Page 21

-

19 -

K/H'lP I OENSCHf,p .BES TE r-1ELKKOE . Komp io en

Bronkho r st Ado 3 (Ook kn~p i 6~n best6 u i e r ) ~ Ho ll ond i o Ronsko 14

~

flese r ve komp i oen

v~n

N. A. Bro nkho r st

v o n L.

Noo r d o g re ~ f

KAMP I OENSCHAP GROTE ST I EREN Kompioen Rose r ve komp i oen

'Co r omboi Sl i nge r land Vi ct or Mojo ri ty (Vodor: Pinoyh i l l Mojor i ty) von A. Kok A Be r endsen Ar l . Bont j e . · (Vodor : Arl i ndo 49 S t a r ) . v an H.J. Bo r ond s en

KAMPIOENSCHAP JONGE STIEREN . l<omp i oon

A Kok Wi qtsko Poelamo r Astronout

PC komp ioe n

r, Vo r b'u r g. Podr o

(Vader: Poelamo r Ast r onaut)

v on A. Kok

(Vodor~

ve1n H . Vo r bu r g .

S . 11'1 . ~-'l . Çoo sor ! ),

GADE PS- KA MP IOE NSCHAP KOEIEN . lQ

zg

p l aat s ~

c : . J ~

p l q.ot s~

f'1 .

do Jongo Kok .

GADEPS - KAMPIOENSCHAP PINKEN l Q pl oo t s:

zg·

p l oots ~

c:

J : do Jonge Boe l man

i~ ~ · S .

GADEPS - KAMP I OENSCHAP KALVEREN l Q pl ootsg C. J • . do Jongs

TOI LET -

~EUR1NG .

lQ pl oo t s t C ~ J: ' Do J o nge 2 Q pl aa t s : A. S . Boolmon

......... .... ... ~

Op 1 5 moor t hi ü l d do Coop . Aropo t i hoar joo r vo rg • Do voo r z . dh r A. F .

i. n zi jn ove r z i cht von eon bev r ed i gend joo r vo or do Coop . ; . moor ho r docht konnelijk oongodoon hot versehoidon von oe n on z o r l oden i ~

Ko ol gowoogdo

{

'

het joo r 1 97 1 on we l hot

l i~

dhr . A.

Dov i ~se .

Do ochto!geblovon fom . ste r k

to t oewo n schande sp r ok do voorz . t oc h mooton z i j on wi j woe r vorde r e n kwam z od0ondo woor torug op hotgeen gopasseo r d i s v i n onze Coopo r o ti o . Di t b lij kt aldus de voo r z . u i t do c i jfo!s von

o~s

joorovorz ic ht on de

B~

l ons . Wo l ko oongevon eon

om z e~

van do produqton on oon l over i ng von a ll o i n

g rid i onton tón behoove ven doze prGductio,

h i erbij in oonmo r k i ng nomondó

do t doo ri n n i ot vo r mold z i jn vors c hi l l ondQ producton d i e n i o t vio do Co op . vo rkacht ol s oxtr o z eto i znod on·f ok voo etc . · t o c h oen o rnzo t

o ~1n

pr o du ctcm ,

lQ oon melk

zg okkbrbouw- pr o duk . 3Q

s l ogo r i j~ p r odu c to n

1.~88 . 710 , 3~

enz

Vo r k . oon do loden Wonnee r we oon het rokonon goan

~l

l

-- d

[.')

.!-J.'27 .1 99 , 08 •

.

2 . 765 . 204 ~ 67 ove~

.i

.

41 pr oduct i e -l eden don i s d i t .

Profile for Tulipana

Cm1972 06  

Cm1972 06  

Profile for tulipana
Advertisement