Page 12

- 10 -

Do

int usso n al wee r begonnon. Noas t do Charter

schoolvoconti~s-zijn

moo~

vl0cht ' Jan de c.c.L.P. naor Eur6pa 9 woarmeo ruim 20 van onte mensen

gaan, wordon door andoton plannen gemaakt om tochtèn to gaan mak en door o i~ en

on s

Bros il. Uit e rv a ring kon ik i ede r oori radon om voor do . vacontio s

eens oen roisplon te maken om Bros il beter te leren kennen. Het loont zeer de moéite en li gt pract i s c h binnen ieders be rei k .

H. A. Kooy . 0

0

0

0

0

. ..

0

"

0

0

0

0

0

0

0

Co

0

0

0

0

"

0

"

0

"

c.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

. -

0

0

0

o

o

o

o

o

o

o

"

o

gevraagd: Meisje voor Kraam- en Z~ckonvor zo rging in Corambef. Minimum l ee ftijd 18 jaor. Nade r e inlichtingen b ij:

s.

Mevrouw . o

o

o

o

o

o

o

o

o

Mev r ouw W. Kooy • . :

:

o

St ruivin g of

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

c

o

o

o

o

o

ei

o

o

o

o

o

o

~

o

o

o

o

o

o

o

o

o

. - 0

o

'

o

o

o · o· o

o

o

o

o

DE COOPERATIE BATAVO : 2 In ons vorige artikel zijn we begonnen voerf ob ri~k.

i ~ ts

te verm e lden over onze

Noo st wat.olgemene opmorkingen, wo ron het do Veevoeders, dio

nador wo rd en' toog e licht •.. Dezo keer willen we oen nade r e beschouwing ge ·ve n over de kippen on vorkensvo o r on . o.

K ip~ o nvo eron :

Dit is öon veel gecompliceerdor iots don do Voovoeders,

We hobben hior drio

vor~chillendo

voerlijnon on we l de legvooron, .de

mostv oe r en en de voer e n vo6~ do matrijzen. I~ de leglijn worden de vol gondo mengvosdors door de Cooperot i e gefob~icaord: Roç5o I. pos turn voor de kûikens van 0 tot 8 weken . Roç~o J, cres6imento voor hennen von 8 wo ken töt de l og , Roç5o H. postu ra is hot nongewezen voor voor de l ogk i p :_ '

pen. Vo or de l ogkippon , d i o in do

zogon~omds

Botto rijan of Go iolos wor-

den gehoudon hooft de Coopur6t i o de zogon 8omdo Coiolo vooron. Ve rvolg ons is e r do lijn von mostvooron.· Voor het meston van do slachthanen wordon 3 vo o r en gefobricoord. Roç5o I cotto lQ faso is voor do slach t ku ik ens von 0 tot 20 dogon. Roç5o I corte 2Q f oso i s voor de kuikens v6 n 20 tnt 40 dagon . Roç5o L is het o fm es tvo e r dus voor do

~ier~n

vnn 40 dogen tot af lov er in gs datum.

0~

6) dogon ~ Vö rd or haaft do Cooperotio ondor gemiddeldo af l evor in gst ij d hoor l odon en ig o ·motr i i o ir os , die ~~ndog~kuikons produceren. Hie rvoor .

~orden do volgondo vo o r en go fobrice ord: I. r opr oduç5o voor kuikons von

0 tot 8 wokon, J. r eproduç~o voor honnon van 8 wokon tot do log, H. re produç5o voor do ma trijz en , dio oan do l eg zijn, dus de broodoioren pro-

Profile for Tulipana

Cm1972 06  

Cm1972 06  

Profile for tulipana
Advertisement