Page 1

C M YK

ªÀiÁzsÀåªÀÄ

D¼Áé¸ï

£ÀªÉA§gï 13, 2011

£ÀÄr¹j «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉ

C M YK

¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ «¨sÁUÀ

D¼Áé¸ï avÀæ¹j ¥Àæ±À¹Û ªÀÄj±ÁªÀiÁZÁgïUÉ ªÀÄÆqÀ©¢gÉ : D¼Áé¸ï avÀæ¹j 2011gÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ gÀvÁßPÀgÀªÀtÂð ªÉâPÉAiÀÄ°è ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁzsÀåPÀëgÁzÀ JA.JA.PÀ®§ÄVð ºÁUÀÆ ªÉÆúÀ£À D¼ÀégÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è £ÀqɬÄvÀÄ. SÁåvÀ avÀæ PÀ¯Á«zÀ ªÀÄj±ÁªÀiÁZÁgïgÀªÀjUÉ 2011gÀ D¼Áé¸ï avÀæ¹j ¥Àæ±À¹Û ¤Ãr UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è «±ÀézÀ ªÀtðavÀæ PÀ¯ÉAiÀÄ, PÀ¯ÁdUÀwÛ£À EwºÁ¸ÀzÀ°è CZÀѽAiÀÄzÉ G½¢gÀĪÀ C¸ÁzsÁgÀt PÀ¯Á¥Àæw¨sÉ PÀnÖAUÉÃj PÀȵÀÚ ¥Àæ¸Ázï £É£À¥À£ÀÄß ªÀÄj±ÁªÀiÁZÁgï ªÀiÁrPÉÆlÖgÀÄ.PÉ.PÉ.ºÉ¨Áâgï ¨Á®åzÀ°èAiÉÄà avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ°è D¸ÀQÛ ºÉÆA¢zÀݪÀgÀÄ, EªÀgÀ vÀAzÉ PÀ¥ÀàAUÀr £ÁgÁAiÀÄt ºÉ¨Áâgï ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrzÀgÀÄ.EªÀgÀ PÀ¯ÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀtªÉà ¸ÀÆáwð.EzÀjAzÀ avÀæPÀ¯Á ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è CZÀѽAiÀÄzÉ G½¢zÁÝgÉ. vÁªÀÅ fêÀ£ÀzÀ°è PÀAqÀAvÀºÀ £ÉÆêÀÅ £À°ªÀÅ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀæPÀÈw ¸ÀºÀd ¹Üw CªÀgÀ avÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®ªÀ¸ÀÄÛ. eÉÆvÉUÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ PÀ¯ÉUÀ¼ÁzÀ §AiÀįÁl, AiÀÄPÀëUÁ£À CªÀgÀ PÀÄAZÀUÀ½UÉ PÀxÁªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ. C®èzÉà vÀªÀÄä PÀÄAZÀzÀ°è ¸À¥ÀÛ¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀ¨sÀÆvÀUÀ¼À£ÀÆß ©r¹zÁÝgÉ. gÀ«ªÀªÀÄð£À£ÀÄß vÀªÀÄä UÀÄgÀĪÁV ¹éÃPÀj¹ CªÀgÀ

PÉ.PÉ. ºÉ¨ÁâgÀgÀ £É£À¦£ÉÆA¢UÉ D¼Áé¸ï avÀæ¹j 2011 ¥Àæ±À¹Û ¹éÃPÀj¹zÀ »jAiÀÄ PÀ¯Á«zÀ ªÀÄj±ÁªÀiÁZÁgï. jÃwAiÀÄ°è ºÀ®ªÀÅ ªÀtðavÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAvÁzÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ. ©r¹ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå ®°vÀ ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ JAzÀÄ PÉ.PÉ. ºÉ¨ÁâgÀgÀ  ¸ÀºÀ£Á JZï. J¸ï. PÀ¯Á CPÁqÉ«Ä, ¸Àétð ¥Àæ±À¹Û, PÀ¯Á¥Àæw¨sÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ «zÁåyð¤

UÀzÀå¸Á»vÀåzÀ°è fêÀ£Á£ÀÄPÀæªÀÄzÀ §UÉ ©r¹lÖ qÁ. d£ÁzÀð£À ¨sÀmï EA¢£À ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼À°è PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ DzÀ±Àð: ¥ÉÆæ. ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå

ªÀÄÆqÀ©¢gÉ: GqÀĦ f¯ÉèAiÀÄ°è ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ gÁVgÀĪÀ qÁ. ©. d£ÁzÀð£À ¨sÀmï wæªÀ½ PÁzÀA§jUÀ¼À §gÀºÀUÁgÀgÀÄ CµÉÖà C®èzÉ 40 «ªÀıÀðPÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀAvÀºÀ ¥ÀæSÁåvÀ §gÀºÀUÁgÀgÀÄ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ ¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåUÀ¼ÀÄ, UÀzÀå ±Á¸À£À ªÀÄvÀÄÛ ºÀ°är ±Á¸À£ÀUÀ¼À°è ¹UÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÀÄ. ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀÄvÁÛ “ºÀ°är” ªÀÄvÀÄÛ “ªÀqÁØgÁzsÀ£É” “ZÁªÀÅAqÀgÁAiÀÄ ¥ÀÄgÁt “ zÀÄUÀð¹AºÀ£À “¥ÀAZÀvÀAvÀæ” ¥ÀjUÀt¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ZÀA¥ÀÆ ªÀÄvÀÄÛ UÀzÀå eÉÊ£À zsÀªÀÄðzÀ ªÉÄÃ¯É §ºÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÁVªÉ. ºÁUÉAiÉÄà ±Á¸À£ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÁUÀ C M YK

EzÀÄ ¥ Á g À A ¥ À j P À zsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ£À AiÀÄÄUÀzÀ°è£À PÁ® EzÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. d£À¥ÀzÀ, zÉʪÀUÀ¼À «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ vÀļÀÄ£Ár£À°è §ºÀ¼À AiÉÆÃZÀ£Á jÃwAiÀÄ°è DZÀj¸À®àqÀĪÀAvÀzÀÄÝ. ²æà zÉêÀvÉAiÀÄ §UÉÎ CgÀ¸ÀgÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ £ÀA©PÉ EnÖzÀÝgÀÄ. ºÁUÉAiÉÄÃ

£ÁUÀgÀ¥ÀAZÀ«ÄAiÀÄ £ÁUÀ²æÃAiÀiÁ ºÁUÀÆ eÉÊ£À zsÀªÀÄðzÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÃð¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV d£ÀgÀ®Æè EvÁÛ? EzÀPÉÌ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß zÀÄUÀð¹AºÀ£À “ ¥ÀAZÀvÀAvÀæ” JA§ PÀÈwAiÀÄ°è PÁt§ºÀÄzÁVzÉ JAzÀÄ qÁ. ©. d£ÁzÀð£À ¨sÀmï ºÉýzÀgÀÄ.

 ¸ËªÀÄå,

¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ «zÁåyð¤

ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ: EA¢£À ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå CtÄ ¸ÀAWÀµÀð zÉÆqÀØzÀÄ. CjªÀÅ £ÁazÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è £ÁªÀÅ §zÀÄPÀÄwÛzÉÝÃªÉ JAzÀgÀÄ. £ÀÄr¹jAiÀÄ JgÀqÀ£Éà ¢£ÀzÀ «±ÉõÉÆÃ¥À£Áå¸ÀzÀ°è ¥ÉÆæ. J¸ï.f.¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 12£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ J¯Áè D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß 21£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À G¯ÁÖ ºÉÆqÉ¢zÉ. UÉÆÃPÁPï £ÀAvÀºÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £Á±ÀªÁVªÉ. ¸Á«gÁgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄZÀÄÑwÛªÉ. EAzÀÄ £ÁªÀÅ ¨sÁµÁ ªÀiÁzsÀåªÀÄPÉÌ zÁ¸ÀgÁUÀÄwÛzÉÝêÉAiÉÄÃ? JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÀgÀÄ. ¥ÀæeÁvÀAvÀæ ªÀåªÀ¸ÉÜ EAzÀÄ zsÀ£ÁvÀAvÀæ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀiÁVzÉ, ªÉÇÃl£ÀÄß £ÉÆÃnUÁV ªÀiÁjPÉÆAqÀ EA¢£À ¹Üw »AzÉAzÀÆ F jÃwAiÀiÁVgÀ°®è JAzÀÄ «µÁzÀ ªÀåPÀÛ ¥Àr¹zÀgÀÄ. EAzÀÄ C£ÉÃPÀ ªÀÄÆqsÀ

£ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ°è PÁt ¹UÀÄvÀÛªÉ. EAvÀºÀ £ÀA©PÉUÀ¼À «gÀÄzÀÝ zÀ¤ JvÀÄÛªÀªÀj®è JAzÀgÀÄ. UÁA¢üÃf AiÀĪÀgÀÄ G¥ÀªÁ¸À ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀªÀiÁdzÀ GzÁÝgÀPÉÌ. DzÀgÉ EAzÀÄ PÉêÀ® MAzÀÄ ¸ÀļÀÄî DgÉÆÃ¥À §AzÀgÀÆ ¸ÀºÀ G¥ÀªÁ¸À ªÀiÁqÀĪÀ d£À £ÀªÀÄä°èzÁÝgÉ. EAvÀºÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÁgÀÆ ºÉÃUÉ JAzÀÄ vÀªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ.

 zÀ±Àð£ï ©.JA

¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ «zÁåyð C M YK


£ÀÄr¹j «±ÉõÁAPÀ

2

ªÀiÁzsÀåªÀÄ

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ¸ÀAvÀȦÛAiÀÄ ¸ÀtÚ £ÀUÉAiÉÆA¢UÉ.... D¼Áé¸ï £ÀÄr¹j 2011gÀ JgÀqÀ£Éà ¢£ÀªÀÇ ªÀiË°PÀ «µÀAiÀÄ, «ZÁgÀUÀ½UÉ ¸ÁQëAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CzÀÄãvÀ «ZÁgÀ ªÀÄAqÀ£ÉUÉ gÀvÁßPÀgÀ ªÀtÂð ªÉâPÉ ¨Ë¢ÝPÀ ¸ÁgÀ ¸ÁjvÀÄÛ. ¥Àæwà «ZÁgÀ UÉÆö×, PÀ«¸ÀªÀÄAiÀÄ, PÀ«£ÀªÀÄ£ÀUÀ¼À°è ¸Á»vÁå¸ÀPÀÛgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÄÝ £ÀÄr¹jAiÀÄ ºÉZÀÄÑUÁjPÉAiÀįÉÆèAzÀÄ. ¨É¼ÀîA¨É¼ÀUÉÎ GzÀAiÀÄgÁUÀ qÁ.JA ªÉÆúÀ£ï D¼ÀégÀ eÉÆvÉV£À ¸ÀAªÁzÀ¢AzÀ vÉÆqÀV, gÁwæAiÀÄ fêÀ£ïgÁA ¸ÀļÀå ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ¥ÀAdgÀ ±Á¯É £ÁlPÀzÀ ªÀgÉUÀÆ JgÀqÀ£Éà ¢£ÀzÀ PÁgÀåPÀæªÀÄ §ºÀ¼À CxÀð¥ÀÆtðªÁV ªÀÄÆr§A¢vÀÄ. D¼Áé¸ï «zÁåyðUÀ¼À ¨sÀgÀvÀ£Álå £ÀÈvÀågÀÆ¥ÀPÀ D¼Áé¸ï PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀåªÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ C©ü£À¬Ä¹zÀ QgÀÄ £ÁlPÀ “©qÀÄUÀqÉAiÀÄ PÀ£À¹£À°è” £ÉgÉzÀ ¸Á»vÁå¸ÀPÀÛgÀ£ÀÄß aAvÀ£ÉUÉ ºÀZÀÄѪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. £ÁqÀÄ £ÀÄr PÀlÄÖªÀ D¼ÀégÀ PÀ£À¸ÀÄ ¸ÁPÁgÀUÉÆAqÀ PÀëtUÀ¼ÀÄ CAwªÀÄ ¢£ÀzÀvÀÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉ. £ÀÄreÁvÉæAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À £ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÉÆvÀÄÛ.... £ÁqÀÄ £ÀÄrAiÀÄ §UÉV£À PÁ¼Àf J®è ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß MAzÁV¸À° J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä D±ÀAiÀÄ. D¼Áé¸ï £ÀÄr¹j PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ £ÀÄrAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è D¼Áé¸ï ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀvÀAzÀ D¼Áé¸ï ªÀiÁzsÀåªÀÄ J®ègÀ ªÀÄ£À ªÀÄÄlÄÖªÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÉ JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀAvÀ¸À vÀA¢zÉ. ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ «ZÁgÀUÀ½UÉ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ «¨sÁUÀ MvÀÄÛ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ F »£À߯ÉAiÀÄ°è ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ «±ÉõÀ ¥ÀÄgÀªÀt ºÉÆgÀvÀA¢gÀĪÀÅzÀÄ F «zÁåyðUÀ¼À ¸ÁzsÀ£ÉUÉ »rzÀ PÉÊ UÀ£Àßr. M¥ÀÄà vÀ¥ÀÄà ¸ÀºÀd. DzÀgÉ PÀ¤µÀ× CªÀ¢üAiÀÄ°è CvÀåAvÀ CZÀÄÑPÀmÁÖV F «±ÉõÀ ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄߪÀiÁ»w ¥ÀÆtðªÁV gÀÆ¥ÀÄUÉƽ¹zÉ JA§ ¸ÀAvÀ¸ÀzÉÆA¢UÉ F ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä PÉÊVqÀÄwÛzÉÝêÉ. N¢ C©ü¥Áæ¬Ä¹. -¸ÀA¥ÁzÀPÀ

¸ÁA¸ÀÌøwPÀ «µÀAiÀÄ PÀlÄÖ«PÉ ZÀA¥ÀÆ PÁªÀåzÀ ZËPÀlÄÖ: qÁ. PÉ. PÉñÀªÀ ±ÀªÀÄð ªÀÄÆqÀ©¢gÉ: PÀ£ÀßqÀzÀ°è ZÀA¥ÀÆ PÁªÀå ºÀÄnÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀQÌAvÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ «WÀl£É PÁtÄwÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉ PÀ£ÀßqÀzÀ C£ÀÄ ¸ÀAzÁ£À ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ ºÉÃUÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ZÀA¥ÀÆ PÁªÀåzÀ ZËPÀlÄÖ §ºÀ¼À «¸ÁÛgÀªÁzÀzÀÄÝ JAzÀÄ ¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀAWÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå «ZÁgÀ UÉÆö×AiÀÄ°è ¥Àæ¨sÀÄvÀézÉÆA¢UÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT (ZÀA¥ÀÆ ¸Á»vÀå) F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ qÁ. PÉ. PÉñÀªÀ ±ÀªÀÄð C©ü¥ÁæAiÀÄlÖgÀÄ. JgÀqÀ£Éà ªÀĺÁ AiÀÄÄzÀÞzÀ £ÀAvÀgÀ Erà dUÀwÛ£À°è CxÀð±Á¸ÀÛç PÀÄAnvÀªÁVzÉ. «ªÀıÀðPÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ JgÀqÀ£Éà ªÀĺÁ AiÀÄÄzÀÞzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ jÃw¬ÄAzÀ DyðPÀªÁzÀ MvÀÛqÀPÉÌ UÀÄjAiÀiÁVzÉ. EzÀPÉÌ ºÉƸÀ jÃwAiÀiÁzÀ §gÀªÀtÂUÉ, ªÁ¸ÀÛªÀvÉ, «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjPÉAiÀiÁVzÉ. ZÀA¥ÀÆ PÁªÀåzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ C£ÀĸÀAzsÁ£À C®è. PÀ£ÀßqÀzÀ M¼ÀUÉ ZÀA¥ÀÆ PÁªÀå ºÀÄnÖPÉÆAqÁUÀ CzÀÄ ªÀÄÄSÁ

eÉÊ£À zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß PÁªÀåzÀ M¼ÀUÀqÉ PÀlÖ¨ÉÃPÁVzÉ. ¸Á¸ÀÌgÀwPÀ £É¯ÉUÀlÖ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è£À eÉÊ£À zsÀªÀÄð «zÉò C®è. DzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è eÉÊ£À zsÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ «zÉòUÀ® ºÁUÉ DºÁ餸ÀÄwÛzÉ. D¢ ¥ÀÄgÁt ªÀÄvÀÄÛ CfvÀ ¥ÀÄgÁt «¢ü«¢üUÀ¼À eÉÆvÉUÉ vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£ÀÄ ªÀÄÄPÁªÀÄTAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ C¦ð¹PÉƼÀÄîªÀ £É¯ÉAiÀiÁVzÉ. ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ JAzÀgÀÄ. F jÃw¬ÄAzÀ ZÀA¥ÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ ZÀA¥ÀÆ PÁªÀå ªÁå¸À£À PÁªÀåUÀ¼À «±Á®ªÁzÀ ZËPÀlÖ£ÀÄß ªÀiÁzÀjAiÀÄÆ C®è CxÀªÁ PÁt§ºÀÄzÀÄ. ZÀA¥ÀÄ«£À°è §gÀĪÀ PÁ½zÁ¸À£À £ÁlPÁ¢ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ UÀzÀå ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ §UÉÎ PÀ£ÀßqÀzÀ°è gÀƦ¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß PÁªÀåzÉƼÀUÀqÉ, QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ºÀvÀÛ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ZÀA¥ÀÆ ¥ÀzÀå ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ªÀtð£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁªÀå ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ZÀA¥ÀÆ PÁªÀå ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ZÀA¥ÀÆ vÀªÀÄä ±ÉÊ°AiÀÄ°è ªÀiÁUÀð ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉ MAzÀÄ PÀqÉ EgÀĪÀ zÉùà ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ¸À«Ä䮣ÀªÀ£ÀÄß CgÀ¸ÉÆwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄSÁªÀÄÄT ªÀVÃðPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀA¥À£À PÁªÀåzÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ JAzÀgÀÄ. M¼ÀUÉ CjPÉøÀjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖMmÁÖgÉAiÀiÁV §gÀUÁ®zÀ §UÉÎ, PÉÆAqÀzÀÄÝ M¦àPÉÆArzÉÝêÉ. zsÀªÀÄÝ §UÉÎ, gÁdPÁgÀtzÀ §UÉÎ DzÀgÉ C°è CjPÉøÀj ªÀiÁvÀæ PÀ«UÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀÄ jÃw ¨ÉÃgÉ ¨ÉêÀÄÄRå C®è. C°è §gÀĪÀ EvÀgÀ gÉAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ qÁ. PÉ. PÉñÀªÀ ¥ÁvÀæUÀ½UÀÆ fêÀAwPÉ EzÉ. F ±ÀªÀÄð ¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAr¹zÀgÀÄ. fêÀAwPÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ  ¸À«vÁ PÀĪÀiÁj. ¥ÀgÀA¥ÀgɬÄAzÀ §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ «zÁåyð¤ CªÀgÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ.

PÀªÀ£À ¥ÀÆtðªÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÉtÂÚ£À ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ EgÀĪÀÅzÀÄ ±ÉÆõÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁd : JZï.J£ï. DgÀw ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄgÀ zsÀé¤AiÀÄ°è: qÁ. §£Áj ªÀÄÆqÀ©¢gÉ: JZï. J£ï. DgÀwAiÀĪÀgÀÄ PÀªÀÄÆå¤PÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåzÀ°è JA.J. ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ zÀÆgÀzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¤gÀÆ¥ÀQAiÀiÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. DzsÁåvÀä ²RgÀ, NPÀĽ, mÁmÁ ºÉüÀÄ UɼÀw JA§ PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. EªÀjUÉ ªÀµÀðzÀ GvÀÛªÀÄ PÀªÀ£À ¥Àæ±À¹Û, ªÀµÀðzÀ GvÀÛªÀÄ GzÀAiÉÆãÀÄäR ¥Àæ±À¹Û zÉÆgÀQzÉ. EªÀgÀÄ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è, zÀ¸ÀgÁzÀ°è PÀ«vÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAr¹zÁÝgÉ. ¸Á«gÀ PÀA§zÀ §¸À¢ ªÀÄÆr©¢gÉAiÀÄ MAzÀÄ «²µÀ× ¨sÁUÀªÁVzÀÄÝ F ¸Á«gÁgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. EAvÀªÀjUÉ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ vÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ §UÉUÉ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀÄwÛgÀĪÀ EAvÀºÀ £ÀÄr¹j PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤dPÀÆÌ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ JAzÀÄ

ºÉýzÀgÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦æÃw CPÀÌgÉAiÀÄ ªÀÄzsÉå ¨É¼É¢zÀÝgÀÆ EªÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼À°è ¦æÃw ¸ÀÄRUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀªÀiÁdªÀÅ KPÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß ±ÉÆõÀuÉUÉ UÀÄj ªÀiÁrzÉ ? J®èzÀPÀÆÌ KPÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÉà PÁgÀtgÁUÀÄvÁÛgÉ JA§ ¥Àæ±Éß PÀªÀAiÀÄwæAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°èzÀÄÝ EªÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ F §UÉÎAiÉÄà EzÉ.

 gÀQëvÁ,

¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ «zÁåyð¤

ªÀÄÆqÀ©¢gÉ: PÀ«AiÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄgÀ ºÀÈzÀAiÀĪÀÅ CzÀÄãvÀ ¸ÀAUÀªÀÄ DUÀ PÀªÀ£À ¥ÀÆtðªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ qÁ. gÀªÀiÁ£ÀAzÀ §£Áj C©ü ¥ Áæ A iÀ Ä ¥À n Ö z ÁÝgÉ . £ÀÄr¹jAiÀÄ JgÀqÀ£Éà ¢£ÀzÀAzÀÄ PÀ«¸ÀªÀÄAiÀÄPÀ«£ÀªÀÄ£ÀzÀ°è CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. E°è PÁªÀå ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀ«AiÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ºÀÄlÄÖvÀÛzÉ. ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è CzÀ£ÀÄß ©wÛzÁUÀ ªÀiÁvÀæ CzÀPÉÌ fêÀ ¸Àȶ×AiÀiÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå JAzÀgÀÄ. ¥ÀAxÀUÀ¼ÀÄ C¥Àæ¸ÀÄÛvÀ. PÁªÀåPÉÌ CzÀgÀzÉÝà DzÀ §»gÀAUÀ DPÁgÀ EzÉ. UÁqsÀªÁzÀ aAvÀ£ÉUÉ M¼ÀUÁUÀ¢zÀÝgÉ PÁªÀå ¸Àȶ×AiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÀAvÀ ¸Àȶ×AiÀiÁzÉÝ®èªÀ£ÀÄß PÁªÀå JAzÀÄ ºÉüÀ®Ä

¸ÁzsÀå«®è JAzÀgÀÄ. EªÀgÀÄ 42 §UÉAiÀÄ gÉÆÃUÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ PÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. PÁgÀåPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁzsÀåPÀë qÁ.JA.JA.PÀ®§ÄVð, qÁ.JA. ªÉÆúÀ£ï D¼Àé ºÁUÀÆ qÁ.£Á.zÁ.±ÉnÖ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.  zÀ±Àð£ï ©.JA ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ «zÁåyð


3

ªÀiÁzsÀåªÀÄ

£ÀÄr¹j «±ÉõÁAPÀ

PÀ£ÀßqÀ ¹j £ÀÄrAiÀÄ vÉÃgÀÄ ¸ÁUÀÄwgÀ®Ä ¸ÁUÀÄwgÀ° PÀ£ÀßqÀzÁ ©ÃqÀÄ £ÁqÀÄ-£ÀÄrAiÀÄ ¹j¬ÄzÀÄ £ÀÆgÀärAiÀiÁUÀ° PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥ÉÆgɬĸÀĪÀ L¹j ||1|| ¸ÁéxÀð vÉÆgÉzÀÄ ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå ¸ÀAWÀµÀðzÀ ºÁ¢ ©Ã¢ ¸ÀAPÀxÀ£ÀzÀ ±ÀQÛ gÀÆ¥À ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ L±ÀéAiÀÄð zsÀÆ¥À ||2|| ªÀÄ£À-WÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀgÀV ¸ÁV ªÉÊZÁjPÀ PÁæAwAiÀiÁV LPÀåvÉAiÀÄ C©üeÁªÀÄvÀzÀ° ¸ÀAWÀµÀðzÀ ªÀÄÄQÛzsÁªÀÄ ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå GzÀ¬Ä¸ÀĪÀ LPÀåvÉAiÀÄ CPÀëgÀzsÁªÀÄ ||3|| CzÉÆà C°è AiÀÄPÀëgÀÆ¥ÀzÀ ¢üÃAQl ¸Àé®à DZÉUÉ ¸ÀAVÃvÀzÀ ¥ÀzÀ¤¸À FZÉUÉ ¨sÀgÀvÀ£Álå ¸ÀÄzsÉ d£À¥ÀzÀ, £ÁlPÀUÀ¼À £Àl ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ CgÀ¼ÀĪÀ PÀ¯Á PÀ¯ÉUÀ¼À PÀ®à¸ÀÄvÉ ||4|| ©A§ ¸ÀÛA¨sÀ vÀÄA© ¤AvÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÀgÀ¹ §AvÀÄ PÁ® zÉñÀUÀ¼À£ÀÄ «ÄÃj £ÀqÉzÀ ªÉʨsÀªÀzÀ PÀ¯ÁvÀäPÀ QÃwð ¹j D¼ÀégÀ £ÀÄr¹j PÀ£À¹£À £À£À¹j «zÁåVjAiÀÄ «±Àé¹j ||5||  ±ÉæÃAiÀiÁAPÀ J¸ï. gÁ£ÀqÉ JA.J PÀ£ÀßqÀ «zÁåyð ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «.«

“PÀȶ¬ÄAzÀ PÁªÀå PÀȶUÉ §AzÀ C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ ¨ÉlÖzÀÆgÀÄ” ªÀÄÆqÀ©¢gÉ: “©¹°£À £Ár£À°è ¨É¼ÉzÀ vÁ£ÀÄ MPÀÌ®Ä PÀÄlÄA§zÀ°è d¤¹zÀªÀ£ÀÄ. PÀȶAiÉÄà PÁAiÀÄPÀ JAzÀÄ £ÀA©zÀªÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ PÁªÀå PÀȶUÉ PÁ°mÉÖ” JAzÀÄ ªÀÄ£ÀzÁ¼ÀzÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ©aÑlÖªÀgÀÄ C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ ¨ÉlÖzÀÆgÀÄ. £ÀÄr¹jAiÀÄ JgÀqÀ£É ¢£ÀzÀAzÀÄ PÀ« ¸ÀªÀÄAiÀÄ-PÀ«£ÀªÀÄ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɹPÉÆlÖ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä £É£À¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. ¨ÉlÖzÀÆj£À CªÀgÀ ¥Àj¸ÀgÀ,Hj£À UɼÉAiÀÄgÀÄ, ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄwÛzÀÝ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, zsÁgÀªÁqÀzÀ «±Àé«zÁå¤

®AiÀÄzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ¥Àj¸ÀgÀ, «zÁåyð AiÀiÁVzÁÝUÀ £ÉÆÃrzÀ ¥ÉæÃPÀëtÂÃAiÀÄ ¸ÀܼÀUÀ¼ÁzÀ ¨ÁzÁ«Ä, LºÉƼÉ, §£À±ÀAPÀj ºÁUÀÆ UÉÆêÁzÀ ¥Àj¸ÀgÀªÀÅ PÁªÀå gÀZÀ£ÉUÉ ¥ÉæÃgÀuÉ AiÀiÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ «ªÀj¹zÀgÀÄ. “PÉqÀªÀ §®ègÀÄ CªÀgÀÄ, PÀlÄ֪ɪÀÅ £ÁªÀÅ” JA§ PÀ«vÉAiÀÄ£ÀÄß ªÁa¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ ºÁrUÉ D¼Áé¸ï£À «zÁåyð¤AiÀÄgÀÄ zsÀé¤ ¤ÃrzÀgÀÄ. ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀë qÁ. JA.JA. PÀ®§ÄVð G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.  ¸À«vÁ, ¢éwÃAiÀÄ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ

PÀ«vÉUÉ §zÀÄPÉà ¥ÉæÃgÀuÉ; qÁ. PÀ«vÁ gÉÊ ªÀÄÆqÀ©¢gÉ : «zÁåVjAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ D¼Áé¸ï £ÀÄr¹j2011 gÁ¶×çÃAiÀÄ £ÁqÀÄ £ÀÄr ¸ÀªÉÄäüÀ£À CzÀÆÞjAiÀiÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. JgÀqÀ£Éà ¢£ÀzÀ £ÀÄr¹jAiÀÄ°è ªÉÆzÀ® PÀ«¸ÀªÀÄAiÀÄPÀ«£ÀªÀÄ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¸Á»w qÁ. PÀ«vÁ gÉÊ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ºÀQÌ ºÀjªÀ ¤ÃgÀÄ, ¤ÃgÀ vÉÃgÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ E£ÀÆß ºÀ®ªÀÅ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß

gÀa¹gÀĪÀ qÁ. PÀ«vÁ gÉÊ ¸Á»vÀå PÉëÃvÀæzÀ°è C¥ÁgÀ M®ªÀÅ ElÄÖPÉÆArzÁÝgÉ. vÀªÀÄä PÀ«vÉ §gÉAiÀÄĪÀ D¸ÀQÛUÉ ªÉÆzÀ® ¨ÉA§® ¤Ãr ¸ÀÆàwð vÀÄA©zÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß £É£À¦¸ÀÄvÁÛ PÀ«vÁgÉÊ, PÀ«vÉUÉ £ÀªÀÄä §zÀÄPÉà ªÀÄÆ® ¥ÉæÃgÀuÉ, CzÀgÀ DZÉUÉ K£ÀÆ ºÉüÀĪÀAw®è. ¥ÀA¥À¤AzÀ »rzÀÄ J¯Áè PÀ«gÀvÀßgÀ §zÀÄPÉà £À£Àß ¸Á»vÁå¸ÀQÛUÉ ªÀÄÆ® ¥ÉæÃgÀuÉ. CzÀPÉÌ ¤ÃgÉgÉzÀÄ ¨É¼É¹zÀªÀgÀÄ

C¥ÀƪÀð CAZÉaÃnAiÀÄ ¸ÀAUÀæºÀPÁgÀ gÁ¬ÄÃgÁdPÀĪÀiÁgï

ªÀÄÆqÀ©¢gÉ: eÉÊ£ÀPÁ² ªÀÄÆqÀ©¢gÉAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀqÉ D¼Áé¸ï £ÀÄr¹jAiÀÄ ¸Á»vÀåzÀ PÀA¥ÀÄ gÀAUÉÃjzÀgÉ, E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ zÀÆgÀÄ zÀÆgÀzÀ ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀĽUÉ, ««zsÀ CAUÀrUÀ¼ÀÄ, D¸ÀPÀÛgÀ£ÀÄß PÉÊ ©Ã¹ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è «²µÀÖªÁV PÁt¹QÌzÀÄÝ gÁ¬Äà gÁdPÀĪÀiÁgÀgÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ ¥ÀvÀæ, ®PÉÆÃmÉUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£À, PÉÆoÀr ¸ÀASÉå 304gÀ°è ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ gÁ¬ÄÃAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀæºÀUÀ¼ÀÄ ¤dPÀÆÌ «²µÀÖ ºÁUÀÆ «©ü£Àß. ªÀÄÆqÀ©¢gÉAiÀĪÀgÉà DzÀ gÁ¬ÄÃgÁdPÀĪÀiÁgï ºÀÄnÖzÀÄÝ GqÀĦAiÀÄ°è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÀÄÆqÀ©¢gÉAiÀÄ eÉÊ£À ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è »A¢ ¨sÁµÁ CzsÁå¥ÀPÀgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. EªÀgÀÄ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, PÀ«, ¯ÉÃRPÀ, ºÀªÁå¹ ¥ÀvÀæPÀvÀð, CAZÉ aÃn ¸ÀAUÁæºÀPÀ, UÁæºÀPÀ ºÀjPÁgÀ. D¼Áé¸ï £ÀÄr¹jAiÀÄ°è EzÀÄ EªÀgÀ 7£Éà ¥ÀæzÀ±Àð£À. ¥Àæwà ªÀµÀðªÀÇ K£ÁzÀgÀÆ ºÉƸÀvÀ£À vÀgÀÄvÁÛgÉ. vÀªÀÄä°è EgÀĪÀ ¸ÀAUÀæºÀUÀ¼À ¥ÉÊQ PÉêÀ® ±ÉÃ.30zÀµÀÄÖ ªÀiÁvÀæ £ÀÄr¹jAiÀÄ°è ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌ EnÖzÁÝgÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 148 CAZÉ

aÃn ¸ÀAUÀæºÀzÀ §UÉÎ PÁAiÀiÁðUÁgÀ £ÀqɹgÀĪÀ gÁ¬ÄÃgÁd PÀĪÀiÁgï FªÀgÉUÉ 30jAzÀ 25 ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÁÝgÉ. F ¸À®zÀ «±ÉõÀ JAzÀgÉ ¥ÀÄgÁvÀ£À ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ

®PÉÆÃmÉUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1960gÀ PÁ®zÀ ±ÀĨsÁµÀAiÀÄ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EªÀgÀ°èªÉ. EªÀÅUÀ¼À ªÉÄgÀÄUÀÄ ºÉaѸÀ®Ä 11-11-11gÀ ªÉƺÀgÀÄ PÀÆqÀ MwÛ¯ÁVzÉ. «²µÀÖªÁV 1954gÀ ªÉÆzÀ® ®PÉÆÃmÉ ºÁUÀÆ 1920gÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÆzÀ® CAZÉ aÃn gÁ¬ÄÃAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀæºÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ ¸ÀAUÀw. gÁ¬ÄÃAiÀĪÀgÀÄ ²µÀågÀÄ PÀÆqÀ EªÀgÀAvÉ ºÀªÁå¸À ¨É¼É¹PÉÆArzÁÝgÉ.

EªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ D¸ÀQÛ EgÀĪÀªÀgÀÄ, M®ªÀÅ EgÀĪÀªÀgÀÄ, vÁ¼ÉäAiÀÄļÀîªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ¥ÀÆwðAiÀiÁV F ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß «ÃQë¸ÀÄvÁÛgÉ. G½zÀªÀgÀÄ N¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ MAzÀÄ £ÉÆÃl ºÁ¬Ä¹ £ÀAvÀgÀ ºÉÆgÀlÄ ©qÀÄvÁÛgÉ. CAZÉaÃnAiÀÄ°è EgÀĪÀ aPÀÌ aPÀÌ avÀæUÀ¼À PÀqÉ DPÀ¶ðvÀgÁV F ºÀªÁå¸À ¨É¼É¹PÉÆAqÀ gÁ¬Äà gÁdPÀĪÀiÁgï «zsÀ «zsÀ avÀæ«gÀĪÀ CAZÉaÃnUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹zÁÝgÉ. ºÀªÁå¹ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÁV ºÉƸÀ ¢UÀAvÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «ÄvÀæ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ªÀgÀ¢UÁgÀgÁV zÀÄr¢zÁÝgÉ. 2005jAzÀ 2008gÀ vÀ£ÀPÀ «zÁåyð ¸ÁPÀëgÀvÁ DAzÉÆî£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ 130 ªÀÄA¢ C£ÀPÀëgÀ¸ÀÜgÀ£ÀÄß ¸ÁPÀëgÀgÀ£ÁßV¹, ¥ÀÄmÁt «eÁÕ£À, aAvÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥Àæw¨sÁ£ÉéõÀuÁ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß 2002, 2003gÀ°è ¸ÀAWÀn¹ gÁdåªÀÄlÖzÀ GvÀÛªÀÄ ¸ÀAWÀlPÀ ¸ÉêÁ ¥ÀzÀPÀ UÀ½¹zÀÄÝ EªÀgÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¸ÁzsÀ£É. eÉÆvÉUÉ GvÀÛªÀÄ ¯ÉÃRPÀ, »jAiÀÄ ¥ÀvÀæPÀvÀð ªÀÄÄAvÁzÀ ¥Àæ±À¹Û UÀ½¹zÁÝgÉ. EªÀgÀ F «±ÉõÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À £ÀÄr¹jUÉ E£ÀßµÀÄÖ ªÉÄgÀÄUÀÄ ¤ÃrzÉ.  avÀæ - ¯ÉÃR£À : ºÀµÀð ¥ÀzÁåt

PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ ²æäªÁ¸ï gÁdÄ JAzÀgÀÄ. vÀªÀÄä PÀ«vÉUÀ½UÉ ªÀÄÄ£ÀÄßr §gÉzÀ J¯Áè ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀ£ÀÄß ¸Àäj¸ÀÄvÁÛ qÁ. PÀ«vÁ gÉÊ vÀªÀÄä ¸ÀégÀavÀ PÀ«vÉ “zsÁgÀªÁqÀzÀ ¨sÁµÉ PÀ°¹zÀ ¨ÉÃAzÉæUÉ £ÀªÀÄ£À” ªÁa¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ D¼Áé¸ï PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyðUÀ¼À PÀAoÀ¹jAiÀÄ°è F PÀ«vÉ ¸ÉÆUÀ¸ÁV ªÀÄÆr §AvÀÄ.  eÉÆùél, ¢éwÃAiÀÄ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ

¸ÀAVÃvÀ zsÁgÉ

ªÀÄÆqÀ©¢gÉ: gÉÃSÁ ºÉUÀÎqÉAiÀĪÀgÀÄ UÁAiÀÄQAiÀiÁVzÁÝgÉ eÉÆvÉUÉ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÁVAiÀÄÆ ºÀ®ªÀÅ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ¸ÀQæAiÀĪÁV ¸ÀzÀ¸ÀågÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÁÝgÉ. EªÀgÀÄ UÀAUÀƨÁ¬Ä ºÁ£ÀUÀ¯ï PÀÄjvÁzÀ ºÁqÀÄUÀ¼À ¹rAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀA¢zÁÝgÉ. 76£Éà CT® ¨sÁgÀvÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À «±ÉõÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀZÀ£ÁªÀÄÈvÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎArzÁÝgÉ. zÀ¸ÀgÁ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ®Æè ¨sÁUÀªÀ»¹zÁÝgÉ. £ÁUÀ²æà JA§ ©gÀÄzÀÄ EzÉ. ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è EªÀgÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë §¸ÀªÀtÚ, zÁ¸ÀgÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁrzÁÝgÉ. §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀZÀ£À NqÀĪÀÅzÉãÀÄ NqÀĪÀÅzÉãÀÄ PÁAiÀÄĪÀÅzÉãÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀĪÀÄzsÀÄgÀ VÃvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁr ¸À©üPÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAVÃvÀ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ gÀAf¹zÀgÀÄ.

 gÀQëvÁ, ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ «zÁåyð¤


C M YK

4

ªÀiÁzsÀåªÀÄ

£ÀÄr¹j «±ÉõÁAPÀ

PÀ¯Á¸ÀPÀÛjUÉ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ gÀ¸ÀzËvÀt ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ: D¼Áé¸ï £ÀÄr¹jAiÀÄ ªÉÆzÀ® ¢£ÀzÀAzÀÄ PÀ¯Á¸ÀPÀÛjUÉ gÀ¸ÀzËvÀtªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. gÀvÁßPÀgÀ ªÀtÂð ªÉâPÉ, PÉ.«. ¸ÀħâtÚ §AiÀÄ®Ä gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀ ºÁUÀÆ PÀÄ.² ºÀjzÁ¸À ¨sÀlÖ ªÉâPÉUÀ¼À°è KPÀPÁ®PÉÌ £ÀqÉzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁgÀåPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¯Á©üªÀiÁ¤UÀ¼À£ÀÄß gÀAf¹zÀªÀÅ.

C M YK

ªÀÄÆqÀ©¢gÉAiÀÄ°è 2011-12£Éà ¸Á°£À f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¥ÀzÀ«¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À CvÉènPï ZÁA¦AiÀģﲥï£À°è £ÀqÉzÀ QæÃqÁ¥ÀlÄUÀ¼À ¥ÀxÀ¸ÀAZÀ®£ÀzÀ MAzÀÄ zÀȱÀå.

C©ü¯Áµï ¦.J¸ï.

AiÀıÉÆÃzsÀgÀ «. §AUÉÃgÀ

ªÀÄÄgÀ½PÀȵÀÚ

Printed, Published, Edited by Dr. M. Mohan Alva on behalf of Dept. of Journalism, Alva’s College, Moodbidre - 575 227, D.K. Printed at Vamsha Printers, Opp. Taluk Office, Jodumarga Post, Bantwal Tq. D.K. Mob : 9844276869 C M YK

C M YK

Alvas Madhyam special issue  

Alvas Madhyam, special issue published by Alvas Journalism Dept headed by Moulya Jeevan. E- published by Shekar Ajekar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you