Gazet jaargang 2 week 46 13112014

Page 1

RONSESE DIGITALE

‘Ons’ Ann De Renais s-c-h-i-t-t-e-r-d-e en haar ouders glunderden! ZIE BLZ.03

JAARGANG 02 MET…

WEEK 46 DONDERDAG 13 NOV. 2014 13

14

15

16

UPDATE ZATERDAG 15 NOVEMBER 2014

David Van Reybroucks G-10(0) óók voor Ronse

?


2  2014 WEEK 46

JAWEL! RONSENAARS, LATEN WE MET EEN G-10 STARTEN…

Foto Nationaal Historisch Museum

OOK VOOR

Loopt Wallonië warm voor de participatieve democratie van David Van Reybrouck (foto), waarom Vlaanderen niet en Ronse toch ook? Ronsenaars, Ronse heeft naast de wettelijk gekozen gemeenteraad en bepaald omwille van de coalitievorming van een bestuursmeerderheid én waar de kiezer bitter weinig in de pap heeft te brokkelen een burgertop nodig, cf. de wereldtop de G-8 (de Grootste acht). Effe terug in de tijd: archeoloog en auteur Van Reybrouck was in 2011 aan zet met de oprichting van een G-1000 voor Vlaanderen én Franstalig België, een burgertop van 1000 ongebonden deelnemers uit beide taalgemeenschappen. Deze particuliere bovenlaag wou een impasse zoeken én vinden uit de nasleep van de verkiezingen 2011 met 500 en zoveel dagen nasleep om uiteindelijk tot Di Rupo (I) te komen. Bleef deze G-1000 beperkt in resultaat, een G-100 als afgeleide voor steden in Vlaanderen (en Nederland) kent een stijgend succes. Ook Wallonië doet nu mee met deze zogenaamde democratie van onderen uit, de burger weegt van aan de zijlijn op het beleid, suggereert, waakt, wraakt (al was het maar in de lokale pers), doet rode en groene lichten branden en laat het oranje knipperen wanneer nodig. De burger informeert de collega burger, apprecieert, maar roept ook op tot verzet. Zie blz.76.


SLOTGALA

BEVRIJDING

3  2014 WEEK 46 JAAR


4  2014 WEEK 46


5  2014 WEEK 46

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral in Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i.

MET DE

De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te lenigen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waar vooruitblikkers en lezers kunnen aan deelnemen… Jij lezer krijgt gAZet nu bijna anderhalve jaargang gratis onder ogen, inmiddels zijn dat duizende bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker gezien in films) en stopt zijn geld in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage. Dit was onze inleidende tekst in gAZet WEEK 20

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

VAN

BIJDRAGE

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!


NOU BREEKT MIJN KLOMPT hébben lezers laten weten én hebben lezers gedacht toen ze via gAZet vernamen dat Ronsese TAVI KLOEF (sinds de… stadstuin is het stadsbestuur allergisch geworden voor het begrip… KLOEF?)

VTV

speelt

zonneman

zijn graf op de begraafplek Hogerlucht zonder boe noch bah werd verwijderd. gAZet heeft het aangekaart. Andere Ronsenaars moeten nu maar tekst + uitleg verkrijgen én restitutie…

6  2014 WEEK 46

gAZet roept óók theatergroep VTV, bakermat voor de fratsen van TAVI (alias Octaaf De Badts), op om het schandaal op Hogerlucht ongedaan te maken en het graf van TAVI KLOEF in nog vollere eer te herstellen dan voorheen. De beroemdste Ronsenaar werd zomaar alsof hij zelfs geen voetnoot in de Ronsese geschiedenis is… uitgesmeten! Zie ook de… UITSMIJTER van gAZet (deze) WEEK 45 achteraan op blz.96. Inzetten: het graf staat er nog op 01 november 2013 en per 01 november 2014 stellen we gras vast. RONSE ONEERT ZIJN BEROEMDE DODEN!


7  IE’ RO°NSSE EE’ DAAT IET, DA ZIEDE NIEVERS NIET… 2014 WEEK 46 OPEN BRIEF AAN DE ERFGENAMEN VAN TAVI KLOEF, HET ALIAS VAN OCTAAF DE BADTS (1895-1971) E N V O O R E E R S T , W I E Z IJ N D I E E R F G E N A M E N ! ? ! 1) De nog levende neef PIERRE DEKENS van Château du Mylord in Ellezelles (zie voorheen in gAZet; jg.01 & jg.02); 2) het reeds lang bestaande THEATER VTV dat TAVI heeft groot gemaakt… én er omgekeerd zelf mee groot gebleven is en allicht nog mee zal blijven. Meer bepaald VTV-telg Stefaan Vancaeneghem die kortelings nog een nieuwe TAVI heeft geschreven en wie weet ...; 3) het ‘eeuwige’ COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN van Ronse dat, wanneer het in één of ander lid eens zelf overleden is, burgervader zo schepen én hun partners een mooie grafsteen ter eeuwigdurende concessie krijgen en bovendien gezamenlijk reeds bij leven en welzijn op allerlei gedenkplaten staat; 4) en jawel, feitelijk ook elke rechtgeaarde Ronsenaar van de laatste 100 jaar en de komende ...! EN WAT MOET ER DUS WORDEN GEËRFD?

De vermoedelijk ergens in 2014 verdwenen grafsteen van TAVI KLOEF alias Octaaf De Badts. Die kerel lag er immers blijkbaar reeds drie jaar ... té lang, want had slechts een grafconcessie van 30 jaar. Toch wel bizar wanneer we weten dat Octaaf De Badts bij leven en welzijn reeds legendarisch DUS onsterfelijk was!?! En dat hij net daardoor nog meer onsterfelijk zou worden voor generaties en generaties Ronsenaars, als de inspiratiebron en naamgever voor de legendarische TAVI KLOEF. Hoeveel duizenden en duizenden Ronsenaars hebben de revues rond TAVI over tientallen voorbije jaren niet gezien en er geweldig met mee heeft gezongen en gelachen!?! Hoeveel duizenden en duizenden zullen het in de toekomst niet weer meemaken, bij reprises van oude stukken of creaties van nieuwe!?! Er zijn nu twee mogelijkheden, benut er alsjeblief één van ter meerdere eer en glorie van de meest bekende meest gewone man uit de recente geschiedenis van Ronse: ofwel de steen terug leggen, blijkbaar liggen de beenderen van Octaaf nog vredig te rusten onder thans de graszoden; ofwel de steen bevestigen aan de gevel van de Volksbond, bij die van de eerste TAVI-schrijver, Valère Depauw namelijk. "Tavi luupt vuir 't leiven", vind je recent terug op de website van VTV, wel, zijn grafsteen mag wel eeuwig rusten, toch? J E A N – M A R I E D E D IJ N - liefhebber van waardevol Ronses erfgoed PS. Zie ook exclusief in gAZet WEEK 45 de meer beschouwende tekst rond deze verbijsterende grafverdwijning.


En jawel, we blijven ‘onze’ kaart met ‘ons’ tracé voor de N6 herhalen en herhalen, omdat gAZet er absoluut van overtuigd is dat dit tracé het enige rechtvaardige is!

8  2014 WEEK 46

GééN60 GééN60 … ZOALS VANWEGE VLAANDEREN ÉN GESTEUND DOOR HET STADSBESTUUR VAN RONSE, MAAR VOLGENS HET WIJZE IN/UITZICHT VAN SOUDAN!


AANDACHT, dit is een schematische voorstelling, gAZet heeft géén miljoenen euro’s gekregen om dergelijk voorstel meter per meter in horizontale dan wel verticale positie uit te werken…

DE NIEUWE N60 VAN A TOT F:

DIT IS HÉT N60 tracé na alle info, het tracé van de reflectie, dàt van de maximale noodwendigheden op maat van anno 2014, van het compromis, kortom… TRACÉ VAN HET GEZOND VERSTAND!

N60

A/ de viervaksweg komt vanuit Gent tot in ‘Turkije’ op grondgebied Maarkedal (huidige situatie); op het rond punt gaat de eerste afslag naar Kortrijk/Doornik/Leuze/Brussel en de industriezonings PONT en KLEIN-FRANKRIJK; de tweede afslag gaat naar centrum Ronse, naar de begraafplaats Hogerlucht en naar het AZ Glorieux en naar Schorisse (Brakel en Zottegem kunnen via Brussel); van aan het rond punt gaat de afzink (<6%!) wat draaiend richting…

B ZÓNDER VIADUCT

B/ top einde Zandstraat kant Kluisbergen gaat de bij A begonnen TWEEVAKSBAAN (stelling van Adelin Devos: de N60 is hier een ontsluiting, géén vervanging, dus is, mede de kostprijs vs de noodzakelijke besparingen, een tweevaksweg annex twee pechstroken absoluut voldoende) onder de top door (TUNNEL) en vervolgt parallel aan de huidige Berchemsesteenweg zijn weg naar rond punt…

9  2014 WEEK 46

A

N60

ZONING KLEINFRANKRIJK

C/ daarbij de bewoonde kom rond Klijpekerk vermijdend met afslagen naar centrum Ronse (Alsico, Utexbel e.a. en de warenhuizen langsheen de César Snoecklaan…) alsook naar Avelgem enz.

C

D/ groot rond punt met eerste afslag naar Doornik, tweede afslag (later) naar viervaks N60 nu eindigend nabij kasteel Anvaing, derde afslag richting zoning Klein-Frankrijk, vierde afslag ontsluiting zoning Pont, vijfde afslag centrum Ronse en het stationskwartier (tunnel voor de Fiertel???)

F

E/ ‘t enige weerhouden van het gewraakte tracé vanwege Vlaanderen + stadsbestuur met rond punt met eerste afslag naar Leuze/Doornik/Brussel, extra in dit voorstel tweede afslag richting zoning KleinFrankrijk/Brakel/Zottegem/Brussel enz. en derde afslag naar ‘t ROSCO en terug naar centrum Ronse alsook naar het station en Ronse-zuid met Stookt, Deurne enz.; tweede afslag is dus het reeds jarenlang voorziene tracé van de ZUIDERRING richting…

D

ZONING ‘t ROSCO PONT

N60 hier is Wallonië aan zet…

LANGEWEG STOOKT

E

F/ rond punt aan Paterskerk met als eerste afslag richting Lessines, als tweede afslag richting zoning Klein-Frankrijk en weer naar Brussel, Brakel enz.; derde afslag = centrum Ronse.


10 2014 WEEK 46


11 2014 WEEK 46

E V E N T C A L E N D A R B IJ

www.dezeweek.be

De blog van Stef, reeds 10 jaar via stefvancaeneghem.be

MET DE © Philippe Minnaert

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

VAN

LINK NAAR… nieuwsblad.be

www.geenstreepdoorronse.be

deroonseniere.be mis de blog van Luc De Medts

via hln.be randeevoe.be

ronse.be


12 2014 WEEK 46

NEMEN DEEL AAN ONDERSTAANDE ZOTHEID: Tiana Badjie: Lena | Jelten Baguet: Danny | Sandrine Clément: Tatiana | Sylvie De Bie: Izzy | Philippe Declercq: Jos | Ann-Sophie Decuyper: Alvina | Aurélie Decuyper: Mia | Valtin Demuynck: Patrick | Tim Hanssens: Leo | Ruben Illegems: Alvin | Sonia Seré: omroepster | An Van Nieuwenhuyze: presentatrice en Tonny Verplancken: John.

NIEUWS VAN ‘T PODIUM RONSE

W A L K

F O R

S A F E T Y


Koenraad Coen was de primus inter pares van Walk For Safety… PROFICIAT! Zie verder blz.53.

WALK FOR SAFETY

13 2014 WEEK 46

… was een organisatie van de BIN werkingen in Ronse en vorige maand organiseerde men een eerste ‘wandeling tegen inbraak’, begiftigd met talrijke prijzen van evenveel milde sponsors. De hoofdprijs was een reis vanwege Easy Travel. Hilke Van Gijsel sprak de prijsuitreiking in de trouwzaal van het stadhuis aan elkaar, enkele BIN kopstukken deden hun zeg in de zak, de burgemeester noodde voor het glas van de vriendschap en dan kon de PPt gaan lopen op groot scherm met de wandelimpressies, de winnaars van de Walk For Safety Wedstrijd, de sponsorlogo’s en onderaan de trap werd verzamelen geblazen voor de enige echt unieke groepsfoto.

MET WILLEMSFONDS RONSE .

NAAR ‘T PROVINCIAAL ARCHEOLOGISCH MUSEUM IN VELZEKE


14 2014 WEEK 46

AVE CEASAR Op 15 november 2014 krijgt de Willemsfondsafdeling om uitzonderlijk reeds toegang te krijgen tot de nieuwe Ronse te kans om dit museum in volle uitbouw te gebouwen. Je ziet het, weer een niet te missen activiteit van het bezoeken. We worden er rondgeleid door Kurt Willemsfonds Ronse! Op de vorige blz. de publicatie-affiche Braeckaman (conservator en tevens bestuurslid bij waarvan hierboven een spraakmakende foto. Willemsfonds Ronse), die ons de mogelijkheid biedt We danken gAZet alweer voor het opnemen van

deze Willemsfonds Ronse activiteit. Bijkomende info via iraevens@gmail.com of via willemsfondsronse@gmail.com. Met vriendelijke groeten, namens het Willemsfonds Ronse, Isabelle Raevens, voorzitter.


… hiervoor 14 pagina’s en hier deze rararara… INOG 02 TE GAAN !?! 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

gAZet MAAND 12 | Sire, geef mij honderd dagen… (Hugo De Ridder)

15 2014 WEEK 46


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

GAZET WEEK 46 TELT 77 BLZ. 211 BEELDITEMS

15

16 2014 WEEK 46

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 week 46 van 2014 van het Ronsese digitaal weekblad gAZet met op… gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com BLZ.01: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); foto Fonny Malrait; gAZetGRAFiek | BLZ.02: gAZetGRAFiek | BLZ.03: foto Fonny Malstichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer rait; eigen foto; gAZetGRAFiek | BLZ.04: foto Fonny Malrait; gAZetGRAde medewerkers staan bij hun blz. vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun Fiek | BLZ.05: met de B van… | BLZ.06: foto Damien Van Wambeke; eigen foto’s; gAZetGRAFiek | BLZ.07: bijdrage Jean-Marie De Dijn; gAZetingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen GRAFiek | BLZ.08/10: gAZetGRAFiek; foto géénstreepdoorronse | BLZ. 11: met de L van… | BLZ.12/14: bijdrage ‘t Podium; eigen foto’s; bijdrage worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet Willemsfonds | BLZ.15: nog 02 te gaan, rararara… | BLZ.16: met de C verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- van… | BLZ.17: eigen foto’s; foto Thomas Deriemaeker; gAZetGRAFiek | BLZ.18: eigen foto | BLZ.19/21: stadsbericht | BLZ.22: stadsbericht; bijden tegen voorafbetaling van €25 per foto drage Versier De Mens | BLZ.23: met de Z van… | BLZ.24/42: mix van AUTEURSRECHTEN eigen foto’s met vooral foto’s van Fonny Malrait; gAZetGRAFiek | BLZ. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN 43: eigen foto; bijdrage Bommels’15 | BLZ.44/45: bijdrage Christiane WilBBIE DEPONERING (i-Depot) lems; gAZetGRAFiek | BLZ.46/51: foto’s Fonny Malrait; stadsbericht; foWilly Deventer is international author met to DeZeen 2014; gAZetGRAFiek | BLZ.52/53: stadsberichten; vervolgen CAE-code 109987598, aangesloten bij gen; eigen foto | BLZ.54/62: foto’s van Fonny Malrait; bijdrage Loes DeSABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens venter | BLZ.63: volledig overzicht 77 blz. gAZet WEEK 46 | BLZ.64: eigraficus/kunstschilder met TheArtServergen foto; gAZetGRAFiek | BLZ.65/73: eigen foto’s | BLZ.74: eigen foto | code 22912 alsook uitgever bij de KoninkBLZ.75: bijdrage Loes Deventer | BLZ.76: bijdrage Leander De Cauter; lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, bijdrage lezer MV; eigen foto; fotograaf onbekend; gAZetGRAFiek | BLZ. manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder 77: eigen foto; kaarten ‘1684’ copyright Loes Deventer; bijdrage GOKRTI  medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is via gazetronse.be BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) MET DE VAN ONSE  productie: Willy Deventer | contact via…  mailbox: gazetronse@gmail.com materiaal op te nemen waarover geen dui GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail) delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er  redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse toegang uitsluitend na afspraak | de redactie is met toegangscontrozich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem trole beveiligd | poststukken via instructies op de toegangspoort | dan asap contact op met onze redactie via onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokcamerabewaking naar meldkamer 24/24 ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e D i e z ó h o o r t b ij m ij e of om er het copyright van te kunnen vermel- W i l l y D e v e n t e r ‘k Zwere welken ede? stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

MET DE

VAN

R

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

trouwe lezer weer afspraak volgende WEEK 47 van 2014 voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

COLOFON

R

De liefde die’k U breie!

gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox en elke week ben jij dan de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse e-mail “VOORUITBLIK GRAAG” naar gazetronse@gmail.com en welkom bij de grote… gAZetFAMilie!


17 2014 WEEK 46

waar?

UITSLAG VLG. WEEK & NIEUWE OPGAVE!

NEEN, DIT IS GÉÉN WC-RAAMPJE VAN WELEER!

 ALS DIT GEEN HINT IS!


RONSE DEZE WEEK WOENSDAG 13 NOVEMBER 2014 16:30

18 2014 WEEK 45


19 2014 WEEK 46

WANDELEN | DANSEN | ZWEMMEN | FIETSEN | NORDIC WALKEN | HOMETRAINEN | STEPLOPEN | TURNEN | TRAPPEN KLIMME

 MAANDAG 17 NOVEMBER 2014 EEN DAGJE FIT EN GEZOND IN ‘t ROSCO | DINSDAG 18 NOVEMBER 2014 TRAP NIET IN DE VAL THEATER IN ‘t COC | COC OP DONDERDAG 20 NOVEMBER 2014 OPTREDEN LISA DEL BO (EUROSONGFESTIVAL 1996: LIEFDE IS EEN KAARTSPEL)


WEEK VAN DE SENIOR van 17 tot 23 NOVEMBER 2014 Bewegen is de beste manier om fit te blijven en om gezond ouder te worden. De BOEBS-actie (Blijf Op Eigen Benen Staan ) werd opgestart door de Ouderenraad in samenwerking met Logo gezond +. Het project BOEBS heeft als doelstelling om te werken aan valpreventie waarbij het lokaal bestuur inspraak geeft aan de senioren en aan relevante organisaties om mee te bepalen welke acties er kunnen worden opgezet. Een van de accenten die kan gelegd worden bij het thema valpreventie is… BEWEGING. Bewegen brengt ouderen onder de mensen. Het kan vaak gedaan worden in groepsverband. Het bewegen in groepsverband maakt het bovendien makkelijker om het bewegen vol te houden. Bewegen geeft energie. Zowel letterlijk als figuurlijk. Bewegen geeft een voldaan gevoel omdat de senioren zich meer ontspannen en meer tevreden voelen. Door meer te bewegen wordt ook het slaappatroon beter. Lichaamsbeweging verbetert de functies van het zenuwstelsel, versterkt hart en longen en zorgt voor een goede werking van alle klieren. Met de stad Ronse willen wij ervoor zorgen dat onze senioren op een laagdrempelige manier gestimuleerd worden om in beweging te blijven. Samen met het dienstencentrum de Hoge Winde, de Ouderenraad, de sportdienst en Logo gezond + hebben we een mooi programma uitgewerkt waarbij wij onze senioren stimuleren tot bewegen. Tijdens de week van de senior die doorgaat van maandag 17 november tot en met 23 november zijn er allerlei activiteiten gepland:

MAANDAG 17.11.2014: DAGJE FIT EN GEZOND IN ’T ROSCO. Deze sportdag biedt alle 50-plussers uit de streek de mogelijkheid om een aangename sportieve dag mee te maken. ’s Middags kan je genieten van een koude schotel, de dag wordt afgesloten met koffie en gebak. Je kan inschrijven (voor 07 november) bij de sportdienst 055/33.99.21 en/of de Hoge Winde 055/ 20.70.73. Deelname voor de sportdag bedraagt 5 euro. Met koude schotel betaal je 10 euro extra.

DINSDAG 18.11.2014: THEATERSTUK TRAP NIET IN DE VAL IN HET COC. Een educatief theaterstuk over valpreventie bij ouderen. Aanvang om 14 uur. De inkom is gratis maar men moet zich wel inschrijven in De Hoge Winde 055 20 70 73 voor…

DONDERDAG 20.11.2014: GOUDEN KLASSIEKERS, OPTREDEN VAN LISA DEL BO IN HET COC De deuren gaan open om 13:15. Kaarten kan men kopen in De Hoge Winde via tel. 055 20 70 73 of bij de bestuursleden van de Ouderenraad. De prijs bedraagt €10 (met een gratis tas koffie en een potje). In het weekend van 22 en 23 november zijn er bezoeken gepland aan de WZC ‘De Linde’ en ‘Hogerlucht’. Alle senioren die daar verblijven, krijgen van de stad Ronse een bloempje aangeboden uit handen van het bestuur van de Ouderenraad.

RUST ROEST, BEWEGEN IS DE BOODSCHAP.

20 2014 WEEK 46

Van maandag 17 tot zondag 23 november 2014 is het “Week van de senior”. Het dienstencentrum De Hoge Winde werkte samen met de Ouderenraad van Ronse, de stedelijke sportdienst en Logo gezond + een mooi programma uit waarbij ze de senioren stimuleren tot… bewegen, bewegen en nog eens bewegen. Tijdens de Week van de senior zijn er dan ook allerlei activiteiten gepland (zie hiernaast en op de vorige/vlg. blz.). Bewegen heeft immers heel wat voordelen en is de beste manier om fit te blijven en om gezond ouder te worden. 


21 2014 WEEK 46

JAN FOULON IS SCHEPEN VAN LOKAAL SOCIAAL BELEID & WELZIJN.


22 2014 WEEK 45

NAAR AANLEIDING VAN DE WEEK VAN DE SMAAK (13-23 NOVEMBER 2014), HOUDEN WE EEN FILMAVOND OP VRIJDAG 21 NOVEMBER 2014…

Daarbij nodigt de BIB uit op de prijsuitreiking en de receptie van de receptenwedstrijd ‘Verlekkerd op literatuur’ van het Samenwerkingsverband van de bibliotheken van de Vlaamse Ardennen. Deze gaat door in de BIB op vrijdag 14 november 2014 om 20 uur. Met vriendelijke groeten, Namens het BIB-team, Nadine Notebaert Bibliotheek.


TAVI KLOEFS GRAF WEG, BREUKLIJN DOOR RONSE!

23

MET DE

VAN ZIEHIER ‘N OVERVIEW VAN DE OPMERKELIJKSTE BLZ. WEEK 46/2014 NIEUWSMATIG, FOTOGRAFISCH, KLEUR, ONDERWERP, LAY OUT ENZ. ENZ. ENZ. VOLGENDE WEEK 47 WEER EEN SPIKSPLINTERNIEUWE GAZET!


24 2014 WEEK 46

.

MET DE

.

.

. .

.

VAN

02

FOTOGAZET


ZONDAG 09 NOVEMBER 2014 werd een orgelpunt geplaatst achter de vieringen voor 70 jaar bevrijding van Ronse uit WO II. In de voormiddag met een kerkdienst, in de vooravond met een concert o.a. door de coloratuursopraan van Ronsese afkomst

Ann De Renais. We laten deze FOTOGAZET voor zich spreken en beperken ons qua tekst‌

25 2014 WEEK 46


26 2014 WEEK 46


27 2014 WEEK 46


28 2014 WEEK 46


29 2014 WEEK 46


DIT WAS ONZE UPDATE IN GAZET WEEK 45 VORIGE ZONDAGAVOND NA HET CONCERT VAN ANN DE RENAIS… DE BELOFTE HIERONDER VAN TOEN VULLEN WE IN OP DE VOLGENDE PAGINA’S…

Voor een overvolle Hermeskerk ging sopraan Ann De Renais voluit in enkele interpretaties van bekend in de oren klinkende klassieke aria’s. Bloemen, bakken applaus, staande ovaties en achteraf herself nagenietend met bekenden allerhande, een absoluut waardige afsluiter van de 70e bevrijdingsfeesten te Ronse. Proficiat aan ALLE medewerkers, van opperlaag tot schragers én ons grote fotowerk komt er vanwege Fonny Malrait in gAZet WEEK 46 aanwaaien, dit is hier slechts ‘n teaser in UPDATE op deze zondagavond 09 november 2014.

30 2014 WEEK 46 SLOTGALA


31 2014 WEEK 46

SLOTGALA


SLOTGALA

32 2014 WEEK 46


33 2014 WEEK 46

SLOTGALA


34 2014 WEEK 46

SLOTGALA


SLOTGALA

35 2014 WEEK 46


36 2014 WEEK 46

Ann met papa Raymond, mama Lucie, Willy en Rita van gAZet, Ignace, André, Freddy…

SLOTGALA


37 2014 WEEK 46

SLOTGALA


38 2014 WEEK 46

SLOTGALA


39 2014 WEEK 46

SLOTGALA


SLOTGALA

40 2014 WEEK 46


SLOTGALA

41 2014 WEEK 46


SLOTGALA

ZIE EXTRA FOTO’S ACHTERAAN…

42 2014 WEEK 46


BEKENDMAKING MILIEUVERGUNNING AQUAFIN Overeenkomstig artikel 31 van VLAREM 1 deelt de stad Ronse mee dat de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen op 23 oktober 2014 een beslissing genomen heeft over de milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door AQUAFIN, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. De Bestendige Deputatie heeft de aangevraagde afwijking gedeeltelijk gunstig beoordeeld. Het voorwerp van de aanvraag is een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) - wijziging voorwaarden, gesitueerd Paillartcamp 10, 9600 Ronse, 2e afd., sectie D, nr 0150H. Deze beslissing wordt aangeplakt op de voorgeschreven plaatsen van 7 november tot en met 7 december 2014. Er kan beroep aangetekend worden binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing. Het beroep moet aangetekend verstuurd worden naar de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

NI VU NI CONNU… TAVI KLOEF ZIJN GRAF WEG OP HOGERLUCHT, ZOMAAR!?!

NO° BREKT MIENEN KLOEF, ZEEG!

43 2014 WEEK 46


Davidsfonds Ronse in het spoor van Karel de Grote Op zaterdag 08 november 2014 bezochten een aantal Davidsfondsleden uit Ronse het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename waar de prestigieuze internationale tentoonstelling ‘De Erfenis van Karel de Grote’ opgesteld staat. Dat de Europese gedachte niet nieuw is, wordt er aan de hand van kaarten, munten, gebruiksvoorwerpen, enz. duidelijk gemaakt. De Romeinen wisten het al: eenheid in hun rijk verzekerden ze via het behoud van plaatselijke culturen onder de supervisie van hun gezanten. Eenheid van taal (het Latijn), munteenheid en eenvormigheid van bouwstijl zorgden voor een sterk rijk. De nadruk van de tentoonstelling ligt evenwel bij Karel de Grote, van wie men met zekerheid weet dat hij in 814 (nu 1200 jaar later) stierf, zijn geboortejaar is minder duidelijk! Verder behandelt de tentoonstelling zijn erfenis! Namen als Karel V, Napoleon en Hitler zijn niet 

44 2014 WEEK 46 RONSE


45 2014 WEEK 46

RONSE

Dit kunstwerk stelt te Ename de vlaggen van de 28 lidstaten van de EU voor, bedekt met een steeds weerkerend raster van kleuren: éénheid in verscheidenheid.

Zie/lees extra info op blz.74.

 vreemd aan hun niets ontziende drang om leider te zijn van van een groot rijk! Gelukkig wordt vandaag de samenwerking tussen 28 landen van Europa op een vredelievendere manier aangepakt!


46 2014 WEEK 46

03


47 2014 WEEK 46


48 2014 WEEK 46


49 2014 WEEK 46


50 2014 WEEK 46


51 2014 WEEK 46

Rioleringswerken in Wijk Floréal Maandag 20 oktober 2014 zijn de rioleringswerken gestart in Floréal in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij De Nieuwe Haard. Een deel van Floréal zal afgesloten zijn voor alle verkeer. De school blijft steeds bereikbaar. Het einde van de werken is voorzien voor eind juli 2015.

Rioleringswerken in de Dammekensstraat en op het Edmond Van Beverenplein Op maandag 03 november 2014 start Aquafin met rioleringswerken in de Dammekensstraat vanaf huisnummer 90 tot en met huisnummer 160 en op het Edmond Van Beverenplein. Ter hoogte van deze werken zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Deze werken zullen duren tot eind januari 2015.


AUTODELEN IN DE VLAAMSE ARDENNEN

WIE SCHRIJFT STADSGEDICHT 2015? Ieder jaar organiseert de werkgroep Gedichtendag van de Cultuurraad Ronse naar aanleiding van de nationale Gedichtendag een poëziewedstrijd. Dit jaar is het thema ‘Met zingen is de liefde begonnen’. De categorieën zijn: 12 t.e.m. 14 jaar, 15 t.e.m. 17 jaar alsook de categorie volwassenen. Deze poëziewedstrijd richt zich naar iedereen. Vrouw of man, jong of oud, iedereen is welkom om een poëtisch werk in te sturen, zodat een onafhankelijke jury de kwaliteit ervan kan beoordelen. De winnende gedichten, waaruit ook het gedicht van de stad Ronse wordt gekozen, worden bekendgemaakt tijdens de traditionele poëzieavond op Gedichtendag. Deze heeft plaats op donderdag 29 januari 2015. Gedichten kunnen ingediend worden tot en met zaterdag 13 december 2014 in de bibliotheek van Ronse. Het reglement kan aangevraagd worden in de bibliotheek te Ronse of is te downloaden via www.ronse.be.

Aandacht voor veilig fietsen in november

… veilig fietsen in november 2014! Tijdens de maand november besteden de politie en de gemeenschapswachten extra aandacht aan verkeersveiligheid voor fietsers in de schoolomgeving. Tijdens het piekuur ’s morgens, het moment waarop vele jongeren zich met de fiets naar school begeven, is het nog donker. Een goede fietsverlichting is dan onontbeerlijk. De politie zal de hele maand november fietsen nakijken. Vooral de lichten en de remmen worden gecontroleerd. Eigenaars van fietsen die niet in orde

Steeds meer Vlamingen ontdekken autodelen en richten autodeelgroepen op in hun buurt. Particulier autodelen is dan ook makkelijk te organiseren. Meerdere mensen gebruiken één of meer gemeenschappelijke wagen(s). Je maakt gebruik van de auto wanneer jij hem nodig hebt. Wanneer je hem niet nodig hebt, kan iemand anders ermee op pad. Autodelen kan je overal en bijna op elke manier. Het komt er vooral op aan de juiste mensen te vinden en een autodeelsysteem te kiezen dat het best past. Milieufront Omer Wattez en Vormingplus Vlaamse ArdennenDender hebben dit jaar een enquête gelanceerd om te peilen naar de interesse voor autodelen in de Vlaamse Ardennen. Op basis van de resultaten geeft Autopia een infosessie op dinsdag18 november 2014 om

zijn, kunnen zich later met hun herstelde fiets aanmelden bij het politiebureau. Leerlingen die wel in orde zijn, ontvangen een symbolische “dikke duim” van de gemeenschapswachten. De politie durft te rekenen op de medewerking van de ouders: een veilige fiets voor je kind is best belangrijk. Samen zorgen we voor een veilige schoolomgeving en dit is absoluut in ieders belang!

52 2014 WEEK 46 19.30 u. in Wijkcentrum Aan ’t Spoor, Grote Marijve 133. Deelnemen is gratis, inschrijven verplicht. Dit kan via www.vormingplus-vlad.be. Dit initiatief i.s.m. Milieufront Omer Wattez krijgt ondersteuning van het stadsbestuur van Ronse en van Autopia.

Kies voor goedkopere groene energie via groepsaankoop Wil je besparen op je energiefactuur en daarbij ook je steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100% groene stroom van het provinciebestuur van OostVlaanderen. Je kan vrijblijvend online inschrijven tot en met 21 januari 2015 via de website www.samengaanwegroener.be. Op 22 januari is er een online veiling en kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna krijg je een voorstel op maat met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je om al dan niet te veranderen van energieleverancier. Ook bedrijven, zelfstandigen en verenigingen met een beperkt verbruik kunnen dit jaar opnieuw deelnemen. (lees verder op de vlg. blz.)


HET RODE OORTJE

14

53 2014 WEEK 46

VERVOLG VAN BLZ.52 - Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt het stadsbestuur je graag verder. Je kan hiervoor terecht bij de dienst Mobiliteit & Duurzaamheid tussen 19 november en 12 december, op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 u. en op vrijdagvoormiddag van 8.30 tot 12 u. Breng zeker je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee. Om wachttijden te vermijden kan je best een afspraak maken op 055 23 27 53 of via katrien.demets@ronse.

Voor meer info kan je terecht op het gratis nummer 0800 76 101 of via groenestroom@oost-vlaanderen.be.

z

IN MEDEDELING VANWEGE HET STADHUIS EN ALS VERVOLG VAN BLZ.13 IN UPDATE: Hierbij enkele cijfers alsook de eerste vier prijswinnaars van onze BIN-actie Walk For Safety die als eerste editie een succesvol verloop kende. Aan de infostand van preventie, politie en brandweer kwamen zo’n 209 mensen informatie vragen over inbraak- en brandpreventie. Er werden 85 deelnemingsformulieren verdeeld en daaruit wonnen 23 mensen een prijs. Een deelnemer e-mailde mij het volgende: “De bins stonden voor mij in een nieuw daglicht. Eentje van sociale verBINding. Een beetje buurtwerk op een ander thema. Voor herhaling vatbaar!” De eerste prijs, een autoreis naar Alpe D’Huez voor acht dagen geschonken door Reisbureau Easy Travel plus een pakket met luxe verzorgingsprodukten ging naar Koenraad Coen (foto). De tweede prijs, eveneens een autoreis naar Alpe D’Huez voor acht dagen geschonken door Reisbureau Easy Travel plus een pakket met luxe verzorgingsprodukten was voor . Ronald Grambergen. De derde prijs was voor Ronny Risack: een dameshorloge geschonken door Juwelier De Tandt plus een bon voor twee gratis toestellen bij keukenaankoop bij Interieur Vanalderwereldt. De vierde prijs, eveneens een herenhorloge geschonken door Juwelier De Tandt plus kortingbon bij aankoop van laminaat bij Interieur Vanalderwereldt: Koen Clepkens. Met vriendelijke groeten, .. Hilke Van Gijsel, Diensthoofd Preventie. Elke gemeenteraad is openbaar (een college van burgemeester, schepenen en stadssecretaris is dat niet!) en dus vrij toegankelijk voor iedere burger. De volgende zitting is op maandag 17 november 2014 te 18 uur. Ingang rechter deur stadhuis, de gemeenteraadszaal bevindt zich op de tweede verdieping (trap/lift). Géén commentaar vanop de publieksbanken, een agent waakt!


54 2014 WEEK 46 ZIE BLZ.75.


55

IGNACE MICHAUX IS SCHEPEN VAN VADERLANDSLIEVENDE VERENIGINGEN.


56 2014 WEEK 46


57


58

ZIE BLZ.75.


59 2014 WEEK 46


60 2014 WEEK 46


61 2014 WEEK 46

Albert I’s spinnenrag houdt vallende blaadjes op, er is géén poetsdame in het Albertpark?


62 2014 WEEK 46


OVERZICHT VAN ALLE PAGINA’S VAN GAZET WEEK 46

gazetronse.be

15

63 2014 WEEK 46

ONZE WEBMASTER LOES DEVENTER HOUDT OP VRIJDAG 21 NOVEMBER 2014 EEN LEZING IN CC DE VERVERIJ OVER RONSE OP KAARTEN VAN ALLE TIJDEN VIA GEOPUNT.BE ZIE INFO OP BLZ.77.


En als INGOOIER deze oproep om onze paadjes met of zonder kasseien, verhard dan wel ‘aarden’, onze hellingen en holle wegen, onze romantische hoekjes bol van groen en lover TEGEN DÀT TRACÉ VAN DE N60 te beschermen.

64 2014 WEEK 46

HEILIGE LUCAS, BESCHERM ONS!


18

RONSE DEZE WEEK WOENSDAG 13 NOVEMBER 2014 ROND 16:30 … én zoals wij, lezer, bemerkt dat er niet bepaald ‘hoorn des overvloeds’ nieuws in Ronse te rapen viel deze WEEK 46? Op de tricolore gebeurtenissen na! Waarom dan niet enkele foto’s toevoegen die anders in onze fotomap blijven steken en nu laten we ze vooravonds herfsten in de Ronsese FOTOGAZET…

65


66 2014 WEEK 46

Verdere foto’s de camera van links naar rechts op ons redactieterras‌


67 2014 WEEK 46


68 2014 WEEK 46


69 2014 WEEK 46


70 2014 WEEK 46 HERMES EN DUIVEL KIJKEN TOE, HET SLOTGALA DAAT DIRECT BEGINNEN.


RONSE VORIGE ZONDAG TER HERMESKERK 09 NOVEMBER 2014 ROND 16:30 … 70 JAAR BEVRIJDING AFSLUITEND SLOTGALA MET ‘ONZE’ RONSESE LONDON CITIZEN ANN DE RENAIS WAARVAN WIJ RONSENAARS EN VOORAL ALS ZE IN RONSE ZELF CONCERTEERT, NOOIT GENOEG HEBBEN. DEAR ANN, WE LOVER YOU! Hier speelt de eerste violonist effe solo en dan, dan…

71 2014 WEEK 46


72 2014 WEEK 46 en dan…


73 2014 WEEK 46 en dan…

en dan…

… heaven!


74 2014 WEEK 46

18


75 2014 WEEK 46

Zondag 16 november 2014: derde KUNSTENDAG VOOR KINDEREN en dit voor de derde. Het evenement groeit nog steeds. Dit jaar bieden meer dan 180 kunstenorganisaties, cultuurcentra en bibliotheken in Vlaanderen en Brussel een 260-tal voorstellingen, rondleidingen, workshops enz. aan. Sommige activiteiten zijn gratis, voor andere activiteiten geldt een voordeeltarief. Voor alle activiteiten: www.kunstendagvoorkinderen.be. Zoeken kan er op wie, wat, waar en op leeftijdscategorie. Nieuw is dat je dit jaar ook kan zoeken op een kaart van Vlaanderen. Wie een activiteit aanklikt, krijgt meteen enkele suggesties in de onmiddellijke omgeving. De Kunstendag voor Kinderen vindt elk jaar plaats op de derde zondag Het agentschap Kunsten en Erfgoed coördineert het van november. Op die dag geven kunstorganisaties en cultuurcentra in evenement en zorgt voor de promotie. Er komt een Vlaanderen en Brussel aan iedereen tot 12 jaar (en ouders, affichecampagne, er worden folders verspreid via KLASSE grootouders, vrienden, broers en zussen) de gelegenheid om kennis te voor Ouders en spotjes uitgezonden op één en Radio 2. maken met kunst van allerlei aard: muziek, beeldende kunst, dans, Ook Cobra.be en VLIEG doen mee. De deelnemende theater, architectuur,… organisaties vestigen de aandacht op hun activiteiten met de affiches en postkaarten die het agentschap hen aanbiedt en met eigen promomateriaal. Met dit gebeuren wil het agentschap de participatie bevorderen aan het gesubsidieerde kunstenaanbod. Ervaring leert dat jonge kinderen zeer ontvankelijk zijn voor de kunsten. Zij zijn daarenboven het publiek van morgen.

Zondag 16 november 2014 CC De Ververij, Wolvestraat 37 van 14 tot 18 uur.

Enkele blikvangers uit het programma → een open repetitie met het Kinderkoor van de Vlaamse Opera in Antwerpen → dansworkshops en een voorstelling met livemuziek door Rosas en het Ictus Ensemble in Vorst → een workshop met auteur en illustrator Liesbet Slegers in de bibliotheek van Hasselt → een theatervoorstelling en workshops waarin kinderen en kunstenaars elkaar ontmoeten in NTGent (i.s.m. Compagnie Cecilia, 4Hoog en Larf!) → een dansvoorstelling voor kleuters van Maria Clara Villa Lobos in CC Het Bolwerk in Vilvoorde → een zondagvoormiddag in het kader van de expo ‘DE ZEE’ in Mu.ZEE in Oostende → zie hiernaast het volledige programma voor de kunstendag voor kinderen organisatie Ronse… www.kunstendagvoorkinderen.be facebook.com/KunstendagVoorKinderen Twitter: #KVK14

CC De Ververij sluit zich aan bij deze Kunstendag en heeft een zeer gevarieerd en boeiend programma uitgewerkt… een klankenbad voor baby’s en peuters, workshops, een bijzonder verteluurtje en nog veel meer. Deelname is gratis, gelieve wel tijdig te reserveren. Hiervoor kan je terecht bij de dienst Cultuur via cultuur@ronse.be of op telefoonnummer 055 23 28 01. Kom tussen 14 en 18 u. naar CC De Ververij voor tal van workshops, een leuke spelletjes- & leeshoek en… warme poffertjes!


PUBLIEKE OPINIE RONSE VERVOLG VAN BLZ.07

Een Hollander rijdt naar Vlaanderen en stopt bij een benzinestation met het opschrift: WIN GRATIS SEKS BIJ VULLEN TANK. Hij vult zijn tank, gaat binnen en vraagt naar zijn gratis seks. "OK," zegt de pompbediende, “Kies een cijfer tussen 0 en 10." "7", zegt de Hollander. "Dat was close. Het was… 8, de volgende keer meer geluk misschien." Drie weken later stopt de Hollander weer bij dat benzinestation, nu met een collega van hem. Hij tankt vol en gaat binnen om zijn gratis seks te vragen. "Geef mij een cijfer tussen 0 en 10." "2“… "Helaas het was drie. Je was er weer dicht bij, blijven proberen zou ik zeggen." De twee mannen vertrekken en zijn collega zegt in de auto: "Volgens mij is dat hier dik bedrog en geeft die slimme Vlaming NOOIT gratis seks. Hij wil alleen maar méér benzine verkopen." "Toch niet," zegt onze Hollander: "Mijn vrouw heeft hier al twee keer gewonnen!"

14

76 2014 WEEK 46

BURGERPARTICIPATIE VAN RONSENAARS SAMENGEBRACHT IN EEN G-10 OM LATER TOT EEN ECHTE STEDELIJKE G-100 UIT TE GROEIEN. GAZET WIL DEZE TREIN TER SPOREN HELPEN. DE BUIK IS RONSE EN DE RONSENAARS, HET STADSBESTUUR EIGENT ZICH DE NAVEL TOE, DE BURGER BLIJFT IMPACT HEBBEN OP EN ROND DE NAVEL: KRITIEK, COMMENTAAR, BEVRAGING, ENQUÊTE, OPEN BRIEF ENZ.

Intussen besloten wij voor gAZet WEEK 46 dat het volstaat met deze teaser en dat we een onderbouwd artikel hieromtrent pas in gAZet (volgende) WEEK 47 op onze lezers zullen loslaten… bijna van de ene honderd in de volgende honderd!?!

HERMESCHOCOLADE 40 JAAR HERMES CHOCOLATIER = 40 JAAR SMELTEN VOOR KWALITEIT!

De familie Vanden Berghe produceert en verkoopt reeds kwaliteitspralines sinds 1958. Op 10 december 1974 opende Hermes Chocolatier haar winkelpunt op het Rooseveltplein te Ronse. Sinds 40 jaar zijn zij een vaste waarde als leverancier van kwaliteitspralines in de regio. Claudine Vanden Berghe (foto) staat ondertussen al vele jaren klaar met haar vakkennis voor de ideale chocolade aankoop en exclusieve verpakking van menig liefhebber. De veertigste verjaardag kan niet ongezien voorbijgaan. Daarom nodigt Claudine iedereen graag uit om op woensdag 10 december 2014 langs te komen in de winkel om te klinken op deze feestelijke gebeurtenis. De winkel aan het Rooseveltplein 31 is die dag open van 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 20 uur. Smelt voor Hermes Chocolatier.


RONSE OP KAARTEN VAN ALLE TIJDEN VIA GEOPUNT.BE

15

77 2014 WEEK 46

LEZING DOOR LOES DEVENTER (FOTO) (ORGANISATIE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN RONSE) TE 19.30 UUR OP VRIJDAG 21 NOVEMBER 2014 IN LOKAAL 105 IN CC DE VERVERIJ, WOLVESTRAAT 37 Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie en het uithangbord van het samenwerkingsverband voor geografische informatie in Vlaanderen (GDI-Vlaanderen). Het portaal richt zich met een uitge. breid data-, diensten- en toepassingsaanbod naar een breed en divers publiek. Van burgers op zoek naar een geschikte bouwgrond tot de GIS-coördinator of het studiebureau dat een milieustudie wenst uit te voeren. Het geoportaal maakt laagdrempelig gebruik van geografische informatie door zowel overheidsinstanties, burgers, organisaties als bedrijven mogelijk. Maatschappelijk relevante geografische gegevens en diensten worden op een clevere en gebruiksvriendelijke wijze bijeengebracht. Alle componenten (metadatacataloog, downloadapplicatie, e-commercie-applicatie, data en netwerkdiensten) worden rechtstreeks en geïntegreerd aangeboden. Het geoportaal vormt het Vlaams knooppunt in een Europese geografische data-infrastructuur. Loes Deventer is o.a. master in de Geografie specialisatie

Landmeetkunde aan de UGent. Ze verzorgde in gAZet jaargangen 01/02 de door onze lezers gesmaakte bijdragen Ronse nu vergeleken met het Ronse uit het Land- & Kaartboek van 1684.