Page 1

DEEVATIGE: Uttara Kannada Zilla 15ne Kannada Sahithya Sammelanadhyaksha Bhashana by VI.GA.NAYAK Abbakka Nagara, First Main, Cross Kottara, Mangalore-6

«. UÀ. £ÁAiÀÄPÀ : ‘¸ÀĪÀtðVj’ ªÀÄ£É ªÀĺÀr, C§âPÀÌ £ÀUÀgÀ

§qÁªÀuÉ, ªÉÆzÀ®£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, wgÀĪÀÅ, PÉÆmÁÖgÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ 575 006. ¸ÀAZÁ®PÀ ¸Àäøw ¥ÀæPÁ±À£À, CqÀå£ÀqÀÌ; ªÉÆUÀ¸Á¯É ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ ‘PÁAvÁªÀgÀ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ’. ¸ÀA¥ÁzÀPÀ: ‘£ÁrUÉ £ÀªÀĸÁÌgÀ’ UÀA æ xÀ ªÀiÁ¯É : PÀ£ßÀ qÀ ¸ÀAWÀ, PÁAvÁªÀg.À UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð: PÀ£ßÀ qÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÄÀ Û, zÀQët PÀ£ÀßqÀ (1999 jAzÀ 2007). UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð: PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ, §AmÁé¼À vÁ®ÆPÀÄ (1997 jAzÀ 1999). UËgÀªÀ

: 9449969180

r Published by Smriti Prakashana Adyanadka - 574260

¸Àz¸ À åÀ : PÀ£ßÀ qÀ C©üªÈÀ ¢Þ ¥Áæ¢Pü ÁgÀzÀ PÀ£ßÀ qÀ eÁUÀÈw ¸À«Äw, zÀQët PÀ£ßÀ qÀ( 2001 jAzÀ 2006). ¸ÀgÀ¥ÁrAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ §AmÁé¼À vÁ®ÆPÀÄ 9£Éà PÀ£ßÀ qÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÄÉ äüÀ£À : CzsåÀ Pv ëÀ :É 27-03-2002. ºÉÆ£ÁߪÀgÀ ¸Á»vÀåP,À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ dUÀ° ‘ºÀtvÉ’ ªÀw¬ÄAzÀ ºÀÄlÆÖj£À ¸ÀAªÀiÁ£À : 07-042002. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgPÀ ÁgÀzÀ zÀQt ë PÀ£ßÀ qÀ f¯Áè gÁeÉÆåÃvÀª ì À ¸À«Äw¬ÄAzÀ ‘gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥À± æ À¹Û’ : 2002. §AmÁé¼À vÁ®ÆPÀÄ ZÀÄlÄPÀÄ ¸Á»vÀå

First Imp Pages Price Rs Paper

: : : :

2010 42 + 6 : 48 25.00 Natural Shade (70 gsm)

ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ® ªÀÄÄzÀt æ ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ ¨É¯É gÀÆ

: : : :

«. UÀ. £ÁAiÀÄPÀ 2010 42 + 6 : 48 25.00

ªÀÄÄzÀæPÀgÀÄ

:

ªÀÄ£ÉÆÃgÀªÀiÁ ¦æAlgïì PÁgï«Ã¯ïì PÁA¥ÉèPïì, ©eÉÊ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ. : 4271683

¸ÀªÉÄäüÀ£À: CzsÀåPÀëvÉ: 28-12-2002. ‘ªÀzsÀðªÀiÁ£À ¥À± æ À¹Û ¦ÃoÀ’ ¢AzÀ ‘¥Àw æ ¸ÀàAzÀ£À’ «ªÀıÀð£À PÀÈwUÉ ¥Àw æ ¶×vÀ ‘ªÀzsÀðªÀiÁ£À ¸Á»vÀå ¥À± æ À¹Û 2002’. ºÉÆ£ÁߪÀgÀ dUÀ° ‘ºÀtvÉ’¬ÄAzÀ ‘ºÉÆ£ÀÆßgÀ eÁf’ C©ü£A À zÀ£À UÀA æ xÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ : 2004. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ²PÀëPÀgÀ PÀ¯Áåt ¤¢ü ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ ªÀw¬ÄAzÀ ‘CvÀÄåvÀÛªÀÄ ²PÀëPÀ ¥À± æ À¹Û’: 2005. ²ªÀªÉÆUÉÎAiÀÄ°è dgÀÄVzÀ CT® ¨sÁgÀvÀ 73£Éà PÀ£ßÀ qÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÄÉ äüÀ£À : ºÀ¤UÀª£ À À UÉÆÃ¶× : CzsåÀ Pëv À :É 23-122006. «. UÀ. £Á. C©ü£A À zÀ£À ¸À«Äw, CqÀå£q À ÌÀ, zÀQt ë PÀ£ßÀ qÀ £ÉÃvÀÈvÀéz° À è CqÀå£ÀqÀÌzÀ°è ¸ÀAªÀiÁ£À ºÁUÀÆ ‘£Á«PÀ’ C©ü£ÀAzÀ£À UÀA æ xÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ: 24-12-2006. PÀ£ÁðlPÀ «. «. eÁ£À¥z À À CzsåÀ AiÀÄ£À «¨sÁUÀ; PÁgÀªÁgÀ ¸ÀzÁ²ªÀUÀqÀzÀ ©. f. «. J¸ï. ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ dvÉAiÀiÁV ¸ÀAWÀn¹zÀ ‘35£Éà CT® PÀ£ÁðlPÀ eÁ£À¥ÀzÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À’ zÀ°è ‘¸ÀªÀÄÄzÀæ ¸ÀA¸ÀÌøw UÉÆöג CzsÀåPÀëvÉ : 04, 05 ¥sÉ. 2009. ‘D¼Áé¸ï £ÀÄr¹j 2009’ ªÀw¬ÄAzÀ ‘PÀ«¸ÀªÀÄAiÀÄ-PÀ«£ÀªÀÄ£À’ UËgÀªÀ. ZÀÄlÄPÀÄ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï PÉÃAzÀæ ¸À«Äw ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ ‘ZÀÄlÄPÀÄ gÀvÀß’ ¥À± æ À¹Û : 24-052009. zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Áè 6£Éà ZÀÄlÄPÀÄ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À: CzsÀåPÀëvÉ : 07-01-2010. GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯Áè 15£Éà PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À: CzsÀåPÀëvÉ : 27, 28 ªÀiÁ. 2010.


r

GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯Áè 15£ÉAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁzsÀåPÀë ¨sÁµÀt - F ‘¢ÃªÀnUÉ’. ¸ÀªÉÄäüÀ£À ¸ÀAzÀ¨sÀð CªÀ¸ÀgÀ CªÀ¸g À z À ° À è vÀAiÀiÁj. ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ n¥ÀàtÂUÀ¼À°è PÉ®ªÀµÀÄÖ ¨ÁQAiÉÄÃ. FUÀ CªÉ®èªÀÇ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »ÃUÉ ¤ªÀÄä PÉÊUÉ. ¸ÀªÉÄäüÀ£À PÀĪÀÄmÉAiÀÄ°è. D ¥ÀA æ iÀÄÄPÀÛ ¥ÀPæ ÀÈvÀ ¨sÁµÀt vÀĸÀÄ ºÉÆvÀÄÛ PÀĪÀÄmÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄvÀÄÛ! £ÉgÀªÁzÀ PÀÈwUÀ½UÉ, £É£À¥ÀÄUÀ½UÉ IÄtÂ. GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯Áè ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À MvÁÛ¸É, «ÄvÀg æ À DUÀº æ À, §AzsÀÄUÀ¼À §AiÀÄPÉ J¯Áè ¸ÉÃj F ‘¢ÃªÀnUÉ’. D¨sÁj, J®èjUÉ. 28.07.2010

«. UÀ. £ÁAiÀÄPÀ


GvÀ Û g À PÀ £ À ß q À f¯Áè 15£É à PÀ £ À ß q À ¸Á»vÀ å ¸À ª É Ä äüÀ £ À À£À£Àß PÀ£ÀßqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ J®è ¸ÀĪÀÄ£À¸ÀÄUÀ¼ÉÃ, r

vÀªÉÄä®ègÉÆA¢UÀÆ JgÀqÀÄ ¢£À PÀ¼ÉAiÀÄĪÀ C®è, PÀ¯ÉvÀÄ, PÀ°vÀÄ, PÉƼÀÄîªÀ CªÀPÁ±À ¨sÁUÀå. CzÀgÀ®Æè £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ vËÀgÀ°è, £À£Àß ¨Á®å ¸ÁxÀðPÀUÉƽ¹PÉÆAqÀ HgÀ°è £À£ÀUÉ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯Áè 15£ÉAiÀÄ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁzsÀåPÀëvÉ. ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°è EzÀÄ £À£ÀUÉ D²ÃªÁðzÀ; E£ÀßµÀÄÖ zÀÄrAiÀÄ®Ä £À£ÀVvÀÛ £ÁqÀzÉëà ¥Àæ¸ÁzÀ. EµÀÆÖ UÉÆvÁÛUÀ¢zÀÝgÉ ºÉÃUÉ? £Á£ÀÄ D¨sÁj, D¨sÁj vÀªÉÄä®ègÀ ¦æÃw, «±Áé¸À, ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄvÉUÀ½UÉ. £À£Àß §zÀÄQ£À°è £Á¤Ã PÀĪÀÄmÁ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀzÀÄÝ K£ÀÄ? JµÀÄÖ? §ºÀ¼ÀµÀÄÖ, §ºÀ¼ÀµÀÄÖ. MA§vÀÛ£Éà ªÀAiÀĹì¤AzÀ £À£Àß ¥Á°UÉ vÁ¬ÄAiÀiÁV MzÀVzÀÄÝ £À£ßÀ CdÓ£À ªÀÄ£É PÀĪÀÄmÁªÉà - ªÁ®UÀ½A î iÉÄÃ. DV¤AzÀ FªÀgÉUÀÆ PÀĪÀÄmÁzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ, ºÀgÀPÉ £À£Àß ªÉÄÃ¯É zsÁgÁ¼ÀªÉÇà zsÁgÁ¼À. £À£Àß ¸Á»vÀåPÀ §gÉÀªÀtÂUÉUÉ, eÁ£À¥ÀzÀ ¦æÃwUÉ PÀĪÀÄmÁªÉà »ªÉÄäüÀ. CzÀÄ ¨Á®åzÀ°è CAvÀ®è, EzÀĪÀgÉUÀÆ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ. CAvÀºÀ PÀĪÀÄmÁzÀ°è £À£ÀUÉ F ºÉÆvÀÄÛ, »ÃUÉ C¥ÀÄàUÉ. zsÀ£ÀåvÉAiÀÄ UÀ½UÉ. £À£Àß D vÁ¬ÄAiÉÄà J®ègÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è £À£Àß §½UÉ. EzÀÄ, EzÉà £À£Àß M¼ÀUÀtÂÚUÉ. £À£Àß LzÀÄ ºÁUÀÆ DgÀ£Éà vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ ªÁ®UÀ½îAiÀÄ°èAiÉÄÃ. DUÀ £À£Àß PÀ£ÀßqÀzÀ M®ªÀ£ÀÄß ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ‘PÀ£ÀßqÀ ¥ÀArvÀ’ JAzÀÄ ¥ÉÆæÃvÁ컹zÀªÀgÀÄ ±Á¹Ûçà UÀÄgÀÆfUÀ¼ÀÄ. UËqÀ UÀÄgÀÆf CAvÀ®Æ E£ÉÆߧâgÀÄ. CªÀgÀÆ ¥ÁoÀ ªÀiÁrzÀªÀgÉÃ, G½zÀÄPÉÆAqÀªÀgÉÃ.

£À£Àß zÉÆqÀØdÓ ªÁ®UÀ½î PÀȵÀÚ¥Àà £ÁAiÀÄPÀgÀÄ. D PÁ®zÀ°è ºÉ¸ÀgÁAvÀ AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯Á«zÀgÀÄ. CªÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÆ AiÀÄPÀëUÁ£À §®èªÀgÀÄ. CªÀgÉÆA¢UÉ £À£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀA¢gÀÆ ªÉõÀ ºÁQzÀªÀgÉÃ. DUÉƪÉÄä FUÉƪÉÄä vÁ¼ÀªÀÄzÀݼÉ. CzÀÆ £À£Àß CdÓ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è. MlÄÖ vÁ¼ÀªÀÄzÀݼÉ, §AiÀįÁlUÀ¼À «ÃgÁªÉñÀ, ªÉõÀ £À£Àß ¨Á®åPÉÌ K£ÉAxÀÀzÉÆÝà «±ÉõÀ. ¤ªÀÈvÀÛ ±Á£ÀĨsÉÆÃUÀgÁVzÀÝ £À£Àß CdÓ «oÉÆç £ÁAiÀÄPÀgÀ NzÀĪÀ ºÀªÁå¸À £À£ÀUÀÆ NzÀ ºÀaÑzÀÄÝ ºÀ¹gÀÄ ºÀ¹gÀÄ. «zÁåªÀAvÉ vÁ¬Ä w¢ÝzÀÄÝ, UÀÄ¢ÝzÀÄÝ £À£ÀUÉ zÉÆqÀØ §¼ÀĪÀ½. EzÉà PÀĪÀÄmÁzÀ°è £ÀªÀgÁwæ ¸ÀAzÀ¨sÀð ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À PÁ® QÃvÀð£É - ºÀjPÀxÁ PÁ®PÉëÃ¥À. EzÀÄ E°è£À PÉ®ªÀÅ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ°è ªÀiÁªÀÄÆ®Ä. DzÀgÉ QÃvÀð£À PÉøÀj ¨sÀzÀæVj CZÀÄåvÀzÁ¸ÀgÀÄ AiÀiÁªÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è? C°èAiÉÄà d£ÀdAUÀĽ. £ÁªÀÇ ªÁ®UÀ½î¬ÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß PÉüÀ¯ÉAzÉÃ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÉÆà £Á¯ÉÆÌà ªÀµÀð vÀ£ÀäAiÀÄvɬÄAzÀ C£ÀĨsÀ«¸ÀgÀ¨ÉÃPÀÄ £Á£ÀÄ. K£ÉAxÀ ZÀAzÀ, §AzsÀ, UÀAzsÀ CªÀgÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ. CzɵÀÄÖ eÕÁ£À ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ CªÀgÀ°è! £À£Àß°è CªÀgÀ ¥Á®Ä J¶Ö¢ÝÃvÀÄ? £À«Ääà PÀĪÀÄmÁ ªÀÄÆ®zÀ°è ‘PÀÄA§lA’ DV¢ÝvÀÄÛ. ¸ÀܽÃAiÀÄ zÉêÀgÀÄ PÀÄA¨sÉñÀégÀ¤AzÁV PÀÄA§lA ºÉ¸ÀgÀÄ ZÁ°ÛUÉ §A¢vÀÄ JA§ÄzÀÄ C©üªÀÄvÀ. Qæ.±À. 1360gÀ ±Á¸À£ÀªÀÅ “PÀÄA§nUÉ £ÁqÀÄ“ JAzÉà £ÀªÀÄÆ¢¹zÉ. PÀÄA§lA, PÀÄA§mÁ, PÀÄA§nUÉ-UÀ¼Éà PÀæªÉÄÃt PÀĪÀÄoÁ, PÀĪÀÄÄl DV gÀÆ¥ÁAvÀgÀUÉÆAqÀÄ FUÀ `PÀĪÀÄmÁ’PÉÌ §AzÀÄ ¤AwzÉ. PÀÄA¨sÉñÀégÀ zÉÃUÀÄ®ªÀÅ ¥ÁæaãÀªÁzÀzÀÄÝ. E°è£À §ºÀÄvÉÃPÀjUÉ PÀÄA¨sÉñÀégÀ DgÁzsÀå zÉʪÀ. ±ÁAvÉÃj, PÁªÀiÁQë zÉÃUÀÄ®UÀ¼ÀÆ ¨sÀPÀÛjUÉ PÁgÀÄtåzÀ CQëUÀ¼ÉÃ; ±ÁAvÀ C£ÀÄUÀæºÀUÀ¼ÉÃ. zÉêÀgÀ ºÀPÀÌ®zÀ `§ÆªÉÄÝêÀvÉ’ (¨sÀÆ«Ä zÉêÀvÉ) ªÀĺÁ ¥ÀÆeÉUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀªÀ¼ÀÄ. £É°èPÉÃjAiÀÄ `ªÀiÁ¸ÀÛöåªÀÄä’£À §UÀÆÎ ¨sÁªÀÅPÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ ¨sÀQÛ. ªÀÄvÉÛ ¢ÃªÀnUÉ

2


`dnÖUg À ÁAiÀÄ’£À ªÉÄÃ®Æ J®è ¨sÁgÀ; J®ègÀ ¨sÁgÀ. E°è£À ¥ÉÆm æ ¸ É ÖA É lgÀ ZÀZïð, £ÀA© §AzÀªÀjUÉ ¨ÁV®Ä vÉgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.

PÀĪÀÄmÁ ¥ÉÃmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è£À ¥Á±Àéð£ÁxÀ wÃxÀðAPÀgÀgÀ §¸À¢ eÉÊ£ÀjUÉ ¥ÀgÀªÀÄ ¥À«vÀæªÁzÀzÀÄÝ. C°è zÉÆgÉvÀ ²¯Á±Á¸À£z À ° À è ªÀÄÄPÀÄAzÉñÀ£À ¥À¸ æ ÁÛª« À zÉ. FvÀ 11£Éà ±Àvª À iÀ Á£Àz° À è PÀ£ÁðlPÀ PÀ¯Áåt ZÁ®ÄPÀågÀ ¥Àæw¤¢üAiÀiÁV PÀÄA§l £ÁqÀ£ÀÄß D½PÉÆArzÀÝ C¢üPÁjAiÀiÁV¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÆ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀ vÀPÀðªÉÃ. PÀĪÀÄmÉAiÀÄ §¸À¢AiÀÄ §½AiÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ ²¯Á±Á¸À£ÀªÀÅ Qæ¸ÀÛ±ÀPÀ 1360gÀzÁÝVzÀÄÝ dAiÀÄPÉò ªÀA±ÀzÀ §£ÀªÁ¹ ¥ÀÄgÁ¢üñÀégÀ r §¸ÀªÀAiÀÄå PÀÄA§mÁ £Ár£À ZÀlÖgÀVAiÀÄ°è ¥ÀÆeÁ «¤AiÉÆÃUÀPÉÌ zÁ£À ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄA¢qÀÄvÀÛzÉ. F zÁ£À §¸À¢UÁVAiÉÄà ªÀiÁrzÉÝAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁgÀgÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÁÛgÉ. F §¸ÀªÀAiÀÄå ZÀAzÁªÀgÀ PÀzÀA§gÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ CgÀ¸À£ÁVzÀÝ JAzÀÄ EwºÁ¸À RavÀ ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀ¯Áåt ZÁ®ÄPÀågÀ C£ÀAvÀgÀªÉà £À«Ääà PÀĪÀÄmÁ ZÀAzÁªÀgÀ PÀzÀA§gÀ ¸Áé¢üãÀPÉÌ §AvÉAzÀÄ §¸À¢AiÀÄ ºÉÆgÀ CAUÀtzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¢QÌ£À°ègÀĪÀ «ÃgÀUÀ®Äè zÀÈqsÀ ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. E°è ¥Àæ¸ÁÛ«¸À®àlÖ PÁªÀzÉêÀ ZÀAzÁªÀgÀzÀ PÀzÀA§gÀ¸À£Éà DVzÁÝ£É. FvÀ Qæ.±À.1058jAzÀ 1120gÀªÀgÉUÀÆ D½zÀªÀ£ÉAzÀÄ E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ M¦à¹PÉÆqÀÄvÀÛªÉ. FvÀ£Éà ªÉÆzÀ¯ÉÆÎAqÀÄ §¸ÀªÀAiÀÄå£ÀªÀgÉUÀÆ PÀĪÀÄmÁ PÀzÀA§gÀ¸ÀgÀ D½éPÉAiÀįÉèà EzÀÝgÉ C£ÀAvÀgÀ UÉÃgÀĸÉÆ¥ÉàAiÀÄ ¸Á¼Àé gÁdåzÀ DqÀ½vÀPÉÌ M¼ÀUÁUÀÄvÀÛzÉ. 1608gÀ°è F ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀªÀgÀÄ gÁdå ¨sÀæµÀÖgÁzÀzÀÄÝ EwºÁ¸À. E£ÉÆßAzÀÄ zÁR¯É ¥ÀæPÁgÀ PÀĪÀÄmÉAiÀÄ §¸À¢AiÀÄ ¥Á±Àéð£ÁxÀ «UÀæºÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæwµÁצ¹zÀªÀ£ÀÄ ªÀÄÆ® ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀÆgÀ¸ÀÛ UÀtzÀ, avÀæ PÀÆl UÀZÀÒzÀ ªÀÄÄPÀÄAzÀ zÉêÀ£ÉÃ. 1132jAzÀ 1146 gÀªÀgÉUÉ D½zÀÝ, ‘wæ¨sÀĪÀ£À ©ÃgÀ’ §£ÀªÁ¹AiÀÄ PÀzÀA§ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£À gÁt (?) AiÀiÁzÀ PÀAZÀ®zÉë ¸À¯ÉèÃR£À ªÀævÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀiÁ¢ü ¸ÉÃjzÀÄÝ EzÉà PÀĪÀÄmÁzÀ°è, ¥Á±Àéð£ÁxÀ£À ¥Á±ÀéðzÀ°è. ªÀzð Às ªÀiÁ£À ¢ÃªÀnUÉ

3

¸ÉnÖAiÀÄ ªÀÄUÀ, ZÀAzÀæQÃwð ¨sÀmÁÖgÀPÀ£À ²µÀå ¸Áw ¥ÉzÀÝÀ(12601315) ¤ªÁðt ºÉÆA¢zÀÆÝÝ E°èAiÉÄÃ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1344gÀ°è ªÀÄÆ® ¸ÀAWÀzÀ zÉòÃAiÀÄ UÀtzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ UÀZÒÀ zÀ PÉÆAqÀPÄÀ AzÁ£ÀéAiÀÄzÀ £ÁUÀZÀAzÀæ zÉêÀ CºÀðvï ¸ÀªÀiÁ¢ü ºÉÆA¢zÀ vÁtªÀÇ EzÉÃ. »ÃUÉAzÀgÉ, ¥ÀæPÀÈvÀ §¸À¢ ºÉʪÀgÀ¸ÀjUÀÆ ¥ÀƪÀð PÁ®zÀÄÝ JA§ÄzÀÄ ¤²ÑvÀ. E°è £ À eÉ Ê £À ¸Áä g À P À U À ¼ À Ä eÉ Ê £À zs À ª À Ä ðzÀ ¥Áæ a ãÀ v É U É ¥À Ä gÁªÉ U À ¼ ÁVªÉ . ±É Ê ªÀ , ±ÁPÀ Û ªÀ Ä vÀ Ä Û ªÉ Ê µÀ Ú ª À ¥À A xÀ U À ¼ À Æ ¢ÃWÀðPÁ®¢AzÀ £É¯É¤AwªÉ. ªÀÄĹèA, PÉʸÀÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÆ E°è - ¦æÃwAiÀÄ°è ; ¤©üÃðwAiÀÄ°è. MAzÀÄ PÁ®zÀ°è zÉñÀzÀ ««zsÉqÉUÀ½AzÀ ªÁå¥ÁgÀPÉÌ §AzÀÄ ¤AvÀªÀgÀ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ FUÀ®Æ E°è ¸ÁPÀ¶ÖªÉ. aãÀzÉÆA¢UÀÆ PÀĪÀÄmÁ ¸ÀA¥ÀPÀð ¸Á¢ü¹vÀÄÛ JAzÀÄ ZÀjvÉæ £ÀªÀÄÆ¢¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀgÁªÀ½AiÀÄ°è eÉÊ£À ªÀÄvÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ PÀĪÀÄmÁ £ÁqÀÄ ¥Àæ¨sÁ«Ã PÉÃAzÀæªÁVvÀÄÛ J£ÀÄߪÀÅzÀÆ PÀĪÀÄmÁPÉÌ vÀÄgÁ¬Ä. ¤gÀAvÀgÀªÁV ªÉʲµÀÖöå¥ÀÆtð ºÁUÀÆ ªÉÊ«zsÀå¥ÀÆtð ¥ÀÆeÁ «¢üUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ PÀĪÀÄmÁ §¸À¢AiÀÄAxÀ E£ÉÆßAzÀÄ §¸À¢ PÀĪÀÄmÁ §¸À¢AiÉÄà J£À߯ÁVzÉ. EªÀwÛUÀÆ PÁxÉ Ã ªÁqÀ , ZÁªÀ Ä £À U À g À , gÁd¸ÁÜ£À ºÁUÀ Æ ªÀ Ä ÄA§¬Ä ªÉÆzÀ¯ÁzÉqÉUÀ½AzÀ zÉÆqÀØ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼ÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀtÄÛA© PÀAqÀÄ PÀAqÀÄ PÀĪÀÄmÁPÉÌ ¥ÀļÀPÀ. PÀĪÀÄmÁzÉÝà DzÀ ªÁ®UÀ½î §¸À¢, ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÉêÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÀAZÀªÀÄä zÉë¬ÄAzÀ ¸ÀA¥À£ÀßUÉÆArzÉ. E°è «ÃgÀUÀ®Äè, ¸ÀÛA¨sÀ «ÃgÀUÀ®Äè ºÁUÀÆ ¸Àw PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ EªÉ. PÀĪÀÄmÁ, ªÁ®UÀ½îUÀ¼À ¥ÁæaãÀvÉ ºÁUÀÆ ¥ÁæªÀÄÄRåPÉÌ EªÀÅ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÁVªÉ. ªÁ®UÀ½îAiÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÉÃUÀÄ®zÀ §½ EgÀĪÀ «ÃgÀUÀ®Äè Qæ.±À.1123gÀµÄÀ Ö »A¢£ÀzÄÀ Ý JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹PÉÆArzÉ. ªÁ®UÀ½îAiÀÄ°è ¢ÃªÀnUÉ

4


ªÀÄ®è¥ÀÄgÀ (ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ)zÀ ¸ÁªÀÄ£À ºÁUÀÆ ZÀAzÁªÀgÀ PÀzÀA§gÀ¸À «ÃgÀPÁªÀ zÉêÀgÀ¸ÀUÀ½UÉ £ÀqÉzÀ WÉÆÃgÀ ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÄß EzÀÄ awæ¹zÉ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ, §ºÀÄ zsÁ£Àå ¸ÀAªÀvÀìªÀgÀ, ZÉÊvÀæ ±ÀÄzÀÞ £Á®ÌgÀ IÄ «ÃgÀUÀ¯ÁèVzÀÄÝ «ÃgÀ zÉêÀÀgÀ¸À ºÁUÀÆ UÀÄwÛAiÀÄ ªÀÄ°è zÉêÀgÉƼÀUÀt AiÀÄÄzÀÞªÀ£ÀÄß EzÀÄ ¸ÁQëÃPÀj¹zÉ. E°è£À AiÀÄÄzÀÞzÀ PÉvÀÛ£É CvÁåPÀµÀðPÀ JA§ÄzÀÄ vÀdÕgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ.

¸ÁªÀÄVæUÀ¼À «ZÁgÀ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¹zÁUÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ²°àUÀ¼À PÀ¸ÀÄUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Á £ÉÊ¥ÀÄtå JzÀÄÝ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ’ EvÁå¢.

ºÉÆAiÀļ ì g À À PÁ®zÉÝAzÀÄ ±ÉÆÃzsPÀ g À ÄÀ C£ÀĪÀiÁ¤¹gÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ «ÃgÀUÀ°è£À°è ºÉÆAiÀÄì¼ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÁªÀgÀ¸ÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¸ÀAUÁæªÀÄzÀ zÀȱÀå«zÉ. EzÀgÀ°è ªÀÄÄRªÀÄÄTAiÀiÁVgÀĪÀ PÀzÀA§ CgÀ¸ÀÄ PÁzÀA§j r ZÀPÀæªÀw𠧸ÀªÀ zÉêÀgÀ¸À JAzÀÄ SÁwæ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ. F «ÃgÀUÀ°è£À°è C±ÀéUÀ½ªÉ. CgÉéAiÀiÁ¢AzÀ PÀĪÀÄmÁ §AzÀj£À ªÀ Ä Æ®PÀ C±À é U À ¼ À £ À Ä ß vÀ j ¹PÉ Æ ¼À Ä î w Û z À Ä ÝzÀ P É Ì EzÀ Æ MAzÀ Ä zÁR¯ÉAiÀiÁVzÉ.

1510gÀ°è UÉÆêÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀªg À ÄÀ ¥ÉÆÃZÀÄðVøÀgÄÀ . CªÀgÀzÀÄ PÀĪÀÄmÁ §AzÀj£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÉà ªÉÄt¹£À PÁ½£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀåªÀºÁgÀ. CzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1917gÀ ªÀgÉUÉ.

EzÉà ªÁ®UÀ®Äè CxÀªÁ ªÁ®UÀ½îAiÀÄ°è «±ÉõÀªÁV ªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄĪÀAxÀÀzÀÄÝ `¸ÀÛA¨sÀ «ÃgÀUÀ®Ä’è. `CvÀåAvÀ PÀ¯ÁvÀäPÀªÁzÀ ²®à’ JA§ ±ÁèWÀ£É EzÀPÉÌ. ZÀAzÁªÀgÀ PÀzÀA§gÀ PÁ®zÀ F «ÃgÀUÀ°è£À°è D PÁ® WÀlÖzÀ d£ÀU¼ À À `GqÀÄUÉ-vÉÆqÀÄUÉ £ÀA©PÉ, G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÝÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆr§A¢ªÉ.’ ‘UÉAqÀ ªÀiÁ¹Û ©ÃgÀ zÉêÀgÀÄ’ JAzÀÄ ¥ÀÆeÉUÉƼÀUÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ EzÉà ¸ÀÛÀA¨sÀ «ÃgÀUÀ®Äè JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. ªÁ®UÀ½î ºÁUÀÆ EzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ°£À «ÃgÀUÀ®ÄèUÀ¼À «£Áå¸À PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ PÀgÀÄ §ºÀ¼ÀªÁV ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ F ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ ºÉªÉÄä ºÉaѸÀĪÀAxÀzÀÄÝ. EwºÁ¸À vÀdÕgÁzÀ PÉ.f.ªÀ¸ÀAvÀ ªÀiÁzsÀªÀ CªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ `²°àUÀ¼À «£Áå¸À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÀæªÀħzÀÞªÁV ¤gÀƦ¸ÀĪÀ°è ªÁ®UÀ½î ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ «ÃgÀUÀ®Äè ±ÀPÀÛªÁVzÉ. ¸ÀܽÃAiÀÄ ²°àUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ZËPÀn£ Ö ° À è vÀAzÀÄ eÉÆÃr¹zÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£É EªÀgÀ ¥Àw æ ¨sA É iÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀÄzÀÄgÉUÀ½UÉ ªÀiÁrzÀ C®APÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ C®APÁgÀ ¢ÃªÀnUÉ

5

PÀĪÀÄmÁ §ºÀÄPÁ® PɼÀ¢AiÀÄ D¢ü¥ÀvÀåzÀ®Æè. C£ÀAvÀgÀ n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À£À (1782-1799) D½éPÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¨Áj DvÀ £ À zÀ A r¤AzÀ ®ÆnUÉ Æ ¼À U ÁV §jzÉ Æ Ã §jzÀ Ä . ZÉÃvÀj¹PÉÆAqÀzÀÄÝ 1799gÀ §½PÀªÉÃ.

£ÀVgÉAiÀÄ ¸Á¼ÀĪÀ ªÀĺÁ ªÀÄAqÀ¯ÃÉ ±ÀégÀ EªÀÄär PÀȵÀz Ú ÃÉ ªÀgÁAiÀÄ£À PÁ®zÀ®Æè CµÉÖÃ. CªÀjAzÀ ¥ÉÆÃZÀÄðVøÀjUÉ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ 200 aî CQÌ gÀ¥sÁÛUÀÄwÛzÀÄÝzÀÆ E°èAzÀ¯ÉÃ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 140, 150 ªÀµÀðUÀ½UÀÆ ªÉÆzÀ®Ä zÀQët ªÀĺÁgÁµÀÖç ªÀÄvÀÄÛ §¼Áîj PÀqÉUÀ¼À CgÀ¼É E°èUÉ; EzÉà §AzÀj¤AzÀ ªÀÄÄA§¬ÄUÉ. PÀĪÀÄmÉAiÀÄ°è ºÀwÛ VgÀtU  ¼ À Æ À EzÀݪA É §ÄzÀÄ; ºÀ®ªÀjUÉ CªÀÅ §zÀÄPÀÄ PÉÆnÖzÀݪÉA§ÄzÀÆ PÀĪÀÄmÉUÉ ¥ÀæwµÉ×AiÉÄà ! zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ°è £ÀªÀÄä GzÀÝzÀ ¸À¥ÀÆgÀzÀ PÉA¥ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ K¤zÉ CzÀÄ ‘PÀĪÀiÁÖ ªÉÄt¸ÀÄ’. §ºÀ¼À »AzÉ §AiÀÄ®Ä ¹ÃªÉÄAiÀÄ F ¨É¼É EzÉà PÀĪÀÄmÁPÉÌ §AzÀÄ E°èAzÀ¯Éà ºÀqÀV£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ. D PÁgÀtPÁÌVAiÉÄà DV¤AzÀ®Æ C°è EzÀÄ ‘PÀĪÀiÁÖ ªÉÄt¸ÉÃ’. ºÀħâ½î, zsÁgÀªÁqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ C°è £ÀªÀÄä ‘PÀĪÉÄÖ PÁ¬Ä’ ºÀÄqÀÄPÀĪÀªÀgÀzÉÝà MAzÀÄ vÀAqÀ. CªÀjUÉ ‘PÀĪÉÄÖ PÁ¬Ä’ ºÉÆgÀvÁV ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃQ®è. ‘PÀĪÉÄÖ PÁ¬Ä’ JAzÀgÉ £ÀªÀÄä PÀgÁªÀ½AiÀÄ vÉAV£ÀPÁ¬ÄAiÉÄÃ. PÀgÁªÀ½ JAzÀgÉ CªÀjUÉ PÀĪÀÄmÉAiÉÄÃ. ¢ÃªÀnUÉ

6


CµÉÖà C®è, PÀĪÀiÁÖ G¼ÁîUÀrØ, PÀĪÀiÁÖ ¨É®è PÀÆqÁ C°è §ºÀÄ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ°è. E°è£À ºÀA¢UÉÆÃt, C¼ÉéÉPÉÆÃr G¼ÁîUÀqÉØ, ªÁ®UÀ½îAiÀÄ ¨É®è §AiÀĮĹêÉÄUÉ ¥ÀAZÀ vÁæt. CµÀÄÖ d£À ¦æÃw IÄ PÀĪÀÄmÉUÉ.

AiÀÄPÀëUÁ£À PÀÄtÂvz À ° À è, ªÀiÁvÀÄUÁjPÉAiÀÄ°è, ¥À¸ æ A À UÀ gÀZ£ À A É iÀÄ°è zÉêÀgÄÀ zÉêÀgÉÃ. EAxÀªÀgÀÄ £À«ÄäAzÀ zÀÆgÀªÁV PÉ®ªÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼Éà DzÀgÀÆ `ªÀÄÆgÀÆgÀÄ’ JAzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà `zÉêÀgÀÄ ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ’! JAzÀÄ GzÀÎj¸ÀĪÀªÀgÀÄ FUÀ®Æ £Ár£À vÀÄA§.

AiÀ Ä PÀ ë U Á£À z À ° è A iÀ Ä Æ ‘PÀ Ä ªÀ Ä mÁ’ ºÉ ¸ À g À Ä ªÁ¹AiÉ Ä Ã. PÀĪÀÄmÁzÀªÀgÉà DzÀ, CUÀæUÀtå PÀ¯Á«zÀ UÉÆëAzÀ £ÁAiÀÄPÀjUÉ gÁdå ºÁUÀÆ ºÉÆgÀ gÁdåUÀ¼À°è ‘PÀĪÀÄmÁ’ JAzÉà SÁåw. AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ°è , CzÀgÀ®Æè DAd£ÉÃAiÀÄ, ±ÀPÁgÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À°è »A¢®è, ªÀÄÄAzÉãÉÆà JA§AvÉ CzÀÄãvÀªÁV vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Àæw ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ r ªÉÄÊ ªÀÄ£À ªÀÄgɬĹ ©qÀÄwÛzÀÝ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ PÁ®ªÀ±ÀgÁV ªÀÄÆgÉÆà £Á¯ÉÆÌà ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÀÆ ‘PÀĪÀÄmÁ’ JAzÀgÉ FUÀ®Æ CªÀgÉÃ, CªÀgÉƧâgÉÃ. EªÀjUÉ gÁdå ¥Àæ±À¹Û §AzÁUÀ PÀĪÀÄmÁ gÀAUÀÄ gÀAUÀÄ!

ºÉUÀqÉAiÀÄ ²æà ±ÁAwPÁA¨Á AiÀÄPÀëUÁ£À ªÀÄAqÀ½UÉ ¸ÀÄ¢ÃWÀð EwºÁ¸À. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ £ÀÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀµÀÄÖ E¢ÝgÀ§ºÀÄzÉÃ? F ªÉÄüÀªÀÇ §gÉÆÃqÁPÉÌ ºÉÆÃV PÀ¯Á ªÉʨsÀªÀ ªÉÄgÉzÀÄ C°è£À CgÀ¸ÀgÀ£ÀÄß ¥Àæ¸À£ÀßUÉƽ¹ §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉzÀÄ §A¢vÀÄÛ JA§ÄzÀÄ PÀĪÀÄmÁ ºÉUÀqÉUÉ ¥ÀUÀqÉAiÉÄÃ!

1952gÀµÀÄÖ »AzÉAiÉÄà ¢°èUÉ ºÉÆÃV gÁµÀÖç¥Àw gÁeÉÃAzÀæ ¥Àæ¸ÁzÀ, ¥ÀæzsÁ¤ dªÁºÀgÀ¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄRgÀ ¸ÀªÀÄPÀë Dl ¥ÀæzÀ²ð¹ CªÀgÀ£Éß®è ¥Àæ¸À£ÀßUÉƽ¹ §AzÀzÀÄÝ PÀĪÀÄmÁzÀ ²æà gÁªÀÄ£ÁxÀ ¥Áæ¸Á¢PÀ AiÀÄPÀëUÁ£À ªÀÄAqÀ½AiÉÄÃ. EzÀÄ PÀĪÀÄmÁPÉÌ ªÀiÁ£ÀªÉÃ. ªÉÄʸÀÆj£À zÀ¸ÀgÁ GvÀìªÀzÀ®Æè, ¹zÁÝ¥ÀÄgÀzÀ ªÀįɣÁqÀÀ vÉÆÃlUÁgÀ ¸ÀA¸ÉÜ K¥Àðr¹zÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ®Æè ¥Àæ±À¹Û ¸ÀA¥Á¢¹zÀÆÝ ªÉÄüÀPÉÌ §ºÀÄ ªÀiÁ£ÀzÀ PÀëtUÀ¼ÉÃ; PÀĪÀÄmÁ QjÃlPÉÌ eÉÆÃqÀÄ UÀjUÀ¼ÉÃ. AiÀ Ä PÀ ë U Á£À z À ° è ¹AºÀ £À È vÀ å PÉ Ì zs Á gÉ Ã ±À é g À ¸À Ä §â CªÀ g À z À Ä ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁVzÀÝ ºÉ¸ÀgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1950jAzÀ 90gÀªÀgÉUÀÆ ¹AºÀzÀ UÀdð£É eÉÆÃgÀÄ. ¢°èUÀÆ ºÉÆÃV C°è£À UÀtågÀ ªÀÄÄAzÉ ¹AºÀªÉà DV ZÀQvÀUÉƽ¹zÀªÀgÀÄ. F ¹AºÀPÉÌ §ºÀ¼À »AzÉAiÉÄà gÁdå ¥Àæ±À¹Û ¥Áæ¥ÀÛªÁzÀzÀÄÝ PÀĪÀÄmÉUÉ QÃwð PÀ®±À. EzÉà PÀĪÀÄmÉAiÀÄ ªÀÄÄgÀÆj£À zÉêÀgÀÄ ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ PÉêÀ® ªÀÄÆgÀÆjUÉ C®è £ÀÆgÁgÀÄ HgÀÄUÀ½UÉ ¦æÃw, gÉÆêÀiÁAZÀ£À. ¢ÃªÀnUÉ

7

zÉñÀ «zÉñÀUÀ¼À ¥Àæw¶×vÀ PÀZÉÃjUÀ¼À°è, UÀtågÀ ¤ªÁ¸ÀUÀ¼À°è UÀAzsÀzÀ PÀ¯ÁvÀäPÀ PÉvÀÛ£ÉUÀ½zÀÝgÉ CªÀÅUÀ¼À°è ºÉaÑ£ÀªÀÅ PÀĪÀÄmÁ UÀÄrUÁgÀgÀzÉÝÃ. PÀĪÀÄmÁzÀ°è UÀÄrUÁgÀgÀzÉÝà MAzÀÄ UÀ°è-UÀÄqÁÎgÀΰè. zÉ Ã ªÁ£À Ä zÉ Ã ªÀ v É U À ¼ À Ä ºÀ Æ ¨É à ºÀ Æ §Ä E°è - ²æ à UÀ A zs À E®è ª É Ã ZÀAzÀ£ÀUÀ¼À°è. ¨ÉAr£À ¨Á¹AUÀUÀ¼,À vÉÆAr®ÄUÀ¼À ¹AUÁgÀªÉãÀÄ! CªÀÅ dUÀªÀÄV¸ÀĪÀÅzÉãÀÄ! PÀ Ä ªÀ Ä mÉ A iÀ Ä ªÀ g À ¸À Ä VÎ PÀ Ä t v À ª À Ç , zÀ ¤ AiÀ Ä Kj½vÀ ª À Ç ªÀÄ£ÀªÉÆúÀPÀªÉÃ. ªÁ®UÀ½îAiÀÄ ºÁ®QÌ vÀAqÀªÀÅ zɺÀ°UÀÆ ºÉÆÃV DV£À ¥ÀæzsÁ¤ ²æêÀÄw EA¢gÁUÁA¢üAiÀĪÀgÀ ªÀÄÄAzÉ £Àwð¹ ¸ÀÄVÎ ªÉʨsÀªÀ ¥ÀæzÀ²ð¹ CªÀgÀ ªÀÄ£À vÀt¹ §AzÀzÀÄÝ FUÀ®Æ ºÀ®ªÁgÀÄ »jAiÀÄgÀ ¸ÀägÀuÉAiÀÄ°è, RĶAiÀÄ°è. MmÁÖgÉAiÀiÁV E°è£À AiÀÄPÀëUÁ£À, ¸ÀÄVÎ PÀÄtÂvÀ, §Ar ºÀ§â, UÀĪÀÄmÉ ¥ÁAUÀÄ, ºÀUÀt, ¸ÀAUÁå¨Á¼Àå, UÀÄAqÀÄ §ªÀÄð, vÀA¥À® gÁd£À ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼ÀÄ, ºÉÆÃAr ºÁUÀÆ d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀåªÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ CvÀå¥ÀƪÀðªÁzÀªÉÃ. ªÁ®UÀ½îAiÀÄ ªÀgÀzÀ «oÀ×® 18£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è DV ºÉÆÃzÀ PÀĪÀÄmÉAiÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ PÀ«. vÀ£Àß DgÁzsÀå zÉʪÀªÁzÀ ªÁ®UÀ½îAiÀÄ ªÀgÀzÀ «oÀ×®£À ºÉ¸Àj£À°èAiÉÄà 1751gÀ°è `P˸À¯Áå ¢ÃªÀnUÉ

8


gÁªÀiÁAiÀÄt’ PÁªÀå gÀa¹gÀĪÀ F PÀ« vÀ£Àß ªÀÄÆ® ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀįÉèà ElÄÖ ©nÖgÀĪÀÅzÀÄ KPÉÆÃ? ªÀåQÛVAvÀ PÁªÀå zÉÆqÀØzÀÄ, zÉêÀgÀÄ zÉÆqÀتÀ£ÀÄ JA§ÄzÀ£Éßà F ªÀÄÆ®PÀ zsÀ餹gÀ§ºÀÄzÉÃ? IÄ eÁ£À¥ÀzÀ AiÉÆÃV qÁ. J¯ï.Dgï. ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀ ¸ÁzsÀ£É JµÀÄÖ JvÀÛgÀzÀÄÝ JA§ÄzÀÄ vÀªÀÄUÀÆ UÉÆvÀÄÛ, Erà gÁdåPÀÆÌ. E°è£À ‘¸ÀÄ®¨sÀ ¸Á»vÀå’ ¥ÀæPÁ±À£À MAzÀÄ PÁ®zÀ°è gÁdåzÀ¯Éèà UÀªÀÄ£ÁºÀð. §ºÀ¼À »AzÉAiÉÄà qÁ.J¸ï.J¯ï. ¨sÉÊgÀ¥Àà CªÀgÀ PÁzÀA§jAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀAzÀzÀÆÝ »jªÉÄUÀ¼À°è MAzÀÄ. £Á®ÄÌ zÀ±ÀPÀUÀ½UÀÆ »AzÉAiÉÄà DAiÀiï.J¸ï. ¨sÀmï JA§ r «ÄvÀægÀ ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ ‘GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ UÀæAxÀPÁgÀgÀÄ’ JA§ §ÈºÀvï PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¹ PÉÆlÖ J£ï.PÉ.ºÉUÀqÉ CªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ªÀiÁzÀj DzÀªÀgÀÄ. Dgï.f. ºÉUÀqÉ PÀĪÀÄmÁ PÀÆqÀ ZÀjvÉæAiÀÄ°è ¤AvÀªÀgÉÃ. ¥ÉÆæ. J¯ï.«.¥ÉÊ aAvÀPÀgÉà DVzÀݪÀgÀÄ. EwÛÃZÉUÉ ¤zsÀ£ÀgÁzÀ PÀÆd½î gÉÆûzÁ¸À ªÀĺÁ¯É CªÀgÀÄ LzÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼ÀµÀÄÖ PÁ® £ÁlPÀ gÀZÀ£É, ¥ÀæPÀluÉ, ¤zÉÃð±À£ÀUÀ¼À¯Éèà zsÀ£ÀåvÉ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ. Erà f¯ÉèUÉ ZÀÄgÀÄPÀÄ ªÀÄÄnÖ¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝPÀÆÌ PÀĪÀÄmÉUÉ UÀtå ¸ÁÜ£À. £À£Àß ¨Á®åzÀ ¢£ÀUÀ½AzÀ £À£Àß E¥ÀàvÀÄÛ E¥ÀàvÉÛgÀqÀgÀ ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÉUÀÆ £Á£ÀÄ vÀ¥ÀàzÉà JA§AvÉ NzÀÄwÛzÀÝ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è MAzÀÄ - EzÉà PÀĪÀÄmÁzÀ ‘ZÀÄ£ÁªÀtÂ’ JA§ ªÁgÀ¥ÀwæPÉ. J£ï.f.±Á£ÀĨsÁUÀ JA§ »jAiÀÄ £ÀÄjvÀ, §°vÀ ªÀQîgÀÄ DUÀ CzÀgÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ. £Á¯ÉÆÌà - DgÉÆà ¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ. ¸ÀtÚ CPÀëgÀ, ¥ÀÄl vÀÄA§ «µÀAiÀÄ. ZÉüÀÄ PÀÄlÄPÀÄ. EzÉà ±Á£ÀĨsÁUÀgÀ vÉæöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ ‘fêÉÇÃvÀÛªÀÄ’. ±ÀÄzÀÞ DzsÁåwäPÀªÉÃ. FUÀ®Æ CzÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°è. ‘PÁ£ÀqÁªÀÈvÀÛ’ E°èAzÀ¯Éà ºÉÆgÀqÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆßAzÀÄ ªÁgÀ¥ÀwæPÉ. 1916gÀ°è EzÀÄ C¹ÛvÀéPÉÌ. PÀȵÀÚgÁªï ±ÉuÉÊ CªÀgÀÄ ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ. DUÀ ¢ÃªÀnUÉ

9

¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁVzÀݪÀgÀÄ «±Àé£ÁxÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¥Àæ¨sÀÄ CªÀgÀÄ. £Á£ÀÄ UÀ ª À Ä ¤¸À Ä wÛ z À Ý ¢£À U À ¼ À ° è CzÀ g À ¸À A ¥ÁzÀ P À g À Ä ¥ÁAqÀ Ä gÀ A UÀ ±Á£ÀĨsÁUÀgÀÄ. EªÀgÀÄ 1953gÀ°è PÀĪÀÄmÁzÀ°è £ÀqÉzÀ CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÉÆgÀvÀAzÀ «±ÉõÁAPÀ D PÁ®zÀ¯ÉÆèAzÀÄ ¨ÉgÀUÀÄ, ªÉÄgÀÄUÀÄ! ±Á£ÀĨsÁUÀgÀÄ ±ÁAvÀ ¸ÀAvÀ£ÀAvÉAiÉÄà EzÀÝgÀÆ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ¤µÀÄ×gÀgÀÄ- ¸ÀvÀå ¤µÀÄ×gÀgÉà DVzÀݪÀgÀÄ. £ÀªÀÄä UÉÆÃPÀtðPÉÆÌà UËjñÀjAzÀ ²RgÀ ¥Àæ¹¢Þ. ¥ÀÄgÁt ¥Àæ¹¢ÞAiÀÄ UËjñÀ E°è ¥ÀÆwð eÁvÀåwÃvÀ. ¸ÀPÀ®jUÀÆ ªÀÄÄnÖ ¥ÀÆf¸À®Ä M¦à¹PÉÆAqÀ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä. E£ÉÆߧâgÀÄ UËjñÀ- UËjñÀ PÁ¬ÄÌtÂ. ¸Á»vÀå ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ¥Àæ±ÁßwÃvÀ. CªÀgÀÄ ®¨sÀåªÁVzÀݵÀÄÖ ¢£ÀªÀÇ D ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁgÉ®è? PÁAiÀÄ C½zÀ ªÉÄÃ®Æ UËjñÀgÀ ªÀÄ£É-¸ÀgÀ¸Àéw zÉÃUÀÄ®PÀAqÀÄ zsÀ£ÀågÁUÉÆÃt JAzÀÄ ¸ÀAzÀ²ð¸ÀĪÀªÀgÀ ¸ÀASÉå K£ÉãÀÆ PÀrªÉÄ C®è. AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ°è ¨ÉÃqÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÉAzÀgÉ `KPÀÖgï eÉÆò’. £ÁqÀ ºÉÆgÀUÀÆ M¼ÀUÀÆ d£Á£ÀÄgÁV. UÉÆÃPÀtðªÉAzÉÆqÀ£É KPÀÖgï eÉ Æ Ã²AiÀ Ä ªÀ g À £ À Æ ß £É £ À ¦ ¹PÉ Æ AqÀ Ä ¸À A ¨s À æ « ĸÀ Ä ªÀ »jAiÀ Ä vÀ¯ÉªÀiÁj£ÀªÀgÀÄ FUÀ®Æ C®è°è. E°èAiÀÄ «ÄeÁð£À PÉÆÃmÉ PÉ® ªÀµÀð PÁqÉà PÁqÁV ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ. ¸ÀA§A¢ü¹zÀ E¯ÁSÉAiÀÄ PÁ¼Àf¬ÄAzÀ FZÉUÉ ZÉÆPÀÌlUÉÆAqÀÄ, zÀÄgÀ¹ÛUÀÆ M¼ÀUÁV dUÀ¢éSÁåvÀªÁUÀĪÀ PÁ® ¸À¤ß»vÀ. EzÀgÀ gÀZÀ£É CµÉÆÖAzÀÄ ¤AiÉÆÃfvÀ, ¸ÀÄgÀQëvÀ . ©eÁ¥ÀÄgÀzÀ D¢®±ÁºÀ£À F PÉÆÃmÉAiÀÄ£ÀÄß PɼÀ¢ ZÉ£ÀߪÀÄä gÁtÂUÉ UÉ°è¹PÉÆlÖªÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ ¸ÉãÁ¢ü¥Àw PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ wªÀÄätÚ £ÁAiÀÄPÀ. FvÀ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀzÀªÀ£ÀÄ JA§ÄzÁV eÁ£À¥ÀzÀgÀ, ¢ÃªÀnUÉ

10


«zÁéA¸ÀgÀ C©üªÀÄvÀ. £À£Àß MAzÀÄ PÀÈw ‘a£ÀßzÀ ¥ÉnÖUÉ’. CzÀÄ PÀĪÀÄmÁzÀ ²æà IÄ gÁªÀÄ£ÁxÀ ¥Áæ¸Á¢vÀÀ AiÀÄPÀëUÁ£À ªÀÄAqÀ½AiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀzÀÄÝ. £À£Àß eÁ£À¥ÀzÀ PÀÈwUÀ¼À°è ªÀÄÆgÀÄ EzÉà ªÀÄÆgÀÆjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀªÀÅ. ‘ºÀjPÁAvÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøw’ JA§ d£ÁAVPÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÀÈwAiÀÄ°è EgÀĪÀÅzÀÄ ºÉZÁÑV PÀĪÀÄmÁ vÁ®ÆPÉà - ºÉÆ®£ÀUÀzÉÝ, ºÀħâtUÉÃj, CWÀ£Á²¤UÀ¼ÉÃ. »ÃUÀÆ £Á£ÀÄ PÀĪÀÄmÁ¢AzÀ G¥ÀPÀÈvÀ£ÉÃ. ¥ÀæPÀÈvÀ zÀÆgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°ègÀĪÀªÀ £Á£ÀÄ. PÀĪÀÄmÁzÀ°è ¸ÀªÄÉ äüÀ£À JAzÉÆqÀ£,É PÀĪÀÄmÁzÀ D¸ÀÄ¥Á¸ÀÄ £À£ßÀ £ÀÄß NrAiÀiÁr¹zÀÄÝ r »ÃUÉ. EzÀÄ PÀĪÀÄmÁPÉÌ £À£Àß £ÀÄr ¥ÀÆeÉ. MA¢µÀÄÖ CªÀ¸ÀgÀzÀ ¥ÀÆeÉ. DzÀgÉ C©üªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀÆeÉ. £Á£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ PÁgÀtPÁÌVAiÀÄÆ zsÀ£Àå zsÀ£Àå. £À£Àß §zÀÄPÀÄ §gÀªÀtÂUÉUÀ½UÉ ªÀĺÁ §®ªÁzÀªÀgÀÄ ‘¨É¼ÀQ£À ©Ãd’ ¥ÁAqÉñÀégÀ UÀt¥Àw gÁAiÀÄgÀÄ. D ªÀĺÁ ªÀiÁ£ÀªÀvÁªÁ¢AiÀÄ£ÀÄß £É£ÉzÀÄ PÉƼÀîzÉà £À£Àß ¢£ÀZÀj E®è. F ºÉÆvÀÆÛ £Á£ÀÄ ªÀÄAr¹gÀĪÀÅzÀÄ CªÀgÀ ¸Á¤zsÀåzÀ°è; ‘f.Dgï.¥ÁAqÉñÀégÀ ªÉâPÉ’AiÀÄ°è. EzÀÄ PÁPÀvÁ½ÃAiÀĪÉÇÃ? GzÉÝòvÀªÉÇÃ? ºÉÃUÉà EgÀ°, EzÀÄ £À£Àß ¨sÁUÀå, £À£Àß ¥ÀÄtå. EzÉà PÀĪÀÄmÁzÀ°è £Á£ÀÄ PÀAqÀ MAzÀÄ ¢üêÀÄAvÀ ªÀåQÛvÀé qÁ.©.JA. ¥ÉÊ CªÀgÀzÀÄ. F ¥ÁævÀB¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ ªÀåQÛ §qÀªÀgÀ §AzsÀĪÉà DVzÀݪÀgÀÄ. £À£Àß ¨Á®åzÀ°è CªÀgÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ §ºÀ¼À ¨Áj £ÉÆÃrzÀªÀ£ÀÄ. PÀĪÀÄmÁ JAzÉãÀÄ, Erà vÁ®ÆPÉà CªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀzÀÄÝ K£ÀÄ? JµÀÄÖ? ªÀtð£ÁwÃvÀ. CzÉà ‘qÁ.©.JA.¥ÉÊ £ÀUÀgÀ’zÀ°è £À£ÀVÃUÀ D¸ÀgÉ. £Á£ÀÄ vÀA¥ÀÄ, vÀA¥ÀÄ. EzÀÄ `PÀ£ÀßqÀ’ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀÇ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À - J£ÀÄߪÀ°è EzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀÇ ºËzÀÄ, ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀÇ ºËzÀÄ - JA§ÄzÀÄ ¢ÃªÀnUÉ

11

¸ÀÆZÀå. PÀ£ÁðlPÀzÀ £ÁªÉ®è ªÉÆzÀ¯ÁV PÀ£ÀßrUÀgÀÄ. DªÉÄÃ¯É ¸Á»w, «eÕÁ¤, gÁdPÁgÀtÂ, ¥ÀvÀæPÀvÀð, CzsÁå¥ÀPÀ... K£É®è. AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¨sÁµÉ MAzÀÄ CzÀÄãvÀªÁzÀ ¸ÀȶÖAiÉÄÃ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄÆ DAiÀiÁAiÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ, zÉñÀzÀ PÀ«, IĶUÀ¼À zsÁå£À, zÀ±Àð£À. ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ CzÀPÉÌ. ¸Á«gÁgÀÄ ¸ÁzsÀPÀgÀ fêÀ, ¸ÀvÀÛ÷é, gÀhļÀ, ±ÀQÛ E£ÀÆß K£ÉãÉÆà CzÀgÀ §®PÉÌ, JqÀPÉÌ, fêÀzÉƼÀPÉÌ. PÀ£ÀßqÀ £ÀªÀÄä C¹ävÉ. £ÀªÀÄäzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ JAzÀgÉ CzÀÄ PÀ£ÀßqÀ. £ÀªÀÄä gÀPÀÛ- ªÀiÁA¸À, fêÀ-¨sÁªÀ, PÀ£À¸ÀÄ - ªÀÄ£À¸ÀÄ, ¸ÁzsÀåvÉ - ¸ÁªÀÄxÀåð J®èªÀÇ PÀ£ÀßqÀ. PÀ£ÀßqÀ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä, £ÀªÀÄä vÀAzÉ. CzÀÄ £ÀªÀÄä §AzsÀÄ §¼ÀUÀ J®èªÀÇ. PÀ£ÀßqÀªÉà £ÀªÀÄä ¥Áæt. £ÀªÀÄUÉ vÁætªÀÇ CzÉÃ. PÀ£ÀßqÀªÉà £ÀªÀÄä G¹gÀÄ, §¹gÀÄ PÀÆqÀ. PÀ£ÀßqÀªÉà ºÀ¹gÀÄ. C¢®èzÉà £ÀªÀÄUÉ°èAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ? PÀ£ÀßqÀªÉà £ÀªÀÄä D¹Û. EzÀÄ ¸ÀéAvÀzÀÄÝ. ¸ÀéAvÀzÀÝgÀ ªÀĺÀvÀé Cj«UÉ §gÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ? ¸ÀéAvÀzÀÄÝ C£ÀÄߪÀÅzÀÄ E®èzÉà EgÀĪÁUÀ CxÀªÁ EzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀPÉÆAqÁUÀ. ¸ÀéAvÀzÉÆÝAzÀÄ «zÉå, §Ä¢Þ, ªÀÄ£É, ªÀÄoÀ E®èzÀªÀ J°èUÉ ºÉÆÃzÀgÀÆ ¥ÀgÀQÃAiÀÄ£ÉÃ, ¥ÀgÀzÉòAiÉÄÃ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ £À²¹ ºÉÆÃzÀgÉ DUÀĪÀ zÀÄUÀðw, ¥sÀfÃwAiÀÄÆ CzÉÃ. EAxÀ £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀPÉÌ C½UÁ® ¸À¤ß»vÀªÁUÀÄwÛzÉAiÉÄÃ? ºËzÉãÉÆà C£ÀÄߪÀ ºÁUÉ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ. ºÁUÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ C£ÀÄߪÀÅzÀÄ E°è£À «eÕÁ¥À£É. PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßrUÀgÁzÀ £ÁªÀ®èzÉà ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ G½¸ÀÄvÁÛgÉAiÉÄÃ? ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ°è ªÀÄgÁp, PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®AiÀiÁ½, ªÀÄzÁæ¹£À°è vÀ«Ä¼ÀÄ.. C¯É® è è CªÀjUÉ ¸ÀéAvÀ ¨sÁµÉU¼ À A É zÀgÉ ¥Áæt, ¥ÀAZÀ ¥Áæt. J¯Éè®Æè vÀªÀÄä ¨sÁµÉUÀ¼ÀzÉÝà £ÁªÀÄ¥sÀ®PÀ, ªÀiÁ»w ¥ÀvÀæ. £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀPÉÌ C°è CªÀgÀªÀgÀ ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ¯Éà GvÀÛgÀ. CzÀªÀgÀ C©üªÀiÁ£À, ªÀiÁ£À. ¢ÃªÀnUÉ

12


PÀ£ÁðlPÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ £ÀA© ¸ÉÆÃvɪÀÅ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ MAzÀÄ PÀÄZÉÆÃzÀå. ªÀÄÄA¢£ÀªÀgÀAvÀÆ ¸ÉÆÃvÉà ºÉÆÃzÁgÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÄà ¯ÉPÁÌZÁgÀ. E£ÀÄß EAVèµï ªÀiÁzsÀåªÀĪÉà ªÀÄPÀ̼À Gdé® IÄ ¨sÀ«µÀåPÉÌ EgÀĪÀ KPÉÊPÀ ªÀiÁUÉÆÃð¥ÁAiÀÄ JAzÀÄ ¥Àæw¥Á¢¸ÀĪÀÅzÀÆ ªÀÄÆRðvÀ£À. PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß £ÀA©zÀªÀ¤UÉ PÀ£ÀßqÀ PÉÊ ©qÀĪÀÅ¢®è. EzÀÄ ¤±ÀÑÀ AiÀÄ. Gt®Ä, GqÀ®Ä JµÀÄÖ ¨ÉÃPÉÆà CµÀÖAvÀÆ zsÁgÁ¼À. ºÉ¨Áâ¸ÉAiÀÄ d£ÀUÀ½UÉ JµÉÖà EzÀÝgÀÆ E£ÀÆß ¨ÉÃPÉA¨Á¸É. KPÉ ¨ÉÃPÀÄ? KPÉÆÃ? CAvÀÆ ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀgÀªÀÄ zÀÄgÁ¸É. r ¨ÉÃPÀÄ, AiÀiÁPÉ ¨ÉÃPÀÄ CAzÀg,É §zÀÄPÀĪÀÅzÀPÌÉ. §zÀÄPÀÄ AiÀiÁPÉAzÀg,É UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ; UÀÄgÀÄvÀÄ ElÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÉÌ. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯ÉU¼ À ° À è N¢zÀ ºÀ®ªÀjAzÀ EzÀÄ ¸ÁzsåÀ ªÁVzÉ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄPÀ̽UÉ AiÀiÁªÀ ¨sÁµÉ ªÉÊeÕÁ¤PÀªÁV ¸ÀÆPÀÛ? PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ PÀ£ÀßqÀªÉÃ. CzÀÄ CªÀjUÉ ¸ÀºÀd, ¸ÀgÀ¼À, ¸ÀÄAzÀgÀ... ¸ÀgÁUÀªÁV CzÀgÀ°è CªÀgÀ NzÀÄ, ªÀÄ£À£À, C©üªÀåQÛ. CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ CªÀgÀ PÉÊUÉ, ¨Á¬ÄUÉ, «ÄzÀĽUÉ EAVèµï PÉÆlÄÖ PÀ¼ÄÀ »¸ÀĪÀÅ¢zÉAiÀÄ®è, CzÀ Ä «-avÀ æ »A¸É . ªÀ Ä PÀ Ì ½ UÉ ºÉ v À Û ª À g À Ä , Czs Á å¥À P À g À Ä ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀPÀgÁV PÀAqÀgÉ D±ÀÑAiÀÄð«zÉAiÉÄÃ? ¢lzÀ°è ªÀÄUÀÄ«UÉ vÀ£ÀßzÀ®èzÀ ¨sÁµÉAiÉÆAzÀÄ - CzÀÄ CµÉÆÖAzÀÄ J¼ÀªÉAiÀÄ°è PÀqÁØAiÀĪÉà DzÀgÉ, CzÉÆAzÀÄ ²PÉëAiÉÄÃ. vÀ£Éß®è ¸ÁévÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß, ¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄß PÀ§½¹PÉƼÀÄîªÀ EAVèµï ¨ÉÆÃzsÀ£É ºÁUÀÆ ²¸ÀÄÛ - ªÀÄUÀÄ«UÉ ¸ÀĸÉÆÛà ¸ÀĸÀÄÛ. C°è N¢zÀ §ºÀ Ä vÉ Ã PÀ ªÀ Ä PÀ Ì ¼À Ä AiÀ i ÁªÀ PÉ ë à vÀ æ z À ° è «ÄAazÁÝgÉ ? PÉÆAqÁr¹PÉÆArzÁÝgÉ? C°è KUÀ¯ÁUÀzÉà CzsÀðzÀ¯Éèà ±Á¯É ©lÖ ªÀÄPÀ̼ÀÄ JµÀÆÖ EzÁÝgÉ. EAxÀªÀjUÉ J®Æè ¸À®è®Ä DUÀzÀ ¥ÁqÀÄ. wæ±ÀAPÀÄ«£À PÉÃqÀÄ. DzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ EAxÀ §AzsÀ£ÀUÀ½®è; '§AzsÀ«gÀzÀ §AzsÀÄgÀ ¸ÀéZ ÀÒAzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ'. ¢ÃªÀnUÉ 13

JAzÀg,É PÀ£ßÀ qÀzÀ ªÀÄUÀÄ PÀ£ßÀ qÀ ¨sÁµÉ, PÀ¯U É ¼ À ° À è vÉgz É ÄÀ PÉƼÀĪ î ,À ªÉ Ä gÉ z À Ä PÉ Æ ¼À Ä î ª À ºÁUÉ EAVè µ ï ¨s Á µÉ A iÀ Ä °è ¸À Ä vÁgÁA vÉgÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁgÀzÀÄ, ªÉÄgÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁgÀzÀÄ. EzÀÄ RgÉ. »ÃUÉ®è £ÁªÀÅ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ, PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀÄlÖ ZÉ£ÁßVzÉAiÉÄÃ? C°è CzsÁå¥ÀPÀjzÁÝgÉAiÉÄÃ? ¨ÉAZÀÄ- PÀÄaðUÀ¼É¶ÖªÉ? E¤ßvÀgÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀAvÀÆ PÁuÉ; ©r. »ÃUÉ DgÉÆÃ¥ÀUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£Éßà ªÀÄÄA¢qÀĪÀªÀgÀÄ JµÉÆÖà ªÀÄA¢. EzÀÄ ¥À¯ÁAiÀÄ£ÀªÁzÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆvÀÄÛ. DzÀgÀÆ ¸ÀPÁðgÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼À §UÉÎ E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ, J®èzÀQÌAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ ªÀÄÄvÀĪÀfð vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ, DzÀåvÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ vÀÄvÁðV DUÀ¨ÉÃPÁzÉÝÃ. ¸ÀgÀPÁgÀ ºÁUÉ vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ, ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. £À£ÀUÉ C£ÀĪÀiÁ£À«®è. PÀ£ÀßqÀ E£ÉÆßAzÀÄ jÃwAiÀÄ®Æè PÀtägÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. CzÀÄ £À«ÄäAzÀ¯ÃÉ DUÀÄwÛz.É £Á«ÃUÀ DqÀĪÀ ¨sÁµÉ PÀ£ßÀ qÀªÇÉ Ã? EAVèµÆ É Ã? JgÀqÀÆ C®èzÀ ‘ºÁ¼ÉâQð’ CAvÀ £ÀªÀÄUÉ C¤ß¸ÀĪÀÅ¢®èªÉÃ? £ÀªÀÄä MlÄÖ ¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀÄ°è JµÉÆÖAzÀÄ EAVèµï ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ! MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ¯Éèà JµÀÄÖ? "J¸ÀÖgïqÉà JPÁìA DAiÀÄÄÛ, £ÉÆà ºÉÆÃ¥ïì', "¦ü±ï PÀj ªÉÊmïgÉʹzÉæ NPÉ' "£À£Àß qÁår ªÀÄ«Ää ªÉj EAlgɹÖAUï' £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀQÌÃUÀ EAxÀ UÀw, CªÀ£Àw! PÀ£ÀßqÀ FUÀ J°èzÉ? ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀPÉÌ PÀµÀÖªÁUÀÄwÛzÉ. ¨sÁªÀÅPÀ£ÁUÀÄwÛ®è, £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä Ew, «ÄwAiÀÄ°è; £ÀªÀÄUÉ C®è°ègÀĪÀ ºÉaÑ£À CªÀPÁ±ÀUÀ¼À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÁªÀÅ (gÉÊvÀgÀÄ, ZÁ®PÀgÀÄ, £ËPÀgÀgÀÄ, «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜgÀÄ, G¥ÁºÁgÀ, ªÀ¸Àw UÀȺÀUÀ¼ÀªÀgÀÄ... J®ègÀÆ) PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß - ±ÀÄzÀÞ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ZÁ°ÛAiÀÄ°èqÉÆÃt. w½zÀÆ w½zÀÆ C£Àå ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉzÀÄ vÀAzÀÄ ºÁQPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄzÁÝA DV ¤°è¸ÉÆÃt. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÄð£À ¦æÃw, CªÀªÀiÁ£ÀªÀ®èªÉà C®è. CzÀÄ zsÀªÀÄð. PÀ£ÀßqÀzÀ°è «£ÁPÁgÀt K£É®è ¨ÉgɸÀĪÀÅzÀÄ CzsÀªÀÄð. ¢ÃªÀnUÉ

14


£ÀªÀÄä C¥ÀàAiÀÄå, CªÀÄä, CªÀé, CdÓ-CfÓ, zÉÆqÀØ¥Àà zÉÆqÀتÀÄä, aPÀÌ¥Àà-aPÀ̪ÀÄä, zÉÆqÀØtÚ , CzsÀðtÚ, ¸ÀtÚtÚ, ¸ÀuÁäAªÀzÉÆqÁäAªÀ, ¸ÀtÚvÉÛ-zÉÆqÀØvÉÛ, ¸ÀuÁãªÀ-zÉÆqÁãªÀ, zÉÆqÀØvÀÛV - IÄ ¸ÀtÚvÀÛV, zÉÆqÀØPÀÌ-¸ÀtÚPÀÌ, ¨sÁªÀAiÀÄå - CªÀgÀÄ »ÃUÉà EgÀ¨ÉÃPÀÄ. »ÃVzÀÝgÉà EªÀgÀÄ £ÀªÀÄäªÀgÀÄ. C®è, KPÁV EªÀgÀ£ÀÄß qÁåqï ªÉƪÀiï, CAPÀ¯ï -DAn, ¹¸ÀÖgï - §æzÀgï, PÀjhÄ£ï... F «ÄwUÀ¼ÉƼÀUÉ PÀnÖ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ? »AzÉ £ÀªÀÄä UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, ‘UÀÄgÀÆf, CPÁ̪ÀÅæ’ DVzÀÝgÀÄ. FUÀ CªÀgÉ®è ¸ÁgÀÄ, nÃZÀgÀÄ, «Ä¸ï! C°èAiÀiÁzÀgÉÆà ¥ÀzÀ zÁjzÀæöå. £ÀªÀÄUÉ°è D vÉÆqÀPÀÄ? §qÀvÀ£À? PÀ£ÀßqÀPÉÌ FUÀ EgÀĪÀ ªÀÄAiÀiÁðzÉ JµÀÄÖ? J°è CzÀgÀ ¸ÁÜ£À? MAzÀÄ ¥ÀÄlÖ GzÁºÀgÀuÉ. zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ ªÉÊzÁå®AiÀÄ EgÀÄvÀÛzÀ®è - C°è £ÀÆgÁgÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ, ¥ÀjZÁgÀPÀgÀÄ. ªÉÊzÀågÉ®ègÀÆ ¸Ágï, ¥ÀjZÁgÀPÀgÀÄ §æzÀgïì, ¹¸ÀÖgïì. EªÀjVAvÀ PÀqÉAiÀÄ ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ ¸ÉêÀPÀgÀÄ. EªÀgÉ®ègÀÆ C°è CtÚ-CPÀÌA¢gÀÄ! PÀ£ÀßqÀPÉÌ J°è ¸ÁÜ£À J£ÀÄߪÀÅzÀÄ, PÀ£ÀßqÀzÀ £É®zÀ¯Éèà wêÀiÁð£ÀUÉÆAqÀ MAzÀÄ «µÀªÀÄ avÀæ, PÀvÉ EzÀÄ. C°è CAvÉãÀÄ - ªÀģɪÀÄ£ÉUÀ¼À®Æè vÁgÀvÀªÀÄåªÉÃ. G¼ÀîªÀgÀÄ DAn, §qÀªÀgÀÄ CvÉÛ - CwÛUÉ... »ÃUÉãÉÆà MAzÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ. PÀ£ÀßqÀ EAVèµï gÀ¢Ý ¥ÀwæPÉUÀ½UÉ UÀÄdjAiÀÄ®Æè ¨sÉÃzÀªÉÃ. PÁUÀzÀzÀ UÀÄtªÀÄlÖ MAzÉà DzÀgÀÆ UÀÄdj PÀæAiÀÄ EAVèµïUÉà eÁ¹Û. »ÃUÉ C®Æè PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ!

r

gÀeÉAiÀiÁzÀgÉ "J¯ï' JAzÀÄ PÁt¸ÀÄvÁÛ£É. PÉ®ªÀÅ ±Á¯ÉAiÀÄ PÉÆoÀrUÀ¼À PÀ¥ÀÄà ºÀ®UÉUÀ¼À°è ±Á¯ÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ EgÀĪÀÅzÀÄ EAVèµï£À°è. ºÁdj ¸ÀASÉåAiÀÄÆ EAVèµï CAQAiÀÄ°è! EzÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÆ É ¼ÀV£À EAUÉèAqï eÁzÀÆ! £Á£ÀÄ CzsÁå¥ÀPÀ£ÁVzÁÝUÀ M£ï, lÆ, wæÃ.. ¤°è¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr¢ÝvÀÄÛ. ºÁdj ¥ÀnÖAiÀÄ°è "J' §zÀ®Ä "UÉÊ' §gÉzÀzÀÆÝ EvÀÄÛ. PÀ¥ÀÄà ºÀ®UÉAiÀÄ°è ºÁdj ºÁUÀÆ UÉÊgÀĺÁdj ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÉÄà £ÀªÀÄÆ¢¸À®Ä ¥ÉæÃgÉæ¹¢ÝvÀÄÛ. £Á£ÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀð PÀ£ÀßqÀ eÁUÀÈw ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÆ DV C®è°è F §UÉÎ ¸Àégª À ÃÉ j¸ÀÄwÛzÄÀ ÝzÆ À EvÀÄ.Û PÉ®ªÁgÀÄ CzsÁå¥PÀ À §AzsÄÀ UÀ¼ÄÀ £À£ßÀ AvÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀzÀÄÝ ¤dªÉÃ. »ÃUÉAzÀgÉ ¨sÁµÉ, CAQ G½¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è CzsÁå¥ÀPÀgÀ ¥ÁvÀæ ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀzÀÄÝ. CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ¤vÀåªÀÇ ¸Á«gÁgÀÄ «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀA¥ÀPÀðPÉÌ §gÀĪÀªÀgÀÄ. DzÀÝjAzÀ¯Éà CªÀgÀÄ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjªÀwð¸À®Ä CªÀPÁ±À G¼ÀîªÀgÀÄ, ¥ÀjªÀwð¸À§®èªÀgÀÄ PÀÆqÀ. zÀAiÀÄ«lÄÖ CzsÁå¥ÀPÀ §AzsÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß UÀA©üÃgÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ £À£Àß «£ÀªÀÄæ «£ÀAw. ¸ÀaªÀgÁzÀ «±ÉéñÀgÀ ºÉUÀqÉ PÁUÉÃj CªÀgÀ §UÉÎ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ. ºÁdj ¥ÀnÖAiÀÄ°è EAVèµÀÄ PÀÆqÀzÀÄ; "J' §zÀ®Ä "UÉÊ' gÀÆrü¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ EvÁå¢ K£ÀÄ ¸ÀaªÀgÀÄ EwÛÃZÉUÉ DzÉò¹zÀgÀÄ - CzÀÄ PÀ£ÀßqÀ G½¸ÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è CªÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÉÊeÕÁ¤PÀ ¤®ÄªÀÅ. jÃ, C©ü£ÀAzÀ£É - jÃ.

£ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀPÉÌ ªÉÆzÀ® ±ÀvÀÄæUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ ±ÉÆâü¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖzÀ PÉ®¸À. ±Á¯ÉUÀ¼À°è - PÉ®ªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ºÁdj ¥ÀĸÀÛPÀ EgÀĪÀÅzÀÄ EAVèµï£À°è. CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ "£ÀA§gï' JAzÉÆqÀ£É, «zÁåyðUÀ½AzÀ AiÀiÁªÁUÀ "M£ï, lÆ, wæÃ...' ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÉÆÃ, CzsÁå¥ÀPÀjUÉ RĶ. mÉ£ïUÉ §AzÀÄ ¤AvÀgÉ ªÀÄÄA¢£ÀªÀ£ÀÄ "E®ªÉ£ï J¨ÉìAmï, mÉé®Ä' ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ ºÁdj ¥ÀnÖAiÀÄ°è "J' JAzÀÄ £ÀªÄÀ Æ¢¸ÀÄvÁÛ£É PÀ£ßÀ qÀzÀ UÀÄgÀĪÀAiÀÄð!

¸Á»wUÀ¼À dvÉ »ÃUÉ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÆ PÀ£ÀßqÁ©üªÀiÁ£À ¥ÀæPÀl¥Àr¸ÀĪÀ°è ªÀÄÄAzÁVAiÉÄà EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ vÀȦÛ, vÉÃUÀÄ. ¥ÀæPÀÈvÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ¸ÁéUÀvÀ ¸À«Äw CzsÀåPÀëgÀÆ, ±Á¸ÀPÀgÀÆ DVgÀĪÀ ¢£ÀPÀgÀ ±ÉlÖgÀÄ ºÁUÉAiÉÄà ¸ÁéUÀvÀ ¸À«Äw PÁgÁåzsÀåPÀëgÀÆ, f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀëgÀÆ DVgÀĪÀ J¯ï.«.±Á£À¨sÁUÀ CªÀgÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉÎ C¥ÁgÀ PÀ¼ÀPÀ½ G¼ÀîªÀgÀÄ JA§ÄzÀÄ PÉý £À£ÀUÉ ¸ÀÄVÎ, »UÀÄÎ.

¢ÃªÀnUÉ

¢ÃªÀnUÉ

15

16


EzÀÄ ‘¸Á»vÀå’ ¸ÀªÉÄäüÀ£À PÀÆqÀ ¸Á»vÀåªÉAzÀgÉ MAzÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw. CzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ. IÄ ªÀ Ä £À Ä µÀ å -ªÀ Ä £À Ä µÀ å gÀ £À q À Ä ªÀ t ¸À A §Azs À ¸À z À È qs À ª ÁUÀ ® Ä, ¸ÀÄAzÀgÀªÁUÀ®Ä CzÀgÀ dgÀÆj. J®ègÀ£ÀÆß ¸ÁéxÀð, zÁµÀÖöåð, FµÉåð ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÀëÄzÀævÉUÀ½AzÀ zÁn¸ÀĪÀÅzÉà CzÀgÀ UÀÄj. ¢lzÀ°è PÁªÀåªÉà EgÀ§ºÀÄzÀÄ, PÁzÀA§jAiÉÄà EgÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀÄ PÀÈwPÁgÀ£À M¼ÀV£À vÀ®ètzÀ, «µÀtÚvÉAiÀÄ, M¼ÀvÉÆÃnAiÀÄ ªÀ Ä ÆvÀ ð gÀ Æ ¥À . AiÀ i ÁjUÁVAiÉ Æ Ã §gÉ A iÀ Ä ÄªÁUÀ ® Æ C°è r zÀÄrzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÀÈwPÁgÀ£À M¼ÀUÀÄ. M¼ÀUÀÄ ªÀiÁvÀæªÉÃ. ªÁ¸ÀÛªz À ° À è ¸ÀºÈÀ zÀAiÀÄgÀ£ÄÀ ß vÀlÄÖª,À ªÀÄÄlÄÖª,À PÀlÄÖªÀ ¸Á»vÀåªÉà M¼ÉîAiÀÄ ¸Á»vÀå. M¼ÀUÉãÉÆà GAlÄ JAzÀÄ ¦¸ÀÄUÀÄqÀÄvÀÛ¯Éà M¼ÀUÉÆAiÀÄÄÝ, ©lÄÖPÉÆqÀÄvÀÛ ¥ÀļÀPÀUÉƽ¸ÀĪÀ zsÀ餱ÀQÛAiÉÄà C°è£À UÀÄgÀÄvÀé. ¸Á»vÀåªÉÇAzÀÄ C£ÀĨsÀÆw. AiÀiÁgÀÄ vÀqÉzÀgÀÆ CzÀgÀµÀÖPÉÌ CzÀgÀ ¤«Äðw. CzÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÆß PÉý §gÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁgÀ£ÀÆß PÁAiÀÄĪÀÅzÀÆ E®è. AiÀiÁjUÀÆ CzÀÄ CAdĪÀÅzÀÆ E®è. ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ GzÀÞj¸ÀÄvÉÛÃ£É J£ÀÄߪÀÅzÀÄ OzÀÞvÀå. ¸Á»vÀå PÀgÀÄt¹zÀgÉ, DvÀ ¸Á»w. ¸Á»vÀå ºÉƼɬĹzÀgÉ DvÀ, ¸Á»w. CAzÀgÉ ¸Á»vÀå¢AzÀ¯Éà ¸Á»wAiÀÄzÀÆÝ, J®ègÀzÀÆÝ GzÁÞgÀ; DvÉÆäÃzÁÞgÀ.

£ÁªÀÅ §gÉAiÀÄ ºÉÆgÀqÀĪÀÅzÀÄ? §gɺÀ-¨sÁµÀt ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄj®è¢zÀÝ°è ªÀÄÆrPÉƼÀÄîwÛvÉÛãÀÄ? ºÁrPÉƼÀÄîwÛvÉÛãÀÄ? ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀæwQæAiÉÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è K£É®è §½ §gÀÄvÀÛªÀ®è-CªÉ®èªÀÇ ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ zÉêÀgÀ ªÀgÀUÀ¼Éà C®èªÉÃ? CªÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ JA§ PÀmÉÖZÀÑgÀ ¯ÉÃRPÀgÀzÁÝUÀ¨ÉÃPÀÄ. UÀ z À å ªÉ Ã DUÀ ° , ¥À z À å ªÉ Ã DUÀ ° D£À A zÀ PÉ Æ qÀ ¨ É Ã PÀ Ä . gÀ¸ÀªÀvÁÛVgÀ¨ÉÃPÀÄ. M¦àPÉƼÀÄîªÀÅzÉÃ. K£ÀzÀÄ D£ÀAzÀ? K£ÀzÀÄ gÀ¸ÁvÀäPÀvÉ? vÀ£Àß ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À C£ÁåAiÀÄ, ±ÉÆõÀuÉ «gÀÄzÀÞ §AqÁAiÀÄ ºÀÆr¹ eÁUÀÈwUÉ ¥ÉæÃj¸ÀĪÀ ¥ÀjAiÉÄà gÀ¸ÁvÀäPÀvÉ; D£ÀAzÀ. ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ £ÀA©PÉ, £ÀqɪÀ½PÉUÀ¼À ¸ÀvÁå¸ÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß K£ÀÄ, JAvÀÄ JAzÀÄ §Ä¢ÞUÀÆ, JzÉUÀÆ vÀAzÀÄPÉÆlÄÖ ¸ÀªÀĸÀÛgÀ£ÀÄß ªÉÊZÁjPÀ, ªÉÊeÕÁ¤PÀ, ªÀiÁ£À«PÀ dUÀwÛUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåªÀÅzÉà D£ÀAzÀ UÀw, gÀ¸À¹Üw. »ÃUÉ §UÉ §UÉAiÀiÁV ¸ÁܦvÀ »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ²ß¹, ¨sÀAV¹, JZÀÑgÀUÉƽ¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÉÄà D£ÀAzÀ ¸ÁgÀ; gÀ¸Á«µÁÌgÀ. ¸Á»vÀå, ¨sÁµÉ, §zÀÄPÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ PÀÄjvÉà DUÀ° £ÁªÉãÀÄ C©ü¥Áæ¬Ä¸ÀÄvÉÛêÉ- CzÀgÀ §UÉÎ `EzÉà ¸Àj, EzÀÄ ¥Àæ±ÁßwÃvÀ’ JAzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ C®àvÀ£À. EvÀgÀgÀ ªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß D°¸ÀĪÀÅzÀÄ, C£ÀĨsÀUÀ¼À£ÀÄß DzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ «£ÀAiÀÄ, ¸ÀA¸ÁÌgÀ. ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄzÀªÀgÀÄ JA§ÄzÀPÁÌVAiÉÄà ¸ÀA§AzsÀ PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ ©qÀĪÀÅzÀÄ; E£ÀÆß E£ÀÆß C£ÁåAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ¤ÃZÀvÀ£À, C®àvÀ£À, C«£ÀAiÀÄ.

¸Á»w vÀ£Àß C£ÀĨsÀªÀ, CzsÀåAiÀÄ£À ºÁUÀÆ M¼À£ÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß §gɺÀ ºÁUÀÆ ¨sÁµÀtUÀ¼À°è ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV ªÀÄAr¸À¨ÉÃPÀÄ. AiÀiÁgÀ£ÉÆßà AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ UÀÄA¥À£ÉÆßà ªÉÄaѸÀĪÀÅzÀPÁÌV AiÀiÁgÀÆ ¸ÀvÀåzÀ, vÀxÀåzÀ vÀ¯É vÉUÉAiÀįÁUÀzÀÄ. KPÉAzÀgÉ NzÀÄUÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À©Pü g À ÄÀ - EªÀg® É g è Æ À ¸ÀºÈÀ zÀAiÀÄ zÉêÀgÄÀ . zÉêÀgÄÀ EzÁÝ£A É zÉà C®èªÉà CªÀ¤UÉ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ? ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄjzÁÝgÉAzÉà vÁ£ÉÃ

¸Á»wAiÀiÁzÀªÀ¤UÉ §zÀÞvÉ ¨ÉÃPÀÄ. vÁ£ÀÄ AiÀiÁPÉ, AiÀiÁjUÁV §gÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É JA§ §zÀÞvÉ. CzÀÄ d£À ¥ÀgÀ-fêÀ ¥ÀgÀ-fêÀ£À ¥ÀgÀ DVgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ §zÀÞvÉ. EzÀAvÀÆ ¨ÉÃPÉà ¨ÉÃPÀÄ. EzÀgÀ dvÉ vÀ£Àß gÀZÀ£É PÁªÀå UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ «ÄêÀiÁA¸ÉAiÀÄ£ÀÆß ¸Á»w UËgÀ«¸À¯ÉèÉÃPÀÄ.

¢ÃªÀnUÉ

¢ÃªÀnUÉ

17

UÀzÀåªÀÇ PÁªÀåªÉÃ. PÁªÀåªÀ®èzÀ UÀzÀå CPÀëgÀUÀ¼À eÁ®ªÉÃ. 18


AiÀiÁªÀÅzÉà DzÀgÀÆ CzÀgÀ UÁvÀæ¢AzÀ »jzÁUÀĪÀÅ¢®è. §zÀ¯ÁV CzÀgÀ°è CqÀPÀUÉÆArgÀĪÀ ¸ÀévÀ÷é, ¸ÀvÀÛ÷é, ¸ÀvÀåUÀ½AzÀ®Æ CzÀÄ ªÀĺÀvÀÛ÷é ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ; ¤vÀåªÀÇ £ÀÆvÀ£ÀªÁV ¸À®ÄèwÛgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ IÄ ©Ãd ªÀiÁvÀÄ. §zÀÄPÀ£ÀÄß UÀA©üÃgÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀªÀ£ÀÄ ¸ÀzÁ zÀÄBT¸ÀÄvÁÛ£É. CªÀ£ÀÄ d£ÀgÀ £ÉÆêÀÅ, PÁªÀÅ PÀAqÀÄ ¥ÀjvÀ¦¸ÀÄvÁÛ£É. CAxÀ vÁ¥À¢AzÀ, Gj vÁ¥À¢AzÀ ºÉÆgÀ ºÉƪÀÄÄäªÀ ¸Á®ÄUÀ¼ÉãÀÄAlÄ, CzÀÄ PÁªÀå. C°è zsÀé¤vÀªÁUÀĪÀ zÀ±Àð£ÀªÉà PÁªÀåzÀ MqÀ®Ä. ¯ÉÆÃPÀ »vÀPÁÌV vÀÄrAiÀÄzÀªÀ£ÀÄ ºÀÄqÀÄUÁlªÁqÀÄvÁÛ£É. PÀ¸ÀgÀvÀÄÛ r vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ£É. PÉÆ£ÉUÉ PÀ¸ÀªÉà DUÀÄvÁÛ£É. EzÀÄ C¸À®Ä. «ªÀıÉð - aAvÀ£É ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ, ¸Á»w, aAvÀPÀ AiÀiÁgÉà EgÀ°, JwÛPÉÆAqÀ PÀÈwUÀ¼À M¼ÀUÁr K£ÀÄ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÁÛgÉ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C©üªÀåQÛAiÉÄà «ªÀıÉð. J®è §UÉAiÀÄ «PÁgÀUÀ½AzÀ zÀÆgÀ«zÀÄÝ, C¥À à l ªÀ Ä £À Ä µÀ å gÁV CzÉ Ã ±À Ä zÀ Þ §ÄzÀ Þ CAvÀ B PÀ g À t ¢AzÀ ¥Àæw¸ÀàA¢¸ÀĪÀÅzÉà «ªÀıÉð. PÀÈwAiÉÆAzÀ£ÀÄß vÀ½î ºÁPÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ PÉ®¸À. DzÀgÉ ¸Àfð¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄ PÀqÀÄ PÀµÀÖPÀgÀªÁzÀzÀÄÝ. CzÀ£ÀÄß Cj«UÉ vÀAzÀÄPÉƼÀîzÀªÀgÀÄ «ªÀıÉðUÉ E½AiÀĨÁgÀzÀÄ. CAzÀgÉ «ªÀıÀðPÀgÀ°è ¥ÀgÉÃAVvÀdÕvÉ EgÀ¯ÉèÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ Q«ªÀiÁvÀÄ. ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄvÉAiÉÄAzÀgÀÆ CzÉÃ. ¸ÀºÈÀ zÀAiÀÄ£À®èzª À À «ªÀıÀðPÀ£ÁUÀĪÀÅzÀÄ §gɺU À ÁgÀgÀ z˨sÁðUÀå. eÁw,¥ÀAxÀ,¥ÀAUÀqÀ, UÀÄA¥ÀÄ-»rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄZÀÄѪÀ, PÀZÀÄѪÀ «ªÀıÀðPÀgÀÄ ¸Àdð£À²Ã®jUÉ zÉÆqÀØ ±Á¥À. PÉêÀ® PÀÈw ¥ÀgÀªÁUÀĪÀ «ªÀıÀðPÀ ¸ÀĸÀA¸ÀÌøvÀ, ¸ÀA¸ÁÌgÀªÀAvÀ, ºÀÈzÀAiÀĪÀAvÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÉ ¸ÀÄAzÀgÀ gÀÆ¥ÀPÀ. CªÀ£ÉÃ, CªÀ£ÀAxÀªÀgÉà ¸Á»vÀåPÉÌ GvÀìªÀ, GvÁìºÀ. CAxÀ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ £ÀqɪÀ½PÉ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ, D±ÀÑAiÀÄðUÀ½UÉ ¢ÃªÀnUÉ

19

MzÀVPÉƼÀÄîªÀªÀgÉà AiÀiÁªÉÇvÀÆÛ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀªÀgÀÄ. AiÀiÁªÉÇvÉÃÛ DzÀgÆ À ¸Á»vÀ媣 À ÄÀ ß ¸ÁA¥Àz æ Á¬ÄPÀ zÀȶÖPÆ É Ã£À¢AzÀ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ ¸À®èzÀÄ. ªÀĺÀvÀÛ÷ézÀ J®è PÀÈwUÀ¼ÀÆ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ «gÉÆâüUÀ¼ÉÃ. ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÉÃ. PÉ®ªÀÅ ¨Áj F M¼À ºÀjªÀÅ zÀ P À Ä ÌªÀ Å zÀ Ä PÀ µ À Ö ª É Ã DUÀ § ºÀ Ä zÀ Ä . CzÀ j AzÁV «ªÀ Ä ±É ð ¸ÉÆÃvÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. DzÀÝjAzÀ «ªÀıÀðPÀ¤UÉ ºÉƸÀ PÁ®zÀ J®è D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ¼À, ¹ÜvÀåAvÀgÀUÀ¼À, ¸ÀÆPÀëöävÉUÀ¼À §UÉÎ vÉgÉzÀ PÀtÄÚUÀ½gÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ. KPÉ »ÃUÉ? £ÀªÀÄä f¯ÉèAiÀÄ°è ¸Á»vÀå ZÀlĪÀnPÉ ¤Aw®è. f¯ÉèAiÀÄ M¼ÀVAzÀ®Æ CzÀÄ ¸ÁVzÉ. ºÉÆgÀVAzÀ®Æ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉ. DzÀgÀÆ ªÉÃUÀ ¸Á®zÀÄ C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. ¤zsÁ£ÀªÉà E°è ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVzÉ. ªÀĺÀvÁéPÁAPÉëAiÉÄà E®èzÀªÀgÀAvÉ, ¨ÉÃPÉÆà ¨ÉÃqÀªÉÇà J£ÀÄßvÀÛ¯Éà C¥ÀÄgÀÆ¥ÀPÉÌ PÀÈw ¥ÀæPÀluÉ! EzÀÄ ¨ÉøÀgÀzÀ ¸ÀAUÀw. ¥Àæw¨sÉ EzÉ. DzÀgÀÆ KPÉ »ÃUÉ? ¨ÉA§°¸ÀĪÀªÀgÀÄ E®èªÉÃ? ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀªÀgÀ PÉÆgÀvÉAiÉÄÃ? UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À gÁdQÃAiÀĪÉÃ? K£Éà EgÀ°. £ÀªÀÄä AiÀÄĪÀPÀgÀÄ »AzÉÃlÄ ºÉÆqÉAiÀĨÁgÀzÀÄ. ºÀl »rzÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä f¯ÉèAiÀÄ ¸Á»wUÀ½£ÀÆß CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëgÁV®è. ºÀ¼À§gÉÆà FV®è. CªÀgÀÄ PÀtÄäA¢zÁÝUÀ CzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ §gÀ°®è. FUÀ®Æ CzÀÄ £À«ÄäAzÀ §ºÀ¼À zÀÆgÀªÉà EzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄzsÉå EgÀĪÀ »jAiÀÄgÁzÀ AiÀıÀªÀAvÀ avÁÛ®gÀÄ J®è jÃw¬ÄAzÀ®Æ CºÀðgÉà C®èªÉÃ? AiÀiÁPÉ EªÀgÀÄ gÁdåPÉÌ PÁtÄwÛ®è? ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀðªÁzÀgÀÆ EªÀgÉÃPÉ DUÀ¨ÁgÀzÀÄ? ªÀÄÄRåªÁV f¯ÉèAiÀÄ £ÁªÉ®è MAzÁV ºÀPÉÆÌvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃQzÉ. £ÀªÀÄUÉ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀQ¹PÉƼÀî¨ÉÃQzÉ. ªÀÄvÉÛ, £ÀªÀÄä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸Á»wUÀ½UÉ DUÀ°, PÀ¯Á«zÀjUÉà ¢ÃªÀnUÉ

20


DUÀ°, AiÀiÁªÀÅzÉà ‘¥ÀzÀäUÀ¼ÀÄ’ AiÀiÁPÉ §gÀĪÀÅ¢®è? AiÀiÁªÀÅzÉà ‘gÀvÀß’ AiÀiÁPÉ ¹UÀĪÀÅ¢®è? ‘UËgÀªÀ qÁPÀÖgÉÃmï’ AiÀiÁPÉ EªÀgÀvÀÛ ¸ÀĽAiÀÄĪÀÅ¢®è? PÀ¯Á«zÀgÀ ¥ÉÊQ £ÀªÀÄä C£ÀAvÀ£ÁUï ºÉÃUÉ PÀrªÉÄ? IÄ AiÀiÁjUÉ PÀrªÉÄ? ¥Àæ§AzsÀ ºÁUÀÆ CUÀvÀå £ÀªÀÄä CzsÁå¥ÀPÀgÉà £ÀªÀÄä PÀ¯É, ¸Á»vÀå, ¸ÀA¸ÀÌøw G½¸ÀĪÀªÀgÀÄ. F C©ü¥ÁæAiÀÄ £À£ÀßzÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è, J®ègÀzÀÆÝ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £À£Àß «±Áé¸À. CzÀPÁÌV CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ¸Á»wUÀ½AvÀ®Æ zÉÆqÀتÀgÀÄ. AiÀiÁªÀ UÀtå£Éà EgÀ°, CªÀ£ÀÄ ºÁUÉ gÀÆ¥ÀÄUÉÆArgÀĪÀ°è CzsÁå¥ÀPÀgÀ r ¥ÁvÀæ EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ. zsÁgÁ¼ÀªÁVAiÉÄà EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà CªÀgÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß ¥Àj¥ÀÆtðªÁV ¹zÀÞUÉƽ¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. »AzÉ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÁUÀÆ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¥Àæ§AzsÀ ¥ÀĸÀÛPÀ PÀqÁØAiÀĪÁVvÀÄÛ. PÀ¤µÀ× ºÀvÀÄÛ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À£ÁßzÀgÀÆ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ CzÀgÀ°è §gɬĸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C£ÀAvÀgÀ w¢Ý PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÉÃUÉ ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, PÉÆ£ÉUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ; ªÀÄzsÉå «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ vÀAzÀÄ vÀÄA©¸ÀĪÀÅzÀÄ, «¸ÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ; ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß JµÀÄÖ ®°vÀªÀÇ, ¸À±ÀPÀÛªÀÇ DV C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ - J®èªÀ£ÀÆß CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ DUÀ ¸ÉÆUÀ¸ÁV ºÉýPÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ M§âjVAvÀ M§âgÀÄ - ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV §gÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. «µÀAiÀÄ ªÀÄAqÀ£ÉAiÀÄAvÀÆ ¸ÀjAiÉÄÃ. CzÉà jÃw ªÉÆúÀPÀªÁV PÉʧgɺÀ M¦à¸ÀĪÀ®Æè ¥ÉÊ¥ÉÆÃn £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. CzsÁå¥ÀPÀgÀ ¥Àæ±ÀA¸É VnÖ¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ÄzÀÆ «zÁåyð ¸ÀºÀdªÁzÀ GvÀÌmÉÃZÉÒAiÀiÁVgÀÄwÛvÀÄÛ. E£ÀÆß MAzÀÄ PÁgÀtPÉÌ PÉ®ªÀgÉƼÀUÉ ¸À à z s É ð £À q É A iÀ Ä ÄwÛ v À Ä Û . AiÀ i ÁgÀ CPÀ ë g À , ¤gÀ Æ ¥À u É ºÉ Z À Ä Ñ DPÀµÀðPÀªÁVgÀÄwÛvÉÆÛà CAxÀªÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀªÀÅ ±Á¯ÉUÉ vÀ¥Á¸ÀuÁ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ §gÀĪÀ ¢£ÀªÀAvÀÆ CzsÁå¥ÀPÀgÀ ªÉÄÃf£À ªÉÄïÉAiÉÄà EgÀÄwÛvÀÄÛ. ªÉÄÃ¯É JAzÀgÉ, ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ «zÁåyðAiÀÄzÉÝà ªÉÆzÀ®Ä ¢ÃªÀnUÉ

21

PÉÊUÉ ¹UÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁVgÀÄwÛvÀÄÛ. C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CzÀ£Éßà JwÛPÉÆAqÀÄ N¢, ºÉ Æ UÀ ½ , §gÉ z À Ä »A¢gÀ Ä V¸À Ä wÛ z À Ý gÀ Ä . CªÀ g É Ã £É Æ Ã ºÉÆÃV©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ¨É£ÀÄß vÀnÖ¹PÉÆAqÀ «zÁåyðAiÀÄ£ÀÄß CzÀÄ ¤vÀåªÀÇ wgÀÄwgÀÄV vÀlÄÖwÛvÀÄÛ; ªÀÄvÀÆÛ ªÀÄvÀÆÛ §gÉAiÀÄ®Ä PÀÄlÄÖwÛvÀÄÛ; E£ÀÆß E£ÀÆß ºÀÄjzÀÄA©¹ PÀlÄÖwÛvÀÄÛ. £ÀªÀÄä°è ºÉaÑ£ÀªÀgÀÄ ¯ÉÃRPÀgÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ F ¥Àæ§AzsÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, §gɬĹzÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, CªÀgÀ ¥Àæ±ÀA¸ÉUÀ¼Éà ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV PÁgÀt JA§ÄzÀÄ §®ªÁzÀ £ÀA©PÉ. FUÀ ¥Àæ§AzsÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½ªÉAiÉÄÃ? DUÁUÀ §AzÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ £ÀqɬĸÀĪÀ C¢üPÁjUÀ½zÁÝgÉAiÉÄÃ? "E£ïì¥ÉPÀÖgÀÄ' C£ÀÄßwÛzÉݪÀ®è CªÀgÀÄ? £À£Àß w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄAvÉ CAxÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ FUÀ E®è. DV£À CAxÀ ªÀiÁzÀj G¥ÀPÀæªÀÄ ªÀÄvÉÛ C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ §gÀĪÀÅzÁzÀgÉ CzÀÄ PÀ£ÀßqÀPÉÌ, ¥Àæw¨sÉUÀ½UÉ ªÀĺÀzÀÄ¥ÀPÁgÀªÉà C®èªÉÃ? ¸ÀgÀPÁgÀ, vÀ¥Á¸ÀuÁ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ MvÁ۬ĸÀ° ©qÀ° £ÀªÀÄä CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ vÁªÁVAiÉÄà F ¤nÖ£À°è D¸ÉÜ vÉÆÃgÀÄvÀÛ §A¢zÀÝgÉ CªÀjUÉ £À£Àß PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ. ¥ÀvÀæ ¯ÉÃR£À ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£À £ÁªÀÅ NzÀÄwÛzÀÝ ¢£ÀUÀ¼À°è CAvÀ®è ªÉÆ£Éß ªÉÆ£ÉߪÀgÉUÀÆ `¥ÀvÀæ ¯ÉÃR£À'ªÀ£ÀÄß §gɬĸÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. vÀAzÉUÉ ¥ÀvÀæ, gÀeÁ Cfð, ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀëjUÉ ¥ÀvÀæ, ¥ÀwæPÉUÉ ªÀgÀ¢... EªÉ®èªÀÇ EgÀÄwÛzÀݪÀÅ. ¸À g À P ÁgÀ P É Æ Ì Ã , ¸À A ¸É Ü UÉ Æ Ã, ¥À w æ P É U À ½ UÉ Æ Ã, AiÀ i ÁjUÉ Æ Ã, AiÀiÁªÀÅzÀPÉÆÌà EgÀ°, ¸Á»vÀåPÀªÁV, CqÀPÀUÉƽ¹ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ P˱À®. `¥ÀvÀæ ¯ÉÃR£À’, PÀ¯ÉUÁjPÉAiÉÄÃ. ºÁUÉ ¥À¼ÀV¹PÉÆAqÀªÀgÀ §gÉ ª À t  U É A iÀ Ä °è zs À é ¤ zÀ Ä rzÀ Ä PÉ Æ ¼À Ä î v À Û z É . CAzÀ g É CzÀ Ä ¨ÉÊUÀļÀªÁUÀĪÀÅ¢®è, ¤AzÀ£ÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÀÆ CzÀÄ ªÀĪÀÄðPÉÌ vÀ®Ä¥ÀÄvÀÛzÉ. w«zÀÄ JZÀÑj¸ÀÄvÀÛzÉ, PÉ®¸À ªÀiÁr¹PÉÆAqÉà ©qÀÄvÀÛzÉ. »AzÉ®è ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ G½zÀÄ ¨É¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝzÀÄ ¥ÀvÀæ ¢ÃªÀnUÉ

22


¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉà DVvÀÄÛ. vÀAzÉ-ªÀÄPÀ̼ÀÄ; UÀÄgÀÄ- ²µÀåA¢gÀÄ; ¸Á»w-«ÄvÀg æ ÄÀ J®ègÆ À ¥ÀvU æÀ ¼ À ¯ À èÃÉ ¸ÀA§AzsU À ¼ À £ À ÄÀ ß ¨Á½¸ÀÄwÛzÝÀ gÄÀ . DUÉ®è AiÀiÁgÀÆ VÃZÀÄwÛgÀ°®è-M¼ÀUÀ£Éßà vÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. ¦æÃw, IÄ «±Áé¸À, dUÀ¼À J®èªÀÇ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁVAiÉÄà C£ÁªÀgÀtUÉƼÀÄîwÛzÀݪÀÅ. DV£À ºÉaÑ£À ¥ÀvÀU æ À¼ÀÄ PÁªÀåªÀÄAiÀĪÁVgÀÄwÛzÀݪÀÅ. ºÁUÉAiÉÄà EgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ºÉaÑ£ÀªÀgÀÆ ¤zsÀðj¹PÉÆAqÀAwzÀÝgÀÄ. CPÀëgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É »rvÀ, ªÁPÀå ¸ÀgÀtÂAiÀÄ°è ©VvÀ, ¸ÀzÁãªÀ£ÉUÀ¼ÀzÉÝà £ÉUÉvÀ, £ÉÆë£À ºÀAvÀzÀ°è ¹rvÀ-J®èªÀ£ÀÆß £Á£ÀÄ PÀAqÀªÀ£ÉÃ. DUÀ CAxÀ PÀ¯ÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÀÆr¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? r CzsÁå¥ÀPÀgÉÃ. FUÀ ¥ÀvÀæ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬĸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉAiÉÄÃ? E¢ÝÃvÉÆà K£ÉÆÃ? EzÀ¤ß£ÀÆß ZÁ°ÛAiÀÄ°ènÖzÀÝgÉ CAxÀ CzsÁå¥ÀPÀ «ÄvÀæjUÉ £À£Àß £ÀªÀĸÁÌgÀ. `FUÀ ¥ÀvÀæ ¯ÉÃR£À ¨ÉÃPÉÃ? AiÀiÁPÉ?’zÀÆgÀªÁtÂ, ¸ÀAZÁjªÁtÂ, CAvÀeÁð® EgÀĪÁUÀ CzÉÆAzÀÄ PÉÃqÀÄ JA§ ºÁUÉ ¥ÀæwQæAiÉÄ. »ÃUÁVAiÀÄÆ ¥ÀvÀæ ¯ÉÃR£ÀPÉÌ ¥ÉlÄÖ. C½ªÀÅ. EzÀjAzÁV PÀ£ÀßqÀPÉÌ C¶ÖµÀÖ®è, ¨sÁjà £ÀµÀÖªÉÃ. £Á£ÀÄ PÀÆqÀ ¥ÀvÀæ §gÉzÉà §gÉzÉà ¯ÉÃRPÀ£ÁzÀªÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌà D ¥ÀæPÁgÀPÉÌ EzÉÆà £À£Àß ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉ. CzsÁå¥ÀPÀ -¸ÀévÀB DvÀ£Éà MAzÀÄ UÀæAxÀ ¨sÀAqÁgÀ. ºÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ CªÀ£ÀÄ. ºÉÆvÀÛUÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, NzÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ CzsÁå¥PÀ ¤ À AzÀ ¤vÀå £ÀqA É iÀĨÉÃPÀÄ. MAzÀÄ eÁvÀåwÃvÀªÇÀ , ªÀiÁ£À«ÃAiÀĪÀÇ DzÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ »AzÉ ¤dPÀÆÌ ªÉÆzÀ¯ÁV EgÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? CªÀgÀÄ CzsÁå¥ÀPÀgÉÃ. CzsÁå¥ÀPÀ ¸Á»w ªÀiÁvÀæªÉà DUÀ¨ÉÃPÉA¢®è. PÀ¯Á«zÀ£ÉÆÃ, UÁAiÀÄPÀ£ÉÆÃ, ¸ÀAVÃvÀUÁgÀ£ÉÆÃ, ¨sÁUÀªÀvÀ£ÉÆÃ, avÀæUÁgÀ£ÉÆÃ... PÀÆqÁ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà DzÀgÀÆ CzÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ¥ÉæÃgÀuÉAiÉÄÃ, ¯Á¨sÀªÉÃ, ±ÀĨsÀªÉÃ. ¢ÃªÀnUÉ

23

MAzÀÄ PÁ®zÀ°è ¥Àæw¨sÁ±Á° «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ CvÀåAvÀ UÁqsÀªÁV ºÀaÑPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ, ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÀªÀÄä ©qÀÄ«£À ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß «zÁåyðUÀ½UÁV «ÄøÀ¯ÁVqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. «zÁåyðUÀ¼À°è UÀÄgÀĨsÀQÛ EzÉÝà EgÀÄwÛvÀÄÛ. UÀÄgÀÄUÀ¼À »AzÉAiÉÄà NqÁrPÉ Æ AqÀ Ä EgÀ Ä wÛ z À Ý gÀ Ä . CªÀ j AzÀ JµÉ Ö ® è , K£É à £É ® è ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉÆÃ, J®èªÀ£ÀÆß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. D ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ DUÀæºÀ. PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ PÀ £ ÁðlPÀ z À ° è PÀ £ À ß qÀ P É Ì PÀ £ À ß rUÀ j AzÀ ¯ É Ã vÉ Æ qÀ g À Ä UÁ®Ä. ¸ÀgÀPÁgÀªÉà PÀ£ÀßqÀQÌÃUÀ PÁªÀ®Ä! "PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ'PÉÌ CzÀgÀ dªÁ¨ÁÝj. PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉAiÀÄÆ ¸ÀAUÁw. PÁ«ÄðPÀ E¯ÁSÉ PÀÆqÁ MnÖVzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ. MlÆÖ, PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀ PÉ®¸À £ÀqÉzÉà EzÉ. DzÀgÉ »AzÉ EzÀÝ PÀ£ÀßqÀ eÁUÀÈw ¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ FV®è¢gÀĪÀÅzÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ NlPÉÌ MA¢µÀÄÖ CqÉAiÉÄà vÀqÉAiÉÄÃ. »AzÉ®è f¯Áè, vÁ®ÆPÀÄ ªÀÄlÖUÀ¼À°è f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁgÉÃvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ - EªÀgÉ®è ¸ÉÃj PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß G½¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è - PÁ£ÀÆ£ÀÄ ZËPÀnÖ£À°è ¸ÀQæAiÀÄgÁzÀªÀgÀÄ. £À£ÀUÀÆ zÀ.PÀ. §AmÁé¼À vÁ®ÆQ£À°è ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV D ºÀÄzÉÝAiÀÄ Ew«ÄwAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À ¹QÌzÄÀ Ý AiÉÆÃUÁAiÉÆÃUÀªÃÉ . ºÁUÉ ¸ÀgPÀ ÁgÀzÀ ªÀÄÄzÉæ EzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ¸À®ºÉ, ¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀAzÉñÀUÀ½UÉ MA¢µÀÄÖ ºÉZÉÑà vÀÆPÀ. D ¢£ÀUÀ¼À°è vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ, PÁ«ÄðPÀ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁj ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ MAzÁV ºÉÆÃV "PÀ£ÀßqÀzÀ°è £ÁªÀÄ¥sÀ®PÀ' EvÁå¢ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è §ºÀÄ¥Á®Ä AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀzÀÄÝ PÀÈvÀPÀÈvÀåvÉ. ¨ÁåAQ£À ª À g À Ä £À £ À ß PÀ £ À ß qÀ CAQAiÀ Ä £À Ä ß ªÀ i Á£À å ªÀ i ÁrzÀ Ä Ý G¯ÉèÃR¤ÃAiÀÄ. £ÀªÉÄä®è PÀ£ÀßqÀ, EAVèµï ªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯É, ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è £ÁªÀÄ¥sÀ®PÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬĸÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ PÉ®ªÀÅ

¢ÃªÀnUÉ

24


¥Ëæq± Às Á¯ÉU¼ À ÄÀ , ºÉa£ Ñ À ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÄÀ E£ÀÆß EAVèµï£À°èAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀj¢gÀĪÀÅzÀÄ «¥ÀgÁå¸À, «zÉÆæúÀ. M¼ÀUÀqÉAiÀÄÆ CµÉÖÃ, ºÉ q ïªÀ i Á¸À Ö g ï, ¦æ ¤ ì ¥ Á¯ï, ¸ÁÖ ¥ s ï , D¦ü à ¸ïUÀ ¼ É Ã ©Ã¼À Ä vÀ Û ª É ! IÄ ªÉÄÃf£À°ègÀĪÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ EAVèµï£À¯ÉèÃ. vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÆ J, ©,¹.. »ÃUÉ. C°è ¯Áå¨ï EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. C¦à vÀ ¦ à A iÀ Ä Æ ¥Áæ x À « ÄPÀ ¥Ëæ q s À ±Á¯É U À ¼ À ® Æè PÀ £ À ß qÀ CAQ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. ±Á¯ÉUÀ¼À°èAiÉÄà »ÃUÁzÀgÉ PÀArvÀªÁVAiÀÄÆ Cw ²ÃWÀæzÀ¯Éèà ªÀÄļÀÄUÀzÉAiÉÄÃ. CzÀ®èzÉà ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÀ¼À®Æè EAVèõÀÄ ªÀÄvÉÛ ¨Á® ©r¸ÀÄwÛzÉ. PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß »AzÀÆqÀÄwÛzÉ. EªÉ®è ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ JAzÀÄPÉÆAqÀgÉ, CzÀÄ CªÉÊeÕÁ¤PÀvÉ. ¤dzÀ°è, E°èAzÀ¯Éà PÀ£ÀßqÀzÀ gÀPÀëuÁ PÁAiÀÄð £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀÄÝ. CzÀPÁÌV ¸ÀgÀPÁgÀ, ¥Áæ¢üPÁgÀ, eÁUÀÈw ¸À«ÄwUÀ½UÉ ¥ÀÄ£ÀB fêÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸À«ÄwAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁj C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ EzÉÝà EgÀÄvÁÛgÉ. CzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀlÄÖ, ¥ÀlÄÖ. DzÀgÉ ¸ÀgÀPÁgÉÃvÀgÀ DAiÉÄÌUÀ¼ÀÄ ¸Á»wUÀ¼À ¥Á°UÉà EgÀ°. PÀ£ÀßqÀ G½¹PÉƼÀÄîªÀ°è C®è°è£À ¸Á»wUÀ¼À £ÉgÀªÀÅ ¥ÀqÉAiÀÄ°. FUÁUÀ¯Éà ¸ÁPÀµÀÄÖ «¼ÀA§ªÁVzÉ; »£ÀßqÉAiÀiÁV©nÖzÉ! PÀ£ßÀ qÀPÌÉ FUÀ J®ègÆ À Qj QjUÀ¼ÃÉ J£ÀÄߪÀµg ÖÀ À ªÀÄnÖUÉ QjQjUÀ¼ÃÉ . ¤dzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀ AiÀiÁgÀÄ? J°è? CzÀgÀ®Æè £ÀªÀÄä zÀȱÀå ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀÄlÖzÀ°è? WÀlÖzÀ°è? £ÀÀªÀÄä LwºÁ¹PÀ, ¥ËgÁtÂPÀ £ÁlPÀUÀ¼ÁzÀgÉÆà «ÃgÀ, UÀA©üÃgÀ, ¨sÁªÀ¥ÀÆtð PÀ£ÀßqÀzÀ°è. ¨ÁUÉÆÃt CªÀÅUÀ½UÉ. ºÁUÉAzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁlPÀUÀ½UÉ? C°èAiÉÆÃ, PÀ£ÀßqÀPÉÌ CAwªÀÄ UÀ½UÉ. ºÁUÉ£ÀÄߪÁUÀ ‘ºÁUÉä®è. CªÀgÉãÀÄ ªÀĺÁ? £ÁªÉà ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÉƼɒ J£ÀÄßwÛgÀĪÀªÀgÀÄ ZÀ®£ÀavÀæ ªÀÄA¢. ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä ºÉÆgÀUɸÀAzÀ±Àð£À, ¨sÁµÀt EvÁå¢ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è EAVèµï ªÁPÁåªÀ½. CzÀgÀzÉÝà ºÁªÀ½. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀ, ªÁPÀåUÀ¼ÉÆà C¯ÉÆèAzÀÄ, E¯ÉÆèAzÀÄ. CzÀ®è, FUÀ ZÀ®£ÀavÀæzÀ¯Éèà PÀ£ÀßqÀPÉÌ DWÁvÀ, ºÉÆqÉvÀ . ªÀÄÄA¢£À ¢ÃªÀnUÉ

25

r

ªÀµÀðUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¹Üw- CzsÉÆÃUÀw. zÀÆgÀzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÆ zÀÆgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV zÀÆgÀ¨ÉÃPÉÃPÉ? C°èAiÀÄÆ `EzÀÄ PÀ£ÀßqÀªÉÃ’? »ÃUÉ C£ÀĪÀiÁ£ÀªÉÃ. C°è£À ¤ªÀðºÀtPÁgÀgÀÄ, ¸ÀAzÀ±ÀðPÀgÀÄ, GvÀÛgÀ ¨sÀÆ¥ÀgÀÄ-EªÀgÀ£Éß®è PÉý¹PÉÆAqÀ §½PÀ `PÀ£ÀßqÀ¨ÉâAiÉÄÃ, EªÀjUÉ vÁªÉãÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ JA§ÄzÉà w½AiÀÄzÀÄ. zÀAiÀÄ«lÄÖ CªÀgÀ£ÀÄß PÀë«Ä¸ÀÄ’ JAzÀÄ ªÉÆgÉ ElÖgÉ ¸ÁPÉÃ? ¥Àæw¨sÀl£É¬ÄAzÀ £ÁªÉ®è eÁjPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ AiÀiÁPÉ? PÀ£ßÀ qÀPÌÉ PÀÄvÀÄÛU¼ À ÁzÀ F ªÀÄA¢ PÀ£ßÀ qÀzÝÉ Ã vÀÄvÀÄÛ GtÄÚwÛgÄÀ ªÀªg À ÄÀ JA§ÄzÀÄ ZÉÆÃzÀå. PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀæ ¤zÉÃð±ÀPÀjUÉ, £ÁAiÀÄPÀ £ÀljUÉ MAzÀÄ avÀæPÉÌ MAzÀÄ PÉÆÃnAiÉÄÃ!? £ÀªÀÄäzÀÄ UÀAzsÀzÀ £ÁqÀÄ, a£ÀßzÀ £ÁqÀÄ! ¤dªÉà DV¢ÝÃvÀÄ. CvÀå©üªÀiÁ£ÀªÉÃ. PÉ®ªÀjUÉ ®PÀë ®PÀëªA À vÀÆ SÁwæ. ¸ÀAvÉÆõÀªÃÉ ! ºÁVzÀÆÝ CAxÀª À g À ° À è ºÀ®ªÀgÄÀ »ÃUÉ- PÀ£ÀßqÀPÉÌ ºÀUÉ, zsÀUÉ ! E£ÀÄß SÁ¸ÀV ¨Á£ÀÄ°UÀ¼À CªÁAvÀgÀUÀ¼ÉÆÃ! C®èAvÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ CªÀiÁ£ÀĵÀ ºÀvÉå - CzÁzÀgÀÆ JµÉÆÖAzÀÄ ©üÃPÀgÀªÁV! EAxÀ CwgÉÃPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ §gÉAiÀħºÀÄzÀÄ, dgÉAiÀħºÀÄzÀÄ. ¨ÉzÀgÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ºÁ¢UÉ §gÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? PÀ£ÀßqÀ ¥ÀPÀë, PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉ EªÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ JZÀÑjPÉ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ, UÀqÀĪÀÅ ºÁPÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ `CzÉãÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀªÉÃ?’ JAzÀÄ ¸ÀzÀgÀªÁqÀĪÀªÀgÉà ºÉZÁÑV EzÁÝgÀÄ. EAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ MAzÉà ¢PÀÄÌ, zɸÉ. FUÀ CzÉà eÁUÀÈvÀUÉƼÀî¨ÉÃQzÉ; PÁ£ÀÆ£ÀÄ vÀAzÀÄ eÁjUÉƽ¸À¨ÉÃQzÉ. CzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä PÀ£ÀßqÀzÀ J®è Cj-ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÀÆr ºÁQ CAxÀªÀgÀ PÀuÉÆÚ¼ÀV£À PÀ¸À vÉUɪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÀ¨ÉÃQzÉ. »ÃUÉAzÉÆqÀ£É £Á£ÀÄ C£Àå ¨sÁµÁ zÉéöAiÉÄÃ? ¸ÀÄvÁgÁA ¢ÃªÀnUÉ

26


C®è. wÃgÁ CUÀvÀåªÁzÁUÀ C¯ÉÆèAzÀÄ E¯ÉÆèAzÀÄ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. ºÁUÉ M¼ÀUÆ É ¼ÀÄîvÛÀ¯ÃÉ §A¢ªÉ. CzÀÄ ¸Àºd À . J°èAiÀiÁzÀgÆ À »ÃUÉAiÉÄÃ. EzÀÄ £À£ÀUÀÆ UÉÆvÀÄÛ. ªÀÄÄRåªÁV PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ, ¸ÉÆUÀqÀÄ IÄ G½zÀÄPÉƼÀî¨ÃÉ PÀÄ JA§ÄzÉà ªÀgÁvÀ. CwyUÀ¼ÄÀ §gÀ°. DzÀgÉ CªÀgÃÉ AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. AiÀÄPÀëUÁ£ÀPÉÌ C©ü£ÀAzÀ£É - ªÀAzÀ£É E°èAiÉÄà £Á£ÀÄ C©ü£ÀAzÀ£É -ªÀAzÀ£É ºÉüÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯ÉUÉ. £Á£ÀÄ JAzÉãÀÄ ¸ÀªÀĸÀÛ PÀ£ÀßqÁ©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÆ »ÃUÉAiÉÄà ªÀiÁqÀ¨ÃÉ QzÉ. ¸ÀzåÀ zÀ ¸ÀAPÀª æ ÄÀ t ¹ÜwAiÀÄ°è PÀ£ßÀ qÀª£ À ÄÀ ß ¥ÉÆö¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ r PÀ¯ÉUÀ¼À°è EzÀPÉÌà FUÀ `vÁ¬Ä’ ¸ÁÜ£À. AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ vÁ¼ÀªÀÄzÀݼÉAiÉÄà DUÀ°Ã, §AiÀįÁlªÉà DUÀ°Ã PÀ£ßÀ qÀPÌÉ JµÀÄÖ ¤µÀ×, JµÀÄÖ §°µÀ× JA§ÄzÉ®è AiÀÄPÀU ë Á£À £ÉÆÃrzÀªj À UÉ, PÉýzÀªÀjUÉ ¸ÀéAiÀÄAªÉÃzÀå. ¤dzÀ°è PÀ£ÀßqÀ vÁ¬ÄUÉ AiÀÄPÀëUÁ£ÀªÉà ±ÀÄzÀÞ £ÉʪÉÃzÀå. »ÃVgÀĪÀAxÀ AiÀÄPÀëUÁ£ÀPÉÌ ¥ÀævÉåÃPÀ CPÁqÉ«Ä FZÉUÉ. DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ¨É¼ª À t À U  .É DzÀgÉ AiÀÄPÀëUÁ£Àz° À è vÉÆqÀV¹PÉƼÀÄîªÀ PÀ£ßÀ qÀzÀ PÀ°UÀ¼£ À ÄÀ ß ¸ÀA¦æÃwUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÆÌøÀÌgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ `zÀAiÀÄ¥Á°¸ÀĪÀ’ §AqÀªÁ¼À JµÀÄÖ? ¹Ã«ÄvÀªÉÃ. §ºÀĪÀiÁ£À, ¥Àæ±À¹Û EgÀ°; ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ°. CzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÉÃ. MnÖUÉ AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ ¥ÀæwAiÉƧâ PÀ¯Á«zÀ¤UÀÆ ¤ªÀÈwÛ ªÉ à vÀ £ À PÀ q ÁØ A iÀ Ä ªÁUÀ ¨ É Ã PÁzÀ Ä Ý PÀ £ À ß qÀ z À G½«£À PÁgÀ t PÀ Æ Ì CvÀåUÀvÀåªÁzÀzÀÄÝ. PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÇ EAxÀ PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß vÀ£ÀßzÉà DzÀ jÃwAiÀÄ°è JwÛPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÀÆqÀ F PÁgÀtPÁÌVAiÉÄà dgÀÆj£ÀzÀÄÝ. AiÀ Ä PÀ ë U Á£À ª À £ À Ä ß CxÀ ª Á AiÀ i ÁªÀ Å zÉ Ã MAzÀ Ä PÀ ¯ É A iÀ Ä £À Ä ß ¢ÃªÀnUÉ

27

AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ eÁwAiÀÄ PÀ¯É JAzÀÄ DgÉÆæ¸ÀĪÀÅzÀÄ,E®èªÉà ªÉʨsÀ«ÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ C¥ÁxÀð; zÀĵÀÖ ¸ÁéxÀð. CAxÀ C¸Àé¸ÀÜ, C¥ÀPÀé ªÀÄ£À¹ÜwUÀ¼ÀÄ FVÃUÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÀ jÃw; ¦æÃw. AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯Á«zÀgÀ DvÀäPÀxÀ£ÀUÀ¼ÀÄ EwÛvÀÛ £ÁrUÉ. ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ PÁuÉÌ. CªÀgÀzÀÄÝ CAvÀ®è, AiÀiÁgÀzÉà DvÀä ZÀjvÉæ §AzÀgÀÆ CzÀÄ G¥ÀPÁgÀªÃÉ -F ºÉÆwÛVAvÀ®Æ ºÉZÁÑV £Á¼ÉU½ À UÉ. DzÀgÉ §gÉAiÀÄ®Ä ¨ÁgÀzÀªÀgÀ£ÀÄß ¤gÀƦ¹ ¥ÀPæ Àn¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨Àð s ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ CzɵÀÄÖ UÀÄgÀÄvÀgÀªÁzÀzÀÄ! ¸ÁPÀµÀÄÖ JZÀÑjPÉ ªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀxÁ£ÁAiÀÄPÀ ºÉÆgÀºÉÆ«Ää¸ÀĪÀ AiÀiÁgÀzÉà PÀÄjvÀ wÃgÁ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁzÀ ¹lÄÖ, ¹qÀÄPÀÄ, zÉéõÀ, gÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÉà G½¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉà ? EAxÀ°è «ªÉÃPÀPÉÌ PÉ®¸À PÉÆqÀ¨ÉÃqÀªÉÃ? QZÀÄÑ, gÉÆZÀÄÑ, ºÀÄZÀÄÑ ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀºÀdªÁzÀ z˧ð®åUÀ¼ÉÃ. DzÀgÉ ¯ÉÃRPÀ vÀ£Àß §UÉÎ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ CzÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀð²¸À¯ÁgÀ. CzÀÄ ZÀvÀÄgÀvÉ, ZÁuÁPÀëvÉ. DzÀgÉ PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß ¸ÁPÁgÀUÉƽ¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð £ÀªÀÄä ¤gÀÆ¥ÀPÀ ¸Á»w AiÀiÁPÉ CAxÀ ¸ÀAAiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ¥Á°¸ÀĪÀÅ¢®è? ¥ÀĸÀÛPÀ ¦æÃw ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ PÁgÀtUÀ½UÁV. CªÀÅUÀ¼À°è `¥ÀĸÀÛPÀ ¦æÃw' E®èªÉ `¥ÀĸÀÛPÀ ZÀ¼ÀªÀ½' ¥ÀæzsÁ£À CA±ÀªÉÃ. `¸Á»vÀå'ªÉà ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ PÉÃAzÀæ ©AzÀÄ. ¸Á»vÀå ¦æÃwAiÉÄà ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ QÃvÀð£É. ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀA¥ÀPÀð E®èzÀªÀ §gÀqÀÄ - PÀÄgÀÄqÀÄ. MAzÀÄ ¢üÃgÉÆÃzÁvÀÛ ªÀåQÛvÀéPÉÌ ¸ÀvÀÛ÷éªÉà ¥ÀĸÀÛPÀ. ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è K¤®è? M½vÀÄUÀ¼É®èªÀÅ CzÀgÀ°è. PÉlÖzÀÄÝ ElÄÖPÉÆAqÀzÀÄÝ, ºÉÆvÀÛUÉ C®è. CzÀÄ ¸ÀªÀĸÀÛgÀ ¥Á°UÉ ¥ÀÆd¤ÃAiÀÄ DUÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁªÀÅzÀÄ eÁvÀåwÃvÀ? AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÁ¯ÁwÃvÀ? AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀĪÀÄð¸Àà²ð? AiÀiÁªÀÅzÀÄ fêÀ eÉÆåÃw? CzÉà ¸Á»vÀå. CzÀÄ ªÁZÀ¤ÃAiÀÄ, ªÀAzÀ¤ÃAiÀÄ, DZÀgÀtÂÃAiÀÄ. ¢ÃªÀnUÉ

28


¸Á»vÀ å AiÀ i ÁjUÉ ? J®è j UÉ . CzÀ Ä £À ª À Ä UÀ ® è JAzÀ Ä ºÉüÀĪÀªj À zÀÝgÉ CAxÀªg À ÄÀ J°èAiÀÄÆ ¸À®ÄèªÅÀ ¢®è. K£É®è eÕÁ£ÀU¼ À £ À ßÉ ®è M¼ÀUÉÆAqÁUÀ vÀÄA©PÉƼÀÄîªÀ DvÀ䫱Áé¸À; GQÌPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀAvÉÆõÀ IÄ CzÀÄ CªÀtð¤ÃAiÀÄ. ¥ÀĸÀÛPÀ ¦æÃw, CzÀÄ zÉÆqÀØ ¸ÀA¸ÁÌgÀ, ¸ÀA¸ÀÌøw. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ®Æè ©qÀzÉà - MAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¨sÀAqÁgÀ EzÀÝgÉ CzÀÄ D ªÀÄ£ÉUÉ C®APÁgÀ, QÃwð, G¥ÀPÁgÀ. ºÉaÑ£À ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÉÄä®ègÀ ¸ÀéAwPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀÄt £À q É ¸ À Ä wÛ g À Ä ªÀ Å zÀ Ä PÀ u ÁÚ g É PÁtÄwÛ g À Ä ªÀ ¸À v À å . EªÀ Å UÀ ½ AzÁV r ¸Àdð£À²Ã®vÉUÉ ¨sÁjà ºÉÆqÉvÀ. ¸Àdð£À²Ã®vÉ CAzÀgÉ PÀxÉ, PÁªÀå, avÀæ, £ÀÈvÀå, «eÕÁ£À... EªÀÅUÀ¼ÀµÉÖà C®è, ¦æÃw, ªÁvÀì®å, ªÀĪÀÄvÉ, ¥ÉÆæÃvÁìºÀ, ¥ÉÆõÀuÉ EvÁå¢AiÀÄÆ ºËzÀÄ. DzÀgÉ FUÀ EªÀÅUÀ½UÉ°è ¥Áæ±À¸ÀÛöå? CxÀªÁ ¸ÀªÀÄAiÀÄ? J®èzÀPÀÆÌ §gÀ ©¢ÝgÀĪÀ F ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄvÉÛ ¥ÀĸÀÛPÀ ¦æÃw aUÀÄjPÉƼÀî¨ÉÃQzÉ. CzÀÄ ºÉªÀÄägÀªÁUÀ¨ÉÃQzÉ. E®èªÁzÀgÉ £ÁªÀÅ ±ÀÆ£ÀåªÉÇAzÀ£Éßà ¢nÖ¸ÀÄvÀÛ PÀÆgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ G½zÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CzÀÄ ªÀiÁvÀæªÉà DVgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀßµÀÄÖ «ªÀj¹ ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ F zÀÆgÀªÁtÂ, zÀÆgÀzÀ±Àð£À, CAvÀgïeÁ®, ¸ÀAZÁjªÁtÂ, ¯ÉPÀÌAiÀÄAvÀæ, UÀtPÀAiÀÄAvÀæ.... EªÉ®è £ÀªÄÀ ä£ÄÀ ß, £ÀªÄÀ äv£ À ª À £ À ÄÀ ß, £ÀªÄÀ ä ¸ÀªÄÀ AiÀĪÀ£ÄÀ ß, §Ä¢ÞÝAiÀÄ£ÀÄß ErAiÀiÁV ¸Áé ¢ ü à £À ¥ À r ¹PÉ Æ ArgÀ Ä ªÀ «¥À j ÃvÀ z À ¢£À U À ¼ À ° è ¤dPÀ Æ Ì £ÁªÉãÁVzÉÝêÉ? fêÀZÒÀ ªÀªÃÉ C®èªÃÉ ? zÀÆgÀz± À ð À £ÀPÌÉ ªÀiÁjPÉÆAqÀ vÁAiÀÄA¢jUÉ NzÀ®Ä ©qÀĪÀÅ K°è? zÀÆgÀªÁt ¸ÀA¥ÀPÀð G¼Àî ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ CzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀªÉà ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ PÀµÀÖ ¸ÀÄR ºÀAaPÉƼÀÄîªÀ°è ºÀUÀ®Ä GgÀļÀÄvÀÛzÉ, gÁwæAiÀÄÆ zÁlÄvÀÛzÉ. CAvÀgïeÁ® §®è vÀgÀÄtgÀzÀÝAvÀÆ L±ÁgÁªÀÄzÀ°è ¹¢ÞAiÉÄÃ. ¥ÀĸÀÛPÀ, ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¯É ºÁPÀ¨ÉÃQ®è. NzÀĪÀ CUÀvÀå E®èªÉà E®è. K£ÀÄ, JvÀÛ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ §UÀÆÎ vÀQð¸À¨ÉÃQ®è, zsÁ夸À¨ÉÃQ®è. PÀtÄÚ C°è, ¢ÃªÀnUÉ

29

§gÉÀªÀtÂUÉ E°è. CµÉÖÃ. DzÀgÀÆ SÁåvÀ ¯ÉÃRPÀ, CAPÀtPÁgÀ, aAvÀPÀ J®èªÀÇ PÀëuÁzsÀðzÀ°è ! CªÉ®è ¨ÉÃqÀ JAzÉãÀÆ C®è. ¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ «ÄwAiÀÄ°è ¸ÁPÀÄ. ªÀÄÄRåªÁV CªÀÅ £ÀªÀÄä£ÀÄß D¼À¨ÁgÀzÀÄ. £ÁªÀÅ §° ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ. EzÀPÁÌVAiÉÄà £ÁªÀÅ ¥ÀĸÀÛPÀ ¦æÃwUÉ ªÀÄvÉÛ ±ÀgÀtÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃQzÉ; ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ ¸ÀAUÀ滹lÄÖ, N¢ §¼ÉAiÀĨÉÃQzÉ, ¨É¼ÀUÀ¨ÉÃQzÉ. £Á£ÀÄ MlÄÖ 36 ªÀµÀð PÀ£ÁðlPÀ PÉÃgÀ¼À UÀr ¥ÀæzÉñÀªÁzÀ CqÀå£ÀqÀÌzÀ°è. CzÀÄ E°èAzÉãÀÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆjVAvÀ®Æ zÀÆgÀzÀ Cw ¥ÀÄlÖ ºÀ½î. C°èzÀÆÝ PÀ£ÁðlPÀzÀ M¼ÀUÀÆ ºÉÆgÀUÀÆ NrzÉ, ªÀiÁvÀ£ÁrzÉ, UÉzÉÝ. C°èzÀÆÝ PÉ®ªÁgÀÄ ºÉÆvÀÛUÉ §gÉzÉ, ¤ÃrzÉ, UÉzÉÝ. C°èzÀÆÝ zÀ°vÀ, §AqÁAiÀÄUÀ¼À M®ªÀÅ ¤®ÄªÀÅ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÉ, ¥ÀæPÀn¹zÉ, UÉzÉÝ. EµÀÖPÉÌ®è £À£ÀUÉ zÉÆqÀØ jÃwAiÀÄ°è ¨ÉA§®ªÁzÀzÀÄÝ £À£Àß CqÀå£ÀqÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À £À£ÀßzÉà DzÀ UÀæAxÀ ¨sÀAqÁgÀ. EzÀÄ §qÁ¬Ä C®è, ªÁ¸ÀÛªÀ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ UÀæAxÀ ¨sÀAqÁgÀ EzÀÝgÉ, ªÀÄPÀ̽UÀÆ CzÀÄ PÀÄvÀƺÀ®ªÉÃ. MªÉÄäAiÀiÁzÀgÀÆ ¥ÀÄl ªÀÄUÀÄa NzÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ D¸ÉAiÉÄÃ. C£ÉÃPÀ ¸Á»wUÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸Á»wUÀ¼ÁUÀ®Ä EAxÀ UÀæAxÀ ¨sÀAqÁgÀUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ ¸ÁPÀ¶Ö¢ÝÃvÀÄ C®èªÉÃ? £ÀªÀÄä eÁ£À¥ÀzÀzÀ°èAiÀÄÆ "¥ÀĸÀÛPÀ ¦æÃw' UÀnÖ. CzÀgÀ ªÀĺÀvÀéPÉÌ C°è £É¯É, ¨É¯É. ªÀÄzÀÄªÉ ºÁqÀÄUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉtÄÚ J®èjUÀÆ vÀ¯É¨ÁV ¢£À zÀÆqÀ¨ÉÃPÀÄ; vËgÀªÀjUÉ UËgÀªÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ G¥ÀzÉñÀ. CzÀÄ ªÀiÁªÀÄÆ®Ä. DzÀgÉ F ªÀÄzsåÉ AiÀÄÆ "CªÀiÁä ªÀÄUÀ¼ÃÉ , AiÀiÁgÀ §UÀÆÎ K£ÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¢gÀÄ. K£ÀÄ DrzÀgÀÆ CzÀPÉÌ gÉPÉÌ ¥ÀÄPÀÌUÀ¼ÀÄ vÀUÀ° K£É®è gÁzÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ! CzÀgÀ®Æè £ÉgɪÀÄ£É ¸ÀºÀªÁ¸À E£ÀßµÀÄÖ ¸ÀªÀĸÉåAiÉÄÃ, AiÀiÁvÀ£ÉAiÉÄÃ' »ÃUÉ®è zsÀ餸ÀĪÀ ºÁqÀÄ EzÀÝgÉ, CzÀÄ CvÀå¥ÀƪÀð C®èªÉÃ? CAxÀzÉÆAzÀÄ ºÁqÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ºÀ«ÃPÀgÀ°èzÉ. CzÀÄ »ÃVzÉ: ¢ÃªÀnUÉ

30


ºÉÆvï ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ vÉUÉzÉÆÃzÀÄ ºÉÆÃUÀ¢gÀÄ ¥ÀgÀgÀ dUÀ°ÃUÉ-eÁ£ÀíQ ªÀÄUÀ¼Éà PÉüÉAzÀ d£ÀPÉÃAzÀæ||

£ÀªÉÄä®ègÀ GzÁÞgÀzÀ°è AiÀiÁgÀzÉÝ®è ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ? ºÉvÀÛªÀgÀzÀÆÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÁ¬ÄAiÀÄzÀÄÝ ºÉZÁÑVAiÉÄà EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀg®Æè DPÉAiÀÄ ¸ÀvÀvÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥Á¯ÉãÀÄ PÀrªÉÄAiÉÄÃ? CAxÀªÀgÉà vÁ¬Ä; C®èzÀªÀgÉà `ªÀÄ«Ää’. £ÀªÀÄä°è ¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼ÀÄ JµÀÆÖ EªÉ. §gÀÄvÀÛ®Æ EªÉ. DzÀgÉ PÉÆAqÀÄPÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ J°èzÁÝgÉ. J¶ÖzÁÝgÉ JA§ ¥Àæ±ÉßUÉ, £ÉÆëUÉ r £ÁªÉ ® è g À Æ - ¥À æ w ªÀ Ä £É U À ¼ À ª À g À Æ "£Á«zÉ Ý ÃªÉ ' JAzÀ Ä GvÀÛgÀªÁUÀ¨ÉÃQzÉ. ºËzÀÄ -

¥ÀĸÀÛPÀUÀ½®èzÀ ªÀÄ£É ¸ÀĪÀÄä£É; EgÀĪÀ ªÀÄ£É CgÀªÀÄ£É ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½®èzÀ ªÀÄ£É PÁqÀÄ; C®è, ¸ÀÄqÀÄUÁqÀÄ UÀæAxÁ®AiÀÄ ºÁUÀÆ Rjâ £ÀªÀÄä ¸Á»wUÀ¼ÀÄ §gÉAiÀÄÄvÀÛ®Æ, ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÀÛ®Æ §A¢zÁÝgÉ. CªÀgÀ §gÉÀªÀtÂUÉ, ¥ÀæPÀluÉ £ÁrUÉ, £ÀÄrUÉ PÉÆqÀÄUÉ. ¸Á»vÀå E®èzÀ PÉëÃvÀæ CzÀÄ gÀÆPÀë; C¢®èzÀ ¦Ã½UÉ PÉÆgÀqÀÄ. £ÀªÀÄUÁV £ÀªÀÄä §gÉÀºÀ. CzÀÄ £ÀªÀÄä M¼ÀvÉÆÃnUÀ¼À C©üªÀåQÛ. CAzÀgÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÁªÀÅ N¢PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ, £ÀªÀÄä£Éßà £ÁªÀÅ JvÀÛj¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ £ÀªÀÄä §gÉÀªÀtÂUÉ £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁzsÀåªÀÄ. CzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÁéxÀð. »ÃUÀÆ £ÀªÀÄä C£ÉÃPÀ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT. CzÀÄ ¸Á»wUÀ¼À ¸Ëd£Àå, ¸ÀA¸ÁÌgÀ. DzÀgÉ ¤dzÀ°è ¸Á»wUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ, ¤¢üUÀ¼ÀÄ. CªÀgÀÄ K£Éà ºÉýPÉÆAqÀgÀÆ, vÁªÀÅ §gÉzÀzÀÝ£ÉßãÀÄ ¥ÀæPÀn¹ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹zÁÝgÉ, C°èUÉ CzÀÄ £ÀªÀÄäzÀÄ. £ÁªÀÅ CzÀPÁÌV CªÀjUÉ IÄtÂUÀ¼ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøw, zsÀªÀÄð. CzÀÄ £À«ÄäAzÀ ºÉÃUÉ? ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¢ÃªÀnUÉ

31

¥ÀæPÀluÉAiÀÄ MAzÉÆAzÁzÀgÀÆ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ D ¤nÖ£À°è MAzÀÄ ºÉeÉÓAiÉÄÃ. §AzsÀÄUÀ¼ÀÄ, «ÄvÀægÀÄ «PÀæ¬Ä¸ÀĪÀAvÉ ¥ÉæÃj¸ÀĪÀÅzÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ ºÉeÉÓ. CzsÁå¥ÀPÀgÁzÀªÀgÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÆ PÉÆAqÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ºÉeÉÓ. ¥ËæqsÀ ±Á¯É, ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄUÀ¼À UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ UÀæAxÀ Rjâ¸À ® Ä K£É à £À Æ CrØ ¬ Ä®è . ¸ÁPÀ µ À Ä Ö ªÉ Æ vÀ Û C°è ¸ÀAUÀæºÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ RjâUÉÆøÀÌgÀªÉà EgÀĪÀAxÀzÀÄÝ. «zÁåyðUÀ ¼ É Ã vÉ w Û z À Ä Ý. DzÀ g À Æ AiÀ i ÁPÉ ºÉ a Ñ £ À PÀ q É U À ¼ À ° è ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ, ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀÄ MAzÉà MAzÁzÀgÀÆ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ M®ªÀÅ vÉÆÃgÀĪÀÅ¢®è? K£ÀÄ PÁgÀt? K£ÁzÀgÀÆ EgÀ°. E£ÁßzÀgÀÆ f¯ÉèAiÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀ PÀ¤µÀ× JgÀqÉgÀqÀÄ ¥Àw æ UÀ¼À£ÁßzÀgÀÆ C©üªÀiÁ£À¥ÀƪÀðPÀ ¹éÃPÀj¹ KPÉ D ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß UËgÀ«¸À¨ÁgÀzÀÄ? DzÀgÀÆ ¸Á»w, ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ £ÀA©gÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁgÀªÀ£Éßà - ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ£ÉßÃ. CzÀÄ `¸ÀUÀlÄ Rjâ' ªÀiÁrzÁUÀ CAzÀgÉ PÉêÀ® ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀßµÉÖà PÉý, PÉÆAqÁUÀ®Æ CµÀÖPÉÌà ¸Á»wUÁUÀĪÀ D£ÀAzÀªÉÇÃ, C¤ªÀðZÀ¤ÃAiÀÄ. CµÁÖzÀgÀÆ vÀ¯É ºÉÆgÉ E½¬ÄvÀ¯Áè - JAzÀÄ ¤gÁ¼À. PÀÈw ¥ÀæPÀluÉ - AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁjUÉ ¯Á¨sÀªÉÇÃ? ¸Á»wUÀ½UÀAvÀÆ C®èªÉà C®è. ¸Á»w¬ÄAzÀ ªÀåªÀºÁgÀ eÕÁ£À, eÁuÉä AiÀiÁªÉÇvÀÆÛ zÀÆgÁwzÀÆgÀªÉÃ! ¸Á® vÉUÉzÀÄ ºÉÆvÀÛUÉ vÀAzÀÄ, ºÉÆwÛUÉ ¸ÀjAiÀiÁV wÃj¸À¯ÁUÀzÉà MzÁÝr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ CzɵÉÆÖà ªÀÄA¢. EAvÀºÀ ¸Á»wUÀ¼À ªÉÄÃ¯É FUÀ K£ÉãÉÆà PÁ£ÀÆ£ÀÄ, ¹PÀÄÌUÀ¼ÀÄ. CzÀÄ, ¥ÀĸÀÛPÀ ¸À°è¸ÀĪÀªÀgÀÄ ¯ÉÃRPÀgÉà DVzÀÝgÀÆ "¥Á£ï ªÀÄvÀÄÛ n£ï £ÀA§gï' C£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ®UÀwÛ¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ. ºÉaÑ£À ¯ÉÃRPÀgÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ ‘¥Á£ï PÁqïð'£Éßà £ÉÆÃqÀzÀªÀgÀÄ. E£ÀÄß `n£ï' CAvÀÆ ºÀ®ªÀjUÉ MUÀmÉÃ. ¸Á»wUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆö¸ÀĪÀ, ¸ÀªÀiÁ䤸ÀĪÀ ¦æÃw, PÀvÀðªÀå ¢ÃªÀnUÉ

32


¸ÀgÀPÁgÀzÀÄÝ. CzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ »jªÉÄ, UÀjªÉÄ. DzÀgÉ F jÃwAiÀÄ PÁ£ÀƤ¤AzÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¨ÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, ºÀvÁ±ÀgÀ£ÁßV¸ÀĪÀÅzÀÄ, C£ÀĪÀiÁ¤¸ÀĪÀÅzÀÄ - ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌà CªÀªÀiÁ£À. ¸ÀgÀPÁgÀ EAvÀºÀ IÄ PÀ l Ö ¼ É A iÀ Ä £À Ä ß F PÀ Æ qÀ ¯ É Ã gÀ z À Ä ÝUÉ Æ ½¸À ¨ É Ã PÀ Ä ; ¸Á»wUÀ ¼ À ¸Áé©üªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß JwÛ »rAiÀĨÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ MvÁÛAiÀÄ.

¸Á«gÀ ¥ÀæwUÀ¼ÁzÀgÀÆ ¸ÀUÀlÄ RjâUÉƼÀUÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. QjAiÀÄgÀzÀÄÝ PÀ¤µÀ× LzÀÄ£ÀÆgÀÄ ¥ÀæwUÀ¼ÁzÀgÀÆ. FV£À ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ AiÀiÁªÀ ¯ÉPÀÌ? EAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀÈwAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ gÁf ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁUÀzÀÄ. K£Éà §gÉzÀgÀÆ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ JAzÀÄ AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁgÉÆà K£ÉÃ£É®è ªÀÄÄ¢æ¹ zÁn¸ÀĪÀAvÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. M¦àPÉƼÀÄîvÉÛãÉ.

¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀÄÄAzÉ £À£ÀßzÀÄ E£ÀßµÀÄÖ CºÀªÁ®ÄUÀ½ªÉ. £ÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁgÀ GzÁgÀvÉUÉ ºÉ¸ÀgÁVzÉ. ¸Á»vÀå, ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ½UÀÆ EzÀÄ PÉÆqÀÄUÉÊAiÀiÁVzÉ. DzÀgÀÆ MlÄÖ ¸Á»wåPÀ ZÀlĪÀnPÉ - CPÁqÉ«Ä, ¥ÀjµÀvÀÄÛ EvÁå¢ ¸ÉÃj - UÉ ¸ÀgÀPÁgÀ ¤ÃrzÀÄÝ JµÉÆÖà ¥Á®Ä r PÀrªÉÄAiÉÄÃ.

PÀ £ À ß qÀ ¥À Ä ¸À Û P À ¥Áæ ¢ ü P ÁgÀ ª À Ç MªÉ Æ äªÉ Ä ä ¥À Ä ¸À Û P À PÉÆAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢zÉ. CzÁzÀgÀÆ JµÀÄÖ? §jà £ÀÆgÀÄ. E®èªÉà ZÀÆgÀÄ ºÉZÀÄÑ? EzÉÆAzÀÄ ªÀÄgÁåzÉAiÉÄÃ? E®Æè PÀ¤µÀ× LzÀÄ£ÀÆgÀÄ ¥À æ w UÀ ¼ À §UÉ Î AiÀ i ÁzÀ g À Æ ¸À ± À P À Û ¯É à RPÀ g À Ä «±Áé ¸ À « j¹ PÉƼÀÄîªÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.

MAzÀÄ £Ár£À JvÀÛgÀ-©vÀÛgÀ, ¸ÀA¸ÁÌgÀ-¸ÀA¸ÀÌøwUÀ½UÉ ¸ÁQë ¤®ÄèªÀªÉà ¸Á»vÀå, ¸ÀAVÃvÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÀ¯Á ªÉÊ«zsÀåUÀ¼ÀÄ. DzÀÝjAzÀ¯Éà E°è ¸ÀªÀĦð¹PÉÆAqÀªÀjUÉ a£ÀßzÀ ªÀÄuÉ, ªÀÄ£ÀßuÉ zÉÆgÀPÀ¯ÉèÉÃQzÉ. CAzÀgÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÉÆqÀÄUÉ zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è CªÀgÀ §½ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃQzÉ. ¸ÀgÀPÁgÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ, CPÁqÉ«Ä ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉUÀ½UÉ PÉÆÃn PÉÆÃn PÉÆlÖgÉ CzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ±Á±ÀévÀ QÃwð.

£À«ÄäAzÀ®Æ CµÉÖÃ. ¥Áæ¢üPÁgÀªÉà DUÀ°, UÀæAxÁ®AiÀĪÉà DUÀ° CºÀÄzÉAzÀÄ ªÉÄaÑPÉÆAqÀÄ, PÉƼÀÄîªÀAvÁUÀĪÀ ºÉÆvÀÛUÉUÀ¼À ¸ÀASÉå ºÉZÀѨÉÃQzÉ. gÁ² gÁ² PÀ¸À-ªÀÄ£À ªÀÄ£ÉUÀ½AzÀ vÁådå. gÀ¸À - MAzÉà MAzÀÄ vÉÆmÁÖzÀgÀÆ D¸ÁézÀ¤ÃAiÀĪÉÃ, DºÁ-ªÉÃ.

£ÀªÀÄä°è §qÀ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ, §qÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ EzÀÝgÉ CzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌà PÀÄAzÀÄ. ‘CAvÀºÀªÀgÀÄ E®èªÉà E®è. ¸ÀgÀPÁgÀ D ¥ÁqÀÄ vÀA¢®è’ JAzÀÄ MPÉÆÌgÀ°¤AzÀ WÉÆõÀ PÉý §AzÀgÉ CzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌà UÀªÀð, PÉÆÃqÀÄ. £ÀªÀÄä°è C£ÉÃPÀgÀÄ CºÀð »jAiÀÄ ¸Á»w, PÀ¯Á«zÀjzÁÝgÉ. CªÀgÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ ªÀiË®å ¥ÀjUÀt¹ UËgÀªÀ ªÉÃvÀ£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄzÁÝA DUÀ¨ÉÃQzÉ. ºËzÀÄ. CªÀgÀÄ E£ÀÆß §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ; PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ £ÀªÀÄUÉ D¹Û. ºÁUÉAiÉÄÃ, £ÀªÀÄä »jAiÀÄ ¸Á»wUÀ¼À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÀÈwAiÀÄ ¢ÃªÀnUÉ

33

eÁ£À¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ £ÀªÀÄä eÁ£À¥ÀzÀgÀÄ CzɵÀÄÖ ªÀÄÄUÀÞgÀÄ, ¸ÀgÀ¼ÀgÀÄ, ¸ÉßúÀ¥ÀgÀgÀÄ! CªÀjUÉ eÁw ªÀÄvÀUÀ¼ÀÄ UÉÆAzÀ®ªÀÇ C®è; UÉÆÃd®Æ C®è. MAzÀÄ PÁ®zÀ°è ªÀÄĹèA ªÀÄvÀzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀ ¥ÀæZÁgÀPÉÆÌøÀÌgÀ PÀnÖ ºÁrzÀ ªÀÄvÁAvÀgÀ ¥ÀgÀªÁzÀ ¥ÀzÀ, ªÀÄĹèªÉÄÃvÀgÀgÀ eÁ£À¥ÀzÀzÀ ¸À Ä VÎ PÀ Ä t v À z À ° è "C¯Á¢ ¥À z À ' ªÁV C£À Ä §Azs À ª ÁUÀ Ä vÀ Û z É ; "ªÉÆWÀ¯Á¬Ä ªÉõÀ'zÀ°è G½zÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. "C¯Á¢ ¥ÀzÀ' E£ÀÆß G½zÀÄPÉÆArgÀĪÀÅzÀPÉÌ K£ÀÄ PÁgÀt JAzÀgÉ »AzÀÆ - ªÀÄĹèA JgÀqÀÆ ªÀÄvÀUÀ½UÀÆ CxÀðªÉà DUÀzÀAwgÀĪÀ ªÀÄvÁAvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt. ¥ÀzÀzÀ zsÀé¤ EAxÀ°è ¥ÀÆwð UËt. MAzÀÄ PÉÆëÄUÉ - ZÉAzÀ¢AzÀ C¯Á¢ ¥ÀzÀ PÀÄtÂAiÀĨÉÃPÀÄ JA§ÄzÉà ¥ÀæzsÁ£À. vÀªÀÄä ¥ÀzÀ ºÁr PÀÄtÂAiÀÄÄvÁÛgÉ JA§ PÁgÀtPÉÌ ªÀÄÄ¹è ¨ÁAzsÀªÀjUÀÆ C©üªÀiÁ£À. E¢°è zÀÄrzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ PÉêÀ® ªÀÄUÀÄvÀ£À. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ J®è

¢ÃªÀnUÉ

34


PÉÆêÀÄÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå EgÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ EzÉà ªÀÄUÀÄvÀ£ÀªÉà C®èªÉÃ? £Á£ÀÄ ¨Á®åzÀ¯Éèà £ÉÆÃrzÀÄÝ, FUÀ®Æ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ IÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄzÀĪÀÄUÀ½UÉ §¼É Er¸ÀĪÀ ZÁd. "¸ÁAiÀÄâgÀAUÀrUÉ' ºÉÆÃV §¼É ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁV£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À PÉÊUÀ¼À ºÉƼÀ¥ÉãÀÄ! gÀhÄtvÁÌgÀªÉãÀÄ! CªÀgÁzÀgÀÆ ºÉÆÃzÀzÀÄÝ AiÀiÁªÀ ¸ÁºÉçgÀ CAUÀrUÉ? vÀªÀÄä PÀÄlÄA§PÉÌ `AiÀiÁªÀAa’¤AzÀ®Æ ºÀwÛgÀzÀªÀgÉÃ. »AzÉ EªÀgÀdÓ EzÀÝgÀÄ. ªÉÆ£Éß ªÉÆ£ÉߪÀgÉUÉ EªÀgÀ vÀAzÉ. FUÀ ªÀÄUÀ. J®ègÀÆ «±Áé¸ÀzÀ d£ÀUÀ¼ÉÃ. ªÀĪÀÄvÉAiÀÄ, ªÀÄAUÀ¼PÀ g À ª À ÁzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼£ À ÁßqÀÄvÀÛ MAzÉÆAzÉà JAzÀÄ PÀu ë Ázsð À zÀ¯ÃèÉ r ªÉÆtPÉÊ vÀÄA©¹©qÀĪÀ ¸ÁºÉçgÀ PÉÊZÀ¼ÀPÀªÉÃ! ªÀÄvÉÛ, ªÀÄUÀ¼À£ÉÆßÃ, ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄ£ÉÆßà M¦à¹PÉÆqÀÄwÛzÉÝêÉ. zÀÆgÀªÁUÀÄwÛzÉÝÃªÉ JA§ ºÁV£À D PÀëtzÀ ¨sÁªÉÇÃzÉéÃUÀªÉÃ! £À£Àß ¨Á®åzÀ°è D¬ÄvÀ®è! FUÀ®Æ EAxÀ ºÀÈzÀAiÀĸÀà²ð ¸À¤ßªÉñÀ PÀAqÀÄ £Á£ÀÄ ¨sÁªÀ ¥ÀgÀªÀ±À! ºÉ a Ñ £ À ªÀ Ä zÀ Ä ªÉ ªÀ Ä £É U À ½ UÀ Æ §¼À Ä ªÀ ½ UÀ ¼ À Ä ¸ÁºÉ à §gÀ CAUÀrUÀ½AzÀ¯ÉÃ. CAUÀr vÀªÀÄäzÉà JA§µÀÄÖ ¸À°UÉ. ºÉÆÃV CzÀÄ EzÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ GgÀĽ¸ÀĪÀÅzÉÃ! ¸ÁºÉçgÀzÀÆÝ ¸ÀºÀPÁgÀ! MAzÀÄ d£À¥ÀzÀ VÃvÀ £ÉÆÃr:

ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄ«AiÀÄA¢ zÉÆqÀØ vÁ¬Äà §gÀƪÀ¼ÉÆà ¸ÁAiÀÄâgÀAUÀr ºÉÆQÌà ¥ÁvÀæªÀ zÀqÀ§r¸ÀĪÁUÉà EzÀĪÉãÉà ¤ªÀÄä UÀqÀÆ©r || EzÀĪÉãÀ®è ¸Á¬ÄçgÉà £À£Àß vÀAVÃUÉ ªÀÄĢݣÉÆAzÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÄAlÄAiÉÄAzÉýà §¼ÀĪÀ½ PÉÆqÀÆPÉ vÉUÉ¢zÉÝ || »ÃUÉ ¨Á½PÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ ¨ÁAzsÀªÀå ±Á±ÀévÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÉà JzÉ «ÄrvÀ, PÀgÀļÀ PÀÆUÀÄ.

»AzÀÆ, ªÀÄĹèA, PÉæöʸÀÛgÀ £ÀqÀĪÀt ¸ÀA§AzsÀ UÁqsÀªÁVAiÉÄà C£ÁªÀgt À UÉƼÀÄîvÛÀ §A¢gÀĪÀÅzÀ£ÄÀ ß £Á£ÀÄ ®Që¹zÉÝãÉ. ªÉƺÀgA À £À°è ºÀÄ° ªÉõÀzsÁjUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉ®è? »AzÀÆUÀ¼ÀÆ EgÀÄvÁÛgÀ®èªÉÃ? ¨ÁqÀ, PÁUÁ® PÀqÉ ªÀÄĹèA ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÉÃjzÀ eÁ®¢ÃgÀgÀÄ ªÀÄÄRåªÁV «ÄãÀÄUÁgÀgÀÄ. CªÀgÀzÀÄ J®è eÁwUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ËºÁzÀð ¸ÀA§AzsÀ. ¥ÀæSÁåvÀªÁzÀ ZÀAzÁªÀgÀ `¥Éøï’Û. CzÀÄ »AzÀÆUÀ¼ÀzÉÆÝÃ? PÉæöʸÀÛgÀzÉÆÝÃ? `¥ÉøïÛ’ »ÃUÉAzÉÆqÀ£É PÀtÄäAzÉ ªÀÄÆr ªÀÄÄUÀļÀßQÌzÀÄÝ `¸ÁÊ©tÂ’ PÀÆqÀ. ªÀµð À PÉÆ̪ÄÉ ä ªÉÄgÀªt À U  A É iÀÄ°è §gÀĪÀ `¸ÁÊ©tÂ’AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£É ªÀÄ£ÉUÉ DºÁ餹, ¥ÀÆf¹ ¥Áæyð¸ÀĪÀÅzÀÄ PÉæöʸÀÛgÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ. ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÀAzÀ¨sÀ ð vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼ÉzÀÄgÀÄ ¤AvÀÄ `¸ÁÊ©tÂ’UÉ ªÉÄÃt §wÛ ¨sÀQÛ C¦ð¹ ªÀÄ£ÀzÀ¼À®£ÀÄß ¤ªÉâ¹ ¨sÀgÀªÀ¸É¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ¼ÀĪÀÅzÀÄ »AzÀÆUÀ¼À ¸À£Àäw. EzÀÄ PÀĪÀÄmÉAiÀÄ°è £À£Àß J¼ÀªÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ PÀAqÀ ¸ÀÄ-avÀæ. wÃgÁ FZÉUÉ zÁAqÉðAiÀÄ°è ªÀÄĹèA PÀÄlÄA§ªÉÇAzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀ Ä ªÀ i Ár¹zÀ »AzÀ Æ ºÉ t ÄÚ ª À Ä UÀ ¼ À ªÀ Ä zÀ Ä ªÉ ! £Á£À Ä ¥ÀwæPÉAiÉÆAzÀgÀ°è CzÀgÀ ¸ÀavÀæ ªÀgÀ¢ N¢ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ£ÀÄß ºÁ¢ðPÀªÁV ªÀA¢¹, C©ü£ÀA¢¹ ¥Àw¹ æ zÉ. £ÀªÀÄä f¯ÉèAiÀÄ ¥ÀvÀPæ ÀvÀðgÀ F §UÉAiÀÄ ªÀÄÄvÀĪÀfðUÉ £À£Àß £É£ÀPÉUÀ¼ÀÄ! F ºÉÆvÀÄÛ ªÁvÁªÀgÀt C®è°è PÀ®Ä¶vÀUÉÆArzÉ. PÉÆêÀÄÄ zÉéõÀ, UÀ®¨sÉUÀ½AzÀ £ÉªÀÄä¢ £Á±ÀªÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉƧâ£ÀÆ ¥ÀæwAiÉƧâ¤UÉ ¨sÀAiÀĪÉà DVzÁÝ£É. EAzÀÄ ¤gÁ¼ÀªÁzÀ ¢£ÀªÉà E®èªÉA§AvÁVzÉ. AiÀiÁPÉ »ÃUÉ®è? E¤ß£À ¢£ÀUÀ¼ÀÆ »ÃUÉAiÉÄà EgÀ¨ÉÃPÉÃ? ºÁVzÀÝgÉ `§zÀÄPÀÄ’ ¨ÉÃPÉÃ? £ÁªÉ®è §zÀÄPÀ¨ÉÃPÉÃ? §ºÀ¼À PÁ®¢AzÀ

E£ÀÆß C£ÉÃPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è, PÀët PÀëtUÀ¼À°è £ÀªÀÄä f¯ÉèAiÀÄ°è ¢ÃªÀnUÉ

35

¢ÃªÀnUÉ

36


§ºÀ¼À ªÀÄA¢AiÀÄ£ÀÄß PÁrgÀĪÀ, PÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¥Àæ±Éß EzÀÄ : §zÀÄPÀÄ JAzÀgÉ K£ÀÄ ? F PÀëtzÀ°è zÀPÀÄ̪À GvÀÛgÀ EµÀÄÖ: §zÀÄPÀÄ CAzÀgÉ IÄ ªÀåQÛAiÀÄ zÉÊ£ÀA¢£À DZÁgÀ, «ZÁgÀ, DºÁgÀ, ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À ¸ÀAPÀ®£À. E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄUÀÄΰAzÀ EzÀÄ: §zÀÄPÀÄ CAzÀgÉ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ. §zÀÄPÉà ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ. §zÀÄPÀÄ ¨ÉÃgÉ C®è, ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ¨ÉÃgÉ C®è JA§ÄzÉà ºÀQÃPÀvÄÀ Û. §zÀÄPÀ£ßÉ Ã ¸ÀA¥ÀvÁÛV UËgÀ«¸ÀĪÀ ¤AiÀÄvÀÄÛ. ªÀÄÆgÀ£A É iÀÄzÁV K£ÉAzÀgÉ-§zÀÄPÀÄ, §zÀÄPÀÄ JAzÀÄ §zÀÄPÀ®Ä ¥ÉæÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ; ¸ÀÄAzÀgÀªÀÇ, ¸ÀĨsÀzÀæªÀÇ DzÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß ºÁgÉʸÀĪÀÅzÀÄ, ºÀgÀ¸ÀĪÀÅzÀÄ. C¯Áè, ‘§zÀÄPÀÄ’ JAzÀÄ E¯ÉèãÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÁUÀÄwÛzÉ, CzÀÄ r JµÉÆÖAzÀÄ zsÀ餥ÀÆtðªÁVzÉ; ªÀiÁ«ÄðPÀªÁVzÉ ! E°è ‘§zÀÄPÀÄ’ JAzÀÄ JzÉAiÉƼÀºÉÆPÀÄÌvÀÛ¯Éà §zÀÄPÀÄ PÉÆqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ; §zÀÄPÀ®Ä ©qÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ! ¸ÀÆPÀëöä«zÀÄ: §zÀÄPÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ MvÁÛ¸ÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀgÀ »AzÉ CqÀPÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ, AiÀiÁgÉà DzÀgÀÆ vÀªÀÄä eÉÆvÉUÉãÉà EgÀĪÀ ‘¸ÁªÀ£ÀÄß’ ªÀÄgÉvÀÄ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ JA§ D±ÀAiÀÄ ! ¸Á«£À ¨sÀAiÀĪÉà ¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ, ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É JA§ÄzÀÆ C©üªÀÄvÀ.

§qÀÄØvÀ£À, §AqÀÄvÀ£À ªÀÄvÉÆÛA¢®è. §zÀÄPÀÄ«PÉ JA§ÄzÀÄ EzÉAiÀįÁè, CzÉÆAzÀÄ DZÀgÀuÉ; ªÀævÁZÀgÀuÉ; vÀ£Àß C¹ÛvÀé ±ÀÄ¢ÞUÁV, ¹¢ÞUÁV ªÀiÁqÀĪÀ eÁUÀgÀuÉ; ªÀåQÛvÀézÀ C£ÀAvÀ ¸ÀĪÀÄÄRUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉ! »ÃUÉ ‘§zÀÄPÀÄ’ JAzÀÄ Q«AiÀÄ°è ºÉý, JzÉAiÀÄ°è ¸ÁܬÄAiÀiÁUÀĪÀÅzÉäzÉ CzÀÄ, ²æà PÀĪÉA¥ÀÄ ¥ÀzÀåzÀ ‘¸ÀvÀÛAwºÀgÀ£ÀÄ §rzÉZÀÑj¸ÀĪÀ’ jÃwAiÉÄà DVzÉ; ¦æÃwAiÉÄà DVzÉ. ‘¨É¼ÀQ£À ©Ãd’ ¥ÁAqÉñÀégÀ UÀt¥ÀwgÁAiÀÄgÀÄ ‘¨ÉÃPÉA§ÄzÉà §zÀÄPÀÄ; ¸ÁPÉA§ÄzÉà ¸ÁªÀÅ’ JAzÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ ºÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ. §zÀÄPÀÄ JAzÀgÉ ¸ÀÜVvÀvÉ C®è. ¸ÀÜVvÀvÉ ¸ÁªÀ®èzÉà ¨ÉÃgÉãÀÆ C®è. ¸Á«gÀ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ, J®èªÀ£ÀÆß DPÀÈwUÉƽ¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è ¸Àvv À À ºÉÆÃgÁqÀĪÀÅzÉà §zÀÄPÀÄ. dUÀw£ Û À ¤UÀÆqsU À ¼ À £ À ÄÀ ß ±ÉÆâü¸¨ À ÃÉ PÀÄ. CzÀPÁÌV eÁÕ¤AiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, vÀvÀéeÁÕ¤AiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¤gÀAvÀgÀ ±À« æ ĸÀĪÀÅzÉà §zÀÄPÀÄ. ºÉÆgÀvÁV, D¬ÄvÀÄ. J¯Áè ªÀiÁr ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ CAzÀÄPÉÆAqÀÄ «±ÁæªÀÄ ¨sÀAVUÉ ºÉÆÃzÀgÉ CzÀÄ CAxÀªÀgÀ CªÀ£Àw; ¸ÁªÀÅ !

E£ÀÆß EzÉ: £ÁªÉ®è DUÁUÀ ‘fêÀZÀÒªÀ’ JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÉÛêÉ. ºÁUÉAzÀgÉ, fêÀAvÀ ±ÀªÀ JAzÉà DVzÉ. K£ÀÄ fêÀAvÀ ±ÀªÀ ? §zÀÄQAiÀÄÆ ¸ÀvÀÛAxÀzÀÄÝ ! ¸ÀªÀð¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀtÄäaÑzÀ-EºÀ AiÀiÁvÉæ ªÀÄÄV¹zÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ¸ÀvÀÛ ºÉt JAzÀÄ DgÉÆæ¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ‘ºÉt’JAzÀgÀÆ ¸ÀvÀÛzÉÝÃ; ¸ÀvÀÛzÀÝAvÀÆ ºÉtªÉÃ. ºÁVgÀĪÁUÀ ¸ÀvÀÛ ºÉt JAzÉ£ÀÄߪÀ zÉÆõÀªÉÃPÉÆÃ? gÉÆõÀªÉÃPÉÆÃ?

F §zÀÄPÀÄ AiÀiÁgÀzÀÄ? £À£ÀßzÀÄ. ¤ªÀÄäzÀÄ AiÀiÁgÀzÀÄ? CzÀÄ ¤ªÀÄäzÀÄ, ¤ªÀÄäzÉÃ. CAzÀgÉ ¤ªÀÄä §zÀÄPÀÄ £À£ÀßzÀ®è. £À£ÀßzÀÄ ¤ªÀÄäzÀ®è. £Á£ÀÄ ¤«ÄäAzÀ®Æ DV®è, ¤ÃªÀÅ £À¤ßAzÀ®Æ C®è. E£ÀÆß ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÉvÀÛªÀgÀ ¥Á®Æ £ÀªÀÄä §zÀÄQ£À ªÉÄÃ¯É ºÉZÁÑV E®è. E¢ÝzÉÝà ºËzÁVzÀÝgÉ J®è ªÀĺÁvÀägÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀĺÁvÀägÉà DVgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÀ¼ÀîgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀ¼ÀîgÉÃ. CxÁðvï CªÀgÀªÀgÀ §zÀÄPÀÄ CªÀgÀªÀjAzÀ¯Éà gÀÆ¥À ¥ÀqÉzÀzÁÝVzÉ; ¸ÀégÀÆ¥À PÀAqÀzÁÝVzÉ.

ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ ‘¸ÀvÀÛ ºÉt’ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ WÀ£ÀWÉÆÃgÀªÁzÀ §AiÀÄÄμÀªÉà DVzÉ; cÃ, bÉÃ, xÀÆ GUÀļÉà DVzÉ ! CªÀ£ÀÄ G¹gÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉtªÁVzÀÝ; FUÀ G¹gÀÄ ¤AvÀÄ, ‘¸ÀvÀÛ ºÉt’ªÁV ©nÖzÁÝ£É JA§ÄzÀÄ E°è£À «µÁzÀ, ªÀåAUÀå, ªÉÆ£É! G¹gÁlªÉà §zÀÄPÀ®è. £ÀqÉzÁqÀĪÀÅzÀµÉÖà CzÀgÀ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼À®è. wAzÀÄ, ©qÀĪÀÅzÀÄ; GlÄÖ, ºÀjAiÀÄĪÀÅzÀÄ; ªÀĺÀ®Ä PÀnÖ ªÉÄgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ EµÀÄÖ ªÀiÁr ©lÖgÉ CzÀÄ §zÀÄPÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ CAzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄAl¯Áè, CzÀgÀµÀÄÖ

EzÉãÀÄ §zÀÄPÀÄ JA§Ä¢zÉ EzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀ¯Éèà DzÀgÀÆ, ‘EzÀÄ £À£ÀßzÀ®è, ¤ªÀÄäzÀÄ. £À¤ßAzÉä®è. J¯Áè ¤«ÄäAzÀ¯Éà DzÀÄzÀÄ’ JAzÀÄ ªÀiÁjPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ wPÀÌ®ÄvÀ£À; ¥ÀÄPÀÌ®ÄvÀ£À. ¢lzÀ°è §zÀÄPÉÆAzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁzÀÄzÉà DzÀgÉ CzÀgÀ MqÉAiÀÄ£À ¥Àj±ÀæªÀÄ C°è CUÀtÂvÀ. ZÀAzÀzÀ MAzÀÄ §zÀÄPÀÄ PÀtÂÚUÉ ¸ÀÄRPÀgÀ; ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ »vÀPÀgÀ. ¤dªÉÃ. DzÀgÉ D §zÀÄPÀÄ C£ÀĨsÀ«¹zÀ PÀµÀÖ-£ÀµÀÖ; CzÀPÉÌ JzÀÄgÁzÀ JqÀgÄÀ -vÉÆqÀgÄÀ UÀ¼ÄÀ ; ºÀUÎÀ ªÇÀ ºÁªÁV, ºÁ®Æ «µÀªÁV,

¢ÃªÀnUÉ

¢ÃªÀnUÉ

37

38


ºÀƪÀÇ ¸ÁªÁV JA§ ºÁUÉ MzÀVzÀ »vÀ ±ÀvÀÄæ ¦ÃqÉUÀ¼ÀÄ MAzÉÃ, JgÀqÉÃ? J®èªÀ£ÀÆß ªÉÄnÖ¤AvÀ §zÀÄPÀÄ DvÀä «±Áé¸À¢AzÀ, J°è®èzÀ bÀ®¢AzÀ vÀ¯ÉAiÉÄwÛPÉÆAqÀ §zÀÄPÀÄ, CzÀÄ ¢ªÀåªÉÃ, IÄ zÉʪÀªÉÃ! EzÉà §zÀÄPÀÄ; §zÀÄPÀÄ«PÉ. £ÀªÀÄä°è ºÀ®ªÀgÀ §zÀÄPÀÄ EAxÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ½AzÀ ªÀiÁVzÉÝà DVzÉ. £Á£ÀAvÀÆ ¸ÀjAiÉÄÃ. CzÀPÉÌà §zÀÄPÀ£ÀÄß »ÃUÉ »rzÀÄPÉÆqÀ¯ÉÃ: £Á£ÀÄ §zÀÄPÀ£ÀÄß PÀnÖzÉ; §zÀÄPÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÉÆnÖzÉ. §zÀ Ä QUÉ ¸À A ¥À v À Ä Û JA§ CxÀ ð ªÀ Ç EzÉ . EzÉ µ À Ä Ö ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁVzÉ! gÉÆÃZÀPÀªÁVzÉ! ¤Ã£Éà ¹j PÀuÉÃ; ¤Ã£Éà ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ PÀuÉÆà -JAzÀÄ ¥ÀæwAiÉƧâjUÀÆ UÀÄlÄÖ ©lÄÖ PÉÆlÄÖ, §zÀÄPÀ£ÀÄß r CUÁzsÀªÁV ¦æÃw¹, DzÀj¹ JvÀÛgÀPÉÌÃj¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ¥ÀæZÉÆâ¸ÀĪÀ C¥ÀƪÀð ªÀÄAvÀæªÉÃ, vÀAvÀæªÉà §zÀÄPÀÄ DVzÉ. »ÃUÉ ¸ÀévÀB §zÀÄPÀÄ K¤zÉ-CzÉà J®èªÀÇ DVzÉ JA§ ¸ÀAzÉñÀ JµÉÆÖAzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀÄÝ DVzÉ! ²æêÀÄAvÀªÁzÀÄÝ DVzÉ! ºËzÀÄ. £ÀªÉÄä®ègÀ §zÀÄPÉà ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ DVzÉ. £ÁªÉ®è MAzÉÆAzÀÄ ¸ÉÆvÀÄÛ DVzÉÝêÉ. »ÃUÉ ¸ÀévÀB ¸ÀA¥ÀvÉÛà DVgÀĪÀ £ÁªÀÅ E£ÉÆßAzÀÄ, E£ÉÆߧâgÀ ¸ÀA¥ÀwÛUÉ D¸É ¥ÀqÀĪÀÅzÉÃPÉÆÃ! D wÃgÀzÀ zÁºÀ, ªÉÆúÀ KPÉÆà ? ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä §zÀÄPÀÄ - ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß ¸ÁxÀ ð PÀ jÃwAiÀ Ä °è zÀ Ä r¹PÉ Æ ¼À î ¨ É Ã PÁzÀ Ä Ý CvÀ å UÀ v À å ªÁVzÉ ; zsÀªÀÄðªÁVzÉ. K¤®è £ÀªÀÄä°è ? ¥Áæt ? ªÀÄvÉÛ vÁæt ? CzÉà ªÉÄzÀļÀ ±ÀQÛ; CAvÀBPÀgÀt; ¨sÁªÀ-¨sÀQÛ? AiÀiÁªÀÅzÀgÀ°è £ÁªÀÅ PÀrªÉÄ? EAxÀ §zÀÄPÀÄ ¨sÁUÀåªÀ£ÀÄß £ÁªÉÃPÉ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÉÆîÃt? UÉÆüÀÄ ªÀ i ÁrPÉ Æ ¼É Æ î à t? CAzÀ g É PÀ ë Ä ®è P À «ZÁgÀ U À ½ UÉ , PÀ Ä §Ó ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄðUÀ½UÉ, ªÀÄwÃAiÀÄ «PÁgÀUÀ½UÉ, eÁwÃAiÀÄ £ÀgÀPÀUÀ½UÉ, D®¸ÀåzÀ gÉÆÃUÀPÉÌ, ªÀiÁvÀìAiÀÄðzÀ PÀÆ¥ÀPÉÌ, UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉAiÀÄ UÀÆAqÁVjUÉ, ¥ÁæzÉòPÀ ¥ÀPÀë¥ÁvÀUÀ½UÉ «zÁAiÀÄ ºÉý ©qÉÆÃt! CzÁzÀgÀÆ JAzÀÄ? EAzÉÃ, FUÀ¯ÉÃ. ¢ÃªÀnUÉ

39

EzÀÄ ¸ÁgÁA±À : §zÀÄPÀÄ JAzÀgÉ ‘§¢PÀ’ JAzÉÃ. vÁwéPÀvÉ, ¸ÁwéPÀvÉ, GzÁgÀvÉ, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉAiÉÄà §zÀÄPÀÄ. ªÀÄ£ÀĵÀå d£Àä AiÀiÁgÉÆà M§âjUÉ C®è. CzÀÄ ºÉvÀÛªÀjUÉ, ºÉAqÀwUÉ, ªÀÄPÀ̽UÉ JAzÀgÉ JµÉÆÖAzÀÄ PÀħÓvÉ! C°èAzÉÆA¢µÀÄÖ zÀÆgÀ ¸ÁV ¸ÀéeÁwUÉ, ¸ÀézsÀªÀÄðPÉÌ JAzÀÄ ºÁrPÉÆAqÀgÀÆ, CzÉãÀÄ ªÀĺÁ? £Á£ÀÄ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ, ¯ÉÆÃPÀzÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÉÌ, ¥ÀæPÁ±ÀPÉÌ JAzÀÄ ¤zsÀðj¹PÉÆAqÀÄ ºÁUÉ ¸ÀªÀĦð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉà GzÁvÀÛvÉ, GvÀÌøµÀÖvÉ. EzÉà ¸ÀvÀå ²ªÀ ¸ÀÄAzÀgÀ. EzÉà ¥ÀÆtðvÉ. £ÁªÀÅ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ eÁw, MAzÀÄ ªÀÄvÀzÀ ªÀÄÄRªÁtÂAiÀiÁzÀgÉ CzÀÄ C¸ÀºÀåªÉÃ, CPÀëªÀÄåªÉÃ! C«zÉå, CeÕÁ£À, CgÀÄa, CºÀAPÁgÀ, ªÀÄzÀ, G£ÀävÀÛvÉUÀ¼É°è E®è?÷ CzÀÄ D ªÀÄvÀzÀ®Æè EzÉ. F ªÀÄvÀzÀ®Æè. vÀªÀÄäzÉ®èªÀÇ ¸Àj JAzÉà ¸ÀªÀÄyð¹PÉƼÀÄîªÀ; EvÀgÀgÀzÀÄÝ J®èªÀÇ «cÒzÀæPÁj, «µÀPÁj JAzÉà ¤A¢¹©qÀĪÀ AiÀiÁgÉà DzÀgÀÆ ¤vÀå ¤AzÀågÃÉ . CzÀgA À vÉAiÉÄà CvÀt Û zÉÝ®ª è ÇÀ ZÉAzÀ, zÉÆõÁwÃvÀ; EvÀt Û zÉÝà ªÉ Æ Ã¸À , zÉ Æ ÃµÀ JAzÀ Ä ªÀ Ä Ar¸À Ä ªÀ §Ä¢ÞfëUÀ ¼ É A §ªÀ g À «vÀAqÀªÁzÀªÀÇ ªÀzsÀåªÉÃ. £ÀªÀÄUÉ FUÀ ¤ªÀÄð® PÀtÄÚUÀ¼ÀªÀgÀÄ, ¤µÀ Ì ® ä µ À JzÉ U À ¼ À ª À g À Ä ªÀ i ÁvÀ æ ª É Ã ¨É à PÁVzÁÝgÉ . EªÀ g À Ä zsÉÊAiÀÄð±Á°UÀ¼ÀÄ DVgÀ¨ÉÃPÁzÀÆÝ CµÉÖà CUÀvÀåªÁVzÉ. CeÁvÀ±ÀvÀÄæªÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÉUÀνPÉ C®è. ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄÆ C®è. J®è ªÀÄvÀ, ¥ÀPÀëUÀ¼À, ¸ÀgÀPÁgÀUÀ¼À §UÉÎ ªÉÆúÁwÃvÀgÁV, AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁéxÀð«®èzÉ-w¢ÝPÉƼÀî¯ÉAzÉà §Ä¢Þ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ - «±ÉèõÀuÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀjUÉ MAzÀgÉUÀ½UÉ C¥ÀxÀåªÉà DUÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ PÁgÀtPÉÌ `ªÀiË£À ªÀÄĤ’ DUÀĪÀÅzÀ®è; CzÀÄ ¸Á»wUÀ½UÉ zsÀªÀÄðªÀ®è. DzÀgÉ §jà vÀ¥ÀÄà vÉÆÃj¸À¯ÉAzÉà ¸Á»wUÀ ½ gÀ Ä ªÀ Å zÀ ® è . AiÀ i ÁgÀ z É Ã -¸À g À P ÁgÀ z É Ý Ã -EgÀ § ºÀ Ä zÀ Ä , fêÀ¥ÀgÀªÁzÀ C©üªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CAvÀ C¤ß¹zÀgÉ vÀvïPÀëtªÉà CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¢ÃªÀnUÉ

40


ªÀÄÄPÀÛ PÀAoÀ¢AzÀ ±ÁèX¸ÀĪÀ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ £ÀªÀÄä ¯ÉÃRPÀgÀÄ MrØPÉƼÀî¯ÉèÉÃQzÉ. PÉÆêÀÄÄ, eÁw, zÉéõÀUÀ½UÉ w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ PÉÆgÀvÉ, vÀ¥ÀÄà ¤®ÄªÀÅUÀ¼ÀÄ PÁgÀt. «eÁwUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV GAqÀÄ §gÀĪÀ ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄvÉ ºÉZÀѨÉÃQzÉ. C£ÀßzÀ IÄt zÉÆqÀØzÀÄ. CzÀgÀ IÄtPÉÌ ©Ã¼À¨ÉÃPÀÄ. DUÀ PÀ®ºÀ, PÉÆïÁºÀ® ¤®ÄèvÀÛzÉ.

¤dPÀÆÌ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ eÁw ErAiÀiÁV zÀĵÀÖªÀÇ C®è, ²µÀÖªÀÇ C®è. C®àgÀÄ ªÀiÁvÀæ eÁwªÁ¢UÀ¼ÁUÀÄvÁÛgÉ. eÁwAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæZÉÆâ¸ÀÄvÁÛgÉ. zÉÆqÀتÀgÀÄ eÁw, PÉÆêÀÄÄUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃj ¤®ÄèvÁÛ r J¯Éè®Æè UÀÄt¥ÀPÀë¥ÁwUÀ¼ÁV ¸À®ÄèvÁÛgÉ. eÁw, UÀªÀð, ªÉÆúÀ PÀ¼ÀPÉƼÀîzÉà EgÀĪÀªÀgÀÄ zÉÆqÀتÀgÁUÀ®Ä ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå? eÁwUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°ègÀ° J£ÀÄߪÀªÀjzÁÝgÉ. EAxÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è eÁw d£ÀUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ¥ÀæªÉñÀ«gÀÄvÀÛzÉ. EvÀgÀgÀÄ ºÉÆgÀV£ÀªÀgÉà DVgÀÄvÁÛgÉ. eÁw PÉÆ©âPÉƼÀÄîªÀ jÃw EzÀÄ; UÀ¨ÉâzÀÄÝPÉƼÀÄîªÀ ¥Àj EzÀÄ. »ÃUÉ eÁwAiÀÄ£ÀÄß PÁ¦lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄA¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ eÁw ªÀÄgÉvÄÀ £Àqz É ÄÀ PÉƼÀÄv î ÁÛgÉ JAzÀÄ ºÉÃUÉ £ÀA¨ÉÆÃt? PÀArvÀªÁV ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è eÁwÃAiÀÄvÉ PÀ¼ÀPÉƼÀîzÀªÀgÀÄ, eÁvÀåwÃvÀgÁV §zÀÄPÀÄ ¨Á¼ÀÄ £ÀqɸÀ¯ÁgÀgÀÄ. ¥ÀjªÀvÀð£À ¥ÀæQæAiÉÄ M¼ÀUÀqɬÄAzÀ ªÉÆzÀ¯ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. eÁvÀåwÃvÀ£ÁzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄ£ÀUÀ¼À°è J®è eÁwUÀ¼ÀªÀgÀ£ÀÄß vÀÄA©¹PÉƼÀÄîvÁÛ£É. ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯Éà CAxÀ J®è eÁwUÀ¼À ªÀÄ£É ªÀÄ£ÀUÀ¼À°è ±Á±ÀévÀ £É¯É ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛ£É. EzÀ£Éßà DUÀÄUÉƽ¸À¨ÉÃQzÉ. £ÀªÀÄä eÁ£À¥ÀzÀgÀÄ F ¢±ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀvÉÆÛà UÉzÀÄÝ ©nÖzÁÝgÉ. CªÀgÀzÉÝà ±ÀĨsÀ PÁgÀåªÉÇAzÀPÉÌ CªÀgÀÄ AiÀiÁgÀ£Éß®è DºÁ餹zÁÝgÉ? D DªÀÄAvÀæt »ÃVzÉ:

PÉÆýà PÁªÀgÁ PÀĤßà PÁªÀgÁ PÀÄ¢æà PÁªÀgÁ UÀAnà PÁªÀgÁ ¢ÃªÀnUÉ

41

¸ÀÆ®VwÛ ¸ÉʪÁVà §gÀ¨ÉÃPÀÄ || £ÀªÀÄä £ÁqÀªÀgÀÄ eÁw,ªÀUÀð, ªÀtðUÀ¼À£ÀÄß zÁlĪÀ, «±Àé ªÀiÁ£ÀªÀgÁUÀĪÀ ¢±ÉAiÀÄ°è ¸ÀzÁ aAwvÀgÉÃ. CªÀgÀ £ÁzÀ, ªÁzÀ, ¨ÉÆÃzsÀ J®èªÀÇ CzÉà DVzÉ. CzÀÄ J®ègÀzÀÆ DUÀ¨ÉÃQzÉ. »ÃUÉ ªÉÄÊ ªÀÄ£À ªÉÄzÀļÀÄUÀ½UÉ ¸ÀAzÉñÀªÁzÀ F VÃvÀ ¸ÀAVÃvÀªÉà DVzÉ: PÀjAiÀĪÀÅæ £À£ÀߪÀæ ©½AiÀĪÀÅæ £À£ÀߪÀæ ºÀjzÁ¸À £À£Àß §½AiÀĪÀæ-wgÀÄ¥ÀwAiÀÄ VjAiÀiÁ ªÉÄå£ï vÁAiÀiÁ §¼ÀUÁªÉ || £ÀªÀÄäzÉà eÁ£À¥ÀzÀzÀ°è MAzÀÄ PÀvÉ EzÉ. "C£Àß ¸ÀAvÀ¥ÀðuÉ' JA§ D PÀvÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ gÁd C£Àß ¸ÀAvÀ¥ÀðuÉ £ÀqɸÀÄvÁÛ£É. CzÀPÉÌ J®è eÁwUÀ½UÀÆ PÀgÀå PÉÆqÀÄvÁÛ£É. §AzÀ J®ègÀ£ÀÆß eÁw VÃw £ÉÆÃqÀzÉà MAzÉà ¥ÀAQÛAiÀÄ°è PÀÆræ¹ ¸ÀvÀÌj¸ÀÄvÁÛ£É. ¸ÀAvÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ£É. EzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄQæ ¨ÁAzsÀªÀgÀ PÀvÉ. E°è£À zsÀé¤ K£ÀÄ? ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ J®èzÀQÌAvÀ zÉÆqÀØ PÀµÀÖ JAzÀgÉ ºÀwÛgÀªÁUÀĪÀ - £ÁªÀÅ CªÀgÀ ºÀwÛgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ E®èªÉà CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀPÉÌ §gÀĪÀ - ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ PÀµÀÖ. EzÀPÉÌ PÁgÀt CºÀAPÁgÀªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀ ª Á ¥À Æ ªÁðUÀ æ º À ª À Ç . EAvÀ º À ©UÀ Ä ªÀ i Á£À ªÀ Ä vÀ Ä Û C£À Ä ªÀ i Á£À U À ½ AzÀ ¯ É Ã EAzÀ Ä M¨É Æ â § â £ À Æ MAzÉ Æ AzÀ Ä ¢éÃ¥ÀªÁVzÁÝ£É; PÀUÀÎAmÁVzÁÝ£É. £ÁªÀÅ ¦æÃw¸À¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ eÁw d£ÀUÀ¼À£Àß®è, ªÀÄ£ÀĵÀå eÁwAiÀÄ£ÀÄß. CzÀg® À Æè ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV, DyðPÀªÁV CªÀªiÀ Á¤vÀgÁzÀ zÀªÀĤvÀgÁzÀ d£ÀUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß. J®è zÁ±Àð¤PÀgÀÆ IÄdÄ ºÁQzÀÄÝ EAxÀ £ÀqÉUÉÃ, ªÀÄÄ£ÀßqÉUÉÃ. £ÀªÀÄä MPÀÌ°UÀgÀ zÁ±Àð¤PÀvÉ AiÀiÁjUÉ PÀrªÉÄ? CªÀgÀ UÀÄgÀÄvÀé

¢ÃªÀnUÉ

42


JAxÀzÀÄÝ? CzÀÄ eÁvÀåwÃvÀvÉ, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ:

ºÉÆ®å ºÉÆÃzÀgÀÄ C¥Àà ºÉüÀÄ ªÀÄUÀ£É ºÉÆ°Û ºÉÆÃzÀgÀÄ CªÀé ºÉüÀÄ ªÀÄUÀ£É || DzÀgÉ CPÀëgÀ¸ÀÜgÁzÀ £ÁªÉà E£ÀÆß eÁw UÀ«ðµÀ×gÁVAiÉÄà EzÉÝêÉ. £ÁªÉà PÀ°à¹PÉÆArgÀĪÀ "PɼÀ eÁw'UÀ¼ÀªÀgÀ£ÀÄß KPÀ ªÀZÀ£ÀzÀ°è ºÉ¸ÀgÀÄ »rzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀ°è E£ÀÆß ºÉøÀzÉà EzÉÝêÉ. EAxÀ PËæAiÀÄ𠤮èzÀ vÀ£ÀPÀ £ÀªÀÄäzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå d£ÁAUÀªÁUÀĪÀÅ¢®è; ¸ÀvÀÄÌ®ªÁUÀĪÀÅ¢®è. £À ª À Ä ä ¸ÁªÀ i Á£À å ªÀ U À ð zÀ £ËPÀ g À g À £ À Æ ß C¢ü P ÁgÀ ± Á» KPÀªZ À £ À z À ° À A è iÉÄà PÀgA É iÀÄĪÀ zÀ¥ð À ªÀÇ ¤®è¨ÃÉ QzÉ. J®è PÀZÃÉ jUÀ¼® À Æè £ÀªÀÄäAvÉà ªÀÄ£ÀĵÀågÁzÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ, ¸ÉÆÃzÀjAiÀÄgÀ£ÀÄß »Ã£ÉʸÀĪÀ zËdð£Àå - CAvÀºÀ CªÀiÁ£ÀĵÀvÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ? CzÉAxÀ ¸ÀA¸ÀÌøw? £ÀªÀÄä ¸Á»vÀå, £ÀªÀÄä ¸ÀªÉÄäüÀ£À PÉÆ£É ¥ÀPÀë F ¢¸ÉAiÀįÁèzg À Æ À ªÀÄ£ÀB¥ÀjªÀvð À £ÉUÉ MvÁÛ¸A É iÀiÁUÀ¢zÀÝgÉ EªÉ®è AiÀiÁªÀ ¹jUÉ? L¹jUÉ? E£ÉÆßAzÀÄ d£À¥z À À VÃvÀ - ¨Á®å¢AzÀ®Æ £À£ßÀ £ÀÄß §ºÀ¼ª À ÁV PÁrzÀÄÝ. £À£Àß eÁ£À¥ÀzÀ ¦æÃwUÉ ªÉÆzÀ¯ÁV MrØPÉÆAqÀzÀÆÝ ºËzÀÄ. £À£Àß CfÓAiÀÄ F ºÁqÀ£ÀÄß vÁªÀÇ PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ:

«zÀå §Ä¢Ý PÀ°Ã ¤zÀÄÝj eÕÁ£À ªÀÄjà §VÎù §jà §®UÉÊ£À - vÀªÀÄäAiÀÄå §Ä¢ÝªÀAvÀ£ÁUÀÆ ¸À©AiÀÄ°è || «zÉå ¨ÉÃgÉ, §Ä¢Þ ¨ÉÃgÉ. JgÀqÀÆ MAzÉà C®è. ªÀÄvÉÛ ±ÀæzÉÞ, ¤µÉ×, vÀ¥À¸ÀÄì - E®èzÉà «zÉå E®è. ¤zÉÝ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ K£ÀÆ DUÀĪÀÅ¢®è. K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. E£ÉßãÉAzÀgÉ AiÀiÁgÉà DzÀgÀÆ PÀÄlÄA§PÉÌ, eÁwUÉ ªÀiÁvÀæ JAzÁzÀgÉ CzÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ®è. ¸ÀªÀĸÀÛgÀļÀî ¸À¨sÉ vÀ¯ÉzÀÆUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀªÀĸÀÛjUÀÆ “£ÀªÀÄäªÀ£ÀÄ, £ÀªÀÄäªÀ£ÀÄ” JAzÉà DUÀ¨ÉÃPÀÄ.

eÁ£À¥ÀzÀ E£ÀÆß EzÉ IÄ

r

£ÀªÀÄä f¯ÉèAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ LzÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ®Æ eÁ£À¥ÀzÀ ¸ÀAUÀæºÀ PÁAiÀÄð £ÀqÉ¢zÉ. Cwà ºÉZÀÄÑ eÁ£À¥ÀzÀ ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼ÀÆ §A¢ªÉ. DzÀgÉ ¸ÀAUÀæºÀPÉÌ M¦à¹PÉÆAqÀ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ ªÀÄA¢? ºÉZÉÑAzÀgÉ LªÀgÀÄ! CªÀgÀ®Æè M©â§âgÀ£ÀÄß ©lÖgÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀÆ F ¤nÖ£À°è ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀAw®è. ºÉƸÀ§gÀ ¥ÀæªÉñÀªÀAvÀÆ £À£ÀUÉ w½zÀAvÉ DVAiÉÄà E®è! f¯ÉèAiÀÄ°è JµÉÖà eÁ£À¥ÀzÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÝgÀÆ E£ÀÆß §gÀ¨ÉÃPÁ¢ÝzÉ. ¸ÀAUÀæºÀ, CzsÀåAiÀÄ£À JµÉÖà £ÀqÉ¢zÀÝgÀÆ E£ÀÆß CªÀPÁ±À«zÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅ J®èªÀÇ ¸ÀAUÀæºÀUÉƼÀî¯ÉèÉÃQzÉ. £ÀªÀÄä G¥ÁàgÀ §AzsÀÄUÀ¼À ¸Á»vÀå E£ÀÆß ¸ÀAUÀæºÀUÉÆAqÀAw®è. PÀ£ÀßqÀ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀzÀÄÝ EzÀĪÀgÉUÀÆ zÀQÌ®è. zÉêÁrUÀgÀ ¸Á»vÀå E£ÀÆß £ÀªÉÆä¼ÀUÁV®è. UÁtÂUÀgÀ - UÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀªÀiÁd avÀæt E£ÀÆß ªÀÄÆr§A¢®è. ¨ÁQqÀ ¨ÁAzsÀªÀgÀÄ ¨ÁQAiÉÄà DVzÁÝgÉ. CA©UÀgÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæªÁV M¼ÀUÉƼÀî¨ÉÃPÁ¢ÝzÉ. WÀlÖzÀ ªÉÄð£À £ÁªÀÄzsÁjUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqÉzÉà E®è. C°è£À ºÀ«ÃPÀgÀ ¸Á»vÀå PÀÆqÀ E£ÀßµÀÄÖ ¸ÀAUÀæºÀUÉƼÀî¨ÉÃQzÉ. MPÀÌ°UÀgÀ, °AUÁAiÀÄvÀgÀ, ºÀ¸À®gÀ ªÀÄvÀÄÛ U˽UÀgÀ ¸Á»vÀå J°è ¹QÌzÉ? JµÀÄÖ ¹QÌzÉ? ªÀÄvÉÛ, PÀÄt©UÀ¼ÀzÀÄÝ £ÀªÀÄä PÀ®© vÀÄA§ ¨ÉÃqÀªÉà ? »ÃUÉ E£ÀÆß C£ÉÃPÀ eÁwUÀ¼ÀÄ PÉÊ ©Ã¹ PÀgÉAiÀÄÄwÛªÉ. f¯ÉèAiÀÄ ©AV ¥ÀzÀ, AiÀiÁ®è ¥ÀzÀ, zÉÆÃt ¥ÀzÀ, eÉÆÃV ¥ÀzÀ, zÉÆA§gÀ ZÉ¤ß EvÁå¢ ¥ÀÆwð PÉʪÀ±ÀªÁVªÉAiÉÄÃ? DUÀ¨ÉÃPÀÄ C®èªÉÃ? EªÉ®è DUÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ? £ÀªÀÄä°è eÁ£À¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀĺÁ¥Àæ§AzsÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ºÉZïr ¥ÀzÀ« UÀ½¹zÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀ£ÉÃPÀjzÁÝgÉ. eÁ£À¥ÀzÀªÀ£ÀÄß


LaÒPÀªÁV N¢zÀ G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÆ EzÁÝgÉ. EªÀgÀÄ ²µÀåA¢gÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀévÀB £ÀÄVÎ, ªÀÄÄ£ÀÄßVθÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ, IÄ ¥ËæqsÀ ±Á¯Á CzsÁå¥ÀPÀgÀÆ, eÁ£À¥ÀzÀ ¥É æëÄUÀ¼ÀÆ AiÀiÁPÉ »AzÀĽAiÀĨÉÃPÀÄ? «¼ÀA§ªÁzÀgÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀPÉÆAqÀÄ ©qÀÄvÉÛêÉ; §qÀªÀgÁV ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉ. EzÀÄ ¤¸ÀìA±ÀAiÀÄ. eÁ£À¥ÀzÀ £ÀªÀÄä £ÀqÀĪÀt eÁwUÀ¼ÀÄ - MAzÀQÌAvÀ MAzÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀĪÁVªÉ; ªÀiÁzÀjAiÀiÁVªÉ JAzÀÄ JzÉUÉ ªÀÄÄnÖ¸ÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß C£ÉÃPÀ jÃwAiÀÄ ²¸ÀÄÛUÀ¼À°è vÀ£Àß CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqɬĸÀ®Ä r MvÁ۬ĸÀÄvÀÛ zÉ C®èzÉà vÀ£ÀߤßlÄÖPÉÆAqÉà EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï ±ÉÆâü¸À®Æ DºÁ餸ÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ¨sÁµÁ ªÉʲµÀÖöåUÀ¼À£ÀÄß zÀÄr¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ §gɺÀUÁgÀ¤UÉ C£À£Àå£ÁUÀ®Æ PÀgÉPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. CAxÀÀ PÉ®¸À C®è°è DVzÉÉ, DUÀÄvÀÛ®Æ EzÉ. £ÀªÀÄä°è ªÀiÁvÀæ E£ÀÄß DUÀ¨ÉÃQzÉ. AiÀiÁgÀzÉÆà M§âgÀ ¥Àæ±Éß- FUÉ°è eÁ£À¥ÀzÀ? eÁ£À¥ÀzÀ FUÀ®Æ, ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ. CPÀg ë ¸ À ÜÀ g® À Æè C¢gÀÄvÀz Û .É DzÀgÉ «zÁåªA À vÀgÄÀ JAzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ ©ÃUÀĪÀªÀgÀ°è ªÀiÁvÀæ H....ºÀÄA...EgÀĪÀÅ¢®è. C°è ¨ÉÃPÁzÀÄÝ ªÀÄÄUÀÞv,É ¤µÀÌ¥l À vÉ, ¸Àg¼ À v À .É CzÀ£ÄÀ ß¼Àî J®ègÆ À eÁ£À¥z À g À ÃÉ . FVvÀÛt ªÀµÀðUÀ¼À°è ªÀgÀzÀQëuÉ ºÉ¸Àj£À°è UÀAqÀ¸ÀgÀ ¸ÀÄ°UÉ. EzÀÄ eÁ£À¥ÀzÀgÀÄ ©Ã¸ÉÆUÉzÀ §rUÉ: ºÉtÚ PÉüÀªÀ£É ºÀtPÉ ¨Á¬ÄâlÖªÀ£É ºÉtÂÚUÉ ¤Ã£ÀÄ QgÁAiÀÄPÉãÉÆÃ-vÀªÀÄäAiÀÄå ºÉtÄÚ ¤£ÀítÄPÉ UÀ¼ÀĹÃvÉÆÃ|| »ÃUÉ®è ©aÑPÉƼÀÄîªÀ EAxÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ, AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À PÀtÂÚUÉ ©Ã¼ÀĪÀÅ¢®è? gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ zÉÆqÀتÀgÉÃ? CxÀªÁ ¸Á»wUÀ¼ÉÃ? ¥Àæ±Éß

¯ÁUÁAiÀÄw¤AzÀ®Æ EgÀĪÀAxÀzÉÝÃ. E§âgÀÆ ¸ÀªÀÄ ±ÀQÛ±Á°UÀ¼Éà JA§ÄzÀÄ ¸ÀvÀå, zÀ±Àð£À. ºÁUÉ M¦àPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ®Æ MªÉÆäªÉÄä gÁdPÁgÀtÂUÀ¼Éà ºÉZÀÄÑ ¥À槮gÀ®èªÉÃ, ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀÄ®èªÉà JA§ GvÀ Û g À zs À Ä vÀ Û £ É MzÀ V PÉ Æ AqÀ Ä `ºËzÀ Ä ºËzÀ Ä ’ JAzÀ Ä vÀ¯ÉzÀÆV¹©qÀĪÀ®Æè vÀxÀå«zÉAiÀÄ®èªÉÃ? gÁdPÁgÀ t gÁdåzÀ , zÉ Ã ±À z À PÉ ë à ªÀ Ä PÉ Ì , ªÀ Ä Ä£À ß qÉ U É CvÀåUÀvÀåªÁzÀzÀÄÝ. ¸Á»vÀåªÀÇ gÁdåzÀ, dUÀwÛ£À ºÀÈzÀAiÀÄ ±ÀÄ¢ÞUÁVAiÉÄà EgÀĪÀAxÀzÀÄÝ. MA¢®èzÉ E£ÉÆßA¢®è. EzÀÝgÀÆ §®«gÀĪÀÅ¢®è. ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼À°è gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÉÃ? EzÀÄ ¥Àæ±Éß. ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ. AiÀiÁPÉ ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ. gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À®Æè ¸Á»wUÀ½zÁÝgÉ. PÀ« ºÀÈzÀAiÀÄzÀªÀjzÁÝgÉ. ¸Á»wUÀ¼À®Æè ºÀ®ªÀgÀÄ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼Éà DVzÁÝgÉ. gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ ¸Á»wUÀ ¼ ÁzÀ g É CzÀ Ä £ÁqÀ ¨s Á UÀ å . DzÀ g É ¸Á»wUÀ ¼ À Ä gÁdPÁgÀ t  U À ¼ ÁzÀ g É ? K£É Æ Ã? gÁdPÁgÀ t  U À ¼ À ° è ¹zÁÞAvÀ G¼ÀîªÀjzÁÝgÉ. §zÀÞvÉ EgÀĪÀªÀjzÁÝgÉ. fêÀ¥ÀgÀvÉ, «±ÀéªÀiÁ£ÀªÀvÉ JAzÀÄ vÀÄrAiÀÄĪÀªÀjzÁÝgÉ. EAxÀªÀgÀÄ ¸Á»vÀåPÀÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ CUÀvÀåªÁV ¨ÉÃPÀÄ. ¸Á»wUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV J®ègÀÆ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À£ÀÄß wÃgÁ ºÀUÀÄgÀªÁV ¯ÉêÀr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÉüÀÄvÀÛ, PÁtÄvÀÛ §A¢zÉÝêÉ; Cw GqÁ¥sɬÄAzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨sÀAV¹ §gÉ¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß NzÀÄvÀÛ°zÉÝêÉ. AiÀiÁgÀ §UÉÎAiÉÄà DUÀ° G¥ÉÃPÉë CxÀªÁ OzÁ¹Ã£Àå vÉÆÃgÀĪÀÅ¢zÉAiÀÄ®è, CzÀÄ ¯ÉÃR¤UÉ ªÀiÁ£ÀªÀ®è, ¯ÉÃRPÀ¤UÉ ¸ÀAªÀiÁ£ÀªÀ®è. DzÀgÉ ¸ÀÆPÀëöä ¤jÃPÀëuɬÄAzÀ, zÀÆgÀzÀȶ֬ÄAzÀ, CµÉÖà dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ JzÀÄgÁUÀĪÀ ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ gÁdPÁgÀtÂUÀ½UÉ CvÀÄå¥ÀPÁgÀUÀ¼ÉÃ. EAxÀ aAvÀ£À²Ã® ¯ÉÃRPÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAªÁ¢¸ÀĪÀ gÁdPÁgÀt E£ÀßµÀÄÖ ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ DUÀÄvÁÛ£É, ¥ÀæRgÀ DUÀÄvÁÛ£É, £Á¼ÉAiÀÄÆ UÉ®ÄèvÁÛ£É. C®èzÀªÀ §jà UÀÄ®Äè DUÀÄvÁÛ£É.


CzÉà jÃw gÁdPÁgÀtÂAiÉÆA¢UÉ PÀÆvÀÄ CjvÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¯ÉÃRPÀ PÀÆqÀ C°è£À ¥ÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀ滸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ E£ÀßµÀÄÖ RavÀ, ºÀjvÀ ¸Á»vÀå ¤«Äð¸ÀÄvÁÛ£É. C®èzÀªÀ CµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ IÄ QëÃt£ÁUÀÄvÁÛ£É. Q« ªÀiÁvÀÄ K£ÉAzÀgÉ-AiÀiÁgÉà DUÀ°, PÀ«AiÉÄà EgÀ§ºÀÄzÀÄ; gÁdPÁgÀtÂAiÉÄà DVgÀ§ºÀÄzÀÄ vÀ£Àß CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ, C£ÀĨsÀªÀPÉÌ ¤®ÄPÀzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ UÀAl®Ä ºÀjzÀÄPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ; £ÀUÉUÉÃqÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À £À£Àß CzsÀåPÀë ¨sÁµÀtªÀ£ÀÄß FUÀ ªÀÄÄV¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. ¤d, EzÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¸Á»wUÀ¼À ¸À«ÄÃPÉëAiÀiÁV®è. C¢°è £ÀqÉzÉà E®è. ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁzsÀåPÀë£ÁzÀªÀ£ÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¸Á»wUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹ CªÀgÀÄ EµÀÄÖ, EªÀgÀÄ CµÀÄÖ JAzÀÄ ªÀiË®å vÀÆUÀ®Ä DAiÉÄÌ DzÀªÀ£ÀÄ C®èªÉà C®è. PÉ®ªÀÅ CzsÀåPÀëgÀÄ CAvÀºÀ ¸ÁºÀ¸À PÁgÀåPÉÌ E½zÀzÉÝãÉÆà GAlÄ. ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁzsÀåPÀë JAzÉÆqÀ£É CªÀ£ÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J®è PÁ®zÀ, J®ègÀ ¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß N¢gÀÄvÁÛ£É, N¢gÀ¯ÉèÉÃPÀÄ JAzÉä®è. ºÁUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ CzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAxÀzÀÆÝ C®è. MAzÉÆÃ, ªÀÄvÉÆÛAzÉÆÃ, E£ÉÆßAzÉÆà PÉÊvÀ¦à ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. £É£À¥ÀÄ PÉÊ PÉÆnÖgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÀÆ J®è §¯Éè JA§AvÉ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, §gÉ¢zÉÝãÉAzÀÄ ©ÃVPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ºÁ¸Áå¸ÀàzÀªÉà DUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ ªÀ i ÁqÀ Ä ªÀ Å zÀ Ä Czs À å PÀ ë £ ÁzÀ ª À £ À Ä vÀ £ À U É vÁ£É à ªÀ i ÁrPÉ Æ ¼À Ä î ª À ªÀAZÀ£ÉAiÀÄÆ DUÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è DvÀ J¯Éè°èAzÀ¯ÉÆà PÉ®ªÁzÀgÀÆ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß vÀj¹ ªÀÄÄA¢lÄÖPÉƼÀÀÄzÀÄ. MªÉÄäUÉ PÉ®ªÁgÀÄ ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄUÀÄa ºÁPÀ§ºÀÄzÀÄ; CªÀÅUÀ¼À°è MAzÉgÀqÀÄ ¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ PÀuÁÚr¸À§ºÀÄzÀÄ CµÉÖÃ. EµÀÖjAzÀ CAvÀºÀ PÀÈwUÀ¼À §UÉÎ, PÀÈwPÁgÀgÀ §UÉÎ C¢üPÁgÀAiÀÄÄvÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÉÛÃ£É J£ÀÄߪÀÅzÀÄ CzÉAvÀºÀ ºÀÄA§Ä zsÉÊAiÀÄð, zÁµÀÖöåð! AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ PÀÈwAiÀÄ §UÉÎ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀªÁV

r

¥ÀæwQæ¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÁzÀgÉ CzÀgÀ MAzÀÄ NzÀÄ ¸ÁPÉÃ? K£ÀÆ E®èzÝÀ gÀ §UÉÎ DzÀgÉ CµÀÄÖ ¸ÁPÁ¢ÃvÀÄ. DzÀgÉ K£ÁzÀgÆ À EgÀĪÀAvÀºÀ PÀÈwUÀ¼À §UÉÎ EAvÀºÀ CªÀ¸ÀgÀ ªÉÆøÀªÁUÀĪÀÅ¢®èªÉÃ? CxÁðvï ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁzsÀåPÀëgÀ ¨sÁµÀt, ¸Á»wUÀ¼À ¥ÀnÖ DUÀ¨ÁgÀzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÉà £À£Àß ¤®ÄªÀÅ. ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁzsÀåPÀë DzÉÆqÀ£É CªÀ£ÀÄ K£ÉÆà DV ©qÀĪÀÅ¢®è. CªÀ¤UÉ DUÉãÀÆ J®èªÀ£ÀÆß N¢, AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ KtÂ, ±ÉæÃt JAzÀÄ ¤zsÀðj¸À®Ä ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ±ÀQÛ ªÀj¹PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è; DªÀj¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÆ E®è. EzÀÄ ¤±ÀÑAiÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà f¯ÉèAiÀÄ J®è ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ªÉÄÃ®Æ CªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ¸ÀªÀÄxÀð JAzÀÄPÉÆAqÀgÉ CAiÉÆåÃ, EzÀQÌAvÀ zÉÆqÀØ vÀªÀiÁµÉ E£ÉÆßA¢¢ÝÃvÉà ? CzsÀåPÀëvÉ - CzÀÄ ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄgÀ ¦æÃw, C©üªÀiÁ£À. E°è zÉÆqÀتg À ÄÀ CªÀgÃÉ . AiÀiÁªÉÇvÀÆÛ ºÁUÉAiÉÄÃ, PÉÆqÀĪÀªg À ÃÉ zÉÆqÀتg À ÄÀ . ºÁUÉAzÀÄ CzsåÀ PÀë£ÁzÀª£ À ÄÀ vÀUÄÀ ΪÅÀ zÀÆ C®è. ºÁUÉ ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÁVAiÀÄÆ E®è. vÀ£Àß C£ÀĨsÀªÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßqÀĪÀÅzÀÄ, «ZÁgÀUÀ¼À¤ßqÀĪÀÅzÀÄ, ¸À®ºÉAiÉÆÃ, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÉÆßà PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ CzsÀåPÀë£À PÁAiÀÄð, ¨sÁgÀ. E°èAiÉÄà MnÖUÉ zÀÄrzÀÄPÉƼÀÄîªÀAxÀzÀÄÝ PÀ¼ÀPÀ½, PÁ¼Àf, «±Áé¸À, «£ÀAiÀĪÉÃ. «£ÀAiÀÄ JAzÀgÉ ±ÀgÀuÁUÀw C®è. «zsÉÃAiÀÄvÉ C®è. CzÀÄ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ, ¤µÀàPÀë¥ÁvÀvÉ, eÁvÀåwÃvÀvÉ, ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄvÉ, GzÁgÀvÉ. C®è z É Ã CzÀ Ä ¤ªÀ Ä ð¯ÁAvÀ B PÀ g À t ¢AzÀ ¯ É Ã ¥À æ P À l UÉ Æ ¼À Ä î ª À ¤µÀÄ×gÀvÉAiÀÄÆ ºËzÀÄ. £À¤ßà ¤®ÄªÀÅ ¢rüÃgÁzÀzÉÝãÀÆ C®è. EzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄzÉÃ. 2002gÀµÀÄÖ »AzÉ zÀ.PÀ.zÀ §AmÁé¼ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ 9£Éà PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁzsÀåPÀë£ÁVzÁÝUÀ®Æ £Á£ÀÄ »ÃUÉAiÉÄÃ. vÁ®ÆQ£À AiÀiÁªÉǧ⠸Á»wAiÀÄÆ CzÀgÀ°è ¸ÀĽzÉà EgÀ°®è. ªÉÆ£Éß ªÉÆ£ÉßAiÀÄ


zÀ.PÀ. f¯Áè ZÀÄlÄPÀÄ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀë ¨sÁµÀtzÀ®Æè £Á£ÀÄ f¯Áè ZÀÄlÄPÀÄ ¸Á»wUÀ¼À §UÉÎ ¥Àæ¸ÁÛ«¸À°®è. CªÀgÀ£ÀÄß ¸À«ÄÃQë¸À ºÉÆgÀqÀ°®è. E®è, CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è £ÁåAiÀÄ IÄ PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. £Á£ÀÄ C£ÉÃPÀgÀ CzsÀåPÀë ¨sÁµÀtUÀ¼À£ÀÄß N¢zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ®Æ vÀ¼É¢gÀĪÀ ¤zsÁðgÀ EzÀÄ. §AzsÀÄUÀ¼ÉÃ, G. PÀ. f¯Áè 15£Éà PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ¸ÁéUÀvÀ ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÆ, ±Á¸ÀPÀgÀÆ DzÀ ¢£ÀPÀgÀ PÉ. ±ÉlÖgÀªÀgÀÆ, r PÁgÁåzs À å PÀ ë g À Æ , G.PÀ . f¯Áè ¥À A ZÁAiÀ Ä vï Czs À å PÀ ë g À Æ DzÀ J¯ï.«.±Á£À¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ §¼ÀUÀzÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ G.PÀ. f¯Áè PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï£À CzsÀåPÀëgÀÆ, »jAiÀÄgÀÆ DzÀ gÉÆûzÁ¸À £ÁAiÀÄPÀgÀÄ, ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀAZÁ®PÀgÀÆ, `ºÀtvÉ’AiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÆ DzÀ CgÀ«AzÀ PÀQðPÉÆÃrAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J®è ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, C®èzÉà ««zsÀ ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ, ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À J®è «ÄvÀægÀÆ, ¥ÀævÀåPÀëªÀÇ, ¥ÀgÉÆÃPÀëªÀÇ DV zÀÄrzÀ J®è ¸ÉßûvÀgÀÆ, C©ü£ÀA¢¹zÀ J®è »jAiÀÄgÀÆ, QjAiÀÄgÀÆ E°è £À£Àß PÀtÄäAzÉ; JzÉAiÉƼÀUÉ. ºÁUÉAiÉÄà ¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ. £Á£ÀÄ J®èjUÀÆ CvÀåAvÀ PÀÈvÀdÕ£ÁVzÉÝãÉ. DwäÃAiÀÄgÉÃ, AiÀiÁªÉÇvÀÆÛ £À£Àß ¤ªÉÃzÀ£É MAzÉÃJzÉ JzÉUÆ À ªÀåvåÀ AiÀÄ ºÁ¼ÁUÀ° JzÉ JzÉ UÀÆqÀ° ºÁ¯ÁUÀ°

JAzÉÃ.


d£ÁAVPÀ CzsÀåAiÀÄ£À

«.UÀ.£Á. PÀÄrUÀ¼ÄÀ IÄ

PÀª£À À ¸ÀAPÀ®£À 1) 2) 3) 4)

ºÉÆ£ÀÆßgÀ eÁf M¼ÀUÀÆr£À°è UÉÆîUÀĪÀÄäl £É®UÀĪÀÄä

5) MgÉUÀ®Äè 6) ¥Àw æ ¸ÀA à zÀ£À 7) PÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÀ¤UÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ 8) vÁPÀðuÉ 9) ªÁ®UÀ (ªÀÄÄ£ÀÄßr, ¨É£ÀÄßr E.) 10) «.UÀ.£Á. DAiÀÄÝ §gɺÀUÀ¼ÀÄ

r

1988, 1993, 2002 1997 1999 2000 2007 2010

CAPÀt ¸ÀAUÀº æ À 11) ©qÀÄUÀqÉ 12) PÀjPÉAiÀÄ PÀÄr

2000 2009

aAvÀ£À ¸ÀAUÀº æ À 13) PÀ«¬ÄAzÀ Q«UÉ

1999, 2006

¸ÀªÄÉ Ãä ¼À£ÁzsåÀ PÀë ¨sÁµÀt 14) ¢ÃªÀnUÉ

2010

ªÀåQÛavÀæ 15) ªÀÄÈUÀAiÀiÁ ¸Á»w PÉzÀA¨Ár dvÀÛ¥Àà gÉÊ 2007 16) ¢Ã£À§AzsÀÄ ¥ÁAqÉñÀégÀ UÀt¥Àw gÁªï 2009 17) PÀ£ßÀ qÀ PÀmÁÖ¼ÄÀ ©.JA.E¢£À§â 2009

1993 2003

eÁ£À¥ÀzÀ

1968 1980 1986, 1994 1999, 2007

«ªÀıÁð ¸ÀAPÀ®£À

18) ºÀjPÁAvÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøw 19) PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À°è ºÀ¼É¥ÉÊPÀgÀÄ 20) ¤ªÀÄä ¸ÀȶÖ, £ÀªÀÄä zÀ馅 21) ©Ã¸Éà PÀÄAPÀĪÀÄzÀ vÉ£ÉUÁ½ 22) ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄ£É ZÀAzÀ 23) UÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀªÉà £É¼À¯ÁUÀÄ 24) ¢§ât 25) £É£Ézɫâ£À UËjÃAiÀÄ ªÀÄUÀ£À UÀt¥À£À 26) ¸ÁéUÀvÀªÀ£É PÉÆÃjzÉ ºÀµÀð ZÉ°è PÁ¢zÉ

1975 1978 1978 1980 1982 1985 1991

ªÉÄüÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ 27) a£ÀßzÀ ¥ÉnÖUÉ

1983

¸ÀA¥Á¢vÀ UÀAæ xÀU¼ À ÄÀ 1) C¨sÀÄåzÀAiÀÄ (¸Á»vÀå ²gÉÆêÀÄt ¤Ã¥ÁðeÉ ©üêÀÄ ¨sÀlÖ C©ü£ÀAzÀ£À UÀæAxÀ) 1998 2) EAZÀgÀ (§AmÁé¼À vÁ®ÆPÀÄ 6£Éà ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À ¸ÀägÀt ¸ÀAaPÉ) 1998 3) ºÀtvÉ (zÀQët PÀ£ÀßqÀ 11£Éà PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À ¸ÀägÀt ¸ÀAaPÉ) 2000 4) wÃgÀzÀ vÉgÉUÀ¼ÀÄ (zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Áè PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ ºÁUÀÆ zÀÆgÀz± À ð À £À ¸Àº¨ À Ás VvÀéz° À è PÀgÁªÀ½ PÀ«UÀ¼ÄÀ ¸ÁzÀgÀ ¥Àr¹zÀ PÀ«vÉU¼ À À ¸ÀAPÀ®£À) 2002 5) ¸ÀĪÀÄ£À¸À (zÀQt ë PÀ£ßÀ qÀ 14£Éà PÀ£ßÀ qÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÄÉ äüÀ£À ¸Àägt À ¸ÀAaPÉ) 2003 6) ªÉÆUÀ¸Á¯É M®ªÀÅ-¤®ÄªÀÅ (qÁ.£Á.ªÉÆUÀ¸Á¯ÉAiÀĪÀgÀ DAiÀÄÝ §gɺU À ¼ À ÄÀ ) 2005 7) UÀĪÀÄmÉAiÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ (PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ) CaÑ£° À è 8) Cwð(¥ÉÆ.æ «.©. CwðPÀeÉ C©ü£ÀAzÀ£À UÀA æ xÀ) 2009

Deevatige1  

ªÀÄÄzÀæPÀgÀÄ : ªÀÄ£ÉÆÃgÀªÀiÁ ¦æAlgïì PÁgï«Ã¯ïì PÁA¥ÉèPïì, ©eÉÊ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ. : 4271683 Published by Smriti Prakashana Adyanadka - 574260 º...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you