Page 15

- 13 -

B. RECHT OP WEDUWEN - OF WEZENPE NS IOE N (A WW) De woduwe van ee n (verp li cht o f vrijwillig) ve~zok e rde man heeft t o t zij 65 jaar wordt (of tot zij h§rtrouwt) recht o p wedu wenpens i oen in d i e n z ij b i j zijn overlijden a . oe ~ ongehuwd k in d heeft o f in verwacht i ng i s; b . a ibe i d s o n gBs chikt i s (d .w.z. ni et in staat i s om met ·pas send we rk 55 %- van een n o r maa l l o6n te ve r d i s rrn ); c. 40 j aar o f ouder i s ( ~ f 40 j aa r wo r d in de maand waa rin de e cht ge ~ n oo t . is ove rl eden); d . 35 j aa r o f ouder maa r nog geen 40 j aa r i s e n een kin d heeft (g e~a~) ,

,

, ,

.

.. .

;

da t na hoor 35 e ve rjaardag maar v oo r ho t ove rlij de n v a n de man i s ge huwd of o ver l eden. Kom t een ve rp li c ht of vr ijwi lli g ve rz eke r de Vade r o f mo~de r te o ve rlij de n e n l oa t de z e ouderloze k in do r e n nEl , dcm heo ft elk va n d i o k i .nd e r e· ~ t ot aa n het be r e i ken van de 1 6- j ar i ge - en in bepaa l de geva llen u it ~ r li jk tot de 27 - jarig e leeftijd - r e cht op een e i gen we z e npensio e n (Ook voor p l eeg kin deren of ha lfw ozon kon recht _op ponsi OE3 n be staan)

.

Pensioenbe d r age n AWW per 1 j a nu a ri 1972:

.

'

.

weduwen met kind(o r en) o n do r 18 j an r

f.

wed u we n zonder kind ondo r 18 j na r

f.

598 , 50 422 50

wezen t/m 9 j aa r

f.

136~--

wezen van 10 t/m 15 j 0a r

f.

'

,,

p . m. ''

p.m. , _! : ·;

' .

\! ! ~

p . m.

•. ~

.i

200 , 50 p . m. ,, ·. wezen van 1 6 t/m 26 j aar 26 ly50 p .m. f. (Dezo bedra ge n wo r de n go re geld aa n gepos t ann de l oono ntwikk~ling~ib l~ c Node rl a nd . Ja a r li jks wo r d t een vakan ti e - uitk~riri g - ~nn 6% ve rleend. Ee n nad ere u it eo nz et t i ng over do

a a~

-

do AWW t e o ntl o na n r echten 9Be ft. '

de AOW/AW W-f o l de r, d i e op aanv r an~ verkrij g ba ar is bij Nede rl an~so c ons-u '

;_

_; _

-~

l a t en of ambassades dan wel bij de Sö ci a l o Ve rz eke r i ngsba nk te Ams t e r dam) . In bepaalde ge va ll e n kunnon ook weduwen of ouder lqz o k i ndo r sq van ni

rl

e t - v o r ze k e r do p r:.n s o n e n , o v e r l e de n t u s s u n 3 0 se p t e mb o r : 1 9 5 9 1972 ,

8 n

1 j a n u~

t h :.J n s e:w n s p r a :1 k mZJ. k e n o p A~J W- p e n s i oe n ! ( z i o s u b H ) •

C. RECHT. OP OUDE RDOMSP ENS IOE N ( AOW ) I:Ji o oo it v 8 r p 1 i c ~ t

v e r z 8 k u r d is ge wee st b o ho u dt a 1 tij d r o c h t op /\ OIJJ -

pens i oen op 65 - j a ri ge . leeftijd , do ch voor e l k " ni e t-v cnzekerdn ja or wo r dt oe n kort in g to egepas t. Voo rt s heeft degenen , d i e in he t bu i tenland wo ont ? in ho t algeme en ge o n r e6 ht op het gedee lt e van hot . pen§i oo n, dat is ge bas~e r d op de j a r e n

Profile for Tulipana

Cm1972 06  

Cm1972 06  

Profile for tulipana
Advertisement