Gazet jaargang 2 nummer 15 11042014

Page 1

gAZet jg.02 nr.15 vrijdag 11 april 2014 met 80 blz. en 152 beelditems inclusief 23 pagina’s

FOTOZIE BLZ.U (DEEL 9)

N60INRONSEOFLANGS?

Paasvakantie, twee weken een gAZet met ‘klein beschrijf’!

Z

v

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… WORDT VOORAL GELEZEN DOOR RONSENAARS DIE ER TOE DOEN!

ZIE EERSTE DEEL VAN DEZE GAZET

Cancellara zwiept, net zoals vorig jaar, weer als één van de eersten Ronse binnen (doortocht twee) en wint 29 km later de Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde…

JG.02 NR.15


15’14

Ronse, GIJ zijt de stede Die zó hoort bij mije ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie!

A

DIGITAAL LOKAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse…

gAZet is niét het orakel medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is van Ronse; wie een élke vrijdag van 11 uur af één week lang wikipediaatje wil doen: via gazetronse.be & azronse.be SHOOT! gAZet brengt het nieuws en op de blog azronse.wordpress.com ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox; iedere donderdag of vrijdag ben jij de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal…

© copyright zie COLOFON achteraan...

ÉLKE VRIJDAG 11:00 … ÉÉN WEEK LANG!

productie: Willy Deventer | contact via… mailbox: gazetronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail) redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse uitsluitend na afspraak - de redactie is met toegangscontrole beveiligd - poststukken via instructies op de toegangspoort onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie camerabewaking naar meldkamer 24/24 & 365/365

GÉÉN NIEUW TRACÉ N60 VAN DOEN PURE ELLENDE VOOR RONSE MAXIMALE GELDVERKWISTING… DE ‘STUDIE’ ALLEEN KOST 3,5 MIO EURO’S – HOU DAARMEE OP!


15’14

gAZet verschijnt vandaag op 11 april 2014 en dat is een bijzondere datum… de redactie verkoos om in eerste instantie van gAZet een speciaal nummer te maken:

B

NUMMER AAN DE N60

gAZet verschijnt in twee delen: een eerste deel dat de vooruitblikkers en onze gewone lezers de ochtend van vrijdag 11 april 2014 aantreffen, vervolledigd in de ochtend van zaterdag 12 april 2014 met de ‘normale gAZet’. De redactie doet dit om in eerste instantie volle aandacht op het gerezen N60 probleem te vestigen, een doortrekking van een tracé dat ER NIET MAG KOMEN, DAT ER NIET ZAL KOMEN!


15’14

C

‘DE BOERENBOND’ HEEFT ALLEEN SELECTIEF GEHOOR BLIJKBAAR…

LIEVER VEEL HUIZEN ONTEIGENEN DAN ÉÉN MORZEL LANDBOUWGROND?


INDIEN JA TEGEN DE N60 BLAZEN DUPONT & C° RONSE OP, PLZ

15’14

D


snij RONSE niet 15’14

E

door-midden


15’14

Butch en Frank: “Achter ons het mooie stuk natuur waar de viaduct over het Schavaart zal komen, zie blz.K!

F

BEZWAARSCHRIFT tegen ontwerp GRUP N60 … VAN 8 NOVEMBER 2013 AANGETEKEND Vlaamse Regering Departement RWO Koning Albert II-laan 19, bus 16 1210 Brussel Ronse, 8 april 2014 Geachte leden van de Vlaamse Regering Bij deze wenst het actiecomité GEEN STREEP DOOR RONSE met onderstaande leden bezwaar in te dienen tegen het gewestelijk uitvoeringsplan van 8 november 2013 dat het nieuwe tracé van de N60 vastlegt. Butch Lauwerier, Eikelstraat 24, 9600 Ronse - voorzitter (op de foto links) Frank Vercleyen, Eikelstraat 12, 9600 Ronse (op de foto rechts) Shanti Vogelaere, Eikelstraat 14, 9600 Ronse Bart Tsiobbel, Fiertelmeers 129, 9600 Ronse Els Carlier, Fiertelmeers 100, 9600 Ronse Alexandra Spranger, Noordstraat 1, 9600 Ronse Kenny Delmeire, Kapellestraat 217, 9600 Ronse (VERVOLG ZIE VOLGENDE BLZ.)


VERVOLG VAN VORIGE PAGINA Joris Degezelle, Kapellestraat 27, 9600 Ronse Ulrich Decatelle , Kapellestraat 36 b, 9600 Ronse We hebben daarbij zowel principiële als praktische bezwaren die we infra toelichten

1. ECOLOGISCH BEZWAAR De realisatie van het tracé van de N60 zal desastreuze gevolgen hebben inzake de levenskwaliteit langs het tracé. Geluidsoverlast, fijn stof, algemene vervuiling zal het landelijk karakter van de buurt Fiertelmeers onherroepelijk aantasten. Van een situatie waar honderden bewoners en vele toeristen genieten van een prachtig Vlaamse Ardennenlandschap, ’s nachts donker met heldere sterrenhemel, gezonde lucht, gezond fonteinwater, een biotoop voor vogels, vissen, amfibieën, hooi- en grasweiden, geen lawaai, rust en kalmte, zal de doortrekking zorgen voor een situatie met beton en asfalt, een viaduct en taluds, constante geluidsoverlast, lichtvervuiling door de wegverlichting van de N60, fijn stof, stank, stinkende poelen vol giftige muggen, bezoedelde en vergeven grachten, beton- en asfaltvelden, problemen met de waterhuishouding, lawaaihinder tot en met. De ruimtelijke draagkracht van het gebied wordt hier sterk overschreden.

2. HET DOEL VAN DE NIEUWE N60 IS ACHTERHAALD Men kan zich de vraag stellen of deze zogenaamde missing link nog wel een missing link is? Met het aanleggen van een nieuw stuk N60 ter hoogte van Maarkedal-Kluisbergen-Ronse wil de Vlaamse Regering inzetten op: • meer veiligheid en leefbaarheid • vlotter verkeer • betere bereikbaarheid, Volgens cijfers van de FOD economie is het aantal ongevallen in Ronse tussen 1995 en 2012 gedaald van 153 tot 68, wat een daling is van 55.5%. Men kan stellen dat de veiligheid in de stad er de laatste 20 jaar op vooruit is gegaan, ondanks de zogenaamde grotere verkeersstroom. Bovendien heeft het zwaar verkeer verschillende alternatieven om niet door het centrum te moeten. De argumenten om deze doortrekking te verkopen als een oplossing voor de verkeersproblemen in Ronse, zijn ongegrond. Het nieuwe tracé moet volgens de Vlaamse Regering een vlotte verbinding bewerkstelligen tussen Valenciennes en Frankrijk. Dit idee stamt uit het midden van de vorige eeuw en is 60 jaar later gedateerd. Wie vlot van Valenciennes naar Gent wil rijden doet dit nu simpelweg via de E17 en doet er 1u28 over. De afstand tussen Valenciennes en Gent, via de huidige N60 bedraagt 88 kilometer. De gemiddelde duur om dit traject af te leggen bedraagt 2u08. Het nieuwe tracé van 5.5 km zal een tijdwinst van slechts 10 à 15 minuten opleveren. Het actiecomité is van mening dat Ronse geen dringende verkeersproblematiek kent en dat Vlaanderen elders investeringen nodig heeft om veel grotere verkeersproblemen en files op te lossen.

3. GEEN AKKOORD OVER DOORTREKKING N60 IN WALLONIË

15’14

G

Een verlenging van het Vlaams tracé van de N60 met 5 km heeft slechts zin wanneer er op federaal niveau een akkoord is over het aanleggen van een viervaksbaan op Waals grondgebied. Daar is tot op deze dag geen sprake van. Meer zelfs, de burgemeester van Saint-Sauveur, Jean-Luc Crucke, heeft in een persartikel uitdrukkelijk de doortrekking van de N60 geweigerd. In hetzelfde artikel ontkent de betrokken minister van openbare werken, Carlo di Antonio, in alle toonaarden dat er sprake is van de doortrekking van de N60. Het actiecomité ziet daarom met lede ogen hoe deze 5 km viervaksbaan extra zal uitmonden op een gewone weg aan Waalse kant. EEN NUTTELOZE INVESTERING TEGEN EEN EXTRAVAGANTE KOSTPRIJS De tol die mens en maatschappij voor een nieuw stuk beton en asfalt in een van de mooiste plekjes van de Vlaamse Ardennen moeten betalen, is onaanvaardbaar groot en buiten alle proporties: schending van milieu, schending van leefbaarheid, nutteloze uitgave van fortuinen. Het prijskaartje van 165 miljoen euro (op dit moment) voor dit monsterlijke tracé is buiten proportie. De aanleg van een dergelijk stuk beton en asfalt is sowieso al niet te verantwoorden, maar ook het voorziene prijskaartje tart alle verbeelding. Door gebruik te maken van het systeem van de PPS legt de Vlaamse Regering een onaanvaardbaar zware financiële last op de schouders van de komende generaties. Het actiecomité vraagt bij deze formeel aan de Vlaamse Regering om actuele cijfers en een waarheidsgetrouwe raming te bezorgen over de kost van dit project op korte, middellange en lange termijn (verder dan 30 jaar). De bevolking heeft recht op transparantie in de besteding van publieke gelden. Europa heeft trouwens een zelfde vraag gesteld aan de Vlaamse regering. DESINFORMATIE VAN DE BEVOLKING Het actiecomité klaagt de gebrekkige informatie aan vanwege de Vlaamse overheid. Het is absoluut niet duidelijk of er voor alternatieve tracés gelijkaardige studies zijn uitgevoerd als voor het huidige voorstel. Op herhaalde vraag om een visuele (3D) voorstelling te bekomen van het viaduct naar de Schavaart of van de open tunnels, krijgt het actiecomité tegenstrijdige antwoorden. Nochtans vinden we dit essentieel om ons een correct beeld te vormen over de mogelijke impact van dergelijk bouwwerk. Tot op vandaag krijgen we geen antwoord op de vraag naar de exacte ligging van het tracé, noch de hoogte van de viaduct of de taluds. Dit betekent dat we op basis van onvolledige gegevens dit bezwaarschrift moeten indienen. Dit allemaal betekent dat vele mensen de positieve impact van deze weg in vraag stellen en vrezen voor een aanslag op de leefbaarheid van heel Ronse. Hierbij wenst het actiecomité een duidelijk en gegrond antwoord op deze bezwaren te ontvangen op het adres van de voorzitter van het actiecomité, Butch Lauwerier, Eikelstraat 24, 9600 Ronse.


15’14

H

ACTIES TEGEN DE N60


BEZWAARSCHRIFT: doortocht N60 RONSE Ondergetekende, wenst bezwaar aan te tekenen tegen de te verwachten GELUIDSOVERLAST! Het ontwerpdossier voorziet onvoldoende maatregelen, die het effect op de gezondheid (slaapstoornissen en cardiovasculaire effecten) van de omwonenden beschermt. De leefbaarheidscriteria, aangegeven in de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), zijn absoluut noodzakelijk voor de waarborg van onze gezondheid. In de ontwerpstudie spreekt men van geluidswaarden boven de 60dB(A), ondanks dat heel wat bijkomende geluidsbronnen niet werden meegenomen in de studie, waardoor de geluidswaarden in werkelijkheid een hogere waarde aannemen. De inplanting van de weg ter hoogte van de Kapellestraat tot de Schavaarthelling (ongeveer 120 woningen), is oorzaak van geluidsoverlast, veroorzaakt door een rijweg deels gelegen op viaduct met uitzettingsvoegen, steile helling 5 a 6%, aanwezigheid kruipstrook, twee tunnelmonden, te verwachten toenemend verkeer, overwegende zuidwesten winden, ……. We wensen een herberekening van het geluidsniveau, rekening houdend met alle elementen die de geluidsoverlast bezwaren, o.a. het hinderend geluid van de uitzettingsvoegen ……. We wensen afdoende maatregelen om het geluidsniveau naar waarden terug te brengen, die aangenomen worden door de Wereldgezondheidsorganisatie {geluidsniveau overdag over een periode van 16 uren van minder dan 55dB(A), geluidsniveau ’s nachts over een periode van 8 uren bij open raam van minder dan 45dB(A)}; Handtekening + datum

GeenN60DwarsDoorRonse MaarRingRondRonse

15’14

I

Na een halve eeuw dralen wil de Vlaamse regering de N60 eindelijk doortrekken. Maar beantwoordt deze oplossing uit het verleden nog aan de noden van vandaag? Is het nog valabel om een viervaksweg dwars door een stad te trekken? Moet een schitterend stukje natuur en een rustige woonbuurt definitief afgesloten worden van de stadskern? Wegen de baten op tegen de kosten? IS BETON HET ENIGE WAT TELT IN RONSE? Of denken we nu anders over groen, toeristische aantrekkelijkheid en welzijn van de burgers? I s e r g e e n a l t e r n a t i e f m o g e l ij k ? Kan het zware verkeer niet rond de stad geleid worden? Over bestaande wegen met minimale infrastructurele aanpassingen? Een halve eeuw lang heeft het doorgaand verkeer gebruik gemaakt van de bestaande Ring rond Ronse over Zandweg en Berchemsesteenweg. Een Ring rond Ronse beantwoordt optimaal aan de bekommernis om Ronse te ontsluiten zowel naar Vlaanderen als naar Wallonië toe. Een Ring rond Ronse vrijwaart de unieke toeristische aantrekkingskracht van een stad in volle ontplooiing. Doorgaand verkeer zal na het zoveelste rond punt op de N60 vanuit Gent geen bezwaar hebben om een ruime bocht rond Ronse te nemen. Daarom deze oproep: STOP DE DOORTREKKING VAN DE N60 DOOR RONSE, een verouderde oplossing voor een probleem uit de vorige eeuw. Kies voor een economisch duurzame, ecologische en bevolkingsvriendelijke oplossing. MAAK EEN RING ROND RONSE. Wie deze oproep steunt, kan de petitie tekenen die zal gestuurd worden naar Hilde Crevits.


15’14

J


15’14

 Dit is het, donderdag 10 april 2014, met links bovenaan kasteel Malander EN wordt het  dit als de N60 volgens het door de Vlaamse én Ronsese overheid voorgestelde tracé wordt doorgetrokken? (zie verder)…

K


Jacques Van Gyseghem, één van de ongeveer tien (?) petitie-opstellers die de boer (sic!) opgingen om een petitie tegen de N60 te laten onderschrijven, zei ons: “De bouw van een INDRUKWEKKEND BETONNEN VIADUCT - bijna 45m breed, drie rijvakken in opwaartse richting, twee in dalende richting - zal leiden tot geluidsoverlast, fijn stof, om nog niet te spreken over het visuele uitzicht. Er is echter meer om over ongerust te zijn. De Vlaamse regering heeft voor meer dan 6 miljard euro projecten (scholen, tramverlengingen, wegen, haven, ...) aan PPS-dossiers lopen. PPS = PublieksPrivateSamenwerking. Vandaag spreekt men over belastingsvermindering, morgen beslist men over de schuldenberg van de volgende generatie. PPS partnerschappen zijn een optie, voor zover ze value voor money genereren. De N60 kost meer dan 160 miljoen euro + studiekosten (thans reeds 3,5 miljoen euro!) + onteigeningskosten + schadeclaims( gezien de slechte ondergrond zullen heel wat huizen barsten vertonen na de werken). Ronse heeft nu eenmaal een slechte ondergrond (klei, kwelm, verschuivingen, verzakkingen…). Na aanleg van de weg wordt het bedrag terug gevorderd MAAL VIER en zulks in een periode van 30 jaar, dus in oude Belgische franken meer dan 25 miljard BEF. Wie kan dit verantwoorden?, wetende dat dit stukje viervaksbaan van zo’n 5,5 km stopt aan de taalgrens. Wat is de prioriteit van deze weg?, wetende dat er weinig mobiliteitsproblemen zijn in Ronse. Wat is de economische meerwaarde ? Ik heb de indruk dat de gelatenheid van de omwonenden nu omslaat naar acties. Morgen (woensdag 09 april 2014 n.v.d.r.) verschijnen reeds de eerste artikels in Het laatste Nieuws, Het Nieuwsblad (en gAZet publiceert sinds drie weken grote vraagtekens bij het N60 tracé). Er zijn trouwens meerdere buurtcomités in actie, onder meer in omgeving Biest. Ik heb ondertussen het voorstel via de Klijpe bekeken, zoals voorgesteld in gAZet uitgave van vrijdag 21 maart 2014. Dit lijkt op het eerste gezicht niet slecht, zeker goedkoper. Maar ik vrees voor de druk van de Boerenbond. Mogen we dit voorstel eventueel overnemen in ons actieplan?

15’14

HET VIADUCT BEGINT HIER 

L


15’14

M

BETOGING DE N60


N

In KNACK, het lijfblad van velen, stond in nr. 12 jg. 2014 een opmerkelijk interview met de eigenzinnige soms tegendraadse (en hij heeft nog gelijk ook!) uitgever ANDRÉ VAN HALEWYCK. Ten behoeve van onze DE SCHEVE KOLOM die het alweer heeft over besluitvorming al over ons aller hoofden heen, zelfs door lokale politieke mandatarissen en daarin gesteund door hogere overheden meer bepaald aangaande DE ‘NIEUWE’ VRIJHEID en dat vermaledijde tracé van de N60. Wat de N60 betreft en had de… Christen Volksbond niet gestaan waar hij nu staat, ‘ze’ die N60 liefst op dié plek hadden gelegd: hoe dichter bij de stadskern, hoe meer fijne… peper de dagdagelijkse tafel van onze inwoners zou kruiden! Rode bollekes in het kieshokje bij hopen! DAT GAATJE ROOD INKLEUREN, DUURT ENKELE SECONDEN, MAAR DE POLITICI DIE WE KIEZEN DOEN DE VOLGENDE JARENLANGE LEGISLATUUR WAT ZIJ ZIJ ZIJ ZIJ WILLEN! Hieronder enkele quotes vanwege Jan Van Halewyck:  Wat mij altijd vooruit heeft gedreven, is mijn gevoel voor rechtvaardigheid en transparantie. WIJ WORDEN GEMANIPULEERD, vooral door financiële krachten. Mag dat ook gezegd worden? Mag er journalistiek geraakt worden aan wie waar aan welke touwtjes trekt? NIETS IS WAT HET LIJKT (uit de soap Twin Peaks)… en daarvan ben ik heilig overtuigd.  We durven ons niet af te vragen wie buiten ons weten om de zaken bepaalt. Lumumba, Oekraïne… of moet ik herinneren aan Julian Assange of Edward Snowden? Ik heb sympathie voor de underdog die de confrontatie met “het systeem” aandurft.  Ik ben gefascineerd door het … machtsONevenwicht tussen politiek en de bevolking. De democratie voorbij van Luc Huyse ofte de zoektocht naar nieuwe interfaces tussen politiek en samenleving. Wijlen Karel Van Miert behoorde tot het netwerk van de investeringsban Goldman Sachs die zwaar kon drukken op de Europese besluitvorming. Dus heb ik nog altijd dezelfde drive als voorheen: boeken uitgeven die inzicht geven in de cenakels van de macht… gAZet: we moeten op ‘RONSE’ en ‘VLAANDEREN’ blijven hameren dat de N60 FOUT LOOPT en De Vrijheid… INGRIJPENDER MOET! (Verscheen ook in gAZet nr.14 – zie aldaar voor dié SCHEVE KOLOM…)

15’14 We geven op de volgende drie pagina’s van deze anti-N60-gAZet de op de N60 slaande pagina’s van de voorbije drie à vier edities. Ze zijn er lang niet allemaal. We selecteerden op groeiende kopbreking, want eerlijk, ook wij waren in de vanwege de overheid, zo Vlaamse als Ronsese, aangekondigde voorstelling van zaken meegaande… Gewoon omdat die N60 reeds zo lang op zich laat wachten en er niet meteen stil wordt gestaan of, net door dat lange wachten, de zaak nog wel nodig is! Je zal ergens anders lezen dat het doortrekken van welk tracé ook zuiver achterhaald is. De smaakmakende koplopers, om het in koerstermen te zeggen, zijn in het zicht van de lange aankomstlijn blijven surplacen en hebben zelfs niet gezien dat het peloton hen voorbijgefietst is. Onvermoed zetten ze weer aan en de eerste steekt op de meet dan hand omhoog ten teken van winnaar, maar de winnaar van de groepsspurt staat reeds op het podium te glunderen. De N60 is, ook al glunderden onze Ronsese politici collectief en masse, het doortrekken niet meer waard. Ronse hoeft die doortrekking niet meer, amen en uit… N60 vier-/vijfvaks!


15’14

GAZET NUMMER 12

O


15’14

GAZET NUMMER 13

P


15’14

GAZET NUMMER 14

Q


Het Nieuwsblad: “Het is de Vlaamse regering die over dit dossier beslist en niet het stadsbestuur”, reageert burgemeester Luc Dupont. “Maar wij hebben altijd voor de bespoediging van de doortrekking gepleit en zullen dat eensgezind blijven doen. Dit dossier is te belangrijk voor de leefbaarheid en de economische heropleving van de stad om zomaar van koers te wijzigen”. Het tracé IN Ronse is slecht, Luc, liever ROND Ronse én als er over aller hoofden wordt beslist dat er toch ‘n doortrekking komt!

ZIE UPGRADE VRIJDAG 11 APRIL 2014 15:00 ACHTERAAN NA DE DUIDING WAAROM DEZE SPECIALE EDITIE VAN GAZET…

15’14

R


RONSE DEZE WEEK ZONDAG 06 APRIL 2014 16:05:58

15’14

S


ZWARTE VLAGGEN

15’14

T

TEGEN N60


extra DEZE BLZ. STOND IN ONZE VOORLOPIGE N60-SETTING VAN VRIJDAGOCHTEND 11 APRIL 2014…

UIT PROTEST TEGEN HET RECENT VOORGESTELDE TRACÉ VOOR

DE DOORTREKKING VAN DE N60 EN ZO DEZE ÜBERHAUPT MOET WORDEN DOORGETROKKEN!?! PUBLICEERT GAZET OP VRIJDAG 11 APRIL 2014 EERST

24 PAGINA’S BETREKKING HEBBENDE OP DE N60 EN PAS 24 UUR LATER, DE REST VAN DE 80 PAGINA’S VAN GAZET NR.15… DUS OP ZATERDAG 12 APRIL 2014 ROND HET VAN GAZET BEKENDE… ELFDE UUR! DE REDACTIE HIERNA VOLGEN 9 PAGINA’S ALS UPDATE VRIJDAGNM 11 APRIL 2014 15:00


15’14

V


15’14

W


15’14

X


15’14

Y


15’14

E

L

I

M

I

N

A

T

O

Z

R

 OP DE FOTO V.B.N.O./V.L.N.R.: Brecht BRUGGEMAN (19j., Zulzeke), zoon van Philippe leerkracht KSO Glorieux Ronse staat in voor het financieel luik van de organisatie, zie verder en op de vlg. blz.; Gijs ELEBAUT (19j., Oudenaarde) is de communicatieman; Kobe LALEMAN (20j., Deinze) heeft de productie in handen; de projectleider is Jasper SEY (21j., Lokeren) en zij kunnen qua administratie rekenen op Kim DE BEULE (21 j., eveneens Lokeren) voor de HOTOND ARENA ORGANISATIE van een

CROSS-COUNTRY ELIMINATOR

OFF ROAD


15’14

a

City--‐mountainbike doet bij velen waarschijnlijk al een belletje rinkelen en dat deed het ook bij ons. Samen met ons team wilden wij een MTB wedstrijd organiseren die kort, krachtig, spannend en uniek was… Maar toen beseften wij dat een echte mountainbikeliefhebber niet in de stad wil rijden, maar in het bos, op leuke technische bosachtige paadjes. Dit bracht ons op het idee om een CrossCountry Eliminator OFF ROAD te organiseren. Het concept bestaat al, maar niet hier in Vlaanderen. Ons doel is om een brede waaier aan mensen te laten kennismaken met de sport. Het is een wedstrijd die berust op sensatie en spektakel. Iedere run duurt maar enkele minuten of minder. Hierdoor is het als toeschouwer zeer aantrekkelijk en word je ook niet snel verveeld. Met trots mogen wij dan ook aankondigen dat onze crew het eer-

ste Vlaamse Kampioenschap XCE zal organiseren 12 april 2014 op de Hotond Arena in Kluisbergen/Ronse. Organisatie Om dit project op een degelijke en professionele manier te organiseren, werken we samen met de Wielerbond Vlaanderen. Wij hopen alvast dat het een succes wordt. COUNTRY ELIMINATOR CREW CROSSCOUNTRY Eliminator is een relatieve nieuwe discipline in de MTB‐wereld. Vooral de explosieve en technische eigenschappen typeren de sport. Elke deelnemer rijdt een tijdrit van 800m op het parcours. Aan de hand van de gereden tijd worden alle deelnemers opgedeeld in groepjes van vier. Deze zullen dan tegen elkaar strijden, hier zullen de laatste afvallen en de eerste doorgaan naar de volgende

ronde. Zo wordt er gewerkt met kwartfinales, halve finales en finales. Onze wedstrijd vindt plaats op de prachtig gelegen Hotond te Kluisbergen vlak aan de rand van Ronse. Dààr waar de motorcrossen gereden werden, daar waar RONSE KOERST VZW de cyclocross organiseert, traditioneel in oktober, in 2014 een legendarische uitgave, noodweer alom, gewonnen door Sven Nys, in wereldkampioenentrui. De natuurlijke omgeving is een godsgeschenk voor dit soort wedstrijden. De grote weide in de vorm van een ware arena geeft de toeschouwers een prachtig overzicht over het compacte parcours. Programma 11:30 – 12:00: korte briefing 12:00 – 13:00: vrije training 13:10 – 13:50: tijdritten alle categorieën 14:00 – 14:30: korte vrije training + opening kids parcours 14:45 – 15:00: reeksen fun 15:00 – 15:05: reeks nieuwelingen 15:05 – 15:30: reeksen master 15:30 – 15:45: reeks beloften/profs 16:10 – 16:20: finales fun (A en B finale) 16:20 – 16:30: finale nieuwelingen 16:30 – 16:40: finales master (A en B finale) 16:40 – 16:50: finale beloften/profs 17:20 – 17:30: prijsuitreiking Vlaams Kampioenschap. Kostprijs voor gelicentieerden: 13 euro. Niet-gelicentieerden: 15 euro Kidsparcours: 2 euro

Toeschouwers: 1 euro Hoe? Je kan je enkel online inschrijven via de website: http://www.cc--‐eliminator.be/ Voor het kidsparcours moet je je niet online inschrijven. Dit wordt ter plaatse geregeld/ betaald. XCE op het hoogste punt van Oost-Vlaanderen Het eerste Vlaams Kampioenschap MTB Cross Country Eliminator dat zal plaats vinden op 12 april op de Hotond-Arena. Doordat het een afvalrace wordt op een uitdagend parcours van 800 m, zijn we er zeker van dat het een spektakel van de bovenste plank wordt. Wij zijn vijf studenten die de richting Sport en Bewegen volgen en zijn zeer enthousiast dit project mogelijk te maken. Het is een vrijwel nieuw, onbekend concept waar elke deelnemer eerst een tijdrit rijdt op het parcours. Aan de hand van de gereden tijd worden alle deelnemers opgedeeld in groepjes van vier. Deze zullen dan tegen elkaar strijden. Hier zullen de laatste nafvallen en de eersten doorgaan naar de volgende ronde. Ons parcours met steile beklimmingen en technische afdalingen biedt ook een hoge amusementswaarde voor de toeschouwers. Enkele bekende, Belgische en Nederlandse, namen uit het City MTB circuit bevestigden reeds hun deelname. Dit tof gebeuren kan niet plaatsvinden zonder HOWEST ons evenement. ZIE OOK BIJ FOTOGAZET.


15’14

25

Halloooo daar op jullie berg(ske)! Haha bij blz A! Ik zag in vorige nummers al een paar keer dat ‘logo’ in verband met de N60 verschijnen en deze keer zelfs volprezen met de vermelding ‘zwarte vlag’ geëtaleerd! DA’s DURVEN!!! (Beke, in dit nummer durven we nog méér!) Misschien doe je ‘r goed aan om onder die titel een speciale rubriek in ‘t leven te roepen én... dat is géén overbodige luxe, want er valt nogal wat te beleven ginds in Ronse? Het lijkt me daar een blunderkoers, De Kloef op kop, op de wielen gevold door de steegjes met in hun wiel De ‘Nieuwe’ Vrijheid. Het peloton wordt afgesloten met de bezemwagen... en zo waar... de N60 in rouw op de achterbank. Blz.B, C, D, E. De Ronde van Vlaanderen: ondanks het feit dat ik van sport in ‘t algemeen geen kaas heb gegeten, heb ik toch de volledige Ronde van Vlaanderen mèt belangstelling gevolgd... iets wat ik telkenjare doe. Het nieuw parcours vind ik geweldig ... en toch wel... zelfs beter dan ten tijde dat De Ronde hier in mijn buurt aankwam (Meerbeek). Het feit dat ze vier X in het Ronsese komt, is daar niet vreemd aan. Dat ze nog aan de veiligheid langs de wegen moeten sleutelen, staat buiten kijf en ik hoop vooral dat die 65-jarige dame er weer bovenop komt. Maar, djeezes, wat een klap heeft dat mens gekregen! Van Summeren zal dat wellicht nooit meer vergeten (en toch wil hij volgende zondag Parijs-Roubaix rijden, n.v.d.r.). Blz.F. De Bommelfeesten 2015: tiens, tiens ... Bestaan die nog maar 65 jaar!? Blz.H. Wateroverlast op het Klein Marktje: leuk voor de bewoners van de lager gelegen Sint-Pietersnieuwstraat!!! Ook met al die troep van de Molenbeek erbij zeker? (Zou Beke er warempel nog ingelopen – sic! –zijn?) Blz.J. Ge za° vaan Ro°nsse a°s: “… ge den opticien Fritz nog gekend et van boven op de Wijnstroete. Koe hem ne kier uitgenuudigd vuur noer een monsverduisteringe te komen kijken, moer koe moi vaan nen daag getrompeerd. En wuurder moer wachten temieden van da aafgeschooren kuurenveld”. Echt gebeurd!!! Mr. Fritz was de man die me aanzette tot het slijpen van de optische parabolische spiegel van onze eerste Newtontelescoop. Blz.k. Daan Hugaert: bij deze andermaal bedankt voor de vriendelijke uitnodiging voor Een Trooster. Den Daan heeft me ten zeerste verbaasd en hij heeft mijn aandacht voor de volle 100 minuten kunnen alert houden. Bijzonder geslaagde voorstelling met af en toe een zeer grappige noot er tussendoor. Hoedje af voor de auteur en de acteur, want een tekst van 100 minuten brengen alsof het niets is ... dàt is niet iedereen gegeven. Na de voorstelling hadden Ude en ik een vrij lang gesprek met de ‘souffleuse” van Daan, een zekere mevrouw Pauwels (voornaam?). Tijdens dat gesprek kwam aan het licht dat zij de zuster is van de fameuze Nonkel Jef (Ivo Pauwels, zie foto op vlg. blz.) vooral of uitsluitend te zien op VTM. Zijn optredens zijn niet geschikt voor serieuze mensen, maar lachen 100% gegarandeerd. Blz.p. André Van Halewijck: kan men ‘t met minder woorden nog duidelijker zeggen? Kijk, dat zou b.v. iets kunnen geweest zijn voor “Da’s Durven”. Blz.56: Dat fluitje MOET ooit bij jou terecht komen. Zoiets kan je echt niet laten verloren gaan. Bravo Adriën ... een bewijs van grote emotionele intelligentie. Fractal Beke 

E L I

M I N A T O R

b


15’14

c


gAZet had ter redactie een exclusief gesprek met JO ROBRECHTS (foto), voorzitter raad van bestuur van TRIAMANT Care for live cvba. We brengen het volgende week in gAZet nr.16. We geven in deze FLASH reeds enkele te onthouden slagwoorden uit dit interview… “d’OUDE SOCIALE INNOVATIE SCHOOL”, dé plek OPEN DUURZAME in Ronse waar WIJK VAN DE graffiti… TOEKOMST HOSPITALITY ONDER HOTELMANAGEMENT “WE BOUWEN IN AUTONOMIE DRIE FASEN EN VOOR HET STARTEN REEDS INDIVIDU IN 2014”! POSITIEF MENSBEELD MET MINDER FOCUS OP DE BEPERKINGEN TOTALE PRIVACY MOBILITEIT VEILIGHEID LEVENSGESCHIKTHEID O.A. TEGEN EENZAAMHEID WE ZIJN GEEN… RUSTHUIS, BEWONING DOOR ALLEENSTAANDE 20’ERS TOT 55’ERS KAN OOK…

70

Op de site van “d’OUDE SCHOOL” werd vrijdagvoormiddag de bouwvergunning op plechtige wijze verleend vanwege ‘Ronse’ aan TRIAMANT. Drie personen van de cvba o.l.v. Jo Robrechts en burgemeester Luc Dupont alsook de schepenen Jan Foulon en Wim Vandevelde waren op het appel, evenals de verzamelde lokale pers…


15’14

RONSE DEZE WEEK DINSDAG 08 APRIL 2014 14:02

“DE OUDE SCHOOL” PLEK VOOR GRAFFITI PLEK VOOR TRIAMANT PLEK VAN VORIGE PAGINA…

d


15’14

In 2015 vieren wij dus onze BRILJANTEN EDITIE VAN DE BOMMELSFEESTEN. De Stedelijke Raad der Bommels en de stad Ronse kijken met fierheid terug op de afgelopen jaren. De Bommelsfeesten organiseren, is niet alleen een taak die uitzonderlijk is weggelegd voor de Raad of de stad maar ook onze Bommelverenigingen leveren elk jaar opnieuw een mooi eindwerk af. Voor de verjaardagseditie van 2015 (en de komende jaren) wensen wij het decor en/ of podium te vernieuwen. Wij denken om het Bommelgebeuren te centraliseren rond de Obelisk. Gelet op de fantastische praalwagens en de mooie teken- en knutselwerken die wij mochten bewonderen in de editie 2014, zijn er toch heel veel Bommelliefhebbers en Ronsenaars met een creatieve geest en ludieke ideeën. Om die reden doen wij een oproep op alle Ronsenaars! Heb je een idee of voor-stel laat het ons weten of neem potlood en laat je creativiteit los. De voorgestelde ontwerpen of een samenvloeiing van ideeën willen wij gebruiken bij het uitwerken van het nieuwe decor en/of podium. In 2015 viert Ronse de 65e editie van de Bommelsfeesten. De Stedelijke Raad der Bijkomende informatie, zoals vereiste verBommels en de stad Ronse willen voor de- meldingen, inclusief de te respecteren afze verjaardagseditie het decor en/of podi- metingen, zullen worden verspreid via um vernieuwen. Het nieuwe podium zou ronse.be, bommelsfeesten.be en aan het onthaal van het stadhuis. Om alles nog te opgebouwd worden rond de Obelisk om zo de feestelijkheden nog meer te centra- kunnen realiseren, hadden wij graag de voorstellen binnen tegen 30 april 2014: liseren op de Grote Markt en dichter bij stadhuis, Grote Markt 12 ter attentie van de feestvierders te brengen. Heb je als 65 jaar Bommelsfeesten. Nog vragen? Bom-melliefhebber of creatieve RonseAarzel niet ons te contacteren. naar een leuk idee of voorstel voor de opbouw van het podium? Leve de stad Ronse, Leve de BommelsMaak ‘n plannetje of schets en dien het feesten ! tegen 30 april in op het stadhuis, Grote gAZet deelde voorheen reeds mede aan Markt 12, ter attentie van 65 jaar de bevoegde schepen om dat podiumgeBommelsfeesten. Meer informatie kan je beuren (óók op zaterdagvoormiddag) vinden op bommelsfeesten.be dringend te faceliften… Bij deze!

65 JAAR…

BOMMELSFEESTEN IN 2015!

e

LENTELOOP 2014: START TO RUN Het is algemeen geweten dat sporten heel gezond is voor je lichaam! Nu rijst de vraag waarom we dan niet allemaal aan sport doen? Het antwoord is nochtans simpel: je kunt pas aan sport doen als je een aangepast trainingschema hebt en over een goede fysieke basis beschikt. START TO RUN probeert jou te helpen aan de hand van simpele instructies en loopschema's waarmee je zeker resultaat zult boeken! Het programma van 10 weken start op 22 april & heeft elke dinsdag plaats van 19.30 tot 20.30 uur aan de Finse Piste van ’t Rosco, Leuzesesteenweg 241. Als vervolg op deze START TO RUN kan je je ook inschrijven voor KEEP RUNNING, eveneens 10 weken. De prijs bedraagt 30 euro voor 10 lessen, drankje en verzekering inbegrepen. Meer informatie en het inschrijvingsformulier kan je vinden op www.ronse.be

Truvo Belgium, de uitgever van de papieren telefoongidsen staat in voor een gezamenlijke verdeling van de witte en de gouden gids… Uit onderzoek blijkt dat nog heel wat mensen de gidsen thuis willen blijven ontvangen. Om te voorkomen dat deze boeken ook bedeeld worden aan niet-gebruikers, is er echter de mogelijkheidom zich uit te schrijven via een link op de website www.goudengids.be Personen die zich uitschrijven voor 16 mei 2014, met vermelding van hun adres en telefoonnummer, zullen bij de volgende bedeling geen exemplaar meer ontvangen.

WAARSCHUWING Laat je niet vangen aan de enquêtepraktijk van PLANETEO die je mss in jouw mailbox gaat aantreffen! Ze beloven na deelname een gratis hotelveblijf, maar na invulling van jouw persoonsgegevens vragen ze geld per creditcard!!!


15’14

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER

TOPONIEMENSTUDIE/29.3

f

2100m © BY LOES DEVENTER

59

68

RONSE

STOOKT

STRAAT | RUE | STRASSE | STREET Volgende week gaan we voor een ander toponiem,,,

IN 1684 EN NU…

59

We beëindigen onze N60 ‘katern’ met deze toponiem STOOKT pagina, want naar verluidt zou de burgemeester hebben verklaard dat na de doortrekking van de N60 deze (in gele stippellijn aangegeven t.o.v. de cité Stookt…) ZUIDERRING (zie vorige gAZet, zie ook hiervoor) 16 jaar later zou worden aangelegd als… stedelijke weg… ergens tussen 2030 en 2040 dus!?!

Op de verschillende kaartbladen van het land- en kaartboek van 1684 zijn de verscheidene toponiemen in een schoonschrift door de landmeters, Daniel de Smet en Lieven Hoelman, neergeschreven. In vorig, huidig en volgende nummer(s) wordt weergegeven welke huidige straatnamen onder een of andere vorm in het land- en kaartboek van 1684 reeds staan vermeld. Met schrijfwijzeverschil uiteraard. Op de kaart op deze pagina vind je een overzicht van waar die straten gelegen zijn in de stad. De in vorige nummers van gAZet jaargang 01 verschenen straatnamen worden hier op grote uitzondering na niet meer hernomen. Af en toe geven we ook een georeferentie tussen 1684 en een recentere ‘stafkaart’. Zie gAZet nr.12, nr.13 alsook nr.14…


15’14

DE KOP VAN JUT? NEEN, MAAR WELKE KOP DAN?

g


EEN INITIATIEF VAN DE WERKGROEP ‘T RONSSIES GEKLAPT MET MEDEWERKING VAN DAVIDSFONDS, VERMEYLENKRING & WILLEMSFONDS ÉN VOER DEN IESTEN KIER:

15’14

h

PREPRESS

RONSE

LEES OOK DE RECHTERKOLOM OP DE VLG. BLZ.

ZATERDAG 26 APRIL 2014 19.30 UUR CC DE VERVERIJ WOLVESTRAAT 37 9600 RONSE DEELNAME €3 (€1 VOOR LEVENSLOOP) Deelnemen kan door de strook rechts ingevuld af te geven in de bibliotheek of via e-mail te sturen naar tronssiesgeklapt@hotmail.com of via www.ronse.be en dit ten laatste vóór 18 april 2014

Ik neem graag deel aan ‘t GRUUT RONSSIES WUIRDENSPUI en dit zijn mijn gegevens: voornaam/familienaam: volledig adres: mailbox:

telefoon:

Test uw kennis van ‘t Ronssies | prachtige prijzen voor de eerste vijf winnaars | tijdens het woordenspel bieden wij u doorlopend onze nieuwe ‘BUUNIE KOEKJES’ en ‘BUUNTCHIEST’ aan.


Het Levensloopteam ‘Waar zijn die handjes?’ organiseert een creatieve beurs ‘Handmade with love’ op zaterdag 26 april van 19 tot/met 21:30 en zondag 27 april van 14 tot/met 18 uur in het Congrescentrum Glorieux aan de Glorieuxlaan 55.

15’14

i

zeker langs, u vindt er vast wel iets naar uw zin! Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen!!! Meer info: creasis@telenet.be 0495 70 81 90

Tijdens een brei- en naaimarathon hebben vele enthousiaste creatievelingen reeds de handen in elkaar geslagen om allerlei unieke spullen van wol en textiel in elkaar te steken. Deze hebbedingen zijn met liefde gemaakt en zullen op deze beurs verkocht worden ten voordele van Levensloop. De nadruk op deze beurs ligt op het handgemaakte en daarom hebben we ook beroep gedaan op een twintigtal kleine bedrijfjes en zelfstandigen die artisanaal gemaakte zaken aanbieden: juwelen, aardewerk, beelden, koekjes, wol, textiel, zilver … kortom, telkens exclusieve producten. Ook enkele andere levensloopteams zullen op deze tweedaagse een stand met hun producten hebben.

Na het overweldigend succes van het Ronssies woord 2013, organiseert de werkgroep ’t Ronssies geklapt, “voer den iesten kier”, een Ronssies woordenspel, met name ’t Gruut Ronssies wuirdenspui op zaterdag 26 april om 19.30 uur in CC De Ververij, Wolvestraat 37 te Ronse. Een ideale gelegenheid om je kennis van ’t Ronssies te testen, en zo ons kleurrijk dialect in stand te houden en te promoten. Het spel bestaat uit verschillende delen, met onder Tijdens, voor of na het winkelen, kun andere een rebus, woordzoeker en gezegden je rustig genieten van een hapje en waarbij het juiste woord moet aangevuld een drankje in onze sfeervol ingerichworden. te bar. Voor de liefhebbers is er de We benadrukken dat het geen dictee is maar mogelijkheid om hoofd, nek en schouwel degelijk een woordenspel, een uitdaging ders te laten verwennen met een die elke Ronsenaar aankan. shiatsu-massage. De opbrengst van de De eerste vijf winnaars worden verwend met bar en de massages gaat eveneens een pakket geschonken door het Davidsfonds integraal naar LEVENSLOOP Ronse. en een mand met streekproducten. Kreeg u nog niet genoeg van al dat Deelnemen is dus de boodschap want wie niet creatiefs? Volg dan één van de leuke waagt, niet wint! mini-workshops tijdens de beurs. Wel- Inschrijven voor ’t Gruut Ronssies ke workshops dat zullen worden, blijft Wuirdenspui? E-mail naar nog even geheim, dat kom je best zelf tronssiesgeklapt@hotmail.com of surf naar op de beurs ontdekken. www.ronse.be (waar je het webformulier Bent u nog op zoek naar een leuk cadeautje voor een communie, lentefeest of Moederdag, kom dan

invult of de invulstrook afprint en binnenbrengt in de bibliotheek) vóór 20 april 2014.


15’14

j


15’14

k


RONSE DEZE WEEK DINSDAG 08 APRIL 2014 13:58

15’14

l


15’14

m


15’14

n


RONSE DEZE WEEK DINSDAG 08 APRIL 2014 13:59

15’14

o


15’14

WOENSDAG 21 MEI TREKT DE RONSESE EMILE VERHAERENKRING NAAR ANTWERPEN. GEÏNTERESSEERDEN SCHRIJVEN ASAP IN…

Deuxième plus grand port d’Europe, Anvers réserve de nombreux atouts culturels, industriels et économiques. Fin du 19ème siècle, ils affluèrent, a Anvers venant de toute l’Europe dans l’espoir de pouvoir embarquer sur un navire en vue de joindre le continent de rêves et d’illusions : l’Amérique. C’est cette page d’histoire qu’illustre le « Red Star Line » inauguré fin septembre 2013.

Adriël

p

CANTAMESSI … prefereert ‘n blauwe roos!

Le MAS «Museum Aan Stroom», dans son infrastructure moderne offre la possibilité de parcourir une exposition permanente qui présente divers aspects de la métropole et du devenir humain. Tout comme se fut le cas lors de notre dernière excursion à Ypres, les participants peuvent choisir entre ces deux sites.

A l’issue de ces visites de +/- deux heures, à 12h.30 précises, nous embarquerons sur un bateau pour le repas et longue découverte de l’Escaut. Accueil au parking Delhaize – Place A. Delhaye dès 7h.30 pour un départ à 7h.45 précises. Le prix est fixé à 80 € tout inclus. L’inscription et choix de visite sont impératifs pour le 5 mai au plus tard chez Marie-Ange Ketels 0472 38 55 77. L’inscription ne sera effective que lors de la perception du montant au compte du Cercle Verhaeren: BE51 0680 4350 8062


q

15’14 Adriël Cantamessi werd geboren in Puerto del Rosario op 02 april 1999, zijn ouders Sophie Vandendaele (°Roeselare) en Eric Cantamessi (°Wallonië met Italiaanse roots) woonden toen in Tenerife, daarna Fuerteventura en zijn beiden geboren en getogen musici. Intussen wonen ze reeds 15 jaar in Ronse, thans in de Fernand Duboisstraat (tegen de berm oude spoorweg


15’14

 naar Leuze, nabij de Groene Boom). We vernamen voor het eerst iets van Adriël op de jongste Gedichtendag laatste donderdag van januari toen hij voor de korte gitaarstukjes zorgde in locatie Lou Pahou. Hij stond (als invaller voor een harpist aangewezen door directeur Filip Brys) niet vermeld in het programmaboekje en zijn naam bekwamen we van Marc De Turck met de kanttekening “Niet alleen een welluidende naam, maar wat ‘n talent!”. De aanzet om hem in gAZet te brengen, was gezet en via mama, Ronsese muzieklerares, kon een interview plaatsvinden. Dat gebeurde de zondag voordat hij op 02 april 2014… 15 jaar werd, hij zou op z’n verjaardag in Londen zijn op schoolreis, Adriël is leerling ASO wiskunde-wetenschappen aan het KAIPB. Hij is een hoogbegaafde leerling en heeft vele pijlen op zijn boog. Zo wil hij IT studeren, maar ook verder gaan met muziek én niet alleen uitvoerend, maar ook componerend, scheppend. Hij was slechts vijf jaar toen hij gitaar studeerde aan onze muziekschool, maar voorheen van zijn drie jaar af kreeg hij reeds pianoles van zijn mama. Sophie studeerde aan het conservatorium te Antwerpen (vanuit gent dan) accordeon en piano en leerde bij een uitwisselingsprogramma (voor hun leerkrachten) haar latere echtgenoot kennen. Eric Cantamessi studeerde klassieke accordeon te Mons. Hij speelt eveneens klarinet, saxofoon, keyboard. Mama speelt uiteraard piano, wat ze ook geeft en notenleer onderwijst ze eveneens; Eric begeeft zich ook aan de jazz stijl. Naast Adriël heeft het muzikaal echtpaar nog een dochter Céline (13) die wel klarinet speelt, maar feitelijk een andere dan muzikale richting uitgaat. Toch is de muzikale familie compleet met de jongste telg Elias (9), eveneens super begaafd en die reeds piano speelt alsook trompet en fagot. Hij gaat dezelfde richting uit als zijn oudere broer Adriël, samen zijn ze muzikale wonderbrothers. Terwijl Adriëls lievelingshond Jirachi (een husky malamute) rustig toekijkt, vertelt Adriël ronduit over zijn plannen. LEES VERDER BIJ HET RODE OORTJE

r


15’14

s


15’14

HIERVOOR, HIER, HIERNA… WAT ADRIËL INSPIREERT…

t


15’14

u


15’14

v


15’14

w

Zo brachten wij Adriël een eerste keer in gAZet, n.a.v. zijn optreden op GEDICHTENDAG eind januari 2014;zijn stek was toen Lou Pahou…


Uit gAZet nr.14: pas 15 en reeds ‘n roos op z’n revers…

15’14

x


15’14

y

Langs deze weg willen wij u uitnodigen om eens een kijkje te komen nemen achter de schermen bij het maken van de artisanaal vervaardigde melocakes t.v.v. LEVENSLOOP. Nu de tweede bestelronde afgesloten is, gaan de Circle of Friends er voor de tweede maal vollen bak tegenaan om de circa 800 stuks bestelde melocakes eigenhandig te vervaardigen. Het wordt opnieuw een hele dag zwoegen voor het goede doel, teamwork ten top. Wilt u hier graag getuige van zijn? Dat kan! Kom gerust eens langs om de Circle of Friends te ontmoeten en het procedé van naderbij te komen bekijken. Wanneer? Zaterdag 12 april 2014 beginnen wij aan de bak vanaf 10 uur tot ..?.. uur (vorige keer was dit middernacht). Wie dus het procedé in volle gang wil zien, kom best niet te vroeg. We schatten dat rond 14-16 u de eerste afwerkingen aan de gang zullen zijn.

Waar? Time-Out Sportcafé bij Natalie (sporthal 't Rosco) Op deze dag zal het niet mogelijk zijn om nog bestellingen te plaatsen voor de aan de gang zijnde bak, maar u kan wel desgewenst uw bestelling doorgeven voor de allerlaatste bak die zal plaats vinden vermoedelijk op vrijdag 25.04.2014 & zaterdag 26.04.2014. Dan slaan de Circle of Friends voor de laatste maal de handen in elkaar om de melocakes te vervaardigen voor het goede doel. Deze laatste melocakes zullen aan de man of vrouw gebracht worden op de HANDMADE WITH LOVE-BEURS (weekend van 26 & 27 april 2014), beurs die eveneens wordt ingericht als steun aan LEVENSLOOP RONSE. TIP: Reserveer jouw melocakes tijdig, want op = op en eens de bestellimiet van 800 à 1000 stuks is bereikt, is het te laat! Melocakes zijn te verkrijgen voor 5 euro (7 stuks) en voor 10 euro (16 stuks). Ook onze heerlijke chocorotsjes (zie blz.79) zijn nog steeds te verkrijgen aan 3 euro/zakje, waarbij u de keuze heeft tussen melkchocolade, witte chocolade, fondant of een mix van de drie smaken. Met vriendelijke groeten vanwege Christophe CNUDDE van Circle of Friends


HET RODE OORTJE

15’14

HRO

VERVOLG VAN BLZ.r

Via zijn ervaring in de lokale muziekacademie wil Adriël Cantamessi kleine concerten gaan geven en het componeren laat hem niet los. Hij koestert plannen voor een heus album dat hij op label wil opnemen. Dat kan piano zijn of gitaar in combinatie met zang. “Wel volgens de regels van de harmonie, niet volgens een pop structuur, het symphonische metal genre zeg maar”. Zware rock doch met klassieke akkoorden en op klassieke instrumenten voegt de jonge Cantamessi er aan toe. Van viool is het omwille van tijdsgebrek alleen maar dromen. Zijn verdere creativiteit wil ie kwijt in concepten voor kleding (light gothic rococo), model staan, allerlei ontwerpen zelfs tekenen alsook make-up.

oeps…

… zei dat knoppeke en hogerstaande pagina, wél gesetteld in ons OVERZICHT (intussen aangepast), verdween naar de eeuwige jachtvelden van de computerhemel… NERGENS MEER TERUG TE VINDEN!... en de courage ontbreekt ons (het is toch ‘n gAZet met… klein beschrijf?) om deel 9 van a°s ge… (FACEBOOK) opnieuw samen te stellen en voor het eerst staat er een… onleesbare scheve kolom in gAZet, tien punten N60, MAAR die komen (de tekst hebben we nog op kladpapier) in…

gAZet nr.16!

Zijn lievelingsbloem is een roos, vandaar hier en op de HOME van vorige gAZet… een roos op Adriëls revers. “Mijn religie (Getuigen van Jehova n.v.d.r.) wil ik niet verloochenen, het is een sterk punt van waaruit ik als mens en musicus ijver, ouderlingen aldaar zijn eerder mijn vrienden bij wie ik terecht kan dan bij leeftijdgenoten met dewelke ik een goeie band heb als kameraden dan”. Voor de foto’s stond Adriël er op dat hij zijn trainingsbroek voor een jeans mocht verwisselen, blote voeten mochten, maar toch liever schoenen… Geen roos voorhanden, maar gAZet toverde er een uit eigen fotobestand (gAZetGRAFIEK).

z

We gaan van deze muzikale familie zeker nog horen en met wat geluk, een onmiskenbare factor om te slagen, zal Adriël, zijn broertje Elias vooruitlopend, het ver brengen. We wensen het hem toe, we wensen hem ook toe dat hij, naast de quasi professionele insteek die hij hanteert, deze hoge lat voor een 15-jarige niet geheel uitsluit dat hij ook nog kind, jeugdige, jonge adolescent mag zijn en proeven van wat het leven buiten cijfers en noten en snaren nóg te bieden heeft. Naar artiesten toe zegt men dan: “I wish you a broken leg”!

.

.

.

..


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer

de medewerkers staan bij hun blz. vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet verschenen kunnen in reply ge-e-maild worden tegen voorafbetaling van €25 per foto AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

INHOUDS– INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 nummer 15 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); eigen foto’s; gAZetGRAfiek BLZ.A/B: gAZetGRAfiek BLZ.C: eigen foto BLZ.D/E: gAZetGRAfiek BLZ.F/G: eigen foto’s; bijdrage door Butch Lauwerier BLZ.H: gAZetGRAfiek BLZ.I: bijdrage door Jacques Van Gyseghem; bezwaarschrift i.v.m. de N60 BLZ.J: Ronselogo + gAZetGRAfiek BLZ.K/L: eigen foto + gAZetGRAfiek BLZ.M: gAZetGRAfiek BLZ.N/EXTRA: eigen foto’s + gAZetGRAfiek BLZ.V/W: bijdrage door Helene Vandamme (Nieuwsbrief cultuurraad) BLZ.Z/b: bijdrage door Jasper Sey blz.b/c: bijdrage door Bertrand Vande Kerckhove (beke,com; fractal) FLASH/BLZ.d: bijdrage Jo Robrecht; eigen foto’s BLZ.e: stadsberichten BLZ.f: bijdrage door Loes Deventer (1684…) BLZ.g: eigen foto’s; gAZetGRAfiek BLZ.h: bijdrage door Nadine Noterman BLZ.i: bijdrage door Nadine Noterman; bijdrage voor LEVENSLOOP RONSE BLZ.j/o: eigen foto’s BLZ.p: bijdrage door Marie-Ange Ketels; eiWilly DEVENTER stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou trouwe lezer weer afspraak volgende vrijdag 11 u. voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

en foto BLZ.q/x: eigen foto’s; bijdrage door Sophie Vandendaele voor de BLZ.r: bijdrage door Adriël Cantamessi voor de BLZ.S/U BLZ.y: bijdrage door Ronse’Art; bijdrage door Circle of Friends BLZ.HET RODE OORTJE vervolg i.v.m. Adriël Cantamessi; eigen foto; verantwoording… COLOFON: eigen foto’s; gAZetGRAfiek OVERZICHT met 25 blz. uit gAZet jaargang 02 nr.15 van 11 april 2014; 80 blz. inclusief 23 blz. FOTOGAZET & 152 beelditems PAGINA 57: ik ben de N60 duivel… FOTOGAZET: 58 gAZetGRAfiek | 59/67 eigen foto’s | 68 gAZetGRAfiek | 69/80 eigen foto’s; gAZetGRAfiek

12’14

COLOFON

VIA GAZETRONSE.BE kun je gAZet lezen pagina per pagina (PDF-versie; printversie – links) of met de bladerversie ( pictogram rechts), beide buttons onderaan op internet:

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

E V E N T C A L E N D A R B IJ

www.dezeweek.be

De tegeltableaus van Isabelle en KIR#12 van Thomas verhuizen naar gAZet nr.16 – afspraak aldaar!


gAZet jg.02 nr.15 vrijdag 11 april 2014 ď ľ


57


FOTO

a

15’14

58

N6 0? NEEN 


FOTO

15’14

59

TER GROTE MARKT VRIJDAG 11 APRIL 2014 BIJNA TER ELFDER UUR… “Met dit tracé van de N60 onttroont Ronse zich als ‘koningin van de Vlaamse Ardennen’!”


FOTO

“Niet zozeer de geboren en getogen Ronsenaars staan hier, maar het zijn vooral de ‘inwijkelingen’ die zich de moeite getroosten om voor het welzijn van onze stad in de… bres te springen, lees op het… bordes!”

15’14

60


FOTO

15’14

61


FOTO

15’14

62

Vernomen ter Grote Markt: “De studiegroepen opteerden voor een mededeling omtrent het tracé van de N60 naar de bevolking toe NA DE VERKIEZINGEN, maar ‘de politiek’ pushte voor… ERVOOR”!

STEEK HET IN JOUW VEST- & BROEKZAK!


63

Laat je niet mislei- FOTO 15’14 den door de foto’s in deze N60 katern, want denk eraan wat op blz.N staat: niets is wat het lijkt! Net tégen… RONSE, stad met viaduct… werd vrijdag 11 april bijna ter elfder ure een reeks petities afgegeven op het bordes van het stadhuis, aan de schepenen Joris Vandenhoucke en Ignace Michaux, door de burgemeester daartoe gecharterd! We gaan niemand citeren, maar deze quotes vielen voor en tijdens en na de afgifte (mét ontvangstbewijs) te noteren: “Ofwel zet je in op TOERISME, OF op iets anders, maar TOERISME rijmt niet met… VIADUCT”! | “Vanuit West-Vlaanderen ben ik hier komen wonen en ik meen wat ik zeg: Ronse is het mooiste stadje van Vlaanderen, EN NU DIT!?!” | “Ik woon in Ronse, overgewaaid uit Nederland en het doet mij… verdriet dat Ronse voor ‘n dergelijk tracé kiest, althans de politici!” | “Wij zijn maar kleine politiekers hoor…” | “Wij willen a-politiek blijven, moeten wij nu echt via de… oppositie bekomen opdat op de gemeenteraad ‘n tussenkomst zou kunnen worden geformuleerd?” | “Wij nemen dat mee naar het schepencollege, nu maandag voorafgaand aan de gemeenteraad…” | “Ik ben van mening dat de politiek – ik bedoel de Ronsese dan – zicht heeft vastgereden in dat voor Ronse bijzondere malafide project!” | “Zeg niet dat het waar is dat wij DIT traject van de N60 aan ons nageslacht moeten doorgeven…”!?!


FOTO

15’14

64


FOTO

15’14

65


FOTO

15’14

66

hallo willy puike prestatie de protestgazet! doe zo voort… jan

Dag Willy, Absoluut gelijk, Willy. Dat ding is voor niets nodig. Blijven druk zetten zodat dit tracé niet gevolgd wordt. Mvg,

Martin


FOTO

15’14

67

SLECHTS ÉÉN TAKJE GROEN OPOFFEREN VOOR DEZE VERMALEDIJDE

N60 IS ER ÉÉNTJE TE VEEL!!!


FOTO

15’14

68

 

COPYRIGHT GAZET BY


FOTO

15’14

69

HOME

DE BARST… hieronder in het beton valt eveneens te vrezen in het voorliggende tracé van de doortrekking van de N60 pal doormidden Ronse; de Ronsese bodem is inderdaad ziek aan verschuivingen en verzakkingen. Dus géén ‘nieuwe’ N60!


FOTO

DE SCHEUR  … de wedstrijdwagen scheurt door de bocht vanuit Maarkedal Ronses grondgebied binnen en deze tweede groep is van de kopgroep met toekomstig winnaar Cancellara (zie HOME) afgescheurd…

15’14

70


FOTO

Beste Willy, Gewoon om je even te zeggen‌. DANK U !!!!! De mooie reclame/artikel in gAZetronse over ons event in het Malanderpark, naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen, hebben bijgedragen tot het schitterende (eerste) succes. Bedankt namens de evenementencel ! Met vriendelijke groeten,

Ignace Michaux Tweede Schepen

15’14

71


FOTO

ONZE… pientere lezers hadden meteen in de mot dat onze pagina 66 terzijde Hoge Mote aan de bib een… duivels zetje was;

66 he!

15’14

72


FOTO

g

MET‌ deze hint, naar links kijkend vanuit de vorige pagina, komen we tot de voet en de kop die we vorige week zochten (vervolg van blz.g).

15’14

73


FOTO

15’14

74

 DE VOET…  en we komen in deze contreien…


WANT… dit is de kop van vorige week: het museumtorentje waaronderdoor voorheen de toegang was tot ons ‘Folkloremuseum’!

FOTO

15’14

75


FOTO

15’14

76


FOTO

… FOTO’S… genomen vanuit deze snuisterwinkel (zie ook volgende pagina) op de VERTELMARATHON, zie gAZet nr.13

15’14

77


FOTO

15’14

78


FOTO

y

15’14

79

ZIE…

UPDATE zondag 13 april 2014: gAZet ging zaterdag in ‘t ROSCO ‘n kijkje nemen, want de …… fabriceerden er ambachtelijke melocakes en C.C. showde voor onze camera zo’n pakje…


FOTO

EN… verdergaand op vorige pagina eindigen we deze gAZet met eten, onze lezers vragend wat voor lekkers dit wel mag zijn… HET WORDT RONSES, reken maarrrrrrrrrrr RARARARA! Hint:

57

15’14

80