Gazet jaargang 1 nummer 28 11072013

Page 1

In 2007 waren Philippe en Mathilde van België in RONSE!

gAZet jg.01 nr.28 donderdag 11 juli 2013 27 blz. & 123 beelditems

nr. 28 2013

Blz.M

VAKANTIEINRONSE?

http://www.youtube.com/watch?v=wVkm-vxTMQw

JG.01 NR.28

Zie de fabrieksschouw hierboven op blz.U TIO3 valt hierboven ook te ontdekken én de kliniek zelfs (zie gAZet nr.27).

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… DE MEEST OMSTREDEN MAN VAN RONSE KOMT WEER IN BEELD…

EEN GAZET MÉT…

A EN !


November 2011 bezochten de kinderen van het 5e leerjaar van het St.-Antoniuscollege het museum ‘1302’ te Kortrijk. In dit interactieve museum kwamen ze alle details te weten van de Guldensporenslag zo'n 700 jaar geleden: tactiek op ‘t slagveld, de wapens en de personages…

A

De Vlaamse Leeuw werd getoondicht in de Peperstraat (neen, niet die van Ronse, wel in die van Gent en wel in nummer 11). Hippoliet van Peene, toen 34, schreef het Vlaamse Volkslied in 1845. Er staat een gedenkplaat. Albert II zong het ooit uit volle… vorst mee!

Jarenlang werd het Gulden Boek voor 11 juli geïllustreerd (Willy Deventer; Glenn Elet…) hetgeen in onbruik is geraakt. Lees in de SCHEVE KOLOM hoe Ronse nooit echt hot liep voor des Vlaanderens Feestdag. Zeker de piramidetop van het stadhuis niet! We gaan terug tot de jaren ‘80 waarbij het Davidsfonds voor Vlaanderen aan de weg timmerde. Ook de Christen VolksBond (zie verder in dit nummer) liet zich daarbij verre van onbetuigd. Vandaar dat 11 juli in Ronse bij de toen almachtige socialisten een Zonnestraat aangelegenheid was! Rood Vlaanderen liep nooit hoog op met Vlaanderen. Na Frans De Ruyck die met zijn Diane zowat alle honeurs waarnam, trok de Marnixring de zaak open en ging Frans Vandenbossche aan de Vlaamse kar stoten en een 11 juli comité ontstond. De aangelegenheid leunde aan bij cultuur (hoewel de rode schepen steevast d’r kat stuurde), maar de rode schepen voor financiën dacht daar anders over. De festiviteiten grepen plaats in de muziekacademie, in de Christen Volkbond dan wel in de Brouwerij (van Albert Passerelle nota bene!). De eucharistieviering bleef en werd na ‘n kleine wandeling Hermeskerk richting trouwzaal gevolgd door opmerkelijke sprekers zoals… Louis Tobback (jawel!), Annemie Neyts, André Denys en toen nog geen O-VL. Gouverneur, Leo Peeters (die van de spraakmakende omzendbrieven) en niet alleen politici, maar ook wetenschappers zoals Eric Ponnet, Decaan van de faculteit geneeskunde KULeuven én gewezen Ronsenaar!?! Raoul Sap schreef de misteksten, na Frans Vandenbossche was ook Paul Carteus, huidig voorzitter van Davidsfonds Ronse, voorzitter van ‘ons’ 11 juli comité. De beiaard werd feestelijk bespeeld (en hij mag nu nog klinken)… De wende kwam nadat de cultuurraad ‘het event’ volledig naar zich toe kon trekken en het begrip 11 juli bij het stof op het vuilblik kwam te liggen om vakkundig onder het spreekwoordelijke tapijt te worden geveegd. ‘Vlaanderen’ hielp daarbij ‘n hand door zelf te gaan uitpakken met… VLAANDEREN FEEST… Misvieringen annex academische zittingen werden oubollig bevonden, carten rond de Hermeskerk vond ingang, in het zingen van… De Vlaamse Leeuw was men beschaamd geworden en de rest lees je op blz.Q!

© copyright zie COLOFON achteraan...

ÉLKE VRIJDAG 11u ÉÉN WEEK LANG…

http://www.youtube.com/watch?v=ySHJdGs5HRk

27’13

gAZetGRAfiek

Op 11 JULI 1302 vond op het Groeningheslagveld te Kortrijk de GULDENSPORENSLAG plaats tussen milities van ‘t graafschap Vlaanderen (W-VL. & O-VL.) en het leger van de Franse koning. De slag was in militair opzicht opmerkelijk omdat boogschutters in staat bleken een ridderleger te verslaan. In historiografisch opzicht is de slag van belang door de rol die deze vanaf de 19e eeuw speelde in de Vlaamse bewustwording en groei van de Vlaamse Beweging. Hierbij geraakten de feodale, sociale & economische motieven op de achtergrond en kreeg de status van de Vlaamse zaak! Tot de collectieve bewustwording omtrent VLAANDEREN droeg ook De Leeuw van Vlaanderen van Hendrik Conscience bij (1838). Hugo Claus verfilmde dat boek.

LOKAAL DIGITAAL WEEKBLAD

alliene vuir Ronse… samengesteld door verschillende medewerkers copyright by ATELIER 92/94 | webmaster Loes Deventer v e r s c h ij n t i e d e r e v r ij d a g o p

www.gazetronse.be en www.azronse.be en op de blog bij azronse.wordpress.com postadres: BURO SAEY | Engelsenlaan 21 | Ronse E: gazetronse@gmail.com & azronse@gmail.com GSM: 0494 41 77 62 (buiten de kantooruren v-mail) alle redactie en ingezonden stukken vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s)

productie: Willy Deventer

DEZE ENGEL PAREERT TER REDACTIE DE SPRAAKMAKENDE DUIVELS (nou ja!) IN DIT WEEKBLAD MET ANDERE DAN KERSTBALLEN…  Niet verder bladeren als je ‘n mietje bent!


De kop die we vorige week zochten, is het kunstwerk van Adi Steurbaut (foto; zie gAZet nr.03) dat hij maakte voor kinderverblijf Fabiola rechtover zijn voordeur in de Stefaan Modest Glorieuxlaan. Zo’n beetje in hetzelfde genre zoeken we onze kop van deze week! De voet is een bijna fossiele tronk op onze oude stedelijke begraafplaats langsheen de Leuzesesteenweg, gegroeid hebbende vanuit de doden en uiteindelijk zelf dood gegaan, maar blijven staan. De voet die we zoeken vertoont identieke kleurtjes, maar is helemaal iets anders!

B 28’13

DE KOP VAN JUT? NEEN, MAAR WELKE KOP DAN?


C

UIT DE BESPREKING VAN HET LAND- EN KAARTBOEK VAN RONSE DATEREND UIT 1684

gAZet brengt nu en de volgende weken de bespreking van het land- en kaartboek van Ronse - door LOES DEVENTER

DE BUITENSTAD VAN RONSE TEN TIJDE VAN 1684 (vervolg) DE BEHUIZINGDICHTHEID

22 DE BEBOUWINGSDICHTHEID De bebouwingsdichtheid betreft alle gebouwen, zijnde woningen, schuren, stallen, kerken, kapellen en kloosters. Al deze gebouwen werden door de landmeters Daniel de Smet & Lieven Hoelman met zorg in het landen kaartboek opgetekend met hun inplanting en aantal. Door middel van onderstaande formule berekenen we de bebouwingsdichtheid (BBD): aantal gebouwen BBD oppervlakte terrein

Bij de behuizingdichtheid worden enkel de woningen in rekening gebracht. De woningen zijn in het land- en kaartboek te herkennen door middel van een schoorsteen op het dak. Volgens onderstaande formule berekenen we de behuizingdichtheid (BHD): aantal woningen In de tabel (oranje) wordt de BHD BHD oppervlakt e terrein per ‘thiende’ toegelicht, de oppervlaktes van de ‘thienden’ zie je in de blauwe tabel. Wanneer we het aantal van de gehele stad Ronse delen door het aan-

In de tabel hieronder wordt de bebouwingsdichtheid van de buitenstad per ‘thiende’ besproken. Uit deze tabel kunnen wij besluiten dat de hoogste bebouwingsdichtheid voorkomt in ‘Cruys’ en ‘Brulmeulen thiende’. Voor wat de ‘Cruys thiende’ betreft, stonden een groot aantal huizen op een middelmatige oppervlakte, terwijl op de ‘Brulmeulen thiende’ een gering aantal huizen op een minieme oppervlakte stonden.

ZIE BLZ.E

ZIE BLZ.E thiende

[B]

[D]

Lanckvelde

322

2

Cappellen

68

Cruys

[R]

BHD [woning/B]

BHD [woning/ha]

Lanckvelde

99

0,31

0,25

Cappellen

13

0,19

0,15

Cruys

102

0,49

0,40

Coppenhole

137

0,29

0,23

Brulmeulen

32

0,38

0,31

Ysmeulen

75

0,20

0,16

Deuren

126

0,24

0,19

Dekens

56

0,17

0,14

OPPERVLAKTE

thiende

aantal woningen

aantal gebouwen

BBD [gebouw/B]

BBD [gebouw/ha]

[ha]

[a]

[ca]

80

396

43

29

110

0,34

0,28

0

92

83

88

46

22

0,32

0,26

207

2

75

255

33

93

126

0,61

0,49

Coppenhole

475

2

93,5

584

88

60

183

0,39

0,31

Brulmeulen

85

1

33

104

91

11

40

0,47

0,38

Ysmeulen

381

3

15,5

469

38

63

106

0,28

0,23

Deuren

529

1

87

650

94

85

157

0,30

0,24

Dekens

336

1

41

413

52

52

81

0,24

0,20

tal woningen in de stad, 28’13 bekomen we dat het gemiddelde aantal inwoners per woning 4,47 bedroeg ten tijde van 1684: aantal inwoners 4180 4,47 aantal woningen 935

 WONING (mét schouw)

 GEBOUW (bvb. stal)

DE VERSCHILLENDE WOONTYPES De woningen te Ronse ten tijde van 1684 kunnen we globaal indelen in vier verschillende types: Deze reeks gaat volgende week 1. woningen met één lange gevel verder met aflevering 23 reeds; 2. L-vormige woningen lezers melden dat ze wekelijks 3. U-vormige woningen naar ‘1684’ uitkijken… 4. gesloten vierkantige woningen Voor het eerste type woning kunnen we stellen dat het de woning was van de eenvoudige man, namelijk een zeer klein landbouwbedrijf waarbij woning, schuur en stallingen onder één dak werden aangetroffen. De woning was opgebouwd in een houten vakwerk met lemen muren waarin kleine onderbrekingen zaten voor ramen en deuren. Het dak was bedekt met stro en de druklijst was met de hand bereikbaar. De woning was al dan niet op harde grondvesten opgetrokken. De L-vormige woningen bestonden uit twee haaks op elkaar staande woningen die opgetrokken waren volgens hetzelfde principe. Bij deze kleine landbouwbedrijven waren woning en schuur gescheiden. Bij de U-vormige woningen (zie vlg. blz.) waren de woning, de schuur en de stallingen in drie verschillende gebouwen ondergebracht. Die ge-


VERVOLG VAN VORIGE PAGINA bouwen stonden uit elkaar om bij brand de schade te beperken. Dit middelmatig groot landbouwbedrijf werd globaal ook volgens het principe beschreven op de vorige pagina opgetrokken, maar soms trof men reeds baksteenmetselwerk aan. De gesloten woningen bestonden uit een aaneengesloten vierkant waarin woning, schuren en stallingen te vinden waren. Langs een grote inrijpoort kreeg men toegang tot de aldus ontstane binnenkoer. Deze grote landbouwbedrijven, waarvan er in het land- en kaartboek acht te vinden zijn, waren niet omwald. Dit is waarschijnlijk te verklaren door hun inplanting op een zeer hellend terrein of door het gebrek aan een belangrijke nabijgelegen waterloop. Noch de Heer van Ronse, noch het Kapittel van SintHermes was in 1684 eigenaar van een dergelijke gesloten vierkantige woning. Er waren 476 woningen met één lange gevel, 133 L-vormige, 17 U-vormige en 8 gesloten vierkantige woningen in totaal. De posterijen zullen je graag meedelen dat er thans zo’n… 12 500 brievenbussen in Ronse zijn! De Heer van Ronse bezat één L-vormige en één U-vormige woning (zie hiernaast). Deze laatste staat ingeschreven onder ‘pachthof ter Fonteyne’,alleen de huidige ‘Neerhofstraat’ herinnert ons nog aan de toegangsweg naar dit pachthof. Twee L-vormige woningen behoorden het Kapittel van Sint-Hermes toe en één U-vormige woning was eigendom van het Kapittel van Ronse, dat voortkwam uit ‘kapelanie Beatae Antiquae’. Het vierkantige ‘pachthof ten ijsmeulen’ was eigendom van het Clooster van Maeghdendaele, pachthof verrijkt met een duiventoren. De ‘ijsmeulen’ zelf was een watermolen uitgerust met een spaarvijver (zie gAZet nr.14).

D

De L-vormige woning van de Heer van Ronse

28’13 Twee van deze soort woningen behoorden ook grootgrondbezitter Sr. Jacques Livo TOE (zie gAZet nr.27. VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA’S

De U-vormige woning van de Heer van Ronse vlakbij het Kasteel van Nassau en…

 Clooster van Maeghdendaele

… waarvan de huidige Neerhofstraat nog ‘n afgeleide is (zie blz.I).


E

DE BEBOUWINGSDICHTHEID 28’13

© De publicatie van deze kaart is een absolute primeur. Ze komt wel voor in de scriptie van Loes Deventer tot het behalen van de graad van licentiaat in de Geografie, optie Landmeetkunde. Deze kaart mag onder geen enkel beding worden gekopieerd en zulks onder geen enkele vorm. Alle auteursrechten strikt voorbehouden.

DE BEHUIZINGDICHTHEID

© De publicatie van deze kaart is een absolute primeur. Ze komt wel voor in de scriptie van Loes Deventer tot het behalen van de graad van licentiaat in de Geografie, optie Landmeetkunde. Deze kaart mag onder geen enkel beding worden gekopieerd en zulks onder geen enkele vorm. Alle auteursrechten strikt voorbehouden.


F

gAZet 28’13

B A

 ROZENAAKSESTEENWEG

KLIJPEKERK


G 28’13

A

B A

B

9

HISTORISCHE HOEVE IN U-VORM REEDS IN 1684 EN THANS JULI 2013 ZIE ONDER

B


H

HISTORISCHE VIERKANTSHOEVE REEDS IN 1684 EN THANS JULI 2013

28’13

ZIE VORIGE BLZ. ONDER

4

1684

A


I

gAZet

A

28’13

F E

D

B G

C H

Hierboven op de foto geprojecteerd een idee hoe het kasteel van Nassau (zie links onder) én indien het er nog zou hebben gestaan, boven de huidige bebouwing/groen zou hebben uitgestoken…

RONSE DEZE WEEK MAANDAG 08 JULI 2013 11:05 met A = de fabrieksschouw Viermaartlaan | B = flatgebouw Neerhofstraat | C = ‘Huis Mertens’ Kruisstraat | D = Villa Snoeck zijnde de ‘inrijpoort’ kasteel van Nassau | E = nu stadsarchief | F = Kon. Atheneum | G = toren/kapel ZvB | H = klooster ZvB

B

D

A

C


J

ROUTE

14

Vader Glorieux in beeld (5) GLORIEUX in beeld in de nieuwe inkom van de kliniek op Hogerlucht: in ‘t glasraam van Henri Coëme (die zeven jaar in Ronse woonde) geknield met lange sleep, opblikkend naar de ziekenhuisgebouwen die er in 1952 kwamen dankzij giften van de Nederlandse Zusters van Barmhartigheid. De inkom lag voorheen aan Hogerlucht (architect Cuvelier), de huidige hoek Kammeland/Glorieuxlaan (architect Marc Verstraete)…

Hierboven het devies van Glorieux: CARITAS. Ernaast detail en driepersoonsmonument als replica van ‘t Bruulbrons vanwege Florent Devos. Hieronder in traditionele buste (detail hiernaast rechts) zoals tegen de grote lichtwand in de nieuwe inkom, met de OPDRACHTVERKLARING (zie ook inzet). Het ZvB logo is van Willy Deventer.


Dit verhaal voor zetel 38 tekenden we op vanwege een zekere Jozef… Weeral echt gebeurd én zo’n beetje passend bij deze editie van gAZet… De Duitsers trokken aanvang WOII binnen en op de boerderij waren we met ons gezin aan het middagmalen. Ons trekpaard hoorden we hinniken naar de voorbijtrekkende paarden en dàt hoorden de Duitsers ook! Ons vader hoorde iets, sprong naar buiten en jawel, een Duitse soldaat was ONS trekpaard naar de straat aan het leiden. Onze pa smeet er zich nog voor, maar werd door ‘n paar soldaten tegen de muur gedrukt en voila, we waren ons paard kwijt aan de bezetter. Bij de bevrijding zagen we de Engelsen binnentrekken en ter hoogte van onze hoeve hield de stoet halt, een… trekpaard begon ferm te manken. De colonne kon met zo’n hinker niet verder en het paard werd aan een kijker gegeven die het paard prompt doorgaf aan ons vader. Kijk, de Duitsers namen ons paard van ons af en de bevrijders gaven er ons een terug. Dat het mankte, was na enkele dagen van goeie verzorging vlug vergeten en nog jaren ver hebben we geniet gehad van ons… boerenpaard!

MINDERHEDEN TELLEN MEE!

38

28’13

BESTE LEVENSLOOP-SYMPATHISANT Na de infoavond op 25 juni, over de Levensloop die we in 2014 in Ronse willen organiseren, zijn we echt van start gegaan. Velen lieten al duidelijk blijken in welke functie ze aan dit evenement willen meewerken. Bij sommigen ligt dat nog niet vast maar gaven aan zich te willen inzetten voor dit nobele doel. Voor zij die er niet bij konden zijn op die avond maar ook voor zij die hun omgeving medewerkers (als comitélid, subcomitélid, vrijwilliger, kapitein van een team of als teamlid) willen aantrekken, vind je in bijlage een informerende powerpoint. Een tweede bijlage is een formulier waarbij je je keuze kan aanstippen als je dit nog niet had gedaan. Je kan het dan terugmailen. We kijken uit naar je keuze! Noteer alvast dat we op donderdag 22 augustus om 19u30 een eerste vergadering plannen in de vergaderzaal van ’t Rosco op de eerste verdieping. We tekenen dan de grote krijtlijnen. We sturen nog een geheugensteuntje vooraf. Vriendelijke Levensloopgroet vanwege (0479.70.91.68) = deze invulfiche kan bekomen worden via info@levensloop.be =

ZETEL

K

LIEVEN DHAEZE & JORIS STOCKMAN (0476.43.17.14)


Zeg nu zelf: wat ‘n superbe bloem! Deze ‘nachtschade’ is er geen om naar een vaas te plukken, géén uur houdt ze ‘t vol. Maar vanuit volle grond geeft ze aan dat de… aardappelknollen aan d’r voet zwellend groeien; ‘nieuwe aardappelen’, via levensloopkleuren piepen ze dat ze in aantocht zijn; in eigen vel gekookt (*), en papilotte op de BBQ, deze uit eigen tuin smaken absoluut als… UIT EIGEN TUIN!

L 28’13

(*) geift doer pistuuft ba … zie op blz.V

E E N

O R C H I D E E

W A A R D


IN ZAVELSTEEN AFKOMSTIG UIT HET… BOIS JOLY ZOALS ‘T DOOR RONSENAARS STEEVAST WORDT GENOEMD… EDOUARD JOLY BEWAARDE Z’N GEOLOGISCHE VONDSTEN IN DEZE TOREN…

28’13

OP 27 MAART 2007 WAS ‘T AANSTAANDE KONINGSPAAR OP BEZOEK IN RONSE EN ONDERTEKENDEN ALS PRINSEN IN HET GULDEN BOEK VAN DE STAD MET PHILIPPE VAN BELGIË EN MATHILDE VAN BELGIË. ILLUSTRATIE VAN GERT CRISPYN, LERAAR ACADEMIE VLAAMSE ARDENNEN (ZIE GAZET NR.18).

GERT CRISPYN BLIKT OP DE WAK IN THOMAS’ LENS

WE BRACHTEN DIT TORENTJE VAN JOLY IN GAZET NR.24 & 25 ALS TE ZOEKEN/GEVONDEN KOP… HET IS EEN NEO-GOTISCH BOUWWERK HOEK GROTE MARKT EN ZUIDSTRAAT. JOLY VERWIJST NAAR BOS JOLY, DE TUINPOORT IN OUDE VESTEN WAS GEMETSELD

M


se opgezadeld met een vergiftigd geschenk, namelijk de zogenaamde faciliteiten. Bovendien werd deze regeling doorheen de jaren door de toenmalige loodgieters grondwettelijk verankerd. Dit heeft als resultaat dat een minderheid een oplossing blijvend kan blokkeren. De faciliteiten zijn zo meer dan een symbool. Het zijn symptomen van een door omslachtige en halfslachtige compromissen gecompromitteerde staatsstructuur. Probeer maar eens aan een goed menende democraat uit te leggen hoe een minderheid een oorzaak van zoveel ellende blijvend kan blokkeren.

Op volstrekte verantwoordelijkheid van de inzender(s), de spelregels vanweze gAZet – (zie nr.23) in acht genomen… Persmededeling N-VA Ronse en Jong N-VA Ronse:

LAAT DE MIDDELEN HET DOEL NIET VERHINDEREN Vorige zondag stond er met een betoging en een solidariteitsfeest heel wat op til in onze stad. De N-VA is er van overtuigd dat sloganesk geroep op straat door een kleine groep van mensen van buiten de stad, alsook het opjuttend tegenwerk van bepaalde politieke partijen, de problematiek van de faciliteiten niet zal oplossen, laat staan vergemakkelijken. Wie betaalt immers de prijs van het gelag? Niet alleen mag de Ronsenaar de maatschappelijke rekening ophoesten, bovendien ontwaakte hij maandagmorgen in een Ronse waar niets verbeterd is, integendeel… waar de polarisatie verder is aangescherpt. Jong N-VA en N-VA Ronse kiezen samen met de coalitiepartners voor een andere benadering van de problematiek. Met de organisatie van een colloquium zullen we de werkelijke kostprijs van de faciliteiten voor de stad analyseren. Een duidelijk signaal naar de hogere overheden. MET DANK AAN DE STAATSMANNEN VAN GISTEREN De architecten van de huidige staatsstructuur, de staatsmannen van gisteren, hebben de stad Ron-

GRONDWETTELIJKE ANOMALIE Voor velen in Vlaanderen zijn de faciliteiten een rariteit en een anomalie in de grondwet. Het is een symboolkwestie waar sommigen bij gelegenheid tegen ageren om de staatsstructuur in vraag te stellen, om daarna over te gaan tot de orde van de dag. Voor de Ronsenaars zijn de faciliteiten echter een dagelijkse realiteit waarop we iedere dag opnieuw een antwoord moeten vinden. Straatagitatie en opgehitste gemoederen zullen hierbij geen soelaas brengen. Dergelijke initiatieven vertroebelen de discussie en verhinderen de doelstelling. FACILITEITEN ZIJN ASOCIAAL Jong N-VA en N-VA Ronse hebben zich steeds fel gekant tegen de specifieke taalregeling, omdat deze verantwoordelijk is voor een dualiteit in de Ronsese samenleving. De N-VA heeft al meermaals gewezen op de perverse consequenties en de maatschappelijke gevolgen. Net zomin als de eenzijdige focus op anderstaligen, kunnen Jong N-VA en N-VA Ronse zich niet verzoenen met een dubieuze lofzang aan de faciliteiten. Meertaligheid betekent inderdaad een troef en het verhoogt de kansen in de samenleving aanzienlijk, maar als we merken dat kinderen en jongeren met een achterstand verkeren in hun schoolcarrière, dat ongeveer de helft van de werkzoekenden het Nederlands onvoldoende tot niet beheerst om een job te vinden, dat gemeenschappen naast elkaar leven,… Dan moeten we de moed hebben om de oorzaken ten gronde aan te pakken. Eén daarvan zijn de faciliteiten die deze asociale realiteit in stand houden. De manier waarop een bepaalde politieke partij

electoraal munt tracht te slaan uit de faciliteiten of de straatagitatie om bepaalde bevolkingsgroepen electoraal aan zich te binden is schrijnend. Temeer daar men decennialang de kop in het zand heeft gestoken voor de maatschappelijke problemen. Wij oogsten vandaag wat zij jarenlang hebben gezaaid. GEMISTE KANS Tenslotte is het solidariteitsfeest een gemiste kans. Alhoewel men dit nu in alle talen ontkent, blijven Animo, de jongeren van de sp.a, en Jong Groen de initiatiefnemers. Men is er amper tot niet in geslaagd om het draagvlak te verruimen en werkelijk een openheid te creëren naar alle Ronsenaars zonder enig onderscheid. Jong N-VA Ronse laat zich niet voor deze kar spannen. Dat de organisatoren van het solidariteitsfeest zonder enig overleg met het College van Burgemeester en Schepenen het logo van de stad Ronse op een tweetalige affiche plaatsen, kon voor de N-VA niet door de beugel. Het is dan ook goed dat, onder impuls van N-VA Ronse, de burgemeester het signaal gaf om alle affiches en flyers waarop het logo ‘pronkt’ te laten weghalen. ORGANISATIE VAN EEN COLLOQUIUM OVER DE FACILITEITEN Vertrekkend vanuit de Hegeliaanse dialectiek ligt

Deze graffiti langsheen de Elzelestraat laat oproer en agitatie zien, evenwel zelden geschikt om z’n goal te halen. Op volgende blz. laat langsheen de Oude Vesten ‘n andere…

N 28’13 de oplossing niet bij de these of de antithese, maar de synthese. De faciliteiten zullen we niet vanuit Ronse afschaffen. Daar kunnen we niet omheen, vandaar moeten we de nodige creativiteit aan de dag leggen om de gevolgen analytisch en cijfermatig aan te tonen. Op aansturen van de N-VA is daarover een belangrijke passage opgenomen in het bestuursakkoord. Met de organisatie van een colloquium, waarvan de voorbereidingen gaande zijn, zal de bestuursmeerderheid een krachtig signaal geven aan de hogere overheden. Hiermee kiezen we voor een andere benadering van de problematiek, met name: een inhoudelijke analyse onderbouwd door een wetenschappelijke studie. Op het einde van de rit zal duidelijk zijn hoeveel het taalfaciliteitenstatuut kost aan onze stad en de Ronsenaars. Namens N-VA Ronse en Jong N-VA Ronse 0495 38 14 81 ronse@n-va.be www.n-va.be/ronse www.jongnva.be/ronse


O 28’13

 graffiti

tanden zien! Hoe Ronse die moet tonen, is lang geen uitgemaakte zaak…


Op onze redactietafel belandde deze week een flyer voor een biografie door Pieter Jan Verstraete over oorlogsburgemeester LEO VINDEVOGEL. Hiernaast de Christen Volksbond anno 2013 die bij de in Ronse nog immer fel omstreden figuur LEO VINDEVOGEL een belangrijke rol speelde. gAZet ( m e t gaat omtrent Ronse géén item uit de weg. Waarom zouden wij!? We nemen in deze géén standpunt in. We… brengen! We geven het als nieuwsfeit én in Ronse is dat, zoals hoger gesteld,

NIEUWS!

Lees op de vlg. blz. verder over deze biografie en gAZet zocht enige duiding bij ‘n gesprekspartner wiens privacy we hierbij willen respecteren. Onderaan de auteur van de biografie.

P 28’13

)

720 pagina’s incl. 48 blz. in quadrichromie 15 bij 22 cm - €48 release 25 september NV Groeninghe Kortrijk ISBN 978-90-7949-704-1

LEO VINDEVOGEL Pieter Jan Verstraete werd in 1956 geboren in Euskirchen (Duitsland) en is van beroep ‘chef boeken’ in de stadsbibliotheek van Kortrijk. Hij schrijft in zijn blog van zondag 9 juni 2013: “Omstreeks 11.00 u. deze ochtend kon ik een punt zetten achter de bibliografie. Daarmee is er een einde gekomen aan het schrijven van de biografie van Leo Vindevogel. Een glaasje champagne kon er dan ook vanaf. Hiernaast een stilleven met de uitgeprinte tekst, foto, houtstukje en een exemplaar van de folder. Volgende week zal van het typoscript een drukproef gemaakt worden. Meestal krijg ik zo'n drie drukproeven vooraleer het eigenlijke drukken van start gaat.”


Q

VERVOLG VAN VORIGE PAGINA

Leo VINDEVOGEL (1988-1945)

Hierboven aan de beek op den Bruul worden strengen geverfd en eronder op de foto domein vroegere TB (zie gAZet nr.27), bemerk de nieuwbouw van de huidige Academie Vlaamse Ardennen annex remake rekkems, het voor textiel nodige waterbekken. Thomas Deriemaeker vertelt er volgende week alles over in GEVERFD DEEL 01. Ook mama Rubbens neemt in den hemel ‘n week vakantie van haar liedjes uit de dertiger jaren, maar in nr.29 is ze alweer present. Ah ja, nog dit t.b.v. een lezeres: bij neusdoekzingen ging het inderdaad om NIEUWE zakdoeken!

óók dàt is Ronse – zie gAZet volgende week…

blijft een zwarte (sic!) bladzij in Ronses geschiedenis. We schrijven WOII en, dixit onze gesprekspartner, om nog méér onheil door een naar de Ulanen opkijkende figuur te voorkomen, wordt Leo in opportunistische stijl burgemeester van Ronse. Vindevogel was het niet toen de bezetter ook Ronse de wacht aanzette; neen, hij wordt het in 1941. Zonder het te weten, ondertekende hij bij het omgorden van de tricolore zijn doodvonnis. Mijn gesprekspartner: “Als je mij vraagt: was Leo Vindevogel een collaborateur?, dan is het antwoord: ja!”. Vindevogel zal beslist de laatste zijn geweest om een oorlog te wensen, laat staan te ontketenen; oorlogen overkomen onschuldige burgers door de gekte van gefrustreerde egoïstische perverte potentaten die zelfs het begrip mens ONverdienen! Collaboratie is het meeheulen met de bezettende mogendheid. Wat is beter (en alle overheidsmensen of idem dito die hun dienst blijven doen onder een bezetter zijn de facto… collaborateurs – je hebt er die hun verantwoordelijkheid blijven opnemen, je hebt er die pas dàn ten tonele willen verschijnen): proberen de bevolking ten dienste te staan die NIET naar Engeland of Frankrijk kan vluchten wat feitelijk op… desertie komt te staan OF vanuit Londen deze opdracht honoreren: BRAND ALLE OOGSTEN PLAT (wat gelukkig voor de hier blijvende hongerlijders niet gebeurde)!? Vindevogel had pech in 1945: Achilles Van Acker, tégenstander van de executie, bevraagd door zijn franskiljonse vijanden ter Patria en ter stede, was ‘op het moment van’ in Portugal om EUROPA boven de doopvont te helpen houden. Ronsese textielbaronnen die wevend voor den Duits nóg rijker werden, hadden dan weer… piet, ze gingen zogezegd vrijuit. Twee kanten aan een medaille én kantje boord (zie blz.A). Vindevogel ligt op het Campo Santo in SintAmandsberg begraven. Aan de overkant van de begraafplaatswegel rust ‘zijn’ auditeur. Als er rond Vindevogel wat dan ook gebeurt, geeft de… STAATSVEILIGHEID present! Geert Desmytere weet dat; hij maakte over Leo Vindevogel zijn scriptie…

28’13


landschap. Tijdens de fietstocht kan je deelnemen aan een leuke zoektocht. Het deelnemingsformulier wordt jouw sleutel om het traject te ontdekken. Je maakt kans op één van de mooie prijzen. Meer info vind je op de website www.ontdekronse.be

[…] BELEVENISSEN IN RONSE Dit najaar publiceert de toeristische dienst van Ronse een nieuw toeristisch magazine om de stad aan te prijzen als locatie voor een daguitstap of als uitvalsbasis voor een meerdaags verblijf. Ronse is daarbij ook nieuwsgierig naar wat de stad met de Ronsenaars zelf doet, naar geheime tips, onbekende plekjes of memorabele evenementen waar een persoonlijk verhaal aan verbonden is. Wat is het plekje dat toeristen volgens jou niet zouden mogen missen? Welke hoofdrol speelde Ronse in een belevenis die je hart sneller deed slaan? TWEEDE EDITIE MÉT KIDSRUN Om alle persoonlijke tips en verhalen te Op zondag 22 september organiseert de sportdienst van Ronse in samenwerking met de stedelijke verzamelen, werd een speciale website Sportraad de tweede editie van "Ronse Run". De gemaakt: www.mijnronse.be. eerste editie van deze recreatieve stratenloop De toeristische dienst wil deze unieke plekjes, ondoorheen het centrum van de stad was een succes. vergetelijke gebeurtenissen, onuitwisbare herinneDe sportdienst wil dit initiatief dan ook graag ringen en warme momenten aangrijpen om de stad verderzetten! bij toeristen op een originele manier aan te prijzen. Op een aangepast parcours kan opnieuw gekozen Misschien zijn er op die manier wel 1001 redenen worden voor 5 km (1 ronde) of 10 km (2 ronden). om naar Ronse af te zakken... Nieuw dit jaar is de organisatie van een "Kidsrun" (6Meer info bij de toeristische dienst van Ronse : 8 jaar) op de Grote markt. toerisme@ronse.be – 055 23 28 16 Inschrijven kan via de website van de stad Ronse : www.ronse.be. Daar kan je ook kennis maken met het nieuwe parcours. De start en aankomst voor alle afstanden - ook de Kidsrun - is op de Grote Markt vanaf 14 uur. De kostprijs bedraagt 5 euro (zowel Kidsrun, 5 en 10 km) en omvat deelname, toegang randanimatie (Kidsrun), tijdsregistratie (5 en 10 km) en een goodiebag met o.a. drankbonnetje en T-shirt.

programmaboekje? Stuur dan een mailtje naar cultuur@ronse.be of bel op 055/23 28 01. Kijk regelmatig ook eens op de Facebookpagina van CC De Ververij Ronse voor meer actuele informatie. TICKETS Reserveren voor de voorstellingen is nu reeds mogelijk (via mail of telefoon), maar het afhalen van tickets en Vrije-Tijdspas kan pas vanaf 12 augustus. Dienst Cultuur - administratie CC De Ververij Wolvestraat 37 - 9600 Ronse T: 055 232 801 - E: cultuur@ronse.be

R 28’13 Tijdig de lindebloemen geplukt? Dan ben je na drogen komende winter verzekerd van een gezonde eigen lindenthee, pakken (sic!) beter dan dat poedergoedje dat je in theewinkels koopt. Neem een handvol bloemen (zie kader wat de volledige bloem is) en giet er water over dat 95° warm is. Laat trek-

RONSE RUN 2013

ZOMERZOEKTOCHTEN IN DE VLAAMSE ARDENNEN Beleef je eigen Ronde in de Vlaamse Ardennen. Fiets zoek en win! Ervaar tot en met 30 september 2013 de troeven van de wielersteden Ronse, Geraardsbergen, Oudenaarde en Zottegem via de nieuwe Zomerzoektochten! Neem deel aan de fietszomerzoektocht en geniet van het prachtige

PROGRAMMA SEIZOEN 2013 - 2014 Het programmaboekje 2013 - 2014 (najaar 2013) kan je downloaden via de website : www.ronse.be Ontvang je graag een gedrukt exemplaar van het

… ken, zoet als je dat nodig vindt naar believen (suiker, stevia, honig…) en drink net voor het slapengaan. Net zoals met vlierbloesem kan je er lindenazijn mee maken. Volg de werkwijze zoals in gAZet nr.26 staat, maar dan met… LINDEBLOEMEN!

SIERK MASJIEK: BRUUL FOR KIDS CULTUREEL GE-UPGRADED… De eerste editie van Sierk Masjiek in de Stadstuin was mede dankzij het mooie weer een schot in de roos. Meer dan 1000 kinderen genoten van de eerste echte zomerdag met geknutsel, dans, kunstjes en veel theater. Het amfitheater - dat er eigenlijk geen is (zie verder) - deed voor het eerst volop dienst waarvoor het bedoeld is: theater! Ook de (groot)ouders genoten mee van het bonte spektakel… De eerste zon deed naar schaduw en een verfrissing verlangen… helaas moest het pintje wachten tot op de Grote Markt. Een gemis? Niet toch. Volgend jaar weer ‘sierk’ op de kloef mogen we hopen! Zie ook volgende blz.: een amfitheater zoals het voorkwam in de klassieke oudheid heeft een rond grondplan. ‘Amfi’ staat voor ‘aan beide kanten’. Het

heeft dus de vorm van twee halfronde theaters. Het bekendste voorbeeld is het Flavisch Amfitheater beter bekend als het Coloseum. Wat is het dan wel? Van vorm lijkt het op een Grieks theater. Dat is hoefijzervormig en altijd tegen een heuvel aangebouwd bij wijze van ondersteuning. Romeinse theaters zijn halfrond en gebouwd op 


S 28’13

 een kunstmatige constructie van bogen en gewelven. Corrrectheidshalve kunnen we het hier houden op ‘auditorium’ of ‘openluchttheater’.

De ‘orchestra’ in een Grieks theater hoort rond te zijn. Het is de plaats waar koor, dans en acteren plaatsvond. Het toneel (proskenion) stond ook los van de rest van het gebouw. Boven Romeins vs. Grieks theater (rechts)

ZEEPBELKANJER

 Het is fascinerend te weten dat de diameter van de ‘orchestra’ in beide gevallen 20 meter bedraagt. In Epidaurus (4de eeuw voor Christus) zijn er evenwel 55 rijen, goed voor zo’n 14000 toeschouwers. Toch is er ook in het theater van Ronse (21ste eeuw na Christus) al gauw plaats voor vele honderden (zelfs een paar duizend!) bezoekers.


T

POPPENTHEATER TEGEN REKKEMS… 28’13

SIOEN OP DE BRUUL

DE MUUR STAAT IN RONSE… OEPS, NÓG ‘N FABRIEKSSCHOORSTEEN!

MET Z’N ALLEN WAARHEEN?


Deze fabrieksschouw achter PMR en langsheen de Elzelestraat zag je op onze HOME naast ons… groene ezelsoor! Half begroeid met klimop, het jaartal 1920 nog goed leesbaar. Wie zijn de velen die bij de ‘gratie’ van door deze schouw omhooggespuwde rook einde maand de eindjes aan elkaar vermochten te knopen???

WIELERSCHOONHEID op een heuvelend Ronses parcours. V.l.n.r./v.b.n.o.: het meisjespodium bij de 14-jarigen en de even jonge renners nog in groep tijdens de eerste ronde van de laatste manche van de GP 40 jaar WTC De Linde (zie gAZet nr.26). Inderdaad, top Maagdenstraat IS een kuitenbijter. Maar zoals deze jeugdigen reeds hun duivels weten te ontbinden, is wielerminnend Vlaanderen van talent verzekerd. Zolang het maar natuurlijke verbetenheid betreft en geen helse (dus verboden) hulpmiddelen… Links boven Thomas Guns die namens de organisatie handenklapt voor één twee en drie…

DE FOTO’S ZIJN VAN DANNY VERHULST & ALAIN SENNESAEL

U 28’13


De ‘BUUNIE BACHE’ die tot eind mei rondpunt Bib-Koeifieste stond opgesteld, hangt nu in Oude Vesten nabij Joly (zie blz.L). Als je het nog niet deed: je kan nog tot eind juli stemmen op jouw favoriete woord. DOEN!

V 28’13


HET RODE OORTJE Op deze plek nabij ‘t goederenstation bijna onder de Passerelle, op sporen die er nu niet meer liggen, stond in de vijftiger jaren een reuze potvis te stinken (pardon, ten toon)! Wie van onze lezers herinnert zich daar nog wat van?

Onze gAZet lezers vinden elke week hun eventcalendar bij

www.dezeweek.be

DezeWeek

… EN DEZE ROOS WERD VANDAAG TER REDACTIE DANKBAAR AFGEGEVEN…

STADHUIS RONSE ZOMERREGELING: elke werkdag in juli & augustus open van 8.30 u. tot 12.00 u. – woensdagnamiddag gesloten - open op zaterdagen 27 juli & 10 & 14 oogst van 9.00 u. tot 11.00 u. - ronse.be - 055 23 27 14 Sluiting stadsdiensten n.a.v. 11 juli 2013: VLAAMSE FEESTDAG Op donderdag 11 juli zijn de stadsdiensten gesloten. De dienst Toerisme 1 de speelpleinwerking Pagadders blijven wel open. Ook de stedelijke sportkampen en jeugdinitiatieven zetten hun werking voort. Heel wat stadsdiensten maken ‘de brug’ en zijn gesloten op vrijdag 12 juli. Ook op zaterdag 13 juli zullen het stadhuis en de bibliotheek gesloten zijn. Het recyclagepark, het zwembad, de toeristische dienst, musea, sportdienst (sportkampen) en speelpleinwerking Pagadders zijn wel toegankelijk op vrijdag 12 of zaterdag 13 juli. = meer info op www.ronse.be =

HET HEET DAT DE

e

STAATSHERVORMING ROND IS EN OP 01 JULI 2014 VAN KRACHT ZAL ZIJN VLAANDEREN KRIJGT MEER BEVOEGDHEDEN DAN OOIT TEVOREN!

28’13


gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com

initiator/producer/uitgever: Willy Deventer de redacteurs staan bij hun blz. vermeld hoofdredacteur: Willy Deventer de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen worden geresumeerd → postadres: Saey Buro, Engelsenlaan 21, 9600 Ronse AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en co-founder BVBA AbyZ consult & projects Gent. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

INHOUDS– INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 01 nummer 28 van het lokaal digitaal weekblad gAZet voor Ronse HOME: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); materiaal via Thomas Deriemaeker, Gert Crispyn en Pieter Jan Verstraete. BLZ.A: eigen foto; gAZetGRAfiek; foto door basisschool Sint-Antoniuscollege BLZ.B: eigen foto’s; gAZetGRAfiek; sculptuur van Adi Steurbaut BLZ.C/D/E/F/G/H: bijdrage door Loes Deventer uit het land- & kaartboek van Ronse 1684 BLZ.I: eigen foto’s; kasteelremake door W.D. BLZ.J: eigen foto’s; Glorieuxembleem W.D. LZ.K: foto Damien Van Wambeke; bijdrage door Joris Stockman BLZ.L: eigen foto’s BLZ.M: eigen foto’s; Philippe & Mathilde in het Gulden Boek illustratie Gert Crispyn BLZ.N: eigen foto’s; gAZetGRAfiek; POLTRIB op tekst van N-VA en JONG N-VA BLZ.O: eigen foto; graffiti kunstenaar niet meteen traceerbaar… BLZ.P: eigen foto; via Pieter Jan Verstraete BLZ.Q: bijdrage Thomas Deriemaeker en Hedwin Rubbens BLZ.R: eigen foto; stadsberichten; Thomas D. BLZ.S/T: bijdrage Thomas Deriemaeker BLZ.U: via Thomas Guns; eigen foto’s BLZ.V: eigen foto; Buunie door Willy Deventer BLZ.HET RODE OORTJE (diverse/via-via) COLOFON; naar levend model door Willy Deventer; foto An Deventer OVERZICHT met 25 blz. uit gAZet jaargang 01 nr.28 van 11 juli 2013; 27 pagina’s en 123 beelditems… PAGINA 27: de ballenduivel vanuit de USA… gAZet élke vrijdag 11 u. één week lang via

gazetronse.be

COLOFON gAZet 28’13

potlood naar levend naaktmodel door Willy Deventer.

COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

MET DE VAN RONSE Nr.28: een gAZet mét ballen! | het torentje Joly | vervolg levensloop | Ronse for Run! | lindebloesems geplukt? | textiel van Thomas & liedjes uit de jaren 30 via Hedwin vervolgen in

volgende gAZet…| koppen & voeten | 1684 in een zes pagina’s tellende bijdrage door Loes Deventer | Glorieux afgebeeld (5) | zetel 38 | enzovoort HET RODE OORTJE alsook de duivel van pagina 27

Terwijl je leest, kli(n)kt er

uit gAZet!

Willy DEVENTER stichter /uitgever van lokaal digitaal weekblad gAZet zegt tot volgende vrijdag 11.00 uur …


gAZet jg.01 nr.28 donderdag 11 juli 2013 ď ľ


DIT IS PAGINA 27 VAN GAZET NUMMER 28. ALS JE ER NIET TEGEN KUNT, ZET DAN EEN DONKERE BRIL OP (‘T IS TOCH EINDELIJK ZOMER!). WEET DAT ER OP INTERNET ANDERE DINGEN TE ZIEN ZIJN DAN DAT EXHIBITIONISTISCH NUMMERKE VAN MIJ HIER. GING DE EVERMEULENDUIVEL VORIGE WEEK NOG VAN HIER NAAR GINDER, DAN STUURT DUIVELCOLLECTIONEUR BRAY MIJN HEBBEN EN HOUDEN VANUIT DE STATES NAAR RONSE. TROUWENS, VAN VERZAMELEN GESPROKEN, DAAR ZIT VOOR RONSE WAT IN, MAAR EERST NOG ‘N… BALLEKE PELLEN MET DE IDEESCHOPPER. SCHOP JEZELF NIET MEER GEWETEN DAN NODIG, VAN MIJ IS… GEWETEN DAT IK DE BALLENDUIVEL BEN. ‘T WAS TOCH ‘N BALLENNUMMER? HEWEL, DUIVEL VAN MIJN VOETEN, VOOR SPROETEN: ZILVERKUIS!

DEVIL’S BALLS, SILVER, COLLECTOR’S ITEM (BRAY U.S.A.)

27