Page 1

Front Inner

Back Inner

SHREE ENGLISH ACADEMY

Dj ]Š Pš ;j Do ;kj <u

Every Month New Batch

DjÚjèjAoTä Dj"Pb:jAoT :jQYà;j #àTš|C} \fO"P"ä ùbO"P"ä #àTš|C} æljO" ^AoÚjÜuÔoT

Djà=jR~dY : 9342484053, 325346

SHREE COLLEGE á| a;oÇPO" æl j a Bu|GÚj !ØuÓoÚj" M.A., PGDJC, DjàDo°=jùÚj" CjNÇ á| Óo?u|I" q_k|Dj"ä ÓoO"Ú}Aj"àØ}ä ;j ?o Au"ã<} Úur|Û}ä Aj"rÛj"v]Úu - 574 227 h" 9342484053, 08258 - 237018 d

Dj;o EurDj:j<j;j Ej"Ûj"ÓoKåååå 100% =kjb:oàBj

á| Óo?u|Ø} Aj"rÛj"v]Úu

Ph : 237752

MATHRASHREE SABHAGRAHA

SHETTY BROTHERS Bar & Restaurant

ªÉ ¯ ïPÀ ª À i ï ¨Ágï CAqï gÉ ¸ É Æ Ö Ã gÉ A mï MOODBIDRI

SHETTY'S Wine & Dine

±ÉnÖÃ¸ï ªÉÊ£ï & qÉÊ£ï Thotamane Sanjeeva Shetty Proprietor


3

<oZ<j EuAu"¶ ùàNèj :j"èj"<oZ<j aBu|CjÔjèjbš ùàNèj ùrÛo +à;oT;uå a|ÚjRÈ|ÛuOt;j #;júx #\‰|ÖuÔu RÈ|ÛuO" DjºÚjr=j ^|Z Eur<jP" æuèjR<j AjÇAjDu° +;jTd <oa<jÇ:u Aj":j"‰ Eurèj=jû ^|Ûj?oT;uå ùàNèj RÈ|Ûu Ô u aBu | Cj ÔzÚj A j A j < j " ‹ ;ur ÚjRDjP" W?oš ùàNèj Dja "\ Do;nk j~ù Y|\O" BjÈAj" =jXª;uå +à;u| ]<j (ÚjÛuÚjÛj" ùàNèjÔjèoÔj;jà:u Au|èo=jXª =jÈùXDj?oT;uå ùèu;j Aj"rÚj" AjCj~Ôjèjà:u $ æoYO"r ÓoÇ?uàÛjÚ} Dje:j ùàNèj Au|èo=jXª =jÈùXDjP" Dj à=jÑ L~ æuà NP ^|Z;j :ur |K;j Aj" <u DjàW|Aj BuXª Aj":j"‰ Aj"ùxèj" !vl<jà;j<oEj~Új"å Bu|GÚj !ØuÓoÚj" !;kjÇù›Új"ä %Ûj"_ W?oš =j:jÈù:j~Új Au|]ú (Yå) M : 93424 84053, 9141735453 E-mail : tuluva@gmail.com

www.shreecollege.blogspot.com


4

5

Djº - Ajte\

W?oš ùàNèj Dja"\ (Yå)

EuDjÚj":ååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå

ÛoI W|Ajà;kjÚj N?ošè}

aèoDj :ååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå ååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå ååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå

;jrÚj Ao@ :åååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå DjàÖoY ;jrÚjAo@ :åååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå (:j‰Új :ååååååååååååååååååååååååååååååååå :jrù :åååååååååååååååååå a-!àÖu (E-mail) :åååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå Újù‰ Ôj"à=jû :åååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå !à:j Øo~P :oL :ååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå Aj""G=jûK U:jÈ : Eu|Aj"<o;nkj =jÛj"v]È (ùàNèj : =jÈBjd‰ aØu|:j U:jÈ)

;jR›L ù<j‹Ûjä %Ûj"_ W?uš !;kjÇù›Új"ä ùàNèj Dja"\

Ph : 08258 - 276227 (R) 0824 - 2215787 (O)

Dj;oiAj Do?oÇ<} Aj"rbx =jÒrÇK"ª úr|Bo]kÓoYä ùàNèj Dja"\

Ph : 0824 - 2290125 (R) Mob : 98452 12714

www.daijiworld.com daijiworld weekly Aj":j"‰ OtAjû;u| ù<j‹Ûjä #àTš|C} =j\ÈúÔu

Dj"]Š‡ä Øoe|Úo:j" ^|ÛjP" Aj":j"‰ Ajt;kjÇAj" Djà=jù~ AjÇAjDu°ÔjfÔoT Djà=jR~då

Bu|GÚj !ØuÓoÚj" M.A., PGDJC,

Reporter Daijiworld 9342484053, 9141735453


21

22

Januar y

I<jAjY

Sun Mon Tue Wed Thu Fri 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31

February

=kuNÈAjY

Sun Mon Tue Wed Thu Fri 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28

March Sun Mon 1 7 8 14 15 21 22 28 29

Sat 2 9 16 23 30

Sat 6 13 20 27

AjtÖ}~

Tue Wed Thu Fri 2 3 4 5 9 10 11 12 16 17 18 19 23 24 25 26 30 31

Sat 6 13 20 27

April Sun Mon Tue Wed Thu 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

(_È?}

Fri Sat 2 3 9 10 16 17 23 24 30

May

Au"|

June

Ir<}

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


23

24

July Sun Mon Tue Wed Thu 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

August

Fri 2 9 16 23 30

Sun Mon Tue Wed 1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28 29

Sat 3 10 17 24 31

qÔur|D}ª

Sun Mon Tue Wed Thu Fri 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31

September

I"?uã

Sat 7 14 21 28

Dj=uªàNÚ}

Thu 2 9 16 23 30

Fri 3 10 17 24

Sat 4 11 18 25

October

!úrª|NÚ}

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November <jAuàNÚ} Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 December Sun Mon Tue Wed 1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28 29

ZDuàNÚ} Thu 2 9 16 23 30

Fri Sat 3 4 10 11 17 18 24 25 31


25

±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ,

ªÉ¯ ïPÀª Ài ï

¨Ágï CAqï gÉ ¸ É Æ Ö Ã gÉ A mï D¼Áé ¸ ï g É Æ Ã qï ªÀ ÄÆq ÀÄ© ¢g É - 5 74 2 27 Ph : 236541

SHETTY'S Wine & Dine

±ÉnÖÃ¸ï ªÉÊ£ï & qÉÊ£ï Cell : 9448189404 We Undertake Outdoor Catering

6

ùàNèj Djà=jù~ ù]È ;u|AjÚj ùàNèj 0824 - 2213061, 9448123061 Aj"@=oP 9980388177 iAj~ <jZæuK"ª 0820 - 2576876, 9448626600 æoÚoZv|Ûj" 0824 - 2215787, 9448115787 _bù"èj ^DjÔj~;koAj" 0824-2220588(DC Off.) Pilikula 2263565

Aj""bxd|Au" 9964247080 ùK=oZv|Ûj " 0820-2555175, 9820399911 Óoù~èj a"OtÚj" 08258-230433, 9845322633 !Ûuº <jà]ùrÚj" 0820-2555836, 9972376180 Aj"rÛj"v]Úu 9845281852, 9845112015 *ùèjæloAj 0824-2295312, 9242212213 Au|LrÚj" =uAj""~Ûu 08258-236254, 9449688116 ÓoAjèjùÙuª 08256-264182, 9845354358 =jW|Új" ú|;jÔuæuãP" 08255-260070, 9448464787 $;j" 9902206268, 9845637559 =jû:jr‰Új" 9845721655, 9880379616 %_Œ<jàÔjZ 08251-251617


7

!Ôj:jÇ ;jrÚjAo@ DjàîuÇÔjèj" :jEji?oŠÚ} ... 238100 =uÑ|b|D} ÚmoÜu ... (100) 236333 Aj"rbx d_* ... 0824 - 2290560 !T‹ BoAj"ù;jèj ... (101) 237021 =jûÚjDjælu ... 236236 iù›Üo]kÓoY ùülu|Y ... 236461 )d(=k} ... 237194 !ÚjÜoÇ]kÓoY ùülu|Y ... 236485 %=jGØo<u ... 236662 DjÓo~Y qDjŒ:uÈ ... 236536 ?ur|ÓoO""ù‰Új" ... 2427197 / 9197 =jÈAod NàÔuš ... 237368 Au"Doxà ùülu|Y ... 236255 <oÇOtPO" ... 261195 Ao@IÇ :uYÔu ... 238344 !NÓoY ... 239619 <jf<} ù"AjtÚ} ååå 9448549445 Zå aåDj;o<jà;j ÔzÛj ååå 9448123249

8

Øuã<j Aj"Úmj ååå Djæ}Duª|Bj<} ... =jBj"Auã;jÇR|O" qDjŒ:uÈ ... !àÖu ùülu|Y ... qèoºD} qDjŒ:uÈ ... =jÈælj" qDjŒ:uÈ ... Wåaå=uã qDjŒ:uÈ ... Aj{zàÙ} Úur|IY ...

236318 / 325105 236988 236232 236232 238104 237258 236216 236238

úå !æljO"Öjà;jÈ Øuã<} úå !Aj"Új<o;nkj BuXª Ûoå Aur|Ej<} qèjº Wå ÚoAj"ùâCj® qÖoÚ} ååå úå _å IÔj]|B} !]kÓoY Aj"<ur|ÚjAjt Aj";kjºÚoØ} ÓoÇå ÔjÜu|B} Óo@~Ó} Dj"ÖjY:j BuXª úå _å á|Otèj Øuå EuÔu† ùâCj®ÚoI EuÔu† q=j:o’‡à;kjAj !Bur|ù

9845281852 98459 76555 238104 / 111 9945245295 9845075223 94486 27098 98452 25940 99451 54818 98805 43886 94497 70377 98807 47137


9

Bo?o Óo?u|I" ²æ à ªÀ Ä ºÁ«ÃgÀ PÁ¯É à dÄ : 236256 ²æ à zs À ª À ¼ Á PÁ¯É à dÄ: 239859/736246 ²æ à eÉ Ê £ï ¦.AiÀ Ä Ä. PÁ¯É à dÄ : 239672 D¼Áé ¸ ï JdÄPÉ Ã ±À £ ï ¥s Ë AqÉ Ã ±À £ ï : 2 3 8 1 0 4 / 1 1 1 ªÀ Ä ºÁ«ÃgÀ PÁ¯É à dÄ: 239853 D¼Áé ¸ ï EAf¤AiÀ Ä jAUï: 262724/26 ªÉ Ä Êmï: 262 698/95 -97 JA.«.±É n Ö EAf¤AiÀ Ä jAUï : 262733/ 53 J¸ïJ£ïJA ¥É Æ °mÉ Q ßPï : 236663 PÉ Æ Ã-D¥À g É Ã nªï mÉ æ ʤAUï: 236561 J.f.¸É Æ Ã£ïì LnL: 236775 JA.PÉ . J. r¦qï : 237466 J¸ï.PÉ . Ln¹ §£À ß qÀ Ì : 206095/206096 ºÉ Æ Ã° gÉ Æ Ã¸ÁjAiÉ Æ Ã: 236326 ¸É Ê Amï xÁªÀ Ä ¸ï ¸À Æ Ì ¯ ï : ²æ à PÁ¯É à dÄ : 9342484053

10

Aj"rÛj"v]Úu =j:jÈù:j~Új"

;k j <jàIO" Aj "rÛj "v]Úu :%;j O"Ao@: 9448726972 Bu|GÚj !ØuÓoÚj":;uãW Aj?}†~: 9342484053 vå d|:oÚoAj "qÖoO"~:aIO" ù<o~Kù: 9845281441 =jÈDj<j‹ EuÔu† :ùÚoAjf !?u: 9845235668 ÔjÜu|B} ÓoAj":}:EurDj]Ôjà :j: 9448150757 Úu|Aj"àÛ} Zù"<oÀ:_àÔoÚj: 9845419482 Dj"=oBjº~ (àå :\ÈÓoP Dj:jÇ: 9341918664 !BjÈ=k} Ao?oŒZ :IO"RÚjL 9880956123 =u È|Aj tá| (àå:DjàO""ù‰ ù<o~Kù: 9972406312 <ja|<} :I<jvàN: 9901687234 ùâCj® ù"AjtÚ} :Øuã ù<j‹ÛjAj"¶: 9741485513 Bj àùÚ} <oO{}x: <j Aj"¶ Xa: 9945751969 =u ÈD}ùšæ}ä Aj "rÛj "v]Úu261188 Aj "àÔj èjrÚj2450111 " =oBjº~<o;nkj :ùÚoAjfAo@: 9449269328 ]b|=} BuXª :qÛoš: 9901301015 Dj;o<jà;j EuÔjÛuùÙuª 9008393678 ;kj<jàIO" ù"àæu¿ 9448911190 úå aåÚjA j"Ü} 9448482456 vå (àå#ÖjšàÔur|Ûj" 9448136434 ;jOt<jà;j =uã 9741150757 Ôur|Aj;kj~<j EurDjAj"^ 236032 Dj"^?} _àÔoÚj 9844916188


12

11

Aj"rÛj"v]Úu =jûÚjDjælu Dj;jDjÇÚj" Úu|îo ælur|I BuXª (Ao.8) 239337 ÚjAj"@ (Ao.10) 9449450328, 239996 =uÈ|Ajt (D}å Do?oÇ<} (Ao.14) 9880810365, 237888

Bj"ælj DjEj<o (Ao.16) 9845754637 b|?o (Ao.17) 9845634912 (àå a"|<oR› (Ao.18) 238061 ÛjOt<o =ošå DuÚoAuÑ| (Ao.19) 9845486695, 314085

Au"|Y _Úu|Úo (Ao.20) 9448858891, 202414

EjYÜoR› (D}å Dj"AjL~ (Ao.23) 9880584379, 264091

iAjÚoI Úuã (Ao.1) (àå Új:o‹ùÚj ;u|AoZÔj (Ao.2) _å úå ;nkoAj"D} (Ao.3) Ej^|=} qPàÔoÚj" (Ao.4)

9341306449 9448682204 9845281687 9845752257

úrÚjÔj=jŒ (Ao.5) - %=o;kÇj ù›Új" 9880343939, 238211 ælur|I úr|ÙoÇ<} (Ao.6) 9880190191 Aj"<ur|Ø} BuXª (Ao.7) 9986910261, 261034, 237752 (àå æoEj"Nb =jÈDo;} (Ao.9) 9845838548, 236548 !N"Š?} Ni|Ú} (Ao.11) 9880066386 Pù›¶L =jÑØoY (Ao.12) 9448947365, 261020, 324518 =jÈDo;} ù"AjtÚ} (Ao.13) 9845078967, 239365 Dj"Úu|B} úr|ÙoÇ<} (Ao.15) 9741994386 úå ùâCj®ÚoI EuÔu† (Ao.21) 9449770377, 236798, 202795 ]<u|B} =jÑØoY (Ao.22) 9449914282

!;kÇj ù›Új"


14

13

Aj"rÛj"v]Úu DjÚjÓoY ND} ^?oŠL]à;j EurÚjÛj"Aj DjÓo~Y NDj"œÔjèj Au|èo=jXª %Ûj"_ ù"à;o=jûÚj;j ùÛuÔu æufÔu¢

Aj";koÇEj‹

DjàØu

6.45 (Ej"N’f¿) 7.15 (;oàÛu|b) 7.45 (EoAu|Y) 8.15 (Ej"N’f¿) 8.45 (EjfOtèj) 9.15 (æuãPEuràÔjP) 9.30 (O"?oš=jûÚ)j 10.45 (=jÑ<o) ÚoIEjàDj 12.15 (Ej"N’f¿) 1.15 (ÓoÚjAoÚj) 1.45 (æoÔjPúr|Ùu) 2.45 (Úur|Üoä Ôur|ùL~) 3.00 (ù"à;o=jûÚjä EuvÈ) 3.00 (Aj""àNh"ä AuÑ|?urº) 3.30 (!;nkj@) 4.00 (ù"à;o=jûÚjä EuvÈ) 4.15 (æo;oa")

æuàÔjèjrÚj" æufÔu¢ DjàØu Úo\È

5.00 (ù"à;o=jûÚj) 5.15 (Ej"N’f¿) 6.30 (^=oŒ@ä úr|?o=jûÚj) 7.30 (:ofúr|Ùu) 9.45, 10.45 6.30 ùX|P" æuàÔjèjrÚj" 7.30 %Ûj"_ æuàÔjèjrÚj" 9.00 ÚoIEjàDj 9.30 Pù"œY ND} 9.45 æuàÔjèjrÚj" 10.15 Via : Au"ãDjrÚj"

UùxAj"ÔjèjrÚj" Aj";koÇEj‹

2.15

;kjAj"~Dj°èj æufÔu¢ Aj";koÇEj‹ DjàØu

7.45, 9.00, 9.45, 10.15, 10.45, 11.00, 11.30 1.00, 1.30, 2.45, 3.45 4.00, 4.30, 5.00, 5.15, 5.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45


16

15

SHREE ENGLISH ACADEMY w

Dj"PæljAoT Dj"Pb:jAoT DjÚjèj Y|\O"bš #àTšC} ùbO"P"

w Ej"Ûj"TO"YÔoT Aj"eèo iù›RO"Yà;j

Auãa;kÇj Aj"O" <jâ:jÇ ùbú #:oÇ] w 6 \àÔjèj 4 úÈZÙ}%èj¿

U:jÈù?o

úr|D}~ w =j\Èúr|;jÇAj" DjX~_kú|Ù} úr|D}~å

Djà=jR~d

DjàDo°=jùÚj"

:

Bu|GÚj !ØuÓoÚj" M.A., PGDJC Shree College, Moodbidri Kayarmanj, Near Saibaba Medical, Moodbidri 934248053

STD Code No %Ûj"_ ù"à;o=jûÚj

Udupi Kundapura

08254

Óoù~èj EuvÈ / !ØuÓoÚj" æuèj‰àÔjZ aKš

Karkala

08258

Hebri/Ajekar

08253

Belthangady

08256

Vittala

08255

Aj"àÔjèjrÚj" =jû:jr‰Új" Au|LrÚj" NàÙoºèj

Mangalore

Aj"rÛj"v]Úu %_Œ<jàÔjZ æuàÔjèjrÚj" Aj""àNh"

0820

0824

Puttur

08251

Venur

08256

Bantwala

08255

Moodbidri

08258

Uppinangady

08251

Bangalore

080

Mumbai

022


17

18

I<jAjY

(_È?}

=kuNÈAjY

Au"|

AjtÖ}~

Ir<}


19

20

I"?uã

!úrª|NÚ}

qÔjD}ª

<jAuàNÚ}

Dj=jªàNÚ}

ZDuàNÚ}


26 - 27

ùàNèj Au|èo =jXª 2008 - 2009 ]<oàù AoÚj;j ]<j ùàNèj <jÛuO""Aj Dj°èj Øur|Ûj"ùÚuÔjèj EuDjÚj" DjŒ;ko~ aæloÔj

:oPrù" W?uš

6- 12 -0 9 12 -1 2- 09 19 -1 2- 09 26-12-09 02-0 1-10 10-01-10 16-01-10 23 -0 1- 10 30 -01- 10 7- 2- 10 13 -2- 10 20 -2- 10 27 -2 -1 0 07 -3 -1 0 13 -3 -1 0

gÀ « ªÁgÀ ±À ¤ ªÁgÀ ±À ¤ ªÁgÀ ±À ¤ ªÁgÀ ±À ¤ ªÁgÀ gÀ « ªÁgÀ ±À ¤ ªÁgÀ ±À ¤ ªÁgÀ ±À ¤ ªÁgÀ gÀ « ªÁgÀ ±À ¤ ªÁgÀ ±À ¤ ªÁgÀ ±À ¤ ªÁgÀ gÀ « ªÁgÀ ±À ¤ ªÁgÀ

²ªÀ ð £À r¨É lÄÖ ¨ÁgÁr ©ÃqÀ Ä PÀl ¥Ár ©ÃqÀ Ä ªÀ Ä Æ°Ì ¹ÃªÉ Ä LPÀ¼À ¨sÁ ªÀ PÁPÀð ¼À «ÄAiÀi ÁågÀ Ä CqÉé £ÀA ¢PÀ Æ gÀÄ ªÀÄ ÆqÀ Ä ©¢gÉ C¯ÁÛ g À Ä ¨ÁPÀ Æ ðgÀ Ä ªÉÃtÆgÀÄ - ¥ÉªÀÄÄðzÉ °ÃUï ªÀiÁzÀjAiÀÄ PÀA§¼À ¥À f ÃgÀ Ä FzÀ Ä ¥ÀÄ vÀÆ Û gÀ Ä ¦°PÀ ļÀ ¤¸À UÀ ð zs Á ªÀ Ä

¸ÀÆ gÀå - ZÀA zÀæ ¸ÀÆ gÀå ZÀA zÀæ ªÀÄÆqÀÄ - ¥ÀqÀÄ ªÀÄÆqÀÄ - ¥ÀqÀÄ PÁAvÀ¨sÁ gÉ - §ÆzÀ¨ ÁgÉ ®ªÀ - PÀÄ ±À PÉÆ Ãn - ZÉ£Àß AiÀÄå PÉÆ Ãn - ZÉ£Àß AiÀÄå PÉë à vÀ æ¥ Á® - £ÁUÀ gÁd ¸ÀÆ gÀå ZÀA zÀæ

£Á®ÄÌ £Á®ÄÌ £Á®ÄÌ £Á®ÄÌ £Á®ÄÌ £Á®ÄÌ £Á®ÄÌ £Á®ÄÌ £Á®ÄÌ £Á®ÄÌ

GqÀ Ä ¦ PÁPÀ ð ¼À GqÀ Ä ¦ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÁPÀ ð ¼À GqÀ Ä ¦ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GqÀ Ä ¦ ¨É¼ ÀÛ A UÀ r

GqÀ Ä ¦ GqÀ Ä ¦ GqÀ Ä ¦ zÀ.PÀ. zÀ. PÀ. GqÀ Ä ¦ GqÀ Ä ¦ zÀ.PÀ. GqÀ Ä ¦ zÀ. PÀ .

®ªÀ - PÀÄ ±À dAiÀ Ä - «dAiÀÄ PÉÆ Ãn - ZÉ£Àß AiÀÄå £Éà vÁæ ªÀ w - ¥s À® ÄÎt Â

£Á®ÄÌ £Á®ÄÌ £Á®ÄÌ £Á®ÄÌ

§AmÁé ¼ À PÁPÀ ð ¼À PÁPÀ ð ¼À ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

zÀ. PÀ . GqÀ Ä ¦ GqÀ Ä ¦ zÀ.PÀ.


28

EuDjÚj"

;jrÚjAo@

29

A

EuDjÚj"

;jrÚjAo@

B


30

EuDjÚj"

31

;jrÚjAo@

C

EuDjÚj"

;jrÚjAo@

D


33

32

EuDjÚj"

;jrÚjAo@

E

EuDjÚj"

;jrÚjAo@

F


35

34

EuDjÚj"

;jrÚjAo@

G

EuDjÚj"

;jrÚjAo@

H


37

36

EuDjÚj"

;jrÚjAo@

I

EuDjÚj"

;jrÚjAo@

J


39

38

EuDjÚj"

;jrÚjAo@

K

EuDjÚj"

;jrÚjAo@

L


41

40

EuDjÚj"

;jrÚjAo@

M

EuDjÚj"

;jrÚjAo@

N


43

42

EuDjÚj"

;jrÚjAo@

O

EuDjÚj"

;jrÚjAo@

P


44

EuDjÚj"

45

;jrÚjAo@

Q

EuDjÚj"

;jrÚjAo@

R


47

46

EuDjÚj"

;jrÚjAo@

S

EuDjÚj"

;jrÚjAo@

T


48

EuDjÚj"

49

;jrÚjAo@

U

EuDjÚj"

;jrÚjAo@

V


50

EuDjÚj"

;jrÚjAo@ WXYZ

KAMBAL A CALANDAER  

This is a pocket directory of Kamabala One of the world Famous Baffallo race.The Book is Conceptulised and Published By Shekar Ajekar,Journa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you