Page 18

-- 16 " ·WIJ •· LAZEN VOOR ld "

Het enkele feit dat re e ds tientallen jaren, wellicht zelfs al -~ _e_bii:Jden

eeuwen , rundv ee uit de gematigde luchtstr eken naar tropisch e

is gebracht en deze migratie nog steeds doorgaat; doet vermoeden dat dit :ve e in de tropen niet is ~angepast. Eendisr . kan aangepast' worden ~enoemd,

als het zich weet t e

h~ndhaven,

voortplant

~Q

produktief

' blÎjft. Of het dier of he t r a s zich_ aan kán pa ssen, hangt e nerzijds a f v a n het dier c.q. ·het ras, and_e rzijds van het milieu •. De mens kan aa n dit mi'lieu veel d.oen bijv. door rniddel van de vo e ding, _de hu.isves tin~

en de verdere verzorging.

De vruchtb aa rheid E e n b e 1 a n g r i j k k n e 1 punt bi j he t

de trop en is de

vr~chtbaarheid.

h o u de n va n p r o _d uk tie f me 1 kv 8 e - i n

Trouwen s ?Ok bij een aantal

~an

de

tropen aange-paste • rundveerassen, met name bij vee l z13bu' s, • la a~ de ~ru6htba~rh~id te ~ensen over. De oorzb ak van die minder goede vruchtb aa rheid ka8 _ twaerl e i zijn. BÏ} de aa n de tro~en . ~ang~paste di~ren, zoa~s bij de zebu's, .m oet dè ~orz ~aak .. voor ~en gr~ot deel in de erfelijke aan leg worden gezoçht. · Laatrijpighe i d is een vorm van aanpassing in de streken die

i~t ~ n~i~v~ ~tbf~i~s~ling

ge~n

ioelaten: ~m~ai ~a~ ~e~t-s~r~s~ ~p~reedt, en in str e ks n waar voed seJs_ç_b~arst_e __\LELelv_ul.dig ...v.ö.o.;r.kó'm-t •.. De- die ren gaan

da n van na tur e we ini g eten . Ze k unn en ook niet veer:..~: ~ ~!r.:'. • Y<Jnd(j~__r:, dat een zebu ook-n J.et ·voldÖs n cJEl. p~o-fit ee rt ven ruime voederrantsoenen; die nem en ze gewodn ni et op. Dit is on der meer duidelijk gebleken bij proeven di e in Kenya zijn genomen. De bronst houdt n~4w vetb~n d met de groei. Ve rl oopt .de groei l s. ng_z aam , hetgeen bli:j d i e matige voedselo pname het geval is, da n treedt d e e erste bronst ook

~oo.t

op. Me t een

zeer goede voedering is d i e eers te bronst bij zebus ,wel te verv.r oege n mo.a r z a l nooit zo vroeg o ptreden a l s bij onze run dr a ssen d i e gewend zijn aan veel e t en e n sn e ll e groei, en dus ook vroeg rijp zijn. Dat de runderen afkoms tig uit de gematigde

luchts~rek e n

in de

warme str eken vaak niet goe d vruchtbaar zijn, is grotendeels rechts str eeks een gevolg va n de moei lijkh ede n d i e ze he bb en met de warmte a fgift e . Die is ni e t zo gunstig a ls bij de aan

d~

tr o peneanç~ a st e

rassen; hui d ,v a cht en licha amsbouw zijn daa r min der op ingesteld,

te~

wijl zij doo r hun hoge productie en neiging om ve e l voer op t e nem en juist zoveeL mee r warmte pro c uceren -. Hie r do-or· k-omen· ze in· mbe'illjkhà-

Profile for Tulipana

Cm1973 10  

Cm1973 10  

Profile for tulipana
Advertisement