P棤, Êæᣤ PܮܰwWÜÃÜ ÊÜáwÆÈÉ CÄÔ¨ÜÃÜá & ÓÜ|¡¨Üã ¨æãvÜx¨Üã ÓæàĨÜíñæ ÓÜáÊÜÞÃÜá ÊÜáá®Üã°ÃÜá ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¨ÜÃÜá. ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ WÝñÜŨÜÈÉ ñÝÃÜñÜÊÜáÂ˨æ. B¨ÜÃæ ÊÜÓÜá¤ÊæçË«ÜÂ, ËÓݤÃÜWÜÙÜÈÉ ËaÝÃÜ WÝí¼à¿áì¨ÜÈÉ ±ÜÅ£±Ý©ñÜ iàÊÜ®Ü ÊÜåèÆÂWÜÙÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨Üã ÖÜÅÓÜÌÊÜÆÉ, ®ÜWÜ|ÂÊÜÆÉ. ÃÝgÃÜñÜ°í ÖÜñÜᤠÊÜÃÜáÐÜ ŸÃæ¨ÝWÜ PÝÃÜíñÜÃÜá "¯PæÇ… gã¹È'¿áã BWÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá (WæÙæñÜ®Ü¨Ü ÓÜÆáWæÀáí¨Ü) ®ÜWæ¿Þw¨ÜªÃÜÐær. B¨ÜÃæ ÖÝWæ ®ÜWæ¿ÞwÔPæãívÜ A¨æà ÃÝgÃÜñÜ°í ñÜÊÜá¾ "ÓÝ×ñÜ ±ÜÄ»ÝÐæ'¿á "WæãàÆx®… gã¹È'¿á®Üã° ÓÝ¥ÜìPÜ iàÊÜ®Ü¨Ü ¼àÊÜáÃÜ¥Ü ÍÝí£ (70 ÊÜÐÜì)¿á®Üã° JpæãrqrWæà BaÜÄÓÜáÊÜíñæ AÊÜÃÜá ®Üí¹¨Ü ¨æçÊÜ AÊÜÃÜ®Üá° A®ÜáWÜÅ×ÔñÜá! A¨Üá PܮܰwWÜÃÜ ÓÜá¨æçÊÜÊÜä Öè¨Üá!

ÃÝgÃÜñÜ°í ÍÝÇÝ Ë¨Ý¦ì¿ÞX¨ÝªWÜÇæà AÊÜÃæ¨æ¿áÈÉ ÇæàS®Ü PÜÇæ¿á ÃÜÓܹí¨ÜáWÜÙÜá E¨Ü½ÊÜÊÝX¨ÜªÊÜâ. ÖæçÓÜãRÆÈÉ K¨Üᣤ¨ÝªWÜ, B PÝÆ¨Ü ÖÜÆÊÜÃÜíñæ ÃÝgÃÜñÜ°íÄWÜã CíXÉÑ®ÜÈÉ ŸÃæ¿á¸æàPæíŸ EñÝÕÖÜËñÜá¤. ÃÜÓÝ¿á®Ü ÍÝÓÜ÷¨ÜÈÉ gÇæãàñܳ£¤¿á®Üá° ËÊÜÄÓÜáÊÜ Jí¨Üá ±ÜÅÊæáà¿á (H2O)˨æ¿áÐær. ÃÝgÃÜñÜ°í A¨Ü®æ°à The lon of Elements GíŸ ÓÜÃÜÓÜPÜ¥æ¿ÞX ¯ÃÜã²Ô¨ÜªÃÜá. ñÜÊÜá¾ ŸvÜñÜ®Ü¨Ü PæàñܮܨÜí£¨Üª ÖÜÃÜPÜÆíX¿á®æ°à ÊÜÓÜá¤ÊÝX ÊÜÞw ‘Mr. Ventilated Shirt’ GíŸ C®æã°í¨Üá PÜËñæ¿á®Üá° ÖæO橨ܪÃÜá. PÜÅÊæáà| CíXÉàÐ… ÊæãàÖÜ ®ÜÐÜrÊÝX PܮܰvܲÅ࣠A—PÜñÜÃÜÊæ¯ÔñÜá. A¨Üá ÖæàWÜã CÃÜÈ, £àÃÜ GÙæÖÜÃæ¿á¨ÜÇæÉà, PܮܰvܨÜíñæÁáà CíXÉÑ®ÜÆãÉ AÊÜÃÜá ÓÜí±Ý©Ô¨Üª ±ÜÅ»ÜáñÜÌÊÝWÜÈà, AÊÜÃÜ PÜƳ®ÝÍÜQ¤, ¯ÃÜã±ÜOÝ PÜáÍÜÆñæWÜÙÝWÜÈà AñÜÂíñÜ ÍÝÉZ¯à¿áÊÝXÊæ. ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜ ¯gÊÝ¨Ü ÓÝ×ñÜÂPÜêÑ ±ÝÅÃÜí»ÜÊݨܨÜ᪠1928ÃÜÈÉ. BWÜÆã AÊÜÃÜá ˨ݦìÁáà & ¸æíWÜÙÜãÃÜá ÓæíoÅÇ… PÝÇæàgá ˨ݦì. 1928Äí¨Ü 1931ÃÜ ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜá ŸÃæ¨Ü PÜñæ, PÜËñæ, QÃÜá®ÝoPÜ Êæã¨ÜÇݨÜÊÜâ ®Ýw®Ü ÖÜÆÊÜ⠱ܣÅPæWÜÙÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊݨÜáÊÜâ. ±ÜâÓܤPÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü Êæã¨ÜÆ PÜê£Ááí¨ÜÃæ "ÓæãàÈWÜÃÜ Ô¨Üœ ÊÜáñÜᤠ®æ®Ü±Üâ'. AÈÉí¨Ü ÊÜááí¨æ AÊÜÃܨÜá Öæ¨ÝªÄ¿áÈÉ, ×í©ÃÜáX ®æãàvܨÜ, ¨Ý±ÜâWÝ騆 ®ÜwWæ. 1939ÃÜÊÜÃæX®Ü Gíoá ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá ®ÜÆáÊÜñÜᤠ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜá ±ÜÅPÜoÊݨÜÊÜâ. AÊÜâWÜÙÜÈÉ 1932ÃÜÈÉ Êæã¨ÜÆ ÓÜÆ "ÁáívÜáRvÜR ÃÜñÜ°' GíŸ ÎàÑìPæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü C±Ü³ñܤ®ÝÆáR ±Üâo, ÖÜ©®ÝÆáR ±Ü¨ÜÂWÜÙÜ WÜáaÜfÊÜä Jí¨Üá. B WÜáaÜfÊæà ×XY, GÃÜvæà ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ & 1934ÃÜÈÉ & G±Ü³ñæ¤àÙÜá ±Ü¨ÜÂWÜÙÜ ñæãàÃܨÜívæ¿ÞÀáñÜá, PܮܰvÜ PÝÊæÂà£ÖÝÓܨÜÇæãÉí¨Üá ®ÜãñÜ®Ü A«Ý¿áÊÜ®æ°à ñæÃæÀáñÜá. AÈÉÃÜáÊÜ PÜËñæWÜÙÜ ÊÜÓÜá¤, »ÝÐæ, dÜí¨æãàÊæçË«ÜÂWÜÚí¨Ü PܮܰvÜ PÝÊÜ ±ÜÅPÝÃܨÜÈÉ D ŸWæ¿á ÓÜËWܨÜ ÊÜááí£ÆÉ, ²í£ÆÉ GíŸ AWÜYÚPæWæ ñÜPÜáR¨ÝÀáñÜá. ˨ÜÌñ…PÜË Óæàw¿Þ±Üâ AÊÜÃÜá ÊÜ~ìÔ¨Üíñæ PÜÙæ¨Ü (C±Ü³ñܤ®æ¿á) ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü ÊÜáãÃÜá ÓÜÊÜì g®Ü²Å¿á, ÓÜÊÝìíWÜ ÓÜáí¨ÜÃÜ ÊÜáñÜᤠÍÝÍÜÌñÜ ±Ü¨ÜWÜáaÜfWÜÙÜÈÉ "ÃÜñÜ°®Ü±Ü¨ÜWÜÙÜã' Jí¨æ¯ÔñÜá. (ËáPÜR GÃÜvæí¨ÜÃæ "ÊÜáíPÜá£ÊÜá¾®Ü PÜWÜY' ÊÜáñÜᤠ"ÊæáçÓÜãÃÜá ÊÜáÈÉWæ'). ÊÜÞÔ¤¿áÊÜÃÜ ÓÜãaÜ®æ¿áíñæ ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜá "bà®Ý ¨æàÍÜ¨Ü ¸è¨Üœ¿Þ£ÅPÜÃÜá' GíŸ ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° ŸÃæ¨ÜÃÜÐær. B ±ÜâÓܤPÜÊæà ±æÅàÃÜOæ¿ÞX ÃÝgÃÜñÜ°í ±ÝÈà »ÝÐæ¿á®Üá° PÜáÄñÜá, WèñÜÊÜáŸá¨Üœ ÊÜáñÜᤠ¸è¨Üœ ÊÜíÍÜ & «ÜÊÜáì ÓÜíŸí«ÜÊÝ¨Ü C®Üã° ÖÜñݤÃÜá WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üá° ÃÜbÔ¨ÜÃÜá. PܮܰvܨÜÈÉ ¸è¨ÜœÊÜíÍÜÊÜ®Üá° PÜáÄñÜá ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜÐÜár ˱ÜâÆÊÝX PÜê£ ÃÜbÔ¨ÜÊÜÃÜá C®æã°ŸºÄÆÉ. B PÝÃÜ|ÊÝXÁáà ¸è¨Üœ ÊÜáñÝ®Üá¿ÞÀá WÜÙÜã, A¼ÊÜÞ¯WÜÙÜã AÊÜÃÜ®Üá° JŸº ¸è¨Üœ¼PÜáR Gí¨Üá PÜÃæ¨Ü¨Ü㪠C¨æ. ¸è¨ÜœÊÝ_¾¿á PÜêÑ ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÇæÉà hæç®Ü ÊÜáñÜ«ÜÊÜáì ûæàñÜÅÊÜ®Üã° ÃÝgÃÜñÜ°í Jí¨Üá ËÎÐÜr Óܯ°ÊæàÍܨÜÈÉ ±ÜÅÊæàÎÔ¨ÜÃÜá. B ûæàñÜŨÜÆãÉ ÍÜŨæœÀáí¨Ü ÍÜÅËáÔ¨ÜÃÜá. A®æàPÜ ±ÜâÓܤPÜ &

®ÜáwÖÝÃÜ / 71

®ÜáwÖÝÃÜ / 72

II


ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ®ÝoPܱÜÅ»Üá G.Ë. ÊÜÃܨÝaÝ¿áìÃÜá ¸ÝÆPÜ ÃÝgÃÜñÜ°íÃÜ ÓÜá–ÃܨÜãűÜ, EaÝcÃÜÍÜá©œWÜÙÜ®Üá° Êæábc ñÜÊÜá¾ ®ÝoPÜ ÓÜíÓ槿áÈÉ ÓæàÄÓÜÆá ÊÜááí¨ÝX¨ÜªÃÜã ñÜí¨æ Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ A¿áÂíWÝÃ… A¨ÜPæR J±Ü³ÈÆÉ. ÃÜíWÝÓÜQ¤ ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜ «ÜÊÜá¯WÜÙÜÈÉ WÜá±Ü¤WÝË᯿ÞX EÚÀáñÜá. ÊÜááí¨æ BWÝWÜ A¨ÜÃÜ Ÿ×ÃÜíWÜ ±ÜŨÜÍÜì®ÜÊÜä BWÜᣤñÜá¤. ÃÝgÃÜñÜ°í GÙæÊæ¿áÇæÉà ñÝÀá¿á®Üá° PÜÙÜPæãíw¨ÜªÃÜá. ñÜí¨æÁáà ñÝÀá¿áã BX ÊÜáPÜRÚŸºÃÜ BÃæçPæ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. PæÆPÝÆ¨Ü ŸÚPÜ ñÜí¨æ GÃÜvÜ®æ¿á ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨ÜÃÜá. PÜÅÊæáà| ñÜí¨æ¿á APÜRÃæ¿á JÃÜñæ ŸñܤñæãvÜXñÜá. CíoËáàìwÁáp… K¨Üᣤ¨Üª PÝƨÜÈÉ ÃÝgÃÜñÜ°í ÊÜá®æ ¹oárÖæãà¨ÜÃÜá. ÊÜááíŸÀá, PÝ®Üá³ÃÜ, PÜÆRñݤ ÓÜᣤ ÊÜá¨ÜÃÝÔWæ Ÿí¨ÜÃáÜ . Öæãà¨ÜÇÉæÇÝÉ Öæãpær ÖæãÃæ¿ááÊÜâ¨ÜPRæ ÓÜ|¡±âÜ or aÝPÜÄ ÊÜÞw¨ÜÃáÜ . A|¡ WæãàËí¨ÜÃÝgÃÜá ñÜÊÜá¾®Ü CÃÜÊÜ®Üá° £Ú¨Üá ÊÜá¨ÜÃÝÔWæ ÖæãàX ñÜÊÜᾮܮÜá° PÜÃæñÜí¨ÜÃÜá. ¹.G. K©WÝX ¸æíWÜÙÜãÄWæ PÜÃÜPæãívÜá ÖæãàX, Jí¨Üá dÜñÜŨÜÈÉ ÃÜãÊÜáá, ±ÜÄaÜ¿á¨ÜÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ Fo¨Ü ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. Fo ÖÝPÜÆá ÊÜááí¨ÝX¨Üª WÜêÖÜÓܧ¯Wæ ÃÝgÃÜñÜ°íÄWæ ñܮܰ ÊÜáWÜÙÜ®Üá° Pæãoár ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞvÜáÊÜ BÓæ. ÃÝgÃÜñÜ°í A¨ÜPæR ñÜ~¡àÃæÃæ¨ÜÃÜá. ±ÜÄOÝÊÜáÊÝX Fo ñܲ³ñÜá. A¨æà PÝÆPæR APÜRÃæ¿á A|¡ WæãàËí¨ÜÃÝgÃÜã £àÄPæãívÜÃÜá. "ñܮܰ ¸ÝÙܨæãà~ C®æ°à®Üá ÊÜááÙÜáWÜáñܤ¨æ' Gí¨Üá ÃÝgÃÜñí°Ü PæçaæÆáÉÊÜ Öæ㣤Wæ JŸº E¨ÝÄ ÓܨYÜ$êÖÓÜ §Ü AÊÜÃñÜ ¤Ü ®æÃÊ Ü âÜ Wæç aÝb¨ÜÃáÜ . ÊÜááí¨æ ñÜÊÜá¾ ÊÜáWÜÙÜá ÆÈñÜÊÜá¾®Ü Pæç¿á®Üá° ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜ PæçÊæáàÈÄÔ¨ÜÃÜá. ÃÝgÃÜñÜ°í ÊÜá¨ÜáÊæ BWÜáÊÜ PÝÆPæR AÊÜÃÜ ±ÝÅ¿á C±Ü³ñÜᤠÊÜÐÜì. ¹.G. K¨Üá ÊÜááX©ÃÜÈÆÉ. A|¡®Ü ÓÝÊÜâ, ÊÜá®æ¿áÈÉ ÊÜê¨Ýª±ÜÂÓÜÖÜgÊÝ¨Ü ÃæãàWܲàwñÜ ñÜí¨æ & ×àWÝX K¨Üá ÓÜáWÜÊÜáÊÝWÜÈÆÉ. ±ÜÄOÝÊÜáÊÝX ¹.G. ±ÜÄàûæ¿áÈÉ ´æçÆá. ÊÜáñæ¤ ±ÜÄàûæWæ PÜqr 1928ÃÜÈÉ ñæàWÜìvæ¿Þ¨ÜÃÜá. ¸æíWÜÙÜãįí¨Ü ÊæáçÓÜãÄWæ Ÿí¨ÜÃÜá. Gí.G. K©WÝX ÊÜáÖÝÃÝhÝ PÝÇæàg®Üá° ÓæàĨÜÃÜá. AÈÉ q.GÓ…. ÊæíPÜ|¡¿áÂ, ¹.Gí. ÎÅàPÜísÜ¿á Êæã¨ÜÇÝ¨Ü WÜáÃÜáÍæÅàÐÜuÃÜÈÉ ÎÐÜÂñÜÌ ÊÜÞvÜáÊÜ »ÝWÜ AÊÜÃܨÝÀáñÜá. B »ÝWÜ嬆 ×í¨æÁáà ¨è»ÝìWÜ嬆 PÜÄ®æÃÜÙÜã ÃÝgÃÜñÜ°í ÊæáàÇæ ¹ñÜá¤. ±Ü£° ûÜ¿áÃæãàWÜWÜÅÓ槿ިÜÃÜá. ÖÝWæãà ÖæàWæãà ÊÜá®æÊÝñæì¿á®Üá° ÊÜÞvÜáñݤ Gí.G.Wæ A«Ü¿á®Ü ®ÜvæÓÜáñܤ 1931ÃÜÈÉ ±ÜÄàûæWæ PÜqr¨ÜÃÜá. ´ÜÈñÝíÍÜ Ÿí¨ÝWÜ ñÜê£à¿á ÍæÅà~! PÝÇæàgá A«ÝÂ±Ü®Ü¨Ü PÜ®ÜÓÜá JvæÀáñÜá. B¨ÜÃæ Jí¨Üá ÍÝÇæ¿áÈÉ A«ÝÂ±Ü®Ü¨Ü AÊÜ P ÝÍÜ Ë ¨æ Á áí¨Ü á ¨Ü ã ÃÜ ¨ Ü Öæ ç ¨Ü Ã Ý¸Ý©Wæ Öæ ã à¨Ü Ã Ü á . AÈÉ ¿ á A®Ü á »Ü Ê Ü ×ñÜPÜÃÜÊÝXÃÜÈÆÉ. Öæãà¨Ü ¨ÝÄ¿áÇæÉà ×í¨ÜPæR Ÿí¨ÜÃÜá. ÊæáçÓÜãÃÜá ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü Óæ®ÜÕÓ… CÇÝTæ¿áÈÉ "ÓÝoìÃ…' PæÆÓÜPæR Aiì ÖÝQ¨ÜÃÜá. Óæ®ÜÕÓ… PÜËáàÍÜ®ÜÃÜ®æ°à PÜívÜá ÊÜÞñÝvÜáÊÜâ¨ÜPæR Öæãà¨ÜÃÜá. ÖæãàX ®æãàw¨Ü᪠¿ÞÃÜ®Üá°? & ÊÜÞÔ¤ ÊæíPÜpæàÍÜ A¿áÂíWÝÃÜÃÜ®æ°à! ÃÝgÃÜñÜ°í Ÿ¨ÜáQ®Ü ŸWæWæ PæàÚ £Ú¨Ü ÊÜÞÔ¤, "A±Ý³ ÃÝgÃÜñÜ°í,

ÓÝoìÃ… PæÆÓÜPæR ÓÜíŸÙÜ C±Ü³ñæô¨Üá ÃÜã±ÝÀá. A¨Üã BÃÜá £íWÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ. A¨Üá ¯®ÜWæ ¸æàvÜ. BÃÜá £íWÜÙÜ PÝÆ ®Ý®æà C±Ü³ñæô¨Üá ÃÜã±ÝÀá PæãvÜáñæ¤à®æ. ÊÜá®æ¿áÈÉ PÜãñÜá ¯®Ü W Ü ã ®ÝwWÜ ã E±Ü ¿ ááPÜ ¤ Ê Ý¨Ü ŸÃÜ Ê Ü ~ Wæ ÊÜ Þ vÜ á ' Gí¨Ü á E±Ü ¨ æ à ÎÔ BÎàÊÜì©Ô¨ÜÃÜá. «ÝÃÜÊÝvÜ¨Ü ÊÜáí© ÖæàÙÜáÊÜíñæ "PÜpær¿á PÜÆáÉ PÜpærWæà ŸíñÜá!' ÊÜÞÔ¤¿áÊÜÃÜ ÊÜÞ£®Üíñæ ÃÝgÃÜñÜ°í ŸÃÜÊÜ~Wæ¿á PÝ¿áìPæR PæçÖÝQ¨ÜÃÜá, ¯g. B¨ÜÃæ 1933ÃÜÈÉ ÊÜáá©ñÜí¨æ PÜ|á¾bc¨ÜÃÜá. A¨Üá Ãݣſá ÖæãñÜá¤. ®æÃÜËWÝX ¿ÞÃæ㟺ÃÜã ŸÃÜÈÆÉ. goPÝŸíw¿áÈÉ ñÜí¨æ¿á PÜÙæàŸÃÜÊÜ®Üá° ÓܾÍÝ®ÜPæR ÓÝXÔ¨ÜÃÜá. BWÜ ÓÜᩪ PæàÚ¨Ü JŸº ÊÜáÖܯà¿á & ñÜí¨æ¿á ÓÜÖÜ ÎûÜPÜÃÝX¨ÜªÊÜÃÜá & Kvæãàw Ÿí¨Üá AíñÜÂQÅÁá¿áÈÉ ÓÜÖÜPÜÄÔ¨ÜÃÜá. ÖÜá~¡®Ü ÊæáàÇæ J®ÜPæ ±æqr®Üíñæ ²ñÜêËÁãàWÜ¨Ü Jí¨æà ÊÜÐÜì¨ÜÈÉ 1934ÃÜÈÉ ÃÝgÃÜñÜ°íÄWæ ±Ü£°àËÁãàWÜÊÜä BÀáñÜá. "®Ü®Ü° ±ÝÈWæ C®æ°à®Üã EÚ¿áÈÆÉ. ÓÜáñܤÆã PÜñܤÆá' Gí¨Üá ÖÜñÝÍæÀáí¨Ü PæçaæÈɨÝWÜ AÊÜÃÜá B Êæã¨ÜÇæà K© AÃÜXÔPæãíw¨Üª Ÿá¨æãœà±Ü¨æàÍÜ PÜñܤÇæ¿á ÊÜá®ÜPæR ÊÜá~©à±ÜÊÝÀáñÜá. ¸è¨ÜœÊÝ_¾¿á ÃÜaÜ®æ¿áÈÉ ¸æÙÜPÜ®Üá° PÜívÜÃÜá. B Öæ㣤Wæà AÊÜÃÜ »ÝWÜ嬆 ¸ÝXÆá & ¨æãvÜx¨ÜÆÉ©¨ÜªÃÜã & ñæÃæ¨ÜíñÝÀáñÜá. ñæÃæ¨ÜÊÜÃÜá ÊæáçÓÜãÃÜá ËÍÜÌ˨ݯƿá¨Ü G®….GÓ…. ÓÜ៺ÃÝ¿áÃÜá. B ÊÜáÖܯà¿áÃÜá ®ÜÆÌñÜᤠÃÜã±ÝÀá £íWÜÙÜ ÓÜíŸÙÜ ÊæáàÇæ ËÍÜÌ˨ݯƿá¨Ü CíoÃ…ËáàìwÁáp… PÝÇæài®ÜÈÉ ÃÝgÃÜñÜ°íÃÜ®Üá° A«Ý±ÜPÜÃÝX ®æàËáÔ¨ÜÃÜá. Gí.G. ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX HÙÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ A®ÜíñÜÃÜ 1938ÃÜÈÉ ÃÝgÃÜñí°Ü AÊÜÃÜ BÓæ¿á ŸÚÛWæ Jí¨Üá BÓÜÃæ ÔPÜRíñÝÀáñÜá. A¨æà ÊÜÐÜì AÊÜÃÜá ÊÜáÃÜáÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨ÜÃÜá. ÊÜááí©®Ü ÊÜáãÊÜñÜᤠÊÜÐÜì AÊÜÃÜ ÊÜá®Ü & ÊÜá®æ ¸æÙÜX¨Ü Óè»ÝWÜÂÊÜ£Ááà ÎÅàÊÜᣠÔàñÜÊÜá¾. AÊÜÃæãí©X®Ü ¨Ýí±ÜñܨÜÈÉ ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÄWæ ÊÜáãÊÜÃÜá ÊÜáPÜRÙÜá. ÎÅà«ÜÃÜ, ÎÅàÊÜᣠÊÜáñÜᤠÎÅàÆñÝ. 1938Äí¨Ü 1950ÃÜ ÊÜÃæWæ ÊæáçÓÜãÃÜá, ÎÊÜÊæãWÜY, ñÜáÊÜáPÜãÃÜá PÝÇæàgáWÜÙÜÈÉ A«ÝÂ±Ü®Ü ÊÜÞw¨Ü ÃÝgÃÜñÜ°í Pæã®æ¿á¨ÝX 1950ÃÜÈÉ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÓæíoÅÇ… PÝÇæài®Ü PܮܰvÜ Ë»ÝWÜÊÜ®Üá° ÓæàĨÜÃÜá. BWÜ AÈÉ AÊÜÄXíñÜ ×Ä¿áÃÝX¨ÜªÊÜÃÜá Ë. ÔàñÝÃÝÊÜá¿áÂ. 1964ÃÜÈÉ ÃÝgÃÜñÜ°í A¨æà PÝÇæài¯í¨Ü "ÄàvÜÃ…' BX ¯ÊÜêñܤÃݨÜÃÜá. C±Ü³ñݤÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ A«ÝÂ±Ü®Ü¨Ü AíñܨÜÈÉ ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜá G~st £íWÜÙÜ WÜÄÐÜu ÓÜíŸÙÜÊæí¨ÜÃæ ®ÝÆáR®ÜãÃÜá ÃÜã±ÝÀá! C¨Üá ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜ ÊÜÂQ¤iàÊÜ®Ü¨Ü Jí¨Üá ÓÜã§Æ bñÜÅ. ÇæãàPÝ®Üá»ÜÊÜ¨Ü PæãvÜÈ Ááào®Üá° £í¨Üá PÜÐÜr & PݱÜì|ÂWÜÙÜ PÜáÆáÊæá¿áÈÉ PÜÃÜX, ÖæàWæ AÊÜÃÜ iàÊÜ ÇæãàÖÜ ±ÜâoQRoárPæãíwñÜá, ±ÜoáÊÝÀáñÜá GíŸá¨Ü®Üá° C¨ÜÄí¨Ü F×ÔPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. ÊÜááí©®Ü¨Üá AÊÜÃÜ IÊÜñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙÜ ÓÝÃÜÓÜÌñÜ iàÊÜ®Ü & A¨ÜÃÜ ÓÜÊÜáê©œ, ÓÜñÜÌ ÊÜáñÜᤠÊÜåèÈPÜñæ. B PÜáÄñÜá PæÆÊÜâ ÊÜÞñÜá.

®ÜáwÖÝÃÜ / 69

®ÜáwÖÝÃÜ / 70


i.². ÃÝgÃÜñí°Ü : AíñÜÖÜ "ÃÜñ'°Ü C®æãí° ©ÆÉ I

Cí©Wæ IÊÜñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í©®Ü ÊÜÞñÜá : 1957®æ ¿ á CÓÜ Ë , ¸æ í WÜ Ù Ü ã ÃÜ á Óæ í oÅÇ… PÝÇæài®Ü BÊÜÃÜ|. B PÝÇæài®ÜÈÉ A«Ü¿á®Ü ÊÜÞvÜᣤ¨Üª Aí£ÊÜá ÊÜÐÜì¨Ü ±Ü¨ÜË Ë¨Ý¦ì WÜÙæÆÉ ÓæàÄ, ñÝÊæà ŸÃæ¨Ü ÇæàS®ÜWÜÙÜ®æ°ÆÉ PÜãwÔ Jí¨Üá ±ÜâÓܤPÜ ±ÜÅPÜqÔ¨ÜÃÜá. B ±ÜâÓܤPܨÜÈÉ C¨Üª¨Ü᪠ñÜÊÜá¾ ²Å¿á WÜáÃÜá訆 ÊÜÂQ¤ñÜÌ¨Ü B±Ü¤, B¨ÜÅì bñÜÅWÜÙÜá. B ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° B WÜáÃÜáËWæ ¨ÜüOæ¿ÞX ÍÜŨæœÀáí¨Ü ÓÜÊÜá²ìÔ¨ÜÃÜá; B WÜáÃÜáÊÜä B ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° AÐærà ²Åà£Àáí¨Ü ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃÜá. WÜáÃÜá ÊÜáñݤÃÜã AÆÉ, AÊÜÃæà i.². ÃÝgÃÜñÜ°í. ±ÜâÓܤPÜ¨Ü ÎàÑìPæ ¿ áÈÉ ÃÝgÃÜ ñ Ü ° í ±Ü â ÓÜ ¤ P Ü ¨ Ü ±Ü â o ñæÃæ¿ááñܤÇæà I¨Ü®æ¿á ±Üâo¨ÜÈÉ PÜíWæãÚÓÜáñܤ¨æ DÁãí¨Üá ©Ì±Ü© : ±æäÅ. GÊÜå…. ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ ¯ÊÜêñܤ ±ÝūݱÜPÜÃÜá; ˨ÝÌíÓÜÃÜá "AûÜÃÜ' ñæÙÝÛÃÜá ÃÜÓæ¤ PÝPÜìÙÜ & 574 104 & : 08258 231080

Pæãàq ÊÜÃÜÖÜ¨Ü PÜÆáÉ Pæãà×®ÜãÃ… ÃÜñÜ° A¨ÜQíñÜ ÊæáàÇæ ®ÜÊÜå… i.². iàÊÜÅñÜ°

ÖæàÙܸæàPݨÜá¨Ü®æ°ÆÉ GÃÜvæà ±ÜíQ¤WÜÙÜ ÖÜñæ¤à ±Ü¨ÜWÜÙÜá ÖæàÙÜáñܤÊæ. "×í¨æãÊæá¾ ®ÜÊÜᾨÝX¨Ü㪠DWÜ ®ÜÊÜá¾ÈÉÆÉ¨Ü Pæãà×®ÜãÃ… ÃÜñÜ°PæR Pæãàq ÃÜã±ÝÀá ¸æÇæÁáà®æãà C¨æ; B¨ÜÃæà®Üíñæ? & ®ÜáwÖÝÃÜ / 67

A¨Üá PÜÆáÉ. ®ÜÊÜá¾ WÜáÃÜáÊæäà iàÊÜíñÜ ÃÜñÜ° & i.². ÃÝgÃÜñÜ° ; Pæãàq ÃÜã±ÝÀáWÜã ËáXÆá!'. JŸº WÜáÃÜáÍæÅàÐÜu¯Wæ PÜêñÜý ÎÐÜÂÓÜÊÜáá¨Ý¿á©í¨Ü C¨ÜQRíñÜ ËáXÇÝ¨Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ C®æã°í¨Üá CÃÜÇÝÃܨÜá. i.². ÃÝgÃÜñÜ°í ÓæíoÅÇ… PÝÇæài®Ü ˨ݦìWÜÚWæ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, PܮܰvÜ¨Ü PÜáÆWÜáÃÜáWÜÙÜÈÉ JŸºÃÜá. ±ÜâÓܤPÜ ÓÜÊÜá±ÜìOæ¿Þ¨ÝWÜ AÊÜÄWæ IÊÜñÜᤠÊÜÐÜì. DWÜ AÊÜÃÜ ®ÜãÃÜÃÜ ®æ®Ü±Üâ! "iàÊÜÃÜñÜ°'Êæí¨Üá ñÜÊÜá¾ ÎÐÜÂÄí¨Ü PæçÊÝÄÔPæãívÜ i.². ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜ Ÿ¨ÜáQ®Ü ÖÜáÃÜáÙæà®Üá, AÊÜÃÜ ŸÃÜÊÜ~Wæ¿á £ÃÜáÙæà®Üá, AÊÜÃÜ Ÿ¨ÜáPÜã ŸÃæÖÜÊÜä ¹àÃÜáÊÜ ¸æÙÜPæà®Üá GíŸá¨Ü®Üá° ËáñÝÊÜPÝÍܨÜÈÉ PÝ~ÓÜáÊÜ Jí¨Üá ±ÝÅígÆ ±ÜÅ¿áñÜ° & D ÇæàS®Ü; ®ÜãÃÜÃÜ ®æ®Ü²Wæ Jí¨Üá ®Üáw®ÜÊÜá®Ü. ÖæãÓÜWܮܰvÜ¨Ü ÖæãƨÜÈÉ EÙÜáÊæá ÊÜÞw ÖÜáÆáÓÝX ¸æÙæ ñæWæ¨Ü ×Ä¿áÃÜÈÉ JŸºÃÝX¨Üª Gí.G®…. PÝÊÜáñÜÃÜá Ë—ÊÜÍÜÃݨÝWÜ AÊÜÃÜ ÓÜÊÜáPÝÈà®Ü Óܯ¾ñÜÅ ÊÜáíhæàÍÜÌÃÜ WæãàËí¨Ü ±æç¿áÊÜÃÜá PÝÊÜáñÜÃÜ®Üá° "Ÿor ¸æàÓÜWæ¿á ÖÜã' Gí¨Üá PÜÃæ¨Üá, ŸÃæ¨Üá Ÿ~¡Ô¨ÜªÃÜá. B ÊÜÞ£®Ü ±ÜÅñÜÂûÜÃÜÊÜä ±æç¿áÊÜÄWæ B£¾à¿áÃÝX¨Üª ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÄWÜã ÓÜÆáÉñܤ¨æ. HPæí¨ÜÃæ ÖæÓÜÃÜÈÉ "ÃÝg' "ÃÜñÜ°' GÃÜvÜã ÓæàĨܪÃÜã ÃÝgÃÜñÜ°í ¸æÚÛ¿á aÜÊÜáaÜ ¸Ý¿áÈÉoár ÖÜáqr¨ÜÊÜÃÜÆÉ; ÖÜã aæÈÉ¨Ü ÖÝ©¿áÈÉ ÖÜhæjÀáÄÔ ®Üvæ¨ÜÊÜÃÜã AÆÉ. AÊÜÃÜá ÖÜáqr¨æªà®æãà ÖæÓÜÃÝ¨Ü ±ÜíwñÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿áÈÉ. B ÊÜá®æñÜ®ÜPæR ÓÜÃÜÓÜÌ£¿á ±ÜäOÝì®ÜáWÜÅÖÜËñÜá¤. B¨ÜÃæ Æü$¾à PÜê±ÝPÜpÝûÜPæR A¨Üá ±ÝñÜÅÊÝXÃÜÈÆÉ. ÃÝgÃÜñÜ°í ±ÜäËìPÜÃÜá ñÜËáÙÝ°w®ÜÊÜÃÜá. ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü ×í¨æ AÊÜÃÜ ÊÜíÍÜÓܧÃæ㟺ÄWæ Aí©®Ü ÊæáçÓÜãÃÜá Jvæ¿áÃÜá BÓÜÃæ¿á®Üá° ¯àw ÊæáçÓÜãÃÜÈÉ ®æÇæWæãÚÔ¨ÜÃÜá. PÝÇÝíñÜÃܨÜÈÉ PÜáoáíŸ¨Ü CñÜÃÜ ÓܨÜÓÜÂÃÜã ÊæáçÓÜãÃÜ®Üá° ÓæàÄ ÊÜáívÜ iÇæÉ¿á WÜáívÜáɱæàpæ¿áÈÉ ®æÇæÔ¨ÜÃÜá. AÊÜÃæÆÉ ÍÝÓÜ÷˨ÜÃÜá, ˨ÝÌíÓÜÃÜá. WÜáívÜáɱæàpæ¿áÈÉ ®æÇæWæãívÜ ±ÜíwñÜ ÊÜá®æñÜ®ÜÊݨÜá¨ÜÄí¨Ü ÊÜááí¨æ B ÊÜá®æÊÜáí© WÜáívÜáɱÜíwñÜÃæí¨æà ÖæÓÜÃݨÜÃÜá. B ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü WÜáívÜáɱÜíwñÜ Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ A¿áÂíWÝÃÜÃÜá ×í©®Ü Êæ á çÓÜ ã ÃÜ á ±ÝÅíñÜ Â ¨Ü È É g®Ü Ê Ü Þ ®Ü  ÃÝ¨Ü A«Ý屆 P Ü Ã ÝX¨Ü ª Ã Ü á . AÊÜ Ã Ü ×ÄÊÜ á WÜ WæãàËí¨ÜÃÝgÃݨÜÃæ GÃÜvÜ®æ¿áÊÜ®æà ÃÝg¿áÂíWÝÃ… A¥ÜÊÝ ÃÝgÃÜñÜ°í. ÃÝgÃÜñÜ°í g®Ü®Ü 1908ÃÜ ¨ÜÍÜíŸÃÜ 5ÃÜí¨Üá PæãÉàÓ…±æàpæ (DX®Ü ÃÝÊÜá®ÜWÜÃÜ)¿áÈÉ BÀáñÜá. B ©®Ü¨Üí¨Üá PÝ£ìPܱÜä~ìÊæá¿ÞXñÜá¤. ÎÅà ÊæçÐÜ¡ÊÜÄWæ B ©®Ü "WÜgWèÄàÊÜÅñÜ' A¥ÜÊÝ "B®æÖÜŸº'. PܮܰvÜ ÓÝ×ñÝÂPÝÍܨÜÇæãÉí¨Üá ±Üä|ì aÜí¨æãÅà¨Ü¿áÊÝÀá ñæíŸá¨Ü®Üã° ÊÝ_¾¿áÇæãàPܨÜÇæãÉí¨Üá B®æ¨ÝÄ ñæÃæ¿ááÊÜâ¨æíŸá¨Ü®Üã° ÃÝgÃÜñÜ°í g®Ü®Ü ÓÜíPæà£ÔñÜá. ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜ ÎûÜ|¨Ü ŸÖÜá»ÝWÜ ÊæáçÓÜãÃÜÈÉ BÀáñÜá. GÙæÖÜÃæ¿á¨ÜÇæÉà AÊÜÄWæ ÖÜÙÜWܮܰvÜ PÝÊÜÂWÜÙÜ ±ÝsÜÊÜä B¨Üá¨ÜÄí¨Ü AÊÜÃÜ »ÝÐæ ¯©ìÐÜrÊÝX EaÝcÃÜ ÍÜá¨ÜœÊÝÀáñÜá. ÊæáçÓÜãÃÜá ÊÝÓÜá¨æàÊÝaÝ¿áìÃÜÈÉ ÓÜÌƳPÝÆ ÓÜíXàñÝ»ÝÂÓÜÊÜ®Üã° ®ÜáwÖÝÃÜ / 68


BñÜ®Ü ¨ÜêyÜ ¯ÆáÊÜâ. PÜêÐÜ¡ ÃÝ¿á»ÝÃÜ¨Ü Êæç´ÜÆ嬆 ®ÜíñÜÃÜ PÜ|ì®Ü®Üá° »æàq ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÊÜ á ñÜ á ¤ BñÜ ® Ü ® Ü á ° ±Ü û ÝíñÜ Ã Ü P ÝRX Jñݤ À áÔ AÊÜ ¯ Wæ AÊÜ ® Ü g®Ü ¾ ËÊÜ Ã Ü Ê Ü ® Ü á ° £Ú¿áÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá ÊÜááS PܥݮÜPÜ. C¨Üá ¨èűܩ¿á ÊÜÓÝ÷±ÜÖÜÃÜ|¨ÜÐærà ÓÜíQ|ìñæ ¿á®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ PܥݻÝWÜ. ±Üí±Ü®Ü PÜ|ì ñÝ®Üá ±ÝívÜÊÜÃÜ ±Üûܱݣ¿ÞWÜÇÝÃæ GíŸá¨ÜPæR ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü®Ü ÖæívÜ£ »Ý®ÜáÊÜá£Áãí©Wæ ±ÜWÜvæ¿ÞvÜáÊÜÐÜár ÓÜÈWæ¿á Óæ°àÖÜÊÜ®Üá° ±ÜÅÓݤ²Ô¨ÜÃæ; PÜáÊÜÞÃÜÊÝÂÓÜ®Ü PÜ|ì ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü®Ü ŸWæY ñÜ®ÜXÃÜáÊÜ ¨ÜêyÜ Óæ°àÖÜÊÜ®Üá° A¨ÜÃÜ Má|ÊÜ®Üã° ËÊÜÄÔ ÖæàÙÜáñݤ®æ. B¨ÜÃæ ÊÝÂÓÜ ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñܨÜÈÉ PÜêÐÜ¡¯Wæ PÜ|ì ñÝ®Üá ±ÜûÝíñÜÄ¿ÞWÜ©ÃÜáÊÜâ¨ÜPæR PæãvÜáÊÜ PÝÃÜ|Êæà ¸æàÃæ. bPÜRí©®ÜÈÉ ÃÝ«æ¿áá ñܮܰ®Üá° ÓÝQÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ñÜ®ÜWæ ñÝÀá¿á Má| CÃÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ A¨Üá ÃÝ«æ¿áÇæÉà ÖæãÃÜñÜá PÜáí£Áãí©Wæ AÆÉ Gí¨Üá ÓܳÐÜr±ÜwÓÜáñݤ®æ. PÜ|ì®Üá ±ÝívÜÊÜ ±Üûܱݣ¿ÞWÜ©ÃÜáÊÜâ¨ÜPæR PæãvÜáÊÜ PÝÃÜ|WÜÙÜÈÉ ÖæaÜác ÊÜÞ®ÜËà¿áÊݨÜá¨Üá ÊÝÂÓÜ®Ü PÜ|ì®Ü ¯«ÝìÃÜ¨Ü ŸWæ. ±Üí±Ü, PÜáÊÜÞÃÜÊÝÂÓÜÃÜ PÜ|ì PæãvÜáÊÜ PÝÃÜ|WÜÙÜá ÃÝgQà¿á ÊݨÜá¨ÜÐær. ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü Joár PܥܮܨÜÈÉ ËÃÝo±ÜÊÜì ÊÜáñÜᤠE¨æãÂàWܱÜÊÜìWÜÙÜá ¯OÝì¿áPÜÊݨÜÊÜâ. AÊÜâ ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü ÖÜê¨Ü¿á »ÝWÜWÜڨܪíñæ. C®Üá° ¼àÐܾ ±ÜÊÜì©í¨Ü ÊÜááí¨ÜPæR PèÃÜÊÜ ±ÝívÜÊÜÄŸºÃÜá ÖæãàÃÝo ÊÜÞw¨ÜÃÜã A¨ÜÃÜ ÓÜãñÜÅ«ÝÃÜ PÜêÐÜ¡®æà! GÆÉÊÜä PÜêÐÜ¡®Ü £àÊÜÞì®Ü¨Üíñæ ®Üvæ¿ááñܤ¨æ. PÜË¿á ±ÜÅPÝÃÜ ¨æçÊÜ GÆÉÊÜ®Üã° ¯¿áí£ÅÓÜáñܤ¨æ. ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü®Üã Agáì®Ü®Üã PÜêÐÜ¡®Ü ¸æíŸÆÊÜ®Üá° PæãàÃÜáÊÜâ¨ÜPæR Ÿí¨Üá Agáì®Ü PÜêÐÜ¡®Ü ±Ý¨Ü¨Ü ŸÚ¿áã, ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü ÎÃÜ¨Ü ŸÚ¿áã PÝ¿ááñݤ PÜãÃÜáÊÜâ¨æà Jí¨Üá ¯OÝì¿áPÜ ÓÜíWÜ£¿ÞXÃÜáÊÜí£¨æ. Agáì®Ü®Ü PæãàÄPæ¿áíñæ BñÜ®Ü ÃÜ¥Ü¨Ü PÜá¨ÜáÃæWÜÙÜá PÜwÊÝ|WÜÙÜ®Üá° ×w¿ááÊÜâ¨æà ¿áá¨Üœ¨Ü ¯OÝì¿áPÜ ÓÜíWÜ£¿ÞX ¹vÜáñܤ¨æ. ¿áá¨ÜœÊæíŸá¨Üá CŸºÃÜá ÍÜñÜáÅWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ÍÜñÜáÅñÜÌÊÜ®Üá° ÖÜáoár ÖÝPÜáÊÜí¥Ü¨ÜªÆÉ. A¨Üá ¿ÞÃÜ ®ÜvÜáÊæ ¸æàPݨÜÃÜã ÊæçÃÜ, ¨æÌàÐÜÊÜ®Üá°, AÓÜÖÜ®æ¿á®Üá° ÓÜêÑrÓÜáñܤ¨æíŸá¨ÜPæR ¿áá¨ÜœÃÜíWܨÜÇæÉà «ÜÊÜáìÃÝ¿á Agáì®Ü®Ü ®ÜvÜáÊæ ®Üvæ¿ááÊÜ ÊæçÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÓÜíZÐÜìÊæà ÓÝü. AÈÉ¿á ¨æçÊÜ ±æÅàÃÜOæ A¥ÜÊÝ PÜêÐÜ¡®Ü ÊÜá«ÜÂÔ§PæÀáí¨Ü A¨ÜPæãRí¨Üá ¯ÆáWÜvæ ŸÃÜáñܤ¨æ. ¿áá¨Üœ ±ÜűÜíaܨÜÈÉ C®Üã° ÊÜáãÃÝ°ÆáR ±ÜÅÓÜíWÜWÜÙÜá K¨ÜáWÜÃÜ WÜÊÜá®Ü ÓæÙæ¿ááñܤÊæ. A¨Üá A¼ÊÜá®ÜáÂ, PÜ|ì CÊÜÄŸºÃÜ B«ÝÂñܾ ×®æ°Çæ¿á ÓÝÊÜâ. ¿áá¨Üœ Gí¥Ü AÊÜÞ¿áPÜÃÜ®Üã° ¹vÜáÊÜâ©ÆÉ. ¿áá¨Üœ¨Ü PèÅÃÜÂPæR A¼ÊÜá®ÜáÂÊÜí¥Ü bPÜR±ÝÅ¿á¨Ü ÊÜÂQ¤, PÜ|ì®Üí¥Ü AÓÜÖÝ¿áPÜ ÍÜãÃÜ GÆÉÃÜã ŸÈ¿ÞWÜáñݤÃæ. ¿áá¨Üœ ±ÜíaÜPÜ¨Ü C®æã°í¨Üá ¨ÜáÃÜíñÜ ÎÍÜáÖÜñæÂ. AÍÜÌñݧÊÜá®Üá ñܮܰ®Üá° ÓÝQ¨Ü «Ü~¿á®Üá° £àÊÜÅ ¨ÜáÃÜíñÜ¨Ü ÊæàÙæ ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ±ÜwÓÜÆá ±ÝívÜÊÜÃÜ ñÜÇæWÜÙÜ®Üá° ñÜÃÜáÊÜ »ÜÃܨÜÈÉ AÊÜÃÜ ÊÜáPÜRÙÜ ñÜÇæWÜÙÜ®Üá° ñÜí¨Üá¹vÜáñݤ®æ. D ÎÍÜáÖÜñæ ÊÜÞw¨ÜÊÜ®Üá ¨æãÅàOÝaÝÃÜÂÃÜ ±ÜâñÜÅ. ¿ÞÊÜâ¨Üá ±Ý±ÜWÜÙÜÈÉ £àÊÜÅÊæäà A¨Ü®æ°à WÜáÃÜá±ÜâñÜÅ ¨æÌàÐÜ ÊÜáñÜá¤

BñÜáÃܨÜÈÉ BÖæãàÃÝñæÅ¿á ÖæãñÜᤠ®æÃÜÊæàÄÔ ¹vÜáñݤ®æ. ¿áá¨Üœ¨Ü AíñÜ ¿ÞÊÜ ±Ý±Ü¨Ü ±ÝñÝÙÜÊÜ®Üá° ¸æàPݨÜÃÜã ÊÜááqr¹vÜŸÖÜá¨Üá. C¨ÜÃÜ ÊÜááí©®Ü ±ÜÅÓÜíWÜ C®Üã° ÖÜê¨Ü¿á˨ÝÅÊÜPÜÊݨÜá¨Üá. Agáì®Ü AÍÜÌñݧÊÜá®Ü®Üá° PæãÆÉÆá ÖæãÃÜpÝWÜ ¨èűܩ ñܮܰ ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° Pæãí¨ÜÊܮܮÜá° PæãÆɸæàvÜÊæí¨Üá B¨æàÎÓÜáñݤÙæ. B¨ÜÃæ ñܮܰ ÊÜááw ×w¨Üá »ÜíXst ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü ¨ÜáÍÝÏÓܮݩWÜÙÜ®Üá° AÐÜrÃÜÊÜáqrWæ ¼àÊÜá®Ü ÊÜááTæà| ×íÔÔ ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü PÜívÜáPæãívÜ ¨èűܩ ñܮܰ ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° Pæãí¨Ü AÍÜÌñݧÊÜá®Ü®Üá° Pæãí¨ÜÃæ AÊÜ®Ü ÖæívÜ£ Ë«ÜÊæ¿ÞWÜáñݤÙæ. gWÜ£¤®Ü GÆÉ Öæ|á¡ ÊÜáPÜRÙÜ ¨Üá@SÊæÆÉ Jí¨æà G®Üá°ñݤÙæ. Ÿ¨ÜáPÜá ¨èűܩWæ ±ÝsÜ PÜÈÔ¨æ. ¿áá¨Üœ ÊÜáñÜᤠ×íÓæ¿á ±ÜÄOÝÊÜáÊÜä AÄÊÝX¨æ. ×àWÝX ÊÜ á ÖÝ»ÝÃÜ ñ Ü ¨ Ü GÆÉ Zo®æ W Ü Ù Ü ã ÊÜ á ®Ü á ÐÜ Â ®Ü ÓÜ Ê Ü á ãÖÜ P æ R ±ÝsÜ Ê æ à! iàÊÜ ® Ü ¨ Ü È É Ã Ü á ÊÜ â ¨æ Æ É ÊÜ á ÖÝ»ÝÃÜ ñ Ü ¨ Ü È É ¨ÝSÇÝX¨æ A¥Ü Ê Ý ÊÜ á ÖÝ»ÝÃÜ ñ Ü ¨ Ü Zo®æWÜÙæÇÝÉ iàÊܮܨÜÈÉ gÃÜWÜŸÖÜá¨Ý¨Ü ¨ÜáÃÜíñÜWÜÙæà. C¨ÜÄí¨ÜÇæà ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü PÜ¥æ »ÝÃÜñÜ¨Ü ®Üûæ¿áÇæÉÆÉ ¿ÞÊÝÂÊÜâ¨æãà ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ±ÜÅaÜÈñÜPæR Ÿí¨Üá ¹qr¨æ.

®ÜáwÖÝÃÜ / 65

®ÜáwÖÝÃÜ / 66


B±Ü¨Ýºí«ÜÊÜ®ÝX PÝ~ÔPæãÙÜáÛñݤ®æ. «ÜÊÜáìÃÝ¿á®Üá ËÃÝo±ÜÊÜì¨ÜÈÉ PÜêÐÜ¡¯Wæ ŸÃæ¿ááÊÜ ±ÜñÜÅÊæà AÊÜÃæÆÉÃÜ ¨æçÊÜÓÜíŸí«Ü¨Ü ÍÜÃÜ|»ÝÊÜÊÜ®Üá° ñæãàÄÓÜáñܤ¨æ. PÜáÊÜÞÃÜÊÝÂÓÜ®ÜíñÜã PÜêÐÜ¡ ±ÝÃÜÊÜáÂÊÜ®Üá° A—PÜÊÝXÁáà J²³PæãíwÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ±ÝívÜÊÜÃÜ®Üá° PÜêÐÜ¡¯Wæ ±Üä|ì ÍÜÃÜOÝWÜñÜ ÃÜûÜPܮܮݰXÔ¹vÜáñݤ®æ. PÜêÐÜ¡¯ÃÜáÊÜ ¨ÝÌÃÜPÝ®ÜWÜÄWæ A¼ÊÜá®Üá EñܤÃæ¿á ËÊÝÖÜPæR «ÜÊÜáìÃÝ¿á ±ÜñÜÅ ŸÃæ¿ááÊÜ PÜÅÊÜáÊæí¨ÜÃæ "ÊÜá¨ÜáÊæÁáíŸá¨Üá ®æÊÜÊÜ ÎÅà±Ü¨ÜÊÜ ñæãàÄÓܸæàPÜá...' GíñÜÇæà ŸÃæ¿ááñݤ®æ. ×àWÝX E¨æãÂàWܱÜÊÜì¨ÜÈÉ ±ÝívÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÍÜQ¤XíñÜÆã A—PÜÊÝX PÜêÐÜ¡±ÝÃÜÊÜáÂÊÜ®Üá° J²³PæãÙÜáÛñݤÃæ. AÈÉí¨Ü PÜêÐÜ¡ ÃÝ¿á»ÝÃÜ BÃÜí»ÜÊÝWÜáñܤ¨æ. ÊÜá®ÜáÐÜ GÐærà ±ÜÃÝPÜÅËá¿Þ¨ÜÃÜã BñÜ AÓÜÖÝ¿áPÜ®æà GíŸá¨Ü®Üá° ËÃÝo±ÜÊÜì ÓݹàñÜá ±ÜwÓÜáñܤ¨æ. B©±ÜÊÜì, ÓܻݱÜÊÜì ÊÜáñÜᤠAÃÜ|±ÜÊÜìWÜÙÜÈÉ PèÃÜÊÜ ±ÝívÜÊÜÃÜá ±ÜÃÜÓܳÃÜ ÊæáàÇÝoÊÜ®Üá° ®ÜvæÓÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ PèÃÜÊÜÃÜá ±ÜâÃÜáÐÜÍÜQ¤¿á®Üá° ®Üí¹Pæãívæà PÜáÃÜáûæàñÜÅ ±ÜÅÊæàÎÔ¨ÜÃæ ±ÝívÜÊÜÃÜá ¨æçËàÍÜQ¤Wæ ÓÜí±Üä|ì ÍÜÃÜOÝWÜñÜÃÝX ¿áá¨ÜœÃÜíWÜPæR ŸÃÜáñݤÃæ. C¨Üá ÓܳÐÜrÊÝWÜáÊÜâ¨æà E¨æãÂàWܱÜÊÜì¨ÜÈÉ. ÖÝWÝX D »ÝWÜ¨Ü ±ÜÅÊÜááS ±ÝñÜÅ«ÝÄWÜÙÜá PèÃÜÊÜ ±ÝívÜÊÜÃÜÆÉ; PÜêÐÜ¡®æà! C¨æà PÜ¥Ü®Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨Ü C®æã°Ÿº ¨ÜáÃÜíñÜ ®Ý¿áPÜ PÜ|ì. PÜ|ì®Ü ¨æàÖÜÍÜQ¤¿á »ÜíWÜ, ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü®Ü AÊÜÊÜÞ®Ü ±ÜÅÓÜíWÜ, PÜêÐÜ¡®Üá GÆãÉ ±ÜŨÜÎìÓÜ¨Ü ËÍÜÌÃÜã±Ü, A¨æà ÊæàÙæ PÜêÐÜ¡ ˨ÜáÃÜ®Ü ÊÜááí¨æ ñæãàÄÓÜáÊÜ ÊÜá®ÜáÐÜ ÓÜÌÃÜã±Ü¨Ü Óæ°àÖÜ CÊÜâ E¨æãÂàWܱÜÊÜì¨ÜÈÉ HPÜPÝÆPæR ÊÜÂPܤÊÝWÜáñܤÊæ. ±ÝívÜÊÜÃÜá ¨æçÊܱÝÃÜÊÜáÂÊÜ®Üá° ÊæábcPæãívÜá ËÃÝo®Ü AÃÜÊÜá®æ¿áÈÉ ñÜíñÜÊÜá¾ ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®æ°à ¸æàÃæ ¸æàÃæ¿á ÃÜã±ÜWÜÙÜÈÉ PÜívÜáPæãÙÜáÛñݤÃæ. ÃÝgÓÜ WÜá|©í¨Ü ¿ÞÊÝWÜ ±ÝívÜÊÜÃÜá ÎÅàÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜ Ô§£Wæ CÚ¿ááñݤÃæãà BWÜ ñÜÊÜá¾ ±èÃÜáÐÜ ¯ÃÝPÜÃÜOæ ÊÜÞwPæãívÜá A«Üì ÃÝgÂPÝRX, Pæã®æWæ I¨Üá WÝÅÊÜáWÜÚWݨÜÃÜã ñÜÊÜá¾ ¸æàwPæ¿á®Üá° PÜêÐÜ¡®Ü ÊÜááí¨æ CÄÓÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ ¨èűܩWæ ¸æàPÝXÃÜáÊÜâ¨Üá ¿áá¨Üœ ÊÜÞñÜÅ. BPæ¿á AíñÜÃÜíWܨÜÈÉ ñÜ®ÜWÝ¨Ü AÊÜÊÜÞ®Ü C®Üã° ¸æíQ¿á ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ EÄ¿ááñܤÇæà C¨æ. QàaÜPܮܮÜá° PæãÆáÉÊÜâ¨ÜÃÜ ±ÜäÊÜì¨ÜÈÉ ¼àÊÜá ñæãàÄ¨Ü AÊÜþæ¿á®æ°à CÈÉ¿áã ñæãàÄÔ ÓÜí—¿á®Üá° J²³PæãÙÜáÛ£¤¨Ýª®æ. BWÜ ¨èűܩ PÜêÐÜ¡®Ü ÊÜááí©vÜáÊÜ ¸æàwPæÁáí¨ÜÃæ ¿áá¨ÜœÊæà. PÜêÐÜ¡®Üã "PÝÙÜWÜÊÜ®æà ŸÈ¨Üá ŸÖæ ñÜíX' GíŸ BÍÝÌÓÜ®æ Pæãpærà ÖæãÃÜvÜáñݤ®æ. ×àWÝX E¨æãÂàWܱÜÊÜì¨Ü ®Ý¿áPÜ PÜêÐÜ¡®æà. PÜêÐÜ¡ E¨æãÂàWÜ ±ÜÊÜì¨ÜÈÉ ÓÝÊÜޮܠÊÜá®ÜáÐÜ ±ÝñÜÅ©í¨Ü ×w¨Üá ËÍÜÌÃÜã±Ü¨ÜÊÜÃæWæ ¸æÙæ¨Üá ¯íñÜá¹vÜáñݤ®æ. D ×®æ°Çæ¿áÈÉ PÜêÐÜ¡ Êæã¨ÜÆá ÎÅàÓÝÊÜޮܮÝX ±ÜÅÊæàÎÓÜáÊÜâ¨Üá. ˨ÜáÃÜ®Ü WÜáwÓÜÈWæ ÖÜÔ¤®ÝÊÜ£ ±Üor|¨Ü ÖæãÃÜÊÜÆ¿á¨Ü ®Ü©à£àÃÜ¨Ü WÜáwÓÜÆÈɨܪ ˨ÜáÃÜ®Ü ŸÚWæ ŸÃÜáñݤ®æ. B ÓÜí¨Ü»ÜìÊÜíñÜã ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñܨÜÈÉ Óæ°àÖÜ¨Ü Z®Üñæ¿á®Üá° ñæãàÄÓÜáÊÜ, A¨ÜÃÜ EñÜá¤íWÜñæ¿á®Üá° ±ÜÅÓÜá¤ñܱÜwÓÜáÊÜí¥Ü¨Üáª. PÜ á ÊÜ Þ ÃÜ Ê ÝÂÓÜ D ±Ü Å ÓÜ í WÜ ¨ Ü bñÜ Å |¨Ü È É ñÝ®æ ã Ÿº ÁãàX GíŸá¨Ü ® Ü á °

ÓܳÐÜr±ÜwÓÜáñݤ®æ. AÃÜÊÜá®æ¿á B£¥ÜÂÊÜ®Üá° ñæãÃæ¨Üá PÜêÐÜ¡ ˨ÜáÃÜ®Ü WÜáwÓÜÆá PÜvæ ŸÃÜáñݤ®æ. ×àWæ PÜêÐÜ¡ ˨ÜáÃÜ®Ü PÜvæ ŸÃÜáÊÜâ¨ÜPæR GÃÜvÜá PÝÃÜ|WÜÚÊæ. Jí¨Üá BñÜ ±ÝívÜÊÜÃÜ ±Üûܱݣ¿ÞX ÃÝ¿á»ÝÃÜPæR Ÿí©ÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü®Ü A£¦ ¿ÞX EÚ¿ááÊÜí£ÆÉ. GÃÜvÜ®æ¿á¨Üá PÜêÐÜ¡ ¨æçÊÝíÍÜ ÓÜí»ÜãñÜ®ÝXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü PÜáÊÜÞÃÜÊÝÂÓÜ®Ü ±ÜÅPÝÃÜ AÊÜ®Üá »ÜPܤÃÜ Óݯ°«ÜÂÊÜ®æ°à Ÿ¿áÔ Ë¨ÜáÃÜ®Ü WÜáwÓÜÈWæà ŸÃÜáñݤ®æ. ˨ÜáÃÜ®Üá »ÜQ¤¿á BÊæàÍܨÜÈÉ PÜá~¿ááñܤ PÜêÐÜ¡®Ü BWÜÊÜá®Ü©í¨Ý¨Ü ÓÜíñæãàÐܨÜÈÉ ñܮܰ WÜáwÓÜÆ®æ°à QñÜᤠÖÝPÜáñݤ®æ. BWÜ PÜêÐÜ¡ "ÖÜÔ¨Üá ®ÝÊæçñÜí¨ÜÄà ±ÜÄ ÊÜáÓÜX PÜá~¨ÝvÜáÊÜâ¨æà ˨ÜáÃÜ ®ÝbÓÜ©ÃÜá ¸ÝÃæç' Gí¨Üá ®Üáw¿ááñݤ®æ. ¨ÜãÊÝìÓÝ£¥Ü嬆 ÊæàÙæ ¨èűܩÁávæWæ PÜêÐÜ¡ ÖÜÔ¨Üá Ÿí¨Üíñæ ˨ÜáÃÜ®ÜÈÉWÜã ÖÜÔ¨æà Ÿí©¨Ýª®æ. ˨ÜáÃÜ®Üá ¯àw¨Ü Jí¨Üá PÜáwPæ ÖÝÆ®Üá° PÜáw¨Ü PÜêÐÜ¡ AÈÉ Óæ°àÖܨÜ, ÓèÖݨÜìñæ¿á ÖÝ騆 ÖæãÙæ¿á®æ°à ÖÜÄÔ¹vÜáñݤ®æ. »ÜQ¤ A¨ÜÃÜ ×®æ°Çæ¿á Óæ°àÖÜ ÊÜÞ®ÜËà¿áñæ HPÜPÝÆPæR PÜáÊÜÞÃÜÊÝÂÓܯí¨Ü bñÜÅ|WæãÙÜáÛÊÜ ±ÜÅÓÜíWÜ˨Üá. Cí¥Ü¨æà ±ÜÊÝvÜ ±ÜÅÓÜíWÜÊÜ®Üá° PÜêÐÜ¡ ÊÜáÃÜá©®Ü ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü®Ü BÓݧ®ÜPæR ŸÃÜáÊÜÈÉ¿áã ñæãàÄÓÜáñݤ®æ. CÈÉ¿áã PÜêÐÜ¡ JÊæá¾ ÓÝÊÜޮܮÜíñæ ÊÜáñæã¤Êæá¾ AÓÝÊÜޮܮÜíñæ ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü®Ü ÊÜááí¨æ ÊÜ£ìÓÜáñݤ®æ. C¨Üá ÊÝÂÓÜ ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñܨÜÈÉÆÉ¨Ü ±ÜÅÓÜíWÜ. PÜêÐÜ¡ ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü®Ü BÓݧ®ÜPæR ŸÃÜáÊÜÈÉ ¼àÐܾ ¨æãÅàOÝ©WÜÙæÆÉ G¨Ü᪠¯íñÜá WèÃÜËÓÜáÊÜÈÉ ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü ÊÜÞñÜÅ AÊÜ®Ü ŸÃÜÊÜ®Üá° PÜívÜã PÝ|¨Üíñæ ÊÜ£ìÔ ÔíÖÝÓÜ®Ü¨Ü ÊæáàÇæ BÔà®Ü®ÝXÃÜáñݤ®æ. PÜêÐÜ¡ »ÜãËá¿á®Üá° PÝ騆 EíWÜáo©í¨Ü J£¤¨Üíñæ ÔíÖÝÓÜ®Ü¨Ü Wæã|ÓÜá ÊÜááĨÜá ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü®æà PÜêÐÜ¡®Ü PÝÆŸávÜPæR EÃÜáÚ ¹àÙÜáñݤ®æ. C¨æà ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ PÜêÐÜ¡ ÃÝ¿á»ÝÄ¿ÞX ñÜáí¹¨Ü ÓÜ»æÁãÙÜWæ ÃÝgPÝÃÜ|¨Ü Z®Üñæ ÊÜáñÜᤠgÊݸݪĿá®Üá° PÜáÄñÜá AñÜÂíñÜ ÓÝÊÜìPÝÈPÜÊÝ¨Ü ®ÜáwWÜÙܮݰvÜáñݤ®æ. ÓÝÊÜá, ¨Ý®Ü, »æà¨Ü, ¨ÜívÜ GíŸ D ®ÝÆáR E±Ý¿áWÜÙÜ ËÍæÉàÐÜOæ D »ÝWܨÜÈɨæ. ÃÝg ¯à£Wæ ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü A¥ÜÊÝ ÓÝÊÜá ¯à£ GíŸá¨Üá ÊÜá®æãàÖÜÃÜÊݨܨÜáª. A¨Üá C¨ÜªÃæ ®ÝvÜá ÍÝí£Àáí¨Ü PÜãwÃÜáñܤ¨æ. g®ÜÓÜÊÜáãÖÜÊÜ®Üá° Ÿ¨ÜáQÓܸæàPæíŸ A¼ÇÝÐæ¿ááÙÜÛ GÆÉ AÃÜÓÜÃÜ ÊÜáíñÜÅ C¨ÝWܸæàPÜá. ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜÊæà GÆÉ ÃÝgÃÜ A®ÜíñÜ Ë»ÜÊÜ¨Ü ¹àgÊÜáíñÜÅÊÝWܸæàPÜá. D ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ñܲ³ ¨æÌàÐÜ»ÝÊÜ®æ ÃÝgÃÜáWÜÙÜÈÉ ÊÜáãw¹orÃæ ¯à£Wæ ËÃÝÊÜáÊÝWܨæà CÃܨÜá. ¯à£ ËÃÝÊÜá¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ¿áá¨Üœ WÜÄWæ¨ÜÃÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ®ÝÆáR E±Ý¿áWÜÙÜÈÉ ¨ÜívܱÜÅÁãàWÜÊæíŸá¨Üá ÓÝÊÜޮܠ¥ÜÃÜÊݨÜá¨æí¨Üá £Ú¿áÖæàÙÜáñݤ®æ. B¨ÜÃæ ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü¯XíñÜÆã PÜêÐÜ¡¯Wæà BíñÜ ¿ áì¨Ü È É ¿áá¨Ü œ ¨ Ü AWÜ ñ Ü Â ñæ À áÃÜ á ñÜ ¤ ¨ æ . ÊÜ á ñæ ã ¤ í ¨Ü á ÓÜ ¯ ° Ê æ à ÍÜ ¨ Ü È É ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü®Üã PÜãvÜ ñÝ®Üá ÃÝgÂÇæãà»Ü©í¨Ü Ÿ¨ÜáQÆÉ, ¨æçÊÜÓÜÌÃÜã² PÜêÐÜ¡®Ü®Üá° Pæ|PÜÇæí¨æà Ÿ¨ÜáQÃÜáÊÜâ¨æí¨Üá ±ÜÅ£hÝn ÓÜÌÃÜã±Ü¨Ü ÖæàÚPæ ¯àvÜáñݤ®æ. E¨æãÂàWÜ ±ÜÊÜì¨Ü C®æã°í¨Üá ÊÜááS PܥܮÝíÍÜ PÜ|ì®Ü ±ÜäÊÜì ÊÜêñݤíñÜ ÊÜáñÜá¤

®ÜáwÖÝÃÜ / 63

®ÜáwÖÝÃÜ / 64


Öæãà¨Ü ¼àÊÜÞgáì®Ü ®ÜPÜáÆ ÓÜÖܨæàÊÝ©WÜÙÜá ¿áûÜ®Ü ±ÜÅÍæ°Wæ EñܤÃÜ Pæãvܨæà ¯àÃÜá PÜáw¨Üá ÓÝ¿ááñݤÃæ. ¼àÊÜÞgáì®ÜÄWæ ¿áûÜ®Ü ±ÜÅÍæ°Wæ EñܤÃÜ PæãvÜáÊÜ ÊÜÂÊÜ«Ý®Ü ËÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ±ÜÃÝPÜÅÊÜá¨Ü ñÜá©¿á®Üá° ñÜÆᲨܪÃÜã ÓÜí¨Ü»Üì¨Ü ÎÍÜáWÜÙÝX EñܤÃÜ Ëà¿ááÊÜ ËÊæàaÜ®æ PÜÙæ¨ÜáPæãívÜá AÓÜá ¯àWÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì C¨Üá. ¯àÃÜá ñÜÃܸæàPæí¨Üá ñÜÊÜá¾í©ÄWæ £Úst «ÜÊÜáìÃÝ¿á®æà ¯àÃÜá PÜáw¿á¨æ ¿áûÜ®Üá PæàÚ¨Ü ±ÜÅÍæ°WÜÚWæ EñܤÃÜ ÖæàÚÁáà ÓÜÖæãà¨ÜÃܮܮÜá° Ÿ¨ÜáQÓܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. AÃÜ|±ÜÊÜìQRíñÜÆã ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñܨÜÈÉ PܥܮܨÜêÑrÀáí¨Ü PÜáñÜãÖÜÆPÜÃÜÊÝ¨Ü »ÝWÜ ËÃÝo±ÜÊÜì. D ±ÜÊÜìÊÜ®Üá° DWÜÆã WÝÅËáà| »ÝWÜWÜÙÜÈÉ ÃæçñÜ ÓÜÊÜáãÖÜ ÊÜáÙæ ¸ÝÃܨæà Öæãà¨ÜÃæ K©ÓÜáÊÜ ±ÜıÝsÜ CÃÜáñܤ¨æ. AÆɨæ ËÃÝo±ÜÊÜì¨ÜÈÉ¿á ±ÜÅÓÜíWÜWÜÙÜ®Üá° PÜáÄñÜíñæ WÝÅËáà|ÃÜá PæÆÊÜâ ÊÜááS WÜÅ×PæWÜÙÜ®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜâ¨Üá ¯gPÜãR PÜáñÜãÖÜÆ¨Ü ËaÝÃÜ. ËÃÝo ±ÜÊÜìÊÜ®Üá° K©Ô¨ÜÃæ ÊÜáÙæ ŸÃÜáñܤ¨æãà CÆÉÊæäà, B¨ÜÃæ ËÃÝo±ÜÊÜì¨Ü PÜ¥æ ®Ý®Ý PÝÃÜ|WÜÚWÝX WÝÅËáà|ÃÜ ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° BPÜÑìÔ¨æ. A¨ÜÄí¨Ü ÊÝaÜ®Ü ÓÜí¨Ü»ÜìPæR WÝÅËáà|ÃÜá Êæã¨ÜÆá BÁáR ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ËÃÝo±ÜÊÜìÊÜ®æ°à. ¿áá¨Üœ ±ÜíaÜPÜ AÊÜÄWæ PæàÊÜÆ ¿áá¨Üœ ËÊÜÃÜWÜÙÜÐær. B©»ÝWܨÜÈÉ Êæã¨ÜÆ ÊÜáãÃÜá ±ÜÊÜìWÜÙÜá PèÃÜÊÜ ±ÝívÜÊÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ¨æÌàÐÜ ÊæãÙæ¿ááÊÜ, A¨Üá ¸æÙæ¿ááÊÜâ¨ÜÃÜ PÜ¥æ. g®Ü±Ü¨ÜÃÜá GÃÜvÜá ÊÜáãÃÜá PÝÃÜ|WÜÚWÝX ËÃÝo±ÜÊÜì PܥݻÝWÜPæR ±ÝÅÊÜááSÂñæ PæãvÜáñݤÃæ. Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨Üá ¿ÞÊÜñÜ㤠WÝÅËáà|ÃÜ PÜêÑPÝ¿áPܨÜÈÉ ¸æ®æ°Æá¸ÝX ¯íñÜ WæãàÊÜâWÜÙÜ A±ÜÖÜÃÜ| ÊÜáñÜᤠAÊÜâWÜÙÜ ¹vÜáWÜvæ¿á ËaÝÃÜ ËÃÝo±ÜÊÜì PÜ¥Ü®Ü »ÝWܨÜÈÉ ŸÃÜáñܤ¨æ. PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ A¥ÜÊÝ »ÝÃÜñÜ¨Ü ¸æàÃæ ¸æàÃæ »ÝWÜWÜÙÜÈÉ ñÜáÃÜáWÜÙÜÛñÜ®Ü¨Ü ŸWæY ÓÝËÃÝÃÜá ¨ÝSÇæWÜÚÊæ. C¨Ü®Üá° ñÜvæ¨ÜÊÜ®æà ÊÜáÖÝ ±ÜÃÝPÜÅËá. Agáì®Ü ËÃÝo±ÜÊÜì¨ÜÈÉ ¨Ü®ÜPÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü®Ü PÜvæ¿áÊÜÄí¨Ü ÃÜüÓÜáñݤ®æ. CÈÉ Agáì®Ü®Ü ÓÜíŸí«Ü WÝÅËáà|ÃÜá ÖæàÙÜáÊÜ ÊÜáñæã¤í¨Üá ËaÝÃÜÊæí¨ÜÃæ AÊÜ®Üá ËÃÝo®Ü ÊÜáWÜÙÝ¨Ü EñܤÃæ¿á®Üá° ñܮܰ ÊÜáWÜÙÜíñæ »ÝËÓÜáÊÜâ¨Üá. Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ Agáì®Ü Ô÷à¿áÃÜ ÊæãàÖÜ©í¨Ü ¨ÜãÃÜÊÝWÜáÊÜ ÓÜíWÜ£ ±ÜÅÓݤ±ÜÊÝWÜáñܤ¨æ. EñܤÃæ ÊÜáñÜᤠA¼ÊÜá®ÜáÂ訆 ËÊÝÖÜÊÜä CÈÉÁáà ®Üvæ¿ááñܤ¨æ. D ËÊÝÖÜ ±ÜÅÓÜíWÜ ¿ÞPæ ÊÜááSÂÊÝWÜáñܤ¨æí¨ÜÃæ ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñܨÜÈÉ C¨Üá Pæã®æ¿á ËÊÝÖÜ. D A¼ÊÜá®Üá ÊÜáñÜᤠEñܤÃæWæ ÖÜáoárÊÜÊÜ®æà ±ÜÄàüñ… ÃÝg. D ±ÜÄàüñ… ÃÝg®Ü ÊÜáWÜ®æà g®ÜÊæáàg¿á. D g®ÜÊæáàg¿á¯Wæà ÊæçÍÜí±Ý¿á®Ü®Üá ÊÝÂÓÜÊÜáÖÜÑìWÜÙÜá ŸÃæ¨Ü PÜ¥æ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá. ËÃÝo±ÜÊÜì¨ÜÈÉ ÊÜáñæ¤ÃÜvÜá ÓÜíWÜ£WÜÚÊæ. CÊÜâ PÜãvÜ g®Ü±Ü¨ÜÃÜá ±ÜÅÓݤ²ÓÜáÊÜ ÊÜááS ÓÜíWÜ£WÜÙæà. Jí¨Ü®æ¿á¨Üá QàaÜPÜ ÊÜ«æ ÊÜáñÜᤠËÃÝo ±ÜÊÜì¨Ü AíñÜ»ÝWÜPæR ±ÝívÜÊÜÄWæ ¨æçÊÜ ÓÜÖÝ¿á J¨ÜWÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠ±ÝívÜÊÜÃÜÈÉ ¿áá¨Üœ ¯ÃÝPÜÃÜOæ¿á »ÝÊÜÊÜâípÝX PèÃÜÊÜÃæãvÜ®æ ÓÜí— ÊÜÞwPæãÙÜÛÆá PÜêÐÜ¡®Ü®Üá° Ë®Üí£ ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá. ËÃÝo±ÜÊÜì¨ÜÈÉ PÜêÐÜ¡®Ü BWÜÊÜá®ÜÊæà ¸æàÃæ ŸWæ¿á¨Üá. GÆÉQRíñÜ Êæã¨ÜÆá B©±ÜÊÜì

¨ÜÈÉ PÜêÐÜ¡ ¨èűܩ¿á®Üá° ñÝ®æà ÊÜÄÓÜÆá Ÿí©ÃÜáñݤ®æ. BñܮܮÜá° ±ÜÄaÜÀáÓÜáñܤ ¨èűܩ¿á A|¡ ¨ÜáÐÜr¨ÜáÂÊÜá° "Cñܤ ®æãàvÝ ñÜíX ¿á¨Üá»Üã±æäàñܤÊÜá®Ü®ÜÊÜáÃÝ PܨÜÚ ÊÜáñܤ¨Üí£¿á®Üá ¯UÙÜ ¯WÜÊÜÞÊÜÚ ÎÃæãàÊÜá~¿á EñܤÃæãàñܤÃÜ ÃÜÊÜáÂÊÜáã£ì¿á®Üáñܤ ÊÜÞÊÜáÆ Qà£ì¿á®Üá ÊÜá®ÜÖÜñÜá¤ÊÜvæ ÖÜÚËÆÉ PÜêÐÜ¡®Ü ÊÜÄÓÜá' G®Üá°ñݤ®æ. B¨ÜÃæ ¨èűܩWæ AÇæÉà PÜêÐÜ¡®Ü ŸWæY WÜáÃÜá »ÝÊÜ®æ ÓÜí»ÜËÔñÜá. »ÜPÜá£¿á »ÝÊܨÜÈÉ A©ª ÃæãàÊÜÞíaÜ®ÜÊÜâípÝX AÊÜ®Ü ÊæáàÇæ ÖÜáqr¨Ü »ÝÊÜ¨Ü ±ÜÄÁáà ¸æàÃÝÀáñÜá. ¨æàÖÜ ÓÜíŸí— ²Å࣠ÖÜáor¨æ ¨èűܩWæ PÜêÐÜ¡®Ü ÊæáàÇæ A®Ü®Ü ²Å࣠ÖÜáqrñÜá. A¨Üá ¨æçËPÜÊæ¯ÓÜáÊÜ ²Åà£, ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ ²Å࣠PÜãvÜ. Cí¥Ü ÊÜá®ÜÓÜáÕ «ÜÊÜáì, B ®ÜvÜáÊÜ| ²Å࣠Óæ°àÖÜÊÜ®Üá° ÖæàÙÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ PÜáÊÜÞÃÜÊÝÂÓÜ ¯ÔÕàÊÜá. C¨Üá ¨ÜãÊÝìÓÝ£¥Ü¨ÜÈÉ ¨èűܩ PÜêÐÜ¡®Ü »æàq, AÃÜ|±ÜÊÜì¨ÜÈÉ ¼àÊÜá Bíg®æà¿áÃÜ »æàq, E¨æãÂàWܱÜÊÜì¨ÜÈÉ Ë¨ÜáÃÜ PÜêÐÜ¡ÃÜ »æàq, ËÃÝo ±ÜÊÜì¨ÜÈÉ Jí¨Üá ÊÜÐÜì¨Ü AþÝñÜ ÊÝÓÜ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ PÜêÐÜ¡ ±ÝívÜÊÜÃÜ®Üá° »æàq¿ÞWÜáÊÜÈÉ AñÜÂíñÜ B£¾à¿á »ÝÊÜ ÊÜÂPܤÊÝWÜáñܤ¨æ. CÇæÉÆÉ PÜáÊÜÞÃÜÊÝÂÓÜ®Ü AíñÜÃÜíWÜ¨Ü ÊÜÞ®ÜËà¿á ËáwñÜ¨Ü EñܤÃÜ ÓܳÐÜrÊÝWÜáñܤ¨æ. D ŸWæ¿á ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ ²Åࣿá ÊæáàÇæÁáà ¨èűܩ¿á ÊÜÓÝ÷±ÜÖÜÃÜ|¨Ü ÓÜíPÜÐÜrÊÜ®Üá° PÜêÐÜ¡ ±ÜÄÖÜÄÓÜáñݤ®æ. B¨ÜÃæ ¨èűܩ¿áíñæ ÓܻݱÜÊÜì AÃÜ|±ÜÊÜì¨ÜÈÉ ±ÝívÜÊÜÃÜá PÜêÐÜ¡®Ü ÓÜÖÝ¿áÊÜ®Üá° GÈÉ¿áã Ÿ¿áÔ AÊÜ®Ü ÊæãÃæÖæãàWÜáÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜÃæ ¨èűܩ ÊÜÞñÜÅ BPæ¿á Ÿ¨ÜáQ®Üá¨ÜªPÜãR PÜêÐÜ¡®Ü ¯ÃÜíñÜÃÜ «Ý娆 AÊÜ®Ü ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ ÓÜÖÝ¿á¨Ü ®æÃÜÚ®ÜÈÉÁáà CÃÜáñݤÙæ. ¨ÜãÊÝìÓÝ£¥Ü ±ÜÅÓÜíWÜÊÜ®Üá° PÜáÊÜÞÃÜÊÝÂÓÜ JÊæá¾ ±ÜÊÝvÜ¨Ü ÄࣿáÆãÉ ÊÜáñæã¤Êæá¾ £àÃÜ ÊÜÞ®ÜËà¿á ®æÇæ¿áÆãÉ b£ÅÓÜáñݤ®æ. B PÝÃÜ|PæR PÜáÊÜÞÃÜÊÝÂÓÜ®Ü PÝÊÜÂÓÜêÑr ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá. ¨ÜãÊÝìÓÝ£¥Ü¨ÜÈÉ ¨èűܩWæ ¨ÜãÊÝìÓÜÄí¨Ü J¨ÜX¨Ü AÊÜZvÜÊÜ®Üá° ±ÜÄÖÜÄÓÜÆá PÜêÐÜ¡ ŸÃÜáñݤ®æ. ÖÝWæÁáà ¨ÜãÊÝìÓÜÃÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ÓÜÖÜaÜÃÜÃÜá ®Ü©à£àÃÜPæR ÍÜá©œWÝX ÖæãàXÃÜáñݤÃæ. ¨èűܩ¿á «Ý娆 ´ÜÈÔ PÜêÐÜ¡®Ü BWÜÊÜá®ÜÊÝWÜáñܤ¨æ. B ÊÜááí©®Ü ZÚWæ¿áÈÉ PÜêÐÜ¡®Ü ±ÜÊÝvÜ ®Üvæ¿á¸æàPÜá. B¨ÜÃæ AÈÉ ¨èűܩ¿á PÜêÐÜ¡®Ü ®ÜvÜáÊæ ®Üvæ¿ááÊÜ ÓÜí»ÝÐÜOæ AñÜÂíñÜ ÊÜÞ®ÜËà¿áÊÜä, ÖÜê¨Ü¿áíWÜÊÜáÊÜä B¨Üá¨Üá. PÜêÐÜ¡ BWÜËást ÊÜáÃÜáZÚWæ¿áÈÉÁáà ñÜ®ÜWæà ÖÜÔ ÊÝWÜᣤ¨æ. H®Ü®Ý°¨ÜÃÜã ¯àvÜá G®Üá°ñݤ®æ. D ŸWæ¿á Êæç±ÜÄàñÜ©í¨Ü ¨èűܩ ûÜ|PÝÆ A®Ü á »Ü Ë ÓÜ á ÊÜ ñÜ Ù Ü Ê Ü á ÙÜ ¨ Ü ÊÜ á áí©®Ü ¨Ü ê ÍÜ Â ¨Ü È É Á áà ¨Ü ã ÊÝìÓÝ£¥Ü  ¨Ü ñÜ ã PÜ ®Üvæ¨ÜáÖæãàWÜáñܤ¨æ. AÈÉ¿áã PÜêÐÜ¡ ±ÝívÜÊÜÃÜ ±Üä|ì ÓÜÖÝ¿áPÜ®ÝX PÜívÜá ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. AÆɨæ ñÜÊÜá¾ Ÿ¨ÜáQ®Ü ±Üä|ì ÊÜáá®Ü°væWæ PÜêÐÜ¡®æà PÝÃÜ|®æí¨Üá ®Üí¹¨Üíñæ¿áã ñæãàÃÜáÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜÃæ ËÃÝo±ÜÊÜì¨ÜÈÉ ±ÝívÜÊÜÃÜá PÜêÐÜ¡®Ü ÍÜQ¤¿á®æ°à ±Üä|ì ®Üí¹¨ÜÊÜÃÝX¹vÜáñݤÃæ. ËÃÝo±ÜÊÜì¨ÜÈÉ PÜêÐÜ¡ ±ÝívÜÊÜÃÜÈÉWæ BWÜËáÓÜáÊÜâ¨æà ¸æàÃæ ŸWæ¿áÈÉ. ±ÝívÜÊÜÃÜ

®ÜáwÖÝÃÜ / 61

®ÜáwÖÝÃÜ / 62


BÃÜí¼Ô¨ÜÃæ, EÚ¨Ü PÜ¥æ¿á A«Üì »ÝWÜÊÜ®Üá° Aí¨ÜÃæ ¿áá¨Üœ ËÊÜÃÜWÜÙÜá Ÿí¨ÝWÜ A¨Ü®Üá° ¨ÜêñÜÃÝÐÜó¯Wæ ÖæàÙÜáÊÜÊÜ®Üá ÓÜíg¿á. ×àWæ PÜ¥æ BÍÜÅÊÜá¨ÜÈÉ ÊÜáá¯WÜÚí¨Ü ÖæàÚÔPæãÙÜÛƳorÃæ ¿áá¨ÜœPÜ¥æ ÓÜíg¿á®Üí¥Ü ©ÊܨÜêÑr¿á ÊÜÂQ¤ ¨ÜêÑrÁáà CÃÜ¨Ü PÜáÃÜávܯWæ ÖæàÙÜáñݤ®æ. ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü ÊÜááS PܥݻÝWÜÊæí¨ÜÃæ B©±ÜíaÜPܨÜáª. A¨Üá PèÃÜÊÜ ±ÝívÜÊÜÃÜ g®Ü®Ü, ¸ÝÆ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ÊæçÃÜ ÊÜê©œ¿á ¸æÙÜÊÜ~Wæ¿á®Üá° ÖæàÙÜáÊÜ »ÝWÜ. ¨Ý¿Þ©WÜÙÜ ÓÜÊÜáÓæ ¿ÞÊÝWÜ ¹WÜvÝÀáÓÜáñܤ¨æãà A¨ÜÃÜ ±ÜÄÖÝÃÜPæR ÓÜÊÜáÓæ¿á ÓÜáÚ¿áÈÉ ÔÆáQ PæãívÜÊÜÃÜá AÃÜ|嬆 PÜvæ ®Üvæ¿ááñݤÃæ. AÃÜÊÜá®æ ÊÜáñÜᤠŸí«ÜáWÜÚí¨Ü ±ÜÄÖÝÃÜÊÝWÜ¨Ü ÓÜÊÜáÓæ AÃÜ|¨ÜÈÉ ±ÜÄÖÝÃÜÊÝWÜáñܤ¨æ. ±ÝívÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚWæ ±ÜÄÖÝÃÜÊÜ®Üá° AÃÜ|¨ÜÈÉ ÖÜávÜáPÜáñݤÃæ. ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü®Üá GÈÉWæ Aqr¨ÜÃæ ñܮܰ ¨Ý¿Þ©WÜÙÜá ®ÝÍÜÊÝWÜáñݤÃæ Gí¨Üá »ÜÅËáԨܪ®æãà AÇæÉà ±ÝívÜÊÜÃÜá ±ÜÅÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü¨Ü Öæhæj ÖÝPÜáñݤÃæ. ÊÜá®ÜáÐÜ娆 E¨ÝœÃÜ AÃÜÊÜá®æ¿áÈÉ AÆÉ, ®Ýw®ÜÆãÉ AÆÉ, A¨Ü®Üá° ñæãÃæ¨ÝWÜÇæà G®Üá°ÊÜ BÍÜ¿áÊÜ®Üá° ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ PÜ¥æ Êæã¨ÜÈWæà ¹ñܤÄÓÜáñܤ¨æ. ÖÝWæ AÃÜÊÜá®æ¿á®Üá° ñæãÃæ¿ááÊÜ ±ÜäÊÜì¨ÜÈÉ ±ÝívÜÊÜÃÜá AñÜÂíñÜ ×à®Ý¿á Ô§£ ÊÜááoárÊÜ Jí¨Üá ±ÜÅÓÜíWÜ˨æ. Aí¨ÜÃæ ¹ÔÃÜPܤ¨Ü ¿ááÊÜPÜÃÜá ñÜíñÜÊÜá¾ ÊæáàÇÝoWÜÙÜÈÉ ñæãvÜX¨ÝWÜ B AÖÜíPÝÃÜ ±ÜŨÜÍÜì®Ü ¿ÞÊÜ ¨ÜáÃÜíñÜ A¥ÜÊÝ AÊÜÊÜÞ®Ü¨Ü ±ÝñÝÙÜÊÜ®Üá° ÊÜááoárñܤ¨æíŸá¨Ü®Üá° ÓܻݱÜÊÜì¨Ü PÜ¥æ ÖæàÙÜáñܤ¨æ. B©±ÜÊÜìÊÜâ ±ÜÃÜÓܳÃÜ ¨æãvÜxÔ¤Pæ, A¨ÜÄí¨Ü ÖÜáqrPæãÙÜáÛÊÜ ¨æÌàÐÜPܥܮܨÜÈÉ ÊÜááí¨ÜáÊÜĨÜÃæ A¨Üá ¨ÜáÃÜíñÜ¨Ü ñÜá© ÊÜááoárÊÜâ¨Üá ÓܻݱÜÊÜì¨ÜÈÉ. A¨Üá ¿ÞÄí¨ÜÆã ñܲ³ÓÜÇÝWÜ¨Ü GÆÉÃÜã AÓÜÖÝ¿áPÜ ÃÝWÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì. A¨Üá ¨èűܩ¿á ÊÜÓÝ÷±ÜÖÜÃÜ|. AÈÉ J¸æ㺟ºÃÜ ÊÜá®ÜÔ§£¿áã Jí¨æãí¨Üá ŸWæ¿áÈÉÃÜáñܤ¨æ. ¨èűܩ¿áá ñÝ®Üá Ÿ×Ðæu¿Þ¨Ü WÜÚWæ¿áÈÉ GÆÉ ±ÜâÃÜáÐÜÃÜ ÊÜááí¨æ ¯í£¨ÝªÙæ. Ô÷àWæ ¿ÞÊÜ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ±ÜâÃÜáÐܨÜÍÜì®Ü ¯Ñ¨ÜœÊæäà Aí¥Ü ÊæàÙæ¿áÈÉÁáà BPæ GÆÉ ×Ä¿áÃÜá, QÄ¿áÃÜá ÊÜáñÜᤠñܮܰ ÊÜÞ®Ü PݱÝvܸæàPÝ¨Ü ÖæíWÜÓÜÃÜ ÊÜááí¨æ ¯í£¨ÝªÙæ. ¨èűܩ¿á ¨Üá@Ô§£¿á ŸWæY GÆÉÄWÜã ÊÜáÃÜáPÜ˨æ. CÈÉ «ÜÊÜáìÊæí¨ÜÃæ A¨ÜÃÜ ÓÜÌÃÜã±Ü ¿ÞÊÜâ¨æíŸ ±ÜÅÍæ°¿á®Üá° ÊÝÂÓÜÃÜá K¨ÜáWÜÃÜ ÊÜááí¨æ CÄԨݪÃæ. ¨èűܩ¿áã ®æÃæ¨Ü GÆÉÃÜ®Üã° PÜáÄñÜá C¨æà ±ÜÅÍæ° PæàÙÜáñݤÙæ. g®Ü ®æÃæ¨Ü ÓÜ»æ¿áÈÉ ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã Jí¨Üá ÓÜíWÜ£ £àÊÜÞì®ÜÊÝWÜáÊÜí¥Ü¨æªà AÆÉ. D ÓÜ»æ¿áÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ ¨ÜáÃÜíñÜ GÃÜvÜá ŸWæ¿á¨Üá. JÊæá¾ ÓæãàñÜÃÜã ÊÜáñæ¤ gãi®ÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×Ô Öæ í vÜ £ ¿á®Ü á ° Óæ ã àÆáÊÜ «Ü Ê Ü á ìÃÝ¿á®Ü ¨Ü á ÃÜ í ñÜ . «Ü Ê Ü á ì ±Ü Ã Ý¿á|®Ý¨Ü «ÜÊÜáìÃÝ¿á gãi®Ü ¨èŸìÆÂPæR JÙÜWÝWÜáÊÜâ¨Üã Jí¨Üá ˱ܿÞìÓÜÊæà. D ¨èŸìÆ ÖæívÜ£¿á ÊÜÓÝ÷±ÜÖÜÃÜ|ÊÝ¨Ü ¨Üá@Ô§£Wæ Ÿí¨Üá ¯ÆáÉñܤ¨æ. Cí¥Ü¨æãí¨Üá ÓÜí¨Ü»ÜìÊÜ®Üá° ÓÜêÑrst ÊÝÂÓÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠPÝÆÊæç±ÜÄàñÜÂÊæíŸá¨Üá ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜ®Üá° ¯Ñð¿áÃܮݰX ÊÜÞwvÜáñܤ¨æ. CÈÉ «ÜÊÜáìÊæíŸá¨Üá ¯ÃÜáñܤÃÜÊæ¯ÓÜáñܤ¨æ. A¨Ü®æ°à

PÜáÊÜÞÃÜÊÝÂÓÜ ¨èűܩÀáí¨Ü ñܮܰ ÊÜÓÝ÷±ÜÖÜÃÜ|¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ "±Ü£WÜÙæ®Ü°®Üá ÊÜÞÄ «ÜÊÜáìÔ§£¿á PæãívÜÃÜá' Gí¨Üá ÖæàÚÓÜáñݤ®æ. ÖÝWݨÜÃæ «ÜÊÜáìÊæíŸá¨ÜÃÜ ¯gÓÜÌÃÜã±Ü Êæà®Üá? ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü ¨ÜáÍÝÏÓܮݩWÜÚWæ ¨èűܩ¿á®Üá° AÊÜÊÜÞ®ÜWæãÚÓÜáÊÜ ÓÜ á ÁãàWÜ . A¨Ü Ä í¨Ü ¨Ü á Áãàì«Ü ® Ü "CÊÜ Ù Ü á ŸÖÜ á Ë«Ü ±Ü â |ÂÍÜ Q ¤ Á ãÙæ Ê Ü W æ ÔÆáQ¨ÜÚí¨Üá...' Gí¨Üá ¨èűܩ¿á »ÜíWÜÊÜ®Üá° PÜáÄñÜá ÓÜíñæãàÐÜ Öæãí¨ÜáÊÜÊÜ ®ÝWÜáñݤ®æ. ±ÝívÜÊÜÃæçÊÜÃÜá ÖæívÜ£¿á®Üá° ÓæãàñÜá AÓÜÖÝ¿áPÜÃÝX PÜáÚñÜá¹qr¨ÝªÃæ. ¼àÐݾ© ¨æãÅà|ÃÜá, ˨ÜáÃÝ©WÜÙÜ ¯à£ ±ÜÅ£±Ý¨Ü®æWæ AÈÉ AÊÜPÝÍÜÊæà CÆÉ. ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü®Ü ±Ü£° »Ý®ÜáÊÜá£, WÝí«ÝÄWÜÙÜá ¨èűܩ¿á ±ÜÃÜ ÊÜ×ÓÜÇÝWÜᣤÆÉ. C¨Üá Ÿí«Üá PÜÆÖܨÜ, ¨Ý¿Þ© ¨æÌàÐÜ¨Ü A¥ÜÊÝ gWÜ£¤®Ü ¿ÞÊÜâ¨æà »ÝWܨÜÈÉ A—PÝÃÜÓܧÃÜ ®ÜvÜáÊæ ®Üvæ¿áŸÖÜá¨Ý¨Ü ÖÜsÜ ÊÜáñÜᤠ¨æÌàÐÜ ÓÝ«Ü®æ¿á ÓÜíPæàñÜÊÝX ¨èűܩ¿á ÊÜޮݱÜÖÜÃÜ|¨Ü ±ÜÅÓÜíWÜ˨æ. ¨èűܩ Cwà ÓÜ»æ¿á®Üá°¨æªàÎÔ PæàÙÜáÊÜ ¿ÞÊÜ ±ÜÅÍæ°WÜã AÈÉ ±ÜÄÖÝÃÜ ÔWÜáÊÜâ©ÆÉ. ÓÜÖÝ¿á ÓÝ«ÜÂÊæà CÆɨÜíñÝWÜáñܤ¨æ. GÆÉ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜã ÊÜá®ÜáÐܯËáìñÜ. B¨ÜÃæ PÝÆ Êæç±ÜÄàñÜÂÊÜâ B ÊÜá®ÜáÐÜ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ®æ°ÇÝÉ ¨ÝqÔ AÊܮܮÜá° ¨ÜáÃÜíñÜ¨Ü ±ÝñÝÙÜPæR Pæãívæã¿á᪹vÜáñܤ¨æ. CÈÉí¨Ü ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü ÊÜááí©®Ü ¨ÜáÃÜíñÜ¨Ü PÜ¥æ ¹bcPæãÙÜáÛñܤ¨æ. ÊÝÂÓÜ®Üá ¨èűܩ¿á ÊÜޮݱÜÖÜÃÜ|¨Ü Zo®æ CÃÜáÊÜ PܥݻÝWÜÊÜ®Üá° ÓܻݱÜÊÜìÊæíñÜÇæà PÜÃ橨ݪ®æ. Aí¨ÜÃæ ÊÜá®ÜáÐܯWæ £ÙÜáÊÜÚPæ CÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ÊÜá®ÜáÐÜ ÓÜ»æWæ Jí¨Üá A¼±ÝÅ¿á CÃÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæà? C¨Üá PÝÇÝ®ÜáPÝÆ¨Ü ¨æãvÜx ±ÜÅÍæ°. A¨ÜÃÜÆãÉ AÃÜÊÜá®æ¿á ÓÜ»æWÜÙÜÈÉ ®Üvæ¿áŸÖÜá¨Ý¨Üá¨Üá H®Üá? ÊÜá®ÜáÐæãÂà¨ÝœÃÜ¨Ü aÜaæìÁáà A¥ÜÊÝ ÊÜá®ÜáPÜáÆ¨Ü ®ÝÍÜ¨Ü Zo®æWÜÙæà. ×àWæ ±ÝívÜÊÜÄWæ AÃÜÊÜá®æ¿áÈÉ EípÝ¨Ü AÊÜÊÜÞ®Ü, ÓÜíPÜÐÜr AÃÜ|¨ÜÈÉ ±ÜÄÖÝÃÜ WæãÙÜáÛñܤ¨æ. ÊÜá®ÜáÐÜ ¯ËáìñÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚWæ ±ÜÄÖÝÃÜËÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜá®ÜáÐÜ ÓÜÊÜáá¾S¨ÜÈÉ AÆÉ, ±ÜÅPÜꣿá ÓÜÊÜáá¾S¨ÜÈÉ. ±ÝívÜÊÜÃÜá AÃÜ|ÂPæR ®Üvæ¿ááÊÜÈÉ ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü ñܮܰ ¨Ý¿Þ©WÜÙÜ®Üá° ÓÜí±Üä|ì ®ÝÍÜ ÊÜÞw¨æ®æí¨Üá »ÝËÓÜáñݤ®æ. ÊÜá®ÜáÐÜ娆 GÆÉ £ÙÜáÊÜÚPæ, BÇæãàaÜ®æWæ ËᣠC¨æªà CÃÜáñܤ¨æ. ±ÝívÜÊÜÃÜá AÃÜ|¨ÜÈÉ ¿ÞÊÝWÜ ñÝÊÜâ AÓÜÖÝ¿áPÜÃæí¨Üá £Ú¿ááñݤÃæãà BWÜÇæà ñÜÊÜá¾ ŸÆÓÜíÊÜ«Üì®æWæ ñæãvÜWÜáñݤÃæ. ×àWæ Jí¨Üá ÃÝgÊÜíÍÜPæR ÓæàÄ¨Ü ¨Ý¿Þ©WÜÙÜ PÜ¥æ ÊÜá®ÜáPÜáÆ¨Ü PÜ¥æ¿ÞX ¸æÙæ¿ááñܤ ÖæãàWÜáñܤ¨æ. AÃÜ|±ÜÊÜì¨ÜÈÉ ŸÖÜáÊÜááS ±ÜÅÓÜíWÜÊÝX ŸÃÜáÊÜ ¿áûܱÜÅÍæ° D ÓÜíWÜ£¿á®Üá° ÓܳÐÜr±ÜwÓÜáñܤ¨æ. ËÊæàPÜ ËÆɨæ Öæãà¨ÜÃæ ÊÜá®ÜáÐÜ娆 Gí¥Ü¨æà ±ÜÃÝPÜÅÊÜá ¯ÐÜøÁãàgPÜÊÝX ¹vÜáñܤ¨æ. ¿áûܱÜÅÍæ° ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü AÃÜ|±ÜÊÜì¨Ü Pæã®æ¿á Zo®æ. Agáì®Ü ¼àÊÜá, «ÜÊÜáìÃÝ¿Þ© WÜÙÜá GÐærà ŸÆÍÝÈWÜÙݨÜÃÜã ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ AËÊæàPÜPæR JÙÜWÝWÜáñݤÃæ. D AËÊæàPÜ AÊÜÃÜ gãi¯í¨ÜÊæà BÃÜí»ÜÊÝWÜáñܤ¨æ. ¿áûܱÜÅÍæ°¿áÈÉ Pæã®æ¿ÞWÜáÊÜíñæ PÝ|áñܤ¨æ. AÃÜ|¨ÜÈÉ ¯àÄ®Ü ¨ÝÖÜ EípݨܨÜ᪠«ÜÊÜáìÃÝ¿á¯Wæ. B¨ÜÃæ A¨Ü®Üá° ñÜÃÜÆá

®ÜáwÖÝÃÜ / 59

®ÜáwÖÝÃÜ / 60


PÜáÊÜÞÃÜÊÝÂÓÜ PÜ®Ýìo »ÝÃÜñÜ PÜ¥ÝÊÜáígÄ

vÝ. PÜêÐÜ¡ÊÜáã£ì ÖÜ®ÜãÃÜá ±ÝūݱÜPÜÃÜá; PÜñæWÝÃÜÃÜá ®Üí. 2, Ga…. ¸ÝÉP…, ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ®ÜWÜÃÜ ÊæáçÓÜãÃÜá & 570 023 & : 99013137666

ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü PܥܮÜPÜÅÊÜáÊæà PÜáñÜãÖÜÆPÜÃÜ ÊݨÜá¨Üá. ÊÝÂÓÜ ÊÜáÖÜÑìWÜÚí¨Ü ÖæàÙÜñæãvÜX¨Ü PÜ¥æ A¨Üá AÊÜ®Ü PÜO桨ÜáÃæà PÜOÝìPÜ~ìPæ¿ÞX ±ÜÅÊÜ×ÓÜáñܤ¨æ. PÜáÊÜÞÃÜÊÝÂÓÜ »ÝÃÜñÜ¨Ü B© ±ÜÊÜì¨Ü GÃÜvÜ®æ ÓÜí©¿á Êæã¨ÜÆ®æà ±Ü¨Ü ¨ÜÈÉÁáà ®æàËáÐÝÃÜ|嬆 Íè®ÜPÜÃÜ BÍÜÅÊÜá¨Ü ñݱÜÓÜÓÜãñÜ ÊÜá᯿á®Üá° PÜáÄñÜá ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã PÜáñÜãÖÜÆPÜÃÜ PÜ¥ÝÓÝÃÜ ²¿áãÐÜÓÝÃÜ ËÍæàÐÜ Êæà®Ý¨ÜÃÜã Eípæ Gí¨Üá ±ÜÅΰÓÜáñݤÃæ. C¨ÜPæR ÓÜãñÜÊÜáᯠg®ÜÊæáàg¿á®Üá ®Üvæst ÓܱÜì ¿áý¨Ü Êæ à Ùæ ñÝ®æ ã í¨Ü á PÜ ¥ æ ¿ á®Ü á ° PæàÚ¨Üá¨ÝX, Aí¥Ü PÜ¥æ¿á®Üá° ×í¨æ PæàÚ¨Üá©ÆÉ. PæàÙÜáÊÜâ¨ÜPæR A¨Üá ÖæãÓÜñÝX¿áã CñÜᤠGí¨Üá ®Üáw¿ááñݤ®æ. gñæWæ AÈÉ ®Ý®Üá PæàÚ¨Ü PÜ¥æ ÊÝÂÓÜÃÜá ÖæàÚ¨Ü PÜ¥ÝÊÜáêñÜ GíñÜÆã ²àtPæ ÖÝPÜáñݤÃæ. BWÜ ÍèÓÜÍÝÍÜÅÊÜá¨Ü ñݱÜÓÜÃÜá A¨Üá ÊÝÂÓÜ ÊÜáÖÜÑìWÜÙÜá ÖæàÚÃÜáÊÜâ¨æà B¨ÜÃæ ¨ÜáÄñÜ ÊÝÂÙÜÄÐÜhÝíWÜáÚPÜÊæà ÓÜÄ, A¨Ü®Üá° ñÝÊæÆÉ PæàÙÜá ÊÜíñÝWܸæàPÜá Gí¨Üá ÖÜíŸÈÔ ¹®Ü°ËÔPæãÙÜáÛ ñݤÃ.æ Êæà¨ÜÊÝÂÓÜÄWÜã aÜí¨ÜÅÊíÜ ÍÜ¨Ü g®ÜÊáæ àg¿á ¯WÜã ÓÜíŸí«Ü˨æઠC¨æ. ¿ÞÊÝWÜ g®ÜÊáæ àg¿á®Üá ÓܱÜì¨æãàÐÜPæR ñÜáñݤ¨Ü®æãà B ¨æãàÐÜÊÜâ PæàÊÜÆ ®ÜáwÖÝÃÜ / 57

±Üähæ, ±Üâ®ÜÓÝRÃÜ ñܱÜìOÝ© QÅÁáWÜÚí¨Ü B ñÝ±Ü ±ÜÄÖÝÃÜ ÓÝ«ÜÂËÆÉÊæí¨Üá ÊÝÂÓÜ®Üá ñܮܰ ÎÐÜ ÊæçÍÜí±Ý¿á®Ü®Üá° PÜÃæ¨Üá D PÜ¥æ¿á®Üá° g®ÜÊæáàg¿á¯Wæ ÖæàÚ AÊÜ®Ü ±Ý±Ü ±ÜÄÖÝÃÜÊÝWÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜá Gí¨Üá ÖæàÙÜáñݤ®æ. ÊÝÂÓÜ®Üá g®ÜÊæáàg¿á¯Wæ ÖæàÙÜÆá PÜÙÜá×ÔPæãor ±ÜâÓܤPÜÊæí¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÊÜíÍÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ¥æÁáà! ÖÝWæ ÊæçÍÜí±Ý¿á®Ü ÊÜáᯠg®ÜÊæáàg¿á¯Wæ ÖæàÚ¨Ü PÜ¥æ¿á®Üá° PæàÚÔPæãívÜá A¨Ü®æ°à ñÜÊæá¾ÆÉÃÜ ÊÜááí¨æ ±ÜÅÓÜá¤ñܱÜwÓÜᣤ¨æªà®æí¨Üá ÓÜãñÜÊÜáᯠÍè®ÜPÝ©WÜÚWæ Ë®Üí£ÓÜáñݤ®æ. Jí¨Üá PÜ¥Ü®Ü PÜÅÊÜá¨Ü ±ÜÅÓÝÃÜÊÜ®Üá° ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ BÃÜí»ÜPæR ÖæàÙÜáñܤ¨æ. Aí¨ÜÃæ ¿ÞÊÜâ¨æà PÜ¥Ü®Ü JŸºÄí¨Ü ŸÃæ¿áƳvÜáÊÜâ¨ÜÆÉ, g®Ü ÖÜÓܤ±ÜÅ£¿á¯°oárPæãívÜá ñÜÊÜáWæ ñÝÊæà K©PæãÙÜáÛÊÜí¥Ü¨ÜªÆÉ, g®Ü±Ü¨Ü ÊÜÞ¨ÜÄ¿á PÜOÝìPÜ~ìPæ¿á PܥܮÜÊæà ÖæaÜác ÓÜãPܤ GíŸ A¼±ÝÅ¿áÊÜ®Üá° ÊÜÂPܤ±ÜwÓÜáñܤ¨æ. ÊÜáñæ¤ PÜ¥æ PæàÙÜáÊÜâ¨Üã PÜãvÜ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü QȳÐÜÊÜ®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜÛÈPÝRX GíŸ A¼±ÝÅ¿áÊÜ®Üá° ÓܳÐÜr±ÜwÓÜáñܤ¨æ. ÊÝÂÓÜÃÜá ÖæàÙÜáÊÜíñæ ñÜÊÜá¾ ÊÜíÍÜgÃÜÇæÉà ®Üvæ¨Üá Öæãà¨Ü PÜ¥æÁáà®Üá, A¨ÜÃÜ Zo®æWÜÙæà®Üá, A¨ÜÃÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨Üá A®ÜáPÜÃÜ~à¿á GíŸá¨ÜÃÜ ËÊæàaÜ®æÁãvÜ®æ PèÃÜÊÜ ±ÝívÜÊÜÃÜ PÜ¥æ BÃÜí»ÜÊÝWÜáÊÜ ÊÜáá®Ü° ÊÜíÍÜ¨Ü PÜáÆÊÜáãÆ¨Ü ËÊÜÃÜWÜÙÜá ©àZì ÊÝXÁáà Ÿí¨Üá ÖæãàWÜáñܤÊæ. PÜáÊÜÞÃÜÊÝÂÓÜ D PܥܮÜÊÜ®Üá° PæãíaÜ ÖÜêÓÜÌÃÜã±Ü¨ÜÈÉÁáà ±ÜÅÓݤ²Ô ŸÖÜá¸æàWÜ PèÃÜÊÜ ±ÝívÜÊÜÃÜ ©àZì ËÊÜÃÜWÜÚWæ Ÿí¨Üá¹vÜáñݤ®æ. GÆÉ ÊÜ á ÖÝPÝÊÜ Â WÜ Ù Ü ÊÜ á ãƹàgÊÜ ä Jí¨Ü á ×íÓÝñÜ ¾ P Ü Zo®æ À áí¨Ü Ç æ à BÃÜí»ÜÊÝWÜáñܤ¨æ. A¨Üá ŸÖÜáÊÜáqrWæ ¸æàpæ¿á ËÊÜÃÜÊæà. ÃÝÊÜÞ¿á|¨ÜÈÉ ÊÝ«ܮæ㟺 ¨Üí±Ü£ PèÅíaÜWÜÙÜÈÉ WÜívÜáÖÜQR¿á®Üá° Pæãí¨Ü¨ÜªÄí¨Ü Öæ|á¡ÖÜQR¿áá ¨Üá@SQRàvÝÀáñÜá. C¨Ü®Üá° PÜívÜ ÊÝȾàQ ÊÜáÖÜÑì¿á ÍæãàPÜÊÜâ ÃÝÊÜÞ¿á| PÜ¥Ü®Ü ÍæãÉàPÜWÜÚWæ PÝÃÜ| ÊÝÀáñÜá. ±ÜÄàüñÜ ÃÝg®Ü ±ÜâñÜÅ g®ÜÊæáàg¿á®Ü PÜ¥æ¿áã AÐærà. ÓܱÜìÊÜ®Üá° Pæãí¨Ü ±Ý±Ü ¿ÞÊÜâ¨ÜÄí¨ÜÆã ±ÜÄÖÝÃÜÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. A¨Üá AÊÜ®Ü ÊÜíÍÜ ÊÜáãƨÜÊÜÃÜá PÜ¥æ ÖæàÙÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜÊæà ±ÜÄÖÝÃÜÊÝWܸæàPÜá. C¨ÜQRíñÜÆã ÊÜááSÂÊÝX ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ ¨ÜÈÉ PÜ¥æ C®æã°í¨Üá ÊÜááS £ÃÜáÊÜâ ±Üvæ¿ááÊÜ ÓÜí¨Ü»ÜìÊæí¨ÜÃæ ÍÜíñÜ®Üá訆 ¸æàpæ. ÍÜ í ñÜ ® Ü á ¸æ à pæ ¿ á Êæ à Ùæ ÓÜ ñ Ü Â ÊÜ £ ¿á®Ü á ° »æ à q¿ÞX ÊÜ á ÃÜ á ÊÜ á ¨Ü á Êæ ¿ ÞWÜ Æ á Ÿ¿áÓÜáñݤ®æ. B ËÊÝÖÜ ¯Ëáñܤ ÍÜíñÜ®ÜáËWæ G¨ÜáÃÝ¨Ü ÍÜÃÜñÜᤠÊæã¨ÜÆ ÊÜáWܯWæ ±ÜorÊÝWܸÝÃܨæíŸá¨Üá. ñܮܰ Öæãpær¿áÈÉ ÖÜáqr¨Ü ÊÜáPÜRÚWæ ÃÝgÂÊÝWܸæàPæíŸ ¯¿áÊÜá AvÜx ŸÃÜáñܤ¨æ. ÓÜñÜÂÊÜ£¿áÈÉ ÖÜáoárÊÜ ÊÜáPÜRÙÜá ËbñÜÅËà¿áì ÊÜáñÜᤠbñÝÅíWܨÜ. bñÝÅíWܨܮÜá WÜí«ÜÊÜì ¿áá¨Üœ¨ÜÈÉ £àÄPæãÙÜÛÆá ËbñÜÅËà¿áì¯Wæ ±ÜorÊÝÀáñÜá. ÍÜíñÜ®Üá ¸æàpæ¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÓÜñÜÂÊÜ£¿á®Üá° »æàq ÊÜÞw¨æªà ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü PÜ¥æ¿á ÊÜáãÆPæR ®Ýí©¿ÞÀáñÜá. ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü PÜ¥æ¿á B©»ÝWÜÊÜ®Üá° ÓÜãñÜÊÜáá¯WÜÙÜá, ÊæçÍÜí±Ý¿á®ÜÃÜá ®ÜáwÖÝÃÜ / 58


ÓæàÄPæãíw¨ÜªÃæ »ÝÊÜWÜÅÖÜ| PÜÐÜrÊÝWÜáñܤ¨æ. C¨Üá ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜÃÜ ÊÜÞñÜá. B¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ ®ÜÊÜÂPÝÊܨÜÈÉ ÃÜÓÜËÆÉÊæí¨ÝWÜÈ »ÝÊÜËÆÉÊæí¨ÝWÜÈà ®Ý®Üá ÓÜãbÓÜᣤÆÉ. GÐæãrà ®ÜãñÜ®Ü PÜÊÜ®ÜWÜÙÜã XàñæWÜÙÜã g®Ü²Å¿áÊÝXÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ®Ý®Üá ®æãàw ÓÜíñæãàÐÜ ±Üqr¨æªà®æ. AÊÜ⠮ܮÜWÜã PÜãvÜ PæãíaÜ PæãíaÜ A¥ÜìÊݨÜíñæ »ÝÓÜÊÝX¨æ.'' ®ÜÊÜ PÝÊÜ嬆 PæãÇÝh… ñÜíñÜÅÊÜ®Üá° w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá A¥Üì ÊÜÞwPæãívÜá A¨ÜÃÜ PæãÃÜñæ¿á®Üá° ×àWæ ÓÜãûÜ$¾ÊÝX ËÊÜáÎìԨݪÃæ. AÊÜÄWæ BÓÜQ¤ÀáÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÝaÜPÜÃÜ iàÊÜ®ÜPæR ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜìPÜÊÝXÃÜáÊÜ ÓÝ×ñÜ嬆 ËÊÜáÍæì¿áÈÉ. B ¨ÜêÑrÀáí¨Ü AÊÜÃÜá ÃÝÊÜÞ¿á|, ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ, ÃÜá¸ÝÀá¿áñ…, ÊÜÞÂP…¸æñ… ÊÜááíñÝ¨Ü PÜê£WÜÙÜ®Üã°, ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü ÊÜÂQ¤ñÜÌ, ÍÜêíWÝÃÜÊæà ÊÜáíWÜÙÜ ÊÜááíñÝ¨Ü ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üã° G£¤PæãívÜá ËÊÜáÎìԨݪÃæ. D ËÊÜáÍæìWÜÙÜ ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° PæãvÜáÊÜâ¨Üá CÈÉ®Ü E¨æªàÍÜÊÜÆÉ. B¨ÜÃÜã GÃÜvÜá AíÍÜWÜÙÜ ŸWæY K¨ÜáWÜÃÜ WÜÊÜá®Ü ÓæÙæ¿á¸æàPÝX¨æ. Jí¨Üá : ÃÝÊÜÞ¿á|, ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ ÊÜááíñÝ¨Ü PÜê£WÜÙÜÈÉ ÊÜááSÂÊÝ¨Ü «ÜÊÜáì iþÝÓæ¿á®Üá° w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ¸æàÃæ ¿ÞÃÜã ÊÜÞvÜÇÝWÜ¨Ü ÄࣿáÈÉ ÊÜÞw¨ÝªÃæ. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ, Jí¨Üá Óܯ°ÊæàÍÜÊÜ®Üá° WÜÊÜá¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. ÎÅàÃÝÊÜá®Üá AWÜÓÜöÄí¨Ü B©ñÜÂÖÜê¨Ü¿á¨Ü E±Ü¨æàÍÜ ±Üvæ¨Ü ŸÚPÜ Jí¨Üá ÊÜÞñÜá ŸÃÜáñܤ¨æ & "£ÅÃÝaÜÊÜá ÍÜáb»ÜãìñÝÌ > «Ü®ÜáÃݨݿá Ëà¿áìÊÝ®…' & C¨ÜPæR w.Ë.i.¿áÊÜÃÜ ËÊÜÃÜOæ ×àWæ : ""ÃÝÊÜá®Üá ÊÜáñæ¤ ¿áá¨æãœà±ÜPÜÅÊÜá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPæR ÊÜááíaæ ÍÜáb¿Þ¨Ü®Üíñæ; ÊÜáãÃÜá ÓÜÆ BaÜÊÜá®Ü ÊÜÞw¨Ü®Üíñæ. ¿áá¨ÜœPÝ¿áì AÊܯWæ ÊÜáw¿á PæÆÓÜ, ±ÜËñÜÅÊÝ¨Ü PæÆÓÜ. ÊæáçÈWæÀáí¨Ü ÊÜÞvÜÇÝWÜáÊÜ PæÆÓÜÊÜÆÉ. D »ÝÊÜ A®æàPÜ PÜvæ ¨æãÃæ¿ááñܤ¨æ. ¿áá¨ÜœÊæíŸá¨Üá EWÜÅÊÝ¨Ü PÜñÜìÊÜÂ; ÖÜWÜáÃÜ¨Ü BoÊÜÆÉ. ÊÜá®ÜÓÜáÕ Ÿí¨Üíñæ ×w¨Üá Öæãvæ¿áñÜPÜR¨ÜªÆÉ...'' ""¿áá¨ÜœÊÜâ Jí¨Üá «ÜÊÜáìQÅÁá. A¨Üá Jí¨Üá ËÍæàÐÜ «ÜÊÜáì, ÓÝÊÜޮܠ«ÜÊÜáìÊÜÆÉ. A¨Üá ÊÜáÖݱÝÅ|PæR ¸æàPÝWÜáÊÜ ÍÜÓÜ÷bQñæÕ¿á ÖÝWæ; »Ü¿áíPÜÃÜ Öè¨Üá, B¨ÜÃæ ÍÜá»ÜíPÜÃÜÊÜä Öè¨Üá. A¨ÜÃÜÈÉ A±Ý¿áÊÜâíoá. B¨ÜÃæ ÓÜÊÜá¥Üì®Ü PæçÀáí¨Ü B¨ÝWÜ A±Ý¿áÊÝWܨæ A®Ü±Ý¿á ûæàÊÜáÇÝ»ÜÊæà BWÜáñܤ¨æ'' (ÊÜáá®Üá°w & 7: ¿áá¨ÜœPÝívÜ & EñܤÃÝ«Üì). ±ÝÍÝcñÜ bíñÜ®æ¿ááÙÜÛ g®ÜÄWæ D Äࣿá ËÍæÉàÐÜOæ ÓÝ«ÜÂÊÝWܨÜá. AÊÜÃÜá "ÊÜÞÂP…¸æñ…' ®ÝoPÜ¨Ü ŸWæY¿áã »ÝÃÜ£à¿á ËÎÐÜr JÙÜ®æãàoWÜÙÜ®Üá° ¯àw¨ÝªÃæ. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ, ""A£ÊÜÞ®ÜáÐÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜá ®ÜÊÜá¾ gWÜ£¤®ÜÈÉ ÓÜáÚ¨Ýw¨ÜÃæ ËÊæàQ¿Þ¨Ü ÊÜ®Üá ñܮܰ «ÜÊÜáìÊÜ®Üá° £Ú¨ÜáPæãÙÜÛÆá AíñÜÃÝñܾ «Ü̯¿á®Üá° BÈÓÜñÜPÜR¨æªà ÖæãÃÜñÜá ÖæãÃÜWÜ|¨ÜªÆÉ'' GíŸ ÊÜÞñÜ®Üá° WÜÊÜá¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. w.Ë.i.¿áÊÜÃÜ ²àtPæWÜÙÜÈÉ C®æã°í¨Üá WÜÊÜá®ÝÖÜì AíÍÜÊæí¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ÃÜQ¤ ÊÜáñÜá¤

»ÜQ¤ Jí¨æà Gí¨Üá ËÊÜÄÔÃÜáÊÜâ¨Üá. ÃÜÓÜWÜÙÜÈÉ ÊÜááSÂÊݨÜÊÜâWÜÙÜá ÍÜêíWÝÃÜ ÊÜáñÜᤠPÜÃÜá|. ""BÙÜÊÝX ®æãàw¨ÜÃæ ÍÜêíWÝÃÜÊÜä PÜÃÜá|Êæà. PÜÃÜá|Êæí¨ÜÃæ ÊÜá®ÜÓÜáÕ PÜÃÜX ÖÜÄ¿áᣤÃÜáÊÜ Ô§£. ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÓÜáÕ PÜÆáÉŸívæ¿áíñæ ¯í£Ãܨæ PÜÃÜX ¯àÃÜá ¯àÃÝX ¸æàÃæãí¨Üá ÊÜÓÜá¤Ë®Ü PÜvæWæ ÖÜĨÝWÜ A¨Üá PÜÃÜá|. A¨æà ±æÅàÊÜá. ±æÅàÊÜáÊÜâ ÊÜá®ÜáÐÜ ÖÜê¨Ü¿á¨Ü ÓÝÃܨÜÅÊÜÂ. ±æÅàÊÜáÊÜâ CÖÜÇæãàPÜ¨Ü ®Ý®Ý ËÐÜ¿áWÜÙÜ PÜvæWæ £ÃÜáX¨ÝWÜ A¨Üá ÍÜêíWÝÃÜÊæ¯ÓÜáñܤ¨æ. A¥ÜÊÝ ÊÝñÜÕÆÂÊæ¯ÓÜáñܤ¨æ. Óæ°àÖÜÊæ¯ÓÜáñܤ¨æ. A¼ÊÜÞ®ÜÊæ¯ÓÜáñܤ¨æ. CÊÜâWÜÚí¨Ü ±ÜÅaæãà©ñÜÃÝWÜáÊÜâÊÜâ ËàÃÝ© CñÜÃÜ ÃÜÓÜWÜÙÜá. ±æÅàÊÜá ÃÜÓÜÊÜâ ÇæãàPÝ£àñÜ ÊÝ¨Ü ÊÜÓÜá¤Ë®Ü PÜvæWæ ÖÜĨÝWÜ A¨Üá »ÜQ¤Áá¯ÓÜáñܤ¨æ'' Gí¨Üá w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ËÍæÉàÑԨݪÃæ. ÖÝWæÁáà ÊÜááí¨ÜáÊÜĨÜá ""ÍÜêíWÝÃÜ¨Ü ÊÜáê¨ÜãPÜÃÜ| ÍÜQ¤ ×àWæ Jí¨Üá ÊÜá®ÜÓÜÕíÓÝRÄ¿Þ¨Ü ¨ÜÅÊÜÂ'' Gí¨Üá ÖæàÙÜáñݤÃæ. ""»ÜQ¤Wæ ÃÜQ¤¿áá Jí¨Üá AÊÜÍÜ ±ÜäÊÜìԨܜñæ. Êæã¨ÜÆá ÇæãàPÜÊÜ®Üá° ±Üoár £àÃܸæàPÜá. BÊæáàÇæ ÇæãàPÝ£àñÜÊݨܨÜáª'' G®Üá°ÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ ¯ÆáÊÜâ. ×àWæ w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ñÜÊÜᾠԨݜíñÜWÜÙÜ®Üá° "ÊÜáãÆ»ÜãñÜ' ÊÜáñÜᤠ"±ÜÅ£Ÿá¨Üœ' ÓÝ×ñÜ PÜê£WÜÚWæ A®ÜÌÀáÔ AÊÜâWÜÙÜ JÙÜ£ÃÜáÙÜ®Üá° ñæãàÄÔPæãqr¨ÝªÃæ.

®ÜáwÖÝÃÜ / 55

®ÜáwÖÝÃÜ / 56

7 w.Ë.i.¿áÊÜÃÜ ñÝ£ÌPÜ ÊÜáñÜᤠB®ÜÌÀáPÜ ÓÝ×ñÜ ËáàÊÜÞíÓæ¿á ŸWæY Jqr®ÜÈÉ ×àWæ ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá : 1. AÊÜÃÜá ±ÝÍÝcñÜ ÊÜáñÜᤠ»ÝÃÜ£à¿á PÝÊÜ bíñÜ®æWÜÙÜ®Üá° AÃÜXÔPæãívÜá Jí¨Üá ÓÜÊÜáWÜÅ bíñÜ®æ¿á®Üá° ÃÜã²ÔPæãíw¨ÝªÃæ. 2. g®ÜiàÊܮܨÜÈÉ ÓÝ×ñÜ嬆 Óݧ®ÜÊæà®æíŸá¨Ü®Üá° ÓÜÄ¿ÞX WÜáÃÜá£Ô £ÚԨݪÃæ. 3. AÊÜÃÜá PÝÊÜ嬆 ®æÇæ ¸æÇæWÜÙÜ®Üá° ÇæàSPÜ ÊÜáñÜᤠK¨ÜáWÜ CŸºÃÜã AÄ¿ááÊÜíñæ A¨ÜÃÜ ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° £ÚԨݪÃæ. 4. g®ÜÃÜ ¸è©œPÜ ÊÜáor ÊÜáñÜᤠiàÊÜ®Ü ÊÜáor PÝÊÜ ÊÜáñÜᤠÍÝÓÜ÷WÜÚí¨Ü ÓÜá«ÝÄÓÜáñܤ¨æ ÊÜáñÜᤠAíñÜÖÜ ÓÜá«ÝÄñÜ ÊæçaÝÄPÜñæ ÊÜáñÜᤠ»è£PÜ ÓÜáTÝ®ÜáPÜãÆñæWÜÙÜá PÝÊÜ ÊÜáñÜᤠÍÝÓÜ÷WÜÙÜ ÊÜáorÊÜ®Üá° ÓÜá«ÝÄÓÜáñܤÊæ GíŸ ËÎÐÜr bíñÜ®æ¿á®Üá° w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ÖæàڨݪÃæ. 5. ÓÝ×ñÜ嬆 ËË«Ü ±ÜÅPÝÃÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÁãàWÜÂñæWÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£Ô AÊÜâWÜÚWæ AÊÜâWÜÙܨæªà B¨Ü E±ÜÁãàWÜWÜÚÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá WÜáÃÜá£ÓÜáñݤÃæ. ×àWæ w.Ë. WÜáívܱܳ®ÜÊÜÃÜá B«Üá¯PÜ ¿ááWÜ¨Ü ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü PÝÊÜ ËáàÊÜÞíÓÜPÜ ÃÝX¨ÝªÃæ.


D PÜÃÜ|±ÜíaÜPÜ¨Ü ÓÜÊæáàñÜ (ÓÜ×ñÜ) »ÝÊÜÊÜâ PÝÊÜÂPÜÊÜáì¨ÜÈÉÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü B WÜÅí¥ÜÊÜâ ÓÝ×ñÜÂ. (HPÜQÅ¿Þ®ÜÌÀáñÜÌÊÜå… ÓÝ×ñÜÂÊÜå… & ÍÜŸªPÜƳ¨ÜáÅÊÜá@) 4. 1. ÍÜŸª«ÝÃæ¿á BPÜÐÜìOæ, 2. ÊÜ|ì®æ¿á BPÜÐÜìOæ, 3. ÊÝPÜ aÜÊÜáñÝRÃÜ¨Ü BPÜÐÜìOæ, 4. AÆíPÝÃÜ¨Ü BPÜÐÜìOæ, 5. PÜ¥ÝÓÜí¨Ü»Üì¨Ü BPÜÐÜìOæ, 6. PܥݱÝñÜÅ ÊÜÂQ¤¿á BPÜÐÜìOæ & ×àWæ ®Ý®Ý BPÜÐÜìOæWÜÙÜ ÓÜíÁãàg®æ¿á (ÓÜ×ñÜñæ¿á) PÝÃÜ|©í¨Ü PÝÊÜÂWÜÅí¥ÜÊÜâ ÓÝ×ñÜÂ. 5. ±Ü¨Ü ÊÝPÜ ÃÜaÜ®æ¿áÈÉ KgÓÜáÕ, ÊÜÞ«Üá¿áì, PÝí£, ±ÜÅÓܮܰñæ ÊÜááíñÝ¨Ü ÍæçÈà WÜá|WÜÙÜ®æàPÜÊݨÜÊÜâ PÝÊܨÜÈÉ (ÓÜ×ñÜ) ÓæàÄÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü B WÜÅí¥ÜÊÜâ ÓÝ×ñÜÂ. 6. A¨Üá½ñÜ, PÜÃÜá|, ÍÜêíWÝÃÜ, Ãè¨ÜÅ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ®Ý®Ý ÃÜÓܱÜÅÊÝÖÜWÜÙÜá PÝÊÜ»ÜãËá ¿áÈÉ (ÓÜ×ñÜ) ÓÜíWÜÊÜáÊÝXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü A¨Üá ÓÝ×ñÜÂ. 7. ÍÜŸª Óèí¨Ü¿áì A¥Üì Óèí¨Ü¿áìWÜÙÜá PÝÊÜÂWÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ ÓÜíËáÚñÜ (ÓÜ×ñÜ) ÊÝXÃÜáñܤÊæ. B¨ÜªÄí¨Ü A¨Üá ÓÝ×ñÜÂ. (ÍÝÓÜ÷WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ¿Þ¨ÜÃæãà A±æàüñÜ ÊݨܨÜ᪠Óèí¨Ü¿áìÊÜÆÉ, ±ÝÅÊÜÞ|Â. PÝÊÜ嬆 ÊÜÞ£®ÜÈÉ «Ü̯ ÓÜí±Ü£¤ÃܸæàPÜá. ÍÝÓÜ÷¨Ü ÊÜÞñÜá ÓܳÐÜrÊÜä ¯ÐÜ¢ÐÜrÊÜä B¨Ü A¥ÜìÊÜ®Üá° PæãvÜŸÆɨݪWܸæàPÜá. PÝÊÜ嬆 Ä࣠ÊÜÂíWÜÂ; ÍÝÓÜ÷¨Ü᪠ÊÝaÜÂ.) 8. PÝÊܨÜÈÉ ÇæãàPÜaÜÄñæ¿á hæãñæWæ ÇæãàPæãàñܤÃÜ¨Ü ±ÜÅÓݤÊÜ & ÊÜÞ®ÜáÐܨæãvÜ®æ ÊÜÞ®ÜáÐÝ£àñÜ & ÓæàÄPæãívÜá CÃÜáñܤ¨æ. ÊÜá®ÜáÐÜ iàÊÜ®ÜPæR ÓÜíŸí«Ü±Üor GÆÉ CÖܱÜÃÜ ËaÝÃÜWÙÜ ã Ü GÈÉ AíñÜWì Ü ñÜÊÝX HQà»ÜËÓÜáñܤÊÁ æ ãà, A®æãÂà®ÜÂÓÜ×ñÜ ÊÝXÃÜáñܤÊÁ æ ãà A¨Üá ÓÝ×ñÜÂ. 9. ÊÜá®ÜáÐÜÂiàÊÜ®Ü ÓÝÊÜáXÅ¿á ÓÜÊÝìíÍÜWÜÙÜã & Ÿá©œ±ÜÅ«Ý®ÜWÜÙÝ¨Ü ÊÝÂPÜÃÜ| WÜ~ñÝ© ÍÝÓÜ÷WÜÙÜã ÊÜá®Ü@±ÜÅ«Ý®ÜWÜÙÝ¨Ü PÜ¥æ, Xàñæ, ®ÝoPÝ© PÝÊÜÂWÜÙÜã & ¿ÞÊÜ WÜÅí¥Ü ûæàñÜŨÜÈÉ ËáÚñÜÊÝX iàËñÜ ÓÜÊÜìÓÜÌPÜãR A®ÜÌÀáÓÜÇÝWÜáñܤÊæÁãà B ÓÝÊÜáWÜÅé »ÝÊÜÊÜâ ÓÝ×ñÜÂ. 10. ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ÊÜá®Ü@±ÜıÝPÜPæR ÓÝ«ÜPÜÊÝ¨Ü ÓÜPÜÆ þÝ®æãà±ÜPÜÃÜ|WÜÙÜã ¿ÞÊÜ ÊÝPÜŸí«Ü¨ÜÈÉ ÓÜíËáÚñÜÊÝX & ÓÜ×ñÜÊÝX & CÃÜáñܤ¨æÁãà A¨Üá ÓÝ×ñÜÂ. D ÊæáàÆ| ¨ÜÍÜË«Ü ÓÜ×ñÜñæ¿á (ÓÜí¿ááPܤñæ¿á) ÓÜ×ñÜñæ (ÓÜí¿ááPܤñæ)Àáí¨Ü ÓÝ×ñÜÂ. ("PÝÊÜÂÓÝÌÃÜÓÜÂ' PÜê£Àáí¨Ü) ×àWæ PÝÊÜ嬆 ±ÜäÊÝì±ÜÃÜWÜÙÜ®Üá° aÜbìÔÃÜáÊÜ w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ÓÜÊÜáPÝÈà®Ü ÓÝ×ñÜÂPæR Óܳí©ÔÆÉ A¥ÜÊÝ ñÜÊÜᾠԨݜíñÜÊÜ®Üá° ÓÜÊÜáPÝÈà®Ü PÜê£WÜÚWæ A®ÜÌÀáÔÆÉ G®Üá°ÊÜ A®ÜáÊÜÞ®Ü PæÆÊÜÃÜ®Üá° PÝwÃÜáÊÜí£¨æ. Qà£ì®Ý¥Ü PÜáñÜìPæãàq¿áÊÜÃÜá

w.Ë.i.¿áÊÜÃÜ ËÊÜáÍæìWæ QÅ¿ÞÎàÆñæ CÆÉ; A¨Üá ¿ÞÊÜ iàÊÜíñÜ ÓÝ×ñÜ ¨æãí©WÜã ÓÜíŸí«ÜÊܯ°oárPæãíwÆÉ Gí¨Üá Bûæà²Ô©ª¨æ ("¿ááWÜ«ÜÊÜáì ÖÝWÜã ÓÝ×ñÜÂ', ±Üâo 127). A¨ÜPæR EñܤÃÜ ÖæàÙÜ ÖæãÃÜo Gí.ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅÃÜá ×àWæ ÖæàڨݪÃæ: ""wËi¿áÊÜÃܨÜá PÜê£ ËÊÜáÍæì¿áÆÉ, PÝÊÜ ËáàÊÜÞíÓæ. PÝÊÜ ÓÝÊÜÞ®Ü嬆 AíñÜÃÜíWÜ Ÿ×ÃÜíWÜWÜÙÜ A®æÌàÐÜ| A®ÝÊÜÃÜ|WÜÙæà A¨ÜÃÜ WÜáÄ. ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃæãí¨Üá ¯©ìÐÜr PÜꣿá®Üá° B«ÜÄÔPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃæ A¨ÜÃÜÈÉ PÝ|ŸÖÜá¨Ý¨Ü Íæç¦Æ©í¨ÝX w.Ë.i.¿áÊÜÃÜ Cw¿á ËaÝÃÜ ÊÜáío±ÜÊæà A»Ü¨ÜÅÊæ¯ÓÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜá ŸÃÜŸÖÜá¨ÝXñÜá¤'' ("AÍÜÌñܧ', ÓÝ×ñÜ ÓÜíZ, Gí.i.Gí. PÝÇæàgá, EvÜá², 1987). Gí. ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅÃÜá, wËi¿áÊÜÃÜ ÓÜÊÜáWÜÅ bíñÜ®æ¿á®Üá° «ÜÄÔPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ÓÝ×ñÜ PÜê£WÜÙÜá ®ÜÊÜá¾ PÝƨÜÈÉ ÓÜêÑr¿ÞXÆÉ GíŸ A¥Üì¨ÜÈÉ Êæáà騆 ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° ÖæàÚÃÜŸÖÜá¨æí¨Üá ®Ý®Üá »ÝËÔ¨æªà®æ. w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü PÜê£WÜÚWæ ËÓݤÃÜÊÝ¨Ü ËÊÜáÍæì¿á®Üá° ŸÃæ¨Üá ñÜÊÜᾠԨݜíñÜÊÜ®Üá° AÊÜâWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÓܳÐÜr±ÜwԨݪÃæ. PܮܰvÜ ÃÝÊÜÞ¿á|PæR ŸÃæ¨Ü ²àtPæWÜÙÜá, EÊÜáÃÜ®Ü JÓÜWæ, ÊÜÞÂP…¸æñ…, ÎÅàPÜêÐÜ¡ ±ÜÄàûÜ|í, ÍÜêíWÝÃÜí ÊÜáíWÜÙÜí PÜê£WÜÙÜ ±ÜÅÓݤÊÜ®æ WÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ"ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü ±ÝñÜÅWÜÙÜá' GíŸ ±ÜÅŸí«Ü w.Ë.i.¿áÊÜÃÜ B®ÜÌÀáPÜ ÓÝ×ñÜ ËáàÊÜÞíÓæ¿á E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÙÝXÊæ. D ËÊÜáÍæìWÜÙÜÈÉ w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ÃÜÓÜ ÊÜáñÜᤠ«Ü̯WÜÙÜ®Üá° G£¤ ñæãàÄÔÆÉ Gí¨Üá ¿ÞÃݨÜÃÜã Bûæà²Ô¨ÜÈÉ A¨ÜPæR EñܤÃÜÊæí¨ÜÃæ B ±ÜÄPÜƳ®æWÜÙÜá ±ÜsÜÂÊæäí¨Ü®Üá° ŸWæ¿áÆá ŸÙÜÓÜáÊÜ ÓÝ«Ü®ÜWÜÙÜÆÉ G®Üá°ÊÜâ¨æà BX¨æ. ÓÜÊÜáPÝÈà®Ü ÓÝ×ñÜÂÊÜ®Üá° w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá WÜÊÜá¯ÓÜáñܤÇæà C¨ÜªÊÜÃÜá. A¨ÜÃÜÈÉÃÜáÊÜ gÙÜáÛWÜÙÜ®Üá° PÜívÜá ¸æàÓÜñÜᤠJÙæÛ¿á ÓÝ×ñÜ ¿ÞÊÜâ¨Üá, A¨Üá ÖæàWæ ÓÜêÑr¿ÞWÜáñܤ¨æ Gí¨Üá ®ÜÊÜá¾ ÇæàSPÜÄWæ ÖæàÙÜÆá ±ÜſᣰԨÜÊÜÃÜá. "PæÆÊÜâ ÓÝ×ñÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜá' (iàÊÜ®Ü Óèí¨Ü¿áì ÊÜáñÜᤠÓÝ×ñÜÂ) GíŸ E±Ü®ÝÂÓܨÜÈÉ AÊÜÃÜá A¨Ü®Üá° ÖæàڨݪÃæ : ""®ÜãñÜ®Ü PÝÊÜÂWÜÙÜÈÉ PÝÊÝ®ÜÖÜì ËÐÜ¿áWÜÙÜá ÖÝWÜã ¨æç®Üí©®Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ŸÃÜáñܤÊæ. AÊÜâWÜÙÜÈÉ KgÔÕÆÉ''. ""®Ý®Üá ®ÜÊÜá¾ g®Ü¨Ü ÓܨÜ嬆 AÊÜÍÜÂPÜñæ¿á ¨ÜêÑrÀáí¨Ü ÊÜÞñÜ®ÝvÜ ñÜPÜRÊÜ®Üá. AÊÜÄWæ DWÜ £ÚÊÜâ PæãvÜáÊÜ £Ú¿Þ¨Ü ÊÜaÜ®Ü WÜÅí¥ÜWÜÙÜá AËáñÜÊÝX ¸æàPÝXÊæ.'' ÃÝ¿áaÜãÄ®ÜÈÉ ÊÜÞw¨Ü E±Ü®ÝÂÓܨÜÈÉ AÊÜÃÜá ŸÖÜáÍÜ@ ®ÜÊÜÂPÝÊÜÂÊÜ®Üá° WÜÊÜá®Ü¨ÜÈÉÄÔPæãívÜá ×àWæ ÖæàڨݪÃæ : ""±Ü¨ÝÂÊÜÚ¿á®Üá° GÃÜvÜá ÓÝÄ K©¨Ü ÊæáàÇݨÜÃÜã A¨Üá AÙÜáÊæäà, ®ÜWÜáÊæäà, QÄaæãà, WÜgì®æÁãà, ÃÝWÜÊæäà, ñæàWæãà ÊÜá®ÜÔÕWæ ñæãàÃܸæàPÜá. PÜËñÝ¥Üì¨Ü ÓܳÐÜrñæ AíWÜw¿á ÓÜÃÜQ®Ü ±Üqr¿áÐÜár ÓܳÐÜrÊÝXÃÜ ÇÝÃܨÜá: HPæí¨ÜÃæ PÜËñæ¿á ÓÜÃÜPÜá ÓÜãûÜ$¾ñÜÃÜÊݨܨÜáª. B¨ÜÃÜã PÜËñæ¿áÈÉ PÝ|áÊÜ bñÜŨÜÈÉ GÊæ᾿á PæãíŸã B®æ¿á ÓæãíwÆã, ÊæãàvÜ¨Ü AíaÜã ¸æor¨Ü ¨ÜorÊÜä

®ÜáwÖÝÃÜ / 53

®ÜáwÖÝÃÜ / 54

6


H®Üá ±ÜÅÁãàg®Ü Gí¨Üá PæàÙÜáÊÜ w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá, ""CíWæÉíw®ÜÈÉ ®ÜãÂÓ… ±æà±ÜÃÜá WÜÙÜã ®ÝÊæÆáWÜÙÜã CÆÉ¨Ü ÊÜá®æ A±ÜÃÜã±ÜÊæí¨Üá ÖæàÙÜáñݤÃæ. AÈÉ þÝ®ÝñÜáÃÜñæ¿áá AÐÜár ÊÜÞñÜÅËÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨ÜÇæà AÊÜÃÜá aÜPÝÅ—±ÜñÜÂÊÜ®Üá° PÜqr ®ÜÊÜá¾®Üá° BÙÜñÜPÜRÊÜÃÝX¨ÝªÃæ'' G®Üá°ñݤÃæ. C¨æà ËaÝÃÜ¨Ü ÊÜááí¨ÜáÊÜÄPæÁáíŸíñæ "ÓÝ×ñÜ ÍÜQ¤' PÜꣿá Êæã¨ÜÆ®æ¿á ±ÜÅŸí«Ü¨ÜÇæÉà "ÃÝÐÜóPÜËWæ ÓÝ×ñÜ ÍÜQ¤ ¸æàPæ?' GíŸ ±ÜÅÍæ°¿á®æ°£¤¨ÝªÃæ. A¨ÜÃÜÈÉ ÓÝ×ñÜ ÊÝÂÓÜ í WÜ Ê Ü â ÓÝÊÜ ì g¯PÜ ¯ Wæ ²àtPÝÃÜ ã ±Ü Ê ÝX CÃÜ ¸ æ à PÝ¨Ü Ô¨Ü œ ñ æ G®Ü á ° Ê Ü w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ""ÃÝgQà¿áÊÜâ ×ñÜÊÝWܸæàPݨÜÃæ ÃÝÐÜóPÜ®Üá PÝÊÜÂÓÜíÓÜ¢£ ±Üvæ¨ÜÊÜ ®ÝXÃܸæàPÜá... ÊÜá®ÜáÐÜ iàÊÜ®Ü¨Ü Jí¨Üá ÃÜã±Ü. PÝÊÜÂÊݨÜÃæ C®æã°í¨Üá ÃÜã±Ü ÃÝgÂ'' GíŸ ÊÜÞñÜ®Üá° ÖæàÙÜáñݤÃæ.

gWÜ£¤WÜã ®Üvæ¿ááÊÜ ÓÜí»ÝÐÜOæ. ®ÜÊÜá¾ ÖÜê¨Ü¿á¨Ü ±ÜÅÍæ°WÜÚWæ AÊÜ®Ü ÖÜê¨Ü¿áÊÜâ EñܤÃÜ PæãvܸæàPÜá; ®ÜÊÜá¾ WÝ¿áWÜÚWæ AÈÉ ñÜPÜR Çæà±Ü®Ü ñæçÆ ¨æãÃæ¿á¸æàPÜá. ®ÜÊÜá¾ ÊÜṺWæ AÈÉ ±ÜíiÃܸæàPÜá. C¨ÝWܸæàPݨÜÃæ AÊÜ®Üá ñܱÜÔÌ¿áí¥ÜÊÜ®ÝXÃܸæàPÜá. ÃÝÊÜÞ¿á| ŸÃæ¨ÝñÜ®Üá ñܮܰ ÊæáçÊæáàÇæ ÖÜáñܤ¨Ü ¸æor ¸æÙæ¿ááÊÜÐÜár PÝÆ ÓÜÊÜÞ—¿áÈÉ PÜáÚ£¨Üª ®Üíñæ'' (ÓÝ×ñÜ ÊÜáñÜᤠg®Ü iàÊÜ®Ü).

5

w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá PÜËWæ »ÝÐÝ þÝ®Ü, ÍÝÓÜ÷ Îûæ, ÇæãàPÜ ÓÜíÓÜWÜì ÊÜáñÜᤠiàÊÜ®æãà¨Ýñܤñæ & ×àWæ ®ÝÆáR ŸWæ¿á ÁãàWÜÂñæ ¸æàPÜá Gí¨Üá ÖæàÙÜáñݤÃæ. PÜË¿áá ÓÜÌñÜíñÜÅ ÊÜá®æãà»ÝÊÜ ÖÝWÜã ÓÜñæÂ$çPÜ ¯ÐæuWÜÚí¨Ü iàÊÜ®Ü Óèí¨Ü¿áìÊÜ®Üá° ñæãàÄÔPæãvÜáÊÜÊÜ®Üá. Ëþݯ¿áã PÜãvÜ D ÊÜáqrWæ PÜË¿áíñæÁáà E¨æªàÍÜÊÜâÙÜÛ ÊÜ®Üá. PÜË¿áá »ÝÐæÁáíŸ ÓÝ«Ü®ÜÊÜ®Üá° ×w¨ÜáPæãívÜá D PæÆÓÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜÊÜ®Üá. ""iàÊܮܨÜÈÉÃÜáÊÜ Jí¨Üá PæãÃÜñæ¿á®Üá° ¹bc ñæãàÄÔ ®ÜÊÜá¾®Üá° PæãÃÜXÓÜáñܤÆã, CÃܸæàPÝ¨Ü Jí¨Üá ÓæãŸWÜ®Üá° Ÿ~¡Ô ®ÜÊÜá¾ÈÉ BÍæ ñÜáíŸáñܤÆã iàÊÜÇæãàÖÜÊÜ®Üá° ±ÜâoPæR ÖÝPÜáÊÜâ¨æà PÜË¿á PæÆÓÜ. B PæÆÓÜÊܮܰÊÜ®Üá ÊÜÞvܸæàPݨÜÃæ AÊÜ®Ü ŸÚ Jí¨Üá iàÊÜ®Ü Ô¨ÝœíñÜ¨Ü AXYÑrPæÀáÃܸæàPÜá''. PÜË¿áá ""CñÜÃÝ—PÝÃÜ »Ü¿áËÆÉ¨Ü ±ÜÄàûæ'' ÊÜáñÜᤠ""CñÜÃÜÃÜ ÓÜÊÜá¾£WÝX PÝ©ÃÜ¨Ü ñÜñܤ$̯ÃÜã±ÜOæ'' ÊÜÞvܸæàPæí¨Üá w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ÖæàÙÜáñݤÃæ. ÓÝ×ñÜ嬆 ÍÝÓÜ÷»ÝWÜÊÜâ Ÿá©œÀáí¨Ü PÜÓÜÃÜñÜᤠÊÜÞwÓÜáÊÜí¥Ü¨Üáª. ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ®æàÃÜÊÝX SbñÜÊÝXÃܸæàPݨÜá¨Üá A¨ÜÃÜ AWÜñÜÂ. B¨ÜÃæ ÓÝ×ñܨÜÈÉ PÝÊÜÂWÜá| ŸÃܸæàPݨÜÃæ A¨Üá PÝíñÝ ÓÜíËá£Àáí¨Ü K¨ÜáWÜ®Ü ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° JÈÔPæãÙÜÛ¸æàPÝWÜáñܤ¨æ. AÊÜ®Ü ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° PÜÃÜXÓܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. Jí¨Üá PÜvæ w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ÁãàWÜÍÝÓÜ÷¨Ü ±ÜÃÝ, ±ÜÍÜϯ¤, ÊÜá«ÜÂÊÜÞ, ÊæçSÄà GíŸ ±ÜÄ»ÝÐæWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÓÜáñݤÃæ. ("»ÝÐæ¿á ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ÃÜã±ÜWÜÙÜá' GíŸ ÇæàS®Ü ¨ÜÈÉ). PÝÊÜ嬆 »ÝÐæ¿áá PÜË ÍÜPÝö®ÜáÓÝÃÜÊÝX ÊæçSÄà (A¥ÜÊÝ ÊÜÂÊÜÖÝÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ ÓÜã§Æ»ÝÐæ)Àáí¨Ü ÊÜá«ÜÂÊÜáPÜãR, ÊÜá«ÜÂÊÜá©í¨Ü ±ÜÍܯ¤WÜã, ÓÝ«ÜÂÊݨÜÃæ ±ÜÃÝ Äà£WÜã ÓÜÖÜ £ÃÜáWÜñÜPÜR¨æªí¨Üá w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ÓÜãbÓÜáñݤÃæ. ×àWÝWܸæàPݨÜÃæ PÜË¿áá MáÑ ÓܨÜêÍÜ®ÝWܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá A¨Ü®Üá° ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá ×àWæ : ""«Ý®ÝÊæàÍÜWÜÚÆÉ¨æ ¯gÊÝ¨Ü PÝÊÜÂÊÝWܨÜá. PÝÊÜÂÊÜâ PÜËWÜã

PÝÊÜ ËáàÊÜÞíÓæ¿áÈÉ ÖÜÆÊÜâ B¿ÞÊÜáWÜÚÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÊÜáñÜᤠPÝÊÜ嬆 ±ÜÄOÝÊÜá ÊÜ®Üá° AÙæ¿ááÊÜâ¨Üá ÓÜáÆ»ÜÊÜÆÉ¨Ü PÝÃÜ| D PÜáÄñÜá GÐÜár ÖæàÚ¨ÜÃÜã SbñÜÊÝX H®Ü®Ý°¨ÜÃÜã ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜr. B¨ÜÃæ w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá "ÓÜ×ñÜñæÀáí¨Ü ÓÝ×ñÜÂ' GíŸ ÊÜáãÃÜãÊÜÃæ ±Üâo¨Ü ±Üâor ÇæàS®Ü¨ÜÈÉ "ÓÝ×ñÜÂ' GíŸ ±Ü¨ÜÊÜ®Üá° ËÍæÉàÑÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ñÜÊÜá¾ ÓÜÊÜáWÜÅ PÝÊÜ ËáàÊÜÞíÓæ¿á®Üá° ÓÜãñÜÅÃÜã±Ü¨ÜÈÉ Pæãqr¨ÝªÃæ. B ÖÜñÜᤠÓÜãñÜÅWÜÙÜá ×àXÊæ : ""¿ÞÊÜ PÝÊæÂà£ÖÝÓÝ© WÜÅí¥ÜhÝ£¿á®Üá° ®ÝÊÜâ ÓÝ×ñÜÂÊæí¨Üá PÜÃæ¿ááñæ¤àÊæäà B WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ ŸWæ ŸWæ¿á ÓÜ×ñÜñÜÌ (ÓÜíÁãàWÜ)WÜÙÜ ÓÜ×ñÜñÜÌ (ÓÜíÁãàWÜ) PÝ|ŸÃÜáñܤ¨æ. 1. gWÜñÜÕ¯°ÊæàÍÜWÜÙÜ ®Ý®Ý ±ÜÅPÝÃÜWÜÙÜã ÊÜá®ÜáÐÜÂÖÜê¨Ü¿á¨Ü PæãàÊÜáÆ ®Ýw, £àÊÜÅ ®ÝwWÜÙÜã ±ÜÃÜÓܳÃÜ ñæãàÃÜáÊÜ aÜÁáì ±ÜÅ£aÜÁáìWÜÙÜã PÝÊæÂà£ÖÝÓܨÜÈÉ ±ÜÅ£¹í¹ñÜÊÝXÃÜáñܤÊæ. AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ®ÝÊÜâ WÜÅ×Ô¨Üíñæ AÊÜâ ®ÜÊÜá¾ AíñÜÃÜíWܨÜÈÉ A®Üá»ÜãñÜÊÝX ®ÝÊÜâ ñܨݽÊܯÊÜáWÜ°ÃÝWÜáñæ¤àÊæ. B AíñÜÃÜíWÜ ËPÝÓÜ©í¨Üáñܳ®Ü° ÊÝ¨Ü »ÝÊæäàñÜRÐÜìÊæà ÃÜÓÜ. ×àWæ ÇæãàPÜ«Ü̯ñÜ iàÊÜ ±ÜÅ£«Ü̯ñÜWÜÙÜá PÝÊæÂà£ÖÝÓÜWÜÙÜÈÉ HQà»ÜËÔ (ÓÜ×ñÜÊÝX) CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü B WÜÅí¥ÜÊÜâ ÓÝ×ñÜÂ. 2. ÃÜÓÝ®Üá»ÜÊÜ©í¨Ü BWÜáÊÜ ´ÜÈñÝíÍÜWÜÙÜá ÊÜááSÂÊÝX ÊÜáãÃÜá : 1. ÊÜá®ÜÔÕWæ EÇÝÉÓÜ, 2. Ÿá©œWæ BÇæãàaÜ®Ý ±æÅàÃÜOæ, 3. iàÊÜPæR EñܤÊÜÞ¨ÜÍÜì ¨ÜÍÜì®Ü. D ÊÜáãÃÜá ÓÜíÓÝRÃÜWÜÙÜ ÓÜíÊæáàÙÜ®Ü (ÓÜ×ñÜñæ) PÝÊæÂà£ÖÝÓÝ©WÜÙÜÈÉÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü B WÜÅí¥ÜÊÜâ ÓÝ×ñÜÂ. 3. PÝÊÝ© WÜÅí¥Ü ¯Ëáì£Wæ AÊÜÍÜÂÊÝ¨Ü ÊÜáãÆ PÝÃÜ|WÜÙÜá A®æàPÜ. AÊÜâWÜÙÜÈÉ ÊÜááSÂÊݨÜÊÜâ : A) ±ÜÅ£»æ A¥ÜÊÝ ÓÜãûÜ$¾Êæà¨Ü®Ü ÓÜÊÜá¥ÜìÊÜä ±ÜÅñÜá¨ݽÊÜ ÓÜÊÜá¥ÜìÊÜä B¨Ü ÊÜá®ÜÍÜÏQ¤; B) ÇæãàPÜ ±ÜÄþÝ®Ü; C) ÍÝÓÜ÷ÊÜâñܳ£¤ & ÊÝÂPÜÃÜ|, dÜí¨æãàÆíPÝÃÜWÜÙÜ®Üá° PÜáÄñÜ ÍÝÓÜ÷WÜÙÜ ±ÜÄaÜ¿á; D) ±ÜäÊÜìPÜË ÓÜí±ÜŨݿá ÊÝÂÓÜíWÜ; E) ÃÜaܮݻÝÂÓÜ & A¥ÜÊÝ QÅ¿Þ±è®Ü@±Üâ®ÜÂ.

®ÜáwÖÝÃÜ / 51

®ÜáwÖÝÃÜ / 52

3. PÜË¿á ÁãàWÜÂñÝ ËaÝÃÜ


ÖæãÓÜ »ÝÊÜ®æWÜÙÜ ±ÜÃÜÓܳÃÜ ÓÜíZÐÜìOæ CÃܸæàPÜá; iàËñÜ «ÜÊÜáìÊÜ®Üá° ÖæãÓÜ ÖæãÓÜ ¨ÜêÑrWÜÚí¨Ü ®æãàvÜÆá AÊÜPÝÍÜËÃܸæàPÜá; ÓÜÊÜÞg iàÊÜ®Ü¨Ü ÃÜÖÜÓÜÂÊæà®Üá? A¨Üá GÈÉWæ ÖæãàWÜᣤ¨æ? A¨Ü®Üá° ±ÜÄÐÝRÃÜWæãÚÓÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ? & GíŸ ±ÜÅÍæ°WÜÚÃܸæàPÜá. C¨Üá JÙæÛ¿á¨æ, A¨Üá JÙæÛ¿á¨æ? D ¨ÝÄ ÓÜÄÁá? B ¨ÝÄ ñܱæ³? & GíŸ ÓÜí¨æàÍÜWÜÚÃÜ ¸æàPÜá, G¨ÜáÊÜÃæWæ D ŸWæ¿á ±ÜÅÍæ°WÜÙÜã, ÓÜí¨æàÖÜWÜÙÜã, ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜã g®ÜiàÊÜ®ÜPæR J¨ÜXÃÜáÊÜâ©ÆÉÊæäà A¨ÜáÊÜÃæWæ ¨æãvÜx PÜË ÖÜáoárÊÜ ÓÜí»ÜÊÜËÆÉ, ¨æãvÜx PÝÊÜÂËÆÉ.'' (PæÆÊÜâ ÓÝ×ñÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜá) ""¿ÞÊÜ ¨æàÍܨÜÈÉ Ë¨ÝÂÊÜíñÜÃÜá ñÜÊÜá¾ Ÿá©œ¿á®Üá° PÜãÈ¿á PæÆÓÜPæR ËáàÓÜÆá ¹qrÃÜáÊÜÃæãà, GÈÉ AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÍÜQ¤ ÓÝÊÜá¥ÜÂìWÜÙÜ®Üá° ¸ÝÂíPÜáWÜÚWæ ¸ÝwWæWæ PæãqrÃÜáÊÜÃæãà, GÈÉ AÊÜÄWæ ÖæíwÃÜá ÊÜáPÜRÙÜá AÚ¿áí©ÃÜ Ë®Ý ±ÜűÜíaÜÊÜâ CÆÉÊæäà A¥ÜÊÝ E±ÜPÜÃÜ| ÊÜÞñÜÅÊÝX¨æÁãà, AÈÉ AÊÜÄWæ ÇæãàPÜ×ñÜ bíñÜ®æÁáíŸá¨Üá ¨ÜãÃÜ ¹qrÃܸæàPÝ¨Ü Jí¨Üá ÊÝ— ËÍæàÐÜÊæí¨Üá ñæãàÄÃÜáÊÜâ¨æãà, GÈÉ Fo¨Ü ÊÜá®æ, PÜaæàÄ, ÊÜáÆWÜáÊÜ PæãàOæWÜÙæà ÓÜñÜÂÇæãàPÜ ÊæçPÜáísÜ PæçÇÝÓÜWÜÙÝXÊæÁãà B ¨æàÍܨÜÈÉ E¨ÜY†í¥Ü ÃÜaÜ®æ¿áá ÖæàWæ ñÝ®æ B©àñÜá? E¨Ýñܤ ÓÜíPÜƳWÜÙÜã E¨ÝÃÜÖÜê¨Ü¿áÊÜä CÆÉ¨Ü g®ÜÃÜ ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ ÊÜáÖÝPÝÊÜ ÇæàS®ÜPæR BÊÜÍÜÂPÜÊÝ¨Ü ÓÜã–£ì ËÍæàÐÜÊÜâ ÖæàWæ ¨æãÃÜQàñÜá?'' (ÓÝ×ñÜ ÊÜáñÜᤠg®ÜiàÊÜ®Ü). Cí¥ÜÖܨæà ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° XÅàP… PÝÊÜÂbíñÜPÜ ÇÝíhæç®ÜÓ… PÜãvÜ Öæàڨܪ. ÍæÅàÐÜu ÓÝ×ñÜ ¯ÊÜÞì|ÊÝWܸæàPݨÜÃæ g®ÜÃÜá ÓÜÌñÜíñÜÅÃÝXÃܸæàPÜá, ±ÜÅhݱÜÅ»ÜáñÜÌËÃܸæàPÜá Gí¸æÆÉ ÊݨÜWÜÙÜ®Üá° £ÃÜÓÜRÄÔ, AÊÜ®Üá "ÓÝ×ñÜ嬆 AÊܮܣWæ g®ÜÃÜ ®æç£PÜ A«Ü@±ÜñÜ®ÜÊæà PÝÃÜ|' G®Üá°ñݤ®æ. «Ü®ÜÇæãà»Ü, »ÜÅÐÝraÝÃÜ, ÓÜáSÇæãàÆá±Üñæ, ÓÝÌ¥ÜìWÜÙÜ ±ÜÄOÝÊÜá ÊÝX ¯Æìgj ÊÜá®æãàÊÜ꣤ ÊÜáñÜᤠB¨ÜÍÜì ËÊÜááSñæWÜÙÜ®Üá° ¸æÙæÔPæãívÜá BñܾÍÜQ¤ PÜáXYÔ PæãívÜ Jí¨Üá g®ÝíWܨÜÈÉ ÓÝ×ñÜ ¨æãvÜx¨ÝX ¸æÙæ¿áÇÝÃܨÜá Gí¨Üá ÇÝíhæç®ÜÓ… Öæàڨݪ®æ. ÇÝíhæç®ÜÓ… ÖÝWÜã w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ÖæàÙÜáÊÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ®ÜÊÜá¾ ±ÜÅÓÜá¤ñÜ ÓÜí¨Ü»ÜìPæR £àÃÝ Öæãí©PæãÙÜáÛÊÜí¥ÜÊÝXÊæ. ÊÜááí¨æ, w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ ÊÜáãÃÜá ŸWæ¿á ÊÜá®æãà»ÝÊÜWÜÙÜ®Üã°, ÊÜáãÃÜá ŸWæ¿á g®ÜÃÜ®Üã° WÜáÃÜá£ÓÜáñݤÃæ. "PæÆÊÜâ ÓÝ×ñÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜá' ±ÜÅŸí«Ü¨ÜÈÉ w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá "ÊÜáñÜñÜÅ¿á' GíŸ ËaÝÃÜÊÜ®Üá° ÊÜáíwԨݪÃæ. PÜËWÜÙÜÈÉ ÊÜáãÃÜá ŸWæ¿á iàÊÜ®Ü ÊÜáñÜ ±ÜÅaÝÃÜPÜĨݪÃæ. Êæã¨ÜÆ®æ¿á ÊÜáñÜÊæí¨ÜÃæ EÊÜáÃ… S¿ÞÂÊÜå… ÖæàÙÜáÊÜíñæ, iàÊÜ®Ü ®ÜÍÜÌÃÜÊݨÜÃÜã ÓÜáS ±ÜvÜáÊÜÐÜr®Üá° ±Üoár¹væãà| G®Üá°ÊÜ ÊÜáñÜ. GÃÜvÜ®æ¿á¨Üá ±ÜâÃÜí¨ÜÃÜ ¨ÝÓÜÃÜá ÖæàÙÜáÊÜíñæ ±ÜâÃÜáÐÜ ±ÜÅ¿áñÜ°ÊÜâ ¯ÐÜ–Æ. GÆÉÊÜä ±ÜäÊÜìg®Ü¾¨Ü ´ÜÆ GíŸ ±èÃÜáÐÜ ¯ÃÜÓÜ®Ü ÊݨÜ. D ¨æçÊÜË— ÊÜáñÜ©í¨Ü ©à®ÜÃÝX ®ÜÃÜÙÜᣤÃÜáÊÜ ®ÜÊÜáWæ EÊÜáÃÜ®Ü ±æäÅàñÝÕÖÜ¨Ü ÊÜÞñÜá ËÍæàÐÜ BÊÜÍÜÂPÜÊÝX¨æ G®Üá°ÊÜ w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá EÊÜáÃÜ®Ü JÓÜWæ¿á®Üá° PܮܰwWÜÄWæ ¯àw¨Üá¨Üá A¨ÜPÝRXÁáà BX¨æ.

ÊÜáãÃÜ®æ¿á ÊÜáñÜ ÊÜá®ÜáÐÜ ¿áñÜ° ÊÝ¨Ü A¥ÜÊÝ ±èÃÜáÐÜ ÊݨÜ. ±æäÅËᦿáÓ… GíŸ —àÃÜ ±ÜâÃÜáÐÜ®Ü aÜÄñæÅ¿á®Üá° C¨ÜPæR ÊÜÞ¨ÜÄ¿ÞX E¨ÝÖÜÄÓÜáÊÜ w.Ë.i. ¿áÊÜÃÜá C¨Üá ±ÝÍÝcñÜÂÃÜ®Üá° ±æÅàÃæà²Ô AÊÜÃÜ ®ÝWÜÄPÜñæ¿á®Üá° EñܤÊÜá±Üwst EñÜRÐÜì ÊÜáñÜÊÝX¨æ Gí¨Üá WÜáÃÜá£ÓÜáñݤÃæ. AÆɨæ C¨ÜÄí¨ÝX AÊÜÃÜÈÉ ÓÜÌñÜíñÜÅ ËÊæàaÜ®Ü ±Ü¨Üœ£¿áá ¸æÙæ¨Üá ËþÝ®Ü¨Ü ¸æÙÜÊÜ~WæWæ PÝÃÜ|ÊÝÀáñÜá. ®ÜÊÜá¾ iàÊܮܨÜÈÉ D ÓÜÌñÜíñÜÅ ËÊæàaÜ®Ü ±Ü¨Üœ£¿áá ¸æÙæ¨ÜÃæ PÝÊÜÂPæR & Gí¨ÜÃæ ±Ü¨Ü ±ÜÅŸí«ÜPæR ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ¨æ ®Ý®Ý Ë«Ü¨Ü WܨÜ ±ÜÅŸí«ÜWÜÚWÜã ÓÜÖÜ ¸æàPÝ¨Ü ÓÝÊÜáXÅ¿áá ÖæaÜác ÖæaÝcX ¨æãÃæ¿ááÊÜâ ¨æí¨Üá w.Ë.i. ÖæàÙÜáñݤÃæ. Jqr®ÜÈÉ AÊÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ ®ÜÊÜáWæ ""EÊÜáÃÜ®Ü ÓÜíñÜ겤, ±ÜâÃÜí¨ÜÃÜ®Ü ËÃÜQ¤ ÊÜáñÜᤠ±æäÅàËᦿáÔÕ®Ü ±èÃÜáÐÜ ±ÜÅ¿ááQ¤'' ¸æàPÜá. ®ÜÊÜá¾ DX®Ü ÓÜÊÜÞgÊÜ®Üá° w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ÊÜáãÃÜá ÊÜWÜì¨Ü g®ÜÃæí¨Üá ËíWÜwÓÜáñݤÃæ. ÊÜÞÂ¥Üã A®ÝìÆx®Ü "PÜÆcÃ… Aív… A®ÝQì' ±ÜÅŸí«Ü©í¨Ü ±æÅàÄñÜÃÝX D ŸWæ¿áÈÉ ±ÜÄÎàÈÔÃÜáÊÜâ¨ÝX AÊÜÃæà ÖæàÚPæãíw¨ÝªÃæ. ®ÜÊÜá¾ÈÉÃÜáÊÜ ÊÜáãÃÜá ÊÜWÜìÊæí¨ÜÃæ & 1. BPÝÃÜ ÊÜá×ÊÜáÃÜá : CÊÜÃÜá ÓÜÊÜÞg¨Ü E®Ü°ñÜ Óݧ®Ü ÖÝWÜã AÊÜPÝÍÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜí±Ý©ÔPæãíwÃÜáÊÜ «Ü®ÜŸÆÊÜâÙÜÛ ÊÜáí©. CÊÜÃÜÈÉ Ÿá©œ ËPÝÓÜÊÝWÜÈ, ¨æãvÜx WÜá|ÊÝWÜÈ CÆÉ. AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ¨æàÖÜÊÜ®Üá° ±æäàÑÔPæãívÜá Bo Ë®æãà¨ÜWÜÙÜÈÉ¿á㠨ܱÜì ±ÜÅPÝÍܨÜÈÉ¿áã B¿ááÐÜÂÊÜ®Üá° PÜÙæ¿áᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜá. 2. A¥Üì ±ÜÃÝ¿á|ÃÜá : CÊÜÃÜá A˨ÝÂÊÜíñÜÃÜÆÉ. ×í¨æ ÍÝÇæ PÝÇæài®ÜÈÉ K©¨æªà K¨Üá. ÖÜ| ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà AÊÜÃÜ WÜáÄ. ""ÓÜíŸÙÜPÝRX CvÜáÊÜ ÊæãÃæÁáà »ÜWÜÊÜñÝø¥Üì®æ. ÓÝÖæàŸÃÜ ÊÜá®æWæ ÖæãàXŸÃÜáÊÜâ¨æà £à¥Üì¿ÞñæÅ. ÊæáàÈ®ÜÊÜÃÜ ®ÜWÜá ÊÜááSÊæà ÊÜáÖÝ ±ÜÅÓݨÜ. ñÜÊÜáWæãí¨Üá WÝw, ÊÜá®æXŸºÃÜá BÙÜáWÜÙÜá, ÊÜáWܯWæãí¨Üá ÓÝRÆÅδ…, AÚ¿á¯Wæãí¨Üá WÜáÊÜÞÓܤXÄ, ÖæívÜ£Wæ ÊÜÐÜìPæãRí¨Üá ÓæàÃÜá ŸíWÝÃÜ & C¨æà AÊÜÃÜá Ÿ¿áÓÜᣤÃÜáÊÜ ÓÜÌWÜìÇæãàPÜ. ¸æàÃæ ËÐÜ¿áPæR AÊÜÄWæ ÊÜÂÊÜ«Ý®ÜËÆÉ. 3. AÖܮܠÖܯ PÝÆûæà±Ü¨ÜÊÜÃÜá : CÊÜÃÜá A®ÜûÜÃÜÓܧÃÜá ÊÜáñÜᤠiàÊÜ®ÜPÝRX ¸æÙÜX¯í¨Ü ÓÜíhæ¿áÊÜÃæWæ ¨Üáw¿ááÊÜÊÜÃÜá. PÝÊÜ ÊÝÂÓÜíWÜPæR ¸æàPÝ¨Ü ÖÜê¨Ü¿á ¨ÜÅÊÜÊÜâ CÊÜÃÜÈÉ »ÜãËá¿áw¿á ¯àÄ®Üíñæ BÙܨÜÈÉÃÜáÊÜâ¨Üá. A¨Ü®Üá° ÊæáàÆPæR ÖÜÄÀáÓÜ¨æ ®ÜÊÜá¾ ÓÝÃÜÓÜÌñÜ ÓÜí±ÜñÜᤠÊÜê©œ¿ÞWܨÜá. ¨æãvÜx PÜËWÜÙÜã, ÎȳWÜÙÜã, ËþݯWÜÙÜã ÖÜáor¸æàPݨÜÃæ g®ÜÃÜÈÉ ¨æãvÜx ¨æãvÜx BÍÜ¿áWÜÙÜã, ¨æãvÜx ¨æãvÜx ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÙÜã CÃܸæàPÜá. ®ÜÊÜá¾ ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ ÓÝ×ñÜ嬆 ŸWæY ÖÜÙæ¿á »ÜQ¤ ÖæãàWܨæ, ÖæãÓÜ ËÊæàaÜ®æ ÖÜáqrÆÉ G®Üá°ÊÜ w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ÓÝ×ñÜÂÊÜâ ÓÜÊÜÞg¨Ü ¨ÝÓÜ ÊÜá®ÜÓÜRñæ¿á®Üá° ñæãvæ¨Üá ÖÝQ ÖæãÓÜ ËaÝÃÜWÜÚWæ ¨ÝÄ ñæãàÃܸæàPÜá Gí¨Üá ÖæàÙÜáñݤÃæ. ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍÜ¨Ü g®ÜñæWæ þÝ®Ýgì®æ¿áÈÉ CaæfÀáÆÉ. CíñÜÖÜ g®ÜÄWæ ÓÜÌÃÝg©í¨Ü

®ÜáwÖÝÃÜ / 49

®ÜáwÖÝÃÜ / 50


WÜÙܮ氹ºÔÊæÁãà A¨ÜQRíñÜ PÝÊÜ ËáàÊÜÞíÓÝ ûæàñÜŨÜÈÉ G¹ºÔÃÜáÊÜ WÜ¨ÜªÆ WÝÚWÜíoá WÜÙÜá PÜvÜÊæá¿Þ¨Üá¨æà®Üã AÆÉ. ÃÜÓÜ©í¨Ü PÝÊÜÂ, Äà£Àáí¨Ü PÝÊÜÂ, «Ü̯Àáí¨Ü PÝÊÜÂ, ÊÜPæãÅàQ¤Àáí¨Ü PÝÊÜÂ, LbñÜ©í¨Ü PÝÊÜÂ, AÆíPÝÃÜ©í¨Ü PÝÊÜ & ×àWæ PÝÊÜÂÊæíŸá¨ÜÃÜ ÓÜ Ì ÃÜ ã ±Ü iàÊÝÙÜ W Ü Ù Ü ËÐÜ ¿ á¨Ü È É ÖÜ ñ ݤ Ã Ü á ñÜ Ã Ü P ÝÃÜ á WÜ Ù Ü á . ÃÜ Ó Ü Ê æ í ¨Ü Ã æ à ®Ü á , Äà£Ááí¨ÜÃæà®Üá, ÍæçÈÁáí¨ÜÃæà®Üá & ÊÜáñæ¤ ñÜPÜÃÝÃÜáWÜÙÜá. «Ü̯ ÊÜáãÃÜá Ë«ÜÊæäà, BÃÜá Ë«ÜÊæäà, ÖÜ©®æíoá Ë«ÜÊæäà? ÃÜÓÜÊÜáãÆWÜÙÜá »ÝÊÜWÜÙæãà, Ë»ÝÊÜWÜÙæãà & ±Üâ®ÜÍÜc ñÜPÜÃÝÃÜáWÜÙÜá. ×àWæ ÊÜÓÜᤠËÍæÉàÐÜ| aÝñÜá¿áìÊÜä ÊÜXàìPÜÃÜ| ËaÜûÜOæ¿áã ®ÜÊÜá¾ ÓÝ×ñÜ ÍÝÓÜ÷ÊÜ®Üá° PÝvÝX ¸æÙæÔÊæ. PÝÊÜ ËáàÊÜÞíÓæ ±ÝÍÝcñÜÂÃÜÈÉ¿áã ×àWæ ®Ý®Ý ÊÜáñÜ »ÜãÀáÐÜrÊÝX¨æ... ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃæãí¨Üá ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ®ÝÇÝRÃÜá ÊÜÓÜá¤WÜÙÝWÜÈ ÍÜQ¤WÜÙÝWÜÈ JoárWÜãw PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÝWÜ B ®ÝÇÝRÃÜá ZoPÜWÜÙÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨ÜÃÜ ¸æÇæ ¨æãvÜx¨æí¨Üá Óܳ«æì ÖÜáqr¨ÜÈÉ, ÓÜÊÜá®ÜÌ¿á¨Ü ÊÜÞWÜìÊæà ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü¨Ü ÊÜÞWÜì.'' ×àWæ ÓÜÊÜá®ÜÌ¿á ÊÜÞwPæãívÜá ÓÝ×ñÜ嬆 WÜá|«ÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÓÝ×ñÜ ËáàÊÜÞíÓæ¿á ±ÜÅŸí«ÜWÜÙÜÈÉ ËÊÜÄÓÜÆá ±ÜſᣰԨݪÃæ. AÊÜâWÜÙÜÈÉ PæÆÊæäÊæá¾ ±Üâ®ÜÃÜáQ¤ PÝ|áÊÜâ¨Üá ÓÜÖÜg, AÊÜâ ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ÓÜêÑr¿Þ¨Ü ±ÜÅŸí«ÜWÜÙÜá GíŸ PÝÃÜ|©í¨ÝX. PæÆÊæäÊæá¾ ÊÜXàìPÜÃÜ| ÊÜÞvÜáÊÝWÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜá ¸æàÃæ ¸æàÃæ¿ÞXÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÊÜááS ԨݜíñÜÊÜä, ÃÜÓܨÜêÑr¿áã Ô§ÃÜÊÝX EÚ©¨æ. PÝÊÜ Aí¨ÜÃæ H®Üá, A¨ÜÃÜ PæÆÓÜ H®Üá GíŸ GÃÜvÜá B¿ÞÊÜáWÜÙÜ ŸWæY AÊÜÄWæ ÓܳÐÜrÊÝ¨Ü £ÙÜáÊÜÚPæ C¨Ü᪨æà C¨ÜPæR PÝÃÜ|.

4 w.Ë.i.¿áÊÜÃÜ PÝÊÜÂËáàÊÜÞíÓæ¿á ±ÜÅŸí«ÜWÜÙÜ ÓÝÃÜÊÜ®Üá° ÖæàÙÜÆá ±ÜſᣰÓܨæ PÝÊÜ A¥ÜÊÝ ÓÝ×ñÜ嬆 PæÆÊÜâ B¿ÞÊÜáWÜÙÜ ŸWæY AÊÜÃÜ ¯ÆáÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×ÓÜÆá ±ÜſᣰÓÜáñæ¤à®æ.

1. PÝÊÜ嬆 ÓÜÌÃÜã±Ü

w.Ë.i.¿áÊÜÄWæ "PÝÊÜÂ' Aí¨ÜÃæ »ÝÃÜ£à¿á BÆíPÝÄPÜ ÃÜíñæ ±Ü¨Ü ÊÜáñÜᤠWܨÜ GÃÜvÜÃÜÆãÉ CÃÜáÊÜ ÓÜgì®ÜÎàÆ ÓÝ×ñÜÂÊÝX¨æ. ""ÓÜÌaÜfí¨Ü¨Ü ±Ü¨Ý»ÝÓÜWÜÙÜ®Üá° ÖæãÓæ¿ááÊÜâ¨ÜQRíñÜ ÓÜáÆûÜ|ÊÝ¨Ü WܨÜ©í¨ÜÇæà PÝÊÜÂÃÜaÜ®æ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨ÜÆÉÊæà?'' Gí¨Üá AÊÜÃÜá "PæÆÊÜâ ÓÝ×ñÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜá' GíŸ ±ÜÅŸí«Ü¨ÜÈÉ PæàÙÜáñݤÃæ. ÓÝ×ñÜ ÍÜŸª©í¨Ü ®ÝÊÜâ ËÓݤÃÜÊÝ¨Ü A¥Üì¨ÜÈÉ ËË«Ü WÜÅí¥Ü ÓÜÊÜáãÖÜÊæí¨Üá £Ú¿áŸÖÜá¨Üá G®Üá°ÊÜ w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ÓÝ×ñܨÜÈÉ "PÝÊÜÂ' ÊÜáñÜᤠ"ÍÝÓÜ÷' GíŸ ÊÜXàìPÜÃÜ|WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜáñݤÃæ. PÝÊÜÂÊÜâ ÊÜá®ÜáÐÜ娆 AíñÜÃÜíWÜ ÊݱÝÃÜ¨Ü ±ÜÅ£aÝfÁá ®ÜáwÖÝÃÜ / 47

¿Þ¨ÜÃæ ÍÝÓÜ÷ÊÜâ ÇèQPÜ þÝ®ÜPÜãR iàÊÜ®ÜÊÜ꣤WÜã ÓÝ«ÜPÜÊÝXÃÜáÊÜ ÊÝ_¾¿á. PÜË ÊÜáñÜᤠÍÝÓÜ÷PÝÃÜ CŸºÃÜã ËÍÜÌ ÓÜñÜ嬆 ÃÜã±ÜWÜÙÜ®Üá° ÖÜávÜáQ iàÊÜ®Ü Óèí¨Ü¿áìÊÜ®Üá° ÓÜí±Ý©ÓÜáÊÜÊÜÃÜá. PÝÊÜÂPæR «Ü̯ÍÜQ¤¿ááÙÜÛ ÍÜŸª ÍÜÄàÃÜ ¸æàPÜá. PÜË¿Þ¨ÜÊÜ®Üá ŸWæ ŸWæ¿á ÓÜí¨Ü»Üì WÜÙÜÈÉ ŸWæ ŸWæ¿ÞX ±Ü¨Ü ÓÜíÁãàg®æWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw ŸWæ ŸWæ¿á ÍÜŸª ÊÜáÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ÖæãÃܱÜwÓÜáÊÜ®Üá. »ÝÐæ¿á iàÊÝÙÜ «Ü̯. PÝÊÜ嬆 AíñÜÃÝñܾÊÜâ ÃÜÓÜ. ÃÜÓÜÊæí¨ÜÃæ ÊÜá®ÜÓÜáÕ PÜÃÜX ¯àÄ®ÜíñÝXÃÜáÊÜ Jí¨Üá ËÍæàÐÜ Ô§£. PÜË¿á ÊÜá®ÜÔÕWæ PÜÃÜáOæ, ±æÅàÊÜá, ÃæãàÐÜ, ¼à£, ÓÜíñæãàÐÜ, ÊÜÂ¥æ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ®Ý®Ý »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° ÖÜáqrÓÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜá ñæãàÄŸí¨Üá, BÊæàÍÜÊæàÄ, B ÓÜí¨Ü»Üì WÜÙÜã, »ÝÊÜWÜÙÜã ÊÜÞñÜáWÜÙÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ÖæãÃÜ ÖæãÃÜvÜáñܤÊæ. B ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ®ÜÊÜá¾ QË¿á®Üá° ÖæãPÜáR ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ¿áã A¨æà ñæÃæ¨Ü bñÜÅWÜÙÜ®Üá° b£ÅÔ B »ÝÊÜWÜÙÜ®Üá°QRÓÜáñܤÊæ. C¨æà ÃÜÓÝ®Üá»ÜÊÜ. PÝÊÜÂÊÜ®æã°à©¨ÜÃæ ÓÜíñæãàÐÜÊæà®æãà EípÝWÜÇæà¸æàPÜá. A©ÆÉ©¨ÜªÃæ B WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° g®ÜÃÜá ÊÜááoárÊÜâ¨æà CÆÉ. B¨ÜÃæ A¨ÜÄí¨Ü ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÊæáàÇæ Jí¨Üá ËÍæàÐÜ ±ÜÄOÝÊÜáÊÜä BWܸæàPÜá; ÖÝWæ B¨Ü ÓÜíÓÝRÃÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ ÊÝaÜPܯWæ BñܾÍæãà«Ü®æ ¿ááípÝX AÊÜ®Ü iàÊÜ®Ü Äࣿáá EñܤÊÜá ±ÜvܸæàPÜá. D ±ÜÄOÝÊÜáÊÜâ PæàÊÜÆ »ÝÊܱÜÅaæãà¨Ü®æÀáí¨Ü ÓÝ«ÜÂÊÝWܨÜá. »ÝÊÜÃÜÓÜ ±ÜÅÊÝÖÜ A¥ÜÊÝ ÖÜê¨Ü¿á¨Ü BÊæàÍÜ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ±Ü¿ÞìÇæãàbÔ ±ÜÅ»æ A¥ÜÊÝ Ÿá©œ¿á iþÝÓæ EípÝWܸæàPÜá. ÓÜã¿áìÃÜξ ¿áÈÉ ©à²¤, EÐÜ¡WÜÙæÃÜvÜã ÓæàÄPæãívÜíñæ ÍæÅàÐÜu PÝÊܨÜÈÉ »ÝÊÜ, Ÿá©œWÜÚWæ ±ÜÅaæãà¨Ü®æ ¨æãÃÜPÜáñܤ¨æ. PÝÊÜÂÍÜÄàÃÜPæR ÃÜÓÜÊæà ÃÜPܤ, PÜ¥ÝÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜá ÊÜÞíÓÜSívÜWÜÙÜá, Ÿá©œËaÝÃÜÊæà JÙÜÊÜáãÙæWÜÙæí¨Üá w.Ë.i. ÓܳÐÜr±ÜwÓÜáñݤÃæ. ¨æàÖÜ¨Ü BÃæãàWÜÂPæR Êæç¨Ü¯ÃÜáÊÜ ÖÝWæ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü BÃæãàWÜÂPæR PÜË CÃÜáñݤ®æ. ÖÝWæÁáà Jí¨Üá ÓÜÊÜÞg¨Ü ÓÜíÓÝRÃÜ, A¨ÜÃÜ Ô§£WÜ£WÜÙÜ®Üá° A¨Üá ÓÜêiÓÜáÊÜ ÓÝ×ñÜ©í¨Ü £Ú¿áŸÖÜá¨Üá. ÓÝ×ñÜ ÍæÅàÐÜu ÊÜáorÊÜ®Üá° ñÜÆá±Ü¸æàPݨÜÃæ B ÓÜÊÜÞg E¨ÝñܤÊÝXÃܸæàPÜá, A¨Üá ÖæãÓÜ ±ÜÅÍæ°WÜÙÜ®æ°ñÜá¤ñܤ iàÊÜíñÜÊÝXÃܸæàPÜá ÊÜáñÜᤠ¨æãvÜx ÊÜÓÜá¤ÊÜ®Üá° «ÝÃÜOæ ÊÜÞvÜŸÆÉ PÜË¿áá MáÑ ÓܨÜêÍÜ®ÝXÃܸæàPÜá. Aí¨ÜÃæ, Jí¨Üá ËÍæàÐÜÊÝ¨Ü ÓÜíÁãàWÜÊݨÜÃæ ÊÜÞñÜÅ ÍæÅàÐÜu PÝÊÜ A¥ÜÊÝ ÓÝ×ñÜ PÜê£ ÖÜáoárñܤ¨æ Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜíñÝÀáñÜá. AÊÜâWÜÙÜ ËÊÜÃÜOæ ×àWæ :

2. g®Ü˨ܪíñæ ÓÝ×ñÜÂ

D ÊÜÞñÜ®Üá° w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ÖÜÆÊÜâ PÜvæWÜÙÜÈÉ ±ÜÅÓݤ²ÓÜáñݤÃæ. AÊÜâWÜÙÜÈÉ GÃÜvÜá ±ÝÃÜWÜÙÜá ×àXÊæ : ""JÙæÛ¿á ÓÜiàÊÜ PÝÊÜÂWÜÙÜá ÖÜáor¸æàPݨÜÃæ AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¿ááÊÜÊÜÃÜ ÓÜáñܤÊÜááñܤ ®ÜáwÖÝÃÜ / 48


ÊÜá®æãàÃÜíg®æ, ËaÝÃÜWÜÙÜ gñæWæ iàÊæäà®Ü°£¿á ¨ÜÍÜì®ÜÊÜä CÃÜáñܤ¨æ. ÊÜ á ®æ ã àÃÜ í gPÜ ÓÝ×ñÜ Â ÊÜ â iàÊÜ Ê Ü ® Ü á ° Ÿ×ÊÜ á áìSÊÜ ® Ý° X ÊÜ Þ vÜ á ñÜ ¤ ¨ æ . iàÊÜ®æãà¨ÝœÃÜPÜ ÓÝ×ñÜÂÊÜâ iàÊÜÊÜ®Üá° AíñÜÊÜááìSWæãÚÓÜáñܤ¨æ. D ÍæÅàÐÜu ÊÜWÜì¨Ü PÝÊÜÂÊÜâ ÊÜÞ¨ÜPÜ ¨ÜÅÊÜÂÊÜÆÉ; A¨Üá Íæãà«Ü®Ü ¨ÜÅÊÜ ÊÜáñÜᤠaæãà¨Ü®Ü ¨ÜÅÊÜ & C¨Üá w.Ë.i.¿áÊÜÃÜ ËÊæàaÜ®æ. D »ÝÐÜ|¨ÜÈÉ w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ""ÓÝ×ñÜ嬆 ±ÜÅÓÝ¨Ü g®Ü¨Ü ñܱÜÔÕWæ ±ÜÅñÜáÂñܤÃÜ'' G®Üá°ñݤÃæ. ¸æàÃæãí¨Üá PÜvæ AÊÜÃÜá C¨Ü®æ°à ""g®Ü¨Üíñæ ÓÝ×ñÜÂ'' Gí©¨ÝªÃæ. ÍæÅàÐÜu ÓÝ×ñÜ ŸÃܸæàPݨÜÃæ Jí¨Üá ÓÜÊÜÞg A¨ÜPæR A®ÜáÊÝXÃܸæàPÜá G®Üá°ÊÜ ¯ÆáÊÜâ C¨Üá. XÅàP… PÝÊÜÂbíñÜPÜ ÇÝíhæç®ÜÓ… PÜãvÜ ×àWæÁáà »ÝËԨܪ. w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá "ÓÝ×ñÜ g®Üñæ¿á ÊÜá®ÜÓÜáÕ' Gí¨Üá ÖæàÙÜáñݤÃæ. w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ÓÜÊÜÞgPæR D ÊÜáãÃÜá CÃܸæàPæí¨Üá ÖæàÙÜáñݤÃæ : 1. ÇæãàPÜÊÜÓÜᤠ±ÜÄþÝ®Ü 2. ËÊÜáÍÜì®Ü hÝWÜÃÜãPÜñæ 3. ±ÜÃÜÊÜÞ¥Üì ¨ÜêÑr. ÊÜááí¨ÜáÊÜĨÜá w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá, ""ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ÁãàWÜ iàÊÜ®ÜPæR ¸æàPÝ¨Ü ÊÜÓÜá¤WÜÙÜá ®ÜãÃÜáíoá. PÝÊÜ PÜ¥æ ®ÝoPÜWÜÙÜá B ®ÜãÃÜÃÜÇæãÉí¨ÜíÍÜ ÊÜáñÜᤠB Jí¨Üá aæ®Ý°XÃܸæàPݨÜÃæ ËáPÜR ñæãíŸñܤ JíŸñÜ㤠aæ®Ý°XÃܸæàPÜá'' G®Üá°ñݤÃæ. C¨ÜÃÜ¥Üì ÓÝ×ñÜ嬆 ÊÜáÖÜñÜÌ ÊÜá®ÜáÐÜ娆 EÚ¨Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜÐærà AíñÜ AÆÉ & w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ¸æàÃæ ¸æàÃæ PÜvæWÜÙÜÈÉ ÓÝ×ñÝ»ÝÂÓÜÊÜâ g®Üñæ¿á ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° ÖæàWæ ÓÜíÓÜRÄÓÜáñܤ¨æ AíñÜ ÖæàÙÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü AÊÜÃÜá ÓÜÊÜÞg ÎûÜ|PæR ÓÝ×ñÜÂÊÜâ ŸÖÜÙÜ ÊÜááSÂÊÝX¨æ AíñÜ A¨ÜPæR ÊÜáÖÜñÜÌ PæãqrÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° A¥Üì ÊÜÞwPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. w.Ë.i.¿áÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜ ËáàÊÜÞíÓæ¿á ÊæçÎÐÜr$ CÃÜáÊÜâ¨Üá AÈÉÁáà. AÊÜÃÜá ÓÝ×ñÜÂÊÜ®Üá° iàÊÜ®Ü «ÜÊÜáìQRíñÜ ¼®Ü°ÊÝX ®æãàvÜáÊÜâ©ÆÉ. AÊÜÃÜ ÊÜáíPÜá£ÊÜá¾®Ü PÜWÜY¨Ü Jí¨Üá ±Ü¨ÜÂÊÜ®Üá° CÈÉ EÇæÉàUÓÜŸÖÜá¨Üá :

±ÜÅÓÜá¤ñÜ E±Ü®ÝÂÓܨÜÈÉ ÓÝ×ñÜ ÊÝ_¾¿áÊÜ®Üá° ÃÜáaÜ (CíoÃæÔríW…) A¥ÜÊÝ ÆZá ÓÝ×ñÜ ÊÜáñÜᤠÊÜáÖÝ ÓÝ×ñÜ A¥ÜÊÝ Z®Ü ÓÝ×ñÜ (Great literature) GíŸ GÃÜvÜá Ë«ÜWÜÙæí¨Üá ËíWÜwÓÜáñݤÃæ. Z®Ü ÓÝ×ñܨÜÈÉ ÊÜáñæ¤ÃÜvÜá ŸWæ : ÊÝȾàQ, ÊÝÂÓÜÃÜ PÜê£WÜÙÜíñæ ÊÜá®ÜáÐÜ iàÊÜ®Ü¨Ü ÊÜáÖÝ ÊæáàÃÜáWÜÙÜ®Üá° ñæãàÄÓÜŸÆɨÜ᪠ÊÜáãÆ»ÜãñÜ ÓÝ×ñÜÂ. A¨ÜÃÜ ÓÜíñÝ®ÜÊÝXÃÜáÊÜ ±ÜÅ£Ÿá¨Üœ ÓÝ×ñÜ PÝȨÝÓÜ, ÐæàP…ÕÔ³¿áÃ…, WÜ¿ápæ ÊÜááíñݨÜÊÜÃܨÜá. ÊÜáãÆ»ÜãñÜ ÊÜåèÈPÜ ÓÝ×ñÜ嬆 "±Üâ®ÜÃÜÊÜñÜÃÜ| ÖæàWæ AÓÝ«ÜÂÊæäà ÖÝWæ AÊÜÍÜÂPÜ' G®Üá°ÊÜ ŸÖÜÙÜ ÊÜááSÂÊÝ¨Ü ÊÜÞñÜ®Üá° w.Ë.i. ÖæàÙÜáñݤÃæ. D Äࣿá iàÊÜ×ñÜPÝÄ¿Þ¨Ü ÓÝ×ñÜÂ, ÊÜáãÆ»ÜãñÜÊÜÆÉ©¨ÜªÃæ ±ÜÅ£Ÿá¨Üœ ÓÝ×ñÜÂÊݨÜÃÜã DWÜ »ÝÃÜñܨÜÇÝÉWÜÈà, ¿ááÃæãಮÜÇÝÉWÜÈà ŸÃÜᣤÆÉ Gí¨Üá w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ÓܳÐÜr±ÜwԨݪÃæ. A¨Üá ¿ÞPæí¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ÈÉ ±ÝÃÜÊÜÞ¦ìPÜ¨Ü aܱÜÆñæÀá¨æ, B¨ÜÃܨÜá ±èÃÜáÐÜË×à®Ü; ±ÝÍÝcñÜÂÃÜÈÉ ±ÜÃÜÊÜÞ¥ÜìË×à®Ü ±èÃÜáÐÜ˨æ. B¨ÜªÄí¨Ü ±ÜÅPÜêñÜ ±ÜűÜíaÜPæR ¸æàPÝ¨Ü E±Ü¨æàÍÜ ¯àvÜáÊÜ ÓÝ×ñÜ ŸÃÜᣤÆÉ. ®æã¸æÇ… ŸÖÜáÊÜÞ®Ü ±Üvæ¨ÜÊÜÃÜ ÓÝ×ñܨÜÈÉ¿áã ¨ÜÍÜì®Ü ÊÜáÖÜñܤ$ÌËÆÉ; A¨Üá ÊÜáÖÝ ÓÝ×ñÜÂÊÜÆÉ G®Üá°ÊÜâ¨Üá w.Ë.i.¿áÊÜÃÜ SbñÜÊÝ¨Ü A¼±ÝÅ¿áÊÝX¨æ. D Äࣿá ñÝÃÜñÜÊÜá ËÊæàPÜ w.Ë.i.¿áÊÜÃÜ PÝÊÜ ËáàÊÜÞíÓæ¿á ÊæçÎÐÜr$ÂWÜÙÜÈÉ Jí¨Üá.

3

CÈÉ MáÑÊÝPÜÂÊæí¨ÜÃæ ÓÝ×ñÜÂ; ËþÝ®Ü PÜÇæWÜÙÜá ËáPÜR ñæãíŸñܤ JíŸñÜᤠaÜoáÊÜqPæWÜÙæí¨Üá ÓÜËáàPÜÃÜ| ÊÜÞwPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. ÓÝ×ñÜÂÊÜâ ×àWæ MáÑÊÝPÜÂÊÝWÜáÊÜ ÊÜáorPæR ¸æÙæ¿á¸æàPݨÜá¨Üá B¨ÜÍÜì & B ¨ÝÄ¿áÈÉ ÖÜÆÊÜâ Óæãà±Ý®ÜWÜÚÊæ. (MáÑ¿ÞWܨÜÊÜ PÜË¿ÞWÜÇÝÃÜ G®Üá°ÊÜ ÊÜÞñÜ®Üã° w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ¸æàÃæ PÜvæ ŸÙÜԨݪÃæ & "®Ý®ÜêÑ@ PÜáÃÜáñæà PÝÊÜÂí' G®Üá°ÊÜ ÊÜÞñÜ®Üá° "ÓÝ×ñÜ ÊÜáñÜᤠg®ÜiàÊÜ®Ü' GíŸ "iàÊÜ®Ü Óèí¨Ü¿áì ÊÜáñÜᤠÓÝ×ñÜÂ' WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉÃÜáÊÜ ÇæàS®Ü¨ÜÈÉ EÇæÉàUÔ AÈÉ A¨Ü®Üá° ÖæaÜác ËÊÜÃÜÊÝX ÖæàڨݪÃæ.)

w.Ë.i.¿áÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜ ËáàÊÜÞíÓæ »ÝÃÜ£à¿á PÝÊÜ ËáàÊÜÞíÓæ¿á GÆÉ ±ÜÅÓݧ®Ü WÜÙÜ®Üá° ÓÜÊÜá®ÜÌ¿áWæãÚÔPæãívÜ Jí¨Üá ŸWæ¿á ÊÜÞWÜì ÓÜí±ÜŨݿáÊÝX¨æ. A¨ÜÃÜ gñæWæ AÄÓÝroÇ…¯í¨Ü BÃÜí¼Ô ÖÜÆÊÝÃÜá ±ÝÍÝcñÜ PÝÊÜ bíñÜPÜÃÜ A¼±ÝÅ¿áWÜÙÜ®Üã° ¸æàPݨÜÈÉ ÓæàÄÔPæãívÜá ñÜÊÜᾨæà B¨Ü ÓÜÊÜáWÜÅ PÝÊÜÂbíñÜ®æÁãí¨Ü®Üá° ÃÜã²Ô PæãíwÃÜáÊÜâ¨Üá w.Ë.i.¿áÊÜÃÜ ÖæaÜácWÝÄPæ¿ÞX¨æ. PÝÊܨÜÈÉ ÃÜÓÜÊæà ±ÜÅ«Ý®Ü, «Ü̯Àáí¨Ü A¨Ü®Üá° ÓÝ—ÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ GíŸá¨Üá AÊÜÃÜ Ô¨ÝœíñÜ¨Ü ÓÝÃÜÊæ®Ü°ŸÖÜá¨Üá. ÃÜÓÝ®Üá»Üã£Àáí¨Ü BñܾÍæãà«Ü®æ ®Üvæ¿ááñܤ¨æ, iàÊÜÊÜáÆ ËÃæàaÜ®ÜÊÝWÜáñܤ¨æ, C¨ÜÄí¨Ü iàÊÜ¨Ü E¨ÝœÃÜÊÝWÜáñܤ¨æ Gí¨Üá w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá "ÐæàP…Ô³¿áÄWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ' ÇæàS®Ü¨ÜÈÉ ÖæàÙÜáñݤÃæ. "iàÊÜÊÜáÆ ËÃæàaÜPÜ' A¥ÜÊÝ Catharsis ÍÜŸªÊÜ®Üá° AÄÓÝroÇ…¯í¨Ü ±Üvæ¨Üá¨æí¨Üá AÇæÉà ÓÜãbԨݪÃæ. D Ä࣠ËË«Ü PÝÊÜ ԨݜíñÜWÜÙÜ®Üá° ñÝÊÜâ ÓÜÊÜá®ÜÌ¿á ÊÜÞwPæãíwÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ "PÝÊæäÂà±ÝÓÜ®æ' GíŸ ÇæàS®Ü¨ÜÈÉ ("ÓÝ×ñÜ ÍÜQ¤' PÜꣿáÈÉ ÓæàĨæ) ×àWæ ÖæàڨݪÃæ : ""®ÜÊÜá¾ ±ÜäËìPÜÃÜ iþÝÓæWÜÙÜá »ÜWÜÊÜ©ÌaÝÃÜ ûæàñÜŨÜÈÉ GÐÜár «ÜãÙÜá ¨æãí¹

®ÜáwÖÝÃÜ / 45

®ÜáwÖÝÃÜ / 46

ÖæãÓÜ bWÜáÃÜá ÖÜÙæ¸æàÃÜá PÜãwÃÜÆá ÊÜáÃÜ ÓæãŸWÜá > ÖæãÓÜ¿ááQ¤ ÖÜÙæñÜñŲ̈æãvÜWÜãvæ «ÜÊÜáì > MáÑ ÊÝPܨæãvÜ®æ ËþÝ®Ü PÜÇæ ÊæáàÙÜËÓæ > gÓÜÊÜâ g®ÜiàÊÜ®ÜPæ & ÊÜáíPÜá£ÊÜá¾ >>


ÓÜí×ñæ' ŸÖÜÙÜ ÊÜááSÂÊݨÜá¨Üá. 2. "ÓÝ×ñÜ ÍÜQ¤' GíŸ ±ÜâÓܤPÜ 1950ÃÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝÀáñÜá. C¨ÜÃÜÈÉ 12 ±ÜÅŸí«Ü WÜÚÊæ. AÊÜâWÜÙÜÈÉ Êæã¨ÜÆ®æ¿á ÊÜáñÜᤠPæã®æ¿á ±ÜÅŸí«ÜWÜÙÜ®Üá° w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá PÜê£Wæ ÓÜÊÜáWÜÅñæ¿á®Üá° ¯àvÜÆá ŸÃæ¨Üá ÓæàÄԨݪÃæ. EÚ¨ÜÊÜâWÜÙÜá AÊÜÃÜ E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜ ÓÜíWÜÅÖÜWÜÙÝXÊæ. C¨ÜÃÜ Pæã®æ¿á ±ÜÅŸí«Ü "PÝÊæäÂà±ÝÓÜ®æ' ŸÖÜÙÜ ÊÜááSÂÊݨÜá¨Üá. 3. "PÝÊÜ ÓÝÌÃÜÓÜÂ' : 1975ÃÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü D WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ JíŸñÜᤠÇæàS®ÜWÜÚÊæ. C¨ÜÃÜÈÉÃÜáÊÜ "ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü ±ÝñÜÅWÜÙÜá' ¯gÊÝX "²àtPæWÜÙÜá' GíŸ Ë»ÝWÜPæR ÓæàÃܸæàPÝ¨Ü ËÊÜáÍæì¿ÞX¨æ. A¨Üá "ÎÅàÊÜá¨Ü½WÜÊÜ©YàñÝ ñÝñܳ¿áì' ±ÜâÓܤPÜPæR ÓæàÃܸæàPÝX¨Üª ÊÜáá®Üá°w. C®Üá° w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá PÜê£WÜÙÜ ŸWæY ŸÃæ©ÃÜáÊÜ ²àtPÝÃÜã±Ü¨Ü ËÊÜáÍæìWÜÙÜá ×àXÊæ : 1. EÊÜáÃÜ®Ü JÓÜWæ : 1930ÃÜÈÉ w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá A®ÜáÊÝ©Ô¨Ü PÝÊÜÂPÜê£Wæ ÓÜáÊÜÞÃÜá 70 ±ÜâoWÜÙÜ ²àtPæÀá¨æ. 2. PܮܰvÜ ÊÜÞÂP…¸æñ… : 1936ÃÜÈÉ w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ÐæàP…ÕÔ³¿áÄ®Ü ÊÜÞÂP…¸æñ… ®ÝoPÜÊÜ®Üá° A®ÜáÊÝ©Ô¨ÝWÜ ÓÜáÊÜÞÃÜá C±Ü³ñÜᤠ±ÜâoWÜÙÜ ÊÜáá®Üá°w ŸÃæ¨Üá B ®ÝoPÜ¨Ü AíñÜÓÜÕñÜÌÊæà®æí¨Üá £Ú¿á±ÜwԨݪÃæ. 3. XàñÜ ÍÝPÜáíñÜÆ : 1960ÃÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü ÍÝPÜáíñÜÆ ®ÝoPÜ¨Ü PæÆÊÜâ ÓÜÃÜÓÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜ PܮܰvÝ®ÜáÊÝ¨Ü "XàñÜ ÍÝPÜáíñÜÆ'ÊÜ®Üá° ±ÜÅPÜqÔ¨ÝWÜ w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá A¨ÜPæR "»ÜãËáPæ' GíŸ ÊÜáá®Üá°w¿á®Üã°, "PÝȨÝÓÜ ÖÜê¨Ü¿á' GíŸ ²àtPæ¿á®Üã° ŸÃæ¨ÜÃÜá. CÊæÃÜvÜã ËÊÜáÍæì¿á ±ÜÅPÝÃÜPæR ÓæàÄÓÜŸÖÜá¨Ý¨Ü ŸÃÜÖÜWÜÙÝXÊæ. 4. "ÍÜêíWÝÃÜí ÊÜáíWÜÙÜ' : hÝ®… QàoÕ®Ü "XÅàÑ¿á®… A®…ì' PÜËñæ¿áÈÉ ŸÃÜáÊÜ Óèí¨Ü¿áì ԨݜíñÜ ×àX¨æ : Beauty is truth, truth beauty - that is all Ye know on earth, and all ye need to know.

C¨Üá w.Ë.i.¿áÊÜÃÜ®Üá° bíñÜ®æWæ ÖÜbc "ÍÜêíWÝÃÜí ÊÜáíWÜÙÜí' GíŸ PÝÊÜÂPÜꣿá ÃÜaÜ®æWæ ±æÅàÃÜOæ ¯àw¨ÜªÐærà AÆɨæ "ÓÜñÜ ÊÜáñÜᤠÓèí¨Ü¿áì' GíŸ A®ÜáŸí«ÜPæR PÝÃÜ|ÊÝÀáñÜá. C¨Üá ±ÜÅPÜoÊݨܨÜ᪠1970ÃÜÈÉ. 5. ÎÅàPÜêÐÜ¡ ±ÜÄàûÜ|í : ñÜÊÜá¾ "ÎÅàPÜêÐÜ¡ ±ÜÄàûÜ|í' (1070) PÝÊÜÂPÜê£Wæ ²àtPæ ¿ÞX ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü ÊÜÂQ¤ñÜÌ¨Ü ËÊæàaÜ®æ ÊÜÞwÃÜáÊÜ w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá AÊÜ®Ü PÜáÄñÜ PÝÊÜ WÜÙÜ®Üá° ÊÝÓܤËPÜñæ & PÝƳ¯PÜWÜÙÜ ÓÜËá¾ÍÜÅ|ÊÝX ÖæàWæ ÔÌàPÜÄÓܸæàPæí¨Üá £ÚԨݪÃæ. w.Ë.i.¿áÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜ bíñÜ®æ¿á ÊÝ_¾¿á¨ÜÈÉ ÊÜáãÃÜ®æ¿á »ÝWÜÊæí¨ÜÃæ AÊÜÃÜá *±æäÅ. i. ÊæíPÜoÓÜ៺¿á & vÝ> w.Ë. WÜáívܱܳ®ÜÊÜÃÜá, AÍÜÌñܧ, ±Üâo 1 ®ÜáwÖÝÃÜ / 43

ŸÃæ©ÃÜáÊÜ ÊÜáá®Üá°wWÜÙÜá, »ÝÐÜ|WÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ¹wŸÃÜÖÜWÜÙܨÜá & Aí¨ÜÃæ D Êæáà騆 ±Üqr¿áÇÝÉWÜÈà, PÜê£WÜÙÜÇÝÉWÜÈà ÓæàÃܨæ EÚ©ÃÜáÊÜí¥ÜÊÜâ. CÊÜâWÜÙÜÈÉ ÊÜááSÂÊݨÜÊÜâ WÜÙÜá GÃÜvÜá. Jí¨Üá, w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ÃÜíWÜ®Ý¥Ü ÍÜÊÜáìÃÜ ÃÝÊÜÞ¿á| A®ÜáÊÝ¨Ü WÜÚWæ ŸÃæ¨Ü ÊÜáá®Üá°wWÜÙÜá; GÃÜvÜá, 1962ÃÜÈÉ ÃÝ¿áaÜãÃÜá PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZ¨Ü ÃÜgñÜ ÊÜáÖæãàñÜÕÊܨÜÈÉ w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ¯àw¨Ü E±Ü®ÝÂÓÜ. ÃÝÊÜÞ¿á| PÝívÜWÜÙÜ ÊÜáá®Üá°w¿á®Üá° w.Ë.i.¿áÊÜÃÜ ÓÜÌíñÜ PÜê£WÜÙÜ ²àtPæ¿á ÊÜWÜìPÜãR, ÃÝ¿áaÜãÄ®ÜÈÉ ¯àw¨Ü E±Ü®ÝÂÓÜÊÜ®Üá° "iàÊÜ®Ü Óèí¨Ü¿áì ÊÜáñÜᤠÓÝ×ñÜÂ' PÜê£¿á »ÝWÜÊÝX¿áã ®æãàvÜŸÖÜá¨ÝX¨æ.

2 w.Ë.i.¿áÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜ ËáàÊÜÞíÓæ PÝÉÔPÜÇ… GíŸ ±ÜäÊÜì ÓÜí±ÜŨݿá¨Ü ÓÜÊÜáWÜÅ £ÚÊÜÚPæÀáí¨Ü ÃÜã±ÜâWæãívܨݪX¨æ. AÊÜÄWæ ÓÝ×ñÜ嬆 ®æÇæ GÈÉ, ¸æÇæ H®Üá, E±ÜÁãàWÜÊæà®Üá, ±ÜÄOÝÊÜáÊæà®Üá G®Üá°ÊܨÜÃÜ ŸWæY ÓܳÐÜrÊÝ¨Ü AÄ˨æ. ÃÝ¿áaÜãÄ®Ü PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZ¨ÜÈÉ w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü »ÝÐÜ| ÓÝÊÜޮܠg®ÜÃÜ ÊÜá®ÜÔÕWÜã ÓܳÐÜrÊÝX £Ú¿ááÊÜ ÄࣿáÈÉÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü w.Ë.i.¿áÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜ ËáàÊÜÞíÓæ¿á ±ÜÄaÜ¿áÊÜ®Üá° AÈÉí¨ÜÇæà ±ÝÅÃÜí¼ÓÜŸÖÜá¨Üá. w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ÖæàÙÜáÊÜíñæ & ""ÓÝ×ñÜÂÊÜâ ®Ý®Ý ËÐÜ¿áWÜÙܮݰÍÜÅÀáÔ, ®Ý®Ý ±ÜÅPÝÃÜWÜÙÜÈÉ ÃÜã±ÜâWæãÙÜáÛñܤ¨æ''. A¨ÜÃÜÈÉ aÜÄñæÅ, ÓÜÊÜÞgÍÝÓÜ÷, ÃÝgÂÍÝÓÜ÷, ®Ý¿áñÜñܤ$Ì, A¥ÜìÍÝÓÜ÷, ±ÜÅPÜê£ ËþÝ®Ü, µÇÝÓܵ CñÝ© GÆÉ ÊÝ_¾¿áÊÜä ÓæàÃÜáñܤ¨æ. ®ÝÊÜâ ÓÝ×ñÜ (A¥ÜÊÝ PÝÊÜÂÊæí¨Üá ×í©®ÜÊÜÃÜá ÓÜíPæà£Ô ÖæàÙÜáÊÜíñÜÖÜ ÊÝ_¾¿á) Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜí¥Ü¨Üª®Üá° PÜƳ®Ü ÓÝ×ñÜÂÊæí¨Üá w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá PÜÃæ¿ááñݤÃæ. (PÜƳ®Ü ÓÝ×ñÜÂÊæí¨ÜÃæ fiction ÊÜÞñÜÅ AÆÉ. »ÝÐæ¿á®Üá°±ÜÁãàXÓÜáÊÜ PÝÊÜ ®ÝoPÝ© ÃÜaÜ®æWÜÙÜá ÖÝWÜã ÓÜíXàñÜ, ÊÜáã£ì bñÜÅ| ÊÜááíñÝ¨Ü PÜÇæWÜÙÜ®Üã° D ¨ÜêÑrÀáí¨Ü w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ®æãàvÜáñݤÃæ.) PÜƳ®Ü ÓÝ×ñܨÜÈÉ ÊÜáãÃÜá ŸWæ & 1. ÊÜá®æãàÃÜígPÜ 2. ËaÝÃÜ ±æÅàÃÜPÜ ÊÜáñÜᤠiàÊæäà¨ÝœÃÜPÜ. ÊÜá®æãàÃÜíg®æ¿á PÜê£ Jí¨Üá ZÚWæ¿á Ë®æãà¨Ü¨Üáª; Jí¨Üá ©ÊÜÓÜ¨Ü EÇÝÉÓܨÜáª. A¨Üá ®ÜÊÜá¾ ©®Üí±ÜÅ£¿á Fo¨Ü ÖÝWæ... ÃÜáb ñÝñÝRÈPÜ ÊÜÞñÜŨݪ¨ÜÃÜã Fo ¸æàvÜ Êæ®Üá°ÊÜí£ÆÉ. ¯ñÜ嬆 Fo©í¨ÜÇæà iàÊÜ; ¯ñÜ嬆 ÊÜá®æãàÃÜíg®æÀáí¨ÜÇæà AíñÜÃÜíWÜPæR iàÊÜ®Ü ÓÜÖÜ®æ. ËaÝÃܱæÅàÃÜPÜ ÓÝ×ñܨÜÈÉ ËÊæàaÜ®Ü ÍÜQ¤¿á®Üá° GaÜcÃÜWæãÚÓÜáÊÜ WÜá| ÊÜá®æãàÃÜíg®æ¿á gñæ ÓæàÄPæãíwÃÜáñܤ¨æ. PÝÚ¨ÝÓÜ®Ü ÊæáàZÓÜí¨æàÍÜ, ÐæàP…Ô³¿áÄ®Ü ÓÝ®æp…WÜÙÜá D ÊÜWÜìPæR ÓæàĨÜÊÜâWÜÙÜá. C®Üã° ÊæáàÆ| hÝ£Wæ ÓæàĨÜÊÜâWÜÙÜá ÃÝÊÜÞ¿á|, ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜWÜÙÜíñæ iàÊÜ®æãà¨ÝœÃÜPÜ ÓÝ×ñÜ PÜê£WÜÙÜá. AÊÜâWÜÙÜÈÉ ®ÜáwÖÝÃÜ / 44


ŸÙÜÔPæãívÜá ÖæãÓÜ ÓÜíÓæ§WÜÙÜ®Üá° PÜorÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. B¨ÜÃÜã D A®Üá»ÝËWÜÙÜá ñÜáíŸ ËÍÝÆ A¥Üì¨ÜÈÉ AñÜÂíñÜ ÓÝÊÜÞiPÜ ¨ÜêÑrPæãà®ÜÊÜâÙÜÛÊÜÃÜá. ÓÝÊÜÞiPÜ ÊæçÐÜÊÜáÂWÜÚWæ PÝÃÜ|ÊÝWÜáÊÜ ÊÜáãÆ ±ÜÄPÜƳ$®æWÜÙÜ®æ°à ŸávÜÓÜÊæáàñÜ ¯ÊÜáãìÆ ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜá, AíñÜÃÜíWÜ¨Ü ËPÝÓÜ¨Ü ÓÝ«ÜÂñæ¿á®Üá° ñæãàÃÜáÊÜÊÜÃÜá. ¹w ÊÜÂQ¤ñÜÌ¨Ü AíñÜÃÜíWÜ¨Ü ËPÝÓÜ¨Ü Aí£ÊÜá Ô§£Ááí¨ÜÃæ AíñÜÃÜíWÜÊæí¨Üá £Ú¿áÇÝXÃÜáÊÜ ÔàÊæá¿á®Üá° EÆÉí\ÓÜáÊÜâ¨æà AÆÉÊæà! AÆÉÊÜá Aí¥Ü Jí¨Üá ÓÝ«ÜÂñæ¿á®Üá° ®ÜÊÜá¾ ÊÜááí¨æ CÄԨݪ®æ. AÆÉÊÜá®Üá PܮܰvÜ ÓÜíÓÜRê£ bíñÜ®æ¿á ¨ÜêÑrÀáí¨ÜÆã ŸÖÜÙÜ ±ÜÅÊÜááS®Ý¨ÜÊÜ®Üá. AÊÜ®Üá ñܮܰ PÝÆ¨Ü ËË«Ü ñÝ£ÌPÜ bíñÜ®æWÜÙæãvÜ®æ ®ÜvæÔÃÜáÊÜ ÓÜíÊÝ¨Ü Gí¥Ü¨æíŸá¨Ü®Üá° ±Üä|ìÊÝX PÜívÜáPæãÙÜÛÆá ®ÜÊÜáX®Üã° ÓÝ«ÜÂÊÝXÆÉ. ®Ý¥Ü, Ԩܜ, ÍæçÊÜ, ¸è¨Üœ Cí¥Ü ÖÜÆÊÜâ ñÜñÝ̨ÜÍÜìWÜÙÜ ±ÜÄÎàÆ®æ, ËÊÜáÍæìWÜÙÜ®Üá° AÆÉÊÜá®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜÈÉ PÝ|ŸÖÜá¨Üá. A®Üá»ÝÊÜ, ñÝ£ÌPÜñæ, PÜË¿á ±ÜÅ£»æ CÊÜâ ÊÜáãÃÜã AÆÉÊÜá ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜÈÉ ¸æÃæ£Êæ. PܮܰvÜ ÊæçaÝÄPÜ ÇæãàPÜ¨Ü ŸívÝ¿áWÝÃÜ AÆÉÊÜá®Ü®Üá° PÝÆPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ Óݧ²ñÜ «ÜÊÜáì¨Ü ®æàñÝÃÜ ®æíŸíñæ ±ÜÄWÜ~Ô¨Ü᪠PÜãvÜ Jí¨Üá ˱ܿÞìÓÜÊæà. B¨ÜÃæ AÆÉÊÜá¯Wæ ÊæäÂàÊÜá ÊÜáã£ì GíŸ ËÍæàÐÜ|˨æ Gí¨Üá Êæã¨ÜÆÈÉ ÖæàÚ¨æ®ÜÐær? ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ AÆÉÊÜá®Ü ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®Üá° PÜȳÔPæãÙÜÛÆá ÖæãÃÜpæ. AÊÜ®Üá BPÝÍܨÜí¥ÜÊÜ®Üá Gí¨æà A¯°ÓÜáñܤ¨æ. AÆÉÊÜá BPÝÍܨÜíñæ ÓÜÊÜìÊݲ, ¯ÃÝPÝÃÜ, AWÝ«Ü. B¨ÜÃæ ñÝÙæ¾¿á ±ÜÄÎàÆ®æ CÆɨæ BPÝÍÜÊÜ®Üá° "®æãàvÜÆá' ÓÝ«ÜÂÊæà? "®æãàvÜáÊÜâ¨Ü ®æãàvÜÆÄ¿á¨æ PæqrñÜᤠD gWÜÊæÆÉ' Gí¨Üá AÆÉÊÜá Jí¨ævæ¿áÈÉ ÖæàÙÜáñݤ®æ. ®æãàvܸæàPݨÜá¨Ü®Üá° ®æãàvÜáÊÜâ¨ÜÆÉ, ¿ÞÊÜâ¨Üá ®æãàvÜáñܤ¨æÁãà A¨Ü®æ°à ®æãàvܸæàPÜá A®Üá°ÊÜâ¨Üá AÆÉÊÜá®Ü ÊÜááSÂÊÝ¨Ü ÊÜÞñÜá. ÖÝWæ ®æãàvÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾®æ°à ®ÝÊÜâ ®æãàwPæãÙÜÛÆá AÆÉÊÜá ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜá ®æÃÜÊÝWÜáñܤÊæ.

gáÇæç 1999ÃÜÈÉ ±ÜÅ¥ÜÊÜá BÊÜ꣤¿ÞX ÎÅà gWܨÜáYÃÜá ñæãàío¨Ý¿áì ÓÜíÓݧ®Ü ÊÜásÜ, vÜíŸÙÜ, WܨÜWÜ CÊÜÄí¨Ü ±ÜÅPÝÍÜ®ÜWæãívÜ "ÊÜaÜ®Ü ÊÝׯ&2: AÆÉÊÜá ±ÜÅ»Üá¨æàÊÜÃÜ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜá' GíŸ PÜê£Wæ ŸÃæ¨Ü ÊÜáá®Üá°w¿á ±ÜÄÐÜRêñÜ ÃÜã±Ü.

®ÜáwÖÝÃÜ / 41

w.Ë.i.¿áÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜ ËáàÊÜÞíÓæ 1

vÝ> ¹. g®Ý¨Üì®Ü »Üp… ±ÝÅaÝ¿áìÃÜá; PݨÜíŸÄPÝÃÜÃÜá "AûÜÃÜ' ¨æàÊÜÓݧ®Ü ÃÜÓæ¤, ¸æÙܾO…¡ PÝPÜìÙÜ ñÝ. & 574 111 & : 9881145775

w.Ë.i.¿áÊÜÃÜá ""D ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü PܮܰvÜ ÇæàSPÜÃÜÈÉ g®ÜiàÊÜ®Ü¨Ü A®æàPÜ ÊÜááSWÜÙÜ®Üá° BÙÜÊÝX A»ÝÂÓÜ ÊÜÞw ±ÜÅ£Áãí¨Üá ûæàñÜÅ ¨ÜÈÉ¿áã ñÜÊÜá¾ ±ÜÅ»ÝÊÜÊÜ®Üá° ±ÜÄOÝÊÜá¨Ý¿áPÜ ÊÝX ¹àĨÜÊÜÃÜá''*. ñÜÊÜá¾ PÝƨÜÈÉ ÖæãÓÜ EñÝÕÖÜ©í¨Ü ÓÜêÑrWæãÙÜáÛ£¤¨Üª ÓÝ×ñÜÂÃÝοá®Üã°, ŸÃæ ¿ áᣤ ¨ Ü ª ÓÝ×£WÜ Ù Ü ® Ü ã ° PÜ í vÜ á AÊÜ Ä Wæ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜìPÜÊÝ¨Ü ÓÝ×ñÜ ËáàÊÜÞíÓæ¿á®Üá° w.Ë.i.¿áÊÜ Ã Ü á ¯àw¨Ü Ã Ü á . AÊÜ Ã Ü á ñÝÊæ à ŸÃæ¨Üá ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞw¨ÜíñÜÖÜ ÓÝ×ñÜ ÃÝοá ÊÜáÖÜñÜÌ ±ÜÅñæÂàPÜÊæà C¨æ. A¨Ü®Üá° ¹oãr, AÊÜÃÜá ®æàÃÜÊÝX ÓÝ×ñÜ bíñÜ®æ AíñÜ ¯àw¨Ü ŸÃÜÊÜ~Wæ¿á ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° WÜÊÜá¯ÓÜáÊÜâ¨ÜÐærà D ±ÜÅŸí«Ü¨Ü E¨æªàÍÜ. w.Ë.i.¿áÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜ ËáàÊÜÞíÓæ ÊÜááS ÊÝX ÊÜáãÃÜá ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜÈÉ AvÜPÜÊÝX¨æ. AÊÜâWÜÙÜá ¿ÞÊÜâÊæí¨ÜÃæ & 1. iàÊÜ®Ü Óèí¨Ü¿áì ÊÜáñÜᤠÓÝ×ñÜ : C¨Üá BÃÜá E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜ ÓÜíPÜÆ®Ü. CÊÜâWÜÙÜÈÉ ÊÜáãÃÜá »ÝÐÜ|WÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÊÜáãÃÜá ±ÜÅŸí«ÜWÜÙÜá. 1932ÃÜÈÉ C¨Üá ±ÜâÓܤPÜÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ŸíñÜá. C¨ÜÃÜ Pæã®æ¿á ÇæàS®Ü "Óèí¨Ü¿áì ®ÜáwÖÝÃÜ / 42


D ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ñÜñÜÌÍÝÓÜ÷¨Ü ˨ݦìWæ ÖæãÓÜñæíŸíñæ PÝ|ÇÝÃܨÜá. B¨ÜÃæ AÆÉÊÜá A¨Ü®Üá° ÍÝÓÜ÷¨Ü ÊÜÞ£®Üíñæ AÆÉ, A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° £ÚÓÜáÊÜ PÝÊܨÜíñæ ÖæàÚÃÜáÊÜâ¨Üá, ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Üá A¨Ü®Üá° ÊÜÂPܤ±Üwst ÓÜí¨Ü»Üì PܮܰvÜPæRà A®Ü®ÜÂÊݨÜÊÜâ. AÆÉÊÜá®Ü A®Ü®ÜÂñæ AÊÜ®Üá ŸÙÜÓÜáÊÜ ±ÜÄPÜÃÜWÜÙÜÈÉ, ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü »ÝÐæ¿áÈÉ PÝ|áñܤ¨æ. AÊÜ®Üá ŸÙÜÓÜáÊÜ ±ÜÄPÜÃÜWÜÙÜá Gí¥ÜÊÜâ GíŸá¨Ü®Üá° AÊÜ®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ K©¯í¨Ü £Ú¿áŸÖÜá¨Üá. CÈÉ »ÝÐæ¿á ŸÙÜPæ, K¨Üá ÊÜáñÜᤠA¥Üì D ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®Üá° PæãíaÜ ®æãàvæãà|. "±Ü¨ÜÊܮܲìÓÜŸÖÜá¨Üá, ±Ü¨Ý¥ÜìÊܮܲìÓÜŸÖÜá¨æ?' C¨Üá AÆÉÊÜá PæàÙÜáÊÜ ±ÜÅÍæ°. »ÝÐæ¿á ÓÜÌÃÜã±Ü¨Ü ŸWæWæà PæàÙÜŸÖÜá¨Ý¨Ü ±ÜÅÍæ°¿áí£¨æ C¨Üá. »ÝÐæ¿á ±Ü¨ÜWÜÙæÆÉ A®Üá»ÜÊÜ / A¥Üì¨Ü ÓÜãaÜPÜWÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ. ÓÜãaÜPÜWÜÚXíñÜ ÓÜãbñÜ A¥ÜìPæR ÊÜÞñÜÅ ±ÝÅÊÜááS PæãqrÃÜáÊÜ ÊÜaÜ®Ü qàPÜáWÜÙÜá D PÝÃÜ|PæRà ±ÜÄËáñÜ K¨ÜáWÜÙÝX ÊÜÞñÜÅ PÝ|áñܤÊæ. Jí¨æãí¨Üá ±Ü¨ÜPÜãR Jí¨æãí¨Üá ¯©ìÐÜr ñÝ£ÌPÜ, «ÝËáìPÜ, ¿åèXPÜ A¥ÜìWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅ¨Ý®Ü ÊÜÞw ÊÜaÜ®Ü¨Ü A¥ÜìÊÜ®Üá° ¯ÐÜRÑìÓÜáÊÜâ¨ÜPæR qàPÜáWÜÙÜá ÖÝñæãÃæ¿ááñܤÊæ. qàPÜáWÜÙÜ®Üá° K©¨ÜÃæ GÆÉ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ A¥ÜìÊÜä Jí¨æà A¯°Ô¹vÜáñܤ¨æ. ¯àÃÜá Gí¨ÜÃæ ÊÜá®ÜÓÜáÕ, ¸æíQ Gí¨ÜÃæ hÝn®Ü, ÃÜPÜRÔ Gí¨ÜÃæ ÊÜÞÁá CñÝ©¿ÞX ±ÝÃÜí±ÜÄPÜ A¥ÜìWÝÄPæÁãí©¨æ. K©Wæ PæãíaÜ ÓÜÖÝ¿áÊÝWÜŸÖÜá¨Ý¨ÜÃÜã qàPÜá WÜÙÜá AñÜ겤¿á®æ°à ÊÜáãwÓÜáñܤÊæ. qàPÜáWÜÙÜá ±Ü¨ÜWÜÙÜ®æ°ÆÉ ÍݹªPÜ PÜáÃÜáÖÜáWÜÙæí¨Üá J²³$ AÊÜâ ÓÜãbÓÜáÊÜ A¥ÜìPæR ÊÜÞñÜÅ ±ÝÅÊÜááS ¯àvÜáñܤÊæ. Cí¥Ü K¨ÜáËPæÀáí¨Ü ±Ü¨Ü¨Ü A¥Üì ¨æãÃæ¿áŸÖÜá¨Üá, B¨ÜÃæ A¨Üá ±Ü¨Ý¥ÜìÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. AÆÉÊÜá®Ü Jí¨Üá ÊÜaÜ®Ü "AÄ®Ü Pæç¿áÈÉ PÜáÃÜáÖÜ ¸Ý|ÓÜÊÜ ÊÜÞw' G®Üá°ñܤ¨æ. ®ÜÊÜá¾ ®ÜÊÜá¾ ÊÜÂQ¤ñÜÌWÜÙÜ Ë᣿áÈÉ A¥Üì ÓÜãaÜPÜWÜÙÜá ÖæàWæ ±ÜÃÜÓܳÃÜ Jí¨ÜáWÜãw A®Üá»ÜÊÜ¨Ü ÓÜãaÜ®æ¿á®Üá° ÊÜÞvÜáñܤÊæ GíŸá¨Ü®Üá° WÜÅ×Ô ÍݹªPÜ PÜáÃÜáÖÜáWÜÙÜ®Üá° Aoár EívÝWÜ ÊÜÞñÜÅ A¨Üá ±Ü¨Ý¥Üì ÊÝWÜáñܤ¨æ. "¸ævÜX®Ü ±Ü¨ÜPæãàÍÜ'WÜÚWæ ¨ÜávÜáPÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÓÜÌƳ$ ÊÜááí¨Üãw AÆÉÊÜá ÊÜaÜ®Ü¨Ü ±ÜÅ£ÊæáWÜÙÜ®Üá° ®ÜÊÜá¾ ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ ÊÜáãwÔPæãívÜÃæ BWÜ AÊÜâWÜÙÜ ±ÜÅSÃÜñæ ñÜoárñܤ¨æ. "ÊÝ¿áá ¯¨æªWæç¨Üvæ BPÝÍÜ hæãàWÜáÙÜÊÜ ÖÝwñÜá¤', "ÖÜáÈ¿á ñÜÇæ¿á ÖÜáÇæÉ,' "ÖÜê¨Ü¿áPÜÊÜáƨæãÙÜWæãí¨Üá ÊÜáĨÜáí¹ ÖÜáqrñÜá¤,' "PæívÜ¨Ü XÄ¿á ÊæáàÇæãí¨Üá AÃÜX®Ü PÜíŸ' ÊÜááíñÝ¨Ü ÊÜaÜ®Ü »ÝWÜWÜÙÜá ÊÜáãwÓÜáÊÜ bñÜÅWÜÙÜ®Üá° PÜȳ$ÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá, ®ÜÊÜá¾ ÓÜá±Ü¤bñܤ©í¨æ¨Ü᪠AñÝQìPÜÊæíŸíñæ PÜ®ÜÔ®ÜÈÉ ÊÜáãvÜáÊÜ, ÊÜáãw ¸æÃæ¿ááÊÜ bñÜ Å WÜ Ù Ü í ñæ AÆÉ Ê Ü á ¯àvÜ á ÊÜ bñÜ Å WÜ Ù Ü á Jí¨Ü à æ ã ÙÜ W æ ã í¨Ü á ¸æ Ã æ ¿ ááÊÜ â ¨Ü ® Ü á ° WÜÊÜá¯ÓÜáÊÜâ¨æà ÃæãàÊÜÞíaÜ®ÜPÝÄà A®Üá»ÜÊÜÊÝWÜáñܤ¨æ. AÆÉÊÜá®Ü ÊÜaÜ®Ü »ÝÐæ¿á ÓÜãaÜPÜWÜÙÜ AñÝQìPÜñæÀáí¨ÜÇæà ÎÐÜrÊÝX¨æ. AÆÉÊÜá GÆÉ ŸWæ¿á ÓÜíÓæ§WÜÙÜ ËÃæãà-— ÊÜáñÜᤠÓÜÖÜgñæ¿á ±ÜÅ£±Ý¨ÜPÜ. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà bÃܱÜÄbñÜ A¥Üì¨Ü ÊÜÆ¿áWÜÙÜÇæÉà ÓÜíaÜÄÓÜáÊÜ, ¨æàÊÜÃÜá, «ÜÊÜáì, ÊÜásÜ, hÝ£

ÊÜááíñÝ¨Ü ÓÜíÓæ§WÜÙÜ BÍÜÅ¿á¨ÜÇæÉà ®æÊÜᾩ¿á®Üá° PÝ|Ÿ¿áÓÜáÊÜÊÜÄWæ AÆÉÊÜá®Ü ¯ÆáÊÜâ B[ÝñÜÊÜ®Üá° EíoáÊÜÞwàñÜá. D PæÆÊÜâ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ®æãàw:

®ÜáwÖÝÃÜ / 39

®ÜáwÖÝÃÜ / 40

ÓÜñÜÂÊÜä CÆÉ AÓÜñÜÂÊÜä CÆÉ ÓÜÖÜgÊÜä CÆÉ AÓÜÖÜgÊÜä CÆÉ ®Ý®Üã CÆÉ ¯à®Üã CÆÉ CÆÉ CÆÉ GíŸá¨Üá ñݯÆÉ WÜáÖæàÍÜÌÃÜ®æíŸá¨Üá ñÝ Ÿ¿áÆá ÓÝÊÜ iàÊÜPæR WÜáÃÜá ¸æàvÜ ÓÝ¿á¨Ü iàÊÜPæR WÜáÃÜá ¸æàvÜ WÜáÃÜáËÆɨæ PÜãvÜÆá ¸ÝÃܨÜá C®Ý°ÊÜ sÝËíWæ WÜáÃÜá ¸æàPÜá ÈíWÜËw¨Üá AÄ¨Ü AÄÊÜâ AÄÊÜÆÉ WÜáÃÜáËw¨Üá AÄ¨Ü AÄÊÜâ AÄÊÜÆÉ WÜáÃÜáËw¨Üá ÈíWÜÊÜâípæíŸá¨Üá PÜȳñÜ ñܯ°í¨Ü ñÝ®ÜÖÜá¨ÜÆɨæ WÜáí¨æàÍÜÌÃÜÈíWܨÜÈÉ ÖÜíWÜá ÖÜÄ¿á¨Ü®Ü°PÜRÃÜ ñÝ®ÝWܸÝÃܨÜá PÝOÝ

±ÜÅ£Á㟺 ÊÜÂQ¤¿áã ñܮܰ AíñÜÃÜíWܨÜÈÉ ÓÜÖÜgÊÝX ÊÜÞWÜáñݤ ¯ÃÝÆퟮÝWÜ ¸æàPÜá, ¯gÊÝ¨Ü A¥Üì¨ÜÈÉ ÓÜÌñÜíñÜÅ®ÝWܸæàPÜá Gí¨Üá AÆÉÊÜá Ÿ¿áÓÜáñݤ®æ. D ÊÜÞWÜáËPæWæ PæÆÊÜâ ÍÜÃÜñÜá¤WÜÚÊæ: ®Ýb ÊÜÞ¨Üá¨Üá ÊÜÞ¨Üá¨ÜÆÉ ®Ýaܨæ ÊÜÞ¨Üá¨Üá ÊÜÞ¨Üá¨ÜÆÉ ÖæàÔ ÊÜÞ¨Üá¨Üá ÊÜÞ¨Üá¨ÜÆÉ ÖæàÓܨæ ÊÜÞ¨Üá¨Üá ÊÜÞ¨Üá¨ÜÆÉ AÆÔ ÊÜÞ¨Üá¨Üá ÊÜÞ¨Üá¨ÜÆÉ AÆÓܨæ ÊÜÞ¨Üá¨Üá ÊÜÞ¨Üá¨ÜÆÉ ®Ýaܨæ, ÖæàÓܨæ, AÆÓܨæ ÊÜÞ¨Üá¨Üá ÊÜÞ¨Üá¨Üá WÜáÖæàÍÜÌÃÜ

AÆÉÊÜá®Üá ÓÜíÓæ§WÜÙÜ®Üá°, AíXàPÜêñÜ A¥ÜìWÜÙÜ®Üá° ÊÜááÄ¿ááÊÜâ¨ÜÄí¨ÜÇæà PæÆÊÜâ ¸ÝÄ AÊÜ®Üá AÃÝgPÜñÝÊÝ©¿áíñæ PÝ|áÊÜâ¨Üáíoá. ÖÝWæ ®æãàw¨ÜÃæ A®Üá»ÝËWÜÙæÆÉÃÜã A®Üá»ÜÊÜ ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ ®ÜíŸáÊÜ, J±Üâ³ÊÜ ÖÝWÜã ÓÜíÓæ§WÜÙÜ®Üá° ¯ÃÝPÜÄÓÜáÊÜ AÃÝgPÜñÝ ÊÝ©WÜÙæà. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà AÆÉÊÜá®Ü®Üá° A¥ÜÊÜ CñÜÃÜ A®Üá»ÝËWÜÙÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá°


ÊÜ®Üá A®Üá»ÝÊÜ ÓÜáU ŸÆÉ' A®Üá°ÊÜâ¨Üá AÊܮܨæà ÊÜÞñÜá. AÆÉÊÜá¯Wæ ÓÜí¨æàÖÜWÜÚÆÉ, SbñÜ £ÚÊÜÚPæ C¨æ. £ÚÊÜÚPæ ÊÜáãvÜáÊÜâ¨ÜPæR PÝÃÜ|ÊÝ¨Ü ¸æÃÜWÜá C¨æ. AÊÜ®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜÈÉ A®æàPÜ GvæWÜÙÜÈÉ ±ÜÅÍÝ°¥ÜìPÜ ÃÜã±Ü¨Ü ÊÝPÜÂWÜÙÜá G¨ÜáÃÝWÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã AÊÜâ ÃÜã±Ü¨ÜÆÉÐærà ±ÜÅÍæ°WÜÙÜá. A¥Üì ÊÜÞñÜÅ ±ÜÅÍæ°, ÓÜí¨æàÖÜWÜÙÜ®Üá° JÙÜWæãívܨܪÆÉ. "ÊÜá騆 ¨æàÖÜPæR ÊÜágj®ÜÊÜÆÉ¨æ ¯ÊÜáìÆ ¨æàÖÜPæR ÊÜágj®ÜÊæàPæãà?' "EÆá®Ü ÊÜêûÜ¨Ü Aw¿áÈɨÜ᪠WÜÆ»æ¿á®æãÇæÉ®æí¨Üvæ GíñÜ¿ÞÂ?' Cí¥Ü ±ÜÅÍÝ°¥ÜìPÜ ÃÜã±Ü¨Ü ÊÝPÜÂWÜÙÜá CÆÉ, ¸æàvÜ, ÓÝ«ÜÂËÆÉ, GíŸ SbñÝ¥Üì¨Ü ÖæàÚPæWÜÙæà BXÊæ GíŸá¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯Ô. AíñÜÃÜíWÜ ÊÜáñÜᤠŸ×ÃÜíWÜWÜÙÜ ®ÜvÜá訆 ÊÜÂñÝÂÓÜ ÖÝWÜã ZÐÜìOæWÜÙÜá A®æàPÜ ÊÜaÜ®ÜPÝÃÜÃÜ ÊÜááS BÓÜQ¤¿ÞX¨ÜªÃÜã AÆÉÊÜá CÊÜâWÜÙÜ ¨ÜÌí¨ÜÌÊÜ®Üá° ¯ÃÝPÜÄÔ PæãívÜÊÜ®Üíñæ PÝ|áñݤ®æ. D GÃÜvÜá ÊÜaÜ®Ü »ÝWÜWÜÙÜ®Üá° ®æãàw: ÈíWÜ JÙÜWæãà ÖæãÃÜWæãà ŸÆÉvæ ¯àÊÜâ ÖæàÚÃæà ÈíWÜ GvÜ®æãà ŸÆ®æãà ŸÆÉvæ ¯àÊÜâ ÖæàÚÃæà ÈíWÜ ÊÜááí¨æãà ×í¨æãà ŸÆÉvæ ¯àÊÜâ ÖæàÚÃæà ÈíWÜ ±ÝÅ|Êæäà ±ÝÅ| ÈíWÜÊæäà ŸÆÉvæ ¯àÊÜâ ÖæàÚàÃæà ÊÜáñÜᤠñÜ®ÜáWæ ñÜ®ÜáÊÝX ÊÜá®ÜPæR ÊÜá®ÜÊÝX iàÊÜPæR iàÊÜÊÝX C¨Ü᪨ܮÝÃÜá ŸÆÉÃæãà A¨Üá ¨ÜãÃÜÊæí¨Üá ÓÜËáà±ÜÊæí¨Üá ÊÜáÖÜíñÜ WÜáÖæàÍÜÌÃÜ®Üá JÙÜWæí¨Üá ÖæãÃÜWæí¨Üá ŸÃÜáÓÜãÃæÊæäà¨ÜÃÜá

AíñÜÃÜíWÜ ÊÜáñÜᤠŸ×ÃÜíWÜWÜÙÜ ÊÜÂñÝÂÓÜ PÜȳñÜÊݨæªà ÖæãÃÜñÜá ¯gÊÜÆÉ. Ÿ×ÃÜíWÜÊÜâ AíñÜÃÜíWÜ¨Ü ±ÜÅ£´ÜÆ®Ü, AíñÜÃÜíWÜÊÜâ Ÿ×ÃÜíWÜ¨Ü ±ÜÄOÝÊÜá Gí¨Üá AÆÉÊÜá ÖæàÚPæãvÜá ñݤ®æ. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà ±Üähæ, ÊÜÅñÜ, ÎàÆ, Cí¥Ü BaÜÃÜOæWÜÙÝWÜÈà, ÈíWÜ, WÜáÃÜá, gíWÜÊÜá Cí¥Ü Ÿ×ÃÜíWÜ ÓÜíPæàñÜWÜÙÝWÜÈà AÆÉÊÜá¯Wæ ÊÜááSÂÊÝX PÝ|áÊÜâ©ÆÉ. ñܮܰ¨æà B¨Ü ÊÜÂQ¤ñÜÌÊæíŸá¨Üá Jí©¨æ, A¨Üá ñܮܰ ÊÜá®ÜÓÜáÕ, Ÿá©œ, AÖÜíPÝÃÜ, ¨æàÖÜWÜÙÜ ÔàÊæáWæ JÙܱÜor¨Üáª; ¨æàÊÜÃÜá GíŸáÊÝñÜ ñܯ°í¨Ü ÖæãÃÜX¨Ýª®æ, AÊܯí¨Ü ±ÜÅñæÂàPÜWæãíwÃÜáÊÜ ®Ý®Üá AÊÜ®æãí©Wæ Jí¨ÝWܸæàPÜá GíŸ A±æàûæ¿á »ÜPܤ®Ü ¯ÆáÊÜâ AÆÉÊÜá®Ü¨ÜªÆÉ. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà »ÜPܤ ŸÓÜÊÜ|¡¯Wæ, »ÜPæ¤ ÊÜáÖݨæàËWæ EípÝWÜáÊÜ ñÜÙÜÊÜáÙÜ ±æÅàÄñÜ Bñܾ ±ÜÄÎàÆ®æ AÆÉÊÜá®ÜÈÉ PÝ|áÊÜâ©ÆÉ. »ÜQ¤¿á aÜÙÜÊÜÚ¿á A£¿Þ¨Ü Bñܾ¯Äàûæ¿á «æãàÃÜOæWæ ±ÜÅ£¿Þ¨Ü ¯ÆáÊÜ®Üá° AÆÉÊÜá ÊÜÂPܤ±ÜwÓÜáñݤ®æ. »ÝÊÜPæàí©ÅñÜ »ÜQ¤¿á Ëᣠ¿á®Üá° ñæãàÃÜáñݤ®æ. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà ŸÓÜÊÜ ÊÜáñÜᤠAÆÉÊÜá ±ÜäÃÜPÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌWÜÙÝX ®ÜÊÜáWæ Cí¨Üá PÝ|áñݤÃæ. »ÝÊÜQRíñÜ "ñܨÜáWÜñÜÊÝ¨Ü AÄÊÜâ' AÆÉÊÜá¯Wæ ÊÜááSÂ. AÆÉÊÜá ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° AÄ訆 ®ÜáwÖÝÃÜ / 37

ÊÝÂTæ Gí¨æà PÜÃæ¿áŸÖÜá¨Üá. AÐÜár ÊݱÜPÜÊÝX AÊÜ®Üá AÄ訆 ÓÜÌÃÜã±ÜÊÜ®Üá° PÜáÄñÜá ËÊæàbԨݪ®æ. hÝn®Ü¨Ü ÓÜÌÃÜã±ÜÊÜ®Üá° PÜáÄñÜ PܮܰvÜ bíñÜ®æ¿á Jí¨Üá «ÝÃæ AÆÉÊÜá®ÜÈÉ PÝ|ÔWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ÊÜaÜ®Ü ¿ááWÜ¨Ü CñÜÃÜ A®æàPÜ ÊÜaÜ®ÜPÝÃÜÃÜã AÄ訆 ÓÜÌÃÜã±ÜÊÜ®Üá° PÜáÄñÜá ñÜÊÜᾨæà ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ÖæàڨݪÃæ. AÊÜâ A®æàPÜ ¸ÝÄ AÆÉÊÜá®Ü ±ÜÅ£±Ý¨Ü®æ WÜÚXíñÜ ¼®Ü°ÊÝXÊæ. ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° D ¨ÜêÑrÀáí¨Ü ±ÜÄÎàÈÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ PܮܰvÜ hÝn®ÜÍÝÓÜ÷ (G²ÓÜrÊÜÞÆi)¨Ü ÃÜã±ÜâÃæàTæWÜÙÜ®Üá° ÓܳÐÜrWæãÚÔPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. AÄÊÜ®Üá° PÜáÄñÜ AÆÉÊÜá®Ü bíñÜ®æWÜÙÜ®Üá° ×àWæ ÓÜíWÜÅ×ÔPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá: AÄÊÜâ ñÜPÜìÊÜÆÉ, ®æ®Ü±ÜÆÉ, »ÝÊÜ®æ¿áÆÉ, Ÿá©œ¿á ÇÝÓÜÊÜÆÉ. AÄËWæ PÜáÃÜáÖÜá WÜÚÆÉ. PÜáÃÜáÖÜáWÜÙÜá PæàÊÜÆ ÓÜãaÜPÜWÜÙÜÐærà ÖæãÃÜñÜá AÊæà ÊÜááSÂÊÜÆÉ. AÄÊÜâ ±ÜÄPÜƳ®æ¿áÆÉ, AÄÊÜâ A¥ÜìÊÜÆÉ. BaÝÃÜ AÄÊÜÆÉ, ËaÝÃÜÊÜä AÄÊÜÆÉ. AÄÊÜ®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜâ¨ÜPæR ÓÜÖÜgÊÝX CÃÜáÊÜâ¨Üá, ±ÜäÊÝìWÜÅÖÜ ÊÜáñÜᤠ±ÜÄPÜƳ®æWÜÙÜ®Üá° £ÃÜÓÜRÄÓÜáÊÜâ¨Üá, ¨æàÖÜ, ÊÜá®ÜÓÜáÕ, Ÿá©œWÜÚWæ Ÿ¨ÜœÊÝ¨Ü ®Ý®ÜáñÜ®ÜÊÜ®Üá° CÆÉÊÝXÔPæãÙÜáÛ ÊÜâ¨Üá AWÜñÜÂ. AÄÊÜ®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜâ¨ÜPæR ÖÜÆÊÜâ ¨ÝÄWÜÚÊæ GíŸíñæ PÝ|áñܤ¨æ. B¨ÜÃæ PæàÊÜÆ ¨ÝÄ ×w¨Üá ÊÜÞWÜìÊÜÍÜÃÝWÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü AÄÊÜâ EípÝ©àñæíŸ ®Üí¹Pæ AÆÉÊÜá¯XÆÉ. ÖÝWÝX AÊÜ®Üá ñܮܰ PÝÆ¨Ü A®æàPÜ ñÝí£ÅPÜ ±Üí¥ÜWÜÙÜ®Üá° EWÜÅÊÝX SíwÓÜáñݤ®æ. AÐærà HPæ ÓÝ£ÌPÜ BaÜÃÜOæWÜÚWæ Ÿ¨ÜœÃÝWÜáÊÜâ¨Ü®Üã° AÊÜ®Üá J±Üâ³$ÊÜâ©ÆÉ. "¯ÃÝÆíŸ' GíŸ ÊÜÞñÜá AÆÉÊÜá®ÜÈÉ ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ ŸÃÜáñܤ¨æ. ±Ý±Ü & ±Üâ|Â, JÚñÜá & PævÜáPÜá, ÖÜáoár & ÓÝÊÜâ ÊÜááíñÝ¨Ü ±ÜÄPÜƳ$®æWÜÙÜá; ¨æàÊÜÃÜá, WÜáÃÜá Êæã¨ÜÇÝ¨Ü PÜáÃÜáÖÜáWÜÙÜá; ÊÜÅñÜ, ®æàÊÜá, ñܱÜÓÜáÕ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü BaÜÃÜOæWÜÙÜá CÊæÆÉÊÜä BÆퟮÜWÜÙæà. ÖÝWæ AÊÜÆퟮæWÜÙÝXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨ÜÇæà ÓÜÖÜg AÄÊÜ®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜâ¨ÜPæR CÊæÆÉ Awx ¿ÞWÜáñܤÊæ. CÊæÆÉÊÜ®Üã° ËáàÃÜáÊÜâ¨Üá AÆÉÊÜá®Ü A±æàûæ. AÊÜ®Ü D ÊÜaÜ®ÜÊÜ®Üá° ®æãàw: AÄÊÜâ AÄÊæ®Üᣲ³Ä AÄÊÜâ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊæà ×í¨Ü| Öæhæj¿á ®æãàw PÜívÜÆÉ¨æ ¯í¨Ü Öæhæj¿á®ÜÄ¿á¸ÝÃܨÜá ÊÜááí¨Ü| Öæhæj¿áڿᩨܪÃæ Jí¨Üá ±Ý¨Ü ®æÇæWæãÙÜÛ¨Üá ®æÆ®Ü ¹oár BPÝÍܨÜÈÉ ¯í¨Üá ÊÜááXÇæãÙÜWæ Ëáíb¨ÜÆɨæ ñÝ®ÝWܸÝÃܨÜá WÜáÖæàÍÜÌÃÜ®æíŸá¨Üá ŸÄ¨æ ŸÖÜá¨æ ÖæàÚÃæà

"®æÆ®Ü ¹oár BPÝÍܨÜÈÉ ¯í¨Üá ÊÜááXÇæãÙÜWæ Ëáíb¨ÜÆɨæ' GíŸ ÊÜÞñÜá GÆÉ ŸWæ¿á AÊÜÆퟮæWÜÙÜ®Üã° ¯ÃÝPÜÄÓÜáÊÜ AWÜñÜÂÊÜ®æ°à ÓÜãbÓÜáñܤ¨æ. ×í¨Ü| Öæhæj ÊÜáñÜᤠÊÜááí¨Ü| Öæhæj¿á®Üá° PÜáÄñÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜá »ÜãñÜ&»ÜËÐÜÂñÜá¤WÜÙÜ AÊÜÆퟮæ¿á®Üá° ¯ÃÝPÜÄÔ PæàÊÜÆ ÊÜñÜìÊÜޮܨÜÈÉ "CÃÜáÊÜ' AWÜñÜÂÊÜ®Üá° ÓÜãbÓÜáÊÜí£¨æ. ®ÜáwÖÝÃÜ / 38


ÊÜÂQ¤Á㟺 ñܮܰ A¯ÔPæWÜÚWæ PæãvÜáÊÜ ÊÝPÜÂÃÜã±Ü. ®Üáw Gí¨ÜÃæ ®Üvæ¿á ±æÅàÃÜOæÀáí¨Ü ÖÜáqr¨Ü᪠A¥ÜÊÝ ®Üvæ¿á®Üá° ±æÅàÄÓÜáÊÜí¥Ü¨Üáª. ÊÜaÜ®Ü Gí¨ÜÃæ A®Üá»ÜÊܨæãvÜ®æ ÓÝ«ÜÂÊݨÜÐÜãr ¯PÜoñæ¿á®Üá° ÓÝ-—st EQ¤. »ÝÐæ G®Üá°ÊÜâ¨Üá Joár A¥Üì ¯ÊÜÞì|¨Ü, ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÔÕ®æãÙÜWæà AvÜXÃÜáÊÜ, ¯¿áÊÜáWÜÙÜ AÊÜáãñÜì Ë®ÝÂÓÜ. B¨Ü A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° A¨Üá ÓÜáÙÝÛWܨÜíñæ »ÝÐæ¿á ÊÜáãÆPÜ ÊÜÂPܤ±ÜwÓÜáÊÜâ¨Üá, CñÜÃÜÄWæ £ÚÓÜáÊÜâ¨Üá, ÓÝ«ÜÂÊæà? C¨Üá A®Üá»ÝËWÜÙÜ®æ°ÆÉ PÝwÃÜáÊÜ ±ÜÅÍæ°. A®Üá»ÜÊÜ Êæí¨ÜÃæ AÄ¿ááÊÜ ±ÜÅþæ. ñÝ®Üá AÄ¿á¸æàPÝ¨Ü ÓÜíWÜ£ÁãvÜ®æ £àÃÜ AƳPÝÆ¨Ü ÊÜáqrWݨÜÃÜã Jí¨ÝX¹vÜáÊÜ, »ÝÐæ ÊÜáñÜᤠPÝÆÊÜ®Üá° ËáàĨÜ, PæàÊÜÆ A¨æà BXÃÜáÊÜ Ô§£. B¨Ü A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° £ÚÓÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ ñÝ®Üá A®Üá»ÜÊÜ©í¨Ü ¨ÜãÃÜ ¯íñÜá A¨Ü®Üá° ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨Ü ÊÜááTÝíñÜÃÜ ¯ÃÜã²ÓÜáÊÜâ¨Üá. ÊÜÞ£®Ü ÃÜã±Ü ±Üvæ¨Ü "A®Üá»ÜÊÜ' PæàÊÜÆ "A¥ÜìÊÝWÜáÊÜ ÊÜÞ×£'¿ÞX Ÿ¨ÜÇÝX ¹vÜáÊÜâ¨Üá A¯ÊÝ¿áìÊÝ¨Ü ¨ÜáÃÜíñÜ. A®Üá»ÜÊÜÊÜâ ¯ÍÜÏŸª, A¼ÊÜÂQ¤¿áá ÍÜŸª. ÍÜŸª¨æãÙÜWÜ| ¯ÍÜÏŸªÊÜ®Üá° WÜÅ×ÓÜáÊÜâ¨ÜPæR ÓÝ«ÜÂÊݨÜÃæ ÊÜÞñÜÅ ¯gÊÝ¨Ü A¼ÊÜÂQ¤ ÓÝ«ÜÂÊÝ©àñÜá. ×àWæ WÜÅ×ÓܸæàPÝ¨Ü gÊÝ¸ÝªÄ A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° PÜáÄñÜá PæàÙÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃܨÜ㪠Öè¨Üá. AÆÉÊÜá¯Wæ ÍÜŸª ÓÝÊÜá¥Üì嬆 ŸWæY ÓÜíÍÜ¿áÊÜä C¨æ, ËÍÝÌÓÜÊÜä C¨æ. A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° A¨Üá CÃÜáÊÜíñæÁáà ÊÜÂPܤ±ÜwÓÜÇÝÃÜ¨Ü "ÍÜŸª¨Ü Æhæj'¿á ŸWæY ÖæàÚÃÜáÊÜíñæÁáà AÆÉÊÜá ÍÜŸªPæR ÓÜãñÜPÜËÆÉ, ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÓÜí¨æàÖÜÊæà ÓÜãñÜPÜ Gí¨Üã ÖæàÙÜáñݤ®æ. ±Üvæ¨Ü A®Üá»ÜÊܨÜÈÉ ÓÜí¨æàÖÜPæR BÓܳ¨ÜËÆɨÜíñæ ¸æàÃÜá ¹qrÃÜáÊÜ ÍÜŸªÊÜâ ñܮܰ ÓÜãñÜPÜÊÜ®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãíwÃÜáñܤ¨æ. AÆÉÊÜá ÊÜÞñÜ®Üá° hæãÂà£ÈìíWÜÊæ®Üá°ñݤ®æ. PæàÙÜáWÜÃÜ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÓÜí¨æàÖÜ¨Ü PÜñܤƮÜá° CÆÉÊÝXÓÜáÊÜ ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜÞñÜá hæãÂࣿީàñÜá. ÊÜÞñÜ®Üá° hæãÂࣿÞXÓÜÆá AÆÉÊÜá ®Üáw¿ááÊÜ ¨ÝÄÁáà ¸æàÃæ¿á¨Üáª. AÊÜ®Üá ŸÓÜÊÜ|¡¯XíñÜ ÖæaÜác ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ ñܮܰ PÝÆ¨Ü AaÜc PܮܰvÜ ÃÜã±ÜWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÓÜáñݤ®æ. ŸÓÜÊÜ|¡®ÜíñæÁáà D ÇæãàPÜ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ¨Ü ÓÜÊÜáÓܤ ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®Üã° ñܮܰ ®Üáw¿á ±ÜÄPÜÃÜ ÊÝX ÊÜÞwPæãÙÜáÛñݤ®æ. QÅËá, Qào, ±ÜÍÜá, ±ÝÅ~, ÊݱÝÄ, ÊÜáPÜRÙÜá, ÓÜãÙæ¿áÃÜá, ¯ÓÜWÜìÊݱÝÃÜ, PæãvÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÊݱÝÃÜ, ¿áá¨Üœ, ¸æàpæ, AvÜáWæ, «ÜÊÜáì, H®æÆÉ ÓÜíWÜ£WÜÙÜá AÆÉÊÜá ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ ±ÜÄPÜÃÜÊÝX ŸÙÜPæ¿ÞXÊæ. B¨ÜÃæ D ±ÜÄPÜÃÜWÜÙÜ®æ°ÆÉ ±ÝPÜWæãÚÓÜáÊÜ AÆÉÊÜá®Ü ±ÜÄ ŸÓÜÊÜ|¡¯XíñÜ ¸æàÃæ¿á¨Üá. ŸÓÜÊÜ ÊÜáñÜᤠAÆÉÊÜáÃÜ ®ÜvÜá訆 ÊÜÂñÝÂÓÜWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜ ÃÜã±ÜPÜWÜÙÜÇæÉà ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ŸÓÜÊÜ »ÝÐæ¿á ÊÜááTÝíñÜÃÜ A¥Üì¨Ü BÆ¿áÊÜ®Üá° PÜqr¨ÜÃæ AÆÉÊÜá »ÝÐæ¿á®Üá° ŸÙÜÔPæãívÜá A¥Üì¨Ü BÆ¿áÊÜ®Üá° Ÿ¿áÇÝXÓÜáñݤ®æ. E±ÜÊæá ŸÓÜÊÜ|¡®Ü ±ÜÅÊÜááS Ë«Ý®ÜÊÝX¨ÜªÃæ ËÃæãà«Ý»ÝÓÜ AÆÉÊÜá®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜÈÉ Öæbc®Ü ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ PÝ|áñܤ¨æ. E±ÜÊæá ÊÜáñÜᤠËÃæãà«Ý»ÝÓÜWÜÙÜá PæàÊÜÆ AÆíPÝÃÜ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, iàÊÜ®Ü ¨ÜêÑr ÊÜáñÜᤠñÝ£ÌPÜ ¯Æá訆 ´ÜÈñÝíÍÜWÜÙÜã Öè¨Üá. ñÝQìPÜÊæí¨Üá

®ÝÊÜâ ÓÜáÊÜá¾®æ J²³PæãíwÃÜáÊÜ ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®Üá° AÆÉÊÜá®Üá JqrWæ ¸æÓæ¨Üá, ÖÝWæ ¸æÓæ¿ááñݤ ±ÜÄbñÜ A¥ÜìWÜÙÜ®Üá° ¯ÃÝPÜÄÔ, ®ÜÊÜá¾®Üá° ñܹºŸáºWæãÚÔ, B ñܹº¹º®ÜÈÉ A®Üá»ÜÊÜ¨Ü ¸æÙÜPÜá ÖæãÙæ¿ááÊÜíñæ ÊÜÞvÜáñݤ®æ. ®ÝÊÜâ ©®Ü¯ñÜ嬆 Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ A¥Üì¨Ü ñÝQìPÜ ñ æ ¿ á®æ ° à ®Ü í ¹ ÊÜ Â ÊÜ Ö Ü Ä ÓÜ á ÊÜ Ê Ü Ã Ü á . AÆÉ Ê Ü á A¥Ü ì ¨Ü ñÝQìPÜ ñ æ ¿ á®Ü á ° ¯ÃÝPÜÄÓÜáÊÜÊÜ®Üá. D PÝÃÜ|©í¨Ü AÊÜ®Ü ÊÜÞñÜá ®ÜáwWæor ®Üáw¿ÞWÜáñܤ¨æ. AÊÜ®Üá ŸÙÜÓÜáÊÜ ±Ü¨Ü, ±ÜÄPÜÃÜ GÆÉÊÜä ±ÜÄbñÜÊæà. AÊÜ®Ü ®ÜáwWÜoár PÜãvÜ ÓÜáñÜ¤Æ ÓÜÊÜÞg¨æªà. B¨ÜÃæ AÊÜâWÜÙÜ®Üá° AÆÉÊÜá Öæãí©ÓÜáÊÜ Äà£, ÖæãËá¾ÓÜáÊÜ ËaÝÃÜWÜÚí¨Ü AÊÜâ ñÜÊÜá¾ ±ÜÄbñÜñæ¿á®Üá° PæwÔPæãívÜá "¯aÜcí ±æäÓÜñÜá' BWÜáñܤÊæ. »ÝÐæ¿á®æ°à »ÝÐæ¿á ËÃÜá¨ÜœÊÝX ŸÙÜÓÜáÊÜâ¨Üá AÆÉÊÜá®Ü Äà£. ±ÜÃÜÓܳÃÜ ËÃæãà«ÜWÜÙÜ®Üá° ¸æÓæ©ÃÜáÊÜ E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÙÜá AÆÉÊÜá®ÜÈÉ ÖæàÃÜÙÜÊÝX ¨æãÃÜPÜáñܤÊæ. PÜñܤÇæ & ¸æÙÜPÜá, ÓÜáS & ¨Üá@S, ®Üvæ¿ááÊÜâ¨Üá & ¯ÍÜcÆÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá, B®æ & ÔíÖÜ Cí¥ÜÊÜâWÜÚí¨Ü ×w¨Üá ÊÜÂPܤ & AÊÜÂPܤ, ÃÜã±Ü & ¯ÃÜã±Ü, BPÝÃÜ & ¯ÃÝPÝÃÜ, Cí¥Ü AÊÜáãñÜì PÜƳ®æWÜÙÜ ËÃæãà«ÜÊÜ®Üã° AÊÜ®Üá ŸÙÜÔPæãÙÜáÛñݤ®æ. Cí¥Ü hæãàw PÜƳ®æWÜÙÜÈÉ ñÜPÜìŸá©œWæ PÝ|áÊÜ ËÃæãà«Ü PæàÊÜÆ ñæãàÄPæ¿á¨æªà ÖæãÃÜñÜá AÊÜâWÜÙÜÈÉ ¯gÊÝ¨Ü ËÃæãà«ÜËÆÉ GíŸ ¯ÆáÊÜ®Üá° ñÝÙÜáñݤ®æ. "BPÝÃÜ ¯ÃÝPÝÃÜíWÜÙæÃÜvÜã ÓÜÌÃÜã±ÜíWÜÙÜá / Jí¨Üá BÊÝÖÜ®Ü Jí¨Üá ÓÜgì®Ü / Jí¨Üá ÊÝÂPÜáÙÜ C®æã°í¨Üá ¯ÃÝPÜáÙÜ' GíŸ ÊÜÞñÜ®Üá° ®æãàw. "A±ÜÄËáñÜ¨Ü PÜñܤÇæÁãÙÜWæ ˱ÜÄàñÜ¨Ü ¸æÙÜWܯQR¨ÜÊÜÃÜá ¿ÞÃæãà/ PÜñܤÇæ¿áã A¨æ ¸æÙÜPÜã A¨æ' Gí¨Üá ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝWÜáÊÜ ÊÜaÜ®ÜÊÜ®Üá° ®æãàw. "ÓÜáSÊÜ ŸÇÝÉñÜ ÓÜáU¿áÆÉ, ¨Üá@SÊÜ ŸÇÝÉñÜ ¨Üá@U¿áÆÉ' GíŸ ÊÜaÜ®ÜÊÜ®Üá° ®æãàw. Cí¥Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° WÜÊÜá®ÜËoár A»ÝÂÓÜ ÊÜÞw¨ÜÃæ AÆÉÊÜá®Ü EQ¤ Ë«Ý®Ü¨Ü Jí¨Üá ŸWæ Óܳ$ÐÜrÊÝ©àñÜá. AÆÉÊÜá®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜÈÉ ÖÜÆÊÜâ ŸWæWÜÚÊæ. AÊÜ®Ü ÊÜaÜ®Ü Êݲ¤¿á GÃÜvÜá ñÜá©WÜÙÜ®Üá° PÜȳÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ Jí¨Üá ñÜá©¿áÈÉ ÊÜÂQ¤ ÊÜáñÜᤠ¯ÓÜWÜì¨Ü ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° ±ÜÄ»ÝËÓÜáÊÜ "±Üê¦ÌÁá ²íwWæ, BPÝÍÜÊæ AWÜ^ÊÜ~' GíŸí¥Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜá PÝ|áñܤÊæ. C®æã°í¨Üá ñÜá©¿áÈÉ ñܮܰ ÓÜÊÜÞg J²³$ AíXàPÜÄԨܪ ÈíWÜ, WÜáÃÜá, gíWÜÊÜá, »ÜQ¤ Cí¥Ü ±ÜÄPÜƳ®æWÜÙÜ®Üá° ¯¨Ýìü|ÂÊÝX ËÊÜáÍæì ÊÜÞvÜáÊÜ, A®æàPÜ ¸ÝÄ £ÃÜÓÜRÄÓÜáÊÜ ÊÜaÜ®ÜWÜÚÊæ. CÊÜâWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ±ÜÅÙÜ¿á, ÖÜáoár, ÓÝÊÜâ, ÓÝ«Ü®æ Cí¥Ü ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜáíwÓÜáÊÜ ÊÜaÜ®ÜWÜÚÊæ. ¿åèXPÜ ÓÝ«Ü®æ¿á A®Üá»ÜÊÜWÜÚWæ ÊÜÞ£®Ü ÃÜã±Ü PæãvÜáÊÜ ÊÜaÜ®ÜWÜÚÊæ. ÓÜá±Ü¤bñܤ¨ÜÈÉ ÊÜáãvÜáÊÜ ¹íŸWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÔPæãívÜá ñܮܰ®Üá° ñÝ®Üá AÄ¿áÆá ±ÜſᣰÓÜáÊÜ ÊÜaÜ®ÜWÜÚÊæ. £àÃÜ A±ÜÃÜã±ÜPæR ñܮܰ WÜñÜPÝÆ¨Ü A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜ®Üá° ®æ®Ü±Üâ ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜaÜ®ÜWÜÚÊæ. PæÆÊÜâ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜá ÓÜí»ÝÐÜOæ¿á ñÜá|áPÜáWÜÙÜí£¨ÜªÃæ C®Üá° PæÆÊÜâ ÓÜÌWÜñÜWÜÙÜíñæ, ÊÜáñæ¤ PæÆÊÜâ PæàÊÜÆ ±ÜÅ£±Ý¨Ü®æWÜÙÜíñæ CÊæ. AÆÉÊÜá ÊÜaÜ®Ü ¿ÞÊÜ ŸWæ¿á¨æªà CÃÜÈ, AÊÜ®Ü ¯ÆáÊÜâ ÊÜÞñÜÅ ÓܳÐÜr. "¯í¨Ü ¯Æ

®ÜáwÖÝÃÜ / 35

®ÜáwÖÝÃÜ / 36


×ÄÊæáÁáà? ®ÝÊÜâ Cí¨Üá ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üá° ÖÜ®æ°ÃÜvÜ®æ¿á ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü ÓÝÊÜÞiPÜ, «ÝËáìPÜ, ÓÝíÓÜRê£PÜ PÝÅí£ Gí¨Üá WÜáÃÜá£ÓÜᣤ¨æªàÊæÁãà A¨ÜÃÜÈÉ AÆÉÊÜá®Ü ±ÝÆá GÐÜár? Cí¥Ü ±ÜÅÍæ°WÜÚWæ EñܤÃÜÊÜ®Üá° PÜívÜáPæãÙÜÛÆá AÆÉÊÜá ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° £àÊÜÅÊÝ¨Ü ÊÜáÃÜá±ÜÄÎàÆ®æWæ WÜáıÜwÓÜáÊÜâ¨Üá AWÜñÜÂÊÝX¨æ. AÆÉÊÜá®Üá ÊÜáÖÝ A®Üá»ÝË, ÎÊÜÁãàWÜÊÜÞWÜì¨Ü A±ÜÅ£ÊÜá ÓÝ«ÜPÜ, CÊæÆÉ ¯g. B¨ÜÃæ AÆÉÊÜá ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° A®Üá»ÝÊÜ ÊÜáñÜᤠÎÊÜÁãàWÜ ÓÝ«Ü®æ¿á ¨ÜêÑrÀáí¨Ü ÊÜÞñÜÅÊÜÆɨæ C¯°ñÜÃÜ Pæãà®Ü WÜÚí¨ÜÆã AÄ¿ááÊÜâ¨Üá £àÃÜ A±æàûÜ~à¿á. AÆÉÊÜá®Ü ÖæãÓÜ K©Wæ "Êæç¿áQ¤PÜ ËPÝÓÜ' ÊÜáñÜᤠ"PܮܰvÜ bíñÜ®æ¿á ¸æÙÜÊÜ~Wæ' GíŸ GÃÜvÜá Pæãà®ÜWÜÙÜ®Üá° AÙÜÊÜwÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂ˨æ. K¨ÜáWÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ñÜÊÜá¾ Êæç¿áQ¤PÜ ÓÜí¨Ü»Üì ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜáÓæÂWÜÚWæ ñÜPÜR ±ÜÅ£«Ü̯¿á®Üá° AÆÉÊÜá®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜÈÉ PÜívÜáPæãÙÜÛ ŸÖÜá¨Üá. "ñÜ®ÜáÊæäí¨Üá ©Ìà±Ü, ÊÜá®ÜÊæäí¨Üá ©Ìà±Ü' Gí¨Üá BÃÜí»ÜÊÝWÜáÊÜ ÊÜaÜ®Ü D PÝÆ¨Ü ®ÜÊÜá¾ e©ÅñÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌWÜÙÜ bñÜÅ|¨ÜíñæÁáà PÝ|ñæãvÜWÜáñܤ¨æ. ®ÜÊÜá¾ ÊÜÂQ¤ñÜÌÊæà ®ÜÊÜáWæãí¨Üá ÓÜÊÜáÓæ¿ÞWÜᣤ¨æ, ®ÜÊÜá¾®Üá° ®ÝÊæà C®Ü°ÐÜár ±ÜÄÎàÈÔPæãÙÜáÛÊÜ AWÜñÜÂ˨æ Gí¨Üá ®ÜÊÜáWܯ°Ô¨ÝWÜ ñÜPÜR ®æÃÜÊÜ®Üá° ¯àvÜáÊÜ PæÆÊæà PܮܰvÜ ±ÜsÜÂWÜÙÜÈÉ AÆÉÊÜá®Ü ÊÜaÜ®Ü WÜÙÜá ÊÜááSÂÊݨÜÊÜâ. Cí¥Ü K¨ÜáËPæ AÆÉÊÜá®Ü®Üá° ®ÜÊÜá¾ PÝÆ¨Ü bíñÜ®æ¿á ±ÜÄ»ÝÐæWæ A®ÜáÊÝ©ÔPæãÙÜÛÆá JñÝÀáÓÜáñܤ¨æ. "®ÜÊÜá¾ ÊÜÂQ¤ñÜÌ'Êæ®Üá°ÊÜâ¨Üá ®ÜÊÜá¾ »ÝÐæ ÊÜáñÜᤠ®ÜÊÜá¾ ÓÜÊÜÞg¨Ü aÜÄñæÅWÜÙÜ ÖÜíWÜá ñæãÃæ¨Üá ÓÜÌñÜíñÜÅÊÝX ÃÜã±ÜâWæãÙÜÛÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉÊÜÐær? ÊÜÂQ¤¿á Ÿ¨ÜáPÜá ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜÞg¨Ü ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° PÜáÄñÜíñæ ÖÜ®æ°ÃÜvÜ®æ¿á ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü ÊÜaÜ®Ü ±ÜsÜÂWÜÙÜá ®ÜvæÔÃÜáÊÜ bíñÜ®æ ¯gÊÝX A»ÜãñܱÜäÊÜì. B¨ÜÃæ ¿áãÃæãಮÜÈÉ ÖÜÆÊÝÃÜá ÍÜñÜÊÜÞ®ÜWÜÙÜ PÝÆ ®Üvæ©ÃÜáÊÜ ËaÝÃÜ ÊÜá¥Ü®ÜPæR CÃÜáÊÜí¥Ü ÓÝñÜñÜÂÊÜ®Üá° PܮܰvÜ bíñÜ®æWæ ÓÜíŸí—-ÔPæãÙÜáÛÊÜíñæ PÜȳÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá PÜÐÜr. B¨ÜÃæ A¨ÜÃÜ AWÜñÜ Cí¨Üá ŸÖÜÙÜ ÖæaÝcX¨æ. ÓܧÚà¿á »ÝÐæ, ÓÜíÓÜRê£ ÊÜáñÜᤠbíñÜ®æWÜÙÜá ¯®ÝìÊÜáÊÝWÜáÊÜ A±Ý¿áÊÜ®Üá° G¨ÜáÄÓÜᣤÃÜáÊÜ D Öæ㣤®ÜÈÉ PܮܰwWÜÃÜá JpÝrX ñÜÊÜá¾ñÜ®ÜÊÜ®Üá° PݱÝwPæãÙÜÛÆá ±ÝÅbà®Ü ±Ü s Ü Â WÜ Ù æ ã vÜ ® æ Öæ ã ÓÜ ÓÜ í ÊÝ¨Ü Ê Ü ® Ü á ° PÜ È ³ Ô Pæ ã ÙÜ á ÛÊÜ â ¨Ü á AWÜ ñ Ü Â ÊÜ ä A¯ÊÝ¿áìÊÜä BWÜáñܤ¨æ. ®ÜÊÜᾨÝXÃÜáÊÜ ÖæãÓÜ £ÚÊÜÚPæ¿á®æ°ÆÉ Cí¥Ü ÓÜíÊݨܨÜÈÉ ŸÙÜÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üã AWÜñÜÂ. "Aí¨Üí©®Ü ®Üáw¿á Aí¨Üí¨æ AÄ¿á¸ÝÃܨÜá' A®Üá°ÊÜâ¨Üá AÆÉÊÜá®Ü Jí¨Üá ÊÜÞñÜá. AÆÉÊÜá®Ü "Aí©®Ü ÊÜÞñÜá' Cí¨Üá ®ÜÊÜáWæ ÖæãÓÜ £ÚÊÜÚPæ ¿á®Üá° ¯àwàñÜá GíŸ ¯ÄàûæÁãí©Wæ ®ÝÊÜâ AÆÉÊÜá®Ü®Üá° K¨Ü¸æàPÜá. Cí¥Ü ÖæãÓÜ K©Wæ AÆÉÊÜá ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ¸æàÃæ¿á¨æà ÄࣿáÈÉ hæãàwÔPæãÙÜÛ ¸æàPÝWÜŸÖÜá¨Üá. A®Üá»ÜÊÜ¨Ü ÓÜÌÃÜã±Ü, A¼ÊÜÂQ¤¿á ÓÜÊÜáÓæÂ, AÄ訆 ÆûÜ|, PÝÆ¨Ü PÜƳ®æ, ÓÜñÜÂÊÝÓܤÊÜ ÊÜáñÜᤠAÓÜñÜÂWÜÙÜ ¯ÊÜìaÜ®æ, ÓÝÊÜÞiPÜ Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ ÓÜíPæàñÜ, PÜáÃÜáÖÜá ÊÜáñÜᤠ±ÜÄPÜƳ®æWÜÙÜ ±ÜÅ»ÝÊÜ, ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ËË«Ü ÓܤÃÜWÜÚWÜã »ÝÐæ¿á ËË«Ü ÓܤÃÜWÜÚWÜã CÃÜáÊÜ ÓÜíŸí«Ü, A¥Üì ¯ÊÜÞì|PæR »ÝÐæ¿á®Üá° ŸÙÜÔPæãÙÜáÛÊÜ ËË«Ü ŸWæWÜÙÜá Cí¥Ü

ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° PÜáÄñÜíñæ AÆÉÊÜá®Ü ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ÖæãÓÜ aèPÜqr®ÜÈÉ ÖæãÓÜ ÍÜã®Ü ÓÜí±Ý¨Ü®æWÜÙæíŸíñæ hæãàwÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂ˨æ. D ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° ÓÜã§ÆÊÝX ±ÜÅÓݤ²ÓÜáÊÜâ¨Üá D »ÝÐÜ|¨Ü E¨æªàÍÜ. ÖÜ®æ°ÃÜvÜ®æ¿á ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü ÊÜaÜ®ÜPÝÃÜÃÜá D ÓÜíWÜ£WÜÙÜ ŸWæY aÜbìԨݪÃæ. B PÝÆ¨Ü ÊÝWÝ̨ÜWÜÙÜ®Üá° ÍÜã®Ü ÓÜí±Ý¨Ü®æWÜÙÜá Jí¨Üá ¯qr¯í¨Ü PÜqrPæãvÜÆá ±ÜſᣰÔÊæ. PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÊÜá«Ü¿ááWÜÊÜâ ®ÝÊÜâ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX PÜȳÔPæãÙÜáÛÊÜíñæ HPÜÃÜã²à »ÜQ¤¿á ¿ááWÜÊÜÆÉ. A¨Üá £àÊÜÅ ÊæçaÝÄPÜ ÓÜíZÐÜìWÜÙÜ PÝÆÊÜä Öè¨Üá. D PÜáÄñÜ ÓÜãaÜ®æWÜÙÜá ÍÜ ã ®Ü Â ÓÜ í ±Ý¨Ü ® æ W Ü Ù Ü Ç æ É à ¨æ ã Ãæ ¿ ááñÜ ¤ Ê æ . gWÜ £ ¤ ® Ü ¿ÞÊÜ ® æ à ±Ü Å SÃÜ bíñÜ P Ü ¯ Wæ ÖæãàÈÓÜŸÖÜá¨Ý¨Ü AÆÉÊÜá®Ü®æ°à Pæàí¨ÜÅÊÝXoárPæãívÜá ®ÝÊÜâ PܮܰvÜ bíñÜ®æ¿á ¸æÙÜÊÜ~Wæ¿á Jí¨Üá «ÝÃæ¿á®Üá° PÜȳÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá, ÊæçaÝÄPÜ ÓÜíZÐÜìÊÜ®Üá° F×ÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂ˨æ. AÆÉ Ê Ü á ®Ü ÊÜ a Ü ® Ü W Ü Ù Ü á A¥Ü ì ÊÝWÜ á ÊÜ â ¨Ü á PÜ Ð Ü r GíŸ ÊÜ Þ ñÜ á ÊÝ屆 P Ü Ê ÝX ±ÜÅaÝÃܨÜÈɨæ. C¨ÜPæR PÝÃÜ|Êæà®Üá? "®ÜáwWæor ®Üáw' GíŸá¨Üá AÆÉÊÜá®Ü¨æà Jí¨Üá ÊÜÞñÜá. AÆÉÊÜá®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙæà D ÊÜÞ£Wæ AñÜáÂñܤÊÜá ¯¨ÜÍÜì®ÜWÜÙÜá. ®ÜáwWæor ®Üáw GíŸ ÊÜÞñÜ®Üá° "ÃÜã{¿á ÊÜÞ£®Ü PÜÅÊÜáÊÜ®Üá° £ÃÜÓÜRÄÔ, PæwÔ, BvÜáÊÜ ÊÜÞ£®Ü Äà£' Gí¨Üá A¥Üì ÊÜÞwPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá, A¥ÜÊÝ ¸æÙÜQ¯í¨Ü ñÜÊÜáí«Ü¨Ü PæàvÜá BWÜáÊÜíñæ, ÓÜñÜ嬆 ŸÆ©í¨Ü AÓÜñÜ嬆 PæàvÜá BWÜáÊÜíñæ, ®Üáw¿áá Pæoár, Aí¨æ CÆÉÊÝX, ÊÜåè®ÜÊæäí¨æà EÚ¿ááÊÜíñæ ÊÜÞvÜáÊÜ ®Üáw Gí¨Üá C®Ü°ÐÜár BÙÜÊÝX £Ú¿ááÊÜâ¨ÜPÜãR ÓÝ«ÜÂ˨æ. ÖæãàÈPæ, E±ÜÊÜÞ®Ü CñÝ©WÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÔPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜÞ£®Ü Äà£Wæ ±ÜÅ£¿ÞX ËÃæãà«Ý»ÝÓÜÊÜ®æ°à, ÊæçÃÜá«ÜÂWÜÙÜ®æ°à ñܮܰ ®Üáw¿á £ÃÜáÙܮݰX AÆÉÊÜá ÊÜÞw PæãÙÜáÛÊÜâ¨Üã C¨æ, ÊÜÞ£Wæ JWÜYÇæãÆÉ¨Ü A®Üá»ÜÊÜWÜÚWæ ÊÜÞ£®Ü ÃÜã±ÜÊܯ°ñÜá¤, ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙÜá ÊÜåè®ÜÊÝWÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜÞ£®Ü Äࣿáã C¨æ. AÆÉÊÜá ŸÄ¨æà Öæ à ÙÜ á ÊÜ Ê Ü ® Ü Æ É , Pæ à ÙÜ á WÜ Ã Ü ã ñÜ Ê Ü á ¾ ÊÜ á ®Ü Ó Ü Õ ® æ ° Æ É ñæ ã vÜ X Ô A¥Ü ì ¨Ü A®Ü á »Ü Ê Ü ±Üvæ¿á¸æàPæí¨Üá Ÿ¿áÓÜáÊÜÊÜ®Üá. D GÃÜvÜá PÝÃÜ|WÜÚí¨ÜÆã AÆÉÊÜá®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜá PÜÐÜrÊæ¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. ÊÜáÖÜñݤ¨Üá¨Ü®Üá° ®ÜÊÜá¾ ÔàËáñÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌWÜÙÜ ÊÜáorPæR CÚ¿á¸æàPæí¨Üá Ÿ¿áÓÜáÊÜâ¨Üá ñܱܳÆÉÊæà? GÆÉÊÜä ÓÜáÆ»ÜÊÝXÃܸæàPæíŸ ®ÜÊÜá¾ ñܱÜâ³$BÓæÁáà ®ÜÊÜá¾®æ°ÆÉ PÜáŸjÃܮݰXÓÜáñܤ¨æ¿áÆÉÊæà? »ÝÐæ¿á ÓÜÌÃÜã±Ü ÊÜáñÜᤠA¼ÊÜÂQ¤¿á ÓÜÊÜáÓæÂ¿á ŸWæY PܮܰvܨÜÈÉ WÜÖÜ®ÜÊÝ¨Ü aÜaæì ®ÜvæÔ¨ÜÊÜÃÜÈÉ AÆÉÊÜá Êæã¨ÜÆ®æ¿áÊÜ®Üá. AÊÜ®Üá EÈ, ±Ü¨Ü, ÍÜŸª, ÊÜÞñÜá, ®Üáw, ÊÜaÜ®Ü, »ÝÐæ GíŸ ±Ü¨ÜWÜÙÜ®Üá° ¯©ìÐÜr ±ÝÄ»ÝÑPÜ ±Ü¨ÜWÜÙÜíñæ ŸÙÜÓÜáñݤ®æ. "EÈ' GíŸá¨Üá iàËWÜÙæÆÉPÜãR ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝXÃÜáÊÜ «Ü̯ (Óèív…) ÓÝÊÜá¥ÜìÂ. ±Ü¨Ü Gí¨ÜÃæ ÊÜá®Ü°Oæ WÜÚÔÃÜáÊÜ A¥ÜìÊÜ®Üá° JÙÜWæãíwÃÜáÊÜ «Ü̯ Ë®ÝÂÓÜ. ÍÜŸª GíŸá¨Üá ®ÜÊÜá¾ Cí©®Ü ŸÙÜPæ¿á "±ÜÄPÜƳ$®æ' GíŸ ÊÜÞ£Wæ ÓÜÊÜÞ®ÜÊݨܨÜáª. ÊÜÞñÜá Gí¨ÜÃæ

®ÜáwÖÝÃÜ / 33

®ÜáwÖÝÃÜ / 34


AÆÉÊáÜ : ±ÜÄaÜ¿á, ±ÜÅÊæàÍÜ

±æäÅ. K.GÇ…. ®ÝWÜ»ÜãÐÜ| ÓÝÌËá ¯ÊÜêñܤ ±ÝūݱÜPÜÃÜá; ËÊÜáÍÜìPÜÃÜá 2883, ×Ä¿ÞÙÜ ÃæÔvæ¯Õ, ±Üí±Ý±Ü£ ÃÜÓæ¤, ÓÜÃÜÓÜÌ£±ÜâÃÜí ÊæáçÓÜãÃÜá & 570 009 & : 9480379837

®ÜÊÜáÓÝRÃÜ. Óæ°à×ñÜÃæà, PÝíñÝÊÜÃÜÊÜ®Üã°, vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜ®Üã° ®Ý®Üá PÝ|ᣤÃÜáÊÜâ¨Üá C¨æà Êæã¨ÜÆá. B¨ÜÃæ ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá ÊÜáãÊÜñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙÜÐÜár ×í¨æÁáà ®Ý®Üá ŸÆÉ, PÜáñÜãÖÜÆ©í¨Ü K¨ÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª ÇæàSPÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá. PÝíñÝÊÜÃÜ ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜÂPÜ, ÓÝíÓÜ R ê£PÜ ÓÝÖÜ Ó Ü W Ü Ú í¨ÝX ®Ýw®Ý¨Ü  íñÜ WæãñݤXÃÜáÊÜ FÃÜá. ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜá ®Ü®ÜWæ Êæç¿áQ¤PÜÊÝX ±ÜÄaÜ¿áËÃÜ©¨ÜªÃÜã AÊÜÃÜá ŸÃæ¨Ü ±ÜñÜÅWÜÚí¨Ü, ¨ÜãÃÜÊÝ~¿áÈÉ Bw¨Ü ÊÜÞñÜá WÜÚí¨Ü, AÊÜÃÜ PÜ¥æ PÜÊÜ®ÜWÜÚí¨Ü AÊÜÃÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌ¨Ü Jí¨Üá bñÜÅ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ ÊÜáãwñÜá¤. AÊÜÃÜ®Üá° PÜívÝWÜ Óæ°àÖÜÊÜááU¿ÞX, CñÜÃÜÃÜÈÉÃÜáÊÜ PæàÊÜÆ JÚñÜ®æ°à PÝ|ŸÆÉ ÓÜÖÜê¨ÜÀá¿ÞX, ©àZì PÝÆ¨Ü B£¾ à ¿áÃæ ã à A¯° Ô ¹or Ã Ü á . FÄWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ, ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÄWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ. Cí¨Üá ®Ý®Üá AÆÉÊÜá®Ü®Üá° PÜáÄñÜá ÊÜÞñÜ®ÝvÜ ¸æàPÝX¨æ. ®ÜÊÜá¾ Ÿ¨ÜáQ®Üá¨ÜªPÜãR A»ÝÂÓÜ ÊÜÞvÜ ¸æàPݨÜ, ®ÜÊÜá¾ ¿á¥ÝÍÜQ¤ AÙÜÊÜwÔPæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü ËaÝÃÜ W Ü Ù Ü ® Ü á ° ÊÜ Â PÜ ¤ ± Ü w ÔÃÜ á ÊÜ ÖÜ ® æ ° Ã Ü v Ü ® æ ¿ á ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü ÊÜÂQ¤ AÊÜ®Üá. AÊÜ®Ü ÊÜÂQ¤ñÜÌ GÐÜár AWÝ«ÜÊæí¨ÜÃæ Cí¨Üá K©®ÜÈÉ PÜívÜ AÆÉÊÜá ®ÝÙæ ®ÜáwÖÝÃÜ / 31

¸æàÃæ¿áÊÜ®æà BX PÝ|áÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂ. ®ÝÊÜâ ¸æÙæ¨ÜíñæÆÉ A¥Üì¨Ü Êݲ¤ ÖæaÜácÊÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° Bw¨ÜÊÜ®Üá AÊÜ®Üá. ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜá "PܮܰvÜ ÓÜíÓÜRê£¿á ®Ý¿áPÜÃÜñÜ°' WÜÙæí¨Üá ÖæÓÜÄÓÜáÊÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜÈÉ AÆÉÊÜá®Üã JŸº. AÊܮܮÜá° PÜáÄñÜá PÜÙæ¨Ü ÓÝËÃÜ ÊÜÐÜì WÜÙÜÈÉ ¸æàÃæ ¸æàÃæ ¨ÜêÑrWÜÚí¨Ü AÄ¿ááÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ®Üvæ¨æà C¨æ. AÆÉÊÜá BPÝÍÜ ¨Üí¥ÜÊÜ®Üá. AÊܮܮÜá° ÊæäÂàÊÜáÊÜáã£ì Gí¨Üá PÜÃæ¨ÜÊÜĨݪÃæ. ®ÜÊÜá¾ PÜ|á¡ GÐÜár PÝ|ŸÆáɨæãà AÐÜãr ñæÃæ¨æà CÃÜáÊÜ BPÝÍܨÜí¥ÜÊÜ®Üá AÊÜ®Üá. AÆÉÊÜá®Ü®Üá° PÜáÄñÜá C¨ÜáÊÜÃæWæ ®Üvæ©ÃÜáÊÜ aÜaæì ÊÜáñÜᤠÓÜíÍæãà«Ü®æWÜÙÜ Jí¨Üá «ÝÃæ¿áá AÆÉÊÜá GíŸ ÖæÓÜÄ®Ü ÊÜáãÆ, A¥Üì, AÊÜ®Ü AíQñÜ¨Ü ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÃÜã±Ü, AÊÜ®Ü Ÿ¨ÜáQ®Ü aÝÄ£ÅPÜ ËÊÜÃÜWÜÙÜ PÝOæR, AÊÜ®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ ±ÝsÜ ¯ÐÜRÐæì Cí¥Ü ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®Üá° PÜáÄñܨݪX¨æ. C®æã°í¨Üá «ÝÃæ¿áá AÆÉÊÜá®Ü ÊÜÂQ¤ñÜÌ ¯ÃÜã±ÜOæ¿á®æ°à Pæàí¨ÜÅÊÝXÔPæãíw¨æ. AÊÜ®Ü ÊÜÂQ¤ñÜÌ¨Ü ÓÜáñܤÆã PܮܰvÜ bíñÜ®æ¿á®Üá° PÜqrPæãvÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ñæãvÜX¨æ. ÍÜã®Ü ÓÜí±Ý¨Ü®æWÜÙÜá Cí¥Ü PæÆÓÜ ÊÜÞwÊæ. ÍÜã®Ü ÓÜí±Ý¨Ü®æWÜÙÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ AÆÉÊÜá®Ü AÇèQPÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®Üá° PÜqrPæãvÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°¨ÜÈÉ ñæãvÜX¨æ. Cí¥Ü ±ÜÅ¿áñÜ°¨Ü ´ÜÆÊÝXÁáà AÆÉÊÜá®Üá ËàÃÜÍæçÊÜ ÊÜásÜWÜÙÜ Jí¨Üá ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á B©±ÜâÃÜáÐÜ®æí¨Üá ±ÜÄWÜ~ñÜ®ÝX¨Ýª®æ. AÆÉÊÜá®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ C®æã°í¨Üá ŸWæ¿á K¨Üá (ÎÊÜ) ÁãàWÜ ÊÜáñÜᤠA®Üá»ÝÊÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæWÜÙÜ®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÔ¨æ. PÜÆáÉÊÜásÜ¨Ü ±ÜÅ»Üá¨æàÊÜÃÜá ŸÃæ©ÃÜáÊÜ qàPÜá D ŸWæ¿á K©Wæ Jí¨Üá E¨ÝÖÜÃÜOæ. AÆÉÊÜá®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ A«Ü¿á®Ü¨Ü C®æã°í¨Üá «ÝÃæ A®Üá»ÝÊÜ¨Ü A¼ÊÜÂQ¤¿á aÝÄ£ÅPÜ ÓÜÌÃÜã±Ü ÊÜáñÜᤠÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜÆá ¿á£°ÓÜáñܤ¨æ. ÖÝWæÁáà AÆÉÊÜá®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜÈÉ BËÐÝRÃÜWæãíwÃÜáÊÜ ÖæãÓÜ ÊÜá®ÜáÐÜ娆 aÜÖÜÃæWÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜÆá ±ÜſᣰԨÜÊÜÃÜã C¨ÝªÃæ. ÖÜÄÖÜÃÜ®Ü PÜ¥Ü®Ü ÓÜí±ÜŨݿá©í¨Ü ±ÜÅ»ÝËñÜÃÝ¨Ü K¨ÜáWÜÃÜá AÆÉÊÜá®Ü®Üá° , ÊÜáÖÜñܤ®Üá° Óݧ²Ô¨Ü ÓÝÊÜޮܠÊÜá®ÜáÐÜ Gí¨Üá £Ú¨ÜÃæ aÝÊÜáÃÜÓÜ®Ü PÜ¥Ü®Ü ÓÜí±ÜŨݿá©í¨Ü ±ÜÅ»ÝËñÜÃݨÜÊÜÃÜá AÆÉÊÜá®Ü®Üá° AÊÜñÝÃÜ ±ÜâÃÜáÐÜ Gí¨æà ®Üí¹ÃÜáÊÜâ¨Üã Eíoá. AÆÉÊÜá®Ü®Üá° PÜáÄñÜ Ÿ¿áÇÝo, ¨æãvÝxoWÜÙÜã CÊæ. AÆÉÊÜá®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÍæçÈWÜÙÜÈÉ ÖÝw¨Ü᪠C¨æ. CíXÉÐ…, ´æÅía…, g±Ý¯à, ×í© CñÝ© »ÝÐæWÜÚWæ A®ÜáÊÝ©Ô¨Ü᪠C¨æ. AÆÉÊÜá PܮܰvÜ¨Ü Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ GÐÜár ¸æÃæñÜá ÖæãàX¨Ýª®æí¨ÜÃæ ®Ýw®Ü ÓÜáÊÜÞÃÜá C±Ü³ñÜᤠ¸æàÃæ ¸æàÃæ¿á ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉ C¨æà AÊÜ®Ü ÓÜÊÜÞ- Gí¨Üá g®Ü ÖæàÙÜáñݤÃæ. CÊæÆÉÊÜä AÆÉÊÜá®Ü®Üá° ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÄࣿáÈÉ K©Pæãívܪ¨ÜÃÜ PÜáÃÜáÖÜáWÜÙÜá. B¨ÜÃÜã ®ÝÊÜâ AÆÉÊÜá®Ü®Üá° Cí¨Üá HPæ K¨Ü¸æàPÜá? Cí©®Ü PÝƨÜÊÜÃÝ¨Ü ®ÝÊÜâ AÆÉÊÜá®Ü K©¯í¨Ü H®Üá ±Üvæ¿áŸÖÜá¨Üá? GíŸ ±ÜÅÍæ°WÜÙÜ®Üá° PæàÚPæãÙÜáÛ£¤¨æªàÊæ. AÆÉÊÜá®Ü¨Üá Gí¥Ü ÊÜÂQ¤ñÜÌ? AÊÜ®Üá ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÝ©Ááà? AÃÝgPÜñÝÊÝ©Ááà? ÓÜÊÜÞg¨Ü ÖÜíWÜá ñæãÃæ¨Üá ÊæãàûÜ ÓÜí±Ý¨Ü®æ¿áÈÉ ñæãvÜWܸæàPÜá GíŸ ±ÜÅ£±Ý¨Ü®æ¿á ±ÜÅ£¯—-Áá? ñÜñÜÌhÝn¯Ááà? AÊÜ®Ü PÝÆ¨Ü ñÝ£ÌPÜ bíñÜ®æWÜÙÜ®Üá° PܮܰvܨÜÈÉ ÖæàڨܪÐærà AÊÜ®Ü ®ÜáwÖÝÃÜ / 32


PÝPÜìÙÜ ÊÜáávܹ¨æÅ ®ÜvÜáÊæ ÖæãíŸáaÜc ÊÜásÜ ÓÝËàPÝÃæÆÉ g¿áÊÜí¨æÅ > AÊÝÌ PæàÙæ ±ÜpÝr PÝ~Pæ¿á CvÜá Ÿí¨æÅ >>

E±Üâ³ÄWæ JÙÜWæà ±Üqrà ÊÜáíaÜ¨Ü ÊÜÞÂÇæ ÖÝÆᘠÖÜOæ¡ÃÜvÜᘠ¯®Ü˜WÜáíoá > PÜí¨Ü¿á ¸ÝÂvÝPÜOæã ÊÜáWÜ®æ i®Ü˜©àûæ > E±Üâ³ÄWæ ÊÜá¯Ááçñæ Pæã±Üâ³ÄWæ Öæã®æ°$çñæ A|¡¿áÂWÜá ¯®ÜWÜá ÓÜıÝÆᘠ> ÊÜÞwÔPæãvÜáÊæ ¸ÝÂvæãà PÜí¨Ü¿á i®Ü©àûæ >>

B¨ÜÃæ ÊÜáWÜ D ¿ÞÊÜ ±ÜÅÇæãà»Ü®æWÜÚWÜã gWÜáYÊÜâ©ÆÉ. AÊÜ®Üã AÐærà ¨ÜêyÜÊÝX EñܤÄÓÜáñݤ®æ & PÜívÜÃÜ ÊÜáPÜRÙÜ ñÜí¨Üá PÜÃÜÊÜá ÊÜÞvܨÜQíñÜ ¨Ý¿Þ© ±ÝÈàWæ Öæ|˜WÝw > (X) ¸ÝÙܨÜQíñÜ ®Ý ÖæãàWÜ£à®æ i®Ü˜©àü >> E±Üâ³ÄWæ ÊÜᯠC¨æÅ Pæã±Üâ³ÄWæ Öæ㯰¨æÅ AOæ¡$ ç¨ÝÃæ˜ ÊÜá®æ¿áÈɘ > ñÝ¿áÊÜÌ ®Ý ÖæãàWÜ£à®æà i®Ü˜©àûæ >>

×àWæ ¨ÜêyÜÊÝX ®Üvæ¨Üá ÖæãÃÜpæà¹vÜáñݤ®æ B ¿ááÊÜPÜ. A¨Ü®Üá° PÜívÜá ñÜíX¿áÃÜá WæãàÙÝvÜáñݤÃæ & H®æà®Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá PæàÙÜÈÆÉ PÜí¨Ü¿á DWÜ ÖæãÃÜpÝÃÜÊÜÌ ÖæãÃܘ±Ü¿á| > Aí¨æØàÚ ñÜíXà©ÃÜáw¿á˜ ÖæãÃÜá˜ÙÝÂÃæ˜ >>

ÊÜááí¨æ BñÜ i®Ü©àûæ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Ü®Üá° D ñÜíX¿áÃÜá ®æãàw Ÿí¨Üá ñÝÀáWæ ÊÜÃÜ© ÊÜÞvÜáñݤÃæ & Pæç¿áX®ÜáíWÜáÆ ñÜWÜá¨æÅ Óæãío¨Ü ¨ÝÃÜ ñÜWÜá¨æÅ ±Ü®æ°¿á PÜã¨Üɘ ñܘWÜá¨ÝÃæ > AÊÜ̘ PæàÙæ A|¡¿áÂWÜá Ÿí¨æÅ i˜®Ü˜©àûæ > Aí¨æØàÚ ñÜíXà©ÃÜáw¿á˜ Öæã˜ÃÜá˜ÙÝÂÃæ >>

×àWæ ©àûæ ±Üvæ¨Üá PÝË ñæãoár PÜÊÜáívÜÆ ×w¨Üá B ÃÝgPÜáÊÜÞÃÜ ÓÜ®ÝÂÔ¿ÞX ÊÜááí¨æ ®Üvæ¿ááñݤ®æ & PÜ£¤à ×w¨Ý PæçWæ ÍܘÊÜáíñÜ ×wÓÝÂÃæ Cí¨Üá PÜí¨ÜÁáY i˜®Ü˜©àûæ > ÊÜí©àÔ Ÿí¨Ü g®ÜÃæÆÉ g¿áÊ毰 > PÜí¨ÜÁáY PæçWÝ~Pæ¿á Pæãw˜˜ Ÿ¯° >>

®ÜáwÖÝÃÜ / 29

×àWæ ñÜáíŸ ÖÜê¨Ü¿áÓܳÎì¿ÞX ÓÝX Pæã®æWæãÙÜáÛñܤ¨æ D ÖÝvÜá. PܮܰvÜ hÝ®Ü±Ü¨Ü ÓÝ×ñÜÂPæR hæç®Ü WÝÅËáà| ÓÜíÓÜ¢£ ¯àw¨Ü A®ÜZÂì PæãvÜáWæ C¨Üá G®Ü°ŸÖÜá¨Üá.

hæãàWÜáÙÜ¨Ü ÖÝvÜáWÜÙÜá

hæ ç ¯à¿á AíÍÜ W Ü Ù Ü á yÝÙÜ Ê ÝXÃÜ á ÊÜ hæ ã àWÜ á ÙÜ ¨ Ü ÖÝvÜáWÜÙÜá ÓÝPÜÑrÊæ. D ÖÝvÜáWÜÙÜÈÉ & £à¥ÜìíPÜÃÜ ÃÜ®Üá°, ±Ü¨Ý¾ÊÜ£ ¿áü¿á®Üá°, i®Ü¨ÜñܤÃÝ¿á®Ü®Üá° PÜáÄñÜ ±ÜÅÓݤ±ÜWÜÙÜá ŸÃÜáñܤÊæ. D XàñæWÜÙÜã ÓÜÖÜ ñÜáíŸ BPÜÐÜìPÜÊÝXÊæ. GÃÜvÜá E¨ÝÖÜÃÜOæ ®æãàw & 1.

2.

hæãà hæãà G¯°àÄ hæãà i®ÜÃÝ¿Þ hæãà hæãà G¯°àÄ B© »ÜWÜÊܮݰ hæãà hæãà G¯°àÄ £Å»ÜáÊܮܰÓÝÌËá hæãà hæãà G¯°àÄ ÊÜááPÜáÄ EÙæãÛvæ¿Þ > hæãà hæãà > ñÜãWÜá ñÜãWÜÊÜ᾿Þ > ñÜãWÜÊÜÞ¾ B© i®ÜĨܪÈÉWæ˜ >>

PÜ®Ü暴 ÖÝvÜá

hæç®ÜÃÜÈÉ ±ÜÅaÜÈñÜËÃÜáÊÜ ÊÜá¨ÜáÊæ ÖÝvÜáWÜÙÜÈÉ C¨æãí¨Üá ËÎÐÜrÊݨÜá¨Üá. «ÝÃæ¿á ©®Ü ÊÜááíhÝË®ÜÈÉ WÜíw®Ü PÜvæ¿áÊÜÃÜá G¨Ü᪠×í©®Ü ÃݣŠñÝÊÜâ PÜívÜ PÜ®ÜÓÜáWÜÙÜ®Üá° ÖÝwPæãÙÜáÛÊÜ ÖÝw¨Üá. AÊÜÃÜá PÜívÜ PÜ®ÜÓÜáWÜÙݨÜÃÜã Gí¥ÜÊÜâ? E¨ÝÖÜÃÜOæ ®æãàw & HÙÜᘠŸÔ¤¿á PÜívæ ñÜãWæãà ©àËWæ PÜívæ HÙÜᘠŸÓæãöÙÜWÜã i˜®Ü±Üähæ > BWÜí¥Ü A¯¹àÃÜÊÜ PÜívæ Pܘ®Ü˜ÔàÈ >>

ÖÜÆÊÜ⠣űܩWÜÚí¨Ü PÜãw¨Ü D ÖÝvÜã PÜãvÜ BPÜÐÜìPÜÊÝX¨æ.

E±ÜÓÜíÖÝÃÜ

×àWæ , hæ ç ®Ü g®Ü ± Ü ¨ Ü Xàñæ W Ü Ù Ü á Êæ ç Ë«Ü Â ÊÜ á ¿áÊÝXÊæ . D ÊæçË«ÜÂñæ¿áá & CÊÜâWÜÙÜÈÉ®Ü ËÐÜ¿á, dÜí¨ÜÓÜáÕ, Æ¿áWÝÄPæ, »ÝÐæ & D GÆɨÜÃÜÈÉ¿áã PÜívÜáŸÃÜáñܤ¨æ. CÊÜâWÜÙÜ C®Üã° ËÓݤÃÜÊÝ¨Ü ÓÜíWÜÅÖÜOæ, A«Ü¿á®Ü ®Üvæ¿ááÊÜâ¨Üá AWÜñÜÂ. CÈÉÃÜáÊÜâ¨Üá hæç®Ü g®Ü±Ü¨Ü XàñæWÜÙÜ ÓÜíü±Ü¤ ±ÜÄaÜ¿á ÊÜÞñÜÅ. C®Üá° WܨÜ»ÝWܨæªà ±ÜÅñæÂàPÜ ±ÜűÜíaÜ. hæç®Ü g®Ü±Ü¨Ü PÜñæWÜÙÜá, I£ÖÜÂWÜÙÜá, WݨæWÜÙÜá, JWÜoáWÜÙÜá & Cí¥ÜÊÜâWÜÙÜ ŸWæY ÖæàÙܸæàPݨÜ᪠ÓÝPÜÑr¨æ. GÆÉ ËÊÜÃÜWÜÚWæ C¨æà ÇæàSPÜÃÜ "hæç®Ü g®Ü±Ü¨Ü ÓÝ×ñÜÂ, ÓÜí±Ý¨Ü®æ ÊÜáñÜᤠA«Ü¿á®Ü' (1987) WÜÅí¥Ü ®æãàvÜŸÖÜá¨Üá. ®ÜáwÖÝÃÜ / 30


A¨æà Äà£, ©®ÜÊÜä ÓÜÌƳ PÝÆ ÓÝÌ«Ý¿áÊæí¨Üá ±ÜâÃÝ| / ÍÝÓÜ÷WÜÙÜ®Üá° K¨Ü¸æàPݨÜ㪠hæç®ÜÃÜá ÊÜÞvܸæàPÝ¨Ü Jí¨Üá ¯ñÜ ÊÜÅñÜ. Aí¥Ü ±Ü¨Üœ£ PÜÙæ¨Ü ñÜÇæÊÜÞÄ ®ÜÊÜÃæWÜã GÆÉ «ÜÊÜáì¨ÜÊÜÃÜÆãÉ CñÜá¤. ÓÜíhæ¿Þ¨æãvÜ®æ gWÜÈ¿áÈÉ PÜãñÜá ÓÜÌƳ PÝÆ «ÜÊÜáìÍÜÅÊÜ| ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá. A¨ÜPÝRX ©à±ÜÊÜ®Üá° ñÜí©vÜáÊÜíñæ Añæ¤Á㟺ÙÜá ®Ü¿áÊÝX ñܮܰ ÓæãÓæWæ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ü®Üá° PæàÚ & ÊÜÞñÜá EÙÜÛÃÜ ÊÜáWÜÙæ ¯à£ EÙÜÛÃÜ ÓæãÔÁá hæãÂ࣠ñÜí©ÄÓæ gWÜáÈàWæ ¯®Ü±ÜâÄÓÜ> ÍÝÓÜ÷ÊÜ®æãà¨ÜáÊÜâ¨æ ¸æÙÜWݨæãà >>

ŸÓÜ©¿áÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ ±Üähæ, A¼ÐæàPÜWÜÙÜ®Üá° PÜáÄñÜ £Å±Ü©WÜÙÜ®Üá° ®æãàw & ÖÝÄWæ ŸÔ¤àÈ ÖÝÆíñܘ ƼÓæàPܘ A®ÜíñÜÃÜ ®æãàí²˜ > ¸æÙÜñÜíPܘ AÇæÉ$çñܱæ³$çWæ˜ ÖæãÓÝ®æãàí² >> ŸÓÜ© ¸ÝWÜÆ ÊÜááí¨æ ÖÜÔÃÜá £íX®Ü X˜vÜ PÜáÓÜáÇÝ¨Ü GÃÜvÜá X~WæãàÙÜá > ÖÝw¨ÝÊæ ±ÜÃÜÊÜá ±ÝÄàÓÜ®Ü ±Ü¨ÜWæãàÙÜ >>

Cí¥Ü A®æàPÜ £Å±Ü©WÜÙÜá & ¨æàÊܱÜähæ, A¨ÜÃÜ Ô¨Üœñæ, A¨ÜÃÜ ±ÜÅÁãàg®ÜWÜÙÜ®Üá° PÜáÄñÜá ÖæàÙÜáñܤÊæ. ÊÜáá¯WÜÙÜ ÓæàÊæ & ÍÝÅÊÜPÜÃÜá ÊÜÞvܸæàPÝ¨Ü Jí¨Üá PÜñÜìÊÜÂ. AÊÜÄWæ ÍÜá©œÀáí¨Ü BÖÝÃÜ ¯àvÜáÊÜâ¨Üá (C¨Ü®Üá° "¸ÝÊÜÄ' G®Üá°ñݤÃæ), A¨ÜPÝRX ¸æàPÝ¨Ü Ô¨Üœñæ ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá & CÊæÆÉ hæç®ÜÄWæ SáÑ ¯àvÜáÊÜ ËÐÜ¿á. Aí¥Ü Ԩܜñæ¿á®Üá° ÊÜ~ìÓÜáÊÜ Jí¨Üá £Å±Ü© ×àX¨æ & ÊÜáá¯WæãàÙÜá ŸÃÜñÝÃÜíñÜ ÊÜá~WæãàÙÜ ñæãÙÜ©à®Ü ÓæãàÔ ¹Ô¯àÃÜ ×w©à®Ü > aÝgPÜ ÖÜãÊÜ ñÜÃÜÔà®Ü >>

ÊÜáá¯WÜÚWæ BÖÝÃÜ ¨Ý®Ü ®Üv¿ æ áᣤÃáÜ ÊÜâ¨ÜÃÜ PÜáÄñÜá ÖæÊáæ ¿ ¾ á Jí¨Üá bñÜÅ CÈɨæ & ÓÜ®æ°àÔ ¸ÝÊÜÄ C®ÝÂÃÜ ÊÜ᯿ÞWÜ PÜáÆPÜ ¨æãvÜxÊÜ®Ü ®Ü®Ü ñÜÊÜá¾ > ®ÜÊÜ᯿ÞWÜ ÓÜ®æ°àÔ ¸ÝÊÜÄ ®ÜvܨÝÊÜ >>

×àWæ ÊÜÅñÜ ¯¿áÊÜáWÜÚWæ ÓÜíŸí—st hæç®Ü g®Ü±Ü¨Ü XàñæWÜÙÜá AÊÜÃÜ ÓÜíÓÜ¢£¿á ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜÊÜáê¨ÜœÊÝX ¯àvÜáñܤÊæ. ®ÜáwÖÝÃÜ / 27

©àûæ¿á ÖÝvÜá

PܮܰvÜ g®Ü±Ü¨Ü ÓÝ×ñܨÜÇæÉà ñÜáíŸ ËÎÐÜrÊÝ¨Ü Xàñæ C¨Üá. C¨Ü ® Ü á ° "®æ à ËáàÍÜ Ì ÃÜ ÓÝÌËá ©àûæ ÖÝvÜ á ' Gí¨Ü ã "i®Ü¨ÜñܤÃÝ¿á®Ü ©àûæ ÖÝvÜá' Gí¨Üã ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÊÜPÜõWÜÙÜá ÖæàÙÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ PܥܮÝíÍÜWÜÙÜ®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨ÜÃæ C¨Ü®Üá° Êæã¨ÜÆ ÖæÓÜįí¨ÜÇæà PÜÃæ¿ááÊÜâ¨Üá ÓÜãPܤ. hæç®Ü g®Ü±Ü¨Ü ÓÝ×ñÜ嬆 GÆÉ PܥܮÜXàñæWÜÙÜíñæ C¨Üã ÓÜÖÜ "ÓÝÌËá g¿á g¿Þ > AÃÜÖÜíñÜ ®æàËá g¿Þ g¿Þ' GíŸ ±ÜÆÉËÀáí¨Ü BÃÜí»ÜÊÝWÜáñܤ¨æ. ®ÜíñÜÃÜ ÓÜÖÜ CñÜÃÜ PܥܮÜXàñæWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜíñæ GÆÉ ÓæãÆáÉWÜÙÜá ®æ®Ü±Ý¨ÜÃæ Cí¥Ü A¼ÐæàPÜ ÊÜÞvÜáñæ¤àÊæ GíŸ ÖÜÃÜPæ C¨æ. A¨Ý¨Ü ŸÚPÜ & ÖÝvÜá ÖæàÙÜᣤÃÜáÊÝWÜ ñÜãPÜwÔ¨ÜÃæ ÊÜáÖÝ ±Ý±Ü GíŸ ®Üí¹Pæ ÊÜÂPܤÊÝWÜáñܤ¨æ. CÐÝr¨Ü ŸÚPÜ PÜ¥Ü®Ü ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝWÜáñܤ¨æ. PÜ¥Ü®Ü BÃÜí»Ü¨ÜÇæÉà ¿ááÊÜPÜ®æ㟺 ©àûæ ±Üvæ¿áÆá ÖæãÃÜoá ¯í£¨Ýª®æ & K¨Ü¸æàPÜÊÜ᾿ᰠÊÜaÜ®Ü EgjíñÜXÄWæ ÖæãàWܸæàPÜá ñÝÁᘠi®Ü©àûæ!

BWÜ ñÜí¨æ ñÝÀá¿áÃÜá ÓÜí®ÝÂÔ¿ÞWÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉÃÜáÊÜ PÜt|ñæ¿á®Üá° ËÊÜÄÔ AÊܮܮÜá° ñÜvæ¿áÇ棰ÓÜáñݤÃæ & J±Ü³ñÜᤱÜÊÝÓÜ Jí¨æ ÊÜáWÜáYÆ ¯¨æÅ ñÝÙÜÇÝÃæã ÊÜáWÜ®æ i®Ü©˜ûæ > EgjíñÜXÄWæ ¸ÝÂvÜ PÜOæã ÊÜáWÜ®æ i®Ü˜©àûæ >> ±Ü®æ°˜PÜã¨Ü˜Æá ¸æàÃܘWÜw QÙÜáÊÝWÜ Öæñܤ ÖæãqràÈ EÃÜá˜ÇÝÊÜâ > PÜí¨Ü¿á ¸ÝÂvÝ PÜOæã ÊÜáWÜ®æ i®Ü˜©àûæ >>

BWÜ ÊÜáWÜ ¨ÜêyÜÊÝX EñܤÄÓÜáñݤ®æ & ±Ü®æ°PÜã¨Ü˜Æá ¸æàÃÝWÜw QÙܸæàPÜá Öæñܤ ÖæãpæràÈ EʸæàPÜá > ñÝ¿áÊÜÌ ®Ý ÖæãàWܸæàPæ˜ i®Ü˜©àûæ >>

BWÜ AÊÜÃáÜ Ÿ¨ÜáQ®Ü ±ÜÅÇã æ à»Ü®Wæ ÙÜ ñÜ ¤Ü AÊÜ®Ü ÊÜá®ÜÓÙæ ¿ æ áÆá ±ÜſᣰÓáÜ ñݤÃ&æ PÜ~¡àWæã±ÜⳘÊÜ Pܮ氫ÝÃæ¿á ÊÜÞw ÃܮܰWÝÄPæ¿á ×w¨æà®æãà > PÜí¨Ü¿á ¸ÝÂvÝPÜOæãà ÊÜáWÜ®æà i®Ü˜©àûæ >>

®ÜáwÖÝÃÜ / 28


CñÜÃÜ ¿áûÜ ¿áü¿áÃÜ ŸWæX®Ü g®Ü±Ü¨Ü XàñæWÜÙÜá

ÊÜáPÜRÙÜ ´ÜÆÊÜ®Üá° ±ÝŦìÓÜáÊÜ D £Å±Ü© ®æãàw &

APÜR ±Ü¨Ý¾ÊÜ£ ñÜíX ÓÜÃÜÓÜÌ£ ÊÜáPÜRÙÜ ñÝÀá hÝÌȯ > PÜáÐÜáÊÜÞívÜÂÊÜá¾ ÊÜáPÜRÙÜ ´ÜÆÊÜ Pæãw ®ÜÊÜáWæ >>

CÈÉ ÊÜáãÊÜÃÜá ¿áü¿áÃÜá ÖÝWÜã ÓÜÃÜÓÜÌ£¿á ±ÜÅÓݤ±Ü˨æ. ¿áûÜÃÜ ±æçQ ŸÅÖ¿ ¾Ü áûÜ®àæ ÖæaáÜ c ±ÜÅԨܜ. A¨ÜÃÆ Ü ãÉ ÓÜÅÊ¯Ü —¿áÈÉÃáÜ ÊÜ (¸æÙWÜ Ýí iÇæÉ) ŸÅÖܾ¿áûÜ ÖæaÜác g®Ü²Å¿á. AÊܮܮÜá° PÜáÄñÜ ÖÜÆÊÜâ hÝ®Ü±Ü¨Ü £Å±Ü©WÜÚÊæ. Jí¨Üá E¨Ý & ¨æàÊÜÄWæ ÊÜÞvæãà¨Üá H®Ü «ÝÊÜ£¯ÆÉ ¨ÝÄ ®Üvæ¨ÜÃܘ ¨Ü~ËÆÉ > ÓܤÊܯ— ŸÅÖܾ ÖÝÊÜ PÜbc¨ÜÃÜ CÓÜËÆÉ >>

£à¥ÜìûæàñÜÅWÜÙÜ®Üá° PÜáÄñÜ g®Ü±Ü¨Ü XàñæWÜÙÜá

hæç®ÜÃÜ £à¥ÜìûæàñÜÅWÜÙÝ¨Ü ÖæãíŸág, ÍÜÅÊÜ|¸æÙæãYÙÜ WÜÙÜ®Üá° PÜáÄñÝ¨Ü ÓÝPÜÐÜár g®Ü±Ü¨Ü XàñæWÜÙÜá ÔWÜáñܤÊæ. A¨ÜÃÜÆãÉ ÍÜÅÊÜ|¸æÙæãYÙÜÊÜ®Üá° PÜáÄñÜ ÊæçË«ÜÂÊÜá¿áÊÝ¨Ü XàñæWÜÙÜá ¨æãÃæ¿ááñܤÊæ. PæÆÊÜ⠣űܩWÜÙÜ®Üá° ®æãàw & ÖÝ© ÖÜÃܨÝÄ aæí¨Ü, ¹à© ¸æÙÜWÝË aæí¨Ü ÃÝhæàÍÜ aæí¨Ü ¸æÙÜWÜá˜ÙÜ > ¸æor¨Ü ÊÜÞÂÆ ¸ÝÖÜáŸÈ ÓÝÌËá ŸÆá aæí¨Ü >> ¸æÙÜWÜáÙÜPæãØàWܸæàPæ ŸÚŸíWÝÄvܸæàPæ EWÜáÃÜíb®Ü Ÿ|¡ EvܸæàPæà> ®ÝËŸºÃÜᘠÖæãWܸæàPÜ|¡¿á° ÊÜá©ËàWæ >> ¸æÙÜWÜáÙÜ ¸æor¨Ü ÊÜÞÂÇæ £ÃÜáX ŸÃÜáÊÜÊÜ®ÝÂÃæ «Üw¿á «æãàñÜÃÜ¨Ü ¨æãÄ ÊÜáWÜ > ¨ÜÃÜáÍÜ®ÜPæãØàX £ÃÜáWÝ®Üá >>

¸æ Ù æ ã Y Ù Ü P æ R ¿Þñæ Å Öæ ã àWÜ Æ á st œ ñ æ ®Ü v æ Ó Ü á ÊÜ , ¿Þñæ Å Öæ ã àWÜ á ÊÜ , AÈÉ WæãÊÜá¾pæàÍÜÌÃÜ®Ü ÊÜáã£ìWæ AorÚWæ PÜqr A¼ÐæàPÜ ÊÜÞwÓÜáÊÜ, ËÐÜ¿áWÜÙÜ®æ°ÆÉ ¯ÃÜã²ÓÜáÊÜ g®Ü±Ü¨Ü XàñæWÜÙÜá hæç®ÜÃÜÈÉÊæ. Cí¥Ü PæÆÊÜâ XàñæWÜÙÜÈÉ WÜáÙÜPÝ¿áij PÜ¥æ¿áã ÓæàÄPæãívÜá¹qr¨æ. ""ÓÝÌËá g¿á g¿Þ˜ > AÃÜÖÜíñÜ ®æàËá g¿á g¿Þ'' GíŸ ±ÜÆÉËÀáí¨Ü Cí¥Ü ©àZì XàñæWÜÙÜá BÃÜí»ÜÊÝWÜáñܤÊæ. A®ÜíñÜÃÜ ®ÜáwÖÝÃÜ / 25

¸æÙæãYÙÜPæR ÖæãàWÜáÊÜ CÃݨæ¿á®Üá° CÊÜâ ÊÜÂPܤ±ÜwÓÜáñܤÊæ & ¸æÙÜWÜáÙÜÊæíŸÊܨÜá AÃÜÊÜñæã¤í¨ÜØÃܨÝÄ ŸÃÜ£àÃæ PÝƘ ®ÜwPæàÈ > ŸÃÜ£àÃæ PÝƘ ®ÜwPæàÈ PÜ®æ°àÃÜ PÜãw ÊÜáPÜRÙÜ ¯àÊÜâ PÜÃæÔ˜PæãívÜá >>

×àWæ GaÜcÄPæ Pæãoár ÊÜávÜ© ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàWÜáÊÜ ¿ágÊÜÞ®Ü ¿ÞñæÅ ÊÜááX¿ááÊÜÊÜÃæWÜã AÊÜÃÜá ±ÝÈÓܸæàPÝ¨Ü ÊÜÅñÜWÜÙÜ®Üá° ÖæàÙÜáñݤ®æ & ¹ÔÆá ÓÜávÜáÊܨæí¨Üá ÊÜáÃܨÜw ¯£¤àÄ ¯ñܤÃæ˜ ±Ý±Ü ¯ÊÜá˜XÖÜá¨æãà˜ >> PÝÆá ÓæãàÆáÊÜâ¨æí¨Üá ÊÜáÃܨÜw ¯£¤àÄ ¯ñܤ˜Ãæ B ±Ý±Ü ¯ÊÜá˜XÖÜá¨æãà >> ÓæãàñæàÊæ®Ü°©àÄ ŸÙÜÈàÊæ®Ü°©àÄ Ÿí©àÃæ PÝƘ ®ÜwPæàÈ > PÜ®æ°àÃÜ ¸æÙÜWÜáÙÜ ®æãàw ŸÃÜá˜ÊÜ®æ >>

Cí¥Ü ÖÜÆÊÜâ ¯«ÝìÃÜ, ±ÜäÊÜìÓÜãaÜ®æWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ AÊÜÃÜá ¿ÞñæÅ ÖæãÃÜvÜáñݤÃæ. Cwà ÖÝvÜá ñÜáíŸ ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝX¨æ. ÖæãíŸág¨Ü ±ÜÅÓݤ±Ü ±Ü¨Ý¾ÊÜ£¿á®Üá° PÜáÄñÜ XàñæWÜÙÜÆãÉ, PÝPÜìÙÜ ÊÜáãvܹ¨æÅWÜÙÜ ±ÜÅÓݤ±Ü ©àûæ ÖÝw®ÜÈÉ¿áã ŸÃÜáñܤ¨æ.

ÊÜÅñÜ, BaÜÃÜOæWÜÚWæ hæç®ÜÃÜ ÊÜÅñÜWÜÙÜá ñÜáíŸ ÓÜãûÜ$¾ÊݨÜÊÜâWÜÙÜá. AÊÜâWÜÙÜ ±ÝÆ®æ ÓÜíŸí—st XàñæWÜÙÜá ŸWæY AÊÜÄWæ ñÜáíŸ PÝÙÜi. A¨Ü®Üá° A¼ÊÜÂQ¤ÓÜáÊÜ ÖÜÆÊÜâ

g®Ü±Ü¨Ü XàñæWÜÚÊæ. ÃݣŠ»æãàg®Ü ñÝÂWÜ¨Ü ÊÜÅñÜPæR ÓÜíŸí—st £Å±Ü©Áãí¨Üá ×àX¨æ. ÓÜã¿ÞìÓܤ ÊÝ¨Ü ŸÚPÜ ÊÜáÃÜá©®Ü FÄ®Ü ŸÓÜ©¿á ¸ÝXÈWæ ¹ÔÆá Ÿí¨Ü¨ÜªÆɨæ AÊÜÃÜá H®Ü®Üã° £®Üá°ÊÜâ©ÆÉÊÜíñæ! ÊÜá®æ¿á bPÜR ÖÜávÜáWÜ®Üã PÜãvÜ D ÊÜÅñÜÊÜ®Üá° ®ÜvæԨݪ®Üíñæ & ŸÓÜÄ ¸ÝXÈWæ ¹ÔÆá Ÿí¨ÜÆɨæ ÊæãÓÜÃÜá E~ÊÜÆáÅ hæç®Ü˜ÃÜá > ñÜÊÜ᾿á bPÜRÊÜâ°˜ ÊÜÅñÜÊÜ ®ÜwÓÝ®æ >>

¯àÃÜ®Üá° ÓæãàÔ PÜáw¿á¸æàPæí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜ D £Å±Ü© ®æãàw & ÖÝÆ ÓæãàÓÜ ÊÜáWÜÙÜ ¯àÃÜ ÓæãàÓÜ i®ÜÃÜ «ÜÊÜáì¨ÜÈ ®Üw ÊÜáWÜÙÜ > Aí¨ÜÃÜ ÓÜÌWÜì Ÿí©àñÜ ¯®Ü° AíWÜÙÜPÜ >>

®ÜáwÖÝÃÜ / 26


Ÿíwà¿á ÖæãvæÓÜáñܤ »ÜívÝÃÜ aæÆáÉñܤ Ÿí©àË ±Ü¨Ü¾ÊÜá¾ ¯®Ü ŸÚWæ > ¯à Pæãor Wæhæj PÝÆ ÊÜáWÜ®Ü ®ÜvæÓÜáñܤ >>

¸æÙÜWÝíË iÇæÉ¿á EWÝÃÜ GíŸ WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ ±Ü¨Ý¾ÊÜ£¿á¨æãí¨Üá ¨æàWÜáÆ˨æ. AÈÉ®Ü ¨æàÓÝ¿áÃÜ ÊÜá®æ¿á Jí¨Üá »ÝWܨÜÇæÉà ±Ü¨Ý¾ÊÜ£¿á ËWÜÅÖÜ ±ÜÅ£ÐÝu²ÓÜƳqr¨æ. ËáàÃÜh… ÓÜËáà±Ü¨Ü PÜáí»æãàg¨ÜÈɨܪ ±Ü¨Ý¾ÊÜ£¿á ËWÜÅÖÜ A¨æí¨Üã, BPæ ñÜáí¸Ý »ÜQ¤Àáí¨Ü ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤¨Üª Öæ|á¡ÊÜáWÜÙæ㟺ÙÜ®Üá° EWÝÃÜPæR ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞwPæãpÝrWÜ, BPæ¿á »ÜQ¤Wæ Êæábc ±Ü¨Ý¾ÊÜ£ ¨æàË ±ÜähÝÄ¿á PÜ®ÜÔ®ÜÈÉ PÝ~ÔPæãívÜá ñܮܰ ËWÜÅÖÜÊÜ®Üá° BPæ¿á ÊÜá®æWæ J¿á᪠Óݧ²ÓÜáÊÜíñæ ÖæàÚ¨ÜÙÜíñæ. A¨ÜÃÜíñæ B ËWÜÅÖÜÊÜ®Üá° CÈÉWæ ñÜí¨Üá Óݧ²ÓÜÇÝX¨æ Gí¨Üá I£ÖÜÂ˨æ. D ¨æàË¿á ÊæáçÊæáàȨܪ ÖÜÊÜÙÜWÜÙÜá Jí¨Üá PÜÃÜwWæ¿áÈÉ EWÝÃÜ¨Ü ÖæãÙæ¿áÈÉ ñæàÈ Ÿí¨ÜÊÜíñæ. DWÜÆã ÊÜÐÜìPæãRÊæá¾ D ®æ®Ü²®ÜÈÉ B ÖæãÙæWæ ±Üähæ ÓÜÆáÉñܤ¨æ. D GÆÉÊÜ®Üã° ®æ®Ü²ÔPæãÙÜáÛñݤ D ±Ü¨Ý¾ÊÜ£ ¨æàË¿á®Üá° ¯¨æÅÀáí¨Ü G¹ºÓÜáñæ¤à®æ®Üá°ÊÜ »ÝÊÜ¨Ü D Xàñæ¿á®Üá° ®æãàw & PÜáí»æãài ñÝÀá ±Üäi ¿ÞÊÜÈÉ BX¨ÝÊÜâ Öæã®Ü° EWÜáÊÝÃÜ ÖæãÙæ¿ÞWÜ > ®Ü®Ü° ±Ü¨Ý¾ÊÜ£ ÖÜÊÜÙÝ ÊÜááñݤX ÖÜĨÝÊÜâ >> PÜáí»æãài ñÝÀá GÐÜríñÜ ÊÜáÆXàÄ ÖÝÆ Ÿí¨ÝÊÜâ ÖÜÃÜËàÈ > ±Ü¨Ý¾ÊÜ£ ¯ÊÜá¾ ÖÜãÊÜ Ÿí¨ÝÊÜâ ¨ÜáÃÜwàÈ > ÖÜãÊÜ Ÿí¨ÝÊÜâ ¨ÜáÃÜwàÈ ®Ü®Ü ¨æàÊÜ£ ñÝÀá A|¡ Ÿí¨Ý®Ü ¨ÜÃÜáÍÜ®ÜPÜ >>

±Ü¨Ý¾ÊÜ£ ¨æàË¿á®Üá° PÜáÄñÜ Jí¨Üá ±ÜÅԨܜ PܥܮÜXàñæÁãí¨ÜÃÜ ±ÜÄaÜ¿á¨æãí©Wæ DPæ¿á®Üá° PÜáÄñÜ g®Ü±Ü¨Ü XàñæWÜÙÜ ±ÜÅÓݤ±ÜÊÜ®Üá° ÊÜááXÓÜŸÖÜá¨Üá. "±Ü¨Ý¾ÊÜ£ ¨æàË ŸÙæ ñæãvÜáÊÜ ÖÝvÜá' Gí¨æà A¨Üá ±ÜÅÔ©œ. D ÖÝw®Ü ÊÜáãÃÜá ±ÝsÝíñÜÃÜWÜÙÜá ÎÊÜÊæãWÜY iÇæÉ¿áÆãÉ, ®ÝÆáR ±ÝsÝíñÜÃÜWÜÙÜá ¸æÙÜWÝí iÇæÉ¿áÆãÉ ¨æãÃæ£Êæ. D ±ÝsÝíñÜÃÜWÜÙÜ A«Ü¿á®Ü©í¨Ü ÓÝÊÜޮܠg®Ü±Ü¨Ü XàñæÁãí¨Üá «ÝËáìPÜ AíÍÜWÜÙÜ®Üá° JÙÜWæãÙÜáÛñݤ ÖæãàX ÖæàWæ ¸æÙæ¿ááñܤ¨æ GíŸá¨Ü®Üá° £Ú¿áŸÖÜá¨Üá. (D PÜáÄñÜ ËÊÜÃÜÊÝ¨Ü A«Ü¿á®ÜPæR ®æãàw & vÝ. GÓ….². ±Ü¨Ü¾±ÜÅÓݨ…, "hæç®Ü g®Ü±Ü¨Ü ÓÝ×ñÜ & ÓÜí±Ý¨Ü®æ ÊÜáñÜᤠA«Ü¿á®Ü' WÜÅí¥Ü.) D ÖÝw®Ü ÓÝÃÝíÍÜ CÐÜár & "ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ŸÙæ CÄÔPæãÙÜÛ¸ÝÃܨÜá' GíŸ ÓÜí±ÜŨݿáPæR ËÃÜá¨ÜœÊÝX Öæ|á¡ÊÜáWÜÙæ㟺ÙÜá Aí¨Üá ŸÙæ CwÔPæãÙÜáÛñݤÙæ. ŸÙæWÝÃܯWæ GÇÝÉ ¸æÇæ Pæãoár Ÿí¨ÜÃÜã AÊÜ®Üá DPæ "ŸÙæÀáor ÇæPÜR PæãvÜÈÆÉ' Gí¨Üá ®ÜáwÖÝÃÜ / 23

ÖæàÚPæãívÜá DPæ¿á ÊÜá®æ ÖÜávÜáQPæãívÜá ŸÃÜáñݤ®æ. ÊÜásÜPæR ÖæãàX WÜáÃÜáWÜÙÜ®Üã° PæàÙÜáñݤ®æ & "BPæ ¯ÊÜá¾ ÊÜá®æ¿á Öæ|á¡ÊÜáWÜÙæà?' Gí¨Üá. A¨ÜPæR AÊÜÃÜá AÊܮܮÜá° dæàwÔ PæàÙÜáñݤÃæ & "ÊÜásÜPæ ÊÜáPÜR˜ÙÜáípæ, WÜáÃÜá˜ËWæØíwÃÜáípæ ¯íWÝÂÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃæã ŸÙæÓæqr?'

AÈÉí¨Ü BñÜ ÊÜááí¨ÜPæR ÖæãàX Ôà¨Ý ±Ü¨ÜªÊÜÌ®Ü AÃÜÊÜá®æWæ Ÿí¨Üá «ÜÃÜOæàí¨ÜÅ ¿áûܮܮæ°à PæàڨܮÜíñæ & ¯ÊÜᾯ ÖæÓÜÃæØàÚ ¯ÊÜᾯ ±Ü¨ÜáÊÜáÊÜÌ ŸÙæ¿á¯pÝrÙÜ Ÿí¨ÝÙÜ >

BWÜ AÊÜÄWæÆÉ BÍÜc¿áìÊÝWÜáñܤ¨æ. AÊÜÃÜá ±Ü¨ÜªÊÜ̮ܮæ°à PæàÙÜáñݤÃæ & ""C¨Üá H®Üá BÃÜᣠC¨Üá H®Üá DÃÜᣠC¨Üá H®Üá AÊÜÞ¾i g®Ü ÖÜÃÜÆá?''

ñܮܰ ŸÙÜWܨÜÊÜÄí¨Ü D ±ÜÅÍæ° G¨ÜáÄst ±Ü¨ÜªÊÜÌ ñܮܰ®Üá° ÊÜê¥Ý A±ÜÊÜÞ®ÜPæR DvÜáÊÜÞw¨Ü ŸÙæWÝÃÜÃÜ®Üá° ÍܲÓÜáñݤÙæ & PÜãñæà®Üí¨ÜÃæ ®æÃÜÚÆÉ, PÜáw¨æà®æí¨ÜÃæ ¯àÄÆÉ ¨æàÍÜ¨Ü ÊÜÞÂÇæ £Ä¨Üá|á¡!

ñܯ°í¨Ü A±ÜaÝÃÜÊݨܨÜáª, A¨ÜÄí¨Ü ¨æàËWæ A±ÜÊÜÞ®ÜÊݨܨÜáª, ÖÝWÝX ñÝ®Üá ÍݱÜPæR JÙÜWÝXÃÜáÊÜâ¨Üá £Ú¨Ü ŸÚPÜ ŸÙæÍæqr ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±Üoár ¨æàËWæ ÖÜÃÜPæ ÖæãÃÜáñݤ®æ& ñÝÀá ¯à ±Ü¨ÜáÊÜáÊÜÌWÜ Wæãà—¿á ±Ý¿áÓÜ AaÜc ÊÜáᣤ®Ü ŸÚ¨Üívæ > ÍæoÂ| ñÝÀá ±Ü¨ÜáÊÜáÊÜÌ ÖÜÃܘQÁá >> ÊÜáᣤà®Ü ÊÜááw¨Üíñæ Wæãà—¿á ÊÜáwÆQR ñÝÀá ±Ü¨ÜáÊÜáÊÜÌ ÖÜÃܘQ˜Áá > ÊÜgÅ¨Ü ÊÜááw¨Üívæ PÜvÜÇæà¿á ÊÜáwÆQR APÜR ±Ü¨ÜáÊÜáÊÜÌ ÖÜÃܘQ˜Áá >>

×àWæ ÖÜÃÜPæ Öæãñܤ ŸÚPÜ ¨æàË ÍÝíñÜÙÝX AÊÜ®Ü "Ÿ¨ÜáPÜá ¸ÝÙæÆÉ ¯gËÃÜÇæãà' Gí¨ÜÙÜíñæ. ±Ü¨Ý¾ÊÜ£ ¿áü¿á®Üá° PÜáÄñÜ ÓÜáí¨ÜÃÜ PæãàÇÝo¨Ü ÖÝvÜáWÜÙÜá, BÃÜ£ ÖÝvÜáWÜÙÜã ÓÜÖÜ aÝȤ¿áÈÉÊæ. "±Ü¨Ý¾ÊÜ£ ¨æàË «ÜÃæXÚ¨Ü ÖÝvÜá' ÖÝWÜã BPæ¿áÈÉ ±ÜÅÓÝ¨Ü ¸æàvÜáÊÜ ÖÝvÜáWÜÙÜã CÊæ. ®ÜáwÖÝÃÜ / 24


±Ü¨Ý¾ÊÜ£ ¿áü¿á®Üá° PÜáÄñÜ XàñæWÜÙÜá 1.1.1. PæÆÓÜ¨Ü ÖÝvÜáWÜÙÜá & hæç®ÜÃÜá ÖÝvÜáÊÜ PÜáoárÊÜ, ¹àÓÜáÊÜ ÖÝvÜáWÜÙÜÈÉ ñÜÊÜá¾ D BÃÝ«Ü ¨æàÊÜñæ¿á®Üá° ®æ®æÔPæãÙÜáÛñݤÃæ. C±Ü³ñÜᤠÊÜá| Wæãà— ñÜá±Ü³¨ÜÇæØÃæ J£¤ E±Üâ³ÄWæ JÙÜWæ ¨ÜÅÊÜ~Ô > (ÖÜáíŸáaܨÜ) ñÝ¿áÊÜá¾ ¹àÔ¨ÜÃæ ÖæãÓÜWæãà— >>

A¨æà Ä࣠C®æã°í¨Üá ¹àÓÜáÊÜ ÖÝw®ÜÈÉ "ÓæãÈÉàXíñÜ Êæã¨ÜÇæà ¯ÊÜá¾®Üá° ®æ®æ¿ááñæ¤àÊæ' Gí¨Üá ÖæàÙÜáñݤÙæ ¹àÓÜÆá PÜáÚñÜ WÜê×~ & AQRà¿á PæçÈÉoár APÜR ¯ÊÜá¾ ®æ®æ¨æàÊæ ÆQRà¿á Ÿ®Ü˜¨Ü JvÜ£à¿á > ÆQRà¿á Ÿ®Ü˜¨Ü JvÜ£à¿á > ÍÜÃÜ|˜ ÊÜÞvÜáÊæ ¯ÊÜá˜Wæ >> ÆQRà¿á Ÿ®Ü¨Ü JvÜ£ ÖÜáÊÜáá¾aÜá¨ÜÊÜá¾ ÓæãÈÉàXíñÜ Êæã¨ÜÇæà ®æ®Ü¨æàÊæ > ÍÜÃÜ|˜ ÊÜÞvÜáÊæ ¯ÊÜáWæ >>

D ÖÝw®ÜÈÉ ÊÜááí¨æ Jí¨Üá ÓÜ|¡ PÜ¥æ ŸÃÜáñܤ¨æ. JŸº gËáà®ÝªÃÜ ñܮܰ ÖæãƨÜÈÉ ÃÝX, ®ÜÊÜOæWÜÙÜ®Üá° ¹£¤¨Üª®Üíñæ. AÊÜâ ñæ®æ¿ÞWÜáÊÜ ÖÜíñÜPæR Ÿí¨ÜÊÜâ. ñæ®æWÜÙÜÈÉ ÖÝÆá ñÜáí¹ñÜá¤. BWÜ ÖÜQRWÜÙÜá £®Ü°¨Üíñæ PÝ¿á¸æàPÜÆÉ! BñÜ®æà B PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª. JÊæá¾ BñÜ ±ÜÃÜÓܧÙÜPæR ÖæãàWܸæàPÝ¿áá¤. ÖæívÜ£Wæ B PæÆÓÜ J²³Ô BñÜ Öæãà¨Ü. DPæ ÓæãWÜÓÝX ¯¨æª Öæãvæ¨ÜÙÜá. ±ÜÄOÝÊÜá & B ñæ®æWÜÙÜ®æ°ÆÉ XÚWÜÙÜá £í¨ÜáÖæãà¨ÜÊÜâ! ±Ü¨Ý¾ÊÜ£ ¨æàË ¿á®Üá° ÓæãÆáÉ ÓæãÈÉWÜã ®æ®æÔPæãÙÜáÛñݤ BPæWæà ÖæàÙÜáÊÜíñæ D PÜ¥æ ÖæàÙÜáñݤÙæ ¹àÓÜáÊÜ PÜÈÉ®æ¨ÜáÃÜá PÜáÚñÜ WÜê×~ & ÃÝX ®ÜÊÜOæà ¹£¤ ÃÝ¿á˜ÃÜØÚÛàWæãØà¨æÅ ÖÝÇÝ¨Ü ñæ¯¿Þ X~Êæáà¨Üᘠ>> >> ÍÜÃÜ|˜ ÊÜÞvÜá˜Êæ ¯ÊÜáWæ >> ÖÝÇÝ¨Ü ñæ¯¿Þ XÚÊæáà¨Üá JÙÜXÃÜáÊÜ ÃÝ¿ÞÃæØíwÄWæ ÓÜáS¯¨æÅ >> >> ÍÜÃÜ|˜ ÊÜÞvÜá˜Êæ ¯ÊÜáWæ... >>

D ÖÝvÜá Pæã®æ¿ÞWÜáÊÜâ¨Üá D ÓÜáí¨ÜÃÜ £Å±Ü©Áãí©Wæ & ¿ÞÆQRà GÇæ¸ÝX ¸ÝÙæà¿á Wæã®æ¸ÝX ®ÝÊæà ®ÜÊÜá¾ÊæY ñÜÇ昸ÝX > ÓÜÃܘ| ÊÜÞvÜáÊæ ¯ÊÜáWæ >>

Jí¨Üá »Üñܤ PÜáoárÊÜ ÖÝw®ÜÈÉ ±Ü¨Ý¾ÊÜ£ ¿áüWæ ÖæàÚPæãíw¨Üª ÖÜÃÜPæ¿á®Üá° ÓÜÈÉÓÜÆá ®ÜáwÖÝÃÜ / 21

Ÿí©¨Üª ¨Üí±Ü£WÜÙÜá BPæÁãvÜ®æ ÓÜí»ÝÑÓÜáÊÜ bñÜÅ˨æ & ÖæãíŸáaܨÜÊÜ᾿á PæãÚÛ ¯ÊÜáØÄPæà¿á ¸æÚÛ ñæãqrÆá ¹Ú¿Þ®æ > ŸíWÝÃÜ ÔÓÜá J²³àñæ ¯ÊÜá¾ ÊÜá®Ü¨ÜØÄPæ >>

ñÜÊÜáWæ ÊÜáWÜáÊݨÜÃæ D ¨æàÊÜñæWæ ¸æÚÛ¿á ñæãqrÆá ÊÜáñÜᤠ¸æÚÛ¿á B®æ¿á®Üá° A²ìÓÜáñæ¤àÊæí¨Üá ÖÜÃÜPæ Öæ㣤¨ÜªÃÜá. ñÜÊÜáWæ ÊÜáWÜáÊÝ¨Ü ŸÚPÜ B ÖÜÃÜPæ¿á ÊÜÓÜá¤WÜÙæãí©Wæ ŸíWÝÃܨÜíñÜÖÜ ñÜÊÜá¾ ÊÜáWÜáÊÜ®Üã° ¨æàË¿á ŸÚWæ PÜÃæñÜí¨Üá J²³ÓÜáñݤ "¯ÊÜá¾ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÖÜÃÜPæ ÊÜááqrñæà?' Gí¨Üá PæàÙÜᣤ¨ÝªÃæ. JÊæá¾ D ÖæãíŸág¨ÜÊÜ᾿á娆 ñæàÃÜá ®Üv橨ݪWÜ ñæàÃÜ®Üá° GÙæ¿áᣤ¨Üª ÃæçñÜÃÜÈÉ HñÜPæãRà gWÜÙÜ ÍÜáÃÜáÊÝÀáñÜíñæ. BWÜ ÓܧÚà¿á ÊÜááSívÜ®æ㟺 ¯íñÜá B gWÜÙÜÊÜ®Üá° ŸWæÖÜÄÔ ñæàÃÜá ÊÜááí¨æ ÖæãàWÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨Ü®Üíñæ. ñܮܰ ÊÜáWÜ AÐÜár ±ÜÅ»ÝÊÜÍÝÈ Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜâ¨ÜPÜãR Cí¥Ü Jí¨Üá PÝƳ¯PÜ ±ÜÅÓÜíWÜÊÜ®Üá° ÓÜêÑrÔÃÜŸÖÜá¨Üá. CÈÉ ÊÜááS ÊÝWÜáÊÜâ¨Üá B ñÝÀá ñܮܰ ÊÜáWÜ®Ü ŸWæY Öæãí©ÃÜáÊÜ ÖæÊæá¾. B £Å±Ü© ×àX¨æ & ÖæãíŸág¨ÜÊæá¾$ç®Ü ñæàÃÝÂPÜ ñÜÃÜá¸ÝÂÊÜ ®ÝÂ¿á ¹¨ÝªÊÜ ÃæçñÜÄWæ > ®Ü®Ü ÊÜáWÜ®Ü ¨æãÃæ ¯íñÜ ñæàÃÜ GÚÓÝ娆 >>

Cí¥Ü ¨æàË¿á ñæàÄWæ JÃÜX ¯íñÜ ñܮܰ ÊÜáWÜÙÜ aæÆáÊÜ®Üá° A¼ÊÜޮܩí¨Ü ÊÜ~ìÓÜáÊÜ D £Å±Ü© ®æãàw. aÜí©ÅWæà PÜñܤÆá PÜËÓÜáÊÜÐÜár aæí¨ÜÊÝX¨ÝªÙÜíñæ BPæ& ÖæãíŸág¨Ü ñæàÄàX Öæãí© ¯íñÜÊÜÙÝÂÃÜ aæí¨ÝÙÜ Wæãí¹ ®Ü®Ü ÊÜáWÜÙÜ > (¯ñÜWæãívÜá) aÜí¨Ü±Ü³WÜ dÝ¿á ¹vÜñÝÙÜ >>

±Ü¨Ý¾ÊÜ£¿á®Üá° ¸æÚWæY HÙÜáñܤÇæà ®æ®æ¿ááÊÜâ¨Üá hæç®ÜÃÜ ±Ü¨Üœ£ & ÖÜÄ¿ÞWÜ HÙÜáñÜ ÖÜÃÜ©à®Ü ®æ®Ü©à®Ü ÖÜÃÜÙÜqr¨Ü ÊÝÈ QË¿ÞWÜ > ÖæãíŸág¨Ü ÖÜÃÜ©à ±Ü¨ÜáÊÜáÊÜÌ®Ü ®æ®Ü©à®Ü >>

D ±Ü¨Ý¾ÊÜ£¿á ¨æàË¿á JÆáÊæáWÝX hæç®ÜÃÜá ËË«Ü ÊÜÅñÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜáñݤÃæ. JŸº bPÜR ÖÜávÜáWÜ Cí¥Ü¨æãí¨Üá ÊÜÅñÜ ×w©ÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ñÝÁ㟺ÙÜá ×àWæ ÊÜ~ìÓÜáñݤÙæ& ŸÔ¤à ¸ÝWÜÆá ÊÜááí¨æ ÖÜÓÜáÃÝÂvÜ ñæíX®Ü X˜vÜ ¹ÔÈàX PÝÀá ÖæãÙܨÝÊÜâ > ±Ü¨Ý¾ÊÜ£Wæ ÖÜÓÜÊÜáWÜ ÊÜÃܤ ×w¨Ý®Ü >>

ÊÜáWÜá ÖÜáqr¨Ü ŸÚPÜ ÖÜÃÜPæ £àÄÓÜÇæí¨Üá ŸÃÜáÊÜ C®æã°í¨Üá PÜáoáíŸ¨Ü ÓÜÊÜá±ÜìOÝ »ÝÊÜ ®æãàw ÖæàX¨æ & ®ÜáwÖÝÃÜ / 22


ÊÜÞw¨Üª PÝÆÊæäí©ñÜá¤. "¸ÝÅÖܾ|ÃÜÈÉ®Ü ÖÝvÜáWÜÙÜá hݮܱܨÜÊÜÆÉ, hÝ|±Ü¨Ü' Gí¨æ㟺 ˨ÝÌíÓÜÃÜá ÖæàÚ¨Üáªíoá. A¨æà Ä࣠"hæç®ÜÃÜÈÉ hÝ®Ü±Ü¨Ü ÓÝ×ñÜÂÊæà CÆÉ' Gí¨Üá ®ÜÊÜᾠ˨ÝÌíÓÜÃÜá »ÝËÔPæãíw¨Üª PÝÆÊÜä Jí©ñÜá¤. "GÆÉ «ÜÊÜáì¨ÜÊÜÃÜÈÉ¿áã ŸvÜÊÜÃÜá, AÎüñÜÃÜá C¨æªà CÃÜáñݤÃæ. AÊÜÄWÜã »ÝÊÜ®æWÜÚÃÜáñܤÊæ; A¼ÊÜÂQ¤¿á A¯ÊÝ¿áìñæ CÃÜáñܤ¨æ' GíŸá¨Ü®Üá° ÊÜáÃæñÝWÜ Cí¥Ü Êæã|PÝÆá ÊÜáor¨Ü ¯àÄ®Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ŸÃÜáñܤÊæ. C¨ÜÃÜÇæÉÆÉ ÓÜñÜÂËÆÉÊæí¨Üá, D ÓÜÊÜáá¨Ý¿áWÜÙÜÈÉ¿áã AÎüñÜ hݮܱܨÜÄí¨Ü ÃÜ b ñÜ Ê Ý¨Ü PÜ ñ æ / Xàñæ W Ü Ù Ü á ÓÝPÜ Ñ r Ê æ GíŸá¨Ü ã ÓݹàñÝX DWÜ GÐæ ã r à PÝÆÊÝÀáñÜá. ±ÜÅÓÜá¤ñÜ ÇæàS®Ü hæç®Ü g®Ü±Ü¨Ü ÓÝ×ñÜÂPæR A¨ÜÃÜÆãÉ ËÍæàÐÜÊÝX g®Ü±Ü¨Ü XàñæWÜÚWæ ÓÜíŸí—Ô¨Üáª. hæç®Ü g®Ü±Ü¨Ü XàñæWÜÙÜ ŸWæY PæÆÓÜ ÊÜÞw¨Ü Êæã¨ÜÈWÜÃæí¨ÜÃæ vÝ. GÓ….². ±Ü¨Ü¾±ÜÅÓݨ… ÊÜáñÜᤠvÝ. Gí.G. g¿áaÜí¨ÜÅ. ±Ü¨Ü¾±ÜÅÓݨÜÃÜá 1969 & 1970ÃÜÈÉ "WÜáÃÜá¨æàÊÜ' GíŸ (ÖæãíŸág hæç®Ü ÊÜásÜ©í¨Ü ±ÜÅPÜoÊÝWÜᣤ¨Üª) ÓÜ|¡ ÊÜáor¨Ü ÊÜÞÓܱܣÅPæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜqst "hæç®Ü g®Ü±Ü¨Ü XàñæWÜÙÜá' GíŸ ÇæàS®ÜÊæà D ËÐÜ¿á PÜáÄñÜá PܮܰvܨÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü Êæã¨ÜÆ ÇæàS®Ü. D ±Ü£ÅPæ¿á ±ÜÅÓÝÃÜÊæà PÜwÊæá C¨Üª¨ÜªÄí¨Ü A¨Üá ÖæaÜác g®Ü ˨ÝÌíÓÜÃÜ WÜÊÜá®ÜÓæÙæ¿áÈÆÉ GíŸá¨Üã ¯g. A®ÜíñÜÃÜ "hæç®Ü g®Ü±Ü¨Ü ÓÝ×ñÜÂ' PÜáÄñÜá ²Ga….w. ÓÜíÍæãà«Ü®æ BÃÜí¼Ô, A¨ÜPÝRX ÃÝhݨÜÂíñÜ ÓÜíaÜÄÔ ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô ¯Ÿí«ÜÊÜ®ÜᰠԨܜ±ÜwÔ vÝPÜrÃæàp… ±Üvæ¨ÜÃÜá. 1987ÃÜÈÉ B ÊÜáÖݱÜÅŸí«ÜÊÜâ ±ÜÅPÜoÊݨÝWÜ Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ hæç®Ü g®Ü±Ü¨Ü ÓÝ×ñÜ ÊæçÍÝÆÂñæ ÊÜáñÜᤠÊæçË«ÜÂñæWÜÙÜ ±ÜÄaÜ¿á hݮܱܨÝÓÜPܤÄWæ EípÝÀáñÜá. A¨Üá hæç®Ü g®Ü ± Ü ¨ Ü ÓÝ×ñÜ Â ÊÜ ® Ü á ° PÜ á ÄñÜ í ñæ PÜ ® Ü ° v Ü ¨ Ü È É ±Ü Å PÜ o ÊÝ¨Ü Êæ ã ¨Ü Æ ²Ga….w. ÊÜáÖݱÜÅŸí«Ü. (DÊÜÃæWÜã A¨Üá B ËÐÜ¿áÊÝ¨Ü HPæçPÜ ÊÜáÖݱÜÅŸí«ÜÊÜä Öè¨Üá.) 1990Äí©àaæWæ WÜáÆŸWÝì iÇæÉ ÍÜÖݱÜäÃÜ ñÝÆãÉQ®Ü WæãàX GíŸÈÉ¿á bñÜÅPÜÇÝ ÎûÜPÜÃÝ¨Ü vÝ. w.G®…. AÄR GíŸáÊÜÃÜá B »ÝWܨÜÈÉ¿á hæç®Ü g®Ü±Ü¨Ü XàñæWÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô ±ÜÅPÜqԨݪÃæ. ¸æÙÜWÝíË iÇæÉ¿á ±æäÅ. Ԩܪ|¡ GñÝ°ÙÜ GíŸáÊÜÃÜã ÓÜÖÜ PæÆÊÜâ hæç®Ü g®Ü±Ü¨Ü XàñæWÜÙÜ®Üá° PÜêÐÝ¡£àÃÜ¨Ü WÝÅÊÜáWÜÙÜÈÉ ÓÜíWÜÅ×ԨݪÃæ. A«Ü¿á®Ü¨Ü C£ÖÝÓÜPæR ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ D ±ÜäÊÜì²àtPæ¿á ŸÚPÜ DWÜ ±ÜÅ«Ý®Ü ËÐÜ¿áPæR ŸÃæãà|.

JWÜoáWÜÚÊæ. hæç®Ü ÓܧÙÜWÜÙÜ®Üá° PÜáÄñÜ I£ÖÜÂWÜÚÊæ. PܮܰvÜ¨Ü CñÜÃÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨ÜÊÜÃÜ g®Ü±Ü¨Ü ÓÝ×ñܨÜÈÉ PÜívÜáŸí©ÆÉ¨Ü PæÆÊÜâ ËÎÐÜr BÍÜ¿áWÜÙÜã CÈÉ PÝ|Æá ÔWÜáñܤÊæ. D XàñæWÜÙÜÈÉ PÝ|áÊÜ ÇÝÈñÜÂ, ÓÜáPÜáÊÜÞÃÜñæ, E±ÜÊæáWÜÙÜá ÊÜá®æãàÖÜÃÜÊÝXÊæ. ËË«Ü dÜí¨ÜÓÜáÕWÜÙÜã ÓÜÖÜ hæç®Ü g®Ü±Ü¨Ü XàñæWÜÙÜÈÉ PÜívÜáŸÃÜáñܤÊæ. CÊÜâWÜÙÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ÊÜXàìPÜÄÔ ±ÜÄaÜ¿á ÊÜÞwPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá.

hæç®Ü g®Ü±Ü¨Ü XàñæWÜÙÜá & ÊÜXàìPÜÃÜ|

¯gÊÝX "hæç®Ü g®Ü±Ü¨Ü XàñæWÜÙÜá' Gí¨Üá ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üá° PÜÃæ¿á¸æàPÜá? hæç®ÜÃÜá ÖæàÙÜáÊÜ ÖÝvÜáWÜÙÜ®æ°ÆÉ ÖÝWæ PÜÃæ¿áÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. ¿ÞPæí¨ÜÃæ A®æàPÜ ÖÝvÜáWÜÙÜá A¨æà ±ÜŨæàÍÜ¨Ü ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜÆãÉ ŸÙÜPæ¿áÈÉÃÜŸÖÜá¨Ý¨ÜÊÜâWÜÙÝXÃÜáñܤÊæ. B¨ÜªÄí¨Ü, ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃæãí¨Üá "hæç¯à¿á AíÍÜ'ÊÜ®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜí¥ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ "hæç®Ü g®Ü±Ü¨Ü Xàñæ' Gí¨Üá SbñÜÊÝX WÜáÃÜá£ÓÜŸÖÜá¨Üá. Cí¥Ü XàñæWÜÙÜ®æ°à ±ÜÅñæÂàQÔ ËÐÜ¿Þ®ÜáWÜá|ÊÝX ×àWæ ÊÜXàìPÜÄÓÜŸÖÜá¨Üá. 1. ¿áûÜ ¿áü¿áÄWæ ÓÜíŸí—Ô¨ÜÊÜâ 2. ÊÜááPܤiàËWÜÚWæ ÓÜíŸí—Ô¨ÜÊÜâ 3. ¿ÞñÝÅÓܧÙÜWÜÚWæ ÓÜíŸí—Ô¨ÜÊÜâ 4. ÊÜÅñÜ, ±Üähæ CñÝ©WÜÚWæ ÓÜíŸí—Ô¨ÜÊÜâ D ±Ü Å £Áãí¨Ü á WÜ á í²®Ü ÃÜ Ó Ü Ê Ü á ¿á g®Ü ± Ü ¨ Ü Xàñæ W Ü Ù Ü ¯ ° à WÜ ±Ü Ä aÜ ¿ á ÊÜÞwPæãÙæãÛà|.

1. ¿áûÜ ¿áü¿áÄWæ ÓÜíŸí—st g®Ü±Ü¨Ü XàñæWÜÙÜá

hæç®ÜÃÜá ÓÜêÑrÔÃÜáÊÜ g®Ü±Ü¨Ü ÓÝ×ñÜ ÓÝPÜÐÜár ÊæçË«ÜÂÊÜá¿áÊÜä ÓÜÊÜáê¨ÜœÊÜä BX¨æ. PæÙÜ ÊÜWÜì¨ÜÊÜÃÜ g®Ü±Ü¨Ü ÓÝ×ñܨÜÈÉ PÝ|áÊÜíñæÁáà GÆÉ ŸWæ¿á ÓÜíPÜo, ÓÜíñæãàÐÜWÜÙÜ®Üá° ÖæãÃÜÖÝPÜáÊÜ XàñæWÜÚÊæ. ÊÜÅñÜ, BaÜÃÜOæWÜÚWæ ÓÜíŸí—st ÖÝvÜáWÜÚÊæ. PÜ¥æ, Wݨæ,

hæç®ÜÃÜÈÉ C±Ü³ñÝ°ÆáR £à¥ÜìíPÜÃÜĨݪÃæ. D ±ÜÅ£Á㟺ÄWÜã J¸æ㺟º ¿áûÜ ÊÜáñÜᤠ¿áü C¨ÝªÃæ. £à¥ÜìíPÜÃÜ®ÝWÜȨܪ ÊÜÂQ¤ ÊÜá®ÜáÐÜ g®Ü¾¨ÜÈɨÜ᪠ñܱÜÓÜáÕ ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªWÜ BñÜ®Ü ÓæàÊæWæí¨Üá ÓÜÌ CaæfÀáí¨Ü ñÜÊÜá¾®Üá° ñÝÊæà ÊÜááw±ÝXÄÔPæãívÜ iàËWÜÚÊÜÃÜá. i®ÜÃÜá g®ÜÃÜ ¿ÞÊÜ ñæãí¨ÜÃæWÜÙÜ®Üã° ±ÜÄÖÜÄÓÜÆá ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. Aí¥Ü PæÆÓÜPæR J¨ÜXŸÃÜáÊÜÊÜÃæ௨ܪÃÜã D ¿áûÜ ¿áü¿áÃæà. D ¿áûÜ ¿áü¿áÃÜ 24 hæãàwWÜÙÜ ±æçQ ÖæaÜác g®Ü²Å¿áÃÝX¨Ü᪠±ÜähæWæãÙÜáÛ ÊÜÊÜÃÜá PæÆÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ. AÊÜÃæí¨ÜÃæ ±Ü¨Ý¾ÊÜ£, hÝÌÇÝÊÜÞȯ, ÍÜãÐݾíw¯ Cí¥Ü PæÆÊÜÃÜÐærà. CÊÜÃÜ®Üá° PÜáÄñÜ g®Ü±Ü¨Ü XàñæWÜÙÜá PÜívÜáŸÃÜáñܤÊæ. A¨ÜÃÜÆãÉ ±Ü¨Ý¾ÊÜ£ ¨æàË¿á®Üá° PÜáÄñÜ ÖÝvÜáWÜÙÜá ñÜáíŸ ÖæaÜác. DPæ¿á®Üá° PÜáÄñÜ & PæÆÓÜ¨Ü ÖÝvÜáWÜÙÜá, BÃÜ£ ÖÝvÜáWÜÙÜá, PæãàÇÝo¨Ü ÖÝvÜáWÜÙÜá, PÜ¥Ü®Ü XàñæWÜÙÜá & CÊæÆÉ ¨æãÃæ¿ááñܤÊæ. PæÆÊÜâ E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÙÜ®Üá° ®æãàvæãà|.

®ÜáwÖÝÃÜ / 19

®ÜáwÖÝÃÜ / 20

hæç®Ü g®Ü±Ü¨Ü ÓÝ×ñÜ嬆 ÓÜÌÃÜã±Ü


×íÓæWæ BÓܳ¨ÜÊæà CÆÉ.) ¯®ÜWæ ÓÜÊÜÞ®Ü ÃÜã±Ü©í¨Ü ®Ý®Üá ±ÜÃÜÊÜÞñܾ & ÊÜáíñÜÅWÜÙÜ E±Ü¨æàÍÜ ¯àvÜᣤ¨æªà®æ ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜÞ®Ü ÃÜã±Ü©í¨Ü »æãàWÜ ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜ®Üá° ¨Ý®Ü ÊÜÞvÜᣤ¨æªà®æ. ¯®Ü° ÓÜíPÜƳ, ¯®Ü° ÖÜê¨Ü¿á ÊÜáñÜᤠÊÜá®Ü ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝXÃÜÈ. A¨ÜÄí¨ÝX ¯¯°í¨Ü GÆÉÃæãí©Wæ ±æÅàÊÜáÊÜá¿á ±Üä|ì ÓÜÖÜÁãàWÜËÃÜÈ.

hæç®Ü g®Ü±¨ Ü Ü XàñæWÙÜ áÜ

®Ü®Ü° ±ÜÃÜÊÜá B±Ü¤ ËáñÜÅÃæà, ÊÜáÖÝñܾ ŸÓÜÊÜ|¡®ÜÊÜÃÜ ÊÜaܮܩí¨Ü D "ÊÜÞñÜá', "®Üáw¨ÜÃæ ÊÜáᣤ®Ü ÖÝÃܨÜí£ÃܸæàPÜá' GíŸá¨ÜÃÜ iþÝÓæWæ BÃÜí»Ü ÊÜÞw¨æª. B ÊÜáÖÝñܾ®Ü ÊÜaܮܨæãí©Wæà®æà D iþÝÓæWæ ÊÜáíWÜÆ ÖÝvÜáñæ¤à®æ & ®Üáw¨ÜÃæ ÊÜáᣤ®Ü ÖÝÃܨÜí£ÃܸæàPÜá ®Üáw¨ÜÃæ ÊÜÞ~PÜ嬆 ©à²¤¿áí£ÃܸæàPÜá ®Üáw¨ÜÃæ ÓÜ–qPÜ¨Ü ÓÜÇÝPæ¿áí£ÃܸæàPÜá ®Üáw¨ÜÃæ ÈíWÜÊÜábc "AÖÜá¨ÜÖÜá¨æ®Ü°'¸æàPÜá ®ÜáwÁãÙÜWÝX ®Üvæ¿á©¨æãìvæ PÜãvÜÆÓÜíWÜÊÜá¨æàÊÜ®æíñæãÈÊܮܿÞÂ

×àWæ ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü®Üá° JÈÔPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜÞñÜáWÜÙæà¯Êæ¿áÆÉ, AÊÜâ Aí¥Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜá& ÊÜááñݤWÜáñܤÊæ, ÊÜÞ~PÜ嬆 ©à²¤¿ÞWÜáñܤÊæ, ÓÜ–qPÜ¨Ü ÓÜÇÝPæ¿ÞWÜáñܤÊæ. ÊÜÞ¿Þ PæãàÇÝÖÜÆ, ®Üvæ¨ÜÃæ Öæhæj ÊÜáãvܨÜ, ÊæäÂàÊÜá PÝ¿á¨Ü AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá ¨æàÊÜÃÜá ÖæàÚ¨Üíñæ & "ÊÜÞñæà hæãÂà£ÈìíWÜ'ÊÝWÜáñܤÊæ. ®Ü®¨ °æ ¿ æ á ËáwñÜ¨È Ü É Jí¨ÝXÃÜáÊÜ ®Ü®°Ü ²Åà£¿á ®æà×WÜÃàæ , CÐæãír ¨Üá ²Åà£Àáí¨Ü ¨ÜãÃÜ¨Ü «ÝÃÜÊÝvÜ©í¨Ü D ±ÜÅPÜꣿá aæÆá訆 BWÜÃÜÊÝXÃÜáÊÜ PÝíñÝÊÜÃÜPæR (PÝíñÝ ÓÜÊÜá¾£Wæ ÓæàĨÜ) ®Ü®Ü°®Üá° PÜÃæÀáÔPæãívÜá, PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÖæÊæ᾿á D PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü BÊÜÃÜ|¨ÜÈÉ CÐæãrí¨Üá ÓÜíTæ¿áÈÉ ®æÃæ¨Üá ®Ü®Ü° ÊÜÞñÜá PæàÚ¨Ü ñÜÊÜáWæÆÉ ÍÜá»Ü PæãàÃÜáñæ¤à®æ. ®Ü®Ü° ŸWæY A±ÝÃÜ A¼ÊÜÞ®ÜËÄÔPæãíwÃÜáÊÜ ®Ü®Ü° BñܾŸí«Üá, PܮܰvÜ¨Ü dÜƨÜíPÜ Ÿío, bíñÜP,Ü PÜË vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ AÊÜÄWæ PÜêñý Ü ñæ ÖæàÙÜÆá & ÊÜÞñÜá PÜáÄñÜá CÐÜár PÝÆ ÊÜÞñÝwÃÜáÊÜ ®Ü®ÜWæ & ÊÜÞñÜáWÜÙæà ÓÝÆÊÜâ. AñÜÂíñÜ »ÝÊÜâPÜ®Ý¨Ü ®Ý®Üá D GÆÉ B®Üí¨Ü¨Ü ûÜ|WÜÙÜ®Üá° A±ÝÃÜ ²Åà£Àáí¨Ü, A»ÜãñܱÜäÊÜìÊÝX D PܮܰvÜ¨Ü QíPÜÃÜ ®Ü®Üá° Óܮݾ¯Ô ¯àwÃÜáÊÜ "±ÜâÃÜÓÝRÃÜ' ´ÜÆPÜÊÜ®Üá° hæãà±Ý®ÜÊÝXoárPæãívÜá B ÊÜá«ÜáÃÜ ®æ®Ü×®ÜÈÉ ÊÜáñæ¤ÊÜáñæ¤ ¯ÊÜá¾®æ°ÆÉ ®æ®æ¿ááñæ¤à®æ. GÆÉÄWÜã ÍÜá»Ü ÖÝÃæçÓÜáñܤ ñÜËá¾í¨Ü ¹àÙæãRÙÜáÛñæ¤à®æ. ®ÜáwÖÝÃÜ / 17

vÝ. GÓ….². ±Ü¨Ü¾±ÜÅÓݨ… ¯ÊÜêñܤ ±ÝÅaÝ¿áìÃÜá; hÝ®Ü±Ü¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜÃÜá "ñÜ겤', 2®æà PÝÅÓ…, 9®æà Êæáç®… WæãàPÜáÆ ŸvÝÊÜOæ ñÜáÊÜáPÜãÃÜá & 572 104 & : 9448768567

"g®Ü±Ü¨Ü' Gí¨ÜÃæ "ÓÝÊÜޮܠg®ÜÓÜÊÜáãÖÜ' Gí¨Üã, Aí¥Ü g®Ü ÓÜÊÜáãÖÜËÃÜáÊÜ ±ÜŨæàÍÜ Êæí¨Üã A¥ÜìWÜÚÊæ. hݮܱܩà¿á A«Ü¿á®Ü WÜÙÜÈÉ "g®Ü±Ü¨Ü PÜ¥æWÜÙÜá', "g®Ü±Ü¨Ü ®Üí¹PæWÜÙÜá', "g®Ü±Ü¨Ü BaÝÃÜWÜÙÜá' & Gí¨æÆÉ ÖæàÙÜáÊÝWÜ "ÓÝÊÜޮܠg®ÜÓÜÊÜáãÖÜPæR ÓÜíŸí—Ô¨Ü' Gí¨æà A¨ÜÃÜ A¥ÜìÊܯ°oárPæãíwÃÜáñæ¤àÊæ. CÈÉ¿áã AÐærà & "hæç®Ü g®Ü±Ü¨Ü XàñæWÜÙÜá' Gí¨ÜÃæ & "hæç®Ü g®Ü ± Ü ¨ Ü Ã Ü È É ŸÙÜ P æ ¿ áÈÉ Ã Ü á ÊÜ / AÊÜ Ä í¨Ü ÓÜêÑrÓÜƳor XàñæWÜÙÜá' Gí¨Ü¥Üì. hݮܱܨÜÃæí¨ÜÃæ Öæbc®Ü ˨Ý»ÝÂÓÜ ±Üvæ©ÃܨÜ, ÓÝÊÜޮܠWÝÅËáà|ÃÜá Gí¨Ü¥Üì. WÝÅËáà| g®ÜPæR ÊÜá®ÜÃÜíg®æWæ, »ÝÊÜ®æWÜÙÜ A¼ÊÜÂQ¤Wæ, PæÆÓÜ¨Ü ÍÜÅÊÜá ±ÜÄÖÝÃÜPæR, ±ÝÅ¥Üì®æ, ÖÜÃÜPæWÜÚWæ ¸æ à PÝ¨Ü ÊÜ Þ WÜ ì WÜ Ù Ü ® Ü á ° ñÝÊæ à ÓÜ ê Ñr Ô Pæ ã ÙÜ Û ¸æ à PÝXñÜ á ¤ . D A¯ÊÝ¿áìñæ ¿ á ´Ü Æ ÊÝX ÃÜã±ÜâWæãívܨæªà g®Ü±Ü¨Ü ÓÝ×ñÜ ÊÜáñÜᤠg®Ü±Ü¨Ü PÜÇæWÜÙÜá. B¨ÜªÄí¨Ü "hݮܱܨÜ'ÊæíŸá¨æÆÉ ÓÜáÎüñÜ ÃÜÆÉ¨Ü A¼hÝñÜ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜ ÓÜêÑr. D PÝÃÜ|©í¨ÜÇæà "ÓÜáÎüñÜ ÊæáàÆÌWÜì¨Ü ÓÜÊÜáá¨Ý¿áWÜÙÜÈÉ g®Ü±Ü¨Ü ÓÝ×ñÜ CÃÜÈPæR ÓÝ«Ü ËÆÉ ' GíŸá¨æ ã í¨Ü á A¼±ÝÅ¿á ®Ü Ê Ü á ¾ ¿áá¯ÊÜÔìq hÝ®Ü±Ü¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜÃÜÈÉ ÊÜá®æ ®ÜáwÖÝÃÜ / 18


D Cwà ÊÜaÜ®Ü ®ÜÊÜá¾ Cí©®Ü Ÿ¨ÜáQWæ ÖæãÓÜ ¨ÜêÑr ¯àvÜáñܤ¨æ, ÖæãÓÜ B¿ÞÊÜá PÜȳÓÜáñܤ¨æ. ŸÓÜÊÜ|¡®ÜÊÜÃÜá CÈÉ ¯ÃÜã²ÓÜáÊÜ ÓܱܤÓÜãñÜÅWÜÙÜ®Üá° D gWÜñÜᤠBaÜÃÜOæ¿áÈÉ ñÜí¨ÜÈÉ ñÜÆÉ|PæãRÙÜWÝXÃÜáÊÜ gWÜ£¤®ÜÈÉ ÍÝí£, ®æÊÜᾩ, ÓÜáS, ÓèÖݨÜìñæ ®æÇæWæãívÜá gWÜñÜᤠÓÜáS ÓÜÊÜáê©œ¿á BvÜáí¸æãÆÊÝWÜáñܤ¨æ. D ÇæãàPÜ C¯°ÐÜár ÓÜáí¨ÜÃÜ, ÊÜá®æãàÖÜÃÜÊÝWÜáñܤ¨æ. Cí¨Üá gWÜ£¤®Ü ñÜáíŸ ¥ÜPÜ¥æç —ñæô Gí¨Üá AorÖÝÓÜ©í¨Ü PÜá~¿áᣤÃÜáÊÜ PèÅ¿áì, BñÜíPÜÊÝ¨Ü EWÜÅñæWÜÚWæÆÉ ÊÜáãÆPÝÃÜ|WÜÙÜá AþÝ®Ü, ÓÝÌ¥Üì±ÜÃñÜ ,æ A—PÝÃÜ ¨ÝÖÜWÜÙÝXÊæ. CÊæÆÉPÜãR ±ÜÄÖÝÃÜ ¯àvÜáÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì ±Üvæ©¨æ ŸÓÜÊÜ|¡®ÜÊÜÃÜ D ÊÜaÜ®Ü. þÝ®Ü¨Ü ŸÆ©í¨Ü AþÝ®Ü¨Ü PæàvÜ ®æãàvÜ¿Þ hæãÂà£¿á ŸÆ©í¨Ü ñÜÊÜáí«Ü¨Ü PæàvÜ ®æãàvÜ¿Þ ±ÜÃÜáÐÜ¨Ü ŸÆ©í¨Ü AÊÜÇæãàÖÜ¨Ü PæàvÜ ®æãàvÜ¿Þ PÜãvÜÆ ÓÜíWÜ®Ü ÍÜÃÜ|ÃÜ A®Üá»ÝÊÜ©í¨Ü G®Ü° ÊÜá®Ü¨Ü PæàvÜ ®æãàvÜ¿ÞÂ

»ÜQ¤ »ÜívÝÄ ŸÓÜÊÜ|¡®ÜÊÜÃÜá D ÊÜaܮܨÜÈÉ&ÊÜÞñÜáWÜÙÜÈÉ&ÊÜáᣤ®Ü ÖÝÃÜÊÜ®æ°à ±æäà~Ô ®ÜÊÜáWÝX ¯àw¨ÝªÃæ. iàÊܮܨÜÈÉÃÜáÊÜ GÆÉ PÜñܤÇæ, ñÜÊÜáí«Ü, PÜáÃÜã±Üñæ¿á®Üá° PÜÙæ¨Üá, ®ÜÊÜá¾ Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° ¸æÙÜQ®Ü BWÜÃÜÊܮݰXÓÜáÊÜ ÍÜQ¤¿á®Üá° ±Üvæ©Êæ&D ÊÜÞñÜá&D ÊÜaÜ®Ü&D ®Üáw&®Üáw¨ÜÃæ ÊÜáᣤ®Ü ÖÝÃܨÜí£ÃÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáñܤ¨æ. iàÊÜ®Ü¨Ü ±Üä|ìñæWæ C®æà° ®Üã ¸æàQÆÉʯæ Ó° áÜ ñܤ¨&æ D ÊÜÞñÜá PæàÚ¨ÝWÜ. ¯ÊÜáWÜã ÖÝWæ¯Ó° áÜ ÊÜâ©ÆÉÊàæ ? ®Ü®Ü° PÜÃÝÊÜÚ¿á Ÿí«Üá »ÜX¯¿áÃæà, ®Ü®Ü° GÙæ¿á ËáñÜÅÃæà, Cí¥Ü ®ÜáwÊÜááñÜᤠWÜÙÜ®Üá° ®ÝÊæÆÉÃÜã ÍÜŨæœÀáí¨Ü, ®ÜÊÜá¾ ®ÜÊÜá¾ Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ, BaÜÃÜOæ¿áÈÉ ñÜí¨ÜÈÉ AÍÝí£¿á AX°PÜáívܨÜÈÉ PÜñÜ PÜñÜ PÜá©¿áᣤÃÜáÊÜ D gWÜñÜá¤, ÍÝí£, ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü, ÓÜáS, ÓÜÊÜáê©œ¿á, ÓÜáÃÜüñÜ ñæãqrÇÝWÜáñܤ¨æ. Ÿ¯°, ®ÝÊæÆÉ ÓæàÄ ®ÜÊÜá¾ ÓÜ®ÝñÜ®Ü ÓÜíÓÜ¢£¿á®Üá° ÊÜáñæ¤ ÊÜáÃÜáÓݧ±Ü®æ WæçÊÜ PæçíPÜ¿áìPæR Óܮܰ¨ÜœÃÝWæãà|. ®ÜÊÜá¾ ±ÜäÊÜìÓÜãÄWÜÙÜá, BaÝ¿áìÃÜá, ÊÜáíñÜŨÜÅÐÝrÃÜÃÜá ÓÝËÃÝÃÜá ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ¸Ý®ÜíWÜÙܨÜÈÉ ¸æÙÜÛí ¸æÙÜPÝX ÖæãÙæ ÖæãÙæ¿ááÊÜ ÊÜáíñÜÅWÜÙÜ, ®ÜûÜñÜÅWÜÙÜ ¸æÙÜPÜ®Üá° ¯ÊÜá¾ ¯ÊÜá¾ G¨æ¿á WÜãw®ÜÈÉ ¸æÙÜXÓÜÆá AÈÉí¨Ü ñÜí©¨æªà®æ. ±ÜÅPÜꣿá ÊÜáwÆÈÉ ®æÇæÔÃÜáÊÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü D ÓܻݻÜÊܮܨÜÈÉ ®æÃæ©ÃÜáÊÜ ®Ü®Ü° PÜÃÜáÙÜŸÚÛWÜÙæà, ¸æÙÜXÔPæãÚÛ ¯ÊÜá¾ ¯ÊÜá¾ ÊÜá®Ü, Ÿá©œ, bñܤWÜÙÜ®Üá. ®Ü®Ü° GÙæ¿á ñÜÃÜá|, ñÜÃÜá~¿áÃæà, PÜê±æÀáoár BÈÔ, «Ý®ÜÓܧÃÝX, ñܮܾ¿áñæÀáí¨Ü PæàÚ & ÓÜíWÜaÜf«ÜÌí ÓÜíÊܨܫÜÌí ÓÜí Êæäà ÊÜá®Ýí ¯hÝ®ÜñÝÊÜå… > ¨æàÊÝ»ÝWÜí ¿á¥Ý±ÜäÊæàì ÓÜí hݮݮÝÊÜå… E±ÝÓÜñæà!

®ÜáwÖÝÃÜ / 15

ÓÜÊÜÞ®æãà ÊÜáíñÜÅ@ ÓÜËá£@ ÓÜÊÜÞ¯à ÓÜÊÜÞ®Üí ÊÜá®Ü@ ÓÜÖÜbíñÜ ÊæáàÐÝÊÜå… ÓÜÊÜÞ®Üí ÊÜáíñÜÅ A¼ÊÜáíñÜÅÁáàÊÜ@ ÓÜÊÜÞ®æà®Ü ¸æãàÖÜËÐÝ gá ÖæãàËá ÓÜÊÜÞ¯àÊÜ BPÜê£@ ÓÜÊÜá®ÝÖÜê¨Ü¿Þ¯ÊÜ@ ÓÜÊÜÞ®ÜÊÜå… AÓÜᤠÊæäà ÊÜá®æãà¿á¥ÝÊÜ@ ÓÜáÓÜÖÝÊÜå… A¯ >

®Ü®°Ü ±ÜÃÊ Ü áÜ Ÿí«ÜáWÜÙàæ , D ¸æÙQÜ ®Ü "ÊÜÞñÜá', "®Üáw'WÜÙáÜ QÃÜ|WÜÙáÜ EÈ¿ááñܤÈÊæ. GÆÉÃÜã PÜãw ®ÜvæÀáÄ, ±ÜÃÜÓܳÃÜ ±æÅàÊÜá±ÜäÊÜìPÜ ÊÜÞñÜáPÜñæ CÃÜÈ, ¯ÊÜá¾ ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜÊÝXÃÜÈ. ÓÜñܯÐÜu þݯWÜÙÜá ÓܨÝPÝÆ ±æÅàÊÜá±ÜäÊÜìPÜ ñÜÊÜá¾ PÜñÜìÊܨÜÈÉ ÖæàWæ ¯ÃÜñÜÃÝXÃÜáñݤÃæãà, ÖÝWæÁáà ¯àÊÜä PÜãvÜ PÜñÜìÊÜ ±ÝÈÓÜáÊÜí¥ÜÊÜÃÝXÄ ¯ÊÜá¾ ËaÝÃÜ ±ÜÃÜÓܳÃÜ ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝXÃÜÈ ¯ÊÜá¾ GÆÉ ÓÜËá£WÜÙÜá ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝXÃÜÈ A¨ÜÃÜÈÉ GÆÉÄWÜã »ÝWÜÊÜ×ÓÜÆá ÓÜÊÜޮݗPÝÃÜËÃÜÈ (C¨ÜQRíñÜ Öæbc®Ü ÓÜÊÜÞgÊÝ©ñÜÌ D gWÜ£¤®ÜÈÉ GÈÉ¿Þ¨ÜÃÜã C¨æÁáà? ÓÝ«ÜÂËÆÉÊæ®Üá°ñܤ¨æ »ÝÃÜ£à¿á ÓÜíÓÜ¢£) ¯ÊÜá¾ ÊÜá®Ü ÊÜáñÜᤠŸá©œ ±ÜÃÜÓܳÃÜ ÊÜޮܿááPܤ ÖÝWÜã ÓÜÊÜÞ®Üñæ¿á »ÝÊÜ®æWÜÚí¨Ü PÜãw ±æÅàÊÜáÊÜá¿áÊÝXÃÜÈ. (±ÜÅhݱÜÅ»ÜáñÜÌ, ÓÝÊÜáÂÊÝ¨Ü C¨ÜQRíñÜ ÍæÅàÐÜuÊݨÜá¨Üá C®æ°ÈÉ¿áã CÆÉÊæí¨æà ®Ý®Üá »ÝËÔÃÜáÊæ. CÈÉ ±ÜÅ£±Ý¨Ü®æ WæãíwÃÜáÊÜ ÓÝÊÜáÂÊݨÜ, ÃÜοᮅ A¥ÜÊÝ C®Üá°Ú¨Ü ¨æàÍÜWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ ÓÝÊÜáÂÊݨܨÜíñÜÆÉ. »ÝÃÜñÜ¨Ü MáÑ ÊÜáá¯WÜÙÜá, ¨ÜÅÐÝrÃÜÃÜá ±ÜÅ£±Ý©Ô¨Ü ²Åà£, ±æÅàÊÜá¨Ü ñÜÙÜÖÜ©Àáí¨Ü PÜãw¨Ü ÓÜÊÜÞ®Üñæ¿á ÓÝÊÜáÂÊݨÜ˨Üá. CÈÉ

®ÜáwÖÝÃÜ / 16


A¨ÜáÊæà hæãÂࣿÞX¨æ, ©à±Ü ÎTÝ BX¨æ. ÊÜÞñÜá PæàÊÜÆ ÍÜŸª ÓÜÊÜááaÜc¿áÊÜÆÉ, ÊÜÞñÜá ®ÜÊÜá¾ ÍÝÌÓÜ; D ÍÝÌÓÜ PÜÙæ¨ÜáPæãívÜá ÓÜñܤÃæ ÊÜÞ®ÜÊÝñܾ¨Ü ±ÜäÊÝìiìñÜ ÓÜáÊÜá®æãàÖÜÃÜñÜÌ¨Ü PæãÇæ¿ÞWÜáñܤ¨æ. ÊÜáñÜᤠD ÊÜÞñÜá ÓÜÊÜÞg¨Ü ÓÝíÓÜ¢£PÜ ±ÜÅÓÝÃÜ ÊÜ®Üá° ÓÜiàÊÜÊÝXÄÓÜáÊÜ ±ÝÅ|ÊÝ¿áá G®Üá°ÊÜ ±ÜÅþæ¿á®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãívÜá¨ÜÃÜ ±ÜÄOÝÊÜá ÊÝX ®ÝËí¨Üá PÜáŸjÃÝX¨æªàÊæ. PÜíPÝÆÃÝX¨æªàÊæ. ŸÄà ÊÜÞñÜá, ŸÄà ÍÜŸª, A¥Üì ËÆÉ¨Ü Cí¥Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜ Ÿ|Êæ¿á ÊæáàÇæ ÃÝÐÜó PÜorÆá ÖæãÃÜqÃÜáÊÜ ®ÜÊÜá¾ g®Ü ±ÜÅ£¯— WÜÚWæ, ÃÝgPÝÃÜ~WÜÚWæ, Ÿá©œiàËWÜÙÜá Gí¨æ¯°ÔPæãÙÜáÛÊÜÊÜÄWæ, D ÊÜÞñÜá&C¨ÜÃÜ ÊÜá×Êæá, ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á WÜ»Üì¨ÜÈÉ ÖÜá¨ÜáXÃÜáÊÜ JÚ£®Ü, A¥Üì¨Ü ±ÜÅþæ & GÈÉ¿áÊÜÃæWÜã ÊÜáãvÜáÊÜâ©ÆÉÊæäà AÈÉ¿áÊÜÃæWÜã ®ÝÊÜâ D ×ÃÜ|ÂWÜ»æì¿á ÊÜáPÜRÙÜá G¯°ÔPæãÙÜÛÆá AÖÜìÃÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. PÝíñÝÊÜè Ü Ü D ÓÜáí¨ÜÃÜ ±ÜÄÓÜè Ü È Ü ÉÃáÜ ÊÜ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ¨Ü D »Ü樆 ¨ Ü È Ü É ÓæàÄÃÜáÊÜ ®Ü®°Ü PܮܰvÜ PÜáÆ ¸Ýí«ÜÊÜÃæà ¯ÊÜá¾®Üá° E¨æªàÎÔ D E±Ü®ÝÂÓÜ ¯àvÜᣤÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ®Ü®Ü° E¨æªàÍÜ, ÊÜÞñÜá ŸÄà ÍÜŸªWÜÙÜÆÉ, ÊÜÞñÜá ®ÜÊÜá¾ ÓÜíÓÜ¢£¿á, Ÿ¨ÜáQ®Ü, ÊÜÂQ¤ñÜÌ¨Ü iàÊÜ ¨ÜÅÊÜÂÊÝX¨æ GíŸá¨Ü®Üá° ÊÜá®ÜWÝ~ÔPæãvÜáÊÜâ¨ÝX¨æ. ËàÃÜÍæçÊÜ «ÜÊÜáìÊÜ®Üá° ±Üâ®ÜÃÜáñݧ®ÜWæç¨Ü ÖÜ®æ°ÃÜvÜ®æ¿á ÍÜñÜÊÜޮܨÜÈÉ PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ «ÝËáìPÜ, ÓÝÊÜÞiPÜ, ÓÝíÓÜ¢£PÜ, ÓÝ×ñÜÂPÜ »ÝÐÝûæàñÜÅWÜÙÜÈÉ ÇæãàPÜÊæà AaÜcıÜvÜá ÊÜí¥Ü ±ÜÄÊÜñÜì®æ¿á PÝÅí£¿á®æ°ÓÜX¨Ü, ÊÜWÜì, ÊÜ|ìWÜÙÜ®Üá° ¸æàÃÜáÓÜ×ñÜ Qñæ¤Óæ¨Ü ÊÜáÖÝ®Üá»ÝÊÜ ŸÓÜÊÜ|¡®ÜÊÜÃÜ D ÊÜaÜ®ÜÊÜ®Üá° A¨æà ÊÜÞñÜ®Üá° PÜáÄñÜá &ñÝÊÜâ ÍÜŨæœÀáí¨Ü BÈÓܸæàPÜá : ÊÜaܮܨÜÈÉ ¯ÊÜá¾ ®ÝÊÜÞÊÜáêñÜ ñÜáí¹, ®Ü¿á®Ü¨ÜÈÉ ¯ÊÜá¾ ÊÜáãÃÜᣠñÜáí¹, QË¿áÈÉ ¯ÊÜá¾ QàÃÜᣠñÜáí¹, ÊÜá®Ü¨ÜÈÉ ¯ÊÜá¾ ®æ®ÜÖÜá ñÜáí¹ PÜãvÜÆ ÓÜíWÜÊÜá ¨æàÊÝ, ¯ÊÜá¾ aÜÃÜ| PÜÊÜáƨæãÙÜWÝ®Üá ñÜáí¹

AñÜÂíñÜ ÓÜÃÜÙÜ ÓÜÖÜg ¯ÃÜã±ÜOæÀáí¨Ü PÜãw¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ®ÜÈÉ Jí¨ÝWÜáÊÜ Äࣿá®Üá° & ÊÜaÜ®Ü, ÊÜÞñÜáWÜÚí¨Ü £Ú¿á±ÜwÓÜáÊÜâ¨Üá & C¨Üá "ÊÜÞñÜá' BWÜáñܤ¨æ. "ÊÜaÜ®Ü' ÊÝWÜáñܤ¨æ, BWÜ "ÊÜÞñÜá ÊÜááñݤWÜáñܤ¨æ.' ®ÜÊÜá¾ ÊÜÞñÜáWÜÙÜÈÉ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü "®ÝÊÜÞÊÜáêñÜ'¨Ü AÊÜáêñÜ«ÝÃæ JÓÜÃܸæàPÜá, A¨Üá ®Ü¿á®ÜPÜãR, QËWÜã, ÊÜá®ÜPÜãR, ±ÝÅ|PÜãR AÐæràPæ ÓÜÊÝìíWÜPÜãR B±Ý¿áÊÜÞ®ÜÊÝXÃܸæàPÜá. BWÜ A¨Üá ÊÜÞñÜÅ "ÊÜÞñÜá', "ÊÜááñÜá¤' BWÜáñܤ¨æ & ®Üáw¿ÞWÜáñܤ¨æ, ÊÜaÜ®ÜÊÝWÜáñܤ¨æ. ÊÜáᣤ®Ü ÖÝÃܨÜíñæ AÆÉ ÊÜáᣤ®Ü ÖÝÃÜÊæà BWÜáñܤ¨æ. Cí¥Ü ÊÜÞñÜáWÜÚí¨Ü ÊÜÞñÜÅ ÓÜÌÓÜÌÃÜã±Ü þÝ®Ü EípÝWÜáñܤ¨æ ÖÝWÜã Bñܾ & ±ÜÃÜÊÜÞñܾÃÜ ÓÜíŸí«Ü ¸æÙæ¿ááñܤ¨æ. ®ÜáwÖÝÃÜ / 13

G®ÜWæ ¯ÊÜá¾ ®æ®ÜÖݨÝWÜÇæà E¨Ü¿á G®ÜWæ ¯ÊÜá¾ ÊÜáÃÜÖݨÝWÜÇæà AÓܤÊÜÞ®Ü G®ÜWæ ¯ÊÜá¾ ®æ®ÜÖÜÊæà iàÊÜ®Ü G®ÜWæ ¯ÊÜá¾ ®æ®ÜÖÜÊæà ±ÝÅ| PÝOÝ ñÜí¨æà ÓÝÌËá! G®Ü° ÖÜê¨Ü¿á¨ÜÈ ¯ÊÜá¾ aÜÃÜ| ¨ÜáíwWæ¿á®æãñܤ¿Þ ÊܨܮܨÜÈÉ ÐÜvÜûÜÄ¿á ŸÃæ¿á¿Þ PÜãvÜÆ ÓÜíWÜÊÜá¨æàÊÝ

PæÆÊæà ÊÜÞñÜáWÜÙÜÈÉ b®Ü¾Àá, b¨Üf®Ü ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü ®æ®ÜÖæà E¨Ü¿áÊæí¨Üá, ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü ÊÜáÃÜÖÜÊæà AÓܤÊÜÞ®ÜÊæí¨Üá ±ÜÄWÜ~Ô, Ÿ¨ÜáPÜáÊÜ AÊæãàZÊÝ¨Ü Äࣿá®Üá° ŸÖÜá ÊÜÞËáìPÜÊÝX ¯ÃÜã²ÓÜáÊÜ D ÊÜa®Ü Ü & ÊÜÞñÜá, C¨Üá, ÊÜÞñÜá ÊÜááñÜá¤. ÊÜa®Ü ¨ Ü Ü Pæã®æ¿á ÓÝÆá "ÊÜaܮܨÜÈÉ ÐÜvÜûÜÄ (ÊÜáíñÜÅ , Kí ®ÜÊÜá@ ÎÊÝ¿á) ŸÃæ¿á¿ÞÂ' GíŸá¨ÜíñÜã "ÊÜaÜ®Ü'PæR "ÊÜÞñÜá' GíŸá¨ÜPæR PÜÙÜÓܱÝÅ¿áÊÝX¨æ. ÊÜááSÊæà "Kí ®ÜÊÜá@ ÎÊÝ¿á'ÊÝWÜáÊÜ ±ÜÄÀá¨æ¿áÆÉ, A¨Üá A¨Üá½ñÜ, AÊæãàZÊÝ¨Ü E±ÜÊæá, ±ÜÅ£Êæá. Aí¨ÜÃæ ÊÜáÖÝ BaÝ¿áì B©ÍÜíPÜÃÜÃÜá, B© Ãæà|áPÝaÝ¿áì »ÝWÜÊÜñݳ¨ÜÄí¨Ü aÜí¨ÜÅ ÊÜåèÚàÍÜÌÃÜ ÈíWÜ樆 áÜ ° ±Üv¨ æ Ü B©ÍÜíPÜÃÃÜ áÜ &A±ÜO ³ æ Pæãwst ÖÝWæ "AÖÜíŸÅÖݾÔ'¾ BWÜáÊÜâ¨Üá. "ñÜ®°Ü ¹oár ±ÜÃË Ü ÆÉ' GíŸá¨ÜPRæ ÓÝü&C¨Üá "ÊÜÞñÜá' ÊÜááñݤWáÜ ÊÜ ÖæãÆŸá. dÜƸæàPÜá ÍÜÃÜ|íWæ ±ÜÃÜ«Ü®ÜÊÜ®æãÇæÉ®æíŸ dÜƸæàPÜá ÍÜÃÜ|íWæ ±ÜÃÜÓÜ£¿á®æãÇæÉ®æíŸ dÜƸæàPÜá ÍÜÃÜ|íWæ ±ÜÃܨæçÊÜ®æãÇæÉ®æíŸ dÜƸæàPÜá ÍÜÃÜ|íWæ WÜáÃÜáÈíWÜgíWÜÊÜá Jí¨æíŸ dÜƸæàPÜá ÍÜÃÜ|íWæ ±ÜÅÓÝ¨Ü ËÐÜÊæíŸ dÜÆËÆɨÜÊÜÃÜ ÊæáaÜc ®ÜÊÜá¾ PÜãvÜÆ ÓÜíWÜÊÜá¨æàÊÝ

ŸÓÜÊÜ|¡®ÜÊÜÃÜá ±ÜÅ£±Ý©ÔÃÜáÊÜ dÜÆ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ÊÜááñݤXÃÜáñܤÊæ. EÚ¨ÜÊæÆÉ ŸÄà ÊÜÞñÜáWÜÙÜá & A¥ÜìËÆÉ¨Ü ŸÄà ÍÜŸªWÜÙÜá. Cí©®Ü hÝWÜ£PÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚWæ GÆÉ Äà£¿á ±ÜÄÖÝÃÜ J¨ÜXÓÜáÊÜ D ÊÜaÜ®Ü BÈÓܸæàPÜá. C¨ÜPæR ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÝÂTæ ¸æàPÝXÆÉ & AÐÜár ÓÜÃÜÙÜ, AÐæãrí¨Üá A¥Üì±Üä|ì. PÜÙܸæàvÜ, PæãƸæàvÜ, ÖÜáÔ¿á ®Üáw¿áÆá ¸æàvÜ ÊÜá᯿á¸æàvÜ, A®ÜÂÄWæ AÓÜÖÜ ±ÜvܸæàvÜ ñܮܰ Ÿ~¡ÓܸæàvÜ, C©ÃÜ ÖÜÚ¿áÆá ¸æàvÜ C¨æà AíñÜÃÜíWÜ ÍÜá©œ, C¨æà Ÿ×ÃÜíWÜ ÍÜá©œ C¨æà ®ÜÊÜá¾ PÜãvÜÆ ÓÜíWÜÊÜá¨æàÊÜÃÜ®æãÈÓÜáÊÜ ±ÜÄ

®ÜáwÖÝÃÜ / 14


Wܼì~¿áÃÜã BX¨ÝªÃæ. ÖÜÔ¤®ÝÊÜ£¿á ÓÜíÊÜÃÜ| & ñܱܣ, ÍÜíñÜ®Üá & WÜíWæ, ÍÜíñÜ®Üá & ÓÜñÜÂÊÜ£ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ A¨ÜÄí¨ÜÆã ×í¨æ aÜí¨ÜÅ, Ÿá«Ü, ±ÜâÃÜãÃÜÊÜ, ¿á¿Þ£Ááà Êæ ã ¨Ü Ç Ý¨Ü ÊÜ á ãÆ±Ü â ÃÜ á ÐÜ Ã Ü á ±æ Å àÊÜ á ËÊÝÖÜ Ê Ý¨Ü Ê Ü Ã Ü á . ÖÝWÝ¨Ü Ã æ Aí¸æ W æ ±æÅàËáÔ¨Üá¨Üá A±ÜÃÝ«ÜÊÝWÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ? ±æÅàÊÜá ±ÜÅPÜÃÜ| ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ "ÖÜWÜÃÜ|' ÊÝWÜáÊÜâ¨Üá ¿ÞÊÝWÜ? B ±æÅàËáWÜÙÜ ÓÜËá¾Æ®Ü ÓÜáTÝíñÜÊÝX¨ÝªWÜ, AÊÜÄŸºÃÜ ËÊÝÖÜ Ë—ÊÜñݤX ®Üvæ¨ÜÃæ, A®ÜíñÜÃÜ ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ ¿ÞÃÜã WÜáÇæɹºÓÜáÊÜâ©ÆÉ. A¨ÜêÐÜr×à®ÜÙÝ¨Ü Aí¸æ¿á ±æÅàÊÜá ¯ÄàüñÜ ÖÝ©¿áÈÉ ÊÜáá®Ü°væ¿áÈÆÉ. ÊÜááĨÜá ¹ñÜá¤. C¨æà Ë—¿á ˱ܿÞìÓÜ! ÓæãàÊÜá®Ý¥Ü PÜË A®Üá»ÜÊÜg®ÜÂÊÝ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÚí¨Ü ×àWæ ÖæàÙÜáñݤ®æ

®Üáw¨ÜÃæ ÊÜáᣤ®Ü ÖÝÃܨíÜ £Ãܸàæ PÜá

ÊÜá¨Ü®Üí ¨æàÖÜÊܯàX¨Üí ®Üê±ÜÊÜÃÜí aÜívÝÆWÝÙÝ¨Ü ±æäà > ¨Üá¨Üá ¸æãÊÜá¾íWæ ÎÃÜÓÜáÕ, »ÝWÜìÊÜ®Üá (®ÜêWÜí) PÜOÝY|í ®ÜÙÜí ÊÝi±Üí > ÓÜá«æ¿áí Pæãoár ÓÜáÃæàí¨ÜÅ ÓæãàƤ ÓÜ£¿áí ±æäàWÝw¨Üí ÃÝZÊÜí > Ë—¿áí ËáàÃÜáÊÜ®ÝÊÜ®æç ÖÜÃÜÖÜÃÝ ÎÅàaæ®Ü° ÓæãàÊæáàÍÜÌÃÝ >>

¿á¨Ý½ÓÝ»ÝÓÜñæàËÍÜÌí ¿áñÜáÕTæà®Ý®ÜáÊæãà¨Üñæ > ®ÜÊÜáÓæôÊÜå… WÜáOÝ£àñÜ Ë»ÜÊÝ¿á ±ÜÃÝñܾ®æà >>

vÝ. ±ÜíaÝûÜÄ ×ÃæàÊÜásÜ ¯ÊÜêñܤ ±ÝūݱÜPÜÃÜá, ÓÝ×£WÜÙÜá ÎÅà ÊÜáêñÜáÂíg¿á PÜê±Ý g¿á®ÜWÜÃÜ «ÝÃÜÊÝvÜ & 580 012 & : 0836 2772071

®ÜáwÖÝÃÜ / 11

C¨Üá ±ÜÃÜÊÜá ÎÊÜÁãàX ±ÜâíWÜÊÜ ÎÊÜÁãàX ÎÊÝaÝ¿áìÃÜ á ÃÜ b st ËàÃÜ Í æ ç ÊÜ «Ü Ê Ü á ì ÓÜíÓݧ®Ý±ÝaÝ¿áìÃÝ¨Ü B©gWܨÜáYÃÜá ÎÅà Ãæ à |áPÝaÝ¿áì ÊÜ á ñÜ á ¤ ÊÜ á ÖÜ Ñ ì AWÜ Ó Ü ö ÃÜ ®ÜvÜáÊæ ®Üvæ¨Ü ÓÜíÊݨÜÃÜã² PÜê£¿Þ¨Ü "ÎÅà ԨݜíñÜ ÎTÝÊÜá~'¿áÈÉ ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü ÊÜ|ì®æ ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÜÅ¥ÜÊÜá ÓÜí—¿áÈÉ¿á ®ÝÆR®æ¿á ÍæãÉàPÜÊÝX¨æ. ¿ÞÊÝñÜ®Ü ¸æÙÜX¯í¨Ü ÓÜÊÜáÓܤ ÇæãàPÜ ¸æÙÜWÜáÊÜâ¨æãà, ¿ÞÊÝñÜ®Ü ÓæãWÜÔ¯í¨Ü D ÇæãàPÜ ÓæãWÜÓÜáÊÜâ¨æãà B £ÅWÜá| ÃÜ×ñÜ®Ý¨Ü Ë»ÜÊÜ®Ý¨Ü ±ÜÃÜÎÊܯWæ ®ÜËáÓÜáÊæ & Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜ D ÍæãÉàPÜ ŸÄà ÊÜÞñÜÆÉ. ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü ¸æÙÜX®ÜÈÉ, ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü ÓæãWÜÔ®ÜÈÉ ®ÜÊÜá¾®Üá° ¸æÙÜXÓÜáñܤ¨æ. ÓæãWÜÓܯ°ñÜᤠŸ¨ÜáPÜ®Üá° F«ÜÌì ÊÜááSWæãÚÓÜáñܤ¨æ. ÊÜÞñÜá GÃÜvÜá ñÜáqWÜÙÜ PÜãvÜáËPæÀáí¨Ü EípÝWÜáÊÜ, ÖæãÃÜvÜáÊÜ PæàÊÜÆ «Ü̯ ËÍæàÐÜÊÜÆÉ ÊæíŸá¨Ü®Üá° ®ÝÊÜâ AÄñÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá. ®Ü®Ü° ±ÜÅþÝÊÜíñÜ ËáñÜÅÃæà, ÊÜÞñÜá ®Ý¨Ü, ±ÜÃÜŸÅÖܾ, KíPÝÃÜ. ÊÜÞñÜá ±ÝÅ|, ÊÜÞñÜá iàÊÜ. ÊÜÞñÜá AÇæãàPÜ, ÊÜÞñÜá ¸æÙPÜ áÜ , ÊÜÞñÜá Öæhàjæ ®Üá, ®ÜáwÖÝÃÜ / 12


MáÑWÜÙæÇÝÉ PÜãw, ""¯à®Üá ñÜí¨æ¿á ŸÚWæ ÖæãàWÜáÊæ¿Þ?'' Gí¨ÜÃæ BPæWæ ÊÜá®ÜÔÕÆÉ. ""Ÿí«ÜáWÜÙæÇÝÉ ®Ü®Ü°®Üá° ¯í©ÓÜáñݤÃæ. ËàÃÜÂÍÜáÆRÙÝX Ëgêí¼Ô¨ÜÊÜÙÜá, DWÜ ÍÜáÆR×à®Ü ÙÝ¨Ü ¼PÝÄ¿ÞX¨ÝªÙæí¨Üá ¯í©ÓÜáñݤÃæ'' Gí¨Üá ÊܦÓÜáñݤÙæ. AÊÜÙÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕ ±ÜÅ£àPÝÃÜ¨Ü ŸvܸݮÜÆÊÝWÜáñܤ¨æ. ±ÜűÜíaܨÜÈÉ ÓÜÌñÜíñÜÅÊÝX ÖÜáqr ¸æÙæ¿ááÊÜ ÊÜ®ÜÓܳ£WÜÙÜã, g®Ü¾ñÜÙæ¨Ü ±ÜÄÓÜÃÜ¨Ü JñܤvÜPæR ¹¨Üáª, Ÿ¨ÜáPÜáÊÜ ÖæãàÃÝo¨ÜÈÉ ±ÜÃÜñÜíñÜÅÊÝWÜáñܤÊæ. ËÍÝÆ ÊÜêûÜWÜÙÜ ÊæáàÇÝo©í¨Ü, AÊÜâWÜÙÜ AÔ¤ñÜÌÊæà AÔ§ÃÜÊÝWÜáñܤ¨æ. ®æàÃÝX BPÝÍÜ¨Ü PÜvæWæ ÊæáàÇæàÃÜáÊÜ ñæíX®Ü XvÜ, APÜR±ÜPÜR¨Ü ÖæÊÜá¾ÃÜWÜÚWæ Öæ¨ÜÄ, ¸ÝWÜáñݤ ÖæãàX, ÓÜÊÜáñæãàÆ®ÜÊÜ®Üá° PÝ¿ááªPæãÙÜÛ ÇÝÃܨæ, ŸávÜÓÜÊæáàñÜ ¸æàÊÜìĨÜá »ÜãWÜñÜÊÝWܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. Aí£ÃÜáÊÝWÜ g®Ü¾©í¨ÜÇæà A®ÜÂÃÜ BÓÜÃæ¿áÈÉ Ÿ¨ÜáPÜáÊÜ, ¸æÙæ¿ááÊÜ ÊÜá®ÜáÐÜÂ, ±ÜÄÔ§£¿á JñܤvÜPæR ¹¨Ü᪠ÊÜPÜÅ ÊÜÞWÜìÊÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ BÍÜc¿áìÊæ௨æ? D ñÜ®ÜPÜ ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨ÜÃæ ÓÝPæíŸ ÊÜÞ®ÜÊÜÓÜÖÜg ÓÜÌ»ÝÊÜ©í©¨Üª Aí¸æ, DWÜ ¼àÐܾ®Ü A«Ü@±ÜñÜ®ÜÊÜ®æ°à ñܮܰ iàÊÜ®Ü «æÂà¿á ÊÝX ¯«ÜìÄÔPæãÙÜáÛñݤÙæ. ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá®Üá A®ÜÂÊÜÞWÜìÊæà®Ý¨ÜÃÜã ®æãàvæãà|Êæí¨ÜÃæ BPæ J±Üâ³ÊÜâ©ÆÉ. ±ÝÅÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ¼àÐܾ ÖÝWÜã ÍÝÆÌ®Ü ®ÜvÜÊÜÚPæ¿á®Üá° ñÜáÆ®ÝñܾPÜÊÝX ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá ®ÜÈÉ ¯Êæà©ÓÜáñݤÙæ. B¨ÜÃæ Pæã®æWæ ""g× ¼àÐܾ'' GíŸá¨æà ñܮܰ ±ÜÃÜÊæãàaÜc «æÂà¿á Êæí¨Üá ÖÜsÜ ÊÜÞvÜáñݤÙæ. "PÝÊÜÞñ… ÓÜíhÝ¿áñæà PæãÅà«Ü@' GíŸ ÇæãàPæãàQ¤Wæ AÊÜÙÜá ¯¨ÜÍÜì®Ü ÓÜÌÃÜã±ÜÙÝX¨ÝªÙæ. APÜêñÜÊÜÅ|®Ü ±æÅàÃÜOæ¿áã BPæ¿á E¨æÌàWÜPæR ÓÜÖÜPÝÄ ¿ÞWÜáñܤ¨æ. Aí¸æ¿á ¨Üá@SPæR ÊÜááS PÝÃÜ|WÜÙÜá GÃÜvÜá. Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÝX ñÜ®ÜWæ ËÊÝÖÜ ÊÝWÜ¨Ü ¨ÜáÔ§£ ŸíñÜÆÉ GíŸá¨Üá; GÃÜvÜ®æ¿á¨Üá ñܮܰ®Üá° D Ô§£Wæ ñÜí¨ÜÊÜÃÜá ÓÜáS ÊÝX¨ÝªÃÜÆÉ GíŸá¨Üá. D Ô§£Wæ PÝÃÜ|ÃݨÜÊÜÃÜÈÉ ÍÝÆ̮ܮÜá° ûÜËáÔ¹vÜÆá BPæ ԨܜÙÝWÜáñݤÙæ. ¿ÞPæí¨ÜÃæ BñÜ »Ü¿áWÜÅÓܤ. B¨ÜÃæ ¼àÐܾ ¨ÜáÃܼÊÜÞ¯. AÊܯWæ Îûæ¿ÞWÜÇæà¸æàPæí¨Üá ÖÜsÜ ×w¿ááñݤÙæ. C¨Üá »ÜWÜ° ÊÜá®æãàÃÜ¥Ü ÖÜê¨Ü¿á©í¨Ü ÖÜáqr¨Ü ±ÜÅ£àPÝÃÜ¨Ü Qw. ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá®Üá ¼àÐܾ¯í¨Ü ±ÜÃÝiñܮݨÝWÜ, Aí¸æ¿á ÖÜê¨Ü¿ÞPÝÍܨÜÈɨܪ BÍÝQÃÜ|WÜÙæÆÉ ÊÜÞ¿áÊÝX, E¨æªàÍÜ ÓÝ«Ü®æ¿á ÊÜÞWÜìPæR PÜñܤÆá PÜËÀáñÜá. ¼àÐܾ®Ü ÊÜáÃÜ|PæR PÝÃÜ|ÙÝWܸæàPæíŸ HPæçPÜ ÖÜo©í¨Ü ñܱÜÔÕWæ ¯íñÜÙÜá. MáÑWÜÙÜá ÓÝíñÜÌ®Ü WæãÚÔ¨ÜÃÜã BPæ ËaÜÈñÜÙÝWÜÈÆÉ. "ÊÜÞÄ¿á PÜ|á¡ ÖæãàÄ¿á ÊÜÞÂWæ' GíŸíñæ, ¼àÐܾ®Ü ±ÜñÜ®Ü¨Ü ÊæáàÇæÁáà BPæ¿á gñÜ®Ü ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÀáñÜá. ñܱÜÔÕ®Ü ±Üâ|Â! ¹¨ÜªÈÉ ®Ü©¿Þ¨ÜÙÜá. ÍÜÄàÃÝ«Üì©í¨Ü ®ÝÄ¿Þ¨ÜÙÜá. "ÓÝ—Ô¨ÜÃæ ÓÜŸÙÜ ®ÜáíWÜŸÖÜá¨Üá' GíŸ ®Ý|á¡w¿áíñæ BPæ¿á ±ÜÄÍÜÅÊÜáPæR ±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃÜ®æà JȨÜá Ÿí¨Ü®Üá. BPæ¿á CÐÝr¥ÜìPæR Ô©œ ÃÜÓÜᤠGí¨Ü®Üá.

¨ÜáÅ±Ü¨Ü®Ü ÊÜáWÜÙÝX ÖÜáqr WÜívÝ¨Ü ÓÝ«Ü®æ ÖÝWÜã Ë—¿á ÓÜÖÝ¿á BPæ¿á BÍæãàñܤÃÜÊÜ®Üá° ÓÜ´ÜÆWæãÚÔ¨ÜÊÜâ. ¼àÐܾ®Üá ÓÜgj®Ü®ÝX¨ÜªÃÜã, ÓÜgj®Ü Ë«æà¿á®ÝX¨ÜªÃÜã, ÖæOæã¡ŸºÙÜ ¯ÐÜRƾÍÜ iàÊܮܨÜÈÉ ÊÜá«Ü±ÜÅÊæàÍÜ ÊÜÞw¨Üá¨ÜÄí¨Ü A¨Üá Ë—¿á PæçÊÝvÜÊæà BX¨ÜªÃÜã, ñÝ®Üá ÊÜáÃÜ|PæR ÍÜÃÜOÝWܸæàPÝÀáñÜá. Aí¸Ý ±ÜÅPÜÃÜ|¨ÜÈÉ A±ÜÃÝ— ¿ÞÃÜá? ¼àÐܾ®æà? ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá®æà? ÍÝÆÌ®æà? ÓÜÌñÜ@ Aí¸æÁáà? ¿áûÜWÝ®Ü ñÝÙÜÊÜá¨ÜªÙæWÜÙÜÈÉ ñܮܰ®Üá° ÓÜÊÜá¦ìÔPæãÙÜÛÇÝWܨÜÊÜ®Üá A±ÜÃÝ—¿ÞX ¹vÜáñݤ®æ. ¼àÐܾ A±ÜÃÝ—Ááà? Aí¸æ ÍÝÆÌ®ÜÈÉ A®ÜáÃÜPܤÙæí¨Üá AÊܯWæà®Üá WæãñÜá¤? ñÜÊÜá¾®Ü ¸ÝÙÜá ÖÜÓÜ®ÝWÜÇæí¨Üá Ÿ¿áÔ, Pèoáí¹PÜ ÍæÅà¿á@PÝíü¿ÞX, ñÜÊÜá¾®Ü iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ÓÜáWÜÊÜáWæãÚÓÜáÊÜ B¨ÜÍÜì A|¡®ÝX, ñÝÂWÜ iàÊÜ®Ü¨Ü B¨ÜÍÜì ÊÜÂQ¤¿ÞX¨Üª ¼àÐܾ, Aí¸æWæ A«Ü@±ÜñÜ®ÜÊÝWÜÇæí¨Üá ûÜ| ÊÜÞñÜÅÊÜä ÁãàbÓÜÈÆÉ. ñܱæäà»ÜãËá¿áÈÉ MáÑWÜÙæãvÜ®æ, ¼àÐܾ ¯ÃܱÜÃÝ— GíŸíñæ Aí¸æÁáà ÊÜÞñÝw¨ÜªÙÜá. D BTÝ®ܨÜÈÉ ¿ÞÊÜ ÊÜáãÇæ¿áÆãÉ Aí¸æ¿á PÜáÄñÝX AÊÜÖæàÙÜ®ÜPÝÄ¿Þ¨Ü ÊÜÞñÜá ¼àÐܾ®Ü ¸ÝÀáÀáí¨Ü Ÿí©ÆÉ. AÊÜ®Üá BPæ¿á aÝÄñÜÅéÊܮݰWÜÈà, ÊÜÞñܮݰWÜÈà Bûæà²ÓÜÈÆÉ. ÍÝÆÌ®Üá A±ÜÃÝ—Ááà? AÆÉ. ¿ÞPæí¨ÜÃæ BñÜ ¼àÐܾ¯Wæ »Ü¿á±Üqr¨Üª®Üá. PÝÎà ¨æàÍܨÜÈÉ ¿áá¨Üœ©í¨Ü ®æãí¨ÜÊÜ®Üá, ²Å¿áñÜÊæá¿á®Üá° ±Üvæ¿áÇÝWÜ¨æ ¸æí¨ÜÊÜ®Üá, ¼àÐܾ®Ü ÖæÓÜÃÜá PæàÙÜáÊÝWÜÇæà ¼àñÜ®ÝX¨Üª®Üá. "®Ý®Üá ¯®Ü°íñæÁáà Öæ|á¡. ¼àÐܾ ÊÜÞñÜÅ WÜívÜá. ±æíwÃ… ±æíwÃÜÃæãÙæíñÜá ¸æÃæÊÜÃ…' (±Üí±Ü»ÝÃÜñÜ) Gí¨Üá iWÜá±ÝÕ»ÝÊÜ©í¨Ü, iàÊܮܨÜÈÉ ¯ÃÝÍܮݨÜÊÜ®Üá. BPæ¿á PÝÃÜ|©í¨Ü ÊÜáñæã¤Êæá¾ ¼àÐܾ®Ü PæçWæ ÔQR ÓÝ¿áÆá Ԩܜ®ÝXÃÜÈÆÉ. Aí¸æ¿á®Üá° ÓÝWÜÖÝPÜáÊÜâ¨æà ÇæàÓæí¨Üá »ÝËԨܮÜá. ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá®Üá A±ÜÃÝ—Ááà? AÆÉ. ñܮܰ ÎÐÜ ¼àÐܾ®Ü þÝ®Ü, ñܱÜÓÜáÕ, ˨æÂ, ±ÜÃÝPÜÅÊÜáWÜÙÜ PÜáÄñÜá AñÜÂíñÜ A¼ÊÜÞ¯¿ÞX¨ÜªÃÜã "ÖæOæã¡ŸºÚWæ A®Ý¿áÊÝX¨æ. A¨Üã ¼àÐܾ®ÜíñÜÖÜ ÓÜí»ÝËñܯí¨Ü; ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ ñܮܰ ÎÐܯí¨Ü' GíŸ ®æç£PÜ PÜÙÜPÜÚÀáí¨Ü, ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá D ±ÜÅPÜÃÜ|¨ÜÈÉ »ÝX¿Þ¨Ü®Üá. ÍæçTÝÂÊÜñÜÂ, ÖæãàñÜêÊÝÖÜ®Ü, APÜêñÜÊÜÅ|®ÜíñÜÖÜ MáÑWÜÙÜã, BPæWæ ®ÝÂ¿á ¨æãÃÜQÔPæãvܸæàPæí¨Üá, ÓÝÊÜáã×PÜ JñܤvÜ ÖÝQ¨ÜªÃÜá. ÊÜÞ£¯í¨Ü J²³ÓÜŸÖÜá¨æíŸ ËÍÝÌÓÜ©í¨Ü, ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá ¼àÐܾ®Ü®Üá° ÓÜí— ÓܸæàPÝÀáñÜá. ÊÜÞ£¯í¨Ü ÊÜááX¿áÈÆÉ; ÊÜáñæ¤àÄ¨Ü ÖæãàÃÝoQRÚ¿á¸æàPÝÀáñÜá. Aí¸æ A±ÜÃÝ«Ü ÊÜÞw¨ÜÙæà? BPæ ÍÝÆ̮ܮÜá° ±æÅàËáÔ¨Ü᪠ñܱæ³à? ±æÅàËáÓÜáÊÜâ¨Üá ñܱܳÆÉ. ËÊÝÖܱÜäÊÜì¨ÜÈÉ A®ÜáÃÜã±Ü®Ü®Üá° ®æãàw BPÜÑìñÜÙÝWÜáÊÜâ¨Üá PÝÊÜáÊÜÆÉ; ±ÜÄÍÜá¨Üœ ±æÅàÊÜá. BPæ PÜáÃÜávÜá PÝÊÜáPæR ŸÈ¿ÞX aæÇÝÉoÊÝvÜÈÆÉ. ÍÝÆÌ®Ü hæãñæWÜãw ±ÜÇÝ¿á®Ü ÊÜÞvÜÈÆÉ. ñܮܰ ñÜí¨æ¿á ÊÜÞñÜá, ñÝ®æ㟺ÙÜ hÝÃÜáËPæÀáí¨Ü ÖÝÙÝX, PÝÎà ¨æàÍÜÊæà ÃÜ|ÃÜíWÜÊÝWÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÚWæ CÐÜrËÃÜÈÆÉ. ûܣſáÃÜÈÉ ±æÅàÊÜáËÊÝÖÜ Gí¨Ü㠯ѨܜÊÜÆÉ. ÍÜPÜáíñÜÙæ¿áí¥ÜÊÜÃæà ±æÅàËáÔ¨Ü᪠ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ; WÜápÝrX

®ÜáwÖÝÃÜ / 9

®ÜáwÖÝÃÜ / 10


®Ü®Ü°®Üá° ñÜÊÜᾯWæ J²³ÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÄÁáà? "ÃÝûÜÓÜËÊÝÖÜ' ±Ü¨Üœ£¿áÈÉ A±ÜÖÜÄÔ¨ÜÊÜ®æà ËÊÝÖÜÊÝWÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ Bûæà²ÓÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ¯à®Üá ñÜÊÜᾯWæ J²³ÓÜáÊÜ Ÿ¨ÜÇÝX, ®Ü®Ü°®Üá° ÍÝÆÌ®Ü ŸÚWæ PÜÙÜá×ÓܸæàPæí¨Üá ±ÝŦìÓÜáñæ¤à®æ.'' ¼àÐܾ ÓÜÊÜá¾£ÓÜáñݤ®æ. ¸ÝÅÖܾ|ÃÜ®Üã°, BPæ¿á ¨ÝÔ¿á®Üã° hæãñæWæãÚÔ, ÍÝÆÌ ¨æàÍÜPæR PÜÙÜá×ÓÜáñݤ®æ. Aí¸æ ÍÝÆ̯XíñÜ ±ÜÃÝPÜÅËá¿Þ¨Ü ¼àÐܾ ÔQR¨Ü®æí¨Üá BñÜ®Ü hæãñæ¿áÈÉ Öæãà¨ÜÙÜá. BñÜ ËÊÝÖÜÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉÊæí¨ÝWÜ ÍÝÆÌ®Ü ŸÚWæ Ÿí¨ÜÙÜá. C¨Üá ±ÝñÜÃÜX£¤¿á ±ÜÄ»ÜÅÊÜá|ÊÜÆÉÊæà? Aí¸æ ¨Üáí¹¿áíñæ ÓÜíaÜÄԨܪÆÉ. BPæ PÝÊÜááPÜÙÜã AÆÉ. ¿ÞPæí¨ÜÃæ ¼àÐܾ®Ü ÊæáàÇæ ÊÝÂÊæãàÖÜ©í¨Ü BPæ ÃÜ¥ÜÊæàĨܪÆÉ. ¼àÐܾ PÝοá ÓÜÌ¿áíÊÜÃÜPæR Ÿí¨Üá, "¼àÐܾ@ ÍÝíñÜ®ÜÊÜ@ PÜ®ÝÂ@ ÖÜÃÜ£' Gí¨Üá WÜiìÔ¨ÝWÜ AÈÉ PÜãw¨Ü ÃÝg ÓÜí¨æãàÖÜ PÜÙÝ×à®Ü ÊÝXñÜá¤. PÝÎàÃÝg®Üã ±ÜÅ£»ÜqÓÜÈÆÉ. ¼àÐܾ®Ü ÊÜaÜìÔÕWæ ¸æ¨ÜÄ, A¯ÊÝ¿áìÊÝX D ÃÝgPÜáÊÜÞÄ¿áÃÜá ÃÜ¥ÜÊÜ®æ°àĨܪÃÜá. ¼àÐܾ¯í¨Ü ¹wÔPæãÙÜÛÆá ÓÜÊÜá¿á PÝ¿áᣤ¨Üª Aí¸æWæ, ÖÜÔ¤®ÝÊÜ£¿áÈÉ AÊÜPÝÍÜ ÔQRñÜá. ¼àÐܾ®Üã D ÃÝgPÜáÊÜÞÄ¿áÃÜ®Üá° ñÜÊÜᾯWÝX PæãívÜáÖæãàWÜáñæ¤à®æí¨Üá E¨æã^àÑÔÃÜÈÆÉ. ÍÝÆ̮ܮÜá° ±Üâ®Ü@ JÈÓÜáÊÜÈÉ Aí¸æ HPæ Ë´ÜÆÙݨÜÙÜá? C¨Üá Aí¸æ¿á Êæç´ÜÆÂÊÜÆÉ. ÍÝÆÌ®Ü AígáŸáÃÜáPÜñÜ®Ü. AÊÜ®Üá PÝοáÈÉ ÖæãàÃÝo ÊÜÞw, ¼àÐܾ¯í¨Ü ÖæãvæñÜ £í©¨Üª. ÃÝg ÊÜáÖÝÃÝgÃÜ ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ ÓæãàñÜá Óæã±Ý³¨Ü A±ÜÊÜÞ®Ü A±ÜÄËáñÜÊÝXñÜá¤. ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ ±æÅàËást Öæ|á¡ A®ÜÂÃÜ ±ÝÇݨÜá¨Ü®Üá° PÜívÜá, »ÜWÜ°±ÜÅ|Àá¿ÞX¨Üª®Üá. Aí¸æ ¨æç®Ü©í¨Ü BñÜ®Ü ÊÜá®Ü ÊÜááoárÊÜíñæ, ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° ¯Êæà©ÔPæãívÜÃÜã, AÊÜ®Ü ÊÜá®Ü PÜÃÜWÜÈÆÉ. ""®Ý®Üá ¼àÐܾ®Ü®Üá° JȨÜá ×í¸ÝÈԨܪÆÉ. ¯àÊæÆÉÃÜã Bñܯí¨Ü ÓæãàñÝWÜ, ®Ý®Üá AÊÜ®Ü ŸÇÝñÝRÃÜPæR ÊÜá~¿áÇæà¸æàPÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ ñÜÊÜᾮܮÜá° ËÊÝÖÜÊÝWÜ ¸æàPæí¨Üá ÖæàÚ¨ÝWÜ ®Ý®Üá J±Ü³ÈÆÉ. ¨æãvÜx ¸æorÊæäí¨Üá PÜáÔ¨Üá AvÜxÊݨÝWÜ ®Ü© ÖÜÄ¿ááÊÜ ©PÜR®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÔ ±Üâ®Ü@ ÓÜÊÜáá¨ÜÅ¨Ü PÜvæWæà ÊÜáá®Üá°WÜáYÊÜíñæ ¯®Ü°®æ°à BÍÜÅÀáÔ Ÿí©¨æªà®æ. ®Ü®Ü°®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜá'' Gí¨ÜÙÜá. B¨ÜÃæ ÍÝÆÌ®Ü ±ÜÅ£±Ý¨Ü®æÁáà ¸æàÃæ. ""Aí¸æ! ¯à®Üá ¼àÐܾ®ÜÈɨÜ᪠Ÿí¨ÜÊÜÙÜá. A®ÜÂÃÜ hæãñæ¿áÈÉ Öæãà¨Ü Ô÷à¿á®Üá° ®Ý®æàPæ ÊÜ Ä ÓÜ ¸ æ à PÜ á ? ±Ü Ã Ü ® æ ã Ÿº ¯ í¨Ü ±Ü Ä WÜ Å ×àñÜ Ù Ý¨Ü Ê Ü Ù Ü ® Ü á ° ®Ý®Ü á »ÝÁáì¿ÞX AíXàPÜÄÓÜÇÝÃæ®Üá''. ÍÝÆ̯í¨Ü D ÊÜÞñÜ®Üá° PæàÙÜáÊÜ ¯ÄàûæÁáà CÆÉ¨Ü Aí¸æ, U®Ü°ÙݨÜÙÜá. ñܮܰ AíñÜÃÜíWÜÊÜ®Üá° ñæÃæ¨Üá AíWÜÇÝb¨ÜÙÜá. ""ÊÜá×à±ÝÆ! ®Ý®Üá ÓÜíñæãàÐÜ©í¨Ü ¼àÐܾ®Ü®Üá° A®ÜáÓÜÄԨܪÆÉ. "»ÜPݤ®Ýí ±ÜÄñÝÂWæãà ®Ü «ÜÊæáàìÐÜá ±ÜâÃÜÓÜÂñæà' "»ÜPܤÃݨÜÊÜÃÜ& A®ÜáÃÜPܤÃݨÜÊÜÃÜ ±ÜÄñÝÂWÜ, «ÜÊÜáìýÃÜ ±ÜÅÍÜíÓæWæ AÖÜìÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. »ÜPܤÃÜ ±ÜÄñÝÂWÜÊÜ®Üá° «ÜÊÜÞìñܾÃÜá A®ÜáÊæãà©ÓÜáÊÜâ©ÆÉ! ¼àÐܾ®ÜÈÉ ¯gÊÜ®Üá° £ÚÔ, AÊÜ®Ü A®Üáþæ¿á®Üá° ±Üvæ¨Üá PÝñÜÃÜ©í¨Ü ¯®Ü° ŸÚWæ Ÿí©¨æªà®æ. AÊܯWæ ®Ü®Ü° ÊæáàÇæ ¿ÞÊÜâ¨æà

Ë«Ü¨Ü PÝÊÜá±æÅàÊÜáWÜÚÃÜÈÆÉ. AÊÜ®Üá ñÜÊÜᾯWÝXÁáà PܮݱÜÖÜÃÜ| ÊÜÞw¨Üª®Üá. ®Ü®ÜWæ ¯®Ü° ±æÅàÊÜáÊæà ÊÜááSÂ. A¨ÜÆÉÊݨÜÃæ ®Ü®Ü° ñÜíX¿áÃÜíñæ ®Ý®Üã ËbñÜÅËà¿áì®Ü®Üá° ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX ÖÜÔ¤®ÝÊÜ£¿á A«Üì ÔíÖÝÓÜ®ÜÊÜ®Üá° AÆíPÜÄÓÜŸÖÜá¨ÝXñÜá¤. ®Ü®ÜWæ B BvÜíŸÃÜ, Êæç»ÜÊÜ ¸æàPÝXÆÉ. ®Ý®Üá ¯®Ü°ÊÜÙÝX¨æªà®æ. C¨Üá ÓÜñÜÂÊæí¨Üá ®Ü®Ü° ñÜÇæ¿á®Üá° ÊÜááqr ±ÜÅÊÜÞ| ÊÜÞvÜáñæ¤à®æ. JȨÜá Ÿí¨Ü PÜ®æ¿á®Üá° Pæç¹vܸæàvÜ. A®Ý[ÝÅ~ñÜ ±ÜâÐܳ ¨Üí£¨æªà®æ. «ÜÊÜáì±Ü£°¿ÞX ÔÌàPÜÄÓÜá''. B¨ÜÃæ ÓܱÜì ±æäÃæ¿á®Üá° PÜÙÜb ÖÝPÜáÊÜíñæ ÍÝÆÌ Aí¸æ¿á®Üá° ñæãÃæ¨æà ¹or®Üá. AÊÜ®Ü ÖÜê¨Ü¿á ±ÜÄÊÜñÜì®æ BWÜÇæà CÆÉ. Aí¸æ »ÜWÜ° ÖÜê¨Ü¿áÙݨÜÙÜá. PÝÊÜáPæR E±ÜÖÜ£¿ááípݨÜá¨ÜÄí¨Ü PæãÅà«Ü BË»ÜìËÔñÜá¤. Pæãà±ÝËÐÜrÙݨÜÙÜá. PÜ|¡ÈÉ ¯àÃÜ®Üá° ñÜáí¹PæãívÜá WܨÜY¨ÜÙÝX ""®Ü®Ü° BñܾÓÝüWæ ¸æÇæ CÆɨÝÀáñÜá. ¯¯°í¨Ü ±ÜÄñÜÂPܤÙÝX Jí¨Üá ûÜ|ÊÜä ¯ÆáÉÊÜâ©ÆÉ. ¯®Ü°íñÜÖÜ ¯ÐÜáuÃÜ ÖÜê¨ÜÀáWÜÙÜ ÃÜûÜOæ ®Ü®ÜWæ ¸æàPÝXÆÉ'' G®Üá°ñݤ ©à®ÜÙÝX ¹QR ¹QR AÙÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÙÜá; AíWÜÇÝb¨ÜÙÜá. ÍÝÆ̯Wæ ¼àÐܾ®Ü »Ü¿á. "C®æã°í¨Üá ûÜ|ÊÜä CÈÉÃܸæàvÜ'Êæí¨Üá £ÃÜÓÜRÄԨܮÜá. DWÜ Aí¸æ¿á iàÊÜ®Ü ¹ÃÜáWÝÚWæ ÔPÜR ñÜÃÜWæÇæ¿áíñÝÀáñÜá. ÓÝQ¨Ü ñÜí¨æ¿áá ¹or. PÜÃæñÜí¨Ü ¼àÐܾ PæçPæãor. ²Åà£Ô¨Ü ÍÝÆÌ ¸ÝÚWæà Qbcor. Aí¸æ ÊÝÂPÜáÆÙÝX ±ÜÄñܲÓÜáñݤÙæ. ""DWÜ ®Ý®æÈÉ ÖæãàWÜÈ? ±Üâ®Ü@ ÖÜÔ¤®Ý±ÜâÃÜPæR ÖæãàX ¼àÐܾ®Ü®Üá° E±ÜaÜÄÓÜÇæà? ÍÝÆ̮ܮÜá° ²Åà£Ô¨Ü᪠AÊܯWæ £Ú©ÃÜÈÆÉ. ¿áá¨Üœ ®Üvæ¿áᣤ¨ÝªWÜ, AÊÜ®Ü ÃÜ¥Ü¨Ü ÊæáàȨܪ ®Ý®Üá PæÙÜWæ ÖÝĹvܸæàPÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ ¼àÐܾ®Ü ±ÜÃÝPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ÊÜáíñÜÅÊÜááWÜœÙÝX ®æãàvÜáñݤ ¯íñÜá¹pær. ÊÜáãSì Ô÷à¿ÞX Aí¨Üá ÊÜÞw¨Ü A±ÜÃÝ«ÜPæR Cí¨Üá ŸÈ¿Þ¨æ. ®Ü®Ü° ñÜí¨æ ÊÜáí¨ÜŸá©œ¿áÊÜ®ÝX ÊÜ£ìԨܮÜá. Wæ¨ÜªÊÜÄWæ ÊÜáãÊÜÃÜ®Üã° PæãvÜáñæ¤à®æí¨Üá ±Ü|Ëoár, ®Ü®Ü°®Üá° ŸÈ±ÜÍÜáÊÝX ÊÜÞw¨Ü®Üá. B ®Ü®Ü° ñÜí¨æWæ —PÝRÃÜËÃÜÈ! A®ÜÂÄWÝX A±ÜÖÜÄÓÜáÊÝWÜ ®Ü®Ü° ÊÜá®æãàWÜñÜÊÜ®Üá° ËaÝÄÓܨæ, ±ÜÃÝPÜÅÊÜá¨Ü ¨ÜáÃܼÊÜޮܩí¨Ü ÊÜ£ìst ¼àÐܾ¯WÜã —PÝRÃÜËÃÜÈ! ®Ü®Ü° »ÜËÐÜÂÊÜ®Üá° CÐÜár ¯ÐÜáuÃÜÊÝX ŸÃæ©ÃÜáÊÜ B ŸÅÖܾ¯WÜã —PÝRÃÜËÃÜÈ! GÇÝÉ ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜá ±ÜäÊÝìiìñÜ ÓèÆ»ÜÂWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¨æà £àÃÜáñݤÃæ. ®Ý®Üá ±Üvæ¿áŸÖÜá¨ÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ ¼àÐܾ ®Ü®Ü°®Üá° ¨è»ÝìWÜ嬆 ®ÜÃÜPÜPæR ñÜÙÜÛÆá Ÿ¨ÜœPÜíPÜ|®Ý¨Ü®Üá. ñܱÜÔÕ¯í¨ÝWÜÈà, ¿áá¨Üœ ©í¨ÝWÜÈà AÊܯWæ ñÜPÜR ±ÜÅ£àPÝÃÜ ÊÜÞvÜÇæà¸æàPÜá. ®Ü®ÜX®Üá° ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜáío±Ü¨ÜÈÉÆÉ, ÊÜáÓÜ|¨ÜÈÉ!'' GíŸ ¨ÜêyÜ ¯«ÝìÄí¨Ü Aí¸æ MáÐÝÂÍÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ÓæàÃÜáñݤÙæ. ÊÜááí¨æ DPæ ñÜ ® Ü W Ý¨Ü A®Ý¿á, A®Ý¨Ü Ã Ü , A±Ü Ê Ü Þ ®Ü , AÓÜ í ñæ ã àÐÜ W Ü Ú í¨ÝX ¸æ í ¨Ü á ¸æàWÜá©WæãÙÜáÛñݤÙæ. JȨÜÊܯWæ ®ÝÄ¿ÞX¨ÜªÊÜÙÜá ÊÜáᯨÜÊܯWæ ÊÜÞÄ¿ÞWÜáñݤÙæ. ¼àÐܾ®Ü ÊæáàÇæ ¨æÌàÐÜÓÝ«Ü®æWæ ÖæãÃÜo Aí¸æ ñܱÜÔÕ®Ü ÊÜÞWÜìÊæà ¿ááPܤÊæí¨Üá »ÝËÓÜáñݤÙæ. ¿ÞPæí¨ÜÃæ ¼àÐܾ D ±ÜűÜíaܨÜÈÉ ¿ÞÊÜ WÜíwWÝWÜÈ, Öæ~¡WÝWÜÈà ÓæãàÆáÊÜÊÜ®ÜÆÉ. ñܱÜÔÕ¯í¨Ü Ô©œ ±Üvæ¨Üá, ÍܲÓܸæàPæíŸá¨æà BPæ¿á ¯«ÝìÃÜ.

®ÜáwÖÝÃÜ / 7

®ÜáwÖÝÃÜ / 8


Ÿí¨Ü®Üá. ËÐÜ¿á £Ú¨ÜáPæãívÜá Pæãà±æäà©ÅPܤ®Ý¨Ü®Üá. ""DñܯWæ D Ô÷àÃÜã±Ü ÍÝÍÜÌñÜ ÊÝXÃÜÈ! ÎSíw¿áá ÓÜñܤ ÊæáàÇæ B ±ÜâÓÜíñÜÌ DñܯWæà ±ÝűܤÊÝWÜÈ'' Gí¨Üá ÍݱÜÊܯ°ñܤ®Üá. ÎSíw ñܮܰ ±ÜâÃÜáÐÜñÜÌÊÜ®Üá° ×í£ÃÜáXÓÜÆá Ÿí¨ÝWÜ, ÓÜã§OÝPÜ|ì, ""ÃÝgPÜáÊÜÞÃÜ! ®Ý®Üá Íܱܤ®ÝX¨æªà®æ. ®Ý®Üá Ô÷à¿ÞX¨ÝªWÜÇæà PÜá¸æàÃÜ®Üá Ÿí¨Üá¨Üá Ë—ÈUñÜÊÜÆÉÊæà! ¯à®Üá Pæãor ÊÜÞ£Wæ ÓÜÄ¿ÞX Ÿí¨æ. ÓÜíñæãàÐÜÊÝÀáñÜá'' Gí¨Ü®Üá. C¨æà ÎSíw ÊÜááí¨æ PÜáÃÜáûæàñÜÅ¨Ü ¿áá¨ÝœíWÜ|¨ÜÈÉ ¼àÐܾ®Ü ÍÜÓÜ÷ ÓÜ®ÝÂÓÜ®ÜPæR PÝÃÜ| ®Ý¨Ü®Üá. ±ÜÄOÝÊÜáÊÝX ¼àÐܾ®Üá ÃÜ¥Ü¨Ü ÊæáàÈí¨Ü ±ÜñÜ®Ü Öæãí©¨Ü®Üá; ÍÜÃÜÍÜ¿ÞÂWÜñÜ ®Ý¨Ü®Üá. Aí¸æ¿á ÊÜêñݤíñÜÊÜ®Üá° BÊÜáãÇÝWÜÅÊÝX PܥܮÜWæãÚst ÊÜáãÆWÜÅí¥Ü ÊÝÂÓÜPÜêñÜ ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ. A¨Ü®Ü°®ÜáÓÜÄÔ "¼àÐܾËg¿á'ÊæíŸ ¿áûÜWÝ®Ü ±ÜÅÓÜíWÜÊÜ®Üá° ©> ÖÜÆÔ®ÜÖÜÚÛ ®ÜÃÜÔíÖÜ ÍÝÔ÷WÜÙÜá ÃÜbԨݪÃæ. ¿áûÜWÝ®Ü ûæàñÜÅPæR Aí¸æ¿á PÜáÄñÝ¨Ü BPÜÃÜ WÜÅí¥ÜWÜÙÜá CÊæÃÜvÜá ÊÜÞñÜÅ. ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñܨÜÈÉ D BTÝ®ÜÊÜ®Üá° ¼àÐܾ®æà ¨ÜáÁãàì«Ü®Ü ¯Wæ ËÊÜÄÓÜáñݤ®æ. ""ÎSíwÁãvÜ®æ ¿áá¨Üœ ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ; ÍÜÓÜ÷ñÝÂWÜ ÊÜÞvÜáñæ¤à®æí¨Üá ÖæàÚ¨Ü ¼àÐܾ®ÜÈÉ ÓÜáÁãà«Ü®Ü ñܮܰ BñÜíPÜÊÜ®Üá° ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨ÝWÜ, ¼àÐܾ¯í¨ÜÇæà D ¨ÜáÃÜíñÜ ÊÜêñݤíñÜÊÜâ ÊÜ~ìÓÜƳqr¨æ. ©> ÖÜÆÔ®ÜÖÜÚÛ¿áÊÜÃÜá ¿áûÜWÝ®Ü ±ÜÅÓÜíWÜPæR AÙÜÊÜwÔ¨ÝWÜ, A®æàPÜ PܱæäàÆPÜȳñÜ Zo®æWÜÙÜ®Üá° ÊÜáãÆPÜ¥æÁãvÜ®æ ñÜÙÜPÜá ÖÝQ¨ÜÃÜá. ¿áûÜWÝ®Ü ÃÜíWÜPæR ¸æàPݨÜíñæ, ÓÜí»ÝÐÜOæ ÖÝWÜã ÖæãÓÜ ±ÝñÜÅWÜÙÜ®Üá° ÓÜêÑr ÊÜÞw¨ÜÃÜá. C¨ÜÄí¨ÝX Aí¸æ¿á ±ÝñÜÅPæR AÓÝ«ÝÃÜ| A®Ý¿áÊÝÀáñÜá. ÃÜíWÜ ÃÜíg®æWÝX, ËË«Ü ÓÜÌÃÜã±Ü¨Ü ÊæàÐÜWÜÙÜ ±ÜÅÊæàÍÜPÝRX AÊÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWÜÙÜá Jí¨æÃÜvÜÆÉ. PæÆÊÜ®Üá° CÈÉ EÇæÉàUÓÜŸÖÜá¨Üá. ""ËÊÝÖܱÜäÊÜì¨ÜÈÉ ÍÝÆÌ®ÜÈÉ PæçñÜqr »ÝÐæ PæãorÙÜá. ®Ü®Ü° ñÜí¨æ, ñÜíX¿áÃÜ®Üá° ¿ÞÄWݨÜÃÜã PæãvÜÈ! ®Ý®Üá ¯®Ü°®æ°à ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜáñæ¤à®æ'' Gí¨ÜÙÜá. ¼àÐܾ®æà ñܮܰ ñÜÊÜᾮܮÜá° ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX PÜáÃÜáPÜáÆ¨Ü A»Üá¨ܿá ÓÝ— ÓܸæàPæí¨Üá ÖæàڨܮÜá. BPæ Bûæà±Ü ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨ÜÙÜá. ¼àÐܾ®ÜÈÉ ÓÝÆÌ®Üá ÊÜÞñÜÅ ÖæãàÃÝw¨Ü®Üá. PæàÎàÃÝg®Üá & ""ÊÜáñæ¤ ñÜËá¾ÐÜrWÜÙÜá'' Gí¨Ü®Üá. ÓÜÖæãà¨ÜÄ¿áÃÜá ®ÜWÜá ®ÜWÜáñݤ ¼àÐܾ®Ü ÃÜ¥ÜÊæàĨÜÃÜá. ÍÝÆÌ ¨æàÍÜPæR ±ÜÅ¿Þ| ¸æÙæÓÜáÊÝWÜ ÊÜáá¨ÜáPÜ ¸ÝÅÖܾ| ®æ㟺 ÊÜÞñÜÅ hæãñæ¿ÞX¨Üª®Üá. BñÜ "®Üvæ¿áÇÝÃæ' Gí¨Ü®Üá. "®Ü®Ü° PæãàƮݰ¨ÜÃÜã ×w' Gí¨Ü®Üá. DPæ ñÝ®Üá ±ÜÃÜÊÜá ±Ü£ÊÜÅñæ Gí¨ÝWÜ B ¸ÝÅÖܾ| ÇæàÊÜw ÊÜÞw WܨÜÄԨܮÜá. ÍÝÆ̯í¨Ü £ÃÜÓÜ¢ñÜÙÝX ±Üâ®Ü@ ¼àÐܾ®ÜÈÉWæ Ÿí¨ÜÙÜá. Ëí«ÝÂoË¿áÈÉ BPæWæ HPÜÆÊÜ®æíŸ ÊÝÂ«Ü®Ü »æàq¿ÞÀáñÜá. ""¼àÐܾ®Ü®Üá° Pæãí¨ÜÃæ ¯®Ü°®Üá° ÊÜá¨ÜáÊæ ¿ÞWÜáñæ¤à®æ'' Gí¨Ü Aí¸æ BñܯWæ »ÝÐæ PæãorÙÜá. ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá ¿áá¨Üœ¨ÜÈÉ ÓæãàñÝWÜ ¸æíQWæ ÖÝĨÜÙÜá CñÝ© ÓæÌàaÝf ±ÜÄÊÜñÜì®æWÜÚí¨Ü Aí¸æ¿á ÍÜá¨Üœ aÝÄñÜÅé¨Ü ±ÝÃܨÜÍÜìPÜñæWæ NãàÃÜ A®Ý¿áÊÝX¨æ. ¿áûÜWݮܨÜÊÜÄWæ ±ÜÅÓÜíWÜÓÝ×ñÜÂÊæà

±ÜÃÜÊæãàaÜcÊݨÜá¨Üá; Ô÷à±ÝñÜÅWÜÙÜ®Üá° ®æçaÜ»ÝÊÜ©í¨Ü WæàÈ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª, ×í©®Ü ±ÜâÃÜáÐÜ ±ÝñÜÅ«ÝÄWÜÙÜã, ±æÅàûÜPÜÃÜã Aí¸æ¿á®Üá° aÝÄñÜÅé×à®Ü ÖæOæ¡í¨æà ¯«ÜìÄÔ¹qr¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ C£¤àaæWæ B ±ÝñÜÅPæR ®Ý¿áÊÜ®æã°¨ÜXÓÜáÊÜÈÉ ®ÝÊÜâ ÓÜ´ÜÆÃÝX¨æªàÊæí¨Üá ÖæàÙÜÆá ÖæÊæá¾Áá¯ÓÜáñܤ¨æ. Aí¸æ¿á ®ÜvÜÊÜÚPæ¿á PÜáÄñÜá ËÍæÉàÑÓÜáÊÝWÜ A®æàPÜ ±ÜÅÍæ°WÜÙÜá ÊÜááí¨æ ŸÃÜáñܤÊæ. ""Aí¸æ ÍÝÆ̯Wæ ÊÜÞñÜá Pæãqr¨ÜªÙÜá. BÊæáàÇæ ¼àÐܾ®Ü hæãñæ¿áÈÉ Öæãà¨Ü¨Ü᪠ÓÜÄÁáà?'' BPæ Öæãà¨Ü¨Ü᪠ÓÜÄ. ¿ÞPæí¨ÜÃæ B Óܯ°ÊæàÍܨÜÈÉ BPæWæ A®Ü ÊÜÞWÜì ËÃÜÈÆÉ. ËÊÝÖÜ¨Ü Êæã¨ÜÆá ÍÝÆÌ ¨æàÍÜ¨Ü ¨æãÃæ, CñÜÃÜ ÃÝgÃÜíñæ PÝÎà ¨æàÍÜPæR ŸÃÜ á ñݤ , E¨ÝÂ®Ü Ê Ü ® Ü ¨ Ü È É BPæ ¿ á®Ü á ° ÓÜ í —ÓÜ á ñݤ ® æ . CŸº Ã Ü È É ¿ áã ±Ü Ã Ü Ó Ü ³ Ã Ü ±æÅàÊÜÞíPÜáÃÜÊÝWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ AÊÜ®æãí©Wæ ±ÜÇÝ¿á®Ü ÊÜÞvÜÆá BPæ ԨܜÙÝWÜÈÆÉ. AÊÜ®Üã ŸÇÝñÝRÃܱÜäÊÜìPÜÊÝX ÓæÙæ¨æã¿áÂÈÆÉ. ÍÝÆ̯Wæ ñܮܰ ±ÜÃÝPÜÅÊÜá¨Ü ÊæáàÇæ »ÜÃÜÊÜÓæÀáñÜá¤. Aí¸æ ñÜí¨æ¿á PÜoár±ÝwWæ JÙܱÜqr¨ÜªÙÜá. Wæ¨ÜªÊܯWæ ÊÜáãÃÜã ÊÜáí© ÃÝgPÜáÊÜÞÄ¿áÃÜ®Üá° PæãvÜáñæ¤à®æí¨Üá ±ÜÅaÝÃܱÜwst PÝÎàÃÝg, J¸æ㺟ºÙÜ®æ°à ¹oár PæãorÃæ, ÊÜÞñÜá ñܲ³¨Ü ¨æãÅàÖÜPÝRX GÇÝÉ ÃÝgÃÜá AÊÜ®Ü ÊæáçÊæáàÇæ HÄ ÖæãàWÜáÊÜâ©ÆÉÊæà? D »Ü¿á©í¨Ü A±Ü³¯Wæ ŸÃÜáÊÜ B±Üñܤ®Üá° ñܲ³ÓÜÆá Aí¸æ ÓÜáÊÜᾯ¨ÜªÙÜá. ¼àÐܾ ÃÜ¥ÜÊæàĨÝWÜÆã Bûæà²ÓÜÈÆÉ. BWÜ BPæ ÓÜÌñÜíñÜÅÙÜÆÉ. B Öæ㣤®Ü ñÜ®ÜPÜ BPæ ñÜí¨æ¿á B—à®ÜÙÜá. ¼àÐܾ®Ü ±ÜÅÊæàÍÜÊݨÝWÜ, AÊÜ®Ü AŸºÃÜPæR ÓÜ»æ ¯¸æºÃÜWÝXñÜá¤. BWÜ BñÜ®Ü A—à®ÜÃÝX ÖæãàWÜÇæà¸æàPÜÆÉ! ñÝ®ÝX G¨Ü᪠¯íñÜá ÍÝÆÌ ®Ü®Üá° ÊÜÄÔ¨æªà®æ G®Ü°Æá BWÜ BPæ ÓÜÌñÜíñÜÅÙÜã AÆÉ. A¨Üá Öæ|¤®ÜPæR J±Üâ³ÊÜ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜÊÜä AÆÉ. ""ÍÝÆ̯Wæ Pæãor ÊÜÞ£Wæ ñܲ³¨ÜíñÝWÜÈÆÉÊæà?'' D J±Üâ³ ñܱÜâ³ ÊÜñÜìÊÜÞ®Ü PÝÆPæR ËÍæàÐÜÊæà ÖæãÃÜñÜá B ¿ááWÜPÜRÆÉ. ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü A®ÜáÍÝÓÜ®Ü ±ÜÊÜì¨ÜÈÉ D PÜáÄñÜá ÖæàÚ¨Ü ÊÝPÜÂWÜÙÜá EÇæÉàS¯à¿á. ""¨ÜñݤÊÜá² ÖÜÃæàñÜR®Ý ÍæÅàÐÜuÍæcà¨Ü³ÃÜ BWÜñæà'' PÜ®ÝÂÍÜáÆRÊÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãívÜá, PÜ®æ¿á®Üá° PæãvÜáÊæ®æí¨Üá ÊÜÞ£¯í¨Ü ÖæàڨܪÃÜã, ÍæÅàÐÜuñÜÊÜá®Ý¨ÜÊÜ®Üá ÔQR¨ÜÈÉ, AÊܯWæ ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞwPæãvܸæàPæí¨Üá Óܾ$ê£ÊÜaÜ®Ü˨æ. ÊÜ«Üá訆 ±Ý~WÜÅÖÜ| Ë«ÜáÂPܤÊÝX BWÜáÊÜÊÜÃæWÜã, ÊÜÃÜ®Ü PÜvæ¿áÊÜÃÜá PÜ®æ¿á®Üá°, PÜ®æ¿á PÜvæ¿áÊÜÃÜá ÊÜÃܮܮÜá° ¿ÞbÓÜáñܤÇæà CÃÜáñݤÃæ. PÜ®æ¿á ×ñܨÜêÑr¿áÈÉ Êæã¨ÜÆá JŸº¯Wæ J²³Wæ Pæãqr¨ÜªÃÜã, A¨Ü®Üá° EÆÉí\Ô, EñܤÊÜá ÊÜÃܯWæ PæãvÜŸÖÜá¨Üá. ×àWæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ¨æãàÐÜËÆÉ Gí¨Üá ÊÜáÃÜá¨ÜY| WÜÙÜá PÜ®æÂWæ Pæãor ÊÜÃÜ˨æ. E¨Ý®ܨÜÈÉ ®Üvæ¨Ü JvÜíŸwPæ¿á®Üá°, ÍÝÆÌ ®ÜÃæàÍÜ®Üã ÓÜ»æ¿áÈÉ Ÿ×ÃÜíWܱÜwÓÜÈÆÉ; Aí¸æ ÖæàÙÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ LbñÜÂÊæà CÃÜÈÆÉ. ÖÜÔ¤®ÝÊÜ£Wæ PÜÃæñÜí¨ÝWÜ Aí¸æ ñÝ®ÝXÁáà ¼àÐܾ®Ü®Üá° ±ÝŦìÓÜáñݤÙæ. ""®Ý®Üá ÍÝÆÌ»Üã±Ü£¿á®Üá° Êæã¨ÜÇæà ÊÜÄÔ¨æªà®æ. «ÜÊÜáìÊܮܰÄñÜ ¯à®Üá A®ÜÂÃÜÈÉ ÊÜá®ÜÔÕqrÃÜáÊÜ

®ÜáwÖÝÃÜ / 5

®ÜáwÖÝÃÜ / 6


Aí¸æ ×í©ÃÜáWÜÆá ԨܜÙÝWÜÈÆÉ. BWÜ ÖæãàñÜÅÊÝÖܮܮæíŸ ÃÝgÑì AÈÉWæ BWÜËáԨܮÜá. BPæ¿á ËaÝÃÜ £Ú¨Üá E©ÌWÜ°bñܤ®Ý¨Ü®Üá. BñÜ BPæ¿á ñÝÀá¿á ñÜí¨æÁáà BX¨Üª®Üá. ""¯®ÜWæ ñÝÀá¿áã ñÜí¨æ¿á㠮ݮæà BX¨æªà®æ. ÊÜáWÜÙæà! gÊÜá¨ÜX° ±ÜâñÜÅ®Ý¨Ü ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá®Ü ŸÚWæ ÖæãàWÜá. ¯®Ü° ÊÜáÖݨÜá@SÊÜ®Üá° ±ÜÄÖÜÄÓÜá ñݤ®æ. AÊÜ®Üá ®Ü®Ü° WæÙæ¿á'' Gí¨Ü®Üá. D ÓÝíñÜÌ®Ü¨Ü ®Üáw Aí¸æ¿á BÍæWæ ±Üâ®Ügì®Ü¾ ¯àwñÜá. AÐÜrÃÜÈÉ ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá®Ü ÓÜÖÜaÜÃÜ®Ý¨Ü APÜêñÜÊÜÅ|®Üá BWÜËáԨܮÜá. ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá®Üá ®ÝÙæ CÈÉWæà ŸÃÜáñݤ®æíŸ ÊÝñæì¿á®Üá° £ÚԨܮÜá. ""¼àÐܾ ÖÝWÜã ÍÝÆÌÃÜÈÉ ¯®Ü° ¨ÜêÑrÀáí¨Ü A±ÜÃÝ— ¿ÞÃÜá? ¯®ÜWæ BWܸæàPݨÜá¨Üá H®Üá?'' Gí¨Üá BñÜ Aí¸æ ¿á®Üá° ËaÝÄԨܮÜá. Aí¸æWæ "C¨ÜËáñܧí' Gí¨Üá ÖæàÙÜÇÝWÜÈÆÉ. ±èÃÜáÐܨÜÈÉ ¨ÜáÃܼÊÜÞ®ÜÊÜâÙÜÛ ¼àÐܾ, Ëg¿á©í¨Ü E¹ºÖæãàX¨Ýª®æ. AÊܯWæ ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá®Ü ÊÜáãÆPÜ ÍÝÔ¤ ÊÜÞwÓÜáÊÜâ¨æà ¿ááPܤ GíŸ ¯«ÝìÃÜÊÜ®Üá° APÜêñÜÊÜÅ| ±ÜÅPÜqԨܮÜá. ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá®Ü BWÜÊÜá®ÜÊÝÀáñÜá. Aí¸æ ¹QR ¹QR AÙÜáñݤ ñܮܰ PÜ~¡àÃÜ PÜ¥æ¿á®Üá° ËÊÜÄÔ¨ÜÙÜá. ""¼àÐܾ®Ü®Üá° ÓÜíÖÜÄÓÜá'' GíŸ ±ÜÅ£àPÝÃÜ »ÝÊÜ®æ¿á®Üá° ¹®Ü°ËÔ¨ÜÙÜá. BPæ¿á®Üá° ÊÜÂÓÜ®ÜÊÜááPܤÙÝX ÊÜÞvÜáÊÜ ËË«Ü ÊÜÞWÜìWÜÙÜ PÜáÄñÝX »ÝWÜìÊÜÃÝÊÜá®Üá aÜbìԨܮÜá. BñÜ®Üá ÍÜÓÜ÷«ÝÃÜOæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPÜãR ±ÜÅ£þÝ Ÿí«Ü®ÜËñÜá¤. ÍÜÓÜ÷ ×w¿á¨æ ¼àÐܾ®Ü®Üá° ÓÜíÖÜÄÓÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã ÖæàWæ? ""¼àÐܾ®Ü®Üá° ÓÜíÖÜÄÓܸæàPæí¨Üá ÖÜo ÊÜÞvܸæàvÜ. AÊÜ®Üá ¯®ÜWÜã ÊÜí¨Ü¯à¿á®æà ÓÜÄ. ®Ü®Ü° BþæÀáí¨Ü BñÜ ¯®Ü° PÝÆáWÜÙÜ®Üá° ñܮܰ ñÜÇæ¿á ÊæáàÈoárPæãÙÜáÛÊÜíñæ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá'' Gí¨ÜÃÜã Aí¸æ ±Üoár ¹vÜÈÆÉ. Aí¸æ¿á ÊæáàÇæ PܯPÜÃÜ©í¨ÜÇæãà ¼àÐܾ®Ü ÊæáàÇæ BWÜÅÖÜ©í¨ÜÇæãà, D ±ÜÅPÜÃÜ|¨ÜÈÉ ÍÜÓÜ÷ ×w¿áÆá ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá¯Wæ ñܮܰ ±ÜÅ£þæ Awx¿ÞWÜáÊÜâ©ÆÉÊæí¨Üá APÜêñÜÊÜÅ| ±ÜÅ£±Ý©Ô¨Ü®Üá. ÖÜÔ¤®Ý®ÜWÜÃÜ¨Ü ÓÜËáà±ÜPæR BWÜËást WÜáÃÜá ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá®Ü®Üá° ¼àÐܾ ÓÝÌWܣԨܮÜá. gÊÜ á ¨Ü X ° ±Ü â ñÜ Å ¯í¨Ü ËaÝÃÜ O æ ®Ü v æ À áñÜ á . ¨æ à ÊÜ Ê Ü Å ñÜ ñÜ ® Ü ° PÝ¿áìÊÜ ® Ü á ° ÓÜÊÜá¦ìÔPæãívÜ®Üá. ÔqrWæ¨Üª ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá ¿áá¨ÜœPæR BÖÝÌ®ÜËñܤ®Üá. C±Ü³ñܤÊÜáãÃÜá ©®ÜWÜÙÜ ¿áá¨Üœ ®Üvæ¨Üá, ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá¯Wæ A±Üg¿áÊÝWÜáÊÜ Óܯ°ÊæàÍÜ ±ÝűܤÊÝÀáñÜá. ÊÜáÖÜÑìWÜÙÝ¨Ü gÊÜá¨ÜX°, MábàPÜ, ®ÝÃÜ¨Ü ÊÜáñÜᤠ¨æàÊÜñæWÜÙÜ ÖÝWÜã ÊÜÓÜáWÜÙÜ ÓÜÆÖæ¿áíñæ ¿áá¨Üœ ÓܧXñÜÊÝÀáñÜá. ""iñæãàÔ¾ ¼àÐæ¾à| ÓÜáÊÜáí¨Ü Ÿá©œ@'' ""AñÜÂíñÜ ÊÜáãSì®Ý¨Ü ®Ý®Üá ¼àÐܾ¯í¨Ü ±ÜÃÝiñܮݨæ®Üá'' GíŸ E¨ÝYÃÜ ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá®Ü ¸ÝÀáÀáí¨Ü ŸíñÜá. Aí¸æ ¯WÜì£PÜÙݨÜÙÜá. ""Aí¸Ý! ¯®ÜWæ ®Ü¯°í¨Ü ¸æàÃæà®Ý¨ÜÃÜã BWܸæàPݨÜÃæ ÖæàÙÜá. ±ÜſᣰÓÜáñæ¤à®æ. DWÜ ¯®ÜWæ EÚ©ÃÜáÊÜ Jí¨æà Jí¨Üá ÊÜÞWÜì Êæí¨ÜÃæ ¼àÐܾ®Ü®Üá° BÍÜÅÀáÓÜáÊÜâ¨Üá'' Gí¨Üá ÖæàÚ¨Ü ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá¯Wæ, ""ñܱæäà«Ü®Ü®æà! ®Ý®æà ¼àÐܾ®Ü®Üá° ÓÜíÖÜÄÓÜáÊÜ ÍÜQ¤¿á®Üá° ±Üvæ¿áÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáÊÜÈÉWæà ÖæãàWÜáñæ¤à®æ''

Gí¨Üá Aí¸æ ÖæãÃÜoáÖæãà¨ÜÙÜá. AÊÜÙÜ NãàÃÜ ñܱÜÔÕ®Ü PÜáÄñÜá ®ÝÃÜ¨Ü ÖÝWÜã ÊÝÂÓÜÃÜÈÉ ¼àÐܾ ñܮܰ ÊÜÞ®ÜÔPÜ ñÜáÊÜááÆÊÜ®Üá° ñæãàwPæãívÜ®Üá. A¨ÜPæR AÊÜÃÜá ""ËÐÝ©ÓÜ ¸æàvÜ! ¨æçÊÜí ±ÜâÃÜáÐÜPÝÃæà|, Áãà ¯ÊÜ£ìñÜáÊÜááñÜÕÖæàñ…'' ¨æçÊÜ¨Ü ¯¿áÊÜáÊÜ®Üá° ±ÜâÃÜáÐÜ ±ÜÅ¿áñÜ°©í¨Ü ÊÜÂñÜÂÓܤ ÊÜÞvÜÆá ¿ÞÃÜá ñÝ®æà EñÝÕ×ñÜ®ÝWÜáñݤ®æ'' Gí¨Üá ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ÖæàÚ¨ÜÃÜá. Aí¸æ PÜáÃÜáûæàñÜÅ©í¨Ü ÖæãÃÜoá ¿áÊÜáá®Ý £àÃܨÜÈÉ A£ÊÜÞ®ÜáÐÜ ñܱÜÓÜáÕ ÊÜÞw¨ÜÙÜá. ñÜÃÜWæÇæ £®Üá°ñݤ, AíWÜáÐÜr¨Ü ÊæáàÇæ ¯ÆáÉñݤ ÖÜÆÊÜâ ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ ñܱæäà¯ÃÜñÜÙݨÜÙÜá. A®ÜíñÜÃÜ ÓÜíaÜÄÓÜᣤ¨ÝªWÜ ÊÜñÜÕ¨æàÍܨÜÈÉ ¹¨ÜáªÖæãà¨ÜÙÜá. AÇæÉà Aí¸Ý GíŸ ÖæÓÜÄ®Ü ®Ü©¿ÞX ±ÜÅÊÜ×Ô¨ÜÙÜá. ñܱÜ@±ÜÅ»ÝÊÜ˨Ü᪨ÜÄí¨Ü A«Üì ÍÜÄàÃÜ ®Ü©¿ÞX¿áã EڨܫÜì©í¨Ü PÜ®æ¿ÞX¿áã ±ÜÅPÜoWæãívÜÙÜá. ñܱÜÔÌWÜÙÜá ±ÜÅΰԨÝWÜ ""¼àÐܾ®Ü ÊÜ«Ý¥ÜìÊÝXÁáà ®Ý®Üá ©àûæ PæçWæãíw¨æªà®æ'' G®Üá°£¤¨ÜªÙÜá. JÊæá¾ MáÑWÜÙÜ ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ ÍÜãƱÝ~¿Þ¨Ü ÊÜáÖݨæàÊÜ ¯gÃÜã±Ü©í¨Ü Bí¸æWæ ¨ÜÍÜì®ÜÊܯ°ñܤ®Üá. BPæ¿á ±ÝÅ¥Üì®æ¿á®Üá° ÊÜᯰÔ, ""¯à®æà ¼àÐܾ®Ü®Üá° PæãÆáÉÊæ'' Gí¨Üá A®ÜáWÜÅ×ԨܮÜá. BWÜ Aí¸æ ""Ô÷à »ÝÊÜËÃÜáÊÜ ®Ý®Üá ¿áá¨ÜœPæR EñÜáÕPÜÙÜÆÉ. ±ÜÅÍÝíñÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕÙÜÛ ®Ü®ÜWæ PæãÆáÉÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì GÈÉí¨Ü ŸÃÜŸÖÜá¨Üá?'' Gí¨ÜÙÜá. ""ÊÜááí©®Ü g®Ü¾¨ÜÈÉ ¨ÜáÅ±Ü¨Ü®Ü ÊÜáWÜÙÝX ÖÜáqr ÊÜáÖÝÃܥܮÝWÜáÊæ. ÖæOÝ¡X ÖÜáqr WÜívÝWÜáÊæ. ¨æàÖÝíñÜÃÜ ±Üvæ¿ááÊÜ ¯à®Üá D ËÐÜ¿áWÜÙæÆÉÊÜ®Üã° ÓܾÄÔPæãÙÜáÛÊæ'' Gí¨Üá ÍÜíPÜÃÜ®Üá ÊÜÃÜÊܯ°ñܤ®Üá. ÊÜááí©®Ü g®Ü¾¨ÜÈÉ ¼àÐܾ®Ü®Üá° ÊÜ—ÓÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX ®Ý®Üá D bñæ¿á®Üá° ±ÜÅÊæàÎÓÜᣤ¨æªà®æ'' Gí¨Üá ÖæàÙÜáñݤ Aí¸æ, ¿áÊÜáá®Ý £àÃܨÜÈÉ ±ÝÊÜPܯWæ BÖÜ᣿ިÜÙÜá. PÝÇÝíñÜÃܨÜÈÉ ¨ÜáÅ±Ü¨Ü®Ü ñܱÜÔÕWæ ±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃÜ®Üá JȨܮÜá. "Öæ|á¡ ÎÍÜá ÖÜáqr ÊÜááí¨æ WÜívÝWÜáñܤ¨æ'' GíŸ ÎÊÜ®Ü ÊÝPÜÂÊÜ®Üá° £Ú¨Ü ñÝÀá ÖÜáqr¨Ü ÎÍÜáÊÜ®Üá° WÜívæí¨æà ±ÜÅaÝÃÜ ±ÜwÔ¨ÜÙÜá. ¨ÜáűܨܯWÜã WæãñݤWÜÈÆÉ. ÎSíwà GíŸ ®ÝÊÜáPÜÃÜ| ÊÝÀáñÜá. DñÜ ¨æãÅà|Äí¨ÜÇæà AÓÜ÷˨æ¿á®Üá° PÜÈñÜ®Üá. ¨ÝÍÝ|ì ¨æàÍÜ¨Ü ÃÝgPÜáÊÜÞÄÁãvÜ®æ ËÊÝÖÜ ÊÜÞwÔ¨ÜÃÜá. BWÜ WÜáoár ÖæãÃÜWæ ŸíñÜá. ×ÃÜ|ÂÊÜÊÜáì (¨ÝÍÝ|ì¨Ü ÃÝg) ¨ÜáÅ±Ü¨Ü®Ü ÊÜíaÜ®æWæ ±ÜÅ£¿ÞX ¨Üív棤 Ÿí¨Ü®Üá. »Ü¿áWÜÅÓܤÃÝ¨Ü ñÝÀá ñÜí¨æ¿á ¨ÜáÔ§£¿á®Üá° PÜívÜá ÎSíw¯ AÃÜ|ÂPæR Kw¨ÜÙÜá. B ûæàñÜÅ ÓÜã§OÝPÜ|ì®æíŸ ¿áûܯí¨Ü ±ÝÈÓÜƳvÜᣤñÜá¤. E±ÜÊÝÓÜ©í©¨Üª ÎSíw¯¿á ÊæáàÇæ BñÜ PܯPÜÃÜ ñæãàÄԨܮÜá. ñܮܰ ±ÜâÃÜáÐÜñÜÌÊÜ®Üá° ñÝñÝRÈPÜÊÝX BPæWæ ¨Ü¿á±ÝÈÔ, ""ÊæçÄWÜÚí¨Ü ¯ÊÜá¾ ÃÜûÜOæ¿Þ¨Ü PÜãvÜÇæà D ±ÜâÃÜáÐÜñÜÌÊÜ®Üá° ×í©ÃÜáXÓܸæàPÜá'' Gí¨Ü®Üá. ÓÜã§OÝPÜì|®Ü ±ÜâÓÜíñÜÌ ÎSíw¯Wæ, BPæ¿á Ô÷àñÜÌ ¿áûܯWæ ˯ÊÜá¿á ÊÝÀáñÜá. ÃÝgÂPæR Ÿí¨Ü ÎSíw¿á®Üá° ×ÃÜ|ÂÊÜÊÜáì ±ÜÄàûæ ÊÜÞwԨܮÜá, ñÜê±Ü¤bñܤ ®ÝX ×í£ÃÜáX¨Ü®Üá. A¨æà PÝÆPæR PÜá¸æàÃÜ®Üá ñܮܰ A®ÜáaÜÃÜ®Ý¨Ü ÓÜã§OÝPÜ|ì®ÜÈÉWæ

®ÜáwÖÝÃÜ / 3

®ÜáwÖÝÃÜ / 4


ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñ¨ Ü È Ü É ®Ý®Üá PÜívÜ Aí¸æ

Ô.Öæa…. Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ ÍÝÔ÷ ¯ÊÜêñܤ A«Ý±ÜPÜÃÜá, ¿áûÜWÝ®Ü A¥Üì«ÝÄWÜÙÜá ÊÜáãvÜí¸æçÆá & 574 260 ±Üâ|aÜ WÝÅÊÜá ŸípÝÌÙÜ ñÝÆãPÜá, ¨Ü.PÜ. & : 08255 268269

"Aí¸æãà±ÝTÝ®Ü' ÊÝÂÓÜPÜêñÜ ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü C±Ü ³ ñ Ü á ¤ ÓÜ W Ü ì WÜ Ù Ü È É ËÓÜ ¤ Ä ÔÃÜ á ÊÜ Ãæ ã àaÜ P Ü PÜ¥ÝÊÜÓÜá¤. ÊÜááWÜœ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ¿ááÊÜ£Á㟺ÙÜá, ±Ü â ÃÜ á ÐÜ ± Ü Å «Ý®Ü ±Ü Å ±Ü í aÜ ¨ Ü JñÜ ¤ v Ü P æ R ÔÆáQ, gÃÜkáìÄñÜÙÝWÜáÊÜ PÜÃÜáOÝg®ÜPÜ PܥݱÜÅÊÝÖÜ; AíñÜ Öæãí¨ÜáÊÜâ¨Üá ±ÜÅ£àPÝÃÜ¨Ü ±ÜÃÝPÝÐæu¿áÈÉ. D ±ÜÅ£àPÝÃÜ¨Ü ÖæãWæ ÖÜWæWæ «ÜWæ¿Þ¨Üá¨Üá HPæ? ÊÜ Â PÜ ¤ ÊÜ Â ÊÜ Ö ÝÃÜ Ê æ à ±Ü Å ±Ü í aÜ . A¨Ü Ã Ü È É DÓÜáÊÜÊÜ®Üã, C¨Ü᪠hæçÓܸæàPݨÜÊÜ®Üã ÊÜÂQ¤. B¨ÜÃæ AÊÜÂPܤÊÝ¨Ü Ë—¿á PæçÊÝvÜÊÜ®Üá° ÖÜ£¤PÜáRÊÜ ÍÜ Q ¤ AÊÜ ® Ü È É Æ É . "Ë—ÍÜ c ŸÆÊÝ®ÝÅg¯ª Ð Ü r ÓÝÂÔ¾ Ê Ü Í æ à Ô§ ñ Ü @ ' Gí¨Ü á Öæ à ÙÜ á ÊÜ ¿áá—Ñu Ã Ü "hÝ®Ü ® Ü ° ² ûÜ ¿ áPÜ Ã Ü í ®Ý£PÜ Å ËáñÜ á ÊÜ á áñÜ Õ Ö æ à ' Gí¨Üá ÖæàÙÜáñݤ gãhÝvÜÆá Ԩܜ®ÝWÜáñݤ®æ. ""A¨Üá½ñÜ ±ÜÅPÝÍÜÊÜâÙÜÛ ÊÜÓÜá¤Êæäí¨Üá ®ÜÊæᾨÜáÃݨÜÃæ ®Ü Ê Ü á ¾ PÜ | á¡ W Ü Ù Ü á ÊÜ á íhÝWÜ á ÊÜ í ñæ , A±ÝÃÜ ÍÜQ¤ÀáÃÜáÊÜ ¨æçÊÜ A¥ÜÊÝ Ë— ®ÜÊÜá¾ ±ÜÅþæ¿á®Üá° A±ÜÖÜÄÔ¹vÜáñܤ¨æ. ÊÜá®ÜáÐܱÝÍÜ©í¨Ü Ÿí— ñÜ®ÝX ÓæÙæ¿áƳoríñæ Ë—¿á ÊÜÍÜ®ÝWÜáñݤ®æ'' G®Üá°ñݤ BñÜ ¨ÜêñÜÃÝÐÜó®Ü ÊÜÞ£Wæ Ë«æà¿á®ÝWÜá ñݤ ® æ . ÎÅàÃÝÊÜ á ¯WÜ ã AÐæ r à ! PÝíaÜ ® Ü Ê Ü á êWÜ ÊæíŸá¨Üá AÓÜí»ÜÊÜÊæí¨Üá £Ú¿á¨æà? £Ú¨Üã £Ú¨Üá B ÊÜÞ¿Þ ÖÜÄ|ÊÜ®Üá° ¸æíŸñܤÈÆÉÊæà? ®ÜáwÖÝÃÜ / 1

B¨Üá¨ÜÄí¨ÜÇæà Ë—×à®Ü®ÜÈÉ Ô©œ C¨ÜªÃÜã ±ÜÅÔ©œ ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. Aí¸æ¿á iàÊÜ®ÜÊÜä AÐærà! BPæ Ë—¿á AÊÜWÜ|®æWæ ñÜáñݤ¨Ü ¨ÜáÃÜíñÜ ®Ý¿áQ. Aí¸æ¿á PÜ¥æ¿á®Üá° ÓÜãûÜ$¾ÊÝX AÊÜÇæãàQÓÜáÊÜâ¨Üá ®ÜÊÜá¾ Êæã¨ÜÆ PÜñÜìÊÜÂ. PÝÎà ¨æàÍÜ¨Ü ÃÝg¯Wæ Aí¸æ, Aí¹Pæ, Aí¸ÝÈPæ¿áÃæíŸ ÊÜáãÊÜÃÜá ±Üâ£Å¿áĨܪÃÜá. AÊÜÃÜá ËÊÝÖÜÁãàWÜ ÊÜ¿áÓÜÕ®Üá° Öæãí©¨ÝWÜ »ÜãÊÜáívÜÆ¨Ü A®æàPÜ ÃÝgÃÜá BÖÝ̯ñÜ ÃÝX¨ÜªÃÜá. Ëà¿áìÍÜáÆR¨Ü ÊÜáãÆPÜ, ±ÜÃÜÓܳÃÜ ÖæãàÃÝo ÊÜÞw Wæ¨ÜªÊܯWæ, AÊÜÃÜ®Üá° ËÊÝÖÜ ÊÜÞvÜáÊÜ, ÓÜÌ¿áíÊÜÃÜ ±Ü¨Üœ£¿á®Üá° ÃÝg®Üá ¯«ÜìÄԨܪ®Üá. BWÜ ÖÜÔ¤®ÝÊÜ£ ¿áÈÉ ÍÜíñÜ®Üá ±ÜâñÜÅ®Ý¨Ü ËbñÜÅËà¿áì¯Wæ ±ÜpÝr¼ÐæàPÜÊÝXñÜá¤. AÊÜ®Ü A|¡ ¼àÐܾ®æà ÓÜí—ËWÜÅ׿ÞX, ñÜÊÜá¾®Ü ÖÝWÜã ÔíÖÝÓÜ®Ü¨Ü ÃÜûÜPÜ®ÝX¨Üª®Üá. A®Üá±ÜÊÜá ÃÜã±ÜÇÝÊÜ| ˨ܪ PÝÎà¨æàÍÜ¨Ü ÃÝgPÜáÊÜÞÄ¿áÃÜ®Üá° ñÜí¨Üá, ñÜÊÜᾯWæ ËÊÝÖÜ ÊÜÞvÜáÊÜ E¨æªàÍÜ©í¨Ü, ¼àÐܾ®Üá ÃÜ¥æçPÜÓÜÖÝ¿á®ÝX, ñÝ®æ㟺®æà PÝÎà ¨æàÍÜPæR ±ÜÅ¿Þ| ÊÜÞw¨Ü®Üá. B ÊÜáãÊÜÃÜã ÃÝgPÜáÊÜÞÄ¿áÃÜ®Üá° ñܮܰ ÃÜ¥ÜÊæàÄÔ, PÜãw¨Ü ÃÝgÄWæ ±Üí¥ÝÖÝÌ®Ü ¯àw¨Ü®Üá. aÜñÜáÃÜíWÜ ŸÆWÜÚí¨Ü PÜãw¨Üª ÃÝgÃÜá, ¼àÐܾ®Ü ÊæáàÇæ, ÓÝÊÜáã×PÜ BPÜÅÊÜá| ÊÜÞw¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ±ÜÅŸÆ ÖæãàÃÝoWÝÃÜ®Ý¨Ü ¼àÐܾ®Ü®Üá° ±ÜÅ£»ÜqÓÜÇÝÃܨæ, ±ÜÇÝ¿á®Ü ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ËbñÜÅËà¿áì®Ü ñÝÀá¿Þ¨Ü ÓÜñÜÂÊÜ£ÁãvÜ®æ ËaÝÃÜÊÜ®æ°ÆÉ £ÚÔ, ¼àÐܾ®Üá ËÊÝÖÜPæR Ԩܜñæ ÊÜÞw¨Ü®Üá. BWÜ Aí¸æ ""®Ý®Üá ÍÝÆÌ ÃÝg®Ü®Üá° ²Åà£ÓÜᣤ¨æªà®æ. AÊÜ®Ü㠮ܮܰ®Üá° HPÝíñܨÜÈÉ ÊÜÄԨݪ®æ. ¯à®Üá ÓÜÊÜìý®Üá. aæ®Ý°X ±ÜÃÝÊÜáÎìÔ, ÓÜãPܤ ÊݨÜá¨Ü®Üá° ¯«ÜìÄÓÜá. ®Ü®Ü°®Üá° ÍÝÆÌÃÝg®Ü ŸÚWæ PÜÙÜá×ÓÜáÊÜ PÜê±æ ÊÜÞvÜá'' Gí¨ÜÙÜá. ¼àÐܾ®Üá Aí¸æ¿á®Üá° ÍÝÆÌÃÝg®Ü ŸÚWæ PÜÙÜá×ԨܮÜá. Aí¸æ ÍÝÆ̯Wæ ±ÜäÊÜì ÊÜêñݤíñÜÊÜ®Üá° ®æ®Ü²Ô ""¯®Ü°®æ°à ±æÅàËáÔ Ÿí©ÃÜáñæ¤à®æ'' Gí¨ÜÙÜá. BPæ¿á®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜÆá ÍÝÆÌ Ô¨Üœ®ÝWÜÈÆÉ. ""¼àÐܾ¯í¨Ü A±ÜÖÜêñÜÙÜá. AÈÉWæà ÖæãàWÜá'' G®Üá°ñݤ £ÃÜÓÜRÄԨܮÜá. BWÜÓܨÜÈÉ PÝÊæãàìvÜWÜÙÜ®Üá° PÜívÜá, ®Ü£ìÓÜáÊÜâ¨ÜPæRí¨Üá WÜÄWæ¨ÜÄ ¯íñÜ ÊÜá¿áãÃÜPæR PæãàȾíaÜá Öæãvæ¨ÜíñÝÀáñÜá. AÊÜÙÜ ¯Êæà¨Ü®æ¿ÞWÜÈ, ±ÜÅÊÜÞ|ÊÝWÜÈ E±Ü¿ááPܤ ÊÝWÜÈÆÉ. WæãàPÜìÆÉ ÊæáàÇæ ÊÜáÙæ ÓÜáĨÜíñÝÀáñÜá. BñÜìÙÝX Ãæãà©ÓÜáñݤ, WæãívÝÃÜ|¨ÜÈÉÃÜáÊÜ ñܱÜÔÌWÜÙÜ BÍÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ÓæàĨÜÙÜá. ñܮܰ C£ÊÜêñܤÊÜ®Üá° AÊÜÃÜÈÉ ¯Êæà©ÔPæãívÜÙÜá. ñܱæäàÊÜê¨Üœ®Üã, ŸÅÖܾ˨ݱÝÃÜíWÜñÜ®Üã BX¨Üª ÍæçTÝÂÊÜñÜ®æíŸ MáÑÁãvÜ®æ ""ñÜÊÜá¾ A®ÜáWÜÅÖÜ©í¨Ü ÓÜ®ÝÂÓÜ «ÜÊÜáì¨ÜÈÉÃÜáñݤ, ¨ÜáÐÜRÃÜÊÝ¨Ü ñܱÜÓÜÕ®Üá° ÊÜÞvÜÆá A®ÜáÊÜá£ÔÄ'' Gí¨ÜÙÜá. ñܱÜÔÌWÜÙæÆÉÃÜã ÓÜÊÜÞÇæãàaÜ®æ¿áÈÉ ¯ÃÜñÜÃݨÜÃÜá. ""DPæ¿á®Üá° PÝÎà ¨æàÍÜPæR PÜÃÜPæãívÜá ÖæãàWæãà|'' ""ÍÝÆÌ®æà ËÊÝÖÜÊÝWÜáÊÜíñæ JñݤÀáÓæãà|'' CñÝ© ÓÜÆÖæWÜÙÜá ±ÜÃÝÊÜáÎìÓÜƳorÊÜâ. MáÑWÜÙÜá BPæÁãvÜ®æ ÓÜ®ÝÂÓÜ«ÜÊÜáì¨Ü ÓÜíPÜÐÜrWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÔ ""¯à®Üá ñÜí¨æ A¥ÜÊÝ WÜívÜ®Ü BÍÜÅ¿á¨ÜÈÉÃܸæàPݨÜÊÜÙÜá'' Gí¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ®ÜáwÖÝÃÜ / 2


"®Üáw®ÜÊÜá®Ü'PæR PÝÃÜ~à»ÜãñÜÃÝX "®ÜáwÖÝÃÜ'ÊÜ®Üá° ¯ÊÜá¾ PæçWæã²³ÓÜÆá ÊÜáãÆ ±æÅàÃÜOæ ¯àw¨Ü ÎÅà Ô.Pæ. ±ÜwÊÝÙ… AÊÜÄWæ * "®Ü á w®Ü Ê Ü á ®Ü ' Pæ R ²Åà£Àáoár Ÿí¨Üá E±Ü®ÝÂÓÜ ¯àw¨Ü GÆÉ ÓÝ×£ ÊÜÞ®ÜÂÄWæ ÊÜáñÜᤠBÊæáàÇæ A¨Ü®Üá° AÊÜÃÜá AûÜÃÜÃÜã±ÜPæR CÚst ËÍÝÌÓÜPæR * JÙÜbñÜÅWÜÚí¨Ü "®ÜáwÖÝÃÜ'ÊÜ®Üá° ±æ ä à~st PÜ Ç Ý謆 ËáñÜ Å ÎÅà ÊæãàÖÜ®Ü Óæãà®Ý AÊÜÄWæ * AûÜÃÜ ÓÜíÁãàiÔ "®ÜáwÖÝÃÜ'¨Ü ±Üâo Ë®ÝÂÓÜÊÜ®Üá° ÃÜã²Ô ÊÜáá©Åst BPÜê£ ²Åíp…Õ®Ü ÎÅà PÜÆãÉÃÜá ®ÝWæàÍÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ÔŸºí©WÜÚWæ, * PÝíñÝÊÜ Ã Ü PÜ ® Ü ° v Ü ÓÜ í ZÊÜ â ÊÝÑìPÜ QÅ¿ÞÁãàg®æ ¿ á®Ü á ° ÃÜã²ÓÜÆá B¨æàÎÔ, A¨ÜPæR 2008ÃÜ ÓÝÈ®ÜÈÉ ÃÜã±ÝÀá Jí¨Üá ÆûÜÊÜ®Üá° ¹vÜáWÜvæWæãÚÔÃÜáÊÜ PܮܰvÜ ÊÜáñÜᤠÓÜ í ÓÜ ¢ £ CÇÝTæ , ¸æ í WÜ Ù Ü ã ÃÜ á , ÊÜááSÂÊÝX A¨ÜÃÜ ¯¨æàìÍÜPÜÃÝ¨Ü ÎÅà ÊÜá®Üá ŸÚWÝÃ… AÊÜÄWæ * "®Ü á w®Ü Ê Ü á ®Ü ' ¨Ü dÝ¿ÞbñÜ Å WÜÙÜ®Üá° ÓæÃæ ×w¨Ü Íæãà»Ý ÓÜárwÁãà ¸æÙÜáÊÝÀá AÊÜÄWæ, * PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü D Öæ㣤Wæ¿á ÊÜÞÃÝo¨Ü ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° PæçW棤PæãívÜ ±ÜâñÜã¤Ä®Ü "PæãvÜíQÄ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü'¨Ü ÎÅà ±ÜÅPÝÍÜ PæãvÜíQÄ AÊÜÄWæ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ Má~¿ÞX¨æ. *

PÜêñý Ü ñæWÙÜ áÜ

¸æàÇÝw ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ BaÝÃ… ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì

PÝíñÝÊÜÃÜ 18 gáÇæç 2009 xxv

±ÜÄËw

v

ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñ¨ Ü È Ü É ®Ý®Üá PÜívÜ Aí¸æ / Ô.Öæa…. Wæãà±ÝÆPÜêÐ¡Ü ÍÝÔ÷ / 1

v

®Üáw¨ÜÃæ ÊÜáᣤ®Ü ÖÝÃܨíÜ £Ãܸàæ PÜá / vÝ. vÝ. ±ÜíaÝûÜÄ ×ÃæàÊÜásÜ / 12

v

hæç®Ü g®Ü±¨ Ü Ü XàñæWÙÜ áÜ / vÝ. GÓ….². ±Ü¨¾± Ü ÅÜ Óݨ… / 18

v

AÆÉÊáÜ : ±ÜÄaÜ¿á, ±ÜÅÊàæ ÍÜ / ±æäÅ. K.GÇ…. ®ÝWÜ»ã Ü ÐÜ|ÓÝÌËá / 31

v

w.Ë.i.¿áÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜ ËáàÊÜÞíÓæ / vÝ> ¹. g®Ý¨Üì®Ü »Üp… / 42

v

PÜáÊÜÞÃÜÊÝÂÓÜ&PÜ®Ýìo »ÝÃÜñÜ PÜ¥ÝÊÜáígÄ/vÝ. PÜêÐÊ ¡Ü áÜ ã£ì ÖÜ®ã Ü ÃÜá / 57

v

i.². ÃÝgÃÜñí°Ü & AíñÜÖÜ "ÃÜñ'°Ü C®æãí° ©ÆÉ / ±æäÅ. GÊÜå…. ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ / 67

v

±Üí±Ü»ÝÃÜñÜ & PæÆÊÜâ JÙÜ®ã æ àoWÜÙáÜ / vÝ. ±Ý¨æàPÜÆáÉ ËÐÜá» ¡ o Ü r / 82

v

Æü$¾àÍÜ®Ü hæçËᯠ»ÝÃÜñ¨ Ü È Ü É ÔàñÝ ±ÜÄñÝÂWÜ ±ÜÅÓíÜ WÜ /¸æÙWÜ ã æ àvÜá ÃÜÊáæ àÍÜ »Üp… / 97

v

¨Ü.ÃÝ.¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ ®ÝoPÜWÙÜ áÜ / ±æäÅ. ÊÜÞ«ÜÊÜ PÜáÆPÜ~ì / 112

v

A®Üá±æÅàûæ¿á A®Üá±ÜÊáÜ WÜÅí¥Ü : Ÿí«ÜáÊÜÊáÜ ì®Ü "iàÊÜÓíÜ ¸æãà«Ü®'æ / ±æäÅ. ÍÜá»ÜaíÜ ¨ÜÅ / 122 xxvi


A±ÜìOæ "®Üáw®ÜÊÜá®Ü'¨Ü ¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÝÅÁãàgPÜÃݨÜ

ÎÅàÊÜᣠÊÜáñÜᤠÎÅà Ô.Pæ. ±ÜwÊÝÙ… "aÜí¨ÜűÜÅ»Ý' ÊÜáãvܹ©Ãæ AÊÜÃÜ A±ÜäÊÜì ÓÜíÓÜ¢£ ²Åà£Wæ ÊÜáñÜᤠL¨Ý¿áìPæR

xxiii

xxiv


‘®Üáw®ÜÊáÜ ®Ü’ ®Üv¨ æ áÜ Ÿí¨Ü ¨ÝÄ g®ÜÊÜÄ 2008Äí¨Ü ¨ÜÍÜíŸÃÜ 2008 ©®ÝíPÜ 27.1.08

£íWÜÙÜ A£¦ ÎÅà. Ô.Öæa… Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ ÍÝÔ÷, ÊÜáãvÜí¸æçÆá vÝ. ±ÜíaÝûÜÄ ×ÃæàÊÜásÜ, «ÝÃÜÊÝvÜ vÝ. GÓ….². ±Ü¨Ü¾±ÜÅÓݨ… ±æäÅ. K.GÇ…. ®ÝWÜ»ÜãÐÜ| ÓÝÌËá, ÊæáçÓÜãÃÜá

ËÐÜ¿á

PÜê£ ±ÜÄaÜ¿á

PÝÊÝÂÃÝ«Ü®æ

®Ý®Üá PÜívÜ ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ¨Ü Aí¸æ ®Üáw¨ÜÃæ ÊÜáᣤ®Ü ÖÝÃܨÜí£ÃܸæàPÜá

& &

& &

hæç®Ü hÝ®Ü±Ü¨Ü XàñæWÜÙÜá AÆÉÊÜá®Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜá

&

18.5.08

vÝ. ¹. g®Ý¨Üì®Ü »Üp… ¸æÙ| ¾Ü á¡

w.Ë.i. AÊÜÃÜ PÝÊÜ ËáàÊÜÞíÓæ

22.6.08

vÝ. PÜêÐÜ¡ÊÜáã£ì ÖÜ®ÜãÃÜá

PÜáÊÜÞÃÜÊÝÂÓÜ®Ü PÜOÝìo »ÝÃÜñÜ PÜ¥ÝÊÜáígÄ

27.7.08

±æäÅ. Gí. ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ PÝPÜìÙÜ

i.². ÃÝgÃÜñÜ°í Jí¨Üá ±Üâ|ÂÓܾ$ê£

& ‘®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ’ WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á 1®æà PÜáÓÜáÊÜá : ÃÝgÑì vÝ. ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜá PÜê£ ±ÜÄaÜ¿á:vÝ. ÊÜÞ«ÜÊÜ ÃÝÊ… ÊÜáãvÜáPæãOÝhæ ‘®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ’ WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á 2®æà PÜáÓÜáÊÜá : ˨ÝÂÊÝaÜÓܳ£ Ÿ®Ü°íhæ WæãàËí¨ÝaÝ¿áì PÜê£ ±ÜÄaÜ¿á : ÊÜáígá®Ý¥Ü BÃ…. Íæqr, ¯pær ‘®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ’ WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á 3®æà PÜáÓÜáÊÜá ÊÜáÖÝPÜË ÓÜíÍæãà«ÜPÜ ÊÜáÖæãà±Ý«Ý¿á vÝ. ¿áá.². E±Ý«Ý¿á PÜê£ ±ÜÄaÜ¿á : ÎÅà ÓÜáŸÅÖܾ| ¸æç±Üwñݤ¿á ‘®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ’ WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á 4®æà PÜáÓÜáÊÜá: ×Ä¿á ÓÝ×£ g®Ý¨Üì®Ü WÜáPÝìÃ… PÜê£ ±ÜÄaÜ¿á : ÎÅà ÊÜáá¨ÝÅw

31.8.08

vÝ. ±Ý¨æPÜÆáÉ ËÐÜá¡ »Üp…

±Üí±Ü»ÝÃÜñÜ¨Ü PæÆÊÜâ JÙÜ®æãàoWÜÙÜá

‘®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ’ WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á 5®æà PÜáÓÜáÊÜá ÊÜáÖÝPÜË ÊÜáí¨ÝÃÜ PæàÍÜÊÜ »Üor . PÜê£ ±ÜÄaÜ¿á : ÎÅà G®….². Íæqr, ÊÜáãÈR

ÎÅà G®…. ². ÍæorÃÜ ‘ñܱÜâ³WÜá ñÜÃæ¨ÜívÜ’ ÊÝaÜ®Ü : ÎÅà ÓÜ£àÍ… PÜáÊÜÞÃ…, PæÊÜá¾|á¡

21.9.08

vÝ. G®….GÓ…. ñÝÃݮݥ… ÊæáçÓÜãÃÜá

±ÝÅbà®Ü PܮܰvÜ ÓÝ×ñܨÜÈÉ ÊÜá«Üá±Ý®Ü ‘®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ’ WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á 6®æà PÜáÓÜáÊÜá ÊÜáêWÜ¿Þ ÓÝ×£ Pæ¨Üí¸Ýw gñܤ±Ü³ Ãæç PÜê£ ±ÜÄaÜ¿á : ÎÅà ÖÜÄ~ ÓܨݮÜí¨Ü

ÎÊÜÍÜÃÜ|ÃÜ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜá ÊÝaÜ®Ü : PÜá. GÓ…. ±Üâ¯àñÜ ÎàñÜÇ…

26.10.08 ¸æÙÜWæãàvÜá ÃÜÊæáàÍ… »Üp…, ¸æíWÜÙã Ü ÃÜá

hæçËᯠ»ÝÃÜñÜ¨Ü ÔàñÝ ±ÜÄñÝÂWÜ ±ÜÅÓÜíWÜ ‘®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ’ WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á 7®æà PÜáÓÜáÊÜá vÝ. ÊÜáÚÁá Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ ÃÝÊ… PÜê£ ±ÜÄaÜ¿á : ÎÅà ÎÅà±Ü£ ÃÝÊ…

±Üíhæ¿áÊÜÃÜ PÜËñæWÙÜ áÜ ÊÝaÜ®:Ü ÎÅàÊÜᣠÓèÊÜá XÄàÍ… ÃÝÊ… ¸æÙܾ|á¡

2.11.08

±æäÅ. ÊÜÞ«ÜÊÜ PÜáÆPÜ~ì, ÊæáçÓÜãÃÜá

¨Ü.ÃÝ. ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜ ®ÝoPÜWÜÙÜá

‘®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ’ WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á 8®æà PÜáÓÜáÊÜá ×Ä¿á ÃÜíWÜ PÜËáì ÓܨݮÜí¨Ü ÓÜáÊÜ|ì PÜê£ ±ÜÄaÜ¿á : ÎÅà ¸ÝŸá Íæqr ®ÝÃÝË

PÜ¿ÞÂÃÜÃÜ PÜËñæWÜÙÜá ÊÝaÜ®Ü : PÜá. PÝÊÜ »Üp…, PÝíñÝÊÜÃÜ

7.12.08

±æäÅ. ÍÜá»ÜaÜí¨ÜÅ

Ÿí«ÜáÊÜÊÜáì®Ü hæç®Ü PÝÊÜ iàÊÜ ÓÜí¸æãà«Ü®æ

‘®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ’ WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á 9®æà PÜáÓÜáÊÜá ÓÜÓÜ ËhÝn¯ vÝ. ±ÜÙÜÛñÜvÜR PæàÍÜÊÜ »Üor PÜê£ ±ÜÄaÜ¿á : PÜá. ÍæÌàñÝ hæç®…, «ÜÃæWÜávæx

¿áûÜWÝ®Ü¨Ü »ÝËᯠÖÝvÜáWÜÙÜá ÊÝaÜ®Ü : ÎÅà ÓÜáŸÅÖܾ| ¸æç±Ýwñݤ¿á, ®Üí¨ÜÚPæ

17.2.08 23.3.08 20.4.08

xxi

¸æàí¨æÅ PÝÊÝÂÃÝ«Ü®æ, ÊÝaÜ®Ü : ÎÅà EÊæáàÍ… WèñÜÊÜå… ®Ý¿áP…, ÊÜááívÜãRÃáÜ

xxii


Pæç¿áÈÉoár “C¨Üá ¯ÊÜáWæ. ¯àÊÜâ C¨Ü®Üá° ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£Wæ ÓÜíŸí—st ¿ÞÊÜâ¨æà PæÆÓÜPæR E±ÜÁãàXÓÜŸÖÜá¨Üá. ÊÜááí¨æ D ®æÃÜÊÜâ ¯ÊÜáWæ ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝXÃÜáÊÜ ÖÝWæ ®Ý®Üá ®æãàwPæãÙÜáÛñæ¤à®æ” Gí¨Üá ¸æÃÜWÜá ÖÜáqrÔ¨ÜÃÜá. AÐærà AÆÉ ‘‘PܮܰvÜ »ÜÊܮܨÜÇæÉà PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá ®Üvæ¿ááÊÜíñݨÜÃæ PÜ®ÝìoPÜ HQàPÜÃÜ|¨Ü ®æàñÝÃÜÃÝX¨Üª i®ÜÃÝg ÖæWæx¿áÊÜÄWæ A¨Üá ®ÝÊÜâ ÓÜÈÉÓÜáÊÜ WèÃÜÊÜÊÜä Öè¨Üá’’ Gí¨ÜÃÜá. vÝ. ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÄWæ BWÜ ñÜñ…ûÜ| ÖæãÙæ¨Ü¨Ü᪠£íWÜÚWæãí¨Üá PÝÃÜÂPÜÅÊÜá ÓÜíZqÓÜáÊÜ D ‘®Üáw®ÜÊÜá®Ü’¨Ü Áãàg®æ. PæàÊÜÆ E±Ü®ÝÂÓÜ Jí©¨ÜªÃæ ÓÝƨÜá, A¨ÜÃÜ hæãñæ ñÜáÙÜá®Ýw¯í¨Ü ÊÜáÃæ¿ÞWÜᣤÃÜáÊÜ £íw £¯ÓÜáWÜÚÃÜáÊÜ ÆZá E±ÝÖÝÃÜÊÜä ¸æàPÜá. hæãñæWæ PÝÊÜ ²Åࣿá®Üá° ÖÜáqrÓÜÆá ‘PÝÊÝÂÃÝ«Ü®æ’ (15 ¯ËáÐÜ¨Ü PÝÊÜÂÊÝaÜ®Ü), PܮܰvÜ ÓÜíZÊæà ±ÜÅPÜqÓÜáñݤ Ÿí©ÃÜáÊÜ ‘®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ’ WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝXÃÜáÊÜ QÃÜáÖæãñܤWæWÜÙÜ®Üá° A®ÜáPÜÅÊÜáÊÝX ±ÜÄaÜÀáÓÜáÊÜ ‘PÜê£ ±ÜÄaÜ¿á’ÊÜä C¨ÜªÃæ ÓæãWÜÓÜá Gí¨Üá. ÊÜááí¨æ PÝÃÜÂPÜÅÊÜá ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝ¨Ü ÊæáàÇæ ¨ÜãÃÜ¨Ü FÃÜáWÜÚí¨Ü ŸÃÜáÊÜ ÍæãàñÜêWÜÙÜ ±ÜÄaÜ¿á ÇÝ»Ü BWܸæàPÜá GíŸá¨ÜPÝRX ÓÜ » ÝÓÜ ¨ Ü Ã Ü ÓÜ Ì &±Ü Ä aÜ ¿ á, PÜ ® Ü ° v Ü ²Åࣿá®Ü á ° ¸æ Ù æ Ó Ü È PÝRX ‘ QÌh… ’ ®Ü ã ° ÖÜËá¾PæãÙÜÛÇÝÀáñÜá. hæãñæWæ E±Ü®ÝÂÓÜPÝÃÜÃæãí©Wæ ÓÜ»ÝÓܨÜÃÜá E±Ü®ÝÂÓÜ¨Ü ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ÓÜíÊÝ¨Ü ®ÜvæÓÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üã° ÊÜááPܤÊÝX hÝÂÄWæãÚÓÜÇÝÀáñÜá. ÓÜ»æ¿áÈÉ »ÝWÜÊÜ×ÓܨÜÊÜÃÜÈÉ JŸºÄWæ A¨ÜêÐÜr bàq G£¤ ±ÜâÓܤPÜ ŸÖÜáÊÜÞ®Ü ¯àvÜáÊÜ ËÍæàÐÜÊÜ®Üã° ÊæáÃæ¿áÇÝÀáñÜá. ±ÜÅ£ £íWÜÚ®Ü Jí¨Üá B©ñÜÂÊÝÃÜ D PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR ËáàÓÜÆá. A¨Üã E±Ü®ÝÂÓÜPæR BWÜËáÓÜáÊÜ A£¦WÜÙÜ A®ÜáPÜãÆPæR Öæãí©PæãívÜá! ±ÜÅ£ PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜä A±ÜÃÝÖÜ° 3Äí¨Ü 6ÃÜ ñÜ®ÜPÜ ÊÜÞñÜÅ. ÓÝÌWÜñÜ, A£¦WÜÙÜ ±ÜÄaÜ¿á, PÜê£ ±ÜÄaÜ¿á, PÝÊÝÂÃÝ«Ü ® æ GÆÉ Ê Ü ä ¯WÜ © ñÜ AÊÜ — ÁãÙÜ W æ à ®Ü v æ ¿ á¸æ à PÜ á . ÓÜ í Z¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜÆɨÜÊÜÄWÜã Êæà©Pæ ÔWܸæàPÜá Gí¨Üá ÃÜã²ÓÜƳor D PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ ÓÜíZ¨Ü A«ÜÂûÜÃÜá Êæà©Pæ HÃܸÝÃܨÜá GíŸ ¯¿áÊÜáÊÜ®Üá° ÓÜÌñÜ@ ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜá ±ÝÈÔPæãívÜá Ÿí©¨ÝªÃæ. C¨ÜÃÜ ¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÝÅÁãàgPÜÃÝ¨Ü ÎÅà Ô.Pæ. ±ÜwÊÝÙ… AÊÜÃÜá ±ÜÅ£ PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÆãÉ Êæà©Pæ¿áÈɨÜ᪠BWÜËást ÊÜááS A£¦WÜÙÜ®Üá° WèÃÜËÓܸæàPÜá. B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÓÜíZ¨Ü A«ÜÂûÜÃÜá AÊÜÃæãí©Wæ A£¦WÜÙÜ®Üá° WèÃÜËÓÜ ¸æàPæíŸ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á®Üá° ÃÜã²Ô¨ÜÃÜá. C¨ÜÄí¨ÝX ‘®Üáw®ÜÊÜá®Ü’ G®Üá°ÊÜâ¨Üá Êæà©Pæ¿á ÊæáàÇæ ÊÜáñÜᤠÊæà©Pæ¿á PæÙÜWæ C¨Üª ÊÜáñÜᤠCÃÜáÊÜ ÖÝWÜã GÆÉÃÜã ÓæàÄ ®ÜvæÓÜáÊÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá GíŸ »ÝÊÜ®æ D ©®ÜWÜÙÜÈÉ ÊÜáãwŸíñÜá. D ±ÜÄÓÜÃÜ¨Ü ÓÝ×ñÝÂÓÜPܤÄWæ, EñÝÕ×WÜÚWæ C¨Üá ÖæãÓÜ Êæà©Pæ ¯ËáìÔ¨æ. Gí¨Üã Êæà©Pæ ÖÜñܤ¨ÜÊÜÃÜá DWÜ Êæà©Pæ ÖÜñÜá¤ÊÜ ÖÝWÜã BX¨æ. ±ÝÅ¿á@ ®ÜáwÁãí¨ÜÃÜ ÓÝÊÜáã×PÜ BÃÝ«Ü®æ BWܸæàPÝXÃÜáÊÜâ¨Üá ×àWæÁáà.

D PÝÃÜ|©í¨ÜÇæà ±ÜÅ£ £íWÜÙÜã D PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü BÊÜáíñÜÅ| (ÓÜáÊÜÞÃÜá 500ÃÜÐÜár) ®Ýw®Ü ŸÖÜáñæàPÜ ÓÝ×£WÜÚWæ, ÓÜíÓæ§WÜÚWæ, WÜ|ÂÄWæ, iÇæÉ¿á A—PÝÄ ÊÜWÜìPæR ÖæãàWÜᣤÃÜáñܤ¨æ. ÖÝWÝX ¯ÃÜíñÜÃÜ ŸÃÜᣤÃÜáÊÜ BÊÜáíñÜÅ|PæR SáѱÜoár A®æàPÜÃÜá “JÊæ᾿ިÜÃÜã »ÝWÜÊÜ×ÓܸæàPÜÆÉ?” Gí¨Üá CÈÉWæ Ÿí¨æà ŸÃÜáñݤÃæ. ±ÜÅ£ £íWÜÙÜÈÉ ×àWæ ®ÝÇÝRÃÜá ÖæãÓÜ ÊÜááSWÜÙÜá PÝ|áñܤÈÃÜáñܤÊæ. ÊÜáñæ¤ ŸÃܸæàPæí©¨ÜªÃÜã, ŸÃÜÈPÝRWÜ©¨ÝªWÜ ÈUñÜ ÓÜí¨æàÍÜ CÆÉÊæà GÓ….Gí.GÓ… ÊÜáãÆPÜ ÍÜá»ÝÍÜ¿á PÜÙÜá×ÓÜáñݤÃæ. “±ÝÅ¿á@ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Üí¥Ü ÓÜíÓæ§ GÆÉ FÃÜáWÜÙÜÆáÉ C¨ÜªÃæ PܮܰvÜ PÜoárÊÜ PæÆÓÜ ŸÖÜá ÓÜáƻܔ G®Üá°ñݤÃæ CÈÉWæ ŸÃÜáÊÜ ±ÜÅ£Á㟺 A£¦¿áã. ÖÝWæ Bw¨ÜÊÜÃæÆÉ “C¨Üá ÖÜÚÛ, CÈÉWæ ¿ÞPæ Ÿí¨æ?” G®Ü°¨æà ²Åà£Àáí¨ÜÇæà Ÿí¨Üá, ®ÜÊÜá¾ ²Åࣿá®Üã° Pæãívæã¿ááÂñݤÃæ. Cí¥Ü PæãvÜáÊÜ ÊÜáñÜᤠPæãÙÜáÛÊÜ QÅÁá ¯ÃÜíñÜÃÜ ®Üvæ¿áÆá ±ÜwÊÝÙÜÃÜí¥Ü ÓÜíÓÜ¢£ bíñÜPÜÃÜá GÇÝÉ FÃÜáWÜÙÜÆáÉ CÃܸæàPÝX¨æ. Aí¥Ü AÊÜPÝÍÜWÜÙÜá ÖæaÝcWÜÈ Gí¨Üá ÖÝÃæçÓÜáñæ¤à®æ. “¯àÊÜä JÊæá¾ PÝíñÝÊÜÃÜPæR Ÿ¯°” Gí¨Üá BÊÜáí£ÅÓÜᣤ¨æªà®æ; "®ÜáwÖÝÃÜ' ÖÝQ ÓÝÌWÜ£ÓÜÆá ¯ÊÜá¾®Üá° ®Ý®Üá PÝ¿áᣤ¨æªà®æ. ¨Ü¿áËoár Ÿ¯°.

xix

xx

Ë. ÓÜáÃæàÍ… Íæqr

‘ÃÜñÜ° QÃÜ|’

¸æÙÜáÊÝÀá & 574 227 ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá, ¨Ü.PÜ.

ÓÜíaÝÆPÜÃÜá ‘®Üáw®ÜÊÜá®Ü’


B¨ÜÃæ PܮܰvÜ¨Ü »ÝWÜÂÊæäà GíŸíñæ ®ÜÊÜá¾ ÓÜíZ¨Ü ‘®Üáw®ÜÊÜá®Ü’ PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR PܯÐÜr 60Äí¨Ü 70ÃÜÐÜár ÊÜáí© ÓæàÃÜ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜá ®Üvæ¨æà CÆÉ GíŸ ¨ÝSÇæ. ±Üâor¨Ý¨ÜÃÜã aæãPÜRÊÝXÃÜáÊÜ 125 BÓÜ®Ü ÊÜÂÊÜÓ槿ááÙÜÛ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü ±Üí±Ü ÊÜáÖÝPÜË ÓܻݻÜÊÜ®ÜPæR BWÝWÜ ±Üä£ì ñÜáíŸáÊÜ ÓÜáÁãàWÜ. CÈÉWæ ŸÃÜáÊÜ ÊÜáí© CÈÉ¿áÊÜÃÜÐærà AÆÉ; ¨ÜãÃܨÜãÄ®ÜÊÜÃæà ÖæaÜác. PÝPÜìÙÜ ÊÜáãvܹ¨æÅ¿áÐærà AÆÉ, ¯pær, ÊÜááÈR, ®ÝÃÝË, ÓÜáÃÜñÜRÇ…, PÜo±Ýw, EvÜá², ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá PÜvæÀáí¨ÜÆã PÜãvÝ. ×àWæ JÊæá¾ Ÿí¨ÜÊÜÄWæ ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ ŸÃÜáÊÜ BÓæ. APÜÓݾñ… Jí¨Üá £íWÜÙÜá ŸÃÜÇÝWÜ©¨ÜªÃÜã, PÝ¿áìPÜÅÊÜá ÖæàWæ ®ÜvæÀáñÜá? Gí¨Üá ¨ÜãÃÜÊÝ~¿áÇÝɨÜÃÜã PæàÙÜáÊÜ Caæf. ×àWæ ®Üáw®ÜÊÜá®ÜPæR ²Åࣿá ÊÜáÙæWÜÃæ¿ááÊÜ ÊÜáí© CÃÜáÊÜÐÜãr ©®Ü C¨Üá ¯ÃÜíñÜÃÜ GíŸ «æç¿áì ®ÜÊÜᾨÜá. C¨ÜÃÜ ¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÝÅÁãàgPÜñÜÌPæR ñÝÊÝXÁáà ÊÜááí¨æ Ÿí¨Ü ÊÜáãvܹ¨æÅ¿á ÓܨÜY$êÖÜÓܧ ÊÜޮܠÔ.Pæ. ±ÜwÊÝÙÜÃÜ ÓÜíÓÜ¢£ ²Åࣿáã ¨æãvÜx¨Üá. Cí¥Ü ‘®Üáw®ÜÊÜá®Ü’ PÝ¿áìPÜÅÊÜá ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝWÜáÊÜâ¨ÜPæR ËÎÐÜrÊÝ¨Ü Jí¨Üá ×®æ ° Ç æ C¨æ . ÊÜ á ãÊÜ ñ Ü ¤ Ê Ü á ãÃÜ á ÊÜ Ã Ü á ÐÜ ¨ Ü ×í¨æ (26&05&1976) ±Ü í aÜ (¸æÙÜáÊÝÀá, PÝíñÝÊÜÃÜ, ¸æãàÙÜ, Pæ©íhæ, ®Üí¨ÜÚPæ) WÝÅÊÜáWÜÙÜ BÍÜÅ¿á¨ÜÈÉ ÖÜáqr¨Ü D ÓÜíZÊÜâ ¸æÚÛ ÖÜŸºÊÜ®Üá° BaÜÄÓÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ PÜdæàÄ C¨Ü᪨Üá PÝíñÝÊÜÃÜ¨Ü ÊÜá«Ü»ÝWܨÜÈÉÃÜáÊÜ ÃÝÐÜó ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜ ¸æàÇÝw ÍÝÇæ¿áÇæÉà. AÆãÉ AÆɨæà D I¨Üá WÝÅÊÜáWÜÙÜ ËË«Ü PÜvæ¿áÈÉ Aí¨ÜÃæ ¨ÜãÃÜ¨Ü EvÜᲿáÈÉ, ÖÜ£¤ÃÜ¨Ü ¯pær¿áÈÉ¿áã, AÈÉÃÜáÊÜ ÓܧÚà¿á ÓÜíÓæ§WÜÙÜ BÍÜÅ¿á¨ÜÈÉ BWæãÊæá¾ DWæãÊæá¾ ÓÜíZ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá ®Üvæ¿ááÊÜâ¨Üã CñÜá¤. 2001ÃÜÈÉ ¸æÚÛ ÖÜŸºÊÜ®Üá° ÓÜíZÊÜâ BaÜÄÓÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì Ÿí¨ÝWÜ PÝíñÝÊÜÃÜ¨Ü ÊÜá~¡®Ü ÊÜáWÜ Pæ.¹. i®ÜÃÝg ÖæWæx¿áÊÜÃÜá PÜ®ÝìoPÜ¨Ü HQàPÜÃÜ|PæR ¯àw¨Ü PæãvÜáWæ¿á ®æÇæ¿áÈÉ PÝíñÝÊÜÃܨÜÇæãÉí¨Üá ‘PܮܰvÜ »ÜÊÜ®’Ü ÊÜ®Üá° PÜor¸æàPÜá Gí¨Üá ÓÜíZÊÜâ ÓÜíPÜȳÔñÜá. A¨Üá 2003ÃÜÈÉ Pæ.¹. i®ÜÃÝg ÖæWæx¿áÊÜÃÜ g®Ü¾ ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ PÜ®ÝìoPÜ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü «Ü®ÜÓÜÖÝ¿á (12 ÆûÜ) ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ PÜáoáí¹PÜÃÜ, ÊÜáPÜRÙÜ ÖÝWÜã ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜ ®æÃÜ˯í¨Ü C±Ü³ñæô¨Üá ÆûÜ ÃÜã±Ýç ÊæaÜc¨ÜÈÉ ÃÜã±ÜâWæãíwñÜá. ÃÝg嬆 ¿ÞÊÜ iÇÝÉ Pæàí¨ÜÅWÜÙÜÆãÉ CÆÉ¨Ü ÄࣿáÈÉ ÃÜã±ÜâWæãívÜ D PܮܰvÜ »ÜÊÜ®ÜÊÜâ Pæ.¹. i®ÜÃÝg ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜá ÖÜáqr¨Ü ÃÝgÊÜíÍÜ¨Ü ¹àw®Ü ÊÜá®æ¿á ÊÜÞ¨ÜÄ ¿áÇæÉà C¨Ü᪠C¨Üá DWÜ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZPæR PÜdæàÄ¿áã Öè¨Üá. AÐærà AÆÉ, A¨Üá PܮܰvÜPæR ¨æàÊÜÓݧ®ÜÊÜä BÀáñÜá. ¨æàÊÜÓݧ®Ü B¨ÜÃæ ÓÝPæà? AÈÉ PܮܰvÜ¨Ü ZípÝ®Ý¨Ü ©®Ü¯ñÜÂÊÜä PæàÙܸæàvÜÊæà? Gí¨ÜÃæ AÈÉ ¯ñÜ ¯ÃÜíñÜÃÜ aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÓÜáÊÜÐÜár B¦ìPÜ ÓÜí±Ü®Ü°ñæ ¿ÞÊÜñÜ㤠ÓÜíZQRÃÜÈÆÉ. BWæãÊæá¾ DWæãÊæá¾ ‘PܮܰvÜ »ÜÊܮܒ¨Ü ¸ÝXÆá ñæÃæ¿ááÊÜâ¨Üá ¹orÃæ, ÖæàÚPæãÙÜáÛÊÜí¥Ü aÜoáÊÜqPæWÝX A¨Üá ¿ÞÃÜ®æã°à PÝ¿ááÊÜíñæ ¹PæãàWÜáqr PÝ¿áᣤñÜá¤. D ®ÜvÜáÊæ ÓܧÚà¿á WÝÅÊÜá

±ÜíaÝ¿á£®Ü ®æÃÜ˯í¨Ü WÜÅí¥ÝÆ¿áÊæäí¨Üá AÈÉ Óݧ²ÓÜƳqrñÜá. A¨æà PÝÃÜ|ÊÝX ¯ñÜ ¸ÝXÆá ñæÃæ¿ááÊÜ »ÝWÜ B ‘PܮܰvÜ »ÜÊܮܒPæR Pæã®æWÜã J¨ÜX ŸíñÜá. D ÓÜáÊÜÞÄWæ ±ÝÅÁãàgPÜÃÜá ÊÜááí¨æ Ÿí¨ÜÃæ “¯ÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÈÉ ®ÜÊÜá¾ PÝ¿áìPÜÅÊÜá” GíŸ E±Ü®ÝÂÓÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° BÓÜPܤÃÜ BÍÜÅ¿á¨ÜÈÉ £íWÜÚWæãí¨Ü ÃÜíñæ ¿ÞPæ ®ÜvæÓܸÝÃܨÜá? GíŸ ÓÜÆÖæÁãí¨Ü®Üá° ®Ý®Üá ÓÝí¨Ü¼ìPÜÊÝX ÓÜíZ¨Ü A«ÜÂûÜÃÜ ÊÜááí©pær. A¨Ü®Üá° Áãàg®æ¿ÞX J²³PæãívÜ ÓÜíZ¨Ü PÝ¿Þì«ÜÂûÜÃÝ¨Ü vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ AÊÜÃÜá “PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü ÓÜíaÝÆPÜñÜÌÊÜ®Üá° ¯àÊæà ÊÜ×ÔPæãÚÛ” Gí¨Üá ®Ü®ÜWæ ÖæàÚ¨ÜÃÜá. EñÝÕÖÜ©í¨Ü Êæã¨ÜÆ PÝ¿áìPÜÅÊÜá A«ÜÂûÜÃÜ ‘PÜËñÝ’ ¯ÊÝÓܨÜÈÉ ®ÜvæÀáñÜá. AÐÝrÊܫݯ vÝ. ÊÜÓÜíñÜ »ÝÃÜ«ÝÌg AÊÜÃÜá AÐÝrÊÜ«Ý®Ü PÜÇæ¿á ŸWæY ¯àw¨Ü ÃæãàaÜPÜÊÝ¨Ü E±Ü®ÝÂÓÜ hæãñæ, ñÜáÙÜá®Ýw®Ü £íw ËÍæàÐÜÊÝ¨Ü “±ÜñæãÅvæ” ÊÜáñÜᤠ(JŸºoár) ÖæãàÚWæ¿á E±ÝÖÝÃÜÊÜä Aí©®Ü PÝÃÜÂPÜÅÊÜá¨Ü ÃæãàaÜPÜñæ¿á®Üá° CÊÜá¾wÔñÜá. ÊÜááí©®Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° D Áãàg®æ¿á ÓÜíaÝÆPÜ®ÝX, ®Ý®æà ®Ü®Ü° ÊÜá®æ¿áÈÉ (‘ÃÜñÜ°QÃÜ|’ ¸æÙÜáÊÝÀá) ÓÜíZqÔ¨æ. ±ÜÅԨܜ hÝ®Ü±Ü¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜ vÝ. WÜOæàÍ… AËáà®… ÓÜíPÜÊÜÞÃ… AÊÜÃÜá ñÜáÙÜá®Ýw®Ü hÝ®Ü±Ü¨Ü¨Ü ÊæçÎÐÜr$ÂÊÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ E±Ü®ÝÂÓܨÜÈÉ ÊæãWæÊæãWæ¨Üá PæãorÃÜá. A£¦ ByÜÂÄWæ ®Ý®Üá ®ÜÊÜá¾ÈÉÁáà ËÍæàÐÜ E±ÝÖÝÃÜ¨Ü ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞw¨æª. PÜáÓÜÆQRÀáí¨Ü ÊÜÞw¨Ü ÓæàËáWæ ÊÜáñÜᤠÔ× ÖÝ騆 (ñæíX®ÜPÝÀá¿á ÖÝÆá+¸æÆÉ) hæãñæ WÜÄWÜÄ¿Þ¨Ü aÜoríŸvæ¿áã CñÜá¤. Êæáç ÊÜá®ÜÔÕWæ (®ÝÆWæ+QËWæ) SáÑWæãÚÓÜáÊÜ D GÃÜvÜã PÝ¿áìPÜÅÊÜá (“¯ÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÈÉ ®Ü Ê Ü á ¾ PÝ¿áìPÜ Å ÊÜ á ” ) ©í¨Ü ±æ Å àÃÜ O æ W æ ã ívÜ ®ÝÇÝRÃÜ á ÊÜ á í© EñÝÕ × ÓÝ×ñݼÊÜÞ¯WÜÙÜá ñÜÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÆãÉ D PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ®ÜvæÓÜÆá BWÜ ñÝÊÝXÁáà ÊÜááí¨æ Ÿí¨ÜÃÜá. D ‘ÓÜᩪ’ PÝíñÝÊÜÃÜ¨Ü WÜwWÜÙÜ®Üá° ËáàÄ ÊÜáãvܹ¨æÅ ÊÜáñÜᤠPÝPÜìÙܨÝaæ¿á BÓÜPܤÃÜ QËWÜã ¹ñÜá¤. ‘PܮܰvÜ »ÜÊܮܒ C¨Ü㪠AÈÉ Cí¥Ü PÝÃÜÂPÜÅÊÜá ®Üvæ¿á©¨ÜªÃæ A¨ÜÃÜ ÓÝ¥ÜìPÜñæ H®Üá GíŸ ÊÜÞñÜã AÈÉ CÈÉ PæàÚ ŸíñÜá. ÓÜíZ¨Ü A«ÜÂûÜÃÝ¨Ü ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜ®æã°ÙÜWæãívÜíñæ A¨ÜÃÜ ÓÝÊÜޮܠÓܨÜÓÜÂÃÜÆãÉ Cí¥Ü Jí¨Üá bíñæ (bíñÜ ® æ ) ¯gPÜ ã R CñÜ á ¤ . ÊÝÓÜ ¤ Ê Ü Ê ÝX ÊÜ á ®æ Ê Ü á ®æ ¿ áÈÉ Cí¥Ü PÝ¿áìPÜ Å ÊÜ á ®ÜvæÓÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ PܮܰvÜ »ÜÊܮܨÜÈÉ A¨Ü®Üá° ®ÜvæÓÜáÊÜâ¨Üá A±æàûÜ~à¿áÊÝX¨ÜªÃÜã, A¨Ü®Üá° PÝ¿áìWæãÚÓÜÆá ¸æàPÝ¨Ü ±ÝÅÁãàgPÜÃÜá ¿ÞÃÜã ÔQRÃÜÈÆÉ. Cí¥Ü ¨ÜÌí¨ÜÌ¨Ü ®ÜvÜáÊæ ÊÜáãvܹ¨æÅ¿á ±ÜwÊÝÙ…Õ ÃæÓæãràÃæíq®Ü ÊÜÞÆØPÜÃÜá ÖÝWÜã ÊÜáãvܹ¨æÅ ¸ÝŸá ÃÝhæàí¨ÜÅ ÖæçÓÜãR騆 ¯ÊÜêñܤ ÊÜááTæãÂà±Ý«Ý¿áÃÝX¨Üª ÊÜáñÜᤠÓÜgj®Ü ÍæÅàÐÜuÃÝ¨Ü aÜí¨ÜÅPÜáÊÜÞÃ… ±ÜwÊÝÙ… AÊÜÃÜá 17 ®ÜÊÜíŸÃ… 2007ÃÜí¨Üá ©{àÃÝX ÓÜíZ¨Ü A«ÜÂûÜÃÝ¨Ü ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜ ÊÜá®æWæà Ÿí¨Üá Jí¨Üá ÆûÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜ

xvii

xviii


ÊÜáíWÜÙã Ü ÃÜá ´ÜqìÇæçÓÃÜ … Bív… PæËáPÜÇ…Õ (GÊÜå….Ô.G´…) ÓÜíÓæ¿ § á PæãvÜáWæ

Êæáà騆 ÓÜíÓ槿áá PܮܰvÜ ÓÜíZPæR EbñÜÊÝX Jí¨Üá PÜí±ÜäÂoÃÜ®Üá° ¯àw¨æ. PÜá. ÓÜáÃæàS BaÝ¿áì AÊÜÃÜá ÓÜíZ¨Ü PÜdæàÄ ÓÜÖÝ¿áQ. PÜá. B®Üí© ¸æàÇÝw AÊÜÃÜá PܮܰvÜ »ÜÊÜ®Ü¨Ü WÜÅí¥ÝÆ¿á A—PÝÄ.

ÓÜíZ¨Ü ÊÜááí©®Ü PÜ®ÜÓÜá : AÆÉÊÜá±ÜÅ»Üá A«Ü¿á®Ü Pæàí¨ÜÅ

DWÝWÜÇæà PÜ®ÝìoPܨݨÜÂíñÜ ÓÝíÓÜ¢£PÜÊÝX WÜáÃÜá£ÓÜƳor PܮܰvÜ ÓÜíZPæR PÝíñÝÊÜÃܨÜÈÉ ÊÜaÜ®Ü ÓÝ×ñÜ Â ¨Ü A«Ü  ¿á®Ü , ÓÜ í Íæ ã à«Ü ® æ ÊÜ á ñÜ á ¤ ±ÜÅaÝÃÜPÝRX ËáàÓÜÇÝXÃÜáÊÜ ÓÜíÓæ§Áãí¨Ü®Üá° PÜoárÊÜ Ö柺¿áPæ. ¨Üü| PܮܰvÜ ÊÜáñÜᤠEvÜá² iÇæÉWÜÙÜÈÉ, PܮܰvÜPæRà ËÎÐÜrÊæ¯Ô¨Ü A£ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ÓÝ×ñÜ ±ÜÅPÝÃÜÊÝ¨Ü ÊÜaÜ®ÜÓÝ×ñÜ嬆 A«Ü¿á®Ü ÖÝWÜã A¨ÜÃÜ PÜáÄñÝ¨Ü bíñÜ®æ PܯÐÜu ÊÜáor¨ÜÈɨæ A¥ÜÊÝ CÆÉÊæà CÆÉ Gí¨ÜÃÜã ÓÜÆáÉñܤ¨æ. C¨ÜPÝRX PÜÃÝÊÜÚ »ÝWܨÜÈÉ D A«Ü¿á®Ü Pæàí¨ÜÅ C¨ÜªÃæ ®Ýw®Ü ¨æãvÜx ˨ÝÌíÓÜÃÜá D Pæàí¨ÜÅPæR ŸÃÜáÊÜíñÝWÜáñܤ¨æ. C¨Üá ÖÜí² CÆÉÊæà ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ËÍÜÌ˨ݯƿá¨Ü ²Ga….w., w.Èp…, Gí.µÇ…. ±Ü¨ÜËWÜÚWæ A«Ü¿á®Ü Pæàí¨ÜÅÊÝXÃܸæàPÜá. »ÝÃÜ£à¿á »ÝÐæWÜÚWÜã ˨æàÎ »ÝÐæWÜÚWÜã ÊÜaÜ®Ü ÓÝ×ñÜÂÊÜâ CÈÉí¨Ü A®ÜáÊݨÜWæãívÜá ±ÜÅaÝÃÜÊÝWܸæàPÜá. C¨ÜPÝRX AíñÜhÝìÆ ñÝ| (Ê清Óæçp…)ÊÜ®Üá° D Pæàí¨ÜŨÜÈÉ ÃÜã²ÓܸæàPÜá. CÈÉ BWÝWÜ PÜÊÜá¾oWÜÙÜá, A«Ü¿á®Ü ιÃÜWÜÙÜá ®Üvæ¿á¸æàPÜá. GÆÉÊÜä ÊÜÂÊÜÔ§ñÜÊÝX ¨ÝSÇÝWܸæàPÜá GíŸ ÓÜíPÜƳ ÓÜíZ¨Üáª. C¨Ü P ÝRX "PÜ ã vÜ Æ ÓÜ í WÜ Ê Ü á ' (BvÜ Ú ñÜ Pæ à í¨Ü Å ), "A®Ü á »Ü Ê Ü ÊÜ á ío±Ü ' (ÓܻݻÜÊÜ®Ü), "ÐÜp…ÓܧÆ' (WÜÅí¥ÝÆ¿á) ÊÜáñÜᤠ"¨ÝÓæãàÖÜ' (A£¦ WÜ|ÂÃÜ BÖÝÃÜ ÊÜÂÊÜÓ槿á PÝÂíqà®…) GíŸ ŸÖÜáÊÜáÖÜwWÜÚÆÉ¨Ü PÜorvÜWÜÙÜá, ËË«Ü ÊÜaÜ®ÜPÝÃÜÃÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜáÙÜÛ A£¦ PÜáqàÃÜWÜÙÜá, ®ÜvÜá®ÜvÜáÊæ E¨Ý®Ü, ÓÜ¨Ý ¯àÃÜá CÃÜáÊÜ Jí¨Üá ±Üâor PæãÙÜ ÃÜã±ÜâWæãÙÜÛ¸æàPÜá GíŸ PÜ®ÜÓÜ®Üá° ÓÜíZÊÜâ PÜqrPæãíw¨æ. DWÝWÜÇæà "ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤', "ÓÜáÊÜ|ì ÃÜíWÜ ÓÜÊÜÞ¾®…', "PÝíñÝÊÜÃÜ ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ' ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÙÜ®Üá° ¯àvÜᣤÃÜáÊÜ PÝíñÝÊÜÃÜ WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ D Pæàí¨ÜÅÊÜâ Óݧ±Ü®æ¿Þ¨ÜÃæ, A¨Üá ÓÜíÓÜ¢£ WÝÅÊÜáÊÝX ÃÝÐÜóÊÜáor¨Ü WÜÊÜá®ÜÓæÙæ¿á¸æàPÜá. ÓÜÊÜáÓܤ PܮܰwWÜÃÜ ÓÜ Ì ñݤ W Ü ¸ æ à PÜ á G®Ü á ° Ê Ü â ¨Ü P ÝRX ÓÜ á ÊÜ Þ ÃÜ á BÃÜ ã ÊÜ Ã æ Pæ ã àq ÃÜ ã ±ÝÀáWÜ Ù Ü Áãàg®æÁãí¨Ü®Üá° ÓÜíZÊÜâ PÜ®ÝìoPÜ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ÊÜááí¨æ CvÜÆá Óܮܰ¨ÜœÊÝX¨æ.

xv

‘®Üáw®ÜÊáÜ ®Ü’PæR

®Üáw®ÜÊáÜ ®Ü

‘®Üáw®ÜÊÜá®Ü’ G®Üá°ÊÜâ¨Üá PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ 2008ÃÜ g®Ü Ê Ü Ä ¿áÈÉ ±ÝÅÃÜ í ¼Ô¨Ü ‘ ÓÝ×ñÜ Â ÓÜ í ÓÜ ¢ £ ÓÜ í ÊÜ « Ü ì ®Ü ’ PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR Cor ÖæÓÜÃÜá. ±ÜÅ£ £íWÜÙÜ Jí¨Üá B©ñÜÂÊÝÃÜ¨Ü A±ÜÃÝÖÜ° ÓÜáÊÜÞÃÜá ÊÜáãÃÜá WÜípæ¿áÐÜár ÖæãñÜᤠA£¦WÜÙÜã ÓÜ»ÝÓܨÜÃÜã hæãñæ hæãñæ¿ÞX ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£¿á PÜáÄñÝX ®ÜvæÓÜáÊÜ bíñÜ®æÁáà D PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü E¨æªàÍÜ. PÝíñÝÊÜ Ã Ü PÜ ® Ü ° v Ü ÓÜ í ZÊÜ â D ÁãàaÜ ® æ ¿ á®Ü á ° Áãàg®æ¿ÞX ÃÜã²Ô¨ÝWÜ A®æàPÜÄWæ PÜáñÜãÖÜÆ. PæÆÊÜÄWæ BÓÜQ¤. C®Üá° ÖÜÆÊÜÄWæ C¨Üá GÐÜár ©®Ü ®Üvæ¿áŸÖÜá¨Üá GíŸ BñÜíPÜ. B¨ÜÃæ D PÝ¿áìPÜÅÊÜá Jí¨Üá ÊÜÐÜì (2008) ±Üä£ì¿ÞX ®Üvæ¨Üá GÃÜ v Ü ® æ à ÊÜ Ð Ü ì ¨Ü Æ ãÉ ¨ÝSÇæ ¿ áÈÉ BÓÜ P Ü ¤ Ã Ü ® Ü á ° BPÜ Ñ ìÔ ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæ¿áᣤÃÜáÊÜâ¨Üá ¯gÊÝX¿áã Jí¨Üá ±ÜÊÝvÜ. Cí¨Ü á ±æ à pæ ±Ü o r | WÜ Ù Ü Æ ãÉ Cí¥Ü PÝ¿áìPÜ Å ÊÜ á ÊÜ ® Ü á ° ÓÜíÁãàiÔ¨ÜÃæ BÓÜPܤÃÜ ÓÜíTæ ËÃÜÙÜ. ±ÜÅ£Á㟺ÄWÜã JñܤvÜ¨Ü iàÊÜ®Ü. ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ bíñÜ®æXíñÜ ñÜíñÜÊÜá¾ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° ÓÜĨÜãXÓÜáÊÜâ¨ÜPæRà ¹vÜáËÆÉ GíŸ ÊÝñÝÊÜÃÜ|. hæãñæWæ Ÿ¨ÜÇÝ¨Ü ¿ááWÜ«ÜÊÜáì¨Ü ŸÖÜáÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ BPÜÐÜìOæ. C¨ÜÄí¨ÝX Cí¥Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá ‘Óܱ泒 Gí¨Üá ¨ÜãÃÜ ¯ÆáÉÊÜ ¯«ÝìÃÜ. ÖÝWÝX ±Ü Å £Áãí¨Ü á ÓÜ | ¡ ± Ü â or ÓÜ í Óæ § W Ü Ù Ü ã Cí¥Ü ÓÝ×ñÜ Â ÓÜ í ÓÜ ¢ £¿á PÝ¿áìPÜ Å ÊÜ á ÊÜ ® Ü á ° BÁãàiÓÜ Æ á ÊÜ á áí¨ÝWÜ á ÊÝWÜ C©ÄÓÜ á ÊÜ ÓÜÊÝÆá ÖÜ|¨ÜªÆÉ; ÓÜ»ÝÓܨÜÃܨÜáª. D ÓÜÊÜáÓæ ®ÜÊÜá¾ PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜÄÐÜñܤ®Üã° ¹qrÆÉ. xvi


±ÜÅ£ÐÝu®Ü'¨Ü ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ PÝ¿áìÃÜã±ÜPæR ñÜÃÜáÊÜÈÉ ÓÜíZ¨Ü bíñÜ®æ. ÓÜáÊÜ|ìÄí¨Ü ÓÜÊÜá¾£. ±ÜÅ£à ÊÜÃÜáÐÜÊÜä ÖÜñÜᤠÓÝËÃÜ ÃÜã±ÝçWÜÙÜ WèÃÜÊÜ ÓÜí»ÝÊÜ®æ ÊÜáñÜᤠÓܮݾ®Ü©í¨Ü ÃÝÐÜóÊÜáor¨Ü ÃÜíWÜPÜËáìÁ㟺ÄWæ D ±ÜÅÍÜÔ¤¿á ¯àwPæ. D Áãàg®æ 2008 ÊÜÞa…ì 27 (ËÍÜÌ ÃÜíWÜ ©®Ü)Äí¨Ü hÝÄ. Êæã¨ÜÆ "ÓÜáÊÜ|ì ÃÜíWÜ ÓÜÊÜÞ¾®…' ±ÜÅÍÜÔ¤ JȨÜá Ÿí¨Ü¨Ü᪠×Ä¿á ÃÜíWÜPÜËáì ÎÅàÊÜᣠPÜƳ®Ý ®ÝWݮݥ… AÊÜÄWæ. D Áãàg®æ¿á ÓÜíaÝÆPÜñÜÌ ±ÜñÜÅPÜñæì vÝ. ÔàñÝÆQ¾à PÜQìPæãàw AÊÜÃÜ ÖæWÜÈWæ. ×Ä¿á ®ÝoPÜPÝÃÜ, PÜÇݱæäàÐÜPÜ ÎÅà w.Pæ. aèoÄí¨Ü Êæã¨ÜÆ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü¨Ü A«ÜÂPÜÒñæ. 2009ÃÜ "ÓÜáÊÜ|ì ÃÜíWÜ ÓÜÊÜÞ¾®…' JȨܨÜ᪠£ÙÜÊÜÚÛ¿á vÝ. ÎÅà±Ý¨Ü »ÜorÄWæ. AÊÜÄWæ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÊÜÞw¨Ü᪠×Ä¿á ÃÜíWÜPÜËáì vÝ. ԨܜÈíWÜ ±Üor|Íæqr AÊÜÃÜá.

ÊæãWÜÓÝÇæ ±ÜÅ£ÐÝu®Ü¨Ü "PÝíñÝÊÜÃÜ ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ'

ÓÜíZ¨Ü Óݧ±ÝPÝ«ÜÂPÜÒÃÝ¨Ü vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜ ÊÜáPÜRÚWæ ñÜÊÜá¾ ñÜí¨æ¿áÊÜÃÜá ÖÜáqr¨Ü FÄ®Ü ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ "ÊæãWÜÓÝÇæ ±ÜÅ£ÐÝu®Ü' Óݧ²ÓÜáÊÜ PÜ®ÜÓÜá. B ±ÜÅ£ÐÝu®Ü ©í¨Ü ±ÜÅ£ ÊÜÃÜáÐÜÊÜä PÜ®ÝìoPÜ ÃÝhæãÂàñÜÕÊÜ ©®Ü PÝíñÝÊÜÃÜ¨Ü ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ "PÝíñÝÊÜÃÜ ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ' G®Üá°ÊÜ GÃÜvÜá ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÙÜ®Üá° ¯àvÜáÊÜ Ÿ¿áPæ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜá PÝíñÝÊÜÃÜPæR PÝÈor¨Ü᪠(1965) PÜ®ÝìoPÜ ÃÝhæãÂàñÜÕÊÜ ©®Ü. B ©®Ü¨Ü ®æ®Ü²®Ü ®æ®Ü²Wæà D ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü. ÓÝ×ñÜ ÊÜáñÜᤠÆÈñÜ PÜÇÝûæàñÜÅ¨Ü ÓÝ«ÜPÜÄŸºÄWæ ñÜÊÜá¾ iàÊÜÊÜÞ®Ü¨Ü ÓÝ«Ü®æWÝX D ±ÜÅÍÜÔ¤ ËáàÓÜÆá. PÜ®ÝìoPÜ ÃÝhæãÂàñÜÕÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤, PÜ®ÝìoPÜ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿á WèÃÜÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜÃÜ®Üá° ÖæãÃÜñÜá±ÜwÔ, Cí¥Ü ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¿áÆá AÖÜìñæ C¨Ü㪠CÊÜâWÜÚí¨Ü ÊÜíbñÜÃݨÜÊÜÄWæ D ±ÜÅÍÜÔ¤. Cí¥ÜÊÜÄWæ ÃÜã±Ýç I¨Üá ÓÝËÃÜ¨Ü WèÃÜÊÜ ÓÜí»ÝÊÜ®æ ÊÜáñÜᤠÓܮݾ®Ü. "PÝíñÝÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍÜÔ¤'¿á Êæã¨ÜÆ WèÃÜÊÜ (2008) ×Ä¿á ÓÝ×£ ±ÜÅԨܜ PÜñWæ ÝÃÜ ÖÝWÜã ËÊÜáÍÜìPÜÃÝXÃÜáÊÜ ±æäÅ. ÊÜÞ«ÜÊÜ PÜáÆPÜ~ì ÊæáçÓÜãÃÜá AÊÜÄWæ. "PÝíñÝÊÜÃÜ ÆÈñÜPÜÇÝ ÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍÜÔ¤'¿á Êæã¨ÜÆ WèÃÜÊÜ (2008) TÝÂñÜ bñÜÅ PÜÇÝ˨ÜÃÝXÃÜáÊÜ ÎÅà ÊæãàÖÜ®Ü Óæãà®Ý AÊÜÄWæ. D Áãàg®æ¿á PÜ|ì«ÝÃÜñÜÌ ×Ä¿á ÓÝ×£ ÎÅà Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜ AÊÜÃܨÜáª. ÊæãWÜÓÝÇæ ±ÜÅ£ÐÝu®Ü¨Ü ±ÜÅ«Ý®Ü ¯¨æàìÍÜPÜ ÊÜáñÜᤠÃÜãÊÝÄ ÎÅà ¯ÃÜíg®Ü ÊæãWÜÓÝÇæ AÊÜÃÜá.

"aèo ±ÜÅ£ÐÝu®Ü'¨Ü PæãvÜáWæ

"ñÜáÙÜá »ÝÐÝ ÓÝ×ñÜ嬆 Ãܮܰ' ÊÜáñÜᤠñÜáÙÜá ®ÝoPÜ PæÒàñÜÅ¨Ü "ÎÅàÃÜíWÜ' Gí¨Üá ±ÜÅTÝÂñÜÃÝXÃÜáÊÜ ×Ä¿á E¨ÜÂËá, PÜÇݱæäàÐÜPÜ, PÜêÑPÜ w.Pæ. aèo AÊÜÄí¨Ü ñÜÊÜá¾ G±Ü³ñܤÃÜ ÖÜáoárÖÜŸº¨Ü BaÜÃÜOæ¿á ÓÜí¨Ü»Üì ñÜ®ÜWæ ŸÖÜáÊÜááSÂÊæí¨Üá PÜívÜ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü HÙÜá ÓÜíZo®æWÜÚWæ ñÜÇÝ G±Ü³ñÜᤠÓÝËÃÜ¨Ü PæãvÜáWæ. B HÙÜá ÓÜíÓæ§WÜÙÜÈÉ "PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ'ÊÜä Jí¨Üá GíŸá¨Üá ÓÜíZPæR A¼ÊÜÞ®Ü. xiii

ÓÜíZ¨Ü Ÿ¨Üœñæ

ÓÝ×ñÜ ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÜ¢£Wæ ÓÜíZÊÜâ Ÿ¨ÜœÊÝXÃÜáÊÜíñæ PÜ®ÝìoPÜ ÓæãÓæçq BÂQrWÜã JÙܱÜoár A¨Üá ®æãàí¨Ü~Wæãíw¨æ (Ä.®Üí 63/ 05&06). ÓÜíZPæR JŸºÃÜá PÝ¿Þì«ÜÂPÜÒÃÜá, I¨Üá ÊÜáí© E±Ý«ÜÂPÜÒÃÜá ÊÜáñÜᤠJŸºÃÜá ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì. ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎìWæ ÓÜÖÜPÝÃÜ ¯àvÜÆá I¨Üá hæãñæ PÝ¿áì¨ÜÎìWÜÙÜá CÃÜáñݤÃæ. D ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ÊÜáí©¿á hæãñæWæ PæãàÍÝ«ÜÂPÜÒÃÜ®æã°ÙÜ WæãívÜ BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ¿áá ÓÜíZ¨Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÓÜáñܤ¨æ. ±ÜÅ£à ÊÜáãÃÜá ÊÜÃÜáÐÜPæãRÊæá¾ CÊÜÃÜá ÓÜíZ¨Ü ÊÜáÖÝÓÜ»æ¿áÈÉ BÁáRWæãÙÜáÛñݤÃæ. ¸æÙÜáÊÝÀá, PÝíñÝÊÜÃÜ, ¸æãàÙÜ, Pæ©íhæ ÊÜáñÜᤠ®Üí¨ÜÚPæ D WÝÅÊÜáWÜÙÜ ÓÜíZ¨Ü BiàÊÜ ÓܨÜÓÜÂÄWæ ÊÜÞñÜÅ BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚWæ Óܳ—ìÓÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ. »ÝÃÜñÜ¨Ü ¿ÞÃÜã ÃÜã±Ýç Jí¨Üá ÓÝËÃÜ ¯àw ÓÜ í Z¨Ü BiàÊÜ ÓÜ ¨ Ü Ó Ü Â ÃÝWÜ Ÿ ÖÜ á ¨Ü á . A¨Ü Q RíñÜ Öæ a Ü á c ®æ Ã Ü Ê Ü â ¯àw¨Ü ÊÜáÖܯà¿áÃÜ®Üá° ÓÜíZ¨Ü ÊÜáÖݱæäàÐÜPÜ (ÃÜã±Ýç 15,000QRíñÜ ÖæaÜác) ±æäàÐÜPÜ (ÃÜã±Ýç 10,000QRíñÜ ÖæaÜác) ±æäÅàñÝÕÖÜPÜ (ÃÜã±Ýç 5,000QRíñÜ ÖæaÜác) Ãæí¨Üá ±ÜÄWÜ~ÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. Cí¥ÜÊÜÃÜ WÜÊÜá®ÜPæR ÓÜíZ¨Ü ±ÜÅ£ aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ®Üá° PÝÆ PÝÆPæR ñÜÃÜÇÝWÜáñܤ¨æ ÊÜáñÜᤠCÊÜÄWæ ÓÜíZ¨Ü ±ÜÅ£ ±ÜÅPÜoOæWÜÙÜ®Üá° EbñÜÊÝX ¯àvÜÇÝWÜáñܤ¨æ. vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ AÊÜÃÜá ÓÜíZÊÜâ Óݧ±Ü®æ¿Þ¨Üí©¯í¨Ü PÝÃÝ«ÜÂPÜÒÃÝX ±Üâ®ÜÃÝÁáRWæãÙÜáÛ£¤¨ÝªÃæ. ËsÜÆ ¸æàÇÝw, PæãàvÜá «ÜÊÜáìÃÝg PÝvÜ, ®Üí¨ÜÚPæ ¸ÝÆaÜí¨ÜÅ ÃÝÊ… Êæã¨ÜÇݨÜÊÜÃÜá ÓÜíZ¨Ü BÃÜí»Ü¨Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ ËË«Ü ±Ü¨Ý—PÝÄ WÜÙÝX ÓæàÊæ ÓÜÈÉԨݪÃæ. ÓÜíZ¨Ü ¸æÚÛÖÜŸº¨Ü (2001) ®ÜíñÜÃÜ ®Ý¿áñæãào WÜ|±Ü£ »ÜorÃÜá PæãàÍÝ«ÜÂPÜÒÃÝX, ¸æàÇÝw ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ BaÝ¿áìÃÜá ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì ¿ÞX ±Üâ®ÜÃÝÁáRWã æ ÙÜáÛ£¤¨ÝªÃ.æ ËsÜÆ ¸æàÇÝw, £. ©ÊÝPÜÃÜ ÃÝÊ…, ÓÜáÃæàÍÜ Ë. Íæq,r vÝ. ¹. g®Ý¨Üì®Ü »Üp…, ÎÅàÊÜᣠ±æÅàÊÜÞ ÊæãWÜÓÝÇæ, ®Üí¨ÜÚPæ ¸ÝÆaÜí¨ÜÅ ÃÝÊ…, vÝ. ÊÜÞ«ÜÊÜ ÊÜáãvÜáPæãOÝhæ, G®….GÓ…. ÃÝÊ… ÎÊÜÊæãWÜY, ¯ÃÜíg®Ü ÊæãWÜÓÝÇæ, ÓÜíiàÊÜ Jvæãxoár, ÓÜíiàÊÜ BaÝÃ…, QàÇÝw, ÊÜáÖÝËàÃÜ ±Ýíw, ¹. ÔàñÝÃÝÊÜá »Üp…, ÊÜáígá®Ý¥Ü BÃ…. Íæqr, ¯pær, ÎÅàÊÜᣠÓÜËñÝ ÊæãWÜÓÝÇæ, WæãàËí¨Ü¨ÝÓÜ PÜáñæ¤ñÜã¤ÃÜá, PÝíñÝÊÜÃÜ ±ÜíaÝ¿áñ… A«ÜÂPÜÒÃÝ¨Ü ÊæãàÖܮܨÝÓÜ AvÜÂíñÝ¿á ¸æàÇÝw, ®ÝÃÝ¿á| Íæqr Aí¸æoár, ¨æàÊÜâià ŸÅ¨ÜÃ…Õ, PÝíñÝÊÜÃÜ ÎÅà±Ü£ ÃÝÊ…, ËáhÝÃÜá ¨æàÊÝ®Üí¨Ü »Üp…, ÃÜÊæáàÍ… ÍæqrWÝÃ… Ëá¿ÞÂÃÜá, ¸ÝŸá Íæqr ®ÝÃÝË, ÓܨݮÜí¨Ü ®ÝÃÝË, ÊÜáígá®Ý¥Ü ±ÜiÆ, ÓÜ£àÍÜ PÜáÊÜÞÃ… PæÊÜá¾|á¡, ÓÜáŸÅÊÜá| ¸æç±Üwñݤ¿á ®Üí¨ÜÚPæ, ÇæãàPÜ¿á ±ÜähÝÄ Jvæãxoár, PÜêÐÜ¡ÊÜáã£ì BaÝÃ… ±ÜÈÊÜÞÃÜá ÊÜásÜ, ÓܨÝÎÊÜ Íæqr ¸æàÇÝw, ÎÅà ÊÜáá¨ÝÅw, ÎÅàÊÜᣠÖÜÄ~ ÓܨݮÜí¨Ü PæÓÜÃ…Wܨæª, ®Ü¿á®ÜPÜáÊÜÞÃ… Pæà±ÝÉhæ Êæã¨ÜÇݨÜÊÜÃÜá ÓÜíZ¨Ü EñÝÕ× PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá. xiv


Gí©¨ÝªÃæ. ×Ä¿á PÜË vÝ. aæ®Ü°ËàÃÜ PÜ|Ë¿áÊÜÄWæ PÝíñÝÊÜÃÜÊÜâ "A¿áÓÝRíñÝÊÜÃÜ' ÊÝX PÜíw¨æ.

PܮܰvÜ »ÜÊÜ®Ü

ÃÝg«Ý¯ ¸æíWÜÙÜãÃÜ®Üá° ¹orÃæ, C®Ý°ÊÜ iÇÝÉ Pæàí¨ÜÅWÜÙÜÈÉ CÆÉ¨Ü "PܮܰvÜ »ÜÊÜ®Ü'¨Ü »ÝWÜ PÝíñÝÊÜÃÜPæR J¨ÜX Ÿí©¨æ. PÜ®ÝìoPÜ HQàPÜÃÜ|¨Ü ®æàñÝÃÜ Pæ.¹. i®ÜÃÝg ÖæWæx¿áÊÜÃÜá D ÊÜá~¡®Ü ÊÜáWÜ. AÊÜÃÜ g®Ü¾ ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ ÓݾÃÜPÜÊÝX ñÜÇæ G£¤ ¯í£¨æ D »ÜÊÜ®Ü. C¨ÜÃÜ ÊÝÓÜá¤, AÊÜÃÜá ÖÜáqr ¸æÙæ¨Ü ÊÜá®æ "¸ÝÃÝw ¹àvÜá'訆 ÊÜÞ¨ÜÄ¿á¨æªà. 25 ÆPÜÒ ÃÜã±ÝçWÜÙÜ ÊæaÜc¨ÜÈÉ ¯ÊÜÞì|WæãívÜ (2003) C¨ÜPæR PÜ®ÝìoPÜ ÓÜÃÜPÝÃÜ©í¨Ü 12 ÆPÜÒ ÃÜã±ÝçWÜÙÜ ®æÃÜÊÜâ ¨æãÃÜQ¨æ. D »ÜÊܮܨÜÈÉ 150 g®Ü PÜáÚñÜáPæãÙÜÛŸÖÜá¨Ý¨Ü "±Üí±Ü ÊÜáÖÝPÜË ÓܻݻÜÊÜ®Ü', A£¦WÜÙÜ ËÍÝÅí£WÝX ÓÜáÊÜÂÊÜÔ§ñÜ PæãsÜwWÜÙÜá, AWÜÆÊÝ¨Ü ®Üvæ, ±ÜPÜR¨ÜÈÉ ËÍÝÆÊÝ¨Ü GÃÜvÜá aÝÊÜw, ®ÝÆáR ÓÜãñÜÅ¨Ü ÊÜá®æÁãÙÜXÃÜáÊÜí¥Ü "ñæãqr', A¨ÜÃÜ ±ÜÎcÊÜá¨ÜÈÉ ±ÜäÊÝì¼ÊÜááSÊÝX ¯íñÜ i®ÜÃÝg ÖæWæx AÊÜÃÜ ±ÜÅ£Êæá C¨æ. A¨ÜÃÜ ×í¨æ ÓÝÊÜìg¯PÜ WÜÅí¥ÝÆ¿á, A¨ÜPæR Öæãí©PæãívÜá PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü PÜdæàÄ.

®ÜáwÖÜŸº

ËaÝÃÜÓÜíQÃÜ|, ÓÝ×ñÜÂWæãàÑu, ÓÜíÓܾÃÜ| PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙæà ÓÜíZPæR ®ÜáwÖÜŸº. ÃÝÐÜóPÜË ÊÜáíhæàÍÜÌÃÜ WæãàËí¨Ü ±æç, Óæàw¿Þ±Üâ PÜêÐÜ¡»Üor, PÜvæíWæãàvÜáÉ ÍÜíPÜÃÜ »Üor, Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ AwWÜ, ¿áÍÜÊÜíñÜ bñݤÆ, q.². PæçÇÝÓÜí, ¨Ü.ÃÝ. ¸æàí¨æÅ, ÊÜáá¨Üª|, PÜ¿ÞÂÃÜ Qmn|¡ Ãæç, ÓÝíñÝÂÃÜá ÊæíPÜpÝÅg, ±Ý.Êæí. BaÝ¿áì, Pæã.A. EvÜá±Ü Êæã¨ÜÇݨÜÊÜÃÜ ËaÝÃÜ ÓÜíQÃÜ|WÜÙÜá CÈÉ ©®Ü±Üä£ì ®Üvæ©Êæ. ÖÜáÃÜáÚ ¼àÊÜáÃÝÊ…, ÃÜÊÜÞ®Üí¨Ü[Ýpæ, "®ÜÊÜ¿ááWܨÜ' Öæã®Ü°¿á Íæqr, APÜáìÙÜ ÓÜá¸ÝÅ¿ÞaÝÃ…, ².Pæ. ®ÝÃÝ¿á| Êæã¨ÜÇݨÜÊÜÃÜá "ÊÜáÃæ¿áÇÝWÜ¨Ü ÊÜáÖܯà¿áÃÜá' E±Ü®ÝÂÓÜ ÊÜÞÈPæ¿áÈÉ Íæãà¼Ô¨ÝªÃæ. ÓÜíZ¨Ü ¸æÚÛ ÖÜŸºÊÜâ ±ÜíaÜWÝÅÊÜáWÜÙÜ ËË«Ü PÜvæWÜÙÜÈÉ ÊÜÐÜì±Üä£ì ÓÝ×ñÜ ÓÝíÓÜ ¢ £PÜ ÓÜ Ê Ü Þ ÃÜ í »Ü W Ü Ù ÝX AÃÜ Ú Êæ . A¨Ü Ã Ü ÓÜ Ê Ü Þ Ãæ ã à±Ü ÓÜ Ê Ü Þ ÃÜ í »Ü Ê Ü â (15&5&2001) ÃÝgÂÊÜáor¨Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜÊÝX ÊæáÃ橨æ. A¨ÜPæR ×Ä¿á PݨÜíŸÄPÝÃÜ ÊÝÂÓÜÃÝ¿á ŸÇÝÉÙÜÃÜ ÓÜÊÝì«ÜÂPÜÒñæ. "®Ývæãàg' aæ®Ü°ËàÃÜ PÜ|Ë¿áÊÜÃÜá PÜËWæãàÑu¿á A«ÜÂPÜÒ ²àsÜPæR. ×Ä¿á ÓÝ×£ PÜ¿ÞÂÃÜ Qmn|¡ Ãæç AÊÜÄí¨Ü E¨Ý^o®æ! ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ Áãàg®æ¿á ¸æÚÛÖÜŸº (7&11&2004), BÊæáàÇæ, ÓÜíZ¨Ü £Å¨ÜÍÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ (1&5&2006). GÆɨÜÃÜÆãÉ C¨æà ±ÜÃÜí±ÜÃæ. ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜ PÜËWÜÙæÆÉ ÊÜáñæ¤ Jí¨æà Êæà©PæWæ Ÿí¨ÝWÜ ®æãàvÜáÊÜ PÜ|á¡WÜÙÜÈÉ PÝÊÜá®Ü¹ÆáÉ. CÐÜrPæRà ¯ÆÉÈÆÉ ÓÜíZ¨Ü aÜoáÊÜqPæ! ÖÜËWܮܰvÜ¨Ü Êæã¨ÜÆ ÊÜáÖÝPÝÊÜ "«ÜÊÜáìËg¿á'PæR ËaÝÃÜWæãàÑu¿á ÊÜá®Ü°Oæ. ©®Ü±Üä£ì¿á PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ PÜËWÜã xi

Óܮݾ®Ü. w.Pæ. aèoÃÜ ñÜáÙÜá ÊÜáÖÝPݨÜíŸÄ "Ëáñܤ¸æçÇ… ¿ááÊÜáá®ÜPæR'WÜã C¨æà »ÝWÜÂ. ×Ä¿á ÓÜíÍæãà«ÜQ ÎÅàÊÜᣠCí©ÃÝ ÖæWxæ AÊÜÃÜ "ŸíoÃÜá Jí¨Üá ÓÜÊÞ Ü hæãà ÓÝíÓÜ¢£PÜ A«Ü¿á®Ü' ÓÜíÍæãà«Ü®Ü WÜÅí¥ÜPÜãR C¨æà WèÃÜÊÜ. Cí¥Ü WæãàÑuWÜÙÜÈÉ ÊÜÞi ÊÜááSÂÊÜáí£Å ËàÃܱܳ ÊæãçÈ, vÝ. ¹.G. ËÊæàPÜ Ãæç, vÝ. q.Ë. ÊæíPÜpÝaÜÆ ÍÝÔ÷¿áí¥ÜÊÜÄWÜã BÖÝÌ®Ü. C®æã°Êæá¾ "®Ý®æàPæ ŸÃæ¿ááñæ¤à®æ?' GíŸ ËaÝÃÜ ÓÜíQÃÜ|¨ÜÈÉ ÃÝg嬆 ŸÖÜáñæàPÜ ÊÜááÔÉí ÇæàSPÜÃÜ ÓÜÊÜÞWÜÊÜá. ÓÝPÜÒÃÜñæ Bí¨æãàƮܨÜÆãÉ PÜËWæãàÑu¿á®Üá° BÁãàist ÖæÊæá¾.

®Üáw®ÜÊáÜ ®Ü

"PܮܰvÜ »ÜÊÜ®Ü'¨Ü PÜƳ®æ¿áÈÉ PܮܰvÜ¨Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜá ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX ®Üvæ¿á¸æàPÜá GíŸá¨Üá ÓÜíZ¨Ü CÃݨæ. A¨ÜÄí¨Ü ÖÜáqrPæãívܨÜ᪠"®Üáw®ÜÊÜá®Ü' G®Üá°ÊÜ ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ ÓÜíÊÜ«Üì®Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜá. £íWÜÙÜ Jí¨Üá ÍÜá»Ü B©ñÜÂÊÝÃÜ C¨ÜÃÜ Êݲ¤. D PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ "®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ' WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á PÜê£Áãí¨ÜÃÜ ±ÜÄaÜ¿á. ®ÜÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæ C¨Üª / CÃÜáÊÜ PÜËÁ㟺ÃÜ PÝÊÜÂPæR ÊÝaÜ®Ü¨Ü WèÃÜÊÜ, BWÜËást ÓÜ»ÝÓܨÜÄWæ ±ÜÃÜÓܳÃÜ ±ÜÄaÜÀáÔPæãÙÜáÛÊÜ AÊÜPÝÍÜ, PܮܰvÜPæR ÓÜíŸí—st QÌh…, ®Ýw®Ü ±ÜÅԨܜ ÓÝ×£Á㟺Äí¨Ü ÓÝ×ñæãÂà±Ü®ÝÂÓÜÊÝ¨Ü ÊæáàÇæ ÊÜááPܤ ÓÜíÊÝ¨Ü¨Ü ®ÜvÜáÊæ AÊÜÄWæ Óܮݾ®Ü¨Ü WèÃÜÊÜ. ÓÜ»ÝÓܨÜÃæÆÉÄWÜã ÊÜáãvܹ¨æÅ¿á ÓÜá±ÜÅԨܜ ±ÜwÊÝÙ…Õ ÃæÓæãràÃæíp…¯í¨Ü ñÝhÝ E±ÝÖÝÃÜ¨Ü ÓÜñÝRÃÜ. B E±ÝÖÝÃܨÜÈÉ g®Ü i àÊÜ ® Ü © í¨Ü ÊÜ á Ãæ ¿ ÞWÜ á £¤ Ã Ü á ÊÜ ñÜ á ÙÜ á ®Ýw®Ü £íw £¯ÓÜ á WÜ Ú Wæ B¨Ü  ñæ . "®Üáw®ÜÊÜá®Ü'¨Ü GÇÝÉ E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅ£à ÊÜÃÜáÐÜÊÜä "®ÜáwÖÝÃÜ' Gí¨Üá ±ÜâÓܤPÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ÖæãÃÜñÜÃÜáÊÜ ÓÜíPÜƳ. Cí¥Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ ÓÜíÊÜ«Üì®Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜâ B¦ìPÜ ÓÜíPÜÐÜr©í¨Ü ÓæãÃÜWܸÝÃܨÜá GíŸá¨ÜPÝRX ¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÝÅÁãàgPÜñæWæ ñÝÊÝXÁáà ÊÜááí¨æ Ÿí¨Üá ®æÃÜËñܤÊÜÃÜá ÊÜáãvܹ¨æÅ¿á E¨ÜÂËá, ¯ÊÜêñܤ A«Ý±ÜPÜ Ô.Pæ. ±ÜwÊÝÙ… GíŸ ÓܨÜY$êÖÜÓܧÃÜá. C¨ÜPÝRX AÊÜÄí¨Ü ÊÜÃÜáÐÜPæR Jí¨Üá ÆPÜÒ ÃÜã±ÝçWÜÙÜ E¨ÝÃÜ ¨Ý®Ü. Ë. ÓÜáÃæàÍ… Íæqr ¸æÙÜáÊÝÀá AÊÜÄí¨Ü D Áãàg®æWæ ÓÜíaÝÆPÜñÜÌ. ±ÜñÜÅPÜñÜì «Ü®Üíg¿á ÊÜáãvܹ©Ãæ AÊÜÃÜ WèÃÜÊÜ ¯¨æàìÍÜPÜñÜÌ. PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ CíñÜÖÜ Áãàg®æ ¸æàÃæÆãÉ CÆÉ. ±ÜwÊÝÙÜÃÜíñÜÖÜ ÓÜíÓÜ¢£ ²Åࣿá WæãÊÜá¾o ÊÜÂQ¤ñÜÌ¨Ü ÓÜgj®ÜÃÜ®Üá° Cwà ¨æàÍܨÜÈÉ ÖÜávÜáQ¨ÜÃæ ±ÝÅ¿á@ ÔWÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜr.

ÓÜáÊÜ|ì ÃÜíWÜ ÓÜÊÜÞ¾®…

ÓÜÌ|ì PÜÊÜáÆ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜ ×Ä¿á ÃÜíWÜPÜËáì ÓܨݮÜí¨Ü ÓÜáÊÜ|ì AÊÜÄWæ ÊÜÃÜáÐÜPæãRŸº A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ÃÜíWÜPÜËáì¿á®Üá° WÜáÃÜá£Ô WèÃÜËÓÜáÊÜíñÝWܸæàPÜá GíŸá¨Üá JñݤÓæ. ÃÝÐÜóÊÜáor¨Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ±Üvæ¿áÆá AÖÜìñæ C¨Ü㪠Aí¥Ü ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÚí¨Ü ÊÜíbñÜÃݨÜÊÜÄWæ C¨Üá ËáàÓÜÈÃÜÈ GíŸá¨Üã AÊÜÃÜ ÓÜÆÖæ. A¨Ü®Üá° "ÓܨݮÜí¨Ü ÓÜáÊÜ|ì ÓÝíÓÜ¢£PÜ xii


vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ AÊÜÃæà. ÊÜÞÃÝo Ë»ÝWÜ¨Ü ÊÜááSÂÓܧÃÜ gÊÝ¸ÝªÄ ¯ÊÜêñܤ B¨ÜÍÜì ÎPÜÒPÜ £. ©ÊÝPÜÃÜ ÃÝÊ… AÊÜÄWæ.

D ÊÜÞÇæ¿á Êæã¨ÜÆ PÜí£®Ü ÖÜñÜᤠÖæãñܤWæWÜÙÜá

1. ±Ü¨Ü¾»ÜãÐÜ| vÝ. ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜá (vÝ. ¹.². ÓÜ í ±Ü ñ …PÜ á ÊÜ Þ Ã…, EiÃæ ) 2. ˨ÝÂÊÝaÜÓܳ£ Ÿ®Ü°íhæ WæãàËí¨ÝaÝ¿áì (¸æÙÜWæãàvÜá ÃÜÊæáàÍÜ »Üp…) 3. ÓÜíÍæãà«ÜPÜ ÊÜáÖæãà±Ý«Ý¿á : vÝ. EÚ¿ÞÃÜá ±Ü¨®¾Ü Ý»Ü E±Ý«Ý¿á (GÓ….BÃ…. AÃÜá|PÜáÊÜÞÃ…) 4. ×Ä¿á ÓÝ×£ : g®Ý¨Üì®Ü WÜáPÝìÃ… (vÝ. ¹. g®Ý¨Üì®Ü »Üp…) 5. ÊÜáÖÝPÜË ÊÜáí¨ÝÃÜ PæàÍÜÊÜ »Üor (vÝ. ¯PæàñÜ®Ü) 6. ÊÜáêWÜ¿Þ ÓÝ×£ Pæ¨Üí¸Ýw gñܤ±Ü³ Ãæç (Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜ) 7. A¼®ÜÊÜ «Ü®ÜÌíñÜÄ vÝ. ÊÜááÚÁá Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ ÃÝ¿áÃÜá (g®Ý¨Üì®Ü WÜáPÝìÃ…) 8. ÃÜíWÜPÜËáì ÓܨݮÜí¨Ü ÓÜáÊÜ|ì (vÝ. ÔàñÝÆü$¾ PÜQìPæãàw) 9. ÓÜÓÜÂËhÝn¯ vÝ. ±ÜÙÜÛñܤvÜR PæàÍÜÊÜ »Üor (vÝ. ÊÜÓÜíñÜPÜáÊÜÞÃÜ ±æÆì) 10. PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÖݯÊÜá®… vÝ. Pæ. ÊÜÓÜíñÜPÜáÊÜÞÃ… ÃÝÊ…, PæçPÜíŸ (vÝ. ËÍæÌàÍÜÌÃÜ Ë.Pæ.)

GÃÜvÜ®æà PÜí£®Ü ÖÜñÜᤠÖæãñܤWæWÜÙÜá

11. ÓÜÊÜÞgÓæàÊæWæ ±Ü¿Þì¿á ÖæÓÜÃÜá : «ÜÊÜáì¨ÜÎì ÖÜÄPÜêÐÜ¡ ±Üâ®ÜÃÜãÃÜá (g¿áÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ, PÝíñÝÊÜÃÜ) 2. ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜ BaÝ¿áì : ±ÝwWÝÃÜá ÊæíPÜoÅÊÜá| BaÝ¿áì (vÝ. ÎÅà¯ÊÝÓÜ ÖÝÊÜ®ÜãÃÜ) 13. ×Ä¿á hÝ®Ü±Ü¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜ : vÝ. AÊÜáêñÜ ÓæãàÊæáàÍÜÌÃÜ (vÝ. ®Ý. ¨ÝÊæãà¨ÜÃÜ Íæqr) 14. ñÜáÙÜá »ÝÐÝ ÓÝ×ñÜ嬆 Ãܮܰ:¨Ü¸æì PÜêÐÝ¡®Üí¨Ü aèo (vÝ. ÊÝÊÜá®Ü ®Üí¨ÝÊÜÃÜ) 15. ®æç£PÜ ÎûÜ|¨Ü bíñÜPÜ:E.PÜ. ÓÜ៺ÃÝ¿ÞaÝ¿áì (¸æçPÝw g®Ý¨Üì®Ü BaÝÃ…) 16.±ÜâÓܤPÜ ²Åà£Wæ ÃÜã±ÜPÜ : ¸æãàÙÜíñÜPæãàw DÍÜÌÃÜ »Üor (±æäÅ. Ë.¹. A£ìPÜhæ) 17. ËáíaÜáÊÜ ÊÜÞ£®Ü ¿áûÜ:PÜáíŸÙæ ÓÜáí¨ÜÃÜ ÃÝÊ… (WÜ|ÃÝg PÜáí¸æÛ) 18. Jí¨ÝOæ ÊÜÞÇæ¿á ÓÝÖÜÔ : PÜáw³ ÊÝÓÜá¨æàÊÜ ÍæOæç (vÝ. ÓܹÖÝ »ÜãËáWèvÜ) 19. ÊÜáPÜRÙÜ ÓÝ×ñÜ嬆 ×Ä¿á:±ÜÙPÜ ÙÜ Ü ÔàñÝÃÝÊÜá »Üor (®æí±Üâ ®ÜÃÔÜ íÖÜ »Üo)r 20. ŸÖÜáÊÜááS ±ÜÅ£»ÝÓÜí±Ü®°Ü : vÝ.Gí.ÊæãàÖÜ®Ü BÙÜÌ (vÝ. ®ÜÃàæ í¨ÜÅ Ãæç ¨æàÆì)

Q¯°WæãàÚ (vÝ. Pæ. b®Ü°±Ü³ WèvÜ) 26. ÓÜíXàñÜ Ë¨ÝÌíÓÜ : aÜPÜÅPæãàw ®ÝÃÝ¿á| ÍÝÔ÷ (vÝ. GÓ….BÃ…. ËZ°ÃÝg) 27. ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÃÝ¿á»ÝÄ : PÜá. Î. ÖÜĨÝÓÜ »Üor (vÝ. G®….q. »Üp…) 28. ŸÖÜáÊÜááU ÓÝ×£ : ËÍÜáPÜáÊÜÞÃ… (AÃÜËí¨Ü PÜQìPæãàw) 29. g®ÜÃÜ ®ÜvÜá訆 ®Ý¿ޗàÍÜ : vÝ. ÍÜíPÜÃÜ SívæàÄ (GÓ….i. PÜêÐÜ¡) 30. ÓÜÊÜÞgÊÜááU ÓÜíÍæãà«ÜQ : vÝ. ÓÜáÎàÇÝ ±Ü¨Ü¾®Ý»Ü E±Ý«Ý¿á (Gí. hÝ®ÜQ ŸÅÖݾÊÃÜ )Ü D ÊÜÞÇæWæ PܮܰvÜ¨Ü ŸÖÜáñæàPÜ ±Ü£ÅPæWÜÙÜá, bíñÜPÜÃÜá ÊÜáñÜᤠÓÝÊÜìg¯PÜÄí¨Ü Ÿí¨Ü ±æ ä ÅàñÝÕ Ö Ü P Ü ±Ü Å £QÅÁáWÜ Ú í¨ÝX ÊÜ á áí¨æ ¿ áã C®Ü ° Ð Ü á r Öæ ã ñÜ ¤ W æ W Ü Ù Ü ® Ü á ° ÖæãÃÜñÜÃܸæàPæí¨Üá DWÜ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ ¯«ÜìÄÔ¨æ. C¨ÜPÝRX ×Ä¿á ÓÝ×£ ÎÅà Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜ AÊÜÃÜ®Üá° ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÝX ®æÃÜÊÜâ ¯àvÜÆá PæãàÄPæãíw¨æ. AÊÜÃÜ ÊÜáñÜᤠÓÜÆÖÝ ÓÜË᣿á ÓÜÆÖæ, ÓÜãaÜ®æWÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãívÜá C©àWÜ ®ÝÆR®æà PÜí£®Ü ÖÜñÜᤠÖæãñܤWæWÜÙÜá ÓܨæãÂà»ÜËÐܨÜÈÉ ÖæãÃÜŸÃÜÈÊæ.

®ÝÆR®æà PÜí£®Ü ÖÜñÜᤠÖæãñܤWæWÜÙÜá

31. TÝÂñÜ ÊÜ|ìbñÜÅ PÜÇÝ謆 : ±ÝÊÜíhæ Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡¿á (ÎÅàÊÜᣠ¹.Gí. Ãæãà×~) 32. ÃÝg¯à£¿á A±ÜÃÜíi : AvÜãxÃÜá ÓÜ៺ÃÝÊ… (AvÜãxÃÜá PÜêÐÜ¡ÃÝÊ…) 33. PܮܰvÜ Óæà®Ý¯ : ².Pæ. ®ÝÃÝ¿á| (vÝ. ÊÜÃÜ¨Ý ÎÅà¯ÊÝÓ…) 34.ÓÝíÓÜ ¢ £PÜ bíñÜ P Ü : Pæ.GÓ….G®…. AwWÜ (ÎÅà¯ÊÝÓÜ ¨æàÍܱÝívæ) 35. ÊÜåèÇÝ«ÝÄñÜ ÃÝgPÝÃÜ~ : EÙÝÛÆ ÎÅà¯ÊÝÓÜ ÊÜáÆ (ŸÔ¤ ÊÝÊÜá®Ü ÍæOæç) 36. ®ÝÂ¿á ¯ÐÜáuÃÜ¨Ü ®Ý¿ޗàÍÜ : Pæ.GÓ…. ÖæWæx (ÎÅàÊÜᣠÎÅà ÊÜáá¨ÝÅw) 37. ÓÜÊÜÞgÊÜááU ÁãàgPÜ : Pæ.Pæ. ±æç (Pæ. ÍÝÃÜ¨Ý »Üp…) 38. PܮܰvÜ¨Ü PÜpÝrÙÜá : ¹.Gí. C©®ÜŸº (Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜ) 39. ÊÜá®æÊÜÞñÝ¨Ü ÓÜÃÜPÝÄ A—PÝÄ : Pæ. ÃÝÊÜá («Ü®Üíg¿á PÜáí¸æÛ) 40. hÝ®Ü±Ü¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜ : Ÿ®Ü°íhæ ¸ÝŸá AËáà®… (vÝ. WÜ|®Ý¥Ü GPÝRÃÜá)

ÓÝ«ÜPÜÄWæ Óܮݾ®Ü

21. PÝÃÜíñÜÃÜ PܮܰvÜ ©àûÝ WÜáÃÜá : IÃæãàw ÎÊÜÃÝÊÜá¿á (G. ÊÜÞ«ÜÊÜ EvÜá±Ü) 22. PÜ®ÝìoPÜ HQàPÜÃÜ|¨Ü ®æàñÝÃÜ : Pæ.¹. i®ÜÃÝg ÖæWæx (¹. ÔàñÝÃÝÊÜá »Üp…) 23. ×Ä¿á ÓÜÖÜPÝÄ : ÊæãÙÜÖÜÚÛ ÎÊÜÃÝ¿á (vÝ. WÜ|®Ý¥Ü GPÝRÃÜá) 24. ¸æÙÜQ®Ü ¹àg : ±ÝívæàÍÜÌÃÜ WÜ|±Ü£ ÃÝÊ… (vÝ. ¸æà.Ôà. Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ ) 25. ×Ä¿á PÜË : A.Wè.

ÓÜíZ¨Ü E¨æªàÍÜWÜÙÜÈÉ ÓÝ×ñÜ ÊÜáñÜᤠÓÝ×ñæÂàñÜÃÜ PæÒàñÜÅWÜÙÜÈÉ®Ü ÓÝ«ÜPÜÃÜ®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜâ¨ÜÐærà AÆÉ, WèÃÜËÔÊÜâ¨Üã Eíoá. ÊÜáãÃÜá ¨ÜÍÜPÜWÜÚWæ ËáQR¨Ü D AÊÜ—¿áÈÉ AË»ÜiñÜ ¨ÜQÒ| PܮܰvÜ¨Ü ŸÖÜáñæàPÜ PæÒàñÜÅWÜÙÜ WÜOÝ£WÜ| ÃæÆÉ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×ԨݪÃæ. ®ÜãÃæçÊÜñܤPÜãR ËáQR¨ÜÐÜár ¸æàÃæ ¸æàÃæ PæÒàñÜÅ¨Ü ÊÜáñÜᤠÊÜWÜì¨Ü ÓÝ«ÜPÜÃÜ®Üá° ÓÜíZÊÜâ WèÃÜËÔ¨æ. ¨ÜãÃÜ¨Ü ¹hݱÜâÃÜ©í¨Ü Êæã¨ÜÇã æ YívÜá WÜw®Ýw®Ü ±ÜŨàæ ÍÜWÙÜ Ý¨Ü PæãàÇÝÃÜ, PÝÓÜÃWÜ ã æ àvÜáWÜÙ®Ü ã Ü ° JÙÜWã æ ívÜíñæ ®Ýw®Ü ŸÖÜáÊÜááSÂÃæ®Üá°ÊÜ ÓÝ×£WÜÙæÆÉ PÝíñÝÊÜÃÜPæR PÝÈqr¨ÝªÃæ. PܮܰvÜ ²Åࣿá PæãvÜWÜÙÜ®Üá° CÈÉí¨Ü ñÜáí¹ ñÜáí¹ PæãívæãÀ᪨ݪÃæ. ®Ývæãàg ±ÝqàÆ ±Üâor±Ü³®ÜÊÜÃÜíñÜã PܮܰvÜ PÜoárÊÜâ¨Üá ÖæàWæ GíŸá¨ÜPæR D ÓÜíZ ÊÜÞ¨ÜÄ¿ÞX¨æ

ix

x

ÊÜáãÃÜ®æà PÜí£®Ü ÖÜñÜᤠÖæãñܤWæWÜÙÜá


Pæã®æWæ Óܳ«æì¿áÈÉ Wæ¨Üª¨Ü᪠ÊÜáÖÝPÜË Ãܮܰ®Ü ÖÜáoãrÄ®Ü (ÊÜáá«æãàÙܨÜ) B®Üí¨Ü gíÃÜkáÃÜÊÝvÜ GíŸ ñÜÃÜá| PÜË. Aí¨Üá ±ÜÅÍÜÔ¤ Aí¨ÜÃæ PæàÊÜÆ C®Üã°ÃÜá ÃÜã±Ýç ÊÜáñÜᤠÖÝÃÜ ÊÜÞñÜÅ. BÊæáàÇæ ±Üâ®ÜÃÜãÃÜÃÜí¥Ü ¨Ý¯WÜÚí¨Ü ±ÜÅÍÜÔ¤¿á WèÃÜÊÜ ÓÜí»ÝÊÜ®æ ÊÜÃÜáÐÜ©í¨Ü ÊÜÃÜáÐÜPæR HÃÜáñܤ Ÿí¨Üá DWÜ ÊÜááqr¨Ü᪠ÃÜã±Ýç ÖÜñÜᤠÓÝËÃÜPæR. Áãàg®æWæ ¸æÚÛÖÜŸº¨Ü AÊÜPÝÍÜ J¨ÜX Ÿí¨ÝWÜ (2004) ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÓÜá±ÜÅԨܜ ±ÜÅPÝÍÜ®ÜÊÝ¨Ü "ÓÜáÊÜááS ±ÜÅPÝÍÜ®Ü'¨æãvÜ®æ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü J±Ü³í¨Ü. BÊæáàÇæ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜÃÜ PÜê£Wæ (EbñÜ) ±ÜÅPÜoOæ¿á ÁãàWÜ. hæãñæWæ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜ PÜËWæ Óܮݾ®Ü ÊÜáñÜᤠAÊܮܨæà PÜꣿá C®Üã°ÃæçÊÜñÜᤠ±ÜÅ£WÜÙÜ EvÜáWæãÃæ¿á WèÃÜÊÜ. D Áãàg®æWæ Êæã¨ÜÆá B¦ìPÜ ®æÃÜËñÜᤠÖÜÃÜÔ¨ÜÊÜÃÜá WܨÜWܨÜÈÉ ÖæãàpæàÇ… E¨ÜÂËá ¿ÞX¨Üª PÝPÜìÙÜ ¯pær¿á ®ÝÃÝ¿á| ÃÝÊ… AÊÜÃÜá. AÊÜÃÜ ¯«Ü®Ý®ÜíñÜÃÜ (1991) A¨Ü®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÓÜÆá ÃÜã±ÝÀá Jí¨ÜãÊÜÃæ ÆûÜPÜãR ËáQR¨Ü PæãvÜáWæ ¯àw ±æäÅàñÝÕ×ÓÜáñݤ Ÿí¨ÜÊÜÃÜá ÓÜÊÜÞg ÓæàÊæWæ C®æã°í¨Üá ÖæÓÜÃÝXÃÜáÊÜ «ÜÊÜáì¨ÜÎì ÎÅà ÖÜÄPÜêÐÜ¡ ±Üâ®ÜÃÜãÃÜá. ±ÝÅÃÜí»Ü©í¨ÜÆã D Áãàg®æ¿á ÓÜíaÝÆPÜñÜÌ ÓÜíZ¨Ü PÝ¿Þì«ÜÂPÜÒÃÝ¨Ü vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃܨÜáª.

ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜ PÜËWÜÙÜá (1979 & 2008) B®Üí¨Ü gíÃÜkáÃÜÊÝvÜ (1979), ÎÅàPÜêÐÜ¡ aæ®Ü°íWæãàvÜá (1980), ÃÝÊÜá¨ÝÓ… EvÜá² (1981), ÓÜá.ÃÜí. GPÜáRíw (1982), ¿áá.Pæ.Ë. BaÝ¿áì (1983), Êæà|áWæãà±ÝÆ PÝÓÜÃÜWæãàvÜá (1984), Öæa…. vÜáíwÃÝh… (1985), ÎÅàÍܨæàÊÜ ±Üäiñݤ¿á (1986), ÖæãÃæ¿ÞÆ ¨æãÃæÓÝÌËá (1987), vÝ>> ².GÓ…. ÃÝÊÜÞ®Üág®… (1988), ÊÜáÖÝŸÆÊÜáã£ì PæãvÜÉPæÃæ (1989), ÎÅàÊÜᣠ±ÜÅ£»Ý ®Üí¨ÜPÜáÊÜÞÃ… (1990), ÓÜ. ÃÜZá®Ý¥Ü (1991), ÎÅàÊÜᣠGí.BÃ…. PÜÊÜáÆ (1992), ÎÅàÊÜᣠÖæàÊÜÞ ±Üor|Íæqr (1993), ÊæãàÖÜ®Ü ®ÝWÜÊÜá¾®ÜÊÜÃÜ ÊÜáñÜᤠPæ.². ÊÜáêñÜáÂíg¿á (1994), ÓÜá¸ÝÅ¿á aæãPÝRw (1995), i.Pæ. ÃÜËàí¨ÜÅ PÜáÊÜÞÃ… (1996), ¹.Gí. ŸÎàÃ… ÊÜáñÜᤠGÓ…. ©ÊÝPÜÃ… (1997), WÜáÃÜáÃÝg ÊÜÞ±ÜìÚÛ (1998), GÓ…. ÊÜáígá®Ý¥… (1999), ÃÝ«ÝPÜêÐÜ¡ ¸æÙÜãÛÃÜá (2000), AíÍÜáÊÜÞÈ (2001), vÝ. GÓ….Ë. ±ÜÅ»ÝÊÜ£ ÊÜáñÜᤠPæ.². ÓÜáÃæàÍÜ (2002), ÊÜÞPÝìívܱÜâÃÜí ÎÅà¯ÊÝÓÜ (2003), vÝ. PÜÊÜáÆ ÖæËá¾Wæ (2004), ¸æÙÜWæãàvÜá ÃÜÊæáàÍÜ »Üor (2005), w.GÓ…. ÃÝÊÜáÓÝÌËá (2006), ÊÝÓÜá¨æàÊÜ ®ÝwW… (2007), ¨æàÍܱÝívæ ÓÜ៺ÃÝ¿á (2008).

±ÜÅPÜoOæWÜÙÜ ÓÝÖÜÓÜ

ÓÜíZ¨Ü aæãaÜcÆ ÊÝÑìPæãàñÜÕÊÜ¨Ü ÓÜí»ÜÅÊÜáPÝRX ÖæãÃÜñÜí¨Ü ®æ®Ü²®Ü ÓÜíbPæ "PܮܰvÜ ÊÝ~' (1977). A¨ÜPæR ÓÜíWÜÅ×st vii

hÝ×àÃÝ£®Ü ÖÜ|¨Ü EÚPæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜqÔ¨Ü᪠"¨ÜQÒ| PܮܰvÜ PÝÊÜ 1900&1976' GíŸ BÂí¥ÝÆi (ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá : ÓÜá¸ÝÅ¿á aæãPÝRw ÊÜáñÜᤠÊÜááÃÜÚà«ÜÃÜ E±Ý«Ü ×Ä¿ávÜR) ÊÜáñæ¤ ÓÜíZ¨Ü ¸æÚÛ ÖÜŸº¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ (2001) "¨ÜQÒ| PܮܰvÜ¨Ü ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü PÝÊÜ 1900 & 2000' (ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá : vÝ. ¹. g®Ý¨Üì®Ü »Üp…) GíŸ C®æã°í¨Üá ŸêÖÜñ… BÂí¥ÝÆi¿á ±ÜÅPÜoOæ. CÊæÃÜvÜã B¿Þ PÝÆZor¨ÜÈÉ ¨ÜQÒ| PܮܰvÜ¨Ü PÜËWÜÙÜá PܮܰvÜ PÝÊÜÂPæR ¯àw¨Ü PæãvÜáWæ H®Üá, ÖæàWæ GíŸá¨ÜÃÜ ¨ÝSÇæ. Cí¥Ü ±ÜÅ¿áñÜ° C®Ý°ÊÜ iÇæÉWÜÙÜÆãÉ ®Üvæ©ÆÉ GíŸ ÖæWÜYÚPæ D ÓÜíZPæR. D BÂí¥ÝÆiWÜÙÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜ ÓÜí±Ý¨Ü®Ý ¯ÆáÊÜâ JÆÊÜâ ÊÜáñÜᤠAÊÜâWÜÙÜÈÉ®Ü ÓÜá©àZì ±ÜÅÓݤÊÜ®æWÜÚWæ PܮܰvÜ¨Ü Ô¨Üœ ±ÜÅԨܜ ËÊÜáÍÜìPÜÄí¨Ü ËÍæàÐÜ ÊÜá®Ü°Oæ. ¹w ±ÜÅPÜoOæWÜÚWÜã ÓÜíZÊÜâ PæçÖÝQ¨æ. Ÿ®Ü°íhæ WæãàËí¨ÝaÝ¿áìÃÜ "ÖæàÙܨæà EڨܨÜáª', ÓÜá.ÃÜí. GPÜáRíw AÊÜÃÜ "¸æÙÜÛQRWÜÙÜá', g¿áÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ AÊÜÃÜ "¹¨Üª ±ÜÅ£Êæá', ¿áá.Pæ.Ë. BaÝ¿áì AÊÜÃÜ "ÊÜÓÜáí«ÜÃæ', ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ ±æç AÊÜÃÜ "PÜ®ÜÓÜáWÜÙæà Ÿ¯°' Êæã¨ÜÇݨÜÊÜâ PÜÊÜ®Ü ÓÜíWÜÅÖÜWÜÙÜá. ÎÅàÊÜᣠB®Üí© ÓܨÝÎÊÜÃÝÊ… AÊÜÃÜ "EvÜáWæãÃæ ÊÜáñÜᤠCñÜÃÜ PÜñæWÜÙÜá' ñÜá©¿ávÜR ËÐÜ¡$Ì¿á AÊÜÃÜ "¨æãÃæ¿á ±ÜÃÝg¿á ÊÜáñÜᤠCñÜÃÜ PÜñæWÜÙÜá', ¹. ÔàñÝÃÝÊÜá »ÜorÃÜ "AWæãàaÜÃÜ' Êæã¨ÜÇݨÜÊÜâ PÜ¥Ý ÓÜíWÜÅÖÜWÜÙÜá. "PÝíñÝÊÜÃÜ & Jí¨Üá A«Ü¿á®Ü', "££¤ñæô' GíŸá¨Üá ¿áPÜÒWÝ®Ü ÓÜíŸí— ÍÝÓÜ÷WÜÅí¥ÜWÜÙÜá. "aæívæ ÊÜá¨ÜªÙæWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ' (BñܾaÜÄñæÅ) "ÊæãWÜÓÝÇæ JÆÊÜâ ¯ÆáÊÜâ' (ÇæàS®Ü ÓÜíWÜÅÖÜ) GíŸÊÜâ ËÎÐÜr ±ÜÅPÝÃÜ¨Ü PÜê£WÜÙÜá; "ÊÜááPܤ ÖÜíÓÜ', "±Üâ®ÜÃÜãÃÜá ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ', "®Ý¨Ü ÓÜá®Ý¨Ü' GíŸ A¼®Üí¨Ü®Ü WÜÅí¥ÜWÜÙÜã ÓÜíZ¨Ü PÝOæRWÜÙæà.

"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ' WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ

PæàÊÜÆ ÓÜ»æ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÚí¨Ü H®Ü®Üã° PÜorÇÝWܨÜá, ®ÝwWæ ®Ývæà ¸æÃÜWÝWÜáÊÜíñæ ®ÝvÜ®Üá° PÜqr¨Ü ÓÝ«ÜPÜÃÜ PÜáÄñÝ¨Ü QÃÜá ÖæãñܤWæWÜÙÜ (52 ±ÜâoWÜÙܨÜáª) ÊÜáãÆPÜ Aí¥ÜÊÜÃÜ ÓÝ«Ü®æWÜÙÜ®Üá° A®ÝÊÜÃÜ| ÊÜÞvܸæàPÜá GíŸ ®æÇæ¿áÈÉ ÖÜáqr¨Ü᪠"®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ' G®Üá°ÊÜ WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ PܮܰvÜ ÓÜíZPæR ÊÜáãÊÜñÜᤠñÜáí¹¨Ü ®æ®Ü²Wæ (2006) ±ÝÅÃÜí»Ü ÊÝÀáñÜá. AË»ÜiñÜ ¨Ü.PÜ.¨Ü ®ÜãÃÝÃÜá ÓÝ«ÜPÜÃÜÈÉ B¿áª ÊÜáãÊÜñÜᤠÊÜáí©¿á ÓÝ«Ü®æ WÜÚWæ CÈÉ A®ÝÊÜÃÜ|WæãÙÜáÛÊÜ ÁãàWÜ. D ±ÜÅPÜoOæ¿áÆãÉ ÓÝÊÜÞiPÜ ®Ý¿á. GÆÉ ÊÜWÜì¨Ü, GÆÉ PæÒàñÜÅWÜÙÜ A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ÊÜáñÜᤠ±ÜÅaÝÃÜPæR ÔQR¨Ü ÊÜáñÜᤠÔPÜR¨ÜÊÜÄWæÆÉ ±ÝÅÍÜÓÜö. C¨ÜPÝRX vÝ. Pæ. b®Ü°±Ü³ WèvÜ, vÝ. ®Ý. ¨ÝÊæãà¨ÜÃÜ Íæqr, PÝíñÝÊÜÃÜ g¿áÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ, vÝ. ¹. g®Ý¨Üì®Ü »Üor, ¸æÙÜWæãàvÜá ÃÜÊæáàÍ… »Üp…, vÝ. ¹.². ÓÜí±Üñ… PÜáÊÜÞÃ…, Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜ, Pæ.Ô. ËÃÜã±ÝPÜÒ, ¹. ÔàñÝÃÝÊÜå… »Üor, vÝ. ËÍæÌàÍÜÌÃÜ Ë.Pæ., vÝ. ÊÜÞ«ÜÊÜ ÊÜáãvÜáPæãOÝhæ, ËsÜuÆ ¸æàÇÝw, £. ©ÊÝPÜÃÜ ÃÝÊ… CÊÜÃÜ®æã°ÙÜWæãívÜ Jí¨Üá ñÜgnÃÜ ÓÜÆÖÝ ÓÜË᣿á ÃÜaÜ®æ. WèÃÜÊÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÝX viii


ÖÜÚÛ¿á ÖÜ|ñæ

PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ PÝíñÝÊÜÃÜ ®Üv¨ æ áÜ Ÿí¨Ü ¨ÝÄ n »Üor ®ÝÃÝ¿á|

PÝíñÝÊÜÃÜ G®Üá°ÊÜâ¨Üá PÝPÜìÙÜ ñÝÆãÉQ®Ü ÖÜÚÛÁãí¨ÜPæR CÃÜáÊÜ ÖæÓÜÃÜá. ®ÜÊÜá¾ ®Ýw®Ü A®æàPÝ®æàPÜ ÖÜÚÛWÜÙÜ ÖÝWæ C¨Üã CÃÜáÊÜâ¨Üá. B¨ÜÃæ C®Ý°ÊÜâ¨æà ÖÜÚÛ¿áÈÉ CÆÉ¨Ü ÊæçÎÐÜr$ D ÖÜÚÛ¿á¨Üáª. A¨ÜPæR PÝÃÜ| D ÖÜÚÛ¿á PܮܰvÜ PÝ¿áPÜ. D PÝ¿áPÜPæR ÓÜÌÃÜã±Ü PæãvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá CÈÉ ÖÜáqr ¸æÙæ¨Üá, ñÜ®ÜWæ ñÝ®æà ÃÜã±ÜPÜÊÝ¨Ü ÖÝWæ CÃÜáÊÜ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ.

GÈɨæ D ÖÜÚÛ?

Öè¨Üá. GÈɨæ D ÖÜÚÛ GíŸ PÜáñÜãÖÜÆ ¯ÊÜáWæ C¨ÜªÃæ ®æàÃÜÊÝX ÊÜáãvÜṨæÅ ÊÜáñÜᤠPÝPÜìÙÜÊÜ®Üá° ÓÜí±ÜQìÓÜáÊÜ ÃÝgÃÜÓæ¤ (ÃÝ.Öæ. 13)¿áÈÉ ÔWÜáÊÜ ¸æÙÜáÊÝÀá GíŸ ±Üâor ±æàpæ¿áÈÉ CÚÀáÄ. AÈÉ ¯íñÜá ±ÜÎcÊÜáPæR £ÃÜáX, ¨ÜãÃÜ¨Ü ±ÜvÜṨæÅWæ ¸æÙܾ|á¡ ÊÜáãÆPÜ ÖݨÜá ÖæãàWÜáÊÜ ÃÜÓ椿áÈÉ I¨Üá Q.Ëáà. ÊÜááí¨æ Ÿ¯°, Êæã¨ÜÆá Ÿ¿áÆá, BÊæáàÇæ HÃÜá, ÊÜáñæ¤ PÝvÜá. BWÜáí¸æ [Ýq¿á ®æ®Ü±ÝWÜáñܤ¨æ ¯ÊÜá¾ PÜ~¡Wæ. AÈÉ ® Ü £ÃÜ á Ë®Ü È É £ÃÜ á X Pæ Ù Ü X Ú¨Ü Ã æ ¨Ü ã ÃÜ © í¨Ü PÝ|áÊÜ â ¨Ü á ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü ÎSÃÜ. B ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü BÃÝ«Ü ÊÜáã£ì PÝíñæàÍÜÌÃÜ ¨æàÊÜÃÜá. ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü Ãܥܹ੿áÈÉ ×í©®Ü BÙÜÃÜÓÜÃÜ ¹àw®Ü (ÊÝvæ¿á) ÊÜÞ¨ÜÄ¿á Jí¨Üá »ÜÊÜ »ÜÊÜ®Ü. A¨ÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá : PÜ®ÝìoPÜ HQàPÜÃÜ|¨Ü ®æàñÝÃÜ Pæ.¹. (PÝíñÝÊÜÃÜ ¸ÝÃÝw¹àvÜá) i®ÜÃÝg ÖæWæx g®Ü¾ ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ ÓݾÃÜPÜ "PܮܰvÜ »ÜÊÜ®Ü' Gí¨Üá. C¨Üá PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü PÝ¿áìaÜoáÊÜqPæWÜÚWæ DWÜ ¨æàÊÜÓݧ®Ü. v

PÜaÝc ÃÜÓæ¤, ˨ÜáÂñ… ÊÜÂÊÜÓæ§, ÊÝÖÜ®Ü, ¨ÜãÃÜÊÝ~ CñÝ© ¿ÞÊÜ ®ÝWÜÄPÜ ÓèÆ»ÜÂWÜÙÜã CÆÉ¨Ü 1960ÃÜ ¨ÜÍÜPܨÜÈÉ D ÖÜÚÛWæãí¨Üá ñÝÆãPÜá ¸æãàwì®Ü WÝÅËáà| BÓܳñæÅ ÊÜáígãÃÜá. BWÜ A¨ÜPæR Êæç¨Ý—PÝÄ¿ÞX "ŸÃÜÇæãÇæÉ' Gí¨ÜÃÜá GÆÉ Êæç¨ÜÂÃÜã. ¨ÜãÃÜ¨Ü PÝÓÜÃÜWæãàw®Ü ÖÜÚÛ PæãàÙÜãÂįí¨Ü ñÝ®Üá CÇæÉà ¯ÆÉ ŸÇæÉ GíŸíñæ Ÿí¨ÜÊÜÃÜá (1&11&1965) C±Ü³ñæã¤í¨ÜÃÜ ñÜÃÜá| vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ GíŸÊÜÃÜá. ÓÝ×ñÜ ²Åࣿá D ñÜÃÜá|¯Wæ PÝíñÝÊÜÃÜ PÜívܨÜ᪠PÜWÝYvÝX AÆÉ; B¿áÓÝRíñÝÊÜÃÜÊÝX. A¨ÜPæRà G®Üá°ÊÜíñæà CÈÉ®Ü Ãæçñݲ g®ÜÃÜÈÉ ÓÝÊÜÞiPÜ GaÜcÃÜ ÊÜáãwÓÜÆá AÊÜÃÜá Êæã¨ÜÆá PÜqr¨Ü ÓÜíÓæ§ ÃæçñÜ ¿ááÊÜPÜ ÊÜêí¨Ü (1966). A¨Üá ÊÜÂÊÜÔ§ñÜ Ô§£Wæ ŸíñÜá G®Üá°ÊÝWÜ AÊÜÄWæ ¹¨Üª PÜ®ÜÓÜá PܮܰvÜ¨Ü PÝ¿áPÜ. ÖÜÚÛ¿á ÖÜ|ñæÁãí¨Üá FÄWæà ©à±ÜÊÝ¨Ü ÖÝWæ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ ÖÜáqrñÜá (26&5&1976). A¨ÜÃÜ E¨Ý^o®æWæ ©à±Ü ÖÜbc ÓæàÓæ ÖÝQ¨ÜÊÜÃÜá PܮܰvÜ¨Ü PÝÚ¨ÝÓÜÃæí¨æà ±ÜÅԨܜÃÝ¨Ü ±æäÅ. GÓ….Ë. ±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃÜ »ÜorÃÜá. B ÖÜÚÛ¿á ÖÜ|ñæ DWÜ "ÖÜaæcàÊÜâ PܮܰvÜ¨Ü ©à±Ü'ÊÝX ±ÜÅgÌÆ ÊÜáñÜᤠ®Ýw®Üá¨ÜªWÜÆPÜãR ±ÜÅԨܜ.

±ÜíaÜ WÝÅÊÜáWÜÙÜÈÉ "gíWÜÊÜá'

ÓÜíZ ÖÜáoárÊÜ ©®ÜWÜÙÜÈÉ PÝíñÝÊÜÃÜ WÝÅÊÜá¨Ü g®ÜÓÜíTæ C¨Ü᪨Üá GÃÜvÜãÊÜÃæ ÓÝËÃܨÜÐÜár. AÊÜÃÈ Ü É ÓÝPÜÒÃÃÜ Ü ÓÜíTæ Öæacæí¨ÜÃæ A«ÝìíÍÜQRíñÜ PÜwÊæá. ÓÝ×ñÜ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá BWÜ PæàÊÜÆ A«Ý±ÜPÜÃÜ ÓÜÌñÜá¤. A¨ÜPÝRX A«Ý±ÜPÜÃÜ hæãñæ CñÜÃÜ ÓÝ×ñÝÂÓÜPܤÃÜ®Üã° ÖÜávÜáQ ×w¿ááÊÜ ¸æàpæ. ±ÜPÜR¨Ü ¸æàÇÝw, ¸æÙÜáÊÝÀá, ¸æãàÙÜ, Pæ©íhæ (®Üí¨ÜÚPæ) WÝÅÊÜáWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ ÍÝÇæWÜÙÜ hæãñæ ÊÜá®æÊÜá®æWÜã »æàq. AÈÉ PæçÊÜááX¨Üá "Ÿ¯°' GíŸ PæãàÄPæ. BWÜ ÓÝ×ñÜ ²Åà£Wæ Pæàí¨ÜÅÊÝX¨Üª ¸æàÇÝw ÍÝÇæ¿áÇæÉà ÓÜíZ¨Ü PÜdæàÄ. AÈÉí¨ÜÇæà ±ÜÅ£à GÃÜvÜá £íWÜÚWæãÊæá¾ ±ÜíaÜWÝÅÊÜáWÜÙÜ ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÍÝÇæWÜÙÝaæ ÓÜíZ¨Ü ÓÜíaÝÃÜ. AÈÉ ÓÝ×ñÝÂÃÝ«Ü®æ. ÊÜÐÜìPæãRÊæá¾ ¸æàÇÝw¿áÈÉ ÓÝ×ñæãÂàñÜÕÊÜ. B¿áª ÓÝ×£ PÜÇÝ˨ÜÄWæ Óܮݾ®Ü; Êæã¨ÜÆá "PܮܰvÜÊÝ~', BÊæáàÇæ "±ÜÅÓÜá¤ñÜ' GíŸ GÃÜvÜá A¯¿áñÜPÝÈPæWÜÙÜ ±ÜÅPÜoOæWÜÙÜ EñÝÕÖÜ.

"ÊÜáá¨Üª|¯Wæ ®ÜÊÜá®Ü'

PܮܰvÜ ÓÜíZPæR BÍÜÅ¿á ¯àw¨Ü WÝÅÊÜá ®Üí¨ÜÚPæ. A¨ÜPæR ±ÜÅÔ©œ CÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜÃÜPÜË ÊÜáá¨Üª|¯í¨Ü. AÊÜ®Ü ÖæÓÜÃÜ®Üá° B FÃÜÈÉ ¯ñÜ®ÜãñÜ®ÜÊÝXvÜÆá BWÝWÜ AÈÉ ±ÜÅ¿áñÜ°. B¨ÜÃæ A¨ÜPæR ®ÜãÃÝÃÜá ËZ°. PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ A¨ÜPÝRX ÃÜã²Ô¨Ü Áãàg®æ "ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ Óܳ«æì' (1979) ±ÜÅPÜoOæWæ ԨܜÊÝ¨Ü (±ÜÅPÜqñÜ CÆÉÊæà A±ÜÅPÜqñÜ) PÜÊÜ®ÜWÜÙÜ ÖÜÓܤ ±ÜÅ£ Óܳ«æìWæ BÖÝÌ®Ü. Cí¥Ü TÝÓÜX ±ÜÅÍÜÔ¤ PܮܰvÜPæR BWÜ C¨æà Êæã¨ÜÆá. C¨ÜÄí¨ÝX ×Ä QÄ¿á PÜËWÜÙÜÈÉ ÊÜáãw¨Ü᪠GÈÉÆÉ¨Ü EñÝÕÖÜ. ÃÝhݨÜÂíñÜ©í¨Ü ŸíñÜá ±ÜÅ£QÅÁáWÜÙÜ ÊÜáÖݱÜäÃÜ. vi


ÓÜí±Ý¨ÜPÃÜ Ü ÊÜÞñÜá "®ÜáwÖÝÃÜ' G®Üá°ÊÜâ¨Üá 2008ÃÜ g®ÜÊÜÄÀáí¨Ü ¨ÜÍÜíŸÃÜ¨Ü ñÜ®ÜPÜ ±ÜÅ£ £íWÜÙÜã PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ "®Üáw®ÜÊÜá®Ü' PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ ®Ýw®Ü TÝÂñÜ ÓÝ×£WÜÙÜá ¯àw¨Ü E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜ AûÜÃÜÃÜã±Ü. ®ÜÊÜá¾ ŸÖÜáñæàPÜ ÓÝ×£ÂPÜ ÓÜíZo®æWÜÙÜá ®ÜvæÓÜáÊÜ ËaÝÃÜWæãàÑu CÆÉÊæà ÓÝ×ñÜ ÓÜíŸí«Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜÈÉ ¯àvÜƳor E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜá WÜÅí¥ÜÓܧÊÝWÜá ÊÜâ¨Üá PÜwÊæá. ÖÝWÝWܸÝÃܨÜá, ÓÝ«ÜÂÊݨÜÐÜár Aí¥ÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¨ÝSÈÔ PݱÝvܸæàPÜá GíŸ ×®æ°Çæ¿áÈÉ D "®ÜáwÖÝÃÜ ' ÓÜíPÜÆ®ÜWæãíw¨æ. B¨ÜÃæ, Cí¥Ü Áãàg®æ¿á®Üá° B¦ìPÜ PÝÃÜ|©í¨Ü ÁãàiÓÜáÊÜâ¨Üá ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜíZPÜãR PÜÐÜrÊæà. A¨ÜPæR ®ÜÊÜá¾ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜä A±ÜÊݨÜÊÜÆÉ. B¨ÜÃæ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZPæR ñÜ®Üã¾ÆPÜ B ÓÜíZ¨Ü PÝ¿ÞìÆ¿á CÃÜáÊÜ "PܮܰvÜ »ÜÊÜ®Ü'PæR ±Üâ®Ügì®Ü¾ÊÜ®Üá° ¯àw¨ÜÊÜÃÜá A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ÓÜíÓÜ¢£ bíñÜPÜÃÝ¨Ü ÊÜáãvܹ©Ãæ¿á ÎÅà Ô.Pæ. ±ÜwÊÝÙ… GíŸ ÊÜáÖݨݯWÜÙÜá. AÊÜÃÜá A«Ý±ÜPÜÃÝX ¨Üáw¨Üá, ÓÝPÜÐÜár ÎÐܲÅࣿá®Üã°, ÓÝÊÜìg¯PÜÄí¨Ü B¨ÜÃÜÊÜ®Üã° WÜÚÔPæãívÜÊÜÃÜá. ¯ÊÜ꣤¿á ®ÜíñÜÃÜ ÖæãàpæÇ… E¨ÜÂÊÜáPæR Pæç ÖÝQ A¨Üá ñÜáíŸ ¿áÍÜÔÌ¿Þ¨ÝWÜ AÈÉ®Ü ÓÜí±Ý¨Ü®æ¿á®Üá° ÓÜíÓÜ¢£¿á ±ÜÃÜÊÝX ˯ÁãàXÓÜÆá AÊÜÃÜá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜá PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZPæR ±ÜÅ£ ÊÜÃÜáÐÜÊÜä Jí¨Üá ÆûÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÆá ÊÜááí¨æ Ÿí¨Ü¨ÜªÄí¨Ü AÊÜÃÜ L¨Ý¿áì¨Ü ®æ Ã Ü Ù Ü È É ÓÜ í ZÊÜ â ±Ü Å £à £íWÜ Ú ®Ü Jí¨Ü á B©ñÜÂÊÝÃÜ ®Ýw®Ü TÝÂñÜ ÓÝ×£WÜÙÜ®Üá° PÝíñÝÊÜÃÜPæR PÜÃæÔ, iii

AÊÜÄí¨Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£Wæ ÓÜíŸí—st E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜ®Üá° H±ÜìwÓÜáñݤ ŸíñÜá. B E±Ü®ÝÂÓÜ¨Ü hæãñæ ÓÜíZÊÜâ "®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ' WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜqÓÜáñݤ Ÿí©ÃÜáÊÜ PÜê£WÜÙÜ®Üá° ±ÜÄaÜÀáÓÜáÊÜâ¨Üá, ÖÝWæÁáà PܮܰvÜ¨Ü »ÝÊÜXàñæWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñæ¤ g®ÜÃÜ PÜvæWæ ñÜÃÜÆã ÊÜááí¨ÝÀáñÜá. D PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR "®Üáw®ÜÊÜá®Ü' Gí¨Üá ÖæÓÜÄÔ¨Üáª, A¨Üá GÆÉ A¥Üì¨ÜÆãÉ DWÜ "®Üáw®ÜÊÜá®Ü 'Êæà BXÖæãàX¨æ. Cí¥Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR ÓÜíZÊÜâ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ¿ÞÊÜ ÊÜáãÇæÀáí¨Ü PÜÃæ¨ÜÃÜã "ŸÃÜÇæãÇæÉ' Gí¨Ü ÓÝ×£WÜÙæà CÆÉ. ÖÝWÝX ËÐÜ¿á ÊæçË«Ü©í¨Ü, A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ÓÝ×£WÜÙÜ ÓÝÖÜaÜ¿áì©í¨Ü ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ bíñÜ®æ ÖÝWÜã ËaÝÃÜWÜÙÜ Êæã®Üb¯í¨Ü GÇÝÉ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜã ÓÜí±Ü®Ü°WæãívÜÊÜâ. PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×st GÇÝÉ ÓÝ×£WÜÚWÜã AÊÜÃÜá ¯àw¨Ü E±Ü®ÝÂÓÜÊÜ®Üá° ÈUñÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ¨ÝSÈÔPæãvÜÆá ®ÝÊÜâ Ë®Üí£Ô¨æÊÜâ. ŸÖÜáñæàPÜ ÊÜáí© ¯WÜ©ñÜ ÓÜÊÜá¿á¨æãÙÜWæ ŸÃæ¨ÜáPæãorÃÜá. ÊÜáãÃÜá & ®ÝÆáR ÊÜáí© ®ÝÇÝRÃÜá £íWÜÙÜá ËÙÜí¹Ô¨ÜÃÜá. Pæã®æWÜã ±æäÅ. G®….GÓ…. ñÝÃݮݥ… AÊÜÄí¨Ü E±Ü®ÝÂÓÜ Æ»ÜÂÊÝWܨæà Öæãà¨Üá¨ÜÄí¨Ü, B E±Ü®ÝÂÓÜÊæäí¨Üá D ÓÜíPÜƮܩí¨Ü ÖæãÃÜWÜáÚÀáñÜá. A¨Üã C¨ÜÃÜ hæãñæ CÃܸæàQñÜá¤. B¨ÜÃæ CÃܨæà ÖæãàÀáñÜÆÉ GíŸ ËÐÝ¨Ü ®Ü®ÜX¨æ! D ÊÜáãÊÜñܤÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ ¨ÝSÈst Öæhæj WÜáÃÜáñÜáWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅñæÂàPÜÊÝX »Üor ®ÝÃÝ¿á| AÊÜÃÜá CÈÉ ÓÜíPÜÈÔPæãqrÃÜáñݤÃæ. "®Üáw®ÜÊÜá®Ü'¨Ü ÓÜíaÝÆPÜÃÝ¨Ü ÎÅà ². ÓÜáÃæàÍÜ Íæqr ¸æÙÜáÊÝÀá AÊÜÃÜá ®Üáw®ÜÊÜá®Ü¨Ü ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° ñæÃæ©qr¨ÝªÃæ. C¨ÜÄí¨ÝX ÓÜíZ¨Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ SbñÜ PÜƳ®æ ®ÜÊÜá¾ K¨ÜáWÜÄWæ BWÜáÊÜíñÝWÜáñܤ¨æ Gí¨Üá ®Ý®Üá ®Üí¹¨æªà®æ. "®ÜáwÖÝÃÜ'PæR ËÍæàÐÜ Äࣿá ÊÜááSbñÜÅ ÖÝWÜã ÃæàTÝbñÜÅWÜÙÜ®Üá° ²Åà£Àáí¨Ü ŸÃæ¨ÜáPæãorÊÜÃÜá ÎÅà ÊæãàÖÜ®Ü Óæãà®Ý AÊÜÃÜá. D PÜê£¿á ±ÜÅPÜoOæ¿áÈÉ ËÍæàÐÜ BÓÜQ¤ ÊÜ×Ô AûÜÃÜË®ÝÂÓÜ©í¨Ü Êæã¨ÜÇæãYívÜá PÜꣿá®Üá° ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝX ÖæãÃÜñÜÃÜÆá PÝÃÜ|ÃݨÜÊÜÃÜá ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü BPÜê£ ²Åíp…Õ®Ü ÎÅà PÜÆãÉÃÜá ®ÝWæàÍÜ ÖÝWÜã AÈÉ®Ü ÔŸºí© ÊÜWÜì¨ÜÊÜÃÜá. Gí©®Üíñæ PæãvÜíQÄ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü¨Ü ±ÜÅPÝÍÜ PæãvÜíQÄ AÊÜÃÜá C¨ÜÃÜ A—PÜêñÜ ÊÜÞÃÝoWÝÃÜÃÝWÜÆá J²³ ÊÜááí¨æ Ÿí©¨ÝªÃæ. D GÆÉÄWæ, ËÍæàÐÜÊÝX "®Üáw®ÜÊÜá®Ü'¨Ü ÊÜáãÆPÜ ®ÜáwÖÝÃÜPæR PÝÃÜ~à»ÜãñÜÃÝ¨Ü GÆÉ ÇæàSPÜÄWæ ÊÜáñÜᤠ®ÜÊÜá¾ ÓÜíZÊÜ®Üá° ±æäàÑÓÜáñݤ Ÿí©ÃÜáÊÜ ÊÜáãvܹ©Ãæ¿á ÎÅà Ô.Pæ. ±ÜwÊÝÙÜÄWæ ÓÜíZÊÜâ Má~¿ÞX¨æ.

vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ

PÝíñÝÊÜÃÜ 18 gáÇæç 2009

ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá iv


NUDIHARA: A collection of Articles from Different Writers belonging to Kannada Literature & Culture. Published by Kannada Sangha Kanthavara (R), P.O. Kanthavara 574 129, Karkala, Udupi. Edited by Dr. N. Mogasale, President Kannada Sangha.

PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü ËÍæàÐÜ ±ÜÅPÜoOæ

®ÜáwÖÝÃÜ 1

±ÜâÓܤPÜ¨Ü A—PÜêñÜ ÊÜÞÃÝoWÝÃÜÃÜá PæãvæíQÄ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü ®ÜÄÊæãWÜÃÜá ±ÜâñÜã¤ÃÜá & 574 202 (¨Ü.PÜ.) ¨ÜãÃÜÊÝ~ : 9480451560

ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ bíñÜ®Ü ŸÃÜÖÜWÜÙÜá

First Impression : 2009 Pages : 168

vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá

© : Authors Price : Rs. 120-00 Inner Sketches : Mohana Sona Coverpage Sketches : Gopadkar & Mohana Sona Cover Design : Kalloor Nagesh

PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ (Ä.) PÝíñÝÊÜÃÜ & 574 129 PÝPÜìÙÜ, EvÜá² iÇæÉ ¨ÜãÃÜÊÝ~ : 08258&276216 9900701666 i

Page Designed & Printed at : Aakrithi Prints K.S. Rao Road, Mangalore - 575 001 Tel. : 0824 2443002

ii


Nudihaara -Kannada sangha Kanthavara  

Nudihaara is a collection of lectures held as a monthly event at Kanthavara Kannada sangha.-2008. Dr.NA.mogasale is mastermind of sangha. Th...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you