Page 31

-

VE RT I KALE . I NT ECRP.T I E

29 -

.!i:! DE .VE EHO UDE RI J

• ( v e r v o l g •• )

Betekenis van het marktonderzoek. Een van de meest typisch e kenmerken van de

laatst~

tijd is de grot e

plaats die het markt onderzo ek in het management van ee n onderneming is gaa n inneme n. De industrie heeft tot voor korte tijd altijd

v~el

meer aandacht ge -

geven aan· de mo g elij khede n van de p roduktie, dan aan de wensen van de konsument. Een be ke nd ge zegde van de oude au tokor-Ylng Ford was: v;M ijn af nemers kunnen hun a uto maar zwart

i~

11

krLj ~e n

in iedere kleur die ze willenj 2olang het

De konsument is in de huirlige

welvaartsmaatsch~ppiJ

e chter veel oise nd e r en er zijh technieken ontwikkeld om zich regelmati g van de wensen van Zijne Hoo ghe id de Klant Dp de hoogte zullen ons nu n i et

ve~diepeh

t~

houden~

We

in rle vraag o f di e wensen door de reklame-

bureaus worden gekrel:\erd, ·. of dat de afnemer ze zelf verzint. De waar heirl zal We l

e r~ ens

in:het midd en liggen. Een f e it is dat rle huidige

producent, om. in-de konkurrenti e ~trijd te kunnen blijven bestaan, ge dwongen : i s zich regelm~tig aan d~ wens~n van de a fn emer aan te passen. Als gevolg hie r van is de l evenscy èlus va n bepaalde produkt e n of t en veel ko r ter geworde n dan vr oegerf De wen d baarhe id van

di en~

pro_du~ _ ti e 1ij,..

nen moet veel gr ot e r zijn en ook va n de organisatie via welke de g rondstoffen moeten wor den aangevoerd . De kwaliteit e n de aa rd van deze

g ron~

s toffen moet aan steeds wi~selende eisen voldo en . He t gehele apparaat van de or,d e r nern in g , zoiJJel aankoop, prod uktie, verkoop als transport, is vee l mee r dan vrooger afgesteld op de resultaten van het marktonderzoek e n e i nd e l i j k i s de k l

<:tn t

-Wat .- -wil~ -.

.0J:!_

k.ons umen t

nu wo r k e 1 i jk k on i n g g e wo r de n • eiqe nlij k?

Door zijn w8nse n legt ·d o kons u ment am1 de verwerkende industri e de noodzaak op om rsn in grote

~épaa ld e

"Vrij nau wkeu rig omschreven kwaliteiten t e

l~ve­

ho evee lheden v~n een zo uniform mdgelijke kwalit e it. I~ de

voedingss ek tor moeten d i e pro dukten handig zijn

ver~akt

e n li e fst a l -

van t e vor en zod an i g zijn klaa r gemaakt dat ze i n het h·uishouden 'zo rnin mogelijk moeite ' kosten. i"laa r wannee r he t i n de kraam va;A d e ko nsume nt te pa s komt mo et het bovendien cio k mogelijk zijn een produkt binnen de kortst mogelijke tijd volledig t e l a t en ver'vo ll i::ln e n t e vervan gen doci'r ee n nieuw, dat weer aan soortg e lij k s eisen m~et vdldoen. En dat a lles natuu~lijk

t ege n de laagst

mogelijk~

pr~jzen.

Ke t i i va nzelfsprekend da t

om aa n dez e wense n van de · konsument te voldoen d8 g roothandel, de ver-

Profile for Tulipana

Cm1972 06  

Cm1972 06  

Profile for tulipana
Advertisement