Page 11

-

9 -

feitura van Castra hier een wegenschaaf stationeren. Hierdoor zal het

mo~

gelijk zijn om het onderhoud van de wegen in de nabije to~komst beter te organiserer. De asfaltering van de Entrada van de kolonie is wel officieel toegezegd, maar heeft nog niet officieel zijn beslag

gekre~en,

omdat de

Begroting nog niet is ingediend. Gezamelijk met de Prefeito van Castra wordt alles

ge~aan

om het begratingsproces zo snel mogelijk ingediend te

krijgen. Volgens de . . laatste berichten zullen de processtukken deze week (

.

klaar komen on worden ingediend. tiove klanken in dit vlak

\~o

ten ~ beste

hopen in het volgend nummer moor pos]: te kunnen geven.

Bezoek ontJingon we van dr. Milan~si, Dirokto~r van de Cia. Prada in Ponta Crossa. Deze kwam ons mededelen, dat de Cia Prada op korte termijn oen nieuwe 33.000 volts hoogspanningslijn naar het Centrum van Carambef zal aanleggen. Dit is een wel zeer verblijdend bericht, want hiermede zouden dan met ~~n

slag de problemen van tekort aan kracht voor onze industrie zijn

opg~

lost. Moesten wo in ons vorig nummer melding rnakon van twee sterfgevallen in onze kring, ook nu weer lee~

sta~n

we

voo~

hetzelfde feit. Dinsdag 20 juni over

de heer D. Dijkstra. Zondag 25 juhi de heer J. Los Lf. Beidon be

reikten do leeftijd van 48 jaar. Voel bGtokondo sr. Dirk voor onze k8lo nio. Buitengewoon verdienstalijk maakte hij zich voor Kerk on School. Wio zal sr. Jan gemakkolijk vergoten? Altijd stond hij klaar, warneer

~r

mooi"

lijkheden waren mot hot vee. Bijna altijd kon hij door zijn grote prae tische kennis de herpende hand bieden. Zwaar is het verlies voor onze kolonie, nog zwaardor voor do families Dijkstra en Los, die elk eon geliefd on getrouw man en vader verloren. Wij wensen de achtergobleven Families Dijkstra en Los sterkte van Boven bij dit zo zware verlies. Zoals het zo dikwijls in ho.t loven g,obeurd on ook in ons kolonieloven wissolen droef heid on blijdschap elkaar af. 24 Juni tradon in hot huwelijk Arthur Los on Marijko Loman. Wo hobben do plechtige bevestiging van hot huwolijk in do

~eDk

van Castrolanda bijgewoond. Do bruiloft daarna .in do feestzaal van

Castrolanda was gezellig. Nogmaals riu van doze plaats oen hartolijke fe licitatio en do beste wenson voor het bruidspaar. De vereniging van Plattolondsvro~won organieoorde eon

~odoshow

in do

Club. Noor 0orluid moot hot zoor interossant geweest zijn. Do manequins werden uit eigen kring gerocruto~rd. Het was weer oen goed initiatief van dozo.voroniging die steeds moor in hot Centrum ~an do bolangsfolling komt.

Profile for Tulipana

Cm1972 06  

Cm1972 06  

Profile for tulipana
Advertisement