Cm1972 04

Page 1

C Eh.

T R A A L

MA A N D B L A D April 1972

Jaargang 12 NQ 4.

Redaktiecommissie: Wo de Geus, K. va n der Meer, J. de Jager, D.R. Vermeulen, H. A. Kooy. L~ndbouwredakteur~

Ir. A. van der Schaaf. Prijs abonnement per jaar in Brasil Advertenttes~ 0,30 per regel.

~

8,50, in Nederland Fl. 30,-

••••••••••••• . •t:•••••~•••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

" ZEVENTIEN JAAR VOORZITTER". Zoals U in het hoOfdartikel van - het voorgaande Maandblad, het laatste jaa~verslag

vèn onze Voorzitter, kunt lezen, is de heei de Jager afgetreder als Direkteur Presidènt vari de Cooperativa Central de ' Laticinios do Para ,. na. Eigenlijk ~as hij dat al eerder van plan geweest. Gelukkig heeft hij z ich toen laten "verleiden", om 't toch nog maar gedUrende een mandaat I waar te ne~eri, Gelukkig, want we zoûden hem noode gemist hebben. dok nu I u; os er niemand, die van oordoel was, _dat we een "betere" voorzitter, zou den kunneh krijgen. De ervaring, de kalmte, de juiste kijk op tal .,_van zaken "waaien" iemand niet aan, zijn ook niet te ''leren". · (

.

-

Je zOu zeggen, dat de heer de Jager een

11

geboren voorzitter" was. .

.

Gedurende de 17 jaar, dat hem de leiding vari bestuur, dagslijks b~stuur en algemen~ vergadering was toevertrouwd hebben we steeds meer respect gekregen voor de manier, . waarop hiJ: i•saevis tranq·uilis in undis", het 1 sriheepje vèn de Coop. Ce htral, dat mBar vrij bouwvellig van stap~l liep, heeft weten te laten varèrr, en onder 't varen nog latèn öp ' kalefateren en o p mo n st e re n e n o mb au~ e n , · t o t he t a·1 s ze e r re spe ct a b e1 s·ch i p , dat nu e e n -. I millioenenvracht vervoert, trots de ~wateren'' ' d o orkrUi~t (dit slaat niet op de "'bahg'elehgde melk", · dat zou de kap i te in nooit tde staan). Toen de heer ' do Jager de ' functie overnam van Ds. Muller, de eerste kapitein, diè dè ban~angswerkz6amhedèn op de sdheeps werf tot eeh goede I start wist te brengen, 'w·as de "werktekening " wel gereed en de ''kiel" ge legd, maar het zwaar~te moest no~ komen. De import van de machines (tegen ! 113 von de offici~le wisselkoers) was een zeer lange weg. De eerste stap daarvoor was ingeleid door Klabs Dijkstra. Toen t eindelijk zover was, dat het · contract kon worden gete - ' kend, waarvoor Os. Muller en ond~rgetèkeride riaar · Rio vlogen, was daar de hele stad in grote onrust. President Cet~lio Vargas was net op tragische wijze overleden.