Page 9

-

z;ijn

Di r k st o n d' " J o or

7

b o g in s o f d''ri o n le e f do - o r u i t • ~v o ho d do n ho m, z i Jn

voorb ee l d , zijn go od o roo d nog zo hord no d i ~ . Gornis dus wdl , .zeker, maar toch moet dank 5an God de grondtoon zijn van ons herdenken. Graag hadden we hem nog gehouden, maar daf kori

ni~t~

Laten wij hopen, dat velen, door z i jn voo r beeld ge sterkt, hun schouders mede onder

1

t werk willen zetten , dat hij meo opbouwde .

Dat is de en i ge· man i e r om hem waardig te herdenken , en om

1

t gemis

iets te verhinderen. De verantwoordelijkheid van hen die bleven is nu we e r groter geworden. Late n z i j z i c h d a a r v a n do o r 'd r in ge n , . z o al s Di_r k e r van do o r d r o n ge n wa s • Hoe gro ot moet het gemis wel zijn voor de naaste familieleden, voor vrouw en kinderen. Ondanks alle rouw toch een troost, dat ook zij

rede~

hebben om met

dank en met trots aan hun m a~ en : vader teru g te denken. Ve rder .- ze weten de weg . All een God kan de tranen uitwissen. Hij blijft met hsn. K. oo•

••o

o oo

••

. ••••

' '

••

o••••

oo

• • o• •• •o• • ••

. oo

.. oo

o oo

o•

. •••••

..

-

ooo

van der Meer :

. ...~ . :- : . - ; :. • • o • • • • • oeo t

I n f'1e mor i a m Jan Los. Slechts enkele

d~gen

na hot overlijden van Dirk Dijkstra werd

de_dood~

klok opniouw , ge luid. Woor oon geval , waarbij o e n man in do krachi v~n zijn l oven word wogg o rukt door eo n ha~t~k w a ~ l. Ook hi o ~ vrouw on kindor o n, d i o o r i n dit _ go val zo goh ool onvorwacht · voor

w ~ r don

goplaatst.

Een oudo vader, dio zokor niot had verwacht, dat oon van z ij n jongons nog .vnor ho m zou wordon woggoroopon. :

.

- -

~

'

Iodor k ond o Jan. In Caramb o f gobor o n o n getogon, o o n echte Caramboi aan steods klaar staande om t o helpen, ook, wanneer do vearts geon opl(J2 slng moor zag voor _ bepaalde mooilijkhodon, mon , kon:OP Jan r okonen on vaak had hij succes ook i n do mooilijksta govallon. hot st u do ron . vroogor zo in du modo gowo ost was als nu, zou Jan 0ng8twijf~ld oen o 8 r st o k 1 a s v o o a r t s z i j n ge wo r do n , o ok v oor d 8 p r ~~ t~annoo.r

<. :.

~

'

tijk. Heel eonvoud i g in do omgang, mo t oen zuiver govool voor recht wa s Jan niot all o on e on goede buur, ma ar ~ok e en go e de vri~nd~ die hot ge en •

problo8~

'

...

i

vond, wo nnoor hij 8ons

11

vo r 1' _ moo s.t gaan. l

-- · .

Ook zijn hoongaan i s oon gomis. Do a eh tor go blo v o n , . z o wo l 0 pa Lo s , _:_,;

:;•..

Profile for Tulipana

Cm1972 06  

Cm1972 06  

Profile for tulipana
Advertisement