Page 1


¹ÔÆPæãàÆá ÊÜÂQ¤ bñÜÅWÙÜ áÜ

BISILAKOLU Biogrophical Sketch by Dr. Na. Mogasale Kanthavara - 574 129, Karkala, Udupi District. Published by Jayanthi Ramanath for Rajatha Sahithya No. 14, Near Seethamma Ananthaiah Kalyana Mandir 4th Cross, O.T. Road, Shimoga - 577 202 Mobile : 9844420216.

© : Smt. Prema N. Mogasale First Edition : August 2010

vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ

Pages : xviii+212 = 230+4 Price : Rs. 115

¸æÇæ : ®ÜãÃÜ ÖÜ©®æç¨Üá ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜá

No. of copies : 1000 70 gsm Maplitho / 1/8 demi

Cover Design : Mohana Sona Typest & Page Designers

ÃÜgñÜ ÓÝ×ñÜÂ

Aakrithi Prints K.S. Rao Road, Mangalore - 1 Phone : 0824 2443002

®Üí. 14, ÔàñÜÊÜá¾ A®ÜíñÜ¿á PÜÇÝÂ| ÊÜáí©ÃÜ¨Ü ÖÜ£¤ÃÜ 4®æà AvÜxÃÜÓæ¤, K.q. ÃÜÓæ¤, ÎÊÜÊæãWÜY & 577 202 gíWÜÊÜá ÊÝ~ : 9844420216

Printed at Jagruthi Printers 56/1-6, Narasimhaiah Garden, Kottigepalya Magadi Main Road, Bangalore - 560 091. Phone : 23583850

i

ii


ÊæãWÜÓÝÇæ C£ÊÜêñ¤Ü ÖÜáqr¨Ü᪠1944ÃÜÈÉ PæàÃÜÙܨÜÈÉ®Ü PÝÓÜÃÜWæãàw®Ü "PæãàÙÜãÂÃÜá' GíŸ PÜáWÝÅÊÜá¨ÜÈÉ. K©¨Ü᪠EvÜᲿáÈÉ B¿ááÊæ à ì¨Ü Êæ ç ¨Ü Â ÍÝÓÜ ÷ ÊÜ ® Ü á ° . 1965Äí¨Ü ÊÜ ê £¤ ®ÜvæÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá PÝPÜìÙÜ ñÝÆãQ®Ü PÝíñÝÊÜÃÜ G®Üá°ÊÜ ÖÜ Ú Û¿áÈÉ . 1967ÃÜ È É J鬆 á ËÊÝÖÜ Ê Ý¨Ü ¨ Ü á ª PÝíñÝÊÜÃÜ¨Ü Pܮ栱æÅàÊÜáÆñæ¿á®Üá° . ¨Ýí±ÜñÜ嬆 ´ÜÆÍÜáÅ£ & ¯ÃÜíg®Ü (ÓÜíZoPÜ), ÓÜá¨ÜÍÜì®Ü (ËhÝn¯) ÊÜáñÜᤠ±ÜÅÓܮܰ (Êæç¨ÜÂ) & ÊÜáãÃÜá WÜívÜá ÊÜáPÜRÙÜá. iii

PÝíñÝÊÜÃܨÜÈÉ ÃæçñÜ ¿ááÊÜPÜ ÊÜêí¨Ü (1966), PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ (1976) ÊÜáñÜᤠÊÜáãvÜṨæÅ¿áÈÉ "ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ' (1979) GíŸ ÓÜíZo®æWÜÙÜ Óݧ±ÜPÜ ÊÜáñÜᤠ¯ÃÜíñÜÃÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜìPÜ. PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ©í¨Ü "ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤', "PÝíñÝÊÜÃÜ ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ', "ÓÜáÊÜ|ì ÃÜíWÜ ÓÜ ® ݾ ® …' ÊÜ á ñÜ á ¤ "ÊÜ « Ü ì ÊÜ Þ ®Ü ±Ü Å ÍÜ Ô ¤ ' ²àsÜ © í¨Ü "ÊÜ « Ü ì ÊÜ Þ ®Ü ÓÝ×ñÜ Â ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ'WÜÙÜá & ¯àvÜáÊÜÈÉ WÜáÃÜáñÜÃÜ gÊݸݪÄ. PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ©í¨Ü IÊÜñܤPÜãR ËáQR WÜÅí¥ÜWÜÙÜ ±ÜÅPÜoOæ. "®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ' ÊÜÞÈPæ¿áÈÉ AË»ÜiñÜ ¨Ü.PÜ. iÇæÉWæ WÜ|¯à¿á ÓÝ×ñÜÂPÜ & ÓÝíÓÜ¢£PÜ PæãvÜáWæÀáñܤÊÜÃÜ®Üá° WÜáÃÜá£Ô ±ÜÄaÜÀáÓÜáÊÜ WÜÅí¥ÜWÜÙÜ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü. ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ÆûÜ «Ü®ÜÓÜÖÝ¿á©í¨Ü C±Ü³ñæô¨Üá ÆûÜ ÃÜã±Ýç ÊæaÜc¨ÜÈÉ PÝíñÝÊÜÃܨÜÈÉ PÜ®ÝìoPÜ HQàPÜÃÜ|¨Ü ®æàñÝÃÜ Pæ.¹. i®ÜÃÝg ÖæWæx¿áÊÜÃÜ g®Ü¾ ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ¨Ü ®æ®Ü²Wæ "PܮܰvÜ »ÜÊÜ®Ü'¨Ü Óݧ±Ü®æ & (2003). CÇæÉÆÉ ±ÜwÊÜáãw¨Ü᪠¯ÓÝÌ¥Üì PܮܰvÜ ±æÅàÊÜá ÊÜáñÜᤠAPÜÙÜíQñÜ ¨ÜãÃܨÜÎìñÜÌ. CÐærÆɨÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ¿áã, ÖÜ©®ÝÆáR PݨÜíŸÄ, Gíoá PÜÊÜ®Ü ÓÜíPÜÆ®Ü, ®ÝÆáR PÜ¥ÝÓÜíWÜÅÖÜ, I¨Üá Êæç¨ÜÂQà¿á WÜÅí¥ÜWÜÙÜ ÃÜaÜ®æ, ÖÜñܤPÜãR ËáQR WÜÅí¥Ü ÓÜí±Ý¨Ü®æ, ÊÜáãÃÜá ±Ü£ÅPæWÜÙÜÈÉ HÙÜá ÊÜÃÜáÐÜ "BÃæãàWÜ ÓÜÆÖæ' AíPÜ| ¯ÊÜìÖÜOæ. "®Ü®Ü°¨ÜÆɨÜáª' PݨÜíŸÄ (1977) ÊÜáñÜᤠ"C¨ÜÆÉ C¨ÜÆÉ' PÜÊÜ®Ü ÓÜíWÜÅÖÜ (2003) CÊÜâWÜÚWæ "PÜ®ÝìoPÜ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá ±ÜÅÍÜÔ¤'. ÓÝ×ñÜÂPÜ & ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÓÝ«Ü®æWÜÚWæ PÜ®ÝìoPÜ ÃÝhæãÂàñÜÕÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤¿á QÄào (2004). TÝÓÜX ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÙÝ¨Ü PÜvæíWæãàvÜáÉ, ©®ÜPÜÃÜ ¨æàÓÝÀá, w.GÓ…. PÜQì, ÊÜÞÔ¤, ÎÊÜÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ Êæã¨ÜÇݨÜÊÜÃÜ ÖæÓÜÄ®Ü ÖÜ©®æç¨ÜPÜãR ËáPÜR ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÙÜá D QÄàoPæR ñÜáÃÝÀá. ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ËÍÜÌ˨ݯƿáÊÜâ "ñæãqr' (PݨÜíŸÄ) ÊÜáñÜᤠ"Ÿ¿áÆ ¸æor' (BñܾPÜñæ)WÜÙÜ®Üá° ±ÜsÜÂÊÝX WèÃÜËst ×ÄÊæá. PÜñæ, PݨÜíŸÄ, PÜËñæWÜÙÜá ñæÆáWÜá, ×í©, ÊÜáÇæ¿ÞÙÜ, CíXÉàÐ… »ÝÐæWÜÚWæ A®ÜáÊݨÜWæãívÜ WÜÄÊæá. ±ÝpÝ¡¨ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ÃÝÑóà¿á PÜËWæãàÑu¿áÈÉ PܮܰvÜ¨Ü HPæçPÜ ±ÜÅ£¯—¿ÞX »ÝX (2008) ÊÜáñÜᤠÊÜáãvܹ¨æÅ¿áÈÉ ®Üvæ¨Ü 74®æ¿á AUÆ »ÝÃÜñÜ ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨Ü PÜËWæãàÑu¿á A«ÜÂûÜñæ (2003). ÖÜÚÛWÝw®Ü D ÓÝ×£¿á Ÿ¨ÜáPÜá ŸÃæÖÜWÜÙÜá ÊÜáÖݱÜÅŸí«Ü (²Öæa….w.)PæR (2007) JÙÜWÝXÊæ. ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜá PÝíñÝÊÜÃÜPæRà "ÊæãWÜÓÝÇæ '¿Þ¨ÜÃæ, PÝíñÝÊÜÃÜÊÜâ ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÄWæ "A¿áÓÝRíñÜ'! ÖÝWæí¨æà ÓÝ×ñÜ ÓÜêÑr ÊÜáñÜᤠ±ÜÄaÝÄPæWæ A®Ü®Ü »ÝÐÜ ŸÃæ¨Ü ÖÝWæ AÊÜÃÜá C¨ÝªÃæ G®Üá°ÊÜâ¨æà AÊÜÃÜ ÊæçÎÐÜr$Â. ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜ DaæX®Ü PݨÜíŸÄ "EÆÉíZ®æ'Wæ PÜ®ÝìoPÜ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿á (2008ÃÜ ÓÝÈ®Ü) ±ÜâÓܤPÜ ŸÖÜáÊÜÞ®Ü¨Ü hæãñæ vÝ. PÜáÊæí±Üâ ±ÜÅÍÜÔ¤, aܨÜáÃÜíWÜ ±ÜÅÍÜÔ¤, aÜvÜWÜ ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÙÜá Ÿí©Êæ. Gí.µÇ…. ±ÜÅŸí«ÜPÜãR JÙÜWÝX¨æ. iv


PÜ®v °Ü Ü ÓÝ×ñÜ ±ÜűíÜ aÜPRæ vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ AÊÜÃÜ PæãvÜáWæ ŸÖÜ á ÊÜ á áSÊÝ¨Ü ¨ Ü á ª . PÜ Ë , PÝ¨Ü í ŸÄPÝÃÜ , PÜ ¥ æ W ÝÃÜ , AíPÜ|PÝÃÜÃÝ¨Ü vÝ. ÊæãWÜÓÝÇæ ÓÜêg®ÜÎàÆñæ AWÝ«ÜÊݨܨÜáª. PÝíñÝÊÜÃÜÊÜ®Üá° PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ ÇæãàPÜ¨Ü A¿áÓÝRíñÝÊÜÃÜÊܮݰX ÊÜÞw¨Ü vÝ. ÊæãWÜÓÝÇæ PÜqr ¸æÙæst PÝíñÝÊÜÃÜ¨Ü "PܮܰvÜ ÓÜíZ' WÝÅÊÜÞíñÜÃÜ ±ÜŨæàÍÜ¨Ü ÓÝíÓÜ¢£PÜ ¨ÝÄ©à±ÜÊÝX¨æ. C£¤àaæWæ ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü AÊÜÃÜ "Ÿ¿áÆ ¸æor' A©Ì£à¿áÊÝ¨Ü Bñܾ aÜÄñæÅ. ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜ "EÆÉíZ®æ' PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü ÍæÅàÐÜu ±ÝŨàæ ÎPÜ PݨÜíŸÄ. "CÖܱÜÃÜ¨Ü PæãÙÜ' B«Üá¯PÜ PܮܰvÜ ÓÝ×ñܨÜÈÉ ËÎÐÜrÊݨܨÜáª. ÊæãWÜÓÝÇæ ¯ÓÜWÜì¨Ü ÊÜáwÆÈÉ PÜáÚñÜá «Ý®ÜÓܧ ÊÜá®ÜÔ§£Àáí¨Ü ÓÝ×ñÜ ÃÜbÔ¨ÜÊÜÃÜá. ÓÝ×ñÜ ÓÜíZo®æ, PܮܰvÜ ²Åà£, Óæ°àÖÜÊÜáÀá ÊÜÂQ¤ñÌÜ ¨Ü ÊæãWÜÓÝÇæ PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü QÅ¿ÞaæàñÜ®Ê Ü ÝX¨ÝªÃ.æ ÊæãWÜÓÝÇæ AÊÜÃÜ "¹ÔÆPæãàÆá' C±Ü³ñæ¤àÙÜá ÊÜÂQ¤bñÜÅWÜÙÜ ÓÜíPÜÆ®ÜÊÝX¨æ. PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜűÜíaÜ¨Ü ÊÜáÖܯà¿áÃÜá, ÓÜÊÜÞg PÜqr¨Ü ×Ä¿áÃÜá, «ÜÊÜÞì—PÝÄWÜÙÜá, ±ÜâÓܤPÜ ±ÜÅPÝÍÜPÜÃÜá, PÜË, PÜÇÝ˨ÜÃÜá "¹ÔÆáPæãàÆá' PÜꣿáÈÉ b£ÅñÜÃÝX¨ÝªÃæ. ÊæãWÜÓÝÇæ AÊÜÃÜ Ÿ¨ÜáQ®Ü »ÝWÜ嬆 ûÜ|Êæí¨ÜÃæ ÓÝ×£WÜÙÜ Óݯ«ÜÂ. ÓÝ×ñÜ Êæáç£ÅXíñÜ ÍæÅàÐÜuÊݨܨÜ᪠C®æã°í©ÆÉ GíŸ »ÝÊÜ®æÀáí¨Ü ÊæãWÜÓÝÇæ Êæç¿áQ¤PÜ Óæ°àÖÜ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ®Üá° CÈÉ ¨ÝSÈÓÜáñݤÃæ.

ÊÜÂQ¤WÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ JÙæÛ¿á WÜá|WÜÙÜ®Üá° ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜ «æãàÃÜOæ¿ÞX¨æ. ¿ÞÊÝWÜÆã ÓÜPÝÃÝñܾPÜ ¨ÜêÑrPæãà®ÜÊæà ÊæãWÜÓÝÇæ iàÊÜ®Ü ¨ÜêÑr¿ÞX¨æ. ¨æãvÜxÊÜÃÜ ÓÜí±ÜPÜì¨ÜÈÉ ñÜÊÜáWÝ¨Ü A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜ®Üá° ÊæãWÜÓÝÇæ ÖæàÙÜáÊÝWÜ AÊÜÃÜ CñÝÂñÜP¾ Ü ¨ÜêÑPr ã æ à®Ü¨Ü ±ÜÄaÜ¿á ®ÜÊáÜ WÝWÜáñܤ¨.æ ¨æÌàÐÜ, AÓÜãÁá, ÓÜ|¡ñÜ®Ü, AÖÜíPÝÃÜ©í¨Ü ¨ÜãÃÜ˨Ü᪠Óæ°àÖܸÝí«ÜÊÜÂÊÜ®æ°à ñÜÊÜá¾ ÓÝ×ñÜ嬆 ÊÜáãÆ ¨ÜÅÊÂÜ ÊܮݰX ÊÜÞwPæãívÜ ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃáÜ PÜ®v °Ü Ü ÇæàSPÜ ÇæãàPÜ樆 áÜ ° ®æãàvÜáÊÜ ŸWæÁáà ¸æàÃæ¿Þ¨Ü¨áÜ .ª ÊÜåèÆ ±ÜÃÝÊÜáÍæì, ÓÜÖêÜ ¨¿ Ü áñæ, ÓÜg¯j Pæ¿á ®æãào¨Ü D ÊÜÂQ¤bñÜÅWÜÙÜá A®Üá±ÜÊÜáÊÝXÊæ. ÊæãWÜÓÝÇæ Îȳ¿áíñæ ÊÜÂQ¤WÜÙÜ WÜá|WÜÙÜ®Üá° PÜáÍÜÆ PÜÇæ¿á ÊÜáãÆPÜ b£ÅԨݪÃæ. ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜ ÊÝ¨Ü ÓÜÃÜ~ ¸æÃÜWÜáWæãÚÓÜáñܤ¨æ. WܨÂÜ ÍæçÈ ÃæãàaÜPÊ Ü ÝX¨æ. "¹ÔÆáPæãàÆá' ÓÜíPÜÆ®Ü¨Ü ±ÜÅÊÜááS BPÜÐÜìOæ PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜűÜíaÜ¨Ü ÇæàSPÜ ÇæãàPÜ. PܮܰvÜ¨Ü ®Ý¿áPÜÃÝX¨Üª vÝ. ÖÝ.ÊÜÞ. ®Ý¿áPÜÃÜá ®ÜÊÜᾮܰWÜȨÝWÜ ÊæãWÜÓÝÇæ ŸÃæ¨Ü "EÃÜáÚ ¹¨Üª ÖæÊÜá¾ÃÜ' »ÝÊܱÜä|ì Óܾ$ê£bñÜÅ. vÝ. ÖÝ.ÊÜÞ. ®Ý¿áPÜÃÜá ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜ®Üá° A±ÝÃÜÊÝX ²Åà£Ô¨ÜÊÜÃÜá. PÝíñÝÊÜÃÜ¨Ü PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü aÜoáÊÜqPæ¿á®Üá° ±æäÅàñÝÕ×Ô¨ÜÊÜÃÜá. ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ²àsÜ ±ÜÅÍÜÔ¤Wæ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜìPÜÃÜá. AÊÜÃÜá ¯ÄàÍÜÌÃÜÊÝ©¿Þ¨ÜÃÜã ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ®ÜíŸáÊÜÊÜÃÜ®Üá° WèÃÜËÓÜᣤ¨ªÃÜ áÜ . ¯ÄàÍÜÌÃÜÊÝ©¿Þ¨Ü G.G®…. ÊÜáã£ìÃÝ¿áÃÜÈÉ Öæãí©ÃÜáÊÜÐàræ WèÃÜÊÜÊÜ®Üá° DÍÜÌÃÜÊÝ©¿Þ¨Ü vÝ. ÊÜÞÔ¤¿áÊÜÃÜ ŸWæWÜã Öæãí©¨ÜªÃÜá Gí¨Üá ÊæãWÜÓÝÇæ ŸÃ橨ݪÃæ. ÖÝÊÜÞ®Ý ²Åà£, AíñÜ@PÜÃÜ|WÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜ ±ÜñÜÅÊÜ®Üá° EÇæÉàUÔ ÊæãWÜÓÝÇæ ñÜÊÜá¾ ÖÜê¨Ü¿á¨Ü B¨ÜÅì»ÝÊÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÂPܤ±ÜwԨݪÃæ. PܮܰvÜ ®ÜÊÜ PÝÊÜ嬆 ±ÜÅÊÜñÜìPÜ Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ AwWÜÃÜá PÝÊÜ«ÜÊÜáìÊÜ®æ°à iàÊÜ®« Ü Ê Ü áÜ ìÊÝXÔ¨ÜÊÃÜ áÜ Gí¨Üá ÊæãWÜÓÝÇæ ÖæàڨݪÃ.æ ÓÜá.ÃÜí. GPÜáRíw¿áÊÜÃÜ ÊÜááWÜœñæ, ¯ÐÜR±Üoñæ, ÊÜÞ®ÜÊܲÅࣿá®Üá° ÊÜ~ìÓÜáñܤ AÊÜÃÜá "ÓÜíÓÝÃܨÜÈÉ AÃÜÚ¨Ü ÓÜíñÜ' Gí¨Üá E¨ÜYÄԨݪÃæ. ÊÜá«ÜÌ Ô¨ÝœíñÜ ÊÜáñÜᤠÊÜÞP…ÕìÊݨÜÊÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ PÝÊܨÜÈÉ ñÜí¨Ü GPÜáRíw¿áÊÜÃÜÈÉ iàÊÜ®Ü ²Åà£Ááà ±ÜÅ«Ý®ÜÊݨܨÜ᪠Gí©¨ÝªÃæ. ¯à±Ýìhæ ¼àÊÜá »ÜorÃÜá PÜÆØ|®Ü ÃÝgñÜÃÜíX~¿á®Üá° PܮܰvÜPæR ñÜí¨Ü ˨ÝÌíÓÜÃÜá. ¯à±Ýìhæ ¼àÊÜá »ÜorÃÜá ÃÝgQà¿á¨ÜÈɨܪ¨Ü᪠ÓÜÄ¿áÆÉÊæí¨Üã ÊæãWÜÓÝÇæ ÖæàڨݪÃæ. PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü ÊÜ£Àáí¨Ü ¯à±Ýìhæ AÊÜÃÜ Óܮݾ®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜPÝRX GÆÉÊÜä Ԩܜñæ ®Üvæ¨ÝWÜ AÊÜÃÜá ¯«Ü®ÜÃÝ¨Ü ®æãà訆 ±ÜÅÓÜíWÜÊÜ®Üá° ÊæãWÜÓÝÇæ ¨ÝSÈԨݪÃæ. C¨Ü®Üá° K¨ÜáÊÝWÜ PÜ|á¡WÜÙÜÈÉ ¯àÃÜá bÊÜáá¾ñܤ¨æ. ÊæãWÜÓÝÇæ PݨÜíŸÄPÝÃÜÃݨÜá¨ÜÄí¨Ü Zo®æWÜÙÜ®Üá° bñÜÅÊÜñݤX ÊÜ~ìÓÜáñݤÃæ.

v

vi

ÊÜáá®Üáw °


K¨ÜáWÜÃÜ »ÝÊÜ®Wæ ÙÜ ®Ü áÜ ° PÜÆPÜáñݤÃ.æ PÜ®v °Ü Ü ®ÝvÜá ®Üáw¿á ÖæãàÃÝoWÝÃÜ, —àÊÜáíñÜ ±ÜñÅÜ PñÜ ì Ü , A±ÜÅ£ÊÜá ÊÝX¾ ±ÝqàÆ ±Üâor±Ü³®ÜÊÜÃÜ iàÊܮܲÅࣿá®Üá° ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜá ËÊÜÄÓÜáñܤ ¨æãvÜxÊÜÃÜ ¨æãvÜx WÜá|WÜÙÜ®Üá° ±ÜÅPÜo±ÜwԨݪÃæ. PܮܰvÜ ®ÝvÜá ®Üáw¿á ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜ®Üá° GaÜcÄÓÜáÊÜ G¨æWÝÄPæ ±Ý±Üâ AÊÜÃܨÜá Gí¨Üã ÖæàڨݪÃæ. ÓÜá¸ÝÅ¿á aæãPÝRw Óæ°àÖÜ¨Ü PæãÙÜÊæíŸ ¯hÝíÍÜÊÜ®Üá° ÊæãWÜÓÝÇæ ÊÜÂPܤ±ÜwԨݪÃæ. aæãPÝRw¿áí¥Ü PÜáWÝÅÊÜá¨ÜÈÉ ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÊÜÆ¿áÊÜ®Üá° ¯ËáìÔ, ÊæçaÝÄPÜ ÊÜáñÜᤠ±ÜÅWÜ£ÎàÆ «æãàÃÜOæÀáí¨Ü ñܮܰÊÜÃÜ®Üá° ¸æÙæst ÓÜá¸ÝÅ¿á aæãPÝRw GíŸ ÓÜíÊæà¨Ü®ÝÎàÆ ÊÜÂQ¤ Gí¨Üá ÊæãWÜÓÝÇæ ÖæàڨݪÃ.æ ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜÂÊÜ®Üá° WÜí¼àÃÜ ËÊÜáÍæìWæ WÜáıÜwÔ¨ÜÊÜÃÜá ÊÜÞ«ÜÊÜ PÜáÆPÜ~ì. ÊæãWÜÓÝÇæ ÓÜÊáÜ WÜÅ PÜËñæWÙÜ Ü AÊÜÃÜ ËÊÜáÍæì ÊÜåèƯÐÜÊ u ݨܨáÜ .ª "EÆÉíZ®æ' PݨÜíŸÄ¿á ŸWæY ÊÜÞ«ÜÊÜ PÜáÆPÜ~ì ±èÅyÜÊÝ¨Ü BÇæãàaÜ®æ¿á®Üá° ÊÜáíwԨݪÃæ. AÊÜÃÜ ŸWæY ÊæãWÜÓÝÇæ ×àWæ ÖæàÙÜáñݤÃæ ""ÊÜÞ«ÜÊÜ PÜáÆPÜ~ì JŸº A±ÜÃÜã±Ü¨Ü B«ÝÂñܾÊÝ©. A¨Üá CÖܱÜÃÜÊÜ®Üá° ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝX ²Åà£ÓÜáÊÜ, CÖܨÜÇæÉà ±ÜÃÜÊÜ®Üá° ÖÜávÜáPÜáÊÜ A¥ÜÊÝ CÖܱÜÃܨÜÈÉ DgáÊÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕÙÜÛ¨Üáª. Cí¥ÜÊÜÃÜ ÓÝÖÜa¿ Ü áì ®Ü®WÜ æ ¨ÜQR¨æ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá ¨æçʨ Ü Ü PÜÃáÜ Oæ AÆÉ¨æ ¸æàÃæà®Üã AÆÉ'' Gí¨Üá ÖÝ©ìPÜ »ÝÊÜ樆 áÜ ° ÊæãWÜÓÝÇæ ÊÜÂPܤ±w Ü Ô¨ÝªÃ.æ B«Üá¯PÜ ñÜáÙÜá ÓÝ×ñܨÜÈÉ ¨Ü¸æì PÜêÐÝ¡®Üí¨Ü aèoÃܨÜá ±ÜÅÊÜááS ÖæÓÜÃÜá. AÊÜÃÜ ñÜáÙÜá ®ÝoPÜWÜÙÜá, "Ëáñܤ¸æçÇ… ¿áÊÜáá®ÜPæR' PݨÜíŸÄ ñÜáÙÜá ÓÜíÓÜ¢£¿á ±ÜÅ£àPÜÊÝXÊæ. w.Pæ. aèoÃÜá ñÜÊáÜ ¾ G±Üñ³ ¤ÜÃÜ ÖÜáoárÖŸ Ü ¨ º È Ü É PÝíñÝÊÜÃÜ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZPæR G±Üñ³ áÜ ¤ ÓÝËÃÜ ÃÜã±ÝÀá Pæãor¨áÜ ,ª ñÜÊáÜ ¾ ñæãào¨ÜÈÉ G±Üñ³ áÜ ¤ A±æË ³ áw XvÜ ®æo¨ r ®ªÜ áÜ ° ÊæãWÜÓÝÇæ ¨ÝSÈԨݪÃ.æ ÊæãWÜÓÝÇæ ÊÜÂQ¤WÙÜ Ü ŸWæY ŸÃæ¿ááÊÝWÜ AÊÜÃÜ A±ÜÃã Ü ±Ü¨Ü B¨ÜÍÜì WÜá|WÜÙÜ®Üá° PÜ~¡Wæ PÜoárÊÜíñæ ÖæàÙÜáñݤÃæ. ԨܜÈíWÜ ±Üor| Íæqr¿áÊÜÃÜ "aÜÖÝ¨Ü hæãàw aÜãvݨÝØíWÜ' AíPÜ|WÜÙÜ ÓæãWÜÓÜ®Üá° ±ÜÄaÜÀáÓÜáñܤ PÝíñÝÊÜÃÜ¨Ü JvÜ®Ýo¨Ü ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ®Üá° ÖæàÙÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜ ²Åà£, AíñÜ@PÜÃÜ|WÜÙÜ®Üá° Ë©ñÜ ±ÜwÓÜáñݤÃæ. ÊæãWÜÓÝÇæ ŸÃÜÊÜ~Wæ¿áÈÉ A£¿Þ¨Ü »ÝÊÜâPÜñæ¿ÞWÜÈ, A£ÃÜíiñÜ ÊÜ|ì®æ¿ÞWÜÈ CÃܨæ ÊÜÓÜ᤯ÐÜu AÊÜÇæãàPÜ®Ü GÆÉ ÇæàS®ÜWÜÙÜÆãÉ PÝ~ÓÜáñܤ¨æ. ÓÝ×£WÜÙÜ ÓÜíWÜ¨È Ü É ÊæãWÜÓÝÇæ ±Üv¨ æ Ü A®Üá»ÜÊÜ A®Üá»Üã£WÜÙáÜ ÊÜááSÂÊÝWÜáñܤÊ.æ ÓÝ×ñÜ JŸº ÊÜá®ÜáÐÜ®ܮÜá° ÖæàWæ ±ÜıÜä|ìñæÁávæWæ Pæãívæã¿áŸÆáɨÜá GíŸá¨ÜPæR ¹.Gí. C©®ÜŸº®ÜÊÜÃÜá Jí¨Üá ÃÜã±ÜPÜ. AÊÜÃÜá ÃÝgQà¿áÊÜ®Üá° BPÜÔ¾PÜÊÝX ±ÜÅÊæàÎÔ¨ÜÃÜã ÃÝgPÝÃÜ~¿ÞX ÃÜã±ÜâWæãÙÜÛÈÆÉ. ÃÝgQà¿á

ÊÜááñÜÕ©ªñÜ®Ü AÊÜÃÜÈÉñݤ¨ÜÃÜã AÊÜÃÜá ñÝ®æ㟺 ÓÝ×£ Gí¨Üá ÖæàÚPæãÙÜÛÆá CÐܱ r v Ü áÜ £¤¨ÃªÜ íæ Ÿ ÓÜíWÜ£¿á®Üá° ÊæãWÜÓÝÇæ ¹.Gí. C©®ÜŸº ŸWæY ŸÃæ¨Ü ÇæàS®Ü¨È Ü É ÖæàڨݪÃæ. ×àWæ "¹ÔÆPæãàÆá' ÊÜÂQ¤bñÜÅWÜÙÜÈÉ BñܾaÜÄñæÅ¿á A±ÜÃÜã±Ü¨Ü Zo®æWÚÜ Êæ. AÊÜâ PÜ®v °Ü Ü ÓÝ×ñÜ aÜÄñæÅ¿á ¨ÜêÑÀ r áí¨ÜÆã WÜÊáÜ ®ÝÖÜìÊÝWÜáñܤÊ.æ ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜ iàÊÜ®ÝÓÜQ¤WÜÙÜÈÉ ±ÜâÓܤPܲÅࣿáã Jí¨ÝX¨æ. ±ÜâÓܤPÜ ±ÜÅPÝÍÜÃÜ ŸWæWæ A±ÝÃÜ BÓæ,§ ²Å࣠"¹ÔÆáPæãàÆá' PÜꣿáÈÉ ±ÜÅPo Ü ÊÝX¨æ. PÜÃÝÊÜÚ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü GÃÜváÜ ±ÜâÓܤPÜ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü ÓÜíÓæW§ ÙÜ áÜ B«Üá¯PÜ PÜ®v °Ü Ü ÓÝ×ñÜ ±ÜÅPÝÍÜ®PÜ Ræ Pæãor PæãvÜáWæ AñÜÂíñÜ ÊÜáÖÜñÌÜ ±Üä|ìÊÝXÊæ. ¨Üü| PÜ®v °Ü ¨ Ü È Ü É ±ÜâñÜã¤ÃáÜ PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZ, EñܤÃÜPܮܰvܨÜÈÉ AíPæãàÇæ¿á ÎÅà ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü CÊæÃÜvÜ®Üã° PÜqr ¸æÙÔæ ¨ÜÊÃÜ áÜ ¸æãàÙÜíñÜPã æ àw DÍÜÌÃÜ »ÜoÃr áÜ ÊÜáñÜᤠËÐÜá¡ ®Ý¿áPÜÃáÜ . CÊÜÄŸºÃÜ ŸWæY ÊæãWÜÓÝÇæ ŸÃæ¨Ü ŸÃæÖÜWÜÙÜá "¹ÔÆPæãàÆá'Ë®ÜÈɨæ. ¸æãàÙÜíñÜPæãàw DÍÜÌÃÜ »ÜorÃÜá ±ÜâñÜã¤ÃÜá PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZ©í¨Ü ±ÜÅPÜqst ×Ä¿á ÓÝ×£WÜÙÜ ÓÜÊÜáWÜÅ ÓÜí±ÜâoWÜÙÜá, ÊÜáÖݱÜÅŸí«ÜWÜÙÜá, ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü ÓÜ|¡PÜ¥æWÜÙÜá, ŸêÖÜñ… A¼®Üí¨Ü®Ü WÜÅí¥ÜWÙÜ áÜ ¿ÞÊÜâ¨æà ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á PæçW£æ ¤Pã æ ÙÜÛÆá B¦ìPÜÊÝX ×ígÄ¿ááÊÜí¥Ü ±ÜÅPo Ü OæWÙÜ ®Ü áÜ ° ñÜí©ÃÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ° ÊæãWÜÓÝÇæ ËÊÜÄԨݪÃ.æ ±ÜâñÜã¤ÃáÜ PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZ¨Ü ÊÜáãÆPÜ gÃÜWÜᣤ¨Üª ÓÝ×ñÜ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÙÜá, AÊÜÃÜá ÎÊÜÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ A«Ü¿á®Ü Pæàí¨ÜÅ ÊÜáñÜᤠ¯ÃÜíg®Ü ÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ Óݧ²ÓÜÆá ÊÜááí¨Ý¨Üª®Üá° ÊæãWÜÓÝÇæ ÖæàÙÜáÊÝWÜ ÊÝÊÜá®ÜÊÜáã£ì ¸æãàÙÜíñÜPæãàw AÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜ ²Åà£, ±ÜâÓܤPÜ ±ÜÅPo Ü Oæ¿á ÓÝÖÜÓÜ PÜ~¡Wæ PÜoárñ¤Ü¨.æ A¨æà ÄࣿáÈÉ AíPæãàÇæ¿á ÎÅà ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü ÖæãÓÜ ŸÃÜÖÜWÝÃÜÃÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜÅPÝÍÜ®ÜPæR ÊÜÞw¨Ü Eñæ¤àg®Ü, «ÝÃÜÊÝvÜ¨Ü ÊÜ á ®æ ã àÖÜ Ã Ü WÜ Å í¥Ü Ê Ü Þ Çæ , Öæ W æ ã Y à w®Ü AûÜ Ã Ü ±Ü Å PÝÍÜ ® Ü ÊÜ Þ Çæ ¿ áíñæ A©Ì£à¿áÊݨܨáÜ ª Gí¨Üá ÊæãWÜÓÝÇæ ÖÜ꨿ Ü áñÜáí¹ ÖæàڨݪÃ.æ ËÐÜá¡ ®Ý¿áPÜÃáÜ BÃÜí¼Ô¨Ü ©®ÜPÃÜ Ü ¨æàÓÝÀá PÝÊÜ ±ÜÅÍÔÜ ¤¿á ÊÜÂÊÜÔñ§ Ü ÓÜÌÃÜã±Ü樆 áÜ ° ÊæãWÜÓÝÇæ GÙæ GÙæ¿ÞX ¹wÔqr¨ÝªÃæ. ±ÜÅŸá¨Üœ bíñÜ®æ¿á B¨ÜÃæ ÊæçaÝÄPÜ »ÝÃÜ©í¨Ü ¸ÝWÜ¨Ü ÓÜÊáÜ bñܤ¨Ü ÊÜá®ÜáÐÜ ËÐÜᡮݿáPÜ GíŸá¨Üá ÊæãWÜÓÝÇæ ÊÝÂTÝ®Ü. PÝíñÝÊÜÃÜ¨Ü PܮܰvÜ ÓÜíZ PܮܰvÜ ÓÝ×£WÜÙÜ B¿áÓÝRíñÝÊÜÃÜÊÜä BX¨æ. ®Ýw®Ü ÊÜáãÇæ ÊÜáãÇæWÚÜ í¨Ü ÓÝ×£WÜÙáÜ PÝíñÝÊÜÃPÜ Ræ ŸÃÜáñݤÃ.æ vÝ. ÊæãWÜÓÝÇæ ¿áÊÜÃÜ BPÜÐì Ü PÜ ÊÜÂQ¤ñÌÜ PæR ¸æÃWÜ ÝX AÊÜÃÜ Óæà° ÖÜ hÝƨÜÈÉ ¹àÙÜáñݤÃ.æ ¸æíWÜÙã Ü Ä®Ü "±ÜâÓܤPÜ ÊÜá®æ'¿á ÖÜÄÖÜÃÜ ²Å¿áÃÜã Cí¥ÜÊÜÃÜÈÉ JŸºÃÝX¨ÝªÃæ. ÖÜÄÖÜÃÜ ²Å¿á PÝíñÝÊÜÃÜPæR Ÿí¨Üá ÊæãWÜÓÝÇæ Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ Jí¨ÝX ¸æÃæñܨÜ᪠Jí¨Üá ÊÜá«ÜáÃÜ ®æ®± Ü âÜ . B¨ÜÃæ ÖÜÄÖÜÃÜ ²Å¿á ÊÜáñæ¤ PÝíñÝÊÜÃPÜ Ræ ŸÃܨíÜ ñæ ®Üv¨ æ Ü PÜ× ±ÜÅÓíÜ WÜWÙÜ ®Ü áÜ °

vii

viii


ÊæãWÜÓÝÇæ CÈÉ ¨ÝSÈԨݪÃæ. ÓÝ×ñÜ ÓÜíZo®æ¿áÈÉ ÊæãWÜÓÝÇæ A®Üá»ÜËst ®æãà訆 ÓÜí¨Ü»ì Ü WÜÙã Ü CÈÉ ±ÜÅPo Ü ÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá WÜÊáÜ ®ÝÖÜìÊݨܨáÜ .ª ±ÜÅ£Á㟺ÃÜ iàÊܮܨÜÆãÉ ®Üvæ¿á¸ÝÃÜ¨Ü Zo®æWÜÙÜá ®Üvæ¿ááñܤÊæ. B¨ÜÃæ ±ÜÃÜÓܳÃÜ ËÍÝÌÓÜÊÜ®Üá° CoárPæãívÜá ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá ÊÜááSÂ. ÊæãWÜÓÝÇæ Óæ°àÖÜÊÜ®Üá° EÚÔPæãÙÜÛÆá Ÿ¿áÓÜáñݤÃæ. PÜ× ±ÜÅÓÜíWÜWÜÚí¨Ü ÊÜá®ÜáÐÜ ±ÝsÜ PÜÈ¿áÇæà ¸æàPÜá GíŸ «æãàÃÜO¿ æ á®Üã° ±ÜÅPq Ü Ô¨ÝªÃ.æ PÜË, hݮܱ¨ Ü Ü Ë¨ÝÌíÓÜ, ËÊÜáÍÜìPÜ Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜÃÜ ŸWæY ŸÃæ¿ááñܤ ®Ý®Üá PÜívÜ ÖÝWæ ŸívÝ¿áWÝÃÜ Gí¨Üá PÜÃæÔPæãívÜÃÜã D ®Ý¿áPÜÃÜá ÊÜáãƨÜÈÉ Jí¨Üá ÊÜáWÜáÊæà. AÊÜÃÜá PæãÃÜWÜáÊÜâ¨Üá ñÜ®ÜWÝX AÆÉ G®Üá°ÊÜâ¨Üá ®Ü®ÜWæ ¿ÞÊÜñÜ㤠WæãñݤX¨æ. PÜÃÜWÜáÊÜâ¨Üã C®æã°ŸºÄWÝX G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° AÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜ ÖæàÙÜáñܤ¨æ Gí¨Üá ÖÜêñÜã³ÊÜìPÜÊÝX Ÿ~¡Ô¨ÝªÃæ. «ÜÊÜáìÓܧÙÜ¨Ü «ÜÊÜÞì—PÝÄ ÎÅà ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ AÊÜÃÜá WܨܱܨÜÂÊÜ®Üá° ËáàÄ¨Ü BPÝÍÜ Gí¨Üá BÃÜí¼Ô AÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜ ²Åà£, ÊÜåèƱÜÅhæn, ÊÜÞ®ÜËà¿á WÜáOݨÜÍÜìWÜÙÜ®Üá° ÊæãWÜÓÝÇæ ËÊÜÄÓÜáñݤÃæ. PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ ¯àvÜáÊÜ ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍÜÔ¤, A¨ÜÃÜ A«ÜÂûÜÃÝX AÊÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü, «Ü®ÓÜ Ö Ü Ý¿á, ×Ä¿á ÇæàSPÜÃÜ hæãñæ ñÜÃáÜ | ÇæàSPÜÄWÜã ±ÜÅÍÔÜ ¤ ¯àw ±æäÅàñÝÕ×ÓÜ ¸æàPæíŸ ËaÝÃÜÊÜ®Üá° ÖæàÚ ±Ü£ÅPæ¿áÈÉ Ÿí¨Ü qàPæ¿á ÊÜÞ£¯í¨Ü ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍÜÔ¤¿á A«ÜÂûÜ ²àsÜ©í¨Ü PæÙÜXÚ¿ááÊÜ ¯«ÝìÃÜÊÜ®Üã° ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ ±ÜÅPÜqԨܪ®Üá° EÇæÉàUÔ ÓÝÊÜìg¯PÜ iàÊܮܨÜÈÉ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜÈÉ qàPæ Ÿí¨ÝWÜ ÊÜáÖÝÊÜÂQ¤WÙÜ áÜ ÖæàWæ ®Üv¨ æ áÜ PæãÙÜáÛñݤÃíæ Ÿá¨Ü®áÜ ° ÊÜÞËáìPÜÊÝX ÊÜÂPܤ±w Ü Ô¨ÝªÃ.æ ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜ ‘¹ÔÆáPæãàÆá’ PÜꣿáÈÉ PÜ®v °Ü Ü ®Ýw®Ü A±ÜÃã Ü ±Ü¨Ü A— PÝÄWÜÙÜ ÊÜÂQ¤ñÌÜ ÊÜ~ìñÜÊÝX¨æ. ÔíwPæàp… ¸ÝÂíP…®Ü A«ÜÂûÜÃÝX A¨Ü®áÜ ° A¨Üáñ½ Ê Ü ÝX ¸æÙæst Pæ.Pæ. ±æç ¸æÚÛÃÜã±ÝÀá Gí¨Üá ÊæãWÜÓÝÇæ ®æ®æ¿ááñݤÃæ. A¨æà ¸ÝÂíQ®Ü ¯¨æàìÍÜPÜÃÝX¨Üª Pæ.Gí. EvÜá±ÜÃÜá WÝÅÊÜÞ¼ÊÜê©œ¿á PÜ®ÜÓÜáWÝÃÜÃÝXÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÖæàÙÜáñܤ ¸ÝÂíQíW… ûæàñÜŨÜÈɨܪÃÜã ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£¿á ²Å࣠Cí¥ÜÊÜÃÜÈÉ ÖæàX¨æÁáíŸá¨Ü®áÜ ° ÊæãWÜÓÝÇæ EÇæÉàUÓÜáñݤÃ.æ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíÓÜ¢£ ¯¨æàìÍÜ®ÝÆ¿á¨Ü ¯¨æàìÍÜPÜÃÝX¨Üª ÊÜÞPÝìívܱÜâÃÜí ÎÅà¯ÊÝÓÜ ÊÜáñÜᤠÍÜPܤ PÜ¥æWÝÃÜ PÝ.ñÜ. bPÜR|¡ AÊÜÃÜá A±ÜÃÜã±Ü¨Ü A—PÝÄWÜÙÝX¿áã ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜ PÝ¿áìÊÜ®Üá° Êæábc ±æäÅñÝÕ×Ԩܪ®Üá° ±ÜÅñæÂàPÜ ÇæàS®Ü¨ÜÈÉ ÊÜ~ìԨݪÃæ. A—PÝÄWÜÙݨÜÊÜÃÜá ¨Ü±Üì, AÖÜíPÝÃÜ©í¨Ü ÊæáÃæ¿á¨æ PÜ®v °Ü Ü ÓæàÊæ¿á B¨ÜÍì Ü ¨ÜÈÉ ÊÜáá®Üv ° ¿ æ á¸æàPÜá. g®Ü×ñÜ ÓÝ—ÓÜáÊÜâ¨Üá PܮܰvÜÊÜ®Üá° ¸æÙæÓÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ WÜáÄ¿ÞXÃܸæàPÜá. ˮܿá©í¨Ü PÜãwÃÜáÊÜ A—PÝÄWÜÙÜ®Üá° ÊæãWÜÓÝÇæ ñÜÊÜá¾ ÇæàS®ÜWÜÙÜÈÉ ±ÜÅÍÜíÔԨݪÃæ.

ÓÝ«Ü®æ, ÓÜíZo®æ¿á ×í¨æ PÝíñÝÊÜÃÜ¨Ü g®Üñæ¿á ¸æíŸÆ ÖÝWÜã ÊæãWÜÓÝÇæ Óæ°àÖÜÊÜÆ¿á¨Ü ËáñÜÅÊÜWÜì˨æ. ¨Üü|PܮܰvÜ iÇæÉ¿áÈÉ ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜWÜÙÜá C®Üá° ÓÝPÜá G®ÜáÊ ° Ð Ü áÜ r ÓÜÊáæ ྠÙÜ®Ü ®ÜvÔæ ¨ÜÊÃÜ áÜ ÖÜÄPÜêÐ¡Ü ±Üâ®ÜÃã Ü ÃÜá. PÜ®v °Ü Ü ÓÝ×ñÜ ±ÜÄÐÜ£¤®Ü ÊÜÞi A«ÜÂûÜÃÝ¨Ü ÖÜÄPÜêÐ¡Ü ±Üâ®ÜÃã Ü ÃÜá PÝíñÝÊÜÃÜ PÜ®v °Ü PÜ ã Ü R AˮݻÝÊÜ ÓÜíŸí«Ü. ‘PܮܰvÜÊæ®æ PÜá~¨ÝvÜáÊܨæ®æ°¨’æ Gí¨Üá PÜáÊæí±Üâ ÖæàÚ¨Üíñæ ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÄWæ ±Üâ®ÜÃã Ü ÃÜá Gí¨ÝûÜ| G¨æ PÜá~¿ááñܤ¨!æ ÊÜá®ÜÓáÜ Õ AÃÜÙáÜ ñܤ¨!æ ±Üâ®ÜÃã Ü ÃÜá PÝíñÝÊÜÃÜ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ¨Ü ÊÜáá¨Ü| ª PÝÊÜ ±ÜÅÍÔÜ ¤ DÊÜÃWæ æ ®Üv¨ æ áÜ PæãívÜá ŸÃÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨ÜÆ ª ɨ,æ AÊÜÃÜ ÓÜÊÜÞg ÓæàÊæ, ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£¿á ÓæàÊÝPÝ¿áìWÜÙÜ®Üã° ÊæãWÜÓÝÇæ ÊÜá®Ü¨áÜ í¹ ÊÜ~ìԨݪÃ.æ ñÜÊáÜ ¾ ÖÜ꨿ Ü áPæR ÖÜ£¤ÃÊ Ü Ý¨ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ÊæãWÜÓÝÇæ ÊÜááPܤÊÝX ±ÜÅÍÜíÔÓÜáñݤÃæ. C¨Ü㪠CÆɨÜíñæ Ÿ¨ÜáQ¨Ü ÃÜíWÜ®Ý¥Ü ÍæOæç AÊÜÃÜ ŸWæY ŸÃæ¿áá ÊÝWÜÆã AÊÜÃÜ ÖÜê¨Ü¿á¨Ü ÊæçÍÝÆÂñæÁáà PÝÃÜ|ÊÝX¨æ. ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜÈÉÃÜáÊÜ B¨ÜÍì Ü WÜá|WÜÙ®Ü áÜ ° ÊæáaÜácÊÜ L¨Ý¿áì ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜè Ü ÝX¨æ. ÎûÜ|ñÜgnÃÜá, ÓÜÊÜÞg ÓÜá«ÝÃÜPÜÃÜá, ÍÝÇæ PÜqr¨ÜÊÜÃÜá, Jí¨Üá FÄ®ÜÈÉ ÓÜíÓÜ¢£¿á ©à±Ü ÖÜbc¨ÜÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ ÓܾÃÜOæ¿áÈÉ ÓÜ¨Ý CÃܸæàPÜá GíŸá¨Ü®Üá° ÊæãWÜÓÝÇæ ±ÜÅ£±Ý©ÓÜáñݤÃ.æ WÝÅËáà| Ÿ¨ÜáQ®Ü ×Ä¿á aæàñÜ®WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ®ÜÊáÜ ¾ bíñÜPÃÜ Ü ÓÝÈ®ÜÈÉ ®æ®æ¿á¸æàPæíŸ E¨Ýñܤñæ ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃܨÝX¨æ. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà PÜáí¨Ý±ÜâÃÜ »ÜívÝÃÜPÃÜ Ü PÝÇæài®ÜÈÉ ÎÊÜÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ A«Ü¿á®Ü Pæàí¨ÜÅ Óݧ²Ô¨Ü ±ÝÅíÍÜá±ÝÆ ÍÝíñÝÃÝÊÜå…, ±ÜwÊÝÙÜ ÃæÓã æ Ãr íæ q®Ü aÜí¨ÜÅPáÜ ÊÜÞÃÜ GíŸ WæãÊÜáo ¾ PæãvÜáWæç ¨Ý¯¿ÞX PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü aÜoáÊÜqPæWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞw¨Üª®Üá° ÊæãWÜÓÝÇæ ¨ÝSÈԨݪÃæ. PÜË, ˨ÝÌíÓÜ Aí¸Ýñܮܿá ÊÜáá¨ÝÅw, AíPÜ|PÝÃÜ, bíñÜPÜ Ë.¹. A£ìPÜhæ ŸWæWÜã A¨æà ²Å࣠ÖÜê¨Ü¿áÊÜí£PæÀáí¨Ü ÊæãWÜÓÝÇæ ŸÃ橨ݪÃæ. PܮܰvÜ ÊÜÂQ¤bñÜÅ ÓÝ×ñÜÂPæR ÊæãWÜÓÝÇæ AÊÜÃÜ ‘¹ÔÆPæãàÆá’ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü PæãvÜáWæ¿ÞX¨æ. PܮܰvÜ¨Ü ÓÝíÓÜ¢£PÜ Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° ÃÜã²Ô¨Ü ÊÜÂQ¤ÍÜQ¤WÜÙÜ WÜáOݨÜÍÜì WÜÙ®Ü áÜ ° C¨ÜÃÈ Ü É ®ÝÊÜâ PÝ|áñæ¤àÊæ. ÓÝÊÜìg¯PÜ iàÊÜ®¨ Ü È Ü É B¨ÜÍì Ü WÜÙáÜ , ÊÜåèÆÂWÜÙáÜ PÜ|¾Ãæ¿ÞWÜᣤÃÜáÊÜ D PÝƨÜÈÉ ®ÜÊÜá¾ PÜ|¡ÊÜááí¨æ CÃÜáÊÜ ÊÜáÖÝ aæàñÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ®æ®Ü²ÔPæãÙÜáÛÊÜíñæ ÊÜÞw¨Ü ÊæãWÜÓÝÇæ A¼®Üí¨Ü®ÝÖÜìÃÝX¨ÝªÃæ. ÊæãWÜÓÝÇæ ÊÜÂQ¤bñÜÅWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¿ááÊÝWÜ A¨Üá B¿Þ ÊÜÂQ¤WÜÙÜ, ÓÝ«Ü®æ¿á ®ÜáwbñÜÅÊÝX EÚ¿á¨æ ÊæãWÜÓÝÇæ ÖÜê¨Ü¿áPæR ÖÜ£¤ÃÜÊݨÜÊÜÃÜá, PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü ÓÝíÓÜ¢£PÜ ¸æÙÊ Ü ~ Ü WæWæ PÝÃÜ|ÃݨÜÊÃÜ áÜ ÊÜááSÂÃÝWÜáñݤÃ.æ ÊæãWÜÓÝÇæ AÊÜÃáÜ ŸÃæ¨Ü

ix

x

‘¹ÔÆPæãàÆá’¨ÜÈÉ Jí¨Üá Óæ°àÖÜÇæãàPÜ˨æ. ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜÂ


ÊÜÂQ¤bñÜÅWÜÙÜÈÉ ÓÜÊÜáPÝÈà®Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜíPÜ¥Ü®Ü¨Ü ÓÜáí¨ÜÃÜ ¯ÃÜã±ÜOæÀá¨æ. ÓÝ×ñÜ aÜÄñæÅ¿á ¨ÜêÑrÀáí¨Ü ÊÜÂQ¤bñÜÅWÜÙÜá A±ÜäÊÜì ¨ÝSÇæWÜÙÝWÜáñܤÊæ. ÊæãWÜÓÝÇæ ÓÜêg®ÜÎàÆñæ AÊÜÃÜ ÊÜÂQ¤bñÜÅWÙÜ Æ Ü ãÉ AíñÜÓ§ÜÊÝX¨æ. ¯ÄàÍÜÌÃÜÊÝ©¿Þ¨Ü ÊæãWÜÓÝÇæ CÖܯÐÜu Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ BÓ槿ááÙÜÛÊÜÃÜá. B¨ÜÃÜã DÍÜÌÃÜÊÝ©¿Þ¨Ü aæàñÜ®ÜWÜÙÜÈÉ WèÃÜÊÜ »ÝÊÜ ÊÜÂPܤ±w Ü ÓÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ° CÈÉ PÝ|áñæ¤àÊæ. ñÝÊÜâ B¨ÜÍì Ü ÊÜÞ®ÜÊÃÜ È Ü É ¨æàÊÜÃÜ ÓÜÌÃÜã±ÜÊÜ®Üá° PÝ|áÊÜâ¨ÝX ÊæãWÜÓÝÇæ ÖæàڨݪÃæ. ñÜÊÜá¾ ®æ®Ü²®Ü »ÜívÝÃÜ¨Ü ÊÜáá¨æÅ¿á®æã°væ¨Üá Zo®æ, Óܯ°ÊæàÍÜWÜÙÜ®Üá° ¯ÃÜã²Ô PÜáñÜãÖÜÆ PæÃÜÚÓÜáñܤ ÓÝWÜáÊÜ ÊæãWÜÓÝÇæ ÍæçÈ ®ÜÊÜáWæ ²Å¿áÊÝWÜáñܤ¨æ. ‘Ÿ¿áÆá ¸æor’¨Ü ÊÜááí©®Ü »ÝWܨÜíñæ ÊæãWÜÓÝÇæ ®æ®Ü±ÜâWÜÙÜá ¹ÔÆPæãàÈ®ÜÈÉ ÓÝ×ñÜÂÎƳ ±Üvæ©Êæ. ÊÜáÖÝPÜË PÝÚ¨ÝÓÜ ÖæàÚ¨Üíñæ ÊÜááSÊæíŸ PÜÊÜáƨÜÈÉ PÜOæ¡íŸ PÜÊÜáÆ AÃÜÚ¨Üíñæ ‘¹ÔÆPæãàÆá’ ÊÜÂQ¤bñÜÅWÙÜ È Ü É ÊæãWÜÓÝÇæ ÊÜÂQ¤ñÌÜ ÊÜä ±ÜÅgÌÈÔ¨æ. & vÝ. i.Gí. ÖæWÜvæ, «ÝÃÜÊÝvÜ

xi

‘©¹®PÉÆîĒ »rzÀ §UÉUÉ £Á£ÀÄ DUÀ £Á¯ÉÆÌà LzÉÆà ªÀgÀĵÀzÀ ºÀÄqÀÄUÀ. ªÀÄĽ ºÀÄ®Äè ºÉÆ¢¹zÀ ¥ÀÄlÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸À. MAzÀÄ ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ (ZÁªÀr CAvÀ ºÉ¸ÀjgÀĪÀ, DzÀgÉ ZÁªÀr C®èzÀ) ‘ªÀAiÀĥɒæ UÉ PÁ°mÉÖ. C°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÆj¤AzÀ MAzÀÄ ©½ ªÀÄvÀÄÛ vÀĸÀÄ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ PÉÆî£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà M¼ÀUÉ vÀÆjzÀAvÉ PÀArvÀÄ. CzÀÄ K£ÉAzÀÄ w½AiÀÄ°®è. w½AiÀÄĪÀ PÀÄvÀƺÀ®zÀ°è CzÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÉ. CzÀÄ PÉÊUÉ ¹PÀÌzÉ £Á£ÀÄ »rzÀ ¨sÁUÀz À ° À è ªÀÄÄjzÀÄPÉÆAqÀAvÁ¬ÄvÀÄ. £Á£ÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ J¼ÉzÁUÀ D ªÀÄÄjzÀ ¨sÁUÀÀ ªÀiÁvÀæ PÉÊAiÀÄ°è EgÀ°®è. ªÀÄvÉÛ CzÀÄ vÀ¤ßAvÁ£É MAzÀÄUÀÆrzÀAvÉ PÀArvÀÄ. »ÃUÉ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¨Áj CzÀ£ÄÀ ß £Á£ÀÄ »rAiÀÄ®Ä ¥ÀA æ iÀÄwß¹zÉ. DUÀ°®è. RIJAiÀįÉÆÃè , DvÀAPÀz¯ À Æ É Ãè , D±ÀAÑ iÀÄðzÀ¯Æ É Ãè (FUÀ D UÀ½UÉAiÀÄ ¨sÁªÀ £É£À¥ÁUÀzÀÄ) CzÀÄ K£ÉAzÀÄ PÉüÀ®Ä CªÀÄä£À §½ NrºÉÆÃzÉ. PÉ®¸ÀzÀ°èzÀÝ DPÉ ‘ªÀÄvÉÛ §gÀÄvÉÛãÉ, FUÀ ¨ÉÃqÀ’ JAzÀgÆ À £Á£ÀÄ ©qÀ°®è. DPÉAiÀÄ PÉÊ ¨Ég¼ À £ À ÄÀ ß »rzÀÄPÉÆAqÉà D ¸ÀܼÀPÉÌ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ‘EzÀÄ K£ÀÄ?’ JAzÀÄ PÉýzÉ. DPÉ ¤°ð¥À¼ Û ÁV ‘CzÀÄ ©¹®PÉÆÃ®Ä PÀuÆ É Ã’ JAzÀÄ ºÉýzÀ¼ÄÀ . ‘ºÁUÉAzÀgÉ K£ÀÄ?’ JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ ‘ªÀļÉUÁ® PÀ¼ÉzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÆjUÉ ºÉÆ¢¹zÀ ªÀÄĽ ºÀÄ°è£À°è E¢ÝgÀ§ºÀÄzÁzÀ ºÀļÀºÀÄ¥ÀàmÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ w£Àß®Ä PÁUÉ ¸ÀÆgÀ£ÀÄß PÀÄQÌ DzÀ vÀÆvÀÄ CzÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ ªÀÄĽºÀįÉèà PÀÄA¨ÁV (fÃtðUÉÆAqÀÄ) ¥ÀÄr ¥ÀÄrAiÀiÁV vÀ¤ßAvÁ£Éà DzÀ vÀÆvÀÆ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. D vÀÆw£À°è ¸ÀÆgÀå£À ¨É¼ÀPÀÄ M¼ÀUÉ §gÀĪÁUÀ CzÀÄ PÉÆð£À ºÁUÉ PÁtÄvÀz Û É CµÉÃÖ ’ JAzÀÄ «ªÀgu À É ¤ÃrzÀ¼ÄÀ . D ªÉÄÃ¯É £À£Àß JqÀzÀ PÀtÚ£ÀÄß DPÉAiÀÄ JqÀzÀ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄaÑ »rzÀÄ £À£ßÀ §®zÀ PÀt£ Ú ° À è D vÀÆvÀ£ÄÀ ß £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÀ¼ÄÀ . ‘¸ÀÆgÀå PÁt¸ÀÄvÁÛ£É ºËzÀ®è?’ JAzÀÄ ¥À² æ ß¹zÀ¼ÀÄ. xii


FUÀ®Æ F £É£É¥ÀÄ £À£Àß°è E£ÀÆß ºÀ¹gÁVAiÉÄà EzÉ. D £É£À¦£À eÉÆvÉ CªÀÄä£À PÉÆêÀÄ® PÉÊAiÀÄ ¸À± à ð À , ºÉZÄÀ Ñ N¢zÀª¼ À ® À ¢ è zÀÝgÆ À D «µÀAiÀĪÀ£ÄÀ ß £À£U À É ªÀÄ£Àzm À ÁÖUÄÀ ªÀ ºÁUÉ DPÉ ºÉýzÀ jÃwAiÀÄÆ PÀÆqÁ. JgÀqÄÀ PÀtÄÚU½ À AzÀ £ÁªÀÅ PÉ®ªÀÅ «ZÁgÀU¼ À £ À ÄÀ ß £ÉÆÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. MAzÉà PÀtAÚ zÀ (M¼ÀUt À ¤ Ú AzÀ) £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ fêÀ£Á£ÀĨsÀªÀzÀ ªÉÆzÀ® ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ DPɬÄAzÀ PÀ°vÉ. EA¢£À £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ EAxÀ PÀëtzÀ ¸ÀÄR ¤ÃqÀĪÀ CªÀÄäA¢gÀÄ E®è. ©¹®PÉÆî£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ CªÀPÁ±ÀªÀÇ E®èªÉà E®è. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÀAZÀÄ ºÉÆ¢¹zÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä ¸ÀÆj¤AzÀ D ©¹®PÉÆÃ®Ä ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ªÀiÁAiÀĪÁV ºÉÆìÄvÀÄ. F «ªÀgu À A É iÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ ©¹® PÉÆð£À §UÉÎ PÉÆlÖzÄÀ Ý E°è awæ¹zÀ ªÀåQU Û ¼ À £ À ÄÀ ß £Á£ÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ ©¹®PÉÆð£À ªÀÄÆ®PÀ ¨Á®åz° À è £Á£ÀÄ ¸ÀÆgÀ壣 À ÄÀ ß £ÉÆÃrzÀ ºÁUÉ J£ÀÄߪÀÅzÀPÁÌV. £ÀªÀÄä wÃgÁ MqÀ£ÁlzÀ°ègÀĪÀ §AzsÀÄ ¨ÁAzsª À g À £ À ßÉ Ã £ÁªÀÅ CxÉÊð¹PÉƼÀĪ î ÅÀ zÀÄ PÀµª ÖÀ ÁVgÀĪÀ F ¢£ÀU¼ À ° À è MAzÉÆà JgÀqÉÆà ¨Áj £ÉÆÃrzÀ E®èªÉà PÉýzÀ ªÀåQÛUÀ¼À PÀÄjvÁV §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀvÀÆÛ zÁµÀÖöåðzÀ ªÀiÁvÉÃ. DzÀgÀÆ EzÀ£ÀÄß AiÀiÁPÉ §gÉzÉ JAzÀgÉ E°è C£ÁªÀgt À UÉÆAqÀªg À ° À è PÉ®ªÀg£ À ÄÀ ß £Á£ÁVAiÉÄà ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨ð Às §AzÁUÀ CªÀgÀÄ £À£Àß°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ jÃw CxÀªÁ E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ vÁªÁVAiÉÄà £À£ÀߣÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ £À£Àß°è vÉÆÃj¹zÀ ¦æÃw. EªÀgÉ®ègÀ eÉÆvÉ PÀ¼ÉzÀ D ¸ÁxÀðPÀ PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÛ G½zÀªÀgÀ eÉÆvÉ ºÀAaPÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ vÀÄrvÀ F §gɺÀUÀ½UÉ ªÀÄÆ® ¥ÉÃæ gÀuÉ. £ÀªÄÀ ä°è C©ü£A À zÀ£Á UÀA æ xÀU¼ À ÄÀ FaÃZÉUÉ ºÉZÄÀ Ñ ºÉZÄÀ Ñ §gÀÄwÛª.É CAxÀ ¸ÀAzÀ¨ð Às UÀ¼° À è C©ü£AÀ ¢¸À®q à ÄÀ ªÀªg À À PÀÄjvÀÄ §gÉAiÀĨÉÃPÁzÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉAiÀÄÆ CªÀgÀ MqÀ£ÁlzÀ°èzÝÀ ªj À UÉ MzÀV§gÀÄvÀÛz.É ºÁUÉ §gÉAiÀÄĪÁUÀ vÁªÀÅ AiÀiÁgÀ PÀÄjvÀÄ §gÉAiÀÄÄvÉÛêÉÇà CAxÀªÀgÀ PÀÄjvÀÄ §gÉzÀ §gɺÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÀåQÛavÀæ J£ÀÄߪÀÅzÀÄAlÄ. £À£Àß zÀȶÖAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥ÀÄlÖ §gɺÀzÀ°è JµÉÖà ¸ÀªÀÄxÀð ¯ÉÃRPÀ£ÀÆ PÀÆqÁ E£ÉÆߧâgÀ ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÉÃ. CAxÀ §gɺU À ¼ À ÄÀ J¯Áè CxÀðzÀ®Æè ©¹®PÉÆð£À ªÀÄÆ®PÀ £ÁªÀÅ ¸ÀÆgÀ壣 À ÄÀ ß £ÉÆÃrzÀ ºÁUÉAiÉÄà EgÀ§ºÀÄzÉãÉÆÃ. ºÁUÁV E°è£À AiÀiÁªÀ §gɺª À ÇÀ ªÀåQÛ avÀt æ ªÀ®.è E°è C£ÁªÀgt À UÉÆAqÀªg À À ªÀåQv Û éÀ zÀ±ð À £ÀªÇÀ C®è. D PÁgÀt¢AzÀ EªÀ£ÀÄß K£É£ÀߨÉÃPÀÄ CAzÀgÉ ‘PÀAqÀ §UÉ’ J£ÀߧºÀÄzÉãÉÆÃ. £À£Àß F J¯Áè §gɺÀUÀ¼À°è FUÀ £ÀªÉÆäqÀ£É E®èzÀ ªÀÄvÀÄÛ FUÀ £ÀªÉÆäqÀ£É EgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ £À£Àß «ÄwAiÀÄ°è PÀAqÀ §UÉ, CxÀªÁ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÁt¹PÉÆAqÀ §UÉ CµÉÖà JAzÀÄPÉÆArzÉÝãÉ.

§ºÀ¼À ªÀgÀĵÀUÀ¼À »AzÉ £Á£ÀÄ r.«.f CªÀgÀ ‘avÀ¥ æ Àl’ªÀ£ÀÄß N¢zÉÝ. C°ègÀĪÀ §gɺÀUÀ¼ÀÄ ¤dPÀÆÌ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀªÀÅ. FZÉUÉ £À£ÀUÉ CµÉÖà EµÀÖªÁzÀ EAxÁzÉÝà E£ÉÆßAzÀÄ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß NzÀĪÀ CªÀPÁ±À MzÀV §AvÀÄ. CzÀÄ ²æà J¸ï.Dgï. «dAiÀıÀAPÀgÀ CªÀgÀ ‘MqÀ£Ál’. C°è£À §gɺÀUÀ¼À°è CªÀgÀÄ vÁªÀÅ ªÀåQÛ±À: PÀAqÀzÀÝ£ÀßµÉÖà C®è, D ªÀåQÛUÀ¼À ¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ §UÉAiÀÄ£ÀÆß «ªÀıÁðvÀäPª À ÁV PÀAqÀj¹zÁÝg.É D PÁgÀt¢AzÀ CzÀÄ C£À£åÀ ªÃÉ . PÀ£ÀßqÀzÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ «ªÀıÀðPÀgÀ°è M§âgÁVgÀĪÀ J¸ï.Dgï «dAiÀıÀAPÀgï CªÀgÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ CªÀgÀÄ «lèzÀ°è ºÉʸÀÆÌ¯ï «zÁåyðAiÀiÁVzÀÝ ¢£ÀUÀ¼À¯Éèà £ÉÆÃrzÉÝ. CªÀgÀ°èzÀÝ ¸Á»vÀå¦æÃw, fêÀ£ÉÆÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¨ÉgÀUÁVzÉÝ. DUÀ¯Éà CªÀgÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÁgÀgÁVzÀÝgÀÄ. ªÀÄÄAzÉ CªÀgÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ªÁVävɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ «ªÀıÁðvÀäPÀªÁzÀ M¼À£ÉÆÃlUÀ½AzÀ ¥À¹ æ zÀÞgÁzÀgÀÄ. eÉÆvÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÈwÛAiÀÄ MvÀÛqÀzÀ £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ vÀªÀÄä D¸ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¦æÃwAiÀÄ ¸Á»vÀå PÀȶAiÀÄ£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀ G½¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÁÝg.É CzÀjAzÁV PÀ£ßÀ qÀPÌÉ ¯Á¨sÀ DVzÉ. F ¸ÁzsÀ£ÉAiÉÄà CªÀjUÉ F PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß C¦ð¸À®Ä ¥ÉÃæ gÀuÉ. C©üªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¦æÃw¬ÄAzÀ F ©¹®PÉÆî£ÀÄß CªÀjUÉ C¦ð¹zÉÝãÉ. PÉ®ªÀÅ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ E°è£À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è PÁt¹PÉÆAqÀzÄÀ ÝAlÄ. ºÁUÉÃ, M§âgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉüÀĪÁUÀ ªÀÄvÉƧ Û g â Æ À MAzÉgq À ÄÀ ¨Áj PÁt¹zÀÆÝ GAlÄ CxÀªÁ AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÉÆà CªÀgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉüÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä E£ÁßgÀ£ÉÆßà ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄÄAzÉ vÀAzÀÄ DªÉÄÃ¯É CªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀzÀÆÝ GAlÄ. EzÀPÉÌ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è £Á£ÀÄ §gÉAiÀĨÉÃPÁV §AzÀzÉÝà PÁgÀtªÉà ºÉÆgÀvÀÄ E£ÁߪÀ GzÉÝñÀªÀÇ E®è. ºÁUÁV EzÀ£ÄÀ ß KPÀvÁ£ÀvÉ JAzÀÄ UÀ» æ ¸ÀzÉ NzÀÄUÀgÄÀ ªÀĤ߸À¨ÃÉ PÁV PÉÆÃgÀÄvÉÃÛ £É. E°è£À §gɺÀUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ C©ü£ÀAzÀ£Á UÀA æ xÀPÁÌV §gÉzÀªÀÅ. E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ £À£Àß RIJUÁV §gÉzÀgÀÆ, DªÉÄÃ¯É C°è E°è PÉ®ªÀÅ ¥ÀwPæ ÉUÀ¼À°è ¥ÀPæ ÀlªÁzÀzÀÆÝ EzÉ. AiÀiÁgÀzÉÆà MvÁÛ¸ÉUÉ CxÀªÁ MvÀÛqÀPÉÌ M¼ÀUÁV EªÀ£ÀÄß §gÉ¢®è. £À£Àß DvÀäZÀjvÉæ ‘§AiÀÄ®¨ÉlÖ’zÀ°è E°è£À PÉ®ªÀgÀÄ ¸ÁAzÀ©üðPÀªÁV PÁt¹PÉÆAqÀzÄÀ ÝAlÄ. DzÀgÉ EµÀÄÖ «¸ÁÛgª À ÁV C®è. K¤zÀÝgÆ À E°è£À PÉ®ªÀ£ÄÀ ß £À¤ßAzÀ §gɬĹzÀ C©ü£ÀAzÀ£À UÀA æ xÀUÀ¼À ¸ÀA¥ÁzÀPÀjUÉ £Á£ÀÄ IÄtÂ. E°è£À PÉ®ªÀ£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ ¥ÀPæ Àn¹zÀ ‘ªÀÄAiÀÄÆgÀ’, ‘G¼ÀĪÉÄ’, ‘AiÀÄÄUÀ¥ÀÄgÀĵÀ’, ‘CPÀëAiÀÄ’, ‘PÀgÁªÀ½ ªÀÄÄAeÁªÀÅ’, ‘GvÀÛgÀ zÉñÀ’zÀAxÀ ¥ÀwPæ ÉUÀ¼À ¸ÀA¥ÁzÀPÀjUÉ £Á£ÀÄ PÀÈvÀdÕ. ©¹®ÄPÉÆðUÉ ªÀÄÄ£ÀÄßr §gÉzÀ qÁ. f.JA. ºÉUØÉAiÀĪÀgÄÀ PÀ¼z É À ºÀvÄÀ Û ªÀgÀĵÀUÀ½AzÀ £À£Àß ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ ¸ÉÃjgÀĪÀªÀgÀÄ. ¸ÀdÓ¤PÉ, ¸ÀAPÉÆÃZÀ JgÀqÀÆ

xiii

xiv


IÄ G¼Àî ªÀÄ£ÀĵÀå¦Ãæ wAiÀÄ PÉÆqÀªÁVgÀĪÀ CªÀjAzÀ £Á£ÀÄ PÉÆqÀUl À ¯ Ö É ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß §Vι PÀÄrzÀzÄÀ ÝAlÄ. M¼ÉA î iÀÄ «ªÀıÀðPÀgÆ À , ¯ÉÃRPÀgÆ À , ¸ÀAWÀl£Á ZÀvÄÀ gÀgÆ À DVgÀĪÀ CªÀgÄÀ zsÁgÀªÁqÀzÀ »jAiÀÄ ¸Á»wUÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀzÁ PÁt¹PÉƼÀÄîªÀ PÀtd. CªÀg£ À ÄÀ ß ‘£Á®ÄÌ ªÀiÁvÀÄ §gÉzÄÀ PÉÆr’ JAzÀ vÀPëÀt, «¼ÀA§ ªÀiÁqÀzÉ §gÉzÀÄPÉÆnÖzÁÝgÉ. CªÀjUÉ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. ²ªÀªÆ É UÀÎz° À è FZÉUÉ ¥ÁægAÀ ¨sU À Æ É AqÀ ‘gÀdvÀ ¸Á»vÀå’zÀ ²æêÀÄw dAiÀÄAw gÁªÀÄ£Áxï CªÀgÄÀ £À£ßÀ ‘G®èAWÀ£’É PÁzÀA§jAiÀÄ PÀÄjvÀÄ UɼA É iÀÄ ¤Ã¯ÁªÀgÀ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ CrUÀ CªÀgÄÀ §gÉzÀ ‘G®èAWÀ£É : ¹ÃªÉÆîèAWÀ£’À JA§ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀPæ Á±À£z À À ZÉÆZÀ® Ñ PÀÈwAiÀiÁV ºÉÆgÀvAÀ ¢zÁÝg.É D ªÀiÁ¯ÉAiÀįÉÃè ‘©¹®ÄPÉÆîĒ §gÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ CªÀgÀÄ ¦æÃw vÉÆÃjzÀÝjAzÀ EzÀÄ gÀdvÀ ¸Á»vÀå¢AzÀ¯Éà ¥ÀPæ l À ªÁUÀÄwÛz.É £À£ßÀ DwäÃAiÀÄ UɼA É iÀÄ PÀ¯Á«zÀ ªÉÆúÀ£¸ À Æ É Ã£Á ªÀÄvÀÄÛ £À£ßÀ E£ÉÆߧ⠸À¤ävÀæ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À DPÀÈw ¦æAmïì£À PÀ®ÆègÀÄ £ÁUÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ §¼ÀUÀ F PÀÈwAiÀÄ CAzÀªÀ£ÀÄß ºÉaѹzÁÝgÉ. EªÀgÀ£Éß®è £Á£ÀÄ £É£ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÉêÀ® PÀvð À ªÀåzÈÀ ¶Ö¬ÄAzÀ¯ÃÉ C®è CzÀgÁZÉUÉ CªÀgÄÀ £À£ßÀ §UÉÎ vÉÆÃj¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ CAvÀ:PÀgt À PÁÌV PÀÆqÁ.

PÁAvÁªÀgÀ - 574129 PÁPÀð¼À vÁ, GqÀĦ f¯Éè

qÁ. £Á. ªÉÆUÀ¸Á¯É zÀÆgÀªÁtÂ: 9900701666

xv

±ÜÄËw 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

EÃÜáÚ ¹¨Üª ÖæÊÜá¾ÃÜ ............................................. 1 ÓÝ×ñÜ嬆 ©Ÿº ................................................... 14 iàÊÜ®Ü «ÜÊáÜ ìÊÜä, PÝÊÜ «ÜÊáÜ ìÊÜä ....................... 21 ÓÜíÓÝÃÜ¨Ü ®ÜvÜáÊæ AÃÜÚ¨Ü ÓÜíñÜ ............................. 25 ÊÜááWÜœ ÊÜá®ÜÔ®Õ Ü ±ÜÅŸá¨Üœ Ÿ¨ÜáPÜá ............................. 31 ÍÜá»ÜÅ ÓÜáí¨ÜÃÜ ÊÜÂQ¤ñÌÜ ........................................... 46 Ÿí«ÜáËXíñÜ B±Ü¤, Óæà° ×ñÜÄXíñÜÆã ....................... 54 WæãÊÜáo ¾ ®ÜÆÉ¨Ü WæãÊÜáo ¾ ....................................... 59 ÃÝgÊÜáiìWæ ÃÜã±ÜPÜ .......................................... 67 PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü —àÊÜáíñÜ ................................................ 75 PÜ®v °Ü Ü ±ÜÅPÝÍÜ®Ü ±ÜűíÜ aÜ ........................................ 82 ÃÜPܤ ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üã° ËáàÄ¨Ü B¨ÜÅìñæ ....................... 90 PÜË ÖÜ꨿ Ü á¨Ü ËÊÜáÍÜìPÜ ...................................... 94 WÜÄPæ PÜáw ÖÜãÊÝ¨Ü ÖÝWæ ..................................107 aÜÖÝ¨Ü hæãàw aÜãvݨÝØíWÜ ............................114 ±æç AÆÉ; ¸æÚÛ ÃÜã±ÝÀá ...................................123 WÝÅÊÜá ÓÜÌÃÝg嬆 PÜ®ÜÔWÜ ....................................135 ®ÜÊã æ Ù¾ XÜ ®Ü ÊÜá®ÜáÐÜ ...........................................151 Óæ°àÖÜ¨Ü PæãÙÜ ...................................................157 ÊÜgÅQRíñÜ PÜsã æ àÃÜ, ÖÜãËXíñÜ PæãàÊÜáÆ .................163 bPÜR|¡ AÆÉ! ....................................................176 ²Å࣠ñÜáíŸáÊÜ PæãvÜ ........................................185 ¨Üû,Ü ±ÝÅÊÞ Ü ~PÜ ±ÝÅíÍÜá±ÝÆ .............................191 A£ìWæ A¥Üì .................................................198 ÓÜáXY¿á ÖæãÆ ................................................203 C¨Ü㪠CÆɨÜíñæ Ÿ¨ÜáQ¨Ü aæàñÜ®Ü .........................208 xvi


A±ÜìOæ

®ÜÊáÜ ¾ ®ÜváÜ Ë®Ü ŸÖÜáÊÜááS ËÊÜáÍÜìPÜÃã Ü ‘JvÜ®Ýo’¨Ü ÇæàSPÜÃã Ü BXÃÜáÊÜ

ÎÅà GÓ….BÃ…. Ëg¿áÍÜíPÜÃ…, ¸æíWÜÙÜãÃÜá AÊÜÄWæ ²Åà£, A¼ÊÜޮܩí¨Ü

xvii

xviii


EÃÜáÚ ¹¨Üª ÖæÊáÜ Ã¾ Ü ÊÜÞ®ÜÂÃæà, ©®ÝíPÜ 4&2&1981ÃÜí¨Üá ®Üvæ¨Ü PÜ®ÝìoPÜ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿á ÓÜÊÜì ÓܨÜÓÜÂÃÜ ÓÜ»æ¿áÈÉ ñÜÊÜá¾®Üá° PÜ®ÝìoPÜ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿áá JŸº hæãñæ ÓܨÜÓÜÂÃܮݰX BÁáR ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. ñÝÊÜ⠨ܿáËoár D ÓܨÜÓÜÂñÜÌÊÜ®Üá° J²³PæãívÜá PÜ®ÝìoPÜ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿á PÝ¿áì aÜoáÊÜqPæWÙÜ È Ü É ÓÜÖPÜ ÄÜ Óܸàæ Pæí¨Üá PæãàÃÜáñæ¤àÊæ. ¸æíWÜÙã Ü ÃÜá 4&2&1981

GÓ….q. ¸Ý¨ÝËá ÄiÓÝóÃ…

C¨Üá A¯ÄàüñÜÊÝX ®Ü®ÜWæ Ÿí¨Ü PÝWܨÜ. BWÜ ®Ü®Ü° hæãñæ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá BÁáR ÊÜÞw¨Üª CñÜÃÜ ÓܨÜÓÜÂÃÜá ±æäÅ. GaæcÓRæ , ÍÝíñÜÃÓÜ ,Ü ¨æàÊÜ®ã Ü ÃÜá ÊÜáÖݨæàÊÜ. ¹ÔÆPæãàÆá / 1

PÝWÜ¨Ü ®æãàw Jí¨Üá ûÜ| ®Ý®Üá ¨ÜíWݨæ. ñÜñ…ûÜ| ÃæãàÊÜÞíaÜ®WÜ ã æ ívæ. B ©®ÜWÙÜ È Ü É ËË«Ü APÝvæËáWÜÚWæ ®ÝÊÜáPÜÃ| Ü WæãÙÜáÛÊÜ ÓܨÓÜ ÂÜ ñÜÌPæR DX®ÜÐáÜ r Çݹ ÊÜáñÜᤠ±ÜÅaÝÃÜ CÃÜÈÆÉ. C¨ÜªÃÜã A¨Üá b¨ÜíŸÃÜ ÃÜÖÜÓÜ嬆 ÖÝWæ CñÜá¤! ÓܨÜÓÜÂñÜÌ ±Üvæ¿áÆá ÖÝñæãÃæ¿ááÊÜÊÜÃÜá ±ÝÅ¿á@ CÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃÜã ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃæãí¨Üá APÝvæËá¿á ÓܨÜÓÜÂñÜÌ ¨æãÃæ¿ááÊÜâ¨æí¨ÜÃæ A¨Üá ÊÜ¿áÔÕ®Ü CÆÉÊæà ÁãàWÜÂñæ¿á ×ÄñܮܨÜÈÉ CñÜá¤! CíñÜÖÜ ÊÝñÝÊÜÃÜ|¨ÜÈÉ PÝíñÝÊÜÃܨÜí¥Ü PÜáWÝÅÊÜáÊÝÔ¿Þ¨Ü ®Ü®Ü° ÊæáàÇæ ¿ÞÃÜá PÜê±ÝPÜpÝûÜ ¹àĨÜÃÜá? ¨Üü| PܮܰvܨÜÈÉ GÆÉ A¥Üì¨ÜÆãÉ ®Ü®XÜ íñÜ ÖæaáÜ c ÁãàWÜÂñæ¿á ÖÜñݤÃáÜ ÊÜáí© CÃÜáÊÝWÜ AÊÜÄWæ ¨ÜPRÜ ¨Ü D A¨ÜêÐrÜ , ®Ü®WÜ æ ÖæàWæ JÈÀáñÜá? Gí¨Üá PÜáñÜãÖÜÆWæãívæ! J²³Wæ ¯àw ±ÜñÅÜ ŸÃæ¨.æ ÊÜáÃÜáo±Ý³ÈWæ ÓÜÊì Ü ÓܨÓÜ ÂÜ ÃÜ ÓÜ»¿ æ á PÜÃÁ æ ãàÇæ ŸíñÜá. 25&2&1981ÃÜí¨Üá ®Üvæ¨Ü ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿á ÓÜÊÜì ÓܨÜÓÜÂÃÜ ÓÜ»æWæ Öæãà¨æ. APÝvæËá¿á A«ÜÂûÜ vÝ. ÖÝ.ÊÜÞ. ®Ý¿áPÜÃÜá ŸÖÜÙÜ ²Åà£Àáí¨Ü ÓÝÌWÜ£Ô¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá PÝíñÝÊÜÃÜ©í¨Ü Ÿí¨Ü ŸWæ, EÚ¨ÜáPæãívÜ ÓܧÙÜ (ÖæãàpæàÆá), DaæX®Ü ŸÃÜÊ~ Ü Wæ H®Üá & CñÝ© ËaÝÄÔ¨ÜÃáÜ . ®Ü®°Ü ÖÝWæ EÚ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜ®Üã° ËaÝÄÔ¨ÜÃÜá. 1981&1983ÃÜ ÓÝ騆 ÓÝ×ñÜ APÝvæËáWæ ®ÝÊÜáPÜÃÜ|WæãívÜ ÓÜÊÜì ÓܨÜÓÜÂÃÜ ÓÜ»æ BWÜÇæà 4&2&1981ÃÜí¨Üá ®Üvæ©ñÜá¤. ®Ý®Üá ÖÝgÃÝ¨Ü ÓÜ»æ B ÊæáàȮܨÜáª. Êæã¨ÜÆ ÓÜ»æ¿áÈÉ APÝvæËá ÓܨÜÓÜÂÃÜá ±ÜÃÜÓܳÃÜ ±ÜÄaÜ¿á ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá BWÜÇæà ®Üvæ¨Ü¨ÜªÄí¨Ü, GÃÜvÜ®æà ÓÜ»æ¿áÈÉ ®Ü®Ü° ±ÜÄaÜ¿á GÆÉ ÓܨÓÜ ÂÜ ÄWæ BWܸàæ QñÜá¤. ÓܨÓÜ ÂÜ ÃÜÈÉ ŸÖÜáÊÜáí©Wæ ®Ý®Üá H®Üá Gí¨Üá ¯gÊÝX BWÜ Wæ㣤ÃÈ Ü ÆÉ. BWÜ ®Ü®Ü° Jí¨Üá PݨÜíŸÄ, GÃÜvÜá PÜÊÜ®Ü ÓÜíWÜÅÖÜWÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ Ÿí©¨ÜáªÊÜâ & AÐærà. ÓÜ»æ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. ÖÝ.ÊÜÞ.®Ý. AÊÜÃÜá ÓܨÜÓÜÂÃÜ®æ°ÆÉ L±ÜaÝÄPÜÊÝX ÓÝÌWÜ£Ô¨ÜÃÜá. ®Ü®Ü° PÜvæ PæçñæãàÄÔ, ""®ÝÊÜâ hæãñæ BÁáR ÊÜÞw¨Ü ®ÝÆáR ÊÜáí© ÓܨÓÜ ÂÜ ÃÜÈÉ J²³Pã æ ívÜÊÃÜ áÜ CŸºÃáÜ ÊÜÞñÜÅ ÍÝíñÜÃÓÜ Ü ÊÜáñÜᤠ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ AÊÜÃáÜ . EÚ©ŸºÃáÜ AÊÜè Ü àæ PÝÃÜ| ¯àw J²³Wæ ¯àwÆÉ. ÍÝíñÜÃÓÜ Ü AÊÜÃáÜ ÊÜááí©®Ü ÓÜ»Wæ æ ŸÃÜáñݤÃ.æ ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃáÜ Ÿí©¨ÝªÃ.æ CÊÜÃáÜ PÜËWÜÙáÜ , PݨÜíŸÄPÝÃÜÃáÜ . CÊÜÃÜ "®Ü®¨ °Ü Æ Ü É¨áÜ ª' PݨÜíŸÄWæ 1977ÃÜ ÓÝ騆 ÓÝ×ñÜ APÝvæËá ŸÖÜáÊÜÞ®Ü Ÿí©¨æ. CÊÜÃÜá PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ ÊÜáñÜᤠÊÜáãvܹ¨æÅ¿áÈÉ ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ GíŸ GÃÜvÜá ÓÜíÓæ§ PÜqr¨ÝªÃæ. ±ÜâÓܤPÜWÜÚWæ D ñÜ®ÜPÜ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá ÊÜÞñÜÅ ±ÜÅÍÜÔ¤ ¯àvÜá£ñÜá¤. TÝÓÜX¿ÞX ±ÜÅÍÜÔ¤ ¯àvÜÆá ±ÝÅÃÜí¼Ô¨Ü᪠& ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜá ¹ÔÆPæãàÆá / 2


Óݧ²Ô¨Ü PܮܰvÜ ÓÜíZ ÊÜáñÜᤠÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ'' Gí¨ÜÃÜá. C¨Üá ÖÝ.ÊÜÞ.®Ý. AÊÜÃáÜ ®Ü®®°Ü áÜ ° ±ÜÄaÜ¿á ÊÜÞwst Äà£! ®Ý®Üá AÊÜÃÜ ²Åࣿá ÊÜááí¨æ C®Üã° bPÜRÊ®Ü Ý¨æ. B ÓÜ»¿ æ áÈÉ 1980ÃÜ ÓÝ騆 APÝvæËá¿á WèÃÜÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ÊÜáñÜᤠ±ÜâÓܤPÜ ŸÖÜáÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá° £à±ÜâìWÝÃÜÃÜ AíPÜWÜÙÜ B«ÝÃܨÜÈÉ ¯«ÜìÄÓÜÇÝÀáñÜá. WèÃÜÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÙÜ ±ÜÅÍæ° Ÿí¨ÝWÜ APÝvæËá¿á Êæã¨ÜÆ ÓÜ»æ¿áÈÉ hæãñæ ÓܨÜÓÜÂÃÝX BÁáR ÊÜÞw WèÃÜËԨܪ ±æäÅ. GaæcÓæR AÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜ®Üá° vÝ. ÖÝ.ÊÜÞ.®Ý. AÊÜÃàæ ÓÜãbÔ¨ÜÃáÜ . Cwà ÓÜ»æ J²³Wæ ¯àwñÜá. ®Ý¿áPÜÃÆ Ü É¨àæ ¸æàÃæ C®Üá° ¿ÞÃæà BX¨ÜªÃÜã APÝvæËá¿á ÓܨÜÓÜÂñÜÌÊÜ®Üá° ¯ÃÝPÜÄst ÊÜÂQ¤¿á®Üá° APÝvæËá ¯àvÜáÊÜ AñÜáÂaÜc WèÃÜÊPÜ Ræ SíwñÜ Î´ÝÃÜÓáÜ Õ ÊÜÞvÜᣤÃÈ Ü ÆÉ. ®Ý¿áPÜÃáÜ C¨Üª¨ªæà ×àWæ. WÜá| ±Üû± Ü Ý£ AÊÜÃáÜ ! ®Ý¿áPÜÃÜ®Üá° ®Ý®Üá APÝvæËá ÓܨÜÓÜ®ÝWÜáÊÜ Êæã¨ÜÆ Jí¨æÃÜvÜá ¸ÝÄ ®æãàw¨æª. ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜWÜÙÜÈÉ Gí¨Üá ®æ®Ü±Üâ. ®Ý®Üá AÊÜÃÜÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü᪠±ÝÅ¿á@ CÃÜÈÆÉ. ®Ü®Ü° ¿ÞÊÜ ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üã° ®Ý®Üá AÊÜÄWæ WèÃÜÊÜ ±ÜÅ£Ááí¨Üá B ñÜ®PÜ Ü PÜÙáÜ ×Ô¨Ü㪠CÆÉ. B¨ÜÃã Ü ®Ü®°Ü ŸWæY AÊÜÄWæ Wæ㣤ñáÜ ¤. ÊÜ«ì Ü ÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÔÜ ¤ ²àsÜ 1978ÃÜÈÉ Óݧ±Ü®æ¿ÞX A¨ÜÃÜ ÊæãñܤÊæã¨ÜÆ ±ÜÅÍÜÔ¤ ¯|ì¿á¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ®Ý®Üá AÊÜÃÜ ÓÜí±ÜPÜì ¸æÙæÔ¨æª. ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÙÜ Êæã¨ÜÆ £à±ÜâìWÝÃÜ ÊÜáívÜÚ¿á ÓܨÓÜ ÂÜ ÃÝWÜÆã AÊÜÃáÜ SáÑÀáí¨ÜÇàæ J²³¨ÃªÜ áÜ . AÊÜÃÜ hæãñæ C¯°ŸÃº áÜ £à±ÜâìWÝÃÜÃÜá vÝ. GÇ….GÓ…. ÍæàÐÜXÄ ÃÝÊ… ÊÜáñÜᤠvÝ. G®….GÓ…. Æü$¾à®ÝÃÝ¿á| »ÜorÃÜá. ×àWæ J²³PæãÙÜáÛÊÜ Êæã¨ÜÆá ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ¨Ü ¯¿áÊÜá ¯Ÿí«Ü®æ, B¦ìPÜ Ô§£WÜ£, «æÂàÁãà¨æªàÍÜWÜÙÜ®æ°ÆÉ ±ÜÃæãàûÜÊÝX PæàÚ&A¨Üá ÓÜÄ¿ÞX¨æ Gí¨Üá ®Ý¿áPÜÃÜá SbñܱÜwÔPæãíw¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃÜã ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü E¨ÜÁãà®ÜáS ¾ ±ÜÅÍÔÜ ¤¿á PÜÆ®³ ¿ æ á ŸWæY & ÓÜÐ ³ Ê rÜ Ý¨Ü Jí¨Üá SbñÜñæ ¸æàPÜá. "¯ÊÜá¾ ²àsÜ¨Ü ¯ÆáÊæà®Üá?' Gí¨Üá ±ÜÅΰԨܪÃÜá. ®Ü®Ü° EñܤÃÜ AÊÜÄWæ ±Üä£ì ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ¯àvÜ©¨ÝªWÜ ""¯àÊÜâ ÊÜáñÜᤠ¯Êæãí¾ ©XÃÜáÊÜ C¯°ŸÃº áÜ £à±ÜâìWÝÃÜÃáÜ ÓæàÄ B PÜÆ®³ Wæ æ ÓܳÐÜrÊÝ¨Ü ÃÜã±Üâ Pæãw, A¨Ü®Üá° ²àsÜ J±Üâ³ñܤ¨æ!'' Gí¨æ. "ÓÜÄ' Gí¨Üá J²³PæãívÜá ""ÖæãÓÜ ²àÚWæ¿á ÊÜáÖÜñÌÜ ¨Ü ŸÃÜÖWÜ ÝÃÜÃíæ ¨Üá ËÊÜáÍÜìPÜÄí¨Ü ÊÜá®ÜO ° æ ±Üv¨ æ ,Ü ñÜÊáÜ ¾ Êæã¨ÜÆ, GÃÜv®Ü ¿ æ á CÆÉÊàæ ÊÜáãÃÜ®àæ PÜê£Àáí¨Ü ±ÜÅÔ¨ÜÃœ Ý¨Ü ÇæàSPÜÃÜ PÜê£Wæ ÊÜÞñÜÅ ÊÜ « Ü ì ÊÜ Þ ®Ü E¨Ü Á ãà®Ü á ¾ S ±Ü Å ÍÜ Ô ¤ ¯àvÜ ¸ æ à PÜ á '' Gí¨Ü á ÊÜ « Ü ì ÊÜ Þ ®Ü E¨ÜÁãà®Üá¾S ±ÜÅÍÜÔ¤Wæ Jí¨Üá ÊÜޮܨÜívÜÊÜ®Üá° AÊÜÃÜá ÃÜã²Ô¨ÜÃÜá! ÖÝWæ & ÊÜ«ì Ü ÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÔÜ ¤WÙÜ ®Ü áÜ ° ¯àvÜáÊÝWÜ ""PÜꣿá ÊÜáÖÜñÌÜ ¨Ü hæãñæ B ÇæàSPÜÃÜ ÓÝ×ñÜÂPæR ¯àw¨Ü Joár PæãvÜáWæ¿á®Üã° ±ÜÄWÜ~Óܸàæ PÜá'' Gí¨Üã ŸÃæ¨ÃÜ áÜ . B ÊÜÃáÜ ÐÜ ÖÝWæà

BÀáñÜá. vÝ. PÜí¸ÝÃÜÄWæ ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ("hæç & st ®Ý¿áPÜ' & ®ÝoPÜ) vÝ. Ëg¿á ¨Ü¸æº AÊÜÄWæ ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü E¨ÜÁãà®Üá¾S ±ÜÅÍÜÔ¤ ("CÃÜáñܤÊæ' PÜÊÜ®Ü ÓÜíWÜÅÖÜ : ±ÜÅ¥Ê Ü áÜ PÜê£) ƼÔñÜá. D GÃÜvã Ü BÁáRWÙÜ áÜ vÝ. ÖÝ.ÊÜÞ.®Ý. AÊÜÃáÜ ÖÝQPæãor ÊÜޮܨíÜ vÜPRæ ÓÜÄ¿ÞXÁáà C¨ÜáªÊâÜ . ÊÜ«ì Ü ÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÔÜ ¤ ²àsÜ¨Ü ±ÜÅ¥Ê Ü áÜ ±ÜÅÍÔÜ ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü ñÜáí¸Ý aæ®Ý°X ®ÜvæÀáñÜá. B¨ÜÃæ A¨ÜÃÜ hæãñæWæ A¯ÄàüñÜÊÝX Jí¨Üá AaÝñÜá¿áìÊÜä ®Üvæ¨Üá ÖæãàÀáñÜá! ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü Êæà©PæWæ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜÃÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠA£¦WÜÙÜ®Üá° ÊÜáíWÜÆÊݨܨæãí©Wæ PÜÃæñÜÃÜáÊÝWÜ & ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü E¨ÜÁãà®Üá¾S ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñæ¿Þ¨Ü vÝ. Ëg¿á ¨Ü¸æº¿áÊÜÃÜ®Üá° B ÊæáÃÜÊÜ~Wæ¿áÈÉ ±ÝÇæãYÙÜáÛÊÜíñæ BÖÝ̯ÓÜÆá ÊÜáÃ棨æÊ ª âÜ . ±ÜÅÍÔÜ ¤ ÔÌàPÜÄÔ vÝ. Ëg¿á ¨Ü¸ºæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÝWÜ & D AaÝñÜá¿áìÊÜ®áÜ ° ËÍæàÐÜÊÝX ±ÜÅÓݤ²Ô¨ÜÃáÜ . ±ÜÅ«Ý®Ü ¯¨æàìÍÜP®Ü Ü ®æÇ¿ æ áÈÉ ®Ý®Üá ËÐÝ©Ô¨æ. ÊæáçÓÜãÄWæ Öæãà¨Ü ÊæáàÇæ Ëg¿Þ AÊÜÃÜá D ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° vÝ. ÖÝ.ÊÜÞ.®Ý. AÊÜÄWæ ÖæàÚÃܸæàPÜá. ÖÝ.ÊÜÞ.®Ý. AÊÜÄí¨Ü ±ÜñÜÅ ŸíñÜá. ""CíñÜÖÜ Zo®æWÜÙÜá ÊÜáñæ¤ ÊÜáÃÜáPÜÚÓܸÝÃܨÜá. ±ÜÅÍÜÔ¤¿á Z®Üñæ CíñÜÖÜ AaÝñÜá¿áìWÜÚí¨Ü PÜáWÜáYñ¤Ü¨!æ '' ®Ý®Üá ®Ý¿áPÜÃÜ ±ÜñÜÅPæR EñܤÄÔ¨æ. ""Öè¨Üá ñܱݳX¨æ. ÊÜááí¨æ ×àWÝWÜ¨Ü ÖÝWæ ®æãàwPæãÙÜáÛÊæ. ®Ü®WÜ æ C¨Üá ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü樆 áÜ ° ÓÜíZqÓÜáÊÜ ÖæãÓÜ A®Üá»ÜÊ'Ü ' Gí¨æ. ±ÜÅPÜÃÜ| AÈÉWæ ÊÜááXÀáñÜá. ÖÝ.ÊÜÞ.®Ý. AÊÜÃÜá C®æã°Ÿº ÓÝ×£¿á ÓÝ̼ÊÜÞ®Ü樆 áÜ ° GÐÜár WèÃÜËÓÜáñݤÃæ GíŸá¨ÜPRæ C¨æãí¨Üá E¨ÝÖÜÃO Ü .æ C¨Ü®Üá° ¿ÞPæ ÖæàÚ¨æ Aí¨ÜÃæ & ®Ü®Ü°®Üá° PÜ®ÝìoPÜ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿á hæãñæ BÁáR ÓܨÜÓÜ®ÝX BÁáR ÊÜÞvÜÆá & AÊÜÃÜá ®Ü®Ü°ÈÉ PÜívÜ AÖÜìñæ CÐærà! CÊÜ®Üá ÓÜ|¡ÊÜ, ±ÜÅԨܜ ÇæàSPÜ®ÜÆÉ GíŸ PÜƳ®æÁáà AÊÜÄWæ CÃÜÈÆÉ! PܮܰvÜ¨Ü PæÆÓÜÊÜ®Üá° DñÜ ±ÝÅÊÜÞ~PÜÊÝX, PÜÙÜPÜÚÀáí¨Ü ®ÜvæÓÜŸÆÉ Gí¨Üá AÊÜÃÜá ñÜQìÔ¨Üê ã æ à H®æãà! ÓÝ×ñÜ APÝvæËá ÓܨÜÓÜÂ®Ý¨Ü ÊæáàÇæ¿áã, AÊÜÃÜá ±ÜÅ£ »æàq¿áÆãÉ ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ¨Ü "BÃæãàWÜÂ'¨Ü ŸWæY PæàÙܨæ CÃÜᣤÃÜÈÆÉ. ""ÖæàX¨æ ¯ÊÜá¾ ±ÜÅÍÔÜ ¤ ²àsÜ¨Ü BÃæãàWÜÂ?'' Gí¨Üá ²Åà£Àáí¨Ü ±ÜÅÎÔ° , D ÊÜÃáÜ ÐÜ¨Ü £à±ÜâìWÝÃÜÃáÜ ¿ÞÃÜá? ¿ÞÊÜ ¿ÞÊÜ PÜê£WÜÙáÜ ÓÜ« ³ ì æ ¿áÈÉÊ?æ B¦ìPÜ Ô§£WÜ£ ÖæàX¨æ? Gí¨Üá WÜí¼àÃÜÊÝXÁáà PæàÙÜᣤ¨ÜªÃÜá. E¨ÜÁãà®Üá¾S ±ÜÅÍÜÔ¤¿á BÁáR¿áÈÉ & Jí¨æÃÜvÜá ¸ÝÄ & ®Ý¿áPÜÃÜá ÖÝQPæãor ÊÜޮܨÜívÜÊÜ®Üá° £à±ÜâìWÝÃÜÃÜá ËáàĨÝWÜ AÊÜÃÜá ñܱܳ¨æà ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨Üá & ""¿ÞPæ ×àWÝÀáñÜá?'' G®Üá°£¤¨ÜªÃÜá.

¹ÔÆPæãàÆá / 3

¹ÔÆPæãàÆá / 4


®Ý®Üá ""£à±ÜâìWÝÃÜÃÜ ¯ÆáÊÜâ ÖÝXñÜá¤'' Gí¨ÜÃæ, ""A¨Üá ÓÜÄ¿áÆÉ; ¯àÊÜâ A¨Ü®Üá° J²³Pã æ ÙÜÛ¸ÝÃÜ©ñÜá¤'' Gí¨Üá ÖæàÙܨæ CÃÜᣤÃÈ Ü ÆÉ. BÁáR ÊÜÞw¨Ü PÜꣿá®Üá° AÊÜÃáÜ Gí¨Üã ±ÜÅΰÓÜᣤÃÜÈÆÉ. ÖÜñÜᤠPÜê£ ±ÜÅPÜqÔ¨ÜÊÜÄWæ E¨ÜÁãà®Üá¾S ±ÜÅÍÜÔ¤ Ÿí¨ÜÃæ, AÊÜÃ®Ü áÜ ° E¨ÜÁãà®ÜáS ¾ Gí¨Üá ÖæàWæ ±ÜÄWÜ~ÓÜáÊÜâ¨Üá G®ÜáÊ ° âÜ ¨æà AÊÜÃÜ Bûæà±Ü. B¨ÜÃæ CíñÜÖÜ PÜê£WÜÙÜ®Üá° BÁáR ÊÜÞw¨Ü £à±ÜâìWÝÃÜÃÜá ¯àvÜᣤ¨Üª ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü "Gíoá ÖÜñÜᤠPÜê£ ±ÜÅPÜqԨܪÃÜã DñÜ ÊÜáãÊÜñܤÃÜ JÙÜWæà CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü DWÜ Cí¥ÜÊÜÃÜ®Üá° E¨ÜÁãà®Üá¾S Gí¨Üá ±æäÅàñÝÕ×Ô WèÃÜËÓÜáÊÜâ¨Üá AWÜñÜÂ!' Gí¨Üá. ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ¨Ü ¨ÜÍÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ & vÝ. ÖÝ.ÊÜÞ.®Ý. AÊÜÄWæ ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ŸíñÜá. E¨ÜÁãà®Üá¾S ±ÜÅÍÜÔ¤ C±Ü³ñܤPÜãR ÖæaÜác PÜê£ ±ÜÅPÜqÔ¨Ü, B¨ÜÃæ ÊÜáãÊÜñܤÃÜ JÙÜX®Ü ±ÜÅԨܜ ÓÝ×£Á㟺ÃÜ ±ÝÇÝÀáñÜá. ®Ý¿áPÜÃÜá ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü Êæã¨ÜÇÝWÜÈà, Êæà©Pæ ¿áÇÝÉWÜÈ D ŸWæY H®Üã ÖæàÙÜÈÆÉ. ±ÜÅÍÜÔ¤ ÔÌàPÜÄÔ ÊæáçÓÜãÄWæ ÖæãÃÜoá ¯íñÝWÜ ®Ü®®°Ü áÜ ° PÜè æ áÜ ÖæàÚ¨ÜÃáÜ , ""E¨ÜÁãà®ÜáS ¾ ±ÜÅÍÔÜ ¤Wæ ÊÜ¿áÔÕ®Ü ÊÜޮܨíÜ vÜ Cvܸàæ w. PÜê£WÜÙÜ ÓÜíTæ¿á®æ°à ÊÜޮܨÜívÜÊÝX ±ÜÄWÜ~Ô, ÊÜáãÃÜQRíñÜ ÖæaÜác PÜê£ ±ÜÅPÜqst ÇæàSPÜÃÜá GÐÜár ÓÜ|¡ ÊÜ¿áÔÕ®ÜÊÜÃæà BX¨Ü᪠±ÜÅԨܜÃÝXÃÜÈ AÊÜÄWæ ±ÜÅÍÜÔ¤ ¯àvܸÝÃܨíæ ¨Üá ¯ÊÜá¾ ¯Ÿí«Ü®¿ æ á®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÔ.'' ÖÝ.ÊÜÞ.®Ý. AÊÜÄWæ & ÊÜ«ì Ü ÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÔÜ ¤ ²àsÜ¨Ü ŸWæY GíñÜÖÜ WèÃÜÊÜ CñÜᤠGí¨Üá C¨ÜÄí¨Ü Êæà¨ÜÂÊÝ©àñÜá. ÖÝWæ PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü PæÆÓÜWÙÜ Æ æ É AaÜácPp Ü ÝrX CÃܸàæ PæíŸ PÝÙÜi¿áã ÓÜÖÜ! ®Ý®Üá APÝvæËá ÓܨÜÓÜ®ݨÜá¨ÜÄí¨Ü ®Ü®Ü° ÊÜáñÜᤠÖÝ.ÊÜÞ.®Ý. AÊÜÃÜ ÓÜí±ÜPÜì ÖæaÝcÀáñÜá. APÝvæËá¿á ÊÜáãÃÜá ÊÜÃÜáÐÜ¨Ü ÓܨÜÓÜÂñÜÌ¨Ü AÊÜ—¿áÈÉ ®Ý®Üá Jí¨æà Jí¨Üá ÓÜÆÊÜä APÝvæËá ÓܨÜÓÜÂÃÜ ÓÜ»æWæ WæçÃÜáÖÝgÃÝWÜÈÆÉ. ±ÜÅ£ ÓÜ»¿ æ áÆãÉ AÊÜÃáÜ GÆÉ ÓܨÓÜ ÂÜ ÃÜ ÊÜÞñÜáWÜÙ®Ü áÜ ° WÜí¼àÃÜÊÝX PæàÙÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . ®Ý®Üá B ÓÜ»æ¿á AñÜÂíñÜ QÄ¿á ÓܨÜÓÜÂ! vÝ. ¿áá.BÃ…. A®ÜíñÜÊÜáã£ì, vÝ. PÜ|Ë, vÝ. GÇ….GÓ…. ÍæàÐÜXÄ ÃÝÊ…, vÝ. Qà£ì®Ý¥Ü PÜáñÜáìPæãàq, vÝ. ÖÝÊÜ®ã Ü ÃÜá, vÝ. XÃÜwx, vÝ. ÖÜí±Ü®Ý, Ÿ®Ü°íhæÁáà Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ×Ä¿áĨܪÃÜá. B¨ÜÃÜã ÖÝ.ÊÜÞ.®Ý. AÊÜÃáÜ ±ÜÅ£ ÓÜ»¿ æ áÆãÉ ®Ü®®°Ü áÜ ° E¨æªàÎÔ ""ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃáÜ H®Üá ÖæàÙÜáñݤÃæ PæàÙæãà|!'' G®Ü°¨Ü ÓÜ»æ Jí¨Üã CÃÜÈÆÉ (AÊÜÃÜá Gí¨Üã ÊæãWÜÓÝÇæ Gí¨Üá ÓÜí¸æãà—Ô©ªÆÉ! ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃæà G®Üá°£¤¨ÜªÃÜá!) A¨ÜÃÜ ×í¨æ AÊÜÄWæ ®Ü®È °Ü ɨªÜ ²Å࣠ÊÜáñÜᤠQÄ¿á®Ü®áÜ ° ×Ä¿áÃÜá E±æàüÔ¨ÜÃáÜ Gí¨ÝWܸÝÃܨáÜ GíŸ PÜÙÜPÜÚ CñÜᤠGí¨Üá ®Ý®Üá £Ú¨æ. B ÓÜ»æ ®Ü®Ü° A¼±ÝÅ¿áWÜÚWæ J²³Wæ

ÓÜãbÔ¨Üáªíoá. ×Ä¿áÃÝ¨Ü WèÄàÍÜ PÝÀáR~, ±ÝÊæí BaÝ¿áì, PÜá.Î. ÖÜĨÝÓÜ »Üo,r ÓÜá.ÃÜí. GPÜáRíw, ÊÝÂÓÜÃÝ¿á ŸÇÝÉÙÜ & D IÊÜÄWæ 1981&83ÃÜ AÊÜ—¿áÈÉ APÝvæËá¿á WèÃÜÊÜ ÓܨÜÓÜÂñÜÌ Æ¼ÔñÜá! D IÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° B ÊÜáãÃÜá ÊÜÃáÜ ÐÜWÙÜ È Ü É ®Ý®Üá G¨Ü᪠¯íñÜá ÓÜãbÔ¨ÝWÜ ÖÝ.ÊÜÞ.®Ý. ÓÜíñæãàÐÜ©í¨Ü ¹àWÜᣤ¨ªÃÜ áÜ . B ÓÜ»æ ¿ÞÊÜñáÜ ¤ D IÊÜÃ®Ü ã Ü ° Bûæà²Óܨæ J²³Pã æ ívÝWÜ ®Ý¿áPÜÃáÜ PÜ|á¤íŸ ®Ü®®°Ü áÜ ° ñÜáí¹PæãÙÜáÛ£¤¨áÜ ª¨áÜ DWÜÆ㠮ܮ°Ü PÜ~¡Wæ PÝ|ᣤ¨.æ ®Ý¿áPÜÃÜ A«ÜÂûÜñæ¿á AÊÜ—¿áÈÉ PÜ®ÝìoPÜ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá PæÆÊÜâ ÊÜáÖÜñÌÜ ¨Ü PæÆÓÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÜÞwñÜá. ÓÜÌíñÜ ÇÝídÜ®Ü CÆÉ¨Ü APÝvæËáWæãí¨Üá ÇÝídÜ®,Ü ±ÜÅÓÜá¤ñÜ¨Ü APÝvæËá ÓܨÜÓÜÂÃÜ®Üá° ±ÜâÓܤPÜ ŸÖÜáÊÜÞ®Ü ÊÜáñÜᤠ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÚí¨Ü ÖæãÃÜñÜá ±ÜwÓÜáÊÜâ¨Üá, APÝvæËá ¯àvÜáÊÜ WèÃÜÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤Wæ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° ®Ýw®Ü TÝÂñÜ ÓÝ×£WÜÚí¨Ü ÓÜíWÜÅ×Ô ±ÜÄÎàÈÓÜáÊÜâ¨Üá, ±ÜÅ£ÊÜÃáÜ ÐÜÊäÜ ±Ü£ÅPWæ ÙÜ È Ü É ±ÜÅPo Ü ÊÝWÜáÊÜ PÝÊÜÂ, ÓÜ|¡PÜñæ, ËÊÜáÍæì ±ÜÅPÝÃܨÜÊÜâWÜÙÜÈÉ ÍæÅàÐÜuÊæ¯ÓÜŸÖÜá¨Ý¨Üª®Üá° B¿á᪠±ÜâÓܤPÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ±ÜÅPÜqÓÜáÊÜâ¨Üá, ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÙÜ®Üá° AaÜácPÜpÝrX ®ÜvæÓÜáÊÜâ¨Üá, (B ñÜ®ÜPÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü CÃÜÈÆÉ. ®Ü®Ü° "®Ü®Ü°¨ÜÆɨÜáª' PݨÜíŸÄWæ 1977ÃÜÈÉ APÝvæËá ±ÜÅÍÜÔ¤ Ÿí¨ÝWÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜñÜÅ, ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü CÆÉ¨æ ŸÃæà ÃÜã. 1500/& WèÃÜÊÜ ÓÜí»ÝÊÜ®æ ÊÜÞñÜÅ ŸíñÜá) D ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜPæR ÓÜÄ¿ÞX ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜÃÜ ±ÜÄaÜ¿áËÃÜáÊÜ ¸æãÅàÍÜÃÜ®Üá° ÖæãÃÜñÜÃÜáÊÜâ¨Üá, APÝvæËáÁáà Jí¨Üá ÓÝ×ñÜÂPÜ ñæùÊÜÞÔPÜÊÜ®Üá° ±ÜÅPÜqÓÜáÊÜâ¨Üá. ±ÜâÓܤPÜ ŸÖÜáÊÜÞ®ÜWÜÚWÝX ÇæàSPÜÃæà ±ÜâÓܤPÜ PÜÙÜá×ÓÜáÊÜ Ÿ¨ÜÆá APÝvæËáÁáà ±ÜÅPÝÍÜPÄÜ í¨Ü PæãívÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá & CñÝ©. APÝvæËá¿á PÝÇÝÊÜ— ÊÜááX¨Üá Pæã®æ¿á ÓÜÊÜìÓܨÜÓÜÂÃÜ ÓÜ»æ¿áÈÉ ®Ý¿áPÜÃÜá ®ÜÊÜá¾®æ°ÆÉ ¹àÙæãRvÜáÊÝWÜ Bw¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÚí¨Ü ®Ü®ÜWæ PÜísÜ ñÜáí¹ Ÿí©ñÜá¤. AÊÜÃÜ WÜÃw Ü ¿áÈÉ ®Ý®Üá ÊÜáãÃÜá ÊÜÃáÜ ÐÜ ±ÜÙXÜ ¨æ.ª Jí¨Üá ÓÜ»¿ æ á®Üá° ÖæàWæ ®ÜvæÔPæãvܸæàPÜá, ÓÝ×ñÜ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÙÜ ÓÜíÁãàg®æ ÖæàWæ A¥Üì±Üä|ì ÊÝWÜŸÆɨáÜ , ±ÜÅÍÔÜ ¤ ¯|ì¿áWÜÙáÜ ÖæàWæ ±ÝÃܨÍÜ ì Ü PÜÊÝXÃܸàæ PÜá & GíŸ ÓÝíÔ§PÜ gÊݸݪĿá hæãñæWæ ÓÝ×£WÜÙÜ ®æç£PÜ ÊÜáñÜᤠÓÝíÓÜ¢£PÜ gÊÝ¸ÝªÄ H®Üá GíŸá¨Ü®æ°ÆÉ ®Ý®Üá AÊÜÄí¨Ü PÜÈñæ! PܮܰvÜ¨Ü PæÆÓÜ GÇæÉà BWÜÈ, A¨Üá GÐærà ÓÜ|¡ ±ÜÅÊÜÞ|©ªÃÜÈ & A¨ÜÃÜ ŸWæY AÊÜÄWæ ²Å࣠ÊÜáñÜᤠWèÃÜÊÜ C¨æªà CñÜá¤. PܮܰvÜPÝRX ¨æãvÜÊ x ÃÜ Ü ÊÜÞñÜ®áÜ ° PæàÙÜáÊÜ ñÝÙæ¿ ¾ á hæãñæWæ ÓÜ|¡ÊÃÜ Ü A¼±ÝÅ¿áÊÜ®áÜ ° ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜ PÜÙÜPÜÚ AÊÜÄXñÜá¤. (B¨ÜªÄí¨ÜÇæà AÊÜÃÜ AíPÜ| ŸÃÜÖÜWÜÚWæ ÊæçË«Ü ÊÜáñÜᤠËÓݤÃÜ ŸíñÜá).

¹ÔÆPæãàÆá / 5

¹ÔÆPæãàÆá / 6


BÊæáàÇæ ®Ý¿áPÜÃÜ ®Ü®Ü° »æàq ÖÜñݤÃÜá ¸ÝÄ BXñÜá¤. ±ÜÅ£ »æàq¿áÆãÉ ®Ý®Üá AÊÜÄWæ ñÜáíŸ ¸æàPݨÜÊÜ®Ü ÖÝWæ AÊÜÃÜá ®æãàwPæãívÜÃÜá! «ÜÊÜáìÓܧÙÜ¨Ü ÓÜÊÜì«ÜÊÜáì ÊÜáñÜᤠÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨Ü ÓÜÌ|ì ÊÜáÖæãàñÜÕÊܨÜÈÉ AÊÜÃÜá »ÝWÜÊ× Ü Ô¨ÜªÃáÜ . ®Ý®Üã »ÝWÜÊ× Ü Ô¨æª. ÓÜÊáæ ྠÙÜ®Ü ÊÜááXÔ AÊÜÃáÜ ÖæãÃÜoá ¯íñÝWÜ ñÝÊÜâ PÝPÜìÙÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ ñÜÊáÜ ¾ ñÜÊÄÜ Wæ ÖæãàWÜáÊÜÊÃÜ íæ ¨Üá ®Ü®®°Ü áÜ ° ñÜÊáÜ ¾ hæãñæ ŸÃÜÆá BÖÝ̯ԨÜÃÜá. PÝíñÝÊÜÃÜ PÝPÜìÙÜ¨Ü ÓÜËáà±Ü Gí¨Üá AÊÜÃÜá BWÜÇæà £Ú©¨ÜªÃÜá! AÊÜÃÜá Óܱܣ°àPÜÃÝX¨ÜªÃÜá. ®Ü®Ü° hæãñæ ®Ü®Ü°ÊÜÙÜá C¨ÜªÙÜá. «ÜÊÜáìÓܧÙÜ©í¨Ü ÖæãÃÜo ®ÝÊÜâ ¸æÙÜáÊÝÀá¿áÈÉ CÚ¨Üá PÝíñÝÊÜÃÜPæR £ÃÜáWÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ ®Ý¿áPÜÃÜá ¸ÝÀá ñÜáí¸Ý ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá. ¿ÞÊÜñÜ㤠ËáñÜ»ÝÑ¿Þ¨Ü AÊÜÃÜá B ©®Ü ¸æàÃæÁáà BX¨ÜªÃÜá! «ÜÊÜáìÓܧÙÜ¨Ü ŸWæY, vÝ. ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜ ŸWæY, ¨æàÊÜÃÜ ŸWæY & AÊÜÃÜ ËaÝÃÜ«ÝÃæ ÖÜÄ©ñÜá¤. ñÝ®Üá ¯ÄàÍÜÌÃÜÊÝ©¿Þ¨ÜÃÜã ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ®ÜíŸáÊÜÊÜÃÜ®Üã° AÊÜÃÜá WèÃÜËÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ¨æàÊÜÄWæ Pæç ÊÜááX¿ááÊÜ, ¨æàÊÜÃÜ £à¥Üì±ÜÅÓÝ¨Ü ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜ ÓÜg¯j Pæ AÊÜÄWæ CñÜá¤. B¨ÜĪ í¨ÜÇàæ AÊÜÃáÜ ¯ÄàÍÜÌÃÜÊÝ© ¿Þ¨Ü ÎÅà G.G®…. ÊÜáã£ìÃÝ¿áÃÜÈÉ Öæãí©ÃÜáÊÜÐærà WèÃÜÊÜÊÜ®Üá° DÍÜÌÃÜÊÝ© ¿Þ¨Ü vÝ. ÊÜÞÔ¤¿áÊÜÃÜ ŸWæWÜã Öæãí©¨ÜªÃÜá. ñÜÊáÜ ¾ ®ÜíñÜÃ,Ü ñÜÊáÜ ¾ AÊÜáãÆ ±ÜâÓܤPÜ ÓÜíWÜÅÖÊ Ü ®Ü áÜ ° «ÜÊáÜ ìÓÜÙ§ PÜ Ræ ¯àvܸàæ Pæí¨Üá AÊÜÃÜá Ÿ¿áԨܪPæR PÜãvÝ, vÝ. ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ AÊÜÃÜ PÝ¿áì ¨ÜûÜñæ ÊÜáñÜᤠÓÝÊÜÞiPÜ PÜÙPÜ ÚÜ ¿á ŸWæY ®Ý¿áPÜÃáÜ Öæãí©¨Üª WèÃÜÊÊ Ü àæ PÝÃÜ|ÊÝXÃܸàæ PÜá! vÝ. ÖÝ.ÊÜÞ.®Ý. AÊÜÄWæ ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ Ÿí¨Üá¨Üá & ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ¨Ü ¨ÜÍÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ¨Ü ÊÜÃÜáÐÜ. ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü¨Ü ¨ÜÍÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜÊÜ®Üá° «ÜÊÜáì¨ÜÎì ÎÅà ÖÜÄPÜêÐÜ¡ ±Üâ®ÜÃÜãÃÜá AÊÜÃÜá ñÝÊæà ÊÜááí¨æ ¯íñÜá ÊÜááÈR¿áÈÉ ñÜáíŸ A¨ÜãªÄ¿ÞX ®ÜvæÔPæãqr¨ÜªÃÜá. ®Ý¿áPÜÄWæ ÖÝWÜã ¨ÜÍÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊܨÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×st ÖÜñݤÃÜá ÓÝ×£WÜÚWæ ±Üâ®ÜÃÜãÃÜá AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ "±Üâ®ÜÃÜãÃÜá oãÄÓ…r Öæãàí'®ÜÈÉ EÚÔ, Epæãà±ÜaÝÃÜ¨Ü ÊÜÂÊÜÓ§æ ÊÜÞw¨Üê áÜ . ñÜáíŸ ñÜvÊ Ü ÝX (±ÝÅ¿á@ ÃÝñæÅ 12ÃÜ ÊæáàÇæ Gí¨Üá ®æ®Ü±Üâ) ®Ý¿áPÜÃÜá Ÿí©Ú¨ÜÃÜã ¸æÙÜWæY ¸æàWÜ G¨Ü᪠®Ý®ÜÊÜÃÜ®Üá° ®æãàvÜÆá Öæãà¨ÝWÜ BWÜÇæà G¨Ü᪠¯ñÜÂPÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° £àÄÔ AÊÜÃÜá ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»ÜPRæ ÖæãÃÜvÆ Ü á Ô¨ÜÃœ ÝX¨Üê áÜ . A¨æà ²Åà£, A¨æà ËÍÝÌÓÜ¨Ü ÊÜÞñÜáPÜñ,æ ®ÜW!æ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü ñÜáí¸Ý aæ®Ý°X ®ÜvæÀáñÜá. ®Ý¿áPÜÃÜá aæ®Ý°XÁáà ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá. A«ÜÂûÜ ²àsÜ©í¨Ü ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü vÝ. ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜá ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ¨Ü ŸWæY ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñܤ ""PÜÙæ¨Ü ÖÜñÜᤠÊÜÃÜáÐÜWÜÚí¨Ü ®Ý®Üá C¨ÜÃÜ A«ÜÂûÜ®ÝX¨Ü᪠±ÜÅÍÜÔ¤ ¯àvÜᣤÃÜáÊÜ ŸWæY ®ÜÊÜá¾ iÇæÉ¿á PæÆÊÜâ ÓÝ×£WÜÙÜÈÉ

AÓÜÊÜÞ«Ý®Ü C¨æ Gí¨Üá ±Ü£ÅPæÁãí¨ÜÃÜÈÉ ÊÜÃÜ©¿ÞX¨æ. ¯gPÜãR ®Ý®Üá D ²àsÜ¨Ü A«ÜÂûÜ®ÝXÃܸæàPÜá. ±ÜÅÍÜÔ¤¿á®Üá° ®Ý®æà ¯àvܸæàPÜá GíŸ »ÜÅÊæá ®Ü®ÜXÆÉ!'' Gí¨Üá ÓܳÑràPÜÃÜ| ¯àw ""®Ý®Üá ²àsÜPæR ÃÝià®ÝÊæá PæãvÜáÊÜâ©ÆÉ! B¨ÜÃæ ²àsÜ¨Ü A«ÜÂûÜ Óݧ®Ü©í¨Ü PæÙÜXÚ¿ááñæ¤à®æ'' Gí¨Üá NãàÑÔ¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá ¯gPÜãR PÜíWÝÇݨæ. QwWæàw Ÿá©œ¿á J¹ºŸºÃáÜ ÓÝ×£WÜÙáÜ (AÊÜÃáÜ ÓÝ×ñÜ ûæàñÜÅPRæ Pæãor PæãvÜáWæ Óæã®æ!° ) ñÜÊáÜ ¾ ÖæÓÃÜ áÜ Wè±ÜÂÊÝXÄÔ ÊÜ«ì Ü ÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÔÜ ¤ ²àsÜ¨Ü ŸWæY ŸÃæ¨Ü ÇæàS®Ü¨ÜÈÉ & ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜ ŸWæY C¨Üª ±ÜäÊÝìWÜÅÖÜÊÜ®Üá° ñæãàwPæãívܨæªà D AaÝñÜá¿áìPæR PÝÃÜ|ÊÝXñÜá¤. ÖæWYÜv¿ æ áÊÜÃÜ D ¯«ÝìÃÜ©í¨Ü ¨ÜÍÊ Ü Þ Ü ®æãàñÜÊ Õ ¨ Ü Ü ÓÜíhæ¿á PÝ¿áìPÜÅÊáÜ WÜÙÜá ÊÜáíPݨÜÊÜâ. ®Ý¿áPÜÃÜá ÊÜáíPÝXÁáà C¨Üª ®Ü®Ü°®Üá° ÓÜÊÜޫݮܱÜwÔ¨ÜÃÜá. ñÝ®Üá ÖæWv YÜ ¿ æ áÊÜÃáÜ A«ÜÂûÜÃÝX ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿áÆá JñݤÀáÓÜáÊæ Gí¨ÜÃáÜ . ÊÜááí¨æ ÖÝWæà ®Üvæ¨ÜáPæãívÜÃÜá. AíñÜã ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜá ÖÝ.ÊÜÞ.®Ý. ÃÜí¥ÜÊÜÃÜ ËÍÝÌÓÜPæR ÊÜáñÜᤠ®Ü®í°Ü ¥ÜÊÃÜ Ü Jñݤ¿áPæR & Jí¨Üá ÊÜÃáÜ ÐÜ ²àsÜ¨Ü A«ÜÂûÜÃÝX ÊÜááí¨ÜáÊÜĨÜÃáÜ . ÊÜááí©®Ü ®ÝÇÝRÃÜá ÊÜÃÜáÐÜ ®ÜËᾟºÃÜ ÓÜí±ÜPÜì ŸÃæà ±ÜñÜÅ ÊÜÂÊÜÖÝÃܨÜÈÉ BWæãÊæá¾ DWæãÊæá¾ ÊÜÞñÜÅ ®ÜvÀ æ áñÜá. ®Ü®°Ü PÜê£WÜÙáÜ ÊÜáá¨ÜÅ|ÊݨÝWÜ ñܱ¨ ³Ü àæ AÊÜâWÜÙÜ WèÃÜÊÜ ±ÜÅ£ AÊÜÄWæ PÜÙáÜ ×ÓÜᣤ¨ª.æ AÊÜÃáÜ K© ŸÃæ¿áᣤ¨ªÃÜ áÜ . CÆÉÊàæ PÝíñÝÊÜÃÜ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ¨Ü A¥ÜÊÝ ÊÜ«ì Ü ÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÔÜ ¤ ²àsÜ¨Ü BÊÜáíñÜÅ| PÜÙáÜ ×Ô¨ÝWÜ & A¨ÜPRæ ÓÜí³ ©ÓÜᣤ¨ªÜÃáÜ ! D ®ÜvÜáÊæ 1994ÃÜ Êæáà £íWÜÙÜÈÉ ®Ý®Üá £àÊÜÅÊÝX AÓÜÌÓܧ®Ý¨æ. ŸÖÜÙÜ ©®ÜWÚÜ í¨Ü ®Ü®®°Ü áÜ ° PÝvÜᣤ¨ªÜ "WÝÂÓ… oÅŸÇ…'Wæ ²ñܤPã æ àÍÜ¨È Ü É PÜÆáÉ ¸æÙ© æ ÃÜáÊÜâ¨æà PÝÃÜ| Gí¨Üá £ÚÀáñÜá. A¨ÜPæR ¸æàPÝX¨Ü᪨Üá ÍÜÓÜ÷bQñæÕ, ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ ÍÜÓÜ÷bQñæÕ Ááí¨Ý¨ÜÃæ PܯÐÜu 15 ÓÝËÃÜ ÊæacÜ ÊÜáñÜᤠJí¨Üá £íWÜÙÜ ±Üä|ì ËÍÝÅí£ ¸æàPæí¨Üá ñÜgnÃáÜ ÖæàÚ¨ÜÃáÜ . B PÝÆPæR ÖæãÓÜñÝX BËÐÝRÃWÜ ã æ ívÜ Çæ±äæ ÅàÓæãRà²P… ÍÜÓ÷Ü bQñæÕ ¿Þ¨ÜÃæ PæàÊÜÆ ÖÜñÜᤠ©®Ü¨Ü ËÍÝÅí£. B¨ÜÃæ 20&25 ÓÝËÃܨÜÐÜár SaÜáì ŸÃÜŸÖÜá¨Üá & GíŸ ÓÜÆÖæ¿áã ŸíñÜá. ®Ý®Üá 1990ÃÜ ÊÜÃWæ æ AÃæPÝÈPÜ ÓÜÃPÜ ÝÄ ®èPÜÃÜ®ÝX £íWÜÚWæ ®ÝÆáR ®ÜãÃÜá (400/&) ÃÜã±ÝÀá ÊæàñÜ®Ü ±Üvæ¨ÜÊÜ®Üá! 1991Äí¨Ü ±ÜäOÝìÊÜ— ÓÜÃPÜ ÝÄ ®èPÜÃ®Ü ÝX ÓÜÃPÜ ÝÄ ÓæàÊæWæ Óæà±ÜìvæWã æ ívÜÃã Ü ®Ü®°Ü ÊæàñÜ®Ü ®ÝÆáR ÓÝËÃÜQRíñÜ PæÙWÜ àæ CñÜá¤! AÃæPÝÈPÜ ®èPÜÄ¿áÈÉ TÝÓÜX ±ÝÅQàr Ó… ®ÜvÓæ Ÿ Ü ÖÜá¨Üá. ÖÝWÝX A¨ÜPRæ ÖæaáÜ c JñÜᤠC¨Üê æ ±Üä|ìPÝÈPÜ Êæç¨Ý—PÝÄ¿Þ¨Ü ÊæáàÇæ TÝÓÜX ±ÝÅQràÔXíñÜ ÓÜÃÜPÝÄ BÓܳñæÅ¿á ÓæàÊæWæà ÖæaÜác ±ÝÅÍÜÓÜö ®Ý®Üá ¯àvܸæàQñÜá¤. PÝíñÝÊÜÃÜÊÜâ BWÜÆã DWÜÆã ®ÝÆáR ÓÝËÃÜQRíñÜ PÜwÊæá

¹ÔÆPæãàÆá / 7

¹ÔÆPæãàÆá / 8


g®ÜÓÜíTæ¿á WÝÅÊÜáÊݨÜá¨ÜÄí¨Ü & Êæç¨ÜÂQà¿á ÊÜ꣤Àáí¨Ü ÖÜ| PÜãwÓÜáÊÜ (ÊÜÞvÜáÊÜ) AÊÜPÝÍÜPRæ CÈÉ ÓÝ«ÜÂñæ CÃÜÈÆÉ. ÖÝWæí¨Üá iàÊÜ®ã æ à±Ý¿áPæR PÜíwñÜ ¨ÝĨÜÅ$ ŸÃÜÈÆÉ! D Ô§£¿áÈÉ& ÍÜÓÜ÷bQñæÕ¿á ±ÜÅÍæ° ®Ü®ÜWæ C©ÃݨÝWÜ & ®Ý®Üá ¿ÞÊÜ Äࣿá ÍÜÓÜ÷bQñæÕ¿á®Üá° B¿ááªPæãÙÜÛ¸æàPæíŸ ±ÜÅÍæ° ŸíñÜá. ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ ÍÜÓÜ÷bQñæÕWæ ÍÜÃÜOݨÜÃæ PÜwÊæá SaÜáì. B¨ÜÃæ ÖæaÜác ÓÜÊÜá¿á¨Ü ËÍÝÅí£ ¸æàPÜá. ÖæãÓÜ Ë«Ý®Ü¨Ü ÍÜÓ÷Ü bQñæWÕ æ J²³¨ÃÜ æ ÖæaáÜ c SaÜáì. PÜwÊæá ©®ÜWÙÜ Ü ËÍÝÅí£ ÓÝQñÜá¤. ®Ý®Üá GÃÜvÜ®æ¿á¨Üª®æ°à BÁáR ÊÜÞw¨æ & ¸æàWÜ ÓæàÊæWæ ÊÜáÃÜÙÜŸÖÜá¨æíŸ PÝÃÜ|PÝRX. B¨ÜÃæ B ÍÜÓÜ÷bQñæÕ ®Üvæ¿ááÊÜâ¨Üá ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ! Pæç¿áÈÉ PܯÐÜu 25 ÓÝËÃÜ CÆÉ¨æ ®Ý®Üá ÖæãÃÜvÜáÊÜí£ÃÜÈÆÉ. B ©®ÜWÜÙÜÈÉ ®Ü®Ü° CŸºÃÜá ÖÜávÜáWÜÃÜá ˨Ý»ÝÂÓÜ ÊÜááXÔ E¨æãÂàWÜPæR PÝ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. JŸº C®Üã° K¨Üᣤ¨Üª. ÓÜí±Ý¨Ü®æÁáÆÉ ÊÜáPÜRÙÜ Ë¨Ý»ÝÂÓÜPÝRX ÊÜááX©¨Ü᪠ÖÜñÜᤠÓÝËÃܨÜÐÜãr ¸ÝÂíP… ¸ÝÂÇæ®…Õ ®Ü®Ü°ÈÉÃÜÈÆÉ! B¨ÜÃæ ®Ü®Ü° Ÿí«ÜáWÜÙÜá, Óæ°à×ñÜÃÜá ®æÃÜÊÜâ ¯àvÜáÊÜ BÍÝÌÓÜ®æ PæãorÃÜã ÓÝÆ Aí¨ÜÃæ ¨ÜãÃÜ ¯ÆáÉÊÜ ®Ü®ÜWæ A¨Üá ÓÜÊÜá¾ñÜÊÝWÜÈÆÉ. D Ô§£¿áÈÉ ®Ü®ÜWæ ®Ý¿áPÜÃÜ ®æ®Ü±ÝÀáñÜá. 1981&83ÃÜ AÊÜ—¿áÈÉ ®Ý®Üá ÓÝ×ñÜ APÝvæËá ÓܨÜÓÜ®ÝX¨Üª PÝƨÜÈÉ, ÊÜááSÂÊÜáí£Å ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ÖæWv Ü ¿ æ áÊÜÃáÜ APÝvæËá¿á ÊÜÞi ÓܨÓÜ ÂÜ ÄWæ, APÝvæËáÀáí¨Ü ±ÜâÃÜ ñÜÃݨÜÊÄÜ Wæ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ÇæPÜR¨ÜÈÉ EbñÜ bQñæÕ ¯àvÜáÊÜ NãàÐÜOæ ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. A©®Üã° ®Ü®Ü° ®æ®Ü²®ÜÈÉñÜá¤. ®Ý®Üá D EbñÜ bQñæÕWæ GÃÜvÜã ˫ܨÜÈÉ AÖÜì®ÝX¨æª. (®Ü®Ü° PݨÜíŸÄWæ APÝvæËá ±ÜÅÍÜÔ¤ Ÿí©ñÜá¤. ®Ý®Üá Jí¨Üá AÊÜ—¿á APÝvæËá ÓܨÓÜ ÂÜ ®ÝX¨æ)ª C¨Ü®à°æ E¨ÜÄœ Ô ®Ü®°Ü A®ÝÃæãàWÜ嬆 ËÐÜ¿á ÊÜáñÜᤠSbì®Ü ¸ÝŸ¤®áÜ ° ÓÜËÊÜÃÜÊÝX ®Ý¿áPÜÄWæ ŸÃæ¨Üá ÖæWÜvæ¿áÊÜÃÜ NãàÐÜOæ PÝ¿áìWÜñÜÊÝX¨æÁáà Gí¨Üá ËaÝÄÔ¨æ. ®Ý¿áPÜÃÜá ®Ü®Ü° ±ÜñÜÅ ñÜÆá²¨Ü ñÜñ…ûÜ| PܮܰvÜ ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÜ¢£ CÇÝTæ¿á®Üá° ÓÜí±ÜQìÔ ÊÜÞ×£ PæàÚ¨ÜÃÜá. ÖæWÜvæ¿áÊÜÃÜ Áãàg®æ ±Ü£ÅPæ¿áÇæÉà EÚ©ñÜá¤! A¨Ü®Üá° ®Ý¿áPÜÃÜ㠮ܮÜWæ ŸÃæ¿ááÊÝWÜ GÐÜár ®æãí¨ÜáPæãívÜá ŸÃæ¨ÜÃæí¨ÜÃæ ""GÆÉÄWÜã AÆÉÊݨÜÃÜã ¯ÊÜá¾í¥ÜÊÜÄWݨÜÃÜã ÖæWÜvæ¿áÊÜÃÜ Áãàg®æ hÝÂÄWæãÙÜÛ¸æàQñÜá¤. ¨ÜáÃܨêÜ ÐÊ rÜ ÍÜ Ýñ… BWÜÈÆÉ. ®Ü®WÜ æ ñÜáíŸ ®æãàÊÝX¨æ. ¯àÊÜâ ñܱâÜ ³ £Ú¿á©¨Üê æ ¯ÊÜáWæ ®Ý®Üá ÖÜñáÜ ¤ ÓÝËÃÜ¨Ð Ü áÜ r ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜŸÇæÉ. vÝ. »æçÃܱܳ®ÜÊÜÃÜá AÍÜPܤ ÓÝ×£ PÜÇÝ˨ÜÄWæ ÃÜÖÜÓÜÂÊÝX ®æÃÜÊÝWÜáñݤÃæ. ¯ÊÜáWÜã PÜãvÝ!'' ®Ý¿áPÜÃÜ ±ÜñÜÅ K© ®Ü®ÜWæ PÜ|á¡ ñÜáí¹ ŸíñÜá. ®Ü®ÜWÝX ®Ý¿áPÜÃÜá GÐÜár ¨ÜãÃÜ ÖæãàX¨ÝªÃæ, Gí¨Üá! ®Ü®ÜWæ »æçÃܱܳ®ÜÊÜÄí¨Ü ®æÃÜÊÜâ ±Üvæ¿áÆá ÊÜá®ÜÓÜáÕ

J±Ü³ÈÆÉ. ûÜËáÓܸæàPÜá Gí¨Üá ŸÃæ¨Üá, ¸æàÃæ ÊÜáãÆWÜÚí¨Ü ÖÜ| Öæãí©ÔPæãívÜá ¸æíWÜÙÜãÄWæ ÖæãàX ÍÜÓÜ÷bQñæÕWæ ©®Ü ¯ÍÜcÀáÔ Ÿí¨æ. ÖÝWæà ®Ý¿áPÜÄWÜã ŸÃæ¨æ. B¨ÜÃæ ®Ý¿áPÜÃÜá ÓÜáÊÜá¾®æ PÜãÃÜÈÆÉ. BWÜ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÙÝX¨Üª ÎÅà Gí. ËàÃܱ³Ü ÊæãÀáÈ AÊÜÃ®Ü áÜ ° Ë«Ý®Ü Óè«Ü¨È Ü É PÜívÜá ""¯àÊÜâ ®æÃÊ Ü ÝWܸàæ PÜá!'' Gí¨ÜÃáÜ . ""SíwñÜ. GÐÜár Gí¨Üá ¯àÊæà £ÚÔ'' Gí¨ÜÃáÜ ÊÜޮܠÊæãÀáÈ AÊÜÃáÜ . ""GÐÜár ÖæaÜác ®æÃÜÊÜâ ¯àvÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæäà AÐÜár!'' ®Ý¿áPÜÃÜ EñܤÃÜ. A¨æà ÃÝñæÅ ®Ý¿áPÜÃÜá ¨ÜãÃÜÊÝ~ ÊÜáãÆPÜ ®Ü®Ü°®Üá° ÓÜí±ÜQìÔ ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÚWæ ËÊÜÃÜÊÝX Aiì ÓÜÈÉÓÜÆá £ÚÔ A¨ÜÃÜ ±ÜÅ£¿á®Üá° ñÜÊÜáWÜã PÜÙáÜ ×ÓÜÆá ÖæàÚ¨ÜÃáÜ . B¨ÜÃæ ®Ü®°Ü ÍÜÓ÷Ü bQñæWÕ æ ÊÜááX¨Üá £íWÜÙáÜ WÜÙáÜ PÜÙ¨ æ ÃÜ ã Ü ®Ü®WÜ æ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ®æÃÜÊÜâ ŸÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ ®Ý¿áPÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ ¹vÜÈÆÉ. ÊæãÀáÈ¿áÊÜÃÜá ÊæáçÓã Ü ÄWæ Ÿí¨ÝWÜ ÊÜáñæ¤ Sá¨ÝªX AÊÜÃ®Ü áÜ ° PÜívÜÃáÜ ! Pæã®æWã Ü AÊÜÃáÜ Jí¨Üá ÃÝñæÅ ®Ü®WÜ æ ¨ÜãÃÜÊÝ~¿áÈÉ ÖæàÚ¨ÜÃáÜ , ""¯ÊÜáWæ C±Üñ³ áÜ ¤ ÓÝËÃÜ ÊÜáígãÃÝX¨æ. GíÃÜváÜ ÊÜáãÃÜá ©®ÜWÜÙÜÈÉ aæP… ŸÃÜáñܤ¨æ!'' Öè¨Üá; ÖÝWæà B¿áá¤! ®Ü®°Ü ÍÜÓ÷Ü bQñæÕ ¸æíWÜÙã Ü Ä®Ü ÊÜá~±ÝÆ BÓÜñ³ Åæ ¿áÈÉ B¿áá¤. A¨ÜÃÜ Êæã¨ÜÇàæ ®Ü®Ü° ÊÝÓܤÊÜ GÈÉ, ®Ü®Ü°®Üá° ÓÜí±ÜQìÓܸæàPÝ¨Ü ¨ÜãÃÜÊÝ~ ÓÜíTæ ¿ÞÊÜâ¨Üá Gí¨Üá AÊÜÃÜá ®Ü¯°í¨Ü ±Üv橨ܪÃÜá. ÍÜÓÜ÷bQñæÕ ®Üvæ¨Ü ÃÝñæÅ 8 WÜípæWæ & ®Ý®Üá Óܾ$ê£ PÜÙæ¨ÜáPæãívÜá BÓܳñæÅ¿áÈɨݪWÜ & ®Ý¿áPÜÄí¨Ü ¨ÜãÃÜÊÝ~ PÜÃæ & ®Ý®Üá Pæãor ®ÜíŸÄWæ ŸíñÜíñæ. B ®ÜíŸÃÜá ®Ü®Ü° ÐÜvÜáxWÜÃܨÜáª! ®Ý¿áPÜÃÜá BÊæáàÇæ ®Ý®Üá ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈɨܪ HÙÜã ©®Ü¯ñÜ ÃÝñæÅ 8.00 WÜípæWæ ¨ÜãÃÜÊÝ~ ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃæà. ®ÝÆR®àæ ©®Ü¨È Ü É ®Ý®Üá wÓ…aÝa…ì BX ¸æíWÜÙã Ü Ä®Ü ®Ü®°Ü ÐÜváÜ Wx ÃÜ Ü ÊÜá®æWæ Ÿí¨æ. ®Ü®°Ü ÊÜÞñÜá PæàÚ AÊÜÄWæ GÐÜár ÓÜíñæãàÐÜÊÝÀáñæí¨ÜÃæ ¯ÄàÍÜÌÃÜÊÝ©¿Þ¨Ü AÊÜÃã Ü ¨æàÊÜÄWæ ÊæãÃæ CorÃÜá. ""¨æàÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾®Üá° aæ®Ý°X CvÜÈ!'' 1995ÃÜÈÉ ®Ü®Ü° 50ÃÜ A¼®Üí¨Ü®æ Gí¨Üá B£¾à¿áÃÝ¨Ü ®Üí¨ÜÚPæ ¸ÝÆaÜí¨ÜÅ ÃÝÊ… ÊÜáñÜᤠPÝíñÝÊÜÃÜ g¿áÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜÃáÜ Jí¨Üá ±ÜâÓܤPÜ ±ÜÅPo Ü Oæ ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜÞÃÜí»ÜÊæäí¨Ü®Üá° ÓÜíÁãàiԨܪÃÜá. B ©®ÜWÜÙÜÈÉ ÖÝ.ÊÜÞ.®Ý. AÊÜÃÜá "ñÜÃíÜ WÜ'¨ÜÈÉ "ÓÜÌWÜñ'Ü GíŸ AíPÜ|ÊÜ®áÜ ° ŸÃæ¿áᣤ¨ªÃÜ áÜ . AÊÜÄWæ ®Ü®°Ü A¼®Üí¨Ü®¨ Ü Ü ÊÝñæì £Ú¨Ü ñÜñ…ûÜ| ©{àÃÜ®æ ®Ü®®°Ü áÜ ° ¨ÜãÃÜÊÝ~ ÊÜáãÆPÜ ÓÜí±ÜQìÔ ""¯ÊÜá¾ GÆÉ ±ÜÅPÜqñÜ PÜê£WÜÙÜ ±ÜÅ£WÜÙÜ®Üá° ®ÝÙæÁáà ®Ü®ÜWæ ñÜáñÝìX PÜÙÜá×Ô'' Gí¨ÜÃÜá. ""¿ÞPæ ÓÝÃ…'' Gí¨æ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ¯gPÜãR ¿ÞPæ Gí¨Üá £ÚÓܨæ, BÊæáàÇæ ÖæàÙÜáñæ¤à®æ Gí¨ÜÃáÜ . ®Ý®Üá ÊÜáÃÜá©®ÜÊàæ AÊÜÃÜ ¸æàwPæ ±ÜäÃæçÔ¨æ. ÊÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ ±ÜâÓܤPWÜ ÙÜ ®Ü Æ °æ É ÊÜáÃÜÚÔ¨ÜÃÜá. ®Ü®Ü° ÖÜáoárÖÜŸº¨Ü ©®ÜÊæà ""®Ü®Ü° PÜËñæÁáà, ÖæãàWÜá ÊÜá®ÜáÐÜ®Ü

¹ÔÆPæãàÆá / 9

¹ÔÆPæãàÆá / 10


ÊÜÞñÝWÜá'' GíŸ AíPÜ| ŸÃÜÖÜ ""ñÜÃÜíWÜ''¨ÜÈÉ ŸíñÜá. (ñÜÃÜíWÜ 27 BWÜÓ…r 1995 ±Üâo 63) BÍÜc¿áì Aí¨ÜÃæ ®Ü®Ü° 20ÃÜÐÜár PÜê£WÜÙÜ ËÍæÉàÐÜOæ ñÜáí¸Ý AaÜácPp Ü ÝrX D AíPÜ|¨ÜÈɨ.æ GÃÜvÃæ v Ü àæ ÊÝPÜÂWÜÙÈ Ü É Cwà Jí¨Üá PÜꣿá ÓÝÌÃÜÓÂÜ ÊÜáñÜᤠÊÜåèÆÂÊÜÞ±Ü®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ AÊÜÃÜ ÍÜQ¤ A¨Üáñ½ Ê Ü Ý¨Üá¨Üá. ®Ü®WÜ æ ÊÜáÃæñáÜ ÖæãàX¨Üª (®Ü®Ü° PÝÊÜ«æãàÃÜOæ¿á®Üá° «Ü̯ÓÜŸÖÜá¨Ý¨Ü) ®Ü®Ü° PÜÊÜ®Ü¨Ü GÃÜvÜá ÓÝÆ®Üá°, B ŸÃÜÖÜ¨Ü ÎÃæãà®ÝÊæá¿á®Ý°X E±ÜÁãàXÔPæãíw¨ÜªÃÜá. B ÇæàS®Ü¨ÜÈÉ ®Ü®Ü° BÓÝÌÓܧ$嬆 ©®ÜWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü E±ÜPÝÃÜÊÜ®Üá° GÆãÉ ÖæàÙܨæ ÊÜáábcor¨Ü᪠AÊÜÃÜ ¨æãvÜxñÜ®Ü. ÇæàS®Ü¨Ü Pæã®æ¿áÈÉ AÊÜÃÜá ŸÃæ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜá CÊÜâ : ""®Ý®Üá ÓÝ×ñÜ APÝvæËá A«ÜÂûÜ®ÝX¨ÝªWÜ ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜ®Üá° ÓܨÜÓÜÂÃܮݰX ®ÝÊÜáPÜÃÜ| ÊÜÞw¨æÊ ª âÜ . B ÓÜí¨Ü»ì Ü ¨ÜÈÉ AÊÜÃã æ í©Wæ ÊÜáãÃÜá ÊÜÃáÜ ÐÜWÙÜ Ü PÝÆ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ A¨ÜêÐÜr ®Ü®Ü° ±ÝȮܨÝXñÜá¤. B ÊÜáãÃÜá ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜ®Üá° AÊÜÃÜ ÓÜíZo®Ý aÝñÜá¿áìÊÜ®áÜ ° ÖÜ£¤Ã© Ü í¨Ü ®æãàvÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ ®Ü®WÜ æ J¨ÜXñÜá¤!!'' ¯gÊÝX A¨ÜêÐÜr JȨܨÜ᪠®Ü®ÜWæ! B¨ÜÃæ ®Ý¿áPÜÃÜá ñÜÊÜáWæ Gí©¨ÜªÃÜá! Cí¥Ü ÊÜÞñÜ®áÜ ° ®Ý¿áPÜÃÆ Ü É¨àæ ¸æàÃæ ¿ÞÃÜã BvÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÊ rÜ àæ . 28 ®ÜÊÜíŸÃÜ 1999ÃÜÈÉ AhæPÝÄ®ÜÈÉ PÝPÜìÙÜ ñÝÆãQ®Ü 7®æà ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü ®Ü®Ü° A«ÜÂûÜñæ¿áÈÉ ®ÜvæÀáñÜá. A¨ÜÃÜ E¨Ý^o®æWæ vÝ. ÖÝ.ÊÜÞ.®Ý. Ÿí¨ÜÃæ ñÜáíŸ a毰ñÜᤠGí¨Üá ÓÝÌWÜñÜ ÓÜËá£Wæ PæàÚ¨æ. ""ŸÃÜáñæ¤à®æ; ÊæãWÜÓÝÇæ ¿áÊÜÃÜ®Üá° ®æãàw¨Ü ÖÝWÝÀáñÜá!'' Gí¨ÜÃÜíñæ. ®Ý®Üã ŸÃæ¨æ. ""ÓÜíñæãàÐÜ©í¨Ü ŸÃÜáñæ¤à®æ. ŸÃÜÆá BWÜ©ÃÜáÊÜâ¨Üá Eípæà?'' Gí¨ÜÃÜá. ÖÝWæ ÓÜÊæá¾àÙܮܨÜÈÉ Cwà ©®Ü ®ÜÊÜá¾ hæãñæ C¨Ü᪠ñÜáíŸ ÓÜíñæãàÐÜWæãívÜÃÜá. C¨ÜPÜãR ÓÜáÊÜÞÃÜá GÃÜvÜá ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜ ×í¨æ AÊÜÃÜ BÃæãàWÜ ÖܨÜWæqrñÜá¤. AÊÜÃÜá AíPÜ| ŸÃÜÖÜWÜÙÜ®Üá° ¯ÈÉԨܪÃÜá. ÖÝWÝX ""Êæã¨Ü騆 ÖÝWæ AÊÜÃÜá DWÜ KvÝvæãà©ÆÉ!'' GíŸ ÓÜᩪ CñÜá¤. ®Ý®Üá AÊÜÃÈ Ü É GÆÉ樆 ã Ü ° ËaÝÄÔ¨æ. ""ÓÜÊáæ ྠÙÜ®Ü ÊÜááX¨Ü ÊæáàÇæ PÝíñÝÊÜÃPÜ Ræ Ÿ¯°'' Gí¨æ. ""ÊÜáÃÜÙÜáÊÝWÜ ¨ÝÄ¿áÈÉ PÝíñÝÊÜÃÜPæR ŸÃÜáñæ¤à®æ'' Gí¨ÜÃÜá ÖÝWæ Ÿí¨Üá ®Ü®Ü° ÊÜá®æ¿á®Üá° ®æãàw GÆÉÃÜ®Üã° ÊÜÞñÜ®ÝwÔ ÖæãÃÜoÃÜá. ÖæãÃÜvÜáÊÝWÜ ""ŸÃÜáÊÜ ÊÜÃÜáÐÜ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZPæR ¸æÚÛÖÜŸº. ¯àÊÜâ ŸÃܸæàPÜá'' Gí¨æ. ""ŸÃÜáñæ¤à®æ, ŸÃÜáñæ¤à®æ'' Gí¨Üá GÃÜvæÃÜvÜá ÓÜÆ ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá ®Ü®Ü° PÜáoáíŸ AÊÜÃÜ hæãñæ ¯íñÜá ±æäàpæãà ñæWÔæ PæãívæÊâÜ . ÊæáçÓã Ü ÄWæ Öæãà¨ÜÊÃÜ àæ ÓÜÊáæ ྠÙÜ®Ê Ü ®Ü áÜ ° Êæábc, ®Ü®°Ü A«ÜÂûÜ »ÝÐÜ|ÊÜ®áÜ ° ±ÜÅÍíÜ ÔÔ ±ÜñÅÜ ŸÃæ¨ÃÜ áÜ . BÊæáàÇæ "ÓÜá«Ý'¨ÜÈÉ BWÜ AÊÜÃÜá ŸÃæ¿áᣤ¨Üª "ÓÝí±ÜÅñÜ' AíPÜ|¨ÜÈÉ (ÓÜá«Ý 6 g®ÜÊÜÄ 2000) "ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜ ËaÝÃÜWÜÙÜá' GíŸ ÎÃæãà®ÝÊæá¿áÈÉ ®Ü®Ü° ŸWæWæ ñÜáíŸ

ËÍÝÌÓÜ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙ®Ü áÜ ° Bw¨ÜÃáÜ . A¨æà ´æŸÅÊÄÜ ¿áÈÉ ®Ý®Üá ÊæáçÓÜãÄWæ Öæãà¨ÝWÜ AÊÜÃÜ ÊÜá®æWã Ü Öæãà¨æ. ®Ü®Ü° hæãñæ Jí¨Üá WÜípæ PÜÙæ¨Ü AÊÜÃÜá ÖæãÃÜvÜáÊÝWÜ ÃÜÓ椿á Aíb®ÜÊÜÃæWÜã Ÿí¨ÜÃáÜ . AÊæáàÄPæ¿áÈÉÃáÜ ÊÜ ®Ü®°Ü ÊÜáWÜ ñæWÔæ Pæãor PÝÄ®ÜÈÉ ®Ý®Üá ÖæãàX¨æª. ®Ü®°Ü PÜШ rÜ Ü ©®ÜWÙÜ Æ æ É ¨ÜãÃÜÊÝ¨Ü ËÐÜ¿áÊÜ®ã Ü ° £ÚÔ¨æª. AÊÜÃã Ü ñÜáíŸ ÓÜíñæãàÐÜ©í¨Ü ®ÜÊÜá¾®Üá° (®Ý®Üá ®Ü®Ü° ±Ü£° ÊÜáñÜᤠÊÜáWÜ) ¹àÙæãRoár ""JÙæÛ ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° ±Üvæ©©ªàÄ. ¨æàÊÜÃÜá aæ®Ý°XvÜÈ'' Gí¨Üá ÖÜÃÜÔ¨ÜÃÜá. ÊÜáÃÜá ÊÜÃÜáÐÜ, PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ ¸æÚÛÖÜŸºÊÜ®Üá° BaÜÄÓÜáÊÜ ËÐÜ¿á £ÚÔ ÊÜáñæ¤ ŸÃæ¨.æ hæãñæWæ 10 G²ÅÇ… 2001ÃÜí¨Üá ¸æÚÛÖÜŸº¨Ü AíWÜÊÝX ÃÝg ÊÜáor¨Ü ÓÜíÓÜ¢£&ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨Ü ÓÜíPÜƳÊÜ®Üá° £ÚÔ¨æ. ÖÝWæÁáà ¸æÚÛÖÜŸº¨Ü ÓÜÃÜ~ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ E¨Ý^o®æ¿á BÊÜáíñÜÅ|, PܮܰvÜ ÓÜíZ ®Üvæ¨Üá Ÿí¨Ü ¨ÝÄ¿á®Üá° ñæãàÄÓÜáÊÜ "¸æÚÛ ¸æÙPÜ áÜ ' GíŸ QÃÜá ÖæãñܤW¿ æ á®Üá° PÜãvÝ! ®Ý¿áPÜÃáÜ ±ÜÅ£QÅÀáÓÜÈÆÉ. Ÿ¨ÜÆá "ÓÜá«Ý'¨Ü "ÓÝí±ÜÅñÜ'¨ÜÈÉ (2 ®ÜÊÜíŸÃ… 2000) "¸æÚÛ ¸æÙÜPÜÈÉ PܮܰvÜ ÓÜíZ' Gí¨Üá ŸÃæ¨ÜÃÜá. B ÇæàS®Ü ×àWæ ÊÜááPݤ¿áÊÝWÜáñܤ¨æ : ""¸æÚÛÖÜŸº¨Ü PÝÅí£¿áÈÉ ñæãà¿áᣤÃÜáÊÜ PܮܰvÜ ®Ýw®Ü B¨ÜÍÜì±ÝÅ¿áÊݨÜ, WÝÅÊÜÞíñÜÃÜ ±ÜŨæàÍÜWÜÚWæ ÓÝíÓÜ¢£PÜ ¨ÝÄ©à±ÜÊÝXÃÜáÊÜ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜ®Üá° ®æ®æÔPæãívÝWÜÇæÆÉ ®æ®Ü²Wæ ŸÃÜáÊÜÊÜÃÜá PÜË¿áã PݨÜíŸÄPÝÃÜÃÜã BXÃÜáÊÜ vÝ. ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜá! EñÝÕÖÜ©í¨Ü ±Üâq¿áᣤÃÜáÊÜ AÊÜÃÜá PÝíñÝÊÜè Ü Ü PÝíñæàÍÜÌÃÜ ¨æàÊÜÓݧ®¨ Ü Ü ŸÚÁáà ®æÆԨݪÃ.æ AÊÜÃáÜ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ¨ÜÈÉ ±Ü¨Ý—PÝÄ¿ÞXÃÜÈ, CÆÉ©ÃÜÈ A¨ÜPæR WæÙæ¿áÃÜã, ÊÜÞWÜì¨ÜÎìWÜÙÜã, ñÜñܤ$ÌÍÝÔ÷WÜÙÜã BX¨ÝªÃæ! PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü ±æÅàÃÜPÜ ÍÜQ¤¿áã AÊÜÃÝX¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜá A¨Ü®Üá° ÓÜÄ¿Þ¨Ü ¨ÝÄ¿áÈÉ ®ÜvæÓÜáñݤÃæ GíŸá¨ÜÃÜÈÉ ®Ü®ÜWæ ®ÜíŸáWæÀá¨æ''! D ÇæàS®ÜPRæ ®Ý®Üá PÜêñg Ü nñæ ÓÜãbÔ ±ÜñÅÜ ŸÃæ¨.æ hæãñæWæ AÓÜÌÓæ§¿Þ¨Ü ®Ü®°Ü ±Ü£° ÍÜÓÜ÷ bQñæÕWæ JÙÜWݨÜá¨Ü®Üá° £ÚÔ¨æ. ®Ý¿áPÜÃÜá A¨ÜPæR EñܤÄÔ¨ÜÃÜá. A¨Üá AÊÜÃÜá ®Ü®ÜWæ ŸÃæ¨Ü Pæã®æ¿á ±ÜñÜÅ. A¨Üá GÐÜár B£¾à¿áÊÝX¨æ ®æãàw : ""23/10ÃÜ ¯ÊÜá¾ ±ÜñÅÜ Ÿí©¨æ. ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ¨Ü aÜoáÊÜqPæWÙÜ ®Ü áÜ ° PÜáÄñÜá ŸÃæ¨Ü AíPÜ| ¯ÊÜáWæ CÐÜrÊݨܨܪ®Üá° £Ú¨Üá ñÜáí¸Ý ÓÜíñæãàÐÜÊÝÀáñÜá. ¯ÊÜá¾ ÓÜíZ ×àWæÁáà b®Ü°¨Ü ÖÜŸºÊÜ®Üã° PÝ|¸æàPæíŸá¨æà ®Ü®Ü° ÖÜê¨Ü¿á¨Ü BÓæ. ®Ü®ÜWÜã PæÆÊÜÃÜá PÝWÜ¨Ü ŸÃæ¨Üá ¯ÊÜá¾ ÓÜíZ¨Ü ŸWæY ÊæáaÜácWæ Bw¨ÝªÃæ. ÓÜíñæãàÐÜ. PܮܰvÜ¨Ü PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜ®æ°ÆÉ ÊæábcPæãÙÜáÛÊÜâ¨æà ®Ü®Ü°í¥ÜÊÜÃÜ PæÆÓÜ! G²ÅÇ… 10ÃÜí¨Üá ®Ý®Üá SíwñÜÊÝX¿áã ŸÃÜáñæ¤à®æ. B¨ÜÃæ ®Ü®Ü°¨æãí¨Üá PæãàÄPæ¿á®Üá°

¹ÔÆPæãàÆá / 11

¹ÔÆPæãàÆá / 12


¯àÊÜâ ®ÜvæÓܸæàPÜá. PÝÃÜá ÊÜÞwPæãívÜá ŸÃÜÆá ¯àÊÜâ A®ÜáÊÜá£ÓܸæàPÜá. ¯ÊÜá¾ ÎÅàÊÜ᣿áÊÜÃÜ ËaÝÃÜ £Ú¨Üá ¨Üá@Uñܮݨæ. ®Ü®Ü° ÎÅàÊÜ᣿áÊÜÃÜã ¸æàÓÜÄÔ ®æãí¨ÜÃáÜ . AÊÜÃáÜ ÎàZÅ WÜá|ÊÜááSÃÝWÜÆá ®ÜËᾟºÃÜ ±ÝÅ¥ì Ü ®æ¿áã C¨æ. ¯ÊÜá¾ ÊÜáWÜ®æ㟺 ¯ÊÜá¾ ÊÜ꣤Wæ Ÿí¨Ü®æí¨Üá £Ú¨Üá ÓÜíñæãàÐÜÊÝ¿áá¤. AÊܯWæ GÆÉ ÍÜá»ÜWÙÜ ã Ü CÃÜÈ. JÙæÛ¿á¨ÝWÜÈ B¨ÜÃÜWÜÙæãvÜ®æ Óæ°àÖÜ¨Ü ÖÝ.ÊÜÞ.®Ý.'' D ±ÜñÜÅPæR ®Ý®Üá EñܤÄÔ¨æ. B¨ÜÃæ A¨Ü®Üá° K¨ÜÆá ®Ý¿áPÜÃÜá CÃÜÈÆÉ! ÖæÊáÜ Ã¾ Ê Ü äæ í¨Üá EÃÜáÚ ¹ñÜá¤. PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ®Ü®í°Ü ¥Ü ®ÜãÃÝÃÜá ÊÜáí©Wæ, ®Ý¿áPÜÃÜá CÃÜáÊÜÐÜár ©®Ü ¨æãvÜx ®æÃÜÚñÜá¤. DWÜ ¹ÔÆá ®ÜÊÜá¾ ®æ£¤¿á®Üá° PÜáPÜáRÊÜ A®Üá»ÜÊÜ. AÊÜÃÜÈÉ ÖÝWæí©¨ÜªÃæ "CÆÉ! CÆÉ!' G®Üá°£¤¨ÜªÃæà®æãà, ±ÝÅ¿áÍÜ@ AÊÜÃÜá ®ÜÊáÜ ¾ G¨ÜáÃÜá C©ª¨ªÜÃ!æ

ÓÝ×ñÜ嬆 ©Ÿº ®ÜÊÜá¾ÈÉ A®æàPÜ Äࣿá g®ÜÄÃÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜÈÉ PæÆÊÜÃÜ®Üá° ®ÝÊæÐÜár ÓÜÆ ®æãw¨ÜÃÜã, AÊÜÃæãí©Wæ JvÜ®Ýw¨ÜÃÜã, AÊÜÃÜá ÊÜáÃæ¿Þ¨Ü ñÜñ…ûÜ| B ûÜ|¨Ü ÓÝ¥ÜìPÜÂÊÜä B ûÜ|Êæà ÊÜÞ¿áÊÝX ÖæãàWÜáñܤ¨æ. C®Üá° PæÆÊÜÃáÜ ÖÝXÃÜáÊÜâ©ÆÉ. JÊæá¾ ®æãàw¨Ü ®æãào, ÊÜÞw¨Ü »æàq AÊÜÄÃÜáÊÜÐÜár ñÜ®ÜPÜÊÜä CÃÜáñܤ¨æ. ÊÜáñÜ㤠PæÆÊÜÄÃÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜá ¯«Ü®ÜÃÝ¨Ü ÊæáàÆã AÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®Ü:±ÜoÆ¨Ü ÊæáàÈí¨Ü ÊÜÞÔ ÖæãàWÜáÊÜâ¨æà CÆÉ. ¹.Gí. C©®ÜŸº AÊÜÃÜá D ÊÜáãÃÜ®æà ÓÝÈWæ ÓæàĨÜÊÜÃÜá. AÊÜÃÜá iàÊÜíñÜ CÃÜáÊÝWÜ ®Ý®Üá AÊÜÃÜ®Üá° ÖÜñݤÃÜá ¸ÝÄ »æàq¿ÞXÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ¯«Ü®ÜÃÝ¨Ü ÊæáàÇæ AÊÜÃÜá ÍÝÍÜÌñÜÊÝX ®Ü®Ü° ÊÜá®ÜÔÕ®æãÙÜWæ Ÿí¨Üá ®æÇæÔ¨ÜÃÜá. ®æÇæԨܪÐærà AÆÉ, PÝvÜÆã ±ÝÅÃÜí¼Ô ¨ÜÃÜá. B PÝvÜáËPæÀáí¨Ü ±Üä£ì AÆÉ©¨ÜªÃÜã, ñÜáÓÜá

¹ÔÆPæãàÆá / 13

¹ÔÆPæãàÆá / 14


ÊݨÜÃÜã ÖæãÃÜŸÃܸæàPæí¨Üá ®Ý®Üá ÓÜíPÜȳԨæ. B ÓÜíPÜƳ¨ÜÈÉ ´ÜÈñÝíÍÜ C¨Üá : PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü "®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ' WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿áÈÉ AÊÜÃÜá ÊÜáñæ¤ ÊÜáÃÜáÖÜáoár ±Üvæ¨Ü¨Üáª. C©®ÜŸº AÊÜÃÜ®Üá° ®Ý®Üá Êæã¨ÜÆá ®æãàw¨Ü᪠BÃÜ®æà D¿áñ椿áÈÉ K¨Üᣤ¨ÝªWÜ. BWÜ ®Ý®Üá K¨Üᣤ¨Ü᪨Üá ŸípÝÌÙÜ ñÝÆãQ®Ü PÜ®Ý娆 GíŸ ±Üâor ÖÜÚÛ¿á ¸æãàv…ì Öæç¿áÃ… GÈÊæáíoÄ ÍÝÇæ¿áÈÉ. B ÍÝÇæ¿áÈÉ A±ÜÃÜã±Ü¨Ü JŸº ÊæáàÓÜáó C¨Üê áÜ . ÖæÓÃÜ áÜ ±ÜíhÝhæ ÍÜíPÜÃÜ »Üo.r AÊÜÄWæ ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ Aí¨ÜÃæ CÐÜr. AÐærà AÆÉ, ñÜÊÜá¾ ÍÝÇæ¿á GÇÝÉ ÊÜáPÜRÙÜã ®ÝÙæ ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ ²ÅࣿáÊÜÃÝWܸàæ PÜá GíŸ ÖÜs.Ü ÖÝWæãÊæá¾ AÊÜÃáÜ JÙæÛ¿á PÜËWÜÙã Ü , PÜÊ®Ü Ü ÊÝaÜ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜÊÃÜ ã Ü BX¨Üª ¹.Gí C©®ÜŸº AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÍÝÇæWæ PÜÃñæ íÜ ¨ÜÃáÜ . C©®ÜŸ®º Ê Ü ÃÜ áÜ PÜ¿ÞÂÃÜ Qmn|¡ Ãæç AÊÜÃÜ IPÜÂWݮܩí¨Ü Êæã¨ÜÇæãYívÜá ÊÜáPÜRÚWæ CÐÜrÊÝWÜ ŸÖÜá¨Ý¨Ü ¸æàÃæ ¸æàÃæ PÜËWÜÙÜ PÜ樆 WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÝbÔ¨ÜÃáÜ . Pæã®æWæ ñÝÊæà ŸÃ樨 Ü íªæ ¨Üá ÖæàÚ ñÜÊÜá¾ "®ÜËÆá' GíŸ PÜÊÜ®ÜÊÜ®Üá° K©¨ÜÃÜá. A¨æãí¨Üá ÎÍÜáXàñæ. Ÿí«Ü®Ü PæãRÙWÜ Ý¨Ü ®ÜËÆá BÖÝÃÜ ¯àÃÜá ¹oár ¨ÝÃÜá|ÊÝX ÓÝ¿ááÊÜ bñÜÅ B PÜËñæ¿áÈÉ CñÜá¤. WÜÚWæWæãÊæá¾ ñÜÊÜá¾ ®æ£¤¿áÈɨܪ WÝí—pæã²³¿á®Üá° ÓÜÄÊÜÞvÜáñݤ, AñÜÂíñÜ »ÝÊÜâPÜÊÝX, ÖÝÊÜ»ÝÊÜ ÓÜÊæáàñÜÊÝX B PÜËñæ¿á®Üá° AÊÜÃÜá ÊÝbÓÜáÊÝWÜ, ÓܻݻÜ樆 ¨ Ü Ü ÊÜááíaÜã~¿áÈÉ ®æƨÜÈÉ PÜáÚ£¨Üª ®Ü®WÜ æ ¨Üá:S PÜpÁ ræ ãvæ¨áÜ ŸíñÜá. ±ÜPRÜ ¨È Ü É¨ªÜ ÊÜáPÜRÙáÜ ""ÓÜÃ… CÈÉ ®ÝÃÝ¿á| »Üor AÙÜᣤ¨Ýª®'æ ' Gí¨Üá G¨Ü᪠¯íñÜá ÖæàÚ¨ÝWÜ, ÊÜÞÔóWæ WÝŸÄ. AÊÜÃÜá ÖÜ£¤ÃÜ Ÿí¨Üá ËaÝÄÔ¨ÜÃæ, ""H¯ÆÉ ®ÜËÆá ÓÜñܤ¨ÜªPæR Añæ¤'' Gí¨Üá ®Ý®Üá ÖæàÚ¨Ü ®æ®Ü±Üâ. ÊÜÞÔóWæ SáÎÁãà SáÎ. ñÜÇæ ®æàÊÜÄst AÊÜÃáÜ C©®ÜŸº®Ê Ü ÃÜ Ü ŸÚWæ ÖæãàX ÖæàÚ¨ÜÃáÜ , ""¯ÊÜá¾ PÝÊÜ ±ÜÅ£»æ JŸº ÖÜávÜáWÜ®®Ü áÜ ° AÙÜáÊÜíñæ ÊÜÞwñÜá ®æãàw!'' C©®ÜŸº®Ê Ü ÄÜ Wæ ÓÜíñæãàÐÜ. ñÜ®°Ü ÊÝaÜ®Ü ÓÝ¥ÜìPÜÊÝÀáñÜá Gí¨Üá. AÊÜÃáÜ PæÙXÜ Ú¨Üá ÖæãàWÜáÊÝWÜ ®Ü®®°Ü áÜ ° ÓÜËáà±ÜPRæ GÙæ¨áÜ GÈÉ? H®Üá? Gí¨Üá ËaÝÄÔ¨Ü㪠AÆɨæ, KÖæãà! ¯à®Üá ±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃÜ »ÜorÃÜ AÚ¿á®æãà! ÍÜÖ¸ Ü ÝºÐ…! Gí¨Üá ®Ü®°Ü Óæãà¨ÜÃÜ ÊÜÞÊܯWÜã, ®Ü®WÜ ã Ü JqrWæ δÝÃÜÓáÜ Õ PæãorÃáÜ . BWÜ Aí¨ÜÃæ 1950ÃÜ ¨ÜÍÜPܨÜÈÉ C©®ÜŸº AÊÜÃÜá ¨Ü.PÜ iÇÝÉ PÜêÑPÜÃÜ ÊÜÞÃÝo ÓÜíZ¨ÜÈÉ JŸº E¨æãÂàX. ÊÜÞÔPÜ ÓÜíŸÙÜ £íWÜÚWæ C±Ü$³ ñÜᤠÃÜã±ÝÀá. A¨ÜÃÈ Ü É ÓÜíÓÝÃÜ¨Ü ¯ÊÜìÖÜOæ PÜÐrÜ GíŸá¨ÜPÝRX AÊÜÃÜ ±Ü£° ÖÜÈàÊÜÞ B ©®ÜWÙÜ È Ü É ÖÜáÄÖÜWYÜ ÖæO¿ æ ááÊÜ ÊÜ꣤¿áÈÉ ñæãvÜXÔPæãívÜá ®æÃÊ Ü ÝWÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . D ÓÜíPÜШ rÜ Æ Ü ãÉ C©®ÜŸº AÊÜÄWæ ÓÝ×ñÜ嬆 ÖÜáaÜác. A¨ÜPÝRXÁáà "ÊÜÞ®ÜÊÜñÝ ÓÝ×ñÜÂ' GíŸ

ÓÝ×ñÜÂÊÜÞÇæ ¿á®Üá° ÖÜáoár ÖÝQ A¨ÜÃÜÈÉ ñÜÊÜá¾ PÜê£WÜÙÜ®Üá° AaÜácÖÝQÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÊÜÄWæ BWÜ C¨Üª ÓÝ×ñÜ嬆 XÃÝQWÜÙáÜ Aí¨ÜÃæ PÜêÑPÜÃÜ ÊÜÞÃÝo ÓÜíZPæR ŸÃÜᣤ¨ªÜ ÃæçñÜÃÜá ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ ÊæáàÇæ ®ÜÊÜá¾ ÍÜíPÜÃÜ »ÜorÃÜí¥Ü ÓÝ×ñÜ ²Åࣿá ÊæáàÓÜáóWÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ. ¿ÞÃݨÜÃÜã PÜÃæ¨ÜÃæ PÜÃæ¨ÜÈÉWæ ÖæãàX PܮܰvÜ PÝÊÜÂÊÜ®Üá° g®ÜÊÜá®ÜPæR ñÜÆá²ÓÜáÊÝWÜ, AÈÉ AÐæãrà CÐæãrà ±ÜâÓܤPÜ ÊݱÝÃÜ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ®æ®Ü²®Ü ÍÜQ¤ AWÝ«Ü. C©®ÜŸ®º Ê Ü ÃÜ Ü GÇÝÉ ±ÜÅPo Ü OæWÙÜ ®Ü áÜ ° PæãívÜáPæãÙÜáÛ£¤¨ªÜ ®Ü®°Ü Óæãà¨ÜÃÊ Ü Þ Ü ÊÜ®Ü ÖæÓÜÃÜ®Üá° ®Ý®Üá ÖæàÚ¨æãvÜ®æÁáà AÊÜÃÜá E¨ÜYÄÔ¨Ü᪠"B PܱÜâ³$ pæã²³¿áÊÜÃÜá ñÝ®æà?' Gí¨Üá. C©®ÜŸº AÊÜÃÜ ÖæÓÜÄ®Ü ×í¨æ CÃÜáÊÜ C¯Ï¿áÇ…WÜÙÜÈÉ "¹' Gí¨ÜÃæ E²³®ÜíWÜw¿á ¸æãÙÜáíŸávÜ GíŸ ñÜí¨æ¿á FÃÜá. "Gí' GíŸá¨Üá AÊÜÃÜ ñÝÀá¿á ñÜÊÄÜ ®Ü "ÊÜásÜ' GíŸ ÖæÓÃÜ áÜ . ñÜí¨æ ñÝÀá¿á GÃÜvã Ü FÃÜáWÜÙáÜ ñÜ®°Ü hæãñæ CÃÜÈ GíŸ ÓÜíPÜƳ$ C¨Üªíñæ C¨Üª AÊÜÃÜá Be a Man Aí¨ÜÃæ ¯gÊÝ¨Ü ÊÜá®ÜáÐÜ®ÝX ¸ÝÚ¨ÜÊÃÜ áÜ . ¸ÝƨÜÇæÉà ñÜí¨æ¿á®Üá° PÜÙÜPæãívÜ AÊÜÄWæ ñÝÀáÁáà Êæã¨ÜÆ WÜáÃÜá. ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, ñÝÀáÁáà AÊÜÃÜ ÍÝÇæ¿áã BX¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜá E²³$®ÜíWÜw¿á ±èÅyÜÍÝÇæ¿áÈÉ K¨ÜᣤÃÜáÊÝWÜÇæà AË»ÜiñÜ ¨Ü.PÜ¨Ü ÓÜÖÜPÝÄ ¼àÐܾ ÊæãÙÜÖÜÚÛ ÎÊÜÃÝ¿áÃÜ (AÊÜÃÜá vÝ.ÎÊÜÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜÃÜ ±ÜÃÜÊÜޱܤÃÜã BX¨ÜªÊÜÃÜá) ±ÜÅ»Ý ÊÜÆ¿áPæR ÊÜáñÜᤠ²Åà£Wæ JÙÜWݨÜÃáÜ . K¨Üá ÊÜááX¨Ü ÊæáàÇæ ÊæãÙÜÖÚÜ Û¿áÊÜÄí¨ÝX AÊÜÄWæ ÊÜáíWÜÙÜãÄ®ÜÈɨܪ ¨Ü.PÜ iÇÝÉ ÓÜÖÜPÝÄ ÓÜíZ¨ÜÈÉ E¨æãÂàWÜ ¨æãÃÜQñÜá. AÈÉ ÊÜáãÊÜñÜᤠ®ÝÆáR ÊÜÃÜáÐÜ ÓæàÊæ ÓÜÈÉÔ ÓÜÊÜá¥Üì E¨æãÂàX ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ ¨ÜûÜ ÓÜÖÜPÝÄ GíŸ ÍÝÉZ®æWÜã AÊÜÃÜá JÙÜWݨÜÃÜá. B ©®ÜWÜÙÜÈÉ ÓÝ×ñÜ G®Üá°ÊÜâ¨Üá E¨æãÂàWÜ CÆɨÜÊÜÃÜ E¨æãÂàWÜ GíŸí£ñÜá¤. C¨Ü®áÜ ° ¸æàÃÝÃÜã AÆÉ, vÝ PÝÃÜíñÜÃàæ JÊæá¾ ÖæàÚ¨Üê áÜ . C©®ÜŸÄº Wæ ÓÜÖPÜ ÝÄ ÃÜíWÜ GÐÜár ²Å¿áÊÝ¨Ü ûæàñÜÅÊÝXñæã¤à, A¨ÜQRíñÜ Jí¨ÝOæ ñÜãPÜ¨Ð Ü áÜ r Öæbc®Ü ÊÝñÜÕÆ C¨Üª¨Ü᪠ÓÝ×ñÜ ûæàñÜŨÜÇæÉà. ÖÝWÝX AÊÜÃÜá ±ÜÅTÝÂñÜ ±ÜñÜÅPÜñÜì Ga….GÓ…. Jvæ¿áÃ… AÊÜÃÜ "E¨Ü¿á ±ÜÅPÝÍ…' ±Ü£ÅPæ¿áÈÉ ×Ä¿á E±ÜÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÝX, "®ÜÊÜQà£ì' ±Ü£ÅPæWæ ÓÜÖÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÝX, PæÆPÝÆ "ÓÜí¿ááPܤ PÜ®ÝìoPÜ'¨Ü ±ÜÅ£¯— ¿ÞX, BÊæáàÇæ "±ÜÅhÝÊÝ~'¿á ÊÜé Ü WÝÃÜÃÝX¿áã ñæãvÜXÔPæãívܨáÜ ªíoá. C©®ÜŸº AÊÜÃáÜ ®ÜÊäæ à¨Ü¿á ±Üí¥Ü¨Ü JÙæÛ¿á PÜËWÜÙÝX¨Üê áÜ . B¨ÜÃæ AÊÜÃáÜ ¨æçÊÜ ¨æàÊÜÃáÜ , ÖÜãÊÜâ ÖÜ|á¡. ±ÜÅPêÜ £ CÐÜPr Ræ à ñÜÊáÜ ¾ PÝÊÜ ÍÜŨœ¿ æ á®Üá° ËáàÓÜÈÄÓÜÈÆÉ. A¨ÜÃÝaæ ÖÜst Öæãpær¿á C®æã°í¨Üá ÇæãàPÜ C¨æ. ¨ÜáwÊÜ PæçWÜÙÜ »ÝÃÜ

¹ÔÆPæãàÆá / 15

¹ÔÆPæãàÆá / 16


PÜwÊæá¿ÞWܸàæ PÝX¨æ GíŸ ñÜÖñÜ Ö Ü Ü AÊÜÃÜ ÖÜ꨿ Ü á¨ÜÈÉñáÜ ¤. BWÜ ®ÜÊáÜ È ¾ É ±ÜÅW£Ü ÎàÆ ÓÝ×ñÜÂÊÜä ÖÜáqrÃÜÈÆÉ. ŸívÝ¿á¨Ü aÜÙÜÊÜÚ¿á ÊÜÞñÜá ñÜáí¸Ý ¨ÜãÃÜÊæà CñÜá¤. B¨ÜÃæ PæãÃÜvRÜ Ç… ÎÅà¯ÊÝÓÜ ÃÝ¿áÃÜá «Ü¯WÜÙÜ ÓÜñÂÜ ®ÝÃÝ¿á| PÜñ¿ æ á ÊÜáãÆPÜ ÖæàWæ Cí©®Ü ®ÜÊáÜ ¾ ŸívÝ¿á ÓÝ×ñÜ嬆 ÊÜáãÆ ±ÜâÃÜáÐÜÃÝX PÜ®v °Ü ¨ Ü È Ü É PÝ~ÔPæãívÜÃã æ à A¨æà Ä࣠C©®ÜŸº®ÜÊÜÃÜá AË»ÜiñÜ ¨Ü.PÜ ¨ÜÈÉ ÊæãñܤÊæã¨ÜÆá ŸívÝ¿á¨Ü PÜÖÜÙæ¿á®Üá° PÝÊÜ ûæàñÜŨÜÈÉ F©¨ÜÃÜá. A¨Üã JŸº PÜpÝr ÊÜááÔÉí BX. A¨Ü®Üá° G~Ô¨ÜÃæ Cí¨Üá AÊÜÃÜ B «æç¿áìPæR ®ÝÊÜâ ÃæãàÊÜÞíaÜ®ÜWæãÙÜÛ¸æàPÜá. AÊÜÃÜ ¨ÜãÃܨêÜ ÑWr ,æ iàÊÜ®Ü ²Åà£Wæ ÍÜÃO Ü ®æ ¸ °Ü àæ PÜá. AÊÜÃáÜ ŸÃæ¿ááñݤÃæ : K ¨Ü¯WÜÙæ ¯àÊÜâ > PÜOæ¤ÃæÀáÄ ¯àÊÜâ L¨Ý¿áì© ®æãàw > ÓÜÊÜá ¨ÜáwÊæá¿á ¯àw ¯g Äࣿá PÜãÙÜá > A¨ÜPÝXÁá WæãàÙÜá ®ÝÊæÆÉÃÜá QàÙÜá > aÜãÃÝX¨æ ¸ÝÙÜá ŸÆá PÜÐܪ¨Ü PÝÆ > ŸvÜ g®ÜÄWæ ÓæãàÆ «Ü¯ÃÝ¿áÃæà ÊÜáãÆ > ®ÜÊÜáWÜáÚ¨Üá¨Üá ÍÜãÆ ŸÆá ¸æÊÜÃÜ®Üá ÓÜáÄÔ > ×Ä ÍÜQ¤¿á ÊÜÂÀáÔ ¨Üáw¨Üáw¨Üá ®ÝÊÜâ > ÖÜ|WÝÃÜÃÜá ¯àÊÜâ K ¨Ü¯WÜÙæà ¯àÊÜâ > ËÐÜ PÝÃÜáÊÜ ÖÝÊÜâ PÜOæ¤Ãæ¿ááñÜ ®æãàw > ÓÜÄ PÜãÈ¿á ¯àw C©®ÜŸº®ÜÊÜÃÜá ŸÃæ¨Ü D PÜÊÜ®ÜÊÜâ B Êæáà騆 ®ÝÆáR ¨ÜÍÜPÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ Ô¨ÜÈ œ íWÜ¿á®ÜÊÃÜ áÜ ŸÃæ¨Ü "ÓÝËÃÝÃÜá ®Ü©WÜÙáÜ ' PÜÊ®Ü Ü ÓÜíWÜÅÖPÜ Ræ ¿ÞÊÜ ÄࣿáÆãÉ PÜwÊæá CÆÉ. C©®ÜŸ®º Ê Ü ÃÜ áÜ ñÜÊáÜ ¾ PÝÊÜÂÊÜ®áÜ ° Cí¥Ü ±ÜÅW£Ü ±ÜÃÜ ¨ÜêÑWr Ð Ü àræ ÔàËáñÜWã æ ÚÓÜÈÆÉ. AÊÜÃæ㟺 A±Ü³o ¨æàÍܱæÅàËá. ÊÜáÖÝÊÜÞ®ÜÊÜñÝÊÝ©. ÓèÖݨÜìñæ¿á ±ÜÅ£ÃÜã±Ü. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà AÊÜÄWæ bà®Ý »ÝÃÜñÜ ¿áá¨Üœ¨Ü ÓÜÊÜá¿á (1962 ÊÜáñÜᤠ1965) "b௿áÃæà ñæãÆX' Gí¹Êæà Êæã¨ÜÇÝ¨Ü PÜ樆 WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ŸÃæ¿áÆá ÓÝ«ÜÂÊÝÀáñÜá. ÓÜãÁáh… PÝÆáÊæ¿á ÊæáàÇæ ¹Ú¿áÃÜ BPÜÅÊÜá|ÊݨÝWÜ AÊÜÃÜá ÓÜ|¡¨Ý¨ÜÃÜã ¨æãvÜx ¨Ü¯¿áÈÉ WÜávÜáX¨ÜÃÜá : ŸÈÐÜu ÃÝgÂWÜÚ¨æãÈ©¨æ ÓæãPÜáR ÊÜáÇæ£ÖÜ ÊÜá¨ÜWÜg¨ÜíñæÁá ÖæãPÜáR ¹ÔÆPæãàÆá / 17

PÝÆáÊæ ¿ÞÃܨÜá? ÖÜãvæÌÊÜâ ¿áá¨Üœ gáÆáËá®Ü BPÜÅÊÜá| C¨ÜáÊæà ÍÜá¨Üœ. CÐæàr AÆÉ AÊÜÃáÜ ±ÝQÓݧ®¨ Ü Ü A¿á㸅 TÝ®…, gÈ–PÝÃ… BÈ »Üápæãàr AÊÜÃ®Ü áÜ ,° AÊÜÃÜ PÝ¿áìÊæçSÄ¿á®Üá° dæàwÓÜ¨æ ¹vÜÈÆÉ. ±ÝP… A¿á㟠BXÖÜ®Üá Öævæ ¹bc¨Ý ®ÝWÜ ±ÜâPÜR »Üápæãrà BXÖܯí¨Üá PÜá~ÓÜáÊÝ ÖÝÊÝwWÜ Gí¨Üá AÊÜÃáÜ Jí¨Üá PÜËñæ¿áÈÉ CŸºÃ®Ü ã Ü ° ×àWÜÙ¿ æ ááñݤÃ.æ ®Ývæãàg PÜ¿ÞÂÃÜ Qmn|¡ Ãæç AÊÜÃÜ "IPÜÂWÝ®Ü' GíŸ PÜÊ®Ü Ê Ü âÜ ÃÝÑóà¿áñæ ÊÜáñÜᤠÓèÖݨÜìñæWæ Jí¨Üá ÃÜã±ÜPÜ. A¨Üá Jí¨Ü¥Üì¨ÜÈÉ ®ÝvÜXàñæÁáà. C©®ÜŸº®ÜÊÜÃÜá A¨Ü®Üá° ÓÝËÃÝÃÜá PÜvæWÜÙÜÈÉ ÖÝw, g®ÜÃÜ®Üá° IPÜÂWݮܨÜÈÉ ñæàÈÔ¨ÜÃÜá. ÃæçWÜÙÜ "ÎÅàÊÜááS'ÊÜä AÊÜÄWæ CÐÜrÊÝ¨Ü PÜÊÜ®ÜÊæà. ""B¿áìÃæãà ÊæãWÜÆÃæãà, PæÅ$çÓܤÃæãà ñÜvæÁáà®Üá / GÆÉÃÜã ŸÃÜÇæí¨Üá ÓÝÌWÜ£Ô¨æ'' Gí¨Üá C©®ÜŸº®ÜÊÜÃÜá "ÎÅàÊÜááS' PÜÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ÖÝvÜáÊÝWÜ B PÜÊܮܨæãÙÜWæ ±ÜÅÊæàÎÓÜ¨Ü ÊÜá®ÜÓáÜ WÕ ÙÜ àæ CÃÜᣤ©Æ ª É. A¨ÜPRæ B GÃÜváÜ PÜËñæWÙÜ Ü ÓÜñÌÜ AÐæàr AÆÉ ; C©®ÜŸ®º Ê Ü ÃÜ Ü PÜísÜÎÅà¿áã PÝÃÜ|. ÊÜÞ²ÙæÛ±Ýp…®Ü hÝ®Ü±Ü¨Ü¨Ü Aí¨ÜÃæ ¨æàÔà ÍæçÈ¿á ®ÜwWæ¿á®Üá° C©®ÜŸ®º Ê Ü ÃÜ áÜ B PÜ樆 PÜ Ræ Pæãor¨ÄªÜ í¨Ü B PÜ樆 WÜ ÙÜ áÜ g®Ü²Å¿áÊݨÜáÊÜâ. ÃæçWÜÙã Ü ®Ýw®ÜÈÉ ÊÜá®æÊÞ Ü ñݨÜÃáÜ . C©®ÜŸºÃÜá Cí¥Ü ñܮܰ ²Å¿á PÜË PÜ¿ÞÂÃÜ Qmn|¡ ÃæçWÜÙÜ PÜÊÜ®ÜWÜÙÜ ±Üw¿ábc®È Ü É ñÝÊÜä PÜÊ®Ü Ü ÃÜbÓÜÆá ÖæãÃÜo©ª¨.æ B¨ÜÃæ A¨Ü®áÜ ° AÊÜÃáÜ ÖÝw¨æªà PÜwÊæá. ÖÝWÝX AÊÜâ g®Ü²Å¿áÊÝWÜÈÆÉ. AÊÜÃÜÈÉ®Ü ¯ÃÜÖÜíPÝÃÜPæR. ¯Èì±Ü¤ñæWæ, C¨Üá ÓÝü. PÜÊ®Ü Ü ¿ÞÃܨݪ¨ÃÜ àæ ®Üá, A¨Üá g®ÜÃÜ ŸÚWæ ÖæãàWÜáÊÜíñÝWܸàæ PÜá. ñÝ®Üá A¨ÜÃÜ ÊÝÖÜPÜ®ÝX¨ÜªÃæ ÓÝPÜá GíŸ E¨ÝÃÜ ¯ÆáÊÜâ AÊÜÃܨÜáª. C©®ÜŸº®ÜÊÜÃÜá I¨Üá PÜñÝ ÓÜíPÜÆ®ÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅPÜqԨݪÃæ. "¸ÝÚ®Ü bñÜÅWÜÙÜá', "ÖÜÄ¨Ü Pæãàoá', "Jí¨Üá Wæã®æ ÃÜÓ¸ Ü ÝÙæ', "PÜ¥Ý WæãíaÜÆá', "ÃÜñÊ °Ü Þ Ü Çæ' G®ÜáÊ ° ÜD ÓÜíPÜÆ®ÜWÙÜ Ü PÜñWæ ÙÜ È Ü É AÊÜÃáÜ ®ÜÊäæ à¨Ü¿á ÓÝ×ñÜ ±ÜÅPÝÃÜPRæ ÖÜ£¤ÃÊ Ü ÝWÜáñݤÃ.æ B¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ ÓÝ×ñÜÂPæR E±ÜÓÜíÓÜR£¿á Aí¨ÜÃæ ¸ÝÂÄ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü ÓÜíÊæà¨Ü®æ¿á®Üá° ÊæãñܤÊã æ ¨ÜÆá ±ÜÄaÜÀást ÖæWYÚÜ Pæ AÊÜè Ü áÜ ª. Cí¨Üá PÜ®v °Ü Ü ÓÝ×£WÜÙÝX ±ÜÅTÝÂñÜ ÃÝXÃÜáÊÜ ÓÝÃÝ AŸãŸPÜÃ…, ¸æãÙÜáÊÝÃÜá ÊÜáÖÜÊÜᾨ… PÜámn , ¹.Gí . ŸÎàÃ… Êæã¨ÜÇݨÜÊÃÜ Ü ŸÃæÖWÜ ÚÜ Wæ ÊÜáãÆ ±æÅàÃÜOæ ±ÝÅ¿á: C©®ÜŸº®Ê Ü ÃÜ àæ CÃÜŸÖÜá¨Üá. Cí¥Ü C©®ÜŸº®ÜÊÜÃÜá ÃÝgQà¿á ±ÜÅÊæàÎÔ¨Ü᪠A¿ÞbñÜ ÊÜáñÜᤠBPÜÔ¾PÜ. ¹ÔÆPæãàÆá / 18


1962ÃÜÈÉ EÙÝÛÆ Ë«Ý®Ü ÓÜ»Ý ûæàñÜÅPæR PÝíWæÅÓ… ±ÜûÜ A»Ü¦ì¿á®Üá° ÖÜávÜáPÜᣤ¨ÝªWÜ (B PÝƨÜÈÉ ¯gÊÝ¨Ü A¥Üì¨ÜÈÉ A»Ü¦ì¿á®Üá° ÖÜávÜáPܸàæ QñÜá¤) PÝíWæÅàÓ… ®Ý¿áPÜÄWæ PÝ~st ÊÜááS C©®ÜŸºÃܨÜáª. ÖÜáqr¯í¨ÜÇæà ±ÜPÝR ¨æàÍÜ»PÜ ¤ÜÃÝX¨Üª C©®ÜŸºÄWæ WÝí—àÁáí¨ÜÃæ iàÊÜ. B iàÊÜ¨Ü »ÝÊÜ PÝíWæÅÔ®ÜÈɨæ GíŸ ®Üí¹Pæ AÊÜÃܨÜáª. B ®æÇæ¿áÈÉ AÊÜÃÜá PÝíWæÅÓ… ±ÜûÜ¨Ü A»Ü¦ì¿ÞX aÜá®ÝÊÜOæ¿á®Üá° G¨ÜáÄÔ¨ÜÃÜá. G¨ÜáÄÔ ÓæãàñÜÃÜá. B¨ÜÃæ PÝíWæÅÔWÜÃÜá AÊÜÃÜ®Üá° ¹vÜÈÆÉ. 1967ÃÜÈÉ ÊÜáñæ¤ AÊÜÄWæ PÝíWæÅÓ… qPæp… ¯àvÜÇÝÀáñÜá. BWÜ C©®ÜŸº AÊÜÃáÜ BÄÔ Ÿí¨ÜÃáÜ . BÊæáàÇæ 1980ÃÜÈÉ, 1989ÃÜÈÉ ÊÜáñæ¤ Ë«Ý®Ü ÓÜ»¿ æ á®Üá° AÊÜÃáÜ ±ÜÅÊàæ ÎÔ¨ÜÃáÜ . AÈÉ AÊÜÃáÜ ÓÜáÊÜᮾ æ PÜãvÜÈÆÉ. ÓÜaÝcÄñÜÅ$嬆 ÍÝÓÜPÜ GíŸ B¨ÜÃÜPæR ±ÝñÜÅÃݨÜÃÜá. ÖÜWÜÃÜ|WÜÚWæ Gí¨Üã ÔPÜRÈÆÉ. qàPæWÜÚWæ ¿ÞÊÜñÜ㤠JÙÜWÝWÜÈÆÉ. Wèi WܨܪÆWÜÚí¨Ü ¨ÜãÃÜ ¯íñÜá EÙÝÛÆPæR EÙÝÛÆ¨Ü ¸æÆɨÜí¥Ü ÓæàÊæ PæãorÃÜá. AÊÜÃÜá Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý¨Ü ÖæãÃÜWæ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ JÙÜWÜã PܮܰvÜ¨Ü PÜË¿ÞXÁáà C¨ÜªÃÜá. PÜË¿áã PÜÈ¿ÞWÜŸÆÉ GíŸ ÊÜáÖÝPÜË ±Üí±Ü®Ü ÊÜÞ£Wæ CíŸáPæãorÃáÜ . EÙÝÛÆ ÊÜááÔÉí ÊÜáñܨÝÃÜÃÜ ±ÝÅŸÆ CÃÜáÊÜ ûæàñÜÅ. B ûæàñÜŨÜÈÉ ÊÜááÔÉí ÈàW… ±ÜûÜÊÜâ C©ÃÝÚ¿ÞX¨ÝªWÜÆã C©®ÜŸº®ÜÊÜÃÜá Wæ¨Ü᪠Ÿí©¨ÜªÃÜá. A¨Üá ±ÜÊÝvÜ AÆÉ; A¨Üá C©®ÜŸº®ÜÊÜÃÜá ¸ÝÚ Ÿ¨ÜáQ¨Ü Äà£Wæ ®ÝÊÜâ PæãvÜŸÖÜá¨Ý¨Ü ÃÜã±ÜP.Ü ÍÝÓÜPÜÃÝX¨ÝªWÜ C©®ÜŸº®ÜÊÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü PæÆÓÜWÜÙÜá ÖÜÆÊÝÃÜá. AÊÜâWÜÙÜÈÉ ÊÜááSÂÊݨܨÜ᪠& ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ËÍÜÌ˨ݯƿáÊÜâ PæãOÝhæ¿áÇæÉà BWܸæàPæíŸ ¯ÆáË®ÜÈÉ ®ÜÊáÜ ¾ iÇæÉ¿á ÍÝÓÜPÃÜ áÜ ñÜoÓÜç ÝX¨ÝªWÜ CÊÜÃã æ ŸºÃàæ A¼ÊÜá®ÜáÂ訆 ÖÝWæ G¨Ü᪠¯íñÜá ÖæãàÃÝw¨Üá.ª ñÜ®®°Ü áÜ ° AÃÜÔ Ÿí¨Üá ÓÜÖÝ¿á PæàÚ¨ÜÊÄÜ Wæ AÊÜÃáÜ JÇæÉ, Gí¨ÜÊÜÃÜÆÉ, B¨ÜÃæ ñܯ°í¨Ü A±ÝñÜÅ ¨Ý®Ü (A±ÝñÜÅ ÓÜÖÝ¿á) BÀáñÜá Gí¨Üá BÊæáàÇæ £Ú¨ÝWÜ AÊÜÃáÜ ®æãí¨Ü¨áÜ ª AÑrÐÆ rÜ É. A¨Ü®áÜ ° AÊÜÃáÜ DWÜ ""®Ü®®°Ü áÜ ° ®Ü®Ð °Ü PrÜ Ræ ¹oár ¹w'' Gí¨Üá PÝÊÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ŸÃæ¨ÜáPæãíw¨ÝªÃæ. A¨ÜÃÜÈÉ®Ü PæÆÊÜâ ÓÝÆáWÜÙáÜ ×àXÊæ : ®Ý®Üá SíwñÜ AvÜx¨ÝÄWæ ÖæãàWÜÈÆÉ CÓÝÉí ñÜñܤ$ÌWÜÙÜ ¨Ýq Öæhæj PÜãvÝ CqrÆÉ A¨ÜÄí¨Ü ®Ý®Üá ÓÝÊÜޮܮÝX PÝ|á£Öæ®ÜÆÉ DWÜ ®Ü®Ü°®Üá° ®Ü®Ü°ÐÜrPæR ¹oár ¹w. ¹ÔÆPæãàÆá / 19

D Jí¨æà ÓÝÆá AÊÜÃÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌÊܮܰÐærà AÆÉ CÓÝÉí ñÜñܤ$Ì Gí¥Ü ÊÜÞ®ÜËà¿áñæÀáí¨Ü PÜãw¨Ü᪠GíŸá¨Ü®áÜ ° ÊÝÂTݯÓÜáñܤ¨æ ÊÜÞñÜÅÊÆ Ü É ®ÜÊáÜ ¾ Cí©®Ü »ÜÁãàñݳ$¨Ü®Wæ æ ±ÜÄÖÝÃÜ樆 áÜ ° ÓÜãbÓÜáñܤ¨.æ C©®ÜŸº®ÜÊÜÃÜá ÓÝ×ñÜ ±ÜÄaÝÄPæ¿á PæÆÓÜÊÜ®Üã° ÍÜŨæœÀáí¨Ü ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜÄÐÜñÜᤠËPæàí©ÅPÜÃÜ|WæãívÜá iÇÝÉ ZoPÜWÜÙÜá ÃÜaÜ®æWæãívÝWÜ AÊÜÃÜá ÊÜáãÃÜá ¸ÝÄ AËÃæãà«ÜÊÝX AË»ÜiñÜ ¨Ü.PÜ iÇÝÉ PÜ.ÓÝ.±Ü.¨Ü A«ÜÂûÜÃÝX¨ÜªÃÜá. PܮܰvÜ A¼ÊÜê©œ ±ÝÅ—PÝÃÜ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÝX, BÊæáàÇæ Jí¨Üá ¸ÝÄWæ A¨ÜÃÜ A«ÜÂûÜÃÝX ñÜÊáÜ ¾ CÚÊÜ¿áÔÕ®È Ü É ®Ýw®Ü E¨ÜªWÆ Ü PÜãR KvÝw¨ÜªÃáÜ . PÜ®v °Ü Ê Ü âÜ Ë«Ý®ÜÓè«Ü¨ÜÈÉ BvÜá »ÝÐæ¿ÞX PÝ¿áì ¯ÊÜì×ÓÜÆá AÊÜÃÜá ÓÝPÜÐÜár ÍÜÅËáÔ©ª¨.æ PÝÊÜÂÊÝaÜ®,Ü ±ÜâÓܤPÜ ±ÜÅPo Ü OæWÙÜ Ü ÊÜáãÆPÜ AÊÜÃáÜ PÜ®v °Ü Ê Ü ®Ü áÜ ° ÊÜáñæ¤ g®ÜÃÜ ®ÜváÜ ËWæ Pæãívæã¿áÂÆã ¨Üáw©¨ÝªÃ.æ GÆÉQRíñÜ ÖæaáÜ c ÊÜá¨ÜÃÓÜ WÜ ÙÜ È Ü É PÜ®v °Ü Ê Ü ®Ü áÜ ° ŸÙÜÓáÜ ÊÜíñæ ÖÜÆÊÜÃÜ ËÃæãà«Ü¨Ü ®ÜváÜ Êæ¿áã AÊÜÃáÜ JñݤÀáÔ¨Üáíª oá. ÖÝWæÁáà ÊÜááÔÉí Öæ|á¡ ÊÜáPÜRÙÜá B«Üá¯PÜ Ë¨Ý»ÝÂÓÜPæR WÜÊÜá®ÜPæãvÜáÊÜíñæ ñÝÊæà ÊÜÞ¨ÜÄ¿ÞX ¯í£¨Ü㪠C¨æ. AÊÜÃÜ ÊæãÊÜáP¾ RÜ ÙáÜ ±Ü¨Ë Ü à«ÜÃÃÜ ÝX¨ÝªÃ.æ PæÆÊÜÃáÜ ÓÝ°ñPÜ ã æ àñܤÃÜ ±Ü¨Ë Ü à«ÜÃÃÜ áÜ PÜãvÝ. C©®ÜŸº®ÜÊÜÃÜá ÃÝgQà¿áÊÜ®Üá° BPÜÔ¾PÜÊÝX ±ÜÅÊæàÎÔ¨ÜÃÜã AÊÜÃÜá JŸº ÃÝgPÝÃÜ~¿ÞX ÃÜã±ÜâWæãÙÜÛÈÆÉ. B¨ÜÃæ ÃÝgQà¿á ÊÜááñÜÕ©ªñÜ®Ü AÊÜÃÜÈÉñÜá¤. AÊÜÃÜá ÍÝÓÜPÜ Óݧ®Ü©í¨Ü ¯ÊÜêñܤÃÝ¨Ü ÊæáàÇæ ÊÜÞi ÍÝÓÜPÜ Gí¨Üá ÖæàÚPæãÙÜÛÆá ÓÜáñÜÃÝí CÐÜr ±ÜvÜᣤÃÜÈÆÉ. ñÝ®æ㟺 ÓÝ×£ Gí¨Üá ÖæàÚPæãÙÜÛÆá AÊÜÄWæ ÖæÊæá¾ CñÜá¤. AÊÜÃÜ ×Ä¿á ÊÜáWÜ ¿áá.Gí AŸáªÇ… ÃÜ×ÊÜÞ®… ®æ®Ü²ÔPæãÙÜáÛñݤÃæ. ""¿ÞÃÜ ÊÜááí¨æ¿áã Pæç aÝaܸæàw. ÊÜÞi ÍÝÓÜPÜ C©®ÜŸº®ÜÊÜÃÜ ÊÜáWÜ Gí¨Üá ¯ÊÜᮾ áÜ ° ¯àÊÜâ ±ÜÄaÜÀáÔPæãÙÜÛ¸æàw. ±ÜÄaÜÀáÔPæãÙÜáÛÊÜ ÓÜí¨Ü»ì Ü Ÿí¨ÝWÜ ¯ÊÜá¾ ÊÜÂQ¤ñÌÜ ÊÜ®à°æ ñæé æ w. ®Ü®°Ü ÖæÓÃÜ ®Ü à°æ ÖæàÙܸàæ PÝ¨Ü ÓÜí¨Ü»ì Ü Ÿí¨ÜÃæ ÓÝ×£ C©®ÜŸºÃÜ ÊÜáWÜ Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃæ ÓÝPÜá'' Gí¨Üá ÖæàÙÜᣤ¨ÜªÃÜíñæ ! Cí¥ÜÊÜÃÜ®Üá° D PÝƨÜÈÉ ÖÜávÜáPÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜr. A¥ÜÊÝ ÓÝ×ñÜ JŸº ÊÜá®ÜáÐÜ®ܮÜá° ÖæàWæ ±ÜıÜä|ìñæÁávæWæ Pæãívæã¿áŸÆáɨÜá GíŸá¨ÜPæR C©®ÜŸº®ÜÊÜÃÜá Jí¨Üá ÃÜã±ÜPÜ. ×àWæ ®ÜÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæ PæàÊÜÆ ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÝX, ÊÜá®ÜáÐÜ ÃÜÈÉÃܸæàPÝ¨Ü iàÊÜ®Ü ²Åà£, ±ÝÅÊÜÞ~PÜñæ, ˮܿá ÊÜáñÜᤠB¨ÜÍÜìWÜÙÜ®Üá° PÜvæ©oár Öæãà¨Ü C©®ÜŸº®ÜÊÜÃÜá -©®ÝíPÜ 11-4 - --09ÃÜí¨Üá ñÜÊÜá¾ ¿áÍÜÔÕ®Ü ¸æ®æ°ÆáŸã, ±Ü£°¿áã BX¨Üª ÖÜÈàÊÜÞ AÊÜÃÜá ÊÜáÃÜÚ ¸ÝÃÜ¨Ü PÜvæWæ Öæãà¨Ü¨Üª®Üá° AÃÜÓÜáñݤ ñÝÊÜä ÖæãÃÜoá Öæãà¨ÜÃÜá. B ÓÝËÃÜ¨Ü aæçñÜ®ÜÂPæR ÓÝËÃÜ ÍÜÃÜ|á. ¹ÔÆPæãàÆá / 20


iàÊÜ®Ü «ÜÊáÜ ìÊÜä, PÝÊÜ «ÜÊáÜ ìÊÜä PÝÊÜ ¨æãvܨ x áÜ G®Üáñ° ¤æàÊæ. A¨ÜÃÜ hæãñæWæ PÝÊÜÂQRíñÜ Ÿ¨ÜáPÜá ¨æãvܨ x áÜ Gí¨Üã J²³$PæãÙÜáÛñæ¤àÊæ. B¨ÜÃ,æ A®æàPÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ JÙæÛ¿á (Aí¨ÜÃæ ¨æãvÜx¨Ý¨Ü) PÝÊÜ ÃÜbst PÜË¿á Ÿ¨ÜáPÜá ¨æãvÜx¨ÝXÃÜáÊÜâ©ÆÉ. PÝÊÜ嬆 ÖÝWæà Ÿ¨ÜáQ¨Ü, PÝÊÜÂQRíñÜ ¨æãvÜx¨ÝX Ÿ¨ÜáQ¨Ü PÜË Wæãà±ÝÆPÜêÐ¡Ü AwWÜÃáÜ . AwWÜÃ®Ü áÜ ° ®Ý®Üá iàÊÜ®¨ Ü È Ü É ®ÝÇÝRÃáÜ ¸ÝÄ ÓÜí— Ô¨æªà®æ. GÃÜvÜá ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜ®Üá° ®Ý®æà ®ÜvæԨܪ ËÍæÐÜ PÝ¿áìPÜÅÊáÜ WÜÚWæ BÖÝ̯Ԩæઠ®æ. AíñÜÖÜ ÓÜí¨Ü»ì Ü WÜÙÜÈÉ & AÊÜÃÜá ñÝ®æ㟺 PÜË Gí¨Üá ñæãàÄÓÜáÊÜ »ÜíX (´æäàÓ…)Wæ ÖæãàWÜÈÆÉ. £àÃÝ ÓÜÃÜÙÜÊÝX ®Üvæ¨Üá PæãívܨܪÐærà AÆÉ, AÊÜÄXíñÜ £àÃÝ (A«Üì¨ÜÐÜár ±ÝÅ¿á ¨ÜÈÉ) QÄ¿á®Ý¨Ü ®Ü®Ü°®Üá° AÊÜÃÜá ®æãàwPæãívÜ Ä࣠¹ÔÆPæãàÆá / 21

Gí¨Üã ÊÜáÃæ¿ááÊÜí¥Ü¨ªÆ Ü É. ®Ý®Üá AÊÜÃÜ®Üá° Êæã¨ÜÆá ®æãàw¨Ü᪠EvÜá²¿á ±Üä|ì±ÜÅý PÝÇæài®Ü ¿ÞÊÜâ¨æãà Jí¨Üá ÊÜááS PÝ¿áìPÜÅÊáÜ PæR AÊÜÃáÜ Ÿí©¨ÝªW.Ü (A¨ÜÃÜ ®æ®± Ü âÜ DWÜ ŸÃÜÇã æ ÆɨáÜ ) B ©®Ü ®Ü®°Ü hæãñæ EvÜᲿáÈÉ BWÜÇàæ PÜËÁáí¨Üá WÜáÃÜá£ÓÜÆ$³ qr¨ªÜ ¿áá.Pæ.Ë. BaÝ¿áìÃÜá C¨ÜªÃÜá. BaÝ¿áìÃÜá PܮܰvÜ ÓÝ°ñÜPæãàñܤÃÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ ÃÝX¨Ü᪠BWÜÐærà ÓÜÃÜPÝÄ ®èPÜÄ ×w©¨ÜªÃÜá. AÊÜÄWæ AwWÜÃæí¨ÜÃæ ñÜáí¸Ý A¼ÊÜÞ®Ü ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá AwWÜÃÜ PÝÊÜÂÊÜ®Üá° ñÜáíŸ ÔàÄ¿áÓÝÕX A»ÜÂÔԨܪÃÜá. ®Ý®Üá BWÜ B¿ááÊæàì¨Ü ˨ݦì¿ÞX¨æª. ®Ü®Ü° K¨Üá ÖæaÝcX C¨Üª¨Ü᪠®ÜÊäæ à¨Ü¿á ÓÝ×ñܨÜÈÉ. ÖÝWÝX AwWÜÃÜ ®ÜÊÂÜ PÝÊÜ嬆 ÊÜáÖÜñÌÜ ¨Ü AÄÊÜâ BWÜ ®Ü®È °Ü É CÃÜÈÆÉ. AÐærà AÆÉ, "®ÜÊÜÂ'¨Ü A¥ÜìÊÜä ®Ü®ÜWæ BXÃÜÈÆÉ. B ©®Ü AwWÜÃÜá BaÝ¿áìÃÜ®Üá° ÊÜÞñÜ®ÝwÔ, ÓÝí¨Ü¼ìPÜÊÝX ®Ü®Ü° PÜáÍÜÆÊÜ®áÜ ° ËaÝÄÓÜáÊÜ ²Å࣠ñæãàÄÔ¨ÜÃáÜ . AÊÜÃáÜ B ©®Ü ÊÜÞw¨Ü »ÝÐÜ| ÊÜáñÜᤠB ©®Ü¨Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ±Üä|ì±ÜÅý PÝÇæài®Ü ±ÝÅíÍÜá±ÝÆÃÝX¨Üª ±æä›. Ë.Gí. C®Ýí¨ÝÃ… AÊÜÃÜá Bw¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ®Ü®Ü° ÊæáàÇæ ñÜáíŸ ±ÜÄOÝÊÜá ¹àĨÜÊÜâ. A¨ÜÄí¨ÝXÁáà ®Ý®Üá ®ÜÊÂÜ PÝÊܨÜñ¤Ü ÖæãÃÜÚ¨æ. ÊÜááí¨æ ®Ý®Üá PÝíñÝÊÜÃÜ GíŸ PÝPÜìÙÜ ñÝÆãÉQ®Ü PÜáWÝÅÊÜá¨ÜÈÉ Êæç¨Ý—PÝÄ¿ÞX ®æàÊÜáPÜWæãívÝWÜ, AÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà K©Wæ Öæbc®Ü AÊÜPÝÍÜ CÃÜÈÆÉ. A¨ÜPÝRXÁáà GíŸíñæ ®Ý®Üá AÈÉ Jí¨Üá PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜ®Üá° PÜqr¨æ. FÃÜÊáÜ í©¿á®Üã° ¸æÙÔæ ¨æ. ®Ý®Üã ¸æÙ¨ æ .æ D ÓÜí¨Ü»ì Ü ¨ÜÈÉ EvÜᲿáÈÉ ®Ü®WÜ æ ±ÜÄbñÜÃÝX¨Üª ´ÜÈÊÜÞÃÜá ÊÜásÜ¨Ü ÃÜZáÊÜÆÉ»Ü £à¥ÜìÃæíŸ ÊÜásÝ—±Ü£WÜÙÜá PÝíñÝÊÜè Ü È Ü É CÃÜáÊÜ ñÜÊáÜ ¾ ÊÜásÜ¨Ü ÍÝTæWæ BWÝWÜ ŸÃÜᣤ¨áÜ ª, Jí¨Üá ÓÜÆ AwWÜÃÜ ÓÜí±Ý¨ÜPñÜ ÌÜ ¨ÜÈÉ ÖæãÃÜŸÃÜÆá ±ÝÅÃíÜ »ÜÊÝX¨Üª "ÓÝü'¿á®Üá° ñæãàÄÔ ¯àÊÜâ C¨ÜÃÜ aÜí¨Ý¨ÝÃÜ®ÝX Gí¨ÜÃÜá. BWÜÇæà "ÓÜíPÜÅÊÜá|'¨Ü aÜí¨Ý¨ÝÃÜ®ÝX¨Üª ®Ý®Üá "ÓÝü'¿á aÜí¨Ý¨ÝÃܮݨæ. C¨ÜÄí¨ÝX AwWÜÃÜ hæãñæ ®Ü®Ü° ±ÜñÜÅ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ±ÝÅÃíÜ »ÜÊÝÀáñÜá. A¨Üá AÊÜÃáÜ CÃÜáÊÜÐáÜ r ñÜ®PÜ Ê Ü äÜ ÊÜááí¨ÜáÊÜÃÀ æ áñÜá. PÝíñÝÊÜÃÜ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ Óݧ±®Ü ¿ æ Þ¨Ü ¸æ¯W° àæ ÊÜÞw¨Ü Êæã¨ÜÆ PæÆÓÜ Aí¨ÜÃæ – (Aí¨Üá ¿ÞÊÜ iÇæÉ¿áÆãÉ BWܨæà C¨Üª) AË»ÜiñÜ ¨Ü.PÜ. iÇæÉ¿á (PÝÓÜÃÜWæãàvÜá ÓæàĨÜíñæ) ¨Ü.PÜ PÝÊÜ 0901–1976 GíŸ BÂí¥ÝÆi¿á ±ÜÅPo Ü Oæ. C¨ÜÃÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÃÜ ÝX ÓÜá¸ÝÅ¿á aæãPÝRw ÊÜáñÜᤠÊÜááÃÜÚà«ÜÃÜ E±Ý«Ü AÊÜÃáÜ ÓÜÖPÜ ÄÜ Ô¨Üê áÜ . D BÂí¥ÝÆi¿áÈÉ B¿áª Aí©®Ü ¨Ü.PÜ.¨Ü 42 PÜËWÜÙÜ 71 PÜÊÜ®ÜWÜڨܪÊÜâ. ±ÜíhæÀáí¨Ü Êæã¨ÜÇæãYívÜá ÓÜñÜ®… ¨æàÃÝhæ GíŸ £àÃÝ ñÜÃÜá| ¹ÔÆPæãàÆá / 22


PÜË¿á®Üá° JÙÜWã æ íw¨Üª D ÓÜíPÜÆ®Ü¨È Ü É AwWÜè Ü áÜ ª ÊÜÞñÜÅ ÊÜáãÃÜá PÜËñæWÚÜ ¨ÜªÊâÜ . (D ŸWæY BÃæãà±Ü, Bûæà±ÜWÜÙÜá – A¨Üá ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü ÊæáàÇæ Ÿí¨ÜÊÜâ. B ÊÜÞñÜá ¸æàÃæ) D BÂí¥ÝÆi¿á ¹vÜáWÜvæ¿á PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜâ Jí¨Üá ©®Ü ±Üä£ì¿á PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ÊÝX EvÜᲿá Gí.i.Gí PÝÇæài®ÜÈÉ ®ÜvÀ æ áñÜá. A¨ÜÃÈ Ü É AwWÜÃÜ A«ÜÂûÜñ¿ æ áÈÉ Jí¨Üá PÜËWæãàÑu¿áã ®ÜvÀ æ áñÜá. AwWÜÃáÜ B ©®Ü ñÜáí¸Ý aæ®Ý°X ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜªÆÉ¨æ ®Ü®Ü° D ÓÝÖÜÓÜÊÜ®Üá° ÊÜááPܤPÜísÜ©í¨Ü ±ÜÅÍÜíÎÔ¨ÜÃÜá. C¨ÜÄí¨Ü ®Ý®Üá AÊÜÄWæ £àÃÝ ÖÜ£¤ÃÊ Ü Ý¨æ. ÊÜááí¨æ ÊÜáãvܹ¨æÅ¿áÈÉ ®Ý®Üá «ÜÊáÜ ìÓÜÙ§ ¨ Ü Ü «ÜÊÞ Ü ì—PÝÄ vÝ.ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜ®Üá° ÊÜááí©oárPæãívÜá ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ GíŸ TÝÓÜX ÆÈñÜPÜÇÝ APÝvæËá Óݧ²Ô¨æ. B ñÜ®ÜPÜ PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ TÝÓÜX ®æÇæ¿áÈÉ ±ÜÅÍÜÔ¤ ¯àvÜáÊÜ (ÓÜÃÜPÝÃæàñÜÃÜ) ÓÜíÓæ§ ¿ÞÊÜâ¨Üã CÃÜÈÆÉ. A¨ÜÃÜ Êæã¨ÜÆ ±ÜÅÍÜÔ¤ vÝ. PÜí¸ÝÃÜÃÜ ±ÝÇݨÜÃ,æ GÃÜv®Ü àæ ÊÜÃáÜ ÐÜ¨Ü ±ÜÅÍÔÜ ¤ Wæãà±ÝÆPÜêÐ¡Ü AwWÜÄWæ ŸíñÜá. B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ±ÜÅÍÜÔ¤ ÔÌàPÜÄÓÜÆá ÊÜáãvܹ¨æÅWæ Ÿí¨Ü AÊÜÃÜá ®Ü®ÜWæ C®Ü°ÐÜár ÖÜ£¤ÃÊ Ü Ý¨ÜÃáÜ . C¨ÜÄí¨ÝX Ȳ ÊÜáá¨ÜÅOÝÆ¿á¨Ü ¸Ý.Q.®Ü ÊÜáñÜᤠPÜñWæ ÝÃÜ GÓ…. ©ÊÝPÜÃ… AÊÜÃÜá EñÝÕÖܨÜÈÉ AwWÜÃÜ ÓÜÊÜáWÜÅ PÝÊÜ ±ÜÅPÜqÔ¨ÝWÜ ®Ý®Üá A¨ÜÃÜ ÊÜááíWÜvÜ ÊÜÞÃÝo¨ÜÈÉ ®æÃÜÊÝWܸæàPæí¨Üá ÓÜÌñÜ: AwWÜÃæà ®Ü®ÜWæ ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá, ®Ü®Ü° B±æ¤àÐÜrÃÜá B PÜê£ PæãívÜáPæãÙÜáÛÊÜÈÉ ®æÃÜÊݨÜá¨ÜPæR AÊÜÃÜá B ÊæáàÇæ ²Åà£Àáí¨Ü ŸÃæ¿áÆá ÊÜáÃæ¿áÈÆÉ. AÊÜÃÜ "ÓÝü'¿áÈÉ ®Ü®Ü° ®ÝÇÝRÃÜá PÜÊÜ®ÜWÜÙÜá ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ±ÜÅPo Ü ÊÝXÊæ. ñÜáñÜáì ±ÜÄÔ§£¿á ©®ÜWÙÜ È Ü É ®Ý®Üá ŸÃæ¨Ü "¸ÝÀá ÊÜáñÜᤠÊÜáãWÜ'®Üá° ±ÜÅPq Ü Ô¨Ü AÊÜÃáÜ ±ÜñÅÜ ŸÃæ¨áÜ ÊæáaÜácW¿ æ á®Üã° ÊÜÂPܤ±w Ü Ô¨ÜÃáÜ . ®Ü®°Ü "PÜá±Ü| ³ ¡ ' GíŸ PÜÊ®Ü Ü AÊÜÄWæ CÐÜÊ r ÝXñÜá¤. "ÊÜá®ÜíŸáWÜáÊÜ PÜ¥'æ GíŸ ÓÜá©àZì PÜÊ®Ü Ê Ü ®Ü ã Ü ° AÊÜÃáÜ "ÓÝü'¿áÈÉ ±ÜÅPÜqÓÜáÊÜ L¨Ý¿áì ñæãàĨܪÃÜá. (A¨Ü®Üá° ÊÜááí¨æ Ÿí¨ÜWÜ¨æª ÃÝ«ÝPÜêÐÜ¡ AÊÜÃÜá Êæábc ®ÝoPÜÊܮݰX ÃÜã±ÝíñÜÄԨܪÃÜá.) ÖÝWæí¨Üá ®Ý®Üá ŸÃæ¨Ü¨Üª®æ°ÆÉÊÜ®Üã° AÊÜÃÜá ±ÜÅPÜqÔ©ªÆÉ. ¿ÞÊÜâ¨æà ¨Ýü| CÆɨæà ®Ü®Ü° ®ÝÇÝRÃÜá PÜ樆 WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÓÝü¿áÈÉ ±ÜÅPq Ü ÓÜÇÝWܨáÜ Gí¨Üá ÓÜ|¡ q±Ü~ ³ ÃÜã±Ü¨È Ü É GÃÜváÜ ÊÜÞñÜá ŸÃæ¨áÜ AÊÜÃáÜ ÖÜÓ¤Ü ±ÜÅ£¿á®Üá° ×í©ÃÜáXÓÜáÊÜ ²Åࣿá®Üã° ñæãàĨܪÃáÜ . ®Ý®Üá B ©®ÜWÜÙÜÈÉ ¸æíWÜÙÜãÄWæ ÖæãàWÜᣤ¨Ü᪨æà £àÃÝ A±ÜÃÜã±Ü. g¿á®ÜWÃÜ È Ü É ®Ü®°Ü ÖæívÜ£¿á APÜR®Ü ÊÜá®æ CñÜá¤. Jí¨æÃv Ü áÜ ¸ÝÄ AÈÉWæ ÖæãàWÜáÊÜ A¯ÊÝ¿áìñæ Ÿí©¨ÝªWÜ Öæãà¨Ü¨Üáªíoá. ÖÝWæ Öæãà¨ÝWÜ AwWÜÃÜ®Üá° AÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ PÜívܨÜáªíoá. BWÜ AÊÜÃÜá ²Åà£Àáí¨Ü ®Ü®Ü°®Üá° ÊÜÞñÜ®ÝwÓÜᣤ¨ÜªÃÜá.

ñÜÊÜáWæ ÊÜáÓÝÇæ ¨æãàÓæ CÐÜrÊæí¨Üã, B¨ÜÃæ ñÜÊÜá¾ ²ñܤPæãàÍÜ (Liver) ÓÜÄ¿ÞX PÝ¿áì ¯ÊÜì×ÓÜᣤÆÉ. Êæç¨ÜÂÃÜá A¨Ü®Üá° £®Ü°¸ÝÃܨæ®Üá°ñݤÃæ. ¯ÊÜá¾ A¼±ÝÅ¿á H®Üá? Gí¨Üá AÊÜÃÜá ®Ý®Üá Êæç¨Ü®æ®Üá°ÊÜ ®æÇæ¿áÈÉ ®Ü®Ü°®Üá° ±ÜÅΰԨÜáªíoá. AÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿á ±æäàÊæáÄ¿á®… ®ÝÀá¿á ŸWæY & ±ÜÅ£ »æàq¿áÆãÉ AÊÜÃÜá ÖæàÙܨæà C¨Üá© ª ÆÉ. (B ®ÝÀá¿á ŸWæY &A¨Üá £àÄPæãívÜ ÊæáàÇæ AÊÜÃã æ í¨Üá A¨Üáñ½ Ü PÜÊ®Ü Ü ŸÃ橨ݪÃæ.) AÐærà AÆÉ&®Ü®Ü° ÖæívÜ£ ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜáñÜᤠÊÜ꣤ iàÊÜ®Ü¨Ü CÐÜr PÜÐÜrWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃáÜ PæàÙÜÆá ÊÜáÃæ¿áᣤÃÈ Ü ÆÉ. D GÆÉ ®æ®Ü±ÜâWÜÚí¨Ü AwWÜÃÜá ÓÜÌWÜìÓܧÃÝXÆÉ. AÊÜÃÜ PÝÊÜ hæãñæWæ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, DWÜÆã AÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæ C¨ÝªÃæ GíŸ ®ÜíŸáWæ¿áí¥Ü Ô§£¿áÈÉ ®Ý¯¨æªà®æ! ¿ÞPæí¨ÜÃæ PÝÊÜ«ÜÊÜáìÊÜ®æ°à iàÊܮܫÜÊÜáìÊܮݰX J²³PæãívÜ AÊÜÃÜíñÜÊÜÃÜá DWÜ ®ÜÊÜá¾ÈÉÆÉ GíŸ PÝÃÜ|PæR!

¹ÔÆPæãàÆá / 23

¹ÔÆPæãàÆá / 24


ÓÜíÓÝÃÜ¨Ü ®ÜváÜ Êæ AÃÜÚ¨Ü ÓÜíñÜ GPÜáRíw¿áí¥Ü ×Ä¿á PÜË¿á PÝÊÜ嬆 ŸWæY ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜÐáÜ r ÍÜQ¤ ®Ü®XÜ ÆÉ. B¨ÜÃæ PÝÊÜ ËÊÜáÍæì¿á ŸWæY AÊÜÃÜí¥Ü ¯Èì±Ü¤ñæ ®Ü®Ü°¨Üã PÜãvÝ. ÖæãWÜÚ¨ÜÃÜã AÐær. ñæWÜÚ¨ÜÃÜã AÐær. PÜáWÜY¨æ ÊÜáágáWÜÃÜ CÆɨæ ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜ ÊÜá®æãà»ÝÊÜ ®Ü®Ü°¨Üá. ±ÝÅ¿á@ GPÜáRíw¿áÊÜÃܨÜã C¨æà ÊÜá®æãà»ÝÊÜ AÊÜÃÜ PÝÊÜ ËÊÜáÍæì¿á ŸWæWã Ü C©ªÃ¸ Ü àæ PÜá GíŸ WÜáÊÜÞ¯ ®Ü®XÜ ¨æ. AÊÜÃÜ ÊÜÂQ¤Í@Ü ±ÜÄaÜ¿áÊݨܨáÜ ª ®Ü®WÜ æ 1981ÃÜÈÉ. PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ Óܳ«æì¿áÈÉ AÊÜÃÜã »ÝWÜÊÜ×Ô¨ÝWÜ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ PÝÊÜ ±ÜÄaÜ¿á ®Ü®ÜWæ 15 ñÜáí¹¨ÝWÜÇæà BXñÜá¤. ®Ý®ÝWÜ ÖÜñܤ®æà ñÜÃÜWÜ£ ¿áÈÉ PÜ®ÝÂ®Ü¨È Ü É K¨Üᣤ¨ª.æ BX®Ü ®Ü®°Ü K¨Üá ®Ü®°Ü Óæãà¨ÜÃÜ ÊÜÞÊÜí©ÃÝ¨Ü ÊÜw¿áãÄ®Ü Pæ.Ë. ±ÜÃÊ Ü áæ àÍÜÌÃÜ »ÜoÃr Ü ÊÜá®æ ¿áÈÉ BXñÜá¤. ÊÜÞÊÜ®Ü ×Ä¿á ÊÜáWÜ®Ý¨Ü ÊÜáÖÝŸÇæàÍÜÌÃÜ ¹ÔÆPæãàÆá / 25

»ÜoÃr áÜ ®Ü®XÜ íñÜ Jí¨Üá ÊÜÃáÜ ÐÜ ¨æãvÜÊ x ÃÜ ÝX¨Üáª, AÊÜÃáÜ ÖæçÓã Ü RÆá ˨Ý»ÝÂÓÜPRæ & Aí¨ÜÃæ JíŸñܤ®àæ ñÜÃWÜ £Ü Wæ ËoÉ ÖæçÓã Ü RÈWæ ÖæãàWÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . ®Ü®°Ü Gío®æà ñÜÃWÜ £Ü ¿á K¨Üá ÊÜááX¿ááÊÜâ¨ÜPÜãR, PܮݮܨÜÈÉ ÖæçÓÜãRÇÝWÜáÊÜâ¨ÜPÜãR ÓÜÄ ÖæãàX ÊÜááí¨æ PܮݮܨÜÇæÉà K¨ÜáÊÜ »ÝWÜ ®Ü®Ü°¨ÝXñÜá¤. A¨æ௨ܪÃÜ㠮ܮܰ »ÝÊÜ ®Ü®ÜXíñÜ Jí¨Üá ÊÜÃÜáÐÜ ¨æãvÜxÊÜÃÝX¨Ü᪨ÜÄí¨Ü, AÊÜÃÜá K¨Üᣤ¨Üª ÖÜ®æã°í¨Ü®æà ñÜÃÜWÜ£¿á PܮܰvÜ ±ÝsܱÜâÓܤPܨÜÈÉ Jí¨Üá A±ÜÃÜã±Ü¨Ü GPÜáRíw¿áÊÜÃÜ PÜÊÜ®Ü CñÜá¤. ÊÜááí¨æ ®Ý®Üá ÊæáqÅP… ±ÜÄàûæ K¨ÜáÊÝWÜ D PÜ®v °Ü Ü ±ÝsÜ ±ÜâÓܤPÊ Ü ®Ü áÜ ° ˨Ý CÇÝTæ ÃܨáÜ ª ±ÜwÔñÜá¤. ÖÝWÝX GPÜáRíw¿áÊÜÃÜ PÝÊÜÂÊÜ®Üá° ®Ü®Ü° ˨ݦì iàÊܮܨÜÈÉ A»ÜÂÔÓÜáÊÜ »ÝWÜ ®Ü®WÜ æ ¨ÜPRÜ ÈÆÉ. B¨ÜÃæ, ÖæçÓÜãR騆 K©®Ü ©®ÜWÜÙÜÇæÉ ®Ü®ÜWæ ÓÝ×ñܨÜñܤ JÆÊÜâ C¨Ü᪨ÜÄí¨Ü, ±ÜÅ£ÊÝÃÜÊÜä ®Ü®Ü° »ÝÊÜ&ñܮܰ ÊÜá®æWæ A¥Ýìñ… ®Ý®Üá EÙÜPæãíw¨Üª Óæãà¨ÜÃÜ ÊÜÞÊÜí©ÃÜ ÊÜá®æWæ Ÿí¨Üá, PܮܰvÜ ±ÝsÜÊÜ®Üá° K¨ÜáÊÝWÜ, ñܱܳ¨æ GPÜáRíw¿áÊÜÃÜ B PÝÊÜÂÊÜ®Üá° K¨Üᣤ¨ÜªÃÜá. ±ÜÄàûæ¿á ñÜ¿ÞÂÄWæ K© K© ŸÓÜÊÜÚ¨ÝWÜ, A¥ÜÊÝ ×Ä¿áÃÜá K¨Üá Gí¨Üá WܨÄÜ ÔÁãà CÆÉÊàæ JñݤÀáÔ¨ÝWÜ K¨ÜÆá BÓÜQ¤ CÆÉ¨Ü ŸÖÜáñæàPÜ ÊÜáPÜRÙÜá & PܮܰvÜ ±ÝsÜ ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° G£¤PæãívÜá PÜÊÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ¨æãvÜx¨ÝX K¨ÜáÊÜ ÃÜã{Áãà, A»ÝÂÓÜÊæäà B ©®ÜWÜÙÜÈÉ A®æàPÜÃÜÈÉ CñÜá¤. AÐÜár K©¨ÜÃæ ÓÝPÜá ×Ä¿áÄWæ ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü, K¨Üᣤ¨ÜªÊÜÄWæ & ñÜÊÜáWæ AÄ¿á¨Üí¥Ü ñÜ겤. C¨ÜPæR ®Ý®Üã A±ÜÊݨÜÊÝXÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ Cí¥Ü PÜ樆 WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° K¨ÜáÊÝWÜ ÓÜÖÜ & K¨ÜáWÜ®áÜ BÁáRÊÞ Ü vÜáÊÜ PÜ樆 WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° WÜÊáÜ ¯Ô¨ÜÃæ AÊÜ®Ü PÝÊܱæÅàÊÜá ÖæàX©ªàñÜá Gí¨Üá ÇæPRÜ ÖÝPÜŸÖÜá¨Üá. BWÜ ¿ÞÃÜã ÇæPRÜ ÖÝPÜᣤÃÈ Ü ÆÉ (DWÜ ÖÝPÜáÊÜÊÃÜ áÜ C¨ÝªÃàæ ®æãà!). ®Ü®°Ü »ÝÊÜ®Ü BÁáR ÊÜÞñÜÅ GPÜáRíw¿áÊÜÃÜ PÜ樆 .Ü PÝÃÜ| GÃÜváÜ . A¨æãí¨Üá PÜ¥®Ü Ü PÜÊÜ®Ü; ÊÜÓÜᤠDWÜÆã ®æ®Ü²¨æ. ÊÜáívÜ®ÜËáÍÜÅ & E»Ü¿á ÓÜÃÜÓÜÌ£¿áÃÜ®Üã° B©ÍÜíPÜÃÃÜ áÜ W横¨ Ü áÜ ª Gí¨Üá. B PÜÊ®Ü Ü GÐÜár BPÜÐì Ü PÜÊÝXñæ¤í¨ÜÃæ DWÜ ÊæíPÜpàæ ÍÜÌÃÜ ÓÜá±ÜÅ»ÝñÜÊÜ®Üá° ÓÜ៺Æü$¾¿áÊÜÃÜ ¸ÝÀáí¨Ü PæàÚ¨ÜÐærà BPÜÐÜìPÜ. ÓÜãÁãàì¨Ü¿á ©í¨Ü ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝWÜáÊÜ B PÜÊÜ®Ü ±ÝÅ¿á@ HÙæíoá "ÓÝr®Üj'©í¨Ü PÜãwñÜᤠÊÜáñÜᤠÓÝr®ÝjÊäÜ ""ÄíWÜ| WÜá~ÓÜáñÜ ñÜñÌÜ ÊÜáÔ'' Gí¨Üá Pæã®æWã æ ÙÜáÛ£¤ñáÜ ¤. ±Ü¨Ü±Ü¨ÜWÜÙÜã, ËaÝÃÜWÜÙÜã Jí¨ÜPæãRí¨Üá ÖܨÜÊÝX Öæãí©PæãívÜÃæ, ±Ü¨Ü嬆 Wæà¿áñæ ®ÜÊÜáWæí¥Ü ÊÜÞí£ÅPÜ ÇæãàPÜhÝn®Ü PæãvÜŸÖÜá¨æíŸá¨Ü®Üá° ®Ý®Üá B ©®Ü AÄñÜáPæãívæ. B PÜÊÜ®Ü ŸÖÜáÊÜááSÂÊÝ¨Ü PÜÊÜ®Ü Gí¨Üá ®Ü®Ü° »ÝÊÜ®Ü PܮܰvÜ ±ÜíwñÜÃÜá ÖæàڨܪÄí¨Ü (B ±ÜíwñÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá DWÜ ÊÜáÃ棨æ. AÊÜÄWæ B PÝƨÜÈÉ ŸÖÜá¨æãvÜx ±ÜíwñÜ /˨ÝÌíÓÜ GíŸ ÖæÓÄÜ ñÜá¤) ®Ü®°Ü »ÝÊܯWæ B PÜ樆 ¨ Ü Ð Ü àræ A¨ÜÃÜ ¹ÔÆPæãàÆá / 26


PÜñÜêìÊÝ¨Ü GPÜáRíw¿áÊÜÃÜ ŸWæWÜã WèÃÜÊÜ. ®Ü®ÜWæ ±ÜÅ£ ÊÝÃÜÊÜä »ÝÊÜ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ñÜvÜÊݨÜÃæ BñÜíPÜ. ÊÜáñæ¤ AÊÜÃÜ ¸ÝÀáÀáí¨Ü B PÜÊÜ®ÜÊÜ®Üá° PæàÙÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ ÊÜááX¿á¨Ü EñÝÕÖ.Ü »ÝÊÜ®È Ü É B PÜ樆 ¨ Ü Ü »ÝÊÝ¥ÜìÊÜ®áÜ ° ®Ý®Üá PæàÚ¨æ.ª ÊÜááí©®Ü ÊÜÃáÜ ÐÜ ÖæàWÜã A¨Üá ®Ü®WÜ æ ±ÝsܱâÜ ÓܤPÊ Ü ÝX A»ÜÂÔÓÜÆá C¨æ¿áÆÉ GíŸ WÜáíX®ÜÈÉ C¨æª. B¨ÜÃæ ÊÜááí©®Ü ÊÜÃÜáÐÜ B ±ÜsÜ ®Ü®ÜWæ ±ÜsÜÂÊÝWܨæ ÖæãàÀáñÜá. ÖÝWÝX GPÜáRíw¿áÊÜÃÜ PÝÊÜ ÃÜÓÝÓÝÌ¨Ü PÜ®ÓÜ ÝXÁáà EÚÀáñÜá. ×àWæà ®Ü®WÜ æ Wæ㣤ÆÉ¨Ü ÖÝWæ ®Ü®°Ü AíñÜÃíÜ WÜ ±ÜÅÊàæ ÎԨܪ GPÜáRíw¿áÊÜÃÜ PÜÊ®Ü Ü ÓÜíWÜÅÖÜWÜÚWÝX ®Ý®Üá & EvÜᲿáÈÉ B¿ááÊæàì¨Ü K¨ÜáÊÝWÜ PæÆÊÜâ ±ÜâÓܤPÜ¨Ü AíWÜwWÜÙÜÈÉ ñÜvÜPÝw¨æª. GPÜáRíw A®Üá°ÊÜ JŸºÃÜá PÜË C¨ÝªÃæ A®Üá°ÊÜâ¨æà A®æàPÜ ±ÜÅPÝÍÜPÜÄWæ, ±ÜâÓܤPÜ¨Ü AíWÜw ÊÜÞØÆPÜÄWæ £Ú©ÃÜÈÆÉ. ×Ä¿áÃÝ¨Ü vÝ. ÖÝ.ÊÜÞ.®Ý. AÊÜÃáÜ ŸÃæ¨íÜ ñæ AÊÜÃÜ PÜÊ®Ü Ü ÓÜíWÜÅÖWÜ ÙÜ áÜ AaÝcWáÜ ÊÜ Êæã¨ÜÇàæ AÊÜÃáÜ ÓÝPÜÐÜár ±ÜÅԨܜÃÝX¨ÜªÃÜá. ¯g, ŸÖÜÙÜ ñÜvÜÊÝX PÜÊÜ®Ü ÓÜíWÜÅÖÜ ÖæãÃÜñÜí¨Ü PÜËWÜÙÜÈÉ AÊÜÃáÜ ÊÜááSÂÃÜá AíñÜ ®Ü®WÜ ¯Ü ÓÜáñܤ¨.æ GPÜáRíw¿áÊÜÃÜ PÝÊÜÂÊÜ®Üá° ®Ý®Üá PÝíñÝÊÜÃܨÜÈÉ Ÿí¨Üá ®æÆst ÊæáàÇæ K¨ÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ ÔWÜÇàæ CÆÉ. ±ÜsÂÜ ±ÜâÓܤPWÜ ÙÜ È Ü É ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ AÊÜÃáÜ PÝ~ÔPæãívÜÃã æ à H®æãà £Ú¿á¨Üá! 1981ÃÜ ñÜ®ÜPÜ AÊÜ⠮ܮܰ PÜ~¡Wæ, EÚ¨Ü ÖæÓÜÃÝíñÜ PÜËWÜÙÜ ÊÜáor¨ÜÈÉ ¹àÙÜÇæà CÆÉ. ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü "Eñݧ®Ü'¨ÜÈÉ ±ÜâÓܤPÜ ±ÜÄaÜ¿á ÊÜÞvÜᣤ¨Üª ÖÜÄÖÜÃܲſá GíŸ ÇæàSPÜÃÜá ®Ü®Ü° PÜê£Áãí¨Ü®Üá° Êæábc "Eñݧ®Ü'PÜãR ŸÃæ¨Üá, ®Ü®ÜWÜã ŸÃæ¨Üá AÊÜÃÜ ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° Óæ°àÖÜ ÊÜ꩜ԨÝWÜ PÝíñÝÊÜÃÜ¨Ü ñÜ®ÜPÜ AÊÜÃÜá ŸÃÜáÊÜíñÝÀáñÜá. Ÿí¨ÜÊÜÃÜá Jí¨æÃÜvÜá ©®Ü ®ÜÊÜá¾ÈɨܪÃÜá. BÊæáàÇæ BWÝWÜ ŸÃÜÖ£Ü ¤¨ÃÜ áÜ . ®Ü®°Ü ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜÂPÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜ ®ÜváÜ Êæ GPÜáRíw¿áÊÜÃÜ ËaÝÃÜ ŸíñÜá. ®ÜÊÜ嬆 »ÜÃÝpæ¿áÈÉ ÊÜáãÇæWÜáí±Ý¨Ü A±ÜÃÜã±Ü¨Ü PÜË Gí¨Üá ÖÜÄÖÜÃÜ ²Å¿áÃÜá Aí¨ÝWÜ A¨Üá ¯g A¯Ô, AÊÜÄWæà®Ý¨ÜÃÜã ÊÜÞvܸæàPÜá Gí¨Üã A¯ÔñÜá. A¨æà ÓÜáÊÜÞÄWæ ®Ý®Üá A«ÜÂûÜ®ÝXÃÜáÊÜ PÝíñÝÊÜÃÜ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÔÜ ¤¿á®Üá° ¯àvÜÆá ±ÝÅÃíÜ ¼Ô ÊÜáãÃÜá ÊÜÃáÜ ÐÜWÙÜ ÝX¨ÜáªÊâÜ . ®ÜÊáÜ ¾ ¯¿áÊÜá ÄàñÝ ×Ä¿á QÄ¿á PÜËWÜÙÜá D Óܳ«æì¿áÈÉ »ÝWÜÊÜ×ÓÜŸÖÜá¨Ý¨ÜÃÜã, GPÜáRíw¿áÊÜÄWæ ¯ÊÜá¾ A±ÜÅPÜqñÜ PÜÊÜ®Ü ÓÜíWÜÅÖÜ¨Ü ÖÜÓܤ±ÜÅ£¿á®Üá° Óܳ«æìWæ PÜÙÜá×Ô G®Üá°ÊÜâ¨Üá Óèg®ÜÂÊæà A¥ÜÊÝ AÊÜÃÜí¥ÜÊÜÃÜá »ÝWÜÊÜ×Ô¨ÜÃæ ÖæãÓÜŸÄWæ A®Ý¿áÊÝWܨæà? CñÝ© ±ÜÅÍæ°WÜÙÜ㠮ܮܰ ñÜÇæ £®Ü°ñæãvÜX¨ÜáÊÜâ. D ®ÜvÜáÊæ ¸æíWÜÙÜãÄWæ ®Ý®Üá ÖæãàX¨ÝªWÜ ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜá AÊÜÃÜ A±ÜÅPÜqñÜ PÜÊÜ®ÜWÜÙÜ ÖÜÓܤ±ÜÅ£¿á®Üá° ñÝÊæà ñÜ¿ÞÄÔ ®Ü®Ü° Pæç¿áÈÉorÃÜá. ñÜáíŸ aæ®Ý°¨Ü PÜËñæWÜÙÜá

AÈɨáÜ ªÊâÜ . ÓÝPÜÐáÜ r ÖæãÓÜŸÃÜá ÓÜ« ³ ì æ ¿áÈɨªÃÜ ã Ü ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÔÜ ¤¿á BÁáRWæ ÖÜÓܤ±ÜÅ£¿á®Üá° ËÊÜáÍÜìPÜÄWæ PÜÙÜá×ÓÜÇÝ¿áá¤. ±ÜÅÍÜÔ¤¿áã ŸíñÜá. A¼®Üí©Ô ±Ü£ÅÔ¨æ. ñÜáíŸ ²Åà£Àáí¨Ü ŸÃæ¨ÜÃÜá "¯ÊÜá¾ ±ÜÅÍÜÔ¤ ¨æãvÜx¨Üá. ®Ý®Üá ®Ü®Ü° PÜËñæWÙÜ ®Ü Æ °æ É ÊÜáÃ棨æª. ¯àÊÜ⠮殲 Ü Ô©Ä' GíŸíñæ. ×àWæ "¸æÙÛÜ QRWÙÜ áÜ ' PÜÊ®Ü Ü ÓÜíWÜÅÖPÜ Ræ 1982ÃÜÈÉ ÊÜáá¨Ü| ª PÝÊÜ ±ÜÅÍÔÜ ¤ ŸíñÜá. ±ÜÅÍÜÔ¤ ÔÌàPÝÃÜPæR AÊÜÃÜá Ÿí¨ÜÃÜá. GíñÜÖÜ ÓÜgj®Ü! ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃæ PæàÙÜáWܯWæ GÈÉ ®æãàÊÝ©àñæãà G®Üá°ÊÜÐÜár ÊÜáágáWÜÃÜ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜá! GÃÜvÜá ©®Ü ®ÜÊæã¾í©Wæ ®ÜÊÜá¾ÊÜÃÝXÁáà C¨ÜªÃÜá. ®ÜÊÜá¾ Fpæãà±ÜaÝÃÜWÜÙÜ®Üã° Êæábc¨ÜÃÜá. ®ÜÊÜá¾ hæãñæ ®Üv¨ æ àæ FÃÜá ÓÜᣤ¨ÃÜ áÜ . CÐÜãr B¿ÞÓÜ ñæãàÄÓÜÈÆÉ. A¨ÝWܸàæ PÜá, C¨ÝWܸàæ PÜá AíñÜ PÝvÜÈÆÉ. ¸æÙWÜ Yæ ÊÜáñÜᤠÓÜíhæ ÍÜá¨Üœ ¸ÝÅÖ| ¾Ü ®ÝX AÊÜÃáÜ ÊÜÞvÜᣤ¨ªÜ g±Ü&ñܱ,Ü ÓÜí«ÝÂÊÜí¨Ü®æ ®æãàw ®Ü®ÜWæ BÍÜc¿áì&ÊÜÞP…Õì®Ü ԨݜíñÜÊÜ®Üá° ²Åà£ÓÜáÊÜ D ÊÜá®ÜáÐÜ CÐÜár ¨æçÊ» Ü PÜ ¤Ü®àæ , ¨æçʼ Ü àÃÜáÊæà Gí¨Üá! (B ©®ÜWÙÜ È Ü É ®Ý®Üá PÜpÝr ®ÝÔ¤P,Ü DWÜ A®ÝÔ¤PÜ!) B¨ÜÃæ AÊÜÄWæ A¨ÜÃÜ ŸWæY ÊÜáágáWÜÃÜ CÃÜÈÆÉ. A¨Üá AÊÜÃÜ PÝÃÜ «ÜÊÜáì¨ÜÐærà iàÊÜ®Ü «ÜÊÜáìÊÝXñÜá¤. ÊÜááWÜœñæ A®Ü°ŸÖÜá¨Üá. iàÊÜ®Ü ²Å࣠A®Ü°ŸÖÜá¨Üá. ÊÜÞX¨Ü Ä࣠A®Ü°ŸÖÜá¨Üá. H®Üá ¸æàPݨÜÃÜã PÜÃæ¨ÜÃÜã AÈÉ PÜêñÜPÜñæ CÃÜÈÆÉ, ±ÝÅÊÞ Ü ~PÜñæ CñÜá¤. D ®ÜvÜáÊæ, ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ BPÜÔ¾PÜÊÝX Jí¨Üá ÓÜ|¡ ñܱÜä³ ®Üvæ¨ÜáÖæãàÀáñÜá. B ©®Ü & WæãàËí¨Ü ±æç ÓÝ×ñÜ ËaÝÃÜWæãàÑu¿áã ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü hæãñæWæà C¨Ü᪨ÜÄí¨Ü ÓÜ»Ý PÝ¿áìPÜÅÊÜá ¯ÊÝìÖÜPÜÃÜá GPÜáRíw¿áÊÜÃÜ®Üá° Êæà©PæWæ PÜÃæ¿áÆá ÊÜáÃ棨ܪÃÜá. ÓÝPÜÐÜár PÝ¿áìPÜÅÊÜá ®Üvæst ®Ü®Ü° B±Ü¤ÃÝ¨Ü ÎÅà ¸æàÇÝw¿áÊÜÄWÝWÜÈà, ®Ü®ÜWÝWÜÈà C¨Üá WÜÊÜá®ÜPæR Ÿí©ÃÜÈÆÉ. EÚ¨ÜÊÜÄWÜã PÜãvÝ. ®Ý®Üá ÓÝÌWÜñÜ ÊÜÞvÜáÊÝWÜ Êæà©Pæ¿áÈÉÃܸæàPÝ¨Ü GPÜáRíw¿áÊÜÃÜá ñÜáí¹¨Ü ÓÜ»æ¿á ®ÜvÜáË®ÜÈÉ ÓÜíñÜÃÜ ÖÝWæ PÜáÚ£¨ÜªÃÜá. ÖÜ£¤ÃÜ ÖæãàX ûÜÊæá PæàÚ Êæà©PæWæ PÜÃæñÜí¨ÝWÜ ÊÜáágáWÜÃÜ B¨Ü¨áÜ ª AÊÜÄWæ! ñÜáíŸ PÜáXY¨ªÃÜ áÜ . AÈÉ ÔpÝrWÈ Ü , AÓÜÖ®Ü ¿ æ ÞWÜÈ H®Üã CÃÜÈÆÉ. ÊÜáWÜá訆 ÖÝWæ Ÿí¨Üá ÊÜáWÜá訆 ÖÝWæ PÜáÚñÜá ÓÜíñÜ®Ü ÖÝWæ ÊÜÞñÜ®Ýw ÊÜáWÜá訆 ÖÝWæ ±ÜÅÍÜÔ¤ ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜá®æÀáí¨Ü ¹ÙæãRàvÜáÊÝWÜ PÝÆáÊÜááqr ®ÜÊÜáÓÜRÄÔ¨æ. ""®ÜÊÜá¾ ®Üvæ®ÜáwWÜÙÜÈÉ ñܱݳX¨ÜªÃæ ûÜËáÔ'' Gí¨Üá PæçÊÜááX¨æ. AÊÜÃÜá ×Ä¿á|¡®Ü ÖÝWæ ®Ü®Ü°®Üá° A²³PæãívÜá ""H®Üá vÝPæó Gí¥Ü ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤàÄ?'' Gí¨ÜÃÜá. ""©àZì ÓÜáÊÜáíWÜÈà»ÜÊÜ'' Gí¨Üá ®Ü®Ü° ±Ü£°¿á®Üá° BÎàÊÜì©Ô ÖæãÃÜoÃÜá. ŸÖÜÙÜ ©®ÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ ®Ü®Ü°ÈÉWæ ®Ü®ÜWæ PܮܰvÜ PÜÈst ÊÜÞÓÜáó Ÿí¨Üá

¹ÔÆPæãàÆá / 27

¹ÔÆPæãàÆá / 28


Öæãà¨Ü A®Üá»ÜÊÊ Ü ÝÀáñÜá. Jí¨Üá ±ÜÃíÜ ±ÜÃÁ æ áà ñæÃWæ æ ÓÜí¨Ü ÖÝWæ B¨Ü BñÜíPÜ & GÐæãàr ©®ÜWÙÜ È Ü É ®Ü®®°Ü áÜ ° PÝw¿áã CñÜá¤. B ©®ÜWÜÙÜÈÉ ×Ä¿áÃÝ¨Ü vÝ. ÖÝ.ÊÜÞ.®Ý. AÊÜÃÜá PÜ®ÝìoPÜ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá A«ÜÂûÜÃÝX¨Üê áÜ . ®Ü®®°Ü áÜ ° AÊÜÃáÜ APÝvæËá¿á ®ÝÊÜáPÜÃ| Ü ÓܨÓÜ ÂÜ ÃÝX ÓÜÖÜ BÁáR ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. APÝvæËá¿á ÓÜÊÜìÓܨÜÓÜÂÃÜ ÓÜ»æ. ÓÝ×ñÜ APÝvæËá ±ÜÅÍÜÔ¤ ¯|ìÀáÔ¨ÝWÜ GPÜáRíw¿áÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜ®Üá° ±ÜÄÎàÈÓܸæàPÜá Gí¨Üá ®Ý®Üá Ë®Üí£ÔPæãívæ. 24 ÓܨÜÓÜÂĨܪ D ÓÜ»æ¿áÈÉ WÜ| ÓÝ×£WÜڨܪÃÜá. A®æàPÜ WÜ|ÂÃÜ ÖæÓÃÜ áÜ WÜÙã Ü ±ÜÅÍÔÜ ¤¿á ±ÜÄÎàÆ®æ¿áÈÉñáÜ ¤. ®Ý¿áPÜÃáÜ ®Ü®°Ü ÓÜãaÜ®Wæ æ ñÜǨ æ ã Ü X¨ÜÃáÜ . ²Åà£Àáí¨Ü "JÙæÛ BÁáR' Gí¨Üá ®Ü®®°Ü áÜ ° ñÜ®°Ü PÜ|á¡WÙÜ È Ü É ñÜáí¹PæãívÜÃáÜ . JPæãRÃÚÜ ¯í¨Ü ÓÜ»æ J²³Wæ ¯àwñÜá. ÊÜááí¨æ APÝvæËá¿á ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ÔPÝRWÜ ÊÜáñæ¤ A¼®Üí¨Ü®æ ÖæàÚ¨æ. (±ÜÅÍÔÜ ¤ NãàÐÜO¿ æ á Êæã¨ÜÇàæ A¼®Üí©Ô TÝÓÜX ±ÜñÜÅ ŸÃ橨æª) ""¯àÊæà ®Ü®Ü° ÖæÓÜÃÜ®Üá° ®æ®Ü²ÔÃܸæàPÜá?'' Gí¨Üá ÊÜáWÜá訆 ÖÝWæ ®ÜWÜáñݤ ®Ü®Ü° ÖæWÜÈWæ Pæç ÖÝQ¨ÜÃÜá. ""CÆÉ ÓÝÃ…, ®Ý¿áPÜÄWÜã ñÜáíŸ ÓÜíñæãàÐÜ ÊÝX¨æ'' Gí¨æ. ""Öè¨Ý?'' Gí¨Üá GÃÜvÜã PÜ|á¡WÜÙÜ®Üá° ñÜáí¹ÔPæãívÜÃÜá. ÊÜááí¨æ Pæàí¨ÜÅ ÓÝ×ñÜ APÝvæËáWÝX & PÜ¥Ü®Ü PÜÊÜ®ÜWÜÙÜ ÓÜíWÜÅÖÜÊæäí¨Ü®Üá° ÖæãÃÜñÜÃܸæàPÝX¨æÁáí¨Üã, A¨ÜPÝRX ®Ü®Ü° ÊÜáñÜᤠg¿áÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜÃÜ ñÜÇÝ Jí¨æãí¨Üá PܥܮÜPÜÊÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° BÁáR ÊÜÞw¨Üá¨ÝX¿á㠱ܣÅÔ J²³Wæ PæàÚ¨ÜÃÜá. A¨ÜÃÜ ÓÜí»ÝÊÜ®æ¿áã ŸíñÜá. B¨ÜÃæ B PÜÊÜ®Ü, PÜÊÜ®Ü ÓÜíWÜÅÖÜ ÖæãÃÜŸÃÜÇæà CÆÉ. AÊÜÄWæ ŸÃæ¨æ. B ±ÜñÜÅ GÇæÉÇæãÉà KvÝw, ""ËÙÝÓܨÝÃÜÃÜá CÆÉ'' Gí¨Üá ÊÜáÃÜÚ ®Ý¯¨ÜªÈÉWæà ŸíñÜá. ÖÝ.ÊÜÞ.®Ý. AÊÜÃÜá ÖæàÚ¨Ü ÖÝWæ AÊÜÄWæ TÝ¿áí B¨Ü ËÙÝÓÜÊæà CÃÜÈÆÉ! ¯ÊÜ꣤¿á ®ÜíñÜÃÜ AÊÜÃÜá AÊÜÃÜ CŸºÃÜá ÊÜáWÜí©ÃÜ A¥ÜÊÝ ÊÜáWÜÙÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ CÃÜᣤ¨ªÜÃáÜ Gí¨Üá PæàÚ¨æª. 1994ÃÜÈÉ ®Ý®Üá ¨æãvÜx ÍÜÓ÷Ü bQñæWÕ æ JÙÜWÝWܸàæ PÝÀáñÜá. Cíi¯¿áÄíW… ˨Ý»ÝÂÓܨÜÈÉ ±ÜÅ¥ÜÊÜá ÃÝÂíP… ±Üvæ¨Ü ®Ü®Ü° GÃÜvÜ®æà ÊÜáWÜ ÓÜá¨ÜÍÜì®Ü PæÆÓÜPÝRX ±Üè Ü ÝvÜᣤ¨.ªÜ Pæã®æWã Ü BñܯWæ ®Ü®°Ü ÍÜÓ÷Ü bQñæ¿ Õ á ¸æ¯W° æ ¸æíWÜÙã Ü Ä®ÜÈÉ PæÆÓÜ ÔQRñáÜ . A¨ÜÃÜ ¸æ¯°Wæà ®ÝÇÝRÃÜá PÜvæWÜÚí¨Ü ®æàÊÜáPÝ£¿á B¨æàÍÜWÜÙÜã AÊܯWæ Ÿí¨ÜáÊÜâ. A¨ÜÃÜÇæãÉí¨Üá ±ÜÅ£Ðæu¿á "CÓæãÅà'©í¨ÜÆã Ÿí©ñÜá¤. ÖÜá¨æª ñÝñÝRÈPÜ Gí¨Üá B¨æàÍÜ¨È Ü É¨áÜ ª¨ÄÜ í¨Ü ÓܨÂÜ BñܯWæ ÔQR¨Ü PæÆÓÜ ¹oár "CÓæãÅà'PæR ÖæãàWÜÆá AÊܯWæ AíiPæ. ®Ý®Üá ËÍÝÅí£ ±Üv¿ æ ááñݤ "ñÜáÐÝÃÜ' K¨Üᣤ¨ÝªWÜ A¨ÜÃÈ Ü É GPÜáRíw¿áÊÜÃÜ PÜáÄñÜá Jí¨Üá ÇæàS®Ü CñÜá¤. B ÇæàS®Ü¨È Ü É AÊÜÃÜ ÊÜáWÜ ¸æíWÜÙã Ü Ä®Ü "CÓæãÅà'¨ÜÈÉ E¨æãÂàX Gí¨Üá £ÚÀáñÜá. ñÜñ…ûÜ|&¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈɨܪ ®Ü®Ü° ÊÜáWÜ ÓÜá¨ÜÍÜì®Ü¯Wæ

ÃÜíWÜ®Ý¥Ü ÓÜ៺|¡ GPÜáRíw¿áÊÜÃÜ ÊÜáWܮܮÜá° ®æãàvÜÆá ÖæàÚ¨æ. BñÜ ÖÜávÜáPÜáñݤ ÖæãàX AÊÜÃÜ®Üá° »æàq¿Þ¨Ü. BñÜ ®Ü®Ü° ÖæÓÜÃÜá PæàÚ¨æãvÜ®æÁáà & ñÜÊÜá¾ ñÜí¨æWæ ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ¯àw¨Ü PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü A«ÜÂûÜÃÜ ÊÜáWÜ Gí¨Üá A¼ÊÜÞ®Ü ñÝÚ, ñÜáíŸ ²Åà£Àáí¨Ü ÊÜÞñÜ®ÝwÔ ""CÓæãÅà¨Ü GÇÝÉ ®æàÊÜáPÝ£WÜÙã Ü ñÝñÝRÈPÜ Gí¨æà CÃÜáñܤÊ,æ BÊæáàÇæ TÝ¿áí BWÜáñܤÊ'æ ' Gí¨Üá »ÜÃÊ Ü ÓÜ æ ¯àw¨ÜÃáÜ . ÓÜÄ, ÓÜá¨ÜÍÜì®Ü ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü C¨Üª PæÆÓÜPæR ÃÝià®ÝÊæá Pæãoár "CÓæãÅà' ÓæàÄ AÖÜÊáÜ ¨Ý¸Ý©Wæ Öæãà¨Ü. Jí¨Üá £íWÜÙÜ ÊæáàÇæ ÊÜááíŸÀá¿á ñܮܰ ÊÜáWÜ®Ü ÊÜá®æÀáí¨Ü GPÜáRíw ¿áÊÜÃÜá ""¯ÊÜá¾ ÊÜáWÜ Cíi¯¿áÄíW…®ÜÈÉ ±ÜÅ¥ÜÊÜá ÃÝÂíP… ±Üvæ¨Ü¨Ü㪠CÓæãÅà ÓæàĨÜ㪠£ÚÀáñÜá. ®Ü®Ü° ÊÜáWÜ®Üã ¯ÊÜá¾ ÊÜáWÜ®Ü ÖÝWæ ÃÝÂíP… ±Üvæ¨ÝñÜ. ÖÝWÝX ®ÝËàWÜ CÓæãÅà ŸÙÜW¨ Ü Ê Ü ÃÜ áÜ '' Gí¨Üá ŸÃæ¨ÃÜ áÜ . hæãñæWæ ""®Ý®Üá ¯ÊÜáÈ ¾ ÉWæ Ÿí¨ÝWÜ ®Ü®Ü° ÓÜí«ÝÂÊÜí¨Ü®æWæ ±ÜÄPÜÃÜWÜÙÜ®æã°¨ÜXst ÖÜávÜáWÜ®æà D ÓÜá¨ÜÍÜì®Ü?'' G®Üá°ÊÜ PÜáñÜãÖÜÆÊÜä B ±ÜñÅÜ ¨È Ü É CñÜá¤. GPÜáRíw¿áÊÜÃÜá PÝÊÜÂQRíñÜ ¨æãvÜx¨ÝX Ÿ¨ÜáQ¨ÜÃÜá. ÊÜááWÜœñæ, ¯ÐÜR±Üoñæ, ÊÜÞ®ÜÊÜ ²Å࣠GíŸá¨ÜPæR AÊÜÃÜá ÊÜÞ¨ÜÄ¿ÞX¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜ PÝÊܨÜÈÉ ÊÜÞP…Õì ÊÜáñÜᤠÊÜá«ÜÌÃÜ Ô¨ÝœíñÜWÜÙÜá Jí¨Ü®æã°í¨Üá J²³PæãívܨÜ᪠D PÝÃÜ|©í¨ÜÇæà CÃܸæàPÜá. ±ÝÅ¿á@ PܮܰvÜ PÝÊܨÜÈÉ CíñÜÖÜ A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ±ÜÃÜÓܳÃÜ ËÃÜá¨Üœ¨Ü ԨݜíñÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞ®ÜËà¿á ®æÇæ¿áÈÉ PÝÊÜÂÊܮݰXst PÜË D ñÜ®ÜPÜ CÆÉ. C®Üá° ÖÜáorÇÝÃÜ!

¹ÔÆPæãàÆá / 29

¹ÔÆPæãàÆá / 30


ÊÜááWÜœ ÊÜá®ÜÔ®Õ Ü ±ÜÅŸá¨Üœ Ÿ¨ÜáPÜá 1950&60ÃÜ ¨ÜÍÜPÜ. ®Ý®Üá BWÜ ŸípÝÌÙÜ ñÝÆãQ®Ü ±Üâor ÖÜÚÛ PÜ®ÝÂ®Ü¨È Ü É ÍÝÇÝ Ë¨Ý¦ì. B ©®Ü WÜÙÜÈÉ ®Ü®Ü°ÈÉ ÓÝ×ñÜ ²Å࣠ÖÜáqrÔ¨ÜÊÜÃÜá A«Ý±ÜPÜÃÝX J¨ÜX Ÿí¨Ü ±ÜíhÝhæ ÍÜíPÜÃÜ »ÜorÃÜá G®Üá°ÊÜ A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ÎÐÜÂÊÝñÜÆ Õ Â ÖÜê¨À Ü á. ±ÜíhÝhæ¿áÊÜÃáÜ PæàÊÜÆ A«Ý±ÜPÃÜ ÝXÃÜÈÆÉ. GÐÜár JÙæÛ¿á A«Ý±ÜPÃÜ ã æ à A¨ÜQRíñÜÆã ñÜáÓÜá Öæacæà G®ÜáÊ ° Ð Ü áÜ r ÓÜÊÜÞg ÓæàÊÜPÜÃÜã Öè¨Üá. ÊÜáãÆñÜ@ PÜ®ÝÂ®Ü¨Ü ±ÜíhÝhæ GíŸ ±ÜŨæàÍܨÜÊÜÃæà BX¨ÜªÃÜ㠮ݮÜá PÜ®ÝÂ®Ü¨Ü ÍÝÇÝ Ë¨Ý»ÝÂÓÜPæR ÓæàÃÜáÊÝWÜ AÊÜÃÜá PÜáíŸÙæ¿á ÓÜÃÜPÝÄ ÍÝÇæ¿áÈÉ A«Ý±ÜPÃÜ ÝX¨ÜªÃáÜ . PÜ®ÝÂ®Ü¨Ü A¨ÜêШ rÜ Ü ¸ÝXÆá ñæÃæ¨ÜáPæãívÜ ÖÝWæ AÊÜÃÜá PܮݮÜPæR ÊÜWÜìÊÝX Ÿí¨ÜÃÜá. PܮݮܨÜÈÉ BWÜ AÓÝ«Ü GíŸ PÜƳ®æ¿áÈɨܪ ÓÜÃÜPÝÄ ÖæçÓã Ü R騆 Óݧ±®Ü ¿ æ á ÊÜááíaÜã~¿áÈÉ ¯íñÜá, EÚ¨ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ¹ÔÆPæãàÆá / 31

B ÓÝÈ®ÜÈÉ ¯ÈÉÔ & ÖæçÓÜãRÆá Óݧ±®Ü Wæ æ PÝÃÜ~à»ÜãñÜÃݨÜÃáÜ . C¨ÜÄí¨Ü Gío®æà D¿áñ椿áÇæÉà ±ÝÅ¿á@ ÊæãoPÜáWæãÙÜáÛ£¤¨ªÜ ®Ü®°Ü ˨Ý»ÝÂÓÜ ÖæçÓÜãRÆá ÊæáqrÆ®Üã° HÃÜáÊÜíñݨÜá¨Üá ®Ü®°Ü Ÿ¨ÜáQ®Ü »ÝWÜÂ. ±ÜíhÝhæ¿áÊÜè Ü áÜ ª A±ÜÃã Ü ±Ü¨Ü iàÊÜ®Ü ²Åà£. A«ÝÂ±Ü®Ü Gí¨ÜÃæ ŸÃæà ±ÝsÜ ±ÜÅÊÜaÜ®Ü AÆÉ. A¨ÜÃÝaæWÜã ˨ݦìWÜÙÜ ±ÜÅ£»æ ËPÜÓÜ®ÜÊÝWܸæàPÜá GíŸ ¨ÜãÃܨÜêÑr. A¨ÜPÝRX ÓÝ×ñÜÂ, ÓÜíXàñÜ, ®ÝoPÜ, ÓèRp…, »ÝÐÜ| Óܳ«æì, ÖÜÓܤ ±Ü£ÅPæ C®Üá° H®æà®æÇÝÉ ÓÝ«ÜÂÊæäà A¨ÜPæRÆÉ AÊÜPÝÍÜ ÍÝÇæ¿áÈÉ CÃܸæàPÜá GíŸ ÓÜíPÜƳ. A¨ÜPæR A®ÜáPÜãÆÊÝWÜáÊÜ Óܯ°ÊæàÍÜ ÓÜêÑrÓÜáÊÜ PèÍÜÆÂÊÜä AÊÜÃÜÈÉñÜá¤. Cí¥Ü ÍÝÇæ¿áÈÉ ÊÜáPÜRÙÜ ±ÜÅ£»Ý ËPÜÓÜ®ÜPÝRX, ±ÜÅ£»Ý ±ÜŨÜÍÜì®ÜPÝRX £íWÜÙÜÈÉ Jí¨Üá ©®Ü¨Ü ÓÝíÓÜ¢£PÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá ®Üvæ¿áᣤñÜá¤. A¨ÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá "£íWÜÙÜ ÖÜŸº'. Pæç ŸÃÜÖ¨ Ü Ü ±Ü£ÅP¿ æ á ±ÜÅPo Ü Oæ¿áã £íWÜÚWæãí¨ÜÃÜ ÖÝWæ ÖæãÃÜváÜ £¤ñáÜ ¤. A¨ÜÃÜ ÖæÓÃÜ áÜ "ÊÜáPÜRÙÜ ¸æãPÜRÓ'Ü . ¯à±Ýìhæ ¼àÊÜá »ÜorÃÜ®Üá° ®Ý®Üá Êæã¨ÜÆá PæàÚ¨Ü᪠(Aí¨ÜÃæ »ÝÐÜ| PæàÚ¨Üáª) £íWÜÙÜ ÖÜŸº¨Ü Jí¨Üá PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ¨ÜÈÉ & "ÊÜáPÜRÙÜ ¸æãPÜRÓ'Ü ÊÜ®áÜ ° ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞvÜÆá AÊÜÃáÜ Ÿí¨ÝWÜ. ©®Ý AÊÜÃáÜ ®Ý®Üá ÍÝÇæÀáí¨Ü ×í©ÃÜáWÜáÊÝWÜ, ñÜÊáÜ ¾ ÊÜá®æÀáí¨Ü PܮݮܨÜñܤ ÖæãÃÜo AÊÜÃÜá C©ÃÝWÜᣤ¨ÜªÃÜá. FÃÜÈɨܪÃæ AÊÜÃÜá ñܱܳ¨æà PÜ®Ý娆 "±æàpæ'Wæ ¸ÝÃܨæà C¨Üª ©®Ü ±ÝÅ¿á@ CÆÉ. ¯à±Ýìhæ Aí¨ÜÃæ Pܮݮܩí¨Ü ÓÜáÊÜÞÃÜá ÊÜáãÃÜá Q.Ëáà. ¨ÜãÃÜ¨Ü Jí¨Üá ±ÜŨæàÍÜ. AÈÉ ÖÜáqr¨Ü ¼àÊÜá »ÜorÃÜá DWÜ ¨ÜñܤWÜáÃÜá ÓÜíÓݧ®Üí Gí¨Üá ±ÜÅԨܜÊÝXÃÜáÊÜ Jw¿áãÄ®Ü WÜáÃÜá¨æàÊÝ®Üí¨Ü ÓÝÌËáài¿áÊÜÃÜ PÝ¿áìûæàñÜÅÊÝ¨Ü Jw¿áãÄ®Ü ÓÜËáà±Ü¨Ü PÜÊáÜ h ¾ ¿ æ áÈɨªÜ ÓÜíÓÜ¢ñÜ ÍÝÇæ¿áÈÉ A»ÜÂÔÔ, ¯àaÝì騆 ÓÜíÓÜ¢ñÜ PÝÇæài®ÜÈÉ ±Ü¨Ë Ü ±Üvæ¨Üá ÓÜÌƳ ÓÜÊÜá¿á ÖÜ៺ÚÛ¿á "PÜÊÜáìËàÃÜ', "PÜÓÜã¤Ä', "ÓÜí¿ááPܤ PÜ®ÝìoPÜ' ±Ü£ÅPWæ ÙÜ Ü ÓÜí±Ý¨ÜPÜ ÊÜáívÜÚ¿áÈɨáÜ ª, ÊÜáÃÜÚ ÊÜá~¡Wæ GíŸíñæ ¯à±ÝìhæWæ ÊÜáÃÜÚ Ÿí¨Üá ñÜÊáÜ ¾ ×Ä¿áÃÜ PÝ¿áPÜÊÝX¨Üª PÜêÑ¿á®Üá° (Êæábc) ®æbcPã æ ívÜÊÃÜ áÜ . B¨ÜÃã Ü AÊÜÄWæ ±Ü£ÅPã æ à¨ÜÂÊÜá¨Ü ÊÝÂÊæãàÖÜ ¯ÆÉÈÆÉ. ©®Ü ¯ñÜ AÊÜÃáÜ PܮݮÜPRæ ŸÃÜᣤ¨áÜ ¨ ª áÜ & Aíaæ¿áÈÉ ñÜÊÜáWæ ŸÃÜᣤ¨Üª ±Ü£ÅPæWÜÙÜ®Üá° ÓÜÌñÜ@ ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛÆá ÊÜáñÜᤠñܮܰ ŸÃÜÖWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ±Ü£ÅPWæ ÚÜ Wæ PÜÙáÜ ×ÓÜÆá. B ©®ÜWÙÜ È Ü É PܮݮÜPRæ ŸÃÜᣤ¨ªÜ ¨æç¯PÜ Aí¨ÜÃæ "®ÜÊ» Ü ÝÃÜñ'Ü Jí¨æà. Zor¨Ü Êæáà騆 ¨æç¯PÜWÙÜ áÜ H¯¨Üê ã Ü Aíaæ ÊÜáãÆPÜ ÊÜáÃÜá©®Ü ŸÃܸæàPÜá. BWÜ ¨Ü.PÜ. iÇæÉ¿áÈɨܪ ±Ü£ÅPæ Aí¨ÜÃæ ¨æç¯PÜÊÝX "®ÜÊÜ»ÝÃÜñÜ' ÊÜáñÜᤠÓݱݤ×PÜÊÝX ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü "ÃÝÐÜóÊÜáñÜ' (ÃÝÐÜóŸí«Üá), EvÜá²Àáí¨Ü "ÃÝ¿á»ÝÄ' ÊÜáñÜᤠ"®ÜÊÜ¿ááWÜ' ÊÜÞñÜÅ. Q¯°WæãàÚ¿áí¥Ü ±Üâor Fįí¨Ü ¹ÔÆPæãàÆá / 32


A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ÓÝÖÜÓÜ G®Üá°ÊÜíñæ "¿ááWܱÜâÃÜáÐÜ' GíŸ ÊÜÞÔPÜÊÜä ±ÜÅPÜoÊÝWÜᣤñÜᤠ(DWÜÆã BWÜᣤ¨æ). CÊæÆÉ B ©®ÜWÜÙÜÈÉ ¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü ŸÖÜáÊÜááS ÇæàSPÜÃÜ ŸÃÜÖWÜ ÚÜ Wæ ±ÝūݮܠPæãvÜᣤ¨ªÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ±ÜÅÔ©œWæ PÝÃÜ|ÊÝX¨ÜÊ ª âÜ WÜÙã Ü PÜãvÝ. ¼àÊÜá »ÜorÄWæ Êæáà騆 ±Ü£ÅPæWÜÙÜã AÆɨæ AÊÜÃÜá ÓÜí±Ý¨ÜPÜ ÊÜáívÜÚ ¿áÈɨܪ "ÓÜí¿ááPܤ PÜ®ÝìoPÜ', "PÜÊÜáìËàÃÜ', "PÜÓÜã¤Ä'WÜÙÜã ŸÃÜᣤ¨ÜªÊÜâ. ±ÝÅ¿á@ "±ÜÅhÝÊÝ~'¿áã ŸÃÜᣤø Ü àæ PÜá GíŸ ®æ®± Ü âÜ . CÊÜâWÜÙÆ æ ɨÃÜ Ü ÊæáàÇæ AÊÜÃáÜ PæàÊÜÆ PÜOÝ¡wÓÜᣤ¨ÜªÃÜá Gí¨ÜÃæ ñܱݳ©àñÜá. PÜvæíWæãàvÜáÉ ÍÜíPÜÃÜ »ÜorÃÜíñÜÖÜ ×Ä¿á ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜã, TÝÂñÜ PÜËWÜÙÜã ñÜÊÜá¾ ÃÝÐÜóÊÜáñÜ (ÃÝÐÜóŸí«Üá)¨ÜÈÉ ¼àÊÜá »ÜorÄWæ ÊÝÃÜ¨Ü Jí¨Üá AíPÜ| ¯àw¨ÜªÃÜá. A¨ÜPÝRXÁáà CÐærÇÝÉ ±Ü£ÅPæWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜá ñÜÄÔPæãÙÜáÛ£¤¨ÃªÜ áÜ ÊÜáñÜᤠñÜÊáÜ ¾ AíPÜ|ÊÜ®áÜ ° D ±Ü£ÅPWæ ÙÜ Ü K©®Ü ×®æÇ ° ¿ æ áÇæÉà AÊÜÃáÜ ÃÜã²ÔPæãÙÜáÛ£¤¨ªÃÜ áÜ Gí¨Üá GÐæãàr ÊÜÃáÜ ÐÜWÙÜ Ü ÊæáàÇæ ®Ü®WÜ æ £ÚÀáñÜá. ¼àÊÜá »ÜoÄr Wæ ¨ÝÄ ®Üv¿ æ ááÊÝWÜÆ㠱ܣÅP¿ æ á ÊæáàÇæ PÜOÝ¡wÓÜáÊÜ A»ÝÂÓÜ CñÜá¤. AÊÜÃÜ ÊÜá®æ ¯à±ÝìhæÀáí¨Ü PܮݮÜPRæ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá E±ÜÙ³ © Ü í¨Ü ËoÉPRæ ÓÝWÜáÊÜ ÃÝg ÃÜÓ椿ިܪÄí¨Ü, ÊÜáñÜᤠB ©®ÜWÜÙÜÈÉ ÃÜÓ椿áÈÉ ÊÝÖÜ®ÜWÜÙÜá £àÃÝ Aí¨ÜÃæ £àÃÝ ËÃÜÙÜÊݨܪÄí¨Ü C¨Üá ÓÝ«ÜÂÊÝXñÜá¤. ®ÜvÜá®ÜvÜáÊæ ÔWÜÃæàoá Óæà¨ÜáÊÜ (PÜáw¿ááÊÜ) ÖÜÊÝÂÓÜÊÜâ AÊÜÃÜÈÉñÜá¤. AÊÜÃÜá ÔWÜÃæàoá Óæà¨ÜáÊÜâ¨ÜÃÜÆãÉ Jí¨Üá ÊæçÎÐÜ$r ÂËñÜá¤. ®æàÃÜÊÝX ÔWÜÃàæ o®Üá° ñÜáq¿áÈÉoár ¸æíQ ÖÜaáÜ cÊâÜ ¨ÜÃÜ Ÿ¨ÜÆá ñæãàÃÜá ¸æÃÙÜ áÜ ÊÜáñÜᤠ®ÜváÜ ¸æÃÙÜ áÜ WÜÙÜ ®ÜváÜ Êæ ÔWÜÃàæ o®Üá° Coár ¸æÃÙÜ áÜ WÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜááÑr ÊÜÞw, ¸æíQ ÖÜbc, Öæ¸æºÃÜÙÜá ÊÜáñÜᤠñæãàÃÜá ¸æÃÜÙÜáWÜÙÜ Ÿ©¿á®Üá° ñÜáqXoár ©àZìÊÝX ÍÝÌÓÜ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ Äà£. ®Ü®Ü° ®æ®Ü²¯í¨Ü ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ×àWæ ÔWÜÃæàoá Óæà¨ÜáÊÜÊÜÃæÆÉ GvÜ Pæç¿áÇæÉà Óæà¨ÜáÊÜâ¨Üá ÖæaÜác. ®Ý®Üá ®æãàw¨Ü ÖÝWæ ¼àÊÜá »ÜorÃÜã C¨ÜPæR A±ÜÊÝ¨Ü BXÃÜÈÆÉ. Cí¥Ü »ÜorÃÜ ŸWæY ®Ü®Ü° WÜáÃÜáWÜÙÝ¨Ü ±ÜíhÝhæ AÊÜÄWæ B¨ÜÃÜ, A¼ÊÜÞ®Ü. ñÜáíŸ K©PæãívÝñÜ, ±Ü£ÅPÝ ÓÜí±Ý¨ÜPÜ ÊÜáívÜÚ¿áÈÉ ¨Üáw¨Ü A®Üá»ÜÊÜ EÙÝÛñÜ, ˨ÝÌíÓÜ GíŸ WèÃÜÊÜ. ñÜÃÜWÜ£¿áÈÉ ÓÝ×ñÜ & ÓÝ×£WÜÙÜ ŸWæY BvÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì Ÿí¨ÝWÜ ¼àÊÜá »ÜorÃÜ ÊÜÞñÜá ¸ÝÃܨæà CÃÜᣤÃÜÈÆÉ, ±ÜíhÝhæ¿áÊÜÃÜÈÉ. ®Ý®Üá GÙÜÊ¿ æ áÈÉ ñÜí¨æ¿á®Üá° PÜÙ¨ æ áÜ PæãívܨªÜÄí¨Ü ®Ü®°Ü ñÝÀá¿á ñÜÊÃÜ áÜ ÊÜá®æ¿Þ¨Ü Jw¿áãÃÜá&PܮݮÜWÜÙÜÈÉ K©¨ÜÊÜ®Üá. ®Ü®Ü° Óæãà¨ÜÃÜ ÊÜÞÊÜí©ÃÝ¨Ü Jw¿áãÄ®Ü Pæ.Ë. ±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃÜ »ÜorÃÜ PÜáoáíŸ¨Ü ÓÝ×ñÜ ²Å࣠A±ÜÃÜã±Ü¨Üáª. "ÊÜá®æãàÖÜÃÜ WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ', "ÓÜÊÜÞg ±ÜâÓܤPÝÆ¿á', "ËÊæàPÜ ÓÝ×ñÜ ÊÜÞÇæ', "Ëáíb®Ü ŸÚÛ' & Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ±ÜÅPÝÍÜPÃÜ Ü ÊÝÑìPÜ aÜí¨Ý¨ÝÃÜÃÝX B PÝƨÜÈÉ &

JÙæÛ¿á WÜÅí¥ÝÆ¿áÊÜ®Üá° AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÈÉ ÃÜã²Ô¨ÜªÃÜá. "®ÜÊÜ»ÝÃÜñÜ', "ÃÝÐÜóÊÜáñÜ', "ËPÜÅÊáÜ ' ±Ü£ÅPWæ ÙÜ ®Ü áÜ ° AÊÜÃáÜ ñÜÄÔPæãÙÜáÛ£¤¨ÃªÜ áÜ . »ÜãÊÜÞÈPÜÃÝX¨Üê ã Ü A¨ÜÃÜ Eñܳ£¤&AË»ÜPܤ PÜáoáíŸ¨Ü ±æäàÐÜOæWæ ÓÝPÝWܨܪÄí¨Ü AÊÜÃÜá aÝÆWæà~Wæ AwPæ ñæãàoÊÜ®Üã° ÊÜÞwPæãíw¨ÜªÃÜá. B¦ìPÜ ÓÜíPÜÐÜr¨ÜÈɨܪÃÜã AÊÜÃÜ ÊÜá®æãà«ÜÊÜáì ŸÆ±Üí¦à¿á¨ÝªXñÜá¤. B ©®ÜWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜá ÍÝÂÊÜá±ÜÅÓݨ… ÊÜááSiì, ©à®Ü¨Ü¿ÞÙ… E±Ý«Ü AÊÜÃÜ A¼ÊÜÞ¯¿ÞX¨ÜªÃÜá. ®æÖÜÃÜãÃÜÊÜÃÜ ÓÜÊÜÞgÊÝ¨Ü¨Ü ŸWæY PÜoá qàPæ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª ÊÜÞÊÜí©ÃæÆÉ BWÜ ñÝ®æà ±ÝÈìÊæáíq®ÜÈÉ ËáíaÜÆá ñæãvÜX¨Üª AoƹÖÝÄ ÊÝg±æàÀá¿áÊÜÃÜ ŸWæY A±ÝÃÜÊÝ¨Ü ¯Äàûæ CoárPã æ íw¨ÜªÊÃÜ áÜ . Cí¥Ü ÊÜÞÊÜí©ÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ ¼àÊÜá »ÜorÃÜ ŸÃæÖÜWÜÙÜ ŸWæY aÜaæì ¿ÞWÜᣤ¨Ü᪨Üá ®Ü®ÜWæ PæàÙÜᣤñÜá¤. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ËÊÜáÍæì¿á JÙÜ®æãàoWÜÙÜá ®Ü®ÜWæ A¥ÜìÊÝWÜᣤÃÜÈÆÉ. ¯à±Ýìhæ¿á ±ÜPÜR¨Ü ±ÜŨæàÍÜÊÝ¨Ü ±ÜÃÜPÜRhæ¿á ±èÃæãà×ñÜ PÜáoáퟨÜÈÉ Z®Ü ˨ÝÌíÓÜÃÜ WÜv| Ü Êæà CñÜá¤. Aí¥ÜÊÃÜ È Ü É £ÊÜá± ¾ ³Ü »ÜoÃr íæ ŸÊÜÃã Ü JŸºÃÜá. AÊÜÃÜá ÊÜÞÊÜí©ÃÜ ÊÜá®æWæ AÈÉ®Ü ÍÜá»Ü PÝ¿áìWÜÚWæ (ÊÜááSÂÊÝX ÎÊܱÜähæ, ÓÜñÜ®ÝÃÝ¿á| ±Üähæ CñÝ©) ŸÃÜáÊÜÊÜÃÜá. ÖÝWæ Ÿí¨ÜÊÜÃÜá ÊÜÞÊÜí©ÃÜ hæãñæ ÓÝ×ñÜ aÜaæì ÊÜÞwÁáà ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. BWÜÆã AÊÜÃÜ ¸ÝÀáÀáí¨Ü ¼àÊÜá »ÜoÃr Ü ÖæWYÜÚPæ PæàÚ ŸÃÜᣤñáÜ ¤. £ÊÜᾱܳ »ÜorÄWæ ®Ü®Ü°ÈÉ & ñÜŸºÈ GíŸ ®æÊÜ©í¨ÜÇæãà H®æãà & Jí¨Üá Äࣿá A®ÜáPÜí±Ü. A¨Üá ²Åࣿá C®æã°í¨Üá ÊÜááS ñÝ®æ? AÊÜÄWæ Êæç©PÜ PæÆÓÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜááXÔ Fo £àÄst ÊæáàÇæ aÝÊÜw¿áÈÉ ÖÝst gÊÜáTݮܨÜÈÉ E¨ÜªPÜãR PÝÆá aÝb, ¸æ®Ü° ×í¨æ ®ÝÇÝRÃÜá ©íŸá HÄÔ WæãàvæWæ JÃÜX PÜáÚñÜá & ±Ü£ÅPæ K¨ÜáÊÜ A»ÝÂÓÜ. ÖÝWæ AÊÜÃÜá ±Ü£ÅPæ ¹wÔ K¨ÜáÊÝWÜ AÊÜÃÜ Ÿ©¿áÇæÉà WæãàvæWæ JÃÜX PÜáÚñÜáPæãÙÜÛÆá ®Ü®ÜWæ CÐÜr. AÊÜÄWæ WæãàËí¨Ü ±æç, PÜ¿ÞÂÃÜ, AÊæá¾íŸÙÜ, ÓæãvÜíPÜãÃÜá £ÃÜáÊÜáÇæàÍÜÌÃÜ »ÜorÃÜ PÜÊÜ®ÜWÜÙæí¨ÜÃæ ŸÖÜÙÜ ÊæáaÜácWæ. "ËPÜÅÊáÜ ' & Ëg¿á¨ÜÍË Ü á ËÍæàÐÝíPÜ, "¿ááWܱâÜ ÃÜáÐÜ' &¨ÜÓÃÜ Ý ËÍæàÐÝíPÜWÙÜ ®Ü ã Ü ° AÆɨæà "PÜÊÜáìËàÃÜ', "PÜÓÜã¤Ä'¿á®Üã° AÊÜÃÜÈÉ ®Ý®Üá A®æàPÜ ÓÜÆ ®æãàw¨Üáªíoá. ñܮܰ ®æbc®Ü PÜËWÜÙÜ PÜËñæWÜÙÜ®Üá° ñÜáÓÜá ¨æãvÜx¨ÝX K©, ""D PÜËñæ ¯®ÜWæ A¥ÜìÊÝX¨æÁáà?'' Gí¨Üá PæàÙÜáÊÜ AÊÜÃÜá, ""CPæãà ®æãàvÜá C¨Üá ¼àÊÜá|¡®Ü ÇæàS®Ü, GÐÜár aæ®Ý°X ŸÃ橨ݪÃæ'' Gí¨Üá AÊÜÃÜá E¨ÝYÃÜ ñæWæ¨ÝWÜ aÝÊÜw¿á C®æ ã ° í ¨Ü á Ÿ©¿áÈÉ Ã Ü á £¤ ¨ Ü ª ®Ü ® Ü ° ®ÝÆáR g®Ü Óæ ã à¨Ü Ã Ü ÊÜ Þ ÊÜ í ©ÃÜ È É ¿ÞÃݨÜÃã æ ŸºÃáÜ A¨ÜPRæ ÖÜãíWÜávÜᣤ¨ªÃÜ áÜ .

¹ÔÆPæãàÆá / 33

¹ÔÆPæãàÆá / 34


D GÆÉ PÝÃÜ|WÜÚí¨Ü ¼àÊÜá »ÜorÃæí¨ÜÃæ ®Ü®ÜWæ £Ú¿á¨Ü ÖÝWæ ®Ü®Ü°ÈÉ Jí¨Üá Äࣿá ËÎÐÜr »Ü¿á ÊÜáñÜᤠWèÃÜÊÜ ÊÜáãvÜñæãvÜXñÜá. £íWÜÙÜ ÖÜŸº¨ÜÈÉ AÊÜÃÜá »ÝWÜÊÜ×Ô ÊÜÞñÜ®Ýw¨Üª®Üá° PæàÚ¨Ü ÊæáàÇæ A¨Üá C®Ü°ÐÜár ÖæbcñÜá¤. ®Ü®Ü° aæãaÜcÆá ŸÃÜÊÜ~WæWÜÙÜ®Üá° ±æäÅàñÝÕ×ÓÜáñݤ ŸÃÜᣤ¨Üª ±ÜíhÝhæ¿áÊÜÃæãÊæá¾ ""¯à®Üá ¯®Ü° ŸÃæÖÜWÜÙÜ®Üá° ¯à±Ýìhæ ¼àÊÜá »ÜorÄWæ JÊæá¾ ñæãàÄÓÜá. ®Ü®ÜXíñÜÆã Öæbc®Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü ¯®ÜWæ AÊÜÄí¨Ü ÔQRàñÜá'' Gí¨ÜÃÜá. BWÜ ®Ý®Üá ÖæaÝcX ŸÃæ¿áᣤ¨áÜ ¨ ª áÜ PÜËñæ. BÊæáàÇæ ÓÜ|¡PñÜ .æ ÓÜÄ Gí¨Üá Gíoá ÖÜñáÜ ¤ PÜËñæ, Jí¨æÃv Ü áÜ ÓÜ|¡ PÜñWæ ÙÜ ®Ü Æ °æ É Jí¨Üá GPÜÃÕ … Óæçh… ±ÜâÓܤP¨ Ü È Ü É ŸÃæ¨áÜ Ô¨Üœ ÊÜÞwoár ©®Ý A¨Ü®áÜ ° ÍÝÇÝ bàƨÜÈÉÄÔ, C©ÃÝWÜᣤ¨ªÜ ¼àÊÜá »ÜoÄr Wæ Pæãvܸàæ Pæí¨Üá ÇæPRÜ ÖÝPÜáÊÜâ¨Üá, AÊÜÃÜá C©ÃݨÝWÜ ®ÜÊÜáÓÜRÄÓÜáÊÜâ¨Üá, ŸÃæÖÜWÜÙÜ®Üá° PæãvÜÆá »Ü¿áÊæäà, ÊÜáágáWÜÃÜÊæäà BWÜáÊÜâ¨Üá & CÐærà ®Üvæ¨ÜáÖæãàWÜᣤñÜá¤. ×àWæ Jí¨Üá ÊÝÃÜ PÜÙæ¨Ü ÊæáàÇæ ÊÜÞWÜì¨Ü ®ÜvÜáÊæ ®ÜvÜáWÜáÊÜ PæçÀáí¨Ü ®Ü®Ü° ŸÃæÖÜWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜ Pæç¿áÈÉoár ""¯ÊÜáWæ ñæãàÄÓÜÆá ÍÜíPÜÃÜ ÊÜÞÐÜáó ÖæàڨݪÃæ'' Gí¨æ. AÊÜÃÜá ""Öè¨æãà, ÓÜÄ ®æãàw PæãvÜáñæ¤à®æ'' Gí¨Üá APÜê£ÅÊÜáÊÝX ñæWæ¨ÜáPæãívÜÃÜá. GÃÜvÜá ©®Ü¨Ü ÊæáàÇæ ÖÝWæà APÜê£ÅÊáÜ ÊÝX H®Üã ÖæàÙܨæ A¨Ü®áÜ ° ×í©ÃÜáXÔ¨ÜÃáÜ . AÊÜÃáÜ ÊÜÞñÜ®Ývܨàæ ÊÜáÃÜÚÔ¨Ü᪠®Ü®ÜWæ ¯ÃÝÍæ ñÜí©ñÜá. AÊÜÃÜ ŸWæWæ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, ®Ü®Ü° ŸÃæÖÜWÜÙÜ ŸWæWÜã PÜãvÝ. ÊÜáÃÜá©®Ü AÊÜÃÜ ÊÜááSÊÜ®Üã° ®æãàvÜÆá »Ü¿á. ""ÖæàX¨æ ®Ü®Ü° ŸÃæÖÜ'' Gí¨Üá ±ÜÅΰÓÜÆá BñÜíPÜ. AÊÜÃÜ A¼±ÝÅ¿á H¯ÃÜŸÖÜá¨Üá? GíŸ PÜáñÜãÖÜÆ. ®Ý®Üá ÖæçÓÜãRÇ… ˨Ý»ÝÂÓÜ ÊÜááXÓÜáÊÜÊÜÃæWÜã AÊÜÃÜÈÉ D ŸWæY PæàÙÜÇÝWÜÈÆÉ. ±ÜíhÝhæ¿áÊÜÃÜÇÝɨÜÃÜã ÖæàÚÃÜŸÖÜá¨æà & Gí¨Üá PæàÙÜÆã ÓÜíPæãàaÜ. ¿ÞÊÜâ¨æãà Jí¨Üá ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ±ÜíhÝhæ¿áÊÜÃæà ÖæàÚ¨ÜÃÜá ""bí£ÆÉ Gí©¨ÝªÃæ ¼àÊÜá »ÜoÃr áÜ . ¯à®Üá ŸÃÜÊ~ Ü Wæ¿á ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓÜá'' Gí¨Üá.

PÜ®ÝÂ®Ü¨Ü K¨Üá ÊÜááXÔ AÈÉWæ ®Ý®Üá ˨ݿá ÖæàÙÜáÊÝWÜ ®Ü®°Ü ÊÜá®ÜÔ®Õ È Ü É Aaæãc£¤¨ÜÊÜÃÜá CŸºÃÜá. JŸºÃÜá ®Ü®Ü° AaÜácÊæábc®Ü WÜáÃÜáWÜÙÝX¨Üª ±ÜíhÝhæ¿áÊÜÃÜá C®æã°ŸºÃÜá ¯à±Ýìhæ¿áÊÜÃÜá. ±ÜíhÝhæ AÊÜÃÜ ÎÐÜ ÊÝñÜÕÆÂ, iàÊÜ®æãàñÝÕÖÜ, ÓÝÊÜÞiPÜ PÜÙÜPÜÚ ®Ü®ÜWæ B¨ÜÍÜìÊݨÜÃæ Cí¥Ü ±ÜíhÝhæ¿áÊÜÃÜá WèÃÜËÓÜáÊÜ ¯à±Ýìhæ¿áÊÜÃÜ ÖÝWæ ®Ý®Üá ˨ÝÌíÓÜ®ÝWܸàæ PÜá, ÓÝ×£¿ÞWܸàæ PÜá GíŸ PÜ®ÓÜ áÜ

®Ü®È °Ü É¿áã ÊÜáãwñÜá. CíXÉÐ… ÓÝ×ñܨÜÈÉ ÓÝ°ñÜPæãàñܤÃÜ ±Ü¨ÜË ±Üvæ¿á¸æàPæíŸ E¨æªàÍÜ©í¨Ü ®Ý®Üá EvÜá²Wæ ÖæãÃÜpæ. B¨ÜÃæ QñÜᤠ£®Üá°ÊÜ ŸvÜñÜ®Ü, ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜìPÜÃÜá PÜãvÝ CÆÉ¨Ü ®Ü®ÜWæ ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã ÓÜÄ K©¨ÜÃÝÀáñÜá GíŸ ¯«ÝìÃÜPæR ŸÃÜáÊÜ Ô§£ EvÜᲿáÈÉ ¯ÊÜÞì|ÊÝÀáñÜá. BWÜÇæà ².¿áá.Ô.¿á Aw¾ÐÜ®… ±Üä£ì ¿ÞX¨ÜªÄí¨Ü Gí.i.Gí. PÝÇæài®ÜÇÝÉWÜÈà, ±Üä|ì±ÜÅgn PÝÇæài®ÜÇÝÉWÜÈà ±ÜÅÊàæ ÍÜ¨Ü AÊÜPÝÍÜ ®Ü®WÜ æ CÆÉÊÝÀáñÜá. EڨܨáÜ ª Gí¨ÜÃæ B¿ááÊæàì¨Ü PÝÇæàgá Jí¨æà. A¨Ý¨ÜÃÜã ÓÜÄÁáà. K©Æɨæ ÊÜá®æWæ ÊÜáÃÜÙÜÇÝÃæ Gí¨Üá B¿ááÊæàì¨Ü PÝÇæàgá ÓæàÃÜÆá ÖæãÃÜpæ. BWæY ÎÅàPÜêÐÜ¡ ÊÜásÜ¨Ü ±Ü¿Þì¿á ²àsÝÃæãàÖÜ| ÊÜÞw¨ÜªÊÜÃÜá ±Ü⣤Wæ ÊÜásÝ—àÍÜÃÜá. AÊÜÃÜá ÓÜÌñÜ@ B¿ááÊæàì¨Ü¨ÜÈÉ ±ÝíwñÜ ˨ܪÊÜÃÜá. B¿ááÊæàì¨Ü ˨ݦìWÜÚWæ AÊÜÃÜá ÎÅàPÜêÐÜ¡ ÊÜásܨÜÈÉ EbñÜ Fo ¯àvÜᣤ¨ÜªÃÜá. D PÝÃÜ|©í¨Ü ®Ü®Ü° Êæã¨ÜÆ ÊÜáñÜᤠPæã®æ¿á BÁáR Êæç¨ÜÂQà¿áÊæà BÀáñÜá. ÊÜá®ÜÔÆ Õ É¨Ü ÊÜá®ÜÔ¯Õ í¨Ü B¿ááÊæàì¨Ü¨Ü A»ÝÂÓÜPRæ ñæãvÜX¨æ. ±ÜíhÝhæ ÊÜáñÜᤠ¯à±Ýìhæ¿áÊÜÃÜá ¹àÄ¨Ü ÓÝ×ñÜÂPÜ ±ÜÅ»ÝÊÜ©í¨Ü ÊÜáñÜᤠ®Ü®WÜ æ £Ú¿á¨æà CÃÜáÊÜ C¯°ñÃÜ Ü PÝÃÜ|WÜÚí¨Ü ®Ü®°Ü ÓÜá±Ü¤ ÊÜá®ÜÔ®Õ ã æ ÙÜWæ C¨Üª ÓÝ×ñÜ ÍÜŨœæ ÊÜáñÜᤠ²Å࣠EvÜᲿáÈÉ C®ÜÐ ° áÜ r ¸æÙÀ æ áñÜá. CÈÉ ®Ý®Üá ±æàhÝÊÜÃÜ ÊÜásÜ¨È Ü É ÊÝÓܤÊÜ C¨ÜªÃÜã ÊÜásÜ¨Ü C©ÃÜá CÃÜáÊÜ ®ÜãÂÓ… HhæíoÃÜ AíWÜw, AÈÉ Æ»ÜÂ˨ܪ, ®Ý®Üá D ñÜ®PÜ Ü ®æãàvܨàæ C¨Üª A®æàPÜ ÊÜÞÔPÜ, Óݱݤ×PÜWÙÜ áÜ , ÊÜásÜ¨Ü WÜÅí¥ÝÆ¿áPæR ŸÃÜᣤ¨Üª "g¿áí£' (ÓÜí> ¸æoWæàÄ PÜêÐÜ¡ ÍÜÊÜáì), "iàÊÜ®Ü' (ÓÜí> ÊÜÞÔ¤ ÊæíPÜpæàÍÜ A¿áÂíWÝÃ…), "±ÜíaÝÊÜáêñÜ' (ÓÜí> ±ÜívÜĮݥÝaÝ¿áì WÜÆWÜÈ), "»ÜÊÜÂÊÝ~' (ÓÜí> ¿áá.GÇ…. »Üor), "PæãÃÜÊÜíi' (ÓÜí> ÃÝÎ) Êæã¨ÜÇݨÜÊÜ⠮ܮܰ ÓÝ×ñÜ ÓÜêÑ¿ r áÈÉ ËÎÐÜr ±ÝñÜÅ ÊÜ×Ô¨ÜÊâÜ . B ©®ÜWÙÜ È Ü É "PÜÊáÜ ìËàÃÜ'¨ÜÈÉ ¯à±Ýìhæ AÊÜÃáÜ ±ÜâÓܤPÜ ËÊÜáÍæì ÊÜÞvÜᣤ¨ÃªÜ íæ Ÿ ®æ®± Ü âÜ . B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÇæàS®ÜWÙÜ áÜ ŸÖÜá ÓÜíTæ¿áÈÉ ±Ü£ÅPæWÜÙÜÈÉ PÝ~ÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá PÜwÊæá¿ÞXñÜá¤. C¨Üá ¿ÞPæ Gí¨Üá £Ú¿áÈÆÉ ®Ü®WÜ ;æ B¨ÜÃæ PÜáñÜãÖÜÆ CñÜá¤. FÄWæ Ÿí¨ÝWÜ (PæãàÙÜãÂÄ®Ü ÊæãWÜÓÝÇæ) ®Ý®Üá Jw¿áãÃÜá PܮݮܨñÜ ¤Ü ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá PÜwÊæá. ¸æàÓÜWæ¿á ÃÜhæ¿áÈÉ Öæãà¨ÜÃÜã ±ÜíhÝhæ¿áÊÜÃÜ®Üá° ®æãàvÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜᣤñæ¤à Ë®Ü@ ¯à±Ýìhæ¿áÊÜÃÜ »æàq ÓÝ«ÜÂÊÝWÜᣤÃÜÈÆÉ. ÊÜÞ£®Ü ®ÜváÜ Êæ ÊÜÞÊÜí©ÃÜÈÉ ¼àÊÜá »ÜoÃr Ü ŸWæY PÜáñÜãÖÜÆ©í¨Ü ±ÜÅÎÓ° áÜ £¤¨.ªæ AÊÜÃáÜ ¼àÊÜá »ÜoÄr àWÜ ÃÝgQà¿áPæR CÚ©¨ÝªÃ.æ AÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜ PÜêÑ PÜwÊæá B¨Ü ÖÝWæÁáà G®Üá°£¤¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜ ÊÜÞ£®ÜÈÉ Êæã¨ÜÆá ¼àÊÜá »ÜorÃÜ ŸWæY C¨Üª WèÃÜÊÜ¨Ü "»ÝÃÜ'

¹ÔÆPæãàÆá / 35

¹ÔÆPæãàÆá / 36

»ÝWÜ & 2


ñÜáÓÜá PÜwÊæá¿Þ¨Üíñæ ®Ü®WÜ æ A¯ÓÜᣤñáÜ ¤. B ©®ÜWÙÜ È Ü É PÝíWæÅÔWæ ±Ü¿Þì¿áÊÝ¨Ü ¸æàÃæ ÃÝgQà¿á ±ÜûÜ CÆÉ©¨ÜªÃÜã PÝíWæÅÓ… ±ÜûܨÜÈÉ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá Aí¨ÜÃæ ¸ÝÅÖ| ¾Ü ÓÜÊáÜ á¨Ý¿á¨ÜÈÉ Jí¨Üá Äࣿá QàÙÜí¨Ýgá CñÜá¤. C¨Üá AÓÜÖg Ü Gí¨Üá A¯ÓÜÈÆÉ ®Ü®ÜWæ. ®Ü®ÜWæ ÓÜÖÜ PÝíWæÅÓ… ±ÜûÜ¨Ü ŸWæY BWÜ ¿ÞÊÜ BPÜÐÜìOæ¿áã CÃÜÈÆÉ. ÖÝWÝX C¨Üá ¼àÊÜá »ÜoÃr Ü ÁãàWÜÂñæWæ ñÜPáÜ R¨Æ Ü É GíŸ »ÝÊÜ®æ ®Ü®Æ °Ü ãÉ ÊÜáãwñÜá. ±ÜíhÝhæ¿áÊÜÃÜá ÍÜá¨Üœ PÝíWæÅÔWÜÃÜá. ÖÝWæí¨Üá ñæãàÄÔPæãívÜÊÜÃÜÆÉ. A«Ý±ÜPÜÃÝX¨Ü᪨ÜÄí¨Ü ®æàÃÜ ÃÝgQà¿á¨ÜÈÉÆÉ©¨ÜªÃÜã, PÝíWæÅÓ… ÃÝgPÝÃÜ~ WÜÚí¨Ü AÊÜÃáÜ PÜ®Ý娆 ÖæçÓã Ü RÇ… Óݧ±®Ü À æ áí¨Ü Êæã¨ÜÇã æ íY vÜá ÍÝÇæWæ ÓÜíŸí«Ü±o Ü r GÇÝÉ ÓÜÊÆ Ü ñÜá¤WÙÜ ®Ü ã Ü ° ÓÜÖg Ü ÊÝX ±Üv¿ æ áᣤ¨ªÜÃáÜ . AÊÜÃáÜ ¯à±Ýìhæ¿áÊÜÃÜ ŸWæWæ Gí¨Üã ÆZáÊÝX ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü᪠¿ÞÊÜâ¨æà PÝÃÜ|PæR ®Ü®°Ü ®æ®² Ü ®ÜÈÉ CÆÉ. ®Ü®Ü° ˨Ý»ÝÂÓÜ ÊÜááXÀáñÜá. PÝíñÝÊÜÃܨÜÈÉ AÃæPÝÈPÜ ÓÜÃÜPÝÄ aÝPÜÄ¿áã ¨æãÃæÀáñÜá. BWÜÇæà ®Ü®Ü° PÜËñæWÜÙÜá, ÓÜ|¡ PÜñæWÜÙÜá PܮܰvÜ¨Ü ŸÖÜáñæàPÜ ±Ü£ÅPWæ ÙÜ È Ü É Ÿí¨Üá ®ÝÆáR g®ÜÄWæ ®Ü®°Ü ÖæÓÃÜ áÜ £Ú©ñÜá¤. ®Ü®°Ü ÊÜÞÊÜí©ÄWæ SáÎÁáà SáÎ. ±ÜíhÝhæ AÊÜÄWÜíñÜã ñÝ®æà H®æãà ÓÝ—Ô¨ÜÐáÜ r ÓÜíñÜÓ.Ü B ©®ÜWÙÜ È Ü É ŸÖÜÙÜ ±ÜÅԨܜÊÝ¨Ü GÃÜvÜá ±Ü£ÅPæWÜÙæí¨ÜÃæ "WæãàPÜáÆ' Óݱݤ×PÜ ÊÜáñÜᤠ"PæçÇÝÓÜ' ÊÜÞÔPÜ. CÊæÃv Ü ã Ü ±Ü£ÅPWæ ÙÜ È Ü É ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ ®Ü®°Ü PÜËñæWÙÜ áÜ ÊæãWÜÓÝÇæ ®ÝÃÝ¿á| »Üor GíŸ ®Ü®Ü° ¯g®ÝÊÜá¨ÜÈÉ. PܮܰvÜ¨Ü ±ÜÅԨܜ PÜË ±æäÅ. Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ AwWÜÃÜá ñÜÊÜá¾ "aÜívæÊÜá¨ÜªÙæ' GíŸ PÜÊÜ®Ü ÓÜíWÜÅÖÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ PܮܰvÜ¨Ü ®ÜÊÜ ÓÝ×ñÜ Êæà©PæWæ aÜívæÊáÜ ¨ÜªÙæ ¸ÝÄÔ ÓÜÖg Ü ÊÝXÁáà ®Ü®í°Ü ñÜÖÜ ñÜÃáÜ |ÃÜ®áÜ ° BPÜÑìst PÝÆ A¨Üá. ®ÜÊÂÜ ¨Ü «æãàÃÜO,æ A¯ÊÝ¿áìñæ ÊÜáñÜᤠ׮æÇ ° Wæ ÙÜ ®Ü áÜ ° ±Üä£ì AÄ¿á¨Ü ®Ü®í°Ü ¥ÜÊÃÜ ã Ü BWÜ ®ÜÊÂÜ ÓÝ×£WÜÙã æ à, ®ÜÊÂÜ PÜËWÜÙã æ à B¨æÊâÜ . "K ÊæãWÜÓÝÇæ, ®ÜÊÂÜ PÜË¿áÆÉÊÝ?' Gí¨Üá FÃÜÈÉ®Ü ×Ä¿áÃÜá ñÜáÓÜá ÊÜÂíWܨÜÈÉ CÆÉÊæà ñÜáÓÜá AÓÜÊÜޫݮܨÜÈÉ »æàq¿Þ¨ÝWÜ ÊÜÞñÜ®ÝwÔ¨Üê ,æ ®ÜÊÂÜ PÜËñæWÙÜ ®Ü áÜ ° A¥æçìÔPæãÙÜÛÇÝWÜ¨Ü C®Üá° PæÆÊÜâ ñÜÃáÜ | ŸÃÜÖWÜ ÝÃÜÃáÜ ®Ü®í°Ü ¥ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ¸æÃWÜ áÜ WÜ~¡¯í¨Ü ®æãàw¨Ü㪠Eíoá. ®ÜÊÜ ÓÝ×ñÜ嬆 »ÜÃÝpæ¿áÈÉ ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæ C¨Üª ®ÜÊæäà¨Ü¿á ÓÝ×£WÜÙÜ®Üá° ÊÜáÃæñæÊÜâ. AÊÜÃæà®Üá ŸÃæ¿ááñݤÃæ? Öæàڨܪ®æ°à ÖæàÙÜáÊÜâ¨ÜÆÉÊÝ? ÖæãÓÜñàæ ¯¨æ? GíŸ »ÝÊÜ®æ ®ÜÊÂÜ ÓÝ×£WÜÙ¯æ ÔPæãívÜÊÃÜ È Ü É ÊÜáãw¨Üê ,æ ¿ÞÄWÜã A¥Üì BWÜ¨Ü dÜí¨ÜÓáÜ ,Õ AÆíPÝÃÜ CÆɨ,Ü ÍÜá¨Üœ ÊæçaÝÄPÜÊݨÜ, WܨÂÜ Êæäà, ±Ü¨ÂÜ Êæäà Gí¨Üá £Ú¿á¨Ü GíñÜÖÜ PÝÊÜÂÊÜ¿Þ D ®ÜÊÂÜ ÃܨáÜ ª GíŸ «æãàÃÜOæ D ®ÜÊäæ à¨Ü¿á ÓÝ×£ ÊÜáñÜᤠÓÝ×ñÜ ²Å¿áÃÜÆãÉ CñÜá¤. ×àWæ ÓÝ×ñܨÜÈÉ ÖÜáqrPã æ ívÜ A¼±ÝÅ¿á

¯«Ý®ÜÊÝX ¯à±Ýìhæ ÃÝgQà¿á©í¨Ü ×í¨æ ÓÜĨÜÃÜá. Ÿ¨ÜÇÝ¨Ü Óܯ°ÊæàÍÜ, PÝíWæÅÔ®æãÙÜX®Ü ÃÝgQà¿á, ¸ÝÅÖܾ| GíŸ PÝÃÜ|PæR PÝíWæÅÔ®ÜÇæÉà

¹ÔÆPæãàÆá / 37

¹ÔÆPæãàÆá / 38

»æà¨ÜWÙÜ áÜ ÓÝ×ñÜ嬆 ÊÜáãÆ BÍÜ¿áÊÜ®à°æ ÊÜáÃæÔ ÊÜá®ÜáÐÜ ÓÜíŸí«ÜWÙÜ Ü PæãíwWÜÙÆ æ É PÜÙa Ü áÜ ÊÜ ÖÝWæ ÊÜÂQ¤ Pæàí©ÅàPÜêñÜ BÍÜ¿áWÜÚWæ ÖæaáÜ c JñÜá¤Pã æ or PÝÆ A¨ÝXñÜá¤. C¨ÜPRæ ®Ý®Üã A±ÜÊݨÜÊÝXÃÜÈÆÉ. ¯à±Ýìhæ¿áí¥ÜÊÃÜ Æ æ É ®Ü®°Ü ÊÜá®Ü@±ÜoÆ©í¨Ü & ®ÝÊÜâ »èWæãàÚPÜÊÝX ¨ÜãÃÜ C¨Üª ÖÝWæ & ¨ÜãÃÜÊݨܨÜ㪠×àWæÁáà. B¨ÜÃÜã ÊÜÃÜáÐÜPæãRÊæá¾Áãà GÃÜvÜá ÓÜÆÊæäà FÄWæ Öæãà¨ÝWÜ ®Ü®Ü° ÊÜÞÊÜí©Ãæãà »ÝÊÜí©Ãæãà ÔPÝRWÜ & ¯à±Ýìhæ AÊÜÃÜ ±ÜÅÓݤ±Ü ÊÜÞvÜᣤ¨æª. C¨ÜÄí¨Ü £Ú¨Ü¨æªí¨ÜÃæ ¯à±Ýìhæ AÊÜÃÜá ÓÝ×ñÜÂPæR ¸æ®Üá° ÖÝQ ±ÜäOÝìÊÜ—¿á "PÝíWæÅÓ…' ÃÝgPÝÃÜ~¿ÞX¨ÜªÃáÜ Gí¨Üá. ÖÝWæÁáà ÓÜÖPÜ ÝÄ ÃÜíWÜ¨Æ Ü ãÉ ñÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ñæãvÜXÔPæãíw¨ÜªÃÜá GíŸí¥Ü ÊÜÞñÜã CñÜá¤. CÐÜrPÜãR AÊÜÃÜ ŸWæY ×í¨æ ñÜáÓÜá ÆZáÊÝXÁáà ÊÜÞñÜ®Ýw¨Üª ®Ü®Ü° ÊÜÞÊÜí©ÃÜá, ""ÓÝ×ñÜ ¹orÃæ H®ÝÀáñÜá? ÓÝ×ñÜÂQRíñÜ Öæbc®Ü g®æãà±ÜÁãàX PæÆÓܨÜÈÉàWÜ AÊÜÃÜá ñæãvÜXPæãíw¨ÝªÃæ. AÊÜÄWæ ÃÝgQà¿á ÃÝgQà¿áPÝRX AÆÉ. ¯gÊÝ¨Ü A¥Üì¨ÜÈÉ AÊÜÄàWÜ g®ÜÓæàÊÜPÜÃÜá. AÊÜÃÜ ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ PÜ®Ý娆 A¨Üá½ñÜ ±ÜÅWÜ£ ÓÝ—Ô¨æ. ¯gÊÝX¿áã WæÅàp…'' Gí¨Üá PæãívÝvÜᣤ¨ÜªÃÜá. D ÊÜÞ£®ÜÈÉ ¯à±Ýìhæ¿áÊÜÃÜ ŸWæY ¯ÊÝÂìg ²Å࣠CñÜá¤, WèÃÜÊÜ CñÜá¤. GÆÉQRíñÜ ÖæaÜác AÊÜÃÜá PÝíWæÅÔ®ÜÈÉÃܸÝÃÜ©ñÜᤠGíŸá¨ÝX C¨Üª »ÝÊÜ®æ ®Ü®°Ü Ÿí«ÜáWÜÙÈ Ü É DWÜ ¯«Ý®ÜÊÝX ÊÜÞ¿áÊÝWÜñã æ vÜXñÜá¤. ¯à±Ýìhæ AÊÜÄWæ D ÃÝgQà¿á ¿ÞPæ ¸æàQñÜᤠGíŸ ±ÜÅÍ°æ ®Ü®®°Ü ã Ü ° ÖÜÆÊÜâ ¸ÝÄ PÝw©ª¨æ. GíñÜÖÜ Ë¨ÝÌíÓÜ, GÐÜár JÙæÛ¿á ±ÜñÜÅPÜñÜì. Aí¥ÜÊÜÄWæ D GÆÉ樆 ã Ü ° ¹oár, ÃÝgQà¿á ¿ÞPæ? GíŸ PÜáñÜãÖÜÆÊÜä hæãñæXñÜá¤. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ »æàqWæ AÊÜPÝÍÜ ®Ü®WÜ æ ¨æãÃÜPÈ Ü ÆÉ. AÊÜÃã æ à ®Ü®Ê °Ü ÃÜ áÜ ¿ÞÃݨÜÃã Ü ÔPÝRWÜ ""¯ÊÜá¾ ÖÜávÜáWÜ ÓÝ×ñܨÜÈÉ JÙæÛ¿á ÖæÓÜÃÜá ñÜWæãívÜ'' G®Üá°£¤¨ÜªÃÜíñæ. ®Ü®Ü° PÜË ËáñÜÅ, ÓÜÖÝ«ÝÂÀá PÜ®Ý娆 ÊÜáãÆ¨Ü AíÍÜáÊÜÞÈ ÊÜÞñÜÅ PܮݮÜPRæ BWÝWÜ ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá, ¯à±Ýìhæ¿áÊÜÃæãí©Wæ ¸æÃæ¿ááÊÜâ¨Üá, AÊÜÃÜ ŸWæY ®Ü®Ü°ÈÉ ¨æãvÜx ¨æãvÜx ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá ®Üvæ¨æà CñÜá¤. ÖÝWæÁáà ¯à±Ýìhæ AÊÜÃÜÆãÉ AíÍÜáÊÜÞÈ ®Ü®°Ü PÜáÄñÜã ÖæàÙÜᣤ¨ªÃÜ áÜ Gí¨Üã Wæ㣤ñáÜ ¤.

»ÝWÜ & 3


ÔWܸæàPÝ¨Ü Óݧ®ÜÊÜÞ®Ü ¨ÜPÜR©ÃÜáÊÜâ¨Üá, PÝíWæÅÓÜá G®Üá°ÊÜâ¨Üá ¯ÃÜíñÜÃÜ Jí¨Üá aÜÙÊ Ü ÚÜ ¿á ÖÝXÃܨæ ÊÜÂÊÜÓݧÃã Ü ±Ü¨È Ü É Ÿ¨ÜÇݨÜá¨Üá & CÊæÆÉ ¯à±Ýìhæ AÊÜÄWæ ±ÜûÜ ÃÝgQà¿á©í¨Ü ×í¨æ ÓÜÄ¿áÆá PÝÃÜ|ÊÝÀáñÜá A¯°ÔñÜá DaæWæ GÃÜvÜá ÊÜáãÃÜá ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜ ×í¨æ AÊÜÃÜá ®Ü®Ü° AíñÜÃÜíWÜ ±ÜÅÊæàÎÔ¨ÝWÜ. C¨Üá AÊÜÄWæà Gí¨ÜÆÉ, AíñÜ@PÜÃÜ|ÊÜâÙÜÛ ÊÜáñÜᤠÓÝü±ÜÅhæn¿á A¥Üì Wæ㣤¨Üª GÆÉÄWÜã BWÜáÊÜ A®Üá»ÜÊÜÊæà. ±ÜûÜ ÃÝgPÝÃÜ|PæR, ¯à±Ýìhæ¿áÊÜÃÜá ×í¨æ ÓÜĨܨܪÄí¨Ü ®ÜÐÜrÊÝÀáñæãà, ÇÝ»ÜÊÝÀáñæãà B ÊÜÞñÜá ¸æàÃæ. Êæç¿áQ¤PÜÊÝX AÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜ PÜêÑWæ ÊÜáñÜᤠPÜ®v °Ü Ü ÓÝ×ñÜÂPÜRíñÜã ñÜáí¸Ý ÇÝ»ÜÊÝÀáñÜá. C¨ÜÄí¨ÝXÁáà H®æãà ¯à±Ýìhæ¿áÊÜÃÜá "A»ÜáÂ¨Ü¿á ±ÜÅPÝÍÜ®Ü'ÊÜ®Üá° ÖÜáoár ÖÝQ¨ÜÃÜá. ŸÃÜÊÜ~Wæ¿áÈÉ ÊÜáñæ¤ ñæãvÜXÔPæãvÜÃáÜ . A®æàPÜ ÓÜíÓÜ¢ñÜ PÜê£WÜÙ®Ü áÜ ° PÜ®v °Ü PÜ Ræ »ÝÊÝ®ÜáÊÝ¨Ü ÃÜã±Ü¨È Ü É ñÜí¨ÜÃÜá. A¨ÜÃÜÈÉ A£ ÊÜáÖÜñܤ$̨Ü᪠PÜÆØ|®Ü "ÃÝg ñÜÃÜíX~'. D PÜꣿá ÊÜáÖÜñܤ$Ì GÑrñæ¤í¨ÜÃæ A¨ÜÃÜ Êæã¨ÜÆ »ÝWÜ ±ÜÅPÜoÊݨÝWÜ A¨Ü®Üá° Êæábc vÝ. ÖÝ.ÊÜÞ. ®Ý¿áPÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ AíPÜ| ŸÃæÖ¨ Ü È Ü É & ±ÝÅ¿á@ "ñÜÃíÜ WÜ'¨ÜÈÉ CÃܸàæ PÜá ÊÜá®Ü¨áÜ í¹ PæãívÝw¨ÜÃÜá. ÊÜááí©®Ü »ÝWÜÊÜä ¸æàWÜ ŸÃÜÈ Gí¨Üã ÖÝÃæçÔ¨ÜÃÜá & ÆûÜPÜãR ËáQR¨Ü ÊæacÜ¨È Ü É ±ÜÅPo Ü ÊÜÞw¨Ü ¯à±Ýìhæ AÊÜÃÜ ÓÝÖÜÓÊ Ü ®Ü áÜ ° PÜ®w °Ü WÜÃáÜ ±ÜâÓܤPÊ Ü ®Ü áÜ ° PæãívÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜáãÆPÜ ±æäÅàñÝÕ×Óܸàæ Pæí¨Üá ŸÃæ¨ÃÜ áÜ . vÝ.ÖÝ.ÊÜÞ. ®Ý¿áPÜ AÊÜÃÜ ¯Äàûæ ÓÜáÙÝÛWÜÈÆÉ ""ÃÝgñÜÃÜíX~''¿á GÃÜvÜ®æ¿á »ÝWÜÊÜä AaÝcÀáñÜá. Pæàí¨ÜÅ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿á ÊÜá®Ü°Oæ¿á QÄàoÊÜä ¯à±Ýìhæ¿áÊÜÃÜ ñÜÇæ¿áÈÉ ÃÝÃÝiÔñÜá. C¨ÜÄí¨Ü AÊÜÃÜá ¹àWÜÈÆÉ. C®Ü°ÐÜár A®ÜáÊÝ¨Ü PÝ¿áì¨ÜÈÉ ñæãvÜX¨ÜÃÜá. "ÊÝWܽo' G®Üá°ÊÜ ÖæÓÜįí¨Ü "ÊÜááíWÝÃÜá' ±Ü£ÅPæ¿á AíPÜ|PÝÃÜÃÝX Ëáíb¨ÜÃÜá. ±ÜÅŸá¨Üœ ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¨ÃÜ áÜ . ±ÜâÓܤPÜ ±ÜÅPo Ü Oæ¿á®Üã° ËÓܤÄÔ¨ÜÃáÜ . CÐÜrÃÜÇæÉà »ÜorÄWæ PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜÄÐÜ£¤®æãí©Wæ ÓÜíŸí«Ü ¸æÙæ©ñÜá¤. PÜ.ÓÝ.±Ü.¨Ü ŸípÝÌÙÜ ñÝÆãQ®Ü A«ÜÂûÜ ÖÜá¨æª ¸æàvÜÊæí¨ÜÃÜã AÊÜÃܨÝÀáñÜá. ±ÜÅ£ ÊÜÃáÜ ÐÜÊäÜ ñÝÆãPÜá ÓÜÊáæ ྠÙÜ®WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° AaÜácPp Ü ÝrX ®ÜvÓæ ñÜ ã æ vÜX¨ÜÃáÜ . ±ÜÄÐÜ£¤WÜæ ¨Ü£¤ ¯—WÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô¨ÜÃÜá. ŸípÝÌÙܨÜÈÉ Jí¨Üá "PܮܰvÜ »ÜÊÜ®Ü' ¯ËáìÓܸæàPæíŸ PÜ®ÓÜ ®Ü ã Ü ° PÜívÜÃáÜ . ñÝÆãPÜá ÓÝ×ñÜ ÓÜÊáæ ྠÙÜ®¨ Ü Ü A«ÜÂûÜñæ ÊÜÞñÜÅÊÆ Ü É iÇÝÉ ÓÝ×ñÜ ÓÜÊáæ ྠÙÜ®¨ Ü Ü A«ÜÂûÜñæ¿áã AÊÜÃÜ®Üá° AÃÜÔ ŸíñÜá. AÈÉ AÊÜÃÜá ÊÜáíwst ËaÝÃÜWÜÙÜá PܮܰvÜ¨Ü ŸWæY PÜÙÜPÜÚ EÙÜÛÊÜÃæÆÉ & ®ÝÆáR ©®Ü aÜbìÓÜáÊÜ ËÐÜ¿áWÜÙÝX¨ÜªÊÜâ. CÊÜ®æ°ÇÝÉ ®Ý®Üá ¨ÜãÃÜ©í¨ÜÇæà ®æãàvÜᣤ¨æª. ®Ü®Ü° ²Åࣿá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ PÝ¿áìûæàñÜÅÊݨÜ

PܮݮÜPæR AÊÜÃÜá Jí¨æÃÜvÜá ¸ÝÄ ®Ü®Ü°®Üá° ÓÝ×ñÜÂPÜ ÊÜáñÜᤠAÈÉ®Ü ÍÝÇæ¿á ËÍæàÐÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÚWÝX BÖÝ̯ԨܪÃݨÜÃÜ㠮ܮÜWæ ±ÝÇæãYÙÜÛÆá ÓÝ«ÜÂÊÝXÃÜÈÆÉ. A¨Üá AÊÜÄWæ ®æãàÊÜâ PæãqrñÜᤠGí¨Üá WæÙæ¿á AíÍÜáÊÜÞÈ »æàq¿Þ¨ÝWÜÇæÆÉ ÖæàÙÜᣤ¨áÜ ¨ ª áÜ CñÜá¤.

¹ÔÆPæãàÆá / 39

¹ÔÆPæãàÆá / 40

»ÝWÜ & 4 ŸípÝÌÙÜ ñÝÆãPÜá ÓÝ×ñÜ ÓÜÊáæ ྠÙÜ®Ü & ÓÜñ Ü Ýw GíŸÈÉ ®Üv¨ æ ÝWÜ A¨ÜÃÜ E¨Ý^o®æWæ "¯àÊÜâ ŸÃܸàæ PÜá' GíŸ Jñݤ¿á ¼àÊÜá »ÜoÄr í¨Ü ŸíñÜá. ¨ÜãÃÜÊÝ~ ÊÜáãÆPÜ ¯à±Ýìhæ ÖæàÚ¨ÜÃáÜ . "D ×í©®Ü ÖÝWæ ¯àÊÜâ ¸ÝÃܨæ CÃܸÝÃܨáÜ . C¨Üá ²Åࣿá BÖÝÌ®Ü.' AÊÜÃÜ BÖÝ̮ܨÜÈÉ AíñÜ@PÜÃÜ| CñÜá¤. J²³Pæãívæ : Jí¨Üá AÊÜÃÜ ²Åà£Wæ, C®æã°í¨Üá ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨Ü A«ÜÂûÜÃÜá ®Ü®Ü° B£¾à¿áÃÝXÃÜáÊÜ ÎÅà Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜÃáÜ GíŸ PÝÃÜ|PæR! ÓÜáÊÜÞÃÜá ÊÜáãÊÜñæô¨Üá ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ ÊÜáñæ¤ ¯à±Ýìhæ¿áÊÜÃÜ Óݯ«Ü ®Ü®ÜWæ ÔQRñÜá. AÊÜÃÜ®Üá° ®æãàw¨ÝWÜ AÊÜÃÜá ¨æç×PÜÊÝX ÓÜÖÜgÊÝX PÜáí©¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ PÜ|á¡WÙÜ áÜ ®Ü®°Ü ˨ݦì iàÊÜ®¨ Ü Ü ©®ÜWÙÜ È Ü É ®Ü®È °Ü É ÊÜáãwԨܪ »Ü¿á ÊÜáñÜᤠB¨ÜÃÜ¨Ü Ÿ¨ÜÆá DWÜ ²Åà£Àáí¨Ü ËáíaÜᣤ¨ÜáªÊÜâ. "®ÝÃÝ¿á|' Gí¨ÜÃÜá ²ÅࣿáÈÉ . ""GÐÜ á r ÊÜ Ã Ü á ÐÜ Ê ÝÀáñÜ Æ É ®ÝÊÜ â ÊÜ Þ ñÜ ® ÝvÜ ¨ æ ! '' Gí¨Ü Ã Ü á B£¾à¿áñæ¿áÈÉ. CŸºÄWÜã PÜÙæ¨ÜáPæãívܨÜ᪠ÔQRí¨ÜñÝÀáñÜá. ®Ü®Ü° PæçWæ AÊÜÃÜá "PܮݮÜ'ÊÜ®áÜ ° PæãorÃáÜ . AÊÜÃÜ PæçWæ ®Ý®Üá "PÝíñÝÊÜÃ'Ü ÊÜ®áÜ ° Pæãpæ.r B ÊæáàÇæ AÊÜÃÜ ®Ü®Ü° ÓÜíŸí«Ü A|¡ ñÜÊÜá¾í©ÄXíñÜÆã ËáXÇݨܨÜáª. ¨ÜãÃÜÊÝ~¿áÈÉ, »æàq¿áÈÉ ®ÝÊÜâ ÊÜÞñÜ®Ýw PæãívܨæªÐæãrà! A¼±ÝÅ¿á ˯ÊÜá¿áÊÜÞwPæãívܨªÐ æ ã æ àr ! PÜÙ¨ æ áÜ Öæãà¨Ü ©®ÜWÙÜ áÜ ÊÜáÃÜÚ ŸÃÜÇÝÃÜÊàæ Gí¨Üá ®ÜÊáÜ ¾ ®ÜÊã æ Ù¾ WÜ æ ®ÝÊÜâ AÆÊÜñáÜ ¤Pã æ ívܨРªæ ã æ àr ! ®Ü®ÜWæ ¯à±Ýìhæ¿áÊÜÃÜá ""¼àÊÜá|¡''®Ý¨ÜÃÜá. ¯gPÜãR AÊÜÃܨÜ᪠¼àÊÜá ÊÜÂQ¤ñÜÌ. AÊÜÃÜ iàÊÜ®ÜÍÜŨæœ, PÝ¿áìñÜñܳÃÜñæ, ÓÝÊÜÞiPÜ PÜÙÜPÜÚ, ÃÝgQà¿á¨ÜÆãÉ ÊæáÃæ¨Ü ±ÝÅÊÜÞ~PÜñæ, hÝñÜ£àñÜ ¯ÆáÊÜâ, ÓÜíÓÜ¢ñÜ Ë¨ÝÌíÓÜÃÝX¨Ü㪠AÊÜÃÜÈɨܪ B«Üá¯PÜ ËaÝÃÜ«ÝÃæ, hÝ£à¿á ÓÜíZo®æWÜÙÜ®Üá°, ÊÜásÜ ²àsÜWÜÙÜ®Üá° £ÃÜÓÜRÄÔ¨Ü, B¨ÜÃæ ¨ÜãÃÜ ¯íñÜá ÊæáÃæ¨Ü ÊÜÞ®ÜËà¿áñæ ŸÖÜÙÜ ¨æãvܨ x áÜ . ÓÜ|¡ñ®Ü ,Ü ÓÜ|¡ ÊÜá®ÜÓáÜ Õ AÊÜÃÜÈÉ Gí¨Üã CÃÜÈÆÉ.


2002ÃÜÈÉ ÊÜÞÔ¤ ±ÜÅÍÜÔ¤¿á ¨ÜÍÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ±ÜÅÍÜÔ¤ ÓÜËᣠ¿áÊÜÃÜá PݨÜíŸÄ Óܳ«æì¿á®Üá° H±ÜìwԨܪÃÜá. A¨ÜÃÜ ±ÜÅPÜoOæ ®æãàw¨ÜÊÜÃæà AÊÜÃÜá ""¯à®Üá ¿ÞPæ Jí¨Üá PݨÜíŸÄ ŸÃæ¿á¸ÝÃܨÜá?'' Gí¨Üá ¨ÜãÃÜÊÝ~ ¿áÈÉ ±ÜÅÎÔ° ¨ÜÃáÜ . PݨÜíŸÄ ŸÃæ¿á¨æ ®Ý®Üá GÃÜváÜ ÊÜáãÃÜá ÊÜÃáÜ ÐÜWÙÜ àæ BXñÜá¤. ŸÃæ¿áÆá ÖæãÃÜp.æ ÓÜ« ³ ì æ Wæ PÜê£WÜÙ®Ü áÜ ° ÔÌàPÜÄÓÜÆá C¨Üª ©®ÜWÙÜ áÜ PæàÊÜÆ C±Üñ³ ôæ ¨Üá. C¨ÜÃÜÈÉ BWÜÇæà ®Ý®Üá J²³PæãívÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá ÊÜáãÃÜá C¨ÜªÊÜâ. A¨ÜÃÜÈÉ Jí¨Üá, ¸æíWÜÙÜãÄWÜã ÖæãàWܸæàQñÜá¤. B¨ÜÃÜã EñÝÕÖÜ©í¨Ü ŸÃæ¿áÖæãÃÜoá, ÖÜ©ÊÜáãÃÜá ©®ÜWÜÙÜÈÉ ©®ÜPæR ÊÜáãÃÜá Zípæ¿á ÖÝWæ 39 WÜípæWÜÙÜÈÉ "A¥Üì' PݨÜíŸÄ ŸÃæ¨Üá ÊÜááXÔ¨æ. ®Ü®ÜXíñÜÆã ÖæaÜác ¼àÊÜá|¡ SáÑ ±ÜorÃÜá. "A¥Ü ì 'Pæ R ©Ì£à¿á ŸÖÜ á ÊÜ Þ ®Ü ŸíñÜ á . ¼àÊÜ á |¡ ¯ Wæ ®Ü ® Ü ° Ð æ r à SáÑ¿ÞÀáñÜá. ÊÜÞÔ¤ ±ÜÅÍÔÜ ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü¨È Ü É PݨÜíŸÄWÜÚWæ ŸÖÜáÊÜÞ®Ü ËñÜÃO Ü Ý PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ÊÜ®áÜ ° ¯ÁãàiÔ¨Üê áÜ ÓÜíZoPÜÃáÜ . ®Ý®Üá ¼àÊÜá|¡¯Wæ PæàÚ¨æ ""Ÿ¯° ¯àÊÜä ÓÜÖÜ. PÝÄ®ÜÈÉ ÖæãàWæãà|'' Gí¨Üá. ¼àÊÜá|¡ BWÝWÜ ¸æíWÜÙÜãÄWæ ÖæãàX ŸÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜá ""A»ÜáÂ¨Ü¿á ±ÜÅPÝÍÜ®Ü'' ¨Üw¿áÈÉ AÊÜÃܨÜ㪠ÓæàĨÜíñæ A®æàPÜ ÊÜåèÈPÜ PÜê£WÜÙÜ®Üã° ÖæãÃÜ ñÜí©¨ÜªÃÜá. B PÜáÄñÜá ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ±ÜâÓܤPÜ ÊÜÞÃÝo¨Ü ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ AÊÜÄXñÜá¤. hæãñæWæ ®æàÃÜ ÃÝgPÝÃÜ|¨ÜÈÉ AÊÜÄÆÉ©¨ÜªÃÜã AÊÜÃÜ®Üá° AÃÜÔ, AÊÜÃÜ ®æÃÜÊÜ®Üá° Ÿ¿áÔ Ÿí¨ÜÊÜÃÜ PÜÐÜr PݱÜì|ÂPæR AÊÜÃÜá ÊÜáí£Å ÊÜÞWÜ«ÜÃÜ ñÜ®ÜPÜÊÜä PæçÀáí¨Ü SaÜáì ÊÜÞw ÖæãàX ±ÜÄÖÝÃÜ J¨ÜXÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. "ŸÃÜáÊÜ ÊÝÃܨÜÇæÉà ¸æíWÜÙÜãÄWæ ÖæãàWÜÈPæR C¨æ. ¯à¯¨ÜªÃæ D ÊÝÃÜÊæà ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá ÊÝÔ!' Gí¨Üá ÖæãÃÜoÃÜá. ®Ý®Üá PÝíñÝÊÜÃÜ©í¨Ü ¹.Ô.ÃæãàwWæ Ÿí¨æ. AÊÜÃÜá AÈÉ ®Ü®ÜWÝX PÝ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. ÓÜíhæ ®ÝÆáR WÜípæWæ ÖæãÃÜo ®ÝÊÜâ ¸æíWÜÙÜãÃÜá ñÜƱÜâÊÝWÜ ÃÝñæÅ Jí¨Üá WÜípæ. AÐÜãr ÖæãñÜᤠ®ÝËŸºÃÜã ÊÜÞñÜ®Ýw¨æªà ÊÜÞñÜ®Ýw¨Üáª. AÊÜÃÜ iàÊÜ®¨ Ü Ü GÇÝÉ ÊÜááSWÜÙÜ ±ÜÄaÜ¿áÊÝÀáñÜá. AÊÜÃÜ ÓÜg¯j Pæ, ÓÜÃÙÜ ñÜ ®Ü ,Ü hÝñÜ£àñÜñ,æ ÓÝÊÜÞiPÜ PÜÙÜPÜÚ, A±ÜÃÜã±Ü¨Ü AíñÜ@PÜÃÜ| CñÝ©Wæ ®Ý®Üá Cw¿ÞX ÊÜÞÃÜáÖæãàWÜáÊÜíñÝÀáñÜá. D ÊÜá®ÜáÐÜ娆 JvÜ®Ýo ®Ü®Ü° Ÿ¨ÜáQ®Ü Êæã¨ÜÆ ©®ÜWÙÜ È Ü É ¨ÜPRÜ ÈÆÉÊÆ Ü É Gí¨Üá ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±ÜváÜ ÊÜíñÝÀáñÜá. ¸æíWÜÙã Ü Ä®ÜÈÉ ®Ý®Üá ®Ü®°Ü Ÿí«ÜáWÜÙÜ ÊÜá®æ¿áÇæÉà EÙÜPã æ ÙÜáÛÊÜÊ¯Ü ¨æ.ª ¯àÊÜä AÈÉÃÜŸÖÜá¨æí¨æ. AÊÜÃÜ ÊÜáWÜÙÜ ÊÜá®æ ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈɨæ. AÊÜÃÜá AÇæÉà EÙÜPæãívÜÃÜá. ÊÜáÃÜá©®Ü ®Ý¯ÃÜáÊÜÈÉWæ Ÿí¨ÜÃÜá. ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×Ô¨ÜÃÜá. B®Üí¨Ü±ÜorÃÜá. ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü ÊÜááX¨Ü ÊæáàÇæ, ""¹àw PÝËáìPÜ

ÄŸºÄWæ ÓÜíŸí«Ü±Üor PæÆÓÜWÜÚWÝX ®Ü®ÜWæ PÝËáìPÜÃÜ B¿ááPܤ PÜdæàÄWæ ÖæãàWÜáÊÜ PæÆÓÜ C¨æ. ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ Ÿí«ÜáWÜÙÈ Ü ÉWæ ÖæãàX. ®Ý®Üá ÄûݨÜÈÉ ÖæãàX ŸÃÜáñæ¤à®æ'' Gí¨ÜÃÜá. ""ÖæàWÜã ®ÜÊÜᾨæà ÊÝÖÜ®Ü˨æ. ÖæãàWæãà|'' Gí¨æ. ""dæ, ¯ÊÜáWæ ñæãí¨ÜÃæÁáàPæ?''Gí¨Üá ÊÜáágáWÜÃÜ ±ÜoárPæãívÜÃÜá. ®Ý®Üá ¹vÜÈÆÉ. AÊÜÃÜ PæÆÓÜ ÖÜñæ¤à ¯ËáÐܨÜÈÉ BÀáñÜá. AÊÜÄWæ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ËË«Ü CÇÝTÝ PÜdæàÄWÜÙÜÈÉ KvÝw PæÆÓÜ ÊÜÞwÓÜáÊÜÈÉ ¨Üor A®Üá»ÜÊÜËñÜá¤. ""±Ý±Ü, GÃÜvÜá ÊÜÃÜáÐÜWÜÚí¨Ü ÓÜñÝÀáÓÜᣤ¨ªÜ PæÆÓÜ Cí¨Üá BÀáñÜá'' Gí¨Üá ¿ÞÊÜ®ã æ à JŸº PÝËáìPܯWæ ÔQR¨Ü ®Ý¿á ñÜÊáÜ Wæà ÔQR¨Ü ®Ý¿á GíŸíñæ ÓÜíñæãàÐܱo Ü Ãr áÜ . ¸æíWÜÙã Ü Ä¯í¨Ü ®ÝÊÜâ B ©®Ü ÃÝñæÅÁáà ÊÜáÃÜÚ¨æÊâÜ . ¨ÝÄ¿áá¨ÜªPã Ü R ÊÜáñæ¤ ÊÜÞñÜáPÜñ.æ ±ÜâÓܤPã æ à¨ÜÂÊÜá¨Ü ®ÜШ rÜ Ü ¸Ý¹¤¯í¨Ü ×w¨Üá PÜ®Ý娆 g㯿áÃ… PÝÇæài®Ü ®ÜãñÜ®Ü PÜorvÜPÝRX ¸æíWÜÙÜãÃÜá XÄ®ÜWÜÃÜ¨Ü ¹. PÜêÐÜ¡ »ÜorÄí¨Ü Jí¨Üá ÆûÜ «Ü®Ü ÓÜÖÝ¿á ÖæàWæ ±Üv¨ æ æ GíŸÈÉ ñÜ®PÜ .Ü PÜ®Ý娆 g㯿áÃ… PÝÇæài®Ü ®ÜãñÜ®Ü PÜov r ¨ Ü Ü E¨Ý^o®æ¿á®Üá° ÎàZÅ CÄÔPæãÙÜÛ¸æàPæíŸ BÓæ AÊÜÃÜ ÊÜÞ£®ÜÈÉñÜá¤. BWÜ AÈÉWæ ®Ü®Ü°®Üá° PÜÃæ¨Üá WèÃÜËÓÜáÊÜ PÜ®ÜԨܪ ÖÝWæ ¨æãvÜx ÊÜÞñÜ®Üã° Bw¨ÜªÃÜá. E²³®ÜíWÜwWæ ®ÜÊÜá¾ ÊÝÖÜ®Ü ñÜÆᲨÝWÜ ¸æÙÜXY®Ü hÝÊÜ ®ÝÆáR WÜípæ. ¼àÊÜá|¡ C¨ÜªQR¨Üª ÖÝWæ Öæãpær ®æãàÊÜâ Gí¨Üá aÜvܱÜwÔ¨ÜÃÜá. ®Ü®Ü°Èɨܪ ÊÜÞñæÅ Áãí¨Ü®Üá° Pæãpær. BWÜÇæà AÊÜÃÜá ÃÜPܤ¨Ü HÃæãñܤvÜ ÊÜáñÜᤠÊÜá«ÜáÊæáàÖÜ©í¨Ü ŸÙÜÆᣤ¨ªÜÃáÜ Gí¨Üá ®Ü®WÜ æ Wæ㣤ñáÜ ¤. B¨ÝWÜã AÊÜÄWæ PæÆÊÜâ ÓÜÆÖæ Pæãpæ.r A¨Üá AÊÜÄWæ ñÜáí¸Ý CÐÜÊ r ÝÀáñÜá. Jí¨Ü«Üì WÜípæ¿áÇæÉà AÊÜÃÜá aæàñÜÄÔPæãívÜÃÜá. E²³®ÜíWÜw ±æäàÈÓ… PÝÌoìÓ…ì®ÜÈÉ AÊÜÃÜ Ÿí«ÜáWÜÙÜá JŸºÄ¨ÜªÃÜá. ñÝ®Üá CÈÉÁáà CÚ¿ááñæ¤à®æ Gí¨Üá CÚ¨ÜÃÜá. BWÜÇæà ®Ý®Üá PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊæäí¨ÜÃÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×ÓÜÆá BÖÝÌ®Ü ¯àw¨æ. ""ŸÃÜáñæ¤à®æ'' Gí¨Üá J²³Pæãívæà CÚ¨ÜÃÜá. ®ÜÊáÜ ¾ PÝíñÝÊÜÃÜ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊáÜ PæR AÊÜÃáÜ Ÿí¨ÝWÜ ¨æç×PÜÊÝX ñÜáÓÜá ŸvÜÊÝ¨Ü ÖÝX¨Üê áÜ . ÊÜá«ÝÂÖܨ ° Ü Fo AÊÜÄWæ ÓæàÃÜÈÆÉ. ""¿ÞÊÜ ñÜgnÃ®Ü áÜ ° ¯àÊÜâ ®æãàvܸæàPÜá'' Gí¨Üá AÊÜÄWæ ÓÜãbÔ¨æ. ""ÓÜÄ'' Gí¨Üá J²³PæãívÜÃÜá. ÓÜíhæ¿á PÝ¿áìPÜÅÊÜá & "®ÜÊÜ¿ááWÜ'¨Ü Öæã®Ü°¿á ÍæorÃÜ ÓÜíÓܾÃÜOæ. A¨ÜÃÜÈÉ »ÝWÜÊ× Ü Ô aæ®Ý°XÁáà ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü AÊÜÃáÜ ÃݣŠPæãàvܱ¨ Ü Ë Ü ®Ü ËàÃÝíg®æà¿á ¿áûÜWÝ®Ü ÓÜíZ¨Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×ÓÜȨæ Gí¨Üá AÊÜÓÃÜ © Ü í¨Ü ÖæãÃÜoÃÜá. ±ÜÅ¿Þ| »ÜñÂæ ¿á®Üá° ¯àvÜÆá Öæãà¨ÜÃ,æ ""¸æàvÜ, ¸æàvÜ'' Gí¨Üá ¯ÃÝPÜÄÔ¨ÜÃÜá. ""¯àÊÜâ C®Üá° ÖæaÜác KvÝvܸÝÃܨÜá'' Gí¨Üá ÖæàÚ

¹ÔÆPæãàÆá / 41

¹ÔÆPæãàÆá / 42


¹àÙæãRp.ræ ""AÊÜÃáÜ PÜÿ æ ááÊÝWÜ CÆÉ G®ÜÈ ° PÝRWáÜ ñܤ¨Á æ áà'' Gí¨Ü¨áÜ ª ñÜ®°Ü ŸWæWã Ü Bw¨Ü ÊÜÞñÝXñÜᤠGíŸá¨Üá B Êæáà騆 GÃÜvÜá ©®ÜWÜÙÜÈÉ ®Ü®ÜWæ £ÚÀáñÜá. ¸æíWÜÙã Ü Ä¯í¨Ü ŸÃÜáÊÝWÜ ¯àw¨Ü ÓÜÆÖæ¿áíñæ ®Ý®Üá ÓÜãbst Êæç¨ÂÜ ÃÜ®à°æ AÊÜÃÜá ®æãàw¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜá AÊÜÃÜ ÃÜPܤ¨Ü ËÍæàÐÜ ±ÜÄàûæWÝX ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. ¼àÊÜá|¡ PÝíñÝÊÜé Ü í¨Ü ÊÜáÃÜÚ¨Ü GÃÜváÜ ©®ÜWÙÜ Ü ÊæáàÇæ A¨ÜÃÜ ´ÜÈñÝíÍÜ ŸíñÜá. A¨Üá GÆÉÃÜ ¯ÄàûæWÜã ËáàÄ¨Ü B[ÝñÜÊÝXñÜá¤. ¼àÊÜá|¡¯Wæ ÈÊÜÃ…®Ü PÝ®ÜÕÃ… PÝÀáÇæ ñÜWÜÈñÜá¤. ""Öæaæcí¨ÜÃæ C®Üã° ÊÜáãÃÜá £íWÜÙÜá'' Gí¨ÜÃÜá ¼àÊÜá|¡®Ü®Üá° ±ÜÄàüst Êæç¨ÜÂÃÜá & ®Ü®Ü°ÈÉ. ®Ý®Üá ñÜáí¸Ý ®æãí¨ÜáPæãívæ : D ËÐÜ¿áÊÜ®áÜ ° ¼àÊÜá|¡¯Wæ ¹w, AÊÜÃÜ ÊÜáWܯWݨÜÃÜã ÖæàWæ £ÚÓÜÈ Gí¨Üá. Êæç¨ÜÂÃæà®æãà bQñæÕ ¯àw¨ÜÃÜá. ËÐÜ¿á £ÚÔÃÜÈÆÉ. ®Ý®Üá AÊÜÃÜ ÊÜáWܮܮÜá° AíñÜÃÜíWÜPæR ñæWæ¨ÜáPæãívÜá ±ÜÃæãàûÜÊÝX D ËÐÜ¿á £ÚÔ¨æ. BñÜ Ë¨ÝÂÊÜíñÜ. K©¨Ü᪠Cíi¯¿áÄíW… ±Ü¨ÜË. JÙæÛ¿á E¨æãÂàWܨÜÈɨܪÃÜã JŸº®æà ÊÜáWܮݨÜá¨ÜÄí¨Ü E¨æãÂàWÜ ¹oár FÃÜÇæÉà ®æÇæÔ ñÜí¨æ¿á PÜêÑ ÊÜáñÜᤠÊÜáá¨ÜÅOÝÆ¿á¨Ü gÊÝ¸ÝªÄ ÊÜ×ÔPæãíw¨Üª. BñÜ «æç¿áìWÜáí¨Ü¨æà ñÜí¨æ¿á ¨ÜáÃÜíñÜÊÜ®Üá° G¨ÜáÄÓÜÆá ¯«ÜìÄԨܪ. ¼àÊÜá|¡ ©®Ü©í¨Ü ©®ÜPæR ¯ÍÜÏPܤÃÝWÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜ®Üá° PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü ÊÝÑìPæãàñÜÕÊܨÜÈÉ ¨æãvÜx ÄࣿáÈÉ WèÃÜËÓܸæàPæí¨Üá ¯«ÜìÄÔ¨æ. C±Ü³ñæ¤íoá g®ÜÊÜÄ 2003PæR PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜä ¯ÍÜc¿áÊÝÀáñÜá. B¨ÜÃæ 2002ÃÜ ®ÜÊÜíŸÃ… ®ÜÇæÉà ¼àÊÜá|¡ £àÃÝ CÚ¨Üá Öæãà¨ÜÃÜá. ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá° WèÃÜËÓÜÆá ¯ÍÜcÀást ©®Ü¨Ü ñÜ®ÜPÜ AÊÜÃÜá Ÿ¨ÜáPÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜr GíŸ ÊÜÞñÜá AÊÜÃÜ ÊÜáWܯí¨Ü ŸíñÜá. ®Ý®Üá ©®Ý AÊÜÃÜ®Üá° ¨ÜãÃÜÊÝ~¿á ÊÜáãÆPÜ ÊÜÞñÜ®ÝwÓÜᣤ¨æª. AÊÜÄWæ «æç¿áìÊÜ®áÜ ° ñÜáíŸá£¤¨.ªæ AÊÜÃáÜ «Üê£Wæor ÖÝWæ CÃÜÈÆÉ. AÊÜÃ®Ü áÜ ° PÝ®ÜÃÕ … PÝÀáÇæ PÝvÜᣤ¨æ GíŸá¨Ü®áÜ ° AÊÜÃÜ ÊÜáWÜ®ã Ü Wæãà±ÜÂÊÝX CÄÔ¨Ü.ª B¨ÜÃã Ü AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÔ®Õ Ü ÊÜáãÇæ¿áÈÉ ÓÝ訆 dÝÁá PÝ|á£ñÜᤠGíŸá¨Ü®Üá° AÊÜÃÜ ÊÜáWÜ ±ÜÃæãàûÜÊÝX AÄ£¨Üª. AÊÜÃÜ A®ÝÃæãàWÜ Eƺ|ÊÝWÜᣤ¨íªÜ ñæ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ®ÝÊÜâ ¨ÜÍíÜ ŸÃÜ 13ÃÜí¨Üá AÊÜÃÜ ÊÜá®æWæ ÖæãàX Óܮݾ¯ÓÜáÊÜâ¨æí¨Üá ¯ÍÜcÀáÔ¨æÊâÜ . ®ÜÊáÜ ¾ hæãñæ AË»ÜiñÜ ¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü CñÜÃÜ ÓÝ×ñÜ ÓÜíZo®æWÜÙÜ®Üã° PÜãwPæãÙÜÛÆá PÜÃæPæãpærÊÜâ. ±ÜâñÜã¤ÃÜá PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZ¨Ü ¸æãÙÜíñÜPã æ àw DÍÜÌÃÜ »ÜoÃr áÜ , AvÜ®ÜvRÜ ¨Ü ÓÜ$¾ ê£ ±ÜÅPÝÍÜ®¨ Ü Ü Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜÃÜá, EvÜᲿá ÓÜá.ÖÝ.ÓÜí.®Ü PÜá.Wæãà.ÃÜÊÜÃÜá, EvÜᲿá PÜÇÝÊÜêí¨Ü¨Ü ±Ü¨®¾Ü Ý»Ü »ÜoÃr áÜ , ÊÜá~±ÝÆ¨Ü ¹í¨Üá ±ÜÅPÝÍÜ®¨ Ü Ü AíÍÜáÊÜÞÈ¿áÊÜÃáÜ PÝíñÝÊÜÃÜ

PܮܰvÜ ÓÜíZ¨æãí©Wæ HPÜPÝƨÜÈÉ AÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿áÇæÉà AÊÜÃÜ®Üá° Óܮݾ¯ÓÜáÊÜ Áãàg®æ¿á®Üá° AÊÜÄWæ £ÚÔ¨æÊâÜ . ¼àÊÜá|¡ ñÜáíŸ ÓÜíPæãàaÜ ±ÜÅÊÜ꣤¿áÊÜÃÜá. Óܮݾ®Ü¨Ü ËÐÜ¿á Êæã¨ÜÆá £ÚÔ¨ÝWÜ, ""¸æàvÜ Aí¥Ü ¨æãvÜx PæÆÓÜ ®Ý®æà®Üá ÊÜÞw¨æªà®æ'' Gí©¨ÜªÃÜá. A¨Üá ®æãà˯í¨Ü AÆÉ, AÓÜÊÜޫݮܩí¨Ü AÆÉ & ÓÜÖÜê¨Ü¿áñæ, ÓÜgj¯Pæ¿á AÊÜÃÜ ®ÜvÊ Ü ÚÜ Pæ¿á Äà£Àáí¨Ü. B¨ÜÃæ ®Ý®Üá ""CÆÉ A®Ü¸ ° ÝÃܨáÜ '' Gí©¨ÜPª Ræ , ""¯à®Üá ®Ü®°Ü iàÊÜ®¨ Ü È Ü É H®Üá ÖæàÚ¨ÜÃã Ü , PæàÚ¨ÜÃã Ü JÇæÉ G®ÜáÊ ° Ê Ü ®Ü Æ Ü É '' GíŸ ¨æãvÜx ÊÜÞñÜá Bw J²³Pæãíw¨ÜªÃÜá. ""g®ÜÊÜÄ 28ÃÜ Óܮݾ®Ü ¨ÜÍÜíŸÃÜ 13PæR BWÜáñܤ¨æ. ®ÝÇÝRÃÜá ÓÜíZ ÓÜíÓæ§WÜÙæãí©Wæ ¯ÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÇæÉà Óܮݾ¯ÓÜáñæ¤àÊæ'' Gí¨ÝWÜ AÊÜÃÜá ""ÓÜÄ JpÝrX ¯ÊÜá¾®æ°ÇÝÉ ®æãàvÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ'' Gí¨ÜÃÜá üà|ÊÝX. AÊÜÃÜá g®ÜÊÜÄ 28ÃÜí¨Üá ¸æÙÜPÝWÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ®æãàvÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂËÆÉ Gí¨Üá ®ÝÊÜâ ñÜQìÔ¨æªàÊæ GíŸ AÄÊÜâ AÊÜÄWæ BXñÜá¤. ÖÝWÝX ®ÝÊæÆÉ Jí¨ÝX ŸÃÜáÊÜâ¨Üá Óܮݾ®ÜQRíñÜÆã Öæbc®Ü ÓÜíñæãàÐÜ樆 áÜ ° AÊÜÃÈ Ü É ÊÜáãwÔñÜá¤. ®ÝÊæÆÉ B ÓÜíñæãàÐÜ¨Ü ûÜ|PÝRX PݨæÊÜâ. Óܮݾ®Ü ±ÜñÜÅ, ÍÝÆá, ÖÝÃÜ, ñÜáÃÝÀá, ÖÜ|á¡ ÖÜí±ÜÆáWÜÙÜ®æ°ÆÉ ¨ÜÍÜíŸÃÜ 12PæR Ԩܜ ÊÜÞw¨æªÊÜâ. ®Ý®Üá GÆÉ ÓÜíÓæ§WÜÙÜ®Üã° ÓÜí±ÜQìÔ Óܮݾ®ÜÊÜ®Üá° ÓÝÊÜáã×PÜÊÝX ÖæàWæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æí¨Üá aÜbìÓÜᣤ¨æª. 13ÃÜ ÊÜá«ÝÂÖÜ° 4 WÜípæÁãÙÜWæ ¯à±Ýìhæ¿áÈÉÃÜáÊÜâ¨Üá. 4.30 WÜípæWæ AÊÜÃÜ hæãñæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ¨Üá. Jí¨Üá WÜãű… ´æäàpæãà ñæWÔæ PæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá & C®Üã° H®æà®æãà. ¼àÊÜá|¡®Üã AÐærà ÓÜí»ÜÅÊÜá¨ÜÈɨܪÃÜíñæ. AÊÜÃÜ g®Ü²Å¿áñæ GÑrñÜᤠGí¨ÜÃæ A®æàPÜ ÃÝgPÝÃÜ~WÜÚí¨Ü ×w¨Üá ÓÝ×£ ËáñÜÅÃÜã, A¼ÊÜÞ¯WÜÙÜã ©®Ü¯ñÜ ÊæíŸíñæ AÊÜÃ®Ü áÜ ° PÝ|Æá ÊÜá®æWæ ŸÃÜáÊÜÊÃÜ Ü ÓÜíTæ ñÜáí¸Ý CñÜᤠA®Üáñ° ݤ®æ AÊÜÃÜ ÊÜáWÜ E¨Ü¿áÍÜíPÜÃ.Ü PÜ®Ý娆 ÊÜáñÜᤠÓÜáñܤÊÜááñÜ¤È®Ü ŸÖÜáñæàPÜ ÎÅà ÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜá AÊÜÃÜÈÉWæ Ÿí¨Üá ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá ÓÝÊÜޮܠ¨ÜêÍÂÜ ÊÝXñܤíñæ. ÖÜÄg®ÜÃáÜ , XÄg®ÜÃáÜ , ÊÜááÔÉÊáÜ ÃÜá, PæùÓܤÃáÜ GíŸ hÝ£ »æà¨Ü AÊÜÃÜ A¼ÊÜÞ¯ ŸÙÜWܨÜÈÉ CÃÜÈÆÉ. Z®Ü ÓÜíÓÜ¢ñÜ ±ÜíwñÜ ÃÝX¨ÜªÃÜã AÊÜÃÜá ÓÜÌƳ GvܱÜí¦à¿á ¯ÆáË®ÜÊÜÃæà BX¨Ü᪨ÜÄí¨Ü ¨æàÊÜÃÜá ©íwÃÜá ÊÜásÜ ²àsÜ «ÝËáìPÜ ÓÜ»æ ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»ÜWÚÜ XíñÜ, ÊÜá®ÜáÐÜ Ÿ¨ÜáQ®Ü ŸWæY ÖæaáÜ c WèÃÜÊÜ ²Å࣠C¨Ü᪨ÜÄí¨Ü GÆÉ hÝ£, «ÜÊÜáìWÜÙÜÊÜÃÜá ÓÜÖÜgÊÝXÁáà AÊÜÃÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ ®Ý¿áPÜ®ÝX J²³Pæãíw¨ÜªÃÜá. ®Ý¿áPÜñÜÌ¨Ü GÇÝÉ B¨ÜÍÜì ÊÜáñÜᤠQÅ¿ÞñܾPÜ

¹ÔÆPæãàÆá / 43

¹ÔÆPæãàÆá / 44


WÜá| ÖÝWÜã ñæàgÓÜáÕ AÊÜÃÜÈÉ C¨ÜªÃÜã AÊÜÃÜá ñܮܰ Cwà Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° g®ÜÓæàÊÜPÜ®ÝXÁáà ÃÜã²ÔPæãíw¨ÜªÃÜá. ±ÝÅ¿á@ EñܤÃÜPܮܰvÜ¨Ü ©®ÜPÜÃÜ ¨æàÓÝÀá ÊÜáñÜᤠCÊÜÃÜá D A¥Üì¨ÜÈÉ ÓÜÄÓÜÊÜÞ®ÜÃÜá. ¼àÊÜá|¡ ñÜ®®°Ü áÜ ° ®æãàvÜÆá ŸÃÜáÊÜÊÄÜ WæÆÉ Pæã®æWæ ÖæàÙÜᣤ¨ªÜ ÊÜÞñÜá Jí¨æà & ""PÝíñÝÊÜÃÜ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ¨ÜÊÃÜ áÜ C®Üá° ®ÝÇÝRÃáÜ ÓÜíZWÜÙÜ hæãñæ ¨ÜÍíÜ ŸÃÜ 13PæR CÈÉWæ Ÿí¨Üá Óܮݾ¯ÓÜáñݤÃÜíñæ. ¯àÊÜä Ÿ¯°'' Gí¨Üá. C¨Üá AÊÜÄWæ ®Ü®Ü° hæãñæ GíñÜÖÜ ²Å࣠ÊÜáñÜᤠA¼ÊÜÞ®Ü CñÜᤠGíŸá¨ÜPæR ÓÝü. Pæàí¨ÜÅ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá ±ÜÅÍÔÜ ¤¿á Êæáà騆 ±ÜÅÍÔÜ ¤ A¥ÜÊÝ WèÃÜÊÜ ÓÝ×ñÜ ûæàñÜÅ¨È Ü É (hÝn®² Ü àsÜ ±ÜÅÍÔÜ ¤ ¹orÃ)æ ¸æàÃæÆãÉ ÔWܨáÜ . B¨ÜÃæ ¼àÊÜá|¡ ®ÝÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ Óܮݾ®Ü Pæàí¨ÜÅ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá ±ÜÅÍÜÔ¤XíñÜ ¨æãvÜx¨æ®Üá°ÊÜÐÜár ÄࣿáÈÉ ®Üvæ¨ÜáPæãívܨÜ᪠AÊÜÃÜ ¯gÊÝ¨Ü ¨æãvÜx WÜá|. C¨Üá ÊÜááWÜñœ ¿ æ áã CÃÜŸÖÜá¨Üá. ²Åࣿá C®æãí° ¨Üá ÊÜááSÊÜä CÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ¨ÜÍÜíŸÃÜ 12ÃÜ 2&30ÃÜ Öæ㣤Wæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñݤ BvÜáñݤ AÊÜÃÜá ¯«Ü®ÃÜ Ý¨ÜÃáÜ . ÊÜáá®Ý°©®Ü ÃÝñæÅ¿áã AÊÜÃáÜ üà|ÓÜÌÃÜ¨È Ü É ®Ü®È °Ü É ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜªÃáÜ . ""®ÝÙæ PÝ|áÊÝ'' Gí©¨æª. ""Öè¨è¨Üá Ÿ¯°'' Gí©¨ÜªÃÜá AÊÜÃÜá. AÊÜÃÜ ¯«Ü®Ü¨Ü ÓÜᩪ ®Ü®ÜWæ ÓÜíhæ WÜípæ 3.30ÃÜ ÓÜáÊÜÞÄWæ £ÚÀáñÜá. Jí¨Üá ûÜ| ®Ý®Üá ©_ã¾yܮݨæ. GÇÝ ¨æçÊÜÊæà! GíñÜÖÜ ¨æãÅàÖÜ ŸWæÀáñÜá ®Ü®ÜWæ! Gí¨ÜáPæãívæ. ÃÝñæÅ Fo ÓæàÃÜÈÆÉ. PÜO¡æ¨áÜ ÄWæ AÊÜÄWæ A²ìÓÜÈQR¨ªÜ ÊÜޮܱñÜ ÅÜ , ÍÝÆá, ÖÜ|á¡ ÖÜí±ÜÆáWÜÙÆ æ É C¨ÜáÊ ª âÜ . WæÙ¿ æ áÄWæÆÉ ´æäà®ÝÀáÔ ËÐÜ¿á £ÚÔ¨æ. GÆÉÄWÜã A¨æà Ô§£. AÊÜÃÜ PÜ|¡ÊÜááí¨æ ¼àÊÜá|¡®Ü®Üá° WèÃÜËÓÜÆá PÝ©¨Üª ±ÜÄPÜÃÜWÜÙÜá PÜ~¡àÄvÜᣤ¨Ê ªÜ âÜ . ¼àÊÜá|¡®Ü ²Å࣠ÖÝ騆 JÙÜX®Ü ¸æO¡æ¿á ÖÝWæ. A¨Ü®áÜ ° Öæ±âÜ ³ ÖÝQ PÜv¨ æ áÜ ¸æO¡æ ñæW¿ æ áÆá ÓÜÊáÜ ¿á ¸æàPÜá. ®Ý®Üá ¸æO¡¿ æ á®Üá° £®ÜáÊ ° ÝWÜ ñÜáí¸Ý ñÜvÊ Ü ÝÀáñÜá. ÖÝÆ®æà° PÜáw¿áŸÖÜá©ñÜá¤. A¨Üá ®Ü®WÜ æ £Ú¿áÈÆÉ. B ±ÜÍÝcñݤ±Ü DWÜÆ㠮ܮ®°Ü áÜ ° PÝvÜᣤ¨æ. ®Ü®Ü° Ÿ¨ÜáQWÝ¨Ü ®ÜÐÜrWÜÙÜÈÉ C¨æà ¨æãvÜx¨Üá!

¹ÔÆPæãàÆá / 45

ÍÜá»ÜÅ ÓÜáí¨ÜÃÜ ÊÜÂQ¤ñÌÜ ""ÎÅà ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜ®Üá° ¯àÊÜâ PÜívÜ ŸWæ ÖæàWæ?'' ÓÜí±Ý¨ÜPÜ ËáñÜÅÃÜá ®Ü®Ü°ÈÉ PæàÚ¨Ü ±ÜÅÍæ° C¨Üá. ÔÌàPÜÄÔ¨æ, ÓÜáÆ»Ü Gí¨Üá! ŸÃæ¿áÆá PÜáÚñÜÃæ ÓÜíQà|ì GíŸ A®Üá»ÜÊÊ Ü ÝÀáñÜá. ÎÅà ÖæWv YÜ ¿ æ áÊÜÃÜ ÊÜÂQ¤ñÌÜ WܨÂÜ ±Ü¨ÂÜ WÜÙ®Ü ã Ü ° ËáàÄÃÜáÊÜ BPÝÍÜ. D BPÝÍܨÜÈÉ ¨ÜêÑr ®æoár ®Ü®Ü° PÜO… ®æàÃܨÜÈÉ b£ÅÔ¨Ü᪠"¯g'ÊÝWÜ¨æ ŸÃæà "dÝÁá'¿ÞWÜáñܤ¨ã æ à G®ÜáÊ ° Ü ÓÜíÍÜ¿á ®Ü®®°Ü áÜ ° PÝwñÜá! D C£Ëá£WÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ®Ü®Ü° AûÜÃÜWÜÙÜá H®Üá ÖæàÙÜáñܤÊæ GíŸ PÜáñÜãÖÜÆ ¯ÊÜáX¨ÜªÃæ ¨Ü¿áËoár K©: ÎÅà ÖæWÜYvæ AÊÜÃÜ ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° Êæã¨ÜÆ »æqr PæàÊÜÆ Jí¨Üá ûÜ|, A¨Üã AÊÜÃÜã "¹i' G®Ü°ŸÖÜá¨Ý¨Ü ÓÜí¨Ü»ì Ü . B ©®Ü AÊÜÃÜ ÓÜÖã æ à¨ÜÃ®Ü Ü E±Ü®¿ Ü á®Ü. B¨ÜÃã Ü ¹ÔÆPæãàÆá / 46


B AÊÜÓÜÃÜ¨Ü AÊÜÓÜÃܨÜÈÉ ®Ü®ÜWÝX Jí¨Üá ûÜ|ÊÜ®Üá° ËáàÓÜÈoár ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ü®Üá° BÓÜQ¤Àáí¨Ü PæàÚÔPæãívÜá AÊÜÃÜá Bw¨Ü ÊÜÞñÜá, ñæãàÄst ²Å࣠A±ÜÃÜã±Ü¨Üáª. Aí©¯í¨Ü Cí©®Ü ñÜ®ÜPÜ¨Ü D ÖÜ©®ÝÆáR ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜ AÊÜ—¿áÈÉ (1978 & 1992) ÊÜÃáÜ ÐÜPRæ PܯÐÜu ®ÝÇæR$ç¨áÜ ÓÜÆÊݨÜÃã Ü AÊÜÃ®Ü áÜ ° »æq¿ r ÞWܸàæ PÝ¨Ü ±ÜÅÓíÜ WÜ ®Ü®ÜWæã¨ÜX¨æ. D GÆÉ »æàq¿áã Êæã¨ÜÆ »æàq¿áÐærà ü±ÜÅ, ®æàÃÜ ÊÜáñÜᤠÓÜ¨Ý BPÜÐì Ü PÜ. C¨ÜÄí¨Ü ¸æÙ¨ æ ¨ Ü áÜ ª B£¾à¿áñæ ÊÜáñÜᤠËÍÝÌÓÜ. AÊÜÃáÜ ®Ü®°Ü Êæã¨ÜÆ »æqXr íñÜ ÓÜáÊÜÞÃÜá ÖÜñáÜ ¤ ÊÜÃáÜ ÐÜWÙÜ Ü ×í¨æ «ÜÊáÜ ìÓÜÙ§ ¨ Ü Ü «ÜÊÜÞì—PÝÄ¿ÞX ±ÜpÝr¼ÑPܤÃÝX¨ÜªÃÜá. D ÖÜñÜᤠÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌ¨Ü «ÜÊÜÙÜ Z¯àPÜÄÔPæãívÜá ¸æÙæ¿ááÊÜ ÖæãÙæ¿ááÊÜ ÆûÜ|WÜÙÜá ÓܳÐÜrÊÝX¨ÜáªÊÜâ. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ¨Ü PÜ®ÜÓÜ®Üá° PÜ|¡ÈÉ ñÜáí¹Pæãíw¨Üª ®Ü®ÜWæ ×Ä¿áÃæ㟺ÃÜá QËÊÜÞñÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá : ""C¨Üá ®Ü®ÜÓÝWÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ C¨ÜPæãRŸºÃÜá "WÝv…´Ý¨ÜÃ…' ¸æàPÜá! QÄ¿áÃݨÜÃÜã ÔWÜŸÖÜá¨Ý¨Ü ÊÜÂQ¤ ®ÜÊÜá¾ iÇæÉ¿áÈÉ ÎÅà ÖæWYÜv¿ æ áÊÜÃáÜ JŸºÃàæ !'' ¯g G¯ÔñÜá ®Ü®ÜWæ. B¨ÜÃæ ®Ý®Üá ¿ÞÃÜá, H®Üá Gí¨Üá ÖæWÜYvæ¿áÊÜÄWæ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá ¿ÞÃÜá? G®Üá°ÊÜ ±ÜÅÍæ° ñÜñ…ûÜ| ÖÜáqrñÜá. "ÓÜáÆ»ÜÊÝX Cí¥Ü ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° J²³PæãÙÜáÛÊÜÊÜÃÜÆÉ ÎÅà ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜá; Ÿá©œÊÜíñÜ, AÐærà aÝOÝûÜ!' G®Üá°ÊÜ ÊÜÞñÜ㠮ܮܰ®Üá° "£Ú¨Ü' ËáñÜÅÄí¨Ü ŸíñÜá. ®Ü®ÜWæãà, H®æãà »ÝÃÜ Öæãñܤ A®Üá»ÜÊÜ; PæÙÜXÚÓÜáÊÜ ñÜÊÜPÜ. ¿ÞÃݨÜÃÜã ÓÜÄÁáà. ÖæWÜYvæ¿áÊÜÄWæ ®Ü®Ü°®Üá° "±ÜÄaÜÀáÓÜáÊÜÊÜÃÜá' ¸æàPÜá Gí¨Üá ÖÜávÜáPÝo¨Ü ÖÜávÜáWÝoPæR CÚ¨æ. BWÜ ÔQR¨Ê Ü ÃÜ áÜ vÝ> ².G®…. BÄWÜ ÊÜáñÜᤠÎÅà g¿áÃÝh… ŸÇÝÉÙÃÜ áÜ . BÄWÜÃáÜ B PÝÆPæR iÇÝÉ Êæç¨Ý—PÝÄ, PÝíñÝÊÜè Ü Ü AÚ¿áí©ÃÜá. g¿áÃÝgÃæãà PÝíñÝÊÜè Ü Ê Ü ÃÜ áÜ , vÝ> BÄWÜÃÜ ±Ü£¿ ° á ×Ä¿á ÓÜÖã æ à¨ÜÃÃÜ áÜ . CŸºÃã Ü ÓÜÖêÜ ¨À Ü áWÜÙáÜ , ÓÝ×ñÝÂÓÜP¤ÜÃáÜ ; ®Ü®Ü°®Üá°, ®Ü®Ü° aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ®Üá° ŸÆÉÊÜÃÜá. AÊÜÄŸºÃÜ®Üá° ËáñÜÅÃÜ hæãñæWæ »æqr¿Þ¨æ. PÜ®ÜÓÜá ¹bc¨æ, AÊÜÃÜã PÜ®ÜÓÜá PÜoárÊÜ ÖÝWæ ËÊÜÄÔ¨æ. AÊÜÄWÜã ÊÜáá¨ÜÊÝÀáñÜá. QÉP… BÀáñÜá Áãàg®æ. CŸºÄí¨ÜÆã ""¯àÊÜâ «ÜÊÜáìÓܧÙÜPæR Ÿ¯°, ®ÝÊÜâ ÖæWYÜv¿ æ áÊÜÄWæ GÆÉ樆 ã Ü ° ÖæàÙÜáñæ¤àÊæ'' GíŸ BÍÝÌÓÜ®æ ÔQRñáÜ . ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜ Êæã¨ÜÆ »æàq¿áÈÉ vÝ> BÄWÜÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá ""JÙæÛ Áãàg®æ. ¯àÊÜâ AÓÜᤠAí¨ÜÃæ BWÜáñܤ¨.æ ®ÝÔ¤ Aí¨ÜÃæ ÓÝ¿ááñܤ¨!æ '' ÖæWv YÜ ¿ æ áÊÜÃáÜ EñܤÄÔ¨ÜÃÜá, ""®ÝÔ¤ A®Ü°ÇÝWܨÜá, Cí¥Ü Áãàg®æWÜÚWæ. AÓÜᤠA®æã°à|. ¯àÊæà ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ¨Ü Êæã¨ÜÆ A«ÜÂûÜÃÝX, ®Ý¯¨æªà®æ. ®Ü®Ü° ®æÃÜ˨æ!'' ""GÇÝɨÜÃÜã Eípæà? ¯àÊæà BWܸæàPÜá AíñÜ Ÿí©¨ÝªÃæ ÊæãWÜÓÝÇæ.

J²³Pã æ ÚÛ'' BÄWÜÃáÜ ÊÜáñÜᤠŸÇÝÉÙÃÜ áÜ ÊÜáñæ¤ Ë®Üí£Ô¨ÜÃáÜ . ÖæWv YÜ ¿ æ áÊÜÃáÜ WÜí¼àÃÜÊݨÜÃáÜ . ûÜ|PÝÆ bí£Ô ÖæàÚ¨ÜÃáÜ , ""ÓÝ×ñÜ ®ÜÊáÜ ¾ ûæàñÜÅÊÜÆÉ. ±ÜÅÍÜÔ¤ A®Üá°ÊÝWÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜá ÖÜáoárÊÜ ÓÝ«ÜÂñæWÜÚÊæ. ®Ü®Ü°®Üá° A¨ÜÃÜÈÉ JÙÜWæãÙÜÛ¨æ ÖÝWæ ®æãàwPæãÙÜáÛÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ BWÜŸÖÜá¨Üá''. ×àWæ BPÝÍÜ PÜáÓÜáÊÜáÊÝX¨Üª ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ »ÜãÓܳÍÜìPæR ŸíñÜá. Êæã¨ÜÆ ÓÜ»æ PÜÃæ¿ááÊÜ ÊÜáá®Ü° ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜá ²àsÜ¨Ü ÓÜíË«Ý®Ü¨Ü PÜÃÜvÜ®Üá° BÊÜáãÇÝWÜÅ K© bí£Ô, aÜbìÔ ""£Ú¨ÜÊÃÜ Ü A¼±ÝÅ¿á ¸æàPÜá C®Üá'° ' Gí¨ÜÃáÜ . PÝ®Üã®Üá ñÜgnÃÜ ÓÝ×£ÊÜÞ®ÜÂÃÜ A¼±ÝÅ¿áWÜÙÜ®Üá° A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¨Ü Êæã¨ÜÆ ÓÜ»æ «ÜÊáÜ ìÓÜÙ§ ¨ Ü Ç Ü Éæà ®ÜvÀ æ áñÜá. ÓÜáÊÜÞÃÜá ÊÜáãÃÜá WÜípæWÙÜ Ü PÝÆ ®Üv¨ æ Ü ÓÜ»¿ æ áÈÉ ¨Ü.PÜ. iÇæÉ¿Þ¨ÜÂíñÜ©í¨Ü Ÿí¨Ü ×ÄQÄ¿á ÓÝ×£ PÜÇÝ˨ÜÃÜ ±ÜÅ£Á㟺ÃÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üã° ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜá ñÝÙæ¾Àáí¨Ü BÈÔ¨ÜÃÜá. ""±ÜÅÍÜÔ¤WÜÙÜá CÃÜáÊÜâ¨Üá ×Ä¿áÄWæ GíŸ ÖÝWÝX¨æ Cí¨Üá. QÄ¿áÃÜã D WèÃÜÊPÜ Ræ ±ÝñÜÅÃÝWܸàæ PÜá. Cí¥Ü ÊæçÎÐÜ$r  ®ÜÊáÜ ¾ ²àsÜPRæ CÃܸàæ PÜá'' Gí¨ÜÃáÜ ÖæWYv Ü ¿ æ áÊÜÃáÜ . ÊÜááí¨æ ÖÜñáÜ ¤ ÊÜÃáÜ ÐÜWÙÜ Ü ÊæáàÇæ PÜ®ÝìoPÜ ÓÜÃÜPÝÃÜ ±Üí±Ü ±ÜÅÍÜÔ¤¿á®Üá° NãàÑÔ¨ÝWÜ "ÊÝÃܱܣÅPæ'¿áÈÉ ÓÜí±Ý¨ÜPÜ ÊæçPÜáísÜÃÝgá ŸÃæ¨ÜÃÜá : ""±Üí±Ü ±ÜÅÍÜÔ¤¿á NãàÐÜOæ ®æãàw¨ÜÃæ DWÜ ŸÃæ¿áᣤÃÜáÊÜ ®Ü®Ü° ÓÜÄàPÜÄWæ D ±ÜÅÍÜÔ¤ ŸÃܸæàPݨÜÃæ C®Üá° ®ÜãÃÜá ÊÜÐÜì PÝ¿á¸æàPÜá. B¨ÜÃæ ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜPæR ÊÜÞñÜÅ Cwà ¨æàÍܨÜÇæÉà Êæã¨ÜÇ®æ áÜ Ê ° íÜ ñæ ñÜÃáÜ | ÓÝ×£WÜÙ®Ü áÜ ° WèÃÜËÓÜáÊÜ ÖæWYÜÚPæ C¨æ''. Öè¨Üá! ÖæWÜYvæ¿áÊÜÄWæ ×Ä¿áÃÜÈÉ WèÃÜÊÜ; ñÜÃÜá|ÃÜÈÉ ËÍÝÌÓÜ. D ±ÜÅÊÜ꣤Àáí¨ÜÇæà AÊÜÃÜ Áãàg®æWÜÙæÆÉ ¿áÍÜÔÌ¿ÞWÜáñܤÊæ Gí¨Üá ŸÆÉÊÜÃæ㟺ÃÜ Aí¸æãà|.

¹ÔÆPæãàÆá / 47

¹ÔÆPæãàÆá / 48

*

*

*

¨Ý®Ü¨Ü C®æãí° ¨Üá ÖæÓÃÜ áÜ «ÜÊáÜ ìÓܧÙ.Ü ¸æàw¨Ü᪠CÆÉ G®Ü¨ ° Ü ÖæWYv Ü æ ±ÜÃíÜ ±ÜÃæ AÈɨæ. ¸æàw¨ÜÊܯWæ ÔPÜáRÊÜâ¨Üá SíwñÜ Gí¨ÜÃÜã A±ÝñÜÅ ¨Ý®ÜPæR AÈÉ AÊÜPÝÍÜ CÆÉ. ¿ÞÄWæ GÐÜár? HñÜPæR? H®Üá? GíŸá¨Ü®Üá° ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜá AÙæ¿ááñݤÃæ, ÓÜáÄ¿ááñݤÃ.æ ¨Ý®Ü ÊÜÞvÜáÊÝWÜ ÍÜñì Ü ÖÝPÜáñݤÃæ : ¨Ý®Ü "¨Üá¨Ýì®Ü'ÊÝWÜ¨Ü ÖÝWæ. ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ ÖÜáqr¨ÝWÜÆã AÐærà. A®æàPÜ ÓÝ×£ÊÜÞ®ÜÂÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá, ""²àsÜPæRà®Üá PæãÃÜñæ. ÖæWÜYvæ¿áÊÜĨݪÃÜÆÉ!'' Gí¨Üá ¨Ý®Ü ¯àvÜáÊÜ C¯°ñÜÃÜ PæçWÜÙÜã ÖÜá¸æºàÄÔ¨ÜáÊÜâ. ""ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜá CÃÜáÊÝWÜ ®ÝÊÜâ PæãorÃæÐÜár ¹orÃæÐÜár?'' C¨æÆÉ


ÎÅà ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜ®Üá° "ÓÜÄ¿ÞX £Ú¿á¨ÜÊÜÃÜ' Aí¸æãà|. A¥Üì¨Ü A¥ÜìÊÜí£Pæ ¿á®Üá° AÄ¿á¨ÜÊÜÃÜ ÓÜáÆ»Ü ¯«ÝìÃÜ. ""¯àÊÜâ ¨ÜáwÀáÄ. ¨Üáw¨Üá ñæãàÄÔÄ. ¯ÊÜá¾ ×í¨æ ®Ý¯¨æªà®æ. ¯ÊÜáWæ ÓæãàÈÆÉ!'' Gí¨Üá A¥ÜìÍÝÓÜ÷PæR ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜ ÊÝÂTÝ®Ü. ÖÝWÝX ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ¨Ü Óݧ±ÜPÝ«ÜÂûÜÃݨÜÃÜã AÊÜÃÜá A¨ÜÃÜ Óݧ±Ü®æ¿á ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ñܮܰ ®æÃÜ訆 PæãvÜáWæ GÐÜár Gí¨Üá NãàÑÓÜÈÆÉ. ""¯àÊÜâ g®ÜÓÝÊÜÞ®ÜÂÄí¨Ü «Ü®Ü ÓÜíWÜÅ×Ô. g®ÜÓÝÊÜÞ®ÜÂÄí¨ÜÇàæ ²àsÜ樆 áÜ ° PÜqr ¸æÙÔæ . PÝÙÜ ÓÜíñæPæãàÃÜÃÜ, ŸÃæà ÊÜásÜ ²àsÜWÜÙÜ PÜê±ÝÍÜÅ¿á©í¨Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ¯àvܸæàw. ²àsÜ ¿ÞÃܨã Ü ª ÓÜÌíñÜ¨Æ Ü É; A¨ÜPRæ ¿ÞÃÜ ÖÜíWÜã ÓÜÆÉ. A¨Üá ÊÜáÃÜ¨Ü ÖÝWæà ÓÜÌñÜíñÜÅÊÝX WÝÚ, ¯àÃÜá ×àÄ EÚ¿áÈ'' & C¨Üá PÜÙ¨ æ Ü ÖÜ®ã æ í° ¨Üá ÊÜÃáÜ ÐÜ PÝÆ ÊÜ«ì Ü ÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ¨Ü A«ÜÂûÜÃÝX ²àsÜÊÜ®Üá° ÊÜáá®Ü°væst ÎÅà ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜá ²àsÜ¨Ü ŸWæY CÄÔPæãívÜ «æãàÃÜO.æ B¨ÜÃæ ±ÜÅ£ÓÜÆÊÜä ±ÜÅÍÔÜ ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»ÜPRæ Jí¨Üá ÊÝÃÜ Êæã¨ÜÇàæ PÝ¿áìPÜñì Ü ÃÜ®áÜ ° PÜÃÔæ ²àsÜ¨Ü B¦ìPÜ Ô§£¿á®Üá° ËaÝÄÔ ±ÜÅ£ÊÜÃáÜ ÐÜÊäÜ ñܱܳ¨æ ñÜPÜR «Ü®Ü ÓÜÖÝ¿á, hæãñæWæ QËÊÜÞñÜá : ""®Ü®Ü° PæãvÜáWæ¿á®Üá° Ÿ×ÃÜíWÜ ±ÜwÓܸàæ w. ¨Ý®Ü ¿ÞÊÝWÜÆã WÜá±Ü¤ÊÝXÃܸàæ PÜá!'' ×Ä¿á PݨÜíŸÄPÝÃÜ ©ÊÜíWÜñÜ ŸÓÜÊÜÃÝg PÜqrÊÜᯠAÊÜÄWæ ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ NãàÐÜOæ¿Þ¨ÝWÜ PÜqrÊÜᯠAÊÜÃÜá ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜPæR ŸÃÜÆá A®ÝÃæãàWÜ嬆 ¯Ëáñܤ PÝÃÜá J¨ÜXÓܸàæ PÜá Gí¨Üá ŸÃæ¨ÃÜ áÜ . ²àsÜ¨Ü B¦ìPÜ Ô§£ aæ®Ý°XÆÉ Gí¨Üá AÊÜÄWæ ŸÃæ¨æ. PÝÄÆÉ¨æ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá AÓÝ«Ü Gí¨ÜÃÜá PÜqrÊÜá¯. ÎÅà ÖæWÜYvæ AÊÜÄWæ ËÐÜ¿á £ÚÔ¨æ. ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜá ÊÜááWÜáÙÜá ®ÜPÜRÃÜá. ""ûæàñÜÅ¨Ü ÊÜ£Àáí¨Ü AÊÜÄWæ D ÓÜÖÝ¿á PæãvÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÄ¿áÆÉ. ²àsÜ¨Ü Z®ÜñæWæ aÜᣠŸÃܸÝÃܨáÜ . ¯àÊæà ±ÜÅÍÔÜ ¤ ²àsÜ©í¨Ü AÊÜÄWæ ®æÃÊ Ü âÜ ¯àw'' Gí¨Üá PÜqÊ r áÜ ¯ AÊÜÃÜá ÊÜáãvܹ©ÅWæ Ÿí¨Üá ÖæãàWÜáÊÜ PÝÄ®Ü ÊæaÜcÊÜ®Üá° ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜPæR ¯àw¨ÜÃÜá. ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü ÊÜááX¨Ü ÊæáàÇæ ÖÜ£¤ÃÜ PÜÃæ¨Üá ÊæáñܤWæ PæàÚ¨ÜÃÜá : ""±ÜÅÍÜÔ¤¿á WèÃÜÊÜ ÓÜí»ÝÊÜ®æ PæãvÜÆá ñæãí¨ÜÃæ C¨æÁáà?'' ""CÆÉ'' Gí¨æ. ñÜ겤Àáí¨Ü ®ÜPÜRÃÜá. ±ÜÅÍÔÜ ¤ ²àsÜ «ÜÊáÜ ìÓÜÙ§ ¨ Ü Æ ªÜ É, ÓÝÊÜìg¯PÜè Ü áÜ ª Gí¨Üá ÎÅà ÖæWv YÜ ¿ æ áÊÜÃáÜ ±ÜÅ£ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÆãÉ ÖæàÙÜᣤ¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ ²àsÜ ®ÜÊÜᾨÜá GíŸ ²Å࣠AÊÜÄWæ CñÜá¤; DWÜÆã C¨æ. ÃÝg¨ÜÈÉ CÃÜáÊÜ A®æàPÜ ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÚXíñÜ Ë¼®Ü°ÊÝ¨Ü ÊæçÎÐÜr$ D ²àsÜPæR C¨æ. ²àsÜ¨Ü PæÆÓÜWÜÙÜá ±ÜÅhÝÓÜñݤñܾPÜÊÝX BWܸæàPÜá, BWÜáñܤÊæ G®Üá°ÊÜ ÖæÊæá¾ AÊÜÄWæ. A¨ÜPÝRX ""Jí¨Üá ÃÜã±ÝÀáÀáí¨Ü ÆûÜ ÃÜã±ÝÀá'' Áãàg®æ¿á®Üá° AÊÜÃÜá ÖÝQ¨ÜÃÜá. ÍÝÇæ PÝÇæàgáWÜÙÜ Ë¨Ý¦ì ËáñÜÅÄWæ Jí¨Üá ÃÜã±ÝÀá¿á PÜã±Ü®®Ü áÜ ° ÊÜÞÄ ²àsÜ¨Ü ŸívÜÊÝÙÜ ¸æÙ¿ æ á¸æàPÜá G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá AÊÜÃÜ

PÜƳ®æ. C¨Üá ±Üä£ì ¿áÍÜÔÌ¿ÞWÜ©¨ÜªÃÜã C¨ÜÄí¨Ü C±Ü³ñæô¨Üá ÓÝËÃܨÜÐÜár «Ü®Ü ÓÜíWÜÅÖÊ Ü Ý¨ÝWÜ ÎÅà ÖæWv YÜ ¿ æ áÊÜÄWæ ÓÜÊÞ Ü «Ý®Ü ÊÜáñÜᤠÓÜíñæãàÐÜ : C±Üñ³ ôæ ¨Üá ÓÝËÃÜ ÊÜá®æWÙÜ áÜ ÊÜ«ì Ü ÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÔÜ ¤ ²àsÜ樆 áÜ ° WÜáÃÜá£Ô¨ÜáÊÜâ Gí¨Üá. ²àsÜ¨Ü ÖæãÃÜñÝX¿áã ÎÅà ÖæWYv Ü ¿ æ áÊÜÃÜ «Ü®Ü ¨Ý®Ü¨Ü ÊæçÎÐÜ$r 嬆 A®Üá»ÜÊÜ ÊÝX¨æ ®Ü®ÜWæ. A¨ÜÃÜÈÉ Jí¨Üá ×àX¨æ. £±ÜoãÄ®Ýaæ¿á A±ÜÄbñÜ ÓܨÜY$êÖÜÓܧ Ãæ㟺ÃÜá ®Ü®ÜWæ ŸÃæ¨ÜÃÜá & ""®ÜÊÜá¾ FÄ®Ü ±ÜâÃÝñÜ®Ü ¨æàÊÜÓݧ®Ü ΦÆÊÝX¨æ. iàOæãàì¨ÝœÃÜPæR ÖæãÃÜq¨æªàÊæ. ¯àÊÜ⠮ܮÜWæ ÎÅà ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜ »æàq ÊÜÞwÔ PæãvܸæàPÜá!'' AÊÜÃÜ Áãàg®æ¿á㠮ܮÜWæ A±ÜÄbñÜ. GÆÉQRíñÜ ÊæáàÇÝX Cí¥Ü ËaÝÃÜ¨È Ü É ¿ÞÃÜ®ã æ à° PÜÃPÜ ã æ ívÜá ÖæãàX AÊÜÃÜ ±ÜÃÜ ÊÜPÝÆñÜᤠ®ÜvÓæ áÜ ÊÜâ¨Üá ÓÝ«Üá AÆÉ A¯ÔñÜá ®Ü®ÜWæ. ®Ý®Üá ŸÃæ¨æ, ""ÎÅà ÖæWÜYvæ¿áÊÜÄWæ ±ÜäÊÜì ±ÜÄaÜ¿á A¥ÜÊÝ ¿ÞÃÜ Î´ÝÃÜÓÜãÕ A®ÜWÜñÜÂ. ¯gÊݨÜ, A¥ÜìÊÜñݤ¨Ü PæÆÓÜ GÈÉ ®Üvæ¿áᣤ¨ÜªÃÜã AÈÉWæ AÊÜÃÜ ÓÜÖÝ¿á C¨æ!'' D ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨Üá ÊÜáÃ棨æª. Jí¨Üá £íWÜÙÜ ÊæáàÇæ A¨æà ÓܨÜY$êÖÜÓܧÄí¨Ü ÊÜáñæ¤ ±ÜñÅÜ : ""¯ÊÜá¾ ±ÜñÅÜ Ê®Ü áÜ ° ×w¨ÜáPæãívÜá «ÜÊáÜ ìÓÜÙ§ PÜ Ræ Öæãà¨æ. A¨æà ±ÜñÅÜ ÊÜáñÜᤠ®ÜÊáÜ ¾ Áãàg®æ¿á ¯àÈ ®ÜPÝÍæ ñæãàÄÔ¨æ. ÖæWYÜv¿ æ áÊÜÃáÜ ¨æãvÜx ÊÜá®ÜÓáÜ Õ ÊÜÞw¨ÜÃáÜ !'' ®Ü®Ü° AÊÜÃÜ ±ÜÄaÜ¿áPæR Êæã¨Ü騆 Jí¨Üá Zo®æ. PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZPæR ""¨Ü.PÜ. PÝÊÜ 1901&1976'' GíŸ BÂí¥ÝÆi¿á®Üá° ±ÜÅPÜqÓÜáÊÜ ÓÜí»ÜÅÊÜá. ±ÜÅPÜo| ±ÜäÊÜì Ä¿ÞÀᣠÊÜÞÃÝo¨Ü ÊÜá®ÜË¿á®Üá° GÆÉÃÜ ÖÝWæ ÎÅà ÖæWÜYvæ ¿áÊÜÄWÜã PÜÙÜá×Ô¨æ. ÊÜáÃÜá o±Ý³ÈWæ ŸíñÜá BvÜìÃ…. ""®ÝÊÜâ ®ÜvæÓÜáÊÜ GÆÉ ÓÜíÓæ§WÜÚWÝX ÊÜáãÊÜñÜᤠ±ÜÅ£ PÜÙÜá×Ô. A¨ÜÃÜ ÊÜåèÆ hæãñæX¨æ.'' B ©®ÜWÜÙÜÈÉ ®ÜÊáÜ Wæ A¨Üá ŸÖÜá¨æãvÜx ±æäÅàñÝÕÖ.Ü PÝ®ÜÕÃ… ÊÜáñÜᤠñæÃæ¨Ü ÖÜê¨Ü¿á ÍÜÓÜ÷ bQñæÕ¿á AWÜñÜ嬆 A®æàPÜ ÃæãàXWÜÙÜ®Üá° ®Ý®Üá ±ÜñÅÜ Pæãoár ÎÅà ÖæWYÜv¿ æ áÊÜÃÈ Ü ÉWæ PÜÙáÜ ×Ô©ª¨.æ GÆɨPÜ ã Ü R ®æÃÊ Ü âÜ ¨æãÃ棨æ. ÓÜíZ&ÓÜíÓæ§WÜÙÜ; ÍÝÇæ, PÝÇæàgáWÜÙÜ Óݧ±Ü®æWæ ËÍæàÐÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÚWæ ÓÜíŸí«Ü ±ÜorÊÜÃÜ gñæ ®Ý®Üã Öæãà¨Ü©ª¨æ; A¥ÜÊÝ ±ÜñÜÅPæãor¨Ü㪠C¨æ. D GÆÉ ÓÜí¨Ü»Üì WÜÙÆ Ü ãÉ ÎÅà ÖæWv YÜ ¿ æ áÊÜÃáÜ E¨ÝÃÜÊÝX ®Üv¨ æ áÜ Pæãíw¨ÝªÃ.æ B¨ÜÃæ PæãvÜáÊÜ ÊÜáá®Ü° ¸æàwPæ¿á ±ÜäÊÝì±ÜÃÜ ÊÜáñÜᤠÓÜíÓæ§¿á ±Ü¨Ý—PÝÄWÜÙÜ ŸWæY ÊÜÞ×£ PæàڨݪÃæ. ÊÜÐÜì ÊÜÐÜìÊÜä PæãàoÂíñÜÃÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ PæçWÜÚí¨Ü ÓܳÎìÔÃÜáÊÜ AÊÜÃÜá ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÃÜã±ÝÀá¿á®Üá° WÜáÃÜá£Ô¨ÝªÃæ ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜÈÉ ÊÜá®ÜáÐÜ®ܮÜá° ®æãàw¨ÝªÃ,æ ®æãàvÜáñݤÃ!æ

¹ÔÆPæãàÆá / 49

¹ÔÆPæãàÆá / 50

*

*

*


Cí©ÃÝ WÝí— bPÜRÊÜáWÜÙÜãÃÜá ÇæãàPÜÓÜ»Ý ûæàñÜÅ¨Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ËgÀá¿Þ¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì. ""Cí©ÃÝ ÖæàWæ Wæ¨ÜªÃÜá?'' Gí¨Üá ®Ý®Üã "±ÜÅhÝÊÝ~' ¿áÈÉ ŸÃæ¨æ. A¨Üá ñÜáíŸ g®Ü²Å¿áÊÝÀáñÜá ÓÝ×£WÜÙÜ®Üã°, ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜ®Üã° PÜãw. A¨ÜÄí¨Ü Eñæ¤àiñÜ®ÝX ÖÜñݤÃÜá ÃÝgQà¿á ËÍæÉàÐÜOÝñܾPÜ ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üã° ÊÜáñæ¤ "±ÜÅhÝÊÝ~'¿áÈÉ ±ÜÅPÜqÔ¨æ. CÊÜâWÜÙÜá ±ÜÅPÜoÊÝWÜᣤ¨Üª ©®ÜWÜÙÜÈÉ ÎÅà ÖæWv YÜ ¿ æ áÊÜÃáÜ ° »æàq¿ÞWÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ J¨ÜXŸíñÜá. »æàq¿á Êæã¨ÜÈWæ AÊÜÄí¨Ü A¼®Üí¨Ü®.æ hæãñæWæ ÊÜááS ñÜáíŸ ®ÜWáÜ , ÓÜíñæãàÐÜ, "ŸÃæÀáÄ' GíŸ ±æäÅàñÝÕÖ¨ Ü Ü ÊÜÞñÜá. PÝÃÜOÝíñÜÃÜWÜÚí¨Ü ®Ý®Üá Aí¥Ü ÇæàS®Ü ŸÃæ¿ááÊÜâ¨Ü®Üá° ¯ÈÉÔ¹pær. ÊÜáñæã¤í¨Üá »æàq¿áÈÉ AÊÜÃáÜ ®Ý®Üá Aí¥Ü ŸÃÜÊ~ Ü Wæ ¯ÈÉԨܪPRæ PÝÃÜ| PæàÚ¨ÜÃáÜ , ÖæàÚ¨æ. AÊÜÃáÜ WÜí¼àÃÜÊݨÜÃáÜ . ÊÜÞ£ÆÉ, ÊÜÞ£XíñÜ Öæbc®¨ Ü ®ªÜ áÜ ° AÊÜÃÜ ÊÜááS¨ÜÈÉ WÜáÃÜá£Ô¨æ. ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ Óݧ±Ü®æ¿Þ¨Üí©¯í¨Ü ®Ý®Üá ŸÃæ¨Ü PÜê£WÜÙÜ ±ÜÅ£Áãí¨Ü®áÜ ° ñܱ¨ ³Ü æ ÎÅà ÖæWv YÜ ¿ æ áÊÜÄWæ ®Ý®Üá ÓÜÈÉÔ©ª¨.æ ŸÖÜáñæàPÜ PÜê£WÜÙ®Ü áÜ ° K© AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ A¼±ÝÅ¿áWÜÙ®Ü áÜ ° ŸÃ橨ݪÃ.æ ÊÜ«ì Ü ÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÔÜ ¤ ±ÜâÃÜ ñÜÊÝ¨Ü GÇÝÉ PÜê£WÜÙÜ®Üá° K¨ÜáÊÜ ±ÜıÝsÜÊÜ®Üá° AÊÜÃÜá ¸æÙæÔPæãívÜá Ÿí©¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜá ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ¨Ü ÖÜ®ã æ í° ¨Üá ±ÜÅÍÔÜ ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»ÜWÙÜ Ü A«ÜÂûÜñæ ÊÜ×ԨݪÃ.æ D ÖÜ®ã æ í° ¨Üá ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÆãÉ AÊÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü »ÝÐÜ|WÜÙÜÈÉ HPÜñÝ®Üñæ CÃÜÈÆÉ. CÊÜâWÜÙÜÈÉ ŸÖÜá WÜí¼àÃÜÊÝ¨Ü ÓÝ×£ÂPÜ aÜaæìWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜá G£¤PæãívܨÜáªíoá. GÆÉ ÊÜá®æãà«ÜÊÜáì¨Ü GÇÝÉ ÓÝ×£WÜÙÜ®Üã° ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝX B¨ÜÄÓÜáÊÜ AÊÜÃÜá ÓÝ×ñÜ ±ÜÅ»æà¨ÜWÜÙÜ ×®æ°Çæ, ÊæçË«Ü ÊÜáñÜᤠBÙÜ AWÜÆWÜÙÜ®Üá° aæ®Ý°XÁáà AÄ£¨ÝªÃæ GíŸá¨ÜPRæ AÊÜÃÜ A«ÜÂûÜ »ÝÐÜ|WÜÙáÜ ÓÝü. ±ÜÅ£ ÍÜŸªWÙÜ ®Ü áÜ ° Bvܸàæ PݨÜÃæ B ÍÜŸª¨Ü A¥ÜìÊݲ¤ Gí¥Ý¨Ü᪠GíŸ GaÜcÃÜ AÊÜÃÜ »ÝÐÜ|¨Ü ÊæçÎÐÜr$Â. C¨ÜPæãRí¨Üá E¨ÝÖÜÃÜOæ : ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ¨Ü ¨ÜÍÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ±Ü£ÅPæÁãí¨ÜÃÜÈÉ Ÿí¨Ü ÇæàS®Ü¨Ü ×®æ°Çæ¿áÈÉ AÊÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü ËÍæÉàÐÜOæ ñÜáíŸ ÊÜåèÈPÜ. AÊÜÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃáÜ ""®Ý®Üá ±ÜÅÍÔÜ ¤ ²àsÜ¨Ü A«ÜÂûÜñÀ æ áí¨Ü PæÙXÜ Ú¿áÆá ¯«ÜìÄÔ¨æઠ®æ. C¨ÜÃÜ ŸWæY ®Ü®ÜWæ ËÐÝ¨Ü CÆÉ. ®Ý®Üá ²àsÜ¨Ü EñÜRÐæìWæ Awx¿ÞWÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ & D ¯«ÝìÃÜ A¯ÊÝ¿áì.'' ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü ÊÜááX¨Ü ñÜñ…ûÜ| ±Ü£ÅPÝ ÊÜÃÜ©WÝÃÜÃÜá ÎÅà ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáᣤ ±ÜÅΰԨÜÃÜá, ""¯ÊÜá¾ ÃÝià®ÝÊæá¿á ¯«ÝìÃÜÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ÓÜᩪ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨æà?'' ñÜñ…ûÜ| ÎÅà ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜá ±ÜÅ£QÅÀáÔ¨ÜÃÜá, ""®Ü®Ü°¨Üá ÃÝià®ÝÊæá¿áÆÉ, A«ÜÂûÜñæÀáí¨Ü PæÙÜXÚ¿ááÊÜ ¯«ÝìÃÜ. C¨Üá ÓÜᩪ¿ÞWÜ ¸æàPÝXÆÉ.''

ÃÝià®ÝÊæá ÊÜáñÜᤠPæÙXÜ Ú¿ááÊÜâ¨Üá GíŸ ÍÜŸWª ÙÜ È Ü É CÃÜáÊÜ ÓÜãûÜ$¾ ÊÜÂñÝÂÓÜ ÓܳÐÜrÊÝWܸæàPݨÜÃæ ÓÜãûÜ$¾ÊÜᣠ¸æàPÜá. ÎÅà ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ "ÊÜÞñÜáPÜñæ'¿áÆãÉ ÍÜŸªWÜÙÜ®Üá° PÜãvÜ ¨Üáwx®Ü ÖÝWæ ŸÙÜÓÜáñݤÃæ. «ÜÊÜáìÓܧÙÜ¨Ü ÓÝ×ñÜ ÊÜáñÜᤠ«ÜÊÜáì ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨Ü ÓÜÌ|ìÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ¨Ü BaÜÃO Ü ¿ æ á ŸWæY ËaÝÃÜ ËÊÜáÍæì ÊÜÞvÜÆá iÇæÉ¿á GÇÝÉ ÓÝ×£WÜÙ®Ü áÜ ° ÎÅà ÖæWv YÜ æ PÜÃæÔPæãíw¨ÜªÃÜá. GÆÉÃÜ ÓÜÆÖæ ÓÜãaÜ®æWÜÙÜ ×®æ°Çæ¿áÈÉ A¥Üì±Üä|ìÊÝX B ÊÜáÖæãàñÜÊ Õ Ü ®ÜvÀ æ áñÜá. ®Ý®Üá ÓæàĨÜíñæ A®æàPÜÃ®Ü áÜ ° D EñÜÊ Õ Ü ÓÜË᣿á ÓÝÌWÜñÜ ÓÜË᣿á ÓܨÓÜ ÂÜ ÃܮݰX ÊÜÞw¨ÜªÃáÜ . ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙܮܨÜí¨Üá ®Ü®ÜWæ A¯ÄàüñÜ BÖÝÌ®Ü : PÝ¿áìPÜÅÊÜá ¯ÊÜìÖÜOæ¿á »ÝÃÜ. "A¨Üá »ÝÃÜÊÝWܨæà, ×Ä¿áÃÜá A®æàPÜÃÜá CÃÜáÊÝWÜ' Gí¨æ ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜ QË¿áÈÉ. ""CÃÜÈ, ¯àÊÜâ ÊÜÞw!'' Gí¨ÜÃÜá ÊÜááWÜáÙÜ°WÜáñݤ.

¹ÔÆPæãàÆá / 51

¹ÔÆPæãàÆá / 52

*

*

*

""ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ¨Ü A«ÜÂûÜñæÀáí¨Ü PæÙÜXÚ¿ááÊÜ ¯«ÝìÃÜÊÜ®Üá° ±Üâ®ÜÃ… ±ÜÄÎàÈÓܸæàPÜá, CÚ¿á¸ÝÃܨÜá GíŸ A¼±ÝÅ¿áWÜÙÜá ÎÅà ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜ ¯«ÝìÃÜ ±ÜÅPÜoÊݨÝWÜ ÓÝÊÜìg¯PÜÊÝX Ÿí¨ÜÊÜâ. A®æàPÜ ÓÝ×£ ÊÜÞ®ÜÂÃÜá ÎÅà ÖæWv YÜ ¿ æ áÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ ¯ÆáÊÜ®áÜ ° ÓÜwÈÓܸàæ Pæí¨Üá Ë®Üí£Ô¨ÜÃáÜ ; ®Ü®WÜ ã Ü ŸÃæ¨áÜ ñÜÊáÜ ¾ ®æãàÊÜ®áÜ ° ñæãàwPæãívÜÃáÜ . D ×®æÇ ° ¿ æ áÈÉ ±ÜÅÍÔÜ ¤ ²àsÜ¨Ü ÓÜÊì Ü ÓܨÓÜ ÂÜ ÃÜ ÓÜ»æ PÜè æ .æ ÓÜ»æ ÓÜÊÝì®ÜáÊÜáñÜ©í¨Ü ÎÅà ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃæà A«ÜÂûÜÃÝX ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿ááÊÜíñæ ¯|ìÀáÔñÜá. D ¯|ì¿áÊÜ®Üá° ÎÅà ÖæWÜYvæ¿áÊÜÄWæ A¨æà ©®Ü £ÚÔ AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÊäæ ÈÓÜÆá ²àsÜ¨Ü ×Ä¿á E±Ý«ÜÂûÜ ÎÅà «ÜÊáÜ ì ÓÝÊÜÞÅg AÊÜÃÜ ®æàñÜêñÌÜ ¨ÜÈÉ ÓÜ»¿ æ áÈÉ »ÝWÜÊ× Ü Ô¨ÜÊÃÜ Æ æ É «ÜÊáÜ ìÓܧÙPÜ Ræ «ÝËÔ¨æÊâÜ . ®ÝÊÜâ «ÜÊáÜ ìÓܧÙÜ ÓæàĨÝWÜ WÜípæ GÃÜvÜãÊÜÃæ ¨ÝqñÜá¤. ""ÎÅà ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜá Fo¨ÜÈɨݪÃæ. ¯àÊÜä Fo ÊÜááXÔ'' Gí¨Üá PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá. ""CÆÉ! Êæã¨ÜÆá »æàq B ÊæáàÇæ Fo'' Gí¨ÜÃáÜ ÓÝÊÜÞÅgÂÃÜá. "ÓÜÄ', Gí¨Üá ®ÝÊÜâ Ÿí¨Ü ÊÝñæì¿á®Üá° PÝ¿áìPÜñì Ü ÃÜá ÎÅà ÖæWÜYvæ¿áÊÜÄWæ £ÚÔ¨ÜÃÜá. ËÍÝÅí£¿á ÓÜÊÜá¿áÊݨÜÃÜã A¨Ü®Üá° ¹oár Ÿí¨Ü ÎÅà ÖæWYv Ü ¿ æ áÊÜÃáÜ "H®ÝÀáñÜá ËáàqíWÜá?' Gí¨ÜÃáÜ ÊÜááWÜáÙÜá ®ÜWáÜ ñݤ. ®ÝÊÜ â ÓÜ » æ ¿ á ¯|ì¿á¨Ü ±Ü Å £ ¯àw¨æ Ê Ü â . "AÓÝ«Ü Â ' Gí¨Ü á ñÜÇ¿ æ ÞwÔ¨ÜÃáÜ ÎÅà ÖæWv YÜ ¿ æ áÊÜÃáÜ . ®ÝÊÜâ ÓÜáÆ»ÜÊÝX J±ÜÈ ³ ÆÉ. ®ÜÊáÜ È ¾ É A®æàPÜÃáÜ PÝÃÜ|WÜÙÜ®Üá° ¯àw ¯|ì¿áWÜÙÜ®Üá° ÓÜÊÜá¦ìÔ¨ÜÃÜá. ÊÝ¨Ü & Jí¨Ü«Üì WÜípæ


®ÜvÀ æ áñÜá. ÎÅà ÖæWv YÜ ¿ æ áÊÜÃáÜ gWÜáÊ Y Ü ÖÝWæ PÝ|ÈÆÉ. B¨ÜÃæ ±ÜPRÜ ®æ AÊÜÄWæ H®æãà A¯ÔñÜá. ""¯ÊÜáWæÆÉ Fo BX¨æ ñÝ®æà?'' Gí¨ÜÃÜá PÜáñÜãÖÜƨÜÈÉ. ""CÆÉ ¯àÊÜâ J²³¨ÃÜ æ ®ÜÊáÜ Wæ Fo'' Gí¨ÜÃáÜ ÓÝÊÜÞÅgÂÃÜá ®ÜWáÜ ñݤ. ñÜñ…ûÜ| ÎÅà ÖæWYÜv¿ æ áÊÜÃÜ ¯«ÝìÃÜ Ÿ¨ÜÇÝÀáñÜá. ""J²³¨æ. ¯àÊÜâ FoPæR HÚ!'' ÊÜ á ñæ ¤ Jí¨Ü á ÊÜ Ã Ü á ÐÜ ÎÅà Öæ W Ü Y v æ ¿ áÊÜ Ã Ü á ²àsÜ ¨ Ü A«Ü  ûÜ Ã ÝX ÊÜááí¨ÜáÊÜĨÜÃÜá. ÊÜááí©®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜÊÜ®Üã° ®ÜvæÔPæãorÃÜá. BÊæáàÇæ 1991ÃÜ gã®… £íWÜÙÜÈÉ ®Ü®ÜWæãí¨Üá ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨ÜÃÜá. ""ÊÜááí©®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü Êæã¨ÜÆá ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ ÖæãÓÜ A«ÜÂûÜÃÜ®Üá° BÁáR ÊÜÞvÜÇàæ ¸æàPÜá!'' ®Ý®Üá «ÜÊÜáìÓܧÙÜPæR «ÝËÔ¨æ. ËÐÜ¿á ±ÜÅÓݤ²ÓÜáÊÜ Êæã¨ÜÇæà ÎÅà ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá ""Fo ÊÜááXÔ Ÿ¯°. BÊæáàÇæ aÜbìÓæãà|.'' J±ÜÇ ³ àæ ¸æàPÝÀáñÜá & FoPÜãR; ±ÜÅÍÔÜ ¤ ²àsÜ¨Ü A«ÜÂûÜ Óݧ®© Ü í¨Ü AÊÜÃáÜ PæÙXÜ Ú¿ááÊÜ ¯«ÝìÃÜPã Ü R. «ÜÊÜáìÓܧÙÜPæR ¸æ®Üá° ÖÝPÜáÊÝWÜ ®Ü®ÜWæ £Ú¿á¨Ü ÖÝWæ ®Ü®Ü° PÜ|á¡WÜÙÜá J¨æª¿Þ¨ÜÊÜâ & ÓÜ–qPÜ ÍÜá»ÜÅ ÊÜÂQ¤ñÜÌ¨Ü JŸº —àÊÜáíñÜ®Ü gñæ¿áÈÉ ®Ü®Ü° iàÊÜ®Ü¨Ü ÖÜ©®ÝÆáR ÊÜÃáÜ ÐÜWÙÜ áÜ ±Üv¨ æ Ü ÓÝ¥ÜìPÜÂPÝRX.

Ÿí«ÜáËXíñÜ B±Ü¤, Óæà° ×ñÜÄXíñÜÆã ÓÜáÊÜÞÃÜá 25 ÊÜÐì Ü WÜÙÜ ×í©®Ü ÊÜÞñÜá. BWÜ ñÝ®æà ±ÜÄaÜ¿áÊÝX ®Ü®Ü° AíñÜÃÜíWÜÊÜ®Üá° ±ÜÅÊæàÎԨܪ ®Üí¨ÜÚPæ ¸ÝÆaÜí¨ÜÅ ÃÝÊ… hæãñæ ÊÜáíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ ±ÜÅPq Ü ÓÜÆá ÖæãÃÜq¨Üª ""¨Üü| PÜ®v °Ü Ü PÝÊÜ 1901 & 1976'' GíŸ BÂí¥ÝÆi ±ÜÅPÜoOæ¿á ÊæaÜcÊÜ®Üá° »ÜÄÓÜÈPÝRX "±ÜÅÓÜá¤ñÜ' GíŸ ÓÜíZ¨Ü ¯¿áËáñÜ ±Ü£ÅPæWæ hÝ×àÃÝñÜá ÓÜíWÜÅÖÜPæR ÖæãÃÜq¨æª. Cwà ©®Ü ÊÜáíWÜÙÜãÄ ®ÜÈÉ ÓÜáñݤw ŸÓÜÊÜÚ©¨ÜªÃÜã I¨Üá®ÜãÃÜá ÃÜã±ÝÀá ÓÜíWÜÅÖÜÊÝXÃÜÈÆÉ. Jí¨Üá ÓÝËÃܨÜÐÜr®Ý°¨ÜÃÜã ÓÜíWÜÅ×ÓÜ ¸æàPæíŸ WÜáÄ ÊÜáñÜᤠdÜÆ ®ÜÊáÜ ¨ ¾ áÜ . B¨ÜÃæ C®æà° ®Üá ÓÜã¿áì ÊÜááÙÜáWÜÆá Jí¨Ü«ì Ü WÜípæ CÃÜŸÖÜá¨Üá. C®Üá° I¨Üá®ÜãÃÜá ¹w ®ÜãÃÜá ÃÜã±ÝÀá PÜãvÝ ÖÜáoárÊÜâ¨Üá PÜÐÜr GíŸ ÓÜíPÜo¨ÜÈÉ¨æª ®Ý®Üá. BWÜ ¸ÝÆaÜí¨ÜÅÃÝÊ… C®æ°ÈÉWÜã

¹ÔÆPæãàÆá / 53

¹ÔÆPæãàÆá / 54


ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá ¸æàvÜ. C®æã°í¨Üá ©®Ü ®æãàvæãà|. Pæã®æ¿á ±ÜÅ¿áñÜ° Gí¨Üá ±Üâ®ÜÃã Ü ÃÜá AÊÜÃ®Ü áÜ ° ®æãàw¨ÜÃæ ÓÝPÜá. AÊÜÃáÜ ÔQR¨ÃÜ æ ÇÝoÄ G¨Üª ÖÝWæ! Gí¨ÜÃáÜ . "¿ÞÃÜá D ±Üâ®ÜÃÜãÃÜá?' Gí¨æ. "AÊÜÃæ㟺 ÖæãàpæÇ… E¨ÜÂËá. E¨ÝÄ' Gí¨ÜÃÜá ÃÝÊ…. ""ÖæãàpæàÇ…®ÜÊÜÃÜÈÉ E¨ÝÄWÜÙÜá CÃÜáñݤÃæ ¯g. AÊÜÃæ௨ܪÃÜã PæãvÜáÊÜâ¨Üá ¨æçÊÜ ¨æàÊÜÃáÜ WÜÚWæ, ÓÝ×ñÜÂPÜRÆÉ. CÐÜPr ã Ü R PÝÊÜÂ, BÂí¥ÝÆi Aí¨ÜÃæ D ±Üâ®ÜÃÜãÃÜá AÊÜÄWæ H®Üá £Ú¿ááñܤ¨æ?'' Gí¨æ ¯ÃÜáñÝÕÖܨÜÈÉ. ¸ÝÆaÜí¨ÜÅÃÝ¿áÃÜá ¹vÜÈÆÉ. CŸºÃã Ü iÇÝÉ—PÝÄ PÜdàæ Ä¿á ±ÜPRÜ ¨È Ü ÉÃáÜ ÊÜ AÊÜÃÜ ""ÓÝÌWÜñ…'' ÖæãàpæàÆ®Üá° ÖæãPæRÊÜâ. ®ÜWÜáÊæãWÜ¨Ü ÍÜá»ÜÅ ÊÜÓÜ®Ü¨Ü ÊÜÂQ¤ PÝÂÍ… PèíoÄ®ÜÈÉ C¨ÜªÃÜá. ®ÝËŸºÃÜã ®ÜÊÜáÓÜRÄÔ¨æÊÜâ. AÊÜÃÜá ±ÜÅ£ ®ÜÊÜáÓÜRÄÓÜᣤ¨Üªíñæ ¸ÝÆaÜí¨ÜÅÃÝÊ… ®Ü®°Ü ±ÜÄaÜ¿á ÖæàÚ¨ÜÃáÜ . C®æà° ®Üá ®Ý®Üá ¸ÝÀá ¹vܸàæ PÜá G®ÜáÊ ° Ü Êæã¨ÜÆá AÊÜÃáÜ PÝÂÍ… Pèíoįí¨Ü G¨Ü᪠A¨Ü®áÜ ° ¸æàÃæ㟺ÄWæ ÊÜ×Ô g®Ü ñÜáí¹ ñÜáÙÜáPÜᣤ¨ªÜ Öæãàpæà騆 Jí¨Üá ÊÜáãÇæWæ PÜè æ ã æ ¿á᪠®ÝÊÜâ "¸æàvÜ' Gí¨ÜÃã Ü Pݵ £íw PæãwÔ ñÝ®Üã ®ÜÊÜá¾ hæãñæ PÜáÚñÜá Pݵ £íw ÓæàËÔ ""H®Üá ¯àÊÜâ Ÿí¨Ü E¨æªàÍÜ?'' Gí¨Üá ±ÜÅΰԨÜÃÜá. ®Ý®Üá ÖæàÚ¨æ. PÜáñÜãÖÜÆ©í¨Ü PæàÚ¨Ü AÊÜÃÜá QÓæÀáí¨Ü GÃÜvÜá ®ÜãÃÜá ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨Üá ®ÜÊÜá¾ ÊÜááí©ÄÔ "JÙæÛ PæÆÓÜ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔ' Gí¨ÜÃáÜ . BÍÜc¿áì, ÓÜíñæãàÐÜ CŸºÄWÜã. BWÜ ±Üâ®ÜÃã Ü ÃÜá Aí¨ÜÃæ ÓÝ×£WÜÚWæ ¹w, CñÜÃÜ ÊÜÂQ¤WÚÜ WÜã A±ÜÄbñÜÃàæ . AÊÜÃÜ ûæàñÜÅ¨È Ü É AÊÜÃáÜ ±ÜÄbñÜÄ©ªÃŸ Ü ÖÜá¨Üá. AÐæàr . "¨Üü| PÜ®v °Ü Ü PÝÊÜ : 1901 & 1976' ±ÜÅPo Ü ÊÝÀáñÜá. A¨ÜÃÜ ±ÜÅPo Ü Oæ¿á ±Üä£ì ÊæaÜc (B PÝƨÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá HÙÜá ÓÝËÃÜ) ±ÜÅPÜo| ±ÜäÊÜì¨ÜÇæÉà Ÿí©ñÜá¤. EvÜᲿá WæãàËí¨Ü ±æç ÓÜíÍæãà«Ü®Ý Pæàí¨ÜÅ¨È Ü É ±æäÅ. PÜá.Î. AÊÜÃÜ ®æàñÜêñÌÜ ¨ÜÈÉ ±æäÅ. Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ AwWÜ AÊÜÃÜ ×ÄñܮܨÜÈÉ A¨ÜÃÜ ¹vÜáWÜvæ, PÜËWæãàÑu CñÝ© Jí¨Üá ©®Ü ±Üä£ì¿á PÝ¿áìPÜÅÊÜá ®ÜvæÀáñÜá. B PÝ¿áìPÜÅÊÜá, B ÓÜíPÜÆ®Ü B ©®Ü¨ÜÆãÉ ÃÝgÂÊÜáor¨Ü ÓÜᩪ¿ÞX ÊÜááí¨æ B ÓÜíPÜÆ®Ü¨Ü ŸWæY ÓÜáÊÜÞÃÜá GÃÜvÜá ÊÜáãÃÜá £íWÜÙáÜ "E¨Ü¿áÊÝ~'¿á g®ÜñÝÊÝ~¿áÈÉ ÊæáaÜácW,æ qàPæ&q±Ü~ ³ WÜÚWæ WÝÅÓÜÊÝX ÓÜíZPæR JÙæÛ ÖæÓÜÃÜá ñÜí©ñÜá. ÊÜááí©®Ü ÊÜÃÜáÐÜ ±Üâ®ÜÃÜãÃÜá C¨ÜªÈÉWæ ÊÜáñæ¤ "±ÜÅÓÜá¤ñÜ'¨Ü hÝ×àÃÝ£WÝX ®ÝÊÜâ Öæãà¨æÊÜâ. ®ÜÊÜá¾®Üá° ®æãàw¨ÜÊÜÃæà ×í©®ÜíñæÁáà ÓÜñÜRÄÔ, ""H®Üá ¿ÞPæ'' Gí¨Üá PæàÙܨ,æ ÊÜáá®Üãð áÜ ÃÜã±ÝÀá ¯àw PÜÙáÜ ×Ô¨ÜÃáÜ . C¨Üá ±Üâ®ÜÃã Ü ÃÜá Óæ$r çÇ…, ®Ý®Üá PÜívÜ ÖÝWæ. EÚ¨ÜÊÜÄWæ AÊÜÃÜá ÖæàWæ PÝ|áñݤÃæãà A¥ÜÊÝ PÜíw¨ÝªÃæãà

£ÚÁá! B¨ÜÃæ A®æàPÜ g®Ü ¨Ý¯WÜÙÜ ®æÃË Ü ¯í¨Ü ®Ý®Üá ÓÜíÓæW§ ÙÜ ®Ü áÜ ° PÜqr ¸æÙÔæ ¨Ü樆 áÜ . A®æàPÜÃÜá Êæã¨ÜÆ ÓÜÆ ®ÜWÜáñݤ PæãvÜáÊÜâ¨Üáíoá. GÃÜvÜ®æà ÓÜÆ Öæãà¨ÝWÜ ÊÜááS WÜíqQR¨ã Ü ª Eíoá. ÖÝWÝX ÊÜáãÃÜ®àæ ÓÜÆPæR PæÆÊÜÃ®Ü áÜ ° ®æãàvܨæ CÃÜáÊÜ ÓÜí»ÜÊÊ Ü àæ ÖæaáÜ c. B¨ÜÃæ «ÜÊáÜ ìÓÜÙ§ ¨ Ü Ü «ÜÊÞ Ü ì—PÝÄ ÃÝgÑì vÝ. ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWv YÜ ¿ æ áÊÜÃ®Ü áÜ ° ¹orÃæ ÊÜááWÜáÙÜá ®ÜWÜáñݤ PæçÁãwx¨ÜÊÜÄWæ C¨Üá ñܮܰ¨ÜÆÉ ¯ÊÜᾨæà G®Üá°ÊÜ ¯Èì±Ü¤ñæÀáí¨Ü ÊÜáñÜᤠ²Åà£Àáí¨Ü ¯àvÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜá ®Ý®Üá PÜívÜ ÖÝWæ ÖÜÄPÜêÐÜ¡ ±Üâ®ÜÃã Ü ÃÜá JŸºÃàæ . ±Üâ®ÜÃÜãÃÜá CÃÜáÊÜâ¨æà ×àWæ. AÊÜÃÜÈÉ PÜêñÜPÜñæÀáÆÉ. ÓÝaÝ Aí¨æÅ ÓÝaÝ. ñÜ®ÜWæ A¯Ô¨Üª®Üá° ÓÜÖÜgÊÝX ÖæàÙÜáÊÜ, ¯àÊÜâ J±Ü³©¨ÜªÃÜã ñÜ®ÜWæ ¯g A¯Ô¨Üª®Üá° ×ígÄ¿á¨æ ÊÜÞvÜáÊÜ hÝ¿áÊÜÞ®Ü AÊÜè Ü áÜ .ª C¨ÜPÝRX AÊÜÃÜ ×®æÇ ° æ ®æãàvܸàæ PÜá. A¨Üá CÃÜáÊÜâ¨Üá ×àWæ : GÓ…GÓ…GÇ…Ô ÊÜááXst PÜãvÜÇæà&PæÆÓÜPÝRX K¨Üá ¸æàvÜ; H¯¨ÜªÃÜã PæÆÓÜ Gí¨Üá ÊÜááí¨æ K¨Ü¨æà PæÆÓÜÊÜ®æ°à ®Üí¹PæãívÜÃÜá. ÓÜÌ&E¨æãÂàWÜÊæà ÍæÅàÐÜu GíŸ ÊÝ¨Ü AÊÜè Ü áÜ .ª AÊÜÃáÜ Ÿpær G£¤ PÜqr ÓÜÌñÜ@ ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»ÜWÙÜ È Ü É ŸwÓÜÆá ¯ÆáÉÊÜ ÖÝWæ Ÿ¨ÜáQ®Ü ÖæãàÃÝoPæR «ÜáÊÜááQ¨ÜÃÜá. ÖÝWæ BÁáR ÊÜÞw¨Ü E¨ÜÂÊÜá ÖæãàpæÇ…. ®æÃÜÊݨÜÊÜÃÜá ÓÜÌíñÜ ÓÜÖæãà¨ÜÄ¿á ¿ágÊÜÞ®Ü ñæãào ÊÝÓÜá¨æàÊÜ ÃÝ¿áÃÜá. ŸívÜÊÝÙÜÊÜä »ÝÊܮܨæªà, dÜÆ ÊÜáñÜᤠ±ÜÄÍÜÅÊÜá ÊÜÞñÜÅ CÊÜÃܨÜáª. ¨ÜãÃܨÜêÑr, E¨ÝÃܯà£, ¯ÐÜáÃu Ü ÊÜÞñݨÜÃã Ü PÜÃWÜ áÜ ÊÜ AíñÜ@PÜÃ| Ü ¨Ü ñÜÃáÜ | ±Üâ®ÜÃã Ü ÃÜá PæÆÊæà ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜÈÉ ÖæãàpæàÇ… E¨ÜÂÊÜá¨Ü A£ÃÜ¥Ü ÊÜáÖÝÃÜ¥ÜÃÜ ÓÝÈ®ÜÈÉ ×Ä¿áÃÜá ÊÜáãXWæà ¸æÃÜÙæàÄÓÜáÊÜ ÖÝWæ Ÿí¨Üá PÜáÚñÜÃÜá. ±Üâ®ÜÃÜãÃÜá AÊÜÄWæ D ÓÝÈ®ÜÈÉ PÜáÚñÜÃæ ÓÝƨæ¯ÔñÜá. ÊÜáñÜ㤠Jí¨Üá Öæhæj ÊÜááí©oár ÓÜÖÜPÝÄ ÃÜíWÜPÜãR «ÜáÊÜááQ¨ÜÃÜá. AÈɨÜáªPæãívæà ˨ÝÂûæàñÜŨævæ¿áã PÜ|á¡ ÖÝÀáÔ¨ÜÃÜá. A¨ÜPÝRX ÍÝÃÜ¨Ý Ë¨Ý ÓÜíÓæ§, ÊÜááÈR GgáÂPæàÍÜ®… ÓæãÓæçq, ±ÜsæàÇ… ÊÝÓÜá¨æàÊÜ ÃÝÊ… oÅÓ…rWÙÜ ®Ü áÜ ° Óݧ²Ô¨ÜÃáÜ . BÊæáàÇæ D PæãÙÜ ÓÝƨÜá ÓÜÃã æ àÊÜÃÜ ¸æàPæ¯ÔñÜá. Æ¿á®…Õ ÓÜíÓæ¿ § áñܤ ®Üv¨ æ ÃÜ áÜ . B ÓÜíÓæ¿ § á ±ÝÅÁãàgPÜñÌÜ ¨Ü Aí«ÜñÌÜ ¯ÊÝÃÜOWæ ÝX ÊÜáãÃÜá ÆûÜPÜãR ÖæaÜác ÊÜÂÀáÔ "®æçp… B´… © ¸æÉ$çív…' GíŸ AíñÝÃÝÑóà¿á ±ÜÅÍÜÔ¤ ±Üv¨ æ Ü ÊæãñܤÊã æ ¨ÜÆ PÜ®w °Ü WÜ Æ¿á®… GíŸ WèÃÜÊPÜ Ræ ±ÝñÜÅÃݨÜÃáÜ . DWÜ AÊÜÃÜ ÊÜááí©ÃÜáÊÜâ¨Üá ÁãàaÜ®.æ ®ÜãÃÜá ÊÜáí© ÊÜ ×à®ÜÄWæ ®ÜãÃÜá ÊÜá®æWÜÙÜ®Üá° PÜqrPæãvÜáÊÜ Áãàg®æ. C¨ÜPÝRX AÊÜÃÜá DWÝWÜÇæà ÊÜÂÀáÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÜáÊÜÞÃÜá ÊÜáãÃÜá Pæãàq. ±Üâ®ÜÃã Ü ÃÜá ÊÜáñæ¤ PÝÈor¨áÜ ª «ÝËáìPÜ ûæàñÜÅPRæ & A¨Üã A¯ÄàüñÜ, A®Ü±àæ üñÜ

¹ÔÆPæãàÆá / 55

¹ÔÆPæãàÆá / 56


G®ÜáÊ ° íÜ ñæ. ®æ®Wæ áÜ ©Wæ ¹©ª¨ªÜ Ÿ±Ü®³ ÝvÜá ûæàñÜÅ¨Ü "hÝn®Ü ÊÜáí©ÃÜ' Áãàg®æ¿á ÎàZÅ A®ÜáÐÝu®Ê Ü Ý¨Ü¨áÜ ª CÊÜÃáÜ B ¨æàÊÜÓݧ®¨ Ü Ü «ÜÊáÜ ì¨ÜÎì¿Þ¨Ü ÊæáàÇæÁáà. 1987 ÃÜÈÉ B hÝn®ÜÊÜáí©ÃܨÜÈÉ ¨Ü.PÜ. iÇÝÉ ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü ®ÜvæÀáñÜá. 1988ÃÜÈÉ ÊÜáñæ¤ AÈÉÁáà ®Üvæ¨Ü ÊÜáPÜRÙÜ ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü; 1989ÃÜÈÉ AUÆ »ÝÃÜñÜ ñÜáÙÜá ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü; 1990ÃÜÈÉ ÊÜáãvܹ¨æÅ¿á ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ¨Ü ¨ÜÍÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜWÜÙÜã ®Üvæ¨ÜáÊÜâ. ±Üâ®ÜÃÜãÃÜá AÊÜÃÜ ÓÜíZo®Ý aÝñÜá¿áì ÊÜáñÜᤠÓÝíÓÜ¢£PÜ PÝÙÜiWæ CÊÜâ ÎÅàÊÜááSWÜÙÜ ÖÝWæ ÊÜáãwŸí¨ÜáÊÜâ. PÜÙ¨ æ Ü ÍÜñÊ Ü Þ Ü ®Ü¨Ü Pæã®æ¿á ¨ÜÍPÜ ¨ Ü È Ü É (1990&2000) ±Üâ®ÜÃã Ü ÃÜá AÊÜÃáÜ Cor Öæhjæ & Cwà ÃÝgÂÊæà PÜ|á¡ ¹oár ®æãàvÜáÊÜíñݨܨáÜ ª ¨Üü| PÜ®v °Ü Ü iÇÝÉ PÜ®v °Ü Ü ÓÝ×ñÜ ±ÜÄÐÜ£¤®Ü A«ÜÂûÜÃÝX AÊÜÃáÜ ¯¿ááPܤÃݨÝWÜ. "D ÖæãàpæàÇ… ÊÜÞ~Àáí¨Ü H®Ý©àñÜá?' Gí¨Üá ®ÜPÜR PÜáÖÜQWÜÙÜã C¨ÜªÃÜá. ÓÝ×£WÜÙÜá ¯¸æºÃÜWÝWÜáÊÜíñæ, ÓÜíZoPÜÃáÜ PÜÃáÜ ŸáÊÜíñæ, ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙáÜ ®ÝbÓÜáÊÜíñæ ±Üâ®ÜÃã Ü ÃÜá AË»ÜiñÜ ¨Ü.PÜ. iÇæÉ¿á GÇÝÉ ñÝÆãPÜáWÜÙÜÈÉ ñÝÆãPÜá ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü ÊÜáñÜᤠiÇÝÉ ÓÝ×ñÜ ÓÜÊáæ ྠÙÜ®WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ¯ÃÜíñÜÃÜ GíŸíñæ ®ÜvÓæ Æ Ü á PÝÃÜ|ÃݨÜÃáÜ . PÜ®v °Ü Ü ÓÝ×ñÜ ±ÜÄÐÜ£¤®Ü ÃÝg ±ÜÄÐÜ£¤Wæ AÊÜÃÜá D ×®æ°Çæ¿áÇæÉà Óܳ—ìÔ¨ÝWÜ & iÇæÉ¿á g®Ü ¸æíŸÈÔ¨ÜÃÜã ÃÝg嬆 EÚ¨Ü iÇæÉWÜÙÜ g®Ü & "¿ÞÄà ±Üâ®ÜÃÜãÃÜá?' Gí¨Üá ±ÜÅΰԨܪÄí¨Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ÓæãàñÜÃÜá. ÊÜááí¨æ µà¯P…Õ ÖÜQR¿á ÖÝWæ ÊæáàÇæ¨Ü᪠"¿ÞÄÊÜ?' Gí¨ÜÊÃÜ Æ æ É "CÊÜ ®ÜÊáÜ Ê ¾ !Ü ' G®ÜáÊ ° Ü ÖÝWæ aÜá®ÝÊÜO¿ æ áÈÉ Wæ¨áÜ ª Ÿí¨Üá ÖæãàpæÇ… ÊÜÞ~Á㟺 Cwà ÃÝgÂÊÜ®Üá° ±ÜÅ£¯—ÓÜáÊÜ ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓ槿á A«ÜÂûÜ ÃݨÜÃÜá, AŸÅÖÝí ÈíPÜ®… AÊæáàÄPæ¿á A«ÜÂûÜÃݨܨÜ㪠×àWæÁáà! C¨Üá ÓÝ«Ü®æ¿á ±ÜÅ£´ÜÆ. dÜƨÜ, ÖæãàÃÝo¨Ü g¿á. D 25 ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜÈÉ ±Üâ®ÜÃÜãÃÜá AÊÜÃÜ®Üá° Êæã¨ÜÆá ¨ÜãÃÜ©í¨Ü, BÊæáàÇæ ÖÜ£¤ÃÜ©í¨Ü PÜívÜÊÜ ®Ý®Üá. AÊÜÃÜ ²Åà£, ËÍÝÌÓÜ, dÜÆ, ÊÜá®æãàŸÆ, ԨݜíñÜ ÃݨݜíñÜWÙÜ ®Ü Æ °æ É AÄñÜ樆 ã Ü PÜãvÝ. AÊÜÃáÜ ®Ü®°Ü ×Ä¿á B±Ü¤Ãíæ ¨Üá, AÊÜÃÈ Ü É ®Ü®°Ü ÊÜÞñÜá ®Üvæ¿ááñܤ¨æí¨Üá A®æàPÜÃÜá ®Üí¹¨ÝªÃæ. C¨Üá ®ÜãÃÜPæR ®ÜãÃæãí¨Üá ¯g. B¨ÜÃæ D ÊÜÞ£Wæ ®Ý®æ㟺®æà AÆÉ. C®Üã° A®æàPÜÃÜ㠮ܮܰíñæÁáà C¨ÝªÃæ. ¯g¨Ü A¥Üì¨ÜÈÉ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ AÊÜÃáÜ ËÍÜÌŸí«Üá. AÊÜÃã æ Ÿº hÝñÜ£àñÜ ÊÜá®æãà»ÝÊÜ ¨ÜÊÜÃÜá. GÆÉ ÊÜWÜì¨ÜÆãÉ ®Ü®Ü° ÖÝWæà AÊÜÄWæ ®ÜãÃÝÃÜá ÊÜáí© B±Ü¤Ä¨ÝªÃæ. C¨Üá AÊÜÃÜ Ÿ¨ÜáQ®Ü C®æãí° ¨Üá ÊÜááS. ®Ý®Üá ®Ü®Ü° ÓÜíZo®æWæ ÓÜíŸí—st ÖÝWæ A®æàPÜ A¼±ÝÅ¿áWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜ ÊÜááí©qr¨æªà®æ. ±ÝÅ¿á@ ®Ü®Ü° ®æ®Ü²¯í¨Ü ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üã° AÊÜÃÜá

£ÃÜÓÜRÄÓÜÈÆÉ. ÓÝ×ñÜ ±ÜÄÐÜ£¤Wæ ÓÜíŸí—st ÖÝWæ PæÆÊÜâ ÓÜÆÖæWÜÙÜ®Üá° ÓÜãaÜ®æ WÜÙÜ®Üã° ¯àw¨æªà®æ. ÓÝ«ÜÂÊÝ¨Ü PæÆÊÜ®Üá° AÊÜÃÜá WèÃÜËԨݪÃæ. ®Ý®Üá AÊÜÃÜ®Üá° PÜívÝWæÆÉ AÊÜÃÈ Ü É A¨æà ®ÜWáÜ , A¨æà ²Åà£. ±ÝÅ¿á@ A¨Üá ÓÜÖã æ à¨ÜÃÜ ÊÝñÜÆ Õ ÂÊÜ®áÜ ° ËáàÃÜáÊÜ »ÝÊÜ. Cí¥Ü »ÝÊÜÊÜ®Üá° ®Ý®Üá PÜívܨÜ᪠×Ä¿áÃÝ¨Ü vÝ. ÖÝ.ÊÜÞ.®Ý. AÊÜÃÜÈÉ. AÊÜÃÜ Ÿ¨ÜáQ®Ü Pæã®æ¿á ©®ÜWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜá ®Ü®Ü° ÊÜá®æÁãÙÜWæà C¨ÜªÐÜár ÓÜËáà±ÜÊÝX¨Üê áÜ ®Ü®Ü WÜ .æ ±Üâ®ÜÃÜãÃÜá AÊÜÃÜ B±Ü¤ñæ¿áÈÉ ¸æaÜcWæ CÃÜáÊÜ ÓÜáSÊÜ®Üá° PÜívÜ ûÜ|WÜÙÜá ®ÜãÃÝÃÜá.... AÊÜâWÜÙÜÈÉ PæÆÊÜâ ×àXÊæ : PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ 1979ÃÜÈÉ Óݧ²Ô¨Ü ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤¿á ±ÝÅÁãàgPÜñÜÌÊÜ®Üá° WܨÜX®Ü ÖæãàpæÇ… E¨ÜÂËá ¯pær PæÊÜá¾|á¡ ®ÝÃÝ¿á| ÃÝ¿áÃæíŸ ÓÜg®j ÃÜ ã æ ŸºÃáÜ ÊÜ×Ô¨Üê áÜ . AÊÜÃáÜ 1989ÃÜÈÉ ¯«Ü®ÃÜ ÝX D Áãàg®æ ¯ÆáÉñܤ¨æ®Üá°ÊÝWÜ, ¯ÆɸÝÃܨæí¨Üá Cí©®Ü ñÜ®ÜPÜÊÜä A¨Ü®Üá° ÊÜáá®Ü°væÔ¨ÜÊÜÃÜá ±Üâ®ÜÃÜãÃÜá. C¨ÜPÝRX D ñÜ®ÜPÜ AÊÜÃÜá ¯àw¨Ü «Ü®Ü ÓÜÖÝ¿á ÆûÜPÜãR ËáàĨÜáª. ÊÜáãvܹ¨æÅ¿á ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ¨Ü ¨ÜÍÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜÊÜ®Üá° A¨ÜãªÄ ¿ÞX ®ÜvæÓܸæàPæí¨Üá ¯ÍÜcÀáÔ B ËaÝÃÜÊÜ®Üá° AÊÜÃÜÈÉ ±ÜÅÓݤ²Ô¨æ. ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü GÇÝÉ ÊæaÜcWÜÙÜ®Üá° ñÝ®æà ÊÜ×ÔPæãívÜá A¨ÜPæR ÃÝg ÊÜáor¨Ü ¿áÍÜÓÜÕ®Üá° AÊÜÃÜá ñÜí¨ÜáPæãorÃÜá. A®æàPÜ ŸvÜ˨ݦìWÜÙÜ Ë¨Ý»ÝÂÓÜPÝRX AÊÜÃÜ®Üá° ÓÜí¨ÜÎìÓÜÆá ®Ý®Üá ±ÜñÜÅ ¯àw¨æª. Aí¥ÜÊÜÃÜ ÍÝÇÝ&PÝÇæàgáWÜÙÜ µàg®Üá° AÊÜÃÜá ñÜáí¹¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜ E¨ÜÂÊÜá¨ÜÈÉ ¨Üáw¿ááÊÜÊÜÃæÆÉÃÜ ÊÜáPÜRÙÜ Ë¨Ý»ÝÂÓÜPæR AÊÜÃÜá ËÍæàÐÜ JñÜᤠPæãvÜáñݤÃ.æ AÊÜÃÜ Öæãàpæà騆 AwWæ »ÜoÃr Ü ÊÜáWÜ®®Ü áÜ ° AÊÜÃáÜ Gí.¹.¹.GÓ…. ñÜ®PÜ Ü K©Ô¨Ü᪠®Ü®WÜ æ WæãñÜá¤. ®Ü®°Ü ±ÜÄaÜ¿á¨Ü ÖÝWÜã WæÙ¿ æ á ÓÝ×£WÜÙÜ ±ÜâÓܤPÜ ±ÜÅPo Ü OæWæ ®æÃÜÊÝWܸæàPæí¨Üá Ë®Üí£Ô¨ÝWÜ ñÜÇÝ GÃÜvÜá ÓÝËÃÜ©í¨Ü I¨Üá ÓÝËÃÜ¨Ü ñÜ®ÜPÜ ¯àw AÊÜÃÜá ±æäÅàñÝÕ×Ô¨Üáªíoá. AÊÜÃÜ ±ÝÅÁãàgPÜñÜÌ¨Ü ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤¿áÇÝÉWÜÈ A¥ÜÊÝ AÊÜÃÜá E±Ý«ÜÂûÜÃÝX¨Üª ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤¿á ËaÝÃܨÜÇÝÉWÜÈà Gí¨Üã AÊÜÃÜá Çݹ ®ÜvæÓÜÆá Öæãà¨Ü©ªÆÉ. D ±Üqr C®ÜÐ ° áÜ r E¨Üª C¨æ. A¨Üá C®Üã° E¨ÜªÊÝWÜȨæ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá ®Ü®WÜ ã Ü AÊÜÄWÜã Wæ㣤¨æ. CíñÜÖÜ ±æÅàÊÜáÊÜ®Üá° Cí¥Ü B±Ü¤ñæ¿á®Üá° Cí¨Üá ®ÝÊÜâ ¿ÞÃÜÈÉ ¯ÄàüÓÜŸÖÜá¨Üá? ®Ü®Ü° Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ ¸æàÃæ㟺ÄÆÉ G®Üá°ÊÜ ÖÝWæ ±Üâ®ÜÃÜãÃÜá ÊÜÞñÜÅ Cí¥Ü B±Ü ¤ ñ æ ¿ á®Ü á ° ®Ü ® Ü W æ ñÜ í ¨Ü á Pæ ã or Ê Ü Ã Ü á . B¨Ü ª Ä í¨Ü Ç æ à "PÜ ® Ü ° v Ü Ê æ ® æ PÜá~¨ÝvÜáÊÜâ¨æ®¨ °æ 'æ Gí¨Üá PÜáÊæí±Üâ ÖæàÚ¨Ü ÖÝWæ ±Üâ®ÜÃã Ü ÃÜá Gí¨ÝûÜ| ®Ü®°Ü G¨æ PÜá~¿ááñܤ¨;æ ÊÜá®ÜÓáÜ Õ AÃÜÙáÜ ñܤ¨!æ

¹ÔÆPæãàÆá / 57

¹ÔÆPæãàÆá / 58


WæãÊÜáo ¾ ®ÜÆÉ¨Ü WæãÊÜáo ¾ WæãÊÜáo ¾ (¸ÝÖÜáŸÈ) Aí¨ÜÃæ ÊæçÃÝWÜÂPæR C®æãí° ¨Üá ÖæÓÜÃÜá. ÊæçÃÝWÜ嬆 ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° BvÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° WèÃÜÊÜ ©í¨ÜÇæà WÜáÊÜá¾væ (WæãÊÜá¾o) Gí¨Üá PÜÃæ¿ááÊÜâ¨Üá ñÜáÙÜá »ÝÑPÜÃÈ Ü É Eíoá. WæãÊÜáo ¾ ÊæçÃÝWÜÂPæR ÊÜÞñÜÅ ÃÜã±ÜPÜ ÊÜÆÉ Óèí¨ÜÃܨÜÆãÉ BñÜ WæãÊÜá¾o®æà (ÇæãàPæãàñܤÃܨÜÊÜ®Üá) Gí¨Üá hæç®ÜÃÜá ®ÜíŸáñݤÃæ. PÜËWÜÚWÜíñÜã WæãÊÜá¾o £àÃÝ ÖÜ£¤Ã¨ Ü Ê Ü .Ü AÊÜ®®Ü áÜ ° PÜËWÜÙáÜ ²Åà£ÓÜáÊÜâ¨Üá ñÝÂWÜPÝRX ÊÜÞñÜÅ AÆÉ, AÊÜ®Ü ÊÜåè®ÜPÝRX. Wæ ã ÊÜ á ¾ o ®Ü ® Ü W æ CÐÜ r Ê ÝXÃÜ á ÊÜ â ¨Ü á ñÝÂWÜ P æ R Óèí¨Ü¿áìPæR ÊÜáñÜᤠÊÜåè®ÜPRÜ Ðàræ AÆÉ. BñÜ ñÜ®°Ü ñÝÂWÜ樆 ã Ü ,° Óèí¨Ü¿áìÊÜ®Üã° —PÜRÄԨݪ®æ G®Üá°ÊÜâ¨ÜÄí¨ÜÇæà BñÜ ÊÜåè®ÜÊÝX¨Ýª®æ G®Üá°ÊÜâ¨Üá ®Ü®Ü° PÜƳ®æ. Aí¨ÜÃæ ñÝÂWÜ G®Üá°ÊÜâ¨Üá (A¥ÜÊÝ ¨Ý®Ü G¯°¸æàPݨÜÃæ) ÇæãàPæãàñܤÃÜ ÊݨÜá¨æà BX¨ÜªÃæ, A¨Ü®Üá° ¿ÞÄWÜã ÖæàÙܸÝÃܨÜá ¹ÔÆPæãàÆá / 59

G®Üá°ÊÜâ¨æà WæãÊÜá¾o®Ü D ÊÜåè®Ü¨Ü ÓÜí¨æàÍÜ Gí¨Üá ®Ý®Üá ®Üí¹¨æªà®æ. Aí¥ÜÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæ ¿ÞÃݨÜÃÜã ÔQR¨ÜÃæ Aí¥ÜÊÜÃÜ®Üá° ¸æàÃæ ¿ÞÊÜ ÃÜã±ÜPÜPÜãR ÖæãàÈÓܨæà, WæãÊÜá¾o¯Wæ ÊÜÞñÜÅÊæà ÖæãàÈÓܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. ®Ü®Ü° Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ Aí¥Ü JŸºÃáÜ ÔQR¨áÜ ª C¨æ. ¿ÞÃæíŸ PÜáñÜãÖÜÆ ¯ÊÜáWæ CÃܸàæ PÜá GíŸá¨ÜPÝRX AÊÜÃÜ ŸWæY ®Ý®Üá Jí©ÐÜár ËÊÜÃÜ ÖæàÙܸàæ PÝX¨æ. ÊÜáãvܹ¨æÅ¿á Öæv… ±æäàÓÝrµà暴 ÖÜ£¤Ã¨ Ü È Ü É Fo E±ÝÖÝÃÜPRæ ±ÜÅԨܜ ÊÝ¨Ü ÖæãàpæàÇæãí©¨æ. A¨ÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá : ±ÜwÊÝÙ…Õ ÃæÓæãràÃæíp…. B ÖæãàpæÆá ÓÜáÊÜÞÃÜá GÃÜváÜ ¨ÜÍPÜ WÜ ÚÜ í¨Ü DaæWæ ÊÜáãvÜṨæÅ¿á BÓÜá±ÝÔ®ÜÊÄÜ Wæ ÊÜÞñÜÅÊÆ Ü É, B ¨ÝÄ¿áÈÉ ÖݨÜá ÖæãàWÜáÊÜ ±ÜÃÊ Ü äÜ Ä®Ü ±ÜÅ¿Þ~PÜÄWÜã BPÜÐì Ü Oæ¿á Pæàí¨ÜÅ. JÊæá¾ A¨ÜÃÜ JÙÜWæ ÖæãPÜáR AÈÉ®Ü ÍÜáb ÃÜáb¿Þ¨Ü Fo £íw Êæá¨ÜªÃæ, AÈÉWæ ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ ÖæãàWܸàæ Pæ®áÜ Ê ° íÜ ¥Ü ÓæÙñæ Ê Ü ®Ü áÜ ° B ÖæãàpæàÆá ¯àvÜáñܤ¨.æ ÓÜ¨Ý FÃÜ ±ÜÃÜÊÜäÄ®Ü ÊÜáí©Àáí¨Ü, ¨ÜãÃÜ¨Ü ±ÜÅ¿Þ~PÜÄí¨Ü ñÜáí¹ ÓÜ¨Ý ñÜáÙÜáPÜᣤÃÜáÊÜ B Öæãàpæà騆 PÝÂÍ… PèíoÄ®ÜÈÉ ÓÜã§Æ PÝ¿á¨Ü ÊÜáñÜᤠG±Üñ³ ¤ÃÜ Ü WÜw¨Ýq¨Ü ×Ä¿áÃæ㟺ÃáÜ Jí¨Üá ¯ÎcñÜ PÝÇÝÊÜ—¿áÈÉ Ÿí¨Üá PÜãÃÜáñݤÃ.æ ÊÜÞ£ÆÉ! PÜñæÀáÆÉ! ®ÜWæÀáÆÉ! ±ÜÄbñÜÃÜá ¿ÞÃݨÜÃÜã Ÿí¨Üá ÊÜÞñÜ®ÝwÔ¨ÜÃæ, Jí¨æãà GÃÜvã æ à ÊÜÞñÜá! ÊÜáñæ¤ ŸÃæà ÊÜááWÜáÙÜW° áÜ AÐæ.r ÖÝWæí¨Üá AÊÜÃÈ Ü É ®ÝÊÜâ WÜí¼àÃÜÊݨܨæªà®Ý¨ÜÃÜã ÊÜÞñÜ®ÝvܸæàPæí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃæ, AÊÜÃÜá B PÝÂÍ… PèíoÃÜ®áÜ ° ¹pæ¨ r áÜ ª Ÿí¨Üá, A¨æà Öæãàpæà騆 ÇÝwjíX®Ü PÝÂÍ… PèíoÄ®Ü C©Ä®Ü ËÍÝÆÊÝ¨Ü ÖÝÈWæ Ÿí¨Üá PÜáÚñÜá ÊÜÞñÜ®ÝwÓÜáÊÜÐÜár Óèg®ÜÂÊÜíñÜ! ÖÜÃÜpæ, PÝÆûæà±Ü Aí¨ÜÃæ ¨ÜãÃÜ! ‘PÝ¿áPÜÊàæ PæçÇÝÓÜ’ G®ÜáÊ ° Ü hÝ¿áÊÜÞ®Ü. Cí¥Ü D ¿ágÊÜÞ®ÜÃÜ ÖæÓÃÜ áÜ aÜí¨ÜÅPáÜ ÊÜÞÃ… ±ÜwÊÝÙ… Gí¨Üá. B¨ÜÃæ B ÖæÓÃÜ áÜ ¿ÞÄWÜã Wæ㣤ÆÉ. Ô.Pæ. ±ÜwÊÝÙ… GíŸ AÊÜÃÜ ÓÜíü±Ü¤®ÝÊÜá WæãñÜá¤. AÊÜÃáÜ ÊÜáãvܹ¨æÅ¿á ±ÜÅ£ÑuñÜ ±èÅyÜÍÝÇæÁãí¨ÜÃÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá ®ÝÆáR ¨ÜÍÜPÜWÜÙÜ PÝÆ A¨ÜÃÜ Êæã¨ÜÆ ÊÜááTæãÂà±Ý«Ý¿áÃÝX¨ÜªÃÜá G®Üá°ÊÜâ¨Üá Wæ㣤¨ÜªÊÜÄWæ ÊÜÞñÜÅ WæãñÜá¤. B ©®ÜWÜÙÜÈÉ B ÍÝÇæ¿á A¼ÊÜê©œWæ PÝÃÜ~à»ÜãñÜÃÝX¨Ü᪨ÜÆɨæ, A¨ÜPæR Qà£ì WèÃÜÊÜWÜÙÜ®Üá° ñÜí¨ÜáPæãqr¨ÜªÃÜá. ¯ÊÜêñܤÃÝWÜáÊÜâ¨ÜPæR ÓÜÌƳ ÊÜááíaæ, ÖÝ騆 væçÄÁãí¨Ü®Üá° ÊÜáãvܹ¨æÅWæ ÊæãñܤÊæã¨ÜÆá ÊÜáñÜᤠ¨æãvÜx ÄࣿáÈÉ Óݧ²Ô¨Ü ×®æÇ ° æ AÊÜè Ü áÜ ª. ®Ü®ÜWæ AÊÜÃÜ ®æàÃÜ ±ÜÄaÜ¿áÊݨܨÜ᪠¨ÜÍÜPÜ©í©àaæWæ. A¨ÜÃÜ Êæã¨ÜÆá ®ÜãÃÜÃÜÈÉ ®ÜãÃæãí¨Ü®æ¿áÊÜ®ÝX ®Ý®Üá B ÖæãàpæàÈWæ ÖÜñݤÃÜá ¸ÝÄ Öæãà¨Ü¨Üáªíoá. AÊÜÃÜ PèíoÄ®Ü G¨ÜáÃÜá ®Ý®Üá ¯íñÝWÜ, ®Ý®Üá AÊÜÄWæ ±ÜÄbñÜ ¹ÔÆPæãàÆá / 60


GíŸíñæ AÊÜÃáÜ BWÜ ÊÜááWÜáÙÜP° RÜ ¨áÜ ªíoá. ®ÜÊã æ Ù¾ WÜ æ ÊÜÞñÜáPÜñæ B¨Ü¨áÜ ª CÆÉÊàæ CÆÉ G®ÜáÊ ° Ð Ü áÜ r PÜwÊæá. ÊÜåè®ÜÊàæ ±ÜÅ«Ý®ÜÊÝ¨Ü ÖÝWæ C¨Üª AÊÜÃ®Ü áÜ ° g®Ü ÊÜÞñÜ®ÝwԨܮª áÜ ° ®Ý®Üá ®æãàw¨Ü㪠PÜwÊæáÁáà. 2001ÃÜ ÓÜáÊÜÞÄWæ PÝíñÝÊÜÃÜ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZÊÜâ ñÜ®°Ü ¸æÚÛÖŸ Ü Ê º ®Ü áÜ ° BaÜÄÓÜÆá ÖæãÃÜqñÜá. B ÓÜí»ÜÅÊÜá¨Ü ®æ®Ü²Wæ, B ÓÜíZPæR BÍÜÅ¿á¨ÝñÜ WÝÅÊÜáWÜÙÝXÃÜáÊÜ ¸æÙÜáÊÝÀá, PÝíñÝÊÜÃÜ, ¸æãàÙÜ, Pæí©hæ, ®Üí¨ÜÚPæ WÝÅÊÜáWÜÙÜÆãÉ AÆɨæ AÊÜâWÜÙÜ ±ÜPRÜ ¨Ü ¯pæ,r ¸æÙ| ¾Ü á¡ WÝÅÊáÜ WÜÙáÜ ¸æàÃæ ¸æàÃæ PÜvWæ ÙÜ È Ü É ±ÜÅ£ £íWÜÚWæãí¨ÜÃíÜ ñæ ÊÜÐì Ü ±Üä£ì ÓÝ×ñÜÂ, ÓÝíÓÜ¢£PÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá, "¸æÚÛ ¸æÙÜPÜá' GíŸ ®æ®Ü²®Ü ÓÜíbPæ, ‘¨Ü.PÜ.¨Ü. ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü PÝÊÜ 1900&2000’ GíŸ ŸêÖÜñ… WÜÅí¥Ü¨Ü ±ÜÅPÜoOæ, Pæã®æWæ ÃÝg ÊÜáor¨Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ EñÜÕÊÜÊÜ®Üã° ®ÜvæÓÜáÊÜ Áãàg®æ¿á®Üá° ÖÜËá¾PæãívæÊÜâ. C¨ÜPæR H®æí¨ÜÃÜã B ©®ÜWÜÙÜÆãÉ, ÓÜáÊÜÞÃÜá ÊÜáãÃÜá ÆûܨÜÐÜár ÊæaÜcÊÝWÜáÊÜ Ÿhæp… ԨܜÊÝÀáñÜá. AÐÜr®Üã° WÝÅÊÜÞíñÜÃÜ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ Öæãí©Ô PæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá SíwñÜ ÓÝ«ÜÂËÆÉ Gí¨Üá ®Ü®Ü° WæÙæ¿áÃÜá GaÜcÄÔ¨ÜÃÜã ÖÜáÔ «æç¿áì©í¨Ü ®Ý®Üá ÊÜáá®ÜáX° Y¨.æ «Ü®Ü ÓÜíWÜÅÖPÜ ÝRX Êæáà騆 WÝÅÊáÜ WÜÙã Ü AÆɨàæ ¨Üü| PÜ®v °Ü Ü ÊÜáñÜᤠEvÜá² iÇæÉ¿á ¸æàÃæ PÜvWæ ÚÜ Wæ ®ÝÊÜâ ÓÜÊÝÄ ÖæãÃÜpÊ æ âÜ . ÊÜáãvܹ¨æÅ¿áÆãÉ D A¼¿Þ®Ü ÊÜááí¨ÜáÊÜÃÀ æ áñÜá. ÊÜá«ÝÂÖܨ ° Ü FoPæR ®ÝÊÜâ ®ÝÇÝRÃáÜ ÊÜáí© AÊÜÃÜ ÖæãàpæàÈ ®æãÙÜWæ ÖæãPæRÊÜâ. Fo¨Ü ®ÜvÜáÊæ ""±ÜwÊÝÙÜÃÜ®Üá° PæàÚ¨ÜÃæ ÖæàWæ?'' Gí¨Üá ñÜQìÔ¨æ. ""CÆÉ, ¿ÞÄWÜã AÊÜÃÜá «Ü®ÜÓÜÖÝ¿á ÊÜÞw¨Ü᪠®Ü®ÜWæ Wæ㣤ÆÉ!'' Gí¨ÜÃÜá, ®Ü®Ü° hæãñæ C¨Üª WæÙæ¿áÃÜá. PæàÚ, ""CÆÉ '' Gí¨Üá A¯°ÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜQRíñÜ, ®ÝÊÜâ PæàÙÜ©ÃÜáÊÜâ¨æà ÊæáàÇæí¨Üá ¯«ÜìÄÔ¨æÊÜâ. AÐÜrÃÜÈÉ ×í©®Ü ®æ®Ü±æäí¨Üá ¿ÞPæãà ®Ü®Ü° PÜ|¡ ÊÜááí¨æ ŸíñÜá. ®Üí¨ÜÚPæ ¸ÝÆaÜí¨ÜÅ ÃÝÊ… ÊÜáñÜᤠPÝíñÝÊÜÃÜ g¿áÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜÃÜá ÊæãWÜÓÝÇæ 50 GíŸ A¼®Üí¨Ü®Ý WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° ÓÜí±Ý©Ô, A¨ÜÃÜ ÇæãàPݱÜìOæ¿áí¨Üá WÜ|ÂÃÜ®æ°ÆÉ ÓæàÄÔ EvÜᲿáÇæãÉí¨Üá A¨ÜãªÄ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜÊÜ®Üã° ÓÜíZqԨܪÃÜá. BWÜ ®Ü®Ü° ŸWæY ±Ü£ÅPæWÜÙÜÈÉ ÖÝ.ÊÜÞ. ®Ý¿áPÜÃÜí¥Ü ×Ä¿áÃÜã, ¸æàÃæ WæÙ¿ æ áÃÜ㠱ܣÅPWæ ÙÜ È Ü É ®ÝÇÝRÃáÜ PÜvæ ŸÃ橨ܪÃáÜ . B ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü ÊÜááX¨Üá ÊÜáãÃÜá ®ÝÆáR £íWÜÙÜ ÊæáàÇæ, ®Ý®Üá ‘±ÜwÊÝÙ…Õ ÃæÓã æ àr Ãæíp…’Wæ ÖæãàX E±ÝÖÝÃÜ £àÄÔ PÝÂÍ… PèíoÄ®ÜÈÉ ®æãàpæãí¨Ü®Üá° CpÝrWÜ WÜí¼àÃÜÊÝX¨Üª ±ÜwÊÝÙÜÃÜá Jí©ÐÜãr ®ÜWÜ¨æ ‘¯ÊÜá¾ A¼®Üí¨Ü®Ý WÜÅí¥Ü ®Ü®ÜWæ ¸æàQñÜá¤. A¨ÜÃÜ ÊÜááS¸æÇæ DWÜÇàæ ñæW¨ æ áÜ PæãÚÛ’ Gí¨ÜÃáÜ . ‘¸æÇæ ÊÜáñæ¤ ®æãàvæãà|’ Gí¨Üá ®Ý®Üá ÖæàÚ¨ÜÃã Ü PæàÙܨàæ JñݤÀáÔ ÖÜ|ÊÜ®áÜ ° ®Ü®°Ü Pæç¿áÈÉoÃr áÜ . ®Ý®Üá AÊÜÄWæ, ÊÝÃܨÜ

ÊæáàÇæ A¼®Üí¨Ü®Ý WÜÅí¥Ü PÜÙáÜ ×Ô¨æ.ª BÊæáàÇæ GÐæãàr ©®ÜWÙÜ Ü ÊæáàÇæ, ®Ý®Üá A¨æà PÝÂÍ… PèíoÄ®Ü G¨ÜáÃÜá ¯íñÜá ‘ÓÜÃ…, A¼®Üí¨Ü®Ý WÜÅí¥Ü PÜÙÜá×Ô¨æª, ÔQR¨æ¿áÆÉ?’ Gí¨Üá PæàڨܪPæR, ®ÜWÜáËÆÉ, PÜÊæáíp…Õ CÆÉ, ‘ÔQR¨æ’ GíŸ ¯Èì±Ü¤ñ¿ æ á ÊÜÞñÜá, AÐæ.r D «æç¿áì©í¨Ü ®Ý®Üá, WæÙæ¿áÃÜ ÊÜÞñÜá ËáàÄ AÊÜÃÜÈÉ «Ü®ÜÓÜÖÝ¿á PæàÙÜáÊÜâ¨Üá ¸æàvÜ ‘BÊÜáíñÜÅ| Pæãoár ÖæãàWæãà|’ Gí¨Üá AÊÜÃÜ PÝÂÍ… PèíoÄ ®ÜÇÉæà AÊÜÃÜ ÖæÓÃÜ áÜ ŸÃæ¨áÜ A¨Ü®áÜ ° AÊÜÃÜ PæçXñÜᤠ‘ŸÃæ¤àÊæ ÓÜÃ…’ Gí¨æ. ‘ÓÜÄ’ Gí¨Üá ÓÜ|¡Wæ ®ÜPÜR AÊÜÃÜá ‘ÊÜáñæ¤ ®æãàvÜáñæ¤à®æ’ Gí¨Üá BÊÜáíñÜÅ|ÊÜ®Üá° vÝÅÊÜÄ®æãÙÜWæ ñæWæ©orÃÜá. ¸æÚÛÖÜŸº¨Ü ÓÜÊÜÞÃæãà±Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü, B ÃÝgÂÊÜáor¨Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ ÓÜÊáæ ྠÙÜ®¨ Ü Ü E¨Ý^o®æ¿á Öæ㣤Wæ ±ÜwÊÝÙÜÃáÜ PÝíñÝÊÜè Ü È Ü É ±ÜÅñÂÜ ûÜÃݨÜÃáÜ . ®Ý®Üá AÊÜÄWæ ®ÜÊáÜ ÓÜRÄÔ C©Ä®Ü ÓÝÆÈÉ PÜè æ áÜ PÜáÚÛÄÔ¨æ. AÊÜÃáÜ B ©®Ü ±Üä£ì ñÝÊÜâ ÖæãàpæàÈ®ÜÈÉ CÃܸæàPæíŸá¨Ü®Üá° ÊÜáÃæñÜÊÜÃÜíñæ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ E±ÜÔ§ñÜĨܪÃÜá. B¨ÜÃæ ¿ÞÃÜ hæãñæWÜã ÊÜÞ£ÆÉ, ®ÜWæÀáÆÉ. Cwà ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜÊæà AÊÜÄWÝXÁáà CÃÜáÊÜâ¨Üá G®Üá°ÊÜíñÜÖÜ ñܮܾ¿áñæÀáí¨Ü AÊÜÃÜá PÜáÚ£¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜá ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü ÊÜááXÔ ÖæãÃÜoá ¯íñÝWÜ ®Ü®°Ü ŸÚ Ÿí¨Üá ""CÃÜÈ'' Gí¨Üá ¸æàÃæ H®Üã BvÜ¨æ ®Ü®°Ü Pæç¿áÈÉ Jí¨Üá aÜP… CÄÔ Öæãà¨ÜÃÜá. ¹wÔ ®æãàw¨ÜÃæ A¨Üá I¨Üá ÓÝËÃܨݪXñÜá¤. ®ÜÊáÜ ¾ ŸÙÜWPÜ Ræ BÍÜc¿áì. ±ÜwÊÝÙÜÃáÜ CÐÜár ¨æãvÜx ÊæãñÜ¤Ê®Ü áÜ ° (B ©®ÜWÙÜ È Ü É A¨Üá £àÃÝ ¨æãvÜx Êæãñܤ) ¯àvÜáÊÜÐÜár L¨Ý¿áìÊÜâÙÜÛÊÜÃæà Gí¨Üá! ÊÜááí¨æ ÊÜáãvܹ¨æÅ¿áÇæÉà CÃÜáÊÜ ®Ü®Ü° Óæ°à×ñÜÃæãí©Wæ ÓÝí¨Ü¼ìPÜÊÝX ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÝWÜ AÊÜÄWÜã BÍÜc¿áì. “AÊÜÃÜá ¨Ý¯WÜÙæí¨Üá ®ÜÊÜáWæ DÊÜÃæWÜã Wæ㣤ÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ AÊÜÃáÜ ‘JpÝrÃæ’¿ÞX ¨Ý®Ü ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜÆÉ” Gí¨Üá PæàÚ¨æªÊÜâ Gí¨ÜÃÜá. 2003ÃÜÈÉ ®Ý®Üá PÜ®ÝìoPÜ HQàPÜÃÜ|¨Ü ®æàñÝÃÜÃÜÈÉ JŸºÃÝX¨Üª PÝíñÝÊÜÃÜ ¸ÝÃÝw ¹àw®Ü (Pæ.¹.) i®ÜÃÝg ÖæWxæ AÊÜÃÜ g®Ü; ñÜ Ê Ü Þ Ü ®æãàñÜÊ Õ Ê Ü ®Ü áÜ ° ÓÜíZqÔ¨æ. B ÓÜË᣿á ÊÜ£Àáí¨Ü 25 ÆûÜ ÃÜã±ÝÀá¿áÐÜár Êæac¨ Ü È Ü É i®ÜÃÝg ÖæWæx ÓݾÃÜPÜ "PܮܰvÜ »ÜÊÜ®Ü' ¯ÊÜÞì|PÜãR PæçÖÝQ¨æ. BWÜ ±ÜwÊÝÙÜÃÜ®Üá° »æàq¿ÞX ®æÃÊ Ü âÜ PæàÙÜáÊÜ «æç¿áì ŸíñÜá. ®æàÃÜÊÝX AÊÜÃÜ ÊÜá®æWæ ÖæãàX ËÐÜ¿á ±ÜÅÓݤËÔ¨æ. ‘JÙæÛ¿á PæÆÓÜ’ Gí¨ÜÐærà ÖæàÚ ¸æàÃæà®Üã Bvܨæà, 25 ÓÝËÃÜ ÃÜã±Ýç ñæWæ¨Üá Pæç¿áÈÉoÃr áÜ . ‘¯àÊÜâ i®ÜÃÝgÃÜ ŸWæY Pæàڨܪ, ®æãàw¨Üª ÓÜíWÜ£WÜڨܪÃæ ŸÃæ¨áÜ Pæãw, ®æ®² Ü ®Ü ÓÜíbPæ¿áÈÉ ±ÜÅPq Ü ÓÜáñæ¤à®æ’ Gí¨æ. Gí¨Üã ÊÜÞñÜ®ÝvÜ©¨Üª AÊÜÃáÜ ñÜñ…ûÜ|

¹ÔÆPæãàÆá / 61

¹ÔÆPæãàÆá / 62


ÊÜåè®Ü ÊÜááĨÜá EñÝÕÖ© Ü í¨Ü ñÜÊáÜ ¾ ®æ®² Ü ®Ü BÙÜ©í¨Ü, i®ÜÃÝgÃÜ PÜáÄñÝ¨Ü ŸÖÜá AÊÜáãÆÂÊÝ¨Ü ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° ÖæQR ÖæQR ÊÜááí©orÃÜá. A¨Ü®Üá° PæàÚ ®Ý®Üá SáÑÀáí¨Ü ‘ŸÃæ¨Üá Pæãw ÓÜÃ…’ Gí¨Üá JñݤÀáÔ¨ÜPæR ‘ÖÜãní’ Gí¨ÜÃݨÜÃÜã AÊÜÃÜá A¨Ü®Üá° ŸÃæÖÜPæR CÚÓÜÇæà CÆÉ! BÊæáàÇæ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ Áãàg®æ¿á ¸æÚÛÖÜŸº¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì ŸíñÜá. A¨Üã ÃÝgÂÊÜáor¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊæà. BÊÜáíñÜÅ| ¯àvÜÆá AÊÜÃÜ ÊÜá®æWæ ÖæãàX¨æ.ª AÊÜÃáÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ CÃÜÈÆÉ. AÊÜÃÜ ±Ü£¿ ° á Pæç¿áÈÉ BÊÜáíñÜÅ| Pæãoár, ®Ý®Üá Ÿí¨Üá Öæãà¨Ü ËÐÜ¿á £ÚÓÜÆá ÖæàÚ, Öæãà¨æ. ÊÜáÃÜáo±Ý³ÈWæ ÖÜñáÜ ¤ ÓÝËÃÜ¨Ü aÜP… ŸíñÜá. AÐær AÆÉ ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»ÜPRæ AÊÜÃáÜ Ÿí¨Üá Cwà ©®Ü C¨Ü᪠Öæãà¨ÜÃáÜ . ÓÜáÊÜ|ì PÜ®ÝìoPÜ樆 áÜ ° ®ÝÊÜâ BaÜÄÓÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»ì Ü ¨ÜÇÉæà PÝíñÝÊÜÃÜ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZPæR ÊÜáãÊÜñÜᤠÊÜÃÜáÐÜ ñÜáíŸáÊÜ ÁãàWÝÁãàWÜ PÜãw ŸíñÜá. D GÃÜvÜÃÜ ®æ®² Ü WÝX, ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü ¸æàvÜ, ÍÝÍÜÌñÜÊÝ¨Ü PæÆÓÜ H®Ý¨ÜÃã Ü ¸æàPÜá Gí¨Üá "®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ' GíŸ WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á®Üá° ÓÜíZ©í¨Ü ±ÝÅÃÜí¼ÓÜÆá ÖæãÃÜpæÊÜâ. B ÊÜÞÇæ¿áÈÉ AË»ÜiñÜ ¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü ®ÜãÃÝÃÜá ÓÝ«ÜPÜÃÜÈÉ B¿áª ÊÜáãÊÜñÜᤠÊÜáí©¿á®Üá° QÃÜáÖæãñܤWæWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ (52 ±ÜâoWÜÙÜÈÉ) ±ÜÄaÜÀáÓÜáÊÜ Áãàg®æ A¨Üá. A¨ÜPÝRX iÇÝÉ ÊÜáor¨Ü ÓÜÆÖÝ ÓÜËᣠÃÜbÔ ÓÜáÊÜÞÃÜá ®ÝÆáR ÆûÜ ÊæacÜ¨È Ü É ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° ÖæãÃÜñÜÃÜáÊÜ ÊÜá®ÜË ÊÜáá©ÅÔ¨æ. GÆÉÃÜ ÖÝWæ B ÊÜá®ÜË¿á®Üá° ±ÜwÊÝÙÜÄWÜã Aíaæ¿áÈÉ PÜÙÜá×Ô¨æ. ®æàÃÜÊÝX ÊæáàÈí¨Ü ÊæáàÇæ AÊÜĨܪÈÉWæ ÖæãàX ®æÃÊ Ü âÜ PæàÙÜáÊÜâ¨Üá ¿ÞPæãà ÊÜáágáWÜÃÜ A¯°ÔñÜᤠ®Ü®WÜ .æ ®Ý®Üá ¯ÄàüÓܨàæ C¨Üª PÜvWæ ÚÜ í¨Ü ®æÃÊ Ü âÜ ŸíñÜá. ¯ÄàüÔ¨ÜÊÄÜ í¨Ü ¿ÞPæãà ŸÃÜÈÆÉ. ŸÖÜÙÜ ©®ÜWÙÜ Ü ñÜ®PÜ Ü ±ÜwÊÝÙÜÄí¨Ü ¿ÞÊÜ ±ÜÅ£QÅÁá¿áã CÆÉ. ®ÝÇÝRÃáÜ ¸ÝÄ ®æÃÜÊÜâ ¯àw¨Ü AÊÜÃÜá ®æÃÜÊÜâ ¯àvܨæà C¨ÜªÃÜã ñܱæ³à¯ÆÉÊÜÆÉ Gí¨Üá ÓÜáÊÜá¾®æ C¨æ.ª WæÙ¿ æ áÃÜá PæàÚ¨ÜPª Ræ ‘®æÃÊ Ü âÜ Ÿí©ÆÉ, CÃÜÈ ¹w’ Gí¨æ. ®Ý®Üá C¨Ü®áÜ ° ÊÜáÃæñàæ ¹pær G®Üá°ÊÜÐÜrÃÜÈÉ ©{àÃÝX ±ÜwÊÝÙÜÄí¨Ü ÖÜñÜᤠÓÝËÃÜ aÜP… ŸíñÜá. A¨ÜÃÜ hæãñæWæ ±ÜñÜÅÊæà? CÆÉ. A¨Üá AÊÜÃÜ ÊÜáiì. AÊÜÃÜá AÐÜãr ÓÜÃÜÙÜ G®Üá°ÊÜíñæ. BÊæáàÇæ ¿ÞÃæãà ÖæàÚ¨ÜÃÜá AÊÜÃÜá AÓÜÌÓܧñæÀáí¨Ü BÓܳñæÅ¿áÈÉ ¨ÝSÇÝX¨ÜªÃÜá Gí¨Üá. ±ÝÅ¿á@ BÓܳñæÅÀáí¨Ü ñÜÊÜá¾ ÊÜá®æWæ ÊÜáÃÜÚ¨Ü ñÜñ…ûÜ|Êæà AÊÜÃÜá ®Ü®Ü° ÊÜá®ÜËWæ Óܳí©Ô¨ÜÃÜá GíŸá¨Üá £Ú¨Üá ®Ü®Ü° ÖÜê¨Ü¿á ñÜáí¹ ŸíñÜá. C¨ÝX BÃÜá £íWÜÙÜá PÜÙæ©ÃÜŸÖÜá¨Üá. ®Ü®Ü° ²Åà£Wæ ±ÝñÜÅÃÝ¨Ü ÊæáçÓÜãÄ®Ü ×Ä¿á ÓÝ×£ ±æäÅ. ÊÜÞ«ÜÊÜ PÜáÆPÜ~ì AÊÜÃÜ B¿áª PÜ¥ÝÓÜíWÜÅÖÜ ÊÜáñÜá¤

×Ä¿áÃÜã B£¾à¿áÃÜã B¨Ü ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü PÜáÇÝÂw ÊÜÞ«ÜÊÜ ±æç AÊÜÃÜ, w.Ë.i.¿áÊÜÃÜ ‘PÜWæãYàQ¤ ÓÜí±Ü¨Ü’ GíŸ GÃÜvÜá PÜê£WÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° ÖæãÓÜ PÜ¥ÝÓÜíWÜÅÖÜ ‘ÔàñݱÜâÃÜ¨Ü PÜñWæ ÙÜ áÜ ’®Üã° PÜãvÝ ÇæãàPݱÜìOæ ÊÜÞvÜáÊÜ PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ÊÜ®Üá° ÊÜáãvܹ¨æÅ¿á ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜ ÓÜíZ BÁãàiÔñÜá¤. B ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜPæR ±ÜwÊÝÙÜ ÃÜ®Üá° BÖÝ̯Ô, AÊÜÃÜ PæçÀáí¨ÜÇæà PÜáÇÝÂw ÊÜÞ«ÜÊÜ ±æç AÊÜÃÜ PÜꣿá A®ÝÊÜÃ| Ü ÊÜ®áÜ ° ÊÜÞwÔ¨æ. ±ÜwÊÝÙÜÃ®Ü áÜ ° ¿ÞÃÜã ÓÝ×ñÜ PÝ¿áìPÜÅÊáÜ WÜÚWæ ¹w, ÓÝíÓÜ¢£PÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÚWÜã BÖÝ̯Ԩܪ®Üá° ®Ý®Üá ®æãàw¨Ü᪠PÜwÊæá. B PÝÃÜ|©í¨Ü AÊÜÃáÜ ŸÃÜáñݤÃã æ à, CÆÉÊäæ à Gí¨Üá ®Ý®Üá ×ígÄ©¨æ.ª B¨ÜÃæ ®Ý®Üá AÊÜÃ®Ü áÜ ° Ë®Üí£Ô¨Ü ñÜñ…ûÜ| AÊÜÃáÜ J²³Pã æ íw¨Üê áÜ . hæãñæWæ ‘B ©®Ü PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ¨ÜÈÉ »ÝWÜÊ× Ü ÓÜáÊÜ GÇÝÉ A£¦ A»ÝÂWÜñÄÜ WÜã JÙæÛ¿á E±ÝÖÝÃÜ¨Ü ÊÜÂÊÜÓ§æ ¯ÊÜá¾ Öæãàpæàȯí¨ÜÇàæ BWܸàæ PÜá. B¨ÜÃæ A¨ÜÃÜ ¹ÆÉ®áÜ ° ¯àÊÜâ ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ÊÜÞñÜÅ ¯ÊÜáWæ D BvÜìÃ…, CÆÉÊݨÜÃæ CÆÉ!’ GíŸ PÜÃÝÃÜ®áÜ ° AÊÜÄWæ Êæã¨ÜÇàæ ÖÝQ¨æª. A¨ÜPæR AÊÜÃÜá "ÓÜÄ' Gí¨Üá J²³Pæãíw¨ÜªÃÜá. B ©®Ü, ±ÜwÊÝÙÜÃÜá ±ÜâÓܤPÜ¨Ü A®ÝÊÜÃÜ| ÊÜÞw WÜí¼àÃÜÊÝ¨Ü ®ÝÆáR ÊÜÞñÜáWÜÙܮݰw¨ÜÃÜá. B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ®Ý®Üá AÊÜÃÜ PÜáÄñÜá ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñݤ AÊÜÃÜá ®Ü®ÜWæ ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ®æÃÜÊÝ¨Ü Äࣿá®Üá° ËÊÜÄÔ¨æª. ±ÜwÊÝÙÜÃÜ B ÊÜááSÊÜ®Üá° ®æãàwÃÜ¨Ü ÊÜáí© ¸æÃÜWÝX PÜáÚ£¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ ±ÜwÊÝÙÜÃÜá ®Ý®Üá BvÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ PÜáÄñݨܨܪÆÉ, G®Üá°ÊÜíñæ A¥ÜÊÝ ®Ü®Ü° ¸æaÜcX®Ü WèÃÜÊÜ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÔ¿áã CÆÉ, ¯ÃÝPÜÄÔ¿áã CÆÉ GíŸíñæ PÜáÚ£¨ÜªÃÜá. ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü ÊÜááX¨Ü ÊæáàÆã B ŸWæY AÊÜÃÜá aÜPÝÃÜ GñܤÈÆÉ. AÐærà AÆÉ ®Ý®Üá Pæãor AÊÜÃÜ Öæãàpæà騆 ¹ÆÉ®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜÆá AÊÜÃáÜ ÊÜáágáWÜÃÜ ±ÜvÈ Ü ÆÉ. D ®ÜváÜ Êæ PÝíñÝÊÜè Ü È Ü É G¨Ü᪠¯ÈÉԨܪ ‘PÜ®v °Ü Ü »ÜÊ®Ü Ü’¨ÜÈÉ ÓÝ×ñÜ ÊÜáñÜᤠÓÝíÓÜ¢£PÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° PܯÐÜu £íWÜÚWæãí¨ÜÃÜíñݨÜÃÜã H±ÜìwÓÜáÊÜâ¨Üá ®ÜÊÜáWæ PÜÐÜrQRoárPæãíwñÜá¤. B¦ìPÜ ÓÜí±Ü®Üã¾Æñæ¿á PæãÃÜñæ¿á hæãñæ BÓÜPܤÃÜã, PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ÓÜíZqÓÜÆá ¸æàPÝ¨Ü PæçWÜÙã Ü PÜwÊæá C¨ÜªÊâÜ . ÔàËáñÜ PÝ¿áìPÜñì Ü ÃÜ ŸÙÜWÜÊܯ°oárPæãívÜá ‘¯ÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÈÉ ®ÜÊÜá¾ ÓÝ×ñÜÂ’ GíŸ PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° & PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü B¿áª PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ ÓÜ»æ¿áÈÉ ÓÜíZqÓÜáÊÜ ÓÜÆÖæ¿áá D ¯ÃÝÍݨݿáPÜ ÊÝñÝÊÜÃÜ|¨ÜÈÉ ®Ü®Ü° WæÙæ¿áÃÝ¨Ü Ë. ÓÜáÃæàÍÜ ÍæorÄí¨Ü ŸíñÜá. Cí¥Ü ±ÜÅÁãàWÜÊâÜ EvÜᲿáÈÉ ‘®ÜváÜ ÊÜá®æ PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ’ Gí¨Üá g®Ü²Å¿áÊÝX ¿áÍÜÔÌ¿Þ¨Ü E¨ÝÖÜÃO Ü æ BWÜ ®Ü®°Ü PÜ|¡ÊáÜ áí¨æ¿áã CñÜá¤. C¨ÜÄí¨ÝX ñÜñ…ûÜ| ®Ý®Üá D ÓÜÆÖæ¿á®Üá° J²³Pã æ ívæ.

¹ÔÆPæãàÆá / 63

¹ÔÆPæãàÆá / 64


Cí¥Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR SaÜáì PÜwÊæá. PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ¿ÞÃÜá ±ÝÅÁãàiÓÜáñݤÃæãà AÊÜÃÜ EñÝÕÖÜÊæà A¨ÜÃÜ ŸívÜÊÝÙÜ. ñÜÊÜá¾ ÊÜá®æWæ ŸÃÜáÊÜ A£¦WÜÙæÆÉÃÜ E±ÝÖÝÃÜ¨Ü gÊݸݪĿáã AÊÜÃܨæªà. BÊÜáíñÜÅ| ±ÜñÜÅ, ÊæáçP…, ±æäàpæãà CñÝ© ¿ÞÊÜâ¨ÜÃÜ AÊÜÍÜÂPÜñæ¿áã CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. BÊÜáí£ÅñÜ ÓÝ×£¿á ±ÜÅ¿Þ| ÊæacÜÊ®Ü Ð °Ü àræ ÓÜíZÊÜâ »ÜÄÔ¨ÜÃÝ¿áá¤. D Áãàg®æWæ ËÍæàÐÜ G®Üá°ÊÜÐÜár ±æäÅàñÝÕÖÜÊæà®Üã PÝíñÝÊÜÃܨÜÈÉ ÔWÜ©¨Üê ã Ü , ®ÜÊáÜ ¾ ÓÜíZ¨Ü ®ÝÇÝRÃáÜ ÊÜáí© WæÙ¿ æ áÃÜá ±ÝÅÁãàgPÜÃÝWÜÆá ÊÜááí¨æ Ÿí¨ÜÃÜá. Êæã¨ÜÆ PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ®Ý®Üá ®Ü®Ü° ÊÜá®æ¿áÇæÉà ®ÜvæÔ¨æ. ®ÜíñÜÃÜ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜâ D Áãàg®æ¿á ÃÜãÊÝÄ Ë. ÓÜáÃæàÍ… ÍæorÃÜ ÊÜá®æ¿áÇæÉà ®ÜvÀ æ áñÜá. C¨ÜÄí¨ÝX PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ¨Ü WæÙ¿ æ áÄWÜã ‘PÜ®v °Ü Ü »ÜÊ®Ü Ü’¨Üñ¤Ü ÓÜáÚ¿ááÊÜ AÊÜÍÜÂPÜñæ CÆÉ G®Üá°ÊÜíñÜ Ô§£ ŸíñÜá. B¨ÜÃæ A¨Üá A¯ÊÝ¿áì GíŸíñÜÖÜ AÓÜÖÝ¿áPÜñæ ®Ü®®°Ü áÜ ° PÝvÜᣤñáÜ ¤. D Áãàg®æ¿á ÊÜáãÃÜ®æà PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü ÃÜã±ÜâÃæàTæWÜÙÜ®Üá° ®Ý®Üá ÖÝQPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜÐÜrÃÜÈÉ Aí¨ÜÃæ 17 ®ÜÊÜíŸÃÜ 2007ÃÜ ¸æÚWæY 11 WÜípæ¿á ÓÜáÊÜÞÄWæ ±ÜwÊÝÙÜÃÜ PÝÃÜá ®Ü®°Ü ÊÜá®æ¿á ÊÜááí¨æ Ÿí¨Üá ¯í£ñÜá. ®Ý®Üá PÜáñÜãÖÜÆ ÊÜáñÜᤠBÍÜc¿áì©í¨Ü AÊÜÃÜ®Üá° ÓÝÌWÜ£Ô¨æ. ¯«Ý®ÜÊÝX Ÿí¨Ü PÝÃÜ|ÊÜ®Üá° ËaÝÄÔ¨æ. AÊÜÃáÜ ‘ÓÜáÊÜᮾ àæ Ÿí¨æ’ Gí¨ÜÊÃÜ àæ ñÜÊáÜ ¾ hæãñæ Ÿí©¨Üª ÊæãÊÜáW¾ ¯Ü Wæ BñÜ®Ü Pæç¿áÈɨܪ WÜío®Üá° ®Ü®ÜWæ ¯àvÜÆá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. A¨Üá AÊÜÃÜ Öæãàpæ騆 Ô× CÃÜŸÖÜá¨æí¨Üá ®Ý®Üá ñÜQìÔ¨æ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá Ô× ñÜí¨ÜáPæãvÜáÊÜí¥Ü ÓÜí¨Ü»Üì H®Üá CÃÜŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá ®Ý®Üá ñÜQìÓÜáÊÜÐÜrÃÜÈÉ AÊÜÃæà ‘ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃæà, C¨ÜÃÜÈÉ Jí¨Üá ÆûÜ ÃÜã±ÝçWÜÚÊæ. ¯ÊÜá¾ ÓÜíZ¨Ü aÜoáÊÜqPæWÜÚWÝX ¯àvÜᣤ¨æªà®æ. "PÜ®v °Ü Ü »Ü樆 'Ü ¨ÜÈÉ ¯ÊÜáWæ H®Üá ÊÜÞvܸàæ Pæãà A¨Ü®Æ °æ É C¨ÜÄí¨Ü ÊÜÞw. AÐæàr AÆÉ, ±ÜÅ£à ÊÜÃÜáÐÜ¨Ü g®ÜÊÜÄ Êæã¨ÜÆ ©®Ü¨Üí¨Üá ¯àÊÜâ CÐÜãr ÖÜ|ÊÜ®Üá° ÊÜááXÔ, ÊÜáñæ¤ Ÿí¨Üá ®Ü¯°í¨Ü Jí¨Üá ÆûÜ ÔÌàPÜÄÓܸæàPÜá’ Gí¨ÜÃÜá. ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ®Ý®Üá ¿ÞÊÜñÜ㤠®æãàw©ªÆÉ. ®æãàvÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂÊÜä CÆÉ. ®Ü®°Ü ÊÜá®ÜÔ®Õ È Ü É CÃÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ° £Ú¨Ü ÖÝWæ AÊÜÃÜá Ÿí¨Üá ®Ü®Ü° ±ÝÈWæ ¨æàÊÜÃæà B¨ÜÃÜá Gí¨ÜáPæãívæ. ‘¯ÊÜᾨæà®Ý¨ÜÃÜã ÐÜÃñÜ áÜ ¤WÚÜ ¨Üê æ ÖæàÚ ÓÜÃ…, A¨ÜPRæ ®Ý®Üá Ÿ¨Üœ’ Gí¨æ. AÊÜÃáÜ ®Ü®°Ü ÐÜÃñÜ áÜ ¤WÙÜ áÜ "H®Üã CÆÉ ' Gí¨ÜÃÜá ÓÜ|¡Wæ ®ÜPÜáR. g®ÜÊÜÄ 2008Äí¨Ü ±ÜÅ£ £íWÜÙÜ Jí¨Üá ÍÜá»Ü A©ñÜÂÊÝÃÜ ‘®Üáw®ÜÊÜá®Ü’ GíŸ PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ÊÜâ C©àWÜ ‘PÜ®v °Ü Ü »Ü樆 ’Ü ÊÜáãÆPÜ ®Üv¿ æ áᣤ¨.æ B PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ¨ÜÈÉ ‘®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ’ WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á PÜê£WÜÙÜ A®ÜáPÜÅÊÜáÊÝ¨Ü ±ÜÄaÜ¿á,

ÊÜáÃæ¿á¸ÝÃÜ¨Ü ÓÝ×£Á㟺ÃÜ ÓÜíÓܾÃÜOæ, PÝÊÝÂÃÝ«Ü®æ (PÝÊÜÂÊÝaÜ®Ü) ®Ýw®Ü ±ÜÅԨܜ ÓÝ×£Á㟺Äí¨Ü E±Ü®ÝÂÓÜ ÊÜáñÜᤠÊÜááPܤ ÓÜíÊݨÜ, PÜ®v °Ü Ü ÓÝ×ñÜÂPæR ÓÜíŸí— st QÌh… Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ ÓÜíÊÜ«Üì®Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá gÃÜWÜᣤÊæ. hæãñæWæ ®ÜÊáÜ ¾ ¯g iàÊÜ®© Ü í¨Ü ÊÜáÃæ¿ÞWÜᣤÃáÜ ÊÜ ñÜáÙÜá ÓÜíÓÜ¢£¿á £íw £¯ÓÜáWÜÙÜ ÆZá E±ÝÖÝÃÜ¨Ü ÊÜÂÊÜÓ§æ¿áá ±ÜwÊÝÙ…Õ ÃæÓã æ àr Ãæíq¯í¨ÜÇàæ ®Üv¿ æ áᣤ¨.æ ‘®Üáw®ÜÊÜá®Ü’ ÓÜÃÜ~ PÝÃÜÂPÜÅÊÜáWÜÙÜ Êæã¨ÜÆ PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Üí¨Üá ±ÜwÊÝÙÜ ÃÜ®áÜ ° ÊÜÞñÜ®ÝvÜÆá ®Ý®Üá PæàÚPæãívæ. AÊÜÃáÜ “®Ý®Üá ®Ü®°Ü E¨ÜÂÊÜá¨ÜÈÉ ¯ÄàûæWã Ü ËáàÄ¨Ü ¿áÍÜÓáÜ Õ WÜÚÔ¨æઠ®æ. ®Ü®°Ü ±Üâor ÓÜíÓÝÃÜPRæ ¸æàPݨÜЮrÜ à°æ ®Ý®Üá CoárPã æ ÙÜáÛñ¤àæ ®æ. Eڨܨ®ªÜ áÜ ° GÈÉ JÙæÛ PæÆÓÜ BWÜáñܤ¨ã æ à AÈÉWæ ñÜÆá²ÓÜÇàæ ¸æàPÜá GíŸá¨ÜPÝRXÁáà ®Ü®Ü° E¨ÜÂÊÜá ¿áÍÜÔÌ¿ÞX¨æ Gí¨Üá ®Ü®ÜWæ A¯Ô¨æ. «ÜÊÜáìPÝRX ¨æàÊÜÓݧ®ÜPÝRX ¨Ý®Ü ÊÜÞvÜáÊÜÊÃÜ áÜ ®ÜãÃÝÃÜá ÊÜáí© C¨ÝªÃ.æ ˨ÝÂÓÜíÓæW§ ÚÜ Wæ ¨Ý®Ü ÊÜÞvܸàæ PÝ¨Ü Ô§£ ×í¨æ CñÜá¤. Cí¨Üá A¨Üã Jí¨Üá E¨ÜÂÊÜáÊÝX¨æ. B¨ÜÃæ ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£¿á ÓÜíÊÜ«ì Ü ®æWæ ®æÃÊ Ü ÝWÜáÊÜÊÃÜ áÜ £àÃÝ PÜwÊæá. ÖÝWÝX ®Ü®°Ü BÁáR C¨æà” Gí¨ÜÃáÜ . "®ÝwWæ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃ'Ü WÜÅí¥ÜÊÞ Ü Çæ¿á GÃÜv®Ü àæ PÜí£®Ü ÖÜñáÜ ¤ PÜê£WÜÙÜ A®ÝÊÜÃ| Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜÊÜ®Üá° ÊÜáíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ÓÜíÁãàiÔ B ©®Ü ±ÜwÊÝÙÜ ¨Üí±Ü£¿á®Üá° WèÃÜËÓܸæàPæí¨ÜáPæãívÜá CŸºÃÜ®Üã° BÖÝ̯Ԩæ. ¿ÞÊÜ ÊÜáágáWÜÃÜ, CÆÉÊæà ÓÜíñæãàÐÜ CÆɨÜÊÜÃÜ ÖÝWæ AÊÜÃÜá Ÿí¨Üá Êæà©Pæ HĨÜÃÜá. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ±Ü£° ñÜáí¸Ý ÓÜíPæãàaÜ ±ÜoárPã æ ívÜÃáÜ . CŸºÃ®Ü ã Ü ° ®ÝÊÜâ PÜãwÔ ±ÜwÊÝÙÜÄWæ ÊæáçÓã Ü ÃÜá ±æào ñæãwÔ ±ÜÃÜÓܳÃÜ ÖÝÃÜ ÖÝQÔ ÍÝÆá Öæã©Ô PܮܰvÜ ÓÜíÓÜ¢£ CÇÝTæ¿á ¯¨æàìÍÜPÜÃÝ¨Ü ÊÜޮܠÊÜá®Üá ŸÚWÝÃ… AÊÜÄí¨Ü WèÃÜËÔ¨æÊÜâ. Cwà ÓÜ»æ D ÊÜáÖݨݯ¿á®Üá° PÜ|á¤íŸ ®æãàvÜáñݤ A¯ËáÐÜÃݨÜÃáÜ . B¨ÜÃæ ±ÜwÊÝÙÜÃáÜ ÊÜÞñÜÅ C¨Üá ñÜ®ÜWæ ÓÜíŸí«ÜÊæà CÆɨÜíñæ ¯Èì±Ü¤ÃÝX PÜáÚ£¨ÜªÃÜá. Aí¦í¥Ü ¯Èì±Ü¤ñæ AÆÉ. WæãÊÜáp ¾ ݼÐæàPÜ¨Ü Öæ㣤®È Ü É WæãÊÜáo ¾ ÊÜáã£ì ÓÜáÊÜᮾ àæ ¯íñÜ ÖÝWæ. C¨ÝX £íWÜÙáÜ PÜÙÀ æ áñÜá. ±ÜwÊÝÙÜÃÜ L¨Ý¿áì¨Ü ÓÜᩪ FÄwà Öܹñº áÜ . C¨Ü®Üá° £Ú¨Üá ¨æàÊÜÓݧ®ÜÊæäí¨ÜÃÜ iàOæãàì¨ÝœÃÜPÜÃÜá AÊÜÃÜ ®æÃÜÊÜâ ¯ÄàüÔ AÊÜÃÜ®Üá° »æàq¿Þ¨ÜÃÜá. ±ÜwÊÝÙÜÃÜá “®Ý®Üá ¯ÄàÍÜÌÃÜÊÝ©¿áÆÉ. B¨ÜÃæ ®Ü®Ü° ¨æàÊÜÃÜá ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü WÜ»ÜìWÜáw¿áÈÉ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ” Gí¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ®Üá° ±Üä£ì ¯ÃÝÍæWæãÚÓÜÈÆÉ. I¨Üá ÓÝËÃÜÊÜ®Üá° AÊÜÃÜ Pæç¿áÈÉoár, ""C¨Üá ¯àÊÜâ ŸÄWæç¿áÈÉ ÖæãàWܸÝÃܨÜá GíŸá¨ÜPæR'' Gí¨ÜÃÜíñæ.

¹ÔÆPæãàÆá / 65

¹ÔÆPæãàÆá / 66


ÃÝgÊÜáiìWæ ÃÜã±ÜPÜ ÃÝg Aí¨Ü PÜãvÜÇàæ ¿ÞÄWݨÜÃã Ü A¯ÓÜŸÖÜá¨Üá ÃÝgÓÜñ¤æ¿á®Üá° Qñæã¤W¨ æ Ü ÊæáàÆã, ÃÝgÃÜ ÃÜã±ÜPÊ Ü ®Ü áÜ ° ®ÜÊáÜ ¾ ®ÜvÜáËWæ ¿ÞPæ GÙæ¨Üá ñÜÃܸæàPÜá? Gí¨Üá! ¯g, ÃÝgÃÜã ¸æàvÜ, ÃÝgÓÜñ椿áã ¸æàvÜ Gí¨Üá ®ÝÊÜâ Aí¨ÜáPæãívܨÜ᪠¯g. (B¨ÜÃæ ÃÝgÃÜ®Üã° ®ÝaÜáÊÜí¥Ü Äࣿá ÃÝgPÝÃÜ~ WÜÙÜ®Üá° ®ÝÊÜâ DWÜ J²³Pæãíw¨æªàÊæ. B ÊÜÞñÜá ¸æàÃæ!) B¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾®Üá° BÚ¨Ü ÃÝgÃÜÈÉ A®æàPÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÃÝgÓÜñæ¤ ¿á®Üá° ±ÜÅhݲàvÜ®æWÝX AÆÉ, ÓÜíÓÜ¢£¿á ±æäàÐÜOæWÝX ŸÙÜÔPæãívܨܪ®Üá° ®ÝÊÜâ ÊÜáÃæ¿ááÊÜí£ÆÉ. ÖÜí²¿á Êæç»ÜÊÜ, ñÝh…ÊÜáÖÜ騆 Óèí¨Ü¿áì, AÍæãàPÜ Óܤí»Ü Êæã¨ÜÇݨÜáÊÜâWÜÙÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ®æ®æÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÄí¨ÜÇæà ®ÜÊÜá¾ Êæáç gáÊæá¾®Üá°ñܤ¨æ. AÊæÇÝÉ DWÜ ÃÝÑóà¿á ÓÜÌñݤX¨ÜªÃÜã, AÊæÆÉÊäÜ ®ÜÊáÜ ¾ ®ÜÊáÜ ¾ ÓÜÌíñܨ®æ áÜ Ê ° Ð Ü áÜ r SáÎÀáí¨Ü ®ÝÊÜâ AÊÜâWÜÙÜ ŸWæY DWÜÆã ÖæÊáæ ± ¾ v Ü áÜ ñæ¤àÊæ. Aí¨ÜÃæ ÃÝgÓÜñ¤æ ¹ÔÆPæãàÆá / 67

¿áÈÉ ®ÝÊÜâ CÐܱ r v Ü © Ü ÃÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ ¨èŸìÆÂWÜÙ®Ü áÜ ;° B¨ÜÃæ ÊæáaÜácÊâÜ ¨Üá AÊÜÃÜ ÓÝíÓÜ¢£PÜ ²Åࣿá®Üá°, D PÝÃÜ|PæRà CÃÜŸÖÜá¨Üá; DWÜÆã ¨æàÔà ÓÜíÓÜ¢£¿áÈÉ ÓÜíÓÜ¢£Wæ ÓÜíŸí—st PæÆÓÜÊÜ®Üá° ¿ÞÃݨÜÃÜã ÊÜág»ÜãñÝX ®ÜvæÔ¨ÜÃæ Êæábc A¨Ü®áÜ ° ‘ÃÝg ÊÜáiì’ Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜ ±ÜıÝsÜ Eíoá. Aí¥Ü ûÜ|¨ÜÈÉ ûÜ|PÝÆ ®ÝÊÜâ ×í©®Ü ÃÝgÃÜ PÝÆPæR ÖæãàWÜáñæ¤àÊæ Gí¨ÜÃæ ÓÜáÙÜÛÆÉ. ¨Ü¸æì PÜêÐÝ¡®Üí¨Ü aèo (ÓÜíü±Ü¤ÊÝX w.Pæ. aèo) G®Üá°ÊÜ ÊÜÂQ¤ ¯ÊÜáWæ G¨ÜáÃݨÝWÜ, ¯àÊÜâ D ×í¨æ ÊæáçÓÜãÄ®Ü g¿áaÝÊÜáÃÝhæàí¨ÜÅ Jvæ¿áÃÜ®Üá° ®æãàw¨ÜªÃæ, ¥Üor®æ AÊÜÃÜ ®æ®Ü±ÝWÜáñܤ¨æ. B Jvæ¿áÃÜ ÖÝWæÁáà D aèoÃÜã ‘»Ü£ì’Ááà! (Aí¨ÜÃæ AhÝ®Üá¸ÝÖÜá.) CÆÉ, ¯àÊÜâ PÝÇ…ìÊÜÞP…Õì®Ü »ÝÊÜbñÜÅ ÊÜ®Üá° Gí¨Ý¨ÜÃÜã ®æãàw¨ÜªÃæ ÓÜÄ, Óæçv… ´æäàÔ®ÜÈÉ D aèoÃÜ®Üá° ®æãàw¨ÜÃæ PÝÇ…ìÊÜÞP…Õ®Ü ÖÝWæÁáà. ¸æÚÛ¿á ÓÜÄWæ¿á ÖÝWæ ËáÄ ËáÄ ËáíaÜáÊÜ AÊÜÃÜ ¹ÚWÜvÜx ÊÜáñÜᤠAhÝ®Üá¸ÝÖÜá ¨æàÖÜ¨Ü AÊÜÃÜ®Üá° PÜívÜ ñÜñ…ûÜ| Jí¨Üá Äà£¿á »Ü¿áËáÎÅñÜ WèÃÜÊÜ ÖÜáqrPæãÙÜáÛñܤ¨æ. ÖÝWæÁãà H®æãà, AÊÜÃÜÈÉ ®Ü®Ü°í¥ÜÊÜ®Üá ÊÜÞñÜ®ÝvܸæàPݨÜÃæ ñÜÇæ G£¤ ®æãàw, ÊÜÞñÜ®ÝvܸæàPÜá. BWÜ AÊÜÃݨÜÃæãà ÊÜÞñÜ®ÝwÔ¨ÜÊÜÄWæ & ñÜÊÜá¾ ŸWæY »ÜÅÊæá ¸æàvÜ G®Üá°ÊÜÐÜár ÓÜÖÜgñæÀáí¨Ü ñÜÇæñÜXYÔ ²Åà£Àáí¨ÜÇàæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñݤÃ.æ aèo G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá PÜêÐÝ¡®íÜ ¨Ü (A¥ÜÊÝ Ÿío ÓÜÊáÜ á¨Ý¿á¨Ü)ÃÜ PÜáÆ®ÝÊÜá. (hæç®ÜÃÜÆãÉ C¨æà PÜáÆ®ÝÊÜá¨ÜÊÜÃÜã C¨ÝªÃæ). ×í¨æ PÜÃÝÊÜÚ ±ÜŨæàÍÜÊÜ®Üá° BÚ¨ÜÊÜÃÜÈÉ aèo GíŸ PÜáÆ®ÝÊÜá¨Ü hæç®ÜÃÜã ÊÜááSÂÃÝX¨ÜªÃÜá. D PÜêÐÝ¡®Üí¨ÜÃÜ ×Ä¿áÃÜá ÃÝgÂÊÜ®áÜ ° BÙÜÈÆÉ ¯g. (B¨ÜÃæ WÝÅÊáÜ ±Üsàæ ÈPæ¿á ¿ÞgÊÜޮܠAÊÜÃÜ ×Ä¿áÄWæ CñÜá¤.) B¨ÜÃæ CÊÜÃã æ ÙÜX®Ü ÓÜíÓÜ¢£ ²Å࣠ÊÜÞñÜÅ ×í¨æ ®ÜÊáÜ ®¾ Ý°Ú¨Ü ÃÝg ÊÜáÖÝÃÝgÃÜ ÓÜíÓÜ¢£ ²Åà£XíñÜ ¿ÞÊÜ ÄࣿáÆãÉ PÜwÊæá CÆÉ. aèoÃÜã, ®Ý®Üã Jí¨æà FÄ®ÜÊÜÃÜá. B¨ÜÃæ WÝÅÊÜá ÊÜÞñÜÅ ¸æàÃæ ¸æàÃæ. ®Ü®¨ °Ü áÜ PæãàÙÜãÂÃݨÜÃæ AÊÜè Ü áÜ ª A¨ÜÃÜ ®æÃWæ ÝÅÊáÜ ÊÝ¨Ü Ëáàíg. ¨Ü¸ì æ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá AÊÜÃáÜ ÖÜáqr ¸æÙ¨ æ Ü ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ñÜÃÊ Ü ÝvÜá CÃÜáÊÜ ±ÜŨàæ ÍÜPRæ ÖæÓÃÜ áÜ . PÜáñÜãÖÜÆ¨Ü ÓÜíWÜ£ Aí¨ÜÃæ ®ÝËŸºÃÜã Jí¨æà FÄ®ÜÊÜÃݨÜÃÜ㠮ܮܰ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ÓÜí±ÜPÜì ¸æÙæ¨Ü¨Ü᪠DaæX®Ü ¨ÜÍÜPܨÜÈÉ. B Êæã¨ÜÆá ®Ý®Üá AÊÜÃÜ®Üá° ®æãàw©ªÆÉ; ÓÜí±ÜQìÔ¨Ü㪠CÆÉ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ŸWæY PæàÚ¨Ü᪠ŸÖÜÙÜ! CÆÉ G®Ü°¨Ü ÖÝWæ ®Ý®Üá AÊÜÃÜ®Üá° »è£PÜÊÝX JÊæá¾ ®æãàw¨Üáªíoá. A¨Üá 1965ÃÜ ÓÜáÊÜÞÄWæ AÊÜÃÜá ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ÎûÜ|ÊÜ®Üá° ±ÜäÃæçԨܪ Ëáàíg WÝÅÊÜá¨Ü Ëáà¿á±Ü¨Ü訆 ÍÝÇæ¿á ÊÜ«ì Ü íñÜáÂñÜÊ Õ ¨ Ü È Ü É. BWÜ ®Ý®Üá AÈÉWæ Öæãà¨Ü¨áÜ ª ÊÜ«ì Ü íñÜáÂñÜÊ Õ Ê Ü ®Ü áÜ ° ®æãàvÜÈPÜRÆÉ. ¹ÔÆPæãàÆá / 68


BWÜ ñÝ®æà PÝíñÝÊÜÃÜ¨Ü WÝÅËáà| BÓܳñæÅWæ ®Ý®Üá Êæç¨Ý—PÝÄ¿ÞX ®æàÊÜáPÜ Wæãíw¨Üá,ª B ÊÜ«ì Ü íñÜáÂñÜÊ Õ ¨ Ü È Ü É PÝíñÝÊÜè Ü Ü ¸æàÇÝw GíŸÈÉ A«Ý±ÜPÃÜ ÝXÃÜáÊÜ aèoÃÜ Ÿí«Üá ÎÅà ËsÜÆ Íæqr GíŸÊÜÄí¨Ü PÝíñÝÊÜÃÜ ÊÜÞ×£¿á®Üá° £Ú¨ÜáPæãÙÜÛ ¸æàPæíŸá¨ÜPÝRX. AÈÉ ®Ü®ÜWæ ¸æàPÝ¨Ü ÊÜÞ×£ ÎÅà ËsÜÆ ÍæorÄí¨Ü ÔQR¨Ü ñÜñ…ûÜ| ®Ý®Üá ÖæãÃÜvÜŸÖÜá©ñÜá¤. B¨ÜÃæ B ©®Ü AÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ ÖÜÙæ ˨ݦìWÜÙÜ ®ÝoPÜ¨È Ü É PÜêÐÝ¡®íÜ ¨Ü aèoÃÜ ÊÜááS ±ÝñÜÅ˨æ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃáÜ JŸº A¨Üáñ½ Ü PÜÇÝ謆 Ãæí¨Üá, Ëáà¿á±Ü¨Ë Ü ®Ü ±ÜÄbñÜ ÍÝÇÝ A«Ý±ÜPÃÜ ã æ ŸºÃáÜ ÖæàÚ, JñݤÀáԨܪÄí¨Ü ®Ý®Üá ®ÝoPÜ ®æãàvÜÆá GíŸíñæ ¯íñæ. B A«Ý±ÜPÃÜ áÜ ÖæàÚ¨Ü ÊÜÞñÜá ÓÜáÙÝÛWÈ Ü ÆÉ. aèoÃÜ A¼®Ü¿á ®æãàw ®Ý®Üá SáÎ ±Üp.ræ AÐæàr AÆÉ; ®ÝoPÜ¨Ü Pæã®æ¿á ¨ÜêÍÂÜ ¨ÜÈÉ ®ÝoPÜ¨Ü PܥݮݿáPÜ (aèoÃÜá) BñܾÖÜñæ ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜ A¼®Ü¿á ®æãàw ®Ü®Ü° PÜ|á¡WÜÙÜÈÉ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ AÈɨܪÊÜÃÜ PÜ|á¡WÜÙÜã ñÜáí¹¨Üª®Üá° ®æãàw ‘»æàÐ…’ Gí¨ÜáPæãívæ. D ®æ®Ü±Üâ ÊÜÐÝì®ÜáWÜorÇæ ®Ü®Ü°ÈÉ ¸æaÜcXñÜá¤. PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü ¸æÚÛÖÜŸº¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì (2001)¨ÜÈÉ ®Ý®Üá aèoÃÜ®Üá° BÖÝ̯ÓÜÆá ®Ü®ÜWæ CÐærà ÓÝQñÜá¤. B¨ÜÃæ A¨ÜÃÜ hæãñæWæ BWÜ w.Pæ. aèoÄWæ, w.Pæ. aèoÃæà ÓÝq G®Üá°ÊÜíñÜÖÜ ¨ÜíñÜPÜñæWÜÙÜá ®Ü®Ü° ÊÜááí©¨ÜáªÊÜâ. ¿ÞÊÝWÜÇݨÜÃÜã JÊæá¾ ®Ý®Üá ®Ü®Ü° FÄWæ Öæãà¨ÜÃæ, ÊÜÞ£®Ü ®ÜvÜáÊæ aèoÃÜ ÖæÓÜÃ棤¨ÜÃæ ÓÝPÜá. “aèoÃæãà Aí¦í¥ÜÊÜÃÜÆÉ ÊÜÞÃÝ¿á! DWÜ AÊÜÃܨÜ᪠ÃÝgÃܨæªà PݸÝìÃÜá” G®Üá°£¤¨ÜªÃÜá FÃÜ ÊÜáí©. “H®Üá PݸÝìÃÜá? AÊÜÃÜ PÜÓÜáŸá H®Üá?” Gí¨ÜÃæ, SbñÜÊÝX ÖæàÙÜÆá ¿ÞÄWÜã £Ú¿á¨Üá. “BÊÜá¨Üá Ãܵ¤®Ü ÊÜÂÊÜÖÝÃÜÊÜíñæ. ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ¨æãvÜx ¨æãvÜx ¨ÝÅü ñæãàoWÜÙÜáíoíñæ. FÃÜÆãÉ AÊÜÃÜ PÜêÑ ®æãàw¨ÜÃæ PÜ|á¡ ¸ÝÀá ¹vܸæàPÜá” G®Üá°£¤¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ, aèoÃÜá BWÜÇæà ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ËÍÜÌ ŸíoÃÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜÊÜ®Üá° ÇæãàPÜÊæà ¸æÃÜWÝWÜáÊÜíñæ ÓÜíZqÔ¨Ü᪠®Ü®ÜWæ £Ú©ñÜá¤. AÐær AÆÉ, AÊÜÃÜ ‘«ÜÊáæ 죤 ÊÜÞÁá’, ‘EÄEÐÜ¡¨Ü ÊÜÞÁá’, ‘²È±Ü£¤ WÜvÓÜ …’ G®ÜáÊ ° Ü ÊÜáãÃÜá ®ÝoPÜWÚÜ í¨Ü AÊÜÃáÜ ñÜáÙÜá ®ÝoPÜ ûæàñÜÅPRæ & PÜ®v °Ü Ü ®ÝoPÜ ûæàñÜÅPRæ ÎÅàÃÜíWÜÃáÜ ±ÜÅÊàæ Îst ÖÝWæ & ±ÜÅÊàæ ÎÔ, ñÜáÙÜá ®ÝoPÜ ûæàñÜÅ¨Ü ‘ÎÅàÃÜíWÜ’ÃÝX¨ÜªÃáÜ , G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá ®Ü®°Ü WÜÊáÜ ®ÜPRæ Ÿí©ñÜá¤. AÊÜÃÜ ‘PÜÄ¿áÊÜhÃjæ ®æ Ü PÜñPæ áÜ Æá’ ñÜáÙÜá PÜ¥Ý ÓÝ×ñÜ ûæàñÜÅ¨È Ü É ÖæãÓÜ ÓÝ«ÜÂñæWÜÙÜ®Üá° ÓÜêÑrÔñÜá¤. AÆɨæà A¨Ü®Üá° A.¸Ý. ÍæorÃÜá PܮܰvÜPæR A®ÜáÊÝ©Ô PܮܰwWÜÄWÜã aèoÃÜ ±ÜÅ£»æ¿á®Üá° ±ÜÄaÜÀáԨܪÃÜá. B¨ÜÃæ A¨æàPæãà aèoÃÜ ÓÝ×ñÜÂÊÜ®áÜ ° PÜ®w °Ü WÜÃáÜ ÓÜÄ¿ÞX WÜáÃÜá£ÔÃÜÈÆÉ. (±ÝÅ¿á@ aèoÄWÜã ñÜ®®°Ü áÜ ° g®Ü WÜáÃÜá£ÓܸæàPæíŸ »ÜÅÊæá (BWÜÆã DWÜÆã) CÆÉ! B¨ÜÃÜã AÊÜÃÜá ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü

bñÜÅPÜÇÝ ±ÜÄÐÜ£¤®ÜÈÉ E±Ý«ÜÂûÜÃÝX¨Üª¨Üáª, AÊÜÃÜ ‘²È±Ü£¤WÜvÜÓ…’ G®Üá°ÊÜ ñÜáÙÜá ®ÝoPÜÊÜ®Üá° PܮܰvÜ ÃÜíWÜ»ÜãËá¿á ©WÜYgÃÜá Êæábc ±ÜÅÁãàXÔ¨Üáª, PÝÓÜÃÜWæãàvÜá ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá Êæã¨ÜÇÝ¨Ü PÜvæ aèoÃÜá ÓÝ×ñÜ ÓÝíÓÜ¢£PÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜÈÉ PÝ~ÔPæãÙÜáÛ£¤¨áÜ ¨ ª áÜ ®Ü®WÜ æ £Ú©ñÜá¤. Cí¥Ü aèoÃÜá ®Ü®°Ü PÜÃWæ æ KWæãoár PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü ¸æÚÛÖÜŸºÊÜ®Üá° E¨Ý^qÓÜÆá Ÿí¨ÜÃÜá. AÊÜÄWæ ñÜáÙÜá®Ýw®Ü WÜᣤ®ÝÃ…ÃÜ (Ÿío ÊÜááSívÜÃ)Ü ÊÜááívÝÓÜá (±æào) PÜqÔr , ÖæWÈ Ü Wæ ÍÝÆá ÖÝQ AÊÜÃÜ PæçÀáí¨Ü aæívæ ¸ÝÄÔ PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü E¨Ý^o®æ¿á®Üá° ®ÜvæÔ¨æÊÜâ. SáÎ Àáí¨ÜÇæà C¨Üª aèoÃÜá JÙæÛ¿á ®ÝÆáR ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° Bw ÖæãÃÜoá Öæãà¨ÜÃÜá. BWÜ aèoÄí¨Ü «Ü®Ü ÓÜÖÝ¿áÊÜ®áÜ ° ¯ÄàüԨܪ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ¨Ü ®Ü®°Ü Óæà° ×ñÜÃáÜ ‘‘¯àÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá° ÖæàÙܸæàQñÜá¤?’’ Gí¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá Aí¥Ü Óæ°à×ñÜÄWæ ‘‘PæàÙܸæàQñÜᤠ¯g, B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÊÜáiì £Ú¿á¨æà PæàÙÜÆá PÜÐÜrÊÝÀáñÜá’’ Gí¨æ. BÊæáàÇæ ®ÜÊÜá¾ ÓÜíZ¨Ü ¸æÚÛÖÜŸº¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá ±ÜÅ£ GÃÜvÜá £íWÜÚWæãí¨ÜÃÜíñæ ¸æàÃæ ¸æàÃæ WÝÅÊÜáWÜÙÜ Pæàí¨ÜŨÜÈÉ ÊÜÐÜì ±Üä£ì ®Üvæ¨ÜáÊÜâ. Pæã®æWæ ÓÜÊÜÞÃæãà±Ü¨Ü ÓÜí¨Ü»ì Ü ÊÜ®áÜ ° ÃÝg ÊÜáor¨Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ ÓÜÊáæ ྠÙÜ®Ê Ü ®Ü Ý°X ÃÜã²Ô A¨ÜPRæ ×Ä¿á ÓÝ×£ ÊÝÂÓÜÃÝ¿á ŸÇÝÉÙÜÃÜ®Üá° A«ÜÂûÜÃÝX PÜÃæ¨æÊÜâ. B ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü ÊÜáñÜᤠ¸æÚÛÖÜŸ¨ º Ü ÓÜÊÞ Ü Ãæãà±Ü樆 áÜ ° aèoÃÜá ÊÜáñæ¤ A¨æà ÊÜááívÝÓÜá «ÜÄÔ, ÍÝÆá Öæã¨Ü᪠aæívæ ¸ÝÄÔ ‘ÊÜáíWÜÆ’ ÊÜÞvܸæàPæí¨Üã PæàÚPæãívæÊÜâ. aèoÃÜá ‘ŸÃÜáñæ¤à®æ’ Gí¨Üá ÊÜáñæ¤ J²³PæãívÜÃÜá. B¨ÜÃæ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü ÊÜáá®Ý°©®Ü ñÜÆá±ÜâÊÜíñæ AÊÜÃÜá Jí¨Üá ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨Üá “ŸÃÜÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. ûÜËáÓܸæàPÜá” G®Üá°ÊÜâ¨ÜÃÜ hæãñæWæ ÓÜíZPæR ®æÃÊ Ü âÜ Gí¨Üá Jí¨Üá aæPRÜ ®ã Ü ° PÜÙáÜ ×Ô PæãorÃáÜ . BWÜ AÊÜÃáÜ ŸÆÊÝ¨Ü PÝÃÜ|©í¨Ü ŸÃÜÈÆÉ Gí¨ÜáPæãíw¨æªÊÜâ ®ÝÊÜâ. B¨ÜÃæ DaæWæ ®Ý®Üã AÊÜÃÜã »ÝWÜÊÜ×Ԩܪ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜÊæäí¨ÜÃÜÈÉ AÊÜÃÜá ÖæàÚ¨Ü WÜí¼àÃÜÊÝ¨Ü ÊÜÞñÜá ×àXñÜá¤. ‘‘®Ý®Üá »ÝWÜÊÜ×ÓÜáÊÜ ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜPæR ®æÃÜÊÜâ ¯àvÜáÊÜ PÜÅÊÜá CÆÉ. ®Ü®Ü°®Üá° BÖÝ̯ÓÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° ¿ÞÊÜñÜ㤠®Ý®Üá PæàÙÜáÊÜâ¨Üáíoá. ¯ÊÜáWæ ®æÃÜÊÜâ ¸æàPݨÜÃæ ®Ü®®°Ü áÜ ° PÜÿ æ á¸æàw, ®Ý®Üá ŸÃÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ®æÃÊ Ü âÜ ¯ÄàüÓܸàæ w’’ Gí¨Üá! D ÊÜÞñÜá B ©®Ü aèoÃÜá »ÝWÜÊ× Ü Óܨàæ C¨Üª ®ÜÊáÜ ¾ ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»ÜPã Ü R A®ÜÌ¿áÊÝXñÜá¤. (B¨ÜÃæ BWÜ A¨Üá ®Ü®ÜWæ £Ú©ÃÜÈÆÉ) aèoÃÜ®Üá° ®ÝÊÜâ PÜÃæ¨ÝWÜ ±ÝÅ¿á@ AÊÜÄWæ ®ÜÊÜá¾ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZPæR ®æÃÜÊÜâ ¯àvܸæàPæíŸ BÓæ CñÜá¤. B¨ÜÃæ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×Ô¨ÜÃæ, ñÝÊæà ÖÝQPæãívÜ ¯¿áÊÜáÊÜ®áÜ ° ñÝÊæà ÊÜááÄ¿ááÊÜâ¨Üá ÖæàWæ? GíŸ ÓÜí©WÜœñæ AÊÜÃ®Ü áÜ ° BWÜ PÝwÃÜŸÖÜá¨Üá. ÖÝWæí¨Üá ®Ý®Üá PÜÃæ¨ÝWÜ ¸ÝÃÜ©ÃÜÆá ÊÜá®ÜÓÜáÕ J±Ü³ÈÆÉ.

¹ÔÆPæãàÆá / 69

¹ÔÆPæãàÆá / 70


(B¨ÜÃæ C¨Ü®áÜ ° ÖæàÙÜÆá AÊÜÃáÜ ñÜáí¸Ý ÊÜáágáWÜÃÜ ±ÜqÃr ¸ Ü àæ PÜá). Pæã®æWã Ü aèoÃÜá C¨ÜPæR ±ÜÄÖÝÃÜÊÜ®Üá° PÜívÜáPæãívܨÜ᪠ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜPæR ŸÃÜáÊÜâ¨ÝX J²³PæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠBÊæáàÇæ ¸ÝÃܨàæ EÚ¨Üá ®æÃÊ Ü âÜ ¯àvÜáÊÜâ¨Üá Gí©Ãܸàæ PÜá Gí¨Üá DWÜ ®Ý®Üá ñÜQìÓÜŸÇæÉ. aèoÃÜÆɨæ C®Üá° ¿ÞÃÜã Cí¥Ü ²Å࣠ñæãàÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂËÆÉ! C¨Ý¨Ü GÃÜvÜá ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ, AÊÜÃÜ Ÿí«ÜáÊæà ÊÜááTæãÂà±Ý«Ý¿á ÃÝXÃÜáÊÜ PÝíñÝÊÜÃÜ¨Ü ¸æàÇÝw ÍÝÇæ¿á ÓÜáÊÜ|ì ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜPæR, B ÓÜË᣿á PÝÃÝ«ÜÂûÜ®ÝX ®Ý®Üá AÊÜÃ®Ü áÜ ° BÖÝ̯Ԩæ. “¯àÊÜä ¸æàPÜá, ®Ü®°Ü Ÿí«ÜáÊÜä ¸æàPÜá, Ÿí¨æà ŸÃÜáñæ¤à®æ’’ Gí¨ÜáPæãÙÜáÛñܤÇàæ aèoÃÜá Ÿí¨ÜÃáÜ . BWÜÆã ®ÜÊáÜ Wæ, aèoÃÜá ñÜÊáÜ Wæ ñÝÊæà ÖÝQPæãíw¨Üª ®æÃÊ Ü âÜ ¯àvÜáÊÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ®Ü ¯¿áÊÜáWÜÙáÜ Wæ㣤ÃÈ Ü ÆÉ. ÖÝWÝX ÓÜÖÜgÊÝXÁáà ®ÜÊÜá¾ ÓÜË᣿áá AÊÜÃÜ ®æÃÜ訆 ¯Äàûæ¿áÈÉñÜá¤. B¨ÜÃæ Aí¨Üã AÊÜÃÜá ®æÃÜÊÜâ ¯àvÜÈÆÉ. Ÿí¨Ü ¨ÝÄWæ ÓÜáíPÜËÆÉ GíŸíñæ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü ÊÜááXÔ ®ÜËá¾í¨Ü ¹àÙæãRívÜÃÜá. B¨ÜÃæ ÊÜáÃÜá©®Ü ¸æÙÜWæY ÍÝÇæ¿á ÊÜááí¨æ AÊÜÃÜá PÜÙÜá×st ÊÝÖܮܨÜÈÉ ÖÜñÜᤠPÝÅí±Ür®… ÎàÈíW… ´Ý®…WÜÙÜ hæãñæWæ JŸº CÇæQóàοᮅ ÓÜÖÜ Ÿí¨Üá CÚ¨ÝWÜ ®ÜÊÜáWæ AaÜcÄ. ËaÝÄÔ¨ÝWÜ A¨Üá aèoÃÜ PæãvÜáWæ¿ÞXñÜá¤. ÊÜáá®Ý°©®Ü FoPæR ®Ü®°Ü ŸÚÁáà PÜáÚ£¨Üª aèoÃÜá “ñÜáí¸Ý ÓæTæ C¨æ¿áÆÉ CÈÉ? GÐÜár PæãàOæWÜÚÊæ D ÍÝÇæ¿áÈÉ?” Gí¨Üá PæàڨܪÃÜá. ÖÝWæ AÊÜÃáÜ PæàÚ¨Ü᪠‘ÓÜáÊÜᮾ àæ ’ Gí¨ÜáPæãíw¨æª ®Ý®Üá. B¨ÜÃæ A¨ÜÃÜ E¨æªàÍÜ £Ú¨Ü¨áÜ ª ÊÜáÃÜá©®ÜÊàæ ! ®Ü®WÜ æ aèoÃÜá ×àWæ A¥ÜìÊÝWÜáñݤ ÖæãàWÜᣤ¨ªÜ ÖÝWæ, AÊÜÃÜ ‘Ëáñܤ¸çæ Ç… ¿áÊÜáá®ÜPRæ ’ GíŸ ñÜáÙÜá PݨÜíŸÄ ¹vÜáWÜv¿ æ ÞÀáñÜá. A¨ÜÃÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá ®Ü®°Ü Pæç ÓæàĨÝWÜ, ÓÜ|¡ ÊÜáPÜRÚWæ PÝÂv… ŸÄàÓ… aÝPÜÇæàp… ÔQR¨ÜÃæ GÐÜár SáÎ ¿ÞWÜáñæã¤à AÐæàr SáÎÀáí¨Ü B PݨÜíŸÄ¿á ÓÜáSÊÜ®áÜ í° væ. ñÜáÙÜá»ÝÐæ ÊÜáñÜᤠñÜáÙÜá®Ýw®Ü ÓÜíÓÜ¢£¿á®Üá° aèoÃÜá i.². ÃÝgÃÜñÜ°í AÊÜÃÜá ÖæívÜáRvÜR ÃÜñÜ°®Ü ±Ü¨ÜWÜÙÜÈÉ ÖæàÚ¨Ü ÖÝWæ “Ÿáívæà®æ£¤ PÜáw¨… ¹pÝrí¨æÅ” GíŸíñæ ŸXYÔ ñÝÊÜä PÜáw¨Üá, K¨ÜáWÜÄWÜã ÊæãWæÊæãWæ¨Üá AÈÉ Pæãqr¨ÜªÃÜá. B PݨÜíŸÄ ®Ü®ÜWæ Gí¥Ü ÖÜáaÜác ×wÔñÜá Aí¨ÜÃæ A¨ÜÃÜ PÜáÄñÝ¨Ü ËaÝÃÜWã æ àÑuÁãí¨Ü®áÜ ° ®Ý®Üá PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨ÜÈÉ H±ÜìwÓÜáÊÜâ¨ÜPÜãR A¨Üá PÝÃÜ|ÊÝÀáñÜá!. A¨Ü®Üá° AÊÜÄWæ ÖæàÚ¨ÝWÜ "¸æãwcñ…¤ív…' (¸æàvÜ CñÜá¤) Gí¨ÜÃÜá Êæã¨ÜÆá. BÊæáàÇæ JñݤÀáÔ ¨ÝWÜ ""¯àÊÜâ ÊÜÞw Awx CÆÉ. ®Ü®°Ü ®æÃË Ü ÆÉ'' Gí¨ÜÃáÜ ®ÜWáÜ ®ÜWáÜ ñݤ. ""¯ÊÜá¾ ®æÃË Ü ®Ü ¯Äàûæ¿áÈÉ ®Ý®Üá ÊÜÞvÜᣤÆÉ. ®Ü®°Ü SáÎWÝXÁáà A¨Ü®áÜ ° ÊÜÞvÜᣤ¨ªæà®æ'' Gí¨æ. B ÓÜíŸí«Ü¨Ü ©®Ü ±Üä£ì¿á ËaÝÃÜWã æ àÑu¿áá ñÜáí¸Ý aæ®Ý°XÁáà ®ÜvÀ æ áñÜá.

ÎÅà ËàÃܱܳ ÊæãÀáÈ, ±æäÅ. ¹.G. ËÊæàPÜ Ãæç, ±æäÅ. G.Ë. ®ÝÊÜvÜ, ±æäÅ. Pæ.C. ÃÝ«ÝPÜêÐÜ¡, ÎÅàÊÜᣠÖæa…. ®ÝWÜÊæà~ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü Ô¨Üœ ±ÜÅԨܜÃÜ hæãñæ AË»ÜiñÜ ¨Ü.PÜ. ¨Ü ŸÖÜáñæàPÜ ÓÝ×£WÜÙáÜ B ËaÝÃÜWã æ àÑu¿áÈÉ »ÝWÜÊ× Ü Ô¨ÜªÃáÜ . ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü ÊÜááXÔ ÖæãÃÜoá ¯íñÜ aèoÄWæ H®Üá A¯Ôñæãà H®æãà. ®Ü®°Ü ÖæWÆ Ü ÊæáàÇæ Pæç Coár “¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÆãÉ CÐÜár aæ®Ý°X ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü ®ÜvæÓÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜr. ¯àÊÜâ ®ÜvæÔ©Ä ÊæãWÜÓÝÇæ Aí¨ÜÃæ ÊæãWÜÓÝÇæÁáà!” Gí¨Üá ®Ü®Ü° ŸWÜÆÈɨܪ bàƨæãÙÜWæ ñÜÊÜá¾ Pæç ÖÝQ ñÝÊÜâ ÊÜááÑr ÊÜÞw ×w¨ÜáPæãívܨܪ®Üá° AÈÉ ñÜáÃÜáQÔ¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜá Öæãà¨Ü ÊæáàÇæ A¨Üá H®æí¨Üá ®Ý®Üá ®æãàw¨ÜÃæ AÈÉ ÓÝËÃÜ¨Ü C±Üñ³ áÜ ¤ ®æãàoáWÜÙáÜ C¨ÜáÊ ª âÜ . PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ ñܮܰ ÊÜáãÊÜñÜᤠÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜäÃæçst ®æ®Ü²Wæ AË»ÜiñÜ ¨Ü.PÜ.¨Ü ®ÜãÃÝÃÜá ÓÝ«ÜPÃÜ È Ü É B¿áª ÊÜáãÊÜñáÜ ¤ ÊÜáí©¿á PÜáÄñÝ¨Ü QÃÜá ÖæãñܤWæ (44 ±ÜâoWÜÙÐ Ü áÜ )r WÜÙ®Ü áÜ ° ‘®ÝwWæ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃ’Ü GíŸ WÜÅí¥ÜÊÞ Ü Çæ¿á ÊÜáãÆPÜ ÖæãÃÜñÃÜ Æ Ü á E¨æઠÎÔñÜá. A¨ÜÃÜ Êæã¨ÜÆ PÜí£®Ü ÖÜñáÜ ¤ PÜê£WÜÙÜ ¹vÜáWÜvWæ æ aèoÃÜ®áÜ ° A—PÜêñÊ Ü ÝX ®ÝÊÜâ BÖÝ̯ÔÃÜÈÆÉ. BÊÜáíñÜÅ| ÖæãàXñܤÐ.ræ ËÐÜ¿á £Ú¨Ü AÊÜÃáÜ EvÜᲿáÈÉ gÃÜX¨Ü B ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü¨È Ü É A¯ÄàüñÜÊÝX PÝ~ÔPæãívÜá ®Ü®°Ü ŸÚWæ Ÿí¨Üá ÖÜñáÜ ¤ ÓÝËÃÜ¨Ü Jí¨Üá aæP… ¯àw ÊÜááí¨ÜáÊÜÃÔæ '' Gí¨ÜÃáÜ . ÊÜááí©®Ü ÖÜñáÜ ¤ PÜê£WÜÙÜ PÜí£®ÜÈÉ aèoÃÜ®áÜ ° PÜáÄñÝ¨Ü PÜꣿáã CÃܸàæ Pæí¨Üá WÜÅí¥ÜÊÞ Ü Çæ¿á ÓÜÆÖÝ ÓÜËᣠ¯«ÜìÄÔñÜá. A¨Ü®Üá° SbñÜñæÀáí¨Ü AÊÜÄWæ £ÚÔ ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨æ. ""®Ý®Üá ¨ÜávÜáx Pæãoár C¨Ü®Üá° ÊÜÞwÓÜᣤ¨æªà®æ A®Ü°ŸÖÜá¨Üá g®Ü. ¸æàvÜ'' Gí¨ÜÃÜá ´æä௮ÜÈÉ. ""¯àÊÜâ ¨ÜávÜáx SíwñÝ Pæãvܸæàw. ®Ý®Üá ÊÜÞwÁáà ÊÜÞvÜáñæ¤à®æ'' Gí¨æ. A¨ÜPRæ ""ÖÜn ÖÜãn'' A®ÜÈ ° ÆÉ. ®Ý®Üá vÝ. ÊÝÊÜá®Ü ®Üí¨ÝÊÜÃÜ AÊÜÄí¨Ü AÊÜÃÜ PÜáÄñÝ¨Ü PÜê£ ŸÃæÀáÔ ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞwÔ¨æ. B PÜê£¿á ®ÜãÃæçÊñÜ áÜ ¤ ±ÜÅ£WÜÙ®Ü áÜ ° ®ÜÊáÜ ¾ ÓÜíZ¨Ü PÝ¿áì¨ÜÎìWÜÙÜÈÉ AÊÜÄWæ Pæãoár PÜÙÜá×Ô¨æ. ""dæ! dæ! CÐærÆÉ ¿ÞPæ? ¸æàvÜ'' Aí¨ÜÃÜíñæ. AÐærà AÆÉ, ®ÝÊÜâ AÊÜÄWæ WèÃÜÊܱÜäÊÜìPÜÊÝX Pæãor PÜê£WÜÙÜ ÊÜááS¸æÇæ ¯àvÜÆã ÊÜááí¨æ Ÿí¨ÜÃíÜ ñæ. B¨ÜÃæ ®Ý®Üá AÊÜÄí¨Ü D ¸ÝÄ SíwñÜ ÖÜ| ÔÌàPÜÄÓܸÝÃܨáÜ Gí¨ÜáPæãívܨªÜÄí¨Ü, ®ÜÊáÜ ¾ ÓÜíZ¨Ü PÝ¿áì¨ÜÎì “SíwñÜ ÓÝ«ÜÂËÆÉ ÓÜÃ…” Gí¨Üá¹orÃÜá. aèoÃÜá ®ÜPÜáR ÓÜáÊÜᾮݨÜÃÜíñæ. PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ ×Ä¿á ÃÜíWÜPÜËáì ÓܨݮÜí¨Ü ÓÜáÊÜ|ìÃÜ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ 2008ÃÜ ÓÝȯí¨Ü ‘ÓÜáÊÜ|ì ÃÜíWÜ ÓÜÊÜÞ¾®…’ GíŸ ±ÜÅÍÜÔ¤¿á®Üá° ¯àvÜÆá ¯ÍÜcÀáÔñÜá. D ±ÜÅÍÔÜ ¤¿á Êæãñܤ Êæã¨ÜÆ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü¨Ü A«ÜÂûÜñWæ æ aèoÃæà ÓÜãPܤ Gí¨Üá AÊÜÃÜ®Üá° BÖÝ̯Ԩæª. ‘BÃæãàWÜ AÐÜár aæ®Ý°XÆÉ. ®Ý®Üá ŸÃÜáÊÜâ¨Üá AÐÜár AWÜñÜÂÊæà?’ Gí¨Üá AÊÜÃÜá PæàÚ¨ÜÃÜá. ‘Öè¨Üá’ Gí¨æ. B

¹ÔÆPæãàÆá / 71

¹ÔÆPæãàÆá / 72


©®ÜWÙÜ È Ü É AÊÜÃáÜ £àÊÜÅÊÝ¨Ü ¸æ®áÜ ° ®æãà˯í¨Ü ŸÙÜÆᣤ¨ªÃÜ áÜ . PÝÄ®Ü ±ÜÅ¿Þ|ÊÜä AÊÜÄWæ PÜÐÜr ÓÝ«ÜÂËñÜá¤. B¨ÜÃÜã AÊÜÃÜá ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü C®æã°Ÿº A£¦ ±æäÅ. Pæ.C. ÃÝ«ÝPÜêÐÜ¡ AÊÜÃÜ®Üã° ñÜÊÜá¾ ÊæaÜc¨ÜÇæÉà ËÊÜޮܨÜÈÉ PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá Ÿí¨Üá, PÜè æ áÜ PæãívÜã Öæãà¨ÜÃáÜ . “D ÊæãWÜÓÝÇæ ®Ü®°Ü Óæà° ×ñÜ®ã æ à ÊæçÄÁãà £Ú¿á¨Üá. ¸æ®Üá° ®æãà˨ܪÃÜ㠮ܮܰ®Üá° PÜÃæÓܨæà ¹vÜÈÆÉ. ®æãàw” Gí¨Üá ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ aÜpÝQ ÖÝÄÔ¨ÜÃÜá. aèoÄWæ C¨æà (2008) gã®… Jí¨ÜPæR G±Ü³ñÜᤠñÜáíŸáñܤ¨æ G®Üá°ÊÝWÜ ¸æíWÜÙÜãÃÜá ÊÜáñÜᤠÊÜᣤñÜÃÜ PÜvæWÜÙÜÈÉ®Ü AÊÜÃÜ A¼ÊÜÞ¯ ÃÜíWÜ ñÜívÜWÜÙÜá, ÓÜíZ ÓÜíÓæ§WÜÙÜá GÇÝÉ ÓæàÄ ¨Ü¸æì PÜêÐÝ¡®Üí¨Ü aèo 70 GíŸ A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜÊÜ®Üá° ÃÜËàí¨ÜÅPÜÇÝ ûæàñÜŨÜÈÉ H±ÜìwÔ¨ÜÃÜá. B ©®Ü aèoÃÜ GÃÜvÜã ®ÝoPÜWÜÙÜ ¹vÜáWÜvæ¿áã BÀáñÜá. ‘®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ’¨ÜÈÉ ±ÜÅPÜoWæãívÜ ‘ñÜáÙÜá »ÝÐÝ ÓÝ×ñÜ嬆 ÃÜ®°Ü : w.Pæ. aèo’ PÜꣿá ÊÜáÃÜáÊÜáá¨ÜÅ|ÊÜ®áÜ ° AÊÜÃÜ A¼ÊÜÞ¯ WÜÙÜá ÊÜÞwÔ A¨ÜÃÜ I¨Üá ®ÜãÃÜá ±ÜÅ£WÜÙÜ®Üá° Aí©®Ü A»ÝÂWÜñÜÄWæ EbñÜÊÝX ¯àw¨ÜÃÜá. D ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜPæR GÃÜvÜá ©®Ü C¨æ G®Üá°ÊÝWÜ ÊÜáíWÜÙÜãÄWæ Ÿí¨Ü aèoÃÜá ®Ü®®°Ü áÜ ° PÜÃÔæ ""®Ü®°Ü 70®Üá° D ¸ÝÄ BaÜÄÓܸÝÃܨíæ ¨Üá ¯ÍÜcÀáÔ¨æ.ª B¨ÜÃæ ¸æàvÜ Aí¨ÜÃã Ü , ¸æàPÜá Gí¨Üá Óæà° ×ñÜÃáÜ AÊÜÃÐ Ü PrÜ Ræ à ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÃ.æ ÊÜÞvÜÈ ¹w. D ×í¨æ ®Ü®Ü° ÖÜáoár ÖÜŸº¨ÜÈÉ ËØÔR ÊÜáñÜᤠbPÜ®… A¯ÊÝ¿áìÊÝXñÜá¤. D ÊÜÐÜì A¨ÝÊÜâ¨Üã CÆÉ. A¨ÜÃÜ Ÿ¨ÜÆá HÙÜá ÓÜíÓæ§WÜÚWæ ñÜÇÝ G±Ü³ñÜᤠÓÝËÃÜ ÃÜã±ÝÀá ¯àvÜáÊÜâ¨æí¨Üá ¯ÍÜcÀáÔ¨æઠ®æ. A¨ÜÃÈ Ü É ¯ÊÜá¾ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZÊÜä Jí¨Üá!'' Gí¨Üá ÖæàÚ ®Ü®°Ü Pæç¿áÈÉ G±Üñ³ áÜ ¤ ÓÝËÃÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙ®Ü áÜ ° CorÃáÜ . ®Ý®Üá AÊÜÃÜ ²Åࣿá ÊÜááí¨æ ÊÜáãPܮݨæ. AÐÜrÃÜÈÉ AÊÜÃÜá ""C®Üá° ÊÜááí¨æ ¿ÞÃÜÆãÉ ¿ÞÊÜâ¨æà PÝÃÜ|PÜãR Pæãà²ÔPæãÙÜÛ¸ÝÃܨíæ ¨Üá ¯ÍÜcÀáÔ¨æªà®æ'' Gí¨Üã ÖæàÚ ÊÜááWÜáÙÜP° RÜ ÃáÜ . aèoÄWæ PÜêÑ Gí¨ÜÃæ ñÜáí¸Ý CÐÜr. A¨Üá AÊÜÃÜ ×Ä¿áÄí¨Ü Ÿí¨Ü PæãvÜáWæ. AÊÜÃÜ ÊÜá®æ ÊÜááí©®Ü ñæãào¨Ü G¨ÜáÃÜá ¯íñÜá ®æãàw¨ÜÃæ PÜ|á¡ ÓæãàñÜá ÖæãàWÜáÊÜíñæ ÖÜÔÃæãà ÖÜÔÃÜá. Aí¥Ü ñæãào AÊÜÃܨÜáª. ñܮܰ G±Ü³ñܤPÝRX aèoÃÜá ÊÜÞw¨Ü C®æã°í¨Üá PæÆÓÜ Aí¨ÜÃæ E²³®ÜPÝÀáWæ ÖæàÚ ÊÜÞwÔ¨Üí£ÃÜáÊÜ A²³ Ëáw¿á ÊÜÞ訆 ÊÜáÃÜ¨Ü ÊÜíÍÜ ®ÝÍÜÊÝWܸÝÃܨíæ Ÿíñæ ñÜÊáÜ ¾ »ÜãËá¿áÈÉ G±Üñ³ áÜ ¤ A²³ Ëáw¿á ÊÜÞ訆 XwWÜÙÜ®Üá° Sá¨ÝªX ¯íñÜá ®æwÔ¨Üáª. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ñÝ®Üá HÙÜá ÓÜíÓæW§ æ G±Üñ³ áÜ ¤ ÓÝËÃÜ ¯àw¨ÝªWÈ Ü , G±Üñ³ áÜ ¤ XvÜ ®æwԨܮª Ý°WÈ Ü à GÆãÉ ÖæàÚÆÉ. A¨Üá ¿ÞÄWÜã WæãñݤW¸ Ü àæ PæíŸ ‘ÖÜáaÜãc’ AÊÜÄXÆÉ. aèoÃÜá ¨æçʨ Ü àæ ÊÜÃ®Ü áÜ ° ®ÜퟨÜÊÃÜ áÜ . ±Üä£ì ¯ÃÝPÜÃO Ü æ AÆÉ. BaÜÃO Ü æ CÆÉ

G®Üá°ÊÜíñæ. AÊÜÄí¨Ü QÄ¿á®Ý¨Ü ®Ý®Üá AÊÜÃÜ G±Ü³ñܤPæR ÖæàWæ ÍÜá»ÝÍÜ¿á ÖæàÙÜáÊÜâ¨æí¨Üá £Ú¿á¨æà ‘¯àÊÜâ ¯ÄàÍÜÌÃÜÊÝ©. ®Ý®Üá DÍÜÌÃÜÊÝ¨Ü¨Ü BÍÝÊÝ©. ®Ý®Üá ®ÜíŸáÊÜ ¨æàÊÜÃÜá ¯ÊÜáWæ B¿ááÃÝÃæãàWÜ PæãvÜÈ Gí¨Üá ÖÝÃæçÓÜáñæ¤à®æ Gí¨ÜÃæ ¸æàÓÜÃË Ü ÆÉ ñÝ®æ?’ Gí¨Üá ¨ÜãÃÜÊÝ~¿áÈÉ ÍÜá»Ü PæãàĨæ. A¨ÜPRæ AÊÜÃáÜ ‘®Ý®Üá ¨æàÊÜî Ü áÜ ° ®ÜퟩÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ¯ÊÜᮾ áÜ ° ®ÜíŸáñæ¤à®æ’ Gí¨Üá ¨æãvܨ x ݪX ®ÜPRÜ ÃáÜ . B ®ÜWáÜ Ë®Ü ×í¨æ GíñÜÖÜ A«ÝÂñܾ C¨æ Gí¨Üá ®Ý®Üá ÃæãàÊÜÞíaÜ®WÜ ã æ ívæ. C¨æà gã®… 15ÃÜí¨Üá ÊÜáá¨ÝÅw¿á ‘®ÜÊÜá ñÜáÙÜáÊæÃ…’ ®ÝoPÜ ÓÜíZ ¨ÜÊÜÃÜá EvÜᲿá Gí.i.Gí. PÝÇæài®ÜÈÉ aèoÃÜ ²È±Ü£¤ WÜvÜÓ… ®ÝoPÜ¨Ü ±ÜŨÜÍÜì®Ü¨Ü ÍÜñÜ ÓÜí»ÜÅÊÜáÊÜ®Üá° BaÜÄÔ¨ÜÃÜá. B ©®Ü ñÜáÙÜá ®ÝoPÜ ûæàñÜÅ ÊÜáñÜᤠaèoÃÜ ®ÝoPÜWÜÙÜ PÜáÄñÝ¨Ü Cwà ©®Ü¨Ü ËaÝÃÜWæãàÑu ÊÜáñÜᤠaèoÃæãí©X®Ü ÊÜááPܤ ÓÜíÊݨÜÊÜä H±ÝìvÝXñÜá¤. ÓÜíÊÝ¨Ü¨Ü aÜaæì¿áÈÉ ÍæãÅàñÜêÊæ䟺ÃÜá ‘¯ÊÜá¾ ®ÝoPÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠPݨÜíŸÄ¿áÈÉ ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ ÓÜÊÜÞg¨Ü (ŸíoÃÜ) ¨èŸìÆ ÊÜáñÜᤠÍæãàÐÜOæWæ ÖæaÜác JñÜᤠPæãqr©ªàÄ GíŸ A¼±ÝÅ¿á C¨æ. ¯ÊÜá¾ ÓÜÊÜÞg¨Ü ¿ÞÃæ㟺Äí¨ÜÆã C¨ÜPRæ ±ÜÅ£»Üo®æ ŸÃÜÈÆÉÊàæ ?’ GíŸ ±ÜÅÍ°æ ÊÜááí©orÃáÜ . A¨ÜPRæ aèoÃÜá WÜí¼àÃÜÊÝX "®Ý®Üá ŸíoÃÜ ÓÜíZ¨Ü A«ÜÂûÜ®ÝX¨ÜªÊÜ, ËÍÜÌ ŸíoÃÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜÊÜ®Üã° ®ÜvæÔ¨ÜÊÜ, ®Ü®Ü°®Üá° ¿ÞÊÜ Ÿío ±ÜÅΰÓÜáñݤ®æ?' Gí¨Üá ÊÜáÃÜá±ÜÅÍæ° ÖÝQ ®ÜPÜRÃÜá. B ÊÜÞ£®Ü ×í¨æ C¨Üª «Ü̯ ñÜáí¸Ý A±ÜÃÜã±Ü¨Üáª. B ÊæáàÇæ Jí¨Üá ¯ËáÐÜ ñÜvæ¨Üá, ""®ÜÊÜá¾ A®ÜíñÜÊÜáã£ì¿áÊÜÄWæ Jí¨Üá ÓÜ»æ¿áÈÉ JŸºÃÜá "¯ÊÜá¾ ×Ä¿áÃÜá (¸ÝÅÖܾ|ÃÜá) ×í¨æ ÊÜÞw¨Ü PæÆÓÜ PÝ¿áìWÜÙÜ ŸWæY ¯ÊÜáWæ ±ÜÍÝcñݤ±Ü C¨æÁáà?' Gí¨Üá Cí¥Ü ±ÜÅÍæ°¿á®æ°à ÖÝQ¨ÜªÃÜíñæ. A¨ÜPæR A®ÜíñÜÊÜáã£ì AÊÜÃÜá "Öè¨Üá! C¨æ' Gí©¨ÜªÃÜá. ®Ý®Üã AÐærà, ®ÜÊÜá¾ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨ÜÊÜÃÜá ×í¨æ ÊÜÞwÃÜŸÖÜá¨Ý¨Ü Pæor PæÆÓÜWÜÙÜ ŸWæY SíwñÜ ±ÜÍÝcñݤ±Ü ±ÜvÜáñæ¤à®æ'' Gí¨ÜÃÜá. Jí¨Üá ûÜ| ÓÜ»æ ÊÜåè®ÜÊÝÀáñÜá. GÆÉÃÜ ÊÜááS¨ÜÆãÉ ËáíaÜá. ¨æãvܨ x ÝX ¸ÝÚ¨ÜÊÜÄí¨Ü ÊÜÞñÜÅ Cí¥Ü ¨æãvÜx ÊÜÞñÜá Ÿí©àñÜá Gí¨Üá. aèoÃÜá CÃÜáÊÜâ¨æà ×àWæ. B®æ ®Üvæ¨Ü¨æªà ¨ÝÄ G®Üá°ÊÜ ÖÝWæ! ÃÜã±ÜPÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ AÊÜÃÜ®Üá° ÖæãàÈÓÜ ŸÖÜá¨Ý¨ÜÃæ ÃÝgÄWæ ÊÜÞñÜÅ ÖæãàÈÓÜŸÖÜá¨ÜÐærà. B¨ÜÃæ ÃÝgÃÜ ÃÝgÓÜñ椿áÈɨܪ BÓݧ®Ü, ÔíÖÝÓÜ®Ü, B®æ, PÜá¨ÜáÃæ, ±ÜÃÝPÜá, ±Üí±Üâ ¸æÙæãYvæWÜÙÜ ŸWæY aèoÄWæ »ÜÅÊæáWÜÚÆÉ. »ÜÅÊæáWÜÚÆÉ¨Ü ÃÝgÃÜ®Üá° ®ÜÊÜá¾ ×Ä¿áÃÜá MáÑWÜÙæí¨Üá PÜÃæ¨Ü¨Ü㪠Eíoá.

¹ÔÆPæãàÆá / 73

¹ÔÆPæãàÆá / 74


PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü —àÊÜáíñÜ ®Ý®Üá ÖæçÓã Ü RÈ®ÜÈÉ K¨Üᣤ¨ªÜ ©®ÜWÙÜ È Ü É (1958 & 1961) ®ÜÊáÜ ¾ ÖæçÓÜãR騆 WÜÅí¥ÝÆ¿áPæR "±ÜűíÜ aÜ' G®ÜáÊ ° Ü ±Ü£ÅPæ ŸÃÜᣤñÜá¤. BWÜ Cí©®Ü g®Ü²Å¿á ±Ü£ÅPæWÜÙÝ¨Ü "ÓÜá«Ý', "ñÜÃíÜ WÜ'¨Üí¥ÜÊâÜ CÃÜÈÆÉ. "±ÜÅhÝÊÜáñÜ', "PÜÊáÜ ìËàÃÜ', "g®Ü±ÅÜ W£Ü ' G®ÜáÊ ° Ü ÊÝÃܱ£Ü ÅPWæ ÙÜ áÜ ÖæaáÜ c ±ÜÅaÝÃÜ¨È Ü É¨áÜ Ê ª âÜ . AÊÜâWÜÙÜÈÉ Cí©®Ü ®ÜÊÜá¾ "ÓÜá«Ý', "ñÜÃÜíWÜ'WÜÙÜ ÖÝWæ PÜñæ, PݨÜíŸÄWÜÚWæà ÖæaáÜ c ±ÝÅ«Ý®ÜÂñæ CñÜá¤. A¨ÜQRíñÜ ¼®ÜÊ ° ÝX C¨Üª ±Ü£ÅPæ Aí¨ÜÃæ "±ÜűÜíaÜ' Jí¨æà. "±ÜűÜíaÜ'¨ÜÆãÉ PÜñæ, XàñæWÜÙÜá CÆÉÊæí¨ÜÆÉ, C¨ÜáªÊÜâ. AÊÜâWÜÙÜÐærà ±ÝūݮܠC¯°ñÜÃÜ ËÐÜ¿áÊÜä AÈÉ CÃÜᣤñÜá¤. ÊÜááSÂÊÝX PæÆÊÜâ ËÍæàÐÜ AíPÜ|WÜÙÜ®Üá° ±ÝqàÆ ±Üâor±Ü³$ AÊÜÃæà ŸÃæ¿áᣤ ¨ÜªÃÜá. B AíPÜ|WÜÙÜá ¿ÞPæãà ®Ü®ÜWæ ñÜáíŸ CÐÜrÊÝWÜᣤ ¨ÜáªÊÜâ. Aí¥ÜÊÜâWÜÙÜÈÉ ÊÜÂQ¤ ËÐÜ¿áWÜÙÜ PÜáÄñܨÜ᪠ÊÜáñÜᤠÃÝgQà¿á ËÍæÉàÐÜOWæ ÙÜ àæ ÊÜááSÂÊÝX¨ÜáÊ ª âÜ GíŸ ®æ®± Ü âÜ ¹ÔÆPæãàÆá / 75

DWÜÆã ®Ü®È °Ü ɨ.æ Cí¥Ü ÇæàS®ÜWÙÜ È Ü É ±Ý±Üâ ŸÙÜÓáÜ £¤¨ªÜ »ÝÐæ, ÊÜáñÜᤠB »ÝÐæ¿á Êæã®Üaàæ AÊÜâ CÐÜÊ r ÝWÜÆá PÝÃÜ| CÃÜŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá ®Ý®Üá DWÜ ñÜQìÓÜŸÇæÉ. ÊÜááí¨æ ®Ý®Üá B¿ááÊæàì¨Ü¨Ü Êæç¨Ü ÍÝÓÜ÷ K¨ÜÈPÝRX EvÜá²Wæ ÖæãàWܸæàPÝÀáñÜá. AÈÉ®Ü ±æàhÝÊÜÃÜ ÊÜásܨÜÈÉ ®Ü®Ü° ÊÝÓܤÊÜÂ. AÈÉ¿áã Jí¨Üá WÜÅí¥ÝÆ¿á ÊÜáñÜᤠJÙæÛ¿á ÊÝaÜ®ÝÆ¿á CñÜá¤. (DWÜÆã C¨æ.) B ÊÝaÜ®ÝÆ¿áPÜãR "±ÜűÜíaÜ' ±Ü£ÅPæ ŸÃÜᣤñÜá¤. A¨æà ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ "WæãàPÜáÆ', "PæçÇÝÓÜ', "±ÜíaÝÊÜáêñÜ'¨Üí¥Ü ÊÝÃܱܣÅPæ ÊÜáñÜᤠÊÜÞÓܱܣÅPæWÜÙÜá ÖÜáqrPæãívÜÊÜâ. B PÝÆPæR AÊÜâ "PÜÊÜáìËàÃÜ' ÊÜáñÜᤠ"±ÜÅhÝÊÜáñÜ'¨æãvÜ®æ ±æç±æäàqXÚ¨Üíñæ ÖæãÃÜ ŸÃÜᣤ¨ÜáªÊÜâ. "±ÜűÜíaÜ' ÊÜÞñÜÅ Ÿ¨ÜÇÝWܨæà, ñܮܰ¨æà B¨Ü Jí¨Üá ËÎÐÜr Äࣿá ÊÜááS±Üâo, A¨æà PÝWܨÜ, A¨æà ÊÜáá¨ÜÅ| Ë®ÝÂÓܨÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝWÜᣤñÜá¤. B¨ÜÃÜ㠮ܮWÜ æ "±ÜűíÜ aÜ' K¨ÜáÊÜâ¨Üá ¸æàvÜ A¯ÓÜÈÆÉ. ¿ÞPæí¨Üá A¨Ü®áÜ ° BWæà®Üá DWÜÆã PÜãvÝ ÖæàÙÜÇÝWܨÜá. ®Ý®Üá A¨ÜÃÜ TÝ¿áí K¨ÜáWÜ®ÝX¨æª AÐærà AÆÉ, ®Ü®Ü° KÃÜWæ¿áÊÜÄWæ ÊÜáñÜᤠÓÝ×ñÝÂÓÜQ¤¿ááÙÜÛ Óæ°à×ñÜÄWæ "±ÜűÜíaÜ'ÊÜ®Üá° Pæç¿áÈÉoár C¨Ü®Üá° K© Gí¨Üá ±Ý±Üâ AÊÜÃÜ AíPÜ|WÜÙÜ ÊæçÎÐÜr$ÂÊÜ®Üá° ËÊÜÄÔ ÖæàÙÜᣤ¨æª. ±Ý±Ü⠮ܮæã°ÙÜWæ ±ÜÅÊæàÎÔ¨Ü᪠×àWæ. B¨ÜÃæ ×àWæ ±ÜÅÊæàÎÔ¨ÜÊÜÃæÆÉ ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÔ®Õ È Ü É TÝ¿áí BX ¯Æɸàæ Pæí©ÆÉÊÆ Ü É! ®ÝÊÜâ ¨æãvÜÊ x ÃÜ ÝWÜáñݤ Öæãà¨Ü ÖÝWæ ®ÜÊÜá¾®Üá° ÓÝQ ÓÜÆ×¨Ü ñÜí¨æ ñÝ¿áí©ÃÜ®Üá°, ®ÜÊæã¾vÜ®æ ÖÜáqr¨ÜÊÜÃÜ ®Üá° ÊÜáÃæ¿ááÊÜâ¨Üã DWÜ ÓÜÖg Ü ÊÝXÃÜáÊÝWÜ, Gí¨Ü㠮ݮÜá ®æãàwÁáà CÃÜ¨Ü ÊÜáñÜᤠPæàÊÜÆ ñÜÊÜá¾ ±Ü£ÅPÝ ŸÃæÖÜWÜÚí¨Ü ®Ü®æã°ÙÜWæ ÖæãPÜR ±Ý±Üâ AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáÃæ¿á¨æà 2003ÃÜ ñÜ®ÜPÜ ®Ü®æã°ÙÜWæ ¸æaÜcWæ CoárPæãíw¨æª. A¨ÜÃÜ Êæã¨ÜÆá ÓÝí¨Ü¼ìPÜÊÝX AÊÜÃÜ®Üá° ¿ÞÊÜâ¨æãà Jí¨æÃÜvÜá ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ¨ÜãÃÜ©í¨Ü ®æãàw©ª¨æ. AÊÜÃÜ »ÝÐÜ|ÊÜ®Üá° PæàÚ¨Ü㪠C¨æ. AÊÜÃÜ ŸÚÓÝÄ "®Ý®Üá Cí¥ÜÊÜ!' Gí¨Üá ÖæàÙÜÈPæR ®Ü®Ç °Ü Éæà®Üã CÃÜÈÆÉ. A¥ÜÊÝ ¯ÊÜá¾ Cí¥Ü PÜê£WÜÙ®Ü áÜ ° K©¨æઠ®æ. ¯ÊÜá¾ ÓÝÖÜÓWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ,° ÓÝ«Ü®Wæ ÙÜ ®Ü áÜ ° ®Ý®Üá ¨ÜãÃÜ CÆÉÊàæ ÖÜ£¤Ã© Ü í¨Ü WÜÊáÜ ¯Ô¨æઠ®æ Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜíñæ¿á㠮ݯÃÜÈÆÉ. CÐÜPr ã Ü R ñÜÊáÜ ¨ ¾ àæ B¨Ü ±Ü£ÅPÝ ÊÜ꣤¿á hæãñæ, ®ÝvÜá ®Üáw¿á ŸWæY ÓÜ¨Ý ñÜÇPæ w æ ÔPæãívÜá ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙ®Ü áÜ ° A®æàPÜ ÓÜí¨Ü»ì Ü WÜÙÈ Ü É ¯¨Ýìü|ÂÊÝX ÊÜÞñÜá ÊÜáñÜᤠ±Ü£ÅP¿ æ áÈÉ ñÜÃÝpæWæ ñæW¨ æ áÜ PæãÙÜáÛ£¤¨ªÜ AÊÜÃÜ ÓÜËáà±ÜPRæ ÖæãàWÜÆá ¿ÞPæãà ®Ü®ÜWæ WÜá±Ü¤ »Ü¿áÊÜä CñÜá¤. B »Ü¿á©í¨ÝX vÝ. BÃ….Ô. ×ÃæàÊÜásÜ AÊÜÃÜ A«ÜÂûÜñæ¿áÈÉ ÖÜ៺ÚÛ¿áÈÉ ®Üvæ¨Ü A.»Ý.ÓÝ ÓÜÊæá¾àÙܮܨÜÈÉ AÊÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü ÓÜÊÜÞÃæãà±Ü (?) »ÝÐÜ|ÊÜ®Üá° ÊæábcPæãívÜã AÇæÉà ÖÝgĨܪ ®Ü®ÜWæ AÊÜÃÜ®Üá° ÖæãàX A¼®Üí©ÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜÈÆÉ. ¹ÔÆPæãàÆá / 76


B¨ÜÃã Ü ±Ý±Üâ AÊÜÃ®Ü áÜ ° JÊæá¾ ÖÜ£¤Ã© Ü í¨Ü ®æãàvܸàæ PÜá AÊÜÃÜ hæãñæ PÜáÚñÜá ÊÜÞñÜ®ÝvܸæàPÜá GíŸ ñÜáwñÜPæR ÊæãàûÜ ÔPÜáRÊÜ AÊÜPÝÍÜ A®Ý¿ÞÓÜÊÝX J¨ÜX ŸíñÜá. PÜ®ÝìoPÜ HQàPÜÃ| Ü ¨Ü ®æàñÝÃÜÃÈ Ü É JŸºÃÝX¨Üª PÝíñÝÊÜè Ü Ü Pæ.¹.i®ÜÃÝg ÖæWæx AÊÜÃÜ g®Ü¾ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ AÊÜÃÜ ®æ®Ü±Üâ ÍÝÍÜÌñÜÊÝX CÃܸæàPÜá Gí¨Üá ®Ý®Üá PÝíñÝÊÜè Ü È Ü É Jí¨Üá "PÜ®v °Ü Ü »Ü樆 'Ü PÜoárÊÜ PÜ®ÓÜ áÜ PÜívæ. B¨ÜÃæ ®Ü®°Ü Pæç¿áÈÉ bPÝRÓÜã CÃÜÈÆÉ. PÜ®ÜÓÜá ÊÜÞñÜÅ ¸æor¨ÜÐÜár ¨æãvÜx¨Üá Aí¨ÜÃæ 25 ÆûÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙ¨ Ü áÜ ª. ""C¨Üá BWÜáÊÜ ÖæãàWÜáÊÜ PÜ®ÓÜ Æ Ü É. ÖÜáaÜác ¯ÊÜáWæ!'' Gí¨Üá ®Ü®°Ü ËáñÜÅÃÜá ²Åà£Àáí¨Ü ®Ü®Ü° Pæç ×w¨Üá GÙæ¨Üá, ¯íñÜÊÜ®Üí£¨Üª ®Ü®Ü°®Üá° PÜãvÜÆá JñݤÀáԨܪÃÜá. B¨ÜÃæ i®ÜÃÝg ÖæWæx AÊÜÃÜ ÊÜáPÜRÙÜá, AÚ¿áí©ÃÜá ®Ý˨æªàÊæ Gí¨Üá »ÜÃÜÊÜÓæ Pæãqr¨ÜªÃÜá. ÖÝWæÁáà AÊÜÃÜ A¼ÊÜÞ¯WÜÙÜá ÓÝËÃÝÃÜá ÊÜáí© C¨ÜªÃÜã AÊÜÃÜ®Üá° ÓÜí±ÜQìÓÜáÊÜâ¨Üá ®Ü®ÜWæ ÓÜáÆ»Ü¨Ü ÊÜÞñÝXÃÜÈÆÉ. CÐÜrPÜãR i®ÜÃÝgÃÜá ®Ý®Üá ÊÝÓܤÊÜ ÖÜãw¨Ü (ÊÜáãÆñÜ: ®Ý®Üá PÝÓÜÃÜWæãàw®ÜÊÜ®Üá, ÊÜÆÓæ Ÿí¨Üá ¯íñÜá PÝíñÝÊÜÃÜ ¨ÜÊܮݨܨÜáª!) PÝíñÝÊÜÃܨÜÊÜÃÝX¨ÜªÃÜã AÊÜÃÜ®Üá° ®Ý®Üá ®æãàw¨Ü᪠PæàÊÜÆ GÃÜvÜá ÓÜÆ; A¨Üã ¨ÜãÃÜ©í¨Ü. ÊÜÞñÜ®ÝwÔ¨Ü᪠CÆÉÊæà CÆÉ. ÖÝWÝX AÊÜÃÜ A¼ÊÜÞ¯WÜÙÜÈÉ ÖæãàX AÊÜÃÜ ŸWæY ÖæàÙÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ DgÆá Wæ㣤¨ÜªÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ DgÆá Wæ㣤ÆɨÜÊÜ ×àWæ Dg¸æàPÜá! Gí¨Üá ÖæàÚ¨Ü ÖÝWæ GíŸ AÙÜáPÜá ®Ü®È °Ü ÉñáÜ ¤. B¨ÜÃã Ü ®Ü®È °Ü ɨáÜ ¨ ª áÜ ÖÜáíŸ «æç¿áì, PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü ²Åà£, ÊÜáñÜᤠÊæç¨Ý—PÝÄ ÖÜá¨æªÀáí¨Ü ¯ÊÜêñܤ®Ý¨Ü¨ÜªÄí¨Ü ñÝ®ÝXÁáà J¨ÜX Ÿí¨Ü ¹vÜáÊÜâ, CÐæ.r B¨ÜÃæ PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü ±Üâ|ÂÊæäà GíŸíñæ ®Ü®°Ü ¯ÄàûæWã Ü ËáàÄ g®Ü ÓÜí³ ©Ô¨ÜÃáÜ . ®Ý®Üá Öæãà¨ÜÇÆ æ É ¿ÞÃÜã ""CÆÉ '' G®ÜÈ ° ÆÉ. ¨æãvÜx Êæãñܤ¨È Ü É i®ÜÃÝgÃÜ ÊÜáPÜRÙáÜ ÓÜí³ ©Ô¨ÜÃáÜ . Ÿí«ÜáWÜÙã Ü ®æÃÊ Ü Ý¨ÜÃáÜ . Aí©®Ü ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÙÜ ÝX¨Üª ÎÅà GÓ….Gí PÜêÐÜ¡ AÊÜÃÜá ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ÆûÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ®Üá° ÊÜáígãÃÜá ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ×àWæ ÓÜáÊÜÞÃÝX 25 ÆûÜ ÃÜã±ÝçWÜÙÜ ÊæaÜc¨ÜÈÉ WÝÅÊÜÞíñÜÃÜ ±ÜŨæàÍÜÊæäí¨ÜÃÜÈÉ PÝíñÝÊÜÃܨÜÈÉ ®ÝwWæà Êæã¨ÜÇæ®Üá°ÊÜíñæ "PܮܰvÜ »ÜÊÜ®Ü' G¨Ü᪠¯í£ñÜá. "PܮܰvÜ »ÜÊÜ®Ü'Êæà®æãà ԨܜÊÝÀáñÜá, ¯g. B¨ÜÃæ A¨ÜÃÜ E¨Ý^o®æWæ ¿ÞÃÝÂÃÜ®Üá° PÜÃæÓܸæàPÜá GíŸá¨Üá i®ÜÃÝg ÖÜWæx g®Ü¾ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ ÓÜË᣿á ÊÜááí¨æ ŸíñÜá. ®Ý®Üá B ÓÜËá£¿á ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì¿ÞX¨æª. B ®æÇ¿ æ áÈÉ GÆÉÃÜ㠮ܮܰ ÊÜááS ®æãàw¨ÝWÜ ®Ý®Üá ±Ý±Üâ ÖæÓÜÃÜ®Üá° ÊÜááí©pær. BWÜ AÈɨܪ ×Ä¿áÃæ㟺ÃáÜ ""±Üâor±®³Ü Ê Ü ÃÜ áÜ i®ÜÃÝg ÖæW¿ xæ áÊÜÃÜ hæãñæ C¨ÜÊ ª ÃÜ áÜ . AÊÜÃàæ ÓÜÄ!'' Gí¨ÜÃÜá. GÆÉÃÜã A¨ÜPæR ÓÜÊÜá¾£Ô¨ÜÃÜá. BÊæáàÇæ ÊÜÞi ÊÜááSÂÊÜáí£Å ÎÅà Gí.

ËàÃܱܳ$ ÊæãÀáÈ (AÊÜÃÜá PÝíñÝÊÜÃÜÊÜ®Üá° I¨Üá ¸ÝÄ PÝPÜìÙÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý ûæàñÜÅ©í¨Ü ±ÜÅ£¯—ԨܪÃÜá) i®ÜÃÝg ÖæWæx AÊÜÃÜ PÜáoáíŸPæR B±Ü¤ÃÝXÃÜáÊÜ ÖæãíŸág hæç®ÜÊáÜ sÜ¨Ü ÓÝÌËáài AÊÜÃ®Ü Æ °æ É PÜÃÓæ áÜ ÊÜâ¨æí¨Üá ¯ÍÜcÀáÓÜÇÝÀáñÜá. ®Ý®Üá D PÜáÄñÜá ±ÜñÅÜ ŸÃæ¨áÜ ±Üâor±$³Ü ®ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° BÖÝ̯Ԩæ. ±Üâor±$³Ü ®ÜÊÃÜ áÜ ñÜñ…ûÜ| Óܳ$í©Ô¨Ü㪠AÆɨæ, ®Ý®Üá AÊÜÄWæ £àÃÝ ÖÜ£¤ÃܨÜÊÜ®æíŸíñæ ²Åà£Àáí¨Ü J²³W¿ æ á®Üã° ¯àw¨ÜÃáÜ . ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü¨Ü ©®Ü¨íÜ ¨Üá AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ Óæà° ×ñÜÃ®Ü áÜ ° hæãñæWæ PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá Ÿí¨ÜÃÜá. i®ÜÃÝg ÖæWæx¿áÊÜÃÜ ÖæãàÃÝo¨Ü ÊÜágÆáWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ »ÝÐÜ|¨ÜÈÉ ÖÜíñÜÖÜíñÜÊÝX ËÊÜÄÓÜáÊÝWÜ Êæà©Pæ¿áÈɨܪ WÜ|ÂÃÜá ¯¸æºÃÜWݨÜÃÜá. ÓÜÌñÜ: i®ÜÃÝg ÖæWæx AÊÜÃÜ ÊÜáPÜRÚWÜã, Ÿí«ÜáWÜÚWÜã ñÜÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæ Cí¥Ü Jí¨Üá A®ÜZÂì ÃÜñ°Ü CñÜᤠGíŸá¨Üá £Ú¨æà CÃÜÈÆÉ. AÊÜÃÆ æ É ±Üâor±$³Ü ®ÜÊÃÜ Ü ÊÜÞ£®Ü ÊÜÞ¿ÞÇæãàPÜ¨È Ü É ÊÜáíñÜÅÊáÜ áWÜÃœ ÝX Öæãà¨ÜÃáÜ . B ©®Ü¨Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü Cwà ©®Ü¨Üáª. A¨Üá PæàÊÜÆ E¨Ý^o®æ¿á PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ÊÜÞñÜÅÊÝXÃÜÈÆÉ. PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü ®æÇæ ¸æÇWæ ÙÜ Ü PÜáÄñÝ¨Ü ËaÝÃÜWã æ àÑu¿á®Üá° ®ÝÊÜâ B ©®Ü H±ÜìwÔ¨æªÊÜâ. Fo £àÄst ÊæáàÇæ ±Üâor±Ü³®ÜÊÜÃÜá ÊÜáÃÜÚ ÖæãàWÜŸÖÜá¨Üá Gí¨ÜáPæãíw¨æª ®Ý®Üá. AÊÜÃÜá EÚ¿ááÊÜâ¨æà B¨ÜÃæ, AÊÜÃÜ ËÍÝÅí£WÝX ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üã° ÊÜÞw¨æª. B¨ÜÃæ ®Ü®ÜWæà Wæ㣤ÆÉ¨Ü ÖÝWæ AÊÜÃÜ ŸWæY WèÃÜÊÜ »ÝÊÜ¨Ü »Ü¿á BWÜÆã ®Ü®È °Ü ÉñáÜ ¤. ®Ý®Üá "ÓÜÃ…, ®ÜÊáÜ ÓÝRÃ'Ü G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá ¹oár ÖæbcWæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜÆá AÊÜÃÜ ŸÚ ®Ý®Üá B ©®ÜÊäÜ ÖæãàXÃÜÈÆÉ. ¨ÜãÃÜ¨È Ü É ¯íñÜá ®æãàvÜáÊÜâ¨Üá, AÊÜÃáÜ ®ÜPRÜ Ãæ ®ÜWáÜ ÊÜâ¨Üá G®ÜáÊ ° íÜ £¨æª ®Ý®Üá. C®Üá° AÑrÐáÜ r ÊÜÞñÜá, A¨Üá ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜPæR ÓÜíŸí—st ÖÝWæ, AÐær. B¨ÜÃæ Fo ÊÜááXst ñÜñ…ûÜ| ±Üâor±®³Ü Ê Ü ÃÜ áÜ ""B ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃ®Ü áÜ ° ŸÃÜ ÖæàÚ'' Gí¨Üá ÓÜ»¿ æ áÈÉ E±ÜÔ§ñ¯Ü ¨Üª ®Ü®WÜ æ PÜÃæ PÜÙáÜ ×Ô¨ÜÃáÜ . ÖæãàX AÊÜè æ áÜ ÃÜá ¯íñæ. AÊÜÃáÜ ²Åà£Àáí¨Ü ®Ü®°Ü ÖæWÆ Ü ÊæáàÇæ Pæç ÖÝQ ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü ®Üv¿ æ ááÊÜ ÓÜÙ§ ¨ Ü ñÜ ¤Ü Öæhæj ÖÝPÜáñݤ, "®ÜvæÀáÄ' Gí¨ÜÃÜá. BÊæáàÇæ JŸº ×Ä¿á|¡ ñܮܰ ñÜÊÜᾮܮÜá° ²Åà£Àáí¨Ü ËaÝÄÔPæãÙÜáÛÊÜ ÖÝWæ ""C¨Üá ¯ÊÜá¾ FÃæãà?'' GíŸÈÉí¨Ü ±ÝÅÃÜí¼Ô ®Ü®Ü° C£ÊÜêñܤÊÜ®æ°ÆÉ BÓÜQ¤Àáí¨Ü PæàÚ¨ÜÃÜá. ®ÝÊÜâ CŸºÃÜã Êæà©Pæ¿á ÊÜááí»ÝWÜPRæ Ÿí¨ÝWÜ ""Ÿ¯° ¯àÊÜâ KvÝw¨Ü᪠ÓÝPÜá, ®Ü®°Ü hæãñæ PÜãw'' Gí¨Üá ®Ü®°Ü Pæç ×w¨Üá GÙæ¨Üá, ñÜÊÜá¾ ±ÜPÜR¨ÜÇæÉà PÜãwÔPæãívÜÃÜá. ®ÜvÜá®ÜvÜáÊæ Êæà©Pæ¿áÈÉ C¨ÜÊ ª ÃÜ Ü ±ÜÄaÜ¿á A¥ÜÊÝ AÊÜÃÜ »ÝÐÜ|PæR ±Üâor PÜÊáæ íp…Õ ÊÜÞw ®ÜPáÜ R ¹vÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . ÓÜáÊÜÞÃÜá BÃÜá WÜípæWæ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü ÊÜááXÀáñÜá. BÊæáàÇæ i®ÜÃÝg ÖæW¿ xæ áÊÜÃÜ ÊæãÊÜáW¾ ÙÜ Ü (ÊÜáWÜÙÜ ÊÜáWÜÙáÜ ) »ÜÃñÜ ®Ü Ýo PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ÊÜä CñÜá¤. A¨Ü®áÜ °

¹ÔÆPæãàÆá / 77

¹ÔÆPæãàÆá / 78


£Ú¨ÜáPæãívÜ AÊÜÃáÜ ""®Ý®Üá A¨Ü®áÜ ° ®æãàwÁáà ÖæãàWÜáÊÜÊ!Ü '' Gí¨Üá ÓܻݻÜÊ®Ü Ü ¨ÜÇæÉà PÜáÚñÜÃÜá. AÐÜrÃÜÈÉ i®ÜÃÝg ÖæWæx¿áÊÜÃÜ Ÿí«ÜáWÜÙÜá ±Üâor±Ü³®ÜÊÜÃÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ ¹vÝÃÜPæR (ÊÝvæWæ) ÓÜíhæ¿á "±æäàÓÜ'PæR (hæç®ÜÃÜá ÃÝñæÅ BÖÝÃÜ ÓæàËÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ÓÜã¿ÞìÓܤÊÞ Ü ®Ü¨Ü Êæã¨ÜÇàæ E±ÝÖÝÃÜ £àÄÓÜáñݤÃ.æ hæç®ÜÃÜ B E±ÝÖÝÃÜ樆 áÜ ° ñÜáÙÜá »ÝÐæ¿áÈÉ "±æäàÓÜ' G®Üá°ñݤÃæ) PÜÃæ¨ÜÃÜá. ±Üâor±Ü³®ÜÊÜÃÜá ®Ü®Ü°®Üá° ®Ý®Üá "JÇæÉ' (FÃæãÙÜX®Ü ÊÜáí©¿ÞX A£¦WÜÙÜ hæãñæ E±ÝÖÝÃÜ ¸æàvÜ GíŸ ®æÇæ¿áÈÉ) Gí¨Üá ÊÜáágáWÜè Ü È Ü É ÖæàÚ¨ÜÃã Ü ¹vÜÈÆÉ. ®Ü®°Ü PæçÁãÙÜWæ AÊÜÃÜ Pæç ñÜãÄ ¹àwWæ (ÊÝvæWæ) GÙæ¨ÜáPæãívæà Öæãà¨ÜÃÜá. ÃÝñæÅ AÊÜÃÜá ÖæãÃÜoá¯íñÝWÜ ®Ü®ÜWæ £Ú¿á¨Ü ÖÝWæ ®Ý®Üá ®Ü®Ü° Ÿí«ÜáÊæ䟺ÃÜ®Üá° ¹àÙæãRvÜᣤ¨æªà®æÁáà AíñÜ A¯ÔñÜá. ÊÜáñæ¤ ""¯àÊÜâ «ÝÃÜÊÝvÜPæR ŸÃܸæàPÜá'' Gí¨Üã AÊÜÃÜá BÖÝ̯ԨÜÃÜá. ®Ý®Üá PÝÓÜÃÜWæãàw®ÜÊÜ®Üá Gí¨Üá £Ú¨ÝWÜ ""¯ÊÜá¾ PÜ¿ÞÂÃÜ Qmn|¡ ÃæçWÜÙÜá ®Ü®ÜWæ £àÃÝ ¸æàPݨÜÊÜÃÜá'' Gí¨Üá AÊÜÃÜ ŸWæY BWÜÇæà ÓÝPÜÐÜár ÖæàڨܪÃÜá. ®Ý®Üá BWÜ ""ÃæçWÜÙÜ "¸æíQ ¹©ª¨æ ÊÜá®æWæ K Kw Ÿ¯°!' GíŸ PÜÊÜ®Ü ¯ÊÜá¾ ±ÜűÜíaÜ ËÍæàÐÝíPܨÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊݨܨܪÆÉÊæà?'' Gí©¨æª. ""Öè¨Üá'' Gí¨Üá AÊÜÃáÜ ®ÜPÝRWÜ ®Ý®ÝWÜ ÖæçÓã Ü RÈ®ÜÈÉ K¨Üᣤ¨ªæ Gí¨æ. BWÜ AÊÜÃáÜ ÍÜÖÜ»ÝÐ… Gí¨Üá ²Åà£Àáí¨Ü ¸æ®Ü°®Üá° ®æàÊÜÄÔ ""PÝÓÜÃÜWæãàw®ÜÊÜ®ÝXÃÜáÊÜâ¨Ü Äí¨ÜÇàæ ¯àÊÜâ Cí¥Ü PÜ®v °Ü Ü »ÜÊ®Ü Ü PÜq© r Ä! CÈÉ®Ê Ü ÄÜ Wæ C¨Üá ÓÝ«ÜÂÊÜÆÉ¨Ü ÊÜÞñÜá!'' Gí¨ÜÃáÜ WÜí¼àÃÜÊÝX. BÊæáàÇæ ®Ý®Üá ÊÜááíŸÀá¿áÈÉ «ÝÃÜÊÝvÜ¨Ü PÜ®ÝìoPÜ Ë¨ÝÂÊÜ«ÜìPÜ ÓÜíZ ÊÜáñÜᤠÊÜááí¸æç¿á GÃÜvÜá ÊÜáãÃÜá PܮܰvÜ ÓÜíZWÜÙÜ BÍÜÅ¿á¨ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü PÜËWæãàÑu¿áÈÉ »ÝWÜÊÜ×ÓÜÆá ÖæãàX¨æª. AÆãÉ AÊÜÃÜ㠮ݮÜá Êæà©Pæ ÖÜ£¤¨Ü PÜãvÜÇàæ ""Ÿ¯°'' Gí¨Üá ®Ü®®°Ü áÜ ° ÖÜ£¤ÃÜ PÜè æ áÜ PÜáÍÜÆ ËaÝÄԨܪÃáÜ . GÐæãàr ©®ÜWÙÜ Ü ÊæáàÇæ AÊÜÃÜá ÓÜÌƳ$ AÓèS嬆 ¯Ëáñܤ ÊÜáãvܹ¨æÅ¿á BÙÜÌÃÜ BÖÝÌ®Ü¨Ü ÊæáàÃæWæ BÙÝÌÓ… ®ÜÔìíW… Öæãàí®ÜÈÉ A»ÜÂíg®Ü bQñæÕ (ÊÜááSÂÊÝX ÊÜáÓÝh…Wæ)Wæí¨Üá ¨ÝSÇݨÜÃÜá. ¨ÝSÇÝ¨Ü PÜãvÜÇæà AÊÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü Êæã¨ÜÆ PæÆÓÜ ""¯àÊÜâ B ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜ®Üá° ®ÝÙæ CÈÉWæ PÜÃæÔ'' GíŸá¨Üá. ®Ü®ÜWæ ±Üâor±Ü³®ÜÊÜÃÜá ÊÜáãvܹ¨æÅWæ Ÿí¨Ü¨áÜ ,ª bQñæWÕ ÝX ¨ÝSÇݨܨáÜ ª ¿ÞÊÜâ¨Üã Wæ㣤ÃÈ Ü ÆÉ. ""¯àÊÜâ BÙÝÌÓ… ®ÜÔìíW… Öæãàí®Ü Cí¥Ü ®ÜíŸÅ¨Ü ÃÜãËá®ÜÈÉÃÜáÊÜ ±ÝqàÆ ±Üâor±Ü³$ ®ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ®ÝÙæ Ÿí¨Üá ®æãàvܸàæ PÜíñæ'' Gí¨Üá BÙÜÌÃÜ B±Ü¤ÓÖ Ü Ý¿áPÜÃáÜ ®Ü®WÜ æ ´æäà®Üá ÊÜÞw¨ÝWÜ ®Ü®WÜ æ D ×Ä¿áÄWæ H®ÝX¨æÁãà Gí¨Üá BñÜíPÜÊÝ¿áá¤. B BñÜíPÜ¨Ü ®ÜvÜáÊæ¿áã D ×Ä¿áÃÜá ®Ü®Ü°®Üá° ®æ®Ü²ÔPæãívÜÃÜÇÝÉ GíŸ «Ü®ÜÂñÝ»ÝÊÜÊÜä

ÊÜáãwñÜá. ÊÜáÃÜá©®Ü ®Ý®Üá BÙÝÌÓ… ®ÜÔìíW… ÖæãàËáWæ Öæãà¨ÜÃ,æ AÊÜÃáÜ bQñæWÕ ÝX ¸æàÃæÁáà PæãàOæWæ ÖæãàX¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜ ÎÅàÊÜ᣿áÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ AÊÜÃÜ PæãàOæ¿áÈÉ¨ÃªÜ áÜ . ®Ý®Üá AÊÜÃÜ PæãàOæ¿á ¸ÝXÆá ñÜq¨ r ÝWÜ AÊÜÃÜ ÎÅàÊÜ᣿áÊÜÃáÜ ¸ÝXÆá ñæè æ áÜ ""¯àÊÜâ ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÝ? ¯ÊÜᮾ áÜ ° CÐÜãr ÖæãñÜᤠPݨÜá C©àWÜ ñÝ®æà ÊÜáÓÝh…Wæ Öæãà¨ÜÃÜÐærà. ÓÜÌƳ$ Öæ㣤®ÜÈÉ ŸÃÜŸÖÜá¨Üá'' Gí¨ÜÃÜá. A¨ÜÃÜ A¥Üì ®Ü®°Ü ¯Äàûæ¿á®Üá° AÊÜÃáÜ AÊÜÃÜ ±Ü£W° ã Ü £ÚԨܪÃáÜ . ÊÜáÓÝh… ÊÜááXÔ Ÿí¨Ü ±Üâor±Ü³®ÜÊÜÃÜá ""K BWÜÇæà Ÿí©©ªàÄ AíñÜ PÝ|áñæ¤'' AíñÜ ÖæàÚ ÊÜáñæ¤ ÊÜÞ£Wæ ñæãvÜX¨ÜÊÃÜ áÜ , Jí¨æÃv Ü áÜ WÜípæ ®Ü®°Ü hæãñæ ÊÜÞ£®ÜÇÉæà PÜÙ¨ æ ÃÜ áÜ . AÊÜÃáÜ »ÝÐÜ|PæR ñæãvÜX¨ÜÃ,æ A¨Üá WÜíWÝ ÓÜÈàÆ¨Ü ÖÝWæ ¯ÃÜíñÜè Ü Ü ÖÜÄÊÜâ. ÊÜÞñÜã AÐæ.r ®ÝÊæà C®Üá° ÓÝPÜá G®Üá°ÊÜÐÜãr EñÝÕÖÜ. AÊÜÄWæ ×ÄQÄ¿á GíŸ ¸æà«Ü CÆÉ. AÊÜÄXíñÜ 25 ÊÜÃáÜ ÐÜ QÄ¿á®Ý¨Ü ®Ü®®°Ü áÜ ° AÊÜÃáÜ ®ÜvÔæ PæãívÜ Ä࣠®æãàw¨ÜÃæ ®Ý®Üã AÊÜÃÜ ÊÜ¿áÔÕ®Ê Ü ®Ü àæ GíŸ ËÍÝÌÓÜ AÈÉ G¨Ü᪠PÝ|ᣤñáÜ ¤. BÊæáàÇæ AÊÜÃ®Ü áÜ ° »æàq¿ÞWÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜÊâÜ 15 ®ÜÊíÜ ŸÃÜ 2007ÃÜÈÉ ÎÅà ¯ÃÜíg®Ü ÊÝÈ ÍæoÃr Ü ®æàñÜêñÌÜ ¨Ü vÝ. w.GÓ…. PÜQì Êæà©Pæ¿áá ®Ü®WÜ æ ¯àw¨Ü PÜQì PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ Æ»ÜÂÊÝÀáñÜá. B ©®Ü AÊÜÃÜã, ×Ä¿á PÜË ®Ývæãàg PÜ|Ë¿áÊÜÃÜã Êæà©Pæ¿áÈɨܪÃÜá. ®Ý®Üá D CŸºÃÜá ×Ä¿áÃæãí©Wæ Êæà©Pæ ÖÜ£¤ ÊÜáágáWÜé Ü í¨Ü WÜṺ ÖÜQR¿á ÖÝWæ Êæà©Pæ¿á ŸÆ»ÝWÜ¨Ü Pæã®æ¿áÈÉ PÜáÚñÜáPæãÙÜÛÆá ÖæãÃÜp.æ B¨ÜÃæ B ×Ä¿áÄŸºÃã Ü ¹vÜÈÆÉ. AÊÜÄŸºÃÜ ®ÜváÜ ÊæÁáà ®Ü®®°Ü áÜ ° PÜãwÔ¨ÜÃáÜ . ±Üâor±®³Ü Ê Ü ÃÜ íÜ ñÜã ®ÜváÜ ®ÜváÜ Êæ ®Ü®®°Ü áÜ ° ÊÜÞñÜ®ÝwÔ¨Ü㪠AÆɨ,æ ¨æãvÜxÊÜÃÜá A¯ÔPæãívÜÊÜÃÜ A®æàPÜ ÓÜ|¡ñÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÝí¨Ü¼ìPÜÊÝX ²ÓÜáWÜáqr ®ÜWÜᣤ¨ÜªÃÜá. A¨Üá ÓÜÖÜgÊÝXñÜá¤. AÐærà AÆÉ, AÊÜÃÜá qàQÓÜᣤ¨Üª ÊÜáí©¿áÈÉ EñܤÃÜ PÜ®ÝìoPܨÜÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, AÊÜÃÜá CÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ÊÜÃæíŸ ¸æà«Ü »ÝÊÜÊÜä CÃÜÈÆÉ. ®Ü®WÜ æ BÍÜc¿áì. D ×Ä¿áÃÜ ®æ®± Ü âÜ GÐÜár BÙÜÊݨܨáÜ ª ÊÜÞñÜÅÊÆ Ü É, ®ÜÊáÜ ¾ Gvæ¹vÜíXñÜ®ÜÊæÆÉ ÖæàWæ CÃÜáñܤÊæ G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° CÊÜÃÜá ®Ü®ÜWæàPæ ÖæàÙÜáñݤÃæ Gí¨Üá BÍÜc¿áìÊÜä BÀáñÜá. ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ »ÝÐÜ|PæR G¨Ü᪠¯íñÜ AÊÜÃÜá ®ÝÊÜâ GÐÜár A¼ÊÜÞ®Ü ÍÜã®ÜÂÃÜá GíŸá¨Ü®Üá° PÜsæãàÃÜÊÝX ÖæàÚ ®Ü®Ü°ñܤ ¸æÃÜÙÜá ñæãàÄÔ, PܮܰvÜPæR Cwà AË»ÜiñÜ ¨Üü|PÜ®v °Ü Ü ¯àw¨Ü PæãvÜáWæ GÐÜár ¨æãvܨ x áÜ GíŸá¨Ü®áÜ ° Óæãà¨ÝÖÜÃ| Ü ÊÝX ËÊÜÄÔ¨ÜÃÜá. BÊæáàÇæ ""D ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜá PÝÓÜÃÜWæãàw®ÜÊÜÃÜá. CÊÜÃÜá PÝíñÝÊÜÃܨÜí¥Ü Jí¨Üá ÖÜÚÛ¿áÈÉ PܮܰvÜ »ÜÊÜ®ÜÊÜ®Üá° G¨Ü᪠¯ÈÉԨݪÃæ G®Üá°ÊÜâ¨æà

¹ÔÆPæãàÆá / 79

¹ÔÆPæãàÆá / 80


Jí¨Üá BÍÜc¿áì. B¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ ÖÜ៺ÚÛ «ÝÃÜÊÝvÜ¨Ü ÊÜáí©Àáí¨Ü A¨Üá C®Üã° BXÆÉ. AÐærà AÆÉ, PÜ®ÝìoPÜ HQàPÜÃÜ|¨Ü ®æàñÝÃÜÃÝX¨Üª i®ÜÃÝg ÖæWæx¿áÊÜÃÜ ÖæÓÄÜ Wæ ÊÜáñæ¤ ±Üâ®Ügì®Ü¾ ¯àw¨Ü CÊÜÃáÜ GÐÜár ¨æãvÜÊ x ÃÜ áÜ GíŸá¨Ü®áÜ ° ®ÝÊÜâ £Ú¨Üá PæãÙÜÛ¸æàPÜá'' Gí¨ÜÃáÜ . AÊÜÃáÜ ÖÝWæ ÖæàÙÜáÊÝWÜ ®Ý®Üá CÚ¨Üá ÖæãàX¨æª. CíñÜÖÜ ÊÜÞñÜ®Üá° DWÜ ¿ÞÊæ䟺 ÓÝ×£¿áã ÃÝgPÝÃÜ~¿áã BvÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. GÆÉÃÜã ñÝÊæà ¨æãvÜxÊÜÃæí¨Üá ¹àWÜáñݤ, ñÜÊÜá¾ ÊÜááSÊÜ®æ°à Pܮܰw¿áÈÉ ®æãàw ²Åà£ÓÜáñݤ CÃÜáÊÜ D ©®ÜWÙÜ È Ü É ®ÜÊáÜ ¾ ®ÜváÜ Êæ CÃÜáÊÜ C®æ㟠° ºÃ®Ü áÜ ° ²Åà£ÓÜáÊÜâ¨ÜÐàræ AÆÉ, WèÃÜËÓÜáÊÜâ¨Üá Aí¨ÜÃæ A¨ÜQRíñÜ ¨æãvÜx ¨æãvÜxñÜ®Ü ±ÝÅ¿á: ¸æàÄÆÉ. ®Ý®Üá PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æà PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü BÊÜáíñÜÅ| PÜÙÜá×Ô¨ÝWÜÇæÆÉ A¨ÜPæR ±Ý±Üâ ñܱܳ¨æà ÓÜí¨æàÍÜ PÜÙÜá×ÓÜáÊÜ L¨Ý¿áìÊÜ®Üá° D CÚÊÜ¿áÔÕ®ÜÆãÉ CÄÔPæãíw¨ÝªÃæ. EñܤÃÜ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÊÜáí©¿á iàÊÜ®Ü ²Åà£, ¯»Üì¿á ÖÝWÜã ¯ÊÜáìñÜÕÃÜ¨Ü ®Üvæ®Üáw, PܮܰvÜPÝRX ñÜÖÜñÜ×ÓÜáÊÜ ÖÜê¨Ü¿á ÊÜáñÜᤠA¨Ü®áÜ ° ñÜ®°Ü iàÊÜ®¨ Ü Ü ÖæãàÃÝo¨Ü »ÝWÜ Gí¨æà ±ÜÄWÜ~ÔÃÜáÊÜ ±Ý±Üâ AÊÜÃáÜ GÆÉ A¥Üì¨ÜÆãÉ ®ÜÊáÜ ¾ ®ÜváÜ Ë®Ü ÊÝÊÜá®Ü ÊÜáã£ìÁáà. Cí©WÜã PܮܰvÜ »ÝÐæ, PܮܰvÜ ®ÝvÜá GíŸ PæaÜc®Üá° CÄÔPæãívÜá, D PÝÃÜ|PÝRX ¿ÞÊÜâ¨æà ÃÝgPÝÃÜ~¿á®Üá° ¹vܨæ GaÜcÄÓÜáÊÜ ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá ¨ÝÄ ñܲ¨ ³ ÝWÜ aÜáaÜácÊÜ G¨æWÝÄPæ CÃÜáÊÜâ¨æà B¨ÜÃæ A¨Üá ±Ý±Üâ AÊÜÄWæ ÊÜÞñÜÅ. ×í¨æ ±Ý±Üâ AÊÜÄWæ ÓÜÄÓÝq¿ÞX Cí¥Ý¨æªà ¯Æá訆 ®Ý¿áPÜÃÝ¨Ü vÝ.ÖÝ.ÊÜÞ. ®Ý¿áPÜÃÜá ®ÜÊæã¾í©Wæ C¨ÜªÃÜá. Cí¨Üá AíñÜÖÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®Üá° ÃÜã²ÔPæãívÜÊÜÃÜá ÔWÜáÊÜâ¨Üá PÜÐrÜ ÊÜáñÜᤠA¨Üá Cí¨Üá ¿ÞÄWÜã ¸æàPÝXÆÉ PÜãvÝ!. ±Ý±Üâ Aí¨ÜÃæ ±Üâor ÊÜáWÜá G®Üá°ÊÜâ¨Üá GÆÉÄWÜã WæãñÜá¤. ±ÝqàÆ ±Üâor±$³Ü ®ÜÊÃÜ ã æ ÙÜWæ SíwñÜ JŸº ÊÜáWÜá C¨Ýª®æ G®ÜáÊ ° âÜ ¨ÜÄí¨ÜÇàæ AÊÜÃÜ JvÜ®ÝoPæR Ÿí¨ÜÊÜÄWæÆÉ AÊÜÃÜ ²Åࣿáã ÊÜáWÜá訆 ñÜÃܨæªà G®Üá°ÊÜâ¨Üá WæãñݤWÜáñܤ¨æ. A¥Ýìñ… ±ÜÅ£´ÜÇݱæàûæ CÆɨÜ᪠G®Üá°ÊÜâ¨Üá A¥ÜìÊÝWÜáñܤ¨æ. Aí¥Ü ±Ý±Üâ ®ÜÊÜá¾ hæãñæWæ C¨ÝªÃæ. ®ÝÊÜâ AÊÜÃÜ ÓÜÊÜáPÝÈà®ÜÃÜá GíŸ «Ü®ÜÂñæ ®Ü®ÜX¨æ. ±Ý±Üâ ®ÜÊáÜ ¾ ®ÜváÜ Êæ C®Üã° ¨ÜÍPÜ WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° PÜÙ¿ æ áÈ, AÊÜÃÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÍì Ü ®Ü D ®ÝwWæ ÓÜ¨Ý J¨ÜX ŸÃÜÈ Gí¨Üá ÖÝÃæçÓÜáÊÜ A®æàPÜ A¼ÊÜÞ®ÜWÜÙÜÈÉ ®Ý®Üá Pæã®æ¿áÊÜ®Æ Ü É; ±ÝÅ¿á: Êæã¨ÜÈWÜ®ÝWܸàæ PæíŸ ÊÜáWÜá ÊÜá®ÜÓáÜ Õ ®Ü®¨ °Ü ã Ü Öè¨Üá.

¹ÔÆPæãàÆá / 81

PÜ®v °Ü Ü ±ÜÅPÝÍÜ®Ü ±ÜűíÜ aÜ ÓÜ|PÜÆá ÍÜÄàÃÜ : WÝÚWæ ñÜãÄ Öæãà©àñæãà G®ÜáÊ ° Ü ÖÝWæ! ÊÜá«ÜÂÊÜá WÝñÜÅ¨Ü ÊæáçPÜoár : ÊÜá«ÜÂÊÜá ÊÜWÜìÊÜ®Üá° ±ÜÅ£¯—ÓÜáÊÜ ÖÝWæ! PÜíPÜáÙÜÈÉ »ÝÃÜËÆÉ¨Ü Jí¨Üá PܱÜâ³ Ÿ|¡¨Ü Çæ¨ÜÃ… ¸ÝÂWÜá : AÊÜÃÜ ¯Èì±Ü¤ñæ¿á ÖÝWæ! ÓÝ¨Ý PܮܰvÜPÜ : A¨ÜÃÜ ×í¨æ AÊÜÃÜ ËáñÜ »ÝÐæ¿á ÖÝWæ & ËáíaÜáÊÜ PÜ|á¡! CÐÜár ÖæàÚ¨ÜÃæ ®Ü®Ü° PÜ|¡ ÊÜááí¨æ ±ÜÅñÂÜ ûÜÃÝWÜáÊÜÊÃÜ áÜ ¸æãàÙÜíñÜPã æ àw DÍÜÌÃÜ »ÜoÃr áÜ . ®Ý®Üã AÊÜÃÜã ÖÜáqr¯í¨Ü Jí¨æà FÄ®ÜÊÜÃÜá. B¨ÜÃæ CŸºÃã Ü K©¨Ü᪠¸æÙ¨ æ ¨ Ü áÜ ª ÊÝÔÓÜÖ£Ü ¤¨áÜ ª ¸æàÃæ ¸æàÃæ FÃÜáWÜÙÜÈÉ. »æàq PÜãvÝ ñÜáí¸Ý ñÜáí¸Ý ñÜvÜÊÝX! Aí¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ¯«Ü®ÜÃÝWÜáÊÜ Êæã¨Ü騆 ÖÜñÜᤠÖÜ®æ°ÃÜvÜá ÊÜÃáÜ ÐÜWÙÜ Ü Êæã¨ÜÆá! B¨ÜÃã Ü AÊÜÃ®Ü áÜ ° ®Ý®Üá ŸÇæÉ. ®Ü®®°Ü áÜ ° AÊÜÃã Ü ŸÆÉÊÄÜ ¨ÜªÃáÜ . A¨ÜPã æ Rí¨Üá PÝÃÜ| Eíoá. ®ÝÊÜâ ¹ÔÆPæãàÆá / 82


ÓÜÊÞ Ü ®Ü ÊÜÂÓܯWÜÙáÜ . ÓÝ×ñÜ PÜêÑ ÊÜáñÜᤠÓÝ×ñÜ ±ÜÄaÝÄPæ (ÓÜíZo®æ) ®ÜÊáÜ XŸºÄWÜã ÖÜbc¨Üª (ÖÜábc¨Üª) ÊÜÂÓÜ®ÜWÜÙÜá. CÐærà AÆÉ C®æã°í¨Üá ¸Ý¨ÜÃÝ¿á| ÓÜíŸí«ÜÊÜä Eíoá. AÊÜÃÜ ÊÜá®æñÜ®ÜÊÜâ ®ÜÊÜá¾ ÊæãWÜÓÝÇæ ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü GÇÝÉ ÍÜá»ÝÍÜá»Ü PÝ¿áì¨ÜÈÉ ÊÜááí¨æ ¯íñÜá ±èÃæãà×ñÜ ®ÜvæÓÜáÊÜ ÖÜPÜáRÙÜÛ¨Üáª. ÖÝWÝX ®Ü®ÜWæ ®Ü®Ü° Cwà PÜáoáíŸPæR (ÖÝWæí¨æà H®Üá PæãàÙÜãÂÃÜá ÊÜáñÜᤠÓÜáñܤÊáÜ áñÜ¤È®Ü AÊÜÃÜ ÊÜá®æñ®Ü ¨ Ü Ü ÎÐÜÂÊÜWÜìPæR) ¸æãàÙÜíñÜPæãàw Aí¨ÜÃæ WÜáÃÜá²àsÜ¨Ü ÊæáàȨܪÐærà WèÃÜÊÜ ÊÜáñÜᤠËÍÝÌÓÜ. ¸æãàÙÜíñÜPæãàw & G®Üá°ÊÜâ¨Üá PÝÓÜÃÜWæãàvÜá ñÝÆãQ®Ü ÊÜáíhæàÍÜÌÃÜ ÓÜËáà±Ü¨Ü PæãàÙÜãÂÃÜá GíŸ WÝÅÊÜá¨Ü Jí¨Üá ±Üâor ±ÜŨæàÍÜ. B ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ C¨Üª, CÃÜáÊÜ Jí¨Üá Êæç©PÜ ÊÜá®æñ®Ü Ü & ÔàÊæá¿á WÜw ¨Ýq ËoÉ ±ÜâñÜã¤ÃáÜ ÔàÊæáWÜÙÆ Ü ãÉ Ë¨ÜÌ£¤Wæ, ÓÜgj¯PæWæ, ÓÜíÓÜ¢£ ÊÜáñÜᤠÓÝ×ñÜ ²Åà£Wæ ±ÜÅԨܜ. GÃÜvÜá ñÜÇæÊÜÞÃÜáWÜÙÜ ×í¨æ D ÊÜá®æñܮܨÜÈÉ JŸº PÜË (£ÊÜá¾|¡ »Üor Gí©ÃܸæàPÜá) ¸æÙÜX¨Üª GíŸ ÊÜÞñÜáíoá. ÊÜáãÃÜ®æà ñÜÇæÊÜÞÄWæ ÖÜĨÜá Ÿí¨Ü D ÓÝ×ñÜ ²Å࣠(ÍÜQ¤) Êæà> ÊÜáã£ì ®ÝÃÝ¿á| »ÜoÃr Ü ÊÜáPÜRÙÝ¨Ü ¹.Gí. ÍÜÊáÜ ì (¸æãàÙÜíñÜPã æ àw ÊÜáÖÝŸÆ ÍÜÊÜáì) ¹. ÍÜíPÜÃÜ »Üor (¸æãàÙÜíñÜPæãàw ÍÜíPÜÃÜ »Üor) ÊÜáñÜᤠ¸æãàÙÜíñÜPæãàw DÍÜÌÃÜ »ÜoÃr È Ü É ÓÜÊÞ Ü ®ÜÊÝX bWÜáÄ PÜ®v °Ü Ü ÓÝ×ñÜ ûæàñÜÅPRæ ŸÖÜá ËÎÐÜÊ r ®æ Ÿ °Ü ÖÜá¨Ý¨Ü PæãvÜáWæ ¯àw ¸æãàÙÜíñÜPã æ àw G®ÜáÊ ° Ü ÖæÓÃÜ ®Ü áÜ ° AgÃÝÊÜáÃÜÊÝXÔñÜá! »ÜorÃÜ ÊÜá®æñÜ®ÜÊæà®æãà ¨æãvÜx¨Üá. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ¸ÝÆ嬆 ©®ÜWÜÙÜÈÉ & C¨Üª ÎÅàÊÜáí£Pæ Aí¨ÜÃæ ×Ä¿áÃÜ Ë¨ÜÌ£¤®Ü ÎÅàÊÜáí£Pæ, —àÊÜáí£Pæ¿á ÊÜÂQ¤ñÌÜ ÊÜáñÜᤠQñÜᤠ£®ÜáÊ ° Ü ŸvÜñ®Ü Ü AÐæ.r B ©®ÜWÙÜ È Ü É & Cí©®Üíñæ Êæç©PÜ ÊÜ꣤ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá ÇݻܨݿáPÜ ÊÝ¨Ü E¨æãÂàWÜ BXÃÜÈÆÉ. ÓÜíÓÜ¢£ ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÝRÃPÜ Ræ ¯gÊÝ¨Ü A¥Üì¨ÜÈÉ ÓÜÈÉÓáÜ ÊÜ ÓæàÊæ. (D ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á®Üá° DWÜÆã ¸æãàÙÜíñÜPæãàw ÊÜá®æñÜ®ÜÊÜâ Êæç©PÜ ÊÜ꣤¿áÈÉ EÚÔPæãívÜá Ÿí©¨æ). ÖÝWÝX C¨ÜÃÜÈÉ & ÊÜá®æÊÜáí© GÆÉÃÜã ñæãvÜXÔ PæãívÜÃæ iàÊÜ®Ü ¯ÊÜìÖÜOæ PÜÐrÜ Gí¨Üá PÜívÜáPæãívÜ ¹.Gí. ÍÜÊáÜ ì ÊÜáñÜᤠ¹. ÍÜíPÜÃÜ »ÜorÃÜá ÇèQPÜ Ë¨æ¿áñܤ ÖæãÃÜÚ PܮܰvÜ ±ÜíwñÜÃÝX ¸ÝÚ Ÿ¨ÜáQ¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜ ®æÃÙÜ Ç Ü Éæà ñÜÊáÜ ®¾ ã Ü ° ñæãvÜXÔPæãívÜ DÍÜÌÃÜ »ÜoÃr áÜ & PÜб rÜ o Ü ár ÊÜQàÈ K©¨ÜÃáÜ . D ®ÜváÜ Êæ ±ÜñÅÜ PñÜ ì Ü ÃÝX ±Ü£ÅPÝ ÓÜí±Ý¨ÜPÃÜ ÝX¿áã ¨Üáw¨ÜÃáÜ . ÊÜQàÈ ÊÜ꣤Wæ ñæãvÜXÔ PæãívÜ ÊæáàÇæ, PÝ®Üã®Üá PÝÇæài®ÜÈÉ AÃæPÝÈPÜ ±ÝūݱÜPÜÃÝX¿áã ¨Üáw¨ÜÃÜá. ÊÜ꣤ ®æç±Üâ|ÂñæÀáí¨Ü Ô©œ ±ÜÅÔ©œ¿á®Üá° ±Üvæ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ÊÜ꣤ WèÃÜÊÜÊÜ®Üá° EÚÔPæãívÜá PÜüWÝÃÜÃÜ ²Å࣠ËÍÝÌÓÜPÜãR, ®Ý¿ޗàÍÜÃÜ B¨ÜÃÜPÜãR ±ÝñÜÅÃÝX, Ÿ¨ÜáQ®Ü Êæã¨ÜÆ A¥ÜìÊÜâ A¥ÜìÊÜÆÉ B¨ÜÍì Ü Êæí¨ÜáPæãívÜá PæçñáÜ íŸ ÓÜí±Ý¨Ü®¿ æ á

AÊÜPÝÍÜ C¨ÝªWÆ Ü ã ÊÜ꣤ iàÊÜ®PÜ Ræ ˨ݿá ÖæàÚ ±ÜÅÊêÜ £¤¿áÇæÉà ÓÜáSÊÜ®áÜ ° PÜívÜÃáÜ . PÜÙæ¨Ü ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü IÊÜñܤÃÜ ¨ÜÍÜPܨÜÈÉ vÝ> ÎÊÜÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜÃÜ EÓÜá¤ÊÝÄ ¿áÈÉ & ±ÜâñÜã¤Ä®ÜÈÉ ®Üvæ¿áᣤ¨Üª ÓÝ×ñÜ ÓÝíÓÜ¢£PÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá ±ÜâñÜã¤ÃÜá PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZ¨Ü ÖæÓÄÜ ®ÜÈÉ ®Üv¿ æ áᣤ¨Ê ªÜ âÜ . ÓÜáÊÜÞÃÜá 25 ÊÜÃáÜ ÐÜWÙÜ Ü PÝÆ ®Üv¨ æ Ü CíñÜÖÜ aÜoáÊÜqPæWÜÙÜá ¯«Ý®ÜÊÝX PÜwÊæá¿ÞX PÝÃÜíñÜÃÜá ±ÜâñÜã¤Ä¯í¨Ü ¯WÜìËáÓÜáÊÜ ÓÜáÊÜÞÄWæ ¯íñÜá ÖæãàWÜáÊÜ ÖÜíñÜPæR Ÿí¨ÜáÊÜâ. ÎÅàÊÜÞ®… G.Ë. ÓÜ៺¿áÂ, G®…. ÓÜáŸÅÖܾ|ÂÊÜå…, ÊÜááÚ¿á PÜêÐÜ¡ »Üor Êæã¨ÜÇݨÜÊÜÃÜã ±ÜâñÜã¤ÃÜá PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZ¨Ü ËË«Ü PÝÆZorWÜÙÜ A¼ÊÜê©œ¿áÈÉ ñæãvÜXÔPæãívÜá A¨Ü®Üá° EÚÔ ¸æÙæԨܪÃݨÜÃÜã A¨ÜPæR ¯gÊÝ¨Ü PÝ¿áPÜƳ ÊÜáñæ¤ B¨Ü¨Ü᪠1982ÃÜÈÉ & ¸æãàÙÜíñÜPæãàw DÍÜÌÃÜ »ÜorÃÜá A¨ÜÃÜ A«ÜÂûÜÃÝX Ÿí¨Ü ÊæáàÇæÁáà. ¸æãàÙÜíñÜPæãàw DÍÜÌÃÜ »ÜorÃÜ PÜƳ®æ¿áÈÉ ÓÝ×ñÜ ÓÜíZ¨Ü E¨æªàÍÜ ŸÃæà ÓÝ×ñÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÚWæ ËáàÓÜÈÃܸÝÃܨÜá. A¨ÜÃÜÐærà A¥ÜÊÝ A¨ÜQRíñÜ Öæaæcà G®Üá°ÊÜÐÜár JñÜᤠ±ÜâÓܤPÜ ±ÜÅPÝÍÜ®ÜPÜãR PæãvܸæàPÜá & G®Üá°ÊÜâ¨Üá. C¨Ü®Üá° hæãñæ hæãñæ¿ÞX AÊÜÃáÜ AûÜÃÍÜ @Ü ±ÝÈÔ¨ÜÃáÜ . ±ÜâñÜã¤ÃáÜ PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZ¨ÜÐáÜ r ÓÝ×£WÜÙÜ A¼®Üí¨Ü®Ü WÜÅí¥Ü ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜáWÜÅ ÓÝ×ñÜ ÓÜí±ÜâoÊÜ®Üá° ÖæãÃÜñÜí¨Ü C®æã°í¨Üá ÓÜíÓæ§ ±ÝÅ¿á@ PܮܰvܨÜÈÉ ¸æàÃæ GÆãÉ CÃÜÇÝÃܨÜá. vÝ. ÎÊÜÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ, ¯ÃÜíg®Ü, A®Üá±ÜÊáÜ ¯ÃÜíg®Ü, Pæ.Ë. ÓÜ៺|¡, H.Pæ. ÃÝÊÜÞ®Üág®…, ¹.Ë. PÝÃÜíñÜ, ÊÜáá¨Üª|, aÜí¨ÜÅÍàæ SÃÜ PÜí¸ÝÃÜ, vÝ> ¿áá.BÃ…. A®ÜíñÜÊáÜ ã£ì, Êæç.G®….Pæ., ÖÝ.ÊÜÞ.®Ý. ÆíPæàÍ…, ÓÜá.ÃÜí. GPÜáRíw Êæã¨ÜÇݨÜÊÜÃæÆÉ & ¸æãàÙÜíñÜPæãàw¿áÊÜÄí¨ÝX ñÜíñÜÊÜá¾ A¼ÊÜÞ¯WÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ A¼®Üí¨Ü®æ CÆÉÊæà ÓÜíÓܾÃÜOæWæ JÙÜWݨÜÃÜá. ÓÜÊÜáWÜÅ ÓÝ×ñÜ ÓÜí±ÜâoWÜÙÜã WÝñÜÅ ÊÜáñÜᤠÊÜáÖÜñŲ̈ÜÈÉ C¨æà Ä࣠ÖæãÃÜ Ÿí©Êæ. ®ÝÊÜâ ÊÜáÃæñæà ¹qr¨æªàÊæ®Ü°ŸÖÜá¨Ý¨Ü Gí.G®…. PÝÊÜáñ…, EWÝÅ| ÊÜáíWæàÍÜ ÃÝÊ…, PÜáQRÆ PÜêÐ¡Ü »ÜoÃr íÜ ¥ÜÊÃÜ Ü ÓÜÊáÜ WÜÅ ÓÝ×ñÜ ±ÜÅPo Ü Oæ & ¯gPÜãR Jí¨Üá ÓÝÖÜÓÜÊæà. hæãñæWæ Óæàw¿Þ±Üâ "ËaÝÃÜ ±ÜűÜíaÜ' PÜvæíWæãàvÜáÉ "AWÜÅ ÇæàS®Ü' ÊÜááÚ¿á ÊÜáÖÝŸÆ »ÜorÃÜ "PÜê£ ÓÜíaÜ¿á', "PܮܰvܨÜÈÉ AÊÜ«Ý®Ü PÜÇæ', "ñÝÙÜÊÜá¨ÜªÇæ', A®æàPÜ ±ÜÅŸí«ÜWÜÙÜá (².Öæa….w. ¦àÔÓ…WÜÙÜá) "¨Üü| PܮܰvÜ¨Ü ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü ÓÜ|¡ PÜñæWÜÙÜá' & ÊÜááíñÝ¨Ü ŸêÖÜñ… WÜÅí¥ÜWÜÙÜá & ¿ÞÊÜâ¨æà Jí¨Üá ËÍÜÌ˨ݯƿáÊÜä ÓÜáÆ»ÜÊÝX PæçW棤PæãÙÜÛÆá B¦ìPÜÊÝX ×ígÄ¿ááÊÜí¥Ü ±ÜÅPÜoOæWÜÙÜá. CÐæàr AÆÉ. ñÜÊáÜ ¾ Óæãà¨ÜÃÃÜ Ý¨Ü ¹.Gí. ÍÜÊáÜ ì ÊÜáñÜᤠ¹. ÍÜíPÜÃÜ »ÜoÃr áÜ & gíq¿ÞX Óݧ²Ô, A®æàPÜ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ÓÝ×ñÜ PÜê£WÜÙÜ®Üá° PÜÙæ¨Ü ÍÜñÜÊÜޮܨÜ

¹ÔÆPæãàÆá / 83

¹ÔÆPæãàÆá / 84


®ÜváÜ »ÝWÜ¨È Ü É ±ÜÅPq Ü Ô ±ÜÅԨܜ ±ÜÅPÝÍÜ®Ê Ü íæ ¨Üá ÖæÓÃÜ áÜ ±Üv© æ ¨Üª ÊÜáíWÜÙã Ü Ä®Ü ""PÜ®v °Ü Ü ±ÜűÜíaÜ'' ±ÜÅPÝÍÜ®ÜÊÜâ & B¦ìPÜÊÝX PæçÓæãàñÜá C®æ°à®Üá ñæÃæ¿á ÊÜáÃæWæ ÓÜĨÜá ÖæãàWÜáñܤ¨æ®Üá°ÊÝWÜ A¨Ü®Üá° ÊÜáñæ¤ ±ÜâñÜã¤Ä¯í¨Ü ±Üâ®Ü@ ±ÝÅÃÜí¼Ô A¨ÜÄí¨ÜÆã ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü PÜꣿá®Üá° »ÜorÃÜá ÖæãÃÜñÜí¨ÜÃÜá. ±ÜâÓܤPæãà¨ÜÂÊÜáÊÜâ ®ÜÐæãrà¨ÜÂÊÜá AÆÉ G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° ±ÜâñÜã¤Ä®Üí¥Ü Jí¨Üá ÓÜ|¡ ±æàpæ¿áÇæÉà ÊÜÞw ñæãàÄst ÓÝÖÜÔ AÊÜÃÜá. AÊÜÃÜá ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° PÝÄ®ÜÈÉ ñÜáí¹PæãívÜá PÜ®ÝìoPܨݨÜÂíñÜ KvÝw¨ÝªÃ.æ ÍÝÇæ PÝÇæàgáWÜÚWæ ÊÜÓáÜ ¤Í@Ü ®ÜáXY¨ÝªÃ.æ ÃÝg嬆 ¸æàÃæ ¸æàÃæ PÜvWæ ÙÜ È Ü É ±ÜâÓܤPÜ ¹vÜáWÜv¿ æ á ÓÜíŸí«Ü¨È Ü É A®æàPÜ ×ÄQÄ¿á ÓÝ×£WÜÙ®Ü áÜ ° AÊÜÃÜ A¼ÊÜÞ¯ WÜÙÜ ÊÜááí¨æ ¯ÈÉԨݪÃæ. ËaÝÃÜWæãàÑuÀáí¨Ü ×w¨Üá ÊÜá¨ÜáÊæ¿á ÓÜí»ÜÅÊÜá¨ÜÈÉ PÜËWæãàÑu¿áã ÓÝ«Ü GíŸá¨Ü®áÜ ° ñæãàÄÔPæãqr¨ÝªÃ.æ "PܮܰvÜ ±ÜűÜíaÜ' ±ÜÅPÝÍܮܩí¨Ü AÊÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü ÓÝ×ñÜ ÓæàÊÝ ¨ÝSÇæ ŸÖÜÙÜ A±ÜâÃÜã±Ü¨Ü᪠ÊÜáñÜᤠÊÜáÖÜñŲ̈Üáª. vÝ> ÍÜíPÜÃÜ SívæàÄ GíŸ ¯ÊÜêñܤ ÖæçPæãàp…ì ®Ý¿ޗàÍÜÃÜ PÝ®Üã®Üá ÓÜíŸí— AíPÜ| ŸÃæÖÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜâÓܤPÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ÖæãÃÜñÜí¨Ü ¨ÜãÃܨÜêÑr AÊÜÃܨÜáª. ÖÝWæà ®Ü®Ü° Êæç¨ÜÂQà¿á AíPÜ| ŸÃæÖWÜ ÙÜ ®Ü ã Ü .° D AíPÜ| ŸÃæÖÜWÜÙÜá, ÓÜí±ÜâoWÜÙÜá ÊÜÃÜáÐܨæãÙÜWæ ¨ÝSÇæ ÊÜÞÃÝo ÊݨÝWÜ, AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ±Üâ®ÜÃ… ÊÜáá©ÅÓܨæ ÖæãÓÜ AíPÜ| ŸÃæÖÜWÜÙÜ®æ°à ÖæãÃÜñÜÃÜáÊÜ EñÝÕÖÜ AÊÜÄWæ. CÊÜâWÜÚí¨Ü Ÿí¨Ü ÇÝ»ÝíÍÜÊÜ®Üá° ÓÜÌíñÜPæR CÄÔPæãÙÜÛ¨æ vÝ> A®Üá±ÜÊÜÞ ¯ÃÜíg®ÜÃÜ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ±ÜÅÍÜÔ¤ Óݧ²Ô (Jí¨Üá ÆûÜ ÃÜã±ÝÀá¿á®Üá° ±ÜÅñÂæ àPÜÊÝXÄÔ¨ÜÃáÜ ) B ±ÜÅÍÔÜ ¤¿áá ÊÜáPÜRÙÜ ÓÝ×ñÜÂPæRà ËáàÓÜÇÝXÃܸàæ PæíŸ ÊÜáãÆ BÍÜ¿á (PÜ®v °Ü Ü ±ÜűíÜ aÜ ±ÜÅPÝÍÜ®¨ Ü Ü Óݧ±PÜ ÃÜ áÜ ÊÜáPÜRÙÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜÅPo Ü OæWæ ÖæaáÜ c JñÜᤠ¯àw¨ÜªÃÜá)ÊÜ®Üá° EÚÔPæãívÜÃÜá! AÐærà AÆÉ ÃÜã±ÝÀá IÊÜñÜᤠÓÝËÃÜÊÜ®Üá° ±ÜâñÜã¤Ä®Ü ËÊæàPÝ®Üí¨Ü PÝÇæàiWæ ¯àw AÈÉ vÝ> ÎÊÜÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ A«Ü¿á®Ü Pæàí¨ÜÅÊÜ®Üá° Óݧ²ÓÜÆá ÍÜÅËáÔ B Pæàí¨ÜÅ©í¨Ü ±ÜÅ£ÊÜÃÜáÐÜÊÜä ¯ÃÜíg®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ (ÃÜã±ÝÀá ÖÜñÜᤠÓÝËÃÜ WèÃÜÊÜ ÓÜí»ÝÊÜ®æ) ¯àvÜÆá ±ÝÅÃÜí¼Ô¨ÜªÆɨæ D A«Ü¿á®Ü Pæàí¨ÜÅ©í¨ÜÆã ÊÜáÖÜñÌÜ ¨Ü PÜê£WÜÙ®Ü áÜ ° ÖæãÃÜñíÜ ¨ÜÃáÜ . ®Ü®Ü°¨æà A®Üá»ÜÊܨÜÈÉ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ & ®Ü®Ü° BÃæãàWÜ ÓÜÆÖæ¿á AíPÜ| ŸÃæÖWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° AÊÜÃÆ Ü É¨æ ¸æàÃÝÃÜã ±ÜÅPq Ü ÓÜÆá BÓÜQ¤ ñæãàÃÜÈÆÉ. ±ÜÅ£ PÜꣿáã ±ÜÅPo Ü ÊݨÝWÜ A¨ÜÃÜ ÊÜáÖÜñÌÜ GÐÜár GíŸá¨Ü®áÜ ° AÄñÜÊÃÜ íÜ ñæ AÊÜÃáÜ ®Üv¨ æ áÜ PæãÙÜáÛ£¤¨ÃªÜ áÜ . ®Ü®Ü° ""BÃæãàWÜ A®ÝÃæãàWÜ嬆 ®ÜvÜáÊæ'' PÜꣿá®Üá° AÊÜÃÜá ±ÜÅPÜqÔ¨ÝWÜ ""C¨ÜPæR ±ÜÅÍÜÔ¤ Ÿí¨æà ŸÃÜáñܤ¨æ'' Gí©¨ÜªÃÜá. ÊÜááí¨æ B PÜê£Wæ WÜáƺWÜì¨Ü vÝ. ².GÓ….

ÍÜíPÜÃÜ ±ÜÅ£ÐÝu®¨ Ü Ü ±ÜÅ£ÑuñÜ Êæç¨ÂÜ Qà¿á ±ÜÅÍÔÜ ¤ Ÿí¨ÝWÜ ®Ü®WÜ àæ BÍÜc¿áì! PÜ®ÝìoPÜ PÜívÜ A±ÜÃÜã±Ü¨Ü Êæç¨Ü ÓÝ×£ vÝ> ².GÓ…. ÍÜíPÜÃÜ AÊÜÃÜí¥ÜÊÜÃæà ®Ü®Ü°®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜíñÝWÜÆá DÍÜÌÃÜ »ÜoÃr áÜ PÝÃÜ|ÃݨÜîæ áÜ Ê ° âÜ ¨æà & AÊÜÃÜ ×ÄÊæá! ®Ü®°Ü AÊÜÃÜ ÓÜí±ÜPì Ü ¨ÜÍPÜ ¨ Ü Ü DaæX®Ü¨áÜ ª Gí¨Üá ×í¨æ ÖæàÚ¨æª®Ð Ü .ræ Öè¨Üá! AÊÜÃÜá ®Ü®Ü°®Üá° ¨ÜãÃÜ©í¨ÜÇæà WÜáÃÜá£Ô ÓÜíñæãàÑÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ®Ý®Üã AÊÜÃÜ aÜoáÊÜqPæ ®æãàw ¨ÜãÃÜ ¯íñæà ¹àWÜᣤ¨!ªæ ±ÜñÅÜ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ PÜãvÝ CÃÜÈÆÉ. ®Ü®°Ü PÜê£ ±ÜÅPo Ü ÊݨÝWÜ ñܱ¨ ³Ü àæ AÊÜÄWæ WèÃÜÊÜ ±ÜÅ£ PÜÙáÜ ×ÓÜᣤ¨!ªæ AÊÜÃã Ü AÐæàr . ®Ü®°Ü PÜê£WÜÙÜ ŸWæY Gí¨Üã Jí¨Üá ÊÜÞñÜá ŸÃæ¿áᣤÃÈ Ü ÆÉ. B¨ÜÃæ ±ÜâñÜã¤ÃáÜ PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZÊÜâ & AÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜ aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ®Üá° ±ÜÄaÜÀáÓÜᣤ¨Üª ŸáÇæq®… "ÓÜÊÜá®ÜÌ¿á' (C¨Üá A¯¿áñÜPÝÈPÜ ±ÜÅPo Ü Oæ. 1992Äí¨Ü D ÊÜÃWæ æ 50PÜãR ÖæaáÜ c ±ÜÅPo Ü ÊÝX¨æ.)¨ÜÈÉ ®Ý®Üá AÊÜÃÜ ±ÜÅPÜoOæWÜÙÜ ŸWæY ŸÃæ¨Ü©ª¨ÜªÃæ, ñܱܳ¨æà ±ÜÅPÜqÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÊÜÃæí¨Üã&PÜê£PÝÃÜÃÜ®Üá° ¹orÃæ EÚ¨Ü GÐærà ¨æãvÜx ÇæàSPÜÃæà CÃÜÈ & AÊÜÄWæ WèÃÜÊÜ ±ÜÅ£ Gí¨Üá ñÜÊáÜ ¾ ±ÜÅPo Ü OæWÙÜ ®Ü áÜ ° ¯àvÜᣤÃÈ Ü ÆÉ. vÝ> ÖÝ.ÊÜÞ.®Ý., ±æäÅ> PÜá.Î. ÖÜĨÝÓÜ »Üo,r vÝ. ÎÊÜÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ, PÜ¿ÞÂÃÜ Qím|¡ Ãæç D ®ÝÆáR ÊÜáí©Wæ ÊÜÞñÜÅ ¿ÞÊÜâ¨æãà B¨ÜÍÜì¨Ü ®æÇæ¿áÈÉ ñܱܳ¨æà ñÜÊÜá¾ ±ÜÅPÜoOæWÜÙÜ®Üá° WèÃÜÊܱÜÅ£ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ PÜÙÜá×ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ±ÜÅPÜqst PÜê£WÜÙÜ ÇæàSPÜÄWæ ®ÜãÃÜá ±ÜÅ£WÜÙÜ®Üá° WèÃÜÊÜ ±ÜÅ£¿ÞX ¯àvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÖæaÜác ±ÜÅ£WÜÙÜ®Üá° ÇæàSPÜÃÜá Ÿ¿áÔ¨ÜÃæ & ±ÜâÓܤP¨ Ü Ü ÊÜááS ¸æÇ¿ æ á Íæà. 50 Ä¿ÞÀ᣿áÈÉ ñÜÊáÜ ¨ ¾ àæ Êæac¨ Ü È Ü É & ±ÜâÓܤPWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ±ÜäÃæçÓÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ ÃÜã{. EbñÜÊÝX ±ÜâÓܤPÜ ¯àvÜáÊÜâ¨ÜPRæ A¥Üì CÆÉ. Gí¥Ü ¨æãvÜxÊÜÃæà CÃÜÈ AÊÜÃÜá ¨æãvÜxÊÜÃÝWÜáÊÜâ¨Üá ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° PæãívÜá PæãívÜá K©¨ÝWÜ G®Üá°ÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ ¯ÆáÊÜâ. ÖÝWÜíñÜ ÍÝÇæ PÝÇæàgáWÜÚWæ, PܮܰvÜ ÓÜíZ ÓÜíÓæ§WÜÚWæ AÊÜÃÜá EbñÜÊÝX ±ÜâÓܤPÜ ¯àvÜᣤ¨Ü᪨Üáíoá. PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZPæR AÊÜÃÜá ÖÜ®æã°í¨Üá ÓÝËÃÜ ÊÜåèÆ嬆 ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° ¯àw ñÜÊÜá¾ L¨Ý¿áì ÊæáÃ樨 Ü ªæà C¨ÜPRæ ÓÝü. »ÜorÃÜá ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ AÊÜÃÜ ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü ŸÖÜáñæàPÜ ÊÜáí©Wæ ÊÜÞñÜá PÜwÊæá, ÊÜåè®ÜÊàæ ÖæaáÜ c. B ÊÜåè®Ü WÜí¼àÃÜÊݨܨáÜ ,ª Jí¨Üá ÄࣿáÈÉ »Ü¿á ÊÜáñÜᤠWèÃÜÊÜ ÊÜ®áÜ ° ÖæbcÓáÜ ÊÜí¥Ý¨Üáª. AÊÜÃÜ PÜ|¡ÊáÜ áí¨æ GÐæàr ÊÝWÝÌ¨Ü ®Üv¿ æ áÈ A¨ÜPRæ AÊÜÃÜ ±ÜÅ£QÅÁá CÆÉ. ¯ÊÜá¾ ±ÜÅ£QÅÁá H®Üá Gí¨ÝWÜ ÊÜÞñÜÅ AÊÜÃÜá ¸ÝÀá ¹pÝrÃÜá. A¨Üã E¨Ü᪨ܪÊÝX AÆÉ. GÃÜvæà GÃÜvÜá ÍÜŸª. A¨Ü®Üá° ¯àÊÜâ J±Ü³¸æàPÜá GíŸ ¯ÆáËÆÉ AÊÜÄWæ. Aí¥Ü ¯Èì±Ü¤ £àÊÜÞì®Ü. C¨ÜÄí¨ÝXÁãà H®æãà & AÊÜÃÜ ÊÜ꣤¿áÆãÉ ÓÝ×ñÜ ±ÜÄaÝÄPæ¿áÆãÉ AÊÜÃáÜ A±ÜâÃÜã±Ü¨Ü WèÃÜÊPÜ Ræ ±ÝñÜÅÃݨÜÃáÜ .

¹ÔÆPæãàÆá / 85

¹ÔÆPæãàÆá / 86


C¨æà Ä࣠AÊÜÃÜ ±ÜñÜÅ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ PÜãvÝ. Jí¨æà ÓÝ騆 ±ÜñÜÅ. A¨Üá BÖÝÌ®ÜÊæà BXÃÜÈ, ÊæáaÜácWæÁáà BXÃÜÈ, ""ŸÃÜáñæ¤à®æ A¥ÜÊÝ CÆÉ''; ""±ÜâÓܤPÜ K©¨æªà®æ & SáÑ¿ÞX¨æ'' AÐæàr . ®Ý®æãí¨Üá ÓÜÆ & ®Ü®°Ü PÜê£ PÜÙáÜ ×Ô A¼±ÝÅ¿á £ÚÔ Gí¨Üá ŸÃ橨æ.ª BWÜ AÊÜÃÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌ H®Üá Gí¨Üá Wæ㣤ÃÜÈÆÉ. AÊÜÃÜá EñܤÄÓÜÇæà CÆÉ. GÐæãrà £íWÜÙÜ ÊæáàÇæ "¯àÊÜ⠮ܮ°Ü FÄ®ÜÊÃÜ ÝX¨Ü㪠Jí¨Üá ÊÜÞñÜã ŸÃæ¿áÈÆÉ!' Gí¨Üá PæãíaÜ TÝÃÜÊÝX ®æãí¨Üá ŸÃæ¨æ. A¨ÜPæR Ÿí¨Ü EñܤÃÜ ñÜáíŸ ÊÜÞËáìPÜÊÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ A¨Üá GÐÜár ÓÜÃÜÙÜ Aí¨ÜÃæ Jí¨æà ÊÝPܨÜ᪠""¯ÊÜá¾®Üá° ®Ý®Üá JÙæÛ¿á PÜË, ÇæàSPÜ, PݨÜíŸÄPÝÃÜ Gí¨Üá BWÜÇæà J²³¿ÞX¨æ! ÖÝWÝX ŸÃæ¿áÈÆÉ!'' D ÊÜÞ£Wæ ÃÜágáÊÝñæãà G®Üá°ÊÜíñæ B ÊÜÃÜáÐÜ ±ÜâñÜã¤Ä®Ü WèÄ ÊÜÞ«ÜÊÜ aÝÄpæàŸÇ… oÅÓ…r®Ê Ü ÃÜ áÜ ¯àvÜáÊÜ EWÝÅ| ±ÜÅÍÔÜ ¤¿áá ®Ü®°Ü "ÓÜÌíñÜPRæ ÓÜÌíñÝÊÜñÝÃÜ' GíŸ PÜÊÜ®Ü ÓÜíPÜÆ®ÜPæR ŸíñÜá. ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ®Ü®Ü° ŸWæY »ÜorÃÜá Bw¨Ü ÊÜÞñÜá PæàÚ ®Ý®Üá ¨ÜíWݨæ. AÊÜÃÜá ¿ÞÊÜâ¨æà PÜê£¿á ŸWæY ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° BvÜŸÆÉíñÜÖÜ ËÊÜáÍÜìPÜÃÝX¨ÜªÃÜá GíŸá¨Üá Wæãñݤ¨Ü¨Ü᪠BWÜÇæà. AÊÜÃáÜ ±ÝÅ¿á@ ËÊÜáÍæì¿á®Üá° ŸÃæ¿áÈÆÉ ¯g. B¨ÜÃæ DWÜ ®ÜÊáÜ ¾ ®ÜváÜ Êæ CÃÜáÊÜ GÐæãrà So called ËÊÜáÍÜìPÜÄXíñÜ ¯gÊÝ¨Ü A¥Üì¨ÜÈÉ ¨æãvÜx ËÊÜáÍÜìPÜ ÃÝX¨ÜªÃÜá. A¨ÜPæR ÓÝü & AÊÜÃÜá ±ÜâñÜã¤ÃÜá ""PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZ'' A¥ÜÊÝ ""PܮܰvÜ ±ÜűÜíaÜ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü''©í¨Ü ÖæãÃÜ ñÜí¨Ü ®ÜãÃÝÃÜá A±ÜÃÜã±Ü¨Ü PÜê£WÜÙÜá! ±ÝÅ¿á@ D ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜÊæà & ®Ü®Ü° AÊÜÃÜ ÓÜí±ÜPÜì ÓæàñÜáÊæ. B ÊæáàÇæ ®ÝÇÝRÃÜá ¸ÝÄ ®Ý®Üá ±ÜâñÜã¤ÄWæ Öæãà¨æ. AÊÜÃÜã ®ÝÇÝRÃÜá ¸ÝÄ PÝíñÝÊÜÃÜPæR Ÿí¨ÜÃÜá. ®Ü®Ü° Jí¨Üá PÜÊÜ®Ü ÓÜíWÜÅÖÜÊÜ®Üã°, ®ÝÆáR Êæç¨ÜÂQà¿á AíPÜ| ŸÃæÖÜ¨Ü ÓÜíWÜÅÖÜWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜá ÖæãÃÜñÜí¨ÜÃÜá. 27&08&2003PæR ®Ý®Üá AÃÜáÊÜñܤPæR PÝÈÄÓÜáñæ¤à®æí¨Üá Wæãñݤ¨ÝWÜ ®Ü®Ü° QÄ¿á Óæ°à×ñÜÃÜã DWÜ ±ÜÅÔ©œWæ Ÿí©ÃÜáÊÜ JÙæÛ¿á ÇæàSPÜÃÜã (bíñÜPÜÃÜã) BXÃÜáÊÜ ÎÅà AÃÜËí¨Ü aæãPÝRw AÊÜÃÜá ®Ü®Ü° ÖÜ©®ÝÆáR PݨÜíŸÄWÜÙÜ A«Ü¿á®Ü PÜê£Áãí¨Ü®Üá° ""ÊÜÓÜá¤'' GíŸ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ Ô¨Üœ±w Ü Ô ±ÜÅPÝÍÜPÃÜ ®Ü áÜ ° ÖÜávÜáQ Pæã®æWæ ®Ü®WÜ àæ ÍÜÃO Ü Ý¨ÜÃáÜ . ®Ý®Üá DÍÜÌÃÜ »ÜoÃr ñÜ ¤Ü ñæãàÄÔ¨æ. AÊÜÃÜá B PÜꣿá®Üá° ñÜÄÔPæãívÜá K© "±ÜÅPÜqÓÜáñæ¤à®æ' Gí¨ÜÃÜá. ±ÜâÓܤPÜ ±ÜÅPo Ü ÊÝWÜᣤÃáÜ ÊÜ ©®ÜWÙÜ Ü ®ÜváÜ Êæ ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»ÜÊäæ í¨ÜÃÈ Ü É ÔQR¨Ü DÍÜÌÃÜ »ÜorÄWæ PæàÚ¨æ, "ÖæàX¨æ AÃÜËí¨ÜÃÜ PÜê£?' Gí¨Üá. »ÜorÃÜá ""AÃÜËí¨Ü JÙæÛ¿á ÇæàSPÜ ¯g. B¨ÜÃæ ÓÝ×ñÜ ËÊÜáÍÜìPÜ®ÝX C®Üã° ÊÜÞWܸæàPÜá!'' GíŸ GÃÜvæà ÊÜÞñÜá. ""ÖÝWݨÜÃæ ±ÜÅPo Ü Oæ ¸æàvÜËñÜá¤!'' Gí¨æ. ""¯ÊÜáWæ AÃÜáÊÜñáÜ ¤ B¿áᤠAíñÜ

ñæW¨ æ áÜ Pæãívæ. ¯àÊÜâ PÜ®ÝìoPÜ¨Ê Ü ÃÜ Æ æ ÉÃã Ü WÜÊáÜ ¯Óܸàæ PÝXÃÜáÊÜ JŸº ÇæàSPÜ. B¨ÜÃæ AÐÝrX WÜÊÜá¯ÓÜƳvÜÈÆÉ. A¨ÜPÝRX CÃÜÈ, AÐærà!'' Gí¨ÜÃÜá ¯Èì±Ü¤ÃÝX. ±ÜâÓܤPÜ ÖæãÃÜŸíñÜá. ÇæàSPÜÃÜ ÊÜÞ£®ÜÈÉ AÃÜËí¨Ü aæãPÝRw ñÜ®ÜWæ BWܨæà CÃÜáÊÜ C®æã°Ÿº ÇæàSPÜÃÜ ŸWæY "TÝÃÜ'ÊÝX ŸÃ橨ܪÃÜá. D PÜê£WÜã ÇæàSPÜÄWÜã A¥ÜÊÝ AÃÜËí¨Ü ÊÜáñÜᤠB ÇæàSPÜÃÜ ®ÜváÜ Êæ ®ÜvÀ æ áñæ®Ç °Ü Ý¨Ü ±ÜÅPÃÜ | Ü ¨Ü ŸWæWã Ü & H®æà®Üã ÓÜíŸí«Ü AÃÜËí¨ÜÃÜ B ÊÜÞñÜáWÜÙÜÈÉ CÃÜÈÆÉ. ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° ®æãàw¨Ü, AÃÜËí¨ÜÄí¨Ü dæàwÓÜƳor B ÇæàSPÜÃÜá ®Ü®Ü°®Üá° ÓÜí±ÜQìÔ "C¨Üá A®Ý¿á, ¯ÊÜá¾ PÜê£ ËÊÜáÍæì¿áÈÉ C¨ÜÃÜ AWÜñÜ CÃÜÈÆÉ. ¯àÊÜâ DÍÜÌÃÜ »ÜorÃÜ®Üá° ÓÜí±ÜQìÔ & AÃÜËí¨ÜÃÜá ñܮܰ ÊÜÞñÜáWÜÙÜÈÉ ®Ü®Ü° ŸWæY Bw¨Ü AÓÜÖÜ®æ¿á ÊÝPÜÂWÜÙÜ®Üá° ¨Ü¿áËoár ñæWæÔ ÖÝQÔ' Gí¨Üá Ë®Üí£ÔPæãívÜÃÜá. ®Ý®Üá AÃÜËí¨ÜÃÜ®Üá° ÓÜí±ÜQìÔ ËÊÜÃÜOæ PæàÚ¨æ. BñÜ ®Üvæ¨Ü¨Üª®æ°ÆÉ ÓÜËÓݤÃÜÊÝX ËÊÜÄÔ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃÜã, ®Ü®Ü° ŸWæY CÃÜáÊÜ D PÜꣿáÈÉ D ±ÜÅPÜÃÜ|¨Ü ËÊÜÃÜOæ ¸æàvÜËñÜᤠGí¨æ. Êæã¨ÜÆá J²³PæãÙÜÛ©¨ÜªÃÜã Pæã®æWæ ®Ü®ÜWÝX J²³Pã æ ívÜÃáÜ . DÍÜÌÃÜ »ÜoÃr ®Ü áÜ ° ÓÜí±ÜQìÔ C¨ÜPRæ "±ÜÄÖÝÃÜ ÖæàWæ?' Gí¨æ. »ÜoÃr áÜ "®ÝÙæ £ÚÓÜáñæ¤à®æ' Gí¨ÜÊÜÃæà AÊÜáãÇÝWÜÅ ±ÜÄÎàÈÔ ""AÃÜËí¨ÜÃÜ ÊÜÞñÜáWÜÚí¨Ü "¸æàvÜÊݨÜ' ÊÜÞñÜáWÜÙ®Ü áÜ ° ñæW¨ æ áÜ ÊÜáñæ¤ ÊÜáá©ÅÔ & ±ÜâÓܤPÜ ÖæãÃÜñÃÜ ã æ à|'' Gí¨ÜÃáÜ . "ÓÜÄ' Gí¨Üá GÆÉÃã Ü J²³ ±ÜâÓܤPÊ Ü ®Ü áÜ ° ñÝñÝRÈPÜÊÝX ñÜv× æ w¿áÇÝÀáñÜá. AÐÜÃr È Ü É ñÜ®°Ü PæçÊáæ àÇÝÀáñÜá Gí¨ÜáPæãívÜ AÃÜËí¨ÜÄí¨Ü dæàwÓÜÆo ³ r ÇæàSPÜÃáÜ ""DWÝWÜÇàæ AÃÜËí¨ÜÃÜá E¨æªàÍܱÜäÊÜìPÜÊÝX & PæÆÊÜÄWæ B ±ÜâÓܤPÜ PÜÙÜá×Ô BX¨æ! Aí¥ÜÊÄÜ WæÆÉ ®Ü®°Ü ŸWæY ñܱâÜ ³ £ÙÜáÊÜÚPæ ŸÃÜáñܤ¨.æ ÖÝWÝX ®ÝÊæÆÉ Jí¨Üá PÜvæ ÓæàÄ ÊÜÞñÜ®Ývæãà|!'' Gí¨ÜÃÜá. DÍÜÌÃÜ »ÜorÃÜá C¨Ü®Üá° SvÝSíwñÜÊÝX ¯ÃÝPÜÄÔ ""±ÜÅPÃÜ | Ü ÊÜááX©¨æ. C®Üá° ¿ÞÃÜ㠮ܮ®°Ü áÜ ° ®æãàvÜáÊÜ AÊÜÍÂÜ PÜñæ CÆÉ!'' Gí¨Üá ÖæàÚ ®Ü®Ü°®Üá° ÓÜí±ÜQìÔ ""Öè¨ÜÆÉ'' Gí¨ÜÃÜá. ®Ý®Üã ""Öè¨æí¨æ''. C¨Üá AÊÜÃÜ ¨ÜãÃܨêÜ Ñr ÊÜáñÜᤠ®ÝÂ¿á ±Üû± Ü ÝñÜPRæ Jí¨Üá E¨ÝÖÜÃO Ü .æ 2002ÃÜ ÓÝ騆 EWÝÅ| ÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍÜÔ¤Wæ PݨÜíŸÄ ±ÜÅPÝÃÜÊæí¨Üá ¯ÍÜcÀáÓÜÆo ³ ár ±Ü£ÅPWæ ÙÜ È Ü É PÜê£WÜÙ®Ü áÜ ° BÖÝ̯ԨÜê áÜ . ®Ü®°Ü "A¥Üì' GíŸ ÊÜÞÔ¤ ±ÜÅÍÔÜ ¤ ±ÜâÃÜ ñÜ PݨÜíŸÄ 2002ÃÜÈÉ ±ÜÅPo Ü ÊÝXñÜá¤. ®Ý®Üá ±ÜÅÍÔÜ ¤WÝX PÜê£ PÜÙáÜ ×ÔÃÜÈÆÉ. GÃÜvÜá PÝÃÜ|PÝRX, Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨Ü᪠& DWÝWÜÇæà B PÜê£Wæ ±ÜÅÍÜÔ¤ Ÿí©¨æ. GÃÜvÜ®æ¿á¨æªí¨ÜÃæ & ®Ü®Ü° PÜÊÜ®Ü ÓÜíPÜÆ®ÜÊæäí¨ÜPæR DWÝWÜÇæà EWÝÅ| ±ÜÅÍÜÔ¤ ÓÜí©¨æ. ®Ý®Üá A«ÜÂûÜ®ÝXÃÜáÊÜ PÝíñÝÊÜÃÜ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ¨Ü ÊÜáñÜᤠ±ÜÅ«Ý®Ü ¯¨æàìÍÜPÜ ®ÝXÃÜáÊÜ ÊÜáãvܹ©Ãæ¿á ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ¨Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜÃÜá GÃÜvÜ®æà

¹ÔÆPæãàÆá / 87

¹ÔÆPæãàÆá / 88


¸ÝÄ ±ÜÅÍÔÜ ¤WÚÜ Wæ PÜê£WÜÙ®Ü áÜ ° PÜÙáÜ ×ÓܸÝÃܨáÜ GíŸ ¯¿áÊÜáÊÜä C¨æ. ®Ý®Üá ±ÜâÓܤPÜ PÜÙÜá×Óܨæ CÃÜÆá C¨Üã Jí¨Üá PÝÃÜ|ÊÝXñÜá¤. DÍÜÌÃÜ »ÜoÃr áÜ ñÝ®Üá ¯«Ü®ÃÜ ÝWÜáÊÜ ÊÜáãÃÜá ©®Ü¨Ü ×í©®Ü ÃÝñæÅ ¨ÜãÃÜÊÝ~ ¿áÈÉ ®Ü®Ü°®Üá° ÓÜí±ÜQìÔ ""¯ÊÜá¾ PݨÜíŸÄ "A¥Üì' Óܳ«æìWæ Ÿí¨Ü ÖÝXÆÉ. ¿ÞPæ PÜÙÜá×ÔÆÉ? PÜãvÜÇæà PÜÙÜá×Ô. C®Üá° ®ÝÇæRà ©®Ü CÃÜáÊÜâ¨Üá, ±ÜâÓܤPÜ ÔÌàPÝÃÜ¨Ü Pæã®æ¿á ©®ÜPRæ !'' Gí¨Üá JñݤÀáÔ¨ÜÃáÜ . ®Ý®Üá PÝÃÜ|WÜÙÜ®æ°ÆÉ ËÊÜÄÔ¨æ! ""¯ÊÜá¾ ÊÝ¨Ü ¯ÊÜá¾ ¨ÜêÑr¿áÈÉ ÓÜÄ. ¯ÊÜá¾ PݨÜíŸÄWæà ŸÖÜáÊÜÞ®Ü ŸÃÜáñܤ¨æí¨Üá ®Ý®Üá PÜÙÜá×ÓÜÆá ÖæàÙÜᣤÆÉ. Óܳ«æì¿áÈÉ CÃܸàæ PÝ¨Ü PݨÜíŸÄWÜÙÈ Ü É ¯ÊÜᨠ¾ ã Ü ÊÜááSÂÊæí¨Üá ®Ü®°Ü ®Üí¹Pæ. DWÝWÜÇàæ ¯àÊÜâ EWÝÅ| ±ÜÅÍÜÔ¤ ±Üvæ¨Ü ÊÜÞñÜá. ¯ÊÜáWæ ±ÜÅÍÜÔ¤ Ÿí¨Ü¨Ü᪠PÝÊÜÂPæR. PݨÜíŸÄWæ AÆÉ. PݨÜíŸÄ ±ÜÅPÝÃܨÜÈÉ ÊÜáñæ¤ ±ÜÅÍÜÔ¤ ŸÃܸÝÃܨæí¨æà®Üã CÆÉ. ¿ÞPæí¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá JŸº®æà ÇæàSPÜ®Ü PÜê£WÜÚWæ ¸æàÃæ ¸æàÃæ PÝÆZor¨ÜÈÉ ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ ±ÜÅÍÔÜ ¤ ¯àvÜáÊÜâ©ÆÉÊàæ ? ÖÝWݨÜÃæ A¨Üá ÓÜÄÁáà?'' Gí¨Üá ®Ü®WÜ àæ ±ÜÅÍ°æ ÖÝQ¨ÜÃáÜ . DÍÜÌÃÜ »ÜorÃÜ ÊÝ¨Ü¨Ü ÊÜááí¨æ ®Ü®Ü° ÊÝ¨Ü ¯ÆÉÈÆÉ. "ÓÜÄ' Gí¨Üá J²³¨æ. "BÃæãàWÜ ÖæàX¨æ?' Gí¨Üá ËÐÜ¿ÞíñÜÃÜPæR Ÿí¨æ. AÊÜÃÜá ¿ÞÊÜñÜ㤠ñÜÊÜá¾ PÜÐÜrWÜÙÜ®Üá° (A®ÝÃæãàWÜÂÊÜ®Üá° PÜãvÝ) ¿ÞÃÜÆãÉ ñæãàwPæãívÜÊÜÃÜÆÉ. ÖÝWÝX AÊÜÃÜ BÃæãàWÜ嬆 ËÐÜ¿á G£¤¨Ü PÜãvÜÇæà "C¨æªà®æ ×àWæ' Gí¨ÜÐærà ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ hÝ¿ÞÊÜÞ®Ü. ¯ÄàÍÜÌÃÜÊÝ©¿ÞX¨Üª AÊÜÄWæ (D ÊݨÜ樆 áÜ ° C®æ㟠° ºÄWæ ÖæàÃÜáÊÜÊÃÜ Æ Ü É AÊÜÃáÜ ! AÊÜÃáÜ GvܱíÜ ¦à¿á «æãàÃÜOæ ¿áÊÜÃݨÜÃÜã GvܱÜí¦à¿áÄXíñÜ ŸÆ±Üí¦à¿áÄí¨Ü ÖæaÜác WèÃÜËÓÜƳor A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ÊÜÂQ¤) ®Ý®æãÊæá¾ "¨æàÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾ BÃæãàWÜ aæ®Ý°XvÜÈ!' Gí¨Ü¨ÜªPæR ±ÜÅ£QÅÁá ñæãàÄÓܨæ "ÖÜãn ' Gí¨Üá ®ÜQR¨ÜªÃÜá AÊÜÃÜá. DÍÜÌÃÜ »ÜoÄr Wæ B ©®Ü H®Ü¯Ô° ñæãà? "ÖæaáÜ c ÓÜáS CÆÉ!' Gí¨ÜÃáÜ ÊæáñܤW.æ ÊÜÞñÜá ÖæàWæ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓÜáÊÜâ¨æí¨Üá £Ú¿á¨æ & ®Ý®Üã ÊÜáãPܮݨæ. ¿ÞÃÜá Êæã¨ÜÆá ´æäà®Üá PæÙXÜ pæÊ r äæ à £Ú¿á¨Üá. B¨ÜÃæ A¨æà AÊÜÃÜ ÊÜáñÜᤠ®Ü®°Ü Pæã®æ¿á ÓÜí»ÝÐÜO¿ æ ÞÀáñÜá Gí¨Üá £Ú¨Ü¨áÜ ª ÊÜáãÃÜá ©®Ü¨Ü ÊæáàÇæ AÊÜÃáÜ ¯«Ü®ÜÃݨÝWÜ!

¹ÔÆPæãàÆá / 89

ÃÜP¤Ü ÓÜíŸí«Ü樆 ã Ü ° ËáàÄ¨Ü B¨ÜÅìñæ EñܤÃÜ PܮܰvÜ Gí¨Ü PÜãvÜÇæà ®Ü®ÜWæ ®æ®Ü±ÝWÜáÊÜ Êæã¨ÜÆ ÖæÓÜÃÜá ËÐÜá¡ AÊÜÃܨÜáª. AÊÜÄXíñÜ ¨æãvÜxÊÜÃæ¯Ô PæãívÜÊÜÃÜá ÓÝ×ñÜ ÓÝíÓÜ¢£PÜ ûæàñÜŨÜÈÉ EñܤÃÜ PܮܰvܨÜÈÉ ÖÜÆÊÜÄÃÜŸÖÜá¨Üá! WèÄàÍÜ PÝÀáR~, ¿áÍÜÊÜíñÜ bñݤÆ, AÃÜËí¨Ü ®ÝvÜP~ Ü ì, WÜíWÝ«ÜÃÜ bñÝ¤Æ ×àWæ PÜ®v °Ü Ü ÓÝ×ñÜ ûæàñÜÅÊÜ®Üá° ÎÅàÊÜáíñÜWæãÚst A®æàPÜÃÜá ®Ü®Ü° PÜ|¡ÊÜááí¨æ ÖݨÜá ÖæãàWÜᣤÆÉÊæ®Üá°ÊÜâ¨Üá C¨ÜÃÜ¥ÜìÊÜÆÉ. AÊÜÃÜ®æ°ÆÉ JÙÜWæãívÜá AÊÜÄXíñÜ ÖæaÜác ®Ü®Ü° AíñÜÃÜíWÜÊÜ®Üá° ñÜq¨ r Ê Ü ÃÜ áÜ D ËÐÜá¡ ®Ý¿áRÃáÜ . EñܤÃÜ PÜ®v °Ü Ê Ü àæ AíñÜ H®Üá, ®Ü®°Ü ÓÝ×ñÜ ÊÜáñÜᤠÓÝ×ñÜÂPÜ PÝÙÜiWæ ÓÜíŸí«Ü±o Ü r ÖÝWæ ®Ü®°Ü Ÿ¨ÜáQWæ Ÿí¨Ü A®æàPÜ WæÙæ¿áÃÜÈÉ ËÐÜá¡ PÜãvÜ JŸºÃÜá. ËÐÜá¡ ®Ý¿áR Aí¨Ü PÜãvÜÇæà ®Ý®Üá PÝ|áÊÜâ¨Üá JŸº A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ÓÝÖÜÔ¿á®Üá°; Aí¸ÝÃÜPæãvÜɨÜíñÜÖÜ Jí¨Üá ±Üâor FÃÜ®Üá° Jí¨Üá ÓÝíÓÜ¢£PÜ Pæàí¨ÜÅÊÝX ¹ÔÆPæãàÆá / 90


ÃÜã²Ô¨Ü AÊÜÃÜ ±ÜÄ¿á®Üá.° A¨ÜÃÜ ËÓÜõñÜ ÊÜ|ì®æ CÈÉ ¸æàvÜ. GÆÉÄWÜã Wæ㣤¨¨ ªÜ àªæ . B¨ÜÃÜã PæãívÝvÜÇæà ¸æàPÝ¨Ü ËÍæàÐÜ Aí¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü¨Ü ÓÝÖÜÓ,Ü A¨ÜÃÆ Ü ãÉ WèÄàÍÜ PÝÀáR~¿áÊÜÃÜ ÓÜÊáÜ WÜÅ ÓÝ×ñÜÂÊÜ®áÜ ° ÖæãÃÜñÃÜ Æ Ü á AÊÜÃáÜ ÊÜ×st ÍÜŨæœ! DWÜ A¨ÜPæRÆÉ ÎSÃÜ ±ÝÅ¿áÊæ®Üá°ÊÜíñæ AÊÜÃÜá "ÓÜPÝÈPÜ' GíŸ ÊÝÃÜ ± Ü £ ÅPæ ¿ á®Ü á ° Jí¨Ü á ©®Ü Ê Ü ä ×í¨Ü á ÊÜ á áí¨ÝWÜ ¨ Ü í ñæ GaÜ c Ã Ü Ê Ü × Ô ÖæãÃÜñÃÜ áÜ £¤ÃáÜ ÊÜâ¨Üá. ËÐÜá¡ ®ÜÊÜá¾ ®ÜvÜá訆 JÙæÛ¿á PÜË. ±ÝÅ¿á@ ÓÜÊÜÞgÊÝ© ×®æ°ÇæÀáí¨Ü Ÿí¨Üá DWÜÆã B «æãàÃÜO¿ æ á®æà° Ÿ¨ÜáQ®Ü ÓæÇæ Gí¨Üá A¥æçìÔPæãívÜÊÃÜ áÜ . ®Ý®Üá E|¸æàPݨÜÃæ ®Ü®Ü° ®æÃæÊÜá®æ¿áÊÜ®Üã E|¸æàPÜá G®Üá°ÊÜâ¨æà ÓÜÊÜÞgÊÝ© bíñÜ®æ¿á £ÃÜáÙÜá. CíñÜÖÜ Ô¨ÝœíñÜWÜÙæÆÉ ŸÃæà ¸ÝÀá E±ÜaÝÃÜPæR GíŸ GvܹvÜíX «æãàÃÜO¿ æ á ÊÜáí©Ááà ÖæaáÜ c£¤ÃáÜ ÊÜ D ©®ÜWÙÜ È Ü É ËÐÜá¡ AÊÜÃáÜ C¨ÜPRæ A±ÜÊݨÜÊæ®Üá°ÊÜíñæ Ÿ¨ÜáPÜᣤ¨ÝªÃæ. CÆÉÊݨÜÃæ ÊÜ꣤Àáí¨Ü ¯ÊÜ꣤ ±Üvæ¨Ü ÊæáàÆã AÊÜÃÜá ÊÜ꣤XíñÜÆã £àÊÜÅÊÝX G®Üá°ÊÜíñæ AÊÜÃÜ ±ÜÅÊÜ꣤WÜÙÜÈÉ Jí¨Ý¨Ü ±ÜÅPÝÍÜ®ÜPæR C®Üã° Jí¨Üá Öæhæj ÊÜááí©vÜáÊÜ ±Ü£ÅPæãà¨ÜÂÊÜáÊÜ®Üá° J²³PæãÙÜáÛ£¤ÃÜÈÆÉ! A¨Üã H®Üá? ÖÜ| ÊÜÞvÜáÊÜ (²àñÜ?) ±Ü£ÅPæãà¨ÜÂÊÜáÊÜÆÉ. ÖÜ| PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ A±Ü³o ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ ÊÜáÃæñæà ¹qrÃÜáÊÜ B¨ÜÍÜì GíŸ ÍÜŸª¨Ü ×í©ÃÜáÊÜ ¯hÝ¥Üì¨Ü ±Ü£ÅPã æ à¨ÜÂÊÜá. ËÐÜá¡ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ®Ý®Üá PÜÙ¨ æ Ü ÓÜÄ ÓÜáÊÜÞÃÜá ÖÜñáÜ ¤ ÊÜÐì Ü WÜÚí¨Ü ŸÇæÉ. AÊÜÃÜ PÜê£WÜÚXíñÜÆã AÊÜÃáÜ ®Ü®WÜ æ Êæã¨ÜÆá ±ÜÄbñÜÃݨܨáÜ ª ±ÜÅPÝÍÜ®¨ Ü Ü ÊÜáãÆPÜ. ÊÜåèÈPÜ ÓÝ×ñÜ Â ¨Ü hæ ã ñæ APÜ Ð Ü ì PÜ ÊÜ á á¨Ü Å |, Ë®ÝÂÓÜ ¨ Ü AÊÜ Ã Ü ±Ü Å PÜ o Oæ W Ü Ù Ü ® Ü á ° PæçW棤PæãÙÜáÛÊÜâ¨æà Jí¨Üá SáÑ. BÍÜc¿áì¨Ü ËaÝÃÜÊæí¨ÜÃæ g®Ü²Å¿á ±ÜÅPÝÃÜ¨Ü PݨÜíŸÄWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅPÜqÔ ÇÝ»Ü CÆÉ©¨ÜªÃÜã ®ÜÐÜr¨Ü ¸ÝŸñܤ®Üá° ñܲ³ÔPæãÙÜáÛÊÜ Ÿá©œÊÜí£Pæ¿á®Üá° ñæãàÄÔPæãÙÜÛ¨æà ÊÜÞPæìqr®ÜÈÉ ¸æàwPæÁáà CÆÉ¨Ü PÜÊÜ®Ü ÓÜíWÜÅÖÊ Ü ®Ü áÜ ,° PÜ¥Ý ÓÜíWÜÅÖÊ Ü ®Ü áÜ ,° ÊæçaÝÄPÜ PÜê£WÜÙ®Ü áÜ ° ÖæàWæ ÖæãÃÜñíÜ ¨ÜÃáÜ GíŸá¨Üá! CÐÜrPÜãR Ԩܜ & ±ÜÅԨܜÄWæà AÊÜÃÜá ÊÜáOæ ÖÝPÜÈÆÉ. ÖæãÓÜŸÄWæ ÖæaÜác AÊÜPÝÍÜPæãorÃÜá. ¿ááÊÜPÜÃÜ®Üá° ±æÅàÃæà²Ô¨ÜÃÜá. C¨Üá "ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü'ÊÜâ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝ¨Ü Êæã¨ÜÆ ©®ÜWÜÚí¨Ü ×w¨Üá ¯®æ°¿á ñÜ®ÜPÜ ®Üvæ¨Üá Ÿí¨Ü ¨ÝÄ¿á Ÿ¨Üœñæ. D ׮ܰÇæ¿áÈÉ Jí¨Üá PÝÆPæR "ÊÜá®æãàÖÜÃÜ WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ' ÖæàWæ PܮܰvÜ¨Ü ÓÝ×ñÜ嬆 ÎÅàÊÜáí£PæWæ PÝÃÜ|ÊÝÀáñæãà (BÊæáàÇæ "AûÜÃÜ ±ÜÅPÝÍÜ®'Ü ®ÜÊÂÜ ÓÝ×ñÜ嬆 ÎÅàÊÜáí£PæWæ PÝÃÜ|ÊÝ¨Ü ÖÝWæ) A¨æà Ä࣠EñܤÃÜ PܮܰvÜÊÜâ PܮܰvÜPæR Pæãor ÎÅàÊÜáí£Pæ¿áÈÉ "ÎÅà ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ±ÜÅPÝÍÜ®'Ü ÊÜä A©Ì£à¿á ÓÝ«Ü®æ ñæãàĨæ.

ËÐÜá¡ ®Ý¿áRÃÜ ±ÜÄaÜ¿áÊݨܨÜ᪠®Ü®ÜWæ AÊÜÃÜ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü¨Ü ±ÜâÓܤPÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜÊݨÜÃã Ü ®ÜÊáÜ ¾ ®ÜváÜ Ë®Ü ±ÜñÅÜ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ÊÜáñÜᤠÊÜááTÝÊÜááU¿Þ¨Ü¨áÜ ª ÓÜÌƳ ñÜvÜÊÝXÁá! AÊÜÃÜá ©®ÜPÜÃÜ ¨æàÓÝÀá¿áÊÜÃÜ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ PæãvÜᣤÃÜáÊÜ PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤¿á £à±ÜâìWÝÃÜÃÜÈÉ ®Ý®Üá JŸº®ÝXÃܸæàPæí¨Üá ŸÃæ¨ÜÃÜá! J²³¨æ. AÊÜÃÜá ±ÜÅÍÜÔ¤¿á BÁáRWÝX B¿áª ÖÜñÜᤠPÜê£WÜÙÜ®Üá° PÜÙÜá×Ô¨ÜÃÜá. £à±Üì®Üá° ÖæàWæ ¯àvܸæàPÜá (Aí¨ÜÃæ ¿ÞÊÜ PÝÃÜ|PæR ¿ÞÊÜ PÜꣿá BÁáR GíŸ Awq±Ü³~ CÃܸàæ PÜá CñÝ©) GíŸ ÓÜÐ ³ rÜ ÊÜÞ×£¿á hæãñæWæ B ÖÜñã Ü ¤ PÜê£WÜÙÜ ÊÜááí¨æ AíPÜ ¯àvÜÆá ÊÜáñÜᤠq±Ü~ ³ WÝX ÓܧÙÊ Ü ®Ü áÜ ° PÝ©Äst ±ÜÅ´ÝÊÜáìÊÜ®áÜ ° ÓÜáí¨ÜÃÊ Ü ÝX pæç±… ÊÜÞwÔ PÜꣿá®Üá° ÊݱÜÓÜáÕ PÜÚÓÜÆá ¸æàPÝ¨Ü Aíaæ bàq ÊÜáñÜᤠÓÜÌËÙÝÓÜ¨Ü »Ü¨ÜÅ PÜÊÜÃÜ®Üá° CqrÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. £à±Üâì ¯àw¨Ü ÊÜáÃÜá o±ÝÈWæ WèÃÜÊÜ «Ü®Ü¨Ü ÓÜí»ÝÊÜ®æ, A¨ÜÃÜ ¸æ¯°Wæ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü BÊÜáíñÜÅ|, C¨æÆÉ GÐÜár ÓÜáÁãàiñÜ Aí¨ÜÃæ Cí¥Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜíZo®æWÜÙÜÈÉ (ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ÊÜáñÜᤠÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÔÜ ¤¿á®Üá° PÜÙ¨ æ Ü 25 ÊÜÐì Ü WÜÙÈ Ü É ®ÜvÓæ áÜ ñܤ Ÿí©ÃÜáÊÜ) ®Ü®WÜ àæ ÊÜÞ¨ÜÄ G¯°ÓáÜ ÊÜÐáÜ r ÓÜÖg Ü ÊÝX ÊÜáñÜᤠÊÜáñÜÃÕ Ü ÖÜáqrÓáÜ ÊÜÐáÜ r AaÜácPp Ü ÝrX. BÊæáàÇæ ËÐÜá¡ AÊÜÃáÜ C¨æà ©®ÜPÃÜ Ü ¨æàÓÝÀá ±ÜÅÍÔÜ ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»ÜPRæ ®Ü®®°Ü áÜ ° ÊÜááS A£¦¿ÞX BÖÝ̯ԨÜÃáÜ . AÊÜÄWæ ®Ü®®°Ü áÜ ° JÊæá¾ ®æãàvܸàæ PÝXñÜᤠGí¨Üá £Ú¨Ü¨Ü᪠& B ÓÜÆ B ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜPæR J²³¿á㠮ݮÜá »ÝWÜÊÜ×ÓÜÇÝWܨæà Öæãà¨Ü¨ª®Ü áÜ ° ®æ®² Ü oár AÊÜÃáÜ ÊÜáñæã¤Êáæ ¾ PÜè æ ÝWÜ! A¨æà®Ü㠮ܮ°Ü PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ÊÜÆÉ! AÊÜÃÜ PÜÊÜ®Ü ÓÜíWÜÅÖÜÊæäí¨Ü®Üá° ®Ý®æà ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞvܸæàPÝ¨Ü ±ÜÅÓÜíWÜÊÜ®Üá° Coár PæãívÜá! Jí¨Üá ©®Ü ±Üä£ì¿á ÓÝ×ñæãÂàñÜÊ Õ PÜ Ræ BÓÜQ¤ PÜáñÜãÖÜÆ ¯ÄàûæÀáí¨ÜÇàæ ®Ý®Üá Öæãà¨ÜÃæ ®Ü®ÜWæ ÃÝhÝ£¥ÜÂ. AÈÉ BvÜíŸÃÜ CÃÜÈÆÉ. C¨Üª¨Ü᪠²Å࣠ÊÜÞñÜÅ. A¨Üá ÊÜÞ£®ÜÈÉ AÆÉ, PÜ~¡®È Ü É. AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ ÖæãÙæ¿ááÊÜ PÜ|á¡WÙÜ È Ü É ®Ü®®°Ü áÜ ° ñÜáí¹ PæãÙÜáÛ£¤¨ªÜ Ä࣠vÝ. ÖÝ.ÊÜÞ.®Ý. AÊÜÃáÜ ®Ü®®°Ü áÜ ° ñÜáí¹PæãÙÜáÛ£¤¨ªÜ ÄࣿáÇæÉà! B ²Å࣠¿ÞPæ A®Üá°£¤àÃÝ? ®Ü®Ü° ÓÝ×ñÜ PÜêÑ¿á ÓÝ«Ü®æWæ ÊÜáñÜᤠA¨ÜQRíñÜÆã ËáQR¨Á æ ãà G®ÜáÊ ° íÜ ñæ ®Ý®Üá ÊÜÞvÜᣤÃáÜ ÊÜ PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü ÓæàÊæW!æ B ©®Ü AÊÜÃÜá AíPæãàÇæ¿áÈÉ ®Ý®Üá EÙÜPæãíw¨Üª ÖæãàpæÇ… ¸ÝXÈ ®ÜÊÜÃæWÜã Ÿí¨Üá ¹àÙæãRorÃÜá. C®Üã° Jí¨Üá ©®Ü CÃÜŸÖÜá©ñæ¤í¨Üá Bw¿áã ñæãàĨÜÃÜá. Jí¨Üá ÓÝËÃÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ PÜÊÜÃÜ®Üá° ®Ü®Ü° QÓæWæ ñÜÚÛ, C¨Üá ¯ÊÜá¾ ±ÜÅ¿Þ|¨Ü ÊæaÜcPæR! Gí¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜ ²Åà£&B£¥ÜÂ, PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü AaÜácPÜoárñÜ®Ü ÊÜáñÜᤠÊÜÞ£®Ü Ë᣿áÈÉ (®Ý®Üá ñÜáÓÜá ÊÝaÝÚ) ®Ý®Üá PÜÃÜX¨æª. AÊÜÃÜá Pæãor PÜÊÜÃÜ®Üá° AÊÜÃÜ Pæç¿áÇæÉ ÊÜáñæ¤ CÄÔ "C¨Üá ¯ÊÜá¾ ±ÜÅPÝÍÜ®ÜPæR' Gí¨æ. AÊÜÃÜá ÓÜÌƳ

¹ÔÆPæãàÆá / 91

¹ÔÆPæãàÆá / 92


ñܹº¸Ýº¨Ü ÖÝWæ BX ÊÜáñæ¤ PÜêñg Ü nñWæ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÓÜãbÔ ±ÜÅPÝÍÜ®¨ Ü Ü ÃÜÎà© ÖÜĨÜáPæãorÃáÜ . GÃÜváÜ ÊÜÐì Ü WÜÙÜ ÊæáàÇæ ®Ü®WÜ æ ©®ÜPÃÜ Ü ¨æàÓÝÀá PÝÊÜ ±ÜÅÍÔÜ ¤ ŸíñÜá. A¨ÜÃÜ ±ÜÅÍÔÜ ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»ÜPRæ ×Ä¿áÃÝ¨Ü aæ®Ë °Ü àÃÜ PÜ|Ë¿áÊÜÃ®Ü áÜ ° PÜÃÔæ ¨Üê áÜ . ÊÜáñæ¤ A¨æà ²Åà£, A¨æà WèÃÜÊ,Ü A¨æà ËáñÜÊÝ¨Ü ÊÜÞñÜá. BÙÜ¨Ç Ü ÉæÇã æ Éà ®Ü®°Ü ÃÜP¤Ü ÓÜíŸí— ¿á®Üá° ËáàÄÓÜáÊÜ B¨ÜÅì ÖÜê¨Ü¿á¨Ü ñÜí±Üâ. ÖæãÃÜoá ¯íñÝWÜ "D ÃÝñæÅ ¸æàvÜ. ¸æÚWæY ÖæãàX' GíŸ Jñݤ¿á. A¯ÊÝ¿áìÊÝX ÖæãÃÜvܸæàPæí¨ÝWÜ ¸æaÜcX®Ü ¹ÙæãRváÜ Wæ¿á gñæWã æ í¨Üá PÜÊÃÜ áÜ ! ×àWæ ËÐÜá¡ AÊÜÃÜ ²ÅࣿáÈÉ Ëáí¨Ü樆 áÜ ®Ý®Üá. AÊÜÃÜ ×í¨æ ÊÜááí¨æ ŸÃÜáÊÜ ÊÜáí©WÜÙÜ (B®Üí¨Ü, Ë.hæ., ÃÝÊÜá ®Ý¿áR Êæã¨ÜÇݨÜÊÃÜ áÜ ) ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ¸Ýí«ÜÊÂÜ Jí¨Üá PÜãvÜá PÜáoáퟨÜáª! ×àWæ EñܤÃÜ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü A®æàPÜ ÖÜê¨Ü¿á ÎÅàÊÜáíñÜÃÜ Pæç ñÜáñÜᤠE|á¡ÊÜ »ÝWÜ ®Ü®Ü° ±ÝÈWæ Ÿí©¨æ. Aí¥Ü »ÝWܨÜÈÉ ËÐÜá¡ ®Ý¿áRÃÜ Pæç ñÜáñÜᤠC¨æ G®Üá°ÊÜâ¨Üá ®Ü®ÜWæ ÖæÊæá¾. ®Ý®Üá PÜívÜ ÖÝWæ ËÐÜá¡ ®Ý¿áRÃÜá ÖÜápÝr ÓÝÖÜÔ. A±ÜÃÜã±Ü¨Ü PܮܰvÜ Óæà®Ý¯. JÙæÛ¿á PÜË, ®ÝoPÜPÝÃÜ. DWÜ JÙæÛ¿á ±Ü£ÅPæãà¨ÜÂËá, ±ÜñÜÅPÜñÜì, AíPÜ|PÝÃÜ PÜãvÝ Öè¨Üá. AÊÜÃÜ "AÃæTÝÓÜX' AíPÜ|ÊÜâ ÖÝ.ÊÜÞ.®Ý. AÊÜÃÜ AíPÜ|¨ÜÐàræ B£¾à¿áÊÜä ÖÜê¨ÂÜ ÊÜä B¨Ü WܨÂÜ PÝÊÜÂ. ±ÜÅŸá¨Üœ bíñÜ®¿ æ á B¨ÜÃæ ÊæçaÝÄPÜ »ÝÃÜ©í¨Ü »ÝWÜ¨Ü ÓÜÊáÜ bñܤ¨Ü ÊÜá®ÜáÐÜÂ; ÓÜÊáÜ ñÜãPÜ¨Ü AÓÝÊÜޮܠGíŸá¨Ü®áÜ ° ÓݹàñÜáWæãÚÓÜáÊÜ A®Üá»ÜÊ.Ü

¹ÔÆPæãàÆá / 93

PÜË ÖÜ꨿ Ü á¨Ü ËÊÜáÍÜìPÜ 26 Êæáà 1976ÃÜÈÉ Óݧ±Ü®æ¿Þ¨Ü PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ ÊÜÞw¨Ü Êæãñܤ Êæã¨ÜÆ PæÆÓÜ Aí¨ÜÃæ AË»ÜiñÜ ¨Üü| PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü B¿áª PÜËWÜÙÜ ÓÜíPÜÆ®ÜÊäæ í¨Ü®áÜ ° "¨Üü| PܮܰvÜ PÝÊÜ 1901 – 1976' G®Üá°ÊÜ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ±ÜÅPÜqÓÜÆá ÊÜááí¨Ý¨Ü¨Üáª. B ñÜ®ÜPÜ ¨Ü. PܮܰvܨÜÈɨܪ BÃæàÙÜá PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZWÜÙáÜ ñÜíñÜÊáÜ ¾ ¯¿áËáñÜ aèPÜq®r ã æ ÙÜWæ E±Ü®ÝÂÓÜ, ËaÝÃÜ ÓÜíQÃÜ|, ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅPÜqÓÜáñݤ Ÿí©¨ÜªÃÜã, ¨Ü.PÜ iÇæÉ¿áá PܮܰvÜ PÝÊÜÂPæR Pæãor PæãvÜáWæ ¿á®Üá° ¨ÝSÈÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°PæR ÊÜááí¨ÝXÃÜÈÆÉ. ®ÜÊÜá¾ iÇæÉÁáà Gí¨æà®Üá, BWÜ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ¿ÞÊÜ iÇæÉ¿áÆãÉ Cí¥Ü PæÆÓÜ B¨Ü©ªÆÉ. D ®æÇæ¿áÈÉ WÝÅÊÜÞíñÜÃÜ ±ÜŨæàÍÜ ¨ÜÈÉ ÖÜáqr¨Ü PÝíñÝÊÜÃÜ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZÊÜâ Cí¥Ü Áãàg®æWæ Pæç CQR¨ªÜPRæ GÃÜváÜ ŸÆÊÝ¨Ü PÝÃÜ|WÜڨܪÊâÜ . Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨Ü᪠BWÜ Wæãà±ÝÆPÜêÐ¡Ü AwWÜÃÜ PÝÊÜ嬆 ÓÜÌ|ì¿ááWÜ ®ÜÊáÜ ¾ PÜ|¡ ÊÜááí©ñÜá¤. GÇÝÉ PÜvWæ ÙÜ Æ Ü ãÉ ®ÜÊäæ à¨Ü¿á ÓÝ×ñÜ aÜÙÊ Ü ÚÜ ¹ÔÆPæãàÆá / 94


¿á®Üá° ×í©QR ®ÜÊÜ ÓÝ×ñÜÂÊÜâ ÊÜááí¨æãñÜᤣ¤ñÜá¤. ®ÜÊÜ嬆 B¨Ü ±ÜÅÊÜñÜìPÜÃÝ¨Ü AwWÜÃÜá, ¿áÊÜááìíg ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ, PÜƾvÜR ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ, ±æàhÝÊÜÃÜ ÓܨÝÎÊÜ ÃÝ¿áÃæÆÉ ®ÜÊÂÜ PæR ÊÜááSÊÜÞw ŸÃæ¨Ê Ü ÃÜ íæ ¨Üá J²³Pã æ íw¨ÜªÃáÜ . ÊÜÞñÜÅÊÆ Ü É CÊÜÃÆ æ É ¨Ü.PÜ.¨Ü PÜËWÜÙÝX¨ÜÊ ª ÃÜ áÜ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üã C®æãí° ¨Üá. GÆÉPã Ü R ËáXÇÝX ±ÝÅÓÊ Ü ¯Ü àWÜÇàæ ñæãÃæ¨Üá ¹vÜáÊæ Gí¨Üá PܮܰvÜ PÝÊÜ嬆 B©±ÝÅÓÜÊÜ®Üá° Qñæã¤Wæ¨Ü ÊÜáíhæàÍÜÌÃÜ WæãàËí¨Ü ±æçWÙÜ áÜ D A¥Üì¨ÜÈÉ ®ÜÊäæ à¨Ü¿á¨Ü ®ÜÊÂÜ ÃÜá ÊÜáñÜᤠ®ÜÊáÜ ¾ iÇæÉ¿áÊÜÃíæ Ÿ ÖæÊæ᾿áã ®ÜÊÜᾨÝXñÜá¤. C¨ÜÃÜ hæãñæ B ©®ÜWÜÙÜÈÉ ¨æàÍܨÜÈÉ ñÜáñÜáì ±ÜÄÔ§£ NãàÐÜOæ ¿ÞX¨Ü᪠B ñÜáñÜáì ±ÜÄÔ§£¿á ËÃÜá¨Üœ g®Ý¼±ÝÅ¿á ÃÜã²ÓÜÇíæ Ÿíñæ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ ÖÜáqr¨Ü㪠Cí¥Ü¨æãªí¨Üá ÁãàaÜ®æ ÖæãÙæ¿áÆá ±æÅàÃÜO¿ æ ÞXñÜá¤. B¨ÜÃæ, Cí¥Ü BÂí¥ÝÆi¿á ±ÜÅPÜoOæ¿áá ÁãàbÔ¨ÜÐÜár ÓÜáÆ»Ü ÊÝXÃÜÈÆÉ. ¿ÞPæí¨ÜÃæ C¨ÜÃÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÝWܸæàPݨÜÃæ AÊÜÄWæ ®ÜÊÜ aÜÚÊÜÚ¿á ¸æacÜX®Ü AÄ訆 hæãñæW,æ ®ÜÊäæ à¨Ü¿á ±ÜÃíÜ ±Üÿ æ á BÙÜÊÝ¨Ü A»ÝÂÓÜÊäÜ ¸æàQñÜá¤. BWÜ ¨Üü| PܮܰvܨÜÈÉ ÓÜá¸ÝÅ¿á aæãPÝRw D ®ÜÊÜ aÜÙÜÊÜÚ¿á ÊÜááíaÜã~ ¿áÈÉÃáÜ ÊÜ PÜˮݿáPÜÃÝX¨ÜªÃáÜ . EvÜᲿá ÃÝÊÜá¨ÝÓ…ÃÜá AwWÜÃÜ »ÜãËáXàñÜ PÝÊÜÂPæR "»ÜãËáXàñÜ PÝÊܱÜÅÊæàÍÜ' GíŸ ËÍæÉàÐÜOÝñܾPÜ (ËÊÜáÍÝìñܾPÜ) PÜꣿá®Üá° ÖæãÃÜñÜí¨Üá, A¨Üá ®ÜÊÜ aÜÙÜÊÜÚ¿áÈÉ »ÝXWÜÙÝX¨ÜªÊÜÄWæÆÉ ±ÜÄbñÜÊÝXñÜá¤. Pæ.Ë.£ÃÜáÊÜáÇæàÍ…, ÃÝÊÜáaÜí¨ÜŨæàÊÜ, ®Ý. ÊæãWÜÓÝÇæ, ¿áá.Pæ.Ë BaÝ¿áì, ÃÜZáÃÝÊÜáÃÝÊ… ¸æçPÝí±Ýw¿áí¥ÜÊÜÃÜã ®ÜÊÜ PÜËWÜÙæí¨Üá ±ÜÅÔ©œWæ ŸÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. ¨Üü| PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü ÖæãÓÜ ²àÚWæ¿á PÜËÖÜ꨿ Ü áWÜÙáÜ ®ÜÊÂÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜÅPÝÃÜ樆 áÜ ° BÃÝ—ÓÜ ÖÜ£¤ñÜá¤. ÓÜÖÜgÊÝXÁáà ®Ýw®Ý¨ÜÂíñÜ ±ÜÅԨܜÃÝX¨Üª iÇæÉ¿á ®ÜÊæäà¨Ü¿á ±Üí¥Ü¨Ü ×Ä¿á PÜËWÜÙÜá D Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ¿á®Üá° PÜáñÜãÖÜÆ ÊÜáñÜᤠ¸æÃÜWÜá PÜ~¡í¨Ü ®æãàvÜ ÖÜ£¤¨ÜÃÜá. ÖÝWÝX ®ÜÊæäà¨Ü¿á ÊÜáñÜᤠ®ÜÊÜ嬆 PÜËWÜÙÜÈÉ ¿ÞÃÝÂÃÜ PÜÊÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° BÁáR ÊÜÞvܸàæ PÜá, A¨ÜÃÜ ÊÜޮܨíÜ vÜ ÖæàXÃܸàæ PÜá Gí¨Üá PÜãÆíPÜÐÊ Ü ÝX aÜbìÔ Pæã®æWæ ÓÜá¸ÝÅ¿á aæãPÝRw ÊÜáñÜᤠBWÜ ñÝ®æà ËÊÜáÍÜìPÜÃÝX ±ÜÅÔ©œWæ ŸÃÜᣤ¨Üª ÊÜááÃÜÚà«ÜÃÜ E±Ý«Ü ×Ä¿ávÜR D CŸºÃÜã D GÃÜvÜã ±Üí¥ÜWÜÚWæ ÓÜÄ¿Þ¨Ü ®Ý¿á J¨ÜXÓÜŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá CŸºÃ®Ü áÜ ° ÓÜí±Ý¨ÜPÃÜ ÝX BÁáR ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. CÊÜÃáÜ B PÝÆ¨Ü ¯ÆáËWæ A®ÜáÓÝÃÜÊÝX ñÜáíŸ ÓÜÊáÜ ¥ÜìÊÝX ÓÜí±Ý¨Ü®Ý PæÆÓÜÊÜ®Üá° ¨ÜãÃÜ¨Ü ÓÜáÙÜ ÊÜáñÜᤠEvÜá²Àáí¨Ü PÝíñÝÊÜÃÜPæR Ÿí¨Üá AaÜácPÜpÝrX ¯ÊÜì×Ô¨ÜÃáÜ . PÜê£ ±ÜÅPo Ü ÊݨÝWÜ AwWÜÃíÜ ¥ÜÊÄÜ í¨Ü ÊæáaÜácW¿ æ á®Üá° A¨Üá ±Üv¨ æ ÃÜ ,æ iÇæÉ¿á ®ÜÊæäà¨Ü¿á¨Ü PÝÆ¨Ü A®æàPÜ ×Ä¿á PÜËWÜÚWæ A®Ý¿á ÊÜÞvÜÇÝX¨æ

GíŸ qàPæWã Ü JÙÜWÝÀáñÜá. ÓÜáÊÜÞÃÜá ÊÜáãÃÜá £íWÜÙÜ PÝÆ "E¨Ü¿áÊÝ~' ±Ü£ÅPæ ¿áÈÉ C¨ÜÃÜ ±ÜÃÜ ÊÜáñÜᤠËÃæãà«Ü¨Ü ÊÝWÝ̨ÜWÜÙÜã ®Üvæ¨ÜáÊÜâ. Pæã®æWÜã D ÓÜí±Ý¨ÜPܨÜÌ¿áÃÜá ñÜÊÜá¾ ¯ÆáÊÜ®Üá° ±Ü£ÅPæ¿áÈÉ ÓÜÊÜá¦ìÓÜáÊÜ Êæã¨ÜÇæà "E¨Ü¿áÊÝ~' D ËÊݨÜPæR ÊÜáíWÜÙÜ ÖÝwñÜá. C¨Üá PæÆÊÜâ PÝÆ TÝÓÜX¿Þ¨Ü aÜaì æ WÜã WÝÅÓÊ Ü ÝÀáñÜá. B ©®ÜWÜÙÜÈÉ ¨Üü| PܮܰvÜ PÝÊÜ嬆 ÓÜí±Ý¨ÜPܨÜÌ¿áÃÝX¨Üª aæãPÝRw ÊÜáñÜᤠE±Ý«ÜÂÃÜá PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü ÊÝÓܤÊÜ¨Ü PÜdæàÄÁáà BX¨Üª ®Ü®Ü° ÊÜá®æWæ ÖÜñÜᤠÓÜÆ ŸÃܸæàPÝXñÜá¤. ÓÜíZ¨Ü BÖÝÌ®Ü ÊæáàÃæWæ BWÜ ¨Ü.PÜ ¨ÜÈɨܪ ®ÜãÃÜPÜãR ËáQR PÜËWÜÙÜá ñÜíñÜÊÜá¾ PÜËñæWÜÙÜ®Üã°, PÜÊÜ®ÜÓÜíPÜÆ®ÜWÜÙÜ®Üã° ÓÝPÜÐÜár ÓÜíTæ¿áÈÉ ÓÜíZPæR PÜÙÜá×Ô Pæãqr¨ÜªÃÜá. AÊÜâWÜÙÜ K¨Üá ÊÜáñÜᤠBÁáR¿áÈÉ ÓÜí±Ý¨ÜPܨÜÌ¿áÃÜ hæãñæ ®Ý®Üã ÓæàÃܸæàQñÜá¤. ®Ý®Üá ËÊÜáÍÜìPÜ®ÜÆÉ©¨ÜªÃÜã AÊÜÄŸºÃÜ㠮ܮܰ ÊÜÞ£WÜã ÊÜá®Ü°Oæ ¯àvÜᣤ¨ÜªÃÜá. GÐæãrà ÓÜÆ ®ÝÊÜâ Jí¨æÃÜvÜá ©®Ü A¥ÜÊÝ Cwà ÃÝñæÅ PÜáÚñÜá ÓÝPÜÐÜár aÜbìÔ¨Üáªíoá. PæÆÊÜâ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ PÜÊÜ®ÜWÜÙÜ BÁáR ±ÜÅQÅÁá¿áÈÉ ñæãvÜXÔPæãÙÜáÛ£¤¨Üª ÊÜááÃÜÚà«ÜÃÜ E±Ý«ÜÂÃÜá ¹vÜáÊݨÝWÜ ""¯àÊÜâ H®Ý¨ÜÃÜã ŸÃæ¨Ü¨Ü᪠C¨ÜªÃæ Pæãw!'' G®Üá°£¤¨ÜªÃÜá. "ÓÜÄ' Gí¨Üá ®Ý®Üá BWÜ ñÝ®æà ŸÃæ¨Üá ÊÜááXԨܪ "®Ü®Ü°¨ÜÆɨÜáª' PݨÜíŸÄ¿á ÖÜÓܤ±ÜÅ£¿á®Üá° AÊÜÃÜ PæçWæ Pæãoár "C¨Üá aæãPÝRw AÊÜÄWæ ÖæaÜác CÐÜrÊÝWÜÈÆÉ, ÓÜáÊÜá¾®æà K©' Gí¨æ. ÊÜááÃÜÚà«ÜÃÜ E±Ý«ÜÂÃÜá B PݨÜíŸÄ¿á ÖÜӤܱÅÜ £¿á ®ÝÇÝRÃáÜ ±ÜâoWÜÙ®Ü áÜ ° £ÃÜáË ÖÝQ "Jí¨Üá £íWÜÙÜá ¹oár ÖæàÙÜáñæ¤à®æ' Gí¨Üá A¨Ü®Üá° ñÜÊÜá¾ hæãñæ Pæãívæã¿áªÃÜá. BWÜ ®Ü®ÜWæ WæÙæ¿áÃÝ¨Ü aæãPÝRw ÖæàÚ¨æªà Pæã®æ ÊÜÞñÝXñÜá¤. AÊÜÃÜá BWÜ "ÊÜááPܤÖÜíÓÜ' Gí¨Üá "¿ááWܱÜâÃÜáÐÜ'¨ÜÈÉ ¯ÃÜíñÜÃÜ ËÊÜáÍæì ŸÃæ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. "ÓÜíPÜÅÊÜá|'¨ÜÆãÉ AÊÜÃÜ ËÊÜáÍæì ÖÝWÜã PÜÊÜ®ÜWÜÙÜá ±ÜÅPÜo ÊÝWÜᣤ¨Ê ªÜ âÜ . BWÜ ñÝ®æà ®Ý®Üá ®ÜÊäæ à¨Ü¿á ±Üí¥Ü¨Ü ÊÜÞ¨ÜÄ¿á "ÊÜá~¡®Ü ÊÜáPÜRÙáÜ ', "A®ÜíñÜ' GíŸ PݨÜíŸÄWÜÙ®Ü áÜ ° ±ÜÅPq Ü Ô¨æª. ®ÜÊÂÜ PæR ÊÜááS ñæé æ ¨Üª "ÊÜñì Ü ÊÜÞ®Ü¨Ü ÊÜááSWÜÙáÜ ' GíŸ ®Ü®°Ü PÜÊ®Ü Ü ÓÜíWÜÅÖÊ Ü ®Ü áÜ ° AÐÜÃr È Ü É aæãPÝRw¿áÊÜÃáÜ ±ÜÅPq Ü Ô¿áã C¨ÜªÃáÜ . ÖÝWÝX aæãPÝRw¿áÊÜÄWæ "®Ü®¨ °Ü Æ Ü É¨áÜ ª' ÖæaáÜ c CÐÜÊ r ÝWÜÈÆÉ Gí¨Ü ÊæáàÇæ "®Ü®Ü°¨ÜÆɨÜáª' PݨÜíŸÄ¿á ±ÜÅPÜoOæWæ ®Ý®Üá ±ÜÅPÝÍÜPÜÃÜ ¸æàpæWæ ÖæãÃÜpæà CÃÜÈÆÉ. £íWÜÙÜ ÊæáàÇæ ÊÜááÃÜÚà«ÜÃÜ E±Ý«ÜÂÄí¨Ü Jí¨Üá ±ÜñÜÅ ŸíñÜá. ®Ü®ÜWæ ¯ÊÜá¾ PݨÜíŸÄ CÐÜrÊÝÀáñÜá. C®Üã° JŸºÃÜá K¨ÜÈ Gí¨Üá ®Ü®Ü° ñÜíXWæ A¨Ü®Üá° Pæãpær. BPæ¿áã ÊæábcPæãívÜÙÜá. BÊæáàÇæ A¨Ü®Üá° E¨ÝÂÊÜÃÜ ÊÜÞ«ÜÊÝaÝ¿áìÄWæ Pæãpær. AÊÜÃÜá SíwñÜ ±ÜÅPÜqÓܸæàPÝ¨Ü PÜê£ Gí¨Üá A¨Ü®Üá° AÊÜÃÜ ÓÜÖæãà¨æãÂàX

¹ÔÆPæãàÆá / 95

¹ÔÆPæãàÆá / 96


¿ÞXÃÜáÊÜ ÃÝÊÜá¨ÝÓ… AÊÜÄWæ Pæãqr¨ÝªÃæ. ÃÝÊÜá¨ÝÓÜÃÜá A¨Ü®Üá° C©àWÜ ±ÜÅPq Ü ÓÜÆá ÊÜááí¨ÝX¨Ü᪠B PÜáÄñÜá ¯ÊÜáWæ ±ÜñÅÜ ŸÃæ¿áȨݪÃæ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá B ±ÜñÅÜ ¨Ü ÓÝÃÝíÍÜ. ®Ü®ÜWÝ¨Ü SáÎ AÑrÐÜrÆÉ. BÊæáàÇæ ÃÝÊÜá¨ÝÓÜÃÜ ±ÜñÜÅÊÜä ŸíñÜá. ®Ý®Üá ñÜñ…ûÜ| J²³$Wæ Pæãpær. BWÜ ÃÝÊÜá¨ÝÓÜÃÜá "hæãÂà£Ðܾ£ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü' GíŸ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü ÓÜíÓ槿á®Üá° ±ÝÅÃíÜ ¼Ô¨ÜªÃáÜ . ×Ä¿á PݨÜíŸÄPÝÃÜÃÝX¨Üª ÊÝÂÓÜÃÝ¿á ŸÇÝÉÙÃÜ áÜ ÊÜáñÜᤠBWÜ ÊÜÞ.PÜá GíŸ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ËÊÜáÍæì ŸÃæ¨Üá ±ÜÅԨܜÃÝWÜᣤ¨Üª ÊÜÞ«ÜÊÜ PÜáÆPÜ~ì AÊÜÃÜã B ÊÜÞÇæ¿á ÓÜÆÖæWÝÃÜÃÝX¨ÜªÃÜá. CÊÜÄŸºÃÜã A¨Ü®Üá° ±ÜÅPÜqÓÜÆá J²³$Wæ ÓÜãbԨݪÃæ G®Üá°ÊÜâ¨Üá A¨Üá ±ÜÅPÜoÊÝWÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ Öæbc®Ü ÓÜíñæãàÐÜ樆 áÜ ° ®Ü®WÜ æ ¯àwñÜá¤. PݨÜíŸÄ ±ÜÅPÜoÊÝX ÖæãÃÜŸíñÜá. BPÜÐÜìPÜÊÝX A¨Üá ÊÜáá¨ÜÅ| ÊÝXÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ PݨÜíŸÄ¿á ¸æ®Üá°w¿áÈɨܪ ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ÊÜÞ«ÜÊÜ PÜáÆPÜ~ì ¿áÊÜÃܨݨÜá¨ÜÄí¨Ü K¨ÜáÊÜâ¨Üá ¸æàvÜ Gí¨Üá ¿ÞÃݨÜÃÜã A¨Ü®Üá° Ÿ©XÄÓÜ ¸æàPæí¨ÜáPæãívÜÃÜã K¨ÜÆá ÊÜááí¨ÝXÓÜáÊÜíñæ CñÜá¤. ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü I¨ÝÃÜá £íWÜÙã æ ÙÜWæ PÜ®ÝìoPܨݨÜÂíñÜ B PݨÜíŸÄ ®Ü®WÜ æ ±ÜÅÔ©œ ñÜí¨ÜáPæãqrñáÜ . DWÜÆã PÜ®ÝìoPÜ¨Ü A®æàPÜ »ÝWÜ¨È Ü É ®Ý®Üá WÜáÃÜá£ÓÜÆv ³ áÜ ÊÜâ¨Üá "®Ü®¨ °Ü Æ Ü É¨áÜ ª' ÊÜáãÆPÜÊàæ . "®Ü®¨ °Ü Æ Ü É¨áÜ 'ª ÊÜáñÜᤠ"ÊæãWÜÓÝÇæ' G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá Aí¥Ü ñݨÝñÜ$¾ ÂñæWæ JÙܱq Ü ¨ r .æ ÖæàÚPæàÚ A¨ÜPæR 1977ÃÜ ÍæÅàÐÜu PݨÜíŸÄ Gí¨Üá PÜ®ÝìoPÜ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿á ŸÖÜáÊÜÞ®ÜÊäÜ ŸíñÜá. 1980ÃÜÈÉ ®Ý®Üá PÜ®ÝìoPÜ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿á ÓÜÖÜ BÁáR ÓܨÓÜ ÂÜ ®ÝX BÄÓÜƳpær. 1981ÃÜ ÓÝ騆 ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ±æä›. Ë.Gí C®Ýí¨ÝÃ…ÃÜá A«ÜÂûÜÃã æ à, ÊÜááS A£¦¿ÞXÁãà BX Ÿí©¨Üª ®æ®± Ü âÜ . AÊÜÃáÜ ÓÜ»ÝÊܮܨÜÈɨܪ ®Ü®Ü°®Üá° ÖÜávÜáQÔ PÜÃæ¨Üá »Üág ñÜqr ""¯ÊÜá¾ "®Ü®Ü°¨ÜÆɨÜáª' ®Ü®ÜWæ ñÜáí¸Ý CÐÜrÊÝXñÜá¤. 1977ÃÜ ÓÝ騆 £à±ÜâìWÝÃÜÃÜÈÉ ®Ý®Üã JŸº®ÝX¨æª. PݨÜíŸÄ¿á PܥݮݿáPÜ ÎÅà¯ÊÝÓÜ®Ü væçÄ ¯àÊÜâ ŸÃæ¨Ü Ä࣠A¨Üá½ñÜ. A¨Üá ®Ü®ÜWÜã ÓÝ«ÜÂÊÝWÜᣤ©ªÆÉ!'' Gí¨ÜÃÜá. BÊæáàÇæ AÊÜÃÜá ""¯ÊÜá¾ PÜꣿá®Üá° K¨Ü¨æà Ÿ©XvÜáÊÜÐáÜ r Pæo¨ r ÝX ÊÜáá¨ÜÅ|ÊÝXñÜá¤. AûÜÃÜ ¨æãàÐÜWÙÜ ã Ü ÓÝPÜѨ r áÜ Ê ª âÜ . B¨ÜÃæ B ÊÜÞ«ÜÊÜ PÜáÆPÜ~ì AÊÜÃáÜ ŸÃæ¨Ü ¸æ®áÜ w ° K©¨Ü ÊæáàÇæ ¿ÞÃÜ㠮ܮ¨ °Ü Æ Ü É¨áÜ ª K¨Ü¨àæ Öæãà¨ÜÃæ ñÜÊÜáWæ ñÝÊæà A®Ý¿á ÊÜÞwPæãvÜíñæ BWÜᣤñÜá¤'' Gí¨ÜÃÜá. BWÜ ®Ü®ÜWæ A¯ÔñÜá D ÊÜÞ«ÜÊÜ PÜáÆ~ì¿áÊÜÃ®Ü ã æ Ê ° áæ ¾ ®æãàvÜÇàæ ¸æàPÜá Gí¨Üá. B¨ÜÃæ BWÜ PÜáÆPÜ~ì¿áÊÜÃÜá EvÜá²¿á ±Üä|ì±ÜÅý PÝÇæài®ÜÈÉ

CíXÉàÐ… ±ÝūݱÜPÜÃÝX CÃÜÈÆÉ. AÈÉ®Ü ÖÜá¨æªWæ AÊÜÃÜá ñÝ£¤$ÌPÜ ®æÇæ¿áÈÉ Ë¨Ý¿á ÖæàÚ ÊæáçÓÜãÄWæ ÖæãàX ®æÇæԨܪÃÜá. ¿ÞPæ H®Üá Gí¨Üá ®Ý®Üá ËaÝÄÓÜÆá ÖæãàWÜÈÆÉ. AÊÜÃÜ ÖÜ£¤ÃÜ¨Ü Óæ°à×ñÜÃÝX¨Üª (DWÜÆã BXÃÜáÊÜ) ÃÝÊÜá¨ÝÓÜÃÜ㠮ܮÜWæ A¨Üá HPæí¨Üá ÖæàÙÜÈÆÉ. BÊæáàÇæ ÓÜáÊÜÞÃÜá 28 ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ®Ý®Üã AÊÜÃÜá ÊÜááTÝÊÜááU ¿ÞWÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»ì Ü APÜÓݾñ… BX J¨ÜX ŸíñÜá. ¨æçÊÜ A®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá A¨æà. A¨Üá ÖæàWæ Aí¨ÜÃæ ñÜáíŸ BÍÜc¿áìPÜÃÜ ÄࣿáÈÉ. ®Ý®Üá 2003ÃÜÈÉ ÖÜê¨æãÅàX Gí¨Üá ÖÜO± æ q Ü r AíqÔPæãívÜá £àÊÜÅÊÝX ÊÜÞ®ÜÔPÜ B[ÝñÜPRæ JÙÜWÝX, ÊÜáñæ¤ "Ԩܜ ÓÜÊÞ Ü — ÁãàWÜ' GíŸ B±Ü¤ ÓÜíÊÝ¨Ü ÊÜáñÜᤠÁãàWÜ bQñæÕÀáí¨Ü ÊÜáÃÜÚ ÓÜÌƳ$ ÊÜáqrWæ ÓÜÌÓÜ®§ ÝX¨æ.ª D PÜáÄñÜá ®Ý®Üá "±ÜÅ£ûÜ|ÊÜä ¯ÊÜᨠ¾ àæ !' GíŸ PÜꣿá®æà° ±ÜÅPq Ü Ô¿áã C¨æª. A¨Üá GÐÜár g®Ü²Å¿áÊÝXñÜᤠGí¨ÜÃæ ÓÝËÃÝÃÜá g®ÜÃÜá A¨Ü®Üá° PæãívÜáPæãívÜá K©¨ÜªÆɨæ, ÊÜááí¸æç¿á ×Ä¿á ÓÝ×£, ÁãàWÜ bQñÜÕPÜ ±æä›. i.Ë.PÜáÆPÜ~ì¿áÊÜÃáÜ ®Ü®WÜ æ B±Ü¤ÃݨÜá¨ÜÆɨæ CíoÃ…®æp…®ÜÆãÉ A¨ÜÃÜ PÜáÄñÝX ŸÃæ¨Üá ¨ÜãÃÜ¨Ü AÊæáàÄPܨÜÈÉÃÜáÊÜ A¯ÊÝÔ »ÝÃÜ£à¿áÃÜ®æàPÜÃÜÃÜ ÓÜí±ÜPÜìPÜãR PÝÃÜ|ÃݨÜÃáÜ . B PÜꣿá GÃÜv®Ü àæ ÊÜáá¨ÜÅ|ÊÜä ÖæãÃÜŸí¨Ü¨ªÜÆɨ,æ A¨Ü®áÜ ° ñÜáÙÜá ¯ZíoáPÝÃÜÃÜã ×Ä¿á ˨ÝÌíÓÜÃÜã BXÃÜáÊÜ vÝ. ¿áá.².E±Ý«Ý¿áÃÜá CíXÉàÐ… »ÝÐæWæ A®ÜáÊÝ©Ô¨Ü᪠ÓܨæãÂà»ÜËÐܨÜÈÉ A¨Üá ±ÜÅPÜoÊÝWÜȨæ. ÖÝWæÁáà A®æàPÜ PÜvæ D ÖæãñܤWæ¿áÈÉ®Ü A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜ®Üá° ÖÜíbPæãÙÜáÛÊÜâ¨Ü®Üá° PæàÚÔPæãÙÜÛÆá A®æàPÜ ÓÜíZ ÓÜíÓæ§WÜÙÜá ®Ü®Ü°®Üá° PÜÃæÔ¨Ü㪠C¨æ. B¨ÜÃÜ㠮ܮÜWæ ÊÜáñæ¤ G¨æ®æãàÊÜâ PÝ~ÔPæãívÝWÜ ®Ý®Üá C®Üã° J¹ºŸºÃÜá ÖÜê¨æãÅàWÜ ñÜýÃÜ®Üá° »æàq¿ÞWܸæàPÝX ŸíñÜá. AÊÜÃæÆÉ ¯àÊÜâ GíiÁãàWÝÅÊÜå… GíŸ ËÍæàÐÜ ±ÜÄàûæWæ AÙÜÊÜwÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá JÙæÛ¿á¨æí¨ÜÊæáàÃæWæ ®Ý®Üá A¨Ü®Üá° ÊÜÞwÔPæãÙÜÛ¸æàPæíŸá¨ÜPÝRX ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü ±ÜÅԨܜ bQñÝÕ Pæàí¨ÜÅÊÝXÃÜáÊÜ G.hæ. ÖÝÔ³oÇ…Wæ ¨ÝSÇݨæ. AÈÉ ®Ý®Üá ÖÜê¨æãÅàX AÆÉ Gí¨Üá ÃÜágáÊÝñÝÀáñÜá. A¨æà ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ®Ü®Ü°®Üá° ®æãàvÜÆá Ÿí¨Ü ÎÃÜÔ ÊÜáãÆ¨Ü B±Ü¤Óæ°à×ñÜ GÓ….Ë. ÖæWv Ü æ GíŸ ¯ÊÜêñ¤Ü ¸ÝÂíP… A—PÝÄÁ㟺ÃáÜ ÖæàWÜã ¯àÊÜâ ÖÜê¨ã æ ÅàX¿áÆÉÊíæ ¨Üá ÃÜágáÊÝñÝÀáñÜá. ®ÝÊÜâ £íWÜÙÜ ÊæáàÇæ wÈÉ, ÊÜá¥ÜáÃÝ, PÝÎ, WÜ¿Þ, ñÝh…ÊÜáÖÜÇ… Êæã¨ÜÇÝ¨Ü PÜvæ ±ÜÅÊÝÓÜ ÖæãÃÜvÈ Ü ¨æઠÊæ. ¯àÊÜä hæãñæWæ Ÿ¯°! Gí¨Üá JñݤÀáÔ, BÓܳñæÅÀáí¨ÜÇæà ®Ü®Ü° ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° ÖæívÜ£¿á ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ "¯ÊÜáìÇÝ pÝÅÊæÇ…Õ'®ÜÈÉ Ôàoá PÝ©ÄÓÜÖæãÃÜoÃÜá. "JÇæÉ' G®Ü°ÇÝWÜ¨æ ®Ý®Üã J²³Wæ ÓÜãbÔ¨æ.

¹ÔÆPæãàÆá / 97

¹ÔÆPæãàÆá / 98


ÖÝWæ ®ÝÊÜâ D "£à¥Üì¿ÞñæÅ'Wæ ÖæWæx¿áÊÜÃÜ hæãñæ ÊÜáíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ÃæçÆá ÖÜñÜá¤ÊÝWÜ, ®ÜÊÜá¾ hæãñæ ¿ÞñæÅWæ ÖæãÃÜq¨Üª ×Ä¿á ¨Üí±Ü£WÜÙÜÈÉ JŸºÃÜá ®Ü®Ü°®Üá° ®æãàw, "¯àÊÜâ ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜÆÉÊÝ? ®Ý®Üá ÊÜÞ«ÜÊÜ PÜáÆPÜ~ì!' Gí¨Üá ±ÜÄaÜ¿á ÊÜÞwÔPæãívÜÃáÜ . AÃæà! Gí¨Üá BÍÜc¿áì¨Ü hæãñæ CŸºÄWÜã ÓÜíñæãàÐÜ ÊÝ¿áá¤. ÓÜáÊÜÞÃÜá ÊÜáãÃÜá ÊÝÃÜWÙÜ Ð Ü áÜ r PÝÆ AÊÜÃÜ hæãñæ ®Ý¯ÃÜŸÖÜá¨ÜÆÉ Gí¨Üá: AÊÜÄWÜã AÐæàr . GÐæãàr ÊÜÃáÜ ÐÜWÚÜ í¨Ü ¯ÊÜᮾ áÜ ° »æàq¿ÞWܸàæ Pæí¨Üá Pæãíw¨æ.ª DWÜ A®Ý¿ÞÓÜÊÝX ŸíñÜÆÉ Gí¨Üá. PÜáÆPÜ~ì¿áÊÜÃÜ ÊÜáñÜᤠ®Ü®°Ü ÓÜíŸí«Ü A¨ÝWÜÇàæ ÓÝPÜÐáÜ r PÜá¨ÜáÄñÜá¤. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ㠮ݮÜá »æàq¿Þ¨Ü¨Ü᪠A¨æà Êæã¨ÜÆá. ®ÜÊÜá¾ ¿ÞñæÅ¿á PÝÇÝÊÜ—¿áÈÉ AÊÜÃÜ®Üá° ®Ý®Üá ÖÜ£¤ÃÜ©í¨Ü AÄ¿ááÊÜ AÊÜPÝÍÜ ŸíñÜá. EvÜá² ¹oár ÖæãàWܸàæ PÝX Ÿí¨Ü ÓÜí¨Ü»ì Ü ÊÜ®áÜ ° AÊÜÃáÜ ËÊÜÄÔ¨ÝWÜ ®Ý®Üá ŸÆÉ ÊÜáñÜᤠ®Ý®Üá WèÃÜËÓÜᣤ¨Üª EvÜᲿáÈÉÃÜáÊÜ PæÆÊÜÃÜ ¯g Ÿ|¡ Ÿ¿áÇÝX ñÜáí¸Ý ®æãàÊÜä BÀáñÜá. BÊæáàÇæ ñÝ®ÝXÁáà ®Ü®ÜWæ PÜáÆPÜ~ì¿áÊÜÃÜ C£ÊÜêñܤWÜÙæÆÉ £ÚÀáñÜá. PÜáÆPÜ~ì¿áÊÜÃÜá «ÝÃÜÊÝvܨÜÈÉ CíXÉàÐ… ÓÝ°ñÜPæãàñܤÃÜ ±Ü¨ÜË¿á A»ÝÂÓÜ ÊÜááXst ÊæáàÇæ ÓÜÌƳ$PÝÆ WܨÜWܨÜÇæÉà E±Ü®ÝÂÓÜPÜÃÝX ¨Üáw©¨ÜªÃÜá. ˨ÝÂ¦ì ¨æÓæ¿áÇæÉà ÓÝ×ñÜ嬆 BÓÜQ¤ C¨Üª AÊÜÃÜá ×Ä¿á ÓÝ×£ vÝ.i.GÓ… BÊÜáãÃÜÃÜ ËÍæàÐÜ ±ÜÅ»ÝÊÜPã Ü R JÙÜWÝX¨ÜªÃíÜ ñæ. WܨWÜ QÜ RíñÜÆã Öæbc®Ü AÊÜPÝÍÜ AíPæãàÇæ¿áÈÉ ¨æãÃÜQ¨ÝWÜ AÈÉ AÊÜÃÜá ÊÜ꣤ iàÊÜ®Ü ®ÜvæÔ¨Üáªíoá. ®ÜvÜáÊæ "±ÜÅþæ' GíŸ ¨æÌ$çÊÜÞÔPÜÊÜ®Üá° ÓÜí±Ý©ÓÜÖæãÃÜo ÊæáàÇæ ÓÜÖÜgÊÝXÁáà BWÜ ÊÜááíaÜã~ ¿áÈɨܪ AwWÜ, A®ÜíñÜÊÜáã£ì Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ®ÜÊÜ ÓÝ×ñÜ嬆 —àÊÜáíñÜ ÓÝ×£WÜÙÜ ÓÜí±ÜPì Ü AÊÜÄWæ J¨ÜX ŸíñÜá. B PÝÃÜ|©í¨ÜÇàæ AÊÜÃáÜ ®ÜÊÂÜ ÓÝ×ñÜ嬆 ®æÇ¿ æ áÈÉ ÃÜã±ÜâWæãÙÜáÛ£¤¨Üª ËÊÜáÍæì¿á PÜvæWæ ÖæaÜác BPÜÑìñÜÃݨÜÃÜá. BWÜ ®ÜÊÜ ÓÝ×ñÜ嬆 ŸÃæÖÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅPÜqÓÜÆá ®ÜÊÜá¾ ±Ü£ÅPæWÜÙÜá ÖæaÜác EñÝÕÖÜ ñæãàÃܨܪÄí¨Ü "±ÜÅþæ'Wæ ÓÜÖÜgÊÝXÁáà ÊÜáÖÜñÜÌÊÜä Ÿí¨Ü¨Üáªíoá. D ®ÜvÜáÊæ ÓÝWÜÃܨÜÈÉ ±ÝÅíÍÜá±ÝÆ ÃÝX¨Üª AwWÜÃÜá EvÜá²¿á ±Üä|ì±ÜÅý PÝÇæàiWæ ±ÝÅíÍÜá±ÝÆÃÝX Ÿí©Ú¨ÝWÜ B PÝÇæài®ÜÈÉ Jí¨Üá CíXÉàÐ… E±Ü®ÝÂÓÜPÜÃÜ ÖÜá¨æª ñæÃÜËñÜá¤. AwWÜÃÜá BÖÝ̯ԨÜÃæí¨Üá PÜáÆPÜ~ì¿áÊÜÃÜá EvÜá²Wæà E±Ü®ÝÂÓÜPÜÃÝX Ÿí¨ÜÃÜá. AÈÉ AÊÜÃÜá AwWÜÃÜ ŸÃæÖÜWÜÙÜ Êæã¨ÜÆ K¨ÜáWÜÃÜÐærà AÆÉ, AÊÜÃÜ B±Ü¤ ŸÙÜWܨÜÈÉ ŸÖÜáÊÜááSÂÃݨÜÃÜá. BWÜ B PÝÇæài®ÜÈɨܪ ÃÝÊÜá¨ÝÓ…, E¨ÝÂÊÜÃÜ ÊÜÞ«ÜÊÝaÝÃ… Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÇæàSPÜÄWÜã AÊÜÃáÜ B±Ü¤ÃÝX Ëáíb¨ÜÃáÜ .

ñÜáñÜáì ±ÜÄÔ§£¿á NãàÐÜOæ ÊÜÞw, ÊÜáñæ¤ A¨Ü®Üá° ×íñæWæ¨ÜáPæãívÜá Cí©ÃÝ WÝí— aÜá®ÝÊÜOÝ NãàÑÔ¨ÝWÜ, AwWÜÃÜá g®ÜÓÜíZ¨Ü A»Ü¦ì¿ÞX Aí©®Ü ±ÜÅ»ÝËà ®Ý¿áPÜÃÝX¨Üª PæíWÜÇ… ÖÜ®áÜ ÊÜáíñÜ¿á®ÜÊÃÜ Ü ËÃÜá¨Üœ ¸æíWÜÙã Ü ÃÜá ÇæãàPÜÓÜ»Ý ûæàñÜŨÜÈÉ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ Óܳ—ìԨܪÃÜá. B Óܳ$«æìWæ AwWÜÃÜá «ÜáÊÜááPܸàæ Pæí¨Üá A®æàPÜÄWæ BÓæ C¨Üê ã Ü ±Üä|ì±ÜÅý PÝÇæài®Ü BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÈWæ A¨Üá ÓÜÊÜá¾ñÜÊÝXÃÜÈÆÉ. AwWÜÃÜá ÃÝi®ÝÊæá ±ÜñÜÅÊÜ®Üá° Pæç¿áÈÉ ×w¨æà Óܳ$«æìWæ «ÜáÊÜááQ ÓæãàñÜá Öæãà¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜ ÃÝi®ÝÊæá ±ÜñÜÅÊÜä AíXàPÜêñÜÊÝÀáñÜá. AwWÜÄWæ £àÃÝ B±Ü¤ÃÝX¨Üª PÜáÆPÜ~ì¿áÊÜÄWæ A¨Üá B[ÝñÜPRæ PÝÃÜ|ÊÝÀáñÜá. C¨ÜÃÜ ¸æ¯°Wæ AwWÜÃÜ ÓÝ×ñÜÂPÜ EñÜRÐæì, ÓæãàñÜÃÜã ¨æãÃÜQ¨Ü ÓÝÊÜìg¯PÜ ¸æíŸÆÊÜ®Üá° ®æãàw¨Ü PÝÇæài®Ü BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÈWæ ÊÜáñÜᤠPæÆÊÜâ ±ÝūݱÜPÜÄWæ AwWÜÃÜ ¸æíŸÈWÜÃÝX¨Üª PÜáÆPÜ~ì¿áÊÜÃÜ ÊæáàÇæ AÓÜÊÜÞ«Ý®Ü EípÝÀáñÜá. ÓÜÖÜgÊÝXÁáà PÝÇæài®Ü BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÈ¿áá ñܮܰ®Üá° PÝÇæài¯í¨Ü ÖæãÃÜWæ PÜÙÜá×ÓÜÆá ¸æàPÝ¨Ü PÜÙÜÛ¨ÝÄWÜÙÜ®Üá° ÓÜêÑrÓÜᣤ¨Üª ÓÜíaÜá ÊÜÞ«ÜÊÜPÜáÆPÜ~ì¿áÊÜÃÜ WÜÊÜá®ÜPæR ŸíñÜá. A¨ÜÄí¨Ü ®æãí¨Ü AÊÜÃÜá ÓÜá©àZìÊÝ¨Ü ÃÜhæ ÖÝQ WܨÜWÜPæR ÊÜáÃÜÚ¨ÜÃÜá. ÊÜáñæ¤ AÊÜÃÜá ±Üä|ì±ÜÅý PÝÇæàiWæ ×í©ÃÜáWÜÈÆÉ. ¯ÃÜá¨æãÂàX ¿Þ¨ÜÃÜã bí£ÆÉ Gí¨Üá ÃÝi®ÝÊæá Pæãoár ÊæáçÓÜãÄ®Ü ¨ÝÄ ×w¨ÜÃÜá. ÊæáçÓÜãÄ®ÜÈÉ PÜáÆPÜ~ì¿áÊÜÄWæ ÓÜáÆ»ÜÊÝX E¨æãÂàWÜ PæçWæoáPÜÈÆÉ. ŸÖÜÙÜ PÜÐrÜ ©®ÜWÙÜ áÜ AÊÜâ. BWÜ AÊÜÃÜ ®æÃË Ü Wæ Ÿí¨ÜÊÃÜ áÜ aܨáÜ ÃÜíWÜ PÝÊÜ ®ÝÊÜá¨Ü ÓÜáŸÅÖܾ| ÃÝhæà AÃÜÓ… AÊÜÃÜá. AÊÜÄí¨ÝX AÊÜÄWæ ÊÜáÖÝg®Ü ±Ü.±Üä PÝÇæài®ÜÈÉ E±Ü®ÝÂÓÜPÜ ÊÜ꣤ ¨æãÃÜQñÜá. ÊÜááí¨æ AÈÉ AÊÜÃÜá E±Ü®ÝÂÓÜPÜÃÝX ÓÜá©àZì PÝÆ ¨Üáw¨ÜÃáÜ . ˨ݦìWÜÚWæ AaÜácÊáæ bc®Ü ÊæáàÓÝóX ¯ÊÜêñ¤ÜÃݨÜÃáÜ . D ®ÜváÜ Êæ PÜáÆPÜ~ì¿áÊÜÃáÜ "±ÜÅÍÝíñÜ ±ÜÅPÝÍÜ®'Ü GíŸ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü ÓÜíÓæ¿ § á®Üá° ÖÜáoár ÖÝQ B ±ÜÅPÝÍܮܩí¨Ü ÖÜñÜᤠÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá ®ÜãÃÜá PÜê£WÜÙÜ®Üá° ÖæãÃÜñÃÜ ¸ Ü àæ PæíŸ ÓÜíPÜÈÔ³ ¨ÜªÃáÜ . C¨ÜPÝRX "aæçñ®Ü ÂÜ ' PÝÊÜ®ÝÊÜá©í¨Ü AÊÜÃáÜ 25PÜãR ËáQR ±Üñæ¤à¨ÝÄ PݨÜíŸÄWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¨ÜÃÜá. ±Ü£° ÎÅàÊÜᣠPæ. ÎÅà¨æàË AÊÜÃÜ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ÓÝPÜÐÜár ÓÝÊÜÞiPÜ PݨÜíŸÄWÜÙÜ®Üã° ŸÃæ¨Üá ±ÜÅPÜqÔ¨ÜÃÜá. C¨ÜÄí¨Ü AÊÜÃÜá ÇÝ»Ü WÜÚÓÜÈÆÉ. Pæç ÓÜáoárPæãívܨæªà ŸíñÜá. C¨ÜÄí¨ÝX JÙæÛ ÊÜá®æ Áãí¨Ü®áÜ ° ¯ËáìÓÜáÊÜ PÜ®ÓÜ áÜ »ÜWÊ °Ü ÝÀáñÜá. ÖÝWÝXÁáà ñÝ®Üá E.W.S. ÊÜá®æ ¿áÈÉ ÊÝÔÓÜᣤ¨æªà®æ Gí¨Üá AÊÜÃÜá ÖæàÙÜáÊÝWÜ AÈÉ ËÐÝ¨Ü PÝ~ÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ÊÜááÔÊÜááÔ ®ÜWÁ æ áà G¨Ü᪠PÝ|áñܤ¨.æ ÊæáçÓÜãÄ®ÜÈÉÃÜáÊÝWÜ Êæã¨ÜÊæã¨ÜÆá AÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜ aÜoáÊÜqPæWÜÙÜá

¹ÔÆPæãàÆá / 99

¹ÔÆPæãàÆá / 100


ŸÃæÖWÜ ÙÜ áÜ ñÜáí¸Ý hæãàÃÝXÁáà C¨ÜªÊíÜ ñæ. AwWÜÃÜ "ÓÝü', aÜí±ÝÃÜ "ÓÜíPÜÅÊáÜ |' Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ±Ü£ÅPWæ ÙÜ È Ü É AÊÜÃáÜ PÝ~ÔPæãívÜá ÖæaáÜ c PÜñWæ ÙÜ ®Ü áÜ ° ŸÃæ¨ÃÜ Ý¨ÜÃã Ü ±ÜâÓܤPÜ ÃÜã±Ü¨È Ü É Ÿí¨Ü¨áÜ ª PÜwÊæá. ®ÜváÜ Êæ AÊÜÃáÜ B«ÝÂñܨ ¾ Ü ÓæÙñæ PÜ Ræ JÙÜWݨÜÃáÜ . B«ÝÂñܾ Aí¨ÜÃæ »Üg®æ Xg®æ AÆÉ; ¨æàÊÜÃÜ A®æÌàÐÜOæ¿áã AÆÉ, AÄÊÜ®Üá° ÖæbcÔPæãÙÜáÛÊÜ ŸWæ Gí¨Üá, K¨Üá ÊÜáñÜᤠÓÝ«Ü®æ¿áÇæÉà AÊÜÃÜá ñÜÈÉà®ÜÃݨÜÃÜá. Jí¨Üá ÖÜíñܨÜÈÉ AÊÜÃÜá ÓÜíÓÝÃÜ ËÊÜááSÃÝX ÖæãàWÜáÊÜ ÖÜíñÜ¨Ü ñÜ®ÜPÜ AÊÜÃÜ D B«ÝÂñܾ ÓÝ«Ü®æ ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÀáñÜá. BWÜ AÊÜÃÜ B«ÝÂñܾ WÜáÃÜáWÜÙæà, "CÐÜár ÓÝPÜá! ¯àÊÜâ C®Üá° ÓÜíÓÝÄ¿ÞXÃܸæàPÜá!' Gí¨ÜÃÜíñæ. ÖÝWÝX AÊÜÃÜá ÓÜíñæÁãÙÜX®Ü ÓÜíñÜ®Üíñæ ¸ÝÙÜñã æ vÜX¨ÜÃáÜ . C¨ÜÄí¨ÝX ÊÜÞ.PÜá. A¥ÜÊÝ ÊÜÞ«ÜÊÜ PÜáÆPÜ~ì GíŸ ÖæÓÄÜ ®Ü ÓÝ×ñÜ ûæàñÜÅ¨Ü ŸÖÜáÊÜááS ËÊÜáÍÜìPÜÃÈ Ü É JŸºÃíæ ¨Üá WÜ|ÂÃÝX¨Üª AÊÜÃáÜ , ±Üä£ì G®Üá°ÊÜíñæ ñæÃæÊÜáÃæWæ ÓÜĨÜá Öæãà¨ÜÃÜá. ÖÝWÝX 80ÃÜ ¨ÜÍÜPÜ©í¨Ü DaæWæ ÓÝ×ñܨÜÈÉ ñæãvÜXÔPæãívÜ ÖæãÓÜŸÄWæ AÊÜÃÜá A±ÜÄbñÜÃÝXÁáà EÚ¨ÜÃÜá. D ®ÜvÜáÊæ C¨æÆÉ £Ú¿á¨æà C¨Üª ®Ý®Üá "®Ü®Ü°¨ÜÆɨÜáª' PݨÜíŸÄ¿á®Üá° AÊÜÃÜá ®æãàw¨Ü ŸWæÀáí¨Ü SáÎWæãívÜá AÊÜÃÜ®Üá° ®Ü®Ü° GÃÜvÜ®æà PÜÊÜ®Ü ÓÜíPÜÆ®Ü "±ÜÆÉË'Wæ "ÊÜáá®Üá°w' ŸÃæ¿áÆá ÖæàÚPæãívæ. AÊÜÃÜá "CÆÉ' G®Ü°ÈÆÉ. ²Å࣠Àáí¨ÜÇæà ŸÃæ¨ÜáPæãorÃÜá. ÊÜááí¨æ ¿ÞPæãà AÊÜÃÜ ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° ÓÜí±ÜPÜì PÜw¨æà ÖæãàÀáñÜá. B¨ÜÃæ ÓÜáÊÜÞÃÜá 20 ÊÜÃáÜ ÐÜWÙÜ Ü ÊæáàÇæ AÊÜÃáÜ "PÝÊÜ ÓÜíPÝÅí£' GíŸ BÂí¥ÝÆi ¿á®Üá° ÖæãÃÜñÃÜ Æ Ü á E¨æªàÎÔ ®Ü¯í° ¨ÜÆã Jí¨Üá PÜÊ®Ü Ê Ü ®Ü áÜ ° PæàÚ¨ÜÃáÜ . A¨æà ÓÜáÊÜÞÄWæ AÊÜÃÜá PÝÃÜíñÜÃÜ ÊÜáñÜᤠPÝ®ÝìvÜÃÜ PÜáÄñÜá ŸÃæ¨Ü ËÊÜáÍÝì PÜê£WÜÙÜ®Üá° ÖæãÃÜñÜí©¨Ü᪠A¨Ü®Üá° ®Ü®ÜWÜã PÜÙÜá×ԨܪÃÜá. ®Ý®Üá A¨ÜPæR "aæ®Ý°X¨æ' Gí¨Üá ±ÜÅ£QÅÀást ®æ®Ü±Üâ Eíoá. D ®ÜváÜ Êæ PÝPÜìÙÜ ûæàñÜÅ¨Ü ÍÝÓÜPÃÜ ÝX¨Üª ÊÜáñÜᤠ®Ü®°Ü ŸWæY ËÍæàÐÜ WèÃÜÊݨÜÃÜ Öæãí©¨Üª ÎÅà Öæa…. Wæãà±ÝÆ »ÜívÝÄ AÊÜÃáÜ ""¯ÊÜá¾ A®æàPÜ PÜÊ®Ü Ü ÓÜíPÜÆ®ÜWÙÜ áÜ Ÿí©Êæ¿áÆÉ. AÊÜ®Æ °æ É ÓæàÄÔ Jí¨Üá ÓÜÊáÜ WÜÅ ÓÜí±Üâo ñܯ,° ¯àÊÜâ ñÜÃáÜ ÊÜâ¨æà B¨ÜÈÉ, PܮܰvÜ ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÜ¢£ CÇÝTæWæ ŸÃæÁãà|!'' Gí¨ÜÃÜá. ""ÓÜÄ, ÓÜÃ… ŸÃæÀáÄ'' Gí¨æ. £íWÜÙÜ ÊæáàÇæ PܮܰvÜ ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÜ¢£ CÇÝTæÀáí¨Ü ®Ü®Ü° B¿áª PÜÊÜ®Ü ÓÜíWÜÅÖÜWÜÙÜ ±ÜÅPÜo®æWæ 50 ÓÝËÃÜ ÃÜã±Ýç ñæWæ©vÜÇÝX¨æÁáí¨Üã, ÓÜÌñÜ@ A¥ÜÊÝ ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ®Ü®Ü° B¿áª PÜÊÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° CÇÝTæWæ J²³ÓܸæàPæí¨Üã B¨æàÍÜ ŸíñÜá. ®Ý®Üá PÜÊÜ®ÜWÜÙÜ BÁáRWæ ÊÜáñÜᤠA¨ÜPæãRí¨Üá ÓÜá©àZì ÊÜáá®Üá°w ŸÃæ¨Üá PæãvÜÆá ÊÜáñæ¤ ÖÜáíŸ «æç¿áì¨ÜÈÉ PÜáÆPÜ~ì¿áÊÜÃÜ®Üá° PæàÚPæãívæ. AÊÜÃÜá ÊÜáÃÜáÊÜÞ£Æɨæ J²³ ÓÜáÊÜÞÃÜá ®ÝÆáR £íWÜÙÜ PÝÆ ®Ü®°Ü GÇÝÉ PÜÊ®Ü Ü ÓÜíPÜÆ®ÜWÙÜ ®Ü Æ °æ É

A»ÜÂÔÔ ÓÜáÊÜÞÃÜá C±Üñ³ ôæ ¨Üá ±Üâo¨Ü ÊÜáá®Üáw ° ŸÃæ¨áÜ PÜÙáÜ ×Ô¨ÜÃáÜ . ®Ý®Üá A¨Ü®áÜ ° PÜ®v °Ü Ü ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÜ¢£ CÇÝTæWæ PÜÙáÜ ×Ô¨æ. B¨ÜÃæ ""®ÝÊÜâ ¯ÊÜá¾ PÜ樆 WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° B¿á᪠ÊÜáá®Üá°w ŸÃæ¨ÜáPæãvÜÆá C®æã°Ÿº ËÊÜáÍÜìPÜÃÜ®Üá° PæàÚPæãíw¨æªàÊæ'' GíŸ ÊÜÞÃæãàÇæ ŸíñÜá. ÊÝÓܤÊÊ Ü ÝX AÊÜÄWæ D ÊÜÞ«ÜÊÜ PÜáÆPÜ~ì ¿ÞÃæí¨Üá Wæãñæ¤à CÃÜÈÆÉÊæäà A¥ÜÊÝ B ÊÜáá®Üá°w¿á®Üá° AÊÜÃÜá K¨Ü¨æà C©ªÃÜÆãŸÖÜá¨Üá GíŸ WÜáÊÜÞ¯ ®Ü®WÜ æ ŸíñÜá. BñÜíPÜWã æ ívÜ ®Ý®Üá PÜáÆPÜ~ì AÊÜÃÜ WÜÊáÜ ®ÜPRæ C¨Ü®áÜ ° ñÜí¨Üá ""ÓÜÃ… ¨æãvÜx ±ÜÅÊÜÞ¨ÜÊÝÀáñÜá'' Gí¨Üá ËÊÜÃÜÊÝX ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨æ. SíwñÜ AÊÜÃÜá Pæãà²ÔPæãÙÜáÛñݤÃæ Gí¨Üã Aí¨ÜáPæãíw¨æª. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ±ÜñÅÜ ¨Ü JPÜROæ ¸æàÃæÁáà CñÜá¤. ""ÓÜÃÜPÝÃÜ ÓÜãbst ËÊÜáÍÜìPÜÃÜá JÙæÛ ËÊÜáÍÜìPÜÃÜá Öè¨Üá. AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾ PÜ樆 WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° BÁáR ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÓÜíñæãàÐÜÊàæ . ¯àÊÜâ ¯ÆìüÓÜÆo ³ r JŸº JÙæÛ¿á PÜË. B ËÊÜáÍÜìPÜÄí¨ÜÆã ¯ÊÜáWæ ®Ý¿á ÔWÜÈ. ®Ý®Üá ÍÜÅÊÜáÊÜ×Ô ŸÃæ¨Ü ÊÜáá®Üá°w ¿á®Üá° ÊÜááí¨æãí¨Üá ©®Ü, ®Ü®Ü° ËÊÜáÍÝìÇæàS®Ü ÓÜíWÜÅÖÜ ÖæãÃÜñÜí¨ÝWÜ A¨ÜÃÜÈÉ ŸÙÜÔPæãÙÜáÛñæ¤à®æ. ¯àÊÜâ ¯ÎcíñæÀáí¨Ü CÄ!'' ""ÓÜÄ'' Gí¨Üá ®Ý®Üá ÓÜíÓÜ¢£ CÇÝTæ ÓÜãbst ËÊÜáÍÜìPÜÃÜ ¸æ®Üá° ÖÜ£¤¨æ. ÖÜñݤÃÜá ÓÜÆ ´æäà¯Ô¨æ. ""GÇÝÉ Ãæw BX¤¨æ. ŸÃÜáÊÜ ÊÝÃÜ PÜÙÜá×ÓÜáñæ¤à®æ'' Gí¨Üá AÊÜÃÜá ±ÜÅ£ ÊÝÃÜÊÜä ÖæàÙÜáñݤ Öæãà¨ÜÃÜá. ÊÜÞa…ì £íWÜÙÜá PÜÙæ¨ÜáÖæãàÀáñÜá. H²ÅÇ… Pæã®æ¿á ÊÝÃܨÜÈÉ ÓÜíÓÜ¢£ CÇÝTæÀáí¨Ü Jí¨Üá ±ÜñÜÅ ŸíñÜá. ""¯ÊÜá¾ B¿áª PÜ樆 WÜ ÙÜ Ü ÓÜíPÜÆ®Ü ±ÜÅPq Ü ÓÜÆá ¯ÁãàiÓÜÆq ³ ¨ r ªÜ ËÊÜáÍÜìPÜÃáÜ Pæã®æWã Ü ¯ÊÜá¾ ÖÜÓܤ±ÜÅ£¿á®Üá° ÊÜÞa…ì Pæã®æ¿á JÙÜWæ J²³Óܨæà C¨Ü᪨ÜÄí¨Ü, B Áãàg®æ ¿á®Üá° C©àWÜ Pæç ¹vÜÇÝX¨æ'' Gí¨Üá. B ±ÜñÅÜ Ê®Ü áÜ ° ÍÝÓÜPÜ »ÜívÝÄ¿áÊÜÄWæ ñæãàÄÔ¨æ. AÊÜÃáÜ ñÜñ…ûÜ| CÇÝTæWæ ´æäà®Üá ÊÜÞw ËaÝÄÔ¨ÜÃáÜ . ""D ÊÜÃáÜ ÐÜÊݨÜÃã Ü ÊÜÞvÜŸÖÜá¨ÜÆÉ?'' GíŸ ÓÜÆÖæ ¿á®Üá° ÊÜááí©orÃÜá. B PÜvæÀáí¨Ü ""Cí¥Ü Áãàg®æ PÜÙæ¨Ü ÊÜÞa…ìWæ ÊÜááX¨Üá ÖæãàX¨æ. C®Üá° ÊÜááí¨æ Aí¥Ü Áãàg®æ CÆÉ. A¨ÜPÝRX ËáàÓÜÈÄԨܪ ÖÜ|ÊÜ®Üá° ¨ÝÓÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜÅPÜo®æWæ ŸÙÜÔPæãÙÜÛÇÝWÜáñܤ¨æ'' GíŸ ÓÜÊÜáhÝÀáÑ ŸíñÜá. »ÜívÝÄ¿áÊÜÃÜá ®æãí¨ÜáPæãívÜÃÜá. ®Ý®Üá ÊÜÞ«ÜÊÜ PÜáÆPÜ~ì¿áÊÜÄWæ CÊÜ®æ°ÆÉ £ÚÔ¨æ. ""AÁãÂà Gí¥Ü A®Ý¿á C¨Üá!'' Gí¨Üá ®Ü®ÜXíñÜÆã ÖæaÜác ®æãí¨Üá PæãívÜ AÊÜÃÜá "" B ËÊÜáÍÜìPÜ ËáñÜÅÃÜá ×àWæ ÊÜÞvݤÃæ Gí¨Üá G~ÔÃÜÈÆÉ. ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜ®áÜ ° C®Üá° ®ÜíŸáÊÜ ÖÝXÆÉ!'' Gí¨Üá ®Ü®WÜ àæ ÓÜÊÞ Ü «Ý®Ü ÖæàÚ¨ÜÃáÜ . ÊÜááí¨æ AÊÜÃÜ ËÊÜáÍÝìÇæàS®ÜWÜÙÜ ÓÜíWÜÅÖÜ ÖæãÃÜŸí¨ÝWÜ B ÓÜá©àZì ÊÝ¨Ü ÊÜáá®Üáw ° ¿á®Üá° AÊÜÃáÜ A¨ÜÃÈ Ü É ŸÙÜÔPæãívܨã Ü ª AÆɨ,æ ÖæãÓÜñÝX Ÿí¨Ü B

¹ÔÆPæãàÆá / 101

¹ÔÆPæãàÆá / 102


®ÜíñÜÃÜ¨Ü ®Ü®Ü° PÜÊÜ®ÜÓÜíPÜÆ®ÜWÜÚWÜã AÈÉ ®Ý¿á J¨ÜXÓÜÆá ±ÜſᣰԨÜÃÜá. 2001ÃÜÈÉ AÊÜÃÜ "E¨Ý®ÜÊÜ®Ü ÊÜáñÜᤠCñÜÃÜ PÜñæWÜÙÜá' GíŸ PÜ¥ÝÓÜíWÜÅÖÜ ±ÜÅPÜoÊÝXñÜá¤. A¨ÜÃÜ Jí¨Üá ±ÜÅ£¿á®Üá° ®Ü®ÜWæ AÊÜÃÜá ËÍÝÌÓܨÜÈÉ PÜÙÜá×ԨܪÃÜá. B ÓÜíPÜÆ®ÜPæR JÙæÛ ËÊÜáÍæì¿áã Ÿí©ñÜá¤. ±ÜÅ£ ÊÜÃÜáÐÜÊÜä ®Ý®Üá ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍÔÜ ¤Wæ ±ÜÄWÜ~ÔŸÖÜá¨Ý¨Ü PÜê£WÜÙ®Ü áÜ ° ®æãàp… ÊÜÞw CvÜáÊÜ ÓÜí±ÜŨݿá CÄÔPæãíw¨æªà®æ. ÖÝWæÁáà B PÜꣿá®Üã° ®æãàp… ÊÜÞw CoárPæãíw¨æª. ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍÜÔ¤Wæ ±ÜÄWÜ~ÓÜáÊÜ ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜá ¿ÞÊÜ ÊÜÃÜáÐÜ¨Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ NãàÐÜOæ¿ÞWÜáñܤ¨æãà A¨ÜÃÜ ×í©®Ü I¨Üá ÊÜÃÜáÐܨÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝXÃܸæàPÜá GíŸá¨Üá A¨ÜÃÜ ¯¿áÊÜáWÜÙÈ Ü É Jí¨Üá. C¨Ü®áÜ ° AÊÜÄWæ £ÚÔ ""2006ÃÜ ±ÜÅÍÔÜ ¤Wæ ±ÜÄÎàÈÓÜÆá ¯àÊÜâ D PÜ¥ÝÓÜíPÜÆ®Ü¨Ü 3 ±ÜÅ£WÜÙÜ®Üá° ®Ü®ÜWæ PÜÙÜá×ÔPæãvܸæàPÜá'' Gí¨Üá PæãàÄ ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨æ. A¨ÜPæR AÊÜÄí¨Ü ±ÜÅ£QÅÁáÁáà ŸÃÜÈÆÉ. ÊÜáñæ¤ ŸÃæ¨áÜ ¨ÜPRæ ""®Ü®È °Ü É ±ÜÅ£WÜÙáÜ CÆÉ. ®Ü®WÜ æ ±ÜÅÍÔÜ ¤¿áÈÉ BÓÜQ¤¿áã CÆÉ. ¯ÊÜáWæ AÊÜâ ¸æàPæí¨æà C¨ÜªÃæ ®Ü®Ü° ±ÜÅPÝÍÜPÜÃÝ¨Ü ñÜ®Üá ÊÜá®Ü ±ÜÅPÝÍÜ®ÜÊÜ®Üá° ÓÜí±ÜQìÔ'' Gí¨Üá ËÙÝÓÜ ŸÃæ¨Üá PÜÙÜá×Ô¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá B ±ÜÅPÝÍÜPÜÃÜ®Üá° ÓÜí±ÜQìÔ¨æ. AÊÜÃÜá ñÜñ…ûÜ| B PÜꣿá 3 ±ÜÅ£WÜÙÜ®Üá° PÜÙÜá×ÔPæãorÃÜá. ®Ý®Üá B PÜꣿá hæãñæWæ EÚ¨Ü PÜê£WÜÙÜ®Üã° £ÅÓܨÜÓÜÂÄÃÜáÊÜ £à±ÜâìWÝÃÜ ÊÜáívÜÈWæ J²³$Ô¨æ. ®Ý®Üá EñܤÃÜ»ÝÃÜñÜ¨Ü £à¥Üì¿ÞñæÅWæ ÖæãÃÜváÜ ÊÜ Êæã¨ÜÆ ©®Ü £à±Üâì ŸíñÜá. "E¨Ý®ÜÊ®Ü Ü ÊÜáñÜᤠCñÜÃÜ PÜñWæ ÙÜ áÜ ' ÊÜ«ì Ü ÊÜÞ®Ü ÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍÔÜ ¤Wæ BÁáR¿ÞXñÜá¤. B¨ÜÃæ ®Ý®Üá ¿ÞñæÅ ÊÜááXÔ Ÿí¨Ü ÊæáàÇæ £à±Üì®Üá° ²àsÜ¨Ü BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÈ¿á ÊÜááí©oár, AÊÜÃÜ J²³Wæ ±Üvæ¨Üá NãàÑÓܸæàQñÜá¤. ÖÝWÝX ®Ý®Ü¨Ü®Üá° Ÿ×ÃÜíWÜ ±ÜwÓÜáÊÜ ÖÝWæ CÃÜÈÆÉ. PÜáÆPÜ~ì¿áÊÜÃÜ ÊÜááSÊÜ®áÜ ° Gí¨Üã ®æãàwÃÜ©¨Üª ®Ý®Üá ÊÝÃܨã æ ÙÜX®Ü D ¿ÞñæÅ¿á JvÜ®Ýo¨ÜÈÉ D ±ÜÅÍÔÜ ¤¿á ËaÝÃÜ £ÚÓÜáÊÜâ¨Üá ÎÐÝraÝÃÜ AÆÉ Gí¨Üá ÓÜáÊÜ᯾ ¨æª. ¿ÞñæÅ¿áÈÉ GÃÜváÜ ÊÝÃÜ PÜÙ¿ æ ááÊÜÐÃrÜ È Ü É ®ÝÊÜâ A|¡ñÊ Ü áÜ í¾ ©ÄXíñÜ ÖæaáÜ c ÖÜ£¤ÃÊ Ü ÝX¨æªÊâÜ . ®ÜÊã æ Ù¾ WÜ æ ñÜáí¹Pæãíw¨Üª ËaÝÃÜWÙÜ ®Ü Æ °æ É AÊÜPÝÍÜÊݨÝWÜ ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü ñæãàwPæãíw¨æªÊâÜ . JŸº ÓÜg®j Ü ÊÜÞñÜÅÊÆ Ü É, ÓÜíñÜ®Ü hæãñæ ®Ü®°Ü £à¥Üì¿ÞñæÅ ®Üv¿ æ áᣤ¨æ GíŸ »ÝÊÜ ®Ü®WÜ æ Ÿí©ñÜá¤. AÊÜÃáÜ BÔ¤PÃÜ áÜ , ®Ý®Üá A®ÝÔ¤P.Ü B¨ÜÃæ ®Ý®Üá ¨æàÊÜÄÆÉ G®Üá°ÊÜÊÜ®ÜÆÉ. AÊÜÄWæãà ¨æàÊÜĨݪ®æ GíŸ ®Üí¹Pæ CñÜá¤. B¨ÜÃæ A¨Üá ÊÜÞÔ¤¿áÊÜÃÜ ¨æçʨ Ü Ü PÜÆ$³ ®æ¿á ÖÝWæ. ÊÜÞñÜÅÊÆ Ü É AÊÜÃÜ ®Üv®æ áÜ wWÜÙáÜ PÜãvÝ ÊÜÞÔ¤¿áÊÜÄWæ ÖÜ£¤ÃÜÊݨܨÜ᪠G®Üá°ÊÜ ÖÝWæ. AÊÜÃÜ Ëá¨Üá ÊÜÞñÜá, ¨ÜêyÜÊÝ¨Ü ¯ÆáÊÜâ, ²Å࣠ñÜáíŸáÊÜ PÜ|á¡WÜÙÜá A¨ÜÃÜ ×í¨æ iàÊÜ®Ü ²Åࣿá AíñÜ:PÜÃÜ|, C®æ㟠° ĺ WÝX PÜÃWÜ áÜ ÊÜ ÖÜ꨿ Ü á D Êæã¨ÜÇݨÜáÊÜâWÜÙáÜ ®Ü®WÜ æ £àÃÝ A±Ý¿áÊÜÞ®Ü

ÊݨÜáÊÜâ. C¨ÜÄí¨ÝX ®Ý®Üá AÊÜÄWæ ÖæàÙܸæàQ¨Üª D ±ÜÅÍÜÔ¤¿á ËaÝÃÜÊÜ®Üá° ÖæàÙÜá GíŸíñæ AÊÜ⠮ܮܰ®Üá° PÝvÜñæãvÜX¨ÜáÊÜâ. A¨ÜÄí¨ÝX JÊæá¾ ""ÓÜÃ…, ¯ÊÜá¾ PÜê£Wæ D ÓÜÆ¨Ü ÊÜ«ì Ü ÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÔÜ ¤ Ÿí¨ÜÃæ ÖæàWæ A¯ÔàñÜá?'' Gí¨Üá PæàÚÁáà ¹pær. AÊÜÃÜá ¨æãvÜx¨ÝX ®ÜPÜáR ""A¨Üá ÖæàWæ ŸÃÜáñܤ¨æ? ¯àÊÜâ B ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° ñÜÄÔPæãíwÃæà®Üá?'' Gí¨ÜÃÜá. ""Öè¨Üá, ñÜÄÔPæãíw¨æªà®æ. ËÊÜáÍÜìPÜÃÜ Pæç¿áÈɨæ'' Gí¨æ. ""CÇÝÉÄ A¨ÜPæR SíwñÜ ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ŸÃÜáÊÜâ¨Üã ¸æàvÜ. ¯ÊÜá¾ ±ÜÅÍÜÔ¤Ááà®æãà ±ÜÅ£ÑuñܨÜ᪠CÃÜŸÖÜá¨Üá! A¨Ü®Üá° PÜqrPæãívÜá ®Ü®ÜWæà®ÝWܸæàPÜá?'' Gí¨ÜÃÜá. BÊæáàÇæ DaæX®Ü ÓÝ×ñÜ嬆 ÃÝgQà¿á, Çݹ CñÝ©WÜÙæÆÉ ®Ü®ÜWæ Wæ㣤ÆÉ. AwWÜÃÜ hæãñæ C¨ÝªWÜ A¨Üá WæãñݤWáÜ £¤ñáÜ ¤. ®Ý¯àWÜ JŸºíq. ®Ü®°Ü K¨Üá ®Ü®°Ü ŸÃæÖÜ ®Ü®WÜ æ ÊÜÞñÜÅ. A¨æà B«ÝÂñÜ.¾ A¨ÜÃÝaæWæ ÁãàbÓÜáÊÜâ¨æà CÆÉ!'' Gí¨Üá ÊÜáñæ¤ ÊÜááÔÊÜááÔ ®ÜPÜRÃÜá. AÊÜÃÜá ÊÜááÔÊÜááÔ ®ÜWÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ ¸æàí¨æÅ "®ÜXà ®ÜËÆá' Gí¨Ü ÖÝWæ. Cí¥Ü ÊÜá®ÜáÐÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ NãàÐÜOæ¿Þ¨ÝWÜ "¸æàvÜ' Gí¨Üá¹orÃæ GíŸ BñÜíPÜ ®Ü®®°Ü áÜ ° PÝwñÜá. B¨ÜÃã Ü ÊÜÞñÜá ÊÜááí¨ÜáÊÜÃÓæ È Ü ÆÉ. ÊÜáãÃÜá ÊÝÃÜ¨Ü ¿ÞñæÅ ÊÜááXÔ FÄWæ ÊÜáÃÜÚ Ÿí¨Ü ÊæáàÇæ ²àsÜ¨Ü BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÈ¿á ÊÜááí¨æ £à±Üì®Üá° CÄÓÜáÊÜ Êæã¨ÜÆá PÜáÆPÜ~ì¿áÊÜÄWæ ËaÝÃÜ £ÚÔ ""¯àÊÜâ J²³PæãÙÜÛ¸æàPÜá!'' Gí¨Üá ÖæàÚPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá JÙæÛ¿á¨æí¨Üá ÖæàÚÁáà ¹pæ.r AÊÜÃáÜ A®Üá©ÌWÜ° Ô§£¿áÈÉ ""Öè¨Ý? ®Ý®Üá J²³PæãÙÜÛÇæà¸æàPæí¨Ý¨ÜÃæ J²³PæãÙÜáÛñæ¤à®æ ¹w'' Gí¨Üá ÊÜÞñÜá ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓܨæ ÓÜáÊÜᮾ ݨÜÃáÜ . BÊæáàÇæ ÊÜáãvܹ¨æÅWæ Ÿí¨Üá AÊÜÃÜá ±ÜÅÍÜÔ¤¿á®Üá° ÓÜÖÜgÊÝXÁáà ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃáÜ . B ÓÜí¨Ü»ì Ü ¨ÜÈÉ AÊÜÃáÜ ±ÜÅÍÔÜ ¤¿á ŸWæY A¥ÜÊÝ ñÜÊáÜ ¾ ÓÝ×ñÜ嬆 ŸWæY H®Ü®ã Ü ° BvÜÈÆÉ. ñÜÊáÜ ¾ WÜáÃÜáWÜÙÜ ŸWæY ÊÜáñÜᤠCí¨Üá ®ÝÊÜâ CÃܸàæ PÝ¨Ü Äà£¿á ŸWæY ÊÜáÖÜñÌÜ ¨æª®Ÿ °Ü ÖÜá¨Ý¨Ü ®ÝÆáR ÊÜÞñÜáWÜÙ®Ü Ý°w, ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜÊÝX ±ÜÅÍÔÜ ¤ ¯àw¨ÜªPRæ PÜêñÜýñæWÜÙÜ®Üá° ÓÜÈÉÔ¨ÜÃÜá. B ®ÜíñÜÃÜ ÓÝí¨Ü¼ìPÜÊÝX AÊÜÃáÜ ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜá®æWæ Jí¨æÃv Ü áÜ ¸ÝÄ Ÿí¨ÜÃáÜ . ®Ý®Üã AÊÜÄÃÜáÊÜ ÊæáçÓã Ü ÄWæ ÖæãàWܸàæ PÝX ŸíñÜá. A¨ÝWÜÇàæ ®Ü®°Ü GÃÜv®Ü àæ ÊÜáWÜ®Ü ÊæçÊÝ×PÜ iàÊÜ®¨ Ü È Ü É ®ÝÊÜâ ¯ÄàüÓܨàæ C¨Üª Zo®æWÙÜ áÜ ®Üv¨ æ ÝWÜ AÊÜÃáÜ ÓÜí³ ©Ô¨Ü Ä࣠ÊÜÞñÜÅ A±ÜÃã Ü ±Ü¨áÜ .ª A¨Üá ñÜ®°Ü PÜáoáíŸ¨Ü ËaÝÃÜÊàæ G®ÜáÊ ° Ð Ü áÜ r PÝÙÜi ÊÜáñÜᤠ®æãà˯í¨Ü AÊÜÃÜá aÜvܱÜwÔ¨ÜÃÜá. ÊÜááí¨æ ®Ü®Ü° GÃÜvÜ®æà ÊÜáWÜ ÊÜáñÜᤠÓæãÓæ ËÊÝÖÜ Ëaæfà¨Ü®Ü ÊÜÞwPæãívÝWÜ, AÊÜÃÜá ®Ü®Ü° ÊÜáWÜ®Ü ÊÜáÃÜá ÊÜá¨ÜáÊæWÝX ñæãàÄst BÓÜQ¤ ÊÜáñÜᤠ¯àw¨Ü ÓÜÆÖæWÙÜ áÜ ®ÜÊáÜ ¾ Cwà PÜáoáíŸPæR ¯àw¨Ü ÓÜíñæãàÐÜ

¹ÔÆPæãàÆá / 103

¹ÔÆPæãàÆá / 104


AÑrÐÜrÆÉ. Pæã®æWÜ㠮ܮܰ GÃÜvÜ®æà ÊÜáWÜ®Ü ÊÜáÃÜáËÊÝÖÜ B¨ÝWÜ ®ÜÊÜáXíñÜ ÖæaÜác ¯ÃÜáÊÜáÙ¾ ÃÜ Ý¨ÜÊÃÜ áÜ ±ÝÅ¿á: AÊÜÃàæ . D ®ÜváÜ Êæ ®Ü®°Ü "CÖܱÃÜ ¨ Ü Ü PæãÙÜ' GíŸ PÜÊ®Ü Ü ÓÜíWÜÅÖ,Ü "ÔàñݱÜâÃÜ¨Ü PÜñWæ ÙÜ áÜ ' GíŸ PÜ¥ÝÓÜíPÜÆ®Ü ÖæãÃÜŸí¨ÜáÊÜâ. AÊÜÃÝXÁáà ÔàñݱÜâÃÜ¨Ü PÜñWæ ÙÜ ®Ü áÜ ° K© Êæábc ÓÜá©àZìÊÝ¨Ü ÊÜáá®Üáw ° ŸÃæ¨áÜ PæãorÃáÜ . CÖܱÃÜ ¨ Ü Ü PæãÙÜ¨Ü ŸWæWã Ü AÊÜÃáÜ ŸÃæ¨Ü ËÊÜáÍæìÀáí¨Ü Ÿ¨ÜÇÝ¨Ü ®Ü®Ü° PÝÊÜ«æãàÃÜOæ / ÊÜÞWÜì¨Ü ŸWæY ®Ü®Ü°ÈÉ ÖæaÜác «æç¿áìÊÜâípÝÀáñÜá. A¨ÜÃÜÈÉ®Ü ®ÝÇÝRÃÜá PÜËñæWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜá CíXÉàÑWæ ÓÜÌñÜ: A®ÜáÊÝ©Ô PÜ®ÝìoPÜ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿á A¯PæàñÜ®Ü ±Ü£ÅP¿ æ áÆãÉ ±ÜÅPq Ü Ô¨ÜÃáÜ . ñÜÊáÜ ¾ ²Å¿á ÎÐÜÂÃÝXÃÜáÊÜ ÊÜáíWÜÙã Ü ÃÜá Ë.Ë¿á CíXÉàÐ… Ë»ÝWÜ¨Ü ÄàvÜÃ… vÝ. ÍÜΫÜÃÜ AÊÜÄWæ ÔàñݱÜâÃÜ¨Ü PÜñWæ ÚÜ í¨Ü Gíoá PÜñWæ ÙÜ ®Ü áÜ ° CíXÉàÑWæ A®ÜáÊÝ©ÓÜÆá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. A¨ÜÃÜÈÉ®Ü Jí¨Üá PÜñæ A¯PæàñܮܨÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊݨÜá¨ÜÆɨæ A©àWÜ ±ÜâÓܤPÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝX¨æ. ®Ü®°Ü "Ÿ¿áÆ ¸æo'r Bñܾ aÜÄñæÅ¿áá PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü A±ÜÃã Ü ±Ü¨Ü Jí¨Üá Bñܾ aÜÄñæÅ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá AÊÜÃÜ ¯ÆáÊÜâ. A¨Ü®áÜ ° ¿ÞÃݨÜÃã Ü CíXÉàÐ… »ÝÐæWæ »ÝÐÝíñÜÄÔ¨ÜÃæ JÙæÛ¿á©ñÜᤠGí¨Üá AÊÜÃÜá A®æàPÜ ¸ÝÄ ÖæàÚ¨Üáªíoá. ÓÜÌñÜ: ÖÜê¨æãÅàWÜ©í¨Ü ŸÙÜÆᣤÃáÜ ÊÜ AÊÜÄWæ A®ÜáÊÝ©ÓÜáÊÜ EñÝÕÖÜ C¨Üê ã Ü B ñæãí¨ÜÃWæ ÙÜ áÜ D PæÆÓÜPRæ AÊÜÄWæ Awx¿ÞWÜᣤÊæ GíŸ ®æãàÊÜ®áÜ ° AÊÜÃáÜ ®Ü®È °Ü É ÖæàÚ©ª¨.æ ®Ü®Ü° ŸêÖÜñ… PݨÜíŸÄ "EÆÉíZ®æ'¿á®Üá° ®Ý®Üá ŸÃæ¿áᣤ¨ÝªWÜ AÊÜÃÜá BWÝWÜ ¨ÜãÃÜÊÝ~ ÊÜáãÆPÜ ®Ü®Ü°®Üá° ÖÜáĨÜáí¹ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ®Ý®Üá A¨Ü®Üá° ±Üä£ìWæãÚst ÊæáàÇæ ÖÜӤܱÅÜ £¿á®Üá° ñÜÄÔPæãívÜ AÊÜÃáÜ ÓÜáÊÜÞÃÜá ÊÜáãÃÜá £íWÜÙÜ PÝÆ ÍÜÅÊÜáÊÜ×Ô K© A¨ÜPæR ®Ý¿á J¨ÜXÓÜáÊÜâ¨Üá ñܮܰ «ÜÊÜáì GíŸíñæ ÓÜá©àZìÊÝ¨Ü ÊÜáá®Üá°w ŸÃæ¨ÜáPæãorÃÜá. AÆɨæ A¨ÜÃÜ ±ÜÅPÜo| ±ÜäÊÜì¨ÜÇæÉà "Ëg¿á PÜ®ÝìoPÜ' ±Ü£ÅP¿ æ áÈÉ Jí¨Üá ÇæàS®Ü樆 ã Ü ° ŸÃæ¨áÜ ±ÜÅPq Ü Ô¨ÜÃáÜ . A¨ÜÃÜ ¹vÜáWÜvWæ æ ¿ÞÃÝÂÃÜ®áÜ ° PÜÃÓæ Ÿ Ü ÖÜá¨Üá, A¨Ü®áÜ ° ÖæàWæ ®ÝoPÜÊÝXÓÜŸÖÜá¨Üá, Ô¯ÊÜÞ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá GíŸá¨Ü®Üá° ñÜáíŸ ÓÜí»ÜÅÊÜá©í¨Ü BWÝWÜ AÊÜÃÜá ®Ü®Ü°ÈÉ ÖæàÚ¨Üáªíoá. ®Ü®Ü° PÜê£WÜÙÜ ŸWæY CÐÜár ²Å࣠ñæãàÄÔ¨ÜÊÜÃÜá ®Ü®Ü° Óæ°àÖÜ ÊÜÆ¿á¨ÜÈÉ ±ÝÅ¿á: ¸æàÃæ ¿ÞÃÜã CÆÉ. B¨ÜÃæ CÊÜÃÐ Ü áÜ r ®Ü®°Ü PÜê£WÜÙÜ ÓÝ«ÜÂñæ¿á®Üá° WÜáÃÜá£Ô ®Ý®Üá A¨ÜÄí¨Ü ÓÜí»ÜÅËáÓܸàæ PÜá Gí¨Üá ÓÜí»ÜÅËáÔ¨ÜÊÃÜ ã Ü C®æ㟠° ĺ ÆÉ. ÊÜá®ÜáÐÜ ²Åࣿá®æà° ÊÜáÃæñÜ ®ÜÊáÜ ¾ ®ÜváÜ Êæ ÓÜíñÜ®íÜ ñÜÖÊ Ü ÄÜ Wæ ÊÜÞñÜÅ C¨Üá ÓÝ«ÜÂ. ®Ý®Üá DaæWæ ®Ý®æà PÜqÔr ¨Üª ÊÜá|¡ Wæãàvæ¿á ÊÜá®æ ià|ìWæãívÜ¨ÄªÜ í¨Ü, ÖæãÓÜ ÊÜá®æPÜorÆá ÖæãÃÜq¨Üª®Üá° AÊÜÄWæ ¨ÜãÃÜÊÝ~¿áÈÉ £ÚÔ¨æ. A¨Ü®Üá°

PæàÚ¨ÜÊÜÃæà ""SíwñÜ ÊÜÞw, B¨ÜÃæ B ÊÜá®æ¿áÈÉ ¯ÊÜᾨæà B¨Ü WÜÅí¥ÝÆ¿á ÖÝWÜã PÜdæàÄ CÃÜÈ'' GíŸ ÓÜÆÖæ¿á®Üá° ¯àw¨ÜÃÜá. ""¯àÊÜâ ÖÜÙæÊÜá®æ¿á®Üá° Jvæ¿ááÊÜ Êæã¨ÜÆá ®Ü®ÜWæ £ÚÓܸæàPÜá, ®Ý®Üã, ®Ü®Ü° ÖæívÜ£¿áã Ÿí¨Üá ¯ÊÜá¾ PÜáoáíŸ¨Ü hæãñæ B ÖÜÙæÊÜá®æ¿á C©ÃÜá ¯íñÜá ´æäàpæãà ñæWæÔPæãÙÜÛ¸æàPæí¨Üá Ÿ¿áÔ¨æªàÊæ'' Gí¨ÜÃÜá. ""ÓÜÄ'' Gí©¨æª ®Ý®Üá. B¨ÜÃæ ®Ý®Üá ÊÜá®æÁãvæ¿ááÊÜ ÓÜí¨Ü»ì Ü ¨ÜÈÉ £àÊÜÅ AÓÜÌÓܧÃÝX¨Üª AÊÜÃáÜ KvÝvÜáÊÜ Ô§£¿áÈÉÃÈ Ü ÆÉ. ®Ü®WÜ Ý¨ÜÃã æ à ®Ý®Üá PÜqrst D ÊÜá®æ¿á ŸWæY »ÝÊÜ®ÝñܾPÜ ÓÜíŸí«Ü CÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÖÜg. B¨ÜÃæ AÊÜÄWÜã C¨æ Aí¨ÜÃæ A¨ÜPRæ H®æ®¸ °Ü àæ Pæãà ®Ü®WÜ æ £Ú¿á¨Üá. ÊÜÞ«ÜÊÜ PÜáÆPÜ~ì JŸº A±ÜÃÜã±Ü¨Ü B«ÝÂñܾÊÝ© (iàË). A¨Üá CÖܱÜÃÜÊÜ®Üá° ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝX ²Åà£ÓÜáÊÜ, CÖܨÜÇæÉà ±ÜÃÜÊÜ®Üá° ÖÜávÜáPÜáÊÜ A¥ÜÊÝ CÖܱÃÜ ¨ Ü È Ü É DgáÊÜ ÊÜá®ÜÓáÜ ÙÕ ÛÜ ¨Üáª. Cí¥ÜÊÃÜ Ü ÓÝÖÜa¿ Ü áì ®Ü®WÜ æ ¨ÜQR¨æ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá ¨æçÊÜ¨Ü PÜÃÜáOæ AÆÉ¨æ ¸æàÃæà®Üã AÆÉ A¥ÜÊÝ ¨æçÊÜ CÃÜáÊÜâ¨æà B¨ÜÃæ, A¨Ü®Üá° ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜÈÉ ®ÝÊÜâ ×àWæ PÝ|ŸÖÜá¨æà®æãà!

¹ÔÆPæãàÆá / 105

¹ÔÆPæãàÆá / 106


WÜÄPæ PÜáw ÖÜãÊÝ¨Ü ÖÝWæ WÜ(PÜ)ÄPæ Aí¨ÜÃæ ¿ÞÄWæ Wæ㣤ÆÉ? ÊÜá®æ¿á ÊÜááí¨æ, ×í¨æ, AÈÉ CÈÉ ÓÜáÆ»ÜÊÝX ¸æÙæ¿áŸÖÜá¨Ý¨Ü ÖÜáÆáÉ A¨Üá. QñܤÃÜã ÓÜáorÃÜã ÓÜáÆ»ÜÊÝX ÓÝ¿áá ÊÜí¥Ü¨ÜªÆÉ. ¯àÃݨÜÃÜã AÐærà. ©®Ý ¸æàvÜáÊÜ ÓÜÌ»ÝÊÜ A¨ÜQRÆÉ. GÆÉQRíñÜ ÖæaÜác Aí¨ÜÃæ A¨ÜÃÜ ñÜÇæ ÊæáàÇæ ®ÝÊÜâ PÝÈoár ñÜáÚ¨ÜÃã Ü , PÝÆá ñæW¿ æ ááÊÜÐÃrÜ È Ü É ñÜÇæ G£¤ ¯ÆáÉÊÜ ÓÜÌ»ÝÊÜ (dÜÆ) A¨ÜÃܨÜáª. C¨Üá ®ÜÊáÜ Wæ Wæ㣤ÃáÜ ÊÜ A¨ÜÃÜ ÓÜÌ»ÝÊÜ ÓÜÖg Ü WÜá|. Wæ㣤Æɨæà CÃÜáÊÜâ¨Üá C®æã°í©¨æ: A¨æà A¨ÜÃÜÈÉÃÜáÊÜ LÐÜ—à¿á WÜá|. JÙæÛ ÃÜPܤ Óܤí»ÜPÜÊÝXÃÜáÊÜ C¨ÜPæR B¿ááÊæàì¨Ü ÍÝÓÜ÷¨ÜÈÉ GÈÉÆÉ¨Ü WèÃÜÊÜ. ®ÜÊÜá¾ «ÝËáìPÜ ûæàñÜŨÜÈÉ ÓÜÆáÉÊÜ ËZ° Ë®ÝÍÜPÜ®Ü AaÜì®æWæ C¨Üá ¸æàPæà ¸æàPÜá G®Üá°ÊÜâ¨Üá GÆÉÄWÜã WæãñÜá¤. Gí¨ÜÃæ PÜÄPæ Aí¨ÜÃæ H®Üá GíŸá¨ÜÃÜ ÃÜã±ÜPÜ A¥ÜìÊÝ¨Ü ÖÝWæ! ¹ÔÆPæãàÆá / 107

D PÝÃÜ|PæRà CÃܸæàPÜá. ®Ý®Üá A¨Ü®Üá° ®Ü®Ü° PÜÊÜ®ÜWÜÙÜÈÉ Jí¨æÃÜvÜá ¸ÝÄ ŸÙÜÔPæãívÜ©ª¨æ. A¨Üá ¸æàPÜá Gí¨æà ŸÙÜÔPæãívܨܪÆÉ. JÙÜX¯í¨Ü A¨ÝXÁáà ÖæãÃÜWæ Ÿí¨Üá A¨ÜPæR A¨æà ÃÜã±ÜPÜÊÝX Ÿí¨Üíñæ ŸíñÜá. Cí¥Ü PÜÄPæ(PÜQì)¿á ÖæÓÄÜ ®ÜÇÉæà Jí¨Üá FĨæ Gí¨ÜÃæ ¯ÊÜáWæà®Ü¯Ó° áÜ ñæã¤à Wæ㣤ÆÉ. Öæã®Ý°ÊÜÃÜ¨Ü ÓÜËáà±Ü¨ÜÈÉÃÜáÊÜ B FÄ®Ü ±ÜPÜR¨ÜÇæÉà PÜÄPæ¿á PÜáw GퟥÜì ŸÃÜáÊÜ "PÜQìPæãàw' GíŸ FÃÜã PÝ|ÔWÜáñܤ¨.æ Aí¨ÜÃæ AÈÉ®Ü ÊÜáí© PÜÄPæ, PÜÄPæ¿á PÜáw¿á ÖÝWæ CÃÜáÊÜÊÃÜ áÜ BXÃÜÆãŸÖÜá¨Üá. C¨æà PÜÄPæ¿á PÜáwWæ ÃÜã±ÜPÜÊÝXÃÜáÊÜ ÖÝWæ CÃÜáÊÜÊÜÃÜá B PÜQìPæãàw¿áÊÜÃæà B¨Ü Ë.WÜ.®Ý¿áPÜÃÜá Gí¨ÜÃæ A¨Üá A£ÍÜÁãàQ¤¿ÞWÜÇÝÃܨÜá. ®ÜÊÜá¾ÈÉ ÖÜÆÊÜÄWæ Wæ㣤ÃÜáÊÜ ÖÝWæ Ë.WÜ.®Ý¿áPÜÃáÜ GÐæàr ñÜáÚPæãRÙWÜ Ý¨ÜÃã Ü ñÜÇæ G£¤Ááà ¯íñÜÊÃÜ áÜ , ¯ÆáÉÊÊ Ü ÃÜ áÜ . ÓÝ×ñÜ嬆 ¯gÊÝ¨Ü K¨ÜáWÜÄWæ Ë.WÜ.®Ý¿áPÜÃÜá PÜíwñÜ A±ÜÄbñÜÃÜÆÉ. ÖܯWÜÊÜ®ÜWÜÙÜ »ÜÃÝpæ¿áÈÉ ¿ÞÊÜâ¨Üá ÖܯWÜÊÜ®Ü, ¿ÞÊÜâ¨Üá AÆÉ Gí¨Üá ®ÝÊÜâ Cí¨Üá ñÜQìÓÜáÊÜâ¨æà B¨ÜÃæ, Ë.WÜ.®Ý¿áPÜÃÜ ‘WæãàÆWÜáÊÜá¾o’ ÊÜáñÜᤠ‘®æÆWÜáÊÜá¾’ ÓÜíPÜÆ®ÜWÜÙÜá ÖܯWÜÊÜ®ÜWÜÚWæ ÊÜÞ¨ÜÄ¿áÐærà AÆÉ, ÃÜã±ÜPÜWÜÙÜ ÖÝWæ CÊæ. AÊÜâ ±ÜÅPÜoÊÝX ÖÜñݤÃÜá ÊÜÐÜì PÜÙæ¨ÜÃÜã Cí©WÜã AÊÜâWÜÙÜ®Üá° Êæáqr ¯ÆáÉÊÜ ÖܯWÜÊÜ®Ü ÓÜíPÜÆ®ÜWÜÙÜá Ÿí©ÆÉ Gí¨ÜÃæ BÍÜc¿áì ±ÜvܸæàPÝXÆÉ. CÊæÃÜvÜã AÆɨæ C®Üã° PæÆÊÝÃÜá ÓÝ×ñÜ PÜê£WÜÚí¨Ü, ÊÜááSÂÊÝX ‘JÃæWÜÆáÉ’, ‘±ÜÅ£Óܳ$í¨Ü®Ü’¨Üí¥Ü ËÊÜáÍÝì PÜê£WÜÚí¨Ü ®Ý¿áPÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ ®ÜvÜá訆 JŸº ±ÜÅŸá¨Üœ ŸÃæÖÜWÝÃÝX ÓÜÆáÉ£¤ÃáÜ ÊÜâ¨Üá GÆÉÄWÜã Wæ㣤ÃáÜ ÊÜ ÓÜíWÜ£. ×àWæ JÙæÛ¿á PÜË, hݮܱ¨ Ü Ü Ë¨ÝÌíÓÜ, ËÊÜáÍÜìPÜ AÐæàr AÆÉ, ÊÝX¾ PÜãvÜ BXÃÜáÊÜ Ë.WÜ.®Ý¿áPÜÃÜá ¨ÜãÃÜ¨Ü EñܤÃÜ PܮܰvÜ©í¨Ü ¨Üü| PܮܰvÜ iÇæÉ¿á Pæãor Pæã®æ¿á FÃÝ¨Ü AvÜ®ÜvÜRPæR Ÿí¨Üá AÈÉ ®æÇæ ¯íñÜá ÖÜ©®æç¨Üá&C±Ü³$ñÜᤠÊÜÃÜáÐÜ WÜÙݨÜÃã Ü ®Ü®WÜ æ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÓÝí¨Ü¼ìPÜÊÝX »æçq¿ r ÞWÜáÊÜ A¥ÜÊÝ ÊÜÞñÜ®ÝwÓÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ Ÿí¨æã¨ÜXÁáà CÃÜÈÆÉ. ‘AÊÜÃæ㟺 ŸívÝ¿áWÝÃÜ. ®ÜÊÜ ÓÝ×ñÜÂÊÜ®Üá° ÖæaÜác CÐÜr ±ÜvÜáÊÜÊÜÃÜÆÉ’ GíŸ AÊÜÃÜ PÜáÄñÜ qàPæ¿á®Üá° ¨Üü| PܮܰvܨÜÈÉ, ®ÜÊÜ ÓÝ×ñÜ嬆 aÜÙÊ Ü ÚÜ ¿áá PÝÊÜâ PÜÙ¨ æ áÜ PæãÙÜáÛ£¤ÃáÜ ÊÜ ÓÜí¨Ü»ì Ü ¨ÜÈÉ AÊÜÄÊÜÄí¨Ü ®Ý®Üá PæàÚÔPæãívÜ©ªñÜá¤. ®ÜÊÜ Gí¨ÜÃæ ÊÜáãWÜá ÊÜááÄ¿áᣤ¨Üª ÊÜáí© ®ÜÊæäÂàñܤÃÜ¨Ü D ŸívÝ¿á ÓÝ×ñÜ ÃÜã±ÜâWæãÙÜáÛ£¤¨ªÜ ÖÝWæ ‘C¨æà®Ü±$³Ü C®æãí° ¨Üá?’ Gí¨Üá C®ÜÐ ° áÜ r WݟĿިܨÜ㪠Eíoá. Pæã®æWæ ®ÜÊܨÜÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ®ÜÊÜÂÊÜ®Üá° ÊæáaÜc¨ÜÊÜÃÜã hæãñæ¿ÞX ŸívÝ¿á aÜÙáÜ ÊÜÚ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá A¥ÜìËÆɨáÜ ª GíŸ ¯ÆáËWæ Ÿí¨Ü¨áÜ ª DWÜ C£ÖÝÓÜ. ¹ÔÆPæãàÆá / 108


Cí¥Ü CñܤívÜ¨Ü ÊÜáí© ‘¨ÜãÃÜ¨Ü EñܤÃÜ PܮܰvÜ©í¨Ü Ÿí¨Ü D ÊÜÞÓÜáó ®ÜÊÜáã¾ÃÜÈÉ ŸívÝ¿á¨Ü ¸ÝÊÜâo ÖÝÄÓÜáÊÜâ¨Üá Aí¨ÜÃæ H®Üá? E¨ÜœoñÜ®Ü ÊÜÆÉÊàæ ?’ Gí¨Üá ÊÜÞñÝwPæãívܨáÜ ª ÓÜáÙÜÛÆÉ. ÖÝWÝX AÊÜÃÆ æ É Ë.WÜ.®Ý¿áPÜÃÜ ŸWæY ‘¯ÐÜáuÃÜÊÝ©’ CÆÉÊæà ‘CÊܮܨæªí¥Ü ŸívÝ¿á?’ GíŸ WÜáÓÜá WÜáÓÜá BÃæãà±Ü WÜÙÜ®Üá° ÓÝ×ñÜ ÊÜÆ¿á¨ÜÈÉ ÖܹºÔ¨ÜªÃÜá. ±ÝÅ¿á@ B ©®ÜWÜÙÜÈÉ ®ÜÊÜá¾ ¨Üü| PܮܰvÜ iÇæÉ¿á ÓÝ×£WÜÙÜá ñæãàÄÓÜ¨Ü EñÝÕÖÜÊÜ®Üá° ËáàÄ ®Ý¿áPÜÃÜá ŸívÝ¿á¨Ü ¸ÝÊÜâo ÖÝÄÔ¨Ü㪠Öè¨Üá. (vÝ. BÃæR ÊÜá~±ÝÆ, »ÝÓÜRÃÜ ÊÜá¿áÂÃÜí¥ÜÊÃÜ áÜ BWÜ ¨Ü.PÜ.¨ÜÊÜÃÝX ŸívÝ¿á¨Ü ÊÜááíaÜã~¿áÈɨܪÃÜá.) ÖÝWÝX ®ÜÊÜ ÓÝ×ñÜ嬆 ÊæáàÇæÁáà Öæbc®Ü JÆÊÜâ Öæãí©¨Üª ®Ü®Æ °Ü ãÉ ®Ý¿áPÜÃÜ ÓÜÖÊ Ü ÝÓÜ¨Ü A¼ÇÝÐæ ÊÜáãw ŸÃÜ©¨Ü᪨Üá B PÝÆPæR ÓÜÖÜgÊæà BXñÜá¤. D ®ÜváÜ Êæ PÝÓÜÃWÜ ã æ àvÜá ñÝÆãQ®Ü Ÿ©¿ávÜR GíŸ ±Üâor ±æàpæ¿áÈÉ PÜêÐ¡Ü ±æç GíŸ ÓÝ×ñÜ ÓæàÊÜPÜÃæ㟺ÃÜá ÓÝ×ñÜ嬆 ¿ÞÊÜ ±Üí¥ÜPÜãR ÓæàÃܨæà GÆÉÃÜ®Üã° JÙÜWæãÚÓÜáÊÜ aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ®Üá° BWæãÊæá¾ DWæãÊæá¾ ÓÜíZqÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜá BWÝWÜ ŸÃæ¿áᣤ¨ªÜ JÙæÛ¿á ÇæàSPÜÃã Ü BX¨ÜªÃáÜ . ®Ý®Üá ÊÜáãÆñÜ@ PÝÓÜÃWÜ ã æ àwWæ ÓæàĨÜÊÜ®æí¨æãà A¥ÜÊÝ AÊÜÃÜ Óܯ¾ñÜÅÃÜã, ÓÝ×ñÝÂÓÜPܤ Êæç¨ÜÂÃÜã BXÃÜáÊÜ AÈÉ®Ü vÝ. ÎÅௗ ÓÜÃÜÙÝ¿áÃÜá ®Ü®Ü° A¼ÊÜÞ¯¿ÞXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨ÜÇæãà H®æãà Ÿ©¿ávÜR¨ÜÈÉ Jí¨Üá PÝÃÜÂPÜÅÊÜá CÄÔ A¨ÜPæR AÊÜÄŸºÃÜã ÓæàÄ ®Ü®Ü°®Üá° BÖÝ̯ԨÜÃÜá. B ÓÜ»æWæ ×Ä¿áÃÝ¨Ü PÜ¿ÞÂÃÜÃÜã ŸÃÜáñݤÃæ Gí©¨Ü᪨ÜÄí¨ÜÆ㠮ݮÜá EñÝÕÖ© Ü í¨ÜÇàæ ÖæãàX »ÝWÜÊ× Ü Ô¨æ. Jí¨Üá Pèoáí¹PÜ PÝÃÜÂPÜÅÊáÜ ¨Ü ÖÝWæ ®Üvæ¨Ü B ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ Êæà©Pæ ÊÜááí»ÝWܨÜÈÉ PæãàÆá ÊÜááS¨Ü ¯àÙÜ PÝ¿á¨Ü ÊÜÂQ¤Á㟺ÃáÜ BÔà®ÜÃÝX¨ÜªÃáÜ . AÊÜÃáÜ ¿ÞÃÜá? H®Üá? Gí¨Üá ®Ü®WÜ æ £Ú©ÃÜÈÆÉ. BÊæáàÇæ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÊÜÞñÜ®ÝwÓܸàæ PÜá Gí¨Üá ®Ý®Üá Aí¨ÜáPæãíw¨Üê ,æ ÓÜ»æ ÊÜááX¨Üá ®Ý®Üá ÊæáàÇæàÙÜáÊÜÐÃrÜ È Ü É AÊÜÃàæ ®Ý¯¨ÜªÈÉWæ Ÿí¨Üá ‘®Ý®Üá Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜ’ Gí¨Üá ñÜ®®°Ü áÜ ° ±ÜÄaÜÀáÔPæãívÜá ®Ü®°Ü Pæç PÜáÆáQ¨ÜÃáÜ . CŸºÃã Ü ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü PÜáÆáQ¨Ü PæçWÙÜ ®Ü áÜ ° ÓÜÌƳ$ ÖæãñÜᤠ×w¨ÜáPæãívæÊàæ ÖæãÃÜñáÜ , ¹vÜÈÆÉ. AÊÜÃáÜ Êæã¨ÜÆá ¹vÜÈ GíŸíñæ ®Ý®Üá, ®Ý®Üá Êæã¨ÜÆá ¹vÜÈ GíŸíñæ AÊÜÃáÜ Pæç ×w¨æà ¯í£¨æªÊâÜ . Pæã®æWæ ®Ý®æà AÊÜÃÜ ÖæWÆ Ü ÊæáàÇæ Pæç ÖÝQ ‘¯ÊÜᮾ áÜ ° Pæàڨ檮ݨÜÃÜã ®æãàw¨Ü᪠D Öæãñæ¤à. JÊæá¾ Ÿ¯° ®ÜÊÜá¾ÈÉW’æ Gí¨Üá BÖÝ̯Ԩæ. ñÜñ…ûÜ| AÊÜÃáÜ ‘®Ü®WÜ ã Ü ¯ÊÜᮾ áÜ ° »æàq¿ÞWܸàæ PæíŸ BÓæ ŸÖÜÙÜ ©®ÜWÚÜ í¨Ü CñÜá¤. ¿ÞÊÝWÜ ŸÃÜÈ ÖæàÚ?’ Gí¨ÜÃÜá GÐæãrà ©®ÜWÜÙÜ Óæ°à×ñÜÃÜ ÖÝWæ. BWÜ ®ÜÊÜá¾ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü aÜoáÊÜqPæ D ©®ÜWÜÙÜÐÜár hæãàÃÝX

CÃÜÈÆÉ. ÊÜÃÜáÐÜPæR ®ÝÇæR$ç¨Üá PÝÃÜÂPÜÅÊÜáWÜÙݨÜÃæ ÖæaÜác. BWÜ ÓÜíZ¨Ü PÜaæàÄ¿áã DXÃÜáÊÜ ‘PܮܰvÜ »ÜÊܮܒ¨ÜÈÉ CÃÜÈÆÉ. (PܮܰvÜ »ÜÊÜ®ÜÊÜä C©ªÆÉ.) ÓÜíZÊÜâ BWÜ Óݧ±®Ü ¿ æ Þ¨Ü ¸æàÇÝw ÍÝÇæ¿áÇæÉà PÜaàæ Ä Öæãí©ñÜá¤. B¨ÜÃæ B ÍÝÇæ¿Þ¨ÜÃã æ à BWÜÇàæ ÓÝíÓÜR£PÜÊÝX ÎÅàÊÜáíñÜÊÝXñÜá¤. ÊÜÃáÜ ÐÜPRæ ®ÝÇÝRÃáÜ ¸ÝÄ ÓÝ×ñÜÂPÜ PÝÃÜÂPÜÅÊáÜ WÜÙ®Ü áÜ ° AÈÉ ®ÝÊÜâ CÄÔPæãÙÜáÛ£¤¨Ê ªæ âÜ . AÆɨæ B ÍÝÇæ¿áÈÉ ¨ÜÓÃÜ Ý ÓÝ×ñæãÂàñÜÊ Õ Ê Ü âÜ ±ÜÅ£ ÊÜÃÜáÐÜÊÜä Gvæ¹vÜ¨æ ®ÝÆáR ©®Ü ®Üvæ¿áᣤñÜá¤. ®Ý¿áPÜÃÜ®Üá° B ÍÝÇæ¿á ¨ÜÓÃÜ Ý ÓÝ×ñæãÂàñÜÊ Õ PÜ Ræ , ®ÜÊáÜ ¾ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ¨Ü PÝÃÜÂPÜÅÊáÜ WÜÚWæ, BÊæáàÇæ A¨æà ÍÝÇæ¿á ÓÜáÊÜ|ì ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜPæR ®Ý®Üá ÊæáàÈí¨Ü ÊæáàÇæ BÖÝ̯Ԩæ. AÊÜÃÜá GÆɨÜPÜãR Ÿí¨ÜÃÜá. ñÝ®æ㟺 ÊÝX¾ GíŸá¨Ü®Üá° ñæãàÄÔPæãorÃÜá. AÐærà AÆÉ, ¿ÞÊÜñÜ㤠AÊÜÓÜÄÔ ÖæãÃÜoá ÖæãàWÜÈÆÉ. ®ÝÊÜâ hæãñæ hæãñæ C¨Üáª, PÜáÚñÜá ÓÝ×ñÜÂPÜ ËaÝÃÜWÙÜ ®Ü Ð °Ü àræ AÆÉ, Êæç¿áQ¤PÜ ®æãàÊÜâ ®ÜÈÊÜâWÜÙ®Ü áÜ ° ÖÜíbPæãÙÜáÛÊÜÐáÜ r B±Ü¤ÃݨæÊâÜ . ±ÜÅ£Á㟺®ÜÆãÉ JŸº ŸívÝ¿áWÝÃܯÃÜáñݤ®æ. ŸívÝ¿áWÝÃÜ®ÝWܨÜÊÜ ÓÝ×£¿ÞWÜÇÝÃÜ Gí¨Üá ®Üí¹¨Ü樆 áÜ ®Ý®Üá. ®Ý¿áPÜÃÜ ËÍæÉàÐÜO¿ æ áã ¼®ÜÊ ° àæ ®ÜÆÉ. B¨ÜÃæ ÊæáàÆÌWÜì©í¨Ü Ÿí¨Ü樆 áÜ ñÜ®°Ü ÓÜÊáÜ á¨Ý¿á¨Ü A£ÃæàPÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ËÃæãà—Ô¨ÜÃæ PæíWÜ~¡Wæ WÜáÄ¿ÞWÜáÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜÃæ PæÙÜ ÊÜWÜì©í¨Ü Ÿí¨ÜÊÜ®Üá ÊæáàÆÌWÜì¨ÜÊÜÃÜ ñÜáÚñÜÊÜ®Üá°, ¨ÝÐÜr$ÂìÊÜ®Üá° ±ÜÅ£»ÜqÔ ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃæ ‘AÖÜíPÝÄ. ÊæáàÆÌWÜì¨Ü ¨æÌàÑ’ GíŸ ¨ÜãÐÜOæWæ JÙÜWÝX ¹vÜáñݤ®æ. ¯g¨ÜÈÉ CŸºÃܨÜã ‘ŸívÝ¿á¨Ü «ÜÊÜáì’Êæà, ‘ÊÜÞ®ÜÊÜñÝ ÊݨܒÊæà. B¨ÜÃæ g®Ü A¥æìçÓÜáÊÜ Ë«Ý®Ü ÊÜÞñÜÅ ¸æàÃæ. ±ÝÅ¿á@ ÓÝ×ñÜÂPæR BÍÜ¿áÊæäí¨Üá CÃÜÇæàPݨÜÃæ A¨Üá C¨Ü®Üá° ËáàÄ CÃÜÇÝÃܨÜá G®ÜáÊ ° Ü ®Ý¿áPÜÃÜ ÊÝ¨Ü ÓÜÃ~ Ü ¯«Ý®ÜÊÝX ®Ü®WÜ ã Ü CÐÜÊ r ÝÀáñÜá. JÊæá¾ PÜ®ÝìoPÜ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿á ±ÜâÓܤPÜ ŸÖÜáÊÜÞ®Ü¨Ü £à±ÜâìWÝÃÜÃÈ Ü É JŸºÃÝX ®Ý¿áPÜÃÜá BÁáR¿Þ¨Ü¨Ü᪠¹orÃæ AÊÜÄWæ APÝvæËá¿á B¿áª PÜÊÜ®Ü ÓÜíWÜÅÖܨÜ/PÜ¥Ý ÓÜíWÜÅÖÜ¨Ü CÆÉÊæà ËÊÜáÍÝì ÓÜíWÜÅÖÜ¨Ü ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÝWÜáÊÜ AÖÜìñæ C¨Ü㪠B AÊÜPÝÍÜ DñÜ®PÜ Ü J¨ÜX Ÿí¨Ü¨ªàæ CÆÉ. ¿ÞÊÜâ¨æà APÝvæËá¿á A«ÜÂûÜñæ ¹w, ÓܨÜÓÜÂñÜÌÊÜä AÊÜÃÜ ±ÝÈWæ ¨ÜãÃÜÊæà EÚ©¨æ. ®Ý®Üá GÃÜvÜá ÊÜáãÃÜá ¸ÝÄ AÊÜÃÜ®Üá° ‘ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤’ ÊÜáñÜᤠ‘ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤’WÜÙÜ £à±ÜâìWÝÃÜÃÜÈÉ JŸºÃÝXÃÜÆá Ë®Üí£Ô©ª¨æ. AÊÜâWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜá ñÜáíŸ AaÜácPÜpÝrX ¯ÊÜì×Ô ¨Üáªíoá. ŸívÝ¿á ÓÝ×ñܨÜñܤ AÊÜÄWæ JÆ˨ܪÃÜã B JÆÊÜ®Üá° ËáàÄ AÊÜÃÜá ÃÜÊÜá ÖÝWÜã ®ÜÊܨ檮ܰŸÖÜá¨Ý¨Ü ÁãàWÜ PÜê£WÜÚWæ ®Ý¿á ÓÜÈÉÔ¨Üáªíoá. AÊÜÃÜ BÁáR¿á PÜê£WÜÙàæ Pæã®æWæ BÁáR¿Þ¨Ü¨ã Ü ª CÆÉ©ÆÉ. PÜê£PÝÃÜ ÃÜÊáÜ ÂÊæäà, ®ÜÊÂÜ Êæäà, ŸívÝ¿áÊæäà H®æà CÃÜÈ PÜꣿá ÓÝ¥ÜìPÜñæ¿áÈÉ BñÜ®Ü ÓÜêg®ÜÎàÆñæ¿á Óݧ®Ü

¹ÔÆPæãàÆá / 109

¹ÔÆPæãàÆá / 110


H®Üá GíŸá¨ÜPRæ AÊÜÃáÜ ÊÜá®ÜO ° æ ¯àvÜáÊÜÊÃÜ áÜ GíŸá¨Üá ®Ü®WÜ æ C¨ÜÄí¨Ü £ÚÀáñÜá. ®ÝËŸºÃã Ü Jí¨æà Êæà©Pæ¿áÈÉ E¨Ý^oPÜÃÝX CÆÉÊàæ A«ÜÂûÜÃÝX iÇæÉ¿á JÙÜWã Ü ÖæãÃÜWã Ü A®æàPÜ ¸ÝÄ »ÝX¿Þ¨Ü¨áÜ ªíoá. WæÙ¿ æ á ËÐÜá¡ ®Ý¿áRÃáÜ JÊæá¾ ®ÜËᾟºÃÜ®Üã° AÊÜÃÜ Aí¸ÝÃÜPæãwÉWæ PÜÃ橨ܪÃÜá. AÈÉ ®Ý®Üá ËÐÜá¡ ®Ý¿áRÃÜ ±ÜâÓܤPÜ ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞw ÊÜÞñÜ®ÝvܸæàQñÜá¤. BÊæáàÇæ ®Üvæ¿ááÊÜ PÜ¥ÝPÜÊÜá¾o¨ÜÈÉ ®Ü®Ü° PÜñæÁãí¨Ü®Üã° ±ÜÅÓÜá¤ñܱÜwÓܸæàQñÜá¤. PÜñæ¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ¿ÞPæãà ®Ü®Ü° WÜíoÆá ®Ü®ÜWæà ÓÜÄ ÖæãàWÜÈÆÉ. ®Ü®Ü° PÜñæWÜÙæí¨ÜÃæ ±Üâor PݨÜíŸÄ¿á ¥ÜÃÜÊæà. ÓÜá©àZì ÊݨܨÜáª. ®Ý®Üá AÈÉ K¨Ü¸æàPÝX¨Üª PÜñæ pæç±… ÊÜÞw¨Ü ´ÜâÇ…ÓæRà±…®ÜÈÉ Gíoá ±ÜâoWÜÙÜÑrñÜᤠGí¨Üá ®æ®Ü±Üâ. ®Ý®Üá A¯ÊÝÃÜÂÊÝX ®Ü®Ü° PÜñæ¿á®Üá° K¨ÜÆá WæÙæ¿á Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜÃÜ®Üá° PæàÚPæãívæ. AÊÜÃÜá B PÜñæ¿á®Üá° ×í¨æ K©ÃÜ©¨ÜªÃÜ㠮ݮÜá K¨ÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜÆã aæ®Ý°X AÈÉ K©¨ÜÃÜá. PæàÚ¨Ü AÈɨܪÊÜÄWæ PÜñæ ñÜáíŸ CÐÜÊ r ÝÀáñÜá. ®Ý®Üá ®Ý¿áPÜÃÜ QË¿áÈÉ ‘PÜËWæãàÑu¿áÈÉ PÜ樆 WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° K¨ÜáÊÜâ¨Üã Jí¨Üá PÜÇ.æ PÜñæ K¨ÜáÊÜâ¨ÜPã Ü R PÜÇWæ ÝÄPæ ¸æàPÜá. ¯ÊÜáÈ ¾ É A¨Üá C¨Ü᪨ÄÜ í¨ÜÇàæ g®Ü ®Ü®Ü° PÜñæ¿á®Üá° CÐÜr±ÜorÃÜá’ Gí¨Üá ÖæàÚ PÜêñÜýñæ ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨æ. AÊÜÃÜá ²Åà£Àáí¨Ü ®Ü®°Ü Pæç¿á®Üá° AÊÜááQ ‘¯ÊÜÞO ¾ .æ B PÜñæ ¯gPÜãR aæ®Ý°X¨æ. A¨Ü®áÜ ° A®Üá»ÜËÓÜáñܤÇàæ K©¨æ AÐæàr . ¯ÊÜá¾ GÆÉ PÜñWæ ÙÜ Æ Ü ãÉ ¯ÊÜáñ¾ ®Ü Ü C¨æ. ®Ý®Üá ÖÜávÜáPÜáÊÜ ÊÜÞ®ÜËà¿áñæ ¿á®Üá° ¯àÊÜâ ñÜ|¡Wæ b£ÅÓáÜ ÊÜâ¨ÜÄí¨ÜÆã ¯ÊÜáí¾ ñæÁáà ¯ÊÜá¾ ŸÃæÖWÜ ÙÜ ã Ü ®Ü®WÜ æ CÐÜ’r Gí¨Üá CÐÜWr Æ Ü ÊÜááS ÊÜÞw¨ÜÃáÜ . ÖÝX¨Üê ã Ü ®Ü®°Ü ÊÜáñÜᤠ®Ý¿áPÜÃÜ Óæà° ÖÜ樆 áÜ ° JÃæ ÖÜaáÜ cÊÜ Zo®æÁãí¨Üá B ÊæáàÇæ A¯ÄàüñÜÊÝX ®Üv¨ æ áÜ ÖæãàÀáñÜá. EñܤÃÜ PÜ®v °Ü Ü ÊÜáãÆ¨Ü ÓÜáÊÜááTÝ®Üí¨Ü gÆÊÜÚÛ GíŸ Óܯ¾ñÜÅÃæ㟺ÃÜá Q¯°WæãàÚ ÓÜËáà±Ü¨ÜÈÉ A«Ý±ÜPÜÃÝX¨ÜáªPæãívÜá ÓÝ×ñÜ PÜêÑ¿á hæãñæWæ ‘ÓÜí±ÜŻݒ GíŸ ÊÜÞÓÜ ±Ü£ÅPæ¿á®Üá° ŸÖÜÙÜ ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ÖæãÃÜñÃÜ áÜ £¤¨ÝªÃ.æ ®Ý¿áPÜÃã Ü AÊÜÃã Ü ±ÜÃÊ Ü Þ Ü ±Ü¤ÃáÜ . AÐæàr AÆÉ B ‘ÓÜí±ÜŻݒ¨ÜÈÉ ®Ý¿áPÜÃÜá AíPÜ|PÝÃÜÃÜã BX¨ÜªÃÜá. ®Ý¿áPÜÃÜá AvÜ®ÜvÜR¨ÜÈÉ ÊÜáñÜᤠÓÜáÊÜááTÝ®Üí¨ÜÃáÜ Q¯°Wã æ àÚ¿áÈÉ BWÝWÜ ÓÝ×ñÝÂÓÜP¤ÜÃ®Ü ã Ü ,° ÓÝ×£WÜÙ®Ü ã Ü ° ÓÝPÜÐáÜ r ÓÜíTæ¿áÈÉ ÓæàÄÔ AaÜácPÜpÝr¨Ü PÝÃÜÂPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ CÊÜÄŸºÃÜ PÝÃÜÂPÜÅÊÜáWÜÙÜÈÉ ¨Ü.PÜ.¨ÜÊÜÄXíñÜ EñܤÃÜ PܮܰvÜ¨Ü ÓÝ×£WÜÚWæà ÖæaÜác ±ÝÅÍÜÓÜö GíŸ BÃæãà±Ü Êæäí©ñÜá¤. A¨Üá ®Ü®°Ü QËWÜã ¹©ªñáÜ ¤. ÓÜáÊÜááTÝ®Üí¨ÜÃÜ Jí¨Üá PÝÃÜÂPÜÅÊáÜ PæR ®Ý®Üã JÊæá¾ BÖÝ̯ÓÜƳ$pær. ®Ý®Üá ÊÜá®æÀáí¨Ü ÖæãÃÜvÜáÊÝWÜ ®Ü®ÜWæ B£¾à¿á ÃÝX¨Üª ËáñÜÅÃã æ ŸºÃáÜ ‘¯àÊÜâ AÈÉWæ Öæãà¨ÝWÜ D WÜáí±ÜâWÝÄPæ¿á®Üá° ÓÜÌƳ$ dæàwÔ ¹w’ Gí¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ D ËÐÜ¿á ±ÜÅÓݤ²Ô, ""ÓÝ×ñÜ GÆÉÄWÜã

ÓæàĨÜáª. A¨ÜÃÜÈÉ ±ÝŨæàÎPÜ BÓÜQ¤WÜÙÜá CÃܸÝÃܨÜá. WÜáí±ÜâWÝÄPæÀáí¨Ü ÔWÜáÊÜ ÊÜá®ÜO ° æ ñÝñÝRÈPÜÊݨܨáÜ ª'' Gí¨æÆÉ A¼±ÝÅ¿á±Üp.ræ ®Ü®Ü° G¨ÜáÃÜá PÜáÚ£¨Üª ÎÅà ÓÜáÊÜááTÝ®Üí¨Ü gÆÊÜÚÛ¿áÊÜÃÝWÜÈ, ÎÅà Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜÃÝWÜÈ Aí¨Üá AÈÉ ®Ü¯°í¨Ü Aí¥Ü »ÝÐÜ|ÊÜ®Üá° SíwñÜ ¯ÄàüÔÃÜÇÝÃÜÃÜá. ®æàÃÜÊÝX A¨Üá AÊÜÄWæ ÓÜíŸí—ԨܪÆÉÊݨÜÃã Ü AÊÜÃ®Ü áÜ ° Pæ|PÜáÊÜí¥Ü ÊÜÞñÜáWÜÙáÜ AÈɨܪÊÜâ. ®Ü®Ü° ÊÜÞ£Wæ Cwà ÓÜ»æ ¯ÍÜÏŸªÊÝX PÜáÚ£ñÜá¤. ®Ý®Üá »ÝÐÜ| ÊÜááXÔ PÜáÚñÝWÜ ±ÜÅ£»Üo®æ CÆÉÊàæ ÓÜ$³ ÑràPÜÃ| Ü PæàÚ A®æàPÜ ±ÜÅÍW°æ ÙÜ áÜ ŸÃÜŸÖÜá¨æíŸ ¯Äàûæ ¿áÈɨªæ. B¨ÜÃæ H®Üã BXÁáà CÆÉ¨Ü ÖÝWæ B ÊÝñÝÊÜÃ| Ü ÓܤŸœÊÝXÁáà CñÜá¤. ÓÜáÊÜááTÝ®Üí¨ÜÃÝWÜÈ ÊÜáñÜᤠ®Ý¿áPÜÃÝWÜÈ Jí©ÐÜãr ÊÜá᯿á¨æ Êæã¨Ü騆 ²Åà£Àáí¨ÜÇàæ ®Ü®®°Ü áÜ ° BWÜÆã B¨ÜÄst Ä࣠®æãàw ‘®Ý®Üá SíwñÜ ÓÜ|¡Ê®Ü Ý¨æ’ Gí¨Üá A¯°ÓñÜ ã æ vÜXñÜá. B ©®Ü¨Ü Fo ñÜáíŸ aæ®Ý°XñÜá¤. ®Ü®°Ü Öæãpæ¿ r á®Üá° A¨Üá ñÜ~ÔñÜá¤. B¨ÜÃæ ®Ü®°Ü BÃæãà±ÜWÙÜ áÜ ÊÜÞñÜÅ ®Ü®ñ°Ü ¤ÜÇàæ £ÃÜá£ÃÜáX ®Ü®®°Ü áÜ ° ÓÜávÜñã æ vÜXñÜá. ®Ý®Üá B CŸºÄí¨Ü ¹àÙæãRívÜá Ÿí¨Ü ÊæáàÆ㠮ݿáPÜÃÜá H®Üã ®Üvæ¨æà CÆÉ G®Üá°ÊÜ ÖÝWæ ®Ü®Ü°ÈÉ ®ÜvÜPæãívÜÃÜá. ‘®æãàÊÝX¨ÜªÃæ ûÜËáÔ’ Gí¨Üá ®Ý®Üá AÊÜÄWæ Jí¨Üá ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨æ. A¨ÜPæR ®Ý¿áPÜÃÜá ‘A¼±ÝÅ¿á »æà¨Ü CÃÜáÊÜâ¨Üá, ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÖg Ü . ±ÜÃÓÜ $³Ü ÃÜ ²Åà£, ËÍÝÌÓÜ PæwÔPæãÙÜÛ©ÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜááSÂ’ GퟥÜì ¨ÜÈÉ ÊÜÞÃæãàÇæ ŸÃæ¨ÃÜ áÜ . ÓÜáÊÜááTÝ®Üí¨ÜÃáÜ ‘¯ÊÜáWæ ÔPÜR ÊÜÞ×£ ñܱݳ$X¨æ. ®ÜÊáÜ ¾ aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ ¿Þ© ×àX¨æ’ Gí¨Üá ËÓݤÃÜÊÝX ±Ü£ÅÔ¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá A¨ÜPæR ‘Öè¨Üá’ Gí¨Üá J²³$PæãívÜá ËÐÝ©Ô¨æ. B ±ÜÅPÜÃÜ| AÈÉWæ ÓÜáTÝíñÜÂÊÝX ÊÜááX¨Üá ÖæãàÀáñÜá. D Zo®æÀáí¨Ü ®Ü®Ü°ÈÉ D CŸºÃÜÆãÉ C¨Üª WèÃÜÊÜ CÊÜá¾wÔñÜá. CÊÜÃÜ®Üá° ®Ý®Üá ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÓÜí¨Ü»ì Ü WÜÙÈ Ü É PÜè æ áÜ ‘PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ’©í¨Ü WèÃÜËÔ¨æ. ÊÜÃáÜ ÐÜWÙÜ Ü ÊæáàÇæ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ ‘®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ’ WÜÅí¥Ü ÊÜÞÇæ ±ÝÅÃÜí¼ÓÜáÊÝWÜ ®Ý¿áPÜÃ®Ü áÜ ° A¨ÜÃÜ ÓÜÆÖÝ ÓÜË᣿áÈÉÃÆ Ü á ®Ý®Üá PæãàĨæ. AÊÜÃáÜ ²Åà£Àáí¨Ü J²³$PæãívÜá ÓÜËá£¿á ±ÜÅ£ ÓÜ»Wæ ã Ü Ÿí¨Üá ÓÜÆÖæ ÓÜãaÜ®æ ¯àw ®æÃÊ Ü Ý¨ÜÃáÜ . D ×®æÇ ° ¿ æ áÈÉ C©àWÜ D ÊÜÞÇæ¿á ÓÜí±Ý¨ÜPñÜ ÌÜ ¨Ü ÖæãOæ¿á®Üá° AÊÜÄWæà ÊÜ×ÔPæãvÜ ÇÝX¨æ. ÓÜáÊÜááTÝ®Üí¨ÜÃã Ü AÐæàr . ®Ü®°Ü PæàÚPæ ÊÜá¯°Ô D ÊÜÞÇæWæ Jí¨Üá PÜꣿá®Üá° ŸÃæ¨áÜ PæãvÜáÊÜ ²Å࣠ÊæáÃæ¨ÃÜ áÜ . ®Ý®Üá PÜívÜ ÖÝWæ ŸívÝ¿áWÝÃÜ Gí¨Üá PÜÃæÔPæãívÜÃÜã D ®Ý¿áPÜÃÜá ÊÜáãƨÜÈÉ JŸº ÊÜáWÜáÊæà. AÊÜÃÜá PæãÃÜWÜáÊÜâ¨Üá ñÜ®ÜWÝX AÆÉ G®Üá°ÊÜâ¨Üá ®Ü®ÜWæ ¿ÞÊÜñÜ㤠WæãñݤX¨æ. PÜÃÜWÜáÊÜâ¨Üã C®æã°ŸºÄWÝX G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° AÊÜÃÜ ÓÝ×ñÜÂ

¹ÔÆPæãàÆá / 111

¹ÔÆPæãàÆá / 112


ÖæàÙÜáñܤ¨.æ B¨ÜÃæ ±ÝÅ¿á@ ŸívÝ¿á¨Ü BÍÜ¿áÊÜâ A®æàPÜÃÈ Ü É D Bñݾ¼ÊÜÞ®Ü樆 áÜ ° ÖÜáqrÔ¨æ. ÓÝ×ñÜ嬆 C®Ý°ÊÜ aÜÙÊ Ü ÚÜ ¿áã Cí¥Ü¨ª®Ü áÜ ° ÊÜÞw¨Ü ÖÝXÆÉ. ÓÝ̼ÊÜÞ®Ü ÊÜ®áÜ ° Gí¨Üã ¹oárPã æ vÜ¨Ü ®ÜÊáÜ ¾ g®Ü±¨ Ü ÃÜ Ü ÖÝWæ AÊÜÃáÜ ñÜ®°Ü Ÿ¨ÜáPÜ®áÜ ° ®ÜvÔæ ¨ÝªÃ.æ ¿ÞÊÜâ¨æãà Jí¨Üá ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ AÊÜÃÜá ®Ü®ÜWæ ®æÃÜÊÝX¨ÝªÃæ Gí¨Üá Jí¨ÜÐÜár ¨ÜávÜx®Üá° ®Ý®Üá AÊÜÃÜ ¸ÝÂW…®æãÙÜWæ ñÜÚÛ¨æ. A¨Ü®Üá° AÈÉ ®æãàvܨæà C¨Üª AÊÜÃÜá A¨æà ÓÜíhæ ´æäà®Üá ÊÜÞw ‘®Ý®Üá ¯ÊÜáWæ ñæãàÄÔ¨Ü᪠Óæãà¨ÜÃÜ ²Åà£. A¨Ü®Üá° ÖÜ|©í¨Ü AÙæ¿ááÊÜâ¨Üá ÓÜÄÁáà?. A¨Ü®Üá° ÊÜáÃÜÚÓÜÈPÝRXÁáà ®ÝÙæ ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾ÈÉWæ ŸÃÜȨæªà®æ’ Gí¨Üá ÖæàÚ ÖÝWæà ®Üvæ¨ÜáPæãívÜá¹orÃÜá! ®Ý¿áPÜÃÜ g®Ü²Å¿áñæ ÊÜáñÜᤠÎÐÜ ÊÝñÜÆ Õ ÂÊÜ®áÜ ° ®Ý®Üá ®æãàw¨Ü᪠AÊÜÃÜ PÜÊáÜ ì ûæàñÜÅÊÝ¨Ü AvÜ®ÜvÜR¨ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü A¼®Üí¨Ü®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ. AÈÉ AÊÜÃÜ A¼ÊÜÞ¯WÜÙáÜ , ÎÐÜÂÃÜá ÓæàÄ Jí¨Üá A±ÜÃã Ü ±Ü¨Ü ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü樆 áÜ ° H±ÜìwÔ¨Üê áÜ . B ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»ÜPRæ Jí¨Üá ÆûÜPã Ü R ÖæaáÜ c Êæãñܤ ÓÜíWÜÅÖÊ Ü ÝX¨æ Gí¨ÜÃæ ¿ÞÃÜã ÊÜáãXWæ ¸æÃÙÜ àæ ÄÓܸàæ PÜá. ±Üâor ÖÜÚÛ¿á Jí¨Üá ÖæçÓÜãR騆 ÊÜÞÓܤÃÄÜ Wæ GÆãÉ Gí¨Üã Cí¥Ü A¼®Üí¨Ü®Ü ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü ®Üv© æ ÃÜÇÝÃܨáÜ G®ÜáÊ ° íÜ ñæ A¨Üá H±ÝìvÝXñÜá¤. ‘®ÝËPÜ’ (®Ý¿áPÜ Ë®Ý¿áPÜ PÜQìPæãàw) GíŸ væËá¾ 1/8 WÝñÜÅ¨Ü ÊÜáá®Üã°ÃÜPÜãR ÖæaÜác ±ÜâoWÜÙÜ BPÜÐì Ü PÜ A¼®Üí¨Ü®Ü WÜÅí¥Ü, b®Ü¨ ° Ü EíWÜáÃÜ ÖÝÃÜ ñÜáÃÝÀáWÜÙÜ gñæ ÍÝÆá Êæã¨ÜÇݨÜÊâÜ WÜÙÜ A±ÜìOæÁãí©Wæ ®Üv¨ æ Ü A¼®Üí¨Ü®Ü ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü ¯gPÜãR A¨Üáñ½ .Ü Aí¨Üá ‘®ÝËPÜ’ WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° ¹vÜáWÜvæWæãÚÓÜáÊÜ ÓÜí»ÜÅÊÜá¨Ü PæÆÓÜ ®Ü®Ü° ±ÝÈWæ. B ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü¨Ü ÊæacÜ PÜÙ¨ æ áÜ EÚ¨Ü ÖÜ|©í¨Ü ®Ý¿áPÜÃÜ ¸æ®áÜ w ° ×®Üáw ° WÜÙÜ ÓÜíPÜÆ®Ü ‘ÊÝÆWÜ’¨Ü ±ÜÅPÜoOæ¿áã ÊÜááí¨æ BÀáñÜá. Aí¨ÜÃæ ®Ý¿áPÜÃÜá ÓÜí±Ý©ÔPæãívÜ g®ÜÊáÜ ®ÜO ° ¿ æ á®Üá° ®ÝËÈÉ A¥æìçÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá. ®Ý¿áPÜÃÜÈÉ ÓÜÖÜgÊÝX¨Üª ŸívÝ¿á ±ÜÅÊÜ꣤¿á®Üá° PÜívÜá Êæã¨ÜÊæã¨ÜÆá ¨ÜãÃÜ ¯íñÜ ÊÜáí© AÊÜÃÜ®Üá° ÖÜ£¤ÃÜ©í¨Ü ®æãàw DWÜ ŸívÝ¿á Aí¨ÜÃæ iàÊÜ®Ü ²Å࣠¹oár C®æà° ®Üã AÆÉ GíŸá¨Ü®áÜ ° ÊÜá®ÜÊÄÜ Pæ ÊÜÞwPæãíw¨ÝªÃ.æ AÊÜÄWæ £àÃÝ ÖÜ£¤ÃÊ Ü ÝX¨ÝªÃ.æ ñÜáÚñÜPRæ JÙÜWÝWÜáÊÜ WÜÄPæ¿á PÜáw ËZ° Ë®ÝÍÜPÜ Ë®Ý¿áPÜ®Ü ±Ý¨Ü樆 áÜ ° ÓæàÄ A®æàPÜÃÜ QËWÜÙÜ ÓÜí©¿áÈÉ Ÿí¨Üá ¯íñÜá ÖÜãÊÝWÜáÊÜ ÖÝWæ D ŸívÝ¿áWÝÃÜ®ã Ü BX¨ÝªÃæ. C¨Üá AÊÜÃÜ WæÙæ¿á®Ý¨Ü ®Ü®ÜWæ ÖæÊæá¾.

¹ÔÆPæãàÆá / 113

aÜÖÝ¨Ü hæãàw aÜãvݨÝØíWÜ Ô¨ÜœÈíWÜ ±Üor|Íæqr Aí¨ÜPÜãvÜÇæà ®ÜÊÜáWæ "aÜÖÝ¨Ü hæãàw aÜãvݨÝØíWÜ' GíŸ "±ÜÅhÝÊÝ~'¿á AÊÜÃÜ AíPÜ| ŸÃæÖÜ PÜO桨ÜáÃÜá Ÿí¨Üá ¯ÆáÉñܤ¨æ. ¨ÜÍÜPÜWÜÙÜ ×í¨æ "±ÜÅhÝÊÝ~' ±Ü£ÅPæ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ®ÝÆáR ÊÜáãÇæ Àáí¨Ü ®ÝÆáR ÊÜáí© ŸÃæÖÜWÝÃÜÄWæ B¿Þ ±ÜŨæàÍÜ¨Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜR£Wæ ÓÜíŸí—st ÊÜáñÜᤠBÊæáàÇæ AÈÉÃÜŸÖÜá ¨Ý¨Ü CñÜÃÜ ËÍæàÐÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ®ÝÆáR g®ÜÃÜ PÜ~¡Wæ ¹àÙÜáÊÜ ÖÝWæ ŸÃæ¿áÆá Jí¨Üá AíPÜ|ÊÜ®Üá° ±ÝÅÃÜí¼ÔñÜá. D ®ÝÆáR AíPÜ|WÜÙÜá "±ÜÅhÝÊÝ~'¿á ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜ ¯Äàûæ¿á®Üá° ÖÜáÔWæãÚÓÜÈÆÉ; ÖæaæcàPæ, ±ÜÅhÝÊÝ~¿á ±ÜÅÓÝÃÜÊÜ®Üá° SíwñÜ ÖæbcÔÃܸæàPÜá GíŸ ®Üí¹Pæ ®Ü®Ü°¨Üá. D AíPÜ|¨ÜÈÉ Ô.±Ü. AÊÜÃÜá EñܤÃÜ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü »ÝWÜÊÜ®Üá° ±ÜÅ£¯—Ô ŸÃæ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. ŸÃæ¿ááÊÜâ¨æà®Üá ŸíñÜá, A¨Ü®áÜ ° PÜÃÝÊÜÚ¿á ®ÝÊÜä PÝ¿ááÊÜíñæ ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ¹ÔÆPæãàÆá / 114


ñÜá©WÝÆÈÉ ¯ÈÉÓáÜ £¤¨ÃªÜ áÜ . ®Ý®Üá AÊÜÃáÜ A¨Ü®áÜ ° ŸÃæ¿áᣤ¨Ð ªÜ áÜ r ©®Ü A¨ÜÃÜ TÝ¿áí K¨ÜáWÜ. EñܤÃÜ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÊÜáí©Wæ aÜÖÝ PÜáw¿á¸æàPݨÜÃæ hæãñæ¿áÈÉ aÜãvÜ (ÖÜáÄ¨Ü AÊÜÆQR) ÖæàWæ ¸æàPæãà, ÖÝWæÁáà ¸æÙÜWæY "±ÜÅhÝÊÝ~' ®Ü®Ü° ÊÜá®æ¸ÝXÈWæ Ÿí¨ÜÃ,æ Êæã¨ÜÆá PÜOÝ¡wÓÜáÊÜâ¨Üá B AíPÜ|¨Ü ÊæáàÇæÁáà. EÚ¨Ü ÓÜᩪWÜá¨ÜáªWÜÙæÆÉ BÊæáàÇæ. CÐÜár g®Ü²Å¿áñæ¿á®Üá° WÜÚÔPæãívÜ D AíPÜ| ¿ÞPæ g®ÜÃÜ ÖÜ£¤ÃÜPæR ÖæãàÀáñæí¨ÜÃæ, A¨Ü®Üá° ŸÃæ¿áᣤ¨Üª Ô.±Ü CÃÜáÊÜâ¨æà g®ÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ GíŸ ÖÝWæ; A¥ÜÊÝ AÊÜÃÜá g®ÜÃÜ ®ÜvÜá˯í¨Ü G¨Ü᪠Ÿí¨ÜÊÜÃÜ ÖÝWæ CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü. C¨Ü®Üá° ÖæàÙÜáÊÜâ¨æà®æãà ÓÜáÆ»Ü. B¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ g®ÜWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ Öæãà¨ÝWÜ ®ÜÊÜáWæ ®ÜÊÜá¾ ÓÝÊÜÞiPÜ Óݧ®ÜÊÜÞ®ÜWÜÙæÆÉ AvÜx Ÿí¨Üá ""Öæ! CÊÜÃÜ hæãñæ ®ÝÊÜâ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ ¨æà®Üáíoá?'' GíŸ ÊÜá®æãà»ÝÊÜ ŸÃÜáÊÜâ¨Üáíoá! DbàaæWæ ®ÝÊæÆÉÃÜã Jí¨æãí¨Üá ©Ìà±ÜÊÝWÜᣤ¨æªàÊæ, G®Üá°ÊÜ A®Üá»ÜÊÜÊÜä ®ÜÊÜáWæ BWܨæà CÆÉ. B¨ÜÃæ ±Üor|ÍæorÃÜá ÖÝWÜÆÉ, Íæqr ¹orÇæÉà ±Üor| GíŸ Wݨæ¿áíñæ, AÊÜÃÜá ÆíWÜÃÜá FĨÜÇÉæÆÉ g®ÜÃ®Ü áÜ ° ÓæàÄÔ¹vÜáñݤÃ.æ ÊݱÝÃÜ BWܸàæ Pæãà ¸æàvÜÊäæ à, G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá AÊÜÄWæ ÊÜááSÂÊÜÆÉ. ""H®Ü±Ý³$ ÖæàX©ªà¿Þ? ¯®ÜWæà®Üá ¸æàPÜá, ÖæàÙÜá!'' Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜ ¥Üè Ü Ç Ü ã æ Éà A¥ÜÊÝ ÖæàÙÜá, PæàÚ¤à¯, ¯ÓÜíÕ PæãàaÜÊÝX ÖæàÙÜá Gí¨Üá AÊÜÃáÜ PæàÙÜáÊÜ ¥ÜÃܨÜÇæãÉà ñÜÊÜá¾ PÜ|á¡ QËWÜÙÜ®Üá° ÓÜ¨Ý ñæÃæ©vÜáñݤÃæ. B¨ÜªÄí¨Ü Ô.±Ü Aí¨ÜÃæ GÆÉÄWÜã ¸æàPÜá, AÊÜÄWÜã AÐæàr . GÆÉÃã Ü ¸æàPÜá. C¨Ü®áÜ ° ®ÝÊÜâ B£¾à¿áñæ Gí¨Üá ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá, A¥ÜÊÝ ÓÜgj¯Pæ Gí¨ÜÃÜã ñܱܳ$ÆÉ. ÊÝÓܤÊÜÊÝX CÊæÃÜvÜã ¸æàÃæ ¸æàÃæÁáà! B¨ÜÃæ CÊæÃÜvÜã AÊÜÃÜÈɨæ A¥ÜÊÝ CÊæÃÜvÜÃÜ¥Üì Jí¨æà B¨ÜÃÜã, A¨Üã AÊÜÃÜÈɨæ. Cí¥Ü ¯gÊÝ¨Ü ÊÜá®ÜáÐÜ®ܮáÜ ° ®Ý®Üá Êæã¨ÜÆá ®æãàw¨Ü᪠ÊÜááíŸÀá¿áÈÉ. A¨ÜÃÜ Êæã¨ÜÆá ®Ý®Üá AÊÜÃÜ®Üá° ®æãàwÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ "ÓÜíPÜÅÊÜá|' ±Ü£ÅPæ¿á ÊÜáãÆPÜ ÓÝPÜÐáÜ r PæàÚ¨æª. 1960ÃÜ ¨ÜÍPÜ ¨ Ü È Ü É ®ÜÊÂÜ ÓÝ×ñÜ aÜÙÊ Ü ÚÜ ÖÜáqrPã æ ívÝWÜ XÃÜwx WæãàËí¨ÜÃÝg, aÜí¨ÜÅÍæàSÃÜ ±ÝqàÆ, ԨܜÈíWÜ ±Üor|Íæqr D ÊÜáãÊÜÃÜá "ÓÜíPÜÅÊÜá|' GíŸ ¨æÌ$çÊÜÞÔPÜÊÜ®Üá° ±ÝÅÃÜí¼Ô¨Ü᪠DWÜ C£ÖÝÓÜ. BWÜ ®Ü®Ü°í¥Ü ñÜÃÜá|¯Wæ A¨Üá ÓÝ×ñÜ ûæàñÜÅPæR PÝÈvÜÆá Jí¨Üá Êæà©Pæ. B ±Ü£ÅPæ¿áÈÉ Jí¨Üá PÜÊÜ®ÜÊæäà ÇæàS®ÜÊæäà ±ÜÅPÜoÊÝWÜáÊÜâ¨Üá Aí¨ÜÃæ, A¨æãí¨Üá Äࣿá WèÃÜÊÜ. Aí©®Ü ¨æç¯PÜ Óݱݤ×PÜ CÆÉÊæà CñÜÃÜ ÊÜÞÔPÜWÜÙÜÈÉ ®ÜÊÜá¾í¥ÜÊÜÃÜ ŸÃæÖÜ AaÝc¨ÜÃæ A¨Ü®Üá° ®æãàw¨æ Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜ ÊÜáí©XíñÜ "ÓÜíPÜÅÊÜá|'¨ÜÈÉ ®ÝÊÜâ PÝ~ÔPæãívÜÃæ, ""Êæã®æ° ÓÜíPÜÅÊÜá| ®æãàw¨æ. ¯ÊÜá¾ PÜËñæ ±ÜÅPÜoÊÝXñÜᤠAÇÝÌ?''

Gí¨Üá ÓÝ×£WÜÙÜá, ÓÝ×ñÝÂÓÜPܤÃÜã ±ÜÅΰÓÜ©ÃÜáÊÜâ¨Üá PÜwÊæá C¨Üª ©®ÜWÜÙÜá AÊÜâ. ®Ý®Üá ÊÜááíŸÀáWæ Öæãà¨Ü¨Ü᪠JŸº®æà AÆÉ, WæÙæ¿áÃÝ¨Ü ÓÜá¸ÝÅ¿á aæãPÝRw, EvÜᲿá ÃÝÊÜá¨ÝÓ… PÜãvÝ hæãñæX¨ÜªÃÜá. ®ÜÊÜá¾ E¨æªàÍÜ C¨Üª¨Ü᪠BWÜñÝ®æà ÊÜáãvܹ¨æÅ¿áÈÉ Óݧ±Ü®æWæãíw¨Üª ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ GíŸ ÊæãñܤÊã æ ¨ÜÆ ÓÜÃPÜ ÝÃæàñÜÃÜ TÝÓÜX ÓÝ×ñÜ APÝvæËáWæ ÓܨÓÜ ÂÜ ÃÜ®áÜ ° PÜÇæ ÖÝPÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠÓÝ«ÜÂÊݨÜÃæ ŸívÜÊÝÙÜÊÜ®Üá° PÜãvÝ ÓÜíWÜÅ×ÓÜáÊÜâ¨Üá. C¨ÜPæR PÜáÊÜá¾PÜáR PæãorÊÜÃÜá ÊÜááíŸÀá¿áÈɨܪ TÝÂñÜ ÓÝ×£WÜÙÝ¨Ü ¿áÍÜÊÜíñÜ bñÝ¤Æ ÊÜáñÜᤠÊÝÂÓÜÃÝ¿á ŸÇÝÉÙÜÃÜá. D CŸºÃÜá ×Ä¿áÃÜã ""¯àÊÜâ Ÿ¯°, Jí©ÐÜár ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞvæãà|. ñÜáíŸ A±ÜÃÜã±Ü¨Ü Áãàg®æ C¨Üá'' Gí¨Üá ®Ü®Ü°®Üá° ¸æíŸÈԨܪÃÜá. A¨æà ÓÜÊáÜ ¿á ÊÜááí¸æç¿á PÜ®v °Ü Ü aÜoáÊÜqPæWÙÜ È Ü É ÓÜQÅ¿áÃÝX¨Üª ².q.I ÊÝñÝì ÓÜíÓ槿á ×Ä¿á Cíi¯¿áÃ… ÎÅà G.GÓ….ÃÝ¿áÃÜã ""®Ý®Üã ¯ÊÜá¾ hæãñæ CÃÜáñæ¤à®æ'' GíŸ ®æÃÜ訆 »ÜÃÜÊÜÓæ¿á®Üá° ñÝÊÝXÁáà ¯àw¨ÜªÃÜá. ×àWæ ÖæãÃÜo ®ÝÊÜâ ÊÜáãÊÜÃÜÈÉ, ÃÝÊÜá¨ÝÓÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÐÜvÜáxWÜÃÝ¨Ü (Co-Brother) ×Ä¿á PݨÜíŸÄPÝÃÜ ÊÝÂÓÜÃÝ¿á ŸÇÝÉÙÃÜ ÃÜ È Ü É EÙÜPã æ ívÜÃ,æ aæãPÝRw ÊÜáñÜᤠ®Ý®Üá ÎÅà bñݤÆÃÜÈÉ ÊÝÓܤÊÂÜ ÖÜãw¨æªÊâÜ . ÊÜááí¸æç¿áÈÉ Jí¨Üá ÊÝÃÜ¨Ü ÊÝÓÜ ®ÜÊÜᾨÜá. ®ÜÊÜá¾®Üá° PÜÃæÔPæãívÜ D ×Ä¿áÃæÆÉÃÜã B ©®ÜWÜÙÜÈÉ ®ÜÊÜá¾ ¯Äàûæ ËáàÄ «Ü®ÜÓÜíWÜÅÖÜ ÊÜÞwPæãoár ÊÜ«ì Ü ÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÔÜ ¤ ²àsÜPRæ ®æÃÊ Ü Ý¨ÜÃáÜ . ®ÝÊÜâ FÄWæ ÊÜáÃÜÙáÜ ÊÜ ©®Ü ÊÝÂÓÜÃÝ¿á ŸÇÝÉÙÜÃÜÈÉ ®ÜÊÜáWæ ÊÜá«ÝÂÖÜ°¨Ü Fo. ËáñÜ»ÝÑ¿Þ¨Ü ŸÇÝÉÙÜÃÜá ÊÜÞñÜ®ÝvÜá ÊÜâ¨Üá PÜwÊæá. ÖÜÃÜpæ Öæãvæ¿ááÊÜÊÜÃÜíñÜã AÆÉÊæà CÆÉ. B¨ÜÃÜã AÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ hæãñæ B ©®Ü ñÜáíŸ ËÍÝÌÓÜ¨Ü ÊæáaÜácWæ¿á ÊÜÞñÜáWÜÙܮݰw ""C®Ü°ÐÜár ©®Ü ¯àÊÜâ CÈɨܪÃæ, C®Üã° Jí©ÐÜár «Ü®Ü ÓÜíWÜÅÖÜ ÊÜÞvÜŸÖÜá©ñÜá¤!'' Gí¨Üá ®ÜÊÜá¾®Üá° ¹àÙæãRoÃr áÜ . ®ÝÊæà®Üá AÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿á Ôpèq¯í¨Ü PæÙXÜ Ú¿á¸æàPæ®áÜ Ê ° Ð Ü ÃrÜ È Ü É ©{àÃÝX Ô.±Ü AÊÜÃáÜ , AÊÜÃÜ ±Ü£° ÖæàÊÜÞ ÊÜáñÜᤠÎÊÝ®Üí¨Ü WÝÚ AÊÜÃÜ hæãñæ ±ÜÅñÂÜ ûÜÃݨÜÃáÜ . ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° PÜívæãvÜ®æ Ô.±Ü AÊÜÃáÜ aæãPÝRw¿áÊÜÃÜ WÜáÃÜáñÜá ×w¨Üá ""K ÖæãàÖæãà, aæãPÝRw¿áÊÜÃÜá!'' Gí¨Üá Pæç PÜáÆáQ hæãñæX¨Üª ÃÝÊÜá¨ÝÓ… ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° PÜvæWæ £ÃÜáX ""CÊÜÃÜá?'' Gí¨ÜÃÜá. ÃÝÊÜá¨ÝÓÜÃÜá, ""®Ý®Üá ÃÝÊÜá¨ÝÓ…'' Gí¨Üá ñܮܰ®Üá° ±ÜÄaÜÀáÔPæãÙÜáÛ£¤¨Üª ÖÝWæ, aæãPÝRw AÊÜÃÜá ""CÊÜÃÜá ÊÜáÖÝWÜË ÊæãWÜÓÝÇæ'' Gí¨Üá ®Ü®Ü° ¸æ¯°Wæ WÜᩪ ±ÜÄaÜÀáÔ¨ÜÃÜá. aæãPÝRw¿áÊÜÃÜá ñÜÊÜÞÐæWæ ®Ü®Ü°®Üá° TÝÓÜX¿ÞX "ÊÜáÖÝWÜË' G®Üá°ÊÜâ¨Üã Eíoá. ®Ý®Üá ÊÜáãÆñÜ: PæàÃÜÙܨÜÊÜ

¹ÔÆPæãàÆá / 115

¹ÔÆPæãàÆá / 116


®ÝXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÊÜáÇæ¿ÞÚWÜÙáÜ PÜ ÊÜáñÜᤠWÜ¨È Ü É ¸æà«ÜËÆÉ¨Ü ÖÝWæ BvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü aæãPÝRw¿áÊÜÃÜá ñÜÊÜÞÐæWÝX ®Ü®Ü°®Üá° ÊÜáÖÝPÜË¿á®Ý°XÔ BÊæáàÇæ ÊÜáÖÝWÜË Gí¨Üá ÇæàÊÜw ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ®Üv¨ æ àæ CñÜá¤. ñÜñ…ûÜ| Ô.±Ü AÊÜÃÜá ""CÊÜÃÜá ÊÜáÖÝWÜËWÜÙæãà! Wæãñܤ±Ü³$ WæãñÜá¤! DaæWæ CÊÜÃÜ "ñæíX®ÜÊÜáÃÜ' GíŸ PÜÊÜ®Ü "ÓÜíPÜÅÊÜá|'¨ÜÈÉ Ÿí©ñܤÆÉ, ®Ý®æà A¨Ü®Üá° BÁáR ÊÜÞw¨æª. aæ®Ý°XñÜá¤'' Gí¨Üá ®Ü®Ü°®Üá° ñÜÊÜá¾ ŸÆ¨Ü Pæç¿áÈÉ ÖÜ£¤ÃÜPæRÙæ¨Üá Ÿí—Ô ""ŸÃæÀáÄ, ŸÃæ¨Ü¨Üª®æ°ÆÉ PÜÙÜá×Ô, ±ÜÅPÜqÓæãà|'' Gí¨ÜÃÜá. B ñÜ®ÜPÜ ®Ý®Üá AÊÜÃÜ®Üá° ®æãàwÃÜÈÆÉ. ¯g, B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ®Ü®Ü°®Üá° ®æãàwÃÜ©¨ÜªÃÜã ®æãàw¨ÜÊÜÄXíñÜ ÖæaÜác ²Åà£Àáí¨Ü ÊÜÞñÜ®ÝwÔ¨ÜÃÜá. ®ÝÊÜâ ÊÜááí¸æçWæ Ÿí¨Ü E¨æªàÍÜ樆 áÜ ° PæàÚ ""ŸÄÅ Jí¨æç¨Üá ¯ËáÐÜ C¨Ü᪠ÖæãàX'' Gí¨Üá ®ÝÊÜâ ÊÜáãÊÜÃ®Ü áÜ ° ÊÜáñæ¤ ŸÇÝÉÙÃÜ Ü ÊÜá®æÁãÙÜWæ »è£PÜÊÝX GÙæ¨áÜ PæãívÜá Öæãà¨Ü ÖÝWæà PÜè æ ã æ ¿áªÃáÜ . ÊÜáñæ¤ Jí¨Ü«Üì WÜípæ ÖæãñÜᤠ®ÝÊÜâ ÊÝÂÓÜÃÝ¿á ŸÇÝÉÙÜÃÜ hæãñæ PÜÙæ¨ÜÊÜâ. Ô.±Ü AÊÜÃÜá BWÜÇæà ñÜÊÜá¾ ÓÜÌíñÜ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü ±ÝÅÃÜí¼Ô¨Ü᪠ÎÊÝ®Üí¨Ü WÝÚ¿áÊÜÃÜ hæãñæ ÊÜááíŸÀáWæ Ÿí©ÃܸæàPÜá Gí¨Üá ®æ®Ü±Üâ. D »æàqÀáí¨Ü Ô.±Ü. ÊÜáñÜᤠ®Ý®Üá ÖÜ£¤ÃÜÊݨæÊÜâ. BWÜ DX®Ü ÖÝWæ Êæã¸æçÆáWÜÙáÜ ÄíWÜá~ÓÜᣤ©Æ ª É. ´æä௮ÜÈÉ ÊÜÞñÜ®ÝvÜŸÖÜá¨æí¨ÜÃæ A¨Ü®áÜ ° ÓÝPÜáÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊÜä ®Ü®ÜXÃÜÈÆÉ. AÆɨæ PÝíñÝÊÜÃÜPæRà BWÜ ¨ÜãÃÜÊÝ~ ÓèPÜ¿áìÊÜä J¨ÜX Ÿí©ÃÜÈÆÉ. ÖÝWÝX ®ÜÊÜᾨÜá H¯¨ÜªÃÜã ±ÜñÜÅ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜÊæà. ®Ý®Üá ŸÃæ¨Ü ±ÜñÅÜ PRæ AÊÜÃáÜ ñÜñ…ûÜ|, PæÆÊæäÊæá¾ ¯«Ý®ÜÊÝX¿Þ¨ÜÃã Ü EñܤÄÓܨàæ C¨Üª ÓÜí¨Ü»ì Ü CÆÉ. 1999 – 2002ÃÜÈÉ AÊÜÃÜá Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ¨Üü| ÊÜá«ÜÂÊÜÆ¿á ÓÝíÓÜ¢£PÜ Pæàí¨ÜÅ ®ÝWܱÜâÃÜ D ÓÜíÓ槿á BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÈ ÓܨÜÓÜÂÃÝX ®æàÊÜáPÜ WæãívÜÃÜá. D Pæàí¨ÜÅÊÜâ ¨Üü| ÊÜá«ÜÂÊÜÆ¿á¨Ü ¸æàÃæ ¸æàÃæ ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉ ±ÜÅ£ ÊÜÃÜáÐÜÊÜä PܯÐÜu Jí¨æÃÜvÜá ÓÝ×ñÜ ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÙÜ®Üá° ÖÜËá¾PæãÙÜáÛ £¤ÃÜáñܤ¨æ. A¨Üá (±ÝÅ¿á: 1999 CÃܸæàPÜá) ¹hݱÜâÃܨÜÈÉ ÊÜáãÃÜá ©®ÜWÜÙÜ ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü樆 áÜ ° H±ÜìwÔ, B ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü¨Ü AíWÜÊÝX ÃÝÑóà¿á PÜËWæãàÑu¿á®Üã° H±ÜìwÔñÜá. B PÜËWæãàÑu¿áÈÉ ®Ý®Üá PÜËñæ K¨Ü¸æàPÜá Gí¨Üá B ÓÜíÓæ§Àáí¨Ü ®Ü®ÜWæ BÊÜáíñÜÅ| Ÿí¨ÝWÜ, ®Ý®Üá ÓÜÖÜgÊÝX ±ÜâÙÜQñܮݨæ. ®Ü®Ü° ÖæÓÜÃÜ®Üá° ¿ÞÃÜá δÝÃÜÓáÜ Õ ÊÜÞw¨Üê áÜ GíŸ PÜáñÜãÖÜÆ ÖÜáqrñáÜ . B¨ÜÃæ D ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü¨Ü ÃÜã±ÜÃàæ Tæ A¥ÜìÊÝWܨæ, ®Ý®Üá A¨ÜÃÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×ÓܸæàPæãà, ¸æàvÜÊæäà GíŸ Wæãí¨ÜÆPÜãR

JÙÜWݨæ. AÐÜrÃÜÈÉ Ô.±Ü AÊÜÄí¨Ü ±ÜñÜÅ ŸíñÜá. ""¯ÊÜá¾ ÖæÓÜÃÜ®ÜᰠδÝÃÜÓÜáÕ ÊÜÞw¨ÜÊÜ ®Ý®æà. C¨Üá ±ÜÅ£ÑuñÜ PÜËWæãàÑu. ¸ÝÃܨæà EÚ¿á¸æàw'' GퟥÜì¨Ü JPÜROæ B ±ÜñÜŨÜÈÉñÜá¤. J²³$PæãívÜá Öæãà¨ÜÃæ Ô.±Ü AÊÜÃÜá ®Ü®ÜWÝX AÈÉ PݨÜÊÃÜ íÜ ñæà C¨Üê áÜ . BWÜÇàæ AÊÜÃáÜ B ÓÜíÓæ¿ § á BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÈ ÓܨÓÜ ÂÜ ÃÜá Gí¨Üá ®Ü®ÜWæ Wæãñݤ¨Ü¨Üáª. B WæãàÑu¿á ®æ±Ü©í¨Ü ×Ä¿á ÇæàSQ vÝ. Ëg¿Þ, ÃÜíWÜPË Ü áì/ ®ÝoPÜPÝÃÜ ¿áÍÜÊíÜ ñÜ ÓÜè Ü àæ ÍܱÝívæ¿áí¥ÜÊÃÜ Ü ±ÜÄaÜ¿áÊÝÀáñÜÐàræ AÆÉ, ¹hݱÜâÃÜ樆 áÜ ° ÓÜáñݤváÜ ÊÜ AÊÜPÝÍÜÊäÜ J¨ÜX ŸíñÜá. ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü¨Ü Êæã¨ÜÆ ©®Ü¨íÜ ¨æà PÜËWæãàÑu G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá ±ÜäÊÜì ¯«ÝìÄñÜ ÊÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ A¯ÊÝ¿áìÊÝX A¨Üá Pæã®æ¿á ©®ÜPæRí¨Üá ÊÜÞ±ÝìvÝÀáñÜá. ®Ý®æà®æãà B ÊÜáãÃÜã ©®ÜÊÜä AÈÉÃܸæàPæí¨Üá ¯ÍÜcÀáÔÁáà ÖæãÃÜq¨æª. AÈÉ®Ü ÊÝÓܤÊÜ ÊÜáñÜᤠFpæãà±ÜaÝÃÜ¨Ü ÊÜÂÊÜÓ槿áá ÓÝrÃ… ÖæãpæàÈ®ÜÈÉ ñÜáíŸ AaÜácPp Ü ÝrXñÜá¤. B¨ÜÃæ ®Ü®WÜ æ AÈɨªÜ GÃÜv®Ü àæ ©®Ü ¸æÙWÜ Yæ ®Ü®°Ü ±Ü£¿ ° á Ÿí«ÜáÊæ䟺ÄWæ £àÊÜÅ AÓÝÌÓܧ$ GíŸ ¨ÜãÃÜÊÝ~ PÜÃæ ŸíñÜá. BWÜ ®Ý®Üá FÄWæ ÊÜáÃÜÙÜáÊÜâ¨Üá A¯ÊÝ¿áì Gí¨ÜáPæãívæ. ®Ü®Ü° hæãñæ ®Ü®Ü° ±Ü£°¿áã C¨ÜªÙÜá. BPæ BñÜíPÜ ¨ÜÈÉÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨Ü Ô.±Ü AÊÜÃÜá ""¯àÊÜâ SíwñÜ FÄWæ ÊÜáÃÜÚ. ¯ÊÜá¾ PÜËñæ¿á®Üá° ®Ü®ÜWæ J²³$Ô¹w. ®Ý®Üá A¨Ü®Üá° ¸æàÃæ ¿ÞÄí¨Ý¨ÜÃÜã K©ÓÜáÊæ'' GíŸ »ÜÃÜÊÜÓæ ¯àw, ®Ü®Ü° q.G.w.G.WÜÙÜ®æ°ÆÉ ñÜñ…ûÜ| ±ÝÊÜ£ÓÜáÊÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞw ²Åà£Àáí¨ÜÇæà PÜÙÜá×ÔPæãorÃÜá. ÊÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ AÊÜÃæà ®Ü®ÜWæ ´æäà®Üá ÊÜÞw ""ÖæàX¨ÝªÃæ ¯ÊÜá¾ Ÿí«ÜáWÜÙÜá?'' Gí¨Üá ËaÝÄÓÜÆá ÊÜáÃæ¿áÈÆÉ. ÊÜÃÜáÐÜ¨Ü ÊæáàÇæ ÎÅàÊÜᣠÖæàÊÜÞ ±Üor|Íæqr AÊÜÄWæ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ŸíñÜá. A¨Ü®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜÇæí¨Üá ÖæãÃÜoá ¯íñÜ BPæ ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨ÜÃÜá, ""®Ü®Ü° hæãñæ ®Ü®Ü° ÊÜáPÜRÙÜá ÊÜáñÜᤠ±Üor|ÍæorÃÜã ŸÃÜáñݤÃæ!''. ®Ü®ÜWæ WÝŸÄ¿ÞÀáñÜá. AÊÜÃæÆÉ ŸÃÜáÊÜâ¨æà®æãà ÓÜíñæãàÐÜÊæà. B¨ÜÃæ PÝíñÝÊÜÃܨÜÈÉ ¸æàPæí¨ÜÃæ Jí¨Üá ÇÝwjíW… CÆÉ; ¸æàPæí¨ÜÃæ Jí¨Üá Pܱ… qà®Üã ¯àvÜáÊÜ ÖæãàpæàÈÆÉ. ®Ü®Ü° ÊÜá®æÁáà ŸÃÜáÊÜÊÜÄWæ ¸æãàwìíW… ÊÜáñÜᤠÇÝwjíW…. ÊÜá®æ ¿Þ¨ÜÃæãà ŸÖÜÙÜ ¨æãvÜx©¨Ü᪠A¨ÜÃÜÈÉ ÊæãWÜÓÝÇæ CÃÜŸÖÜá¨æí¨Üá ¿ÞÃݨÜÃÜã £Ú¨ÜáPæãívÜÃæ, A¨Üá CÆÉÊæà CÆÉ. ÔíWÜÇ… ¸æv… ÃÜãÊÜå…, Jí¨Üá aÝÊÜw, Fo¨Ü ÖÝÇ…, ÊÜáñÜᤠAwWæ PæãàOæ¿áÐærà ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®æ¿á Z®ÜÔ§Pæ! ±æàpæ¿áÈÉ A¨Üá ¨æãvÜx¨æà ¯g. B¨ÜÃæ ÖÜÚÛ¿áÈÉ A¨æÐÜár ÓÜ|¡¨Üá Gí¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ ÊÜá®æÊÜáí© ÁáÆÉ ÖæãÃÜX¯í¨Ü ¿ÞÃݨÜÃÜã Ÿí¨ÜÃæ AÊÜÃÜ®æ°ÈÉ PÜãwÓÜÈ Gí¨Üá ÊÜáágáWÜÃÜ ±ÜváÜ ÊÜÐáÜ !r ÖÝWÝX ÊÜáágáWÜñ Ü o Ü ár ®Ý®Üá D ËÐÜ¿áÊÜ®Æ °æ É ÖæàÊÜÞ AÊÜÄWæ £ÚÔ

¹ÔÆPæãàÆá / 117

¹ÔÆPæãàÆá / 118


±ÜñÜÅ ŸÃæ¨æ. ""¯àÊÜâ ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤¿á ±ÝÅÁãàgPÜÃÝ¨Ü «ÜÊÜáì¨ÜÎì ÖÜÄPÜêÐÜ¡ ±Üâ®ÜÃÜãÃÜá AÊÜÃÜá CÃÜáÊÜ ÊÜááÈR ±æàpæWæ Ÿ¯°. AÈÉ AÊÜÃÜ ÓÜáÓÜijñÜ ÖæãàpæàȨæ. ŸÔÕ¯í¨Ü CÚ¨Üá AÇæÉà EÚ¨ÜáPæãÚÛ. ÓÜíhæ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÊÜÞvÜÈÃÜáÊÜÊÃÜ áÜ ±Üâ®ÜÃã Ü Ãæà BXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü AÊÜÃÜ hæãñæ ¯àÊÜä Ÿ¯°, ®Ý®Üá C¨Ü®Æ °æ É AÊÜÄWæ £ÚÓÜáñæ¤à®æ. ÖÝWæÁáà ÊÜáÃÜÚ ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ hæãñæ ÖæãàWÜŸÖÜá¨Üá!'' A¨ÜPRæ ÖæàÊÜÞ AÊÜÄí¨ÝWÜÈ A¥ÜÊÝ ±Üo| r ÍæoÄr í¨ÝWÜÈà EñܤÃÜ ŸÃÜÈÆÉ. AÊÜÃÜ J²³Wæ CÃÜŸÖÜá¨Üá Gí¨æà £Ú¨ÜáPæãívÜá ®Ý®Üá ÓÜáÊÜᮾ ݨæ. ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü ©®Ü ÊÜá«ÝÂÖÜ° GÃÜvÜãÊÜÃæ WÜípæ¿á Öæ㣤Wæ Ô.±Ü AÊÜÃÜá ±Ü£° ÖæàÊÜÞ hæãñæ ñÜÊÜá¾ GÃÜvÜá ÊÜáPÜRÙæãí©Wæ ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®æ ÊÜááí¨æ ÖÝgÃݨÜÃáÜ . ®Ý®Üá ÓÜíPæãàaÜ ÊÜáñÜᤠÓÜíñæãàÐÜ©í¨Ü AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÓÝÌWÜ£Ô¨æ. ®Ü®°Ü ±ÜñÅÜ ñÜÆá±ÜÈÆÉÊäæ à H®æã! Gí¨Üá ®Ý®Üá PæàÙܸàæ Pæ®áÜ Ê ° Ð Ü ÃrÜ È Ü É AÊÜÃàæ ""vÝPæóà, ¯ÊÜá¾ ±ÜñÅÜ Ÿí©ñÜá¤. ®ÝÊÜâ ÊÜááÈRWæ ÖæãàXÁáà Ÿí©¨æªàÊæ. PÝíñÝÊÜÃPÜ Ræ Ÿí¨Üá ¯ÊÜá¾ ÊÜá®æ ®æãàvܨæà Öæãà¨ÜÃæ A¨æí¥Ü SáÎ CÃÜáñæ¤ ÖæàÚ? ¯ÊÜá¾ ÊÜá®ÜÓæÕà ÊÜááS ÖæãÃÜñÜá ®ÜÊáÜ Wæ ÊÜá®æ ÊÜááS AÆÉ '' Gí¨ÜÃáÜ . A¨ÜPRæ AÊÜÃÜ ±Ü£° ÖæàÊÜÞ AÊÜÃáÜ ""®ÝÊÜâ D ÃÝñæÅ CÇæÉà C¨Ü᪠ÖæãàWÜáÊÜÊÜÃÜá ®æãàw!'' Gí¨Üá ¨Ü¯WÜãwÔ¨ÜÃÜá. ""ÓÜÄ, ÓÜíñæãàÐÜ!'' Gí¨æ ÓÜíñæãàÐÜ¨Ç Ü Éæà. ÓÜíhæ ñÜ®PÜ Ü ®ÝÊÜâ ÊÜÞñÜ®Ýw¨æªà ÊÜÞñÜ®Ýw¨Üáª: GÈÉí¨Ü GÈÉWæ G®Üá°ÊÜÐÜár! ÃÝñæÅ¿áã AÐær. ÊÜÞ£®ÜÇæÉà ¸æÙÜWÜá ÊÜÞw¨æÊÜâ. ¸æÚWæY ÖæàÊÜÞ AÊÜÃáÜ ®Ü®°Ü ±Ü£° ±æÅàÊÜÞÙÜ hæãñæ ¨æãàÓæ Öæã¿áÂÆá ÖæãÃÜoÃæ, Ô.±Ü AÊÜÃáÜ ""¯ÊÜá¾ PÜÊÜ®ÜWÜÙÜ ÓÜíWÜÅÖÜÊæäí¨Üá ®ÜÊÜá¾ ±ÜÅPÝÍܮܩí¨Ü ÖæãÃÜñÜÃܸæàPÜá Gí¨Üá ®ÝÊÜâ CŸºÃã Ü PÜãw ±ÝÉ®áÜ ÖÝQ¨æઠÊæ'' Gí¨ÜÃáÜ . ÖÝWæÁáà ®Ü®°Ü "A¿áÓÝRíñÝÊÜÃ'Ü PÜÊ®Ü Ü ÓÜíWÜÅÖÜ AÊÜÃÜ ÊÜáãÆPÜÊæà ¸æÙÜPÜã PÜíwñÜá. BÊæáàÇæ ®ÝÊÜâ ®ÝÇÝRÃÜá ¸ÝÄ AÈÉ CÈÉ Gí¨Üá »æàq¿Þ¨Ü¨Ü᪠C¨æ. ÖÜí²¿áÈÉ PÜ®v °Ü Ü ËÍÜÌ˨ݯƿá Óݧ²ÓÜáÊÜ ŸWæY ŸíWÝÃܱ$³Ü ®ÜÊÃÜ áÜ ÊÜááSÂÊÜáí£Å ¿ÞX¨Üª ©®ÜWÜÙÜÈÉ ÊæáçÓÜãÄ®ÜÇæãÉí¨Üá ÓÝ×£ PÜÇÝ˨ÜÃÜ ÓÜ»æ PÜÃæ¨Üá ®ÜÊæá¾ÆÉÃÜ A¼±ÝÅ¿á PæàÚ¨Üê áÜ . AÈÉWæ Ÿí©¨Üª ZpÝ®ÜáZqWÜÙÜ hæãñæ Ô.±Ü AÊÜÃã Ü JŸºÃáÜ , ®Ý®Üã »ÝWÜÊÜ×Ô¨æª. AÈÉ¿áã AÊÜÃÜá ®Ü®Ü°®Üá° ¨ÜãÃÜ©í¨Ü PÜívÜá PÜáÍÜÆ ËaÝÄÔ¨ÜÃáÜ . AÊÜÃ®Ü áÜ ° AÊÜÃÜ WæÙ¿ æ áÃÜá A¼ÊÜÞ¯WÜÙáÜ ÓÜáñÜá¤ÊÄÜ ©¨ÝªWÆ Ü ã Ô.±Ü. AÊÜÃáÜ AÊÜÄWæÆÉ ®Ü®®°Ü áÜ ° ±ÜÄaÜÀáÓÜÆá ÊÜáÃæ¿áÈÆÉ. 2007ÃÜÈÉ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»ÜPRæ AÊÜÃ®Ü áÜ ° BÖÝ̯Ԩæ.ª B ÓÝ騆 ±ÜÅÍÔÜ ¤ ±ÜâÃÜÓRÜ ñÜ PÜË¿Þ¨Ü ÊÝÓÜá¨æàÊÜ ®ÝwWÜÃÜ PÜê£ ¹vÜáWÜv¿ æ á®Üá° AÊÜÄí¨ÜÇàæ ÊÜÞwÔ¨æ. PÜê£ ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞw AÊÜÃáÜ

A¨ÜÃÜ PÜáÄñÜá ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü ÊæáàÇæ Pæã®æWã æ í¨Üá ÊÜÞñÜá ÖæàÚ¨ÜÃáÜ . ""D ÊæãWÜÓÝÇæ ¿áÊÜÄWæ ÊÜÞÂW…ÓæÕÓæÕ ±ÜÅÍÜÔ¤ ŸÃܸæàPÜá. ÖæWæãYàw®ÜÈÉ Pæ.Ë. ÓÜ៺|¡ ÊÜÞw¨Üí¥Ü PæÆÓÜ樆 à°æ PÝíñÝÊÜè Ü È Ü É ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃáÜ ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÃ!æ '' Gí¨Üá. ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü ÊÜááX¨Ü ÊæáàÇæ ""ÓÜÃ…, Gí¥Ü ¨æãvÜx ÊÜÞñÜ®Ýw©ªàÄ ¯àÊÜ⠮ܮ°Ü ŸWæY! B ÁãàWÜÂñæ ®Ü®ÜWæÈÉ Eíoá?'' Gí¨æ. A¨ÜPæR AÊÜÃÜá ""ÓÜ៺|¡¯Wæ A®ÜíñÜÊÜáã£ì¿áÊÜÃÜí¥Ü ÊÜÃÜá C¨ÜªÃÜá, ÊÜÞÂW…ÓæÓæÕWæ δÝÃÜÓÜáÕ ÊÜÞvÜÆá. ¯ÊÜáWæ ¿ÞÃÜã CÆÉ A®Ü°¸æàwÅà. JŸº CÃÜñÝ®æ GÇæãÉà! AÊÜ®æà ÊÜááí¨æ Ÿí¨Üá δÝÃÜÓÜáÕ ÊÜÞvݤ®æ ®æãàwÅà!'' Gí¨ÜÃÜá. ®Ü®°Ü "CÖܱÃÜ ¨ Ü Ü PæãÙÜ' PÜÊ®Ü Ü ÓÜíWÜÅÖPÜ Ræ ÖÜ៺ÚÛ¿á vÝ. w.GÓ…. PÜQì ±ÜÅÍÔÜ ¤ 2007ÃÜÈÉ ŸíñÜá. A¨Ü®áÜ ° ÔÌàPÜÄÓÜÆá ®Ý®Üá ÖÜ៺ÚÛWæ ÖæãàX AÈÉ®Ü ÖæãpæàÇ… "PÜêС» Ü Ê Ü ®Ü 'Ü ¨ÜÇÉæà EÙÜPã æ ívÜá, ±ÜÅÍÔÜ ¤ ÔÌàPÜÄÔ FÄWæ ÊÜáÃÜÚ¨æ. ÊÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ Ô.±Ü AÊÜÄí¨Ü ´æäà®Üá ŸíñÜá. ""vÝPæóà ¯àÊÜâ ÖÜ៺ÚÛ ñÜ®ÜPÜ Ÿí¨Ü㠮ܮܰ®Üá° ®æãàvܨæà Öæãà©ÃÜÆÉ. GÐÜár ®æãàÊÝñÜá Wæãñݤ? ®Ý®Üá ÓÜÃÜPÝÃÜ ®ÜvæÓÜáÊÜ «ÝÃÜÊÝvÜ¨Ü EñÜÊ Õ ¨ Ü ã æ ÙÜWæ ÊÜááÙÜáX ÖæãàX¨æª. Jí¨Üá ´æäà®Ý¨ÜÃã Ü ÊÜÞvܸÝÃÜ©ñݤ?''. BWÜ ®Ü®ÜWæ ®æ®Ü²Wæ ŸíñÜá. ®Ü®Ü° ÓÝ×£ ËáñÜÅÃæ㟺ÃÜ ÇæàS®Ü ÓÜíWÜÅÖÜÊÜ®Üá° ÓÜÌñÜ: Ô.±Ü. AÊÜÃàæ ñÜÊáÜ ¾ ±ÜÅPÝÍÜ®© Ü í¨Ü ÖæãÃÜñíÜ ©¨ÜªÃáÜ . AÐæàr AÆÉ, AÊÜÃÜ B¦ìPÜ ÊÜááWÜo Y ®r áÜ ° ®æãàw AÊÜÃÜ Pæç¿áÈÉ I¨Üá ÓÝËÃÜ ÃÜã±ÝçWÙÜ ®Ü áÜ ° Coár D ËaÝÃÜ樆 áÜ ° ñܮܰ ±Ü£°WÜã ÖæàÙܸæàw, C¨Üá ×í©ÃÜáXÓÜáÊÜí¥Ý¨Ü᪠AÆÉ! Gí©¨ÜªÃÜíñæ. C¨Ü®Üá° Ô.±Ü. AÊÜÃÜá ®Ü®ÜWæ ÖæàÚÃÜÈÆÉ. B ÓÝ×£ ËáñÜÅÃæà ÓÝí¨Ü¼ìPÜÊÝX ®Ü®ÜWæ ÖæàڨܪÃÜá. B Êæã¨ÜÆá AÊÜÃÜá ÖÜ៺ÚÛ «ÝÃÜÊÝvÜPæR Öæãà¨ÝWÜÇæÆÉ Ô.±Ü. AÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿áÇæÉà EÙÜPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃÜíñæ. A¨Ü®æ°ÆÉ B ÓÝ×£ ËáñÜÅÃæà ®Ü®Ü°ÈÉ ÖæàÚ ""ñÜáíŸ JÙæÛ¿á ÊÜá®ÜáÐÜÂ. Cí¥ÜÊÜÃÜá DWÜ ËÃÝÙÝ£ËÃÜÙÜ'' Gí¨Üã ÖæàڨܪÃÜá. B¨ÜÃæ ÊÜááí¨æ B ÓÝ×£ ËáñÜÅÃÜá ÖÜ៺ÚÛ «ÝÃÜÊÝvܨÜñܤ Öæãà¨ÜÃæ Ô.±Ü. AÊÜÃÜ ÊÜá®æWæ ÖæãàWÜÇæà CÆÉÊÜíñæ. C¨Ü®Üá° Ô.±Ü. ®Ü®ÜWæ ¿ÞPæ ÖæàÚ¨ÜÃæí¨ÜÃæ Ô.±Ü. AÊÜÃÜá PÝíñÝÊÜÃÜPæR Ÿí¨ÝWÜ B ËáñÜÅÃÜá PÝíñÝÊÜÃÜPæR ŸÃÜŸÖÜá¨æíŸ ¯Äàûæ¿áÈɨܪÃÜá. AÐærà AÆÉ, ÓÝ«ÜÂÊݨÜÃæ »æàq¿ÞX Gí¨Üá ±ÜñÜÅÊÜ®Üã° ŸÃ橨ܪÃÜíñæ. B¨ÜÃæ B ÓÝ×£ ÊÜÞ®ÜÂÃÜá PÝíñÝÊÜÃÜPæR ŸÃÜÈÆÉ; ±ÜÅ£QÅÁá¿á®Üã° PæãvÜÈÆÉ. C¨Ü®Üá° ÓÝí¨Ü¼ìPÜÊÝX Ô.±Ü AÊÜÃáÜ ®Ü®WÜ æ ÖæàÚ¨ÝWÜ ®Ý®Üá, ""¿ÞPæ ÖÝWæ ÊÜÞw¨ÜÃã æ à ®Ü®ÜWÜã £Ú¿á¨Üá. B¨ÜÃæ ¯Ëá¾í¨Ü E±ÜPÝÃÜÊݨܨܪ®Üá° AÊÜÃÜá ÖæàÚ©ª¨æ'' Gí¨æ. A¨ÜPæR Ô.±Ü. AÊÜÃÜá ""®Ý®Üá ®æÃÜÊݨܨÜ᪠®Ü®Ü° SáÑWæ. AÊÜÃÜá ®Ü®Ü°ÈÉWæ ŸÃܸàæ Pæ®áÜ Ê ° âÜ ¨Ü㠮ܮ°Ü SáÑWæ. AÊÜÃáÜ Má~¿ÞXÃܸàæ PæíŸá¨ÜPRÜ ÆÉ'' Gí¨Üá ÖæàÚ

¹ÔÆPæãàÆá / 119

¹ÔÆPæãàÆá / 120


""Óæà° ÖÜ¨Ü ÊÜááí¨æ Cí¥Ü¨ªæÆÉ CÃܸÝÃܨáÜ ®æãàw vÝPæóà, Óæà° ÖÜ Aí¨ÜÃæ Óæà° ÖÜ AÐæ'r ' Gí¨Üá ®ÜPÜRÃÜá. D ¸ÝÄ AÊÜÃáÜ Pæàí¨ÜÅ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿á ÓܨÓÜ ÂÜ ÃÝX ¯¿ááQ¤Wã æ ívÜá PÜ®v °Ü Ü »ÝÐÝË»ÝWÜ¨Ü ÓÜíaÝÆPÜÃã Ü BX¨ÝªÃ.æ B ®æàÊÜáPÜ¨Ü ¸æ¯W° àæ Pæàí¨ÜÅ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿áá ±ÝpÝ°¨ÜÈÉ Jí¨Üá ÃÝÑóà¿á PÜËWæãàÑu¿á®Üá° (5.11.2008) H±ÜìwÔñÜá. Ô.±Ü. AÊÜÃÜá B PÜËWæãàÑuWæ PܮܰvÜ¨Ü HPæçPÜ ±ÜÅ£¯—¿ÞX ®Ü®Ü°®ÜᰠδÝÃÜÓÜáÕ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. A¨Üá ®Ü®ÜWæ Wæ㣤ÃÜÈÆÉ. C¨ÜQR¨Üª ÖÝWæ Êæã¨ÜÆá ±ÝpÝ° ©í¨Ü, BÊæáàÇæ ©ÈÉÀáí¨Ü ®Ü®ÜWæ ´æäà®Üá ŸíñÜá. ""¯àÊÜâ »ÝWÜÊÜ×ÓÜÇæà¸æàPÜá. JÇæÉ G®Ü°¸ÝÃܨÜá'' GíŸíñæ. ®Ý®Üá B ñÜ®ÜPÜ ËÊÜÞ®Ü HÄ©ªÆÉ. ÃæçÈ®ÜÈÉ JŸº®æà AÐÜár ¨ÜãÃÜ ±ÜÅ¿Þ~ÓÜÆ㠮ܮWÜ æ PÜÐÊ rÜ àæ . CÐÜPr ã Ü R ®Ý®Üá ÖÜÚÛ¿áÇæÉà CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ®Ü®ÜWæ CíXÉàÐ… CÆÉÊæà ×í© »ÝÐæ¿áÈÉ ÊÜÂÊÜÖÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂÊæà CÆÉ GíŸíñÝX¨æ. CíXÉàÐܮݰ¨ÜÃÜã A¥æìçÓÜŸÇæÉ. ÊÜÞÃÜáñܤÃÜ PæãvÜÆá SíwñÜ PÜÐÜr. ×í©¿áíñÜã ÖÜĨÜá £®ÜÆ ° ã ¸ÝÃܨíÜ ¥Ü ÖÜÚÛWÜ ®Ý®Üá. D ´æäà¯®Ü PÜÃæ Ÿí¨ÝWÜ, Pæàí¨ÜÅ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿áá ÊæáçÓã Ü ÃÜá Ë.Ë. ¿á hæãñæWã Ü w ÃÝÐÜóPÜË PÜáÊæí±Üâ AÊÜÃÜ PÜáÄñÝ¨Ü ÃÝÑóà¿á ËaÝÃÜ ÓÜíQÃÜ| H±ÜìwÔñÜá¤. A¨ÜÃÜÈÉ®Ü PÜËWæãàÑuWæ BÖÝ̯ñÜ®ÝX ®Ý®Üá ÊæáçÓã Ü Ä®ÜÇÉæà C¨æ.ª Ô.±Ü. AÊÜÃã Ü BWÜ ÊæáçÓã Ü Ä®ÜÈÉ C¨Üê áÜ . A¨Ü®à°æ Ô.±Ü. AÊÜÄWæ ÖæàÚ ®Ý®Üá ""AÐÜár ¨ÜãÃÜ ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÓrÜ Ý«ÜÂ!'' Gí¨æ. A¨ÜPæR AÊÜÃÜá ""A¨æà®Üã PÜÐÜrÊÝWܨÜá ¹w'' Gí¨Üá Jí¨Üá ±Üâor »ÝÐÜ| ¹X¨Üá ""GÇæÉÈÉ H®æà®Üá ÊÜÞvܸæàPÜá'' CñÝ©WÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÔ ÖæàÚ¨ÜÃÜá. Pæã®æWÜ㠮ݮÜá J²³¨ÝWÜ ""ÖæãàX Ÿ¯°, WÜáv…'' Gí¨Üá ¸æ®Üá° ñÜqr¨ÜÃÜá. DaæWæ «ÝÃÜÊÝvܨÜÈÉ (gáÇÝç 2009) ®Ü®Ü° ÖæãÓÜ PݨÜíŸÄ "EÆÉíZ®æ'¿á PÜáÄñÝ¨Ü Jí¨Üá ËaÝÃÜWæãàÑu ®ÜvæÀáñÜá. A¨ÜÃÜ A«ÜÂûÜñæ Ô.±Ü. AÊÜÃܨæªà. B ©®Ü AÊÜÃÜá "EÆÉíZ®æ'¿á PÜáÄñÜÐærà AÆÉ, ®Ü®Ü° "CÖܱÜÃÜ¨Ü PæãÙÜ'ÊÜ®ã Ü ° ÊÜááí©oárPã æ ívÜá ®Ý®Üá ÊÜáágáWÜÃÜ ±ÜváÜ ÊÜÐáÜ r ²Åà£Àáí¨Ü ÊæáaÜácWæ Àáí¨Ü ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá. ÊÜáñæ¤ ®Ü®ÜWæ ÊÜÞÂW…ÓæÓæÕ ±ÜÅÍÜÔ¤ ŸÃܸæàPÜá G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° AÈÉ¿áã ±Üâ®ÜÃáÜ bcÔ¨ÜÃáÜ . Cí¥Ü ±Üor|Íæqr Aí¨ÜÃæ JÃÜoÃÜÆÉ; ñÜáíŸ »ÝÊÜâPÜÃÜá, ¯ÊÜáìÆ Óæ°àÖÜ, ²Åࣿá®Üá° PÜívÜá AÊÜÃáÜ Wܨ© YÜ ñÜÃÝWÜáñݤÃ.æ PÜÃXÜ PܱäÜ ìÃÜÊÝX ÖæãàX ¹vÜáñݤÃæ Gí¨Üá AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÖÜ£¤Ã© Ü í¨Ü PÜívÜ AÊÜÃÜ ÊÜáÖݱÜÅŸí«Ü¨Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÍì Ü PÜÃÝ¨Ü vÝ. ÊÜá.ÓÜá. PÜêÐÜ¡ÊÜáã£ì Jí¨Üá PÜvæ ÖæàÚ©ª¨æ. Aí¥Ü B WÜáÃÜáÊæà, AÊÜÃÜá ®Ü¯°í¨Ü PÜÈñÜá¨ÜÆÉ; ®Ý®Üá AÊÜÄí¨Ü PÜÈñÜá¨æà ÖæaáÜ c. GíŸ Ë®Ü¿áÊÜ®ã Ü ° ±ÜŨÎÜ ìԨݪÃ.æ

D ÊÜÞñÜá AûÜÃÜÍÜ: ¯g G®Üá°ÊÜíñæ Ô.±Ü AÊÜÃÜá C¨ÝªÃæ. Cí¨Üá ÓÝ×£WÜÙæ¯ÔPæãívÜÊÜÃÜá ®Ü®Ü°¨Üá, ®Ü¯°í¨Ü, ®Ý®Üá, ®Ü®Ü°¨Üá, ®Ü®Ü°®Üá°, CÐÜÃr Ç Ü Éæà XÃÜQ Öæãvæ¿ááñݤ CÃÜáÊÝWÜ ¯à®Ý (¯à®Üá ÊÜáñÜᤠ®Ý®Üá) G®ÜáÊ ° âÜ ¨Ü®áÜ ° C®Üã° WÜqr¿ÞXÁáà ×w¨ÜáPæãívÜíñæ CÃÜáÊÜ Ô.±Ü ÃÜí¥ÜÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæ A±ÜÃÜã±Ü AÐærà, A±ÜÊݨÜÊÜä PÜãvÝ. ×àWæ ÖæàÚ¨ÜÃÜã ±Üor|ÍæorÃÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ±Üä£ì ÖæàÚ¨Ü ÖÝWæ BWÜáÊÜâ©ÆÉ G®Üá°ÊÜâ¨ÜPæR ±Üor|ÍæorÃæà PÝÃÜ|!

¹ÔÆPæãàÆá / 121

¹ÔÆPæãàÆá / 122


±æç AÆÉ; ¸æÚÛ ÃÜã±ÝÀá Pæ.Pæ.±æç G®Üá°ÊÜ ÖæÓÜÃÜ®Üá° PæàÙܨÜÊÜÃÜá ŸÖÜÙÜ ËÃÜÙÜ. PæàÙܨæà C¨ÜªÃæ AÊÜÃÜá ÔíwPæàp… ¸ÝÂíQ®Ü ÖæÓÜÃÜ®Üá° PæàÚÃÜÇÝÃÜÃáÜ Gí¨æà A¥Üì. ±æç ÊÜáñÜᤠÔíwPæàp… ¸ÝÂíP… Gí¨Ü PÜãvÜÇæà A¨ÜÃÜ ¸æ¯°Wæ vÝ.q.Gí.G. ±æç, q.G.±æç AÊÜÃÜ ÓÝ«Ü®æ¿á ÃÜã±ÜPÜWÜÙÜ ÖÝWæ CÃÜáÊÜ ÊÜá~±ÝÆ¨Ü ÍæçûÜ~PÜ ÓÜíÓæ§WÜÙÜá PܮܰvÜ ±Ü£ÅPæãà¨ÜÂÊÜáPæR ÖæãÓÜ £ÃÜáÊÜâ ¯àw¨Ü "E¨Ü¿áÊÝ~' ŸÙÜWÜ¨Ü ±Ü£ÅPæWÜÙÜá, ÃÝÐÜó¨ÜÇæÉà ÖæÓÃÜ áÜ ±Üv¨ æ Ü ÊÜá~±ÝÆ ±ÜÊÃÜ … ±æÅÓ…. Êæã¨ÜÇݨÜÊâÜ WÜÙÆ æ É ®ÜÊáÜ ¾ PÜ|¡ ÊÜááí¨æ Ÿí¨Üá ÖæãàWÜáñܤÊ.æ CÊæÆÉÊÜâWÜÙÜ ×í¨æ ¨ÜávÜáx PæÆÓÜ ÊÜÞw¨æ. ¯g. CÊæÆÉ CÃÜáÊÜâ¨Üá ¨ÜáwxWÝX Gí¨Üá ŸÖÜÙÜ ÓÜÃÙÜ Ê Ü ÝX ®ÝÊÜâ ¯àÊÜâ Bw ¹vÜáÊÜâ¨Üã ÓÜÖÜg. ÊÝÓܤÊÜÊÝX ®Ü®ÜWæ ¨ÜávÜáx ¸æàvÜ, ®Ý®Üá ¨ÜávÜáx ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃæ GÐÜãr ÊÜÞvÜŸÖÜá©ñÜᤠGí¨Üá BwPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜáí©¿áã ®ÜÊáÜ È ¾ ÉÆÉ©ÆÉ. Aí¥ÜÊÃÜ Ü ¹ÔÆPæãàÆá / 123

ÊÜááí¨æ AÊÜÃáÜ ¯ÄàüÓÜÆã ÓÝ«ÜÂËÆÉ¨Ð Ü áÜ r ÖÜ|ÊÜ®áÜ ° ñÜí©orÃ,æ ¸æàvÜ G®ÜáÊ ° Ê Ü ÃÜ áÜ ±ÝÅ¿á: ¿ÞÃÜã CÃÜÇÝÃÜÃÜá! ×Ä¿á PÜË Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ AwWÜÃÜá »ÜÅÐÝraÝÃÜ¨Ü ŸWæY Jí¨Üá PÜvæ ÖæàÚ©ª¨æ. Gí¥Ü ±ÝÅÊÜÞ~PÜ®æà CÃÜÈ, AÊÜ®Ü ÊÜááí¨æ Êæã¨ÜÆá Jí¨Üá ÓÝËÃÜ ñÜí©orÃæ ¸æàvÜ A®Ü°ŸÖÜá¨Üá. BÊæáàÇæ ÖÜñÜᤠÓÝËÃÜ, ñÜí©orÃæ ¸æàvÜ A®ÜŸ ° ÖÜá¨Üá B¨ÜÃæ BÊæáàÇæ Jí¨Üá ÆûÜ ñÜí©orÃ,æ BñÜ ¸æàvÜ AíñÜ ÖæàÙÜÇÝÃÜ A¥ÜÊÝ, ¸æàvÜ Aí¨ÜÃã Ü AÊÜ®Ü ÊÜá®ÜÓáÜ Õ A¨Ü®áÜ ° ñæW¨ æ áÜ PæãÙÜÛŸÖÜá©ñÜá¤! AíñÜ Jí¨Üá ûÜ|ÊݨÜÃÜã aÜíaÜÆÊÝWܨæà CÃÜáÊÜâ¨Üá AÓÝ«Ü Gí¨Üá. ¯g. ±ÝÅÊÜÞ~PÜñæWÜã ÖÜ|¨Ü ¯ÊæãàìÖÜñÌÜ PÜãR Jí¨Üá ËᣠCÃÜáñܤ¨.æ A¥ÜÊÝ A¨ÜPã Ü R Jí¨Üá ¸æÇ¿ æ á®Üá° ¸æàÃæ ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜá ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÄࣿáÈÉ ¯WÜ©WæãÚÔPæãíwÃÜáñݤÃæ G®Üá°ÊÜâ¨Üá ®ÜÊáÜ Wæ Wæ㣤ÃáÜ ÊÜ ÓÜñÂÜ . C¨ÜÃÜ A¥Üì ÊÜá~±ÝÆÊÜ®Üá° ÓÜÊÜá¦ìÓÜáÊÜâ¨ÜÆÉ; ®ÝÊÜâ ®æãàvÜáÊÜ ¨ÜêÑPr ã æ à®Ü¨Æ Ü ãÉ ¨ÜêѨ r ã æ àÐÜWÙÜ áÜ CÃÜŸÖÜá¨ÜÇÝÉ GíŸá¨ÜPÝRX. Aí¥Ü ÊÜá~±ÝÆ¨Ü ÃÜãÊÝÄWÜÙÜ ÖæÓÃÜ áÜ ÖæàÙÜáÊÝWÜ Pæ.Pæ ±æçWÙÜ Ü ÖæÓÃÜ áÜ ÖæàÙÜ©¨Üê æ ÊÜá~±ÝÆ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá "ÊÜá~±ÝÆ' BWÜÇÝÃܨÜá! Pæ.Pæ.±æçWÜÙÜá vÝ. q.Gí.G. ±æç¿áÊÜÃÜ PÝƨÜÈÉ ÔíwPæàp… ¸ÝÂíQWæ ÓæàÄ, BÊæáàÇæ B ¸ÝÂíPÜ®áÜ ° A¨Üá½ñÊ Ü ÝX ¸æÙÔæ ¨ÜÊÃÜ áÜ . Pæã®æW,æ ±Ü¨ã æ à®Ü£° ±Üv¨ æ áÜ A¨ÜÃÜ A«ÜÂûÜÃݨܨÜ᪠DWÜ C£ÖÝÓÜ. B PÜáÄñÜá DWÝWÜÇæà ÓÝPÜÐÜár ÊÜÞ×£WÜÙÜá ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜÈÉ Ÿí©Êæ. AÊÜÃÜ PÜáÄñÝ¨Ü ÖæãñܤWæWÜÙÜã ¸ÝÃÜ©ÆÉ. ÊÜáñæ¤ AÊÜ®æ°ÆÉ ÔíÖÝÊÜÇæãàPÜ®Ü PÜÅÊÜá¨ÜÈÉ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá ®Ü®Ü° E¨æªàÍÜÊÜÆÉ. B¨ÜÃæ AÊÜÃæãÙÜWæ JŸº ÓÜíÓÜ¢£ bíñÜPÜ®Üã, ÓÝ×ñÜ ²Åࣿá ÓÜÖÜê¨Ü¿á®Üã ¨ÜãÃܨÜêÑr¿á ÓÜÊÜÞgÊÜááU "¿ááÊÜPÜ'®Üã Pæã®æ¿á ñÜ®ÜPÜ C¨Üª G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° A®ÝÊÜÃÜ|WæãÚÔ¨ÜÊÜÃÜá ËÃÜÙÜ. ¿ÞPæí¨ÜÃæ Aí¥Ü A®Üá»ÜÊÜ ±Üvæ¨ÜÊÜÄWæÆÉ A¨Ü®Üá° ÖæàÙÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ J¨ÜXÃÜŸÖÜá ¨Ý¨ÜÃæ A¨Üá PæàÊÜÆ TÝÓÜX¿ÞX; A¥ÜÊÝ ÖæãÃÜWæ A¼ÊÜÂQ¤ ±ÜwÓܸæàPÜá Gí¨Üá AÊÜÄWæ A¯Ô¨Üê ã Ü , ¸æàÃæ ¸æàÃæ PÝÃÜ|WÜÚí¨Ü A¨Üá ÓÝ«ÜÂÊÝWܨàæ C©ªÃÆ Ü ãŸÖÜá¨Üá! Pæ.Pæ. ±æçWÜÙÜ®Üá° ®Ý®Üá Êæã¨ÜÆá ®æãàw¨Ü᪠1965ÃÜ g®ÜÊÜÄ £íWÜÙÜÈÉ. A¨Üã ¿ÞPæ®Üá°£¤àÄ? ®Ü®Ü° ±Üâor PÜ¥ÝÓÜíWÜÅÖÜPæR ÊÜáá®Üá°w ŸÃæ¿á¸æàPÜá Gí¨Üá AÊÜÃ®Ü áÜ ° PæàÚPæãÙÜÛÆá. B ©®ÜWÙÜ È Ü É ®Ý®Üá EvÜᲿá B¿ááÊæàì¨Ü PÝÇæài®ÜÈÉ Pæã®æ¿á ÊÜÃÜáÐÜ¨Ü ±Ü¨ÜË ñÜÃÜWÜ£¿áÈÉ K¨Üᣤ¨æª. C®æ°à®Üá ÊÜÞa…ì H²ÅÇ… £íWÜÙã æ ÙÜWæ BWÜ ®Ý®Üá ±ÜÄàûæWæ ÖÝgÃÝWܸàæ QñÜá¤. A¨ÜÃÜ ñÜ¿ÞÄ¿áÈÉ BWÜ ®Ý®Üá ÊÝÓܤÊÂÜ C¨Üª ±æàhÝÊÜÃÜ ÊÜásÜ¨Ü PæãsÜw¿áÈÉ PÜáÚñÜá «Ý®ÜӧܮíÜ ñæ A»ÜÂÔÓÜᣤ¨ªæ. Jí¨Üá ÓÜíhæ ®Ü®Ü° ÃÜãËáWæ ©{àÃÝX Pæãà~ PÜêÐÜ¡ »ÜívÝÄ GíŸ ×Ä¿á ¹ÔÆPæãàÆá / 124


ËáñÜÅÃã æ ŸºÃáÜ Ÿí¨ÜÃáÜ . AÊÜÃáÜ ÊÜ꣤Àáí¨Ü PèÒÄPÜÃáÜ . EvÜá² PÜÆíÕ PÜ¨Ü ŸÚÀá¨Üª gWÜ®æã¾àÖÜ®Ü Öæãàpæà騆 ±ÜPÜR¨ÜÈÉ BWÜ AÊÜÃÜ ÓæÆã®Üá CñÜá¤. B ©®ÜWÜÙÜÈÉ A¨Üá EvÜᲿá ÖæÓÃÜ ÝíñÜ ÓæÆã®ÜáWÜÙÈ Ü É Jí¨Üá. AÈÉ ÖæãàX PèÒÃÜ ÊÜÞwÓܸàæ Pæí¨ÜÃæ ÊÜásܨÜÈÉ EívÜá K¨Üᣤ¨Üª ®Ü®Ü°í¥Ü ÊÜÞ~WÜÚWæ ÓÝ«ÜÂÊÝWÜ¨Ü ÊÜÞñÜá. Aí¨ÜÃæ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ®Ü®Ü°í¥ÜÊÜ®Ü PèÒÃÜPæR BWÜ ®ÝÇÝROæ PæãvܸæàPÝX¨ÜªÃæ AÈÉ BWÜ A¨ÜÃÜ ¨Üá±Ü³oár PæãvܸæàQñÜá¤. B PÝƨÜÈÉ B«Üá¯PÜ G®Ü°ŸÖÜá¨Ý¨Ü ÊÜÂÊÜÓæ§ AÈÉñÜá¤. B¨ÜÃÜ㠮ܮܰ ÓÜÖÝ«ÝÂÀá ÎÅà ÔàñÝÃÝÊÜá ÃÝÊ… ÊÜáñÜᤠ®Ü®ÜXíñÜ B¦ìPÜÊÝX ŸÇÝyÜÂÃÜá AÈÉWæ ÖæãàX PèÒÃÜ ÊÜÞwÔPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃÜá. BPÜÔ¾PÜÊÝX JÊæá¾ Óæ°à×ñÜ ÔàñÝÃÝÊÜá ÃÝ¿áÃÜ hæãñæWæ ®Ý®Üá ÓÜáÊÜᮾ æ B ÓæÆ㯮æãÙÜWæ PÝÈvܸàæ PÝÀáñÜá. BWÜ B ÓæÆã¯®Ü ÊÜÞØÆPÜ PÜêÐ¡Ü »ÜívÝÄ¿áÊÜÃáÜ JŸº A±ÜÃã Ü ±Ü¨Ü ÓÝ×ñÝÂÓÜP¤Ü ÊÜÂQ¤ Gí¨Üá ®Ü®WÜ æ £ÚÀáñÜá. AÐæàr AÆÉ, AÊÜÃáÜ ®Ü®°Ü B PÝÆ¨Ü ŸÃÜÊ~ Ü WæWÙÜ ®Ü Æ °æ É ±Ü£ÅPæ WÜÙÜÈÉ K© ÊæábcPæãívÜ ÓÜÖÜê¨ÜÀá G®Üá°ÊÜâ¨Üã A®Üá»ÜÊÜPæR ŸíñÜá. BWÜÇæà Aí©®Ü EvÜᲿá ÊÜááS ÇæàSPÜÃÜÈÉ JŸºÃÝX¨Üª ¯.®ÝÃÝ¿á| ŸÇÝÉÙÜ AÊÜÃÜá ®Ý®Üá ÊÜáñÜᤠŸÙÜÛÊáÜ íg ®ÝÃÝ¿á| hæãàXñݤ¿áÃæãvÜWã Ü w ±ÜÅPq Ü Ô¨Üª ®ÜËᾟú Ü aæãaÜcÆ PÜñÝ ÓÜíWÜÅÖÜ "BÍÝíPÜáÃÜ'PæR ¸æ®Üá°w ŸÃæ¨Ü¨ÜªÐærà AÆÉ, A¨ÜÃÜ PÜáÄñÝX JÙæÛ¿á ËÊÜáÍæì ¿á®Üá° EvÜᲿá "±ÜÅPÝÍÜ' GíŸ ÊÝÃܱ£Ü ÅP¿ æ áÈÉ ±ÜÅPq Ü Ô ®Ü®®°Ü áÜ ° ¸æÙQÜ Wæ ×w©¨Üê áÜ . ®Ý®æ㟺 EvÜᲿá E¨ÜÁãà®ÜáS ¾ ÇæàSPÜ®ÝX BWÜ WÜáÃÜá£ÓÜÆq ³ ¨ r .ªæ C¨æà ÓÜáÊÜÞÄWæ »ÜívÝÄ¿áÊÜÄWæ Jí¨Üá ±ÜÅPÝÍÜ®Ü ÓÜíÓæ¿ § á®Üá° ÖÜáoár ÖÝQ B ÊÜáãÆPÜ ÓÝ×ñÜ PÜê£WÜÙÜ®Üá° ÖæãÃÜñÜÃÜáÊÜ ÖÜáaÜác ×w©ñÜá¤. Aí¥Ü ±ÜÅPÝÍÜ®Ü ÓÜíÓ槿á (G.Gí.i ±ÜÅPÝÍÜ®Ü) Êæã¨ÜÆ PÜê£Ááà ®Ü®Ü°¨ÝWܸæàPæí¨Üá AÊÜÃÜá ÖÜsÜ ×w¨ÜÃÜá. ®Ü®ÜXíñÜ ±ÜÅԨܜÃÜá EvÜᲿáÈÉ ®ÝÇÝRÃÜá ÇæàSPÜĨݪÃæ. AÊÜÃÜ®Üá° PæàÙܸÝÃܨæà? Gí¨æ ®Ý®Üá. BWÜ AÊÜÃÜá ""AÊÜÃæÈÉ PæãvÜáñݤÃæ ÓÝÌËá, ñÜÊÜá¾ PÜñWæ ÙÜ ®Ü áÜ ?° ¯àÊÜâ PæãvÜŸÖÜá¨æíŸ ËÍÝÌÓÜ¨È Ü É Ÿí¨æ'' Gí¨ÝWÜ JÇæÉ G®Ü¨ ° æ J²³Wæ Pæãpær. BWÜ "PÜÊÜáìËàÃÜ' ÊÜáñÜᤠ"g®Ü±ÜÅWÜ£'(?) ÊÝÃܱܣÅPæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝX¨Üª ®Ü®Ü° GÃÜváÜ PÜñWæ ÙÜ ®Ü áÜ ° AÊÜÄWæ ±ÜÅPq Ü Ô Gí¨Üá Pæãpæ.r »ÜívÝÄ¿áÊÜÃÜ E¨æઠÍÜ C¨Üᨠª áÜ ±ÜÅ£à GÃÜvÜá £íWÜÚWæãÊæá¾ JŸº ÇæàSPÜ®Ü GÃÜvæãà ÊÜáãÃæãà PÜñæWÜÙÜ®Üá° bPÜR ±ÜâÓܤPÃÜ ã Ü ±Ü¨È Ü É ±ÜÅPq Ü ÓÜáÊÜâ¨Üá. C¨ÜPÝRX ÊÝÑìPÜ aÜí¨Ý GñÜá¤ÊâÜ ¨Üá, B ±ÜâÓܤPWÜ ÙÜ Ü ÊÜáá¨ÜÅ| ÊæaÜcPÝRX hÝ×àÃÝñÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô B ÖæãñܤWæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜqÓÜáÊÜâ¨Üá. ®Ü®Ü° ÓÜíPÜÆ®ÜPæR "ÖÜÔÃÜá ¹ÔÆá' GíŸ ÖæÓÜÃÜ®Üá° ®Ý®ÜÆÉ, AÊÜÃæà CoárPæãívÜÃÜá. ®ÝÇÝRÃÜá PÜvæWÜÚí¨Ü hÝ×àÃÝñÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô¨ÜÃÜá. ±ÜâÓܤPÜ¨Ü ÊæãÙæ hæãàvÜOæ¿á (BWÜ w.q.² ÊÜÂÊÜÓæ§ CÃÜÈÆÉ. PæçÀáí¨ÜÇæà AûÜÃÜ hæãàvÜOæ

®Üvæ¿á¸æàPÝXñÜá¤) PæÆÓÜ ÊÜááX¨Ü ñÜñ…ûÜ| A¨ÜÃÜ ±Üä›´Ü®Üá° ×w¨ÜáPæãívÜ Ÿí¨Ü AÊÜÃáÜ , ""®ÝËàWÜ Pæ.Pæ.±æç AÊÜÃ®Ü áÜ ° ®æãàvܸàæ Q¨æ. ¯ÊÜá¾ ±ÜâÓܤPPÜ Ræ ÊÜáá®Üáw ° ŸÃæ¿áÆá AÊÜÃÜ®Üá° Ë®Üí£Óæãà|!'' Gí¨ÜÃÜá ©{àÃÝX. ®Ü®ÜWæ BñÜíPÜ. Pæ.Pæ. ±æç ¿áÊÜÃÜí¥Ü ¨æãvÜx ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜ ÊÜááí¨æ, ®Ý®Üá ÖæãàX ¯íñÜá JŸº ˨ݦì¿ÞX ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ¨æà? AÊÜÃÜá ÊÜáá®Üá°w ŸÃæ¿áÆá J±Üâ³ñݤÃæÁáà? Gí¨Üá ÖæàÚ¨æ. »ÜívÝÄ¿áÊÜÃÜá ®Ü®ÜWæ ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ""¯àÊÜâ ÊÜáñÜᤠhæãàXñݤ¿áÃÜá ÓÜí¿ááPܤÊÝX ±ÜÅPÜqst BÍÝíPÜáÃÜPæR Pæ.Pæ.±æçWÜÙÜá GÃÜvÜá ÓÝÆá ŸÃ橨ݪÃÜÆÉ, A¨ÜÃÈ Ü É AÊÜÃáÜ ÖæaáÜ c JñÜᤠPæãor¨áÜ ª ¯ÊÜá¾ PÜñWæ ÚÜ Wæà! AÆÉ¨æ ®Ü®WÜ æ ±æçWÙÜ áÜ Aí¨ÜÃæ H®Üá AíñÜ WæãñÜá¤. ÔíwPæàp… ¸ÝÂíQWæ ÖæãàX AÊÜÃÜÇæÉà ®Ý®Üá ÊÜÞñÜ®Ýw Ÿí©¨æઠ®æ. ñÜ®°Ü ÊÜá®æWæ B ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃ®Ü áÜ ° PÜÃPÜ ã æ ívÜá Ÿ¯° Gí©¨ÝªÃæ AÊÜÃáÜ '' Gí¨ÜÃÜá. Öè¨Üá, "BÍÝíPÜáÃÜ'PæR vÝ ¹.¹. ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜ, AíŸÆ±Ýw PÜêСÜÃÝÊ…, ±æä›. Pæ.Ë. ÓÜá¸ÝÅ¿á, PÜá.Î ÖÜĨÝÓÜ »Üor (Aí©®Ü) ÇæãàPÜÓÜ»Ý ÓܨÜÓÜ ±ÜPÜìÙÜ ÃÜíWÜ®Ý¥Ü ÍæOæç Êæã¨ÜÇݨÜÊÜÃÜ®Üá° PÜívÜ hæãàXñݤ¿áÃÜá ®ÝÆáR ®ÝÆáR ÓÝ騆 A¼±ÝÅ¿áWÜÙ®Ü áÜ ° AÊÜÄí¨Ü ŸÃæԨܪÃáÜ . AÊÜÃÆ æ ÉÃã Ü BWÜ EvÜᲿá WÜOÝ£WÜ| ÊÜÂQ¤WÙÜ áÜ . B¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ PÝÇæàh… ÖÜávÜáWÜÃáÜ Gí¨Üá ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° AÊÜÃáÜ PÜvWæ ~ Ü ÔÃÜÈÆÉ. ®ÜÊáÜ ¾ ÁãàWÜÂñæ¿á®Üá° ËáàÄ ÊæáaÜácW¿ æ á ÊÜÞñÜáWÜÙ®Ü áÜ ° ŸÃ橨Üê áÜ Gí¨Üá DWÜ ®Ü®WÜ æ A¯ÓÜáñܤ¨æ. (BWÜ A¨Üá ÓÜÖÜg GíŸ ¹®Ý°| ®ÜÊÜá¾ÈÉñÜá¤) D «æç¿áì©í¨Ü Jí¨Üá ÊÜá«ÝÂÖÜ° GÃÜvÜá WÜípæ¿á ÓÜáÊÜÞÄWæ ®Ý®Üá »ÜívÝÄ¿áÊÜÃÜ hæãñæWæ BWÜ PÜáíi¸æqr®ÜÈÉ ÊÝÓÜÊÝX¨Üª Pæ.Pæ.±æç AÊÜÃÜ ÊÜá®æWæ ÖæãàX ¸ÝXÆá Ÿw¨æÊÜâ. AÊÜÃÜ ±Ü£° ¸ÝXÆá ñæWæ¨Üá "Ÿ¯°' Gí¨Üá JÙÜWæ PÜÃæÔ PÜáÚÛÄÔ¨ÜÃÜá. ±æçWÜÙÜá Fo £àÄÔ ÓÜÌƳ$ ËÍÝÅí£ ñæWæ¨ÜáPæãívÜá ¸ÝÂíQWæ ÖæãÃÜvÜáÊÜ ñÜ¿ÞÄ¿áÈɨܪÃÜá. AÊÜÃÜá aÝÊÜwWæ PÝÈÄst PÜãvÜÇæà ®ÝÊÜâ G¨Ü᪠¯íñÜá ®ÜÊáÜ ÓÜRÄÔ¨æÊâÜ . »ÜívÝÄ¿áÊÜÃáÜ ""CÊÜÃàæ ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃáÜ , ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ D ÖæãñܤWWæ æ ÊÜáá®Üáw ° ŸÃæ¿á¸æàPæí¨Üá AÊÜÃÜ BÓæ'' Gí¨ÜÃáÜ . ®Ý®Üá ÊÜÞñÜ®Ývܨæ ÓÜáÊÜá¾®æ ¯í£¨æª. ±æçWÜÙÜá ""bPÜR ÖÜávÜáWÜ, ÇæãàPÝ®Üá»ÜÊÜ ñÜáíŸ C¨Üª ÖÝWæ C¨æ. B¨ÜÃæ ®Ý®Üá ÓÝ×£¿áÆÉ; CÊÜÄWæ ®Ü®°Ü ÊÜáá®Üáw ° HPæ?'' Gí¨ÜÃáÜ . BÊæáàÇæ PÜá.Î AÊÜÄí¨Ü ŸÃæÓŸ Ü ÖÜá¨ÜÆÉ? GíŸ ÓÜÆÖæ¿á®Üã° PæãorÃáÜ . A¨ÜPã Ü R ®Ü®°Ü EñܤÃÜ CÆÉ. ""CÆÉ ÓÜÃ…, ¯Ëá¾í¨ÜÇàæ B PæÆÓÜ BWܸàæ PÜá'' Gí¨Üá »ÜívÝÄ¿áÊÜÃáÜ Pæç hæãàwÔ ÊÜí©Ô¨ÜÃÜá. ""ÓÜÄ, ÊÝÃܹoár Ÿ¯°'' Gí¨Üá »ÜívÝÄ¿áÊÜÃÜ Pæç¿áÈɨܪ Ôð±Ür®Üá° ÔÌàPÜÄÔ ""JÙÜWæ CvÜá, ÃÝñæÅ K¨Ü¸æàPÜá'' Gí¨Üá ñܮܰ ±Ü£°Wæ £ÚÔ, ®ÜÊÜáWæ ËÐ…

¹ÔÆPæãàÆá / 125

¹ÔÆPæãàÆá / 126


ÊÜÞw PÝÃÜá ÖÜ£¤ ÖæãÃÜoá Öæãà¨ÜÃáÜ . Pæ.Pæ. ±æçWÜÙÜ ÊÜáá®Üá°wÁãí©Wæ "ÖÜÔÃÜá ¹ÔÆá' ÓÜíPÜÆ®Ü ±ÜÅPÜoÊÝÀáñÜá. AÐÜÃr È Ü É ®Ý®Üá EvÜᲿáÈÉ®Ü ®Ü®°Ü K¨Üá ÊÜááXÔ ®Ü®°Ü FÄWæ ÊÜáÃÜÚ¨æ.ª BÊæáàÇæ ÊÜáãÃÜá ®ÝÆáR ÊÜÃÜáÐÜ »ÜívÝÄ¿áÊÜÃÜ G.Gí.i ±ÜÅPÝÍܮܩí¨Ü ±ÜÅ£ GÃÜvÜá £íWÜÚWæãÊæá¾ ¨æÌ$çÊÜÞÔPÜ¨Ü ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ PÜñÝÓÜíWÜÅÖÜWÜÙÜá ÖæãÃÜŸí¨ÜáÊÜâ. ±ÜÅ£ ÖæãñܤWæ¿áÆãÉ ÔíwPæàp… ¸ÝÂíQ®Ü hÝ×àÃÝñÜá CñÜá¤. ÊÜáá¨ÜÅ| ÊÜá~±ÝÆ¨Ü ±ÜÊÜÃ… ±æÅÓ…®ÜÇæÉà Gí¨Üá ®Ü®Ü° ®æ®Ü±Üâ. vÝ.A®Üá±ÜÊÜÞ ¯ÃÜíg®ÜÃÜí¥Ü ÖæÓÜÃÝíñÜ ÇæàSQ¿áÃÜá B ¨æÌ$çÊÜÞÔPÜPæR PÜñæWÜÙÜ®Üá° Pæãor¨ÜªÃÜá. Aí©®Ü E¨ÜÁãà®Üá¾S PÜñWæ ÝÃÜÃÈ Ü É Öæbc®Ê Ü ÃÜ Ü PÜñWæ ÙÜ áÜ B ÊÜÞÇæ¿áÈÉ ±ÜÅPo Ü ÊÝXÃܸàæ PÜá. »ÜívÝÄ¿áÊÜÃÜá Pæ.Pæ.±æç¿áÊÜÄí¨Ü ®Ü®Ü° PÜê£Wæ ÊÜáá®Üá°w ŸÃæÔ¨Ü᪠ÊÝÂÊÜÖÝÄPÜ ¨ÜêÑrÀáí¨Ü Gí¨Üá Cí¨Üá ®Ü®Ü° FÖæ. ±ÜÅ£ ÖæãñܤWæ¿á ÊÜáá¨ÜÅ| ÊæaÜc¨ÜÐÜár ÊæãñܤÊÜ®Üá° ÔívæPæàp… ¸ÝÂíP… ±ÝÅ¿á: ¯àvÜᣤñæã¤à H®æãà. B¨ÜÃæ Cí¥Ü¨æãªí¨Üá ÓÝ×ñÜÂPÜ aÜoáÊÜqPæWÜÚWæ Pæ.Pæ ±æç AÊÜÃÜá Óܳí©Ô¨Ü Ä࣠A±ÜÃÜã±Ü¨Üáª. ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ ²Å࣠CÆÉÊÝWÜᣤ¨ÜªÃæ, ÊÜááí©®Ü ±ÜÅPÜoOæWÜÚWæ ¸ÝÂíP… ®æÃÜÊÜâ ¯àvÜᣤ©ªÆÉ. »ÜívÝÄ¿áÊÜÃÜá £àÊÜÅÊÝX AÓÜÌÓܧÃÝX ±ÜÅPÝÍÜ®Ü ¯ÆáÉÊÜ ñÜ®ÜPÜ ¸ÝÂíP… AÊÜÄWæ ®æÃÜÊÝX¨æ Gí¨Üá PæàÚŸÇæÉ. ÊÜááí¨æ ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ®Ý®Üá ±æç¿áÊÜÃÜ®Üá° ®æãàvÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»ì Ü B¿ÞbñÜÊÝX J¨ÜX ŸíñÜá. EvÜá² Gí.i.Gí PÝÇæài®ÜÇã æ Éà A¥ÜÊÝ ¸æàÃæ C®Ý°ÊÜ PÜvWæ ÙÜ Ç Ü ã æ Éà ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»ÜWÙÜ áÜ ®Üv¨ æ ÝWÜÇÆ æ É ±æçWÙÜ áÜ AÈÉ A«ÜÂûÜÃÝXÁãà, E¨Ý^oPÜÃÝXÁãà CÆÉÊæà ÊÜááS A£¦¿ÞXÁãà PÝ~Ô PæãÙÜáÛ£¤¨áÜ ª¨áÜ íoá. Aí¥Ü ÓÜí¨Ü»ì Ü WÜÙÈ Ü É ®Ý®Üá »ÝWÜÊ× Ü Ô¨ÜªÃ,æ AÊÜÃÜ G¨ÜáÃÜá ÖæãàX ¯íñÜá ®Ý®Üá Pæç ÊÜááX¨ÜÃæ ñÜñ…ûÜ| ""ÖæàX©ªàÄ, ÊæãWÜÓÝÇæ ¿áÊÜÃæà?'' Gí¨Üá AÊÜÃÜá Pæç GÃÜvÜã hæãàwÔ ¸æ®Üá° ñÜoárÊÜÃÜá. AÊÜÃÜá PÜáÚñÜÈÉWæ ®Ý®Üá Öæãà¨ÜÃæ ñÜÊáÜ ¾ ±ÜPRÜ ¨È Ü É®Ü BÓÜ®Ü TÝÈ C¨ÜªÃæ ""PÜáÚñÜáPæãÚÛ'' G®ÜáÊ ° Ü Óèg®ÜÂÊÜ®ã Ü ° AÊÜÃáÜ ÊæáÃæ¿áᣤ¨ÃªÜ áÜ . ®Ý®Üá EvÜᲿá K¨Üá ÊÜááXst ÊæáàÇæ PÝíñÝÊÜÃPÜ Ræ Ÿí¨Üá ®æÇÔæ ¨Üª®áÜ ° JÊæá¾ ÓÝí¨Ü¼ìPÜÊÝX ®Ý®Üá AÊÜÃÜÈÉ ¯Êæà©Ô¨æª. A¨Ü®Üá° AÊÜÃÜá GÐÜár ®æ®² Ü ®ÜÈÉoárPã æ íw¨ÜªÃíæ ¨ÜÃ,æ ""ÖæàX¨æ PÝíñÝÊÜè Ü Ü aÜoáÊÜqPæ?'' G®ÜáÊ ° âÜ ¨æà ®ÜÊáÜ ¾ B Êæáà騆 »æàq¿áÈÉ AÊÜÃÜ Êæã¨ÜÆ ±ÜÅÍ.°æ BÊæáàÇæ ®Ü®°Ü ±Ü£¿ ° á Ÿí«ÜáWÜÙÝX¨Üª ÊÜáíWÜÙã Ü Ä®Ü ÓÜá±ÜÅԨܜ ÊÜQàÆÃÝX¨Üª ÍܱÝìw ®ÜÓì Ü ±Ü¿ ³ á (CÊÜÃÜ ÊÜáWÜÙáÜ ×Ä¿á ÇæàSQ B®Üí© ÓܨÝÎÊÜ ÃÝÊ…) AÊÜÃÜ ŸWæY ËaÝÄÓÜáÊÜâ¨Üá, ®ÜÓÜì±Ü³$¿á®ÜÊÜÃÜ

Pæã®æ¿á ÊÜáWÜ ÔàñÝÃÝÊÜá ÃÝÊ… (AÊÜÃáÜ ÔíwPæàp… ¸ÝÂíQ®ÜÈÉ ×Ä¿á A—PÝÄ ¿ÞX¨ÜªÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, ÓÜÌƳ$PÝÆ ¸ÝÂíQ®Ü ®ÝÊÜᯨæàìÎñÜ væçÃæPÜrÃ… PÜãvÝ BX¨ÜªÊÜÃÜá) AÊÜÃæà®Ý¨ÜÃÜã DaæWæ PÝíñÝÊÜÃÜPæR Ÿí©¨ÝªÃæà®Üá? Gí¨Üá PæàÙÜáÊÜâ¨Üá ®Üvæ¨æà CñÜá¤. CÊÜÃæÆÉ ®Ü®Ü° Ÿí«ÜáWÜÙÝX¨ÜªÊÜÃÜá GíŸá¨Ü®Üá° PÜãvÝ ®Ý®æãÊæá¾ ÓÝí¨Ü¼ìPÜÊÝX AÊÜÃÜÈÉ ÖæàÚ¨æª. B¨ÜÃæ ±æçWÜÙÜá A¨Ü®Üá° Gí¨Üã ÊÜáÃæ£ÃÜÈÆÉ. A¨Üá½ñÜ G®Ü°ŸÖÜá¨Ý¨Ü ®æ®Ü±Üâ AÊÜÃܨÜáª. AÐærà AÆÉ, JÊæá¾ AÊÜÄWæ, ®ÜÊÜá¾ PÜáÆWæãàñÜÅ £Ú¨ÜÃæ ÓÝPÜá, A¨Üá AÊÜÃÜ ÊÜá®Ü:±ÜoƨÜÈÉ ÍÝÍÜÌñÜÊÝX ¯íñÜíñæÁáà. PÝíñÝÊÜÃÜ WÝÅÊáÜ ¨Ü Pæàí¨ÜŹí¨Üá G®ÜŸ ° ÖÜá¨Ý¨Ü ¸æàÇÝw GíŸÈÉ Jí¨Üá TÝÓÜX ×.±ÝÅ. ÍÝÇæ Eíoá. A¨Üá ÍæçûÜ~PÜÊÝX ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, ÓÝíÓÜ¢£PÜÊÝX ÓÝ×ñÜÂPÜÊÝX iÇæÉ¿áÇæÉÆÉ ±ÜÅÔ©œ ±Üvæ¨Ü ÍÝÇæ. B ÍÝÇæWæ ËsÜÆ ¸æàÇÝw GíŸ ÊÜááTæãÂà±Ý«Ý¿áÄí¨Ü ÃÝÐÜó±ÜÅÍÔÜ ¤¿áã Ÿí©ñÜá¤. B ÍÝÇæ¿á BÍÜÅ¿á¨ÜÇÉæà PÝíñÝÊÜÃÜ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZÊÜâ AÈÉ ñÜ®°Ü PÜdàæ Ä¿á®Üá° Öæãí©ñÜá¤. A¨ÜÃÜ aÜoáÊÜqPæWÙÜ ã Ü ÖæaÝcX ®Üv¿ æ áᣤ¨áÜ ¨ ª áÜ AÇæÉà. Aí¥Ü ÍÝÇæ¿á ¸æÚÛÖÜŸÊ º ®Ü áÜ ° Gvæ¹vܨæ ÊÜáãÃÜá ©®Ü ®Üvæst PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü Jí¨Üá ©®Ü¨Ü A«ÜÂûÜñæWæ ®ÝÊÜâ ±æçWÜÙÜ®Üá° BÖÝ̯ÓÜÆá ÍÝÇÝ ÓÜíaÝÆPÜÃÝ¨Ü ÊÜÞÃÜ|¡ ÊÜÞvÜÃÜ ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ ÊÜÞ~±ÝÆPæR Öæãà¨æÊÜâ. BWÜ ±æçWÜÙÜá ÔíwPæàp… ¸ÝÂíQ®Ü A«ÜÂûÜÃÝX¨ÜªÃÜá. AÊÜÃæÈÉ D PÜáWÝÅÊÜáPæR ŸÃÜáñݤÃæ? GíŸ BñÜíPÜ ®ÜÊÜá¾ÈÉñÜá¤. A¨ÜPÝRX ÊÜÞÃÜ|¡ÊÜÞvÜÃÜ B±Ü¤ÃÜã, ®Ü®Ü° Ÿí«ÜáWÜÙÜã ÔíwPæàp… ¸ÝÂíQ®Ü ×Ä¿á A—PÝÄ¿áã BX¨Üª ÔàñÝÃÝÊÜáÃÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ÊÜááí©oárPæãívÜá ¸ÝÂíQ®Ü AÊÜÃÜ PÜdæàÄÁãÙÜWæ PÝÈpærÊÜâ. ®ÝÊæÆÉ Pæç ÊÜááX¿áᣤ¨Üªíñæ ÔàñÝÃÝÊÜáÃÝ¿áÃÜá ®ÜÊÜá¾ÈÉ®Ü J¸æ㺟ºÃÜ®æ°à ±ÜÄaÜÀáÓÜ ÖæãÃÜoÃÜá. AÐÜÃr È Ü É Pæ.Pæ ±æç AÊÜÃáÜ ""CÊÜÃáÜ ®Ü®WÜ æ Wæãñܤ¿áÂ; ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃáÜ ñÝ®æà? CÊÜÃÜ PÜ¥Ý ÓÜíWÜÅÖÜPæR ®Ý®æà ÊÜáá®Üá°w ŸÃæ¨Ü¨Üáª!'' Gí¨Üá ®Ü®Ü°®æ°à AÊÜÄWæ ±ÜÄaÜÀáÔ¨ÜÃÜá! BÊæáàÇæ AÊÜÃÜá ""¸æàÇÝw ÍÝÇæ Aí¨ÜÃæ Wæ㣤ÆɨÜÊÜÃÜá ¿ÞĨݪÃæ ÃÝ¿áÃæà? ¸æÓ…r ÓÜãRÇ… C®… AÊÜÃ… wÔóP…r Gí¨Üá ®Ü®WÜ æ WæãñÜá¤íoá. DWÜ D PÝÃÜ|©í¨Ü B ÍÝÇæ¿á®Üá° ®Ý®Üã ®æãàvÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ ñÝ®ÝXÁáà ŸíñÜá'' Gí¨Üá ÓÜíñæãàÐܱÜorÃÜá. ®ÜvÜáÊæ ®ÝÊÜâ ÖæãÃÜñÜÃÜáÊÜ ÓܾÃÜ| ÓÜíbPæ¿á ËaÝÃÜ ±ÜÅÓݤËÔ ¸ÝÂíQ®Ü ®æÃÊ Ü ®Ü áÜ ° ¿ÞbÔ¨æÊâÜ . ""SíwñÜ PæãwÓæãà|'' Gí¨Üá A¨ÜPÜãR J²³Wæ ÓÜãbÔ ®æÃÜÊݨÜÃÜá. ±æçWÜÙáÜ ¸ÝÂíQ¯í¨Ü ¯ÊÜêñ¤ÜÃÝ¨Ü ÊæáàÆã Jí¨æÃv Ü áÜ ¸ÝÄ ¸æàÇÝw ÍÝÇæWæ Ÿí¨Ü©ª¨æ. ""×í¨æ JÊæá¾ ®Ý®Üá Ÿí©¨æª. ÊÜáñæ¤ DWÜ ŸÃܸæàPæ®Üá°£¤àÃÝ? SíwñÜ

¹ÔÆPæãàÆá / 127

¹ÔÆPæãàÆá / 128


ŸÃÜáñæ¤à®æ'' G®Üá°ÊÜâ¨Üá ¹orÃæ, ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ ¿ÞPæ AÈÉWæ ÖæãàWܸæàPÜá G®Üá°ÊÜ hÝ¿áÊÜÞ®Ü AÊÜÃÜÈÉ CÃÜÈÆÉ. ®Ü®ÜWæ IÊÜñÜᤠñÜáí¹¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ B£¾à¿áÃÝXÃÜáÊÜ PÝíñÝÊÜÃÜ g¿áÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ (ñÜÃíÜ WÜ¨Ü ÓÜí±Ý¨ÜPÃÜ áÜ ) ÊÜáñÜᤠ®Üí¨ÜÚPæ ¸ÝÆaÜí¨ÜÅÃÝ¿áÃÜá (ÊÜáá¨Ü| ª ÓݾÃPÜ Ü ËáñÜÅ ÊÜáívÜÚ¿á WèÃÜÊÝ«ÜÂûÜÃáÜ ) ÓæàÄ "ÊæãWÜÓÝÇæ IÊÜñáÜ ¤' GíŸ A¼®Üí¨Ü®Ý WÜÅí¥Ü ÊÜáñÜᤠJí¨Üá A¼®Üí¨Ü®Ý ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜÊÜ®Üá° EvÜᲿáÈÉ H±ÜìwÔ¨ÜÃáÜ . AË»ÜiñÜ ¨Ü.PÜ iÇæÉ¿á ÓÝíÓÜR£PÜ Pæàí¨ÜÅÊíæ ¨Üá ±ÜÅÔ©œ ±Üv© æ ÃÜáÊÜ EvÜᲿáÈÉÁáà D PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ®Üv¿ æ á¸æàPÜá, A¨Üã EvÜᲿá Gí.i.Gí PÝÇæài®Ü ÃÜËàí¨ÜÅ PÜÇÝ ÊÜáío±Ü¨Ç Ü Éæà BWܸàæ PÜá Gí¨Üá D CŸºÃÜ PÜ®ÓÜ áÜ . BWÜ Pæ.Pæ. ±æçWÜÙÜá APÝvæËá B´… g®ÜÃÜÇ… GgáÂPæàÍÜ®… ÄiÓÝóÃ… BX¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜ J²³$Wæ CÆɨæ, C¨Üá ®Üvæ¿á¨Üá. D WæÙæ¿áÄŸºÃÜã ±æçWÜÙÜ®Üá° PÜívÜá ËÐÜ¿á ±ÜÅÓݤ²Ô, ¯àÊÜâ D ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü A«ÜÂûÜÃÝXÃܸæàPÜá ÊÜáñÜᤠEbñÜÊÝX B ÓܻݻÜÊÜ®ÜÊÜ®Üá° J¨ÜXÓܸæàPÜá Gí¨Üá Ë®Üí£Ô¨ÜÃÜá. ±æçWÜÙÜá A¨ÜPæR J²³Wæ ¯àw¨ÜªÆɨæ, B ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü ÆZá E±ÝÖÝÃÜ¨Ü ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° Gí.i.Gí PÝÇæài®Ü BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÈÁáà ÊÜ×ÔPæãÙÜáÛñܤ¨æ GíŸ C®æã°í¨Üá PæãvÜáWæ¿á®Üá° ñÝÊÝXÁáà ¯àw¨ÜÃáÜ . ZpÝ®ÜáZqWÜÙáÜ ÓæàĨܪ B ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü ñÜáí¸Ý A¨ÜãªÄ¿ÞX ®ÜvÀ æ áñÜá. ÓÜáÊÜÞÃÜá C®Üã°ÃæçÊÜñܤÃÜÐÜár ÊÜáí© Aí¨Üá AÈÉ ÓæàÄÃÜŸÖÜá¨Üá. "ñÜÃÜíWÜ'¨Ü ñÜÊÜá¾ AíPÜ|¨ÜÈÉ vÝ. ÖÝ.ÊÜÞ. ®Ý¿áPÜÃÜá "®Ü®Ü° PÜËñæÁáà ÖæãàWÜá, ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜ ÊÜÞñÝWÜá' GíŸ ®Ü®°Ü PÜËñæ¿á ÓÝÇæãí¨Ü®áÜ ° ÊÜááí©oárPã æ ívÜá Jí¨Üá ÇæàS®Ü樆 áÜ ° B ÓÜÊÜá¿áPæR ÓÜÄ¿ÞX ŸÃ橨ܪÃÜá. ŸÖÜáñæàPÜ ±Ü£ÅPæWÜÙÜá B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ²Åà£Àáí¨Ü ®Ü®°Ü ÊÜááSPæR Öæbc®Ü ¸æÙPÜ áÜ ¯àw¨ÜªÊâÜ . ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ±æçWÜÙÜá ""®Ý®Üá ÊÜáá®Üá°w ŸÃæ¨Ü ÖÜávÜáWÜ CÐÜár GñܤÃÜPæR ¸æÙæ¿ááñݤ®æ Gí¨Üá G~ÔÃÜÈÆÉ '' Gí¨Üá G¨æ ñÜáí¹ Bw, SáÑ¿áã ±ÜorÃÜá. BÊæáàÇæ AÊÜÃÜá »æàq¿Þ¨Ü¨Ü᪠A®æàPÜ ¸ÝÄ. ±ÜÅ£ »æàq¿áÆãÉ AÊÜÃÜá PæàÙÜᣤ¨Ü᪨Üá ""DWæà®Üá ŸÃæ¿áᣤ©ªàÄ?'' Gí¨æà. ®Ý®Üá ŸÃæ¿ááÊÜ ËÐÜ¿á Cí¥Ý¨æªí¨Üá ÖæàÚ¨ÝWÜ ""Öè¨Ý! ®Ü®ÜWæãí¨Üá ±ÜÅ£ PÜÙÜá×ÔPæãw!'' G®Ü°Æá AÊÜÃÜá ÊÜáÃæ¿áᣤ©ªÆÉ. GÐæãrà ©®ÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ AÊÜÃÜá A¨Ü®Üá° K© PܯÐÜu GÃÜvÜá ´ÜäÇ… ÓæRಮÜÐÝr¨ÜÃÜã A¼±ÝÅ¿áÊÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ ÇæoÃ…Öæv…®ÜÈÉ ñÝÊæà Sá¨ÝªX ŸÃæ¨Üá PÜÙÜá×ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜ ±ÜñÜÅWÜÙÜ®æ°ÆÉ ®Ý®Üá ÓÜíWÜÅ×ÔvÜᣤ¨ÜªÃæ, "±æçWÜÙÜ ±ÜñÅÜ WÙÜ áÜ ' Gí¨Üá ±ÜÅPq Ü ÓÜŸÖÜá©ñÜá¤. A¨æãí¨Üá A¨Üá½ñÜ ¨ÝSÇæ¿áã BWÜᣤñáÜ ¤.

EvÜᲿáÈÉ PÜÇÝÊÜêí¨Ü GíŸ ÓÝíÓÜR£PÜ ÓÝ×ñÜÂPÜ ÓÜíZo®æ Eíoá. A¨ÜÃÜ Óݧ±®Ü ¿ æ ÞX H®æí¨ÜÃã Ü DWÜ G±Ü$³ ñÜᤠÊÜÐì Ü BXÃÜŸÖÜá¨æà®æãà. B ÓÜíÓæ¿ § á Óݧ±Ü®æ¿á Êæã¨ÜÆ ©®ÜWÜÙÜÈÉ A¨Ü®Üá° ÊÜáá®Ü°væÔ¨ÜÊÜÃÜá GÓ….GÇ…. ®ÝÃÝ¿á| »Üo,r Pæãvæñã Ü ¤ÃáÜ A®ÜíñÜ ±Ü¨®¾Ü Ý»Ü EvÜá±Ü ÊÜáñÜᤠŸ®Üí° hæ ÃÝÊÜÞaÝ¿áì GíŸ £ÅÊÜáã£ìWÜÙÜá. CÊÜÃÜá Êæã¨ÜÈWæ EvÜá²Àáí¨Ü "¿ááWܱÜâÃÜáÐÜ' GíŸ ÊÜÞÔPÜÊÜ®Üá° ÖæãÃÜwԨܪÃÜá. ÊÜááí¨æ A¨Ü®Üá° EvÜá±ÜÃÜá Q¯°WæãàÚÀáí¨Ü ÊÜáá®Üv ° Ôæ ¨ÜÃ,æ GÓ….GÇ….®ÝÃÝ¿á| »ÜoÃr áÜ EvÜá²Àáí¨Ü "ÃÝ¿á»ÝÄ' GíŸ ±Ü£ÅPæ¿á ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÝX TÝÂñÜÃݨÜÃÜá. Ÿ®Ü°íhæ AÊÜÃÜá ÊÜááí¨æ "ÓÜá¨ÜÍÜì®Ü', "®ÜÊ» Ü ÝÃÜñ'Ü , "E¨Ü¿áÊÝ~'¿áÈÉ ÓÜí±Ý¨ÜPÃÜ ÝX ¨Üáw¨Üá ÊÜÞ®ÜÂÃݨÜÃáÜ . CÊÜÃáÜ PÜqr¨Ü D "PÜÇÝÊÜêí¨Ü' DWÜÆã ÓÝíÓÜ¢£PÜÊÝX ñæãvÜXÔPæãíw¨æ¿Þ¨ÜÃÜã, B¦ìPÜ A®Ü®áÜ PÜãÆñæÀáí¨Ü ÓæãÃÜXÖæãàX¨æ. B¨ÜÃã Ü ÊÜÃáÜ ÐÜPã æ RŸº ÓÝ×£¿á®Üá° B ÓÝ×£¿á ÊÜá®æWàæ ÖæãàX WèÃÜËÓÜáÊÜ ÓÜí±ÜŨݿáÊÜ®áÜ ° PÜÙ¨ æ Ü ¨ÜÍPÜ WÜ ÙÜ È Ü É A¨Üá ÊÜêñܨÜíñæ ®ÜvæÓÜáñݤ Ÿí©¨æ. ®Ü®®°Ü áÜ ° D ÓÜíÓæ§ WÜáÃÜá£Ô WèÃÜËÓÜáÊÜâ¨ÝX A¨ÜÃÜ PÝ¿áì¨ÜÎì ±Ü¨®¾Ü Ý»Ü »ÜorÃÜá Ë®Üí£Ô¨ÝWÜ ®Ý®Üá "¸æàvÜ' A®Ü°ÈÆÉ. "ÓÜÄ' Gí¨Üá SáÑÀáí¨ÜÇæà J²³Pæãívæ. B¨ÜÃæ WèÃÜËÓÜáÊÜÊÜÃÜá Pæ.Pæ. ±æçWÜÙÜá Gí¨ÝWÜ ñÜáÓÜá BñÜíPÜÊÝ¿áá¤. ®Ü®Ü°¨Üá ±Üâor ÊÜá®æ, Pæ.Pæ.±æçWÜÙÜá Ÿí¨ÜÃæ, AÊÜÃÜ®Üá° ÖæàWæ ÓÜñÜRÄÓÜáÊÜâ¨Üá, hæãñæWæ AÊÜÃæãí©Wæ C®Üã° ¿ÞÃæÆÉ ŸÃÜŸÖÜá¨æãà GíŸ bíñæ PÝwñÜá. B¨ÜÃæ »ÜorÃÜá ""¯àÊæà®Üã bí£Óܸæàw, ŸÃæà A«ÜìWÜípæ¿á PÝÃÜÂPÜÅÊÜá. ®ÝÊÜâ ÖÜñÜᤠÖÜ®æ°ÃÜvÜá ÊÜáí© ŸÃÜáñæ¤àÊæ, Jí¨Üá ÓÝÌWÜñÜ, BÊæáàÇæ WèÃÜÊݱÜìOæ, ¯ÊÜá¾ GÃÜvÜá ÊÜÞñÜá, Pæ.Pæ. ±æçWÜÙÜ ®ÝÆáRÊÞ Ü ñÜá AÐæàr ®ÜÊáÜ ¾ PÝ¿áìPÜÅÊáÜ . hæãñæWã æ Ÿº ´æäàpæãàWÝűÃÜ … ŸÃÜáñݤ®.æ Jí¨Üá PÜ´… qàÁãà, PݵÁãà ¯àÊÜâ PæãorÃæ ÓÝPÜá'' Gí¨Üá ®Ü®®°Ü áÜ ° ÓÜÊÞ Ü «Ý®Ü±w Ü Ô¨ÜÃáÜ . ¯ÃÜáÊÜá¾ÙÜ®ÝX ®Ý®Üá B ©®ÜÊÜ®Üá° PÝ¿ááñܤ PÜáÚñæ. B¨ÜÃæ ®Ü®Ü° ±Ü£°Wæ A£¦WÜÙÜá ŸÃÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ ñÜÊÜÄ®Ü ÊÜáí© ŸÃÜáÊÜÐærà ÓÜí»ÜÅÊÜá. ±æçWÜÙÜá WèvÜ ÓÝÃÜÓÜÌñÜ ¸ÝÅÖܾ|ÃÜá. B ¸ÝÅÖܾ|ÄWæ "±ÜñæãÅvæ' Aí¨ÜÃæ ñÜáí¸Ý CÐÜr Gí¨Üá BPæWæ Wæ㣤ñáÜ ¤. BPæ B ©®Ü ±Üñã æ Åv,æ ÊæipæàŸÇ… ±ÜÇÝÊÜâ, ŸpÝpæ ¸æãàívÝ GÇÝÉ Ô¨Üœ ±ÜwÔorÙÜá. ÓÜÄ¿ÞX GÃÜvÜãÊÜÃæ WÜípæWæ ±æçWÜÙÜá PÜÇÝÊÜêí¨Ü¨Ü qàËá®æãí©Wæ ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®æWæ Ÿí¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá AÊÜÃÜá PÝįí¨Ü CÚ¿ááÊÜÈÉWæà ÖæãàX GÆÉÃÜ®Üã° ÓÝÌWÜ£Ô¨æ. ±æçWÜÙÜá ®Ü®Ü° Pæç¿á®Üá° ²Åà£Àáí¨Ü ×w¨ÜáPæãívæà ÊÜá®æÁãÙÜWæ PÝÈÄÔ¨ÜÃáÜ . ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü ±ÝÅÃíÜ »ÜÊÝWÜáÊÜ Êæã¨ÜÇàæ AÊÜÃáÜ ""A«ÜìWÜípæÁãÙÜWæ

¹ÔÆPæãàÆá / 129

¹ÔÆPæãàÆá / 130


®Ý®Üá ÖæãÃÜv¸ Ü àæ PÜá. I¨Üá WÜípæWæ ÊÜá~±ÝƨÜÇã æ Éí¨Üá ÊÜááS ËáàqíW… C¨æ. ¯àÊæà®Üã ÊÜÞvܸàæ w, Jí¨Üá PÜ´… PݵÁãà, qàÁãà C¨ÜªÃ,æ ¯ÊÜá¾ A®ÜáPÜãÆ ®æãàw Pæãw'' Gí¨ÜÃÜá. ""ÓÜÄ'' Gí¨Üá ®Ý®Üá ®Ü®Ü° ±Ü£°Wæ ""¯à®Üá H®æÆÉ ÊÜÞw©ªàÁãà AÊÜ®æ°ÆÉ Êæã¨ÜÇæà Pæãoár¹vÜá!'' Gí¨æ. BPæ Jí¨æãí¨æà ŸWæ¿á IoíWÜÙÜ®Üá° ñÜí©pÝrWÜ ""C¨æÆÉ H®Üá?, ¿ÞPæ ÍÜÅÊÜá ÊÜ×Ô©ªàÄ?'' Gí¨Üá ñÜáÓÜáÊÜä ÓÜíPæãàaܱÜvܨæà AÊÜÃáÜ GÆÉ樆 ã Ü ° SáÎÀáí¨ÜÇàæ ÔÌàPÜÄÔ ""ñÜáí¸Ý aæ®Ý°X ÊÜÞw©ªàÄ'' Gí¨ÜÃáÜ . JÙÜX¨Üª ®Ü®°Ü ÖæívÜ£¿á®Üá° ÖæãÃÜWæ PÜÃÀ æ áÔ PÜêñý Ü ñæ ÖæàÚ ÊÜááWÜáÙÜá®ÜPRÜ ÃáÜ . AÐÜrÃÜÈÉ WÜípæ ÊÜáãÃÝÀáñÜá. ±æçWÜÙÜá ÖæãÃÜvܸæàPÝ¨Ü ÓÜÊÜá¿á BÀáñÜá GíŸ BñÜíPÜ ®Ü®¨ °Ü áÜ . ®Ý®Üá ±Ü¨®¾Ü Ý»Ü »ÜoÄr Wæ A¨Ü®à°æ ²ÓÜáWÜáqr ÖæàÚ¨æ. AÊÜÃáÜ AÊÜÓÜÄÔ ""±ÝÅÃÜí¼Óæãà|Êæà ÓÜÃ…'', Gí¨ÜÃæ ±æçWÜÙÜá ""AÊÜÓÜÃÜ CÆÉ ÊÜÞÃÝ¿á, GÆÉÊÜä ÓÜÄ¿ÞXÁáà ¯ÃÝÙÜÊÝXÁáà ®Üvæ¿áÈ! CÐÜár B£¥Ü ¯àw¨ÜÊÜÃÜ®Üá° PÝpÝaÝÃÜPæR WèÃÜËÔ Öæãà¨ÜÃæ A¨Üá ®ÜÊÜá¾ ÓÜíÓÜ¢£ AÆÉ!'' Gí¨Üá ÊÜá~±ÝÆ¨Ü ñÜÊáÜ ¾ ËáàqíWÜ®áÜ ° ÃܨáÜ ªWã æ ÚÔ ¹orÃáÜ . PÝ¿áìPÜÅÊáÜ Jí¨Üá WÜípæ ®ÜvÀ æ áñÜá. BÊæáàÇæ Jí¨ÜãÊÜÃæ WÜípæ¿á ñÜ®PÜ Ü GÆÉÊÜ®Üã° ÊÜáÃæñÜá AÊÜÃÜá ÖÜÙæ¿á ®æ®Ü±ÜâWÜÙÜ®æ°ÆÉ Pæ¨ÜPÜáñݤ vÝ. ÎÊÜÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜÄí¨Ü ñæãvÜX i®ÜÃÝg ÖæWæx G.Ë. ¸ÝÚWÜÃÜí¥ÜÊÜÃÜ ñÜ®ÜPÜ ÊÜÞñÜ®Ýw¨æªà Bw¨Üáª. Pæã®æWæ AÊÜÃÜá ®Ü®Ü° ÖæívÜ£ ÊÜáPÜRÙÜ hæãñæ ¯íñÜá ´æäàpæãà ñæWæÔPæãívÜá ÖæãÃÜváÜ ÊÝWÜ ""¯àÊÜâ BÍÜÅÊáÜ ¨Üí¥Ü ÊÜá®æ PÜqPr ã æ íw©ªàÄ. ÖÝWÝX ¯Ëá¾í¨Ü Cí¥Ü PæÆÓÜ ®Üv¿ æ áᣤ¨.æ MáÑ Aí¨ÜÃæ ¸æàÄ®æà° ®Üá?'' Gí¨Üá ®Ü®°Ü ÖæWÆ Ü ÊæáàÇæ Pæç ÖÝQ ®ÜãÃÜá PÜê£ ÃÜbÔ Qà£ìÊÜíñÜÃÝX ¸ÝÚ Gí¨Üá ÖÜÃÜÓÜÆá ÊÜáÃæ¿áÈÆÉ. 2001ÃÜÈÉ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü ¸æÚÛÖÜŸºÊÜ®Üá° A¨ÜãªÄ¿ÞX BaÜÄÓÜÆá ®ÝÊÜâ ¯«ÜìÄÔ¨æÊÜâ. B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ PÜ®ÝìoPÜ HQàPÜÃÜ|¨Ü ®æàñÝÃÜ Pæ.¹.i®ÜÃÝg ÖæW¿ xæ áÊÜÃáÜ ®ÜÊáÜ ¾ PÝíñÝÊÜè Ü Ü ÊÜá~¡®Ü ÊÜáWÜ GíŸ ®æÇ¿ æ áÈÉ AÊÜÃÜ »ÝÊÜbñÜÅÊÜ®Üá° B ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ A®ÝÊÜÃÜ|WæãÚÓÜáÊÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ÖÜËá¾Pæãíw¨æªÊÜâ. i®ÜÃÝg ÖæWæx¿áÊÜÃÜ ÖæãàÃÝo¨Ü ÊÜágÆáWÜÙÜ®Üá° AË»ÜiñÜ ¨Ü.PÜ.¨ÜÈɨáÜ ª BWÜ ÖæaáÜ c ŸÆÉÊÃÜ íæ Ÿíñæ C¨ÜªÊÃÜ áÜ ×Ä¿áÃÝ¨Ü PÜ¿ÞÂÃÜ Qmn|¡ Ãæç, Pæ.Pæ. ±æç ÊÜáñÜᤠÊÝÂÓÜÃÝ¿á ŸÇÝÉÙÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ. ÃæçWÜÙÜ®Üá° B ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü E¨Ý^oPÜÃܮݰX, ŸÇÝÉÙÜÃÜ®Üá° A«ÜÂûÜÃܮݰX, ±æçWÜÙÜ®Üá° i®ÜÃÝg ÖæWæx¿áÊÜÃÜ »ÝÊÜbñÜÅ樆 áÜ ° A®ÝÊÜÃ| Ü WæãÚÓÜÈPÝRX ®ÝÊÜâ BÊÜáí£ÅÔ¨æÊâÜ . ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü ±ÝÅÓݤËPÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜÈÉ ®Ý®Üá ""i®ÜÃÝg ÖæWæx¿áÊÜÃÜá

PÜ®ÝìoPÜ HQàPÜÃÜ|¨Ü ®æàñÝÃÜÃÝX¨ÜªÃÜã AÊÜÃÜ®Üá° ASívÜ PÜ®ÝìoPÜ ÊÜáÃ棨æ. A¨ÜÃÜÈÉ PÝíñÝÊÜÃÜ¨Ü ®ÝÊÜä JÙÜWæãíw¨æªàÊæ'' Gí¨Üá ÖæàÚ, ""C®æ°ÃÜvÜá ÊÜÃÜáÐܨÜÈÉ AÊÜÃÜá ÖÜáqr ®ÜãÃÜá ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÝWÜÈÊæ. B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ AÊÜÃÜ g®Ü¾ ÍÜñÊ Ü Þ Ü ®æãàñÜÊ Õ Ü BaÜÄÓÜáÊÜâ¨ÜÆɨæ B ®æ®² Ü Wæ PÝíñÝÊÜè Ü È Ü É Jí¨Üá PÜ®v °Ü » Ü Ê Ü ®Ü Ê Ü äÜ BWܸæàQ¨æ'' Gí¨æ. ®Ü®Ü° D ÊÜÞñÜ®Üá° B ÊÜáãÊÜÃÜá ×Ä¿áÃÜã G£¤×w¨Üá ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá. ±æçWÜÙÜíñÜã Cí¥Ü g®Ü¾ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ ÓÜËᣠÃÜaÜ®æ BWÜáÊÜâ¨æà B¨ÜÃ,æ A¨ÜÃÈ Ü É ñÝ®Üá ±ÝÇæãÙY áÜ Ûñæ¤à®æ Gí¨Üá NãàÑÔÁáà ¹orÃáÜ . AÐæàr AÆÉ, B ©®Ü ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü ±ÜÅPÜoOæ "¨Ü.PÜ. PÝÊÜ 1900 &2000' GíŸ BÂí¥ÝÆi¿á ÖÜ©®æç¨Üá ±ÜÅ£WÜÙÜ®Üá° A¨ÜÃÜ ÊÜáãÆ ¸æÇæ¿áÈÉ Ä¿ÞÀᣠ¸æàvÜ Gí¨Üá ÖæàÚ PæãívÜáPæãívÜÃÜá. "PܮܰvÜ »ÜÊÜ®Ü'ÊÜâ ¯ÊÜÞì|WæãívÜá E¨Ý^o®Ý ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü ®Üvæ¨ÝWÜ, ñܱܳ¨æà ®Ý®Üá AÊÜÃÜ®Üá° BÖÝ̯Ԩæª. ®ÜÊÜá¾ ¨ÜáÃܨÜêÐÜr. A®ÝÃæãàWÜ©í¨Ü AÊÜÃÜá »ÝWÜÊÜ×ÓÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ, AÊÜÃÜá ÓÜá©àZìÊÝ¨Ü Jí¨Üá ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨Üá i®ÜÃÝg ÖæWæx¿áÊÜÃÜ®Üá° ÓܾÄÔPæãívܨÜ㪠AÆɨæ, C¨ÜPÝRX ÍÜÅÊÜá ÊÜ×st ®Ü®®°Ü áÜ ° ÍÝÉ\ÓÜÆá ÊÜáÃæ¿áÈÆÉ. GÃÜváÜ ÊÜÃáÜ ÐÜ¨Ü ÊæáàÇæ ®Ü®°Ü ÖÜÙ¿ æ á WæÙ¿ æ áÃÝ¨Ü EvÜá²¿á ®Ý¨ÜÊçæ »Ê Ü íÜ ÓÜíXàñÜ APÝvæËá¿á ÓÜíÓݧ±ÜPÜ EvÜá² ÊÝÓÜá¨æàÊÜ»ÜorÃÜ A¼®Üí¨Ü®Ý PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° B ÓÜíÓæ§¿á ¸æÚÛÖÜŸº¨Ü ÃÜã±ÜPÜÊÝX ®ÜvæÓܸæàPæí¨Üá ®ÝÊÜâ ®ÝÇÝRÃáÜ WæÙ¿ æ áÃÜá hæãñæWã Ü w ÖÜËá¾Pã æ ívæÊâÜ . »ÜoÃr Ü ÎÐÜÂÊÜWì Ü ¨ÜÈÉ EvÜá²¿á ±ÝŨæàÎPÜ ÓÝÄWæ A—PÝÄ, iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ… PÝ¿áì ¯ÊÝìÖÜOÝ—PÝÄ, EvÜá² ÔËÇ… Pæãàqì®Ü J¹ºŸºÃáÜ ®Ý¿ޗàÍÜÃã Ü AÆÉ¨æ ¸æàÃæ¸àæ Ãæ A—PÝÄ ÊÜWÜì¨ÜÊÜÃÜá ÓÜÖÜ C¨Ü᪨ÜÄí¨Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜÊÜ®Üá° ñÜáíŸ ËÎÐÜrÊÝX ®ÜvæÓÜÆá ¯ÍÜcÀáÔ¨æÊÜâ. B ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜPæR Pæ.Pæ.±æç AÊÜÃÜ®Üá° BÖÝ̯ÓܸæàPæí¨Üá ÓÜËᣠ¯|ìÀáÔñÜá. ±æçWÜÙÜ®Üá° BÖÝ̯ÓÜÆá AÊÜÃÜ®Üá° ŸÆÉ ®Ý®æà ÖæãàWܸæàPæí¨Üá ÓÜË᣿áÊÜÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. J²³PæãívÜ ®Ý®Üá ""ÓÜÃ…, ¯ÊÜá¾®Üá° ®æãàvܸæàPÝX¨æ. ¿ÞÊÝWÜ ¯à˨ܪÈÉWæ ŸÃÜÈ?'' Gí¨Üá PæàÚ¨æ. ""¿ÞPæ? H®Üá?'' Gí¨Üá ËaÝÄÔ¨ÜÃáÜ . AÊÜÄWæ ËÐÜ¿á £ÚÔ¨æ. A¨ÜPRæ AÊÜÃáÜ ""¯àÊÜâ ¿ÞPæ ŸÃܸàæ PÜá? ¯ÊÜá¾ PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ¨Ü ©®Ü ¯ÍÜcÀáÔ ®Ü®WÜ æ ÖæàÚ, B ©®Ü ÓÝ«ÜÂÊæäà Gí¨Üá ®Ý®Üá ®Ü®°Ü væçÄ ®æãàw ÖæàÙÜáñæ¤à®æ'' Gí¨ÜÃáÜ . ""®ÝÊÜâ ©®Ü ¯ÍÜcÀáÓÜáÊÜâ©ÆÉ; ¯ÊÜá¾ A®ÜáPÜãÆPæR Öæãí©PæãÙÜáÛÊÜíñæ ¯ÍÜcÀáÓÜáñæ¤àÊæ'' Gí¨æ. ±æçWÜÙÜá ¿ÞÊÝWÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ Æ»Ü GíŸá¨Ü®Üá° ¨ÜêyܱÜwÔPæãívÜá ®Ý®Üá AÊÜÃÜ ÊÜá®æÁãÙÜWæ Jí¨Üá ¸æÙWÜ Yæ PÝÈpæ.r B CÚÊÜ¿áÔÕ®Æ Ü ãÉ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ®æãàvÜÆá,

¹ÔÆPæãàÆá / 131

¹ÔÆPæãàÆá / 132


CÆÉÊæà ¸æàÃæ¸æàÃæ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜPæR BÖÝ̯ÓÜÆá g®Ü ŸÃÜáñܤÇæà C¨ÜªÃÜá. ®ÜvÜáÊæ ÔíwPæàp… ¸ÝÂíQ®Ü A—PÝÄWÜÙÜá ñÜÊÜá¾ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° ÊÜááí©oárPæãívÜá (ÊÜááS ÊÝX ÊÜWÝìÊÜOWæ æ ÓÜíŸí—st ËaÝÃÜ CÃÜŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá ñæãàÃÜáñܤ¨)æ AÊÜÃÈ Ü ÉWæ ŸÃÜáÊÜâ¨Üã ®Üvæ©ñÜá¤. ®Ý®Üá Öæãà¨ÝWÜ AÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ HÙæíoá ÊÜáí© AÊÜÃÜ »æàqWÝX PÜã ¯í£¨ÜªÃáÜ . AÊÜÃÜ B±Ü¤ Ÿí«ÜáWÜÙã æ ŸºÃáÜ J¸æ㺟ºÃ®Ü à°æ JÙÜWæ PÜÙáÜ ×ÓÜᣤ¨ªÃÜ áÜ . JÙÜWæ Öæãà¨ÜÊÃÜ Æ æ É I¨Üá ÖÜñáÜ ¤ ¯ËáÐÜ¨È Ü É ŸÃÜᣤ©Æ ª É. A«Üì ÊÜááPÝRÆáWÜípæ ñÜ®PÜ Ü C¨æઠŸÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. ®Ý®Üá Jí¨Ü«ÜìWÜípæ PÝ¿ááÊÜÐÜrÃÜÈÉ ×Ä¿áÃæ㟺ÃÜá PÝÄ®ÜÈÉ Ÿí©Ú¨Üá ®æàÃÜÊÝX JÙÜ®Üvæ¨ÜÃÜá. ÊÜáñæ¤ ¸æàÃæ ¿ÞÃÜ®Üã° AÊÜÃÜ Ÿí«Üá JÙÜWæ ¹vÜÈÆÉ. ®Ý®Üá ÓÜáÊÜÞÃÜá GÃÜvÜá WÜípæ¿áÐÜár ÖæãñÜᤠPݨÜá PÜáÚñæ. JÙÜWæ ÖæãàWÜÇÝÃæ. ÖæãÃÜWæ ŸÃÜÇÝÃæ GíŸ Ô§£ ®Ü®Ü°¨Üá. Êæã¨ÜÇæà ÓÜÊÜá¿á ¯WÜ©±ÜwÓÜPã æ ívÜá ŸÃܸàæ QñÜᤠGí¨Üá ±ÜÄñÜ²Ô Öܮðæ v Ü ã Ü ÊÜÃæ WÜípæ¿á ÓÜáÊÜÞÄWæ ¿ÞÃÜ®Üã° PæàÙܨæà «æç¿áì¨ÜÈÉ JÙÜ®ÜáXY¨æ. ®Ü®Ü°®Üá° ®æãàw¨Ü ±æçWÜÙÜá ""AÃæà, ¯àËÈÉ? GÐÜár Öæ㣤Wæ Ÿí©©ªàÄ?'' Gí¨æÇÝÉ ËaÝÄÔ ""®æàÃÜÊÝX JÙÜŸÃÜŸÖÜá©ñܤÆÉ? ¯ÊÜáWÜã J²³Wæ ¸æàPæà?'' Gí¨Üá ÊÜááWÜáÙÜá®ÜPÜáR AÊÜÃÜ ±ÜPÜR¨ÜÈÉ PÜáÚ£¨ÜªÊÜÄWæ ®Ü®Ü°®Üá° ±ÜÄaÜÀáÔ BÊæáàÇæ ""CÊÜÃÜá Pæ.Gí .EvÜá±ÜÃÜá, ÔíwPæàp… ¸ÝÂíP… PÜêÑ ±ÜÅ£ÐÝu®Ü¨ÜÈɨÜ᪠¸ÝÂíQWæ JÙæÛ ÖæÓÜÃÜá ñÜí¨ÜÊÜÃÜá!'' Gí¨ÜÜá ±ÜPÜR¨ÜÈɨܪÊÜÃÜ®Üá° ®Ü®ÜWæ ±ÜÄaÜÀáÔ¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá EvÜá±ÜÃÜ ÖæÓÜÃÜ®Üá° PæàÚ¨æª. AÊÜÃÜ ÓÝ«Ü®æWÜÙÜ PæãíaÜ ±ÜÄaÜ¿áÊÜä ®Ü®XÜ ñÜá¤. EvÜá±ÜÃáÜ ""ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃã æ à, JÙæÛ¿á¨ÝÀáñÜá! ¯ÊÜá¾ ÖæÓÃÜ áÜ PæàÚ¨æ.ª DWÜ ®æãàvÜáÊÜ ÖÝWÝÀáñÜá'' Gí¨Üá Pæç PÜáÆáQ¨ÜÃáÜ . B ©®Ü EvÜá±ÜÃáÜ Pæ.Pæ.±æç ±ÜÅ£ÐÝu®© Ü í¨Ü B ÊÜÃáÜ ÐÜ¨Ü "Pæ.Pæ.±æç ±ÜÅÍÔÜ ¤'¿á®Üá° ¿ÞÄWæ PæãvÜáÊÜâ¨æí¨Üá ±ÜÅÍÜÔ¤ ÓÜË᣿áá ¯«ÜìÄԨܪ®Üá° £ÚÓÜÆá ±æçWÜڨܪÈÉWæ Ÿí©¨ÜªÃÜá. B PÜáÄñæà ŸÖÜÙÜ ÖæãñÜᤠAÊÜÃÜ ËaÝÃÜ Ë¯ÊÜá¿á ®Üvæ©ÃܸæàPÜá. Jí¨Üá ÆûÜ ÃÜã±ÝÀá Êæãñܤ¨Ü D ±ÜÅÍÜÔ¤¿á®Üá° ¸ÝÂíQíW… ûæàñÜÅ ËÍæàÐÜ ÓæàÊæ ÓÜÈÉÔ¨ÜÊÜÄWæ ±ÜÅ£ ÊÜÃÜáÐÜÊÜä Pæ.Pæ ±æçWÜÙÜ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ¯àvÜáÊÜ ±ÜÅQÅÁá DaæX®Ü ¨ÜÍPÜ © Ü í¨Ü ±ÝÅÃíÜ »ÜÊÝX¨Ü¨ ª áÜ ª ®Ü®WÜ æ Wæ㣤ñáÜ ¤. ®Ý®Üá, ""ÖæãÃÜWæ PæÆÊÜÃáÜ BXí¨ÜÇàæ ¯ÊÜá¾®Üá° PÝ¿áᣤ¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜ PæÆÓÜ B¨Ü ÊæáàÇæ ®Ý®Üá Ÿí¨Ü E¨æªàÍÜ ÖæàÙÜÇæà ÓÜÃ…?'' Gí¨æ. ""Öè¨Ý?'' Gí¨Üá ÖæãÃÜX¨ÜªÊÜÃÜ®Üá° J¸æ㺟ºÃÝX AÊÜÃÜá JÙÜWæ PÜÃÔæ Jí¨Ü«ì Ü WÜípæ¿áÈÉ AÊÜÃÜ ÓÜÊáÜ ÓæÂWÜÚWæ ®Ü®°Ü G¨ÜáÃæà ±ÜÄÖÝÃÜ ÓÜãbÔ¨ÜÃáÜ . ®Ý®Üã EvÜá±ÜÃÜã A¨Ü®Üá° ®æãàvÜáñݤ ÊÜåè®ÜÊÝX¨æªÊÜâ. GÆÉÃÜã ÖæãÃÜoÊæáàÇæ

®Ý®Üá ®Ý¨ÜÊçæ »Ê Ü íÜ »ÜoÃr Ü A¼®Üí¨Ü®Ý ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü¨Ü ËÐÜ¿á ±ÜÅÓݤ²Ô¨æ. AÊÜÃáÜ væçÄ ®æãàw ©®ÝíPÜ ÓÜãbÔ¨ÜÃÜá. BÊæáàÇæ ®Ü®°Ü ±ÜÅÊÃÜ Ê Ü ®Ü Æ °æ É PæàÚ¨ÜÃáÜ . ÊÜÞñÜá GÈÉí¨Ü GÈÉWã æ à Öæãà¿áá¤. ""¯àÊÜâ B¿ááÊæàì¨Ü Êæç¨ÜÂÃÜÆÉÊàæ ? ¯ÊÜáWæ ¨æãvÜáÅÖáÜ Ú Wæãñݤ? A¨ÜÄí¨Ü ®ÜÊáÜ ¾ ×Ä¿áÃæ㟺ÃÜá ñÜÇæWæãí¨Üá ËÎÐÜr Äࣿá GOæ¡ ñÜ¿ÞÄÓÜᣤ¨ÜªÃÜá!'' Gí¨Üá B GOæ¡ ñÜ¿ÞÄÓÜáÊÜ Äࣿá®Üá° ËÊÜÄÔ, ""DWÜ B GOæ¡¿áã CÆÉ; B XvÜÊäÜ CÆÉ!'' Gí¨Üá ËÐÝ©Ô ±ÜPÜR¨ÜÈɨܪ EvÜá±ÜÃÜÈÉ ""®ÜÊÜá¾ PÜêÑ ±ÜÅ£ÐÝu®Ü©í¨Ü A²³$ÊÜÞ訆 Ëáw¿á XvÜ ®æváÜ ÊÜ PÝ¿áìPÜÅÊáÜ GÈÉ ñÜ®PÜ Ü ŸíñÜá? ¹©ÃÜá ¸æÙÓæ áÜ ÊÜ Áãàg®æ ¿ÞÊÜ ÖÜíñܨÜÈɨæ?'' GíŸá¨Ü®æ°ÆÉ PÜáñÜãÖÜÆ©í¨Ü ËaÝÄÔ¨ÜÃÜá. ×àWæ AÊÜÃÜá ®æ®Ü±ÜâWÜÙÜ®Üá° ¹aÜácñݤ PÜáÚñÝWÜ ÊÜá«ÝÂÖÜ° GÃÜvÜãÊÜÃæ WÜípæ BÀáñÜá. ®Ý®Üá AÊÜÃáÜ Pæãor ±Ý¯à¿á PÜáw¨Üá Öæãpær ñÜí±ÝXÔ¨æ.ª B¨ÜÃæ D ×Ä¿áÃÜ Öæãpær ñÜí±ÝWܸæàvÜÊæà Gí¨Üá ÖæãÃÜvÜÆá G¨Ü᪠¯íñæ. AÊÜÃÜá ""¯ÈÉ, Fo £àÄÔÁáà ÖæãàX. ¯ÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÈÉ £í¨Ü B ±Üñã æ Åv¿ æ á ±ÜÄÊÜáÙÜ DWÜÆã D Pæç¿áÈɨ'æ ' Gí¨Üá ®ÜPRÜ ÃáÜ . ®Ý®Üá ""CÆÉ ÓÜÃ…, ÖæãÃÜWæ PÝÄ®ÜÈÉ C®Üã° ®ÝÆáR g®Ü C¨ÝªÃæ. ®ÝÊÜâ ÖæãàpæàÈWæ ÖæãàWÜáñæ¤àÊæ'' Gí¨æ. ±æçWÜÙÜ ®æ®² Ü ®Ü ÍÜQ¤ A±ÝÃÜ. ñÜ®°Ü ®æ®² Ü ®ÝÙÜ©í¨Ü AÊÜ®Æ °æ É ÖæQR ñæW¨ æ áÜ ±ÜâÓܤPÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ÖæãÃÜñÜÃܸæàPæíŸ BÓæ AÊÜÃÜÈÉñܤíñæ. A¨ÜPÝRX AÊÜÃÜá JŸºÃÜá ˨ÝÌíÓÜÃ®Ü áÜ ° Jí¨ÜÐáÜ r £íWÜÙáÜ ñÜÊáÜ ¾ ÊÜá®æWæ PÜÃÔæ AÊÜ®Æ °æ É wPæàr p… ÊÜÞwÔ¨Üê íÜ ñæ. A¨Ü®æ°ÆÉ ¨ÝSÈÔPæãívÜ B ˨ÝÌíÓÜÃÜá D ®æ®Ü±ÜâWÜÙæÆÉ ÖæãÃÜŸí¨ÜÃæ WÜ|ÂÃæ¯Ô PæãívÜ ÖÜÆÊÜÃÜ Ÿ|¡ Ÿ¿áÇÝ©àñÜá. AíñÜÖÜÊÜÃÜÈÉ PæÆÊÜâ ÓÝÌËáWÜÙÜã Óݧ®Ü ±Üvæ¿áŸÖÜá¨Üá. A¨Üá ¸Ý¹ÅÊÜáÔà© «ÜÌíÓÜ¨Ü PÜñæ¿áíñæ C¨æ! Gí¨Üá A¨Ü®Üá° PÝWܨÜPæR CÚÓÜáÊÜâ¨Üá ¸æàvÜ Gí¨ÜáPæãívÜÃÜíñæ. BÊæáàÇæ ®ÝÊÜâ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨ÜÊÜÃÜá "®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ' WÜÅí¥Ü ÊÜÞÇæ¿áÈÉ AÊÜÃÜ PÜáÄñÝ¨Ü PÜê£Áãí¨Ü®Üá° ÖæãÃÜñÜÃܸæàPæí¨Üá ÓÜíPÜȳ$Ô AÊÜÃÜ®Üá° ÓÜí±ÜQìÔ¨ÝWÜ AÊÜÃáÜ B ŸWæY ¿ÞÊÜâ¨æà BÓÜQ¤ ñæãàÄÓÜÈÆÉ. ""®Ý®æà®Üá ÊÜÞw¨æઠ®æ Gí¨Üá ®Ü®Ü° ŸWæY ŸÃæÓÜᣤàÄ?'' Gí¨Üá¹orÃÜá. A¨Üá ®æçÃÝÍܨÜ᪠AÆÉ, ˮܿá¨Ü᪠Gí¨Üá £Ú¨Üá ®Ý®Üá aÜQñܮݨæ! B¨ÜÃæ, AÊÜÃÜ ¯«Ü®Ý®ÜíñÜÃÜ B PÜê£ ÖæãÃÜŸíñÜá. GÆÉ A¥Üì¨ÜÈÉ AÊÜÃÜá ¯gÊÝX ¨æãvÜxÊÜÃÝX¨ÜªÃÜá. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà Ÿ¨ÜáQ®ÜÆãÉ ¸ÝÂíQíW… ûæàñÜŨÜÆãÉ AÊÜÃÜá ±æç¿á®Üá° ÃÜã±ÝÀá¿ÞXst ÊÜÂQ¤. A¨Üá Aí¦í¥Ü ÃÜã±ÝÀá¿áÆÉ, AWÜ©à ¸æÚÛÃÜã±ÝÀá. A¨Üá AÊÜÄÃÜáÊÝWÜ ®Ü®°Ü hæ๮ÜÈÉñÜá¤. DWÜ ShÝ®æ¿áÈɨæ; AÐær.

¹ÔÆPæãàÆá / 133

¹ÔÆPæãàÆá / 134


WÝÅÊáÜ ÓÜÃÌ Ýg嬆 PÜ®ÔÜ WÜ ¯ÊÜá¾ Óæà° ×ñÜÃÜ ÊÜWì Ü ¨ÜÈÉ ¯ÊÜáWæ ÖæaáÜ c ¸æàPݨÜÊÃÜ áÜ ¿ÞÃÜá? Gí¨Üá ±ÜPÜR®æ ¿ÞÃݨÜÃÜã PæàÚ¨ÜÃæ Cí¥ÜÊÜÃÜá Gí¨Üá ®Ý®Üá JŸºÃ®Ü à°æ WÜáÄ Coár ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá PÜÐ.rÜ C¨Üá ¯ÊÜá¾ PÜê£WÜÙÈ Ü É ¿ÞÊÜâ¨Üá ¯ÊÜáWæ ÖæaáÜ c B±Ü¤ Gí¨Üá PæàÚ¨Ü ÖÝWæÁáà!. ®Ý®Üá Óæà° ×ñÜÃ®Ü áÜ ° ¸æàÃæ ¸æàÃæ PÝÃÜ|PæR (PæÆÊÜâ ÓÜí¨Ü»ì Ü ¨ÜÈÉ qàQÓÜÈPæR A¥ÜÊÝ ÇæàÊÜw ÊÜÞvÜÈPæR PÜãvÝ) CÐÜr ±ÜvÜáñæ¤à®æ. B¨ÜÃÜã ®ÝÇÝRÃÜá ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜá ®Ý®Üá PÜ|á¡ÊÜáábc ñæÃæ¿ááÊÜÐÜrÃÜÈÉ ®Ü®Ü° PÜ|¡ ÊÜááí¨æ Ÿí¨Üá ¯ÆáÉÊâÜ ©¨æ. Aí¥ÜÊÃÜ È Ü É ¸æÙWÜ ã æ àvÜá ÃÜÊáæ àÍÜ »ÜoÃr áÜ ŸÖÜÙÜ ÊÜááSÂÃݨÜÊÃÜ áÜ , A¥ÜÊÝ Êæã¨ÜÈWÜÃÈ Ü É Êæã¨ÜÈWÜÃáÜ . D ÃÜÊæáàÍÜ »ÜorÃÜá JÙæÛ¿á PÜË, PÜñæWÝÃÜ ÊÜáñÜᤠËÊÜáÍÜìPÜ PÜãvÝ BXÃÜáÊÜ PÝÃÜ|PæR ÖæaáÜ c ÖÜ£¤Ã.Ü BÊæáàÇæ ®Ü®Ü° PÜê£WÜÙÜ®Üá° ñæÃæ¨Ü ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü J±Üâ³ÊÜ, J±Ü³©ÃÜáÊÜ ¹ÔÆPæãàÆá / 135

A¥ÜÊÝ ÖæàX¨ÜªÃæ aæ®Ü° Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜÊÜÃݨÜá¨ÜÄí¨ÜÆã PÜãvÝ. AÊÜÄWæ ÓÜÖÜgÊÝ¨Ü C®æã°í¨Üá WÜá| C¨æ. ÓÜÌñÜ: ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ ÓÜíZo®æWæ (AÊÜÃÜá ÔíwPæàp… ¸ÝÂíQ®Ü ×Ä¿á A—PÝÄ) AÊÜPÝÍÜ CÆÉ©ÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü, B ÖÜáaÜác C¨ÜªÊÜÃÜ®Üá° AÊÜÃÜá ÖæaÜác CÐÜr±ÜvÜáñݤÃæ. ÓÝ×ñÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙæí¨ÜÃæ A¨Üá ñܮܰ PÜáÄñܨæªà G®Üá°ÊÜÐÜár ÊÜáÊÜáPÝÃÜ. ¨ÜãÃÜ¨Ü ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉÃÜÈ A¥ÜÊÝ aæ®æ°$çÁáà BWÜÈ ¯àÊÜâ ŸÃܸæàPæí¨ÜÃæ, AÊÜÃÜá ¸ÝÂíP…Wæ ÃÜhæ ÖÝQ PæçÀáí¨Ü ¨ÜávÜáx ÖÝQ ©{àÃÝX ŸÃÜáÊÜí¥Ü g®Ü. Ÿí¨Üá, »ÝÐÜ|PÝR¨ÜÃÜã Ãæw, PæàÙÜáÊÜâ¨ÜPÝR¨ÜÃÜã ÓÜÄ GíŸíñæ ÊÜááí¨æ ¯ÆáÉÊÜÊÜÃÜá. ÓÜÃÜÙÜ ÊÜáñÜᤠÓܳqPÜ ÍÜá¨Üœ ÊÜÂQ¤ñÜÌ. ¯WÜËì ¸æàÃæ. C®æã°ŸºÃÜ HÙæY¿á®Üá°, C®æã°ŸºÃÜ ÓÜíñæãÐÜÊÜ®Üá° PÜívÜá ×WÜáYÊÜ, A¨ÜPÝRXÁáà ÖÜáqrŸí¨Üí£ÃÜáÊÜ A±Üo ³ ËÍÜÌPÜáoáí¹. Cí¥Ü ÃÜÊæáàÍÜ »ÜorÃÜá ÊæáàÈí¨Ü ÊæáàÇæ (PܯÐÜu ÖÜñÜᤠ¸ÝÄ¿Þ¨ÜÃÜã BXÃÜŸÖÜá¨Üá) ÊÜÞ£®Ü ®ÜvÜáÊæ ""¯àÊÜâ ®æãàvܸæàPÝ¨Ü JŸº ÊÜÂQ¤ C¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜá ¸æàÃÝÃÜá AÆÉ, ®ÜÊáÜ ¾ ÔíwPæàp… ¸ÝÂíQ®ÜÈÉ w.i.Gí. BX ¯ÊÜêñ¤ÜÃÝXÃÜáÊÜ Pæ.Gí. EvÜá±ÜÃÜá! AÊÜÃÜá JŸº A±Ü³o ÊÜá®ÜáÐÜÂ, WÝÅÊÜá ÓÜÌÃÝg AíñÜ WÝí—ài H®Ü®Üá° PÜ®ÜÓÜá PÜíw¨ÜªÃæãà A¨Ü®æ°ÆÉ (®ÝÊÜâ ±ÜâÓܤPܨÜÈÉ ¨ÝSÈÔ ŸáP… ¸æçív… ÊÜÞwÔ JÙÜXqr©ª¨ÜªÃæ) D ÊÜá®ÜáÐÜ D CÚÊÜ¿áÔÕ®ÜÆãÉ A¨Ü®æ°à «Ý¯ÓÜáñݤ PÜáÚ£¨ÝªÃæ. ÊÝÂÊÜÖÝÄPÜÊÝX A¥ÜÊÝ ÊÜ¿áÔÕ®Ü B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ AÊÜÃÜá ¸ÝÂíQ¯í¨Ü ¯ÊÜêñܤÃÝXÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá D ×í¨æ ¸ÝÂíQ®ÜÈÉ ÖæàWæ ¨ÜûÜ ÎÓÜ᤟¨Üœ ±ÝÅÊÞ Ü ~PÜ A—PÝÄ¿ÞX ¨Üáw¿áᣤ¨ªÜÃã æ à ÖÝWæÁáà DWÜÆã ÊÜá~±ÝƨÜÈÉ B q.G. ±æçWÜÙÜá PÜqr¨Ü B.V.T ( »ÝÃÜ£à¿á ËPÝÓÜ oÅÓ…r)¿áÈÉ ¯ÊÜ꣤Ááà CÆÉÊíæ Ÿíñæ ¨Üáw¿áᣤ¨ÝªÃ'æ ' Gí¨Üá ÖæàÙÜáñܤÇàæ Ÿí©¨ÜªÃáÜ . ÃÜÊæáàÍÜ »ÜorÃÜ ÊÜÞ£®ÜÈÉ ®Ü®ÜWæ GÈÉÆÉ¨Ü ËÍÝÌÓÜ. B¨ÜÃæ D ¸ÝÂíQíW… ûæàñÜÅ¨Ü A—PÝÄWÜÙÜá ñÜáíŸ JÙæÛ¿áÊÜÃæà®æãà CÃܸæàPÜá. B¨ÜÃæ AÊÜÄWæ ÓÝ×ñÜ GÈÉ A¥ÜìÊÝWÜáñܤ¨æ? A¥ÜÊÝ AÊÜÃÜ®Üá° ®æãàw ®Ü®ÜWæà®ÝWܸæàPÝX¨æ! GíŸíñæ ""ÓÜÄ, ¿ÞÊÜñݤ¨ÃÜ ã Ü Jí¨Üá ©®Ü ®æãàw¨ÜÃÝÀáñÜá ¹w'' Gí¨Üá »ÜoÃr Ü ¸ÝÀá ÊÜáñÜᤠB ËÐÜ¿á©í¨Ü ®Ý®Üá ¸æàPÜíñÜÇæà ñܲ³$ÔPæãÙÜáÛ£¤¨æª. C¨Ü®Üá° »ÜorÃÜã WÜÊÜá¯ÔÃܸæàPÜá. AÊÜÃÜá ÊæáàÈí¨Ü ÊæáàÇæ ×àWæ ÖæàÚ ÖæàÚ ÓæãàñÜá, EvÜá±ÜÃÜ ËaÝÃÜ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ° ÊÜáÃæñàæ ¹orÃáÜ . B¨ÜÃã Ü ®Ü®WÜ æ D »ÜoÃr ®Ü áÜ ° ÊÜáÃæ¿áÈPÝRWáÜ £¤¨æÁáà? A¨ÜPÝRX Jí¨Üá ÊÜÞñÜá & AÊÜÃÜ ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° ±ÜÄaÜ¿á ¸æÙæ¨Ü ŸWæY ÖæàÙܸæàPÜá. AÊÜÃÜá PÝÃÜÊÝÃÜ¨Ü ÔíwPæàp… ¸ÝÂíP… ÍÝTæ¿áÈÉ E¨æãÂàX¿ÞX ¨ÝªWÜ BPÜÔP¾ Ê Ü ÝX ®Ü®WÜ æ »ÜoÃr Ü ±ÜÄaÜ¿á BÀáñÜá. A¨Üã 1970ÃÜ ¨ÜÍPÜ ¨ Ü È Ü É. B ¹ÔÆPæãàÆá / 136


ÓÜáÊÜÞÄWæ ®Ý®æãÊæá¾ EñܤÃÜ PܮܰvÜ¨Ü ®Ü®Ü° Óæ°à×ñÜÃÝ¨Ü AWÜÓÜãÃÜá ÊæãàÖÜ®Ü »Üor, AÍæãàPÜ ÖÝÓÜÂWÝÃÜ,¸ÝvÜ ®ÝWÜÃÝg ÖæWv Ü æ AÊÜÃÜ PÜÿ æ á ÊæáàÃæWæ AÈÉWæ ÖæãàX¨æª. AÈÉ ®Ý®Üá ®Ü®Ü° hæãñæ Ÿí©¨Üª AwWÜÃÜ A®Ü®Ü A¼ÊÜÞ¯¿áã, JÙæÛ¿á ËÊÜáÍÜìPÜÃÜã BXÃÜáÊÜ ÎÅà ¹.Ë. Pæ©ÇÝ¿áÃÜã ÖæãàpæÇæãí¨ÜÃÜÈÉ EÚ¨Üá Pæãíw¨æªÊÜâ. AÆɨæ AÈÉ®Ü Jí¨æÃÜvÜá PÝÇæàgáWÜÙÜÈÉ ÓÝ×ñÜÂPÜ E±Ü®ÝÂÓÜÊÜ®Üã° ¯àw¨æªÊÜâ. »ÜorÃÜá BWÜ PÜËñæWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¿áÖÜ£¤¨ÜªÃÜá. ËÊÜáÍæì¿á®Üã° ŸÃæ¿áᣤ¨ÃªÜ áÜ . ®ÜÊáÜ ¾ Óæà° ÖÜ AÈÉ ±ÝÅÃíÜ »ÜÊÝWÜÆá D »æàqÁáà PÝÃÜ|. B Óæà° ÖÜ¨Ü ´ÜÆÊÝX AÊÜÃÜá ®Ü®Ü° aæãaÜcÆ PÜÊÜ®Ü ÓÜíWÜÅÖÜ "ÊÜñÜìÊÜÞ®Ü¨Ü ÊÜááSWÜÙÜá' ŸWæY "E¨Ü¿áÊÝ~'¿á Óݱݤ×PܨÜÈÉ ËÊÜáÍæì ŸÃæ¨Üá ±ÜÅPÜqÔ¨ÜÃÜá. B ŸÃæÖܨÜÈÉ Jí¨Üá PÜvæ AÊÜÃÜá "±Üäg ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜá' GíŸ ±Ü¨Ü ±ÜÅÁãàWÜÊÜ®Üá° (A£ A¼ÊÜޮܩí¨Ü CÃܸàæ PÜá) ±ÜÅÁãàXÔ¨Üê áÜ . A¨Ü®áÜ ° K© ®Ü®WÜ æ ñÜáí¸Ý ÊÜáágáWÜÃÜ ÊÝXñÜá¤. B ©®ÜWÙÜ È Ü É ¨ÜãÃÜÊÝ~¿á ÓÜí±ÜPì Ü ÊÜÂÊÜÓ§æ PÝíñÝÊÜè Ü È Ü É CÃÜÈÆÉ ÊݨܪÄí¨Ü ""¯ÊÜá¾ A¼ÊÜÞ®Ü £àÃÝ hÝÔ¤¿ÞÀáñÜá'' Gí¨Üá ®Ý®Üá AÊÜÄWæ ±ÜñÜÅ ŸÃ橨æª. AÐÜrÃÜÈÉ ÊÝÃܨæãÙÜWæ AÊÜÃÜ B ±Ü¨Ü ±ÜÅÁãàWÜÊÜ®Üá° ŸívÜÊÝÙÜ ÊÝXÔPæãívÜá ®Ü®Ü° Óæ°à×ñÜÃÜá Gí¨ÜáPæãívÜ PæÆÊÜâ ÇæàSPÜÃÜá "E¨Ü¿áÊÝ~'¿á g®ÜñÝÊÝ~¿áÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá ÊÜáãÃÜá £íWÜÙÜ PÝÆ ÃÜÊæáàÍÜ »ÜorÃÜ®Üá° B ±Üäg ±Ü¨Ü±ÜÅÁãàWÜPÝRX ®æàÃÜÊÝX, ±ÜÃæãàûÜÊÝX ®Ü®Ü°®Üá° ÇæàÊÜw ÊÜÞw¨æªà ÊÜÞw¨Üáª! ®ÝËŸºÃÜã A¨ÜPæR ±ÜÅ£QÅÀáÓÜáÊÜ ÖÝXÆÉÊÜÆÉ. ÓÝ×ñÜÂPÜÊÝX Gí¥Ü PèÅ¿áì ñæãàÄÓÜŸÖÜá¨Üá GíŸá¨ÜPæR, A¥ÜÊÝ ÓÝ×£WÜÙæ¯ÔPæãívÜÊÜÃÜá Gí¥Ü APÜÃÝÙÜ ËPÜÃÝÙÜ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÊÜÃÝXÃÜŸÖÜá¨Üá GíŸá¨ÜPæR B ±ÜÅPÜÃÜ| iàÊÜíñÜ E¨ÝÖÜÃÜOæ ¿ÞX ¹qrñáÜ ¤. C¨ÜÄí¨Ü »ÜorÃÜá £àÃÝ ®æãí¨ÜáPæãíw¨ÜªÃÜá. AÐÜrÃÜÈÉ PÝÃÜÊÝÃÜ©í¨Ü AÊÜÄWæ ÊÜWÝìÊÜO¿ æ ÞÀáñÜá. AÊÜÃáÜ ¨ÜãÃÜ¨Ü ©ÈÉWæ ÖÝĨÜÃáÜ . AÐæàr AÆÉ, D ŸÃÜÊÜ~Wæ¿á ÓÜÖÜÊÝÓÜÊæà ¸æàvÜ! Gí¨Üá ŸÃÜÊÜ~WæWæ ¸æ®Üá°ÖÝQ PÜáÚñÜã ¹orÃÜá. B¨ÜÃæ PÜËÖÜ꨿ Ü á¨ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° PÜËñæWÙÜ áÜ ¹oár PæãvÜáÊÜâ¨Üáípæà? BWæãÊæá¾ DWæãÊæá¾ PÜËñæ ŸÃæ¨Üá JÙÜXvÜᣤ¨Üª AÊÜÃÜ®Üá° PÜáí¨Ý±ÜâÃÜ »ÜívÝÃ…PÝÃ…Õ PÝÇæài®ÜÈÉ ±ÝūݱÜPÜÃÝX¨Üª ×Ä¿á hÝ®Ü±Ü¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜ ±æä›. G.Ë. ®ÝÊÜvÜÃÜá ÃÜÊæáàÍÜ »ÜorÃÜá ñÜÊÜá¾ FÃÝ¨Ü PÜáí¨Ý±ÜâÃÜPæR Ÿí©¨ÝªWÜÇæÆÉ ñÜÊÜá¾ ²Å¿á ÎÐÜ GíŸ PÝÃÜ|©í¨Ü JñݤÀáÔ B PÜËñæWÜÙÜ®Üá° "PÜvæíWæãàvÜáÉ PÝÊÜ Óܳ«æì'Wæ PÜÙÜá×ÔPæãorÃÜá. A¨Üá B ±ÜÅÍÜÔ¤ ±Üvæ¨Üá ÊÜááí¨æ "gÃÝÓÜí«Ü' GíŸ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝX »ÜorÄWæ PÝÊÜ ûæàñÜŨÜÈÉ JÙæÛ¿á ÖæÓÜÃÜ®Üá° ñÜí¨ÜáPæãqrñÜá.

Cí¥Ü »ÜorÃÜá BÊæáàÇæ ÓÜáÊÜÞÃÜá Jí¨Üá Jí¨ÜãÊÜÃæ ¨ÜÍÜPÜWÜÙÜ PÝÆ Fįí¨Ü Baæ ¯íñÜá ©ÈÉ¿áÇæÉà tPÝ~ ÖÜãw, ¸ÝÂíQ®Ü ÓÝr´… pæÅ$ç¯íW… PÝÇæài®ÜÈÉ ±ÝūݱÜPÃÜ ÝX ¨Üáw¨ÜÃáÜ . hæãñæWæ ©ÈÉ PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZ¨Ü aÜoáÊÜqPæ WÜÙÜÈÉ (±Ü¨Ý—PÝÄ¿ÞWܨæà) ñæãvÜXÔPæãívÜã ¸æÙæ¨ÜÃÜá. D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÆãÉ ®ÜÊáÜ ¾ ±ÜñÅÜ ÊÂÜ ÊÜÖÝÃÜ ®Üv¿ æ áᣤ¨áÜ ¨ ª áÜ íoá. ®Ü®®°Ü Ê °Ü ÃÜ áÜ JÊæá¾ ©ÈÉWã Ü BÖÝ̯ԨÜê áÜ . B¨ÜÃæ ®Ü®WÜ æ ÖæãàWÜÇÝXÃÜÈÆÉ. »ÜoÃr áÜ ÊÜáñæ¤ ±Ü¨ã æ à®Ü£° WæãívÜá ÊÜá~±ÝÆPæR Ÿí¨Ü ÊæáàÇæ ®æãí¨ÜáPæãíw¨Üª AÊÜÃÜ ÖÜê¨Ü¿áPæR "ñÜÃÜíWÜ'¨Ü E±ÜÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÝXÃÜáÊÜ PÝíñÝÊÜÃÜ g¿áÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ, ×Ä¿á PÜñæWÝÃÜ ÍÝíñÝÃÝÊÜá ÓæãàÊÜá¿Þi, EvÜᲿáÈÉÃÜáÊÜ ±ÜâÓܤPÜ ÓÜíÓÜ¢£¿á ÖÜÄPÝÃÜ PÜá.Wæãà. ÃÜí¥ÜÊÃÜ Æ æ É ÊÜÓáÜ ¤Í:Ü "PÜ®'°Ü ÖÝQ¨ÜÃáÜ . ®ÜÊáÜ ¾ bñÜÅÃíÜ WÜ¨Ü ±ÜÅTÝÂñÜ ®Üo ÎÅà ÃÜÊáæ àÍÜ (AÃÜËí¨Ü)ÃÜ®áÜ ° ®æ®² Ü ÓÜáÊÜ ÖÝWæ PÝ|áÊÜ ÖÝWÜã ñÜÊáÜ ¾ ÊÜÞñÜá ÊÜáñÜᤠ²Åà£¿á ®ÜWÀ æ áí¨ÜÇàæ G¨ÜáÄÃÜáÊÜÊÃÜ Ü ÖÜ꨿ Ü á WæÆáÉÊÜ D ÃÜÊáæ àÍÜ »ÜorÃÜã AÐærà, ÊÜá~±ÝÆPæR PÝÈÄÔ GÃÜvÜá ÊÜáãÃÜá £íWÜÙÝWÜáÊÜÐÜrÃÜÈÉ AÈÉ®Ü ÓÝ×£ ÓÝ×ñÝÂÓÜPܤ ÄWæÆÉ £àÃÝ B±Ü¤ÃݨÜÃÜá. C¨ÜÄí¨ÝX ÊÝÓܤÊÜÊÝX DWÜÆã ÓÝ×ñÜ ÓÝíÓÜR£PÜ Pæàí¨ÜÅÊæà BXÃÜáÊÜ EvÜᲿáÈÉ B ÊÝñÝÊÜÃÜ| C®Ü°ÐÜár ËÓܤÄÔñÜá. BWÜÇàæ ±ÝÅÃíÜ »ÜÊÝX¨Üª "®ÜváÜ ÊÜá®æ', "ÓÜáÖÝÓÜí'®Üí¥Ü ÓÜíÓæ§WÙÜ È Ü É »ÜoÃr áÜ ñÝÊÜä »ÝWÜÊÜ×ԨܪÜÆɨæ, ¨ÜãÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ ®Ü®Ü°®Üá° A¨ÜÃÜÈÉ ÖÜñݤÃÜá ¸ÝÄ ±ÝÇæãYÙáÜ ÛÊÜíñæ ÊÜÞw¨ÜÃáÜ . Cí¥Ü ÓÜí¨Ü»ì Ü ¨ÜÈÉ EvÜᲿáÈÉÃáÜ ÊÜ ×Ä¿á ÓÜíXàñÜ Ë¨ÝÌíÓÜ EvÜá² ÊÝÓÜá¨æàÊÜ »ÜorÃÜ ®Ý¨ÜÊæç»ÜÊÜí ÓÜíÓæ§ ¸æÚÛÖÜŸºPæR PÝÈqrñÜá. B ÓÜí¨Ü»ÜìÊÜ®Üá° ®æ®Ü²®ÜÈÉvÜÆá »ÜorÃÜ A¼ÊÜÞ¯WÜÙÜá A¼®Üí¨Ü®Ü WÜÅí¥Ü "®Ý¨Ü ÓÜá®Ý¨Ü'PæR Ԩܜñæ ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá. A¨ÜÃÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÝX ÃÜÊæáàÍÜ »ÜorÃæà ÊÜááí¨æ ¯íñÜá A¨Ü®Üá° ñÜáíŸ aæ®Ý°X ÖæãÃÜñÜí¨ÜÃÜá. A¼®Üí¨Ü®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü A«ÜÂûÜñæWæ ÎÅà Pæ.Pæ. ±æç¿áÊÜÃÜ®Üá° Ë®Üí£ÓܸæàPæí¨Üá ÓÜËᣠ¯|ìÀáÔñÜá. B gÊÝ¸ÝªÄ ®Ü®Ü° ÖæWÜÈWæ ¹ñÜá¤. ®Ý®Üá ±æçWÜÙÜ®Üá° ®æãàvÜÆá ÖæãÃÜpæ. ®Ü®Ü° hæãñæ ""»ÜorÃæà ¯àÊÜä Ÿ¯°'' Gí¨Üá ®Ý®Üá AÊÜÃÜ®Üá° BÖÝ̯Ԩæ. ""ÓÜÄ'' Gí¨Üá »ÜorÃÜá ÖæãÃÜpæà ¹orÃÜá. ®Ý®Üá ¸ÝwWæ PÝÃÜ®áÜ ° ±æçWÙÜ Ü ÊÜá®æ G¨ÜáÃÜá ¯ÈÉÔ ""CÚÀáÄ'' Aí¨ÜÃ,æ »ÜoÃr áÜ CÚ¿áÇæãÆÉÃáÜ . ¿ÞPæ? Aí¨ÜÃæ ""±æç¿áÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ ¸ÝÂíQ®Ü ¸ÝÓ… BX¨ÜªÊÜÃÜá. ¯àÊÜâ ÖæãàX Ë®Üí£ÓÜáÊÜâ¨ÜPæR A¥Üì C¨æ. ®Ý®Üã JÙÜWæ Ÿí¨ÜÃæ A¨Üá aæ®Ý°XÃÜáÊÜâ©ÆÉ'' Gí¨ÜÃÜá. JÊæá¾ CÆÉ Aí¨Ü ÊæáàÇæ D ÊÜá®ÜáÐÜ®ܮÜá° GÐÜár JñݤÀáÔ¨ÜÃÜã BWÜáÊÜÊÜÃÜÆÉ Gí¨Üá Wæ㣤¨Ü᪨ÜÄí¨Ü ®Ý®Üá JŸº®æà Pæ.Pæ. ±æç¿áÊÜÃÜ ÊÜá®æÁãÙÜWæ

¹ÔÆPæãàÆá / 137

¹ÔÆPæãàÆá / 138


PÝÈpær. AÈÉ BWÜÇàæ ÓÝPÜÐáÜ r g®Ü ±æçWÜÚWÝX PÝ¿áᣤ¨ªÜÃáÜ . ±æç¿áÊÜÃÜ Ÿí«ÜáWÜÙáÜ J¸æ㺟ºÃÜ®æ°à JÙÜWæ ¹vÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÊÝÓܤÊÜÊÝX GÆÉÃÜ®Üã° 15–20 ¯ËáÐܨÜÈÉ ±æç¿áÊÜÃáÜ ÓÝWÜÖÝPÜŸÖÜá©ñÜá¤. B¨ÜÃæ ±æçWÙÜ Ü ¸ÝÀáWæ ¿ÞÃݨÜÃã Ü ¹¨Üê æ AÊÜÃáÜ ±ÜÅ£Á㟺ÃÜ®Üã° 15–20 ¯ËáÐÜWÜÙÜÐÜár ÊÜÞñÜ®ÝwÓܨæ CÃÜᣤÃÜÈÆÉ. ®Ý®Üá PÝ¿ááñݤ C¨ÝªWÜ »ÜorÃÜá ®Ü®Ü° Êæã¸ÝçÈWæ ÄíWÜ~Ô ""C®Üã° ¯àÊÜâ JÙÜWæ ÖæãàXÇÝÌ?'' Gí¨Üá PæàÙÜÖ£Ü ¤¨ÃÜ áÜ . ®Ý®Üá ÖæãÃÜWæ Ÿí¨Üá PÝÄ®Üñ¤Ü ®Üv¨ æ áÜ ËÐÜ¿á ÖæàÚ¨æ. A¨ÜPæR AÊÜÃÜá ""¯àÊÜâ PܯÐÜu 2–2.30 WÜípæ PÝ¿á¸æàPÝ©àñÜá. ±ÜÃÜÊÝ CÆÉ. ®Ü®Ü° ŸWæY bíñæ ÊÜÞvܸæàw. ¯ÊÜá¾ PæÆÓÜ ÊÜááXÔ Ÿ¯°'' G®Üá°ÊÜÐÜrÃÜÈÉ ByÜ Ãæ㟺ÃáÜ PÝÄ®ÜÈÉ Ÿí©Ú¨Üá, ÖæãÃÜWæ PÝ¿ááñݤ PÜáÚñÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° Jí¨Üá ûÜ| ®æãàw ®æàÃÜÊÝX JÙÜ®áÜ XY¨ÃÜ áÜ . AÊÜÃáÜ ±æçWÚÜ Wæ £àÃÝ ÖÜ£¤Ã¨ Ü Ê Ü ÃÜ áÜ CÃܸàæ PÜá Gí¨Üá ®Ý®Üá Aí¨ÜáPæãÙÜáÛÐÜrÃÜÈÉ ÃÜÊæáàÍÜ »ÜorÃÜá ""ÖæãÃÜWæ Ÿ¯°'' Gí¨Üá S.M.S ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ÊÜáñæ¤ PÝÄ®Ü ŸÚ Öæãà¨æ. »ÜoÃr áÜ ""®ÜÊáÜ ¾ WÜÅÖa Ü ÝÃÜ D ©®Ü aæ®Ý°XÆÉ ÓÝÌËá. DWÜ JÙÜWæ Öæãà¨ÜÊÃÜ áÜ Pæ.Gí. EvÜá±ÜÃáÜ . AÊÜÃáÜ C®Üá° ÖæãÃÜWæ ŸÃܸàæ PݨÜÃæ GÃÜváÜ WÜípæ ¸æàPÜá. ¯àÊÜâ Jí¨Üá ÖÜñÜᤠ¯ËáÐÜ PݨÜá ®æãàw. BÊæáàÇæ ®æàÃÜÊÝX JÙÜWæ ÖæãàX. H®Üã A®Ü°ÇÝÃÜÃÜá ±æçWÜÙÜá. B¨ÜÃæ, ®Ý®Üá CÈÉ C¨æªà®æ AíñÜ ñܲ³¿áã ÖæàÙܸæàw, ÖæàÚ¨ÜÃæ ñܱݳWÜáñܤ¨æ'' Gí¨ÜÃÜá. ""¿ÞPæ ñܱâÜ ?³ '' Aí¨æ PÜáñÜãÖÜƨÜÈÉ. D ©®Ü B©ñÜÂÊÝÃÜ. ¯ÊÜá¾ ¸ÝÂíQWæ ÃÜhæ C¨æ, ÊÜáñæ¤àPææ? Aí¨ÜÃæ ""®Ü®ÜWæ ¸æíWÜÙÜãÄWæ pÝÅ®…Õ±ÜÃ… BX¨æ Gí¨Üá D EvÜá±ÜÄWæ Wæãñݤ¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ±æçWÜÚWæ ÖæàÙÜáñݤÃæ. ±æçWÜÙÜá ¸ÝÂíQ®Ü dæàÃܾ®…Wæ ÖæàÚ D ÃÜÊæáàÍÜ »ÜorÃÜ®Üá° CÇæÉ EÚÔ A®Üá°ñݤÃæ. ±æçWÜÚWæ ®Ý®æí¨ÜÃæ CÐÜr. EvÜá±ÜÄWæ ®Ý®Üá C®Üá° £àÃÝ ÖÜ£¤Ã.Ü ®Ý®Üá ¨ÜãÃÜ ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá Aí¨ÜÃæ CŸºÄWÜã CÐÜr CÆÉ. B¨ÜÃæ D ñÜ®ÜPÜ ¸ÝÂíP… GÇæÉÈÉWæ ®Ü®Ü°®Üá° pÝÅ®…Õ±ÜÃ… ÊÜÞw¨æÁãà AÈÉWæÆÉ ®Ý®Üá ÖæãàX Ÿí¨ÜÊÜ®æà. A¨Üá ®Ü®ÜWæ CÐÜrÊÜä PÜãvÝ!'' Gí¨Üá PÝÃÜ| ËÊÜÄÔ¨ÜÃáÜ . »ÜoÄr Wæ ÊÜWÝìÊÜOæ BWÜᣤÃáÜ ÊÜâ¨Üá ®Ü®WÜ æ Wæ㣤ÃÈ Ü ÆÉ. BWÜ WæãñݤÀáñÜá. ®Ý®æà EvÜá±ÜÄWæ ÖæàÚ PÝ®…ÕÇ… ÊÜÞwÓÜÇàæ ? Gí¨æ ÊæãívÜá «æç¿áì¨ÜÈÉ. ""dæ! SíwñÜ ¸æàvÜ, ÓÝÌËá. ®Ü®°Ü ²Å¯± Õ Ç Ü …®Üá° ®Ý®Üá Gí¨Üã ÊÜááÄ¿áÊÜÊ®Ü Æ Ü É '' Gí¨Üá AÊÜÃáÜ ®Ü®WÜ æ PÜÃh Ü ã æ àwÔ¨ÜÃáÜ . ÓÜÌƳ$ ÖæãñÜᤠ®Ý®Üá PݨÜá PÜáÚñæ. BÊæáàÇæ ®Ý®Üá ±æçWÜÙÜ ÃÜãËá®æãÙÜWæ PÝÈpær. ®Ü®Ü°®Üá° PÜívÜÊÜÃæà ±æçWÜÙÜá ""ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜá GÐÜár ÖæãñݤÀáñÜá

Ÿí¨Üá?'' Gí¨Üá ®Ü®Ü°®Üá° ËaÝÄÔ¨ÜÃÜá. ®Ü®Ü°®Üá° AÊÜÃÜá EvÜá±ÜÄWæ ±ÜÄaÜ¿á ÊÜÞwÓÜáÊÜÐÃrÜ È Ü É EvÜá±ÜÃáÜ ®Ý®Üá AÊÜÄWæ £àÃÝ ±ÜÄbñÜ G®ÜáÊ ° íÜ ñæ ""¯ÊÜá¾ ÖæÓÃÜ áÜ Wæ㣤ÆɨÜÊÜÃÜá ¿ÞĨݪÃÜ¿áÂ? ®Ý®Üá PÝíñÝÊÜÃÜPæR ŸÖÜÙÜ ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜ ×í¨æÁáà Ÿí©¨æª. BWÜ ¯ÊÜá¾ FÄWæ ŸÔÕ®Ü ÊÜÂÊÜÓ槿áã C¨Üª ÖÝXÆÉ!'' Gí¨Üá ÊÜÞ£Wæ ±ÝÅÃíÜ ¼ÔÁáà ¹orÃáÜ . BÊæáàÇæ ±æçWÙÜ ã Ü EvÜá±ÜÃã Ü ®Ü®°Ü ŸWæ,Y ®Ü®°Ü aÜoáÊÜqPæWÙÜ Ü ŸWæY Jí©ÐÜár ÖæãñÜᤠÊÜÞñÜ®ÝwPæãívÜÃÜá. ®Ý®Üá ÓÜíPæãàaܨÜÇæÉà PÜáÚ£¨æª. PÜáw¿áÆá ±Ý¯à¿áÊÜä ŸíñÜá. EvÜá±ÜÃÜã ±æçWÜÙÜ㠮ݮÜá PæàÙÜÈPæRà CÃÜáÊÜÊÜ®æ®Üá°ÊÜíñæ WÜÖÜ®ÜÊÝ¨Ü ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° aÜbìÓÜáñݤ ®ÜvÜá®ÜvÜáÊæ ""H®Üá ÖæàÙÜᣤàÄ ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃæà?'' G®Üá°ÊÜÃÜá A¥ÜÊÝ ""ÖÝWÜÆÉÊæà?'' Gí¨Üá ®Ü®Ü° ÊÜááS ®æãàvÜáÊÜÃáÜ . ®Ý®Üá ""ÖÜãn '' Gí¨æãà ""Öè¨Üá'' Gí¨æãà ÖæàÙÜáñݤ AÊÜÃÜ ÊÜÞñÜáPÜñWæ æ ±Üä£ì ÓÝü¿Þ¨æ. AÊÜÃÜ ÊÜÞ£®Ü ÊæàWÜPæR ÓÜÌƳ$ ñÜvæ¹ñÜᤠG®Üá°ÊÜÐÜrÃÜÈÉ, ®Ý®Üá ÊÜáãWÜá ñÜãÄÓÜáÊÜ ÖÝWæ ""ÓÜÃ…, ®Ý®Üá ¯ÊÜᮾ áÜ ° ®æãàvÜÆá Ÿí¨Ü E¨æઠÍÜ'' Gí¨Üá ËÐÜ¿á ±ÜÅÓݤ²Ô ÃÜÊæáàÍÜ »ÜorÃÜá ÓÜí±Ý©Ô¨Üª "®Ý¨ÜÊæç»ÜÊÜí' ÊÝÓÜá¨æàÊÜ »ÜorÃÜ "®Ý¨Ü ÓÜá®Ý¨Ü' A¼®Üí¨Ü®Ü WÜÅí¥ÜÊÜ®Üá° ±æçWÜÙÜ Pæç¿áÈÉoár ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ D WÜÅí¥Ü¨Ü ¹vÜáWÜvæ¿áã C¨æ Gí¨æ. ±æçWÜÙÜá ""Öè¨Ý? JÙæÛ PæÆÓÜ ÊÜÞw©Ä'' Gí¨Üá ®Ý¨ÜÊçæ »Ê Ü íÜ »ÜoÃr Ü PÜáÄñÝX ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñܤÇàæ A¼®Üí¨Ü®Ü WÜÅí¥Ü樆 áÜ ° £ÃÜáX ÖÝQ ñÜáíŸ aæ®Ý°X Ÿí©¨æ Gí¨Üá A¨Ü®Üá° EvÜá±ÜÃÜá PæçXñܤÃÜá. EvÜá±ÜÃÜá A¨Ü®Üá° ¹wÔ ""K, C¨Üá ®ÜÊáÜ ¾ ÃÜÊáæ àÍÜ »Üor ÓÜí±Ý©Ô¨Üá'ª ' Gí¨Üá ÓÜí»ÜÅËáÔ SáαÜoÃr áÜ . BÊæáàÇæ ""BñÜ JÙæÛ¿á ÇæàSPÜ. ñÜáíŸ aæ®Ý°X ŸÃæ¿ááñݤ®æ ÖÝWæà ®ÜÊáÜ ¾ ¸ÝÂíQ®Ü JÙæÛ BµàÓÜÃ… PÜãvÝ'' Gí¨Üá ±æçWÜÙÜ ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° ÊÜááS ®æãàvÜáñݤ ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá AÈÉí¨Ü ÖæãÃÜváÜ ÊÝWÜ ÊÜá«ÝÂÖÜ° ÓÜí©ñÜá¤. ÃÜÊáæ àÍÜ »ÜoÃr áÜ ¸ÝwWæ PÝÄ®ÜÈÉ JŸºÃæà PÝ¿ááñݤ PÜáÚ£¨ÜªÃÜá. ®Ý®Üá PÝÄ®Ü ŸÚ Ÿí¨Üá ""ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜPæR Pæ.Pæ.±æç AÊÜÃÜá ŸÃÜÆá J²³¨ÝªÃæ'' Gí¨Ü ñÜñ…ûÜ|, »ÜorÃÜá ""®Ý®Üá CÈÉÃÜáÊÜâ¨Üá ÖæàÙÜÈÆÉ ñÝ®æà?'' Gí¨Üá PæàÚ ""CÆÉ'' Gí¨Ü¨Üª®Üá° GÃÜvæÃÜvÜá ¸ÝÄ ¨Üê{àPÜÄÔ PæãívÜÃáÜ . BÊæáàÇæ ""ŸaÝÊÜâ ÊÜÞw©Ä ®Ü®°Ü ¯àÊÜâ. ®Ý¯Èɨàªæ ®æ, ÊÜWÝìÊÜOæ BX¨æ Gí¨ÜÃ,æ SíwñÜ EvÜá±ÜÃáÜ ±æçWÚÜ Wæ ÖæàÚ ®ÜÊáÜ ¾ dæàÃܯ¾ Wæ ´æäà®Üá ÊÜÞwÓÜᣤ¨ªÜÃáÜ . A¨Üá ®Ü®Ü° PÝÂÄ¿áÄWæ JÙæÛ¿á¨ÜÆÉ '' Gí¨Üá ®ÜPÜRÃÜá. D ±ÜÅPÜÃÜ| ®ÜíñÜÃÜ EvÜá±ÜÃÜ ŸWæY ®Ü®Ü°ÈÉ PÜáñÜãÖÜÆ ÖÜáqrñÜá. Pæ.Pæ. ±æçWÜÙÜ B±Ý¤£B±Ü¤ÃÈ Ü É EvÜá±ÜÃáÜ ŸÖÜáÊÜááSÂÃݨÜÊÃÜ áÜ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Ü㠮ܮ°Ü WÜÊáÜ ®ÜPRæ ŸíñÜá. AÐæàr AÆɨàæ ®Ý®Üá AÈÉ C¨ÜÐ ª ã Ü r ÖæãñÜᤠB ×Ä¿áÄŸºÃáÜ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü᪠ñÜíñÜÊáÜ ¾

¹ÔÆPæãàÆá / 139

¹ÔÆPæãàÆá / 140


BÃæãàWÜ嬆 ËaÝÃÜ, ÖæívÜ£ ÊÜáPÜRÙÜ Ô§£WÜ£ AÆÉ; ÔíwPæàp… PÜêÑ ±ÜÅ£ÐÝu®Ü¨Ü ËÐÜ¿áÊæà. ""A¨Üá ÖæàWæ BX¨æ?'' GíŸ ±ÜÅÍ¿ °æ á®Üá° Pæ.Pæ. ±æçWÜÙáÜ ÖÝQ¨ÜÃæ A¨ÜPRæ EvÜá±ÜÃÜá ""A¨Üá ÖÝWÝX¨æ, C¨Üá C®Üã° BXÆÉ'' Gí¨æãà, A¥ÜÊÝ ""C¨Ü®Üá° ×àWæ Ÿ¨ÜÇÝÀáÔ¨ÜÃæ ÖæàWæ?'' G®ÜáÊ ° ÃÜ áÜ . D ®ÜváÜ Êæ ±æçWÙÜ áÜ ""®æãàw, EvÜá±ÜÃ,æ D ¹©ÃÜá ¸æÙæÓÜáÊÜ Áãàg®æ C®Üã° PÝ¿áìWÜñÜ BXÆÉ Aí¨ÜÃæ, BWܨæà BWܨÜá! ®ÝÙæ SíwñÜ ®ÝÊÜâ DWÜ ŸÙÜÓÜáÊÜ ±æà±ÜÄWæ ¹©ÃÜ®æ°à AÊÜÆí¹ÓÜáÊÜ ©®Ü Ÿí¨æà ŸÃÜáñܤ¨æ ®æãàw!'' Gí¨Üá ÊÜááWÜÊÜÞ¾¨ÜÃÜá. A¨ÜPæR EvÜá±ÜÃÜá ""SíwñÜ SíwñÜ'' Gí¨Üá ÖÜãn WÜáqr¨ÃÜ áÜ . ×àWæ D ×Ä¿áÄŸºÃã Ü Cwà¨æàÍÜ¨Ü ÓÜÊáÜ Óæ ñÜÊáÜ ¾ ÊæáàÇæ C¨æ, »ÜËÐܨÜÈÉ ñÜÊÜá¾ ÊÜáPÜRÙÜ Ÿ¨ÜáPÜá AÓÜÖܯà¿áÊÝWÜáñܤ¨æ GíŸíñæ ñÝ£ÌPÜ ®æÇæ¿áÈÉ aÜbìÔ¨æªà aÜbìÔ¨Üáª. GÐæãàr ©®ÜWÙÜ Ü ÊæáàÇæ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ¨Ü "®ÝwWæ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃ'Ü WÜÅí¥ÜÊÞ Ü Çæ¿áÈÉ Pæ.Pæ ±æçWÜÙÜ PÜáÄñÝ¨Ü PÜê£Áãí¨Ü®Üá° ñÜÃܸæàPæí¨Üá ®Ý®Üá ÓÜíPÜȳ$Ô A¨Ü®Üá° ±æçWÜÙÜ WÜÊáÜ ®ÜPRæ ñÜí¨ÝWÜ AÊÜÃàæ ®Üã A¨ÜPRæ EñÝÕÖÜ ñæãàÄÓÜÈÆÉ. BWÜÇã æ à ±æçWÙÜ Ü BÃæãàWÜ üà~ÓÜñã æ vÜXñÜá¤. ÖÝWÝX ×Ä¿á ÇæàSQ Pæ. ÍÝÃÜ¨Ý »ÜoÄr Wæ ®Ý®Üá ´æäà®ÝÀáÔ ""¯àÊÜâ ±æçWÙÜ Ü PÜáÄñÝ¨Ü Jí¨Üá bPÜR ÖæãñܤWæ ŸÃæ¨áÜ PæãvÜŸÈÉÃÝ?'' Gí¨Üá PæàÚ¨æ.ª A¨ÜPRæ ÍÝÃÜ¨Ý »ÜoÃr áÜ J²³, ±æçWÙÜ ®Ü áÜ ° »æàq¿Þ¨ÝWÜ ""®Ü®®°Ü à°æ ®Üá PæàÙÜᣤàÄ? ¯àÊÜâ B Pæ.Gí EvÜá±ÜÃ®Ü áÜ ° ÖæãàX ®æãàw, AÊÜÃáÜ K.Pæ Aí¨ÜÃæ ÊÜÞw, AÆÉ¨æ ®Ü®°Ü ŸWæY ¸æàPÝ¨Ü ÊÜÞ×£ ®Ü®ÜXíñÜÆã ÖæaÜác AÊÜÃÜÈɨæ'' Gí¨ÜÃÜíñæ. ÍÝÃÜ¨Ý »ÜoÃr áÜ ÖæãàX EvÜá±ÜÃ®Ü áÜ ° ®æãàw¨ÜÃæ ""C¨Üá JÙæÛ PæÆÓÜ. SíwñÜ BWܸàæ PÜá'' Gí¨Üá ±æçWÜÙÜ PÜáÄñÝX DWÝWÜÇàæ Ÿí¨Ü GÇÝÉ ÇæàS®ÜWÙÜ ®Ü Æ °æ É J¨ÜXÔ PæãorÃÜíñæ. BÊæáàÇæ ""¯àÊÜâ ¿ÞÊÝWܸæàPݨÜÃÜã Ÿ¯°. AÊÜÃÜ PÜáÄñÝ¨Ü ÊÜÞ×£ ®Ý®Üá PæãvÜŸÇæÉ'' Gí¨Üã Aí¨ÜÃíÜ ñæ. £íWÜÙã æ ÙÜWæ ÖÜӤܱÅÜ £ ԨܜÊÝÀáñÜá. ÍÝÃÜ¨Ý »ÜorÃÜá ÖæãàX A¨Ü®Üá° Pæ.Pæ. ±æçWÜÙÜ Pæç¿áÈÉorÃæ A¨ÜÃÜ ÊæáàÇæ PÜOÝ¡wst ±æçWÜÙÜá ""¯àÊÜâ C¨Ü®Üá° EvÜá±ÜÄWæ PæãorÃæ ÓÝPÜá. AÊÜÃÜá K.Pæ Aí¨ÜÃæ ÊÜááXÀáñÜá'' Gí¨ÜÃÜíñæ. ÍÝÃÜ¨Ý »ÜorÃÜá Pæ.Pæ. ±æçWÜÙÜ PÜáÄñÝ¨Ü PÜꣿá ÖÜÓܤ±ÜÅ£¿á®Üá° BÊæáàÇæ EvÜá±ÜÃÜ Pæç¿áÈÉ Coár¹orÃÜá. EvÜá±ÜÃÜá ""®æãàw ÖæàÙæ¤à®æ. ÊÝÃܹoár Ÿ¯°'' Gí¨ÜÃÜíñæ. ÊÝÃܹoár ÍÝÃÜ¨Ý »ÜorÃÜá AÊÜĨܪÈÉWæ Öæãà¨ÝWÜ ""aæ®Ý°X Ÿí©¨æ'' Gí¨Üá ÓÜí»ÜÅËást AÊÜÃÜá ""Aí¨ÜÖÝWæ B ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜá C¨ÜPæR ÖÜ| ÖæàWæ Öæãí©ÓÜáñݤÃ?æ ŸÃæ¨Ü ¯ÊÜáWÜã ÓÜÌƳ$ÊݨÜÃã Ü ÓÜí»ÝÊÜ®æ Pæãvܸàæ vÜÊàæ ?'' Gí¨Üá ±ÜÅÎ°Ô ""ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÄWæ ®Ü®Ü°®Üá° JÊæá¾ »æàq¿ÞWÜÆá ÖæàÚ?'' Gí¨Üá

PÜÙÜá×Ô¨ÜÃÜá Gí¨Üá ÍÝÃÜ¨Ý »ÜorÃÜá SáÑÀáí¨Ü ®Ü®ÜWæ £ÚÔ¨ÜÃÜá. D ®ÜváÜ Êæ Pæ.Pæ. ±æçWÙÜ áÜ ¯«Ü®ÃÜ Ý¨ÜÃáÜ . AÊÜÃÜ TÝÓÜX ´æçÈ®ÜÈÉ ®Ü®°Ü ÖæÓÃÜ ã Ü ¨ÝSÇÝX¨Ü᪨ÜÄí¨Ü AÊÜÃÜ ÊÜáPÜRÙÜá ñÜÊÜá¾ ñÜí¨æ¿á A±ÜÃÜQÅÁáWÜÚWæ ®Ü®ÜWæ BÊÜáíñÜÅ|ËñܤÃáÜ . BWÜ ®Ü®WÜ æ Pæ.Pæ.±æçWÙÜ Ü B±Ü¤ÃÜ PÜão¨ÜÈÉ ®Ü®°Ü ÖæÓÃÜ ã Ü CñÜᤠGí¨Üá £Ú¨Üá AÊÜÃÜ Óèg®ÜÂPæR ÍÜÃÜOæí¨æ. PæÆÊÜâ ©®ÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ EvÜá±ÜÄWæ ""®Ü®Ü°®Üá° ¯àÊÜâ ŸÃÜÈPæR ÖæàÚ©ªàÃÜíñæ. ŸÃÜÇæà?'' Gí¨Üá ¨ÜãÃÜÊÝ~¿áÈÉ PæàÚ¨æ. ""¿ÞÊÝWÜ ¸æàPݨÜÃÜã Ÿ¯°'' Gí¨Ü AÊÜÃÜá ""®Ý®Üá Cí£í¥Ü ©®Ü C¨æªà®æ'' Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÊÜÃæà ""ŸÃÜáÊÝWÜ ¯ÊÜá¾ ÎÅàÊÜ᣿áÃÜ樆 ã Ü ° PÜÃñæ ¯Ü '° ' Gí¨ÜÃáÜ . ""®æãàvæãà| ÓÜÃ…'' Gí¨æ. ËÐÜ¿á ÃÜÊáæ àÍÜ »ÜoÄr Wæ £ÚÔ ±ÜâÓܤPÜ ±ÜÅPo Ü OæWæ AÊÜÄí¨Ü ®æÃÊ Ü âÜ PæàÙÜŸÖÜá¨æà ÖæàWæ? Gí¨ÜÃ,æ A¨ÜPRæ AÊÜÃÜá ÓÜÌíñÜÊÝX ÖæàÚPæãÙÜáÛÊÜÐÜár ÎÅÊÜáíñÜÃÜÆÉ, ¸æàÃæ ÊÜáãÆWÜÚí¨Ü GÐÜár ¸æàPݨÜÃÜã ®æÃÜÊÜâ J¨ÜXÓÜŸÆÉ ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊÜíñÜ Gí¨ÜÃÜá. ®ÜÊÜá¾ ÓÜíZ¨Ü "®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ' WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á ÊÜáãÊÜñÜᤠÖæãñܤWæWÜÚWæ BWÜÇæà ®ÝÆáR ÆûܨÜÐÜár ÊæaÜcÊÝXñÜá¤. B ÊÜÞÇæ¿áÈÉ PܯÐÜu 50, ÓÝ«ÜÂÊݨÜÃæ 100ÃÜÐÝr¨ÜÃÜã ±ÜâÓܤPÜ ÖæãÃÜñÜÃܸæàPÜá GíŸ PÜ®ÜÓÜá ®Ü®Ü°©ñÜá¤. ÖÝWÝX PÜívÜPÜívÜÈÉ PÜÆáÉ ÊÜáÃÜPæR ¨æàÊÜÃæí¨Üá Pæç ÊÜááX¿ááÊÜ ®ÜÊÜá¾ ÓÜíÓÜ¢£¿á ÖÝWæ, ®Ý®Üã WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæWæ ®æÃÜÊÜâ ¯àvÜáÊÜí¥ÜÊÜÃÜá C¨ÜªÃæ, ¯àÊæà ¨æàÊÜÃæ®Ü°Æá Gí¨Üã ®ÝaÜáÊÜÊÜ®ÜÆÉ; ¿ÞPæí¨ÜÃæ ®Ü®ÜWÝX ®Ý®Üá Gí¨Üã ¸æàvÜÈÆÉ. ¸æàw¨æªÆÉ PܮܰvÜPæRà. ®Ý®Üá ®Ü®Ü° ±Ü£° ÊÜáñÜᤠÓæãÓæ¿á hæãñæ ¸ÝwWæ PÝÄ®ÜÈÉ EvÜá±ÜÃÜ PÝ¿áìûæàñÜÅÊÝ¨Ü B.V.T ÊÜááí¨æ ÖæãàX PÝÃÜá ¯ÈÉÔ¨æ. JÙÜXí¨Ü CŸºÃáÜ ÊÜáãÊÜÃáÜ ÔŸºí©WÜÙáÜ Ÿí¨Üá ""Ÿ¯° ÓÜÃ…, Ÿ¯°'' Gí¨Üá ÓÝÌWÜ£Ô ""®ÜÊÜá¾ Gí.w. EvÜá±ÜÃÜá ´æä௮ÜÈÉ C¨ÝªÃæ. PÜãw Gí¨ÜÃáÜ ''. ""ÓÜÄ'' Gí¨Üá ®Ý®Üá AÊÜÃÜ PÜdàæ ÄWæ ÖæãPæR. ´æä௮ÜÈÉ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñܤÇàæ C¨Üª EvÜá±ÜÃáÜ ®ÜÊáÜ Wæ ËÐ… ÊÜÞw ®ÝÊÜâ ÊÜáãÊÜÃã Ü PÜáÚñÜáPæãÙÜÛÆá Pæç ÓÜ®À °æ áí¨Ü BÓÜ®Ü ñæãàÄÔ¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá PÜáÚñÜáPæãívÜá AÊÜÃÜ®Üá° ®æãàw¨æ. ÓÜOÝ¡ÙÜá, WÜáívÜWæ, ¸æÙÜÛWæ ¸æãàÙÜáñÜÇæ! ±ÝÍÜÌì®æãào©í¨Ü ®æãàw¨ÜÃæ PܮܰvÜPÜ Cor WÝí— ÊÜááSPæR CÊÜÃÜ ÊÜááSÊÜä ÖÜ£¤ÃÜ CÃÜáÊÜíñæà PÜíwñÜá. BÊæáàÇæ ÊÜÞñÜá ±ÝÅÃíÜ ¼Ô¨æÊâÜ . ®ÜW¿ æ á ÓÜáÚÊÜâ PÜwÊæá. GÇÝÉ WÜí¼àÃÜ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÖÜê¨Ü¿á¨æãÙÜWæ Jí¨Üá ±Üâor ÊÜáWÜá C¨æ GíŸá¨Ü®Üá° AÊÜÃÜ hæãñæ A«ÜìWÜípæ PÜÙæ¿ááÊÜÐÜrÃÜÇæÉà ®Ý®Üá £Ú¨ÜáPæãívæ. AÊÜÃ®Ü áÜ ° ®æãàvÜÆá g®Ü D ®ÜváÜ Êæ ŸÃÜáñܤÇàæ C¨ÜªÃáÜ . A¨ÜÃÜ ®ÜváÜ Êæ¿áã AÊÜÃáÜ ¸ÝÀá ñæè æ ÝWÜÇÆ æ É q.G.±æç. CÆÉÊàæ Pæ.Pæ.±æç AÊÜÃÜ ÖæÓÃÜ áÜ ÖæàÙܨàæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ GíŸíñæÁáà ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤ¨ÜªÃÜá. B CŸºÃÜ ÊæáàÇæ AÊÜÄWæí¥Ü WèÃÜÊÜ

¹ÔÆPæãàÆá / 141

¹ÔÆPæãàÆá / 142


Aí¨ÜÃæ CÊÜÃÜá AÊÜÃÜ ÊÜÞ®ÜÓÜ ±ÜâñÜÅÄÃܸæàPÜá G®Üá°ÊÜÐÜár! q.G. ±æç CÆÉÊæà Pæ.Pæ. ±æçWÜÙÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá°, ¨ÜãÃܨÜêÑr¿á®Üá°, ÊÝÂÊÜÖÝÄPÜ hÝO澿á®Üá° AÊÜÃÜá ÊÜá~±ÝÆÊÜ®áÜ ° PÜq¨ r Ü ŸWæ¿á®Üá° ®ÝÊÜâ AÈÉ CÈÉ PæàÚ¨æઠÊæ ¯g. B¨ÜÃæ B CŸºÃáÜ ÖæàX¨Üê áÜ GíŸ AÊÜÃÜ ¯gÊÝ¨Ü ÊÜááSÊÜ®áÜ ° DWÜ ñæãàÄÓÜŸÆÉÊÃÜ áÜ C¨Üê æ A¨Üá D EvÜá±ÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ. B CŸºÃÜá ÊÜáÖÝ®Üá»ÝÊÜÃÜá H®Üá G®Üá°ÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ PÜáoáíŸ ÊÜWì Ü PÜãR ±ÝÅ¿á: CÐÜár £Ú©ÃÜÈQRÆÉ. Aí¥Ü¨®ªÜ Æ °æ É £Ú¨Ü D EvÜá±ÜÃáÜ B CŸºÃÜ PÜ®ÓÜ áÜ WÜÙ®Ü Æ °æ É ÖæãñÜᤠDWÜÆã KvÝvÜáñܤÇàæ C¨ÝªÃ.æ EvÜá±ÜÃÜá B.V.T. Aí¨ÜÃæ H®Üá Gí¨Üá ñæãàÄÓÜÆá ®ÜÊÜá¾®Üá° ÓÜÌñÜ: PÜè æ ã æ ¿áªÃáÜ . 1981ÃÜÈÉ EvÜᲿá ÓÜËáà±Ü¨Ü ±æÃíÜ ±ÜÚÛ GíŸ ÖÜÚÛ¿áÈÉ I¨Üá GPÜÿ æ áÐÜár ËÓݤÃÊ Ü Ý¨Ü ±ÜŨàæ ÍÜ¨È Ü É D B.V.T. G¨Ü᪠¯í£¨æ. A¨ÜÃÜ E¨æઠÍÜWÙÜ È Ü É ÊÜááSÂÊݨܨÜ᪠WÝÅËáà| ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ PÜêÑ, ±ÜÍÜá ÓÜíWæãà±Ü®æ, ÓæãàÇÝÃ… ÍÜQ¤¿á ŸÙÜP,æ ÎûÜ|¨Ü hæãñæ Óæą̃æãÂàWÜ樆 áÜ ° ÓÜêÑÓr áÜ ÊÜâ¨æà BXñÜá¤. C¨ÜPÝRX D Pæàí¨ÜÅ¨È Ü É ±Üä|ì ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü ñÜÃܸæ࣠ÊÜÂÊÜÓæ§, ÊÜÓÜ£WÜêÖÜ PÝÂíqà®ÜáWÜÙÜã CÊæ. 30 ÖÜÓÜáWÜÙÜ®Üá° CÈÉ ÓÝPÜÇÝWÜᣤ¨æ. ¨æãvÜx ±ÜÍÜáÊæç¨ÜÂPæàí¨ÜÅÊæäí©¨æ. 20 ÖæãÈWæ ¿áíñÜÅWÙÜ ®Ü ã æ í° vÜ ÖæãÈWæ Ë»ÝWÜ, ÓèÃÜÍPÜ áÜ ¤$ÂñÜÌ®ÜWÙÜ Ü ÊÜáãÂÔ¿áí, A¨ÜPRæ ÓÜíŸí— st Çæç¸æÅàÄ C¨æ. PÜ®ÝìoPÜÊÜä AÆɨæ EñܤÃÜ ±ÜŨæàÍÜ ÊÜáñÜᤠÖÜÃÝÂ| ÃÝgÂWÜÙÜÈÉ DWÜ D ÓèÃÜÍÜQ¤¿á Áãàg®æ¿á®Üá° D B.V.T. PæçW棤Pæãíw¨æ. DaæWæ ÔÌgÇæàìíw®Ü S.D.C GíŸ ÓÜíÓæ§Áãí¨Üá B.V.T.Wæ ÓèÃÜÍÜQ¤¿á ŸÙÜPæWæ ¯ÊÜìÖÜOÝ—PÝÃÜ ¯àw¨æ. DWÜ CÈÉÃáÜ ÊÜ D ÊÜáãÆ¨Ü SOLAR INNOVATION FASILITATION CENTRE 2004ÃÜ ®ÜÊíÜ ŸÃÜ©í¨Ü 2008 ÊÜÞa…ì ñÜ®PÜ ¨ Ü Ü4 ÊÜÃáÜ ÐÜ¨Ü AÊÜ—¿áÈÉ 13 Áãàg®æWÙÜ ®Ü áÜ ° ¿áÍÜÔÌ¿ÞX hÝÂÄWæãÚÔ¨æ. ®ÜÊÜá¾®Üá° B.V.T.Wæ Jí¨Üá ÓÜáñÜᤠÖæãvæÔPæãívÜá Ÿí¨Ü EvÜá±ÜÃÜá ""ñÜvÊ Ü ÝÀáñÜá. Êæã¨ÜÆá Fo ÊÜÞvæãà|'' Gí¨Üá AÊÜÃÜ PÝÂíq¯Wæ PÜÃPÜ ã æ ívÜá Öæãà¨ÜÃÜá. AÈÉ ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®æ FoÊÜ®Üá° ÖæãàÆáÊÜ AwWæ. ¸æàPݨÜÊÜÄWæ ¸æÚ¤Wæ CÆÉÊàæ PÜáÓÜáÆá AQR¿á A®Ü,° aܱݣ, ±Ý¿áÓÜ, ÖÜáÃÜáÚ aÜq,° ÓÝí¸ÝÃÜá, ÓÝÃÜá, Öܱ$³Ü ÙÜ CñÝ©. ®ÜÊáÜ ¾ hæãñæWàæ AÊÜÃã Ü , AÊÜÃÜ ÓÜÖã æ à¨æãÂàX A—PÝÄWÜÙã Ü FoPæR PÜáÚñÜÃáÜ . ""D PÝÂíqà®… ÇÝ»ÜPÝRX CÃÜáÊÜâ¨ÜÆÉ. CÈÉ ñÜø Ü àæ £WæãÙÜáÛÊÜÊÄÜ Wæ, A— PÝÄ ÊÜWÜìPæR ÊÜÞñÜÅ C¨Üá ÔàËáñÜ'' Gí¨ÜÃÜá EvÜá±ÜÃÜá. PÜáñÜãÖÜÆ¨Ü ËaÝÃÜ Aí¨ÜÃæ EvÜá±ÜÃÜ ÖÝWæ ¸æàÃæ ¸æàÃæ ¨æãvÜx ¨æãvÜx ÖÜá¨æªWÜÚí¨Ü ¯ÊÜêñܤÃݨÜÊÜÃæÆÉ CÈÉ EvÜá±ÜÃÜ ÓÜÖã æ à¨æãÂàXWÜÙáÜ . ÖæÓÄÜ Wæ ÊÜÞñÜÅ CÊÜÃáÜ Gí.w. B¨ÜÃæ A—PÝÃÜ¨Ü ¨Ü±Üì CÆÉÊæà ÍæÅà~àPÜêñÜ ÊÜÂñÝÂÓÜ CÆÉÊæà ñÝÃÜñÜÊÜá CÈÉ CÆÉÊæà CÆÉ. Jí¨Üá

AË»ÜPܤ PÜáoáíŸ ¥ÜÃÜ¨Ü CÈÉ®Ü ÊÜÂÊÜÓ槿áÈÉ ²Å࣠ËÍÝÌÓÜÊæà »ÜívÜÊÝÙÜ. Fo ÊÜááXst ÊæáàÇæ ®Ý®Üá EvÜá±ÜÃÜÈÉ Pæ.Pæ. ±æç AÊÜÃÜ PÜáÄñÝ¨Ü PÜê£ ±ÜÅPÜoOæWæ ®æÃÜÊÜâ ¿ÞbÔ¨æ. ®Ü®Ü° ŸÚ C¨Üª "®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ' WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿áÈÉ DWÝWÜÇæà ±ÜÅPÜoÊÝXÃÜáÊÜ ÊÜáãÊÜñÜ㤠PÜê£WÜÙÜ Jí¨æãí¨Üá ±ÜÅ£¿á®Üá° AÊÜÄWæ ¯àw¨æ. Jí¨æç¨Üá ¯ËáÐܨÜÈÉ AÊÜÃÜá A¨æÆÉÊÜ®Üã° ¹wÔ ®æãàw¨ÜÃÜá. ""ÊÜívÜÃ… ´ÜâÇ…. ñÜáí¸Ý aæ®Ý°¨Ü PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ©àª Ä. ®Ü¯í° ¨Ü H®ÝWܸàæ PÜá ÖæàÚ?'' Gí¨ÜÃáÜ . ®Ý®Üá ®Ü®°Ü ±ÜÅÊÃÜ Ü ÊÜáíwÔ¨æ. AÊÜÃáÜ ÓÜíñæãàÐÜ©í¨ÜÇàæ ""±æçWÙÜ Ü PÜáÄñÝ¨Ü ±ÜâÓܤP¨ Ü Ü ÊÜáá¨ÜÅ|ÊÜ®Üá° ¯àÊÜâ Ÿ¿áÓÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ CÇæÉà ÊÜá~±ÝÆ ±æÅÔÕ®ÜÇæÉà ÊÜÞwÓæãà|. Cí¥Ü PæÆÓÜPRæ ÖÜ|¨Ü PæãÃÜñæ ¿ÞÊÜñã Ü ¤ G¨ÜáÃÝWܸÝÃܨáÜ . ÖÜñáÜ ¤ ±ÜâÓܤPPÜ Ræ ¸æàPݨÜÃã Ü ®Ý®Üá ®æÃÜÊÜâ J¨ÜXÓÜŸÇæÉ. B¨ÜÃæ ¯àÊÜâ ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ hÝ×àÃÝñÜá ÖÝPܸæàPÝWÜáñܤ¨æ'' Gí¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá ""hÝ×àÃÝñÜá ÖÝPܨæà ±ÜâÓܤPÜ ÖæãÃÜñÜÃÜáÊÜ Áãàg®æ ®ÜÊáÜ ¨ ¾ áÜ '' Gí¨æ ÊæáñܤW.æ ""¹w, D ±ÜâÓܤPPÜ RÜ íñÜ㠮ݮÜá Pæ.Pæ. ±æç oÅÔ¯r í¨Ü ®æÃÜÊÜâ J¨ÜXÓÜŸÇæÉ. EڨܨÜ᪠ԨܜÊݨÝWÜ ÖæàÚ, ¿ÞÊÜ ÊÜáãÆ©í¨Ý¨ÜÃÜã Öæãí©Óæãà|'' Gí¨ÜÃÜá WÜí¼àÃÜÊÝX. BÊæáàÇæ ñÜÊÜá¾ GÆÉ PæÆÓÜWÜÙÜ®Üã° Ÿ©Xoár AÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw¨æªà ÊÜÞñÜ®Ýw¨Üáª. A¨ÜÃÈ Ü É ±ÜÅÓPÜ ¤Ü ®ÜÊáÜ ¾ ¨æàÍÜ¨Ü ÓÜÊáÜ ÓæÂWÜÚí¨Ü ×w¨Üá C®Üã° AÊÜÃáÜ PÜ®ÜÓÜá PÝ|ᣤÃÜáÊÜ Áãàg®æWÜÙÜã C¨ÜáªÊÜâ. ÓÜ¨Ý ¸æíWÜÙÜãÃÜá, ©ÈÉ, ÊÜááíŸÀá Gí¨Üá D CÚÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉ (g®Ü®Ü : 22 AWæãàÓÜᤠ1938) KvÝvÜᣤÃÜáÊÜ AÊÜÃÜÈÉ Jí¨Üá Êæã¸ÝçÆá PÜãvÝ CÆÉ. B.V.T. ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, ñÜÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÆãÉ Ë¨ÜáÂñ…®Üá° E±ÜÁãàXÔPæãÙÜÛ¨Ü AÊÜÃÜá AÇæÉÆÉ ÓèÃÜÍÜQ¤¿á®æ°à AÙÜÊÜwÔ Pæãíw¨ÝªÃÜÐærà AÆÉ; ÓèÃÜÍÜQ¤Ááà »ÜËÐÜ嬆 ¸æÙÜPÜá GíŸá¨Ü®Üá° ÓÝÄ ÓÝÄ ÓÜí±ÜPì Ü PæR Ÿí¨ÜÊÄÜ WæÆÉ ÖæàÙÜᣤÃáÜ ñݤÃ.æ ÖæãÃÜvÜáÊÝWÜ ""¯àÊæäÊæá¾ ®ÜÊÜá¾ ÊÜáí¨Ü£ìWæ (AÊÜÃÜ ÖÜáoãrÄWæ) ŸÃܸàæ PÜÆÉ? ¿ÞÊÝWÜ ŸÃÜᣤàÄ ÖæàÚ? ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ PݱÜâË®ÜÈÉÃáÜ ÊÜ ÊÜáWÜ®Ü ÊÜá®æWæ Ÿí¨ÜÃæ ÓÝPÜá. AÈÉí¨Ü ®Ý®Üá ®Ü®°Ü PÝÄ®ÜÇÉæà ¯ÊÜᮾ áÜ ° PÜè æ ã æ ¿ááÂñæ¤à®æ'' Gí¨ÜÃáÜ . ®ÝÊÜâ PÝÃÜá ÖÜ£¤ ÖæãÃÜváÜ ÊÝWÜ AÊÜÃáÜ PÜdàæ ÄÀáí¨Ü ÖæãÃÜŸí¨Üá, ÊÜÃÝívÜ¨È Ü É ¯íñÜá ËÐ… ÊÜÞw¨ÜªÐàræ AÆÉ, PÜwÊæá ÊæacÜ¨È Ü É AwWæ ÊÜÞvÜáÊÜ B.V.T. ÓÜíÍæãà— ñÜ JÇæÁãí¨Ü®Üá° ®Ü®ÜWæ EvÜáWæãÃæ ¯àw, AÊÜÃÜ ®èPÜÃÜÃÜ Pæç¿áÇæÉà A¨Ü®Üá° ®Ü®Ü° PÝÄ®æãÙÜWæ CÄÔ ®ÜPRÜ ÃáÜ . ÓÝ×£WÜÚWæ ÓÝ×£WÜÙÜá, ÊÜQàÆÄWæ ÊÜQàÆÃÜá, ÊÜÞÓÜáóWÜÚWæ ÊÜÞÓÜáóWÜÙÜá Óæà° ×ñÜÃÝWÜáÊÜâ¨Üá ¸æàWÜ. AÐæàr ÊæàWÜ¨È Ü É Aí¥ÜÊÃÜ È Ü É A¼±ÝÅ¿á »æà¨ÜWÙÜ áÜ CÆÉÊàæ

¹ÔÆPæãàÆá / 143

¹ÔÆPæãàÆá / 144


""®Ý®æà®Üá PÜwÊæá?'' GíŸ AÖÜí ÖÜáor©ÃÜáÊÜâ¨Üã A±ÜÃÜã±Ü. EvÜá±ÜÄWæ ÓÜÖæãà¨æãÂàXWÜÙÜá ¹w, ñÜÊÜá¾ PæçPæÙÜX®ÜÊÜÃæí¨ÜÃÜã Óæ°à×ñÜÃæà. Cí¥ÜÊÜÃÜá C¯°ñÜÃÜ ûæàñÜÅWÜÙÜÈÉ CÃÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° PÜvæWÜ~ÓÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ ÓÝ«ÜÂ? GíŸá¨Ü®Üá° ®Ý®Üá B Êæã¨ÜÆ »æàq¿áÇæÉà PÜívÜáPæãívæ. Cí¥Ü EvÜá±ÜÃÜá ÖÜáqr¨Ü᪠EvÜá² ÓÜËáà±Ü¨Ü ÊÜáí¨Ü£ì¿áÈÉ. ±èÅyÜ ÎûÜ| ±Üv© æ ¨Ü᪠B ±ÜÄÓÜè Ü Ç Ü Éæà. ŸvÜñ®Ü Ê Ü ®Ü à°æ ñÜÇ¿ æ áÈÉ ÖæãñÜᤠAÊÜÃáÜ Öæbc®Ü K©Wæ ¸æíWÜÙÜãÄWæ Öæãà¨ÜÃÜá. AÈÉ ËÍæÌàÍÜÌÃÜ ±ÜâÃÜí®Ü ±ÜÅ£ÑuñÜ Ev…ÇÝÂív…Õ ÖæãàpæàÆ®Üá.° ®ÜvÓæ áÜ £¤¨ªÜ ÖæãÙÜÛÃÜá CÊÜÄWæ EbñÜ Fo ÊÜ ¯àw¨ÜÃáÜ . CÊÜÃáÜ ŸÓÜÊÜ®Ü WÜáw¿á ®ÝÂÍÜ®ÜÇ… PÝÇæài®ÜÈÉ CíoÃ…ËáàwÁáp…Wæ ÓæàĨÝWÜ (1954). AÈÉ Gaæc®…, G.BÃ…. PÜêÐÜ¡ ÍÝÔ÷WÜÙÜí¥Ü —àÊÜáíñÜÃÜ ÎÐÜÂÃݨÜÃÜá. ÖæãpæàÈWæ BWÝWÜ ŸÃÜᣤ¨Üª A.®Ü.PÜê., i.².ÃÝgÃÜñÜ°íÃÜí¥ÜÊÜÃÜá CÊÜÄWæ AÈÉ ±ÜÃæãàûÜÊÝX WÜáÃÜáWÜÙÝX J¨ÜX Ÿí¨ÜÃÜá. ÊÜááí¨æ Öæ¸ÝºÙÜ¨Ü PÜêÑ PÝÇæàh…®ÜÈÉ CÊÜÃÜ K¨Üá ÊÜááí¨ÜáÊÜÃÀ æ áñÜá. B ©®ÜWÙÜ È Ü É ¸æíWÜÙã Ü Ä®ÜÈÉ AUÆ »ÝÃÜñÜ ±ÜÅhÝ ÓæãàÍÜÈÓ…r ±Ýqì¿á ÊÜáãÃÜá ©®ÜWÜÙÜ ÃÝÑóà¿á ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü ®Üvæ¨Üá A¨ÜÃÜÈÉ g¿á±ÜÅPÝÍ… ®ÝÃÝ¿á|, ÊÜá«Üá ¨ÜíyÜÊÜñæ, BaÝ¿áì ®ÜÃæàí¨ÜŨæàÊ…, AÍæãàPÜ ÊæáÖݤ, Pæãào ÃÝÊÜáPÜêÐ¡Ü PÝÃÜíñÜ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÊÜáÖݮݿáPÜÃáÜ "PÜáÊÜÞÃÜPêÜ ±Ý'¨ÜÈÉ EÙÜPæãÙÜáÛÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì ŸíñÜá. BWÜ AÊÜÃÜ®Üá° ®æãàwPæãÙÜáÛÊÜ gÊÝ¸ÝªÄ D EvÜá±ÜÃÜ ÖæWÈ Ü Wæ ¹©ªñ¤Üíñæ. ×àWæ ñÜÊáÜ Wæ £Ú¿á¨Ü ÖÝWæ AÊÜÃáÜ ñÜÊã æ Ù¾ WÜ æ ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ ¨æàÍÜ ±æÅàÊÜáWÜÙÜ®æ°ÆÉ ñÜÊÜá¾ K©®Ü AíWÜÊÝXÁáà ÔÌàPÜÄԨܪÄí¨ÜÇæà EvÜá±ÜÃÜÈÉ WÝÅÊÜá ÓÜÌÃÝg嬆 PÜƳ$®æ ÖÜáqrÃܸæàPÜá A¯ÓÜáñܤ¨æ ®Ü®ÜWæ. 1959ÃÜÈÉ PÜêÑ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜÃÝX ÖæãÃÜŸí¨Ü EvÜá±ÜÃÜá PÜêÑûæàñÜÅ¨Ü ÓÜíÍæãà«Ü®Wæ æ ÓÜíŸí—st ÓÝ°ñPÜ ã æ àñܤÃÜ w±æäÉÊÞ Ü ±Üv¨ æ ÃÜ áÜ . A¨ÜÄí¨ÝX AÊÜÄWæ AÊæáàÄPÜ¨Ü ÊÜÁãàÊÜê¨Üœ ÊæáP…ÇÝv… GíŸÊÜÃÜ ¯¨æàìÍÜ®Ü ÊÜáñÜᤠvÝ. ¨ÝÌÃÜPݮݥ… GíŸÊÜÃÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü ƼÔñÜá. B A«Ü¿á®Ü ÊÜááXÔ ÖæãÃÜ ŸÃÜᣤ¨Üª ÖÝWæ PÜíPÜ®Ýw¿á "±ÝÂw ¹ÅàwíW… ÓæràÐÜ®…' GíŸ »Üñܤ¨Ü PÜáÄñÜ ÓÜíÍæãà«Ü®Ý Pæàí¨ÜŨÜÈÉ AÊÜÃÜá ÓÜíÍæãà«Ü®ÝPÝÄ¿ÞX BÁáR¿Þ¨ÜÃÜá. 1962ÃÜÈÉ PÜoP…®Ü Pæàí©Åà¿á »Üñ¤Ü ÓÜíÍæãà«Ü®Ý ÓÜíÓ槿á (CRRI) ÖæãÓÜñÚÜ ¿á »Üñܤ ÓÜêÑr¿á A«Ü¿á®Ü Pæàí¨ÜÅPæR AÊÜÃÜá ¯¿ááPܤÃݨÜÃÜá. AÈÉ »Üñܤ¨Ü ñÜÚ Eñݳ$¨Ü®æ ÊÜáñÜᤠB®ÜáÊÜíÎPÜñæ¿á PÜáÄñÜíñæ AÊÜÃÜá C®æã°í¨Üá ÓÝ°ñÜPæãàñܤÃÜ w±æäÉÊÜÞ ±Üvæ¨ÜÃÜá. PæàÊÜÆ AÊÜÃÜá EvÜá±ÜÃÝXÃÜÈÆÉ. JŸº A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ËhÝn¯¿ÞX ÃÜã±ÜâWæãívÜ EvÜá±ÜÃÝX¨ÜªÃáÜ .

1965ÃÜ ÓÜáÊÜÞÄWæ »ÝÃÜñÜ¨Ü BÖÝÃæãàñݳ¨Ü®æ¿á Ô§£ WÜí¼àÃÜÊÝX PÜáÔ©ñÜá¤. AÊæáàÄPÝ¨Ü Wæãà—, ŸÊÜÞì¨Ü AQR ¸ÝÃܨàæ Öæãà¨ÜÃæ ¨æàÍÜ EÚ¿ááÊÜ Ô§£ CÃÜÈÆÉ. BWÜ ÇÝÇ… ŸÖܨã Ü ªÃ… ÍÝÔ÷¿áÊÜÃáÜ ±Üūݯ, Ô. ÓÜáŸÅÖ| ¾Ü Âí AÊÜÃáÜ BÖÝÃÜ ÊÜáí£Å¿ÞX¨ÜªÃÜá. D CŸºÃÜã »ÝÃÜ£à¿á BÖÝÃÜ ¯WÜÊÜá GíŸ ÓÜíÓ槿á®Üá° Óݧ²Ô q.G.±æçWÜÙÜ®Üá° A¨ÜÃÜ A«ÜÂûÜÃÝX ¯¿ááQ¤WæãÚÔ¨ÜÃÜá. BÖÝÃÜ ÊÜáí£Å Ô.ÓÜáŸÅÖܾ|Âí ÖÝWÜã AÊÜááÇ… ÓÜíÓ槿á PÜáÄ¿á®… ÊÜáñÜᤠq.G. ±æç ÊÜáãÊÜÃÜã BWÜ ÁãàbÓÜᣤ¨Ü᪨Üá Jí¨æà, »ÝÃÜñܨÜÈÉ ÖÜÔÃÜá PÝÅí£¿ÞWܸæàPÜá. D ¨æàÍÜPæR ¸æàPݨÜÐÜár »Üñܤ ÊÜáñÜᤠWæãà—¿á®Üá° ®ÝÊæà CÈÉ ¸æÙæ¿á¸æàPÜá. ÓÝ«ÜÂÊݨÜÃæ AÊÜ®áÜ ° ÖæãÃܨàæ ÍÜPã Ü R ÃÜ´âÜ ¤ ÊÜÞvܸàæ PÜá. q.G. ±æç AÊÜÄWæ BWÜ 45 ÊÜÃÜáÐÜ. BWÜÇæà AÊÜÄWæ ÃÝÐÜó ÊÜáor¨Ü TÝ£ CñÜá¤. AÊÜÃÜ B±Ü¤ÃÇ Ü ã æ ɟú áÜ vÝ. G®….Ô. ÊæáÖݤ G®ÜáÊ ° Ü ¨ÜãÃܨêÜ Ñ¿ r á bíñÜP.Ü D ÊæáÖݤ AÊÜÃÜá BWÜ ÔíwPæàp… ¸ÝÂíQ®Ü PÝÃÝ«ÜÂûÜÃÝX¨Üª q.G.±æç AÊÜÃÜá ÔíwPæàp… ¸ÝÂíP… PÜêÑ ÓÝÆ ¯àvÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ° WÜÊáÜ ¯Ô¨Üê áÜ . AÊÜÃáÜ q.G.±æç¿áÊÜÄWæ ËhÝn¯ EvÜá±ÜÃ®Ü áÜ ° ÔíwPæàp… ¸ÝÂíQWæ ÓæàÄÔPæãÚÛ Gí¨Üá αÝÃÜÓáÜ Õ ÊÜÞw¨ÜÃáÜ . q.G ±æçWÙÜ áÜ ©{àÃÝX EvÜá±ÜÃ®Ü áÜ ° PÜÃÔæ ""¯àÊÜâ ¿ÞÊÝWÜ ¸ÝÂíQWæ ÓæàÃÜᣤàÄ?'' GíŸ Jí¨æà ±ÜÅÍæ° ÊÜááí©pÝrWÜ EvÜá±ÜÄWæ ©XÆá. ""®Ü®Ü° K©WÜã, ¸ÝÂíQWÜã H®Üá ÓÜíŸí«Ü ÓÝÌËá?'' Gí¨Üá EvÜá±ÜÃáÜ PæàÚ¨ÜÃæ ±æçWÙÜ áÜ ÖæàÚ¨Ü ÓÜÊáÜ hÝÀáÑ Jí¨æà! ""¯àÊÜâ ¸ÝÂíQ®ÜÈÉ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üã A¨Ü®à°æ . gWÜ£¤®Ü AñÜÂíñÜ ÍæÅàÐÜu 15 »Üñ¤Ü¨Ü ñÜÚWÜÙ®Ü áÜ ° ñÜí¨Üá AÊÜâ »ÝÃÜñ¨ Ü È Ü É ¸æÙ¨ æ áÜ JÙæÛ ´ÜÓÆ Ü á ¯àvÜáÊÜ ÖÝWæ ÊÜÞvܸàæ PÜá, AÐær!'' ÊÜááí©®Ü¨áÜ ª ®ÝÊÜâ ¿ÞÊÜâ¨Ü®áÜ ° ÊÜÞÂiP… G®ÜŸ ° ÖÜá¨æãà Aí¥Ü ˨ÜÂÊÜÞ®Ü. Êæáàgá PÜábìWÜÚÆÉ¨Ü PÜdàæ Ä ´æçÆáWÜÚÆÉ¨Ü EvÜá²Àáí¨Ü ÓÜáÊÜÞÃÜá 5 Q.Ëáà®ÜÐáÜ r ¨ÜãÃÜ ®Üvæ¨æà ÖæãàWܸæàPÝ¨Ü "ÊÜáw' G®Üá°ÊÜ ÖÜÚÛ¿áÈÉ EvÜá±ÜÃÜá gívÝ FĨÜÃáÜ . CÈÉ®Ü ÃæçñÃÜ Ü 50 GPæÅ ÖæãÆWÜÙÈ Ü É EvÜá±ÜÃÜ ®ÜãñÜ®Ü »Üñ¤Ü¨Ü ñÜÚ¿á ¸æÙæ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. ñÝ¿å…aÜáíW… 65 GíŸ g±Ý¯ ñÜÚ ÊÜáñÜᤠñÝ¿å…aÜáíW… ®æàqÊ… 1 GíŸ ñæçÊÝ®… ñÜÚ¿á »Üñܤ¨Ü ñÜÚ¿á ¸æÙæWÜÙÜ®Üá° EvÜá±ÜÃÜá AÈÉ ¸æÙæ¨ÜÃÜá. GÆÉ hæçËPÜ AvÜñÜvæ ÊÜáñÜᤠÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜ ÇæàÊÜw¿á®Üá° Wæ¨Ü᪠Jí¨æà ÊÜÃÜáÐܨÜÈÉ EvÜá±ÜÃÜá B ÖæãÆWÜÙÜÈÉ 500 QÌípÝÇ… ¹àgWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞPæìqrWæ ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞw¨ÝWÜ ¨æàÍÜPRæ ¨æàÍÜÊàæ B PÜvæ ®æãàwñÜá. D ËhÝn¯¿á ÓÝÖÜÓÊ Ü ®Ü áÜ ° GÆÉÃÜã ÊÜááPܤ PÜísÜ©í¨Ü PæãívÝw¨ÜÃÜá. PÜêÑWæ ÓÝÆ ¯àvÜÆá ÓÝÊÜޮܠ¸ÝÂíPÜáWÜÙÜá ¹w, ÄÓÜÊ…ì¸ÝÂíP… PÜãvÝ

¹ÔÆPæãàÆá / 145

¹ÔÆPæãàÆá / 146


WÜáÊÜÞ¯ ÊÜÂPܤ±ÜwÓÜᣤ¨Üª ©®ÜWÜÙÜÊÜâ. BWÜ ÔíwPæàp… ¸ÝÂíP… ÓÝÆ ¯àvÜÆá ÊÜááí¨Ý¨Ü¨æªà AÆɨæ, PÜêÑ ËaÝÃÜ Ë¯ÊÜá¿á Pæàí¨ÜÅWÜÙÜ®Üá° ÖÜáoárÖÝQñÜá. "ÓÝƨæãí©Wæ ÊÜÞ×£ ÊÜáñæ¤ ÓÝÆ ÊÜáÃÜá±ÝÊÜ£' GíŸ ¯à£ ÔíwPæàp… ¸ÝÂíP… ÃæçñÄÜ Wæ ¯àw¨Ü ¨æãvÜx PæãvÜáWæ. ÖÝWæÁáà ±æäoár ¸ÝË (Dry Well)WÜÚWÜã ÓÝÆ ¯àvܸæàPÜá GíŸ Áãàg®æ¿áã AÊÜâWÜÙÜÈÉ Jí¨Üá. A¨Üá Cí©®Ü CíWÜáWÜáíwWæ ÓÜÊÜá®Ý¨Üá¨Üá. Cí¨Üá ÓÜÃÜPÝÃÜ ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üá° ÊÜÞvÜÖæãÃÜq¨æÁãà A¨Ü®Üá° ÔíwPæàp… ¸ÝÂíP… BWÜÇæà ÊÜÞvÜÖæãÃÜqñÜá¤. ×àWæ ÖæàÙÜáñݤ Öæãà¨ÜÃæ ÔíwPæàp… ¸ÝÂíP… ÃæçñÜÄWÝX ÊÜÞw¨Ü᪠Jí¨æÃÜvÜÆÉ. CÊÜâWÜÙÜÈÉ ÓæãÌà¨æãÂàWÜ Áãàg®æ (ÊÜááí¨æ A¨Üá CñÜÃÜ ¸ÝÂíPÜáWÜÙÜ ®æÃÜ˯í¨Ü ÃÜáv…Óæp… ÓÜíÓ槿ÞX ÃÜã±ÜâWæãíwñÜá) ŸÁãàWÝÂÓ… ±ÝÉíp… Áãàg®æ, ®æàÍÜ®ÜÇ… ŸÁãàWÝÂÓ… ±æä›hæP…r, AÐærà AÆÉ, WÝÅËáà| ¸ÝÂíP…WÜÙÜ ±ÜÄPÜƳ®æ CñÝ©WÜÙæÆÉ D ±ÜqrWæà ŸÃÜáñܤÊæ. CÊæÆÉÊÜâWÜÙÜ ×í¨æ EvÜá±ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ñÜívÜ¨Ü PÜêñÜáÍÜQ¤ CñÜá¤. AÐærà AÆÉ ÔíwPæàp… ¸ÝÂíP… Óݧ²Ô¨Ü "ÊÜáƱÜÅ»Ý WÝÅËáà| ¸ÝÂíP…' ®æÆPÜaÜácÊÜ Ô§£¿áÈɨݪWÜ A¨Ü®Üá° G¨Ü᪠¯ÈÉÓÜáÊÜ ÖæãOæWÝÄPæ¿áã D EvÜá±ÜÃÜ ÊæáàÇæà ¹ñÜá¤. AÊÜÃÜá A¨Ü®Üá° G¨Ü᪠¯ÈÉÔ ÊÜáñæ¤ ñæãvÜXÔPæãívÜ ŸWæ¿á®Üá° AÖܨ ¾ ݸݨ…®ÜÈÉÃáÜ ÊÜ ¨æàÍÜ¨Ü ±ÜÅ£ÑuñÜ Êæá®æàh…Êæáíp… ÓÜíÓæ§ (I.I.M), "ÊÜáƱÜÅ»Ý WÝÅËáà| ¸ÝÂíQ®Ü ±Üâ®ÜÃÜáñݧ®Ü¨Ü PÜ¥æ' Gí¨Üá ñܮܰ ˨ݦìWÜÚWæ Case StudyWæ BÁáR ÊÜÞwñÜá Gí¨ÜÃæ, EvÜá±ÜÃÜá Gí¥ÜÊÜÃÜá G®ÜáÊ ° âÜ ¨ÜPRæ ¸æàÃæ ¯¨ÜÍì Ü ®Ü ¸æàQÆÉ. EvÜá±ÜÃÜá ÖæàWæ JŸº A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ËhÝn¯Áãà ÖÝWæÁáà AñÜáÂñܤÊÜá BvÜÚñÜWÝÃÜÃÜã Öè¨Üá. AÊÜÃÜá ¯ÊÜêñܤÃÝWÜáÊÜ ÓÜÊÜá¿á AÊÜÃÜá ¸ÝÂíQ®Ü ÖÜñÜᤠ×Ä¿á A—PÝÄWÜÙÜÈÉ JŸºÃÝX¨ÜªÃÜá. AÊÜÄWæ ÊÜáñæ¤ Jí¨æÃÜvÜá ÊÜÃÜáÐÜ ¯ÊÜ꣤Wæ AÊÜPÝÍÜ C©ª¨ÜªÃæ AÊÜÄWæ ¸ÝÂíQ®Ü PÝÃÝ«ÜÂûÜÃÝWÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜÊÜä Cñæã¤à H®æãà. B¨ÜÃæ AÊÜÄWæ B »ÜÅÊæá CÃÜÈÆÉ. AÊÜÃÜ »ÜÅÊæáWÜÙæÆÉ CÃÜáÊÜâ¨Üá C®æã°ŸºÃÜ ŸWæWæà. AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ ñÜí¨æ¿á PÜ®ÓÜ ®Ü áÜ ° ¯ÊÜ꣤¿á ®ÜíñÜÃÜ ±Üä£ì¿ÞX ñÜÊáÜ ¾ ñÜí¨æ PÜq¨ r Ü ÍÝÇæ ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ A¼ÊÜê©¿ œ áÈÉ PÝ|ᣤ¨ÝªÃ.æ WÝí—ài¿á WÝÅÊáÜ ÓÜÌÃÝg嬆 ŸWæY ¨ÜêyÜ ËÍÝÌÓÜ CÃÜáÊÜ AÊÜÃÜá B.V.T.¿áí¥Ü ÓÜíÓæ§WÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ A¨Ü®Üá° ÓÝ—ÓÜŸÖÜá¨Üá G®Üáñ° ݤÃ.æ q.G.±æç ÊÜáñÜᤠPæ.Pæ. ±æç AÊÜÄí¨Ü PÜÈñܨáÜ ª Aí¨ÜÃæ ¿ÞÃæà Ÿí¨Üá ®æÃÊ Ü âÜ PæàÚ¨ÜÃã Ü No G®Ü© ° ÃÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá ÖæàÙÜáñݤÃ.æ —àÃÜã¸ÝÀá Aí¸Ý¯ ¸æÙ¨ æ ¨ Ü áÜ ª q.G. ±æç AÊÜÃáÜ ¯àw¨Ü ÔíwPæàp… ¸ÝÂíQ®Ü ®æÃË Ü ¯í¨Ü. ±ÝqàÆ ±Üâor±³Ü AÊÜÃáÜ "±ÜűíÜ aÜ'ÊÜ®áÜ ° EÚÔ ¸æÙÓæ Æ Ü ã PÝÃÜ| q.G. ±æçWÙÜ àæ G®ÜáÊ ° Ü ÖÜñݤÃáÜ E¨ÝÖÜÃO Ü æ

WÜÙÜá EvÜá±ÜÃÜÈÉ Eíoá. vÝ ÖÜÄàÍÜ ÖÜí¨æ GíŸ AÊÜÃÜ Ÿí«ÜáÊæ䟺ÃÜá I.I.q.¿áÈÉ Cíi¯¿áÄíW… ±Ü¨Ë Ü ±Üv¨ æ áÜ AÊæáàÄPÜ¨Ü ¸ÝÓ…rÓ…®ÜÈÉ Gí.GÓ…. ÊÜááXÔ ²Öæa….w.WÝX AÊæáàÄPÝ¨Ü RENEWABLE ENERGY aÜoáÊÜqPæWÙÜ Ü ÓÜíÓݧ±ÜPÜ ®ÜÊÜÇ…ËÈ¿áÊÜå…Õ ®ÜvæÓÜᣤ¨Üª SELF GíŸ ÓèÃÜÍÜQ¤¿á®æ°à ±ÝÅhæPÝrX CÄÔPæãíw¨Üê áÜ . B¨ÜÃæ A¨ÜPÝRX ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃã æ í¨Üá ¨æàÍÜ¨È Ü É ®ÜãÃÜá ÊÜá®æWÚÜ Wæ ÓèÃÜÍQÜ ¤¿á ¸æÙPÜ áÜ J¨ÜXÓÜáÊÜ Assignment ¸æàQñÜá¤. BWÜ BñÜ »ÝÃÜñÜ ÓÜÃPÜ ÝÃÜ樆 áÜ ° ÓÜí±ÜQìÔ¨ÝWÜ ÓÜÃÜPÝÃÜ©í¨Ü ÓÜPÜÃÝñܾPÜ ±ÜÅ£QÅÁá ŸÃÜÈÆÉ. BñÜ ¯ÃÝÍÜ®ÝX ²Öæa….w.¿á ±ÝÅhPæ ®rÜ áÜ ° Pæç ¹vÜáÊÜ Ô§£¿áÈɨݪWÜ EvÜá±ÜÃáÜ ""¯à®Üá «ÝÃÜÊÝvÜPRæ Ÿí¨ÜÃæ ÓèÃÜÍQÜ ¤¿á Çæçp… PæãÙÜáÛÊÜÊÄÜ Wæ WÝÅËáà| ¸ÝÂíQ¯í¨Ü ÓÝÆPæãwÓÜáñæ¤à®æ. B ¸æÙPÜ áÜ PæãvÜáÊÜâ¨Üá ÊÜÞñÜÅ ®Ü®°Ü PæÆÓÜ'' Gí¨Üá BñÜ®®Ü áÜ ° »ÝÃÜñPÜ Ræ PÜÃÔæ ¨ÜÃáÜ . BñÜ «ÝÃÜÊÝvÜPæR Ÿí¨Ü. EvÜá±ÜÃÜá ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨Ü G¨ÜáÃÜá AÊÜ®Ü ÊÜáãÆPÜ ÓèÃÜÍÜQ¤¿á ±ÜÅÁãàg®Ü¨Ü ±ÝÅñÜÂüPæ ¯àwÔ¨ÜÃÜá. ÊÜááÙÜáX ÖæãàWÜȨܪ WÝÅËáà| ¸ÝÂíQWæ ÊÜáÃÜág®Ü¾ ¯àw¨Ü "ÊÜáƱÜÅ»Ý WÝÅËáà| ¸ÝÂíP…' EvÜá±ÜÃÜ®Üá° ®Üí¹ WÝÅÖÜPÜÄWæ ÓÝÆ ¯àwñÜá. ±ÝÅhæP…r ¿áÍÜÔ̿ިܨܪÐærà AÆÉ, ®ÜÊÜÇ…ËÈ¿áÊÜå…Õ AÊÜÃÜá SELCO (Solar Electric Lighting Company) GíŸ PÜí±æ¯¿á®Üá° AÊæáàÄPÜ¨È Ü É ÖÜáoár ÖÝQ¨ÜÃáÜ . ÊÜááí¨æ ÖÜÄàÍ… ÖÜí¨æ AÊÜÃáÜ ÓæÇã æ Rà Cíw¿Þ¨Ü Êæá®æàiíW… væçÃæPÜrÃ… BX ®æàÊÜáPÜWæãívÜÃÜá. EvÜá±ÜÃÜ ¯ÊÜ꣤¿á ®ÜíñÜÃÜ AÊæáàÄPÜ¨Ü ®ÜÊÜÇ… ËÈ¿áÊÜå…Õ AÊÜÃÜá EvÜá±ÜÃÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ ÓÜíÓ槿á væçÃæPÜrÃ… BX ®ÝÊÜáPÜÃÜ| ÊÜÞw¨ÜÃÜá. EvÜá±ÜÃÜá A¨Ü®Üá° ÔÌàPÜÄÔ¨Ü᪠BvÜíŸÃÜPÝRX AÆÉ, CÈÉ A¨ÜÃÜ PÝÃÜ ±Ý²¤¿á®Üá° ËÓܤÄÓÜáÊÜâ¨Üá AÐærà AÆÉ, B ÓÜíÓ槿á ËáàqíXWæ AÊÜÃÜá ÖÝgÃÝWÜáÊÝWÜ ÔWÜáÊÜ ÔqríW… µàÓ…®Üá° CÈÉ®Ü AÖÜì ŸvÜ˨ݦìWÜÚWæ ¯àvÜŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá! EvÜá±ÜÃÜá ¿ÞÊÜñÜ㤠˨ݦì ÊæàñÜ®ÜÊÜ®Üá° ®ÜWܨÝX ¯àvÜáÊÜâ©ÆÉ. ŸvÜ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜ ÖæñܤÊÜÄí¨Ü ÖÝ¿áÃ… ±ÜaæàìÓ… GXÅÊæáíp… ÊÜÞwÔPæãívÜá, ˨ݦì ÊæàñÜ®¨ Ü Ü ÊæãñÜ¤Ê®Ü áÜ ° A¨ÜÄí¨Ü PÜÙ¨ æ áÜ AÊÜÃáÜ ¸æÙQÜ ÆÉ¨Ü ÊÜá®æWæ ¸æÙÜPÜá ¯àvÜáñݤÃæ. C¨ÜÄí¨ÝX HPÜPÝÆPæR GÃÜvÜá PæÆÓÜ BWÜáñܤ¨æ. ˨ݦì¿á K©Wæ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, ÊÜá®æWÜã PÜãvÝ ÓæãàÇÝÃ… Çæçp…®Ü ¸æÙÜPÜã ŸÃÜáñܤ¨.æ Cí¥Ü EvÜá±ÜÃÜá ¯ÊÜ꣤¿á ®ÜíñÜÃÜ ±ÜÅÊÜ꣤¿áÈɨݪX¯í¨ÜÆã ÖæaÜác ¹i. ÃÜáv…Óæp… ÓÜíÓæ§ ±ÝÅÃÜí»ÜÊݨÜí©¯í¨ÜÆã A¨ÜÃÜ BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÈ ÓܨÜÓÜ ÃÝXÃÜáÊÜ AÊÜÃÜá «ÜÊÜáìÓܧÙÜ¨Ü ÃÜñÜ°ÊÜÞ®ÜÓÜ ¯ÊÜìÖÜOÝ ÓÜËᣠÓܨÜÓÜÂ, ®Ü¸Ýv…ì®Ü ñÜø Ü àæ £ Pæàí¨ÜÅ BIRD (ÆPæãà° ) Áãàg®Ý ÓÜË᣿á ÓܨÓÜ ÂÜ . IRDP¿á ÃÝÑóà¿á

¹ÔÆPæãàÆá / 147

¹ÔÆPæãàÆá / 148


ÓÜËᣠÓܨÓÜ ÂÜ , "PÜêÑÇæãàPÜ' ±Ü£ÅP¿ æ á ¯ÊÝìÖÜPÜ ÓÜíaÝÆPÜ, Pæ.Pæ. ±æç oÅÔ®r Ü PÝ¿áì ¯ÊÝìÖÜPÜ oÅÔr CñÝ© CñÝ©WÜÙÜÈÉ C¨ÜªÃÜã AÊÜÃÜá ñܮܰ®Üá° Jí©ÐÜãr PÜÙæ¨Üá PæãÙÜÛÈÆÉ. ®Ý®Üá D ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° AÊÜÄí¨Ü ÓÜíWÜÅ×ÓÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ A¼ÊÜÞ¯ WÜÙÜ ÓÜÖæãà¨æãÂàXWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ £Ú¨ÜáPæãívæ. AÊÜÃÜ ŸWæY ÇæàS®ÜWÜÙÝWÜÈà, A¼®Üí¨Ü®Ü WÜÅí¥ÜWÙÜ ÝWÜÈà Ÿí©Ãܸàæ PÜÆÉ? Aí¨ÜÃæ A¨ÜPRæ ÆÉ J±Üâ$³ ÊÜÊÃÜ áÜ AÊÜÃÆ Ü É G®ÜáÊ ° Ü ÊÜÞñÜá PæàÚ ŸíñÜá. GÇæÊáÜ Ãæ¿áÈÉÃáÜ ÊÜ ÖÜÔÃÜá PÝÅí£¿á D ËhÝn¯¿á®Üá° ¸æÙÜQWæ ×w¿á©¨ÜªÃæ, ®ÝÙæ D PæÆÓÜWÜÙÜ®æ°ÆÉ ®ÝÊæà ÊÜÞw¨æªàÊæí¨Üá G¨æ ñÜqrPæãÙÜáÛÊÜÊÜÃÜá ÊÜááí¨æ ÖÜáorŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá ÁãàbÔ WæÙæ¿á ÃÜÊæáàÍÜ»ÜorÄWæ AÊÜÃÜ PÜáÄñÝ¨Ü PÜê£Áãí¨Ü®Üá° ÃÜbÔPæãvÜÆá ÖæàÚ¨æ. EvÜá±ÜÃÜ®Üá° J²³ÓÜáÊÜâ¨Üá PÜÐrÜ Gí¨Üá AÊÜÃã Ü Pæç aæÈɨÃÜ áÜ . B¨ÜÃæ ®Ý®Üá ÓÜáÊÜᮾ ÝWÜÈÆÉ. ®Ý®Üá AÊÜÃ®Ü áÜ ° PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ ¯vÜáÊÜ "PÝíñÝÊÜÃÜ ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜŨݮÜ' ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü A«ÜÂûÜñæWæ BÖÝ̯Ԩæ . ""ŸÃÜ á ñæ ¤ à ®æ , ÓÜ ¨ Ü Â wÈÉ W æ Öæ ã ÃÜ q ¨æ ª à ®æ . Jí¨Ü á £íWÜ Ù Ü á FÃÜÈÉÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ¯àÊÜâ ®ÜÊÜá¾ PÜaæàÄWæ BÊÜáíñÜÅ| PÜÙÜá×Ô¨ÜÃæ ÓÝPÜá'' Gí¨ÜÃÜá. B¨ÜÃÜã APÜÓݾñ… BX AÊÜÃÜá ¸ÝÃܨæà Öæãà¨ÜÃæ GíŸ BñÜíPÜ ®Ü®Ü°ÈÉñÜá¤. Êæã¸æçÇ… ÊÜáãÆPÜ AÊÜÃÜ®Üá° ÓÜí±ÜQìÓÜŸÖÜá¨æí¨ÜÃæ A¨Üã AÊÜÃÜÈÉÆÉ. AíñÜã BÊÜáíñÜÅ| ÊÜáá©ÅÔ PÜÙÜá×Ô¨æ. ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü ÊÜáá®Ý°©®Ü AÊÜÃÜ ´æäà®Üá ŸíñÜá. ""D ©®Ü FÄWæ Ÿí©¨æªà®æ. ¯ÊÜá¾ BÊÜáíñÜÅ| B.V.T.¿áÈÉ C¨æ¿áíñæ. ®ÝÙæ GÐÜár WÜípæWæ ŸÃܸàæ PÜá ÖæàÚ?'' Gí¨ÜÃáÜ . ""ÊÜá«ÝÂÖÜ° 3.00WÜípæWæ ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü. ¯àÊÜâ 2.45PæR Ÿí¨ÜÃæ JÙæÛ¿á¨Üá ÓÜÃ…'' Gí¨æ. ""ÖÜãn '' Aí¨ÜÃÜá. ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü ©®Ü ®ÝÊÜâ PܮܰvÜ »ÜÊÜ®ÜPæR 2.30PæR Öæãà¨ÜÃæ EvÜá±ÜÃÜá BWÜÇæà AÈÉWæ Ÿí©¨Ü᪠ÎÅà ÓÝÊÜÞ®Ü娆 ÖÝWæ »ÜÊÜ®Ü¨Ü ÖæãÃÜX®Ü ÊÜÃÝívܨÜÈÉ PÜáÚñÜáPæãíw¨ÝªÃæ. ""ûÜËáÓܸæàPÜá ¯àÊÜâ Êæã¨ÜÆá Ÿí©Ä, ®Ý®Üá ñÜvÜÊÜÞw¨æ'' Gí¨æ. AÊÜÃáÜ ®ÜWáÜ ñݤ, ""ûÜËáÓÜáÊÜ ñܱà³æ ®Üã ¯àÊÜâ ÊÜÞwÆÉ. ®Ý®Üá ×í¨æ KvÝw¨Ü PÝíñÝÊÜÃÜ DWÜ ÖæàX¨æ? Gí¨Üá ®æãàvÜáÊÜ PÜáñÜãÖÜÆ©í¨Ü ¸æàWÜ Ÿí¨æ. ¯ÊÜá¾ FÃÜá Ÿ¨ÜÇÝWÜÈÆÉ¿áÂ. ÖÝWæà C¨æ. Jí¨Üá ÄࣿáÈÉ C¨Üá JÙæÛ¿á¨æà!'' Gí¨ÜÃÜá. ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ AÊÜÃÜá PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ®Üá° ÊÜááPܤ PÜísÜ©í¨Ü ÍÝÉ\Ô ""Cí¥Ü Jí¨æãí¨Üá ÓÜíZ ±ÜÅ£ ñÝÆãPÜáWÜÙÈ Ü É PܯÐÜu ÖÜ£¤±ñ³Ü ݤ¨ÃÜ ã Ü C¨ÜªÃæ PܮܰvÜ EÚ©àñÜá. ±ÜÅ£ FÃÜÆãÉ Cí¥Ü PܮܰvÜ »ÜÊÜ®ÜWÜÙÜá ¸æàPÜá. B¨ÜÃæ ÊæãWÜÓÝÇæ ¿áí¥ÜÊÜÃÜ®Üá° GÈÉ ÖÜávÜáPÜáÊÜâ¨Üá!'' Gí¨ÜÃÜá.

£íWÜÙÜ ÊæáàÇæ AÊÜÃÜ B.V.T. Wæ ÖæãàX AÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ PÜáÚñæ. ""®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿áÈÉ ¯ÊÜá¾ PÜáÄñÜã Jí¨Üá PÜê£ CÃܸæàPÜá A¯Ô¨æ. J²³Wæ Pæãvܸàæ PÜá'' Gí¨æ. AÊÜÃÜá ¸æbc ¹¨ÜªÊÜÃÜ ÖÝWæ ""¸æàvܱݳ$ ¸æàvÜ. ®Ý®Üá A—PÝÃܨÜÈɨݪWÜ ®Ü®®°Ü áÜ ° Cí¨ÜÅaíÜ ¨ÜÅ ¨æàÊæàí¨ÜÅ Gí¨Üá A¼®Üí¨Ü®Ü WÜÅí¥Ü ñÜÃáÜ ÊÜÊÃÜ áÜ C¨Üê áÜ . ®Ý®Üá A¨ÜPæR J±Ü³ÈÆÉ. DWÜ ÊÜáñÝÂPæ? ®Ý®æ㟺 ÓÝÊÜÞ®ÜÂ. ®Ü®Ü° ŸWæY ŸÃæ¿ááÊÜâ¨æ௨æ? ®Ü®Ü° ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæ¿á®Üá° ®Ý®Üá FÃÜÇæÉà ÊÜÞw¨Üáª. B¨ÜÃæ BÊÜáíñÜÅ|ÊÜ®Üá° ®Ü®Ü° ÓÜÖã æ à¨æãÂàXWÜÚWæ WÝÅÖPÜ ÄÜ Wæ ñܱ¨ ³Ü àæ PÜÙáÜ ×Ô¨æª. ÓÜÃ…, GÈÉ ŸÃÜÈ? ÖæàWæ ŸÃÜÈ? Gí¨Üá PæàÚ¨ÜÊÜÄWæ ŸÃܸæàw Gí¨æà ÖæàÚ¨æª. ¿ÞPæí¨ÜÃæ BÎàÊÝì¨ÜÊæà EvÜáWæãÃæ Gí¨Üá ŸÃ橨ܪÃã Ü AÊÜÃáÜ Ÿí¨Üá EvÜáWæãÃæ ¯àwÁáà ¯àvÜáñݤÃ.æ B EvÜáWæãÃæ ¯àvÜáÊÜ E¨æªàÍÜ ¸æàÃæ Gí¨Üá ®Ü®WÜ æ Wæ㣤ñáÜ ¤!'' Gí¨Üá ¨æãvܨ x ÝX ®ÜPÜáR WÜí¼àÃÜÊݨÜÃÜá. ®Ü®ÜWæ BWÜÇæà AÊÜÃÜÈÉ ÓÜÆáWæ ¸æÙæ¨Ü¨ÜªÄí¨Ü ""¯àÊÜâ ÖÝWݨÜÃæ Aí¥ÜÊÜÄWæ BÊÜáíñÜÅ| PÜÙÜá×ÓܸæàQÃÜÈÆÉ'' Gí¨æ. A¨ÜPæR AÊÜÃÜá ""®Ü®ÜWÜã ÊÜáPÜRڨݪÃæ, ÊÜá¨ÜáÊæ BWÜᣤ¨æ Gí¨Üá AÊÜÄWæ WæãñݤWÜÈ. Gí¨ÜÐærà PÜÙÜá×Ô¨æª'' Gí¨ÜÃÜá. ""®Ý®Üá ¯Ëá¾í¨Ü H®Ü®Üã° ¯ÄàüÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ¯ÊÜá¾ÐÜár AÆÉÊݨÜÃÜ㠮ܮܰ ԨݜíñÜÊäÜ ¯ÊÜᨠ¾ PÜ Ræ ÖÜ£¤ÃÊ Ü àæ !'' Gí¨æ. ""Öè¨ÜÆÉ? ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ ÖÝWæ PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü PæÆÓÜ ¸æàÃæ ¿ÞÃÜã ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ ¹w, ¯ÊÜá¾ G¨ÜáÃÜá ®Ý®Üá ¯gPÜãR Óæãàñæ. ÓÜÄ, ®Ü®Ü° ŸWæY ¯àÊÜâ ±ÜâÓܤPÜ ñÜÃÜáÊÜâ¨ÜPæR J²³Wæ C¨æ. B¨ÜÃæ Êæã¨ÜÆá vÝ. q.Gí.G. ±æç, q.G. ±æç AÊÜÃÜ PÜáÄñÝX ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜá ÖæãÃÜŸÃÜÈ, BÊæáàÇæ ®Ü®Ü°¨Üá!'' Gí¨ÜÃÜá. A±Ü³o »ÝÃÜ£à¿á®Ü ÓÜgj¯Pæ¿áÈÉ Ëáí¨ÜíñÝX ®Ý®Üá SáѱÜpær. ""ÓÜÄ ÓÜÃ…'' Gí¨Üá Pæç ÊÜááX¨Üá ÖæãÃÜoá ¯íñæ.

¹ÔÆPæãàÆá / 149

¹ÔÆPæãàÆá / 150


®ÜÊã æ Ù¾ XÜ ®Ü ÊÜá®ÜáÐÜ A®æàPÜ ¸ÝÄ ®ÝÊÜâ ÊÜá®ÜáÐÜÂÃæ®Üá°ÊÜâ¨Üá Wæ㣤¨Üãª, ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜ ÖÝWæ ÊÜ£ìÓÜáÊÜâ©ÆÉ. AÐærà HPæ? ®ÜÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæ ÊÜá®ÜáÐÜÂñÜÌÊÜ®Üá° ÊæáÃæ¨Ü A±ÜÃÜã±Ü¨ÜÊÜÃÜ®Üá° PÜãvÝ BñÜ ¯gÊÝ¨Ü ÊÜá®ÜáÐÜ Gí¨Üá Aí¥ÜÊÜÃÜ®Üá° ÃÜã±ÜPÜPæR ŸÙÜÔ PæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜÃ,æ ®ÜÊáÜ Wæ £Ú¨æãà £Ú¿á¨æÁãà ®ÝÊÜâ "ÊÜá®ÜáÐÜÂ'®Ý¨Ü樆 áÜ ÊÜÞvܸÝÃÜ¨Ü PæÆÓÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÜÞw¨ÜÃæ B ŸWæY ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÝWÜ ‘AÊÜ®æ㟺 ÊÜá®ÜáÐÜ®Ý?’ Gí¨Üá E¨ÝYÃÜ ñæWæ¿ááñæ¤àÊæ. AÊÜÞ®ÜËà¿á ÊÝX ÊÜ£ìÔ¨ÜÊÜ Gí¨Üá ‘eàPÝÃÜ’ ÖÝPÜáñæ¤àÊæ. C¨æÆɨÜÃÜ ×í¨æ ±ÜÅ£Á㟺 ÃÜÆãÉ ®ÝÊÜâ "ÊÜá®ÜáÐÜÂ'ÃÝX CÃܸæàPÜá GíŸ BÍÜ¿á CÃÜáñܤ¨æ. ÊÜá®ÜáÐÜÂñÜÌ Aí¨ÜÃæ H®Üá GíŸ GaÜcÃÜ CÃÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ ®Üvæ®ÜáwWÜÙÜÈÉ D BÍÜ¿á ÊÜáñÜᤠGaÜcÃÜ ©®Ü©í¨Ü ©®ÜPRæ PÜwÊæá¿ÞWÜᣤÃáÜ ÊÝWÜ, ®ÝÊÜâ ®ÜÊáÜ ¾ ®ÜváÜ Êæ ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÝX CÃÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÝX WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜâ¨Üá CñÜÃÜ GÆÉ ÃÜã±ÜPWÜ ÚÜ XíñÜ SíwñÜ PÜwÊæá¿á¨ÜªÆÉ Öæacæà ¹ÔÆPæãàÆá / 151

Gí¨Üá ®Ý®Üá ®Üí¹¨æªà®æ. ÊÜá®ÜáÐÜÂñÜÌ CÃÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° Aí¨ÜÃæ ÊÜÞ®ÜËà¿áÊÝX ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜÊÜÃÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ÊÜá®ÜÊæábc ÓÜgj®Ü, JÙæÛ¿áÊÜ, ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ CñÝ© ËÍæÉàÐÜOæWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÔ J²³PæãÙÜáÛñæ¤àÊæ. B¨ÜÃæ ñܲ³¿áã ®ÝÊÜâ Cí¥Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜÃÜ®Üã°, JÙæÛ¿áÊÜÃÜ®Üã° A¥ÜÊÝ ÓÜg®j ÃÜ ®Ü ã Ü ° "ÊÜá®ÜáÐÜÂ' Gí¨Üá PÜÿ æ ááÊÜâ¨æà CÆÉ; A¥ÜÊÝ ÖÝWæ PÜÿ æ ááÊÜ ±ÜıÝsÜÊäÜ ®ÜÊáÜ È ¾ ÉÆÉ. ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ×í¨æ JÙæÛ¿áÊÜ CÆÉÊàæ PæoÊ r Ü Gí¹à Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ËÍæàÐÜ| CÆɨàæ ¿ÞÃæãŸºÃ®Ü ã Ü ° PÜÈÔ³ PæãÙÜáÛÊÜâ¨Üã DWÜ ®ÜÊáÜ Wæ PÜÐÊ rÜ ÝX¨æ. B¨ÜÃæ C¨Ü®æ°ÆÉ ËáàĨÜ, PÜÙæ¨Ü ®ÝÇæR$ç¨Üá ÊÜÃÜáÐÜWÜÚí¨Ü DaæWæ ®Ü®Ü° ±ÝÈWæ "ÊÜá®ÜáÐÜÂ' ÃÝXÁáà Ÿí¨æã¨ÜX¨Ü ÊÜáñÜᤠB£¾à¿áñæÀáí¨Ü ñæÃæ¨ÜáPæãívÜ vÝ. GÓ….². ±Ü¨Ü¾±ÜÅÓݨ…ÃÜ®Üá° ®Ý®Üá ¿ÞÊÜ ËÍæàÐÜ| CÆɨæà ®ÜÊæã¾ÙÜWæ CÃܸæàPÝ¨Ü JŸº ÊÜá®ÜáÐÜ Gí¨Üá WÜáÃÜá£Ô¨æªà®æ. ®Ü®ÜWæ vÝ. GÓ….². ±Ü¨Ü¾±ÜÅÓݨÜÃÜ ±ÜÄaÜ¿áÊݨܨÜ᪠£àÃÝ BPÜÔ¾PÜÊÝX. ±ÜñÅÜ ÊáÜ áTæà®Ü ®ÜÊáÜ ¾ ®ÜváÜ Êæ ±ÜñÅÜ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ C¨ÜªÃã Ü , ®Ý®Üá AÊÜÃã Ü ÊÜááTÝÊÜááU ¿Þ¨Ü¨Ü᪠DaæWæ (2003ÃÜ ÓÜáÊÜÞÄWæ). AÊÜÃÜá BÙÝÌÓ… ÎûÜ| ÓÜíÓ槿á BÖÝÌ®Ü¨Ü ÊæáàÃæWæ ÊÜáãvܹ¨æÅWæ Ÿí©¨ÜªÃíÜ ñæ. Ÿí¨ÜÊÄÜ Wæ AÈÉí¨Ü ÓÜáÊÜÞÃÜá 15 Q.Ëáà. ¨ÜãÃÜ CÃÜáÊÜ PÝíñÝÊÜÃPÜ Ræ ŸÃܸàæ PÜá, ®Ü®®°Ü áÜ ° ®æãàvܸàæ PÜá Gí¨Üá A¯ÔñÜíñæ. ¿ÞPæ A¯Ôñæãà £Ú¿á¨Üá. ±ÝÅ¿á@ ÔP…Õ $¤Óæ®…Õ A®Üá°ñݤÃÜÆÉ ÖÝWæ A¯ÔÃÜÆã ŸÖÜá¨Üá A¥ÜÊÝ ®Ý®Üá PÝ|¨Ü ®Ü®°Ü ¨æçÊÜ AÊÜÃ®Ü áÜ ° PÝíñÝÊÜÃPÜ Ræ PÜÃÔæ ñæãà H®æãà? (A¨ÜÄí¨Ü B¨Ü ´ÜÈñÝíÍÜ H®Üá G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° ®Ý®Üá CÈÉ ÖæàÙÜáÊÜâ©ÆÉ. Pæã®æWæ ÖæàÙÜáñæ¤à®æ. ÓÜÌƳ ñÝÚ) AÊÜÃÜá vÝ. ÊæãàÖÜ®Ü BÙÜÌ AÊÜÃÜÈÉ “®Ý®Üá ÊæãWÜÓÝÇæ ¿áÊÜÃ®Ü áÜ ° ®æãàvܸàæ PÜá. ÊÝÖÜ®¨ Ü Ü ÊÜÂÊÜÓ§æ ÊÜÞwPæãvÜŸÖÜá¨Ý?” Gí¨Üá PæàڨܪPRæ , BÙÜÌÃÜá ‘ÖÜãn’ Gí¨Ü¨ªÜÐàræ AÆÉ AÊÜÃÜ ÊÝÖÜ®¨ Ü Ç Ü Éæà AÊÜÃ®Ü áÜ ° PÝíñÝÊÜÃPÜ Ræ PÜÙáÜ ×Ô PæãorÃáÜ . vÝ. ±Ü¨Ü¾±ÜÅÓݨ… PÝíñÝÊÜÃÜPæR Ÿí¨ÝWÜ ñÜáíŸ EñÝÕÖܨÜÇæÉà ÖæãÃÜqÃÜ ¸æàPÜá. ®Ý®Üá H®Üá Gí¨Üá AÊÜÄWæ ±Üä£ì Wæ㣤ÆÉ©¨ÜªÃÜã, Wæ㣤¨ÜªÊÜÃÜ ÖÝWæ, Ÿí«ÜáWÜÙÜÈÉWæ ñæÃÜÙÜáÊÝWÜ ²Åà£Àáí¨Ü ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÖÝWæ, AÊÜÃÜá ÊÜá®æ¿á Öæ|á¡ÊáÜ PÜRÚWÝX ÖÜãÊÜâ, ÊÜáPÜRÚWÝX Jí©ÐÜár Ô× GÆÉ PæãívÜáPæãívÜá Ÿí©¨Üê áÜ . B¨ÜÃæ, ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®æÁãÙÜWæ AÊÜÃÜá PÝÈpÝrWÜ, AÊÜÄWæ PÝ©¨Üª¨Ü᪠¯ÃÝÍæ. ®Ý®Üá ÖÝÔWæ ×w¨Üá ÊÜáÆX¨æ.ª ®Ü®WÜ æ BÂíhæç®Ý Aí¨ÜÃæ ÖÜ꨿ Ü Þ[ÝñÜ¨Ü ±ÜäÊÜì ÓÜãaÜ®æ C¨æ GíŸ PÝÃÜ|©í¨Ü bQñæÕ ¯àw¨Ü ÊÜáíWÜÙã Ü Ä®Ü ñÜgn Êæç¨ÂÜ ÃÜá ±Üä£ì ËÍÝÅí£Wæ ÓÜÆÖæ ¯àw¨Üê áÜ . A¨Üã AÆÉ¨æ ±Ü¨± ¾Ü ÅÜ ÓݨÜÃáÜ ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜá®æWæ ÖæãPÜáR ŸÙÜPæ C¨ÜÊ ª ÃÜ Æ Ü É. ¹ÔÆPæãàÆá / 152


®Ý®Üã AÊÜÃÜ®Üá° B ñÜ®ÜPÜ ®æãàw¨Ü㪠CÆÉ. ÖÝWÝX AÊÜÃÜá Ÿí¨Üá ®ÜÊÜá¾ ±Üâor ÊÜá®æ¿á bPÜR aÝÊÜw¿áÈÉ PÜáÚñÝWÜ, AÊÜÃÜ®Üá° ÓÝÌWÜ£ÓÜÆá ¿ÞÃÜã ÓÜí»ÜÅËáÓÜ ÈÆÉ. AÊÜÃÝXÁáà AÊÜÃÜ ±ÜÅÊÜÃÜÊÜ®Üá° ®Ü®Ü° ±Ü£°¿áÈÉ ÖæàÚPæãívÜ ÊæáàÇæ ®Ý®Üá PÜÐÜr±Üoár ÖÝÔWæÀáí¨Ü G¨Ü᪠AÊÜÃÜ®Üá° ®æãàvÜÆá ÖæãÃÜWæ Ÿí¨æ. AÊÜÃÜá G¨Ü᪠¯íñÜá Pæç¿áÈÉ ×w©¨Üª ÖÜãÊÜâ ÊÜáñÜᤠÔ׿á®Üá° ®Ü®ÜWæ ¯àw ®Ü®Ü° ÊÜááS¨ÜÈɨܪ ±æàÆÊÜñ¿ æ á®Üá° ®æãàw £àÃÝ CÚ¨Üá Öæãà¨ÜÃáÜ . ®Ü®WÜ æ AÊÜÃ®Ü áÜ ° G¨ÜáÃÜáWæãÙÜáÛÊÜ EñÝÕÖÜ CÆÉ©¨ÜªÃã Ü , EñÝÕÖÜ CÃÜáÊÜíñæ ñæãàÄÔPæãívÜá ®Ý®Üá A¯ÊÝ¿áìÊÝX ÊÜÞ£Wæ PÜáÚñÜáPæãívæ. AÊÜÃÜ hæãñæ ®Ý®Üá ÊÜÞñÜ®ÝvÜÆá ñæãvÜXÔPæãívÜ PÜãvÜÇàæ AÊÜÃáÜ ñÜí©¨Üª ÊÜáÈÉWæ¿á ÖÝWæ ®Ü®Ü° ÊÜááS AÃÜÚ¨Ü᪠AÊÜÄWÜ㠮ܮÜWÜã £ÚÀáñÜá. AÊÜÃÜá ñÜí¨Ü Ô׿á®Üá° ®Ý®Üá £®Ü© ° ¨Üê ã Ü A¨Ü®áÜ ° £í¨ÜÐàræ A¨Üá ®Ü®°Ü ÖÜ꨿ Ü áPÜãR ñÜqñr áÜ . ¿ÞPæ, H®Üá Gí¨Üá BWÜÆ㠮ܮWÜ æ ÖæãÙæ¿áÈÆÉ. DWÜ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üã PÜÐ.rÜ GÐæãàr ©®ÜWÙÜ Ü Óæà° ×ñÜ®Ü ÖÝWæ AÊÜÃáÜ ®Ü®WÜ æ ¸æacÜX®Ü ÊÜÞ£®ÜÈÉ ÓÝ°®Ü ÊÜÞwÔ¨ÜÃáÜ . PÜÙ¨ æ áÜ ÖæãàX¨Üª BñܾÓæ§$ç¿áì¨Ü ¯àÃÜ®Üá° PÜáwÔ¨ÜÃÜá. “±ÜÅPÜoOæWæ PÝ©ÃÜáÊÜ Ôð±…r C¨ÜªÃæ Pæãw. ®Ý®Üã ±ÜÅPq Ü ÓÜáÊÜ ÊÜÂÊÜÓ§æ ÊÜÞvÜáñæ¤à®æ” Gí¨ÜÃáÜ . BWÜ ®Ý®Üá A¨æà ñÝ®æ AÓÜÌÓܧñWæ æ JÙÜWÝ¨Ü ®ÜíñÜè Ü Ü w±æÅꨆ …Wæ JÙÜWÝX A¨ÜÄí¨Ü ÖæãÃÜŸÃÜÆá PÝñÜÄÓÜᣤ¨ª.æ ¯àÄWæ ¹¨ÜÊ ª ¯Ü Wæ ÖÜáÆáÉPw Ü x ÔQR¨Ü ÖÝWæ AÊÜÃÜ ÊÜÞñÜáWÜÙ®Ü áÜ ° ×w¨Üá ¨ÜvÜ ÓæàÃÜŸÖÜá¨æí¨Üá PæãívÜíñæ ®Ý®Üá “DWÜ JÙÜWÝXÃÜáÊÜ w±æÅÍ¯Ü ¯° í¨Ü ÖæãÃÜŸÃÜÆá ±ÜſᣰÓáÜ ÊÜâ¨Ü®à°æ ŸÃæ¿áᣤ¨æªà®æ. A¨Ü®æ°à ŸÃæ¨Üá ÊÜááXÔ PæãorÃæ ÖæàWæ?” Gí¨æ. AÊÜÃÜá ñÜñ…ûÜ| ""¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃã Ü ÓÜÄ, ¯ÊÜá¾ PÜê£Áãí¨Ü®áÜ ° ÖæãÃÜñÃÜ áÜ ÊÜâ¨Üá ®Ü®WÜ æ CÐÜÊ r Ý¨Ü PæÆÓÜ'' Gí¨Üá ÊÜááWÜáÙÜP° áÜ R ÖæãÃÜoá Öæãà¨ÜÃáÜ . B ®ÜWáÜ ÊÜÞñÜÅ ÖæãÃÜoá ÖæãàWÜÈÆÉ. ®Ü®°Ü ÊÜá®æ¿áÇæÉà EÚÀáñÜá. DWÜÆã! BÊæáàÇæ AÊÜÃÜ ´æäà®Üá, ±ÜñÅÜ WÙÜ áÜ Ÿí¨ÜÊâÜ . AÊÜâWÜÙÈ Ü É ÓÝíñÜÌ®Ü ²ÅࣿáÐæàr AÆÉ, ÊÜááí¨æ ¯ÊÜáWæ bQñæÕ¿á AWÜñÜ ¹¨ÜªÃæ ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ¸æàPÝ¨Ü ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜÆã Ԩܜ GíŸ BÍÝÌÓÜ®¿ æ áã CñÜá¤. ®Ü®WÜ æ Wæ㣤ÆÉ¨Ü ÖÝWæ AÊÜÃáÜ ®Ü®°Ü JÙÜWæ BWÜÇæà ±ÜÅÊæàÎԨܪÃÜá. ±ÜÅÊæàÎԨܪÐærà AÆÉ ®Ü®æã°ÙÜWæ C¨Üª A¨æà®Üá w±æÅàÍÜ®æã°à A¥ÜÊÝ A®…CÔà®æÓæãÕà A¯° ¸æàPݨÜÃ;æ A¨Ü®Üá° ¯«Ý®ÜÊÝX ÖæãÃÜñÜÚÛ¨ÜÃÜá. ÓÜáÊÜÞÃÜá Jí¨Üá £íWÜÙæãÙÜWæ ®Ý®Üá ‘±ÜÅ£ûÜ|ÊÜä ¯ÊÜᾨæà’ GíŸ ÊÜá®æãà¨æç×PÜ bQñæÕWæ ÓÜíŸí—st PÜꣿá®Üá° ŸÃæ¨Üá A¨Ü®Üá° AÊÜÃÜ Pæç¿áÈÉvÜÆá ÊÜááí¨Ý¨æ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá A¨Ü®Üá° ‘¸æàvÜ’ G®Ü°¨æà “¯ÊÜá¾ PÜ¥ÝÓÜíWÜÅÖÜÊæäí¨Üá ŸÃܸæàQñܤÆÉ? GÐÜár PÜñæWÜÚÊæ? AÊÜ®æ°ÇÝÉ PÜÙÜá×ÔPæãw” Gí¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá PÜñæ ŸÃæ¨Ü¨Ü᪠£àÃÝ

PÜwÊæá. Öæaæcí¨ÜÃæ C±Ü³ñæô¨Üá CÃÜŸÖÜá¨Üá. AÊæÆÉ ±ÜÅPÜoÊÝX¨ÜªÃÜã ÖÜávÜáQ¨ÝWÜ ¨æãÃÜQ¨Ü᪠PæàÊÜÆ HÙÜá. B HÙÜ®ã Ü ° ‘ÓÜÄ’ Gí¨Üá AÊÜÄWæ ®Ý®Üá PÜÙáÜ ×Ô¨æ. AÊÜÃáÜ AÊÜâWÜÙÜ®Üá° K© ""ñÜáí¸Ý aæ®Ý°X¨æ. ®Ý®Üá ±ÜÅPÝÍÜPÜÄWæ PæãvÜáñæ¤à®æ'' Gí¨ÜÃÜá. ""¯àÊæà ÓÜíPÜÆ®ÜPRæ Jí¨Üá ÖæÓÃÜ áÜ Pæãw; ¸æàQ¨Üê æ ÊÜáá®Üáw ° ¿á®Üá° ŸÃæÀáÄ'' Gí¨æ. AÊÜÃÜá AÐÜãr ÊÜÞvÜ©¨ÜªÃæ ñÝ®Üá ¿ÞPæ GíŸíñæ GÆÉÊÜ®Üã° ñÜáí¸Ý AaÜácPÜpÝrX ÊÜÞw¨ÜÃáÜ . ÓÜÌñÜ@ ±ÜäÅ´®Ü áÜ ° Sá¨ÝªX AÊÜÃàæ ®æãàw¨ÜÃáÜ . ®Ü®WÜ æ ÖÜ£¤Ã¨ Ü È Ü É ÓÝPÜÐáÜ r WæÙæ¿áÄÃÜáÊÜâ¨Üá ¯g; ÖÜñݤÃÜá ±ÜÅPÝÍÜPÜÃÜ WæÙæñÜ®ÜÊÜä CÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜáÙÜÛÆÉ. B¨ÜÃæ C¨Ü®Üá° PÜñÜìÊÜ GíŸíñæ, A¥ÜÊÝ ¿ÞÊÜ ±ÜÅ£´ÜÇݱæàûæ ±Üvæ¿á¨æà ¨ÜãÃÜ©í¨Ü Ÿí¨Üá ÊÜÞw¨Ü Êæã¨ÜÈWÜÃÜÈÉ vÝ. ±Ü¨Ü¾±ÜÅÓݨÜÃæà Êæã¨ÜÈWÜÃÜá. ±Ü¨± ¾Ü ÅÜ ÓݨÜÃáÜ ±ÝÅ¿á@ Aí¨Üá ®Ü®È °Ü ÉWæ ¸ÝÃܨæ C©ª¨ªÜÃæ SíwñÜÊÝX¿á㠮ݮÜá AÐÜár ¸æàWÜ aæàñÜÄÓÜÆá ÓÝ«ÜÂË©ªÆÉ GíŸ WÜáÊÜÞ¯ DWÜ ®Ü®XÜ ¨æ. ®ÜÊáÜ ¾ A®æàPÜ PÝÀáÇæWÜÙÜá ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÊÜáãÇæÀáí¨Ü ÖÜáoárÊÜíñÝX¨Ü᪠Aí¥ÜÊÜâWÜÙÜÈÉ ÃæãàX¿á A¼ÃÜáb ÖÜÊÝÂÓÜPæR JñÜᤠ¯àvÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì CÆÉÊæà AÊÜPÝÍÜ ÊÜÞwPæãpÝrWÜ Aí¥ÜÊÃÜ áÜ ñÜñ…ûÜ| ±ÜÅ£PÜÅÀáÔ aæàñÜÄÔPæãÙÜáÛñݤÃæ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá ®Ü®°Ü A®Üá»ÜÊ.Ü ÓÜÌñÜ@ Êæç¨Ü®ݨÜÃÜã, ®Ý®Üá C¨ÜPæR A±ÜÊÝ¨Ü AÆÉ. AÆÉ¨æ ‘±æàÍæíp…Õ ÓæçPæãàÆi’ GíŸá¨Üã Jí©¨Ü᪠A¨Üá Êæç¨ÂÜ ®Üá ÃæãàX¿Þ¨ÝWÜ AÊÜ®®Ü ã Ü ° ¹vÜáÊÜâ©ÆÉ. CÐÜPr ã Ü R ±Ü¨Ü¾±ÜÅÓݨÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ÈÉWæ Ÿí¨Üá Öæãà¨Ü ÊæáàÇæ ®Ý®Üá aæàñÜÄÔPæãívÜá, ®Ý®Üá ‘BÂíhæç®Ý’PæR C®æã°Ÿº Êæç¨ÜÂÃÜ A¼±ÝÅ¿á PæàÙÜÆá (ÓæPæívÜÄ J²à¯¿á®…) ÊÜááí¨Ý¨ÝWÜ, AÊÜÃÜá ®Ý®Üá ÖÜê¨æãÅàXÁáà AÆÉÊæí¨Üá ÃÜágáÊÝñÜá ±ÜwÔ (ñæãàÄÔ)PæãorÃÜá. ±Ü¨Ü¾±ÜÅÓݨÜÃÜá ®Ü®Ü°ÈÉWæ ¸ÝÃܨæà CÃÜᣤ¨ÜªÃæ, ®Ý®Üá ¨æç×PÜ ÊÝX¿áã, ÊÜÞ®ÜÔPÜÊÝX¿áã CÐÜár ¸æàWÜ aæàñÜÄÔPæãÙÜÛÆá ÓÝ«ÜÂËÃÜÈÆÉ GíŸá¨Ü®áÜ ° ®Ý®Üá ÊÜÞñÜÅÊÆ Ü É, ®Ü®°Ü PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÓÜ ÂÜ ÃÜã DWÜ J²³Pã æ ÙÜáÛñݤÃ.æ ×àWæ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝ¨Ü ®Ü®Ü° ÊÜáñÜᤠAÊÜÃæãÙÜX®Ü ¸Ýí«ÜÊÜ ÊÜááí¨æ ñÜvæ CÆɨÜíñæ ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÀáñÜá. ®Ý®Üá AÊÜÃÜ®Üá° GÃÜvÜá ÊÜáãÃÜá ¸ÝÄ PÝíñÝÊÜÃÜ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊáÜ WÜÚWæ BÖÝ̯Ԩæ. JÊæá¾ Óܱ£Ü à° PÜÃÝX AÊÜÃáÜ ñÜ®°Ü ÊÜáá¨Ü᪠ÊÜáWÜáË®æãí©WÜã Ÿí¨Üá GÃÜvÜá ©®Ü ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÈÉ C¨Ü᪠Öæãà¨ÜÃÜá. ¸æíWÜÙÜãÄWæ ®Ý®Üá PÝ¿áì¯Ëáñܤ Öæãà¨ÝWÜÇæÆÉ AÊÜÃÜá ¹vÜáÊÜâ ÊÜÞwPæãívÜá ®Ü®®°Ü áÜ ° ®æãàvÜÆá ŸÃÜáÊÜÊÃÜ àæ . ´æä௮ÜÈÉ ÊÝÃÜPã æ RÊáæ Á ¾ ãà, GÃÜváÜ ÓÜÆÊæäà ®ÝÊÜâ ÓÜí»ÝÑÔPæãÙÜÛ©¨ÜªÃæ CŸºÄWÜã H®æãà PÜÙæ¨ÜáPæãívÜ »ÝÊÜ. D »ÝÊÜ¨Ü ×í¨æ Gí¥Ü iàÊÜ»ÝÊÜ C¨æ GíŸá¨Üá CŸºÄWÜã £Ú¿á¨Üá. £Ú¨Üá BWÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ, £Ú¿á¨æà ÖÜáqrPæãívÜ D »ÝÊÜ, ÃÜPܤ ÓÜíŸí«ÜQRíñÜ ¨æãvÜx¨Üá Gí¨ÜÃÜã ±ÝÅ¿á@

¹ÔÆPæãàÆá / 153

¹ÔÆPæãàÆá / 154


ñÜ±Æ ³Ü É! ®Ü®°Ü A®æàPÜ Óæà° ×ñÜÃáÜ ‘¯ÊÜáWæ D ÓÜíZo®æ¿á ÖÜáaÜác ¿ÞPæ ×wÀáñÜá?’ Gí¨Üá PæàÚ¨Üáªíoá. ‘ÓÜíZo®æ ¯ÊÜá¾ ÓÜêg®ÜÎàÆñæ¿á®Üá° ®ÜáíXÖÝPÜáñܤ¨æ. A¨Ü®Üá° ¹oár ¯àÊÜâ ŸÃæ¿ááÊÜâ¨æà JÙæÛ¿á¨Üá’ Gí¨Üá ×Ä¿á PݨÜíŸÄPÝÃÜ ¯ÃÜíg®ÜÃáÜ JÊæá¾ ®Ü®Ü°®Üá° ±ÜPÜR¨ÜÈÉ PÜáÚÛÄÔPæãívÜá Bw¨Ü㪠Eíoá. DWÜÆ㠮ܮܰ BñÜŸ ¾ í«ÜáË®Üí£ÃÜáÊÜ ×Ä¿á ËÊÜáÍÜìPÜ, PÜñWæ ÝÃÜ ±æäÅ. ÊÜÞ«ÜÊÜ PÜáÆPÜ~ì AÊÜÃáÜ ‘¯àÊÜâ ¨Üáw¨Ü¨Ü᪠ÓÝPÜá. ÓÝPÜÐÜár ¨Üáw©©ªàÄ. C®Üá° ŸÃÜÊÜ~WæWæ ÊÜÞñÜÅ ¯ÊÜá¾ Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° ËáàÓÜÈw’ Gí¨Üá ÖÜñݤÃÜá ÓÜÆ ®Ü®ÜWæ E±Ü¨æàÎÔ©ª¨æ. ®Ü®ÜWÜã D ×Ä¿áÄŸºÃÜ ÊÜÞ£®ÜÈÉ ÓÜñÂÜ C¨æ ÊÜáñÜᤠÖÝWæà ÊÜÞvܸàæ PÜá GíŸ ñÜÖñÜ Ö Ü Ê Ü äÜ C¨Ü᪠‘®ÝÙæÀáí¨Ü C¨ÜPRæ ÆÉ GÙÜáÛ¯àÃÜá ¹oár ¹vܸàæ PÜá’ Gí¨Üá ÃÝñæÅ ÊÜáÆX¨ÜÃ,æ ¸æÙW Ü Yæ G¨Üª ÊæáàÇæ ŸÃÜÊÜ~WæXíñÜÆã ÓÜíZo®æ¿á PÜvæWæà ®Ü®Ü° ‘ÖÜáaÜác’ ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÖÜÄ¿áñæãvÜWáÜ ñܤ¨.æ Cí¥Ü ÖÜáaÜác ®Ü®Ð °Ü áÜ r AÆÉ©¨Üê ã Ü ÓÜÌƳÊáÜ qrWæ ±Ü¨± ¾Ü ÅÜ ÓݨÜÄWÜã Eíoá. ®Ü®Ü° A¼ÊÜÞ¯ ËáñÜÅÃæ㟺ÃÜá ®Ü®Ü° A¼®Üí¨Ü®Ý WÜÅí¥ÜÊæäí¨Ü®Üá° GÃÜvÜá ÊÜÃÜáÐÜ¨Ü ×í¨æ ÖæãÃÜñÜÃÜáñæ¤à®æ Gí¨Üá ÖæãÃÜpÝWÜ (®Ý®Üá Cí¥Ü PæÆÓÜ ÊÜÞw Pæç ÓÜáoár PæãívÜá "ÖæãívÜ'PæR ¹¨Ü᪨ã Ü AÆɨàæ "ÊÜááS»ÜíWÜ'ÊÜ®ã Ü ° A®Üá»ÜËÔ©ª¨.æ ) ‘¸æàvÜ’ Gí¨Üá ®Ü®Ü° ‘A®Üá»ÜÊÜ’©í¨Ü AÊÜÄWæ ÖæàÚ¨æ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ¹vÜÈÆÉ. ×ÄQÄ¿á ÇæàSPÜÄWæÆÉ ®Ü®Ü° PÜê£WÜÙÜ®Üá° PÜÙÜá×Ô AÊÜÄí¨Ü ÇæàS®Ü ŸÃæÀáÓÜÆá PæãàÄPæ ÓÜÈÉÔÁáà ¹orÃáÜ . Pæã®æWæ ÇæàS®ÜWÙÜ áÜ ŸÃÜñã æ vÜX¨ÝWÜ ±ÜÅPo Ü OæWæ ¸æàPÝ¨Ü ÖÜ|ÊÜ®Üá° Öæãí¨Ý~ÓÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜr Gí¨Üá AÊÜÃÜá ÓÜáÊÜá¾®ÝX ¹oár "ÊÜ®ÜÊÝÓÜ'PæR Öæãà¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ®Ý®Üá ®æÊÜᾩ PævÜÈÆÉ. AÊÜÃæãí©Wæ B A¼®Üí¨Ü®Ý WÜÅí¥Ü¨Ü ÓÜí±Ý¨ÜQ¿ÞX¨Üª vÝ. PÜÊÜáÇÝ ÖæËá¾Wæ¿áÊÜÃÜá ""CÆÉ ÓÝÃ…, ®Ý®Üá ×í¨æ ÓÜÄ¿ááÊÜ ±ÜÅÍÁ °æ áà CÆÉ. ¯àÊÜâ ¿ÞÃݨÜÃã Ü ±ÜÅPÝÍÜPÄÜ í¨Ü D A¼®Üí¨Ü®Ý WÜÅí¥Ü ÖæãÃÜñÃÜ ¸ Ü àæ PÜá'' Gí¨Üá ±Üoár ×w¨ÜÃáÜ . ¨ÜãÃÜÊÝ~ ÓÜí»ÝÐÜO¿ æ á ®ÜváÜ Êæ ®Ý®Üá D ËÐÜ¿áÊÜ®áÜ ° ÓÝí¨Ü¼ìPÜÊÝX ±Ü¨± ¾Ü ÅÜ ÓݨÜÄWæ £ÚÔ¨æ. AÊÜÃáÜ ®Ü®®°Ü áÜ ° PæàÙܨàæ B A¼®Üí¨Ü®Ý WÜÅí¥Ü ‘A¿áÓÝRíñÝÊÜÃÜ’¨Ü ÓÜíaÝÆPÜñÜÌÊÜ®Üá° ñÝ®æà ÊÜ×ÔPæãívÜá, ÇæàS®ÜWÙÜ ®Ü Æ °æ É ñÜÄÔPæãívÜÃáÜ . ®Ü®°Ü PÜñÝ ÓÜíWÜÅÖÊ Ü ®Ü áÜ ° ±ÜÅPq Ü Ô¨Ü ÓÜáÊÜááS ±ÜÅPÝÍÜ®¨ Ü Ü ÊÜáãÆPÜÊàæ B WÜÅí¥Ü樆 ã Ü ° ÖæãÃÜñíÜ ¨ÜÃáÜ . AÐæàr AÆÉ B A¼®Üí¨Ü®Ý WÜÅí¥ÜPRæ Ÿí¨Ü GÇÝÉ ÇæàS®ÜWÙÜ Ü ±ÜäÅ´… ®æãàw, Ë®ÝÂÓÜ樆 áÜ ° ÃÜã²Ô¨Ü㪠AÆɨàæ A¨ÜÃÜ ¹vÜáWÜvæ ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»ÜPã Ü R ®Ý¿áPÜñÌÜ ÊÜ×Ô¨ÜÃáÜ . B ©®Ü AÊÜÄWæ B¦ìPÜ ÓÜíPÜÐrÜ ¸æàvÜ Gí¨Üá ®Ý®Üá Jí©ÐÜár ¨ÜávÜáx PæãvÜÆá Öæãà¨ÜÃæ, ‘GÇÝɨÜÃÜã Eípæà?’ Gí¨Üá ®Ü¿áÊÝX £ÃÜÓÜRÄÔ¨ÜÃÜá. C©àWÜ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ PæãvÜÊÜÞvÜÆá ¹ÔÆPæãàÆá / 155

±ÝÅÃÜí¼Ô¨Ü ‘PÝíñÝÊÜÃÜ ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ’ GíŸ ±ÜÅÍÜÔ¤ Áãàg®æ¿á ±ÜÄPÜƳ®æ, ¯¿áÊÜÞÊÜÚWÜÙáÜ GÆÉÊäÜ AÊÜè Ü ªàæ . Jí¨Üá FÄ®Ü ÖæÓÃÜ ®Ü áÜ ° Pæàí©ÅàPÜÄÔPæãívÜá, AÈÉ®Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£Wæ ÃÜã±ÜPÜÊÝX ÖÜáqrPæãívÜ D ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ¨Ü PÜƳ®æ ±ÝÅ¿á@ ÃÝg¨ÜÈÉ ¿ÞPæ ÃÝÐÜó¨ÜÇæÉà ±ÜÅ¥ÜÊÜá¨Üáª! ±Ü¨Ü¾±ÜÅÓݨÜÃÜ ²Åà£¿á ®Ü© ×àWæ ÖÜáqr GÐÜár ÖÜÃÜÖÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãíw¨æ. Gí¨ÜÃæ, DWÜ ®Ý®Üá ±ÜÅPÝÍÜPÜÃÜ®Üá° ÖÜávÜáPÜáÊÜ ÓÜíPÜÐÜrÊÜ®Üá° A¨Üá PæãbcPæãívæà ÖæãàX¨æ. AÊÜÃÜá ®Ü®Ü° PÜñÝÓÜíWÜÅÖÜ ‘ÓÜáí¨ÜÄ¿á AÊÜñÝÃÜ’ÊÜ®Üá° ¸æÙÜPÜá PÝ~Ô¨Ü᪠®ÝÃÝ¿á| ÊÜÞÙæãRàvÜá G®Üá°ÊÜ Óæ°à×ñÜÃÜ ‘ÓÜáÊÜááS ±ÜÅPÝÍܮܒ¨Ü ÊÜáãÆPÜ. D ÊÜÞÙæãRàvÜá JŸº A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ÓÝÖÜÔ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, A±Ü³o ÊÜÂÊÜÖÝÃÜÓܧÃݨÜÃÜã Óæà° ÖÜ¨Ü ÓÜÊáÜ á¨ÜÅ. ‘ÓÜáí¨ÜÄ¿á GÃÜv®Ü àæ AÊÜñÝÃÜ’¨Ü ÊÜáãÆPÜ ®Ü®°Ü ÊÜáñÜᤠAÊÜÃã æ ÙÜWæ B¨Ü J±Ü³í¨ÜÊÜ⠱ܨܾ±ÜÅÓݨÜÃÜ ÊÜá«ÜÂÔ§Pæ¿á ¸æÓÜáWæÀáí¨Ü A¨Üá J±Ü³í¨ÜÊÜ®Üá° ËáàÄ¨Ü ¸Ýí«ÜÊܨÝaæ £ÃÜáXñÜá. ""ÓÜÃ…, ¯àÊÜâ H®Ü®æ°à ŸÃæÀáÄ, A¨ÜÃÜ ±ÜÅPÝÍÜPÜ ®Ý®æà. ®Ü®Ü°®Üá° PæàÙܨæà ¯àÊÜâ C®æã°ŸºÄWæ ¯ÊÜá¾ PÜê£WÜÙÜ®Üá° ¯àvܸÝÃܨÜá'' GíŸíñæ ®Ü®Ü°ÈÉ ÊÜÞÙæãRàvÜá Bw¨Ü ÊÜÞñÜ®Üá° aÝaÜã ñܱܳ¨æà D ñÜ®ÜPÜ EÚÔPæãíw¨ÝªÃæ. DWÝWÜÇæà AÊÜÃÜá ®Ü®Ü° ÓÝËÃÜPÜãR ËáQR¨ÜÐÜár ±ÜâoWÜÙÜ ÓÝ×ñÜÂÊÜ®Üá° ±ÜÅPÝÎԨݪÃæ. C©àWÜ ®Ü®Ü° ÖÜ©®ÝÆáR PݨÜíŸÄWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñæ¤ ÓÜÃÜ~¿áÈÉ ±ÜÅPÜqÓÜáÊÜ ŸêÖÜñ… Áãàg®æ¿á®Üá° vÝ. ±Ü¨Ü¾±ÜÅÓݨÜÃÜá AÊÜÃÜ ÊÜááí©qr¨ÝªÃæ. AÐærà AÆÉ, AÊÜPæR ÓÜá©àZìÊÝ¨Ü ±ÜÅÓݤÊÜ®æ¿á®Üá° ŸÃæ¿áÆá ±Ü¨Ü¾±ÜÅÓݨÜÃæà ÊÜááí¨æ ¯í£¨ÝªÃæ. GÓ….GÇ…. »æçÃܱ®³Ü Ê Ü ÃÜ Ü GÇÝÉ PÜê£WÜÙ®Ü áÜ ° ÓÝ×ñÜ »ÜívÝÃÜ¨Ê Ü ÃÜ áÜ ÖæãÃÜñíÜ ¨Ü ÖÝWæ, C®æ㟠° º ÇæàSPÜÃÜ PÜꣿá®Üá° ±Üä£ì¿ÞX J²³ ÖæãÃÜñíÜ ¨Ü ±ÜÅPÝÍÜPÃÜ áÜ PÜ®v °Ü PÜ Ræ ¸æàÃæ ¿ÞÃÜã CÆÉ. AíñÜÖÜ AÊÜPÝÍÜ DWÜ J¨ÜX Ÿí¨Ü »ÝWÜÂÊÝX ¨ÜPÜáR£¤ÃÜáÊÜâ¨Üá SíwñÜ ®Ü®ÜWæà! CÐÝr¨ÜÃÜ㠱ܨܾ±ÜÅÓݨÜÃÝWÜÈà, ÊÜÞÙæãRàvÜá BWÜÈà ñܲ³¿áã ‘®ÝÊÜâ ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÄWæ ×àWæ ®æÃÜÊÝWÜᣤ¨æªàÊæ’ Gí¨Üá GÆãÉ ÖæàÚÆÉ. ÊÜáÓÝÇæ ¨æãàÓæ¿á®Üá° Pæãwst ÊÜÞñÜÅPRæ A¨Ü®áÜ ° FÄwà pÝí, pÝí ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáí©¿á ®ÜváÜ Êæ Cí¥ÜÊÃÜ ã Ü CÃÜáñݤÃæ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá SíwñÝ ÓæãàiWÜÊàæ ! ‘ÊÜá®ÜágPÜáÆ ñÝ®æãí¨æ ÊÜÆí ’ Gí¨Üá ±Üí±Ü ÖæàÚ¨Ü᪠ÓÜáÙÜÛÆÉ G®Üá°ÊÜâ¨ÜPÝRXÁáà GíŸíñæ ±Ü¨Ü¾±ÜÅÓݨÜÃÜá ®Ü®æã°ÙÜWæ Ÿí©¨ÝªÃæ. ®Ý®Üã AÊÜÃæãÙÜWæ ÖæãàX¨æªà®æ. Óæ°àÖÜPæR A¥Üì CÃÜáÊÜâ¨æà B¨ÜÃæ A¨Üá ×àWæà CÃܸæàPÜá Gí¨Üá ±Ü¨Ü¾±ÜÅÓݨÜÃÜá »ÝÐÜ ŸÃ橨ݪÃæ. ¹ÔÆPæãàÆá / 156


Óæà° ÖÜ¨Ü PæãÙÜ Óæà° ÖÜ樆 áÜ ° PæãÙÜPRæ ÖæãàÈÔ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ×ñܨÜÈÉ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, ¯g iàÊܮܨÜÆãÉ CÃÜáÊÜâ¨Üá ¯g. PæãÙÜWÜÙæà PÜwÊæá¿ÞWÜᣤÃáÜ ÊÜ D ©®ÜWÙÜ È Ü É Óæà° ÖÜÊäÜ PÜãvÝ ÔípæP…Õ pÝÂíQ¿áÈÉÄst ¯àÄ®Ü ÖÝXÃÜáÊÜâ¨Üá BÍÜc¿áìÊÜä AÆÉ. ¯vÜáWÝÆ¨Ü & ®Ü®°Ü ÊÜáñÜᤠaæãPÝRw¿áÊÜÃÜ iàÊÜ®¨ Ü È Ü É ®ÜÊáÜ ¾ Óæà° ÖÜgÆ ¿ÞÊÜñã Ü ¤ ŸñܤÈÆÉ. Gí¥Ü ¹ÃÜá¸æàÓÜW¿ æ áÆãÉ D PæãÙÜ¨Ü iàÊÜgÆ BÃܨæà Eڨܨæªà Jí¨Üá ÓÝ«Ü®æ GíŸ ÖæWYÚÜ Pæ¿Þaæ & ±ÝÅ¿á@ ®ÝËŸºÃã Ü ÖÜíbPæãÙÜÛ¸æàPݨÜÊâÜ ÓÝPÜÐáÜ r CÊæ. 1961&65ÃÜ ÓÜáÊÜÞÄWæ ®Ý®Üá EvÜᲿáÈÉ (B¿ááÊæàì¨Ü) Êæç¨ÜÂQà¿á ˨ݦì¿ÞX¨æª. PÜÊÜ®Ü, ÓÜ|¡PÜñæ, ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¿ááÊÜ ÖÜábc®Ü hæãñæ ®Ü®Ü° ÖÝWæÁáà ŸÃæ¿ááÊÜÊÜÃÜ Óæ°àÖÜ JvÜ®Ýo ¸æàPÜá G®Üá°ÊÜ BÓÜQ¤¿á㠮ܮܰÈÉñÜá¤. B ©®ÜWÜÙÜÈÉ "¿ááWܱÜâÃÜáÐÜ', ¹ÔÆPæãàÆá / 157

"ËPÜÅÊÜá', "WæãàPÜáÆ', "PæçÇÝÓÜ', "®ÜÊÜ»ÝÃÜñÜ', "±ÜÅhÝÊÝ~'Ááà Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ±Ü£ÅPæWÜÙÜÈÉ PÝ~ÔPæãÙÜáÛ£¤¨Üª G.i. ÓÜá¸ÝÅ¿á aæãPÝRw GíŸ ÖæÓÜÃÜá ¿ÞPæãà ®Ü®Ü°®Üá° ËÍæàÐÜÊÝX BPÜÑìÔñÜá¤. AÊÜÃÜá ŸÃæ¿áᣤ¨Üª PÜÊÜ®ÜWÜÙÜ Äà£Àáí¨Ü AÊÜÃÜ Óæ°àÖÜ ¸æàPÜá A¯Ô ÖæàWݨÜÃÜã ÊÜÞw AÊÜÃÜ ÓÜí±ÜPÜì ¸æÙæÓÜáÊÜ PÜáñÜãÖÜÆ ®Ü®Ü°ÈÉ ÖÜáqrñÜá¤. "¿ááWܱÜâÃÜáÐÜ'¨Ü ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÝ¨Ü Pæã.A. EvÜá±ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ aæãPÝRw ¿áÊÜÃÜ ËÙÝÓÜ Pæã®æWã Ü ÔQRñáÜ . ®ÜÊáÜ ¾ ®ÜváÜ Êæ B¨Ü ±ÜñÅÜ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ©í¨Ü AÊÜÃáÜ JŸº A«Ý±ÜPÃÜ íæ ¨Üã, C®Üã° C±Üñ³ ôæ ¨Üá ¨Ýo¨Ü ¿ááÊÜPÃÜ íæ ¨Üã ÊÜá®Ü¨p Ü ÝrÀáñÜá. hæãñæWæ "ÊÜááPܤ ÖÜíÓÜ' G®Üá°ÊÜ PÝÊÜ®ÝÊÜá¨ÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝWÜáÊÜ AÊÜÃÜ ËÊÜáÍÝì ÇæàS®ÜWÜÙÜá AÊÜÃÜ A«Ü¿á®Ü ÊÜáñÜᤠËÊÜáÍæì¿á ÖæãÓÜ ÇæãàPÜ樆 áÜ ° ®Ü®WÜ æ ñæãàÄÔPæãorÊâÜ . ®Ü®°Ü Êæç¨ÂÜ Qà¿á A»ÝÂÓÜ¨Ü ®ÜváÜ Ë®Ü ¸æàÓÜW¿ æ á ÃÜh¿ æ áÈÉ ®Ý®Üá ÓÜá¸ÝÅ¿áÃÜ FÃÝ¨Ü aæãPÝRwWæ Öæãà¨æ. A¨Üá ÖæàÚPæàÚ ®Ý®Üá ÖÜáqr ¸æÙ¨ æ Ü PæãàÙÜãÂÃÜá G®ÜáÊ ° Ü ÖÜÚÛ¿á ÖÝWæÁáà A¥ÜÊÝ ®Ý®Üá K©¨Ü PܮݮÜQRíñÜ H®Üã ¼®Ü°ÊÝXÃÜÈÆÉ. ˨ÜáÂñ…, ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÃÜÓæ¤, ÊÝÖÜ®Ü ÓèPÜ¿áìWÜÙÜã ÓÜÄ¿ÞX CÆɨÜ, Aíaæ¿áã PÜãvÝ PÜáɱܤ ÓÜÊÜá¿áPæR ¸ÝÃÜ¨Ü Jí¨Üá ÖÜÚÛÊÜáãÇæ¿áÈÉ C¨ÜáªPæãívÜá, aæãPÝRw ¿áÊÜÃÜá ñܮܰ ÊÜá®æÀáí¨Ü ÓÜáÊÜÞÃÜá I¨Üá ÊæáçÆá (Q.Ëáà. AÆÉ) ¨ÜãÃÜ¨Ü ÍÝÇæWæ ÖæãàX ÊÜáñæ¤ ÓÜíhæ AÐæàr ¨ÜãÃÜ ®Üv¨ æ áÜ ÊÜá®æWæ ÊÜáÃÜÚ ŸÃܸàæ PÝXñÜá¤. ÖæàÚPæãÙÜáÛ ÊÜí¥Ü B¦ìPÜ ÓÜí±ÜñÜᤠ¯àvÜ¨Ü »ÜãËá (A¥Ýìñ… AÊÜÄWæ ÖæãÆWܨæªWÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ C¨ÜªÊÜâ. AwPæ ñæãàoWÜÚÃÜÈÆÉ.) AË»ÜPܤ PÜáoáíŸ ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜÈÉ ñܮܰ ñÜÊÜá¾í©ÃÜ hæãñæWæ ÓÜÊáÜ ÊÜ¿áÓÜRÃÝ¨Ü ñÜ®°Ü ÊÜáPÜRÙáÜ , AÓÜÌÓܧÃÝXÃÜáÊÜ A±Ü³ CÊæÆɨÃÜ Ü ®ÜváÜ Êæ ñÜ®°Ü BÓÜQ¤¿á®Üá° (ÓÝ×ñæãÂàñÝÕÖÊ Ü ®Ü áÜ )° ÖÜíbPæãÙÜÛÆá ¸æàPÝX¨Üª WæÙ¿ æ áÃÜá CÆÉ©¨Üê ã Ü aæãPÝRw¿áÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ iàÊÜ®æãàñÝÕÖÜ ÊÜáñÜᤠiàÊÜ®Ü ÍÜŨ朿á®Üá° PÜwÊæá ÊÜÞwÃÜÈÆÉ. GÆÉÊÜ®Üá° AÊÜÃÜá ÓÜÖÜgÊÝX ÔÌàPÜÄԨܪÃÜá. ñÜÆÉ|WÜÙÜ®Üá° ñÝÙæ¾Àáí¨Ü C©ÄԨܪÃÜá. GÆÉPÜãR ËáXÇÝX D ÓÜÊÝÆáWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ¿áã C¨Ü᪠CÆɨÜíñæ Ÿ¨ÜáPÜÆá PÜÈñÜá, ñÝ®Üá JŸºíq¿áÆÉ ñܮܰ hæãñæ CÃÜáÊÜ ÓÝ×ñÜÂÊæà ñܮܰ iàÊÜ¨Ü WæÙ¿ æ á GíŸá¨Ü®áÜ ° PÜívÜáPæãíw¨ÜªÃáÜ . ±ÝÅ¿á@ ®Ü®°Ü AÊÜÃÜ Êæã¨ÜÆ »æàq¿áÈÉ ®ÝÊÜâ ±ÜÃÓÜ Ã³Ü Ü PÜívÜáPæãívÜ AÄÊÜâ ®ÜËᾟºÃÜ®Üá° ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝX ¸æÓæÀáñÜá. B WæÙæñܮܨÜÈÉ DWÜÆã ¯ÊÜá¾ WæÙæ¿áÃÜÈÉ Êæã¨ÜÈWÜÃÜá ¿ÞÃÜá Aí¨ÜÃæ ®Ý®Üá aæãPÝRw¿áÊÜÃÜ®æ°à ñæãàÄÓܸæàPÜá ÊÜáñÜᤠ±ÝÅ¿á@ AÊÜÃÜã ÖÝWæà ÊÜÞvܸæàPæà®æãà! C¨ÜPæR PÝÃÜ| H®Üá Aí¨ÜÃæ ŸÖÜáÍÜ@ CŸºÄWÜã £Ú¿á¨Üá! APÝÃÜ|ÊݨÜ, BPÜê£ÅÊÜáÊÝ¨Ü B¨ÜÅìñæ¿á®æ°à Óæ°àÖÜ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Ý¨ÜÃ,æ ®ÜËᾟºÃÜ Óæà° ÖÜgWÜ£¤®Ü iàÊÜgÆ¨Ü ®æÇæ CÃÜáÊÜâ¨Üá CÇæÉà. ¹ÔÆPæãàÆá / 158


Cí¥Ü »æàqÀáí¨Ü ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝ¨Ü ®ÜÊÜá¾ Óæ°àÖÜ ÊÜáñæ¤ ±ÜñÜÅ©í¨Ü, BÊæáàÇæ ÓÝ×ñÜÂPÜ aÜaæìÀáí¨Ü, BÊæáàÇæ AÊÜÃÜ ¯ÆáÊÜ®Üá° ®Ý®Üá ÓÜÊÜá¦ìÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü A¥ÜÊÝ A®æàPÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜá ®Ü®Ü° A¼±ÝÅ¿áÊÜ®Üá° A®ÜáÊæãà©ÓÜáÊÜâ¨Ü Äí¨Ü C®Ü°ÐÜár WÝyÜÊÝÀáñÜá. ®Ý®Üá ®Ü®Ü° Êæã¨ÜÆá PݨÜíŸÄ ‘ÊÜá~¡®Ü ÊÜáPÜRÙÜá’Wæ AÊÜÄí¨ÜÇàæ ÊÜáá®Üáw ° ŸÃæÔ¨æ. (B¨ÜÃæ B ÊÜáá®Üáw ° ±ÜÅPÝÍÜPÃÜ Ü Pæç ÓæàÃÜáÊÜ Êæã¨ÜÇàæ PݨÜíŸÄ ±ÜâÓܤPÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ÖæãÃÜŸíñÜá. B ŸWæY AÊÜÃÜá QíbñÜ㤠®æãí¨ÜáPæãÙÜÛ ÈÆÉ. ®æãí¨ÜáPæãívÜ©ª¨ÜªÃæ ®Ý®æà.) C®æã°í¨Üá PݨÜíŸÄ ‘A®ÜíñÜ aæ®Ý°X¨æ’ Gí¨Üá ±ÜÅPq Ü ÓÜÆá ¸æ®áÜ ° ñÜq¨ r Ê Ü ÃÜ ã Ü AÊÜÃàæ . ®Ü®WÜ æ ÓÝPÜÐáÜ r ±ÜÅÔ©œ¿á®Üá° ñÜí¨ÜáPæãor PݨÜíŸÄ ‘®Ü®Ü°¨ÜÆɨÜ᪒ ÖæãÃÜŸÃÜáÊÜ Êæã¨ÜÇæà AÊÜÃÜá ‘®Ü®Ü°¨ÜªÆɨÜ᪒ GíŸ PÜñæ ±ÜÅPÜqԨܪÃÜá. B¨ÜÃÜ㠮ݮÜá A¨æà ÖæÓÜÃÜ®Üá° ®Ü®Ü° PݨÜíŸÄWæ CpÝrWÜ AÊÜÃÜá Bûæà²ÓÜÈÆÉ. ÊÜÞñÜÅÊÆ Ü É ñÝ®Üá A¨æà ÖæÓÄÜ ®ÜÈÉ PÜñÁ æ ãí¨Ü®áÜ ° ŸÃ橨æઠ®æ Gí¨Üá D ñÜ®ÜPÜ ¿ÞÃÜÆãÉ ÖæàÙÜÈÆÉ. (B¨ÜÃæ ®Ü®Ü° ËáñÜÅÃæ㟺ÃÜá 1970 ¨ÜÍÜPܨÜÈÉ "±ÜÅhÝÊÝ~' ©à±ÝÊÜÚ PÜ¥ÝÓܳ«æì¿áÈÉ ÊæáaÜácWæ ±Üvæ¨Ü ®Ü®Ü° ‘£ÅËPÜÅÊÜá’ G®Üá°ÊÜ ÖæÓÜÄ®Ü PÜñæ¿áÈÉ ÓÝí¨Ü¼ìPÜÊÝX AÊÜÃÜ PÜñæWÜÙÜ ÖæÓÜÃÜá Ÿí¨Üá¨ÜPæR £àÊÜÅ Bûæà±Ü G£¤¨ªÃÜ áÜ .) AÐærà AÆÉ, ‘®Ü®Ü°¨ÜÆɨÜ᪒ PݨÜíŸÄ AÊÜÄWæ Êæç¿áQ¤PÜ ®æÇæ¿áÈÉ ÖæaÜác CÐÜÊ r ÝWÜ©¨ÜªÃã Ü , A¨ÜPRæ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿áã ÓæàĨÜíñæ ±ÜÅÍÔÜ ¤, ±ÜÅÔ©œ Ÿí¨ÝWÜ AÊÜÃÜá ñܮܰ ¯ÆáÊÜ®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÓܨæ¿á㠮ܮܰ ÓÜíñæãàÐܨÜÈÉ ±ÝÇæãYÙÜÛÆá ÊÜáÃæ¿áÈÆÉ. ®Ü®Ü° Êæç¨ÜÂQà¿á A»ÝÂÓÜ ÊÜááX¨Üá ÊÜááí¨æ ®Ü®Ü° bQñÝÕÆ¿á GÈÉÃܸæàPÜá Gí¨Üá ÓÜÙ§ Ý®æÌàÐÜOWæ æ ®Ý®Üá ÖæãÃÜpÝWÜ ‘CÈÉWàæ Ÿ¯°’ Gí¨Üá aæãPÝRw ±ÜÄÓÜè Ü È Ü É (PÜáPÜáRgvÜR, PÜÙíÜ g, ¨æãvÜñx ã æ ào Êæã¨ÜÇÝ¨Ü PÜv)æ KvÝw, ®Ü®°Ü bQñÝÕÆ¿áÊÜ®áÜ ° B ±ÜÄÓÜè Ü Ç Ü Éæà ±ÝÅÃíÜ ¼Óܸàæ PæíŸ EñÜRpàæ aæf¿á®Üá° AÊÜÃáÜ ÊÜÂPܤ±w Ü Ô¨Üê áÜ . hæãñæWæ A¨æà ÓÜáÊÜÞÄWæ ‘ÊÜÓÜíñÜ ÓÝ×ñÜÂÊÜÞÇæ’ GíŸ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü ÓÜíÓ槿á®Üá° (ñܮܰ B¦ìPÜ ÓÜíPÜÐÜr¨Ü ®ÜvÜáÊæ¿áã) ±ÝÅÃÜí¼Ô ®Ü®Ü°®Üá° B ÓÜíÓæ§¿á ¯ÊÝìÖÜPÜÃÜÇæãÉŸº®Ü®Ý°X ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. (®Ý®Üã BWÜ B¦ìPÜ ÓÜíPÜÐÜr¨ÜÈɨæª.) CÐÝrX¿áã BWÜ ñܮܰ ÓÝ×ñÜ PÜê£WÜÙÜá ±ÜÅPÜoOæWæ PÝ¿áᣤ¨ÜªÃÜã AÊÜÃÜá A¨Ü®Üá° ±ÜÅPÝÎÓܨæà Pæ.². ±ÜâorÓÝÌËá (±ÜÃíÜ hæãÂà£) GíŸ ±ÜÅ£»ÝÊÜíñÜÃã æ ŸºÃÜ PÜ¥ÝÓÜíWÜÅÖÜ ÖæãÃÜñíÜ ¨ÜÃáÜ . BÊæáàÇæ ±æäÅ. ¹.BÃ… ®ÝWæàÍ… GíŸÊÜÃÜ (BÊæáàÇæ AÊÜÃáÜ ×Ä¿á ®ÝoPÜPÝÃÜÃáÜ , PÜ¥ÝÇæàSPÜÃã Ü BX¨ÜªÃáÜ ) PݨÜíŸÄÁãí¨Ü®áÜ ° ÖæãÃÜñíÜ ¨ÜÃáÜ . (ÓÜÌñÜ@ AÊÜÃÜ Êæã¨ÜÆ PÜÊ®Ü Ü ÓÜíWÜÅÖÜ "ñæÃæ'¿á®Üá° AÊÜÃÜá ÖæãÃÜñÜÃܨæà C¨ÝªWÜ WæÙæ¿á i.GÓ…. EŸÃÜvÜR AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾

PÝ£ìPÜ ±ÜÅPÝÍÜ®© Ü í¨Ü ÖæãÃÜñÃÜ áÜ ÊÜ ÓÝÖÜÓÜ ÊÜÞw¨ÜÃáÜ .) BÊæáàÇæ ². ÆíPæàÍÜÃÜ ‘®Ü®°Ü ñÜíXWæãí¨Üá WÜívÜáPæãw’ GíŸ ®ÝoPÜ PÜãvÝ ‘ÊÜÓíÜ ñÜ ÓÝ×ñÜÂ’¨Ü ÊÜáãÆPÜ ÖæãÃÜ Ÿíñæí¨ÜÃæ aæãPÝRw¿áÊÜÃÜ ®æç£PÜ ¯ÐÜáuÃÜñæ (ñܮܰ PÜꣿá®Üá° ñÝ®Üá ÖæãÃÜñÜÃÜáÊÜâ¨Üá ¸æàvÜ GíŸ ¯ÆáÊÜâ) Gí¥Ü¨æªíŸá¨ÜPæR ÓÝü. ®Ü®ÜWæ PÝPÜìÙÜ ñÝÆãPÜá ¸æãàv…ì ®ÜvæÓÜᣤ¨Üª bQñÝÕÆ¿á¨ÜÈÉ (ÃÜãÃÜÇ… wÓær®ÜÕÄ¿áÈÉ) AÃæPÝ騆 ÓÜÃÜPÝÄ ®èPÜÄ ¨æãÃÜQ¨ÜªÄí¨Ü, ®Ý®Üá aæãPÝRw¿áÊÜÃÜ FÃÜÈÉ bQñÝÕÆ¿á ñæÃæ¿ááÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì ¸ÝÃܨæà ÖæãàÀáñÜá. B¨ÜÃÜã AÊÜÃÜá ÊÜÃÜáÐÜPæãRÊæá¾Áãà A¥ÜÊÝ AÊÜPÝÍÜ B¨ÝWÜÇæÆÉ PÝíñÝÊÜÃÜPæR ŸÃÜáÊÜâ¨ÜPæR PÝÃÜ|WÜÙÜ®Üá° ÖÜávÜáPÜáñܤÇæà Ÿí©¨ÝªÃæ! ×àWæ Ÿí¨Ü ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ A®æàPÜ ¸ÝÄ ®Ü®°Ü ¯«ÝìÃÜWÚÜ Wæ AÊÜÃáÜ ¯àw¨Ü ®æç£PÜ «æç¿áì ®Ü®°Ü Ÿ¨ÜáQWæ iàÊÜ®ã æ àñÝÕÖÊ Ü ®Ü áÜ ° ñÜáí¹©ª¨.æ ®Ý®Üá ÖÜávÜáXÁãŸºÙ®Ü áÜ ° ²Åà£Ô ÊÜá¨ÜáÊæWæ ÖæãÃÜpÝWÜ, ®Ü®°Ü ×Ä¿áÃÜ ÊÜááí¨æ ®Ü®Ü° ±ÜÃÜÊÝX ÊÝ¨Ü ÊÜáíwÔ¨ÜÊÜÃÜá AÊÜÃæà. ®Ü®Ü° PÜÊÜ®ÜÊæäí¨Üá PÝíñÝÊÜÃÜÊÜ®æ°à PÜáÄñܨæªí¨Üá A±Ý¥ÜìPæRvæWæãoár ®Ü®Ü°®Üá° ÓÜí©WÜœPæR ÔÆáQÔ¨ÝWÜ, ®Ü®Ü°®Üá° A±Ý¥Üì ÊÜÞwÔPæãívÜ WæÙæ¿áÄWæ PÝÊÜ嬆 ¯hÝ¥ÜìÊÜ®Üá° ŸÃæ¨Üá £ÚÔ¨ÜÊÃÜ ã Ü AÊÜÃàæ . ®Ý®Üá PÝíñÝÊÜÃÜ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ PÜoÆ r á ÖæãÃÜpÝWÜ A¨ÜPRæ ®æç£PÜ ¸æíŸÆ ¯àw¨ÜªÆɨæà ÓÜíZ¨Ü aÜoáÊÜqPæWÜÚWæÆÉ PÜÃæ¨ÝWÜ «ÝËÔ Ÿí¨Ü¨ÜªÃÜÈÉ C¨Üª¨Ü᪠ŸÄà ²Åà£Ááà. ÓÜíZ¨Ü ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÙÜ ¯|ì¿áWÜÙÜÈÉ ÖæãÓÜ ±ÜâÓܤPÜ ±ÜÅPÜoOæWÜÙÜ ¯«ÝìÃܨÜÈÉ aæãPÝRw¿áÊÜÃÜ A¼±ÝÅ¿áWÜÙÜ®Üá° ®Ý®Üá BWÝWÜ PæàÚ¨Üáªíoá. 1976ÃÜÈÉ PÝíñÝÊÜÃÜ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZÊÜâ ÖæãÃÜñíÜ ¨Ü “¨Üü| PÜ®v °Ü Ü PÝÊÜ 1901&1976” GíŸ BÂí¥ÝÆiWÝX aæãPÝRw¿áÊÜÃáÜ ÊÜááÃÜÚà«ÜÃÜ E±Ý«Ü ×Ä¿ávÜR AÊÜÃÜ hæãñæ ®ÝÇÝRÃáÜ ¸ÝÄ PÝíñÝÊÜÃPÜ Ræ Ÿí¨Üá, Ÿí¨ÜÐáÜ r ÓÜÆÊÜä A¨ÜÃÜ ÓÜí±Ý¨Ü®æ¿á PæÆÓܨÜÈÉ Jí¨æÃÜvÜá ©®ÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÂÀáÔ¨Üáªíoá. A¨ÜPæR AÊÜÃÜá ŸÃæ¨Ü ±ÜÅÓÝ¤Ê®Ü æ ÊÜáñÜᤠPÜ樆 WÜ ÙÜ Ü BÁáR¿á ×®æÇ ° À æ áí¨Ü A¨Üá WÜÚst ÃÝgÂÊÜáor¨Ü ÊÜá®Ü°Oæ, hæãñæWæ ÓܧÚà¿áÄí¨Ü Ÿí¨Ü qàPæWÜÚWæÆÉ AÊÜÃÜá Jí©ÐÜár ×WÜY¨æ A¥ÜÊÝ PÜáWܨ Y æ ®Üv¨ æ áÜ PæãívÜ ÊÜá®æãàÔ§£¿á Ä࣠®Ü®È °Ü É ¸æÃWÜ áÜ ÖÜáqrÔ¨Üáíª oá. Jí¨æÃv Ü áÜ ±ÜÅÓÜíWÜWÜÙÜÈÉ ®ÜÊÜá¾ Óæ°àÖÜ¨Ü PæãÙÜPæR PÜÇæÉÓæ¨Üá AÈÉ AÇæWÜÙæ®æ°¹ºÔ ®æãàvÜÆá AÊÜÃÜ WæÙæ¿áÃÜ ŸÙÜWܨÜÊÜÃæ¯ÔPæãívÜÊÜÃÜá Öæãà¨Ü¨Üáªíoá. Cí¥Ü ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÇæÉÆÉ aæãPÝRw¿áÊÜÄWæ ÊÜá®ÜáÐÜ ÓÜíŸí«ÜWÜÚWæ A¥Üì H®Üá GíŸ ±ÜÅÍæ° C©Ãݨܩª¨æ. ñÜ®Ê °Ü ÃÜ áÜ Gí¨ÜáPæãívÜ ÊÜáí©Ááà ±ÜÃã æ àûÜÊÝX ñÜ®°Ü ÊÜÂQ¤ñÌÜ PæR ÊÜáÔ ŸÚ¿ááÊÜâ¨Ü®áÜ ° ®æãàvÜáñݤ PÜãvÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ? G®Üá°ÊÜ ®æãàÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá° PÝvÜáÊÜ ÖÝWæ AÊÜÃÜ WæÙ¿ æ áÃæ¯ÔPæãívÜÊÃÜ áÜ PæÆÊæäÊæá¾ ®Üv¨ æ áÜ PæãívÜÃã Ü AÊÜÃáÜ A¨Ü®áÜ ° ¹bco© r ªÆÉ.

¹ÔÆPæãàÆá / 159

¹ÔÆPæãàÆá / 160


D GÆÉ ×®æ°Çæ¿á®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨ÜÃæ ÊÜá®ÜáÐÜ GÐærà ¸è©œPÜÊÝX ¸æÙæ¨ÜÃÜã BñÜ®Ü ÓÜ|¡ñÜ®Ü, PæãíPÜá ÊÜáñÜÕÃÜÊæà Êæã¨ÜÇÝ¨Ü WÜá|WÜÙÜá Bñܯí¨Ü ¨ÜãÃÜÊÝWÜáÊÜ Ÿ¨ÜÆá AÊܮܮÜá° ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ PÝvÜáÊÜâ¨ÜPæR ÓÝ×£WÜÙÜã A±ÜÊݨÜÊÜÆÉ G®Üá°ÊÜâ¨Üá ÃÜágáÊÝñÝÀáñÜá. aæãPÝRw¿áí¥Ü Jí¨Üá PÜáWÝÅÊáÜ Ê殟 °Ü ÖÜá¨Ý¨Ü FÃÜÈÉ Jí¨Üá ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÊÜÆ¿áÊÜ®Üá° ¯ËáìÔ, ÊæçaÝÄPÜ ÊÜáñÜᤠ±ÜÅWÜ£ÎàÆ «æãàÃÜOæÀáí¨Ü ñܮܰÊÜÃÜá A¯ÔPæãívÜÊÜÃÜ®Üá° ¸æÙæÀást aæãPÝRw¿áÊÜÃÜá A¨æà ñܮܰ ŸÙÜWܨÜÊÜÄí¨Ü D CÚÊÜ¿áÔÕ®È Ü É "PÜÈ'¿á¸æàPÝX Ÿí¨Üá¨Üá "¯®ÜWæ ¯à®æà WæÙ¿ æ á, ¯®ÜWæ ¯à®æà!' GíŸ AwWÜÃÜ ÓÝÌ®Üá»ÜÊÜ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá°! 1970ÃÜ ¨ÜÍPÜ ¨ Ü È Ü É ÓÝÆ ÊÜÞw ±ÜâÓܤPÜ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü ¸æàvÜ GíŸ A®Üá»ÜÊ© Ü í¨Ü aæãPÝRw¿áÊÜÃáÜ ÊÜÓíÜ ñÜ ÓÝ×ñÜ ÊÜÞÇæ¿á®Üá° (A¨ÜÃÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÃÜ ÝX¨Üª ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ ¨æàÊÜ ÊÜáñÜᤠ®Ü®°Ü J²³Wæ ÊæáàÃæW)æ ËÓÜiìÓÜáÊÜ Ô§£ ŸíñÜá. B¨ÜÃæ ÓÜáÊÜᮾ àæ PÜãÃÜáÊÜ hÝ¿áÊÜÞ®Ü AÆÉ AÊÜè Ü áÜ ª. AwWÜÃÜ ‘H®Ý¨ÜÃã Ü ÊÜÞvÜá£ÃÜá ñÜÊáÜ ¾’ PÜ樆 ¨ Ü Ü ÖÝWæ aæãPÝRw ±ÜÄÓÜè Ü Ü GÇÝÉ ÓÝ×ñÝÂÓÜP¤Ü ñÜÃáÜ |ÃÜ®áÜ ° ÓæàÄÔ ÓÜáÊÜá®ÜÓÝ (ÓÜáÙÝ ÊÜá«Ü嬆 ®ÜÊÜ ÓÝ×ñÜÂ) ËaÝÃÜÊæà©Pæ GíŸ ÓÜíÓæ§Áãí¨Ü®Üá° ÖÜáoárÖÝQ¨ÜÃÜá. C¨ÜÃÜ ŸívÜÊÝÙÜ Gí¨ÜÃæ ²Å࣠ËÍÝÌÓÜ AÐærà. ±ÜÃÜÓܳÃÜ aÜaæì¿á ÊÜáãÆPÜ ñÜíñÜÊÜá¾ BÓÜQ¤ WÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜ—ìÓÜáÊÜâ¨Üá, ñÜ®ã Ü Æ ¾ PÜ ÊæçaÝÄPÜÊÝX GñܤÃPÜ Ræ ¸æÙ¿ æ ááÊÜâ¨Üá /¸æÙÓæ áÜ ÊÜâ¨æà D ÓÜíÓ槿á E¨æªàÍÜ. C¨ÜPæR BWÜ Óܳí©Ô¨ÜÊÜÃæÆÉ Cí¨Üá PܮܰvÜ¨Ü ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ÇæàSPÜÃæ¯ÔPæãíw¨ÝªÃæ. i.GÓ…. EŸÃÜvÜR, ÃÝÊÜáaÜí¨ÜŨæàÊÜ, GÓ….BÃ…. Ëg¿áÍÜíPÜÃÜ, ¸ÝÆÓÜáŸÅÊÜá| PÜíg±ÜìOæ, Pæ.². ÓÜáÃæàÍ…, ÎÅàPÜêÐÜ¡ aæãPÝRw, Êæã¨ÜÇݨÜÊÃÜ Æ æ É aæãPÝRw¿áÊÜÃÜ WÜÃw Ü ¿áÈÉ ±ÜÙXÜ ¨ÜÊÃÜ àæ . ±ÜÅ£»Ý ÓÜí±Ü®Ã°Ü Ý¨Ü D ÇæàSPÜÃÜ ÓÝ«Ü®æ¿á ŸWæY aæãPÝRw¿áÊÜÄWæ ñÜáí¸Ý WèÃÜÊÜ ÊÜáñÜᤠ²Å࣠C¨æ. CÊÜÃæÆÉ E¨æãÂàWÜ ¯Ëáñܤ ¨ÜãÃܨÜãÃÜáWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì J¨ÜX Ÿí©¨æ ¿Þ¨ÜÃã Ü ÊÜÞ®ÜÔPÜÊÝX "ÓÜáÊÜá®ÜÓÝ ËaÝÃÜ Êæà©Pæ'¿áÈÉ PÜívÜáPæãívÜ A®Üá»ÜÊÜ WÜÙÜ®Üá° C®Üã° ®æ®Ü²ÔPæãÙÜáÛÊÜÊÜÃæà. B¨ÜÃæ ¿ÞPæãà D WæÙæ¿áÃÜ WÜáí²®Ü ®ÜvÜáÊæ A¼±ÝÅ¿á »æà¨ÜWÙÜ áÜ ÊæçaÝÄPæ ñÝ|WÜÙáÜ DaæWæ ÖÜáqr A¨Üá ÊÜá®ÜáÐÜ ÓÜíŸí«Ü¨Ü PæãíwWÜÙ®Ü áÜ ° PÜÙa Ü áÜ ÊÜÐÃrÜ Ü ñÜ®PÜ Ü ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ©¨æ GíŸ ®æãàÊÜâ ŸÖÜÙÜ ÊÜÃáÜ ÐÜWÚÜ í¨Ü aæãPÝRw¿áÊÜÃ®Ü áÜ ° PÝvÜᣤ¨æ GíŸá¨Ü®áÜ ° ®Ý®Üá PÜívÜáPæãíw¨æªà®æ. aæãPÝRw¿áÊÜÃÜá PÝíñÝÊÜÃÜPæR ®Ü®Ü° ®ÜvÜá訆 Óæ°àÖÜ PÜá¨ÜáÄ¨Ü Êæáà騆 D ®ÝÆáR ¨ÜÍÜPܨÜÈÉ H¯ÆÉÊæí¨ÜÃÜã C±Ü³ñæô¨ÜPÜãR ÖæaÜác ÓÜÆ Ÿí©¨ÝªÃæ. Ÿí¨ÜÐÜãr ÓÜÆÊÜä "Ÿ¯° Ÿ¯°' Gí¨Üá BÖÝ̯Óܨæà AÊÜÃÜá Öæãà¨Ü¨æªà CÆÉÊæ®Üá°ÊÜÐÜár AÊÜÃÜ BÊÜáíñÜÅ| ÍæÉàÐæ¿ÞX¨æ! ®Ü®Ü° Êæç¨ÜÂQà¿á ÊÜ꣤¿á JñܤvÜÊÜâ CÈÉí¨Ü ¨ÜãÃÜÊæà

G®Ü°ŸÖÜá¨Ý¨Ü aæãPÝRw¿áÊÜÃÜÈÉWæ GÃÜvÜá ©®ÜWÜÙÜÐÜár ¹vÜáÊÜâ ÊÜÞw ÖæãàX ŸÃÜÆá AÊÜPÝÍÜ ÊÜÞwPæãvÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ ®Ý®Üã ÊÜ꣤¿á Jñܤv© Ü í¨Ü ¹wÔPæãívÜá ±ÜÅÊêÜ £¤¿áñܤ ÊÝÆÆá BÃÜí¼Ô¨Ü ÊæáàÇæ ¨ÜãÃÜ C¨Üª aæãPÝRw¿áÊÜÃÜ FÃÜá AÊÜÃÜ ÖÝWæÁáà ÖÜ£¤ÃÊ Ü ÝÀáñÜá! ÖÝWæ DaæWæ ÖæãàX Jí¨Üá ©®Ü C¨Ü᪠AÊÜÃÜ ÓÜÖÊ Ü ÝÓÜ¨Ü ÓÜáS A®Üá»ÜËÔ Ÿí¨æ. C±Üñ³ ôæ ¨Üá ÊÜÃáÜ ÐÜWÙÜ Ü ×í¨æ ®Ý®Üá aæãPÝRw¿áÊÜÃÜ ÊÜá®æWæ Öæãà¨ÝWÜ Jí¨Üá ÊÜááÚ ÖÜáÈÉ®Ü ÊÜá®æ¿áÈÉ ÖÜÚÛ¿á JŸº ÎÅàÓÝÊÜÞ®Ü娆 GÆÉ ÓܮܰvÜñæWÜÙÜ ÃÜã±ÜPÜ¨Ü ÖÝWæ AÊÜÃáÜ ÊÝÔÓÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . A±Ü,³ AÊÜá,¾ CŸºÃáÜ ñÜÊáÜ í¾ ©ÃÜá, ñÜÊáÜ ¾ ±Ü£¿ ° á hæãñæWæ ñܮܰ ®ÝÆáR ÊÜáPÜRÙÜá GÇÝÉ C¨Üª PÜãvÜá PÜáoáíŸ. B¦ìPÜ ÓÜíPÜÐÜr¨Ü ®ÜvÜáÊæ¿áá EñÝÕÖÜ bÊÜáá¾£¤¨Üª AÊÜÃÜ ®ÜWÜá, Ÿí¨Üá ÖæãàWÜáÊÜ Ÿí«Üá ¸Ýí«ÜÊÜÃÜá, GÆÉQRíñÜ ÖæaÝcX AÊÜÃÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ WÜáÃÜáÊæäà GíŸíñæ WèÃÜËÓÜᣤ¨Üª WæÙæ¿áÃÜ WÜáí±Üâ GÆÉ ®Ü®í°Ü ¥ÜÊÃÜ È Ü É ÊÜáñÜÃÕ Ü ÖÜáqrÓáÜ ÊÜ ÖÝXñÜá¤. DWÜ C¨æÆÉ Ÿ¨ÜÇÝX¨æ. ñÜÊáÜ í¾ ©ÃÜá ÊÜáñÜᤠÊÜáWÜ PÜÈñÜá ¸æàÃæ PÜvæ E¨æãÂàWÜÓÃ§Ü ÝX¨ÝªÃ.æ A±Ü³ ¯«Ü®ÃÜ ÝX¨ÝªÃ.æ FÃÜÈÉ CÃÜáÊÜ ñÜÊáÜ ¾ ±ÜÅñÂæ àPÜ ÊÜá®æ ÊÜÞwPæãíw¨ÝªÃ.æ B¨ÜÃæ A¨æà ®ÜWáÜ ÊÜááS©í¨Ü ñÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ñÝÊæà ÇæàÊÜw ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜ aæãPÝRw¿áÊÜÃÜá C©àWÜ ¯gÊÝ¨Ü A¥Üì¨ÜÈÉ ¸ÝX¨Ü ÊÜáÃÜÊÝX¨ÝªÃ.æ

¹ÔÆPæãàÆá / 161

¹ÔÆPæãàÆá / 162


ÊÜgÅQRíñÜ PÜsã æ àÃÜ, ÖÜãËXíñÜ PæãàÊÜáÆ A®æàPÜÄWæ væçÄ ŸÃæ¿ááÊÜ A»ÝÂÓÜ Eíoá. AíñæÁáà PæÆÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ Wæ Ÿí¨Ü ±ÜñÅÜ WÙÜ ®Ü áÜ ° PݲvÜáÊÜâ¨Üã Eíoá. ®Ü®¨ °Ü áÜ H¯¨Üê ã Ü GÆÉÊäÜ , ÊÜá®ÜÔ®Õ Ç Ü Éæà. B ®æ®² Ü ¯í¨Ü ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ 1980 – 81ÃÜ ÓÜáÊÜÞÄWæ ®Üvæ¨Ü Zo®æ C¨Üá. ®Ü®WÜ æ BWÜ ±ÜÅ£ÊÝ© »Ü¿áíPÜÃÜ ÖÜÄÖÜò Ü Å¿á AÊÜÃÜá ±ÜÄbñÜÄÃÜÃÜÆÉ. B¨ÜÃæ ±ÜÄbñÜ ÃݨܨÜ᪠PÜáñÜãÖÜÆ ÖÜáqrÓÜáÊÜ ÄࣿáÈÉ; ®ÜÊæã¾ÙÜX®Ü Óæ°àÖÜ ÓÜÆáWæ ¸æÙæ¨Ü¨Ü᪠C®æ㟠° ºÃáÜ PÜáÃÜáŸáÊÜÐÃrÜ Ü ÊÜáqr®È Ü É. B ©®ÜWÙÜ È Ü É ÃÝÐæãóàñݧ®Ü ±ÜÄÐÜñáÜ ¤ ±ÜÅPq Ü ÓÜᣤÃáÜ ÊÜ "Eñݧ®Ü' GíŸ ÊÜÞÓܱܣÅPæ¿áÈÉ ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜá ±ÜâÓܤPÜ ËÊÜáÍæì ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. DWÜ C¨Ü®Üá° ¿ÞÄWݨÜÃÜã ÖæàÚ¨ÜÃæ, "Öè¨Ý?' Gí¨Üá BÍÜc¿áì ±ÜvÜáÊÜâ¨ÜÐærà AÆÉ, ÓÜíZ ±ÜÄÊÝÃÜ¨Ê Ü ÃÜ ®Ü áÜ ° J±Ü$³ ¨Ü AÊÜÃáÜ B ±ÜÄÊÝÃÜ¨Ê Ü ÃÜ Ü ¹ÔÆPæãàÆá / 163

±Ü£ÅPæWæ ÖæàWæ ŸÃæ¿áᣤ¨ÜªÃÜá Gí¨Üá PÜáñÜãÖÜÆWæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. DWÜÆã AÊÜÃÜ®Üá° PæàÚ¨ÜÃæ, ""AÊÜPÝÍÜÊæà CÆɨÜÊܯWæ AÊÜPÝÍÜ ÔQR¨ÝWÜ E±ÜÁãàXÔPæãÙÜÛ©¨ÜªÃæ ®ÝÊÜâ ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÝX CÃÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ?'' G®ÜŸ ° ÖÜá¨Üá AÊÜÃáÜ . B¨ÜÃæ AÊÜÃáÜ SíwñÜ AÊÜPÝÍÜÊÝ©¿áÆÉ. ñܮܰ ¯ÆáÊÜ®Üá° PæàÙÜáÊÜÐÝr¨ÜÃÜã ñÝÙæ¾ CÃÜáÊÜÊÜÃÜÈÉ AÊÜÃÜá ÊÜÂÊÜÖÜÄÓÜŸÆÉÃÜá. B¨ÜÃæ Aí¥ÜÊÜÃÜ WæãàÓÜáí¸æñÜ®ÜÊÜ®Üá° CÆÉÊæà ñÝ®æã±Ü³$¨Ü AÊÜÃÜ ËaÝÃÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ®æàÃÜÊÝX ÊÜáñÜᤠÊÜÓáÜ ¤¯ÐÜÊ u ÝX aÜbìÓÜÆá ÊÜáñÜᤠSíwÓÜÆã AÊÜÃáÜ Gí¨Üã ×ígÄ¿á¨ÜÊÜÃÜÆÉ. ÖÝWÝX AÊÜÃÜ ¯ÆáÊÜ®Üã°, ÊݨÜÊÜ®Üá° J±Ü³$¨ÜÊÜÃÜá PÜãvÝ, AÊÜÃÜ Ë¨ÜÌñÜá¤, ÊݨÜÓÜÃÜ~ ÊÜáñÜᤠÇæãàPÜhÝn®ÜÊÜ®Üá° AíñÜÃÜíWܨÜÈÉ J²³Pã æ ívÜã Ÿ×ÃÜíWÜ¨È Ü É ""AÊÜÃÜ Óæà° ÖÜ ¿ÞÄWÜã ¸æàvÜ, ÖÜÄÖÜÃÄÜ WÜã PÜãvÝ!'' Gí¨Üá ²ÓÜáWÜáoárÊÜâ¨Ü®Üá° ®Ý®Üá PæàÚ¨æªà®æ. ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ ""¯àÊÜâ ÖæàWæ AÊÜÃÜ®Üá° ÓÜí¸ÝÚÓÜᣤàÄ ÊÜÞÃÝ¿áÃæà A¸Ýº!'' Gí¨Üá ÊÜáãXWæ ¸æÃÜÙæàÄÔ¨Üáªíoá. B¨ÜÃæ ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜá ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ, ®Ü®Ü°®Üá° QàÙÜí¨ÝiԨݪWÜÈà A¥ÜÊÝ gWÜÙÊ Ü Ýw¨ÝªWÈ Ü à CÆÉ. ÖÝWÝX DaæX®Ü ÖÜñáÜ ¤ ÊÜÃáÜ ÐÜPã Ü R ËáQR¨Ü AÊÜ—¿áÈÉ ®Ü¯°í¨Ü AÊÜÃÜá »è£PÜÊÝX ¨ÜãÃÜ C¨ÜªÃÜã, AÊÜÃÜá ®Ü®Ü° ÖÜ£¤ÃܨÜÇæÉà C¨ÝªÃæ A¯ÓÜᣤ¨æ ®Ü®WÜ .æ AÊÜÄWÜ㠮ݮÜá ¿ÞÊÜñã Ü ¤ ÖÜ£¤Ã¨ Ü Ê Ü ®Ü ÝXÁáà C¨æઠ®æ. AÐæàr HPæ, AÊÜÃÜá ®Ü®ÜWæ DWÜÆ㠱ܣÅÓÜáÊÜâ¨Üá ""²Å¿á Óæãà¨ÜÃÜ'' Gí¨æà. ®Ý®Üá AÊÜÄWæ ÊÜÞÃæãàÇæ ŸÃæ¿ááÊÝWÜ ÓÜí¸æãà—ÓÜáÊÜâ¨Üá A¨æà AíñÜ:PÜÃ| Ü ©í¨ÜÇàæ . Cí¥Ü ÖÜÄÖÜò Ü Å¿áÃÜá Eñݧ®¨ Ü È Ü É ®Ü®°Ü "ÊæãWÜÓÝÇæ¿á ®æ®± Ü âÜ WÜÙáÜ ' GíŸ PÜÊÜ®Ü ÓÜíWÜÅÖÜÊÜ®Üá° ËÊÜáÍæì ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. AÆɨæ, A¨ÜÃÜ ±ÜÅ£Áãí¨Ü®Üá° ®Ü®ÜWæ PÜÙÜá×Ô ±ÜÅñæÂàPÜÊÝX Aíaæ PÝwì®ÜÈÉ ""®Ü®ÜWæ ¯ÊÜá¾®Üá° ®æãàvܸæàPÜá A¯Ô¨æ. ÖæãÃÜoá ŸÃÜÇæà?'' Gí¨Üá PæàڨܪÃÜá. ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜ Êæã¨ÜÆ D ±ÜñÜÅPæR AÊÜÃÜá ¿ÞÃÜá? H®Üá? GíŸá¨Ü®æ°ÆÉ ËaÝÄÓÜáÊÜ WæãàiWæà ÖæãàWܨàæ ®Ý®Üá ""Ÿ¯°'' Gí¨Üá ŸÃæ¨.æ A¨ÜPRæ AÊÜÃáÜ ®Ü®°Ü PÜꣿá PÜáÄñÜá ŸÃæ¨Ü ËÊÜáÍæì¿á SáοáÐæàr PÝÃÜ|ÊÜÆÉ. PÝíñÝÊÜè Ü íÜ ¥Ü Jí¨Üá ÖÜÚÛ¿áÈÉ ®Ü®WÜ æ ÃæãàXWÜÙ®Ü áÜ ° ¹orÃæ ¸æàÃæ ËaÝÃÜ ÊÜÞñÜ®ÝvÜÆá ¸æàPݨÜÊÃÜ áÜ AíñÜ ¿ÞÃÜã CÃÜÈÆÉ. ÓÝ×£WÜÙÜ JvÜ®Ýo AÊÜÃÜ ŸWæY £Ú¿ááÊÜ PÜáñÜãÖÜÆ ®Ü®È °Ü ɨáÜ ª¨ÃÜ Ü hæãñæWæ ÓÝ×ñÜÂPÜ aÜÙáÜ ÊÜÚWÜÙÜ PÜáñÜãÖÜÆ, ÊÜáñÜᤠ®Ý®Üá BWÜÇàæ ÖÜáoár ÖÝQ¨Üª PܮܰvÜ ÓÜíZPæR ÓÝ×£WÜÙÜ®Üá° PÜÃæÓÜáÊÜ BÓÜQ¤ ®Ü®Ü°ÈÉ ÊæáàÙæçԨܪÄí¨Ü ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü D ÓÝ×£ ®Ü®Ü°ÈÉWæ Ÿí¨ÜÃæ, ®Ü®Ü° AÄ訆 ±ÜÄ—¿á®Üá° ®Ý®Üá C®Ü°ÐÜár ËÓܤÄÓÜŸÖÜá¨æíŸ Ÿ¿áPæ¿áã ®Ü®È °Ü ÉñáÜ ¤. Jí¨Üá ÊÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜá ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áíWÜÙܨÜÈÉ ¹ÔÆPæãàÆá / 164


ÖÝgÃݨÜÃáÜ . ¹Ú g៺, ±æçhÝÊÜáá, ÓÝ×£WÜÙáÜ «ÜÄÓÜáÊÜ TÝ©¿á ÊæáàÆáPæãàoá «ÜÄÔ, Jí¨Üá ±Üâor ¸ÝÂWÜá ×w¨ÜáPæãívÜá Ÿí©¨Üª AÊÜÃÜá GÐæãrà ÊÜÃÜáÐÜWÜÚí¨Ü ®Ü®®°Ü áÜ ° ÊÜáñÜᤠ®Ü®°Ü ÊÜá®æ¿áÊÜÃ®Ü áÜ ° ŸÆÉÊÃÜ íÜ ñæ ñÜñ…ûÜ| ®ÜÊáÜ Wæ JXYPã æ ívÜÃáÜ . ®Ý®Üá ÖæàÙÜáÊÜ Êæã¨ÜÇæà GÈÉ ÓÝ°®Ü¨Ü ÊÜá®æ, GÈÉ AwWæ PæãàOæ, GÈÉ ®ÜÊÜá¾ ±ÜpÝríWÜPæR ÁãàWÜ ÓܧÙÜÊæíŸá¨Ü®æ°ÆÉ AÊÜÃæà ±ÜÃÝÊÜáÎìÔPæãívÜá, PÝÆá WÜípæÁãÙÜWæ ¯ñÜÂË—WÜÙ®Ü áÜ ° £àÄÔ ""ÖæàÚ vÝPæóà, ®Ý®æ㟺 ¯ÃÜá¨æãÂàX. Jí¨Üá ÊÝÃÜ ¯ÊÜá¾ hæãñæ PÜÙ¿ æ áÆã Ãæw. A¥ÜÊÝ D ©®Ü ÃÝñæÅ ÖæãàWÜá Aí¨ÜÃæ ÖæãÃÜpàæ ÖæãàWÜÆã Ô¨Ü.œ Fo £íw¿áÆãÉ AÐærà. ®Ü®ÜWæà®Üá ¸æàPæãà A¨Ü®Üá° ®Ý®Üá ÊÜáágáWÜÃÜ ¹oár PæàÙÜáñæ¤à®æ. ¯ÊÜá¾ FÄ®Ü ËÍæàÐÜ TݨÜ £íw £à¥ÜìWÜڨܪÃæ ¯àÊÜâ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. A©ÆÉ, ŸÃæà ÓÝÃÜ®°Ü ÖÝQ¨ÜÃã Ü EívÜá HÙÜáñæ¤à®æ. ¯ÊÜáWæ ®Ü¯í° ¨Ü ¿ÞÊÜ ñæãí¨ÜÃæ BWܸÝÃܨÜá!'' Gí¨Üá ÖæàÚ, ®Ü®Ü° ÊÜáãÃÜá ÊÜáPÜRÙÜ®Üã° ÊÜÞñÜ®ÝwÔ ®Ü®Ü° ±Ü£°¿á G¨ÜáÃÜá ¯íñÜá ""Cí©¯í¨Ü ¯àÊÜ⠮ܮWÜ æ ±æÅàÊÜáPÜR, ¯àÊÜâ FoPæR PÜáÚñÜÃæ SíwñÜ ®Ý®æà ŸwÓÜáÊæ!'' Gí¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá ¯ÃÜáÊÜá¾Ùܮݨæ. A±ÜÃÜã±ÜPæãRŸº ¯gÊÝ¨Ü Ÿí«Üá ÔQR¨ÜÐÜár SáÎ ¿Þ¿áá¤. B ©®ÜWÜÙÜÈÉ ®Ü®Ü° ÊÜá®æ¿áÈÉ ´æäà®Üá, q.Ë CÃÜÈÆÉ. ®ÜÊÜáã¾Ä®Ü ÃÜÓ椿áÈÉ, C¨Üª¨Ü᪠©®ÜPæRÃÜvÜá ¸ÝÄ KvÝvÜáÊÜ GÃÜvÜá ŸÓÜáÕ ÊÜÞñÜÅ. "±ÜÅhÝÊÝ~' ÊÜáñÜᤠ"E¨Ü¿áÊÝ~' ÊÜÞñÜÅ ®Ü®Ü°ÈÉWæ ŸÃÜᣤ¨Üª ±Ü£ÅPæWÜÙÜá. AÊÜä ÊÜá®æ¸ÝXÈWæ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ¸æÙÜWæY ÖÜñÜᤠWÜípæ¿á ÊæáàÇæÁáà. FÃÜÈÉ ¹w, FÄí¨Ü PÝPÜìÙÜ CÆÉÊæà ÊÜáãvܹ¨æÅWæ ÖæãàWܸæàPݨÜÃæ ®Ü®Ü°ÈÉ C¨Üª 1971ÃÜ ÊæãàvæÇ…®Ü ®Ü®Ü° "hÝÊÝ ÊæãàpÝÃ…' ¸æçPæà ¸æàQñÜá¤. B ¸æçPÜ®Üá° ¸æÙÜWæY ®Ý®Üá ÓÝrp…ì ÊÜÞw¨ÜÃæ, WÜw¿ÞÃÜ CÆÉ¨Ü ®Ü®°Ü FÄ®Ü A®æàPÜ ÊÜá®æWÚÜ Wæ WÜípæ JíŸñݤÀáñæíŸ ÓÜíPæàñÜ樆 áÜ ° A¨Üá ¯àvÜᣤñáÜ ¤. A¨Üá ®Ý®Üá ÓÜÃPÜ ÝÄ bQñÝÕÆ¿áPæR ÖæãÃÜváÜ £¤¨ªÜ ÖæãñÜá¤. ®Ý®Üá ÊÜáÃÜÚ ÊÜá®æWæ ŸÃÜáÊÜ Öæãñܤ®áÜ ° PÜãvÝ g®Ü B ¸æçQ®Ü ÍÜŸ© ª í¨ÜÇàæ WÜáÃÜá£ÓÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . ¸æçQ®Ü GÃÜvã Ü ÓæçÇ®æ ÃÕÜ …WÜÙÜ JÙÜWæ ÍÜŸÊ ª ®Ü áÜ ° ¯¿áí£ÅÓáÜ £¤¨ªÜ ñÜãñÜáWÜڨܪ PæãÙÜÊWæ ÙÜ áÜ A¨Ü®Üá° ®Ý®Üá Second Hand BX PæãívÜáPæãÙÜáÛÊÝWÜÇæà ¹¨Ü᪠ÖæãàXñÜá¤. ¸æçP… ÓÝrp…ì BÀáñæí¨ÜÃæ, Cí¨Üá J.C.B ÖæãÃÜoÃæ GÐÜár ÍÜŸª ÊÜÞvÜáñܤ¨æãà Aí¥Ü ÍÜŸª FÄwà PæàÚÓÜᣤñáÜ ¤. C¨ÜÄí¨Ü ®Ü®WÜ ÝWÜᣤ¨ªÜ ÇÝ»Ü Aí¨ÜÃæ ¨ÝÄ¿á ®ÜváÜ Êæ ®Ý®Üá ÖÝ®…ì ÖÝPÜáÊÜ AÊÜÍÜÂPÜñæ CÃÜÈÆÉ. WÜw¿ÞÃÜ CÆɨÜÊÜÃÜá PÜãvÝ ÓÜÌíñÜPæR PæãívÜáPæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü ±ÜÅÊáæ à¿áÊÜä FÃÜÈÉ C©ªÆÉ! Cí¥Ü ¸æçP®Ü áÜ ° ®Ý®Üá ÓÝrp…ì ÊÜÞw ""ŸÃÜᣤÃàæ ®Üá ¯àÊÜâ BÓÜñ³ Åæ W?æ '' Gí¨Üá AÊÜÃ®Ü áÜ ° PæàÚ¨æ. ""KÖæãà SíwñÜ ŸÃÜáñæ¤à®æ, B¨ÜÃæ ¸æíWÜÙã Ü Ä®ÜÇÝɨÃÜ æ ¯ÊÜᮾ ã Ü ,°

¯ÊÜá¾ ¸æçPÜ®Üã° ±æäàÈàÓÜÃÜá ×w¨Üá JÙÜWæ ÖÝPÜᣤ¨ÜªÃÜá'' Gí¨Üá SáÎÀáí¨ÜÇæà ÖæàÚ, AÊÜÃÜá ¸æçP… ÖÜ£¤¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá BÓܳñæÅ ¸ÝXÆÈÉ ¸æçPÜá ¯ÈÉÔ ""CÚÀáÄ'' Gí¨æ. C©ÄWæ Jí¨Üá ±Üâor PÜorvÜ. AÊÜÄWæ BÍÜc¿áì! C¨æí¥Ü BÓܳñæÅ? CÈÉ ¿ÞÃÜã PÝ|ᣤÆÉÊÆ Ü É? Gí¨Üá AÊÜÃáÜ ÖæàÚ¨ÝWÜ ®Ý®Üá ""C¨Üá ÓÜÃPÜ ÝÄ WÝÅËáà| B¿ááÊæàì¨Ü BÓܳñæÅ. CÈÉWæ ÓÜÃÜPÝÃÜ PæãvÜáÊÜ LÐÜ«Ü ÊÜÐÜìPæR I¨Üá ÓÝËÃÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÐ Ü áÜ r ÊÜÞñÜÅ. A¨Üá Ÿí¨ÜÃæ ŸíñÜá, CÆÉÊݨÜÃæ CÆÉ. D BÓÜñ³ Åæ ¿á GÇÝÉ Staff Aí¨ÜÃæ ®Ý®æ㟺®æà'' Gí¨æ. AÊÜÄWæ ®ÜWܸæàPæãà AÙܸæàPæãà £Ú¿áÈÆÉ. B BÓܳñæÅWæ ®Ý®æà PÝÉÓ… w.®èPÜÃ,Ü ®Ý®æà PÜí±èívÜÃ…, ®Ý®æà Êæç¨Ý—PÝÄ PÜãvÝ Gí¨Üá AÊÜÄWæ £Ú¨ÝWÜ ""®Ü®Ü° £íWÜÙÜ ÓÜíŸÙÜ GÑrÃÜŸÖÜá¨Üá ñÜQìÔ ÖæàÚ?'' Gí¨æ. ""®ÝÆRíPæWÜÙܨÜ᪠CÃÜŸÖÜá¨ÜÆÉ?'' Gí¨ÜÃÜá ÖÜá¸æºàÄÔ. ""ÊÜáãÃÜíPæWÜÙܨÜáª. GÐÜrí£àÄ PæàÊÜÆ ÊÜáá®Üãð áÜ ÃÜã±ÝÀá'' Gí¨Üá ®Ý®Üá ÖæàÚ¨ÝWÜ AÊÜÃáÜ CÚ¨Üá Öæãà¨ÜÃáÜ . B¨ÜÃæ ""®Ý®Üá vÜãÂq ÊÜÞvܸæàPݨܨÜ᪠A«Üì ©®Ü. ÖÝWÝX ®Ý®Üá AÃæPÝ騆 Êæç¨Ý— PÝÄ. TÝÓÜX¿ÞX ®Ý®Üá bQñæÕ ¯àvÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ PÝ®Ü㯮ÜÈɨæ. ®Ü®Ü° TÝÓÜX bQñÝÕÆ¿á ÊÜá®æ¿áÈÉ C¨æ, ÖÝWæÁáà A¨ÜÃÜ ÍÝTæ C®Üá° ÊÜáãÃÜá Q.Ëáà ¨ÜãÃÜ¨Ü C®æã°í¨Üá ÖÜÚÛ ÊÜíhÝÃÜPÜpær GíŸÈɨæ'' Gí¨æ. AÊÜÃÜá ÊÜáñæ¤ D BÓܳ$ñæÅ¿á ËaÝÃÜÊÜ®Üá° Pæ¨ÜPÜÈÆÉ. ®ÝÊÜâ ÊÜáñæ¤ ÓÝ×ñÜ ÇæãàPÜPæRà Ÿí¨æÊÜâ. ÓÝPÜÐÜár ±ÜpÝríWÜ Öæãvæ¨Ê æ âÜ . ®ÜváÜ Êæ Ÿí¨Ü Jí¨æãà GÃÜvã æ à ÃæãàXWÜÚWæ LÐÜ«Ü Pæãoár ÊÜá«ÝÂÖÜ° ÊÜá®æWæ ÊÜáÃÜÙáÜ ÊÝWÜ AÊÜÃáÜ ÊÜáãWÜ®áÜ ° AÃÜÚÔ ""±æÅàÊÜáPÝR H®Üá AwWæ ÊÜÞw©ªàÄ? Zí G®Üá°ñܤ¨æ ®Ü®Ü° ÊÜáãWÜá. D PÜvæ¿á Fo ®Ü®ÜWæ ÊÜÞw WæãñÜá¤íoá. Ÿ®Ü°íhæ WæãàËí¨ÝaÝ¿áìÃÜÈÉWæ ®Ý®Üá ®ÝÇÝRÃáÜ ¸ÝÄ Ÿí¨Üá Öæãà¨ÜÊ'Ü ' Gí¨Üá ®ÜPRÜ ÃáÜ . ®Ü®°Ü ±Ü£° Fo¨Ü Êæá®Üá ÖæàÚ¨ÝWÜ "ÍÜÖ¸ Ü ÝºÐ…!' Gí¨Üá SáαÜoár Öæãpær ñÜáí¸Ý EívÜá Jí¨Üá ñæàWÜ®áÜ ° ñæW¨ æ áÜ , ñÜÊáÜ ¾ Öæãpæ¿ r á®Üá° ÊæáñܤWæ ¯àÊÜâñݤ ""®Ý®Üá ñæÆáWÜá ÊÜáãƨÜÊÜ®Üá, ®Ü®ÜWæ ¯ÊÜá¾ iÇæÉ¿á AwWæ Aí¨ÜÃæ CÐÜr'' Gí¨Üá ®ÜPÜRÃÜá. ÓÜíhæ ÖæãñÜᤠ®Ý®Üá ÊÜíhÝÃÜPÜpær¿áÈÉÃÜáÊÜ ®Ü®Ü° TÝÓÜX bQñÝÕÆ¿áPæR ÖæãÃÜpÝWÜ AÊÜÃÜ㠮ܮܰ hæãñæWÜãw¨ÜÃÜá. AÈÉ ®Ü®Ü° bQñÝÕÆ¿á C¨Ü᪨Üá AÈÉ®Ü TÝÓÜX ÍÝÇæ¿áÊÜÃæà J¨ÜXÔPæãor Jí¨Üá ±Üâor PæãsÜw¿áÈÉ. B ÍÝÇæ¿á A«Ý±ÜPÜÃÝX¨Üª ÓÜá¸ÝÅ¿á »ÜorÃÜá, ÊÜÓÜíñÜÃÝ¿áÃÜá, ÆûÜ$¾| ÊÜÞÓÜáóWÜÚWæ ®Ý®æí¨ÜÃæ APÜRÃæ. ±ÜÅ£©®ÜÊÜä ®Ü®Ü° bQñÝÕÆ¿á¨æãÙÜWæ PÝÈÄÔ, Jí¨æç¨Üá ÖÜñÜᤠ¯ËáÐÜ PÜáÚñÜá ®Ü®Ü°®Üá° ÊÜÞñÜ®ÝwÓÜ©¨ÜªÃæ AÊÜÄWæ ®æÊÜᾩ CÃÜᣤ©ªÆÉ. ®Ü®ÜWÜã AÐærà. AÊÜÃáÜ bQñÝÕÆ¿áPæR ¸ÝÃܨàæ C¨Üê ,æ AÈÉí¨Ü ×í©ÃÜáWÜáÊÝWÜ AÊÜÃáÜ GÈÉ, H®Üá,

¹ÔÆPæãàÆá / 165

¹ÔÆPæãàÆá / 166


ÖæàWæ GíŸá¨Ü®æ°ÆÉ ËaÝÄÓÜáÊÜÐÜãr BÓÜQ¤ ®Ü®Ü°¨Üá. PæàÊÜÆ GÃÜvÜá ±Üâor QÃÝ~ AíWÜw, Jí¨Üá Pݵ ÖæãàpæàÇ… ÊÜáñÜᤠÖæç¿áÃ… ±æÅ$çÊáÜ Ä ÍÝÇæ C¨Üª B FÃÜÈÉ QÃÝ~ AíWÜw¿á ¿ágÊÜÞ®ÜÃÝX¨Üª ±Ü¨®¾Ü Ý»Ü PÝÊÜáñÜÄWæ ®Ý®æí¨ÜÃæ ÓÝPÝÒñ… «Ü®ÌÜ íñÜÄ. AÊÜÃáÜ AÈÉí¨Ü ¸æàÃæ¸àæ Ãæ PÜvWæ æ ÖæãàWÜᣤ¨ªÜ ÃæãàXWÜÚWæ »ÝÐÜ| ¹X¨Üá ""¿ÞPæ ÓÜáÊÜá¾®æ AÊÜÄÊÜÃÜ bQñæÕWæ BÓæ ±ÜvÜᣤàÄ? D vÝPÜó PæçWÜá| ®æãàw, A¨Üáñ½ !Ü '' Gí¨Üá AÊÜÃ®Ü áÜ ° ×w¨Üá ÖÝQ ®Ü®°Ü TÝ¿áí XÃÝQWÜÙÝX ÊÜÞw¨Ü᪠DWÜ C£ÖÝÓÜ. ®Ý®Üá B bQñÝÕÆ¿áPæR PÝÈor PÜãvÜÇæà AÈÉ PݨÜá PÜáÚ£¨Üª ®ÝÇÝRÃÜá ÃæãàXWÜÚWæ bQñæÕ ¯àvÜÆá ÊÜááí¨Ý¨æ. PæãsÜw bPÜR¨ÝX¨Ü᪨ÜÄí¨Ü ÖÜÄÖÜÃÜ ²Å¿áÄWæ AÈÉ PÜãvÜÆá AÊÜPÝÍÜ CÃÜÈÆÉ. ®Ý®Üá Sorry G®ÜáÊ ° Ü Êæã¨ÜÇàæ AÊÜÃáÜ ""¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ ±ÝwWæ CÄ, ®Ý®Üá ®Ü®Ü° ±ÝwWæ CÃÜáñæ¤à®æ'' Gí¨Üá ÍÝÇÝ PÜdæàÄ ÁãÙÜWæ ÖæãPÜRÃÜá. A±ÜÄbñÜÃÜ®Üá° ®æãàw, J¸æ㺟ºÃæà ÍÝÇÝ A«Ý±ÜPÜÃÜã B PÜdæàÄWæ «ÝËÔ¨ÜÃÜá. ÊÜááí¨æà®Üá ®ÜvæÀáñæãà ®Ü®ÜWæ Wæ㣤ÆÉ. ÍÝÇæ¿á ÇÝíW… ¸æÇ… Öæãvæ¿ááÊÜÐÜrÃÜÈÉ D ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜ hæãñæ ÊÜáãÃÜã ÊÜáí© A«Ý±ÜPÜÃÜá ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, QÃÝ~ AíWÜw¿á PÝÊÜáñ…ÃÜã hæãñæWÜãw ÃæãàXWÜÚÆÉ¨Ü ®Ü®Ü° ¨ÜÊÝTÝ®æWæ ®ÜWáÜ ®ÜWáÜ ñݤ Ÿí¨ÜÃáÜ . ÓÜíhæ ÊÜáÃÜÙÜáÊÝWÜ ¨ÝÄ¿á ®ÜvÜáÊæ ¸æàÇÝw GíŸ ±Üâor ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ CÃÜáÊÜ ÍÝÇæ¿á ÊÜááí¨æ ®Ü®Ü° ¸æçPÜá ¯ÈÉÔ¨æ. ©®Ý ÓÜíhæ ®Ý®Üá ÊÜáÃÜÙÜáÊÝWÜ AÈÉ ¯íñÜá B ÍÝÇæ¿á ÊÜááTݫݱÜPÜÃÝX¨Üª ÎÅà ËsÜÆ ¸æàÇÝw AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜÞñÜ®ÝwÓܨæà ŸÃÜᣤ©ªÆÉ. B ÍÝÇæWæ BWÜ ÎÅà ËsÜÆ ¸æàÇÝw AÊÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ÃÝÐÜó±ÜÅÍÔÜ ¤ Ÿí©ñÜá¤. ®Ü®°Ü ÊÜáPÜRÙáÜ AÇæÉà K¨Üᣤ¨ªÃÜ áÜ . B ÍÝÇæ¿á ÓÜíaÝÆPÜÃÝX¨Üª ÊÜÞÃÜ|¡ ÊÜÞvÜÃÜá FÄ®Ü WÜ|ÂÃÜÐærà AÆÉ, Cwà ®Ü®Ü° PÜáoáíŸPæR £àÃÝ B±Ü¤ÃÝX¨ÜªÃÜá. C®æã°í¨Üá A¥Üì¨ÜÈÉ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ®Ü®Ü° ÓÜíZo®æWÜÚWæ ÊÜáãÆ ±æÅàÃÜOæ A¨æà ÍÝÇæ. ®Ý®Üá ÖÜáoár ÖÝQ¨Ü PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü PÜdæàÄ C¨Ü᪨ã Ü BWÜ AÇæÉà. (25 ÊÜÃáÜ ÐÜ¨Ü ÊæáàÇæ PÝíñÝÊÜÃÜ ÃÜ¥¹ Ü à©¿áÈÉ PÜ®ÝìoPÜ HQàPÜÃÜ|¨Ü ®æàñÝÃÜÃÝX¨Üª Pæ.¹. i®ÜÃÝg ÖæWæx g®Ü¾ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ¨Ü AíWÜÊÝX ¯Ëáìst "PܮܰvÜ »ÜÊÜ®Ü'PæR A¨Üá ÓܧÙÝíñÜÄÓÜƳqrñÜá.) ÎÅà ËsÜÆ ¸æàÇÝw AÊÜÃáÜ JÙæÛ¿á ÎûÜPÃÜ Ð Ü àræ AÆÉ, ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£²Å¿áÃÜá. ÓÜÌñÜ: ¿áûÜWÝ®Ü PÜÇÝ˨ÜÃáÜ , ÊÝX¾. A±ÜÃã Ü ±Ü¨Ü ÎÔ¤®Ü Ô±ÝÀá. ÍÝÇæWæ ¸æÚWæY Gíoá WÜípæWæ Ÿí¨ÜÃæ ÃÝñæÅ HÙÜá WÜípæ¿á ñÜ®ÜPÜÊÜä AÊÜÃÜá CÃÜᣤ¨Ü᪨Üá AÇæÉà. AÊÜÃÜ hæãñæWæ £. ©ÊÝPÜÃÜ ÃÝ¿áÃæíŸ JŸº ÓÜÊÜÞgÊÜááU bíñÜ®æ¿á C®æ㟺

A«Ý±ÜPÃÜ ã Ü B ÍÝÇæ¿áÈÉ C¨Üê áÜ . AÊÜÃã Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ ²Å¿áÃæà. AÊÜÃã Ü ñÜ®°Ü ÊÜá®æXíñÜ ÍÝÇæ¿áÈÉ CÃÜᣤ¨áÜ ª¨àæ ÖæaáÜ c. ®Ý®Üá ®Ü®Ü° D CŸºÃÜá A«Ý±ÜPÜ WæÙæ¿áÄWæ ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜ ±ÜÄaÜ¿á ÊÜÞwÔ¨æ. B Êæáà騆 ®ÜÊÜá¾ ÊÜÞñÜáPÜñæ Jí¨Üá ±Üâor ÓÝ×ñÜ ÓÜÊÜÞÇæãàaÜ®Ý ÓÜ»æÁáà BÀáñÜá. Gíoá WÜípæ¿áÊÜÃæWÜ㠮ܮܰ ÊÜÞñÜáPÜñæ ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÀáñÜá. ""¯àÊÜâ ŸÃÜᣤÃܸæàPÜá BWÝWÜ ®ÜÊÜá¾ÈÉWæ'' Gí¨Üá B A«Ý±ÜPÜÄŸºÃÜã ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ""¸ÝÃܨàæ CÃÜáñæ¤à®æÁáà ÊÜáñæ¤?'' Gí¨Üá ÖÜÄÖÜò Ü Å¿áÃÜá ÖæãÃÜoá ¯íñÜÃáÜ . B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ AÊÜÃÜá GÃÜvæãà ÊÜáãÃæãà ©®Ü ®ÜÊÜá¾Èɨܪ ®æ®Ü±Üâ. BWÜ ®Ü®WÜ æ ®Ý®Üá PæàÚÃÜ¨Ü ÊÜááSÂÊÝX ¸æíWÜÙã Ü Ä®Ü A®æàPÜ ÓÝ×£WÜÙÜ ÊÜááS¨Ü ×í©®Ü ÊÜááSbñÜÅWÙÜ Ü ¨ÜÍì Ü ®Ü樆 áÜ ° AÊÜÃáÜ ÊÜÞwÔ¨ÜÃáÜ . PÜáÊæí±Üâ AÊÜÃÜ A®Ü®ÂÜ A¼ÊÜÞ¯ ¿ÞX¨Üª AÊÜÃÜá PÜáÊæí±Üâ ÊÜáñÜᤠñܮܰ ®ÜvÜáÊÜ| ÓÜíŸí«Ü¨Ü ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üá° ®Ü®Ü°®Üá° WÜípæWo Ü Ç r æ PÜãwÔ ËÊÜÄÔ¨ÜÃáÜ . PÜáÊæí±Üâ ŸWæY ñÝ®Üá ŸÃæ¨Ü ÊÜáñÜᤠŸÃæ¿á¸æàPÝX¨Üª ËaÝÃÜWÜÙÜ®æ°ÆÉ ÊÜááí©orÃÜá. B ©®ÜWÜÙÜÈÉ ®ÜÊÜ ÓÝ×ñÜ ÊÜááíaÜã~¿áÈÉñݤ¨ÜÃÜã ŸívÝ¿á ÓÝ×ñÜ aÜÙÜÊÜÚ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝX A¨Üá g®ÜÃÜ ®ÜvÜáËWæ ÖæãàWÜÆá ÖæãÃÜoí£ñÜá¤. ÓÜÖÜgÊÝXÁáà ®ÜÊÜ ËÊÜáÍÜìPÜÃÜá ñÜÊÜá¾ BÃÝ«Ü ÊÜáã£ì¿Þ¨Ü PÜáÊæí±Üâ AÊÜÃÜ ±ÜÅ»ÝÊÜÚ¿á®Üá° PÜáXYÔ¨ÜÃáÜ GíŸ BPæãÅàÍÜ ÖÜÄÖÜò Ü Å¿áÃÜÈÉ C¨Üª ÖÝWæ CñÜá¤. AÊÜÃÜá ÊÜÞñ棤¨ÜÃæ ®ÜÊÜ ÓÝ×ñÜ嬆 «æãàÃÜOæXíñÜÆã ®ÜÊÜ ÓÝ×£WÜÙÜ «æãàÃÜOæ¿á ËÃÜá¨Üœ WÜávÜáWÜᣤ¨ÜªÃÜá. ®ÜÊÜ ÓÝ×ñÜ©í¨Ü PܮܰvÜ »ÝÐæ ñܮܰ ÓÝ«ÜÂñæWÜÙÜ®Üá° ËÓܤÄÔPæãívÜ ŸWæY AÊÜÄWæ B¨ÜÃÜÊÜâ C¨ÜªÐærà ®ÜÊÜ ÓÝ×ñÜÂÊÜâ ÊÜÂQ¤Pæàí©ÅàPÜêñÜÊÝX Pæoár Öæãà¨Ü ®ÜÊÜá¾ Joãr ÊÜÂÊÜÓæ§¿á ŸWæY H®Ü®Üã° ÖæàÙÜÈÆÉ. ±ÜÅ£»ÜqÓÜÇæà CÆÉ GíŸ BñÜíPÜÊÜä AÊÜÃÜÈÉñÜá¤. ÊÜáãÆñÜ@ ŸívÝ¿á ÊÜá®æãà»ÝÊÜ¨Ü AÊÜÃÜá ÊÜááí¨æ ŸívÝ¿á aÜÙÜÊÜÚ¿áÈÉ WÜáÃÜá£ÔPæãÙÜÛÆá Öæãà¨ÜÃÜã, B ÊÜÂÊÜÓ槿áá CÊÜÃÜá ¸ÝÅÖܾ| Ÿá©œ¿á C®æã°í¨Üá ÊÜááS CÃÜÆã ŸÖÜá¨Üá Gí¨ÜáPæãívÜá AÊÜÃÜ®Üá° JÙÜWæãÚÔPæãÙÜÛÆá ÊÜááí¨ÝWÜÈÆÉ Gí¨Üá PÝ|áñܤ¨!æ D ®ÜváÜ Êæ vÝ. ÖÝ.ÊÜÞ. ®Ý¿áPÜÃáÜ PÜ®ÝìoPÜ ÃÝg ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿á A«ÜÂûÜÃÝX ®æàÊÜáPÜWæãívÜÃÜá. AÊÜÃÜ ®æàñÜêñÜÌ¨Ü APÝvæËá ®Ü®Ü°®Üá° ÓÜÖÜ BÁáR ÓܨÓÜ ÂÜ ®Ü®Ý°X BÁáR ÊÜÞwñÜá. ®Ü®°Ü hæãñæ BÁáRWã æ íw¨Üª WèÄàÍÜ PÝÀáR~, GaæcÓRæ , ¨æàÊÜ®ÜãÃÜá ÊÜáÖݨæàÊÜ D ÊÜáãÊÜÃÜá B ÓܨÜÓÜÂñÜÌÊÜ®Üá° J²³PæãÙÜÛÈÆÉ. ®Ý®Üá BÁáRWæãívܨÜ᪠±Ü£ÅPæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝWÜᣤ¨Üªíñæ ÖæaÜác ÓÜí»ÜÅËáÔ¨Ü᪠ÖÜÄÖÜÃÜ ²Å¿áÃæà. AÐæàr AÆÉ, ""¯àÊÜâ ±ÜÅ£ ËáàqíXWæ ¸æíWÜÙã Ü ÄWæ ŸÃÜáÊÝWÜ ¯ÊÜá¾ hæãñæ

¹ÔÆPæãàÆá / 167

¹ÔÆPæãàÆá / 168


®Ý¯ÃÜáñæ¤à®æ'' Gí¨Üá ŸÃæ¨ÃÜ áÜ . ¸æíWÜÙã Ü ÄWæ £àÃÝ ¨ÜãÃÜÊÝX¨Üª (A¨ÜÃÜ Êæã¨ÜÆá Öæacæí¨ÜÃæ 5&6 ¸ÝÄ ®Ý®Üá ¸æíWÜÙã Ü ÄWæ ÖæãàXÃÜŸÖÜá¨Üá AÐæàr ) ®Ü®®°Ü áÜ ° AÊÜÃáÜ ¸æíWÜÙÜãÄWæ £àÃÝ ÖÜ£¤ÃÜÊÝXÔ¨ÜÃÜá. A¨ÜÄí¨Ü B¨Ü ÇÝ»Ü Aí¨ÜÃæ ®Ý®Üá APÝvæËá¿á ±ÜÅ£ ËáàqíXWæ Öæãà¨ÜÐáÜ r ÓÜÆ ®Ý®Üá Jí¨æÃv Ü áÜ ©®Ü ¸æíWÜÙã Ü Ä®Ü BÃ….q. ®ÜWÜÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ ®Ü®Ü° ®Ý©¯ (±Ü£°¿á APÜR)¿á ÊÜá®æ¿áÈÉ EÙÜPæãÙÜÛÆá AÊÜÃàæ ÓÜãbÔ, ËáàqíX®Ü ÊÜáá®Ý°©®Ü CÆÉÊàæ ÊÜáÃÜá©ÊÜÓÜ ¯ÃÝÙÜÊÝX ®Ý®Üá ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÓÝ×£WÜÙÜ ¨ÜÍì Ü ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ樆 áÜ ° AÊÜÃáÜ PÜÈÔ³ PæãorÃáÜ . ®ÝÊÜâ ×àWæ »æàq¿Þ¨Ü ×Ä¿áÃÜÈÉ vÝ. ÊÜÞÔ¤ ÊæíPÜpæàÍÜ A¿áÂíWÝÃ…, WæãÃÜãÃÜá ÃÝÊÜáÓÝÌËá A¿áÂíWÝÃ…, ÓÜá.ÃÜí. GPÜáRíw, ÃÝZÊæàí¨ÜÅ TÝÓܯàÓÜÄí¨Ü Êæã¨ÜÇæãYívÜá BWÜ ±ÜÅԨܜÃÝWÜᣤ¨Üª vÝ. Ëg¿Þ, PÝ.ñÜ. bPÜR|¡, hÝ|WæÃæ ÊæíPÜpÝÅÊÜá¿áÂ, Êæà|áWæãà±ÝÆ ÓæãÃÜŸ, ÊÜáÇæÉà±ÜâÃÜí ÊæíPÜpæàÍÜÃÜí¥ÜÊÜÃÜã C¨ÜªÃáÜ . ñܮܰ ÊÜá®æWæ AÊÜÃÜá ®Ü®Ü°®Üá° ®ÝÇÝRÄ ¸ÝÄ PÜÃæ¨Ü¨Üáªíoá. AÈÉ Fpæãà±ÜaÝÃÜÊäÜ ®Üv¨ æ ¨ Ü áÜ ªíoá. ñÜ®°Ü ±ÜâÓܤPÜ ÓÜíWÜÅÖÊ Ü ®Ü áÜ ° ®Ý®Üá ¯¸æºÃWÜ ÝWÜáÊÜíñæ ñæãàÄÔ¨Üáªíoá. AÊÜÃÜá AÈÉ A¯¿áËáñÜÊÝX ±Üâor ÓÝ×ñÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° BWÝWÜ H±ÜìwÓÜᣤ¨áÜ ¨ ª áÜ ®Ü®WÜ æ Wæ㣤ñáÜ ¤. Jí¨Üá ÓÜÆ ®Ü®WÜ ÝXÁáà AÊÜÃáÜ ±ÜÅTÝÂñÜ ÓÜÃæãàv… ÊݨÜPÜ ÃÝiàÊÜ ñÝÃݮݥÜÃÜ®æ°à B PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR ñÜÊÜá¾ ÊÜá®æWæ PÜÃæÔ, ®Ü®Ü°®Üá° AÊÜÄWæ ±ÜÄaÜÀáÔ AÊÜÃÜá B©®Ü ®Ü®ÜWÝXÁáà G®Üá°ÊÜíñæ ÓÜÃæãàv… ÊݨÜÂÊÜ®Üá° ®ÜáwÓÜÆá PÝÃÜ|ÃÝX¨ÜªÃÜá. ÊÜáñæã¤Êæá¾ ±ÜÅԨܜ bñÜÅPÜÇÝ˨ÜÃÝ¨Ü Gí.BÃ…. ÖÜvܱܨ… AÊÜÃÜ Pæ®… PÜÇÝÍÝÇæWæ ®Ü®Ü°®Üá° PÜÃæ¨æã¿á᪠AÈÉ®Ü ÎûÜOݦì WÜÙÜ ÊÜááí¨æ ®Ü®Ü° "¸ÝŸá gWÜiàÊÜ®ÜÃÝÊÜå…' (A¨Üá ÖÜÄÖÜÃܲſáÄWæ ñÜáí¸Ý CÐÜÊ r Ý¨Ü ±Ü¨ÂÜ ) GíŸ PÜÊ®Ü Ê Ü ®Ü áÜ ° ÊÝbÓÜÆá ÖæàÚ ×Ä¿áÃÝ¨Ü ÖÜv± Ü ¨ Ü ÄÜ í¨Ü ®Ü®WÜ æ ÓÜþ ~ Ü Pæ¿á®Üã° PæãwԨܪÃáÜ . ×Ä¿áÃÝ¨Ü ÓÜ៺|¡ ÃÜíWÜ®Ý¥Ü GPÜáRíw Aí¨ÜÃæ ÖÜÄÖÜò Ü Å¿áÄWæ ñÜáí¸Ý ¸æàPÝ¨Ü PÜË. GPÜáRíw AÊÜÃÜ ®ÜãÃÝÃÜá PÜ樆 WÜ ÙÜ áÜ AÈÉ CÈÉ ±ÜÅPo Ü ÊÝX¨ÜªÃã Ü AÊÜâ ÓÜíPÜÆ®Ü ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ÖæãÃÜŸí¨Ü¨æªà PÜwÊæá. PæàÊÜÆ Jí¨æÃÜvÜá ÓÜíPÜÆ®Ü ÊÜÞñÜÅ BWÜ ±ÜÅPÜoÊÝXÃÜŸÖÜá¨ÜÐær. ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜá JÊæá¾ AÊÜĨܪÈÉWæ ®Ü®Ü°®Üá° PÜÃæ¨æã¿áª GPÜáRíw AÊÜÄWæ ®Ü®Ü°®Üá° ±ÜÄaÜÀáÔ GPÜáRíw¿áÊÜÃÜ PÜÊÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ®Ü®Ü° Pæç¿áÈÉoár ""C¨ÜPæR D ÓÝ騆 (1982) ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ¯àvܸæàPÜá'' Gí¨ÜÃÜá. BWÜ GPÜáRíw¿áÊÜÃÜá ñÜáíŸ ÊÜáágáWÜÃܱÜoár ""¸æàvÜ ÓÝÌËá ¸æàvÜ'' Gí¨ÜÃÜã PæàÙܨæà ""¯àÊÜâ ÓÜáÊÜ᯾ Ä'' Gí¨Üá AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÖÜÄÖÜò Ü Å¿áÃÜá ²Åà£Àáí¨Ü WܨÄÜ ¨Üáíª oá. B

©®Ü¨Ü ÊÜá«ÝÂÖܨ ° Ü Fo ®ÜÊáÜ XŸºÄWÜã AÇæÉà. GPÜáRíw¿áÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ C®Ý°ÊÜ PÜË C¨ÝªÃæ? Gí¨Üá PܮܰvÜ ÓÜíZÊÜâ AÊÜÄWæ 1982ÃÜÈÉ ÊÜáá¨Üª| PÝÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤¿á®Üá° ¯àwñÜá. BWÜ ÓÜíZÊÜâ D ±ÜÅÍÜÔ¤¿á hæãñæ PæãvÜᣤ¨Üª WèÃÜÊÜ ÓÜí»ÝÊÜ®æ PæàÊÜÆ 500/& ÃÜã±Ýç ÊÜÞñÜÅ. (DWÜ ÖÜñáÜ ¤ ÓÝËÃÜ) B¨ÜÃæ ¸æÙÛÜ QRWÙÜ áÜ GíŸ ÖæÓÄÜ ®Ü AÊÜÃÜ PÜÊ®Ü Ü ÓÜíWÜÅÖ¨ Ü Ü ÊÜáá¨ÜÅ|PæR B PÝƨÜÆãÉ GÃÜváÜ ÓÝËÃÜ ÃÜã±ÝçWÜÙÐ Ü Ýr¨ÃÜ ã Ü ÖÜ| ¸æàQñÜá¤. AÐÜr®Üá° ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜá GÈÉí¨Ü Öæãí©ÔPæãívÜÃæãà £Ú¿á¨Üá. ÖÜÄÖÜò Ü Å¿áÃÜá PÝíñÝÊÜÃÜ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ¨Ü ÖæÓÄÜ ®ÜÇÉæà ñÝÊæà "¸æÙÛÜ QR'WÜÙ®Ü áÜ ° ±ÜÅPq Ü Ô ÓÜíZPæR 50 ±ÜÅ£WÜÙ®Ü áÜ ° ¯àvÜÆá ÊÜáÃæ¿áÈÆÉ. ±ÜÅ£ ÓÝÄ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿á ÓÜ»æ ®ÜvÊ æ ÝWÜÇÆ æ É ÖÜÄÖÜò Ü Å¿áÃÜá ®Ý®Üá ¸æíWÜÙã Ü ÃÜá ñÜÆá±ÜâÊÜÐÃrÜ Ç Ü Éæà ®Ü®°Ü ®Ý©¯¿á ÊÜá®æWæ ¸æÙÛÜ í¸æÙWÜ Yæ ÖÝgÃÝWÜᣤ¨ªÃÜ áÜ . ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ËáàqíW… ®Üvæ¿áᣤ¨Ü᪨Üá ÓÜíhæ ÊÜáãÃÜá WÜípæWæ. BWÜ Cí©®Ü "PÜ®v °Ü Ü »Ü樆 'Ü C©ªÃÈ Ü ÆÉ. APÝvæËá¿á PÜdàæ Ä C¨Üᨠª áÜ ®Üê±ñÜ áÜ íWÜ ÃÜÓ¤æ¿á PÝÊÜáñ… Öæãàpæà騆 ±ÜPÜR¨Ü PÜorvܨÜÈÉ. ÊÜá«ÝÂÖÜ°¨Ü ñÜ®ÜPÜ ®Ü®Ü° ®Ý©¯¿á ÊÜá®æ¿áÇæãÉà A¥ÜÊÝ C®Ý°ÃݨÜÃã Ü ÓÝ×£WÜÙÜ ÊÜá®æ¿áÇæãÉà ®ÜÊáÜ ¾ CŸºÃÜ ÊæãPÝRí ®Üv¿ æ áᣤñáÜ ¤. AÈÉ ÓÝ×ñÜÂPÜ aÜaæì. "D ¸ÝÄ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿á WèÃÜÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤Wæ ¿ÞÃÜ®Üã° BÁáR ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá?' GíŸá¨æà B aÜaæìWæ ÊÜááSÂÊÝ¨Ü ËÐÜ¿áÊÝWÜᣤñÜá¤. ®ÜËᾟºÃÜ aÜaæì¿á ´ÜÆÊÝX ÎÅà ÓÜá.ÃÜí. GPÜáRíw AÊÜÄWæ APÝvæËá¿á WèÃÜÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ¯àvÜÆá ÓÜ»æ¿áÈÉ ®Ý®Üá ÓÜãaÜ®æ ¯àw¨æ. A¨Üá ÓÜÊÝì®ÜáÊÜáñÜ©í¨Ü ÊÜáígãÃÝÀáñÜá. A¨æà Ä࣠ÊÝÂÓÜÃÝ¿á ŸÇÝÉÙ,Ü PÜá.Î. ÖÜĨÝÓÜ »Üo,r ±Ý.Êæí. BaÝ¿áì, WèÄàÍÜ PÝçQ~ AÊÜÄWæ APÝvæËá¿á WèÃÜÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ 1980 & 1983ÃÜÈÉ ÓÝÈ®ÜÈÉ ŸÃÜÆá ÓÜãaÜ®æ ÖæãàWÜÆá PÝÃÜ| ®ÜÊÜá¾ aÜaæìÁáà Gí¨ÜÃæ ñܱݳW¨ Ü áÜ . D ®ÜvÜáÊæ ÊÜáãvܹ¨æÅ¿á ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ¨Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜã £àÊÜÅW£Ü Àáí¨Ü ®Üv¿ æ áᣤ¨Ê ªÜ âÜ . A¨Üá ÓÜÃPÜ ÝÃæàñÜÃÊ Ü ÝX Óݧ±®Ü ¿ æ Þ¨Ü ÊæãñܤÊã æ ¨ÜÆ TÝÓÜX ±ÜÅÍÜÔ¤¿ÞXñÜá¤. ±ÝÃܨÜÍÜìPÜÊÝ¨Ü ÊÜÂÊÜÓæ§Àáí¨Ü ÊÜáñÜᤠWÜ|ÂÄÃÜáÊÜ £à±ÜâìWÝÃÜ ÊÜáívÜÈÀáí¨Ü A¨ÜÃÜ ±ÜÅÍÔÜ ¤WÙÜ áÜ ¯«ÜìÄÓÜÆv ³ áÜ £¤ñáÜ ¤. B¨ÜÃæ B ±ÜÅÍÔÜ ¤ ¯«ÝìÃÜÊÝWÜáÊÜâ¨Üá ÊÜÂQ¤¿á ÓÝ«Ü®À æ áí¨Ü AÆÉ; PÜꣿá ÊÜáãÆPÜÊàæ . WÝÅÊÞ Ü íñÜÃÜ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉÃÜáÊÜ ®Ü®ÜWæ ¿ÞÊÝÂÊÜ ÊÜÃÜáÐÜ ¿ÞÃÝÂÃÜ ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜá ÖæãÃÜŸí©Êæ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Ü®áÜ ° £Ú¿ááÊÜâ¨Üá ñÜáí¸Ý PÜÐË rÜ ñÜá¤. B¨ÜÃæ ÖÜÄÖÜò Ü Å¿áÃÜá ±ÜÅ£ÊÜÃáÜ ÐÜÊäÜ ñÜÊÜá¾ ‘±ÜâÓܤPÜÊÜá®æ’¿á WÜÅí¥ÝÆ¿á©í¨Ü ±ÜÅÍÜÔ¤Wæ ±ÜÄÎàÈÓܸæàPÝ¨Ü A®æàPÜ PÜê£WÜÙÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° B¿ááªPæãoár, Aí¥Ü ÇæàSPÜÃÜ ËÙÝÓÜWÜÙÜ®Üã° J¨ÜXÓÜᣤ¨ÜªÃÜá.

¹ÔÆPæãàÆá / 169

¹ÔÆPæãàÆá / 170


C¨ÜÄí¨ÝX ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨Üá ±ÜÅÍÜÔ¤Wæ ±ÜÄÎàÈÓÜÆá PÜê£WÜÙÜ®Üá° ®Ý®Üá ñÜÄÔPæãÙÜÛÆá A®ÜáPÜãÆÊÝWÜᣤñÜá¤. PæÆÊÜâ ÓÜÆ £à±ÜâìWÝÃÜÃÜ ÖæÓÜÃÜ®Üã° AÊÜÃÜá ÓÜãbÔ©ª¨æ. CÊæÆÉ樆 áÜ ° ®Ý®Üá ±ÜÅÍÔÜ ¤ ²àsÜ¨Ü ÓÜ»¿ æ áÈÉ ÊÜááí©oár J²³Wæ ±Üv¿ æ áᣤ¨.ªæ C¨ÜÄí¨Ü ±ÜÅÍÔÜ ¤ ²àsÜ¨Ü PæÆÓÜWÙÜ áÜ ÓÝíWÜÊÝX ®æÃÊ Ü àæ ÃÜÆá AÊÜÃáÜ PÝÃÜ|ÊÝX¨Üê áÜ . AÐæàr AÆÉ ÓÜÌñÜ@ AÊÜÃæà ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ¨Ü ÓܨÜÓÜÂñÜÌÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÔ, »Üñæ ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ CÆÉ©¨ÝªWÜÆã Jí¨æÃÜvÜá ¸ÝÄ ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ¨Ü ÓÜ»æWÜÚWæ ÖÝgÃݨܨÜ㪠Eíoá. ®Ü®°Ü AÊÜÃÜ Óæà° ÖÜ ÓÜíÊÜ—ìÔ¨Üí©¯í¨Ü PÝíñÝÊÜÃÜ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ¨Ü aÜoáÊÜqPæ WÜÚWæ ÖæãÓÜ B¿ÞÊÜáWÜÙÜá Ÿí¨æã¨ÜX¨ÜáÊÜâ. ÖÝWæÁáà ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX AÊÜÃÜá ÊÜáá¨Üª| ÓݾÃÜPÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÙÜÈÉ ±ÜÅ£ÊÜÃÜáÐÜÊÜä A£¦¿ÞX »ÝWÜÊÜ×Ô, ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜ PÜê£¿á ŸWæWæãà A¥ÜÊÝ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜ ÓÝ«ÜPÜÃÜ ŸWæWæãà ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤ¨Ü᪨æà ÖæaÜác. AÓÜVÈñÜÊÝ¨Ü ÊÝWæÌ$çSÄ, SívÜñÜáívÜÊÝ¨Ü A¼±ÝÅ¿á, Êæábc¨Üª®Üá° ÊÜá®Ü ¹bcÖæàÙÜáÊÜ ÖÜê¨Ü¿á ÎÅàÊÜáí£Pæ, BvܸæàPÝ¨Ü ËaÝÃÜWÙÜ Ü ŸWæY ÓÝPÜÐáÜ r ñÜ¿ÞÂÄ AÊÜÃÜ »ÝÐÜ|WÜÙÈ Ü É CÃÜᣤñáÜ ¤. ÖÝWÝX AÊÜÃáÜ PÝíñÝÊÜÃܨÜÈÉ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ D ±ÜÄÓÜÃܨÜÈÉ H¯ÆÉ Gí¨ÜÃÜã PܯÐÜu ÖÜ£¤±Ü³$ñÜᤠE±Ü®ÝÂÓÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ¯àw©ª¨.æ ±ÜÅ£Áãí¨Üá E±Ü®ÝÂÓÜÊäÜ Jí¨ÜQRíñÜ C®æãí° ¨Üá ¼®Ü° GíŸíñæ CÃÜᣤñáÜ ¤. D ®ÜváÜ Êæ AÊÜÃáÜ PÝíñÝÊÜÃPÜ Ræ Ÿí¨ÝWÜÇÆ æ É iÇæÉ¿á ŸÖÜáñæàPÜ ÓÝ×£WÜÙÜ JvÜ®ÝoPæR ÖÝñæãÃæ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. EvÜá², ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá, AvÜ®ÜvÜR, PÝÓÜÃÜWæãàvÜá, ÓÜáÙÜ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü PÜvæ AÊÜÃáÜ KvÝvÜáÊÜâ¨Üá B ©®ÜWÙÜ È Ü É ÓÝÊÜޮܠGíŸíñæ CñÜá¤. AÊÜÃÜ ®æàÃÜ ÊÜáñÜᤠTÝÃÜÊÝ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙáÜ A®æàPÜÄWæ A²Å¿áÊÝWÜᣤ¨Ê ªÜ âÜ . ±ÝÅ¿á: AÊÜÃáÜ ÓÜÌƳ$ Öæãí¨Ý~Pæ ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜÊÃÜ ÝX¨ÜªÃæ ¨Ü.PÜ iÇæÉWæ ÊæáàÈí¨Ü ÊæáàÇæ ÖæãÃÜX¯í¨Ü ŸÃÜáÊÜ A®æàPÜ ÓÝ×£WÜÙÜ ±Üq¿ r áÈÉ AÊÜÃÜ ÖæÓÃÜ áÜ ÊÜááíaÜã~¿áÈÉ CÃÜᣤñ¤àæ ®æãà! Cí¥Ü ÖÜÄÖÜò Ü Å¿áÄí¨Ü ®Ý®Üá Jí¨æÃv Ü áÜ ¸ÝÄ ÊÜáágWÜÃPÜ Ræ JÙÜWݨܩ¨ ª .æ Jí¨Üá ÓÜÆ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ¨Ü ÊÝÑìPæãàñÜÊ Õ ¨ Ü Ü A«ÜÂûÜñWæ æ J²³Pã æ ívÜ iÇæÉ¿á ÓÜá±ÜÅԨܜ ×Ä¿á Êæç¨ÜÂÃæ㟺ÃÜá ¸ÝÃܨæà C¨ÝªWÜ ÓÜáÊÜÞÃÜá Jí¨ÜãÊÜÃæ WÜípæ ñÜ®ÜPÜ ®ÝÊÜâ PݨÜá Pæã®æWæ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜÊÜ®Üá° ±ÝÅÃÜí¼Ô¨æÊÜâ. B ©®Ü ÊÜááS A£¦¿ÞX BWÜËáԨܪ ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜ®æ°à ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü A«ÜÂûÜ Óݧ®Ü¨ÜÈÉ PÜãwÔ¨æÊÜâ. A«ÜÂûÜ »ÝÐÜ|¨ÜÈÉ AÊÜÃÜá ""®Ý®Üá A£¦¿ÞX Ÿí¨Ü¨Ü᪠Cí¨Üá A«ÜÂûÜÃÝX ŸÃÜáÊÜ B A±ÜÃã Ü ±Ü¨Ü Êæç¨ÜÂÃÜ »ÝÐÜ| PæàÙÜÈPÝRX. Aí¥ÜÊÃÜ áÜ ŸÃÜÈÆÉ Aí¨ÜÃ,æ Aí¥ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ¿ÞPæ BÖÝ̯ÓÜᣤàÄ?'' Gí¨Üá ÊÜááSPæR Öæãvæ¨Ü ÖÝWæ ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ÓÜ»æ¿áÈÉ

A«ÜÂûÜÃÝX ŸÃܸæàPÝX¨Üª ÊÜÂQ¤¿á A¼ÊÜÞ¯WÜÚXíñÜ AÊÜÃÜ hÝñÜÂÓܧÃÜá Öæbc®Ü ÓÜíTæ¿áÈɨܪÃÜá. AÊÜÄWæ ñÜÊÜá¾ hÝ£¿á ByÜÂÃæ㟺ÃÜ®Üá° D ±ÜâoWæãàÔ ¸æíWÜÙã Ü Ä®Ü ÓÝ×£ AÊÜÊÞ Ü ¯ÓÜᣤ¨ÝªÃæ A¯ÔñÜá. ®ÝÆáR ©®ÜWÙÜ Ü ÊæáàÇæ B ByÜÂÃÜ hÝ£¿á ®ÝÇÝRÃáÜ ÊÜáí© WÜ|ÂÃÜá ÓÝí¨Ü¼ìPÜÊÝX ®Ü®®°Ü áÜ ° »æàq¿ÞX ""¯àÊÜâ B ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜ®Üá° ¿ÞPæ ÊæáàÈí¨Ü ÊæáàÇæ PÜÃæÓÜᣤ©ªàÄ?'' Gí¨Üã ±ÜÅΰԨÜÃÜá. A¨Üá ±ÜÃã æ àûÜÊÝX ®Ü®WÜ æ GaÜcÄPæ¿á ÊÜÞñÜá AíñÜ A¯ÔñÜá. ÊÜáá¨Ü| ª ÓݾÃPÜ Ü ±ÜÅÍÔÜ ¤ ÔÌàPÜÄÓÜÆá Ÿí©¨Üª PÜË ÓÜ.ÃÜZá®Ý¥Ü AÊÜÃáÜ ¨ÜãÃÜ¨Ü PæãàÇÝÃÜ¨Ê Ü ÃÜ áÜ . ÊÜ꣤Àáí¨Ü A«Ý±ÜPÃÜ áÜ , B¨ÜÃæ AÊÜÃáÜ JÙæÛ¿á PÜËWÜÙÐ Ü àræ AÆÉ, ÓÜÖÜê¨Ü¿áÃÜã PÜãvÝ. AÊÜÃÜá PÝÆá PÜÙæ¨ÜáPæãívÜá ÓæøocÃ…®ÜÜ ÓÜÖÝ¿á©í¨Ü ®Üv¿ æ á¸æàQñÜá¤. AÊÜÃáÜ AÐÜár ¨ÜãÃÜ©í¨Ü PÝíñÝÊÜÃPÜ Ræ Ÿí¨Ü¨ªæà ÖæaáÜ c G®ÜáÊ ° íÜ ñæ ®ÜÊÜá¾ÈÉ A®æàPÜÃÜá A®ÜáPÜí±Ü¨Ü ÊÜÞñܮݰw¨ÜªÃÜá. "ÖæàWÜã PÝíñÝÊÜÃÜPæR Ÿí©¨æªà®æ. ÊÜáãvܹ¨æÅ¿á ÓÝËÃÜ PÜíŸ¨Ü ŸÓÜ© ÊÜáñÜᤠPÝPÜìÙÜ¨Ü WæãÊÜáp ¾ àæ ÍÜÌÃÜ®®Ü áÜ ° ®æãàvÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ PÜȳÓÜŸÖÜá¨æà?' Gí¨Üá AÊÜÃÜá ®Ü®Ü°®Üá° Ë®Üí£Ô¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá ±ÜÅÍÜÔ¤¿á ±ÝÅÁãàgPÜÃÜã, ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü A«ÜÂûÜÃÜã BX¨Üª «ÜÊÜáì¨ÜÎì ÖÜÄPÜêÐÜ¡ ±Üâ®ÜÃÜãÃÜá AÊÜÃÜÈÉ D ËÐÜ¿á ±ÜÅÓݤËÔ¨æ. "®ÝÙæ ¸æÙÜWæY ®Ý®Üá PÝÃÜá PÜÙÜá×ÓÜáñæ¤à®æ. AÊÜÃÜá ®æãàw ŸÃÜÈ, hæãñæWæ ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜá CÃÜÈ' Gí¨ÜÃÜá ±Üâ®ÜÃã Ü ÃÜá. C¨Üá ÓÜ. ÃÜZá®Ý¥ÜÄWÜã, ÖÜÄÖÜò Ü Å¿áÄWÜã SáÑ ¯àwñÜá. ÊÜáÃÜá©®Ü, CŸºÃÜã PÝÃÜá ÖÜ£¤ ÊÜáãvܹ¨æÅ¿áñܤ ÖæãÃÜoÃÜá. ÖÜÄÖÜÃÜ ²Å¿áÃÜá g៺ ÊÜáñÜᤠ±æçhÝÊÜáá ñæãoárPæãívÜÃæ, ÓÜ. ÃÜZá®Ý¥Ü AÊÜÃÜá ±ÝÂíoá ŸÙÜÓܨæà aèPÜáÚ CÃÜáÊÜ ÆáíX «ÜÄÔPæãívÜá ÖæãÃÜq¨ÜªÃÜá. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX aèPÜáÚ CÃÜáÊÜ ÆáíX¿á®Üá° ÖæãÃÜWæ ÖæãàWÜáÊÝWÜ D ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ×í¨ÜáWÜÙÜá «ÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá PÜwÊæá. ÊÜááÔÉÊÜáÃÜá «ÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá ÖæaÜác. ÊÜáãvܹ¨æÅWæ ÖæãàX D CŸºÃÜã ÓÝËÃÜ PÜíŸ¨Ü ŸÓÜ©ÁãÙÜWæ ±ÜÅÊæàÍÜ Ÿ¿áÔ¨ÝWÜ, CÊÜÄŸºÃÜã ×í¨ÜáWÜÙÜÆÉ Gí¨Üá £Ú¨ÜáPæãívÜ ŸÓÜ©¿á ÊÝa…ÊÜá®… ¯ÊÜáWæ ±ÜÅÊæàÍÜ ¯Ñ¨Üœ Gí¨Ü. ÖÜÄÖÜÃܲſáÄWæ Ôoár ŸíñÜá. ŸÓÜ©¿á ÓÜá±Ü©ì¿á®Üá° ®æãàwPæãÙÜáÛÊÜ hæç®Ü ÊÜásÜPRæ ÖæãàX ËaÝÃÜ £ÚÔ¨ÝWÜ AÆãÉ hæç®àæ ñÜÃÄÜ Wæ ±ÜÅÊàæ ÍÝÊÜPÝÍÜ CÆÉ! GíŸ EñܤÃÜ ŸíñÜá. ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜá ""ÊÜá®ÜáÐÜÂÃݨÜÊÜÄWæ ŸÓÜ©ÁãÙÜWæ ±ÜÅÊæàÍÜ CÆÉ Aí¨ÜÃæ ¯àÊæí¥Ü hæç®ÃÜ ¿ Ü ÞÂ! ±Üí±Ü ÊÜá®ÜágPÜáÆ ñÝ®æãí¨æ ÊÜÆí Gí¨Üá Öæàڨܮª áÜ ° ¯àÊæà ±ÜıÝÈÓÜ©¨ÜªÃæ ÖæàWæ?'' Gí¨Üá ÊݨÜQRÚ¨Üá ¹orÃÜá. Pæã®æWæ, ""®Ý¯àWÜ ÊÜáãvܹ¨æÅ ŸÓ…ÓÝr$ÂíwWæ ÖæãàX AÈÉ g®Ü ÓæàÄÔ ÊÜááÐÜRÃÜ ÖÜãvÜáñæ¤à®æ, ¯àÊÜ⠮ܮܰ®Üá° hæçÈWæ ÖÝQÓÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ÖÝQÔ'' Gí¨Üã WÜiìÔ¨ÜÃÜá.

¹ÔÆPæãàÆá / 171

¹ÔÆPæãàÆá / 172


AÐÜ r Ã Ü È É PÝíñÝÊÜ Ã Ü ¨ Ü Ê Ü Ã æ à BXÃÜ á ÊÜ ÊÜ á ñÜ á ¤ ÖÜ Ä ÖÜ Ã Ü ² Å¿áÃÜ ® Ü á ° aæ®Ý°XŸÆÉÊÃÜ ÝX¨Üª PÝíñÝÊÜÃÜ ¸ÝÃÝw ¹àw®Ü vÝ. Pæ.BÃ…. ŸÇÝÉÙ… ÊÜáñÜᤠvÝ. Pæ. iàÊÜí«ÜÃÜ ŸÇÝÉÙ… GíŸ hæç®Ü ¸Ýí«ÜÊÄÜ ŸºÃáÜ APÜÓݾñݤX hæç®Ü ÊÜásÜPRæ Ÿí¨ÜÃáÜ . AÊÜÃÜá ñÜñ…ûÜ| ÊÝWݪÊÜÊÜ®Üá° £ÚWæãÚÔ hæç®Ü ÊÜásÜ¨Ü ÓÝÌËáài¿áÊÜÃÜ®Üá° »æçàq ÊÜÞwÔ D CŸºÃ®Ü ã Ü ° ÓÝËÃÜ PÜíŸ¨Ü ŸÓÜ©ÁãÙÜWã Ü PÜè æ ã æ ¿áªÃáÜ . ÓÜíhæ ÊÜáÃÜÚ Ÿí¨Ü ÖÜÄÖÜò Ü Å¿áÃÜá D ËÐÜ¿á £ÚÔ¨ÝWÜÜ ®Ü®WÜ æ BñÜíPÜÊÝ¿áá¤. hæç®Ü ÊÜásÜ¨Ü ÓÝÌËáài¿áÊÜÃã Ü ÓæàĨÜíñæ AÈɨªÜ WÜ|ÂÄWæÆÉ ®Ý®Üá ±ÜÄbñÜ®àæ . ""AÊÜÃáÜ ®Ü®®°Ü áÜ ° ñܱÜâ³$ £Ú¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÓÝ«ÜÂñæ C¨æ'' Gí¨Üá ÖÜÄÖÜÃܲſáÄWæ ÖæàÚ¨æ. ""AÊÜÄí¨Ü ¯ÊÜáWæà®ÝWܸæàPÜá ¹w'' Gí¨Ü AÊÜÃÜá ÊÜáÃÜá©®Ü G¨Ü᪠¸æíWÜÙÜãÄWæ ÖæãÃÜoá Öæãà¨ÜÃáÜ . D ±ÜÅPÜÃÜ|©í¨Ü ®Ü®Ü°®Üá° hæç®Ü ¸Ýí«ÜÊÜÃÜá ñܱÜâ³$ £Ú¿áÈÆÉ. B¨ÜÃæ ÊÜáãvܹ¨æÅ¿á ®Ü®°Ü Óæà° ×ñÜÃáÜ ÔPÝRWÜ "B ÖÜÄÖÜò Ü Å¿áÄWæàPæ ¯àÊÜâ CÆÉ¨Ü ±ÝÅÍÓÜ ¤Ü$ PæãvÜáÊÜâ¨Üá? ¹oár ¹w AÊÜÃ®Ü áÜ !° ' Gí¨ÝWÜ ®Ý®Üá ""®æãàvæãà|'' Gí¨æ. B¨ÜÃæ ®Ý®Üá C¨Ü®Üá° ÖÜÄÖÜÃܲſáÄWæ £ÚÓÜÈÆÉ. PÝíñÝÊÜÃܨÜÈÉ 1994ÃÜÈÉ PÝPÜìÙÜ ñÝÆãQ®Ü 4®æà ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü ®ÜvæÀáñÜá. ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨Ü ÓÜíaÝÆPÜñÜÌ ®Ü®Ü° ÊæáàÇæ ¹ñÜá¤. ®Ý®Üá D ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° ÖÜÄÖÜÃܲſáÄWæ £ÚÔ ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨æ. AÊÜÃÜá EñÝÕÖÜ©í¨Ü ""¯àÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜÊæá¾àÙܮܨÜÈÉ ®Ý¯ÆÉ©¨ÜªÃæ ÖæàWæ?'' G®Üá°ÊÜíñæ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨Ü ±ÜäÊÜì»ÝË ÓÜ»æWæà ÖÝgÃÝX PæÆÊÜâ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ÓÜÆÖæ ÓÜãaÜ®æWÜÙÜ®Üá° ¯àw¨ÜÃÜá. ÓÜ»æ A¨Ü®Üá° J²³$ñÜá AÆɨæ ""¯àÊÜâ E¨Ý^o®Ý ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ÊÜááS A£¦¿ÞX Ÿ¯°'' Gí¨Üá AÊÜÃ®Ü áÜ ° BÖÝ̯ÔñÜá. ÓÜÊáæ ྠÙÜ®Ü ñÜáíŸ AaÜácPp Ü ÝrX ®Üv¿ æ áÆá GÆÉ Äࣿá ñÜ¿ÞÂÄ ®ÜvÀ æ áñÜá. ×Ä¿á ˨ÝÌíÓÜÃÝ¨Ü ÊÜáãvܹ¨æÅ¿á ±ÝÍÜÌì®Ý¥Ü ÍÝÔ÷WÜÙÜá ÓÜÊæá¾àÙܮݫÜÂûÜÃÝX Ÿí¨ÜÃÜá. E¨Ý^oPÜÃÜá ÊæíPÜoÃÝg ±Üâ~íbñݤ¿á GíŸ »ÝÐÝñÜýÃÜá. ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨Ü hæãñæ B ÓÝ騆 ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜÊÜ®Üã° ÓÜíÁãàiÓÜÇÝXñÜá¤. ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜPæR ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜÃÝ¨Ü vÝ. Gí. PÜÆŸáXì¿áÊÜÃÜá ŸÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü AÊÜÃÜ®æ°à ÓÜÊÜÞÃæãà±Ü »ÝÐÜ|PæR PæàÚPæãÙÜáÛÊÜâ¨æí¨Üá ¯ÍÜcÀáÓÜÇÝÀáñÜá. A£¦¿ÞX ñÜÊÜá¾ »ÝÐÜ|ÊÜ®Üá° ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜá ñÜáíŸ aæ®Ý°XÁáà ÊÜÞw¨ÜÃÜá. PÝPÜìÙÜ ñÝÆãQ®Ü ÊæçÎÐÜr$ÂÊÜ®Üá° ñÝÆãQ®Ü ÊÜáí©XíñÜ aæ®Ý°X ŸÆÉÊÃÜ íÜ ñæ ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃáÜ . ÊÜÞ£®Ü ®ÜváÜ Êæ ""C¨Üá ÓÝ×ñÜ ÓÜÊáæ ྠÙÜ®Ü AÆÉ; ÓÝ×ñÜÂ

ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÜ¢£ ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜÊæà BX¨æ. ÖÝWæà C¨ÜPæR ÖæÓÜÄvܸæàQñÜá¤'' Gí¨ÜÃÜá EñÝÕÖܨÜÈÉ. A¨Üá ¿ÞPæ GíŸá¨Ü®Üã° ÓÜÊÜá¦ìÔ¨ÜÃÜá. E¨Ý^o®Ý ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü ¯ÊÝìÖÜPÜÃÝX ÊÜáãvܹ¨æÅ¿á ÖæçÓÜãRÇæãí¨ÜÃÜ A«Ý±ÜPÜÃÜá Ÿí©¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜá JÙæÛ¿á ÊÝX¾, JÙæÛ¿á PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ¯ÊÝìÖÜPÃÜ íæ ¨Üá ÊÜÞ®ÜÂÃÝX¨ÜÊ ª ÃÜ áÜ . AÊÜÃáÜ ÖÜÄÖÜò Ü Å¿áÃÜ C®æãí° ¨Üá ÊÜááSÊÜ®áÜ ° ®æãàvܨàæ C¨Üᨠª ÄÜ í¨ÜÇã æ à H®æãà, ÖÜÄÖÜò Ü Å¿áÃÜ »ÝÐÜ| ÊÜááX¨Ü ñÜñ…ûÜ| »ÝÐÜ|¨Ü ÓÝÃÝíÍÜÊÜ®Üá° ÓÜíûæà²Ô ""ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜá D ÊÜÞñÜ®Üá° DWÜ BvÜáÊÜâ¨ÜÆÉ. AÊÜÃÜá D ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨Ü ±ÜäÊÝì»ÝË ÓÜ»æ¿áÈÉ ÖÝgĨݪWÜÇæà ÖæàÙܸàæ QñÜá¤'' Gí¨Üá ®ÜWáÜ ®ÜWáÜ ñݤ ÖæàÚ¨ÜÃáÜ . A¨Üá ÖÜÄÖÜò Ü Å¿áÄWæ ÊÜÂíWܨÜíñæ PÜíwÃܸæàPÜá. E¨Ý^o®Ý ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü ÊÜááX¨Ü ñÜñ…ûÜ| ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜá B A«Ý±ÜPÄÜ ¨ÜÈ ª ÉWæ ÖæãàX HÄ¨Ü ÓÜÌÃÜ¨È Ü É ""¯à®ÝÂÊÜ®ã æ à ®Ü®®°Ü áÜ ° B Ä࣠qàQÓÜÆá?'' Gí¨Üá AÊÜÃÜ®Üá° ñÜÃÝpæWæ ñæWæ¨ÜáPæãívæà ¹orÃÜá. C¨Üá A®æàPÜÃÜ PæíWÜ~¡Wæ ®Ü®Ü°®Üá° WÜáÄ ÊÜÞwñÜá. PæÆÊÜÃÜá ®æàÃÜÊÝX Ÿí¨Üá ñÜÊÜá¾ AÓÜÊÜÞ«Ý®ÜÊÜ®Üá° ®Ü®Ü°ÈÉ ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨ÜÃÜá. ÃÝñæÅ ®Ý®Üá ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜ®Üá° Ë®Üí£Ô¨æ : "¯àÊÜâ ÖæàÚ¨Ü᪠ÓÜñÂÜ Êæà CÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃ,æ ®Ý®Üá D g®ÜÃÜ ®ÜváÜ Êæ Ÿ¨ÜáPܸàæ PÜÆÉ? ®Ý®Üá ¯ÊÜᮾ áÜ ° C®Üá° PÝíñÝÊÜÃPÜ Ræ PÜÿ æ áÇÝÃæ! ûÜËáÔ'. AÊÜÃÜá ÊÜÞñæà BvÜÈÆÉ. ÓÜáÊÜᾮݨÜÃÜá. ÃÝñæÅ ÊÜááÓÜáPæÙæ¨Üá ÊÜáÆX PæãívÜÃáÜ . ÊÜáÃÜá©®Ü ¸æÙWÜ Yæ Gí©®Üíñæ ÆÊÜÆËPæÀáí¨Ü G¨Ü᪠GÆÉÃ®Ü áÜ ° ÊÜÞñÜ®ÝwÔ H®Üã ®æãí¨ÜáPæãÙÜÛ¨ÜÊÜÃÜíñæ ¸æíWÜÙÜãÄWæ ÖæãÃÜoá ¹orÃÜá. BÊæáàÇæ AÊÜÄí¨Ü ®Ü®WÜ æ ±ÜñÅÜ ŸÃÜÈÆÉ. ®Ý®Üã AÊÜÄWæ ±Ü£ÅÓÆ Ü á ÖæãàWÜÈÆÉ. D ®ÜváÜ Êæ ®Ü®°Ü ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæ ®ÜvæÀáñÜá. AÊÜÃÜ ÊÜáPÜRÙܨÜ᪠PÜãvÝ. A|¡ñÜÊÜá¾í©ÃÜí£¨Üª ®ÝÊÜâ ±ÜÃÜÓܳ$ÃÜ BÊÜáíñÜÅ|WÜÙÜ®Üá° PÜãvÝ PÜÙÜá×Óܨæà ¨Ý¿Þ©WÜÙæà B¨Ü ÖÝWæ ¨ÜãÃÜ EÚ¨æÊÜâ. GÃÜvÜá ÊÜÃÜáÐÜ¨Ü ×í¨æ ÓÜáÃÝ®Ý PÝÇæài®ÜÈÉ ÃÝÐÜóPÜË WæãàËí¨Ü ±æç ÓÝ×ñÜ PÜáÄñÝ¨Ü ÃÝÑóà¿á ËaÝÃÜ ÓÜíQÃÜ|ÊÜâ Pæàí¨ÜÅ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿á ÓÜÖÜÁãàWÜ©í¨Ü ®Üvæ©ñÜá¤. ®Ý®Üá AÈÉ ±ÜÅŸí«Ü ÊÜáíwÓÜÆá ÖæãàX¨æª. BWÜ ÖÝgĨܪ ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜá ®Ü®Ü° ÖÜ£¤ÃÜ Ÿí¨Üá ×í©®Ü ²Åà£Àáí¨ÜÇæà ®Ü®Ü°®Üá° ÊÜÞñÜ®ÝwÔ ""®ÝÙæ ŸÃÜÇæà®Üá PÝíñÝÊÜÃÜPæR?'' Gí¨Üá PæàÚ¨ÜÃÜá. ""ÓܨÜÂ, ¸æàvÜ'' Gí¨æ. ""ÓÜÄ, ¯Ëá¾ÐÜr'' Gí¨ÜÊÜÃæà ""®Ü®Ü° ±ÜâÓܤPÜ ÊÜá®æ GíŸ ÊÜÞÔPÜ ±Ü£ÅPæ ŸÃÜáñܤȨæ. ¯àÊÜâ A¨ÜPæR ŸÃæ¿á¸æàPÜá'' G®Ü°Æá ÊÜáÃæ¿áÈÆÉ. ""®æãàvæãà|'' Gí¨Üá ÖæàÚ¨Ü ®Ý®Üá aÜí¨Ý¨ÝÃܮݨæ. ±Ü£ÅP¿ æ á®Üá° Êæábc ±ÜñÅÜ Ê®Ü ã Ü ° ŸÃæ¨.æ DaæWæ w.Pæ. aèoÃÜ PÜáÄñÝ¨Ü ÇæàS®ÜÊÜ®Üã° PÜÙÜá×Ô¨æ. A¨Ü®Üá° AÊÜÃÜá ±ÜÅPÜqÔ¨ÜÃÜá,

¹ÔÆPæãàÆá / 173

¹ÔÆPæãàÆá / 174


ÊÜÞñÜÅÊÆ Ü É BXàWæãÊæá¾ ´æäà¯ÓÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ° ÊÜáñæ¤ ±ÝÅÃíÜ ¼Ô¨ÝªÃ.æ Êæã®æ° 2009ÃÜ ®ÜÊíÜ ŸÃÜ¨Ü AÊÜÃÜ "±ÜâÓܤPÜ ÊÜá®æ' ÊÜÞÔPÜ¨È Ü É "PÜ®v °Ü Ü ®æƨÜÈÉ »ÝÐÜ|PæR ˨ݿá' GíŸ AÊÜÃÜ ±ÜÅPÜoOæ ®æãàw¨æ. ÊÜá®ÜÓÜáÕ gáÙ… Gí©ñÜá. B¨ÜÃ,æ ®Ý®Üã ÓæàĨÜíñæ ®ÝÊæÆÉ D ÊÜÂÊÜÓ¿ §æ á®Üá° ÓÜÖg Ü Êæ®áÜ Ê ° íÜ ñæ J²³$PæãívÜ ÖÝWæ ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜá J²³PæãívÜÊÜÃÜÆÉ. Ë«Ý®ÜÓÜ»æ¿áÈÉ ×í¨æ ÍÝíñÜÊæàÄ Wæãà±ÝÆ WèvÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ ÊÜÂÊÜÓ槿á AÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° ±ÜÅ£»ÜqÓÜáÊÝWÜ Ôqr®Ü »ÜÃܨÜÈÉ ÊæáçPÜ®Üá° ÊÜááĨܨÜ㪠Eíoíñæ. ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜá ÊæáçPÜ®Üá° ÊÜááÄ¿áÈÆÉ ¯g, B¨ÜÃæ ±ÜÅ£»ÜqÓÜáÊÜ Ä࣠A¨æà ÊÜÞ¨ÜÄ¿á¨Üáª. Cí¥Ü ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜá C®Üá° ÊÜááí¨æ Êæà©Pæ¿áÈÉ ÊÜÞñÜ®Ývæãà©ÆÉ Gí¨ÜÃæ, AÊÜÃÜá GÐÜár ®æçÃÝÍÜÂPæR ÖæãàXÃÜŸÖÜá¨Üá G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° ®ÝÊÜâ A¥æìçÓܸæàPÜá. AÐærà AÆÉ, AÊÜÃÜá D ¯«ÝìÃÜÊÜ®Üá° SíwñÜ ×íñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá Gí¨Üá ÖÝÃæçÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ×ñÜ ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÜ¢£ ²Å¿áÃæÆÉÃÜ (PÜñÜìÊÜ AÆÉ) gÊÝ¸ÝªÄ Gí¨Üá ®Ý®Üá ®Üí¹¨æªà®æ. A¨Ü®Üá° AÊÜÄí¨Ü ¯ÄàüÓæãà|Êæà?

bPÜR|¡ AÆÉ ! Jí¨Üá ÓÜÆ ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜ ±ÜñÜÅ Ÿí¨ÝWÜ AÊÜÃÜá ×àWæ ŸÃ橨ܪÃáÜ : ""D ÓÜÆ ®Ü®°Ü hæãñæ PÝ.ñÜ.bPÜR|¡ GíŸ Óæ°à×ñÜÃæ㟺ÃÜá ŸÃÜᣤ¨ÝªÃæ. AÊÜÄWæ ¯ÊÜá¾ ŸWæY ÓÝPÜÐÜár ÖæàÚ¨æªà®æ. ¯ÊÜá¾®Üá° ®æãàvܸæàPæí¨Üá AÊÜÄWÜã A¯Ô¨æ. AÊÜÃáÜ ¯ÊÜá¾ ÖÝWæ ÖÜÚÛÀáí¨Ü Ÿí¨ÜÊÃÜ áÜ . DWÜÆã AÊÜÃáÜ Jí¨Üá PÝÆ®Üá° ÍÝÍÜÌñÜÊÝX ÖÜÚÛ¿áÈÉoár PæãívÜÊÜÃÜíñæ C¨ÝªÃæ, ÓÜgj®Ü, JÙæÛ PÜñæWÝÃÜ ¸æàÃæ!'' D ±ÜñÅÜ ŸÃÜáÊÜÊÃÜ Wæ ã Ü PÝ.ñÜ.bPÜR|¡ AÊÜÃáÜ ¿ÞÃÜá, H®Üá, Gí¨Üá ®Ü®ÜWæ Wæ㣤©ªÆÉ. AÊÜÃÜ ¿ÞÊÜâ¨æãà Jí¨æÃÜvÜá PÜñæWÜÙÜ®Üá° "±ÜÅhÝÊÝ~' ÊÜáñÜᤠ"E¨Ü¿áÊÝ~' ËÍæàÐÝíPÜWÜÙÜÈÉ K©¨Ü ®æ®Ü²ñÜá¤. ®Ý®Üá AÊÜ®Üá° K© ÓÜáÊÜá¾®ÝX¨æª. B¨ÜÃæ B PÜñæWÜÙæãÙÜX®Ü PÜñæ ±Üä£ì¿áÆÉ ©¨ÜªÃÜã Jí©ÐÝr¨ÜÃÜ㠮ܮܰ ®æ®Ü²®ÜÈÉñÜá¤. CÐÜrPÜãR "±ÜÅhÝÊÝ~' ËÍæàÐÝíPܨÜÈÉ PÜñæ ±ÜÅPÜoÊÝWÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ ¹ÔÆPæãàÆá / 175

¹ÔÆPæãàÆá / 176


BWÜÆã ¿ÞPæ, DWÜÆã A¨Üá WèÃÜʨ Ü Ü ¨æãÂàñÜP.Ü B PÝÃÜ|©í¨Ü "bPÜR|¡ AÊÜÃáÜ ŸÃÜÈ' Gí¨Üá ÓÜíñæãàÐܱÜoár ÓÝÌWÜ£Ô, ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨æ. ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜ hæãñæ bPÜR|¡ Ÿí¨ÜÃÜá. ÖÜávÜáX¿áÃÜá ¹w, ÖÜávÜáWÜÃÜã ®æãàvܸàæ Pæ®áÜ Ê ° Ð Ü áÜ r ÓÜáó ¨ Ü ã Ü Å². ®ÜPRÜ Ãæ BPÝÍÜ©í¨Ü ®ÜûñÜ ÅÜ ¹¨Üª ÖÝWæ. ÊÜÞñÜ®ÝvÜÆá ÖæãÃÜoÃæ PÜÙæ¨ÜáPæãíw¨Üª Ÿí«Üá ÊÜáñæ¤ Ÿí¨Üá ÊÜÞñÜ®ÝvÜÆá PÜáÚñÜ ÖÝWæ. ÊæáàÈí¨Ü ÊæáàÇæ "WÜáÃÜá' Gí¨æãà A¥ÜÊÝ "Óݸ…, ÖæàÚ' Gí¨æãà ÓÜí¸æãà—ÓÜáÊÜ Óèg®Ü AÊÜÃܨÜáª. B Jí¨Üá ©®Ü¨Ç Ü Éæà AÊÜÃáÜ ±Üä£ì ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜá®æWæ £àÃÝ ¸æàPݨÜÊÃÜ Ü ÖÝWæ, BX Öæãà¨ÜÃÜá. ®Ü®Ü° ×ÃæàÊÜáWܯWÜíñÜã bPÜR|¡ ¨æãvÜx|¡®æà BX ¹orÃÜá. AÊÜÄWÜã AÐær. DWÜÆ㠮ݮÜá ¨ÜãÃÜÊÝ~¿áÈÉ AÊÜÃÜ hæãñæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜÆá ÖæãÃÜoÃæ ""ÖæàX¨Ýª®æ ®ÜÊáÜ ¾ ¯ÃÜíg®Ü?'' Gí¨Üá AÊÜÃáÜ PæàÙÜáÊÜâ¨Üá Êæã¨ÜÆá. BÊæáàÇæ ®ÜÊáÜ ¾ PÜáÍÜÆ. (×àWæ ¯ÃÜíg®Ü®®Ü áÜ ° ÖÜbcPã æ ívÜ C¯°ŸÃº áÜ Aí¨ÜÃæ ®ÜÊáÜ ¾ ®ÜváÜ Ë®Ü ±ÜÅԨܜ PÜË GÓ…. ÊÜáígá®Ý¥… ÊÜáñÜᤠ×Ä¿á ËÊÜáÍÜìPÜ vÝ. Öæa….GÓ…. ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ÃÝ¿áÃÜ ±Ü£° ÎÅàÊÜᣠ¯ÃÜá±ÜÊÞ Ü AÊÜÃã Ü PÜãvÝ.) ®Ü®°Ü ÊÜá®æ ÊÜááí¨æ ®Ý®æà ®æoár ¸æÙÔæ ¨Ü Jí¨Üá ÊÜÞË®ÜÊáÜ ÃÜ Eíoá. A¨Üá ¸æÙæ¿áᣤ¨Üª ÖÝWæ A¨ÜPæR Jí¨Üá PÜpær PÜqr ÓÜíhæ ÖæãñÜᤠH®Ü®Ý°¨ÜÃÜã K¨ÜÆá PÜáÚñÜáPæãÙÜáÛÊÜ aÜo ®Ü®WÜ æ C¨æ. ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜá®æ ±Üâor¨Ý¨Üá¨ÜÄí¨Ü ÖæãÃÜX¯í¨Ü Ÿí¨Ü A£¦WÜÙÜá C¨ÜªÃæ ±ÜpÝríWÜPæR ®ÝÊÜâ BÍÜÅÀáÓÜáÊÜâ¨Üá B PÜpær¿á®æ°à. ®ÜÊÜá¾ÈÉWæ Ÿí¨Ü ÓÝ×£WÜÙáÜ , Ÿí«ÜáWÜÙáÜ AÈÉ PÜãÃܨàæ Öæãà¨Ü¨ªàæ CÆÉ. GÆÉÄWÜã A¨ÜÃÜ BPÜÐì Ü Oæ AÐÜáríoá. A¨ÜÃÜ ñÜí±Ý¨Ü ®æÃÜÚ®Ü hæãñæ ÓÜ¨Ý ÖܨÜÊÝX ¹àÓÜáÊÜ ñÜíWÝÚ ÊÜáÃÜ¨Ü PæÙÜWæ PÜáÚñÜÊÜÃÜ®Üá° ñæãqrÆÈÉ ÊæáàÆPæRñÜá¤ÊÜí¥Ü A®Üá»ÜÊÜ ¯àvÜáñܤ¨æ. ÓÜáÊÜÞÃÜá 25 ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜ ×í¨æ JÊæá¾ ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÈÉ EÚ¨ÜáPæãíw¨Üª ñÜáÙÜá, PܮܰvÜ ÓÝ×£ ÖÝWÜã ÓÜíZoPÜ (ÊÜááí¨æ AÊÜÃáÜ ñÜáÙÜá ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿á A«ÜÂûÜÃã Ü B¨ÜÃáÜ ). A. ¸ÝÆPÜêÐ¡Ü Íæqr ±æäÙÜÈ AÊÜÃáÜ (AÊÜÃÜ ÓÜíZo®Ý aÝñÜá¿áìPæR ÊÜá®ÜÓã æ àñÜ ®ÝÊÜâ AÊÜÃ®Ü áÜ ° AUÆ »ÝÃÜñÜ Íæqr G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üã CñÜá¤!) ""D ÃÝñæÅ ®Ý®Üá D ÊÜáÃÜ¨Ü ŸávÜ ¨ÜÇÉæà ÊÜáÆWÜáñæ¤à®æ!'' Gí¨ÜÃáÜ . ®ÝÊÜâ "¸æàvÜ' Gí¨ÜÃã Ü PæàÙܨàæ AÊÜÃáÜ AÇæÉà aݱæ ÖÝÔPæãívÜá aæ®Ý°X ¯¨æª Öæãv橨Üê áÜ . Aí¨Üá ®ÜÊáÜ ¾ hæãñæ C¨Üª C®æ㟠° º ÓÜíZoPÜ ®Üí¨ÜÚPæ ¸ÝÆaÜí¨ÜÅÃÝ¿áÃÜá B PÜpWræ æ ÊÜáÃÜá©®Ü "±æäÙÜÈ PÜpræ ' Gí¨Üá ®ÝÊÜáPÜÃ| Ü ÊÜÞw¨ÜÃÜá. (±æäÙÜÈ G®Üá°ÊÜâ¨Üá ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ÓÜËáà±Ü¨Ü Jí¨Üá FÃÜá. AÈÉ®Ü B—¨æàÊÜñæ ÃÝgÃÝhæàÍÜÌÄ, B ¨æàË¿á ÊÜáã£ì ÓæçPÜñÜ (ÖæãçWæ) ©í¨Ü ÊÜÞwÃÜá ÊÜí¥Ý¨Üáª. A¨Üã AÆɨæ, ±ÜíaÜ ¨ÜáWæì¿áÃÜ ûæàñÜÅWÜÙÜÈÉ C¨Üã Jí¨Üá Gí¨Üá

A¨ÜPæR ËÍæàÐÜÊÝ¨Ü ±ÜÅÔ©œ ±ÜÅaÝÃÜÊÜä C¨æ.) B¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜá B PÜpær¿á®Üá° ÖÝWæ PÜÃæ¿á¨æà ÓÝ×£WÜÙÜ PÜpær Gí¨Üá PÜÃæ¿ááÊÜâ¨æà ÃÜã{. B ©®Ü ÃÝñæÅ Cí¥Ü ÓÝ×£WÜÙÜ PÜpær¿áÈÉ ®Ý®Üá, ÖÜÄÖÜÃܲſá ÊÜáñÜᤠD bPÜR|¡ ÊÜá«Ü ÃÝñæÅ ñÜ®PÜ Ü PÜáÚñÜá ÓÝPÜÐáÜ r ÖÜÃp Ü æ Öæãvæ¨Ê æ âÜ . ®ÜÊáÜ ¾ ÖÜÃp Ü Wæ æ ®Ü®°Ü ¨æãvÜx ÊÜáWÜ ¯ÃÜíg®Ü PÜãvÝ »ÝX¿ÞX AÈÉ ÓÜáÊÜá¾®æ PÜáÚ£¨Üª. bPÜR|¡ AÊÜÃÜá BWÝWÜ AÊÜ®Ü ñÜÇæ ®æàÊÜÄÓÜáñܤÇã æ à, ÖÜ£¤ÃPÜ Ræ GÙæ¨ã æ à "ÖæãàWܱ$³Ü , ÊÜáÆPæãRà' Aí¨ÜÃæ BñÜ ""CÆÉ ÓÜÃ…'' G®Üá°£¤¨Üª. BWÜ bPÜR|¡ PÜ®ÝìoPÜ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿á PÜdæàÄ¿áÈÉ E¨æãÂàX ¿ÞX¨ÜªÃÜá. ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜá AÈÉWæ BWÝWÜ ÖæãàWÜᣤ¨Ü᪨ÜÄí¨Ü AÊÜÃÜÈÉ Óæ°àÖÜ ÓÜÆáWæ ¸æÙæÀáñÜíñæ. AÆɨæ, Gí¥ÜÊÜÃÜÆãÉ Óæ°àÖÜ PÜá¨ÜáÄÓÜáÊÜ ÊÜÂQ¤ñÜÌ D bPÜR|¡ ®ÜÊÜÃܨÜáª. B ©®ÜWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜá ÃÜhæ ÖÝQ ¨Ü.PÜ. iÇæÉ¿á®Üá° ®æãàvܸæàPæí¨æà ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜ hæãñæ ÖæãÃÜoá Ÿí©¨ÜªÃÜá. ÖÝWÝX ÊÜáÃÜá©®Ü AÊÜÃÜá EvÜá²Wæ ÖæãàWÜáÊÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá CñÜá¤. EvÜá²Wæ Öæãà¨ÜÃæ, PÜêÐÜ¡®Ü ¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞvܸæàPæ®Üá° ÊÜÊÜÃÜÆÉ ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜá. B¨ÜÃæ Ÿ®Ü°íhæ AÊÜÃÜ ¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞvܨæ ÖæãàWÜáÊÜÊÜÃÜÆÉ ÖÜÄÖÜÃܲſáÃÜá. A©ÆÉÊݨÜÃæ B CŸºÄWÜã ®æÊÜᾩ CÆÉ GíŸí¥Ü ÓÜíŸí«Ü Ÿ®Üí° hæ ÊÜáñÜᤠÖÜÄÖÜò Ü Å¿áÃÜÈÉ CñÜá¤. BÊæáàÇæ ÓÝí¨Ü¼ìPÜÊÝX ®Ý®Üá ¸æíWÜÙã Ü ÄWæ Öæãà¨ÝWÜÇÆ æ É bPÜR|¡®Ê Ü ÃÜ ®Ü áÜ ° ®æãàvܨæ FÄWæ ÊÜáÃÜÙáÜ £¤©Æ ª É. AÊÜÃáÜ »Üw¤ ±Üv¨ æ áÜ PÜ®ÝìoPÜ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá Àáí¨Ü PܮܰvÜ ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÜ¢£ CÇÝTæWæ gíq ¯¨æàìÍÜPÜÃÝX Ÿí¨ÝWÜÆ㠮ݮÜá ÖæãàX AÊÜÃÜ G¨ÜáÃÜá ¯íñÜá "ÓÜÃ…' Gí¨ÜÃæ ÓÝPÜá, A¨æà ®ÜWÜá, A¨æà ÊÜÞñÜá. AÊÜÃÜá ñÝ®Üá ®æãàvÜᣤ¨Üª ´æçÆ®Üá° Ÿ©XÄÔ ¸æàvÜ Aí¨ÜÃÜã Pݵ ñÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá, ÊÜÞ£®Ü Êæã¨ÜÈWæà ¯ÃÜíg®Ü®áÜ ° ËaÝÄÓÜáÊÜâ¨Üáíoá. ÊÜáñæ¤ ""¯ÊÜá¾ ŸÃÜÊ~ Ü Wæ ÖæàWæ ÓÝX¨æ?'' H®Üá, Gñܤ Gí¨Üá ®Ü®°Ü ŸWæY PÜáñÜãÖÜÆ ñæãàÄÓÜáÊÜâ¨Üá ®ÜváÜ ®ÜváÜ Êæ ŸÃÜáÊÜ ´æäà®Üá PÜÃæWÜÙÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá, PÝÃÜPÜã®ÜÃÜá G¨ÜáÃÜá ñÜí©or ´æç騆 ÊæáàÇæ PÜOÝ¡wÓÜáñܤÇæà ""Ÿ¯° ÓÜÃ…, ÃÝñæÅ ÊÜá®æWæ ÖæãàWæãà|'' Gí¨Üá BÖÝ̯ÓÜáÊÜâ¨Üã ®Üv¨ æ àæ CñÜá¤. ®Ü®°Ü ¨ÜáÃܨêÜ Ð.rÜ JÊæá¿ ¾ áã AÊÜÃÜ ÊÜá®æWæ ÖæãàWÜÇÝWÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ ®Ü®WÜ æ AÊÜÃÜ ±Ü£°, ÊÜáWܮܮÜá° ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ «ÜÊÜáìÓܧÙܨÜÈÉ ®æãàvÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì J¨ÜXŸí©ñÜá¤. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ GÃÜvÜá ÊÜáãÃÜá ¸ÝÄ PÝíñÝÊÜÃÜPæR Ÿí¨Ü¨Üáªíoá. ®Ý®Üá PÜÃæ¨ÝWÜÇæÆÉ CÆÉ Aí¨ÜÊÜÃÜÆÉ AÊÜÃÜá. ÊÜááí¨æãí¨Üá ©®Ü ®Ý¨ÜÊæç»ÜÊÜí ÓÜíÓ槿á Óݧ±ÜPÜÃÝ¨Ü ×Ä¿á ÓÜíXàñÜ Ë¨ÝÌíÓÜ EvÜá² ÊÝÓÜá¨æàÊÜ »ÜorÃÜ A¼®Üí¨Ü®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜPæR ®Ý®Üá AÊÜÃÜ®Üá° PÜÃ橨æª.

¹ÔÆPæãàÆá / 177

¹ÔÆPæãàÆá / 178


AÊÜÃáÜ J²³¨ÃªÜ áÜ . ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü¨Ü ÊÜáá®Ý°©®Ü ÊÜáñÜᤠÊÜáÃÜá©®Ü AÊÜÃáÜ ¸æíWÜÙã Ü Ä®ÜÈÉ CÃÜÇæà¸æàPÝ¨Ü Ô§£ «Üáñæ¤í¨Üá ÊÜááí¨æ ŸíñÜá. A¼®Üí¨Ü®Ü ÓÜË᣿áÊÜÃÜá AÊÜÃÜá ËÊÜޮܨÜÈÉ ŸÃÜÈ, A¨ÜÃÜ ÊæaÜc »ÜÄÓæãà|! Gí¨ÜÃæ, D ±ÜâOÝÂñܾ ®Ü®ÜWÝÂQÅà CÐÜár ÖÜ| ¨Üáí¨ÜáÊæacÜ ÊÜÞw¤àÄ? ®Ü®°Ü ±ÜÅ¿Þ|¨Ü ÊæacÊ Ü ®Ü áÜ ° B PÜÇÝ˨ܯWæà Pæãoár¹w! Gí¨Üá, ®Ü®Ü°®Üá° ¹oár ¹w Gí¨Üá WæãàWÜÃæ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ A¼®Üí¨Ü®Ü ÓÜË᣿áÈɨܪ ZpÝ®ÜáZqWÜÙáÜ A¨ÜPRæ JÇæÉ Gí¨ÜÃáÜ . Pæã®æWã Ü AÊÜÃáÜ ËÊÜޮܩí¨Ü PæÙXÜ Ú¨ÝWÜ ÊÜáágáWÜÃÜ©í¨Ü "bPÜR|¡'®æà BX ÖæãàX¨ÜªÃÜá. 2001ÃÜÈÉ PÝíñÝÊÜÃÜ PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü ¸æÚÛÖÜŸºÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ÓÜáÊÜÞÃÜá ÊÜáãÃÜá ÆûÜ ÃÜã±ÝÀá ÊæaÜc¨ÜÈÉ ®ÜvæÓÜÆá ¯«ÜìÄÔ¨æÊÜâ. BvÜíŸÃÜ¨Ü Ÿ¨ÜÆá ÊÜáÖÜñÌÜ ¨Ü GÃÜváÜ ÖæãñܤWWæ ÙÜ ®Ü áÜ ° ¨Ü.PÜ PÝÊÜ (1900–2000) GíŸ BÂí¥ÝÆi ÊÜáñÜᤠ¸æÚÛ¸Ùæ PÜ áÜ (1976–2001) GíŸ ÓÜþ | Ü ÓÜíbPæ ÖæãÃÜñÃÜ Æ Ü á ®ÜÊáÜ Wæ PܯÐÜu Jí¨ÜãÊÜÃæ ÆûܨÜÐÜár ÖÜ|¸æàPÝXñÜá¤. PæàÊÜÆ GÃÜvÜãÊÜÃæ ÓÝËÃÜQRíñÜÆã PÜwÊæá g®ÜÓíÜ Tæ¿á, ñÜáÙÜáÊæà ÊÜá®æÊÞ Ü ñÝXÃÜáÊÜ D ÖÜÚÛ¿á ÊÜáí©Àáí¨Ü ®ÝÊÜâ Öæbc®Ü ®æÃË Ü ®Ü ¯Äàûæ¿á®Üá° CoárPã æ ÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂËÃÜÈÆÉ. A¨ÜPÝRX Aí©®Ü ÍÝÓÜPÃÜ ÝX¨Üª ÎÅà Öæa…. Wæãà±ÝÆ »ÜívÝÄ AÊÜÃÜ WèÃÜÊÝ«ÜÂûÜñæ¿áÈÉ, EÄ®Ü WÜ|ÂÃÝ¨Ü vÝ. iàÊÜí«ÜÃÜ ŸÇÝÉÙÃÜ Ü PÝÃÝ«ÜÂûÜñ¿ æ áÈÉ Jí¨Üá ÓÝÌWÜñÜ ÓÜË᣿á ÃÜa®Ü ¿ æ áã BXñÜá¤. ÍÝÓÜPÜ »ÜívÝÄ¿áÊÜÃáÜ BWÜ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíÓÜ¢£ CÇÝTæ¿á ÓÜbÊæ¿ÞX¨Üª ÎÅàÊÜᣠÃÝ~ ÓÜ£àÍ… AÊÜÄWæ ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨Üá CÇÝTæ¿á ®æÃÜÊÜâ ¿ÞbÔ¨ÜÃÜá. ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ ²Å¿áÃÝX¨Üª Aí©®Ü PÝPÜìÙÜ ñÝÆãPÜá ñÜÖÎÜ àÇݪÅ ÍÝíñÝÃÝÊÜá b±ÜÙã Ü O…PÜÃ… PÜãvÝ ñÝÊæà EñÝÕÖÜ©í¨Ü ñÝÆãQ®Ü GÇÝÉ WÝÅÊÜáPÜÃÜ~PÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ñÝÆãQ®Ý¨ÜÂíñÜ©í¨Ü ®ÜÊÜáWæ ®æÃÜÊÜâ ŸÃÜáÊÜíñæ ÓÜÖÜPÜÄԨܪÃÜá. ¸æÚÛÖÜŸº¨Ü ÓÜÊÜÞÃæãà±Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜÊÜâ ×àWæ ÃÝgÂÊÜáor¨Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜÊÝX ÃÜã²ÓÜƳoár¨ÜÄí¨Ü ×Ä¿á PݨÜíŸÄPÝÃÜ ÊÝÂÓÜÃÝ¿á ŸÇÝÉÙÜÃÜ®Üá° A¨ÜÃÜ ÓÜÊÝì«ÜÂûÜñæWæ J²³$Ô¨æªÊÜâ. ¯gÊÝ¨Ü A¥Üì¨ÜÈÉ A¨Üá Jí¨Üá iÇÝÉ ÓÝ×ñÜ ÓÜÊáæ ྠÙÜ®¨ Ü Ü WÝí¼à¿áìÊÜ®áÜ ° ±Üv¿ æ ááÊÜâ©ñÜá¤. D ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜÊÜâ 2001ÃÜ G²ÅÇ… 15ÃÜí¨Üá ®Üvæ¿ááÊÜâ©ñÜá¤. B¨ÜÃæ ÓÜÃÜPÝÃÜ©í¨Ü ¯ÄàüԨܪ «Ü®Ü ÓÜÖÝ¿áÊÜâ ÊÜÞa…ì Pæã®æ¿á ÊÝÃÜ¨Ü ñÜ®ÜPÜÊÜä ¹vÜáWÜvæ¿ÞWÜÈÆÉ. ÊÜÞa…ì 31ÃÜ JÙÜWæ CÇÝTæÀáí¨Ü ÖÜ| ¹vÜáWÜvæ ¿ÞWÜ©¨ÜªÃæ ÊÜáñæ¤ B ®æÃÜÊÜâ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂÊæà CÃÜÈÆÉ. ®Ý®Üá ¯ÃÝÍÜ®ÝX ÊÜÞa…ì 28ÃÜí¨Üá ÍÝÓÜPÜ »ÜívÝÄ¿áÊÜÃ®Ü áÜ ° PÜívÜá ËÐÜ¿á ±ÜÅÓݤ²Ô¨æ. AÊÜÃáÜ ñÜñ…ûÜ| ÓÜí³ ©Ô ®Ü®°Ü C©Ãæà A¨Ü®áÜ ° ÓÜbÊæ¿á WÜÊáÜ ®ÜPRæ ñÜí¨ÜÃáÜ . ÓÜbÊæ ´æçÆá ñÜÄÔ

®æãàvæãà| Gí¨Üá BÍÝÌÓÜ®æ ¯àw¨ÜÃÜá. 30ÃÜ ÓÜíhæ ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈɨܪ ®ÜÊÜá¾ ÍÝÓÜPÜÄWæ D PÝÃÜÂPÜÅÊÜáPæR 25 ÓÝËÃÜ ÃÜã±Ýç ÊÜáígãÃÝX¨æ, ®ÝÙæ ¸æÚWæYÁáà PÝÃÝ«ÜÂûÜÃÜá Ÿí¨Üá ÓÜíŸí«Ü±Üor ¨ÝSÇæWÜÚWæÆÉ ÓÜ× ÊÜÞw¨ÜÃæ A¨ÜPæR ÊÜáígãÃÝ£ ÓÝ«Ü GíŸ PÜÃæ ÓÜíÓÜ¢£ CÇÝTæÀáí¨Ü ŸíñÜá. G¨æª®æãà ¹¨æª®æãà Gí¨Üá ®Ý®Üá Óæ°à×ñÜÃÜ hæãñæ B ÃÝñæÅÁáà ±ÜÅ¿Þ~Ô¨æ. ÍÝÓÜPÜ »ÜívÝÄ¿áÊÜÃæà ÊÜááí¨æ ¯íñÜá GÆÉÊÜ®Üã° ÊÜÞwÔPæãorÃÜá. B¨ÜÃæ D ñÜÃÝñÜáÄ¿á ×í¨æ ¯íñÜá C¨Ü®áÜ ° ÊÜÞwPæãorÊÃÜ áÜ bPÜR|¡ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá ®Ü®WÜ æ BÊæáàÇæ £ÚÀáñÜá. AÊÜÄWæ ®Ý®Üá ¥ÝÂíP…Õ ÖæàÙÜÆá Öæãà¨ÜÃ,æ ""dæ! C¨æÆÉ ¿ÞPæ? GÈÉWæ D ®æÃÊ Ü âÜ ÖæãàWܸàæ Qñæã¤à AÈÉWæ A¨Üá ÊÜááqr¨æ ñÝ®æà?'' Gí¨Üá AÊÜÃæà ®Ü®Ü° Pæç PÜáÆáQ ¹ÙæãRorÃÜá. BÊæáàÇæ ÓÜíÓÜ¢£ CÇÝTæÀáí¨Ü ®ÜÊÜá¾ ÓÜíZPæR BWܸæàPÝ¨Ü PæÆÓÜWÜÙÜá H®Ý¨ÜÃã Ü C¨Üê ,æ A—PÜêñÊ Ü Ý¨Ü Aiì¿á®Üá° PÜdàæ ÄWæ PÜÙáÜ ×Ô, bPÜR|¡®Ê Ü ÄÜ Wæ ®Ý®Üá Jí¨Üá ´æäà®… Öæãvæ¨ÜÃæ ÓÝPÜá. ""ÖæàÚ WÜáÃÜã, ¿ÞQÐÜár ñÜvÜÊÜÞw Aiì ÓÜÈÉÔ©Ä? ®Ý¯ÈÉ C¨æઠ®æ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Ü®áÜ ° ÊÜáÃæ£Ãæà®Üá ÊÜáñæ¤?'' Gí¨Üá AÊÜÃáÜ ®Ü®®°Ü à°æ ñÜÃÝpæWæ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃÜá. PܮܰvÜ ÓÜíZ¨Ü ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ËaÝÃÜ ÓÜíQÃÜ|WÜÚWæ, PÜ®ÝìoPÜ HQàPÜÃÜ|¨Ü ®æàñÝÃÜ Pæ.¹. i®ÜÃÝg ÖæWæx¿áÊÜÃÜ g®Ü¾ ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜPæR, BÊæáàÇæ i®ÜÃÝg ÖæWæx ÓݾÃÜPÜ¨Ü PܮܰvÜ »ÜÊÜ®Ü¨Ü ¯ÊÜÞì|PæR ÊÜááSÂÊÜáí£Å GÓ….Gí. PÜêÐ¡Ü AÊÜÃáÜ ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞw¨Üª Öܮðæ v Ü áÜ ÆûÜ ÃÜã±ÝçWÙÜ ®Ü áÜ ° PÜãvÝ HPÜWÜíq®ÜÈÉ ®ÝÊÜâ ±Üvæ¿áÈPæR D bPÜR|¡ ®ÜÊÜáWæ ¨æãvÜx|¡®ÝXÁáà ÓÜÖPÜ ÄÜ Ô¨ÜÃáÜ . ÖæacæàPæ, ×Ä¿á ¿áûÜWÝ®Ü PÜÇÝ謆 Wæãà±ÝÆPÜêÐ¡Ü PÜáÃÜá±… AÊÜÄWæ ÃÝhæãÂàñÜÊ Õ Ü ±ÜÅÍÔÜ ¤ ¯àvܸàæ PÜá Gí¨Üá ®Ý®Üá ÊÜÞw¨Üª ÊÜá®ÜË¿á®Üá° Pæã®æ¿áñÜ®PÜ Ü G£¤×w¨Ü¨ã Ü ª AÊÜÃàæ ! bPÜR|¡ G®Üá°ÊÜâ¨Üá WÝÅËáà| ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ÊÜÂQ¤WÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜÆá CvÜáÊÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜÈÉ Jí¨Üá. ®ÜÊÜá¾ g®Ü±Ü¨ÜÃÜá ¨æçÊÜ »ÜPܤÃÝX¨ÜªÃÜã, ÊÜá®ÜáÐÜ ñÝ®æí¨Üã ¨æàÊÜÃÝWÜÇÝÃÜ GíŸ A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ±ÜÄPÜƳ$®æÀáí¨Ü ¨æàÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ ÊÜáPÜRÚWæ CvÜᣤ¨áÜ ª¨áÜ íoá. C¨ÜÃÜ ×í¨æ ñÜÊáÜ ¾ ÊÜáPÜRÙáÜ ÖæàWæ ¸ÝÙܸàæ PÜá GíŸá¨ÜPRæ ÃÜã±ÜPÜÊÝWÜáÊÜíñæ hݮܱܩà¿áÊÝ¨Ü BÍÜ¿áWÜÙÜá C©ªÃÜŸÖÜá¨Üá. ÖÝWæ AÊÜÃÜá ÖæÓÜÄvÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜá ˮܿáÊÜ®Üá° ÊæáÃæ¨Ü¨æªà ÖæaÜác. ¨æãvÜx|¡ Gí¨Üá ÖæÓÄÜ or¨áÜ ª A±ÜÃã Ü ±ÜÊݨÜÃæ bPÜR|¡ Gí¨Üá ÖæÓÄÜ vÜᣤ¨áÜ ª¨áÜ ÓÝÊÜÞ®ÜÂ. ®ÜÊáÜ ¾ ñÜáÙÜá »ÝÑPÜÃÜÈÉ ÍÜñÜÊÜÞ®ÜWÜÙÜ ×í¨æ Qmn|¡ Gí¨Üá, ÖÜÊÜÂPÜ ¸ÝÅÖܾ|ÃÜÈÉ ñÜÊÜá¾|¡ Gí¨Üá ÖæÓÜÄvÜᣤ¨Ü᪨Üã Eíoá. Zor¨Ü Êæáà騆 ÊÜáí©¿áã C¨ÜPæR A±ÜÊÝ¨Ü ÊÜÆÉ. bPÜR¿áÂ, bPÜRËàÃÜ¿áÂ, ÓÜ|¡WáÜ vÜ¿ x á G®ÜáÊ ° âÜ ¨æÆÉ CÃÜáÊÜâ¨Üá ×àWæ. Cí¥ÜÊÜÃÜÈÉ

¹ÔÆPæãàÆá / 179

¹ÔÆPæãàÆá / 180


A®æàPÜÃÜá ñÜÊÜáWæ ×Ä¿áÃÜá ÖæÓÜÄvÜáÊÝWÜ H®Ü®Üá° ÓÜíPÜȳ$ԨܪÃæãà Aí¥Ü BÍÜ¿á ÊÜ®áÜ ° ¯giàÊÜ®¨ Ü È Ü É ÓÝPÝÒñRÜ ÄÔ¨Ü㪠CÆÉ©ÆÉ. PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü ÓÜí¨Ü»ì Ü ¨ÜÈÉ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ PÜ¿ÞÂÃÜ Qmn|¡ Ãæç, Ëà.bà (Ëà. bPÜRËàÃÜ¿áÂ), GÓ….i. ÓÜ|¡WáÜ vÜ¿ x á GÆÉ ¸ÝÚ Ÿ¨ÜáQÃÜáÊÜâ¨Üá ×àWæÁáà. ®ÜÊáÜ ¾ bPÜR|¡®ã Ü C¨ÜPRæ A±ÜÊݨÜÊÆ Ü É. bPÜR|¡®ÜÊÜÃÜ ÓÜí±ÜPÜìPæR Ÿí¨ÜÊÜÄWæ ±ÝÅ¿á: D ÊÜÞñÜá A£ÍÜÁãàQ¤ AÆÉ Gí¨Üá A¯ÓÜáÊÜâ¨Üá TÝ£Å. AÊÜÃÜ PÜ¥ÝÓÜíWÜÅÖÜ "PÜívæàÄ'¿á®Üá° ÖæãÃÜñÜí¨Ü ±ÜÅPÝÍÜPÃÜ Ý¨Ü WèÄÍÜíPÜÃ… AÊÜÃáÜ ÖæàÙÜáÊÜ ÊÜÞñÜá ×àX¨æ: ""®ÜÊáÜ ¾ ÊÜááí©ÃÜáÊÜ D PÝ.ñÜ.bPÜR|¡ AÊÜÃÜá BPÝÃܨÜÈÉ bPÜR|¡®æà. B¨ÜÃæ ŸÃÜÊÜ~Wæ¿áÈÉ, ²ÅࣿáÈÉ, A—PÝÃÜÊÜ®Üá° g®Ü±ÜÃÜÊÝX ŸÙÜÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ, A¥æíqP… BX ÊÜÞñÜ®ÝvÜá ÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ AÊÜÃÜá bPÜR|¡ AÆÉ. SíwñÜ ¨æãvÜx|¡®æà''. bPÜR|¡ AÊÜÃÜá ±ÝÅ¿á: ®ÜÊÜáWæÆÉ ×àWæ CÐÜrÊÝWÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜááSÊÝvÜ «ÜÄÔ KvÝvÜáÊÜ ±æàpæ¿á ÊÜáí©¿á ®ÜváÜ Êæ C®Üã° B WÝÅËáà| g®ÜÃÜ ÊÜááWÜœ &Ô°WœÜ ÊÜáñÜᤠ¯ÃÜÊÜá¾ÙÜ ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÊÜáñÜᤠA¨æà WÝÅËáà| g®ÜÃÜá Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ CoárPæãíwÃÜáÊÜ ËÍÝÌÓÜ¨Ü ®æàÇæ¿á®Üá° ñÝ®Üã Öæãí©ÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü. AÊÜÃáÜ D ¸æíWÜÙã Ü ÃæíŸ ÔÈPÝ®… ÔqWæ Ÿí¨Üá ¨ÜÍPÜ WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° PÜÙ¨ æ ÃÜ ã Ü ñÝ®Üá ÖÜáqr ¸æÙæ¨Ü FÄ®Ü ÖÜÔÃÜ®Üá°, ñÜí±Ü®Üá° PÜí±Ü®Üá° C®Üã° ñÜÊÜá¾ G¨æ¿áÈÉ CoárPæãívæà KvÝvÜáÊÜ ÖÝWæ DWÜÆã C¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜ ŸÃæÖÜWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜá ÖÜáqr¨Ü FÄ®Ü ÊÜáĨÜáí¹, ÊÜÞÊÜáÃÜWÙÜ Ü ñÜÚÃÜá, AÈÉ®Ü WÝÚ¿á ²ÓÜáÊÜÞñÜá, WÝÅËáà| Ÿ¨ÜáQ®Ü ¯ÐÜáÃu Ü ÊÝÓܤʨ Ü Ü ®ÜáwWÜoárWÙÜ áÜ , AÊÜÞ®ÜËà¿áñæ Gí¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜÈÉ¿áã i®ÜWáÜ ÊÜ ÊÜÞ®ÜËà¿á AíñÜ:PÜÃ| Ü ¨Ü ÓæÇWæ ÙÜ áÜ ÊÜáñÜ㤠PÝvÜáñܤÇàæ CÊæ. B¨ÜÃæ ±æàpæWÙÜ È Ü ÉÃáÜ ÊÜ ÊÜáí© ñÜÊÜᾨæ®Üá°ÊÜâ¨Ü®æ°ÆÉ PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜâ¨æà ÖæaÜác. ®ÝÊÜâ WÜÚÔPæãÙÜáÛ£¤¨æªàÊæ G®Üá°ÊÜ AÊÜÃÜ A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜÈÉ CÃÜáÊÜâ¨Üá ±ÝÅ¿á: ÊÜáêWÜgÆÊæà. ÖÝWÝX ®ÜÊÜá¾ ŸÖÜáñæàPÜ ÇæàSPÜÃÜ ÓÜêg®ÜÎàÆñæ¿á ¸æàÃÜáWÜÙáÜ ×í¨æ ñÝÊÜâ ÖÜáqr ¸æÙ¨ æ Ü WÝÅËáà| ±ÜŨæàÍÜ¨Ü ¯àÄ®Ü PÜvæWæ ÊÜááS ÊÜÞwÊæ G®Üá°ÊÜâ¨Üá ®ÜÊÜáWæ WæãñÜá¤. bPÜR|¡ C¨ÜPæR E¨ÝÖÜÃÜOæ AÆÉ; ÓÝü GíŸíñæ AÊÜÃÜ "¨Üívæ', "ÊÜááíhÝÊÜâ', "¯ÍÜŸá¨Ü¨ævæWæ' Cí¥Ü PÜê£WÜÙÜá AÃÜÚÊæ Gí¨Üá ®Ü®ÜWæ A¯Ô¨æ. bPÜR|¡ AÊÜÃÜ ÓÜêg®ÜÎàÆ ±ÜÅ£»æ ¨æãvÜx¨Üá. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÊÜ꣤iàÊÜ®Ü¨Ü JñܤvÜWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ AÊÜÃÜá CÐÜár ŸÃæ¨Ü¨Ü᪠Öæaæcà G®Üá°ÊÜÐÜár! AÊÜÃÜá E±Ü®ÝÂÓÜ ÊÜ꣤¿áÈÉ©ª¨ÜªÃæ, "WÝÅÊÜÞ¿á|'¨Üí¥Ü C®æã°í¨Üá ÊÜáÖÝ PݨÜíŸÄ ®ÜÊÜáWæ ÔWÜŸÖÜá©ñæ¤à®æãà GíŸ WÜáÊÜÞ¯ ®Ü®ÜX¨æ (B¨ÜÃæ PÝÆ ËáíbÆÉ; ÎÅà¯ÊÝÓÜ Êæç¨ÜÂÃÜá ¯ÊÜ꣤¿á ®ÜíñÜÃÜ "ÖÜÙÜÛ ŸíñÜá ÖÜÙÜÛ' GíŸ PݨÜíŸÄ ŸÃæ¨Ü ÖÝWæÁáà

CÊÜÃÜã ŸÃæ¿áÈ Gí¨Üá ÖÝÃæçÓæãà|.) ÖÝWÜíñÜ DX®Ü AÊÜÃÜ ÓÝ«Ü®æ ÓÜ|¡¨ÜÆÉ. AÊÜÃáÜ DWÝWÜÇàæ "AWÝíñÜÃ'Ü , "ÊÜá®ÜÓáÜ ÊÜááXÆá', "ÊÝÓÜ®ÝÊÜá¿á Ÿ¨ÜáQ®Ü Baæ Daæ', "JvÜÆáÄ', "¹ÙÜÆá ¹or Ÿ¨ÜáPÜá', "ÓÜíPÜÆ®Ü' G®Üá°ÊÜ BÃÜá PÜ¥Ý ÓÜíPÜÆ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÖæãÃÜñÜí©¨ÝªÃæ. D GÇÝÉ ÓÜíPÜÆ®ÜWÜÙÜ Joár PÜñæ IÊÜñݤÃÜá. CÊÜâWÜÙÆ æ É "PÜívæàÄ' GíŸ ÖæÓÄÜ ®ÜÈÉ 2004ÃÜÈÉ ÊÜáñæ¤ ÓÜÊáÜ WÜÅÊÝX ÖæãÃÜŸí©Êæ. "ÊÜááíhÝ®æ' ÊÜáñÜᤠ"¨Üívæ' G®Üá°ÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜ GÃÜvÜá PݨÜíŸÄWÜÙÜá. DWÜ ÊÜáñæ¤ "¯ÍÜŸá¨Ü¨ævæWæ' (A¥Ýìñ… ¯ÍÜŸª¨ævæWæ) G®Üá°ÊÜ ÖæãÓÜ PݨÜíŸÄ¿á®Üá° AÊÜÃÜá ±ÜÅPÜqԨݪÃæ. D ÊÜáãÃÜã PݨÜíŸÄWÜÙÜ Jí¨æãí¨Üá A«Ý¿áWÜÙÜá ÓÜ|¡ ÓÜ|¡ (SívÜSívÜ) PÜñæWÜÙÝWÜáÊÜÐÜár ÓÜÌñÜíñÜÅ. ÖÝWæÁáà AÊÜ®Üá° Jorí¨Ü¨ÜÈÉ K© PݨÜíŸÄ¿ÞX¿áã A®Üá»ÜËÓÜŸÖÜá¨Üá. CÊÜ®æ°ÆÉ ¿ÞPæ ÖæàÙÜáñæ¤à®æí¨ÜÃæ D ÊÜáãÃÜã PÜê£WÜÙÜá PÝÊÜ嬆 ®æÇæ¿áÈÉ ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ K© ±ÜPÜR¨ÜÈÉ Coár PæãÙÜÛŸÖÜá¨Ý¨Üí¥ÜÊÜâ A¥ÜÊÝ CÊÜâ BñܾÊÜêñݤíñÜÊæí¨Üá ÓÜí»ÝËÔ¨ÜÃæ AÊÜâ ¯ÍÜŸª¨v æ Wæ æ ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° SíwñÜÊÝX¿áã PÜè æ ã æ ¿ááÂÊÜíñæ CÃÜáÊÜâ¨Üã Öè¨Üá. bPÜR|¡ AÊÜÃÜ ÓÜêg®ÜÎàÆñæ¿á ÊæçÎÐÜr$ CÃÜáÊÜâ¨æà CÈÉ. AÊÜÃÜ ×í©®Ü GÃÜvã Ü PݨÜíŸÄWÜÙáÜ B«Üá¯PÜ Aí¨ÜÃæ ®ÜÊáÜ ¾ Cí©®Ü PÜ®v °Ü ¨ Ü È Ü É ÊÜáÃÜáÖÜáoár ±Üv¨ æ Ü ÖÜñܤ®æà ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü aÜí±Üä PÝÊÜÂÊæà. aÜí±Üä PÝÊÜ嬆 WܨÜ嬆 »ÝWÜÊÜ®Üá° PÝÊÜ嬆 »ÝWÜ©í¨Ü, ±Ü¨Ü嬆 »ÝWÜÊÜ®Üá° WܨÜ嬆 »ÝWÜ©í¨Ü ËíWÜwÓÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜr¨Ü PæÆÓÜ Gí¨Üá ®ÜÊÜáWæ WæãñÜá¤. A¨Ü®æ°à C®æã°í¨Üá ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ÊÜaÜ®ÜWÜí— Gí¨æãà A¥ÜÊÝ WܱܨÜÂWÜÙæí¨æãà ®ÝÊÜâ PÜÃæ¿áŸÖÜá¨Üá. ±ÝÅ¿á: PÜáÓÜáÊÜá¸ÝÇæ¿á ®ÜíñÜÃÜ WÝÅÊÜá »ÝÃÜñÜÊÜ®Üá° A¨ÜÃܨæà B¨Ü ®æÆ¨Ü »ÝÐæ¿áÈÉ ±ÜÅ£ÃÜã±ÜQRÚst ÓÝ«Ü®æ A¥ÜÊÝ ÓÝÖÜÓÜ "¨Üívæ' ÊÜáñÜᤠ"¯ÍÜŸá¨Ü¨ævæWæ' PݨÜíŸÄWÜÚWæ C¨æ. ÖÝWÝX CÊÜâ ÊÜÞÊÜáãÈ PݨÜíŸÄWÜÙÜ ÓÜÌÃÜã±ÜQRíñÜ ¼®Ü°. A¥ÜÊÝ ÖÜñܤ®æà ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü ±Üí±Ü®Ü aÜí±Üä PܮܰvÜÊÜâ C±Ü³$ñܤ®æà ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨Ü Pæã®æ¿áÈÉ ×àWæ ±Üâ®ÜÃ…ÓÜêÑrWæãíwÃÜ ŸÖÜá¨Üá. C¨Ü®Üá° ®Ý®Üá Óæ°àÖÜ¨Ü ®æÇæÀáí¨Ü BvÜᣤÆÉ; ÓÜíÓÜ¢£¿á®Üá° ËáàÄ E±ÜÓÜíÓÜ¢£ ÖÜáqrPæãívÜ ÖÝWæ C¨Üá C¨æ G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° ±ÜÃÝÊÜáÎìÓÜÆá ±ÜÄÍÜÅÊÜá ÊÜáñÜᤠ¨ÜãÃܨêÜ Ñr CÃܸàæ PÜá Gí¨æà ÖæàÙÜᣤ¨ªàæ ®æ. bPÜR|¡®ÜÊÜÃÜá ŸÃÜÊÜ~Wæ¿á®Üá° ±ÝÅÃÜí¼ÓÜáÊÜ ©®ÜWÜÙÜÈÉ ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜ Gí¨Üá PÜÿ æ ááÊÜ ÓÝ×ñÜ aÜÙÊ Ü ÚÜ ¿á ±ÜÅ»ÝÊÜ AÊÜÃÜ PÜ|¡ ÊÜááí¨æ CñÜá¤. ÓÜÖg Ü ÊÝXÁáà B ©®ÜWÜÙÜÈÉ ÓÝ×ñÜ ÃÜaÜ®æWæ ñæãvÜX¨Ü GÆÉÃÜ®Üã° B aÜÙÜÊÜÚ BPÜÑìst ÖÝWæÁáà bPÜR|¡®ÜÊÜÃÜã B aÜÙÜÊÜÚ¿á »ÝWÜÊÝX ŸÃæ¿áÖæãÃÜoÃÜá. ŸÃæ¿ááñݤ Öæãà¨Ü ÖÝWæ B aÜÙÜÊÜÚ ÊÜÂQ¤Pæàí©ÅñÜ CÆÉÊæà ®ÜWÜÃÜ Pæàí©ÅñÜ ±ÜÅþæ Gí¨Üá A¯ÔÃܸæàPÜá.

¹ÔÆPæãàÆá / 181

¹ÔÆPæãàÆá / 182


ÊÜáãÆñÜ: ŸávÜPo Ü ár g®ÝíWÜWÙÜ Ü CÆÉÊàæ A®ÜûÃÜ ÓÜ Ã§Ü Ü A¥ÜÊÝ AÆüñÜÃÜ ÊÜÆ¿á©í¨Ü Ÿí¨Ü AÊÜÃÜ iàÊܮݮÜá»ÜWÙÜ áÜ D ®ÜÊÂÜ ±ÜÅþÀ æ áí¨Ü ÖæãÃÜŸÃÜÆá AÊÜÃ®Ü áÜ ° ±ÝÅ¿á: ±æÅàÃæà²ÔÃܸæàPÜá. C¨ÜÄí¨ÝX ¨ÜÈñÜ ŸívÝ¿á aÜÙÜÊÜÚ¿á BÍÜ¿á AÊÜÄWæ ÖÜ£¤ÃÜÊÝÀáñÜá. B PÜvæWæ ÊÝ鬆 AÊÜÃÜá B ®æÇæ¿áÈÉ PÜñæWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¨ÜÃÜã ¿ÞÊÜâ¨æà Jí¨Üá ±ÜÅþæWæ ñܮܰ ÓÜíÊæà¨Ü®æ¿á®Üá° Ëá£WæãÚÔ ŸÃæ¿ááÊÜâ¨Üá ÓÜÖÜgÊÜÆÉ GíŸíñæ AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ŸÃÜÊÜ~Wæ¿á ¨ÝÄ Ÿ¨ÜÇÝÀáÔ¨ÜÃÜá. ¨ÜÈñÜ ŸívÝ¿á¨Ü aÜÙÊ Ü ÚÜ ¿á BÍÜ¿áWÜÙ®Ü áÜ ° J²³¿áã AÊÜ®áÜ ° ËáàÄ¨Ü A¥ÜÊÝ Ÿ¨ÜáQ®Ü ÊæçÃáÜ «ÜÂWÜÙ®Ü áÜ ° J²³Pã æ ÙÜáÛÊÜ ñÜ®¨ °Ü àæ B¨Ü Ԩܜ ÊÜÞ¨ÜÄ¿á®Üá° AÊÜÃáÜ PÜívÜáPæãívÜÃáÜ . C¨ÜÄí¨ÝX AÊÜÃÜ "g±Ü¨Ü PÜpær', "ÖÜËáà¨Ý¿á|', "ÊÜááíWÝÃÜá ÊÜáÙæ¿á ÓÜíhæ'¿áí¥Ü PÜñæWÜÙÜá PܮܰvÜPæRà A®Ü®ÜÂÊæíŸíñæ ÖÜáqrPæãívÜÊÜâ. bPÜR|¡ Cí¥Ü A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ÓÝ«Ü®æ¿á®Üá° ÓÜ|¡PÜñÝ ûæàñÜŨÜÆÉÐærà ÓÝ—Ô¨ÜÆÉ. AÊÜÃÜ PݨÜíŸÄWÜÙÜá AÊÜÄWæ AÊÜÃæà ÓÝqÁáíŸíñæ ËÎÐÜrÊÝ¨Ü ±ÜÅÁãàWÜWÜÙÜá Gí¨ÜÃæ ñܲ³$ÆÉ. ×Ä¿á PݨÜíŸÄPÝÃÜ ÊÝÂÓÜÃÝ¿á ŸÇÝÉÙÜÃÜá WÜáÃÜá£Ô¨Üíñæ WÝÅÊáÜ »ÝÃÜñ¨ Ü Ü bñÜÅ|ÊÜ®áÜ ° ¯àw¨Ü ÇæàSPÜÄWæ ®ÜÊáÜ È ¾ É PæãÃÜñÀ æ áÆÉ. B¨ÜÃæ ÊÜá®ÜáÐÜ ÊÜáñÜᤠ±ÝÅ~WÜÙÜ ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° bPÜR|¡ AÊÜÃÜÐÜár Pæ¨ÜQ¨ÜÊÜÃÜá C®æã°ŸºÄÆÉ. B¨ÜªÄí¨ÜÇàæ AÊÜÃÜ "¯ÍÜŸá¨Ü¨v æ Wæ 'æ PÜꣿáÈÉ PÜ¥æ PݨÜíŸÄWÜÙÜ PÜÆ®³ Ý ±ÜűíÜ aÜ ÊÜáñÜᤠaÜÄñæÅ¿á ÊÝÓܤÊÜ ±ÜűíÜ aÜ CÊÜâWÜÙÜ ®ÜváÜ Ë®Ü PÜÃáÜ ÙÜ ÓÜíŸí«Ü ¸æàÃÝÊÜ PÜ®v °Ü Ü PÜꣿáÆãÉ ÊÜáãwÆÉ Gí¨Üá ×Ä¿á ËÊÜáÍÜìPÜ vÝ. i.GÓ…. BÊÜáãÃÜ AÊÜÃÜá A¼±ÝÅ¿á ±ÜvÜáñݤÃæ. ®ÝÊæÆÉ WÝÅÊÜáÓÜÌÃÝg嬆 PÜƳ$®æWÜÙÜ®Üá° ¯giàÊܮܨÜÆãÉ ÓÝ×ñÜ ±ÜűíÜ aÜ¨Æ Ü ãÉ PÜÙ¨ æ áÜ PæãÙÜáÛ£¤¨ªÜÃ,æ bPÜR|¡ AÊÜÃáÜ AÊÜ®áÜ ° iàÊÜíñÜ CvÜÆá ±ÜſᣰÓÜᣤ¨ÝªÃæ. A®æàPÜÄWæ C¨Üá ®ÝÓÝrÈj¿Þ Gí¨æãà CÆÉÊæà ±ÜÅ£WÝÅËáà bíñÜ®æ Gí¨æãà PÝ|ŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ÓÜêg®ÜÎàÆñæ G®Üá°ÊÜâ¨Üá D ÊÜÞñÜ®Üá° —PÜRÄÓÜáÊÜ ÖÝWæ ÇæàSPÜ®Ü A®Üá»ÜÊWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ±Üâ®ÜÃ…ÓÜêÑÔr ÃÜã±ÜPWÜ ÙÜ Ü ÊÜáãÆPÜ A¨Ü®áÜ ° iàÊÜíñÜ CvÜŸÖÜá¨æà®æãà. bPÜR|¡ ÊÜÞw¨Ü㪠C¨Ü®à°æ . CÐærÆÉ C¨ÜªÃÜã AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ A—PÝÃÜÊÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ ±ÜÅÔ©œ ÊÜáñÜᤠ±ÜÅaÝÃÜPæR E±ÜÁãàXÔPæãívÜ©ªÆÉ. ®Ý®Üá AÊÜÃÜ »æàqWæ Öæãà¨ÝWÜ ±ÜÅPÝÍÜPÃÜ ã æ ŸºÃáÜ AÊÜÃÜ hæãñæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜÆá Ÿí©¨ÜªÃÜá. bPÜR|¡ Gí©®Ü ²Åà£Àáí¨ÜÇæà ®ÜËᾟºÃÜ®Üã° ÓÝÌWÜ£Ô ÊÜÞñÜ®ÝwÔ¨ÜÃáÜ . ""H®Üá WÜáÃÜã, H®ÝWܸàæ QñÜá¤?'' Gí¨Üá AÊÜÃáÜ ®Ü®®°Ü áÜ ° PæàÚ¨ÝWÜ ""H¯ÆÉ ÓÜÃ…, ¸æíWÜÙã Ü ÄWæ Ÿí©¨æ.ª ®æãàw ÖæãàWæãà| AíñÜ Ÿí¨æ'' Gí¨æ. AÐÜrÃÜÈÉ B ±ÜÅPÝÍÜPÜ ËáñÜÅÃÜá ""®ÜÊÜá¾ ±ÜÅPÝÍܮܩí¨Ü ¯ÊÜᾨæãí¨Üá PÜê£ ŸÃܸæàPÜá ÓÜÃ…, ÖÜӤܱÅÜ £ C¨ÜªÃæ Pæãw CÆÉÊݨÜÃæ ŸÃæ¨áÜ Pæãw'' Gí¨Üá ¨Üáí¸ÝÆá ¹¨ÜªÃáÜ .

""ÓܨÜÂPÜRíñÜã ŸÃæ¨æà CÆÉ, ŸÃæ¨ÝWÜ ®æãàvæãà|'' Gí¨Üá bPÜR|¡ AÊÜÃÜ®Üá° ÓÝWÜ ÖÝQ¨Ü ÊæáàÇæ ²ÓÜáÊÜÞ£®ÜÈÉ ÖæàÚ¨ÜÃáÜ : ""AÊÜÃáÜ ®Ü®°Ü Êæáà騆 ²Åà£Àáí¨Ü ÖÜÓ¤± Ü ÅÜ £ PæàÙÜᣤÆÉ. D PÜábì H®Üá Gí¨Üá AÊÜÄWæ WæãñÜá¤, Cí¥ÜÊÜÃÜ®Üá° ÓÜí»ÝÚÓÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜr'' Gí¨Üá ÖæàÚ ®ÜPÜRÃÜá. B ®ÜWÜá訆 ×í©®Ü »ÝÊÜ®æ H®Üá GíŸá¨Üá CŸºÄWÜã Wæ㣤¨Ü᪨ÜÄí¨Ü ÊÜááí¨æ B ËÐÜ¿á ¹oár ®ÝÊÜâ ¸æàÃæ ÊÜÞ£Wæ ÖæãÃÜÚ¨æªÊÜâ. DWÜ PÜ®v °Ü Ü ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÜ¢£ CÇÝTæ¿á gíq ¯¨æàìÍÜPÃÜ ÝXÃÜáÊÜ bPÜR|¡ PæÆÊÜâ PÝÆ A¨ÜÃÜ ±ÜÅ»ÝÃÜ ¯¨æàìÍÜPÜÃÝX¿áã C¨ÜªÊÜÃÜá. ÊæáçÓÜãÄ®Ü ÃÜíWÝ¿á|¨Ü ¯¨æàìÍÜPÜÃÝX¿áã DWÜÆã ÓÜí»ÝÚÓÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜá. BvÜÚñÜ PܮܰvÜ PÝ¿áì ιÃÜWÜÙÜ ±ÜsÜ ÃÜaÜ®Ý ÓÜË᣿á A«ÜÂûÜÃÝX¿áã AÊÜÃÜá ÓæàÊæ ÓÜÈÉÔ©ª¨æ. AÊÜÃÜá PÜê£WÜÚWæ ¨æàÊÜÃÝg ŸÖܨÜãªÃ… ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ ("¹ÙÜÆá ¸æàÃÜá ¹or Ÿ¨ÜáPÜá' PÜñÝ ÓÜíWÜÅÖ)Ü PÜ®ÝìoPÜ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá ±ÜâÓܤPÜ ŸÖÜáÊÜÞ®Ü ("ÊÜááíhÝÊÜâ' PݨÜíŸÄ), ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ("¨Üívæ' PݨÜíŸÄ)WÜÙÜã Ÿí©Êæ. ®ÝÆáR ÊÜÃáÜ ÐÜWÙÜ Ü ×í¨æ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ¨ÜÈÉ ÓÜíÁãàiԨܪ ÎÅàÊÜᣠCí©ÃÝ ÖæWæx AÊÜÃÜ ÓÜÊÜÞhæãàÓÝíÓÜR£PÜ A«Ü¿á®Ü PÜꣿá PÜáÄñÝ¨Ü ËaÝÃÜ ÓÜíQÃÜ|PæR ®Ý®Üá AÊÜÃ®Ü áÜ ° BÖÝ̯Ԩæ.ª A¨ÜPRæ BWÜËást AÊÜÃáÜ Pæ.¹. i®ÜÃÝg ÖæWxæ ÓݾÃPÜ Ü PܮܰvÜ »ÜÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ®æãàw, "AÃæ! GÐÜár aæ®Ý°X¨æ C¨Üá, CÈÉ ¯ÃÜíñÜÃÜ PܮܰvÜ PæÆÓÜ ®Üvæ¿á¸æàPÝX¨æ. B¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ CÇÝTæÀáí¨Ü A®Üá¨Ý®Ü PæãvÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ CÆÉÊÜÆÉ!' Gí¨Üá Pæç Pæç ×ÓÜáQPæãívܨÜáªíoá. ¿ÞÊÜ Öæ㣤WݨÜÃÜã ÓÜÄÁáà bPÜR|¡ AÊÜÃÜ®Üá° ±ÝÅ¿á: ®Ü®Ü°í¥ÜÊÜÃÜá ´æä௮ÜÈÉ ÓÜí±ÜQìÓÜŸÖÜá¨Üá G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° ®Ý®Üá A®æàPÜ ¸ÝÄ PÜívÜáPæãívÜ©ª¨æ. ®Ý®ÜíñÜã ÃÝñæÅ ¸æÙÜWæY G®Ü°¨æà AÊÜÃÜ®Üá° ÓÜí±ÜQìÔ¨ÝWÜ ""H®ÝWܸæàPÜá Óݸ…?, ÖæàÚ'' G®Ü°©¨Üª ÓÜí¨Ü»ÜìÊæà CÆÉ©ÆÉ. AÊÜÃÜ Êæã¸ÝçÇ… ÄíWÜá~Ô¨ÜÃÜã AÊÜÃÜá A¨Ü®Üá° GñܤPæãÙÜÛÈÆÉ Gí¨Ý¨ÜÃæ, AÊÜÃÜá CÇÝTæ¿á ËáàqíX®ÜÇæãÉà A¥ÜÊÝ ÖæãÃÜWæÇæãÉà C¨ÝªÃæ Gí¨æà A¥Üì. BÊæáàÇæ vÜ¿áÇ… B¨Ü ®ÜíŸÃ…®Üá° ®æãàw C¨Üá CÊÜÃܨæªà PÝÇ… Gí¨Üá WÜáÃÜá£ÔPæãívÜá ÄíW… ÊÜÞvÜáÊÜ Óèg®Ü AÊÜÃÜÈÉ DWÜÆã EÚ©¨æ. bPÜR|¡®íÜ ¥Ü ÓÜÃÙÜ ,Ü ¨ÜûÜ ÊÜáñÜᤠˮܿáÊÜíñÜ A—PÝÄ¿á®Üá° ®Ý®Üá ®æãàw¨Ü᪠PÜwÊæá. A¨ÜPæRà AÊÜÃÜá ®Ü®Ü° ÊÜá®Ü:±ÜoÆ¨Ü ÊæáàÇæ ÊÜáãw Ÿí¨ÝWÜÇæÆÉ AÊÜÃÜ®Üá° ¨æãvÜx|¡ Gí¨Üá PÜÃæ¿á¸æàPÜá A¯ÓÜáñܤ¨æ. ®Ý®Üá AÊÜÃÜÇæãÉÊæá¾ C¨Ü®Üá° ÖæàÚ¨ÝWÜ AÊÜÃÜá ÊÜáágáWÜÃܱÜoár "¨Ü¿áËoár ¸æàw ÓÜÃ…, ®Ý®Üá ÓÜ¨Ý bPÜR|¡®ÝXÁáà CÃÜáñæ¤à®æ' Gí¨Üá ÖæàڨܪÃáÜ . ±ÝÅ¿á: ¨æãvÜ| x ¡ B¨ÜÊÄÜ Wæ ÊÜÞñÜÅ Cí¥Ü ÊÜÞñÜ®áÜ ° BvÜÆá ÓÝ«ÜÂ. B¨ÜªÄí¨ÜÇàæ AÊÜÃáÜ ®Ü®WÜ æ ¿ÞÊÜñã Ü ¤ "bPÜR|¡' AÆÉ!

¹ÔÆPæãàÆá / 183

¹ÔÆPæãàÆá / 184


²Å࣠ñÜáíŸáÊÜ PæãvÜ DaæWæ ÖæãÓÜñÝX ±Üâ®ÜÃÜÅaÜ®æ¿Þ¨Ü PÜ®ÝìoPÜ ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜâ PܮܰvÜ ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÜ¢£ CÇÝTæ¿á PÝ¿áì¨ÜÎì Óݧ®ÜPæR PܮܰwWÜÃÜÆÉ¨Ü I.G.GÓ…. A—PÝÄÁ㟺ÃÜ®Üá° ®æàËást ŸWæY PܮܰvÜ¨Ü ŸÖÜáÊÜááSÂÊÝ¨Ü ¨æç¯PÜÊæäí¨ÜÃÜÈÉ ÊÝaÜPÜÃÜ ÊÝ~ Ë»ÝWܨÜÈÉ ÓÝ×£Á㟺ÃÜá, "A¨ÜÃÜÇæÉà®Üá ñܱÜâ³? PܮܰwWÜÃÝ¨Ü I.G.GÓ…. A—PÝÄWÜÙÜã C¨Ü᪠ÊÜÞw¨æªà®Üá? PÜ®v °Ü Ü ÓÜíÓÜ¢£¿á CÇÝTæ¿á PÝ¿áìÊæçSÄ ®æãàw¨ÜÃæ Aí¥Ü Jí¨Üá CÇÝTæ ¿ÞPæ ¸æàPÜá?' Gí¨Üá A¥Üì ŸÃÜáÊÜí¥Ü (ÊÜÂíWܨÜ) ±ÜñÜÅÊæäí¨Ü®Üá° ŸÃæ¨ÜÃÜá. PæÆÊÜâ £íWÜÙÜ ×í¨æ PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü C®æãí° ¨Üá ŸÖÜá ÊÜááS ¨æç¯PÜ ¨ÜÈÉ PܮܰvÜ ÓÜíÓÜ¢£ CÇÝTæWæ ÓÜíŸí«Ü±Üoríñæ TÝÃÜÊÝ¨Ü C®æã°í¨Üá ÊÜÃÜ©¿áã ±ÜÅPÜoÊÝXñÜá¤. A¨Üá ®ÜÊÜá¾ PܮܰvÜ¨Ü ŸÖÜáÊÜááS PÜñæWÝÃÜÃÝX¨Üª ÃÝZÊæàí¨ÜÅ TÝÓܯàÓÜÃÜ A®ÝÃæãàWÜ嬆 ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ D CÇÝTæ¿áá ®æÃÜÊÜâ ¹ÔÆPæãàÆá / 185

¯àvÜÆá ËÙÜí¹Ô¨Ü᪠ÊÜáñÜᤠTÝÓܯàÓÜÃÜ ¯«Ü®Ý®ÜíñÜÃÜÊÜä AÊÜÃÜ Ÿí«ÜáWÜÚWæ ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜâ ¯àvܸæàPݨܪ®Üá° ¯àvÜáÊÜÈÉ ñÜPÜÃÝÃÜáWÜÙÜ®Üá° G£¤¨Ü᪠Êæã¨ÜÇݨÜáWÜÙÜ®Üá° PÜáÄñܨݪXñÜá¤. PæÆÊÜâ ÓÜí¨Ü»ì Ü WÜÙÈ Ü É CíñÜÖÜ A®Üá»ÜÊÊ Ü âÜ ®ÜÊáÜ ¾ ®ÜváÜ Ë®Ü A®æàPÜÄWæ BXÃÜŸÖÜá¨Üá. ‘CÆÉ’ A®ÜÇ ° ÝÃæ ®Ý®Üá. ÖÝWæí¨Ü ÊÜÞñÜÅPRæ B CÇÝTæ¿á AÊÜÍÂÜ PÜñæ CÆÉ. AÈÉÃáÜ ÊÜÊÃÜ Æ æ ÉÃã Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜÃÇ Ü Éæí¨Üá BÃæãà²ÓÜáÊÜâ¨Üá ÎàñÜ B¨Ü¨PªÜ Ræ ÊÜáãWÜá Pæã¿á᪠ÖÝQ GíŸíñæ B©àñÜá. ®Ü®°Ü ÊÜáñÜᤠPÜ®v °Ü Ü ÓÜíÓÜ¢£ CÇÝTæ¿á (¯¨æàìÍÜ®ÝÆ¿á¨Ü) ÓÜíŸí«Ü Gíoá ÖÜñÜᤠÊÜÃÜáÐܨÜáª. D CÐÜár ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜÈÉ PܮܰvÜ ÓÜíÓÜ¢£¿á (¯¨æàìÍÜ®ÝÆ¿á¨ÜÈÉ) ¯¨æàìÍÜPÃÜ ÝX¨Üª ÓÜÊì Ü ÎÅà Ô. ÓæãàÊÜáÍæàSÃÜ, ÊÜáá¨Ü᪠ÊæãàÖÜ®,Ü ÊÜÞPÝìívÜ ±ÜâÃÜí ÎÅà¯ÊÝÓÜ, PÝ.ñÜ. bPÜR|¡ (CÊÜÃáÜ ÓÜÌƳ ÓÜÊáÜ ¿á ±ÜÅ»ÝÃÜ ¯¨æàìÍÜPÃÜ ÝX¨Üê áÜ ) ÊÜá®Üá ŸÚWÝÃ… AÊÜÃÜ hæãñæ ÊÜÂÊÜÖÜÄÓÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ ®Ü®ÜWÜã J¨ÜX Ÿí©ñÜá¤. D CÐÜãr ÊÜáí©¿á㠮ܮܰ hæãñæ ñÜáíŸ ËÍÝÌÓÜ ÊÜáñÜᤠWèÃÜÊÜ©í¨ÜÇæà ®Üvæ¨ÜáPæãíw¨ÝªÃæ. ®Ý®Üá A«ÜÂûÜ®ÝXÃÜáÊÜ PܮܰvÜ ÓÜíZPæR ÓÜíŸí«Ü±Üoríñæ ®Ý®Üá ÊÜÞwPæãíwÃÜáÊÜ ÊÜá®ÜËWæ ¿ÞÊÜñã Ü ¤ CÊÜÃÈ Ü É ¿ÞÃæ㟺Ãã Ü ñÜPÃÜ ÝÃÜá Gñܤ¨àæ ®æÃÊ Ü âÜ ¯àw ÓÜÖPÜ ÄÜ ¨Ü A®Üá»ÜÊÜ ®Ü®¨ °Ü áÜ . D Êæáà騆 WÜ|ÂÃÜÈÉ ®Ý®Üá ÖæaÜác ÓÜí±ÜPÜì ¸æÙæÓÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ J¨ÜX Ÿí¨Ü¨áÜ ª ÎÅà ÊÜÞPÝìívܱâÜ ÃÜí ÎÅà¯ÊÝÓÜ ÊÜáñÜᤠÎÅà PÝ.ñÜ. bPÜR|¡ AÊÜÃáÜ ¯¨æàìÍÜPÜ ÃÝX¨Üª CÆÉÊæà gíq ¯¨æàìÍÜPÜÃÝX¨Üª ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ (DWÜ ÊÜáñæ¤ ¯¨æàìÍÜPÜÃÝX Ÿí©ÃÜáÊÜ ÎÅà ÊÜá®Üá ŸÚWÝÃÜÃÜíñÜã, ®Ü®Ü°®Üá° ¸æíWÜÙÜãÄWæ PÜÃæÔ PܮܰvÜ¨Ü PæÆÓÜPæR ®æÃÜÊÜâ ¯àvÜáÊÜ L¨Ý¿áìÊÜ®Üá° DaæWæ ñæãàÄÔÃÜáÊÜâ¨Üá Jí¨Üá A±ÜÃÜã±Ü¨Ü Zo®æ.) ÊÜÞPÝìívܱÜâÃÜí AÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ ®ÜvÜá訆 JÙæÛ¿á A®ÜáÊݨÜPÜ AÐærà AÆÉ PÜË¿áã PÜãvÝ. (bPÜR|¡ AÊÜÃÜá DWÝWÜÇæà ®ÜÊÜá¾ ŸÖÜáÊÜááS PÜñæWÝÃÜÃæí¨Üã, ŸÚWÝÃ… AÊÜÃÜá JÙæÛ¿á ÇæàSPÜÃæí¨Üã DWÝWÜÇæà WÜáÃÜá£ÓÜƳqr¨ÝªÃæ Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üã CÈÉ ÊÜááSÂ.) ÖÝWÜã JŸº PÜË GíŸ PÝÃÜ|PæãRà A¥ÜÊÝ ®Ü®Ü° ÓÜíZo®æ¿á ŸWæY CÊÜÃæÆÉÃÜÈÉ CÃÜáÊÜ ÊæáaÜácWæ¿áã C¨ÜPæR PÝÃÜ|ÊÝX¨æÁãà H®æãà? ¿ÞÊÜâ¨æí¨Üá ®Ü®WÜ æ £ÚÀáñÜá. ÊÜÞPÝìívܱÜâÃÜí ÎÅà¯ÊÝÓÜ AÊÜÃÜ ±ÜÄaÜ¿á ®Ü®ÜWݨܨÜ᪠ÓÜáÊÜÞÃÝX 2002&03ÃÜ AÊÜ—¿áÈÉ. BWÜ AÊÜÃÜá PܮܰvÜ ÓÜíÓÜ¢£ ¯¨æàìÍÜ®ÝÆ¿á¨ÜÈÉ®Ü gíq ¯¨æàìÍÜPÜÃÜÈÉ JŸºÃÝX¨ÜªÃÜá. PÜ®ÝìoPÜ HQàPÜÃÜ|¨Ü ®æàñÝÃÜÃÜÈÉ ŸÖÜá ÊÜááSÂÃÜá G¯ÔPæãíw¨Üª ÊÜáñÜᤠPÝíñÝÊÜÃܨÜÊÜÃæà B¨Ü i®ÜÃÝg ÖæWæx¿áÊÜÃÜ g®Ü¾ ¹ÔÆPæãàÆá / 186


ÍÜñÊ Ü Þ Ü ®æãàñÜÊ Õ Ü ÓÜí¨Ü»ì Ü ¨ÜÈÉ ®Ý®Üá PÝíñÝÊÜÃÜ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZ¨Ü ®æàñÜêñÌÜ ¨ÜÈÉ i®ÜÃÝg ÖæWæx¿áÊÜÃÜ ÓݾÃÜPÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ PÝíñÝÊÜÃܨÜÈÉ Jí¨Üá ‘PܮܰvÜ »ÜÊܮܒ PÜoárÊÜ PÜ®ÜÓÜá PÜíw¨æª. BWÜ A¨ÜPÝRX ÃÜã±ÜâWæãíw¨Üª ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ BaÜÃÜOÝ ÓÜË᣿áÈÉ «ÜÊáÜ ìÓܧ٨ Ü Ü «ÜÊÞ Ü ì—PÝÄ ÎÅà ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWYv Ü ,æ ÊÜÞi ÊÜááSÂÊÜáí£Å ÎÅà ËàÃܱ³Ü ÊæãÀáÈ, ÊÜáãvܹ¨æÅ¿á ÍÝÓÜPÜ ÎÅà Pæ. A»Ü¿áaÜí¨ÜÅ hæç®…ÃÜí¥ÜÊÜÃÜ®Üá° ÓæàÄÔPæãíw¨æªÊÜâ. D ÓÜË᣿áá ÃÜã±ÝÀá 12 ÆûÜ¨Ü GÔrÊæáàq®ÜÈÉ Jí¨Üá ‘PܮܰvÜ »ÜÊܮܒ ¯ËáìÓÜáÊÜ Áãàg®æ¿á®Üá° ÃÜã²Ô A¨ÜÃÜ ®æÃÜËWÝX Aí©®Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞX¨Üª ÊÜޮܠÎÅà GÓ….Gí. PÜêÐÜ¡ AÊÜÄWæ ÊÜá®ÜË ÓÜÈÉÔñÜá¤. A¨Üá PܮܰvÜ¨Ü A¨ÜêÐÜrÊæäà GíŸíñæ ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÚí¨Ü GÔrÊæáàq®ÜÈɨܪ ±Üä£ì ÊæãñÜ¤Ê®Ü ã Ü ° ÓÜÃPÜ ÝÃÜÊàæ ¯àvÜáÊÜ B¨æàÍÜ ŸíñÜá. ®ÝÊÜâ C¨ÜPÝRX SáÑ ±ÜpÊ ræ âÜ . B¨ÜÃæ ®ÜÊÜá¾ ÊÜááí¨æ Jí¨Üá ñÝí£ÅPÜ AvÜaÜOæ BWÜ C©ÃÝÀáñÜá. ÓÝÊÜìg¯PÜÊÝX ÃÜã±ÜâWæãÙÜáÛÊÜ Cí¥Ü PæÆÓÜPæR A¨ÜÃÜ GÔrÊæáàq®Ü ±Üä£ì ÊæaÜcÊÜ®Üá° ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜâ »ÜÄÓÜáÊÜ ÖÝXÆÉ. A«ÝìíÍÜ CÆÉÊæà »ÝWÜÍÜ@ ®æÃÜÊÝWܸæàPÜá GíŸ PÝ®Üã¯®Ü ¯¿áÊÜá C¨æ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá ®ÜÊáÜ ¾ AÄËWæ ŸíñÜá. ÖÝWÝX ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÙÜ áÜ E¨ÝÃÜ ÊÝX ÊÜáígãÃÜá ÊÜÞw¨Üª 12 ÆûÜ ÃÜã±ÝÀá¿áÈÉ BÃÜá ÆûÜÊܮܰÐærà ®ÝÊÜâ ±Üvæ¿áÆá ÓÝ«Ü GíŸ ÊÜÞñÜ®Üá° ÇæãàPæãà±ÜÁãàX CÇÝTæ¿áá ÖæàÚñÜá. BWÜ ñÝ®æà ®Ü®ÜWæ ±ÜÄaÜ¿áÊÝX¨Üª ÊÜÞPÝìívܱÜâÃÜí ÎÅà¯ÊÝÓÜ AÊÜÃÜá Jí¨Üá ÓÜÆÖæ¿á®Üá° ÊÜááí©orÃÜá. “¯ÊÜá¾ Áãàg®æ¿á®Üá° 25 ÆûÜPæR HÄÔ, 12 ÆûÜ ÃÜã±ÝÀá¿á®Üá° ÓÜÃÜPÝÃÜ©í¨Ü ±Üvæ¨ÜáPæãÚÛ ÊÜáñÜᤠPܮܰvÜPÝRX ÊÜáígãÃÝ¨Ü «Ü®ÓÜ Ö Ü Ý¿áÊÜ®áÜ ° PÜÙ¨ æ áÜ PæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÓÜÄ¿áÆÉ” GíŸá¨Üá AÊÜÃáÜ ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜááí©or ÓÜÆÖæ. AÊÜÃÜ ÓÜÆÖæ¿á®Üá° ®ÜÊÜá¾ ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ ÓÜËᣠEñÝÕÖÜ©í¨Ü ÔÌàPÜÄÔ ‘PÜ®v °Ü Ü »Ü樆 ’Ü ÊÜ®áÜ ° 25 ÆûÜ ÃÜã±ÝÀá¿áÈÉ ÃÜã²ÓÜÆá GÔrÊáæ àoá ÖÝQñÜá. ÓÜËᣠÓÜáÊÜÞÃÝX 12 ÆûܨÜÐÜár ÖÜ|ÊÜ®Üá° ÓÝÊÜìg¯PÜÄí¨Ü ÓÜíWÜÅ×Ô ÓÜÃÜPÝÃÜ ¯àvÜáÊÜ 12 ÆûÜ ÃÜã±ÝÀá ¹vÜáWÜvWæ æ PæàÚPæãíwñÜá. B¨ÜÃ,æ “JÊæáÇ ¾ æ Cí¥Ü PæÆÓÜPRæ 12 ÆûÜ ÃÜã±ÝÀá ¯àvÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÓrÜ Ý«ÜÂ. ¯ÊÜá¾ PÜov r ¨ Ü Ü PæÆÓÜ¨Ü ±ÜÅW£Ü ¿á ÊÜé Ü ¿á®Üá° ÇæãàPæãà±ÜÁãàX CÇÝTæ¿áá ÖÜíñÜÖÜíñÜÊÝX ¯àw¨ÝWÜ, 4 ÆûÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ ÖÝWæ 3 PÜíñÜáWÜÙÜÈÉ «Ü®ÜÓÜÖÝ¿á ¯àvÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá” Gí¨Üá PܮܰvÜ ÓÜíÓÜ¢£ CÇÝTæ¿áá ÖæàÚñÜá. BWÜÆã ÊÜáñæ¤ ¨ÝÄ ñæãàĨÜÊÃÜ áÜ ÊÜÞPÝìívܱâÜ ÃÜí AÊÜÃàæ . AÊÜÃáÜ ¿ÞÊÜ ÄࣿáÈÉ A¨Ü®áÜ ° ±Üv¿ æ á¸æàPÜá GíŸá¨ÜPã Ü R Jí¨Üá E±Ý¿áÊÜ®áÜ ° ÓÜãbÔ¨ÜÃÜá. A¨æí¨ÜÃæ ÊÜޮܠÎÅà ËàÃܱܳ ÊæãÀáÈ¿áÊÜÃÜ®Üá° PÜívÜá AÊÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ Jí¨æà PÜí£®ÜÈÉ D 12 ÆûÜÊÜ®Üã° ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞvÜáÊÜíñæ PܮܰvÜ ÓÜíÓÜ¢£

CÇÝTæWæ JñܤvÜ ñܯ° G®Üá°ÊÜâ¨Üá. ®ÝÊÜâ ÊÜޮܠÎÅà ÊæãÀáÈ AÊÜÃÜ®Üá° PÜívÜá D ËÐÜ¿á ±ÜÅÓݤ²Ô¨ÝWÜ, AÊÜÃÜá SáÑÀáí¨ÜÇæà CÇÝTæWæ ¨ÜãÃÜÊÝ~ ÊÜÞw £ÚÔ¨æªà AÆɨæà, “ÊæãWÜÓÝÇæ¿áÊÜÃÜ®Üá° ®Ý®Üá ŸÖÜÙÜ ÊÜÃÜáÐÜWÜÚí¨Ü ŸÇæÉ. AÊÜÃÜá PÜorvÜ¨Ü PæÆÓÜÊÜ®Üá° SíwñÜ ¯ÈÉÓÜáÊÜÊÜÃÜÆÉ. ¯àÊÜâ 12 ÆûÜÊÜ®Üã° Jí¨æà PÜí£®ÜÈÉ ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá” Gí¨Üá Jí¨Üá ±ÜñÅÜ Ê®Ü ã Ü ° ŸÃæ¨áÜ PæãorÃáÜ . ñÜñ…ûÜ| ®ÜÊáÜ ¾ ÖÜ| ¹vÜáWÜvæ¿ÞÀáñÜá. ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ ÓÜË᣿áá ÓÜíPÜƳ ÊÜÞw¨Ü ‘PܮܰvÜ »ÜÊܮܒÊÜâ PÝíñÝÊÜÃܨÜÈÉ ‘²í£ÆÉ ÊÜááí£ÆÉ’ G®Üá°ÊÜíñæ 25 ÆûÜ ÃÜã±ÝÀá ÊæaÜc¨ÜÈÉ ñÜÇæ G£¤ ¯í£ñÜá. H¯ÆÉ Aí¨ÜÃÜã D PæÆÓÜPæR ®Ý®Üá PܮܰvÜ ÓÜíÓÜ¢£ ¯¨æàìÍÜ®ÝÆ¿á CÃÜáÊÜ ‘PÜ®v °Ü Ü »Ü樆 ’Ü ¨Ü ÊæáqrÆáWÜÙ®Ü áÜ ° HÙæíoá ¸ÝÄ¿Þ¨ÜÃã Ü ñÜáÚ©¨æ.ª ±ÜÅ£à ÓÝÄ¿áã AÈÉWæ Öæãà¨ÝWÜ ®Ý®Üá ‘PܮܰvÜ »ÜÊܮܒ¨ÜÈÉ Êæã¨ÜÆá »æàq¿ÞWÜᣤ¨Ü᪨Üá BWÜ gíq ¯¨æàÍÜìPÜÃÝX¨Üª ÊÜÞPÝìívܱÜâÃÜí AÊÜÃÜ®æ°à. ®Ü®Ü°®Üá° PÜívÜ ñÜñ…ûÜ|Êæà PæçñÜáí¸Ý PæÆÓÜ C¨ÜªÃÜã AÊÜÃÜá Jí¨Üá ûÜ| A¨Ü®Üá° ¯ÈÉÔ ÊÜááS ñÜáí¸Ý ²Å࣠ñæãàÄÔ “ÓÜÌƳ PÜãw ÓÝÃ…” G®Üá°£¤¨ÜªÃÜá. ®ÜvÜá ®ÜvÜáÊæ “ÊæãÀáÈ ÓÝÖæàŸÃÜ®Üá° ®æãàw©ÃÝ? ¯ÊÜá¾ ÍÝÓÜPÜÃÜ®Üá° ÊÜÞñÜ®ÝwÔ©ÃÝ”? Gí¨Üá ËaÝÄÓÜáñݤ, Pæã®æWæ ÓÜË᣿á A«ÜÂûÜÃÝX¨Üª “ÎÅà ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ¿áÊÜÄWæ ®Ü®Ü° ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ £ÚÔ” Gí¨Üã A®Üᣰ ¤¨ÃªÜ áÜ . AÐæàr AÆÉ ¿ÞÊÜâ¨æãà ´æçÆ®Üá° ÖÜávÜáPÜáÊÜ ®ÜváÜ Êæ¿áã ñÝÊÜâ ñæÆáX¯í¨Ü A®ÜáÊÝ©Ô¨Ü ÓÝ×ñÜ PÜê£WÜÙÜ®æã°à A¥ÜÊÝ ñÜÊÜá¾ ÓÜÌíñÜ PÜÊÜ®Ü ÓÜíWÜÅÖÜWÜÙÜ®æã°à ñÜÊÜá¾ GvÜŸ©¿áÈɨܪ AÇæ¾àÃÝ©í¨Ü ñæWæ¨Üá, ÖÜÓݤûÜÃÜ ÖÝQ ®Ü®Ü° Pæç¿áÈÉoár “¨Ü¿áËoár K© ÓÜÃ…; ÊÜáñæ¤ Jí¨Üá ÓÝÆá ŸÃæÀáÄ” G®Ü°Æá ÊÜáÃæ¿áᣤÃÈ Ü ÆÉ. ®ÜváÜ Êæ AÊÜÃÜ PæãsÜwWæ ®ÜáWÜáÊ Y Ü ¿ÞÊÜâ¨æà BWÜíñÜáPÜÃ®Ü áÜ ° “¿ÞPæ PæàÙܨæ JÙÜWæ ®ÜáXY©Ä”? Gí¨Üá WܨÄÜ ©ªÆÉ. Ÿí¨ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ñÜÇG æ £¤ ®æãàw ÊÜááS¨ÜÈÉ ®ÜWáÜ ñÜí¨ÜáPæãívÜá “ÓÜÌƳ PÜãw” G®Üᣰ ¤¨ªÃÜ áÜ . A¥ÜÊÝ ñÜ®°Ü dæàíŸÄ®ÜÈɨªÜ Óæãà´Ý PÜábìWÜÙÜá »æàqWæ Ÿí¨ÜÊÜÄí¨Ü »Ü£ì¿ÞX¨ÜªÃæ “ÓÜÌƳ ñÜvæ¨Üá Ÿ¯° ÓÜÃ…” G®Üá°£¤¨ÜªÃæà Ë®Ý Gí¨Üã ñÜÊÜá¾ ÊÜááSÊÜ®Üá° ÔívÜÄÔPæãívÜ©ªÆÉ. ®ÜvÜáÊæ Aiì ÓÜÈÉÓÜÆá Ÿí¨ÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ Aiì¿á®Üá° ÓÜÄ¿ÞX ÓÜÈÉÓܨæà C¨Üª ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ‘¸æÇ…’ ÊÜÞw ÓÜíŸí«Ü±o Ü r PÝÃÜPã Ü ÃÜ®®Ü áÜ ° PÜè æ áÜ “CÊÜÄWæ ÊÜÞ×£ ¯àw” G®ÜáÊ ° Ü L¨Ý¿áìÊÜ®áÜ ° ÊæáÃ樨 Ü ã Ü ª Eíoá. ®Ý®Üá AÊÜÃÜ®Üá° GÃÜvæÃÜvÜá ¸ÝÄ PÝíñÝÊÜÃÜPæR PÜÃæÔ¨Üáªíoá. ÖÝWæ AÊÜÃÜá ŸÃÜáÊÝWÜ ñܲ³¿áã PܮܰvÜ ÓÜíZ©í¨Ü q.G., w.G. Ÿ¿áԨܪÆÉ. “CÇÝTæ¿á ÊÜ£Àáí¨ÜÇæà ŸÃÜáñæ¤à®æ ¹w” Gí¨Üá A—PÜêñÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá ÖÝQPæãívæà AÊÜÃÜá

¹ÔÆPæãàÆá / 187

¹ÔÆPæãàÆá / 188


ŸÃÜᣤ¨ªÜÃáÜ . Jí¨Üá ÓÜÆÊÜíñÜã ®ÜÊáÜ ¾ ûæàñÜÅ¨Ü ÍÝÓÜPÃÜ Ü ÊÜááí¨æ ®Ý®Üá “Cí¥Ü PÜov r Ü ÊæáàÇæàÃÜÆá CÊÜÃæà PÝÃÜ|” Gí¨Üá ¹pær. ñÜñ…ûÜ| AÊÜÃÜá “dæ! dæ! AÆÉ, AÆÉ” Gí¨Üá ÊÜáágáWÜÃÜ ±ÜoárPã æ ívÜÃáÜ BÊæáàÇæ “¨Ü¿áËoár D ÊÜÞñÜ®áÜ ° ¯àÊÜâ GÆãÉ ÖæàÙܸÝÃܨÜá;” Gí¨ÜÃÜá. “ÓÜÄ ÓÜÃ…” Gí¨æ ®Ý®Üá. (B ÊÜÞñÜ®Üá° ËáàÄ AÊÜÃÜ ¯ÊÜ꣤¿á ®ÜíñÜÃÜ DWÜ ÖæàÙÜᣤ¨æªà®æ. ÓÜñÜ GÆÉÄWÜã £Ú¿áÈ Gí¨Üá) CÇÝTæ¿á gíq ¯¨æàìÍÜPÃÜ ÝX¨Üª AÊÜÃáÜ ¯¨æàìÍÜPÃÜ ÝX »Üw¤ Öæãí© A— PÝÃÜ ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜ ©®Ü, ®Ý®Üã BPÜÔP¾ Ê Ü ÝX G®ÜáÊ ° íÜ ñæ AÈÉ CÃÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»ì Ü J¨ÜX Ÿí©ñÜá¤. B ©®Ü AÊÜÃÜ®Üá° A¼®Üí©ÓÜáÊÜ ÊÜáí©Àáí¨Ü AÊÜÃÜ PÜdæàÄ XiWÜávÜᣤñÜá¤. ÖÜãWÜáaÜf, ÖÜãÊÜÞÇæWÜÙÜ®Üá° ×w¨Üá ŸÃÜáÊÜ ÊÜáí©¿á ®ÜvÜáÊæ D ËÐÜ¿á Wæ㣤ÆÉ¨Ü ®Ý®Üá ŸÄWæç¿áÇæÉà JÙÜ®ÜáXY¨æ. ®Ý®Üã ËÐÜ¿á £Ú¨Üá PæçPáÜ ÆáQ¨æ. “ÓÜÃ… ¯àÊÜâ Ÿw¤ Öæãí©¨Ü ËÐÜ¿á £Ú©ÃÜÈÆÉ. ®Ý®Üã ¯ÊÜáWæãí¨Üá ÖÝÃÜ ÖÝPܸæàQñÜᤔ Gí¨Üá ÊÜáágáWÜÃÜ©í¨ÜÇæà ÖæàÚ¨æ. A¨ÜPæR AÊÜÃÜá “dæ! dæ! C¨æÆÉ L±ÜaÝÄPÜÊݨܨÜ᪠ÓÜÃ…. ¯àÊÜâ PÝíñÝÊÜÃܨÜÈÉ PÝíñæàÍÜÌÃÜ®Ü Óܯ°—¿áÈÉ gíq ¯¨æàìÍÜPÃÜ ÝX¨Üª ®Ý®Üá ¯¨æàìÍÜP®Ü ÝWܸàæ PÜá Gí¨Üá ×í¨æÁáà ÖÝÃæçÔ©ªàÄ. DWÜ A¨ÜÄí¨Ü C¨Üá BXÃÜáÊÜâ¨Üá. A¨ÜPÝRXÁáà Ÿí¨ÜÊÃÜ íÜ ñæ ¯ÊÜᮾ áÜ ° ¨æàÊÜÃáÜ D ©®ÜÊàæ CÈÉWæ PÜÙáÜ ×st ÖÝWæ ¯àÊÜâ Ÿí©©ªàÄ” Gí¨Üá ÓÜ|¡Wæ ®ÜPáÜ R, ®Ü®°Ü Pæç×w¨Üá ÖܨÜÊÝX AÊÜááQ¨ÜÃÜá. AÐærà AÆÉ. B WÜ¨ÜªÆ¨Ü ®ÜvÜáÊæ¿áã Gí©®Üíñæ ®Ü®Ü°®Üá° PÜãwÔ ®Ü®ÜWæ Pݵ ñÜÄÔPæãorÃÜá. BÊæáàÇæ “ÓÜÌƳ ÖæãñÜᤠPÜãw” Gí¨Üá ®Ü®Ü°®Üá° ²Åà£Àáí¨Ü ÓÜáÊÜᮾ æ PÜáÚñÜáPæãÚÛÔ¨ÜÃáÜ . BWÜ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ®æãàvÜÆá Ÿí¨ÜÊÃÜ È Ü É A£ ÊÜááSÂÃæí¨Üá AÊÜÄWæ A¯Ô¨ÜÊÄÜ WæÇÝÉ ®Ü®®°Ü áÜ ° ±ÜÄaÜÀáÓÜáÊÜ Óèg®Ü ñæãàĨÜÃáÜ . 2004ÃÜ PÜ®ÝìoPÜ ÃÝhæãÂàñÜÊ Õ Ü ±ÜÅÍÔÜ ¤¿á BÁáR¿á ÓÜí¨Ü»ì Ü ¨ÜÈÉ AÊÜÃáÜ (BWÜÆã AÊÜÃÜá gíq ¯¨æàìÍÜPÜÃÝXÁáà C¨ÜªÃÜá.) “¯ÊÜá¾ ÖæÓÜÃÜ®Üá° BÁáR ±Üqr¿á Êæãñܤ Êæã¨ÜÆ®æà ÖæÓÜÃÝX ±ÜÄWÜ~Ô ±Üqr ñÜ¿ÞÄÔ¨æªà®æ. A¨Üá BÁáR ÓÜËá£Àáí¨Ü AËÃæãà«ÜÊÝX BÁáR¿áã BX¨æ” Gí¨Üá ±ÜÅÍÜÔ¤ NãàÐÜOæ ¿ÞWÜáÊÜ Jí¨Üá ©®ÜPæR ÊÜááíaæ ´æä௮ÜÈÉ £ÚԨܪÃÜá. ±ÜÅÍÜÔ¤ NãàÐÜOæ¿Þ¨Ü ÊæáàÇæ ®Ý®Üá ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü¨Ü ©®Ü¨Üí¨Üá ÖæãàX AÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ PÜáÚñÝWÜ B JñܤvÜ¨Ü ®ÜvÜáÊæ¿áã AÊÜÃÜá ñÝ®Üá ñÜ¿ÞÄst ±Üqr¿á®Üá° ®Ü®Ü° ÊÜááí¨æ ×w¨Üá ‘®æãàw ¯ÊÜá¾ ÖæÓÃ Ü áÜ CÈÉ¨æ’ Gí¨Üá ÖæÊæá¾Àáí¨Ü ñæãàÄÔ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ, B ©®Ü¨Ü ±ÜÅÍÔÜ ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü¨È Ü É ±ÜÅÍÔÜ ¤ ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜÊÃÜ È Ü É ®Ý®Üá Êæã¨ÜÈWÜ®ÝXÃÜÈÆÉ, ÊÜáãÃÜ®¿ æ áÊÜ®ÝX¨æª. A¨ÜPRæ PÝÃÜ|ÊÜ®áÜ ° AÊÜÃàæ ÖæàÚ “ÃÝgPÝÃÜ~Á㟺ÃáÜ ¯ÊÜá¾ ÖæÓÜÄ®Ü Êæã¨ÜÈWæ GÃÜvÜá ÖæÓÜÃÜá ÓæàÄÔ¨ÜÃÜá” Gí¨Üá ÓÜ|¡Wæ ®ÜPÜRÃÜá. “CÃÜÈ ¹w

ÓÝÃ…. ®Ü®ÜWæ ±ÜÅÍÜÔ¤ Ÿí©¨Ü᪠¯ÊÜá¾ ²Åà£Àáí¨ÜÇæà. CÆÉÊݨÜÃæ ®Ü®Ü°®Üá° ¿ÞÃÜá WÜáÃÜá£ÓÜáñݤÃæ Gí¨Üá AÊÜÃ®Ü à°æ ±ÜÅÎÔ° ¨æ”. A¨ÜPRæ AÊÜÃáÜ “¯àÊÜâ ÖÝWæ ÖæàÙܸÝÃܨáÜ ÓÜÃ…. ¯ÊÜá¾ ÖæÓÃÜ ®Ü áÜ ° BÁáR ÓÜË᣿áÈÉ ¿ÞÃæ㟺Ãã Ü Bûæà²ÓÜÈÆÉ. ¯àÊÜâ ÊÜÞw¨Ü PæÆÓÜ Gí¥Ý¨Ü᪠G®ÜáÊ ° âÜ ¨Ü®áÜ ° ®Ý®Üá GÃÜváÜ PÜ|á¡WÚÜ í¨Ü ®æãàwÇæÌà?” Gí¨Üá ÓÜ|¡Wæ ®ÜPáÜ R, PÜ|á¡ ËáoáQÔ¨ÜÃáÜ . B ®ÜWÜá訆 ×í¨æ Gí¥Ü ²Å࣠CñÜᤠGí¨ÜÃæ, Cí¥Ü ²Åࣿá®Üá° PÜívܨÜ᪠®Ý®Üá vÝ.ÖÝ.ÊÜÞ. ®Ý¿áPÜÃÈ Ü É ÊÜÞñÜÅ. ÖÝ.ÊÜÞ. ®Ý¿áPÜÄWæ PÜ®v °Ü PÜ ÝRX ¿ÞÃÜã GÐÜár ÓÜ|¡ PæÆÓÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜã A¨Üá ¨æãvÜx¨æà. (1979ÃÜÈÉ ®Ý®Üá PܮܰvÜPæR Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨æ®Ü°ŸÖÜá¨Ý¨Ü TÝÓÜX ±ÜÅÍÜÔ¤ ¯àvÜáÊÜ ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜÊÜ®Üá° ÊÜáãvÜṩÃæ¿áÈÉ Óݧ²Ô¨ÝWÜ AÊÜÃÜá ®Ü®Ü°®Üá° PÜ®ÝìoPÜ ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿á ÓÜÖÜ BÁáR ÓܨÜÓÜ®ܮݰX APÝvæËáÀáí¨ÜÇæà BÁáR ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. BÊæáàÇæ AÊÜÃÜá ÓÝ×ñÜ APÝvæËá¿á A«ÜÂûÜÃÝX¨Üª ÊÜáãÃÜá ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜÈÉ ®Ü®Ü° ÊæáàÇæ A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ²Å࣠ñæãàÄÔ¨Üê áÜ . B ²Å࣠AÊÜÃÜ ¯«Ü®¨ Ü Ê Ü ÃÜ Wæ ã Ü ÖÝWæà CñÜá¤). AÊÜÃÜ PÜ|á¡WÙÜ È Ü É ñÜñ…ûÜ| ®Ü®ÜWæ PÜívܨÜ᪠vÝ. ÖÝ.ÊÜÞ. ®Ý¿áPÜÃæà. ÓÜ¨Ý Pæãàoá pæç «ÜÄÔ, ËáÄËáÄ ËáíaÜáÊÜ ÍÜã ÖÝQ, WÜí¼àÃÜ ÊÜááS ÊÜáá¨æÅ¿áÈÉ PÝ~ÔPæãÙÜáÛ£¤¨Üª vÝ. ÊÜÞPÝìívܱÜâÃÜí AÊÜÃÜ®Üá° ®æãàw¨ÜÊÜÄWæ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ÊÜÞñÜ®ÝwÓÜáÊÜâ¨Üá PÜÐrÜ AíñÜ A¯ÓÜáÊÜ ÖÝWæ AÊÜĨÜê áÜ . B¨ÜÃæ AÊÜÃáÜ B PÜdàæ Ä¿á Jñܤv¨ Ü Ü ®ÜváÜ Êæ¿áã ñÜ®ã æ Ù° WÜ æ JŸº ÖÜÚÛ¿á Ãæçñ®Ü Ü ÊÜááWÜñœ ¿ æ á®Üá,° A±Üo ³ PܮܰwWÜ®æ㟺®Ü ÓÜÖÜgñæ¿á®Üá°, PÝÊÜ ²Åࣿá PÜË ÖÜê¨Ü¿áÊÜ®Üá°, A®ÜáÊݨÜPÜ®ÜÈÉ CÃܸæàPÝ¨Ü GaÜcÃÜÊÜ®Üá° gñܮܩí¨Ü PݱÝwPæãíw¨ÜªÃÜá. A¨Ü®Üá° ±ÜPÜR®æ ¿ÞÄWÜã WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜrÓÝ«ÜÂËñÜá¤. B«Üá¯PÜñæ¿á «ÝÊÜíñܨÜÈÉÃÜáÊÜ ¿ÞÃÜã BWÜ AÊÜÃÜÈÉ A¨Ü®æ°ÆÉ WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜ WæãàiWæ ÖæãàWÜÈÆÉ. ®Ý®Üá ÊÜÞñÜÅ WÜáÃÜá£ÓÜÆá ÍÜP¤Ü®Ý¨æ GíŸ ÓÜíñæãàÐÜ DWÜÆã AÊÜÃ®Ü áÜ ° ®æ®Ôæ PæãívÝWÜ ®Ü®®°Ü áÜ ° ¸æacÜXÄÓÜáñܤ¨.æ

¹ÔÆPæãàÆá / 189

¹ÔÆPæãàÆá / 190


¨Üû,Ü ±ÝÅÊÞ Ü ~PÜ ±ÝÅíÍÜá±ÝÆ ®ÜÊÜá¾ÈÉ GÃÜvÜá Ë«Ü¨Ü ÓÝíÓÜR£PÜ PÝÙÜi¿á ÊÜÂQ¤WÜÚÃÜáñݤÃæ. Jí¨Üá ÊÜWÜìPæR ®ÜÊÜá¾ ÓÜíÓÜ¢£ ±ÜÃÜí±ÜÃæ GÆɨÜÃÜ ŸWæY ²Å࣠WèÃÜÊÜWÜÚ¨Üáª, AÊÜÃÜá A¨ÜÃÜ A¼ÊÜê©œ ¿áÈÉ EñÝÕÖÜ©í¨Ü ñæãvÜXÔPæãíwÃÜáñݤÃæ. Cí¥ÜÊÜÄWæ EñÝÕÖÜ¨Ü hæãñæ ±ÜÅaÝÃÜ¨Ü ñæÊÜÆã CÃÜáñܤ¨æ. ¨ÜáÃܨÜêÐÜr Aí¨ÜÃæ Cí¥ÜÊÜÄWæ ÓÜíÓÜ¢£ bíñÜ®æ G®Üá°ÊÜâ¨Üá Jí¨Üá ÖÜÊÝÂÓÜ¨Ü ÖÝWæ. "A¨ÝWܸæàPÜá!' "C¨ÝWܸæàPÜá' Gí¨Üá ÊÜÞÃÜá¨Üª »ÝÐÜ| ¹X¿ááñݤÃæ. ÖæàWæ? ¿ÞPæ? Gí¨ÜÃæ SbñÜÊÝ¨Ü Jí¨Üá ¯ÆáÊÜâ AÊÜÃÜÈÉ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. C®æã°í¨Üá ÊÜWÜì C¨æ. D ÊÜWÜì¨Ü ÊÜáí© ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ¨Üá PÜwÊæá. ±Ü£ÅPæ¿áÈÉ ñÜÊÜá¾ »ÝÐÜ|¨Ü ñÜá|áPÜá "¸ÝP…Õ Ioí' BX ŸÃܸæàPÜá GíŸ ñÜáwñÜÊÜä CÊÜÄXÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ÓÜᩪ Ÿí¨ÜÃæ ÓÜíñæãàÐÜ. ¸ÝÃÜ©¨ÜªÃæ ¹w, GíŸ ¯Èì±Ü¤ñæ! ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÙÜÈÉ ´æäàpæãàWÝÅ´ÜÃÜ ¹ÔÆPæãàÆá / 191

ÄWæ ÖæàWæ ´æäàgá PæãvܸæàPæíŸá¨ÜÃÜ ŸWæY ñܲ³$¿áã Cí¥ÜÊÜÃÜá ñÜÇæPæwÔPæãÙÜáÛ ÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜÃæ ÓÜíÓÜ¢£ Aí¨ÜÃæ H®Üá, ÓÝíÓÜ¢£PÜ PÝÙÜi ÖæàXÃܸæàPÜá, Ÿ¨ÜÇÝWÜᣤÃáÜ ÊÜ ¿ááWÜ&«ÜÊáÜ ì¨ÜÈÉ ®ÝÊÜâ ñÜÊáÜ ñ¾ ®Ü Ê Ü ®Ü áÜ ° ÖæãÓÜ A¥ÜìWÜÚWæ ÖæàWæ Öæãí©ÔPæãívÜá EÚÓܸæàPæíŸ AÄÊÜâ ÊÜáñÜᤠGaÜcÃÜ Cí¥ÜÊÜÃÜÈÉ CÃÜáñܤ¨æ. ±ÝÅ¿áÍÜ: Cí¥Ü ÊÜWÜì¨ÜÈÉ Cí¨Üá ÊÜááíaÜã~¿áÈÉÃÜáÊÜ GÃÜvÜá ¨æãvÜx ÖæÓÜÃÜáWÜÙæí¨ÜÃæ: ÊÜá~±ÝÆ ÓÜíÓÜ¢£WÝÅÊÜá¨Ü ÃÜãÊÝÄ Ëg¿á®Ý¥Ü ÍæOæç ÊÜáñÜᤠPÜáí¨Ý±ÜâÃÜ¨Ü »ÜívÝPÝìÃ…Õ PÝÇæàiWæ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨Ü ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÓÜÌÃÜã±Ü Pæãor vÝ. Ga…. ÍÝíñÝÃÝÊÜå… AÊÜÃÜá. ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áWÜÙæí¨ÜÃæ A¨Üá ÍæçûÜ~PÜ ûæàñÜÅ¨Ü A¨ÜÃÜÆãÉ ÊÜááSÂÊÝX ±Ü¨Ë Ü WÜÙÈ Ü É ¯àvÜáÊÜ PÝÇæàgáWÜÙ®Ü áÜ ° ¯¿áí£ÅÓáÜ ÊÜ Jí¨Üá Pæàí¨ÜÅ GíŸÐÜÃr Ü ÊÜáqrWæ ®ÝÊÜâ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áWÜÙÜ ÊÜáorÊÜ®Üá° ¯¿áí£ÅÔ¨æªàÊæ! Cí¨Üá ®ÜÆí¨Ý ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á¨Ü PÜÆ$³ ®æ ®ÜÊáÜ ¾ PÜ®ÓÜ áÜ WÜÙÈ Ü É ÊÜÞñÜÅ ÓÝ«ÜÂ. ÎûÜ|¨Ýaæ¿áã ¯gÊÝ¨Ü ÎûÜ| ¯àvÜáÊÜ Jí¨Üá ÇæãàPÜ˨æ GíŸá¨Ü®Üá° ®ÝÊÜâ ÊÜáÃæñæà ¹qr¨æªàÊæ. ÎûÜ| G®Üá°ÊÜâ¨Üá Cí¨Üá PݱæäìÃæàp… gWÜ£¤®Ü Jí¨Üá »ÝWÜÊÝWÜᣤ¨æ G®Üá°ÊÜ AÄÊÜâ ®ÜÊÜáX¨Ü㪠A¨Ü®Üá° ñÜvæ×w¿ááÊÜ ÊÜÞ£ÃÜÈ, A¨ÜÃÜ ŸWæY ÁãàbÓÜáÊÜÐÜár ÊÜÂÊÜ«Ý®ÜWÜÚÆɨæ D ©®ÜWÜÙÜÈÉ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áÊÜâ PæàÊÜÆ ÎûÜ|¨Ü Óݧ®ÜÊÜÞ®Ü & ÊÜޮܨÜívÜ (Standard)WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ PݱÝvÜÈPæR CÃÜáÊÜâ¨ÜÆÉ; A¨Üá A¨ÜÃÜ Êݲ¤Wæ JÙܱo Ü r ÎûÜOݦìWÜÙ®Ü ã Ü ° AÆɨæ Joár g®ÜÓÊ Ü áÜ ãÖÜ¨Ü ÓÝíÓÜR£PÜ Ÿ¨ÜáQ®Ü GaÜcÃÊ Ü äÜ BXÃܸàæ PæíŸá¨Ü®áÜ ° ®ÝÊÜâ BWÜÇàæ ÊÜáÃ棨æઠÊæ. (Cí¥Ü GaÜcÃÜ CÃܸàæ PæíŸ E¨æªàÍÜPÝRXÁáà Cwà PÜ®v °Ü Ü ®ÝvÜ®áÜ ° ±ÜÅ£¯—ÓÜáÊÜ, Cwà PÜ®v °Ü Ü ®Ýw®Ü ÓÝíÓÜR£PÜ PÝÙÜi¿á®Üá° PݱÝvÜáÊÜ E¨æªàÍÜ©í¨Ü ÖÜí²¿áÈÉ PܮܰvÜ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áÊÜâ Óݧ±®Ü ¿ æ ÞÀáñÜá. A¨Üá D A¥Üì¨ÜÈÉ Jí¨Üá "Ëá£'¿áÇÝɨÃÜ ã Ü ñÜ®°Ü A¥ÜìÊÜí£Pæ ¿á®Üá° EÚÔPæãíwÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü¨Ü ÓÜíWÜ£.) D ×®æ°Çæ¿áÈÉ PÜáí¨Ý±ÜâÃÜ¨Ü »ÜívÝPÝìÃ…Õ PÝÇæàgá & ÎûÜ| ûæàñÜÅPæR Pæãvܸàæ PÝ¨Ü GÆÉ PæãvÜáWæWÙÜ ®Ü áÜ ° ¯àvÜáÊÜâ¨ÜÃÜ hæãñæWæ Jí¨Üá ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á©í¨Ü ®ÝÊÜâ GíñÜÖÜ ÓÝíÓÜ¢£PÜ PÝÙÜi¿á®Üá° ¯ÄàüÓÜáñæ¤àÊæÁãà AÊæÆÉÊÜ®Üá° ñܮܰ Ë᣿á®Üá° ËáàÄ ¯àvÜáñݤ Ÿí©¨æ. C¨ÜPRæ PÝÃÜ|ÃݨÜÊÃÜ áÜ D PÝÇæàiWæ Íæçû~ Ü PÜ ÊÜáñÜᤠÓÝíÓÜR£PÜ ÓÜÌÃÜã±Ü¨Ü AwWÜÆÉ®Üá° ÖÝQ, A¨ÜÃÜ ÊæáàÇæ ñܮܰ PÜ®ÜÓÜá ÊÜáñÜᤠÓÝíÓÜ¢£PÜ PÝÙÜi¿á AaÜÆ ¯«ÝìÃÜWÙÜ Ü Wæãà±ÜâÃÜ樆 áÜ ° ÓÜêÑÔr ¨Üí¥Ü ÊÜÂQ¤ vÝ.Öæa…. ÍÝíñÝÃÝÊÜå… AÊÜÃáÜ . vÝ. ÍÝíñÝÃÝÊÜå… AÊÜÃÜ ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° ÓÜíŸí«Ü (JvÜ®Ýo AÆÉ) GÃÜvÜá ¹ÔÆPæãàÆá / 192


¨ÜÍÜPÜPÜãR ËáàĨÜ᪠(JvÜ®Ýo DaæX®Ü GÃÜvÜá ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜ AÊÜ—¿á¨Üáª). D ×®æ°Çæ¿áÈÉ ®Ý®Üá AÊÜÃÜ®Üá° PÜívÜ ŸWæ, AÊÜÃÜá ®Ü®Ü°®Üá° ®æãàwPæãívÜ ŸWæ ÖæàWæ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Ü®áÜ ° ÓÜãÆ § ÊÝX ¹bc¨ÃÜ æ ±ÝÅ¿á: vÝ. ÍÝíñÝÃÝÊÜå… AÊÜÃÜ ÊÜÂQ¤ñÌÜ ¨Ü ÊÜááS C®ÜÐ ° áÜ r ÓÜ$³ ÐÜÊ r Ý©àñÜá. 1978ÃÜÈÉ ®Ý®Üá ÊÜáãvܹ¨ÜÃæ¿áÈÉ iÇæÉ¿á GÆÉ ×ÄQÄ¿á ÓÝ×£ WÜ|ÂÃÜ ÊÜáñÜᤠÓÝíÓÜ¢£PÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜ ÓÜÖÜPÝÃÜ©í¨Ü, «ÜÊÜáìÓܧÙÜ¨Ü «ÜÊÜÞì—PÝÄ vÝ. ËàÃæàí¨ÜÅ ÖæWÜYvæ¿áÊÜÃÜ ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ GíŸ ÓÝ×ñÜ ÆÈñÜPÜÇÝ APÝvæËá¿á®Üá° Óݧ²Ô¨æ. B ©®ÜWÜÙÜÈÉ vÝ. ÍÝíñÝÃÝÊÜå… AÊÜÃÜ ÖæÓÃÜ áÜ Cí©®Ü ÖÝWæ ÊÜááíaÜã~¿áÈÉ CÃÜÈÆÉ. B¨ÜĪ í¨Ü AÊÜÃÜ ŸWæY ®Ý®Üá ÖæaáÜ c £Ú¨ÜáPæãÙÜÛÆã BWÜÈÆÉ. ÖÝWÝX D ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ¨Ü PÜƳ$®æ¿áÈÉ AÊÜÃÜ®Üá° JÙÜWæãÚÓÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ ®Ü®ÜWæ ÔWÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ GíŸñܤÃÜ ¨ÜÍÜPܨÜÈÉ & ±ÜÅÍÜÔ¤ ²àsÜ¨Ü BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ¿áá ±ÜÅ£ I¨Üá ÊÜÃáÜ ÐÜPã æ RÊáæ ¾ aÜá®ÝÀáÓÜÆv ³ áÜ ÊÝWÜ, ""²àsÜ¨Ü ×Ä¿á E±Ý«ÜÂûÜÃÝX ¯àÊÜä CÃܸæàPÜá'' Gí¨Üá AÊÜÃÜ®Üá° PæàÚPæãívæ. ""®Ü®ÜWæ ®Ü®Ü°¨æà B¨Ü PæÆÓÜ PÝ¿áìWÜÙÜá ÓÝPÜÑrÊæ. ¯ÊÜá¾ hæãñæ C¨Üª ÊæáàÇæ ®Ý®Üá ®Ü®Ü° PæçÇݨÜÐÜár ®æÃÜÊÜâ ¯ÊÜá¾ ²àsÜPæR ¯àvܸæàPÜá. ÖÝWæ ¯àvÜáÊÜâ¨Üá ÓܨÜ嬆 ±ÜÄÔ§£¿áÈÉ PÜÐÜr. B¨ÜªÄí¨Ü ®Ü®ÜXíñÜ ÖæaÜác ²àsÜ¨Ü ŸWæY BÓÜQ¤ ÊÜ×ÓÜáÊÜ ×Ä¿áÃæãŸºÃ®Ü áÜ ° ¯àÊÜâ BÁáR ÊÜÞw. CÐÜPr ã Ü R PæàÊÜÆ ®ÝÊÜÞPÝÊÜÓ¤æWæ ±Ü¨Ý—PÝÄ¿ÞXÃÜáÊÜâ¨Üá ®Ü®WÜ æ ÊÜáágáWÜè Ü Ü ËÐÜ¿á. ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾ ±Ü¨Ý—PÝÃÜ CÆɨ¿ æ á㠮ܮ°Ü PæçÇÝ¨Ü ®æÃÊ Ü âÜ ¯àvÜŸÇæÉ!'' GíŸ «Ýq¿áÈÉ AÊÜÃáÜ ±ÜñÜÅ ŸÃæ¨Üá, ²àsÜ¨Ü BiàÊÜ ÓܨÜÓÜÂñÜ®Ü ÍÜáÆR¨Ü w.w PÜÙÜá×Ô¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ²àsÜ¨Ü ÓÜÊÜì ÓܨÜÓÜÂÃÜ ÓÜ»æ¿áÈÉ vÝ. ÍÝíñÝÃÝÊÜå… ²àsÜ¨Ü ×Ä¿á E±Ý«ÜÂûÜÃÝX (²àsÜ¨Ü ¯¿áÊÜÞÊÜÚ¿áÈÉ HÙÜá ÊÜáí© E±Ý«ÜÂûÜ Óݧ®ÜWÜÚÊæ) BÁáR¿Þ¨ÜÃÜá. D ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° AÊÜÄWæ £ÚÔ¨ÝWÜ AÊÜÃÜá ÓÜíñæãàÐÜ©í¨Ü J²³$PæãívܨܪÆɨæ, ²àsÜ¨Ü BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ¿á ÓÜ»Wæ æ PÜÃÁ æ ãàÇæ Öæãà¨ÝWÜ ñܱ$³Ü ¨æà EñܤÄÓÜáÊÜ, ÓÜÆÖæ ÓÜãaÜ®æ ¯àvÜáÊÜ Óèg®Ü ñæãàĨÜÆ ª ɨ,æ ±ÜÅÍÔÜ ¤ ²àsÜ¨Ü ÖÜ®ã æ í° ¨Ü®¿ æ á ±ÜÅÍÔÜ ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜÊÜâ EvÜᲿá Gí.i.Gí. PÝÇæài®Ü BÍÜÅ¿á¨ÜÈÉ ®Üvæ¨ÝWÜ A¨ÜÃÜÈÉ ÓÜí±Üä|ì ñæãvÜXÔPæãÙÜáÛÊÜ ²Åࣿá®Üã° ñæãàĨÜÃÜá. ÊÜááí¨æ ²àsÜ¨Ü BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ¿á aÜá®ÝÊÜOÝ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ, aÜá®ÝÊÜOæWæ ÊÜááíaæÁáà ""D ¸ÝÄ ®Ü®®°Ü áÜ ° E±Ý«ÜÂûÜXÄÀáí¨Ü ¹oár ¹w, ¯àÊæÆÉ ²àsÜPÝRX ÍÜÅËáÓÜᣤÃáÜ ÊÝWÜ H®Üã ÍÜÅËáÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜ¨Ü ®Ý®Üá CÃÜáÊÜâ¨Üá ®æç£PÜÊÝX ®Ü®®°Ü áÜ ° ×íÔÓÜáñܤ¨!æ '' Gí¨Üá ŸÃæ¨ÜÃÜá. ±ÝÅ¿áÍÜ: ®ÜÊÜá¾ A®æàPÜ ÓÜíZ ÓÜíÓæ§WÜÙÜ ÇæoÃ…Öæv…WÜÙÜÈÉ PæàÊÜÆ

WèÃÜÊPÜ ÝRX ÃÝÃÝiÓÜᣤÃáÜ ÊÜ So Called ÓÝíÓÜ¢£PÜ ®æàñÝÃÜÃÆ æ É vÝ. ÍÝíñÝÃÝÊÜå… AÊÜÃ®Ü áÜ ° WÜÊáÜ ¯Óܸàæ PÜá. 2005ÃÜÈÉ ñÜáÙÜá訆 ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü PݨÜíŸÄÁáí¨Üá ±ÜÄWÜ~ÓÜÇæà ¸æàPÝXÃÜáÊÜ w.Pæ. aèo AÊÜÃÜ "Ëáñܤ¸æçÆá ¿áÊÜáá®ÜPæR'¿á PÜáÄñÜá ÃÝgÂÊÜáor¨Ü ËaÝÃÜWæãàÑuÁãí¨Ü®Üá° ®Ý®Üá ÓÜíZqÓÜÆá ÖæãÃÜpÝWÜ, PÜÇæ, ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£ ûæàñÜÅWÜÙÜ hæãñæWæ E¨ÜÂÊÜáÃÜíWܨÜÆãÉ Ëáíb¨Ü aèoÃÜ®Üá° B ©®Ü ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü Pæã®æ¿áÈÉ A¼®Üí©Ô Óܮݾ¯ÓÜÆá ñÜPÜáR¨Ý¨Ü ÊÜÂQ¤. AË»ÜiñÜ ¨Ü.PÜ.¨ÜÈÉ ¿ÞÃÜá Gí¨Üá bí£ÓÜÆá ÖæãÃÜpæ. ±Ü£ÅPæ¿áÈÉ BWÝWÜ PÝ~ÔPæãÙÜáÛÊÜ Cí¨Üá ÓÝíÓÜ¢£PÜ ®æàñÝÃÜÃæ¯ÔPæãívÜ A®æàPÜÃÜ Óæ°àÖÜ JvÜ®Ýo ÓÜí±ÜPÜì ®Ü®ÜX¨ÜªÃÜã CÊÜÄXíñÜ ¼®Ü°ÊÝ¨Ü JŸº ¯gÊÝ¨Ü ÓÝíÓÜ¢£PÜ ®æàñÝÃÜ ¿ÞÃÜá Gí¨Üá ®Ü®Ü° B±Ü¤ÊÜWÜì¨ÜÈÉ ËaÝÄÔ¨æ. C¨ÜPæãRí¨Üá ×®æ°Çæ¿áã CñÜá¤. w.Pæ aèo AÊÜÃÜá E¨ÜÂËá ÊÜáñÜᤠPÜÇݱæäàÐÜPÜÃæí¨æà WÜáÃÜá£ÓÜƳor¨Ü᪠ÖæaÜác. B¨ÜÃæ ®Ý®Üá AÊÜÃÜÈÉ PÜívÜáPæãívܨÜ᪠AÊÜÃÜá DWÜ ¿ÞÊÜâ¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ÖæaÜác ±ÜÅԨܜÃÝX¨ÝªÃæãà A¨ÜQRíñÜ ÊÜááSÂÊÝX AÊÜÃæãÙÜWæ㟺 ÊÜáÖÝPݨÜíŸÄPÝÃÜ ÊÜáñÜᤠ®ÝoPÜPÝÃܯ¨Üª Gí¨Üá. aèoÃÜá CñÜÃÜÄWæ D ¨ÜêÑr¿áÈÉ AÊÜááS A¯Ô¨ÜÃÜã, ®Ü®ÜWæ A¨æà ÊÜááSÂÊݨÜá¨ÜÄí¨Ü, AÊÜÃ®Ü áÜ ° WèÃÜËÓÜáÊÜí¥Ü (Óܮݾ¯ÓÜáÊÜí¥Ü) ÊÜÂQ¤¿áã ×àWæ ñÜ®ã æ Ù° WÜ æ JŸº ÓÝíÓÜ¢£PÜ GaÜcÃÜ C¨ÜªÊÜÃÜã GÇæÊÜáÃæ¿áÈɨÜáªPæãívæà Cí¥Ü PÝ¿áPܨÜÈÉ ñæãvÜXÔ PæãívÜÊÜÃÜã BX¨ÜªÃæ aæ®Ü° GíŸ A¼±ÝÅ¿á ®Ü®Ü°©ñÜá¤. CÐærà AÆÉ Óܮݾ®Ü, A¼®Üí¨Ü®æ GÆÉ PÝpÝaÝÃÜ¨Ü ÄࣿáÈÉ BWÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ A¥ÜÊÝ Cí¥Ü¨ÜªÃÜÈÉ ËÍæàÐÜ BÓÜQ¤ JÆÊÜâ CÆÉ¨Ü aèoÃÜ®áÜ ° C¨ÜPRæ J²³Ó¸ Ü àæ PݨÜÃæ ""¯ÊÜᮾ áÜ ° Cí¥ÜÊÃÜ Ü ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ WèÃÜËÓÜáñæ¤àÊæ'' Gí¨ÝWÜ AÊÜÃÜá ""¸æàvÜ'' A®Ü°¸ÝÃܨÜá G®Üá°ÊÜí¥Ü ÊÜÂQ¤¿á®æà° Óܮݾ®Ü ÊÜÞvÜÆá BÁáR ÊÜÞvܸàæ PæíŸ ¨ÜãÃܨêÜ Ñ¿ r áã ®Ü®È °Ü ÉñáÜ ¤. Pæã®æWÜã D GÆÉ ®æÇæ¿áÈÉ & ®Ü®Ü° ®ÝÇÝRÃÜá ÊÜáí© Óæ°à×ñÜÃÜá ÓÜãbst Jí¨æà Jí¨Üá ÖæÓÃÜ áÜ vÝ ÍÝíñÝÃÝÊÜå… AÊÜè Ü áÜ .ª (A¨Üã EvÜá², PÜáí¨Ý±ÜâÃÜ¨Ü ÊÜáí©¿áÈÉ AÆÉ, ¨ÜãÃÜ¨Ü ÓÜáÙÜ , ±ÜâñÜã¤ÃáÜ , ÊÜáíWÜÙã Ü ÃÜá, ¸æÙ¤ÜíWÜw, ÊÜáãvܹ¨æÅ, PÝPÜìÙÜ¨Ü ÊÜáí©) ®Ü®ÜWæ SáÑ¿ÞÀáñÜá. B¨ÜÃæ vÝ. ÍÝíñÝÃÝÊÜå… AÊÜÃÜá J±Üâ$³ ñݤÃÁ æ áà GíŸ WÜáÊÜÞ¯ ®Ü®WÜ æ CñÜá¤. D ®ÜváÜ Êæ PÜáí¨Ý±ÜâÃÜ »ÜívÝPÝìÃ…Õ PÝÇæàgá vÝ. ÍÝíñÝÃÝÊÜå… AÊÜÃÜ 78®æà g®Ü¾©®ÜÊÜ®Üá° Jí¨Üá A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜÊÝX ÃÜã²Ô, B ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»ÜPRæ ®Ü®®°Ü áÜ ° (ANãàÑñÜ A«ÜÂûÜÃ®Ü Ý°X) BÖÝ̯ÔñÜá. (ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»ÜPRæ A«ÜÂûÜ CÆÉ, A£¦WÜÙÜÈÉ ×Ä¿á®æíŸ PÝÃÜ|PæR ®Ü®Ü°®Üá° ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü A«ÜÂûÜ®Ü ÖÝWæ

¹ÔÆPæãàÆá / 193

¹ÔÆPæãàÆá / 194


±ÜÄWÜ~ÓÜÇÝÀáñÜá. C¨æãí¨Üá ÖæãÓÜ ±ÜÄPÜƳ$®æ) ®Ý®Üá ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ »ÝWÜÊ× Ü Ô¨æ. AÈÉ PÜáí¨Ý±ÜâÃÜ¨Ü WÜ|ÂÃæÆÉ ÖÝgĨÜê áÜ . vÝ. ÍÝíñÝÃÝÊÜå… AÊÜÃáÜ Gí©®Ü ñÜÊÜá¾ EvÜáWæ ñæãvÜáWæ¿áÇæÉà ¿ÞÊÜ ´æäàgã CÆɨæ ÓÜÃÜÙÜÊÝXÁáà Ÿí¨Üá, GÆÉÃæãí©Wæ ²Å࣠ËÍÝÌÓÜ©í¨ÜÇæà ®ÜvÜPæãívÜÃÜá. PÜáñÜãÖÜÆ¨Ü ÓÜíWÜ£ Aí¨ÜÃ,æ B ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü vÝ ÍÝíñÝÃÝÊÜå… AÊÜÃÜ ÖÜáoárÖŸ Ü º¨Ü ¯ËáñܤÊÝX¨ÜªÃã Ü , A¨Üá B ÓÜíŸí«Ü¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊæí¨Üá BÊÜáíñÜÅ|¨ÜÈÉ ¿ÞÊÜ ÓÜãaÜ®æ¿áã CÃÜÈÆÉ. ËÍæàÐÜÊæí¨ÜÃæ & PÝÊÜ ÓÜíŸí«Ü¨Ü Jí¨Üá WÜí¼àÃÜ ÓÜíÊÝ¨Ü ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜÞÃÜí»Ü A¨ÝX¨Ü᪠A¨ÜÃÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×st PÜËWÜÙæÆÉ ñÜÊÜá¾ PÝÊÜ ÓÜíÊæà¨Ü®æ¿á ×®æÇ ° æ ÊÜáñÜᤠPÜË ÓÜÊáÜ ¿áÊÜ®áÜ ° ÊÜááPܤÊÝX ñæé æ vÜÆá AÊÜPÝÍÜ AÈÉ PÜÈ$³ ÓÜÇÝXñÜá¤. BÊæáàÇæ PÝÊÝÂÓÜP¤Ü ÍæãàñÜêWÙÜ áÜ PÜËWÜÙã æ í©Wæ ÊÜááPܤÊÝX ÓÜíÊÝ©ÓÜáÊÜ A±ÜÃã Ü ±Ü¨Ü ÓÜí¨Ü»ì Ü ÊÜ®áÜ ° AÙÜÊw Ü ÓÜÇÝXñÜá¤. vÝ. ÍÝíñÝÃÝÊÜå… AÊÜÃÜ ÖÜáoárÖÜŸº A¨æà ©®Ü Gí¨Üá Wæãñݤ¨Ü¨Ü᪠B ©®ÜÊàæ ! ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü ±ÝÅÃíÜ »ÜÊÝ¨Ü ûÜ|¨ÜÇÉæà! BÍÜc¿áìÊæí¨ÜÃæ AÊÜÃ®Ü áÜ ° WèÃÜËÓÜáÊÜ »ÝWÜ ®Ü®¨ °Ü ÝXñÜá¤. ®Ý®Üá AÊÜÃ®Ü áÜ ° WèÃÜËÔ, ñÜǸ æ ÝX PÝÆáÊÜááqr ®ÜÊáÜ ÓÜRÄÔ¨æ. AÊÜÄWæ ñÜáíŸ ÊÜáágáWÜÃÜÊÝ¨Ü ÖÝWæ A¯ÔñÜá. ¸æàvÜ CñÜᤠGí¨ÜÃÜá ñÜáÓÜá ÖÜWáÜ ÃÜÊÝX ÊÜáñÜᤠüà| ÓÜÌÃÜ¨È Ü É. ®Ý®Üá BÊæáàÇæ ®Ü®°Ü A«ÜÂüà¿á »ÝÐÜ|¨ÜÈÉ vÝ. ÍÝíñÝÃÝÊÜå… AÊÜÃÜ Joár ÓÝíÓÜ¢£PÜ PæãvÜáWæ ÖæàWæ ÊÜáÖÜñŲ̈Ü᪠GíŸá¨ÜPæR EvÜᲿá ÃÜíWÜ»ÜãËá ÊÜáñÜᤠPÜáí¨Ý±ÜâÃÜ¨Ü »ÜívÝPÝìÃ…Õ PÝÇæài®ÜÈÉ AÊÜÃæà ÃÜã²Ô¨Ü ±ÝÅ¿áÍÜ: D ±ÜÄÓÜÃܨÜÈÉ GÆãÉ CÆÉ¨Ü WÜÅí¥ÝÆ¿á (ÊÜáñÜᤠWÜÅí¥ÝÆ¿áPÝRX PÜq¨ r Ü A±ÜÃã Ü ±Ü¨Ü PÜov r ¨ Ü Ü ÊÝÓÜᤠÊÜáñÜᤠÊæçÎÐÜ$r ÂÊÜ®áÜ ° PÜãvÝ) ÓÝü Gí¨æ. ÊÜá«ÝÂÖÜ°¨Ü Fo¨Ü ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ AÊÜÃÜá ®Ü®Ü° ŸÚÁáà PÜáÚñÜá ÊÜá®æWæ Ÿí¨Ü A£¦¿á®Üá° B¨ÜÄÔ E±ÜaÜÄÓÜáÊÜ ÖÝWæà ®æãàwPæãívÜÃÜá. ¸æÙÜWæY PÝ¿áìPÜÅÊÜá ±ÝÅÃÜí»ÜQRíñÜ ÓÝPÜÐÜár ÊÜááíaæÁáà Ÿí©¨Üª AÊÜÃÜá ÓÜíhæ PÝ¿áìPÜÅÊÜá ÊÜááPݤ¿áÊÝWÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜÊÜä PÜáÚñÜáPæãíw¨Ü᪠±æÅàûÜPÜÊÜWÜì¨Ü ñÜÊÜá¾ Óݧ®Ü©í¨Ü PܨÜÆÈÆÉ. B ©®Ü¨íÜ ¨Üá ®Ý®Üá w.Pæ.aèoÃÜ PݨÜíŸÄ¿á PÜáÄñÝ¨Ü ËaÝÃÜWã æ àÑu¿á ËÊÜÃÜ £ÚÔ ¯àÊÜâ Ÿí¨Üá aèoÃÜ®áÜ ° Óܮݾ¯Óܸàæ PÜá. Gí¨Üá Ë®Üí£ÔPæãívæ. ñÜñ…ûÜ| AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ væçÄ ®æãàwPæãívÜá ŸÃÜáñæ¤à®æ Gí¨ÜÃÜÆɨæ, D ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨Ü ©®Ü PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ±ÝÅÃíÜ »ÜÊÝWÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ ÊÜááíaæÁáà ÖÝgĨܪÃáÜ . ÓÜáÊÜÞÃÜá Gíoá ñÝÓÜá ®Üv¨ æ Ü B Cwà ©®Ü¨Ü ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü¨È Ü É AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ ±ÝÅ¥Ë Ü áPÜ AÊÜÍÂÜ PÜñWæ ÝX

ÖæãÃÜWæ ÖæãàXÃÜŸÖÜá¨æà Ë®Ý, EÚ¨Ü ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ AÊÜÃÜá Êæà©Pæ PæÙÜWæ JŸº BÓÜPܤ ˨ݦì¿áíñæ PÜáÚñÜá BÖÝÉ©ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜá Óܮݾ®Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü A«ÜÂûÜñæ ÊÜ×Ô Bw¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜá, ñæàÈPæ¿á A¥ÜÊÝ PÝpÝaÝÃÜ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÝ XÃÜÈÆÉ. A»ÝÂÓÜ, A®Üá»ÜÊÜ, ÍÜŨæœ, ±ÝÅÊÜÞ~PÜñæ ÊÜáñÜᤠ¨ÜãÃܨÜêÑrWÜÙÜá ÊæáàÙæçst Jí¨Üá ¯gÊÝ¨Ü ÓÝíÓÜ¢£PÜ ®æàñÝÃÜ®Ü Cwà Ÿ¨ÜáPÜá AÈÉ ÃÜã±ÜPÜÊÝ¨Ü ÖÝWæ ñæé æ ñÜá¤. BÊæáàÇæ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜPæR Ÿí©¨Üª EvÜá² ÊÜá~±ÝÆ PÜvæ¿á J¹ºŸºÃÜá BÖÝ̯ñÜÃÜ®Üá° ®Ý®Üá, AÊÜÃÜ PÝÄ®ÜÈÉ PÜÃæ¨æã¿áÂÆá ÓÝ«ÜÂÊæà? Gí¨Üá PæãàĨæ. ""SíwñÜ ŸÃÜÈ'' Gí¨Üá ñÜáíŸ ËÍÝÌÓÜ©í¨ÜÇæà Aí¥ÜÊÜÃÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ hæãñæ PÜè æ ã æ ¿áªÃáÜ . 19 ®ÜÊÜíŸÃÜ 2005ÃÜí¨Üá EvÜᲿá ÃÝÐÜóPÜË WæãàËí¨Ü ±æç ÓÜíÍæãà«Ü®Ý Pæàí¨ÜÅ¨Ü BÍÜÅ¿á¨ÜÈÉ ®Ý®Üá ÖÜÄPÜêÐÜ¡ ±Üâ®ÜÃÜãÃÜá AÊÜÃÜ A¼®Üí¨Ü®Ý WÜÅí¥Ü "±Üâ®ÜÃã Ü ÃÜá ±ÜâÃÜÓÝRÃ'Ü ¨Ü ¹vÜáWÜvæ ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü H±ÜìwÔ¨æª. B ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü¨Ü ÓÜÊÜá¿á ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×ÓܸæàPÝX¨Üª ×Ä¿áÃÝ¨Ü ÎÅà.Pæ.Pæ ±æç AÊÜÄWæ ÓÜÌƳ$ A®ÝÃæãàWÜ ¯Ëáñܤ »ÝWÜÊÜ×ÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜÈÆÉ. ŸÖÜÙÜ ÊÜÃÜáÐÜWÜÚí¨ÜÆ㠮ܮܰ aÜoáÊÜqPæWÜÚWæ ±æäÅàñÝÕÖÜËñܤ ÊÜá~±ÝÆ¨Ü "APÝvæËá B´… g®ÜÃÜÇ… GgáÂPæàÍÜ®…' ÓÜíÓ槿á®Üá° ¿ÞÃݨÜÃæ㟺ÃÜá ±ÜÅ£¯—ÓÜáÊÜâ¨Üá ®Ü®ÜWæ AWÜñÜ CñÜá¤. ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜPæR ñÜáÓÜá ÊÜááíbñÜÊÝXÁáà Ÿí©¨Üª vÝ. ÍÝíñÝÃÝÊÜå… AÊÜÃÜÈÉ ËÐÜ¿á £ÚÔ ""¯àÊÜâ APÝvæËá¿á®Üá° ±ÜÅ£¯—Óܸàæ PÜá'' Gí¨æ. AÊÜÃáÜ ±ÜÅ£ ÊÜÞñÜá Bvܨæ ""¯àÊÜâ PæàÚ¨Ü ÊæáàÇæ CÆÉ G®Ü°ÇÝWܨÜá'' Gí¨Üá ²Åà£Àáí¨Ü ®Ü®Ü° ÖæWÜÆ ÊæáàÇæ Pæç CÄÔ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×Ô ñÜáíŸ aæ®Ý°XÁáà ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá. ×àWæ vÝ. ÍÝíñÝÃÝÊÜå… AÊÜÃÜ ÓÜí±ÜPÜì©í¨Ü ®Ý®Üá AÊÜÃÜ Joãr ÊÜÂQ¤ñÌÜ ¨ÜÈÉ®Ü ÓÜÃÙÜ ñÜ ,æ ¯ÓÜ$³ êÖñÜ ,æ ²Å࣠ÊÜáñÜᤠÓÜg¯j PæWæ ÊÜÞÃÜá ÖæãàX¨æઠ®æ. AÊÜÃã æ Ÿº ¨ÜûÜ ±ÝÅÊÜÞ~PÜ BvÜÚñÝ—PÝÄ GíŸá¨Ü®Üá° PÜáí¨Ý±ÜâÃÜ¨Ü PÝÇæài®ÜÈÉ AÊÜÃÜá ±ÝÅíÍÜá±ÝÆÃÝX¨Üª ©®ÜWÜÙÜÇæÉà PæàÚ £Ú©¨æª. PÜáí¨Ý±ÜâÃÜ PÝÇæài®Ü Joãr PÝÂí±Ü áÜ ° Jí¨Üá ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿áÊÜ®áÜ ° ®æ®² Ü Wæ ñÜÃáÜ ÊÜ ÖÝWæ AÊÜÃáÜ ÃÜã²Ô¨ÝªÃ.æ ®ÝoPÜ ÊÜáñÜᤠÃÜíWÜ»ÜãËá, bñÜÅPÜÇæWÜÙÜÈÉ PÜãvÝ AÊÜÄWæ A±ÝÃÜÊÝ¨Ü BÓÜQ¤ C¨æ GíŸá¨ÜPæR B PÝÇæàgá ÓÝü¿ÞX¨æ. ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á ŸWæY A±ÝÃÜ WèÃÜÊÜ, QÅ¿ÞÎàÆñæ¿á ŸWæY ÓÜ¨Ý GaÜcÃÜ CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü AÊÜÃÜá PÜáí¨Ý±ÜâÃܨÜÈÉ AÊÜÃæà ¯Ëáìst A±ÜÃÜã±Ü¨Ü WÜÅí¥ÝÆ¿á¨ÜÈÉ vÝ. ÎÊÜÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜÃÜ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ A«Ü¿á®Ü Pæàí¨ÜÅ Óݧ²Ô A¨ÜÃÈ Ü É ×Ä¿á hݮܱ¨ Ü Ü ñÜýÃÝ¨Ü vÝ. ¹.G. ËÊæàPÜ

¹ÔÆPæãàÆá / 195

¹ÔÆPæãàÆá / 196


Ãæç ÊÜáñÜᤠvÝ. G.Ë. ®ÝÊÜvÜÃÜí¥ÜÊÜÃÜã JÙÜWæãÙÜáÛÊÜíñæ ÊÜÞw¨Ü᪠& AÊÜÃÜ WÜá| WèÃÜÊñÜ ÌÜ PæR ÓÜíPæàñÜÊÝX¨æ. ®Ý®Üá PÜqr ¸æÙÔæ ¨Ü ÓÜíZ ÓÜíÓæ§WÙÜ Ü ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜÅPo Ü Oæ WÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜá ÊÜá~±ÝÆ¨Ü APÝvæËáWÝX ²Åà£Àáí¨Ü PæãívÜáPæãíw¨ÝªÃæ. ÃÜ a Ü ® ÝñÜ ¾ P Ü Ê Ý¨Ü PÝ¿áìPÜ Å ÊÜ á WÜ Ú Wæ ®æ Ã Ü Ê Ü â ¿ÞbÔ¨ÝWÜ AÊÜ Ã Ü á A¨æ à APÝvæËáÀáí¨Ü ®æÃÊ Ü äÜ J¨ÜXÔPæãor©¨ ª æ G®Üáñ° ݤÃæ ®Ü®°Ü Óæà° ×ñÜÃáÜ . ñÜÊáÜ ¾ ÓÜí±ÜPì Ü PæR Ÿí¨Ü GÆÉÃÈ Ü É Óèg®Ü©í¨Ü ®Üv¨ æ áÜ PæãÙÜáÛÊÜ, A±ÝÃÜ Ë¨ÜÌñ… ÊÜáñÜᤠPÝ¿áì¨ÜûñÜ æ C¨ÜªÃÜã A¨ÜÄí¨Ü ¹àWܨæ, ¸ÝWÜáÊÜ WÜá|ÊÜâÙÜÛ AÊÜÃÜ Óæ°àÖÜ»ÝWÜ ®Ü®Ü° Ÿ¨ÜáQWæ Ÿí©ÃÜáÊÜâ¨Üá ®Ü®WÜ æ «Ü®ÂÜ ñæ¿á®Üá° ñÜí¨ÜáPæãqr¨.æ vÝ. ÍÝíñÝÃÝÊÜå… AÊÜÃÜ GÆÉ ¿áÍÜÓÜáÕ ÊÜáñÜᤠÓÝ«Ü®æ¿á ×í¨æ AÊÜÃÜ ±Ü£°¿á ñÝÂWÜ ÊÜáñÜᤠPæãvÜáWæ C¨æ Gí¨Üá ®Ý®Üá ®Üí¹¨æªà®æ. ñæÆáWÜá ÊÜá®æÊÜÞ£®Ü AÊÜÃÜá ®Ü®Ü° ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ Êæã¨ÜÆ »æàq¿áÈÉ ÓÜÖæãà¨ÜÄ¿á ÊÝñÜÕÆ©í¨Ü ÊÜÞñÜ®ÝwÔ ²Å࣠ñæãàĨÜÃáÜ . ÓÜñ…±ÜÃíÜ ±Üÿ æ á ±ÜÅÊñÜ ì Ü PÜÃÝ¨Ü vÝ. ÍÝíñÝÃÝÊÜå… ¨Üí±Ü£WÜÙÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÍì Ü ®Ü D ÓÜÊÞ Ü gPæR C®Üã° ŸÖÜáPÝÆ CÃÜÈ Gí¨Üá ÖÝÃæçÓáÜ ÊÜ ÊÜáí© D »ÝWܨÜÆÉÐærà AÆÉ ¨æàÍÜ¨Ü E¨ÜªWÜƨÜÈɨݪÃæ G®Üá°ÊÜâ¨æà AÊÜÃÜ —àÊÜáí£PæWæ ÓÝü.

A£ìWæ A¥Üì ±ÜâñÜã¤ÃÜá Gí¨Ü PÜãvÜÇæà ®Ü®Ü° PÜO桨ÜáÄWæ (CÆɨæà C¨Üê ã Ü ) PÝ|áÊÜâ¨Üá & AÈÉ®Ü ±æàpæ A¥ÜÊÝ A¨ÜPRæ CÃÜáÊÜ C£ÖÝÓÜ CÆÉÊæà ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ AÆÉ. A¨Üá Jí¨Üá PÝƨÜÈÉ vÝ. ÎÊÜÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜÃÜ ÖÜáaÜác ÊÜá®ÜÔ®Õ Ü ÖÜñáÜ ¤ ÊÜááSWÜÚWæ BvÜáí¸æãÆÊÝXñÜᤠG®ÜáÊ ° Ü ®æ®± Ü âÜ ÊÜÞñÜÅ. PÝÃÜíñÜÃáÜ AÈÉ C¨ÜªÐÜár ©®Ü PÝÃÜíñÜÃÜ A¼ÊÜÞ¯WÜÚWæ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ ÓÝ×ñÜÂÊÜ®Üá° ²Åà£ÓÜáÊÜÊÜÄWÜã ±ÜâñÜã¤ÃÜá Aí¨ÜÃæ ÖÜ£¤ÃÜÊæà. PÝÃÜíñÜÃÜá AÈÉí¨Ü ÖæãÃÜoá ÓÝÈWÝÅÊÜáPæR Öæãà¨ÜÊæáàÇæ AÈÉ ÓÝ×£WÜÚWæ H®Üã PæÆÓÜ CÆÉ GíŸíñÝÀáñÜá. B¨ÜÃæ ¯«Ý®ÜÊÝX ¸æãàÙÜíñÜPæãàw DÍÜÌÃÜ »ÜorÃÜá & ±ÜâñÜã¤ÃÜ®Üá° ÓÝ×ñÜ ²Åࣿá A®æàPÜÄWæ ÖÜ£¤ÃÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. A¨Üá GÈÉ¿á ñÜ®ÜPÜ ÖæãàÀáñæí¨ÜÃæ ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ŸÓÜáÕ ¯Çݪ|¨ÜÈÉ "ÓÝ×£ bàÆ'Êæäí¨Ü®Üá° ÖæWÜÈWæ ÖÝQ¨Ü ¿ÞÃݨÜÃã Ü ¨Üü|PæR ÊÜááS ÊÜÞw ŸÓÜáWÕ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÖÜ£¤¨ÃÜ æ

¹ÔÆPæãàÆá / 197

¹ÔÆPæãàÆá / 198


""¯àÊÜâ ±ÜâñÜã¤ÄWæ ñÝ®æà?'' Gí¨Üá PÜívæPÃrÜ ÃÜ áÜ PæàÙÜáÊÜÐÃrÜ Ü ñÜ®PÜ !Ü Cí¥Ü ¸æãàÙÜíñÜPæãàw DÍÜÌÃÜ»ÜorÃÜá ±ÜâñÜã¤ÃÜá GíŸ FÃÜ®Üá° Jí¨Üá ÓÝ×ñÜ ÓÜíÓÜ¢£¿á Pæàí¨ÜÅ¨Ü ÖÝWæ PÜqr¨ÜÃÜá. GÃÜvÜá ÊÜáãÃÜá ¨ÜÍÜPÜWÜÙÜ PÝÆ AÈÉWæ ŸÃÜŸÖÜá¨Ý¨ÜÊÃÜ ®Ü ã Ü ,° ¸ÝÃܨàæ C¨ÜªÊÃÜ ®Ü ã Ü ° PÜÃÔæ PæãívÜÃáÜ . Cí¨Üá ÖæãÃÜ®ã æ àoPæR A¨Üá AÊÜè Ü àæ JŸºÃÜ "»ÜágŸÆ ±ÜÃÝPÜÅÊáÜ ¨Ü' ÖÝWæ PÜívÜÃã Ü AÊÜÃÜ GvÜŸÆWÜÙÈ Ü É AÊÜÃÜ hæãñæ Pæç hæãàwst CŸºÃáÜ ÊÜáÖܯà¿áÃÜá C¨Üê áÜ . AÊÜÃáÜ ÓÜ¨Ý AÊÜÃÜ hæãñæ PÝ~ÔPæãÙÜáÛÊÜâ©ñÜá¤. AÊÜÃÜÈÉ JŸºÃÜá PܮܰvÜ »ÝÐÝ ±ÝūݱÜPÜÃÝX¨Üª ±æäÅ. Ë.¹. ÊæãÙæ¿ÞÃÜ, C®æã°ŸºÃÜá C£ÖÝÓÜÊÜ®Üá° ¸æãà—ÓÜᣤ¨Üª ±æäÅ. Ë.¹. A£ìPÜhæ G®Üá°ÊÜÊÜÃÜá. D ÊÜáãÊÜÄÆɨæà ±ÜâñÜã¤ÃÜÈÉ ÓÝ×ñÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá ®Üvæ¿áÇÝÃܨÜá G®ÜáÊ ° Ð Ü áÜ r & CÊÜÃã æ ÙÜWæ A±ÜÃã Ü ±Ü¨Ü »ÝÊÜ ÓÜËá¾Æ®Ü CñÜá¤. ÖæaÝcX D ÊÜáãÊÜÃã Ü ¿ÞÊÜâ¨æà PÝ¿áìPÜÅÊáÜ WÜÚWæ JpÝrX ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá, ÓÜÖg Ü Êæ®áÜ Ê ° Ð Ü áÜ r ÓÜÖg Ü ÊÝX¨Üª ©®ÜWÜڨܪÊÜâ. ËÍæàÐÜÊæí¨ÜÃæ D ÊÜáãÊÜÃÜã ËáñÜ»ÝÑWÜÙÜá. BvÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ ÊÜÞw ñæãàÄÓÜáÊÜâ¨Üá ÊæáàÇæí¨Ü ®ÜÊÜá¾ ÓÜÊÜìgn PÜË¿á £Å±Ü©¿á ÊÜáãÃÜá aÜÃÜ|WÜÙÜíñæ CÊÜÃÜ ®Üvæ®ÜáwWÜÙÜá C¨Ü᪨Üá ËÍæàÐÜ. ®Ü®ÜWæ ¸æãàÙÜíñÜPæãàw¿áÊÜÃÜÈÉ ÓÜí±ÜPÜì ÖæaÜác. A¨Üá GÃÜvÜá PÝÃÜ|PæR. Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨Ü᪠& AÊÜÃÜá ±ÜâñÜã¤ÃÜá PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZ¨Ü A«ÜÂûÜÃíæ Ÿá¨ÜPÝR¨ÃÜ ,æ GÃÜv®Ü ¿ æ á¨Ü᪠& AÊÜÃã Ü ®Ý®Üá Jí¨æà FÄ®ÜÊÃÜ áÜ GíŸá¨ÜPRæ . AÊÜÃÜ Joár PÝ¿áì¨Ü ŸWæY ®Ü®WÜ æ PÜáñÜãÖÜÆÊÜÐàræ AÆÉ ¸æÃWÜ ã Ü CñÜá¤. AÊÜÄWæ ®Ü®È °Ü É Gí¥Ü »ÝÊÜ®æ Cñæã¤à £Ú¿á¨Üá. AÊÜÃáÜ Gí¨Üã ñÜ®°Ü »ÝÊÜ®Wæ ÙÜ ®Ü áÜ ° ¿ÞÃÜÆãÉ ÖÜíbPæãívܨÜ᪠PÜwÊæá Gí¨æà ®Ü®Ü° A¯ÔPæ. B¨ÜÃæ ®Ý®Üá PÜÃæ¨ÝWÜÇæÆÉ AÊÜÃÜá CÈÉWæ A¥ÜÊÝ AÊÜÃÜá PÜÃæ¨ÝWÜÇæÆÉ ®Ý®Üá AÈÉWæ ÖæãàWܨæà C¨Üª ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙæà CÃÜÈÆÉ. ±æäÅ. A£ìPÜh¿ æ áÊÜÃÜ ±ÜÄaÜ¿á ®Ü®WÜ æ B¨Ü¨áÜ ª D ¸æãàÙÜíñÜPã æ àw¿áÊÜÃÜ ÊÜáãÆPÜÊæà. ®ÜÊÜá¾ Êæã¨ÜÆ »æàq ¿ÞÊÝWÜ BÀáñÜá, GÈÉ BÀáñÜá, Gí¨Üá DWÜ ®æ®Ü²ÆÉ. A¨Ü®Üá° ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜr. AÐærà AÆÉ & Êæã¨ÜÆ »æàq¿áÈÉ ®ÝËŸºÃÜã ±ÜÃÜÓܳÃÜ ®ÜÊÜáÓÜRÄÔ PÜáÍÜÆ ËaÝÄÔ ÊÜááWÜáÙÜ°PÜáR ±ÜPÜRPæR ÓÜĨܨÜ᪠¹orÃæ, ÖæbcWæ ¹bcPã æ ÙÜÛÆá Öæãà¨Ü©Æ ª É. B ®ÜíñÜè Ü Ü »æàqWÜÙÆ Ü áÉ AÐæàr . ÊÜááWÜáÙÜá ®ÜW,æ ®ÜÊáÜ ÓÝRÃ,Ü PÜáÍÜÆ ÓÜí»ÝÐÜOWæ ÙÜ ®Ü áÜ ° ¹orÃ,æ AÊÜÃáÜ AÊÜÃÐ Ü PrÜ Ræ à, ®Ý®Üá ®Ü®Ð °Ü PrÜ Ræ à, A®ÜáÊ ° Ð Ü áÜ r ®ÝÊÜâ ¨ÜãÃÜÊæà C¨æªÊÜâ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ D WÝí¼à¿áìÊæà ®Ü®ÜWæ AÊÜÃÜ®Üá° ÖæaÜác ÖæaÜác BPÜÑìÓÜÆá PÝÃÜ|ÊÝÀáñÜá. ÊÜááí¨æ ®Ü®WÜ æ ®ÝÇÝRÃáÜ ¸ÝÄ AÊÜÃÜ hæãñæ ÓÝPÜÐáÜ r ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ CÆÉÊàæ "ÖÜÃp Ü 'æ Öæãvæ¿ááÊÜ AÊÜPÝÍÜ ÔQRñáÜ . Aí¥Ü ÓÜí¨Ü»ì Ü WÜÙÈ Ü É AÊÜÃáÜ "¹WÜáÊÜÞ®Ü' ¹oár ÊÜÞñÜ®ÝvÜÖ£Ü ¤¨ÃÜ áÜ . B ÊÜÞñÜáWÜÙÈ Ü É PÜê£ÅÊáÜ ñæ CÃÜÈÆÉ.

GÆÉQRíñÜ ÖæaÝcX, AÊÜÃÜá ÖæaÜác ÊÜÞñÜ®Ývܨæà CÃÜáÊÜ PÝÃÜ|ÊÜä BWÜ ®Ü®ÜWæ £ÚÀáñÜá. ®Ý®Üá ËáñÜ»ÝÑ Gí¨Üá AÊÜÃáÜ Gí¨ÜáPæãívÜíñæÁáà, AÊÜÃáÜ ËáñÜ»ÝÑ Gí¨Üá ®Ý®Üá Aí¨ÜáPæãíw¨æª. ÖÝWÝX ÓÜáÊÜá¾®æà ¸ÝÀá ¹vÜáÊÜâ¨æàPæ? GíŸ ¯ÆáÊÜâ AÊÜÃÜ©ªñÜá¤. BÊæáàÇæ ®Ü®Ü° WÜáoár AÊÜÄWæ, AÊÜÃÜ WÜáoár ®Ü®ÜWæ £Ú¨Üá DWÜ ®ÝËŸºÃÜã Jí¨æà B¨æÊÜâ & G¨ÜáÃݨÜÃæ ÊÜÞ£®Ü gWÜgqrWÜÙæà G®Üá°ÊÜíñæ. AÊÜÃÜ ÖÜê¨Ü¿á¨ÜÈÉ Jí¨Üá ²Åࣿá ÊÜávÜá C¨æ Gí¨Üá ®Ü®ÜWæ Wæãñݤ¨Ü¨Ü᪠& ®Ý®Üá ¸ÝÚÆ ±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃÜ »ÜorÃÜ "«ÜÊÜáìËg¿á' GíŸ ÖÜËWܮܰvÜ¨Ü (ÖÜÊÜÂPÜÃÜ BvÜáÊÜÞ£®Ü) ÊÜáÖÝPÝÊÜ嬆 ŸWæY ÃÝg ÊÜáor¨Ü ËaÝÃÜWã æ àÑu¿á®Üá° H±ÜìwÓÜÆá ÖæãÃÜpÝWÜ. B PÝÊÜ ®Ü®WÜ æ ¿ÞPæ CÐÜÊ r ÝÀáñÜá GíŸá¨Ü®Ç °æ ÝÉ ®Ý®Üá Jí¨Üá ¸ÝÄ ¨ÜãÃÜÊÝ~¿áÈÉ AÊÜÄWæ ËÊÜÄÔ ÖæàÚ¨ÝWÜ "®Ü®WÜ ã Ü A¨æà PÝÃÜ|PæR' Gí¨Üá AÊÜÃáÜ ®Ü®®°Ü áÜ ° A®ÜáÊæãà©Ô¨ÜÃáÜ . BÊæáàÇæ B PÝÊÜ嬆 PÜáÄñÝ¨Ü ËaÝÃÜWã æ àÑu H±ÜìwÓÜÆá ®Ý®Üá ÊÜááí¨Ý¨ÝWÜ ÖÜËWܮܰvܨÜÈÉ ÓÝ×ñÜ ÓÜêÑr ÊÜÞw¨ÜÊÜÃæÆÉÃÜ ËÙÝÓÜWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜá Pæãor¨ÜªÆɨæà, ""AÊÜÃÜ®æ°ÇÝÉ PÜÃæÔPæãÚÛ'' Gí¨Üã ÓÜÆÖæ ¯àw¨ÜÃÜá. D PÝ¿áìPæR ñÜWÜÆáÊÜ ÊæaÜcÊÜ®Üá° ÓÜĨÜãXÓÜÆá ®Ý®Üá ±ÜÃܨÝvÜᣤ¨ÝªWÜ, "¯àÊÜâ PÜÃæ¿ááÊÜ A£¦WÜÚWæÆÉ ÓÜí»ÝÊÜ®æ PæãvܸæàPÝXÆÉ, AÊÜÄWæÆÉ ®Ý®Üá ÖæàÙÜáñæ¤à®æ' GíŸ L¨Ý¿áìÊÜ®Üã° ÊæáÃæ¨ÜÃÜá. ÓÜÌñÜ@ ÊÜá¨ÝÅÓ… ËÍÜÌ˨ݯƿá¨ÜÈɨܪ AÊÜÃÜ ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ vÝ. ÎÅàPÜêÐÜ¡ »Üp… A£ìPÜhæ, Pæã¿áíŸñÜã¤Ä®ÜÈÉÃÜáÊÜ vÝ. ÖÜÄPÜêÐÜ¡ »ÜÃÜ| Êæã¨ÜÇÝ¨Ü Ë¨ÝÌíÓÜÃæÇÝÉ ÃÜhæ¿áÈÉ FÄWæ (¨Ü.PÜ. iÇæÉWæ) ŸÃÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»ì Ü ÊÜ®áÜ ° E±ÜÁãàXÔPæãÙÜÛÆã ÓÜãbÔ¨ÜÃáÜ . ÖÜËWÜ®v °Ü ¨ Ü íÜ ñÜÖÜ E±Ü»ÝÐæWÙÜ Ü EÚËWæ ®ÝÊÜâ H®æà®Üá ÊÜÞvÜŸÖÜá¨æíŸá¨Ü®áÜ ° AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ A±ÜÃã Ü ±Ü¨Ü JÙÜ®ã æ ào ©í¨Ü ®Ü®WÜ æ ËÊÜÄÔ¿áã ÖæàÚ¨ÜÃáÜ . ¸æíWÜÙã Ü Ä®ÜÈÉÃáÜ ÊÜ A.»Ý. ÖÜÊÂÜ PÜ¨Ü ÓÜíZ¨Ü ®æÃÊ Ü âÜ ¿ÞbÔ¨ÜÃæ ÖæàWæ Gí¨Üá ®Ý®Üá PæàÚ¨ÜPª Ræ , AÊÜÃáÜ JÆÉ¨Ü ÊÜá®ÜÔ¯Õ í¨Ü "PæàÚ!' Gí¨ÜÐàræ ÖæàÚ ÓÜáÊÜᮾ ݨÜÃáÜ . Pæã®æWã Ü ÖÜÊÂÜ PÜ ÓÜíZ©í¨Ü ®æÃÊ Ü âÜ CÆɨàæ ÍÜá»ÝÍÜ¿á ±ÜñÜÅ ÊÜÞñÜÅ Ÿí¨ÝWÜ C¨Ü®Üá° ®Ý®Üá Êæã¨ÜÇæà ñÜQìÔ¨æª Gí¨Üá ñÜáí¸Ý ¨Üá@S ±ÜoÃr áÜ . D Zo®æÀáí¨Ü ®ÜÊÜá¾ ÓÜíŸí«Ü £àÃÝ ÖÜ£¤ÃÜÊÝÀáñÜá. BÊæáà騆 »æàq WÜÙÈ Ü É ÓÝ×ñÜ嬆 ÊÝ~iÂàPÜÃ| Ü ©í¨Ü Êæã¨ÜÇã æ YívÜá ÓÝ×ñÜ嬆 ÃÝgQàPÜÃ| Ü ¨ÜÊÃÜ Wæ ,æ ÃÜÊÜá ÓÝ×ñÜ©í¨Ü ±ÝÅÃÜí¼Ô ŸívÝÁãàñܤÃܨÜÊÜÃæWæ ¸Ý¿áá¤í¸Ý ®ÝÊÜâ ÊÜÞñÜ®ÝvÜñæãvÜX¨æÊÜâ. D GÇÝÉ ÊÜÞñÜáPÜñæWÜÙÜÆãÉ AÊÜÃÜá ¿ÞÃÜ®Üã° ¯í©Ô¨ÝªWÜÈà, qàQԨݪWÜÈà CÆÉ. "C¨Üá CÃÜáÊÜâ¨Üá ×àWæ' Gí¨Üá ¨ÜãÃܯíñÜá J²³Pã æ ÙÜáÛÊÜ ÓÜÊáÜ bñܤ AÊÜè Ü áÜ .ª D PÝÃÜ|PæRà CÃܸàæ PÜá AÊÜÃáÜ AhÝñÜ ÍÜñáÜ Å; PæÆÊÜâ

¹ÔÆPæãàÆá / 199

¹ÔÆPæãàÆá / 200


¸ÝÄ ËáñÜ »ÝÑ¿ÞXÃÜáÊÜâ¨Üã, PÜãvÝ. ±æäÅ. A£ìPÜhæ¿áÊÜÃÜ iàÊÜ®Ü ²Åࣿá®Üá° ®Ý®Üá ®æãàw¨Ü᪠®Ü®ÜWÜã AÊÜÄWÜã B±Ü¤ÃÝXÃÜáÊÜ ×Ä¿á ÓÝ×£ Ë.WÜ.®Ý. AÊÜÃÜ A¼®Üí¨Ü®Ý ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü ¨ÜÈÉ. A£ìPÜhæ¿áÊÜÃÜá ÓÜÌñÜ@ ŸvÜñÜ®Ü¨Ü PÜáoáퟩí¨Ü Ÿí¨ÜÊÜÃÜá Gí¨Üá ®Ü®ÜWæ Wæ㣤ñáÜ ¤. DWÜ AÊÜÃáÜ ÊÜá«ÜÂÊÜá ÊÜWì Ü ¨Ü iàÊÜ®Ü ¯ÊÜìÖÜOWæ æ ¸æàPݨÜÐáÜ r "Ô§£ÊÜíñÜ' ÃÝX¨ÜªÃã Ü DWÜÆã AÊÜÃÈ Ü É ŸvÜñ®Ü ¨ Ü Ü ®æãàÊÜâ ÊÜÞÔ ÖæãàXÆÉ. Ë.WÜ.®Ý. AÊÜÃáÜ TÝÈ Pæç¿áÈÉ A±ÜÄbñÜ ÓܧÙÜÊÝX¨Üª AvÜ®ÜvÜÂPæR Ÿí¨Üá A«Ý±ÜPÜ ÊÜ꣤¿á®Üá° ±ÝÅÃÜí¼Ô¨ÝWÜ, AÊÜÄWæ ¸æíWÝÊÜÇÝX ¯íñÜÊÜÃÜÈÉ A£ìPÜhæ¿áÊÜÃÜã JŸºÃÜá; ÊÜááSÂÃÜá. ÖÝWæÁáà AÊÜÃÜ Óæãà¨ÜÄ ÊÜáñÜᤠ»ÝÊÜ PÜãvÝ. A¨Ü®áÜ ° Ë.WÜ.®Ý. AÊÜÃÜ ¸ÝÀáÀáí¨Ü & B ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ®Ý®Üá PæàÚÔPæãívÝWÜ PÜÃÜXÖæãà¨æ. ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü ÊÜááX¨Ü ÊæáàÇæ A£ìPÜhæ¿áÊÜÃÜÈÉ ®Ý®Üá B ËaÝÃÜ ±ÜÅÓݤ²Ô¨ÝWÜ "A¨æà®Üá ÊÜáÖÝ? A¨Üá Ë.WÜ. ®Ý¿áPÜÃÜá ÖæàÙÜáÊÜ Óær$çÇ… AÐærà' Gí¨Üá ñæàÈÔ, ÊÜÞñÜ®Ýw, Aí¥Ü E±ÜPÝÃÜ ñܯ°í¨Ü B¨Ü©ªÆÉ GíŸíñæ ®ÜvÜPæãívÜÃÜá. JÙÜÖæãPÜáR ®æãàw¨ÜÃæ, Ë.WÜ.®Ý. A¼®Üí¨Ü®Ü¨Ü ¿áÍÜÔÕ®Ü ×í¨æ A£ìPÜhæ¿áÊÜÃÜ, AÊÜÃÜ Ÿí«ÜáWÜÙÜ PÝ|¨Ü Pæç ŸÖÜÙÜ ÍÜŨæœÀáí¨Ü ¨Üáw©ñÜá¤. AÊÜÄWæà Wæ㣤ÆɨíÜ ñæÁáà 2 ÊÜÃáÜ ÐÜWÙÜ Ü ×í¨æ, PÝíñÝÊÜÃÜ PÜ®v °Ü Ü ÓÜíZÊÜâ & ñÜ®°Ü 30 ÊÜÃáÜ ÐÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ±ÜäÃæçst ®æ®² Ü WÝX, AË»ÜiñÜ ¨Ü.PÜ. ¨Ü A®æàPÜ ÓÝ«ÜPÃÜ È Ü É B¿áª 30 ÊÜáí©¿á PÜáÄñÝ¨Ü QÃÜá ÖæãñܤWæWÜÙÜ®Üá° "®ÝwWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ' GíŸ WÜÅí¥ÜÊÜÞÇæ¿á ÊÜáãÆPÜ ÖæãÃÜñÜÃÜÆá ÊÜááí¨ÝÀáñÜá. ÊÜÞ£®Ü ®ÜvÜáÊæ D ËÐÜ¿áÊÜ®áÜ ° ±ÜÅÓݤ²Ô¨ÝWÜ "K! C¨Üá BWÜÇàæ ¸æàPÝ¨Ü PæÆÓÜ. ÊÜÞw, ÊÜÞw' Gí¨Üá ÖÜáĨÜáí¹Ô¨ÜÃÜá. BÊæáàÇæ Jí¨Üá ¯ËáÐÜ ñÜvæ¨Üá "¸æãàÙÜíñÜPæãàw¿áÊÜÃÜá ¿ÞÃÝÂÃܨæãà GÐærÐæãrà ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° ÖæãÃÜ ñÜí¨ÜÃÜá. A¼®Üí¨Ü®Ü WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üã° ±ÜÅPq Ü Ô¨ÜÃáÜ . B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ŸWæY ¿ÞÃÜã H®Üã ÊÜÞvÜÈÆÉ' GíŸ E¨ÝYÃÜ ñæW¨ æ ÃÜ áÜ (ñܲ³¿áã "¯àÊÜâ ÊÜÞw' Gí¨Üá ÖæàÙÜÈÆÉ). BWÜ ®Ý®Üá ®ÜÊÜá¾ 30 ÊÜáí©¿áÈÉ AÊÜÃã æ ŸºÃáÜ C¨ÝªÃ,æ Gí¨æ. "Öè¨Ý? ÍÜÖ» Ü ÝÓ…! CÃÜÇàæ ¸æàPÜá!' Gí¨Üá SáѱÜoár ®ÜPRÜ ÃáÜ . ¸æãàÙÜíñÜPæãàw¿áÊÜÃÜá iàÊÜíñÜ C¨ÝªWÜ AÊÜÃÜ ŸWæY Jí¨Üá A¼®Üí¨Ü®Ü WÜÅí¥Ü ñÜÃÆ Ü á Jí¨Üá ±ÜÅ¿áñÜ° ®Üv© æ ñܤíñæ. B¨ÜÃæ AÊÜÃáÜ ¯ÃÝÓÜQ¤ ñæãàÄԨܪÄí¨Ü B Áãàg®æ ¹oár ÖæãàÀáñæí¨Üá PæàÚ¨æª. A£ìPÜhæ¿áÊÜÃÜÈÉ ËaÝÄÔ¨ÝWÜ, AÊÜÃÜ PÜáÄñÜ ÊÜÞ×£WÜÙÜ®æ°ÇÝÉ ®Ü®ÜWæ ¯àw¨ÜÃÜá. "¯àÊæà AÊÜÃÜ PÜáÄñÜá ®ÜÊÜá¾ ÊÜÞÇæWæ ŸÃæÀáÄ' Gí¨æ. "®Ü®ÜWæ £Ú¨Ü ÖÝWæ AÊÜÃÜ ÊÜÞ×£¿á®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô¨ÜÊÜ

Ãæ㟺ĨݪÃæ. AÊÜÃÜ®Üá° ÓÜí±ÜQìÔ' Gí¨Üá AÊÜÃÜ ËÙÝÓÜÊÜ®Üá° PæãorÃÜá. AÊÜÃÜá ÖæàÚ¨Ü ÊÜÂQ¤¿á®Üá° ÓÜí±ÜQìÔ¨ÝWÜ ¸æàÃæ ¸æàÃæ PÝÃÜ| Pæãoár AÊÜÃáÜ hÝÄPæãívÜÃáÜ . Pæã®æWæ ¨ÜQR¨áÜ ª ®ÜÊáÜ Wæ A£ìPÜh¿ æ áÊÜÃàæ . A£ìPÜhæ¿áÊÜÃÜá ¸æãàÙÜíñÜPæãàw¿áÊÜÃÜ PÜáÄñÜá ŸÃæ¿áÆá J²³¨ÝWÜ SáÑ¿ÞÀáñÜá. "ÓÜÊÜá¿á GÐÜár?' Gí¨Üá PæàÚ¨ÜÃÜá. ÖæàÚ¨æ. B ¯WÜ©ñÜ ©®Ü¨Ü Êæã¨ÜÆ ©®Ü ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝ¨Ü ÖÜÓܤ±ÜÅ£ AÊÜÄí¨Ü ®Ü®Ü° PæçWæ ŸíñÜá. ñæÃæ¨Üá K©¨ÜÃæ & C©ÃÜá ¸æãàÙÜíñÜPæãàw ¯í£¨ÝªÃæ. Aí¥Ü ÊÜÞ¨ÜìÊÜñæ B ŸÃÜÖܨÜÈÉ CñÜá¤. A£ìPÜhæ¿áÊÜÃÜ ŸWæY ×àWæ ŸÃæ¿ááÊÜíñݨÜ᪠DWÜ ±ÜâoWÜorÇæ C¨æ. AÊÜÃæ㟺ÃÜá ÓÝ£ÌPÜ, ÓÜgj®Ü ÊÜáñÜᤠAñÜáÂñÜ¢ÐÜr A«Ý±ÜPÜ GíŸ A®æàPÜ ÊÜááSWÜÙæÆÉ Jí¨ÝX AÊÜÃÜ ÊÜÂQ¤ñÌÜ ÃÜã±Üâ ±Üv© æ ¨æ. GÆÉQRíñÜ ÖæaÝcX JÙÜWæ ÖÜÄ¿ááÊÜ, ÊÜá®ÜáÐÜ ²Åà£¿á Ÿñܤ¨Ü ñæãÃæÁãí¨Ü®áÜ ° AÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ È ¾ É Pݲqr¨ÝªÃ.æ A¨ÜÃÈ Ü É Ëáí¨æàÙÜÆá ¯àÊÜâ ÓÜÌƳ & ÍÜÅÊÜá ±ÜvܸæàPÜá. JÊæá¾ Ëáí¨æ¨ÜªÃæ B ÓÜáSÊÜ®Üá° ¯àÊÜâ ¯ÃÜíñÜÃÜ ÊÜáÃæ¿áÇÝÄÄ, AÐÜãr PÜãÇ…, PÜãÇ…, ñÜí±Üâ. ñÜí±Üâ!...

¹ÔÆPæãàÆá / 201

¹ÔÆPæãàÆá / 202


ÓÜáXY¿á ÖæãÆ PæÆÊÜÃÜ ÓÜí±ÜPÜìPæR Ÿí¨ÝWÜ ®ÝÊÜâ ÓÜáXY¿áÈÉ ñæ®æ ¸ÝX ¯íñÜ ŸíWÝÃÜ¨Ü Ÿ|¡¨Ü ÖæãÆ¨Ü ®ÜvÜáÊæ ¯íñÜ A®Üá»ÜÊÜÊÝWÜáñܤ¨æ. ¸ÝX ñæ®æ Pæã¿á¸æàPÜá, Pæã¿áÂÆá BWÜ©¨ÜªÃæ ÓܳÎìÔ¿Þ¨ÜÃÜã A¨ÜÃÜ ÓÜáSÊÜâ|¡¸æàPÜá Gí¨Üá A¯ÓÜáñܤ¨æ. DWÜ AË»ÜiñÜ ¨Üü| PܮܰvܨÜÈÉ & ÖæãÆWÜÙæà ÊÜÞ¿áÊÝWÜáñܤ ÖæãàWÜᣤÊæ. ÖæãÆ C¨ÜªÊÜÃÜá ¸æàÃæ ¸æàÃæ PÝÃÜ|PæR ÓÜáXY ¸æÙæ ¸æÙæ¿ááÊÜâ¨Ü®Üã° ¯ÈÉԨݪÃæ. ¸æÙæ¨ÜÃÜã ÖæãÆ¨Ü ÊÜá«æ ÖæãàX ¯íñÜá ŸíWÝÃÜ¨Ü Ÿ|¡¨Ü ±æçÃÜ®Üá° Pæã¿áÂÆá Cí¨Üá g®Ü CÆÉ. ÓܳÎìÔ ÓÜáS±ÜvÜáÊÜ PÜƳ®æ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÄWæ ¹w, ÃæçñÜ PÜáoáퟩí¨Ü Ÿí¨Ü ÃæçñÜÃÜ ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜá®ÜÔ®Õ Æ Ü ãÉ ÊÜáãvÜáÊÜâ©ÆÉ. C¨Üá ŸÃÜWÝÆ©í¨Ü B¨Ü ÓÜíñÜÅÓܤ Ô§£ AÆÉ. ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÔÕ®æãÙÜWæ ÓÜáXY¿á Ÿ¨ÜÆá ŸÃÜWÝÆÊÜ®Üá° ñÜáí¹ PæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü PÜêñÜPÜÊÝX ÓÜêÑrÔPæãívÜ “A»ÝÊÜ ¹ÔÆPæãàÆá / 203

PÝÆ¨Ü »ÝÊÜ”. ÖÝWÝX ÓÜáXY¿á PÝÆÊÜâ »èWæãàÚPÜÊÝX¿áã, ÊÜÞ®ÜÔPÜ ÊÝX¿áã ®ÜËá¾í¨Ü ¨ÜãÃÜÊÝWÜᣤ¨.æ Cí¥Ü ©®ÜWÙÜ Æ Ü ãÉ ×í¨æ C¨Üª ÓÜáXY¿á PÝÆ¨Ü ÖÝWæà CÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤Á㟺ÃáÜ ®Ü®WÜ æ BWÝWÜ C©ÃÝWÜᣤÃáÜ ñݤÃ.æ AÊÜÃÜ ÊæáçŸ|¡ PܱâÜ ;³ ±Üê¦Ì¿á (ÊÜá~¡®)Ü ÖÝWæ. AÊÜÃÜ ñæãvÜáWæ ÓÜáXY¿á PÝÆ¨Ü ÖæãÆ¨Ü ±æçÄ®Ü Ÿ|¡¨áÜ ª Aí¨ÜÃæ ŸíWÝÃÜ¨Ü Ÿ|¡PRæ £àÃÝ ÖÜ£¤ÃÊ Ü Ý¨Ü¨áÜ .ª B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓáÜ Õ ÊÜÞñÜÅ ±Üä£ì ÓÜáXYÁáà! AÊÜÃáÜ ¿ÞÃÜá Gí¨Üá ¯àÊÜâ PæàÙÜáÊÜ Êæã¨ÜÇàæ ®Ý®æà ÖæàÚ ¹vÜáñæ¤à®æ. Aí¸Ýñܮܿá ÊÜáá¨ÝÅw Gí¨ÜÃæ ÓÝPÜÆÉ; ¯àÊÜä Öè¨æ®Üá°£¤àÄ; Öè¨ÜÆÉ? Öè¨Üá G®Ü°¨æà Ë—ÀáÆÉ. DWÜ AÊÜÄWæ G±Ü³ñܤ ®ÝÆáR. ®Ý®Üá AÊÜÃÜ®Üá° Êæã¨ÜÆá ®æãàw¨Ü᪠1966ÃÜÈÉ. ¸æàÇÝw ÍÝÇæ¿á ®ÝvÜÖÜŸº¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ. BWÜÆã AÊÜÃÜ ÊÜ¿áÓÜáÕ G±Ü³ñܤ ®ÝÆáR! Aí¨ÜÃæ B bPÜRÊÜ¿áÔÕWæà AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÓÜáXY¿á ñ殿 æ ÞX ñÜáí¹ñÜá¤; ñÜáí¹¨ÜÐàræ AÆÉ, ÊÜÞXñÜ㤠PÜãvÝ. Aí©¯í¨Ü ®Ý®Üá WÜÊáÜ ¯Ô¨Ü ÖÝWæ AÊÜÃÜ ®Üv®æ áÜ w, ÊÜÞñÜáPÜñæ GÆɨÃÜ Æ Ü ãÉ ÓÜáXY¿á¨æઠ®ÜwWæ. ˮܿá ñÜáí¹¨Ü ÊÜÞñÜá, A®Üá»Üʨ Ü È Ü É Ëáí¨Üá, A®Üá»ÝÊÜ¨È Ü É G¨Üª ÖÝWæ. AÊÜÃáÜ ñÜ®XÜ íñÜ QÄ¿áÃÜ®Üá° PÜÃæ¿ááÊÜâ¨Üá "A|¡' Gí¨æ. Öæ|¾PÜRÙÜ®æ°ÆÉ ÓÜí¸æãà—ÓÜáÊÜâ¨Üá "AÊÜá'¾ CÆÉÊæà "APÜR' Gí¨æà. ÓܼPÜÃÜ®Üá° ÊÜÞñÜ®ÝwÓÜáÊÝWÜÆã ×Ä¿áÃæãí©Wæ ¸æÃæ¿ááÊÝWÜÆã ÓÜgj¯Pæ & Óèg®ÜÂPæR ÊÜÞñÜá Ÿí¨ÜÃæ ÖæàWæãà ÖÝWæ! ®Ý®Üá PÝíñÝÊÜÃÜPæR ¨ÜãÃÜ¨Ü PÝÓÜÃÜWæãàw®Ü PæãàÙÜãÂįí¨Ü ‘ÊÜÆÓæ’ Ÿí¨Ü¨áÜ ª 1965ÃÜ ®ÜÊíÜ ŸÃÜ¨È Ü É PÜ®v °Ü Ü ÃÝhæãÂàñÜÊ Õ Ü ©®Ü¨íÜ ¨Üá. BWÜ ®Ü®°Ü WÜÊáÜ ®ÜPRæ Ÿí¨Ü¨áÜ ª D PÝíñÝÊÜè Ü Ü ¸æàÇÝw GíŸ ±ÜŨàæ ÍÜ¨È Ü É TÝÓÜX ÍÝÇæÁãí©¨æ, AÈÉ ±ÜÅ£à ÊÜÃÜáÐÜÊÜä B ÖÜÚÛWæà ËáXÇÝ¨Ü ÊÜáñÜᤠB ©®ÜWÜÙÜÈÉ ¿ÞÊÜ ÍÝÇæ¿áÆãÉ ®Üvæ¿á¨Üí¥Ü Jí¨Üá ®ÝvÜÖÜŸº GíŸ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü (ÓÝ×ñÜ ÊÜáñÜᤠÓÝíÓÜ¢£PÜ PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ) ÊÜÐì Ü í±ÜÅ£ ÍÜÃ®Ü Ê °Ü ÃÜ ÝñæÅ¿á PÝƨÜÈÉ Gvæ¹vÜ¨æ ®Üv¿ æ áᣤ¨æ Gí¨Üá. ®Üv¨ æ ÃÜ æ H®ÝÀáñÜá Gí¨Üá ¯àÊÜâ PæàÙÜŸÖÜá¨Üá; A¨ÜPã Ü R Aí¸ÝñÜ®¿ Ü áÄWÜã ¿ÞÊÜ ÓÜíŸí«Ü GíŸ PÜáñÜãÖÜÆÊÜâ CÃÜŸÖÜá¨Üá ¯ÊÜáÈ ¾ É. SíwñÜ CÃÜáñܤ¨.æ B ÓÜÊÞ Ü ÃÜí»Ü ®Üvæ¿ááÊÜ ÊÜáãÃÜá ®ÝÆáR ©®ÜÊÜä AÊÜÃÜá AÈÉÃÜáñݤÃæ; ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá AÈÉ A«Ý±ÜPÜÃÜÆÉ©¨ÜªÃÜã AÈÉ¿á A«Ý±ÜPÜÃÜ ÖÝWæ CÃÜáñݤÃæ G®Üá°ÊÜâ¨Üá ®Ü®Ü° QËWæ ¹©ªñÜá¤. ÓÜÖÜgÊÝXÁáà B ©®ÜWÜÙÜá ¸æàWÜ ŸÃܸÝÃܨæà, Aí¸ÝñܮܿáÃÜ ÊÜááS¨ÜÍÜì®Ü ®Ü®ÜWæ J¨ÜX ŸÃܸÝÃܨæà GíŸíñæ, ®Ý®Üá AÊÜÄWÝX PÝ¿áᣤ¨æª. PÝÃÜ|, ®Ý®Üá ®Ü®Ü° Êæç¨Ü ˨ݦì iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ÊÜááXÔ, ÓÜÌíñܨݪ¨Ü bQñÝÕÆ¿á ñæÃæ¿áÆá B¦ìPÜ ÓÜí±Ü®Üã¾Æ¨Ü PæãÃÜñæÀáí¨Ü BWܨæà, ÓÜÃÜPÝÄ aÝPÜÄ GÈÉ ÔWÜáñܤ¨æãà Gí¨Üá AñÜíñÜÅ®ÝX AÇæ¿áᣤ¨Üª ©®ÜWÜÙÜÈÉ ®Ü®ÜWæ Aí¸ÝñܮܿáÃÜ ¹ÔÆPæãàÆá / 204


Êæã¨ÜÆ PÜÊ®Ü Ü ÓÜíWÜÅÖÜ “ËÖÝÃÜÊÝqPæ” ÔQRñáÜ ¤. A¨Üá ÊÜáãÊÜñáÜ ¤ aÜñáÜ ¨ÜìÍÜ ±Ü©WÜÙáÜ C¨Üª Jí¨Üá A±ÜÃÜã±Ü¨Ü PÜÊÜ®Ü ÓÜíWÜÅÖÜÊÝXñÜá¤. A¨Üá ®Ü®ÜWæ CÐÜrÊݨܨÜ᪠GÃÜvÜá PÝÃÜ|PæR & aÜñÜá¨ÜìÍÜ ±Ü©WÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¿ááÊÜâ¨Üá SíwñÜ PÜÐÜr G®Üá°ÊÜâ¨æà B¨ÜÃæ, Aí¸ÝñܮܿáÃÜá A¨Üá PÜÐÜr AÆÉ GíŸíñæ AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÃÜbԨܪÃÜá. C¨ÜQRíñÜ ËáXÇݨܨÜ᪠Aí¨ÜÃæ B ±Üâor ±ÜâÓܤPÜPæR (A¨Üá Jí¨ÝOæ ÊÜÞÇæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü ±Üâor PÜÊ®Ü Ü ÓÜíWÜÅÖ)Ü A¨Üá ÓÜ|¡¨Æ Ü É (Jí¨ÝOæ ÊÜÞÇæ¿ÞX¨Üê ã Ü PÜãvÝ GíŸíñæ) ÊÜáñÜᤠAÈÉ®Ü PÜËñæWÙÜ áÜ ÊÜáÖÜñÌÜ ¨ÜÊâÜ GíŸíñæ ÃÝÐÜóPÜË WæãàËí¨Ü ±æç AÊÜÃáÜ A¨Ü®áÜ ° Êæábc ÖÜÃÔÜ ÊÜáá®Üáw ° ¿á®Üã° ŸÃ橨ܪÃáÜ . BWÜ ®Ý®Üá GÙæ¿á. C®Üã° C±Ü³ñܤÃÜ Aíb®Ü ñÜá(ÖÜá)vÜáWÜ. BWÜ ®Ü®Ü° ñÜÇ¿ æ áÈɨáÜ ¨ ª áÜ ŸÃæà PÜ®Âæ ¿áÃÜá ÊÜÞñÜÅÊÆ Ü É, PÝÊÜ PÜ®Âæ ¿áÃÜã PÜãvÝ. B ©®ÜWÙÜ È Ü É ®Ý®Üá GÆÉ ÖÜávÜáX¿áÃÜã aæí¨ÜáÚÛ aæÆáÊæ¿áÃæà Gí¨Üá ÊÜá®Ü¨Üáí¹ ÊæábcPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜá®æãàÔ§£¿áÊܯ¨æª. ÖÝWæÁáà, PÝÊÜÂPܮ氿áÃæÆÉÃÜã ÓÜÊÝìíWÜ ÓÜáí¨ÜÄ¿áÃæí¨Üá J²³Pã æ íwÃÜŸÖÜá¨æí¨Üá ¯àÊÜâ ñܱâÜ ³ £Ú¿áŸÖÜá¨Üá DWÜ! Aí¥Ü PÝÊÜá®æ¿á ¸ævXÜ ®Ü PÜ|á¡WÙÜ áÜ ®Ü®XÜ ÃÜÈÆÉ. ¿ÞÊÜâ¨Ü®áÜ ° ®æãàvܸàæ PÜá, ¿ÞÊÜâ¨Ü®áÜ ° ®æãàvܸÝÃܨÜá, GÐÜár ®æãàvܸæàPÜá, ÖæàWæ ®æãàvܸæàPÜá GíŸ ‘ÓÜíÓÝRÃÜ’ÊÜ⠮ܮܰ PÜáoáíŸ¨Ü ×Ä¿áÄí¨Ü ŸÙÜáÊÜÚ¿ÞX Ÿí©ñÜá¤. ÖÝWÝX Aí¸ÝñܮܿáÃÜ PÝÊÜÂPÜ®Âæ ¿á®Üá° ®Ý®Üá AÙæ¨áÜ ÓÜáĨæà Êæábc¨áÜ .ª Aí¨Üá Êæábc A¨Ü®áÜ ° Pæç ×w©¨Ü®ª áÜ ° ®Ý®Üá Cí¨Üã ÊÜáÃæ£ÆÉ. AÐæàr AÆÉ, D ®ÝÆáR ¨ÜÍPÜ ¨ Ü Ü ÊæáàÆã B "ËÖÝÃÜ ÊÝqPæ' ÓÜíPÜÆ®ÜÊâÜ ©ÊÜ ¯ÆìüÓÜáÊÜí¥Ü¨ªÜÆÉ GíŸ »ÝÊÜ®,æ B K©®Ü ®æ®² Ü ¯í¨Ü DWÜÆ㠮ݮÜá ÖæàÙÜŸÇæÉ. CÐæÇ r ÝÉ ÖæàÚ¨Ü ÊæáàÇæ ®Ü®°Ü AÊÜÃÜ JvÜ®Ýo D ®ÝÆáR ¨ÜÍPÜ WÜ ÙÜ È Ü É A¸Ý— ñÜ ÊÜÞñÜÅÊÆ Ü É C®ÜÐ ° áÜ r ÖÜ£¤ÃÜ ÖÜ£¤ÃÊ Ü ÝÀáñÜá. AÊÜÃáÜ ÖæãÃÜ®ã æ àoPæR ÓÜáXY¿á ÖæãÆ¨Ü ÖÝWæ C¨Üãª, JÙÜWã æ ÙÜWàæ ñæíWÜá, AwPæ, ÊÜÞÊÜâ, ÖÜÆÓÜá, Ö柺ÆÓÜá C®æà° ®æÆÉ樆 ã Ü ° AÈÉ ¸æÙæÔ¨ÜÃÜá. ¸æÙæԨܪÐærà AÆÉ, ÖÜáÆáÓÝ¨Ü ´ÜÓÜÆ®Üã° Pæã¿áªÃÜá. B¨ÜÃæ GÆãÉ ÖæàÚPæãÙÜÛÆá ÖæãàWÜÈÆÉ. ±ÜÅaÝÃÜPÜãR JÙܱÜwÓÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ ÊÜÞWÜáÊÜâ¨Üá Aí¨ÜÃæ ÖæãÃÜWÜÆÉ; ÖæãÃÜWæ ÊÜÞWÜáÊÜâ¨Üã ÍÝÍÜÌñÜÊÜÆÉ; JÙÜWæ ÊÜÞWÜáÊÜâ¨æà ÍÝÍÜÌñÜÊæíŸíñæ AÊÜÃáÜ ÖæãÃÜWæ ¸ÝWܨàæ (AÊÜÃáÜ C®Üã° D CÚÊÜ¿áÔÕ®Æ Ü ãÉ ®æoWr æ ®Üv¿ æ ááÊÜÐáÜ r ‘WÜqrW’Ü ÃÜá) JÙÜWæãÙÜWæ ¸ÝWÜáñܤÇæà ÖæãàX¨ÝªÃæ. ¸ÝX¨ÜÐærà AÆÉ ¸ÝX ¸ÝX PÝÊÜá®Ü¹ÈÉ®Ü ÖÝWæ ¸ÝXÁáà PÝ|áñݤÃ.æ ®Ý®Üã AÊÜÃáÜ JqrWæ Jí¨æÃv Ü áÜ ©®Ü hæãñæ¿ÞX ¸æàÇÝw¿áÈÉ C¨Üª¨ã Ü ª C¨æ. ®ÝÊÜâ hæãñæ hæãñæ¿ÞX ‘ÊÜ«ì Ü ÊÜÞ®Ü ±ÜÅÍÔÜ ¤ ²àsÜ’¨Ü ÓܨÓÜ ÂÜ ñÜ®¨ Ü Ü A¼¿Þ®Ü

PæçPæãívÜ©ª¨æ. ¸æàÇÝw ÊÜáñÜᤠPÝíñÝÊÜÃܨÜÈÉ ±ÜÅñæÂàPÜÊÝX GÃÜvÜá ¸ÝÄ, AÊÜÃÜá PÝPÜìÙÜ ñÝÆãPÜá ÓÝ×ñÜ ±ÜÄÐÜ£¤®Ü A«ÜÂûÜÃÝX¨ÝªWÜ ®Üvæ¨Ü ñÝÆãPÜá ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙܮܨÜÈÉ JqrWæ PÜáÚñÜá ÓÜÊÜÞÇæãàaÜ®æ PæçPæãívÜ©ª¨æ. Öæ¹Å¿áÈÉ AÊÜÃÜ A«ÜÂûÜñæ¿áÈÉ ®Üvæ¨Ü ñÝÆãPÜá ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜPæR AÊÜÃæà A«ÜÂûÜÃÝWܸæàPæí¨Üá ÓܧÚà¿áÃÜá JñݤÀáÔ¨ÝWÜ, J²³PæãívÜÃÜã, J²³PæãívÜ ÊæáàÇæ ®Ý®Üá GÈÉ ®æãí¨ÜáPæãÙÜáÛñæ¤à®æãà GíŸíñæ (®Ü®Ü° ÖæÓÜÃÜã B A«ÜÂûÜñæWæ ÓÜãbÓÜƳqrñÜá¤) ®Ý¯¨ÜÈ ª ÉWæ Ÿí¨Üá, ""¯àÊÜâ J²³¨ÃÜ æ ÊÜÞñÜÅ J²³Pã æ ÙÜáÛÊÜâ¨Üá'' GíŸí¥Ü ²Å࣠ÊÜáñÜᤠB¨Üè Ü Ü ÊÜÞñÜáWÜÙ®Ü áÜ ° AÊÜÃáÜ Bw¨Üê áÜ . AÐæàr AÆÉ, ®Ý®Üá AÊÜÃÜ ÓÜÊÝì«ÜÂûÜñ¿ æ áÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨Ü WæãàÑuÁãí¨ÜÃÜ A«ÜÂûÜ®ÝX ŸÃܸæàPæí¨Üá AÊÜÃÜá JñݤÀáԨܪÃáÜ . BÊæáàÇæ ®Ü®°Ü A«ÜÂûÜñ¿ æ áÈÉ AhæPÝÄ®ÜÈÉ ®Üv¨ æ Ü PÝPÜìÙÜ ñÝÆãPÜá ÓÝ×ñÜ ÓÜÊáæ ྠÙÜ®¨ Ü Ü E¨Ý^o®æWæ ¿ÞÃÜ®áÜ ° PÜÿ æ á¸æàPÜá, WæãàÑuWÚÜ Wæ ¿ÞÃÝÂÃÜ®Æ °æ É PÜÿ æ áŸÖÜá¨Üá GíŸ ËaÝÃÜ Ë¯ÊÜá¿áÊÜ®ã Ü ° AÊÜÃáÜ ®Ü®°Ü hæãñæ ®ÜvÔæ ¨Üê áÜ . AÐæàr AÆÉ, ®Ü®Ü° ÓÜÆÖæWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜá J²³, ®Ý®Üá ÓÜãbst ÊÜÂQ¤WÜÙæÆÉ B ÓÜÊæá¾àÙܮܨÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×Ô¨ÝWÜ AÊÜÃÜá ®Ü®ÜXíñÜ ÖæaÜác ÓÜí»ÜÅËáÔ¨Üáªíoá. CÐÜár ÓÜgj¯PæÀáí¨Ü ®Üv¿ æ ááÊÜ AÊÜÍÂÜ PÜñæ SíwñÜ AÊÜÄWæ CÃÜÈÆÉ. ¿ÞPæí¨ÜÃæ A¨æÆÉ AÊÜÃÜ A—PÝÃÜ Êݲ¤Wæà ŸÃÜáÊÜí¥Ü¨Ýª¨ÜÃÜã GÆÉÊÜ®Üã°, GÆÉÃÜ®Üã° Jí¨Üá A¼±ÝÅ¿á¨Üw¿áÈÉ PæãívÜá ÖæãàWÜáÊÜâ¨ÜPæR AÊÜÃÜá Aí¨Üá ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ; Gí¨æí©WÜã ÊÜááí¨Üá. ÖÝWæí¨Üá Aí¸ÝñܮܿáÄWæ AÊÜÃܨæà B¨Ü SbñÜ A¼±ÝÅ¿áWÜÙÜá CÆÉÊíæ ¨ÜÆÉ. AÊÜÄWæ AÊÜè Ü àæ B¨Ü JÆÊÜâ ¯ÆáÊÜâWÜÙáÜ CÊæ. AÊÜâWÜÙÜ ÓÜÊáÜ ¥Üì®æWæ ¸æàPݨÜí¥Ü JÙÜ®æãào, ˨ÜÌñܤ®Üã° AÊÜÃÜá ±ÜvÜPæãíw¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ ±ÜÃÜÊÜáñÜ ÓÜ×ÐÜá¡ñæ G®Üá°ÊÜâ¨Üá “ÓÜÌ«ÜÊæáàì ¯«Ü®Ü@ ÍæÅà¿á@” G®Üá°ÊÜâ¨Üã ÊÜá£ñÝ¥Üì¨ÜÈÉ Jí¨æà G®ÜáÊ ° Ð Ü ÃrÜ Ü ÊÜáqrX®Ü ÓÜíÓÝRÃÊ Ü ®Ü áÜ ° AÊÜÃáÜ BñÜW¾ ñÜ Ü ÊÜÞwPæãíw¨ÝªÃ.æ ®ÜÊáÜ ¾ Ÿá©œiàËWÜÙ¯æ ÔPæãívÜÊÃÜ Ü «ÜÊáÜ ì¯Ãܱàæ ûÜñÝ Ô¨ÝœíñÜ¨Ü Ÿ¨Üœñ,æ PÜãwÓÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ PÜÙæ¿ááÊÜâ¨æà ÖæaæcíŸ ÇæPÝRaÝÃÜÊÜ®Üá° ÓÝÌ«Ý¿á©í¨Ü ÓÝ̫ݱÜPÜñܮܩí¨Ü ÊæáçWÜãwÔPæãívÜ A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ¯gÊÝ¨Ü ¯g¨Ü A«Ý±ÜPÜÃÜã AÊÜÃÜá Öè¨Üá. D HÙÜá ¨ÜÍÜPÜ¨Ü Mágá iàÊܮܩí¨Ü AÊÜÃÜá A¨Ü®Üá° ÓݹàñÜá ±ÜwԨݪÃæ. JŸº B¨ÜÍÜì A«Ý±ÜPܮܮÜá° Cí¨Üá BñÜ ÍÝÇÝ PÝÇæàgáWÜÙÜ PÜorvÜWÜÙÜ®Üá° PÜqr¨Ü CÆÉÊæà A¼ÊÜê©œ ±Üwst ®æÇæ¿áÇæÉà AÙæ¿ááÊÜâ¨Üá ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX¨æ. ˨ݦìWÜÙÜ®Üá° ÃÝÂíQíW… ±Ü¨Üœ£Àáí¨Ü WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜâ¨Üá D ©®ÜWÜÙÜÈÉ ÖæaÝcX¨æ. ÃÝÑóà¿áñæ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üã, ÃÝÐÜó±ÜÅÍÔÜ ¤ G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üã ×àWæ & ñÜ®°Ü A¥ÜìÊÜ®áÜ ° PÜÙ¨ æ áÜ PæãÙÜáÛ£¤¨.æ A¨Üá ¯gÊæà BX¨ÜªÃæ, Aí¥Ü ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÚí¨Ü ÊÜíbñÜÃÝ¨Ü Aí¸ÝñܮܿáÃÜá A¨ÜPÝRX

¹ÔÆPæãàÆá / 205

¹ÔÆPæãàÆá / 206


PæãÃÜX¨Ü㪠CÆÉ; Çݹ ®ÜvæÔ¨Ü㪠CÆÉ G®Üá°ÊÜâ¨Üã AÊÜÃÜ ÖæWÜYÚPæÁáà. D CÚÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉ AÊÜÃÜá PÜ®ÝìoPÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜÄÐÜ£¤®Ü iÇÝÉ A«ÜÂûÜñæ¿á Óܳ«æìWæ CÚ¨Ü EñÝÕÖÜ ®æãàw¨ÜÃæ, AÊÜÄ®Üã° C±Ü³ñܤÃÜÇæÉà C¨ÝªÃæ A¯Ô¨æ ®Ü®ÜWæ. ñÝ®Üá ñܮܰ ÖæívÜ£XíñÜÆã ÓÝ×ñÜÂÊÜ®Üá° ÖæaÜác ²Åà£ÓÜáÊÝñÜ Gí¨Üá ñÜÊÜá¾ ‘JÃÜñæ’ ¹vÜáWÜvæ¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ AÊÜÃÜá Êæã®æ° ÖæàÚ¨Ü㪠C¨æ. A®æàPÜÄWæ ÖæívÜ£¿á ²Å࣠ÊÜáñæ¤, EÚ¨Ü ²Åà£WÜÙÆ æ É Êæã¨ÜÆá Gí¨Üá CÃÜáÊÜâ¨Üã Öè¨Üá. B¨ÜÃã Ü A¨Ü®áÜ ° ¿ÞÃÜã ÓÝÊÜìg¯PÜ Êæà©Pæ¿áÈÉ BvÜÇÝÃÜÃÜá. Aí¸ÝñܮܿáÄWæ ÓÝ×ñÜ ²Å࣠¿áÈÉ Êæã¨ÜÆá ÊÜáñæ¤ GíŸá¨æà CÆÉ; GÃÜvÜã Jí¨æà. ÖæívÜ£¿á ²Å࣠BÊæáàÇæ (ÊÜáñæ¤) G®ÜáÊ ° âÜ ¨Üá ¯g. ¿ÞPæí¨ÜÃæ BPæ C¨ÜPÝRX AÊÜÃÈ Ü É Pæãà²ÔPæãívܨáÜ ª CÆÉ GíŸá¨ÜÄí¨ÜÇæà, Aí¸ÝñܮܿáÃÜá D GñܤÃܨÜÈÉ ¯íñÜá B ÊÜÞñÜ®Üá° BvÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝX¨æ.

C¨Ü㪠CÆɨíÜ ñæ Ÿ¨ÜáQ¨Ü aæàñÜ®Ü ÇæàSPÜÃݨÜÊÜÄWæÆÉ AÊÜÃÜ ÓÜí±ÜPÜìPæR Ÿí¨Ü ÊÜÂQ¤WÜÙÜ®Üá° AÙæ¿ááÊÜ, AÄ¿ááÊÜ Jí¨Üá ËÍæàÐÜ ÍÜQ¤ C¨æ GíŸ ®Üí¹Pæ ®ÜÊáÜ È ¾ É A®æàPÜÄWæ C¨æ. ÖÝWæà C®Üá° PæÆÊÜÄWæ Êæç¨ÜÂQà¿á ÊÜ꣤¿áÈÉÃÜáÊÜÊÜÄWæ ÓÝPÜÐÜár g®Ü ÓÜí±ÜPÜì CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÓÝ×ñÜ ÓÜêÑr & ÊÜÓÜá¤Ë®Ü ×®æ°Çæ¿áÈÉ CñÜÃÜ ÊÜ꣤ ¯ÃÜñÜ ÓÝ×£WÜÚXíñÜ ÓÜáÆ»Ü GíŸ A¼±ÝÅ¿áÊÜä C¨æ. D ÊÜÞñÜáWÜÙÈ Ü É ÓÜÌƳ ÓÜñÝÂíÍÜ CÃÜáÊÜâ¨Üá ¯g. ŸÖÜÙÜ Gí¨ÜÃæ ÊÜáãÃÜá ®ÝÆáR ¨ÜÍÜPÜWÜÙÜ ×í¨æ Cí¥Ü ÓÝ«ÜÂñæ Öæbcñã æ ¤à H®æãà> B¨ÜÃæ Ÿ¨ÜÇÝ¨Ü D PÝƨÜÈÉ ±ÜÅ£Á㟺 ÊÜÂQ¤¿áã ñܮܰ ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®Üá° ¹bcvÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ ŸbcvÜáÊÜâ¨æà ÖæaÝcWÜᣤ¨æ. ¿ÞÊÜâ¨Üá ÊÜááS, ¿ÞÊÜâ¨Üá ÊÜááSÊÝvÜ Gí¨Üá CÊÜâWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ÆûÜ$¾| ÃæàTæ GÙæ¿á¨ÜÐÜár ®ÝgãPÝX ®ÜÊáÜ ¾ ˨ÝÂÊÜíñÜÃáÜ ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜÃáÜ A¯°ÔPæãívÜ ÊÜÃáÜ ®ÜÊã æ í¾ ©Wæ ¸æÿ æ ááñݤÃ.æ ÖÝWÝX Cí©®Ü ©®ÜWÙÜ È Ü É ¹ÔÆPæãàÆá / 207

¹ÔÆPæãàÆá / 208


B«Üá¯PÜ A¯°ÔPæãívÜ ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ÊÜÂQ¤ñÌÜ ÊÜ®áÜ ° AÙæ¿ááÊÜâ¨Üá PÜÐ.rÜ EvÜá² ÇæãàPÜÓÜ»Ý ÓܨÜÓÜÂÃÝX¨Üª ©> ±ÜPÜìÙÜ ÃÜíWÜ®Ý¥Ü ÍæOæç¿áÊÜÃÜ®Üá° ®Ý®Üá ÓÜí±ÜQìÔ¨Ü᪠GÃÜvàæ GÃÜváÜ ÓÜÆ. A¨Üá 1964ÃÜ Êæã¨ÜÆ ©®ÜWÙÜ È Ü É Gí¨Üá ®Ü®Ü° ®æ®Ü±Üâ. B ®æ®Ü²®Ü BÙÜ©í¨Ü ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ®Ý®Üá AÊÜÃÜ ÓÜí±ÜPÜìPæR Ÿí¨Ü GÃÜvÜã ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜ AñÜáÂñܤÊÜá ®ÜvÜÊÜÚPæ ®Ü®Ü°®Üá° ÓÜíñæãàÐÜWæãÚÔñÜá¤. ÊÜÞñÜÅÊÆ Ü É, Cí©WÜã AÊÜÃÜ ŸWæY WèÃÜÊÜ »ÝÊÜ®æ EÚ¿ááÊÜíñæ ÊÜÞw¨æ GíŸá¨æà AÊÜÃÜ ÊÜÂQ¤ñÌÜ ¨Ü ÖæWYÜÚPæ. B ©®ÜWÙÜ È Ü É ®Ý®Üá EvÜᲿáÈÉ B¿ááÊæàì¨Ü Êæç¨Ü ˨ݦì¿ÞX¨æª. Êæç¨Ü ˨ݦì¿ÞX¨ÜªÃÜã Êæç¨ÜÂQà¿áQRíñÜÆã ñÜáÓÜá Öæaæcà ®Ü®Ü°ÈÉ ÓÝ×ñÝÂÓÜQ¤ CñÜá¤. BWÜÇæà ®Ý®Üá PÜÊÜ®Ü ÊÜáñÜᤠPÜñæWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¿áÆá ±ÝÅÃÜí¼Ô¨æª ÊÜáñÜᤠAÊÜâ "PæçÇÝÓÜ', "WæãàPÜáÆ', "PÜÊÜáìËàÃÜ', "g®Ü±ÜÅWÜ£', "¿ááWܱÜâÃÜáÐÜ', "©ÊÜÂÊÝ~', "ÓæàÊÝÊÜáêñÜ', "ËPÜÅÊÜá', "®ÜÊÜ»ÝÃÜñÜ'¨Üí¥Ü ±Ü£ÅPæWÜÙÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝWÜᣤ¨ÜªÊÜâ. B¿ááÊæàì¨Ü PÝÇæài®ÜÈÉ D PÝÃÜ|©í¨Ü ®Ý®Üá ±ÝūݱÜPÃÜ Ü ÊÜáñÜᤠÓÜÖ± Ü ÝtWÜÙÜ ÊÜáñÜᤠ×Ä¿á ˨ݦìWÜÙÜ WÜÊÜá®Ü ÓæÙ橨æª. ÃÝgQà¿á¨ÜÆãÉ ®Ü®ÜWæ BÓÜQ¤ CñÜá¤. B¨ÜÃæ Cí©®Üíñæ ÃÝgQà¿á¨Ü ÊÝÓܤËPÜ A«Ü¿á®ÜÎàÆñæ BWÜ ®Ü®Ü°ÈÉ CÃÜÈÆÉ. PÝÃÜ| BWÜ ±ÝÅ¿á ÓÜÖÜgÊÝ¨Ü B¨ÜÍÜì ÊÜáñÜᤠPÜ®ÜÓÜáWÝÄPæ, A±ÜÅŸá¨Üœñæ GÆÉ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜÈÉ CÃÜáÊÜíñæ ®Ü®Ü°ÆãÉ C¨ÜáªÊÜâ. ÖÝWÝX PÝíWæÅÓ… ÓÜíÓæ§Àáí¨Ü B¨Ü ÓÝÊÜáã×PÜ »ÜÅÊæá ¯ÃÜÓÜ®Ü GÆÉÃÜíñæ ®Ü®Ü°ÆãÉ CñÜá¤. ®Ü®Ü° ÓÜÖܱÝtWÜÙÜÈÉ J¹ºŸºÃÜá ÃÝÑóà¿á ÓÜÌ¿áíÓæàÊÜPÜÃÜ ÓÜíZ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá C¨Ü᪨ÜÄí¨Ü ®Ý®Üá D BÃ….GÓ….GÓ….®Ü PÜvæWæ ÊÝȨæª. AÆÉ¨æ ®ÜÊÜá¾ PÝÇæàgá ÊÜÞÂWÜÄkáà®…®ÜÈÉ ®Ü®Ü° ŸÃÜÖÜWÜÙÜá CÃÜᣤ¨ÜáªÊÜâ ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü°®Üá° A¨ÜÃÜ JŸº ÓÜÖÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜ®ÝX ±ÝÅíÍÜá±ÝÆÃÜá BÁáR ÊÜÞw¨ÜªÄí¨Ü ÊÜÞÂWÜÄkáà®…®Ü ÊÜáá¨ÜÅPÜÃæ㟺ÃÜ ÓÜí±ÜPÜì ®Ü®Ü°ÈÉ ñÜáí¸Ý CñÜá¤. B ÊÜáá¨ÜÅPÜÃÜá BÃ….GÓ….GÓ….®Ü ×Ä¿á PÝ¿áìPÜñÜìÃÜã, JÙæÛ ÊÝPÝcñÝ¿áìÊÜâÙÜÛÊÜÃã Ü BX¨ÜªÃáÜ . AÊÜÃáÜ ÖÝWÜã WæÙ¿ æ áÃÜá ÓÜÖg Ü ÊÝXÁáà PÝíWæÅÔÕ®Ü ŸWæY PæívÜ PÝÃÜᣤ¨Üª ŸWæÀáí¨Ü ®Ü®Ü°ÆãÉ PÝíWæÅÔÕ®Ü ŸWæY A®Ý¨ÜÃÜ ¸æÙæ¿ááÊÜíñÝXñÜá¤. ®Ü®Ü° ÓÜÖܱÝtWÜÙÜ ÊÜáñÜᤠÊÜáá¨ÜÅPÜÃÜ ±ÜÅ»ÝÊÜÊÜä C¨ÜPæR PÝÃÜ|ÊÝXÃÜŸÖÜá¨Üá ! B ®ÜvÜáÊæ ®Ü®Ü° ŸÃÜÖÜWÝÃÜ Óæ°à×ñÜÃÝ¨Ü ÎÅà ¹.GÊÜå…. hæãàXñݤ¿áÃÜá Jí¨Üá ÓÜíhæ ®Ý®Üá C¨Üª ±æàhÝÊÜÃÜ ÊÜásÜPæR Ÿí¨Üá ""®ÝÊÜâ CŸºÃÜã hæãñæ¿ÞX Jí¨Üá PÜ¥Ý ÓÜíWÜÅÖÜ ÖæãÃÜñÜí¨ÜÃæ ÖæàWæ?'' GíŸ ÓÜÆÖæ ÊÜááí©orÃÜá. ±Ü£ÅPæWÜÙÜÈÉ ŸÃæ¿ááÊÜâ¨æà PÜñæWÝÃÜÄWæ ÓÜíñæãàÐÜ ¯àvÜáÊÝWÜ, Aí¥Ü PÜñæWÜÙæÆÉ HPÜñÜÅ ±ÜâÓܤPÜ

ÃÜã±ÜÊÝX ÖæãÃÜŸÃÜáñܤ¨æí¨ÜÃæ ¿ÞÃÜá ¸æàvÜ Gí¨ÝÃÜá? BWÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ±ÜÅPo Ü Oæ¿á ÊæacÜ ÖæãÃÜáÊÜÊÃÜ áÜ ¿ÞÃÜá? Gí¨æ. hæãàXñݤ¿áÃÜá JÙæÛ ÊÜÞñÜáWÝÃÜ ÊÜáñÜᤠEvÜᲿá WÜ|ÂÊÜÂQ¤WÜÙÜ ÓÜí±ÜPÜì CÄÔPæãívÜ ÊÜÂQ¤. AÊÜÃÜá ñÜáíŸ EñÝÕÖ© Ü í¨ÜÇàæ ñÜÊáÜ ¾ Áãàg®æ ÊÜááí©orÃáÜ . ±ÜâÓܤPÜ ÊÜáá¨ÜÅ|PæR ¸æàPÝ¨Ü ÖÜ|ÊÜ®áÜ ° hÝ×àÃÝñÜáWÜÚí¨Ü ÓÜíWÜÅ×ÓÜáÊÜâ¨Üá, hÝ×àÃÝñÜáWÜÙÜ®Üá° ±ÜâÓܤPÜ¨Ü Pæã®æ¿áÈÉ ±Ü Å PÜ q ÓÜ á ÊÜ â ¨Ü á . ÊÜ Þ ÃÝo©í¨Ü ŸÃÜ á ÊÜ ÖÜ | ÊÜ ® Ü á ° ÓÜ Ê Ü á ®ÝX ±Ü Ã Ü Ó Ü ³ Ã Ü ÖÜíbPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá CñÝ©. Áãàg®æÁáà®æãà SáÑ ¯àwñÜá. B¨ÜÃæ B ©®ÜWÙÜ È Ü É B¿ááÊæàì¨Ü Aí¨ÜÃæ Jí¨Üá Äࣿá QàÙæíŸ AÊÜhæn ˨ÝÂÊÜíñÜÃÜÆãÉ CñÜá¤. AÆÉ¨æ ®Ü®ÜWæ hæãàXñݤ¿áÃÜÐÜár ÊÝPÝcñÜá¿áì BWÜ CÃÜÈÆÉ ÊÜáñÜᤠÓÜÌñÜ@ ®Ý®Üá B¿ááÊæàì¨Ü ˨ݦì GíŸ QàÙÜÄÊæá¿á㠮ܮ®°Ü áÜ ° EvÜᲿá WÜ|ÂÃÜ ÓÜí±ÜPì Ü ©í¨Ü ¨ÜãÃÜ EÚÔñÜá¤. C¨æà ÊÜÞñÜ®Üá° ®Ý®Üá hæãàXñݤ¿áÄWæ ÖæàÚ¨æ. AÊÜÃÜá, ""®ÝÊÜâ Êæã¨ÜÈWæ EvÜá²¿á ®ÝÇÝRÃáÜ WÜ|ÂÃÜá ®ÜÊáÜ ¾ PÜ¥Wæ ÙÜ Ü ŸWæY H®Üá A¼±ÝÅ¿á ÖæàÙÜáñݤÃæ Gí¨Üá A¼±ÝÅ¿á ÓÜíWÜÅ×Ô, BÊæáàÇæ A¨Ü®Üá° hÝ×àÃÝñÜá¨ÝÃÜÃÜ ÊÜááí©ÄÓÜáÊÜ'' Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. C¨Üá GÐÜár ¿áÍÜÔÌ¿Þ©àñÜá Gí¨Üá ®Ý®Üá »Ü¿á±ÜoÃr ã Ü , hæãàXñݤ¿áÃÜ Jñݤ¿á ÊÜáñÜᤠEñÝÕÖ¨ Ü Ü ÊÜááí¨æ ¯ÃÜáñÜ¤Ã®Ü Ý¨æ. ®ÜÊáÜ ¾ PÜñWæ ÙÜ ®Ü áÜ ° K© A¼±ÝÅ¿á £ÚÓÜÆá PæàÚPæãÙÜáÛÊÜíñÜÖÜ ÊÜáÖܯà¿áÃÜá ¿ÞÃÜá CÃÜŸÖÜá¨Üá? Gí¨Üá CŸºÃã Ü ÇæPRÜ ÖÝQ¨æÊâÜ . ±æäÅ> PÜá.Î. ÖÜĨÝÍÜ »ÜoÃr Ü ÊÜáá®Üá°w ŸÃæÀáÔ, ÔíwPæàp… ¸ÝÂíQ®Ü wËg®ÜÇ… ÊÜÞ®æàgÃ… ÖÝWÜã ±ÜÅԨܜ ˨ÝÌíÓÜÃÝ¨Ü AíŸÆ±Ýw PÜêÐÜ¡ÃÝÊ…, ±Üä|ì±ÜÅgn PÝÇæài®Ü ±ÜÅԨܜ ±ÝūݱÜPÜ ÃÝ¨Ü ¹.¹. ÃÝg±ÜâÃæãà×ñÜ, Pæ.Ë. ÓÜ៺ÃÝÊ…, TÝÂñÜ ×í©à ÇæàSPÜÃã Ü B¨Ü ÎÅà Æü$¾à®ÝÃÝ¿á| ÍæOæç, ®ÜWÜÃÜ ÓܻݫÜÂûÜÃÝ¨Ü ±ÜPÜìÙÜ ÃÜíWÜ®Ý¥Ü ÍæOæç¿áí¥ÜÊÜÄí¨Ü JÙÜ®ÜáwWÜÙÜ®Üá° ŸÃæÀáÓÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá ¯ÍÜcÀáÔ¨æÊÜâ. ÖÝWæà PÜ¥æWÜÙÜ ÖÜÓܤ±ÜÅ£ ñÜ¿ÞÄÔ ÊæáàÇæ ÖæàÚ¨Ü GÇÝÉ ×Ä¿áÃÜ®ã Ü ° ®ÝÊÜâ ®æãàw Ÿí¨æÊâÜ . ®ÜWÃÜ Ü ÓܻݫÜÂûÜ ÃÝ¨Ü ÃÜíWÜ®Ý¥Ü ÍæOæç¿áÃÜ A¼±ÝÅ¿á¨Ü AWÜñÜÂ˨Ü᪨ÜÄí¨Ü ®Ý®Üá hæãàXñݤ¿á ÃÜÈÉ ±ÜÅΰԨÝWÜ hæãàXñݤ¿áÃÜá ""AÊÜÃæ㟺 A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ÊÜÂQ¤. ÓÝ×ñÜ嬆 ŸWæY AÊÜÄWæ ñÜáí¸Ý BÓÜQ¤. AÆɨæ AÊÜÃÜá A¼±ÝÅ¿á ŸÃ橨ݪÃæ Gí¨ÜÃæ ®ÝÇÝRÃÜá hÝ×àÃÝñÜáWÜÙÜá ®ÜÊÜáWæ ÖæaÜác ÔWÜŸÖÜá¨Üá'' GíŸ "BÓæ' ÖÜáqrÔ¨ÜÃÜá. ÃÜíWÜ®Ý¥Ü ÍæOæç¿áÊÜÃÜ®Üá° ¹oár EÚ¨ÜÊÜÃæÆÉÃÜã ÓÝ×ñÜ嬆 ÓÜí±ÜPÜì EÙÜÛÊÜÃÜá A¥ÜÊÝ ÓÝ×£WÜÙÜá GíŸ ÓÜíñæãàÐÜ ®Ü®ÜXñÜá¤. B¨ÜÃæ ÍæOæç¿áÊÜÄWÜã ÓÝ×ñÜÂPÜãR Gí¥Ü ÓÜíŸí«Ü? C¨Üá ŸÃæà ¸æãWÜÙæ CÃÜŸÖÜá¨Üá. A¥ÜÊÝ hæãàXñݤ¿áÃÜá ÖÜ| ÓÜíWÜÅÖÜPÝRX ÍæOæç¿áÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜ®Üá° E±ÜÁãàXÓÜáÊÜâ¨ÜÐærà

¹ÔÆPæãàÆá / 209

¹ÔÆPæãàÆá / 210


ÖæãÃÜñÜá ÊÜáñæ¤à®Üã AÆÉ Gí¨Üá ®Ý®Üá AÓÜÊÜÞ«Ý®Ü Öæãí©¨ÜªÃÜã AÓÜÖÝ¿áPÜ ®ÝX¨æ.ª ÓÜÄ CŸºÃã Ü ÖæãàX GÆÉÃ®Ü ã Ü ° ®æãàw Ÿí¨æÊâÜ . GÆÉ PÜvWæ ÙÜ Æ Ü ãÉ ±æäÅàñÝÕÖPÜ Ü ±ÜÅ£QÅÁáWÜÙæà ¨æãÃÜQ¨ÜÊÜâ. ÍæOæç¿áÊÜÃÜíñÜã ŸÖÜÙÜ ©®ÜWÜÙÜ Óæ°à×ñÜÃÜíñæ CŸºÃÜ®Üã° PÜãÄÔPæãívÜá ñÜÊÜá¾ PæÆÓÜWÜÙÜ®æ°ÆÉ Ÿ©XÄÔ Jí¨Ü«Üì WÜípæ ®ÜÊÜá¾®Üá° ÊÜÞñÜ®ÝwÔ¨ÜÃÜá. ®Ü®Ü° ŸWæY ®Ü®Ü° BÓÜQ¤¿á ŸWæY PÜáñÜãÖÜÆ ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨ÜÃÜá. B¿ááÊæàì¨Ü¨Ü ŸWæY QàÙÜÄÊæá ñæãàÄÓܨæ, ŸÖÜÙÜ BÍݨݿáPÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üã° Bw¨ÜÃÜá. ®Ü®°Ü ÊÜáñÜᤠÍæOçæ ¿áÊÜÃÜ Êæã¨ÜÆ »æàq ×àWæ BÀáñÜá. AÊÜÃáÜ C®Üã° C±Üñ³ áÜ ¤ ¨Ýo¨Ü ®ÜÊáÜ ¾ ŸWæY ñæãàÄst BÓÜQ¤ ±ÜâÓܤPÜ ±ÜÅPo Ü Oæ¿á ŸWæY ñæãàÄst EñÝÕÖ,Ü ñÜÊáÜ ¾ ®ÝÇÝRÃÜá Óæ°à×ñÜÄí¨Ü ñÝÊÝXÁáà hÝ×àÃÝñÜá PæãwÓÜáñæ¤à®æ GíŸ A¯ÄàüñÜ ÊÝWݪ®Ü & ®Ü®È °Ü É AÊÜÃÜ ŸWæY ñÜáí¸Ý WèÃÜÊÜ ÊÜáãwÔñÜá. ÓÜíñæãàÐÜ©í¨ÜÇàæ ®Ý®Üá AÊÜÄí¨Ü ¹àÙæãRívæ. ÍæOçæ ¿áÊÜÃáÜ PÜñWæ ÙÜ ®Ü áÜ ° K© A¼±ÝÅ¿á ¯àvÜáñæ¤à®æ Gí¨Ü ©®Ü¨íÜ ¨Üá ®ÝÊÜâ ÊÜáñæ¤ AÊÜÃÜ®Üá° ®æãàvÜÆá EñÜáÕPÜÃÝX¨ÜªÃÜ㠮ܮÜWæ PÝÃÜOÝíñÜÃÜWÜÚí¨Ü ÖæãàWÜÇÝWÜÈÆÉ. hæãàXñݤ¿áÃæà ÖæãàX A¼±ÝÅ¿á ñÜí¨ÜÃÜá. JÙæÛ ±æäÅàñÝÕÖÜPÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃÜá ŸÃ橨ܪÃÜá. ÍæOæç AÊÜÃÜá ""ÊæãWÜÓÝÇæ ¿ÞPæ ŸÃÜÈÆÉ?'' Gí¨Üá PæàÚ¨ÜÃæí¨Üã, ÊÜáñæã¤Êæá¾ ñÜÊÜá¾®Üá° »æàq¿ÞWܸæàPæí¨Üá £ÚԨݪÃæí¨Üá hæãàXñݤ¿áÃÜá £ÚÔ¨ÝWÜ ¯gPÜãR ÍæOæç¿áÊÜÃÜ D PÜáñÜãÖÜÆ ®Ü®Ü°ÈÉ BÍÜc¿áì ÖÜáqrÔñÜá. GÃÜváÜ ©®ÜWÙÜ Ü ÊæáàÇæ ®Ý®Üá ÖæãàX ÍæOçæ ¿áÊÜÃ®Ü áÜ ° ®æãàw¨æ. AÊÜÃáÜ ñÜáíŸ EñÝÕÖÜ ñæãàÄÔ ""Ÿ¯°, Jí¨Üá Pݵ PÜáwÁãà|'' Gí¨Üá ±ÜPÜR¨Ü ÖæãàpæÈWæ PÜÃPÜ ã æ ívÜá Öæãà¨ÜÃíæ ¨Üá ®Ü®°Ü ®æ®± Ü âÜ . Pݵ PÜáw¿ááÊÜ ®ÜváÜ Êæ ®Ü®°Ü PÜñWæ ÙÜ Ü ËÍæÉàÐÜOæ ®ÜvæÔ ""¯g ÖæàÙܸæàPæí¨ÜÃæ hæãàXñݤ¿áÃÜ PÜñæWÜÚXíñÜ ¯ÊÜá¾ PÜñæWÜÙÜá ®Ü®ÜWæ ÖæaÜác CÐÜÊ r ݨÜÊâÜ . AÊÜè Ü È Ü É B¨ÜÍì Ü C¨æ. ÊÝÓܤËPÜñæ CÆÉ. ¯ÊÜá¾ PÜñWæ ÙÜ È Ü É ÊÝÓܤËPÜñ¿ æ á hæãñæWæ JÙæÛ PÜÆ®³ Wæ ÙÜ ã Ü CÊæ. ¯àÊÜâ JÙæÛ PÜñWæ ÝÃÜÃÝWÜŸÖÜá¨Üá, ±ÜſᣰÔ'' Gí¨ÜÃáÜ . ®Ý®Üá ÊÜåè®ÜÊÝX PæàÙÜᣤ¨.ªæ AÊÜÃáÜ ®Ü®®°Ü áÜ ° JŸº QÄ¿á Óæà° ×ñÜ®ÝX ÔÌàPÜÄst ŸWæ, AÊÜÃÜ ÓÝ×ñÝÂÓÜQ¤, B£¾à¿áÊÝ¨Ü ®Üvæ®Üáw, ÓÜÃÜÙÜÊÝ¨Ü TÝ© EvÜáWæ ñæãvÜáWæ DWÜÆ㠮ܮܰÈÉ ÖÜÔÃÝX¨æ. ®ÜÊáÜ ¾ D PÜê£ "BÍÝíPÜáÃÜ' ÖæãÃÜŸí¨Ü ®ÝÇÝRÃáÜ £íWÜÙÈ Ü É ®Ý®Üá Êæç¨ÂÜ Qà¿á ˨Ý»ÝÂÓÜ ÊÜááXÔ¨æ. ÖÝWÝX AÊÜÃÜ ÓÜí±ÜPì Ü ÊÜ®áÜ ° ÊÜáñæ¤ ¸æÙÓæ Ç Ü ÝWÜÈÆÉ. ÊÜáá©ÅñÜ PÜê£¿á ±ÜÅ£Áãí¨Ü®áÜ ° ®ÝËŸºÃã Ü ÖæãàX AÊÜÄWæ PæãvÜÆá ±ÜſᣰԨÜÃã Ü , Öæãà¨Ü

Jí¨æÃv Ü áÜ ÓÜƨÜÈÉ AÊÜÃáÜ PÜdàæ Ä¿áÈÉ CÃÜÈÆÉ. ÖÝWÝX AÊÜÃÜ Êæáài®ÜÇÉæà ®ÜÊáÜ ¾ PÜꣿá®Üá° CÄÔ Ÿí¨æÊâÜ . B¨ÜÃã Ü AÊÜÃáÜ ®ÜÊáÜ Wæ CŸºÄWÜã ±ÜÅñÂæ àPÜÊÝX ±ÜñÅÜ ŸÃæ¨áÜ ""¯ÊÜá¾ ±ÜÅ¿áñÜ° ¿áÍÜÔÌ¿Þ¨Üá¨ÜPæR ÓÜíñæãàÐÜÊÝX¨æ. ¯ÊÜá¾ PÜꣿáÈÉ ®Ü®Ü°íñÜÖÜ ÃÝgPÝÃÜ~¿á ®ÝÆáR ÊÜÞñÜáWÜÙã Ü ÊÜáá¨ÜÅ|ÊÝWÜáÊÜíñæ B¨Ü¨áÜ ª PÜãvÝ ÓÜíñæãàÐÜ ¯àw¨æ. ¯ÊÜá¾ EñÝÕÖÜ PÜáí¨Ü©ÃÜÈ, ¯Ëá¾í¨Ü JÙæÛ ÓÝ×ñÜ ÓÜêÑr¿ÞWÜÈ'' GíŸ A¼±ÝÅ¿á AÊÜÃÜ ±ÜñÜŨÜÈÉñÜá¤. B ©®ÜWÙÜ È Ü É ². ÃÜíWÜ®Ý¥Ü ÍæOçæ EvÜᲿáÈÉ ¨æãvÜx ÖæÓÃÜ áÜ . PÝíWæÅÔ®Õ È Ü É C¨Üª AÊÜÃÜá ±ÝÅ¿áÍÜ@ EÚ¨Ü GÇÝÉ ±ÜûÜWÜÙÜ ÊÜáí©¿á ²Åࣿá®Üá° ÓÜí±Ý©ÔÃÜ ¸æàPæí¨Üá ®Ü®Ü° FÖæ. AÊÜÃÜá Jí¨æà Jí¨Üá ÓÜÆ ÇæãàPÜÓÜ»Ý ÓܨÜÓÜÂÃÝX¨ÜªÃÜá Gí¨Üá PÝ|áñܤ¨æ. GÃÜvÜ®æà ÓÜÆ AÊÜÄWæ PÝíWæÅÓ… qPæàp… ÔWÜÈÆÉÊæäà, ÔQR¿áã AÊÜÃáÜ WæÆÉÈÆÉÊäæ à A¥ÜÊÝ ÓÜ— ³ ìÓÜÈÆÉÊäæ à ®Ü®WÜ æ £Ú¿á¨Üá. B¨ÜÃæ B ©®ÜWÙÜ È Ü É AÊÜÃÜá "PÝíWæÅÓ…'®Ü Ÿá©œÊÜí£Pæ ÊÜÞvÜÇÝWܨæ Öæãà¨Üá¨ÜÄí¨Ü PÝíWæÅÓ…®Ü ÃÝgQà¿á¨ÜÈÉ AÊÜÃÜá HÃܸæàPݨÜÐÜár GñܤÃÜPæR HÃÜÆá BWÜÈÆÉ GíŸá¨Üá ÊÜÞñÜÅ PÜsã æ àÃÜ ÓÜñÂÜ . PÜáÆWæqÃr áÜ ÊÜ Cí©®Ü ÃÝgQà¿á¨ÜÈÉ ÃÜíWÜ®Ý¥Ü ÍæOçæ Aí¥ÜÊÃÜ áÜ A±ÜÃã Ü ±Ü. AÊÜÃáÜ ÃÝgQà¿á¨ÜÈÉ C¨Ü㪠CÆÉ¨Ü ÖÝWæ ¸ÝÚ¨ÜÊÃÜ áÜ G®ÜáÊ ° âÜ ¨æà Aí©®Ü ÊÜáñÜᤠCí©®Ü ÖæWÜYÚPæ.

¹ÔÆPæãàÆá / 211

¹ÔÆPæãàÆá / 212

Bisila kolu Biographicalsketch by dr.na.mogasale  

Bisila Kolu a bioagraphical sketch by Dr.Na.Mogasale,Kanthavara,Published by Rajatha prakashana for Print copies contact : jayanthi ramanath...

Bisila kolu Biographicalsketch by dr.na.mogasale  

Bisila Kolu a bioagraphical sketch by Dr.Na.Mogasale,Kanthavara,Published by Rajatha prakashana for Print copies contact : jayanthi ramanath...