Page 1

P.O. Number

Quantity

Terms

Item Code

Rep

Ship

Via

Description

F.O.B.

Project

Price Each

Amount

KAMBALA BOOK-1

Welcome to Internet Edition of Shekar Ajekar’s KAMBALA BOOK Please drop your valuable opinion on this.

tuluva1@gmail.com

Total

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


PÀA§¼À §ÄPï - 1 KAMBALA BOOK 1

:

Edited , published by Shekara Ajekar, M.A, Pgdjc, a welknown Journalist.

¯ÉÃRPÀgÀÄ : ±ÉÃRgÀ CeÉPÁgÀÄ

Published by

:

Shree Media and Publication ,

:

Post Ajekar 574101

Copy Right

:

Savithri Sundar Addal

Price

:

Rs. 60

Front Page

:

Sonu Graphics Moodbidire

Front Page Photo

:

Hemanath Padubidri,

March 2011

Photo Journalist Udupi Photos

¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ²æà ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À£À, PÀÄ¥Áðr CeÉPÁgÀÄ

:

Wilfred , Akruthi Studio Moodubidire

:

Devanand Bhat , Shobha Studio, Belvai

:

Niranjan, Dwaraka Studio, Karkala

:

Shekar Ajekar

¸ÀA¥ÀPÀð ²æà PÁ¯ÉÃeï, PÁAiÀÄgï ªÀÄAeï ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ-574227 Mob.:9342484053, 9141685573

Concept

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

:

Shree Idea Bank, tuluva1@gmail.com


PÀA§¼À PÀgÉUÉ E½AiÀÄĪÀ ªÉÆzÀ®Ä............... PÀA§¼À PÀgÁªÀ½AiÀÄ d£À¦æAiÀÄ QæÃqÉAiÀiÁV ¨É¼É¢zÉ. CzÀÄ ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ ««zsÀ gÀÆ¥ÀÄ £É¯É ¥ÀqÉzÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ. F ¸ÀAPÀæªÀÄt PÁ®zÀ°è PÀA§¼ÀzÀ ªÁ¶ðPÀ WÀl£ÉUÀ¼À ¸À»vÀ ¸ÀA¥ÀÆt𠫪ÀgÀUÀ¼ÀļÀî ªÁ¶ðPÀ ¥ÀĸÀÛPÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ £À£Àß PÀ£À¸ÀÄ £À£À¸ÁUÀÄwÛzÉ. ¥Àæ¹zÀÞ PÀA§¼ÀUÀ¼À »A¢£À zÁR¯É «µÀAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ PÉýzÀgÉ CxÀªÁ DAiÀiÁ ªÀµÀðzÀ ««zsÀ PÀÆlUÀ¼À°è AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ «¨sÁUÀUÀ¼À°è AiÀiÁgÁågÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ JA§ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÀgÀÆ ¸ÀjA iÀiÁzÀ ª Ài Á» w Ai Ài Ág À §½Ai ÀÄ Æ ¸ÀjA iÀiÁV zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è.zÉÆgÉvÀgÀÆ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ CzÀÄ ®¨sÀåªÁUÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ ,D ¤nÖ£À°è EzÉÆAzÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀß. F ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ F PÀA§¼À §ÄPï¤AzÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV zÉÆgÀPÀ ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ £À£Àß §AiÀÄPÉ. ªÉÆzÀ® ªÀµÀðzÀ ¥Àæ P ÀluÉAi À Ä°è 2009-10 ªÀµÀðzÀ PÀA§¼ÀPÉÌ ¹Ã«ÄvÀªÁUÀĪÀAvÉ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ¤ÃqÀ®Ä AiÀÄwß¹zÉÝãÉ. F ªÀµÀðzÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀÄvÁÛ PÀA§¼ÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ºÉƸÀ ºÉƸÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ªÀÄvÉÛ ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÉÝãÉ.

PÀA§¼À ªÉüÁ ¥ÀnÖ KAMBALA TIME TABLE : 2010-11 ²ªÀð ¸ÀÆAiÀÄð-ZÀAzÀæ r¸ÉA§gï 5 , 2010 ¨sÁ£ÀĪÁgÀ Shirva December 5th 2010 Saturday

¨ÁgÁr ¸ÀÆAiÀÄð ZÀAzÀæ r¸ÉA§gï 11 , 2010 ±À¤ªÁgÀ Baradi December 11 th 2010 Saturday

PÀ¢æ ªÀÄÆqÀÄ-¥ÀqÀÄ r¸ÉA§gï 12 , 2010 ±À¤ªÁgÀ Kadri, December 12 th 2010 Saturday

§AUÁr ¸ÀÆAiÀÄð- ZÀAzÀæ r¸ÉA§gï 18 ±À¤ªÁgÀ Bangadi December 18 th 2010 Saturday

ªÀÄÆ°Ì ªÀÄÆqÀÄ-¥ÀqÀÄ r¸ÉA§gï 26 , 2010 ¨sÁ£ÀĪÁgÀ Mulki December 26 th 2010 Sunday

LPÀ¼À PÁAvÁ¨ÁgÉ-§ÆzÀ¨ÁgÉ d£ÀªÀj 02, 2011 ¨sÁ£ÀĪÁgÀ Aikala 2nd Jan 2010 Sunday

«ÄAiÀiÁågÀÄ ®ªÀ-PÀıÀ d£ÀªÀj 08 ,2011 ±À¤ªÁgÀ Miyar 8th Jan 2011 Saturday

ºÉÆPÁÌrUÉƽ «ÃgÀ-«PÀæªÀÄ d£ÀªÀj 15, 2011 ±À¤ªÁgÀ Hokkadigoli 15th Jan 2011 Saturday

PÀA§¼À K£ÀÄ ? ºÉÃUÉ?, CzÀgÀ »£Éß¯É ºÉÃUÉ?, AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ PÀqÉ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ ? , PÀA§¼ÀzÀ ¤uÁðAiÀÄPÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ CªÀgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð, ¸ÀAWÀl£É »ÃUÉ C£ÉÃPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀÄ F ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛzÉ.¨ÁgÁr PÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß «±ÉõÀ «¨sÁUÀzÀ°è ¥ÀjZÀ¬Ä¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ PÉÆÃn- ZÉ£ÀßAiÀÄ d£ÀªÀj 22,2011±À¤ªÁgÀ

¤ªÀÄä ¸À®ºÉUÀ½UÉ, «ZÁgÀUÀ½UÉ ¸ÁéUÀvÀ.

D¯ÁÛgÄÀ PÉëÃvÀæ¥Á®-£ÁUÀgÁd ¥sɧæªÀj 05, 2011 ±À¤ªÁgÀ

eÁ»gÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ, ªÀiÁ»w ¤Ãr ¸ÀºÀPÀj¹zÀ J®ègÀ£ÀÄß F ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è UËgÀªÀ¢AzÀ £É£À¦¹PÉƼÀÄîwÛzÉÝãÉ. £ÀªÀÄä eÁ»ÃgÁvÀÄzÁgÀgÀ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컹. J¯Áè 16 PÀA§¼ÀUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F ªÀµÀðzÀ J¯Áè PÀA§¼ÀUÀ¼À «eÉÃvÀgÀ zÁR¯ÉAi É ÆA¢UÉ “PÀA§¼À §ÄPï -2”gÉÆA¢UÉ ªÀÄvÉÛ ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ.£ÀªÀĸÁÌgÀ ªÀÄvÉÛ PÀA§¼ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀðzÀ IÄvÀÄ«£À DgÀA¨sÀzÀ¯Éèà ºÉƸÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ §gÀÄvÉÛ Ã £É,¤ªÉÄä®èg À ¸ÀA¥ÀÆtð D²ÃªÁðzÀzÉÆA¢UÉ.

±ÉÃRgÀ CeÉPÁgÀÄ, JA.J, ¦freɹ, ¯ÉÃRPÀgÀÄ PÀA§¼À §ÄPï -1

Moodbidri 22nd Jan 2011 Saturday

ªÉÃtÆgÀÄ, ¸ÀÆAiÀÄð-ZÀAzÀæ d£ÀªÀj 29,2011 ±À¤ªÁgÀ Venooru 29th Jan 2011 Saturday Althuru 5th Feb 2011 Saturday

¦½PÀļÀ £ÉÃvÁæªÀw-¥À®ÄÎt ¥sɧæªÀj 12, 2011 ±À¤ªÁgÀ Pilikula 12th Feb 2011 Saturday

PÀl¥Ár ªÀÄÆqÀÄ-¥ÀqÀÄ ¥sɧæªÀj 19, 2011 ±À¤ªÁgÀ Katapadi 19th Feb 2011 Saturday

FzÀÄ dAiÀÄ-«dAiÀÄ ¥sɧæªÀj 26, 2011 ±À¤ªÁgÀ Eedu 26th Feb 2011 Saturday

¥ÀÄvÀÆÛgÄÀ PÉÆÃn-ZÉ£ÀßAiÀÄ ªÀiÁZïð 6 2011 D¢vÀåªÁgÀ Putturu 6th March 2011 Sunday

G¦à£ÀAUÀr «dAiÀÄ- «PÀæªÀÄ ªÀiÁZïð 12, 2011 ±À¤ªÁgÀ Uppinangadi 12th March 2011 Saturday

d¦à£À ªÉÆUÀgÄÀ dAiÀÄ-«dAiÀÄ ªÀiÁZïð 19, 2011 D¢vÀåªÁgÀ Jappinamogaru 19th March 2011 Sunday

............................................................. 5 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

................................................ 6 ................................................................


ªÀÄÄAzÀr¬ÄqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ..... 2009-10 PÀA§¼À zÀ±Àð£À 2010 gÀ°è DgÀA¨sÀªÁzÀ ‘vÀ®¥Ár’ PÀA§¼ÀzÉÆA¢UÉ D ªÀµÀðzÀ PÀA§¼ÀUÀ½UÉ ªÀÄAUÀ¼À ºÁqÀ¯ÁVzÉ. “ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀµÀðPÉÌ PÉÆÃtUÀ¼À ªÉÄð£À »A¸É ºÉZÁÑUÀÄwÛzÉ”, “PÉ®ªÀÅ GzÀå«ÄUÀ¼ÀÄ PÀA§¼ÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÀæwµÉ×AiÀÄ «µÀAiÀĪÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ”, “ PÀA§¼À PÉ®ªÀjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ªÀ¸ÀÆ°AiÀÄ zÁj” , “ ¥Àæw¶×vÀgÀ PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß-¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Á°¸ÀÄwÛ®è. PÀA§¼À QæPÉmï£À ºÁUÉ dÆf£À zÉÆqÀØ CqÉØ DUÀÄwÛzÉ” , “ PÀA§¼ÀzÀ ºÉ¸ÀgÀ°è ªÀÄgÀÄ¢£À ¨Áj ‘PÉÆý CAPÀ’ £ÀqɸÀ®Ä GavÀ C£ÀĪÀÄw ¹QÌzÀAvÁVzÉ “ »ÃUÉ PÀA§¼ÀzÀ §UÉV£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ PÉý §A¢ªÉ. PÀA§¼ÀPÉÌ QæÃqÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À ¤Ãr, MAzÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À gÀƦ¹zÀ ªÉÄÃ¯É f¯Áè PÀA§¼À ¸À«Äw gÀZÀ£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. EzÉÆAzÀÄ PÁæAwPÁj ºÉeÉÓ. DzÀgÉ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð PÀA§¼À ¸À«Äw PÀÆqÁ ªÉÆzÀ°£À RzÀgÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀAvÉ PÀAqÀħAvÀÄ. MAzÀÄ ªÁgÀPÉÌ MAzÉà PÀA§¼ÀªÁUÀĪÀAvÉ J®èzÀPÀÆÌ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¤UÀ¢ ªÀiÁrzÀ D ¸À«ÄwUÉ F ¨Áj ¨É½î ºÀ§â DZÀj¹zÀ ¨ÁgÁr PÀA§¼ÀzÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ CzsÀåPÀëgÀÄ. “PÉÆÃtUÀ¼À ªÀiÁ®PÀgÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ¥Á®£É ªÀiÁr MAzÉà ¢£ÀzÀ°è PÀA§¼À ªÀÄÄV¸À®Ä ¸ÀºÀPÀj¸À¢zÀÝgÉ PÀA§¼ÀzÀ D¸ÀQÛ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀA§¼À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ PÀÆqÁ F CA±ÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ” J£ÀÄßvÁÛgÉ CªÀgÀÄ. ¨ÁgÁr, PÁPÀð¼À, ¦½PÀļÀ, ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ PÀA§¼ÀUÀ½UÉ SÁAiÀÄA ¢£À ¤UÀ¢ G½zÀAvÉ EvÀgÀ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ J£ÀÄߪÁUÀ ¸À«Äw ªÀÄÄAzÀĪÀjPÉ §UÉUÉ ¸Àé®à DvÀAPÀ, ªÀåªÀ¸ÉÜ §UÉUÉ CªÀjUÁVgÀ§ºÀÄzÁzÀ ¨ÉøÀgÀ JzÀÄÝ PÁtÄvÀÛzÉ. ¦½PÀļÀ PÀA§¼ÀzÀ°è ªÀÄzsÀågÁwæ ªÉÄÊPï PÉÊUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D §UÉÎ PÀpt ±À§ÝUÀ¼À°è ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß DrzÀÝgÀÄ. ‘DzsÀĤPÀ PÀA§¼ÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À gÀZÀ¬ÄvÀ’ JAzÀÄ J®èjAzÀ®Æ PÀgɸÀ®àqÀĪÀ UÀÄt¥Á® PÀqÀA§ ¸À«Äw¬ÄAzÀ ºÉÆgÀVzÁÝgÉ. PÀA§¼À ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß ¸À§®UÉƽ¸À¢zÀÝgÉ ªÀÄvÉÛ ªÉÆzÀ°£À ºÁUÉ MAzÉà ¢£À JgÀqÉgÀqÀÄ PÀA§¼ÀUÀ¼ÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ½ªÉ. ºÁUÁzÀgÉ PÀA§¼Á©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ UÉÆAzÀ®PÉÆ̼ÀUÁUÀÄvÁÛgÉ. «ÃPÀëPÀgÀ ¸ÀASÉå ºÀAa ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. CmÁæ åPÀë£ï PÀrªÉÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ C©ü¥ÁæAiÀÄ PÉý §A¢zÉ. ¥Àæ±ÉßUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀÄÄAzÁ¼ÀvÀé DyðPÀ E£ÉßãÉÆà PÁgÀtUÀ½AzÁV ºÀ®ªÀÅ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ¤AwªÉ. PÉ®ªÀÅ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ DgÀA¨sÀªÁVªÉ. PÀA§¼À ¤gÀAvÀgÀªÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ, ¥Àæ±Éß CzÀ®è PÀA§¼À E£ÀßµÀÄÖ ªÉÄgÀV£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß DPÀµÀðuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѹPÉÆAqÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ¨sÀÆ¥ÀlzÀ°è ªÉÄgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀªÉÃ? 2009-10 ¸Á°£À ¥ÀæªÀÄÄR PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ : ²ªÀð-£Àr¨ÉlÄÖ , ¨ÁgÁr©ÃqÀÄ, PÀl¥Ár©ÃqÀÄ, ªÀÄÆ°Ì ¹ÃªÉÄ, LPÀ¼À¨sÁªÀ, «ÄAiÀiÁgÀÄ, CqÉé £ÀA¢PÀÆgÀÄ, ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ, ¨ÁPÀÆðgÀÄ, ¥ÉªÀÄÄðzÉ (ªÉÃtÆgÀÄ), ¥sÀfÃgÀÄ, FzÀÄ, ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ, ¦½PÀļÀ, vÀ®¥Ár. F ªÀµÀðzÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ PÀA§¼À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? JAzÀÄ ²æà ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À£À ¸ÀA¸ÉÜ ªÀiÁrzÀ ¸ÀªÉðÃAiÀÄ°è ªÉÆzÀ® ¸ÁÜ£À ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉAiÀÄ PÉÆÃn-ZÉ£ÀßAiÀÄ , ¢éwÃAiÀÄ ¸ÁÜ£À «ÄAiÀiÁj£À (PÁPÀð¼À) ®ªÀ-PÀıÀ, vÀÈwÃAiÀÄ ¸ÁÜ£À ¥ÀÄvÀÆÛj£À PÉÆÃn-ZÉ£ÀßAiÀÄPÉÌ ¸ÀA¢zÉ. ¨ÁgÁr©ÃqÀÄ ¸ÀÆgÀå-ZÀAzÀæ PÀA§¼À, ¦½PÀļÀ PÀA§¼À £ÀAvÀgÀzÀ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ ¸ÁÜ£À

............................................................. 7 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¥ÀqÉ¢ªÉ. PÉÆÃtzÀ ªÀiÁ®PÀgÀÄ, PÀA§¼ÀzÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ, PÉÆÃt Nr¸ÀĪÀªÀgÀÄ, ¤tðAiÀÄPÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ 148 DAiÀÄÝ ªÀÄA¢AiÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ PÉÆæÃrüÃPÀj¸À¯ÁVvÀÄÛ. CqÉé £ÀA¢PÀÆgÀÄ PÀA§¼À «rAiÉÆà wÃ¥ÀÄð, DzsÀĤPÀ ¥Àèqï¯ÉÊmï C¼ÀªÀrPÉ ¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ ºÉƸÀ ºÉeÉÓ ElÄÖ «±ÉõÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼É¢zÉ. PÉÆAqÉÆlÄÖ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉnÖ CªÀgÀÄ F PÀA§¼ÀzÀ »A¢gÀĪÀ FV£À ¥ÉæÃgÀPÀ ±ÀQÛ. ±Á¸ÀPÀ PÉ.C¨sÀAiÀÄZÀAzÀægÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¸ÀÄ¢ÃWÀð 8 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® £ÀqÉ¢gÀĪÀ ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ PÀA§¼À F ¨Áj ªÀ®AiÀÄ gÉÊvÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀÆgÀPÀ PÀȶ ªÉÄüÀ¢AzÀ ªÀÄ£É ªÀiÁvÁ¬ÄvÀÄ. ¨ÉÆãÀ¸ï CAPÀ ¥ÀqɬÄvÀÄ. zÀ.PÀ., GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ, GqÀĦ, PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÉqÉ ¸À«ÄwAiÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è E®èzÀ £ÀÆgÁgÀÄ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è §ºÀÄvÉÃPÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À CxÀªÁ ºÀgÀPÉAiÀÄzÀzÁÝzÀgÉ E£ÀÄß½zÀ PÀA§¼ÀUÀ¼À°è §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ½ªÉ. DzÀgÉ ¥Àæw¶×vÀ PÀA§¼À PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ ¨sÀÁUÀªÀ»¸ÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ a£ÀßzÀ ¥ÀªÀ£ï £ÀAvÀºÀ DPÀµÀðPÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ½®èzÀÝjAzÀ CµÀÄÖ d£À¦æAiÀĪÁzÀĪÀÅUÀ¼À®è.ªÀAqÁgÀÄ PÀA§¼À, PÀ¢æ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ PÀA§¼ÀUÀ¼ÁVAiÉÄà d£À ªÀiÁ£À¸ÀzÀ°è UÀnÖ ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉzÀÄ ¥Àæ¹zÀÞªÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ. C°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ PÉÆÃtUÀ¼À ¸ÀASÉå PÀrªÉÄAiÀiÁzÀgÀÆ DPÀµÀðuÉ eÁ¹Û. PÀ¢æ zÉêÀgÀ PÀA§¼ÀzÀ°è Nl, ºÀUÀÎ-dUÁÎl EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ. EzÀjAzÁV AiÀÄĪÀ d£ÁAUÀªÀ£ÀÄß PÀA§¼ÀzÀvÀÛ ¸É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. MAzÉà eÉÆvÉ PÉÆÃtªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄA¢AiÀÄ ¥ÀæwµÉ×UÁV CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è Nr¸ÀĪÀÅzÀÄ, M§â£Éà NlUÁgÀ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß Nr¸ÀĪÀÅzÀÄ F ¨Áj PÀAqÀ zÀȱÀåUÀ¼ÁVªÉ. PÀA§¼À ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ K£É£ÀÄßvÁÛgÉ ? PÀA§¼ÀzÀ PÉÆÃtzÀ ªÀiÁ®PÀgÀÄ ¥ÀæwµÉ× ©lÄÖ QæÃqÁ¸ÀÆáwð¬ÄAzÀ ªÀwð¹ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¥Á®£ÉUÉ ºÉaÑ£À MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤UÀ¢vÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÉƼÀUÉ PÀA§¼À ªÀÄÄVAiÀÄ¢zÀÝgÉ PÀA§¼À DPÀµÀðuÉ PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. - qÁ| fêÀAzsÀgï §¯Áè¼ï, CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀA§¼À ¸À«Äw. “PÀA§¼ÀzÀ PÉÆÃtUÀ½UÉ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¥ÁætÂzÀAiÀiÁ ¸ÀAWÀzÀªÀgÀÄ ¨ÉƨÉâ ºÁPÀÄvÁÛgÉ. CzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ M¥ÀÄàªÀÅ¢®è. KPÉAzÀgÉ PÉÆÃtzÀ ªÀiÁ®PÀgÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀAvÉ ¸ÁQgÀÄvÁÛgÉ. ®PÁëAvÀgÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀå¬Ä¹ ¸ÁQzÀ PÉÆÃt vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrzÀgÉ CxÀªÁ E£ÉßãÉÆà PÁgÀtPÉÌ CzÀPÉÌgÀqÀÄ ºÉÆqÉzÉæ »A¸ÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? ªÀÄĢݤAzÀ ¸ÁQzÀ ªÀÄUÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrzÉæ £ÁªÀÅ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅ¢®èªÉÃ?” PÉƼÀZÀÆÑgÀÄ PÉÆAqÉÆlÄÖ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉnÖ - ¥Àæw¶×vÀ , «eÉÃvÀ PÉÆÃtUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ, CqÉé-£ÀA¢PÀÆgÀÄ PÀA§¼ÀzÀ ¸À«Äw CzsÀåPÀë. “ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Àr®ªÁUÀvÉÆqÀVzÀAvÉ J¤¹vÀÄ. f¯Áè ¸À«Äw¬ÄAzÀ F ªÀµÀð ºÉÆgÀUÀĽzÀzÀÄÝ ¤d. DzÀgÉ ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ-PÁPÀð¼À ¸ÉÃjzÀAvÉ PÀA§¼ÀUÀ¼À°è EzÉÝà £É- qÁ| UÀÄt¥Á® PÀqÀA§, gÁdå¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀgÀÄ, ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð (¤PÀl¥ÀƪÀð) PÀA§¼À ¸À«Äw. “EzÉÆAzÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À ºÉªÉÄäAiÀÄ Qæà qÉ. £ÁªÀÅ CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¨É¼ÉzÀªÀgÀÄ. PÀȶ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. DzÀgÉ F QæÃqÉ G½AiÀĨÉÃPÀÄ. gÉÊvÀgÀ ¥ÀæwµÉ×AiÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀiÁV £ÀÆgÀÄ PÁ®” ªÀiÁzÀð® zÉêÀÅ ¥ÀÆeÁj, £ÀÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀPÀ, PÀA§¼ÀzÀ°è FUÀ®Æ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ.

............................................................. 8 .........................................................


¨ÉÃrPÉUÀ¼ÀÄ :-

1.¸ÀPÁðgÀ EZÉÒ §AzÀAvÉ vÀªÀiÁä¥ÀÛjgÀĪÀ PÀA§¼ÀUÀ½UÉ MA¢µÀÄÖ ºÀt ¤ÃrzÉæ ¸Á®zÀÄ.

¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÀA§¼ÀUÀ½UÀÆ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. 2. PÀA§¼ÀzÀ NlUÁgÀjUÉ ºÉaÑ£À C£ÀÄPÀÆ® MzÀV¸À¨ÉÃPÀÄ. DgÉÆÃUÀå vÉÆAzÀgÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀPÁðgÀªÉà ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV RZÀÄðªÉZÀÑ ¨sÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. 3. ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ E¯ÁSÉ PÀA§¼ÀzÀ PÀÄjvÀÄ «zÉò ¥ÀæªÁ¹UÀjUÉ ªÀiÁ»w ¤Ãr CªÀgÀÄ ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. 4. PÁ¥ÉÆðgÉÃmï ºË¸ïUÀ¼ÀÄ QæPÉmï ªÀÄwÛvÀgÀ QæÃqÉUÀ½UÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrzÀAvÉ PÀA§¼ÀPÀÆÌ ¥ÁæAiÉÆÃdPÀvÀé ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. 5. NlUÁgÀgÀ ¸ÀASÉå PÀĹAiÀÄzÀAvÉ AiÀÄĪÀ NlUÁgÀgÀ£ÀÄß DPÀ¶ð¸À®Ä vÀgÀ¨ÉÃw, ¥ÉÆæÃvÁìºÀzsÀ£À, ¸ÀPÁðgÀ CxÀªÁ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ MzÀV¸À¨ÉÃPÀÄ. 6. PÀA§¼À ¸ÀAWÀlPÀgÀÄ dÆdÄPÉÆÃgÀjUÉ, CPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀåªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ. vÁªÉà CzÀgÀ°è ¨sÁVAiÀiÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. »ÃUÉ C£ÉÃPÀ ¨ÉÃrPÉUÀ¼ÀÄ PÉý§gÀÄwÛªÉ. PÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß PÀgÁªÀ½ £Ár£À ºÉªÉÄäAiÀÄ QæÃqÉ JAzÀÄ ¥ÀæwµÁצ¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ CzÀgÀ IÄuÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ½UÉ ªÀÄAUÀ¼À ºÁr ¢lÖ ºÉeÉÓ EqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. DzÀgÉ ¨ÉQÌUÉ UÀAmÉ PÀlÄÖªÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?

PÀA§¼ÀzÀ PÁå¯ÉAqÀgï PÀA§¼À J¯Éè°è AiÀiÁªÁUÀ AiÀiÁªÁUÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀPÉÌ MAzÀÄ ªÀÄÄ¢ævÀ PÁå¯ÉAqÀgï ±ÉÃRgÀ CeÉPÁgÀÄ CªÀgÀ PÀ£À¹£À PÀƸÀÄ. CzÀÄ CzÀ£ÀÄß GavÀªÁV DzÀµÀÄÖ ºÉZÀÄ d£ÀjUÉ ºÀAZÀ¨ÉÃPÀÄ, CzÀÄ J®ègÀ Q¸ÉAiÀÄ®Æè EgÀ¨ÉÃPÀÄ, CzÀgÀ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀA¥ÀPÀð ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ, ¢£ÀZÀjAiÀÄAvÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ JA¨É¯Áè PÀ®à£ÉUÀ½zÀݪÀÅ. PÀA§¼À ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀA¥ÀPÀð.ªÀµÀðzÀ ¢£ÀzÀ²ðPÉ,CUÀvÀå zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ, ¸ÀPÁðj gÀeÁ¢£À «ªÀgÀ, ¸ÀPÁðj §¸ï ªÉüÁ¥ÀnÖ , wAUÀ¼À ¢ZÀj ªÀÄvÀÄÛ J ¬ÄAzÀ gÀhÄqï ªÀgÉV£À zÀÆgÀªÁtÂUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸À®Ä SÁ° ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁV £Á®ÄÌ ªÀµÀð ªÀÄÆr §A¢zÉ. F ¨Áj LzÀ£Éà ªÀµÀðPÉÌ PÉêÀ® ªÉüÁ¥ÀnÖ ¸À»vÀ ¥ÁPÉmï ¸ÉÊf£À zÀ¥Àà ºÁ¼ÉAiÀÄ°è §ºÀĪÀtð ªÀÄÄzÀæt. EµÀÖgÀªÀgÉUÉ J®èªÀÇ GavÀ. EzÀ£ÀÄß GavÀªÁV¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ ZÁazÀªÀgÀÄ vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£É ¸ÀAfêÀ ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ.ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉÆÃeï ±ÉnÖ F ºÉƸÀ AiÉÆÃZÀ£ÉUÉ vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À eÁ»gÁvÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrzÀgÀÄ.MnÖ£À°è EzÉÆAzÀÄ «±ÉõÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß. ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉAiÀÄ PÀA§¼ÀzÀ°è MAzÉgÀqÀÄ ¸À® F PÁå¯ÉAqÀgï£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ ªÀ ÄÆ®PÀ PÉ ®ªÀ Å §ºÀ ĪÀ iÁ£À ¤ÃqÀ ĪÀ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉ ÆqÀ ¯ÁVvÀ ÄÛ. ªÀ ÄÆgÀÄ PÁå¯ÉAqÀ gïUÀ¼ÀÄ ¥ÁPÉmï ¸ÉÊf£À 52 ¥ÀÄl , ªÀtð ªÀÄÄR¥ÀÄl ºÉÆA¢vÀÄÛ.MªÉÄä ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉAiÀÄ ªÉÄÊ£ï ±Á¯ÉAiÀÄ°è CzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ©.AiÀıÀªÀAvÀ PÁªÀÄvï CªÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁr¹ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ²PÀëPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉvÀÛªÀjUÉ GavÀªÁV ¤Ãr PÀA§¼ÀzÀvÀÛ CªÀgÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ. MªÉÄä vÉÆÃlzÀªÀÄ£É ¸ÀAfêÀ ±ÉnÖ CªÀgÉà D¥ÀvÁãAzsÀªÀ C±ÉÆÃPï PÉ, ¥ÀvÀæPÀvÀð ªÁ¯Áàr G¥À¹ÜwAiÀÄ°è ²æà PÁ¯ÉÃeï£À°è ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¹zÀÝgÀÄ. ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ: ²æà ¥ÀæPÁ±À£À , ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ 9342484 053, 9141685573

............................................................. 9 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PÀA§¼À ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ¨Áj d£À¦æAiÀĪÁzÁUÀ ¸À«ÄwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀlPÀgÀ°è MAzÀÄ gÁdQÃAiÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ GAlÄ. DzÀgÉ E°è gÁdQÃAiÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß gÁdPÁgÀtzÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ PÀA§¼ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°è ElÄÖPÉƼÀî¯ÁVzÉ.CA¢£À ªÀÄÄRåªÀÄAwæ F ¨sÁUÀzÀªÀgÀÄ C®è¢zÀÝgÀÆ UÀÄAqÀÄgÁAiÀÄgÀÄ ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ «ÄeÁgÀÄ PÀA§¼ÀPÉÌ DUÀ«Ä¹ ¸ÀAvÉÆõÀ ¥ÀnÖzÀÝgÀÄ.EwÛÃaUÉ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ PÀA§¼ÀzÀ ¸À«ÄwAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÁV PÀA§¼À ªÀÄÄ£ÀßqɸÀĪÀ mÉæAqï EzÉ. ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ ªÀÄvÀÄÛ «ÄAiÀiÁgÀÄ PÀA§¼ÀUÀ¼À°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ±Á¸ÀPÀjUÉ CzÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ ¥ÀlÖ.ºÁUÁV CªÀgÀªÀgÀ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀæªÀÄÄRgÀ£ÀÄß PÀgɸÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ªÁrPÉ. PÁPÀð¼À «ÄAiÀiÁgÀÄ PÀA§¼ÀPÉÌ §AzÀ DV£À ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ ¸ÀaªÀ ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä 84 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä WÉÆö¹zÀÄÝ CzÀÄ ¸ÀPÁ®zÀ°è §AzÀÄ PÁªÀÄUÁj £ÀqÉ¢zÉ. PÁPÀð¼À PÉëÃvÀæzÀ ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀ «.¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgï CªÀgÀ ¸ÀvÀvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ PÀA§¼ÀPÉÌ PÉÃózÀæ ¸ÀaªÀgÀÄ §AzÀ¢ÝzÉ. PÁAUÉæ¸ï £ÁAiÀÄPÀgÁzÀ f. ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ, ¹zÀÞgÁªÀÄAiÀÄå CªÀgÀÄ DUÀ«Ä¹ PÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß ºÀwÛgÀ¢AzÀ «ÃQë¹zÁÝgÉ. F ¨sÁUÀzÀªÀgÉà DzÀ «ÃgÀ¥Àà ªÉÆÊ° ªÀÄÄRå ªÀÄAwæ zÀ¸ÀgÁ QæÃqÁ PÀÆl ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß E§âjUÉ ¤ÃqÀ®Ä PÁgÀtgÁVzÁÝgÉ. C¢üPÁgÀ EgÀĪÀªÀgÀÄ §AzÉæ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¤ÃqÀĪÀAvÉ EvÀgÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ vÀ ªÀ Ääª À ÄÆ®UÀ ½Az À , vÀ ªÀ Ää§ Az sÀ ÄUÀ ½Az ÀPÀ A§ ¼À PÉ Ì¸À º ÁAiÀ Ä Mz À V¸ À §º À Äz À Ä.

PÉ. PÀȵÀÚªÀÄÆwð PÁPÀð¼À

PÉ.¦.¹.¹. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ............................................................. 10 ................................................................


PÀA§¼À §ÄPï fëvÀ ±ÉæõÀ× PÀA§¼À UËgÀªÀ ¨ÁgÁr PÀA§¼ÀPÉÌ ¸ÀÄ¢ÃWÀð, ¸ÀĪÀå¹ÜvÀ PÀA§¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ PÁgÀtPÁÌV PÀA§¼À §ÄPï fêÀ£À ¸ÁzsÀ£É UËgÀªÀPÉÌ ¥ÁvÀæªÁVgÀĪÀ ¨ÁgÁr©ÃqÀÄ PÀA§¼À 25 ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÁxÀðPÀ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄÄwÛzÉ.JgÀqÀÄ ¥ÀÆPÀgÉ PÀA§¼À MAzÀÄ DzsÀĤPÀ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ MAzÉà PÀqÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ «±ÉõÀ.¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ ¢£À Hj£À d£ÀgÀÄ ¨ÁgÁr ©ÃqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÃgÀÄvÁÛgÉ.J¯Áè eÁwAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj ¨sÀlÖgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀÆPÀgÉ PÀA§¼ÀPÉÌ ¢£À EqÀÄvÁÛgÉ.MAzÉà PÀqÉ PÉÆÃ®Ä ¥ÀÆPÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ §Ar ¥ÀÆPÀgÉ JA§ JgÀqÀÆ «zsÀzÀ ¸ÁA¥ÁæzÁ¬ÄPÀ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ E°è ªÉÆzÀ°£À ºÁUÉAiÉÄà Hj£À d£ÀgÀ ¥ÀÆtð vÉÆqÀV¸ÀÄ«PÉAiÉÆA¢UÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.PÉÆÃ®Ä ¥ÀÆPÀgÉ ºÁPÀĪÀ UËgÀªÀ ºÀjd£ÀjUÁzÀgÉ , §ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ vÀAzÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀ UËgÀªÀ ©®èªÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¸À®ÄèvÀÛzÉ.vÉÆÃgÀt ªÀÄĺÀÆvÀð , £ÁUÁgÁzsÀ£É, ¨ÁgÁr §æºÀä¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¥ÀÆeÉ, zÉʪÀUÀ¼À DgÁzÀ£É, ¸ÁgÁªÀiÁ¤ zÉʪÀzÀ DgÁzÀ£É, ¥À¤AiÀiÁgÀ ¥À§ð, DzÀ £ÀAvÀgÀ HgÀªÀjUÉ Hl.D ºÉÆwÛ£À¯Éè ¦ü°ZÁªÀAr , gÁdAzÉʪÀUÀ½UÉ JuÉÚ §Æ¼É PÉÆqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ PÉÆA§Ä ¨ÁåAqï ¸À»vÀ ¹AUÀj¸À¯ÁzÀ PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ PÀA§¼À UÀzÉÝAiÀÄvÀÛ vÉgÀ¼ÀĪÀÅzÀÄ. eÉÆvÉUÉ JgÀÄ §Al EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÁzɬÄAzÀ ZÁªÀÅArzÉʪÀzÀ zÀ±Àð£À DgÀA¨sÀ, ¥ÁwæAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ.PÉÆÃtªÀÄÄnÖ CªÀÅUÀ½UÉ UÀzÉÝUÉ E½AiÀÄ®Ä C£ÀĪÀÄw.ªÀÄÄAeÁ«UÉ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ UÀzÉÝUÀ½zÀÄ C¯Éèà EgÀÄvÀÛªÉ. M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ªÉõÀzsÁjAiÀiÁV ¨Áj ªÉÃUÀªÁV UÀzÉÝvÀAiÀÄ NqÀÄvÁÛ£É. EzÀPÉÌ ªÀiÁj PÀ¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ E°è UËgÀªÀzÀ ¸ÁÜ £ ÀªÁXgÀĪÀ ªÀÄÆ®zÀªÀiÁ£Àå JA§ ¥ÀlÖ z À PÀÄjvÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ C£ÉÃPÀ CA±ÀUÀ½ªÉ.ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄÆ®zÀ ªÀiÁ£Àå DVzÀݪÀgÀÄ ªÀiÁzÀ , PÁAvÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ FUÀ ¥ÉÆ£Àß E°è£À ¸ÁA¥ÁæzÁ¬ÄPÀ PÀA§¼ÀzÀ ªÀiÁ£Àå. £À°PÉ d£ÁAUÀzÀ ¥Àæw¤¢ü d¤ªÁgÀ PÀZÉÑ ºÁQ ¨sÀlÖgÀAvÉ C®APÀÈvÀgÁV UÀzÉÝUÉ E½zÀÄ PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ UÀzÉݬĽAiÀÄ®Ä C£ÀĪÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ.

ºÀ¤ PÀĽvÀÄ PÉƼÀÄîªÀ ºÀqÉêÀÅ ¥ÀAzÁªÀŤ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ FUÀ®Æ C£ÀÆZÁ£ÀªÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ.»ÃUÉ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ PÀA§¼À «¢ü «zsÁ£ÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.£ÀAvÀgÀ UÀzÉÝ £ÀnÖ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¨ÁgÁr ©ÃqÀÄ«£À ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À ¸ÀºÀd £ÉgÀ½£À°è ±Á±ÀévÀ eÉÆÃqÀÄPÀgÉAiÀÄ°è UÁ½ ¸À«AiÀÄÄvÁÛ DzsÀĤPÀ PÀA§¼À £ÉÆÃqÀĪÀÅzÉà MAzÀÄ ZÀAzÀzÀ C£ÀĨsÀªÀ. r¸ÉA§gï JgÀqÀ£Éà ±À¤ªÁgÀ E°è£À PÀA§¼À £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.qÁ.fêÀAzsÀgÀ §¯Áè¼ÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è PÀA§¼À DgÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ CªÀgÉà CzÀ£ÀÄß PÀÄlÄA©PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ HgÀªÀgÀ ¸ÀºÀPÀgÀzÉÆA¢UÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. §¯Áè¼ÀgÀ CªÀÄä VjdªÀÄä §¼Áî®gÀÄ CªÀgÀ fêÀvÁªÀ¢üªÀgÉUÉ F PÀA§¼ªÀ£ÀÄß ¢Ã¥À ¨É¼ÀV¹ GzÁÏn¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÀ §¯Áè¼ÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄgÀ eÉÆvÉ ¸ÉÃj GzÁÏn¸ÀÄvÁÛgÉ. C½AiÀÄ PÀnÖ£À UËgÀªÀzÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÁV vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ¢. ¥ÁAqÀågÁd §¯Áè¼ÀgÀ ºÉ¸Àj£À¯Éèà PÀA§¼À £ÀqɸÀÄvÁÛgÉ. ¥ÁAqÀågÁd §¯Áè¼ÀgÀ MAzÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄ »A¢£À ªÀgÉUÉ ©Ãr£À°è ¥ÀmÁÖ©üµÉÃPÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ..¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zsÀ£À¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁqÀzÉà HgÀªÀgÀ ¸ÉêÁ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¨ÁgÁr PÀA§¼ÀzÀ «±ÉõÀ.zÀ±ÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀA§¼ÀzÀ J¯Áè ¸ÀázsÁ𠫨sÁUÀUÀ¼À°è ªÀÄÆgÀ£Éà §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ. 2010 gÀ°è £ÀqÉzÀ gÀdvÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ°èAiÀÄÆ F ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹ vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.gÁfêÀ PÉ.±ÉnÖ , ªÉÆUÀgÁr ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ±ÉnÖ, gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¨sÀmï, £ÀVæ ¸ÀAPÀ¥Àà ±ÉnÖ, zsÀªÀÄðgÁd PÁA©è , fêÀAzsÀgï eÉÊ£ï ¸À»vÀ 25 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÀA§¼À £ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÀPÀj¹zÀªÀgÀ£ÀÄß ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ.¨É½î ºÀ§â ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ 25 ªÀµÀðUÀ¼À°è Cwà ºÉZÀÄÑ §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉzÀ ¥Àæw «¨sÁUÀzÀ PÉÆÃtUÀ¼À zsÀtÂUÀ¼À£ÀÄß ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ.PÉÆAqÉÆlÄÖ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉnÖ (ºÀUÀÎ »jAiÀÄ) ,¨ÁPÀÆðgÀÄ ±ÁAvÀgÁªÀÄ ±ÉnÖ (ºÀUÀÎ QjAiÀÄ ) ,gÀ«ÃAzÀæ PÀÄPÀÄÌAzÀÆgÀÄ (ºÀUÀÎ QjAiÀÄ), PÉƼÀPÉ EªÀðvÀÆÛgÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgÀ PÉÆÃmÁå£ï (£ÉÃV®Ä) ¸À»vÀ ¸ÁzsÀPÀjUÉ UËgÀªÀ ¸ÀAzÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ.¨ÁgÁr ©Ãr£À°è ¥ÀÆeÉ ¥ÀÄ£À¸ÁÌgÀ ¸À°è¹ PÉÆA§Ä, PÀºÀ¼É, ©gÀÄ¢£ÉÆA¢UÉ, UÀtå DºÁé¤vÀgÀÄ, PÀA§¼À ¸ÀAWÀlPÀgÀÄ ,PÉÆÃtUÀ¼À ¸À»vÀ PÀA§¼À PÀgÉUÉ §AzÀÄ PÁAvÉñÀég À zÉê Á®Ai ÀÄ ¢A zÀ v ÀA zÀ ¥Àæ ¸ÁzÀªÀ£ÀÄß PÀgÉUÉ º ÁQ P ÀA §¼ À DgÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.±ÀĨsÁgÀA¨sÀ¢AzÀ §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀgÉV£À ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀðzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ°è ¤ÃªÀÅ ºÁdjzÀÄÝ ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹. ¤ªÀÄä PÀtÄÚ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÁV ¤ªÀÄä DAiÉÄÌ

eÉÆåÃw M¦ÖPÀ¯ïì PÁAiÀÄgïªÀÄAeï PÁA¥ÉèPïì, ¸Á¬Ä¨Á§ ªÉÄrPÀ¯ïì §½, ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, ªÀÄÆqÀÄ©¢æ. ±ÁSÉUÀ¼ÀÄ : Q¤ßUÉÆý, ²ªÀð, ¥ÀqÀÄ©¢æ, ªÀÄÄAqÀÆÌgÀÄ, ¨É¼ÀätÄÚ ............................................................. 11 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

gÁeÉÃ±ï ªÉÄAqÉÆãÀì ªÉÆ.:9342941286

* GavÀ PÀA¥ÀÆljÃPÀÈvÀ PÀtÂÚ£À ¥ÀjÃPÉë * ««zsÀ «£Áå¸ÀzÀ CvÁåPÀµÀðPÀzÀ PÀ£ÀßqÀPÀUÀ¼ÀÄ, * «£ÀÆvÀ£À ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¸À£ï UÁè¸ï ªÀÄvÀÄÛ UÉÆèÃUÀ¯ïì * PÁAmÉPïÖ ¯É£ïì ªÀÄvÀÄÛ aQvÉì * PÀ£ÀßqÀPÀ j¥ÉÃj, ¦ünÖAUï ªÀÄvÀÄÛ ¥Á²AUï.

............................................................. 12 ................................................................


“PÀA§¼À PÀgÁªÀ½AiÀÄ ¥ÀæwµÉ×AiÀÄ QæÃqÉ...” ¨ÁgÁr©ÃqÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð ZÀAzÀæ PÀA§¼ÀzÀ gÀƪÁj qÁ.fêÀAzsÀgÀ §¯Áè ¼ ï ªÀÈwÛ A iÀÄ°è ª ÉÊzÀåg ÀÄ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è ªÁ¸À. DzÀgÀÆ Hj£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. PÀA§¼À £Àqɹ, PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ , ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ PÀA§¼À ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ PÀA§¼À JgÀqÀ£ÀÆß ¸ÀévÀºÀ ªÀÄÄ£Àßqɹ UÉÆwÛgÀĪÀªÀgÀÄ CªÀgÀÄ. ¨ÁgÁr ©ÃqÀÄ PÀA§¼ÀPÉÌ Cwà ºÉZÀÄÑ P Á® £ÀqÉzÀ PÀA§¼ÀªÁVgÀĪÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ‘PÀA§¼À §ÄPï fëvÀ ±ÉæõÀ× PÀA§¼À‘JA§ UËgÀªÀ ¥ÀqÉzÀ »£À߯ÉAiÀÄ°èCªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹zÁUÀ PÀA§¼À ¸À«Äw ¸À±ÀPÀÛªÁVzÉAiÉÄAiÉÄÃ? RArvÁ ºËzÀÄ, F ¨ÁjAiÀÄÆ PÀA§¼À ¸À«Äw ¤ÃrzÀ ¢£ÀUÀ¼À°èAiÉÄà PÀA§¼À £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. ¸À«ÄwAiÀÄ M¼ÀUÉ ¸Àé®à ªÀÄvÀ¨ÉÃzsÀ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸À¨sÉ £ÀqÉ¢zÉ. PÀA§¼ÀzÀ°è ²¹ÛUÉ PÁgÀtªÁzÀ ¸À«ÄwUÉ E£ÀßµÀÄÖ ±ÀQÛ vÀÄA§ÄªÀ PÉ®¸À £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. ¸À«ÄwAiÀÄ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr gÁfãÁªÉÄ ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ ¤d. ²PÀët .....¸ÀA¸ÁgÀ ? ¨ÁgÁrAiÀÄ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ eÉÊ£ï ºÉʸÀÆ̯ï£À°è, ¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ E°è ªÀÄÄA¢£À ²PÀët. §¼Áîj ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃf£À°è ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ²PÀët , ºÀħâ½î ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃf£À°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«. J®èªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðj ªÉÄjmï ¹Ãmï ¥ÀqÉzÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄzÀĪÉ, PÁAvÁªÀgÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ zsÀªÀÄðzÀ²ð ¥ÀlÖ, PÉÆÃt PÀnÖzÀÄÝ J®è §ºÀÄvÉÃPÀ MAzÉà ªÀµÀðzÀ°è.ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀAd¤AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÉ.dAiÉÄÃ±ï §¯Áè¼ï, PÁAvÁ²æà ªÀÄPÀ̼ÀÄ. ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀgÀvÀ £ÁlåzÀ°è FUÁUÀ¯Éà ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁrzÁݼÉ.

PÀA§¼À §ÄPï -2 ²ÃWÀæzÀ°è

¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À zÁR°¸À®Ä ¸ÀA¥ÀQð¹

ªÉÆ.: 9141685573, 9342484053 ............................................................. 13 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PÀA§¼À D¸ÀQÛ ºÉÃUÉ ? ºÀÄnÖzÀÄÝ PÀȶ PÀÄlÄA§zÀ°è. DUÀ¯Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀA§¼ÀzÀ PÉÆÃtUÀ½zÀݪÀÅ. ªÀiÁªÀ ¥ÁAqÀågÁdgÀ PÁ®zÀ°è DUÀ¯Éà §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ½¹zÀ PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. ¸ÀévÀºÀ PÉÆÃt PÀnÖAiÉÄà £À®ªÀvÀÄÛ ªÀµÀð DVzÉ. PÀA§¼ÀzÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ ¸À®ºÉUÀ¼ÉãÀÄ ? PÀA§¼ÀzÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀA§¼À ªÀiÁr¸ÀĪÀªÀgÀÄ, PÀA§¼À PÉÆÃtUÀ¼À AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀÄ, wÃ¥ÀÄðUÁgÀgÀÄ ¸ÉÃj D¯ÉÆÃa¹zÀgÉ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ¸ÁzsÀå.DgÀA¨sÀzÀ°è £ÀªÀÄä PÀA§¼ÀzÀ°è 30 eÉÆÃr PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛzÀݪÀÅ , FUÀ CzÀÄ 180 gÀªÀgÉUÉ ºÉÆÃVzÉ. PÀA§¼ÀzÀ ªÀÄÄRå ¸ÀÄzsÁgÀuÉ JAzÀgÉ PÀA§¼À ¨ÉÃUÀ ªÀÄÄV¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ PÀ¤µÀÖ 10 UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀUÉ PÀA§¼À ªÀÄÄVAiÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ PÀA§¼ÀzÀ AiÀÄdªÀiÁ£ÀjUÉ, ¸ÀAWÀlPÀjUÉà J®è j UÀÆ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛz É. JgÀqÀ£Éà ¢£ÀªÀÇ gÁwæA iÀ ĪÀgÉUÀÆ PÀA§¼À £ÀqÉzÀgÉ ¸ÀAWÀlPÀjUÀAvÀÆ £ÀµÀÖ ªÉà ¸Àj.PÉÆÃt Nr¸ÀĪÀªÀgÀ PÉÆgÀvÉAiÀ ÄÆ MAzÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁVzÉ. NlUÁgÀgÀ ¸ÀASÉå ¸ÁPÀµÀÄÖ EzÀÝgÉ DUÀ PÀA§¼ÀzÀ E£ÀßµÀÄÖ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ¥ÀjºÁgÀªÁzÀAvÉ.PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß ©qÀĪÁUÀ ªÀÄÆgÉà ¸ÀÄvÀÄÛ wgÀÄV¸À ¨ÉÃPÀÄ JA§ ¤AiÀĪÀÄ ªÀiÁr £ÀªÀÄä°è PÀA§¼À ¨ÉÃUÀ ªÀÄÄV¸ÀĪÀ ¥Àæ A iÀÄvÀß ªÀiÁr AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÉÝêÉ.PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ NqÀĪÀÅzÀÄ £ÁªÀ®è, ºÁUÁV CzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ WÀ£À¹ÜPÉAiÀÄ «µÀAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. PÀA§¼À EwºÁ¸ÀzÀ §UÉÎ..? CzÀÄ ¨Áj «¸ÁÛgÀzÀ°è CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ «µÀAiÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500 jAzÀ 1000 ªÀµÀðUÀ¼ EwºÁ¸ÀÀ PÀA§¼ÀPÉÌ EzÉ. CzÀÄ ªÀÄÆ®¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ gÀÆ¥ÀzÀ JgÀqÀÆ jÃwAiÀÄ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ «±ÉõÀªÁV UÀªÀÄ£À ¸É¼É¢zÉ, ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ. PÀA§¼ÀzÀ ¨sÀ«µÀå ºÉÃUÉ ? PÀA§¼ÀUÀ¼À ¸ÀASÉå eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ.PÀA§¼ÀzÀ §UÉV£À D¸ÀQÛ d£ÀgÀ°è eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ.ºÉƸÀ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¤AvÀ¢ÝzÉ. ªÀµÀð¢AzÀ ªÀµÀðPÉÌ RZÀÄð «¥ÀjÃvÀ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ. ºÁUÁV ¤AwgÀ§ºÀÄzÀÄ.UÀzÉÝ ¥ÀrÃ¯ï ºÁQ PÉÆÃt PÀlÄÖªÀÅzÀPÉÌ CxÀð«®è. PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ CªÀÅUÀ½AzÀ GvÀÄÛ ¨ÉøÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀA§¼ÀPÀPÉÌ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ. n®ègï¤AzÀ ¨ÉøÁAiÀÄ ªÀiÁr¹ PÀA§¼ÀPÉÆÌøÀÌgÀ PÉÆÃt PÀlÄÖªÀ ¸ÀA¸ÀÌøw CµÀÄÖ M¼ÉîAiÀÄzÀ®è.

PAWAN JEWELLERS Gopal Towers ,Main Road , KARKALA 574104 Phone : 08258-230794 ............................................................. 14 ................................................................


PÀA§¼À .............PÀA§¼À ¥ÀzÀ¯ÉÆÃPÀ ............... ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀA§¼À JAzÀgÉ PÉÆÃtUÀ¼À Nl JA§ CxÀð. CªÀÅUÀ¼ÀÄ NqÀĪÀ UÀzÉÝAiÀÄ£ÀÄß PÀA§¼À UÀzÉÝ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ. MAzÉƪÉÄä gÉÊvÀgÀ KPÀªÀiÁvÀæ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ÉAiÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀĪÁVzÀÝ PÀA§¼À §½PÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ gÀÆ¥À ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ EwºÁ¸À. CzÀ Ä MAzÀ Ä Qæ à qÁ ¸À é gÀ Æ ¥À ¥À q É zÀ Ä §ºÀÄ ªÀi Á£À P ÁÌV £À q ÉA iÀÄ ÄªÀ ¸À à z sÉ ð AiÀ iÁV ¥ÀjªÀwðvÀªÁVzÉ.MAzÉƪÉÄä UÀzÉÝAiÀÄ°è G¼ÀĪÀ PÉÆÃtUÀ¼Éà NlzÀ PÉÆÃtUÀ¼ÁVzÀÄÝzÀÄ, FUÀ PÀA§¼ÀPÁÌV ®PÁëAvÀgÀ ºÀt ªÀå¬Ä¹ ¥ÀævÉåÃPÀ PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ¥ÀæwµÉ× ªÉÄgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ FV£À «zÁåªÀiÁ£ÀªÁVzÉ. §ºÀ¼À ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ DgÁzsÀ£ÉAiÀÄ «zsÀªÁVAiÀÄÆ UÀªÀÄ£À¸É¼É¢zÀݪÀÅ. PÀA§¼À ¥ÀzÀªÀÅ UÀA¥ÀPÀ¼À, UÀA¥À UÀzÉݬÄAzÀ §A¢gÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÀA§¼ÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀPÀvÀð SÁåwAiÀÄ UÀÄt¥Á® PÀqÀA§ CªÀgÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ.PÀA§¼À JA§ÄzÀÄ EzÀÝ UÀzÉÝUÀ¼À°è zÉÆqÀØ UÀzÉÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨É樀 UÀzÉÝUÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀzÀ®Æè MAzÀÄ CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ PÀA§¼À UÀzÉÝUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À §ºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄÆägÀ°è Q¤ßPÀA§¼À, d¤ß PÀA§¼À, PÀA§¼À, F ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ EªÉ.ºÁUÁV PÀA§¼À UÀzÉÝUÀ¼À §UÉUÉ ,UÀzÉÝUÀ¼À «zsÀUÀ¼ÀÄ EzÀÝgÉ CªÀÅUÀ¼À §UÉUÉ »jAiÀÄgÀ°è E£ÀßµÀÄÖ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À®Ä ¥À æA iÀ Ä vÀß ¥À qÀ § ºÀ Ä zÀ Ä .CªÀ Å UÀ ½ UÉ D ºÉ ¸ À g ÀÄ §gÀ ®Ä PÁgÀ t zÀ PÀ Ä jvÀÆ «µÀ AiÀ Ä ¸ÀAUÀ滸À§ºÀÄzÁVzÉ. PÀA§¼ÀzÀ §UÉUÉ PÀA§¼À ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¯ÉÃRPÀ ¨ÉÆüÀ avÀÛgÀAd£ï ±ÉnÖ CªÀgÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ »ÃUÉ “PÀA§¼ÀªÀÅ §ºÀ¼À ¥ÀÄgÁvÀ£ÀªÁzÀ ¸ÀA¸ÀÌøw EzÀ£ÀÄß ¤AiÀĪÀÄ ¥ÀæPÁgÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ QÃwð vÀļÀĪÀjUÉ, v˼ÀªÀ zÉñÀzÀ d£ÀgÀÄ DgÁ¢ü¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ zÉʪÀUÀ¼ÀÄ EzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀ. F £Ár£À d£ÀgÀÄ zÉêÀgÀ£ÀÄß JµÀÄÖ ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ ¥ÀÆf¸ÀĪÀgÉÆà CzÉà jÃw zÉʪÀUÀ¼À£ÀÄß DgÁ¢ü¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉ.UÀvÀPÁ®zÀ°è ªÀÄ£ÀĵÀå gÀƦ¤AzÀ ¨Á½, ¥ÀªÁqÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄgÉzÀAvÀªÀgÉà ¨sÀ«µÀåzÀ°è zÉʪÀUÀ¼ÁzÀgÀÄ.zÉêÁA±ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ ¥À«vÁævÀäUÀ½UÉ PÀnÖ¹zÀ D®AiÀÄUÀ¼Éà zÉʪÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ.ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ PÀA§¼ÀªÀÅ ¤AvÀÄ ºÉÆÃzÀ°è zÉÊ«ÃPÉÆÃ¥ÀPÉÌ PÀÄlÄA©PÀgÀÄ M¼ÀUÁUÀĪÀgÀÄ JA§ ¥ÀæwÃw EzÉ. PÀA§¼À QæÃqÉAiÀÄÄ ¥ÀÄgÁvÀ£ÀªÉA§ÄzÀPÉÌ UÁæªÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼À°è PÀA§¼ÀUÀzÉÝAiÉÄA§ G¯ÉèÃR«gÀĪÀ MAzÀÄ UÀzÉݬÄzÉ.PÀA§¼À dgÀÄUÀĪÀ ªÀÄÄ£Áߢ£À gÀPÁë zÉʪÀPÉÌ PÉÆîªÁUÀÄwÛzÉ. PÀA§¼ÀzÀ »A¢£À ¢ªÀ¸À ºÀUÀ®Ä ºÉÆwÛ£À¯Éèà zÉʪÀzÀ §Al ( zÉʪÀ) PÀA§¼À UÀzÉÝUÉ ¥ÀæzÀQëuÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. ºÀ®ªÀÅ PÀqÉ zÉʪÀzÀ PÉÆîªÀÅ PÀA§¼ÀzÀ ªÀÄgÀÄ¢£ÀªÀÇ DUÀĪÀÅ¢zÉ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄVzÉÆqÀ£É PÀA§¼À UÀzÉÝAiÀÄ ¨ÉøÁAiÀĪÁUÀÄwÛzÉ. EzÀÄ C£Á¢ PÁ® gÀÆrü.vÀļÀÄ£Ár£À ¥ÀæwAiÉƧ⠨ÉøÁAiÀÄUÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ zÉʪÁ®AiÀÄ«zÉÝà EzÉ . ¥À æ w UÁæ ª À Ä zÀ ° è dgÀ Ä UÀ Ä ªÀ PÀ A §¼À ª À Å D UÁæ ª À Ä zÀ ZÁjwæ P À »£À ß ¯É U É ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ.MnÖ£À ªÉÄÃ¯É PÀA§¼ÀªÀÅ UÁæªÀÄzÀ D¢zÉʪÀªÀÅ UÀvÀPÁ®zÀ°è ªÀÄ£ÀĵÀå gÀÆ¥À¢AzÀ ¨Á½PÉÆArgÀĪÁUÀ PÀA§¼À QæÃqÉAiÀÄ£ÀÄß JµÉÆÖAzÀÄ ªÉÄaÑ PÉÆArvÉÛA§ÄzÀÄ CxÀðªÁUÀÄvÀÛ°zÉ.” “fêÀ£ÀzÀ ¥ÀgÀªÀÄUÀÄjAiÉÄà D£ÀAzÀzÀ C£Éé õÀuÉ. D£ÀAzÀ ªÀåQÛ¬ÄAzÀ ªÀåQÛUÉ ©ü£ÀߪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.CzÀÄ CªÀgÀªÀgÀ C©ügÀÄaAiÀÄ£ÀÄß CªÀ®A©¹PÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ. QæÃqÉ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀ»¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼ÀÄ ¥Àj¥ÀÆtðvÉUÉ £ÁA¢AiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. F ¥Àj¥ÀÆtðvÉUÉ

............................................................. 15 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ CrUÀ®Äè DzsÁgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.»ÃUÉ »AzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÀëtzÀ°è ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ÉAiÀÄ CAUÀªÁV ºÀÄnÖPÉÆAqÀ AiÀĪÀÅzÉÆà MAzÀÄ QæÃqÉ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁ£ÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÉ CzÀÄ «²µÀתÁzÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ MAzÀÄ «²µÀÖªÁzÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ°è zÀQt ë PÀ£ÀßqÀzÀ eÁ£À¥ÀzÀ QæÃqÉ ‘PÀA§¼À’ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀÄzÀÄ. EzÀÄ zÀȵÀåªÀÇ - ±ÁæªÀåªÀÇ DVgÀĪÀ gÉÆêÀiÁAZÀPÀ Qæà qÉ, Cw ¥ÁæaãÀ PÁ®¢AzÀ®Æ eÁ£À¥À¢ÃAiÀĪÁVAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄvÁÛ AiÀiÁªÀÅzÉà °TvÀ ¤Ãw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ½®èzÀ PÀȶPÀgÀ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ÉAiÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀĪÁzÀ “ eÁ£À¥ÀzÀ QæÃqÉ “PÀA§¼À “- EzÀÄ PÀA§¼À PÉëÃvÀæzÀ°è £Á®ÄÌ zÀ±ÀPÀUÀ¼À PÁ® ¸ÀQæAiÀĪÁV vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ UÀÄt¥Á® PÀqÀA§ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ. PÀA§¼À ¥ÀzÀ¯ÉÆÃPÀ MAnPÀgÉ, EzÀÄ MAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ PÀA§¼À.CAzÀgÉ E°è MAzÉà NlzÀ mÁæ åPï CxÀªÁ NlzÀ ¸Á®Ä. E°è PÉÆÃtUÀ¼À dAiÀiÁ¥ÀdAiÀĪÀ£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À NlzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤zsÀðj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. CeÉPÁj£À°è EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è ¥Àæ±ÁAvï ±ÉnÖ CªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è MAzÀÄ MAnPÀgÉ PÀA§¼À £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ.CeÉPÁgÀÄ ¨ÉÊgÉÆlÄÖ zÀSÁð¸ÀÄ PÉÆgÀUÀ ±ÉnÖ CªÀgÀÄ MªÉÄä EAvÀºÀ PÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß Hj£À PÉÆÃtUÀ½UÁV CªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è £ÀqɹzÀÝgÀÄ. eÉÆÃqÀÄPÀgÉ MAnPÀgÉVAvÀ JgÀqÀÄ PÀgɬÄzÀÝgÉ ZÉ£Àß JA§ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ eÉÆÃqÀÄ CAzÀgÉ JgÀqÀÄ PÀgÉAiÀÄ°è KPÀPÁ®zÀ°è PÉÆÃt Nr¹ dAiÀÄ ¤tðAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ºÉƸÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ. FUÀ PÀA§¼À ¸À«ÄwAiÀÄ J¯Áè PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ eÉÆÃqÀÄPÀgÉ PÀA§¼ÀUÀ¼Éà DVªÉ...................... §qÀÄ: PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß Nr¸À®Ä NlUÁgÀ §¼À¸ÀĪÀ CxÀªÁ gÉÊvÀ vÀ£Àß PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß G¼ÀĪÁUÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä §¼À¸ÀĪÀ MAzÀÄ PÉÆîÄ. EzÀÄ ¨ÉvÀÛ , PÀªÉÃgï, ªÀÄÆAr, ¨ÉÆêÀÅ, UÀt¥ÀwPÁ¬Ä,£ÉQÌ ªÀÄgÀzÀ PÉÆÃ®Ä ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV §qÀĪÁV §¼À ¸ÀÄwÛ zÀÝgÀÄ. PÀ A§¼À zÀ PÉÆÃ®Ä §ºÀÄvÉ ÃPÀ ¨É vÀÛzÉÝ.§qÀÄ E®èzÉ PÀA§¼À E®è. UÀAvï PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß NlPÉÌ vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁr ¸ÀàzsÉðUÁV ¤°è¸ÀĪÀ ¸ÀܼÀPÉÌ UÀAvÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ. PÉÆÃtUÀ¼À Nl DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¤UÀ¢vÀ ¸ÀܼÀ UÀAvÀÄ. £ÉÆUÀ G¼ÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀA§¼ÀzÀ°è PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr ªÀiÁqÀ®Ä JgÀqÀÄ PÉÆÃtUÀ¼À ¨sÀÄdUÀ½UÉ EqÀĪÀ ªÀÄgÀzÀ ¸ÁzsÀ£À. CzÀgÀ®Æè £ÁUÀ£ÀAvÀºÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀªÀgÀÄ EzÁÝgÉ. FUÀ CzÀPÉÌ ¦vÁÛ¼É ªÀÄÄaÑ ZÀAzÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. £ÁªÉgï CAzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ £ÉÃV®Ä. CzÀÄ ªÀÄgÀzÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÁVzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß G¼À®Ä §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ PÀ©âtzÀ £ÁªÉgï §AvÀÄ. PÀA§¼ÀzÀ°è ªÉÆzÀ®Ä ¤d £ÉÃV®Ä §¼ÀPÉAiÀiÁzÀgÉ FUÀ CzÀgÀ ¥ÀÄlÖ ¥ÀæwPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß NlPÉÌ §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ¤d £ÉÃV®®è. ¥ÀÄqÁÌ¬Ä (»r) AiÀÄ vÀÄ¢AiÀÄ£Éßà £ÉÃV°£À gÀÆ¥À ¤Ãr CzÀPÉÌ MAzÀÄ ZÀZËPÀzÀ vÀÆvÀÄ ªÀiÁr CzÀPÉÌ ªÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆUÀ PÀlÖ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ CzÀPÉÌ ¹Q̹ ¨ÉÆïïÖ ºÁQ UÀnÖ

............................................................. 16 ................................................................


ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ £ÉÃV®Ä «¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀÄ §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄAeÉÆnÖ : PÀA§¼ÀzÀ NlzÀ PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹ PÀgɬÄAzÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ eÁUÀ. EzÀÄ DzsÀĤPÀ PÀA§¼ÀUÀ¼À°è CzÀÄ ªÉâPÉAiÀÄ ¸Àj ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉâPÉAiÀÄ°è PÀĽvÀªÀjUÉ NlzÀ PÉÆ£Éà PÀëtªÀ£ÀÄß CxÀªÁ PÉÆÃt «d¬ÄÃAiÀiÁUÀĪÀ CxÀªÁ MAzÀÄ ¸ÀtÚ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß E°èAzÀ £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀlÖ¥ÀÄt zÉÆqÀØ ºÀÄt CxÀªÁ UÀzÉÝAiÀÄ §zÀÄ. zÉÆqÀØ vÉÆÃqÀÄ EgÀĪÀ°è CxÀªÁ MAzÀÄ zÉÆqÀØ UÀzÉÝAiÀÄ MAzÉgÉqÀÄ §¢AiÀÄ£ÀÄß vÉAV£À ªÀÄgÀ £ÉlÄÖ §®ªÁV ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃgÀªÁV PÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ zÉÆqÀØ ¥ÀÄtÂ. PÉÆÃn ZÉ£ÀßAiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä ºÀPÀÄÌ PÉüÀĪÁUÀ DvÁgÁ¬Ä PÀlÖ ¥ÀÄt PÉÆgÉè CA¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀlÖ¥ÀÄtÂAiÀÄ DPÁgÀ, ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß JwÛ »rAiÀÄÄvÀÛzÉ. JgÀÄ §Al: EzÀÄ PÉÆÃtUÀ¼À gÀPÀëuÉAiÀÄ PÀÄjvÀ ¸ÀÄAzÀgÀ PÀ®à£É. ¸ÁA¥ÁæzÁ¬ÄPÀ PÀA§¼ÀUÀ¼À°è JgÀÄ §Al CAzÉæ, ¨sÀÆvÀ PÀlÄÖªÁUÀ ºÁQPÉƼÀÄîªÀAvÀºÀ ¥ÀæPÁgÀzÀ ªÉÃóµÀ¨sÀƵÀt ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀA§¼ÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ gÀPÀëPÀ£ÀAvÉ wgÀÄUÀÄvÁÛ EgÀĪÀÅzÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ D ¥ÁvÀæzsÁjUÉ RaðUÉAzÀÄ ¦æÃw¬ÄAzÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÆ ªÁrPÉAiÀÄ°èzÉ. JgÀÄ wUÁðªÀŤ: PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄV¸ÀĪÀÅzÉAzÀgÉ CªÀÅUÀ¼À PÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ËRåªÁ° JAzÀÄ wgÀÄV¸À®Ä PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉAzÀÄ CxÀðªÀ®è. PÉÆÃtUÀ½UÉ ¸Àà®à PÉÆð£À ¥ÀÆeÉ £Àqɹ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄV¹ vÀAzÀÄ NlPÉÌ vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ CxÀð.NqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä PÉÆÃtUÀ½UÉ ªÁåAiÀiÁªÀÄ. £ÉwÛ§®Äè PÉÆÃtUÀ¼À ªÀÄÄRzÀ PÉ®¨sÁUÀ¢AzÀ ªÉÄïÁãUÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉwÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÁzÀÄ PÉÆÃtUÀ¼À PÉÆA§ÄUÀ½UÉ PÀnÖzÀ ªÀÄgÀPÉÌ PÀlÄÖªÀ ºÀUÀÎ. EzÀÄ C®APÀÈvÀªÁVzÀÄÝ ºÀuÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è ¹ÖîÄ, »vÁÛ¼É, ¨É½îAiÀÄ MAzÀÄ ©¯Éè (¥ÀnÖ)EgÀÄvÀÛzÉ. ºÀUÀÎ »jAiÀÄ QjAiÀÄ «¨sÁUÀzÀªÀgÀÄ ºÉZÁÑV PÀlÄÖvÁÛgÉ. G½zÀ «¨sÁUÀzÀªÀgÀÄ PÀgÉUÉ E½AiÀÄĪÁUÀ PÀnÖ ªÀÄvÉÛ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄAlÄ. ªÀÄgÀ ¹Öð£À gÁr£ÀAvÀºÀ G¥ÀPÀgÀt. EzÀ£ÀÄß PÉÆÃtzÀ PÉÆA§ÄUÀ½UÉ PÀlÄÖvÁÛgÉ. »A¢£À PÁ®zÀ°è EzÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ¢AzÀ vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÁUÁV F ºÉ¸g À ÀÄ. FZÀ®Ä (FAzï) vÁ¼É(vÁj) ªÀÄgÀzÀ wgÀļÀ£ÀÄß ±À¯ÁSÉ (gÁqï)AiÀÄAvÉ gÀa¹ CzÀPÉÌ ¯ÉÆúÀzÀ PÀlÖUÀ¼£ À ÀÄß ºÁQ ZÀAzÀªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¥ÀÄtPÉzÀ §¯ïè EzÀÄ JgÀqÀÄ PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ ¤UÀ¢vÀ CAvÀgÀ¢AzÀ zÀÆgÀ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ PÀlÄÖªÀ ºÀUÀÎ. ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¹Q̸ÀĪÀAvÉ JgÀqÀÄ vÀÄ¢AiÀÄ°è UÉÆAqÉ EgÀÄvÀÛzÉ. JgÀlÄ §¢AiÀÄ°è PÉÆÃtUÀ¼À PÀÄwÛUÉUÉ PÀlÄÖªÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀÄªÉ MAzÀÄ zÀ¥ÀàzÀ UÀnÖ ºÀUÀÎzÉÆA¢UÉ EgÀĪÀ ¸À®PÀgÀuÉ. PÉÆÃr/dvÀÛPÀ PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆUÀPÉÌ PÀlÖ®Ä §¼À¸ÄÀ ªÀ ºÀUÀÎzÀ gÀZÀ£É. ºÀ®UÉ/CqÀغÀ®UÉ UÀzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄvÀlÄÖUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃtUÀ½UÉ PÀlÄÖªÀ G¥ÀPÀgÀt. PÀA§¼ÀzÀ°è ¸Àé®à VqÀØ, ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ PÉvÀÛ£ÉAiÀÄ ºÀ®UÉ §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. PÀ£ÉºÀ®UÉ PÀA§¼ÀzÀ°è ¤±Á¤UÉ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸À®Ä PÉÆÃtUÀ½UÉ PÀlÄÖªÀ ºÀ®UÉAiÀÄ ªÀÄAqÉAiÀĵÉÖà EgÀĪÀ gÀZÀ£É. NlUÁgÀ£À MAzÀÄ PÁ®Ä EqÀĪÀµÀÄÖ ªÀiÁvÀæ eÁUÀ CzÀgÀ°è EzÉ. ¤±Á¤ PÀ¤µÀ× CzsÀð Cr CUÀ® 40 Cr GzÀÝzÀ PÀgÉUÉ CqÀدÁV PÀlÄÖªÀ §mÉÖ. MAzÀ£ÀÄß 7 1/2 PÉÆÃ®Ä ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀ£ÀÄß 6 1/2 PÉÆÃ®Ä JvÀÛgÀzÀ°è PÀlÖ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

............................................................. 17 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PÀA§¼À ¢£ÀZÀj 1.¥ÀÆeÉ: Hj£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ, ©Ãr£À zÉʪÀ zÉêÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÆf¹ «WÀßUÀ¼ÀÄ ¨ÁgÀzÀ ºÁUÉ PÀA§¼À £ÀqɸÀ®Ä ¥ÁæxÀð£É. 2.PÀA§¼À UÀzÉÝAiÀÄ §½ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ 3. ªÀÄAeÉÆnÖ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖªÀgÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ PÀgÉAiÀÄ £ÀqÀÄzÀAqÉ CxÀªÁ ªÀÄAeÉÆnAiÀÄ°è ¢Ã¥À ¨É¼ÀV¹, ¥Áæyð¸ÀĪÀÅzÀÄ. 4.PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉUÉ E½¸À®Ä PÀgÉ. 5. PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß UÀzÉÝUÉ E½¸ÀĪÀÅzÀÄ. PÀA§¼ÀzÀ UËgÀªÀªÁV ¹ÃAiÀiÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ «Ã¼ÀåzÉ¯É ¹éÃPÁgÀ. ºÉ¸ÀgÀÄ zÁR¯É. JgÀqÀ£É¸À® NlPÁÌV ¥Á¸ï ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 6. PÉÆÃtUÀ¼À ¸À»vÀ zsÀt §A¢zÀÝgÉ CªÀgÀÆ CªÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÉgɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀħgÀÄvÁÛgÉ. vÀAqÀzÀªÀgÀÄ UÀzÉÝUÉ ªÀÄAeÉÆnÖ¬ÄAzÀ E½zÀÄ UÀAw£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. 7.ªÀÄÄA¢£À ¸ÀÄwÛ£À°è ZÁ£ïìzÀ JgÀÄ VqÁªÀŤ. ªÉÃUÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À DAiÉÄÌUÁV CªÀPÁ±À. C°èAzÀ PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ºÀAvÀPÉÌ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 8. ºÀAvÀ ºÀAvÀzÀ°è £Á®ÄÌ «¨sÁUÀzÀ PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ PÀgÉUÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è E½AiÀÄĪÀÅzÀÄ. 9.ªÉÆzÀ® ºÀAvÀ¢AzÀ CAwªÀÄ ºÀuÁºÀt ªÀgÉV£À ¸ÀàzsÉð. 10. ¥sÉÊ£À¯ï £À°è FUÀ §AUÁgÀzÀ ¥ÀzÀPÀ( UÉÆïïØ ªÉÄqÀ¯ï)zÀ §ºÀĪÀiÁ£À. MAzÀÄ, CzsÀð, PÁ®Ä »ÃUÉ ¥ÀªÀ£ï §ºÀĪÀiÁ£À. 11. ¸ÀàzsÉðAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À «gÁªÀÄzÀ°è CªÀgÀªÀgÀ mÉAmï £À°è ¤zÉæUÉ CªÀPÁ±À. E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ mÉA¥ÉÆÃzÀ°è ¤zÉæ. CªÀjUÉ UÀAf ZÀnß ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃtUÀ½UÉ DºÁgÀ vÀAiÀiÁj¸À®Ä C¯Éèà PÀ®Äè M¯É ºÁQ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä M§â §ºÀÄvÉÃPÀ vÀAqÀzÀ eÉÆvÉ EgÀÄvÁÛ£É. 12. UÉzÀÝgÉ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀrªÉÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ d£ÀgÉzÀÄgÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. 13. «d¬Äà vÀAqÀzÀªÀgÀÄ UÉzÀÝ RĶAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ£É PÀqÉ ºÉÆgÀqÀĪÀÅzÀÄ. EzÀÄ PÀA§¼À ¢£ÀZÀj. (PÉÆÃtUÀ½UÉ NlzÀ ªÉÃUÀzÀ DzsÁgÀ eÉÆÃr ºÁPÀĪÀÅzÀÄ, PÀgÉ DAiÉÄÌUÁV aÃn ºÁPÀĪÀÅzÀÄ PÀA§¼ÀzÀ C«¨sÁdå CAUÀ.)

GzÀAiÀÄ PÉÆÃmÁå£ï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

«ÄÃAiÀiÁgÀÄ PÉëÃvÀæ

f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï, GqÀĦ ............................................................. 18 ................................................................


C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹ÛUÉ

¨ÁPÀÆðgÀÄ ±ÁAvÀgÁªÀÄ ±ÉnÖ

PÀA§¼À §ÄPï AiÀÄĪÀ UËgÀªÀ 2009-10 «eÉÃvÀgÀÄ

PÉ.¦.¸ÀÄZÀjvÀ ±ÉnÖ, ¤PÀl¥ÀƪÀð CzsÀåPÀëgÀÄ , zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï,

¸ÀĤÃvÁ ¸ÀÄZÀjvÀ ±ÉnÖ ZÀAzÀæºÁ¸À ¸À¤¯ï

f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¥ÀÄwÛUÉ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï

ªÀÄÄAqÁ¸ï ªÀÄgÁAiÉÄæÃ............... PÀA§¼ÀzÀ......!

£ÀPÉæ CAvÉÆä r¸ÉÆÃeÁ ªÀiÁf CzsÀåPÀëgÀÄ J.¦.JªÀiï.¹, PÁPÀð¼À ............................................................. 19 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

............................................................. 20 ................................................................


§qÀÄ PÀlÄÖªÀ PÀ¯É......fêÀ£À §qÀÄ JAzÀgÉ PÀA§¼À ªÀÄvÀÄÛ PÀȶPÀgÀÄ vÀªÀÄä G¼ÀĪÉÄUÀ¼À°è PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄ£ÀßqɸÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ PÉÆîÄ. PÀA§¼ÀzÀ ®ÄPï §zÀ¯ÁzÀAvÉ §qÀÄ«£À gÀÆ¥ÀÄ §zÀ¯ÁVzÉ. CzÀPÉÌ £ÀÆ®Ä , ¥Áè¹ÖPï ºÀUÀÎUÀ½AzÀ C®APÁgÀ ªÀiÁr §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ PÀæªÀÄ. C®APÁgÀUÉÆAqÀ §qÀÄ«£À UÀvÉÛà ¨ÉÃgÉAiÉÄà ! PÀA§¼À «ÃPÀë P ÀgÀÄ CzÀgÀ CAzÀPÉ, ZÀAzÀPÉ, ªÀÄgÀļÁV PÉƼÀÄî ª ÀÅzÀÄAlÄ.PÀA§¼ÀzÀ PÁ®zÀ°è CAvÀºÀ §qÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀi ÁgÀĪÀªÀgÀÄ PÁt¹UÀÄvÁÛgÉ.CAvÀºÀ £Á¯ÁÌgÀÄ d£À CzÀ£Éßà fêÀ£ÀªÁV¹zÀÆÝ EzÉ. PÀȵÀÚ £ÁAiÀÄPï £ÀnÖ¨ÉÊ®Ä, ªÀiÁ¼À gÁªÀÄPÀȵÀÚ £ÁAiÀÄPï (9448961871) , ªÀĺÁ§® ¥ÀÆeÁj ªÀÄÆqÁgÀÄ, PÀȵÀÚ ªÉÄÃgÀ ªÀÄÆqÁgÀÄ, £É°èPÁgÀÄ UÀÄt¥Á® eÉÊ£ï, §AUÁr dªÀiÁ¯ï ¸ÁºÉÃ¨ï ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ §qÀÄ vÀAiÀiÁjAiÀÄ°è £ÀÄjvÀªÀgÀÄ.£ÉÆÃ¥ÀÄ£À §qÀÄ , ( ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ) ªÀÄvÀÄÛ UÉÆAqÉ §qÀÄ ( UÉÆAqÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ C¼ÀªÀr¹zÀÄÝ) EªÀÅUÀ½UÉ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è 1000 gÀÆ¥Á¬Ä¬ÄAzÀ »rzÀÄ 2500 gÀÆ¥Á¬ÄzÀªÀgÉUÉ ¨É¯É EgÀÄvÀÛzÉ.PÀA§¼ÀPÉÌ §gÀĪÀÅzÀÄ §qÀĪÀiÁgÀĪÀÅzÀÄ £À£Àß ºÀªÁå¸À. ¨ÉvÀÛzÀ PÉÆgÀvÉ zÉÆqÀØ ¸ÀªÀĸÉå. ºÉZÀÄÑ §qÀÄ vÀAiÀiÁj¹zÀÄæ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ GªÉÄÃzÀÆ EzÉ, EzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ ¨ÉvÀÛ ¹UÀ¨ÉÃPÀ®è?

PÀA§¼ÀzÀ PÉÆÃtªÀ£ÀÄß ¸ÁQAiÀÄÆ UÉÆvÀÄÛ. ºÀUÀÎ ,£ÉÃV®Ä «¨sÁUÀUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÉÝ. DyðPÀªÁVAiÀÄÆ CzÀÄ ºÉÆgÉ , PÀµÀÖzÀ ¨Á§vÀÄÛ »ÃUÉ£ÀÄßvÁÛgÉ §qÀÄ PÀlÄÖªÀÅzÀgÀ°è £ÀÄjvÀ , C£ÀĨsÀ« DVgÀĪÀ PÀȵÀÚ £ÁAiÀÄPï. CªÀgÀ «¼Á¸À : PÀȵÀÚ £ÁAiÀÄPï, £ÀnÖ¨ÉÊ®Ä, G¦à£ÀAUÀr, ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ, zÀÆ : 251199 (08251) 25-30 ªÀµÀðUÀ½AzÀ §qÀÄ vÀAiÀiÁj¹ RĶ¬ÄAzÀ PÀA§¼ÀUÀ¼À°è ªÀiÁj CzÀ£ÀÄß DzÁAiÀÄzÀ MAzÀÄ ªÀÄÆ®ªÁV ªÀiÁrPÉÆAqÀªÀgÀÄ ªÀÄÄqÁgÀÄ ªÀĺÁ§® ¥ÀÆeÁj (60). “ªÀiÁrzÉæ 300-400 §qÀÄ ªÀiÁgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ¨ÉvÀÛ HgÀ°è ¹UÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀħæªÀÄtå , G¨Ágï ªÉÆzÀ¯ÁzÉqÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. zÀÆgÀ¢AzÀ ¨ÉvÀÛ vÀgÀĪÁUÀ £ÀÆgÁgÀÄ gÀUÀ¼É. DzÀgÀÆ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ... ºÁUÉ ¨ÉvÀÛ vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÉÝÃ£É ” CAvÁgÉ ªÀĺÁ§® ¥ÀÆeÁj. CªÀgÀ «¼Á¸À : «ÄvÀÛ¨ÉlÄÖ, ªÀÄÄqÁgÀÄ CAZÉ, PÁPÀð¼À vÁ®ÆPÀÄ, GqÀĦ f¯Éè. (08258)-315309 ............................................................. 21 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PÉ.¦.dUÀ¢Ã±À C¢üPÁj, ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ

G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Áè ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÀPÀë, f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀiÁf ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

©. £ÁUÀgÁd ±ÉnÖ, §AmÁé¼À

CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀgÁªÀ½ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ, ªÀiÁf ¸ÀaªÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ ............................................................. 22 ................................................................


¸ÁQzÀ PÉÆÃtUÀ½UÉ MAzÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆqÉzÉæ CzÀÄ »A¸ÉAiÉÄÃ? - PÉÆAqÉÆlÄÖ PÉƼÀZÀÆÑgÀÄ UÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ PÀA§¼ÀzÀ §UÉUÉ RavÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ, PÀA§¼À £ÀqɹzÀ C£ÀĨsÀªÀ, PÀA§¼ÀzÀ zÉÆqÀØ vÀ¯ÉUÀ¼À eÉÆvÉ MqÀ£Ál , »jAiÀÄgÀ PÀA§¼ÀzÀ PÀ£À¸ÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀĪÀ D¸É, eÉÆvÉUÉ DyðPÀ »£À߯ÉUÉ GzÀåªÀÄzÀ §®, ¸ÀzÁ ºÉƸÀvÀ£ÀUÀ¼À ºÀÄqÀÄUÁlPÉÌ ¸Áxï. EzÀÄ PÀA§¼ÀzÀ ¢UÀÎdgÀ°è M§âgÁzÀ PÉÆAqÉÆmÄ Ö ¸ÀÄPÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ CªÀgÀ «±ÉõÀvÉ.2007-8 ªÀÄvÀÄÛ 2008-09 gÀ°è ªÀµÀðzÀ ZÁA¦AiÀÄ£ï ²¥sï DzÀªÀgÀÄ CªÀgÀÄ. D ¢£À gÁwæ ¥ÁAeÁ¼À- vÀ®¥Ár PÀA§¼ÀzÀ°è gÁwæ ºÀvÀÛgÀ ºÉÆvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉªÉÄäAiÀÄ PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ «ÄvÀ UɼÉAiÀÄgÀ PÀÆlzÉÆA¢UÉ PÀA§¼À §ÄPïUÁV ªÀiÁvÀÄPÀvÉUÉ ¹PÀÌgÀÄ. £ÀUÀÄ ªÉÆUÀ¢AzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀA§¼ÀzÀ PÉÆÃtUÀ¼À »A¸É PÀÄjvÀÄ ¥Àæ±Éß JwÛzÁUÀ CªÀgÀgÀ RavÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛªÁ¬ÄvÀÄ. PÀA§¼ÀzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¹ÜwAiÀÄ §UÉUÉ........? PÀA§¼ÀzÀ eÉÆvÉUÉ EgÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ RĶAiÀÄ «µÀAiÀÄ, F ºÀªÁå¸À §ºÀ¼À Rað£À ºÁ¢ (PÁ¹è Ö C¥sÉÃAiÀÄgï).ªÉÆzÀ¯ÁzÀgÉ PÀA§¼ÀPÉÌ Hj£À PÉÆÃt ºÉÆgÀqÀĪÁUÀ HgÀªÀgɯÁè C©ü ª Ài Á £À¢AzÀ ¸ÉÃjPÉƼÀÄî w Û z ÀÝ g ÀÄ. FUÀ CAvÀºÀ ¥Àj¹Ü w «gÀ¼ÀªÁUÀÄwÛzÉ.ºÉÆgÀV£À d£ÀgÉà J®è z ÀPÀÆÌ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛ z É.PÀA§¼À zÀĨÁjAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. ªÀÄÄAzÉãÁUÀ §ºÀÄzÀÄ.....? PÀA§¼ÀzÀ ¸ÀASÉå PÀrªÉÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ C£ÀĪÀiÁ£À £À£ÀV®è.PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑUÀÄwÛªÉ. GzÀå«ÄUÀ¼ÀÄ , gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ , f¯ÁèqÀ½vÀ PÀÆqÁ PÀA§¼ÀzÀ §UÉÎ D¸ÀQÛ vÉÆÃgÀÄwÛzÉ. §Ær£À, ºÀgÀPÉAiÀÄ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ°VAvÀ ºÉaÑ£À ¸ÀA¨sÀæªÀÄ, ¸ÀqÀUÀgÀ¢AzÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ, DzsÀĤPÀ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ UÀÄtªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÉåAiÀÄ zÀȶ׬ÄAzÀ®Æ ºÉZÁÑVzÉ...ªÀÄÄAzÉ PÀA§¼ÀzÀ ¨sÀ«µÀåPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà vÉÆAzÀgɬĮè. PÀA§¼À ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃtUÀ¼À »A¸ÉAiÀÄ §UÉUÉ ¤ªÀÄä RavÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÉãÀÄ? ºËzÀÄ ªÉÄãÀPÁ UÁA¢ü ¸À»vÀ C£ÉÃPÀgÀÄ PÉÆÃtUÀ¼À »A¸ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁrzÁÝgÉ. ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. ¸Áé«Ä ¸ÀtÚ- £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ ¸ÁPÀÄvÉÛêÉ. vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrzÉæ JgÀqÀÄ ¥ÉlÄÖ PÉÆqÀvÉÛêÉ, §Ä¢ÞUÉÆøÀÌgÀ... C¯Áé...? PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̽VAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ ªÉÆÃPɬÄAzÀ( ¦æÃw¬ÄAzÀ ) ¸ÁPÀÄvÉÛÃªÉ . CªÀÅUÀ½UÉ JuÉÚ ªÀĸÁeï ªÀiÁr ¢£ÀPÉÌgÀqÀÄ ¨Áj ©¹ ¤ÃgÀÄ, ªÀÄÆgÀÄ ¨Áj vÀtÚV£À ¤Ãj£À°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁr¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.ªÀÄPÀ̽VAvÀ ¦æÃw¬ÄAzÀ ¸ÁPÀÄvÉÛêÉ. PÀA§¼À PÀtPÉÌ PÀgÉ vÀgÀĪÁUÀ , ¯ÉPÀÌQÌAvÀ PÀ«Ää NrzÀgÉ ¥ÉlÄÖ PÉÆqÀÄvÉÛêÉ. ºËzÀÄ EzÀ£ÀÄß »A¸É J£ÀÄߪÀÅzÁ EzÀÄ »A¸ÉJAzÁUÀÄvÁÛzÁ? ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ NrzÁUÀ MAzÀÄ ¥ÉlÆÖ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. MAzÉƪÉÄä PÉÆÃtUÀ½UÉ £Á®ÄÌ ¥ÉmÄÖ PÉÆmÉæ CzÀÄ RArvÁ ¥Áæt »A¸É C®è. ............................................................. 23 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

J¯ÉÆèà UÀÄqÀØzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁQzÀ ¥ÁætÂUÀ½UÉ vÀAzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄzÀ®è. ªÀÄĢݤAzÀ ¸ÀéAvÀ ¸Á«gÁgÀÄ PÉ®ªÉǪÉÄä ®PÁëAvÀgÀ ºÀt RZÀÄð ªÀiÁr ¸ÁQzÀ PÉÆÃtUÀ½UÉà ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ªÁ¸ÀÛªÀªÀ£ÀÄß , ¤d ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß CjvÀÄ PÉƼÀîzÉ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆß ¸ÀjAiÀiÁV w½AiÀÄzÀ ªÀÄA¢ PÀA§¼ÀzÀ »A¸ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆÃ¥À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß ¯ÉPÀÌzÀ°è ¤dªÁV ¥Áæt »A¸É E®è. PÀA§¼ÀPÉÌ ªÀiÁqÀĪÀ RZÀÄð CxÀªÁ F ºÀªÁå¸ÀzÀ §UÉÎ JAzÁzÀgÀÆ ¨ÉøÀgÀªÁzÀ¢ÝzÉAiÉÄÃ? ªÀåªÀºÁgÀ, DgÉÆÃUÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©¢ÝzÉ. RZÀÄð PÀÆqÁ DUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ JAzÀÆ ºÀt , ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀåxÀðªÁVzÉ JAzÀÄ C¤ß¹zÉÝà E®è. UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆvÉ, HgÀªÀgÀ eÉÆvÉ GvÀÛªÀÄ jÃwAiÀÄ°è PÁ® PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä EzÉÆAzÀÄ GvÀÛªÀÄ ¸ÁzsÀ£À. PÀA§¼ÀzÀ ªÀÄÆgÁß®ÄÌ wAUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ §ºÀ¼À RĶAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ. PÀA§¼ÀPÉÌ ¸ÀÆàwð ¨ÉA§®.......... ¢. dAiÀıÉnÖ CªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À, UɼÉAiÀÄgÀ ¤gÀAvÀgÀ ¨ÉA§®«zÉ. §eÉà UÀAqÀ¨ÉlÄÖ CgÀÄt PÀĪÀiÁgï CªÀgÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ«zÉ. «ÄvÀæªÀÈAzÀzÀªÀgÀÄ ¸ÀzÁ £À£Àß eÉÆvÉVzÁÝgÉ. »ÃUÉ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. ¥ÀĸÀÛPÀ GvÀÛªÀĪÁV §gÀ° JA§ CªÀgÀ ºÁgÉÊPÉAiÉÆA¢UÉ ©Ã¼ÉÆÌAqɪÀÅ.

ºÀjñï JA. ªÉÆ.:9845479787

£ÀÆå ¸ÀÄzsÁ dĪɮègïì, PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ, ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ JzÀÄgÀÄ ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ

¥sÉÆãï.:08258-236625 ............................................................. 24 ................................................................


¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀA§¼À JAzÀgÉ PÉÆÃtUÀ¼À Nl JA§ CxÀð. CªÀÅUÀ¼ÀÄ NqÀĪÀ UÀzÉÝAiÀÄ£ÀÄß PÀA§¼À UÀzÉÝ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ. MAzÉƪÉÄä gÉÊvÀgÀ KPÀªÀiÁvÀæ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ÉAiÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀĪÁVzÀÝ PÀA§¼À §½PÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ gÀÆ¥À ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ EwºÁ¸À. CzÀÄ MAzÀÄ Qæ à qÁ ¸Àég ÀÆ¥À ¥ÀqÉzÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀPÁÌ V £ÀqÉAiÀ ÄĪÀ ¸Ààz sÉ ðAiÀ iÁ V ¥ÀjªÀwðvÀªÁVªÉ.MAzÉƪÉÄä UÀzÉÝAiÀÄ°è G¼ÀĪÀ PÉÆÃtUÀ¼Éà NlzÀ PÉÆÃtUÀ¼ÁVzÀÄÝzÀÄ, FUÀ PÀA§¼ÀPÁÌV ®PÁëAvÀgÀ ºÀt ªÀå¬Ä¹ ¥ÀævÉåÃPÀ PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ¥ÀæwµÉ× ªÉÄgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ FV£À «zÁåªÀiÁ£ÀªÁVzÉ. §ºÀ¼À ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ DgÁzsÀ£ÉAiÀÄ «zsÀªÁVAiÀÄÆ UÀªÀÄ£À¸É¼É¢zÉ. PÀA§¼À ¥ÀzÀªÀÅ UÀA¥ÀPÀ¼À, UÀA¥À UÀzÉݬÄAzÀ §A¢gÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÀA§¼ÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀPÀvÀð SÁåwAiÀÄ UÀÄt¥Á® PÀqÀA§ CªÀgÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. PÀA§¼À JA§ÄzÀÄ EzÀÝ UÀzÉÝUÀ¼À°è zÉÆqÀØ UÀzÉÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨É樀 UÀzÉÝUÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀzÀ®Æè MAzÀÄ CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ PÀA§¼À UÀzÉÝUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À §ºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄÆägÀ°è Q¤ßPÀA§¼À, d¤ß PÀA§¼À , PÀA§¼À , F ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ EªÉ.ºÁUÁV PÀA§¼À UÀzÉÝUÀ¼À §UÉUÉ UÀzÉÝUÀ¼À «zsÀUÀ¼ÀÄ EzÀÝgÉ CªÀÅUÀ¼À §UÉUÉ »jAiÀÄ°è E£ÀßµÀÄÖ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀqÀ§ºÀÄzÀÄ.£ÀªÀÄÆäj£À ¥ÀÄlÖ ¨É樀 UÀzÉÝAiÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀzÀ°è ¸ÀAUÀ滹gÀĪÀ ¥ÀnÖAiÀÄÄ UÀzÉÝUÀ¼À ºÉ¸Àj£À §UÉV£À CzsÀÄãvÀ ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß vÉgÉ¢qÀÄvÀÛzÉ. MAzÉƪÉÄä PÀgÁªÀ½AiÀÄ gÉÊvÀgÀ zÀtªÁj¸ÀĪÀ KPÉÊPÀ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ÉAiÀÄ zÁjAiÀiÁVvÀÄÛ PÀA§¼À. DzsÀĤPÀ PÀȶ ¥ÀzÀÞw ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¸ÀªÁj ºÀ½îUÉ DUÀ«Ä¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß CzÀÄ CªÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ÉAiÀÄ «µÀAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. N..... N...... PÀAqÀzÀ PÉÆÃrqï ¥ÀÄAqÀzÀ...QAók®Ä ..JAzÀÄ GgÀ¯ï ºÁqÀÄvÁÛ ºÉÆvÉÛÃgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃrAiÀiÁV¹ ¤d £ÉÆUÀ, ¤d £ÁªÉgï (£ÉÃV®Ä)£ÉÆA¢UÉ Nr¹ ¸ÀAvÀ¸À ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ. DUÀ vÁ£É G¼À®Ä PÀ°vÀ ºÀ½î J¼ÉAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ PɸÀgÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ°è vÀªÀÄä ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß NlzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀjÃQë¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÀ¸À ¥ÀqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÀ PÁ® GgÀĽzÉ. UÀzÉÝAiÀÄAa£À avÀæ §zÀ¯ÁVzÉ. G¼ÀĪÀ UÀzÉÝUÀ¼À°è FUÀ n®ègï- mÁæ åPÀÖgïUÀ¼À ¸ÀzÀÄÝ r¸Éïï£À PÀªÀÄlÄ ªÁ¸À£É.DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ, DzsÀĤPÀ PÁ®zÀ ¨sÀgÁmÉAiÀÄ°è PÀA§¼À DzsÀĤPÀ QæÃqÉUÀ¼ÀAvÉ CzÀÄ ¸ÀévÀAvÀæªÉà C£ÀÄߪÀAvÉ CzÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ ºÉÆA¢zÉ. CzÀPÉÌ ¤Ãw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj CzÀÄ vÀ£ÀßzÉà DzÀ C°TvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄÄwÛzÉ.UÀzÉÝUÉ ¹«ÄvÀªÁVzÀÝ PÀA§¼À FUÀ ¥ÀævÉåÃPÀ Qæà qÁAUÀt ºÉÆAzÀĪÀªÀgÉUÉ ¨É¼É¢zÉ. ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀÄĪÀd£À E¯ÁSÉAiÀÄÄ PÀÆqÁ ««zsÀ jÃwAiÀÄ°è

¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃqÀĪÀªÀgÉUÉ PÀA§¼À vÀ£Àß ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß «¸ÀÛj¹PÉÆArzÉ. UÀzÉÝAiÀÄ°è, £À¢AiÀÄ°è, CxÀªÁ UÀzÉÝAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ J¯ÉÆèà PÀgÉ ¤ªÀiÁðtªÁVzÉ, ¤ªÀiÁðtªÁUÀÄvÀÛzÉ. £À¢AiÀÄ PÀgÉ ªÀµÀðA¥Àæw ºÉƸÀvÁVAiÉÄà ¤ªÀiÁðtªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ C°è MAzÀÄ ¢£ÀzÀ F zÀ¨Áðgï £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ªÀµÀðzÀ G½zÀ ¢£À CAzÀgÉ ªÀļÉUÁ® ªÀÄÄVzÀÄ PÀA§¼ÀzÀ IÄvÀÄ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀªÀgÉUÉ PÀA§¼ÀzÀ PÀgÉ PÉÆÃtUÀ¼À NlzÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ PÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ.ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ ªÀÄvÀÄÛ «ÄAiÀiÁgÀÄUÀ¼À°è D PÁ®zÀ°è PÉÆÃtzÀ AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀ vÀªÀÄä PÉÆÃtUÀ¼À eÉÆvÉ PÁt¹ PÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ½UÉ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. PÀA§¼À DgÀA¨sÀªÁzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀjUÉ læAiÀÄ¯ï ªÀÄvÀÄÛ jAiÀįï NlUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwªÁgÀ EzÉÝà EzÉ.DzsÀĤPÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ PÀA§¼ÀUÀ¼À®èzÉ, zsÁ«ÄðPÀ, ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ »£À߯ÉAiÀÄ £ÀÆgÁgÀÄ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. ««zsÀ PÁgtUÀ½UÁV, PÉ®ªÉǪÉÄä DyðPÀ PÁgÀtUÀ½UÁVAiÀÄÆ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ¤AvÀzÀÝAlÄ. PÀA§¼À EAzÀÄ C£ÉÃPÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À QÃwð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwµÉ×AiÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀiÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁVzÉ. §ºÀÄvÉÃPÀ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ «eÉÃvÀjUÉ MAzÀÄ, CzsÀð, PÁ®Ä ¥ÀªÀ£ï a£ÀßzÀ ¥ÁjvÉÆõÀPÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr UËgÀªÀÅzÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ DzÀgÉ a£ÀßzÀ ¨É¯É UÀUÀ£ÀPÉÌ KjgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAWÀlPÀgÀ ¸ÀAPÀµÀÖPÉÌ ¹®ÄQgÀĪÀÅzÀÄ ¤d.MAzÀÄ ¢£À ¨É¼ÀUÉά ÄAzÀ ¸ÀAeɪÀgÉUÉ ªÀÄÄVAiÀÄÄwÛzÀÝ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ JgÀqÉgÀqÀÄ ¢£À £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ. QæPÉmï £ÀAvÀºÀ CvÀåAvÀ d£À¦æAiÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è §zÀ¯ÁzÀ PÁ®zÀ®zÀ°è LzÉÊzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À §zÀ®Ä ¢£ÀzÀ Dl FUÀ CzÀPÀÆÌ PÀÄvÀÄÛ §AzÀÄ FUÀ 20- 20 §A¢zÉ. DzÀgÉ PÀA§¼À vÀ£Àß PÁ®ªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¹ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄ£ÀßqÉ¢zÉ. C¯ÉÆèAzÀÄ C¥ÁAiÀÄzÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉAiÀÄÆ EzÉÝà EzÉ. D §UÉÎ ¸ÀAWÀlPÀgÀÆ PÀÆqÁ AiÉÆÃa¸À¯ÁgÀA©ü¹zÁÝgÉ. DgÀA©ü¸À ¨ÉÃPÁVzÉ. C«¨sÀfvÀ PÀ£ÀßqÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀA§¼À ¸À«Äw ¸ÁÜ¥À£É PÀgÁªÀ½ PÀA§¼ÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è MAzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÀAUÀw. D ¸À«Äw gÀZÀ£ÉAiÉÆA¢UÉ PÀA§¼ÀPÉÌ ºÉƸÀ ¸ÀégÀÆ¥À §A¢zÉ. ¨ÁgÁr ©ÃqÀÄ qÁ.fêÀAzsÀgÀ §¯Áè¼À CªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄt¥Á® PÀqÀA§gÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðvÀézÉÆA¢UÉ ElÖ UÀnÖ ºÉeÉÓ FUÀ EwºÁ¸ÀªÁVzÉ.DgÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ ¸ÀzÁ²ªÀ ¸Á¯Áå£ï ¸À«ÄwUÉ PÉÆñÁzsÀåPÀëgÀÄ. ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ PÀÆqÁ ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¢£À ¤UÀ¢ ¸ÉÃjzÀAvÉ C£ÉÃPÀ ºÉƸÀ AiÉÆÃZÀ£ÉUÀ½UÉ ¸ÀàA¢¹zÀÄÝ D ¸À«ÄwAiÀÄ d£À¦æAiÀÄvÉUÉ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ PÀ¼ÉzÉgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸À«Äw »A¢£À ZÁªÀiïð PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ JAzÀgÉ AiÀiÁgÀÆ ¨ÉøÀj¸À¯ÁgÀgÀÄ.MAzÉà ¢£À JgÀqÉgÀqÀÄ PÀA§¼À, ªÁgÀzÀ £ÀqÀÄªÉ PÀA§¼À EAvÀºÀ PÀA§¼À C©üªÀiÁ¤UÀ¼À vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À«Äw ¤ªÁj¹ ªÁgÁAvÀåzÀ°è ªÀiÁvÀæ PÀA§¼ÀªÁUÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ MAzÉà ¢£À JgÀqÀÄ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀªÁUÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ ¤tðAiÀÄ PÀA§¼À ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ PÉ®¸À. CzÉÆAzÀĪÀĺÀvÀézÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ ºÉeÉÓ. ¸À«Äw ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÁgÀtUÀ½AzÀ §gÀ§gÀÄvÁÛ ¸Àé®à «ÃPï DVzÉ, CzÀPÉÌ PÁAiÀÄPÀ®à ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ PÀA§¼ÀzÀ Gdé® ¨sÀ«µÀåzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ CUÀvÀå JA§ÄzÀÄ PÀA§¼Á©üªÀiÁ¤UÀ¼À C¤¹PÉ.

¸ÀÄzÀ±Àð£À JA.

AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÝgÉ £ÀªÀÄUÉ w½¹.

PÀA§¼À JAzÀgÉ PÀA§¼À ...................

²æà zÀÄUÁð DUÉÆæà ¥ÉÆæ¸É¸Àgïì, UÉÃgÀÄ ©Ãd ¸ÀA¸ÀPÀæuÁ WÀlPÀ ¨ÉÆÃgÀÄUÀÄqÉØ, ªÉÆÃ: 9341839857 ............................................................. 25 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

²ÃWÀæzÀ°è PÀA§¼À §ÄPï -2 £ÀÆgÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¥ÀÄl, J¯Áè PÀA§¼ÀUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ, ¥sÀ°vÁA±À zÀtÂUÀ¼À, NlUÁgÀgÀ, ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀ £ÀÆgÁgÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆà ¸À»vÀ «¼Á¸À «ªÀgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÃUÉ JAzÀÄ w½AiÀÄ®Ä 9141685573, 9342484053

............................................................. 26 ..........................................................


MAzÀÄ HgÀ°è ºÀvÁÛgÀÄ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ: AiÀiÁªÀÅzÉà HjUÉ ºÉÆÃV. C°è£À ¨É樀 UÀzÉÝUÀ¼À°è MAzÉÆà JgÀqÉÆà CzÀQÌAvÀ ºÉZÉÆÑà PÀA§¼ÀÀUÀzÉÝU À½gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. MAzÉÆAzÀÄ ¨É樀 ¥Àæ z ÉñÀzÀ°è D ¥Àæ zÉñÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛ¢ÝgÀ §ºÀÄzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀPÀÆÌ ¥ÀÄ¶Ö zÉÆgÀPÀÄvÀÛzÉ. PÀA§¼À UÀzÉÝ EzÀÝ UÀzÉÝUÀ¼À°è zÉÆqÀØ UÀzÉÝAiÉÄà DVgÀÄwÛvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ DVzÉ. PÀÆqÀÄPÀÄlÄA§zÀ PÉÆArUÀ¼ÀÄ PÀ¼Àa EzÀÝ D¹Û ¥Á¹ÛUÀ¼ÀÄ ¥Á¯ÁUÀĪÁUÀ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ¥Á¯ÁVªÉ. ErAiÀiÁVzÀÝ PÀA§¼À UÀzÉÝUÀ¼ÀÄ MrAiÀiÁzÀzÀÄÝ DVzÉ. PÉ®ªÀÅ PÀA§¼À UÀzÉÝUÀ¼À°è PÀAV£À,vÉAV£À vÉÆÃlUÀ¼ÀÄ J¢ÝªÉ. DzÀgÉ D eÁUÀPÉÌ D UÀzÉÝUÀ½UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ºÁUÉ G½¢zÉ. «ÄAiÀiÁj£ÀAvÀºÀ PÀA§¼ÀUÀzÉÝ FUÀ vÉAV£À PÀAV£À vÉÆÃlªÁVzÉ. ¸ÉÆÃvÀ gÉÊvÀ£À G¯Áè¸À PÀA§¼À JAzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀ¯ÁgÀzÀÄ. DzÀgÉ PÀgÁªÀ½AiÀÄ°è UÀzÉÝAiÀÄ°è ¨sÀvÀÛ ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ¸ÀgÀªÀiÁ¯ÉAiÀÄ£Éßà JzÀÄj¸ÀĪÀ avÀæ MAzÉqÉAiÀiÁzÀgÉ E£ÉÆßAzÉqÉ QæÃqÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À ¥ÀqÉzÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß ¸É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ ªÉʨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ CzÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ.eÁvÉæAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ CzÀÄ «ÄAZÀÄwÛzÉ. MAzÉƪÉÄä PÀA§¼ÀzÀAvÀºÀ eÁUÀzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÀASÉå CvÀåAvÀ «gÀ¼ÀªÁVvÀÄÛ FUÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ PÀA§¼À «ÃPÀëuÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÁå¥ÁgÀ PÀÆqÁ §dðjAiÀiÁV £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß J£ï J¸ï J¸ï £ÀAvÀºÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀA§¼ÀzÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÆ £ÀqÉ¢ªÉ. ºÁUÁV AiÀÄĪÀPÀ-AiÀÄĪÀwAiÀÄjUÀÆ CzÀgÀ ¥ÁoÀ-CjªÀÅ DUÀÄwÛzÉ. PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ, PÉÆÃtUÀ¼À Nl K£ÉAzÀÄ CªÀgÀÄ avÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ w½AiÀÄĪÀ §zÀ®Ä £ÉÊdªÁV w½AiÀÄĪÀ CªÀPÁ±À CªÀjUÉ DVzÉ. DzsÀĤPÀ PÀA§¼À £ÀªÀÄä PÀgÁªÀ½AiÀÄ wæªÀ½ f¯ÉèUÀ¼À ¸ÁAPÉÃwPÀ QæÃqÉAiÀiÁV ¨É¼ÀUÀ ¨ÉÃPÁVzÉ. CzÀÄ dÆdÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl¢AzÀ zÀÆgÀªÀŽzÀÄ ¨É¼ÀVzÀgÉ E£ÀßµÀÄÖ ZÀAzÀ.

PÉ.C¨sÀAiÀÄZÀAzÀæ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ

«gÉÆÃzsÀ ¥ÀPÀëzÀ ªÀÄÄRå ¸ÀZÉÃvÀPÀ, CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ PÀA§¼À ¸À«Äw,

±Á¸ÀPÀgÀÄ, ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ zÀÆgÀªÁtÂ: 08258-236483

¨sÁ¸ÀÌgÀ J¸ï. PÉÆÃmÁå£ï “£ÀªÀgÀvÀß”, ªÀÄÆqÀĪÀiÁ£ÁðqÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

J¸ï.¹.r.¹.¹ ¨ÁåAPï ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ............................................................. 27 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

qÁ.¸ÀAvÉÆõï PÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ, CeÉPÁgÀÄ ¤PÀl¥ÀƪÀð G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ

GqÀĦ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï ............................................................. 28 ................................................................


PÀA§¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀ PÀA§¼ÀPÉÌ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ,ªÀiÁ£ÀåvÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ ªÀiÁwUÉ AiÀiÁgÀzÀÆ «gÉÆÃzsÀ«gÀ°QÌ®è. DzÀgÉ PÀA§¼ÀPÉÌ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÉAzÀgÉ gÉÊvÀjUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ JA§ ªÀiÁwUÉ J®ègÀÆ ¸ÀªÀÄäw¸À¯ÁgÀgÀÄ.PÀA§¼À ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÀgÀÄ MAzÉà C®è.PÀȶ, CzÀgÀ®Æè ¨sÀvÀÛzÀ PÀȶ PÀgÁªÀ½AiÀÄ°è DAiÉÆêÀÄAiÀĪÁVgÀĪÁUÀ FUÀ AiÀiÁªÀ ¤d gÉÊvÀ£À §½AiÀÄÆ JvÀÄÛ PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ E®è.CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ PÀȶ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è JA§ ¤zsÁðgÀPÉÌ §AzÀ ºÁVzÉ. ºÁUÁV PÉÆÃtUÀ¼À eÁUÀPÉÌ n®ègï §A¢zÉ. n®ègï PÉÆAqÀÄ CxÀªÁ ¨ÁrUÉUÉ vÀAzÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ£ÀÄß G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ FUÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁUÀvÉÆqÀVzÉ.CAzÀgÉ PÀA§¼ÀzÀ PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV PÀA§¼ÀPÁÌVAiÉÄà ¸ÁPÀ®àlÖªÀÅUÀ¼ÀÄ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÀ®Ä, ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ ®PÀëUÀlÖ¼ÉAiÀÄ «µÀAiÀÄ.ºÁUÁV E°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀÄ gÉÊvÀgÉà DVzÀÝgÀÆ PÀA§¼ÀPÉÌ ¥ÉÆæÃvÁìºÀªÉAzÀgÉ £ÉÃgÀªÁV gÉÊvÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ JAzÀ®è JA§ÄzÀÄ MAzÀÄ ªÁzÀ.AiÀiÁªÀÅzÉà PÀA§¼ÀzÀ PÉÆÃtªÀ£ÀÄß UÀzÉÝUÉ E½¹ G¼À¢zÀÝgÉ CzÀÄ PÀA§¼ÀPÉÌ ¦ümï DUÀ¯ÁgÀzÀÄ. CzÀgÀ GUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ PɼÀ¨sÁUÀ «¥ÀjÃvÀ ¨É¼ÉzÀÄ NlPÉÌ CzÀÄ ºÉÆAzÀĪÀÅ¢®è JA§ «µÀAiÀĪÀÇ EzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ.¸ÀPÁðgÀ PÀA§¼ÀUÀ½UÉ EzÀĪÀgÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß ªÀiÁr®è. C¯ÉÆèªÉÄä E¯ÉÆèªÉÄä AiÀÄĪÀd£À ªÀÄvÀÄÛ QæÃqÁ E¯ÁSÉUÀ½AzÀ §AzÀ C£ÀÄzÁ£À ©lÖgÉ «ÄAiÀiÁj£À°è ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ ºÀ¸ÀÛzÉÆA¢UÉ ±Á±ÀévÀ QæÃqÁAUÀt ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À zÉÆgÀQzÉ.¸ÀPÁðgÀ DgÀA¨sÀ ºÀAvÀzÀ°è ¸ÁA¥ÀæzÁAiÀÄPÀ PÀA§¼ÀUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ¤Ãr CªÀÅUÀ½UÉ CzÉà RzÀgÀÄ G½AiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä §® ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.CzÀPÉÌ EgÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ vÉÆqÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀgÉ CxÀªÁ gÁdQÃAiÀÄ EZÁÑ ±ÀQÛ EzÀÝgÉ ¸ÀjªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀgÁªÀ½AiÀÄ ±Á¸ÀPÀgÀÄ F §UÉÎ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ PÉý vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.DzsÀĤPÀ QæÃqÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ PÀA§¼ÀUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃqÀĪÁUÀ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀ vÁgÀvÀªÀÄåzÀ §UÉUÉ PÀA§¼À ¸ÀAWÀlPÀgÀ°è C¸ÀªÀiÁzsÁ£À«zÉ.F »AzÉ PÀA§¼ÀUÀ½UÉ MAzÉÆà JgÀqÉÆà ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁr¢ÝzÉ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ UɼÉvÀ£À, gÁdQÃAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀUÀ¼Éà ¤ZÀѼÀªÁVzÀݪÀÅ, PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð AiÀÄĪÀd£À QæÃqÁ E¯ÁSÉAiÀÄ GvÁì» ¸ÀaªÀ UÀƽºÀnÖ ±ÉÃRgï CªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ PÉÃgÀ¼À, PÀ£ÁðlPÀzÀ UÀrAiÀÄ°è ºÉƸÀ PÀA§¼ÀªÉÇAzÀgÀ DgÀA¨sÀPÉÌ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. PÀA§¼ÀPÉÌ F ¨Áj £ÉÃgÀªÁV gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹Û ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ£ÀåvÉAiÀÄ ªÀÄuÉ ¤ÃrzÉ. DzÀgÉ CzÀÄ gÉÊvÀjUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ JA§ WÉÆõÀuÉAiÉÆA¢UÉ JA§ÄzÀÄ ............................................................. 29 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

UÀªÀÄ£ÁºÀð. CºÀð PÀȶPÀ, PÀA§¼ÀzÀ zÉÆqÀØ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÁPÀÆðgÀÄ ±ÁAvÁgÁªÀÄ ±ÉlÖjUÉ ¹QÌzÉ. ºÁUÁV CzÀPÉÌ ¸ÀAvÀ¸À ªÀåPÀÛªÁVzÉ. PÀA§¼ÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À PÀvÀÈð SÁåwAiÀÄ UÀÄt¥Á® PÀqÀA§jUÉ F ªÉÆzÀ®Ä ²PÀët ¸ÁzsÀ £É UÁV gÁeÉÆ åÃvÀì ª À ¹QÌz ÀÝ gÀ Æ CzÀ Æ PÀ A §¼ÀP ÀÆ Ì ¹PÀ Ì UËgÀª Àª ÉA zÉ Ã PÀA§¼Á©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ ¨sÁ«¹¢ÝzÉ. §eÉmï£À°è ¸ÀPÁðgÀ PÀA§¼ÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀA§¼À vÀgÀ¨ÉÃwUÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ JA§ ¨sÁªÀ£É ªÀåPÀÛªÁVzÉ.PÉÆÃl ²æäªÁ¸À ¥ÀÆeÁj CªÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ F ¨Áj ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ PÀA§¼ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÀgÀ ¨ÉA§® zÀȶ֬ÄAzÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀPÉÌ PÀA§¼À PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÁÝgÉ. PÀgÁªÀ½AiÀÄ ±Á¸ÀPÀgÀÄ ¥ÀPÀë ¨ÉÃzsÀ ªÀÄgÉvÀÄ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß PÉýzÀgÉ PÀA§¼ÀPÉÌ §eÉmï C£ÀÄzÁ£À ¹UÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ ¸ÁzsÀåªÀ®è. PÀA§¼À E£ÀßµÀÄÖ ¨É¼ÀVzÀgÉ gÉÊvÀjUÉ ºÉÃUÉ G¥ÀAiÉÆÃUÀ DUÀÄvÀÛzÉÆà UÉÆwÛ®è, ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ PÀgÁªÀ½AiÀÄ°è ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀgÀ°è JgÀqÀÄ ªÀiÁw®è. ¸ÀPÁðgÀ vÀ£Àß PÁå¯ÉAqÀgï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ eÁ»gÁvÀÄUÀ¼À°è PÀ£ÁðlPÀªÀ£ÀÄß ©A©¸ÀĪÁUÀ PÀgÁªÀ½AiÀÄ UÀAqÀÄPÀ¯É AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ eÉÆvÉUÉ PÀA§¼ÀPÀÆÌ ºÉaÑ£À ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀ §ºÀÄzÀÄ, ¤ÃqÀ ¨ÉÃPÀÄ.«ÄAiÀiÁgÀÄ, ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦½PÀļÀ ¸ÀPÁðj CATvÀ«gÀĪÀ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ. SÁ¸ÀV eÁUÀzÀ°è SÁ¸ÀVAiÀiÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀA§¼ÀUÀ½UÉ ¸ÀPÁðgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä vÉÆAzÀgÉUÀ½zÀÝgÉ C°è MAzÀÄ £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ ¸À«Äw gÀa¸À §ºÀÄzÀÄ.PÀA§¼ÀUÀ½UÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀÄ«zÀÝgÉ ZÉ£Àß.

ºÀjPÀȵÀÚ ¥ÀÄ£ÀgÀÆgÀÄ ªÀiÁf gÁeÁåzsÀåPÀëgÀÄ,

PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

±ÀĨsÀªÁUÀ° ªÀÄÆ°Ì, zÀ.PÀ ............................................................. 30 ................................................................


EªÀgÀÄ PÀA§¼ÀzÀ wÃ¥ÀÄðUÁgÀgÀÄ.............. QæPÉmï£À CA¥ÁAiÀÄgï£ÀAvÉ E°è wÃ¥ÀÄðUÁgÀgÀÄ. CªÀgÀÄ PÀA§¼ÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR £ÀqÁªÀ½AiÀÄ£ÀÄß GzÉÆÏö¸ÀĪÀªÀgÀÆ DVzÀÄÝ CªÀjUÉ GvÀÛªÀÄ ¤tðAiÀÄ ¤ÃqÀĪÀ ±ÀQÛAiÀÄ eÉÆvÉUÉ M¼ÉîAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÁjPÉ PÀÆqÁ CUÀvÀå.£ÀqÀÄgÁwæ EgÀ° ¢£ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉÆwÛ£À®Æè PÀA§¼Á©üªÀiÁ¤UÀ¼À ªÀÄ£ÀªÀÄÄlÄÖªÀAvÉ CªÀgÀÄ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀA§¼À AiÀıÀ¹ìUÉ ²¹Û£À, PÀæªÀħzÀÞ wÃ¥ÀÄð PÀÆqÁ ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ. UÀÄt¥Á® PÀqÀA§, gÀ«ÃAzÀæ PÀĪÀiÁgï PÀÄPÀÄÌAzÀÆgÀÄ ±ÀAPÀgÀ ¨ÉlÄÖ PÀÄPÀÄÌAzÀÆgÀÄ CAZÉ ²¯Áð®Ä PÁPÀð¼À vÁ®ÆPÀÄ 576117 PÁPÀð¼À ªÉÆ:9845112015 ªÉÆ: 9900333151 zÀÆ:08258: 205678 gÁfêÀ ±ÉnÖ JqÀÆÛgÀÄ, EªÀðvÀÆÛgÀÄ, PɪÁð¸É £ÁgÁAiÀÄt §AUÉÃÀgÁ, CAZÉ : £ÀAiÀÄ£ÁqÀÄ,§AmÁé¼À PÀÄzÉÆælÄÖ CAZÉ PɪÁð¸É vÁ®ÆPÀÄ 574233 PÁPÀð¼À vÁ®ÆPÀÄ ªÉÆ: 944 8160007 ªÉÆ:9008857261 ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ±ÉnÖ zÉÊ»PÀ ²PÀët ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ±ÁgÀzÁ ¥ÀzÀ«¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ PÉÆrAiÀiÁ¯ï ¨ÉÊ¯ï ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ªÉÆ: 94485 45557 zÀÆ: 0824 -2492628 PÀAV£À ªÀÄ£É «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï, £ÀÆgÁ¯ï¨ÉlÄÖ, PÁPÀð¼À vÁ®ÆPÀÄ ªÉÆ: 9945912877/ 9820399911 C¥ÀÄà AiÀiÁ£É ªÀ¯ÉÃj£ï qÉøÁ C°è¥ÁzÉ, §AmÁé¼À GªÉÄñï PÀPÉÃðgÁ PÉÊ¥ÀAUÀ¼ÀªÀÄ£É £ÀjªÉÆUÀgÀÄ CAZÉ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ ªÉÆ:9743069907, 9964 150 337

# J£ï. ¸ÀAPÀ¥Àà ±ÉnÖ, £ÀVæªÀÄ£É, ¸ÀfÃ¥À ªÀÄÆqsÀ ¥sÉƸïÖ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ, §AmÁé¼À vÁ®ÆPÀÄ, zÀ.PÀ ªÉÆ;9845430854/ 9743721370 ªÀĺÁ«ÃgÀ eÉÊ£ï ªÉÃtÆgÀÄ , PÀeÉ UÀÄAqÀÆj UÁæªÀÄ §fgÉ-574242 ¨É¼ÀÛAUÀr ªÉÆ: 9448160007 ¸ÀwñÀ ±ÉnÖ gÉAeÁ¼À ¥ÀAeÁ¼À ªÀÄ£É £À®ÆègÀÄ ¥ÉÆøïÖ, PÁPÀð¼À vÁ®ÆPÀÄ ªÉÆ: 90088 75370 UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ UËqÀ ¨ÉrUÀÄvÀÄÛ §AUÁr ¥ÉÆøïÖ ¨É¼ÀÛAUÀr, zÀ.PÀ.

ºÉƸÁägÀÄ ¸Àwñï CAZÉ ºÉƸÁägÀÄ PÁPÀð¼À vÁ®ÆPÀÄ ............................................................. 31 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

gÁd ±ÉÃRgÀ Cf® ªÉÄÃV£À ªÀÄ£É £ÁªÀÇgÀÄ, £ÁªÀÇgÀÄ CAZÉ §AmÁé¼À vÁ®ÆPÀÄ ªÉÆ:9945 364 608

§AUÁr ¸ÀĢñï PÀĪÀiÁgï DjUÀ, ¥ÉªÀiÁð£ÀÄUÀÄvÀÄÛªÀÄ£É, CAZÉ §fgÉ-74242 ¨É¼ÀÛAUÀr vÁ®ÆPÀÄ ªÉÆ:9845257086 zÀÆ 0824- 2444817

gÁªÀÄZÀAzÀgï ¨ÉÊPÀA¥Ár ¸Á»wUÀ¼ÀÄ

ªÀiÁf CzsÀåPÀëgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «ÄãÀÄUÁjPÁ C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ °. `CAd¤’, «ÄãÀPÀ½AiÀÄ CAZÉ, ¥ÀtA§ÆgÀÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ-575010

ªÉƨÉʯï : 9343458380 ............................................................. 32 ................................................................


PÀA§¼ÀzÀ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀÄ PÀA§¼À EAzÀÄ F ¹ÜwUÉ §gÀ®Ä PÀA§¼ÀzÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ, PÉÆÃtUÀ¼À ªÀiÁ®PÀgÀÄ, ¤uÁðAiÀÄPÀgÀÄ, NlUÁgÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ C£ÉÃPÀgÀÄ PÁgÀtgÁVzÁÝgÉ. CªÀgÀ£ÀÄß E°è ¸Àäj¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ C®è CªÀjUÉ ¸ÁzsÀå«gÀĪÀ PÀëtzÀªÀgÉUÉ PÀA§¼ÀzÀ°è vÉÆqÀVPÉÆAqÀÄ EwÛÃaUÉ ¤zsÀ£ÀgÁzÀ ¥ÉjAeÉ ªÀÄzÀPÀÄqÉ ºÀjzÁ¸ï ¨sÀmï CªÀjUÉ UËgÀªÁAd° ¸À®ÄèvÀÛªÉ.ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ PÀA§¼ÀzÀ°è ¸ÁzsÀÄ ¸À¤¯ï CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄUÀ ¥ÁæAiÉÆÃf¹zÀAvÉ E£ÀÄß ºÀ®ªÉqÉ ¸ÀA¸ÀägÀuÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ. QÃwð ±ÉõÀgÁzÀ E£ÀßµÀÄÖ PÀA§¼À ¸ÁzsÀPÀgÀ£ÀÄß DAiÀiÁ Hj£À PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ¸Àäj¹PÉƼÀî ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀlÄA©PÀgÀÄ PÀÆqÁ vÀªÀÄä »jAiÀÄgÀ ¸ÁzsÀ£É CjvÀÄ ¸ÀAWÀlPÀgÀ eÉÆvÉ PÉÊ ¸ÉÃj¸À§ºÀÄzÀÄ. *¢.UÀÄt¥Á¯ï eÉÊ£ï §dUÉÆý *«ÄeÁgÀÄUÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ D¼Àé *PÉƼÀvÀÛªÀÄd®Ä avÀÛgÀAd£À gÉÊ *¢.zsÀªÀÄðgÁeï eÉÊ£ï §dUÉÆý *UÉÆ®Û ªÀÄd®Ä GUÀÎ¥Àà ¥ÀArvï *¢.PÀAPÀ£Ár eÉ.gÁªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj *¥ÉjAeÉ ªÀÄzÀPÀÄqÉ ºÀjzÁ¸ï ¨sÀmï *¢.¸ÀÄjAeÉUÀÄvÀÄÛ ¸ÀwñÀ ¨sÀAqÁj *PÀPÉÌ¥ÀzÀªÀÅ ¥ÉgÀAUÁ®Ä ªÉAPÀ¥Àà UËqÀ *¢.PÁqÀ¨ÉlÄÖ £ÁgÁAiÀÄt gÉÊ *PÀPÉÌ ¥ÀzÀªÀÅ QAeÁ®Ä dAiÀÄ ±ÉnÖ *¢.§Äd§° §AUÀ *gÉAeÁ¼À CAZÁgÀÄ ¨sÀÄd§° PÀqÀA§ *¢.ªÀÄAdAiÀÄå gÉÊ *¨ÉƼÀAvÀÆgÀÄ £ÁqÁeÉ ªÀĺÀªÀÄäzï ¨Áåj *¢.PÉƼÀZÀÆÑgÀÄUÀÄvÀÄÛ dAiÀıÉnÖ *ªÀÄÄAqÀÆÌgÀÄ gÁdÄ ±ÉnÖ *¢.PÉƼÀPÉ EªÀðvÀÆÛgÀÄ *¥ÀAfPÀ ®Äè PÀeɨÉÊ¯ï ªÀ iÁå£À ÄåªÀ ¯ï gÁræ UÀ¸ï ¸ÀħâAiÀÄå PÉÆÃmÁå£ï, *PÀqÀ§ LEJ¸ï *¢. JªÀiÁð¼ï ¥ÀÆ® «oÀ® ±ÉnÖ *gÀªÀiÁ£ÁxÀ gÉÊ *¢. ¸ÁtÆgÀÄ PÉÆÃUÀ DZÁAiÀÄð *D¨sÀA iÀÄZÀAzÀæ eÉÊ£ï *¢. CvÀÆÛgÀÄ dAiÀÄ ±ÉnÖ *UÉÆÃ¥Á® ¨sÀAqÁj *¢. ªÀÄÄAqÀÆÌgÀÄ dAiÀÄgÁªÀÄ ±ÉnÖ *qÁ.fêÀAzsÀgÀ §¯Áè¼ï ¢.PÉÆÃuÁeÉ C¥ÀÄà ¥ÀÆeÁj *¥ÀzÀä ±ÉÃRgÀ eÉÊ£ï *PÉÆÃrAiÀiÁr ¢ªÁPÀgÀ gÉÊ *§AUÁr ªÀÄ°èUɪÀÄ£É SÁ¹A ¸ÁºÉèï *²æêÀªÀÄð §ÄtÄÚ ( ¨Á§Ä §ÄuÁÚ¼ï) *¨É¼ÀÛAUÀr UÀAUÁzsÀgÀ ±ÉÃR * PÉÆÃrAiÀiÁr ªÀÄlAvÀ¨ÉlÄÖ C£ÀAvÀ gÉÊ *©.£ÁUÀgÁd ±ÉnÖ *PÀqÀAzÀ¯É PÉÆqÀAUÉ UÀgÀrªÀÄ£É *PÉ®è¥ÀÄwÛUÉ gÀWÀÄZÀAzÀæ eÉÊ£ï ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀÆeÁj *UÀÄvÀÄÛ fêÀAzsÀgÀ ZËl *¥ÁPÀ¨ÉlÄÖ ®PÀÌt ±ÉnÖ *FzÀÄ ªÀÄQÌ® ¸À£ÀvÀÄ̪ÀiÁgï eÉÊ£ï *PËzÉÆÃr PÁAvÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj *ºÉƸÁägÀÄ ¥ÁzɪÀÄ£É ¨Á§Ä ºÉUÀqÉ *¥sÀ°ªÀiÁgÀÄ £ÁgÁAiÀÄt zÉêÁrUÀ *¢.¸ÁzsÀÄ ¸À¤¯ï *¥ÀzÀªÀŪÉÄÃV£À PÉÆgÀUÀ ¨sÀAqÁj *ªÀÄÄ°Ì ¥ÀAiÉÆålÄÖ ¸ÀzÁ²ªÀ ¸Á¯Áå£ï *¸ÀÄgÀvÀÌ¯ï ¸ÀªÉÇÃðvÀÛªÀÄ ªÀiÁzsÀªÀ ¥Àæ¨sÀÄ *¨É¼ÀĪÁ¬Ä ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ±ÉnÖ *£É°èPÁgÀÄ PÀÄAlqÀÌ f£ÀgÁd ±ÉnÖ *fêÀAzsÀgÀ eÉÊ£ï ªÉÃtÆgÀÄ *¨ÉƼÀAvÀÆgÀÄ UÀAUÁzsÀgÀ gÉÊ *¥ÀfÃgÀÄ ªÉAPÀ¥Àà PÁdªÀ *¨ÉƼÀAvÀÆgÀÄ ¨Á§Ä ±ÉnÖ *¥Àæ¨sÁPÀgÀ ZËl ªÀÄAeÉñÀégÀ * PÀ¢æ ±ÉõÀ ¥ÀÆeÁj *dAiÀÄgÁªÀÄ PÁdªÀ FzÀÄ * CvÁÛeÉ ²ªÀgÁªï ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ * £ÀnÖ¨É樀 PÀȵÀÚ £ÁAiÀiïÌ

....................................................... 33 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

²æäªÁ¸À UÁè¸ï mÉæÃqÀgïì Srinivas Glass Traders Near Canara Bank , A.S Road Karkala 08258 -230067 Sister concern

Taj glass & Flywoods Near, S.V. Temple, Karkala Ph.:230967

Prakyath Metals Ph.: 08258- 231767 Mangalore road , Near Kaamadhenu Hotel, Karkala £ÀªÀÄä°è J¯Áè vÀgÀºÀzÀ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¥ÉèʪÀÅqï, UÁè¸ï, C®Æå«Ä¤AiÀÄA ºÁUÀÆ PÀ®gï PÉÆÃmÉqï gÀƦAUï ²ÃmïUÀ¼ÀÄ, ªÀÄgÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ ºÁqïðªÉÃgï ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ zÀgÀzÀ°è zÉÆgÀPÀÄvÀÛªÉ.

............................................................. 34 ................................................................


PÀA§¼ÀPÉÌ vÁgÁ DPÀµÀðuÉ PÀA§¼ÀPÉÌ ¹¤ªÀiÁ vÁgÉAiÀÄgÀÄ §AzÀgÉ RArvÁ DPÀµÀðuÉ ºËzÀÄ. PÉÆÃtUÀ¼À PÀÆl £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÀªÀjUÉ CªÀgÀ£ÀÄß ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÉÆÃqÀĪÀ CªÀPÁ±À. PÉ® ¹¤ C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä £ÉaÑ£À £Àl £ÀnAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §AzÀgÀÆ F PÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ CªÀÀPÁ±À. PÀA§¼ÀPÉÌ §ºÀ¼À »A¢¤AzÀ®Æ ¹¤ªÀiÁ £Àl £ÀnAiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgɸÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ. PÉ®ªÉÇAzÀÄ PÀA§¼ÀzÀ ¸ÀAWÀlPÀgÀÄ vÀªÀÄäµÀÖPÉÌ AiÀiÁgÉÆà £Àl-£ÀnAiÀÄgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ©qÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ PÉýzÀgÉ PÀqÉAiÀÄ vÀ£ÀPÀ £ÀªÀÄä ¥ÀæAiÀÄvÀß EzÉ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ GAlÄ. C¸À°UÉ AiÀiÁgÀÆ D £Àl CxÀªÁ £ÀnAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹AiÉÄà EgÀĪÀÅ¢®è. d£À ºÉZÀÄÑ ¸ÉÃgÀ ¨ÉÃPÉA§ zÀȶ֬ÄAzÀ vÁgÉAiÀÄgÀ DUÀªÀÄ£À PÀÄjvÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. FUÀAvÀÆ ªÉƸÀ¼ÉAiÀÄ PÀvÉAiÀÄ ºÁUÉ d£À AiÀiÁgÀÆ PÀA§¼ÀUÀ½UÉ ¹¤ªÀÄ£ÀlgÀ DUÀªÀÄ£À PÀÄjvÀ ¥ÀæZÁgÀªÀ£ÀÄß £ÀA§ÄªÀÅ¢®è. ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ DUÀªÀÄ£À¢AzÀ PÀA§¼ÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Á¨sÀ DzÀ¢Ý®è. §zÀ¯ÁV CªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉvÀgÀĪÀÅzÀÄ, ªÀ¸Àw ªÀåªÀ¸ÉÜ, ¥ÀæAiÀiÁtzÀ ªÉZÀÑ CAvÀ ¸Á«gÁgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß CªÀjUÁV ¸ÀÄjAiÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ EzÀĪÀgÉUÉ CªÀgÁågÀÆ PÀA§¼ÀPÉÌ , PÀA§¼ÀzÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ £ÀAiÀiÁ¥ÉʸÁ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀĪÀgÉUÉ PÉý¢Ý®è. ºÁUÁV ¹¤ªÀiÁ £Àl £ÀnAiÀÄgÀ£ÀÄß vÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ zÀĨÁjAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. DzÀgÀÆ ¸ÀtÚ MAzÀÄ PÉæÃeï PÀA§¼Á©üªÀiÁ¤UÀ¼À°è PÀA§¼À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀ°è E£ÀÆß G½¢zÉ.ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ PÀA§¼ÀPÉÌ ¨Á°ªÀÅqï £Àl ªÀÄÆ°ÌAiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀÄ¤Ã¯ï §AzÀÄ vÀļÀÄ«£À°èAiÉÄà ªÀiÁvÀ£Ár d£À ªÉÄZÀÄÑUÉ ¥ÀqÉzÀgÀÄ.PÀA§¼ÀzÀ PÉÆÃ®Ä §qÀÄ »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹zÀÝgÀÄ. PÀA§¼ÀzÀ PÀgÉAiÀÄ §½ §AzÀÄ PÀA§¼ÀzÀ AiÀÄdªÀiÁ£ÀjUÉÉ UËgÀªÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ. ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À, UÉÆÃPÁPï £ÀAvÀºÀ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è avÀæ £ÀlgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹ CzÀPÉÌ vÁgÁ ªÉÄgÀUÀÄ vÀAzÀÄ «ÄAazÀ C£ÉÃPÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ½ªÉ. ºÁUÉAiÉÄà PÀA§¼À, AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀAvÀºÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ ¹¤ªÀiÁ PÀ¯Á«zÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ UÀtågÀÄ ¸ÁzsÀPÀgÀÄ vÁªÁV §AzÀÄ vÀªÀÄä UËgÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉaѹPÉƼÀÄîªÀ ¢£À UÀ¼ÀÄ §gÀ° ! CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¨s ÀæªÀÄ¢AzÀ PÀgɸÀĪÀ d£À »ÃUÉ CªÀgÁVAiÉÄà §gÀĪÀÅzÁzÀgÉ E£ÀßµÀÄÖ ¦æÃw¬ÄAzÀ ¸ÁéUÀw¸À®Ä vÀAiÀiÁjzÁÝgÉ ¸Áé«Ä....... C¯Áé ?

PÀA§¼ÀzÀ ªÉÆzÀ® ¥ÀĸÀÛPÀ “PÀA§¼À’’

PÀA§¼ÀzÀ PÀÄjvÀÄ C£ÉÃPÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ §A¢gÀ §ºÀÄzÀÄ. CzÀgÀ PÀÄjvÀÄ C£ÉÃPÀ CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqÉ¢gÀ §ºÀÄzÀÄ DzÀgÉ PÀA§¼ÀzÀ PÀÄjvÉà «ªÀgÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAq ªÉÆzÀ® ¥ÀĸÀÛPÀ §A¢zÀÝgÉ CzÀÄ ¨ÉÆüÀ avÀÛgÀAd£ÀzÁ¸ï ±ÉnÖ CªÀgÀ “PÀA§¼À” J£Àß ¨ÉÃPÀÄ.G½zÀAvÉAiÀÄÆ MAzÀÄ PÀA§¼À ¸ÀA«zsÁ£À ºÉ¸Àj£À PÀA§¼À PÀÄjvÀ ªÀgÀ¢ gÀÆ¥ÀzÀ ¥ÀĹÛPÉAiÉÆAzÀÄ ¥ÀæPÀlªÁVzÉ. DzÀgÉ CzÀgÀ ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ®¨sÀåªÁUÀ°®è. JªÀiÁð¼ÀÄ ¥ÀÆ® «oÀ® ±ÉnÖ CªÀgÀ NlzÀ PÉÆÃtUÀ¼À ªÀÄÄR¥ÀÄlzÉÆA¢UÉ 1983 gÀ°è ¨ÉÆüÀ £ÁUÀ±ÀQÛ ¥ÀæPÁ±À£À¢AzÀ PÀA§¼À ¥ÀæPÀlUÉÆArvÀÄ. Q¤ßUÉÆýAiÀÄ C¨sÀªÀ ¦æAlgïì £À°è ªÀÄÄzÀætªÁzÀ D ¥ÀĸÀÛPÀPÉÌ ªÀÄÄ£ÀÄßr §gÉzÀªÀgÀÄ PÀA§¼À zÀ PÉ. UÀ Ät¥Á® PÀ qÀA§ CªÀgÀÄ. ¢éªÀtðzÀ °è ¥À æ PÀlUÉ ÆAqÀ D ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¨É¯É DUÀ 10-00 gÀÆ¥Á¬Ä. PÀA§¼ÀUÀ¼À §UÉÎ, PÀA§¼ÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ PÀA§¼ÀzÀ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀ §UÉÎ CzÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ°èvÀÄ. PÀA§¼À zÀ±ÀðPÀ ºÉ¸Àj£À ¸Á¥ÁÛ»PÀ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ PÀÄjvÀ eÁ»gÁvÀÄ C°èvÀÄÛ. DzÀgÉ CAvÀºÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß AiÀıÀ PÁt°®è. PÀA§¼ÀzÀ NlUÁgÀgÀÄ, ¥ÀæªÀÄÄR zÀtÂUÀ¼ÀÄ, DV£À ºÉ¸ÀgÁAvÀ PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ, EwºÁ¸À ¸À»vÀ ªÀiÁ»wAiÀÄļÀî D PÀÈw CAzÀÄ ¸ÀAZÀ®£ÀªÀÅAlÄ ªÀiÁrvÀÄÛ.

£ÀªÀfÃvï qÉPÉÆÃgÉÃlgïì ¸ÀªÀiÁd ªÀÄA¢gÀ PÁA¥ÉèPïì ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ

±Á«ÄAiÀiÁ£À, ¥ÉAqÁ¯ï, ºÀÆ«£À C®APÁgÀ, ¯ÉÊnAUïì , ¸ËAqï ¹¸ÀÖªÀiï, d£ÀgÉÃlgï,ZÉÃgïì, «L¦ ZÉÃgïì, mÉç¯ï, ¸ÉÖÃeï ¸ÀnÖAUï, CqÀÄUÉ ¥ÁvÉæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ reÉ ¸ËAqïì UÀ½UÁV ¸ÀA¥ÀQð¹ :

08258-236363, 236459 9986910363,9901605184 ............................................................. 35 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

............................................................. 36 ................................................................


ªÀµÀðzÀ PÀA§¼À §ÄPï UËgÀªÀ ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉUÉ ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ PÉÆÃn- ZÉ£ÀßAiÀÄ eÉÆÃqÀÄPÀgÉ PÀA§¼À ¸À«ÄwAiÀÄÄ PÀA§¼À §ÄPï ¤ÃqÀĪÀ ªÀµÀðzÀ PÀA§¼À UËgÀªÀPÉÌ ¥ÁvÀæªÁVzÉ.²¸ÀÄÛ , GvÀÛªÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ ,ºÉZÀÄÑ ¸ÀASÉåAiÀÄ PÉÆÃtUÀ¼À ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ d£ÁPÀµÀuÉ ¸ÉÃjzÀAvÉ C£ÉÃPÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀA§¼ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ 148 ªÀÄA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ ¥ÀqÉzÀ ªÀ i Á»w Dzs Á gÀ z À ° è F ¤tðAiÀ Ä .2003 gÀ ° è DgÀA¨sÀªÁzÀ F PÀA§¼À 2012gÀ°è zÀ±ÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀ DZÀj¸À®Ä CtÂAiÀiÁUÀÄ wÛz É. “PÀ A§¼ÀzÀ AiÀıÀ¸À Äì vÀ£ÉÆߧâ£ÀzÀ®è CzÀgÀ°è zÀÄrAiÀÄĪÀ AiÀÄĪÀPÀgÀ zÉÆqÀØ zÀAqÉà EzÉ.ºÁUÁV EzÉÆAzÀÄ ¸ÀAWÀnvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß, zÀ±ÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß PÀA§¼ÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ ¥ÀÄlzÀ°è zÁR¯ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ D¸É EzÉ “JAzÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß JAlÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ªÀÄÄ£ÀßqɸÀÄwÛgÀĪÀ PÉ. C¨sÀAiÀÄZÀAzÀæ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. f¯ÉèAiÀÄ PÀA§¼À EwºÁ¸ÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ PÀA§¼ÀzÀ°è PÀȶ ªÉÄüÀ £ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ zÁR¯É ¤ªÀiÁðtªÁÀVzÉ. JgÀqÀÆ ¢£ÀUÀ¼À®Æè E°è ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ gÉÊvÀ ¸ÀAWÀzÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è PÀA§¼À ¸À«ÄwAiÀÄ ¥ÉÆæÃvÁìºÀzÉÆA¢UÉ PÀȶ ¥ÀjPÀgÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À, «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt, PÀȶPÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ZÀZÉð, PÀȶAiÀÄ ¸ÁzsÀPÀjUÉ UËgÀªÀ ¸ÉÃjzÀAvÉ MAzÀÄ «Ä¤ PÀȶ ªÉÄüÀªÉà £ÀqÉ¢zÉ.”¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ JgÀqÀƪÀgÉ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä RZÁð¬ÄvÀÄ. PÀȶPÀgÀÄ , PÀȶ »£À߯ÉAiÀÄ d£À ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¸ÉÃgÀĪÀ PÀA§¼ÀzÀAvÀºÀ eÁUÀzÀ°è PÀȶ ªÉÄüÀzÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃd£É ªÀiÁrzÀ ¸ÀAvÀÈ¦Û EzÉ “JAzÀÄ ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ ªÀ®AiÀÄ gÉÊvÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ PÀȶPÀ zsÀ£ÀQÃwð §°¥À CªÀgÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀnÖzÁÝgÉ. ¸À«ÄwUÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀaªÀ, »jAiÀÄ gÁdQÃAiÀÄ zÀÄjÃt D¸ÀÌgï ¥sÉ£ÁðAr¸ï CªÀgÀÄ UËgÀªÁzsÀåPÀëgÀÄ. PÀA§¼ÀzÀ ªÁrPÉ ªÀÄvÀÄÛ C°TvÀ ¤AiÀĪÀÄzÀAvÉ PÉëÃvÀæzÀ ±Á¸ÀPÀ PÉ. C¨sÀAiÀÄZÀAzÀæ CªÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ.¨sÁ¸ÀÌgÀ J¸ï. PÉÆÃmÁå£ï PÉÆñÁzsÀåPÀëgÀÄ, PÉ. UÀÄt¥Á® PÀqÀA§gÀÄ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæzsÁ£À wÃ¥ÀÄðUÁgÀgÀÄ. ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ «zÉòUÀgÀ£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀĪÀ ªÀÄÆqÀħ¢gÉ PÀA§¼À ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ d£À¦æAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è MAzÀÄ. JAl£Éà PÀA§¼ÀzÀ JgÀqÀ£Éà ¢£À §¸ï ¸À A ZÁgÀ §Azï PÀ g É ¬ ÄAzÁV gÀ z ÁÝVzÀ Ý gÀ Æ d£À ¥À æ ª ÁºÀ P É Ì K£À Æ PÉÆgÀvÉAiÀiÁVgÀ°®è.ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ £ÀUÀgÀ¢AzÀ JgÀqÀÄ Q.«Ä zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ MAnPÀmÉÖAiÀÄ PÀqÀ®PÉgÉ ¤¸ÀUÀðzsÁªÀÄzÀ «ÃgÀgÁt C§âPÀÌ ¸ÀA¸ÀÌøw UÁæªÀÄzÀ°è ºÉZÀÄÑ PÀ«Ää JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À PÁ® ºÉÆ£À®Ä ¨É¼ÀPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÀzÀ ¨É¼ÀPÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀA§¼ÀzÀ°è ¸É«Ä¥sÉÊ£À°UÉ

............................................................. 37 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

§gÀĪÀ PÉÆÃtUÀ½UÀÆ §ºÀĪÀiÁ£À«zÉ. CzÀ£ÀÄß PÀA§¼ÀzÀ AiÀÄĪÀ ¸ÁzsÀPÀ ZÀAzÀæºÁ¸À ¸À¤¯ï CªÀgÀÄ vÀAzÉ ¸ÁzsÀÄ ¸À¤¯ï ºÉ¸Àj£À°è §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÁÝgÉ. ¸ÀªÀðzsÀ«ÄÃðAiÀÄgÀ£ÀÆß DPÀ¶ð¸ÀĪÀ PÀA§¼À Hj£À ºÀ§âªÁV ©nÖzÉ. E°è J¯Áè ¥ÀPÀëzÀªÀjUÀÆ DºÁé£À«zÉ. £ÉëÄgÁeï §¯Áè¼ï, gÀvÁßPÀgÀ ªÉƬİ, ¸ÀÄgÉÃ±ï ¥Àæ¨sÀÄ, £À«Ã£ï ZÀAzÀæ CA§Æj, ¸ÀÄgÉñï PÉÆÃmÁå£ï ¸ÉÃjzÀAvÉ GvÁì» PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ¥ÀqÉ EzÉ. QæÃqÁ vÀgÀ¨ÉÃvÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼À «zÁåyðUÀ½UÀÆ F PÀA§¼À QæÃqÉAiÀÄ£ÀÄß «ÃQë¸ÀĪÀ, w½AiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°AiÀÄĪÀ CªÀPÁ±À E°èzÉ. MªÉÄä dƤAiÀÄgï «¨sÁUÀ DgÀA©ü¹ Cwà ºÉaÑ£À 224 eÉÆÃr PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß PÀA§¼À PÀgÉUÉ ¸ÀàzsÉðUÉ E½¹zÀ QÃwð ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ PÀA§¼ÀPÉÌ ¸À®ÄèvÀÛzÉ. ¥ÀæwªÀµÀð Cwy ¸ÀvÁÌgÀ UÀȺÀPÉÌ f¯ÉèAiÀÄ UÀÄwÛ£À ªÀÄ£ÉUÀ¼À ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ªÉâPÉAiÉÄà §ºÀ¼À «¸ÁÛgÀªÁVzÀÄÝ , JAlÄ £ÀÆgÀgÀµÀÄÖ ªÀÄA¢ PÀĽvÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀ CªÀPÁ±À. ªÉ Æ zÀ ® ¸Á®ÄUÀ ¼ À Ä CwyUÀ ½ UÁV «ÄøÀ ¯ ÁVgÀ Ä ªÀ Å zÀ Ä ©lÖ g É G½zÀ A vÉ PÀA§¼Á©üªÀiÁ¤UÀ½UÀÆ CªÀPÁ±À EzÉ.zsÀ£ÀQÃwð §°¥ÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ DºÁgÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ©¹ UÀAf Hl CwyUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ DªÀÄAwævÀgÀ «±ÉõÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ.PÀA§¼ÀPÉÌ PÀ¼ÉzÀ PÉ® ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀºÁAiÀĸÀºÀPÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ GzÀå«Ä gÉÆãÁ¯ïØ PÀįÁ¸ÉÆà CªÀgÀ vÀAzÉ ¥sÁå©AiÀiÁ£ï PÀįÁ¸ÉÆà CªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß ªÉâPÉAiÀÄ°è C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ E°è PÀÈvÀdÕvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.«eÉÃvÀ PÉÆÃtUÀ¼À eÉÆvÉVgÀĪÀªÀjUÉ MAzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ £ÀUÀzÀÄ ¥ÉÆæÃvÁìº ÀPÀ §ºÀĪÀiÁ£À E°è£À ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «±ÉõÀªÁVzÉ.Erà ¢£ÀzÀ PÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß zÀÆgÀzÀ Hj£À D¸ÀPÀÛgÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ¯É £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀPÁÌV PÉç¯ï eÁ®zÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀÇ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV E°è £ÀqÉ¢zÉ. »AzÀÄ zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀgÀªÁV C®AUÁgÀÄ F±ÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ zsÀªÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, PÉʸÀÛ zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀgÀªÁV C®AUÁgÀÄ ZÀað£À zsÀªÀÄðUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÀÄĹèA zsÀªÀÄðUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ E°èUÉ DUÀ«Ä¹ ¨É¼ÀUÉÎ PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ PÀA§¼À UÀzÉÝUÉ E½AiÀÄĪÀ ªÉÆzÀ¯Éà CªÀgÀªÀgÀ PÀæªÀÄzÀAvÉ ¥ÀÆeÉ £ÀqɸÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀAvÉ E°èAiÀÄÆ Hj£À zÉêÀgÀÄ, £ÁUÀ PÉëÃvÀæ, MAzÀÄ f£Á®AiÀÄ ªÉ Æ zÀ ¯ ÁzÉ q É ¥À Æ eÉ ¥À Ä £À ¸ ÁÌ g À £À q É ¹ MAl PÀ m É Ö CAiÀ Ä å¥À à UÀ Ä rAiÀ Ä °è ¸À « ÄwAiÀ Ä ¸À z À ¸ À å gÀ Ä , ¥Àz Á¢üP ÁjUÀ ½zÀÄ Ý ¥À ÆeÉ £Ég Àª Éà j¹ C°è AzÀ CªÀ gÉ ¯Áè PÀ A§¼À zÀ °è UÉ §AzÀ Ä GzÁÏ l£ÉA iÀ Ä£ÀÄ ß £É g À ª É Ã j¸À Ä vÁÛ g É . §½PÀ PÀ A §¼À z À PÉ Æ ÃtUÀ ½ UÉ PÀ A §¼À UÀ z É Ý U É PÉ Æ ÃtUÀ ¼ À £ À Ä ß E½¸À ® Ä ¸À Æ a¸À ¯ ÁUÀ Ä vÀ Û zÉ . ¨Á°ªÀ Åqï £À l PÀ £À ß rUÀ - vÀ ļÀ Ä ªÀ g À PÀ t ät ¸À Ä¤Ã¯ï ±É n Ö vÀ ª À Ä ä PÁAiÀ Ä ð ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß §¢Vj¹ §AzÀÄ MAqÉgÀqÀÄ UÀAmÉUÀ¼À PÁ® PÀA§¼ÀzÀ°è ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ PÀ¼ÉzÀÄ vÀļÀÄ«£À°èAiÉÄà ¥ÉÆæÃvÁìºÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß DrzÁÝgÉ. CªÀjUÉ ¤ÃqÀ¯ÁzÀ PÀA§¼ÀzÀ §qÀĪÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ £ÉÆÃr £ÉÆÃr ¸ÀAvÀ¸À ¥ÀlÖ¢ÝzÉ.

............................................................. 38 ................................................................


PÀA§¼À EwºÁ¸ÀzÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ

# ÀPÀA§¼ÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðQÌAvÀ ªÉÆzÀ¯Éà zÁR¯ÁVzÉ.DzsÀĤPÀ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀȶֹzÀ EwºÁ¸À E°èzÉ # PÀA§¼ÀzÀ zÉÆqÀØPÀļÀªÁVzÀÝ E£ÉÆý©ÃqÀÄ ¸ÀAPÀÄ §AUÀjAzÀ eÉÆÃqÀÄPÀgÉ PÀA§¼ÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ # 1970 §dUÉÆýPÀA§¼À DgÀA¨sÀ/ PÀA§¼À ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è £Á®ÄÌ «¨ÁUÀ DgÀA¨sÀ # ¨ÉÆüÀAvÀÆj£À°è ªÀÄÆgÀÄ PÀgÉAiÀÄ PÀA§¼À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ # 1976 gÀ°è C¼ÀzÀAUÀrAiÀÄ°è ®AiÀÄ£ïì PÀè¨ï CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è PÀA§¼À # 1979 gÀ°è §dUÉÆý PÀA§¼ÀzÀ zÀ±ÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀ PÀAPÀ£Ár gÁªÀÄ¥Àà CªÀjUÉ ¸À£Áä£À. # 1981 gÀ°è PÁqÀ¨ÉlÄÖ £ÁgÁAiÀÄt gÉÊUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁPÀ¨ÉlÄÖ ®PÀÌtÚ ±Élæ PÉÆÃtUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¨Áj ¸ÀàzsÉð, J®ègÀ ¨ÁAiÀÄ®Æè ¥ÁPÀ¨ÉlÄÖ-PÁqÀ¨ÉlÄÖ JA§ ªÀiÁvÀÄ D ªÀµÀð. # 1982 ªÀÄÆ°ÌAiÀÄ°è ¸ÀàzsÉðgÀ»vÀ PÀA§¼À, C°è UÉzÀÝ PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉqÉ UÉ®ÄèªÀÅ¢®è JA§ £ÀA©PÉAiÀÄ »£À߯ÉAiÀÄ°è. # 1982 gÀ°è LPÀ¼À, PÀl¥Ár, ¥ÁuÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄUÀ¼À°è MAzÉâ£À PÀA§¼À. PÉÆÃtUÀ¼À AiÀÄdªÀiÁ£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀA§¼Á©üªÀiÁ¤UÀ½UÉ ¤gÁ±É.MAzÉà ¢£À PÀA§¼À £ÀqÉAiÀÄzÉà ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¢£À PÀA§¼À £ÀqÉzÀgÉ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ JA§ ¨sÁªÀ£É ¥À槮ªÁUÀ®Ä PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. # 1982 K¼ÀĪÀgÉ PÉÆÃ®Ä ¤±Á£ÉUÉ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¹ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ PÀÄvÉÛvÀÆÛgÀÄ ¥ÀÄgÀAzsÀgÀ «oÀ®zÁ¸ÀgÀ PÀA§¼À ¥ÀæªÉñÀ. # 1982 «ÄeÁgÀÄ PÀA§¼ÀPÉÌ CA¢£À ªÀÄÄRå ªÀÄAwæ UÀÄAqÀÆgÁªï ¸À»vÀ ªÀÄAwæUÀ¼À DUÀªÀÄ£À, PÀA§¼ÀPÉÌ «±ÉõÀ ¥ÀæZÁgÀ. # 1982 ªÀÄÆ°Ì CgÀ¸ÀÄ PÀA§¼ÀzÀ°è PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß Nr¸ÀÄvÀÛzÀÝ gÀWÀÄ ±ÉnÖ CªÀgÀÄ ©zÀÄÝ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ vÉÆAzÀgÉUÉƼÀUÁzÀgÀÄ. # ¨ÉƼÀAvÀÆgÀÄ, PÀÄqÀĪÀÄAzÀÆgÀÄ, PÀrgÀÄzÁåªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦½PÀļÀzÀ°è DºÁé¤vÀ PÀA§¼À PÀÆl £ÀqÉ¢zÉ. # »jAiÀÄqÀ Ì, ªÀ ÄÆqÀÄ©¢gÉ ªÀ ÄvÀ ÄÛ PÀ ¢æUÀ¼À°è F ZÁA¦AiÀÄ£ï ²¥sï §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ¤¸À¯ÁVvÀÄÛ. # 2002 §dUÉÆý PÀA§¼ÀPÉÌ ªÀÄAUÀ¼À # 2002 zÀ°è «ÄAiÀiÁgÀÄ ®ªÀ-PÀıÀ PÀA§¼À DgÀA¨sÀ # 2003 gÀ°è ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ PÉÆÃn ZÉ£ÀßAiÀÄ PÀA§¼À DgÀA¨sÀ # 2008 gÀ°è ¦½PÀļÀ ¤¸ÀUÀðzsÁªÀÄzÀ UÀÄwÛ£À ªÀÄ£ÉAiÉÄzÀÄgÀÄ PÀA§¼À DgÀA¨sÀ # 2010 ¨ÁgÁr ©ÃqÀÄ PÀA§¼ÀPÉÌ ¨É½î ºÀ§â ¸ÀA¨sÀæªÀÄ # 2010 PÀA§¼À PÉëÃvÀæPÉÌ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ UËgÀªÀ. ¨ÁPÀÆðgÀÄ ±ÁAvÀgÁªÀÄ ±ÉnÖ CªÀjUÉ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹Û. ............................................................. 39 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

gÀvÁßPÀgÀ zÉêÁrUÀ, CzsÀåPÀëgÀÄ

ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ 08258 237497/238597 ±Á¥ï £ÀA§æ 15 gÁfêÀ UÁA¢ü PÁA¥ÉèPïì , §¸ï ¸ÁÖ åAqï §½, ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ ªÀÄÄA§¬Ä, ºÀħâ½î, ¨É¼ÀUÁA, UÉÆêÁ, J£ÁðPÀÄ®A ªÉÆzÀ®zÉqÉ ¢£À ¸ÀAZÁgÀzÀ SÁ¸ÀV §¸ï nPÉÃmïUÁV ¸ÀA¥ÀQð¹ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ AiÀÄ C¢üPÀÈvÀ D£ï ¯ÉÊ£ï §ÄQÌAUï Kd¤ì

f.PÉ J¯ÉQÖçPÀ¯ïì DåAqï ¥sÀèªÀgï qÉPÉÆÃgÉÃlgïì , ±Á«ÄAiÀiÁ£À, ZÉÃgï, mÉç¯ï, «L¦ ZÉÃgï, CqÀÄUÉ ¥ÁvÉæ, ºÀÆ«£À C®APÁgÀ, ¥Àæ¨sÁªÀ½, ¸ÉÖÃeï ¸ÉnÖAUï, mÁå¨ÉÆèà ¸ÉnÖAUï, £ÁlPÀzÀ ¯ÉÊnAUï, ²Ãmï ZÀ¥ÀàgÀ,, ¥ÉAqÁ¯ï, ªÀÄvÀÄÛ PÁåljAUïUÀ½UÁV ¸ÀA¥ÀQð¹.

JA.UÀuÉñï PÁªÀÄvï ªÉÆ: 9448725063 ¥sÉÆãï:08258 238229

............................................................. 40 ..........................................................


¤AvÀ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ §dUÉÆý ( 33 ªÀµÀð £ÀqÉzÀÄ) C¼ÀzÀAUÀr (10) «ÄeÁgÀÄ (10) ¨ÉƼÀAvÀÆgÀÄ (25) PÉƼÀvÀÛªÀÄd®Ä (10)

PÁªÀ¼ÀPÀmÉÖ (10) ¥ÁuÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ( 10) §AUÁr ¸ÀA¦UÉ (PÉÃzÀUÉ ¨ÉÊ®Ä) gÁtÂ¥ÀÄgÀ ( vÉÆPÉÆÌlÄÖ )

EvÁå¢UÀ¼ÀÄ ¤AvÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ. MAzÉƪÉÄä ¨Áj d£À¦æAiÀĪÁVzÀÝ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ C£ÉÃPÀ PÁgÀtUÀ½AzÁV ¤AwªÉ. CzÀgÀ DZÉ FZÉ ºÉƸÀ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ DgÀA¨sÀªÁzÀzÀÄÝ EzÉ. PÀA§¼ÀzÀ d£À¦æAiÀÄvɬÄAzÁV ¤AvÀ PÀ A §¼À U À ½ UÀ Æ ªÀ Ä gÀ Ä fêÀ ¤ÃqÀ Ä ªÀ AiÀ Ä vÀ ß UÀ ¼ À Ä £À q É A iÀ Ä ÄwÛ ª É . PÉ ® ªÉ ÇAzÀ Ä ¸ÁA¥ÁæzÁ¬ÄPÀ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ £À«Ã£ÀvÉAiÀÄ£ÀÆß ¸ÉÃj¹ PÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉzÀzÀÄÝ EzÉ. ¸ÀPÁðj eÁUÀzÀ°è DgÀA ¨sÀªÁzÀ ªÀÄÆgÀÄ PÀA§¼ÀUÀ¼ ÁzÀ ªÀÄÆqÀÄ©zÀgÉ, «ÄAiÀiÁgÀÄ (PÁPÀð¼À) ªÀÄvÀÄÛ ¦½PÀļÀ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ¨Áj d£À¦æAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢ªÉ. ¨ÉƼÀAvÀÆgÀÄ PÀA§¼À:

PÁ®Ä ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÁ® ¨É¼ÀVzÀ ¨ÉÆüÀAvÀÆgÀÄ PÀA§¼À PÀÆqÁ DzsÀĤPÀ PÀA§¼À PÀÆlUÀ¼À°è ªÀĺÀvÀézÀ MAzÀÄ PÀA§¼À. ªÀÄÆgÀÄ PÀgÉUÀ¼À PÀA§¼À £ÀqÉzÀzÀÄÝ E°è ªÀiÁvÀæ. EzÉÆAzÀÄ ZÁjwæPÀ CA±ÀªÁVzÉ. KPÉAzÀgÉ MAnPÀgÉAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ PÀA§¼ÀPÉÌ FUÀ JgÀqÀÄ PÀgÉUÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ PÀgÉAiÀÄ PÀA§¼À ¸ÁzsÀå JA§ÄzÀ£ÀÄß ¨ÉÆüÀAvÀÆgÀÄ PÀA§¼À £ÁrUÉ vÉÆÃj¹ PÉÆnÖvÀÄ. PÀ®èqÀÌ E½zÀÄ ¨ÉƼÀAvÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. C°è ¨ÉÆüÀAvÀÆgÀÄ ¨Á§Ä ±ÉnÖ CªÀgÀ eÁUÀzÀ°è F PÀA§¼À £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. «ÃgÀ¥Àà ±ÉnÖ F PÀA§¼ÀzÀ ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ. ¦æÃw ©ÃrAiÀÄ UÀAUÁzsÀgÀ gÉÊUÀ¼ÀÄ F PÀA§¼À ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁV CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄ£ÀßqɹzÀgÀÄ. «ÄeÁgÀÄ PÀA§¼À zÉÆqÀØ PÀȶPÀ 92 gÀ ºÀgÉAiÀÄzÀ®Æè zsÀtªÀjAiÀÄzÀ »jAiÀÄ PÀA§¼ÀzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå CAzÀgÉ «ÄeÁgÀÄUÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ D¼Àé. CªÀgÀÄ FUÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ vÉÆÃqÁgÀÄ E°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÀéAvÀ eÁUÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÀA§¼À £ÀqɹzÀgÀÄ. D PÁ®zÀ°è Cwà ºÉZÀÄÑ d£À ¸ÉÃjzÀ PÀA§¼À JA§ ºÉUÀνPÉ EzÉ. UÁå®j C¼ÀªÀrPÉ, ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¥Á®£É ¸ÉÃjzÀAvÉ F PÀA§¼À PÀÆqÁ D ¢£ÀUÀ¼À ºÉ¸ÀgÁAvÀ DzsÀĤPÀ PÀA§¼ÀUÀ¼À°è MAzÁVvÀÄÛ. FUÀ D PÀA§¼À £ÀqÉzÀ eÁUÀzÀ°è zÉÆqÀØ PÀAV£À vÉÆÃl«zÉ. ............................................................. 41 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

§dUÉÆý PÀA§¼À DzsÀĤPÀ PÀA§¼ÀUÀ¼À QjÃl DzsÀĤPÀ PÀA§¼ÀUÀ½UÉ QjÃl¥ÁæAiÀĪÁVgÀĪÀ §dUÉÆý PÀA§¼À ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ AiÀıÀ¹é ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ½UÁV SÁåvÀªÁVzÉ. UÀAlPÀlÖ¯É PÁ® PÀA§¼Á©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ ¤AvÀÄ PÀA§¼À £ÉÆÃqÀĪÀ §zÀ®Ä CªÀgÀÄ ¸ÀÄSÁ¹Ã£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ PÀA§¼À «ÃQë¸ÀĪÀ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ F PÀA§¼À ¸ÀÄ¢ÃWÀðPÁ® ¨Á½zÀ DzsÀĤPÀ PÀA§¼ÀªÉA§ QÃwðUÉ ¨Ád£ÀªÁVzÉ. ¥ÁætÂzÀAiÀiÁ ¸ÀAWÀzÀ ºÉÆÃgÁlUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÁgÀtUÀ½UÁV ¤AvÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀA§¼À £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ EzÀÝgÉ FUÀ 40 gÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ DZÀj¸ÀÄwÛvÀÄÛ. UÀÄt¥Á® eÉÊ£ï ªÀÄvÀÄÛ zsÀªÀÄðgÁd eÉÊ£ï ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ¤gÀAvÀgÀ ¸ÁºÀ¸À¢AzÀ 33 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® £ÀqÉzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁV ¤AwvÀÄ. 1970 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÀA¨sÀªÁzÀ EzÀÄ nPÉÃlÄ PÀA§¼ÀªÁVvÀÄÛ. ºÁUÀAvÀ EzÀÄ G¨sÀAiÀÄ f¯ÉèUÀ¼À KPÉÊPÀ lPÉÃlÄ PÀA§¼ÀªÉãÀÄ DVgÀ°®è. nPÉÃlÄ EvÁÛzÀgÀÆ DªÀjUÉãÀÄ CzÀÄ ¯Á¨sÀzÀ «µÀAiÀĪÁVgÀ°®è DzÀgÉ PÀA§¼À «ÃPÀëPÀjUÉ DgÁªÀĪÁV PÀA§¼À £ÉÆÃqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀÆgÀPÀªÁVgÀÄwÛvÀÄÛ. UÉ®j ªÀåªÀ¸ÉÜ, F¹ZÉÃgï, RÄað, GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ G¥ÁºÁgÀ UÀȺÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ , ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ »ÃUÉ ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ PÀA§¼ÀªÁV CzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½VAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ PÁ® ªÉÄgɬÄvÀÄ. ¥Áæt zÀAiÀiÁ ¸ÀAWÀzÀªÀgÀ ºÉÆÃgÁlzÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ nPÉÃmï ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ JA§ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤AiÀĪÀÄ ¸ÀPÀð¸ïUÀ½UÉ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjzÀzÀÄ J®èjUÀÆ UÉÆwÛzÉ.CzÀÄ PÀA§¼ÀUÀ½UÀÆ C£ÀéAiÀÄ JAzÁzÁUÀ MAzÀÄ ªÀµÀð nPÉmï E®èzÉAiÀÄÆ E°è PÀA§¼À £ÀqÉzÀÝzÀÝ£ÀÄß »jAiÀÄgÀÄ £É£À¦¸ÀÄvÁÛgÉ.ºÀ®ªÀÅ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ E°è£À AiÀıÀ¸Àì£ÀÄß PÀAqÀÄ DgÀA¨sÀªÁzÀÝ¢ÝzÉ E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ ¥ÀÄ£ÀgÁgÀA¨sÀªÁzÀªÀÅ. C£ÉÃPÀ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ E°è£À ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹ PÉÆAqÀªÀÅ. PÉ®ªÀÅ zsÁ«ÄðPÀ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ E°èAzÀ ¥ÉæÃgÉÃÀ¥ÀuÉ ¥ÀqÉzÀÄ DZÀgÀuÉ G½¹PÉÆAqÉà DzsÀĤPÀ PÀA§¼ÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. PÁPÀð¼À¢AzÀ UÀÄgÀĪÁAiÀÄ£ÀPÉgÉ ªÀiÁUÀðªÁV zsÀªÀÄð¸ÀܼÀ-¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §dUÉÆý ¥ÉÃmÉVAvÀ ªÉÆzÀ® §¸ï ¤¯ÁÝt vÀ®Ä¥ÀĪÁUÀ C°è MAzÀÄ PÀët £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¸ÀÄì MAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ- ªÀåªÀ¹ÜvÀ PÀA§¼ÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ §UÉÎ C¥ÁgÀ PÁ¼Àf¬ÄzÀÝ eÉÊ£ï ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ PÁPÀð¼ÀzÀ ªÉAPÀlæªÀÄt zÉêÁ®AiÀÄzÀ gÁªÀÄ®PÀë ät ºÀAqÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃgÀÄ vÀÄA©¹qÀ®Ä vÀA¢j¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

............................................................. 42 ................................................................


PÀA§¼ÀzÀ°è FVgÀĪÀ £Á®ÄÌ ¸ÀàzsÁ𠫨sÁUÀUÀ¼ÀÄ E°èAzÀ¯Éà DgÀA¨sÀªÁzÀªÀÅ. dƤAiÀÄgï «¨sÁUÀªÀ£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀÄÝ DzsÀĤPÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¸ÉÖÃrAiÀÄA mÁæ åPï (PÀgÉ) UÀ¼À£ÀÄß £ÁrUÉ ¥ÀjZÀ¬ÄzÀÄÝ §dUÉÆýAiÀÄ PÀA§¼ÀzÀ ¸ÁzsÀ£É. ¤gÀAvÀgÀ ¥ÀªÀ£ï §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ DgÀA¨sÀªÁzÀzÀÄÝ E°èAzÀ¯ÉÃ. DgÀA¨sÀzÀ ¢UÀ¼À°è gÁd¶ð zsÀªÀÄð¸ÀܼÀzÀ «ÃgÉÃAzÀæ ºÉUÀÎqÉAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀªÀ£ï §ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß E°è £É£À¦¹PÉƼÀî §ºÀÄzÀÄ. EªÀgÀ D²ÃªÁðzÀ¢AzsÀ JAzÉà eÉÊ£ï ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀgÀÄ DºÁé£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ªÀÄÄ¢æ¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ C£ÉÃPÀjUÉ £É£À¦zÉ.CªÀgÀÄ PÀÆqÁ RÄzÁÝV E°è §AzÀÄ ¨sÁµÀt ªÀiÁrzÀÄÝ PÀA§¼Á©üªÀiÁ¤UÀ½UÉ ªÀÄgÉw®è. PÀA§¼ÀUÀ¼À EwºÁ¸ÀzÀ°è zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ ¸À¨sÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DgÀA©ü¹zÀ QÃwð PÀÆqÁ F PÀA§¼ÀPÉÌ EzÉ. DgÀA¨sÀ¢£ÀUÀ¼À°è ¸ÀAeÉAiÉƼÀUÉ ªÀÄÄVAiÀÄÄwÛzÀÝ PÀA§¼À §½PÀ ¥ÉmÉÆæêÀiÁåPïì£À®Æè £ÀAvÀgÀ lÆå¨ï¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è £ÀqɬÄvÀÄ. DAiÀiÁ ªÀµÀð §dUÉÆý PÀA§¼ÀzÀ°è K£ÀÄ «±ÉõÀ«gÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ J®ègÀÆ PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ JzÀÄgÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀAvÉ CzÀÄ 33 ªÀµÀð ¨Á½ ¨É¼ÀVvÀÄ.PÀA§¼À ¸ÀA«zsÁ¤PÀ ²°à PÀA§¼ÀzÀ »jAiÀÄ ¸ÁzsÀPÀ UÀÄt¥Á® PÀqÀA§jUÉ CvÀåvÀÛªÀÄ ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¹ CªÀgÀ£ÀÄß £ÁrUÉ vÉÆÃj¹ PÉÆlÖ z ÀÄÝ F PÀA§¼ÀzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀĺÁ£ï PÉÆqÀÄUÉ. §dUÉÆý PÀA§¼ÀzÀ bÁAiÀiÁavÀæªÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ E¯ÁSÉ vÀ£Àß ¥ÉÆøÀÖgï UÀ¼À°è §¼À¹zÀÄÝ UÀªÀÄ£ÁºÀð.PÁPÀð¼À JA.JA.¹ ºÉÆÃmÉ°£À°è EA¢UÀÆ D ¥ÉÆøÀÖgï gÁgÁf¹¸ÀÄvÁÛ EzÉ.“¨É½î ºÀ§âz À ªÀµÀð PÉÆÃt Nr¸ÀĪÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ F PÀA§¼ÀzÀ AiÀıÀ¹ìU É PÁgÀtgÁzÀªÀ£ÀÄß ¸À£Á䤸À¯ÁVvÀÄÛ. ¤dªÁVAiÀÄÆ CzÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ PÀA§¼’’ JAzÀÄ UÀÄt¥Á¯ï eÉÊ£ï CªÀgÀ ¥ÀÄvÀæ PÁPÀð¼ÀzÀ JAJA¹ ºÉÆÃmÉ®Ä ªÀiÁ®PÀ avÀÛgÀAd£ï ¥ÀrªÁ¼ï C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀnÖzÁÝgÉ. DzsÀĤPÀ PÀA§¼ÀUÀ¼À ²°à, PÀA§¼À ¸ÀAWÀlPÀ UÀÄt¥Á¯ï eÉÊ£ï CªÀjUÉ 1992gÀ°è zÀ¸ÀgÁ QæÃqÁ ¥Àæ±À¹Û ¸ÀA¢gÀĪÀÅzÀÄ §dUÉÆý PÀA§¼ÀPÉÌ ¸ÀAzÀ UËgÀªÀ.

SHREE DEVI GROUPS PRITHVI SERVICES Premanatha Marla Mob.:984530598

LEGAL CONSULTANCY SERVICES Sharth D. Shetty B.A. LLB. Mob.: 9845593123

Jayaprakash Bhandary B.A. LLB. Mob.: 9880471693 ADVOCATE

SHREE DEVI CYCLE STORES Prabhakar Shetty

Ph.:08258-236966

GAUTHAMI ELECTRICALS & BUILDING CONSTRUCTIONS (1St Grade Contractor) Ashok Shetty

Mob.:9845050193

HANYA REAL ESTATE & LAND DEVELOPERS Rajendra S. Shetty

Mob.:09821271987

gÀ«ÃAzÀæ ±ÉnÖ,

¥Àæ¢Ã¥ï PÉÆÃmÁå£ï

CzsÀåPÀëgÀÄ

CzsÀåPÀëgÀÄ

©eɦ ±ÀQÛ PÉÃAzÀæ §dUÉÆý, ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

©eɦ f¯Áè ¸À«Äw GqÀĦ ªÉÆ.:8971920258

©eɦ gÉÊvÀªÉÆÃZÁð d

PÁPÀð¼À ªÉÆ.:9980772755

............................................................. ............................................................. .............................................................. 43 ................................................................ ............................................................. 44 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


"PÀA§¼À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¹zÀgÉ PÀA§¼ÀPÉÌ GvÀÛªÀÄ ¨sÀ«µÀå"

PÀA§¼À JAzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ vÀlÖ£É £É£À¥ÁU ÀÄ ªÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÀ¼À°è UÀÄt¥Á® PÀqÀA§gÀzÀÄÝ ªÉÆzÀ® ¸Á°£ÀzÀÄÝ. ‘PÀA§¼À ¸ÀA«zsÁ£À gÀZÀ¬ÄvÀ’ JAzÀÄ ¥ÀæSÁåvÀgÁVgÀĪÀ CªÀgÀÄ ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉAiÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ eÉÊ£ï ¥Àz À« ¥Àƪ Àð P Á¯ ÉÃf£ À° è ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁV ¤ªÀÈvÀÛgÁzÀªÀgÀÄ. ²PÀë t PÉë à vÀæzÀ ¸Ázs À £ÉUÁV PÀ£Áðl PÀ g Ádå ¥Àæ ± À¹ Û «eÉÃvÀgÀÄ.

ªÉÄʸÀÆgÀÄ zÀ¸ÀgÁ QæÃqÁPÀÆlzÀ°è PÀA§¼À PÉëÃvÀæzÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÁV ¸À£Áä£À ¹éÃPÀj¹zÀªÀgÀÄ. CªÀjUÉ ¸ÁzsÀ£ÉUÁV C£ÉÃPÀ ¸À£Áä£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¢ªÉ. ¸Àz Á ²¸À Û £À Ä ß ¦æ à w¸À Ä ªÀ , ¥Á°¸ÀÄ ªÀ CªÀ gÀ Ä ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À §UÉUÉ vÀªÀÄäzÉà DzÀ PÀpt ¤®ÄªÀÅ ºÉ Æ A¢zÁÝgÉ . vÀ Ä ¼À Ä PÀ £ À ß qÀ ª À £ À Ä ß vÀ ª À Ä ä ªÀiÁvÀÄUÁjPÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄxÀðªÁV §¼À¸ÀĪÀ CªÀgÀÄ zsÀ é ¤ ªÀ z s Àð PÀ zÀ ° è ªÀ iÁvÀ £ÁqÀ ÄwÛ zÀ Ý g É CªÀg À £ ÀÄ ß £ÉÆÃqÀzÉAiÉÄà CªÀgÀ zsÀé¤AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÁVzÉ. CªÀgÀ ªÀiÁw£À ±ÉÊ°AiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄPÀj¸ÀĪÀªÀgÀÆ EzÁÝgÉ ’’ PÀA§¼À §ÄPï £ÀqɹzÀ CªÀgÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À E°èzÉ UÀzÉÝUÉ E½zÀzÀÄÝ AiÀiÁªÁUÀ ? ¸ÀtÚ¢gÀĪÁUÀ¯Éà UÀzÉÝUÉ E½zÀ C£ÀĨsÀªÀ«zÉ. G¼ÀĪÉÄ , UÉƧâgÀ ºÉÆgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ J¯Áè PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr C¨sÁå¸À«zÉ. ¤ªÀÄä ²PÀët , PÀA§¼À ¥ÀæªÉñÀ ºÉÃUÉ? ªÉÄʸÀÆgÀ°è PÀ£ÀßqÀ JA.J ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄ ªÁUÀ eÁ£À¥ÀzÀ C z s À å A iÀ Ä £ À ª À £ À Ä ß «±ÉõÀªÁVvÉUÉzÀÄPÉÆAqÉ. DUÀ PÀA§¼ÀzÀ §UÉUÉ

ºÉaÑ£À «µÀAiÀÄ w½AiÀÄĪÀ CªÀPÁ±ÀªÁ¬ÄvÀÄ. rVæAiÀiÁVzÀÝ PÁ®PÉÌ §dUÉÆý PÀA§¼À DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ( 1970). ±Á¯Á-PÁ¯ÉÃdÄ ¢£ÀUÀ¼À°è ZÀZÉðUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ ªÉÄÊPï »rAiÀÄ ¨ÉÃPÉA§ D¸É EzÀÝzÀÄÝ ¤d. ¨ s À Ä d §° e É Ê £ ï C ª À gÀ Ä DUÀ GzÉÆÏõÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ. CªÀPÁ±À ¹QÌvÀÄ. ¸ÀégÀ, ±ÉÊ°UÀ¼ÀÄ PÀA§¼ÀPÉÌ MVÎzÀªÀÅ. §½PÀ PÀqÀA§gÀÄ ¨É ÃPÀÄ JA§ MAzÀÄ ¨sÁªÀ£É ªÀÄÆrvÀ Ä. ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä CªÀ PÁ±ÀªÁ¬ÄvÀÄ.PÁPÀð¼ÀzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è MªÉÄä gÁdåªÀÄlÖzÀ ºÉÆ£À®Ä ¨É¼ÀQ£À ªÁ°¨Á¯ï ¥ÀAzÁål £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. GzÉÆÏõÀPÀgÀ£ÀÄß HlPÉÌ ©qÀ®Ä £À£ÀߣÀÄß ªÀ i ÁvÁqÀ ® Ä PÀ Ä ½î j ¹zÀ g À Ä . ªÀ Ä gÀ Ä ¢£À

......................................................................45..................................................... PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

GzÉÆÏõÀuÉUÉ CªÀPÁ±À £À£ÀUÉà ¤ÃrzÀgÀÄ.DUÀ §ºÀ¼À RĶAiÀiÁVvÀÄÛ.£Á£ÀÄ PÀA§¼ÀzÀ ªÉÄÊPï »rAiÀÄĪÀ PÁ®zÀ°è GzÉÆÏõÀPÀgÀÄ PÉÆÃtzÀ AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ J®èjUÀÆ KPÀªÀZÀ£ÀzÀ°è PÀgÉ ¤ÃqÀĪÀ PÀæªÀÄ«vÀÄÛ. CªÀgÀ£ÀÄß UËgÀªÀ¢AzÀ ¸ÀA¨sÉÆâ¹zÉ, MA¢µÀÄÖ gÀAd£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÉ. M¼ÉîAiÀÄ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¹QÌvÀÄ. DzsÀĤPÀ PÀA§¼ÀUÀ¼À §UÉUÉ.......................? DzsÀĤPÀ PÀA§¼ÀUÀ½UÉ ºÉƸÀ gÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄgÀUÀÄ ¤ÃrzÉÝ §dUÉÆý PÀA§¼À. CzÀÄ §½PÀzÀ PÀA§¼ÀUÀ½UÉ ªÀiÁzÀjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.£Á®ÄÌ «¨sÁUÀ DgÀA¨sÀ, UÁå®j DgÀA¨sÀ, PÀĽvÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀ CªÀPÁ±À MzÀV¹zÀÄÝ, zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ ¸À¨sÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ PÀ®à£É »ÃUÉ C£ÉÃPÀ ºÉƸÀvÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ §dUÉÆý PÀA§¼À ¸ÀzÁ ºÉƸÀvÀ£ÀUÀ¼À ºÀjPÁgÀ JAzÀgÉ D¢ÃvÀÄ. ²¸ÀÄÛ, UËgÀªÀ JAzÀgÉ K£ÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß PÀA§¼ÀzÀªÀgÀÄ PÀ°vÀzÉÝ E°è. CzÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ C£ÀÄPÀj¹zÀªÀÅ.E°è£À AiÀıÀ¸ÀÄì ¥ÀÄgÁvÀ£À PÀA§¼ÀUÀ½UÉ PÁAiÀÄPÀ®à ¤ÃqÀ®Ä ¥ÉæÃgÀuÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ, PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀA¥Àæ zÁAiÀÄ G½¸ÀÄvÁÛ DzsÀ ĤPÀ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä §dUÉÆý PÀA§¼À ¥ÉæÃgÀuÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. PÀA§¼À ºÉÆvÀÄÛ UÉÆvÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ...................? PÀA§¼À ¨É¼ÀUÉÎ JAljAzÀ DgÀA¨sÀªÁV ¸ÀAeÉAiÉƼÀUÉ ªÀÄÄVAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ «¨sÁUÀUÀ¼À ºÉZÀѼÀ ªÀÄwÛvÀgÀ PÁgÀt¢AzÀ gÁwæUÀÆ CzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ, EA¢£À ¹ÜwUÉ §A¢zÉ. ºÉ ƸÀ ºÉƸÀ C«µÁÌgÀUÀ½UÉ PÁgÀ tªÁVzÉ. PÀ A§¼ÀUÀ¼ÀÄ «¥ÀjÃvÀ vÀ qÀ ªÁUÀ®Ä ±ÀÄgÀ ĪÁzÁUÀ DºÁé¤vÀ PÀA§¼À QæÃqÁ PÀÆl £ÀqɸÀ®Ä ¤zsÀðj¹zɪÀÅ. C¼ÀzÀAUÀrAiÀÄ°è 52 eÉÆvÉ PÉÆÃtUÀ¼À ¥Á¯ÉÆμÀÄî«PÉAiÉÆA¢UÉ F ¥ÀæAiÉÆÃUÀ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ.¨ÉƼÀAvÀÆgÀÄ, PÀÄqÀĪÀÄAzÀÆgÀÄ, PÀrgÀÄzÁåªÀgÀzÀ°è CzÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. ¸Àétð PÀªÀÄ® ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÁPïì D¦üøÀ°è ¹¤ªÀiÁ ¸ÉÆÃwvÀÄ JA§AvÉ PÀA§¼ÀzÀ°èAiÀÄÆ DºÁé¤vÀ QæÃqÁPÀÆl C£ÉÃPÀ PÁgÀtUÀ½UÁV £ÀqÉAiÀÄ vÉÆqÀVvÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄÄAzÉ CzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ°®è.

¤tðAiÀÄUÀ½UÉ vÁAwæPÀ C¼ÀªÀrPÉ §UÉUÉ,.....? ¤tðAiÀ ÄUÀ ¼À£À Äß E£Àß µÀÄÖ RavÀªÁV¸À ®Ä J¯ÉPÁÖç¤ Pï ©ÃªÀ iï PÀmï ªÀå ªÀ¸É ÜAiÀÄ£À Äß eÁjUÉƽ¹zɪÀÅ. PÉÆÃtUÀ¼À PÁ® ºÀ§qÀÄØ vÁVzÀÝ£ÀÄß RavÀªÁV w½AiÀÄ®Ä EzÀ£ÀÄß ºÉƸÀ «zsÁ£ÀªÁV ¥ÀæAiÉÆÃUÀQ̽¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀ §ºÀÄ PÀÄvÀƺÀ® PÉgÀ½¹ MAzÀÄ UÀAmÉUÀ¼À PÁ® £ÀqɬÄvÀÄ. CµÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ F ªÀåªÀ¸ÉÜ §ºÀ¼À ZÉ£ÁßV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹vÀÄ. DzÀgÉ §½PÀ PÉÆÃtUÀ½VAvÀ ªÉÆzÀ¯Éà ºÁj §gÀĪÀ PɸÀjUÀÆ D ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸ÀàA¢¹vÀÄ. ºÁUÁV F ºÉƸÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ®Æè ¥sÀ°vÁA±À vÀ¥ÁàUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁzÀ PÀÆqÀ¯É CzÀ£ÀÄß ¤°è¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ºÁUÁV F ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÉÛ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ°®è.«rAiÉÆà ¤tðAiÀÄ PÀæªÀĪÀ£À Äß CqÉé ¬ÄAzÀ¯Éà DgÀ A©ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ.FUÀ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð¢AzÀ PÉÆ ÃtUÀ¼À£ÀÄß ©qÀĪÀ°èAiÀÄÆ PÁåªÀÄgÁUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqÉ¢zÉ. PÀA§¼ÀzÀ ºÉƸÀ ²¹Û£À EwºÁ¸À......................? 1989 gÀ°è zsÀªÀÄð¸ÀܼÀzÀ ªÀ¸ÀAvÀªÀĺÀ°£À°è qÁ. «ÃgÉAzÀæ ºÉUÀqÉ CªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è PÀA§¼ÀzÀ ²¹Û£À PÀÄjvÀ MAzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ ¸À¨sÉ £ÀqɬÄvÀÄ. C°è ¸À«ÄwAiÀÄÄ JA.Dgï. JZï.¥ÀÆAeÁ CªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è ¸À«ÄwAiÉÆAzÀÄ ºÀÄnÖUÉÆArvÀÄ. £À£ÀUÉ ¸ÁÜ¥ÀPÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀÄ dªÁ¨ÁÝj ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄAzÉ F ¸À«ÄwUÉ qÁ.fêÀAzsÀgï §¯Áè¼ï CªÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀgÀÄ. PÁAiÀÄðzÀ²ðvÀé ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ £À£Àß ¥Á°UÉ zÉÆgÀQvÀÄ. ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀA§¼À ¸À«ÄwAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹zÉÝãÉ. fêÀ£ÀzÀ CªÀÄÆ®å

......................................................................46.....................................................


ªÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß PÀA§¼ÀPÁÌV «ÄøÀ¯ÁV¹zÉÝãÉ. FUÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÁgÀtUÀ½UÁV MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸ÁÜ£À¢AzÀ zÀÆgÀ«zÀÄÝ «ÄAiÀiÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ PÀA§¼À ¸À«ÄwUÀ¼À PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁVzÉÝãÉ. ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁPÀð¼ÀzÀ eÁUÀ DAiÉÄÌ ....ºÉÃUÉ? PÀA§¼À £ÀqɸÀ®Ä ªÉÆzÀ®Ä UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ PÀƼÀÆj£À eÁUÀªÀ£ÀÄß . §½PÀ ¨ÉAUÉæAiÀÄ°è eÁUÀ ¹UÀĪÀÅzÀÄ JAzÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÁ¸À«zÀÝ ªÀÄÆqÀ©¢gÉAiÀÄ°èAiÉÄà PÀA§¼ÀPÉÌ eÁUÀ £ÉÆÃrzÀgÉ ºÉÃUÉ JA§ «ZÁgÀ ¸ÀĽ¬ÄvÀÄ. DUÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §AzÀzÀÄÝ §¸ÀªÀ£À PÀeÉAiÀÄ eÁUÀ. JgÀqÀÄ JgÀqÀƪÀgÉ JPÉæ. CzÀgÀ°è ªÁºÀ£À ¤®ÄUÀqÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ §gÀ§ºÀÄzÀÄ PÀA§¼ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¹Üw........ºÉÃVgÀ §ºÀÄzÀÄ ? ªÀÄÄA¢£À ¥Àj¹Üw ºÉÃVgÀ §ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä PÀA§¼ÀzÀ ¹ÜwUÀw ºÉÃVvÀÄÛ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀî ¨ÉÃPÁVzÉ. ªÉÆzÀ®Æ PÀA§¼ÀPÉÌ M¼ÉîAiÀÄ ºÉ¸ÀjgÀ°®è. ¥ÉnÖ£À, dÆf£À, dÄUÁjAiÀÄ PÀ¼À-PÀÆlªÉA§ ºÉ¸ÀjvÀÄÛ. §½PÀ CzÀPÉÌ MAzÀÄ ¸ÁÜ£À, ªÀiÁ£ÀåvÉ §AvÀÄ. §dUÉÆýAiÀÄ PÀA§¼ÀzÀ AiÀıÀ¹ì£À §½PÀ CzÀPÉÌ MAzÀÄ «±ÉõÀ ¸ÁÜ£À §AvÀÄ. PÀA§¼ÀzÀvÀÛ d£ÁPÀµÀðuÉ ºÉZÁѬÄvÀÄ.PÀÄlÄA§ ¸À»vÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀ ²¸ÀÄÛ §AvÀÄ.zsÀªÀÄð, eÁw, ªÀÄvÀ ¨ÉÃzsÀ«®èzÉ Cwà ºÉZÀÄÑ ¸ÉÃgÀĪÀ eÁ£À¥ÀzÀ QæÃqÉ JA§ ªÀÄlÖPÉÌ PÀA§¼À ¨É¼É¢zÉ.£ÁªÉà ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄjAiÀÄĪÀ, «ÄÃgÀĪÀ ¥Àj¹ÜwUÉ,ºÀAvÀPÉÌ §AzÀÄ ¤AwzÉ. §® EzÀݪÀ¤UÉ £ÁåAiÀÄ, zÉÆqÀØ UÀÄA¥ÀÄ EzÀݪÀ¤UÉ £ÁåAiÀÄ JA§AvÁVzÉ. n« wÃ¥ÀÄð ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ ¤tðAiÀÄ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÁUÀ ¸ÀªÀĸÉå §AvÀÄ. vÉÆÃj¸ÀzÉ ¤tðAiÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÁUÀ gɦüæUÀ¼À «gÉÆÃzsÀ §AvÀÄ. 3 ¨Áj «rAiÉÆ Ã £ÉÆÃrzÀ ªÉ ÄÃ¯É UÉzÀݪÀg À£ÀÄß ¤tð¬Ä¸ÀĪÁUÀ wÃ¥Àð £ÀÄß QæÃqÁ ¸ÀÆáwð¬ÄAzÀ §ºÀĪÀiÁ£À §AzÀªÀ¤UÉ §gÀ° J£ÀÄߪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉÆÃtUÀ¼À zsÀtÂUÀ½UÀÆ QæÃqÁ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É EgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀA§¼À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀjUÉ vÀªÀÄä PÀA§¼À M¼ÉîAiÀÄzÁUÀ ¨ÉÃPÀÄ JA§ MAzÉà UÀÄj¬ÄgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀA§¼ÀzÀ°è J®èjUÀÆ £ÁåAiÀÄ ¹UÀ ¨ÉÃPÀÄ, ¤tðAiÀÄUÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ £ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀªÁV J®ègÀÆ ªÉÄZÀÄѪÀ ºÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.PÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß dÄUÁjAiÀÄ CqÉØ, UÀqÀAV CqÉØ ªÀiÁr CzÀPÉÌ ºÉZÀÄÑ UÀªÀÄ£ÀPÉÆqÀĪÀ ºÁUÉ DUÀ¨ÁgÀzÀÄ.£ÁªÉà ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥Á°¹zÉæ, UËgÀ«¹zÀgÉ PÀA§¼ÀPÉÌ ªÀÄÄAzÉ Gdé® ¨sÀ«µÀå«zÉ. ¸ÀPÁðgÀ ºÉÃUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ..? ¸ÀPÁðgÀ PÀA§¼ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À ¨ÉÃPÀÄ. CzÀPÉÌ PÀÆqÁ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ CzÀgÀzÉÝ DzÀ ¤AiÀĪÀÄ«zÉ. PÀA§¼ÀzÀ NlUÁgÀjUÉ §gÉà ªÀiÁw£À ¨ÉA§® zÉÆgÉvÀgÉ ¸Á®zÀÄ. CªÀjUÉ ºÉaÑ£À ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¹UÀ¨ÉÃPÀÄ. SÁ¸ÀVAiÀiÁV ¸ÀºÀPÁj zÀÄjÃt JA.J£ï. gÁeÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgï CªÀgÀÄ vÀªÀÄä £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ læ¸ïÖ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. NlUÁgÀ NqÀĪÀµÀÄÖ PÁ® PÉÊPÁ®Ä ¸Àj EgÀĪÀªÀgÉUÉ vÉÆAzÀgÉ E®è. §½PÀ CªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÁV CªÀjUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄÆ®¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À ¨ÉÃPÀÄ. CªÀjUÉ PÁ®PÁ®PÉÌ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ®Ä MAzÀÄ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. CzÀPÉÌ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄÄzÉæ EzÁÝUÀ ...¨É¯É §gÀÄvÀÛzÉ. PÀA§¼ÀzÀ®Æè ªÀiÁåZï ¦üQìAUï... ¨ÉnÖAUï ....... PÁ°nÖzÉAiÀiÁ? PÀA§¼ÀzÀ°è ZÁA¦AiÀģﲥsï ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀzÀÞw eÁjAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀUÀ¼À£ÀÄß ©ÃgÀĪÀ CªÀPÁ±À ¤ZÀѼÀªÁVvÀÄÛ. CAQCA±ÀUÀ¼ÀÄ d£ÀjUÉà ªÉÆzÀ¯É w½¢gÀÄwÛvÀÄÛ. PÉÆ£É PÉÆ£ÉAiÀÄ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ZÁA¦AiÀÄ£ï AiÀiÁgÀÄ JA§ PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¨ÉnÖAUï £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ÄzÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢zÉ. CAvÀÄ F ZÁA¦AiÀÄ£ï ²¥sï¤AzÀ PÀA§¼ÀzÀ ªÁvÁªÀgÀt ºÁ¼ÁUÀÄwÛgÀĪÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄÄ ZÁA¦AiÀÄ£ï ²¥sï gÀzÀÄÝUÉƽ¸ÀĪÀ ¤tðAiÀÄ vÉUÉzÀÄ PÉÆArvÀÄ. »jAiÀÄqÀÌ, ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¢æUÀ¼À°è F ZÁA¦AiÀÄ£ï ²¥sï §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ¤¸À¯ÁVvÀÄÛ.

....................................................................46................................................... PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

«rAiÉÆà wÃ¥ÀÄðUÁgÀgÀÄ : WÀmÁ£ÀÄUÀnUÀ¼ÀÄ PÀA§¼À ¸ÀàzsÉðUÉ ¥ÀæªÉò¹zÁUÀ, CAwªÀĪÁV ¸ÀàzsÉðAiÀÄ ¤tðAiÀÄ PÀptªÁUÀvÉÆqÀVzÁUÀ D«µÁÌgÀUÉÆAqÀzÀÄÝ «rAiÉÆà wÃ¥ÀÄð. Cwà ºÉZÀÄÑ «rAiÉÆà wæðUÁV «rAiÉÆà zÁR°¹zÀ, ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ QÃwð GqÀĦAiÀÄ ªÀÄAdj «rAiÉÆà CªÀjUÉ ¸À®ÄèvÀÛzÉ. ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ «rAiÉÆà D¸ÀPÀÛ AiÀÄĪÀPÀ C±ÉÆÃPï CªÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ PÀA§¼ÀUÀ¼À°è ªÀÄAdj «rAiÉÆà ¥ÀgÀ awæÃPÀgÀt, zÁR°ÃPÀgÀtzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀÄîvÁÛ §A¢zÁÝgÉ.C£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ±ÉÆèsÁ ¸ÀÄÖrAiÉÆà ¸ÉÃjzÀAvÉ C£ÉÃPÀgÀÄ F PÉ®¸ÀzÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ. WÀmÁ£ÀÄUÀnUÀ¼ÀÄ PÀA§¼À ¸ÀàzsÉðUÉ ¥ÀæªÉò¹zÁUÀ, CAwªÀĪÁV ¸ÀàzsÉðAiÀÄ ¤tðAiÀÄ PÀptªÁUÀvÉÆqÀVzÁUÀ D«µÁÌgÀUÉÆAqÀzÀÄÝ «rAiÉÆà wÃ¥ÀÄð. Cwà ºÉZÀÄÑ «rAiÉÆà wæðUÁV «rAiÉÆà zÁR°¹zÀ, ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ QÃwð GqÀĦAiÀÄ ªÀÄAdj «rAiÉÆà CªÀjUÉ ¸À®ÄèvÀÛzÉ. ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ «rAiÉÆà D¸ÀPÀÛ AiÀÄĪÀPÀ C±ÉÆÃPï CªÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ ªÀÄAdj «rAiÉÆà ¥ÀgÀ awæÃPÀgÀt, zÁR°ÃPÀgÀtzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀÄîvÁÛ §A¢zÁÝgÉ. C£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ±ÉÆèsÁ ¸ÀÄÖrAiÉÆà ¸ÉÃjzÀAvÉ C£ÉÃPÀgÀÄ F PÉ®¸ÀzÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ. «rAiÉÆà ªÀÄAdj, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï¸ÁÖ åAqï »A§¢, GqÀĦ- 0820-2527766.rAiÉÆà ªÀÄAdj, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï¸ÁÖ åAqï »A§¢, GqÀĦ- 0820-2527766. C£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ. zÉêÁ£ÀAzÀ ¨sÀmï, ±ÉÆèsÁ ¸ÀÄÖrAiÉÆÃ, §¸ï¸ÁÖ åAqï, ¨É¼ÀĪÁ¬Ä, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ.

jPÁëzÀªÀgÀ ¤AiÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ PÀA§¼ÀzÀ ²¹Û£À eÉÆvÉUÉ ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉAiÀÄ jPÁëªÁ¯ÁgÀzÀÄ MAzÀÄ ¤AiÀÄvÀÄÛ. PÀA§¼À ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀë, ±Á¸ÀPÀ C¨sÀAiÀÄZÀAzÀæ CªÀgÀÄ »AzÉƪÉÄä ªÀÄ£À« ªÀiÁrPÉÆAqÀAvÉ, ¥ÀæwªÀµÀð PÀA§¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀªÀjUÉ ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ ºÀ¼É §¸ï¸ÁÖ åAqï ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁPÉðmï »A§¢¬ÄAzÀ PÉêÀ® 5.00 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ ¸ÉÃªÉ ºÀUÀ®Ä gÁwæ. C°èAzÀ PÀA§¼À £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀqÀ®PÉgÉUÉ 1.45 jAzÀ 2.00 Q.«ÄÃ. zÀÆgÀ«zÉ. DzÀgÀÆ F ±ÉÃjAUï ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁzÀj.ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ CxÀªÁ §¸ï ¸ÁÖ åAr¤AzÀ zÀÆgÀÄ«gÀĪÀ PÀA§¼ÀzÀªÀgÀÄ F ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. CxÀªÁ PÀA§¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀªÀjUÁV PÀ¤µÀÖ zÀgÀzÀ ¸ÁjUÉ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀA§¼Á©üªÀiÁ¤UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ ¤®è §ºÀÄzÀÄ. FzÀÄ PÀA§¼ÀPÀÆÌ jPÁëzÀªÀgÀÄ ±ÉÃjAUï ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è 10 gÀÆ¥Á¬Ä zÀgÀ ¤UÀ¢¬ÄzÉ. FzÀÄ PÁæ¸ï CxÀªÁ FzÀÄ«£À°è §¸ï E½zÀgÀÆ F CªÀPÁ±À EzÉ.£ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ PÉÆAZÀ PÀµÀÖ.

....................................................................47...................................................


PÀA§¼À zÀtÂUÀ½UÉ ZÀAzÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ PÀA§¼ÀzÀ ¢£À GzÉÆÏõÀPÀgÀÄ PÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ §ºÀĪÀiÁ£À «eÉÃvÀgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄĪÁUÀ CªÀgÀÄ PÉÆÃtUÀ¼À zsÀtÂUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÉà MAzÀÄ ZÀAzÀ.CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ, Hj£À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀ GzÀÝ£ÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ PÀA§¼ÀzÀ zÀ tÂUÀ½UÉ.PÀ A§¼À ¥s À°vÁA±À ¥Àæ PÀluÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ ¨sÀðzÀ°è D PÉ ÆÃtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀªÀ Å JA§ÄzÀ £ÀÄß ºÉüÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ Nl DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ºÉÆwÛ£À°è ºÉüÀ¯ÁUÀĪÀ GzÀÝ£ÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ CªÀgÀ «¼Á¸À PÀgÉzÀ ºÁUÉ EgÀÄvÀÛzÉ.CzÀÄ GzÀÝ£ÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À ¯ÉÆÃPÀ.PÉÆÃt E®èzÀªÀgÀÄ, PÉÆÃtzÀ ¨Áj ºÀÄZÀÄÑ EgÀĪÀªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀA§¼ÀzÀ°è ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß PÀtQ̽¸ÀĪÀÅzÀÄ CAzÉæ ¸ÀázÉðUÉ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉƸÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ. PÉÆÃt PÀlÖgÉ PÉ®ªÀgÀÄ PÉÆÃtUÀ¼À zÀt JAzÀÄ ¥ÀæZÁgÀUÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ.ªÉÄqÀ¯ï ¥ÀqÉzÀ PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ°è Nr¹ ªÉÄqÀ¯ï ¥ÀqÉzÀ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ M¼ÀUÁUÀÄvÁÛgÉ.AiÀiÁgÀzÉÆà PÉÆÃt AiÀiÁjUÉÆà ªÉÄqÀ¯ï ! PÉÆÃn PÀgÉmïÖ ....... §AmÁé¼À ¥ÀfÃgï UÀÄvÀÄÛ ¨Éé ¨sÀ«µÀå ¨sÀgÀvïgÁeï ±ÉnÖ ZÉ£ÀßAiÀÄ PÀgÉmïÖ ºÉƸÀ¨ÉlÄÖ KjªÀiÁgÀÄ §PÉð ZÀAzÀæºÁ¸À ¸ÁzsÀÄ ¸À¤¯ïgÉ£À .....JgÀÄè »ÃUÉ GzÉÆÏõÀPÀgÀÄ CªÀgÀ HgÀÄ, ªÀÄ£É, vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ºÉ¸ÀgÀÄ eÁw ºÉ¸ÀgÀÄ ¸À»vÀ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÁrPÉ. PÀA§¼À PÀgÉUÉ E½AiÀÄĪÁUÀ zÁR¯É ¤ªÁðºÀPÀgÀ°è »ÃUÉ ¥ÀÆtð ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß zÁR°¸ÀÄvÁÛgÉ. ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà QæÃqÁ PÀÆlUÀ¼À°è EµÀÄÖ «ªÀgÀªÀV ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄĪÀ CxÀªÁ zÁR°¸ÀĪÀ PÀæªÀÄ«®è. EzÀÝgÀÆ CzÀÄ «gÀ¼À. PÉ®ªÀÅ zÀtÂUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄVAvÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À CzÀȵÀÖ ZÉ£ÁßVzÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¹ zÀt ºÉ¸ÀgÀÄ §gɸÀĪÁUÀ D ªÀÄPÀ̼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ eÉÆÃr¹ PÀtPÉÌ E½¸ÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ªÁrPÉ. PÉ®ªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉeÉÓ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄgÀ ºÉ¸ÀgÀ°èAiÀÄÆ PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß Nr¸ÀĪÀÅzÀÄ GAlÄ. £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛgÀĪÀAvÉ MAzÀÄ ¹Ã¸À£ï £À°è MAzÀÄ eÉÆÃr PÉÆÃt ¸ÀvÀvÀªÁV ªÉÄqÀ¯ï ¥ÀqÉzÀgÀÆ ªÀÄvÀÄÛ RavÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À §½PÀªÀÇ MAzÉà MAzÀÄ §ºÀĪÀÄ£À ¥ÀqÉAiÀįÁUÀ¢zÀÝgÀÆ PÉÆÃtUÀ¼À AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀ D¸ÀQÛ, GªÉÄÃzÀÄ PÀÄAzÀĪÀÅ¢®è. CªÀjUÉ CzÉÆAzÀÄ ªÀÈvÀ. »ÃUÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ¯Éà ªÉÄqÀ¯ïUÀ¼À ¸ÀgÀzÁgÀgÁzÀªÀgÀÆ EzÁÝgÉ. E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ ¤zsÀ£ÀgÁzÀ PÉÆÃtUÀ¼À zs ÀtÂUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ°èAiÉÄà PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß Nr¸ÀÄvÁÛ §A¢zÁÝgÉ.

¨É¼ÀĪÁ¬Ä ¹ÃvÁgÁªÀÄ DZÁAiÀÄð

²æà PÁ½PÁ JqÀémÉʸÀgïì ªÉÆzÀ® ªÀĺÀr, EA¢gÁUÁA¢ü PÀªÀĶðAiÀįï PÁA¥ÉèPïì, £ÀÆå §¸ï ¸ÁÖAqï ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ-574227

ªÉÆ.9845281441

¸ÀÄ®¨sÀªÁV,¸ÀÄ®°vÀªÁV, ¸ÀgÀ¼ÀªÁV EAVèµï PÀ°AiÀÄ®Ä ¸ÀA¥ÀQð¹

²æà EAVèµï CPÁqÉ«Ä PÁAiÀÄgï ªÀÄAeï, ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ

9342484053, 9141685573

............................................................. 49 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

zÁR¯É ¤ªÀðºÀuÉ.......¤uÁðAiÀÄPÀ PÉ®¸À.... PÀA§¼ÀzÀ zÁR¯É ¤ªÀðºÀuÉ §ºÀ¼À ¤uÁðAiÀÄPÀ «µÀAiÀÄ.J®èªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV PÉý C°è£À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV zÁR°¸À ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛ z É.E°è zÁR¯Áw ¤ªÀðºÀuÉ §ºÀ¼À ¸ÀÄ®¨sÀªÀ®è.zÁR¯É ¤ªÁðºÀPÀgÀ ªÉÄÃ®Æ PÀA§¼À zÀtÂUÀ¼À PÀtÄÚ EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀtÚ MAzÀÄ vÀ¥Àà£ÀÆß CªÀgÀÄ ¸À»¸ÀĪÀÅ¢®è. vÀ¥ÀÄà DUÀ ¨ÁgÀzÀÄ PÀÆqÁ. ¸ÀÄ¢ÃWÀð PÁ® zÁR¯É ¤ªÀð»¹zÀ E§âgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ M§âgÀÄ ºÉƸÀ§gÀ£ÀÆß E°è zÁR°¸À¯ÁVzÉ . zÁR¯É ¤ªÁðºÀPÀjUÉ PÉÆÃtUÀ¼À ªÀiÁ®PÀgÀ UÀÄgÀÄvÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ, ªÀÄÄR¥ÀjZÀAiÀÄ EzÀÝgÉ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. PÀA§¼À DgÀA¨sÀªÁzÀ UÀ½UɬÄAzÀ PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÉUÀÆ PÉ®¸À EzÉ. eÉÆÃr ºÁPÀĪÀÅzÀÄ, PÉÆÃtUÀ¼À NlzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ zÉÆqÀØ dªÁ¨ÁÝj EzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ¨sÁªÀ MvÀÛqÀ CxÀªÁ «ÃPï£É¸ï E®èzÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. G½zÀ PÀA§¼ÀUÀ¼À°è zÁR¯É ¤ªÀð»¸ÀĪÀªÀgÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀÆPÀÛ DzsÁgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ «ªÀgÀ ¤ÃrzÀgÉ ªÀÄA¢£À PÀA§¼À §ÄPï -2 gÀ°è CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÆß zÁR°¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀA§¼À zÁR¯ÉAiÀÄ »jAiÀÄ vÀ¯É ¸ÀAPÀ¥ÀàtÚ. C£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ, ¤gÀAvÀgÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ®èzÉ CzÀgÀ ¸ÀAUÀæºÀ PÀtdªÁVzÁÝgÉ. §ºÀÄvÉÃPÀ PÀA§¼ÀzÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ CªÀgÀ ¸ÉÃªÉ ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. «¼Á¸À # J£ï. ¸ÀAPÀ¥Àà ±ÉnÖ, £ÀVæªÀÄ£É, ¸ÀfÃ¥À ªÀÄÆqsÀ ¥sÉƸïÖ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ, §AmÁé¼À vÁ®ÆPÀÄ, zÀ.PÀ ªÉÆ;9845430854/ 9743721370 ¨É½î ºÀ§â DZÀj¹zÀ ¨ÁgÁr ©ÃqÀÄ PÀA§¼ÀzÀ J¯Áè E¥ÀàvÉÊzÀÄ ªÀµÀðzÀ zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ±Á¯ÉAiÀÄ zÁR¯ÉUÀ¼ÀµÉÖà RavÀªÁV §gÉzÀÄ EnÖgÀĪÀ zsÀªÀÄðgÁd PÉ. PÀA§½ CªÀgÀÄ PÁAvÁªÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ¤ªÀÈvÀÛ ²PÀëPÀgÀÄ. CªÀgÀÄ PÉÆÃt PÀnÖzÀ ªÀģɬÄAzÀ §AzÀªÀgÁVzÀÄÝ PÀA§¼À ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ CªÀjUÉ ¥ÀæªÀÄÄR ºÀªÁå¸À. zsÀªÀÄðgÁd PÉ. PÀA§½ ¤ªÀÈvÀÛ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, PÁAvÁªÀgÀ PÁPÀð¼À vÁ®ÆPÀÄ ªÉÆ:9535523700 «ÄAiÀiÁgÀÄ PÀA§¼ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ zÁR¯É ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ CªÀPÁ±À ¥ÀqÉzÀÄ FUÀ §ºÀÄvÉÃPÀ PÀA§¼ÀUÀ¼À°è PÁt¹PÉƼÀÄîªÀ ²æà zsÀgÀ DZÁgï . PÉ CªÀgÀÄ PÀA§¼ÀzÀ°è ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸ÁtÆgÀÄ PÉÆÃUÀÄ DZÁAiÀÄð CªÀgÀ ¸ÀÄ¥ÀÄvÀæ. CtÚ ¸ÁtÆgÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ DZÁgï PÀÆqÁ ¸ÀQæAiÀÄ PÀA§¼ÀzÀ PÉÆÃtUÀ¼À zÀtÂ. ²æÃzsÀgÀ DZÁgï.PÉ QgÀAUÉÆý ªÀÄ£É ¸ÁtÆgÀÄ- 574114 ªÉÆ: 9980920030

............................................................. 50 ................................................................


PÀA§¼À PÉÆÃtzÀ zsÀtÂUÀ¼ÀÄ............................ CqÀØ ºÀ®UÉ «¨sÁUÀ #ºÀ¯É¥Áàr ªÀÄÄAqÉÆlÄÖ ¸Àwñï UÀnÖ ( J- © JgÀqÀÄ eÉÆvÉ) #FzÀÄ ªÀÄQÌ® ¸À£Àvï PÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï (J- © JgÀqÀÄ eÉÆvÉ) #ªÀÄÄqÁgÀÄ ¸ÀAvÁeÉ gÀvÀߪÀªÀÄðeÉÊ£ï #¥Àt¦Ã®Ä £ÀAzÉÆlÄÖCgÀªÀÄ£É AiÀÄĪÀgÁd ºÉUÉØ #ªÀÄgÉÆÃr PɼÀV£À ªÀÄ£É CtÂÚ ¥ÀÆeÁj #¥ÉjAeÉ §®èAUÉÃj C§ÄÝÎ¯ï ºÀ«ÄÃzï

PÀ£ÉºÀ®UÉ #UÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ PÉzÀħj UÀÄgÀĪÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj #¢.¸Á¯ÉvÀÆÛgÀÄ ªÉÆãÀ¥Àà UËqÀ #¨ÁPÀÆðgÀÄ ªÀÄÆqÀÄ»vÀÄè ¨sÁ¸ÀÌgÀ ¥ÀÆeÁj ¨ÁgÀPÀÆgÀÄ ±ÁAvÀgÁªÀÄ ±ÉnÖ £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ # ¸ÁtÆgÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ DZÁgï # PÀÄPÀÄÌAzÀÆgÀÄ ±ÀAPÀgÀ¨ÉlÄÖ gÀ«ÃAzÀæ PÀĪÀiÁgï # C¯ÉªÀÇgÀÄ vÉAPÀªÀÄ£É gÁWÀÄ ±ÉnÖ # PɪÁð¸É CgÀÄuï PÀĪÀiÁgï gÉhÄÊ£ï # PÀqÀAzÀ¯É ºÉƬÄUɪÀÄ£É PÉ. PÀȵÀÚ ±ÉnÖ # EgÀĪÉ樀 ¥Át¯Á ¨ÁqÁ ¥ÀÆeÁj # ©,¹.gÉÆÃqï PÉÊPÀÄAeÉ eÉʸÀ£ï r.PÀÆæ¸ï ( PÉèêï ) # £ÀqÀĪÉÆUÀgÀÄ ªÀÄÄAqÉæÃ®Ä AiÀÄQëvï PÀĪÀiÁgï # ¨ÁgÁr AiÀÄĪÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ # PÁPÀð¼À ¥ÀįÉÌÃj QÃvÀð£ï PÀĪÀiÁgï # PÁ¥ÀÄ PÀ®å ¸ÀwÃ±ï ¸À¤¯ï # ªÀiÁ¼À PÉÆgÀd£À ¨sÁ¸ÀÌgÀ DZÁgï # ¤ÃgɨsÀzÀæ UÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAzÀgÀ ±ÉnÖ # PÉƼÀPÉ EªÀðvÀÆÛgÀÄ wªÀÄgÉÆÃr ¢£ÉÃ±ï ±ÉnÖ # ªÀÄÄqÁgÀÄ §AUÉÃgÀ ¨ÉlÄÖ ¥Àædé¯ï J¸ï ¸Á¯Áå£ï # ¥ÀqÀÄ ¨ÉÆqÀAw® avÀÛgÀAd£ï gÉÊ # PÉÆÃqÀÄ ¦°AiÀÄqÀÌ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ UËqÀ # ªÉÆîð Vjñï D¼Àé # gÉAeÁ¼À §£ÀzÀ¨ÉlÄÖ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¸Á¯Áå£ï # gÉAeÁ¼À ¨ÉÊ®AUÀr ¤w£ï ±ÉnÖ # £À®ÆègÀÄ ªÀÄÄAqÀ¨ÉlÄÖ dAiÀÄgÁªÀÄ ±ÉnÖ

# ªÀÄÆqÁgÀÄ §dUÉÆý C±ÉÆÃPï PÀĪÀiÁgï ºÀUÀÎ »jAiÀÄ # PÁPÀð¼À fêÀ£ïzÁ¸ï DqÀåAvÁAiÀÄ # gÉAeÁ¼À PÁAiÀÄð ¸ÀAfêÀ ¥ÀÆeÁj # PÉƼÀZÀÆÑgÀÄ PÉÆAqÉÆlÄÖ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ # ¸ÀÄgÀvÀÌ¯ï ¸ÀªÉÇÃðvÀÛªÀÄ ªÀiÁzsÀªÀ ¥Àæ¨sÀÄ # ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ PÀjAeÉ «£ÀÄ «±Àé£ÁxÀ ±ÉnÖ # ªÀÄÆ°Ì ¥ÀAiÉÆålÄÖ ¸ÀzÁ²ªÀ ¸Á¯Áå£ï # ¥sÀ°ªÀiÁgÀÄ CVÎzÀ PÀ½AiÀÄ £ÁgÁAiÀÄt zÉêÁrUÀ # PÉƼÀPÉ EªÀðvÀÆÛgÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ¸ÀħâAiÀÄå PÉÆÃmÁå£ï # ªÀiÁ¼À D£ÀAzÀ ¤®AiÀÄ ±ÉÃRgÀ D£ÀAzÀ ±ÉnÖ # ¨ÉÆüÀAvÀÆgÀÄUÀÄvÀÄÛ UÀAUÁzsÀgÀ gÉÊ # ºÉƸÀ¨ÉlÄÖ KjªÀiÁgÀÄ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ¨sÀmï # C£ÀAvÁr £ÁgÁAiÀÄt DZÁgï # ¥ÀÄwÛUÉUÀÄvÀÄÛ PÉƼÀPÁr ²ªÀgÁªÀÄ gÉÊ # ¨ÁgÁr ©ÃqÀÄ fêÀAzsÀgï §¼Áî¯ï # ªÉÆîð Vjñï D¼Àé # ªÁ¯Áàr ºÁ¯ÁeÉ ¥Àæ±ÁAvï ¯ÁgÉ£ïì ¸Á¯ÁÝ£Á # ªÀÄAzÀwð ²gÀÆgÀÄ £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄgï # ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ £É°èPÀmÉÖ ¸ÀÄ¢üÃgï £ÉÆÃAqÁ # C£ÀAvÁr £ÁgÁAiÀÄt DZÁgï

............................................................. 51 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

£ÉÃV®Ä QjAiÀÄ # «ÄAiÀiÁgÀÄ §°¥ÀgÀªÀÄ£É vÉÃd¸ï PÀĪÀiÁgï # £À®ÆègÀÄ ªÀÄÄ®èqÀÌ ±ÀgÀvï PÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ # ¸ÁtÆgÀÄ ªÉÄʯÉÆlÄÖ C§Äݯï gɺÀªÀiÁ£ï # «ÄAiÀiÁgÀÄ gÁeÉÆlÄÖ ±ÉÃRgï ±ÉnÖ # gÉAeÁ¼À PÀÄzÁær ¸ÀÄAzÀgÀ ºÉUÉØ # ¸ÁtÆgÀÄ gÀvÀßgÁd PÀA§½ # PÉÆÃl ¥ÀqÀÄPÀgÉ jeÁé£ï ¨Áåj # ¨ÁPÀÆðgÀÄ ºÉƸÁ¼À «±Àé£ÁxÀ ¥ÀÆeÁj # ªÀÄgÀªÀAvÉ J.Dgï.¥sÁªÀiïðjZÁÑqïð gɨɯÉÆèà # ªÀÄgÉÆÃr ªÀÄd®ÄªÀÄ£É ±ÀgÀt¥Àà ¥ÀÆeÁj # £À®ÆègÀÄ ªÀÄAqÀ¨ÉlÄÖ ±ÀAPÀgÀ ±ÉnÖ # ªÀiÁ£ÁðqÀÄUÀÄvÀÄÛ £ÁgÁAiÀÄt ºÉUÉØ # «ÄAiÀiÁgÀÄ £É°èUÀÄqÉØ ¢.PÀĪÀiÁgÀAiÀÄå ºÉUÉØ # §AUÁr £ÀqÀĨÉ樀 ¢.UÉÆÃ¥Á® PÉÆÃmÁå£ï # JuÉÚ ºÉƸÀªÀÄ£É dAiÀIJïÁ ±ÉnÖ # ¥Á®qÀÌ PÉêÀiÁgÀÄ CA¨ÉÆæÃ¸ï ¦AmÉÆà # ªÀiÁw¨ÉlÄÖ PÀĪÀiÁgÀAiÀÄå ¨sÀAqÁj # FzÀÄ ¨sÀæªÀÄgÁA©üPÁ zsÀ£ÀÄ, «WÉßÃ±ï ±ÉnÖ # PÀqÀAzÀ¯É ªÀÄÄqÁ¬Ä¨ÉlÄÖ «±Àé£ÁxÀ ¤ªÁ¸À PÁ¼ÀÄ ¥ÁuÁgÀ # «ÄAiÀiÁågÀÄ £Àr¯Áè ²ªÀ¥Àæ¸Ázï ±ÉnÖ # ¸ÁtÆgÀÄ zÉë¥Àæ¸Ázï ¥Àædé¯ï PÀĪÀiÁgï # ¨É¼ÀĪÁ¬Ä PÀÄqÀA¨ÉlÄÖ £ÁUÀtÚ ¥ÀÆeÁj # PÀÄPÀÄÌAzÀÆgÀÄ ªÉÄîä£É ºÉ¤æ r¸ÉÆÃeÁ # gÉAeÁ¼À zÀSÁð¸ÀĪÀÄ£É ±ÀAPÀgÀ ±ÉnÖ # ªÀÄÆqÀĨɼÉî ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ £ÁAiÀÄPï # ªÀÄÆqÀĨɼÉî PÀA§îvÉÆÃl fêÀ£ï PÀĪÀiÁgï # gÉAeÁ¼À zÀPÁð¸ÀĪÀÄ£É gÁWÀÄ ¥ÀÆeÁj # ¸ÀÄjAiÀÄUÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀvÀÄ̪ÀiÁgï eÉÊ£ï # £À®ÆègÀÄ UÀÄAqÉÆlÄÖ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ PÀĪÀiÁgï # ¸ÀÄjAiÀÄ gÁdÄ ªÉAPÀ¥Àà UËqÀ # GqÀĦ PÉÆqÀªÀÇgÀÄ C¥ÀÄà PÀÄPÁå£ï # EgÀĪÉ樀 PÉA¥ÀÄUÀÄqÉØ UÀįÁ© ZÀAzÀÄ¥ÀÆeÁj # ªÀiÁ£ÁðqÀÄ PÉAUÁeÉ D£ÀAzÀ J¸ï.¸ÀĪÀtð # ¨É¼ÁîgÉ PÀÄAlÄ¥ÀÄtÂUÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÉÆÃzï ±ÉnÖ # EgÀĪÉ樀 ¸ÀÄ£ÉÆßÃt gÁfë ¸ÀÄAzÀgÀ ºÉUÉØ # ªÀÄÄAqÀÆÌgÀÄ ºÉƸÀªÀÄ£É AiÀÄwÃ±ï ±ÉnÖ # ªÀiÁ£ÁðqÀÄ PÁ½PÁA¨Á D£ÀAzÀ DZÁgï # GqÀĦ PÉÆgÀAUÀæ¥Ár ¤ºÁ¯ï dvÀÛ£Àß #¨É¼ÀĪÁ¬ÄPÉÆgÀAvÀ¨ÉlÄÖ J¸ï.JZï. C¥À£Á£ï £ÀjhÄÃgï ¸ÁºÉèï

# ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ £ÁUÀgÀPÀmÉÖ ªÉÆúÀ£ï PÉÆÃmÁå£ï # £À®ÆègÀÄ CeÁÓr ¨Á§Ä ¸Á°AiÀiÁ£ï # £À®ÆègÀÄ ZÀAqÉ AiÀÄĪÀ¨ÁAzsÀªÀgÀÄ # ªÀiÁAmÁær £ÁUÀgÀPÀmÉÖ PÁqÀå PÀįÁ¯ï # ªÀgÀAUÀ ªÀiÁw¨ÉlÄÖ PÁqÀå ¥ÀÆeÁj # CPÉðzÉÆlÄÖ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ±ÉnÖ # ªÀÄĽPÁgÀÄ QªÀÅqÉÃ¯ï ¥Àædé¯ï zÉêÁrUÀ # ªÀÄÄqÁgÀÄ §dUÉÆý gÀvÁßPÀgÀ zÉêÁrUÀ # £É°èPÁgÀÄ ¨ÉÊ®§j ±ÀÄPÀÆgï ¸ÁºÉèï # FzÀÄ MjªÀiÁgÀÄ ±ÉÃSï ºÀ¦üeï # «ÄAiÀiÁgÀÄ zÀÄUÀtªÀÄd®Ä ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¥ÀÆeÁj # ªÀiÁ£ÁðqÀÄ CªÀÄ£ÉÆlÄÖ ¥ÀæªÉÆÃzï £À«Ã£ï ºÉUÉØ # PÁPÀð¼À UÁA¢ü ªÉÄÊzÁ£À ¥ÉÃmɪÀÄ£É ²æÃzsÀgï ªÉƬİ # GqÀĦ PÉÆgÀAUÀæ¥Ár UÀÄgÀĪÀ ªÉÄùÛç # £À®ÆègÀÄ ¸ÀvÀåPÀÈ¥Á PÀȵÀÚ J¯ï.±ÉnÖ # «ÄAiÀiÁgÀÄ PÉÆAPÀuÁgÀ ¨ÉlÄÖ wªÀÄä¥Àà zÀÄUÀÎt ¥ÀÆeÁj # PËqÀÆgÀÄ PÀĪÉÄÃgÀĪÀÄ£É ¢Qëvï PÀĪÀiÁgï\ # PÀqÀAzÀ¯É ¨ÉÆnÖªÀiÁgÀÄ ªÀĤ±ï PÀĪÀiÁgï # ¨É¼ÀĪÁ¬Ä ¥ÉgÉÆÃrUÀÄvÀÄÛ vÁ£Áf.© ±ÉnÖ # gÉAeÁ¼À d£À¤ ¤ªÁ¸À gÁdıÉnÖ # J®ÆègÀÄ ¨sÀAqÁgÀ ªÀÄ£É ºÀjÃ±ï ±ÉnÖ # PÀÄAmÁr CqÀÄÌAeÉ PÀgÀÄuÁPÀgÀ ¥ÀÆeÁj # CvÀÆÛgÀÄ PÀAVªÀiÁgÀÄ «PÉñÀ ªÀÄrªÁ¼À # £ÀAzÀ½PÉ ²ªÀ¥Àæ¸Ázï ¨sÀmï # PÁAvÁªÀgÀ ¨sÀAqÁjªÀÄ£É ²æÃwÃPÀ vÀ¤é’ # £À®ÆègÀÄ ¥ÁzɪÀÄ£É ¥À«vÀæ ¤ªÁ¸À ¸ÀħâAiÀÄå ±ÉnÖ # ¸Á°UÁæªÀÄ ºÀjPÀȵÀÚ ºÉƼÀî # C½AiÀÄÆgÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ gÀÄPÀÌAiÀÄå ¥ÀÆeÁj # JqÀ¥ÀzÀªÀÅ PÀtÆÚj AiÀÄĪÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀgÀÄ # PÉƼÀPÉ EªÀðvÀÆÛgÀÄ ¨ÉÊgɨÉlÄÖ £À«Ã£ï eÉ.PÉÆÃmÁå£ï # ºÉ©æ PÀÄZÀÆÑgÀÄ gÁªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj # ¸ÁtÆgÀÄ ±ÉtgÀ¨ÉlÄÖ dUÀ¢Ã±À ¥ÀÆeÁj # PÀl¥Ár CZÀÑqÀ ªÀ¸ÀAvÀ±ÉnÖ # ªÀÄgÉÆÃr PÀ®à£É ¸ÀÄfÃAzÀæ ¸ÀĪÀtð # ¨ÉÆüÀzÀUÀÄvÀÄÛ ¸ÀwÃ±ï ±ÉnÖ # ªÀÄÄzÁær £ÀqÀĨÉlÄÖ £ÁgÁAiÀÄt ±ÉnÖ

............................................................. 52 ................................................................


# PÁAvÁªÀgÀ ¨ÁAzÉÆlÄÖ dUÀ¢Ã±ï PÉ ¥ÀÆeÁj ºÀUÀÎ QjAiÀÄ # PÁAvÁªÀgÀ CA¨ÉÆÃrªÀiÁgÀÄ # gÀWÀÄ£ÁxÀ zÉêÁrUÀ # ¥ÀgÉAV¥ÉÃmÉ QzɨÉlÄÖ zsÀªÀÄðtÚ ªÀÄrªÁ¼À # PɪÁð¸É £ÁgÁAiÀÄt §AUÉÃgÀ # ¨É¼ÀîA¥À½î ºÀ¼ÉêÀÄ£É ªÀÄ£ÉÆÃeï ºÉUÉÝ # PÁPÀ ð¼À £É °èeÉ UÀ ÄvÀ ÄÛ ¸À Ĥï ï PÀĪÀiÁgï # ¥À gÉAV ¥É ÃmÉ UÀgÀrªÀ Ä£É ¸À Af êÀ ºÉUÉØ # ºÀAPÀgï eÁ®Ä ©üªÀÄðtÚ ±ÉnÖ # UÀÄgÀĪÁAiÀÄ£À PÉgÉ gÀªÀiÁè£ï # ªÁ¯Áàr AiÀÄĪÀ ¨ÁAzsÀªÀgÀÄ # GqÀĦ »gÉèÉlÄÖ ²ªÀ ¥ÁuÁgÀ # GqÀĦ PÀgÀAUÀæ¥Ár UÀÄgÀĪÀ ªÉÄùÛç # §eÉUÉÆý ¨sÀmÁÖeÉ DzÀ±Àð ¥Àæ¨sÀÄ # GqÀĦ PÉÆgÀAUÀæ¥Ár ¤ºÁ¯ï dvÀÛ£Àß # ªÉÆUÀgÀÄ ¸ÀA¥À eÉ ¸ÀªÀiÁ¤ # ¨ÁgÁr ²ªÀPÀÈ¥À gÁªÀÄZÀAzÀæ PÉÆÃmÁå£ï # C¯ÉªÀÇgÀÄ LvÀÄ zÉêÁrUÀ # GªÀÄ£ÉÆlÄÖ dUÀvÁà¯ï ±ÉnÖ # PÉƼÀPÉ EªÀðvÀÆÛgÀÄ wªÀÄgÉÆÃr ¢£ÉÃ±ï ±ÉnÖ # £ÀAzÀ½PÉ PÉÆqÀìgÀ ¨ÉlÖ PÀ£À¸ÀÄ AiÀÄĪÀ ¨ÁAzsÀªÀgÀÄ # ªÀÄÆ°Ì avÁæ¥ÀÄ ¸Á£ÀzÀªÀÄ£É ` gÀ«ÃAzÀæ ¥ÀÆeÁj # ¨ÁgÀPÀÆgÀÄ ±ÁAvÁgÁªÀÄ ±ÉnÖ # PÉÆAqÉeÁ®Ä ¸À£ÀvÀÄ̪ÀiÁgï eÉÊ£ï # «ÄAiÀiÁgÀÄ ²ªÀ¸ÁUÀgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ zÉêÁrUÀ # PÉ¢AeÉ UÀzÉÆålÄÖ ²æÃzsÀgÀ C«Äãï # PÁ²¥À lÚ ºÉ ƸÀ ªÀÄ£É ªÁ¸À ÄzÉ ÃªÀgÁªï # £ÀAzÀ½PÉ ²æÃPÁAvÀ ¨sÀmï # ªÀÄÄAqÀÆÌgÀÄ AiÀÄwÃ±ï ±ÉnÖ # ¸ÀÄjAiÀÄ UÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀvÀÄ̪ÀiÁgï eÉÊ£ï # PÀƼÀÆgÀÄ ¥ÉÆÃAiÉÆåÃ®Ä ¦ Dgï ±ÉnÖ # ºÉƸÀ¨ÉlÄÖ KjªÀiÁgÀÄ f.²æäªÁ¸À ¨sÀmï # PÀ¤ðgÉ ¨ÉʮĪÀÄ£É CtÄ PÀÄnÖ ±ÉnÖ §d¥É GUÉΪÀiÁgÀÄ ±ÁAvÀgÁªÀÄ ±ÉnÖ # £ÀAzÀ½PÉ PÀA¥ÉÆlÄÖ «PÀÖgï £ÉÆgÁ£Áß # ªÀÄ£ÁðqÀÄ JZï.¦. ¤ªÁ¸À ºÀ¶ðvï DZÁgï # PÉƼÀPÉ EªÀðvÀÆÛgÀÄ ²ªÀ¸ÀzÀ£À

¸ÀÄzsÁPÀgÀ ±ÉnÖ

¸ÀA¥ÀPÀð

# ¸ÁtÆgÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ PÉ. DZÁAiÀÄð QgÀUÉÆýªÀÄ£É, ¸ÁtÆgÀÄ ¥ÉƸïÖ PÁPÀð¼À vÁ®ÆPÀÄ ªÉÆ: 9242161520, 9980880181, # ªÀÄÄqÁgÀÄ §AUÉÃgÀ¨ÉlÄÖ ¥Àædé¯ï .J¸ï. ¸Á¯Áå£ï CAZÉ: §dUÉÆý, PÁPÀð¼À vÁ®ÆPÀÄ ªÉÆ:8971463631 # PÀqÀAzÀ¯É ºÉƬÄUÉ ªÀÄ£É PÉ,PÀȵÀÚ ±ÉnÖ, ºÉƬÄUɪÀÄ£É PÀqÀAzÀ¯É CAZÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ ªÉÆ: 9880177019, zÀÆ 08258- 267652 # ¸ÀļÀå PÁAvÀ ªÀÄAUÀ® ¸ÀA¢Ã¥ï PÀĪÀiÁgï PÁAvÀªÀÄAUÀ® CAZÉ CeÁÓªÀgÀ,¸ÀļÀå vÁ®ÆPÀÄ zÀ;PÀ ªÉÆ: 9341106557 ( dUÀ¢Ã±ï gÁªï) # ªÀÄÆ°Ì ¥ÀAiÉÆålÄÖ ¸ÀzÁ²ªÀ ¸Á¯Áå£ï, CAZÉ : ¥ÀAiÉÆålÄÖ ªÀÄÆ°Ì zÀ.PÀ zÀÆ: 0824-2290125, ªÉÆ: 98452 12714 # ¨ÁgÁr©ÃqÀÄ fêÀAzÀgï §¯Áè¼ï ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ¨ÁgÁr PÀA§¼À ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè PÀA§¼À ¸À«Äw CzsÀåPÀëgÀÄ CAZÉ ¨ÁgÁr PÁPÀð¼À vÁ®ÆPÀÄ zÀÆ: 08258-276227 # PÀjAeÉ «£ÀÆ ±ÉnÖ , PÀjAeÉ CAZÉ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ # ¥sÀ°ªÀiÁgÀÄ CUÀÎzÀ PÀ½AiÀÄ UÀuÉñÀ £ÁgÁAiÀÄt zÉêÁrUÀ 0820-2587178 # PÉƼÀZÀÆÑgÀÄ PÉÆAqÉÆlÄÖ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉnÖ, PÉÆAqÉÆlÄÖ, GqÀĦ vÁ®ÆPÀÄ, f¯Éè ªÉÆ: 99670234 90 # ¥Àæ«Ãuï ¨sÀAqÁj vÁ½¥Ár ªÀÄ£É, ¨ÉÆýAiÀÄÆgÀÄ CAZÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ, zÀ.PÀ f¯Éè ªÉÆ: 97416 27776 # PÀPÉÌ ¥ÀzÀªÀÅ ¢£Éñï PÀĪÀiÁgï, ºÀlÖzÀPÀð ªÀÄ£É, CAZÉ ¥ÀzÀªÀÅ G½UÁæªÀÄ §AmÁé¼À ªÉÆ. 95354 32381 # ªÀÄƸÁ PÀÄAk PÀA§¼ÀPÉÆÃr CAZÉ ¨ÁPÉæ¨Éʯï, zÀÆ: 08255 -250855 # §AUÁr AiÀÄĪÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ ¨ÁªÀ°ªÀÄ£É §AUÁr CAZÉ Q®ÆègÀÄ ¨É¼ÀÛAUÀr vÁ®ÆPÀÄ ªÉÆ: 90081 36097( C§Äݯï SÁzÀgï) 9591470879(d¯Á®Ä¢Ýãï)

............................................................. 53 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

# £ÀAzÀ½PÉ ²æÃPÁAvï ¨sÀmï, # ¨É½î¥Áàr PÉÊ¥À PÉñÀªÀ ªÀiÁAPÀÄ ¨sÀAqÁj C£ÀÄ¥ÀªÀÄ ¥Áå«Ä° gɸÁÖgÉAmï, ¨É½î¥Áàr, PÉÆÃrA¨Ár UÁæªÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ ªÉÆ: 9740029416 (¨sÁ¸ÀÌgÀ ¨sÀAqÁj:ªÉƪÀÄäUÀ) ªÉÄÊ£ï gÉÆÃqï, ªÀÄtÂ¥Á®, GqÀĦ f¯Éè # PÉÆA¥ÀzÀªÀÅ UÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÁgÁªÀÄ ±ÉnÖ ªÉÆ:9845399973 UÁæªÀÄ: CAZÉ: PÉÆA¥ÀzÀªÀÅ # ¨ÁPÀÆðgÀÄ ±ÁAvÁgÁªÀÄ ±ÉnÖ ªÉÆ:( 9900903286 ) PÀĪÀÄÄzÀ ¨ÁPÀÆðgÀÄ # C§Äݯï d¨Áâgï CAZÉ GqÀĦ vÁ®ÆPÀÄ ¨Á¼É¥ÀÄtÂ, ªÉÆ: 9448869165 ªÉÆ:9845256489 # PÉÆAqÁt £ÁgÁAiÀÄt gÉÊ # ªÀiÁzÁð® UÉwð® zÉêÀÅ ¥ÀÄeÁj, PÉÆAqÁt ,PÉÆÃmÉPÁgï CAZÉ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ LvÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ, ¸ÀÄAPÀzÀ PÀmÉÖ ¥ÉÆøïÖ, ªÉÆ: 9986221532 ( ªÉÆúÀ£ï ) ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ # PÁAvÀªÀÄAUÀ® ¸ÀA¢Ã¥ï PÀĪÀiÁgï zÀÆ:08251-312822 PÁAvÀªÀÄAUÀ® ªÀÄ£É # ¨É¼ÀîA¥À½î ºÀ¼ÉªÀÄ£É ªÀÄ£ÉÆÃeï ºÉUÉØ CeÁÓªÀgÀ CAZÉ, ¸ÀļÀå ¨É¼ÀîA¥À½î ºÀ¼ÉªÀÄ£É CAZÉ: ¨É¼ÀîA¥À½î ªÉÆ: 9341106557 ( dUÀ¢Ã±ï gÁªï ) ªÀAiÀiÁ ¥ÉqÀÆðgÀÄ GqÀĦ# ªÉÄÃgÀªÀÄd®Ä UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ¨É¼ÀÑqÀ # C¯ÉªÀÇgÀÄ vÉAPÀªÀÄ£É gÁWÀÄ ±ÉnÖ , §qÀÆØgÀÄ §gÉvÀÛ§j ªÉÄÃgÀªÀÄd®Ä CAZÉ ªÀÄÆqÀÄ C¯ÉªÀÇgÀÄ vÉAPÀĪÀÄ£É §AmÁé¼À 574187, zÀÆ: 0824 -2274028 GqÀĦ f¯Éè ªÉÆ: 94494 86934 , ªÉÆ: 9611825694 ( ±ÉÃRgï ) 994525 9224 ( ¸ÀÄgÉñï) # PÉÆÃuÁeÉ ±ÀjÃ¥sï ¸ÁºÉèï # §AmÁé¼À CeÉPÀ¼À ¸ÀA¥À ®PÀë ät ±ÉnÖ ¥Àl,è CAZÉ PÉÆÃuÁeÉ, zÀ.PÀ f¯Éè CeÉPÀ¼À ªÀÄ£É DªÀiÁÖr CAZÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆ: 990132 5758 # ¥ÀfÃgï UÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀvïgÁeï ±ÉnÖ UÁæªÀÄ §AmÁé¼À vÁ®ÆPÀÄ 574211 CAZÉ: ¥ÀfÃgï,§AmÁé¼,À ªÉÆ: 9900937400 ªÉÆ:9902331444 ( AiÀıÀªÀAvÀ ±ÉnÖ :ªÀÄUÀ) # ¨Á¼É¥ÀÄt ¸ÀAPÀ E¢Ý ªÀĺÀªÀÄäzï PÀÄAk ¨Áåj # CgÀĪÀ ¥ÀæuÁªÀiï PÀĪÀiÁgï ¥ÁvÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ, ¨ÁPÉæ ¨Éʯï CAZÉ C¼ÀzÀAUÀr ¨É¼ÀÛAUÀr PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ vÁ®ÆPÀÄ, ªÉÆ: 9741580260 ªÉÆ: 9980688983( ²æÃzsÀgï) # PÀÄAqÀqÀÌ ªÀÄÄzÀĪÁ¼À CZÀÄåvÀzÁ¸À (58) # ©½AiÀÄÆgÀÄ ªÉÄÃV£À ªÀÄ£É «lè ªÀÄÄqÀÆßgÀÄ CAZÉ:UÁæªÀÄ ¥ÉuÉð UÁæªÀÄ §AmÁé¼À vÁ®ÆPÀÄ §AmÁé¼À vÁ®ÆPÀÄ-574243 ªÉÆ: 9741 330045 ªÉÆ: 9945006909, 9481979141,( f£Éñï ) # ²Ã£À¥Àà ¥ÀÆeÁj ©°AiÀÄÆgÀÄ # C¨ÉÃj ªÀÄÄAqÀ¥Àà ªÀÄÆ®å UÁæªÀÄ ¥ÉuÉð 574335 «lè PÀ¸À§ CAZÉ,§AmÁé¼À vÁ®ÆPÀÄ ªÉÆ: 9448183793 ªÉÆ: 984541 7611 (ZÀAzÀæºÁ¸À) # ¥É£ÉðUÀÄAr «±Àé£ÁxÀ ±ÉnÖ, # ªÀiÁ¼À PÉÆgÀd£À ¨sÁ¸ÀÌgÀ DZÁAiÀÄð UÀÄArªÀÄ£É ¥É£Éð, ªÀiÁ¼À ªÀÄAd¯ÁÛgï CAZÉ ©°AiÀÄÆgÀÄ UÁæªÀÄ, PÁPÀð¼À vÁ®ÆPÀÄ ªÉÆ:9880235569 # ¥ÀgÀAV¥ÉÃmÉ QzɨÉlÄÖ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄrªÁ¼À (45) §AmÁé¼À ªÉÆ:9008387824 # PÀƼÀÆgÀÄ ªÀÄAeÉñÀégÀ ¥ÉÆAiÉÆåÃ®Ä ¨Á§Ä ±ÉnÖ ¥ÀÄzÀÄ UÁæªÀÄ,§AmÁé¼À vÁ®ÆPÀÄ ¥ÉÆAiÉÆåÃ®Ä ªÀÄ£É PÀƼÀÆgÀÄ zÀÆ:08255-228069,ªÉÆ: 984576 1508 «¯ÉÃeï ªÀAiÀiÁ ªÀÄAeÉñÀégÀ # ¥ÀqÀĨÉÆqÀAw® ¸ÀĦævï gÉÊ –PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ ªÉÆ: 9845406909 D±ÀæAiÀÄ, ¥ÀqÀÄ ¨ÉÆqÀAw®,ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀÆ.0824-2274360, ªÉÆ: 9880644099 email:suprithrai@gmail.com «¼Á¸À zÀÆgÀªÁt # N§AiÀÄå ¥ÀÆeÁj, , PÁAvÀAiÀÄå¨ÉlÄÖ ºË¸ï, ªÉƨÉÊ¯ï ¸À»vÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ UÀÄAqÀÆj UÁæªÀÄ, ªÀÄÄzÁÝr CAZÉ ¨É¼ÀÛAUÀr vÁ®ÆPÀÄ,ªÉÆ: 8105650832 gÀ°è # ¥À°ªÀiÁgÀÄ CUÀÎzÀPÀ°AiÀÄ UÀuÉñÀ J£ï zÉêÁrUÀ, ºÉÃUÉ ? £ÁgÁAiÀÄt ¤ªÁ¸À ¥sÀ°ªÀiÁgÀÄ CAZÉ,GqÀĦ vÁ®ÆPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè 574112, ªÉÆ: 9902458074

PÀA§¼À §ÄPï 2

9141685573

............................................................. 54 ................................................................


PÀA§¼ÀzÀ mÁ¥ï NlUÁgÀgÀÄ EzÀÄ PÀA§¼ÀzÀ mÁ¥ï CAzÀgÉ ¨Áj ºÉ¸ÀgÀÄ,¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ MAzÀÄ ¥ÀnÖ. »jAiÀÄgÀ eÉÆvÉ ZÀað¹ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. PÉÆÃtUÀ¼À ¸ÀASÉåUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV NlUÁgÀgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ºÉZÀѼÀ DV®è. ºÉƸÀ ¦Ã½UÉAiÀÄ NlUÁgÀgÀ ¤jÃPÉë EzÉ. # ¢|PÀgÀÄuÁPÀgÀ ±ÉnÖ£ÁUÀªÉÆUÀgÀÄ # ¢| ªÉÆãÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, ¥ÀAfPÀ®Äè # ¢| CtÂÚ ±ÉnÖ, £É°èPÁgÀÄ # PÀPÉÌ¥ÀzÀªÀÅ QAeÁ®Ä dAiÀıÉnÖ # «ÃgÀPÀA§ dAiÀÄAvÀ ±ÉnÖ, QAeÁ®Ä # UÀÄArÃgÀÄ C§Äâ ¨Áåj # ¸Á¯ÉvÀÆÛgÀÄ §¢AiÀÄqÀÌ ZÀAzÀæºÁ¸À gÉÊ # ¥ÀZÁÑeÉ ²Ã£À ªÀÄÆ®å # C°è¥ÁzÉ D¢gÁd eÉÊ£ï # ±ÀAPÀgÀ ªÀÄrªÁ¼À PÀÄPÀÄÌAzÀÆgÀÄ # ªÀiÁt ¸ÀAfêÀ gÉÊ # ªÀÄÆ°Ì gÁWÀªÉÃAzÀæ PÉÆÃmÁå£ï # £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁdeÉÊ£ï # £ÀPÉæ dAiÀÄPÀgÀ ªÀÄrªÁ¼À # ªÀÄ£Áðqï gÁeÉñï # C¼ÀzÀAUÀr ¸Àwñï # FzÀÄ ¥ÀqÁågÀÄ ªÀÄ£É C±ÉÆÃPï # ¥À£À¦® ¸ÁzsÀÄ ±ÉnÖ #¸ÀwÃ±ï ±ÉnÖ gÉAeÁ¼À ¥ÀAeÁ¼À # ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ¥ÀÆeÁj C¼ÀzÀAUÀr # §AUÁr PÀÄqÀÄA§ ¨Á®PÀȵÀÚ UËqÀ # C¼ÀzÀAUÀr gÀ«PÀĪÀiÁgï # ¸ÀÄjUÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀvï PÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï # ¥ÉÃeÁªÀgÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ±ÉnÖ # ¸ÁtÆgÀÄ ¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ # «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï PÀAV£À ªÀÄ£É ¸ÀA¥ÀPÀð ¸À»vÀ

# £ÀPÉæ dAiÀÄPÀgÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÉÆ: 9483154169 # gÁeÉñÀ ªÀÄ£Áðqï - 9945184957 # PÀqÀAzÀ¯É ¥Àæ¸Ázï -9945185481 # D£ÀAzÀ EªÀðvÀÆÛgÀÄ- 9741484180 # ¸Àwñï C¼ÀzÀAUÀr -9449209940 # ¸Àa£ï ±ÉnÖ- 9900393980 # ¸ÁzsÀÄ ±ÉnÖ ¥À£À¦Ã®Ä- 99013 18397 # gÉAeÁ¼À ºÀA¸À 9731736160 # gÉÆû£ÁxÀ PÉÆÃjAeÉ -9901887359 # Cfvï PÀĪÀiÁgï FzÀÄ-9900701359 # ªÀiÁ¼À PÀ¯ÉèÃj ¨sÀgÀvï ±ÉnÖ 9481074856/

9164263458 # §AUÁr ºÀ«ÄÃzï ªÉÆ: 9448931729 # ªÀiÁAmÁær gÁeÉñï DZÁgï_ 9880573365 # PÉñÀªÀ DZÁgï ªÀiÁ¼À- 8971604750 # ªÀ i Á¼À C©ðzÉ Æ lÄÖ ºÀ j Ã±ï ¥À Æ eÁj9980438521 ªÀÄÆqÁgÀÄ gÁA¨ÉlÄÖ ¸ÀÄgÉÃ±ï §AUÉÃgÀ 9901391480 # ªÀÄÆ°Ì ¥ÀAiÉÆålÄÖ ±ÉʯÉÃ±ï ¸Á¯Áå£ï 9844813116 # FzÀÄ C±ÉÆÃPï PÀĪÀiÁgÀ eÉÊ£ï -9902206268 # ¥À°ªÀiÁgÀÄ zÉêÉÃAzÀæ PÉÆÃmÁå£ï-9902207318 # ªÀÄgÉÆÃn ²æÃzsÀgÀ-9008159941 # PÀ£ÀßrPÀmÉÖ ªÉÆúÀªÀÄäzï 9980683280 # ²Ã£À ªÀÄÆ®å zÀÆ: 0824-5314884 # §AUÁr ¥ÀqÀÄA§ ¨Á®PÀȵÀÚ UËqÀ PÀrgÀÄzÁåªÀgÀ UÁæªÀÄ # ¨É¼ÀÛAUÀr vÁ®ÆPÀÄ ªÉÆ: 9611648669 # zÉÃgÀtÚ £ÁAiÀiïÌ PÉÆÃreÁ®Ä GfgÉ CAZÉ ¨É¼ÀÛAUÀr ªÉÆ: 9591554565 # ªÀÄĽPÁgï QªÀÅqÉïï CtÂÚ zÉêÁrUÀ CAZÉ £À Æ gÁ¼ï ¨É l ÄÖ , PÁPÀ ð ¼À vÁ®ÆPÀ Ä ªÉÆ:9741485301 # ªÀPÁÌr UÉÆý ¸ÀÄgÉÃ±ï ±ÉnÖ, ºÀPÉÌÃjªÀÄ£É, CgÀA¨ÉÆÃr ºË¸ï, ªÀPÁÌr UÉÆý ªÉÆ: 9632345967/ 9482968327 # PÀÄAqÀqÀÌ PɪÀÄ£ÁeÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀÆeÁj, PɪÀÄ£ÁeÉ ªÀÄ£É,«lè ªÀÄÄqÀÆßgÀÄ UÁæªÀÄ, §AmÁé¼À ªÉÆ: 96322 680 96 # ±ÁåªÀiï ¸ÀÄAzÀgÀ PɪÀÄ£ÁeÉ, §AmÁé¼À ªÉÆ: 9845417611 # ¯ÉÆÃPÉÃ±ï ¸Á¯Áå£ï ¨ÉüÀÆîgÀÄ PÉƼÀvÀÛªÀÄd®Ä, ªÁgÀn¯ï ºË¸ï §qÀUÀÄ ¨É¼ÀÆîgÀÄ CAZÉ,§AmÁé¼À vÁ®ÆPÀÄ ªÉÆ: 9740544107 # gÀ«PÀĪÀiÁgï C¼ÀzÀAUÀr ªÀÄrªÁ¼À¨ÉlÄÖ zÀSÁð¸ÀÄ ªÀÄ£É, C¼ÀzÀAUÀr CAZÉ, ¨É¼ÀÛAUÀr ªÉÆ:9980688933/ 9483409909 # «±Àé£ÁxÀ ¥Àæ¨sÀÄ ²ªÀð , «±ÁæAvÀ PÀA§¼À NlUÁgÀgÀÄ. 9980181 744

............................................................. 55 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

qÁ. «ÃgÉÃAzÀæ ºÉUÀÎqÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀA§¼À ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ qÁ. «ÃgÉÃAzÀæ ºÉUÀÎqÉ CªÀgÀÄ §dUÉÆý PÀA§¼ÀzÀ°è §ºÀÄvÉÃPÀ J¯Áè ªÀµÀðUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. FUÀ®Æ PÀA§¼ÀzÀ DºÁé£À ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è CªÀgÀ ¥ÉÆÃmÉÆêÀ£ÀÄß C£ÉÃPÀ PÀA§¼ÀUÀ¼À ¸ÀAWÀlPÀgÀÄ C©üªÀiÁ£À- UËgÀªÀ¢AzÀ §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. qÁ.ºÉUÀÎqÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃtzÀ ªÀiÁ®PÀgÁVzÀÄÝ C£ÉÃPÀ ªÉÄqÀ¯ï ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ CªÀgÀ §ºÀĪÀÄÄR qÁ.«ÃgÉÃAzÀæ ºÉUÀÎqÉ ¥Àæw¨sÉUÉ ¸ÁQë.. PÀA§¼ÀPÀÆÌ qÁ.ºÉUÀÎqÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆqÀÄUÉ C£À£ÀåªÁzÀÄzÀÄ.

PÀA§¼À NlUÁgÀgÀ MPÀÆÌl PÀA§¼ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀA§¼À NlUÁgÀ MPÀÆÌl ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÀAWÀl£É. NlUÁgÀgÀ ±ÉæÃAiÉÆéüªÀÈ¢ÞUÁV 1994-95 gÀ°è ¸ÁܦvÀ ¸ÀA¸ÉÜ. 90 d£À ¸ÀzÀ¸ÀåjzÁÝgÉ. PÀPÉÌ ¥ÀzÀªÀÅ dAiÀÄ ±ÉnÖ CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀAV£ÀªÀÄ£É «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgï PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁtÆgÀÄ ¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ PÉÆñÁzsÀåPÀëgÀÄ.NlUÁgÀ ¹zÀÞPÀmÉÖ «±Àé£ÁxÀ ±ÉnÖ CªÀjUÉ NqÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è JA§ ¹Ü w Ai À Ä°è CªÀjUÉ ¸ÀAWÀl£É 75,000 gÀÆ¥Á¬Ä ¤Ãr ¸ÀºÁAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ ZÁavÀÄÛ.JqÀªÉÆUÀgÀÄ PÀgÀÄuÁPÀgÀ ±ÉnÖ ¸ÀägÀuÁxÀð CgÀĪÀzÀ°è 1996 gÀ°è PÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß MPÀÆÌl DAiÉÆÃf¹vÀÄÛ. £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ «ªÀiÁ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ®Æè CzÀgÀ PÉ®¸À ªÀĺÀvÀézÀÄÝ.

PÀA§¼À ¸ÀAWÀlPÀgÁVzÀÝgÉ, PÀA§¼À Nr¸ÀĪÀªÀgÀÄ

PÀA§¼ÀzÀ

PÉÆÃtUÀ¼À ªÀiÁ°PÀgÁVzÀÝgÉ,

CxÀªÁ E£ÉßãÉÆà DVzÀÝgÀÆ .......

¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ zÁR°¸À§ºÀÄzÀÄ. ¤ªÀÄä ¥sÉÆÃmÉÆÃ, PÀA§¼ÀzÀ PÉÆÃtUÀ¼À eÉÆvÉV£À ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À§ºÀÄzÀÄ........ ªÀÄgÉAiÀÄ¢j . ¸ÀA¥ÀPÀð: ±ÉÃRgÀ CeÉPÁgÀÄ, 9141685573,9342484053

............................................................. 56 ................................................................


C£ÉÃPÀ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ PÀA§¼À ¸À«ÄwAiÀÄ ªÁå¦ÛUÉ ¨ÁgÀzÀ C£ÉÃPÀ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÁVAiÉÆà QæÃqÉAiÀiÁVAiÉÆà £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ D Hj£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ°£À ¨sÁUÀzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀÄvÁÛ §A¢ªÉ . ¸ÁA¥Áæ zÁ¬ÄPÀ »£Àß ¯É AiÀÄ PÀA §¼À UÀ ¼À Ä r¸ÉA §gï wAUÀ¼ À° è §ºÀÄ vÉ ÃPÀ ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛªÉ.§½PÀ D UÀzÉÝUÀ¼À°è £ÀnÖ DUÀ ¨ÉÃPÉA§ MAzÀÄ £ÀA©PɬÄzÉ. CAzÀÄ CzÀÄ PÀȶAiÀÄ £ÉÃgÀ DZÀgÀuÉUÀ¼À°è MAzÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ FUÀ PÁ® §zÀ¯ÁªÀuÉ DzÀAvÉ J®èªÀÇ §zÀ¯ÁVzÉ. PÀA§¼À £ÀqÉAiÀÄ¢zÀÝgÉ PÀÄlÄA§PÉÌ PÀAlPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ £ÀA©PÉAiÀÄÆ EzÉ. GvÀÛgÀzÀ°è CAzÉæ PÀÄAzÁ¥Àæ PÀ£ÀßqÀzÀ £É®zÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ §ºÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ PÀA§¼À ªÀAqÁgÀÄ PÀA§¼À. C°è£À ¨sÁ«AiÉÆAzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ ºÀ®ªÁgÀÄ zÀAvÀ®vÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæZÀ°vÀzÀ°èªÉ. PÀA§¼À DUÀĪÁUÀ zÀÆgÀzÀ PÉÆÃmÉñÀégÀ PÉgÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ PɸÀgÀÄ §tÚPÉÌ wgÀÄUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ zÉÆqÀØ ¥ÀæwÃwAiÀiÁVzÉ. AiÉÄqÁÛrAiÀÄ°è £ÁgÁAiÀÄt ºÉUÉØAiÀĪÀgÀ, ¨ÁPÀÆðj£À°è ºÀ£ÉºÀ½î £ÀqÀĪÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è PÀA§¼À £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. G½zÀAvÉ GqÀĦ, PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀPÀ£ÀßqÀzÀ ¨sÁUÀUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀA§¼ÀUÀ¼À ¥ÀnÖ E®èzÉ. ºÉÃgÀAeÉ PÀA§¼À, PɪÀÄätÄÚ (vÉÆãÉì ),vÀ®ÆègÀÄ PÀA§¼À, £ÀqÀÆgÀÄ ( ¨ÁPÀÆðgÀÄ ) PÀA§¼À, ªÀÄtÆgÀÄ ( PÉÆÃl) PÀA§¼À,ªÀÄÆqÀèPÀmÉÖ PÀA§¼À, ºÀAzÁr (§æºÁäªÀgÀ ) PÀA§¼À, §£Áßr ºÀgÀPÉAiÀÄ PÀA§¼À, zÉÊAiÀiÁ®Ä ( D¢ GqÀĦ) PÀA§¼À, vÀUÀθÉð PÀA§¼À, ªÀÄgÀªÀAvÉ PÀA§¼À ( ¸À«Äw), ºÉgÀAeÁ®Ä PÀA§¼À ( ¸À«Äw) , PÉÆqÉÃj( ¨ÉÊAzÀÆgÀÄ) PÀA§¼À,ZÉÆÃgÁr ( ºÁgÁr) PÀA§¼À, ©¯Áèr (¸Á¬Ä§gÀ PÀmÉÖ §½ ) PÀA§¼À, ªÀqÀØA¨ÉlÄÖ ( PÉÆPÀÌuÉð) PÀA§¼À, PÉAdÆgÀÄ PÀA§¼À, ºÉƼÁð½ (ªÀÄzÀÆÝgÀÄ) PÀA§¼À, ªÀÄ¹Ì (¨ÉÊAzÀÆgÀÄ) PÀA§¼À, ¨sÀl̼À PÀA§¼À, ZÉÃPÁðr PÀA§¼À, ¤AdÆgÀÄ, amÁàr, »gÉèÉlÄÖ, DvÁær PÀA§¼À, CeÉPÁgÀÄ PA§¼À »ÃUÉ ¥ÀnÖ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß C£ÉÃPÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ PÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ EªÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀĪÀ AiÀÄvÀß £ÀqÉ¢zÉ. E°è ¸ÀÆa¹gÀĪÀ PÀA§¼ÀUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀiÁ»wUÁV PÀA§¼À §ÄPï PÁvÀgÀªÁVzÉ. ZÉÃPÁðr ºÉÃgÀAeÉ PÀA§¼ÀUÀ¼À°è C£ÉÃPÀ PÀÄvÀƺÀ®PÉÌ PÁgÀtªÁVgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåAiÀÄ£À AiÉÆÃUÀå «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ. F PÀA§¼ÀUÀ¼À°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è PÀgÀÄuÁPÀgÀ ±ÉnÖ CªÀgÀ PÀA§¼À §ÄPï eÉÆvÉ PÉÊeÉÆÃr¹zÁÝgÉ.

PÉ.¦ ®Që äPÁAvÀ CzsÀåPÀëgÀÄ,

C¢üPÁj

ªÀÄÄA§¬Ä PÀA§¼À vÀļÀÄ£Ár£À d£À vÀªÀÄävÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÁ«zÀÝ°è ¸Áܦ¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛgÉ. vÀªÀÄä eÉÆvÉUÉ vÀªÀÄävÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹ UÀªÀÄ£À¸É¼É¢zÁÝgÉ,¸É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. HjUÉ §AzÀÄ zÉʪÁgÁzÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ¢zÁÝUÀ CxÀªÁ vÀªÀÄä ¸ÀAPÀ®à ±ÀQÛ¬ÄAzÀ vÀļÀÄ£Ár£À zÉʪÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA§¬ÄUÉ PÀgÉ vÀAzÀÄ UÀgÀr,zÉʪÀ¸ÁÜ£À ¤«Äð¹ PÉÆî,£ÉêÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀÄ¢ÃWÀð EwºÁ¸À«zÉ. EAvÀºÀ vÀļÀÄ£Ár£À ¸ÁºÀ¹UÀ ªÀÄÄA§¬ÄUÀgÀÄ ºÀvÀÄÛ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ°è ±Á±ÀévÀªÁzÀ MAzÀÄ PÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä EaѹzÀÝgÀÄ. CzÀPÁÌV ªÀÄÄA§¬Ä - xÁuÉAiÀÄ UÀr ¥ÀæzÉñÀzÀ SÁrAiÀÄ°è £Á¯ÉÌ ÊzÀÄ JPÉæUÀ¼À eÁUÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ CzÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÁgÀtUÀ½UÉ DUÀ°®è. DzÀgÉ ‘PÀ£ÁðlPÀ vÀļÀĪÀ gÀvÀß’ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ vÉÆãÉì CªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ ªÉÆzÀ® ªÀĺÁ vÀļÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è MAzÀÄ ¤d PÀA§¼À ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ°è ¸ÁPÁgÀUÉÆArvÀÄ. DUÀ Hj£À PÀA§¼ÀUÀ¼À°è «ÄAazÀ PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ C°èUÉ §A¢zÀݪÀÅ. DUÀ CzÀÄ Hj£À°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ°è zÉÆqÀØ ¸ÀÄ¢ÞAiÀiÁVvÀÄÛ.PÀgÁªÀ½AiÀÄ J®èªÀ£ÀÄß ªÉÄÊzÀ¼ÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ D ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ ¥Á°£À ªÀĺÁ¢£ÀUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. PÉÆý CAPÀ ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ°è C®è°è FUÀ®Æ Hj£ÀAvÉ PÀzÀÄÝ ªÀÄÄaÑ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ §A¢zÉ JAzÀgÉ ºÀĨÉâÃj¸À ¨ÉÃr. Hj£À PÀA§¼ÀUÀ½UÉ ¥ÀªÀ£ï, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀtªÀÅ JgÀqÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ FUÀ®Æ ªÀÄÄA§¬Ä GzÀå«ÄUÀ½AzÀ ºÀjzÀÄ §gÀÄwÛzÉ. C®èzÉ CªÀgÀÄ «ªÀiÁ£ÀzÀ¯ÉÆèÃ, ªÀÄvÀì åUÀAzsÀzÀ J.¹AiÀÄ°èAiÉÆà §AzÀÄ PÀA§¼ÀzÀ°è ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢AzÀ ¥Á¯ÉÆμÀÄîvÁÛ §A¢zÁÝgÉ. GzÀå«Ä, PÀ¯Á«zÀ PÀ¯ÁdUÀvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ CªÀgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ vÀļÀÄ ¥À§ðzÀ°è MAzÀÄ PÀA§¼À Hj£À PÉÆÃtUÀ¼À ¥Á¯ÉÆμÀÄî«PÉAiÀÄ°è £ÀqÉ¢zÉ.CzÉÆAzÀÄ zÁR¯É. ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À ªÀÄÄA§¬Ä PÀA§¼À PÀÆqÁ PÀA§¼À ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¸ÉÃjzÀgÀÆ D±ÀÑAiÀÄð«®è.

©eɦ ±ÀQÛ PÉÃAzÀæ ²vÁðr,

zÀgÉUÀÄqÉØ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

ªÉÆ.: 9972875789 ............................................................. 57 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

............................................................. 58 ................................................................


¥sÀ°vÁA±À 2009-10 FzÀÄ dAiÀÄ «dAiÀÄ eÉÆÃqÀÄPÀgÉ §AiÀÄ®Ä PÀA§¼À ( 127 eÉÆvÉ ) PÀA§¼ÀzÀ ¢£ÁAPÀ ¥sɧæªÀj 27 -2010 PÀ£ÉºÀ®UÉ: UÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ PÉzÀħj UÀÄgÀĪÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ºÀUÀÎ »jAiÀÄ:( 10 eÉÆvÉ) ¥ÀæxÀªÀÄ: PÉƼÀZÀÆÑgÀÄ PÉÆAqÉÆlÄÖ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉnÖ , PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀiÁ£ÁðqÀÄ gÁeÉñÀ ¢éwÃAiÀÄ: ¸ÀļÀå PÁAvÀªÀÄAUÀ® ¸ÀA¢Ã¥ï PÀĪÀiÁgï, PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: PÀqÀAzÀ¯É ¥Àæ¸Ázï ºÀUÀÎ »jAiÀÄ (26 eÉÆvÉ) ¥ÀæxÀªÀÄ: ªÀÄÄqÀÄ©zÉæ ºÉƸÀ¨ÉlÄÖ KjªÀiÁgÀÄ §PÉð ZÀAzÀæºÁ¸À ¸ÁzsÀÄ ¸À¤¯ï (©), PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀiÁ£Áðqï gÁeÉÃ±ï ¢éwÃAiÀÄ: CvÀÆÛgÀÄ ªÀÄ£ÀäxÀ eÉ ±ÉnÖ ,PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: C¼ÀzÀAUÀr ¸Àwñï zÉêÁrUÀ CqÀØ ºÀ®UÉ (05 eÉÆvÉ) ¥ÀæxÀªÀÄ: FzÀÄ ªÀÄQÌ® ¸À£Àvï PÀĪÀiÁgÀ eÉÊ£ï,PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄĽPÁgÀÄ QªÀÅqÉÃ®Ä CtÂÚ zÉêÁrUÀ ¢éwÃAiÀÄ: ¥ÉjAeÉ ªÀÄzsÀÄPÉÆqÉ ºÀjzÁ¸ï ¨sÀmï, PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ : §AUÁr PÀÄzÁä£ï ¯ÉÆÃPÀAiÀÄå UËqÀ £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ «¨sÁUÀ (23) ¥ÀæxÀªÀÄ: ©.¹ gÉÆÃqï PÉÊPÀÄAeÉ eÉʸÀ£ï rPÀÆæ¸ï (©), PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀiÁ¼À PÀ¯ÉèÃj ¨sÀgÀvï ±ÉnÖ ¢éwÃAiÀÄ: PÀqÀAzÀ¯É ºÉƬÄUɪÀÄ£É PÉ.PÀȵÀÚ ±ÉnÖ ,PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¥Àt¦Ã®Ä ¸ÁzsÀÄ ±ÉnÖ £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ ( 62 eÉÆvÉ) ¥ÀæxÀªÀÄ: J®ÆègÀÄ ¨sÀAqÁgÀªÀÄ£É ºÀjÃ±ï ±ÉnÖ (©), PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: §AUÁr ¥ÉÆqÀA§Ä ¨Á®PÀȵÀÚ UËqÀ ¢éwÃAiÀÄ: PɪÁð¸É CgÀÄuï PÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï, PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: FzÀÄ ¥ÀqÁågÀªÀÄ£É Cfvï PÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï ........................................................................ ............................................................. 59 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ (18£ÉÃ)

PÉÆÃn ZÉ£ÀßAiÀÄ eÉÆÃqÀÄPÀgÉ PÀA§¼À PÀ£ÀºÀ®UÉ (02) ªÀiÁzÁð¼À UÉwð¯Á zÉêÀÅ ¥ÀÆeÁj ªÀÄgÀPÀÆgÀÄ ¥ÀArvï ºÀUÀÎ »jAiÀÄ (13 eÉÆvÉ ) ¥ÀæxÀªÀÄ: PÉƼÀZÀÆÑgÀÄ PÉÆAqÉÆlÄÖ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ, PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀiÁ£ÁðqÀÄ gÁeÉñÀ ¢éwÃAiÀÄ: ¥ÉªÉÇÃðrUÀÄvÀÄÛ ¹AzsÀÆgÀ dAiÉÄÃAzÀæ gÉÊ ,PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: PÀqÀAzÀ¯É ¥Àæ¸Ázï ºÀUÀÎ QjAiÀÄ (25) ¥ÀæxÀªÀÄ: ªÀÄÆqÀÄ©zÀgÉ ºÉƸÀ¨ÉlÄÖ KjªÀiÁgÀÄ §PÉð ZÀAzÀæºÁ¸À ¸ÁzsÀÄ ¸À¤¯ï (J) , PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀiÁ£ÁðqÀÄ gÁeÉñÀ ¢éwÃAiÀÄ: CvÀÆÛgÀÄ ªÀÄ£ÀäxÀ eÉ. ±ÉnÖ ( J) ,PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: C¼ÀzÀAUÀr ¸ÀwñÀ zÉêÁrUÀ CqÀØ ºÀ®UÉ (05) ¥ÀæxÀªÀÄ: ºÀ¯É¥Áàr ªÀÄÄAqÉÆlÄÖ ¸ÀwñÀ UÀnÖ, PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄĽPÁgÀÄ QªÀÅqÉÃ®Ä CtÂÚ zÉêÁrUÀ ¢éwÃAiÀÄ: FzÀÄ ªÀÄQÌ® ¸À£Àvï PÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï, PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁeï eÉÊ£ï £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ (27 eÉÆvÉ) ¥ÀæxÀªÀÄ :PÀqÀAzÀ¯É ºÉÆìÄUÉ ªÀÄ£É PÉ.PÀȵÀÚ ±ÉnÖ ,PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¥Àt¦Ã®Ä ¸ÁzsÀÄ ±ÉnÖ ¢éwÃAiÀÄ: ¸ÀļÀå PÁAvÁªÀÄAUÀ® ¸ÀA¢Ã¥ï PÀĪÀiÁgï (©)PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: PÀqÀAzÀ¯É ¥Àæ¸Ázï

£ÉÃV®Ä QjAiÀÄ( 54 ) ¥ÀæxÀªÀÄ: C¯ÉªÀÇgÀÄ vÉAPÀªÀÄ£É gÁWÀÄ ±ÉnÖ ,PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: §AUÁr ¥ÉÆqÀA§Ä ¨Á®PÀȵÀÚ UËqÀ ¢éwÃAiÀÄ: EgÀĪÉ樀 ¥Át¯Á ¨ÁqÀ ¥ÀÆeÁj , PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¥Àt¦Ã® ¸ÁzsÀÄ ±ÉnÖ ............................................................. 60 ......................................................... ............................................


¦½PÀļÀ ( 3£Éà ªÀµÀðzÀ)

£ÉÃvÁæªÀw ¥À®ÄÎt eÉÆÃqÀÄPÀgÉ PÀA§¼À PÀ£ÀºÀ®UÉ ( 03 eÉÆvÉ) ªÀiÁzÁð¼À UÉwð¯Á zÉêÀÅ ¥ÀÆeÁj UÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ PÉzÀħj UÀÄgÀĪÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¨ÁgÁr ©ÃqÀÄ dAiÉÄÃ±ï §¯Áè¼ï ºÀUÀÎ »jAiÀÄ (14) ¥ÀæxÀªÀÄ: ¥sÀ°ªÀiÁgÀÄ CVÎzÀ PÀ½AiÀÄ UÀuÉÃ±ï £ÁgÁAiÀÄt zÉêÁrUÀ ,PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: PÉƼÀPÉ EªÀðvÀÆÛgÀÄ D£ÀAzÀ ¢éwÃAiÀÄ: ¸Á¯ÉvÀÆÛgÀÄ £ÀÆf¨É樀 ¥ÀzÀä£Á¨sÀ gÉÊ, PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: PÀPÉÌ ¥ÀzÀªÀÅ ¥Àæ«Ãuï ±ÉnÖ ºÀUÀÎ QjAiÀÄ (15 eÉÆvÉ ) ¥ÀæxÀªÀÄ:ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ ºÉƸÀ¨ÉlÄÖ KjªÀiÁgÀÄ §PÉð ZÀAzÀæºÁ¸À ¸ÁzsÀÄ ¸À¤¯ï(J) ,PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: d£ÁzÀð£À £ÁAiÀiïÌ ¢éwÃAiÀÄ: ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ ºÉƸÀ¨ÉlÄÖ KjªÀiÁgÀÄ §PÉð ZÀAzÀæºÁ¸À ¸ÁzsÀÄ ¸À¤¯ï (©) ,PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀiÁ£ÁðqÀÄ gÁeÉñÀ CqÀØ ºÀ®UÉ ( 03) ¥ÀæxÀªÀÄ: ºÀ¯É¥Ár ªÀÄÄAqÉÆlÄÖ ¸Àwñï UÀnÖ ,PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄĽPÁgÀÄ QªÀÅqÉÃ®Ä CtÂÚ zÉêÁrUÀ ¢éwÃAiÀÄ: ªÀÄÄqÁgÀÄ ¸ÀAvÁeÉ gÀvÀߪÀªÀÄð eÉÊ£ï, PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¸ÁªÀå UÀAUÀAiÀÄå ¥ÀÆeÁj £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ (13 eÉÆvÉ) ¥ÀæxÀªÀÄ: PÀqÀAzÀ¯É ºÉƬÄUɪÀÄ£É PÉ.PÀȵÀÚ ±ÉnÖ , PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¥Àt¦Ã®Ä ¸ÁzsÀÄ ±ÉnÖ ¢éwÃAiÀÄ: PÉƼÀPÉ EªÀðvÀÆÛgÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ¸ÀħâAiÀÄå PÉÆÃmÁå£ï (©) PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀiÁ£ÁðqÀÄ gÁeÉñÀ £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ (25 ) ¥ÀæxÀªÀÄ: C¯ÉªÀÇgÀÄ vÉAPÀĪÀÄ£É gÁWÀÄ ±ÉnÖ (J) PÉÆÃt Nr¹zÀªÀgÀÄ: §AUÁr ¥ÉÆqÀA§Ä ¨Á®PÀȵÀÚ UËqÀ ¢éwÃAiÀÄ: C¯ÉªÀÇgÀÄ vÉAPÀĪÀÄ£É gÁWÀÄ ±ÉnÖ (©) ............................................................. 61 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¨É¼ÀĪÁ¬Ä ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ PÉ®è¥ÀÄwÛUÉ 12 £Éà ªÀµÀðzÀ

¸ÀÆAiÀÄð- ZÀAzÀæ eÉÆÃqÀÄPÀgÉ PÀA§¼À MlÄÖ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ 145 eÉÆÃr. ºÀUÀÎ »jAiÀÄ( 7eÉÆvÉ) ¥ÀæxÀªÀÄ: gÉAeÁ¼À PÁAiÀÄð ¸ÀAfêÀ ¥ÀÆeÁj ( Nr¹zÀªÀgÀÄ: PÉƼÀPÉ EªÀðvÀÆÛgÀÄ D£ÀAzÀ) ¢éwÃAiÀÄ: ªÀiÁ¼À D£ÀAzÀ ¤®AiÀÄ D£ÀAzÀ ±ÉnÖ ( Nr¹zÀªÀgÀÄ : Nr¹zÀªÀgÀÄ ªÀÄÆ°Ì ¥ÀAiÉÆålÄÖ ¥ÀæwÃ±ï ¸Á¯Áå£ï) ºÀUÀÎ QjAiÀÄ: ( 23 eÉÆvÉ) ¥ÀæxÀªÀÄ: ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ ºÉƸÀ¨ÉlÄÖ KjªÀiÁgï §PÉð ZÀAzÀæºÁ¸À ¸ÁzsÀÄ ¸À¤¯ï ( Nr¹zÀªÀgÀÄ : ¹zÀÞPÀmÉÖ PÀ¥Éð d£ÁzÀð£À £ÁAiÀÄPï ) ¢éwÃAiÀÄ: ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ ºÉƸÀ¨ÉlÄÖ KjªÀiÁgï §PÉð ZÀAzÀæºÁ¸À ¸ÁzsÀÄ ¸À¤¯ï ( Nr¹zÀªÀgÀÄ : ªÀiÁ£Áðqï gÁeÉñÀ ) CqÀØ ºÀ®UÉ: ( 4 eÉÆvÉ ) ¥ÀæxÀªÀÄ: ªÀÄÄqÁgÀÄ ¸ÁAvÁeÉ gÀÀvÀߪÀªÀÄð eÉÊ£ï ( Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¸ÁªÀå UÀAUÀAiÀÄå ¥ÀÆeÁj ) ¢éwÃAiÀÄ: ªÀÄgÉÆÃr PɼÀV£ÀªÀÄ£É CtÂÚ ¥ÀÆeÁj ( Nr¹zÀªÀgÀÄ:¸ÁªÀå UÀAUÀAiÀÄå ¥ÀÆeÁj) £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ (18 eÉÆvÉ ) ¥ÀæxÀªÀÄ: ©.¹ gÉÆÃqï PÉÊPÀÄAeÉ eÉʸÀ£ï r PÀÄæ¸ï ( Nr¹zÀªÀgÀÄ: C¼ÀzÀAUÀr gÀ«PÀĪÀiÁgï ) ¢éwÃAiÀÄ: ©.¹ gÉÆÃqï PÉÊPÀÄAeÉ eÉʸÀ£ï r PÀÆæ¸ï ( Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀiÁ¼À PÀ¯ÉèÃj ¨sÀgÀvï ±ÉnÖ ) £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ ( 64 eÉÆvÉ ) ¥ÀæxÀªÀÄ : PɪÁð¸É CgÀÄuï PÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï ( Nr¹zÀªÀgÀÄ: FzÀÄ ¥ÀqÁågÀÄ ªÀÄ£É Cfvï PÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï) ¢éwÃAiÀÄ : PÀqÀAzÀ¯É ªÀÄÄqÁ¬Ä¨ÉlÄÖ «±Àé£ÁxÀ ¤ªÁ¸À PÁ¼ÀÄ ¥ÁuÁgÀ (Nr¹zÀªÀgÀÄ : PÀqÀAzÀ¯É ¥Àæ¸Ázï ±ÉnÖ ) ¸À¨ï dÄå¤AiÀÄgï «¨sÁUÀ (29 eÉÆvÉ ) ¥ÀæxÀªÀÄ : ¨É¼ÀĪÁ¬Ä PÀÄqÀA¨ÉlÄÖ GªÉÄñï J£ï CAZÀ£ï ( Nr¹zÀªÀgÀÄ : gÀvÁßPÀgÀ DZÁAiÀÄð ) ªÀÄÆ°Ì PÁ£ÁðqÀÄ ¥ÀqÀĪÀÄ£É UÉÆëAzÀ PÉÆÃmÁå£ï ( Nr¹zÀªÀgÀÄ : PÀ®èqÀÌ zÉêÀÅzÁ¸À) ............................................................. 62 ................................................................


............................................................................................C£ÀħAzsÀ

MAzÀÄ eÉÆÃr PÀA§¼À PÉÆÃt ªÁ¶ðPÀ ªÉZÀÑ gÀÆ¥Á¬Ä 3 ®PÀë ! MAzÀÄ eÉÆÃr PÀA§¼À PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÀĪÀ ªÉZÀѪÉà ªÀµÀðPÉÌ gÀÆ.3.00 jAzÀ 3.5 ®PÀë !PÀgÁªÀ½AiÀÄ°è FUÀ PÀA§¼ÀUÀ¼À ¨sÀgÁmÉ.PÀA§¼À PÉÆÃt ¸ÁPÀĪÀªÀjUÀÆ UËgÀªÀ,¸À£Áä£À, ªÀÄAiÀiÁðzÉ. PÀA§¼À ¦æAiÀÄjUÉ PÀA§¼ÀzÀ°è AiÀiÁgÀ PÉÆÃt UÉ®ÄèvÀÛzÉ. JAzÀÄ ºÀt PÀlÄÖªÀ GvÁìº.À EzÀÄ MAzÀÄ ªÀÄÄR. PÀA§¼ÀzÀ PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÆÃtUÀ¼ÀAvÉ ¸ÁQzÀgÉ DUÀĪÀÅ¢®è.CzÀPÉÌ «±ÉõÀ UÀªÀÄ£À ºÀj¸À ¨ÉÃPÀÄ.¸ÁPÀuÉAiÀÄ ªÉZÀѪÀÇ C¢üPÀ. CzÀÄ PÉÆÃt PÀnÖzÀªÀjUÉà UÉÆvÀÄÛ EzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄÄR. F »AzÉ PÀȶPÀjUÉ PÉÆÃt ¸ÁPÀĪÀÅzÀÄ zÉÆqÀØ vÀ¯É £ÉÆë£À ¸ÀAUÀw DVgÀ°®è. n®ègï, mÁæ åPÀÖgïUÀ¼À ¨sÀgÁmɬÄAzÀ FUÀ PÀgÁªÀ½AiÀÄ°è PÉÆÃt ¸ÁPÀĪÀªÀgÀÄ «gÀ¼ÀgÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. FUÀ ºÉaÑ£À PÀȶPÀgÀÄ PÀȶ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉÆÃt Rjâ ªÀiÁr ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÁl ªÀiÁr©qÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ PÀA§¼À ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀÄ ºÉZÁÑV ªÀµÀð¥ÀÆwð PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÀÄvÁÛgÉ.PÀA§¼ÀzÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è UɮĪÀÅ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ¸ÀdÄÓUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄRå.PÀA§¼ÀzÀ°è «eÉÃvÀjUÉ ¹UÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ¥ÀªÀ£ï, CzsÀð, PÁ®Ä ¥ÀªÀ£ï a£Àß.C§â¨Áâ CAzÀgÉ MAzÀÄ PÀA§¼ÀzÀ°è «eÉÃvÀjUÉ ¹UÀĪÀÅzÀÄ gÀÆ 15 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ §ºÀĪÀiÁ£À. E°è ¯Á¨sÀ £ÀµÀÖzÀ ¥Àæ±ÉßVAvÀ PÀgÁªÀ½AiÀÄ C£À£ÀåvÉ DVgÀĪÀ PÀA§¼ÀzÀ°è «eÉÃvÀgÁUÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀæwµÉ×AiÀÄ ¥Àæ±Éß JAzÀÄ F ¸Á°£À PÀ£ÁðlPÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÄgÀµÀÌøvÀ ªÀÄÆgÀÄ eÉÆvÉ PÉÆÃtUÀ¼À ªÀiÁ°PÀ ¨ÁPÀÆðgÀÄ ±ÁAvÀgÁªÀÄ ±ÉnÖ CªÀgÀÄ. PÀA§¼À PÉÆÃtUÀ¼À DºÁgÀ PÀA§¼ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ PÉÆÃtUÀ¼À DºÁgÀ ¥ÀÆgÉÊPÉ EvÀgÀ PÉÆÃtUÀ½VAvÀ ©ü£Àß.ªÀiÁªÀÄÆ° PÉÆÃtUÀ½UÉ ªÀµÀð¥ÀÆwð MAzÉà jÃwAiÀÄ DºÁgÀ PÉÆlÖgÀÆ K£ÀÆ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. PÀA§¼ÀzÀ PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ GªÉÄâ¤AzÀ NqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ DAiÀiÁ PÁ®PÉÌ vÀPÀÌ DºÁgÀ ¥ÀÆgÉʸÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄRå JAzÀÄ CªÀgÀÄ ¥ÀæeÁªÁtÂUÉ ±À¤ªÁgÀ w½¹zÀgÀÄ. PÀA§¼ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è : MAzÀÄ PÉÆÃtPÉÌ DUÀ¸ïÖ¤AzÀ ªÀiÁZïð wAUÀ¼À vÀ£ÀPÀ (PÀA§¼À ¹Ã¸À£ï) F wAUÀ¼À°è ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¥Àæw¢£À ªÀÄÆgÀjAzÀ £Á®ÄÌ PÉ.f ºÀÄgÀĽAiÀÄ£ÀÄß ZÉ£ÁßV ¨ÉìĹ ¥ÀÄr ªÀiÁr ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ.PÉÆÃtUÀ¼À ªÉÄÊ ¸Àr® DUÀÄvÀÛzÉ JA§ PÁgÀtPÁÌV F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀ¹ ºÀÄ®Äè ºÁPÀĪÀAw®è. ¢£ÀPÉÌ PÀ¤µÀÖ 15 ¸ÀÆr MtºÀÄ®Äè ºÁPÀ ¨ÉÃPÀÄ. eÉÆvÉUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ. ªÁgÀPÉÌ JgÀqÀÄ ¨Áj 100 UÁæA J¼ÉîuÉÚ ºÁUÀÆ 100 UÁæA vÉAV£À JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄgÀĽUÉ «Ä±Àæ ªÀiÁr PÉÆÃtPÉÌ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæw¢£À PÀqÁØAiÀĪÁV ¸ÁߣÀ ªÀiÁr¹ JuÉÚ ºÀZÀÑ ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ............................................................. 63 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PÀÄA§¼À PÁ¬Ä ¸ÉÃªÉ : PÀA§¼À ¹Ã¸À£ï ªÀÄÄVzÀ §½PÀ PÉÆÃtUÀ¼À DºÁgÀ §zÀ ¯ÁUÀÄvÀÛ zÉ . ºÀÄgÀĽ ¥ÀæªÀiÁt PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÉSÉ eÁ¹Û DUÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÀPÉÌ 3-4 PÉ.f PÀÄA§¼À PÁ¬Ä w£Àß®Ä ºÁPÀÄvÉÛêÉ. PÀÄA§¼À PÁ¬Ä vÀA¥ÀÄ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°è «mÁ«Ä£ï ¥ÀæªÀiÁt eÁ¹Û EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄ¼É ±ÀÄgÀĪÁUÀĪÀ vÀ£ÀPÀ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ CªÀgÀÄ «ªÀj¹zÀgÀÄ. dįÁ¬Ä¬ÄAzÀ DUÀ¸ïÖ vÀ£ÀPÀ UÀAfUÉ ¸Àé®à UÉÆÃlÄ vÉAV£À PÁ¬Ä ¥ÀÄrªÀiÁr «Ä±Àæ ªÀiÁr PÉÆÃtPÉÌ PÉÆqÀÄvÉÛêÉ. ºÀÄgÀĽ ¸Àé®à eÁ¹Û ºÁPÀÄvÉÛêÉ. PÉ®ªÉǪÉÄä UÀAfUÉ ºÀ¹ vÉAV£ÀPÁ¬Ä MlÄÖªÀiÁr PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀ¹ ºÀÄ®Äè ºÁPÀÄvÉÛêÉ. DUÀ¸ïÖ£À° è ªÀÄvÉÛ DºÁgÀ ¥ÀzÀÝw §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÀÄ. ªÀiÁ¹PÀ 9 ¸Á«gÀ: MAzÀÄ PÉÆÃtPÉÌ ¢£ÀPÉÌ 60 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ºÀÄgÀĽ ,vÉAV£À PÁ¬Ä, w¤ß¸À ¨ÉÃPÀÄ CzÀgÀ PÉ®¸ÀPÉÌAzÉà ¥ÀævÉåÃPÀªÁV M§â D¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ .MAzÀÄ eÉÆÃr PÉÆtPÉÌ DºÁgÀPÉÌ wAUÀ½UÉ PÀ¤µÀ× gÀÆ 9 ¸Á«gÀ «ÄøÀ°qÀ¨ÉÃPÀÄ.ºÉZÁÑV PÀA§¼À ±À¤ªÁgÀ , ¨sÁ£ÀĪÁgÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. PÀA§¼À ¢£À PÉÆÃtzÀ eÉÆvÉ 15 D¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ gÁwæ ºÁUÀÆ JgÀqÀÆ ºÀUÀ®Ä PÉ®¸À gÀqÀÄ ¢£ÀPÉÌ M§â¤UÉ PÀrªÉÄ JAzÀgÀÆ gÀÆ 600 PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ.JgÀqÀÄ ¢£ÀPÉÌ mÉA¥ÉÆà ¨ÁrUÉ gÀÆ 2000 ªÀÄvÉÛ PÀA§¼ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è EvÀgÀ RZÀÄð. PÀA§¼À ªÀÄÄVzÀ §½PÀ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉÆÃtUÀ½UÉ gÀeÁ¢£À.§ÄzsÀªÁgÀ PÉÆÃtUÀ½UÉ CzsÀðvÁ¸ÀÄ ªÁåAiÀiÁªÀÄ ªÀiÁr¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. DUÀ CªÀÅUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÉ ªÀÄƪÀgÀÄ ¨ÉÃPÀÄ JA§ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀªÀgÀÄ ªÉÃtÆj£À UÉÆæ£ÁxÀ. PÀA§¼ÀzÀ PÉÆÃt G¼ÀĪÉÄUÉ PÀrªÉÄ : PÀA§¼ÀzÀ PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß G¼ÀĪÉÄUÉ §¼À¸ÀĪÀªÀgÀÄ PÀrªÉÄ. ªÀļÉUÁ®zÀ°è G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ PÉÆÃt PɸÀgÀÄ PÀAqÀÄ vÀÄAmÁnPÉ ªÀiÁrzÀgÉ JA§ ¨sÀAiÀÄ EzÀPÉÌ PÁgÀt. PÀȶPÉ®¸À DzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÉA§gï£À°è 15 ¢£À 2 UÀAmÉ PÁ® G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁr¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ¨ÉÆdÄÓ PÀgÀUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ CªÀgÀÄ. a£ÀßzÀ PÉÆÃtPÉÌ ¨sÁj rªÀiÁåAqï : PÀA§¼ÀzÀ°è a£Àß UÉzÀÝ PÉÆÃtPÉÌ ¨sÁj rªÀiÁåAqï .¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¥ÉÊj£À°è MAzÀÄ PÉÆÃtPÉÌ gÀÆ 15,000-20,000 vÀ£ÀPÀ ¨É¯É EgÀÄvÀÛzÉ. PÀA§¼ÀzÀ°è MAzÉgÀqÀÄ ¥ÀzÀPÀ UÉzÀÝ vÀPÀët D PÉÆÃtzÀ ¨É¯É gÀÆ 50 ¸Á«gÀ¢AzÀ 1.5 ®PÀë vÀ£ÀPÀ Kj ©qÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀgÀÄ ¥ÀæwµÉ× ¥Àæ±ÉßAiÉÄAzÀÄ eÁ¹Û ¨É¯ÉUÉ PÉÆAqÀÄ PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. MAzÀÄ ¨Áj ¥ÀzÀPÀ UÉzÀÝ PÉÆÃt ªÀÄvÉÛ a£Àß UÉ®è¨ÉÃPÉAzÉãÀÄ E®è. CzÀgÀ eÉÆÃr ªÀÄvÀÄÛ Nr¸ÀĪÀªÀ£ÀÄ ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀzÀPÀ UÉ®ÄèªÀÅzÀÄ CzÀȵÀÖ J£ÀÄßvÁÛgÉ PÉÆÃtzÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ.

............................................................. 64 ................................................................


PÉÆÃt Nr¸ÀĪÀªÀ¤UÉ 1.5 ®PÀë PÀA§¼ÀzÀ°è PÉÆÃt£À Nr¸ÀĪÀªÀ£À ¥ÁvÀæ ªÀĺÀvÀézÀÄÝ.DvÀ£À ¨ÉÃrPÉ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀµÀðPÉÌ ºÉZÀÄÑwÛzÉ. PÉÆÃt Nr¸ÀĪÀ vÀdÕgÀ ¸ÀASÉå PÀrªÉÄ DUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃrPÉ ºÉZÀÑ®Ä PÁgÀt J£ÀÄßvÁÛgÉ PÉÆÃtzÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ. PÀgÁªÀ½AiÀÄ°è ªÀµÀðPÉÌ 16-17 PÀA§¼À £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ ¸ÀeÁÓUÀ®Ä PÀA§¼ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß 5-6 læAiÀÄ¯ï £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ PÉÆÃtNr¸ÀĪÀªÀ£À£ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üUÉ UÀÄwÛUÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. dƤAiÀÄgï «¨sÁUÀzÀ°è PÉÆÃt Nr¸ÀĪÀªÀ¤UÉ ªÀµÀðPÉÌ gÀÆ. 30,000 ¢AzÀ 75,000 ªÉÃvÀ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.dvÉUÉ DvÀ¤UÉ PÀA§¼ÀzÀ ¢£À ¨sÀvÉåAiÀiÁV gÀÆ.1000 ¢AzÀ 1500. ¹Ã¤AiÀÄgï «¨sÁUÀzÀ°è PÉÆÃt Nr¸ÀĪÀªÀ¤UÉ 50,000 ¢AzÀ 1.5 ®PÀë vÀ£ÀPÀ ªÉÃvÀ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀ ÄvÀÛ zÉ. DvÀ¤UÉ MAzÀÄ PÀ A§¼ÀPÉÌ ¨sÀvÉåAiÀiÁV 2000 ¨s ÀvÉåAiÀiÁV ¤ÃqÀ¯ÁUÀ ÄvÀÛ zÉ.DvÀ£À ¤ªÀðºÀuÁ PÀëªÀÄvÉ ªÉÄÃ¯É DvÀ£À ¨É¯É KgÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆzÀ¯É¯Áè HgÀ°è UÀÄwÛ£À ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ , ¥ÀæwµÉ×AiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ zsÀtÂUÀ¼À PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ PÀA§¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ JA§ PÁgÀtPÁÌV MPÀÌ°£ÀªÀgÀÄ GavÀªÁV PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÀ CAvÀºÀ ªÀÄA¢ ±ÉÃ. 10 ªÀiÁvÀæ . FUÀ zÀÄqÀÄØ PÉÆlÖgÉ ªÀiÁvÀæ §gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ w½¸ÀÄvÁÛgÉ PÉÆÃtzÀ ªÀiÁ®PÀgÉƧâgÀÄ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÉ¨Áâgï, ¥ÀæeÁªÁt ¥sɧæªÀj 16 ,2011

JZï. UÉÆÃ¥Á® ¨sÀAqÁj ±Á¸ÀPÀgÀÄ PÁPÀð¼À CzsÀåPÀëgÀÄ «ÄAiÀiÁgÀÄ PÀA§¼À ¸À«Äw. ............................................................. 65 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ PÀA§¼ÀUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀÄ ¨ÁgÁr ©ÃqÀÄ PÀA§¼À. F PÀA§¼À ¸ÀÄ¢ÃWÀð PÁ® £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÀA§¼À JA§ ºÉUÀνPÉUÉ ¥ÁvÀæªÁVzÉ. 25 ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÀÄ¢ÃWÀð PÁ®zÀ°è ««zsÀ «¨sÁUÀUÀ¼À°è §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉzÀªÀgÀ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß zsÀªÀÄðgÁeï PÀA§½ CªÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ E°è zÁR°¸À¯ÁVzÉ. §ºÀıÀ PÀA§¼ÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°A è iÉÄà EAvÀºÀ zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ PÀqÉ ªÀÄÄ¢æ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ EzÉà ªÉÆzÀ®Ä. PÀA§¼À 1 ¢£ÁAPÀ 25-12-1985 ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÉÆÃtUÀ¼À «ªÀgÀ: PÀ£ÉºÀ®UÉ-3 eÉÆ vÉ, ºÀUÀÎ »jAiÀÄ -9 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ

QjAiÀÄ-13 eÉÆvÉ, CqÀØ ºÀ®UÉ-6 eÉÆvÉ, (MAzÉà «¨sÁUÀ) £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ-9 eÉÆvÉ, MlÄÖ 40 eÉÆvÉ. «eÉÃvÀgÀÄ : PÀ£ÉºÀ®UÉ : LgÉÆÃr ¸Á¸ÁÛ£À ²æäªÁ¸À PÁgÀAvÀ, Nr¹zÀªÀgÀÄ : UÀÄAqÉÃj C§Äâ ¨Áåj, ºÀUÀÎ »jAiÀÄ : ªÀÄ ÄAqÀÆÌgÀÄ dAiÀÄgÁªÀÄ ±ÉnÖ, J , Nr¹zÀªÀgÀÄ : ¸ÀÆ AiÀÄ ðUÀÄ vÀ Ä Û ±À gÀvï PÀÄ ªÀiÁgï. PÁqÀ¨ÉlÄÖ £ÁgÁAiÀÄ t gÉ Ê, ©, Nr¹zÀªÀgÀ Ä : ¥ÉÃeÁªÀgÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ : ¸ÀÄgÀvÀÌ¯ï ¸ÀªÉÇÃðvÀÛªÀÄ ªÀiÁzsÀªÀ ¥Àæ¨sÀÄ, Nr¹zÀªÀgÀÄ : ²Ã£À ¸Á°AiÀiÁ£ï ªÀUÀÎ . ¨É¼ÀÄ ªÁ¬Ä ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ : ±ÀAPÀgÀ ªÀÄrªÁ¼À PÁPÀð¼À. CqÀØ ºÀ®UÉ : £É°èPÁgÀÄ PÀÄAlqÀÌ f£ÀgÁd ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ : CtÂÚ ±ÉnÖ £É°èPÁgÀÄ. PÉƼÀPÉ EªÀðvÀÆÛgÀÄ ¸ÀħâAiÀÄå PÉÆÃmÁå£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ : CtÂÚ ±ÉnÖ ªÀÄÄzÀÝqÀÌ. £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ (MAzÉà «¨sÁUÀ) : ºÉƸÁägÀÄ ¥ÁzɪÀÄ£É ¨Á§Ä ºÉUÉØ J, Nr¹zÀªÀgÀÄ : ¸ÀÆAiÀÄðUÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀvï PÀĪÀiÁgï. PÉƼÀPÉ EªÀðvÀÆÛgÀÄ ¸ÀħâAiÀÄå PÉÆÃmÁå£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ : UÀÄ gÀÄ ªÁAiÀÄ £ÀPÉgÉ gÀªÀiÁè£ï. ¨ÁgÁr PÀA§¼À 2 ¢£ÁAPÀ 21-12-1986 ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÉÆÃtUÀ¼À «ªÀgÀ :PÀ£É ºÀ®UÉ-3 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ »jAiÀÄ-11 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ -15 eÉÆ vÉ, CqÀØ ºÀ®UÉ-9 eÉÆ vÉ, £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ - 15 eÉÆ vÉ, £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ - 12 eÉÆ vÉ, MlÄÖ-65 eÉÆvÉ. «eÉÃvÀgÀÄ : PÀ£É ºÀ®UÉ : ¸ÀÆjAeÉ UÀÄvÀÄ Û ®AiÀÄ£ïì ¸ÀwñÀ ¨sÀAqÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ : UÀÄArÃgÀÄ C§Äâ ¨Áåj. ¸ÀÄgÀvÀ̯ï PÀȵÀÚ¥Àà ¥ÀÆ eÁj, Nr¹zÀªÀ gÀÄ : UÀÄ ArÃgÀÄ C§Äâ ¨Áåj. ºÀUÀÎ »jAiÀÄ : ªÀÄ ÄAqÀÆ Ì gÀÄ dAiÀÄgÁªÀÄ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ : «ÃgÀPÀA§ dAiÀÄAvÀ ±ÉnÖ. PÁqÀ¨ÉlÄÖ £ÁgÁAiÀÄt gÉÊ, Nr¹zÀªÀgÀÄ : ¥ÉÃeÁªÀgÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ±ÉnÖ. ºÀUÀÎ QjAiÀÄ : ¸ÀÄgÀvÀÌ¯ï ¥ÉÆÃAPÀæ UÀÄfgÀ£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ : UÀÄ gÀĪÁAiÀÄ £ÀPÉgÉ gÀªÀiÁè£ï. £É°èPÁgÀÄ PÀªÀÄ gïªÀÄAf¯ï ªÀÄAiÀÄå¢, Nr¹zÀªÀgÀÄ : ²vÁðr ®Æ¬Ä¸ï ¸À¯ÁÝ£À.CqÀØ ºÀ®UÉ : PÀqÀAzÀ¯É PÉÆqÀAUÉ UÀgÀr ªÀÄ £É ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀÆeÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ : PÁ¨ÉlÄÖ ¸ÀÄAzÀgÀ ºÉUÉØ. £É°èPÁgÀÄ PÀÄAlqÀÌ f£ÀgÁd ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ : PÀA§ðgÀÄ N§AiÀÄå. £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ : ºÉƸÁägÀÄ ¥ÁzÉ ªÀÄ£É ¨Á§Ä ºÉUÉØ J, Nr¹zÀªÀgÀÄ : ±ÀgÀvï PÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï. ºÉƸÁägÀÄ ¥ÁzÉ ªÀÄ£É ¨Á§Ä ºÀUÉØ ©, Nr¹zÀªÀgÀÄ : ±ÀgÀvï PÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï. £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ : CvÀÆÛgÀÄ Q®è¨ÉlÄÖ ²Ã£À¥Àà ºÉUÉØ, Nr¹zÀªÀgÀÄ : gÉAeÁ¼À ¸ÀwñÀ ±ÉnÖ. PÀqÀÛ® «lÖ¥Àà £ÁåAiÀÄÌ, Nr¹zÀªÀgÀÄ : ¸ÁtÆgÀÄ £ÀgÀAUÀ ªÀÄrªÁ¼À. PÀA§¼À 3 ¢£ÁAPÀ 19-12-1987 ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÉÆÃtUÀ¼À «ªÀgÀ : PÀ£É ºÀ®UÉ-7 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ »jAiÀÄ-14 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ-19 eÉÆvÉ, CqÀØ ºÀ®UÉ-7 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ-21 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ18 eÉÆvÉ, MlÄÖ-86 eÉÆvÉ. «eÉÃvÀgÀÄ : PÀ£É ºÀ®UÉ : ¥ÀæxÀªÀÄ: ¸ÀÆjAeÉ ®AiÀÄ£ïì ¸ÀwñÀ ¨sÀAqÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ : §¢AiÀÄ qÀÌ ZÀAzÀæºÁ¸À gÉÊ. ¸ÀÄgÀvÀ̯ï PÀȵÀÚ¥Àà ¥ÀÆ eÁj,

............................................................. 66 ................................................................


Nr¹zÀªÀgÀÄ : ¥ÀAdgÀPÉÆ Ãr ¸Á¯ÉvÀÆ ÛgÀÄ ªÀÄ ºÀªÀÄ äzï. ºÀUÀÎ »jAiÀÄ : ªÀÄÄAqÀÆ ÌgÀÄ dAiÀÄgÁªÀÄ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ : «ÃgÀPÀA§ dAiÀÄAvÀ ±ÉnÖ. ¨É¼ÀĪÁ¬Ä ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ±ÉnÖ, ªÀiÁzsÀªÀ ¥Àæ¨sÀÄ, Nr¹zÀªÀgÀÄ : §AUÁr ¸ÀÄzÉñï PÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï.ºÀUÀÎ QjAiÀÄ : ªÀÄÆqÀÄ©¢æ ¥ÁzÉ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgï, Nr¹zÀªÀgÀÄ : PɪÁð¸É £ÁgÁAiÀÄt §AUÉÃgÀ. PÀÄjAiÀiÁ¼À ¥ÀqÀÄ zÁ¸ÀtÚ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ : ¥ÀqÀAUÀr ¨É£ÀrPïÖ UÉÆëAiÀĸï.CqÀØ ºÀ®UÉ : £É°èPÁgÀÄ PÀÄAlqÀÌ f£ÀgÁd ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ : £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï. «ÄAiÀiÁågÀÄ PÉÆAPÀt¨ÉlÄÖ zÀÄUÀt ¥ÀÆeÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄzÀÝqÀÌ CtÂÚ ±ÉnÖ.£ÉÃV®Ä »jAiÀÄ : ªÀPÁðr ZÁªÀr¨É樀 £ÁgÁAiÀÄt ¨sÀAqÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ : C°è¥ÁzÉ D¢gÁd eÉ Ê£ï. ªÀ iÁªÀ AvÀÆgÀ Ä ²Ã£À ±ÉnÖ J,Nr¹zÀªÀgÀÄ : gÉ AeÁ¼À ¥À AeÁ¼À ¸À wñÀ ±É nÖ . £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ : §AUÁr ªÀ¼À A§æ ¥Àæ ¸Ázï PÀÄ ªÀi Ágï, Nr¹zÀªÀgÀÄ : §AUÁr ¸ÀÄzÉñï PÀĪÀiÁgï. PÁjAeÉ vÁ½vÉÆÛlÄÖ ¸ÀAfêÀ UËqÀ, Nr¹zÀªÀgÀÄ : C¼ÀzÀAUÀr ¸ÀzÁ£ÀAzÀ. PÀA§¼À 5 ¢£ÁAPÀ 19-12-1989 ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÉÆÃtUÀ¼À «ªÀgÀ : PÀ£É ºÀ®UÉ-3 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ »jAiÀÄ-16 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ-11 eÉÆvÉ, CqÀØ ºÀ®UÉ-8 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ-19 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ15 eÉÆvÉ, MlÄÖ 72 eÉÆvÉ.«eÉÃvÀgÀÄ : PÀ£É ºÀ®UÉ : AiÀiÁªÀ PÉÆÃtUÀ¼ÀÆ ¤±Á¤UÉ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸À°®è. ºÀUÀÎ »jAiÀÄ : JªÀiÁð¼ÀÄ gÉÆûvï ºÉUÉØ 13-75, Nr¹zÀªÀgÀÄ : «ÃgÀPÀA§ dAiÀÄAvÀ ±ÉnÖ. ¸ÀÄgÀvÀÌ¯ï ¸ÀªÉÇÃðvÀÛªÀÄ ªÀiÁzsÀªÀ ¥Àæ¨sÀÄ, Nr¹zÀªÀgÀÄ : ¹zÀÞPÀmÉÖ MPÀÌr PÀÄnÖ ±ÉnÖ. ºÀUÀÎ QjAiÀÄ : ¥ÀzÀªÀÅ C½PÉ ZÀAzÀæºÁ¸À ¸ÉëÄvÀ, Nr¹zÀªÀgÀÄ : PÀ®èqÀÌ ªÀÄįÁgï ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ¥Àæ¨sÀÄ. ¸ÁtÆgÀÄ K£ÀðqÀÌUÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ : UÀÄgÀĪÁAiÀÄ£ÀPÉgÉ gÀªÀiÁè£ï. CqÀØ ºÀ®UÉ : vÉAPÀPÁgÀAzÀÆgÀÄ PÁªÀÄvï PÀA¥ËAqï, «±Àé£ÁxÀ PÁªÀÄvï, Nr¹zÀªÀgÀÄ : ªÀÄÄzÀÝqÀÌ CtÂÚ ±ÉnÖ. PÉƼÀPÉ EªÀðvÀÆÛgÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ¸ÀħâAiÀÄå PÉÆÃmÁå£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ : £É°èPÁgÀÄ CtÂÚ ±ÉnÖ. £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ : ªÀÄÄqÁgÀÄ ¸ÁAvÁeÉ gÀvÀߪÀªÀÄð eÉÊ£ï J, Nr¹zÀªÀgÀÄ : ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄĽPÁgÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï. ªÀÄÄqÁgÀÄ ¸ÁAvÁeÉ gÀvÀߪÀªÀÄð eÉÊ£ï ©, Nr¹zÀªÀgÀÄ : PɪÁð¸É £ÁgÁAiÀÄt §AUÉÃgÀ.£ÉÃV®Ä QjAiÀÄ : PÀPÉÌ¥ÀzÀªÀÅ ¥ÀÄuÉÌzÀr CtÄÚ ¨sÀAqÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ : ¨ÁAiÀÄð ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ UËqÀ. PÁAvÁªÀgÀ ¨ÁAzÉÆlÄÖ ¨Á§Ä ¥ÀÆeÁj J, Nr¹zÀªÀgÀÄ : £ÀqÀĪÀÄÄUÉÃgÀÄ PÀgÀÄuÁPÀgÀ ±ÉnÖ. PÀA§¼À -6 ¢£ÁAPÀ 8-12-1990 ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÉÆÃtUÀ¼À «ªÀgÀ : PÀ£É ºÀ®UÉ-3 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ »jAiÀÄ-15 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ-9 eÉÆvÉ, CqÀØ ºÀ®UÉ-4 eÉ ÆvÉ , £É ÃV®Ä »jAiÀ Ä-16 eÉ ÆvÉ , £É ÃV®Ä QjAiÀ Ä-16 ÉÆevÉ, MlÄÖ 63 eÉÆvÉ. «eÉÃvÀgÀÄ : PÀ£É ºÀ®UÉ : 1.±À§gÀ¨É樀 qÁ| PÉ. Dgï. §¯Áè¼ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ : ªÀÄzÁð¼À zÉêÀÅ ¥ÀÆeÁj. 2.¸ÀÆjAeÉUÀÄvÀÄÛ ¸ÀwñÀ ¨sÀAqÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ : ¸Á¯ÉvÀÆÛgÀÄ §¢AiÀÄqÀÌ ZÀAzÀæºÁ¸À gÉÊ. ºÀUÀÎ »jAiÀÄ : 1.JªÀiÁð¼ÀÄ gÉÆûvï ºÉUÉØ J, Nr¹zÀªÀgÀÄ : «ÃgÀPÀA§ dAiÀÄAvÀ ±ÉnÖ. 2.¸ÀÄgÀvÀÌ¯ï ¸ÀªÉÇÃðvÀÛªÀÄ ªÀiÁzsÀªÀ ¥Àæ¨sÀÄ, Nr¹zÀªÀgÀÄ : C¼ÀzÀAUÀr ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¥ÀÆeÁj. ºÀUÀÎ QjAiÀÄ : 1.ªÀÄÆ°Ì PÀmÉÖzÀAUÀr C«£Á±ï PÀĪÀiÁgï, Nr¹zÀªÀgÀÄ : gÉAeÁ¼À PÁAiÀÄð ¸ÀAfêÀ ¥ÀÆeÁj. 2. PÁPÀð¼À fêÀ£ïzÁ¸ï CqÀåAvÁAiÀÄ, Nr¹zÀªÀgÀÄ : MPÁÌrUÉÆý PÀÄnÖ ±ÉnÖ. CqÀØ ºÀ®UÉ : 1.£É°èPÁgÀÄ eÉÆüÁgÀ¨ÉlÄÖ PÉ.AiÀĸï.¨sÀmï, Nr¹zÀªÀgÀÄ : £É°èPÁgÀÄ CtÂÚ ±ÉnÖ. 2.¥Àt¦Ã®Ä CgÀªÀÄ£É, Nr¹zÀªÀgÀÄ : ¥Àt¦Ã®Ä gÁdªÀªÀÄð ªÀÄÄzÀå. £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ : 1.ªÀÄÆ°Ì ¥ÉÆAiÉÆålÄÖ ¸Á¯Áå£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ gÉAeÁ¼À PÁAiÀÄð ¸ÀAfêÀ ¥ÀÆeÁj. 2.PÉƼÀPÉ EªÀðvÀÆÛgÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgÀ AiÀĸï. PÉÆÃmÁå£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ : FzÀÄ ¥ÀqÁågÀ ªÀÄ£É C±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgï. £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ : 1.PÀ£ÀßrPÀmÉÖ PÉÆqÀåAvÉÆæÃr «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï, Nr¹zÀªÀgÀÄ : PÀ£ÀßrPÀmÉÖ ¥ÀqÀAUÀr ¨É£ÉrPïÖ UÉÆëAiÀĸï. 2.CqÀÆØgÀÄ £ÀÆ¬Ä wªÀÄä¥Àà ¥ÀÆeÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ : ªÀÄļÀ° ªÉÆUÀgÀÄ ºÀjAiÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj. PÀA§¼À 7 ¢£ÁAPÀ 1-12-1991 ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÉÆÃtUÀ¼À «ªÀgÀ : PÀ£É ºÀ®UÉ-3 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ »jAiÀÄ-14 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ-11 eÉÆvÉ, CqÀØ ºÀ®UÉ-2 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ-17 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ-

20 eÉÆvÉ, MlÄÖ 67 eÉÆvÉ. «eÉÃvÀgÀÄ : PÀ£É ºÀ®UÉ (¥ÉÆæÃvÁìºPÀ À §ºÀĪÀiÁ£À) : ±À§gÀ¨É樀 qÁ| PÉ.Dgï. §¯Áè¼ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ : ªÀÄzÁð¼À zÉêÀÅ ¥ÀÆeÁj. ............................................................. 67 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¸ÀÆjAeÉUÀÄvÀÄÛ ¸ÀwñÀ ¨sÀAqÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ : ¸Á¯ÉvÀÆÛgÀÄ §¢AiÀÄqÀÌ ZÀAzÀæºÁ¸À gÉÊ. zÉêÀ¸Àå ºÉƸÀªÀÄ£É ¥ÉÆÃAPÀæ ¥ÀÆeÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ : UÀÄArÃgÀÄ C§Äâ ¨Áåj. ºÀUÀÎ »jAiÀÄ : 1.JªÀiÁð¼ÀÄ gÉÆûvï ºÉUÉØ (J), Nr¹zÀªÀgÀÄ : MPÁÌrUÉÆý PÀÄnÖ±ÉnÖ. 2.ªÀÄÆ°Ì ¥ÉÊAiÉÆålÄÖ ¸Á¯Áå£ï (J), Nr¹zÀªÀgÀÄ : ¥ÉÃeÁªÀgÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ±ÉnÖ. ºÀUÀÎ QjAiÀÄ : 1.¨É¼ÀĪÁ¬Ä wªÀÄä¥ Àà ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ : gÉAeÁ¼ÀPÁAiÀÄð ¸ÀAfêÀ ¥ÀÆeÁj. 2.¥ÀqÀAUÀr ¥ÀÄvÀå ¨É£ÉrPïÖ UÉÆëAiÀĸï, Nr¹zÀªÀgÀÄ : ¥ÀqÀAUÀr ¥ÀÄvÀå ¨É£ÉrPïÖ UÉÆëAiÀĸï.CqÀØ ºÀ®UÉ : 1.£É°èPÁgÀÄ eÉÆüÁgÀ¨ÉlÄÖ PÉ.AiÀĸï.¨sÀmï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £É°èPÁgÀÄ CtÂÚ ±ÉnÖ. 2.£É°èPÁgÀÄ PÀÄAlqÀÌ f£ÀgÁd ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ : £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï. £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ : 1.PÉƼÀPÉ EªÀðvÀÆÛgÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ¸ÀħâAiÀÄå PÉÆÃmÁå£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ : FzÀÄ ¥ÀqÁågÀªÀÄ£É C±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï. 2.PÉ¢® gÀWÀÄgÁªÀÄ gÁªï, Nr¹zÀªÀgÀÄ : PÀ®èqÀÌ ªÀÄįÁgï ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ¥Àæ¨sÀÄ.£ÉÃV®Ä QjAiÀÄ : 1.ªÉÆUÀgÀÄ UÀdAvÉÆÃr gÀWÀÄgÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ, Nr¹zÀªÀgÀÄ : UÀÄgÀĪÁAiÀÄ£ÀPÉgÉ gÀªÀiÁè£ï. 2.PÀqÀAzÀ¯É §¯Áèr ²æäªÁ¸À DZÁAiÀÄð, Nr¹zÀªÀgÀÄ : PÀqÀAzÀ¯É §¯Áèr «oÀ® ¸À¥À½UÀ. EªÀðvÀÆÛgÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ¸ÀħâAiÀÄå PÉÆÃmÁå£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ : FzÀÄ ¥ÀqÁågÀªÀÄ£É C±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï. 2.PÉ¢® gÀWÀÄgÁªÀÄ gÁªï, Nr¹zÀªÀgÀÄ : PÀ®èqÀÌ ªÀÄįÁgï ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ¥Àæ¨sÀÄ.£ÉÃV®Ä QjAiÀÄ : 1.ªÉÆUÀgÀÄ UÀdAvÉÆÃr gÀWÀÄgÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ, Nr¹zÀªÀgÀÄ : UÀÄgÀĪÁAiÀÄ£ÀPÉgÉ gÀªÀiÁè£ï. 2.PÀqÀAzÀ¯É §¯Áèr ²æäªÁ¸À DZÁAiÀÄð, Nr¹zÀªÀgÀÄ : PÀqÀAzÀ¯É §¯Áèr «oÀ® ¸À¥À½UÀ.

PÀA§¼À 8 ¢£ÁAPÀ 27-12-1992 ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÉÆÃtUÀ¼À «ªÀgÀ : PÀ£É ºÀ®UÉ-3 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ »jAiÀÄ-17 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ-14 eÉÆvÉ, CqÀØ ºÀ®UÉ-5 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ-19 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ26 eÉÆvÉ, MlÄÖ 84 eÉÆvÉ. «eÉÃvÀgÀÄ : PÀ£ÉºÀ®UÉ : ±À§gÀ¨É樀 qÁ| PÉ.Dgï.§¯Áè¼ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄzÁð¼À zÉêÀÅ ¥ÀÆeÁj. ¸ÀÆjAeÉUÀÄvÀÄÛ ¸ÀwñÀ ¨sÀAqÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¸Á¯ÉvÀÆÛgÀÄ §¢AiÀÄqÀÌ ZÀAzÀæºÁ¸À gÉÊ. ¸Á¸ÁÛ£À ²æäªÁ¸À PÁgÀAvÀ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: UÀÄArÃgÀÄ C§Äâ ¨Áåj. ºÀUÀÎ »jAiÀÄ : 1.JªÀiÁð¼ÀÄ gÉÆûvï ºÉUÉØ (©), Nr¹zÀªÀgÀÄ: MPÁÌrUÉÆý PÀÄnÖ ±ÉnÖ. 2.ªÀÄÆ°Ì ¥ÉÊAiÉÆålÄÖ ¸Á¯Áå£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¥ÉÃeÁªÀgÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ±ÉnÖ. ºÀUÀÎ QjAiÀÄ : 1.ªÉÆUÀgÀÄ ¥ÁPÀ¨ÉlÄÖ ¸ÀÄAzÀgÀ ®PÀÌtÚ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¥ÉÃeÁªÀgÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ±ÉnÖ. 2.¸ÀÄgÀvÀÌ¯ï ¸ÀªÉÇÃðvÀÛªÀÄ ªÀiÁzsÀªÀ ¥Àæ¨sÀÄ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: PÀqÀAzÀ¯É ²ªÀgÁªÀÄ ±ÉnÖ. CqÀØ ºÀ®UÉ: 1.£É°èPÁgÀÄ PÀÄAlqÀÌ f£ÀgÁd ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £É°èPÁgÀÄ AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï (£ÁgÁ«). 2.£É°èPÁgÀÄ eÉÆüÁgÀ¨ÉlÄÖ PÉ.AiÀĸï. ¨sÀmï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄzÀÝqÀÌ CtÂ Ú ±É nÖ.£É ÃV®Ä »jAiÀ Ä: 1.ªÀ ÄÄqÁgÀ Ä ¸ÁAvÁeÉ gÀ vÀߪÀ ªÀ Äð eÉ Ê£ï (©), Nr¹zÀ ªÀgÀÄ: ªÀ ÄĽPÁgÀ Ä «dAiÀ ÄPÀ ĪÀ iÁgï eÉ Ê£ï.2.PÀ £ÀßrPÀ mÉÖ PÉ ÆqÀ åAvÉ ÆæÃr «dAiÀ ÄPÀ ĪÀ iÁgï, Nr¹zÀ ªÀgÀÄ: CªÀ iÁÖr CtÄÚ¥ÀÆeÁj. £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ : 1.PÀqÀAzÀ¯É §¯Áèr ²æäªÁ¸À DZÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ: PÉÆmÁÖgÀ ¥ÀĵÀàgÁd. 2.PÀÄAk¯ÉÆÃr PÉ.AiÀĸï. ¨sÀmï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: EªÀðvÀÆÛgÀÄ ¥ÀæPÁ±À CwPÁj. PÀA§¼À 9 ¢£ÁAPÀ 11-12-1993 ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÉÆÃtUÀ¼À «ªÀgÀ : PÀ£É ºÀ®UÉ-4 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ »jAiÀÄ-19 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ-17 eÉÆvÉ, CqÀØ ºÀ®UÉ-3 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ-15 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ35 eÉÆvÉ, MlÄÖ 93 eÉÆvÉ. «eÉÃvÀgÀÄ : PÀ£É ºÀ®UÉ: ±À§gÀ¨É樀 qÁ| PÉ.Dgï. §¯Áè¼ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄzÁð¼À zÉêÀÅ ¥ÀÆeÁj. PÀAPÀ£Ár PÀªÀÄ® eÉ. gÁªÀÄ¥Àà, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÁªÀÄAdÆgÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ gÉÊ. ¸ÀÆjAeÉ UÀÄvÀÄÛ ¸ÀwñÀ ¨sÀAqÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¸Á¯ÉvÀÆÛgÀÄ §¢AiÀÄqÀÌ ZÀAzÀæºÁ¸À gÉÊ. zÉêÀ¸Àå ºÉƸÀªÀÄ£É ¥ÉÆÃAPÀæ ¥ÀÆeÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ: UÀÄArÃgÀÄ C§Äâ ¨Áåj. ºÀUÀÎ »jAiÀÄ : 1.ªÀÄÆ°Ì ¥ÀAiÉÆålÄÖ ¸Á¯Áå£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: C¼ÀzÀAUÀr ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¥ÀÆeÁj. 2.PÉƼÀZÀÆÑgÀÄ PÉÆAqÉÆlÄÖ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÀqÀĪÀÄÄUÉÃgÀÄ PÀgÀÄuÁPÀgÀ ±ÉnÖ. ºÀUÀÎ QjAiÀÄ: 1.PÉÆAqÁt £ÁgÁAiÀÄt gÉÊ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: PÀqÀAzÀ¯É §¯Áèr «oÀ® ¸À¥À½UÀ. 2.PÉƼÁßqÀÄ ¦Ã½AiÀÄqÀÌ PÀȵÀÚ

............................................................. 68 ..........................................................


Nr¹zÀªÀgÀÄ: C°è¥ÁzÉ ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï qɸÁì. 3.ªÀÄÄqÁgÀÄ ¸ÁAvÁeÉ gÀvÀߪÀªÀÄð eÉÊ£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄĽPÁgï£ÀÆgÁ¼ï¨ÉlÄÖ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï. £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ : 1.ªÉÃtÆgÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ£ÁxÀ gÀ«ÃAzÀæ ¥ÉÊ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: §AUÁr ¸ÀÄzÉñïPÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï. 2.£ÀqÀUÀÄvÀÄÛ ªÀȵÀ¨sÀgÁd eÉÊ£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÀqÀUÀÄvÀÄÛ ªÀȵÀ¨sÀgÁd eÉÊ£ï. 3.C°è¥ÁzÉ PɼÀV£ÀªÀÄ£É «£ÉìAmï ¦AmÉÆ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: C°è¥ÁzÉ ¯ÉÆÃPÉñï. PÀA§¼À 11 ¢£ÁAPÀ 8-12-1995 ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÉÆÃtUÀ¼À «ªÀgÀ : PÀ£É ºÀ®UÉ-4 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ »jAiÀÄ-16 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ-17 eÉÆvÉ, CqÀØ ºÀ®UÉ-6 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ-17 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ-48 eÉÆvÉ, MlÄÖ 108 eÉÆvÉ. «eÉÃvÀgÀÄ : PÀ£ÉºÀ®UÉ : ¸ÀÄgÀvÀÌ¯ï ªÉÄÃV£ÀªÀÄ£É PÀȵÀÚ¥Àà ¥ÀÆeÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ: UÀÄArÃgÀÄ C§Äâ¨Áåj. ºÀUÀÎ »jAiÀÄ : 1.PÉƼÀZÀÆÑgÀÄ PÉÆAqÉÆlÄÖ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÀqÀĪÀÄÄUÉÃgÀÄ PÀgÀÄuÁPÀgÀ ±ÉnÖ. 2.JªÀiÁð¼ÀÄ gÉÆûvï ºÉUÉØ (©), Nr¹zÀªÀgÀÄ: «ÃgÀPÀA§ dAiÀÄAvï ±ÉnÖ. ºÀUÀÎ QjAiÀÄ: 1.¨É¼ÀĪÁ¬Ä ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: MPÁÌr PÀÄnÖ ±ÉnÖ. 2.¸ÁtÆgÀÄ UÀÄvÀÄÛ gÁeÉñÀ ºÉUÉØ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¸ÀÆgÀåUÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀvïPÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï. CqÀØ ºÀ®UÉ : 1.FzÀÄ ªÀÄQÌ® ¸À£ÀvïPÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄĽPÁgÀÄ PɪÀÅqÉÃ®Ä CtÂÚzÉêÁrUÀ. 2.¨ÉÆüÀAvÀÆgÀÄ ¨Á§Ä ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï. £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ : 1.PÉƼÀPÉ EªÀðvÀÆÛgÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ¸ÀħâAiÀÄå PÉÆÃmÁå£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: FzÀÄ ¥ÀqÁågÀªÀÄ£É C±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï. 2.¥ÀÄArPÁ¬Ä d£ÁzsÀð£À ¥ÀÆeÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ: C°è¥ÁzÉ ¯ÉÆÃPÉñï PÀĪÀiÁgï.£ÉÃV®Ä QjAiÀÄ: 1.ªÀiÁgÀÆgÀÄ ¨É£ÉÆðlÄÖ «±Àé£ÁxÀ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀiÁgÀÆgÀÄ ¨É£ÉÆðlÄÖ dAiÀıÉnÖ. 2.PÀPÉÌ¥ÀzÀªÀÅ PÀPÀå ªÀĺÁ§® gÉÊ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: C°è¥ÁzÉ ¯ÉÆÃPÉñï PÀĪÀiÁgï. PÀA§¼À 12 ¢£ÁAPÀ 14-12-1996 ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÉÆÃtUÀ¼À «ªÀgÀ : PÀ£É ºÀ®UÉ-3 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ »jAiÀÄ-21 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ-23 eÉÆvÉ, CqÀØ ºÀ®UÉ-6 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ-21 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ-41 eÉÆvÉ, MlÄÖ 115 eÉÆvÉ. «eÉÃvÀgÀÄ : PÀ£ÉºÀ®UÉ : ±À§gÀ¨É樀 qÁ| PÉ.Dgï. §¯Áè¼ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¸Á¯ÉvÀÆÛgÀÄ §¢AiÀÄqÀÌ ZÀAzÀæºÁ¸À gÉÊ. ¥ÀfÃgï CdPÀ̼ÀUÀÄvÀÄÛ gÀªÀiÁ£ÁxÀ D¼Àé, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¸Á¯ÉvÀÆÛgÀÄ §¢AiÀÄqÀÌ ZÀAzÀæºÁ¸À gÉÊ. zÉêÀ¸Àå ºÉƸÀªÀÄ£É PÀȵÀÚ¥Àà ¦. ¥ÀÆeÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¸Á¯ÉvÀÆÛgÀÄ §¢AiÀÄqÀÌ ZÀAzÀæºÁ¸À gÉÊ. ºÀUÀÎ »jAiÀÄ : 1.PÉƼÀZÀÆÑgÀÄ PÉÆAqÉÆlÄÖ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉnÖ (©), Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¸ÁtÆgÀÄ ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ ±ÉnÖ. 2.ªÉÆUÀgÀÄ ¥ÁPÀ¨ÉlÄÖ ¸ÀÄAzÀgÀ ®PÀÌtÚ ±ÉnÖ (©), Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¥ÉÃeÁªÀgÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ±ÉnÖ. ºÀUÀÎ QjAiÀÄ : 1.¨ÁgÁr ©ÃqÀÄ dAiÉÄÃ±ï §¯Áè¼ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄĽPÁgÀÄ PÀAV£ÀªÀÄ£É «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï. 2. ¥ÀlÖvÀÛ ªÉÆUÀgÀÄ ºÉƸÀªÀÄ£É PÀȵÀÚ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: PÀqÀAzÀ¯É §¯Áèr «oÀ® ¸À¥À½UÀ. CqÀØ ºÀ®UÉ : 1.ªÀiÁ£ÁðqÀÄ KgÁr gÁfêÀ §Æ§ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¥Àt¦Ã®Ä gÁdªÀªÀÄð ªÀÄÄzÀå. 2.FzÀÄ ªÀÄQÌ® ¸À£ÀvÀÄ̪ÀiÁgï eÉÊ£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄĽPÁgÀ PɪÀÅqÉÃ®Ä CtÂÚ zÉêÁrUÀ. £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ : 1.PÀPÉÌ¥ÀzÀªÀÅ ¥ÉAUÁð®Ä ªÉAPÀ¥Àà UËqÀ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: MPÁÌrUÉÆý D£ÀAzÀ ±ÉnÖ. 2.¸ÁtÆgÀ PÉÆÃUÁZÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ºÉƸÀ¨ÉlÄÖ ¸ÀwñÀ ¸Á¯Áå£ï. £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ : 1.PÀPÉÌ¥ÀzÀªÀÅ QAeÁ®Ä dAiÀıÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: MPÁÌrUÉÆý PÀÄnÖ ±ÉnÖ. 2.¸ÀgÀ¥Ár ªÉÄÃV£À§½î eÉõÀä r’¸ÉÆÃd, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¸ÀgÀ¥Ár C¥ÀÄà AiÀiÁ£É eÉÆÃ£ï ¹j¯ï r’¸ÉÆÃd. PÀA§¼À 13 ¢£ÁAPÀ 13-12-1997 ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÉÆÃtUÀ¼À «ªÀgÀ : PÀ£É ºÀ®UÉ-2 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ »jAiÀÄ-24 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ-16 eÉÆvÉ, CqÀØ ºÀ®UÉ-6 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ-18 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ-50 eÉÆvÉ, MlÄÖ 116 eÉÆvÉ. «eÉÃvÀgÀÄ : PÀ£ÉºÀ®UÉ : ±À§gÀ¨É樀 qÁ| PÉ.Dgï. §¯Áè¼ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¸Á¯ÉvÀÆÛgÀÄ §¢AiÀÄqÀÌ ZÀAzÀæºÁ¸À gÉÊ. zÉêÀ¸Àå ºÉƸÀªÀÄ£É PÀȵÀÚ¥Àà ¦. ¥ÀÆeÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ: UÀÄArÃgÀÄ C§Äâ ¨Áåj. ºÀ UÀÎ »jAiÀ Ä : 1.ªÀÄÆ°Ì ¥ÉÊAiÉ ÆålÄÖ ¸Á¯Áå£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: C¼ÀzÀAUÀ r ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¥ÀÆeÁj. 2.PÉƼÀZÀÆÑgÀÄ PÉ ÆAqÉÆlÄÖ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉnÖ ©, Nr¹zÀ ªÀgÀÄ: ¸ÁtÆgÀ Ä ¥Àæ«Ãt PÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ. ºÀUÀÎ QjAiÀÄ: 1.PÁ¨ÉlÄÖ ¥Àæ¸Ázï PÀĪÀiÁgï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: PÁPÀð¼À PÀÄPÀÄÌAzÀÆgÀÄ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄrªÁ¼À. 2.¥Éîð ¨Á§Ä vÀ¤AiÀÄ ªÀÄÄSÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ: PÀqÀAzÀ¯É ²ªÀgÁªÀÄ ±ÉnÖ. CqÀØ ºÀ®UÉ : 1.§½îzÀqÀØ ªÀiÁzsÀªÀ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï. 2.ªÁ¯Áàr ºÁ¯ÁeÉ ¥Àæ±ÁAvÀ ¯ÁgÉ£ïì ¸À¯ÁÝ£À, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀiÁAmÁær PÀȵÀÚ¥Àà ¸Á¯Áå£ï. £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ : 1.PÉƼÀPÉ EªÀðvÀÆÛgÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ¸ÀħâAiÀÄå PÉÆÃmÁå£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: FzÀÄ ¥ÀqÁågÀ ªÀÄ£É C±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï. 2.¥ÀfÃgïUÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀvïgÁd ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: PÀqɱÁé®å gÀxÀ©Ã¢ ¸ÀAfêÀ. £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ: 1.±ÀA¨sÀÆgÀÄ PɽAdUÀÄj ªÀÄÄAqÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀiÁt ±À²£ÀAzÀ ±ÉnÖ. 2.ªÀiÁw¨ÉlÄÖ PÀĪÀiÁgÀAiÀÄå ¨sÀAqÁj J, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ²¯Áð®Ä dAiÀÄPÀgÀ ¥ÀÆeÁj.

PÀA§¼À 14 ¢£ÁAPÀ 12-12-1998 ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÉÆÃtUÀ¼À «ªÀgÀ : PÀ£É ºÀ®UÉ-4 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ »jAiÀÄ-20 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ-18 eÉÆvÉ, CqÀØ ºÀ®UÉ-7 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ-14 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ38 eÉÆvÉ, MlÄÖ 101 eÉÆvÉ. «eÉÃvÀgÀÄ : PÀ£ÉºÀ®UÉ : ±À§gÀ¨É樀 qÁ| PÉ.Dgï. §¯Áè¼ï, zÉêÀ¸Àå ºÉƸÀªÀÄ£É PÀȵÀÚ¥Àà ¦. ¥ÀÆeÁj, ¸ÀÄgÀvÀÌ¯ï ªÉÄîä£É PÀȵÀÚ¥Àà ¥ÀÆeÁj, PÉƼÀZÀÆÑgÀÄ UÀÄvÀÄÛ £À¸ÀÄð ±ÉnÖ. ºÀUÀÎ »jAiÀÄ :1. ªÀÄÆ°Ì ¥ÉÊAiÉÆålÄÖ ¸Á¯Áå£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: C¼ÀzÀAUÀr ¸Àz Á£ÀAzÀ ¥ÀÆeÁj. 2.PÉƼÀZÀÆÑgÀÄ PÉÆAqÉÆlÄÖ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉnÖ (J),Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¥sÀ°ªÀiÁgÀÄ zÉêÉÃAzÀæ PÉÆÃmÁå£ï. ºÀUÀÎ QjAiÀÄ: 1.§dUÉÆý §mÁéeÉ DzÀ±Àð ¥Àæ¨sÀÄ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄÄqÁgÀÄ gÁªÉÄlÄÖ ¸ÀÄgÉÃ±ï §AUÉÃgÀ. 2.ªÀgÀ¥ Áàr ¯ÉÆÃPÀAiÀÄå ±ÉnÖ (J), Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÀPÉæ dAiÀÄPÀgÀ ªÀÄrªÁ¼ï. CqÀØ ºÀ®UÉ : 1.§½îzÀqÀØ ªÀiÁzsÀªÀ ±ÉnÖ (J), Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï. 2.§½îzÀqÀØ ªÀiÁzsÀªÀ ±ÉnÖ (©), Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï. £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ : 1.¸ÁtÆgÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ PÉÆÃUÁZÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ: PÁ¨ÉlÄÖ gÀWÀÄgÁªÀÄ ±ÉnÖ. 2.PÉƼÀPÉ EªÀðvÀÆÛgÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ¸ÀħâAiÀÄå PÉÆÃmÁå£ï. Nr¹zÀªÀgÀÄ: EªÀðvÀÆÛgÀÄ D£À AzÀ. £É ÃV®Ä QjAiÀ Ä : 1.±À A¨s À ÆgÀ Ä PÉ ½AdUÀÄj ªÀÄÄAqÀ ¥Àà ¥À ÆeÁj, Nr¹zÀ ªÀ gÀÄ: ªÀ iÁt ±À ²£ÀAzÀ ±É nÖ. 2.ªÀÄÄqÁgÀ Ä PÉ ÆqÀAUÉ ¨É 樀 ²æäªÁ¸À DZÁgï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: EªÀðvÀÆÛgÀÄ D£ÀAzÀ. PÀA§¼À 15 ¢£ÁAPÀ 11-12-1999 ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÉÆÃtUÀ¼À «ªÀgÀ : PÀ£É ºÀ®UÉ-5 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ »jAiÀÄ-19 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ-25 eÉÆvÉ, CqÀØ ºÀ®UÉ-6 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ-16 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ33 eÉÆvÉ, MlÄÖ 104 eÉÆvÉ. «eÉÃvÀgÀÄ : PÀ£ÉºÀ®UÉ : AiÀiÁªÀ PÉÆÃtUÀ¼ÀÆ, ¤±Á¤UÉ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸À°®è. ºÀUÀÎ »jAiÀÄ: 1.¨É¼ÀĪÁ¬Ä ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ±ÉnÖ J, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ºÉƸÀ¨ÉlÄÖ ¸ÀwñÀ ªÀÄrªÁ¼À. 2.JªÀiÁð¼ÀÄ gÉÆûvï ºÉUÉØ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: MPÁÌrUÉÆý D£ÀAzÀ ±ÉnÖ. ºÀUÀÎ QjAiÀÄ: 1.¨ÁPÀÆðgÀÄ ±ÁAvÁgÁªÀÄ ±ÉnÖ J, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¸ÁtÆgÀÄ ¥Àæ«Ãt PÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ. 2.¨Á¼É¥ÀÄt QlÖtÚ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¨ÉÆüÀAvÀÆgÀÄ «oÀ® ±ÉnÖ. CqÀØ ºÀ®UÉ : 1.£É°èPÁgÀÄ PÀÄAlqÀÌ f£ÀgÁd ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¥Àt¦Ã®Ä gÁdªÀªÀÄð ªÀÄÄzÀå. 2.§½îzÀqÀØ ªÀiÁzsÀªÀ ±ÉnÖ ©, Nr¹zÀªÀgÀÄ : £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï. £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ: 1.PÀPÉÌ¥ÀzÀªÀÅ ¥ÉAUÁð®Ä ¨Á§Ä ªÉAPÀ¥Àà UËqÀ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: C¼ÀzÀAUÀr gÀ«PÀĪÀiÁgï. 2.PÀPÉÌ¥ÀzÀªÀÅ ¥ÀÄuÉÌzÀr CtÄÚ ¨sÀAqÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ: PÀPÉÌ¥ÀzÀªÀÅ QAeÁ®Ä ¥Àæ«Ãt PÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ. £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ : 1.§AmÁé¼À ªÀÄtº¼ À Àî ¤w£ï PÀĪÀiÁgï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: C¼ÀzÀAUÀr gÀ«PÀĪÀiÁgï. 2.PÀPÉÌ¥ÀzÀªÀÅ PÀPÉÌ azÁ£ÀAzÀ gÉÊ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¹zÀÞPÀmÉÖ PÀ¥Éð d£ÁzsÀð£À £ÁAiÀÄÌ. PÀA§¼À 16 ¢£ÁAPÀ 9-12-2000 ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÉÆÃtUÀ¼À «ªÀgÀ : PÀ£É ºÀ®UÉ-5 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ »jAiÀÄ-27 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ-26 eÉÆvÉ, CqÀØ ºÀ®UÉ-4 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ-12 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ35 eÉÆvÉ, MlÄÖ 109 eÉÆvÉ. «eÉÃvÀgÀÄ : PÀ£ÉºÀ®UÉ : ¥ÉªÀÄÄðzÉ ¥Á¯ÉðUÀÄvÀÄÛ ¨sÀÄdAUÀ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¸Á¯ÉvÀÆÛgÀÄ §¢AiÀÄqÀÌ ZÀAzÀæºÁ¸À gÉÊ. PÉƼÀZÀÆÑgÀÄUÀÄvÀÄÛ £À¸ÀÄð ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¸Á¯ÉvÀÆÛgÀÄ §¢AiÀÄqÀÌ ZÀAzÀæºÁ¸À gÉÊ. ºÀUÀÎ »jAiÀÄ: ªÀÄÆ°Ì ¥ÉÊAiÉÆålÄÖ ¸Á¯Áå£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: C¼ÀzÀAUÀr ¸ÀwñÀ zÉêÁrUÀ. PÉƼÀZÀÆÑgÀÄ PÉÆAqÉÆlÄÖ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉnÖ (©), Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¸ÁtÆgÀÄ ¥Àæ«Ãt PÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ. ºÀUÀÎ QjAiÀÄ: 1.¨Á¼É¥ÀÄtÂUÀÄvÀÄÛ QlÖtÚ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: C°è¥ÁzÉ ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï qɸÁì. 2.ªÀiÁ¯Ár PÉƼÉàzÀ¨É樀 ¨Éé ªÀÄzsÀÄgÀ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: §AUÁr ¥ÉÆqÀÄA§ ¨Á®PÀȵÀÚ UËqÀ. CqÀØ ºÀ®UÉ : 1.§½îzÀqÀØ ªÀiÁzsÀªÀ ±ÉnÖ ©, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï. 2.zÉêÀ¸Àå ºÉƸÀªÀÄ£É ¢| ¥ÉÆÃAPÀæ ¥ÀÆeÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £É°èPÁgÀÄ ªÀÄĽPÁgÀÄ CtÂÚ ±ÉnÖ. £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ: 1.GfgÉ ZÁªÀr ªÀÄÄAqÉvÉÆÛÃr CtÂÚ UËqÀ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: C°è¥ÁzÉ ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï qɸÁì. 2.PÀPÉÌ¥ÀzÀªÀÅ ¥ÀÄuÉÌzÀr CtÄÚ ¨sÀAqÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ: C¼ÀzÀAUÀr gÀ«PÀĪÀiÁgï. £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ : 1.ºÀ¯É¥Áàr ªÀÄÄAqÉÆlÄÖ ¸ÀwñÀ UÀnÖ ©, Nr¹zÀªÀgÀÄ: C°è¥ÁzÉ ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï qɸÁì. 2.vɼÁîgÀÄ PÉÆ®å gÀ«ÃAzÀæ PÀĪÀiÁgï, Nr¹zÀªÀgÀÄ : ªÀÄÄqÁgÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ §AUÉÃgÀ.

............................................................. 69 ................................................................ ............................................................. 70 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


PÀA§¼À 17 ¢£ÁAPÀ 8-12-2001 ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÉÆÃtUÀ¼À «ªÀgÀ : PÀ£É ºÀ®UÉ-5 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ »jAiÀÄ-13 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ-21 eÉÆvÉ, CqÀØ ºÀ®UÉ-4 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ-12 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ39 eÉÆvÉ, MlÄÖ 94 eÉÆvÉ. «eÉÃvÀgÀÄ : PÀ£ÉºÀ®UÉ : ¥ÉªÀÄÄðzÉ ¥Á¯ÉðUÀÄvÀÄÛ ¨sÀÄdAUÀ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¸Á¯ÉvÀÆÛgÀÄ §¢AiÀÄqÀÌ ZÀAzÀæºÁ¸À gÉÊ. ¨ÉÆüÀAvÀÆgÀÄ ¨Á§Ä ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï. ºÀUÀÎ »jAiÀÄ: 1.¨É¼ÀĪÁ¬Ä ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¹zÀÞPÀmÉÖ PÀ¥Éð d£ÁzsÀð£À £ÁAiÀÄÌ. 2.PÉƼÀZÀÆÑgÀÄ PÉÆAqÉÆlÄÖ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉnÖ (J), Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¸ÁtÆgÀÄ ¥Àæ«Ãt PÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ. ºÀUÀÎ QjAiÀÄ: 1.¨ÁPÀÆðgÀÄ ±ÁAvÁgÁªÀÄ ±ÉnÖ (©), Nr¹zÀªÀgÀÄ: PÁ¨ÉlÄÖ gÀWÀÄgÁªÀÄ ±ÉnÖ. 2.¨Á¼É¥ÀÄtÂUÀÄvÀÄÛ QlÖtÚ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: C°è¥ÁzÉ C¥ÀÄà AiÀiÁ£É ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï qɸÁì. CqÀØ ºÀ®UÉ: 1.§½îzÀqÀØ ªÀiÁzsÀªÀ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï. 2.FzÀÄ ªÀÄQÌ® ¸À£ÀvÀÄ̪ÀiÁgÀ eÉÊ£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄĽPÁgÀÄ CtÂÚ zÉêÁrUÀ. £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ : 1.§æºÀägÀPÀÆlÄè ¥ÀA§zÀ¨ÉlÄÖ PÀÄAk¥Àà §AUÉÃgÀ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: C°è¥ÁzÉ avÀÛgÀAd£ï. 2.PÁPÀð¼À CvÀįï PÀĪÀiÁgï CqÀåAvÁAiÀÄ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: PÁ¨ÉlÄÖ gÀWÀÄgÁªÀÄ ±ÉnÖ. £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ: 1.¥ÀÄwÛUÉ d®UÉÆý ¸ÀÄAzÀgÀ PÉÆÃmÁå£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: PÉƼÀPÉ EªÀðvÀÆÛgÀÄ D£ÀAzÀ. 2.PÀÄvÁågÀÄ ªÀÄÄzÉÆÝlÄÖ ¢£ÀPÀgÀ PÀįÁ¯ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: MPÁÌrUÉÆý ºÀPÉÌÃj ¸ÀÄgÉñÀ ±ÉnÖ. PÀA§¼À 18 ¢£ÁAPÀ 7-12-2002 ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÉÆÃtUÀ¼À «ªÀgÀ : PÀ£É ºÀ®UÉ-3 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ »jAiÀÄ-22 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ-15 eÉÆvÉ, CqÀØ ºÀ®UÉ-3 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ-24 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ43 eÉÆvÉ, MlÄÖ 110 eÉÆvÉ. «eÉÃvÀgÀÄ : PÀ£ÉºÀ®UÉ : ¨ÉÆüÀAvÀÆgÀÄ ¨Á§Ä ±ÉnÖ (6 1/2 PÉÆÃ®Ä ¤±Á¤UÉ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¹zÉ) Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï. ºÀUÀÎ »jAiÀÄ : 1.PÉƼÀZÀÆÑgÀÄ PÉÆAqÉÆlÄÖ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉnÖ (J), Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¥sÀ°ªÀiÁgÀÄ zÉêÉÃAzÀæ PÉÆÃmÁå£ï. 2. PÉƼÀZÀÆÑgÀÄ PÉÆAqÉÆlÄÖ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉnÖ (©), Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¥sÀ°ªÀiÁgÀÄ zÉêÉÃAzÀæ PÉÆÃmÁå£ï. ºÀUÀÎ QjAiÀÄ : 1.¨ÁPÀÆðgÀÄ ±ÁAvÁgÁªÀÄ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÀPÉæ dAiÀÄPÀgÀ ªÀÄrªÁ¼À. 2.¨É¼Áé¬Ä ªÀÄÄPÉÆðvÀà¯ÉÌ C²é ¤ eÁeïð gÉÆræUÀ¸ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: MPÁÌrUÉÆý ºÀPÉÌÃj ¸ÀÄgÉñÀ ±ÉnÖ. CqÀØ ºÀ®UÉ : 1.§½îzÀqÀØ ªÀiÁzsÀªÀ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï. 2.£É°èPÁgÀÄ PÀÄAlqÀÌ f£ÀgÁd ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄĽPÁgÀÄ CtÂÚ zÉêÁrUÀ. £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ : 1.G¦à£ÀAUÀr PÀgÀÄuÁPÀgÀ ¥ÀÆeÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄÄqÁgÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ §AUÉÃgÀ. 2.PÀ®èqÀÌ K½ÛªÀiÁgÀÄ ¨Á§Ä ±ÉnÖ (©), Nr¹zÀªÀgÀÄ: PÉ¢® gÀ«¨sÀAqÁj. £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ: 1.¸ÁtÆgÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ PÉÆÃUÁZÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÀPÉæ dAiÀÄPÀgÀ ªÀÄrªÁ¼À. EgÀĪÉ樀 ¥Át® ¨ÁqÀ ¥ÀÆeÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ: MPÁÌrUÉÆý ¸ÀÄgÉñÀ ±ÉnÖ. PÀA§¼À 19 ¢£ÁAPÀ 13-12-2003 ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÉÆÃtUÀ¼À «ªÀgÀ : PÀ£É ºÀ®UÉ-6 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ »jAiÀÄ-18 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ-19 eÉÆvÉ, CqÀØ ºÀ®UÉ-5 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ-27 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ44 eÉÆvÉ, MlÄÖ 119 eÉÆvÉ. «eÉÃvÀgÀÄ : PÀ£ÉºÀ®UÉ : ¨ÉÆüÀAvÀÆgÀÄ ¨Á§Ä ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï. ¥ÉªÀÄÄðzÉ ¥Á¯ÉðUÀÄvÀÄÛ ¨sÀÄdAUÀ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¸Á¯ÉvÀÆÛgÀÄ §¢AiÀÄqÀÌ ZÀAzÀæºÁ¸À gÉÊ. ºÀUÀÎ »jAiÀÄ : 1. ªÀÄÆqÀ©¢æ PÀjAeÉ «£ÀÆ «±Àé£ÁxÀ ±ÉnÖ (J), Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÀPÉæ dAiÀÄPÀgÀ ªÀÄrªÁ¼À. 2.¨ÉÆüÀAvÀÆgÀÄ UÀÄvÀÄÛ UÀAUÁzsÀgÀ gÉÊ (J), Nr¹zÀªÀgÀÄ: FzÀÄ ¥ÀqÁågÀªÀÄ£É C±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï. ºÀUÀÎ QjAiÀÄ: 1.¨ÁPÀÆðgÀÄ ±ÁAvÁgÁªÀÄ ±ÉnÖ (J), Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÀPÉæ dAiÀÄPÀgÀ ªÀÄrªÁ¼À. 2.PÀÄjAiÀiÁ¼À ¥ÀqÀÄ ¸ÁPÁëvï PÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: CgÀ¼À §AqÀ¸Á¯É dAiÀıÉnÖ. CqÀØ ºÀ®UÉ : 1. FzÀÄ ªÀÄQÌ® ¸À£ÀvÀÄ̪ÀiÁgï eÉÊ£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï. 2 gÁtÂ¥ÀÄgÀ ¢| ªÀiËjøï r’¸ÉÆÃd, Nr¹zÀªÀgÀÄ: UÀÄgÀĪÁAiÀÄ£ÀPÉgÉ gÀªÀiÁè£ï. £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ: 1.C£ÀAvÁr £ÁgÁAiÀÄt DZÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ: C¼ÀzÀAUÀr gÀ«PÀĪÀiÁgï. 2.¸ÁtÆgÀÄ ¤T¯ï PÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ,, Nr¹zÀªÀgÀÄ: C¼ÀzÀAUÀr gÀ«PÀĪÀiÁgï. £ÉÃV®Ä

QjAiÀÄ: 1.PÀÄPÀÄÌAzÀÆgÀÄ ±ÀAPÀgÀ¨ÉlÄÖ gÀ«ÃAzÀæ PÀĪÀiÁgï (J),Nr¹zÀªÀgÀÄ: C¼ÀzÀAUÀr ............................................................. 71 ................................................................ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

gÀ«PÀĪÀiÁgï. 2.ªÀÄÆqÀ©¢æ ºÉƸÀ¨ÉlÄÖ ¢£ÉñÀ ¸Á¯Áå£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄÆqÀ©¢æ ¯Ár ¸ÀÄgÉñÀ ±ÉnÖ. PÀA§¼À 20 ¢£ÁAPÀ 8-1-2004 ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÉÆÃtUÀ¼À «ªÀgÀ : PÀ£É ºÀ®UÉ-4 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ »jAiÀÄ-11 eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ-24 eÉÆvÉ, CqÀØ ºÀ®UÉ-4 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ-25 eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ63 eÉÆvÉ, MlÄÖ 131 eÉÆvÉ. «eÉÃvÀgÀÄ : PÀ£ÉºÀ®UÉ : ¨ÉÆüÀAvÀÆgÀÄ ¨Á§Ä ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï. ¥ÉªÀÄÄðzÉ ¥Á¯ÉðUÀ ÄvÀÄÛ ¨sÀÄdAUÀ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀg Ä: ¸Á¯ÉvÀÆÛgÀÄ §¢AiÀÄqÀÌ ZÀAzÀæºÁ¸À gÉÊ. ºÀUÀÎ »jAiÀÄ : 1.¨ÉÆüÀAvÀÆgÀÄ UÀAUÁzsÀgÀ gÉÊ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: FzÀÄ ¥ÀqÁågÀªÀÄ£É C±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï. 2.ªÉÆUÀgÀÄ ¥ÁPÀ¨ÉlÄÖ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ : C¼ÀzÀAUÀr gÀ« PÀĪÀiÁgï.ºÀUÀÎ QjAiÀÄ: 1.EgÀĪÉ樀 ¨ÁqÀ ¥ÀÆeÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄÆqÀ©¢æ ºÉƸÀ¨ÉlÄÖ ¸ÀwñÀ ¸Á¯Áå£ï. 2.¨ÁPÀÆðgÀÄ ±ÁAvÁgÁªÀÄ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: §AUÁr ¥ÉÆqÀÄA§ ¨Á®PÀȵÀÚ UËqÀ.CqÀØ ºÀ®UÉ : 1.¨ÉÆüÀAvÀÆgÀÄ ¨Á§Ä ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï. 2.FzÀÄ ªÀÄQÌ® ¸À£ÀvÀÄ̪ÀiÁgï eÉÊ£ï,Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀiÁAmÁær PÀȵÀÚ¥Àà ¸Á°AiÀiÁ£ï. £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ : 1.ºÉƸÁägÀÄ ¥ÁzÉ ¥ÀzÀä¥ Àæ¸Ázï ºÉUÉØ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: PÁ¨ÉlÄÖ gÀWÀÄgÁªÀÄ ±ÉnÖ. 2.PÉƼÀPÉ EªÀðvÀÆÛgÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ¸ÀħâAiÀÄå PÉÆÃmÁå£ï (J), Nr¹zÀª ÀgÀÄ: ºÉÆPÁÌrUÉÆý ºÀPÉÌÃj ¸ÀÄgÉñÀ ±ÉnÖ. £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ: 1.PÀÄPÀÄÌAzÀÆgÀÄ ±ÀAPÀgÀ¨ÉlÄÖ gÀ«ÃAzÀæ PÀĪÀiÁgï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: C¼ÀzÀAUÀr ¸ÀwñÀ zÉêÁrUÀ. 2.ªÀiÁ£ÁðqÀÄ KgÁr gÁfêÀ §Æ§±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¥Àt¦Ã®Ä ¸ÁzsÀÄ ±ÉnÖ. PÀA§¼À 21 ¢£ÁAPÀ 10-12-2005 ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÉÆÃtUÀ¼À MlÄÖ «ªÀgÀ: PÀ£ÉºÀ®UÉ 2eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ »jAiÀÄ 12eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ 21eÉÆvÉ, CqÀØ ºÀ®UÉ 3eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ 22eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ 68eÉÆvÉ: MlÄÖ 128 eÉÆvÉ «eÉÃvÀgÀÄ: PÀ£ÉºÀ®UÉ : J¼ÀvÀÆÛgÀÄ ¥ÀqÀĪÀÄ£É ²Ã£À ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¸Á¯ÉvÀÆÛgÀÄ §¢AiÀÄqÉÌ ZÀAzÀæºÁ¸À gÉÊ, ¨ÉÆüÀAvÀÆgÀÄ ¨Á§Ä ±ÉnÖ, Nr ¹ z À ªÀ gÀ Ä: £ÁgÁ« AiÀ ÄĪ À gÁd eÉ Ê £ï, ºÀUÀÎ »jAiÀÄ: 1.ªÀÄÆ°Ì ¥ÉÊAiÉÆålÄÖ ¸Á¯Áå£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: C¼ÀzÀAUÀr ¸ÀwñÀ zÉêÁrUÀ, 2.¨ÉÆüÀAvÀÆgÀÄ UÀÄvÀÄÛ UÀAUÁzsÀgÀ gÉÊ A, Nr¹zÀªÀgÀÄ FzÀÄ ¥ÀqÁågÀªÀÄ£É C±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ: 1.¨ÁPÀÆðgÀÄ ±ÁAvÀgÁªÀÄ ±ÉnÖ , Nr¹zÀªÀgÀÄ: §AUÁr ¥ÉÆqÀÄA§ ¨Á®PÀȵÀÚ UËqÀ, 2.PÀÄjAiÀiÁ¼À gÉÆ£À¯ïØ PÁæ¸ÀÛ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: PÁjAeÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥ÀÆeÁj, CqÀØ ºÀ®UÉ: 1.¥ÉjAeÉ ªÀÄzÀPÀÄqÉ ºÀjzÁ¸À ¨sÀmï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï, 2.FzÀÄ ªÀÄQÌ® ¸À£ÀvÀÄ̪ ÀiÁgï eÉÊ£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄĽPÁgÀÄ PɪÀÅqÉÃ®Ä CtÂÚzÉêÁrUÀ, £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ: 1.PÉƼÀPÉ EªÀðvÀÆÛgÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ¸ÀħâAiÀÄå PÉÆÃmÁå£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ºÉÆPÁÌrUÉÆý ºÀPÉÌÃj ¸ÀÄgÉñÀ ±ÉnÖ, 2.ºÉƸÁägÀÄ ¥ÁzÉ ¸À£ÀvÀÄ̪ÀiÁgï ºÉUÉØ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¥Àt¦Ã®Ä ¸ÁzsÀÄ ±ÉnÖ, £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ: ºÉƸÀ¨ÉlÄÖ £ÉÃV£À ªÀÄ£É ªÀĺÁ§® ¥ÀÆeÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄgÉÆÃr ®PÀët ¥ÀÆeÁj, 2.PɪÁð¸É CgÀÄt PÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄÄqÁgÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ §AUÉÃgÀ. PÀA§¼À 22 ¢£ÁAPÀ 9-12-2006 ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÉÆÃtUÀ¼À MlÄÖ «ªÀgÀ: PÀ£ÉºÀ®UÉ 2eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ »jAiÀÄ 15eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ 13eÉÆvÉ, CqÀØ ºÀ®UÉ 4eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ 24eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ 64eÉÆvÉ: MlÄÖ 122 eÉÆvÉ «eÉÃvÀgÀÄ: PÀ£ÉºÀ®UÉ : ¨ÉÆüÀAvÀÆgÀÄ ¨Á§Ä ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï, UÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ PÉzÀħj UÀÄgÀĪÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄgÀPÀÆgÀÄ £Átð¥Àà ¸Á¯Áå£ï ºÀUÀÎ »jAiÀÄ: 1.¨É¼ÀªÁ¬Ä ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÀPÉæ dAiÀÄPÀgÀ ªÀÄrªÁ¼À, 2.JªÀiÁðgÀÄ gÉÆûvï ºÉUÉØ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ºÉÆPÁÌrUÉÆý ºÀPÉÌÃj D£ÀAzÀ ±ÉnÖ, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ: 1.¨É¼ÀĪÁ¬Ä ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÀPÉæ dAiÀÄPÀgÀ ªÀÄrªÁ¼À, 2.¨ÁPÀÆðgÀÄ ±ÁAvÀgÁªÀÄ ±ÉnÖ B, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¥Àt¦®Ä ¸ÁzÀÄ ±ÉnÖ, CqÀØ ºÀ®UÉ: 1.FzÀÄ ªÀÄQÌ® ¸À£ÀvÀÄ̪ÀiÁgï eÉÊ£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ:

............................................................. 72 ................................................................


ªÀÄĽPÁgÀÄ PɪÀÅqÉÃ®Ä CtÂÚzÉêÁrUÀ, 2.¥ÉjAeÉ ªÀÄzÀPÀÄqÉ ºÀjzÁ¸À ¨sÀmï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï, £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ: 1.C±ÀévÀÞ¥ÀÄgÀ zÁ¸ÀgÀ¨ÉlÄÖ PÁAvÀ¥Àà UËqÀ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: PÀPÉÌ¥ÀzÀªÀÅ QAeÁ®Ä ¥Àæ«Ãt PÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ, 2.PÀPÉÌ¥ÀzÀªÀÅ ¥ÉAUÁð®Ä ¨Á§Ä ªÉAPÀ¥Àà UËqÀ Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¥Àt¦Ã®Ä ¸ÁzÀÄ ±ÉnÖ, £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ: 1.J®ÆègÀÄ ¨sÀAqÁgÀªÀÄ£É ºÀjñÀ ±ÉnÖ , Nr¹zÀªÀgÀÄ: CvÀÆÛgÀÄ PÉÆqÀªÀÄUÉ ¸ÀwñÀ ¸Á¯Áå£ï, 2.PɪÁðgÉ CgÀÄtPÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï B, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄÄqÁgÀÄ gÁªÉÆlÄÖ ¸ÀÄgÉñÀ §AUÉÃgÀ. PÀA§¼À 23 ¢£ÁAPÀ 8-12-2007 ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÉÆÃtUÀ¼À MlÄÖ «ªÀgÀ: PÀ£ÉºÀ®UÉ 3eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ »jAiÀÄ 13eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ 24eÉÆvÉ, CqÀØ ºÀ®UÉ 4eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ 24eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ 94eÉÆvÉ: MlÄÖ 162 eÉÆvÉ «eÉÃvÀgÀÄ: PÀ£ÉºÀ®UÉ :¨ÁgÁr ©ÃqÀÄ qÁ/PÉ.fêÀAzÀgÀ §¯Áè¼ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄĽPÁgÀÄ PɪÀÅqÉÃ®Ä CtÂÚzÉêÁrUÀ ,¨ÉƼÀAvÀÆgÀÄ ¨Á§Ä ±ÉnÖ A , Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï, ¨ÉÆüÀAvÀÆgÀÄ ¨Á§Ä ±ÉnÖ ,Nr¹zÀªÀgÀÄ: B,£ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï ºÀUÀÎ »jAiÀÄ: 1.PÉƼÀZÀÆÑgÀÄ PÉÆqÉÆAlÄÖ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¥sÀ°ªÀiÁgÀÄ zÉêÉÃAzÀæ PÉÆÃmÁå£ï, 2.ªÀÄÆqÀ©zÉæ PÀjAeÉ «£ÀÆ «±Àé£ÁxÀ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: C¼ÀzÀAUÀr ¸ÀwñÀ zÉêÁrUÀ, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ: 1.J®ÆègÀÄ ªÀÄ£ÀäxÀ eÉ.±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÀPÉæ dAiÀÄPÀgÀ ªÀÄrªÁ¼À, CqÀØ ºÀ®UÉ: 1.ªÀÄzÀPÀÄqÉ ºÀjzÁ¸À ¨sÀmï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï, 2.FzÀÄ ªÀÄQÌ® ¸À£ÀvÀÄ̪ÀiÁgï eÉÊ£ï,Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¥À£À¦® gÁdªÀªÀÄð ªÀÄÄzÀå £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ: 1.«ÄeÁgÀÄ C±ÀévÀÞ¥ÀÄgÀ zÁ¸ÀgÀ¨ÉlÄÖ PÁAvÀ¥Àà UËqÀ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¥Àt¦® ¸ÁzÀÄ ±ÉnÖ, 2.PÁ¥ÀÄ PÀ®å ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ¸À¤¯ï Nr¹zÀªÀgÀÄ: CvÀÆÛgÀÄ PÉÆqÀAUÉ ¸ÀwÃ±ï ¸Á¯Áå£ï, CqÀØ ºÀ®UÉ: 1.¥ÉjAeÉ ªÀÄzÀÄPÀgÀ ºÀjzÁ¸À ¨sÀmï,Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÁgÁ« §AUÁr PÀÄzÀĪÀiÁ£ï ¯ÉÆÃPÀAiÀÄå UËqÀ, 2.FzÀÄ ªÀÄQÌ® ¸À£ÀvÀÄ̪ÀiÁgï eÉÊ£ï,Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï, £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ: 1.§AmÁé¼À ªÀĺÁPÁ½¨ÉlÄÖ ¹ÃvÁgÁªÀÄ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: C¼ÀzÀAUÀr gÀ« PÀĪÀiÁgï, 2.PÀPÉÌ¥ÀzÀªÀÅ ¥ÉAUÁð®Ä ¨Á§Ä ¥À¢ðPÀĪÉÄÃgï ¢| ¥ÀzÀägÁd CwPÁj A , Nr¹zÀªÀgÀÄ: §AUÁr ¥ÉÆqÀÄA§ ¨Á®PÀȵÀÚ UËqÀ, 3.PɪÁð±É CgÀÄtPÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄÄqÁgÀÄ gÁªÉÆlÄÖ ¸ÀÄgÉñÀ §AUÉÃgÀ.

PÀA§¼À 24 ¢£ÁAPÀ 13-12-2008 ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÉÆÃtUÀ¼À MlÄÖ «ªÀgÀ: PÀ£ÉºÀ®UÉ 4eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ »jAiÀÄ 15eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ 32eÉÆvÉ, CqÀØ ºÀ®UÉ 6eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ 20eÉÆ vÉ, £Éà V®Ä QjAiÀÄ 105eÉÆvÉ: MlÄÖ 182 eÉÆvÉ «eÉÃvÀgÀÄ: PÀ£Éº À®UÉ :¨ÁgÁr ©ÃqÀÄ qÁ/ PÉ.fêÀAzÀgÀ §¯Áè¼ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: AiÀiÁªÀ PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ ¤±Á¤UÉ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¹®è, ¨ÉÆüÀAvÀÆ gÀÄ ¨Á§Ä ±ÉnÖ , Nr¹zÀªÀgÀÄ: AiÀiÁªÀ PÉÆ ÃtUÀ¼ÀÄ ¤±Á¤UÉ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¹®è, ªÀÄzÁð® UÉgÉvÉ® zÉêÀÅ¥ÀÆeÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ: AiÀiÁªÀ PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ ¤±Á£ÉUÉ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¹®è, ¨Á¼É¥ÀÄuÉ UÀÄvÀÄÛ «oÀ® gÉÊ, Nr¹zÀªÀgÀÄ : AiÀiÁªÀ PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ ¤±Á¤UÉ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¹®è , ºÀUÀÎ »jAiÀÄ: 1.PÉƼÀZÀÆÑgÀÄ PÉÆAqÉÆlÄÖ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¥sÀ°ªÀiÁgÀÄ zÉêÉÃAzÀæ PÉÆÃmÁå£ï, 2.gÉAeÁ¼À PÁAiÀÄð ¸ÀAfêÀ ¥ÀÆeÁj, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀiÁ£ÁðqÀÄ gÁeÉñï PÀĪÀiÁgï, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ: 1.C®ÆègÀÄ ªÀÄ£ÀäxÀ eÉ.±ÉnÖ B, Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÀPÉæ dAiÀÄPÀgÀ ªÀÄrªÁ¼À, 2.PÁPÀð¼À fêÀzÁ¸ï CqÀåAvÁAiÀÄ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀiÁ£ÁðqÀÄ gÁeÉñï PÀĪÀiÁgï CqÀØ ºÀ®UÉ: 1.¥ÉjAeÉ ªÀÄzÀPÀÄqÉ ºÀjzÁ¸À ¨sÀmï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: §AUÁr PÀÄzÀĪÀiÁ£ï ¯ÉÆÃPÀAiÀÄå UËqÀ, 2.FzÀÄ ªÀÄQÌ® ¸À£ÀvÀÄ̪ÀiÁgï eÉÊ£ï,Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ: 1.§AmÁé¼À ªÀĺÁPÁ½ ¨ÉlÄÖ ¹ÃvÁgÁªÀÄ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: C¼ÀzÀAUÀr gÀ«PÀÄ ªÀiÁgï, 2.PÀPÉÌ¥ÀzÀªÀÅ ¥ÉAUÁðªÀÅ ¨Á§Ä ªÉAPÀ¥ÀàUËqÀ A Nr¹zÀªÀgÀÄ: PÀPÉÌ¥ÀzÀªÀÅ QAeÁ®Ä ¥Àæ«ÄüÁ PÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ: 1.ºÉƸÀ¨ÉlÄÖ KjªÀiÁgÀÄ §PÉð ZÀAzÀæºÁ¸À ¸ÁzÀÄ ¸À¤Ã¯ï B ,Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄÆqÀ©¢æ ¯Ár ¸ÀÄgÉñÀ ±ÉnÖ, 2.ªÀÄÄAqÀÆÌgÀÄ ºÉƸªÀÄ£É AiÀÄwÃ±ï ±ÉnÖÀ A Nr¹zÀªÀgÀÄ: C¼ÀzÀAUÀr gÀ«PÀĪÀiÁgï. PÀA§¼À 25 ¢£ÁAPÀ 12-12-2009 ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ PÉÆÃtUÀ¼À MlÄÖ «ªÀgÀ: PÀ£ÉºÀ®UÉ 2eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ »jAiÀÄ 15eÉÆvÉ, ºÀUÀÎ QjAiÀÄ 24eÉÆvÉ, CqÀØ ºÀ®UÉ 5eÉÆvÉ, £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ 26eÉÆvÉ, £Éà V®Ä QjAiÀÄ 86eÉÆvÉ: MlÄÖ 158 eÉÆvÉ «eÉà vÀg ÀÄ: PÀ£ÉºÀ®UÉ :¨ÁgÁr ©ÃqÀÄ qÁ/ PÉ.fêÀAzÀgÀ §¯Áè¼ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄgÀPÀÆgÀÄ zÉÃgÀtÚ ¥ÀÆeÁj, ¨ÉÆüÀAvÀÆgÀÄ ¨Á§Ä ±ÉnÖ , Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ïè , ºÀUÀÎ »jAiÀÄ: 1.ªÀiÁ¼À D£ÀAzÀ ¤®AiÀÄ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ºÉÆPÁÌrUÉÆý ºÀPÉÌÃj ¸Àa£ï ±ÉnÖ, 2.¥sÀ°ªÀiÁgÀÄ CVÎzÀPÀAiÀÄð UÀuÉÃ±ï £ÁgÁAiÀÄt zÉêÁrUÀ Nr¹zÀªÀgÀÄ: ¥Àt¦® ¸ÁzÀÄ ±ÉnÖ, 3.ªÀÄÆqÀ©zÉæ PÀjAeÉ «£ÀÆ «±Àé£ÁxÀ±ÉnÖ Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÀPÉæ dAiÀÄPÀgÀ ªÀÄrªÁ¼À,ºÀUÀÎ QjAiÀÄ: 1.CvÀÆÛgÀÄ ªÀÄ£ÀäxÀ ±ÉnÖ A, Nr¹zÀªÀgÀÄ: C¼ÀzÀAUÀr ¸ÀwñÀ zÉêÁrUÀ, 2.CvÀÆÛgÀÄ ªÀÄ£ÀäxÀ eÉ, ±ÉnÖ B Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÀPÉæ dAiÀÄPÀgÀ ªÀÄrªÁ¼À,3.¨ÁgÁr ©ÃqÀÄ dAiÉÄÃ±ï §¯Áè¼ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: EªÀðvÀÆÛgÀÄ GzÀAiÀÄ CqÀØ ºÀ®UÉ: 1.ºÀ¯É¥Áàr ªÀÄÄAqÉÆlÄÖ ¸Àwñï UÀnÖ , Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄĽPÁgÀÄ PɪÀÅqÉÃ®Ä CtÂÚzÉêÁrUÀ, 2.FzÀÄ ªÀÄQÌ® ¸À£Àvï PÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï,Nr¹zÀªÀgÀÄ: £ÁgÁ« AiÀÄĪÀgÁd eÉÊ£ï, 3.£ÁAiÀÄðUÀÄvÀÄÛ PÀªÉvÀÛ¨É樀 ¸ÀAvÉÆõï PÀĪÀiÁgï gÉÊ £ÉÃV®Ä »jAiÀÄ: 1.PÀqÀAzÀ¯É ºÉÆÊUÉ ªÀÄ£É PÉ.PÀȵÀÚ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: C¼ÀzÀAUÀr ¸Àwñï zÉêÁrUÀ,2.PÉƼÀPÉ EªÀðvÀÆÛgÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ¸ÀħâAiÀÄåPÉÆÃmÁå£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀiÁ£ÁðqÀÄ gÁeÉñï, 3.¥À½î zÉÆqÀتÀÄ£É, Nr¹zÀªÀgÀÄ: ªÀÄgÉÆÃr ²æÃzsÀgÀ, £ÉÃV®Ä QjAiÀÄ: 1. C¯ÉªÀÇgÀÄ vÉAPÀĪÀÄ£É gÁUÀÄ ±ÉnÖ A, Nr¹zÀªÀgÀÄ: §AUÁr ¥ÉÆqÀÄA§ ¨Á®PÀȵÀÚ UËqÀ, 2.ªÀÄÄqÀÆÌgÀÄ ºÉƸÀªÀÄ£É AiÀÄwñÀ ±ÉnÖ, Nr¹zÀªÀgÀÄ: C¼ÀzÀAUÀr gÀ«PÀĪÀiÁgï, 3.PɪÁð¸É CgÀÄtPÀĪÀiÁgï eÉÊ£ï, Nr¹zÀªÀgÀÄ: FzÀÄ ¥ÀqÁågÀ ªÀÄ£É Cfvï PÀ............................................................. ĪÀiÁgï eÉÊ£ï. 73 ................................................................

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PÀ£ÁðlPÀ AiÀÄĪÀPÀ ¸ÀAWÀ, eÉjªÀÄj

The Karnataka Yuvaka Sangha ‘VIDHYA NIKETHAN’,Municipal Kannada School , Jarimari ( West), K.A.Road, Kurla, Mumbai- 400072 ,

¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ «ÄvÀæ ²æà ±ÉÃRgÀ CeÉPÁgÀÄ, Date January 1999 ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ ¥ÀvÀæPÀvÀð, CzÀQÌAvÀ®Æ ºÉZÁÑV DwäÃAiÀÄ «ÄvÀægÁV vÀ£Àß D¯ÉÆÃZÀ£É, aAvÀ£É, G¹gÀÄ J®èªÀÅUÀ¼À®Æè PÀ£ÀßqÀzÀ wêÀæ PÀ¼ÀPÀ½ ªÀåPÀÛ ¥Àr¸ÀĪÀ DPÀµÀðPÀ ªÀåQÛvÀé ±ÉÃRgÀ CeÉPÁgÀÄ EªÀgÀzÁÝVzÉ.EAzÀÄ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ £ÀqÀÄªÉ ¥ÀvÀæPÀvÀð£ÁzÀªÀ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÁÝ£ÉÆà CzÀQÌAvÀ wÃgÁ ©ü£Àß jÃwAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà CºÀA E®èzÉà J®ègÀ®Æè M¼ÉîAiÀÄvÀ£ÀªÀ£Éßà PÁt ºÉÆgÀlÄ CjªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀĪÀ ¸ÉßúÀ fëAiÀÄÆ ºËzÀÄ.J®èQÌAvÀ ºÉZÁÑV ±ÉÃRgÀ CeÉPÁgÀÄ CAzÀgÉ ªÀÄÄA§¬Ä PÀ£ÀßrUÀjUÉ C¤ªÁgÀå ªÀÄvÀÄÛ CUÀvÀå JA§µÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ EªÀgÀ ¸ÉßúÀ ªÀ®AiÀÄ ªÁ妹 PÉÆArzÉ.¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀiË®åzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀªÀgÀÄ JµÀÄÖ JZÀÑjPɬÄAzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉÃPÉÆà ºÁUÉ ±ÉÃRgÀ CeÉPÁgÀÄ CªÀgÀ PÀÄjvÀAvÉ ºÉüÀĪÁUÀ®Æ D JZÀÑjPÉ Ej¹AiÉÄà ªÉÄð£ÀAvÉ £ÀªÉÄä®ègÀ C¤¹PÉ ªÀåPÀÛ ¥Àr¹zÉÝêÉ.J®èjVAvÀ ©ü£ÀߪÁzÀ ,J®èjUÀÆ C¸ÁzsÀåªÁzÀAvÀºÀ ¢£ÀZÀj EªÀgÀzÀÄÝ . ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ ªÀÄUÀĪÁV, ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ¼À eÉÆvÉ »ÃgÉÆà DV , vÀPÀëtªÉà MgÀlÄ jÃwAiÀÄ°è , PÉ®ªÉǪÉÄä £ÁAiÀÄPÀ£ÁV ªÀwð¹ ©qÀĪÀ EªÀgÀ PÀÄjvÀAvÉ ºÉüÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥ÀzÀUÀ½UÁV ºÀÄqÀÄPÀ ¨ÉÃPÁVzÉAiÉÄAzÀgÀÆ D±ÀÑAiÀÄð ¨ÉÃqÀ. E£ÀÄß EªÀgÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ PÉëÃvÀæ ªÀAvÀÆ C¥ÁgÀ. PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄ®è zÀ°è GzÉÆåÃVAiÀiÁVgÀĪÁUÀ¯Éà ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ±Á¯ÉUÀ¼À G½«UÁV ¸À¢Ý®èzÉ K£ÁzÀgÀÆ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯Éà §AzÀªÀgÀÄ. ¥ÉÆêÁ¬Ä PÀ£ÀßqÀ ¸ÉêÁ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÁÜ¥ÀPÀ CzsÀåPÀëgÁV, AiÀÄĪÀ ¥Àæw¨sÁ ªÉâPÉAiÀÄ ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ°è vÀ£ÀUÉ ¸ÁªÀÄxÀåð«gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß JzÉUÀÄAzÀzÉ ªÀiÁr vÉÆÃj¹zÀªÀgÀÄ.AiÀÄĪÀ ¥Àæw¨sÁ ªÉâPÉ ¥ÀæPÀn¹zÀ “PÀ£ÀßqÀzÀ PÀtätÂUÀ¼ÀÄ’’ PÀÈwAiÉÄà EªÀgÀ PÀ£ÀßqÀ ¦æÃwUÉ ¸ÁQë. PÀ¼ÉzÀ ªÉÄà wAUÀ½¤AzÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À zÉʤPÀ “d£À ªÁ»¤’’AiÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ªÀgÀ¢UÁgÀ£ÁV ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ°è zÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝ ±ÉÃRgÀ CeÉPÁgÀÄ E¢ÃUÀ ªÀÄÄA§¬ÄUÉ «zÁAiÀÄ ºÉý d£ÀªÁ»¤AiÀÄ PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjAiÀįÉèà zÀÄrAiÀÄ®Ä ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆgÀlÄ ¤AwzÁÝgÉ. MAzÀÄ ªÀiÁwzÉ “M§â §gÀºÀUÁgÀ£À£ÀÄß CªÀ£À ¥Éæ ÃgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÀiË®å ªÀiÁ ¥À£À ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è’’JAzÀÄ. CAvÉAiÉÄà F ¥Éæ ÃgÀuÉUÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ «gÀÄzÀÞ MAzÀÄ AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀÄwÛ gÀÄvÀÛ ªÉ.±ÉÃRgÀ CeÉPÁgÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄÄA§¬Ä PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ £ÁåAiÀÄ MzÀV¹zÁÝgÉÆÃ? JA§ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀ ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. F ¥Àææ±Éß AiÀiÁPÉAzÀgÉ EªÀgÀ ¥ÉæÃgÀuÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV ºÀÄgÀÄ¥ÀļÀîzÁÝVzÉ.EªÉ®èzÀgÀ ¤UÀÆqsÀvÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢j¹ ±ÉÃRgÀ CeÉPÁgÀÄ vÀªÀÄä vÁAiÀiÁßrUÉ vÉgÀ¼ÀĪÀ F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è eÉjªÉÄjAiÀÄ “PÀ£ÁðlPÀ AiÀÄĪÀPÀ ¸ÀAWÀ” ªÀÅ DªÀgÀ ªÀÄÄA¢£À §zÀÄQUÉ ±ÉæÃAiÀĸÀÄì ºÁgÉʸÀÄwÛzÉ. UÀuÉÃ±ï £ÁAiÀÄPï UË. ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð

ºÁUÀÆ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ.

²æäªÁ¸À J£ï. GqÀÄ¥À CzsÀåPÀëgÀÄ,

PÀA§¼À ¯ÉÃRPÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ §zÀ¯ÁV ¸À£Áä£À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §¼À¸À¯ÁVzÉ. ±ÉÃRgÀ CeÉPÁgÀÄ PÀÄAzÀ¥Àæ¨sÀ, PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄ®è d£ÀªÁ»¤, PÀ£ÀßqÀ¥Àæ¨sÀ,GµÁQgÀt ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ««zsÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀ𻹠¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÁV CT® ¨sÁgÀvÀ CVß ²SÁ ªÀÄAZï ¥Àæ±À¹Û (ªÀÄÄA§¬Ä), «±Àé ZÉÃvÀ£À ¥Àæ±À¹Û (¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ), ¸ÀĪÀtð PÀ£ÁðlPÀ ¥Àæ±À¹Û ªÀÄvÀÄÛ PÀgÁªÀ½ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ gÁdå ªÀÄlÖzÀ ¥Àæ±À¹Û ( PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ ) »ÃUÉ C£ÉÃPÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ½UÉ ¥ÁvÀægÁVzÁÝgÉ. PÀ«AiÀiÁV ,¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÁV, bÁAiÀiÁUÁæºÀPÀgÁV ,¸ÀAWÀlPÀgÁV, ²PÀëtvÀdÕ gÁV, ¥ÀvÀæPÀvÀðgÁV CªÉ®èªÀÅUÀ½VAvÀ ªÀÄÄRåªÁV ¸ÀzÁ ºÉƸÀvÀ£ÀzÀ ºÀÄqÀÄPÁlzÀ ºÀjPÁgÀ£ÁVgÀĪÀ CªÀgÀÄ §ºÀĪÀÄÄR ZÀlĪÀnPÉ ¤gÀvÀ ªÀåQÛ. AiÀÄPÀë ¸ÀAVÃvÀ, ¨É¼À¢AUÀ¼À ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À, PÀ£ÁðlPÀ «Ä¤ ZÀ®£ÀavÀæ GvÀìªÀ, CAUÀ£ÀªÁr ªÀÄPÀ̼À ªÉÄüÀ, ºÉÆÃmÉ®Ä PÁ«ÄðPÀgÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼ÀÄ, UÁæªÉÆÃvÀìªÀ »ÃUÉ C£ÉÃPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀjUÉ QÃwð vÀA¢ªÉ.

............................................................. 74 ................................................................


²æà ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ ¥ÀæPÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ CeÉPÁgÀÄ CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ

±ÉnÖ §æzÀgïì UÀÆæ¥ï

±ÉnÖ §æzÀgïì ¨Ágï DåAqï gɸÁÖgÉAmï, ªÀiÁvÀȲæà ¸À¨sÁUÀȺÀ ªÀiÁgÀÄ PÀmÉÖ JzÀÄgÀÄ, ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ

ªÉ¯ï PÀªÀiï ¨Ágï gɸÉÆÖÃgÉAmï D¼Áé¸ï gÀ¸ÉÛ,

«ÄvÀæ

¥ÀAbÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀ rgÉPÀÖj.

¥Éæ¸ï ¥sÉæAqï

-¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð

§gÀ°zÉ

ªÀÄÄA§¬Ä PÀ£ÀßqÀ zÀ±Àð£À, zÉêÀÅ ¥ÀÆAeÁ ( PÀ£ÀßqÀ) aA§Äj (vÀļÀÄ) PÀA§¼À §ÄPï 2 £ÀªÉA§gï 1gÀAzÀÄ ©qÀÄUÀqÉ UÀªÀĤ¹,

ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ

±ÉnÖÃ¸ï ªÉÊ£ï DåAqï qÉÊ£ï ªÀÄÆgÀÄ PÁªÉÃj, Q¤ßUÉÆý

±ÉnÖÃ¸ï ªÉÊ£ï UÁå®j CªÀÄgÀ ²æà mÁQù£À §½,ªÀÄÆqÀÄ©¢gÉ

±ÀĨsÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ½UÉ, ¸ÉßúÀ PÀÆlUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÀĸÀfÓvÀ ¸À¨sÁUÀȺÀ ªÀiÁA¸ÁºÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸ÁåºÁj PÉÃljAUï ªÀåªÀ¸ÉܬÄzÉ. ªÀiÁ®PÀgÀÄ

vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£É ¸ÀAfêÀ ±ÉnÖ ¥sÉÆãï: 08258-237752, PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ªÉÆ:

9448189404


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Kambala Book -1  

Book by Shekar Ajekar